Sei sulla pagina 1di 33

Sussidi liturgici

Μεσονυκτικόν
του σαββάτου
Ufficio di mezzanotte
del sabato

Roma 2019
Ufficio di mezzanotte del sabato

Ufficio di mezzanotte del sabato


L'Ebdomadario, dopo aver indossato l' epitrachìlion, si pro-
stra per tre volte dinanzi alle porte sante del santuario, si se-
gna dicendo:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, S. Benedetto il nostro Dio in
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς ogni tempo, ora e sempre... e nei
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. secoli dei secoli.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Ἱ. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. S. Gloria a Te, Dio nostro, gloria
a Te.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, Re celeste, Paràclito, Spirito di
τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πα- verità, che sei presente ovunque e
νταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα tutto riempi, tesoro dei beni e da-
Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγα- tore di vita, vieni e abita in noi, pu-
θῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ rificaci da ogni macchia e salva, o
σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρι- buono, le nostre anime.
σον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ
σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀμήν.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυ- L. Santo Dio, Santo Forte, Santo
ρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον Immortale, abbi pietà di noi (3).
ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....

3
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra; dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα li rimettiamo ai nostri debitori e
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- raci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre... e nei
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Κύριε ἐλέησον ιβ' Signore, pietà (12).
Δόξα… Καὶ νῦν… Gloria... ora e sempre....
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν al Re, nostro Dio.
Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι- a Cristo Re e nostro Dio.
λεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ a Lui, Cristo, Re e nostro Dio.
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Salmo 50
Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ
3 3Pietà di me, o Dio, secondo la
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ tua grande misericordia e secondo
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου la moltitudine delle tue compas-

4
Ufficio di mezzanotte del sabato
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· sioni cancella il mio delitto.
4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 4 Lavami del tutto dalla mia ini-

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρ- quità e purificami dal mio peccato.
τίας μου καθάρισόν με.
5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 5 Perché io conosco la mia ini-
γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου quità e il mio peccato davanti a me
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. è sempre.
6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο- 6 Contro te solo ho peccato e il

νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅ- male davanti a te ho fatto, così che


πως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις tu sia riconosciuto giusto nelle tue
σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί parole e vinca quando sei giudi-
σε. cato.
7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ- 7 Ecco che nelle iniquità sono

νελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις stato concepito e nei peccati mi ha


ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. concepito mia madre.
8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπη- 8 Ecco, la verità hai amato, le

σας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς cose occulte e i segreti della tua sa-
σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. pienza mi hai manifestato.
9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ κα- 9 Mi aspergerai con issopo e sarò

θαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ purificato, mi laverai e sarò fatto


ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. più bianco della neve.
10 ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 10 Mi farai udire esultanza e

εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀ- gioia, esulteranno le ossa umiliate.


στέα τεταπεινωμένα.
11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Distogli il tuo volto dai miei
11

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ peccati e cancella tutte le mie ini-
πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλει- quità.
ψον.
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 12 Un cuore puro crea in me, o
ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς Dio, e uno spirito retto rinnova
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. nelle mie viscere.
13 μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 13 Non rigettarmi dal tuo volto e

προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά il tuo spirito santo non togliere da


5
σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ me.
ἐμοῦ.
14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 14 Rendimi l’esultanza della tua
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι salvezza e confermami con lo spi-
ἡγεμονικῷ στήριξόν με. rito sovrano.
15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 15 Insegnerò agli iniqui le tue vie

σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέ- e gli empi a te ritorneranno.


ψουσι.
16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς 16 Liberami dal sangue, o Dio,
ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλ- Dio della mia salvezza e la mia lin-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν gua celebrerà con esultanza la tua
δικαιοσύνην σου. giustizia.
17 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, 17 Signore, apri le mie labbra e la

καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν mia bocca annuncerà la tua lode.
αἴνεσίν σου.
18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 18 Certo, se tu avessi voluto un
ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ sacrificio lo avrei dato: di olocausti
εὐδοκήσεις. non ti compiacerai.
19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συν- 19 Sacrificio a Dio è uno spirito

τετριμμένον, καρδίαν συντε- contrito: un cuore contrito e umi-


τριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ liato Dio non lo disprezzerà.
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
20 ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδο- 20 Benefica, Signore, nel tuo com-
κίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομη- piacimento Sion e siano riedificate
θήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ· le mura di Gerusalemme.
21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δι- 21 Allora ti compiacerai del sacri-

καιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλο- ficio di giustizia, dell’oblazione e


καυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ di olocausti; allora offriranno vi-
τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. telli sul tuo altare.
Δόξα… Και νυν... Gloria. Ora e sempre.

Salmo 64
2 Σοί πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν 2 Per te il silenzio è lode, o Dio,

6
Ufficio di mezzanotte del sabato
Σιών, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ in Sion, a te si sciolgono i voti.
ἐν ῾Ιερουσαλήμ.
3 εἰσάκουσον προσευχῆς μου· 3 A te, che ascolti la preghiera,
πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ ἥξει. viene ogni mortale.
4 λόγοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμω- 4 Pesano su di noi le nostre

σαν ἡμᾶς, καὶ ταῖς ἀσεβείαις colpe, ma tu perdoni i nostri de-


ἡμῶν σὺ ἱλάσῃ. litti.
5 μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προ- 5 Beato chi hai scelto perché ti

σελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς stia vicino: abiterà nei tuoi atri. Ci


αὐλαῖς σου. πλησθησόμεθα ἐν sazieremo dei beni della tua casa,
τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· delle cose sacre del tuo tempio.
ἅγιος ὁ ναός σου,
6 θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 6Con i prodigi della tua giusti-
ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ σω- zia, tu ci rispondi, o Dio, nostra
τὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν salvezza, fiducia degli estremi
περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν confini della terra e dei mari più
θαλάσσῃ μακράν, lontani.
7 ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύϊ 7 Tu rendi saldi i monti con la tua

αὐτοῦ, περιεζωσμένος ἐν δυνα- forza, cinto di potenza.


στείᾳ,
8 ὁ συνταράσσων τὸ κῦτος τῆς 8 Tu plachi il fragore del mare, il
θαλάσσης, ἤχους κυμάτων fragore dei suoi flutti, il tumulto
αὐτῆς. ταραχθήσονται τὰ ἔθνη, dei popoli.
9 καὶ φοβηθήσονται οἱ κατοι- 9 Gli abitanti degli estremi con-

κοῦντες τὰ πέρατα ἀπὸ τῶν ση- fini sono presi da timore davanti ai
μείων σου· ἐξόδους πρωΐας καὶ tuoi segni: tu fai gridare di gioia le
ἑσπέρας τέρψεις. soglie dell'oriente e dell'occidente.
10 ἐπεσκέψω τὴν γῆν καὶ 10 Tu visiti la terra e la disseti, la

ἐμέθυσας αὐτήν, ἐπλήθυνας τοῦ ricolmi di ricchezze. Il fiume di


πλουτίσαι αὐτήν· ὁ ποταμὸς τοῦ Dio è gonfio di acque; tu prepari il
Θεοῦ ἐπληρώθη ὑδάτων· ἡτοίμα- frumento per gli uomini. Così pre-
σας τὴν τροφὴν αὐτῶν, ὅτι οὕτως pari la terra:
ἡ ἑτοιμασία.
7
τοὺς αὔλακας αὐτῆς μέθυ-
11 11ne irrighi i solchi, ne spiani le
σον, πλήθυνον τὰ γεννήματα zolle, la bagni con le piogge e be-
αὐτῆς, ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς nedici i suoi germogli.
εὐφρανθήσεται ἀνατέλλουσα.
12 εὐλογήσεις τὸν στέφανον 12 Coroni l'anno con i tuoi bene-
τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός fici, i tuoi solchi stillano abbon-
σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσο- danza.
νται πιότητος·
13 πιανθήσεται τὰ ὄρη τῆς 13 Stillano i pascoli del deserto e
ἐρήμου, καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βου- le colline si cingono di esultanza.
νοὶ περιζώσονται.
14 ἐνεδύσαντο οἱ κριοὶ τῶν προ- 14I prati si coprono di greggi, le
βάτων, καὶ αἱ κοιλάδες πληθυ- valli si ammantano di messi: gri-
νοῦσι σῖτον· κεκράξονται, καὶ dano e cantano di gioia!
γὰρ ὑμνήσουσι.

Salmo 65
Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ Acclamate Dio, voi tutti della
γῆ, terra,
2 ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 2 cantate la gloria del suo nome,

δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦ. dategli gloria con la lode.


3 εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ 3 Dite a Dio: "Terribili sono le tue

ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει τῆς opere! Per la grandezza della tua


δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ potenza ti lusingano i tuoi nemici.
ἐχθροί σου.
4 πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτω- 4A te si prostri tutta la terra, a te
σάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, canti inni, canti al tuo nome".
ψαλάτωσαν τῷ ὀνόματί σου. (pausa)
(διάψαλμα).
5 δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ 5 Venite e vedete le opere di Dio,
Θεοῦ· φοβερὸς ἐν βουλαῖς ὑπὲρ terribile nel suo agire sugli uo-
τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, mini.
6 ὁ μεταστρέφων τὴν θάλασ- 6 Egli cambiò il mare in terra-

8
Ufficio di mezzanotte del sabato
σαν εἰς ξηράν, ἐν ποταμῷ διε- ferma; passarono a piedi il fiume:
λεύσονται ποδί. ἐκεῖ εὐφρανθη- per questo in lui esultiamo di
σόμεθα ἐπ᾿ αὐτῷ, gioia.
7 τῷ δεσπόζοντι ἐν τῇ δυνα- 7 Con la sua forza domina in

στείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος. οἱ eterno, il suo occhio scruta le genti;


ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐπι- contro di lui non si sollevino i ri-
βλέπουσιν, οἱ παραπικραίνοντες belli. (pausa)
μὴ ὑψούσθωσαν ἐν ἑαυτοῖς.
(διάψαλμα).
8 εὐλογεῖτε, ἔθνη, τὸν Θεὸν 8 Popoli, benedite il nostro Dio,
ἡμῶν καὶ ἀκουτίσασθε τὴν fate risuonare la voce della sua
φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ, lode;
9 τοῦ θεμένου τὴν ψυχήν μου 9 è lui che ci mantiene fra i vi-

εἰς ζωήν, καὶ μὴ δόντος εἰς σάλον venti e non ha lasciato vacillare i
τοὺς πόδας μου. nostri piedi.
10 ὅτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θεός, 10 O Dio, tu ci hai messi alla

ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦται τὸ prova; ci hai purificati come si pu-


ἀργύριον· rifica l'argento.
11 εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν 11 Ci hai fatto cadere in un ag-

παγίδα, ἔθου θλίψεις ἐπὶ τὸν guato, hai stretto i nostri fianchi in
νῶτον ἡμῶν. una morsa.
12 ἐπεβίβασας ἀνθρώπους ἐπὶ 12 Hai fatto cavalcare uomini so-

τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, διήλθομεν pra le nostre teste; siamo passati


διὰ πουρὸς καὶ ὕδατος, καὶ per il fuoco e per l'acqua, poi ci hai
ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. fatto uscire verso l'abbondanza.
13 εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν 13 Entrerò nella tua casa con olo-

σου ἐν ὁλοκαυτώμασιν, ἀπο- causti, a te scioglierò i miei voti,


δώσω σοι τὰς εὐχάς μου,
14 ἃς διέστειλε τὰ χείλη μου καὶ 14pronunciati dalle mie labbra,
ἐλάλησε τὸ στόμα μου ἐν τῇ promessi dalla mia bocca nel mo-
θλίψει μου· mento dell'angoscia.
15 ὁλοκαυτώματα μεμυελω- 15 Ti offrirò grassi animali in olo-

μένα ἀνοίσω σοι μετὰ θυμιάμα- causto con il fumo odoroso di


9
τος καὶ κριῶν, ἀνοίσω σοι βόας arieti, ti immolerò tori e capri.
μετὰ χιμάρων. (διάψαλμα). (pausa)
16 δεῦτε ἀκούσατε, καὶ δι- 16 Venite, ascoltate, voi tutti che

ηγήσομαι, πάντες οἱ φοβούμενοι temete Dio, e narrerò quanto per


τὸν Θεόν, ὅσα ἐποίησε τῇ ψυχῇ me ha fatto.
μου.
17 πρὸς αὐτὸν τῷ στόματί μου 17 A lui gridai con la mia bocca,
ἐκέκραξα καὶ ὕψωσα ὑπὸ τὴν lo esaltai con la mia lingua.
γλῶσσάν μου.
18 ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρ- 18 Se nel mio cuore avessi cercato
δίᾳ μου, μὴ εἰσακουσάτω μου il male, il Signore non mi avrebbe
Κύριος. ascoltato.
19 διὰ τοῦτο εἰσήκουσέ μου ὁ 19 Ma Dio ha ascoltato, si è fatto

Θεός, προσέσχε τῇ φωνῇ τῆς attento alla voce della mia pre-
δεήσεώς μου. ghiera.
20 εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς οὐκ 20 Sia benedetto Dio, che non ha

ἀπέστησε τὴν προσευχήν μου respinto la mia preghiera, non mi


καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ᾿ ἐμοῦ. ha negato la sua misericordia.

Salmo 66
Ὁ Θεός οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ
2 2Dio abbia pietà di noi e ci bene-
εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ dica, su di noi faccia splendere il
πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς. suo volto; (pausa)
(διάψαλμα).
3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν 3 perché si conosca sulla terra la
σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σω- tua via, la tua salvezza fra tutte le
τήριόν σου. genti.
4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι 4 Ti lodino i popoli, o Dio, ti lo-

λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθω- dino i popoli tutti.


σάν σοι λαοὶ πάντες.
5 εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλ- 5 Gioiscano le nazioni e si ralle-
λιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι κρινεῖς λα- grino, perché tu giudichi i popoli
οὺς ἐν εὐθύτητι καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ con rettitudine, governi le nazioni

10
Ufficio di mezzanotte del sabato
ὁδηγήσεις. (διάψαλμα). sulla terra. (pausa)
6 ἐξομολογησάσθωσάν σοι 6 Ti lodino i popoli, o Dio, ti lo-

λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθω- dino i popoli tutti.


σάν σοι λαοὶ πάντες.
7 γῆ ἔδωκε τὸν καρπὸν αὐτῆς· La terra ha dato il suo frutto. Ci
7

εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς benedica Dio, il nostro Dio,


ἡμῶν.
8 εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ 8ci benedica Dio e lo temano
φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ tutti i confini della terra.
πέρατα τῆς γῆς.
Δόξα… Και νυν... Αλληλούϊα. Gloria… ora e sempre… Alleluia

Salmo 67
2 Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ δια- 2 Sorga Dio e siano dispersi i
σκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐ- suoi nemici e fuggano davanti a
τοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώ- lui quelli che lo odiano.
που αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
3 ὡς ἐκλείπει καπνός, Come si dissolve il fumo, tu li
3

ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς dissolvi; come si scioglie la cera di


ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως fronte al fuoco, periscono i mal-
ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ vagi davanti a Dio.
προσώπου τοῦ Θεοῦ.
4 καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτω- 4I giusti invece si rallegrano,
σαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον esultano davanti a Dio e cantano
τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐ- di gioia.
φροσύνῃ.
5 ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ 5 Cantate a Dio, inneggiate al
ὀνόματι αὐτοῦ· ὁδοποιήσατε τῷ suo nome, appianate la strada a
ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος colui che cavalca le nubi: Signore è
ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε il suo nome, esultate davanti a lui.
ἐνώπιον αὐτοῦ.
6 ταραχθήσονται ἀπὸ προσώ- 6Padre degli orfani e difensore
που αὐτοῦ, τοῦ πατρὸς τῶν ὀρ- delle vedove è Dio nella sua santa

11
φανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν· ὁ dimora.
Θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ.
7 ὁ Θεὸς κατοικίζει μονο- 7A chi è solo, Dio fa abitare una
τρόπους ἐν οἴκῳ ἐξάγων πεπεδη- casa, fa uscire con gioia i prigio-
μένους ἐν ἀνδρείᾳ, ὁμοίως τοὺς nieri. Solo i ribelli dimorano in
παραπικραίνοντας, τοὺς κατοι- arida terra.
κοῦντας ἐν τάφοις.
8 ὁ Θεός, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί 8 O Dio, quando uscivi davanti
σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ al tuo popolo, quando camminavi
διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ. per il deserto, (pausa)
(διάψαλμα).
9 γῆ ἐσείσθη, καὶ γὰρ οἱ οὐρα- 9tremò la terra, i cieli stillarono
νοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου τοῦ davanti a Dio, quello del Sinai, da-
Θεοῦ τοῦ Σινᾶ, ἀπὸ προσώπου vanti a Dio, il Dio d'Israele.
τοῦ Θεοῦ ᾿Ισραήλ.
10 βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖς, ὁ 10Pioggia abbondante hai river-
Θεός, τῇ κληρονομίᾳ σου, καὶ sato, o Dio, la tua esausta eredità
ἠσθένησε, σὺ δὲ κατηρτίσω tu hai consolidato
αὐτήν.
11 τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν 11 e in essa ha abitato il tuo po-
αὐτῇ· ἡτοίμασας ἐν τῇ χρη- polo, in quella che, nella tua bontà,
στότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ Θεός. hai reso sicura per il povero, o Dio.
12 Κύριος δώσει ρῆμα τοῖς εὐαγ- 12 Il Signore annuncia una noti-

γελιζομένοις δυνάμει πολλῇ, zia, grande schiera sono le mes-


saggere di vittoria:
ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων
13 13 "Fuggono, fuggono i re degli

τοῦ ἀγαπητοῦ, τῇ ὡραιότητι τοῦ eserciti! Nel campo, presso la casa,


οἴκου διελέσθαι σκῦλα. ci si divide la preda.
14 ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον 14 Non restate a dormire nei re-

τῶν κλήρων, πτέρυγες περι- cinti! Splendono d'argento le ali


στερᾶς περιηργυρωμέναι, καὶ τὰ della colomba, di riflessi d'oro le
μετάφρενα αὐτῆς ἐν χλωρότητι sue piume".
χρυσίου.
12
Ufficio di mezzanotte del sabato
15 ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν 15 Quando l'Onnipotente là di-
ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾿ αὐτῆς, sperdeva i re, allora nevicava sul
χιονωθήσονται ἐν Σελμών. Salmon.
16 ὄρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος πῖον, 16 Montagna eccelsa è il monte di

ὄρος τετυρωμένον, ὄρος πῖον. Basan, montagna dalle alte cime è


il monte di Basan.
17 ἱνατί ὑπολαμβάνετε, ὄρη τε- 17 Perché invidiate, montagne

τυρωμένα, τὸ ὄρος, ὃ εὐδόκησεν dalle alte cime, la montagna che


ὁ Θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ; καὶ Dio ha desiderato per sua dimora?
γὰρ ὁ Κύριος κατασκηνώσει εἰς Il Signore l'abiterà per sempre.
τέλος.
18 τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριο- I carri di Dio sono miriadi, mi-
18

πλάσιον, χιλιάδες εὐθηνούντων· gliaia gli arcieri: il Signore è tra


Κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινᾷ ἦν, ἐν loro, sul Sinai, in santità.
τῷ ἁγίῳ.
19 ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευ- 19 Sei salito in alto e hai fatto pri-
σας αἰχμαλωσίαν, ἔλαβες δόμα- gionieri - dagli uomini hai rice-
τα ἐν ἀνθρώποις, καὶ γὰρ ἀπει- vuto tributi e anche dai ribelli -,
θοῦντας τοῦ κατασκηνῶσαι. perché là tu dimori, Signore Dio!
20 Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, 20 Di giorno in giorno benedetto

εὐλογητὸς Κύριος ἡμέραν καθ᾿ il Signore: a noi Dio porta la sal-


ἡμέραν· κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θε- vezza. (pausa)
ὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν. (διάψαλ-
μα).
21 ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ 21 Il nostro Dio è un Dio che
σῴζειν, καὶ τοῦ Κυρίου Κυρίου αἱ salva; al Signore Dio apparten-
διέξοδοι τοῦ θανάτου. gono le porte della morte.
22 πλὴν ὁ Θεὸς συνθλάσει κε- 22 Sì, Dio schiaccerà il capo dei

φαλὰς ἐχθρῶν αὐτοῦ, κορυφὴν suoi nemici, la testa dai lunghi ca-
τριχὸς διαπορευομένων ἐν pelli di chi percorre la via del de-
πλημμελείαις αὐτῶν. litto.
23 εἶπε Κύριος· ἐκ Βασὰν ἐπι- 23 Ha detto il Signore: "Da Basan

στρέψω, ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς li farò tornare, li farò tornare dagli


13
θαλάσσης. abissi del mare,
24 ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου ἐν 24 perché il tuo piede si bagni nel

αἵματι, ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου sangue e la lingua dei tuoi cani ri-
ἐξ ἐχθρῶν παρ᾿ αὐτοῦ. ceva la sua parte tra i nemici".
25 ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί 25 Appare il tuo corteo, Dio, il

σου, ὁ Θεός, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ corteo del mio Dio, del mio re, nel
μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ santuario.
ἁγίῳ.
26 προέφθασαν ἄρχοντες 26 Precedono i cantori, seguono i
ἐχόμενοι ψαλλόντων ἐν μέσῳ suonatori di cetra, insieme a fan-
νεανίδων τυμπανιστριῶν. ciulle che suonano tamburelli.
27 ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν 27 "Benedite Dio nelle vostre as-

Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν ᾿Ισραήλ. semblee, benedite il Signore, voi


della comunità d'Israele".
ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν
28 28 Ecco Beniamino, un piccolo

ἐκστάσει, ἄρχοντες ᾿Ιούδα ἡγε- che guida i capi di Giuda, la loro


μόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζα- schiera, i capi di Zàbulon, i capi di
βουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ. Nèftali.
29 ἔντειλαι, ὁ Θεός, τῇ δυνάμει 29 Mostra, o Dio, la tua forza,

σου, δυνάμωσον, ὁ Θεός, τοῦτο, ὃ conferma, o Dio, quanto hai fatto


κατειργάσω ἐν ἡμῖν. per noi!
30 ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ ῾Ιερου- 30 Per il tuo tempio, in Gerusa-

σαλὴμ σοὶ οἴσουσι βασιλεῖς lemme, i re ti porteranno doni.


δῶρα.
31 ἐπιτίμησον τοῖς θηρίοις τοῦ 31 Minaccia la bestia del canneto,
καλάμου· ἡ συναγωγὴ τῶν ταύ- quel branco di bufali, quell'eser-
ρων ἐν ταῖς δαμάλεσι τῶν λαῶν cito di tori, che si prostrano a idoli
τοῦ ἐγκλεισθῆναι τοὺς δεδοκιμα- d'argento; disperdi i popoli che
σμένους τῷ ἀργυρίῳ· διασκόρπι- amano la guerra!
σον ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους
θέλοντα.
32 ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπ- 32 Verranno i grandi dall'Egitto,
του, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα l'Etiopia tenderà le mani a Dio.
14
Ufficio di mezzanotte del sabato
αὐτῆς τῷ Θεῷ.
33 αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ᾄσατε 33Regni della terra, cantate a
τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ. Dio, cantate inni al Signore, (pausa)
(διάψαλμα).
34 ψάλατε τῷ Θεῷ τῷ ἐπιβε- 34a colui che cavalca nei cieli, nei
βηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua
οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάς· ἰδοὺ voce, una voce potente!
δώσει τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν
δυνάμεως.
35 δότε δόξαν τῷ Θεῷ· ἐπὶ τὸν 35Riconoscete a Dio la sua po-
᾿Ισραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ, tenza, la sua maestà sopra Israele,
καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς la sua potenza sopra le nubi.
νεφέλαις.
36 θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Terribile tu sei, o Dio, nel tuo
36

ἁγίοις αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, santuario. È lui, il Dio d'Israele,


αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κρα- che dà forza e vigore al suo po-
ταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. εὐλο- polo. Sia benedetto Dio!
γητὸς ὁ Θεός.
Δόξα… Και νυν... Αλληλούϊα. Gloria… ora e sempre… Alleluia

Salmo 68
2 Σῶσόν με, ὁ Θεός, ὅτι εἰσήλ- 2 Salvami, o Dio: l'acqua mi
θοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου. giunge alla gola.
3 ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, καὶ 3 Affondo in un abisso di fango,

οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον εἰς non ho nessun sostegno; sono ca-
τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ κα- duto in acque profonde e la cor-
ταιγὶς κατεπόντισέ με. rente mi travolge.
4 ἐκοπίασα κράζων, ἐβραγχία- 4 Sono sfinito dal gridare, la mia

σεν ὁ λάρυγξ μου, ἐξέλιπον οἱ gola è riarsa; i miei occhi si consu-


ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν mano nell'attesa del mio Dio.
με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.
5 ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς 5Sono più numerosi dei capelli
τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μι- del mio capo quelli che mi odiano

15
σοῦντές με δωρεάν, ἐκραταιώθη- senza ragione. Sono potenti quelli
σαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐκδιώκοντές che mi vogliono distruggere, i miei
με ἀδίκως· ἃ οὐχ ἥρπαζον, τότε nemici bugiardi: quanto non ho
ἀπετίννυον. rubato, dovrei forse restituirlo?
6 ὁ Θεός, σὺ ἔγνως τὴν ἀφρο- 6 Dio, tu conosci la mia stoltezza

σύνην μου καὶ αἱ πλημμέλειαί e i miei errori non ti sono nascosti.


μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβησαν.
7 μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ᾿ ἐμὲ οἱ 7Chi spera in te, per colpa mia
ὑπομένοντές σε, Κύριε, Κύριε non sia confuso, Signore, Dio degli
τῶν δυνάμεων, μὴ ἐντραπείησαν eserciti; per causa mia non si ver-
ἐπ᾿ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεὸς gogni chi ti cerca, Dio d'Israele.
τοῦ ᾿Ισραήλ,
8 ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα ὀνει- 8Per te io sopporto l'insulto e la
δισμόν, ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ vergogna mi copre la faccia;
πρόσωπόν μου.
9 ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην 9 sono diventato un estraneo ai
τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς miei fratelli, uno straniero per i fi-
υἱοῖς τῆς μητρός μου, gli di mia madre.
10 ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 10 Perché mi divora lo zelo per la

κατέφαγέ με, καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ tua casa, gli insulti di chi ti insulta
τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ricadono su di me.
ἐπ᾿ ἐμέ.
11 καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ 11Piangevo su di me nel di-
τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐγενήθη εἰς giuno, ma sono stato insultato.
ὀνειδισμοὺς ἐμοί·
12 καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου 12 Ho indossato come vestito un
σάκκον, καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς sacco e sono diventato per loro og-
παραβολήν. getto di scherno.
13 κατ᾿ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ κα- 13 Sparlavano di me quanti sede-

θήμενοι ἐν πύλαις, καὶ εἰς ἐμὲ vano alla porta, gli ubriachi mi de-
ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον. ridevano.
14 ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου 14 Ma io rivolgo a te la mia pre-

πρὸς σέ, Κύριε· καιρὸς εὐδοκίας, ghiera, Signore, nel tempo della
16
Ufficio di mezzanotte del sabato
ὁ Θεός, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους benevolenza. O Dio, nella tua
σου· ἐπάκουσόν μου, ἐν ἀληθείᾳ grande bontà, rispondimi, nella fe-
τῆς σωτηρίας σου. deltà della tua salvezza.
15 σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα μὴ 15 Liberami dal fango, perché io

ἐμπαγῶ· ῥυσθείην ἐκ τῶν μι- non affondi, che io sia liberato dai
σούντων με καὶ ἐκ τῶν βαθέων miei nemici e dalle acque pro-
τῶν ὑδάτων. fonde.
16 μή με καταποντισάτω καται- 16 Non mi travolga la corrente,

γὶς ὕδατος, μηδὲ καταπιέτω με l'abisso non mi sommerga, la fossa


βυθός, μηδὲ συσχέτω ἐπ᾿ ἐμὲ non chiuda su di me la sua bocca.
φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ.
17 εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ὅτι 17Rispondimi, Signore, perché
χρηστὸν τὸ ἔλεός σου· κατὰ τὸ buono è il tuo amore; volgiti a me
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου nella tua grande tenerezza.
ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμέ.
18 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσω- 18 Non nascondere il volto al tuo
πόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι servo; sono nell'angoscia: presto,
θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου. rispondimi!
19 πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ 19 Avvicìnati a me, riscattami, li-

λύτρωσαι αὐτήν, ἕνεκα τῶν berami a causa dei miei nemici.


ἐχθρῶν μου ρῦσαί με.
20 σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδι- 20Tu sai quanto sono stato insul-
σμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου tato: quanto disonore, quanta ver-
καὶ τὴν ἐντροπήν μου· ἐναντίον gogna! Sono tutti davanti a te i
σου πάντες οἱ θλίβοντές με. miei avversari.
21 ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ 21 L'insulto ha spezzato il mio

ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν, καὶ cuore e mi sento venir meno. Mi


ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ aspettavo compassione, ma in-
οὐχ ὑπῆρξε, καὶ παρακαλοῦν- vano, consolatori, ma non ne ho
τας, καὶ οὐχ εὗρον. trovati.
22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου 22 Mi hanno messo veleno nel

χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου cibo e quando avevo sete mi
ἐπότισάν με ὄξος. hanno dato aceto.
17
γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν
23 23La loro tavola sia per loro una
ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ trappola, un'insidia i loro ban-
εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδα- chetti.
λον.
24 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ 24Si offuschino i loro occhi e più
αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν non vedano: sfibra i loro fianchi
νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς σύγ- per sempre.
καμψον.
25 ἔκχεον ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ὀργήν 25 Riversa su di loro il tuo sde-
σου, καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου gno, li raggiunga la tua ira ar-
καταλάβοι αὐτούς. dente.
26 γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν 26 Il loro accampamento sia de-

ἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώ- solato, senza abitanti la loro tenda;


μασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ κα-
τοικῶν·
27 ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας, αὐτοὶ 27perché inseguono colui che hai
κατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος percosso, aggiungono dolore a chi
τῶν τραυμάτων μου προσέθη- tu hai ferito.
καν.
28 πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ 28 Aggiungi per loro colpa su
ἀνομίᾳ αὐτῶν, καὶ μὴ εἰσελ- colpa e non possano appellarsi alla
θέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου· tua giustizia.
29 ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου 29 Dal libro dei viventi siano can-

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ cellati e non siano iscritti tra i giu-
γραφήτωσαν. sti.
30 πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ· 30 Io sono povero e sofferente: la

ἡ σωτηρία σου, ὁ Θεός, ἀντι- tua salvezza, Dio, mi ponga al si-


λάβοιτό μου. curo.
31 αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 31 Loderò il nome di Dio con un

μου μετ᾿ ᾠδῆς, μεγαλυνῶ αὐτὸν canto, lo magnificherò con un rin-


ἐν αἰνέσει, graziamento,
32 καὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ 32 che per il Signore è meglio di

μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα un toro, di un torello con corna e


18
Ufficio di mezzanotte del sabato
καὶ ὁπλάς. zoccoli.
33 ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐ- 33 Vedano i poveri e si rallegrino;

φρανθήτωσαν· ἐκζητήσατε τὸν voi che cercate Dio, fatevi corag-


Θεόν, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν, gio,
34 ὅτι εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ 34 perché il Signore ascolta i mi-

Κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους seri e non disprezza i suoi che sono
αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν. prigionieri.
35 αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρα- 35 A lui cantino lode i cieli e la

νοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα terra, i mari e quanto brulica in
τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ. essi.
36 ὅτι ὁ Θεὸς σώσει τὴν Σιών, 36 Perché Dio salverà Sion, rico-

καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις struirà le città di Giuda: vi abite-


τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ κατοικήσουσιν ranno e ne riavranno il possesso.
ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐ-
τήν·
37 καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων La stirpe dei suoi servi ne sarà
37

αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν, καὶ οἱ erede e chi ama il suo nome vi


ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου κατα- porrà dimora.
σκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ.

Salmo 69
2 Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου O Dio, vieni a salvarmi, Si-
2

πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί gnore, vieni presto in mio aiuto.


μοι σπεῦσον.
3 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντρα- 3Siano svergognati e confusi
πήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυ- quanti attentano alla mia vita. Re-
χήν μου· ἀποστραφήτωσαν εἰς trocedano, coperti d'infamia,
τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτω- quanti godono della mia rovina.
σαν οἱ βουλόμενοί μου κακά·
4 ἀποστραφήτωσαν παραυ- 4 Se ne tornino indietro pieni di
τίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές vergogna quelli che mi dicono: "Ti
μοι· εὖγε εὖγε. sta bene!".
5 ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφραν- 5 Esultino e gioiscano in te quelli

19
θήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζη- che ti cercano; dicano sempre:
τοῦντές σε, ὁ Θεός, καὶ λεγέτω- "Dio è grande!" quelli che amano
σαν διαπαντός· μεγαλυνθήτω ὁ la tua salvezza.
Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σω-
τήριόν σου.
6 ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· 6Ma io sono povero e bisognoso:
ὁ Θεός, βοήθησόν μοι. βοηθός Dio, affréttati verso di me. Tu sei
μου καὶ ρύστης μου εἶ σύ· Κύριε, mio aiuto e mio liberatore: Si-
μὴ χρονίσῃς. gnore, non tardare.
Δόξα… Και νυν... Αλληλούϊα. Gloria… ora e sempre… Alleluia

Credo
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πα- Credo in un solo Dio Padre on-
τέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν nipotente, Creatore del cielo e
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε della terra, di tutte le cose visibili e
πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα invisibili. Credo in un solo Si-
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν gnore, Gesù Cristo, unigenito Fi-
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ glio di Dio, nato dal Padre prima
τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ di tutti i secoli. Luce da luce, Dio
πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φω- vero da Dio vero, generato, non
τός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλη- creato, della stessa sostanza del
θινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέν- Padre. Per mezzo di lui tutte le
τα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ cose sono state fatte. Per noi uo-
πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς mini e per la nostra salvezza di-
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέ- scese dal cielo e per opera dello
ραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ Spirito Santo si è incarnato nel
τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα seno della Vergine Maria e si è
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας fatto uomo. Fu crocifisso per noi
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπή- sotto Ponzio Pilato, patì e fu se-
σαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ polto. E il terzo giorno è risuscitato
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ secondo le Scritture. E, salito al
παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀνα- cielo, siede alla destra del Padre. E
στάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς di nuovo verrà nella gloria per

20
Ufficio di mezzanotte del sabato
Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς giudicare i vivi e i morti: e il suo
Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ regno non avrà fine. Credo nello
δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν Spirito Santo, che è il Signore e dà
ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι la vita e procede dal Padre e con il
ζῶντας καὶ νεκρούς οὗ τῆς βασι- Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
λείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ cato e ha parlato per mezzo dei
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ profeti. Credo nella Chiesa una,
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ- santa cattolica e apostolica. Pro-
πορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ fesso un solo battesimo per il per-
Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ dono dei peccati. Aspetto la resur-
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν rezione dei morti. E la vita del
διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, mondo che verrà. Amin.
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν
Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Santo Dio, Santo Forte, Santo
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς Immortale, abbi pietà di noi (3).
(ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενη- tuo regno, sia fatta la tua volontà
21
θήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν come in cielo, così in terra; dacci
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρ- oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν metti a noi i nostri debiti come noi
σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ li rimettiamo ai nostri debitori e
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, raci dal maligno.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre... e nei
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Tropari tono II
Ἄκτιστε φύσις, ἡ τῶν ὅλων δη- Natura non creata, artefice di
μιουργός, τὰ χείλη ἡμῶν tutte le cose, apri le nostre labbra
ἄνοιξον, ὅπως ἀναγγέλλωμεν affinché possiamo dichiarare la
τὴν αἴνεσίν σου βοῶντες· Ἅγιος, tua lode mentre gridiamo: Santo,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, ὁ Θεός. Πρε- Santo, Santo sei tu, o Dio. Attra-
σβείαις Κύριε, τῆς Θεοτόκου καὶ verso la Madre di Dio abbi pietà di
σῶσόν με. noi
Δόξα... Gloria
Τὰς ἄνω Δυνάμεις μιμούμενοι Noi che siamo sulla terra, imi-
οἱ ἐπὶ γῆς, ἐπινίκιον ὕμνον προ- tando le Potenze superiori, of-
σφέρομέν σοι, Ἀγαθέ, Ἅγιος, friamo, o buono, un inno di vitto-
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν. ria: Santo, Santo, Santo sei tu, o
Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν Ἁγίων Dio. Attraverso la Madre di Dio
σου, καὶ σῶσόν με, abbi pietà di noi
Καὶ νῦν... Ora e sempre

22
Ufficio di mezzanotte del sabato
Teotokion
Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου ἐξε- Mi hai destato, Signore, dal mio
γείρας με Κύριε, τὸν νοῦν μου letto e dal sonno, illumina la mia
φώτισον, καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὰ mente e apri il mio cuore e le mie
χείλη μου ἄνοιξον, εἰς τὸ ὑμνεῖν labbra, per cantare la tua lode, o
σε, ἁγία Τριάς, Ἅγιος, Ἅγιος, Santa Trinità: Santo, Santo, Santo
Ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, πρε- sei tu, o Dio. Attraverso la Madre
σβείαις, Κύριε, τῆς Θεοτόκου, di Dio abbi pietà di noi
ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε ἐλέησον μ' Signore,pietà 40
Nelle preortie, meteortie ed apodosis delle feste del Signore
e della Madre di Dio, anziché il suddetto Tropari o, si legge
l’Apolytikion proprio
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ Cristo nostro Dio, che in ogni
ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προ- momento e a tutte le ore sei ado-
σκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος rato e glorificato nei cieli e sulla
Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ terra, lento all'ira, pieno di com-
πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, passione e ricco di misericordia, tu
ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί τοὺς che ami i giusti ed hai pietà dei
ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας peccatori e tutti chiami alla sal-
καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς vezza con la promessa dei beni fu-
ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων turi, accogli, Signore, le nostre
ἀγαθῶν, αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι suppliche anche in questa ora e di-
καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς rigi la nostra vita secondo i tuoi co-
ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν mandamenti. Santifica le anime,
ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς rendi casti i corpi, correggi il modo
ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον, τὰ σώμα- di pensare, purifica le intenzioni, e
τα ἅγνισον, τοὺς λογισμοὺς liberaci da ogni angoscia, male e
διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον dolore. Circondaci dei tuoi angeli
καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλί- santi, perché protetti dal loro in-
ψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχι- tervento e sotto la loro guida, pos-
σον ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, siamo giungere all'unità della fede

23
ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρου- ed alla conoscenza della tua gloia
ρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι κα- inaccessibile, benedetto come sei
ταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα της nei secoli dei secoli.
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν
της ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
Ἀμήν. Amen.
Κύριε ἐλέησον γ' Signore, pietà (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Più venerabile dei cherubini, in-
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ- comparabilmente più gloriosa dei
κρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν serafini, tu che senza corruzione
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε- hai generato il Verbo Dio, real-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ mente Madre di Dio, noi ti magni-
μεγαλύνομεν. fichiamo.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγη- Nel nome del Signore, benedici,
σον Πατερ. padre.
Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ Possa Dio avere pietà di noi e
εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ benedirci e riversare la luce del
πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ suo volto su di noi, e abbia pietà di
ἐλεήσαι ἡμᾶς noi
Ἀμήν. Amen.
Se c’è Alleluia, cioè nella santa e grande Quaresima, si fanno
le tre grandi metanie, dicendoci ad ognuna uno stico della Pre-
ghiera di Sant'Efrem:
Κύριε, καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, Signore e Sovrano della mia vita,
πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φι- non darmi uno spirito di ozio, di
λαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι curiosità, di superbia e di vanilo-
δῷς. quio.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινο- Ma Concedi al tuo servo uno spirito
φροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, di saggezza, di umiltà, di pazienza
χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. e di amore.
24
Ufficio di mezzanotte del sabato
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι Sì, Signore e Sovrano, dammi di ve-
τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ dere le mie colpe e di non giudicare
μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, il mio fratello; poiché tu sei bene-
ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας detto nei secoli dei secoli. Amin.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Preghiera di San Mardario
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντο- Dio e Maestro, Padre onnipo-
κράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενὲς Ἰη- tente, Signore, Figlio unigenito,
σοῦ Χριστέ, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Gesù Cristo e Spirito Santo, una
μία θεότης, μία Δύναμις, ἐλέη- divinità, un solo potere, abbi pietà
σόν με τὸν ἁμαρτωλόν, καὶ οἷς di me peccatore; e per i giudizi che
ἐπίστασαι κρίμασι σῶσόν με τὸν tu conosci, salva il tuo indegno
ἀνάξιον δοῦλόν σου, ὅτι εὐλο- servitore; perché tu sei benedetto
γητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν nei secoli dei secoli. Amen.
αἰώνων, Ἀμήν.
Preghiera di Sant’Eustazio
Μεγαλύνων μεγαλύνω σε, Κύ- Ti magnifico grandemente, o Si-
ριε, ὅτι ἐπεῖδες ἐπὶ τὴν ταπείνω- gnore, perché hai guardato la mia
σίν μου καὶ οὐ συνέκλεισάς με umiltà e non mi hai abbandonato
εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, ἀλλ' ἔσωσας nelle mani dei nemici, ma hai sal-
ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου. vato la mia anima dalle tribola-
Καὶ νῦν, Δέσποτα, σκεπασάτω zioni. E ora, Maestro, lascia che la
με ἡ χείρ σου καὶ ἔλθοι ἐπ' ἐμὲ τὸ tua mano mi protegga, e la tua mi-
ἔλεός σου, ὅτι τετάρακται ἡ ψυχή sericordia venga su di me, poiché
μου καὶ κατώδυνός ἐστιν ἐν τῷ la mia anima è turbata e molto af-
ἐκπορεύεσθαι αὐτὴν ἐκ τοῦ ἀ- flitta quando si allontana da que-
θλίου μου καὶ ῥυπαροῦ σώματος sto mio corpo miserabile e sporco.
τούτου, μὴ ποτε ἡ πονηρὰ τοῦ Possa il piano malvagio dell'av-
ἀντικειμένου βουλὴ συναντήσῃ versario non affrontarlo e ostaco-
καὶ παρεμποδίσῃ αὐτήν, διὰ τὰς larlo mai, a causa dei molti peccati
ἐν ἀγνοίᾳ καὶ γνώσει ἐν τῷ βίῳ commessi da me in questa vita di
τούτῳ γενομένας μοι ἁμαρτίας. conoscenza e ignoranza. Sii mise-
25
Ἵλεως γενοῦ μοι, Δέσποτα, καὶ ricordioso con me, Maestro, e non
μὴ ἰδέτω ἡ ψυχή μου τὴν ζο- lasciare mai che la mia anima veda
φερὰν καὶ σκοτεινὴν ὄψιν τῶν la vista oscura e cupa dei demoni
πονηρῶν δαιμόνων, ἀλλὰ παρα- malvagi; ma i tuoi Angeli splen-
λαβέτωσαν αὐτὴν Ἄγγελοί σου denti e splendenti possono rice-
φαιδροὶ καὶ φωτεινοί. Δὸς δόξαν verla. Dona gloria al tuo santo
τῷ ὀνόματί σου τῷ ἁγίῳ, καὶ τῇ nome e portami con il tuo potere al
σῇ δυνάμει ἀνάγαγέ με εἰς τὸ tuo seggio divino. Quando sarò
θεῖόν σου βῆμα. Ἐν τῷ κρίνεσθαί giudicato, non lasciare che la
με μὴ καταλάβοι με ἡ χείρ τοῦ mano del principe di questo
ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου εἰς mondo mi cacci per gettarmi, pec-
τὸ κατασπάσαι με τὸν ἁμαρτω- catore che sono, nelle profondità
λὸν εἰς βυθὸν ᾋδου, ἀλλὰ dell'Inferno; ma resta vicino a me
παράστηθί μοι, καὶ γενοῦ μοι ed essere per me un salvatore e un
σωτὴρ καὶ ἀντιλήπτωρ. aiuto.
Ἐλέησον, Κύριε, τὴν ῥυπω- Abbi pietà, Signore, sulla mia
θεῖσαν τοῖς πάθεσι τοῦ βίου ψυ- anima, macchiata delle passioni
χήν μου, καὶ καθαρὰν αὐτὴν διὰ della vita, e ricevila pura attra-
μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως verso il pentimento e la confes-
πρόσδεξαι, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς sione; perché tu sei benedetto nei
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. secoli dei secoli. Amen.
Poi:
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν al Re, nostro Dio.
Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι- al Cristo Re, nostro Dio.
λεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ a lui, il Cristo Re e Dio nostro.
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
3 metanie e i Salmi:

26
Ufficio di mezzanotte del sabato
Salmo 120
Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς Alzo gli occhi verso i monti: da
τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. dove mi verrà l'aiuto?
2 ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου 2 Il mio aiuto viene dal Signore:

τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ egli ha fatto cielo e terra.


τὴν γῆν.
3 μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα 3 Non lascerà vacillare il tuo
σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων piede, non si addormenterà il tuo
σε. custode.
4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπ- 4 Non si addormenterà, non

νώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. prenderà sonno il custode d'I-


sraele.
5Κύριος φυλάξει σε, Κύριος 5 Il Signore è il tuo custode, il Si-

σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου· gnore è la tua ombra e sta alla tua
destra.
6 ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει 6 Di giorno non ti colpirà il sole,

σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. né la luna di notte.


7 Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ πα- 7 Il Signore ti custodirà da ogni

ντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν male: egli custodirà la tua vita.
σου ὁ Κύριος.
8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν 8Il Signore ti custodirà quando
σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ esci e quando entri, da ora e per
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. sempre.

Salmo 133
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, Ecco, benedite il Signore, voi
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ tutti, servi del Signore; voi che
ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν state nella casa del Signore du-
αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. rante la notte.
2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς 2 Alzate le mani verso il santua-

χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ rio e benedite il Signore.


εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
3 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν 3 Il Signore ti benedica da Sion:

27
ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν egli ha fatto cielo e terra.
γῆν.
Δόξα… Και νυν... Αλληλούϊα. Gloria… ora e sempre… Alleluia
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, Santo Dio, santo forte, santo im-
ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς mortale, abbi pietà di noi. 3 volte.
(ἐκ τρίτου).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi; Signore, plàcati di fronte ai
ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον nostri peccati; Sovrano, perdonaci
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- le nostre iniquità; o santo, visitaci
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας nelle nostre infermità e guariscici
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. per il tuo nome.
Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου) Signore, 3 volte
Di nuovo: Poi:
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενη- tuo regno, sia fatta la tua volontà,
θήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν come in cielo, così in terra. Dacci
οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρ- oggi il nostro pane quotidiano, e
τον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν rimetti a noi i nostri debiti, come
σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ noi li rimettiamo ai nostri debitori.
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς E non ci indurre in tentazione, ma
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, liberaci dal maligno.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Il Sacerdote, ad alta voce:
Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ Poiché tuoi sono il regno, la po-
δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza, la gloria: del Padre, del Fi-
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου glio e del santo Spirito, ora e sem-

28
Ufficio di mezzanotte del sabato
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς pre e nei secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Ἀμήν. Amen.
E i seguenti tropari. Tono IV pl
Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς Ricordati, o Signore, come
τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ buono, dei tuoi servi e perdona
ἥμαρτον, συγχώρησον· οὐδεὶς loro tutti i peccati che hanno com-
γὰρ ἀναμάρτητος, εἰμὴ σὺ ὁ messo nella vita; poiché nessuno è
δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι senza peccato, ma tu puoi dare ri-
δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν. poso anche a coloro che sono pas-
sati.
Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώ- Tu che con sapienza disponi
πως, πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ tutte le cose con amore per l'uma-
συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων, μό- nità e assegni a tutti, solo Creatore,
νε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε ciò che è utile, da’ riposo, Signore,
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου· ἐν alle anime dei tuoi servi, perché
σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ hanno posto la loro speranza in te,
ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ nostro creatore e formatore e Dio
ἡμῶν.
Δόξα... Gloria...
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Con i santi, o Cristo, concedi ri-
Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων poso alle anime dei tuoi servitori,
σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ dove non c'è né fatica, né dolore,
λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ né gemito, ma vita senza fine.
ἀτελεύτητος.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokion
Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γε- Tutte le generazioni ti chiamano
νεαί, Θεοτόκε Παρθένε· ἐν σοὶ beata, Vergine Madre di Dio, per-
γὰρ ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεὸς ché in te l'incontenibile, Cristo no-
ἡμῶν, χωρηθῆναι ηὐδόκησε. stro Dio, era ben contento di essere
Μακάριοι ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς, προ- contenuto. Beati anche noi con te

29
στασίαν σε ἔχοντες· ἡμέρας γὰρ come protezione, perché giorno e
καὶ νυκτὸς πρεσβεύεις ὑπὲρ notte intercedi per noi e gli scettri
ἡμῶν, καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασι- del regno sono rafforzati dalle tue
λείας ταῖς σαῖς ἱκεσίαις κρατύνο- suppliche; perciò con inni ti invo-
νται· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμέν chiamo: Ave, piena di grazia. Il Si-
σοι· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ gnore è con te.
Κύριος μετὰ σοῦ.
Qui durante le feste del Signore e della Madre di Dio viene
letto il kontakion proprio.
Κύριε, ἐλέησον (ιβ') Signore, pietà (12 volte)
Il sacerdote prega:
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἐπ' ἐλπί- Ricordati, Signore, dei nostri pa-
δι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κε- dri e fratelli che si sono addormen-
κοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελ- tati nella speranza della risurre-
φῶν ἡμῶν, καὶ πάντων τῶν ἐν zione alla vita eterna e di tutti co-
εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελειωθέν- loro che sono morti nella pietà e
των, καὶ συγχώρησον αὐτοῖς πᾶν nella fede; e perdona loro ogni of-
πλημμέλημα, ἑκούσιόν τε καὶ ἀ- fesa, volente e nolente, con le pa-
κούσιον, ἐν λόγῳ, ἢ ἔργῳ, ἢ κα- role, con le azioni, o con il pen-
τά, διάνοιαν πλημμεληθὲν ὑπ' siero, con cui ti hanno offeso. Po-
αὐτῶν. Καὶ κατασκήνωσον αὐ- nili in luoghi di luce, luoghi di pa-
τοὺς ἐν τόποις φωτεινοῖς, ἐν scolo verde, luoghi di riposo, da
τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀνα- cui sono fuggiti ogni dolore, do-
ψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα lore e sospiri; dove la presenza del
ὀδύνη, λύπη, καὶ στεναγμός, tuo volto dà gioia a tutti i tuoi santi
ὅπου ἡ ἐπισκοπὴ τοῦ προσώπου di ogni età. Concedi a loro e a noi
σου εὐφραίνει πάντας τοὺς ἀπ' il tuo Regno e la partecipazione
αἰῶνος Ἁγίους σου. Χάρισαι αὐ- alle tuoi ineffabili ed eterni beni e
τοῖς καὶ ἡμῖν τὴν Βασιλείαν σου al godimento della tua vita infinita
καὶ τὴν μέθεξιν τῶν ἀφράστων e benedetta. Poiché tu sei la vita, la
καὶ αἰωνίων σου ἀγαθῶν, καὶ τῆς risurrezione e il riposo dei tuoi
σῆς ἀπεράντου καὶ μακαρίας servi che si sono addormentati,

30
Ufficio di mezzanotte del sabato
ζωῆς τὴν ἀπόλαυσιν. Σὺ γὰρ εἶ ἡ Cristo nostro Dio, e a te diamo glo-
ζωή, ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ ἀνάπαυ- ria, insieme con il Padre tuo che
σις τῶν κεκοιμημένων δούλων non ha inizio, e il tuo Spirito tutto
σου, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ santo, buono e vivificante , ora e
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ sempre, e nei secoli dei secoli.
ἀνάρχῳ σου Πατρί, καί, τῷ Πα- Amen.
ναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ
σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.
Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐ- Più che gloriosa, sempre ver-
λογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε gine, benedetta Madre di Dio, offri
τὴν ἡμετέραν προσευχὴν τῷ Υἱῷ la nostra preghiera al tuo Figlio e
σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴτησαι al nostro Dio e chiedi che per
ἵνα σώσῃ διά σοῦ τὰς ψυχὰς mezzo tuo tu possa salvare le no-
ἡμῶν. stre anime.
Preghiera di Sant’Ioannichio
Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, κατα- Il Padre è la mia speranza, il Fi-
φυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ glio il mio rifugio, lo Spirito Santo
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τριὰς ἁγία, la mia protezione. Santissima Tri-
δόξα σοι. nità, gloria a te.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ Tutta la mia speranza ripongo
ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, in te, Madre di Dio, prendimi sotto
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. la tua protezione.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Κύριε ἐλέησον γ' Signore, pietà (3)
Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον Padre santo, benedici.
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν Cristo, risorto dai morti, nostro
ταῖς πρεσβείαις τῆς πανα- vero Dio, per l'intercessione della
χράντου καὶ παναμώμου ἁγίας tuttasanta e immacolata Sua Ma-
Αὐτοῦ μητρός, δυνάμει τοῦ dre, per la virtù della preziosa e vi-
τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, vificante Croce, per la protezione,

31
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπου- delle venerande e celesti Potestà
ρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, incorporee, per le suppliche del
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, venerato e glorioso Profeta e Pre-
προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτι- cursore Giovanni Battista, dei glo-
στοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδό- riosi e santi Apostoli, dei santi glo-
ξων καὶ πανευφήμων Ἀποστό- riosi e vittoriosi Martiri, dei nostri
λων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ santi Padri teofori, dei santi e giu-
καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσί- sti progenitori del Signore Gioac-
ων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡ- chino ed Anna, e di tutti i Santi, ab-
μῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεο- bia pietà di noi e ci salvi, poiché è
πατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, καὶ buono e amico degli uomini.
πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ
σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φι-
λάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.
Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ Preghiamo per la pace del
κόσμου. mondo.
Κύριε, ἐλέησον [καί μετά ἀπό Signore, pietà (e così alle invoca-
κάθε αἴτηση] zioni successive)
Ὑπερ τῶν εὐσεβῶν καὶ Per i Cristiani fedeli e Ortodossi.
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ὑπὲρ τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν Per il nostro Vescovo N., e tutta
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ la nostra fratellanza in Cristo.
ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθ- Per il nostro popolo devoto.
νους.
Ὑπὲρ εὐοδώσεως καὶ ἐνισχύ- Per la prosperità e la forza
σεως τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ. dell’esercito.
Ὑπερ τῶν ἀπολειφθέντων Per i nostri padri e fratelli as-
πατέρων, καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. senti.
Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ Per coloro che ci odiano e per
ἀγαπώντων ἡμᾶς. coloro che ci amano.
Ὑπερ τῶν διακονούντων καὶ Per coloro che ci aiutano e ci ser-
διακονησάντων ἡμῖν. vono.
32
***
Ὑπερ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν Per coloro che hanno chiesto a
τοὶς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ noi indegni di pregare per loro.
αὐτῶν.
Ὑπὲρ ἀναρρύσεως τῶν αἰχμα- Per la liberazione dei prigio-
λώτων. nieri.
Ὑπερ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς Per coloro che viaggiano per
πλεόντων. mare.
Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις Per coloro che giacciono amma-
κατακειμένων. lati.
Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας Preghiamo anche per l’abbon-
τῶν καρπῶν τῆς γῆς. danza dei frutti della terra.
Καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς Χρι- E per ogni anima dei cristiani
στιανῶν όρθοδόξων. ortodossi.
Τοὺς όρθοδόξους Ἀρχιερεῖς. Per tutti l’Episcopato ortodosso.
Τοὺς κτίτορας τῆς ἁγίας Per i fondatori di questo santo
Μονῆς ταύτης monastero.
Τοὺς γονεῖς ἡμῶν, καὶ διδα- Per i nostri genitori e insegnanti,
σκάλους, καὶ πάντας τοὺς προα- e tutti i nostri defunti padri e fra-
πελτόντας πατέρας καὶ ἀδελ- telli, credenti ortodossi, che qui o
φοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐνθάδε κειμέ- in tutto il mondo giacciono addor-
νους, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδό- mentati nel Signore.
ξους.
Il lettore.
Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν Diciamo anche per noi stessi:
Κύριε, ἐλέησον (γ΄) Signore, pietà (3).
Chi presiede
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων Per le preghiere dei nostri Santi
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς Padri, Signore Gesù Cristo, Figlio
ἡμῶν, ἑλέησον ἡμᾶς. Ἁμήν. di Dio, abbi pietà di noi e salvaci.

***
33