Sei sulla pagina 1di 38

Sussidi liturgici

Μεσονυκτικόν
Καθημερινός
Ufficio di mezzanotte
Feriale

Roma 2019
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali

Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali


L'Ebdomadario, dopo aver indossato l' epitrachìlion, si pro-
stra per tre volte dinanzi alle porte sante del santuario, si se-
gna dicendo:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, S. Benedetto il nostro Dio in
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς ogni tempo, ora e sempre... e nei
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. secoli dei secoli.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Ἱ. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. S. Gloria a Te, Dio nostro, gloria
a Te.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, Re celeste, Paràclito, Spirito di
τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πα- verità, che sei presente ovunque e
νταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα tutto riempi, tesoro dei beni e da-
Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγα- tore di vita, vieni e abita in noi, pu-
θῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ rificaci da ogni macchia e salva, o
σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρι- buono, le nostre anime.
σον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ
σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀμήν.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυ- L. Santo Dio, Santo Forte, Santo
ρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον Immortale, abbi pietà di noi (3).
ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....

3
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra; dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα li rimettiamo ai nostri debitori e
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- raci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre... e nei
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Κύριε ἐλέησον ιβ' Signore, pietà (12).
Δόξα… Καὶ νῦν… Gloria... ora e sempre....
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν al Re, nostro Dio.
Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι- a Cristo Re e nostro Dio.
λεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ a Lui, Cristo, Re e nostro Dio.
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Salmo 50
Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ
3 3Pietà di me, o Dio, secondo la
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ tua grande misericordia e secondo
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά- la moltitudine delle tue compas-

4
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
λειψον τὸ ἀνόμημά μου· sioni cancella il mio delitto.
4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 4 Lavami del tutto dalla mia ini-

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρ- quità e purificami dal mio peccato.
τίας μου καθάρισόν με.
5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 5 Perché io conosco la mia ini-
γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου quità e il mio peccato davanti a me
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. è sempre.
6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο- 6 Contro te solo ho peccato e il

νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅ- male davanti a te ho fatto, così che


πως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις tu sia riconosciuto giusto nelle tue
σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί parole e vinca quando sei giudi-
σε. cato.
7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ- 7 Ecco che nelle iniquità sono

νελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις stato concepito e nei peccati mi ha


ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. concepito mia madre.
8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπη- 8 Ecco, la verità hai amato, le

σας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς cose occulte e i segreti della tua sa-
σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. pienza mi hai manifestato.
9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ κα- 9 Mi aspergerai con issopo e sarò

θαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ purificato, mi laverai e sarò fatto


ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. più bianco della neve.
10 ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 10 Mi farai udire esultanza e

εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀ- gioia, esulteranno le ossa umiliate.


στέα τεταπεινωμένα.
11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Distogli il tuo volto dai miei
11

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ peccati e cancella tutte le mie ini-
πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλει- quità.
ψον.
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 12 Un cuore puro crea in me, o
ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς Dio, e uno spirito retto rinnova
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. nelle mie viscere.
13 μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 13 Non rigettarmi dal tuo volto e

προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά il tuo spirito santo non togliere da


5
σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ me.
ἐμοῦ.
14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 14 Rendimi l’esultanza della tua
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι salvezza e confermami con lo spi-
ἡγεμονικῷ στήριξόν με. rito sovrano.
15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 15 Insegnerò agli iniqui le tue vie

σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέ- e gli empi a te ritorneranno.


ψουσι.
16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς 16 Liberami dal sangue, o Dio,
ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλ- Dio della mia salvezza e la mia lin-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν gua celebrerà con esultanza la tua
δικαιοσύνην σου. giustizia.
17 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, 17 Signore, apri le mie labbra e la

καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν mia bocca annuncerà la tua lode.
αἴνεσίν σου.
18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 18 Certo, se tu avessi voluto un
ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ sacrificio lo avrei dato: di olocausti
εὐδοκήσεις. non ti compiacerai.
19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συν- 19 Sacrificio a Dio è uno spirito

τετριμμένον, καρδίαν συντε- contrito: un cuore contrito e umi-


τριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ liato Dio non lo disprezzerà.
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
20 ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδο- 20 Benefica, Signore, nel tuo com-
κίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομη- piacimento Sion e siano riedificate
θήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ· le mura di Gerusalemme.
21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δι- 21 Allora ti compiacerai del sacri-

καιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλο- ficio di giustizia, dell’oblazione e


καυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ di olocausti; allora offriranno vi-
τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. telli sul tuo altare.
Δόξα… Και νυν... Gloria. Ora e sempre.

6
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
Salmo 118
Prima stasi
1 Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ 1. Beati gli immacolati nella via, che
πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου. camminano nella legge del Signore.
2 μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ 2. Beati quelli che scrutano le sue te-

μαρτύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ stimonianze, con tutto il loro cuore


ἐκζητήσουσιν αὐτόν. lo cercheranno.
3 οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 3. Non certo gli operatori di iniquità

ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπο- hanno camminato nelle sue vie!
ρεύθησαν.
4 σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου τοῦ Tu hai prescritto i tuoi comanda-
4.

φυλάξασθαι σφόδρα. menti perché siano osservati con


ardore.
5 ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ 5. Oh, siano dirette le mie vie a cu-
ὁ¬δοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δι- stodire i tuoi decreti!
καιώματά σου.
6 τότε οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ἐν τῷ με 6. Allora non sarò confuso, se terrò

ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντο- lo sguardo rivolto a tutti i tuoi co-
λάς σου. mandamenti.
7 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν εὐθύτητι 7. Ti confesserò con rettitudine di

καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ cuore, quando avrò appreso i giu-


κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. dizi della tua giustizia.
8 τὰ δικαιώματά σου φυλάξω· μή 8. Custodirò i tuoi decreti: non ab-

με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα. bandonarmi del tutto.


9 Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος 9. In che modo correggerà il giovane

τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάξα- la sua via? Custodendo le tue pa-


σθαι τοὺς λόγους σου. role.
10 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά 10. Con tutto il mio cuore ti ho cer-

σε· μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν cato: non respingermi lontano dai


ἐντολῶν σου. tuoi comandamenti.
11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ 11. Nel mio cuore ho nascosto le tue

λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω parole, per non peccare contro di te.

7
σοι.
12 εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με 12. Benedetto sei tu, Signore: inse-

τὰ δικαιώματά σου. gnami i tuoi decreti.


13 ἐν τοῖς χείλεσί μου ἐξήγγειλα 13. Con le mie labbra ho proclamato

πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός tutti i giudizi della tua bocca.


σου.
14 ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου 14. Nella via delle tue testimonianze

ἐτέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ. ho trovato diletto come in ogni ric-


chezza.
15 ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολε- 15. Mi applicherò ai tuoi comanda-

σχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς menti e considererò le tue vie.


σου.
16 ἐν τοῖς δικαιώμασί σου μελε- 16. Mediterò sui tuoi decreti, non di-

τήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων menticherò le tue parole.


σου.
17 Ἀνταπόδος τῷ δούλῳ σου· ζήσο- 17. Ricompensa il tuo servo, fammi

μαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου. vivere e custodirò le tue parole.
18 ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς 18. Togli il velo dai miei occhi e con-

μου, καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια sidererò le meraviglie della tua


ἐκ τοῦ νόμου σου. legge.
19 πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ· μὴ 19. Pellegrino io sono sulla terra, non

ἀποκρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς nascondermi i tuoi comandamenti.


σου.
20 ἐπεπόθησεν ἡ ψυχή μου τοῦ ἐπι- 20. L’anima mia ha amato bramare i

θυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ tuoi giudizi in ogni tempo.


καιρῷ.
21 ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις· ἐπι- 21. Hai minacciato gli orgogliosi:

κατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ maledetti quelli che deviano dai


τῶν ἐντολῶν σου. tuoi comandamenti.
22 περίελε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ 22. Togli via da me obbrobrio e di-

ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου sprezzo, perché ho ricercato le tue


ἐξεζήτησα. testimonianze.
23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ 23. Ecco che i principi si sono seduti

8
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
κατ᾿ ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦ- a parlare contro di me, mentre il tuo
λός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαι- servo si applicava ai tuoi decreti.
ώμασί σου.
23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ Perché le tue testimonianze sono
24.

κατ᾿ ἐμοῦ κατελάλουν, ὁ δὲ δοῦ- la mia meditazione, e i miei consi-


λός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δι- glieri sono i tuoi decreti.
καιώμασί σου.
25 Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή 25. Si è accasciata al suolo l’anima
μου· ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον mia: fammi vivere secondo la tua
σου. parola.
26 τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα, καὶ 26. Ti ho esposto le mie vie e mi hai

ἐπήκουσάς μου· δίδαξόν με τὰ δι- esaudito: insegnami i tuoi decreti.


καιώματά σου.
27 ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτι- Fammi comprendere la via dei
27.

σόν με, καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς tuoi decreti, e mi applicherò alle tue
θαυμασίοις σου. meraviglie.
28 ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἀκη-28. Si è assopita per l’accidia l’anima

δίας· βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις


mia, dammi vigore con le tue pa-
σου. role.
29 ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ᾿ 29. Allontana da me la via dell’ingiu-

ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν stizia, e per la tua legge abbi mise-
με. ricordia di me.
30 ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην καὶ 30. Ho scelto la via della verità, e non

τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην. ho dimenticato i tuoi giudizi.


31 ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου,
31. Ho aderito alle tue testimonian-

Κύριε· μή με καταισχύνῃς. ze, Signore: non farmi arrossire.


32 ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, 32. Ho corso la via dei tuoi comanda-

ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου. menti quando hai dilatato il mio
cuore.
33 Νομοθέτησόν με, Κύριε, τὴν 33. Dammi per legge, Signore, la via

ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, καὶ dei tuoi decreti, e la ricercherò in


ἐκζητήσω αὐτὴν διαπαντός. ogni tempo.
34 συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω 34. Fammi comprendere e scruterò la

9
τὸν νόμον σου καὶ φυλάξω αὐτὸν tua legge, e la custodirò con tutto il
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. mio cuore.
35 ὁδήγησόν με ἐν τῇ τρίβῳ τῶν 35. Guidami per il sentiero dei tuoi

ἐντολῶν σου, ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα. comandamenti, perché l’ho amato.


36 κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ 36. Piega il mio cuore alle tue testi-

μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεονε- monianze, e non alla cupidigia.


ξίαν.
37 ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς 37. Distogli i miei occhi dal guardare
μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα, ἐν la vanità, nella tua via fammi vi-
τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με. vere.
38 στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν 38. Conferma al tuo servo la tua pa-

σου εἰς τὸν φόβον σου. rola, perché possa temerti.


39 περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου, ὃν 39. Togli da me l’obbrobrio che ho

ὑπώπτευσα· ὅτι τὰ κρίματά σου paventato, perché sono soavi i tuoi


χρηστά. giudizi.
40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς 40. Ecco, ho bramato i tuoi comanda-

σου· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν menti, nella tua giustizia fammi vi-
με. vere.
41 Καὶ ἔλθοι ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, 41. E venga su di me la tua misericor-

Κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸν dia, Signore, la tua salvezza se-
λόγον σου. condo la tua parola.
42 καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνει- 42. E risponderò una parola a quelli

δίζουσί μοι λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ che mi insultano, perché ho sperato
τοῖς λόγοις σου. nelle tue parole.
43 καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόμα- 43. Non togliere in nessun modo

τός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφό- dalla mia bocca la parola di verità,
δρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς κρίμασί σου perché ho sperato nei tuoi giudizi.
ἐπήλπισα.
44 καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου δια- 44. E custodirò la tua legge in ogni
παντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν tempo, in eterno e nei secoli dei se-
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. coli.
45 καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, 45. Camminavo in luogo spazioso,

ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα. perché ho ricercato i tuoi comanda-


10
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
menti.
46 καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις 46. Parlavo delle tue testimonianze

σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ davanti ai re e non ne avevo vergo-


ᾐσχυνόμην. gna.
47 καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς 47. E meditavo i tuoi comandamenti

σου, ἃς ἠγάπησα σφόδρα. che ho ardentemente amato.


48 καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς 48. Ho alzato le mie mani verso i tuoi

ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠ- comandamenti che ho amato, e mi


δολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασί applicavo ai tuoi decreti.
σου.
49 Μνήσθητι τῶν λόγων σου τῷ 49. Ricordati delle tue parole al tuo

δούλῳ σου, ὧν ἐπήλπισάς με. servo, con le quali mi hai fatto spe-
rare.
50 αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ τα- 50. Questo mi ha consolato nella mia

πεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν σου umiliazione, che la tua parola mi ha


ἔζησέ με. fatto vivere.
51 ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως 51. Gli orgogliosi hanno prevaricato

σφόδρα, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου all’estremo, ma dalla tua legge non
οὐκ ἐξέκλινα. ho deviato.
52 ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου 52. Mi sono ricordato dei tuoi giu-

ἀπ᾿ αἰῶνος, Κύριε, καὶ παρε- dizi che sono da sempre, Signore, e
κλήθην. sono stato consolato.
53 ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρ- 53. Mi ha preso sconforto per i pec-

τωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων catori che abbandonano la tua


τὸν νόμον σου. legge.
54 ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά 54. Tema di canto erano per me i tuoi

σου ἐν τόπῳ παροικίας μου. decreti nel luogo del mio pellegri-
naggio.
55 ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόμα- 55. Mi sono ricordato nella notte del

τός σου, Κύριε, καὶ ἐφύλαξα τὸν tuo nome, Signore, e ho custodito la
νόμον σου. tua legge.
56 αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δι- 56. Questo mi è avvenuto perché ho

καιώματά σου ἐξεζήτησα. ricercato i tuoi decreti.


11
57 Μερίς μου εἶ, Κύριε, εἶπα τοῦ 57. Mia parte sei tu, Signore: ho de-
φυλάξασθαι τὸν νόμον σου. ciso di custodire la tua legge.
58 ἐδεήθην τοῦ προσώπου σου ἐν 58. Ho supplicato il tuo volto con

ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐλέησόν με κατὰ tutto il mio cuore, abbi pietà di me
τὸ λόγιόν σου. secondo la tua parola.
59 διελογισάμην τὰς ὁδούς σου καὶ 59. Ho pensato alle tue vie e ho ri-

ἐπέστρεψα τοὺς πόδας μου εἰς τὰ volto i miei passi alle tue testimo-
μαρτύριά σου. nianze.
60 ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην 60. Mi sono preparato - e non sono

τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς stato turbato - a custodire i tuoi co-


σου. mandamenti.
61 σχοινία ἁμαρτωλῶν περιε- 61. Le funi dei peccatori mi hanno

πλάκησάν μοι, καὶ τοῦ νόμου σου avvinto, ma non ho dimenticato la


οὐκ ἐπελαθόμην. tua legge.
62 μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην τοῦ 62. Nel mezzo della notte mi alzavo

ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίμα- a confessarti, per i giudizi della tua


τα τῆς δικαιοσύνης σου. giustizia.
63 μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων τῶν 63. Io faccio parte di tutti quelli che ti

φοβουμένων σε καὶ τῶν φυλασ- temono e custodiscono i tuoi co-


σόντων τὰς ἐντολάς σου. mandamenti.
64 τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, πλήρης ἡ 64. Della tua misericordia, Signore, è

γῆ· τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν piena la terra; insegnami i tuoi de-


με. creti.
65 Χρηστότητα ἐποίησας μετὰ τοῦ 65. Hai usato bontà con il tuo servo,

δούλου σου, Κύριε, κατὰ τὸν λό- Signore, secondo la tua parola.
γον σου.
66 χρηστότητα καὶ παιδείαν καὶ 66. Insegnami bontà, disciplina e co-
γνῶσιν δίδαξόν με, ὅτι ταῖς ἐντο- noscenza, perché ho creduto nei
λαῖς σου ἐπίστευσα. tuoi comandamenti.
67 πρὸ τοῦ με ταπεινωθῆναι ἐγὼ 67. Prima di essere umiliato io sba-

ἐπλημμέλησα, διὰ τοῦτο τὸ λόγι- gliavo; per questo ho custodito la


όν σου ἐφύλαξα. tua parola.
68 χρηστὸς εἶ σύ, Κύριε, καὶ ἐν τῇ 68. Buono tu sei, Signore: nella tua

12
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ δι- bontà insegnami i tuoi decreti.
καιώματά σου.
69 ἐπληθύνθη ἐπ᾿ ἐμὲ ἀδικία ὑπε- 69. Si è moltiplicata contro di me l’in-

ρηφάνων, ἐγὼ δὲ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ giustizia degli orgogliosi, ma io con


μου ἐξερευνήσω τὰς ἐντολάς σου. tutto il cuore scruterò i tuoi coman-
damenti.
70 ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία 70. Si è coagulato come latte il loro

αὐτῶν, ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου cuore, ma io ho meditato la tua


ἐμελέτησα. legge.
71 ἀγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με, 71. È bene per me che tu mi abbia

ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά umiliato, perché impari i tuoi de-


σου. creti.
72 ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στό- 72. È buona per me la legge della tua

ματός σου ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου bocca, piú che migliaia di pezzi
καὶ ἀργυρίου. d’oro e d’argento.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alliluia, alliluia, alliluia; gloria a
ληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεός, Μετα- te, o Dio. Prostrazione (3 volte)
νοίας (γ')
Κύριε, ἐλέησον (γ') Signore, pietà (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Seconda Stasi.
73 Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καὶ 73. Le tue mani mi hanno fatto e pla-
ἔπλασάν με· συνέτισόν με καὶ smato: fammi comprendere e im-
μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου. parerò i tuoi comandamenti.
74 οἱ φοβούμενοί σε ὄψονταί με καὶ 74. Quelli che ti temono mi vedranno

εὐφρανθήσονται, ὅτι εἰς τοὺς e gioiranno, perché ho sperato nelle


λόγους σου ἐπήλπισα. tue parole.
75 ἔγνων, Κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τὰ 75. Ho conosciuto, Signore, che sono

κρίματά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐτα- giustizia i tuoi giudizi, e secondo


πείνωσάς με. verità mi hai umiliato.
76 γενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου τοῦ 76. Venga, ti prego, la tua misericor-

13
παρακαλέσαι με κατὰ τὸ λόγιόν dia a consolarmi, secondo la tua pa-
σου τῷ δούλῳ σου. rola al tuo servo.
77 ἐλθέτωσάν μοι οἱ οἰκτιρμοί σου, 77. Vengano a me le tue compassioni

καὶ ζήσομαι, ὅτι ὁ νόμος σου e vivrò, perché la tua legge è la mia
μελέτη μού ἐστιν. meditazione.
78 αἰσχυνθήτωσαν ὑπερήφανοι, 78. Siano confusi gli orgogliosi, per-

ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς ἐμέ· ἐγὼ ché ingiustamente hanno commes-
δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς so contro di me iniquità; ma io mi
σου. applicherò ai tuoi comandamenti.
79 ἐπιστρεψάτωσάν με οἱ φο- 79. Si volgano a me quelli che ti te-

βούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες mono e conoscono le tue testimo-


τὰ μαρτύριά σου. nianze.
80 γενηθήτω ἡ καρδία μου ἄμωμος 80. Divenga immacolato il mio cuore

ἐν τοῖς δικαιώμασί σου, ὅπως ἂν nei tuoi decreti, perché io n on sia


μὴ αἰσχυνθῶ. confuso.
81 Ἐκλείπει εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ 81. Si consuma per la tua salvezza

ψυχή μου, εἰς τοὺς λόγους σου l’anima mia: nelle tue parole ho
ἐπήλπισα. sperato.
82 ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου εἰς τὸ 82. Si sono consumati i miei occhi per

λόγιόν σου λέγοντες· πότε παρα- la tua parola, e dicevano: Quando


καλέσεις με; mi consolerai?
83 ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν 83. Ecco, sono divenuto come un otre

πάχνῃ· τὰ δικαιώματά σου οὐκ al gelo, ma non ho dimenticato i


ἐπελαθόμην. tuoi decreti.
84 πόσαι εἰσὶν αἱ ἡμέραι τοῦ 84. Quanti sono i giorni del tuo

δούλου σου; πότε ποιήσεις μοι ἐκ servo? Quando mi farai giustizia


τῶν καταδιωκόντων με κρίσιν; dei miei persecutori?
85 διηγήσαντό μοι παράνομοι ἀδο- 85. Mi hanno raccontato le loro rifles-

λεσχίας, ἀλλ᾿ οὐχ ὡς ὁ νόμος σου, sioni i trasgressori, ma non sono


Κύριε. certo come la tua legge, Signore.
86 πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια· 86. Tutti i tuoi comandamenti sono

ἀδίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν verità, ingiustamente mi hanno


μοι. perseguitato: aiutami.
14
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
87 παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν με ἐν 87. Per poco non mi hanno ridotto a
τῇ γῇ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατέλιπον terra, ma io non ho abbandonato i
τὰς ἐντολάς σου. tuoi comandamenti.
88 κατὰ τὸ ἔλεός σου ζῆσόν με, καὶ 88. Secondo la tua misericordia fam-

φυλάξω τὰ μαρτύρια τοῦ στόμα- mi vivere e custodirò le testimo-


τός σου. nianze della tua bocca.
89 Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, ὁ λόγος 89. In eterno, Signore, la tua parola

σου διαμένει ἐν τῷ οὐρανῷ. permane nel cielo.


90 εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἡ ἀλήθειά 90. Di generazione in generazione la

σου· ἐθεμελίωσας τὴν γῆν καὶ tua verità; hai fondato la terra ed
διαμένει. essa permane.
91 τῇ διατάξει σου διαμένει ἡμέρα, 91. Per tuo ordine permane il giorno,

ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλα σά. perché l’universo è tuo servo.


92 εἰ μὴ ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού 92. Se la tua legge non fosse la mia

ἐστι, τότε ἂν ἀπωλόμην ἐν τῇ τα- meditazione, allora, nella mia umi-


πεινώσει μου. liazione, sarei perito.
93 εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάθωμαι 93. Non dimenticherò in eterno i tuoi

τῶν δικαιωμάτων σου, ὅτι ἐν decreti, perché per essi mi hai fatto
αὐτοῖς ἔζησάς με. vivere.
Parte mediana
94 σός εἰμι ἐγώ, σῶσόν με, ὅτι τὰ δι-
Tuo sono io: salvami, perché ho
94.

καιώματά σου ἐξεζήτησα. ricercato i tuoi decreti.


95 ἐμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ τοῦ95. Mi hanno atteso i peccatori per

ἀπολέσαι με· τὰ μαρτύριά σου rovinarmi; ho compreso le tue testi-


συνῆκα. monianze.
96 πάσης συντελείας εἶδον πέρας·
96. Di ogni perfezione ho visto il li-

πλατεῖα ἡ ἐντολή σου σφόδρα. mite: amplissimo è il tuo comanda-


mento.
97 Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, 97. Quanto ho amato la tua legge, Si-

Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη gnore! Tutto il giorno è la mia me-
μού ἐστιν. ditazione.
98 ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσό- 98. Piú dei miei nemici mi hai reso

15
φισάς με τὴν ἐντολήν σου, ὅτι εἰς sapiente nel tuo comandamento:
τὸν αἰῶνα ἐμή ἐστιν. esso è mio in eterno.
99 ὑπὲρ πάντας τοὺς διδάσκοντάς 99. Piú di tutti i miei maestri ho com-

με συνῆκα, ὅτι τὰ μαρτύριά σου preso, perché le tue testimonianze


μελέτη μού ἐστιν. sono la mia meditazione.
100 ὑπὲρ πρεσβυτέρους συνῆκα, ὅτι 100. Piú degli anziani ho compreso,

τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα. perché ho ricercato i tuoi comanda-


menti.
101 ἐκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς ἐκώ- 101. Da ogni via cattiva ho trattenuto

λυσα τοὺς πόδας μου, ὅπως ἂν i miei passi, per custodire le tue pa-
φυλάξω τοὺς λόγους σου. role.
102 ἀπὸ τῶν κριμάτων σου οὐκ ἐξέ- 102. Dai tuoi giudizi non ho deviato,

κλινα, ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς με. perché tu mi hai dato una legge.


103 ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ 103. Come sono dolci al mio palato le

λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί tue parole, piú del miele alla mia
μου. bocca.
104 ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆκα· 104. Per i tuoi comandamenti ho

διὰ τοῦτο ἐμίσησα πᾶσαν ὁδὸν compreso, per questo ho odiato


ἀδικίας. ogni via di ingiustizia.
105 Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος 105. Lampada ai miei passi è la tua

σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου. legge, e luce ai miei sentieri.
106 ὤμοσα καὶ ἔστησα τοῦ φυλάξα- 106. Ho giurato e stabilito di custo-

σθαι τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης dire i giudizi della tua giustizia.


σου.
107 ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα· 107. Sono stato umiliato all’estremo,
Κύριε, ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον Signore, fammi vivere secondo la
σου. tua parola.
108 τὰ ἑκούσια τοῦ στόματός μου 108. Delle offerte volontarie della mia

εὐδόκησον δή, Κύριε, καὶ τὰ bocca compiaciti ora, Signore, e in-


κρίματά σου δίδαξόν με. segnami i tuoi giudizi.
109 ἡ ψυχή μου ἐν ταῖς χερσί σου 109. L’anima mia è nelle tue mani in

διαπαντός, καὶ τοῦ νόμου σου οὐκ ogni tempo, e non ho dimenticato
ἐπελαθόμην. la tua legge.
16
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
110 ἔθεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα μοι, 110. I peccatori mi hanno teso un lac-
καὶ ἐκ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ cio, ma non mi sono sviato dai tuoi
ἐπλανήθην. comandamenti.
111 ἐκληρονόμησα τὰ μαρτύριά 111. Ho ereditato le tue testimonian-

σου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἀγαλλίαμα ze per sempre, perché sono l’esul-
τῆς καρδίας μού εἰσιν. tanza del mio cuore.
112 ἔκλινα τὴν καρδίαν μου τοῦ 112. Ho piegato il mio cuore a com-

ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς piere i tuoi decreti in eterno per la


τὸν αἰῶνα δι᾿ ἀντάμειψιν. ricompensa.
113 Παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ 113. Ho odiato i trasgressori, ho

νόμον σου ἠγάπησα. amato invece la tua legge.


114 βοηθός μου, καὶ ἀντιλήπτωρ 114. Mio aiuto e mio sostegno sei tu:

μου εἶ σύ· εἰς τοὺς λόγους σου nelle tue parole ho sperato.
ἐπήλπισα.
115 ἐκκλίνατε ἀπ᾿ ἐμοῦ, πονηρευό- Via da me, malvagi! E scruterò i
115.

μενοι, καὶ ἐξερευνήσω τὰς ἐντο- comandamenti del mio Dio.


λὰς τοῦ Θεοῦ μου.
116 ἀντιλαβοῦ μου κατὰ τὸ λόγιόν Sostienimi secondo la tua parola
116.

σου, καὶ ζῆσόν με, καὶ μὴ καται- e fammi vivere: non farmi arrossire
σχύνῃς με ἀπὸ τῆς προσδοκίας della mia attesa.
μου.
117 βοήθησόν μοι, καὶ σωθήσομαι Aiutami e sarò salvato, e medi-
117.

καὶ μελετήσω ἐν τοῖς δικαιώμασί terò sui tuoi decreti in ogni tempo.
σου διαπαντός.
118 ἐξουδένωσας πάντας τοὺς ἀπο- Hai disprezzato quanti si allon-
118.

στατοῦντας ἀπὸ τῶν δικαιωμά- tanano dai tuoi decreti, perché in-
των σου, ὅτι ἄδικον τὸ ἐνθύμημα giusto è il loro pensiero.
αὐτῶν.
119 παραβαίνοντας ἐλογισάμην Ho considerato peccatori tutti i
119.

πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς prevaricatori della terra, per questo


γῆς· διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μαρ- ho amato le tue testimonianze.
τύριά σου.
120 καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου 120. Inchioda col tuo timore le mie
17
τὰς σάρκας μου· ἀπὸ γὰρ τῶν carni, perché ho temuto i tuoi giu-
κριμάτων σου ἐφοβήθην. dizi.
121 Ἐποίησα κρῖμα καὶ δικαι- 121. Ho operato giudizio e giustizia:

οσύνην· μὴ παραδῷς με τοῖς ἀδι- non consegnarmi a quelli che mi


κοῦσί με. fanno ingiustizia.
122 ἔκδεξαι τὸν δοῦλόν σου εἰς 122. Accogli il tuo servo per il bene,

ἀγαθόν· μὴ συκοφαντησάτωσάν non mi calunnino gli orgogliosi.


με ὑπερήφανοι.
123 οἱ ὀφθαλμοί μου ἐξέλιπον εἰς I miei occhi si sono consumati
123.

τὸ σωτήριόν σου καὶ εἰς τὸ λόγιον


per la tua salvezza e per la parola
τῆς δικαιοσύνης σου. della tua giustizia.
124 ποίησον μετὰ τοῦ δούλου σου 124. Agisci con il tuo servo secondo la

κατὰ τὸ ἔλεός σου καὶ τὰ δι- tua misericordia, e insegnami i tuoi


καιώματά σου δίδαξόν με. decreti.
125 δοῦλός σού εἰμι ἐγώ· συνέτισόν
125. Tuo servo io sono: fammi com-

με, καὶ γνώσομαι τὰ μαρτύριά prendere e conoscerò le tue testi-


σου. monianze.
126 καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ·126. È tempo di agire per il Signore:

διεσκέδασαν τὸν νόμον σου. hanno dissolto la tua legge.


127 διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐν- 127. Per questo ho amato i tuoi co-

τολάς σου ὑπὲρ χρυσίον καὶ mandamenti, piú dell’oro e del to-
τοπάζιον. pazio.
128 διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς 128. Per questo mi sono sempre di-

ἐντολάς σου κατωρθούμην, πᾶ- retto verso tutti i tuoi comanda-


σαν ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα. menti; ogni via ingiusta l’ho odiata.
129 Θαυμαστὰ τὰ μαρτύριά σου· 129. Meravigliose sono le tue testi-

διὰ τοῦτο ἐξηρεύνησεν αὐτὰ ἡ monianze, per questo le ha scrutate


ψυχή μου. l’anima mia.
130 ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου φω- 130. La manifestazione delle tue pa-

τιεῖ καὶ συνετιεῖ νηπίους. role illuminerà e farà intelligenti i


piccoli.
131 τὸ στόμα μου ἤνοιξα καὶ 131. Ho aperto la bocca e ho aspirato
εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τὰς ἐντολάς lo spirito, perché desideravo i tuoi
18
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
σου ἐπεπόθουν. comandamenti.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alliluia, alliluia, alliluia; gloria a
ληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεός, Μετα- te, o Dio. Prostrazione (3 volte)
νοίας (γ')
Κύριε, ἐλέησον (γ') Signore, pietà (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Terza Stasi.
132 Ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν Guarda su di me e abbi miseri-
132.

με κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἀγα- cordia, secondo il tuo giudizio per


πώντων τὸ ὄνομά σου. gli amanti del tuo nome.
133 τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον 133. Dirigi i miei passi secondo la tua

κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατα-parola, e nessuna iniquità mi do-


κυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. mini.
134 λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας 134. Riscattami dalla calunnia degli

ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντο- uomini, e custodirò i tuoi comanda-


λάς σου. menti.
135 τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ135. Fa’ risplendere il tuo volto sul

τὸν δοῦλόν σου καὶ δίδαξόν με τὰtuo servo, e insegnami i tuoi de-
δικαιώματά σου. creti.
136 διεξόδους ὑδάτων κατέδυσαν οἱ
136. Rivi di lacrime hanno versato i

ὀφθαλμοί μου, ἐπεὶ οὐκ ἐφύλαξα miei occhi, perché non ho custodito
τὸν νόμον σου. la tua legge.
137 Δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ
137. Giusto tu sei, Signore, e retti i

κρίσεις σου. tuoi giudizi.


138 ἐνετείλω δικαιοσύνην τὰ μαρ-138. Tu hai disposto le tue testimo-

τύριά σου καὶ ἀλήθειαν σφόδρα. nianze come giustizia e verità per-
fetta.
139 ἐξέτηξέ με ὁ ζῆλός σου, ὅτι 139. Lo zelo per te mi ha consumato,

ἐπελάθοντο τῶν λόγων σου οἱ perché i miei nemici hanno dimen-


ἐχθροί μου. ticato le tue parole.
140 πεπυρωμένον τὸ λόγιόν σου 140. Tutta infuocata è la tua parola, e

19
σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλός σου ἠγά- il tuo servo l’ha amata.
πησεν αὐτό.
141 νεώτερος ἐγώ εἰμι καὶ 141. Io sono giovane e disprezzato;
ἐξουδενωμένος· τὰ δικαιώματά ma non ho dimenticato i tuoi de-
σου οὐκ ἐπελαθόμην. creti.
142 ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη 142. La tua giustizia è giustizia in

εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου eterno, e la tua legge è verità.
ἀλήθεια.
143 θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν 143. Tribolazioni e angustie mi hanno
με· αἱ ἐντολαί σου μελέτη μου. colto: i tuoi comandamenti sono la
mia meditazione.
144 δικαιοσύνη τὰ μαρτύριά σου εἰς 144. Giustizia sono le tue testimo-

τὸν αἰῶνα· συνέτισόν με, καὶ nianze in eterno; fammi compren-


ζήσομαι. dere e vivrò.
145 Ἐκέκραξα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· 145. Ho gridato con tutto il mio

ἐπάκουσόν μου, Κύριε, τὰ δι- cuore: esaudiscimi, Signore. Ricer-


καιώματά σου ἐκζητήσω. cherò i tuoi decreti.
146 ἐκέκραξά σοι· σῶσόν με, καὶ 146. Ho gridato a te: Salvami! E cu-

φυλάξω τὰ μαρτύριά σου. stodirò le tue testimonianze.


147 προέφθασα ἐν ἀωρίᾳ καὶ ἐκέ- 147. Ho prevenuto l’aurora e ho gri-

κραξα, εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλ- dato; nelle tue parole ho sperato.
πισα.
148 προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί μου I miei occhi hanno prevenuto il
148.

πρὸς ὄρθρον τοῦ μελετᾶν τὰ mattino per meditare le tue parole.


λόγιά σου.
149 τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε, 149. Ascolta la mia voce, Signore, se-
κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ κρῖμά condo la tua misericordia; secondo
σου ζῆσόν με. il tuo giudizio, fammi vivere.
150 προσήγγισαν οἱ καταδιώκοντές 150. Si sono fatti vicini quelli che mi

με ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου perseguitano iniquamente, ma dal-


ἐμακρύνθησαν. la tua legge si sono allontanati.
151 ἐγγὺς εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ 151. Vicino sei tu, Signore, e tutte le

ὁδοί σου ἀλήθεια. tue vie sono verità.


20
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
152 κατ᾿ ἀρχὰς ἔγνων ἐκ τῶν μαρ- 152. Fin dal principio so dalle tue te-
τυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐθε- stimonianze che le hai fondate in
μελίωσας αὐτά. eterno.
153 ῎Ιδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ 153. Guarda la mia umiliazione e

ἐξελοῦ με, ὅτι τοῦ νόμου σου οὐκ scampami, perché non ho dimenti-
ἐπελαθόμην. cato la tua legge.
154 κρῖνον τὴν κρίσιν μου καὶ 154. Giudica la mia causa e riscat-

λύτρωσαί με· διὰ τὸν λόγον σου tami; per la tua parola fammi vi-
ζῆσόν με. vere.
155 μακρὰν ἀπὸ ἁμαρτωλῶν σω- 155. Lontana dai peccatori è la sal-

τηρία, ὅτι τὰ δικαιώματά σου οὐκ vezza, perché non hanno ricercato i
ἐξεζήτησαν. tuoi giudizi.
156 οἱ οἰκτιρμοί σου πολλοί, Κύριε· 156. Le tue compassioni sono molte,

κατὰ τὸ κρῖμά σου ζῆσόν με. Signore: secondo il tuo giudizio,


fammi vivere.
157 πολλοὶ οἱ ἐκδιώκοντές με καὶ 157. Molti sono i miei persecutori e i

θλίβοντές με· ἐκ τῶν μαρτυρίων miei oppressori; dalle tue testimo-


σου οὐκ ἐξέκλινα. nianze non ho deviato.
158 εἶδον ἀσυνετοῦντας καὶ ἐξετη- 158. Ho visto gli insensati e mi strug-

κόμην, ὅτι τὰ λόγιά σου οὐκ gevo, perché non hanno custodito
ἐφυλάξαντο. le tue parole.
159 ἴδε, ὅτι τὰς ἐντολάς σου 159. Vedi che ho amato i tuoi coman-

ἠγάπησα· Κύριε, ἐν τῷ ἐλέει σου damenti, Signore; nella tua miseri-


ζῆσόν με. cordia fammi vivere.
160 ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, 160. Principio delle tue parole la ve-

καὶ εἰς τὸν αἰῶνα πάντα τὰ rità, e in eterno tutti i giudizi della
κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. tua giustizia.
161 ῎Αρχοντες κατεδίωξάν με δω- 161. I principi mi hanno perseguitato

ρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου senza ragione, ma il mio cuore ha
ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου. temuto le tue parole.
162 ἀγαλλιάσομαι ἐγὼ ἐπὶ τὰ 162. Io esulterò per le tue parole,

λόγιά σου ὡς ὁ εὑρίσκων σκῦλα come chi trova grande preda.


πολλά.
21
163 ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυ- Ho odiato e aborrito l’ingiusti-
163.

ξάμην, τὸν δὲ νόμον σου ἠγά- zia, mentre ho amato la tua legge.
πησα.
164 ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε Sette volte al giorno ti ho lodato
164.

ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης per i giudizi della tua giustizia.


σου.
165 εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν 165. Grande pace per quanti amano
νόμον σου, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς la tua legge, e non c’è per loro in-
σκάνδαλον. ciampo.
166 προσεδόκων τὸ σωτήριόν σου, 166. Aspettavo la tua salvezza, Si-

Κύριε, καὶ τὰς ἐντολάς σου gnore, e ho amato i tuoi comanda-


ἠγάπησα. menti.
167 ἐφύλαξεν ἡ ψυχή μου τὰ μαρ- 167. Ha custodito la mia anima le tue

τύριά σου καὶ ἠγάπησεν αὐτὰ testimonianze e le ha ardentemente


σφόδρα. amate.
168 ἐφύλαξα τὰς ἐντολάς σου καὶ 168. Ho custodito i tuoi comanda-

τὰ μαρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ menti e le tue testimonianze, per-


ὁδοί μου ἐναντίον σου, Κύριε. ché tutte le mie vie sono davanti a
te, Signore.
169 Ἐγγισάτω ἡ δέησίς μου 169. Giunga la mia supplica al tuo co-

ἐνώπιόν σου, Κύριε· κατὰ τὸ spetto, Signore; secondo la tua pa-


λόγιόν σου συνέτισόν με. rola, fammi comprendere.
170 εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώ- 170. Si presenti la mia preghiera al

πόν σου, Κύριε· κατὰ τὸ λόγιόν tuo cospetto, Signore; secondo la


σου ῥῦσαί με. tua parola, liberami.
171 ἐξερεύξαιντο τὰ χείλη μου 171. Prorompano in un inno le mie

ὕμνον, ὅταν διδάξῃς με τὰ δι- labbra, quando mi avrai insegnato i


καιώματά σου. tuoi decreti.
172 φθέγξαιτο ἡ γλῶσσά μου τὰ 172. Pronunci la mia lingua le tue pa-

λόγιά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ ἐντολαί role, perché tutti i tuoi comanda-
σου δικαιοσύνη. menti sono giustizia.
173 γενέσθω ἡ χείρ σου τοῦ σῶσαί 173. Venga a salvarmi la tua mano,

με, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ᾑρε- perché ho scelto i tuoi comanda-
22
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
τισάμην. menti.
174 ἐπεπόθησα τὸ σωτήριόν σου, 174. Ho desiderato la tua salvezza, Si-

Κύριε, καὶ ὁ νόμος σου μελέτη gnore, e la tua legge è la mia medi-
μού ἐστι. tazione.
175 ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει 175. Vivrà e ti loderà l’anima mia, e i

σε, καὶ τὰ κρίματά σου βοηθήσει tuoi giudizi mi aiuteranno.


μοι.
176 ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπο- Ho errato come pecora perduta:
176.

λωλός· ζήτησον τὸν δοῦλόν σου, cerca il tuo servo, perché non ho di-
ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐπε- menticato i tuoi comandamenti.
λαθόμην.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alliluia, alliluia, alliluia; gloria a
ληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεός, Μετα- te, o Dio. Prostrazione (3 volte)
νοίας (γ')
Κύριε, ἐλέησον (γ') Signore, pietà (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...

Credo
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πα- Credo in un solo Dio Padre on-
τέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν nipotente, Creatore del cielo e
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε della terra, di tutte le cose visibili e
πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα invisibili. Credo in un solo Si-
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν gnore, Gesù Cristo, unigenito Fi-
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ glio di Dio, nato dal Padre prima
τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ di tutti i secoli. Luce da luce, Dio
πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φω- vero da Dio vero, generato, non
τός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλη- creato, della stessa sostanza del
θινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέν- Padre. Per mezzo di lui tutte le
τα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ cose sono state fatte. Per noi uo-
πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς mini e per la nostra salvezza di-
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέ- scese dal cielo e per opera dello
ραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ Spirito Santo si è incarnato nel

23
τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα seno della Vergine Maria e si è
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας fatto uomo. Fu crocifisso per noi
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπή- sotto Ponzio Pilato, patì e fu se-
σαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ polto. E il terzo giorno è risuscitato
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ secondo le Scritture. E, salito al
παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀνα- cielo, siede alla destra del Padre. E
στάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς di nuovo verrà nella gloria per
Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς giudicare i vivi e i morti: e il suo
Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ regno non avrà fine. Credo nello
δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν Spirito Santo, che è il Signore e dà
ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι la vita e procede dal Padre e con il
ζῶντας καὶ νεκρούς οὗ τῆς βασι- Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
λείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ cato e ha parlato per mezzo dei
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ profeti. Credo nella Chiesa una,
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ- santa cattolica e apostolica. Pro-
πορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ fesso un solo battesimo per il per-
Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ dono dei peccati. Aspetto la resur-
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν rezione dei morti. E la vita del
διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, mondo che verrà. Amin.
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν
Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος L. Santo Dio, Santo Forte, Santo
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέη- Immortale, abbi pietà di noi (3).
σον ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
24
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra; dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα li rimettiamo ai nostri debitori e
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- raci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre... e nei
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Tropari tono IV plagale
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ Ecco, lo sposo sta arrivando nel
μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ cuore della notte; e benedetto è il
δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦν- servo che trova vigilante; ma inde-
τα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει gno è colui che trova in ozio. Abbi
ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή cura quindi, anima mia, di non es-
μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, sere sopraffatta dal sonno, per ti-
ἵνα μὴ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, more che ti venga data la morte e
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· chiusa fuori dal regno del re; ma
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγι- sta’ sveglia e piangi, Santo, Santo,
ος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Santo sei tu, o Dio. Attraverso la

25
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. Madre di Dio abbi pietà di noi".
Δόξα... Gloria
Τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φο- Considera quel giorno del ter-
βεράν, ἐννοοῦσα ψυχή μου γρη- rore mia anima e veglia, accendi la
γόρησον, ἀνάπτουσα λαμπάδα tua lampada, e colma d'olio; per-
σου, ἐν ἐλέῳ φαιδρύνουσα· οὐ ché non sai quando verrà la voce a
γὰρ οἶδας πότε, πρὸς σὲ ἐπε- te che dice: "Guarda lo Sposo".
λεύσεται, ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα· Abbi cura di te, anima mia, per
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος σου. Βλέπε οὖν non sonnecchiareassopirti e re-
ψυχή μου, μὴ νυστάξῃς, καὶ stare fuori a bussare come le cin-
μείνῃς, ἔξωθεν κρούουσα, ὡς αἱ que vergini; ma persevera in-
πέντε Παρθένοι, ἀλλὰ ἀγρύπ- sonne, affinché tu possa incontrare
νως καρτέρησον, ἵνα ὑπαντήσῃς Cristo Dio con olio abbondante e
Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἐν ἐλέῳ πίονι che egli possa darti la divina ca-
καὶ δῴη σοι τὸν νυμφῶνα, τὸν mera nuziale della sua gloria.
θεῖον τῆς δόξης αὐτοῦ.
Καὶ νῦν... Ora e sempre
Teotokion
Σὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς Ti preghiamo, Vergine Madre di
σωτηρίας ὀχύρωμα, Θεοτόκε Dio, muro inespugnabile e for-
Παρθένε, ἱκετεύομεν, τὰς τῶν tezza di salvezza; disperdi i consi-
ἐναντίων βουλὰς διασκέδασον, gli del nemico; trasforma il dolore
τοῦ λαοῦ σου τὴν λύπην εἰς della tua gente in gioia; ripristina
χαρὰν μετάβαλε, τὴν πόλιν σου il tuo mondo; rafforza il devoto;
περιτείχισον, τῷ Βασιλεῖ συμμά- intercedi per la pace del mondo; in
χησον, τὸν κόσμον σου ἀνακάλε- te, Madre di Dio, poniamo la no-
σον, τοὺς εὐσεβεῖς κραταίωσον, stra speranza.
ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου πρέ-
σβευε, ὅτι σὺ εἶ, Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς
ἡμῶν.
Κύριε ἐλέησον μ' Signore,pietà 40.
Nelle preortie, meteortie ed apodosis delle feste del Signore

26
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
e della Madre di Dio, anziché il suddetto Tropari o, si legge
l’Apolytikion proprio
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ Cristo nostro Dio, che in ogni
ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προ- momento e a tutte le ore sei ado-
σκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος rato e glorificato nei cieli e sulla
Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ terra, lento all'ira, pieno di com-
πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, passione e ricco di misericordia, tu
ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί τοὺς che ami i giusti ed hai pietà dei
ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας peccatori e tutti chiami alla sal-
καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς vezza con la promessa dei beni fu-
ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων turi, accogli, Signore, le nostre
ἀγαθῶν, αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι suppliche anche in questa ora e di-
καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς rigi la nostra vita secondo i tuoi co-
ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν mandamenti. Santifica le anime,
ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς rendi casti i corpi, correggi il modo
ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον, τὰ σώμα- di pensare, purifica le intenzioni, e
τα ἅγνισον, τοὺς λογισμοὺς liberaci da ogni angoscia, male e
διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον dolore. Circondaci dei tuoi angeli
καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλί- santi, perché protetti dal loro in-
ψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχι- tervento e sotto la loro guida, pos-
σον ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, siamo giungere all'unità della fede
ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρου- ed alla conoscenza della tua gloia
ρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι κα- inaccessibile, benedetto come sei
ταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα της nei secoli dei secoli.
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν
της ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
Ἀμήν. Amen.
Κύριε ἐλέησον γ' Signore, pietà (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Più venerabile dei cherubini, in-
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυ- comparabilmente più gloriosa dei
27
γκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν serafini, tu che senza corruzione
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε- hai generato il Verbo Dio, real-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ mente Madre di Dio, noi ti magni-
μεγαλύνομεν. fichiamo.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγη- Nel nome del Signore, benedici,
σον Πατερ. padre.
Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ Possa Dio avere pietà di noi e
εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ benedirci e riversare la luce del
πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ suo volto su di noi, e abbia pietà di
ἐλεήσαι ἡμᾶς noi
Ἀμήν. Amen.
Se c’è Alleluia, cioè nella santa e grande Quaresima, si fanno
le tre grandi metanie, dicendo ad ognuna uno stico della Pre-
ghiera di Sant'Efrem:
Κύριε, καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, Signore e Sovrano della mia vita,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φι- non darmi uno spirito di ozio, di
λαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι curiosità, di superbia e di vanilo-
δῷς. quio.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινο- Ma Concedi al tuo servo uno spirito
φροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, di saggezza, di umiltà, di pazienza
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. e di amore.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι Sì, Signore e Sovrano, dammi di ve-
τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ dere le mie colpe e di non giudicare
μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, il mio fratello; poiché tu sei bene-
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας detto nei secoli dei secoli. Amin.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Preghiera di San Mardario
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντο- Dio e Maestro, Padre onnipo-
κράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενὲς Ἰη- tente, Signore, Figlio unigenito,
σοῦ Χριστέ, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Gesù Cristo e Spirito Santo, una
μία θεότης, μία Δύναμις, ἐλέη- divinità, un solo potere, abbi pietà
σόν με τὸν ἁμαρτωλόν, καὶ οἷς di me peccatore; e per i giudizi che

28
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
ἐπίστασαι κρίμασι σῶσόν με τὸν tu conosci, salva il tuo indegno
ἀνάξιον δοῦλόν σου, ὅτι εὐλο- servitore; perché tu sei benedetto
γητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν nei secoli dei secoli. Amen.
αἰώνων, Ἀμήν.
Si noti che la seguente preghiera è detta dal 22 settembre
fino alla Domenica delle Palme.
Preghiera di Basilio il Grande
Κύριε Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς Signore onnipotente, Dio delle
τῶν Δυνάμεων καὶ πάσης σαρ- Potenze e di ogni carne, che di-
κός, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ mori in alto e guardi le cose umili,
τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καρδίας τε che meti alla prova i cuori e le
καὶ νεφροὺς ὁ ἐτάζων, καὶ τὰ menti e conosci tutti i segreti dei
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων σαφῶς mortali, luce senza inizio e senza
ἐπιστάμενος, τὸ ἄναρχον καὶ fine, con cui non c'è né ombra né
ἀΐδιον φῶς, παρ' ὃ οὐκ ἔστι πα- cambiamento di alterazione; ri-
ραλλαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα, cevi, re immortale, le suppliche
Αὐτός, ἀθάνατε Βασιλεῦ, πρό- che noi, fiduciosi della moltitu-
σδεξαι τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, ἃς dine delle tue misericordie, ti of-
κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν τῆς νυ- friamo dalle labbra impure nell'o-
κτός, τῷ πλήθει τῶν σῶν οἰκτιρ- ra presente della notte, e perdo-
μῶν θαρροῦντες, ἐκ ῥυπαρῶν naci le offese con le quali abbiamo
πρὸς σὲ χειλέων ποιούμεθα, καὶ offeso nelle azioni, nelle parole e
ἄφες ἡμῖν τὰ πλημμελήματα nei pensieri, in conoscenza o igno-
ἡμῶν, τὰ ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ ranza, e purificarci da ogni conta-
διανοίᾳ, ἐκ γνώσεως ἢ ἀγνωσίας minazione di carne e spirito, fa-
πλημμεληθέντα ἡμῖν, καὶ κα- cendoci templi del tuo Santo Spi-
θάρισον ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς μολυ- rito. E concedici di passare tutta la
σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, να- notte di questa vita presente con
οὺς ἡμᾶς ποιῶν τοῦ ἁγίου un cuore che non dorme e una
Πνεύματος. Καὶ δώρησαι ἡμῖν ἐν mente vigile, mentre aspettiamo la
ἀγρύπνῳ καρδίᾳ καὶ νηφούσῃ venuta del giorno luminoso e ma-
διανοίᾳ, πᾶσαν τοῦ παρόντος nifesto del tuo Figlio unigenito,

29
βίου τὴν νύκτα ἡμᾶς διελθεῖν, nostro Signore e Dio e Salvatore,
ἀπεκδεχομένους τὴν παρουσίαν Gesù Cristo, quando verrà sulla
τῆς λαμπρᾶς καὶ ἐπιφανοῦς ἡμέ- terra con gloria per rendere a cia-
ρας τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, scuno secondo le sue azioni. In
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σω- modo che non ci si possa trovare
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾗ senza vita e addormentati, ma vi-
μετὰ δόξης ἐπὶ γῆς Κριτὴς τῶν gili e svegli nel fare i tuoi coman-
ἁπάντων ἐλεύσεται, ἑκάστῳ damenti, e che, preparati, pos-
ἀποδοῦναι κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, siamo entrare insieme la gioia e la
ἵνα μὴ ἀναπεπτωκότες καὶ ὑπ- camera nuziale divina della sua
νοῦντες, ἀλλ' ἐγρηγοροῦντες καὶ gloria, dove il suono di coloro che
διεγηγερμένοι ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν festeggiano è incessante e la gioia
ἐντολῶν αὐτοῦ εὑρεθῶμεν καὶ di coloro che vedono l'ineffabile
ἕτοιμοι εἰς τὴν χαράν, καὶ εἰς τὸν bellezza del tuo viso è inesprimi-
θεῖον νυμφῶνα τῆς δόξης αὐτοῦ bile. Perché tu sei la vera luce, che
συνεισέλθωμεν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορ- illumina e santifica tutte le cose, e
ταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος tutta la creazione ti eleva inni nei
καὶ ἡ ἀνέκφραστος ἡδονὴ τῶν secoli dei secoli.
καθορώντων τοῦ σοῦ προσώπου
τὸ κάλλος τὸ ἄρρητον. Σὺ γὰρ εἶ
τὸ ἀληθινὸν φῶς, τὸ φωτίζον καὶ
ἁγιάζον τὰ σύμπαντα, καὶ σὲ
ὑμνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Quindi il sacerdote alza le mani, dicendo ciò che segue
Preghiera di Basilio
Σὲ εὐλογοῦμεν ὕψιστε, Θεέ, Ti benediciamo, Dio altissimo e
καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, τὸν Signore di misericordia, chi mai
ποιοῦντα ἀεὶ μεθ' ἡμῶν μεγάλα farà con noi cose grandi e insonda-
τε καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε bili, cose gloriose e straordinarie
καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθ- senza numero, che ci concedono il
μός, τόν παρασχόντα ἡμῖν τὸν sonno per il ristoro della nostra de-

30
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
ὕπνον εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ἀσθε- bolezza e il rilassamento delle fati-
νείας ἡμῶν, καὶ ἄνεσιν τῶν κό- che della nostra carne sfinita. Ti
πων τῆς πολυμόχθου σαρκός. ringraziamo perché non ci hai di-
Εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι οὐ συνα- strutto nel nostro errore, ma ci hai
πώλεσας ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις mostrato il tuo solito amore per
ἡμῶν, ἀλλ' ἐφιλανθρωπεύσω l'umanità e ci hai rialzati mentre
συνήθως, καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν giacevamo disperati, per glorifi-
κειμένους ἡμᾶς ἤγειρας, εἰς τὸ care la tua forza. E così implo-
δοξολογῆσαι τὸ κράτος σου. Διὸ riamo la tua incomparabile bontà
δυσωποῦμεν τὴν ἀνείκαστόν amorevole, illumina gli occhi della
σου ἀγαθότητα, νοῦν ἡμῶν φώ- nostra comprensione e risveglia le
τισον ἡμῶν τοὺς τῆς διανοίας nostre menti dal pesante sonno
ὀφθαλμούς, καὶ τον ἐκ τοῦ βαρέ- dell'ozio. Apri le nostre bocche e
ος ὕπνου τῆς ῥαθυμίας ἀνάστη- riempile con le tue lodi, affinché
σον. Ἄνοιξον ἡμῶν, τὸ στόμα, possiamo essere in grado di can-
καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς σῆς αἰ- tare e cantare continuamente gra-
νέσεως, ὅπως ἂν δυνηθῶμεν ἀ- zie a te, Dio glorificato in tutto e da
περισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλ- tutti, Padre senza inizio, con il tuo
λειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί σοι τῷ unigenito Figlio e il tuo santis-
ἐν πᾶσι καὶ ὑπὸ πάντων δοξαζο- simo, buono e Spirito vivificante,
μένῳ Θεῷ, τῷ ἀνάρχῳ Πατρί, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ, καὶ Amen.
τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωο-
ποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί,
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.
Poi:
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν al Re, nostro Dio.
Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι- al Cristo Re, nostro Dio.
λεῖ ἡμῶν Θεῷ.
31
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ a lui, il Cristo Re e Dio nostro.
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
3 metanie e i Salmi:

Salmo 120
Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς Alzo gli occhi verso i monti: da
τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. dove mi verrà l'aiuto?
2 ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου 2 Il mio aiuto viene dal Signore:

τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ egli ha fatto cielo e terra.


τὴν γῆν.
3 μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα 3 Non lascerà vacillare il tuo
σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων piede, non si addormenterà il tuo
σε. custode.
4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπ- 4 Non si addormenterà, non

νώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. prenderà sonno il custode d'I-


sraele.
Κύριος φυλάξει σε, Κύριος
5 5 Il Signore è il tuo custode, il Si-

σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου· gnore è la tua ombra e sta alla tua
destra.
ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει
6 6 Di giorno non ti colpirà il sole,

σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. né la luna di notte.


7 Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ πα- 7 Il Signore ti custodirà da ogni

ντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν male: egli custodirà la tua vita.
σου ὁ Κύριος.
8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν 8 Il Signore ti custodirà quando
σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ esci e quando entri, da ora e per
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. sempre.

Salmo 133
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, Ecco, benedite il Signore, voi
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ tutti, servi del Signore; voi che
ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν state nella casa del Signore du-
αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. rante la notte.
32
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς 2Alzate le mani verso il santua-
χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ rio e benedite il Signore.
εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
3 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν 3Il Signore ti benedica da Sion:
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν egli ha fatto cielo e terra.
γῆν.
Δόξα… Και νυν... Αλληλούϊα. Gloria… ora e sempre… Alleluia
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, Santo Dio, santo forte, santo im-
ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς mortale, abbi pietà di noi. 3 volte.
(ἐκ τρίτου).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi; Signore, plàcati di fronte ai
ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον nostri peccati; Sovrano, perdonaci
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- le nostre iniquità; o santo, visitaci
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας nelle nostre infermità e guariscici
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. per il tuo nome.
Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου) Signore, 3 volte
Di nuovo: Poi:
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενη- tuo regno, sia fatta la tua volontà,
θήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν come in cielo, così in terra. Dacci
οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρ- oggi il nostro pane quotidiano, e
τον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν rimetti a noi i nostri debiti, come
σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ noi li rimettiamo ai nostri debitori.
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς E non ci indurre in tentazione, ma
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, liberaci dal maligno.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Sacerdote, ad alta voce:
33
Ι. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuoi sono il regno, la
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς potenza, la gloria: del Padre, del
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Figlio e del santo Spirito, ora e
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς sempre e nei secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amen.
E i seguenti tropari. Tono IV pl
Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς Ricordati, o Signore, come buo-
τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ no, dei tuoi servi e perdona loro
ἥμαρτον, συγχώρησον· οὐδεὶς tutti i peccati che hanno commesso
γὰρ ἀναμάρτητος, εἰμὴ σὺ ὁ nella vita; poiché nessuno è senza
δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι peccato, ma tu puoi dare riposo
δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν. anche a coloro che sono passati.
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώ- Tu che con sapienza disponi
πως, πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ tutte le cose con amore per l'uma-
συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων, μό- nità e assegni a tutti, solo Creatore,
νε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε ciò che è utile, da’ riposo, Signore,
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου· ἐν alle anime dei tuoi servi, perché
σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ hanno posto la loro speranza in te,
ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ nostro creatore e formatore e Dio
ἡμῶν.
Δόξα... Gloria...
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Con i santi, o Cristo, concedi ri-
Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων poso alle anime dei tuoi servitori,
σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ dove non c'è né fatica, né dolore,
λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ né gemito, ma vita senza fine.
ἀτελεύτητος.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokion
Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γε- Tutte le generazioni ti chiamano
νεαί, Θεοτόκε Παρθένε· ἐν σοὶ beata, Vergine Madre di Dio, per-
γὰρ ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεὸς ché in te l'incontenibile, Cristo no-

34
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
ἡμῶν, χωρηθῆναι ηὐδόκησε. stro Dio, era ben contento di essere
Μακάριοι ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς, προ- contenuto. Beati anche noi con te
στασίαν σε ἔχοντες· ἡμέρας γὰρ come protezione, perché giorno e
καὶ νυκτὸς πρεσβεύεις ὑπὲρ notte intercedi per noi e gli scettri
ἡμῶν, καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασι- del regno sono rafforzati dalle tue
λείας ταῖς σαῖς ἱκεσίαις κρατύνο- suppliche; perciò con inni ti invo-
νται· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμέν chiamo: Ave, piena di grazia. Il Si-
σοι· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ gnore è con te.
Κύριος μετὰ σοῦ.
Qui durante le feste del Signore e della Madre di Dio viene
letto il kontakion proprio.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ') Signore, pietà (12 volte)
Il sacerdote prega:
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἐπ' ἐλπί- Ricordati, Signore, dei nostri pa-
δι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κε- dri e fratelli che si sono addormen-
κοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελ- tati nella speranza della risurre-
φῶν ἡμῶν, καὶ πάντων τῶν ἐν zione alla vita eterna e di tutti co-
εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελειωθέν- loro che sono morti nella pietà e
των, καὶ συγχώρησον αὐτοῖς πᾶν nella fede; e perdona loro ogni of-
πλημμέλημα, ἑκούσιόν τε καὶ fesa, volente e nolente, con le pa-
ἀκούσιον, ἐν λόγῳ, ἢ ἔργῳ, ἢ role, con le azioni, o con il pen-
κατά, διάνοιαν πλημμεληθὲν siero, con cui ti hanno offeso. Po-
ὑπ' αὐτῶν. Καὶ κατασκήνωσον nili in luoghi di luce, luoghi di pa-
αὐτοὺς ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν scolo verde, luoghi di riposo, da
τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀνα- cui sono fuggiti ogni dolore, do-
ψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα lore e sospiri; dove la presenza del
ὀδύνη, λύπη, καὶ στεναγμός, tuo volto dà gioia a tutti i tuoi santi
ὅπου ἡ ἐπισκοπὴ τοῦ προσώπου di ogni età. Concedi a loro e a noi
σου εὐφραίνει πάντας τοὺς ἀπ' il tuo Regno e la partecipazione
αἰῶνος Ἁγίους σου. Χάρισαι αὐ- alle tuoi ineffabili ed eterni beni e
τοῖς καὶ ἡμῖν τὴν Βασιλείαν σου al godimento della tua vita infinita
καὶ τὴν μέθεξιν τῶν ἀφράστων e benedetta. Poiché tu sei la vita, la

35
καὶ αἰωνίων σου ἀγαθῶν, καὶ τῆς risurrezione e il riposo dei tuoi
σῆς ἀπεράντου καὶ μακαρίας servi che si sono addormentati,
ζωῆς τὴν ἀπόλαυσιν. Σὺ γὰρ εἶ ἡ Cristo nostro Dio, e a te diamo glo-
ζωή, ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ ἀνάπαυ- ria, insieme con il Padre tuo che
σις τῶν κεκοιμημένων δούλων non ha inizio, e il tuo Spirito tutto
σου, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ santo, buono e vivificante , ora e
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ sempre, e nei secoli dei secoli.
ἀνάρχῳ σου Πατρί, καί, τῷ Πα- Amen.
ναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ
σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.
Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐ- Più che gloriosa, sempre ver-
λογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε gine, benedetta Madre di Dio, offri
τὴν ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ la nostra preghiera al tuo Figlio e
σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴτησαι al nostro Dio e chiedi che per
ἵνα σώσῃ διά σοῦ τὰς ψυχὰς mezzo tuo tu possa salvare le no-
ἡμῶν. stre anime.
Preghiera di Sant’Ioannichio
Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, κατα- Il Padre è la mia speranza, il Fi-
φυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ glio il mio rifugio, lo Spirito Santo
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τριὰς ἁγία, la mia protezione. Santissima Tri-
δόξα σοι. nità, gloria a te.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ Tutta la mia speranza ripongo
ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, in te, Madre di Dio, prendimi sotto
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. la tua protezione.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Κύριε ἐλέησον γ' Signore, pietà (3)
Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον Padre santo, benedici.
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν Cristo, risorto dai morti, nostro
ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράν- vero Dio, per l'intercessione della
του καὶ παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ tuttasanta e immacolata Sua Ma-

36
Ufficio di mezzanotte dei giorni feriali
μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ dre, per la virtù della preziosa e vi-
ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις vificante Croce, per la protezione,
τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμε- delle venerande e celesti Potestà
ων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τι- incorporee, per le suppliche del
μίου, ἐνδόξου, προφήτου Προ- venerato e glorioso Profeta e Pre-
δρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, cursore Giovanni Battista, dei glo-
τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευ- riosi e santi Apostoli, dei santi glo-
φήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων riosi e vittoriosi Martiri, dei nostri
ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύ- santi Padri teofori, dei santi e giu-
ρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων sti progenitori del Signore Gioac-
Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ chino ed Anna, e di tutti i Santi, ab-
δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ bia pietà di noi e ci salvi, poiché è
καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τὸν buono e amico degli uomini.
Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς,
ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ
ἐλεήμων Θεός.
Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ Preghiamo per la pace del
κόσμου. mondo.
Κύριε, ἐλέησον [καί μετά ἀπό Signore, pietà (e così alle invoca-
κάθε αἴτηση] zioni successive)
Ὑπερ τῶν εὐσεβῶν καὶ Per i Cristiani fedeli e Ortodossi.
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ὑπὲρ τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν Per il nostro Vescovo N., e tutta
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ la nostra fratellanza in Cristo.
ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθ- Per il nostro devoto popolo.
νους.
Ὑπὲρ εὐοδώσεως καὶ ἐνισχύ- Per la prosperità e la forza
σεως τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ. dell’esercito.
Ὑπερ τῶν ἀπολειφθέντων Per i nostri padri e fratelli as-
πατέρων, καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. senti.
Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ Per coloro che ci odiano e per
ἀγαπώντων ἡμᾶς. coloro che ci amano.
37
Ὑπερ τῶν διακονούντων καὶ Per coloro che ci aiutano e ci ser-
διακονησάντων ἡμῖν. vono.
Ὑπερ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν Per coloro che hanno chiesto a
τοὶς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ noi indegni di pregare per loro.
αὐτῶν.
Ὑπὲρ ἀναρρύσεως τῶν αἰχμα- Per la liberazione dei prigio-
λώτων. nieri.
Ὑπερ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς Per coloro che viaggiano per
πλεόντων. mare.
Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις Per coloro che giacciono amma-
κατακειμένων. lati.
Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας Preghiamo anche per l’abbon-
τῶν καρπῶν τῆς γῆς. danza dei frutti della terra.
Καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς Χρι- E per ogni anima dei cristiani
στιανῶν όρθοδόξων. ortodossi.
Τοὺς όρθοδόξους Ἀρχιερεῖς. Per tutti l’Episcopato ortodosso.
Τοὺς κτίτορας τῆς ἁγίας Per i fondatori di questo santo
Μονῆς ταύτης monastero.
Τοὺς γονεῖς ἡμῶν, καὶ διδα- Per i nostri genitori e insegnanti,
σκάλους, καὶ πάντας τοὺς προα- e tutti i nostri defunti padri e fra-
πελτόντας πατέρας καὶ ἀδελ- telli, credenti ortodossi, che qui o
φοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐνθάδε κειμέ- in tutto il mondo giacciono addor-
νους, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδό- mentati nel Signore.
ξους.
Il lettore.
Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν Diciamo anche per noi stessi:
Κύριε, ἐλέησον (γ΄) Signore, pietà (3).
Chi presiede
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων Per le preghiere dei nostri Santi
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς Padri, Signore Gesù Cristo, Figlio
ἡμῶν, ἑλέησον ἡμᾶς. Ἁμήν. di Dio, abbi pietà di noi e salvaci.

***
38