Sei sulla pagina 1di 254

Sussidi liturgici

Παρακλητική
Ήχοι πλ. α' – πλ. δ'
Grande oktoichos
Tono I pl. – IV pl.

Roma
2018
Tono I pl. Sabato — Sera

Tono I pl.
Sabato — Sera
Al Signore ho gridato, i seguenti stichirá anastásima. Tono pl. 1.
Διὰ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ Χριστέ, Con la tua croce preziosa, o Cristo,
διάβολον ᾔσχυνας, καὶ διὰ τῆς hai svergognato il diavolo, e con la tua
Ἀναστάσεώς σου, τὸ κέντρον τῆς risurrezione hai spuntato il pungi-
ἁμαρτίας ἤμβλυνας, καὶ ἔσωσας glione del peccato, e ci hai salvati dalle
ἡμᾶς, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, δο- porte della morte. O Unigenito, noi ti
ξάζομέν σε Μονογενές. glorifichiamo.
Ὁ τὴν Ἀνάστασιν διδοὺς τῷ γένει Tu che dai la risurrezione al genere
τῶν ἀνθρώπων, ὡς πρόβατον ἐπὶ umano, come pecora sei stato condotto
σφαγὴν ἤχθη, ἔφριξαν τοῦτον οἱ al macello: di fronte a questo hanno
ἄρχοντες τοῦ ᾍδου, καὶ ἐπήρθησαν inorridito i príncipi dell’ade, e sono
πύλαι ὀδυνηραί· εἰσελήλυθε γὰρ ὁ state sollevate le porte del dolore, per-
Βασιλεὺς τῆς δόξης Χριστός, λέγων ché è entrato Cristo, Re della gloria, per
τοῖς ἐν δεσμοῖς· Ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν dire ai prigionieri: Uscite, e a quelli che
τῷ σκότει, ἀνακαλύπτεσθε. erano nella tenebra: Mostratevi.
Μέγα θαῦμα! ὁ τῶν ἀοράτων O grande prodigio! Il Creatore degli
Κτίστης, διὰ φιλανθρωπίαν σαρκὶ esseri invisibili, dopo aver patito nella
παθών, ἀνέστη ὁ ἀθάνατος. Δεῦτε carne per amore dell’uomo, è risorto,
πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦτον προσκυ- l’immortale! Venite, adoriamolo, fami-
νήσωμεν· τῇ γὰρ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ glie delle genti, perché, strappati all’er-
ἐκ πλάνης ῥυσθέντες, ἐν τρισὶν ὑπο- rore dalla sua compassione, abbiamo
στάσεσιν, ἕνα Θεὸν ὑμνεῖν με- imparato a cantare il Dio uno in tre ipò-
μαθήκαμεν. stasi.
Altri stichirá, anatoliká.
Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προ- Offriamo l’adorazione vespertina a
σφέρομέν σοι τῷ ἀνεσπέρῳ Φωτί, τῷ te, luce senza tramonto, che alla fine
ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων ὡς ἐν ἐσόπτρῳ dei secoli, mediante la carne, come in
διὰ σαρκός, λάμψαντι τῷ κόσμῳ, καὶ uno specchio, sei rifulso al mondo, sei
μέχρις ᾍδου κατελθόντι, καὶ τὸ disceso sino all’ade, ne hai dissipato la
ἐκεῖσε σκότος λύσαντι, καὶ τὸ φῶς tenebra e hai mostrato alle genti la luce
τῆς Ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι δείξα- della risurrezione. Signore datore di
ντι, φωτοδότα Κύριε δόξα σοι. luce, gloria a te.
3
Tono I pl. Sabato — Sera
Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν, Diamo gloria all’autore della nostra
Χριστὸν δοξολογήσωμεν· αὐτοῦ γὰρ salvezza, Cristo: con la sua risurre-
ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος, κόσμος ἐκ zione dai morti il mondo è salvato
πλάνης σέσωσται, χαίρει χορὸς dall’inganno, gioisce il coro degli an-
Ἀγγέλων, φεύγει δαιμόνων πλάνη, geli, fugge la seduzione dei demoni, il
Ἀδὰμ πεσὼν ἀνίσταται, διάβολος caduto Adamo è risollevato, il diavolo
κατήργηται. è annientato.
Οἱ τῆς κουστωδίας ἐνηχοῦντο ὑπὸ Le guardie ricevettero le istruzioni
τῶν παρανόμων· Καλύψατε Χριστοῦ dagli iniqui: Nascondete la risurre-
τὴν Ἔγερσιν, καὶ λάβετε ἀργύρια, καὶ zione del Cristo, prendete il denaro e
εἴπατε, ὅτι ἡμῶν κοιμωμένων, ἐκ τοῦ dite: Mentre dormivamo, il morto è
μνημείου ἐσυλήθη ὁ νεκρός. Τίς εἶδε, stato rapito dal sepolcro. Chi mai ha vi-
τίς ἤκουσε νεκρὸν κλαπέντα ποτέ, sto, chi mai ha udito che un morto
μάλιστα έσμυρνισμένον καὶ γυμνόν, venga rubato? E un morto unto di
καταλιπόντα καὶ ἐν τῷ τάφῳ τὰ mirra e nudo, che lascia nella tomba le
ἐντάφια αὐτοῦ. Μὴ πλανᾶσθε Ἰου- sue bende funerarie? Non ingannatevi,
δαῖοι, μάθετε τὰς ῥήσεις τῶν Προ- giudei, imparate le parole dei profeti e
φητῶν, καὶ γνῶτε, ὅτι αὐτός ἐστιν sappiate che egli è veramente il Reden-
ἀληθῶς, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου καὶ tore del mondo e l’onnipotente.
Παντοδύναμος.
Κύριε ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, καὶ Signore, che hai spogliato l’ade e cal-
τὸν θάνατον πατήσας, Σωτὴρ ἡμῶν, pestata la morte, Salvatore nostro, che
ὁ φωτίσας τὸν κόσμον τῷ Σταυρῷ τῷ hai illuminato il mondo con la tua
τιμίῳ, ἐλέησον ἡμᾶς. croce preziosa, abbi pietà di noi.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπει- Nel Mar Rosso fu tracciata un tempo
ρογάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη l’immagine della sposa ignara di
ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ nozze. Là, Mosè che divide le acque,
ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης qui Gabriele, ministro del prodigio: al-
τοῦ θαύματος, τότε τὸν βυθόν lora Israele attraversò l’abisso a piedi
ἐπέζευσεν ἀβρόχως, Ἰσραήλ, νῦν δὲ asciutti, ora la Vergine genera il Cristo
τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ senza seme; il mare, dopo il passaggio
Παρθένος, ἡ θάλαςσα μετὰ τὴν d’Israele, rimase senza strada, l’irre-
πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβα- prensibile, dopo la concezione
τος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ dell’Emmanuele, rimase incorrotta. O
4
Tono I pl. Sabato — Sera
Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὢν Dio che sei, che preesistevi e che sei ap-
καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, parso come uomo, abbi pietà di noi.
Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.
Apósticha anastásima. Tono pl. 1.
Σὲ τὸν Σαρκωθέντα Σωτῆρα Χρι- Con voci di canto ti magnifichiamo,
στόν, καὶ τῶν οὐρανῶν μὴ χωρι- Cristo Salvatore, incarnato senza la-
σθέντα, ἐν φωναῖς ᾀσμάτων με- sciare i cieli: perché per la nostra stirpe
γαλύνομεν, ὅτι σταυρὸν καὶ θάνατον hai accettato croce e morte, quale Si-
κατεδέξω, διὰ τὸ γένος ἡμῶν, ὡς gnore amico degli uomini; spogliate le
φιλάνθρωπος Κύριος, σκυλεύσας porte dell’ade sei risorto il terzo giorno,
ᾍδου πύλας, τριήμερος ἀνέστης, per salvare le anime nostre.
σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Apósticha alfabetici.
Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς Ζω- Dal tuo fianco trafitto, o datore di
οδότα, κρουνοὺς ἀφέσεως πᾶσιν vita, hai fatto scaturire per tutti torrenti
ἐξέβλυσας, ζωῆς καὶ σωτηρίας, σαρκὶ di perdono, di vita e di salvezza; nella
δὲ θάνατον κατεδέξω, ἀθανασίαν carne hai accettato la morte, donando a
ἡμῖν δωρούμενος, οἰκήσας τάφῳ δέ, noi l’immortalità; avendo abitato in
ἡμᾶς ἠλευθέρωσας, συναναστήσας una tomba, hai liberato noi, risuscitan-
ἑαυτῷ ἐνδόξως ὡς Θεός, διὰ τοῦτο doci con te gloriosamente, in quanto
βοῶμεν· Φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα Dio. Noi dunque acclamiamo: Signore
σοι. amico degli uomini, gloria a te.
Ξένη σου ἡ σταύρωσις, καὶ ἡ ἐν Straordinaria è la tua crocifissione e
ᾅδου κάθοδος, Φιλάνθρωπε ὑπάρχει· la tua discesa all’ade, amico degli uo-
σκυλεύσας γὰρ αὐτόν, καὶ τοὺς πά- mini! Spogliato l’ade e gloriosamente
λαι δεσμίους συναναστήσας ἑαυτῷ, risuscitati con te i prigionieri di un
ἐνδόξως ὡς Θεός, τὸν Παράδεισον tempo, in quanto Dio, hai aperto il pa-
ἀνοίξας, ἀπολαβεῖν τούτου ἠξίωσας· radiso, e li hai fatti degni di ottenerlo.
διὸ καὶ ἡμῖν τοῖς δοξάζουσι τὴν σὴν Anche a noi, che glorifichiamo la tua ri-
τριήμερον Ἔγερσιν, δώρησαι ἱλα- surrezione il terzo giorno, dona dun-
σμὸν ἁμαρτιῶν, Παραδείσου οἰκήτο- que il perdono dei peccati, e rendici cit-
ρας καταξιῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγ- tadini del paradiso: tu che solo sei pie-
χνος. toso.
Ὁ δι' ἡμᾶς σαρκὶ πάθος δεξάμενος, Tu che per noi hai accettato nella
καὶ τριήμερος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, carne la passione e il terzo giorno dai

5
Tono I pl. Sabato — Sera
τῆς σαρκὸς ἡμῶν τὰ πάθη θεράπευ- morti sei risorto, guarisci le passioni
σον, καὶ ἀνάστησον ἐκ πταισμάτων della nostra carne, facci risorgere dalle
χαλεπῶν, Φιλάνθρωπε, καὶ σῶσον nostre gravi colpe, o amico degli uo-
ἡμᾶς. mini, e salvaci.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλά- Tu sei tempio e porta, reggia e trono
τιον καὶ θρόνος τοῦ Βασιλέως, Παρ- del Re, o Vergine tutta venerabile: per
θένε πάνσεμνε, δι' ἧς ὁ λυτρωτής μου te il mio Redentore, Cristo Signore, è
Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει κα- apparso, sole di giustizia, a coloro che
θεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρ- dormivano nella tenebra, volendo illu-
χων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων οὓς minare quelli che di propria mano
ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ aveva plasmato a sua immagine. Tu
ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν dunque, o degna di ogni canto, che hai
παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, con lui famigliarità di madre, incessan-
ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς temente intercedi per la salvezza delle
ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Apolytíkion anastásimon. Aftómelon.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Cantiamo, fedeli, e adoriamo il
Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέ- Verbo coeterno al Padre ed allo Spirito,
ντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνή- partorito dalla Vergine a nostra sal-
σωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, vezza: perché nella carne ha voluto sa-
ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ lire sulla croce, sottoporsi alla morte e
Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ risuscitare i morti con la sua risurre-
ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ zione gloriosa.
Ἀναστάσει αὐτοῦ.
Theotokíon, stessa me lodia.
Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, Gioisci, invalicabile porta del Si-
χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρε- gnore, gioisci, muro e protezione di
χόντων εἰς σέ, χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν quelli che a te accorrono, gioisci, porto
καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ senza tempeste e ignara di nozze: tu
τὸν Ποιητὴν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύ- che hai partorito nella carne il tuo Crea-
ουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυ- tore e Dio, non cessare di intercedere
μνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν per quelli che celebrano e adorano il
Τόκον σου. tuo Figlio.
6
Tono I pl. Domenica — Orthros
Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastásima.
Tono pl. 1. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐγκω- Facciamo le lodi della croce del Si-
μιάσωμεν, τὴν ταφὴν τὴν ἁγίαν gnore, onoriamo con inni la sua santa
ὕμνοις τιμήσωμεν, καὶ τὴν Ἀνάστα- sepoltura, e diamo ogni gloria alla sua
σιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν, ὅτι risurrezione; perché egli, Dio, con sé ha
συνήγειρε νεκρούς, ἐκ τῶν μνη- risuscitato i morti dai sepolcri, spo-
μάτων ὡς Θεός, σκυλεύσας κράτος gliando il dominio della morte e la
θανάτου, καὶ ἰσχὺν διαβόλου, καὶ forza del diavolo, e per gli abitanti
τοῖς ἐν ᾅδῃ φῶς ἀνέτειλε. dell’ade ha fatto sorgere la luce.
Δόξα... Gloria.
Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης, ὁ Signore, sei stato proclamato morto,
νεκρώσας τὸν θάνατον, ἐν μνήματι tu che hai ucciso la morte; sei stato col-
ἐτέθης, ὁ κενώσας τὰ μνήματα, ἄνω locato in un sepolcro, tu che hai svuo-
στρατιῶται τὸν τάφον ἐφύλαττον, tato i sepolcri; sopra, i soldati custodi-
κάτω τοὺς ἀπ' αἰῶνος νεκροὺς vano la tomba, sotto, tu risuscitavi i
ἐξανέστησας, Παντοδύναμε καὶ morti dei tempi antichi. Onnipotente e
ἀκατάληπτε, Κύριε δόξα σοι. incomprensibile Signore, gloria a te.
Καὶ νῦν... Ora e sempre.
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Χαῖρε ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον, Gioisci, monte santo calcato da Dio;
χαῖρε ἔμψυχε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε, gioisci vivente roveto incombusto;
χαῖρε ἡ μόνη πρὸς Θεὸν κόσμου gioisci, unico ponte che dal mondo
γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητούς, πρὸς conduce a Dio e fa passare i mortali alla
τὴν αἰώνιον ζωήν, χαῖρε ἀκήρατε vita eterna; gioisci, Vergine intatta, che
Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν ignara d’uomo hai partorito la salvezza
σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. delle anime nostre.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Κύριε, μετὰ τὴν τριήμερόν σου Signore, dopo la tua risurrezione il
Ἀνάστασιν, καὶ τὴν τῶν Ἀποστόλων terzo giorno, e dopo l’adorazione degli
προσκύνησιν, ὁ Πέτρος ἐβόα σοι· Γυ- apostoli, Pietro a te gridava: Le donne
ναῖκες ἀπετόλμησαν, κᾀγὼ ἐδειλία- hanno osato, e io ho avuto paura; il la-
σα. Λῃστὴς ἐθεολόγησε, κᾀγὼ ἠρ- drone ti ha riconosciuto Dio, e io ti ho
νησάμην σε, ἆρα καλέσεις με τοῦ λοι- rinnegato: continuerai dunque a chia-
7
Tono I pl. Domenica — Orthros
ποῦ μαθητήν, ἢ πάλιν δείξεις με marmi discepolo? O mi renderai di
ἁλιέα βυθοῦ; ἀλλὰ μετανοοῦντά με nuovo un pescatore nel mare? No, ac-
δέξαι, ὁ Θεὸς καὶ σῶσόν με. coglimi, o Dio, nel mio pentimento, e
salvami.
Δόξα... Gloria...
Κύριε, ἐν μέσῳ σε προσήλωσαν, οἱ Signore, in mezzo a dei condannati ti
παράνομοι τῶν καταδίκων, καὶ hanno crocifisso gli iniqui, e con la lan-
λόγχῃ τὴν πλευράν σου ἐξεκέντη- cia hanno trafitto il tuo fianco, o mise-
σαν, ὦ Ἐλεῆμον, ταφὴν δὲ κατεδέξω, ricordioso; hai accettato la sepoltura, tu
ὁ λύσας ᾅδου τὰς πύλας, καὶ ἀνέστης che hai infranto le porte dell’ade, e sei
τριήμερος, ἔδραμον Γυναῖκες ἰδεῖν risorto il terzo giorno; sono accorse le
σε, καὶ ἀπήγγειλαν Ἀποστόλοις τὴν donne per vederti, e hanno annunciato
Ἔγερσιν. Ὑπερυψούμενε Σωτήρ, ὃν agli apostoli la risurrezione. O Salva-
ὑμνοῦσιν Ἄγγελοι, εὐλογημένε Κύρι- tore sovresaltato, a cui inneggiano gli
ε δόξα σοι. angeli, Signore benedetto, gloria a te.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἀπειρόγαμε Νύμφη θεογεννήτρια, Sposa ignara di nozze, Genitrice di
ἡ τῆς Εὔας τὴν λύπην χαρα- Dio, tu che hai mutato in gioia la tri-
ποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ stezza di Eva: noi fedeli ti cantiamo e a
προσκυνοῦμέν σε, ὅτι ἀνήγαγες te ci prostriamo, perché tu ci hai risol-
ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, καὶ νῦν levati dalla maledizione antica: inter-
δυσώπει ἀπαύστως, πανύμνητε Πα- cedi ora senza sosta per la nostra sal-
ναγία, εἰς τὸ σωθῆναι ἠμας. vezza, o santissima, degna di ogni
canto.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμ- Con la mente tutta presa da stupore
βούμεναι, καὶ θεϊκῇ Ἐγέρσει τὴν ψυ- per l’angelica visione, con l’anima illu-
χὴν φωτιζόμεναι, αἱ Μυροφόροι τοῖς minata dalla divina risurrezione, le mi-
Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο. Ἀναγ- ròfore portavano agli apostoli la buona
γείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστα- novella: Annunciate tra le genti la ri-
σιν τοῦ Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς surrezione del Signore, che coopera
θαύμασι, καὶ παρέχοντος ἡμῖν τὸ con i prodigi, e a noi elargisce la grande
μέγα ἔλεος. misericordia.

8
Tono I pl. Domenica — Orthros
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐν τῷ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς, Nella mia tribolazione, canto a te
ᾄδω σοι Σωτήρ μου. Ῥῦσαί μου τὴν come Davide, o mio Salvatore: libera
ψυχὴν ἐκ γλώσσης δολίας. l’anima mia dalla lingua ingannatrice.
τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐστί, Per quanti vivono nel deserto la vita
θεϊκῷ ἔρωτι πτερουμένοις. è beata, perché per il divino amore
mettono ali.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται Dal santo Spirito sono governate
πάντα τὰ ὁρατά τε σὺν τοῖς ἀοράτοις· tutte le cose, visibili e invisibili: sovra-
αὐτοκρατὲς γὰρ ὂν, τῆς Τριάδος ἓν namente dominando, egli è realmente
ἐστιν ἀψεύστως. uno della Trinità.
Antifona 2.
Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν, δεῦρο Solleviamoci verso i monti, o anima:
ἐκεῖσε· ὅθεν βοήθεια ἥκει. andiamo là, donde viene l’aiuto.
Δεξιά σου χεὶρ κἀμέ, Χριστὲ Aleggiando anche su di me, o Cristo,
ἱπταμένη, σκαιωρίας πάσης περιφυ- la tua mano destra mi custodisca da
λαξάτω. ogni male.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες Proclamando la divinità del santo
φῶμεν· Σὺ εἶ Θεός, ζωή, ἔρως, φῶς, Spirito, diciamo: Tu sei Dio, vita,
νοῦς, σὺ χρηστότης, σὺ βασιλεύεις εἰς amore, luce, intelletto; tu sei bontà, tu
τοὺς αἰῶνας. regni per i secoli.
Antifona 3.
Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς Quando mi hanno detto: Entriamo
αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου, χαρᾶς negli atri del Signore, colmo di grande
πολλῆς πλησθεὶς εὐχὰς ἀναπέμπω. gioia, ho innalzato preghiere.
Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, τὰ φοβερὰ τελε- Sulla casa di Davide si compiono
σιουργεῖται· πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, cose tremende: là infatti un fuoco con-
ἅπαντα αἰσχρὸν νοῦν. suma ogni intelletto turpe.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία· ἐξ Nel santo Spirito, da cui ogni vivente
οὗ πᾶν ζῶον ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πα- è animato, è il principio della vita,
τρί, ἅμα τε καὶ Λόγῳ. come nel Padre e nel Verbo.

9
Tono I pl. Domenica — Orthros
Prokímenon.
Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ Sorgi, Signore Dio mio, perché tu re-
βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. gni nei secoli.
Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, Stico: Ti confesserò, Signore, con
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. tutto il mio cuore.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni monaco.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono pl.1. Irmós.
Ἵππον καὶ ἀναβάτην, εἰς θάλασ- Cavallo e cavaliere ha gettato nel
σαν Ἐρυθράν, ὁ συντρίβων πολέ- Mar Rosso con braccio teso, il Cristo
μους, ἐν ὑψηλῷ βραχίονι, Χριστὸς che spezza le guerre, e ha salvato
ἐξετίναξεν, Ἰσραὴλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινί- Israele, che cantava il canto di vittoria.
κιον ὕμνον ᾄδοντα
Tropari.
Σὲ ἡ ἀκανθηφόρος, Ἑβραίων συνα- Ti ha incoronato con le sue spine, o
γωγή, οὐ στοργὴν εὐεργέτα, πρὸς σὲ Cristo, la sinagoga degli ebrei, dimen-
φυλάξασα, μητρικὴν Χριστὲ ἐστε- tica, o benefattore, di ogni affetto ma-
φάνωσε, τὸν γενάρχην λύοντα, τῆς terno verso di te, che liberi il caposti-
ἀκάνθης τὸ ἐπιτίμιον. pite della nostra stirpe dal castigo della
spina.
Ἤγειράς με πεσόντα, τῷ βόθρῳ Hai risollevato me che ero caduto
ἐπικληθείς, ζωοδότα ἀπτώτως, καὶ nell’abisso, chinandoti in esso senza ca-
τῆς ἐμῆς δυσώδους φθορᾶς, Χριστὲ dervi, o benefattore; e dopo aver sop-
ἀνασχόμενος, ἀπειράστως θείας portato senza sperimentarla la mia ma-
οὐσίας, μύρῳ με εὐωδίασας. leodorante corruzione, o Cristo, mi hai
cosparso con l’unguento profumato
della divina essenza.
Theotokíon.
Λέλυται ἡ κατάρα, ἡ λύπη πέπαυ- È abolita la maledizione, è cessata la
ται· ἡ γὰρ εὐλογημένη, καὶ κεχαριτω- tristezza, perché la benedetta e piena di
μένη, πιστοῖς χαρὰν ἐξανέτειλεν, grazia ha fatto sorgere per i fedeli la
εὐλογίαν πᾶσιν ἀνθηφοροῦσα, Χρι- gioia, facendo sbocciare il suo fiore,
στὸν τοῖς πέρασι. Cristo, benedizione per tutti i confini
della terra.

10
Tono I pl. Domenica — Orthros
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ὁ πήξας ἐπ' οὐδενὸς τὴν γῆν τῇ Tu che col tuo comando hai fissato
προστάξει σου, καὶ μετεωρίσας ἀσχέ- sul nulla la terra, sollevandola in alto
τως βρίθουσαν, ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον senza appoggio con tutto il suo peso,
Χριστέ, πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, τὴν conferma la tua Chiesa, o Cristo, sulla
Ἐκκλησίαν σου στερέωσον, μόνε stabile roccia dei tuoi comandamenti, o
ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε solo buono e amico degli uomini.
Tropari.
Χολὴν μὲν οἱ ἐκ πέτρας τὸ μέλι θη- Coloro che avevano succhiato miele
λάσαντες, τῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τερα- dalla pietra hanno offerto fiele a te, o
τουργήσαντι, σοὶ προσενηνόχασι Cristo, che avevi compiuto prodigi nel
Χριστέ, ὄξος δ' ἀντὶ τοῦ μάννα, εὐερ- deserto; aceto ti hanno dato, gli ingrati
γεσίαν σοι ἠμείψαντο, παῖδες Ἰσραὴλ figli d’Israele, in cambio della manna,
οἱ ἀγνώμονες. cosí ricambiando il tuo beneficio.
Οἱ πάλαι φωτοειδεῖ νεφέλῃ σκε- Coloro che un tempo erano stati
πόμενοι, τὴν ζωὴν ἐν τάφῳ Χριστὲ adombrati dalla nube luminosa, hanno
κατέθεντο, ἀλλ' αὐτεξουσίως deposto la vita, Cristo, in una tomba;
ἀναστάς, πᾶσι πιστοῖς παρέσχες, τὴν ma egli, risorgendo per suo potere, ha
μυστικῶς ἐπισκιάζουσαν, ἄνωθεν elargito a tutti i credenti la celeste illu-
τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψιν. minazione dello Spirito che mistica-
mente li adombra dall’alto.
Theotokíon.
Σὺ Μήτηρ Θεοῦ ἀσυνδυάστως Senza unione nuziale e senza doglie
γεγένησαι, τοῦ ἐξ ἀκηράτου Πατρὸς materne sei divenuta Madre del Dio
ἐκλάμψαντος, ἄνευθεν ὠδίνων μη- che è rifulso dall’inalterato Padre. Noi
τρικῶν· ὅθεν σε Θεοτόκον, σεσαρ- dunque con retta fede ti proclamiamo
κωμένον γὰρ ἐκύησας, Λόγον ὀρθο- Madre di Dio, perché, incarnato, hai
δόξως κηρύττομεν. generato il Verbo.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Τὴν θείαν ἐννοήσας σου κένωσιν, Intuíto con profetico sguardo il tuo
προβλεπτικῶς ὁ Ἀββακούμ, Χριστὲ divino annientamento, Abacuc tre-
ἐν τρόμῳ ἐβόα σοι· εἰς σωτηρίαν mando, o Cristo, a te gridava: Sei ve-
λαοῦ σου, τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς nuto per la salvezza del tuo popolo, per
σου ἐλήλυθας salvare i tuoi consacrati.

11
Tono I pl. Domenica — Orthros
Tropari.
Τῆς Μερρᾶς τὰ πικρότατα νάματα, Gli amarissimi flutti di Mara, li hai
ὡς ἐν εἰκόνι προτυπῶν, τὸν resi dolci con un legno, quasi già rap-
ἄχραντόν σου Σταυρὸν ἀγαθέ, τῆς presentando in figura, o buono, la tua
ἁμαρτίας νεκροῦντα, τὴν γεῦσιν διὰ croce immacolata, che mette a morte il
ξύλου ἐγλύκανας. gusto del peccato.
Σταυρὸν κατὰ τοῦ ξύλου τῆς Hai accolto la croce, per l’albero
γνώσεως, κατὰ γλυκείας ἐδωδῆς, della conoscenza, il fiele, per quel dolce
χολὴν Σωτήρ μου προσίεσαι, κατὰ cibo, o mio Salvatore, e per la corru-
φθορᾶς δὲ θανάτου, τὸ αἷμά σου τὸ zione della morte, hai versato il tuo
θεῖον ἐξέχεας. sangue divino.
Theotokíon.
Ἐκτὸς μὲν συναφείας συνέλαβες, Senza unione nuziale hai concepito
ἀδιαφθόρως ἐν γαστρί, καὶ πρὶν in seno, libera da corruzione; prima
ὠδινῆσαι τέτοκας, καὶ μετὰ τόκον delle doglie hai partorito, e dopo il
Παρθένος, Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα parto sei stata custodita vergine,
πεφύλαξαι. avendo partorito Dio nella carne.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, O tu che ti rivesti di luce come di un
πρὸς σὲ ὀρθρίζω, καὶ σοὶ κραυγάζω· manto, per te io veglio all’alba e grido:
Τὴν ψυχήν μου φώτισον, τὴν ἐσκοτι- Illumina la mia anima ottenebrata, o
σμένην, Χριστὲ ὡς μόνος εὔσπλαγ- Cristo, tu che solo sei pietoso.
χνος
Tropari.
Ὁ τῆς δόξης Κύριος, ἐν ἀδοξίας Il Signore della gloria in forma inglo-
μορφῇ, ἐπὶ τοῦ ξύλου ἠτιμωμένος, riosa, disonorato, è volontariamente
ἑκουσίως κρέμαται, τὴν θείαν μοι appeso al legno, per provvedere ineffa-
δόξαν, ἀφράστως προμηθούμενος. bilmente a me la gloria divina.
Σύ με μετημφίασας, πρὸς ἀφθαρ- Hai mutato la mia veste e l’hai resa
σίαν Χριστέ, φθορᾶς θανάτου ἀδιαφ- incorruttibile, o Cristo, gustando nella
θόρως, τῇ σαρκὶ γευσάμενος, καὶ carne la corruzione della morte, senza
ἐξανατείλας τοῦ μνήματος τριήμε- esserne corrotto, e risorgendo dal se-
ρος. polcro il terzo giorno.

12
Tono I pl. Domenica — Orthros
Theotokíon.
Σὺ δικαιοσύνην τε, καὶ ἀπολύτρω- Partorendo per noi senza seme il Cri-
σιν ἡμῖν, τεκοῦσα Χριστὸν ἀσπόρως, sto, giustizia e redenzione, hai reso li-
ἐλευθέραν ἔδρασας ἀρᾶς, Θεοτόκε bera dalla maledizione, o Madre di
τὴν φύσιν τοῦ προπάτορος. Dio, la natura del progenitore.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Μαινομένην κλύδωνι, ψυχοφθόρῳ Placa, Cristo Sovrano, il mare delle
Δεσπότα Χριστέ, τῶν παθῶν τὴν θά- passioni, che infuria con i suoi marosi
λασσαν κατεύνασον, καὶ ἐκ φθορᾶς, funesti all’anima, e fammi risalire dalla
ἀνάγαγε με ὡς εὔσπλαγχνος corruzione, nel tuo compassionevole
amore.
Tropari.
Εἰς φθορὰν κατώλισθεν, ὁ Γενάρ- Il nostro capostipite, o Cristo So-
χης, Δέσποτα Χριστέ, παρηκόου vrano, scivolato nella corruzione per
βρώσεως γευσάμενος, καὶ πρὸς ζωὴν aver gustato il cibo proibito, di nuovo
ἀνῆκται διὰ τοῦ πάθους σου. è stato riportato alla vita, grazie alla tua
passione.
Ἡ ζωὴ κατήντησας, πρὸς τὸν Tu che sei la vita, sei disceso all’ade,
ᾍδην, Δέσποτα Χριστέ, καὶ φθορὰ o Cristo Sovrano, e divenuto corru-
τῷ φθείραντι γενόμενος, διὰ φθορᾶς zione di colui che corrompe, attraverso
ἐπήγασας τὴν Ἀνάστασιν. la corruzione, hai fatto scaturire la ri-
surrezione.
Theotokíon.
Ἡ Παρθένος ἔτεκε, καὶ τεκοῦσα, La Vergine ha partorito, e dopo il
ἔμεινεν ἁγνή, ἐν χερσὶ τὸν φέροντα parto è rimasta pura, e, realmente Ver-
τὰ σύμπαντα, ὡς ἀληθῶς παρθένος gine Madre, ha portato tra le braccia
Μήτηρ βαστάσασα. colui che porta l’universo.
Kondákion. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ μου συγκα- Sei disceso nell’ade, o mio Salvatore,
ταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας συντρίψας e infrangendone come onnipotente le
ὡς παντοδύναμος, τοὺς θανόντας ὡς porte, come Creatore hai risuscitato
Κτίστης συνεξανέστησας, καὶ θανά- con te i morti; hai spezzato il pungi-
του τὸ κέντρον Χριστὲ συνέτριψας, glione della morte e hai liberato dalla
καὶ Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἐρρύσω maledizione Adamo, o amico degli uo-
13
Tono I pl. Domenica — Orthros
Φιλάνθρωπε· διὸ πάντες σοι κράζο- mini. Noi tutti dunque a te gridiamo:
μεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε. Salvaci, Signore.
Ikos.
Ἀκούσασαι αἱ Γυναῖκες τοῦ Ἀγγέ- Udite le parole dell’angelo, lascia-
λου τὰ ῥήματα, ἀπεβάλοντο τὸν rono il lamento funebre le donne, ri-
θρῆνον, προσχαρεῖς γενόμεναι, καὶ colme di gioia, e tremanti volgevano lo
σύντρομοι τὴν Ἀνάστασιν ἔβλεπον, sguardo alla risurrezione, quand’ecco,
καὶ ἰδοὺ Χριστὸς προσήγγισεν αὐ- Cristo si avvicinò a loro, dicendo:
ταῖς, λέγων τό· Χαίρετε, θαρσεῖτε, Gioite! Coraggio, io ho vinto il mondo
ἐγὼ τὸν κόσμον νενίκηκα, καὶ τοὺς e ho liberato i prigionieri; affrettatevi a
δεσμίους ἐρρυσάμην· σπουδάσατε proclamare ai discepoli che li precedo
οὖν πρὸς τοὺς Μαθητάς, ἀπαγγέλ- nella città di Galilea per dare l’annun-
λουσαι αὐτοῖς, ὅτι προάγω ὑμᾶς, ἐν cio. Tutti dunque a te gridiamo: Sal-
τῇ πόλει Γαλιλαίᾳ τοῦ κηρῦξαι. Διὸ vaci, Signore.
πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς
Κύριε.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Ὁ ὑπερυψούμενος, τῶν Πατέρων Il Signore dei padri sovresaltato ha
Κύριος, τὴν φλόγα κατέσβεσε, τοὺς estinto la fiamma e ha asperso di ru-
Παῖδας ἐδρόσισε, συμφώνως μελῳ- giada i fanciulli, che cantavano a una
δοῦντας· Ὁ Θεὸς εὐλογητὸς ε sola voce: Benedetto tu sei, o Dio.
Tropari.
Σάρκα περιθέμενος, ὡς ἀγκίστρῳ Cingendoti di carne, come esca
δέλεαρ, τῇ θείᾳ δυνάμει σου, τὸν sull’amo, con la tua divina potenza hai
ὄφιν καθείλκυσας, ἀνάγων τοὺς tirato giú il serpente, facendo risalire
βοῶντας· ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. quelli che acclamano: Benedetto tu sei,
o Dio.
Ὁ τῆς γῆς τὴν ἄπλετον, οὐσιώσας Colui che ha dato l’essere all’enorme
σύστασιν, ἐν τάφῳ καλύπτεται, σαρ- struttura terrestre, è celato secondo la
κὶ ὁ ἀχώρητος, ᾧ πάντες μελῳδοῦ- carne in una tomba, lui, che niente può
μεν· ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. contenere, e al quale tutti cantiamo: Be-
nedetto tu sei, o Dio.
Theotokíon.
Μίαν μὲν ὑπόστασιν, ἐν δυσὶ ταῖς Un’unica ipòstasi nelle due nature, o

14
Tono I pl. Domenica — Orthros
φύσεσι, Πανάμωμε τέτοκας, Θεῷ ὃν tutta immacolata hai partorito, Dio che
σωματούμενον, πάντες μελῳδοῦμεν· ha preso un corpo, al quale tutti can-
ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. tiamo: Benedetto tu sei, o Dio.
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Σοὶ τῷ παντουργῷ, ἐν τῇ καμίνῳ Componendo nella fornace per te,
Παῖδες, παγκόσμιον πλέξαντες, χο- Creatore di tutto, un coro che raccoglie
ρείαν ἔμελπον· Πάντα τὰ ἔργα, τὸν l’universo, i fanciulli intonavano:
Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς Opere tutte, inneggiate al Signore e so-
πάντας τοὺς αἰῶνας vresaltatelo per tutti i secoli.
Tropari.
Σὺ τὸ θελητόν, τοῦ σωτηρίου Tu hai pregato che si allontanasse il
πάθους, ἀπηύξω ποτήριον, ὥσπερ calice volontario della passione salvi-
ἀβούλητον, δύο θελήσεις· δυσὶ γὰρ fica, come fosse contro il tuo volere:
καταλλήλαις, φέρεις ταῖς οὐσίαις, perché, conforme alle due nature, due
Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. sono le tue volontà, o Cristo, per i se-
coli.
Σοῦ τοῦ παντουργοῦ, τῇ κατα- O Cristo, alla tua discesa nell’ade, di
βάσει ᾍδης, Χριστὲ καταγέλαστος, te, il Creatore, esso, beffato, vomitò
γεγονὼς ἤμεσε, πάντας τοὺς πάλαι, tutti coloro che un tempo con l’inganno
τῇ πλάνῃ νεκρωθέντας, σὲ ὑπερυ- aveva uccisi, e che ti sovresaltano per
ψοῦντας, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. tutti i secoli.
Theotokíon.
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, θεανδρικῶς τῷ O Vergine, che oltre ogni pensiero,
λόγῳ, τεκοῦσαν τὸν Κύριον, καὶ παρ- hai partorito per la parola il Signore,
θενεύουσαν, πάντα τὰ ἔργα, Παρ- Dio e uomo, e vergine rimani, noi,
θένε εὐλογοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν, opere tutte, ti benediciamo e ti sovre-
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. saltiamo, per tutti i secoli.
Ode 9. Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν beata.

15
Tono I pl. Domenica — Orthros
Tropari.
Τὸν πεσόντα ἄνθρωπον, ἀνεδέξω Hai assunto l’uomo caduto, Cristo
Δέσποτα Χριστέ, ἐκ μήτρας παρθε- Sovrano, unendoti tutto a lui, da seno
νικῆς, ὅλος συναφθείς, μόνος ἁμαρ- verginale: tu che solo non hai parte col
τίας δέ, μὴ μετασχών, ὅλον ἐκ peccato, hai liberato tutto l’uomo dalla
φθορᾶς, σὺ ἠλευθέρωσας, τοῖς corruzione, con i tuoi patimenti imma-
ἀχράντοις σου παθήμασι. colati.
Θεορρήτῳ αἵματι, κενωθέντι Δέ- Per il sangue divino versato, che
σποτα Χριστέ, ἐκ σῆς ἀχράντου scorre dal tuo fianco immacolato e vi-
πλευρᾶς, καὶ ζωοποιοῦ, θυσία μὲν vificante, o Cristo Sovrano, è cessato il
πέπαυται, εἰδωλική, πᾶσα δὲ ἡ γῆ, sacrificio agli idoli, e noi ti offriamo da
σοῦ τῆς αἰνέσεως, τὴν θυσίαν ἀναφέ- tutta la terra il sacrificio della tua lode.
ρομεν.
Theotokíon.
Οὐ Θεὸν ἀσώματον, οὐδὲ πάλιν Non Dio incorporeo, e neppure un
ἄνθρωπον ψιλόν, προήγαγεν ἡ ἁγνή, semplice uomo ha generato la Vergine
Κόρη καὶ σεμνή, ἀλλ' ἄνθρωπον pura e venerabile, ma un uomo per-
τέλειον, καὶ ἀψευδῆ, τέλειον Θεόν, ὃν fetto e vero Dio perfetto: noi lo magni-
μεγαλύνομεν, σὺν Πατρὶ τε καὶ τῷ fichiamo insieme al Padre e allo Spirito.
Πνεύματι.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono pl. 1.
Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου Signore, con la tomba sigillata dagli
ὑπὸ τῶν παρανόμων, προῆλθες ἐκ empi, sei uscito dal sepolcro, cosí come
τοῦ μνήματος, καθὼς ἐτέχθης ἐκ τῆς dalla Madre di Dio fosti partorito: non
Θεοτόκου, οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρ- conobbero i tuoi angeli incorporei
κώθης, οἱ ἀσώματοί σου Ἄγγελοι, come tu ti incarnasti, né avvertirono i
οὐκ ᾔσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυ- soldati che ti custodivano quando ri-
λάσσοντές σε στρατιῶται· ἀμφότερα sorgesti; entrambi i prodigi sono sigil-
γὰρ ἐσφράγισται τοῖς ἐρευνῶσι, πε- lati per quelli che vogliono scrutarli,
φανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς προ- ma si rendono manifesti a quanti con
σκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ μυστήριον· ὃ fede adorano il mistero che celebrano:
ἀνυμνοῦσιν, ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλία- concedici l’esultanza, ti preghiamo, e la
σιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Κύριε, τοὺς μοχλοὺς τοὺς αἰωνίους Signore, spezzate le sbarre eterne e
συντρίψας, καὶ δεσμὰ διαρρήξας, τοῦ infrante le catene, sei risorto dal sepol-
16
Tono I pl. Domenica — Orthros
μνήματος ἀνέστης, καταλιπὼν σου cro, abbandonando le tue bende mor-
τὰ ἐντάφια, εἰς μαρτύριον τῆς ἀλη- tuarie, a testimonianza della tua reale
θοῦς τριημέρου ταφῆς σου, καὶ προ- sepoltura di tre giorni: e hai preceduto
ῆγες ἐν τῇ Γαλιλαία, ὁ ἐν σπηλαίῳ i tuoi in Galilea, tu che eri custodito in
τηρούμενος. Μέγα σου τὸ ἔλεος, una grotta. Grande è la tua misericor-
ἀκατάληπτε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. dia, inafferrabile Salvatore! Abbi pietà
di noi.
Κύριε, αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ Signore, le donne accorsero al sepol-
μνῆμα, τοῦ ἰδεῖν σε τὸν Χριστόν, τὸν cro per vedere te, il Cristo, colui che ha
δι' ἠμᾶς παθόντα· καὶ προσελθοῦσαι, patito per noi; e accostatesi trovarono
εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον κα- un angelo, seduto sulla pietra, rotolata
θήμενον, τῷ φόβῳ κυλισθέντα· καὶ via per il timore; egli gridò verso di
πρὸς αὐτὰς ἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ loro: È risorto il Signore; dite ai disce-
Κύριος, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς, ὅτι poli: È risorto dai morti colui che salva
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σῴζων τὰς ψυ- le anime vostre.
χὰς ἡμῶν.
Κύριε, ὥσπερ ἐξῆλθες ἐσφρα- Signore, come sei uscito dalla tomba
γισμένου τοῦ τάφου, οὕτως εἰσῆλθες sigillata, cosí sei entrato a porte chiuse
καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, πρὸς dai tuoi discepoli, per mostrare loro i
τοὺς μαθητάς σου, δεικνύων αὐτοῖς segni dei patimenti del tuo corpo, ac-
τὰ τοῦ σώματος πάθη, ἅπερ κατε- cettàti, o Salvatore, nella tua longani-
δέξω Σωτὴρ μακροθυμήσας, ὡς ἐκ mità. Come proveniente dal seme di
σπέρματος Δαυΐδ, μώλωπας ὑπήνε- Davide, hai subíto le piaghe, ma come
γκας, ὡς Υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ, κόσμον Figlio di Dio, hai liberato il mondo.
ἠλευθέρωσας. Μέγα σου τὸ ἔλεος, Grande è la tua misericordia, inafferra-
ἀκατάληπτε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. bile Salvatore! Abbi pietà di noi.
Altri stichirá, anatoliká.
Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, καὶ Signore, Re dei secoli e Creatore
Ποιητὴς τῶν ἁπάντων, ὁ δι' ἡμᾶς dell’universo, tu che per noi hai accet-
σταύρωσιν, καὶ ταφὴν σαρκὶ κατα- tato nella carne crocifissione e sepol-
δεξάμενος, ἵνα ἡμᾶς τοῦ ᾍδου ἐλευ- tura, per liberarci tutti dall’ade, tu sei il
θερώσῃς πάντας, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, nostro Dio: fuori di te non ne cono-
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν. sciamo altri.
Κύριε, τὰ ὑπερλάμποντά σου θαύ- Signore, chi narrerà i tuoi prodigi
ματα τίς διηγήσεται; ἢ τίς ἀναγγελεῖ sfolgoranti? Chi annuncerà i tuoi tre-
τὰ φρικτά σου μυστήρια; ἐνανθρω- mendi misteri? Fatto uomo per noi,
17
Tono I pl. Domenica — Orthros
πήσας γὰρ δι' ἡμᾶς, ὡς αὐτὸς ἠθέλη- come tu hai voluto, hai manifestato la
σας, τὸ κράτος ἐφανέρωσας τῆς forza della tua potenza: con la tua croce
δυνάμεώς σου· ἐν γὰρ τῷ Σταυρῷ infatti hai aperto al ladrone il paradiso,
σου, τῷ Λῃστῇ Παράδεισον ἤνοιξας, con la tua sepoltura, hai infranto le
καὶ ἐν τῇ Ταφῇ σου, τοὺς μοχλοὺς τοῦ sbarre dell’ade e con la tua risurrezione
ᾍδου συνέτριψας, καὶ ἐν τῇ Ἀναστά- hai fatto ricco l’universo. O compassio-
σει σου, τὰ σύμπαντα ἐπλούτισας. nevole, gloria a te.
Εὔσπλαγχνε δόξα σοι.
Μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον Le donne miròfore, giunte di buon
σου καταλαβοῦσαι, λίαν πρωΐ, mattino alla tua tomba, volevano un-
ἐπεζήτουν σε μυρίσαι τὸν Ἀθάνατον gere con profumi te, Verbo immortale
Λόγον καὶ Θεόν, καὶ τοῦ Ἀγγέλου e Dio; ma ammaestrate dalle parole
τοῖς ῥήμασιν ἐνηχηθεῖσαι, ὑπέστρε- dell’angelo, tornarono indietro nella
φον ἐν χαρᾷ, τοῖς Ἀποστόλοις gioia, per dichiarare apertamente agli
μηνῦσαι ἐμφανῶς· ὅτι ἀνέστης ἡ ζωὴ apostoli che tu sei risorto, vita di tutti,
τῶν ἁπάντων, καὶ παρέχεις τῷ ed elargisci al mondo il perdono e la
κόσμῳ ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Τοῦ θεοδέγμονος τάφου, πρὸς τοὺς I custodi della tomba che aveva ac-
Ἰουδαίους οἱ φύλακες ἔλεγον· Ὢ τῆς colto Dio dicevano ai giudei: Ah, il vo-
ὑμῶν ματαιόφρονος συμβουλῆς! stro insipiente consiglio! Invano vi
Φυλάττειν τὸν ἀπερίγραπτον δο- siete affaticati, credendo di custodire
κιμάσαντες, μάτην ἐκοπιάσατε, l’incircoscrivibile: vera follia è stata il
κρῦψαι τὴν Ἀνάστασιν τοῦ σταυρω- voler nascondere la risurrezione del
θέντος βουλόμενοι, τρανῶς ἐφα- crocifisso. Ah, il vostro insipiente sine-
νερώσατε. Ὢ τοῦ ὑμῶν ματαιόφρο- drio! E come vi consigliate di nuovo
νος συνεδρίου! Τί πάλιν κρῦψαι συμ- per nascondere ciò che non si na-
βουλεύεσθε, ὃ οὐ κρύπτεται; μᾶλλον sconde? Ascoltate piuttosto noi, e vo-
δὲ παρ' ἡμῶν ἀκούσατε, καὶ πι- gliate credere alla verità dei fatti. Un
στεῦσαι θελήσατε τῶν γενομένων angelo sfolgorante disceso dal cielo ha
τὴν ἀλήθειαν. Ἄγγελος ἀστρα- rotolato via la pietra, e per il timore di
πηφόρος, οὐρανόθεν κατελθών, τὸν lui ci ha presi torpore mortale; egli, ri-
λίθον ἀπεκύλισεν, οὐ τῷ φόβῳ νε- volgendosi alle miròfore dall’animo
κρώσει συνεσχέθημεν, καὶ φωνήσας forte, diceva alle donne: Non vedete il
ταῖς κραταιόφροσι Μυροφόροις, torpore mortale dei custodi, i sigilli or-
ἔλεγε γυναιξίν· οὐχ ὁρᾶτε τῶν mai sciolti, l’ade svuotato? Perché cer-
φυλάκων τὴν νέκρωσιν, καὶ τῶν cate come un morto colui che ha annul-

18
Tono I pl. Domenica — Sera
σφραγίδων τὴν διάλυσιν, τοῦ ᾍδου lato la vittoria dell’ade e ha spezzato il
τε τὴν κένωσιν; Τί τὸν τὸ νῖκος τοῦ pungiglione della morte? Presto, an-
ᾍδου, καταργήσαντα, καὶ τοῦ date a portare agli apostoli il buon an-
θανάτου τὸ κέντρον συντρίψαντα, nuncio della risurrezione, gridando
ὡς θνητὸν ἐπιζητεῖτε; Εὐαγγελίσα- senza timore: È risorto davvero il Si-
σθε δὲ ταχὺ πορευθεῖσαι τοῖς Ἀπο- gnore, lui che possiede la grande mise-
στόλοις τὴν Ἀνάστασιν, ἀφόβως ricordia.
κραυγάζουσαι· Ὄντως ἀνέστη ὁ
Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.
Gloria. Eothinón della domenica. Ora e sempre. Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Οἴμοι τῷ παροργίσαντί σε, τὸν Guai a me che ho mosso ad ira te, il
ἐλεήμονα Θεόν μου καὶ Κύριον! πο- mio Dio e Signore misericordioso!
σάκις ἐπηγγειλάμην, μετανοῆσαι Quante volte ho promesso di far peni-
Χριστέ, καὶ ψευδὴς εὑρέθην ὁ ἀνόη- tenza, o Cristo, e sono stato trovato
τος! Τὸ πρὶν τοῦ Βαπτίσματος, κατερ- menzognero, nella mia stoltezza. Dap-
ρύπωσα ἔνδυμα, τῶν συνθηκῶν τε, prima ho imbrattato la veste del mio
τῶν πρὸς σέ μου ἠλόγησα, καὶ τὸ battesimo, e non mi sono curato delle
δεύτερον, πάλιν τοῦτο ἐπάγγελμα, ὃ promesse fatte a te, poi ho violato que-
σοὶ καθωμολόγησα, Ἀγγέλων sta professione che ho fatta a te davanti
ἐνώπιον, καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ agli angeli, rivestendo anche l’abito di
σχῆμα, τὸ πένθιμον ἐνδυόμενος, εἰμὶ lutto degli uomini; ma tu, o Salvatore,
ἀθετήσας, λοιπὸν Σῶτερ μὴ εἰς non permettere che io vada perduto
τέλος, ἀφῇς ὀλέσθαι με. sino in fondo.
Ποίαν ἀπολογίαν ψυχή, ἔχεις Quale giustificazione avrai, anima
ἀθλία ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; ἢ τίς σε infelice, nel giorno del giudizio? Chi ti
τῆς καταδίκης, τοῦ αἰωνίου πυρός, sottrarrà alla condanna del fuoco
καὶ πασῶν βασάνων ἐξαιρήσεται; eterno e di tutti i tormenti? Nessuno, se
οὐδεὶς εἰμὴ σὺ σαυτῇ, ἱλεώσῃ τὸν non ti rendi propizio il compassione-
εὔσπλαγχνον, τὰς ἀθεμίτους, κατα- vole, abbandonando le tue azioni em-
λείψασα πράξεις σου, καὶ θεάρεστον, pie e acquisendo una condotta di vita
κτησαμένη βιότευσιν, κλαίουσα καθ' gradita a Dio, piangendo ogni giorno i
19
Tono I pl. Domenica — Sera
ἑκάστην σου, τὰ ἄπειρα σφάλματα, falli senza fine che a ogni istante com-
ἅπερ καθ' ὥραν προσπταίεις, ἔργῳ metti in opere, parole e pensieri, e chie-
καὶ λόγῳ ἐννοίᾳ τε, Χριστὸν αἰτου- dendo a Cristo di concederti di essi il
μένη, παρασχεῖν σοι τὴν τελείαν, perfetto perdono.
τούτων συγχώρησιν.
Un altro stichirón, degli incorporei, stessa melodia.
Λύμη με τῶν παθῶν τυραννεῖ, καὶ La rovina delle passioni mi domina,
τῆς καρδίας μου τὰς κόρας ἐζόφωσε, ha ottenebrato le pupille del mio cuore,
καὶ βλέπειν οὐ σθένω ὅλως, τὰς σω- e io non riesco in alcun modo a vedere
τηρίους ὁδούς, προϊὼν πλανῶμαι, καὶ le vie della salvezza: procedendo vado
κρημνίζομαι, δεινῶς εἰς τὰ βάραθρα, errando e paurosamente precipito nei
τὰ τοῦ ᾍδου Ἀρχάγγελοι, τῶν δὲ baratri dell’ade, o arcangeli; ma se ri-
θαυμάτων, τῶν ὑμῶν μιμνησκόμε- cordo i vostri prodigi, trovo la cura per
νος, θεραπεύομαι, ἀπὸ πάσης τῆς νό- tutto il mio male. Possa io ora al piú
σου μου, ἴδοιμι τὴν εὐμένειαν, ὑμῶν presto vedere la vostra benevolenza;
νῦν ταχύτατα, σπεύσατε σβέσαι τὴν affrettatevi a spegnere la fiamma delle
φλόγα, τὴν τῶν παθῶν μου πανσέ- mie passioni, o venerabilissimi, condu-
βαστοι, πρὸς φῶς ὁδηγοῦντες, σωτη- cendomi alla luce della salvezza e pro-
ρίας με καὶ λύσιν, κακῶν μοι νέμον- curandomi la liberazione dai miei mali.
τες.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Λάμψον τὸν φωτισμόν σου ἐμοί, Per me che sono nella tenebra delle
τῷ ἐν τῷ σκότει τῶν δεινῶν ἐνυ- sventure, fa’ risplendere la tua luce, il
πάρχοντι, τὸ φέγγος τῆς ἀληθείας, ἡ fulgore della verità: tu che hai conce-
συλλαβοῦσα Θεόν, καὶ σαρκὶ τε- pito Dio, e lo hai partorito nella carne,
κοῦσα Μητροπάρθενε, βυθοῦ ἀπο- o Vergine Madre; affréttati a farmi
γνώσεως, διὰ τάχους ἀνάγαγε, καὶ uscire dall’abisso della disperazione, e
ἐπὶ πέτραν, ἀσφαλοῦς βιοτεύσεως, conferma i passi dell’anima mia sulla
ἐπιστήριξον, τῆς ψυχῆς μου τὰ roccia di un vivere saldo: giudica i de-
βήματα, δίκασον τοὺς ἀπαύστως με, moni che incessantemente mi fan
πολεμοῦντας δαίμονας, παῦσον τόν guerra; fa’ presto cessare l’affanno del
πόνον ἐν τάχει, τῆς ταλαιπώρου καρ- mio misero cuore, o speranza dei con-
δίας μου, ἐλπὶς τῶν περάτων, ἡ τῷ fini della terra, tu che doni al mondo la
κόσμῳ δωρουμένη, τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.

20
Tono I pl. Domenica — Sera
Apósticha katanyktiká.
Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φι- Signore, non cesso di peccare, e ono-
λανθρωπίας ἀξιούμενος, οὐ γινώ- rato del tuo amore, non lo riconosco:
σκω, νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, μόνε vinci il mio indurimento, o solo buono,
ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με. e abbi pietà di me.
Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτοοῦ- Signore, temo la tua collera, ma non
μαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ παύο- cesso di fare il male. Chi in tribunale
μαι, τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δικαστὴν non teme il giudice? O chi, quando vo-
οὐ πτοεῖται; ἢ τίς ἰαθῆναι βουλόμε- glia essere guarito, provoca a sdegno il
νος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κᾀγώ; medico, come faccio io? O longanime
Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ Signore, intenerisciti davanti alla mia
μου σπλαγχνίσθητι, καὶ ἐλέησόν με. debolezza, e abbi pietà di me.
Martyrikón.
Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων, κατα- Disprezzata ogni cosa terrena, e af-
φρονήσαντες, καὶ τῶν βασάνων ἀν- frontàti coraggiosamente i tormenti,
δρείως κατατολμήσαντες, τῶν μα- non avete mancato le beate speranze,
καρίων ἐλπίδων οὐκ ἠστοχήσατε, ma siete divenuti eredi del regno dei
ἀλλ' οὐρανῶν Βασιλείας κληρονόμοι cieli, o martiri degni di ogni lode; poi-
γεγόνατε, πανεύφημοι Μάρτυρες, ché dunque avete confidenza col Dio
ἔχοντες παρρησίαν πρὸς τὸν φιλάν- amico degli uomini, chiedete per il
θρωπον Θεόν, τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην mondo la pace, e per le anime nostre, la
αἰτήσασθε, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Φοβερὸν καὶ παράδοξον, καὶ μέγα Tremendo, straordinario grande è il
τὸ μυστήριον! ὁ ἀχώρητος ἐν γαστρὶ mistero! Colui che nulla può contenere
ἐχωρήθη, καὶ ἡ μήτηρ μετὰ τὸν τόκον è stato contenuto in un grembo, e la
Παρθένος πάλιν διέμεινε. Θεὸν γὰρ madre è restata vergine dopo il parto:
ἐγέννησεν, ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντα. poiché è Dio che essa ha generato, da
Αὐτῷ βοήσωμεν, αὐτῷ τὸν ὕμνον lei incarnato. A lui acclamiamo, a lui
εἴπωμεν, σὺν Ἀγγέλοις ἀναμέλπο- diciamo l’inno, intonando insieme agli
ντες· Ἅγιος εἶ Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ δι' angeli: Santo tu sei, o Cristo Dio: tu che
ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας δόξα σοι. per noi ti sei fatto uomo, gloria a te.

21
Tono I pl. Lunedì — Orthros
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio, Theotokíon. Tono pl. 1.
Μετὰ Ἀγγέλων τὰ οὐράνια, μετὰ Le cose celesti insieme agli angeli,
ἀνθρώπων τὰ ἐπίγεια, ἐν φωνῇ quelle terrestri insieme agli uomini,
ἀγαλλιάσεως, Θεοτόκε βοῶμέν σοι· tutti gridiamo a te, o Madre di Dio, con
Χαῖρε πύλη, τῶν οὐρανῶν πλα- voce di esultanza: Gioisci, porta piú
τυτέρα, χαῖρε μόνη, τῶν γηγενῶν σω- ampia dei cieli; gioisci, sola salvezza
τηρία, χαῖρε σεμνὴ Κεχαριτωμένη, ἡ dei figli della terra; gioisci, venerabile
τεκοῦσα Θεὸν σεσαρκωμένον. piena di grazia, tu che hai partorito Dio
incarnato.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká.
Κριτοῦ καθεζομένου, καὶ Ἀγγέλων Quando si assiderà il Giudice, gli an-
ἑστώτων, σάλπιγγος ἠχούσης, καὶ geli assisteranno, la tromba suonerà e
φλογὸς καιομένης, τί ποιήσεις ψυχή la fiamma arderà, che farai tu, anima
μου, ἀπαγομένη εἰς κρίσιν; τότε γὰρ mia, condotta al giudizio? Perché al-
τὰ δεινά σου παρίστανται, τὰ κρυπτά lora le tue cattive azioni saranno lí da-
σου ἐλέγχονται ἐγκλήματα· διὸ πρὸ vanti, le tue colpe nascoste saranno po-
τέλους βόησον, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, ste sotto accusa: grida dunque al Giu-
καὶ σῶσόν με. dice, prima della fine: Siimi propizio, o
Dio, e salvami.
Ψυχή, τὰ ὧδε πρόσκαιρα, τὰ δὲ O anima, le cose di quaggiú sono
ἐκεῖ αἰώνια, ὁρῶ τὸ δικαστήριον, καὶ passeggere, quelle dell’aldilà, eterne;
ἐπὶ θρόνου τὸν Κριτήν, καὶ τρέμω τὴν vedo il tribunale e il Giudice in trono, e
ἀπόφασιν, λοιπὸν σπουδῇ ἐπίστρε- pavento la sentenza: convertiti dunque
ψον, ἡ κρίσις ἀσυγχώρητος. prontamente, perché il giudizio non
perdona.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἡ θερμὴ προστασία καὶ ἀπρο- Avvocata ardente e irresistibile,
σμάχητος, ἡ ἐλπὶς ἡ βεβαία καὶ ἀκα- salda speranza che non resterà delusa,
ταίσχυντος, τεῖχος καὶ σκέπη καὶ muro, protezione e porto di quelli che
λιμὴν τῶν προστρεχόντων σοι, Ἀει- corrono a rifugiarsi in te, o sempre Ver-
πάρθενε ἁγνή, τὸν Υἱὸν σου καὶ gine pura, implora insieme agli angeli
22
Tono I pl. Lunedì — Orthros
Θεόν, ἱκέτευε σὺν Ἀγγέλοις, εἰρήνην il tuo Figlio e Dio di dare al mondo la
δοῦναι τῷ κόσμῳ, καὶ σωτηρίαν καὶ pace, la salvezza e la grande misericor-
μέγα ἔλεος. dia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Πάντες ἀγρυπνήσωμεν, καὶ Χρι- Vegliamo tutti, e andiamo incontro
στῷ ὑπαντήσωμεν, μετὰ πλήθους al Cristo con olio abbondante e lam-
ἐλαίου, καὶ λαμπάδων φαεινῶν, ὅ- pade risplendenti, per ottenere di en-
πως τοῦ νυμφῶνος ἔνδον ἀξιωθῶ- trare nel talamo; chi resta fuori della
μεν· ὁ γὰρ τῆς θύρας ἔξω φθανόμε- porta invano grida a Dio: Abbi pietà di
νος, ἄπρακτα τῷ Θεῷ κέκραγεν· me.
Ἐλέησόν με.
Ἐν κλίνῃ κατακείμενος, ἁμαρτη- Giacendo sul letto di molti peccati,
μάτων πολλῶν, συλῶμαι τὴν ἐλπίδα sono privato della speranza della mia
τῆς σωτηρίας μου· ὁ γὰρ ὕπνος τῆς salvezza, perché il sonno della mia
ἐμῆς ῥαθυμίας, προξενεῖ μου τῇ ψυ- noncuranza procura il castigo all’ani-
χῇ τιμωρίαν, ἀλλὰ σὺ ὁ Θεός, ὁ τεχ- ma mia; ma tu, o Dio, partorito dalla
θεὶς ἐκ Παρθένου, διέγειρόν με πρὸς Vergine, destami per il canto dei tuoi
τὴν σὴν ὑμνῳδίαν, ἵνα δοξάζω σε. inni, affinché io ti glorifichi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁγιωτέρα τῶν Χερουβείμ, ὑψη- Piú santa dei cherubini, piú alta dei
λοτέρα τῶν οὐρανῶν Πανύμνητε, cieli, o degna di tutti i canti: noi pecca-
Θεοτόκον σε ἐν ἀληθείᾳ ὁμολο- tori, confessandoti in verità Madre di
γοῦντες, ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ προ- Dio, abbiamo una difesa e troviamo
στασίαν, καὶ εὑρίσκομεν ἐν πειρα- salvezza nelle prove: non cessare dun-
σμοῖς σωτηρίαν· διὸ μὴ παύσῃ πρε- que di intercedere per noi, sostegno e
σβεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν, κραταίωμα καὶ rifugio delle anime nostre.
καταφυγὴ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata. Τὸν συνάναρχον Λόγον
Cantiamo, fedeli.
Τὸ κριτήριον τρέμω τὸ φοβερώτα- Pavento il temibilissimo tribunale, e
τον, καὶ Κριτοῦ τὴν δικαίαν φρίττω fremo per la giusta sentenza del Giu-
ἀπόφασιν· ἡ συνείδησις καὶ γὰρ ἀεὶ dice: perché la coscienza sempre mi ac-
ἐλέγχει με, τῇ ἀμελείᾳ δὲ συζών, cusa e, vivendo nella negligenza, sono
ἀπορῶ καὶ δειλιῶ, πρεσβείαις ὑμῶν smarrito e impaurito. Con la vostra
23
Tono I pl. Lunedì — Orthros
ἁγίαις, ἐκλυτρώσασθε τοῦ πυρός με, santa intercessione, liberatemi dal
οἱ τοὺς πιστοὺς φρουροῦντες Ἀρχάγ- fuoco, o arcangeli che custodite i fedeli.
γελοι.
Martyrikón.
Λάμπει σήμερον ἡ μνήμη τῶν Risplende oggi la memoria dei vitto-
Ἀθλοφόρων· ἔχει γὰρ καὶ οὐρανόθεν riosi; anche dal cielo riceve splendore:
ἀπαύγασμα, ὁ χορὸς τῶν Ἀγγέλων il coro degli angeli celebra una festa so-
πανηγυρίζει, καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ lenne, la stirpe degli uomini fa festa
γένος συνεορτάζει· διὸ πρεσβεύουσι con loro, e i martiri intercedono presso
τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς il Signore perché sia fatta misericordia
ἡμῶν. alle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Γαβριήλ σοι τὸ χαῖρε τὸ ἐπουρά- Gabriele ha prodigiosamente recato
νιον, ἐπὶ γῆς παραδόξως ἐναπεκό- a te sulla terra il celeste ‘Gioisci’: ve-
μισε· τὸν γὰρ Ἀγγέλων ποιητήν, ἐν dendo infatti il Creatore degli angeli in
σοὶ σαρκούμενον ὁρῶν, τὸ μελῴδημα te incarnarsi, egli intona per te il canto
χαρᾶς, ἀναμέλπει σοι σεμνή, βρο- della gioia, o venerabile, insegnando
τοὺς δι' αὐτοῦ διδάσκων, ὡς σὺ μόνη cosí ai mortali che tu sola sei apparsa
χαρᾶς αἰτία, πᾶσιν ἀνθρώποις πε- come causa di gioia per tutti gli uo-
φανέρωσαι. mini.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Σὲ τὴν μακαρίαν ἐν γυναιξί, καὶ Noi dell’umana progenie magnifi-
εὐλογημένην ὑπὸ Θεοῦ, τῶν ἀνθρώ- chiamo con inni te, beata tra le donne e
πων τὸ γένος, ὕμνοις μεγαλύνομεν. da Dio benedetta.
Tropari.
Ἵλεως γενοῦ μοι Κύριε, ἄμετρα Sii propizio, Signore, a me che, stol-
ἀφρόνως πταίσαντι, καὶ τῆς σῆς με tamente, senza misura ho peccato, e
Λόγε, Βασιλείας καταξίωσον. fammi degno, o Verbo, del tuo regno.
Ὡς τοὺς Νινευΐτας ἔσωσας, πάλαι Come salvasti un tempo i niniviti
μεταγνόντας μόνε Σωτήρ, καὶ ἡμᾶς pentíti, o solo Salvatore, salva, per la
τοὺς ὑμνοῦντάς σε, σῶσον τῷ ἐλέει tua misericordia, anche noi che ti can-
σου. tiamo.
24
Tono I pl. Lunedì — Orthros
Martyriká.
Σάρκα παραδόντες πάσαις πλη- Per aver consegnato la carne a tutti i
γαῖς, ἄπληγον ἐσώσατε ψυχήν, colpi, avete salvato da ogni colpo
Ἀθλοφόροι Κυρίου, τῆς θείας δόξης l’anima, o vittoriosi del Signore, parte-
μέτοχοι. cipi della divina gloria.
Ἡμεροφαεῖς ἀστέρες ἐν γῇ, Siete divenuti, o vittoriosi, astri del
πάντων καταυγάζοντες τὰς ψυχάς, Signore dell’universo visibili di giorno
Ἀθλοφόροι τοῦ πάντων, Κυρίου ἀνε- sulla terra per illuminare le anime di
δείχθητε. tutti.
Theotokíon.
Φέρεις ὥσπερ θρόνος πύρινος, νεύ- Tu reggi, come trono di fuoco, colui
ματι τὸν πάντα φέροντα, καὶ θηλά- che col suo cenno tutto regge, e allatti,
ζεις Παρθένε, τὸν πάντα διατρέφο- o Vergine, colui che nutre l’universo.
ντα.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. beata.
Tropari.
Τῶν ταγμάτων ἔξαρχοι, πε- Voi che siete capi delle angeliche
φυκότες τῶν Ἀγγελικῶν, φαιδρότατε schiere, o splendidissimo Michele, e tu,
Μιχαήλ, θεῖε Γαβριήλ, τῆς θείας σαρ- o divino Gabriele, che sei stato veracis-
κώσεως, παναληθής, κήρυξ γεγο- simo araldo della divina incarnazione,
νώς, πάντας φρουρήσατε, τοὺς custodite, o gloriosi, tutti quelli che vi
ὑμνοῦντας ὑμᾶς ἔνδοξοι. cantano.
Ὁ πλουσίαις δόσεσιν, ὑπερχέων O tu che riversi in ricchi doni il tuo
σοῦ τὸν θησαυρόν, ὁ τάξεις παρα- tesoro, tu che hai creato le angeliche
γαγών, τὰς Ἀγγελικάς, μεθ' ὧν ἐλευ- schiere, quando con esse verrai, Giu-
σόμενος, οἷα κριτής, πάντων καὶ dice di tutti e Dio, risparmiami, So-
Θεός, φεῖσαί μου Δέσποτα, προσπε- vrano, perché nella tua misericordia mi
φευγότος τῷ ἐλέει σου. rifugio.

25
Tono I pl. Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Νοερῶς Ἀρχάγγελοι, Ἐξουσίαι, Arcangeli, potestà, troni, cherubini,
θρόνοι Χερουβείμ, Δυνάμεις καὶ Σε- potenze e serafini, angeli risplendenti,
ραφείμ, Ἄγγελοι φαιδροί, Ἀρχαί, Κυ- principati e dominazioni, con tremore,
ριότητες, τῷ σῷ Υἱῷ, ἄχραντε σεμνή, o immacolata venerabile, rendono il
τρόμῳ λατρεύουσι, Θεοτόκε παμ- loro culto spirituale al Figlio tuo, o bea-
μακάριστε. tissima Madre di Dio.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Οἴμοι! τί ὡμοιώθην ἐγὼ τῇ ἀκάρπῳ Guai a me! Perché sono divenuto si-
συκῇ, καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν, σὺν mile al fico sterile, e temo la maledi-
τῇ ἐκκοπῇ; ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργέ, zione e la recisione? Ma tu, celeste agri-
Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν χερσωθεῖσάν μου coltore, Cristo Dio, rendi fertile la terra
ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον, καὶ incolta della mia anima, accoglimi
ὡς τὸν Ἄσωτον υἱὸν δέξαι με, καὶ come il figlio dissoluto, e abbi pietà di
ἐλέησόν με. me.
Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου, Non guardare alla moltitudine delle
πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, mie colpe, o Signore, tu che sei stato
καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας partorito dalla Vergine, e cancella tutte
μου, λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστρο- le mie iniquità, donandomi, te ne
φῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος δέομαι, prego, un pensiero di conversione, tu
καὶ ἐλέησόν με. che solo sei amico degli uomini, e abbi
pietà di me.
Martyrikón.
Εὐλογημένος ὁ στρατός, τοῦ Βα- Benedetto l’esercito del Re dei cieli:
σιλέως τῶν οὐρανῶν· εἰ γὰρ καὶ γη- perché se anche i vittoriosi erano terre-
γενεῖς ὑπῆρχον οἱ Ἀθλοφόροι, ἀλλὰ stri, cercavano tuttavia di raggiungere
ἀγγελικὴν ἀξίαν ἔσπευδον φθάσαι, la dignità angelica, non facendo alcun
τῶν σωμάτων καταφρονήσαντες, καὶ conto del corpo e rendendosi degni,
διὰ τῶν παθημάτων, τῆς τῶν Ἀσω- con i loro patimenti, dell’onore degli
μάτων ἀξιωθέντες τιμῆς. Εὐχαῖς incorporei. Per le loro preghiere, Si-
αὐτῶν Κύριε, κατάπεμψον ἡμῖν τὸ gnore, manda su di noi la tua grande
μέγα σου ἔλεος. misericordia.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...

26
Tono I pl. Lunedì — Sera
Theotokíon.
Παῦσον τὸν πόνον, τῆς πολυ- Fa’ cessare l’affanno della mia anima
στενάκτου ψυχῆς μου, ἡ παύσασα tutta gemente, tu che hai cancellato
πᾶν δάκρυον, ἀπὸ προσώπου τῆς ogni lacrima dal volto della terra: poi-
γῆς· σὺ γὰρ βροτῶν τὰς ὀδύνας ché tu scacci il dolore dai mortali e li-
διώκεις, ἁμαρτωλῶν τὴν κατήφειαν beri dall’abbattimento i peccatori; tutti
λύεις. Σὲ πάντες κεκτήμεθα, ἐλπίδα abbiamo te come speranza e sostegno,
καὶ στήριγμα, Παναγία Μητροπάρ- Vergine Madre tutta santa.
θενε.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Ὁ ἐκ Παρθένου, ἀνατείλας τῷ O tu che dalla Vergine sei sorto al
κόσμῳ, Χριστὲ ὁ Θεός, υἱοὺς φωτὸς δι' mondo, o Cristo Dio, e grazie a lei ci hai
αὐτῆς ἀναδείξας, ἐλέησον ἡμᾶς. resi figli della luce, abbi pietà di noi.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Λῦσόν μου τῆς καρδίας Σωτήρ, τὴν Libera il mio cuore, o Salvatore,
ἐκ δαιμόνων γενομένην μοι πώρω- dall’indurimento causato dai demoni,
σιν, καὶ δός μοι δακρύων ὄμβρους, e dammi piogge di lacrime di penti-
τῆς μετανοίας ὡς ἄν, τὰ πολλὰ mento, cosí che io faccia lamento sulle
θρηνήσω μου ἐγκλήματα, καὶ πᾶν τὸ mie molte colpe e sia lavato da tutto ciò
ῥυπαῖνον, τὸν λογισμόν μου ῥυφ- che contamina il mio pensiero, liberato
θήσωμαι, καὶ τοῦ τῆς λήθης, σκοτα- dall’oscuramento dell’oblio, e sollevato
σμοῦ λυτρωθήσωμαι, καὶ ἀρθήσω- all’intelligenza del bene: volgiti a me
μαι, πρὸς καλῶν κατανόησιν, πρό- ed esaudiscimi, sii propizio, Signore, e
σχες μοι καὶ εἰσάκουσον, ἱλάσθητι libera la mia misera anima dalle pas-
Κύριε, καὶ τὴν ἀθλίαν ψυχήν μου, sioni tiranne, affinché io trovi in te ri-
τῶν τυραννούντων ἀπάλλαξον, πα- poso e compia i tuoi voleri.
θῶν ὅπως εὕρω, ἐν σοὶ ἄνεσιν καὶ
πράττω, τὰ σὰ θελήματα.
Χείλη μεμολυσμένα κινῶ, καὶ ῥυ- Labbra contaminate e mani sordide
παρὰς χεῖρας πρὸς σὲ Ὑπεράγαθε, io levo a te, o piú che buono, e un cuore
καρδίαν συγκεχωσμένην, τοῖς πονη- ostruito dai cattivi pensieri; ho occhi di
ροῖς λογισμοῖς, ὀφθαλμοὺς τυ- cieco, nella mia miseria, mi porto

27
Tono I pl. Lunedì — Sera
φλώττων ὁ πανάθλιος, ψυχὴν περι- un’anima ottenebrata dalle passioni,
φέρω, ἐσκοτισμένην τοῖς πάθεσι, καὶ sono avvolto dalle indegne voluttà,
ταῖς ἀτόποις, ἡδοναῖς ὁ παμβέβηλος nella mia abiezione, e non posso rial-
συγκαλύπτομαι, καὶ οὐκ ἔχω ἀνά- zarmi; stendi le tue palme immacolate,
νευσιν, ἔκτεινον τὰς ἀχράντους σου, amico degli uomini; salvami, Salva-
παλάμας φιλάνθρωπε, σῶσόν με tore, a te io grido, e purificami dalla
Σῶτερ βοῶ σοι, καὶ μολυσμοῦ contaminazione di molte colpe e mali-
ἀποκάθαρον, πολλῶν ἐγκλημάτων, gni assalti, nel tuo grande e tenero
καὶ δεινῶν ἐπερχομένων, ὡς πολυ- amore.
εύσπλαγχνος.
Stichirón del precursore, stessa melodia.
Ῥεῦμα σφοδρὸν καὶ πάνυ δεινόν, Le violente e funestissime correnti
τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν τῇ καρδίᾳ dell’uragano delle passioni si sono ri-
μου, ἐχύθη καὶ κατακλύζει, καὶ εἰς versate sul mio cuore, lo sommergono
βυθὸν ζοφερόν, συνωθεῖ ἀτόπου e lo spingono nel cupo abisso della
ἀπογνώσεως, αὐτὸς ἀοράτῳ, ἐπι- stolta disperazione: ma tu mostrati con
στασίᾳ σου φάνηθι, καὶ τῇ ἰσχύϊ, τῆς la tua invisibile protezione, e con la
σεπτῆς συμπαθείας σου, τοῦτο ξήρα- forza della tua sacra compassione pro-
νον, καὶ εἰς τέλος ἀφάνισον, ῥεῖθρά sciuga i flutti e falli del tutto scompa-
μοι παρεχόμενος, πλημμύρη ἀοίδιμε, rire, procurandomi tu, o degno dei no-
τὰ καταρδεύοντα φρένας, καὶ νοῦν stri canti, i torrenti straripanti che irro-
καὶ ἔννοιαν ἅπασαν, δι' ὧν ἐκβλα- rano i sensi, l’intelletto e la mente tutta:
στάνειν, ἱλασμὸν καὶ σωτηρίαν, e concedimi che per essi fioriscano il
δίδου μοι Πρόδρομε. perdono e la salvezza, o precursore.
Apósticha katanyktiká.
Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φι- Signore, non cesso di peccare, e ono-
λανθρωπίας ἀξιούμενος, οὐ γινώ- rato del tuo amore, non lo riconosco:
σκω, νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, μόνε vinci il mio indurimento, o solo buono,
ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με. e abbi pietà di me.
Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτο- Signore, temo la tua collera, ma non
οῦμαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ cesso di fare il male. Chi in tribunale
παύομαι, τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δι- non teme il giudice? O chi, quando vo-
καστὴν οὐ πτοεῖται; ἢ τίς ἰαθῆναι glia essere guarito, provoca a sdegno il
βουλόμενος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει medico, come faccio io? O longanime
ὡς κᾀγώ; Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ Signore, intenerisciti davanti alla mia

28
Tono I pl. Lunedì — Sera
ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, καὶ debolezza, e abbi pietà di me.
ἐλέησόν με.
Martyrikón.
Τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως περιβαλ- Imbracciando lo scudo della fede ed
λόμενοι, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυροῦ, ergendosi col segno della croce, corag-
ἑαυτοὺς διαναστήσαντες, πρὸς τὰς giosamente i tuoi santi si sono conse-
βασάνους ἀνδρείως ἀπηυτομόλη- gnati ai tormenti, Signore, e hanno an-
σαν, καὶ διαβόλου τὴν πλάνην καὶ τὸ nientato l’inganno e la sfrontatezza del
θράσος κατήργησαν, οἱ Ἅγιοί σου diavolo. Per le loro suppliche, tu che sei
Κύριε. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, ὡς πα- Dio onnipotente, manda sul mondo la
ντοδύναμος Θεός, τῷ κόσμῳ τὴν pace, e sulle anime nostre la grande mi-
εἰρήνην κατάπεμψον, καὶ ταῖς ψυ- sericordia.
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρ- Noi fedeli ti proclamiamo beata,
θένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ Vergine Madre di Dio, e com’è nostro
κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, dovere ti glorifichiamo, città incon-
τὸ τεῖχος, τὸ ἄρρηκτον, τὴν ἀρραγῆ cussa, muro inespugnabile, indistrutti-
προστασίαν, καὶ καταφυγήν τῶν ψυ- bile protezione e rifugio delle anime
χῶν ἡμῶν. nostre.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 1.
Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην, καὶ τὴν Mostra ai tuoi servi la tua sollecita
βοήθειαν, καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον, ἐπὶ protezione, l’aiuto e la misericordia che
τοὺς δούλους σου, καὶ τὰ κύματα offri; placa, o pura, i marosi dei pen-
ἁγνὴ καταπράϋνον, τῶν ματαίων λο- sieri vani, e risolleva la mia anima ca-
γισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυ- duta, o Madre di Dio: perché io so, o
χήν, ἀνάστησον Θεοτόκε· οἶδα γὰρ Vergine, che tu puoi tutto quanto vuoi.
ὅτι Παρθένε, ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλε-
σαι.

29
Tono I pl. Martedì — Orthros
Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká.
Κριτοῦ καθεζομένου, καὶ Ἀγγέλων Quando si assiderà il Giudice, gli an-
ἑστώτων, σάλπιγγος ἠχούσης, καὶ geli assisteranno, la tromba suonerà e
φλογὸς καιομένης, τί ποιήσεις ψυχή la fiamma arderà, che farai tu, anima
μου, ἀπαγομένη εἰς κρίσιν· τότε γὰρ mia, condotta al giudizio? Perché al-
τὰ δεινά σου παρίστανται, τὰ κρυπτά lora le tue cattive azioni saranno lí da-
σου ἐλέγχονται ἐγκλήματα. Διὸ πρὸ vanti, le tue colpe nascoste saranno po-
τέλους βόησον, ὁ Θεὸς ἱλάσθητι μοι, ste sotto accusa: grida dunque al Giu-
καὶ σῶσόν με. dice, prima della fine: Siimi propizio, o
Dio, e salvami.
Ψυχή, τὰ ὧδε πρόσκαιρα, τὰ δὲ O anima, le cose di quaggiú sono
ἐκεῖ αἰώνια, ὁρῶ τὸ δικαστήριον, καὶ passeggere, quelle dell’aldilà, eterne;
ἐπὶ θρόνου τὸν Κριτήν, καὶ τρέμω τὴν vedo il tribunale e il Giudice in trono, e
ἀπόφασιν, λοιπὸν σπουδῇ ἐπίστρε- pavento la sentenza: convèrtiti dunque
ψον, ἡ κρίσις ἀσυγχώρητος. prontamente, perché il giudizio non
perdona.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἡ τὸ ἄνθος τὸ θεῖον, ῥίζα βλα- Radice che hai prodotto il fiore di-
στήσασα, κιβωτὲ καὶ λυχνία καὶ vino, arca e candeliere, urna tutta
στάμνε πάγχρυσε, ἁγία τράπεζα Χρι- d’oro, mensa santa che porti il Cristo,
στόν, τὸν ἄρτον ζωῆς φέρουσα, ὡς pane di vita, scongiuralo come tuo Fi-
Υἱόν σου καὶ Θεόν, ἐκδυσώπησον glio e Dio, insieme al santo precursore,
αὐτόν, σὺν τῷ ἁγίῳ Προδρόμῳ, τοῦ perché abbia compassione di quelli che
οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι, τοὺς Θε- confessano te Madre di Dio, e li salvi.
οτόκον ὁμολογοῦντάς σε.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Θρήνησον ψυχή μου, τὴν ἑαυτῆς Gemi, anima mia, sulla tua noncu-
ῥαθυμίαν, θέλησον λοιπὸν πρὸ τε- ranza: prima della morte, cerca infine
λευτῆς ἐπιστρέψαι, θορύβων ἀπό- di convertirti; allontànati dalle agita-
στηθι βιωτικῶν, Θεῷ προσκολλήθητι zioni della vita, aderisci al Dio buono,
τῷ ἀγαθῷ, καὶ σώσει σε, ὡς μόνος ed egli ti salverà, perché, solo, è amico
φιλάνθρωπος. degli uomini.

30
Tono I pl. Martedì — Orthros
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Τὴν φωνὴν τοῦ Κυρίου τοῦ ἀρχι- Ascoltiamo tutti, noi che abbiamo
ποίμενος, ἀκουσώμεθα πάντες οἱ ἁ- peccato, la voce del Signore, pastore
μαρτήσαντες· δι' ἡμᾶς γὰρ ἐπὶ γῆς supremo, perché per noi egli è apparso
σαρκὶ ἐπέφανεν, εἰς μετάνοιαν κα- sulla terra nella carne, per chiamare a
λῶν, τοὺς κατ' ἐμὲ ἁμαρτωλούς, θαρ- penitenza i peccatori come me: Corag-
σεῖτε καὶ μὴ θροεῖσθε· μικρὸς γάρ gio, non vi turbate, perché poca è la fa-
ἐστιν ὁ κόπος, ἀλλὰ γλυκεῖα ἡ ἀντα- tica, ma dolce la ricompensa.
πόδοσις.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Τὸ ἐξαίσιον θαῦμα τὸ τῆς συλ- Di te ci è noto, o pura sempre Ver-
λήψεως, καὶ ὁ ἄφραστος τρόπος ὁ τῆς gine, lo straordinario prodigio della
κυήσεως, ἐν σοὶ ἐγνώσθη ἀληθῶς, ὦ concezione e il modo ineffabile del
Ἀειπάρθενε, καταπλήττει μου τὸν parto. Sbalordisce il mio intelletto, e
νοῦν, καὶ ἐξιστᾷ τὸν λογισμόν, ἡ δό- rende attonito il mio pensiero, o Madre
ξα σου Θεοτόκε, τοῖς πάσιν ἐφηπλω- di Dio, la tua gloria, che a salvezza
μένη, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν delle anime nostre su tutti si dispiega.
ἡμῶν.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἐλισάβετ στειρώσεως ἠλευθέρω- Elisabetta fu liberata dalla sterilità, e
ται, ἡ Παρθένος δὲ πάλιν παρθένος la Vergine rimase vergine, quando alla
ἔμεινεν, ὅτε φωνῇ τοῦ Γαβριὴλ γα- voce di Gabriele concepí in seno; ma il
στρὶ συνέλαβεν, ἀλλ' ἐν νηδύϊ προ- precursore Giovanni esultò nel
σκιρτᾷ, τὸν ἐν γαστρὶ παρθενικῇ, grembo, riconoscendo in anticipo nel
Θεὸν προγνοὺς καὶ Δεσπότην, ὁ seno verginale il Dio e Sovrano che per
Πρόδρομος Ἰωάννης, εἰς σωτηρίαν la nostra salvezza si incarnava.
ἡμῶν σαρκούμενον.
Martyrikón, stessa melodia.
Τῶν ἁγίων Μαρτύρων τὰ κατορ- Furono grandemente stupite le
θώματα, οὐρανῶν αἱ Δυνάμεις ὑπε- schiere dei cieli, per le belle imprese dei
ρεθαύμασαν, ὅτι ἐν σώματι θνητῷ, santi martiri, poiché con un corpo mor-
τὸν ἀσώματον ἐχθρόν, τῇ δυνάμει tale hanno invisibilmente vinto il ne-
τοῦ Σταυροῦ, ἀγωνισάμενοι καλῶς, mico incorporeo, felicemente lottando
31
Tono I pl. Martedì — Orthros
ἐνίκησαν ἀοράτως, καὶ πρεσβεύουσι per la potenza della croce; e interce-
τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς dono presso il Signore, perché sia fatta
ἡμῶν. misericordia alle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Πήτηρ Θεοῦ Παναγία, τὸ τεῖχος Santissima Madre di Dio, baluardo
τῶν Χριστιανῶν, ἐπιτάχυνον ῥῦσαι dei cristiani, affréttati a liberare il tuo
λαόν σου, συνήθως κραυγάζοντά σοι popolo che con confidente fervore a te
ἐκτενῶς. Ἀντιτάχθητι αἰσχροῖς, καὶ grida: Respingi i nostri pensieri turpi e
ἀλαζόσι λογισμοῖς, ἵνα βοῶμέν σοι· vanagloriosi, affinché a te acclamiamo:
Χαῖρε Ἀειπάρθενε. Gioisci, o sempre Vergine.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe
Ode 9. Irmós.
Ὅτι ἐποίησέ σοι μεγαλεῖα ὁ δυνα- Poiché il potente ha fatto in te cose
τός, Παρθένον ἀναδείξας σε, Ἁγνὴν grandi, rivelandoti Vergine pura dopo
μετὰ τὴν κύησιν, ὡς τεκοῦσαν ἀσπό- il parto, perché tu sei colei che senza
ρως, τὸν ἑαυτῆς ποιητήν· διό σε Θεο- seme ha partorito il suo Creatore, per
τόκε μεγαλύνομεν. questo, o Madre di Dio, noi ti magnifi-
chiamo.
Tropari.
Ἴνα σου μεγαλύνω τὸ μακρόθυμον Perché io magnifichi la tua pazienza,
δυνατέ, μακροθύμησον ἔτι ἐπ' ἐμοί, o potente, sii ancora paziente con me, a
καὶ μὴ ἐκκόψῃς με, ὡς τὴν ἄκαρπον te io grido; non mi recidere come il fico
Λόγε συκῆν, κραυγάζω σοι, ὅπως τῆς sterile, o Verbo, affinché io ti porti
μετανοίας, καρπούς προσφέρω σοι. frutti di penitenza.
Ὡς φοβερὸς σὺ μόνε κραταιὲ καὶ Quanto sei temibile, o solo forte e po-
δυνατέ! καὶ τίς σου ὑποστήσεται τὴν tente! E chi resisterà, o Cristo, alla tua
φοβερὰν ἀπειλήν, ὅταν μέλλῃς εἰς tremenda minaccia, quando tu stesso ti
κρίσιν αὐτὸς καθέζεσθαι; ἐν ᾗ συ- assiderai per il giudizio? Custodiscimi,
ντήρησόν με ἀκατάκριτον. allora, salvo da condanna.
Martyriká.
Σωμάτων ἀλγηδόνας ἀλγηδόσι Voi togliete i dolori del corpo con i
θείαις ὑμῶν, ἐξαίρετε Κυρίου Ἀθλη- vostri divini dolori, o atleti del Signore:
ταί· διὸ ἰάσασθε, τῆς ψυχῆς μου τὰ sanate dunque le aspre passioni della
32
Tono I pl. Martedì — Orthros
πάθη χαλεπώτατα, ἰατῆρες ὡς ὄντες mia anima, quali medici espertissimi.
ἐμπειρότατοι.
Ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐξαστράπτει L’urna delle vostre reliquie fa riful-
πλέον ὑμῶν, ἡ θήκη τῶν λειψάνων, gere piú dei raggi del sole le luci della
τὰς αὐγάς, τῆς θείας χάριτος, καὶ λα- divina grazia, rende luminosi i cuori e
μπρύνει καρδίας, καὶ καταυγάζει ψυ- rischiara le anime di quelli che vi ono-
χάς, τῶν πίστει Ἀθλοφόροι εὐφη- rano con fede, o vittoriosi.
μούντων ὑμᾶς.
Theotokíon.
Φωτοειδὴς νεφέλη προηγουμένη Sei divenuta vera nube luminosa che
νέου λαοῦ, πρὸς γῆν ἐπαγγελίας precede il popolo nuovo alla terra della
ἀληθῶς, θεοχαρίτωτε ἀνεδείχθης, promessa e porta che introduce alla
καὶ πύλη εἰσάγουσα πρὸς ζωήν· διό vita, o favorita dalla divina grazia; per
σε Θεοτόκε μεγαλύνομεν. questo, o Madre di Dio, noi ti magnifi-
chiamo.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. beata.
Tropari.
Ἰδοὺ ἡ εὐπρέπεια, τοῦ σοῦ οἴκου, Ecco, il decoro della tua casa lo rico-
οἷα οὐρανός, γνωρίζεται ἐπὶ γῆς, nosciamo come il cielo sulla terra, pre-
Πρόδρομε Χριστοῦ, ἐν ᾧ ἀφικόμενος, cursore di Cristo: giungendovi, tu fai
ἀγλαΐαις θείαις φρυκτωρεῖς, τοὺς risplendere di divini fulgori quelli che
καθ' ἑκάστην σε, νῦν ἐν τούτῳ, μα- in esso ogni giorno ti proclamano ora
καρίζοντας. beato.
Ὡς ὑπάρχων γνήσιος, τοῦ Δε- Poiché sei sincero amico del So-
σπότου, φίλος Βαπτιστά, φιλεῖν με vrano, o battista, ferisci il mio cuore
τοῦτον εὐθείᾳ, γνώμῃ ἀκλινεῖ, perché io lo ami senza vacillare, con
παμμάκαρ καρδίωσον, καὶ τὰ πάθη animo retto, o beatissimo, e abbia in or-
τὰ φθοροποιά, ἀποβδελύττεσθαι, συ- rore le perniciose passioni che mi spin-
νωθοῦντα πρὸς ἀπώλειαν. gono alla perdizione.
33
Tono I pl. Martedì — Orthros
Σὺ οὐκ ἔφυς κάλαμος, ἐναντίοις, Tu non sei una canna scossa dai
πνεύμασι σοφέ, κλονούμενος, ἀλλ' venti contrari, o sapiente, ma sei nostro
ἡμῶν, θεῖος στηριγμός, καὶ ἄσειστον divino sostegno e inconcussa colonna
ἔρεισμα, Ἐκκλησίας, ἣν ταῖς σαῖς della Chiesa: con le tue preghiere, cu-
εὐχαῖς, τήρει ἀκλόνητον, ἀποπαύων stodiscila libera da agitazioni, facendo
ἄπαν σκάνδαλον. cessare ogni scandalo.
Ἡ τοῦ Κτίστου ἔλευσις, ἐπὶ θύραις, L’avvento del Creatore è alle porte:
τί οὖν πενθεῖς, σαυτὴν ἀθλία ψυχή, perché dunque non gemi su te stessa,
ζῶσα ἀμελῶς; ἀνάνηψον βόησον, τῷ anima miserabile che vivi nella negli-
Κυρίῳ. Φεῖσαί μου Σωτήρ, ταῖς παρα- genza? Ritorna alla sobrietà, grida al Si-
κλήσεσι, τοῦ Προδρόμου ὡς φιλάν- gnore: Risparmiami, Salvatore, nel tuo
θρωπος. amore per gli uomini, per le suppliche
del precursore.
Theotokíon.
Φωτοφόρον ὄχημα, τοῦ Ἡλίου, Sei veramente apparsa come lumi-
ὤφθης ἀληθῶς, τοῦ λάμψαντος ἐκ noso cocchio del sole, che è rifulso dal
τῶν σῶν, ἄχραντε ἁγνή, λαγόνων tuo seno, o pura senza macchia, e ha
καὶ λύσαντος, τῆς ἀπάτης σκότος χα- dissipato la cupa tenebra dell’inganno:
λεπόν· ὅθεν ἐν πίστει σε, κατὰ χρέος noi dunque, com’è nostro dovere, con
μεγαλύνομεν. fede ti magnifichiamo.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Οἴμοι! τί ὡμοιώθην ἐγὼ τῇ ἀκάρπῳ Guai a me! Perché sono divenuto si-
συκῇ, καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν mile al fico sterile, e temo la maledi-
τῇ ἐκκοπῇ; ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργέ, zione e la recisione? Ma tu, celeste agri-
Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν χερσωθεῖσάν μου coltore, Cristo Dio, rendi fertile la terra
ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον, καὶ incolta della mia anima, accoglimi
ὡς τὸν Ἄσωτον υἱὸν δέξαι με, καὶ come il figlio dissoluto, e abbi pietà di
ἐλέησόν με. me.
Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου Non guardare alla moltitudine delle
πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, mie colpe, o Signore, tu che sei stato
καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας partorito dalla Vergine, e cancella tutte
μου, λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστρο- le mie iniquità, donandomi, te ne
φῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος δέομαι, prego, un pensiero di conversione, tu
καὶ ἐλέησόν με. che solo sei amico degli uomini, e abbi
pietà di me.

34
Tono I pl. Martedì — Sera
Martyrikón.
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ἐπὶ τῆς γῆς I santi martiri sulla terra hanno lot-
ἠγωνίσαντο, τῷ ἀέρι ἐνεκαρτέρησαν, tato, esposti all’aria hanno resistito, al
τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, τὸ ὕδωρ fuoco sono stati consegnati, li ha rice-
αὐτοὺς ὑπεδέξατο, ἐκείνων ἐστὶν ἡ vuti l’acqua: per loro è la parola che
φωνή. Διήλθομεν διὰ πυρός καὶ ὕδα- dice: Siamo passati per il fuoco e l’ac-
τος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυ- qua, poi ci hai tratti fuori al refrigerio.
χήν. ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, ὁ Θεὸς Per la loro intercessione, o Dio, abbi
ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, ἡ ζωὴ Speranza di chi non spera piú, vita
τῶν ἀπεγνωσμένων, ἡ ἀντίληψις τῶν dei disperati, soccorso di quelli che a te
εἰς σὲ προστρεχόντων, ἁγία Δέσποι- accorrono, santa Sovrana, Vergine Ma-
να Θεοτόκε Παρθένε, τὴν βοήθειάν dre di Dio, manda su di noi il tuo aiuto.
σου κατάπεμψον ἡμῖν.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Μήτηρ Θεοῦ Παναγία, τὸ τεῖχος Santissima Madre di Dio, baluardo
τῶν Χριστιανῶν, ῥῦσαι λαόν σου dei cristiani, affréttati a liberare il tuo
συνήθως, κραυγάζοντά σοι ἐκτενῶς. popolo che con confidente fervore a te
Ἀντιτάχθητι αἰσχροῖς, καὶ ἀλαζόσι grida: Respingi i nostri pensieri turpi e
λογισμοῖς, ἵνα βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἀει- vanagloriosi, affinché a te acclamiamo:
πάρθενε. Gioisci, o sempre Vergine.

Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Παῦσον τὰς τῶν δαιμόνων ὁρμάς, Fa’ cessare, o amico degli uomini, gli
τὰς κατ' ἐμοῦ ἐπερχομένας φιλάν- assalti contro di me dei demoni che cer-
θρωπε, ζητούντων τοῦ θανατῶσαι, cano di uccidere la mia povera anima e
τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, καὶ κατα- di condurmi in perdizione; rendi vani i
γαγεῖν με εἰς ἀπώλειαν, αὐτῶν τὰς loro disegni e le loro insidie quoti-
βουλάς τε, καὶ τὰς ἐνέδρας ματαίω- diane, notte e giorno, e liberami da
σον, τὰς καθ' ἑκάστην, ἐν νυκτὶ καὶ loro, Sovrano; fa’ cessare i flutti tumul-
ἡμέρᾳ τε, καὶ ἐκλύτρωσαι, ἀπὸ τού- tuosi della vita, strappami alla geenna
35
Tono I pl. Martedì — Sera
των με Δέσποτα, παῦσον τὸ πολυτά- e alle tenebre eterne, ti supplico, o Cri-
ραχον, τοῦ βίου κλυδώνιον, ῥῦσαι γε- sto, quando verrai nella gloria per giu-
έννης καὶ σκότους, τοῦ αἰωνίζοντος dicare il mondo: tu che sei piú che
δέομαι, Χριστὲ ὅταν ἔλθῃς, κρῖναι buono.
κόσμον μετὰ δόξης, ὡς ὑπεράγαθος.
Βίβλων ἀνοιγομένων Χριστέ, ἐν τῇ Quando verranno aperti i libri, o Cri-
ἡμέρᾳ τῆς φρικτῆς παρουσίας σου, sto, nel giorno della tua tremenda pa-
καὶ πάντων παρισταμένων, τῷ κρι- rusia, e tutti staranno davanti al tuo tri-
τηρίῳ τῷ σῷ, καὶ ἀποβλεπόντων τὴν bunale in attesa della sentenza, mentre
ἀπόφασιν, πυρὸς πρὸ τοῦ βήματος, il fuoco scorrerà davanti alla tribuna e
ἑλκομένου καὶ σάλπιγγος, σφοδρῶς la tromba suonerà con fragore, che farò
ἠχούσης, τί ποιήσω ὁ ἄθλιος, ἐλεγ- io, l’infelice, accusato dalla coscienza e
χόμενος, ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ condannato al fuoco inestinguibile?
καταδικαζόμενος, εἰς φλόγα τὴν Chiedo dunque prima della fine, di tro-
ἄσβεστον; Δέομαι οὖν πρὸ τοῦ vare remissione per le mie colpe, o Cri-
τέλους, λύσιν εὑρεῖν τῶν πται- sto, mio Dio, tu che doni al mondo la
σμάτων μου, Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ δω- grande misericordia.
ρούμενος τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Κλαίω καὶ σκυθρωπάζω πικρῶς, Piango e mi rattristo amaramente,
κατανοῶν τὸ φοβερὸν λογοθέσιον, considerando il tremendo rendiconto,
ἐξ ἔργων μὴ κεκτημένος, ἀπολογίας perché nella mia miseria non ho dalle
μικρᾶς, ἀφορμὴν ὁ τάλας· διὸ δέομαι, mie opere sostegno per una minima
πρὶν ἢ ἐπιφθάσῃ με, τέλος βίου τὸ possibilità di difesa; io prego dunque:
ἄδηλον, πρὸ τῆς δρεπάνης, πρὸ prima che incomba su di me l’incerta
θανάτου, πρὸ κρίσεως, πρὸ τοῦ fine della vita, prima della falce, prima
μέλλειν με, τὰς εὐθύνας εἰσπράττε- della morte, prima del giudizio, prima
σθαι, ἔνθα τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, καὶ della resa dei conti là dove è il fuoco
σκότος ἐξώτερον, ὅπου ὁ σκώληξ inestinguibile e la tenebra esteriore,
ἐκεῖνος, ὁ κατεσθίων τοὺς πταίοντας, dove è quel verme che divora i colpe-
Ἁγνὴ τῶν πταισμάτων, ἀπολύτρω- voli, donami, o pura, la redenzione
σίν μοι δίδου, καὶ μέγα ἔλεος. dalle colpe e la grande misericordia.
Apósticha stavrósima.
Ὁ Σταυρός σου Χριστέ, εἰ καὶ ξύλον La tua croce, o Cristo, benché appaia
ὁρᾶται τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ θείαν περι- per natura legno, è rivestita di divina

36
Tono I pl. Martedì — Sera
βέβληται δυναστείαν, καὶ αἰσθητῶς potenza, e mentre appare sensibil-
τῷ κόσμῳ φαινόμενος, νοητῶς τὴν mente al mondo, opera spiritualmente
ἡμῶν θαυματουργεῖ σωτηρίαν, ὃν il prodigio della nostra salvezza; e noi,
προσκυνοῦντες, δοξάζομέν σε Σω- prostrandoci ad essa, ti glorifichiamo,
τήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. Salvatore: abbi pietà di noi.
Μόνον παγέντος τοῦ ξύλου Χριστὲ Appena l’albero della tua croce fu
τοῦ Σταυροῦ σου, ἡ πλάνη πε- piantato, o Cristo, fu messo in fuga l’er-
φυγάδευται, καὶ ἡ χάρις ἐξήνθησεν· rore e fiorí la grazia: esso infatti non
οὐ γὰρ ἔτι καταδίκης ἐστὶ τιμωρία, rappresenta piú la pena di una con-
ἀλλὰ τρόπαιον ἐδείχθη ἡμῖν σω- danna, ma ci è mostrato quale trofeo di
τηρίας. Σταυρὸς ἡμῶν στήριγμα. salvezza. O croce, nostro sostegno;
Σταυρὸς ἡμῶν καύχημα. Σταυρὸς croce, nostro vanto; croce, nostra esul-
ἡμῶν ἀγαλλίαμα. tanza.
Martyrikón.
Πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, ἅγιοι Intercedete per noi, martiri santi,
Μάρτυρες, ἵνα ῥυσθῶμεν τῶν ἀνο- perché siamo liberati dalle nostre ini-
μιῶν ἡμῶν· ὑμῖν γὰρ ἐδόθη χάρις, quità: a voi infatti è stata data la grazia
πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν. di intercedere per noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Στᾶσα ἐπὶ Σταυροῦ Ἰησοῦ, ἡ σὲ τε- Stando presso la croce, o Gesú, colei
κοῦσα, θρηνῳδοῦσα ὠδύρετο, βοῶ- che ti ha partorito faceva lamento e ge-
σα· οὐ φέρω Τέκνον, προσηλωμένον meva, esclamando: Non sopporto, o Fi-
ὁρᾷν, ἐπὶ ξύλου ὅν περ ἀπεκύησα· glio, di vedere inchiodato al legno colui
ἐγὼ γὰρ διέφυγον, τὰς ὠδῖνας ὡς che ho generato; ho infatti sfuggito le
ἄνανδρος, καὶ πῶς ἀρτίως, τῇ ὀδύνῃ doglie perché ignara d’uomo, e come
συνέχομαι, καὶ σπαράττομαι, τὴν dunque sono ora presa dai dolori e ho
καρδίαν ἡ ἄμεμπτος; ἄρτι γὰρ ἐκπε- il cuore straziato, io, l’irreprensibile?
πλήρωται, τὸ ῥῆμα ὃ εἴρηκεν, ὁ Συ- Sí, adesso si è compiuto ciò che aveva
μεὼν τῇ καρδίᾳ, ἐμῇ ῥομφαίαν detto Simeone, che una spada sarebbe
ἐλεύσεσθαι, ἀλλ' ὦ νῦν Υἱέ μου, amaramente penetrata nel mio cuore.
ἐξανάστηθι καὶ σῶσον, τοὺς ἀνυ- Ma tu, Figlio mio, risorgi, e salva
μνοῦντάς σε. quanti ti cantano.

37
Tono I pl. Mercoledì — Orthros
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 1.
Τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου Θεο- Per la croce del tuo Figlio, o favorita
χαρίτωτε, τῶν εἰδώλων ἡ πλάνη dalla divina grazia, è stata annientata
πᾶσα κατήργηται, καὶ τῶν δαιμόνων tutta la seduzione degli idoli ed è stata
ἡ ἰσχὺς καταπεπάτηται· διὰ τοῦτο οἱ calpestata la forza dei demoni: perciò
πιστοί, κατὰ χρέος σὲ ἀεί, ὑμνοῦμεν noi fedeli, com’è nostro dovere, sempre
καὶ εὐλογοῦμεν, καὶ Θεοτόκον ti celebriamo e ti benediciamo, e con-
κυρίως, ὁμολογοῦντες μεγαλύνομεν. fessandoti realmente Madre di Dio, ti
magnifichiamo.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Τόπος Κρανίου, Παράδεισος γέγο- Il luogo del cranio è divenuto un pa-
νε· μόνον γὰρ ὡς ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ radiso, perché appena l’albero della
Σταυροῦ, εὐθὺς ἐβλάστησε τὸν βό- croce fu piantato, subito produsse a no-
τρυν τῆς ζωῆς, σὲ Σωτήρ, εἰς ἡμῶν stra letizia il grappolo della vita, te, Sal-
εὐφροσύνην· Δόξα σοι. vatore. Gloria a te.
Τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ σου, Σωτὴρ L’albero della tua croce, o Salvatore
ἡμῶν, τοῦ κόσμου ἀνεδείχθη σω- nostro, è divenuto salvezza del mondo:
τήριον· ἐν αὐτῷ γὰρ βουλήσει προση- poiché, volontariamente inchiodato in
λωθείς, τῆς κατάρας ἐρρύσω τοὺς γη- esso, hai liberato i figli della terra dalla
γενεῖς, ἡ πάντων ζωή. Κύριε δόξα maledizione, o vita di tutti. Signore,
σοι. gloria a te.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἐν Σταυρῷ σε ὁρῶσα Χριστὲ ἡ La Madre tua, Cristo, vedendoti vo-
μήτηρ σου, ἑκουσίως ἐν μέσῳ lontariamente pendere dalla croce in
λῃστῶν κρεμάμενον, κοπτομένη μη- mezzo a due ladroni, percossa nelle sue
τρικῶς, τὰ σπλάγχνα ἔλεγεν· viscere materne, diceva: Figlio senza
Ἀναμάρτητε Υἱέ, πῶς ἀδίκως ἐν peccato, come dunque, a guisa di un
Σταυρῷ, ὡς κακοῦργος ἐπάγης; τὸ malfattore, sei ingiustamente confitto
γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων, ζωῶσαι alla croce, tu che nella tua bontà
θέλων ὡς ὑπεράγαθος. somma vuoi dare la vita al genere
umano?
38
Tono I pl. Mercoledì — Orthros
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Τὸν σταυρωθέντα Σωτῆρα καὶ λυ- Celebriamo e adoriamo, fedeli, il no-
τρωτὴν ἡμῶν, ἑκουσίως ὡς οἶδε καὶ stro Salvatore e Redentore volontaria-
ὡς ηὐδόκησεν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ mente crocifisso, come egli sa, secondo
καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι προσήλωσε il suo beneplacito: egli ha inchiodato
Σταυρῷ, τὰς ἁμαρτίας τῶν βροτῶν, alla croce i peccati dei mortali, riscat-
ῥυσάμενος ἐκ τῆς πλάνης, τὸ γένος tando dall’inganno il genere umano e
τὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ Βασιλείας κα- rendendolo degno del regno.
τηξίωσεν.
Stessa melodia.
Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας σοῦ ἑκουσίᾳ O tu che per tuo deliberato consiglio
βουλῇ, καὶ φθορᾶς τοὺς ἀνθρώπους ti sei sottoposto alla croce e hai liberato
ἐλευθερώσας Σωτήρ, ἀνυμνοῦμεν οἱ gli uomini dalla corruzione, o Salva-
πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμέν σε, ὅτι tore, noi fedeli ti cantiamo e ti ado-
ἐφώτισας ἡμᾶς, τῇ δυνάμει τοῦ Σταυ- riamo perché ci hai illuminati con la
ροῦ, καὶ φόβῳ δοξάζομέν σε, φιλάν- potenza della croce, e con timore ti glo-
θρωπε καὶ οἰκτίρμον, ὡς ζωοδότην rifichiamo, o amico degli uomini e
καὶ Κύριον. compassionevole, come datore di vita e
Signore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου θεο- Per la croce del tuo Figlio, o favorita
χαρίτωτε, τῶν εἰδώλων ἡ πλάνη dalla divina grazia, è stata annientata
πᾶσα κατήργηται, καὶ τῶν δαιμόνων tutta la seduzione degli idoli ed è stata
ἡ ἰσχὺς καταπεπάτηται· διὰ τοῦτο οἱ calpestata la forza dei demoni: perciò
πιστοί, κατὰ χρέος σε ἀεί, ὑμνοῦμεν noi fedeli, com’è nostro dovere, sempre
καὶ εὐλογοῦμεν, καὶ Θεοτόκον ti celebriamo e ti benediciamo, e con-
κυρίως, ὁμολογοῦντες μεγαλύνομεν. fessandoti realmente Madre di Dio, ti
magnifichiamo.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Προφητῶν αἱ προρρήσεις ἰδοὺ πε- Ecco compiute le predizioni dei pro-
πλήρωνται, ἡ ἀρχαία βουλή σου τὸ feti: è giunto a termine il tuo antico

39
Tono I pl. Mercoledì — Orthros
πέρας εἴληφε· σὺ γὰρ ἑκὼν Παμβασι- consiglio, poiché tu, Re dell’universo,
λεῦ, σαρκὶ ἐπτώχευσας Χριστέ, καὶ sei divenuto volontariamente povero
κατεδέξω δι' ἡμᾶς, ἀνελθεῖν ἐν τῷ nella carne, e hai accettato per noi di sa-
Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι· διὸ lire sulla croce e di subire la morte. Noi
δοξάζομεν Λόγε, τὴν ὑπὲρ νοῦν σου glorifichiamo dunque, o Verbo, la tua
συγκατάβασιν. condiscendenza che trascende ogni in-
telletto.
Martyrikón.
Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρ- Tu che ci hai dato i prodigi dei tuoi
τύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον, ἡμῖν santi martiri come inespugnabile ba-
δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς luardo, o Cristo Dio, per le loro suppli-
αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλὰς ἐθνῶν δια- che dissipa i consigli delle genti e raf-
σκέδασον, τῆς Βασιλείας τὰ σκῆπτρα forza la signoria del regno, perché solo
κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ sei buono e amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν.. Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Μεμυκότα σε κόρας, Υἱὲ παμφίλ- Vedendo i tuoi occhi chiusi, Figlio
τατε, ὀφθαλμοῖς καθορώσης, τὸ φῶς per tutti amabilissimo, la mia luce si
μου σβέννυται· οὐδὲ γὰρ ἥλιον ὁρᾷν spegne; sí, neppure il sole voglio piú
ὅλως ἀνέχομαι, ἤθελον Λόγε τοὺς vedere: vorrei, o Verbo, che mi si strap-
ἐμούς, ἐξορυχθῆναι ὀφθαλμούς, passero gli occhi. Oscúrati, luce del
σκοτίσθητι φῶς ἡλίου· ὁ γὰρ δούς σοι sole, perché colui che con la sua parola
τὸ φῶς ἐν λόγῳ, ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς ha dato a te la luce ha chiuso gli occhi
κόρας ἔμυσε. sulla croce.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. beata.
Tropari.
Ὡς ἀμνὸς ἀνήρτησαι, ἐπὶ ξύλου Come agnello sei appeso al legno,
40
Tono I pl. Mercoledì — Orthros
Δέσποτα Χριστέ, τὰς σιαγόνας συν- Cristo Sovrano, e stritoli le mascelle del
θλῶν, λύκου νοητοῦ, καὶ τούτου ἐκ lupo spirituale, per strappargli dalla
στόματος, ἀφαρπάζων σοῦ τὰ λογι- bocca le tue pecore razionali, o So-
κά, Δέσποτα πρόβατα, καὶ προσάγων vrano, e condurle al Padre.
τῷ Γεννήτορι.
Στέφανον ἀκάνθινον, ἀνεδήσω οἷ- Come Re dei re hai cinto una corona
α Βασιλεύς, βασιλευόντων Χριστέ, τὰ di spine, o Cristo, tu che distruggi i re-
τοῦ πονηροῦ, καθαίρων βασίλεια, gni del maligno e recidi alla radice, o
καὶ ἐκ ῥιζῶν τέμνων ἀγαθέ, πλάνης buono, la spina dell’inganno: per que-
τὴν ἄκανθαν· ὅθεν πίστει σε δοξάζο- sto con fede ti glorifichiamo.
μεν.
Martyriká.
Ἤστραψεν ὡς ἥλιος, ἡ βεβαία Ha brillato come sole la vostra salda
ἔνστασις ὑμῶν, καὶ πᾶσαν τῶν δυ- resistenza, e ha dissipato ogni tenebra
σμενῶν, ἔλυσεν ἀχλύν, Μάρτυρες avversa, o martiri invitti, che illumi-
ἀήττητοι, φωταγωγοὶ πάντων τῶν nate tutti i fedeli, o inconcusse torri
πιστῶν, πύργοι ἀκλόνητοι, εὐσεβείας della pietà che giustamente ammi-
ἀξιάγαστοι. riamo.
Φάλαγξ θεοσύλλεκτος, στρατὸς Falange raccolta da Dio, esercito di-
θεῖος, δῆμος ἐκλεκτός, ἁγία παρεμ- vino, popolo eletto, santo schieramento
βολή, ὤφθητε ὑμεῖς, Μάρτυρες πα- voi siete apparsi, o martiri degni di
νεύφημοι, τοῦ πονηροῦ, τὰς παρεμ- ogni lode che distruggete gli schiera-
βολάς, ἐξαφανίζοντες, τοῦ Σωτῆρος menti del maligno, per la divina grazia
θείᾳ χάριτι. del Salvatore.
Theotokíon.
Φυτουργὸν ἐκύησας, εὐσεβείας Hai generato il Creatore, coltivatore
τὸν Δημιουργόν, φυτεύοντα ἐπὶ γῆς, della pietà, che pianta sulla terra la co-
γνῶσιν ἀληθῆ, καὶ τὴν ἐκβλαστήσα- noscenza vera e abolisce la maledi-
σαν, ἀπὸ φυτοῦ, λύοντα ἀράν, ὃν με- zione prodotta da una pianta: e noi,
γαλύνοντες, σὲ Παρθένε μακαρίζο- magnificando lui, proclamiamo beata
μεν. te, o Vergine.
Canone della Madre di Dio. Ode 9. Lo stesso irmós.
Θεμέλιον ἄσειστον, σωτηρίας Hai partorito, o pura, l’irremovibile
τέτοκας Ἁγνή, ἐπὶ ὑδάτων τὴν γῆν, fondamento della nostra salvezza, co-
θείαις προσταγαῖς, τὸν θεμελιώσα- lui che ha fondato la terra sulle acque
41
Tono I pl. Mercoledì — Orthros
ντα, ἐν ᾧ ἡμᾶς, τοὺς εἰλικρινῶς, σὲ con i suoi divini comandi: supplicalo
μακαρίζοντας, στηριχθῆναι καθι- perché siamo confermati in lui, noi che
κέτευε. con sincerità ti proclamiamo beata.
Ἐν ὁδῷ εἰρήνης με, προσταγμάτων Fammi camminare senza deviare
θείων ἀπλανῶν, πορεύεσθαι ἀκλι- nella via di pace degli infallibili coman-
νῶς, ποίησον Ἁγνή, δαιμόνων τὸν damenti divini, o pura, respingendo il
τάραχον, καὶ τῶν παθῶν, τὰς ἐπαγω- tumulto dei demoni e gli assalti delle
γάς, ἀποδιώκουσα, καὶ τόν νοῦν μου passioni, e rischiarando il mio intel-
καταυγάζουσα. letto.
Νυσταγμῷ κρατούμενον, ἀμελεί- Vedendomi dominato dal sopore
ας βλέπων ὁ ἐχθρός, ἐπέρχεται ἀναι- della negligenza, il nemico spietata-
δῶς, ὕπνῳ ἡδονῆς, ἐλπίζων συλῆσαί mente mi assale, sperando di depre-
με, ἀλλ' αὐτή με, φύλαξον Ἁγνή, τῇ darmi col sonno della voluttà: ma tu
ἀκοιμήτῳ σου, μεσιτείᾳ Μητροπάρ- custodiscimi, o pura, con la tua media-
θενε. zione insonne, o Vergine Madre.
Ὡς αὐτοκατάκριτος, ἐννοῶ μου Come chi è condannato da se stesso,
τῶν ἁμαρτιῶν, τὸ πλῆθος καὶ τὸ φρι- considero la moltitudine dei miei pec-
κτόν, βῆμα τοῦ Κριτοῦ, ἐν ᾧ μέλλω cati e il tremendo tribunale del Giu-
κρίνεσθαι, ἀλλ' ἡ κριτήν, τέξασα dice, là dove sarò giudicato: ma tu che
Θεόν, τότε με τήρησον, Θεοτόκε hai partorito il Giudice Dio, preser-
ἀκατάκριτον. vami dalla condanna, in quell’ora, o
Madre di Dio.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Κύριε, ἐπὶ Μωϋσέως ποτὲ τοῦ Signore, al tempo del profeta Mosè,
Προφήτου, μόνον ὁ τύπος τοῦ Σταυ- la figura della tua croce, solo mostran-
ροῦ σου δεικνύμενος, ἐνίκα τοὺς dosi, vinceva i tuoi nemici; e ora noi,
ἐχθρούς σου, νῦν δὲ αὐτὸν τὸν Σταυ- che teniamo la tua croce stessa, chie-
ρόν σου κατέχοντες, βοήθειαν αἰτοῦ- diamo aiuto: Rafforza la tua Chiesa, e,
μεν, κράτυνον τὴν Ἐκκλησίαν σου, per l’abbondanza della tua misericor-
καὶ δώρησαι τοῖς Βασιλεῦσιν ἡμῶν, dia, dona ai nostri re, come a Costan-
ὡς Κωνσταντίνῳ τὸ τρόπαιον, διὰ tino, il trofeo, o amico degli uomini.
πλῆθος ἐλέους φιλάνθρωπε.
Ὁ Σταυρός σου Χριστέ, καὶ τοῦ La tua croce, o Cristo, ha annientato
ᾍδου κατήργησε τὸ κράτος, καὶ τὸ il dominio dell’ade e ha salvato il ge-
γένος διέσωσε τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐκ nere umano: liberando il mondo dalla
φθορᾶς τὸν κόσμον ῥυσάμενος, τῷ corruzione, ha aperto al ladrone il pa-
42
Tono I pl. Mercoledì — Sera
Λῃστῇ τὸν Παράδεισον ἤνοιξεν, ὃν radiso; prostrandoci ad essa, noi ti glo-
προσκυνοῦντες, δοξάζομέν σε Σω- rifichiamo, o Salvatore: abbi pietà di
τήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Οἱ Ἀθλοφόροι σου Κύριε, τὰς τά- I tuoi vittoriosi, Signore, imitando le
ξεις τῶν ἀγγέλων μιμησάμενοι, ὡς gerarchie angeliche, hanno resistito ai
ἀσώματοι ταῖς βασάνοις ἐνεκαρ- tormenti come incorporei, avendo
τέρησαν, μονολόγιστον ἐλπίδα ἔχο- come incrollabile speranza il godi-
ντες, τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν mento dei beni promessi. Per la loro in-
τὴν ἀπόλαυσιν· ταῖς πρεσβείαις tercessione, o Cristo Dio nostro, dona
αὐτῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν al tuo mondo la pace, e alle anime no-
εἰρήνην δώρησαι τῷ κόσμῳ σου, καὶ stre, la grande misericordia.
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Μακαρίζομέν σε Noi fedeli ti proclamiamo beata.
Ὡς ἀμνόν σε Λόγε, ἡ Ἀμνὰς καὶ Vedendoti, o Verbo, andartene come
Παρθένος, πρὸς σφαγὴν χωροῦντα, agnello al macello, l’agnella, la Vergine
καθορῶσα ἐβόα· Ὢ ξένου τολμήμα- gridava: O straordinaria audacia!
τος! πῶς ἄνομοι σφάττουσι τὸν τοὺς Come dunque immolano gli empi colui
ἀνθρώπους ζωοῦντα; Μέγα σου Υἱέ che dà la vita agli uomini? Grande, Fi-
μου τὸ ἔλεος! glio mio, la tua misericordia!
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Ὁ ἐκ Παρθένου, ἀνατείλας τῷ O tu che dalla Vergine sei sorto al
κόσμῳ, Χριστὲ ὁ Θεός, υἱοὺς φωτὸς δι' mondo, o Cristo Dio, e grazie a lei ci hai
αὐτῆς ἀναδείξας, ἐλέησον ἡμᾶς. resi figli della luce, abbi pietà di noi.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia degli apostoli. Tono pl. 1.
Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Βέλη ἠκονημένα ὑμεῖς, τοῦ δυνα- Voi, frecce acute del potente, inviate,
τοῦ ἀποσταλέντες Ἀπόστολοι, εἰς o apostoli, per tutta la terra, con repen-
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀπτέρῳ τά- tina prontezza avete smussato, o vera-
χει σαφῶς, πάντα τῶν δαιμόνων mente beati, le tremende frecce infuo-
ἀπημβλύνατε, δεινὰ καὶ πυρίφλογα, cate dei demoni, estromettendo il poli-
βέλη ὄντως μακάριοι, πολυθεΐαν, teismo e insegnando a tutti la pietà, voi
43
Tono I pl. Mercoledì — Sera
ἐκποδὼν ποιησάμενοι, καὶ διδάξα- che siete pecore del Cristo Dio nostro,
ντες, τὴν εὐσέβειαν ἅπαντας, πρόβα- vero pastore supremo, che vi ha inviati
τα χρηματίσαντες, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ in mezzo ai lupi per placare con la fede
ἡμῶν, τοῦ ἀρχιποίμενος ὄντως, ὃς la loro ferocia.
λύκων μέσον ἀπέστειλεν, ὑμᾶς τοῦ
πραΰναι, τὴν αὐτῶν θηριωδίαν, διὰ
τῆς πίστεως.
Λόγῳ μαθητευθέντες Θεοῦ, ἐνυ- Ammaestrati dal Verbo enipostatico
ποστάτῳ τῷ βροτοῖς ὁμιλήσαντι, δι' di Dio, che nel suo supremo amore per
ἄκραν φιλανθρωπίαν, καὶ προσλα- gli uomini ha vissuto con i mortali e ha
βόντι αὐτῶν, ἀληθῶς τὴν φύσιν καὶ realmente assunto e deificato la loro
θεώσαντι, αὐτῷ οὖν ἑπόμενοι, θείοις natura, voi, o sapientissimi, seguendo
ἴχνεσι πάνσοφοι, καὶ τὴν πτωχείαν, le sue orme divine, avete imitato anche
τὴν αὐτοῦ ἐμιμήσασθε, πάντα σκύ- la sua povertà, tutto considerando
βαλα, ἡγησάμενοι ἔνδοξοι· ὅθεν καὶ spazzatura, o gloriosi; per questo avete
ἀπερρίψατε, χιτῶνα τὸν δεύτερον, μὴ gettato la seconda tunica, senza portare
βακτηρίαν, μὴ πήραν, ἐν τῇ ὁδῷ ἐπα- né bastone né borsa per la via, e ora
γόμενοι, καὶ νῦν οὐρανίους, θησαυ- siete stati fatti degni di ereditare i cele-
ροὺς κληρονομῆσαι, κατηξιώθητε. sti tesori.
Un altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Χαίροις, ἡ ἱερὰ κεφαλή, τὸ κα- Gioisci, sacro capo, puro ricettacolo
θαρὸν τῶν ἀρετῶν καταγώγιον, ὁ delle virtú, divina regola del divinis-
θεῖος τῆς θειοτάτης, ἱερωσύνης κα- simo sacerdozio, grande pastore, fulgi-
νών, ὁ ποιμὴν ὁ μέγας ὁ φανότατος, dissima fiaccola, tu che porti il nome
πυρσὸς ὁ τῆς νίκης, ἐπιφερόμενος della vittoria, tu che ti chini compassio-
ὄνομα, ὁ δεομένοις, συμπαθῶς ἐπι- nevole su chi prega, che ti pieghi alle
κλώμενος, ὁ καμπτόμενος, ἀσθενῶν suppliche dei deboli, liberatore sempre
ταῖς δεήσεσι, ῥύστης ὁ ἑτοιμότατος, pronto, presidio di salvezza per tutti
φρουρὸς ὁ σωτήριος, πᾶσι τοῖς πίστει quelli che onorano con fede la tua au-
τιμῶσι, τὴν πανσεβάσμιον μνήμην gustissima memoria: implora Cristo,
σου, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς perché sia donata alle anime nostre la
ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Apósticha apostoliká.
Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, μυστηρίων Discepoli del Salvatore, divenuti te-
αὐτόπται γενόμενοι, τὸν μὴ θεω- stimoni oculari dei misteri, avete an-

44
Tono I pl. Mercoledì — Sera
ρούμενον, καὶ ἀρχὴν μὴ ἔχοντα, ἐκη- nunziato colui che non si vede e che
ρύξατε λέγοντες· Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ non ha principio, dicendo: In principio
Λόγος, οὐκ ἐκτίσθητε πρὸ τῶν era il Verbo, non è stato creato prima
Ἀγγέλων, οὐκ ἐμάθετε παρὰ ἀνθρώ- degli angeli, né ha imparato dagli uo-
πων, ἀλλ' ἐκ τῆς ἄνωθεν σοφίας· διὸ mini, ma dalla sapienza dall’alto. Poi-
παρρησίαν ἔχοντες, πρεσβεύσατε ché dunque gli siete famigliari, interce-
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. dete per le anime nostre.
Τοὺς Ἀποστόλους Κυρίου μελῳδι- Celebriamo melodiosamente con
κῶς, ἐν ᾠδαῖς ἀνευφημήσωμεν· cantici gli apostoli del Signore: rivestita
ἐνδυσάμενοι γὰρ τὴν τοῦ Σταυροῦ l’armatura della croce essi hanno an-
πανοπλίαν, τὴν τῶν εἰδώλων πλά- nientato l’inganno degli idoli e si sono
νην κατήργησαν, καὶ νικηφόροι ἀνε- mostrati vincitori incoronati. Per la
δείχθησαν στεφανῖται· ὧν ταῖς πρε- loro intercessione, o Dio, abbi pietà di
σβείαις ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς, Χρι- Con un’intima disposizione mai
στὸν οὐκ ἀρνησάμενοι, ἅγιοι Μάρτυ- smentita, voi, martiri santi, lungi dal
ρες, οἵτινες διαφόρους αἰκισμοὺς πα- rinnegare Cristo, sopportando gli or-
θημάτων ὑπομείναντες, τῶν τυράν- rendi e svariati tormenti, avete abbat-
νων τὰ θράση κατηδαφίσατε, ἀκλινῆ tuto l’arroganza dei tiranni e custo-
καὶ ἄτρωτον τὴν πίστιν φυλάξαντες, dendo stabile e immutabile la fede, sie-
εἰς οὐρανοὺς μετέστητε· ὅθεν καὶ te passati ai cieli: poiché dunque avete
παρρησίας, τυχόντες πρὸς αὐτόν, ottenuto confidenza col Signore, chie-
αἰτήσασθε δωρηθῆναι, ἡμῖν τὸ μέγα dete che sia donata pace al mondo, e
ἔλεος. alle anime nostre la grande misericor-
dia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε κεχαριτωμένη, Μήτηρ Χρι- Gioisci, piena di grazia, Madre del
στοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐπέφανέ σοι ὁ Βα- Cristo Dio, perché si è manifestato a te
σιλεὺς τῆς δόξης, καὶ ἐπεσκίασέ σοι, il Re della gloria, e lo Spirito santissimo
τὸ πανάγιον Πνεῦμα, ὡς παρρησίαν ti ha adombrata: nella tua famigliarità
ἔχουσα, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς col Signore, intercedi dunque per la
ψυχὰς ἡμῶν. salvezza delle anime nostre.

45
Tono I pl. Giovedì — Orthros
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 1.
Τὸ ξένον τῆς Παρθένου Μυ- Il singolare mistero della Vergine è
στήριον, τῷ κόσμῳ ἀνεδείχθη σω- divenuto per il mondo salvezza: per-
τήριον· ἐξ αὐτῆς γὰρ ἐτέχθης, ἄνευ ché da lei è stata partorita senza seme,
σπορᾶς, καὶ σαρκὶ ἀνεδείχθης, δίχα ed è stata mostrata nella carne, senza
φθορᾶς, ἡ πάντων χαρά, Κύριε δόξα corruzione, la gioia di tutti. Signore,
σοι. gloria a te.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká.
Tono pl. 1. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ὡς αὐτόπτας τοῦ Λόγου καὶ ὑπη- Con inni e cantici spirituali, accla-
ρέτας Χριστοῦ, τοὺς σοφοὺς Ἀποστό- miamo, o fedeli tutti, gli apostoli sa-
λους ἀνευφημήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς pienti, come testimoni oculari del
πνευματικαῖς, καὶ ὕμνοις ἅπαντες Verbo e ministri di Cristo: poiché essi
πιστοί· τὸν Χριστὸν γὰρ ἐκτενῶς, κα- supplicano con fervore Cristo per noi
θικετεύουσιν αὐτοί, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν che celebriamo la loro sacra memoria e
ὑμνούντων, τὴν ἱερὰν αὐτῶν μνή- ci prostriamo alle loro reliquie.
μην, καὶ προσκυνούντων αὐτῶν τὰ
λείψανα.
Τοὺς Ἀποστόλους συμφώνως Acclamiamo concordi gli apostoli
ἀνευφημήσωμεν, ὡς κηρύξαντας πᾶ- perché sono loro che hanno annunciato
σι πιστοῖς τὴν ἄψευστον, καὶ ὀρθόδο- a tutti i credenti la dottrina verace e or-
ξον τοῦ Κυρίου διδαχήν, καὶ ἐκδιώξα- todossa del nostro Signore, loro che
ντας τὴν τῶν αἱρέσεων ἀχλύν, καὶ hanno fugato tutta la caligine delle ere-
φωτισμὸν πνευματικόν, ἐκλάμψα- sie e fatto risplendere nel mondo la
ντας ἐν τῷ κόσμῳ, τὴν χάριν τὴν τῶν grazia dei dogmi, che è illuminazione
δογμάτων, καὶ δυσωποῦντας τοῦ σω- spirituale, e sono loro che supplicano
θῆναι ἡμᾶς. per la nostra salvezza.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ἀπειρόγαμε Νύμφη καὶ ἀειπάρ- Sposa ignara di nozze e sempre ver-
θενε, σὺν τοῖς θείοις αὐτόπταις ἀνευ- gine, insieme ai divini testimoni ocu-
φημοῦμέν σε, ὅτι ἐν σοὶ ὁ δυνατὸς με- lari, noi ti acclamiamo, perché in te il
46
Tono I pl. Giovedì — Orthros
γαλεῖα ἐποίησε· δι' ἡμᾶς γὰρ καθ' potente ha fatto grandi cose: colui che
ἡμᾶς, ὁ πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, τῇ è dal Padre prima dei secoli ha abitato
μήτρᾳ σου ἐνοικήσας, εὐδόκησε γεν- il tuo seno, e per noi si è compiaciuto di
νηθῆναι, ἵνα ἐκ πλάνης σώσῃ τὸ nascere simile a noi, per salvare dall’in-
γένος ἡμῶν. ganno la nostra stirpe.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Τοὺς Ἀποστόλους ἐν ὕμνοις ἀνευ- Acclamiamo con inni gli apostoli
φημήσωμεν, ὡς αὐτόπτας τοῦ Λόγου come testimoni oculari del Verbo,
καὶ θείους κήρυκας, καὶ τῶν ἐθνῶν araldi divini e veri pescatori spirituali
πνευματικοὺς σαγηνευτὰς σαφῶς, delle genti: perché essi ci hanno intro-
ὅτι προσήγαγον ἡμᾶς, εἰς τὴν dotti alla conoscenza di Cristo, strap-
ἐπίγνωσιν Χριστοῦ, ῥυσάμενοι ἐκ τῆς pando all’errore il genere umano, e ci
πλάνης, τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων, hanno resi degni del regno.
καὶ Βασιλείας κατηξίωσαν.
Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος θεῖοι Discepoli del Salvatore, apostoli di-
Ἀπόστολοι, οἱ σωτήριον Λόγον ἐγκα- vini, voi che avete seminato la parola di
τασπείραντες, εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, salvezza sino ai confini della terra e
καὶ καταυγάσαντες, τοὺς ἐν τῷ avete illuminato quelli che sedevano
σκότει καὶ σκιᾷ, καθημένους τὴν nella tenebra e nell’ombra, illuminate
ἐμήν, φωτίσατε σκοτισθεῖσαν, ψυχὴν con le vostre preghiere, o sapientissimi,
παθῶν ἀμαυρώσει, ταῖς ἱκεσίαις la mia anima ottenebrata dal buio delle
ὑμῶν πάνσοφοι. passioni.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας Παρθένε Tu che sei la protezione di coloro che
ἄχραντε, ἐκ ψυχῆς κεκτημένων con tutta l’anima ripongono in te le
σκέπη ὑπάρχουσα, καὶ ἡμᾶς ἐκ πει- loro speranze, o Vergine immacolata,
ρασμῶν καὶ περιστάσεων, καὶ κιν- libera anche noi da tentazioni, avver-
δύνων χαλεπῶν, ἐλευθέρωσον Ἁγνή, sità e gravi pericoli, o pura, interce-
πρεσβεύουσα τῷ Υἱῷ σου, σὺν τοῖς dendo presso il Figlio tuo, insieme ai
αὐτοῦ Ἀποστόλοις, σωθῆναι πάντας suoi apostoli, per la salvezza di tutti
τοὺς ὑμνοῦντάς σε. quelli che ti cantano.

47
Tono I pl. Giovedì — Orthros
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Κύριε, τὸ ἀπόρρητον μυστήριον, Signore, annunciando l’ineffabile
τῆς σῆς σαρκώσεως κηρύξαντες οἱ mistero della tua incarnazione, gli in-
ἄσοφοι, φιλοσόφους κατῄσχυναν, dotti hanno confuso i filosofi; dei pe-
τοὺς ῥήτορας ἁλιεῖς ἐπεστόμισαν, scatori hanno chiuso la bocca ai retori e
καὶ γεγόνασι τῶν ἐθνῶν σοφοὶ δι- sono divenuti sapienti maestri delle
δάσκαλοι, φωτίσαντες τὰ πέρατα, genti, illuminando i confini della terra
φωτὶ τῆς θείας γνώσεως, δι' αὐτῶν con la luce della conoscenza divina: do-
δίδου ἡμῖν, τὸ μέγα ἔλεος. naci, grazie a loro, la grande misericor-
dia.
Martyrikón.
Κύριε, τὸ ποτήριον τοῦ πάθους Signore, i tuoi vittoriosi, agognando
σου, οἱ Ἀθλοφόροι σου ζηλώσαντες, il calice della tua passione, hanno ab-
κατέλιπον τὴν τοῦ βίου τερπνότητα, bandonato i godimenti della vita, e
καὶ γεγόνασι τῶν Ἀγγέλων συμμέτο- sono divenuti consorti degli angeli: per
χοι. Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι, le loro suppliche, concedi alle anime
παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, ἱλα- nostre il perdono dei peccati e la
σμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fed eli.
Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην καὶ τὴν Mostra al tuo servo la tua sollecita
βοήθειαν, καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν protezione, l’aiuto e la misericordia che
δοῦλόν σου, καὶ τὰ κύματα Ἁγνὴ κα- offri; placa, o pura, i marosi dei pen-
ταπράϋνον, τῶν ματαίων λογισμῶν, sieri vani, e risolleva la mia anima ca-
καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυχήν, duta, o Madre di Dio: perché lo so, o
ἀνάστησον Θεοτόκε. Οἶδα γὰρ οἶδα Vergine, lo so che tu puoi tutto quanto
Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλε- vuoi.
σαι.
Canone dei santi apostoli. Ode 9. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. beata.

48
Tono I pl. Giovedì — Orthros
Tropari.
Οὐρανοὶ κατάστεροι, ἀγλαΐαις Cieli stellati, per gli splendori di
θείων ἀρετῶν, ἐδείχθητε νοητῶς, virtú divine, siete spiritualmente dive-
μέσον τὸν Χριστόν, ὡς Ἥλιον ἔχο- nuti, con Cristo al centro come sole, e
ντες, καὶ τὸ τῆς γῆς, πλήρωμα σοφοί, avete rinnovato, o sapienti, tutto ciò
κατεφωτίσατε· διὰ τοῦτο μακαρίζε- che riempie la terra: per questo siete
σθε. detti beati.
Τοῦ Χριστοῦ τὰ στίγματα, ἐν τῷ Portando nel vostro corpo divino le
θείῳ σώματι ὑμῶν, ὡς κόσμον πα- stigmate di Cristo come degnissimo or-
νευπρεπῆ, φέροντες σοφοί, τὴν κατα- namento, o sapienti, curate con la vo-
τακεῖσάν μου, δαιμονικοῖς βέλεσι ψυ- stra mediazione presso il Signore la
χήν, ταῖς πρὸς τὸν Κύριον, μεσιτείαις mia anima consunta per i dardi del de-
θεραπεύσατε. monio.
Λάκκῳ κατωτάτῳ με, ἁμαρτίας Giacente nella fossa profonda del
κείμενον Χριστέ, καὶ ῥαθυμίας peccato, o Cristo, con l’anima appesan-
δεινῆς, ὕπνῳ τὴν ψυχήν, ἐπιβα- tita dal sonno di funesta noncuranza,
ρυνόμενον, διὰ τῶν σῶν Λόγε μα- salvami, grazie ai tuoi discepoli, o
θητῶν, ὥσπερ τὸν Λάζαρον, ἐξε- Verbo, come risuscitasti Lazzaro, o Si-
γείρας σῶσον Κύριε. gnore.
Theotokíon.
Τῆς ψυχῆς μου εὔθυνον, τὰς πο- Dirigi il cammino dell’anima mia, o
ρείας, Λόγε τοῦ Θεοῦ, πρὸς τρίβους Verbo di Dio, nei sentieri dei tuoi infal-
τῶν ἐντολῶν, σοῦ τῶν ἀπλανῶν, libili comandamenti, perché implora
ἔχων τὴν τεκοῦσάν σε, δυσωποῦσαν per me colei che ti ha partorito, la pura
ἄχραντον Ἁγνὴν καὶ τοὺς παν- incontaminata, e i tuoi sapientissimi
σόφους σου, Ἀποστόλους πολυέλεε. apostoli, o misericordiosissimo.
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ἱεράρχης ἔνθεος, χρηματίσας πά- Pontefice divinamente ispirato, hai
σας τοῦ Χριστοῦ, ἐφύλαξας ἐντολάς· osservato tutti i comandamenti di Cri-
ὅθεν τῶν πιστῶν, φύλαξ θεῖος γέγο- sto; sei divenuto cosí divino custode
νας, ἀπὸ πάσης τούτους συντηρῶν, dei fedeli, proteggendoli, o padre Ni-
Πάτερ Νικόλαε, ἐπηρείας καὶ κακώ- cola, da ogni minaccia e oppressione.
σεως.
Ὥς ποτε διέθρεψας, ἀποροῦσαν Come un tempo, quale buon pastore
49
Tono I pl. Giovedì — Orthros
ἄρτου ἐν λιμῷ, τὴν πόλιν σου ὡς hai nutrito la tua città, che mancava di
καλός, Ὅσιε ποιμήν, ὡσαύτως διά- pane per la carestia, o santo, cosí nutri
θρεψον, τὴν ψυχήν μου ἄρτῳ νοητῷ, ora col pane spirituale, o padre Nicola,
Πάτερ Νικόλαε, σὲ προστάτην εὐμοι- la mia anima, che ha felicemente otte-
ρήσασαν. nuto te come protettore.
Σὲ τὸν μέγαν ἥλιον, τὸν ἐν ὕψει Grande sole che sempre sta nelle al-
κείμενον ἀεί, τῆς Ἐκκλησίας Χρι- tezze della Chiesa di Cristo, noi con
στοῦ, Ὅσιε ποιμήν, πιστῶς ἱκετεύο- fede ti imploriamo, o santo pastore:
μεν, σελασφόροις λάμψεσι φωτός, con fulgenti splendori di luce, dissipa
σκότος ἀπέλασον, ἁμαρτίας τῶν ψυ- dalle anime nostre la tenebra del pec-
χῶν ἡμῶν. cato.
Ἤγγικεν ὡς γέγραπται, ἡ ἡμέρα ἡ È vicino, come sta scritto, il giorno
περιφανής, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ben manifesto della parusia di Cristo:
ἄγονε ψυχή, ἀπόθου τὸ ῥάθυμον, καὶ anima sterile, deponi la noncuranza e
προθύμως βόησον Χριστῷ. Κύριε grida con ardore a Cristo: Salvami, Si-
σῶσόν με, Νικολάου παρακλήσεσι. gnore, per le suppliche di Nicola.
Theotokíon.
Φαεινὴν λυχνίαν σε, ὁ Προφήτης Il profeta ti vide, o pura, come can-
ἔβλεψεν Ἁγνή, λαμπάδιον νοητόν, delabro luminoso che porta Cristo,
φέρουσαν Χριστόν, δι' οὗ ἐφωτίσθη- lampada spirituale: per lui siamo stati
μεν, οἱ ἐν σκότει κείμενοι κακῶν, σὲ illuminati, noi che giacevamo nelle te-
μακαρίζοντες, Θεοτόκε ἀειπάρθενε. nebre del male, e che proclamiamo te
beata, o Madre di Dio sempre Vergine.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, μυστηρίων Discepoli del Salvatore, divenuti te-
αὐτόπται γενόμενοι, τὸν μὴ θεω- stimoni oculari dei misteri, avete an-
ρούμενον, καὶ ἀρχὴν μὴ ἔχοντα, ἐκη- nunziato colui che non si vede e che
ρύξατε λέγοντες· Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λό- non ha principio, dicendo: In principio
γος, οὐκ ἐκτίσθητε πρὸ τῶν Ἀγγέ- era il Verbo, non è stato creato prima
λων, οὐκ ἐμάθετε παρὰ ἀνθρώπων, degli angeli, né ha imparato dagli uo-
ἀλλ' ἐκ τῆς ἄνωθεν σοφίας· διὸ παρ- mini, ma dalla sapienza dall’alto. Poi-
ρησίαν ἔχοντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ché dunque gli siete famigliari, interce-
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. dete per le anime nostre.
Τοὺς Ἀποστόλους Κυρίου, μελῳδι- Celebriamo melodiosamente con
κῶς ἐν ᾠδαῖς ἀνευφημήσωμεν· cantici gli apostoli del Signore: rivestita

50
Tono I pl. Giovedì — Orthros
ἐνδυσάμενοι γὰρ τὴν τοῦ Σταυροῦ l’armatura della croce essi hanno an-
πανοπλίαν, τὴν τῶν εἰδώλων πλά- nientato l’inganno degli idoli e si sono
νην κατήργησαν, καὶ νικηφόροι ἀνε- mostrati vincitori incoronati. Per la
δείχθησαν στεφανῖται, ὧν ταῖς πρε- loro intercessione, o Dio, abbi pietà di
σβείαις ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Ἐν ταῖς βασάνοις ὄντες οἱ Ἅγιοι, Tra i tormenti, i santi esclamavano
ἀγαλλόμενοι ἐβόων· Συναλλάγματα esultanti: Di questo noi facciamo com-
ἡμῖν ἐστι ταῦτα πρὸς τὸν Δεσπότην· mercio col Sovrano, perché in cambio
ἀντὶ γὰρ τῶν ἐπανισταμένων μω- delle lividure che si gonfiano sul nostro
λώπων τῷ σώματι, φωτεινόν ἔνδυμα corpo, nella risurrezione apparirà su di
ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπανθήσει ἡμῖν, noi una veste luminosa; al posto del di-
ἀντὶ δεσμωτηρίων, ὁ Παράδεισος, καὶ sonore, le corone; al posto di prigioni,
ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν κακούργων κατα- il paradiso; e al posto della condanna
δίκης, ἡ μετὰ τῶν Ἀγγέλων διαγωγή. con i malfattori, la vita con gli angeli.
Εὐχαῖς αὐτῶν Κύριε, σῶσον τὰς ψυ- Perciò, per le loro preghiere, Signore,
χὰς ἡμῶν. salva le anime nostre.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ προεκλελεγμένη, εἰσάκουσον O eletta, ascolta la nostra voce e dona
τῆς φωνῆς ἡμῶν, καὶ δώρησαι τὰ alle anime nostre ciò che chiediamo: li-
αἰτήματα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, λύτρω- beraci, per la mediazione degli apo-
σαι ἡμᾶς παθῶν καὶ τῶν ὀδυνῶν, διὰ stoli, dalle passioni e dai dolori, perché,
τῶν Ἀποστόλων, πάντα δυναμένη ὡς come Madre di Dio, tutto puoi.
Μήτηρ Θεοῦ.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Μήτηρ Θεοῦ Παναγία, τὸ τεῖχος Santissima Madre di Dio, baluardo
τῶν Χριστιανῶν, ῥῦσαι λαόν σου dei cristiani, affréttati a liberare il tuo
συνήθως, κραυγάζοντά σοι ἐκτενῶς· popolo che con confidente fervore a te
Ἀντιτάχθητι αἰσχροῖς, καὶ ἀλαζόσι grida: Respingi i nostri pensieri turpi e
λογισμοῖς, ἵνα βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἀει- vanagloriosi, affinché a te acclamiamo:
πάρθενε. Gioisci, o sempre Vergine.

51
Tono I pl. Giovedì — Sera
Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Παῦσαι τοὺς πόνους θέλων βρο- Volendo por fine agli affanni e all’in-
τῶν, καὶ τὰ ὀνείδη, ὑπεράγαθε Κύριε, famia dei mortali, Signore piú che
Σωτήρ μου σταύρωσιν φέρεις, τὴν buono, mio Salvatore, tu sopporti la
ἐπονείδιστον, χολῆς δὲ ἐγεύσω ἀνε- crocifissione infamante; hai gustato
ξίκακε, ἡμῶν τὴν πικρίαν, πᾶσαν fiele, o paziente, per eliminare tutta la
ἐξαίρων τὴν κάκιστον, ἐπλήγης nostra pessima amarezza; sei stato col-
λόγχῃ, τὴν πλευρὰν τὴν ἀκήρατον, pito al tuo puro fianco dalla lancia, per
τὰς πληγὰς ἡμῶν, ὡς Δεσπότης guarire, come Sovrano, le nostre pia-
ἰώμενος· ὅθεν νῦν ἀνυμνοῦμέν σου, ghe: noi dunque inneggiamo ora alla
τὴν ἔνδοξον σταύρωσιν, καὶ προσκυ- tua gloriosa crocifissione e, prostran-
νοῦντες τιμῶμεν, λόγχην, τὸν doci, veneriamo la lancia, la spugna e
σπόγγον, τὸν κάλαμον, δι' ὧν la canna, perché con esse hai donato al
ἐδωρήσω, σοῦ τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην, tuo mondo la pace e la grande miseri-
καὶ μέγα ἔλεος. cordia.
Πάθος τὸ σὸν Χριστὲ προτυπῶν, Prefigurando la tua passione, o Cri-
Μωσῆς ὁ μέγας σου θεράπων sto, il tuo grande servo Mosè innalzò il
ἀνύψωσεν, οἰκτίρμον χαλκοῦν τὸν serpente di bronzo, o pietoso, per sal-
ὄφιν, ὄφεων βλάβης βροτούς, vare i mortali dal danno del velenoso
ἰοβόλου δήγματος ἐξαιρούμενος, καὶ morso dei serpenti; e ora che tu sei
νῦν σταυρωθέντος σου, ἐπὶ ξύλου stato crocifisso sul legno, o longanime,
μακρόθυμε, κόσμος ἐκ βλάβης, ἐλυ- il mondo è stato redento dal danno del
τρώθη τοῦ ὄφεως, καὶ ἀνυψώθη, ἀπὸ serpente ed è stato innalzato dalla terra
γῆς πρὸς οὐράνια· ὅθεν καὶ ἀγαλ- ai cieli: per questo, esultanti, inneg-
λόμενοι, ὑμνοῦμεν τὸ κράτος σου, giamo alla tua forza, veneriamo la tua
καὶ τὸν Σταυρόν σου τιμῶμεν, καὶ croce e ad essa ci prostriamo, o amico
προσκυνοῦμεν φιλάνθρωπε, δι' οὗ degli uomini, poiché per essa ogni
πᾶσα κτίσις, εὗρεν ἄπονον ἀξίαν, καὶ creatura ha trovato serena dignità e
μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Ἔχων πεφορτισμένον ἀεί, τὸ τῆς Sempre con un giogo pesante sul
ψυχῆς μου ἐπαυχένιον Δέσποινα, ἐκ collo dell’anima per la moltitudine di
πλήθους ἁμαρτημάτων, καὶ συμ- gravi peccati e sventure, o Sovrana,
52
Tono I pl. Giovedì — Sera
φορῶν χαλεπῶν, οὐ τολμῶ πρὸς non oso levare in alto gli occhi; perciò,
ὕψος ἆραι ὄμματα· διὸ νενευκὼς εἰς con il volto chino a terra, grido a te dal
γῆν, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι· profondo del cuore: Abbi pietà di me,
Ἐλέησόν με, ἡ Θεὸν πολυεύσπλαγ- tu che dal tuo grembo immacolato hai
χνον, ἀνατείλασα, ἐξ ἀχράντου νη- dato alla luce il Dio pietosissimo; mo-
δύος σου, δεῖξον τῶν θαυμασίων σου, strami la sconfinata moltitudine dei
τὸ πλῆθος τὸ ἄπειρον, καὶ τὰς tuoi prodigi, e tendendo ora le tue di-
ἀχράντους καὶ θείας, πρὸς τὸν Υἱόν vine palme immacolate al Figlio tuo, o
σου ἐκτείνασα, Παρθένε παλάμας, pura, con le tue suppliche ottienimi sal-
σωτηρίαν μοι παράσχου, ταῖς ἱκεσί- vezza.
αις σου.
Apósticha stavrósima.
Κύριε, ἐπὶ Μωσέως ποτὲ τοῦ Signore, al tempo del profeta Mosè,
Προφήτου, μόνος ὁ τύπος τοῦ la figura della tua croce, solo mostran-
Σταυροῦ σου δεικνύμενος, ἐνίκα τοὺς dosi, vinceva i tuoi nemici; e ora noi,
ἐχθρούς σου, νὺν δὲ αὐτὸν τὸν che teniamo la tua croce stessa, chie-
Σταυρόν σου κατέχοντες, βοήθειαν diamo aiuto: Rafforza la tua Chiesa, e,
αἰτοῦμεν, κράτυνον τὴν Ἐκκλησίαν per l’abbondanza della tua misericor-
σου, καὶ δώρησαι τοὶς Βασιλεύσιν dia, dona ai nostri re, come a Costan-
ἡμῶν, ὡς Κωνσταντίνω τὸ τρόπαιον, tino, il trofeo, o amico degli uomini.
διὰ πλῆθος ἐλέους φιλάνθρωπε.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, εἰ καὶ ξύλον La tua croce, o Cristo, benché appaia
ὁρᾶται τὴ οὐσία, ἀλλὰ θείαν περι- per natura legno, è rivestita di divina
βέβληται δυναστείαν, καὶ αἰσθητῶς potenza, e mentre appare sensibil-
τῶ κόσμω φαινόμενος, νοητῶς τὴν mente al mondo, opera spiritualmente
ἡμῶν θαυματουργεῖ σωτηρίαν, ὃν il prodigio della nostra salvezza; e noi
προσκυνοῦντες, δοξάζομέν σε Σω- prostrandoci ad essa ti glorifichiamo,
τήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. Salvatore: abbi pietà di noi.
Martyrikón.
Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων καταφρο- Disprezzata ogni cosa terrena, e af-
νήσαντες, καὶ τῶν βασάνων ἀνδρεί- frontati coraggiosamente i tormenti,
ως κατατολμήσαντες, τῶν μακαρίων non avete mancato le beate speranze,
ἐλπίδων οὐκ ἠστοχήσατε, ἀλλ' οὐρα- ma siete divenuti eredi del regno dei
νῶν Βασιλείας κληρονόμοι γεγόνα- cieli, o martiri degni di ogni lode; poi-
τε, πανεύφημοι Μάρτυρες, ἔχοντες ché dunque avete confidenza col Dio
παρρησίαν πρὸς τὸν φιλάνθρωπον amico degli uomini, chiedete per il
53
Tono I pl. Venerdì — Orthros
Θεόν, τῶ κόσμω τὴν εἰρήνην αἰτή- mondo la pace, e per le anime nostre, la
σασθε, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡμῶν τὸ μέγα grande misericordia.
ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νύν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu ch e sei veramente.
Λόγχη σου τὴν πλευρὰν ὧ Υἱέ, Vedendo il tuo fianco trafitto dalla
Ὀρυττομένην καθορῶσα τιτρώσκο- lancia, o Figlio, sono ferita dalla dura
μαι, τῆς λύπης δεινὴ ῥομφαία, καὶ spada del dolore, e in nessun modo
στεναγμὸν ἐκ ψυχῆς, προϊέναι ὅλως posso far uscire un gemito dalla mia
οὐ δεδύνημαι, ἡ Πάναγνος ἔλεγε, anima, diceva la tutta pura, assistendo
παρεστώσα τῶ πάθει σου, καὶ τὴν alla tua passione e vedendo la tua in-
σφαγήν σου, καθορῶσα τὴν ἄδικον, giusta immolazione, o Signore pa-
ἀνεξίκακε, ὑπεράγαθε Κύριε, ποῦ ziente e piú che buono; e gridava tra le
μοὶ τὰ εὐαγγέλια, βοῶσα σὺν lacrime: Dov’è il buon annunzio per
δάκρυσι, ποῦ ὁ τὸ Χαίρέ μοὶ λέξας; me? Dove, colui che mi disse: Gioisci?
ποῦ ἡ λοχεία ἡ ἄφραστος; ποῦ Dove, il parto senza corruzione? Dove,
Πέτρος ὁ φίλος; ἀλλὰ δόξα τὴ ἀφάτω Pietro, l’amico? Ma sia gloria alla tua
μακροθυμία σου. longanimità ineffabile.
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 1.
Τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου Θεο- Per la croce del tuo Figlio, o favorita
χαρίτωτε, τῶν εἰδώλων ἡ πλάνη, dalla divina grazia, è stata annientata
πᾶσα κατήργηται, καὶ τῶν δαιμόνων tutta la seduzione degli idoli ed è stata
ἡ ἰσχύς, καταπεπάτηται· διὰ τοῦτο οἱ calpestata la forza dei demoni: perciò
πιστοί, κατὰ χρέος σὲ ἀεί, ὑμνοῦμεν noi fedeli, com’è nostro dovere, sempre
καὶ εὐλογοῦμεν, καὶ Θεοτόκον ti celebriamo e ti benediciamo, e con-
κυρίως, ὁμολογοῦντες μεγαλύνομεν. fessandoti realmente Madre di Dio, ti
magnifichiamo.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Tono pl. 1. Τὸ ξένον τῆς Παρθένου Il singolare mistero della Ver-
gine.
Τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ σου, Σωτὴρ L’albero della tua croce, o Salvatore
ἡμῶν τῷ κόσμῳ ἀνεδείχθη, σω- nostro, è divenuto salvezza del mondo:
54
Tono I pl. Venerdì — Orthros
τήριον· ἐν αὐτῷ γὰρ βουλήσει προση- poiché, volontariamente inchiodato in
λωθείς, τῆς κατάρας ἐρρύσω τοὺς γη- esso, hai liberato i figli della terra dalla
γενεῖς, ἡ πάντων ζωή. Κύριε δόξα maledizione, o vita di tutti. Signore,
σοι. gloria a te.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἑκουσίως οἰκτίρμον Σταυρὸν Volontariamente ti sei sottoposto
ὑπέμεινας, καὶ τὴν πάλαι κατάραν alla croce, o pietoso, e hai annullato,
τὴν διὰ βρώσεως, ὡς παντοδύναμος come Dio onnipotente, la maledizione
Θεὸς σὺ ἐξηφάνισας· διὸ τὰ θεῖα καὶ di un tempo venuta tramite un cibo:
σεπτά, πάθη σου Δέσποτα Χριστέ, perciò cantiamo e adoriamo i tuoi di-
ὑμνοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν, δοξο- vini e venerandi patimenti, o Cristo So-
λογοῦντες ἀπαύστως, τὴν ὑπὲρ νοῦν vrano, glorificando senza posa la tua
οἰκονομίαν σου. economia che trascende l’intelletto.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου παριστα- Stando presso la croce del Signore, la
μένη, θρηνῳδοῦσα ἐβόα ἡ Θεοτόκος· Madre di Dio facendo lamento gri-
Οἴμοι Τέκνον θεῖον, φῶς μου γλυ- dava: Ahimè, Figlio mio divino, mia
κύτατον! πῶς ἐτανύθης ἐν Σταυρῷ, ὁ dolcissima luce! Come dunque sei di-
τείνας θεϊκῶς τὸν οὐρανόν ὡσεὶ steso sulla croce, tu che divinamente
δέρριν, καὶ ἐκ θαλάσσης ἀνάγων, hai disteso il cielo come una tenda, e fai
πηγὰς ὑδάτων τῷ σῷ προστάγματι. salire dal mare sorgenti d’acqua, con il
tuo comando?
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας ἑκουσίᾳ O tu che per tuo deliberato consiglio
βουλῇ, καὶ φθορᾶς τοὺς ἀνθρώπους ti sei sottoposto alla croce e hai liberato
ἐλευθερώσας Σωτήρ, ἀνυμνοῦμεν οἱ gli uomini dalla corruzione, o Salva-
πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν σε, ὅτι tore, noi fedeli ti cantiamo e ti ado-
ἐφώτισας ἡμᾶς, τῇ δυνάμει τοῦ Σταυ- riamo perché ci hai illuminati con la
ροῦ, καὶ φόβῳ δοξάζομέν σε, potenza della croce, e con timore ti glo-
φιλάνθρωπε καὶ οἰκτίρμον, ὡς ζω- rifichiamo, o amico degli uomini e
οδότην καὶ Κύριον. compassionevole, come datore di vita e
Signore.
Τόπος Κρανίου, Παράδεισος γέγο- Il luogo del cranio è divenuto un pa-
55
Tono I pl. Venerdì — Orthros
νε· μόνον γὰρ ὡς ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ radiso, perché appena l’albero della
Σταυροῦ, εὐθὺς ἐβλάστησε τὸν βό- croce fu piantato, subito produsse a no-
τρυν τῆς ζωῆς, σὲ Σωτήρ, εἰς ἡμῶν stra letizia il grappolo della vita, te, Sal-
εὐφροσύνην, δόξα σοι. vatore. Gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἐν τῷ Σταυρῷ σε ὁρῶσα Χριστὲ ἡ La Madre tua, o Cristo, vedendoti
Μήτηρ σου, ἑκουσίως παγέντα volontariamente confitto alla croce,
ἀμνὸν ὡς ἄκακον, θρῆνον ἐκίνει γο- come agnello innocente, levava flebile
ερόν, καὶ κατετρύχετο. Οἴμοι! βοῶσα lamento e si logorava gridando:
τὸ ἐμόν, πῶς ἀπεσβέσθης φῶς πι- Ahimè, come ti spegnesti amaramente,
κρῶς; καὶ πῶς ὡς ἄδικος θνῄσκεις, mia luce? E come puoi morire tra due
μέσον κακούργων Υἱέ μου, ὁ Βασι- malfattori come un iniquo, o Figlio
λεὺς πάσης κτίσεως; mio, Re del creato?
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Ἐκ τοῦ ξύλου πικρίαν Ἀδὰμ Dall’albero Adamo raccolse ama-
ἐτρύγησε, πρὸς φθορὰν ὀλισθήσας rezza, cadendo nella corruzione, per
φθόνῳ τοῦ ὄφεως, σοῦ δὲ παγέντος invidia del serpente; ma quando tu fo-
Ἰησοῦ, ζωὴν ἐτρύγησε, καὶ διὰ ξύλου sti confitto all’albero, Gesú, egli rac-
τοῦ Σταυροῦ, πάλιν οἰκεῖ τοὺς οὐρα- colse vita, e per l’albero della croce di
νούς, καὶ κατηργήθη ὁ ὄφις, καὶ ἡ nuovo ha dimora nei cieli: è stato di-
φθορὰ κατεπόθη, καὶ πάντες δόξαν strutto il serpente e ingoiata la corru-
σοι προσάγομεν. zione, e tutti a te rendiamo gloria.
Martyrikón.
Λάμπει σήμερον ἡ μνήμη τῶν Risplende oggi la memoria dei vitto-
Ἀθλοφόρων· ἔχει γὰρ καὶ οὐρανόθεν riosi; anche dal cielo riceve splendore:
ἀπαύγασμα, ὁ χορὸς τῶν Ἀγγέλων il coro degli angeli celebra una festa so-
πανηγυρίζει, καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ lenne, la stirpe degli uomini fa festa
γένος συνεορτάζει· διὸ πρεσβεύουσι con loro, e i martiri intercedono presso
τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς il Signore perché sia fatta misericordia
ἡμῶν. alle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

56
Tono I pl. Venerdì — Orthros
Stavrotheotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Γαβριήλ μοι τὸ Χαῖρε πρὶν προ- Gabriele mi recò un giorno il saluto
σεκόμισε, μετ' ἐμοῦ σε φωνήσας ἔσε-
‘Gioisci’, dicendomi che tu saresti stato
σθαι Κύριε, ἡ Θεοτόκος ἐν κλαυθμῷ con me, Signore, esclamava amara-
πικρῶς ἐφθέγγετο· πῶς οὖν εἰς mente la Madre di Dio tra il pianto;
λύπην ἡ χαρά, νῦν μοι ἐγένετο Υἱὲ;come dunque la gioia è divenuta per
καὶ πῶς ὡς ἄπαις φανοῦμαι, ἡ ἀπει-me ora dolore, o Figlio? E come appa-
ράνδρως τεκοῦσα, σὲ τὸν Σωτῆρα rirò senza prole, io che ignara d’uomo
τῶν ψυχῶν ἡμῶν; ho partorito te, il Salvatore delle anime
nostre?
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μη- Te noi fedeli magnifichiamo con-
τέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρο- cordi, te che oltre intelletto e ragione
νον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ sei Madre di Dio, te che ineffabilmente
ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν. hai generato nel tempo colui che è fuori
del tempo.
Tropari.
Ἰσχὺς τοῦ ἐχθροῦ, καὶ κράτος La forza e il potere del nemico sono
ἀφῄρηται, κραταιὲ μόνε Κύριε, stati annientati, o solo Signore potente,
Σταυρῷ ὑψωθέντος σου, καὶ δα- quando tu sei stato innalzato sulla
κτύλους, ἐν τούτῳ αἱματώσαντος. croce, dove hai imporporato di sangue
le tue dita.
Ὤρυξαν Χριστέ, χεῖρας καὶ πόδας Gli empi, crocifiggendoti, hanno
σου, καὶ ὀστᾶ σου ἠρίθμησαν, σταυ- perforato, o Cristo, le tue mani e i tuoi
ροῦντες οἱ ἄνομοι, καὶ χολὴν μετὰ piedi, hanno contato le tue ossa e di
ὄξους σε ἐπότισαν. fiele e aceto ti hanno abbeverato.
Martyriká.
Στόματι λαμπρῷ, Θεὸν ἐκηρύξατε, Con limpida bocca, avete procla-
χρηματίσαντα ἄνθρωπον, τυράννων mato davanti ai tiranni Dio fatto uomo,
ἐνώπιον, Ἀθλοφόροι καὶ δόξαν ἐκλη- o vittoriosi, e siete divenuti eredi della
ρώσασθε. gloria.
Ἤλγησαν ἐχθροί, ἀλγείνοντες Sono stati i nemici a soffrire facendo
μάστιξι, καὶ ποικίλαις κολάσεσιν, soffrire voi con flagelli e con svariate
57
Tono I pl. Venerdì — Orthros
ὑμᾶς πανσεβάσμιοι, ἰατροὶ ἀλγηδό- pene, o venerabilissimi, medici delle
νων θεῖοι Μάρτυρες. nostre sofferenze, martiri divini.
Stavrotheotokíon.
Φῶς ἡμῖν ἐκ σοῦ, Ἁγνὴ ἀνατέ- Luce, è sorto da te per noi Gesú, o
ταλκεν, Ἰησοῦς καὶ ἐφαίδρυνε, τὴν pura, e, crocifisso, ha illuminato la
κτίσιν σταυρούμενος, καὶ δαιμόνων creazione e fugato la tenebra dei de-
τὸ σκότος ἀπεδίωξε. moni.
Canone della Madre di Dio. Ode 9. Irmós.
Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν Danza, Isaia: la Vergine ha concepito
ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Ἐμμα- e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio
νουήλ, Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, ἀνα- e uomo: Oriente è il suo nome: magni-
τολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὂν μεγαλύνοντες, ficando lui, proclamiamo la Vergine
τὴν Παρθένον μακαρίζομεν. beata.
Tropari.
Ἀλγεινοῖς κυκλούμενος, πολλοῖς Circondato da molti dolori, piego le
γόνυ, κλίνω σοι Σεμνή, τὸ πρόσωπον ginocchia a te, venerabile, mi getto col
εἰς γῆν ῥίπτω δυστυχῶς, δακρύων volto a terra nella mia sventura, e tra le
κραυγάζω σοι· Τῶν ζητούντων ῥῦσαι lacrime a te grido: Liberami da chi mi
Ἀγαθή, καὶ θυμηδίας μοι, ἀνατολὴ insegue, o buona, e mostrati a me come
ἐπιφάνηθι. aurora di gioia.
Τὸ τῆς ἀπογνώσεως, ἐνισχύει, Si accresce in me la forza della dispe-
κράτος ἐν ἐμοί, χειλέων ἐκ ῥυπαρῶν, razione: quale cantico salirà a te da sor-
ποία σοι ᾠδὴ; καρδίας αἰτήματος κε- dide labbra? Quale accoglienza avrà la
χραμένης, τίς ἀποδοχή, ἀλλὰ θαυ- richiesta di un cuore contaminato? Ma
μάστωσον, τοῖς ἀθλίοις τὰ ἐλέη σου. tu, rendi mirabili per i miseri le tue mi-
sericordie.
Ἠλλοιώθην θλίψεσιν, ἠμαυρώθη Sono alterato dalle sofferenze, si è
νοῦς καὶ ὀφθαλμός, κυκλοῦσί μου oscurato il mio intelletto e il mio oc-
τὴν ζωήν, ἄλγη χαλεπά· πρὸς τούτοις chio, aspri dolori avvolgono la mia
ἐκτήκει με, τὰ ἐκεῖθεν δείματα Σε- vita, e oltre a ciò mi consumano i terrori
μνή· ὧν με διάσωσον, τάς ὀδύνας με- dell’aldilà, o venerabile: da essi sal-
ταβάλλουσα. vami, cambiando in gioia i dolori.
Ὁ βραχὺς ἀνήλωται, τῆς ζωῆς μου, Il breve tempo della mia vita si è con-
βίος ἐν κακοῖς, καὶ πλήθει τῶν λυ- sumato fra i mali e in una moltitudine
πηρῶν, καὶ τῶν ἀλγεινῶν· διὸ ἡ di tristezze e dolori: tu dunque, o Ma-

58
Tono I pl. Venerdì — Orthros
κυήσασα, Θεοτόκε πάντων τὴν dre di Dio, che hai generato la gioia di
χαράν, ταῦτα πρεσβείαις σου, tutti, alleggerisci le mie pene con la tua
εὐπροσδέκτοις ἐπικούφισον. intercessione accetta.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Μόνον παγέντος τοῦ ξύλου Χριστὲ Appena l’albero della tua croce fu
τοῦ Σταυροῦ σου, ἡ πλάνη πεφυγά- piantato, o Cristo, fu messo in fuga l’er-
δευται, καὶ ἡ χάρις ἐξήνθησεν, οὐ rore e fiorí la grazia: esso infatti non
γὰρ ἔτι καταδίκης ἐστὶ τιμωρία, ἀλλὰ rappresenta piú la pena di una con-
τρόπαιον ἐδείχθη ἡμῖν σωτηρίας. danna, ma ci è mostrato quale trofeo di
Σταυρὸς ἡμῶν στήριγμα. Σταυρὸς ἡ- salvezza. O croce, nostro sostegno;
μῶν καύχημα. Σταυρὸς ἡμῶν ἀγαλ- croce, nostro vanto; croce, nostra esul-
λίαμα. tanza.
Ὁ Σταυρός σου Χριστέ, καὶ τοῦ La tua croce, o Cristo, ha annientato
Ἄδου κατήργησε τὸ κράτος, καὶ τὸ il dominio dell’ade e ha salvato il ge-
γένος διέσωσε τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐκ nere umano: liberando il mondo dalla
φθορᾶς τὸν κόσμον ῥυσάμενος, τῶ corruzione, ha aperto al ladrone il pa-
Ληστὴ Παράδεισον ἤνοιξεν, ὃν radiso; prostrandoci ad essa, noi ti glo-
προσκυνοῦντες, δοξάζομέν σε, rifichiamo, o Salvatore: abbi pietà di
Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Εὐλογημένος ὁ στρατὸς τοῦ Benedetto l’esercito del Re dei cieli:
Βασιλέως τῶν οὐρανῶν, εἰ γὰρ καὶ perché se anche i vittoriosi erano terre-
γηγενεῖς ὑπῆρχον οἱ Ἀθλοφόροι, ἀλ- stri, cercavano tuttavia di raggiungere
λὰ ἀγγελικὴν ἀξίαν ἔσπευδον φθᾶ- la dignità angelica, non facendo alcun
σαι, τῶν σωμάτων καταφρονήσαν- conto del corpo e rendendosi degni,
τες, καὶ διὰ τῶν παθημάτων, τῆς τῶν con i loro patimenti, dell’onore degli
Ἀσωμάτων ἀξιωθέντες τιμῆς. Εὐχαὶς incorporei. Per le loro preghiere, Si-
αὐτῶν, Κύριε, κατάπεμψον ἡμῖν τὸ gnore, manda su di noi la tua grande
μέγα ἔλεος. misericordia.
Δόξα... Καὶ νύν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Παῦσον τὸ ἄλγος τῆς πολυωδύνου Placa il dolore della mia anima
ψυχῆς μου, ἐβόα ἡ Ἄμεμπτος colma di pene, gridava al Cristo l’irre-
ὀδυρομένη Χριστῷ, εἰ γὰρ βροτοὺς ἐν prensibile addolorata; tu salvi i mortali
τῷ πάθει σώζεις, ἀλλὰ τιτρώσκεις con la tua passione, ma ferisci la mia
59
Tono I pl. Venerdì — Sera
ψυχὴν ἐμὴν Λόγε. Σὺ φῶς μου anima, o Verbo. Tu, mia dolcissima
γλυκύτατον, σὺ τέκνον καὶ πλάστης luce, tu, Figlio mio e mio Creatore: io
μου, ἀνυμνῶ σου τὸ μακρόθυμον. inneggio alla tua longanimità.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Ὁ ἐκ Παρθένου, ἀνατείλας τῷ κό- O tu che dalla Vergine sei sorto al
σμῳ, Χριστὲ ὁ Θεός, υἱοὺς φωτὸς δι' mondo, o Cristo Dio, e grazie a lei ci hai
αὐτῆς ἀναδείξας, ἐλέησον ἡμᾶς. resi figli della luce, abbi pietà di noi.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá despotiká.
Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Φεῖσαι τοῦ σοῦ οἰκέτου Χριστέ, Risparmia il tuo servo, o Cristo,
ἡνίκα μέλλει ἡ ψυχή μου τοῦ σώμα- quando la mia anima, al tuo comando,
τος, προστάξει σου χωρισθῆναι, τοῦ si separerà dal corpo, tu che hai unito
ἀγαγόντος εἰς ἕν, τὸν χοῦν καὶ τὸ polvere e spirito con cenno divino. Li-
πνεῦμα, θείῳ νεύματι, ἐχθρῶν ἀορά- berami dal malefico assalto dei nemici
των, ἐπιδρομῆς καὶ κακώσεως, ἐνε- invisibili che senza pietà mi tendono
δρευόντων, ἀφειδῶς διασπᾶσαί με, agguati per farmi a pezzi e divorarmi,
καὶ κατάβρωμα, ἑαυτῶν ἀπεργάσα- e rendimi degno di giungere al luogo
σθαι, ῥῦσαί με καὶ ἀξίωσον, τυχεῖν del refrigerio, da cui sono fuggiti do-
ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, καὶ lore e lamento, là dove è il torrente di
στεναγμός, ἔνθα πέφυκε, τρυφῆς ὁ delizia, voce di gente in festa, ed esul-
χειμάρρους, καὶ φωνὴ ἑορταζόντων, tanza.
καὶ ἀγαλλίασις.
Ὥραν τῆς τελευτῆς δεδοικώς, καὶ Preso dal timore per l’ora della fine e
τῶν δαιμόνων τὴν φρικτὴν ἐπανά- per il tremendo insorgere dei demoni,
στασιν, βοῶ σοι ἐκ κατωδύνου, ψυχῆς io grido a te, nella mia miseria, dal pro-
ὁ τάλας ἐγώ. Τὰς αὐτῶν παγίδας καὶ fondo della mia anima in pena: Spezza
τὰ σκάνδαλα, τῇ σῇ δυναστείᾳ, col tuo potere i loro lacci e i loro in-
Δέσποτα Κύριε σύντριψον, καὶ μὴ ciampi, o Sovrano Signore, e non per-
ἐάσῃς, τῆς αὐτῶν με σκαιότητος, πα- mettere che di me tuo servo faccia
ρανάλωμα, χρηματίσαι τὸν δοῦλόν scempio la loro stoltezza. Guarda al
σου· ἴδε μου τὴν κατήφειαν, καὶ mio abbattimento, volgiti alla mia tri-
πρόσχες τῇ θλίψει μου, καὶ τὴν bolazione e libera dai dolori la mia
ἀθλίαν ψυχήν μου, τῶν ὀδυνῶν ἐλευ- anima infelice, o Dio di ogni pietà, tu

60
Tono I pl. Venerdì — Sera
θέρωσον, Θεὲ πανοικτίρμον, ὁ δω- che doni al mondo la grande misericor-
ρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Un altro stichirón, martyrikón. Aftómelon.
Τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως περιβαλ- Imbracciando lo scudo della fede ed
λόμενοι, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυροῦ, ergendosi col segno della croce, corag-
ἑαυτοὺς διαναστήσαντες, πρὸς τάς giosamente i tuoi santi si sono conse-
βασάνους ἀνδρείως ἀπηυτομόλη- gnati ai tormenti, Signore, e hanno an-
σαν, καὶ διαβόλου τὴν πλάνην καὶ τὸ nientato l’inganno e la sfrontatezza del
θράσος κατήργησαν, οἱ Ἅγιοί σου diavolo. Per le loro suppliche, tu che sei
Κύριε. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, ὡς πα- Dio onnipotente, manda sul mondo la
ντοδύναμος Θεός, τῷ κόσμῳ τὴν pace, e sulle anime nostre la grande mi-
εἰρήνην κατάπεμψον, καὶ ταῖς ψυ- sericordia.
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Apósticha martyriká.
Τῶν ἐπιγείων ἁπάντων κατα- Disprezzata ogni cosa terrena, e af-
φρονήσαντες, καὶ τῶν βασάνων ἀν- frontati coraggiosamente i tormenti,
δρείως κατατολμήσαντες, τῶν μα- non avete mancato le beate speranze,
καρίων ἐλπίδων οὐκ ἠστοχήσατε, ma siete divenuti eredi del regno dei
ἀλλ' οὐρανῶν Βασιλείας κληρονόμοι cieli, o martiri degni di ogni lode; poi-
γεγόνατε, πανεύφημοι Μάρτυρες, ché dunque avete confidenza col Dio
ἔχοντες παρρησίαν πρὸς τὸν φιλάν- amico degli uomini, chiedete per il
θρωπον Θεὸν τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην mondo la pace, e per le anime nostre, la
αἰτήσασθε, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος· Mi sono ricordato del profeta che
Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός, καὶ πάλιν esclama: Io sono terra e cenere; ho poi
κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ εἶδον considerato ciò che è nei sepolcri, ho vi-
τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα, καὶ εἶπα· sto le ossa nude, e ho detto: Chi è dun-
Ἆρα τίς ἐστι; Βασιλεύς, ἢ στρατιώτης, que? Re o soldato? Ricco o povero?
ἢ πλούσιος, ἢ πένης, ἢ δίκαιος, ἢ Giusto o peccatore? Tu dunque, Si-
ἁμαρτωλός; ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύρι- gnore, da’ riposo ai tuoi servi insieme
ε, μετὰ δικαίων τοὺς δούλους σου, ὡς ai giusti.
φιλάνθρωπος.
Σὺ ἔπλασάς με, Κύριε, καὶ ἔθηκας Tu mi hai plasmato, Signore, hai po-
ἐπ' ἐμὲ τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐνετείλω sto su di me la tua mano e mi hai co-
μοι, καὶ εἶπας· Εἰς γῆν πάλιν πο- mandato: Alla terra ritornerai. Gui-
61
Tono I pl. Sabato — Orthros
ρεύσῃ. Ὁδήγησόν με εἰς εὐθεῖαν ὁδόν dami sulla tua retta via, rimetti le mie
σου, συγχώρησόν μοι τὰ πλημ- colpe, e perdonami, ti prego, tu che sei
μελήματά μου, καὶ ἄνες μοι δέομαι, amico degli uomini.
ὡς φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Σὲ δυσωποῦμεν, ὡς Θεοῦ Μητέρα. Te, come Madre di Dio, noi implo-
Εὐλογημένη, πρέσβευε σωθῆναι riamo: Intercedi, o benedetta, per la sal-
ἡμᾶς. vezza delle anime nostre.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 1.
Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, Gioisci, invalicabile porta del Si-
χαῖρε σκέπη καὶ προστασία τῶν προ- gnore, gioisci, muro e protezione di
στρεχόντων εἰς σέ, χαῖρε ἀχείμαστε quelli che a te accorrono, gioisci, porto
λιμήν, καὶ ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν senza tempeste e ignara di nozze: tu
σαρκί, τὸν Ποιητήν σου καὶ Θεόν, che hai partorito nella carne il tuo Crea-
πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν tore e Dio, non cessare di intercedere
ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων per quelli che celebrano e adorano il
τὸν τόκον σου. tuo Figlio.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticolgía, kathísmata martyriká.
Κύριε, τὸ ποτήριον τοῦ πάθους Signore, i tuoi vittoriosi, agognando
σου, οἱ Ἀθλοφόροι σου ζηλώσαντες, il calice della tua passione, hanno ab-
κατέλιπον τὴν τοῦ βίου τερπνότητα, bandonato i godimenti della vita, e
καὶ γεγόνασι τῶν Ἀγγέλων συμμέ- sono divenuti consorti degli angeli: per
τοχοι. Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι, le loro suppliche, concedi alle anime
παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, ἱλα- nostre il perdono dei peccati e la
σμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.
Τῶν ἁγίων Μαρτύρων τὰ κατορ- Furono grandemente stupite le
θώματα, οὐρανῶν αἱ Δυνάμεις ὑπε- schiere dei cieli, per le belle imprese dei
ρεθαύμασαν, ὅτι ἐν σώματι θνητῷ, santi martiri, poiché con un corpo mor-
τὸν ἀσώματον ἐχθρόν, τῇ δυνάμει tale hanno invisibilmente vinto il ne-

62
Tono I pl. Sabato — Orthros
τοῦ Σταυροῦ, ἀγωνισάμενοι καλῶς, mico incorporeo, felicemente lottando
ἐνίκησαν ἀοράτως, καὶ πρεσβεύουσι per la potenza della croce; e interce-
τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς dono presso il Signore, perché sia fatta
ἡμῶν. misericordia alle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, Gioisci, invalicabile porta del Si-
Χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρε- gnore, gioisci, muro e protezione di
χόντων εἰς σέ. Χαῖρε ἀχείμαστε quelli che a te accorrono, gioisci, porto
λιμὴν καὶ ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν senza tempeste e ignara di nozze: tu
σαρκί, τὸν ποιητὴν σου καὶ Θεόν, che hai partorito nella carne il tuo Crea-
πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν tore e Dio, non cessare di intercedere
ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων per quelli che celebrano e adorano il
τὸν τόκον σου. tuo Figlio.
Altri kathísmata dopo i nekrósima evloghitária.
Martyrikón.
Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου Μαρ- Tu che ci hai dato i prodigi dei tuoi
τύρων, τεῖχος ἀκαταμάχητον, ἡμῖν santi martiri come inespugnabile ba-
δωρησάμενος, Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς luardo, o Cristo Dio, per le loro suppli-
αὐτῶν ἱκεσίαις, βουλὰς ἐθνῶν δια- che dissipa i consigli delle genti e raf-
σκέδασον, τῆς Βασιλείας τὰ σκῆπτρα forza la signoria del regno, perché solo
κραταίωσον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ sei buono e amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Nekrósimon.
Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν, μετὰ δι- Da’ riposo ai tuoi servi insieme ai
καίων τοὺς δούλους σου, καὶ τούτους giusti, o Salvatore nostro, e falli dimo-
κατασκήνωσον ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, rare nei tuoi atri, come sta scritto, senza
καθὼς γέγραπται, παρορῶν ὡς ἀγα- tener conto, nella tua bontà, delle loro
θός, τὰ πλημμελήματα αὐτῶν, τὰ colpe volontarie e involontarie, e di
ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, καὶ πάντα tutte le colpe commesse consapevol-
τὰ ἐν ἀγνοίᾳ, καὶ γνώσει φιλάν- mente e inconsapevolmente, o amico
θρωπε. degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

63
Tono I pl. Sabato — Orthros
Theotokíon. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cant iamo, fedeli.
Θεοτόκε Παρθένε Μήτηρ ἀνύμ- Madre di Dio Vergine, Madre senza
φευτε, ἡ τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου κυ- nozze, tu che hai generato il Salvatore
οφορήσασα, καὶ τεκοῦσα ἐν δυσὶ τε- del mondo e in due perfette nature lo
λείαις φύσεσιν, ἐκδυσώπησον αὐτόν, hai partorito, supplicalo, insieme ai sa-
σὺν Προφήταις ἱεροῖς, καὶ Μάρτυσι cri profeti, ai martiri e ai santi per la
καὶ Ὁσίοις, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, pace del mondo e la salvezza delle
καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. anime nostre.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ὅτι ἐποίησέ σοι μεγαλεῖα ὁ δυνα- Poiché il potente ha fatto in te cose
τός, Παρθένον ἀναδείξας σε, Ἁγνὴν grandi, rivelandoti Vergine pura dopo
μετὰ τὴν κύησιν, ὡς τεκοῦσαν ἀσπό- il parto, perché tu sei colei che senza
ρως, τὸν ἑαυτῆς ποιητήν· διό σε Θεο- seme ha partorito il suo Creatore, per
τόκε μεγαλύνομεν. questo, o Madre di Dio, noi ti magnifi-
chiamo.
Tropari.
Ἱερουργοὶ Ποιμένες, Προφητῶν I pastori sacerdoti, il coro dei santi
ἁγίων χορός, Δικαίων ἀναρίθμητον profeti, la folla senza numero dei giu-
πλῆθος, Μαρτύρων σύλλογος, ἱεραῖς sti, l’assemblea dei martiri, con sacre
μελῳδίαις μακαριζέσθωσαν, πρε- melodie siano proclamati beati, essi
σβεύοντες σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν. che intercedono per la salvezza delle
anime nostre.
Ὡς θαυμαστῶς ἀσκήσας, τῶν Poiché ha mirabilmente lottato, la
Ἁγίων δῆμος ὁ σοφός, θαυμάτων ἐπι- folla dei santi è ora veramente mirabile
δείξεσι πολλῶν, νῦν τεθαυμάστωται, per le molte meraviglie che ci mostra.
ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, θαυμαστὲ Κύριε, Per le loro suppliche, o mirabile Si-
θαυμάστωσον εἰς πάντας τὰ ἐλέη gnore, rendi mirabili in tutti le tue mi-
σου. sericordie.
Σὺν Ἱερομάρτυσι, τελεσάντων Insieme agli ieromartiri, con fede sia
δρόμον καλῶς, Γυναίων ἀναρίθμη- proclamata beata la folla senza numero
τος πληθύς, ἥ τε ἀθλήσασα, καὶ delle donne che hanno ben compiuto la
ἀσκήσασα πόθῳ, μακαριζέσθω πι- corsa, nella lotta e nell’ascesi, con
στῶς, Ἀγγέλων ταῖς χορείαις συνυ- amore: poiché essa si trova unita ai cori
πάρχουσα. degli angeli.
64
Tono I pl. Sabato — Orthros
Nekrósimon.
Ἡ τῶν ἁγίων πάντων, δυσωπεῖ σε La moltitudine di tutti i santi ti im-
Λόγε πληθύς· ἀνάπαυσον τὰ πλήθη plora, o Verbo: Da’ riposo alla moltitu-
τῶν πιστῶς, μετατεθέντων ἐκ γῆς, dine di quelli che, nella fede, sono stati
διὰ πλῆθος ἐλέους, τὰ πεπραγμένα tolti dalla terra, senza far conto, per la
αὐτοῖς ἅπαντα, ἐν βίῳ παραβλέπων moltitudine delle tue misericordie, dei
ὡς μὀνος ἀγαθός. peccati che hanno commesso in vita.
Theotokíon.
Φρενοβλαβῶς Παρθένε, ἁμαρτίας O Vergine, dopo i molti peccati folle-
πράξας πολλάς, τὴν κόλασιν ἐκδέχο- mente commessi, non aspetto altro che
μαι λοιπόν, ἀφ' ἧς με λύτρωσαι, ἀδι- il castigo: da esso riscattami, perché
στάκτῳ καρδίᾳ τῇ θείᾳ σκέπῃ σου, con cuore che non dubita corro a rifu-
προστρέχοντα, τῆς μόνης προ- giarmi sotto la tua divina protezione,
στασίας τῶν πιστῶν. perché tu sei nostra unica difesa.
Canone dei defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν, καὶ λόγον Μη- Te noi fedeli magnifichiamo con-
τέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρο- cordi, te che oltre intelletto e ragione
νον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ sei Madre di Dio, te che ineffabilmente
ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν. hai generato nel tempo colui che è fuori
del tempo.
Tropari.
Ἄθλων ἱερῶν οἱ Μάρτυρες ἔπα- I martiri che hanno ricevuto i premi
θλα, εἰληφότες δωρήσασθαι, σὲ νῦν delle sacre lotte ti supplicano ora, o Sal-
ἱκετεύουσι, τοῖς πιστῶς μεταστᾶσι vatore, perché sia donato il sollievo a
Σῶτερ ἄνεσιν. quelli che se ne sono andati nella fede.
Νέκρωσιν ὑπέστης μόνε Ἀθάνατε, Hai subíto la morte, o solo immor-
ὁ νεκροῖς τὴν Ἀνάστασιν, παρέχων tale, che nella tua tenera compassione
ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ τῆς ἀθανασίας elargisci ai morti la risurrezione e lo
τὴν λαμπρότητα. splendore dell’immortalità.
Ὤρθωσας ἡμᾶς, πεσόντας εἰς Ci hai rialzati, noi, caduti nella
θάνατον, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, morte, e ci hai insegnato a sperare la
ἐλπίζειν ἐδίδαξας, ἧς τυχεῖν τοὺς vita eterna: concedi dunque ai tuoi
σοὺς δούλους Σῶτερ δώρησαι. servi di ottenerla, o Salvatore.

65
Tono I pl. Sabato — Orthros
Theotokíon.
Νόμου αἱ σκιαί, παρῆλθον τῷ τόκῳ Sono passate con il tuo parto le om-
σου, ἡ ἀλήθεια ἔλαμψεν, ἡ χάρις δε- bre della Legge; la verità ha brillato, la
δώρηται, Θεοτόκε· διό σε μεγαλύνο- grazia è stata donata, o Madre di Dio:
μεν. per questo ti magnifichiamo.
Apósticha delle lodi, martyriká.
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ἐπὶ τῆς γῆς I santi martiri sulla terra hanno lot-
ἠγωνίσαντο, τῷ ἀέρι ἐνεκαρτέρησαν, tato, esposti all’aria hanno resistito, al
τῷ πυρὶ παρεδόθησαν, τὸ ὕδωρ fuoco sono stati consegnati, li ha rice-
αὐτοὺς ὑπεδέξατο, ἐκείνων ἐστὶν ἡ vuti l’acqua: per loro è la parola che
φωνή, διήλθομεν διὰ πυρός καὶ ὕδα- dice: Siamo passati per il fuoco e l’ac-
τος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυ- qua, poi ci hai tratti fuori al refrigerio.
χήν· ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, ὁ Θεὸς Per la loro intercessione, o Dio, abbi
ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Οἱ Ἀθλοφόροι σου Κύριε, τὰς I tuoi vittoriosi, Signore, imitando le
τάξεις τῶν Ἀγγέλων μιμησάμενοι, gerarchie angeliche, hanno resistito ai
ὡς ἀσώματοι, ταῖς βασάνοις ἐνε- tormenti come incorporei, avendo
καρτέρησαν, μονολόγιστον ἐλπίδα come incrollabile speranza il godi-
ἔχοντες, τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν mento dei beni promessi. Per la loro in-
τὴν ἀπόλαυσιν. ταῖς πρεσβείαις tercessione, o Cristo Dio nostro, dona
αὐτῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν al tuo mondo la pace, e alle anime no-
εἰρήνην δώρησαι τῷ κόσμῳ σου, καὶ stre, la grande misericordia.
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἐν ταῖς βασάνοις ὄντες οἱ Ἅγιοι, Tra i tormenti, i santi esclamavano
ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων· Συναλ- esultanti: Di questo noi facciamo com-
λάγματα ἡμῖν ἐστι ταῦτα πρὸς τὸν mercio col Sovrano, perché in cambio
Δεσπότην· ἀντὶ γὰρ τῶν ἐπανιστα- delle lividure che si gonfiano sul nostro
μένων μωλώπων τῷ σώματι, φω- corpo, nella risurrezione apparirà su di
τεινόν ἔνδυμα ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπαν- noi una veste luminosa; al posto del di-
θήσει ἡμῖν, ἀντὶ δεσμωτηρίων, ὁ sonore, le corone; al posto di prigioni,
Παράδεισος, καὶ ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν il paradiso; e al posto della condanna
κακούργων καταδίκης, ἡ μετὰ Ἀγγέ- con i malfattori, la vita con gli angeli.
λων διαγωγή, εὐχαῖς αὐτῶν Κύριε, Perciò, per le loro preghiere, Signore,
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. salva le anime nostre.

66
Tono I pl. Sabato — Orthros
Nekrósimon.
Οὐκ ἔστι τῶν ἐν βίῳ τερπνῶν Nulla di piacevole c’è nella vita che
οὐδέν, ὃ οὐ παρελεύσεται, οὐ non passi: non la ricchezza, non il po-
πλοῦτος, οὐ τυραννίς, οὐ νεότητος tere, non il fiore della giovinezza, per-
ἄνθος· ὁ γὰρ θάνατος πάντα ἐπίσης ché tutto la morte ugualmente di-
λυμαίνεται, διαδέχεται δὲ τὰ μὴ σα- strugge: ma a questo succede ciò che
λευόμενα· σπείρεται γὰρ ἐν φθορᾷ, non vien scosso; si semina infatti nella
ἐν ἀφθαρσίᾳ ἐγείρεται, σπείρεται ἐν corruzione, e nell’incorruttibilità ri-
ἀτιμίᾳ, ἐν δόξῃ ἀνίσταται. Διὸ Χρι- sorge; si semina nel disonore, e risu-
στέ, οὓς προσελάβου δούλους σου, scita nella gloria. Tu dunque, o Cristo,
μετὰ δικαίων ἀνάπαυσον ὡς φιλάν- ai tuoi servi che hai preso con te da’ ri-
θρωπος. poso insieme ai giusti, nel tuo amore
per gli uomini.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, κατα- Sotto la tua tenera compassione ci ri-
φεύγομεν Θεοτόκε, τὰς ἡμῶν ἱκεσίας fugiamo, o Madre di Dio: nell’angustia
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ΄ ἐκ non disprezzare le nostre suppliche,
κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη ma liberaci dai pericoli, o sola pura,
Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη. sola benedetta.
Quando c’è l’Alleluia, si cantano i precedenti martyriká alle lodi,
dopo Tutto ciò che respira. Come apósticha, i seguenti prosómia.
Poema di Teofane.
Χαίροις ἀσκητικῶν Gioisci, tu che sei veramente.
Αἴγλῃ τοῦ σοῦ προσώπου Χριστέ, Tu che sei pietoso, o Cristo, colloca i
τοὺς μεταστάντας, ὡς οἰκτίρμων defunti nello splendore del tuo volto,
κατάταξον, σκηνώσας εἰς τόπον facendoli dimorare in luogo verdeg-
χλόης, ἐπὶ ὑδάτων τῆς σῆς, ἀκραιφ- giante, presso le acque del tuo puro e
νοῦς καὶ θείας ἀπολαύσεως, ἐν κόλ- divino godimento, nel seno desiderato
ποις ἀνέσεως, Ἀβραὰμ τοῦ προπάτο- del progenitore Abramo, là dove ap-
ρος, ἔνθα τὸ φῶς σου, καθαρῶς ἀνα- pare chiara la tua luce e dove si river-
φαίνεται, καὶ προχέονται, αἱ πηγαὶ sano le sorgenti della soavità; là dove,
τῆς χρηστότητος, ἔνθα περιχορεύ- intorno alla tua bontà, si aggirano dan-
ουσι, τρανῶς ἀγαλλόμενοι, πάντων zando in limpida esultanza le folle di
Δικαίων οἱ δῆμοι, περὶ τὴν σὴν ἀγα- tutti i giusti: annoverando tra di essi i
67
Tono I pl. Sabato — Orthros
θότητα, μεθ' ὧν ἀριθμήσας, τοὺς οἰ- tuoi servi, concedi la grande misericor-
κέτας σου παράσχου, τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Ψάλλειν παναρμονίῳ φωνῇ, δοξο- Consenti, o pietoso, che coloro che
λογεῖν τε τὸ σὸν κράτος εὐδόκησον, dalle realtà temporali sono passati a te,
Οἰκτίρμον τοὺς μεταστάντας, ἐκ τῶν Sovrano di tutti e amico degli uomini,
προσκαίρων, πρὸς σέ, τὸν Δεσπότην salmeggino con voce pienamente con-
πάντων καὶ φιλάνθρωπον, διδοὺς corde per glorificare il tuo potere,
ὡραιότητα, τοῦ σοῦ κάλλους ἐλλάμ- dando loro di rifulgere per lo splen-
πεσθαι, καὶ τῆς γλυκείας, καὶ τερ- dore della tua bellezza e di godere e de-
πνῆς μετουσίας σου, ἀπολαύειν τε, liziarsi in purezza della dolce e soave
καὶ τρυφᾷν καθαρώτερον, ἔνθα περὶ comunione con te, là dove intorno al
τὸν θρόνον σου, χορεύουσιν Ἄγγελοι, tuo trono danzano in coro gli angeli e
καὶ τῶν Ἁγίων οἱ δῆμοι, χαρμονικῶς nel gaudio ti assistono le folle dei santi:
περιέπουσι· μεθ' ὧν τοῖς σοῖς δού- con loro concedi ai tuoi servi il riposo e
λοις, τὴν ἀνάπαυσιν παράσχου, καὶ la grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Ὅπου τῶν Προφητῶν ὁ χορός, τῶν Là dove sono il coro dei profeti, le
Ἀποστόλων καὶ Μαρτύρων τὰ τάγ- schiere degli apostoli e dei martiri e
ματα, καὶ πάντες οἱ ἀπ' αἰῶνος, δι- tutti quelli che dai tempi antichi sono
καιωθέντες τῷ σῷ, σωτηρίῳ πάθει stati giustificati dalla tua passione sal-
καὶ τῷ αἵματι, δι' οὗ ἐξηγόρασας, τὸν vifica e dal sangue col quale hai riscat-
αἰχμάλωτον ἄνθρωπον, ἐκεῖ τοὺς tato l’uomo prigioniero là dona il ri-
πίστει, κοιμηθέντας ἀνάπαυσον, ὡς poso, nel tuo amore per gli uomini, a
φιλάνθρωπος, συγχωρῶν ὅσα ἥμαρ- quelli che si sono addormentati nella
τον· μόνος γὰρ ἀναμάρτητος, ἐν γῇ fede, condonando tutti i loro peccati:
πεπολίτευσαι, ἅγιος μόνος καὶ μό- perché tu solo sei vissuto sulla terra
νος, ἐν τεθνεῶσιν ἐλεύθερος· διὸ τοῖς senza peccato, tu solo sei santo, tu solo
σοῖς δούλοις, τὴν ἀνάπαυσιν παρά- sei libero tra i morti; concedi dunque ai
σχου, καὶ μέγα ἔλεος. tuoi servi il riposo, e la grande miseri-
cordia.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Νόμῳ τῆς ἁμαρτίας ἡμᾶς, δεδου- Asservíti alla legge del peccato, tu ci
λωμένους ἠλευθέρωσας, Δέσποινα, hai liberati, Sovrana, concependo in
ἐν μήτρᾳ τὸν νομοδότην, καὶ Βασιλέα seno il Cristo, Legislatore e Re, o sola
Χριστόν, συλλαβοῦσα μόνη Μητρο- Vergine Madre; per lui siamo giustifi-
68
Tono II pl. Sabato — Sera
πάρθενε, δι' οὗ δικαιούμεθα, δωρεᾷ cati gratuitamente e per grazia: implo-
τε καὶ χάριτι, ὃν νῦν δυσώπει, τὰς ψυ- ralo dunque di scrivere nel libro dei vi-
χὰς τῶν εἰδότων σε, θεομήτορα, venti quelli che ti riconoscono Madre
βίβλῳ ζώντων ἐγγράψασθαι, ὅπως di Dio, affinché salvàti per la tua me-
τῇ μεσιτείᾳ σου, σωθέντες Πανά- diazione, o tutta immacolata, otte-
μωμε, τῆς τοῦ Υἱοῦ σου εὐκταίας, niamo la desiderata redenzione del Fi-
ἀπολυτρώσεως τύχωμεν, αὐτὸν ἀνυ- glio tuo e celebriamo lui, che dona al
μνοῦντες, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ mondo la grande misericordia.
τὸ μέγα ἔλεος.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 1.
Ὁ ἐκ Παρθένου, ἀνατείλας τῷ κό- O tu che dalla Vergine sei sorto al
σμῳ, Χριστὲ ὁ Θεός, υἱοὺς φωτὸς δι' mondo, o Cristo Dio, e grazie a lei ci hai
αὐτῆς ἀναδείξας, ἐλέησον ἡμᾶς. resi figli della luce, abbi pietà di noi.

Tono II pl.
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, i seguenti stichirà anastásima. Tono pl. 2.
Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν κατὰ τοῦ Possedendo, o Cristo, la vittoria
ᾍδου, ἐν τῷ Σταυρῷ ἀνῆλθες, ἵνα sull’ade, sei salito sulla croce per risu-
τοὺς ἐν σκοτει θανάτου καθημένους, scitare insieme a te quelli che siedono
συναναστήσῃς σεαυτῷ, ὁ ἐν νεκροῖς nella tenebra della morte, o libero tra i
ἐλεύθερος, ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ morti, o tu che dalla tua propria luce fai
οἰκείου φωτός, Παντοδύναμε Σωτήρ, zampillare vita. Onnipotente Salva-
ἐλέησον ἡμᾶς. tore, abbi pietà di noi.
Σήμερον ὁ Χριστός, θάνατον πα- Oggi Cristo, calpestata la morte, è ri-
τήσας, καθὼς εἶπεν ἀνέστη, καὶ τὴν sorto come ha detto, e al mondo ha do-
ἀγαλλίασιν τῷ κόσμῳ ἐδωρήσατο, nato l’esultanza, affinché tutti accla-
ἵνα πάντες κραυγάζοντες τὸν ὕμνον mando cosí inneggiamo: Fonte della
οὕτως εἴπωμεν· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ vita, luce inaccessibile, onnipotente
ἀπρόσιτον φῶς, παντοδύναμε Σω- Salvatore, abbi pietà di noi.
τήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.
Σὲ Κύριε τὸν ὄντα ἐν πάσῃ τῇ Dove, noi peccatori, fuggiremo da te,
κτίσει, ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν; ἐν Signore, che sei in tutta la creazione? In
τῷ οὐρανῶ; αὐτὸς κατοικεῖς, ἐν τῷ cielo? Là tu dimori. Nell’ade? Tu hai

69
Tono II pl. Sabato — Sera
ᾍδῃ; ἐπάτησας θάνατον, εἰς τὰ βάθη calpestato la morte. Nelle profondità
τὰ τῆς θαλάσσης; ἐκεῖ ἡ χείρ σου del mare? Là è la tua mano, Sovrano. In
Δέσποτα. Πρὸς σὲ καταφεύγομεν, te ci rifugiamo, ai tuoi piedi ci get-
σοὶ προσπίπτοντες ἱκετεύομεν· Ὁ tiamo, te supplichiamo: O risorto dai
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐλέησον morti, abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Altri stichirá anastásima, anatoliká.
Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστὲ καυ- Nella tua croce, o Cristo, ci gloriamo,
χώμεθα, καὶ τὴν Ἀνάστασίν σου, e la tua risurrezione celebriamo e glori-
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ fichiamo: perché tu sei il nostro Dio,
Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ fuori di te altro dio non conosciamo.
οἴδαμεν.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύρι- Benedicendo in ogni tempo il Si-
ον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· gnore, celebriamo la sua risurrezione:
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας, θανάτῳ perché egli si è sottoposto alla croce, e
θάνατον ὤλεσε. con la morte ha distrutto la morte.
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε, ὅτι Gloria alla tua potenza, Signore, per-
κατήργησας τὸν τὸ κράτος ἔχοντα ché hai distrutto colui che ha il potere
τοῦ θάνατου, ἀνεκαίνισας ἡμᾶς διὰ della morte e ci hai rinnovati con la tua
τοῦ Σταυροῦ σου, δωρούμενος ἡμῖν croce, donandoci vita e immortalità.
ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν.
Ἡ ταφή σου Κύριε, τὰ δεσμὰ τοῦ La tua sepoltura, Signore, ha in-
ᾍδου συντρίψασα διέρρηξεν, ἡ ἐκ νε- franto, spezzandole, le catene dell’ade,
κρῶν ἀνάστασις τὸν κόσμον ἐφώ- e la risurrezione dai morti ha illumi-
τισε. Κύριε δόξα σοι. nato il mondo. Signore, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Chi non ti dirà beata, o Vergine tutta
Παρθένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸν santa? Chi non celebrerà il tuo parto
ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ verginale? Perché l’Unigenito Figlio
Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ che intemporalmente dal Padre è ri-
αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, fulso, egli stesso, ineffabilmente incar-
ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς nato, è uscito da te, la pura: Dio per na-
ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄν- tura e per noi fatto uomo per natura,
θρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προ- non diviso in dualità di persone, ma da
70
Tono II pl. Sabato — Sera
σώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι riconoscersi in dualità di nature, senza
φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. confusione. Imploralo, augusta beatis-
Αὐτὸν ἱκέτευε, σεμνὴ Παμμακάρι- sima, perché sia fatta misericordia alle
στε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Apósticha anastásima, Tono pl. 2.
Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Gli angeli nei cieli cantano la tua ri-
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ surrezione, Cristo Salvatore: rendi de-
ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον, ἐν gni anche noi sulla terra di darti gloria
καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν. in purità di cuore.
Apósticha alfabetici.
Πύλας συντρίψας χαλκᾶς, καὶ μο- Infrante le porte di bronzo, e spez-
χλοὺς τοῦ ᾍδου συνθλάσας, ὡς Θεὸς zate le sbarre dell’ade, come Dio onni-
παντοδύναμος, γένος ἀνθρώπων πε- potente, hai risollevato la stirpe umana
πτωκὸς ἀνέστησας. Διὰ τοῦτο καὶ dalla sua caduta. Per questo anche noi
ἡμεῖς συμφώνως βοῶμεν· Ὁ ἀναστὰς inneggiando acclamiamo: O risorto dai
ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. morti, Signore, gloria a te.
Ῥεύσεως ἡμᾶς τῆς πάλαι Χριστὸς Volendo Cristo risollevarci dalla cor-
ἐπανορθῶσαι θέλων, Σταυρῷ προ- ruzione antica, è stato confitto alla
σπήγνυται καὶ τάφῳ τέθειται, ὃν Μυ- croce e deposto in una tomba; le mi-
ροφόροι Γυναῖκες, μετὰ δακρύων ζη- ròfore lo cercavano in lacrime, e fa-
τοῦσαι, θρηνοῦσαι ἔλεγον· Οἴμοι Σω- cendo lamento dicevano: Oh, Salvatore
τὴρ τῶν ἁπάντων , πῶς κατεδέξω di tutti, come dunque hai accettato di
τάφῳ οἰκῆσαι; οἰκήσας δὲ θέλων, dimorare in una tomba? E come dalla
πῶς ἐκλάπης; πῶς μετετέθης; ποῖος tua volontaria dimora sei stato rapito?
δὲ τόπος τὸ σὸν ζωηφόρον κατέκρυ- Come sei stato rimosso? Quale luogo
ψε σῶμα; Ἀλλὰ Δέσποτα, ὡς ὑπέ- ha nascosto il tuo corpo vivificante?
σχου, ἡμῖν ἐμφάνηθι, καὶ παῦσον ἀφ' Orsú, Sovrano, secondo la promessa,
ἡμῶν, τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων, manifestati a noi e fa’ cessare il gemito
θρηνούσαις δὲ αὐταῖς, Ἄγγελος πρὸς e le lacrime. Ma mentre si lamenta-
αὐτὰς ἀπεβόησε. Τὸν θρῆνον παυ- vano, un angelo gridò verso di loro:
σάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις εἴπατε· Cessate il lamento, e dite agli apostoli
Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, τῷ κόσμῳ δω- che è risorto il Signore, per donare al
ρούμενος ἱλασμόν, καὶ τὸ μέγα mondo il perdono e la grande miseri-
ἔλεος. cordia.
Σταυρωθεὶς ὡς ἠβουλήθης Χριστέ, Crocifisso perché lo hai voluto, o

71
Tono II pl. Sabato — Sera
καὶ τὸν θάνατον τῇ ταφῇ σου σκυ- Cristo, e depredata la morte con la tua
λεύσας, τριήμερος ἀνέστης, ὡς Θεὸς sepoltura, sei risorto il terzo giorno
μετὰ δόξης, τῷ κόσμῳ δωρούμενος come Dio, nella gloria, donando al
ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα mondo la vita senza fine e la grande
ἔλεος. misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πά- Il mio Creatore e Redentore, il Cristo
ναγνε, Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς Signore, procedendo dal tuo grembo, o
νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, tutta pura, rivestendosi di me ha libe-
τῆς πρῴην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευ- rato Adamo dalla maledizione antica.
θέρωσε· διό σοι Πάναγνε, ὡς τοῦ Per questo, o tutta pura, noi gridiamo
Θεοῦ Μητρί τε καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, senza sosta a te, veramente Madre di
βοῶμεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγ- Dio e Vergine, il ‘Gioisci’ dell’angelo:
γέλου. Χαῖρε Δέσποινα, προστασία Gioisci, Sovrana, avvocata, protezione
καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν e salvezza delle anime nostre.
ἡμῶν.
Apolytíkion anastásimon.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά Le potenze angeliche si appressa-
σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώ- rono al tuo sepolcro, e i custodi diven-
θησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, nero come morti, mentre Maria stava
ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐ- presso la tomba, cercando il tuo corpo
σκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς immacolato. Tu hai depredato l’ade,
ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, senza esserne toccato; tu sei andato in-
δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ contro alla Vergine, donando la vita. O
τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. risorto dai morti, Signore, gloria a te.
Theotokíon.
Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Tu che hai chiamato Madre tua la be-
Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ nedetta, sei venuto alla passione di tuo
βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀνα- libero volere, facendo luce sulla croce,
ζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς perché volevi cercare Adamo, e dicevi
Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη agli angeli: Rallegratevi con me, perché
ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα è stata ritrovata la dracma perduta. Tu
σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. che tutto disponi con sapienza, o Dio,

72
Tono II pl. Domenica — Orthros
gloria a te.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastásima.
Τοῦ τάφου ἀνεῳγμένου, τοῦ ᾍδου La tomba aperta e l’ade gemente,
ὀδυρομένου, ἡ Μαρία ἐβόα πρὸς τοὺς Maria gridava agli apostoli nascosti:
κεκρυμμένους Ἀποστόλους· Ἐξέλθε- Uscite, operai della vigna, date l’an-
τε οἱ τοῦ ἀμπελῶνος ἐργάται, κηρύ- nuncio della risurrezione: È risorto il
ξατε τὸν τῆς Ἀναστάσεως λόγον. Signore, per donare al mondo la
Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ grande misericordia.
τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Gloria...
Κύριε, παρίστατο τῷ τάφῳ σου Signore, stava presso la tua tomba
Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἔκλαιε Maria Maddalena, gridava nel pianto,
βοῶσα· καὶ κηπουρόν σε νομίζουσα e credendoti il giardiniere diceva: Dove
ἔλεγε· Ποῦ ἔκρυψας τὴν αἰώνιον hai posto l’eterna vita? Dove hai nasco-
Ζωήν; ποῦ ἔθηκας τὸν ἐπὶ θρόνου Χε- sto colui che siede sul trono di cheru-
ρουβίμ; οἱ γὰρ τοῦτον φυλάσσοντες, bini? Infatti, quelli che lo custodivano
ἀπὸ τοῦ φόβου ἀπενεκρώθησαν, ἢ per il timore sono divenuti come morti.
τὸν Κύριόν μου δότε μοι, ἢ σὺν ἐμοὶ Datemi il mio Signore, oppure insieme
κραυγάσατε· ὁ ἐν νεκροῖς καὶ τοὺς a me acclamate: Tu che sei tra i morti e
νεκροὺς ἀναστήσας δόξα σοι. hai risuscitato i morti, gloria a te.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon.
Προϊστορεῖ ὁ Γεδεὼν τὴν σύλλη- Gedeone preannuncia il tuo concepi-
ψιν, καὶ ἑρμηνεύει ὁ Δαυῒδ τὸν τόκον mento e Davide interpreta il tuo parto,
σου Θεοτόκε· κατέβη γὰρ ὡς ὑετὸς immacolata e pura Madre di Dio: come
ἐπὶ πόκον, ὁ Λόγος ἐν τῇ γαστρί σου, pioggia sul vello è disceso infatti il
καὶ ἐβλάστησας ἄνευ σπορᾶς Γῆ Verbo nel tuo grembo, e tu, terra santa,
ἁγία, τοῦ κόσμου τὴν σωτηρίαν, Χρι- senza seme hai prodotto la salvezza del
στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἡ Κεχαριτω- mondo, Cristo Dio nostro, o piena di
μένη. grazia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἡ Ζωή, ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ La vita giaceva nella tomba, e sulla
σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ ἐπέκειτο, ὡς Βα- pietra era posto il sigillo: come re ad-
73
Tono II pl. Domenica — Orthros
σιλέα ὑπνοῦντα, στρατιῶται ἐφύλατ- dormentato, i soldati custodivano il
τον Χριστόν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ Cristo; ma colpiti di cecità i suoi ne-
ἀορασίᾳ πατάξας, ἀνέστη ὁ Κύριος. mici, è risorto il Signore.
Δόξα... Gloria...
Προϊστορεῖ ὁ Ἰωνᾶς τὸν τάφον σου, Giona preannuncia la tua sepoltura,
καὶ ἑρμηνεύει Συμεὼν τὴν Ἔγερσιν e Simeone parla della tua divina risur-
τὴν ἔνθεον, ἀθάνατε Κύριε· κατέβης rezione, o immortale Signore: sei infatti
γὰρ ὡσεὶ νεκρὸς ἐν τῷ τάφῳ, ὁ λύσας disceso come morto nella tomba, tu che
ᾍδου τὰς πύλας, ἀνέστης δὲ ἄνευ hai spezzato le porte dell’ade, ma,
φθορᾶς ὡς Δεσπότης, τοῦ κόσμου εἰς come Sovrano, sei risorto libero da cor-
σωτηρίαν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, φω- ruzione per la salvezza del mondo, o
τίσας τοὺς ἐν σκότει. Cristo Dio nostro, illuminando quelli
che sono nelle tenebre.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱ- Madre di Dio Vergine, implora il Fi-
όν σου, τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα glio tuo, volontariamente confitto in
ἐν σταυρῷ, καὶ ἀναστάντα ἐκ νε- croce e risorto dai morti, Cristo nostro
κρῶν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, σω- Dio, per la salvezza delle anime nostre.
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θα- Con la tua morte volontaria e vivifi-
νάτῳ Χριστέ, πύλας τοῦ ᾍδου συ- cante, o Cristo, infrante, come Dio, le
ντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας ἡμῖν τὸν porte dell’ade, ci hai aperto il paradiso
πάλαι Παράδεισον, καὶ ἀναστὰς ἐκ antico; e risorgendo dai morti, hai libe-
τῶν νεκρῶν, ἐρρύσω ἐκ φθορᾶς τὴν rato dalla corruzione la nostra vita.
ζωὴν ἡμῶν.
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐν τῷ οὐρανῷ τοὺς ὀφθαλμούς Sollevo i miei occhi al cielo, verso di
μου αἴρω, πρὸς σὲ Λόγε, οἴκτιρόν με, te, o Verbo: abbi pietà di me, perché io
ἵνα ζῶ σοι. viva per te.
Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενου- Abbi pietà di noi disprezzàti e ren-
μένους, καταρτίζων εὔχρηστα, σκεύη dici utili vasi tuoi, o Verbo.
σου Λόγε.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
74
Tono II pl. Domenica — Orthros
Ἁγίῳ Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία, Il santo Spirito è principio universale
εἴ τινι τούτων κατ' ἀξίαν πνεύσει, di salvezza: se soffia su qualcuno, se-
τάχει ἐξαίρει τῶν τῆς γῆς, πτεροῖ, condo la sua misura, ben presto lo
αὔξει, τάττει ἄνω. strappa alle cose della terra, gli dà ali,
lo fa crescere, lo colloca in alto.
Antifona 2.
Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς Se il Signore non fosse stato con noi,
ἡμῶν ἀντισχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ nessuno di noi avrebbe potuto resistere
πάλαισμα· οἱ νικῶντες γὰρ ἔνθεν alle astuzie del nemico: dopo questo in-
ὑψοῦνται. fatti i vincitori vengono innalzati.
τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφ- Non sia afferrata dai loro denti la
θήτω ἡ ψυχή, ὡς στρουθίον Λόγε, mia anima, o Verbo, come un passe-
οἴμοι! πῶς μέλλω τῶν ἐχθρῶν ῥυ- rotto; ahimè, come sarò liberato dai ne-
σθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων. mici, io che amo il peccato?
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθέωσις τοῖς Per il santo Spirito è data a tutti dei-
πᾶσιν, εὐδοκία, σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ ficazione, volontà buona, intelligenza,
εὐλογία· ἰσουργὸν γὰρ τῷ Πατρί ἐστι pace e benedizione: egli opera come il
καὶ Λόγῳ. Padre e come il Verbo.
Antifona 3.
Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ἐχθροῖς Quelli che confidano nel Signore
φοβεροί, καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω sono terribili per i nemici e per tutti
γὰρ ὁρῶσιν. ammirabili, perché è in alto che essi
guardano.
Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν L’eredità dei giusti non fa proten-
δικαίων κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, dere loro le mani all’iniquità, perché
Σῶτερ οὐκ ἐκτείνει. hanno come protettore te, o Salvatore.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ Del santo Spirito è il dominio su ogni
πάντων ὅπερ αἱ ἄνω Στρατηγίαι προ- cosa, di lui, che le schiere di lassú ado-
σκυνοῦσι, σὺν πάσῃ πνοῇ τῶν κάτω. rano, insieme a tutto ciò che quaggiú
respira.
Prokímenon.
Κύριε, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν Signore, desta la tua potenza, e vieni
σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. a salvarci.
75
Tono II pl. Domenica — Orthros
Στίχ. Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ Stico: Tu che pasci Israele, volgiti.
πρόσχες.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni monaco.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono pl. 2. Irmós.
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, Dopo che Israele ebbe camminato a
ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φα- piedi nell’abisso come su terra ferma,
ραώ, καθορῶν ποντούμενον, Θεῷ vedendo che il faraone inseguitore ve-
ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν niva sommerso nel mare, esclamava:
Cantiamo a Dio un inno di vittoria.
Tropari.
Ἐκτεταμέναις παλάμαις ἐπὶ Σταυ- Con le mani distese sulla croce, hai
ροῦ, πατρικῆς ἐπλήρωσας, εὐδόκίας colmato l’universo del beneplacito del
ἀγαθέ, Ἰησοῦ τὰ σύμπαντα· διό, Padre, o Gesú buono: per questo tutti a
ἐπινίκιον ᾠδήν, σοὶ πάντες ᾄσωμεν. te cantiamo un inno di vittoria.
Φόβῳ σοι ὡς θεραπαινὶς ἡ τελευτή, Con timore, come una serva, la
προσταχθεῖσα πρόσεισι, τῷ Δεσπότῃ morte al tuo comando si accosta a te,
τῆς ζωῆς, δι' αὐτῆς βραβεύοντι ἡμῖν, Sovrano della vita, che per mezzo suo
ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὴν Ἀνάστα- a noi assegni in premio la vita senza
σιν. fine e la risurrezione.
Theotokíon.
Τὸν ἑαυτῆς δεξαμένη Δημιουργόν, Accogliendo, come egli ha voluto, il
ὡς αὐτὸς ἠθέλησεν, ἐξ ἀσπόρου σου tuo Creatore, che, oltre ogni compren-
γαστρός, ὑπὲρ νοῦν σαρκούμενον sione, dal tuo grembo senza seme si in-
Ἁγνή, τῶν κτισμάτων ἀληθῶς, ἐδείχ- carnava, o pura, tu sei realmente dive-
θης Δέσποινα. nuta sovrana delle creature.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σὺ, Κύριε ὁ Non c’è santo come te, Signore mio
Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πι- Dio, che sollevi la fronte dei tuoi fedeli,
στῶν σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας o buono, e ci rafforzi sulla roccia della
αὐτούς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας tua confessione.
σου
Tropari.
Θεὸν σταυρούμενον σαρκί, κα- Vedendo Dio crocifisso nella carne,
θορῶσα ἡ κτίσις, διελύετο φόβῳ, la creazione si disgregava per il timore,

76
Tono II pl. Domenica — Orthros
ἀλλὰ τῇ συνεκτικῇ, παλάμῃ τοῦ δι' ma con forza veniva sorretta dalla
ἡμᾶς, σταυρωθέντος, κραταιῶς συ- mano che tutto sostiene di colui che per
νείχετο. noi è stato crocifisso.
Θανάτῳ θάνατος λυθείς, κεῖται La morte, distrutta dalla morte, giace
δείλαιος ἄπνους· τῆς ζωῆς γὰρ μὴ misera senza respiro: non sostenendo il
φέρων, τὴν ἔνθεον προσβολήν, νε- divino assalto della vita, resta ucciso il
κροῦται ὁ ἰσχυρός, καὶ δωρεῖται, forte, ed a tutti è donata la risurrezione.
πᾶσιν ἡ Ἀνάστασις.
Theotokíon.
Τοῦ θείου τόκου σου Ἁγνή, πᾶσαν Il prodigio del tuo parto divino, o
φύσεως τάξιν, ὑπερβαίνει τὸ θαῦμα· pura, trascende ogni ordine di natura:
Θεὸν γὰρ ὑπερφυῶς, συνέλαβες ἐν perché oltre natura hai concepito in
γαστρί, καὶ τεκοῦσα, μένεις ἀειπάρ- grembo Dio, e dopo il parto resti sem-
θενος. pre vergine.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύ- Cristo, mia forza, Dio e Signore! Cosí
ριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία θεοπρεπῶς, la sacra Chiesa divinamente canta, le-
μέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας vando il grido da animo puro, facendo
καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἐορτάζουσα festa nel Signore.
Tropari.
Τὸ ξύλον ἤνθησε, Χριστὲ τῆς ὄντως È fiorito, o Cristo, l’albero della vita
ζωῆς· ὁ Σταυρὸς γὰρ ἐπάγη καὶ ἀρ- vera: la croce infatti è stata piantata e,
δευθείς, αἵματι καὶ ὕδατι, ἐξ ἀκη- irrorata dal sangue e dall’acqua del tuo
ράτου σου πλευρᾶς, τὴν ζωὴν ἡμῖν fianco immacolato, ha fatto germo-
ἐβλάστησεν. gliare per noi la vita.
Οὐκ ἔτι ὄφις μοι ψευδῶς, τὴν θέω- Il serpente non mi propone piú falsa-
σιν ὑποβάλλει· Χριστὸς γὰρ ὁ θε- mente la deificazione: perché Cristo,
ουργός, τῆς ἀνθρώπων φύσεως, νῦν che deifica la natura umana, ha ora
ἀκωλύτως τὴν τρίβον, τῆς ζωῆς μοι aperto per me senza inciampo il sen-
ἀνεπέτασεν. tiero della vita.
Theotokíon.
Ὡς ὄντως ἄφθεγκτα, καὶ ἀκατάλη- Davvero ineffabili e inafferrabili per
πτα, τὰ τῆς σῆς Θεοτόκε θεοπρεποῦς, gli abitanti della terra e del cielo, o Ma-
πέφυκε κυήσεως, τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ dre di Dio, sono i misteri della tua di-
οὐρανοῦ, Ἀειπάρθενε μυστήρια. vina concezione, o sempre Vergine!
77
Tono II pl. Domenica — Orthros
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τάς Col tuo divino fulgore, o buono, ri-
τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ schiara, ti prego, le anime di quanti con
καταύγαυσον δέομαι, σὲ εἰδέναι amore vegliano per te dai primi albori,
Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου perché conoscano te, Verbo di Dio, che
τῶν πταισμάτων ἀνακαλούμενον veramente sei Dio e che ci richiami dal
buio delle colpe.
Tropari.
Ὑποχωρεῖ μοι τὰ Χερουβείμ, νῦν Si ritirano ora davanti a me i cheru-
καὶ ἡ φλογίνη ῥομφαία, Δέσποτα bini, e la spada fiammeggiante si volge,
νῶτά μοι δίδωσι, σὲ ἰδόντα Λόγε o Sovrano, vedendo te, o Verbo di Dio,
Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, Λῃστῇ ὁδο- Dio vero, aprire al ladrone la strada del
ποιήσαντα τὸν Παράδεισον. paradiso.
Οὐκ ἔτι δέδοικα τὴν εἰς γῆν, Non temo piú, o Cristo Sovrano, il ri-
Δέσποτα Χριστὲ ἐπιστροφήν· σὺ γὰρ torno alla terra: perché tu, nella tua
ἐκ γῆς με ἀνήγαγες, ἐπιλελησμένον grande compassione, mi hai tratto
δι΄εὐσπλαγχνίαν πολλήν, πρὸς ὕψος dalla terra dove giacevo dimenticato, e
ἀφθαρσίας τῇ Ἀναστάσει σου. mi hai sollevato sino alle altezze della
incorruttibilità, con la tua risurrezione.
Theotokíon.
Τοὺς Θεοτόκον σε ἐκ ψυχῆς, Salva quelli che con tutta l’anima ti
Δέσποινα τοῦ κόσμου ἀγαθή, ὁμολο- confessano Madre di Dio, o Sovrana
γοῦντας διάσωσον· σὲ γὰρ προ- buona del mondo: perché noi abbiamo
στασίαν ἀκαταμάχητον, κεκτήμεθα te, vera Genitrice di Dio, come invinci-
τὴν ὄντως Θεογεννήτριαν. bile protezione.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμέ- Vedendo il mare della vita sollevarsi
νην καθορῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ per i marosi delle tentazioni, accorro al
κλύδωνι, ἐν εὐδίῳ λιμένι σου προσ- tuo porto sereno e grido: Fa’ risalire
δραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε ἐκ dalla corruzione la mia vita, o miseri-
φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε cordiosissimo.
Tropari.
Σταυρούμενος Δέσποτα, τοῖς μὲν Crocifisso, o Sovrano, hai schiodato
ἥλοις τὴν ἀράν, τὴν καθ' ἡμῶν con i tuoi chiodi la maledizione contro
78
Tono II pl. Domenica — Orthros
ἐξήλειψας, τῇ δὲ λόγχῃ νυττόμενος di noi; trafitto al fianco dalla lancia, la-
τὴν πλευράν, Ἀδὰμ τὸ χειρόγραφον, cerando l’obbligazione del debito di
διαρρήξας, τὸν κόσμον ἠλευθέρω- Adamo, hai liberato il mondo.
σας.
Ἀδὰμ κατενήνεκται, δι' ἀπάτης Adamo, sviato con l’inganno, è stato
πτερνισθείς, πρὸς τὸ τοῦ ᾍδου βάρα- trascinato sino al baratro dell’ade: ma
θρον, ἀλλ' ὁ φύσει Θεός τε καὶ συ- tu, per natura Dio e compassionevole,
μπαθής, κατῆλθες πρὸς ἔρευναν, καὶ sei disceso per cercarlo e, portandolo
ἐπ' ὤμων βαστάσας, συνανέστησας. sulle spalle, lo hai fatto risorgere con te.
Theotokíon.
Ἡ πάναγνος Δέσποινα, ἡ τεκοῦσα Sovrana tutta pura, che per i mortali
τοῖς βροτοῖς, τὸν κυβερνήτην Κύριον, hai partorito il Signore nostro noc-
τῶν παθῶν μου τὸν ἄστατον καὶ chiero, placa il pauroso e inquieto tu-
δεινόν, κατεύνασον τάραχον, καὶ multo delle mie passioni, e concedi al
γαλήνην, παράσχου τῇ καρδίᾳ μου. mio cuore la bonaccia.
Kondákion. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν Compiuta l’economia.
Τῇ ζωαρχικῇ παλάμῃ τοὺς τε- Risuscitati con la sua mano vivifi-
θνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθμώ- cante tutti i morti dagli antri tenebrosi,
νων ὁ Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπα- il datore di vita Cristo Dio ha assegnato
ντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνάστασιν come premio della lotta la risurrezione
ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι· ὑ- all’argilla mortale: perché di tutti egli è
πάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστα- Salvatore, risurrezione e vita, e Dio
σις καὶ ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός. dell’universo.
Ikos.
Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου O datore di vita, noi fedeli cele-
Ζωοδότα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ briamo e adoriamo la tua croce e la tua
προσκυνοῦμεν, ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας sepoltura, perché tu, o immortale,
Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, come Dio onnipotente hai legato l’ade,
καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ hai risuscitati con te i morti, hai in-
πύλας τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ franto le porte dell’ade e hai abbattuto,
κράτος τοῦ θανάτου καθεῖλες ὡς come Dio, il dominio della morte; per
Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξολογοῦμέν questo noi, figli della terra, con amore
σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ κα- diamo gloria a te che sei risorto, che hai
θελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ abbattuto il potere del nemico funesto,
πανώλους, καὶ πάντας ἀναστήσαντα che hai risuscitato tutti quelli che

79
Tono II pl. Domenica — Orthros
τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας, καὶ hanno creduto in te, che hai liberato il
κόσμον λυτρωσάμενον ἐκ τῶν βελῶν mondo dai dardi del serpente, che,
τοῦ ὄφεως, καὶ ὡς μόνον δυνατόν, ἐκ come solo potente, ci hai redenti
τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ λυτρωσάμε- dall’inganno del nemico: per questo
νον ἡμᾶς· ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς noi piamente celebriamo la tua risurre-
τὴν Ἀνάστασίν σου, δι' ἧς ἔσωσας zione, con la quale ci hai salvati, come
ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός. Dio dell’universo.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰρ- Tutta rugiadosa rese l’angelo la for-
γάσατο, Ἄγγελος τοῖς Ὁσίοις Παισί, nace per i santi fanciulli, mentre, bru-
τοὺς Χαλδαίους δὲ καταφλέγον πρό- ciando i caldei, il comando di Dio per-
σταγμα Θεοῦ, τὸν Τύραννον ἔπεισε suase il tiranno a gridare: Benedetto tu
βοᾷν. Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πα- sei, Dio dei padri nostri.
τέρων ἡμῶν
Tropari.
Ὀδυρόμενος τῷ πάθει σου ὁ ἥλιος, Dolendosi per la tua passione, il sole
ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἐπὶ si avvolse di tenebra in pieno giorno, e
πᾶσαν Δέσποτα τὴν γῆν, τὸ φῶς συ- su tutta la terra, o Sovrano, oscurò la
νεσκότασε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ sua luce, gridando: Benedetto tu sei,
Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. Dio dei padri nostri.
Ἠμφιάσαντο Χριστὲ τῇ καταβάσει Per la tua discesa, o Cristo, si rivesti-
σου, φέγγος τὰ καταχθόνια, ὁ προ- rono di splendore le regioni sotterra-
πάτωρ δέ, θυμηδίας ἔμπλεως ὀφθείς, nee; lasciando vedere tutta la sua gioia,
χορεύων ἐσκίρτησε βοῶν· Εὐλογητὸς il progenitore danzando tripudiava e
εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. acclamava: Benedetto tu sei, Dio dei
padri nostri.
Theotokíon.
Διὰ σοῦ μήτηρ Παρθένε φῶς Grazie a te, o Madre Vergine, la luce
ἀνέτειλε, πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ φαι- fulgida è sorta per tutta la terra, perché
δρόν· τὸν γὰρ Κτίστην σὺ τῶν tu hai partorito Dio, Creatore dell’uni-
ἁπάντων τέτοκας Θεόν, ὃν αἴτησαι verso: chiedigli, o tutta pura, che su di
Πάναγνε ἡμῖν, καταπεμφθῆναι τοῖς noi fedeli sia inviata la grande miseri-
πιστοῖς τὸ μέγα ἔλεος. cordia.

80
Tono II pl. Domenica — Orthros
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις, δρόσον Dalla fiamma hai fatto scaturire per i
ἐπήγασας, καὶ δικαίου θυσίαν, ὕδατι santi la rugiada, e con l’acqua hai bru-
ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ δρὰς Χριστέ, ciato il sacrificio del giusto: perché
μόνῳ τῷ βούλεσθαι· σὲ ὑπερυψοῦμεν tutto tu compi, o Cristo, col solo volere;
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας noi ti sovresaltiamo per tutti i secoli.
Tropari.
Ἰουδαίων τὸν πάλαι προφητο- L’invidia ha reso ora deicida il po-
κτόνον λαόν, θεοκτόνον ὁ φθόνος polo dei giudei, un tempo uccisore dei
νῦν ἀπειργάσατο, σὲ ἐπὶ Σταυροῦ profeti: ha infatti appeso alla croce te,
ἀναρτήσαντα, Λόγε Θεοῦ, ὃν ὑπερυ- Verbo di Dio, che noi sovresaltiamo
ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. per tutti i secoli.
Οὐρανίους ἁψῖδας οὐ καταλέλοι- Senza lasciare le volte celesti, giunto
πας, καὶ εἰς ᾍδην φοιτήσας, ὅλον nell’ade tu hai risuscitato con te, tutto
συνήγειρας, κείμενον Χριστέ, ἐν σα- intero, l’uomo che giaceva nella putre-
πρίᾳ τὸν ἄνθρωπον, σὲ ὑπερυ- dine, o Cristo, e che ti sovresalta per
ψοῦντα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. tutti i secoli.
Theotokíon.
Ἐκ φωτὸς φωτοδότην Λόγον Dalla luce hai concepito il Verbo da-
συνέλαβες, καὶ τεκοῦσα ἀφράστως tore di luce, e ineffabilmente partoren-
τοῦτον δεδόξασαι· Πνεῦμα γὰρ ἐν dolo, sei stata glorificata: ha infatti abi-
σοί, Κόρη, θεῖον ἐσκήνωσεν· ὅθεν σε tato in te, o Vergine, lo Spirito divino;
ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. per questo noi ti cantiamo per tutti i se-
coli.
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, Non è possibile agli uomini vedere
ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ Dio che le schiere degli angeli non
τάγματα, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη osano fissare: ma grazie a te, o tutta
βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὂν pura, il Verbo si è mostrato ai mortali
μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις incarnato; e noi, magnificando lui in-
Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν sieme con gli eserciti celesti, diciamo te
beata.
Tropari.
Παθῶν ἀμέτοχος σὺ διέμεινας, Tu rimanesti immune dalle passioni,
81
Tono II pl. Domenica — Orthros
Λόγε Θεοῦ σαρκί, προσομιλήσας τοῖς o Verbo di Dio, pur venendo toccato
πάθεσιν, ἀλλὰ λύεις τῶν παθῶν τὸν dai patimenti nella carne; ma avendo
ἄνθρωπον, πάθεσι χρηματίσας πά- compiuto la passione con i patimenti,
θος, Σωτὴρ ἡμῶν· μόνος γάρ ὑπάρ- liberi l’uomo dalle passioni, o nostro
χεις ἀπαθής, καὶ παντοδύναμος. Salvatore: tu solo sei impassibile e on-
nipotente.
Φθορὰν θανάτου καταδεξάμενος, Accettata la corruzione della morte,
διαφθορᾶς ἐτήρησας τὸ σῶμά σου hai custodito il tuo corpo esente da pu-
ἄγευστον, ἡ δὲ σὴ ζωοποιὸς καὶ θεία trefazione; e non è stata abbandonata
ψυχή, Δέσποτα ἐν τῷ ᾍδῃ οὐ κα- nell’ade, o Sovrano, la tua anima di-
ταλέλειπται, ἀλλ' ὥσπερ ἐξ ὕπνου vina e vivificante, ma risorgendo come
ἀναστάς, ἡμᾶς συνήγειρας. da un sonno, tu ci hai risuscitati con te.
Triadikón.
Θεὸν Πατέρα Υἱὸν συνάναρχον, Noi tutti mortali con labbra pure glo-
πάντες βροτοὶ ἐν χείλεσιν, ἁγνοῖς rifichiamo Dio Padre e il Figlio a lui
μὲν δοξάζομεν, τὴν δὲ ἄρρητον καὶ coeterno, e veneriamo l’ineffabile e glo-
ὑπερένδοξον, Πνεύματος Παναγίου, riosissima potenza dello Spirito santis-
δύναμιν σέβομεν· μόνη γὰρ ὑπάρχεις simo: sola, tu sei Trinità onnipotente e
πανσθενής, Τριὰς ἀχώριστος. indivisibile.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono pl. 2.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ La tua croce, Signore, è per il tuo po-
ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ polo vita e risurrezione: confidando in
ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν essa, noi cantiamo te, nostro Dio ri-
ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, sorto. Abbi pietà di noi.
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἡ ταφή σου Δέσποτα, Παράδεισον La tua sepoltura, o Sovrano, ha
ἤνοιξε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ aperto al genere umano il paradiso; ri-
ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, σὲ τὸν scattàti dalla corruzione, noi cantiamo
ἀναστάντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, te, nostro Dio risorto. Abbi pietà di noi.
ἐλέησον ἡμᾶς.
Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, Χριστὸν Insieme al Padre e allo Spirito, cele-
ἀνυμνήσωμεν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νε- briamo Cristo, il risorto dai morti, e a
κρῶν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοῶμεν· Σὺ lui acclamiamo: Tu sei nostra vita e ri-
ζωὴ ὑπάρχεις, ἡμῶν καὶ ἀνάστασις, surrezione, abbi pietà di noi.
ἐλέησον ἡμᾶς.
82
Tono II pl. Domenica — Orthros
Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ Il terzo giorno sei risorto dalla
τάφου καθὼς γέγραπται, συνεγείρας tomba, o Cristo, come sta scritto, risu-
τὸν Προπάτορα ἡμῶν· διό σε καὶ δο- scitando con te il nostro progenitore:
ξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ per questo ti dà gloria il genere umano
ἀνυμνεῖ σου τὴν Ἀνάστασιν. e celebra la tua risurrezione.
Altri stichirá anastásima, anatoliká .
Κύριε, μέγα καὶ φοβερὸν ὑπάρχει, Signore, grande e tremendo è il mi-
τῆς σῆς Ἀναστάσεως τὸ μυστήριον· stero della tua risurrezione: sei uscito
οὕτω γὰρ προῆλθες ἐκ τοῦ τάφου, ὡς dalla tomba come sposo dal talamo, di-
νυμφίος ἐκ παστάδος, θανάτῳ θάνα- struggendo la morte con la morte, per
τον λύσας, ἵνα τόν Ἀδὰμ ἐλευ- liberare Adamo; per questo nei cieli
θερώσῃς· ὅθεν ἐν οὐρανοῖς, Ἄγγελοι danzano in coro gli angeli, e sulla terra
χορεύουσι, καὶ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι δο- gli uomini glorificano l’amorosa com-
ξάζουσι, τὴν εἰς ἡμᾶς γενομένην, passione che hai usato con noi, o amico
εὐσπλαγχνίαν σου φιλάνθρωπε. degli uomini.
Ὦ παράνομοι, Ἰουδαῖοι, ποῦ εἰσιν Dove sono, o iniqui giudei, i sigilli e
αἱ σφραγῖδες, καὶ τὰ ἀργύρια, ἃ il denaro dato ai soldati? Non è stato
ἐδώκατε τοῖς στρατιώταις; οὐκ rapito il tesoro, ma, come potente, è ri-
ἐκλάπη ὁ θησαυρός, ἀλλὰ ἀνέστη ὡς sorto; e voi siate confusi, per aver rin-
δυνατός, αὐτοὶ δὲ κατῃσχύνθητε, ἀρ- negato Cristo, il Signore della gloria,
νησάμενοι Χριστόν, τὸν Κύριον τῆς lui che ha patito, è stato sepolto, ed è
δόξης, τὸν παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ risorto dai morti: lui adoriamo!
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, αὐτὸν προ-
σκυνήσωμεν.
Σφραγισθέντος τοῦ μνήματος, Col sepolcro sigillato, come mai siete
πῶς ἐσυλήθητε Ἰουδαῖοι, φύλακας stati depredati, o giudei, dopo aver po-
καταστήσαντες, καὶ σημεῖα θέντες; sto le guardie e messo i sigilli? A porte
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, προῆλθεν chiuse è uscito il Re! Mostratelo dun-
ὁ Βασιλεύς· ἢ ὡς νεκρόν παραστή- que come morto, oppure adoratelo
σατε, ἢ ὡς Θεὸν προσκυνήσατε, σὺν come Dio, cantando insieme a noi: Glo-
ἡμῖν μελῳδοῦντες· Δόξα Κύριε τῷ ria, Signore, alla tua croce e alla tua ri-
Σταυρῷ σόυ, καὶ τῇ Ἀναστάσει σου. surrezione.
Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα, αἱ μυ- Le donne miròfore, Signore, rag-
ροφόροι Γυναῖκες, ὀδυρόμεναι κατέ- giunsero tra i lamenti il tuo sepolcro
λαβον Κύριε, καὶ μύρα βαστάζουσαι, che ha contenuto la vita: portando un-
τὸ Σῶμά σου τὸ ἄχραντον μυρίσαι guenti profumati, cercavano di ungere
83
Tono II pl. Domenica — Sera
ἐπεζήτουν, εὗρον δὲ φωτοφόρον il tuo corpo puro; ma trovarono un an-
Ἄγγελον, ἐν τῷ λίθῳ καθήμενον, καὶ gelo luminoso, seduto sulla pietra che
πρός, αὐτὰς φθεγγόμενον καὶ λέγο- si rivolse a loro dicendo: Perché versate
ντα· Τί δακρύετε τὸν ἐκ πλευρᾶς lacrime per colui che dal suo fianco ha
πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν; τί fatto zampillare per il mondo la vita?
ἐπιζητεῖτε ὥσπερ θνητόν ἐν μνήματι Perché cercate in un sepolcro, come un
τὸν Ἀθάνατον; δραμοῦσαι δὲ μᾶλ- morto, l’immortale? Correte piuttosto
λον, ἀπαγγείλατε τοῖς αὐτοῦ Μαθη- ad annunciare ai suoi discepoli il gau-
ταῖς, τῆς αὐτοῦ ἐνδόξου Ἀναστάσεως dio universale della sua gloriosa risur-
τὴν παγκόσμιον χαρμονήν, ἐν ᾗ καὶ rezione. E tu, o Salvatore, che con essa
ἡμᾶς Σωτήρ φωτίσας, δώρησαι ἱλα- hai illuminato anche noi, donaci il per-
σμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος. dono e la grande misericordia.
Gloria... Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia, ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.
Ὁ πάντων βουλόμενος, οὐχὶ τὸν Tu che vuoi, o Verbo, non la morte
θάνατον Λόγε, ἀλλὰ τὴν μετάνοιαν, ma la conversione di tutti coloro che
τῶν ἡμαρτηκότων σοι πολυεύσπλαγ- hanno peccato contro di te, o pietosis-
χνε, Χριστὲ καὶ Κύριε, καὶ ποιῶν simo Cristo e Signore, tu che sempre
ἔλεος, μετ΄ἐμοῦ ἀεὶ τοῦ δούλου σου, usi misericordia con me tuo servo, abbi
μετανοοῦντι μοι, καὶ τὴν τῶν κακῶν compassione di me che, converten-
μοι συγχώρησιν, δι' ὧν σε παρε- domi, oso chiedere perdono delle male
πίκρανα, ἐξαιτεῖν τολμῶντι συμπά- azioni con le quali ti ho provocato: tu
θησον· ἐν ἐμοὶ γὰρ δείξῃς, τὴν ἄβυσ- mostrerai infatti in me l’abisso delle tue
σον τῶν θείων οἰκτιρμῶν, ἐὰν ἀνά- divine compassioni se, mentre ne sono
ξιον ὄντα με, σώσῃς ὡς φιλάνθρω- indegno, mi salverai nel tuo amore per
πος. gli uomini.
Ὁ μόνος φιλάνθρωπος, ὁ πάντας O solo amico degli uomini, tu che
θέλων σωθῆναι, καὶ καλῶν ὡς vuoi che tutti siano salvati, e che nella
εὔσπλαγχνος, τοὺς λελυπηκότας σε, tua tenera compassione chiami a con-
πρὸς μετάνοιαν, μὴ μνησθῇς Δέσπο- versione quelli che ti hanno contristato,
τα, μηδαμῶς δέομαι, τῆς αἰσχύνης non ricordarti in alcun modo, te ne
τῶν ἀτόπων μου, ἔργων ὧν ἔπραξα, prego, Sovrano, della vergogna delle

84
Tono II pl. Domenica — Sera
φεῦ! τῶν ὀφθαλμῶν σου ἀπέναντι, male azioni che ho commesse, ahimè,
μὴ φρίξας ὁ πανάθλιος, τὸ τῶν σῶν davanti ai tuoi occhi, senza tremare, in-
χειρῶν ἀναπόδραστον· ὅθεν νῦν felice che sono, al pensiero che inevita-
προσπίπτω, στενάζων καὶ πενθῶν, bilmente cadrò nelle tue mani. Mi pro-
καὶ νοητῶς, τῶν σῶν ποδῶν ἐφαπ- stro dunque davanti a te nel gemito e
τόμενος, τοῦ λαβεῖν συγχώρησιν. nel lutto, afferrandomi spiritualmente
ai tuoi piedi, per ottenere perdono.
Un altro stichirón, degli incorporei, stessa melodia.
Ἦχον ἑορτάσιμον, Ἀγγελικαί σοι I cori angelici, con bocche che mai
χορεῖαι, ἀσιγήτοις στόμασιν, αἰωνί- tacciono, cantano eternamente per te
ως μέλπουσιν, Ὑπεράγαθε, σοῦ τρα- con suoni di festa, o piú che buono, ve-
νῶς βλέπουσαι, τὸ ὡραῖον κάλλος, dendo chiaramente la tua splendente
καὶ τῆς αἴγλης ἐμφορούμεναι, τῇ bellezza e saziandosi della tua luce; con
πρὸς τὰ χείρονα, νεύσει οὐδαμῶς lo sguardo sempre piú fisso verso
ἐμφερόμεναι, ἀεὶ δὲ ἐν τοῖς ἔμπρο- l’alto, a ciò che è loro innanzi, rice-
σθεν, μᾶλλον ἀκλινῶς ἀνανεύουσαι, vendo con ardore quei felicissimi ful-
καὶ τὰς πανολβίους, δεχόμεναι προ- gori, con franchezza intercedono per le
θύμως ἀστραπάς, ἐν παρρησίᾳ πρε- anime nostre.
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Γνώμῃ ὀλισθήσας τε, καὶ ὑποκύ- Caduto per la mia inclinazione e
ψας τῷ πλάνῳ, ἀπάτῃ Θεόνυμφε, fatto schiavo del seduttore con l’in-
πρὸς τὴν ὑπερθαύμαστον εὐσπλαγ- ganno, o sposa di Dio, mi rifugio, io,
χνίαν σου, καὶ θερμὴν δέησιν, πα- l’infelice, nella tua mirabilissima com-
ναγία Κόρη, καταφεύγω ὁ πανά- passione e nella tua fervida preghiera,
θλιος, δεσμοῦ με λύτρωσαι, τῶν πει- o Vergine tutta santa: liberami dalla ca-
ρατηρίων καὶ θλίψεων, καὶ σῶσόν με tena delle prove e delle tribolazioni, e
Πανάμωμε, τῶν δαιμονικῶν ἐπιθέ- salvami, o tutta immacolata, dagli as-
σεων, ἵνα σε δοξάζω, καὶ πόθῳ ἀνυ- salti del demonio, affinché io ti dia glo-
μνῶ καὶ προσκυνῶ, καὶ μεγαλύνω ria e con amore ti veneri, ti canti e ti
σε, Δέσποινα, τὴν ἀειμακάριστον. magnifichi, o Sovrana per sempre
beata.
Apósticha katanyktiká.
Μετάνοιαν οὐ κέκτημαι, ἀλλ' οὐδὲ Non ho né pentimento né lacrime, e
85
Tono II pl. Domenica — Sera
πάλιν δάκρυα· διὰ τοῦτο, ἱκετεύω σε per questo supplico te, o Salvatore, di
Σωτήρ, πρὸ τέλους ἐπιστρέψαι, καὶ convertirmi prima della fine, e di
δοῦναί μοὶ μετάνοιαν, ὅπως ῥυ- darmi compunzione, perché io sia
σθήσωμαι τῆς κολάσεως. strappato al castigo.
Ἐν τῇ φρικτῇ παρουσίᾳ σου Χριστέ, Alla tua tremenda parusia, o Cristo,
μὴ ἀκούσωμεν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς· τὴν non ci accada di udire: Non vi conosco;
γὰρ ἐλπίδα ἐπὶ σοὶ τῷ Σωτῆρι ἐθέ- perché noi abbiamo riposto in te, Sal-
μεθα, εἰ καὶ τὰ σὰ προστάγματα οὐ vatore, la speranza: anche se per la no-
πράττομεν, διὰ τήν ἀμέλειαν ἡμῶν, stra negligenza non eseguiamo i tuoi
ἀλλὰ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν comandi, tu dunque risparmia, ti pre-
δεόμεθα. ghiamo, le anime nostre.
Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ I tuoi martiri, Signore, non ti hanno
ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ rinnegato, dai tuoi comandamenti non
τῶν ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρε- si sono allontanati: per la loro interces-
σβείαις, ἐλέησον ἡμᾶς. sione, abbi pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν πι- Come gli arcangeli, celebriamo, o fe-
στοί, τὴν οὐράνιον παστάδα, καὶ deli, il talamo celeste e la vera porta si-
πύλην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς. Χαῖ- gillata: Gioisci, tu dalla quale è germo-
ρε δι' ἧς ἀνεβλάστησεν ἡμῖν, ὁ Σωτὴρ gliato per noi il Salvatore di tutti, Cri-
ὁ τῶν ἁπάντων, Χριστὸς ὁ ζωοδότης sto, datore di vita e Dio; abbatti con la
καὶ Θεός· κατάβαλε Δέσποινα, τοὺς tua mano, o Sovrana, i tiranni atei, no-
τυράννους ἀθέους ἐχθροὺς ἡμῶν, τῇ stri nemici, o immacolata, speranza dei
χειρί σου Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς Χρι- cristiani.
στιανῶν.
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Ἀρχὴ σωτηρίας, ἡ τοῦ Γαβριὴλ Principio di salvezza sono state le
πρὸς τὴν Παρθένον γέγονεν· ἤκουσε parole dell’angelo alla Vergine: essa ha
γὰρ τὸ χαῖρε, καὶ οὐκ ἀπέφυγε τὸν udito infatti il ‘Gioisci’, e non si è sot-
ἀσπασμόν, οὐκ ἐδίστασεν, ὡς ἡ tratta al saluto; non ha dubitato, come
Σάρρα ἐν τῇ σκηνῇ, ἀλλ' οὕτως ἔλε- Sara nella tenda, ma cosí ha parlato:
γεν· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι Ecco la serva del Signore, si faccia di
86
Tono II pl. Lunedì — Orthros
κατὰ τὸ ῥῆμά σου. me secondo la tua parola.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká.
Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβεράν, Penso al giorno terribile, e gemo
καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις τὰς ῥυ- sulle mie azioni turpi: quale difesa pre-
παράς, πῶς ἀπολογήσομαι, τῷ senterò al Re immortale? Con quale fi-
ἀθανάτῳ Βασιλεῖ, ποίᾳ δὲ παρρησίᾳ ducia guarderò al Giudice, io, il disso-
ἀτενίσω τῷ Κριτῇ, ὁ ἄσωτος ἐγώ. luto? Padre pietoso, Figlio unigenito,
Εὔσπλαγχνε Πάτερ, Υἱὲ μονογενές, Spirito santo, abbi pietà di me.
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐλέησόν με.
Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, Quando tu siederai, o misericor-
εἰς τὸν τόπον ὃν διέθου, ὅταν κα- dioso, per fare il giusto giudizio, nella
θίσῃς Ἐλεῆμον, κρίσιν δικαίαν ποιῆ- valle del pianto, nel luogo che hai sta-
σαι, μὴ δημοσιεύσῃς μου τὰ κεκρυμ- bilito, non pubblicare i miei mali nasco-
μένα, μηδὲ καταισχύνῃς με ἐνώπιον sti e non svergognarmi davanti agli an-
τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ φεῖσαί μου ὁ geli, ma usami indulgenza, o Dio, e
Θεός, καὶ ἐλέησόν με. abbi pietà di me.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐλπὶς καὶ σκέπη καὶ λιμήν, τῶν εἰς Speranza, riparo e porto di quelli che
σὲ προστρεχόντων, Θεοκυῆτορ ἀγα- accorrono a te, Madre buona di Dio,
θή, προστασία τοῦ κόσμου, ἱκέτευε protezione del mondo, intensamente
σὺν Ἀσωμάτοις ἐκτενῶς, ὃν ἔτεκες implora, insieme agli incorporei, colui
φιλανθρωπότατον Θεόν, ῥυσθῆναι che hai partorito, il Dio tanto amante
τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἐκ πάσης ἀπειλῆς, degli uomini, perché le nostre anime
μόνη εὐλογημένη. siano liberate da ogni minaccia, o sola
benedetta.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀπο- perché noi peccatori, privi di ogni
ροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς scusa, rivolgiamo questa supplica a te
Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρο- come Sovrano: Abbi pietà di noi.
μεν· Ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ Signore, pietà di noi, perché in te ab-
87
Tono II pl. Lunedì — Orthros
πεποίθαμεν, μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν biamo confidato, non adirarti troppo
σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν con noi e non ricordarti delle nostre ini-
ἡμῶν, ἀλλ' ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς quità, ma anche ora guarda a noi nella
εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ tua compassione, e liberaci dai nostri
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς nemici: perché tu sei il nostro Dio e noi
ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός σου, πάντες τὸ siamo il tuo popolo, siamo tutti opera
ὄνομά σου ἔργα χειρῶν σου, καὶ ἐπι- delle tue mani, e il tuo nome abbiamo
κεκλήμεθα. invocato.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀρχὴ σωτηρίας ἡ τοῦ Γαβριὴλ προ- Principio di salvezza sono state le
σηγορία, πρὸς τὴν Παρθένον γέγο- parole di Gabriele alla Vergine: essa ha
νεν· ἤκουσε γὰρ τὸ Χαῖρε, καὶ οὐκ udito infatti il ‘Gioisci’, e non si è sot-
ἀπέφυγε τὸν ἀσπασμόν, οὐκ ἐδίστα- tratta al saluto; non ha dubitato, come
σεν ὡς ἡ Σάρρα ἐν τῇ σκηνῇ, ἀλλ' Sara nella tenda, ma cosí ha parlato:
οὕτως ἔλεγεν· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, Ecco la serva del Signore, si faccia di
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. me secondo la tua parola.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ψυχή, ῥαθύμως τὴν ζωὴν διανύ- Anima, passando nella noncuranza
ουσα πᾶσαν, ἡμέραν κρίσεως φρι- tutta la vita, tu non poni mente al tre-
κτήν, κατὰ νοῦν οὐ λαμβάνεις, ἀνά- mendo giorno del giudizio: torna alla
νηψον, καὶ τὴν μετάνοιαν ἑλοῦ, ἐπί- sobrietà ed eleggi la penitenza; convèr-
στρεψον, καὶ βόησον Χριστῷ. Οἰκτίρ- titi e grida a Cristo: O pietoso, non ri-
μον, μὴ μνησθῇς ἡμῶν πολλῶν cordarti dei nostri molti peccati
ἁμαρτιῶν, ἐν ὥρᾳ καταδίκης. nell’ora della sentenza.
Martyrikón.
Φῶς δικαίοις διὰ παντός· οἱ γὰρ Luce perpetua per i giusti: poiché,
Ἅγιοι ἐν σοὶ φωτισθέντες, κα- resi luminosi in te, i santi risplendono
ταλάμπουσιν ἀεὶ ὡς φωστῆρες, sempre come astri, spegnendo la lam-
λύχνον ἀσεβῶν σβέσαντες, ὧν ταῖς pada degli empi; per le loro preghiere,
εὐχαῖς, σὺ φωτιεῖς λύχνον μου Κύριε, Salvatore nostro, tu illuminerai la mia
καὶ σῶσόν με. lampada, Signore, e mi salverai.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

88
Tono II pl. Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Τὴν ὑπερένδοξον τοῦ Θεοῦ Μη- Col cuore e con la bocca senza sosta
τέρα, καὶ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἁγιω- inneggiamo alla Madre di Dio piú che
τέραν, ἀσιγήτως ὑμνήσωμεν, καρδίᾳ gloriosa e piú santa degli angeli santi, e
καὶ στόματι, Θεοτόκον αὐτὴν ὁμολο- confessiamola Madre di Dio: lei che del
γοῦντες, ὡς κυρίως γεννήσασαν Θε- Dio incarnato è vera genitrice, e che in-
ὸν σεσαρκωμένον, καὶ πρεσβεύου- cessantemente intercede per le anime
σαν ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν nostre.
ἡμῶν.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἡ τὸ Χαῖρε δι' Ἀγγέλου δεξαμένη, Tu che hai accolto il ‘Gioisci’ dell’an-
καὶ τεκοῦσα τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, gelo e hai partorito, o Vergine, il tuo
Παρθένε σῷζε τοὺς σὲ μεγαλύνο- Creatore, salva quelli che ti magnifi-
ντας. cano.
Tropari.
Ἰωσὴφ μὲν σωφρονήσας σιτο- Giuseppe, per la sua castità, è stato
δότης, ἐγνωρίσθη, ἐγὼ ἀσωτεύων δέ, famoso come fornitore di grano, men-
λιμῷ κρατοῦμαι ἐναρέτων πράξεων. tre io, per la mia dissolutezza, sono
stretto dalla fame di azioni virtuose.
Ὡς ὁ Πέτρος μεταγνοὺς Χριστὲ δα- Come Pietro pentito, io verso la-
κρύω, ὡς ὁ Τελώνης στενάζω, ὡς ὁ crime, o Cristo, come il pubblicano
Ἄσωτος ἐκ βάθους κράζω· Ἥμαρτον, gemo, come il figlio dissoluto dal pro-
συγχώρησον. fondo io grido: Ho peccato, perdo-
nami.
Martyriká.
Συμμαχίᾳ τοῦ Θεοῦ καταβαλόν- Abbattuta con l’alleanza di Dio la
τες, τὴν κακίαν σοφοὶ τοῦ ἀλάστο- malizia dello spirito del male, o sa-
ρος, στεφάνους νίκης ἐξ ὕψους pienti, dall’alto avete ricevuto le co-
ἐδέξασθε. rone della vittoria.
Ἡ ἁγία τῶν σεπτῶν Μαρτύρων La santa memoria dei sacri martiri
μνήμη, ἁγιάζει ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, santifica nel santo Spirito coloro che
τοὺς ὀρθοδόξως αὐτὴν ἁγιάζοντας. con retta fede la santificano.

89
Tono II pl. Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Φώτισόν με ἁμαρτίᾳ σκοτισθέντα, Illumina me, ottenebrato dal pec-
ἀπαθείας τὸ φῶς ἡ κυήσασα, ἵνα cato, tu che hai generato la luce dell’im-
ὑμνῶ σε ἁγνὴ Ἀειπάρθενε. passibilità, affinché io canti te, o pura
sempre Vergine.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, Non è possibile agli uomini vedere
ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ Dio che le schiere degli angeli non
τάγματα, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη osano fissare: ma grazie a te, o tutta
βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὂν pura, il Verbo si è mostrato ai mortali
μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις incarnato; e noi, magnificando lui in-
Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. sieme con gli eserciti celesti, diciamo te
beata.
Tropari.
Δαυῒδ Προφήτῃ τῷ σῷ ὡς ἔπαυσας, Come per il tuo profeta Davide hai
τὸν σὸν λαὸν πατάσσοντα ῥομφαίᾳ arrestato il tuo angelo che colpiva il tuo
σου Ἄγγελον, οὕτως Οἰκτίρμον βρά- popolo di spada, cosí, o pietoso, aggiu-
βευσον, εἰρήνην Χριστέ, πάσαις ταῖς dica a tutte le Chiese la pace, o Cristo,
ἐκκλησίαις, τὸν ἐπικείμενον νῦν, ἐπι- alleggerendo, nella tua grande miseri-
κουφίζων πειρασμὸν ὡς πολυέλεος. cordia, il peso della prova che le in-
calza.
Ἰδὼν λαοῦ σου Χριστὲ τὴν κάκω- Vedendo l’oppressione del tuo po-
σιν, ὡς ἰατρὸς ψυχῶν τε καὶ σωμάτων polo, o Cristo, come medico delle
θεράπευσον, ἱκεσίαις Δέσποτα, τῶν anime e dei corpi curalo, per le suppli-
σῶν Λειτουργῶν, τῶν νῦν περικυ- che dei tuoi liturghi, o Sovrano, che ora
κλούντων, σὲ τὸν Παντάνακτα, φω- attorniano te, Re del mondo, glorifican-
ναῖς τε ἀπαύστοις ὡς Θεὸν δοξολο- doti come Dio con voci incessanti.
γούντων σε.
Theotokíon.
Ἀρχαί, Ἀρχάγγελοι, Κυριότητες, Principati, arcangeli, dominazioni, e
καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις, Ἐξουσίαι serafini; potenze, potestà e angeli;
καὶ Ἄγγελοι, θρόνοι πολυομμάτοις troni, insieme ai cherubini dai molti oc-
σὺν τοῖς Χερουβείμ, νῦν τὸν δεδο- chi, onorando ora il tuo Figlio glorioso,
ξασμένον, Τόκον σου σέβοντες, σὲ sempre piamente glorificano te, Ver-
90
Tono II pl. Lunedì — Orthros
Παρθενομῆτορ εὐλαβῶς ἀεὶ δοξά- gine Madre.
ζουσι.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Τὰ τῆς καρδίας μου τραύματα, ἐκ Le ferite che il mio cuore ha ricevuto
πολλῶν ἁμαρτημάτων φυέντα μοι, da tanti peccati, curale tu, Salvatore,
ἰάτρευσον Σωτήρ, ὁ τῶν ψυχῶν καὶ medico delle anime e dei corpi, che
σωμάτων ἰατρός, παρέχων τοῖς sempre doni il perdono delle colpe a
αἰτοῦσι, πταισμάτων τὴν συγχώρη- chi lo chiede: concedimi lacrime di con-
σιν ἀεί, παράσχου μοι δάκρυα μετα- versione, donandomi, Signore, la re-
νοίας, διδούς μοι τὴν λύσιν τῶν missione dei miei debiti, e abbi pietà di
ὀφλημάτων Κύριε, καὶ ἐλέησόν με. me.
Γυμνόν με εὑρὼν τῶν ἀρετῶν ὁ Trovandomi spoglio di virtú, il ne-
ἐχθρός, τῷ βέλει τῆς ἁμαρτίας ἔτρω- mico mi ha ferito con la freccia del pec-
σεν, ἀλλὰ σὺ ὡς ἰατρὸς ψυχῶν τε καὶ cato: ma tu, come medico delle anime e
σωμάτων, τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς dei corpi, cura le ferite della mia anima,
μου θεράπευσον, ὁ Θεός καὶ ἐλέησόν o Dio, e abbi pietà di me.
με.
Martyrikón.
Κύριε, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων σου, Signore, nella memoria dei tuoi
πᾶσα ἡ Κτίσις ἑορτάζει, οἱ οὐρανοὶ santi, tutta la creazione è in festa: esul-
ἀγάλλονται σὺν τοῖς Ἀγγέλοις καὶ ἡ tano i cieli insieme agli angeli e la terra
γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις. si allieta insieme agli uomini. Per le
Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσιν, ἐλέησον loro suppliche, abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀρχαγγελικὸν λόγον ὑπεδέξω, καὶ Hai accolto la parola dell’arcangelo e
Χερουβικὸς θρόνος ἀνεδείχθης, καὶ sei divenuta trono di cherubini: hai
ἐν ἀγκάλαις σου ἐβάστασας Θε- portato tra le braccia, o Madre di Dio,
οτόκε, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. la speranza delle anime nostre.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Ἀρχαγγελικὸν λόγον ὑπεδέξω, καὶ Hai accolto la parola dell’arcangelo e
θρόνος ἀνεδείχθης, καὶ ἐν ἀγκάλαις sei divenuta trono di cherubini: hai
σου ἐβάστασας, Θεοτόκε, τὴν ἐλπίδα portato tra le braccia, o Madre di Dio,

91
Tono II pl. Lunedì — Sera
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. la speranza delle anime nostre.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.
Ὅλος ἐκ νεότητος, ταῖς ἡδοναῖς Fin dalla giovinezza mi sono reso del
ἐδουλώθην, τῆς σαρκὸς καὶ γέγονα, tutto schiavo dei piaceri, sono dive-
παθῶν καταγώγιον τυραννούντων nuto ricettacolo di passioni carnali e
με, τῆς ψυχῆς ὅλως δέ, ἀλογήσας subisco la loro tirannia; senza far alcun
Σῶτερ, ἐντολῶν σου κατεφρόνησα, conto della mia anima, o Salvatore, ho
ἀλλὰ ὁ πλάσας με, καὶ εἰδὼς ἡμῶν disprezzato i tuoi comandamenti; ma
τὴν ἀσθένειαν, ὁ μόνος ἀναμάρτη- tu che mi hai plasmato e che conosci la
τος, δός μοι τὴν συγχώρησιν nostra debolezza, tu, solo senza pec-
εὔσπλαγχνε, ὧν περ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ cato, donami il perdono, o pietoso, per
γνώσει, αἰσθητῶς καὶ νοητῶς, ἀπὸ tutti i peccati commessi dalla giovi-
νεότητος ἥμαρτον, μόνε εὐσυ- nezza inconsciamente o consapevol-
μπάθητε. mente, con i sensi o col pensiero, o tu
che solo sai compatire.
Τίς ἐκ τοῦ θανάτου με, τῆς ταλαι- Chi mi libererà dalla morte della mia
πώρου σαρκός μου, ῥύσεται, καὶ misera carne e serberà incolume e li-
σώσει μου, τὴν ψυχὴν ἀπήμονα καὶ bera da tentazioni la mia anima? Per-
ἀπείραστον; τυραννεῖ βία γάρ, εὐπα- ché quando la mia carne sta bene, mi
θοῦσα αὕτη, καὶ ψυχῆς κατεξανίστα- tiranneggia con violenza e si ribella
ται, καὶ θλίβει πάλιν δέ, ἀσθενοῦσα, all’anima, e quando poi è debole,
οἴμοι τῷ τάλανι! Ἀντέχειν οὖν οὐ ahimè, mi tribola, infelice che sono!
δύναμαι, πρὸς τὴν ταύτης Σῶτερ Non so dunque far fronte alla sua infer-
ἀσθένειαν, ἀλλ' ὦ Ποιητά μου, μὴ mità, o Salvatore: ma tu, mio Creatore,
δώσῃς νικηθῆναι τῷ χοΐ, τὸ πνεῦμα, non permettere che sia vinto dalla pol-
ὅ μοι ἐνέπνευσας, ὡς αὐτὸς εὐδόκη- vere lo spirito che tu hai infuso in me,
σας. come tu stesso ti sei compiaciuto.
Un altro stichirón, del precursore.
Ἡ ἀπεγνωσμένη Degna di essere ignorata.
Ὁ κατεγνωσμένος ἐν ἀσωτίᾳ, σοὶ Condannato per la mia dissolutezza,
τῷ ὑπὲρ λόγον δεδοξασμένῳ, προ- io mi prostro a te, glorificato oltre ogni
σπίπτω, καὶ δέομαι ἐκ βάθους τῆς dire, e prego dal profondo del cuore:

92
Tono II pl. Lunedì — Sera
καρδίας, ἴδε τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς Vedi la tribolazione della mia anima, tu
μου, τῆς χαρᾶς ὁ προλάμψας, ἴδε τὰ che in anticipo hai fatto brillare la gioia;
ἕλκη τῆς καρδίας, μετανοίας ὁ κήρυξ, vedi le ferite del mio cuore, o araldo
καὶ παράσχου μοι τὴν σωτηρίαν, διὰ della conversione, e donami la salvezza
τῆς θείας πρεσβείας σου Πρόδρομε, grazie alla tua divina intercessione, o
καθικετεύων τὸν Κύριον. precursore, per le tue suppliche al Si-
gnore.
Apósticha katanyktiká.
Μετάνοιαν οὐ κέκτημαι, ἀλλ' οὐδὲ Non ho né pentimento né lacrime, e
πάλιν δάκρυα· διὰ τοῦτο, ἱκετεύω σε per questo supplico te, o Salvatore, di
Σωτήρ, πρὸ τέλους ἐπιστρέψαι, καὶ convertirmi prima della fine, e di
δοῦναί μοι κατάνυξιν, ὅπως ῥυ- darmi compunzione, perché io sia
σθήσωμαι τῆς κολάσεως. strappato al castigo.
Ἐν τῇ φρικτῇ παρουσίᾳ σου Χριστέ, Alla tua tremenda parusia, o Cristo,
μὴ ἀκούσωμεν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς· τὴν non ci accada di udire: Non vi conosco;
γὰρ ἐλπίδα ἐπὶ σοὶ τῷ Σωτῆρι perché noi abbiamo riposto in te, Sal-
ἐθέμεθα, εἰ καὶ τὰ σὰ προστάγματα vatore, la speranza: anche se per la no-
οὐ πράττομεν, διὰ τήν ἀμέλειαν stra negligenza non eseguiamo i tuo
ἡμῶν, ἀλλὰ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν comandi, tu dunque risparmia, ti pre-
δεόμεθα. ghiamo, le anime nostre.
Martyrikón.
Οἱ μαρτυρήσαντες διὰ σὲ Χριστέ, Quelli che per te hanno subíto il mar-
πολλὰς βασάνους ὑπέμειναν, καὶ tirio, o Cristo, hanno sopportato molti
τέλειον ἀπέλαβον, τὸν στέφανον ἐν tormenti, e nei cieli hanno ricevuta, in-
οὐρανοῖς, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν tegra, la corona, perché intercedano
ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλ- Tu che sei sollievo dei tribolati, libe-
λαγὴ τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, razione degli infermi, o Madre di Dio
Θεοτόκε Παρθένε, σῷζε πόλιν καὶ Vergine, salva città e popolo, tu, pace
λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, di chi è combattuto, bonaccia di chi è
τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη sbattuto dai marosi, sola protezione dei
προστασία τῶν πιστῶν. fedeli.

93
Tono II pl. Martedì — Orthros
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθή, Θεοτόκε Speranza buona del mondo, Madre
Παρθένε, τὴν σὴν καὶ μόνην κρα- di Dio Vergine, noi chiediamo la tua, e
ταιάν, προστασίαν αἰτοῦμεν. Σπλαγ- sola temibile, protezione: lasciati im-
χνίσθητι, εἰς ἀπροστάτευτον λαόν, pietosire dal popolo senza difesa, im-
δυσώπησον τὸν ἐλεήμονα Θεόν, ῥυ- plora il Dio misericordioso perché
σθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἐκ πάσης siano strappate a ogni minaccia le
ἀπειλῆς, μόνη εὐλογημένη. anime nostre, o sola benedetta.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká.
Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβεράν, Penso al giorno terribile, e gemo
καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις τὰς πο- sulle mie azioni turpi: quale difesa pre-
νηράς, πῶς ἀπολογήσομαι, τῷ senterò al Re immortale? Con quale fi-
ἀθανάτῳ Βασιλεῖ; ποίᾳ δὲ παρρησίᾳ ducia guarderò al Giudice, io, il disso-
ἀτενίσω τῷ Κριτῇ, ὁ ἄσωτος ἐγώ; luto? Padre pietoso, Figlio unigenito,
Εὔσπλαγχνε Πάτερ, Υἵέ μονογενές, Spirito santo, abbi pietà di me.
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐλέησόν με.
Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, Quando tu siederai, o misericor-
εἰς τὸν τόπον ὃν διέθου, ὅταν κα- dioso, per fare il giusto giudizio, nella
θίσῃς Ἐλεῆμον, κρίσιν δικαίαν ποιῆ- valle del pianto, nel luogo che hai sta-
σαι, μὴ δημοσιεύσῃς μου τὰ κεκρυμ- bilito, non pubblicare i miei mali nasco-
μένα, μηδὲ καταισχύνῃς με ἐνώπιον sti e non svergognarmi davanti agli an-
τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ φεῖσαί μου ὁ geli, ma usami indulgenza, o Dio, e
Θεός, καὶ ἐλέησόν με. abbi pietà di me.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo.
Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ἄνευ Il Figlio e Verbo di Dio, generato dal
μητρὸς γεννηθέντα, Υἱὸν καὶ Λόγον Padre prima dei secoli, senza madre,
τοῦ Θεοῦ, ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, negli ultimi tempi tu lo hai generato in-
ἐκύησας σεσαρκωμένον, ἐξ ἁγνῶν carnato dal tuo sangue puro, o Madre
αἱμάτων σου Θεοκυῆτορ ἄνευ ἀν- di Dio, senza conoscer uomo: pregalo
δρός, ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν, perché prima della fine ci doni la re-
ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. missione dei peccati.

94
Tono II pl. Martedì — Orthros
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε, ἐλέησον Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀπο- perché noi peccatori, privi di ogni
ροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς scusa, rivolgiamo questa supplica a te
Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρο- come Sovrano: Abbi pietà di noi.
μεν· Ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ Signore, pietà di noi, perché in te ab-
πεποίθαμεν, μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν biamo confidato, non adirarti troppo
σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν con noi e non ricordarti delle nostre ini-
ἡμῶν, ἀλλ' ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς quità, ma anche ora guarda a noi nella
εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ tua compassione, e liberaci dai nostri
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς nemici: perché tu sei il nostro Dio e noi
ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός σου, πάντες siamo il tuo popolo, siamo tutti opera
ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνομά σου delle tue mani, e il tuo nome abbiamo
ἐπικεκλήμεθα. invocato.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Aftómelon.
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθή, Θεοτόκε Speranza buona del mondo, Madre
Παρθένε, τὴν σὴν καὶ μόνην φο- di Dio Vergine, noi chiediamo la tua, e
βερὰν προστασίαν αἰτοῦμεν, σπλαγ- sola temibile, protezione: làsciati im-
χνίσθητι εἰς ἀπροστάτευτον λαόν, pietosire dal popolo senza difesa, im-
δυσώπησον τὸν ἐλεήμονα Θεόν, ῥυ- plora il Dio misericordioso perché
σθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ἐκ πάσης siano strappate a ogni minaccia le
ἀπειλῆς, μόνη εὐλογημένη. anime nostre, o sola benedetta.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo.
Ζωῆς ὡς ἔδειξας ὁδούς, τοῖς λαοῖς Come mostrasti le vie della vita ai
Ἰωάννη, βοῶν· Εὐθύνατε ὑμῶν τὰς popoli, o Giovanni, gridando: Raddriz-
καρδίας Κυρίῳ, διάσωσον πολυαμάρ- zate i vostri cuori per il Signore, cosí
τητον ψυχήν, κατάνυξον πεπωρω- salva la mia anima piena di peccati,
μένον λογισμόν, καὶ ῥῦσαι κολάσεως compungi la mente indurita, e strap-
μελλούσης σαῖς εὐχαῖς, Πρόδρομε pami al futuro castigo con le tue pre-
τοῦ Σωτῆρος. ghiere, o precursore del Salvatore.
Martyrikón. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις Le potenze angeliche si appressa-

95
Tono II pl. Martedì — Orthros
rono.
Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις ἐπὶ τῷ σκάμ- Resistenze di atleti nell’arena, tor-
ματι, τυραννικαὶ αἰκίσεις ἐπὶ τοὺς menti inflitti ai martiri dai tiranni,
Μάρτυρας, καὶ ἵσταντο χοροὶ τῶν mentre i cori degli incorporei assiste-
Ἀσωμάτων, βραβεῖα κατέχοντες τῆς vano, tenendo i premi della vittoria; i
νίκης, ἐξέστησαν τυράννους, καὶ Βα- sapienti hanno sbigottito tiranni e re e
σιλεῖς οἱ σοφοί, καθεῖλον τὸν Βελίαρ, hanno abbattuto Beliar confessando
ὁμολογίᾳ Χριστοῦ, ὁ ἐνισχύσας Cristo: o tu che hai dato loro la forza,
αὐτούς, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν Θε- Grande è la moltitudine delle mie
οτόκε πταισμάτων, πρὸς σὲ κατέφυ- colpe, o Madre di Dio: in te mi rifugio,
γον Ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος. o pura, cercando salvezza. Visita la mia
Ἐπίσκεψαι τὴν ἀσθενοῦσάν μου ψυ- anima inferma e chiedi al Figlio tuo e
χήν, καὶ αἴτησαι τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ Dio nostro che mi sia donata remis-
ἡμῶν, δοθῆναί μοι τὴν ἄφεσιν, ὧν sione per tutto ciò che ho fatto di male,
ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη. o sola benedetta.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος Di una concezione senza seme, in-
ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, comprensibile il parto, di una madre
ἄσπορος ἡ κύησις. Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη- senza sposo, senza corruzione la gravi-
σις καινοποιεῖ τάς φύσεις· διό σε danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova
πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη- le nature; per questo, da tutte le gene-
τέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν. razioni, come Madre sposa di Dio, noi
con retta fede ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰησοῦ φιλάνθρωπε, ὁ μόνος τὴν Gesú amico degli uomini, tu che solo
ἀσθένειαν, ἡμῶν γινώσκων· ταύτην conosci la nostra debolezza, perché tu
γὰρ ἐφόρεσας, δι' οἶκτον βουλόμενος, stesso l’hai portata, volendo misericor-
αὐτὴν ἀποκαθάραι· διὸ τοὺς σπίλους diosamente purificarla, purifica dun-
τοὺς πονηρούς, καὶ τὰ ἕλκη τῶν πα- que le brutte macchie e le ferite delle
θῶν μου, ἀποκάθαρον, καὶ σῶσόν με. mie passioni, e salvami.

96
Tono II pl. Martedì — Orthros
Ὡς Πόρνη τὰ δάκρυα, προσφέρω Come la meretrice ti offro le lacrime,
σοι φιλάνθρωπε, ὡς ὁ Τελώνης, o amico degli uomini; come il pubbli-
στενάζων κραυγάζω σοι· Ἱλάσθητι cano gemendo a te grido: Siimi propi-
σῶσόν με, ὥσπερ ἡ Χαναναία. zio, e salvami; come la cananea
Ἐλέησόν με, ἐκβοῶ, ὡς τὸν Πέτρον esclamo: Abbi pietà di me; come a Pie-
μεταγνόντα, συγχωρήσεως ἀξίωσον. tro pentito, concedimi il perdono.
Martyriká.
Σαρκὶ συμπλεκόμενοι, ἀσάρκῳ κο- Scontrandovi nella vostra carne col
σμοκράτορι, πυγμαῖς τῶν ἄθλων, dominatore del mondo privo di carne,
τοῦτον κατεβάλετε, καὶ νίκης τὸν lo avete abbattuto con i colpi delle vo-
στέφανον, ἐδέξασθε ἀξίως· διὸ πρε- stre lotte, e avete degnamente ricevuto
σβεύσατε ἐκτενῶς, ὑπὲρ πάντων τῶν la corona della vittoria: intercedete
ἐν πίστει, εὐφημούντων ὑμᾶς Ἅγιοι. dunque incessantemente per tutti
quelli che con fede vi acclamano, o
santi.
Ἡγίασας Κύριε, τὴν γῆν ἁγίοις Hai santificato, Signore, la terra col
αἵμασι, τῶν σῶν Ἁγίων, καὶ τούτων santo sangue dei tuoi santi, e con-
Πανάγιε, τὰ πνεύματα πνεύμασι, giungi, o santissimo, i loro spiriti agli
Δυνάμεων ἁγίων, συνάπτεις πάν- spiriti delle sante potenze, continua-
τοτε, δι' αὐτῶν, ἁγιάζων τούς ἐν mente santificando tramite loro quelli
πίστει, ἀληθεῖ σε ἁγιάζοντας. che con fede verace ti proclamano
santo.
Theotokíon.
Φωνήν σοι προσάγομεν, τὴν τοῦ Ti presentiamo, o tutta pura bene-
Ἄγγέλου Πάναγνε, εὐλογημένη. detta, la parola dell’angelo: Gioisci, tu
Χαῖρε ἡ χωρήσασα, Θεὸν τὸν ἀχώρη- che hai accolto Dio incircoscrivibile;
τον, χαῖρε κατάρας λύσις, καὶ gioisci, liberazione dalla maledizione e
εὐλογίας εἰσαγωγή, χαῖρε μόνη Πα- ingresso della benedizione; gioisci, tu
ραδείσου, ἡ τὴν θύραν ἀνεῴξασα. che sola hai aperto la porta del para-
diso.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ξενίας δεσποτικῆς, καὶ ἀθανάτου Venite, o fedeli, con sensi elevati go-
τραπέζης, ἐν ὑπερῴῳ τόπῳ, ταῖς diamo, nella sala alta, dell’ospitalità

97
Tono II pl. Martedì — Orthros
ὑψηλαῖς φρεσί, πιστοὶ δεῦτε ἀπολαύ- del Signore e della sua mensa immor-
σωμεν, ἐπαναβεβηκότα λόγον, ἐκ tale, apprendendo dal Verbo, che noi
τοῦ Λόγου μαθόντες, ὂν μεγαλύνο- magnifichiamo, piú alte parole.
μεν.
Tropari.
Ἰάτρευσόν μου τὸν νοῦν, φιλη- Risana il mio intelletto paurosa-
δονίαις τοῦ βίου, δεινῶς τραυματι- mente ferito dalle voluttà della vita,
σθέντα, καὶ παῦσον τὸ σφοδρῶς, συ- placa i marosi che con violenza mi
νταράσσον με κλυδώνιον, καὶ δεῖξόν sconvolgono, e mostrami le rette vie
μοι τῆς μετανοίας, τάς ὁδοὺς τὰς della conversione, o precursore del Si-
εὐθείας, Κυρίου Πρόδρομε. gnore.
Ὡράθης μέσον ἑστώς, τῆς Παλαιᾶς Ti sei mostrato in mezzo tra l’antico
τε καὶ Νέας, τὴν μὲν Προφῆτα e il nuovo testamento, segnando la fine
παύων, τῆς δὲ τὸ φῶς δηλῶν, ᾧ πο- del primo, o profeta, e manifestando la
ρεύεσθαι εὐόδωσον, ἡμᾶς ἐν συνει- luce del secondo: a questa luce guidaci
δότι θείῳ, ὅπως σκότους ῥυσθῶμεν, felicemente perché vi camminiamo con
διαιωνίζοντος. sacra consapevolezza, e siamo cosí li-
berati dalla tenebra perpetua.
Συνήφθης ταῖς Στρατιαῖς, ταῖς Sei stato congiunto alle schiere cele-
οὐρανίαις θεόφρον, μεθ' ὧν Χριστὸν sti, tu che hai divino sentire: con loro
δυσώπει, τοὺς ἐπὶ γῆς ἡμᾶς, διασῴζε- implora Cristo perché salvi quelli che
σθαι τιμῶντάς σε, ἐν τῷ σεπτῷ σου sulla terra ti onorano in questa tua sa-
τούτῳ οἴκῳ, Βαπτιστὰ Ἰωάννη, Κυρί- cra casa, o battista Giovanni, precur-
ου Πρόδρομε. sore del Signore.
Ἡμέρα πλήρης θυμοῦ, ἡμέρα Giorno pieno di sdegno, giorno di te-
σκότους ὑπάρχει, τοῖς ἔργα σχοῦσι nebra, per quelli che hanno opere di te-
σκότους, ἡ δίκη ἡ φρικτή, Βαπτιστὰ nebra, il tremendo giudizio. O battista
Χριστοῦ καὶ Πρόδρομε, ἱκεσίαις σου e precursore di Cristo, con le tue pre-
τότε ῥῦσαι, κατακρίσεως πάσης, τοὺς ghiere libera in quell’ora da ogni con-
σὲ γεραίροντας. danna quelli che ti onorano.
Theotokíon.
Φανεῖσα τῶν Χερουβείμ, ἁγιωτέρα Tu che sei apparsa piú santa dei che-
Παρθένε, ὡς τὸν Θεὸν τεκοῦσα τὸν rubini, o Vergine, perché hai partorito
ὑπεράγιον, πάντας ἡμᾶς καθαγία- il Dio piú che santo, santifica tutti noi,
σον, τοὺς ἐν φωναῖς ἁγίαις πίστει, ἐν che con sante voci, con fede, giorno e

98
Tono II pl. Martedì — Orthros
νυκτὶ καὶ ἡμέρα, σὲ ἁγιάζοντας. notte ti proclamiamo santa.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Τὰ τῆς καρδίας μου τραύματα, ἐκ Le ferite che il mio cuore ha ricevuto
πολλῶν ἁμαρτημάτων φυέντα μοι, da tanti peccati, curale tu, Salvatore,
ἰάτρευσον Σωτήρ, ὁ τῶν ψυχῶν καὶ medico delle anime e dei corpi, che
σωμάτων ἰατρός, καὶ παρέχων τοῖς sempre doni il perdono delle colpe a
αἰτοῦσι, πταισμάτων τήν συγχώρη- chi lo chiede: concedimi lacrime di con-
σιν ἀεί, παράσχου μοι δάκρυα μετα- versione, donandomi, Signore, la re-
νοίας, διδούς μοι τὴν λύσιν τῶν missione dei miei debiti, e abbi pietà di
ἐγκλημάτων Κύριε, καὶ ἐλέησόν με. me.
Γυμνόν με εὑρὼν τῶν ἀρετῶν ὁ Trovandomi spoglio di virtú, il ne-
ἐχθρός, τῷ βέλει τῆς ἁμαρτίας ἔτρω- mico mi ha ferito con la freccia del pec-
σεν, ἀλλὰ σὺ ὡς ἰατρὸς ψυχῶν τε καὶ cato: ma tu, come medico delle anime e
σωμάτων, τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς dei corpi, cura le ferite della mia anima,
μου θεράπευσον, Κύριε καὶ ἐλέησόν o Dio, e abbi pietà di me.
με.
Martyrikón.
Κύριε, εἰμὴ τοὺς Ἁγίους σου εἴχο- Signore, se non avessimo i tuoi santi
μεν πρεσβευτάς, καὶ τὴν ἀγαθότητά come intercessori e la tua bontà che ci
σου συμπαθοῦσαν ἡμῖν, πῶς ἐτολ- compatisce, come oseremmo cantarti, o
μῶμεν Σωτὴρ ὑμνῆσαί σε, ὃν εὐλο- Salvatore, te che gli angeli benedicono
γοῦσιν ἀπαύστως Ἄγγελοι; Καρδιο- incessantemente? O conoscitore dei
γνῶστα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν. cuori, risparmia le anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃ- Nessuno che accorra a te se ne va
σχυμμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, confuso, o pura Vergine, Madre di Dio,
ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ' αἰτεῖται ma chiede la grazia e ottiene il dono,
τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, secondo ciò che conviene alla sua ri-
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως. chiesta.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃ- Nessuno che accorra a te se ne va
σχυμμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, confuso, o pura Vergine, Madre di Dio,
ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ' αἰτεῖται ma chiede la grazia e ottiene il dono,

99
Tono II pl. Martedì — Sera
τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, secondo ciò che conviene alla sua ri-
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως. chiesta.

Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 2. Ἡ ἀπεγνωσμένη Degna di essere ignorata.
Ὁ Θεὸς ὁ θέλων σωθῆναι πάντας, O Dio, che vuoi che tutti si salvino,
ἐπίβλεψον, ἴδε τὴν προσευχήν μου, volgi su me lo sguardo, vedi la mia pre-
καὶ μή μου τὰ δάκρυα, ὡς μάταια ghiera, e non rifiutare le mie lacrime
ἀπώσῃ· τίς γὰρ προσῆλθέ σοι προ- come vane; chi mai si è accostato a te
σπίπτων, καὶ εὐθὺς οὐκ ἐσώθη; τίς δὲ gettandosi ai tuoi piedi, e non è stato
ἐβόησε θερμῶς σοι, καὶ εὐθὺς οὐκ subito salvato? E chi mai ha gridato a
ἠκούσθη; καὶ γὰρ Δέσποτα, ταχὺς te con ardore, e non è stato súbito esau-
εὑρίσκῃ, εἰς σωτηρίαν πᾶσι τοῖς dito? Tu infatti, Sovrano, nella tua
αἰτοῦσί σε Κύριε, διὰ τὸ μέγα σου grande misericordia, ti lasci presto tro-
ἔλεος. vare a loro salvezza da tutti quelli che
ti desiderano, o Signore.
Τὸν ταῖς ἁμαρτίαις καταποθέντα, Colui che è stato buttato a terra dai
καὶ φιληδονίαις καταρραγέντα, ἀνά- peccati, e lacerato dalle voluttà, risolle-
στησον εὔσπλαγχνε, τῇ σῇ φιλαν- valo tu, o pietoso, nel tuo amore per gli
θρωπίᾳ, μή με ἐπίχαρμα δαιμόνων, uomini: non permettere che io divenga
συγχωρήσῃς γενέσθαι, μηδὲ ἀνάξιον zimbello dei demoni, né che io sia in-
ἐάσῃς, τῶν φρικτῶν μυστηρίων, ἀλ- degno dei tremendi misteri, ma, prima
λὰ πρόσδεξαι ὡς ἐλεήμων, πρὸ τῆς del mio esodo, accetta nella tua miseri-
ἐξόδου στεναγμούς μου καὶ δάκρυα, cordia i miei gemiti e le mie lacrime, e
καὶ τῶν παθῶν με ἐλευθέρωσον. affrancami dalle passioni.
Un altro stichirón, della Madre di Dio.
Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.
Ὁ γάμος ηὐτρέπισται, τοῦ οὐρανί- Sono pronte le nozze dello sposo ce-
ου Νυμφίου, οἱ κήρυκες κράζουσι, τί leste, gridano gli araldi. Perché indugi,
βραδύνεις μέλαινα, ἑκουσίως ψυχὴ; anima nera per tuo volere? Sí, vera-
ῥυπαρὰ πάντα σου, ἀληθῶς ὑπάρχει, mente sordidi sono tutti i tuoi vestiti
ἀσελγείαις τὰ ἱμάτια, καὶ πῶς τα- per le tue dissolutezze: e come potrai
λαίπωρε, μέλλεις εἰσελθεῖν, δεῦρο, entrare, o infelice? Su dunque, prima
πρόσπεσον, πρὸ τέλους ἐκ καρδίας della fine gèttati ai piedi della sempre

100
Tono II pl. Martedì — Sera
σου, τῇ Ἀειπαρθένῳ κραυγάζουσα. Vergine, gridando: Aspergimi con l’is-
Ὑσσώπῳ πρεσβείας, ῥαντίσασα κα- sopo della tua intercessione e purifi-
θάρισον Ἁγνή, καὶ τοῦ νυμφῶνος cami, o pura: rendimi degno del ta-
ἀξίωσον, ὅπως μεγαλύνω σε. lamo, perché io ti magnifichi.
Apósticha stavrósima. Prosómia.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ La tua croce, Signore, è vita e soc-
ἀντίληψις, ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ corso del tuo popolo; confidando in
ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρω- essa, noi cantiamo te, nostro Dio croci-
θέντα, σαρκὶ Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, fisso nella carne: abbi pietà di noi.
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, Παράδεισον La tua croce, Signore, ha aperto il pa-
ἤνοιξε, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ radiso al genere umano, e noi, redenti
ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, σὲ τὸν dalla corruzione, cantiamo te, nostro
σταυρωθέντα, σαρκὶ Θεὸν ἡμῶν Dio crocifisso nella carne: abbi pietà di
ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, καὶ οὐρα- I martiri vittoriosi e cittadini del
νοπολῖται, ἐπὶ γῆς ἀθλήσαντες, πολ- cielo hanno sopportato molti tormenti,
λὰς βασάνους ὑπέμειναν, πρε- lottando quaggiú sulla terra: per la loro
σβείαις Κύριε, καὶ εὐχαῖς αὐτῶν, intercessione, Signore, e per le loro pre-
πάντας ἡμᾶς διαφύλαξον. ghiere, custodiscici tutti.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, Χριστὲ ἡ Vedendoti crocifisso, o Cristo, colei
σὲ κυήσασα, ἀνεβόα· Τί τὸ ξένον, ὃ che ti ha partorito gridava: Quale mi-
ὁρῶ, μυστήριον Υἱέ μου, πῶς ἐπὶ stero strano vedo, Figlio mio? Come
ξύλου θνῄσκεις, σαρκὶ κρεμάμενος, dunque muori nella carne, pendendo
ζωῆς χορηγὲ; dal legno, tu che dispensi la vita?
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱ- Madre di Dio Vergine, supplica il
όν σου, τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα tuo Figlio che volontariamente è stato
ἐν Σταυρῷ, καὶ τὸν κόσμον ἐκ confitto in croce e ha liberato il mondo
πλάνης ἐλευθερώσαντα, Χριστὸν τὸν dall’inganno, Cristo Dio nostro, perché

101
Tono II pl. Mercoledì — Orthros
Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἐλεῆσαι τάς ψυχὰς abbia pietà delle anime nostre.
ἡμῶν.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον, Χριστὲ τοῦ Appena l’albero della tua croce fu
Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη- piantato, o Cristo, si scossero le fonda-
σαν, τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ menta della morte, o Signore: ciò che
κατέπιε πόθῳ ὁ ᾅδης, ἀπέλυσε con brama aveva inghiottito, l’ade lo
τρόμῳ· Ἐδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου rese con tremore. Ci hai mostrato la tua
Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν σε Υἱὲ Θεοῦ, salvezza, o santo, e noi ti diamo gloria,
ἐλέησον ἡμᾶς. o Figlio di Dio: abbi pietà di noi.
Κύριε, κατέκρινάν σε Ἰουδαῖοι Signore, i giudei condannarono a
θανάτῳ, τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, οἱ morte te, vita di tutti; coloro che per la
τὴν Ἐρυθρὰν ῥάβδῳ πεζεύσαντες, verga di Mosè avevano attraversato a
Σταυρῷ σε προσήλωσαν, καὶ οἱ ἐκ piedi il Mar Rosso, inchiodarono te alla
πέτρας μέλι θηλάσαντες, χολήν σοι croce; coloro che avevano succhiato il
προσήνεγκαν, ἀλλ' ἑκὼν ὑπέμεινας, miele dalla pietra, ti offrirono fiele; ma
ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς, τῆς δουλείας tutto hai volontariamente sopportato
τοῦ ἐχθροῦ, Κύριε δόξα σοι. per liberarci dalla schiavitú del nemico.
O Cristo Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἡ σὲ κυήσασα Χριστέ, ἀειπάρθε- La fanciulla sempre vergine che ti ha
νος Κόρη, ἐν τῷ Σταυρῷ σὲ δι' ἡμᾶς, partorito, o Cristo, vedendoti innalzato
ὑψωθέντα ὁρῶσα, ἐτέτρωτο λύπης per noi sulla croce, aveva l’anima tra-
ῥομφαίᾳ τὴν ψυχήν, καὶ ἔκλαιε fitta dalla spada del dolore, e piangeva,
θρηνῳδοῦσα μητρικῶς. Αὐτῆς ταῖς facendo materno lamento. Per le sue
παρακλήσεσιν, ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε suppliche, abbi pietà di noi, Signore di
τοῦ ἐλέους. misericordia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρω- Oggi si compie la parola profetica:
ται λόγιον· ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν, perché, ecco, noi adoriamo il luogo
εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες dove si sono posati i tuoi piedi, Si-
σου Κύριε, καὶ ξύλου σωτηρίας γευ- gnore; e avendo gustato dell’albero
102
Tono II pl. Mercoledì — Orthros
σάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν, della salvezza, abbiamo ottenuto la li-
ἐλευθερίας ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς berazione dalle passioni del peccato,
Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. per l’intercessione della Madre di Dio,
o solo amico degli uomini.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται· ἐν La tua croce, Signore, è piena di san-
αὐτῷ γὰρ γίνονται ἰάματα, τοῖς tità: in essa infatti trovano guarigione i
ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις, δι' αὐτοῦ malati per il peccato; per essa, a te ci
σοι προσπίπτομεν. Ἐλέησον ἡμᾶς. prostriamo. Abbi pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del
mondo.
Ἐν ξύλῳ βλέπουσα νεκρόν, La Vergine, vedendo pendere morto
κρεμάμενον ἡ Παρθένος Θεόν, ὃν dal legno Dio, che nella carne aveva
ἔτεκε σαρκί, θρηνῳδοῦσα ἐβόα· Τὴν partorito, facendo lamento gridava:
ἄφατον μακροθυμίαν σου, Υἱὲ Stupisco, o Figlio, per la tua longani-
ἐκπλήττομαι, πῶς ὡς κατάκριτον mità ineffabile: come hanno potuto gli
Σταυρῷ, προσήλωσαν οἱ ἄνομοι, τὸν empi inchiodare alla croce come un
δίκαιον Κριτήν, καὶ μόνον σε Δε- condannato te, giusto Giudice e unico
σπότην. Sovrano?
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buon a del mondo.
Τὸ ξύλον ἤνεγκε φθοράν, ἐν Ἐδὲμ Al capo della nostra stirpe, nell’E-
τῷ Γενάρχῃ. Σταυροῦ δὲ ξύλον τὴν den, l’albero portò corruzione; ma l’al-
ζωήν, ἤνθησεν ἐν Κρανίῳ· πεπάτη- bero della croce, nel luogo del cranio,
ται καὶ γὰρ κακία τοῦ ἐχθροῦ, ἠλέη- ha fatto fiorire la vita: Adamo era stato
ται τῇ προσηλώσει τοῦ Χριστοῦ, καὶ calpestato per la malizia del nemico,
εὗρε τὸν Παράδεισον, κραυγάζων ὁ ma ha ricevuto misericordia per la cro-
Ἀδάμ. Ὦ ξύλον εὐλογημένον! cifissione di Cristo, e ha trovato il para-
diso, e grida: O legno benedetto!
Martyrikón.
Τὸ ξύλον ἤνεγκε φθοράν, ἐν Ἐδὲμ I santi, sopportata una lotta da atleti
τῷ Γενάρχῃ. Σταυροῦ δὲ ξύλον τὴν e ricevuti da te i premi della vittoria,
ζωήν, ἤνθησεν ἐν Κρανίῳ· πεπάτη- hanno reso vani i disegni degli iniqui e
ται καὶ γὰρ κακία τοῦ ἐχθροῦ, ἠλέη- hanno ricevuto le corone dell’incorrut-
ται τῇ προσηλώσει τοῦ Χριστοῦ, καὶ tibilità. Per la loro mediazione, o Dio,
103
Tono II pl. Mercoledì — Orthros
εὗρε τὸν Παράδεισον, κραυγάζων ὁ donaci la grande misericordia.
Ἀδάμ. Ὦ ξύλον εὐλογημένον!
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱ- Madre di Dio Vergine, supplica il
όν σου, τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα tuo Figlio che volontariamente è stato
ἐν Σταυρῷ, καὶ τὸν κόσμον ἐκ confitto in croce e ha liberato il mondo
πλάνης ἐλευθερώσαντα, Χριστὸν τὸν dall’inganno, Cristo Dio nostro, perché
Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἐλεῆσαι τάς ψυχὰς abbia pietà delle anime nostre.
ἡμῶν.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, Non è possibile agli uomini vedere
ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ Dio che le schiere degli angeli non
τάγματα, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη osano fissare: ma grazie a te, o tutta
βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὂν pura, il Verbo si è mostrato ai mortali
μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις incarnato; e noi, magnificando lui in-
Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. sieme con gli eserciti celesti, diciamo te
beata.
Tropari.
Ὡρῶν καὶ χρόνων ὑπάρχων Tu che sei Signore delle ore e dei
Κύριος, μέσον τῆς γῆς, μεσούσης τῆς tempi, in mezzo alla terra, a metà del
ἡμέρας μακρόθυμε, ἐπὶ ξύλου giorno, o longanime, sei stato innalzato
ὑψώθης σταυρούμενος, τοῦ μέσον sul legno della croce, per emendare il
Παραδείσου καὶ ὑπομείναντος, ὄλι- frutto pernicioso di colui che, in mezzo
σθον καρπὸν φθοροποιόν, ἐπανορ- al paradiso, era sottostato alla caduta.
θούμενος.
Σταυρὸς ἐπήγνυτο καὶ ὁ τύραννος, La croce veniva piantata, e il tiranno
ἐν τῇ ψυχῇ καιρίαν τὴν πληγὴν ὑπε- riceveva nell’anima il colpo mortale; i
δέχετο, καὶ δεσμῶται φθορᾶς prigionieri venivano sciolti dalla corru-
ἀπελύοντο, γνῶσις πᾶσιν ἀνθρώποις zione, in tutti gli uomini veniva gene-
ἐνεφυτεύετο, ἐχθρὸς κατηργεῖτο, καὶ rata la conoscenza, il nemico veniva di-
χαρᾶς πάντα πεπλήρωται. strutto, e tutto si riempiva di gioia.

104
Tono II pl. Mercoledì — Orthros
Martyriká.
Ἡ γῆ συνήφθη Κυρίου Μάρτυρες, La terra è stata congiunta ai cieli, o
τοῖς οὐρανοῖς ἀφ' οὗ Χριστὸς ἐτύθη martiri del Signore, da quando Cristo è
σταυρούμενος, καὶ ὑμῶν τὴν πληθὺν stato immolato sulla croce e ha attirato
ἐπεσπάσατο, πλῆθος πολλῶν, βα- la vostra moltitudine, che ha subíto
σάνων καθυπομείνασαν, καὶ πληθύϊ una moltitudine di tormenti, e ora ri-
θείων Λειτουργῶν, συνεξαστράπ- fulge insieme alla moltitudine dei di-
τουσαν. vini liturghi.
Φωτὶ ἀΰλω ἐναπαστράπτοντες, Rifulgendo di luce immateriale, voi
θέσει Θεοὶ Κυρίου χρηματίζετε Μάρ- siete chiamati ‘dèi per adozione’ del Si-
τυρες, πρωτοτόκων σκηναῖς αὐλι- gnore, o martiri, abitate le tende dei
ζόμενοι, καὶ τῆς αἰωνιζούσης, δόξης primogeniti e siete ricolmi dell’eterna
πληρούμενοι· ὅθεν κατὰ χρέος οἱ πι- gloria: per questo, com’è nostro do-
στοί, ὑμᾶς γεραίρομεν. vere, noi fedeli vi onoriamo.
Stavrotheotokíon.
Φρικτὴν λοχείαν ὑπέστην Δέσπο- Tremendo parto fu il mio, o Sovrano,
τα, ἐν τῷ φρικτῶς σε τίκτειν, ὃν ἡ quando tremendamente ho generato
κτίσις σταυρούμενον, ἐπὶ ξύλου θε- te, davanti al quale la creazione freme,
λήσει μακρόθυμε, ἔφριξε καθορῶσα, vedendoti ora volontariamente croci-
πάλαι ἡ ἄμεμπτος, ἔκλαιε βοῶσα μη- fisso: cosí, levando grida, piangeva un
τρικῶς, ἣν μεγαλύνομεν. giorno come madre, l’irreprensibile
che noi magnifichiamo.
Canone della Madre di Dio. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ἐμὲ τὸν μόνον καταπατήσαντα, Io solo ho follemente calpestato la
φρενοβλαβῶς τὸν νόμον σου Χριστὲ tua legge salutare, o Cristo, e mi sono
τὸν σωτήριον, καὶ δεινῇ παραβάσει fatto schiavo di grave trasgressione:
δουλεύοντα, καὶ κατακεκριμένον nella tua somma bontà, salvami, abbi
σῶσον οἰκτείρησον, διὰ τῆς τεκούσης compassione di me, già condannato,
σε Ἁγνῆς, ὡς ὑπεράγαθος. grazie alla pura che ti ha partorito.
Λιμὴν ἐν ζάλῃ μοι κινδυνεύοντι, Siimi porto, o Sovrana favorita dalla
τῶν πειρασμῶν γενοῦ θεοχαρίτωτε divina grazia, nella tempesta delle ten-
Δέσποινα, καὶ παθῶν μου τὸν σάλον tazioni per cui sono in pericolo; e pla-
πραΰνουσα, τὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου cando il tumulto delle mie passioni,
ξήρανον πέλαγος, ὅπως κατὰ χρέος dissecca l’oceano dei miei peccati, af-
105
Tono II pl. Mercoledì — Orthros
σὲ ὑμνῶ, τὴν πολυΰμνητον. finché come devo io canti te, degna di
ogni canto.
Ὁδὸν εὐθεῖάν μοι καθυπόδειξον, Mostrami la retta via per la quale io
δι' ἧς εὑρεῖν δυνήσομαι τὴν πύλην possa trovare la porta che conduce ai
τὴν φέρουσαν, πρὸς τὰ ἄνω Παρθένε regni di lassú, o Vergine, alle divine
Βασίλεια, πρὸς τὰ τοῦ Παραδείσου, tende del paradiso, all’eterna e vera
θεῖα σκηνώματα, πρός τὴν δι' αἰῶνος beatitudine.
ἀληθῆ, μακαριότητα.
Στρατὸς Μαρτύρων, Ὁσίων σύλλο- L’esercito dei martiri, l’assemblea
γος, Ἱεραρχῶν Δικαίων, Προφητῶν, dei santi, dei giusti pontefici, dei pro-
Ἀποστόλων τε, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων feti e degli apostoli, e le schiere degli
τὰ τάγματα, μετὰ τῆς σὲ Τεκούσης, angeli santi, insieme a colei che ti ha
ἐκδυσωποῦσί σε. Σῶσον ἡμᾶς, οἴκτει- partorito ti implorano: salvaci, abbi
ρον Χριστέ, ὡς πολυέλεος. pietà, o Cristo, nella tua grande miseri-
cordia.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Ἐν τῷ Σταυρῷ τὴν ἐλπίδα κέκτη- La mia speranza è nella croce, o Cri-
μαι, καὶ ἐν αὐτῷ καυχώμενος βοῶ· sto, e gloriandomi in essa, esclamo: O
Φιλάνθρωπε Κύριε, τὴν ἀλαζονείαν Signore amico degli uomini, abbatti
κατάβαλε, τῶν μὴ ὁμολογούντων σε, l’arroganza di chi non ti confessa come
Θεὸν καὶ ἄνθρωπον. Dio e uomo.
Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμενοι, τῷ ἐχ- Protetti dalla croce come da un
θρῷ ἀντιτασσόμεθα, μὴ δειλιῶντες muro, noi affrontiamo il nemico, senza
τὰς αὐτοῦ μεθοδείας καὶ ἐνέδρας· ὁ temerne le arti e le insidie: perché il su-
γὰρ ὑπερήφανος κατήργηται, καὶ κα- perbo è stato annientato e giace calpe-
ταπεπάτηται, τῇ δυνάμει τοῦ ἐν stato per la potenza del Cristo confitto
ξύλῳ, προσπαγέντος Χριστοῦ. alla croce.
Martyrikón.
Μνήμη Μαρτύρων, ἀγαλλίαμα La memoria dei martiri è esultanza
τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον· ἀθλή- per chi teme il Signore: poiché essi,
σαντες γὰρ διὰ Χριστόν, στεφάνους dopo le lotte per Cristo, hanno ricevuto
παρ' αὐτοῦ ἐκομίσαντο, καὶ νῦν ἐν da lui le corone, e ora intercedono con
παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν, ὑπερ τῶν sicurezza per le anime nostre.
ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...

106
Tono II pl. Mercoledì — Sera
Stavrotheotokíon.
Πάναγνος ὡς εἶδέ σε, ἐπὶ Σταυροῦ Quando la tutta pura ti vide pendere
κρεμάμενον, ἀνεβόα, θρηνῳδοῦσα dalla croce, come madre faceva la-
μητρικῶς· Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, γλυ- mento gridando: Figlio mio e Dio mio,
κύτατόν μου Τέκνον, πῶς φέρεις dolcissimo Figlio mio, come dunque
πάθος ἐπονείδιστον; sopporti una ignominiosa passione?
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ἄνευ Il Figlio e Verbo di Dio, generato dal
Μητρὸς γεννηθέντα, Υἱὸν καὶ Λόγον Padre prima dei secoli, senza madre,
τοῦ Θεοῦ, ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, negli ultimi tempi tu lo hai generato in-
ἐκύησας σεσαρκωμένον, ἐξ ἁγνῶν carnato dal tuo sangue puro, o Madre
αἱμάτων σου, Θεοκυῆτορ ἄνευ ἀν- di Dio, senza conoscere uomo: pregalo
δρός, ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν, perché prima della fine ci doni la re-
ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. missione dei peccati.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia apostoliká.
Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.
Δύναμιν οὐράνιον, τοῦ Παρακλή- Ricevuta la celeste potenza del Para-
του λαβόντες, τῶν ἐχθρῶν τὰς φά- clito, gli apostoli di Cristo misero in
λαγγας, οἱ Χριστοῦ Ἀπόστολοι, ἐτρο- rotta le falangi dei nemici: confutarono
πώσαντο. Βασιλεῖς ἤλεγξαν, καὶ σο- re e confusero sapienti, essi, incolti e il-
φοὺς ᾔσχυναν, ἰδιῶται καὶ ἀγράμμα- letterati; nudi e disarmati si misero in
τοι, γυμνοὶ καὶ ἄοπλοι, εὐαγγελικῶς campo secondo il vangelo. Con la pa-
παρετάξαντο, τῷ λόγῳ δὲ τῆς χάρι- rola della grazia operarono prodigi, e
τος, τὰς τερατουργίας εἰργάσαντο, cosí, rese le genti obbedienti a Cristo,
καὶ οὕτω τὰ ἔθνη, ὑπήκοα ποιούμε- con sicurezza intercedono per le anime
νοι Χριστῷ, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύου- nostre.
σιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Σὲ ἐπιποθήσαντες, οἱ εὐκλεεῖς Μα- I martiri gloriosi, desiderando te e
θηταί σου, καὶ ἀπαρνησάμενοι, ἑαυ- rinnegando se stessi, ti hanno seguito
τοὺς προθύμως σοι, ἠκολούθησαν, con ardore; prendendo la croce dietro
καὶ Σταυρὸν ἄραντες, σοῦ αὐτοῦ ὀπί- di te, per ubbidire al tuo comando,
σω, πειθαρχοῦντες τῇ προστάξει hanno abbandonato la terra e hanno
σου, τὴν γῆν κατέλιπον, καὶ τοὺς οὐ- ereditato i cieli, convertendo le genti
107
Tono II pl. Mercoledì — Sera
ρανοὺς ἐκληρώσαντο, τὰ ἔθνη ἐπι- alla vera conoscenza di te; e ora, dopo
στρέφοντες, εἰς τὴν ἀληθῆ σου ἐπί- essere stati sempre ubbidienti in tutto,
γνωσιν, καὶ νῦν διὰ πάντων, ὑπήκοοι intercedono con sicurezza per le anime
γενόμενοι ἀεί, ἐν παρρησίᾳ πρε- nostre.
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Un altro stichirón, di san Nicola.
Χριστὲ Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ Il terzo giorno sei risorto.
Νικόλαε μακάριε, προσπίπτοντά Beato Nicola, abbi compassione, ti
με οἴκτειρον, δέομαί σου, καὶ τὰ ὄμ- prego, di me che mi getto ai tuoi piedi,
ματα σοφέ, φώτισον τῆς ψυχῆς μου, e illumina, o sapiente, gli occhi della
ἵνα καθαρῶς βλέψω, τὸν φωτοδότην mia anima, perché io veda puramente
καὶ οἰκτίρμονα. il datore di luce, il compassionevole.
Apósticha apostoliká.
Ποτὲ οἱ Μαθηταί σου Χριστέ, ἐν Un tempo i tuoi discepoli, o Cristo,
πλοίῳ χειμαζόμενοι, ἀνεβόων· Διδά- sbattuti dalla tempesta sulla barca, gri-
σκαλε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα, davano: Maestro, salvaci, periamo! E
καὶ νῦν ἡμεῖς κραυγάζομεν, Φιλάν- ora noi gridiamo: Salvatore nostro
θρωπε Σωτὴρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ amico degli uomini, liberaci dalle an-
τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν δεόμεθα. gustie, ti preghiamo.
Κύριε, οἱ Ἀπόστολοι κατέλαβον, Signore, i tuoi apostoli raggiunsero
ποτὲ μὲν τὸ βάθος τῆς θαλάσσης διὰ ora il fondo del mare con le reti, ora le
δικτύων, ποτὲ δὲ τὸ ὕψος τῆς Βασι- altezze del regno con le dottrine; con la
λείας διὰ δογμάτων, καὶ τῇ μὲν τέ- loro arte esplorarono l’insondabile
χνῃ, τὸν ἀκατάληπτον βυθὸν ἠρεύ- abisso, e con la fede raggiunsero il tuo
νησαν, τῇ δὲ πίστει, τὸν ἀπερίγρα- seno immenso e annunciarono al
πτόν σου κόλπον ἔφθασαν, καὶ τῷ mondo il Figlio tuo che è oltre il tempo.
κόσμῳ ἐκήρυξαν τὸν ἄχρονον Υἱόν Per l’intercessione loro e di tutti i santi,
σου, ὧν ταῖς πρεσβείαις, καὶ πάντων abbi pietà di noi.
τῶν Ἁγίων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Martyrikón.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, τοῖς Μάρ- La tua croce, Signore, è divenuta per
τυσι γέγονεν, ὅπλον ἀήττητον· ἔβλε- i tuoi martiri arma invincibile: essi in-
πον γὰρ τὸν προκείμενον θάνατον, fatti guardavano alla morte che stava
καὶ προβλέποντες τὴν μέλλουσαν loro innanzi, ma prevedendo la vita fu-
ζωήν, τῇ ἐλπίδι τῇ εἰς σὲ ἐνεδυνα- tura, trovavano forza per la speranza
108
Tono II pl. Giovedì — Orthros
μοῦντο. Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσιν, riposta in te. Per le loro suppliche, abbi
ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀλη- O Madre di Dio, tu sei la vera vite
θινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς che ha prodotto il frutto della vita. Noi
ζωῆς, σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέ- ti imploriamo: intercedi, o Sovrana, in-
σποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ sieme con gli apostoli e tutti i santi, per-
πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ché sia fatta misericordia alle anime no-
ψυχὰς ἡμῶν. stre.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Ἁγία Δέσποινα ἁγνή, τοῦ Θεοῦ Santa e pura Sovrana, Madre del no-
ἡμῶν Μήτηρ, ἡ τῶν ἁπάντων ποιη- stro Dio, tu che hai ineffabilmente par-
τήν, ἀπορρήτως τεκοῦσα, ἱκέτευε σὺν torito il Creatore di tutti, implora in
Ἀποστόλοις ἱεροῖς, ἑκάστοτε τὴν ogni tempo la sua bontà, insieme ai sa-
ἀγαθότητα αὐτοῦ, παθῶν ἡμᾶς λυ- cri apostoli, perché egli ci riscatti dalle
τρώσασθαι, καὶ ἄφεσιν ἡμῖν, δοῦναι nostre passioni e ci doni la remissione
ἁμαρτημάτων. dei peccati.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká.
Ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου, πα- Come ti sei presentato in mezzo ai
ρεγένου Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς tuoi discepoli, o Salvatore, donando
αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ' ἡμῶν καὶ loro la pace, cosí vieni anche tra noi, e
σῶσον ἡμᾶς. salvaci.
Un altro káthisma. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del
mondo.
Ὡς φῶς σταλέντες ἐπὶ γῆς, ἐφω- Inviati come luce sulla terra, avete il-
τίσατε πάντας, σοφοῖς διδάγμασιν luminato tutti con i vostri sapienti inse-
ὑμῶν, καὶ ἐν δόγμασι θείοις διώξα- gnamenti, fugando con divine dottrine
ντες, πολυθεΐας σκοτασμόν, καὶ la tenebra del politeismo, facendo ri-
λάμψαντες τὸν τῆς Τριάδος φωτι- splendere la luce della Trinità e sal-
σμόν, καὶ σώσαντες λαοὺς πολλούς, vando molti popoli dal cupo inganno,
ἐκ πλάνης ἀφεγγοῦς, Ἀπόστολοι τοῦ o apostoli del Salvatore.
109
Tono II pl. Giovedì — Orthros
Σωτῆρος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην Aprici la porta della compassione, o
ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, benedetta Madre di Dio, non permet-
ἐλπίζοντες εἰς σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, tere che restiamo delusi, noi che spe-
ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περι- riamo in te: possiamo, grazie a te, es-
στάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία, τοῦ sere liberati dalle avversità, perché tu
γένους τῶν Χριστιανῶν. sei la salvezza del popolo cristiano.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τῶν Ἀποστόλων σου ἡ μνήμη La memoria dei tuoi apostoli, Si-
Κύριε, ἀνεδείχθη ὡς Παράδεισος ὁ ἐν gnore, è divenuta come il paradiso in
Ἐδέμ· ἐν αὐτῇ γὰρ ἀγάλλεται ἡ Eden: in essa infatti tutta la terra esulta.
Οἰκουμένη· διὸ δίδου ἡμῖν ταῖς αὐτῶν Donaci dunque per le loro suppliche la
ἱκεσίαις, εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. pace e la grande misericordia.
Ἡ δωδεκὰς τῶν Ἀποστόλων Κύριε, La schiera dei tuoi dodici apostoli,
δωδεκάπυρσος ὡς ἥλιος, ὤφθη τῇ γῇ· Signore, è apparsa sulla terra come sole
δι' αὐτῶν γὰρ ἐμάρανας, πλάνης τὴν dai dodici fuochi: con essa infatti hai
βλάβην, δι' αὐτῶν καταυγάζεις ψυ- consumato i mali prodotti dall’in-
χάς, τῶν σῶν δούλων, δι' ὧν καὶ ganno; per mezzo suo, rischiari le
ἡμᾶς, σῶσον εὔσπλαγχνε. anime dei tuoi servi; grazie ad essa,
salva anche noi, o compassionevole.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo.
Ἁγία Δέσποινα Ἁγνή, τοῦ Θεοῦ Santa e pura Sovrana, Madre del no-
ἡμῶν Μήτηρ, ἡ τῶν ἁπάντων ποιη- stro Dio, tu che hai ineffabilmente par-
τήν, ἀπορρήτως τεκοῦσα, ἱκέτευε σὺν torito il Creatore di tutti, implora in
Ἀποστόλοις ἱεροῖς, ἑκάστοτε τὴν ogni tempo la sua bontà, insieme ai sa-
ἀγαθότητα αὐτοῦ, παθῶν ἡμᾶς λυ- cri apostoli, perché egli ci riscatti dalle
τρώσασθαι, καὶ ἄφεσιν ἡμῖν, δοῦναι nostre passioni e ci doni la remissione
ἁμαρτημάτων. dei peccati.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τῇ σαγήνῃ τῆς ἐνθέου πίστεως, Rovesciando le doppiezze con la rete
τὰς διπλόας ἀνατρέψαντες οἱ ἁλιεῖς, della fede divina, i pescatori hanno

110
Tono II pl. Giovedì — Orthros
ἐκ βυθοῦ ματαιότητος εἵλκυσαν tratto tutti dall’abisso della vanità, e li
πάντας, καὶ παρέσχον αὐτοὺς τῷ hanno offerti a Dio per onorarlo e per
Θεῷ εὐσεβοῦντας, καὶ τοῦτον ἀεὶ με- magnificarlo sempre.
γαλύνοντας.
Martyrikón.
Τῶν Ἁγίων σου ἡ μνήμη Κύριε, La memoria dei tuoi santi, Signore, è
ἀνεδείχθη ὡς παράδεισος ὁ ἐν Ἐδέμ· divenuta come il paradiso in Eden: in
ἐν αὐτῇ γὰρ ἀγάλλεται πᾶσα ἡ κτί- essa infatti tutta la creazione esulta; per
σις. Διὸ παράσχου ἡμῖν, τῇ αὐτῶν le loro suppliche, concedici dunque la
παρακλήσει, εἰρήνην καὶ τὸ μέγα pace e la grande misericordia.
ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐν τῷ Ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης σου, Stando nel tempio della tua gloria, ci
ἐν οὐρανῷ ἑστάναι νομίζομεν· Θε- sembra di stare in cielo. Madre di Dio,
οτόκε, πύλη ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖν porta celeste, aprici la porta della tua
τὴν θύραν τοῦ ἐλέους σου. misericordia.
Canone dei santi apostoli. Ode 9. Irmós.
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, Non è possibile agli uomini vedere
ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ Dio che le schiere degli angeli non
τάγματα, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη osano fissare: ma grazie a te, o tutta
βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὂν pura, il Verbo si è mostrato ai mortali
μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις incarnato; e noi, magnificando lui in-
Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. sieme con gli eserciti celesti, diciamo te
beata.
Tropari.
Θεὸν ἀνθρώποις προσομιλήσα- Annunciando a tutto il mondo Dio
ντα, καὶ τὸ θνητὸν ἑνώσει ἀσυγκρίτῳ che ha conversato con gli uomini, e che
θεώσαντα, εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον con un’incomparabile unione ha deifi-
κηρύξαντες, πάντας ἀθέου πλάνης, cato ciò che è mortale, avete liberato
ἠλευθερώσατε· ὅθεν μακαρίζεσθε tutti dall’inganno ateo: per questo, o
ἀεί, θεῖοι Ἀπόστολοι. apostoli divini, sempre siete procla-
mati beati.
Χριστοῦ τὸ πάθος ἐξεικονίζοντες, Voi che, per gli svariati patimenti del
διὰ παθῶν τοῦ σώματος ποικίλων corpo, portate l’immagine della pas-
111
Tono II pl. Giovedì — Orthros
Ἀπόστολοι, τῆς σαρκός μου τὰ πάθη sione di Cristo, o apostoli, mortificate
νεκρώσατε, καὶ τὴν ἐξασθενοῦσαν, le passioni della mia carne, e date vita
καὶ κινδυνεύουσαν, καὶ νενεκρω- alla mia anima esausta, in pericolo, in
μένην μου ψυχὴν ζωοποιήσατε. uno stato mortale.
Ὁδὸς γενοῦ μοι καθοδηγοῦσά με, Sii per me via che mi conduce alla
πρὸς ἀπλανῆ ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου via sicura dei tuoi comandamenti, o
Φιλάνθρωπε, ἁμαρτίας πεσόντι εἰς amico degli uomini, perché sono ca-
βάραθρα, καὶ περιπλανωμένῳ, καὶ duto nei baratri del peccato, vado er-
ἀποκλίναντι, ἐπὶ τὰς ὁδούς τὰς πο- rando e pericolosamente deviando
νηράς, καὶ κινδυνεύοντι. verso vie cattive.
Theotokíon.
Χοροὶ Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων I cori degli angeli, degli arcangeli e
τε, Ἐξουσιών, Δυνάμεις, καὶ Ἀρχαί, delle potestà, le potenze, i principati, e
Κυριότητες, Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, le dominazioni, i cherubini, i serafini e
καὶ θρόνοι Χριστέ, δῆμος τῶν Ἀπο- i troni, o Cristo, e l’assemblea degli
στόλων, σὺν τῇ Τεκούσῃ σε, μόνε δυ- apostoli, ti implorano insieme a colei
σωποῦσι Βασιλεῦ. Σῶσον τοὺς che ti ha partorito, o solo Re: Salva i
δούλους σου. tuoi servi.
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἡ τὸ Χαῖρε δι' Ἀγγέλου δεξαμένη, Tu che hai accolto il ‘Gioisci’ dell’an-
καὶ τεκοῦσα τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, gelo e hai partorito, o Vergine, il tuo
Παρθένε σῷζε τοὺς σὲ μεγαλύνο- Creatore, salva quelli che ti magnifi-
ντας. cano.
Tropari.
Ἱερέων, καλλονὴ θαυμάτων βρύ- Bellezza dei sacerdoti, sorgente di
σις, ἐκδυσώπει, Θεὸν τὸν φιλάνθρω- prodigi, scongiura il Dio amico degli
πον, ἁμαρτημάτων, εὑρεῖν ἡμᾶς ἄφε- uomini perché possiamo trovare re-
σιν. missione per i nostri peccati.
Ὥσπερ πάλαι, τοὺς δεσμώτας ἐλυ- Come liberasti un tempo i prigio-
τρώσω, τοῦ θανάτου, ἡμᾶς οὕτω nieri dalla morte, cosí libera noi dalle
λύτρωσαι, πειρατηρίων, τοῦ βίου prove della vita, o Nicola.
Νικόλαε.
Σὺ ἐν Μύροις, τῆς Λυκίας τε- Sepolto in Mira di Licia, fai scaturire
112
Tono II pl. Giovedì — Orthros
θαμμένος, μύρα βρύεις, πάντοτε in ogni tempo unguenti profumati, o
Νικόλαε, τὴν δυσωδίαν, τῶν παθῶν Nicola, che dissipano il cattivo odore
διώκοντα. delle passioni.
Ἡ τοῦ Κτίστου, παρουσία ἐπὶ L’avvento del Creatore è alle porte:
θύραις, μὴ ἀμέλει, ψυχὴ ἀλλὰ βόη- non essere negligente, o anima, ma
σον· Ταῖς Νικολάου, Χριστὲ εὐχαῖς grida: Per le preghiere di Nicola, sal-
σῶσόν με. vami, o Cristo.
Theotokíon.
Φῶς τεκοῦσα, τῆς καρδίας μου τὰς O tu che hai partorito la luce, illu-
κόρας, ἀβλεπτούσας, Πανύμνητε mina gli occhi senza vista del mio
φώτισον, ἵνα ὑμνῶ σε, διὰ σοῦ cuore, o degna di ogni canto, perché,
σῳζόμενος. salvandomi grazie a te, a te io inneggi.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Ποτὲ οἱ Μαθηταί σου Χριστέ, ἐν Un tempo i tuoi discepoli, o Cristo,
πλοίῳ χειμαζόμενοι, ἀνεβόων· Διδά- sbattuti dalla tempesta sulla barca, gri-
σκαλε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα, davano: Maestro, salvaci, periamo! E
καὶ νῦν ἡμεῖς κραυγάζομεν· Φιλάν- ora noi gridiamo: Salvatore nostro
θρωπε Σωτὴρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ amico degli uomini, liberaci dalle an-
τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν δεόμεθα. gustie, ti preghiamo.
Κύριε, οἱ Ἀπόστολοι κατέλαβον, Signore, i tuoi apostoli raggiunsero
ποτὲ μὲν τὸ βάθος τῆς θαλάσσης διὰ ora il fondo del mare con le reti, ora le
δικτύων, ποτὲ δὲ τὸ ὕψος τῆς Βασι- altezze del regno con le dottrine; con la
λείας διὰ Δογμάτων, καὶ τῇ μὲν τέ- loro arte esplorarono l’insondabile
χνῃ, τὸν ἀκατάληπτον βυθὸν ἠρεύ- abisso, e con la fede raggiunsero il tuo
νησαν, τῇ δὲ πίστει, τὸν ἀπερίγρα- seno immenso e annunciarono al
πτόν σου κόλπον ἔφθασαν, καὶ τῷ mondo il Figlio tuo che è oltre il tempo.
κόσμῳ ἐκήρυξαν τὸν ἄχρονον Υἱόν Per l’intercessione loro e di tutti i santi,
σου, ὧν ταὶς πρεσβείαις, καὶ πάντων abbi pietà di noi.
τῶν Ἁγίων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Martyrikón.

Τοὺς Ἁγίους ἐθαυμάστωσε, καὶ Ha reso mirabili il Dio nostro i santi


Ἁγίας ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἀγαλλιᾶσθε καὶ e le sante: esultate e rallegratevi, voi
εὐφραίνεσθε, πάντες οἱ δοῦλοι tutti suoi servi, perché ha preparato
αὐτοῦ· ὑμῖν γὰρ ἡτοίμασε τὸν στέφα- per voi la sua corona e il suo regno; ma,

113
Tono II pl. Giovedì — Sera
νον, καὶ τὴν Βασιλείαν αὐτοῦ, ἀλλ' vi preghiamo, non dimenticatevi di
αἰτοῦμεν, καὶ ἡμῶν μὴ ἐπιλάθησθε. noi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ Il terzo giorno sei risorto.
Μεγάλων χαρισμάτων ἁγνή, Παρ- Di grandi doni sei stata fatta degna,
θένε Θεομῆτορ σεμνή, ἠξιώθης, ὅτι o Vergine pura, Madre di Dio venera-
ἔτεκες σαρκί, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, bile, perché nella carne hai partorito co-
Χριστὸν τὸν ζωοδότην, εἰς σωτηρίαν lui che è uno della Trinità, Cristo, il da-
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. tore di vita, per la salvezza delle anime
nostre.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Μεγάλων χαρισμάτων ἁγνή, Παρ- Di grandi doni sei stata fatta degna,
θένε Θεομῆτορ σὺ ἠξιώθης, ὅτι ἔτε- o Vergine pura, Madre di Dio venera-
κες σαρκί, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, Χρι- bile, perché nella carne hai partorito co-
στὸν τὸν ζωοδότην, εἰς σωτηρίαν τῶν lui che è uno della Trinità, Cristo, il da-
ψυχῶν ἡμῶν. tore di vita, per la salvezza delle anime
nostre.

Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono pl. 2. Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ Il terzo giorno sei risorto.

Μακρόθυμε φιλάνθρωπε, Θεέ μου O longanime, amico degli uomini,


πολυέλεε, καὶ οἰκτίρμον, πῶς ὑπήνε- mio Dio ricco di misericordia e pietoso,
γκας σφαγήν, καὶ νέκρωσιν ἐν ξύλῳ, come dunque hai subíto l’immolazione
ὑπὲρ ἀνθρώπων γένους; Δοξολο- e la morte in croce per il genere
γοῦμέν σου τὸ εὔσπλαγχνον. umano? Noi rendiamo gloria alla tua
amorosa compassione.
Ῥαπίσματα ὑπήνεγκας, καὶ Hai subíto schiaffi, crocifissione e ol-
σταύρωσιν μακρόθυμε, καὶ ὀνείδη, traggi, o longanime, perché volevi re-
θέλων πάντας ἐκ χειρός, λυτρώσα- dimere tutti dalla mano del seduttore,
σθαι τοῦ πλάνου, ὁ μόνος ζωοδότης, o solo datore di vita: tutto tu sopporti,
καὶ πάντα φέρεις Ὑπεράγαθε. o piú che buono.

114
Tono II pl. Giovedì — Sera
Un altro stichirón, della Madr e di Dio.
Ἡ ἀπεγνωσμένη Degna di essere ignorata.
Κατακαμπτομένην δυσφορωτάτῳ, La mia anima accasciata e incurvata
βάρει τὴν ψυχήν μου, τῷ τῶν πται- sotto il peso oltremodo importabile
σμάτων, καὶ κατασυγκύπτουσαν, delle colpe, raddrizzala tu, o Vergine:
ἀνόρθωσον Παρθένε· σὺ γὰρ τὸν perché a te è facile, con la tua famiglia-
τοὺς κατερραγμένους, ἀνορθοῦντα rità di madre, placare il Salvatore che
Σωτῆρα, ἔχεις πειθόμενον εὐκόλως, rialza gli abbattuti. E con la tua media-
μητρικῇ παρρησίᾳ, καὶ διάρρηξον σῇ zione, strappa, te ne prego, l’obbliga-
μεσιτείᾳ, τῆς ἁμαρτίας τὸ χειρόγρα- zione scritta del peccato, per la tua
φον δέομαι, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. grande misericordia.
Apósticha stavrósima.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ La tua croce, Signore, è vita e soc-
ἀντίληψις, ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καὶ corso del tuo popolo; confidando in
ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρω- essa, noi cantiamo te, nostro Dio croci-
θέντα, σαρκὶ Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, fisso nella carne: abbi pietà di noi.
ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε, Παράδεισον La tua croce, Signore, ha aperto il pa-
ἤνοιξε, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ radiso al genere umano, e noi, redenti
ἐκ φθορᾶς λυτρωθέντες, σὲ τὸν dalla corruzione, cantiamo te, nostro
σταυρωθέντα, σαρκὶ Θεὸν ἡμῶν Dio crocifisso nella carne: abbi pietà di
ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς. noi.
Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ ἠρνή- I tuoi martiri, Signore, non ti hanno
σαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν rinnegato, dai tuoi comandamenti non
ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, si sono allontanati: per la loro interces-
ἐλέησον ἡμᾶς. sione, abbi pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ Il terzo giorno sei ri-
sorto.
Παρίστατο τῷ ξύλῳ ποτέ, καιρῷ Stava un tempo presso l’albero della
τῷ τῆς σταυρώσεως, ἡ Παρθένος, σὺν croce, al momento della crocifissione,
παρθένῳ μαθητῇ, καὶ κλαίουσα la Vergine insieme al vergine disce-
ἐβόα· Οἴμοι πῶς πάσχεις πάντων, polo, e piangendo esclamava: Ahimè,

115
Tono II pl. Venerdì — Orthros
Χριστὲ ὑπάρχων ἡ ἀπάθεια! come soffri, o Cristo, tu che di tutti sei
l’impassibilità!
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Θεοτόκε Παρθένε, ἱκέτευε τὸν Υἱ- Madre di Dio Vergine, supplica il
όν σου, τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα tuo Figlio che volontariamente è stato
ἐν Σταυρῷ, καὶ τὸν κόσμον ἐκ πλά- confitto in croce e ha liberato il mondo
νης ἐλευθερώσαντα, Χριστὸν τὸν Θε- dall’inganno, Cristo Dio nostro, perché
ὸν ἡμῶν, τοῦ ἐλεῆσαι τάς ψυχὰς abbia pietà delle anime nostre.
ἡμῶν.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρω- Oggi si compie la parola profetica:
ται λόγιον· ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν, perché, ecco, noi adoriamo il luogo
εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες dove si sono posati i tuoi piedi, Si-
σου Κύριε, καὶ ξύλου σωτηρίας γευ- gnore; e avendo gustato dell’albero
σάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν, della salvezza, abbiamo ottenuto la li-
ἐλευθερίας ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς berazione dalle passioni del peccato,
Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. per l’intercessione della Madre di Dio,
o solo amico degli uomini.
Μόνον ἐπάγη, τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Appena l’albero della tua croce fu
Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη- piantato, o Cristo, si scossero le fonda-
σαν, τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ menta della morte, o Signore: ciò che
κατέπιε πόθῳ ὁ ᾅδης, ἀπέλυσε con brama aveva inghiottito, l’ade lo
τρόμῳ. Ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν rese con tremore. Ci hai mostrato la tua
σου Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν σε Υἱὲ salvezza, o santo, e noi ti diamo gloria,
Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς. o Figlio di Dio: abbi pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del
mondo.
Ἡ μόνη ἄμωμος Ἀμνάς, Θεοτόκε Sola agnella immacolata, Vergine
Παρθένε, τὸν ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν, Madre di Dio, vedendo pendere volon-
σαρκωθέντα ὁρῶσα, κρεμάμενον tariamente dalla croce colui che dal tuo
ἐθελουσίως ἐν Σταυρῷ, ἐκραύγαζες sangue puro si era incarnato, tu escla-
116
Tono II pl. Venerdì — Orthros
Κόρη, ἐν δάκρυσι πικροῖς· Υἱέ μου mavi, o Vergine, tra lacrime amare: Fi-
ἀνεξίκακε, ὑμνῶ σου τὴν φρικτήν, glio mio paziente, io canto tutta la tua
πᾶσαν οἰκονομίαν. tremenda economia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται· ἐν La tua croce, Signore, è piena di san-
αὐτῷ γὰρ γίνονται ἰάματα, τοῖς tità: in essa infatti trovano guarigione i
ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις, δι' αὐτοῦ malati per il peccato; per essa, a te ci
σοι προσπίπτομεν· Ἐλέησον ἡμᾶς. prostriamo. Abbi pietà di noi.
Κύριε, κατέκρινάν σε Ἰουδαῖοι Signore, i giudei condannarono a
θανάτῳ, τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων, οἱ morte te, vita di tutti; coloro che per la
τὴν Ἐρυθρὰν ῥάβδῳ πεζεύσαντες, verga di Mosè avevano attraversato a
Σταυρῷ σε προσήλωσαν, καὶ οἱ ἐκ piedi il Mar Rosso, inchiodarono te alla
πέτρας μέλι θηλάσαντες, χολήν σοι croce; coloro che avevano succhiato il
προσήνεγκαν, ἀλλ' ἑκὼν ὑπέμεινας, miele dalla pietra, ti offrirono fiele; ma
ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς, τῆς δουλείας tutto hai volontariamente sopportato
τοῦ ἐχθροῦ, Κύριε δόξα σοι. per liberarci dalla schiavitú del nemico.
O Cristo Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν.. Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del
mondo.
Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ, ἡ Παρ- Stando presso la croce, la Vergine
θένος καὶ Μήτηρ, τοῦ ἄνευ πάθους Madre di colui che senza passione, ol-
ἐξ αὐτῆς, ὑπὲρ νοῦν σαρκωθέντος, tre ogni comprensione, aveva partorito
ἐκραύγαζε δακρυρροοῦσα μητρικῶς· incarnato, gridava, lasciando scorrere
οὐ φέρω σε νεκρὸν κρεμάμενον ὁρᾷν, lacrime materne: Non sopporto di ve-
πνοὴν τὸν παρεχόμενον, τοῖς ζῶσιν derti pendere morto, tu che dai il re-
ἐπὶ γῆς, ὦ Υἱὲ καὶ Θεέ μου. spiro a quelli che vivono sulla terra, o
mio Figlio e Dio.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo.
Σταυρὲ δαιμόνων ἐλατήρ, ἰατρὲ Croce che scacci i demoni, curatrice
τῶν νοσούντων, ἰσχὺς καὶ φύλαξ τῶν degli infermi, forza e custode dei fe-
πιστῶν, Βασιλέων τὸ νῖκος, τὸ καύ- deli, vittoria dei re, vero vanto degli or-
χημα τῶν Ὀρθοδόξων ἀληθῶς, τὸ todossi, sostegno della Chiesa di Cri-

117
Tono II pl. Venerdì — Orthros
στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι- sto: sii nostra sicurezza, baluardo e sen-
στοῦ, γενοῦ ἡμῖν ἀσφάλεια, καὶ τεῖ- tinella, o legno benedetto.
χος καὶ φρουρός, ξύλον εὐλογη-
μένον.
Martyrikón.
Φῶς δικαίοις διὰ παντός· οἱ γὰρ Luce perpetua per i giusti: poiché,
Ἅγιοι ἐν σοὶ φωτισθέντες, κα- resi luminosi in te, i santi risplendono
ταλάμπουσιν ἀεὶ ὡς φωστῆρες, sempre come astri, spegnendo la lam-
λύχνον ἀσεβῶν σβέσαντες, ὧν ταῖς pada degli empi; per le loro preghiere,
εὐχαῖς, σὺ φωτιεῖς λύχνον μου Κύριε, Salvatore nostro, tu illuminerai la mia
καὶ σῶσόν με. lampada, Signore, e mi salverai.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Παναγία Θεοτόκε, τὸν χρόνον τῆς Santissima Madre di Dio, non ab-
ζωῆς μου, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, bandonarmi nel tempo della mia vita:
ἀνθρωπίνη προστασία, μὴ καταπι- non affidarmi a una protezione umana,
στεύσῃς με, ἀλλ' αὐτὴ ἀντιλαβοῦ, καὶ ma tu stessa soccorrimi, e abbi pietà di
ἐλέησόν με. me.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, κα- Non piangere per me, o Madre, ve-
θορῶσα ἐν τάφῳ, ὂν ἐν γαστρὶ ἄνευ dendo nella tomba il Figlio che senza
σπορᾶς, συνέλαβες Υἱόν· ἀναστήσο- seme hai concepito in grembo: perché
μαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ io risorgerò e sarò glorificato, e poiché
ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, sono Dio, incessantemente innalzerò
τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ μεγαλύ- nella gloria coloro che con fede e amore
νοντας. magnificano te.
Tropari.
Ἵνα τὸν βρώσει φθαρέντα, ἐνη- Per redimere dalla corruzione, nella
δόνῳ τοῦ ξύλου, μόνε Σωτὴρ ὡς ἀγα- tua bontà, colui che si era corrotto per
θός, λυτρώσῃ τῆς φθορᾶς, σταυρω- aver mangiato il piacevole frutto
θῆναι σαρκί, θανατωθῆναί τε, κατε- dell’albero, o solo Salvatore, hai accet-
δέξω, ὑμνοῦμεν, ἀπαύστως Ἰησοῦ, tato di essere crocifisso nella carne e

118
Tono II pl. Venerdì — Orthros
τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ δυνα- messo a morte: e noi incessantemente
στείαν σου. cantiamo, o Gesú, la tua grande com-
passione e la tua grande potenza.
Ὢ πῶς ὑπέστης ὀδύνας, ἐν Σταυρῷ O quali dolori sopportasti, disteso
ἡπλωμένος, τῶν ὀδυνῶν τῶν χαλε- sulla croce, per sollevare me da terribili
πῶν, ἐξαίρων με Σωτήρ! πῶς dolori, o Salvatore! E come, incoronato
ἀκάνθας στεφθείς, πάσας ἔκαυσας di spine, hai strappato tutte le spine
τῶν παθῶν τὰς ἀκάνθας! πῶς ὄξος delle passioni! E come, abbeverato di
ποτισθείς, εὐφροσύνης κρατῆρα, aceto, hai versato per noi un calice di
ἡμῖν ἐκέρασας! letizia!
Martyriká.
Στενοχωρούμενοι πόνοις, καὶ εἱρκ- Tutti stretti nelle angustie, in carcere,
ταῖς ὁμιλοῦντες, καὶ μεληδὸν οἱ Ἀ- con le membra orribilmente mutilate, o
θληταί, τεμνόμενοι δεινῶς, καὶ τρο- atleti, crudelmente stirati sulle ruote e
χοῖς ἀπηνῶς κατατεινόμενοι, καὶ βο- dati in pasto alle belve, non avete rin-
ρὰ τοῖς θηρίοις διδόμενοι, Χριστόν, negato Cristo, Sovrano dell’universo.
τὸν ἁπάντων Δεσπότην, οὐκ ἐξηρνή-
σαντο.
Ἡλιακῶν λαμπηδόνων, πλειοτέ- Risplende piú di splendori solari la
ρως ἐκλάμπει, τῶν Ἀθλητῶν ἡ παμ- lietissima e gloriosissima memoria de-
φαής, καὶ εὔσημος μνήμη, καὶ ψυχὰς gli atleti, illumina ad ogni momento le
εὐσεβῶν φωτίζει πάντοτε, καὶ διώκει anime pie, fuga l’oscurità delle pas-
τὸ σκότος, παθῶν καὶ πειρασμῶν, sioni e delle tentazioni, dissipa la pro-
καὶ δαιμόνων σκεδάζει, ζόφον βαθύ- fondissima tenebra dei demoni.
τατον.
Stavrotheotokíon.
Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, καὶ Tu porti colui che tutto porta, e tieni
κατέχεις ὡς βρέφος, ἐν ταῖς χερσὶ τὸν tra le mani come infante colui che ci ha
ἐκ χειρός, ῥυσάμενον ἡμᾶς, πολεμίου strappati dalla mano del nemico che ci
ἐχθροῦ ἄχραντε Δέσποινα, καὶ ὁρᾷς osteggia, o Sovrana immacolata; e
ἐπὶ ξύλου, ὑψούμενον Σταυροῦ, τὸν guardi, innalzato sul legno della croce,
ἐκ βόθρου κακίας, ἡμᾶς ῥυσάμενον. colui che ci ha strappati dalla fossa del
vizio.

119
Tono II pl. Venerdì — Orthros
Canone della Madre di Dio. Ode 9. Lo stesso irmós.
Χαρᾶς ἡμῖν αἰωνίου, καὶ ζωῆς ἀνε- Tu sei soprannaturalmente dive-
δείχθης, ὑπερφυῶς Θεογεννῆτορ, nuta, o Genitrice di Dio, colei che ci
πρόξενος Ἁγνή, τὸν Σωτῆρα πάντων procura gioia eterna e vita, o pura, per-
κυοφορήσασα, τὸν τῆς γῆς ἐκ προ- ché hai generato il Salvatore di tutti, co-
σώπου, πᾶν δάκρυον σαφῶς, ἀφε- lui che veramente ha tolto ogni lacrima
λόντα καὶ πᾶσι, χαρὰν βραβεύσαντα. dalla faccia della terra e a tutti ha asse-
gnato la gioia.
Ψάλλων Δαυῒδ σὸς προπάτωρ, κι- Davide tuo progenitore, salmeg-
βωτόν σε προέφη, συμβολικῶς καὶ giando, ti ha chiamata simbolicamente
θείου μάννα, χρυσῆν στάμνον Μω- arca, e Mosè, il veggente, urna d’oro
σῆς ὁ θεόπτης· καὶ γὰρ ἐχώρησας, della divina manna, o pura, perché tu
τὸν ἐν κόλποις πατρῴοις, ὑπάρχοντα hai accolto in te, o Madre di Dio, colui
ἀεί, Θεοτόκε· διό σε ὕμνοις δοξάζο- che è sempre nel seno paterno: con inni
μεν. dunque noi ti glorifichiamo.
Ὡς ἀληθῶς ὑπερτέρα, πάσης Sei realmente piú elevata di tutto il
κτίσεως πέλεις· τὸν γὰρ Θεὸν τῶν creato, poiché hai generato nella carne
ἁπάντων, ἐκύησας σαρκί· διό σε προ- il Dio delle creature: per questo noi ti
στάτιν ἔχομεν Δέσποινα, καὶ ἐλπίδα abbiamo quale protettrice, o Sovrana,
βεβαίαν, καὶ τεῖχος ὀχυρόν, διὰ σοῦ quale salda speranza e muro fortifi-
σωτηρίας τυχεῖν ἐλπίζοντες. cato, e speriamo di giungere, grazie a
te, alla salvezza.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Ἐν τῷ Σταυρῷ τὴν ἐλπίδα κέκτη- La mia speranza è nella croce, o Cri-
μαι, καὶ ἐν αὐτῷ καυχώμενος βοῶ· sto, e gloriandomi in essa, esclamo: O
Φιλάνθρωπε Κύριε, τὴν ἀλαζονείαν Signore amico degli uomini, abbatti
κατάβαλε, τῶν μὴ ὁμολογούντων σε, l’arroganza di chi non ti confessa come
Θεὸν καὶ ἄνθρωπον. Dio e uomo.
Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμενοι, τῷ Protetti dalla croce come da un
ἐχθρῷ ἀντιτασσόμεθα, μὴ δειλιῶν- muro, noi affrontiamo il nemico, senza
τες τὰς αὐτοῦ μεθοδείας καὶ ἐνέδρας· temerne le arti e le insidie: perché il su-
ὁ γὰρ ὑπερήφανος κατήργηται, καὶ perbo è stato annientato e giace calpe-
καταπεπάτηται, τῇ δυνάμει τοῦ ἐν stato per la potenza del Cristo confitto
ξύλῳ, προσπαγέντος Χριστοῦ. alla croce.

120
Tono II pl. Venerdì — Sera
Martyrikón.
Κύριε, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων σου, Signore, nella memoria dei tuoi
πᾶσα ἡ κτίσις ἑορτάζει, οὐρανοὶ santi, tutta la creazione è in festa: esul-
ἀγάλλονται σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, καὶ ἡ tano i cieli insieme agli angeli e la terra
γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις. si allieta insieme agli uomini. Per le
Αὐτῶν ταὶς παρακλήσεσιν, ἐλέησον loro suppliche, abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐπάγην μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἐν Sono stato confitto al legno come
ξύλῳ καὶ νενέκρωμαι, καὶ ἐν τάφῳ uomo, e sono morto, e nella tomba
κατετέθην ὡς θνητός, ἀλλ' ὡς Θεὸς sono stato deposto come un mortale,
ἐν δόξῃ, Μήτηρ ἁγνὴ Παρθένε, πάλιν ma come Dio, o Madre pura, o Vergine,
ἀνίσταμαι τριήμερος. di nuovo io risorgo nella gloria il terzo
giorno.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ἄνευ Il Figlio e Verbo di Dio, generato dal
Μητρὸς γεννηθέντα, Υἱὸν καὶ Λόγον Padre prima dei secoli, senza madre,
τοῦ Θεοῦ, ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, negli ultimi tempi tu lo hai generato in-
ἐκύησας σεσαρκωμένον, ἐξ ἁγνῶν carnato dal tuo sangue puro, o Madre
αἱμάτων σου, Θεοκυῆτορ ἄνευ ἀν- di Dio, senza conoscere uomo: pregalo
δρός, ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν, perché prima della fine ci doni la re-
ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. missione dei peccati.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 2. Ἡ ἀπεγνωσμένη Degna di essere ignorata.
Ῥῦσαί με γεέννης ἀποκειμενης, Strappa me, il condannato, alla
ἐξελοῦ πυρός με τοῦ αἰωνίου, Κριτὰ geenna che mi è riservata, strappami al
δικαιότατε, τὸν κατακεκριμένον, fuoco eterno, o Giudice giustissimo;
δεῖξον ἐκ ζάλης ἐναντίας, ἀνάλωτόν non permettere che io sia travolto dalla
με Λόγε, τρέμω ὁ τάλας ἐννοῶν μου, tempesta che mi avversa, o Verbo;
τὸ τῶν πταισμάτων πλῆθος, καὶ προ- tremo, nella mia miseria, considerando
σπίπτω σοι μετὰ δακρύων, καὶ συ- la moltitudine delle mie colpe, e mi

121
Tono II pl. Venerdì — Sera
ντριβῆς τῆς καρδίας μου Φιλάν- getto davanti a te in lacrime e contri-
θρωπε, τὸ σὸν αἰτούμενος ἔλεος. zione di cuore, o amico degli uomini,
chiedendo la tua misericordia.
Τίς ἐμὲ μὴ κλαύσῃ τὸν παραβάντα, Chi non mi piangerà, trasgressore,
ἐντολὴν Δεσπότου δι' ἀκρασίαν, τὸν per intemperanza, del comandamento
ᾍδην οἰκήσαντα, ἀντὶ τοῦ Παρα- del Sovrano? Io, venuto ad abitare
δείσου, βρῶσις γλυκεῖά μοι φανεῖσα l’ade, anziché il paradiso? Il cibo che mi
εἰς χολὴν μετετράπη, ξένος τῆς era apparso dolce, si è tramutato in
δόξης σου Οἰκτίρμον, καὶ Ἀγγέλων fiele e mi sono reso estraneo alla gloria
ἐδείχθην, ἀλλὰ δέξαι με μετανο- tua e degli angeli, o pietoso: ma tu,
οῦντα ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος come misericordioso Signore amico de-
Κύριος διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. gli uomini, accoglimi pentito, per la tua
grande misericordia.
Un altro stichirón, martyrikón. Aftómelon.
Οἱ μαρτυρήσαντες διὰ σὲ Χριστέ, Quelli che per te hanno subíto il mar-
πολλὰς βασάνους ὑπέμειναν, καὶ τέ- tirio, o Cristo, hanno sopportato molti
λειον ἀπέλαβον, τὸν στέφανον ἐν tormenti, e nei cieli hanno ricevuta, in-
οὐρανοῖς, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν tegra, la corona, perché intercedano
ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Apósticha. Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ I tuoi martiri, Signore, non ti hanno
ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ rinnegato, dai tuoi comandamenti non
τῶν ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρε- si sono allontanati: per la loro interces-
σβείαις, ἐλέησον ἡμᾶς. sione, abbi pietà di noi.
Nekrósima.
Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις, τὸ πλα- Principio ed esistenza divenne per
στουργόν σου γέγονε πρόσταγμα· me il tuo comando creatore: volendo
βουληθεὶς γὰρ ἐξ ἀοράτου τε καὶ infatti formarmi essere vivente di na-
ὁρατῆς, ζῶόν με συμπῆξαι φύσεως, tura visibile e invisibile, tu dalla terra
γῆθέν μου τὸ σῶμα διέπλασας, plasmasti il mio corpo, e mi desti
δέδωκας δέ μοι ψυχήν, τῇ θείᾳ σου un’anima col tuo divino soffio vivifi-
καὶ ζωοποιῷ ἐμπνεύσει. Διὸ Σωτὴρ cante. Perciò, o Salvatore, da’ riposo ai
τοὺς δούλους σου, ἐν χώρᾳ ζώντων, tuoi servi nella regione dei viventi,
ἐν σκηναῖς Δικαίων ἀνάπαυσον. nelle tende dei giusti.
Ἄλγος τῷ Ἀδὰμ ἐχρημάτισεν, ἡ τοῦ Divenne dolore per Adamo un
122
Tono II pl. Sabato — Orthros
ξύλου ἀπόγευσις, πάλαι ἐν Ἐδέμ, ὅτε tempo il frutto gustato dall’albero
ὄφις ἰὸν ἐξηρεύξατο· δι' αὐτοῦ γὰρ nell’Eden, quando il serpente vomitò il
εἰσῆλθεν ὁ θάνατος, παγγενῆ κατε- suo veleno: perché per lui è entrata la
σθίων τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐλθὼν ὁ morte, che divora tutto il genere
Δεσπότης, καθεῖλε τὸν δράκοντα, καὶ umano. Ma il Salvatore con la sua ve-
ἀνάστασιν ἡμῖν ἐδωρήσατο· πρὸς nuta ha abbattuto il drago, e ha donato
αὐτὸν οὖν βοήσωμεν· Φεῖσαι Σωτήρ, a noi risurrezione. A lui dunque gri-
καὶ οὓς προσελάβου, μετὰ τῶν Δι- diamo: Usa indulgenza, o Salvatore,
καίων ἀνάπαυσον. anche con quanti hai preso con te, e da’
loro riposo insieme ai giusti.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Πρεσβείαις τῆς Τεκούσης σε, Χρι- Per l’intercessione di colei che ti ha
στὲ καὶ τῶν Μαρτύρων σου, Ἀπο- partorito, o Cristo, dei tuoi martiri, dei
στόλων Προφητῶν Ἱεραρχῶν, ὁσίων tuoi apostoli, profeti, pontefici, monaci
καὶ Δικαίων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, e giusti e di tutti i tuoi santi, da’ riposo
τοὺς κοιμηθέντας δούλους σου ai tuoi servi defunti.
ἀνάπαυσον.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 2.
Προϊστορεῖ ὁ Γεδεών, τὴν σύλλη- Gedeone preannuncia il tuo concepi-
ψιν, καὶ ἑρμηνεύει ὁ Δαυΐδ, τὸν τόκον mento e Davide interpreta il tuo parto,
σου Θεοτόκε· κατέβη γὰρ ὡς ὑετὸς o Madre di Dio: come pioggia sul vello
ἐπὶ πόκον, ὁ Λόγος ἐν τῇ γαστρί σου, è disceso infatti il Verbo nel tuo
καὶ ἐβλάστησας ἄνευ σπορᾶς, γῆ grembo, e tu, terra santa, senza seme
ἁγία, τοῦ κόσμου τὴν σωτηρίαν, Χρι- hai prodotto la salvezza del mondo,
στὸν τὸν Θεόν, ἡ Κεχαριτωμένη. Cristo Dio nostro, o piena di grazia.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká.
Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις ἐπὶ τῷ σκάμ- Resistenze di atleti nell’arena, tor-
ματι, τυραννικαὶ αἰκίσεις ἐπὶ τοὺς menti inflitti ai martiri dai tiranni,
Μάρτυρας, καὶ ἵσταντο χοροὶ τῶν mentre i cori degli incorporei assiste-
Ἀσωμάτων, βραβεῖα κατέχοντες τῆς vano, tenendo i premi della vittoria; i
νίκης, ἐξέστησαν τυράννους καὶ Βα- sapienti hanno sbigottito tiranni e re e

123
Tono II pl. Sabato — Orthros
σιλεῖς οἱ σοφοί, καθεῖλον τὸν Βελίαρ, hanno abbattuto Beliar confessando
ὁμολογίᾳ Χριστοῦ, ὁ ἐνισχύσας Cristo: o tu che hai dato loro la forza,
αὐτούς, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Ἀθλητικὸν ἀγῶνα ὑπομείναντες οἱ I santi, sopportata una lotta da atleti
Ἅγιοι, καὶ τὰ βραβεῖα τῆς νίκης, παρὰ e ricevuti da te i premi della vittoria,
σοῦ κομισάμενοι, κατήργησαν τὰς hanno reso vani i disegni degli iniqui e
ἐπινοίας των παρανόμων, ἐδέξαντο hanno ricevuto le corone dell’incorrut-
στεφάνους τῆς ἀφθαρσίας. Δι' αὐτῶν tibilità. Per la loro mediazione, o Dio,
ὁ Θεὸς δυσωπούμενος, δώρησαι ἡμῖν donaci la grande misericordia.
τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Tu che hai chiamato Madre tua la be-
Μητέρα, ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ nedetta, sei venuto alla passione di tuo
βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀνα- libero volere, facendo luce sulla croce,
ζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς perché volevi cercare Adamo, e dicevi
Ἀγγέλοις. Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη agli angeli: Rallegratevi con me, perché
ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα è stata ritrovata la dracma perduta. Tu
σοφῶς οἰκονομήσας, Θεὸς δόξα σοι. che tutto disponi con sapienza, o Dio,
gloria a te.
Altri kathísmata dopo l’ámomos (s. 118)
e i nekrósima evloghitária.
Τῶν Ἁγίων σου ἡ μνήμη Κύριε, La memoria dei tuoi santi, Signore, è
ἀνεδείχθη ὡς Παράδεισος ὁ ἐν Ἐδέμ· divenuta come il paradiso in Eden: in
ἐν αὐτῇ γὰρ ἀγάλλεται πᾶσα ἡ κτί- essa infatti tutta la creazione esulta; per
σις. Διὸ παράσχου ἡμῖν, τῇ αὐτῶν le loro suppliche, concedici dunque la
παρακλήσει, εἰρήνην καὶ τὸ μέγα pace e la grande misericordia.
ἔλεος.
Nekrósimon.
Ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα, Veramente vanità è il tutto, e la vita
ὁ δὲ βίος σκιὰ καὶ ἐνύπνιον· καὶ γὰρ è ombra e sogno: invano si agita ogni
μάτην ταράττεται πᾶς γηγενής, ὡς figlio della terra, come dice la Scrittura;
εἶπεν ἡ Γραφή, ὅτε τὸν κόσμον κερ- quando avremo guadagnato il mondo,
δήσομεν, τότε τῷ τάφῳ οἰκήσομεν, allora la nostra dimora sarà la tomba,
ὅπου ὁμοῦ Βασιλεῖς καὶ πτωχοί. Διὸ dove si trovano insieme poveri e re.
124
Tono II pl. Sabato — Orthros
Χριστὲ ὁ Θεός, τοὺς μεταστάντας Da’ dunque riposo ai defunti, o Cristo
ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος. Dio, nel tuo amore per gli uomini.
Δόξα... καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθὴ Sper anza buona del mondo.
Ἡ κραταιὰ τῶν γηγενῶν, προ- Potente protezione e rifugio dei figli
στασία καὶ σκέπη, Θεοκυῆτορ Μα- della terra, Genitrice di Dio Maria, tu
ριάμ, ἡ τεκοῦσα ἐν χρόνῳ, τὸν ἄχρο- che hai partorito nel tempo il Figlio e
νον Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, ἱκέτευε Verbo di Dio che è oltre il tempo, im-
αὐτόν, ὡς Μήτηρ οὖσα ἐκτενῶς, σὺν ploralo come Madre con fervore, in-
Μάρτυσι καὶ Προφήταις, καὶ θείοις sieme ai profeti e ai martiri e agli asceti
Ἀσκηταῖς, σῶσαι τοὺς μεταστάντας. divini, perché salvi i defunti.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἡ τὸ Χαῖρε δι' Ἀγγέλου δεξαμένη, Tu che hai accolto il ‘Gioisci’ dell’an-
καὶ τεκοῦσα τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, gelo e hai partorito, o Vergine, il tuo
Παρθένε σῷζε τοὺς σὲ μεγαλύνο- Creatore, salva quelli che ti magnifi-
ντας. cano.
Tropari.
Ἱερεῖα καθαρὰ προσενεχθέντες τῷ Sacrifici puri offerti al Sovrano, mar-
Δεσπότῃ ἀθλοφόροι Μάρτυρες αὐ- tiri vittoriosi, pregatelo di salvare le
τὸν αἰτεῖσθε σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Ὡς ποιμένες, ἐπὶ χλόην εὐσεβείας, Come pastori, o pontefici, avete fatto
Ἱεράρχαι πιστοὺς ἐποιμάνατε, καὶ pascolare i fedeli sull’erba verde della
νῦν εἰς μάνδραν θείαν ἐσκηνώσατε. retta fede, e ora avete preso dimora
nell’ovile divino.
Σὺν ἁγίοις, Ἱεράρχαις καὶ Προφή- Insieme ai santi pontefici e ai profeti,
ταις καὶ Γυναίων χορῷ ἐναθλήσαντι, e al coro delle donne che hanno lottato,
τοὺς τῶν Ὁσίων χοροὺς μακαρίσω- proclamiamo beati i cori dei monaci.
μεν.
Nekrósimon.
Ἧς μετέσχον, εὐφροσύνης ἀϊδίου, Fa’ degni i defunti, o misericordio-
τῶν Ἁγίων οἱ δῆμοι, ἀξίωσον τοὺς με- sissimo, di ottenere l’eterna letizia a cui
ταστάντας, τυχεῖν Πολυέλεε. hanno parte le folle dei santi.

125
Tono II pl. Sabato — Orthros
Theotokíon.
Φῶς τεκοῦσα, φωταγώγησον Παρ- Tu che hai partorito la luce, illumina,
θένε τὴν ψυχήν μου τὸ σκότος o Vergine, l’anima mia, fugando, o
διώκουσα, τῆς ἁμαρτίας, Ἁγνὴ τὸ pura, la densissima tenebra del pec-
βαρύτατον. cato.
Canone dei defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, Non è possibile agli uomini vedere
ὂν οὐ τολμᾶ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ Dio che le schiere degli angeli non
τάγματα, διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη osano fissare: ma grazie a te, o tutta
βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὂν pura, il Verbo si è mostrato ai mortali
μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις incarnato; e noi, magnificando lui in-
Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν. sieme con gli eserciti celesti, diciamo te
beata.
Tropari.
Ἐλπὶς Μαρτύρων χοροὺς ἐνεύρω- La speranza ha fortificato il coro dei
σε, καὶ πρὸς τὴν σὴν ἀγάπην διαπύ- martiri, e li ha levati in volo ardente
ρως ἐπτέρωσε, τῶν μελλόντων τού- verso il tuo amore, mettendo innanzi ai
τοις προτυπώσασα, τὴν μὴ σαλευο- loro occhi il riposo realmente non piú
μένην ὄντως ἀνάπαυσιν, ἧς τούς με- scosso delle realtà future: di tale riposo,
ταστάντας Ἀγαθὲ πιστοὺς ἀξίωσον. o buono, rendi degni i fedeli defunti.
Λαμπρᾶς καὶ θείας τυχεῖν ἐλλάμ- Concedi ai defunti nella fede di
ψεως, τῆς σῆς Χριστὲ τοὺς πίστει με- giungere alla tua fulgida luce divina, o
ταστάντας εὐδόκησον, τὴν ἐν κόλ- Cristo, donando loro il riposo nel seno
ποις Ἀβραὰμ ἀνάπαυσιν, μόνος ὡς di Abramo, tu che solo sei misericor-
ἐλεήμων, τούτοις δωρούμενος, καὶ dioso, e facendoli degni della beatitu-
τῆς αἰωνίου ἀξιῶν μακαριότητος. dine eterna.
Ὁ ὢν τῇ φύσει χρηστὸς καὶ Tu che per natura sei buono e com-
εὔσπλαγχνος, καὶ θελητὴς ἐλέους, passionevole e ami la misericordia, o
εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος, οὓς ἐκ abisso di amorosa compassione, col-
τόπου τούτου τῆς κακώσεως, καὶ loca là dove risplende la tua luce, o Sal-
σκιᾶς τοῦ θανάτου Σῶτερ μετέστη- vatore, coloro che hai portato via da
σας ἔνθα καταλάμπει σου τὸ φῶς, questo luogo di patimento e di ombra
τούτους κατάταξον. di morte.

126
Tono II pl. Sabato — Orthros
Theotokíon.
Σκηνὴν ἁγίαν Ἁγνὴ γινώσκομεν, Ti riconosciamo tenda santa, o pura,
καὶ Κιβωτὸν καὶ Πλάκα σὲ τοῦ νόμου e arca, e tavola della legge della grazia,
τῆς χάριτος· διὰ σοῦ γὰρ ἄφεσις δε- poiché per te è stata donata la remis-
δώρηται τοῖς δεδικαιωμένοις, διὰ τοῦ sione ai giustificati per il sangue di co-
αἵματος τοῦ σωματωθέντος, ἐκ τῆς lui che dal tuo grembo ha preso un
σῆς γαστρὸς Πανάμωμε. corpo, o tutta immacolata.
Alle lodi, quando c’è l’Alleluia, stichirá martyriká.
Tono pl. 2.
Κύριε, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων σου, Signore, nella memoria dei tuoi
πᾶσα ἡ κτίσις ἑορτάζει, οἱ οὐρανοὶ santi, tutta la creazione è in festa: esul-
ἀγάλλονται σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, καὶ ἡ tano i cieli insieme agli angeli e la terra
γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις. si allieta insieme agli uomini. Per le
Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσιν, ἐλέησον loro suppliche, abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Κύριε, εἰ μὴ τοὺς Ἁγίους σου εἴχο- Signore, se non avessimo i tuoi santi
μεν πρεσβευτάς, καὶ τὴν ἀγαθότητά come intercessori e la tua bontà che ci
σου, συμπαθοῦσαν ἡμῖν, πῶς ἐτολ- compatisce, come oseremmo cantarti, o
μῶμεν Σωτὴρ ὑμνῆσαί σε, ὃν εὐλο- Salvatore, te che gli angeli benedicono
γοῦσιν ἀπαύστως Ἄγγελοι; Καρδιο- incessantemente? O conoscitore dei
γνῶστα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν. cuori, risparmia le anime nostre.
Μνήμη Μαρτύρων, ἀγαλλίαμα La memoria dei martiri è esultanza
τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον· ἀθλή- per chi teme il Signore: poiché essi,
σαντες γὰρ διὰ Χριστόν, στεφάνους dopo le lotte per Cristo, hanno ricevuto
παρ' αὐτοῦ ἐκομίσαντο, καὶ νῦν ἐν da lui le corone, e ora intercedono con
παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν, ὑπέρ τῶν sicurezza per le anime nostre.
ψυχῶν ἡμῶν.
Τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐθαυμάστωσε, καὶ Ha reso mirabili il Dio nostro gli
ἁγίους ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀγαλλιᾶσθε καὶ eletti e i santi: esultate e rallegratevi,
εὐφραίνεσθε, πάντες οἱ δοῦλοι αὐ- voi tutti suoi servi, perché ha preparato
τοῦ· ὑμῖν γὰρ ἡτοίμασε τὸν στέφα- per voi la sua corona e il suo regno; ma,
νον, καὶ τὴν Βασιλείαν αὐτοῦ, ἀλλ' vi preghiamo, non dimenticatevi di
αἰτοῦμεν, καὶ ἡμῶν μὴ ἐπιλάθησθε. noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

127
Tono II pl. Sabato — Orthros
Theotokíon.
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ Tu sei il nostro Dio che con sapienza
πάντα δημιουργῶν καὶ πληρῶν. crei e colmi l’universo; hai mandato i
Προφήτας ἐξαπέστειλας, Χριστέ, profeti, o Cristo, a profetizzare il tuo
προφητεῦσαί σου τὴν παρουσίαν, καὶ avvento, e gli apostoli ad annunciare le
Ἀποστόλους κηρῦξαί σου τὰ μεγα- tue meraviglie; e gli uni hanno profe-
λεῖα, καὶ οἱ μὲν προεφήτευσαν τὴν tizzato la tua venuta; gli altri, con il bat-
ἔλευσίν σου, οἱ δὲ τῷ βαπτίσματι tesimo, hanno illuminato le genti, e pa-
ἐφώτισαν τὰ ἔθνη. Μάρτυρες δὲ ἔτυ- tendo da martiri hanno raggiunto ciò
χον ὧν περ ἐπόθουν, καὶ πρεσβεύει che desideravano; il coro degli uni e
σοι ὁ χορὸς τῶν ἀμφοτέρων, σὺν τῇ degli altri intercede presso di te, in-
τεκούσῃ σε. Ἀνάπαυσον Κύριε ψυ- sieme a colei che ti ha partorito: Dona
χάς, ἃς προσελάβου, καὶ ἡμᾶς κατα- il riposo, Signore, alle anime che hai
ξίωσον τῆς Βασιλείας σου, ὁ Σταυρὸν preso con te, e rendici degni del tuo re-
ὑπομείνας, δι' ἐμὲ τὸν κατάκριτον, ὁ gno, tu che per me, il condannato, ti sei
Λυτρωτής μου καὶ Θεός. sottoposto alla croce, o mio Redentore
e Dio.
Apósticha delle lodi, nekrósima. Poema di Teofane. Ὅλην
ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.
Ἔχων ἀκατάληπτον, τὴν εἰς ἡμᾶς Tu, la cui compassione per noi è in-
εὐσπλαγχνίαν, καὶ πηγὴν ἀκένωτον comprensibile, e che possiedi la sor-
θεϊκῆς χρηστότητος πολυέλεε, τοὺς gente inesauribile della divina bontà, o
πρὸς σὲ Δέσποτα, μεταβεβηκότας, ἐν misericordiosissimo, fa’ abitare nella
γῇ ζώντων κατασκήνωσον, εἰς τὰ terra dei viventi, nelle tende amabili e
σκηνώματα, τὰ ἀγαπητὰ καὶ πο- desiderabili, coloro che sono passati a
θούμενα, κατάσχεσιν δωρούμενος, te, o Sovrano, donando loro il possesso
τὴν διηνεκῶς διαμένουσαν· σὺ γὰρ che rimane in eterno: poiché tu per tutti
ὑπὲρ πάντων, ἐξέχεας τὸ αἷμά σου hai versato il tuo sangue, o Cristo, e hai
Χριστέ, καὶ ζωηφόρῳ τιμήματι, riscattato il mondo con un prezzo vivi-
κόσμον ἐξηγόρασας. ficante.
Νέκρωσιν ὑπέμεινας, ζωοποιὸν Volontariamente hai subíto una
ἑκουσίως, καὶ ζωὴν ἐπήγασας, καὶ morte vivificante, hai fatto zampillare
τρυφὴν ἀΐδιον πιστοῖς δέδωκας, ἐν ᾗ la vita e hai donato ai fedeli il gaudio
κατάταξον, τοὺς κεκοιμημένους, ἐπ' eterno: ivi colloca quelli che si sono ad-
ἐλπίδι ἀναστάσεως, τὰ τούτων πταί- dormentati nella speranza della risur-

128
Tono II pl. Sabato — Orthros
σματα, πάντα συγχωρῶν ἀγαθότητι, rezione, perdonando con bontà tutte le
ὡς μόνος ἀναμάρτητος, μόνος ἀγα- loro colpe, perché tu solo sei senza pec-
θὸς καὶ φιλάνθρωπος, ἵνα διὰ cato, tu solo buono e amico degli uo-
πάντων, ὑμνῆταί σου τὸ ὄνομα Χρι- mini, affinché tramite tutti si inneggi al
στέ, καὶ σεσωσμένοι δοξάζωμεν, τὴν tuo nome, o Cristo, e i salvati diano glo-
οἰκονομίαν σου. ria alla tua economia.
Ζώντων κυριεύοντα, θεαρχικῇ ἐ- Riconoscendoti, o Cristo, signore dei
ξουσίᾳ, καὶ νεκρῶν δεσπόζοντα, σὲ vivi e sovrano dei morti per potestà
Χριστὲ γινώσκοντες ἱκετεύομεν. tearchica, noi ti imploriamo: Ai tuoi
Τοὺς πιστοὺς δούλους σου, τοὺς πρὸς servi fedeli che sono passati a te, solo
σὲ τὸν μόνον, εὐεργέτην ἐκδημήσα- benefattore, da’ riposo insieme ai tuoi
ντας, αὐτοὺς ἀνάπαυσον, σὺν τοῖς eletti, o amico degli uomini, in luoghi
ἐκλεκτοῖς σου φιλάνθρωπε, ἐν τό- di refrigerio, tra gli splendori dei santi:
ποις ἀναψύξεως, ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων perché tu ami la misericordia e come
λαμπρότησι, θελητὴς ἐλέους· ὑπάρ- Dio salvi coloro che a tua immagine hai
χεις γὰρ καὶ σώζεις ὡς Θεός, οὓς κατ' plasmato, o solo ricco di misericordia.
εἰκόνα σου ἔπλασας, μόνε πολυέλεε.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ὤφθης ἐνδιαίτημα, θεοπρεπὲς Ti sei mostrata dimora degna di Dio,
Παναγία· Θεὸν γὰρ ἐχώρησας, καὶ o tutta santa: hai infatti accolto Dio e
Χριστὸν ἐγέννησας ἀπειρόγαμε, βρο- hai generato Cristo, o ignara di nozze,
τὸν ὁρώμενον, ἐν δυσὶν οὐσίαις, ἐν come mortale visibile in due nature,
μιὰ τῇ ὑποστάσει δέ, ὅν ἐκδυσώπη- ma in una sola ipòstasi. Imploralo dun-
σον, ὡς μονογενῆ καὶ πρωτότοκον, que, lui, unigenito e primogenito, che ti
τὸν σὲ παρθένον ἄμωμον, καὶ μετὰ ha custodita vergine immacolata anche
τὸν τόκον φυλάξαντα, ψυχὰς ἀνα- dopo il parto, di dare riposo nella luce,
παῦσαι, τῶν πίστει κοιμηθέντων ἐν nella gioia pura e nella beatitudine, alle
φωτί, ἐν ἀκηράτῳ φαιδρότητι, καὶ anime di quanti si sono addormentati
μακαριότητι. nella fede.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 2.
Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός, ἄνευ Il Figlio e Verbo di Dio, generato dal
Μητρὸς γεννηθέντα, Υἱὸν καὶ Λόγον Padre prima dei secoli, senza madre,
τοῦ Θεοῦ, ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, negli ultimi tempi tu lo hai generato in-
ἐκύησας σεσαρκωμένον, ἐξ ἁγνῶν carnato dal tuo sangue puro, o Madre

129
Tono grave Sabato — Sera
αἱμάτων σου, Θεοκυῆτορ ἄνευ ἀν- di Dio, senza conoscer uomo: pregalo
δρός, ὃν αἴτησαι δωρήσασθαι ἡμῖν, perché prima della fine ci doni la re-
ἁμαρτιῶν ἄφεσιν πρὸ τοῦ τέλους. missione dei peccati.

Tono grave
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá anastásima. Tono grave.
Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, Venite, esultiamo per il Signore, che
τῷ συντρίψαντι θανάτου τὸ κράτος, ha infranto il potere della morte e illu-
καὶ φωτίσαντι ἀνθρώπων τὸ γένος, minato il genere umano, e acclamiamo
μετὰ τῶν Ἀσωμάτων κραυγάζοντες· insieme agli incorporei: Creatore e Sal-
Δημιουργὲ καὶ Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. vatore nostro, gloria a te.
Σταυρὸν ὑπέμεινας Σωτήρ, καὶ Per noi, o Salvatore, ti sei sottoposto
ταφὴν δι' ἡμᾶς, θανάτῳ δὲ ὡς Θεός, alla croce e alla sepoltura: ma con la
θάνατον ἐνέκρωσας· διὸ προσκυ- morte, come Dio, hai ucciso la morte:
νοῦμεν τὴν τριήμερόν σου ἀνάστα- noi adoriamo dunque la tua risurre-
σιν, Κύριε δόξα σοι. zione il terzo giorno. Signore, gloria a
te.
Ἀπόστολοι ἰδόντες τὴν Ἔγερσιν Vedendo gli apostoli la risurrezione
τοῦ Δημιουργοῦ, ἐθαύμασαν βοῶν- del Creatore, presi da stupore grida-
τες τὴν αἴνεσιν τὴν Ἀγγελικήν. Αὕτη vano la lode angelica: Questa è la gloria
ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, οὗτος ὁ della Chiesa, questa è la ricchezza del
πλοῦτος τῆς Βασιλείας, ὁ παθὼν δι' regno! O tu che per noi hai patito, Si-
ἡμᾶς, Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Altri stichirá, anatoliká.
Κἂν συνελήφθης Χριστέ, ὑπὸ Anche se sei stato catturato da uo-
ἀνόμων ἀνδρῶν, ἀλλὰ σύ μου εἶ mini empi, o Cristo, tu sei il mio Dio, e
Θεός, καὶ οὐκ αἰσχύνομαι, ἐμα- io non resto confuso; sei stato flagellato
στίχθης τὸν νῶτον, οὐκ ἀρνοῦμαι. alle spalle, non lo nego; sei stato inchio-
Σταυρῷ προσηλώθης, καὶ οὐ κρύπτω· dato alla croce, non lo nascondo; mi
εἰς τὴν Ἔγερσίν σου καυχῶμαι· ὁ γὰρ glorio della tua risurrezione, perché la
θάνατος σου ζωή μου. Παντοδύναμε tua morte è la mia vita. Onnipotente Si-
καὶ φιλάνθρωπε, Κύριε δόξα σοι. gnore amico degli uomini, gloria a te.
Δαυϊτικὴν προφητείαν ἐκπληρῶν, Compiendo la profezia di Davide,
130
Tono grave Sabato — Sera
Χριστὸς μεγαλειότητα, ἐν Σιών, τὴν Cristo ha rivelato ai discepoli la pro-
οἰκείαν Μαθηταῖς ἐξεκάλυψεν, pria magnificenza in Sion, mostrando
αἰνετὸν δεικνὺς ἑαυτόν, καὶ δο- se stesso degno di lode e sempre glori-
ξαζόμενον ἀεί, σὺν Πατρὶ τε καὶ ficato insieme al Padre e allo Spirito
Πνεύματι ἁγίῳ, πρότερον μὲν ἄσαρ- santo: prima, Verbo senza carne, e
κον ὡς Λόγον, ὕστερον δὲ δι' ἡμᾶς, dopo, incarnato per noi, morto come
σεσαρκωμένον, καὶ νεκρωθέντα ὡς uomo, e risorto secondo la sua potenza
ἄνθρωπον, καὶ ἀναστάντα κατ' come amico degli uomini.
ἐξουσίαν ὡς φιλάνθρωπον.
Κατῆλθες ἐν τῷ ᾍδῃ Χριστὲ ὡς Sei disceso nell’ade, o Cristo, se-
ἠβουλήθης, ἐσκύλευσας τὸν θάνα- condo il tuo consiglio, hai spogliato la
τον, ὡς Θεὸς καὶ Δεσπότης, καὶ morte, come Dio e Sovrano, e sei ri-
ἀνέστης τριήμερος, συναναστήσας sorto il terzo giorno, risuscitando con
τὸν Ἀδάμ, ἐκ τῶν τοῦ ᾍδου δεσμῶν te, dai vincoli dell’ade e dalla corru-
καὶ τῆς φθορᾶς, κραυγάζοντα καὶ zione, Adamo che acclamava: Gloria
λέγοντα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου, alla tua risurrezione, o solo amico degli
μόνε φιλάνθρωπε. uomini.
Ἐν τάφῳ κατετέθης, ὡς ὁ ὑπνῶν Nella tomba sei stato deposto come
Κύριε, καὶ ἀνέστης τριήμερος, ὡς δυ- un dormiente, o Signore, e sei risorto il
νατὸς ἐν ἰσχύϊ, συναναστήσας τὸν terzo giorno come potente pieno di
Ἀδάμ, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, forza, risuscitando con te Adamo dalla
ὡς παντοδύναμος. corruzione della morte, come onnipo-
tente.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης, ὑπὲρ φύσιν Sei stata riconosciuta madre oltre la
Θεοτόκε, ἔμεινας δὲ παρθένος, ὑπὲρ natura, o Madre di Dio, e sei rimasta
λόγον καὶ ἔννοιαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ vergine oltre ogni parola e pensiero: il
τόκου σου, ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα οὐ prodigio del tuo parto nessuna lingua
δύναται· παραδόξου γὰρ οὔσης τῆς può spiegarlo, perché essendo straor-
συλλήψεως Ἁγνή, ἀκατάληπτός dinaria la tua concezione, inafferrabile
ἐστιν ὁ τρόπος τῆς κυήσεως· ὅπου è il modo del tuo partorire, o pura:
γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως dove Dio vuole, è vinto l’ordine della
τάξις. Διό σε πάντες Μητέρα τοῦ natura. Riconoscendoti dunque tutti
Θεοῦ γινώσκοντες, δεόμεθά σου quale Madre di Dio, senza sosta ti pre-
ἐκτενῶς. Πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ghiamo: Intercedi per la salvezza delle
131
Tono grave Sabato — Sera
ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Apósticha anastásima.
Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, Σωτὴρ τοῦ Sei risorto dalla tomba, Salvatore del
κόσμου, καὶ συνήγειρας τοὺς mondo, e insieme alla tua carne hai ri-
ἀνθρώπους, σὺν τῇ σαρκί σου, Κύριε suscitato gli uomini: Signore, gloria a
δόξα σοι. te.
Apósticha alfabetici.
Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ φω- Venite, adoriamo colui che è risorto
τίσαντα τὰ πάντα, δεῦτε προσκυνή- dai morti e ha illuminato ogni cosa: egli
σωμεν· ἐκ τῆς τοῦ ᾍδου γὰρ τυραν- ci ha liberati dalla tirannide dell’ade
νίδος, ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, διὰ τῆς αὐ- con la sua risurrezione il terzo giorno,
τοῦ τριημέρου Ἐγέρσεως, ζωὴν ἡμῖν donandoci la vita e la grande miseri-
δωρησάμενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. cordia.
Ὑπὸ τὸν ᾍδην κατελθὼν Χριστέ, Disceso nel fondo dell’ade, o Cristo,
θάνατον ἐσκύλευσας, καὶ τριήμερος hai spogliato la morte, e, risuscitato il
ἀναστάς, ἡμᾶς συνανέστησας, δο- terzo giorno, hai risuscitato con te noi
ξάζοντας τὴν σὴν παντοδύναμον che glorifichiamo la tua onnipotente ri-
Ἔγερσιν, Κύριε φιλάνθρωπε. surrezione, o Signore amico degli uo-
mini.
Φοβερὸς ὤφθης Κύριε, ἐν τάφῳ Tremendo sei apparso, Signore,
κείμενος ὡς ὁ ὑπνῶν, ἀναστὰς δὲ quando giacevi nella tomba come un
τριήμερος ὡς δυνατός, τὸν Ἀδὰμ συ- dormiente: e risorto il terzo giorno
νανέστησας κραυγάζοντα· Δόξα τῇ nella tua potenza, hai risuscitato con te
Ἀναστάσει σου, μόνε φιλάνθρωπε. Adamo che acclama: Gloria alla tua ri-
surrezione, solo amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὑπὸ τὴν σὴν Δέσποινα σκέπην, Rifugiandoci sotto la tua protezione,
πάντες οἱ γηγενεῖς, προσπεφευγότες o Sovrana, noi tutti figli della terra a te
βοῶμέν σοι· Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, acclamiamo: Madre di Dio, speranza
ῥῦσαι ἡμᾶς ἐξ ἀμέτρων πταισμάτων, nostra, liberaci dalle nostre innumere-
καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν. voli colpe, e salva le anime nostre.
Apolytíkion.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν Con la tua croce hai distrutto la

132
Tono grave Domenica — Orthros
θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν morte, hai aperto al ladrone il paradiso,
Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν hai mutato in gioia il lamento delle mi-
θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀπο- ròfore, e ai tuoi apostoli ha ordinato di
στόλοις κηρύττειν ἐπέταξας· ὅτι annunciare che sei risorto, o Cristo Dio,
ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ per elargire al mondo la grande miseri-
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. cordia.
Theotokíon.
Ὡς τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως θη- Tu che sei il tesoro da cui viene la no-
σαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας stra risurrezione, o degna di ogni
Πανύμνητε, ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ canto, risolleva dalla fossa e dall’abisso
πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς delle colpe quelli che confidano in te:
ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τε- perché hai salvato noi, soggetti al pec-
κοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου cato, partorendo la salvezza, tu che sei
Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος, vergine prima del parto, vergine nel
καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρ- parto, e ancora vergine dopo il parto.
θένος.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastásima. Tono grave.
Ἡ Ζωὴ ἐν τῷ τάφῳ ἀνέκειτο, καὶ La vita giaceva nella tomba, e sulla
σφραγὶς ἐν τῷ λίθῳ ἐπέκειτο, ὡς Βα- pietra era posto il sigillo: come re ad-
σιλέα ὑπνοῦντα, στρατιῶται ἐφύλατ- dormentato i soldati custodivano il
τον Χριστόν, καὶ Ἄγγελοι ἐδόξαζον, Cristo; gli angeli lo glorificavano come
ὡς Θεὸν ἀθάνατον. Γυναῖκες δὲ Dio immortale e le donne gridavano: È
ἐκραύγαζον· Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέ- risorto il Signore, per elargire al mondo
χων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. la grande misericordia.
Δόξα... Gloria.
Τῇ τριημέρῳ ταφῇ σου σκυλεύσας Con la tua sepoltura di tre giorni hai
τὸν θάνατον, καὶ φθαρέντα τὸν spogliato la morte, e con la tua vivifi-
ἄνθρωπον, τῇ ζωηφόρῳ Ἐγέρσει σου, cante risurrezione hai risuscitato
ἀναστήσας Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς l’uomo corrotto, o Cristo Dio, nel tuo
φιλάνθρωπος δόξα σοι. amore per gli uomini: gloria a te.
Καὶ νῦν ... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ Vergine Madre di Dio, incessante-
133
Tono grave Domenica — Orthros
ἀναστάντα Χριστὸν τὸν Θεόν, καὶ mente implora il Cristo Dio, crocifisso
καθελόντα τοῦ θανάτου τὸ κράτος, per noi e risorto, distruttore del potere
ἀπαύστως ἱκέτευε, Θεοτόκε Παρ- della morte, perché salvi le anime no-
θένε, stre.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος, ἡ Col sepolcro sigillato, o vita, sei sorto
Ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ dalla tomba, o Cristo Dio, e a porte
Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, chiuse ti sei presentato ai discepoli, o
τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης, ἡ πάντων risurrezione di tutti, per rinnovare in
ἀνάστασις· Πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν noi, grazie a loro, uno spirito retto, se-
ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου condo la tua grande misericordia.
ἔλεος.
Δόξα... Gloria.
Ἐπὶ τὸ μνῆμα ἔδραμον Γυναῖκες, Corsero le donne al sepolcro, re-
μετὰ δακρύων μύρα φέρουσαι, καὶ cando tra le lacrime gli aromi, e mentre
στρατιωτῶν φυλασσόντων σε, τὸν i soldati custodivano te, il Re dell’uni-
τῶν ὅλων Βασιλέα, ἔλεγον πρὸς ἑαυ- verso, esse si dicevano l’un l’altra: Chi
τάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον; ci rotolerà via la pietra? Ma udirono la
ἀνέστη ὁ μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, voce degli incorporei che diceva: È ri-
πατήσας τὸν θάνατον· Παντοδύναμε sorto l’angelo del gran consiglio, calpe-
Κύριε, δόξα σοι. stando la morte. Onnipotente e inaffer-
rabile Signore, gloria a te.
καὶ νῦν ... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρ- Gioisci, piena di grazia, Vergine Ma-
θένε, λιμὴν καὶ προστασία τοῦ dre di Dio, porto e protezione del ge-
γένους τῶν ἀνθρώπων· ἐκ σοῦ γὰρ nere umano: da te infatti si è incarnato
ἐσαρκώθη ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου· il Redentore del mondo, e tu sola sei
μόνη γὰρ ὑπάρχεις Μήτηρ καὶ Παρ- madre e vergine, sempre benedetta e
θένος, ἀεὶ εὐλογημένη καὶ δεδο- glorificata: intercedi presso il Cristo
ξασμένη, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Dio perché doni pace a tutta la terra.
εἰρήνην δωρήσασθαι, πάσῃ τῇ οἰκου-
μένῃ.

134
Tono grave Domenica — Orthros
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Ὁ ἡμετέραν μορφὴν ἀναλαβών, Tu che hai assunto la nostra forma, e
καὶ ὑπομείνας Σταυρὸν σωματικῶς, ti sei sottoposto corporalmente alla
σῶσόν με τῇ Ἀναστάσει σου, Χριστὲ croce, salvami per la tua risurrezione, o
ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος. Cristo Dio, nel tuo amore per gli uo-
mini.
Anavathmí. Antifona 1.
Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, ἐκ πλάνης Tu che hai ricondotto dall’errore i
ἐπιστρέψας, κἀμὲ Σωτὴρ ζώωσον, prigionieri di Sion, da’ vita anche me, o
ἐξαίρων δουλοπαθείας. Salvatore, sollevandomi dalla schia-
vitú delle passioni.
Ἐν τῷ νότῳ ὁ σπείρων θλίψεις, νη- Chi nelle regioni australi semina tri-
στείας μετὰ δακρύων, οὗτος χαρᾶς bolazioni e digiuni con lacrime, questi
δρέψεται, δράγματα ἀειζωοτροφίας. mieterà i covoni di gioia del nutri-
mento eterno.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, πηγὴ τῶν θείων Del santo Spirito è la sorgente dei di-
θησαυρισμάτων, ἐξ οὗ σοφία, σύνε- vini tesori, da lui vengono sapienza, in-
σις, φόβος, αὐτῷ αἴνεσις, δόξα, τιμὴ telligenza, timore: a lui lode, gloria,
καὶ κράτος. onore e potere.
Antifona 2.
Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον Se il Signore non costruisce la casa
τὸν τῆς ψυχῆς, μάτην κοπιῶμεν· dell’anima, invano fatichiamo: poiché
πλὴν γὰρ αὐτοῦ, οὐ πρᾶξις, οὐ λόγος senza di lui né opera né parola giun-
τελεῖται. gono a compimento.
Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, οἱ Ἅγιοι Ricompensa del frutto del grembo, i
πνευματοκινήτως, ἀναβλαστοῦσι santi, mossi dallo Spirito, fanno rinver-
πατρῷα δόγματα υἱοθεσίας. dire i paterni decreti di adozione.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τὰ σύμπαντα τὸ Per il santo Spirito riceve l’essere
εἶναι ἔχει· πρὸ πάντων γὰρ Θεός, τῶν ogni cosa: perché egli è Dio prima che
ὅλων κυριότης, φῶς ἀπρόσιτον, ζωὴ ogni cosa esista, ha la signoria sull’uni-
τῶν πάντων. verso, è luce inaccessibile, vita di tutti.

135
Tono grave Domenica — Orthros
Antifona 3.
Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὁδοὺς Quanti temono il Signore, avendo
ζωῆς εὑρόντες, νῦν καὶ ἀεὶ μακα- trovate le vie della vita, ora e sempre
ριοῦνται, δόξῃ ἀκηράτῳ. saranno detti beati, per la loro gloria
immacolata.
Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, ὡς Vedendo intorno alla tua tavola i
στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου, tuoi figli come giovani piante, gioisci,
χαῖρε εὐφραίνου, προσάγων ταῦτα, rallégrati, offrendoli a Cristo, o prin-
τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα. cipe dei pastori!
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, βυθὸς χαρι- Del santo Spirito è l’abisso dei cari-
σμάτων, πλοῦτος δόξης, κριμάτων smi, la ricchezza della gloria, la grande
βάθος μέγα, ὁμόδοξον Πατρὶ καὶ profondità dei giudizi: a lui, pari in
Υἱῷ· λατρευτὸν γάρ. gloria al Padre e del Figlio, noi dob-
biamo il culto.
Prokímenon.
Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, Sorgi, Signore, mio Dio, si innalzi la
ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν tua mano, non dimenticare i tuoi miseri
πενήτων σου εἰς τέλος. sino alla fine.
Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, Stico: Ti confesserò, Signore, con
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου... tutto il mio cuore.
Canone anastásimos.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono grave. Irmós.
Νεύσει σοῦ πρὸς γεώδη, ἀντιτυ- A un tuo cenno, la natura delle ac-
πίαν μετήχθη, ἡ πρὶν εὐδιάχυτος, que, fluida sino allora, si è mutata in
ὑδάτων φύσις Κύριε· ὅθεν ἁβρόχως terra ferma, Signore: dopo avervi dun-
πεζεύσας, ᾄδει Ἰσραήλ σοι, ᾠδὴν ἐπι- que camminato a piedi asciutti, Israele
νίκιον ti canta il canto di vittoria.
Tropari.
Κέκριται τοῦ θανάτου, ἡ τυραννὶς È stata condannata la tirannide della
διὰ ξύλου, ἀδίκῳ θανάτῳ σου, κατα- morte dal legno della croce, quando tu,
κριθέντος Κύριε· ὅθεν ὁ ἄρχων τοῦ Signore, sei stato condannato a ingiu-
σκότους, σοῦ μὴ κατισχύσας, δικαίως sta morte: per questo il principe delle
ἐκβέβληται. tenebre, che su di te non ha prevalso,
giustamente è gettato fuori.
136
Tono grave Domenica — Orthros
ᾍδης σοι προσπελάσας, καὶ τοῖς Quando l’ade si accostò a te, non riu-
ὁδοῦσι μὴ σθένων, συντρῖψαι τὸ scendo a stritolare con i suoi denti il tuo
σῶμά σου, τὰς σιαγόνας τέθλασται· corpo, ne ebbe spezzate le mascelle: per
ὅθεν Σωτὴρ τὰς ὀδύνας, λύσας τοῦ questo, o Salvatore, sciolti i dolori della
θανάτου, ἀνέστης τριήμερος. morte, sei risorto il terzo giorno.
Theotokíon.
Λέλυνται αἱ ὀδύναι, αἱ τῆς Sono sciolti i dolori della progeni-
προμήτορος Εὔας· ὠδῖνας λαθοῦσα trice Eva: tu infatti, sfuggendo i dolori,
γάρ, ἀπειρογάμως τέτοκας· ὅθεν ignara di nozze hai partorito; per que-
σαφῶς Θεοτόκον, Πάναγνε εἰδότες, sto, o tutta pura, sapendoti veramente
σὲ πάντες δοξάζομεν. Madre di Dio, noi tutti ti glorifichiamo.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ὁ κατ' ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς, πα- Tu che in principio hai consolidato i
ντοδυνάμῳ σου Λόγῳ, στερεώσας, cieli con il tuo Verbo onnipotente, o Si-
Κύριε Σωτήρ, καὶ τῷ παντουργῷ καὶ gnore Salvatore, e tutte le loro schiere
θείῳ Πνεύματι, πᾶσαν τὴν δύναμιν con lo Spirito divino creatore di tutto,
αὐτῶν, ἐν ἀσαλεύτῳ με πέτρᾳ, τῆς consolida me sull’inconcussa roccia
ὁμολογίας σου στερέωσον della tua confessione.
Tropari.
Σὺ ἀνελθὼν ἐπὶ ξύλου, ὑπὲρ ἡμῶν Salito sul legno della croce, volonta-
ὀδυνᾶσαι, ἑκουσίως εὔσπλαγχνε Σω- riamente tu soffri per noi, Salvatore
τήρ, καὶ φέρεις πληγὴν εἰρήνης pietoso, e sopporti le piaghe che procu-
πρόξενον, καὶ σωτηρίας τοῖς πιστοῖς, rano ai credenti pace e salvezza: per
δι' ἧς τῷ σῷ Ἐλεῆμον, πάντες κατη- esse, o misericordioso, siamo stati tutti
λλάγημεν Γεννήτορι. riconciliati al Padre.
Σύ με καθῇρας τῆς πληγῆς, τὸν τῇ Mi hai purificato dalla piaga, dopo
ψυχῇ τετρωμένον, δρακοντείῳ che la mia anima era stata ferita dal
δήγματι Χριστέ, καὶ ἔδειξας φῶς ἐν morso del drago, o Cristo, e hai mo-
σκότει πάλαι μοι, κατῳκισμένῳ καὶ strato la luce a me, che un tempo abi-
φθορᾷ· διὰ Σταυροῦ γάρ εἰς ᾍδην, tavo le tenebre e la corruzione: grazie
καταβεβηκώς με συνανέστησας. alla tua croce, infatti, disceso nell’ade,
mi hai risuscitato con te.
Theotokíon.
Τῆς ἀπειράνδρου σου Μητρός, ταῖς Per le suppliche della Madre tua
ἱκεσίαις τῷ κόσμῳ, τὴν εἰρήνην βρά- ignara d’uomo, concedi al mondo la
137
Tono grave Domenica — Orthros
βευσον Σωτήρ, καὶ τῷ Βασιλεῖ τὴν νί- pace, o Salvatore, dona al re la vittoria
κην δώρησαι, κατὰ βαρβάρων δυσμε- contro i barbari che ci osteggiano, e
νῶν, καὶ τῆς ἀφράστου σου δόξης, rendi degni della tua indicibile gloria
τοὺς δοξολογοῦντάς σε ἀξίωσον. coloro che ti glorificano.
Ode 4. Cantico di Abacuc. Irmós.
Ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπών, Tu che senza lasciare il seno del Pa-
καὶ καταβὰς ἐπὶ τῆς γῆς, Χριστὲ ὁ dre, sei sceso sulla terra, o Cristo Dio,
Θεός, τὸ μυστήριον ἀκήκοα τῆς οἰκο- io ho udito il mistero della tua econo-
νομίας σου, καὶ ἐδόξασά σε μόνε Φι- mia, e ti ho glorificato, o amico degli
λάνθρωπε uomini.
Tropari.
Τὸν ἑαυτοῦ νῶτον δεδωκώς, ὁ ἐκ Colui che, incarnato dalla Vergine,
Παρθένου σαρκωθεὶς εἰς μάστιγας, ha date le sue spalle ai flagelli, è tor-
δούλου πταίσαντος αἰκίζεται, Δε- mentato, padrone innocente di uno
σπότης ἀνεύθυνος, διαλύων μου τὰ schiavo caduto, per sciogliere me dalle
ἐγκλήματα. accuse.
Παρεστηκὼς βήματι κριτῶν, παρα- Davanti a un tribunale di giudici ini-
νομούντων ὡς κριτὸς εὐθύνεται, καὶ qui, è chiamato in giudizio come un ac-
ῥαπίζεται πηλίνῃ χειρί, ὁ πλάσας τὸν cusato, ed è schiaffeggiato da una
ἄνθρωπον, ὡς Θεὸς καὶ κρίνων δι- mano di fango, colui che come Dio ha
καίως τὴν γῆν. plasmato l’uomo e giudica la terra con
giustizia.
Theotokíon.
Ὡς ἀληθῶς Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, τὸν Tu che veramente sei Madre di Dio,
Ποιητήν σου καὶ Υἱὸν ἱκέτευε, πρὸς supplica il tuo Creatore e Figlio, o tutta
σωτήριον ἰθῦναί με, λιμένα Πανάμω- immacolata, di guidarmi al porto salvi-
με, τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου θελήματος. fico della sua volontà gloriosa.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Νὺξ ἀφεγγὴς τοῖς ἀπίστοις Χριστέ, Notte tetra per gli increduli, o Cristo,
τοῖς δὲ πιστοῖς φωτισμός, ἐν τῇ τρυφῇ ma per i credenti, luce nella delizia
τῶν θείων λόγων σου· διὰ τοῦτο πρὸς delle tue divine parole: per questo per
σὲ ὀρθρίζω, καὶ ἀνυμνῶ σου τὴν Θε- te io veglio all’alba, e canto la tua divi-
ότητα nità.

138
Tono grave Domenica — Orthros
Tropari.
Ὑπὲρ σῶν δούλων πιπράσκῃ Χρι- Per i tuoi servi, o Cristo, sei venduto,
στέ, καὶ ῥαπισμὸν καρτερεῖς, ἐλευ- e sopporti uno schiaffo apportatore di
θερίας πρόξενον, τοῖς μελῳδοῦσί σοι· libertà a quelli che cantano: Per te io ve-
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, καὶ ἀνυμνῶ σου glio all’alba, e canto la tua divinità.
τὴν Θεότητα.
Τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει Χριστέ, δι' Per la tua divina potenza, o Cristo,
ἀσθενείας σαρκός, τὸν ἰσχυρὸν con la debolezza della carne hai abbat-
κατέβαλες, καὶ νικητήν με θανάτου tuto il forte, e con la tua risurrezione, o
Σῶτερ, δι' Ἀναστάσεως ἀνέδειξας. Salvatore, mi hai reso vincitore della
morte.
Theotokíon.
Θεὸν ἐγέννησας Μήτηρ ἁγνή, σε- O Madre pura, hai generato Dio, da
σαρκωμένον ἐκ σοῦ, θεοπρεπῶς te incarnato in modo divino, o degna di
πανύμνητε, ἐπεὶ οὐκ ἔγνως ἄρρενος ogni canto: poiché tu non hai cono-
εὐνήν, ἀλλ' ἐξ ἁγίου κύεις Πνεύμα- sciuto unione con uomo, ma concepisci
τος. dallo Spirito santo.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν Navigando nauseato tra i flutti delle
μελημάτων, συμπλόοις ποντούμενος sollecitudini di questa vita, buttato a
ἁμαρτίαις, καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ mare dai peccati, miei compagni nella
προσριπτούμενος, ὡς ὁ Ἰωνᾶς Χριστὲ traversata, e gettato come Giona a un
βοῶ σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυθοῦ mostro che uccide le anime, o Cristo, a
ἀνάγαγε te io grido: Risollevami dall’abisso
mortale.
Tropari.
Ἐμνημόνευόν σου, αἱ κατακλει- Si ricordavano di te le anime dei giu-
σθεῖσαι τῷ ᾅδῃ ψυχαί, καὶ ἐκλείπου- sti rinchiuse nell’ade e là abbandonate,
σαι τῶν Δικαίων, καὶ παρὰ σοῦ σω- e chiedevano a te salvezza: con la tua
τηρίαν προσηύχοντο, ἣν διὰ Σταυροῦ croce, o Cristo, tu l’hai loro donata,
Χριστὲ παρέσχες, τοῖς καταχθονίοις scendendo nelle regioni inferiori, nella
ἐπιβὰς ὡς εὔσπλαγχνος. tua amorosa compassione.
Πρὸς τὸν ἔμψυχόν σου, καὶ ἀχειρο- Il coro degli apostoli non sperava
ποίητον δόμον, λυθέντα παθήμασιν, piú di vedere la tua vivente dimora

139
Tono grave Domenica — Orthros
ἐπιβλέψαι πάλιν χορὸς Ἀποστόλων non fatta da mano d’uomo, che la pas-
ἀπήλπισεν, ἀλλ' ὑπὲρ ἐλπίδα προ- sione aveva distrutto: ma dopo averla
σκυνήσας, ἀνεγηγερμένον, παντα- adorata contro ogni speranza, ne
χοῦ ἐκήρυξε. hanno annunziato dovunque la risur-
rezione.
Theotokíon.
Τοῦ ἀφράστου τόκου, σοῦ τῆς πα- Chi tra gli uomini potrà spiegare il
ναμώμου τὸν τρόπον, Παρθένε modo del tuo parto ineffabile, di te, la
Θεόνυμφε, τοῦ δι' ἡμᾶς, τίς ἑρμη- tutta immacolata, quel parto avvenuto
νεῦσαι ἀνθρώπων δυνήσεται; ὅτι ὁ per noi, o Vergine, sposa di Dio? Poi-
Θεὸς ἀπεριγράπτως, Λόγος ἑνωθείς ché il Dio Verbo, senza venir circo-
σοι, σάρξ ἐκ σοῦ ἐγένετο. scritto, unendosi a te, da te si è fatto
carne.
Kondákion. Οὐκ έτι φλογίνη ῥομφαία La spada di fuoco.
Οὐκ έτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου, Il potere della morte non potrà piú
ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χρι- dominare i mortali, perché Cristo è di-
στὸς γὰρ κατῆλθε συντρίβων, καὶ sceso per spezzare e annientare le sue
λύων τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, δεσμεῖται forze; l’ade è incatenato, esultano con-
ὁ ᾍδης, Προφῆται συμφώνως ἀγάλ- cordi i profeti, dicendo: È giunto il Sal-
λονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς vatore per chi è nella fede; uscite, o cre-
ἐν πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν denti, verso la risurrezione!
ἀνάστασιν.
Ikos.
Ἔτρεμε κάτωθεν τὰ καταχθόνια Tremavano oggi laggiú le regioni
σήμερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν sotterranee, l’ade e la morte, di fronte a
ἕνα τῆς Τριάδος, ἡ γῆ ἐκλονεῖτο, πυ- uno della Trinità; la terra si scuoteva, i
λωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν, ἡ custodi dell’ade sbigottivano veden-
κτίσις δὲ πᾶσα σύν τοῖς Προφήταις doti, ma tutta la creazione, insieme ai
χαίρουσα ψάλλει σοι, ἐπινίκιον ᾠδὴν profeti, piena di gioia canta un inno di
τῷ λυτρωτῇ ἡμῶν Θεῷ τῷ καταλύσα- vittoria a te, nostro Redentore e Dio,
ντι νῦν θανάτου τὴν δύναμιν. Ἀλα- che hai ora annientato la potenza della
λάξωμεν καὶ βοήσωμεν τῷ Ἀδάμ, καὶ morte. Acclamiamo dunque e gri-
τοῖς ἐξ Ἀδάμ. Ξύλον τοῦτον εἰσήγα- diamo: Questo è l’albero che ha gui-
γεν· ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν dato Adamo e quelli che provengono
ἀνάστασιν. da Adamo: uscite, o credenti, verso la
140
Tono grave Domenica — Orthros
risurrezione!
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Κάμινον Παῖδες, πυρίφλεκτον πά- Un tempo i fanciulli fecero vedere
λαι, δροσοβολοῦσαν ὑπέδειξαν, ἕνα che la fornace infuocata, irrorava ru-
Θεὸν ἀνυμνοῦντες καὶ λέγοντες· ὁ giada, mentre essi cantavano l’unico
ὑπερυψούμενος, τῶν Πατέρων Θεός, Dio, dicendo: O Dio dei nostri padri,
καὶ ὑπερένδοξος sovresaltato e piú che glorioso!
Tropari.
Ξύλῳ νεκροῦται, Ἀδὰμ ἑκουσίως, Per un albero Adamo è volontaria-
παρακοὴν ἐργασάμενος, ὑπακοῇ δὲ mente morto, commettendo la disubbi-
Χριστοῦ ἀναπέπλασται· δι' ἐμὲ σταυ- dienza; ma per l’ubbidienza di Cristo,
ροῦται γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ è stato riplasmato: per me infatti è stato
ὑπερένδοξος. crocifisso il Figlio di Dio piú che glo-
rioso.
Σὲ ἀναστάντα, Χριστὲ ἐκ τοῦ Tutta la creazione ti celebra risorto
τάφου, ἡ κτίσις πᾶσα ἀνύμνησε· σὺ dalla tomba, o Cristo: perché per gli
γὰρ ζωὴν τοῖς ἐν ᾅδῃ ἐξήν-θησας, abitanti dell’ade tu hai fatto fiorire la
τοῖς νεκροῖς ἀνάστασιν, τοῖς ἐν vita, per i morti, la risurrezione, per
σκότει τὸ φῶς, ὁ ὑπερένδοξος. quelli che sono nelle tenebre, la luce, o
piú che glorioso.
Theotokíon.
Χαῖρε Θυγάτηρ, Ἀδὰμ τοῦ Gioisci, figlia dell’Adamo corrotto;
φθαρέντος, χαῖρε ἡ μόνη Θεόνυμ- gioisci, sola sposa di Dio; gioisci, tu per
φος, χαῖρε δι' ἧς ἡ φθορὰ ἐξωστράκι- cui è stata bandita la corruzione, o tu
σται, ἡ Θεὸν κυήσασα, ὃν δυσώπει che hai generato Dio: e imploralo, o
Ἁγνή, σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. pura, perché tutti siamo salvati.
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομι- Sul Sinai, il roveto preso dal fuoco e
λοῦσα, βάτος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ non consunto ha fatto conoscere Dio a
βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσεῖ Mosè, lento di lingua e dalla voce sgra-
καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς ἀναλώ- devole; e lo zelo per Dio ha reso inat-
τους τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε. Πά- taccabili dal fuoco i tre fanciulli che
ντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ cantavano: Opere tutte, inneggiate al
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας Signore e sovresaltatelo per tutti i se-
141
Tono grave Domenica — Orthros
coli.
Tropari.
Ἄχραντος, Ἀμνός, λογικὸς ὑπὲρ L’immacolato agnello razionale, im-
τοῦ κόσμου, σφαγιασθεὶς κατέπαυ- molato per il mondo, ha fatto cessare le
σε, τὰ κατὰ νόμον προσφερόμενα, offerte secondo la Legge, purificando,
καθάρας τοῦτον χωρὶς παραπτω- come Dio senza peccato, il mondo che
μάτων ὡς Θεός, τὸν ἀεὶ κράζοντα· sempre acclama: Opere tutte, inneg-
Πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, giate al Signore, e sovresaltatelo per
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς tutti i secoli.
αἰῶνας.
Ἄφθαρτος οὐκ οὖσα, πρὸ πάθους ἡ La nostra carne assunta dal Creatore,
ληφθεῖσα, ὑπὸ τοῦ Κτίστου σάρξ soggetta a corruzione prima della pas-
ἡμῶν, μετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ἔγερ- sione, fu resa inaccessibile alla corru-
σιν, ἀπρόσιτος τῇ φθορᾷ, κατεσκευ- zione dopo la passione e la risurre-
άσθη, καὶ θνητοὺς καινουργεῖ κράζο- zione, e rinnova i mortali che accla-
ντας· Πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον mano: Opere tutte, inneggiate al Si-
ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας gnore, e sovresaltatelo per tutti i secoli.
τοὺς αἰῶνας.
Theotokíon.
Σοῦ τὸ καθαρόν, καὶ πανάμωμον La tua purezza senza macchia, o Ver-
Παρθένε, τὸ ῥυπαρὸν καὶ ἔμμυσον, gine, ha purificato la turpe sozzura di
τῆς οἰκουμένης ἀπεκάθηρε, καὶ γέ- tutta la terra, e tu sei divenuta per noi
γονας τῆς ἡμῶν, πρὸς τὸν Θεὸν κα- causa di riconciliazione con Dio, o tutta
ταλλαγῆς αἰτία Πάναγνε· πάντες διό pura: per questo, o Vergine, tutti ti be-
σε, Παρθένε εὐλογοῦμεν, καὶ ὑπερυ- nediciamo e ti sovresaltiamo per tutti i
ψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. secoli.
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.
Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορή- Senza sperimentare corruzione hai
σασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ concepito, e hai prestato la carne al
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείραν- Verbo, Artefice dell’universo, o Madre
δρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ignara d’uomo, o Vergine Madre di
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλα- Dio, ricettacolo di colui che non può es-
στουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν ser contenuto, dimora del tuo immenso
Creatore: noi ti magnifichiamo.

142
Tono grave Domenica — Orthros
Tropari.
Οἱ τῇ Θεότητι πάθη προσεφαρ- Voi che alla Divinità attribuite il pa-
μόζοντες, ἐπιστομίζεσθε πάντες tire, chiudete la bocca, voi tutti di sen-
ἀλλοτριόφρονες· Κύριον δόξης γάρ, timenti avversi: il Signore della gloria,
σαρκὶ ἐσταυρωμένον, ἀσταύρωτον crocifisso nella carne, ma non nella di-
δὲ φύσει, τῇ θείᾳ, ὡς ἐν δύο, ἕνα vina natura, noi lo magnifichiamo uno
φύσεσι μεγαλύνομεν. in due nature.
Οἱ τῶν σωμάτων τὴν ἔγερσιν ἀθε- Voi che negate la risurrezione dei
τήσαντες, πρὸς τὸ Χριστοῦ πορευ- corpi, andate al sepolcro di Cristo e im-
θέντες μνῆμα διδάχθητε, ὅτι parate: è morta, infatti, e poi risorta la
νενέκρωται, καὶ ἐγήγερται πάλιν, ἡ carne del datore di vita, a conferma
σάρξ τοῦ ζωοδότου, εἰς πίστωσιν della finale risurrezione, che noi spe-
ἐσχάτης, Ἀναστάσεως, ἣν ἐλπίζομεν. riamo.
Triadikón.
Οὐ θεοτήτων Τριάδα, ἀλλ' ὑπο- Venerando non una Trinità di divi-
στάσεων, οὐδὲ Μονάδα προσώπων, nità, ma di ipòstasi, non una unicità di
ἀλλὰ Θεότητος, σέβοντες, τέμνομεν, persone, ma di divinità, escludiamo
τοὺς ταύτην διαιροῦντας, συγχέομεν quelli che la dividono e confondiamo
δὲ πάλιν, τοὺς σύγχυσιν τολμῶντας, quelli che osano confonderla: la Trinità
κατὰ ταύτης, ἣν μεγαλύνομεν. che noi magnifichiamo.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono grave.
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας È risorto Cristo dai morti, scio-
θανάτου τὰ δεσμά, εὐαγγελίζου γῆ gliendo i vincoli della morte: annuncia,
χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ o terra la grande gioia; lodate, o cieli, la
Θεοῦ τὴν δόξαν. gloria di Dio.
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, Contemplata la risurrezione di Cri-
προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον, Ἰη- sto, adoriamo il Signore santo, Gesú, il
σοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. solo senza peccato.
Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν, προσκυ- Senza sosta adoriamo la risurrezione
νοῦντες οὐ παυόμεθα· αὐτὸς γὰρ di Cristo: egli ci ha salvati dalle nostre
ἡμᾶς ἔσωσεν, ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, iniquità. Santo è il Signore Gesú, che ha
ἅγιος Κύριος Ἰησοῦς, ὁ δείξας τὴν manifestato la risurrezione.
Ἀνάστασιν.
Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ, περὶ Che cosa renderemo al Signore per
πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, δι' tutto ciò che ha dato a noi? Per noi, ecco
143
Tono grave Domenica — Orthros
ἡμᾶς Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, διὰ τὴν κα- Dio tra gli uomini; per la nostra natura
ταφθαρεῖσαν φύσιν, ὁ Λόγος σάρξ corrotta, il Verbo si è fatto carne e ha
ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, posto tra noi la sua dimora; agli ingrati
πρὸς τοὺς ἀχαρίστους ὁ Εὐεργέτης, viene il benefattore; ai prigionieri, il li-
πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους ὁ Ἐλευθερω- beratore; a quelli che siedono nelle te-
τής, πρὸς τοὺς ἐν σκότει καθημένους, nebre, il sole di giustizia; sulla croce,
ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ἐπὶ τὸν ecco l’impassibile; nell’ade, la luce;
Σταυρόν ὁ ἀπαθής, ἐπὶ τὸν ᾍδην τὸ nella morte, la vita; per i caduti, ecco la
φῶς, ἐπὶ τὸν θάνατον ἡ ζωή , ἡ risurrezione. A lui acclamiamo: O Dio
Ἀνάστασις διὰ τοὺς πεσόντας, πρὸς nostro, gloria a te.
ὃν βοήσωμεν, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
Altri stichirá, anatoliká.
Πύλας ᾍδου συνέτριψας Κύριε, Hai infranto le porte dell’ade, Si-
καὶ θανάτου τὸ κράτος κατήργησας, gnore, e hai annientato il dominio della
τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου, καὶ συνήγει- morte, con la tua grande potenza: e con
ρας νεκρούς, τοὺς ἀπ' αἰῶνος ἐν la tua divina e gloriosa risurrezione,
σκότει καθεύδοντας, τῇ θείᾳ καὶ hai risuscitato con te i morti che
ἐνδόξῳ Ἀναστάσει σου, ὡς Βασιλεὺς dall’inizio del mondo dormivano nella
τοῦ παντός, καὶ Θεὸς παντοδύναμος. tenebra, perché tu sei Re dell’universo
e Dio onnipotente.
Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, Venite, esultiamo per il Signore, e
καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν τῇ Ἀναστάσει rallegriamoci nella sua risurrezione:
αὐτοῦ ὅτι συνήγειρε νεκρούς, ἐκ τῶν perché egli con sé ha risuscitato i morti
τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσμῶν, καὶ dai vincoli indissolubili dell’ade, e
ἐδωρήσατο τῷ κόσμῳ ὡς Θεός, ζωὴν come Dio ha donato al mondo la vita
αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. eterna e la grande misericordia.
Ἐξαστράπτων Ἄγγελος, ἐν τῷ λί- L’angelo sedeva risplendente sulla
θῳ ἐκάθητο τοῦ Ζωοδόχου μνήμα- pietra del sepolcro che aveva accolto la
τος, καὶ Γυναιξὶ Μυροφόροις εὐηγ- vita, e dava alle miròfore la buona no-
γελίζετο λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος, κα- vella: È risorto il Signore, come vi
θὼς προεῖπεν ὑμῖν, ἀπαγγείλατε aveva predetto; annunciate ai suoi di-
τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι προάγει scepoli che egli vi precede in Galilea: al
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, τῷ δὲ κόσμῳ mondo egli dona la vita eterna e la
παρέχει, ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα grande misericordia.
ἔλεος.
Τί ἀπεδοκιμάσατε τὸν λίθον τὸν Perché avete scartato la pietra ango-

144
Tono grave Domenica — Sera
ἀκρογωνιαῖον, ὦ παράνομοι Ἰου- lare, o iniqui giudei? Questi è la pietra
δαῖοι; Οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, ὃν ἔθετο ὁ che Dio ha posto in Sion, è colui che
Θεὸς ἐν Σιών, ὁ ἐκ πέτρας πηγάσας dalla roccia ha fatto scaturire acqua nel
ἐν ἐρήμῳ τὸ ὕδωρ, καὶ ἡμῖν ἀνα- deserto, e che per noi ha fatto zampil-
βλύζων ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀθα- lare dal suo fianco l’immortalità; questi
νασίαν, οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, ὁ ἐξ è la pietra tagliata dal monte verginale
ὄρους Παρθενικοῦ ἀποτμηθείς, ἄνευ non per volere d’uomo, è il Figlio
θελήματος ἀνδρός, ὁ Υἱὸς τοῦ dell’uomo che giunge sulle nubi del
ἀνθρώπου, ὁ ἐρχόμενος ἐπὶ τῶν νε- cielo sino all’Antico di giorni, come
φελῶν τοῦ οὐρανοῦ, πρὸς τὸν Πα- disse Daniele, e il suo regno è eterno.
λαιὸν τῶν ἡμερῶν, καθὼς εἶπε Δα-
νιήλ, καὶ αἰώνιος αὐτοῦ ἡ Βασιλεία.
Gloria...Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia, ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono grave. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Ἆρόν σου ὦ ψυχή μου τὸ ὄμμα, καὶ Leva gli occhi, anima mia, e consi-
Θεοῦ ἐνατένισον, τῇ οἰκονομίᾳ, καὶ dera l’economia e la compassione di
τῇ εὐσπλαγχνίᾳ, πῶς οὐρανοὺς κλί- Dio, come egli, piegati i cieli, sia venuto
νας, ἦλθεν ἐπὶ γῆς, ἵνα ὑψώσῃ σε ἐκ sulla terra per sollevarti dalla miseria
τῆς ταλαιπωρίας σου, τῶν παθῶν, delle tue passioni e collocarti sulla roc-
καὶ στήσῃ σε, ἐν πέτρᾳ τῆς πίστεως, cia della fede: oh, tremendo prodigio!
βαβαὶ φρικτοῦ θαύματος! Δόξα τῇ Gloria al tuo annientamento, o amico
κενώσει σου Φιλάνθρωπε. degli uomini.
Βλέψον σου τὰ παράνομα ἔργα, ὦ Guarda le tue opere inique, anima
ψυχή μου, καὶ θαύμασον, πῶς σε γῆ mia, e meravigliati che la terra ti sop-
βαστάζει, καὶ σκηπτὸς οὐ φλέγει; porti, che il fulmine non ti consumi, che
πῶς ἄγριοι θῆρες οὐκ ἐσθίουσί σε; le belve selvagge non ti divorino, e che
πῶς δὲ καὶ ὁ Ἥλιος ὁ ἄδυτος, ἐλλάμ- il sole che non ha tramonto non cessi di
πων σοι, ἀεὶ οὐκ ἐπαύσατο; ἀνάστα, illuminarti: sorgi, convèrtiti, grida al
μετανόησον, βόησον πρὸς Κύριον. Signore: Ho peccato contro di te, ho
Ἥμαρτόν σοι ἥμαρτον, ἐλέησόν με. peccato, abbi pietà di me.
Un altro stichirón, degli incorporei. Πρὸς τὸ ξύλον ζωῆς Albero di

145
Tono grave Domenica — Sera
vita.
Φλόγα πυρὸς τοὺς Ἀγγέλους, Χρι- Hai reso gli angeli fiamme di fuoco,
στὲ ἀπειργάσω, τούτων ἡμῖν τὸ θερ- o Cristo, indicandocene cosí l’ardore, e
μὸν ὑπεμφαίνων, καὶ πνεῦμα πάλιν descrivendone lo spirito pronto. Onni-
τὸ ταχὺ διαγράφων. Παντοδύναμε potente Signore, gloria a te.
Κύριε, δόξα σοι.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Σοὶ τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, Χαῖρε σὺν A te, Madre di Dio, tutta la stirpe dei
τῷ Ἀγγέλῳ ἀναβοᾷ, γηγενῶν πᾶσα figli della terra, insieme all’angelo
φύσις, ὡς σωτηρίας τῆς αὐτῶν γε- grida: Gioisci! Perché tu sei divenuta
νομένη, Θεοτόκε προξένῳ τῷ τόκῳ patrona della loro salvezza, o Madre di
σου. Dio, con il tuo parto.
Apósticha katanyktiká.
Ὡς ὁ ἄσωτος Υἱός, ἦλθον κᾀγὼ Come il figlio dissoluto, anch’io sono
Οἰκτίρμον, δέξαι με προσπίπτοντα, venuto a te, o pietoso: accoglimi, pro-
ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ Θεός, καὶ strato ai tuoi piedi, come uno dei tuoi
ἐλέησόν με. mercenari, o Dio, e abbi pietà di me.
Ὡς ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς λῃστάς, Come colui che si era imbattuto nei
καὶ τετραυματισμένος, οὕτω κᾀγὼ ladroni e ne era stato ferito, cosí anch’io
περιέπεσα, ἐξ ἐμῶν ἁμαρτιῶν, καὶ vi sono incappato per i miei peccati, e
τετραυματισμένη ὑπάρχει μου ἡ la mia anima ne è rimasta ferita: da chi
ψυχή, πρὸς τίνα καταφύγω ὁ mi rifugerò per essere curato, io, il de-
ὑπεύθυνος ἐγώ, εἰμὴ πρὸς σὲ τὸν bitore, se non presso di te, misericor-
Εὔσπλαγχνον, τῶν ψυχῶν τὸν ἰα- dioso e medico delle anime? Riversa su
τρόν. Ἐπίχεε ἐπ' ἐμὲ ὁ Θεός, τὸ μέγα di me, o Dio, la tua grande misericor-
σου ἔλεος. dia.
Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀπο- Gloria a te, Cristo Dio, vanto degli
στόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλ- apostoli, esultanza dei martiri, che
λίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα, Τριὰς ἡ hanno annunciato la Trinità consustan-
ὁμοούσιος. ziale.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Τάγματα ὑπερέβης Ἀγγέλων, ὡς Tu superi le schiere degli angeli, per-

146
Tono grave Lunedì — Orthros
Θεὸν σωματώσασα, ἐγὼ δὲ τοὺς ché hai dato un corpo a Dio, ma io che
πάντας νικήσας ἁμαρτίαις, οἴμοι! vinco tutti per i peccati, ahimè, ho
δέδοικα, καὶ τρέμω· ὅθεν οὐδαμῶς paura e tremo, e per questo in nessun
ἀποτολμῶ παρακαλέσαι σε, Θεοτόκε modo oso invocarti, Madre di Dio e So-
Δέσποινα· σὺ οὖν μὴ παρίδῃς με, vrana: tu dunque non mi disprezzare,
ἀλλὰ σπεῦσον σῶσόν με, ὁδὸν εἰς ma affréttati a salvarmi, guidandomi
εὐθεῖαν ὁδηγοῦσά με. sulla retta via.
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Θεοτόκε Παρθένε ἀμίαντε, τὸν Incontaminata Vergine Madre di
Υἱόν σου δυσώπει, σὺν ταῖς ἄνω Dio, supplica il Figlio tuo, insieme alle
Δυνάμεσι, συγχώρησιν πταισμάτων superne schiere, affinché, prima della
ἡμῖν, πρὸ τοῦ τέλους δωρήσασθαι, fine, doni il perdono delle colpe a noi
τοῖς πιστῶς σε δοξάζουσι. che ti glorifichiamo con fede.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká.
Ἔχουσα ψυχή μου, τὸ ἰατρεῖον τῆς Poiché possiedi, anima mia, il rime-
μετανοίας, πρόσελθε προσπίπτουσα, dio della penitenza, accòstati, gettan-
ἐν στεναγμοῖς κραυγάζουσα, τῷ ἰα- doti ai piedi del medico delle anime e
τρῷ ψυχῶν τε καὶ σωμάτων. Ἐλευ- dei corpi e gridando con gemiti: Libe-
θέρωσόν με φιλάνθρωπε, ἐκ τῶν rami, amico degli uomini, dalle mie
ἐμῶν πλημμελημάτων, συναρίθμη- colpe; associami alla meretrice, al la-
σόν με τῇ Πόρνῃ, καὶ τῷ Λῃστῇ καὶ drone e al pubblicano, dammi, o Dio, il
τῷ Τελώνῃ, καὶ δώρησαί μοι ὁ Θεός, perdono delle mie iniquità, e salvami.
τῶν ἀνομιῶν μου τὴν συγχώρησιν,
καὶ σῶσόν με.
Τοῦ Τελώνου τὴν μετάνοιαν οὐκ Non ho emulato il pentimento del
ἐζήλωσα, καὶ τῆς Πόρνης τὰ δάκρυα pubblicano, e non ho le lacrime della
οὐ κέκτημαι· ἀπορῶ γὰρ ἐκ πωρώ- meretrice: non sono capace, per il mio
σεως, τῆς τοιαύτης διορθώσεως, indurimento, di tali segni di corre-
ἀλλὰ τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ zione; ma nella tua compassione, o Cri-
Θεός, σῶσόν με ὡς Φιλάνθρωπος. sto Dio, salvami come amico degli uo-
mini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...

147
Tono grave Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Θεοτόκε Παρθένε ἀμίαντε, τὸν Incontaminata Vergine Madre di
Υἱόν σου, δυσώπει, σὺν ταῖς ἄνω Dio, supplica il Figlio tuo, insieme alle
Δυνάμεσι, συγχώρησιν πταισμάτων superne schiere, affinché, prima della
ἡμῖν, πρὸ τοῦ τέλους δωρήσασθαι, fine, doni il perdono delle colpe a noi
τοῖς πιστῶς σε δοξάζουσι. che ti glorifichiamo con fede.
Dopo la seconda sticología, altri ka thísmata.

Ὁ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν, τοῖς Tu che, per le sue lacrime, hai purifi-
δάκρυσι καθαρίσας, καὶ τοῦ Τελώνου cato Pietro dal rinnegamento, e al pub-
τὰ πταίσματα, ἐν στεναγμῷ συγ- blicano, per il suo gemito, hai perdo-
χωρήσας, φιλάνθρωπε Κύριε ἐλέη- nato le colpe, o Signore amico degli uo-
σόν με. mini, abbi pietà di me.
Ἑτοιμάζου ψυχή, μου ἐν τῇ ζωή Prepàrati, anima mia, in questa tua
σου, πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωὴν μὴ vita, per non aver turbamento nella fu-
ταραχθῆναι· ἐκεῖ γὰρ οὐδεὶς ὁ βοη- tura; là, infatti, non vi è nessuno che
θῶν, οὐ πλοῦτος, οὐ δύναμις, οὐ aiuti, né ricchezza, né potenza, né
φίλοι οὐκ ἄρχοντες, ἀλλ' ἡ τῶν ἔρ- amici, né principi, ma la prova che
γων ἐπίδειξις, καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ φιλαν- viene dalle opere, e l’amore di Dio per
θρωπία. gli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Τιμιωτέρα τῶν ἐνδόξων Χερουβεὶμ Sei piú venerabile dei gloriosi cheru-
ὑπάρχεις, Παναγία Παρθένε· ἐκεῖνα bini, o Vergine tutta santa: quelli, in-
γὰρ τὴν θείαν, μὴ φέροντα ἔλλαμ- fatti, non potendo fissare il divino ful-
ψιν, πτέρυξι κεκαλυμμένῳ προσώ- gore, compiono la loro liturgia copren-
πῳ, τὴν λειτουργίαν ἐπιτελοῦσιν, dosi il volto con le ali; ma tu porti il
αὐτὴ δὲ σεσαρκωμένον τὸν Λόγον, Verbo incarnato, guardandolo con i
αὐτόπτως ὁρῶσα φέρεις, ὃν ἀπαύ- tuoi occhi. Supplicalo incessantemente
στως ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ὁ τοῦ Πέτρου προσδεξάμενος τὰ Tu che hai accettato le lacrime di Pie-
δάκρυα, καὶ Τελώνην στενάξαντα ἐκ tro, e hai giustificato il pubblicano, che
βαθέων δικαιώσας, κᾀμὲ ἐν μετανοίᾳ gemeva dal profondo, abbi compas-
προσπίπτοντα, οἰκτείρησον Σωτήρ, sione anche di me, che mi getto pentito
148
Tono grave Lunedì — Orthros
καὶ σῶσόν με. ai tuoi piedi, o Salvatore, e salvami.
Martyrikón.
Ἅγιοι πρεσβεύσατε, ἄφεσιν δω- Intercedete, o santi, perché ci sia data
ρηθῆναι ἡμῖν, τῶν πλημμελημάτων la remissione delle nostre colpe e ve-
ἡμῶν, καὶ τῶν προσδοκωμένων niamo liberati dai mali che temiamo e
δεινῶν ῥυσθῆναι ἡμᾶς, καὶ πικροῦ da una morte amara: vi preghiamo.
θανάτου δεόμεθα.
Theotokíon.
Ὑπερέβης τὰς Δυνάμεις τῶν οὐρα- Tu trascendi le schiere celesti, perché
νῶν, ὅτι ναὸς ἐδείχθης θεϊκός, εὐλο- sei divenuta tempio divino, o bene-
γημένη Θεοτόκε, ὡς τεκοῦσα Χρι- detta Madre di Dio, avendo partorito
στόν, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Cristo, il Salvatore delle anime nostre.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, καὶ κατὰ Con mistici canti magnifichiamo, o
φύσιν Παρθένον, τὴν μόνην ἐν γυ- fedeli, colei che oltre la natura è Madre
ναιξὶν εὐλογημένην, ᾄσμασι μυστι- e per natura è Vergine, la sola bene-
κοῖς, οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. detta fra le donne.
Tropari.
Ἰδοὺ ἡ κρίσις ἐγγίζει, καὶ κατα- Ecco, il giudizio si avvicina, e con le
κρίσεως ἔργα, κτησάμενος, ἐμαυτόν, mie opere degne di condanna dispero
ἀπογινώσκω, Δικαιοκρῖτα Χριστὲ ὁ di me stesso. Cristo Dio, giusto Giu-
Θεός, μὴ κατακρίνῃς με. dice, non mi condannare.
Ὡς ἡ πιστὴ Χαναναία, Ἐλέησόν με, Come la cananea credente a te io
βοῶ σοι· ὡς τὴν συγκύπτουσαν πρὶν grido: Abbi pietà di me; come la donna
ἀνόρθωσόν με, τοῦ βηματίζειν ὀρ- curva, raddrizzami, perché io m’in-
θῶς, πρὸς τὰς τρίβους σου φιλάν- cammini rettamente per i tuoi sentieri,
θρω-πε. o amico degli uomini.
Martyriká.
Συναπεκδύσασθε πᾶσαν τῷ Insieme con gli abiti vi siete spogliati
ἱματίῳ κακίαν, καὶ ἐπενδύσει σφο- di ogni malizia, e con un manto di duri
δρῶν μαστίγων, δόξης καταστολήν, flagelli, vi siete procurati, o atleti, una
ἑαυτόῖς Ἀθληταὶ προεξενήσατε. veste di gloria.
149
Tono grave Lunedì — Orthros
Ἡ θεία χώρα τῶν ζώντων, Σιὼν ἡ La divina regione dei viventi, la cele-
ἄνω τε πόλις, τῶν πρωτοτόκων, ὑμᾶς ste Sion, la città dei primogeniti, vi ha
λελαμπρυσμένους, ταῖς καλλοναῖς accolti tutti risplendenti per le belle
Ἀθληταί, τῶν ἀγώνων ὑπεδέξατο. lotte, o atleti.
Theotokíon.
Φωτιστικαῖς φρυκτωρίαις, τοῦ Con i luminosi splendori del Verbo
ἀνατείλαντος Λόγου, ἐκ σου Παρ- che da te è sorto, o Vergine pura, ri-
θένε ἁγνὴ καταύγασόν με, ἁμαρτιῶν schiara me, ricoperto dalla tenebra di
καὶ παθῶν, ἐν τῷ σκότει καλυπτόμε- peccati e passioni.
νον.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλο- O degna di tutti i canti, piú alta dei
τέρα, ἡ τὸν ἄναρχον Λόγον ἀσπόρως cieli, tu che senza seme hai concepito il
συλλαβοῦσα, καὶ σεσαρκωμενον Θε- Verbo che non ha principio e hai parto-
όν, τεκοῦσα τοῖς ἀνθρώποις, ᾠδαῖς rito per gli uomini Dio incarnato: tutti
πάντες σε πιστοὶ μεγαλύνομεν. noi fedeli con cantici ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἐλλάμψεσι, θεαρχικῆς φωτοχυ- Allietàti dagli splendori dell’effu-
σίας, ἐνηδόμεναι πᾶσαι, χορεῖαι τῶν sione di luce tearchica, tutti i cori degli
Ἀγγέλων, τὸν δεδοξασμένον Θεόν, angeli incessantemente inneggiano al
ἀπαύστως ἀνυμνοῦσι, καὶ δοξάζου- Dio glorioso, e magnificandolo, sem-
σιν ἀεὶ μεγαλύνοντες. pre lo glorificano.
Ῥυσθῆναί με, τῆς τῶν παθῶν ἐπι- Cherubini, serafini, potenze, potestà,
κρατείας, ὦ Χερουβείμ, Σεραφείμ, angeli, arcangeli, principati e troni in-
Δυνάμεις, Ἐξουσίαι, Ἄγγελοι, Ἀρ- sieme, dominazioni, implorate Cristo
χάγγελοι, Ἀρχαί, θρόνοι τε ὁμοῦ, καὶ perché io sia strappato al dominio delle
Κυριότητες Χριστὸν ἱκετεύσατε. passioni.
Theotokíon.
Ὡς Μήτηρ νῦν, πρὸς τὸν Υἱόν σου Tu che ora, come madre, usi fami-
Θεοτόκε, παρρησίᾳ χρωμένη, τοὺς gliarità col Figlio tuo, o Madre di Dio,
πόθῳ σε ὑμνοῦντας, ῥῦσαι ἐκ πται- libera dalle colpe, dalle malattie e dai
σμάτων, καὶ νόσων καὶ κινδύνων, ἵνα pericoli quelli che con amore ti can-
πάντες σε ἀεὶ μεγαλύνωμεν. tano, affinché tutti sempre ti magnifi-

150
Tono grave Lunedì — Sera
chiamo.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Ὡς τὴν συκῆν τὴν ἄκαρπον, μὴ Non recidere me peccatore come il
ἐκκόψῃς με Σωτὴρ τὸν ἁμαρτωλόν, fico sterile, o Salvatore, ma per un
ἀλλ' ἐπὶ πολλῷ τῷ ἔτει, συγχώρησίν lungo anno concedimi il perdono, irri-
μοι δώρησαι, ἀρδεύων μου τὴν ψυ- gando la mia anima con le lacrime della
χήν, τοῖς δάκρυσι τῆς μετανοίας, ἵνα conversione, affinché anch’io possa of-
κᾀγὼ καρπὸν προσενέγκω σοι ἐλεη- frirti il frutto della tua misericordia.
μοσύνης.
Ὡς Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, Poiché sei sole di giustizia, guida con
φωταγώγησον τὰς καρδίας τῶν σοὶ la tua luce i cuori di coloro che a te ac-
βοώντων, Κύριε δόξα σοι. clamano: Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου, Festeggiando la memoria dei tuoi
ἀθλοφόρων ἑορτάζοντες, σὲ ἀνυ- santi vittoriosi, te noi celebriamo, o Cri-
μνοῦμεν, Κύριε δόξα σοι. sto, acclamando: Signore, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Τὸ Χαῖρέ σοι προσάγομεν Θεοτόκε· A te noi offriamo il saluto ‘Gioisci’, o
τῶν Ἀγγέλων γὰρ ἀνωτέρα ἐδείχθης, Madre di Dio, perché sei divenuta su-
Θεὸν κυήσασα. periore agli angeli, avendo partorito
Dio.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono grave.
Ὑπερέβης τὰς δυνάμεις τῶν οὐρα- Tu trascendi le schiere celesti, perché
νῶν, ὅτι ναὸς ἐδείχθης θεϊκός, εὐλο- sei divenuta tempio divino, o bene-
γημένη Θεοτόκε, ὡς τεκοῦσα Χρι- detta Madre di Dio, avendo partorito
στόν, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Cristo, il Salvatore delle anime nostre.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono grave. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Δέσποτα καὶ Θεὲ πανοικτίρμον, Sovrano e Dio pieno di compassione,
οἷς ἐπίστασαι κρίμασι, δός μοι ἐν secondo i giudizi che sai, dammi di
καρδίᾳ, τὸν σὸν φόβον ἔχειν, δός μοι avere in cuore il tuo timore, dammi di
151
Tono grave Lunedì — Sera
τὸ φιλεῖν σε, ἐξ ὅλης ψυχῆς μου, δός amarti con tutta l’anima, dammi di de-
μοι τὸ μυσάττεσθαι, τὰς πράξεις τοῦ testare le azioni dello spirito maligno e
ἀλάστορος, καὶ ποιεῖν τὸ θέλημα, τὸ di compiere la tua volontà salvifica;
σὸν τὸ σωτήριον· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς poiché tu sei il nostro Dio che ha detto:
ἡμῶν, ὁ εἰπών· Αἰτεῖτε καὶ λαμ- Chiedete e riceverete.
βάνετε.
Γέγονα τῶν δαιμόνων μὲν γέλως, Sono divenuto riso dei demoni, onta
τῶν ἀνθρώπων δὲ ὄνειδος, τῶν Δι- degli uomini, lamento dei giusti, lutto
καίων θρῆνος, τῶν Ἀγγέλων πένθος, degli angeli, contaminazione dell’aria,
μολυσμὸς ἀέρος, καὶ γῆς καὶ ὑδάτων· della terra e delle acque, perché ho con-
σῶμα γὰρ ἐμίανα, ψυχήν καὶ νοῦν taminato il corpo e ho macchiato
ἐσπίλωσα, παραλόγοις πράξεσι, Θεῷ l’anima e l’intelletto, sono divenuto ne-
ἐχθρὸς πέφυκα, οἴμοι! Κύριε, ἥμαρ- mico di Dio con le mie azioni contro ra-
τόν σοι, ἥμαρτον συγχώρησον. gione. Ahimè, ahimè, Signore, ho pec-
cato contro di te, ho peccato, perdo-
nami!
Un altro stichirón, del precursore.
Καταφρονήσαντες Disprezzate tutte le cose.
Νυμφοστολήσας τοῖς λόγοις, ἱερῶς Ornando santamente con le tue pa-
τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, προσηγά- role la Chiesa di Cristo, tu l’hai intro-
γου Σοφὲ ὡς νύμφην, πανάμωμον, dotta, o sapiente, come sposa immaco-
καὶ ὑπήκοον ταύτην, τῷ Δεσπότῃ πα- lata, e l’hai presentata ubbidiente al So-
ρέστησας, ἀλλ' ὡς ἔχων νῦν δυνα- vrano; ma poiché ora ne hai il potere,
στείαν, αὐτῆς ὑπεράσπισον, καὶ proteggila e mostrati suo difensore, li-
ὑπέρμαχος φάνηθι, ἀπὸ πάσης berandola, o beatissimo, da ogni mali-
κακίας, τοῦ διαβόλου Παμμάκαρ λυ- zia del diavolo.
τρούμενος.
Apósticha katanyktiká.
Ὡς ὁ Ἄσωτος υἱός, ἦλθον κᾀγὼ Come il figlio dissoluto, anch’io sono
Οἰκτίρμον, δέξαι με προσπίπτοντα, venuto a te, o pietoso: accoglimi, pro-
ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ Θεός, καὶ strato ai tuoi piedi, come uno dei tuoi
ἐλέησόν με. mercenari, o Dio, e abbi pietà di me.
Ὡς ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς λῃστάς, Come colui che si era imbattuto nei
καὶ τετραυματισμένος, οὕτω κᾀγὼ ladroni e ne era stato ferito, cosí anch’io
περιέπεσα, ἐξ ἐμῶν ἁμαρτιῶν, καὶ vi sono incappato per i miei peccati, e
152
Tono grave Martedì — Orthros
τετραυματισμένη ὑπάρχει μου ἡ la mia anima ne è rimasta ferita: da chi
ψυχή, πρὸς τίνα καταφύγω τοῦ θερα- mi rifugerò per essere curato, io, il de-
πευθῆναι, εἰ μὴ πρὸς Σὲ τὸν bitore, se non presso di te, misericor-
εὔσπλαγχνόν,τῶν ψυχῶν τὸν ἰατρόν; dioso e medico delle anime? Riversa su
Ἐπίχεε ἐπ' ἐμὲ ὁ Θεός, τὸ μέγα σου di me, o Dio, la tua grande misericor-
ἔλεος. dia.
Martyrikón.
Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσα- Martiri santi, che avete bellamente
ντες, καὶ στεφανωθέντες, πρε- combattuto e siete stati coronati, inter-
σβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι cedete presso il Signore perché sia fatta
τὰς ψυχαὶς ἠμῶν. misericordia alle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Εἰρήνευσον πρεσβείαις τῆς Θεο- Per l’intercessione della Madre di
τόκου, τὴν ζωὴν ἡμῶν, τῶν βοώντων Dio, dona pace alla nostra vita; a te noi
σοι∙ Ἐλεῆμον Κύριε δόξα σοι. acclamiamo: Misericordioso Signore,
gloria a te.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Τὸ Χαῖρέ σοι προσάγομεν Θεοτόκε· A te noi offriamo il saluto ‘Gioisci’, o
τῶν Ἀγγέλων γὰρ ἀνωτέρα ἐδείχθης, Madre di Dio, perché sei divenuta su-
Θεὸν κυήσασα. periore agli angeli, avendo partorito
Dio.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono grave.
Ἔχουσα ψυχή μου, τὸ ἰατρεῖον τῆς Poiché possiedi, anima mia, il rime-
μετανοίας, πρόσελθε προσπίπτουσα, dio della penitenza, accòstati, gettan-
ἐν στεναγμοῖς κραυγάζουσα, τῷ Ἰα- doti ai piedi del medico delle anime e
τρῷ ψυχῶν τε καὶ σωμάτων· Ἐλευ- dei corpi e gridando con gemiti: Libe-
θέρωσόν με φιλάνθρωπε, ἐκ τῶν rami, amico degli uomini, dalle mie
ἐμῶν πλημμελημάτων, συναρίθμη- colpe; associami alla meretrice, al la-
σόν με τῇ Πόρνῃ, καὶ τῷ Λῃστῇ καὶ drone e al pubblicano, dammi, o Dio, il
τῷ Τελώνῃ, καὶ δώρησαί μοι ὁ Θεός, perdono delle mie iniquità, e salvami.
τῶν ἀνομιῶν μου τὴν συγχώρησιν,
153
Tono grave Martedì — Orthros
καὶ σῶσόν με.
Τὸ πέλαγος τοῦ βίου, χειμάζει με L’oceano della vita infuria contro di
Κύριε, τὰ κύματα τῶν ἀνομιῶν μου, me, Signore, i flutti delle mie iniquità
βυθίζουσί με Δέσποτα, ἀλλ' ἔκτεινόν mi sommergono, Sovrano: ma tu stendi
σου τὴν χεῖρα, καὶ σῶσόν με, ὡς τὸν la tua mano e, come Pietro, salvami, o
Πέτρον φιλάνθρωπε. amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Προστασία θερμή, καὶ ἀντίληψις Tu sei fervida protettrice e soccorso
Χριστιανῶν, ὑπάρχεις Θεοτόκε ἀ- dei cristiani, Madre di Dio ignara di
νύμφευτε∙ διὸ σὺν τῷ Προδρόμῳ, τὸν nozze: insieme al precursore, implora
Υἱόν σου δυσώπησον, τοῦ εὑρεῖν dunque il tuo Figlio, perché noi tro-
ἡμᾶς ἔλεος. viamo misericordia.
Dopo la seconda sticología, altri kathí smata.
Τοῦ Τελώνου τὴν μετάνοιαν οὐκ Non ho emulato il pentimento del
ἐζήλωσα, καὶ τῆς Πόρνης τὰ δάκρυα pubblicano, e non ho le lacrime della
οὐ κέκτημαι∙ ἀπορῶ γὰρ ἐκ πωρώ- meretrice: non sono capace, per il mio
σεως, τῆς τοιαύτης διορθώσεως∙ indurimento, di tali segni di corre-
ἀλλὰ τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ ὁ Θεός, zione; ma nella tua compassione, o Cri-
σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος. sto Dio, salvami come amico degli uo-
mini.
Ὁ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνησιν, τοῖς Tu che, per le sue lacrime, hai purifi-
δάκρυσι καθαρίσας, καὶ τοῦ Τελώνου cato Pietro dal rinnegamento, e al pub-
τὰ πταίσματα, τῷ στεναγμῷ συγ- blicano, per il suo gemito, hai perdo-
χωρήσας, φιλάνθρωπε Κύριε ἐλέη- nato le colpe, o Signore amico degli uo-
σόν με. mini, abbi pietà di me.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Κύριε, ἡμεῖς ἐσμὲν λαός σου, καὶ Signore, noi siamo tuo popolo e pe-
πρόβατα νομῆς σου, πλανηθέντας core del tuo pascolo; smarriti, tu come
ὡς ποιμήν, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, σκορπι- pastore facci tornare; dispersi dalla cor-
σθέντας τῇ φθορᾷ, συνάγαγε ἡμᾶς, ruzione, tu raccoglici; abbi pietà del tuo
ἐλέησον τὴν ποίμνην σου Φιλάν- gregge, amico degli uomini, muoviti a
θρωπε, σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τὸν λαόν compassione del tuo popolo, per l’in-
σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε tercessione della Madre di Dio, o solo
154
Tono grave Martedì — Orthros
ἀναμάρτητε. senza peccato.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, Lava, Signore, la sozzura dell’anima
ἐλέους σου ὑσσώπῳ, σπλαγχνισθεὶς mia con l’issopo della tua misericordia,
ὡς ἀγαθός, ἀπόπλυνον Σωτήρ, καὶ muovendoti a compassione, per la tua
καθαρίσας μολυσμοῦ, τῆς ἰλύος τῶν bontà, o Salvatore; purificandomi dalla
παθῶν, ἐλέησόν με Δέσποτα, διάσω- bruttura del fango delle passioni, abbi
σον τὸ πλάσμα σου, πρεσβείαις τοῦ pietà di me, Sovrano: salva la creatura
σοῦ Προδρόμου, μόνε Πολυέλεε. da te plasmata, per intercessione del
tuo precursore, o solo ricco in miseri-
cordia.
Martyrikón.
Οἱ Ἅγιοί σου Κύριε, ἐπὶ τῆς γῆς I tuoi santi, Signore, lottando sulla
ἀγωνισάμενοι, τὸν ἐχθρὸν κατεπά- terra, hanno calpestato il nemico e
τησαν, καὶ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην hanno annientata la seduzione degli
κατήργησαν∙διὸ καὶ τοὺς στεφάνους, idoli: per questo hanno ricevuto le co-
παρὰ σοῦ ἐκομίσαντο, τοῦ φιλαν- rone da te, Sovrano amico degli uomini
θρώπου Δεσπότου, καὶ ἐλεήμονος e Dio misericordioso, che elargisci al
Θεοῦ, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ, τὸ mondo la grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὡς ἔχουσα τὸ συμπαθές, εἰς τὴν Tu che sei pronta a compatire la no-
ταπείνωσιν ἡμῶν, καὶ σκέπουσα stra umiliazione e proteggi gli abitanti
τοὺς ἐπὶ γῆς, εἰς ἀπερίστατον λαόν, della terra, muoviti a pietà del popolo
σπλαγχνίσθητι εὐλογημένη Θεοτό- inerme, o benedetta Madre di Dio: con-
κε, ἐπίμεινον πρεσβεύουσα, μὴ ἀπο- tinua ad intercedere, perché non pe-
λώμεθα δεινῶς, ἱκέτευε ὡς ἄχρα- riamo crudelmente; tu che sei pura,
ντος, τὸν εὐδιάλλακτον Θεόν, σω- supplica il Dio incline al perdono per la
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, Παναγία salvezza delle anime nostre, o Vergine
Παρθένε. tutta santa.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἀσπόρου τόκου σύλληψιν, τίς ἑρ- Chi tra i mortali spiegherà il conce-
155
Tono grave Martedì — Orthros
μηνεύσει βροτῶν; ἀφθόρου τόκου pimento per un parto senza seme? Chi
γέννησιν, τίς μὴ θαυμάσει γηγενῶν; non stupirà tra i figli della terra per una
διό σε αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, Θεοτόκε με- nascita da parto senza corruzione? Per
γαλύνομεν. questo noi, tribú della terra, ti magnifi-
chiamo, o Madre di Dio.
Tropari.
Ἵνα κληρονομήσωμεν, τὰ μέλλο- Per ereditare i beni futuri, facciamo
ντα ἀγαθά, πενθήσωμεν, στενάξω- lutto, gemiamo, imploriamo Cristo,
μεν, παρακαλέσωμεν Χριστόν, ἐν finché abbiamo tempo, o fedeli, per la
ὅσῳ καιρὸν ἔχομεν πιστοί, μετανοίας penitenza e la supplica.
καὶ δεήσεως.
Ὡς Χαναναία κράζω σοι∙ Ἐλέησόν Come la cananea a te grido: Abbi
με Χριστέ, ὡς πάλαι τὴν συγκύπτου- pietà di me, Cristo; come un tempo la
σαν, ἀνόρθωσόν με Ἰησοῦ, καὶ σῶσόν donna curva, raddrizzami, Gesú, e sal-
με Σωτήρ μου τὸν πολλαῖς, ἁμαρ- vami, o mio Salvatore, perché affondo
τίαις βυθιζόμενον. per i molti peccati.
Martyriká.
Στενούμενοι ἐν θλίψεσι, καὶ φυλα- Dalla strettoia delle tribolazioni,
καῖς καὶ ποιναῖς, οἱ Ἀθλοφόροι Μάρ- delle prigioni e delle pene, i martiri vit-
τυρες, πρὸς πλατυσμὸν ἀναψυχῆς, toriosi sono passati all’ampiezza del re-
μετῆλθον ἐκ στενώσεως ἡμᾶς, frigerio, e riscattano noi dalla strettoia
ἐγκλημάτων ἐκλυτρούμενοι. delle nostre colpe.
Ἡ γῆ μὲν κατεκάλυψεν, ὑμῶν τὰ La terra ha ricoperto ora i vostri
σώματα, οὐρανὸς δὲ Ἅγιοι, φέρει τὰ corpi, ma il cielo possiede per sempre,
πνεύματα ἀεί, τῷ θρόνῳ παρεστῶτα o santi, i vostri spiriti, che stanno da-
τῆς δόξης, μετ' Ἀγγέλων ἀγαλ- vanti al trono della gloria ed esultano
λόμενα. con gli angeli.
Theotokíon.
Φορέσας με ὁ Κύριος, ἐκ σοῦ προ- Rivestitosi di me, il Signore da te è
ῆλθεν Ἁγνή∙ αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπη- uscito, o pura: imploralo dunque per-
σον, στολῇ φαιδρῦναί με φωτός, ché mi adorni di una veste di luce, o
Παρθένε ἐκδυθέντα τῶν παθῶν, νῦν Vergine, e mi spogli del pesantissimo
τὸν σάκκον τὸν βαρύτατον. sacco delle passioni.

156
Tono grave Martedì — Orthros
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορή- Senza sperimentare corruzione hai
σασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ concepito, e hai prestato la carne al
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείραν- Verbo, Artefice dell’universo, o Madre
δρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ignara d’uomo, o Vergine Madre di
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλα- Dio, ricettacolo di colui che non può es-
στουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. ser contenuto, dimora del tuo immenso
Creatore: noi ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἱερωτάτης Προφῆτα, ῥίζης ἐβλά- Da sacratissima radice, o profeta, sei
στησας, καὶ τῆς κακίας τὰς ῥίζας, germogliato, e tutte le radici del male
πάσας ἀνέσπασας, καὶ συμπνιγόμε- hai divelto; visita me, soffocato e logo-
νον, καὶ κατηχρειωμένον, ἐπίσκεψαί rato, o beato, e dammi di produrre
με Μάκαρ, καὶ θείας μετανοίας, frutti di divina conversione.
ἐκβλαστάνειν καρποὺς εὐόδωσον.
Ὡραιοτάτην τρυγόνα, καὶ ἀηδόνα La Chiesa ti riconosce bellissima tor-
σε, ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει, μέγιστε tora e usignolo, o sommo precursore,
Πρόδρομε∙ τῆς μετανοίας γάρ, ἐβόη- perché hai fatto risuonare la melodia
σας τὸ μέλος, ψυχαῖς ἐρημωθείσαις, della penitenza per le anime divenute
καὶ κακοῖς χερσωθείσαις∙ ὅθεν πίστει deserto e rese dai vizi terra incolta: per
σε μακαρίζομεν. questo, con fede, noi ti diciamo beato.
Σὺ τὰς ὁδοὺς τὰς φερούσας, πᾶσιν Tu hai indicato a tutti le vie che con-
ὑπέδειξας, πρὸς σωτηρίους εἰσόδους, ducono alle porte della salvezza, o
ἅγιε Πρόδρομε∙ αἷς βηματίζειν με, santo precursore: dammi di incammi-
εὐόδωσον τὸν πάσαις, τοῦ βίου ἀνο- narmi in esse, a me che erro per tutte le
δίαις πλανώμενον ἀπάτῃ, τοῦ κα- vie impervie della vita, per l’inganno
κίαν δημιουργήσαντος. dell’artefice del male.
Ἡ φοβερὰ ἐπὶ θύραις, ἡμέρα Il giorno terribile è vicino, alle porte,
ἤγγικε, καὶ κατακρίσεως ἔργα, ἔχων e io gemo per le mie opere degne di
ὀδύρομαι, εὔσπλαγχνε Κύριε, ὁ condanna: pietoso Signore, solo miseri-
μόνος ἐλεήμων, εὐχαῖς τοῦ σοῦ Προ- cordioso, per le preghiere del precur-
δρόμου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, sore e di tutti i santi, dichiarami libero
ἀκατάκριτον τότε δεῖξόν με. da condanna in quel giorno.

157
Tono grave Martedì — Orthros
Theotokíon.
Φῶς ἡ τεκοῦσα, τὸ θεῖον θεο- Tu che hai partorito la luce divina, o
χαρίτωτε, τὴν σκοτισθεῖσαν ψυχήν favorita dalla grazia di Dio, illumina, ti
μου ταῖς παραβάσεσι, φώτισον δέο- prego, la mia anima, oscurata dalle tra-
μαι, καὶ σκότους αἰωνίου, ἐλεύθερόν sgressioni, e liberami dalla tenebra
με, δεῖξον, ὅπως Σὲ μεγαλύνω, καὶ eterna, perché io ti magnifichi e ti glo-
δοξάζω ἀειμακάριστε. rifichi, o eternamente beata.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Ὡς τὴν συκῆν τὴν ἄκαρπον, μὴ Non recidere me peccatore come il
ἐκκόψῃς με Σωτὴρ τὸν ἁμαρτωλόν, fico sterile, o Salvatore, ma per un
ἀλλ' ἐπὶ πολλῷ τῷ ἔτει, κατάνυξίν lungo anno concedimi il perdono, irri-
μοι δώρησαι, ἀρδεύων μου τὴν ψυ- gando la mia anima con le lacrime della
χήν, τοῖς δάκρυσι τῆς μετανοίας, ἵνα conversione, affinché anch’io possa of-
κᾀγώ, καρπὸν προσενέγκω σοι ἐλεη- frirti il frutto della tua misericordia.
μοσύνης.
Ὡς Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, Poiché sei sole di giustizia, guida con
φωταγώγησον τὰς καρδίας, τῶν σοὶ la tua luce i cuori di coloro che a te ac-
βοώντων, Κύριε δόξα σοι. clamano: Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν πα- In mezzo allo stadio degli empi,
ρανόμων, ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων οἱ esultanti i vittoriosi acclamavano: Si-
Ἀθλοφόροι, Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Εὕρατο ἐκ γαστρὸς στειρευούσης, Ottenne di proclamare da grembo
θεολογεῖν τὸν ἐν σπλάγχνοις σου, sterile la divinità del Dio Verbo che era
Θεὸν Λόγον Κόρη, φωνὴ ἡ τοῦ Λόγου nelle tue viscere, o Vergine, la voce del
ἐν τοῖς ἀσπασμοῖς σου, τὴν χάριν Verbo che al tuo saluto ne aveva otte-
εὑροῦσα∙ ὅθεν Θεοτόκον σε, μητρὸς nuto la grazia: per questo con la lingua
τῇ γλώσσῃ ἔκραζε, δι' αὐτῆς ὑστέ- della madre ti acclamava Madre di Dio,
ρημα, πληροῦσα τῆς φύσεως, καὶ colmando per suo mezzo l’insuffi-
ὀργάνων στέρησιν, δι' ὧν διαρ- cienza naturale e la mancanza degli or-
θροῦνται τὰ νοήματα. gani con i quali si esprimono i pensieri.

158
Tono grave Martedì — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. T ono grave.
Εἰρήνευσον πρεσβείαις τῆς Θε- Per l’intercessione della Madre di
οτόκου, τὴν ζωὴν ἡμῶν τῶν βοώντων Dio, dona pace alla nostra vita; a te noi
σοι· Ἐλεῆμον Κύριε δόξα σοι. acclamiamo: Misericordioso Signore,
gloria a te.

Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono grave. Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα Non siamo piú tenuti lontano.
Ἐν ξύλῳ σε προσήλωσαν Ἰουδαῖοι, Al legno ti inchiodarono i giudei,
ἵνα ξύλῳ τὸν θάνατον ἀναστείλῃς, perché col legno tu cacciassi indietro la
Κύριε δόξα σοι. morte: Signore, gloria a te.
Ἑκὼν ἐδέξω ῥάπισμα Ἐλεῆμον, Volontariamente ricevesti lo schiaf-
ἵνα ῥύσῃ τὸν ἄνθρωπον ἐκ δουλείας, fo, o misericordioso, per liberare dalla
Κύριε δόξα σοι. schiavitú l’uomo: Signore, gloria a te.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Προσάξωμεν τό, Χαῖρε τῇ Θε- Come l’angelo, offriamo alla Madre
οτόκῳ, ὡς ὁ Ἄγγελος, καὶ βοήσωμεν di Dio il saluto ‘Gioisci’, e acclamiamo:
Εὐλογημένη, Πάναγνε δόξα σοι. Tutta pura e benedetta, gloria a te.
Apósticha stavrósima.
Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς, Non siamo piú tenuti lontano
τὴν ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ Σταυροῦ σου,
dall’albero della vita, perché la tua
Κύριε δόξα σοι. croce è la nostra speranza: Signore, glo-
ria a te.
Κρεμάμενος Ἀθάνατε ἐπὶ ξύλου, Pendendo dal legno, o immortale,
ἐθριάμβευσας τὰς παγίδας τοῦ δια- hai trionfato delle insidie del diavolo:
βόλου, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Καταφρονήσαντες πάντων τῶν Disprezzate tutte le cose della terra,
ἐπὶ γῆς, ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ ἐν στα- o santi martiri, e annunciato coraggio-
δίῳ τὸν Χριστὸν ἀνδρείως κηρύξα- samente Cristo nello stadio, da lui
ντες, ἀμοιβὰς τῶν βασάνων παρ' avete ricevuto le ricompense dei tor-
αὐτοῦ ἐκομίσασθε, ἀλλ' ὡς ἔχοντες menti: poiché dunque avete ottenuto
παρρησίαν, αὐτὸν ἱκετεύσατε, ὡς franchezza, imploratelo come Dio on-
159
Tono grave Mercoledì — Orthros
Θεὸν παντοδύναμον, τάς ψυχὰς nipotente, ve ne preghiamo, di salvare
ἡμῶν σῶσαι, τῶν εἰς ὑμᾶς προστρε- le nostre anime, poiché ricorriamo a
χόντων δεόμεθα. voi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Νέκρωσιν καθυπέμεινας Λόγε, ἐπὶ Hai subíto la morte, inchiodato sulla
Σταυροῦ προσηλούμενος, ἡ Παρθε- croce, o Verbo! Cosí gridava gemendo
νομήτωρ ἐβόα θρηνοῦσα, σὺν ἠγα- la Vergine Madre, insieme all’amato e
πημένῳ σεπτῷ θεολόγῳ, ὧν ταῖς venerabile Teologo: per le loro suppli-
ἱκεσίαις, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν Χριστέ, che, o Cristo, tu che per noi hai patito e
καὶ νεκρώσας θάνατον, τὰ πάθη μου hai ucciso la morte, uccidi le mie pas-
νέκρωσον, καὶ ζωῆς με μέτοχον, τῆς sioni, rendimi partecipe della vita di-
θείας ἀπέργασαι, καὶ σῶσόν με. vina, e salvami.
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, Χρι- Incessantemente implora, Vergine
στὸν τὸν Θεόν, καὶ καθελόντα τοῦ Madre di Dio, colui che per noi è stato
θανάτου τὸ κράτος, ἀπαύστως crocifisso e ha abbattuto il potere della
ἱκέτευε, Θεοτόκε Παρθένε, ἵνα σώσῃ morte, Cristo Dio, affinché egli salvi le
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Ὁ δι' ἐμὲ ἀνασχόμενος, τῆς ἐν Tu che per me hai accettato di essere
Σταυρῷ προσηλώσεως, δέξαι μου inchiodato alla croce, accogli la mia
τὴν ἄγρυπνον αἴνεσιν, Χριστὲ ὁ lode insonne, o Cristo Dio, e salvami,
Θεός, ὡς φιλάνθρωπος. nel tuo amore per gli uomini.
Ὁ δεσπόζων τῶν ἀσωμάτων Tu che governi le schiere incorporee,
Δυνάμεων, καὶ γινώσκων τῆς ψυχῆς e che conosci l’indolenza della mia
μου τὸ ῥάθυμον, τῷ Σταυρῷ σου anima, salvami per la tua croce, o Cri-
σῶσόν με, Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς sto Dio, nel tuo amore per gli uomini.
φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...

160
Tono grave Mercoledì — Orthros
Stavrotheotokíon.
Τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου ἀεὶ φρου- Sempre custoditi dalla croce del tuo
ρούμενοι, τὰς προσβολὰς Παρθένε Figlio, noi sfuggiamo agli assalti dei
τῶν δαιμόνων ἐκκλίνομεν∙διό σε demoni, o Vergine: perciò, come dob-
κατὰ χρέος, ἀνυμνοῦντες δοξάζομεν, biamo, celebrandoti ti glorifichiamo, o
Θεοτόκε πανύμνητε. Madre di Dio degna di ogni canto.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Πυρὸς φωτεινότερον φλογὸς ἐναρ- Piú luminoso del fuoco, piú efficace
γέστερον τὸ ξύλον ἀνέδειξας Χριστὲ della fiamma hai reso, o Cristo, l’albero
του Σταυροῦ σου καταφλέγον ἁμαρ- della tua croce, che consuma i peccati
τίας τῶν ἀνθρώπων καὶ φωτίζον τὰς degli infermi e illumina i cuori di co-
καρδίας τῶν ὑμνούντων τὴν ἑκού- loro che cantano la tua volontaria cro-
σιόν σου Σταύρωσιν Χριστὲ ὁ Θεὸς cifissione: o Cristo Dio, gloria a te.
δόξα σοι.
Ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοὶ Χριστὲ ὁ Adorandoti nel cedro, nel pino e nel
Θεός, ἐν κέδρῳ καὶ πεύκῃ καὶ κυ- cipresso, la Chiesa ti grida, o Cristo
παρίσσῳ προσκυνοῦσά σε, νίκας τοῖς Dio: Dona vittoria ai nostri re, per in-
Βασιλεύσι ἡμῶν, διὰ τῆς Θεοτόκου tercessione della Madre di Dio, e abbi
δωρούμενος, ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Εἰ καὶ Μητέρα σε, ἡ κτίσις ἐγνώρι- Anche se la creazione ti ha ricono-
σεν, ἀλλὰ παρθένον σε ὁ Πλάστης sciuto madre, tuttavia il Creatore ti ha
ἀνέδειξεν∙ ἔτεκες γὰρ ἐν σαρκὶ Χρι- proclamata vergine: perché hai parto-
στὸν τὸν Θεόν, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυ- rito nella carne Cristo Dio, il Salvatore
χῶν ἡμῶν. delle anime nostre.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ὁ δι' ἡμᾶς ἐπονείδιστον, κατα- Tu che per noi hai accettato l’ignomi-
δεξάμενος σταύρωσιν, δέξαι τοὺς niosa crocifissione, accogli coloro che
ὑμνοῦντας τὰ πάθη σου, Χριστὲ ὁ inneggiano ai tuoi patimenti, o Cristo
Θεός, καὶ σῶσον ἡμᾶς. Dio, e salvaci.
Martyrikón.
Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι, εὐφραινέσθω Esultate, giusti, si rallegrino i cieli,
τὰ οὐράνια∙ ἐπὶ γῆς γὰρ οἱ Μάρτυρες perché sulla terra i martiri, con la loro

161
Tono grave Mercoledì — Orthros
ἀγωνισάμενοι, τὸν ἐχθρὸν κατε- lotta, hanno calpestato il nemico e
πάτησαν, καὶ τῶν εἰδώλων τὴν hanno annullato la seduzione degli
πλάνην κατήργησαν, σκιρτάτω ἡ idoli: festeggiando queste vittorie,
Ἐκκλησία, τὰ νικητήρια ἑορτάζουσα, esulti la Chiesa per colui che presiede
τῷ ἀθλοθέτῃ καὶ μόνῳ νικοποιῷ Χρι- alle gare, per il solo che dona la vittoria,
στῷ τῷ Θεῷ, τῷ παρέχοντι τῷ κόσμῳ Cristo Dio, che elargisce al mondo la
τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, Χρι- Incessantemente implora, Vergine
στὸν τὸν Θεόν, καὶ καθελόντα τοῦ Madre di Dio, colui che per noi è stato
θανάτου τὸ κράτος, ἀπαύστως ἱκέ- crocifisso e ha abbattuto il potere della
τευε Θεοτόκε Παρθένε, ἵνα σώσῃ τὰς morte, Cristo Dio, affinché egli salvi le
ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Μήτηρ Θεοῦ καὶ Παρθένος τε- Che tu sia Madre di Dio, che vergine
κοῦσα, καὶ παρθενεύουσα πάλιν, tu abbia partorito, e vergine tu sia ri-
οὐχὶ φύσεως ἔργον, ἀλλὰ Θεοῦ συ- masta, questo non è opera della natura,
γκαταβάσεως· ὅθεν ὡς μόνην τῶν ma della condiscendenza di Dio: per-
θείων θαυμάτων, καταξιωθεῖσαν, σε ciò, sola fatta degna dei divini prodigi,
Ἁγνὴ μεγαλύνομεν. o pura, noi ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰσχὺς ἐχθροῦ, παντελῶς ἐξέλιπε, La forza del nemico venne meno del
σοῦ ἰσχυρῶς ἐπὶ ξύλου, Δυνατὲ κε- tutto, quando sulla croce, o potente,
κραγότος, πρὸς τὸν προάναρχον Πα- con forza gridasti al Padre tuo che è
τέρα σου, καὶ συγκαλοῦντος τὰ prima di ogni principio, e richiamasti
ἐσκορπισμένα πρόβατά σου, Δέσπο- alla conoscenza le tue pecore disperse,
τα Χριστὲ πρὸς ἐπίγνωσιν. o Cristo Sovrano.
Ὥσπερ ἀμνός, ἀνηρτήθης Δέσπο- Come un agnello, o Sovrano, sei
τα, ἐπὶ Σταυροῦ ἑκουσίως, ἀφαρ- stato volontariamente innalzato sulla
πάζων τοῦ λύκου, τὰ λογικά σου croce, strappando al lupo le tue pecore
Σῶτερ θρέμματα, καὶ ἐν τῇ μάνδρᾳ razionali, o Salvatore, e mettendole al
τῶν σῶν προσταγμάτων, κατασφα- sicuro, esse che a te inneggiano, nel-

162
Tono grave Mercoledì — Orthros
λιζόμενος, αὐτὰ ἀνυμνοῦντά σε. l’ovile dei tuoi comandamenti.
Martyriká.
Σοῦ τῶν παθῶν, μιμηταὶ δεικνύμε- Resi imitatori dei tuoi patimenti, gli
νοι, οἱ εὐκλεεῖς Ἀθλοφόροι, πολυ- illustri vittoriosi sopportarono molte-
τρόπους ἰδέας, βασάνων ἔφερον plici forme di tormenti, o amico degli
Φιλάνθρωπε∙ὅθεν στεφάνων ἐπέτυ- uomini: per questo ottennero corone di
χον δόξης, καὶ τῆς βασιλείας σου, gloria, e furono fatti degni, o Cristo, del
Χριστὲ ἠξιώθησαν. tuo regno.
Ἡλιακάς, ἀπαστράπτει χάριτας, La solennità degna di lode dei vene-
φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς, τῶν σε- rabili vittoriosi risplende di grazie so-
πτῶν Ἀθλοφόρων, ἡ ἀξιέπαινος lari, illuminando i fedeli: perciò noi,
πανήγυρις∙ ὅθεν οἱ ταύτην ἀεὶ ἐκτε- che sempre la celebriamo, siamo libe-
λοῦντες, σκότους παραπτώσεων, rati dalla tenebra di terribili errori.
δεινῶν ἐκλυτρούμεθα.
Stavrotheotokíon.
Φῶς νοητόν, ἐν Σταυρῷ ἀπήστρα- Come luce intelligibile, è rifulso il
ψεν, ὁ σὸς Πανάχραντε Υἱός, καὶ tuo Figlio sulla croce, o tutta pura, e ha
ἀρχὰς τὰς τοῦ σκότους παρεδειγ- esposto all’infamia i príncipi della te-
μάτισε Πανάμωμε, καὶ τὸ τοῦ Ἡλίου nebra, o tutta immacolata: ha oscurato
ἠμαύρωσε φέγγος, καὶ πιστῶν τὸ anche lo splendore del sole, e ha illumi-
πλήρωμα Ἁγνὴ κατεφώτισε. nato il popolo dei fedeli, o pura.
Canone della Madre di Dio. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυο- Senza sperimentare corruzione hai
φορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ concepito, e hai prestato la carne al
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείραν- Verbo, Artefice dell’universo, o Madre
δρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ignara d’uomo, o Vergine Madre di
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου, Πλα- Dio, ricettacolo di colui che non può es-
στουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. ser contenuto, dimora del tuo immenso
Creatore: noi ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἐν ἀμελείᾳ τὸν βίον μου κα- Dopo aver consumato tutta la mia
τηνάλωσα, καὶ πρὸς τὸ τέλος ὁ τάλας vita nella negligenza, sono giunto alla
ἄκαρπος ἔφθασα, Μήτηρ ἀπείραν- fine senza frutti, io, il miserabile. Ma-

163
Tono grave Mercoledì — Orthros
δρε, μετάνοιάν μοι δίδου, καὶ ἄφεσιν dre ignara d’uomo, donami, ti sup-
πταισμάτων, ταῖς σαῖς πρός τὸν Δε- plico, conversione e remissione delle
σπότην, ἱκεσίαις καθικετεύω σε. colpe, per le tue preghiere al Sovrano.
Χοροστασίαι τῶν ἄνω σεπτῶν Cori delle venerande schiere celesti,
Δυνάμεων, Ἱερομύσται Προφῆται, profeti iniziati alle cose sante, martiri
Μάρτυρες ἔνδοξοι, θεῖοι Ἀπόστολοι, gloriosi, apostoli divini, che vi tenete
μετὰ τῆς Θεοτόκου, Θεῷ παρεστη- davanti a Dio insieme alla Madre sua,
κότες, πρεσβεύσατε ἀπαύστως, intercedete incessantemente perché
πάσης βλάβης ἡμᾶς λυτρώσασθαι. siamo liberati da ogni male.
Ὁλοσχερῶς νῦν τοῖς χείρω προσε- Tutto intero sono ormai proteso al
πεκτείνομαι, καὶ τῆς ψυχῆς ἀλογή- male, e senza darmi cura dell’anima,
σας, σαρκὶ δεδούλωμαι, οἴμοι! τί γέ- mi sono asservito alla carne. Ahimè,
νωμαι; πῶς φύγω τὰς κολάσεις; πῶς che sarà di me? Come sfuggirò ai casti-
τύχω σωτηρίας; Παρθένε Θεοτόκε, ghi? Come otterrò salvezza? Vergine
βοηθὸς μοι γενοῦ καὶ σῶσόν με. Madre di Dio, sii mio aiuto e salvami.
Υἱὸν μακάριον μόνη Θεομακάρι- O sola in Dio beatissima, tu hai gene-
στε, ἐναπεκύησας, πάντας ἀποδει- rato un Figlio beato, che rende beati
κνύοντα, τοὺς σὲ δοξάζοντας, Παρ- tutti coloro che danno gloria a te, o Ver-
θένε μακαρίους∙ διό σε ἱκετεύω, τῶν gine: ti supplico dunque di rendermi
μακαριζομένων, τῆς μερίδος με κα- degno della parte dei beati.
ταξίωσον.
Apósticha delle lodi, stavrósima. Prosómia.
Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα Non siamo piú tenuti lontano.
Δεσπότης ὢν φιλάνθρωπε Ζω- Poiché tu sei Sovrano, o datore di
οδότα, ἐξηγόρασας διὰ Σταυροῦ σου, vita amante degli uomini, hai riscattato
τὴν οἰκουμένην, Κύριε δόξα σοι. con la tua croce tutta la terra: Signore,
gloria a te.
Ὁ ἥλιος ἐσκότασεν Ἐλεῆμον, Si oscurò il sole, o misericordioso,
σταυρουμένου σου ἑκουσίως, ὑπὲρ mentre tu venivi volontariamente cro-
τοῦ κόσμου, Κύριε δόξα σοι. cifisso per il mondo: Signore, gloria a
te.
Martyrikón.
Φωστῆρες ἀνεδείχθησαν οἰκουμέ- Sono divenuti astri dell’universo i
νης, οἱ πανεύφημοι Ἀθλοφόροι, Χρι- vittoriosi degni di ogni lode che a Cri-
στῷ βοῶντες∙ Κύριε δόξα σοι. sto acclamano: Signore, gloria a te.

164
Tono grave Mercoledì — Sera
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἐν ξύλῳ προσπαγέντα σε Vedendoti volontariamente confitto
ἑκουσίως, ὡς ἑώρακεν, ἡ Θεοτόκος al legno, la Madre di Dio, tra i gemiti,
θρηνολογοῦσα, ὕμνει τὸ κράτος σου. cantava il tuo potere.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono grave.
Λύτρωσαι Θεοτόκε, τῶν συνεχου- Liberaci, Madre di Dio, dai peccati
σῶν ἡμᾶς ἁμαρτιῶν, ὅτι ἄλλην che ci stringono, perché noi fedeli non
ἐλπίδα, οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, εἰμὴ σέ, abbiamo altra speranza che te, e il Dio
καὶ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Θεόν. da te partorito.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia degli apostoli.
Tono grave. Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα Non siamo piú tenuti lontano.
Ὁ φθόγγος τῶν ἁγίων Ἀπο- La parola dei santi apostoli è giunta
στόλων, εἰς τὰ πέρατα διεξῆλθε τῆς sino ai confini della terra. Signore, glo-
οἰκουμένης, Κύριε δόξα σοι. ria a te.
Εὐωδία ὀφθέντες Θεοῦ τοῦ Λόγου, Voi che vi siete mostrati come buon
πανσεβάσμιοι μυρίσατέ με, ὀσμῇ τοῦ profumo del Dio Verbo, o venerabilis-
Πνεύματος. simi, profumatemi con la fragranza
dello Spirito.
Un altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Ὥσπερ ἐρρύσω Πάτερ τοὺς στρα- Come liberasti, padre, con la tua in-
τηλάτας, θνῄσκειν μέλλοντας, δι' tercessione, i condottieri che dovevano
ἐντεύξεως καὶ νῦν ὡσαύτως ἡμᾶς morire, cosí anche ora salva noi.
διάσωσον.
Apóstika apostoliká.
Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, στῦλοι τῶν Ἐκ- Apostoli gloriosi, colonne delle
κλησιῶν, τῆς ἀληθείας κήρυκες, λα- Chiese, araldi della verità, lampade lu-
μπάδες ὑπάρχοντες φαειναί, ὑμεῖς minose, voi avete consumato col fuoco
τῷ πυρὶ τοῦ πνεύματος, πᾶσαν τὴν dello Spirito tutto l’inganno, e avete il-
πλάνην ἐφλέξατε, ἀνθρώπων τὸ γέ- luminato il genere umano: supplicate
νος ἐφωτίσατε∙ διὸ ἱκετεύσατε δεόμε- dunque, vi preghiamo, il nostro Salva-
θα, τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν, εἰρη- tore e Dio di dare al mondo pace e di
165
Tono grave Mercoledì — Sera
νεῦσαι τὸν κόσμον, καὶ σῶσαι τὰς salvare le anime nostre.
ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, ἐργάται Apostoli di Cristo, operai del Salva-
τοῦ Σωτῆρος∙ Σταυρὸν γὰρ ὥσπερ tore: portando infatti sulle spalle come
ἄροτρον, ἐν τοῖς ὤμοις φέροντες, κε- aratro la croce, purificando dall’in-
χερσωμένην τὴν γῆν, τῆς τῶν εἰδώ- ganno degli idoli la terra divenuta in-
λων πλάνης ἐκκαθάραντες, καὶ πί- colta e seminando la parola della fede,
στεως τὸν λόγον σπείραντες, ἀξίως giustamente siete onorati, o santi apo-
τιμᾶσθε, ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστο- stoli di Cristo.
λοι.
Martyrikón.
Πανεύφημοι Μάρτυρες, θρέμματα Martiri degni di ogni lode, pecore
πνευματικά, ὁλοκαυτώματα λογικά, spirituali, olocausti razionali, sacrificio
θυσία δεκτή, εὐάρεστος τῷ Θεῷ, accetto e gradito a Dio, non la terra vi
ὑμᾶς οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ' ha ricoperti, ma il cielo vi ha accolti:
οὐρανὸς ὑπεδέξατο, Ἀγγέλων συμ- siete divenuti consorti degli angeli; in-
μέτοχοι γεγόνατε, μεθ' ὧν ἱκε- sieme a loro supplicate, vi preghiamo,
τεύσατε δεόμεθα, τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ il nostro Salvatore e Dio di dare al
ἡμῶν, εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον, καὶ mondo la pace e di salvare le anime no-
σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. stre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Λύτρωσαι Θεοτοκε, τῶν συνεχου- Liberaci, Madre di Dio, dai peccati
σῶν ἡμᾶς ἁμαρτιῶν, ὅτι ἄλλην che ci stringono, perché noi fedeli non
ἐλπίδα οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, εἰμὴ σέ, abbiamo altra speranza che te, e il Dio
καὶ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Θεόν. da te partorito.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου Ἄχρα- Il frutto del tuo grembo, o immaco-
ντε, τῶν Προφητῶν ὑπάρχει, καὶ τοῦ lata, è il compimento dei profeti e della
νόμου τὸ πλήρωμα· διό σε Θεοτόκον, Legge; glorificandoti dunque con co-
ἐν ἐπιγνώσει δοξάζοντες, εὐσεβῶς noscenza come Madre di Dio, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

166
Tono grave Giovedì — Orthros
Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká.
Γεωργοὺς τοῦ ἀγροῦ σου ἀνέδει- Hai reso i tuoi apostoli, Signore, col-
ξας, τοὺς Ἀποστόλους σου Κύριε, tivatori del tuo campo, da cui estirpano
ἐκτεμόντας τὰ εἴδωλα∙ διό σε τὸν Σω- gli idoli: essi dunque, annunciandoti
τῆρα, εἰς τὰ ἔθνη κηρύξαντες, alle genti come Salvatore, ti hanno pia-
εὐσεβῶς ἐμεγάλυναν. mente magnificato.
Μαθηταὶ τοῦ Κυρίου πανεύφημοι, Discepoli del Signore degni di ogni
οἱ τὴν ὑφήλιον πᾶσαν, ὡς πυρσοὶ κα- lode, che avete illuminato come fiac-
ταυγάσαντες, ἐν σκότει με παθῶν cole ogni regione sotto il sole, interce-
καὶ πταισμάτων ὑπάρχοντα, φωτι- dete perché sia illuminato anch’io, che
σθῆναι πρεσβεύσατε. sono nella tenebra delle passioni e delle
colpe.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου Ἄχρα- Il frutto del tuo grembo, o immaco-
ντε, τῶν προφητῶν ὑπάρχει, καὶ τοῦ lata, è il compimento dei profeti e della
νόμου τὸ πλήρωμα∙ διό σε Θεοτόκον, Legge; glorificandoti dunque con co-
ἐν ἐπιγνώσει δοξάζοντες, εὐσεβῶς noscenza come Madre di Dio, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Φωστῆρες ὑμεῖς ὄντες τοῦ κόσμου, Poiché siete astri del mondo, o apo-
Ἀπόστολοι Κυρίου, ἀπαστράπτετε stoli del Signore, voi fate sempre ri-
ἀεὶ τὸν λόγον τοῖς πιστοῖς, ἀπε- splendere per i fedeli la parola, fu-
λαύνοντες σφοδρῶς, τῆς πλάνης τὴν gando con forza l’oscurità dell’in-
ἀχλύν∙ διόπερ καὶ φωτίζετε τὰ ἔθνη ganno: perciò illuminate le genti col
τῷ βαπτίσματι, ὡς κήρυκες τῆς battesimo, quali araldi della Trinità,
Τριάδος ὄντες ἀεισέβαστοι. eternamente venerabili.
Προφῆται προεκήρυξαν, Ἀπόστο- I profeti hanno annunciato, gli apo-
λοι ἐδίδαξαν, Μάρτυρες ὡμολόγη- stoli insegnato, i martiri confessato e
σαν, καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν, ὅτι σὺ noi creduto che tu sei, o Cristo, il Figlio
εἶ Χριστέ, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρω- di Dio, il Redentore del mondo.
τὴς τοῦ κόσμου.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...

167
Tono grave Giovedì — Orthros
Theotokíon.
Οὐρανὸν ἐπὶ γῆς σε ἐκήρυξαν, και- Cielo nuovo apparso sulla terra, ti
νοφανῆ Παρθένε, οἱ αὐτόπται τῆς hanno proclamata, o Vergine, i testi-
χάριτος, Θεὸν τὸν ἐπουράνιον ἐν γα- moni oculari della grazia, perché hai
στρί σου χωρήσασαν, οὐρανοῦντα τὸ portato in grembo il Dio del cielo, che
πρόσλημμα. ha reso celeste ciò che ha assunto.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὴν τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς, δόξαν οὐκ Sulla terra, o gloriosi, non avete
ἠγαπήσατε ἔνδοξοι, Θεὸν τὸν amato la gloria della terra: annun-
ἐπουράνιον, τοῖς ἀνθρώποις κηρύξα- ciando agli uomini il Dio del cielo, a lui
ντες, τούτῳ πάντας ἠγάγετε. tutti avete condotto.
Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, τὸν ἐχ- I tuoi martiri, Signore, hanno messo
θρὸν ἐτροπώσαντο, καὶ τὴν πλάνην in rotta il nemico e hanno coperto di
τῶν εἰδώλων κατῄσχυναν, καθοπλι- vergogna l’inganno degli idoli, armàti
σάμενοι τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναμιν∙ della potenza della croce; per questo,
διὸ καὶ σὺν Ἀγγέλοις ἀνυμνοῦντές celebrandoti insieme agli angeli, can-
σε, κραυγάζουσι τὸν ἐπινίκιον ὕμ- tano l’inno di vittoria, dando gloria a
νον, δοξολογοῦντές σε, Χριστέ. Αὐ- te, o Cristo. Per le loro suppliche, do-
τῶν ταῖς ἱκεσίαις, δώρησαι ἡμῖν τὸ naci la grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ καρπὸς τῆς γαστρός σου Il frutto del tuo grembo, sposa di
Θεόνυμφε, τοῖς ἀνθρώποις ἐδείχθη, Dio, si è mostrato apportatore di sal-
σωτηρίας πρόξενος∙ διό σε Θεοτόκον, vezza per gli uomini: glorificandoti
γνώμῃ καὶ γλώσσῃ δοξάζοντες, οἱ πι- dunque con la mente e con la lingua,
στοὶ μεγαλύνομεν. come Madre di Dio, noi fedeli ti magni-
fichiamo.
Canone dei santi apostoli. Ode 9. Irmós.
Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορή- Senza sperimentare corruzione hai
σασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ concepito, e hai prestato la carne al
σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείραν- Verbo, Artefice dell’universo, o Madre
δρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ignara d’uomo, o Vergine Madre di
168
Tono grave Giovedì — Orthros
ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλα- Dio, ricettacolo di colui che non può es-
στουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. ser contenuto, dimora del tuo immenso
Creatore: noi ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰσχὺς ἀφῄρηται πᾶσα τοῦ κοσμο- È stata tolta ogni forza al dominatore
κράτορος∙ τὴν γὰρ ἰσχὺν ὡπλισμένοι di questo mondo: perché i beatissimi e
τοῦ Παντοκράτορος, οἱ παμμακάρι- divini apostoli, armàti della forza del
στοι Ἀπόστολοι καὶ θεῖοι, καθεῖλον dominatore dell’universo, hanno ab-
παρατάξεις, καὶ ἔσωσαν τῆς τούτου, battuto gli schieramenti e hanno sal-
κακουργίας πάντα τὰ πέρατα. vato dalla sua malizia tutti i confini
della terra.
Ὡς ποταμοὶ τῆς πηγαίας Πνεύμα- Come fiumi della grazia che scaturi-
τος χάριτος, ὕδασι θείων δογμάτων sce dallo Spirito, straripanti per le ac-
ἐπικλυζόμενοι, πᾶσαν ἠρδεύσατε, Ἀ- que delle divine dottrine, avete irro-
πόστολοι τὴν κτίσιν, καὶ ταύτην καρ- rato, o apostoli, tutta la creazione, e con
ποφόρον, εἰργάσασθε πανσόφως∙ somma sapienza l’avete resa fertile: per
ὅθεν πάντοτε μακαρίζεσθε. questo in ogni tempo siete proclamati
beati.
Σὺν τοῖς σεπτοῖς Ἀποστόλοις ἀνευ- Insieme ai venerabili apostoli, cele-
φημήσωμεν, τοὺς ἱεροὺς Ἀθλοφό- briamo i sacri vittoriosi e gridiamo: So-
ρους καὶ ἐκβοήσωμεν∙ Δέσποτα Κύ- vrano Signore, per le loro preghiere e
ριε, ταῖς τούτων ἱκεσίαις, καὶ τῶν σῶν quelle dei tuoi apostoli, dona al mondo
Ἀποστόλων, εἰρήνευσον τὸν κόσμον, la pace e liberaci da ogni specie di peri-
καὶ παντοίων κινδύνων λύτρωσαι. coli.
Ἡ γῆ τοῖς θείοις λειψάνοις καθα- La terra è santificata nel divino Spi-
γιάζεται, τῶν εὐκλεῶν Ἀποστόλων rito dalle reliquie divine dei gloriosi
ἐν θείῳ Πνεύματι, τῶν πρωτοτόκων apostoli, mentre la Chiesa dei primoge-
δέ, ἡ ἄνω Ἐκκλησία, τοῖς πνεύμασι niti lassú è incessantemente rischiarata
τοῖς τούτων, φαιδρύνεται ἀπαύστως, dai loro spiriti. In grazia loro, o Salva-
δι’ὧν Σῶτερ πάντας οἰκτείρησον. tore, abbi di tutti compassione.
Theotokíon.
Φωτεινοτάτην λαμπάδα μέσον σε Avendoti tra di loro quale splendi-
ἔχουσαι, χοροστασίαι Μαρτύρων καὶ dissima lampada, che fa risplendere la
Ἀποστόλων Ἁγνή, φῶς ἀπαστράπ- luce dei divini carismi, i cori dei martiri
τουσαν, ἐνθέων χαρισμάτων, φω- e degli apostoli, o pura, sono immate-

169
Tono grave Giovedì — Orthros
τίζονται ἀΰλως, καὶ πάντας τούς ἐν rialmente illuminati, e illuminano tutti
πίστει, μεγαλύνοντάς σε φωτίζουσι. coloro che con fede magnificano te.
Canone di san Nicola. Ode 9. Irmós.
Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, καὶ κατὰ Con mistici canti magnifichiamo, o
φύσιν Παρθένον, τὴν μόνην ἐν γυ- fedeli, colei che oltre la natura è Madre
ναιξὶν εὐλογημένην, ᾄσμασι μυστι- e per natura è Vergine, la sola bene-
κοῖς, οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. detta fra le donne.
Tropari.
Ἰχνηλατήσας τοὺς τρόπους, τῶν Avendo camminato, coi tuoi co-
ἱερῶν Ἀποστόλων, τὴν αὐθεντίαν stumi, sulle orme dei sacri apostoli, hai
αὐτῶν κατεκληρώσω, ὡς ἱεράρχης avuto in sorte la loro autorità come ve-
σεπτός, ἀξιάγαστε Νικόλαε. nerabile pontefice, o Nicola degno di
ammirazione.
Ὡς ζηλωτὴν ἔνθεόν σε, καὶ βοηθὸν Il Creatore ti ha reso famoso in tutto
κατὰ πάντα, τῶν σὲ καλούντων θερ- il mondo, o beatissimo, come divino
μῶς εἰς πάντα κόσμον, Παμμάκαρ ὁ sostenitore e aiuto in ogni cosa per co-
ποιητής, περιβόητον ἀνέδειξε. loro che t’invocano con ardore.
Συντετριμμένῃ καρδίᾳ, ἀνα- Con cuore contrito, a te gridiamo, o
βοῶμέν σοι Πάτερ. Παραμυθία ἡμῶν padre: Sii nostro conforto, dissipando
γενοῦ, τὰς θλίψεις, σκεδάζων διη- continuamente, o Nicola, le tribola-
νεκῶς, τῶν ψυχῶν ἡμῶν Νικόλαε. zioni dalle anime nostre.
Ἡ ἐκτομὴ τοῦ θανάτου, καθάπερ Come scure all’albero, incombe su di
πέλεκυς δένδρῳ, ἐπίκειταί σοι te, o anima, il taglio della morte: non
ψυχή∙μὴ οὖν ἀμέλει, τῆς μετανοίας persistere dunque nella negligenza, ma
καρπούς, ἐπιδεῖξαι προθυμήθητι. sii pronta a mostrare frutti di conver-
sione.
Theotokíon.
Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, ἐν ταῖς Tu porti tra le tue sante braccia colui
ἁγίαις χερσί σου, ὃν ἐκδυσώπει Ἁγνὴ che tutto porta: scongiuralo, o pura, di
τοῦ ἀλλοτρίου, τῆς κακουργίας ἡμᾶς, preservarci illesi dalla malizia dello
ἀχειρώτους περισῴζεσθαι. straniero.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Ἀπόστολοι του Χριστοῦ, ἐργάται Apostoli di Cristo, operai del Salva-
τοῦ Σωτῆρος∙ Σταυρὸν γὰρ ὥσπερ tore: portando infatti sulle spalle come
170
Tono grave Giovedì — Orthros
ἄροτρον, ἐν τοῖς ὤμοις φέροντες, κε- aratro la croce, purificando dall’in-
χερσωμένην τὴν γῆν, τῆς τῶν εἰδώ- ganno degli idoli la terra divenuta in-
λων πλάνης ἐκκαθάραντες, πίστει colta e seminando la parola della fede,
τὸν λόγον σπείραντες, ἀξίως τιμᾶ- giustamente siete onorati, o santi apo-
σθε, ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι. stoli di Cristo.
Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, στῦλοι τῶν Apostoli gloriosi, colonne della
Ἐκκλησιῶν, τῆς ἀληθείας κήρυκες, Chiesa, araldi della verità, lampade lu-
λαμπάδες ὑπάρχοντες φαειναί, minose, voi avete consumato col fuoco
ὑμεῖς τῷ πυρὶ τοῦ Πνεύματος, πᾶσαν dello Spirito tutto l’inganno, e avete il-
τὴν πλάνην ἐφλέξατε, ἀνθρώπων τὸ luminato il genere umano: supplicate
γένος ἐφωτίσατε, καὶ νῦν ἱκετεύσατε dunque, vi preghiamo, il nostro Salva-
δεόμεθα, τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν, tore e Dio di dare al mondo pace e di
εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον, καὶ σῶσαι salvare le anime nostre.
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Martyrikón.
Ἓν πνέοντες, πρὸς ἓν βλέποντες, Con un unico sentire, mirando a un
οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, μίαν ὁδὸν unico scopo, trovata un’unica via di
ζωῆς εὑράμενοι, τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ vita, la morte per Cristo, i martiri vitto-
θάνατον, ζηλοτυποῦντες ἀλλήλων riosi, invidiando l’uno la morte dell’al-
τὴν τελευτήν, ὢ τοῦ θαύματος! tro, cosa mirabile, precedendosi nel
ὥσπερ θησαυρούς, τὰς βασάνους carpire i tormenti come tesori, si dice-
προαρπάζοντες, πρὸς ἀλλήλους ἔλε- vano l’un l’altro: Se anche non moris-
γον∙ Ὅτι κἂν μὴ νῦν ἀποθάνωμεν, simo ora, in ogni caso moriremmo e pa-
τεθνηξόμεθα πάντως, καὶ τῇ γενέσει gheremmo il nostro tributo alla natura:
τὰ ὀφειλόμενα λειτουργήσομεν, facciamo dunque della necessità un
ποιήσωμεν τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν, onore, appropriamoci della sorte co-
τὸ κοινὸν ἴδιον ἡγησώμεθα, θανάτῳ mune, comprando con la morte la vita.
ζωὴν ὠνησάμενοι. Ταῖς πρεσβείαις Per la loro intercessione, o Dio, abbi
αὐτῶν ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria. Ora e sempre...
Theotokíon. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Γέγονα καταγώγιον οἴμοι, τῶν Nella mia estrema miseria, sono di-
ἡδονῶν ὁ πανάθλιος! Γέλως οὖν ventato, ahimè, albergo delle voluttà.
ὁρῶμαι, ἀεὶ τοῖς ἐχθροῖς μου∙ ὅθεν Sono dunque continuamente oggetto
σοι προσπίπτω ἁγία Παρθένε, ἴδε di riso per i miei nemici; mi getto per-
μου τὴν θλίψιν, καὶ βοήθειάν μοι ὄρε- ciò ai tuoi piedi, o santa Vergine:
171
Tono grave Giovedì — Sera
ξον, καὶ δακρύοις κάθαρον, καὶ ῥῦσαί guarda la mia afflizione e porgimi
με δέομαι, καὶ καταισχυνθείησαν, οἱ aiuto, purificami con le lacrime, libe-
χαίροντες Ἁγνὴ τῇ ἀπωλείᾳ μου. rami, te ne prego, e siano confusi, o
pura, quelli che godono della mia per-
dizione.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono grave.
Ὁ καρπὸς τῆς γαστρός σου Θεό- Il frutto del tuo grembo, sposa di
νυμφε, τοῖς ἀνθρώποις ἐδείχθη σω- Dio, si è mostrato apportatore di sal-
τηρίας πρόξενος· διό σε Θεοτόκον, vezza per gli uomini: glorificandoti
γνώμῃ καὶ γλώσσῃ δοξάζοντες, οἱ πι- dunque con la mente e con la lingua,
στοὶ μεγαλύνομεν. come Madre di Dio, noi fedeli ti magni-
fichiamo.

Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono grave. Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα Non siamo piú tenuti lontano.
Ἵνα Θεὸν τὸν ἄνθρωπον ἀπεργά- Per rendere l’uomo dio, tu sei dive-
σῃ, βροτὸς γέγονας Ὑπεράγαθε, καὶ nuto mortale, o piú che buono, e sei
σταυροῦσαι, δόξα τῇ δόξῃ σου. stato crocifisso: gloria alla tua gloria.
Ὅτε Σταυρῷ σε δῆμος Ἑβραίων, Quando la folla degli ebrei ti con-
Λόγε, κατεδίκασε, γῆ ἐσείετο, καὶ dannò alla croce, o Verbo, la terra si
ἡλίου σέλας ἐκρύπτετο. scosse e la luce del sole si nascose.
Un altro stichirón, della Madre di Dio.
Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Κλῖνόν μοι τὸ φιλάγαθον οὖς σου, Piega a me che invoco il tuo orecchio
δεομένῳ Πανάμωμε, καὶ μὴ ἀπορρί- amante del bene, o tutta immacolata,
ψῃς τοῦ σοῦ με προσώπου, μηδὲ πόρ- non mi respingere dal tuo volto e non
ρω πέμψῃς τῆς σῆς βοηθείας∙ δόλῳ escludermi dal tuo aiuto, perché con
γὰρ ὁ δόλιος, σπουδάζει ἀπολέσαι inganno l’ingannatore cerca di per-
με, παραλόγοις πάθεσι, κινεῖ τὴν dermi e spinge il mio cuore a passioni
καρδίαν μου, σὺ δέ με συντήρησον, irrazionali: ma tu custodiscimi del
ὅλον τῆς αὐτοῦ βλάβης ἀμέτοχον. tutto illeso dal male che viene da lui.
Apósticha stavrósima.
Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς, Non siamo piú tenuti lontano

172
Tono grave Venerdì — Orthros
τὴν ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ Σταυροῦ σου, dall’albero della vita, perché la tua
Κύριε δόξα σοι. croce è la nostra speranza: Signore, glo-
ria a te.
Κρεμάμενος Ἀθάνατε ἐπὶ ξύλου, Pendendo dal legno, o immortale,
ἐθριάμβευσας τὰς παγίδας τοῦ δια- hai trionfato delle insidie del diavolo:
βόλου, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀπο- Gloria a te, Cristo Dio, vanto degli
στόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλ- apostoli, esultanza dei martiri, che
λίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα, Τριὰς ἡ hanno annunciato la Trinità consustan-
ὁμοούσιος. ziale.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Τέτρωμαι τῇ ῥομφαία τῆς λύπης, Sono trafitta dalla spada del dolore
ἐν Σταυρῷ καθορῶσά σε, τὸν ἐπὶ vedendo in croce te, che fissi la terra
ὑδάτων τὴν γῆν στερεοῦντα, καὶ κα- sulle acque e stendi il cielo come una
θάπερ δέρριν ἐκτείναντα πόλον∙ tenda: ti vedo infatti pendere nudo e
βλέπω γὰρ γυμνὸν κατεσφαγμένον immolato, e vorrei ora morire, Figlio
σε κρεμάμενον, καὶ θανεῖν Υἱέ μου mio amabilissimo. Fremi e scuotiti, o
νῦν, αἱροῦμαι παμφίλτατε, φρῖξον terra! Cosí tra le lacrime la tutta pura
γῆ καὶ σείσθητι, ἔλεγεν ἡ Πάναγνος parlava.
δακρύουσα.
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Τὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, Χρι- Incessantemente implora, Vergine
στὸν τὸν Θεόν, καὶ καθελόντα τοῦ Madre di Dio, colui che per noi è stato
θανάτου τὸ κράτος, ἀπαύστως crocifisso e ha abbattuto il potere della
ἱκέτευε, Θεοτόκε Παρθένε, ἵνα σώσῃ morte, Cristo Dio, affinché egli salvi le
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Ὁ δι΄ἐμὲ ἀνασχόμενος τῆς ἐν Tu che per me hai accettato di essere
Σταυρῷ προσηλώσεως δέξαι μου τὴν inchiodato alla croce, accogli la mia

173
Tono grave Venerdì — Orthros
ἄγρυπνον αἴτησιν Χριστὲ ὁ Θεὸς καὶ lode insonne, o Cristo Dio, e salvami,
σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος. nel tuo amore per gli uomini.
Ὁ δεσπόζων τῶν ἀσωμάτων Δυνά- Tu che governi le schiere incorporee,
μεων, καὶ γινώσκων τῆς ψυχῆς μου e che conosci l’indolenza della mia
τὸ ῥάθυμον, τῷ Σταυρῷ σου σῶσόν anima, salvami per la tua croce, o Cri-
με, Χριστὲ ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος. sto Dio, nel tuo amore per gli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Θεοτόκε ἀειπάρθενε, ἐν τῷ Sempre Vergine Madre di Dio, al ve-
Σταυρῷ ὁρῶσα, τὸν Υἱόν σου dere il Figlio tuo pendere dalla croce,
κρεμάμενον, ὡς Μήτηρ θρηνῳδοῦσα, facendo lamento come madre, magnifi-
τὴν αὐτοῦ ἐμεγάλυνας, φοβερὰν συ- casti la sua tremenda condiscendenza,
γκατάβασιν, ἀπειρόγαμε Δέσποινα. o Sovrana ignara di nozze.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata .
Πυρὸς φωτεινότερον φλογὸς ἐναρ- Piú luminoso del fuoco, piú efficace
γέστερον τὸ ξύλον ἀνέδειξας Χριστὲ della fiamma hai reso, o Cristo, l’albero
του Σταυροῦ σου καταφλέγον ἁμαρ- della tua croce, che consuma i peccati
τίας τῶν ἀνθρώπων καὶ φωτίζον τὰς degli infermi e illumina i cuori di co-
καρδίας τῶν ὑμνούντων τὴν ἑκού- loro che cantano la tua volontaria cro-
σιόν σου Σταύρωσιν Χριστὲ ὁ Θεὸς cifissione: o Cristo Dio, gloria a te.
δόξα σοι.
Ὁ δι' ἡμᾶς τὴν ἑκούσιον, κατα- Tu che per noi hai accettato la volon-
δεξάμενος σταύρωσιν, σύντριψον taria crocifissione, abbatti i nemici che
ἐχθρούς, μὴ εἰδότας σε Θεὸν ἀληθῆ, non ti riconoscono come vero Dio, e
καὶ σῶσον ἡμᾶς. salvaci.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὅτε προσηλώθης βουλήσει, καὶ Quando per tuo volere fosti inchio-
ὑψώθης τῷ Σταυρῷ σου, ἡ Θεοτόκος dato e innalzato sulla tua croce, la Ma-
παρισταμένη ἔλεγε∙ Κύριε Κύριε, dre di Dio stando lí accanto diceva: Si-
οὐδεμιᾷ γυναικὶ συνέβη τὸ ἄλγος gnore, Signore, a nessuna donna è so-
μου, Θεόν σε ἐπίσταμαι ἐκ τῶν θαυ- praggiunto il mio dolore; ti so Dio per
μάτων, καὶ ἰδοὺ βλέπω σε, νεκρὸν ἐν i tuoi prodigi, ed ecco ti vedo pendere
ξύλῳ κρεμάμενον, ἀλλ' ἀνάστηθι, ὡς morto da un legno. Ma tu, come hai
εἶπας, τριήμερος, ἵνα χαίρουσα, βοῶ detto, risorgi, affinché piena di gioia io
174
Tono grave Venerdì — Orthros
σοι∙ δόξα σοι. acclami: Gloria a te.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ὁ τοῦ Ἀδὰμ τὸ κατάκριμα, ξύλῳ Tu che col legno della croce hai risa-
Σταυροῦ ἰασάμενος, ἴασαι ἡμῶν τὰ nato Adamo dalla condanna, risana le
συντρίμματα τῶν καρδιῶν, καὶ ferite dei nostri cuori, e salvaci.
σῶσον ἡμᾶς.
Martyrikón.
Ἅγιοι πρεσβεύσατε, ἄφεσιν δω- Intercedete, o santi, perché ci sia data
ρηθῆναι ἡμῖν, τῶν πλημμελημάτων la remissione delle nostre colpe e ve-
ἡμῶν, καὶ τῶν προσδοκωμένων, niamo liberati dai mali che temiamo e
δεινῶν ῥυσθῆναι ἡμᾶς, καὶ πικροῦ da una morte amara: vi preghiamo.
θανάτου δεόμεθα.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἀσπόρως συνέλαβες, ἐν μήτρᾳ σου Senza seme hai concepito in seno, o
Παρθένε Θεοτόκε, ὄνπερ κατεῖδες ἐν Vergine Madre di Dio, colui che hai vi-
Σταυρῷ κρεμάμενον∙ ἀπαύστως οὖν sto appeso in croce: imploralo dunque
ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. senza posa per le anime nostre.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλο- O degna di tutti i canti, piú alta dei
τέρα, ἡ τὸν ἄναρχον Λόγον ἀσπόρως cieli, tu che senza seme hai concepito il
συλλαβοῦσα, καὶ σεσαρκωμενον Θε- Verbo che non ha principio e hai parto-
όν, τεκοῦσα τοῖς ἀνθρώποις, ᾠδαῖς rito per gli uomini Dio incarnato: tutti
πάντες σε πιστοὶ μεγαλύνομεν. noi fedeli con cantici ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰκρίῳ σε, ἀνυψωθέντα ὡς ἑώρα, Vedendoti innalzato su un palo, o Re
Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων ὁ ἥλιος dell’universo, il sole si spense, e il velo
ἐσβέσθη, καὶ τὸ καταπέτασμα τὸ τοῦ del tempio si squarciò nel mezzo, o
ναοῦ, ἐρράγη, ἡ φαιδρότης Ἰησοῦ πα- Gesú onnipotente.
ντοδύναμε.
Ὤρυξάν σου, χεῖρας, οἱ ἄνομοι καὶ Ti hanno perforato le mani e i piedi,
πόδας, καὶ πλευρὰν ζωηφόρον, gli empi, hanno trafitto con la lancia il
ἐκέντησαν τῇ λόγχῃ, καὶ χολὴν καὶ tuo costato vivificante e ti hanno abbe-
175
Tono grave Venerdì — Orthros
ὄξος σε, ἐπότισαν Οἰκτίρμον, τοῦ πα- verato di fiele e aceto, o pietoso, tu che
ντὸς τὸν γλυκασμόν καὶ Θεὸν ἡμῶν. sei la dolcezza dell’universo e il nostro
Dio.
Martyriká.
Συνέτριψαν, τοῦ ἀρχεκάκου τὰς Spezzàti da ogni forma di tormenti,
παγίδας, συντριβόμενοι πάσαις, hanno spezzato i lacci dell’autore del
ἰδέαις τῶν βασάνων, καὶ στεφανη- male, e, incoronati per la vittoria, i ge-
φόροι τῇ νίκῃ γεγονότες, οἱ γενναῖοι nerosi atleti sono proclamati beati.
Ἀθληταὶ μακαρίζονται.
Ἡγίασαν, τῇ καταθέσει τῶν λει- Con le loro reliquie in essa deposte, i
ψάνων, πᾶσαν γῆν οἱ Ἀθλοφόροι καὶ vittoriosi hanno santificato tutta la
ἔπαυσαν τὰς κνίσσας, τῶν εἰδωλο- terra, e hanno fatto cessare i vapori
θύτων, πυρὶ προσομιλοῦντες, καὶ ἐν delle carni offerte agli idoli, passando
τούτῳ μυστικῶς, ὁλοκαυτούμενοι. essi per il fuoco, in mistico olocausto.
Stavrotheotokíon.
Φιλάγαθε, τῶν Χερουβεὶμ ἁγιω- O amante del bene, piú alta dei che-
τέρα, ἡ Θεοῦ Θεὸν Λόγον σαρκί, ἀπο- rubini, tu che hai partorito nella carne
τεκοῦσα, τὸν ἀνυψωθέντα σαρκὶ il Verbo di Dio e Dio, che nella carne è
Σταυρῷ ἐθελουσίως, ὑπὲρ πάντων stato volontariamente innalzato sulla
ἐκτενῶς, τοῦτον πρέσβευε. croce, presso di lui ardentemente per
tutti intercedi.
Canone della Madre di Dio. Ode 9. Irmós.
Ἀσπόρου τόκου σύλληψιν, τίς ἑρ- Chi tra i mortali spiegherà il conce-
μηνεύσει βροτῶν; ἀφθόρου τόκου pimento per un parto senza seme? Chi
γέννησιν, τίς μὴ θαυμάσει γηγενῶν; non stupirà tra i figli della terra per una
διό σε αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, Θεοτόκε με- nascita da parto senza corruzione? Per
γαλύνομεν. questo noi, tribú della terra, ti magnifi-
chiamo, o Madre di Dio.
Tropari.
Τὸ Χαῖρε ἐπαξίως σοι, μετὰ φωνῆς Insieme all’angelo Gabriele, noi ti of-
ἀλαλαγμοῦ, Παρθένε νῦν προσφέρο- friamo ora, com’è giusto, il saluto
μεν, σὺν τῷ Ἀγγέλῳ Γαβριήλ, ῥυ- ‘Gioisci’, tra le acclamazioni, o Vergine,
σθέντες ἐκ ποικίλων πειρασμῶν, Θε- perché siamo stati liberati da multi-
οτόκε ταῖς πρεσβείαις σου. formi tentazioni, o Madre di Dio, per la

176
Tono grave Venerdì — Orthros
tua intercessione.
Χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις, καὶ Gioia, esultanza, letizia divina ci
εὐφροσύνη θεϊκή, Παρθένε ἀπει- hanno colmati da parte di Dio, o Ver-
ρόγαμε ἡμῖν ἐπλήθυνε Θεοῦ∙ ἰδοὺ gine ignara di nozze: perché ecco, noi
γὰρ οἱ πενθοῦντες χαλεπῶς, ἀγαλ- che eravamo in tanto lutto, per la tua
λόμεθα πρεσβείαις σου. intercessione esultiamo.
Θυσίαν σοι αἰνέσεως, θύω καὶ Ti offro un sacrificio di lode, cantan-
γλώσσῃ καὶ φωνῇ, ᾠδὴν εὐχαρι- doti con ardore, con le parole e la voce,
στήριον, ἀποδιδούς σοι ἐκτενῶς, un cantico di ringraziamento, o Ver-
Παρθένε ὡς ηὐξάμην διὰ σοῦ, ἐν gine, perché grazie a te sono stato libe-
ἡμέρᾳ ῥυσθεὶς ἐκ θλίψεως. rato dalla tribolazione, nel giorno in cui
ti ho invocata.
Συγχαίρομέν σοὶ Ἄχραντε, τῷ θείῳ Ci rallegriamo piamente con te, im-
τόκῳ εὐσεβῶς, χαρὰν ἡμῖν ἔβλυσας, macolata, per il tuo parto divino: hai
ἐκ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ∙ διό σοι fatto scaturire per noi la gioia, liberan-
εὐχαρίστως καὶ ἡμεῖς, τὴν ᾠδὴν ἀπο- doci da tribolazione e tentazione; e noi
πληροῦμεν. rendiamo a te il cantico di grazie.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Δεσπότης ὢν φιλάνθρωπε Ζω- Poiché tu sei Sovrano, o datore di
οδότα, ἐξηγόρασας διὰ Σταυροῦ σου vita amante degli uomini, hai riscattato
τὴν οἰκουμένην, Κύριε δόξα σοι. con la tua croce tutta la terra: Signore,
gloria a te.
Σταυρῷ προσηλώθη, ἡ ἄμπελος ἡ È stata inchiodata alla croce la vite
ἀληθινή, ἐτρύγησαν τὰ ἔθνη, Παρά- vera: le genti hanno vendemmiato il
δεισον μετὰ Λῃστοῦ. Αὕτη ἡ δόξα τῆς paradiso insieme al ladrone. Questa è
Ἐκκλησίας, οὗτος ὁ πλοῦτος τῆς βα- la gloria della Chiesa, questa la ric-
σιλείας, ὁ παθὼν δι' ἡμᾶς, Κύριε δόξα chezza del regno: o tu che hai patito per
σοι. noi, Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου, Festeggiando la memoria dei tuoi
Ἀθλοφόρων ἑορτάζοντες, σὲ ἀνυ- santi vittoriosi, te noi celebriamo, o Cri-
μνοῦμεν Χριστὲ βοῶντες∙ Κύριε δόξα sto, acclamando: Signore, gloria a te.
σοι.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...

177
Tono grave Venerdì — Sera
Stavrotheotokíon. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.
Σταύρωσιν καὶ σφαγὴν ὡς κακοῦρ- Crocifissione e immolazione hai ac-
γος, κατεδέξω Μακρόθυμε, ἵνα πε- cettato come un malfattore, o longa-
πτωκότας ἡμᾶς διὰ ξύλου, πάλιν διὰ nime, per risollevare, con l’albero della
ξύλου Σταυροῦ σου ὑψώσῃς, ἀλλ' ἡ tua croce, noi che per un albero era-
τετοκυῖά σε Παρθένος ἐξεπλήττετο, vamo caduti. Ma la Vergine che ti
νεκρὸν καθορῶσά σε, καὶ στένουσα aveva partorito era sconvolta al vederti
ἔκραζεν ∙Ὢ μανία ἄδικος! πῶς morto, e nell’angustia gridava: O follia
κτείνουσιν ἄνομοι τὸν Δίκαιον; iniqua! Come dunque gli empi ucci-
dono il giusto?
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono grave.
Λύτρωσαι Θεοτόκε, τῶν συνεχου- Liberaci, Madre di Dio, dai peccati
σῶν ἡμᾶς ἁμαρτιῶν, ὅτι ἄλλην che ci stringono, perché noi fedeli non
ἐλπίδα, οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, εἰμὴ σέ, abbiamo altra speranza che te, e il Dio
καὶ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Θεόν. da te partorito.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, Stichirá martyriká. Tono grave.
Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσα- Martiri santi, che avete bellamente
ντες, καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύ- combattuto e siete stati coronati, inter-
σατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυ- cedete presso il Signore perché sia fatta
χὰς ἡμῶν. misericordia alle anime nostre.
Καταφρονήσαντες πάντων τῶν Disprezzate tutte le cose della terra,
ἐπὶ γῆς, ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ ἐν στα- o santi martiri, e annunciato coraggio-
δίῳ τὸν Χριστὸν ἀνδρείως κηρύξα- samente Cristo nello stadio, da lui
ντες, ἀμοιβὰς τῶν βασάνων παρ' avete ricevuto le ricompense dei tor-
αὐτοῦ ἐκομίσασθε, ἀλλ' ὡς ἔχοντες menti: poiché dunque avete ottenuto
παρρησίαν, αὐτὸν ἱκετεύσατε, ὡς franchezza, imploratelo come Dio on-
Θεὸν παντοδύναμον, τάς ψυχὰς nipotente, ve ne preghiamo, di salvare
ἡμῶν σῶσαι, τῶν εἰς ὑμᾶς προστρε- le nostre anime, poiché ricorriamo a
χόντων δεόμεθα. voi.
Un altro stichirón, prosómion de spotikón. Οὐκ ἔτι κωλυόμεθα Non
siamo piú tenuti lontano.
Σῶτερ μὴ καταισχύνῃς με, ὅταν Non mi svergognare, Salvatore, per
ἔλθῃς κρῖναι κόσμον ἅπαντα, τὸν aver fatto opere vergognose, quando
178
Tono grave Venerdì — Sera
αἰσχύνης ἔργα ποιήσαντα. verrai a giudicare tutto il mondo.
Apósticha. Despotikón.
Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀπο- Gloria a te, Cristo Dio, vanto degli
στόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλ- apostoli, esultanza dei martiri, che
λίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα, Τριὰς ἡ hanno annunciato la Trinità consustan-
ὁμοούσιος. ziale.
Nekrósima.
Κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, Quando in principio plasmasti
πλαστουργήσας κατ' ἀρχὰς τὸν ἄν- l’uomo a tua immagine e somiglianza,
θρωπον, ἐν Παραδείσῳ τέθεικας, lo collocasti nel paradiso, perché domi-
κατάρχειν σου τῶν κτισμάτων, nasse sulle tue creature; ma sedotto per
φθόνῳ δὲ διαβόλου ἀπατηθείς, τῆς invidia del diavolo, mangiò di quel
βρώσεως μετέσχε, τῶν ἐντολῶν σου cibo, divenendo trasgressore dei tuoi
παραβάτης γεγονώς· διὸ πάλιν αὐ- comandamenti: perciò tu lo condanna-
τὸν εἰς γῆν ἐξ ἦς ἐλήφθη, κατεδίκα- sti a ritornare alla terra da cui era stato
σας ἐπιστρέφειν Κύριε, καὶ αἰτεῖσθαι tratto, Signore, e a pregare per il riposo.
τὴν ἀνάπαυσιν.
Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν ζωοδότα, Dona il riposo, o Salvatore nostro da-
οὓς μετέστησας ἀδελφοὺς ἡμῶν, ἐκ tore di vita, ai nostri fratelli che hai
τῶν προσκαίρων, κράζοντας· Κύριε tolto dalle realtà temporali, e che gri-
δόξα σοι. dano: Signore, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὄρος θεῖον ἅγιον, εἶδέ σε ὁ Δα- Daniele ti ha vista come divino
νιήλ, καὶ Ἡσαΐας δὲ ὁ σοφός, Μητέρα monte santo, e il sapiente Isaia ti ha
Θεοῦ ἐκήρυξέ σε Σεμνή, Θεὸν ἐν proclamata Madre di Dio, o venerabile,
σαρκὶ χωρήσασαν, τὸν Ἀδὰμ πλα- perché tu hai accolto in te nella carne il
στουργήσαντα, ὃν τὰ Χερουβείμ Dio che ha plasmato Adamo, lui, di
ἐτρόμαξαν σαρκούμενον, ὑμνοῦντα fronte al quale i cherubini, vedendolo
καὶ δοξάζοντα, ἀσιγήτῳ τρισαγίᾳ incarnato, tremarono, cantandolo e
φωνῇ, ἀλλὰ τοῦτον αἴτησαι, σωθῆναι glorificandolo con la voce che mai tace
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. del trisagio. E tu pregalo per la sal-
vezza delle anime nostre.

179
Tono grave Sabato — Orthros
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono grave.
Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως θη- Tu che sei il tesoro da cui viene la no-
σαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας stra risurrezione, o degna di ogni
Πανύμνητε, ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ canto, risolleva dalla fossa e dall’abisso
πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς delle colpe quelli che confidano in te:
ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τε- perché hai salvato noi, soggetti al pec-
κοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου cato, partorendo la salvezza, tu che sei
Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος, vergine prima del parto, vergine nel
καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρ- parto, e ancora vergine dopo il parto.
θένος.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyri ká. Tono grave.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, τὸν ἐχ- I tuoi martiri, Signore, hanno messo
θρὸν ἐτροπώσαντο, καὶ τῶν εἰδώλων in rotta il nemico e hanno coperto di
τὴν πλάνην κατήργησαν, καθοπλι- vergogna l’inganno degli idoli, armàti
σάμενοι τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναμιν· della potenza della croce; per questo,
διὸ καὶ σὺν Ἀγγέλοις ἀνυμνοῦντες, celebrandoti insieme agli angeli, can-
κραυγάζουσι τὸν ἐπινίκιον ὕμνον, tano l’inno di vittoria, dando gloria a
δοξολογοῦντές σε Χριστέ. Αὐτῶν te, o Cristo. Per le loro suppliche, do-
ταῖς ἱκεσίαις, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα naci la grande misericordia.
ἔλεος.
Οἱ Ἅγιοί σου Κύριε, ἐπὶ τῆς γῆς I tuoi santi, Signore, lottando sulla
ἀγωνισάμενοι, τὸν ἐχθρὸν κατεπά- terra, hanno calpestato il nemico e
τησαν, καὶ τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην hanno annientata la seduzione degli
κατήργησαν· διὸ καὶ τοὺς στεφάνους, idoli: per questo hanno ricevuto le co-
παρὰ σοῦ ἐκομίσαντο, τοῦ φιλαν- rone da te, Sovrano amico degli uomini
θρώπου Δεσπότου, καὶ ἐλεήμονος e Dio misericordioso, che elargisci al
Θεοῦ, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ mondo la grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὡς τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως θη- Tu che sei il tesoro da cui viene la no-
σαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας stra risurrezione, o degna di ogni
180
Tono grave Sabato — Orthros
Πανύμνητε, ἐκ λάκκου καὶ βυθοῦ canto, risolleva dalla fossa e dall’abisso
πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς delle colpe quelli che confidano in te:
ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τε- perché hai salvato noi, soggetti al pec-
κοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου cato, partorendo la salvezza, tu che sei
Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ Παρθένος, vergine prima del parto, vergine nel
καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρ- parto, e ancora vergine dopo il parto.
θένος.
Altri kathísmata, dopo gli evloghitária. Martyrikón.
Ἅγιοι πρεσβεύσατε, ἄφεσιν δοθῆ- Intercedete, o santi, perché ci sia data
ναι ἡμῖν, τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, la remissione delle nostre colpe e ve-
καὶ τῶν προσδοκωμένων δεινῶν, ῥυ- niamo liberati dai mali che temiamo e
σθῆναι ἡμᾶς, καὶ πικροῦ θανάτου da una morte amara: vi preghiamo.
δεόμεθα.
Nekrósimon.
Ὁ θάνατός σου Κύριε, τοῖς νεκροῖς La tua morte, Signore, ha fatto fiorire
ζωὴν ἐξήνθησε· τὸν γὰρ ᾅδην per i morti la vita: tu hai infatti spo-
ἐσκύλευσας, ἀνακαλύπτων τοὺς ἐν gliato l’ade, richiamando coloro che
σκότει καθεύδοντας· διό σε Ζωοδότα, dormivano nella tenebra; per questo, o
ὡς Θεὸν ἱκετεύομεν. Οὕς ἐξ ἡμῶν datore di vita, come Dio ti suppli-
προσελάβου, μετὰ Δικαίων ἀνάπαυ- chiamo: Dona il riposo insieme ai giusti
σον, ὅπως εὕρωσιν ἐν κρίσει, τὸ μέγα a quelli che tra di noi hai preso con te,
ἔλεος. perché trovino nel giudizio la grande
misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρανοῖς, Gioisci, tu che hai accolto nel tuo
χωρήσασα ἐν μήτρᾳ σου. Χαῖρε Παρ- grembo colui che i cieli non possono
θένε τῶν Προφητῶν τὸ κήρυγμα, ἐξ contenere; gioisci, o Vergine, annuncio
ἧς ἔλαμψεν ὁ Ἐμμανουήλ. Χαῖρε dei profeti, tu da cui è rifulso l’Emma-
Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. nuele; gioisci, Madre del Cristo Dio.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, καὶ κατὰ Con mistici canti magnifichiamo, o
φύσιν Παρθένον, τὴν μόνην ἐν γυ- fedeli, colei che oltre la natura è Madre

181
Tono grave Sabato — Orthros
ναιξὶν εὐλογημένην, ᾄσμασι μυστι- e per natura è Vergine, la sola bene-
κοῖς, οἱ πιστοὶ μεγαλύνομεν. detta fra le donne.
Tropari.
Ἱερωτάτων Μαρτύρων, καὶ Προ- Per le suppliche dei sacratissimi
φητῶν καὶ Δικαίων, τῶν ἀπ' αἰῶνος martiri, profeti e giusti, che dall’anti-
καλῶς βεβιωκότων, ταῖς ἱκεσίαις Χρι- chità sono santamente vissuti, o Cristo,
στέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐλέησον. abbi pietà delle anime nostre.
Ὡς λειτουργοὶ τοῦ Δεσπότου, Ἱερο- Noti come iniziatori ai sacri riti, siete
μύσται δειχθέντες, συνήφθητε Λει- stati uniti ai celesti liturghi come litur-
τουργοῖς ἐπουρανίοις, μεθ' ὧν τὰς ghi del Sovrano: insieme a loro, presen-
ὑπὲρ ἡμῶν, ἱκεσίας προσαγάγετε. tate suppliche per noi.
Σὺν Γυναιξὶ μακαρίως, τελειωσά- Insieme alle donne che hanno felice-
σαις τὸν δρόμον, τιμήσωμεν Ἀσκη- mente compiuto la corsa, onoriamo i
τῶν χοροὺς ἁγίους, τοῖς τούτων ἁγια- santi cori degli asceti, per ottenere l’in-
σμοῖς, ὅπως τύχωμεν ἐντεύξεως. tercessione della loro santità.
Nekrósimon.
Ἧς ἠξιώθησαν δόξης, αἱ τῶν Rendi degni i defunti che con retta
Ἁγίων ἁπάντων, χοροστασίαι Χριστὲ fede ti hanno reso culto, o Cristo, di
τοὺς μεταστάντας, ἀξίωσον μετα- partecipare alla gloria di cui sono stati
σχεῖν, ὀρθοδόξως σοι λατρεύσαντας. fatti degni i cori di tutti i santi.
Theotokíon.
Φιλαμαρτήμων ὑπάρχων, τὸ δι- Io che sono attaccato al peccato,
καστήριον τρέμω, τὸ φοβερὸν τοῦ ἐκ tremo di fronte al tremendo tribunale
σοῦ Ἁγνὴ τεχθέντος, ἐν ᾧ με ὡς di colui che da te è stato partorito, o
Ἀγαθή, ἀκατάκριτον συντήρησον. pura: ma tu che sei buona, salvami
dalla condanna davanti al tribunale.
Un altro canone, per i defunti. Poema di Giuseppe.
Μήτηρ Θεοῦ καὶ Παρθένος τε- Che tu sia Madre di Dio, che vergine
κοῦσα, καὶ παρθενεύουσα πάλιν, tu abbia partorito, e vergine tu sia ri-
οὐχὶ φύσεως ἔργον, ἀλλὰ Θεοῦ συ- masta, questo non è opera della natura,
γκαταβάσεως· ὅθεν ὡς μόνην τῶν ma della condiscendenza di Dio: per-
θείων θαυμάτων, καταξιωθεῖσαν, σε ciò, sola fatta degna dei divini prodigi,
Ἁγνὴ μεγαλύνομεν. o pura, noi ti magnifichiamo.

182
Tono grave Sabato — Orthros
Tropari.
Ἐπιφανῶς, οἱ γενναῖοι Μάρτυρες, Splendidamente illuminano il
καταλαμπρύνουσι κόσμον, οἱ τὴς mondo i martiri generosi, essi che sono
πίστεως στῦλοι, Ἐκκλησιῶν οἱ le colonne della fede, le inespugnabili
ἀρραγέστατοι πύργοι, καὶ πρόβολοι torri delle Chiese e le fortezze della
τῆς εὐσεβείας, τούτους, ἐπαξίως pietà: e noi, com’è degno, piamente li
εὐσεβῶς μακαρίζομεν. magnifichiamo.
Ῥῦσαι πυρός, τῆς γεέννης Δέσπο- Strappa al fuoco della geenna, o So-
τα, τοὺς ἐξ ἡμῶν μεταστάντας, τῆς vrano, quelli che tra di noi se ne sono
πλευρᾶς σου τῇ λόγχῃ, τῆς ἁμαρτίας andati, lacerando con la lancia del tuo
τὸ χειρόγραφον, τούτων ὡς μόνος fianco il documento scritto del loro
φιλάνθρωπος ῥήξας, καὶ τῆς τῶν peccato, tu che solo sei amico degli uo-
Ἁγίων ἀξιῶν λαμπρότητος. mini, e rendili degni dello splendore
dei santi.
Ὡς ἀγαθός, καὶ φιλάνθρωπος Tu che sei buono e per natura amico
φύσει, ὡς συμπαθὴς καὶ οἰκτίρμων, degli uomini, tu che sei compassione-
ὡς ζωῆς ἀθανάτου,ὢν θησαυρὸς ὁ vole e pietoso, tu che sei tesoro inesau-
ἀδαπάνητος, Σῶτερ τοὺς πίστει προ- ribile di vita immortale, o Salvatore,
κεκοιμημένους, τῆς ἀκαταλήπτου rendi degni del tuo gaudio ineffabile
σου τρυφῆς καταξίωσον. quelli che prima di noi si sono addor-
mentati nella fede.
Theotokíon.
Νόμου σκιαί, καὶ τὰ πρὶν αἰνίγ- Le ombre della Legge e gli enigmi di
ματα, τῇ σῇ γεννήσει παρῆλθον∙ καὶ un tempo con il tuo parto sono passati,
γὰρ πλήρωμα νόμου, καὶ Προφητῶν poiché Cristo è divenuto compimento
ὁ Χριστὸς γέγονεν, ὃν ἐν δυσὶ ταῖς della Legge e dei profeti: cantando lui
οὐσίαις ὑμνοῦντες, σὲ τὴν Ἀειπάρθε- nella sua duplice natura, noi diciamo
νον Ἁγνὴν μακαρίζομεν. beata te, la sempre Vergine pura.
Alle lodi, quando c’è l’ Alleluia, stichirá martyriká.
Ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν πα- In mezzo allo stadio degli empi,
ρανόμων, ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων, οἱ esultanti i vittoriosi acclamavano: Si-
Ἀθλοφόροι, Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Φωστῆρες ἀνεδείχθησαν οἰκουμέ- Sono divenuti astri dell’universo i
νης, οἱ πανεύφημοι Ἀθλοφόροι, Χρι- vittoriosi degni di ogni lode che a Cri-
στῷ βοῶντες∙ Κύριε δόξα σοι. sto acclamano: Signore, gloria a te.
183
Tono grave Sabato — Orthros
Ἕν πνέοντες, πρὸς ἓν βλέποντες οἱ Con un unico sentire, mirando a un
Ἀθλοφόροι Μάρτυρες, μίαν ὁδὸν unico scopo, trovata un’unica via di
ζωῆς εὑράμενοι, τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ vita, la morte per Cristo, i martiri vitto-
θάνατον, ζηλοτυποῦντες ἀλλήλων riosi, invidiando l’uno la morte dell’al-
τὴν τελευτήν, ὢ τοῦ θαύματος! tro, cosa mirabile, precedendosi nel
ὥσπερ θησαυρούς, τὰς βασάνους carpire i tormenti come tesori, si dice-
προαρπάζοντες, πρὸς ἀλλήλους ἔλε- vano l’un l’altro: Se anche non moris-
γον∙ Ὅτι κἂν μὴ νῦν ἀποθάνωμεν, simo ora, in ogni caso moriremmo e pa-
τεθνηξόμεθα πάντως, καὶ τῇ γενέσει gheremmo il nostro tributo alla natura:
τὰ ὀφειλόμενα λειτουργήσομεν, facciamo dunque della necessità un
ποιήσωμεν τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν, onore, appropriamoci della sorte co-
τὸ κοινὸν ἴδιον ἡγησώμεθα, θανάτῳ mune, comprando con la morte la vita.
ζωὴν ὠνησάμενοι. ταῖς πρεσβείαις Per la loro intercessione, o Dio, abbi
αὐτῶν ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. pietà di noi.
Τὴν μνήμην τῶν ἁγίων σου Festeggiando la memoria dei tuoi
Ἀθλοφόρων, ἑορτάζοντες, σὲ ἀνυ- santi vittoriosi, te noi celebriamo, o Cri-
μνοῦμεν, Κύριε δόξα σοι. sto, acclamando: Signore, gloria a te.
Nekrósimon.
Ἐν χώρᾳ τῶν Δικαίων σου ἐλεῆ- Nella regione dei tuoi giusti, o mise-
μον, τοὺς ἐν πίστει σοι μεταστάντας, ricordioso, colloca coloro che, cre-
ἐκ τῶν προσκαίρων, τάξον φιλάν- dendo in te, se ne sono andati dalle
θρωπε. cose temporali, o amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἱκέτευε Παρθένε, σὺν Ἀποστόλοις Supplica, o Vergine, insieme agli
καὶ τοῖς Μάρτυσιν, εὑρεῖν ἐν κρίσει apostoli e ai martiri, affinché i defunti
τοὺς μεταστάντας, τὸ μέγα ἔλεος. trovino nel giudizio la grande miseri-
cordia.
Apósticha delle lodi, nekrósima.
Poema di Teofane. Καταφρονήσαντες Disprezzate tutte le cose.
Νενεκρωμένος ὡράθης, ἐπὶ Σταυ- Sei apparso esanime sulla croce, o
ροῦ μόνε ἀθάνατε, καὶ ἐν τάφῳ ὡς solo immortale, e sei stato deposto
θνητὸς ἐτέθης, νεκρώσεως καὶ φθο- come un morto nella tomba, per riscat-
ρᾶς καὶ θανάτου, τοὺς ἀνθρώπους tare gli uomini dalla condizione mor-
λυτρούμενος, ἀλλ' ὡς πέλαγος εὐ- tale, dalla corruzione e dalla morte;
184
Tono grave Sabato — Orthros
σπλαγχνίας ὑπάρχων ἀκένωτον, καὶ poiché dunque sei oceano inesauribile
πηγὴ ἀγαθότητος, τὰς ψυχὰς τῶν di amorosa compassione e sorgente di
σῶν δούλων, τῶν ἐξ ἡμῶν με- bontà, dona il riposo alle anime dei tuoi
ταστάντων ἀνάπαυσον. servi che tra di noi se ne sono andati.
Τῷ ἀκηράτῳ σου κάλλει, καὶ γλυ- Concedi, o buono, a quelli che a te
κασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, καὶ ταῖς sono passati, di essere illuminati dalla
τοῦ θείου σου φωτὸς ἀκτῖσιν, tua pura bellezza, dalla dolcezza del
ἐλλάμπεσθαι τοὺς πρὸς σὲ με- tuo splendore, e dai raggi della tua luce
ταστάντας, Ἀγαθὲ καταξίωσον, ἐν divina, perché nell’immateriale effu-
ἀΰλῳ φωτοχυσίᾳ τῆς φωτοφανείας sione luminosa del manifestarsi della
σου, σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντας, περὶ tua luce, danzino insieme agli angeli
σὲ τὸν Δεσπότην, καὶ Βασιλέα τῆς intorno a te, il Sovrano, il Re della glo-
δόξης καὶ Κύριον. ria, il Signore.
Ὡς ἀδαπάνητον ἔχων, τῶν δωρεῶν Tu che possiedi inesauribile magni-
τὴν μεγαλοπρέπειαν, ὡς θησαυρὸς ficenza di doni, tu che sei tesoro ine-
ἀνελλιπής, πλουσίας χρηστότητος, sausto di ricca bontà, fa’ dimorare
τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας, ὡς Θεὸς quelli che a te sono passati, tu che sei
κατασκήνωσον, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Dio, nella regione dei tuoi eletti, in
ἐκλεκτῶν σου, ἐν τόπῳ ἀνέσεως, ἐν luogo di riposo, nella casa della tua
τῷ οἴκῳ τῆς δόξης σου, ἐν τρυφῇ Πα- gloria, nel gaudio del paradiso, nel ta-
ραδείσου, ἐν τῷ τῶν παρθένων νυμ- lamo dei vergini, per la tua amorosa
φῶνι ὡς Εὔσπλαγχνος. compassione.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria...Ora e sempre...
Theotokíon.
Νόμου τὸ πλήρωμα τίκτεις, τὸν Tu partorisci il compimento della
Λυτρωτὴν σάρκα γενόμενον∙ οὐ γὰρ Legge, il Redentore fatto carne; poiché
ἐγένετο τοῖς πρίν, ἐν νόμῳ δικαίωσις, non c’è stata giustificazione nella
ἀλλ' ἡμᾶς ὁ Χριστὸς νῦν, σταυρωθεὶς Legge per quelli che ci hanno prece-
ἐδικαίωσεν. Ὡς οὖν ἔχουσα παρ- duto, ma Cristo crocifisso ci ha ora giu-
ρησίαν, Παρθένε ἱκέτευε, τὸν Υἱόν stificati. Tu che hai con lui famigliarità,
σου τὸν εὔσπλαγχνον, τὰς ψυχὰς o Vergine, implora il tuo Figlio com-
ἀναπαῦσαι, τῶν εὐσεβῶς με- passionevole, ti preghiamo, perché dia
ταστάντων δεόμεθα. riposo alle anime di quelli che sono
piamente defunti.

185
Tono IV pl. Sabato — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono grave.
Χαῖρε, ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρα- Gioisci, tu che hai accolto nel tuo
νοῖς, χωρήσασα ἐν μήτρᾳ σου, χαῖρε grembo colui che i cieli non possono
Παρθένε, τῶν Προφητῶν τὸ κήρυγ- contenere; gioisci, o Vergine, annuncio
μα, ἐξ ἧς ἔλαμψεν ὁ Ἐμμανουήλ, dei profeti, tu da cui è rifulso l’Emma-
χαῖρε Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. nuele; gioisci, Madre del Cristo Dio.

Tono IV pl.
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, i seguenti stichirá anastásima. Tono pl. 4.
Ἑσπερινὸν ὕμνον, καὶ λογικὴν λα- Offriamo a te, o Cristo, l’inno vesper-
τρείαν, σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν, ὅτι tino e il culto razionale, perché ti sei
ηὐδόκησας, τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, διὰ compiaciuto di farci misericordia con
τῆς Ἀναστάσεως. la tua risurrezione.
Κύριε, Κύριε, μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς Signore, Signore, non ci respingere
ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, ἀλλὰ dal tuo volto, ma compiaciti di farci mi-
εὐδόκησον, τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, διὰ τῆς sericordia con la tua risurrezione.
Ἀναστάσεως.
Χαῖρε Σιὼν ἁγία, Μήτηρ τῶν Gioisci, santa Sion, madre delle
Ἐκκλησιῶν, Θεοῦ κατοικητήριον∙ σὺ Chiese, dimora di Dio: perché per
γὰρ ἐδέξω πρώτη, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, prima tu hai ricevuto la remissione dei
διά τῆς Ἀναστάσεως. peccati, per la risurrezione.
Altri stichirá, anastásima anatoliká.
Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγος, πρὸ τῶν Il Verbo di Dio Padre, generato
αἰώνων γεννηθείς, ἐπ' ἐσχάτων δὲ prima dei secoli, negli ultimi tempi, in-
τῶν χρόνων, ὁ αὐτὸς ἐκ τῆς Ἀπει- carnato dalla ignara di nozze, volonta-
ρογάμου σαρκωθείς, βουλήσει riamente si è sottoposto alla morte di
σταύρωσιν θανάτου ὑπέμεινε, καὶ croce, e con la sua risurrezione ha sal-
τὸν πάλαι νεκρωθέντα ἄνθρωπον vato l’uomo, che un tempo era stato
ἔσωσε, διὰ τῆς ἑαυτοῦ Ἀναστάσεως. messo a morte.
Τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, δο- Diamo gloria, o Cristo, alla tua risur-
ξολογοῦμεν Χριστέ, δι' ἧς ἠλευθέρω- rezione dai morti, con la quale hai libe-
σας Ἀδαμιαῖον γένος, ἐκ τῆς τοῦ rato la stirpe di Adamo dalla tirannide
ᾍδου τυραννίδος, καὶ ἐδωρήσω τῷ dell’ade, e come Dio hai donato al

186
Tono IV pl. Sabato — Sera
κόσμῳ ὡς Θεός, ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ mondo la vita eterna e la grande mise-
μέγα ἔλεος. ricordia.
Δόξα σοι Χριστὲ Σωτήρ, Υἱέ, Θεοῦ Gloria a te, Cristo Salvatore, Figlio
μονογενές, ὁ προσπαγεὶς ἐν τῷ unigenito di Dio, tu che sei stato con-
Σταυρῷ, καὶ ἀναστὰς ἐκ τάφου fitto alla croce e sei risorto dalla tomba
τριήμερος. il terzo giorno.
Σὲ δοξάζομεν Κύριε, τὸν ἑκουσίως Te glorifichiamo, Signore, che per
δι' ἡμᾶς, Σταυρὸν ὑπομείναντα, καὶ noi volontariamente ti sei sottoposto
σὲ προσκυνοῦμεν, παντοδύναμε Σω- alla croce, te adoriamo, onnipotente
τήρ, μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Salvatore. Non ci respingere dal tuo
προσώπου σου, ἀλλ' ἐπάκουσον καὶ volto, ma esaudiscici e salvaci per la
σῶσον ἡμᾶς, διὰ τῆς Ἀναστάσεώς tua risurrezione, o amico degli uomini.
σου Φιλάνθρωπε.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φι- Il Re dei cieli, nel suo amore per noi,
λανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ è apparso sulla terra e ha vissuto con
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη∙ ἐκ gli uomini: assunta la carne da Vergine
Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα προσ- pura, e da lei procedendo dopo averla
λαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν assunta, uno solo è il Figlio, duplice
μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, nella natura, ma non nell’ipòstasi; pro-
διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ' οὐ τὴν ὑπό- clamandolo dunque realmente Dio
στασιν∙ διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ perfetto e uomo perfetto, noi confes-
τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττο- siamo Cristo Dio nostro. E tu suppli-
ντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν calo, o Madre senza nozze, perché sia
ἡμῶν, ὃν ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, fatta misericordia alle anime nostre.
ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Apósticha anastásima. Tono pl. 4.
Ἀνῆλθες ἐπὶ Σταυροῦ Ἰησοῦ, ὁ κα- Sei salito sulla croce, o Gesú, disceso
ταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, ἦλθες ἐπὶ θάνα- dai cieli; sei venuto alla morte, tu, vita
τον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, πρὸς τοὺς ἐν immortale; a coloro che sono nelle te-
σκότει, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, πρὸς nebre, tu, luce vera; a coloro che sono
τοὺς πεσόντας, ἡ πάντων Ἀνάστα- caduti, tu, risurrezione di tutti. O luce
σις, ὁ φωτισμός, καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, e Salvatore nostro, gloria a te.
δόξα σοι.
187
Tono IV pl. Sabato — Sera
Apósticha alfabetici.
Χριστὸν δοξολογήσωμεν, τὸν Glorifichiamo Cristo, il risorto dai
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν∙ ψυχὴν καὶ morti; dopo aver assunto anima e
σῶμα γὰρ ἀναλαβών, τῷ πάθει ἀπ' corpo, infatti, con la passione li ha se-
ἀλλήλων διέτεμε, τῆς ἀχράντου μὲν parati l’una dall’altro: mentre l’anima
ψυχῆς ἐν ᾍδῃ κατελθούσης, ὅν καὶ immacolata, discesa all’ade, lo ha spo-
ἐσκύλευσε, τάφῳ δὲ διαφθορὰν οὐκ gliato, il corpo santo del Redentore
οἶδε τὸ ἅγιον σῶμα, τοῦ Λυτρωτοῦ delle anime nostre nella tomba non ha
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. visto la corruzione.
Ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις δοξολογοῦμεν Con salmi e inni, glorifichiamo, o
Χριστέ, τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστα- Cristo, la tua risurrezione dai morti,
σιν, δι' ἧς ἡμᾶς ἠλευθέρωσας, τῆς τυ- con la quale ci hai liberati dalla tiran-
ραννίδος τοῦ ᾍδου, καὶ ὡς Θεὸς nide dell’ade, e come Dio ci hai donato
ἐδωρήσω, ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα la vita eterna e la grande misericordia.
ἔλεος.
Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, O Sovrano dell’universo, incom-
ἀκατάληπτε Ποιητὰ οὐρανοῦ καὶ prensibile Creatore del cielo e della ter-
γῆς, διὰ Σταυροῦ παθών, ἐμοὶ ἀπά- ra, patendo sulla croce, hai fatto scatu-
θειαν ἐπήγασας, ταφὴν δὲ κατα- rire per me l’impassibilità; accettata la
δεξάμενος, καὶ ἀναστὰς ἐν δόξῃ, συ- sepoltura e risorto nella gloria, insieme
νανέστησας τὸν Ἀδὰμ χειρὶ παντο- a te, con mano onnipotente, hai risusci-
δυνάμῳ. Δόξα τῇ σῇ τριημέρῳ Ἐγέρ- tato Adamo. Gloria alla tua risurre-
σει, δι' ἧς δεδώρησαι ἡμῖν, τὴν zione il terzo giorno, per la quale ci hai
αἰώνιον ζωήν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρ- donato la vita eterna e il perdono dei
τιῶν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. peccati, tu che solo sei compassione-
vole.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν Vergine senza nozze, che hai ineffa-
ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί, Μή- bilmente concepito Dio nella carne,
τηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, σῶν οἰκετῶν Madre del Dio altissimo, ricevi le invo-
παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ cazioni dei tuoi servi, o tutta immaco-
πᾶσι χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν lata: tu che a tutti procuri la purifica-
πταισμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας zione delle colpe, implora per la sal-
προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι vezza di noi tutti, accettando ora le no-

188
Tono IV pl. Domenica — Orthros
πάντας ἡμᾶς. stre suppliche.
Apolytíkion anastásimon.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγ- Sei disceso dall’alto, o pietoso, hai
χνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, accettato la sepoltura di tre giorni, per
ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν· ἡ liberare noi dalle passioni: vita e risur-
ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε rezione nostra, Signore, gloria a te.
δόξα σοι
Theotokíon.
Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, Tu che per noi sei nato dalla Vergine
καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ e ti sei sottoposto alla crocifissione, o
θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ buono, tu che con la morte hai spo-
Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς gliato la morte, e come Dio hai manife-
οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν stato la risurrezione, non trascurare co-
φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι loro che con la tua mano hai plasmato,
τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρε- mostra, o misericordioso, il tuo amore
σβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον per gli uomini: accogli, mentre inter-
Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. cede per noi, la Madre di Dio che ti ha
partorito, e salva, o Salvatore nostro, il
popolo che non ha piú speranza.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastásima. Tono pl. 4.
Ἀνέστης ἐκ νεκρών, ἡ ζωὴ τῶν Sei risorto dai morti, vita di tutti, e
ἁπάντων, καὶ Ἄγγελος φωτός, ταῖς un angelo di luce gridava alle donne:
Γυναιξὶν ἐβόα· Παύσασθε τῶν δα- Fate cessare le lacrime, portate la
κρύων, τοῖς Ἀποστόλοις εὐαγγελίσα- buona novella agli apostoli, procla-
σθε, κράξατε ἀνυμνοῦσαι· Ὅτι ἀνέ- mate inneggiando: È risorto Cristo Si-
στη Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας gnore, colui che si è compiaciuto di sal-
σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώ- vare, come Dio, il genere umano.
πων.
Δόξα... Gloria...
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in grembo.
Ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἀληθῶς, Risorto veramente dalla tomba, hai
ταῖς ὁσίαις προσέταξας Γυναιξί, κη- ingiunto alle sante donne di annun-

189
Tono IV pl. Domenica — Orthros
ρῦξαι τὴν Ἔγερσιν, Ἀποστόλοις ὡς ciare agli apostoli la risurrezione, come
γέγραπται, καὶ δρομαῖος ὁ Πέτρος, sta scritto; Pietro venne di corsa al se-
ἐπέστη τῷ μνήματι, καὶ τὸ φῶς ἐν τῷ polcro, e, attonito per la luce che era
τάφῳ, ὁρῶν κατεπλήττετο∙ ὅθεν καὶ nella tomba, poté per essa vedere lí per
κατεῖδε, τὰ ὀθόνια μόνα, χωρὶς τοῦ terra anche le bende, da sole, vuote del
θείου σώματος, ἐν αὐτῷ κατα- corpo divino: e credette e gridò: Gloria
κείμενᾳ, καὶ πιστεύσας ἐβόησε∙ Δόξα a te, Cristo Dio, perché tu salvi tutti,
σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι σῴζεις ἅπα- Salvatore nostro: del Padre infatti tu sei
ντας Σωτὴρ ἡμῶν∙ τοῦ Πατρὸς γὰρ irradiazione.
ὑπάρχεις ἀπαύγασμα.
Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Τὴν οὐράνιον πύλην καὶ κιβωτόν, Cantiamo la porta del cielo, l’arca, il
τὸ πανάγιον ὄρος τὴν φωταυγῆ, monte santissimo, la nube luminosa, la
νεφέλην ὑμνήσωμεν, τὴν οὐράνιον scala celeste, il paradiso razionale, il ri-
κλίμακα, τὸν λογικὸν Παράδεισον, scatto di Eva, il grande tesoro di tutta
τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμέ- la terra: perché in lei si è compiuta la
νης πάσης, τὸ μέγα κειμήλιον, ὅτι salvezza del mondo e la remissione
σωτηρία, ἐν αὐτῇ διεπράχθη· τῷ κό- delle colpe antiche; per questo a lei gri-
σμῳ καὶ ἄφεσις τῶν ἀρχαίων ἐγ- diamo: Intercedi presso il tuo Figlio e
κλημάτων∙ διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐτῇ. Dio, perché doni la remissione dei pec-
Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν cati a coloro che con fede onorano il tuo
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, parto immacolato.
τοῖς εὐσεβῶς προσκυνοῦσι, τὸν
πανάγιον Τόκον σου.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἄνθρωποι τὸ μνῆμά σου, Σωτὴρ Degli uomini hanno sigillato il tuo
ἐσφραγίσαντο, Ἄγγελος τὸν λίθον, sepolcro, o Salvatore, e un angelo ha
ἐκ τῆς θύρας ἀπεκύλισε. Γυναῖκες rotolato via la pietra dall’ingresso della
ἐθεάσαντο, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, tomba; delle donne ti hanno visto ri-
καὶ αὗται εὐηγγελίσαντο τοῖς Μαθη- sorto dai morti, e sono loro che hanno
ταῖς σου ἐν Σιών. Ὅτι ἀνέστης ἡ ζωὴ portato la buona novella ai tuoi disce-
τῶν ἁπάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ poli in Sion: poiché sei risorto, vita di
τοῦ θανάτου. Κύριε δόξα σοι. tutti, e sono stati sciolti i vincoli della
morte. Signore, gloria a te.

190
Tono IV pl. Domenica — Orthros
Δόξα... Gloria...
Τὰ μύρα τῆς ταφῆς, αἱ Γυναῖκες Mentre recavano gli unguenti per la
κομίσασαι, φωνῆς Ἀγγελικῆς, ἐκ τοῦ sepoltura, le donne udirono dalla
τάφου ἤκουον. Παύσασθε τῶν δα- tomba l’angelica voce: Fate cessare le
κρύων, καὶ ἀντὶ λύπης χαρὰν lacrime, e in luogo di tristezza, recate
κομίσασθε, κράξατε ἀνυμνοῦσαι, ὅτι gioia: proclamate inneggiando che è ri-
ἀνέστη Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδο- sorto il Cristo Signore, lui che si è com-
κήσας σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν piaciuto di salvare, come Dio, il genere
ἀνθρώπων. umano.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, In te si rallegra, o piena di grazia,
πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα, tutto il creato, la schiera degli angeli e
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἡγιασμένε la stirpe degli uomini, o tempio santifi-
ναέ, καὶ Παράδεισε λογικέ, παρθε- cato, paradiso razionale, vanto vergi-
νικὸν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρ- nale: da te Dio si è incarnato, da te è di-
κώθη, καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ venuto bambino il nostro Dio, che è
αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν τὴν γὰρ prima dei secoli. Poiché il tuo seno egli
σὴν μήτραν, θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν ha fatto suo trono, e ha reso il tuo
σὴν γαστέρα, πλατυτέραν οὐρανῶν grembo piú vasto dei cieli. In te si ral-
ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαρι- legra, o piena di grazia, tutto il creato:
τωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι. gloria a te.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου ἐπι- Le miròfore, giunte al sepolcro del
στᾶσαι τῷ μνήματι, τὸν Δεσπότην datore di vita, cercavano tra i morti il
ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς τὸν ἀθάνατον, Sovrano immortale, e ricevuto dall’an-
καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ Ἀγγέ- gelo l’annuncio della gioia, dichiara-
λου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις vano agli apostoli: È risorto il Signore,
ἐμήνυον· Ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεός, per elargire al mondo la grande miseri-
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. cordia.
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐκ νεότητός μου ὁ ἐχθρός με πει- Dalla giovinezza mi tenta il nemico,
ράζει, ταῖς ἡδοναῖς φλέγει με, ἐγὼ δὲ e con le voluttà m’infiamma: ma confi-
πεποιθώς, ἐν σοὶ Κύριε τροποῦμαι dando in te, Signore, io lo metto in
τοῦτον. fuga.
191
Tono IV pl. Domenica — Orthros
Οἱ μισοῦντες Σιών, γενηθήτωσαν Quelli che odiano Sion divengano
δή, πρὶν ἐκσπασθῆναι ὡς χόρτος· συ- come l’erba prima di essere strappata:
γκόψει γὰρ Χριστός, αὐχένας αὐτῶν, Cristo infatti reciderà le loro cervici col
τομῇ βασάνων. taglio dei tormenti.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ ζῆν τὰ πάντα, È del santo Spirito dar vita a tutto:
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς μέγας, σὺν Πα- luce da luce, grande Iddio; insieme al
τρὶ ὑμνοῦμεν αὐτὸ, καὶ τῷ Λόγῳ. Padre e al Verbo noi lo cantiamo.
Antifona 2.
Ἡ καρδία μου τῷ φόβῳ σου σκε- Il mio cuore, umiliandosi, sia custo-
πέσθω, ταπεινοφρονοῦσα, μὴ ὑψω- dito dal tuo timore: non accada che, in-
θεῖσα ἀποπέσῃ, ἐκ σοῦ Πανοικτίρ- nalzandosi, si allontani da te, Dio di
μον. ogni compassione.
Ἐπὶ τὸν Κύριον ὁ ἐσχηκὼς ἐλπίδα, Chi ha riposto la speranza nel Si-
οὐ δείσει τότε, ὅτε πυρὶ τὰ πάντα κρι- gnore non temerà quando egli col
νεῖ καὶ κολάσει. fuoco giudicherà e castigherà l’uni-
verso.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶς τις θεῖος Per lo Spirito santo ogni uomo deifi-
βλέπει καὶ προλέγει, τερατουργεῖ cato vede, predice, e opera eccelsi pro-
ὕψιστα, ἐν τρισὶν ἕνα Θεὸν μέλπων, digi, cantando l’unico Dio in tre ipò-
εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ, μοναρχεῖ τὸ stasi: poiché pur nel triplice splendore,
θεῖον. uno è il Divino.
Antifona 3.
Ἐκέκραξά σοι Κύριε, πρόσχες, A te ho gridato, Signore, dammi
κλῖνόν μοι τὸ οὖς σου βοῶντι, καὶ ascolto, porgi l’orecchio al mio grido, e
κάθαρον πρὶν ἄρῃς με, ἀπὸ τῶν purificami, prima di togliermi da quag-
ἐνθένδε. giú.
Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ γῆν, δύνων Ognuno che scende alla propria ma-
πᾶς αὖθις ἀναλύσει, τοῦ λαβεῖν βα- dre terra, di nuovo tornerà, per rice-
σάνους, ἢ γέρα τῶν βεβιωμένων. vere o i tormenti o la ricompensa per
ciò che ha compiuto in vita.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογία μονὰς Nello Spirito santo Dio è conosciuto
τρισαγία· ὁ Πατὴρ γὰρ ἄναρχος, ἐξ come Monade tre volte santa: Padre

192
Tono IV pl. Domenica — Orthros
οὗ ἔφυ ὁ Υἱὸς ἀχρόνως, καὶ τὸ che non ha principio, dal quale pro-
Πνεῦμα σύμμορφον, σύνθρονον, ἐκ viene intemporalmente il Figlio, e Spi-
Πατρὸς συνεκλάμψαν. rito della stessa sovranità e natura, che
insieme al Figlio dal Padre risplende.
Antifona 4.
Ἰδοὺ δὴ τί καλόν, ἢ τί τερπνόν, ἀλλ' Ecco, che cosa è bello e soave se non
ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; ἐν l’abitare dei fratelli insieme? È in que-
τούτῳ γὰρ Κύριος, ἐπηγγείλατο sto che il Signore ha promesso vita
ζωὴν αἰωνίαν. eterna.
Τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ, ὁ τὰ κρίνα Colui che col suo vestito adorna i gi-
τοῦ ἀγροῦ κοσμῶν, κελεύει μὴ δεῖν gli del campo, ci ingiunge di non avere
φροντίζειν. sollecitudini.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἑνοειδεῖ αἰτίᾳ, Per il santo Spirito, causa unica,
πάντα ἔχεται εἰρηνοβραβεύτως· l’universo è governato nella pace: poi-
Θεὸς τοῦτο γάρ ἐστι, Πατρί τε καὶ ché egli è Dio, realmente consustan-
Υἱῷ, ὁμοούσιον κυρίως. ziale al Padre e al Figlio.
Prokímenon.

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Regnerà il Signore in eterno, il tuo


Θεός σου Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γε- Dio, Sion, di generazione in genera-
νεάν. zione.
Στίχ. Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. Stico: Loda, anima mia, il Signore.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni Damasceno.

Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono pl. 4. Irmós.


Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τε- La verga di Mosè che operava pro-
ρατουργοῦσα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβ- digi, inabissò un tempo il faraone alla
δος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διε- testa dei suoi carri, percuotendo il
λοῦσα θάλασσαν, Ἰσραὴλ δὲ φυ- mare in forma di croce e dividendolo,
γάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ἆσμα mentre salvò Israele fuggiasco che pas-
τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα sava a piedi asciutti, intonando un
canto a Dio.
Tropari.
Τὴν παντοδύναμον Χριστοῦ Θεό- Come non ammireremo l’onnipo-
193
Tono IV pl. Domenica — Orthros
τητα, πῶς μὴ θαυμάσωμεν, ἐκ μὲν tente divinità del Cristo? Dai patimenti
παθῶν πᾶσι, τοῖς πιστοῖς ἀπάθειαν, fa scaturire per tutti i fedeli impassibi-
καὶ ἀφθαρσίαν βλύζουσαν, ἐκ πλευ- lità e incorruttibilità, dal santo fianco fa
ρᾶς δὲ ἁγίας, πηγὴν ἀθάνατον στά- stillare una sorgente immortale, e dalla
ζουσαν, καὶ ζωὴν ἐκ τάφου ἀΐδιον. tomba la vita eterna.
Ὡς εὐπρεπὴς ταῖς Γυναιξὶν ὁ Ἄγγε- Con quale magnificenza appare ora
λος, νῦν ἐμπεφάνισται, καὶ τηλαυγῆ l’angelo alle donne! Recando i simboli
φέρων, τῆς ἐμφύτου σύμβολα, ἀΰλου risplendenti della sua innata purezza
καθαρότητος, τῇ μορφῇ δὲ μηνύων, immateriale, e manifestando con il suo
τὸ φέγγος τῆς Ἀναστάσεως, κράζει aspetto il fulgore della risurrezione,
Ἐξηγέρθη ὁ Κύριος. grida: È risorto il Signore!
Theotokíon.

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάλη- Cose gloriose sono state dette di te di


νται, ἐν γενεαῖς γενεῶν, ἡ τὸν Θεὸν generazione in generazione: tu hai ac-
Λόγον, ἐν γαστρὶ χωρήσασα, ἁγνὴ δὲ colto in grembo il Dio Verbo e sei rima-
διαμείνασα, Θεοτόκε Παρθένε∙ διό σε sta pura, o Vergine Madre di Dio; per
πάντες γεραίρομεν, τὴν μετὰ Θεὸν questo tutti ti onoriamo, nostra prote-
προστασίαν ἡμῶν. zione dopo Dio.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς, τοὺς Tu che in principio rafforzasti i cieli
οὐρανοὺς ἐν συνέσει, καὶ τὴν γῆν ἐπὶ con sapienza, e disponesti la terra sulle
ὑδάτων ἑδράσας, ἐν τῇ πέτρᾳ με Χρι- acque, rafforzami, o Cristo, sulla roccia
στέ, τῶν ἐντολῶν (τῆς Ἐκκλησίας) dei tuoi comandamenti, poiché non c’è
σου στήριξον, ὅτι οὔκ ἐστι πλὴν σοῦ, santo all’infuori di te, o solo amico de-
ἅγιος μόνε φιλάνθρωπε gli uomini.
Tropari.
Κατακριθέντα τὸν Ἀδάμ, τῇ γεύσει La salvifica passione che hai subíto
τῆς ἁμαρτίας, τῆς σαρκός σου τὸ σω- nella carne ha giustificato, o Cristo,
τήριον πάθος, ἐδικαίωσε Χριστέ∙ Adamo condannato per il frutto del
αὐτὸς γὰρ οὐχ ὑπεύθυνος, τῇ τοῦ peccato: poiché tu, o senza peccato, hai
θανάτου πείρᾳ, πέφηνας ὁ ἀναμάρ- mostrato di non essere soggetto
τητος. all’esperienza della morte.
Τῆς Ἀναστάσεως τὸ φῶς, ἐξέλαμ- Ha brillato, per quelli che erano nella
ψε τοῖς ἐν σκότει, τοῦ θανάτου καὶ tenebra e nell’ombra della morte, la

194
Tono IV pl. Domenica — Orthros
σκιᾷ καθημένοις, ὁ Θεός μου Ἰησοῦς, luce della risurrezione, il mio Dio
καὶ τῇ αὐτοῦ Θεότητι, τὸν ἰσχυρὸν δε- Gesú: legato con la sua divinità il forte,
σμεύσας, τούτου τὰ σκεύη διήρπασε. lo ha spogliato delle cose sue.
Theotokíon.
Τῶν Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Sei divenuta piú alta dei cherubini e
ἐδείχθης ὑψηλοτέρα, Θεοτόκε∙ σὺ dei serafini, o Madre di Dio: poiché tu
γὰρ μόνη ἐδέξω, τὸν ἀχώρητον Θεόν, sola, o incontaminata, hai accolto in
ἐν σῇ γαστρὶ ἀμόλυντε∙ διὸ πιστοί σε grembo il Dio che nulla può contenere;
πάντες, ὕμνοις ἀεὶ μακαρίζομεν. per questo noi tutti fedeli, sempre, con
inni, ti proclamiamo beata.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε, σύ μου καὶ δύ- Tu sei il mio vigore, Signore, tu la
ναμις, σὺ Θεός μου, σύ μου ἀγαλλί- mia forza, tu il mio Dio, tu la mia esul-
αμα, ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπών, tanza, tu, che senza abbandonare il
καὶ τὴν ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκε- seno del Padre, hai visitato la nostra
ψάμενος· διὸ σὺν τῷ Προφήτῃ Ἀββα- povertà; per questo, insieme al profeta
κούμ σοι κραυγάζω· τῇ δυνάμει σου Abacuc, a te acclamo: Gloria alla tua
δόξα φιλάνθρωπε potenza, o amico degli uomini.
Tropari.
Σὺ δυσμενῆ, ὄντα με λίαν ἠγάπη- Tu mi hai grandemente amato
σας, σὺ κενώσει, ξένῃ καταβέβηκας, quando ero nemico, tu, col tuo straor-
ἐπὶ τῆς γῆς, εὔσπλαγχνε Σωτήρ, τῆς dinario annientamento, sei disceso
ἐσχατιᾶς μου, τὴν ὕβριν μὴ ἀνηνάμε- sulla terra, Salvatore compassionevole,
νος, καὶ μείνας ἐν τῷ ὕψει, τῆς senza sdegnare l’obbrobrio della mia
ἀφράστου σου δόξης, τὸν πρὶν ἠτιμω- bassezza: e rimanendo nelle altezze
μένον ἐδόξασας. della tua gloria ineffabile, hai glorifi-
cato colui che era nel disonore.
Τίς καθορῶν, Δέσποτα νῦν οὐκ Chi può ora non sbigottire, o So-
ἐξίσταται, διὰ πάθους, θάνατον vrano, vedendo la morte annientata
λυόμενον, διὰ Σταυροῦ, φεύγουσαν dalla passione, la corruzione fuggire
φθοράν, καὶ διὰ θανάτου, τὸν ᾅδην grazie alla croce, e l’ade svuotato della
πλούτου κενούμενον, τῆς θείας δυ- sua ricchezza per mezzo della morte?
ναστείας, σοῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου, τὸ O amico degli uomini, questa è l’opera
ἐξαίσιον ἔργον φιλάνθρωπε. straordinaria del tuo divino potere, di

195
Tono IV pl. Domenica — Orthros
te, il crocifisso.
Theotokíon.
Σὺ τῶν πιστῶν, καύχημα πέλεις Tu sei il vanto dei credenti, o ignara
Ἀνύμφευτε, σὺ προστάτις, σὺ καὶ κα- di nozze, tu la protettrice, tu il rifugio
ταφύγιον, Χριστιανῶν, τεῖχος καὶ dei cristiani, porto e baluardo: tu rechi
λιμήν∙ πρὸς γὰρ τὸν Υἱόν σου, infatti le suppliche al Figlio tuo, o tutta
ἐντεύξεις φέρεις Πανάμωμε, καὶ immacolata, e salvi dai pericoli coloro
σῴζεις ἐκ κινδύνων, τοὺς ἐν πίστει che con fede e amore ti riconoscono
καὶ πόθῳ, Θεοτόκον ἁγνήν σε pura Madre di Dio.
γινώσκοντας.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώ- Perché mi hai respinto dal tuo volto,
που σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκά- luce senza tramonto, e mi ha ricoperto,
λυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν me infelice!, la tenebra ostile? Conver-
δείλαιον· ἀλλ' ἐπίστρεψόν με, καὶ timi, dunque, ti prego, e dirigi le mie
πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τάς vie verso la luce dei tuoi comanda-
ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι menti.
Tropari.
Περιθέσθαι ἠνέσχου, χλαῖναν πρὸ Accettasti di essere avvolto per
τοῦ πάθους σου, Σῶτερ παιζόμενος, scherno in un manto prima della tua
τὴν τοῦ πρωτοπλάστου, περιστέλ- passione, o Salvatore, per ricoprire la
λων ἀσχήμονα γύμνωσιν, καὶ γυ- vergognosa nudità del primo uomo
μνὸς παγῆναι, ἐν τῷ Σταυρῷ ἀπαμ- plasmato, e di essere confitto nudo
φιάζων, τὸν χιτῶνα Χριστὲ τῆς νε- sulla croce, o Cristo, per spogliarlo
κρώσεως. della tunica della mortalità
Ἐκ χοὸς τοῦ θανάτου, σὺ τὴν πε- Dalla polvere della morte, tu hai ri-
πτωκυῖάν μου ἀνῳκοδόμησας, ἀνα- costruito, risorgendo, la mia natura ca-
στὰς οὐσίαν, καὶ ἀγήρω Χριστὲ κατε- duta, e le hai dato eterna giovinezza,
σκεύασας, ἀναδείξας πάλιν, βασιλι- rendendola di nuovo come icona re-
κὴν ὥσπερ εἰκόνα, ἀφθαρσίας φωτὶ gale, risplendente per la luce dell’in-
ἀπαστράπτουσαν. corruttibilità.
Theotokíon.
Μητρικὴν παρρησίαν, τὴν πρὸς Tu che hai col Figlio tuo famigliarità
τὸν Υἱόν σου κεκτημένη Πάναγνε, di madre, o tutta pura, non trascurare,
συγγενοῦς προνοίας, τῆς ἡμῶν μὴ ti preghiamo, quella sollecitudine per
196
Tono IV pl. Domenica — Orthros
παρίδῃς δεόμεθα, ὅτι σὲ καὶ μόνην, noi che ti è connaturale: perché te sola
Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην, ἱλα- presentiamo al Sovrano, noi cristiani,
σμὸν εὐμενῆ προβαλλόμεθα. come propiziazione accetta.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ· πολλαὶ γὰρ αἱ Siimi propizio, Salvatore, perché
ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν molte sono le mie iniquità, e fammi ri-
κακῶν, ἀνάγαγε δέομαι· πρὸς σὲ γὰρ salire, ti prego, dall’abisso del male:
ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, ὁ Θεὸς perché a te ho gridato, e tu esaudiscimi,
τῆς σωτηρίας μου o Dio della mia salvezza.
Tropari.
Διὰ ξύλου κραταιῶς, καθεῖλέ με ὁ Mediante un albero, con forza mi ha
ἀρχέκακος, αὐτὸς δὲ ἀναρτηθεὶς Χρι- abbattuto l’autore del male, ma tu, o
στὲ κραταιότερον, Σταυρῷ κατα- Cristo, confitto in croce, con essa lo hai
βέβληκας, δειγματίσας τοῦτον, τὸν gettato a terra con forza ancor piú
πεσόντα δὲ ἀνέστησας. grande, ed esponendo lui al ludibrio,
hai fatto risorgere il caduto.
Σὺ ᾤκτειρας τὴν Σιών, ἐξανα- Tu hai avuto compassione di Sion, ri-
τείλας τοῦ μνήματος, καινὴν ἀντὶ sorgendo dal sepolcro: da vecchia che
παλαιᾶς, τελέσας ὡς εὔσπλαγχνος, era l’hai resa del tutto nuova col tuo
τῷ θείῳ σου αἵματι, καὶ νῦν βασι- sangue divino, nella tua amorosa com-
λεύεις, ἐν αὐτῇ εἰς τοὺς αἰῶνας Χρι- passione, e ora, o Cristo, tu regni in
στέ. essa per i secoli.
Theotokíon.
Ῥυσθείημεν τῶν δεινῶν, πται- Per le tue suppliche, possiamo noi
σμάτων ταῖς ἱκεσίαις σου, Θεογεν- essere strappati alle funeste cadute,
νῆτορ ἁγνή, καὶ τύχοιμεν Πάναγνε, pura Genitrice di Dio, e possiamo noi
τῆς θείας ἐλλάμψεως, τοῦ ἐκ σοῦ raggiungere, o tutta pura, la divina il-
ἀφράστως, σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ luminazione del Figlio di Dio, da te
Θεοῦ. ineffabilmente incarnato.
Kondákion. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως Quali primizie della natura.
Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τε- Risorto dal sepolcro, hai risvegliato i
θνεῶτας ἥγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ morti e risuscitato Adamo; danza an-
ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ che Eva per la tua risurrezione, e i con-
σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα fini del mondo sono in festa perché ti

197
Tono IV pl. Domenica — Orthros
πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρ- sei destato dai morti, o misericordiosis-
σει σου Πολυέλεε. simo.
Ikos.
Τὰ τοῦ ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, Spogliati i regni dell’ade e risuscitati
καὶ νεκροὺς ἀναστήσας Μακρόθυμε, i morti, o longanime, sei andato incon-
Γυναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, tro alle miròfore, recando gioia in
ἀντὶ λύπης, χαρὰν κομισάμενος, καὶ luogo di tristezza; ai tuoi apostoli hai
Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας τὰ τῆς manifestato i segni della vittoria, o mio
νίκης σύμβολα, Σωτήρ μου ζωοδότα, Salvatore datore di vita, e hai illumi-
καὶ τὴν κτίσιν ἐφώτισας φιλάν- nato la creazione, o amico degli uo-
θρωπε∙ διὰ τοῦτο καὶ κόσμος συγ- mini: per questo il mondo si rallegra
χαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου πο- con te che ti sei destato dai morti, o mi-
λυέλεε. sericordiosissimo.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Θεοῦ συγκατάβασιν, τὸ πῦρ ᾑδέ- Il fuoco ebbe paura un giorno a Ba-
σθη ἐν Βαβυλῶνί ποτε· διὰ τοῦτο οἱ bilonia di fronte alla discesa di Dio; per
παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ, ἀγαλλομένῳ questo i fanciulli nella fornace, con
ποδί, ὡς ἐν λειμῶνι χορεύοντες passo esultante, quasi danzando in un
ἔψαλλον· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ τῶν prato, salmeggiavano: Benedetto tu, o
Πατέρων ἡμῶν Dio, Dio dei padri nostri.
Tropari.
Ἡ ἔνδοξος κένωσις ὁ θεῖος πλοῦ- Il glorioso annientamento, la divina
τος, τῆς σῆς πτωχείας Χριστὲ κατα- ricchezza della tua povertà, o Cristo,
πλήττει Ἀγγέλους, Σταυρῷ ὁρῶντάς rende attoniti gli angeli che ti vedono
σε καθηλούμενον, διὰ τὸ σῶσαι, τοὺς inchiodato sulla croce per salvare co-
πίστει κραυγάζοντας∙ Εὐλογητὸς ὁ loro che con fede acclamano: Benedetto
Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. tu, o Dio, Dio dei padri nostri.
Τῇ θείᾳ καθόδῳ σου, φωτὸς Per la tua divina discesa, furono
ἐπλήσθη τὰ καταχθόνια, καὶ τὸ riempite di luce le regioni sotterranee,
σκότος ἠλάθη, τὸ πρὶν διῶκον∙ ὅθεν e fu scacciata la tenebra che prima in-
ἀνέστησαν, οἱ ἀπ' αἰῶνος δεσμῶται calzava: per questo risuscitarono
κραυγάζοντες∙ Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ quanti erano prigionieri dall’inizio del
τῶν Πατέρων ἡμῶν. mondo, gridando: Benedetto tu, o Dio,
Dio dei padri nostri.

198
Tono IV pl. Domenica — Orthros
Triadikón.
Ἁπάντων μὲν Κύριον, ἑνὸς δὲ Noi riconosciamo la tua divinità pro-
μόνου μονογενοῦς Υἱοῦ, ὀρθοδόξως clamandoti con retta fede Signore di
Πατέρα, θεολογοῦντές σε καταγ- tutti, Padre dell’unico e solo Figlio uni-
γέλλομεν, καὶ ἓν εἰδότες, σοῦ ἐκπο- genito, e riconoscendo un unico Spirito
ρευόμενον, Πνεῦμα εὐθές, συμφυές retto che da te procede, della tua stessa
καὶ συναΐδιον. natura e a te coeterno.
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Ἑπταπλασίως κάμινον, τῶν Χαλ- Follemente il tiranno dei caldei in-
δαίων ὁ Τύραννος, τοῖς θεοσεβέσιν fiammò sette volte di piú la fornace per
ἐμμανῶς ἐξέκαυσε, δυνάμει δὲ κρείτ- i cultori di Dio; ma vedendoli salvati da
τονι, περισωθέντας τούτους ἰδών, superiore potenza, gridava: Benedite,
τὸν Δημιουργὸν καὶ Λυτρωτὴν ἀνε- fanciulli, il Creatore e Redentore; cele-
βόα· οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυ- bratelo, sacerdoti; sovresaltalo, o po-
μνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας polo, per tutti i secoli.
τοὺς αἰῶνας
Tropari.
Τῆς Ἰησοῦ Θεότητος, ἡ ὑπέρθεος La potenza piú che divina della divi-
δύναμις, ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς, θεοπρε- nità di Gesú come si addice a Dio ha
πῶς ἐξέλαμψε∙ σαρκὶ γὰρ γευσάμε- brillato tra quelli della nostra stirpe:
νος, ὑπὲρ παντὸς θανάτου Σταυροῦ, egli infatti, gustata per ciascuno la
ἔλυσε τοῦ ᾅδου τὴν ἰσχύν, ὃν morte di croce nella carne, ha annien-
ἀπαύστως, οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱε- tato la forza dell’ade: incessantamente,
ρεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς fanciulli, beneditelo; celebratelo, sacer-
πάντας τοὺς αἰῶνας. doti; sovresaltalo, o popolo, per tutti i
secoli.
Ὁ σταυρωθεὶς ἐγήγερται, ὁ Il crocifisso è risorto, il superbo è ca-
μεγάλαυχος πέπτωκεν, ὁ κατα- duto; l’uomo decaduto e abbattuto è
πεσών, καὶ συντριβεὶς ἀνώρθωται, stato risollevato, la corruzione è stata
φθορὰ ἐξωστράκισται, καὶ ἀφθαρσία bandita, e l’incorruttibilità è fiorita,
ἤνθησεν∙ ὑπὸ τῆς ζωῆς γάρ, τὸ θνη- perché ciò che è mortale è stato inghiot-
τόν κατεπόθη, οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, tito dalla vita: beneditelo, fanciulli, ce-
Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, lebratelo, sacerdoti, sovresaltalo, o po-
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. polo, per tutti i secoli.

199
Tono IV pl. Domenica — Orthros
Triadikón.
Τρισσοφαῆ Θεότητα, ἑνιαίαν Benedite, fanciulli, celebrate, sacer-
ἐκλάμπουσαν, αἴγλην ἐκ μιᾶς, τρισυ- doti, sovresalta, o popolo, per tutti i se-
ποστάτου φύσεως, Γεννήτορα ἄναρ- coli la Divinità dal triplice splendore,
χον, ὁμοφυᾶ τε Λόγον Πατρός, καὶ l’unico raggio che rifulge dall’unica na-
συμβασιλεῦον, ὁμοούσιον Πνεῦμα· tura trisipostatica, Padre senza princi-
οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυ- pio, Verbo della stessa natura del Pa-
μνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας dre, e Spirito consustanziale, che in-
τοὺς αἰῶνας. sieme ad essi regna.
Ode 9: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ Per questo sbigottisce il cielo, e sono
τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι colti da stupore i confini della terra:
Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωμα- perché Dio è apparso corporalmente
τικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, agli uomini, e il tuo grembo è divenuto
εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε piú ampio dei cieli: te dunque magnifi-
Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, cano, Madre di Dio, le schiere degli an-
ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι geli e degli uomini.
Tropari.
Τῇ θείᾳ καὶ ἀνάρχῳ φύσει ἁπλοῦς, Semplice per la tua divina natura
πεφυκὼς συνετέθης προσλήψει σαρ- senza principio, hai subíto composi-
κός, ἐν σεαυτῷ, ταύτην ὑποστήσας zione per l’assunzione della carne, che
Λόγε Θεοῦ, καὶ πεπονθὼς ὡς ἄνθρω- ti sei ipostaticamente unita, o Verbo di
πος, ἔμεινας ἐκτὸς πάθους ὡς Θεός∙ Dio; e dopo aver patito come uomo, sei
διό σε ἐν οὐσίαις, δυσὶν ἀδιαιρέτως, rimasto estraneo ai patimenti come
καὶ ἀσυγχύτως μεγαλύνομεν. Dio: noi dunque ti magnifichiamo in
due nature, senza divisione e senza
confusione.
Πατέρα κατ' οὐσίαν τὴν θεϊκήν, ὡς Colui che per la divina sostanza ti è
δὲ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος, ἔφης Padre, lo hai chiamato Dio, quando di-
Θεόν, Ὕψιστε τοῖς δούλοις συγκα- venisti uomo per natura, o Altissimo,
τιὼν ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, discendendo tra i servi; e risorto dal se-
χάριτι Πατέρα τῶν γηγενῶν, τιθεὶς polcro, hai reso per grazia Padre dei fi-
τὸν κατὰ φύσιν, Θεόν τε καὶ Δε- gli della terra colui che è per natura Dio
σπότην, μεθ' οὗ σε πάντες μεγαλύνο- e Sovrano: con lui noi tutti ti magnifi-
μεν. chiamo.

200
Tono IV pl. Domenica — Orthros
Theotokíon.
Ὠράθης ὦ Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ, Ti sei mostrata Madre di Dio, o Ver-
ὑπὲρ φύσιν τεκοῦσα ἐν σώματι, τὸν gine, perché hai partorito corporal-
ἀγαθόν, Λόγον ἐκ καρδίας τῆς ἑαυ- mente, oltre la natura, il Verbo buono,
τοῦ, ὃν ὁ Πατὴρ ἠρεύξατο, πάντων che il Padre, come buono, ha fatto sgor-
πρὸ αἰώνων ὡς Ἀγαθός, ὅν νῦν καὶ gare dal suo cuore prima di tutti i se-
τῶν σωμάτων, ἐπέκεινα νοοῦμεν, εἰ coli; e ora noi lo contempliamo trascen-
καὶ τὸ σῶμα περιβέβληται. dente i corpi, benché di un corpo sia ri-
vestito.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono pl. 4.
Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης, Signore, anche comparendo al tribu-
ὑπὸ Πιλάτου κρινόμενος, ἀλλ' οὐκ nale per essere giudicato da Pilato, non
ἀπελείφθης τοῦ θρόνου, τῷ Πατρὶ hai lasciato il trono sul quale sei assiso
συγκαθεζόμενος, καὶ ἀναστὰς ἐκ νε- insieme al Padre; e risuscitando dai
κρών, τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας, ἐκ morti, hai liberato il mondo dalla schia-
τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς vitú dello straniero, nella tua pietà e nel
οἰκτίρμων καὶ Φιλάνθρωπος. tuo amore per gli uomini.
Κύριε, εἰ καὶ ὡς νεκρὸν ἐν μνημείῳ, Signore, benché i giudei ti abbiano
Ἰουδαῖοι σε κατέθεντο, ἀλλ' ὡς Βα- deposto come mortale in un sepolcro, i
σιλέα ὑπνοῦντα, στρατιῶταί σε soldati ti hanno custodito come re dor-
ἐφύλαττον, καὶ ὡς ζωῆς θησαυρόν, miente, e come tesoro di vita ti hanno
σφραγῖδι ἐσφραγίσαντο ἀλλὰ rinchiuso, ponendo i sigilli: ma tu sei
ἀνέστης καὶ παρέσχες, ἀφθαρσίαν risorto, e hai elargito incorruttibilità
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. alle anime nostre.
Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου, Signore, ci hai dato la tua croce quale
τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας∙ arma contro il diavolo: egli infatti
φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων κα- freme e trema, non sopportando di ve-
θορᾷν αὐτοῦ τὴν δύναμιν∙ ὅτι νε- derne la potenza, poiché essa risuscita
κροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήρ- i morti e annienta la morte. E noi per
γησε∙ διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν, τὴν questo veneriamo la tua sepoltura e la
Ταφήν σου καὶ τὴν Ἔγερσιν. tua risurrezione.
Ὁ Ἄγγελός σου Κύριε, ὁ τὴν Il tuo angelo, Signore, annunciando
Ἀνάστασιν κηρύξας, τοὺς μὲν φύλα- la risurrezione, atterrí i custodi, ma si
κας ἐφόβησε, τὰ δὲ Γύναια ἐφώνησε rivolse alle donne dicendo: Perché cer-
λέγων Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν cate il vivente tra i morti? È risorto, per-

201
Tono IV pl. Domenica — Orthros
νεκρῶν; ἀνέστη Θεός ὤν, καὶ τῇ ché è Dio, e ha donato vita a tutta la
οἰκουμένῃ ζωὴν ἐδωρήσατο. terra.
Altri stichirá, anatoliká.
Ἔπαθες διὰ σταυροῦ, ὁ ἀπαθὴς τῇ Hai patito sulla croce, tu che sei im-
Θεότητι, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, passibile nella tua divinità; hai accet-
ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας tato i tre giorni nel sepolcro per liberare
τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀθανατίσας, ζωο- noi dalla schiavitú del nemico e do-
ποιήσῃς ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ τῆς narci la vita, rendendoci immortali, o
Ἀναστάσεώς σου φιλάνθρωπε. Cristo Dio, con la tua risurrezione, o
amico degli uomini.
Προσκυνῶ καὶ δοξάζω, καὶ ἀνυ- Adoro, glorifico e celebro, o Cristo,
μνῶ Χριστέ, τὴν σὴν ἐκ τάφου Ἀνά- la tua risurrezione dalla tomba: per
στασιν, δι' ἧς ἠλευθέρωσας ἡμᾶς, ἐκ essa ci hai liberati dai vincoli indissolu-
τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσμῶν, καὶ bili dell’ade, e come Dio hai donato al
ἐδωρήσω τῷ κόσμῳ ὡς Θεὸς ζωὴν mondo la vita eterna e la grande mise-
αἰώνιον, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. ricordia.
Τὸ ζωοδόχον σου μνῆμα, φρου- Per custodire il tuo sepolcro che
ροῦντες παράνομοι, σὺν τῇ κουστω- aveva accolto la vita, gli empi lo sigilla-
δίᾳ ἐσφραγίσαντο τοῦτο, σὺ δὲ ὡς rono, ponendovi le guardie, ma tu, Dio
ἀθάνατος Θεὸς καὶ παντοδύναμος, immortale e onnipotente, sei risorto il
ἀνέστης τριήμερος. terzo giorno.
Πορευθέντος σου ἐν πύλαις ᾍδου Quando tu giungesti alle porte
Κύριε, καὶ ταύτας συντρίψαντος, ὁ dell’ade e le spezzasti, Signore, il pri-
αἰχμάλωτος οὕτως ἐβόα∙ Τίς ἐστιν gioniero cosí gridava: Chi è costui, che
οὗτος, ὅτι οὐ καταδικάζεται ἐν τοῖς non è condannato alle regioni infernali,
κατωτάτοις τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ὡς ma come una tenda ha disfatto la pri-
σκηνὴν κατέλυσε τοῦ θανάτου τὸ δε- gione della morte? L’ho accolto come
σμωτήριον; ἐδεξάμην αὐτὸν ὡς θνη- un mortale, e tremo davanti a Dio. On-
τόν, καὶ τρέφω ὡς Θεόν. Παντο- nipotente Salvatore, abbi pietà di noi.
δύναμε Σωτὴρ ἐλέησον ἡμᾶς.
Gloria... Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia, ecc.

202
Tono IV pl. Domenica — Sera
Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 4. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Ὢ πῶς διάγω ἀμέριμνος, τὸν τῆς Oh, come vivo noncurante e tra-
ζωῆς μου καιρόν, μετεώρως παρέρ- scorro il tempo della mia vita nella leg-
χομαι, μὴ εἰς νοῦν βαλλόμενος, τὰς gerezza, senza richiamare alla mente i
πολλὰς ἁμαρτίας μου, μὴ τοῦ θανά- miei molti peccati, la tremenda minac-
του, τὴν φοβερὰν ἀπειλήν, καὶ τῆς cia della morte e l’esame imparziale!
ἐτάσεως, τὸ ἀδέκαστον! ὢ τίς με ῥύ- Chi mai mi strapperà al fuoco eterno,
σεται, πυρὸς αἰωνίζοντος, εἰμὴ Θεέ, se tu, o Dio, il solo piú che buono, non
μόνε ὑπεράγαθε, σὺ οἰκτειρήσῃς με; hai compassione di me?
Οἴμοι ψυχή μου ταλαίπωρε, πόσα Ahimè, anima mia, miserabile,
θρηνήσεις ἐκεῖ, ἐνθυμοῦσα τὰς πρά- quanto ti lamenterai nell’aldilà, consi-
ξεις σου, ὅταν εἰς αἰώνιον, βασιλείαν derando le tue azioni, quando i giusti
οἱ δίκαιοι, καλῶνται σὺ δέ, εἰς πῦρ saranno chiamati al regno eterno, e tu,
αἰώνιον, κατακριθήσῃ, διὰ τὰς πρά- per le tue azioni, sarai condannata al
ξεις σου! Στέναξον δάκρυσον, ἀπε- fuoco eterno. Gemi, piangi, accorri or-
ντεῦθεν πρόσδραμε, τῷ λυτρωτῇ, mai al Cristo Redentore, e lava i tuoi
Χριστῷ καὶ ἀπόνιψαι, τὰς ἁμαρτίας peccati.
σου.
Un altro stichirón prosómion, degli incorporei.
Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης Signore, anche comparendo al tri-
bunale.
Κύριε, σὲ τῶν Ἀσωμάτων οἱ δῆμοι, Signore, senza sosta ti danno gloria
ἀκαταπαύστως δοξάζουσι, τῷ σῷ le moltitudini degli incorporei, allietate
ἐνηδόμενοι κάλλει, καὶ τῇ ἀφράστῳ dalla tua bellezza e dal tuo inesprimi-
ὡραιότητι, καὶ τρισηλίῳ αὐγῇ, bile splendore, copiosamente rischia-
πλουσίως αὐγαζόμενοι, ὧν ταῖς πρε- rate dal trisolare fulgore: per la loro in-
σβείαις καὶ προστασίαις, σῶσον Σω- tercessione e protezione, salva, o Salva-
τὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. tore, le anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Χαῖρε δαιμόνων ἀφάνισις, χαῖρε Gioisci, distruzione dei demoni;
θυγάτηρ Ἀδάμ, ἀληθῶς ἡ ἀνθήσασα, gioisci, figlia di Adamo, che realmente

203
Tono IV pl. Domenica — Sera
ἄνθος τὸ ἀμάραντον, χαῖρε δόξα τῶν hai fatto fiorire il fiore che non appas-
δούλων σου, δεινῶν ἡ λύσις, χαῖρε sisce; gioisci, gloria dei tuoi servi; libe-
Πανάμωμε, τὸ δῶρον χαῖρε, παρὰ razione dalle sventure, gioisci, o tutta
Θεοῦ δωρηθέν, κόσμῳ διάσωσμα, immacolata; dono che Dio ha fatto al
τῶν παρακαλούντων σε, χαῖρε Σε- mondo, gioisci; salvezza di quelli che ti
μνή, χαῖρε δόξα Δέσποινα, τῶν δο- invocano, gioisci, o venerabile; gioisci,
ξαζόντων σε. Sovrana, che sei la gloria di chi ti glori-
fica.
Apósticha katanyktiká.
Σὲ τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότην, Incessantemente gli angeli ti cele-
Ἄγγελοι ἀπαύστως ἀνυμνοῦσιν· ἐγὼ brano, Re e Sovrano: e io mi getto ai
δέ σοι προσπίπτω ὡς ὁ Τελώνης tuoi piedi, gridando come il pubbli-
κράζων· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ cano: O Dio, siimi propizio e salvami.
σῶσόν με.
Ἀθάνατος ὑπάρχουσα ψυχή μου, Poiché sei immortale, anima mia,
τοῖς κύμασι τοῦ βίου μὴ καλύπτου, non lasciarti sommergere dai marosi
ἀνάνηψον βοῶσα, πρὸς τὸν σὸν della vita: torna alla sobrietà, gridando
εὐεργέτην, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ al tuo benefattore: O Dio, siimi propi-
σῶσόν με. zio e salvami.
Martyrikón.
Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον Martiri del Signore, ogni luogo voi
ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα- santificate e ogni male curate: interce-
πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ- dete ora, vi preghiamo, perché siano
σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς strappate le anime nostre ai lacci del
ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. nemico.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Χαῖρε παλάτιον ἔμψυχον, περιστε- Gioisci, reggia vivente, colomba spi-
ρὰ λογική, χαῖρε πόλις τοῦ Κτίστου rituale; gioisci, città del tuo Creatore;
σου, χαῖρε καταφύγιον, τῶν πιστῶν gioisci, rifugio dei fedeli e prima pro-
καὶ προπύργιον, ἡ προστασία, τῶν tettrice, difesa di quelli che confidano
πεποιθότων ἐν σοί, καὶ σωτηρία, καὶ in te, salvezza e redenzione; gioisci,
ἀπολύτρωσις, χαῖρε ἡ γέφυρα, ponte che fa passare tutti al cielo; gioi-
πάντας ἡ μετάγουσα, πρὸς οὐρανόν, sci, tutta benedetta, santa Sovrana.
χαῖρε παντευλόγητε, ἁγία Δέσποινα.
204
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.
Χαῖρε ἡ δι' Ἀγγέλου, τὴν χαρὰν τοῦ Gioisci, tu che, tramite l’angelo, hai
κόσμου δεξαμένη, χαῖρε ἡ τεκοῦσα, accolto la gioia del mondo; gioisci, tu
τὸν ποιητήν σου καὶ Κύριον, χαῖρε ἡ che hai partorito il tuo Creatore e Si-
ἀξιωθεῖσα, γενέσθαι Μήτηρ Θεοῦ. gnore; gioisci, tu che sei stata resa de-
gna di divenire Madre di Dio.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká despotiká.
Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε Con occhio pietoso, Signore, guarda
τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ὅτι κατὰ μι- la mia umiliazione, perché a poco a
κρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, καὶ ἐξ ἔρ- poco la mia vita si consuma, e non mi
γων ἐμοὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία, διὰ viene salvezza dalle opere; per questo
τοῦτο δέομαι. Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ prego: Con occhio pietoso, Signore,
Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, καὶ guarda la mia umiliazione, e salvami.
σῶσόν με.
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in grembo.
Τὴν ἡμέραν ἐκείνην, τὴν φοβεράν, Considerando quel giorno tre-
ἐννοοῦσα ψυχή μου, γρηγόρησον, mendo, anima mia, veglia, tenendo ac-
ἀνάπτουσα, λαμπάδα σου, ἐν ἐλαίῳ cesa la tua lampada, facendola risplen-
φαιδρύνουσα· οὐ γὰρ οἶδας πότε, dere con olio; perché non sai quando
πρὸς σὲ ἐπελεύσεται, ἡ φωνὴ ἡ giungerà a te quella voce: Ecco il tuo
λέγουσα· Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος σου. Βλέπε sposo. Bada dunque, anima mia, che tu
οὖν ψυχή μου, μὴ νυστάξῃς καὶ non ti lasci vincere dal sonno, e ri-
μείνῃς, ἔξωθεν κρούουσα, ὡς αἱ πέν- manga fuori a bussare, come quelle
τε Παρθένοι, ἀλλ' ἀγρύπνως καρτέ- cinque vergini: persevera invece vigi-
ρησον, ἵνα ὑπαντήσῃς Χριστῷ τῷ lante, per andare incontro al Cristo Dio
Θεῷ, ἐν ἐλαίῳ πίονι, καὶ δῴη σοι, τὸν con olio pingue, ed egli ti doni il divino
νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ. talamo della sua gloria.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, καὶ Ποιη- Il Sovrano e Creatore dell’universo,
τής, ἐξ ἀχράντου σου μήτρας, σάρκα assunta la carne dal tuo grembo puro,
λαβών, προστάτιν σε ἔδειξε, τῶν ti ha resa avvocata degli uomini, o tutta
205
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
ἀνθρώπων Πανάμωμε· διὰ τοῦτο immacolata: per questo tutti ci rifu-
πάντες, πρὸς σὲ καταφεύγομεν, ἱλα- giamo in te, chiedendo la remissione
σμὸν πταισμάτων, αἰτούμενοι Δέ- delle colpe, o Sovrana; e ti preghiamo
σποινα, καὶ αἰωνιζούσης, λυτρωθῆ- di essere riscattati dall’eterno tormento
ναι βασάνου, καὶ πάσης κολάσεως, e da ogni castigo nell’aldilà, affinché
τῆς ἐκεῖσε δεόμεθα, ἵνα πίστει con fede a te gridiamo: Intercedi presso
βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ il Cristo Dio, perché doni il perdono, o
Θεῷ, τοῦ δοθῆναι πᾶσι Κόρη ἄφεσιν, Vergine, a tutti quelli che si rifugiano
τοῖς πιστῶς προσιοῦσι τῇ σκέπῃ σου. con fede sotto la tua protezione.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ὡς τοῦ Κριτοῦ παρόντος, μερίμνη- Il Giudice è vicino, dattene pensiero,
σον ψυχή, καὶ τῆς φρικτῆς ἡμέρας, o anima, e rifletti al momento di quel
τὴν ὥραν ἐννοοῦ· ἡ γὰρ κρίσις giorno tremendo: perché il giudizio è
ἀνίλεώς ἐστι, τοῖς μὴ πράξασιν senza misericordia, per chi non avrà
ἔλεος· διὸ πρὸ τέλους βόησον. Φεῖσαί usato misericordia; grida dunque
μου Σωτήρ· μόνος γὰρ ὑπάρχεις prima della fine: Risparmiami, Salva-
φιλάνθρωπος. tore, perché tu solo sei amico degli uo-
mini.
Ὡς ἡ πόρνη σοι προσπίπτω, ἵνα Come la meretrice mi getto ai tuoi
λάβω τὴν ἄφεσιν, καὶ ἀντὶ μύρου, τὰ piedi per ottenere la remissione delle
δάκρυα ἐκ καρδίας, προσφέρω σοι colpe, e al posto dell’unguento, ti offro
Χριστὲ ὁ Θεός, ἵνα ὡς ἐκείνην οἰκτει- lacrime dal fondo del cuore, o Cristo
ρήσῃς με Σωτήρ, καὶ παράσχῃς ἱλα- Dio, affinché tu abbia compassione di
σμὸν ἁμαρτιῶν· ὡς αὐτὴ γὰρ κραυ- me come di lei, o Salvatore, e mi con-
γάζω σοι· Λύτρωσαί με τοῦ βορβόρου ceda il perdono dei peccati, perché
τῶν ἔργων μου. anch’io come lei a te grido: Riscattami
dal fango delle mie opere.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν Conosciuto l’ordine.
Θεοχαρίτωτε ἁγνή, εὐλογημένη, Favorita dalla divina grazia, pura e
τὸν διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, ἐκ σοῦ benedetta, supplica incessantemente
τεχθέντα, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, per noi, insieme alle potenze del cielo,
καὶ τοῖς Ἀρχαγγέλοις, καὶ πᾶσι τοῖς agli arcangeli e a tutti gli incorporei, co-
Ἀσωμάτοις, ὑπὲρ ἡμῶν, δυσώπει lui che per le sue viscere di misericor-
ἀκαταπαύστως, δοῦναι ἡμῖν, πρὸ τοῦ dia da te è nato, perché prima della fine

206
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
τέλους διόρθωσιν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρ- ci sia concesso di correggerci, di rice-
τιῶν, καὶ βίου ἐπανόρθωσιν, ὅπως vere il perdono dei peccati e di rifor-
εὕρωμεν ἔλεος. mare la nostra vita, per trovare miseri-
cordia.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in grembo.
Ἕως πότε ψυχή μου, ζῇς ἀμελῶς; Fino a quando, anima mia, vivrai
ἕως πότε ῥαθύμως, διατελεῖς; τοῦ nella negligenza? Fino a quando passe-
ὕπνου ἐξεγέρθητι, ῥαθυμίας τα- rai noncurante la vita? Déstati, misera-
λαίπωρε, καὶ κατὰ νοῦν λαβοῦσα, bile, dal sonno della noncuranza, e, po-
τὰς πράξεις σου στέναξον, καὶ τοῦ δι- sta mente alle tue opere, gemi, e trema
καίου φρῖξον, Κριτοῦ τὴν ἀπόφασιν. per la sentenza del giusto Giudice.
Τί ἀπολογήσῃ, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ; ἢ Come ti difenderai in quell’ora? E
πῶς τῆς μελλούσης, λυτρωθήσῃ come sarai riscattata dal fuoco futuro
φλογώσεως, ἀδιόρθωτος μένουσα; se resti senza correzione? Grida al Giu-
Βόησον πρὸ τέλους τῷ Κριτῇ, τῶν dice prima della fine: Dammi, o Salva-
πταισμάτων δός μοι Σῶτερ ἄφεσιν· tore, la remissione delle colpe, tu che
σὺ γὰρ μόνος ὑπάρχεις μακρόθυμος. solo sei longanime.
Martyrikón.
Φωτὶ οὐρανίῳ καταλάμπεται, Di luce celeste risplende oggi questo
σήμερον αὕτη ἡ σκηνή· ἐν αὐτῇ γὰρ tempio: in esso infatti esultano le
στρατιαί, Ἀγγέλων ἀγάλλονται, σὺν schiere degli angeli, e con loro si allie-
αὐταῖς καὶ Δικαίων, χοροὶ εὐφραίνο- tano i cori dei giusti, nella memoria dei
νται, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλοφόρων. vittoriosi. Per le loro suppliche, manda
Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι, κατάπεμ- al tuo mondo la pace, o Cristo, e la
ψον τῷ κόσμῳ σου, τὴν εἰρήνην Χρι- grande misericordia.
στέ, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Aftómelon.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν Conosciuto l’ordine che gli era stato
ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, dato segretamente, sollecito l’incorpo-
σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος λέγων reo si presentò alla dimora di Giu-
τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ καταβά- seppe, dicendo all’ignara di nozze: Co-
σει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλ- lui che piega i cieli con la sua discesa,

207
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
λοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὂν καὶ βλέπων immutabile, tutto si racchiude in te; e
ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορ- vedendolo nel tuo grembo prendere
φήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· forma di servo, in profondo stupore a
χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε! te esclamo: Gioisci, sposa senza nozze.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόρρητον Freme ogni orecchio, all’annuncio
Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψι- dell’ineffabile abbassamento di Dio:
στος, ἑκὼν κατῆλθεν μέχρι καὶ σώ- come l’Altissimo volontariamente sia
ματος, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, γε- disceso sino a un corpo, divenendo
νόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχρα- uomo da grembo verginale. Per questo
ντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνο- noi fedeli magnifichiamo l’immacolata
μεν. Madre di Dio.
Tropari.
Ὡς πάλαι Πόρνην ἐν κλαυθμῷ, Come un tempo hai purificato la me-
προσπεσοῦσάν σοι Χριστὲ ἐκαθάρι- retrice che si era gettata ai tuoi piedi in
σας, ὡς ἐδικαίωσας, Τελώνην Λόγε, pianto, o Cristo, come hai giustificato il
μόνον στενάξαντα, ὡς προσεδέξω pubblicano, o Verbo, che soltanto ge-
Μανασσῆν, ὡς Δαυῒδ ἠλέησας, μετα- meva, come hai accolto Manasse, come
νοήσαντα, οὕτω δέξαι με, καὶ σῶσον hai avuto misericordia di Davide nel
φιλάνθρωπε. suo pentimento, cosí accogli anche me
e salvami, o amico degli uomini.
Στέναξον δάκρυσον ψυχή, τῶν Gemi, versa lacrime, o anima: disto-
προτέρων σου σφαλμάτων ἀπόστη- gliti dalle colpe commesse, gèttati
θι, καὶ τῷ γινώσκοντι, τὰ κρύφιά σου apertamente ai piedi di colui che cono-
φανερῶς πρόσπεσον, καὶ ἀναβόησον sce i tuoi segreti e grida con fervore: Ho
θερμῶς· Ἥμαρτόν σοι Κύριε, σῶσόν peccato contro di te, Signore, salvami,
με οἴκτειρον, ἔχων σπλάγχνα οἰκτιρ- abbi compassione, tu che hai viscere di
μῶν Πολυέλεε. amorosa compassione, o misericordio-
sissimo.
Martyriká.
Ἤθλησαν οἱ θεοειδεῖς, Ἀθλοφόροι Con somma costanza hanno combat-
ἐπὶ γῆς καρτερώτατα, καὶ τὴν ἀσά- tuto sulla terra, i divini vittoriosi, e
λευτον, νῦν Βασιλείαν, κλῆρον εἰλή- hanno ora ottenuto in eredità il regno
φασι, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, stabile, e hanno parte nella gioia al pa-
208
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
μετέχουσι χαίροντες. Αὐτῶν πρε- radiso di delizie. Per la loro interces-
σβείαις Χριστέ, σοῦ τῆς δόξης κοινω- sione, o Cristo, rendici partecipi della
νοὺς ἡμᾶς ποίησον. tua gloria.
Φωστῆρες τὴν ἀνατολήν, τὴν ἀνέ- Siete apparsi come astri che illumi-
σπερον φωτίσαντες ὤφθητε, καὶ τὴν nano l’oriente senza tramonto, e avete
ἑσπέραν σοφοί, τῆς ἀθεΐας ἀπεμει- dissipato, o sapienti, la sera dell’atei-
ώσατε καὶ δᾳδουχίαις ἱεραῖς, πάντας smo; voi rischiarate con sacre fiaccole
καταυγάζετε, τοὺς τήν φωσφόρον tutti coloro che esaltano, o vittoriosi, la
ὑμῶν, Ἀθλοφόροι ἑορτὴν μεγαλύνο- vostra festa apportatrice di luce.
ντας.
Theotokíon.
Φώτισον πύλη τοῦ φωτός, τῆς καρ- Illumina, ti prego, o porta della luce,
δίας μου τὰ ὄμματα δέομαι, ἅπερ gli occhi del mio cuore, oscuràti dalla
ἠμαύρωσε, τῆς ἁμαρτίας σκότος profondissima tenebra del peccato; fa’
βαθύτατον, καὶ μετανοίας μοι αὐγήν, scendere su di me, o Sovrana, il chia-
κατάπεμψον Δέσποινα, καὶ αἰωνίου rore della conversione, e liberami per
πυρός, μεσιτείαις σου ἀεὶ ἐλευθέρω- sempre dal fuoco eterno, con la tua me-
σον. diazione.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολο- Realmente Madre di Dio ti confes-
γοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρ- siamo, noi, grazie a te salvati, o Vergine
θένε Ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτοις χορείαις, pura, e insieme ai cori degli incorporei
σὲ μεγαλύνοντες. ti magnifichiamo.
Tropari.
Χορείαις Ἀσωμάτων, νῦν τὴν Rendi ora la tua Chiesa imitatrice per
Ἐκκλησίαν, δι' ἀρετῆς μιμουμένην la virtú dei cori degli incorporei, cir-
ἀνάδειξον, περιτειχίζων Ἀγγέλοις, condando il tuo gregge di angeli, o Cri-
Χριστὲ τὴν ποίμνην σου. sto, come di un baluardo.
Ψυχῶν τὴν σωτηρίαν, Ἄγγελοι Angeli custodi, implorate che sia do-
προστάται, παρὰ Θεοῦ δυσωποῦντες nata da Dio la salvezza dell’anima a
δωρήσασθε, τοῖς προσιοῦσι τῇ σκέπῃ, quelli che si rifugiano sotto la vostra
ὑμῶν πανένδοξοι. protezione, o gloriosissimi.

209
Tono IV pl. Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Ὡς ὄρθρος τοῖς ἐν σκότει, καὶ πε- Come aurora per chi è nelle tenebre
πλανημένοις, δικαιοσύνης Παρθένε e vaga smarrito, o Vergine, tu hai fatto
τὸν Ἥλιον, ἐν ταῖς ἀγκάλαις κρα- sorgere il sole di giustizia, Cristo, che
τοῦσα, Χριστὸν ἀνέτειλας. tieni tra le tue braccia.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Ὅταν λάβω κατὰ νοῦν, τὰ πλήθη Quando pongo mente alla moltitu-
τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, καὶ εἰς dine dei mali commessi, e vado col
ἔννοιαν ἔλθω, τῆς φοβερᾶς ἐκείνης pensiero a quel tremendo esame, preso
ἐτάσεως, τρόμῳ συνεχόμενος, πρὸς da tremore, mi rifugio in te, Dio amico
σὲ καταφεύγω τὸν φιλάνθρωπον degli uomini. E tu non mi disdegnare,
Θεόν. Διὸ μή με παρίδῃς ἱκετεύω σε, ti prego, o solo senza peccato: prima
μόνε ἀναμάρτητε, δώρησαι κατάνυ- della morte, dona compunzione alla
ξιν τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, πρὸ τελευ- mia povera anima, e salvami.
τῆς καὶ σῶσόν με.
Δάκρυά μοι δὸς ὁ Θεός, ὡς ποτὲ τῇ Dammi lacrime, o Dio, come un
γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξίωσόν tempo alla peccatrice, e rendimi degno
με βρέχειν τοὺς πόδας σου, τοὺς ἐμὲ di irrorarne i tuoi piedi, che mi hanno
ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πλάνης ἐλευθερώσα- liberato dalla via dell’errore, e di of-
ντας, καὶ μύρον εὐωδίας σοι προ- frirti come unguento profumato, una
σφέρειν, βίον καθαρόν, ἐν μετανοίᾳ vita pura che mi sia edificata nel penti-
μοι κτισθέντα, ἵνα ἀκούσω κᾀγὼ τῆς mento, perché oda anch’io la tua voce
εὐκταίας σου φωνῆς. Ἡ πίστις σου desiderata: La tua fede ti ha salvato, va’
σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην. in pace.
Martyrikón.
Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερου- Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι Come vi
βείμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χρι- chiameremo, santi? Cherubini, perché
στός, Σεραφείμ; ὅτι ἀπαύστως ἐδο- in voi ha riposato Cristo; serafini, per-
ξάσατε αὐτόν, Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶ- ché senza sosta lo glorificate; angeli,
μα ἀπεστράφητε, Δυνάμεις; ἐνεργεῖ- perché avete abbandonato il corpo; po-
τε ἐν τοῖς θαύμασι. Πολλὰ ὑμῶν τὰ tenze, perché operate con i prodigi.
ὀνόματα καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα. Molti sono i vostri nomi, e piú ancora i
Πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυ- vostri carismi. Intercedete per la sal-
χὰς ἡμῶν. vezza delle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
210
Tono IV pl. Lunedì — Sera
Theotokíon.
Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε, Κεχαριτω- Ti cantano gli esseri celesti, Madre
μένη Μήτηρ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς senza nozze, piena di grazia, e noi glo-
δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν rifichiamo la tua imperscrutabile gene-
σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, razione. Madre di Dio, intercedi per la
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. salvezza delle anime nostre.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Χαῖρε ἡ πύλη, τοῦ Βασιλέως τῆς Gioisci, porta del Re della gloria, che
δόξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μόνος διώδευσε, solo l’Altissimo ha valicata custoden-
καὶ μόνην ἐσφραγισμένην ἐφύλαξεν, dola sigillata, per la salvezza delle
εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. anime nostre.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono pl. 4. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Τίνι ψυχὴ ἐξωμοίωσαι, ἐν ῥαθυμίᾳ A chi ti paragonerò, o anima, che
πολλῇ, τὴν ζωήν σου ἐξάγουσα, ὕπ- passi la vita in tanta noncuranza e gra-
νῳ βαθυτάτῳ τε, χαλεπῆς καταπ- vata dal profondissimo sonno di oppri-
τώσεως, βαρυνομένη; Δράμε καὶ mente prostrazione? Affréttati a cor-
πρόφθασον, καὶ τῷ τὰ πάντα, εἰδότι rere, géttati ai piedi di colui che tutto
πρόσπεσον, κλαῦσον καὶ αἴτησαι, sa: piangi e chiedi per te tempo di pe-
καιρὸν μετανοίας σοι, πρὶν τοῦ πυ- nitenza, prima che tu divenga preda, o
ρός, τοῦ ἀσβέστου τάλαινα, γένῃ infelice, del fuoco inestinguibile.
ὑπέκκαυμα.
Οἶδας Χριστὲ τὴν ἀσθένειαν, τῆς Tu conosci, o Cristo, l’infermità della
ἀνθρωπίνης σαρκός, καὶ τὸ χαῦνον carne umana, e ti è nota l’inconsistenza
τῆς φύσεως, ἐπίστασαι Δέσποτα, ὡς della nostra natura, o Sovrano, perché
ποιητὴς καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸν σάλον tu sei nostro Creatore e Dio; arresta la
κόπασον τῆς καρδίας μου, διδοὺς burrasca del mio cuore, donando la bo-
γαλήνην τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, δίδου naccia alla mia povera anima; conce-
διόρθωσιν, τῶν ἀτόπων ἔργων μου, dimi di correggere le mie opere scon-
καὶ τοῦ πυρός, τοῦ ἀσβέστου ῥῦσαί venienti, e strappami al fuoco inestin-
με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. guibile, tu che solo sei compassione-
vole.

211
Tono IV pl. Lunedì — Sera
Un altro stichirón, del precursore.
Τῆς στειρευούσης τὸ βλάστημα, τὸ Rampollo della sterile, germoglio
τῆς ἁγνείας φυτόν, τῶν βροτῶν ἐγ- della purezza, decoro dei mortali, pre-
καλλώπισμα, τοῦ Δεσπότου Πρόδρο- cursore del Sovrano, Giovanni degno
με, Ἰωάννη πανεύφημε, φύλαξ ὁ di ogni lode, divino custode della mia
θεῖος, τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς, τὴν povera anima, concedimi la tua inter-
σὴν πρεσβείαν καὶ τὴν βοήθειαν, cessione e il tuo aiuto, riscattandomi
δίδου λυτρούμενος, μηχανῶν τοῦ dalle macchinazioni del serpente, dalla
ὄφεως, καὶ πονηρᾶς, τούτου με malvagità della sua oppressione e della
κακώσεως, καὶ ἐπιθέσεως. sua aggressione.
Apósticha katanyktiká.
Σὲ τὸν Βασιλέα καὶ Δεσπότην, Incessantemente gli angeli ti cele-
Ἄγγελοι ἀπαύστως ἀνυμνοῦσιν· ἐγὼ brano, Re e Sovrano: e io mi getto ai
δέ σοι προσπίπτω ὡς ὁ Τελώνης tuoi piedi, gridando come il pubbli-
κράζων· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ cano: O Dio, siimi propizio e salvami.
σῶσόν με.
Ἀθάνατος ὑπάρχουσα ψυχή μου, Poiché sei immortale, anima mia,
τοῖς κύμασι τοῦ βίου μὴ καλύπτου, non lasciarti sommergere dai marosi
ἀνάνηψον βοῶσα, πρὸς τὸν σὸν della vita: torna alla sobrietà, gridando
Εὐεργέτην· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ al tuo benefattore: O Dio, siimi propi-
σῶσόν με. zio e salvami.
Martyrikón.
Μάρτυρες Κυρίου, ἱκετεύσατε τὸν Martiri del Signore, supplicate il no-
Θεὸν ἡμῶν, καὶ αἰτήσασθε ταῖς ψυ- stro Dio, e chiedete per le nostre anime
χαῖς ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ molta compassione e il perdono per le
τὸν ἱλασμόν, τῶν πολλῶν παραπτω- tante colpe: vi preghiamo.
μάτων δεόμεθα.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ σκέπη σου Θεοτόκε Παρθένε, La tua protezione, Vergine Madre di
ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευματικόν· ἐν Dio, è spirituale luogo di cura: rifu-
αὐτῇ γὰρ καταφεύγοντες, ψυχικῶν giandoci in essa, noi siamo liberati
νοσημάτων λυτρούμεθα. dalle malattie dell’anima.

212
Tono IV pl. Martedì — Orthros
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.
Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα, τὸ τῆς Magnifichiamo con inni, o fedeli, lo
πίστεως, καὶ σεβάσμιον δώρημα, τῶν stabile sostegno della fede, l’augusto
ψυχῶν ἡμῶν, τὴν Θεοτόκον ἐν dono fatto alle nostre anime, la Madre
ὕμνοις, μεγαλύνωμεν πιστοί. Χαῖρε, di Dio: gioisci, tu che hai accolto nel tuo
ἡ τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, ἐν γαστρί σου grembo la pietra della vita; gioisci, spe-
χωρήσασα, χαῖρε τῶν περάτων ἡ ranza dei confini della terra, soccorso
ἐλπίς, θλιβομένων ἀντίληψις, χαῖρε dei tribolati; gioisci, sposa senza nozze.
Νύμφη ἀνύμφευτε.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmat a katanyktiká.
Ὄμματι εὐσπλάγχνῳ Κύριε, ἴδε Con occhio pietoso, Signore, guarda
τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ὅτι κατὰ μι- la mia umiliazione, perché a poco a
κρὸν ἡ ζωή μου δαπανᾶται, καὶ ἐξ ἔρ- poco la mia vita si consuma, e non mi
γων ἐμοί, οὐχ ὑπάρχει σωτηρία· διὰ viene salvezza dalle opere; per questo
τοῦτο δέομαι, ὄμματι εὐσπλάγχνῳ prego: Con occhio pietoso, Signore,
Κύριε, ἴδε τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, καὶ guarda la mia umiliazione, e salvami.
σῶσόν με.
Ὡς ἡ Πόρνη προσπίπτω σοι, ἵνα Come la meretrice mi getto ai tuoi
λάβω τὴν ἄφεσιν, καὶ ἀντὶ μύρου τὰ piedi per ottenere la remissione delle
δάκρυα ἐκ καρδίας, προσφέρω σοι colpe, e al posto dell’unguento, ti offro
Χριστὲ ὁ Θεός, ἵνα ὡς ἐκείνην, οἰκτει- lacrime dal fondo del cuore, o Cristo
ρήσῃς με Σωτήρ, καὶ παράσχῃς μοι Dio, affinché tu abbia compassione di
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν· ὡς αὐτὴ γὰρ me come di lei, o Salvatore, e mi con-
κραυγάζω σοι· Λύτρωσαί με τοῦ βορ- ceda il perdono dei peccati, perché
βόρου τῶν ἔργων μου. anch’io come lei a te grido: Riscattami
dal fango delle mie opere.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα, τὸ τῆς Magnifichiamo con inni, o fedeli, lo
πίστεως, καὶ σεβάσμιον δώρημα, τῶν stabile sostegno della fede, l’augusto
ψυχῶν ἡμῶν, τὴν Θεοτόκον ἐν dono fatto alle nostre anime, la Madre
ὕμνοις μεγαλύνωμεν πιστοί. Χαῖρε ἡ di Dio: gioisci, tu che hai accolto nel tuo
213
Tono IV pl. Martedì — Orthros
τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, ἐν γαστρί σου grembo la pietra della vita; gioisci, spe-
χωρήσασα, χαῖρε τῶν περάτων ἡ ranza dei confini della terra, soccorso
ἐλπίς, θλιβομένων ἀντίληψις, χαῖρε dei tribolati; gioisci, sposa senza nozze.
Νύμφη ἀνύμφευτε.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ὡς τοῦ Κριτοῦ παρόντος, μερίμνη- Il Giudice è vicino, dattene pensiero,
σον ψυχή, καὶ τῆς φρικτῆς ἡμέρας, o anima, e rifletti al momento di quel
τὴν ὥραν ἐννοοῦ· ἡ γὰρ κρίσις giorno tremendo: perché il giudizio è
ἀνίλεώς ἐστι, τοῖς μὴ πράξασιν senza misericordia, per chi non avrà
ἔλεος. Διὸ φεῖσαί μου Σωτήρ· μόνος usato misericordia; grida dunque
γὰρ ὑπάρχεις ἀναμάρτητος. prima della fine: Risparmiami, Salva-
tore, perché tu solo sei amico degli uo-
mini.
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in grembo.
Τῶν φρονίμων Παρθένων, τὸ Osserva, o anima, la gioia delle ver-
ἱλαρόν, καὶ μωρῶν ἀσπλαγχνίαν gini sagge e la durezza di cuore delle
βλέπε ψυχή, πεινῶσιν ἀπάρκεσον, stolte; soccorri gli affamati e accogli gli
καὶ τοὺς ξένους εἰσάγαγε, εὐποιΐας stranieri, facendo risplendere la tua
ἐλαίῳ, τὴν λαμπάδα φαιδρύνουσα, lampada, con l’olio della beneficenza, e
καὶ μὴ μάτην φρόνει, μικροῖς κατορ- non coltivare vani sentimenti per pic-
θώμασιν· ἔλεον γὰρ μᾶλλον, ἢ cole osservanze: perché il compassio-
θυσίαν λαμβάνει, καὶ δίδωσι χρη- nevole Sovrano preferisce la misericor-
στότητα, τὸν μισθὸν πολυπλάσιον, ὁ dia al sacrificio, e ricambia al centuplo
Δεσπότης ὁ εὔσπλαγχνος, πᾶσι τοῖς la bontà, donando il divino talamo
σκορπίζουσι, καλῶς ἐπὶ γῆς τὸν della sua gloria a tutti quelli che sulla
πλοῦτον, παρεχόμενος τὸν νυμ- terra distribuiscono bene le loro ric-
φῶνα, τὸν θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ. chezze.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Εἰς πέλαγος δεινῆς, ἐμπεσὼν ἀθυ- Caduto nell’oceano pauroso dello
μίας, ἐκ πλήθους πονηρῶν, καὶ ἀθέ- scoraggiamento, per la moltitudine
σμων μου ἔργων, ἦλθον εἰς ἀπορίαν, delle mie opere malvage ed empie,
καὶ ἀπογνώσει νυνὶ συνέχομαι. Δέ- sono ridotto allo smarrimento e ormai
σποινα Θεοτόκε, αὐτή με σῶσον τῇ stretto dalla disperazione. Sovrana Ma-

214
Tono IV pl. Martedì — Orthros
εὐσπλαγχνίᾳ σου· ἁμαρτωλῶν σὺ dre di Dio, salvami tu con la tua amo-
γὰρ εἶ βοηθός, καὶ κάθαρσις σω- rosa compassione: perché dei peccatori
τήριος. tu sei l’aiuto e la purificazione salutare.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ψυχή μου ἀμελῶς, τὴν ζωὴν δαπα- Anima mia, che consumi la vita nella
νῶσα, ἀνάστηθι ποτέ, πρὸς μετά- negligenza, risollèvati ormai, volgiti
νοιαν βλέψον, κλαῦσον πικρῶς ἐκ alla conversione, piangi amaramente
βάθους, μήπως θρηνήσῃς ἐκεῖ ἀνό- dal profondo, perché tu non debba
ητα· φρῖξον κατανοοῦσα, τήν τοῦ Δε- stoltamente gemere nell’aldilà; trema,
σπότου δευτέραν ἔλευσιν, καὶ πρὸ pensando alla seconda venuta del So-
τῆς δίκης δίκασον σαυτήν, καὶ φεύξῃ vrano, e prima del giudizio, giudica te
δίκην ἔνδικον. stessa, e sfuggirai al giusto giudizio.
Martyrikón.
Φωστῆρες νοεροί, ἀνεδείχθητε ἅγι- Siete divenuti astri spirituali, o santi
οι Μάρτυρες· τὴν γὰρ ἀχλὺν τῆς πλά- martiri; avete infatti dissipato con la
νης, κατηργήσατε διὰ τῆς πίστεως, fede la caligine dell’inganno, avete
τὰς ψυχικὰς ὑμῶν λαμπάδας ἐφαι- fatto risplendere le lampade delle vo-
δρύνατε, καὶ τῷ Νυμφίῳ μετὰ δόξης stre anime e siete entrati gloriosamente
συνεισήλθετε, εἰς τὸν οὐράνιον νυμ- con lo sposo nel talamo celeste: suppli-
φῶνα, καὶ νῦν ἱκετεύσατε, σωθῆναι cate ora, ve ne preghiamo, per la sal-
δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. vezza delle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in
grembo.
Χαριστήριον αἶνον, χρεωστικῶς, Come la vedova i due spiccioli, io ti
ὡς ἡ Χήρα ἐκείνη, δύο λεπτά, προ- offro, quale debitore, una lode grata, o
σφέρω σοι Δέσποινα, ὑπὲρ πασῶν Sovrana, per tutte le tue grazie. Tu ti sei
τῶν χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης mostrata infatti rifugio e aiuto insieme,
σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια πειρασμῶν liberandomi sempre da tentazioni e af-
καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρουσα. Ὅθεν flizioni. Per questo, strappato a chi mi
ὡς ἐκ μέσου, φλογιζούσης καμίνου, tribola, come dal mezzo di una fornace
ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, ἐκ καρ- ardente, a te grido dal fondo del cuore:
δίας κραυγάζω σοι· Θεοτόκε βοήθει Aiutami, Madre di Dio, intercedendo
μοι, πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ presso il tuo Figlio e Dio perché mi
215
Tono IV pl. Martedì — Orthros
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δο- doni la remissione delle colpe: del tuo
θῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ servo sei tu, infatti, la speranza.
δοῦλός σου.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
Ἰσραήλ, ὁ ἐγείρας κέρας σωτηρίας perché ha suscitato per noi una po-
ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παιδὸς tenza di salvezza, nella casa di Davide
αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἀνα- suo servo, grazie alle sue viscere di mi-
τολὴ ἐξ ὕψους, καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς, sericordia, per cui ci ha visitati il sole
εἰς ὁδὸν εἰρήνης. che sorge, l’Oriente dall’alto, e ci ha di-
retti sulla via della pace.
Tropari.
Ἵνα κᾀγὼ σῳζόμενος, εὐχαρίστως Perché anch’io, ricevendo la sal-
σε Χριστέ, μεγαλύνω, βλέψον εἰς ἐμέ, vezza, ti magnifichi grato, o Cristo, vol-
τὸν πολλὰς πληγὰς ἐπὶ νώτου δεξά- giti a me, che ho ricevuto sul dorso
μενον, καὶ ἴασαι, οἶνον ἐπ' αὐτάς, καὶ tante ferite, e guariscimi, versando su
ἔλαιον προχέων, τά της σῆς γνω- di esse vino e olio, i segni, o Salvatore,
ρίσματα, Σῶτερ εὐσπλαγχνίας. della tua amorosa compassione.
Ὡς τὸν Λῃστὴν εὐγνώμονα, ἀνα- Come hai liberato dai delitti e da mi-
πέμψαντα φωνήν, ἐλυτρώσω φόνων riadi di mali il buon ladrone che ti
καὶ μυρίων κακῶν, ὡς ᾤκτειρας Πόρ- aveva invocato, come hai avuto com-
νην δακρύσασαν, ὡς Πέτρον τὸν passione della meretrice che piangeva,
μέγαν μαθητήν, καὶ Δαυῒδ τὸν di Pietro, il grande discepolo, di Da-
Προφήτην, καὶ ἐμὲ ἐλέησον, τὸν ἀπε- vide, il profeta, abbi misericordia an-
γνωσμένον. che di me, nella mia disperazione.
Martyriká.
Συμμορφωθέντες πάθεσι, τοῦ πα- Vi siete conformati ai patimenti di
θόντος δι' ἡμᾶς, Ἀθλοφόροι τούτῳ colui che ha patito per noi, o vittoriosi,
συνδοξάζεσθε, νῦν θεούμενοι θείαις e per questo con lui siete glorificati:
μεθέξεσι, καὶ λάμποντες ὑπὲρ τὰς deificati ora per la partecipazione alla
αὐγάς, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου, καὶ κατα- vita divina, piú risplendenti dei raggi
φωτίζοντες, πάντων τὰς καρδίας. del sole sensibile, voi illuminate i cuori
di tutti.
Ἡ ἀρετὴ ἐξέλαμψε, τῶν ἁγίων Ha brillato la virtú dei santi atleti;
216
Tono IV pl. Martedì — Orthros
Ἀθλητῶν, πᾶσα πόλις, τούτους θη- ogni città si arricchisce, grazie alla fede,
σαυροὺς ἀληθῶς, ἀσύλους πλουτεῖ di questi tesori veramente inviolabili,
διὰ πίστεως, ἀστράπτοντας χάριν che fanno straordinariamente rifulgere
δαψιλῆ, θαυμάτων παραδόξων, οὕς la grazia abbondante dei prodigi: e noi
ὑμνολογήσωμεν, ὡς κοινοὺς προ- celebriamoli come comuni protettori.
στάτας.
Theotokíon.
Φωτιστικαῖς Πανάμωμε, ἀστρα- Con i raggi luminosi del Figlio e Dio,
παῖς τοῦ ἐκ τῆς σῆς, προελθόντος, che dal tuo seno procede, o tutta imma-
μήτρας Υἱοῦ καὶ Θεοῦ, τοὺς πίστει colata, rischiara noi che ti cantiamo con
ὑμνοῦντάς σε φαίδρυνον, καὶ σκό- fede, e liberaci con la tua mediazione
τους ἡμᾶς τοῦ ἀφεγγοῦς, καὶ τῆς αἰω- dalla tenebra sinistra e dall’eterno ca-
νιζούσης, ἐξελοῦ κολάσεως, τῇ σῇ stigo.
μεσιτείᾳ.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὸν προδηλωθέντα ἐν ὄρει τῷ Νο- Magnifichiamo con inni che mai tac-
μοθέτῃ, ἐν πυρὶ καὶ βάτῳ τόκον τὸν ciono il parto della sempre Vergine, av-
τῆς Ἀειπαρθένου, εἰς ἡμῶν τῶν πι- venuto per la salvezza di noi fedeli, che
στῶν σωτηρίαν, ὕμνοις ἀσιγήτοις με- già era stato rivelato sul monte al legi-
γαλύνωμεν. slatore nel fuoco e nel roveto.
Tropari.
Μέλλων τῷ φρικτῷ σου, παρίστα- Quando comparirò davanti al tuo
σθαι Λόγε θρόνῳ, καὶ τῶν πράξεων trono tremendo, o Verbo, e mi sarà ri-
τῶν ἐμῶν, εἰσπράττεσθαι εὐθύνας, chiesto di render conto delle mie
ποίαν εὕρω ἀπολογίαν ὁ τάλας; azioni, quale scusa troverò, io, l’infe-
Κύριε Θεέ μου, τότε φεῖσαί μου. lice? Signore, mio Dio, in quell’ora ri-
sparmiami.
Ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου, κατεύθυνον O voce del Verbo, dirigi a Dio la mia
τὰς φωνάς μου πρὸς Θεὸν σοφὲ Βα- voce, sapiente Battista, e strappami alla
πτιστά, καὶ ῥῦσαί με κακίας, τῶν δαι- malizia dei demoni e all’insolenza de-
μόνων, καὶ ἐπηρείας ἀνθρώπων, ἵνα gli uomini, perché io, come devo, ti
κατὰ χρέος μακαρίζω σε. proclami beato.
Θρέψον με Χριστοῦ, ἐντολῶν τρο- Nutrimi col cibo immortale dei co-
φῇ ἀθανάτῳ, πότισόν με πόμα ζωῆς, mandamenti di Cristo, dammi da bere
217
Tono IV pl. Martedì — Orthros
Βαπτιστὰ καὶ Προφῆτα, καὶ παρά- la bevanda della vita, o battista e pro-
στησον τῷ Θεῷ σεσωσμένον, τὸν ὑπὸ feta, e presenta a Dio salvato colui che
τὴν σκέπην σου προστρέχοντα. corre a rifugiarsi sotto la tua prote-
zione.
Theotokíon.
Δέσποινα Παρθένε, ἁγνὴ καὶ δεδο- Vergine Sovrana, pura e glorificata,
ξασμένη, μετὰ τοῦ Προδρόμου τὸν supplica insieme al precursore il tuo Fi-
σὸν Υἱὸν καὶ Βασιλέα, καθικέτευε glio e Re perché salvi da ogni angustia
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, σῶσαι τοὺς πι- quelli che con fede ti proclamano beata.
στῶς σε μακαρίζοντας.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Ὅταν λάβω κατὰ νοῦν, τὰ πλήθη Quando pongo mente alla moltitu-
τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, καὶ εἰς dine dei mali commessi, e vado col
ἔννοιαν ἔλθω, τῆς φοβερᾶς ἐκείνης pensiero a quel tremendo esame, preso
ἐτάσεως, τρόμῳ συνεχόμενος, πρὸς da tremore, mi rifugio in te, Dio amico
σὲ καταφεύγω, τόν φιλάνθρωπον degli uomini. E tu non mi disdegnare,
Θεόν. Διὸ μή με παρίδῃς, ἱκετεύω σε, ti prego, o solo senza peccato: prima
μόνε ἀναμάρτητε, δώρησαι κατάνυ- della morte, dona compunzione alla
ξιν, τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ, πρὸ τελευ- mia povera anima, e salvami.
τῆς, καὶ σῶσόν με.
Δάκρυά μοι δὸς ὁ Θεός, ὡς ποτὲ τῇ Dammi lacrime, o Dio, come un
γυναικὶ τῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξίωσόν tempo alla peccatrice, e rendimi degno
με βρέχειν τοὺς πόδας σου, τοὺς ἐμὲ di irrorarne i tuoi piedi, che mi hanno
ἐκ τῆς ὁδοῦ, τῆς πλάνης ἐλευ- liberato dalla via dell’errore, e di of-
θερώσαντας, καὶ μύρον εὐωδίας σοι frirti come unguento profumato, una
προσφέρειν, βίον καθαρόν, ἐν μετα- vita pura che mi sia edificata nel penti-
νοίᾳ μοι κτισθέντα, ἵνα ἀκούσω κᾀ- mento, perché oda anch’io la tua voce
γὼ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς. Ἡ πίστις desiderata: La tua fede ti ha salvato, va’
σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην. in pace.
Martyrikón.
Μεγάλως ἠγωνίσασθε Ἅγιοι, τὰς Avete grandemente lottato, o santi,
βασάνους τῶν ἀνόμων, ὑπομείνα- sopportando generosamente i tormenti
ντες γενναίως, καὶ Χριστὸν ὁμολο- degli iniqui, e confessando Cristo da-
γοῦντες, ἐναντίον βασιλέων, καὶ πά- vanti ai re; e ancora, una volta usciti da
λιν μεταστάντες ἐκ τοῦ βίου, δυνά- questa vita, compite opere di potenza
218
Tono IV pl. Martedì — Sera
μεις ἐνεργεῖτε ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ nel mondo e risanate gli infermi dai
ἀσθενεῖς θεραπεύετε, ἐκ τῶν παθῶν loro mali, o santi; intercedete per la sal-
αὐτῶν Ἅγιοι. Πρεσβεύσατε, τοῦ σω- vezza delle anime nostre.
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐγὼ Παρθένε ἁγία Θεοτόκε, τῇ Io accorro sotto la tua protezione,
σκέπῃ σου προστρέχω, οἶδα ὅτι Vergine santa, Madre di Dio: so che ot-
τεύξομαι τῆς σωτηρίας· δύνασαι γὰρ terrò la salvezza, perché, o pura, tu
Ἁγνὴ βοηθῆσαί μοι. puoi aiutarmi.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Παρθένε ἄχραντε, σῶσον ἡμᾶς O Vergine immacolata, salvaci con la
ταῖς πρεσβείαις σου, κινοῦσα σπλάγ- tua intercessione, suscitando viscere
χνα μητρικά, τῲ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ materne al Figlio tuo e Dio nostro.
ἡμῶν.

Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono pl. 4. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straor dinario prodigio!
Λόγε Θεοῦ ὑπεράγαθε, ὁ δι' ἡμᾶς Verbo di Dio piú che buono, che sei
ἐν Σταυρῷ, κρεμασθεὶς ὡς κατάκρι- stato per noi appeso alla croce come un
τος, τοῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος, καὶ condannato, strappaci al fuoco futuro,
φρικτῆς ἀποφάσεως, καὶ ποινῆς alla tremenda sentenza e a ogni castigo,
πάσης ἡμᾶς ἐξάρπασον, ἐκδυσω- per le suppliche della Madre di Dio: te,
πούσης τῆς Θεομήτορος· σὲ γὰρ infatti, o amico degli uomini, ad ogni
φιλάνθρωπε, καθ' ἑκάστην ἅπαντες, istante noi tutti provochiamo, o Cristo,
ἐν λογισμοῖς, Χριστὲ παροργίζομεν, con i nostri pensieri, te che sei piú che
τὸν ὑπεράγαθον. buono.
Ἥλιος ἰδών σε ἔφριξεν, ἐπὶ Σταυ- Fremette il sole, vedendo te, o Gesú,
ροῦ Ἰησοῦ, ἡπλωμένον θελήματι, καὶ di tua volontà disteso sulla croce; la
ἡ γῆ ἐσείετο, καὶ αἱ πέτραι ἐρρήγνυ- terra si scuoteva, le pietre si spezza-
ντο, καὶ τὰ μνημεῖα φόβῳ ἠνοίγοντο, vano, i sepolcri per il timore si apri-
καὶ αἱ Δυνάμεις πᾶσαι ἐξίσταντο, σὲ vano, e sbigottivano tutte le potenze;
ὡς ἑώρακεν, ἡ Παρθένος Δέσποτα, vedendoti sulla croce, o Sovrano, la
ἐν τῷ Σταυρῷ. Οἴμοι! ἀνεκραύγαζε, Vergine gridava: Ahimè, che è dunque
219
Tono IV pl. Martedì — Sera
τί τὸ ὁρώμενον. ciò che vedo?
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Χαῖρε Παρθένε Θεόνυμφε, χαῖρε Gioisci, Vergine sposa di Dio; gioisci,
πιστῶν ἡ ἐλπίς, χαῖρε κόσμου καθάρ- speranza dei credenti; gioisci, purifica-
σιον, χαῖρε πάσης θλίψεως, ἡ τοὺς zione del mondo; gioisci, tu che salvi
δούλους σου σῴζουσα, ἡ τοῦ θανά- da ogni tribolazione i tuoi servi; gioisci,
του, χαῖρε κατάλυσις, ὁ ζωηφόρος distruzione della morte; gioisci, vivifi-
χαῖρε Παράδεισος, χαῖρε ἀντίληψις, cante paradiso; gioisci, soccorso di
τῶν προσκαλουμένων σε, χαῖρε Θε- quelli che ti invocano; gioisci, divina
οῦ, θεῖον ἐνδιαίτημα, καὶ ὄρος ἅγιον. dimora di Dio e monte santo.
Apósticha stavrósima.
Ὑψώθης ἐν Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Θεός, Sei stato innalzato sulla croce, o Cri-
καὶ ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, sto Dio, e hai salvato il genere umano:
δοξάζομέν σου τὰ παθήματα. noi diamo gloria ai tuoi patimenti.
Ἐπάγης ἐν τῷ Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Sei stato confitto in croce, o Cristo
Θεός, καὶ ἤνοιξας παραδείσου τὰς Dio, e hai aperto le porte del paradiso:
πύλας, δοξάζομέν σε Λυτρωτὰ ἡμῶν. noi ti glorifichiamo, Redentore nostro.
Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐπι- I tuoi martiri, Signore, dimentichi
λαθόμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, κατα- delle cose di questa vita, disprezzàti
φρονήσαντες καὶ τῶν βασάνων, διὰ anche i tormenti per amore della vita
τὴν μέλλουσαν ζωήν, ταύτης κλη- futura, di essa sono divenuti eredi: per-
ρονόμοι ἀνεδείχθησαν· ὅθεν καὶ ciò esultano insieme con gli angeli. Per
Ἀγγέλοις συναγάλλονται. Αὐτῶν le loro suppliche, dona al tuo popolo la
ταῖς ἱκεσίαις, δώρησαι τῷ λαῷ σου, τὸ grande misericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Σταυρῷ σε καθηλούμενον, ὡς Come la Madre tua ti vide inchio-
ἐθεάσατο ἡ σὲ Τεκοῦσα, μόνε μα- dato alla croce, o solo longanime, la-
κρόθυμε, ὀδυρομένη δάκρυα ἔρρει mentandosi, faceva scorrere lacrime a
κρουνηδόν, καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς torrenti, e tutta sbigottita per l’eccesso
χρηστότητος, καὶ τὸ συμπαθὲς τὸ della tua bontà e per la tua compas-
ὑπὲρ ἄνθρωπον, λίαν ἐκπληττομένη, sione per gli uomini, celebrava il tuo

220
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
ὕμνει τὸ κράτος σου. potere.
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.
Τὸν ἀμνὸν καὶ ποιμένα καὶ Σω- Vedendo sulla croce l’agnello e pa-
τῆρα τοῦ κόσμου, ἐν τῷ Σταυρῷ θεω- store, e Salvatore del mondo, la Madre
ροῦσα, ἡ τεκοῦσα ἔλεγε δακρύουσα· tra le lacrime diceva: Esulta il mondo,
ὁ μὲν κόσμος ἀγάλλεται, δεχόμενος perché riceve la redenzione, ma ardono
τὴν λύτρωσιν, τὰ δὲ σπλάγχνα μου le mie viscere, vedendo la crocifissione
φλέγονται, ὁρώσης σου τὴν σταύρω- che tu per tutti subisci, o mio Figlio e
σιν, ἣν ὑπὲρ πάντων ὑπομένεις, ὁ Dio.
Υἱὸς καὶ Θεός μου.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima.
Βλέπων ὁ Λῃστής, τὸν ἀρχηγὸν Vedendo pendere dalla croce l’au-
τῆς ζωῆς, ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον tore della vita, il ladrone diceva: Se non
ἔλεγεν· Εἰ μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκω- fosse Dio incarnato costui che con noi è
θείς, ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς, οὐκ ἂν ὁ crocifisso, il sole non avrebbe nascosto
ἥλιος, τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν, i suoi raggi né la terra, scuotendosi,
οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαίνετο, ἀλλ' avrebbe sussultato. Tu dunque che
ὁ πάντων ἀνεχόμενος. Μνήσθητί tutto sopporti, ricòrdati di me, Signore,
μου Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. nel tuo regno.
Ἐν μέσῳ δύο Λῃστῶν, ζυγὸς δικαι- In mezzo a due ladroni, si rivelò bi-
οσύνης, εὑρέθη ὁ Σταυρός σου, τοῦ lancia di giustizia la tua croce: l’uno,
μὲν καταγομένου εἰς ᾅδην, τῷ βάρει dal peso della bestemmia, fu trascinato
τῆς βλασφημίας, τοῦ δὲ κουφιζο- nell’ade; l’altro fu invece sollevato
μένου πταισμάτων, πρός γνῶσιν θε- dalle colpe, e giunse alla scienza della
ολογίας, Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι. teologia. O Cristo Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in
grembo.
Τὸν ἀμνὸν καὶ ποιμένα, καὶ λυτρω- Contemplando sulla croce l’agnello,
τήν, ἡ ἀμνὰς θεωροῦσα, ἐν τῷ il pastore, il Redentore, l’agnella pian-
Σταυρῷ, ἠλάλαζε δακρύουσα, καὶ πι- gendo alzava grida e amaramente
κρῶς ἀνεκραύγαζεν· ὁ μὲν κόσμος esclamava: Esulta il mondo, perché ri-

221
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
ἀγάλλεται, δεχόμενος τὴν λύτρωσιν, ceve la redenzione, ma ardono le mie
τὰ δὲ σπλάγχνα μου φλέγονται, viscere vedendo la crocifissione che tu
ὁρώσης σου τὴν σταύρωσιν, ἥν περ subisci per le tue viscere di misericor-
ὑπομένεις, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, dia, o Dio piú che buono, Signore pa-
Θεὲ ὑπεράγαθε, ἀνεξίκακε Κύριε, ᾗ ziente. E noi a lei gridiamo con fede:
πιστῶς ἐκβοήσωμεν· Σπλαγχνίσθητι Muoviti a compassione di noi, o Ver-
Παρθένε ἐφ' ἡμᾶς, καὶ πταισμάτων gine, e dona la remissione delle colpe a
δώρησαι τὴν ἄφεσιν, τοῖς προσκυ- coloro che venerano con fede i suoi pa-
νοῦσιν ἐν πίστει, αὐτοῦ τὰ πα- timenti.
θήματα.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδέμ, ξύλον θάνατον In mezzo all’Eden, un albero fece fio-
ἤνθησεν, ἐν μέσῳ δὲ τῆς γῆς, ξύλον rire la morte; in mezzo alla terra, un al-
ζωὴν ἐβλάστησε· γευσάμενοι γὰρ bero fece germogliare la vita; per aver
τοῦ πρώτου, ἄφθαρτοι ὄντες, φθαρ- gustato del primo, da incorruttibili,
τοὶ γεγόναμεν, σχόντες δὲ τοῦ δευ- siamo divenuti corruttibili, ma, giunti
τέρου, τῆς ἀφθαρσίας κατετρυφήσα- in possesso del secondo, abbiamo go-
μεν· ἐν τῷ Σταυρῷ γὰρ ἔσωσε Χρι- duto dell’incorruttibilità: con la croce
στός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. infatti Cristo ha salvato il genere
umano.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν, ξύλον Nel paradiso un tempo un albero mi
ἐγύμνωσεν, ἐπὶ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός, ha spogliato, perché facendomene gu-
εἰσφέρων νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ stare il frutto, il nemico ha introdotto la
τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, morte; ma l’albero della croce, che
ἀνθρώποις, φέρον ἐπάγη, ἐπὶ τῆς porta agli uomini l’abito della vita, è
γῆς, καὶ κόσμος, ὅλος ἐπλήσθη, stato piantato sulla terra, e tutto il
πάσης χαρᾶς, ὃν ὁρῶντες ὑψούμε- mondo si è riempito di ogni gioia; ve-
νον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως dendolo innalzato, o popoli, con fede
ἐκβοήσωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός acclamiamo concordi a Dio: Piena di
σου. gloria è la tua casa.
Δόξα... Καὶ νῦν.. Gloria... Ora e sempre...

222
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
Stavrotheotokíon.
Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ, δακρυρ- Stando presso la croce in lacrime,
ροοῦσα, ἐλεεινῶς ἡ Θεοτόκος ἀνε- con voce compassionevole la Madre di
βόα· Ἀκατάληπτον ὄντως, Υἱὲ τὸ Dio esclamava: Realmente incompren-
πάθος σου, οὐ φέρω τῶν σπλάγχνων sibile, o Figlio, è la tua passione; non
μου χωρισμόν, οὐ στέγω ὁρῶσά σε, sostengo lo strazio delle mie viscere,
ἐν Σταυρῷ, μὴ παρίδῃς τὴν δούλην non sopporto di vederti sulla croce;
σου, ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, δοξάζων non disdegnare la tua serva: risorgi dai
με κραυγάζουσαν· Πολυέλεε δόξα morti, per glorificare me che grido: O
σοι. misericordiosissimo, gloria a te.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Presa conoscenza dell’ordine.
Ξύλον πικρίαν ἐν Ἐδέμ, τὸ πρὶν Un albero nell’Eden produsse un
ἐξήνεγκε, ξύλον Σταυροῦ δὲ γλυ- tempo amarezza; ma l’albero della
κεράν, ζωὴν ἐξήνθησεν· ὁ Ἀδὰμ γὰρ croce fece fiorire dolcezza di vita: poi-
φαγών, εἰς φθοράν, κατώλισθεν· ché Adamo, mangiandone, cadde nella
ἡμεῖς δέ, κατατρυφῶντες σαρκός Χρι- corruzione, ma noi, deliziandoci della
στοῦ, ζωούμεθα, καὶ θεούμεθα μυ- carne di Cristo, siamo misticamente vi-
στικῶς, Βασιλείαν λαμβάνοντες, vificati e deificati, ricevendo il regno
ἀΐδιον τοῦ Θεοῦ· διὸ καὶ πίστει κράζο-eterno di Dio; per questo con fede ac-
μεν· Δόξα Λόγε τῷ πάθει σου. clamiamo: Gloria, o Verbo, alla tua pas-
sione.
Martyrikón, stessa melodia.
Δι' ἐγκρατείας τῶν παθῶν, τὰς πυ- I martiri di Cristo, ridotte in cenere
ριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμάς, con la continenza le forme e i moti bru-
καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρ- cianti delle passioni, hanno ricevuto la
τυρες, ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους grazia di allontanare le malattie dagli
ἀποδιώκειν, τῶν ἀσθενῶν, καὶ infermi e di compiere prodigi sia in vita
ζῶντες καὶ μετὰ τέλος, θαυματουρ- che dopo la morte: sí, è straordinario
γεῖν, ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι prodigio che ossa spoglie facciano sca-
ὀστέα γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. turire guarigioni! Gloria al solo Dio
Δόξα τῷ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. Creatore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς, τὸν ἀμνὸν καὶ L’agnella senza macchia, vedendo
223
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
ποιμένα, κρεμάμενον Σταυρῷ, κατι- l’agnello e pastore pendere dalla croce,
δοῦσα ἐβόα· Τέκνον μου τί τὸ ξένον, gridava: Figlio mio, che è dunque que-
καὶ παρ' ἐλπίδα, νῦν τοῦτο θέαμα; sto spettacolo strano, che va contro
Πῶς ἡ ζωὴ τῶν πάντων, βροτοῖς ogni speranza? Come, vita di tutti, sei
ὁμοίως καταδεδίκασαι; Ἀλλὰ ἀνά- condannato al pari dei mortali? Ma, o
στα Λόγε ἐκ νεκρῶν, τριήμερος ὡς Verbo, risuscita dai morti il terzo
εἴρηκας. giorno, come tu hai detto.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ Per questo sbigottisce il cielo, e sono
τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι colti da stupore i confini della terra:
Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωμα- perché Dio è apparso corporalmente
τικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, agli uomini, e il tuo grembo è divenuto
εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε piú ampio dei cieli: te dunque magnifi-
Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, cano, Madre di Dio, le schiere degli an-
ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. geli e degli uomini.
Tropari.
Ἰατρεύσας μου Δέσποτα τὰς Hai curato le mie piaghe, Sovrano,
πληγάς, πληγωθεὶς καὶ αἱμάξας, τὰς con le piaghe e il sangue delle tue mani,
χεῖράς σου, καὶ πρὸς ὁδούς, βαίνειν e nella tua bontà hai diretto il mio cam-
σωτηρίους ὡς ἀγαθός, κατεύθυνάς mino verso vie di salvezza, Signore,
με Κύριε, πόδας ὀρυχθείς ἐπὶ τοῦ con la trafittura dei tuoi piedi sulla
Σταυροῦ, οὓς πάλαι οἱ Γενάρχαι, βα- croce, quei piedi che i progenitori vi-
δίζοντας ἰδόντες, ἐν Παραδείσῳ κα- dero un tempo camminare nel para-
τεκρύπτοντο. diso, e si nascosero.
Ὠρθώθη ὀρθωθέντος σου ἐν Fu raddrizzato dalla sua grave ca-
Σταυρῷ, ὁ πεσὼν πτῶμα μέγα Πρω- duta, il primo uomo plasmato, quando
τόπλαστος, ἡ δὲ ἰσχύς, ἅπασα tu fosti drizzato in croce, mentre tutta
ἐπτώθη τοῦ δυσμενοῦς, πᾶσα δὲ γῆ la forza del nemico fu fatta cadere; e
ἡγίασται, αἵματι καὶ ὕδατι ἐκ τῆς σῆς, tutta la terra restò santificata dal san-
πλευρᾶς προχεομένῳ· διό σε Πανοι- gue e dall’acqua usciti dal tuo costato:
κτίρμον, ἀκαταπαύστως μεγαλύνο- per questo, Signore di ogni pietà, inces-
μεν. santemente ti magnifichiamo.

224
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
Martyriká.
Στρεβλούμενοι τὰς στρέβλας τοῦ Tormentati, avete fatto cessare le
πονηροῦ, διελύσατε ἅγιοι Μάρτυρες, vessazioni del maligno, o santi martiri,
καὶ τοῖς δεσμοῖς, οἷς περ ὑπεμείνατε e con le catene a cui vi siete sottoposti
καρτερῶς, τοῦτον συνεποδίσατε, καὶ con costanza, avete legato lui, e lo avete
καθυπετάξατε τοῖς ποσίν, αἰσχύνης messo sotto i vostri piedi pieno di ver-
πεπλησμένον, καὶ γέλως τοῖς ὁρῶσι, gogna, reso dalla divina grazia oggetto
χάριτι θείᾳ χρηματίσαντα. di riso per chi lo vede.
Ἡ γῆ τῇ καταθέσει τῶν ἱερῶν, τῶν La terra è stata santificata con la de-
Μαρτύρων λειψάνων ἡγίασται· καὶ posizione delle sacre reliquie dei mar-
γὰρ πηγήν, βρύουσαν ἰάσεις παντο- tiri: in esse possiede infatti una sor-
δαπάς, ταῦτα ἐνθέως κέκτηται, πάθη gente che fa divinamente scaturire gua-
τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν, rigioni d’ogni sorta, che cura incessan-
ἀπαύστως ἰωμένην, καὶ λώβην τῶν temente le passioni dei corpi e delle
δαιμόνων, ἐκκρουομένην θείῳ anime, e scaccia col divino Spirito
Πνεύματι. l’onta dei demoni.
Stavrotheotokíon.
Φυγοῦσα τὰς ὠδῖνας τὰς μητρικάς, Sfuggita alle doglie materne al
τῷ καιρῷ τῆς λοχείας Μακρόθυμε, σὲ tempo del parto, o longanime, poiché
ἐν τῷ νῦν, πάθει ἑκουσίως προσομι- ora tu ti dai volontariamente alla pas-
λεῖν, καὶ ἄλγος καθυφίστασθαι, sione e ti sottometti al dolore, io soffro
ἤλγησα τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν ψυχήν, nelle viscere e nell’anima, e sono colma
ὀδύνης ἐπληρώθην, ἡ Πάναγνος di pena; cosí esclamava la tutta pura, e
ἐβόα· ἣν ἐπαξίως μεγαλύνομεν. noi, com’è degno, la magnifichiamo.
Canone della Madre di Dio. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόρρητον Freme ogni orecchio, all’annuncio
Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψι- dell’ineffabile abbassamento di Dio:
στος, ἑκὼν κατῆλθεν μέχρι καὶ σώ- come l’Altissimo volontariamente sia
ματος, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, γε- disceso sino a un corpo, divenendo
νόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχρα- uomo da grembo verginale. Per questo
ντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνο- noi fedeli magnifichiamo l’immacolata
μεν. Madre di Dio.

225
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
Tropari.
Ὦ θεία κλίνη Σολομών, ἣν κυ- O divina lettiga di Salomone, che ora
κλοῦσι δυνατοὶ νῦν ἑξήκοντα, ῥήσει circondano sessanta prodi, come dice
τῆς θείας Γραφῆς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐπα- la Scrittura, e nella quale ha riposato il
νεπαύσατο, ταῖς μυριάσι με ἀεί, δαι- Verbo, con la tua potenza custodiscimi
μόνων κλονούμενον, ἄτρωτον φύλα- illeso, o pura sempre Vergine, tra le mi-
ξον, τῇ δυνάμει σου ἁγνὴ Ἀειπάρ- riadi di demoni che continuamente mi
θενε. incalzano.
Στάζουσα θεῖον γλυκασμόν, τῶν Tu che distilli divina dolcezza, tu che
ἁπάντων γλυκασμὸν ἡ κυήσασα, ἰῷ hai partorito la dolcezza di tutti, addol-
τοῦ ὄφεως, τὴν φαρμαχθεῖσαν ψυ- cisci la mia anima avvelenata da quella
χήν μου γλύκανον, ἀλλοτριοῦσά με del serpente, allontanandomi in ogni
πικρᾶς ἁμαρτίας πάντοτε, τῇ μεσι- tempo dall’amaro peccato con la tua
τείᾳ σου, προστασία τῶν πιστῶν mediazione, o avvocata mai confusa
ἀκαταίσχυντε. dei fedeli.
Ἥλιε δόξης Ἰησοῦ, τὴν ἀθλίαν μου Gesú, sole di gloria, illumina la mia
ψυχὴν φωταγώγησον, ταῖς παρα- anima infelice, per le suppliche della
κλήσεσι τῆς σέ, τεκούσης ἁγνῆς pura Vergine divina che ti ha partorito,
θεόπαιδος, τῶν ἀσωμάτων Λει- per quelle dei liturghi incorporei, dei
τουργῶν, σεπτῶν Ἀποστόλων σου, tuoi venerabili apostoli, dei pontefici,
Ἱεραρχῶν Προφητῶν, καὶ Μαρτύρων dei profeti, dei martiri illustri e dei tuoi
εὐκλεῶν καὶ Ὁσίων σου. santi.
Φρίττω σου μόνε Βασιλεῦ, τὴν δευ- Tremo, o unico Re, di fronte alla tua
τέραν παρουσίαν καὶ δέδοικα, ὅλος seconda venuta, e ho paura, perché, del
κατάκριτος, ἠπορημένος ὑπάρχων tutto condannato, non so a chi rivol-
Κύριε· διὸ πρὸ τέλους σοι βοῶ, διὰ τῆς germi, Signore; perciò grido a te prima
Τεκούσης σε· Φεῖσαι καὶ σῶσόν με, della fine, con la mediazione di colei
ἐλεῆμον ἀγαθὲ καὶ Φιλάνθρωπε. che ti ha partorito: Risparmiami e sal-
vami, o misericordioso, buono e amico
degli uomini.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Τοῦ Μωϋσέως ἡ ῥάβδος, τὸν τίμιον Il bastone di Mosè prefigurava la tua
Σταυρόν σου, προετύπου Σωτὴρ ἡ- croce preziosa, Salvatore nostro: con
μῶν· ἐν αὐτῷ γὰρ σῴζεις, ὡς ἐκ βυ- essa infatti tu salvi il tuo popolo come
θοῦ θαλάσσης, τὸν λαόν σου Φιλάν- dall’abisso del mare, o amico degli uo-
θρωπε. mini.
226
Tono IV pl. Mercoledì — Orthros
Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισός ποτε, τὸ ξύ- Il paradiso dell’Eden fece germo-
λον τῆς γνώσεως, ἀνεβλάστησεν ἐν gliare un tempo l’albero della cono-
μέσῳ τῶν φυτῶν, ἡ Ἐκκλησία σου scenza in mezzo alle piante; la tua
Χριστέ, τὸν Σταυρόν σου ἐξήνθησε, Chiesa, o Cristo, ha fatto fiorire la tua
τὸν πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, croce, che fa sgorgare per il mondo la
ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε, βρώσει φα- vita. Ma il primo albero diede la morte,
γόντα τὸν Ἀδάμ, τὸ δὲ ἐζωοποίησε, con il suo frutto, ad Adamo che se ne
πίστει σωθέντα τὸν Λῃστήν, οὗ τῆς cibò; l’altro invece ha dato la vita, per
ἀφέσεως, κοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδει- la fede, al ladrone salvato: rendici par-
ξον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τῷ πάθει σου tecipi, o Cristo Dio, del perdono da lui
λύσας, τὴν καθ' ἡμῶν μανίαν τοῦ ottenuto, tu che con la tua passione hai
ἐχθροῦ, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς, τῆς posto fine alla furia del nemico contro
οὐρανίου Βασιλείας σου. di noi, e facci degni del tuo celeste re-
gno.
Martyrikón.
Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, οἱ Invitti martiri di Cristo, che avete
νικήσαντες τὴν πλάνην, τῇ δυνάμει vinto l’inganno con la potenza della
τοῦ Σταυροῦ, ἀπολαύετε τὴν χάριν, croce, voi avete ricevuto la grazia della
αἰωνίως τῆς ζωῆς. Τυράννων, ἀπει- vita eterna. Non avete temuto le mi-
λὰς οὐκ ἐπτοήθητε, βασάνοις, αἰκι- nacce dei tiranni, vi siete rallegrati nel
ζόμενοι εὐφραίνεσθε, καὶ νῦν τὰ αἵ- subire tormenti, e ora il vostro sangue
ματα ὑμῶν, γέγονεν ἰάματα ταῖς ψυ- è divenuto guarigione per le anime no-
χαῖς ἡμῶν, πρεσβεύσατε, τοῦ σω- stre: intercedete per la salvezza delle
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Ξύλῳ προσπηγνύμενον Κύριε, ὡς Vedendoti confitto al legno, Signore,
ἑώρακεν ἀσπόρως, ἡ Τεκοῦσά σε l’agnella che senza seme ti ha partorito
Ἀμνάς, κατεξαίνετο τὰς ὄψεις, καὶ si lacerava il volto e gridava nel pianto:
ἐβόα ἐν κλαυθμῷ; Υἱέ μου, πῶς σφα- Figlio mio, come dunque sopporti que-
γὴν φέρεις τὴν ἄδικον, πῶς θνῄσκεις, sta ingiusta immolazione? Muori dun-
ὁ ἀθάνατος ὡς ἄνθρωπος, λόγον μοι que come un uomo, o immortale? Dim-
δὸς φῶς γλυκύτατον, βλέψον Μη- mi una parola, luce dolcissima, guarda
τέρα θρηνοῦσάν σε, καὶ δόξασον, la Madre che ora ti piange, e glorificala,
ταύτην Λόγε τῇ ἐγέρσει σου. o Verbo, con la tua risurrezione.

227
Tono IV pl. Mercoledì — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου Ἄχρα- Il frutto del tuo grembo, o immaco-
ντε, τῶν Προφητῶν ὑπάρχει, καὶ τοῦ lata, è il compimento dei profeti e della
νόμου τὸ πλήρωμα· διό σε Θεοτόκον, Legge; glorificandoti dunque con co-
ἐν ἐπιγνώσει δοξάζοντες, εὐσεβῶς noscenza come Madre di Dio, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia apostoliká.
Tono pl. 4. Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης Signore, anche compa-
rendo al tribunale.
Κύριε, σὺ τοῦ Παρακλήτου τῇ Signore, tu hai illuminato gli apo-
αἴγλῃ, τοὺς Ἀποστόλους ἐφώτισας, stoli con lo splendore del Paraclito, e li
καὶ φωστῆρας τέθεικας τούτους, τὴν hai resi astri che rischiarano tutta la
οἰκουμένην καταυγάζοντας, τῷ terra con l’illuminazione spirituale
νοητῷ φωτισμῷ, τῆς γνώσεώς σου della tua conoscenza, o Sovrano: per
Δέσποτα· διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν, questo noi adoriamo la tua grande
τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα. bontà.
Κύριε, σὺ τῶν Ἀποστόλων πρε- Signore, circondando il tuo gregge
σβείαις, περιτειχίζων τὴν ποίμνην con l’intercessione degli apostoli, lo
σου, ταύτην ἐξ ἐχθρῶν ἐπηρείας, δια- conservi indisturbato dall’insolenza
σῴζεις ἀστασίαστον, ἥν περ τιμίῳ dei nemici: questo gregge che tu, o Sal-
Σωτήρ, ὠνησάμενός σου αἵματι, τῆς vatore, acquistandolo col tuo sangue
δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, ἠλευθέρω- prezioso, hai liberato dalla schiavitú
σας ὡς εὔσπλαγχνος. dello straniero, nella tua amorosa com-
passione.
Un altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Κύριε, σὺ τοῦ Ἱεράρχου ταῖς θείαις, Signore, per le divine preghiere del
πανευπροσδέκτοις δεήσεσιν, ἐκ πα- pontefice, a te pienamente accette, li-
ντὸς κινδύνου καὶ πάσης, ἐλευθέρω- bera da ogni pericolo, da ogni vessa-
σον κακώσεως, καὶ ἐπηρείας κακῶν, zione e minaccia di male, o amico degli
τοὺς δούλους σου Φιλάνθρωπε, τοὺς uomini, i tuoi servi che adorano con
ἐν πίστει προσκυνοῦντας, σοῦ τὸ fede il tuo incomparabile potere.
κράτος τὸ ἀνείκαστον.

228
Tono IV pl. Mercoledì — Sera
Apósticha apostoliká, stessa melodia.
Κύριε, σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ Signore, poiché ti hanno sincera-
Ἀπόστολοι ποθήσαντες, σκύβαλα mente amato in terra, gli apostoli
ἡγήσαντο πάντα, ἵνα μόνον σε κερ- hanno considerato tutto spazzatura,
δήσωσι, καὶ ὑπὲρ σοῦ αἰκισμοῖς, τὰ per guadagnare te solo, e per te hanno
σώματα παρέδωκαν· διὰ τοῦτο δοξα- dato i loro corpi ai tormenti; glorificàti
σθέντες, πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυ- dunque per questo, intercedono per le
χῶν ἡμῶν. anime nostre.
Κύριε, σὺ τῶν Ἀποστόλων τὴν Signore, tu hai esaltato sulla terra la
μνήμην, ἐπὶ τῆς γῆς ἐμεγάλυνας· memoria dei tuoi apostoli: convenuti
πάντες γὰρ ὁμοῦ συνελθόντες, ἐν infatti tutti insieme, in essa noi ti glori-
αὐτῇ δοξολογοῦμέν σε, ὅτι παρέχεις fichiamo, perché tramite loro tu elargi-
ἡμῖν, δι' αὐτῶν τὰ ἰάματα, καὶ τῷ sci a noi le guarigioni e al mondo la
κόσμῳ τὴν εἰρήνην, εὐχαῖς αὐτῶν καὶ pace, per le loro preghiere, e la grande
τὸ μέγα ἔλεος. misericordia.
Martyrikón.
Εἴ τις ἀρετή, καὶ εἴ τις ἔπαινος, Se vi è qualche virtú, se vi è qualche
πρέπει τοῖς Ἁγίοις· ξίφεσι γὰρ ἔκλι- lode, conviene ai santi: essi hanno in-
ναν τοὺς αὐχένας, διὰ σὲ τὸν κλίνα- fatti piegato il collo alla spada per te
ντα οὐρανοὺς καὶ καταβάντα, che hai piegato i cieli e sei disceso;
ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν, διὰ σὲ τὸν hanno versato il loro sangue per te che
κενώσαντα ἑαυτόν, καὶ μορφὴν hai annientato te stesso e hai assunto
δούλου λαβόντα, ἐταπεινώθησαν forma di servo, e si sono umiliati sino
ἕως θανάτου, τὴν πτωχείαν σου μι- alla morte per imitare la tua povertà.
μούμενοι. Ὧν ταῖς εὐχαῖς, κατὰ τὸ Per le loro preghiere, secondo la molti-
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὁ Θεὸς tudine delle tue compassioni, o Dio,
ἐλέησον ἡμᾶς. abbi pietà di noi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι Come vi chiameremo, santi?
Νύμφην σε Παρθένε ἐκήρυξαν, Coloro che sono stati fatti degni di
τῆς ἀξίας τοῦ Πατρός, καὶ τῆς Θεότη- vedere Dio corporalmente, ti hanno
τος αὐτοῦ, οἱ Θεόν, ἀξιωθέντες κατι- proclamata vergine sposa della dignità
δεῖν σωματικῶς, καὶ Λόγου καὶ Θεοῦ del Padre e della sua divinità, e Madre
Κόρη γεννήτριαν, καὶ Πνεύματος del Verbo Dio, o Vergine, tabernacolo
ἁγίου οἰκητήριον· ἐν σοὶ γὰρ πᾶν τῆς dello Spirito santo: in te infatti, tutta
229
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
Θεότητος, σωματικῶς κατεσκήνωσε, piena di grazia, ha dimorato corporal-
τὸ πλήρωμα, πληρεστάτης οὔσης mente tutta la pienezza della divinità.
χάριτος.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.

Ἡ νοητὴ πύλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, Spirituale porta della vita, immaco-
ἄχραντε Θεοτόκε, τοὺς προστρέχο- lata Madre di Dio, salva dai pericoli noi
ντάς σοι πιστῶς, λύτρωσαι τῶν κιν- che con fede accorriamo a te, affinché
δύνων, ἵνα δοξάζωμεν τὸν πανάγιον glorifichiamo il tuo parto santissimo,
τόκον σου, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν per la salvezza delle anime nostre.
ἡμῶν.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apos toliká.
Tono pl. 4. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in
grembo.
Ὡς φωστῆρας τοῦ κόσμου, καὶ ὁδη- Come astri e guide del mondo, cele-
γούς, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, τὰς ἀπαρ- briamo le primizie della nostra sal-
χάς, τοὺς θείους ὑμνήσωμεν, μα- vezza, i divini discepoli del nostro Dio,
θητὰς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι φῶς τοῖς ἐν perché sono sorti come luce per noi che
σκότει, ἡμῖν ἐξανέτειλαν, καὶ τὸν eravamo nella tenebra, e hanno fatto
Ἥλιον πᾶσι, τῆς δόξης ἐγνώρισαν· conoscere a tutti il sole della gloria; per
ὅθεν καὶ τὴν πλάνην, τῶν εἰδώλων questo hanno annientato l’inganno de-
καθεῖλον, Τριάδα κηρύξαντες, ἐν μιᾷ gli idoli, annunciando la Trinità in
τῇ Θεότητι. Πρὸς αὐτοὺς οὖν βοήσω- un’unica Divinità. Ad essi dunque gri-
μεν· Ἀπόστολοι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, diamo: Apostoli del Cristo Dio, chie-
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτήσασθε, dete la remissione delle colpe per quelli
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν che festeggiano con amore la vostra
μνήμην ὑμῶν. santa memoria.
Εἰς τὰ πέρατα πάντα, διαδραμών, ὁ Percorrendo come è vero tutto il
σοφὸς ὑμῶν φθόγγος, ὡς ἀληθῶς, mondo fino ai suoi estremi confini, la
τοῦ κόσμου πανεύφημοι, τοῦ Κυρίου vostra voce sapiente, o apostoli del Si-
Ἀπόστολοι, θεογνωσίαν πᾶσι, gnore degni di ogni lode, ha chiara-
τρανῶς ἀνεκήρυξε, καὶ τῶν ἐθνῶν mente annunciato a tutti la conoscenza
τὴν ἄγνοιαν, εἰς γνῶσιν μετήγαγεν· di Dio, e ha trasformato in scienza
230
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
ὅθεν καὶ εἰδώλων, τὴν ἀχλὺν l’ignoranza delle genti; per questo, fu-
ἐκδιώξας, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, gata la caligine degli idoli, ha brillato
τοῖς ἐν σκότει κατέλαμψε. Διὰ τοῦτο per quelli che erano nelle tenebre la
δεόμεθα· Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ luce della conoscenza. Noi dunque
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δω- preghiamo: Intercedete presso il Cristo
ρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν Dio, perché doni la remissione delle
ἁγίαν μνήμην ὑμῶν. colpe a quelli che festeggiano con
amore la vostra santa memoria.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ἐκ πάσης ἀπειλῆς, καὶ κακίας Da ogni minaccia e malvagità degli
ἀνθρώπων, διάσωσον ἡμᾶς, Πα- uomini, salvaci, Vergine tutta santa:
ναγία Παρθένε· σκέπην καὶ γάρ σε perché noi tutti abbiamo te come rifu-
πάντες, καὶ προστασίαν θερμὴν κε- gio e come fervida avvocata, e confi-
κτήμεθα, καὶ τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι, ἐν dando in te, sempre ci gettiamo ai piedi
σοὶ θαρροῦντες ἀει προσπίπτομεν, di colui che da te è stato partorito: e tu
ὃν ἐκδυσώπει ῥύσασθαι ἡμᾶς, ἐκ supplicalo di liberarci da ogni angu-
πάσης περιστάσεως. stia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Φωστῆρες ὤφθητε λαμπροί, Χρι- Siete apparsi, o testimoni oculari di
στοῦ αὐτόπται, διὰ παντὸς πᾶσαν Cristo, quali astri splendenti che di
τὴν γῆν, φωταγωγοῦντες, καὶ σο- continuo illuminano tutta la terra e
βοῦντες τὸ σκότος, τῆς πολυθεΐας, τῷ scacciano la tenebra del politeismo col
φέγγει, τῆς εὐσεβείας τῶν διδαχῶν· fulgore delle dottrine secondo pietà;
διό με, τὸν ἐν αὐτῷ σκότει, τῶν con la luce della vostre divine pre-
ἡδονῶν, ἀδεῶς πορευόμενον, φω- ghiere, illuminate dunque me, che
τίσατε τῷ φωτί, τῶν θείων προσευ- cammino impudentemente nella tene-
χῶν ὑμῶν, Θεοφόροι Ἀποστόλοι. bra dei piaceri, o apostoli teòfori.
Τὰς τοῦ Κυρίου ἐν ψυχῇ, παραγ- Ricevuti fedelmente nell’anima i
γελίας, ὡς θησαυρὸν πλουτοποιόν, precetti del Signore, come tesoro che
πιστῶς λαβόντες, οἱ Ἀπόστολοι arricchisce, gli apostoli si sono mostrati
ὤφθησαν, πᾶσιν εὐεργέται, πτω- benefattori per tutti, scacciando la po-
χείαν ἀποσοβοῦντες, δαιμονικήν, καὶ vertà demoniaca e tutti arricchendo
πάντας, καταπλουτοῦντες πλούτῳ della ricchezza di Dio; ad essi tutti gri-

231
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
Θεοῦ, πρὸς οὓς πάντες βοήσωμεν· diamo: Vi preghiamo, arricchite anche
Πλουτίσατε καὶ ἡμᾶς, ἀρίσταις ἐργα- noi, che siamo ora poveri di opere
σίαις νῦν, πενομένους δεόμεθα. buone.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in
grembo.
Τὴν ψυχήν μου Παρθένε, τὴν τα- Previeni, o Madre di Dio, con la tua
πεινήν, τὴν ἐν ζάλῃ τοῦ βίου, τῶν fervida intercessione, la mia povera
πειρασμῶν, νῦν ὡς ἀκυβέρνητον, πο- anima, o Vergine: nella tempesta delle
ντουμένην Πανάμωμε, ἁμαρτιῶν τε tentazioni della vita, sta ora affon-
φόρτῳ, φανεῖσαν ὑπέραντλον, καὶ dando come senza pilota, o tutta imma-
εἰς πυθμένα ᾅδου, πεσεῖν κινδυ- colata, visibilmente sovraccarica per il
νεύουσαν, φθάσον Θεοτόκε, τῇ peso dei peccati, e in rischio di cadere
θερμῇ σου πρεσβείᾳ, καὶ σῶσον nelle profondità dell’ade; salvala, of-
παρέχουσα, τὸν λιμένα τὸν εὔδιον, frendole il porto tranquillo, perché con
ἵνα πίστει κραυγάζω σοι· Πρέσβευε fede io gridi a te: Intercedi presso il Cri-
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων sto Dio affinché mi doni la remissione
δοῦναί μοι τὴν ἄφεσιν· σὲ γὰρ ἔχω delle colpe, perché per il tuo servo sei
ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου. tu la speranza.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita in grembo.
Τῇ σαγήνῃ τῶν λόγων, τῶν θεϊ- Con la rete delle parole divine, come
κῶν, ὡς ἰχθύας ζωγροῦντες, τοὺς λο- pesci avete pescato le creature razionali
γικούς, τούτους προσηγάγετε, ἀπαρ- e le avete offerte quali primizie al no-
χὴν τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ τὰ stro Dio; desiderando rivestire le stig-
στίγματα, ποθοῦντες ἐνδύσασθαι, mate di Cristo, vi siete mostrati imita-
μιμηταὶ τοῦ Πάθους, αὐτοῦ ἀνε- tori della sua passione. Per questo, in-
δείχθητε. Ὅθεν συνελθόντες, κατὰ sieme convenuti, onoriamo, com’è no-
χρέος τιμῶμεν, Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, stro dovere, o apostoli gloriosi, la vo-
τὴν ὑμῶν νῦν πανήγυριν, καὶ συμ- stra odierna solennità, e concordi gri-
φώνως κραυγάζομεν· Πρεσβεύσατε diamo: Intercedete presso il Cristo Dio,
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων perché doni la remissione delle colpe a
ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι coloro che festeggiano con amore la vo-
πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν. stra santa memoria.

232
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
Martyrikón, stessa melodia.
Οἰκουμένης φωστῆρες, ἀειλα- Siete divenuti astri sempre luminosi
μπεῖς, ἀνεδείχθητε πίστει, μαρτυ- di tutta la terra, riponendo tutta la spe-
ρικῇ, ὅλην ἀναθέμενοι, τὴν ἐλπίδα ranza nel Signore con la fede della vo-
πρὸς Κύριον, καὶ νοητῷ ἐλαίῳ, τοῦ stra testimonianza, e avete fatto brillare
Πνεύματος Ἅγιοι, τὰς ψυχικάς λα- le lampade delle vostre anime, o santi,
μπάδας, ὑμῶν ἐφαιδρύνατε· ὅθεν καὶ con l’olio spirituale dello Spirito; siete
κρατῆρες, νοητοὶ τοῖς ἀνθρώποις, cosí apparsi come calici spirituali, ver-
ἰάσεις προχέοντες, ὥσπερ νάματα sando a torrenti guarigioni per gli uo-
ὤφθητε, Ἀθλοφόροι πανεύφημοι, mini, o vittoriosi degni di ogni lode. In-
πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν tercedete presso il Cristo Dio, perché
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, doni la remissione delle colpe a quelli
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν che festeggiano con amore la vostra
μνήμην ὑμῶν. santa memoria.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ νοητὴ πύλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, Spirituale porta della vita, immaco-
ἄχραντε Θεοτόκε, τοὺς προστρέχο- lata Madre di Dio, salva dai pericoli noi
ντάς σοι πιστῶς, λύτρωσαι τῶν κιν- che con fede accorriamo a te, affinché
δύνων, ἵνα δοξάζωμεν τὸν πανάγιον glorifichiamo il tuo parto santissimo,
τόκον σου, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν per la salvezza delle anime nostre.
ἡμῶν.
Canone degli apostoli. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ Per questo sbigottisce il cielo, e sono
τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι colti da stupore i confini della terra:
Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωμα- perché Dio è apparso corporalmente
τικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, agli uomini, e il tuo grembo è divenuto
εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε piú ampio dei cieli: te dunque magnifi-
Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, cano, Madre di Dio, le schiere degli an-
ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. geli e degli uomini.
Tropari.
Λεόντων ψυχοφθόρων σθένει Θε- Voi che, con la forza di Dio, avete
οῦ, οἱ συνθλάσαντες μύλας Ἀπόστο- stritolato le mascelle dei leoni che ucci-
233
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
λοι, ὑπὸ Χριστοῦ, ἄρχοντες κατέστη- dono le anime, o apostoli, da parte di
τε, ψαλμικῶς, ἐπὶ τῆς γῆς τῷ Πνεύ- Cristo, come dice il salmo, siete costi-
ματι, ταύτην ὑποτάττοντες εὐσεβῶς· tuiti capi sulla terra, che sottomettete
διό μου τὰς ἀτάκτους, κινήσεις τῆς piamente allo Spirito. Sottomettete
καρδίας, νόμῳ τῷ θείῳ ὑποτάξατε. dunque alla legge divina i moti disor-
dinati del mio cuore.
Ὡραῖον παρὰ πάντας υἱοὺς βρο- Poiché avete annunciato il Verbo di
τῶν, τὸν ὀφθέντα ἐν κόσμῳ κηρύξα- Dio apparso nel mondo, splendido al
ντες, Λόγον Θεοῦ, πόδας ὡραιώθητε di sopra di tutti i figli dei mortali, i vo-
ἀγαθούς, ὡς εὐαγγελιζόμενοι, stri piedi buoni sono divenuti belli,
Πάνσοφοι εἰρήνην τε καὶ ζωήν· διὸ perché portavate il buon annuncio
ταραττομένην, πάθεσι τὴν ψυχήν della pace e della vita, o sapientissimi:
μου, ὑμῶν πρεσβείαις εἰρηνεύσατε. ottenete dunque pace, con la vostra in-
tercessione, alla mia anima sconvolta
dalle passioni.
Νεκρώσαντες τὰ μέλη τὰ ἐπὶ γῆς, Mortificate le membra che sono sulla
τὴν ζωὴν ὁλικῶς ἀνεδύσασθε, διὰ terra, voi avete interamente rivestito la
παθῶν, πάθος εἰκονίσαντες τὸ σε- vita, riproducendo con i vostri pati-
πτόν· διὸ θανατωθέντα με, βέλει τῆς menti la venerabile passione; date dun-
κακίας τοῦ πονηροῦ, ζωώσατε φαρ- que vita, con i farmaci di una sincera
μάκοις, γνησίας μετανοίας, θεο- penitenza, a me messo a morte dal
μακάριστοι Ἀπόστολοι. dardo della malvagità del maligno, o
apostoli beatissimi in Dio.
Theotokíon.
Νοσοῦσαν τὴν ψυχήν μου πάθει Tu che hai partorito il Dio piú che
δεινῷ, ἡ Τεκοῦσα Θεὸν ὑπεράγαθον, buono, guarisci, nella tua compassione,
ὡς συμπαθής, ἴασαι καὶ λύτρωσαι la mia anima malata di tremenda pas-
τῶν ἀεί, κολαφιζόντων Ἄχραντε, καὶ sione, e liberami, o immacolata, dai ne-
ἐπεμβαινόντων μοι δυσμενῶν, mici che sempre mi schiaffeggiano e mi
σῳζόμενός σε ὅπως, προθύμως με- assalgono, cosicché, ottenendo sal-
γαλύνω, τὴν μεγαλύνασαν τὸ γένος vezza, io magnifichi con ardore te, che
ἡμῶν. hai magnificato la nostra stirpe.
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦ- Realmente Madre di Dio ti confes-
234
Tono IV pl. Giovedì — Orthros
μεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε siamo, noi, grazie a te salvati, o Vergine
Ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτοις χορείαις, σὲ pura, e insieme ai cori degli incorporei
μεγαλύνοντες. ti magnifichiamo.
Tropari.
Ὡς ῥύστης τῶν ἐν θλίψει, σὲ λιτα- Come liberatore di quelli che nella
νευόντων, ῥῦσαί με πάσης κακίας tribolazione ti invocano, liberami, o Ni-
Νικόλαε, τῶν ὀρωμένων Παμμάκαρ, cola, da ogni malizia dei nemici visibili
καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. e invisibili, o beatissimo.
Συνὼν ταῖς οὐρανίαις, νῦν χορο- Ora che sei tra i cori celesti, o santis-
στασίαις, παναγιώτατε Πάτερ Νικό- simo padre Nicola, supplica il buono di
λαε, τὸν Ἀγαθὸν ἐκδυσώπει, τοῦ ἐλε- avere pietà di noi.
ῆσαι ἡμᾶς.
Ἡ κρίσις ἐπὶ θύραις, πρόσεχε ψυχή Il giudizio è alle porte: fai attenzione,
μου, καὶ τῷ Κριτῇ καὶ Θεῷ ἀναβόη- anima mia, e grida al Giudice e Dio: Per
σον· ταῖς Νικολάου πρεσβείαις, l’intercessione di Nicola, salvami, Si-
Κύριε σῶσόν με. gnore.
Theotokíon.
Φωτὸς οὖσα δοχεῖον, φώτισον Tu che sei ricettacolo della luce, illu-
Παρθένε, τὴν σκοτισθεῖσαν ψυχήν mina, o Vergine, la mia anima ottene-
μου, τοῖς πάθεσιν, ὅπως ἐν πίστει καὶ brata dalle passioni, affinché con fede e
πόθῳ, ἀεὶ δοξάζω σε. amore, sempre io ti glorifichi.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Signore, anche comparendo.
Κύριε, σὲ εἰλικρινῶς ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ Signore, poiché ti hanno sincera-
Ἀπόστολοι ποθήσαντες, σκύβαλα mente amato in terra, gli apostoli
ἡγήσαντο πάντα, ἵνα σε μόνον κερ- hanno considerato tutto spazzatura,
δήσωσι, καὶ ὑπὲρ σοῦ αἰκισμοῖς, τὰ per guadagnare te solo, e per te hanno
σώματα παρέδωκαν· διὰ τοῦτο δοξα- dato i loro corpi ai tormenti; glorificàti
σθέντες, πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυ- dunque per questo, intercedono per le
χῶν ἡμῶν. anime nostre.
Κύριε, σὺ τῶν Ἀποστόλων τὴν Signore, tu hai esaltato sulla terra la
μνήμην, ἐπὶ τῆς γῆς ἐμεγάλυνας· memoria dei tuoi apostoli: convenuti
πάντες γὰρ ὁμοῦ συνελθόντες, ἐν infatti tutti insieme, in essa noi ti glori-
αὐτῇ δοξολογοῦμέν σε, ὅτι παρέχεις fichiamo, perché tramite loro tu elargi-
ἡμῖν, δι' αὐτῶν τὰ ἰάματα, καὶ τῷ sci a noi le guarigioni e al mondo la
235
Tono IV pl. Giovedì — Sera
κόσμῳ τὴν εἰρήνην, εὐχαῖς αὐτῶν καὶ pace, per le loro preghiere, e la grande
τὸ μέγα ἔλεος. misericordia.
Martyrikón.
Τὸν θώρακα τῆς πίστεως, ἐνδυσά- Indossata bellamente la corazza
μενοι καλῶς, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυ- della fede, e armandovi del segno della
ροῦ, καθοπλίσαντες ἑαυτούς, Στρα- croce, vi siete mostrati vigorosi guer-
τιῶται εὐσθενεῖς ἀνεδείχθητε, τοῖς rieri, avete coraggiosamente resistito ai
τυράννοις ἀνδρείως ἀντικατέστητε, tiranni, e avete calpestato al suolo l’in-
καὶ διαβόλου τὴν πλάνην κατη- ganno del diavolo; vincitori, avete otte-
δαφίσατε, νικηταὶ γενόμενοι, τῶν nuto le corone: intercedete sempre per
στεφάνων ἠξιώθητε, πρεσβεύσατε noi, a salvezza delle anime nostre.
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις Accogli, Sovrana, le preghiere dei
τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, tuoi servi, e liberaci da ogni angustia e
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. tribolazione.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Παρθένε ἄχραντε, σῶσον ἡμᾶς O Vergine immacolata, salvaci con la
ταῖς πρεσβείαις σου, κινοῦσα σπλάγ- tua intercessione, suscitando viscere
χνα μητρικά, τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ materne al Figlio tuo e Dio nostro.
ἡμῶν.

Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono pl. 4. Il tuo angelo, Signore.
Λαὸς ὁ ἀνομώτατος, μέσον κατέ- Il popolo iniquissimo ha condannato
κρινεν ἀνόμων, Ἰησοῦ μου σταυρω- te, Signore e Creatore di tutto il mondo,
θῆναί σε, τὸν Κύριον καὶ κτίστην τοῦ ad essere crocifisso in mezzo a iniqui, o
παντὸς κόσμου, καὶ ὁρῶσα τὸ τόλ- mio Gesú; vedendo tale ardire, la terra
μημα, ἡ γῆ ἐσείετο ἅπασα, πάντων si scuoteva tutta, manifestandoti, o So-
ποιητήν σε, δεικνύουσα Δέσποτα. vrano, come Creatore dell’universo.
Νόμου κατάρας ἅπαντες, λυ- Tutti veniamo riscattati dalla male-
τρούμεθα καὶ ἐγκλημάτων· ὁ γὰρ dizione della Legge e dalle accuse, per-

236
Tono IV pl. Giovedì — Sera
νόμου πέλων Κύριος, ἀνυψώθη ἐν τῷ ché il Signore della Legge è stato innal-
Σταυρῷ τῷ τιμίῳ, εὐλογίαν πηγάζων zato sulla croce preziosa, facendo sgor-
ἀνελλιπῆ, καὶ χάριν καὶ ἔλεος, ἡμῖν gare benedizione perenne e grazia e
τοῖς ὑμνοῦσιν αὐτοῦ, τὰ θεῖα πα- misericordia, per noi che cantiamo i
θήματα. suoi divini patimenti.
Un altro stichirón, della Madre di Dio.
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Χαῖρε Θεοτόκε Δέσποινα, χαῖρε τὸ Gioisci, Sovrana, Madre di Dio; gioi-
σκῆπτρον Δαυΐδ· χαῖρε πύλη οὐράνιε· sci, scettro di Davide; gioisci, porta ce-
χαῖρε βάτε ἄφλεκτε· χαῖρε ὄρος κα- leste; gioisci, roveto incombusto; gioi-
τάσκιον· χαῖρε λυχνία· χαῖρε Πανά- sci, monte adombrato; gioisci, candela-
χραντε· χαῖρε ἡ στάμνος· χαῖρε πα- bro; gioisci, tutta pura; gioisci, urna;
λάτιον· χαῖρε πανάμωμε, Μήτηρ τοῦ gioisci, reggia; gioisci, Madre del no-
Θεοῦ ἡμῶν· χαῖρε λαβίς· χαῖρε θεία stro Dio tutta immacolata; giosci, molle
τράπεζα· χαῖρε τοῦ κόσμου ἐλπίς. per la brace, gioisci, mensa divina; gioi-
sci, speranza del mondo.
Apósticha stavrósima.
Ὑψώθης ἐν Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Θεός, Sei stato innalzato sulla croce, o Cri-
καὶ ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, sto Dio, e hai salvato il genere umano:
δοξάζομέν σου τὰ παθήματα. noi diamo gloria ai tuoi patimenti.
Ἐπάγης ἐν Σταυρῷ Χριστὲ ὁ Θεός, Sei stato confitto in croce, o Cristo
καὶ ἤνοιξας Παραδείσου τὰς πύλας, Dio, e hai aperto le porte del paradiso:
δοξάζομέν σε Λυτρωτὰ ἡμῶν. noi ti glorifichiamo, Redentore nostro.
Martyrikón.
Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον Martiri del Signore, ogni luogo voi
ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα- santificate e ogni male curate: interce-
πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ- dete ora, vi preghiamo, perché siano
σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς strappate le anime nostre ai lacci del
ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. nemico.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε I tuoi martiri, Signore.
Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, καὶ θα- Vedendoti crocifisso e messo a
νατούμενον ἡ Θεοτόκος· Οἴμοι! morte, la Madre di Dio gridava:

237
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
ἐκραύγαζε, πῶς τὰς ὀδύνας φέρεις, Ahimè, come dunque sopporti questi
γλυκύτατε Υἱὲ; βάλλει τὴν καρδίαν dolori, Figlio dolcissimo? Colpisce il
μου ἡ λόγχη σου, φλέγει δὲ τὰ mio cuore la tua lancia, fa ardere le mie
σπλάγχνα μου τὸ πάθος σου, ὅμως viscere la tua passione; ma io ti canto,
ὑμνολογῶ σε· θέλων γὰρ ταῦτα perché volontariamente tu soffri que-
πάσχεις, σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. sto per salvare l’uomo.
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.
Τὸν ἀμνὸν καὶ ποιμένα, καὶ Σω- Vedendo sulla croce l’agnello e pa-
τῆρα τοῦ κόσμου, ἐν τῷ Σταυρῶ θεω- store, e Salvatore del mondo, la Madre
ροῦσα, ἡ Τεκοῦσα, ἔλεγε δακρύουσα· tra le lacrime diceva: Esulta il mondo,
ὁ μὲν κόσμος ἀγάλλεται, δεχόμενος perché riceve la redenzione, ma ardono
τὴν λύτρωσιν, τὰ δὲ σπλάγχνα μου le mie viscere, vedendo la crocifissione
φλέγονται, ὁρώσης σου τὴν σταύρω- che tu per tutti subisci, o mio Figlio e
σιν, ἣν ὑπὲρ πάντων ὑπομένεις, ὁ Dio.
Υἱὸς καὶ Θεός μου.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrós ima.
Βλέπων ὁ Λῃστής, τὸν ἀρχηγὸν Vedendo pendere dalla croce l’au-
τῆς ζωῆς, ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον, tore della vita, il ladrone diceva: Se non
ἔλεγεν· Εἰ μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκω- fosse Dio incarnato costui che con noi è
θείς, ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς, οὐκ ἂν ὁ crocifisso, il sole non avrebbe nascosto
ἥλιος, τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν, i suoi raggi né la terra, scuotendosi,
οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαίνετο, ἀλλ' avrebbe sussultato. Tu dunque che
ὁ πάντων ἀνεχόμενος· Μνήσθητί tutto sopporti, ricordati di me, Signore,
μου Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. nel tuo regno.
Ἐν μέσῳ δύο Λῃστῶν, ζυγὸς δικαι- In mezzo a due ladroni, si rivelò bi-
οσύνης εὑρέθη ὁ Σταυρός σου, τῷ τοῦ lancia di giustizia la tua croce: l’uno,
μὲν καταγομένου εἰς ᾅδην, βάρει τῆς dal peso della bestemmia, fu trascinato
βλασφημίας, τοῦ δὲ κουφιζομένου nell’ade; l’altro fu invece sollevato
πταισμάτων, πρός γνῶσιν θεο- dalle colpe, e giunse alla scienza della
λογίας, Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι. teologia. O Cristo Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

238
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
Stavrotheotokíon. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Τὸν ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν, σωμα- Vedendo pendere dal legno fra due
τωθέντα, καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν ἐκ σοῦ, malfattori colui che dal tuo sangue
σεμνὴ τεχθέντα, ἐπὶ ξύλου κρεμάμε- puro ha ricevuto un corpo, e che oltre
νον, μέσον τῶν κακούργων, ὁρῶσα, ogni pensiero, da te, o venerabile, è
τὰ σπλάγχνα ἤλγεις, καὶ μητρικῶς stato partorito, tu soffrivi nelle tue vi-
θρηνοῦσα, ἐβόας· Οἴμοι! Τέκνον scere, e maternamente gemendo, gri-
ἐμόν, τίς ἡ θεία καὶ ἄφατος, οἰκο- davi: Ahimè, Figlio mio, che è mai que-
νομία σου δι' ἧς, ἐζώωσας τὸ πλάσμα sta tua divina e ineffabile economia,
σου! Ἀνυμνῶ σου τὸ εὔσπλαγχνον. con cui hai dato vita alla creatura da te
plasmata? Io celebro la tua amorosa
compassione.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον
Ineffabilmente concepita in grembo.
Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, ὡς ἀγαθός, Tu che nella tua bontà ti sei sottopo-
τοῦ Ἀδὰμ τὴν πτωχείαν, ἀναλαβών, sto alla croce, assumendo la povertà di
μόνε Ὑπεράγαθε, ἀναμάρτητε Adamo, o solo piú che buono, Signore
Κύριε, τοῦ θανάτου εὔσπλαγχνε, τὸ senza peccato, hai distrutto, o compas-
κράτος κατέλυσας, καὶ τῷ πάθει σου sionevole, il potere della morte, e con la
Δέσποτα, τὸν κόσμον διέσωσας· ὅθεν tua passione, o Sovrano, hai salvato il
Ζωοδότα, τὴν πεσοῦσαν ψυχήν μου, mondo; abbi dunque compassione, te
οἰκτείρησον δέομαι, ὅταν κρίνῃς τὰ ne prego, o datore di vita, della mia
ἔργα μου, Δικαιοκρῖτα φιλάνθρωπε, anima caduta, quando giudicherai le
καὶ δός μοι πανοικτίρμον ὁ Θεός, τῶν mie opere, giusto Giudice amico degli
πταισμάτων ἄφεσιν ὡς εὔσπλαγ- uomini; e donami la remissione delle
χνος, ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀναμάρτη- colpe, nella tua amorosa compassione,
τος. tu che sei pieno di pietà, o Dio: perché
tu solo sei senza peccato.
Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδέμ, ξύλον θάνατον In mezzo all’Eden un albero fece fio-
ἤνθησεν, ἐν μέσῳ δὲ τῆς γῆς, ξύλον rire la morte; in mezzo alla terra, un al-
ζωὴν ἐβλάστησε· γευσάμενοι γὰρ bero fece germogliare la vita; per aver
τοῦ πρώτου, ἄφθαρτοι ὄντες, φθαρ- gustato del primo, da incorruttibili,
τοὶ γεγόναμεν, σχόντες δὲ τοῦ δευ- siamo divenuti corruttibili, ma, giunti
τέρου, τῆς ἀφθαρσίας κατετρυφήσα- in possesso del secondo, abbiamo go-
239
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
μεν· ἐν τῷ Σταυρῷ γὰρ ἔσωσε Χρι- duto dell’incorruttibilità: con la croce
στός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. infatti Cristo ha salvato il genere
umano.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Ἐκ τῶν αἱμάτων τῶν ἐμῶν, βροτὸς Col mio sangue sei divenuto mor-
γεγέννησαι, ἐκ τῶν αἱμάτων δὲ τῶν tale, col tuo sangue hai deificato i mor-
σῶν, βροτοὺς ἐθέωσας, τοὺς βρώσει tali; sei sceso nella tua bontà immensa
δὲ φθαρέντας, ζητῶν κατῆλθες, ὡς a cercare quelli che si erano corrotti per
ὑπεράγαθος, ἐβόα πάλαι ἡ ἄμε- un cibo; cosí gridava un tempo l’irre-
μπτος, ἐν κλαυθμῷ, Χριστὸν θρη- prensibile nel pianto facendo lamento
νοῦσα κρεμάμενον, ἐν Σταυρῷ, ὃν sul Cristo che pendeva dalla croce; e
ὁρῶσα νεκρούμενον, δακρύων ἔρρει vedendolo morire, faceva scorrere tor-
κρουνούς, τὰς ὄψεις καταξαίνουσα, renti di lacrime, lacerandosi il volto e
καὶ αὐτὸν μεγαλύνουσα. magnificando lui.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Θεώσεως ψευσθείς, ὁ Γενάρχης Avendo fallito circa la speranza della
ἐλπίδος, φθορᾶς τοῖς ἐξ αὐτοῦ, πᾶσιν deificazione, il capo della nostra stirpe
αἴτιος ὤφθη. Σὺ δέ διὰ Σταυροῦ σου, è apparso causa di corruzione per tutti
ζωὴν πηγάζεις ὡς Ὑπεράγαθος· quelli che provengono da lui; ma tu,
θέλων καὶ γὰρ ἐπάγης, ἵνα τὸ con la tua croce, fai scaturire la vita,
πρῶτον λύσῃς κατάκριμα· διὸ perché sei piú che buono: volontaria-
ὑμνοῦμέν σου Χριστέ, τὸ πάθος τὸ mente vi sei stato confitto per annul-
ἑκούσιον. lare la maledizione di prima; per que-
sto noi celebriamo, o Cristo, la tua vo-
lontaria passione.
Martyrikón.
Φωτὶ οὐρανίῳ καταλάμπεται, σή- Di luce celeste risplende oggi questo
μερον αὕτη ἡ σκηνή· ἐν αὐτῇ γὰρ tempio: in esso infatti esultano le
στρατιαὶ Ἀγγέλων ἀγάλλονται, σὺν schiere degli angeli, e con loro si allie-
αὐταῖς καὶ Μαρτύρων χοροὶ εὐφραί- tano i cori dei giusti, nella memoria dei
νονται, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλο- vittoriosi. Per le loro suppliche, manda
φόρων. Αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσι, al tuo mondo la pace, o Cristo, e la
κατάπεμψον τῷ κόσμῳ σου, τὴν grande misericordia.
240
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
εἰρήνην Χριστέ, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.
Ὢ θαύματος καινοῦ! ὢ φρικτοῦ O meraviglia nuova, o tremendo mi-
Μυστηρίου! ἐβόα ἡ Ἀμνάς, τὸν Υἱὸν stero! gridava l’agnella, vedendo il Fi-
καθορῶσα, ξύλῳ Σταυροῦ παγέντα. glio confitto al legno della croce. Per-
Τί τοῦτο Λόγε Θεοῦ ἀθάνατε; πῶς νε-ché questo, Verbo di Dio immortale?
κρὸς ὁρᾶσαι, καὶ γῆν σαλεύεις ὡς πα-
Come dunque ti mostri morto, e scuoti
ντοδύναμος; ἀλλὰ ὑμνῶ σου τὴν φρι- la terra nella tua onnipotenza? Ma io
κτήν, καὶ θείαν συγκατάβασιν. canto la tua tremenda e divina condi-
scendenza.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου, τῷ γένει La morte, sopravvenuta alla nostra
προσγενόμενος θάνατος, διὰ Σταυ- stirpe per il frutto dell’albero, è oggi di-
ροῦ κατήργηται σήμερον· τῆς γὰρ strutta dalla croce, perché la maledi-
Προμήτορος ἡ παγγενὴς κατάρα δια- zione che nella progenitrice colpiva
λέλυται, τῷ βλαστῷ τῆς ἁγνῆς Θεο- tutta la stirpe, è annullata grazie alla
μήτορος, ἢν πᾶσαι αἱ Δυνάμεις, τῶν prole della pura Madre di Dio: lei ma-
οὐρανῶν μεγαλύνουσι. gnificano tutte le potenze dei cieli.
Tropari.
Ἱερωτάτως σε ὑψοῦντες, Οἰκτίρ- Esaltandoti in tutta santità, o com-
μον προσκυνοῦμέν σου, λόγχην τε passionevole, noi veneriamo la tua lan-
καὶ τὸν Σταυρόν, τὸν σπόγγον, τὸν cia, la croce, la spugna e la canna, e i
κάλαμον, καὶ τοὺς χερσὶ παγέντας santi chiodi confitti alle mani e ai piedi,
καὶ ποσίν, ἁγίους ἥλους Δέσποτα, δι' o Sovrano: per queste cose abbiamo
ὧν εὕρομεν τελείαν ἄφεσιν, καὶ τῆς trovato perfetta remissione e siamo
ἐν Παραδείσῳ, διαγωγῆς ἠξιώθημεν. stati resi degni della vita nel paradiso.
Ὢ πῶς ἀδίκως κατεκρίθης, Come dunque sei stato ingiusta-
παγῆναι δικαιότατε, μόνε πάντων mente condannato a essere crocifisso al
βασιλεῦ, ἐν ξύλῳ σταυρούμενος, τοῦ legno, o giustissimo, o solo Re di tutti?
δικαιῶσαι πάντας ἐκζητῶν, τοὺς Tu che vuoi giustificare tutti quelli che,
πίστει τὰ παθήματα, τὰ ἑκούσια καὶ con fede, senza sosta glorificano i tuoi
τὴν οἰκονομίαν σου, δοξάζοντας patimenti volontari e la tua economia,
ἀπαύστως, καὶ σὲ ἀεὶ μεγαλύνοντας. e sempre ti magnificano.
241
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
Martyriká.
Σῶμα προδόντες ταῖς βασάνοις, Consegnando di buon animo il loro
προθύμως οἱ Πανεύφημοι, ἤνεγκαν corpo ai tormenti, i martiri degni di
τοὺς αἰκισμούς, τὸν βίαιον θάνατον, ogni lode hanno sopportato le torture,
τὰς ἐκτομὰς μελῶν, τοὺς σπαραγ- la morte violenta, la recisione delle
μούς, καὶ πᾶσαν ἄλλην βάσανον, τῷ membra, le lacerazioni, e ogni altro tor-
πρὸς Κύριον φίλτρῳ πυρούμενοι· διὸ mento, ardenti di amore per il Signore:
στεφανηφόροι, ἐν οὐρανοῖς πολι- per questo, col capo incoronato, sono
τεύονται. cittadini dei cieli.
Ἡ Ἀποστόλων καὶ Μαρτύρων, Dolcezza degli apostoli e dei martiri,
γλυκύτης ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν, πάντων per le loro preghiere, esaudisci, nella
ἡμῶν τὰς εὐχάς, ὡς εὔσπλαγχνος tua amorosa compassione, le preghiere
πλήρωσον, ἁμαρτημάτων λύσιν τῶν di noi tutti, elargendo il perdono dei
πολλῶν, παρέχων καὶ ταπείνωσιν, tanti peccati e l’umiltà che si appropria
τὴν τῆς σῆς Βασιλείας οἰκείωσιν, Χρι- il tuo regno, o Cristo, Dio dell’uni-
στὲ Θεὲ τῶν ὅλων, ὁ δι' ἡμᾶς ὀφθεὶς verso, che per noi sei apparso come
ἄνθρωπος. uomo.
Stavrotheotokíon.
Φωτοειδὴς παστὰς ὠράθης, Παρ- Sei apparsa, o Vergine, talamo lumi-
θένε τοῦ οἰκήσαντος, σοῦ τὴν ἄφθο- noso di colui che ha abitato il tuo
ρον νηδύν, καὶ πάθος μακάριον, κα- grembo incorrotto e volontariamente
θυπομείναντος ἐθελοντί, καὶ πᾶσι ha subíto la beata passione e a tutti ha
τὴν ἀπάθειαν, παρασχόντος δι' ἄφα- elargito l’impassibilità, per ineffabile
τον ἔλεος, ὃν πίστει προσκυνοῦντες, misericordia: adorando lui con fede, te
σὲ εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. piamente magnifichiamo.
Canone della Madre di Dio. Ode 9. Irmós.
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καὶ Per questo sbigottisce il cielo, e sono
τῆς γῆς κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι colti da stupore i confini della terra:
Θεός, ὤφθη τοῖς ἀνθρώποις σωμα- perché Dio è apparso corporalmente
τικῶς, καὶ ἡ γαστήρ σου γέγονεν, agli uomini, e il tuo grembo è divenuto
εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν· διό σε piú ampio dei cieli: te dunque magnifi-
Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, cano, Madre di Dio, le schiere degli an-
ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. geli e degli uomini.

242
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
Tropari.
Νικῶσαν τὰς αἱρέσεις νεανικῶς, Rendi la sacra Chiesa vigorosa vinci-
τὴν σεπτὴν Ἐκκλησίαν, ἀνάδειξον, trice delle eresie, lei che il Cristo tuo Fi-
ἣν ὁ Χριστός, αἵματι τιμίῳ τῷ ἑαυτοῦ, glio, o piena di grazia, si è acquistato
ὡς ἀγαθὸς ἐκτήσατο, Κεχαριτωμένη col suo sangue prezioso, nella sua
ὁ σὸς Υἱός, καὶ σῶσον ἐκ κινδύνων, bontà; e salvaci, Sovrana, dai pericoli e
καὶ τῆς ἐπικρατείας, τῆς κατεχούσης dalla dominazione che ci opprime.
ἡμᾶς Δέσποινα.
Ῥιφθέντας οὐρανίου διαγωγῆς, καὶ Strappàti alla vita del cielo, caduti
πεσόντας ἀθλίως εἰς θάνατον, πάλιν miseramente nella morte, di nuovo ci
ἡμᾶς, Μήτηρ γενομένη τοῦ Λυτρω- hai richiamati, tu che sei divenuta Ma-
τοῦ, ἀνεκαλέσω Πάναγνε, καὶ πρὸς dre del Redentore, o tutta pura, e ci hai
τὴν ἀρχαίαν πάλιν δραμεῖν, ἠξίωσας fatti degni di correre di nuovo verso
πατρίδα· διό σε Θεοτόκε, ἀκατα- l’antica patria: per questo, Madre di
παύστως μεγαλύνομεν. Dio, incessantemente ti magnifi-
chiamo.
Ῥαδίως Θεοτόκε διαπερᾶν, τὸν τοῦ Concedimi, Madre di Dio, di attra-
βίου παράσχου μοι κλύδωνα, τῶν versare agevolmente i flutti delle tenta-
πειρασμῶν, τὰς ἐπαναστάσεις καὶ zioni della vita, sedando, nella tua
τῶν παθῶν, ὡς ἀγαθὴ πραΰνουσα, bontà, l’insorgere delle passioni, e diri-
καὶ καθοδηγοῦσα πρὸς ἀρετῆς, οὐρά- gendomi verso il celeste cammino della
νιον πορείαν, ὅπως ὡς εὐεργέτιν, virtú, affinché, come benefattrice, in-
ἀκαταπαύστως μεγαλύνω σε. cessantemente io ti magnifichi.
Σωτῆρα ὡς τεκοῦσα καὶ Λυτρωτήν, Tu che hai generato il Salvatore e Re-
σωτηρίας με Κόρη, ἀξίωσον, ἐπιτυ- dentore, o Vergine, fammi degno di ot-
χεῖν, Πάναγνε πταισμάτων μου τὰς tenere salvezza, o tutta pura, scio-
σειράς, ταῖς σαῖς πρεσβείαις λύουσα· gliendo, con la tua intercessione, le ca-
πάντα γὰρ ὡς θέλεις σὺ κατορθοῖς, tene delle mie colpe: tutto tu conduci a
ὡς φέρουσα ἐν κόλποις, τὸν πάντων buon termine come vuoi, perché porti
Βασιλέα, τὸν ἀγαθότητι ἀσύγκριτον. in grembo il Re dell’universo, incom-
parabile nella bontà.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Τοῦ Μωσέως ἡ ῥάβδος, τὸν τίμιον Il bastone di Mosè prefigurava la tua
Σταυρόν σου, προετύπου Σωτὴρ croce preziosa, Salvatore nostro: con
ἡμῶν· ἐν αὐτῷ γὰρ σῴζεις, ὡς ἐκ βυ- essa infatti tu salvi il tuo popolo come
θοῦ θαλάσσης, τὸν λαόν σου Φιλάν- dall’abisso del mare, o amico degli uo-
243
Tono IV pl. Venerdì — Orthros
θρωπε. mini.
Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισός ποτε, τὸ ξύ- Il paradiso dell’Eden fece germo-
λον τῆς γνώσεως, ἀνεβλάστησεν ἐν gliare un tempo l’albero della cono-
μέσῳ τῶν φυτῶν, ἡ Ἐκκλησία σου scenza in mezzo alle piante; la tua
Χριστέ, τὸν Σταυρόν σου ἐξήνθησε, Chiesa, o Cristo, ha fatto fiorire la tua
τὸν πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, croce, che fa sgorgare per il mondo la
ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε, βρώσει φα- vita. Ma il primo albero diede la morte,
γόντα τὸν Ἀδάμ, τὸ δὲ ἐζωοποίησε, con il suo frutto, ad Adamo che se ne
πίστει σωθέντα τὸν Λῃστήν, οὗ τῆς cibò; l’altro invece ha dato la vita, per
ἀφέσεως, κοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδει- la fede, al ladrone salvato: rendici par-
ξον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τῷ πάθει σου tecipi, o Cristo Dio, del perdono da lui
λύσας, τὴν καθ' ἡμῶν μανίαν τοῦ ottenuto, tu che con la tua passione hai
ἐχθροῦ, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς, τῆς βασι- posto fine alla furia del nemico contro
λείας σου Κύριε. di noi, e facci degni del tuo celeste re-
gno.
Martyrikón.
Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερου- Come vi chiameremo, santi? Cheru-
βίμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χριστός. bini, perché in voi ha riposato Cristo;
Σεραφίμ; ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε serafini, perché senza sosta lo glorifi-
αὐτόν. Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶμα ἀπε- cate; angeli, perché avete abbandonato
στράφητε. Δυνάμεις; ἐνεργεῖτε ἐν il corpo; potenze, perché operate con i
τοῖς θαύμασι. Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνό- prodigi. Molti sono i vostri nomi, e piú
ματα, καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα, ancora i vostri carismi. Intercedete per
πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυ- la salvezza delle anime nostre.
χὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario pro-
digio!
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυ- O straordinario prodigio! O tre-
στηρίου φρικτοῦ! ὁ τῇ φύσει ἀθάνα- mendo mistero! Come mai è appeso al
τος, πῶς ἐν ξύλῳ κρέμαται; πῶς legno colui che per natura è immor-
θανάτου νῦν γεύεται; πῶς κατα- tale? Come gusta ora la morte? Come è
κρίνεται ὁ ἀνεύθυνος; Κρῦψον τὸ condannato l’innocente? Nascondi la
φῶς σου, καὶ φρῖξον ἥλιε, βλέπων τὸ tua luce e trema, o sole, vedendo tale
τόλμημα, ἡ Παρθένος ἔλεγεν ἐν στε- ardire; cosí diceva la Vergine tra i ge-

244
Tono IV pl. Venerdì — Sera
ναγμοῖς βλέπουσα σταυρούμενον, miti, vedendo crocifisso il Cristo, che
Χριστὸν ὃν ἔτεκε. aveva partorito.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου Ἄχρα- Il frutto del tuo grembo, o immaco-
ντε, τῶν Προφητῶν ὑπάρχει, καὶ τοῦ lata, è il compimento dei profeti e della
νόμου τὸ πλήρωμα· διό σε Θεοτόκον, Legge; glorificandoti dunque con co-
ἐν ἐπιγνώσει δοξάζοντες, εὐσεβῶς noscenza come Madre di Dio, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, Stichirá martyriká. Tono pl. 4.
Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον Martiri del Signore, ogni luogo voi
ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα- santificate e ogni male curate: interce-
πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ- dete ora, vi preghiamo, perché siano
σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς strappate le anime nostre ai lacci del
ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. nemico.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐπιλαθό- I tuoi martiri, Signore, dimentichi
μενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, καταφρονήσα- delle cose di questa vita, disprezzati
ντες καὶ τῶν βασάνων, διὰ τὴν μέλ- anche i tormenti per amore della vita
λουσαν ζωήν, ταύτης κληρονόμοι futura, di essa sono divenuti eredi: per-
ἀνεδείχθησαν· ὅθεν καὶ Ἀγγέλοις ciò esultano insieme con gli angeli. Per
συναγάλλονται. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, le loro suppliche, dona al tuo popolo la
δώρησαι τῷ λαῷ σου τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Stichirón prosómion katanyktikón.
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Δένδρῳ ἀκάρπῳ ὡμοίωμαι, σχῆμα Sono simile a un albero sterile, porto
ὡς φύλλα κενά, περικείμενος ἅγιον, il santo abito come vuoto fogliame, e
καὶ πτοοῦμαι Δέσποτα, μὴ ἐκκόψας temo, Sovrano, che tu davvero mi re-
ἐκπέμψῃς με, εἰς πῦρ τὸ ἄσβεστον cida e mi mandi al fuoco eterno e ine-
καὶ αἰώνιον· ἀλλὰ παράσχου, ἐπι- stinguibile: concedimi dunque un’op-
στροφῆς μοι καιρόν, ὅπως ἐνέγκω portunità di conversione, affinché io ti
σοι, ἐναρέτων πράξεων, καρπὸν porti il buon frutto di azioni virtuose e
καλόν, καὶ ἀξιωθήσωμαι τῆς βασι- sia fatto degno del tuo regno.
λείας σου.

245
Tono IV pl. Venerdì — Sera
Apósticha. Martyrikón.
Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον Martiri del Signore, ogni luogo voi
ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα- santificate e ogni male curate: interce-
πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ- dete ora, vi preghiamo, perché siano
σθῆναι ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, strappate le anime nostre ai lacci del
τὰς ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. nemico.
Nekrósima.
Θρηνῷ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννο- Gemo e mi lamento quando penso
ήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τά- alla morte e vedo giacere nella tomba,
φοις κειμένην, τὴν κατ' εἰκόνα Θεοῦ, informe, senza gloria, senza splendore,
πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορ- la bellezza a immagine di Dio plasmata
φον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος, ὢ τοῦ per noi. O stupore! Perché questo mi-
θαύματος! τί τὸ περὶ ἡμᾶς, τοῦτο stero che ci riguarda? Come dunque
γέγονε μυστήριον, πῶς παρεδόθη- siamo stati consegnati alla corruzione?
μεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθημεν Come siamo stati insieme aggiogati
τῷ θανάτῳ; ὄντως Θεοῦ προστάξει, alla morte? Realmente, come sta scritto,
ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχοντος τοῖς per disposizione di Dio, che concede ai
μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν. defunti il riposo.
Ὁ θάνατός σου Κύριε, ἀθανασίας La tua morte, Signore, è divenuta per
γέγονε πρόξενος· εἰ μὴ γὰρ ἐν μνή- noi causa di immortalità: poiché se tu
ματι κατετέθης, οὐκ ἂν ὁ Παράδεισος non fossi stato deposto in un sepolcro,
ἠνέῳκτο· διὸ τοὺς μεταστάντας il paradiso non si sarebbe aperto; dona
ἀνάπαυσον, ὡς Φιλάνθρωπος. dunque riposo ai defunti, nel tuo
amore per gli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁγνὴ Παρθένε, τοῦ Λόγου πύλη, Vergine pura, porta del Verbo, Ma-
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μήτηρ, ἱκέτευε σω- dre del nostro Dio, supplica per la no-
θῆναι ἡμᾶς. stra salvezza.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono pl. 4.
Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, Tu che per noi sei nato dalla Vergine
καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ e ti sei sottoposto alla crocifissione, o
θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ buono, tu che con la morte hai spo-

246
Tono IV pl. Sabato — Orthros
ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς gliato la morte, e come Dio hai manife-
οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν stato la risurrezione, non trascurare co-
φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι loro che con la tua mano hai plasmato,
τὴν Τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρε- mostra, o misericordioso, il tuo amore
σβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σῶσον per gli uomini: accogli, mentre inter-
Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. cede per noi, la Madre di Dio che ti ha
partorito, e salva, o Salvatore nostro, il
popolo che non ha piú speranza.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká.
Φωστῆρες νοεροί, ἀνεδείχθητε Siete divenuti astri spirituali, o santi
ἅγιοι Μάρτυρες· τὴν γὰρ ἀχλὺν τῆς martiri; avete infatti dissipato con la
πλάνης, κατηργήσατε διὰ τῆς πίστε- fede la caligine dell’inganno, avete
ως, τὰς ψυχικὰς ὑμῶν λαμπάδας ἐ- fatto risplendere le lampade delle vo-
φαιδρύνατε, καὶ τῷ Νυμφίῳ μετὰ δό- stre anime e siete entrati gloriosamente
ξης συνεισήλθετε, εἰς τὸν οὐράνιον con lo sposo nel talamo celeste: suppli-
νυμφῶνα, καὶ νῦν ἱκετεύσατε, σω- cate ora, ve ne preghiamo, per la sal-
θῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. vezza delle anime nostre.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Δι' ἐγκρατείας τῶν παθῶν, τὰς πυ- I martiri di Cristo, ridotte in cenere
ριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμὰς con la continenza le forme e i moti bru-
καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρ- cianti delle passioni, hanno ricevuto la
τυρες, ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους grazia di allontanare le malattie dagli
ἀποδιώκειν τῶν ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες infermi e di compiere prodigi sia in vita
καὶ μετὰ τέλος θαυματουργεῖν, che dopo la morte: sí, è straordinario
ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι ὀστέα prodigio che ossa spoglie facciano sca-
γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. Δόξα τῷ turire guarigioni! Gloria al solo Dio
μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. Creatore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, Tu che per noi sei nato dalla Vergine
καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ, ὁ e ti sei sottoposto alla crocifissione, o
θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ buono, tu che con la morte hai spo-
ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς gliato la morte, e come Dio hai manife-
247
Tono IV pl. Sabato — Orthros
οὓς ἔπλασας τῇ χειρὶ σου, δεῖξον τὴν stato la risurrezione, non trascurare co-
φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι loro che con la tua mano hai plasmato,
τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρε- mostra, o misericordioso, il tuo amore
σβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σῶσον per gli uomini: accogli, mentre inter-
Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. cede per noi, la Madre di Dio che ti ha
partorito, e salva, o Salvatore nostro, il
popolo che non ha piú speranza.
Altri kathísmata dopo l’ámomos (s. 118)
e gli evloghitária. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.
Προφῆται, Μάρτυρες Χριστοῦ, καὶ Profeti, martiri di Cristo e pontefici,
Ἱεράρχαι, οἱ τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, voi che con pio sentire avete compiuto
εὐσεβοφρόνως, νομίμως τελέσαντες, secondo le regole la bella corsa e avete
καὶ ἀπειληφότες, στεφάνους ἀμα- ricevuto da Dio le corone che non ap-
ραντίνους παρὰ Θεοῦ, ἀπαύστως passiscono, supplicate incessante-
ἐκδυσωπεῖτε ὑπὲρ ἡμῶν, τὴν αὐτοῦ mente per noi la sua bontà, perché ci
ἀγαθότητα, ὅπως δωρήσηται ἡμῖν, doni la remissione delle colpe, come
πταισμάτων τὴν συγχώρησιν, ὡς Dio incline al perdono.
Θεὸς εὐδιάλλακτος.
Altri, nekrósima, stessa melodia.
Τοὺς μεταστάντας εὐσεβῶς, ἐκ Annovera, Sovrano, insieme ai giu-
τῶν προσκαίρων, ἐν ταῖς σκηναῖς sti, nelle tende degli eletti, quelli che se
τῶν ἐκλεκτῶν, μετὰ Δικαίων, συ- ne sono piamente andati dalle cose
ναρίθμησον Δέσποτα, τούτους ἀνα- temporali, e da’ loro riposo nei luoghi
παύων, ἐν τόποις ἑορταζόντων, καὶ di coloro che sono in festa e nel gaudio
ἐν τρυφῇ, ἀλήκτῳ τοῦ Παραδείσου, senza fine del paradiso, tu che sei
ὡς ἀγαθός, τὰ ἑκούσια πταίσματα, buono, perdonando le loro colpe vo-
καὶ τὰ ἀκούσια αὐτῶν, δι' ἄκραν ἀγα- lontarie e involontarie, per la tua
θότητα, συγχωρήσας φιλάνθρωπε. somma bontà, o amico degli uomini.
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως, Tu che, nel tuo amore per gli uomini,
πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ συμφέρον tutto disponi con profonda sapienza,
πᾶσιν ἀπονέμων μόνε Δημιουργέ, assegnando a ciascuno ciò che giova, o
ἀνάπαυσον Κύριε τὰς ψυχὰς τῶν solo Creatore, da’ riposo, Signore, alle
δούλων σου· ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα anime dei tuoi servi: poiché hanno ri-
ἀνέθεντο, τῷ Ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ posto speranza in te, che ci hai creati,
Θεῷ ἡμῶν. che ci hai plasmati, che sei il nostro

248
Tono IV pl. Sabato — Orthros
Dio.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα ἔχομεν, Baluardo e porto tu sei per noi, e me-
καὶ πρέσβυν εὐπρόσδεκτον, πρὸς ὃν diatrice accetta presso il Dio che hai
ἔτεκες Θεόν, Θεοτόκε ἀνύμφευτε, partorito, o Madre di Dio senza nozze,
τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία. salvezza dei fedeli.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον, Θεοῦ Μητέρα Con incessanti dossologie te magni-
τοῦ Ὑψίστου, σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν κυή- fichiamo, Madre ignara di nozze del
σασαν, διὰ λόγου τὸν ὄντως Θεόν, Dio altissimo che oltre ogni pensiero
τὴν ὑψηλοτέραν τῶν ἀχράντων Δυ- hai generato, mediante la parola, colui
νάμεων, ἀσιγήτοις δοξολογίαις με- che è veramente Dio: te che sei piú alta
γαλύνομεν. delle pure potenze celesti.
Tropari.
Ἵσταντο οἱ Μάρτυρες, πρὸ τῶν Stavano i martiri davanti ai tribunali
ἀδίκων κριτηρίων, πᾶσαν ἀδικίαν iniqui, condannando ogni iniquità con
χάριτι, τοῦ Χριστοῦ κατακρίνοντες, la grazia di Cristo, confutando quelli su
καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῶν κεκρατημένους cui avevano riportato vittoria e rice-
ἐλέγχοντες, καὶ στεφάνους, δικαι- vendo le corone della giustizia.
οσύνης κομιζόμενοι.
Ὤφθητε ὡς οἴακες, τῆς Ἐκκλησίας Vi siete mostrati come timoni, diri-
τὴν ὁλκάδα, πᾶσαν εὐσεβῶς ἰθύνα- gendo piamente tutta la nave della
ντες, εἰς λιμένα Θεοῦ ἐντολῶν, Chiesa al porto dei comandamenti di
πάντες Ἱεράρχαι καὶ Ποιμένες Dio, o voi tutti, beati pontefici e pastori:
μακάριοι· διὰ τοῦτο, ὡς κυβερνήτας noi dunque vi veneriamo come noc-
ὑμᾶς σέβομεν. chieri.
Στῖφος ἱκετεύει σε, τῶν Προφητῶν La folla dei profeti e dei santi ti sup-
καὶ τῶν Ὁσίων, σύλλογος Δικαίων plica, l’assemblea dei giusti che hanno
Κύριε, ἀθλησάντων λαμπρότητι, καὶ splendidamente lottato, Signore, e che
διαπρεψάντων ἐν ἀσκήσει φιλάν- si sono distinti nell’ascesi, ti scongiura,
θρωπε, δυσωπεῖ σε, τούς οἰκτιρμούς o amico degli uomini, di donarci le tue
σου ἡμῖν δώρησαι. compassioni.

249
Tono IV pl. Sabato — Orthros
Nekrósimon.
Ἧς κατηξιώθησαν, τιμῆς καὶ Dell’onore e della gloria eterna di cui
δόξης αἰωνίου, ἅπαντες Χριστοῦ οἱ sono stati fatti degni tutti i santi di Cri-
Ἅγιοι, τοὺς πιστῶς ἐκδημήσαντας, sto, rendi degni coloro che nella fede se
τοῦ ματαίου βίου, μετασχεῖν κατα- ne sono andati da questa vita vana, o
ξίωσον, Ἐλεῆμον, ταῖς ἱκεσίαις τῶν misericordioso, per le preghiere dei
Ἁγίων σου. tuoi santi.
Theotokíon.
Φέρουσα τὸ πλήρωμα, τῶν ἀγα- Tu che porti tra le braccia la pienezza
θῶν ἐν ταῖς ἀγκάλαις, πλήρωσον di ogni bene, da’ compimento, o tutta
ἡμῶν Πανάμωμε, τὰς ἐντεύξεις τῶν immacolata, alle suppliche dei tuoi
δούλων σου, καὶ τὰς πρὸς Θεὸν ἡμῶν servi, e dirigi il nostro cammino verso
πορείας, κατεύθυνον, ἐναρέτως, Dio, dandoci forza per una vita vir-
ἐνδυναμοῦσα πολιτεύεσθαι. tuosa.
Canone per i defunti. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή, τὴν ἀπόρρητον Freme ogni orecchio, all’annuncio
Θεοῦ συγκατάβασιν, ὅπως ὁ Ὕψι- dell’ineffabile abbassamento di Dio:
στος, ἑκὼν κατῆλθεν μέχρι καὶ σώ- come l’Altissimo volontariamente sia
ματος, Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, γε- disceso sino a un corpo, divenendo
νόμενος ἄνθρωπος· διὸ τὴν ἄχρα- uomo da grembo verginale. Per questo
ντον, Θεοτόκον οἱ πιστοὶ μεγαλύνο- noi fedeli magnifichiamo l’immacolata
μεν. Madre di Dio.
Tropari.
Ἔχοντες Μάρτυρες Χριστοῦ, τὴν Possedendo, o martiri, la forza invin-
ἀνίκητον ἰσχὺν καὶ ἀήττητον, ἐξε- cibile e invitta di Cristo, avete sdegnato
φαυλίσατε, τὸ τῶν τυράννων, ἄθεον l’ordine ateo dei tiranni, e realmente
πρόσταγμα, καὶ Βασιλείας οὐρανῶν, siete stati fatti degni del regno dei cieli,
σαφῶς ἠξιώθητε, καταλαμπόμενοι, risplendenti per i fulgori della Trinità,
τῆς Τριάδος ταῖς αὐγαῖς ἀξιάγαστοι. o degni di ammirazione.
Λέλυται ᾅδης ὁ πικρός, καταλύσα- È stata sciolta l’amarezza dell’ade,
ντος αὐτὸν σοῦ Φιλάνθρωπε, καὶ perché tu lo hai dissolto, o amico degli
ἀναστήσαντος, τοὺς ἀπ' αἰῶνος ἐκεῖ uomini, e hai risuscitato i fedeli che da
καθεύδοντας, ἀλλὰ καὶ νῦν ὡς ἀγα- sempre dormivano: anche ora dunque,

250
Tono IV pl. Sabato — Orthros
θός, τοὺς μεταχωρήσαντας, πρὸς σὲ nella tua bontà, rendi degni della tua
τὸν εὔσπλαγχνον, ἀνεσπέρου σου luce senza tramonto quelli che sono
φωτὸς καταξίωσον. passati a te, il pietoso.
Ὅλος εἶ Σῶτερ γλυκασμός, ὅλος εἶ Tutto tu sei dolcezza, o Salvatore,
ἐπιθυμία καὶ ἔφεσις, ὄντως ἀκόρε- tutto tu sei brama e desiderio vera-
στος, ὅλος ὑπάρχεις κάλλος ἀμήχα- mente insaziabile, tutto tu sei bellezza
νον· τοὺς μεταστάντας οὖν πρὸς σέ, irresistibile: concedi dunque a quelli
τῆς σῆς ὡραιότητος, τρυφᾷν εὐδόκη- che sono passati a te di deliziarsi del
σον, καὶ τῆς θείας καλλονῆς σου tuo splendore, e rendili degni della tua
ἀξίωσον. divina bellezza.
Theotokíon.
Σῶσόν με Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, ἡ γεν- Salvami, Madre di Dio, tu che hai ge-
νήσασα Χριστὸν τὸν Σωτῆρά μου, nerato Cristo, il mio Salvatore, Dio e
Θεὸν καὶ ἄνθρωπον, διπλοῦν τὴν uomo, duplice nella natura, ma non
φύσιν, οὐ τὴν ὑπόστασιν, μονογενῆ nell’ipòstasi, unigenito dal Padre e da
μὲν ἐκ Πατρός, ἐκ σοῦ δὲ πρωτότο- te primogenito di tutta la creazione: noi
κον, πάσης τῆς κτίσεως, ὃν ἐν φύσεσι lo magnifichiamo nella sua duplice na-
διτταῖς μεγαλύνομεν. tura.
Alle lodi, quando si canta l’ Alleluia, stichirá martyriká. Tono pl. 4.
Μεγάλως ἠγωνίσασθε Ἅγιοι, τὰς Avete grandemente lottato, o santi,
βασάνους τῶν ἀνόμων, ὑπομείνα- sopportando generosamente i tormenti
ντες γενναίως, καὶ Χριστὸν ὁμολο- degli iniqui, e confessando Cristo da-
γοῦντες, ἐναντίον Βασιλέων, καὶ vanti ai re; e ancora, una volta usciti da
πάλιν, μεταστάντες ἐκ τοῦ βίου, questa vita, compite opere di potenza
δυνάμεις ἐνεργεῖτε ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ nel mondo e curate i deboli dalle loro
ἀσθενεῖς θεραπεύετε, ἐκ τῶν παθῶν passioni, o santi; intercedete per la sal-
αὐτῶν Ἅγιοι. Πρεσβεύσατε, τοῦ σω- vezza delle anime nostre.
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, οἱ Invitti martiri di Cristo, che avete
νικήσαντες τὴν πλάνην, τῇ δυνάμει vinto l’inganno con la potenza della
τοῦ Σταυροῦ, ἀπολαύετε τὴν χάριν, croce, voi avete ricevuto la grazia della
αἰωνίως τῆς ζωῆς, τυράννων, vita eterna. Non avete temuto le mi-
ἀπειλὰς οὐκ ἐπτοήθητε, βασάνοις nacce dei tiranni, vi siete rallegrati nel
αἰκιζόμενοι εὐφραίνεσθε, καὶ νῦν τὰ subire tormenti, e ora il vostro sangue
αἵματα ὑμῶν, γέγονεν ἰάματα ταῖς è divenuto guarigione per le anime no-
ψυχαῖς ἡμῶν. Πρεσβεύσατε, τοῦ σω- stre: intercedete per la salvezza delle
251
Tono IV pl. Sabato — Orthros
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Τὸν θώρακα τῆς πίστεως, ἐνδυσά- Indossata bellamente la corazza
μενοι καλῶς, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυ- della fede, e armandovi del segno della
ροῦ, καθοπλίσαντες ἑαυτούς, στρα- croce, vi siete mostrati vigorosi guer-
τιῶται, εὐσθενεῖς ἀνεδείχθητε, τοῖς rieri, avete coraggiosamente resistito ai
τυράννοις ἀνδρείως ἀντικατέστητε, tiranni, e avete calpestato al suolo l’in-
καὶ διαβόλου τὴν πλάνην κατη- ganno del diavolo; vincitori, avete otte-
δαφίσατε, νικηταὶ γενόμενοι, τῶν nuto le corone: intercedete sempre per
στεφάνων ἠξιώθητε. Πρεσβεύσατε, noi, a salvezza delle anime nostre.
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Nekrósimon.
Ἀμέτρητος ὑπάρχει, τοῖς ἀσώτως Smisurato è il castigo per quelli che
βιοῦσιν ἡ κόλασις, βρυγμὸς ὀδόντων, vivono nella dissolutezza: stridore di
καὶ κλαυθμὸς ἀπαράκλητος, γέεννα denti e pianto sconsolato, geenna di
πυρός, καὶ σκότος ἐξώτερον, καὶ fuoco e tenebra esteriore, verme che
σκώληξ ἀκοίμητος, δάκρυα ἀνενέρ- non dorme e lacrime impotenti, e un
γητα, καὶ Κριτὴς ἀσυμπάθητος. Διὰ Giudice senza compassione. Gridiamo
τοῦτο πρὸ τοῦ τέλους βοήσωμεν dunque prima della fine: Cristo So-
λέγοντες· Δέσποτα Χριστέ, οὓς ἐξε- vrano, da’ riposo a quelli che hai scelto
λέξω, μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν σου ἀνά- insieme ai tuoi eletti.
παυσον.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐγὼ Παρθένε ἁγία Θεοτόκε, τῇ Io accorro sotto la tua protezione,
σκέπῃ σου προστρέχω, οἶδα ὅτι Vergine santa, Madre di Dio: so che ot-
τεύξομαι τῆς σωτηρίας· δύνασαι γὰρ terrò la salvezza, perché, o pura, tu
Ἁγνὴ βοηθῆσαί μοι. puoi aiutarmi.
Apósticha delle lodi, nekrósima.
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος O straordinario prodigio!
Βασιλικῶς μοι ὑπέγραψας, ἐλευ- Hai regalmente sottoscritto la mia li-
θερίαν βαφαῖς, ἐρυθραῖς τῶν δα- bertà facendo rosseggiare per il sangue
κτύλων σου, αἱματώσας Δέσποτα, le tue dita, o Sovrano, e imporporan-
καὶ φοινίξας σῷ αἵματι, καὶ νῦν σε dole col tuo sangue; e ora noi ti suppli-
πίστει καθικετεύομεν. Τοῖς πρωτο- chiamo con fede: Annovera insieme ai
τόκοις σου συναρίθμησον, καὶ τῶν tuoi primogeniti quelli che sono passati
252
Tono IV pl. Sabato — Orthros
Δικαίων σου, τῆς χαρᾶς ἀξίωσον ἐπι- a te, il pietoso, e concedi loro di otte-
τυχεῖν, τοὺς μεταφοιτήσαντας, πρὸς nere la gioia dei tuoi giusti.
σὲ τὸν Εὔσπλαγχνον.
Ἱεραρχήσας ὡς ἄνθρωπος, σφα- Esercitando il sacerdozio, come
γιασθεὶς σεαυτόν, προσφορὰν προ- uomo, immolato, come agnello, hai of-
σενήνοχας, τῷ Πατρὶ τὸν ἄνθρωπον, ferto te stesso in oblazione al Padre, per
τῆς φθορᾶς ἐξαιρούμενος, τοὺς με- sottrarre l’uomo alla corruzione; nel
ταστάντας οὖν ὡς φιλάνθρωπος, ἐν tuo amore per gli uomini, colloca dun-
τῇ τῶν ζώντων χώρᾳ κατάταξον, que ora i defunti nella regione dei vi-
ἔνθα οἱ χείμαρροι, τῆς τρυφῆς προ- venti, dove scorrono i torrenti di deli-
χέονται, ἔνθα πηγαί, τῆς ἀϊδιότητος, zia, dove sgorgano le sorgenti dell’eter-
ἀναβλυστάνουσιν. nità.
Βάθει σοφίας ἀρρήτου σου, ὁροθε- Tu stabilisci i confini della vita nella
τεῖς τὴν ζωήν, καὶ προβλέπεις τὸν profondità della tua ineffabile sa-
θάνατον, καὶ πρὸς βίον ἕτερον, με- pienza, prevedi la morte e trasferisci i
τοικίζεις τοὺς δούλους σου, οὓς προ- tuoi servi nell’altra vita; colloca dun-
σελάβου, τοίνυν κατάταξον, ἐπὶ ὑδά- que coloro che hai preso con te presso
των τῆς ἀναπαύσεως, ἐν τῇ λαμ- le acque del riposo, nello splendore dei
πρότητι, τῶν Ἁγίων Κύριε, ἔνθα santi, Signore, dove è voce di esultanza
φωνή, τῆς ἀγαλλιάσεως, καὶ τῆς e di lode.
αἰνέσεως.
Λόγος ὑπάρχων ἀόρατος, ὁμοφυὴς Tu che sei l’invisibile Verbo, della
τῷ Πατρί, καὶ τῷ Πνεύματι σύνθρο- stessa natura del Padre, tu che condi-
νος, δι' ἐμὲ τὸν ἄνθρωπον, τῇ σαρκὶ vidi con lo Spirito lo stesso trono, per
πεφανέρωσαι· ὡς ἐλεήμων οὖν καὶ me, uomo, sei apparso nella carne; poi-
φιλάνθρωπος, τοὺς ἐκ τοῦ βίου μετα- ché dunque sei misericordioso e amico
φοιτήσαντας, τῆς εὐπρεπείας σου, degli uomini, illumina coloro che se ne
καὶ τῆς ὡραιότητος, ταῖς καλλοναῖς, sono andati da questa vita con le bel-
τούτους καταλάμπρυνον, Ζωαρ- lezze della tua magnificenza e del tuo
χικώτατε. splendore, o origine assoluta della vita.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ὡς συλλαβοῦσα τὸν ἄναρχον, Tu che hai concepito il Verbo di Dio,
Λόγον Θεοῦ καὶ Θεόν, μητρικῇ παρ- senza principio e Dio, con la tua ma-
ρησίᾳ σου, ἐκτενῶς ἱκέτευε, κατα- terna confidenza imploralo con fervore
τάξαι τοὺς δούλους σου, ἔνθα χορεία di collocare i tuoi servi là dove è la
253
Tono IV pl. Sabato — Orthros
ἡ ἀκατάληκτος, εὐφραινομένων καὶ danza incessante di quelli che sono in
εὐφημούντων σε, ἔνθα λαμπρότητες, festa e che ti celebrano, là dove sono gli
αἱ διαιωνίζουσαι, καὶ ὁ γλυκύς, ἦχος splendori eterni e il dolce suono di chi
ἑορτάζοντος, Θεογεννήτρια. è in festa, o Genitrice di Dio.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono pl. 4.
Παρθένε ἄχραντε, σῶσον ἡμᾶς O Vergine immacolata, salvaci con la
ταῖς πρεσβείαις σου, κινοῦσα σπλάγ- tua intercessione, suscitando viscere
χνα μητρικά, τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ materne al Figlio tuo e Dio nostro.
ἡμῶν.

***

254

Potrebbero piacerti anche