Sei sulla pagina 1di 251

Sussidi liturgici

Παρακλητική
Ήχοι α' - δ'
Grande oktoichos
Toni I - IV

Roma
2018
Tono I Sabato — Sera

Tono I
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, si fanno 10 stichi e si cantano 7 stichirá ana-
stásima, poi 3 del santo del giorno, oppure 4 o 6 se si tra tta di un santo
particolarmente celebrato.
Stichirá anastásima del paraklitikí. Tono 1.
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, Accogli, o santo Signore, le nostre
πρόσδεξαι Ἅγιε Κύριε, καὶ παράσχου preghiere vespertine, e concedici la re-
ἡμῖν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ὅτι μόνος εἶ ὁ missione dei peccati: perché sei il solo
δείξας, ἐν κόσμῳ τὴν ἀνάστασιν. che ha manifestato la risurrezione al
mondo.
Κυκλώσατε λαοὶ Σιών, καὶ περιλά- Circondate, popoli, Sion, ed abbrac-
βετε αὐτήν, καὶ δότε δόξαν ἐν αὐτῇ, ciatela: in essa rendete gloria al risorto
τῷ ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν· ὅτι αὐτός dai morti. Egli è il nostro Dio, colui che
ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ λυτρωσάμενος ci ha redenti dalle nostre iniquità.
ἡμᾶς, ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.
Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν, καὶ προ- Venite, popoli, celebriamo e ado-
σκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες riamo Cristo, glorificando la sua risur-
αὐτοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν· ὅτι rezione dai morti: egli è il nostro Dio,
αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ τῆς colui che ha redento il mondo dalla
πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν κόσμον λυ- frode del nemico.
τρωσάμενος.
Altri stichirá, anatoliká.
Εὐφράνθητε οὐρανοί, σαλπίσατε Rallegratevi, cieli, risuonate, fonda-
τὰ θεμέλια τῆς γῆς, βοήσατε τὰ ὄρη menta della terra, gridate di gioia,
εὐφροσύνην· ἰδοὺ γὰρ ὁ Ἐμμανουὴλ montagne: perché ecco, l’Emmanuele
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, τῷ Σταυρῷ ha inchiodato alla croce i nostri peccati;
προσήλωσε, καὶ ζωὴν ὁ διδούς, θάνα- colui che dà la vita ha messo a morte la
τον ἐνέκρωσε, τὸν Ἀδὰμ ἀναστήσας, morte risuscitando Adamo, perché è
ὡς φιλάνθρωπος. amico degli uomini.
Τὸν σαρκὶ ἑκουσίως σταυρωθέντα Celebriamo colui che volontaria-
δι’ ἡμᾶς, παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ mente per noi nella carne fu crocifisso,
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὑμνήσωμεν patí e fu sepolto, e dai morti è risorto;
λέγοντες· Στήριξον ὀρθοδοξίᾳ τὴν celebriamolo e diciamo: Conferma
2
Tono I Sabato — Sera
Ἐκκλησίαν σου Χριστέ, καὶ εἰρήνευ- nella retta fede la tua Chiesa, o Cristo,
σον τὴν ζωὴν ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ e dona pace alla nostra vita, perché sei
φιλάνθρωπος. buono e amico degli uomini.
Τῷ ζωοδόχῳ σου τάφῳ, παρεστῶ- Stando presso la tua tomba ricetta-
τες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προ- colo di vita, noi indegni offriamo l’inno
σφέρομεν τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγ- di lode alla tua ineffabile compassione,
χνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ὅτι Σταυ- o Cristo Dio nostro: hai accettato la
ρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον Ἀναμάρ- croce e la morte, o senza peccato, per
τητε, ἵνα τῷ κόσμῳ δωρήσῃ τὴν donare al mondo la risurrezione, tu che
ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος. sei amico degli uomini.
Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον, καὶ συ- Celebriamo il Verbo coeterno al Pa-
ναΐδιον Λόγον, τὸν ἐκ παρθενικῆς dre e con lui senza principio, che da
νηδύος προελθόντα ἀφράστως, καὶ grembo verginale è ineffabilmente
Σταυρὸν καὶ θάνατον δι’ ἡμᾶς uscito, che per noi volontariamente
ἑκουσίως καταδεξάμενον, καὶ croce e morte ha accettato, e nella glo-
ἀναστάντα ἐν δόξῃ, ὑμνήσωμεν ria è risuscitato; celebriamolo e di-
λέγοντες· Ζωοδότα Κύριε, δόξα σοι, ὁ ciamo: Signore datore di vita, gloria a
Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. te, Salvatore delle anime nostre.
Gloria..., del santo, se è particolamente festeggiato. Ora e sempre,
con il seguente theotokíon. Altrimenti: Gloria... Ora e sempre, poi lo
stesso theotokíon.
Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ Cantiamo la Vergine Maria, gloria
ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δε- del mondo intero, nata dagli uomini e
σπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον Madre del Sovrano, porta del cielo,
πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρ- canto degli incorporei, decoro dei fe-
θένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ deli: essa è divenuta cielo e tempio
τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη della Divinità. Abbattuta la barriera
γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς dell’inimicizia, ha introdotto in suo
Θεότητος· αὕτη τὸ μεσότοιχον τῆς luogo la pace, e ha aperto il regno. Pos-
ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆ- sedendo dunque quest’àncora della
ξε, καὶ τὸ Βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην fede, abbiamo quale difensore il Si-
οὖν κατέχοντες, τῆς πίστεως τὴν gnore nato da lei. Coraggio dunque,
ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ coraggio, popolo di Dio: egli combat-
αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω terà i nemici, egli, l’onnipotente.
τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ
γάρ αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθρούς,
3
Tono I Sabato — Sera
ὡς παντοδύναμος.
Anastásimon stichirón degli apóstich a. Tono 1.
Τῷ πάθει σου, Χριστέ, παθῶν Per la tua passione, Cristo, dalle pas-
ἠλευθερώθημεν, καὶ τῇ ἀναστάσει sioni siamo stati liberati, e per la tua ri-
σου ἐκ φθορᾶς ἐλυτρώθημεν· Κύριε surrezione, dalla corruzione riscattàti:
δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Altri stichirà, alfabetici.
Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, οὐρανοὶ εὐ- Esulti la creazione, i cieli si ralle-
φραινέσθωσαν, χεῖρας κροτείτω τὰ grino, le genti battano le mani con leti-
ἔθνη μετ’ εὐφροσύνης· Χριστὸς γὰρ ὁ zia: Cristo nostro Salvatore ha inchio-
Σωτὴρ ἡμῶν, τῷ Σταυρῷ προσήλωσε dato alla croce i nostri peccati e, uccisa
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ τὸν θάνατον la morte, ci ha dato la vita, risuscitando
νεκρώσας, ζωὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο, πε- il caduto Adamo insieme con tutti i
πτωκότα τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ suoi, perché è amico degli uomini.
ἀναστήσας, ὡς φιλάνθρωπος.
Βασιλεὺς ὑπάρχων οὐρανοῦ καὶ Tu che sei Re del cielo e della terra, o
γῆς, Ἀκατάληπτε, ἑκὼν ἐσταύρωσαι inafferrabile, volontariamente sei stato
διὰ φιλανθρωπίαν· Ὃν ὁ ᾅδης συνα- crocifisso, per amore dell’uomo. L’ade,
ντήσας κάτωθεν ἐπικράνθη, καὶ δι- incontrandoti laggiú, fu amareggiato,
καίων ψυχαὶ δεξάμεναι, ἠγαλλιάσα- ma le anime dei giusti, accogliendoti,
ντο· Ἀδὰμ δὲ ἰδών σε τὸν Κτίστην ἐν esultarono. Adamo risorse, vedendo
τοῖς καταχθονίοις ἀνέστη. Ὢ τοῦ te, il Creatore, nelle regioni sotterranee.
θαύματος! πῶς θανάτου ἐγεύσατο ἡ O meraviglia! Come gustò la morte co-
τῶν ἁπάντων ζωὴ; ἀλλ’ ἢ ὡς lui che di tutti è la vita? Ma questo è
ἠβουλήθη, κόσμον φωτίσαι, κραυ- stato il suo beneplacito, per illuminare
γάζοντα καὶ λέγοντα· Ὁ ἀναστὰς ἐκ il mondo che grida: O risorto dai morti,
τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Γυναῖκες μυροφόροι μύρα φέρου- Donne miròfore che recavano un-
σαι, μετὰ σπουδῆς καὶ ὀδυρμοῦ τὸν guenti raggiunsero sollecite e in pianto
τάφον σου κατέλαβον, καὶ μὴ εὑροῦ- la tua tomba, ma non trovando il tuo
σαι τὸ ἄχραντον Σῶμά σου, παρὰ δὲ corpo immacolato, e appreso dall’an-
τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι τὸ καινόν, gelo il prodigio nuovo e inaspettato, di-
καὶ παράδοξον θαῦμα, τοῖς Ἀπο- cevano agli apostoli: È risorto il Si-
στόλοις ἔλεγον· Ἀνέστη ὁ Κύριος, gnore, per donare al mondo la grande
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. misericordia.

4
Tono I Sabato — Sera
Gloria..., del santo, se c’è, altrimenti Gloria... Ora e sempre... Theo-
tokíon.
Ἰδοὺ πεπλήρωται ἡ τοῦ Ἡσαΐου Ecco compiuta la profetica parola di
πρόρρησις· Παρθένος γὰρ ἐγέννη- Isaia: vergine infatti hai generato, e
σας, καὶ μετὰ τόκον, ὡς πρὸ τόκου dopo il parto sei rimasta come prima.
διέμεινας. Θεὸς γὰρ ἦν ὁ τεχθείς· διὸ Perché era Dio il generato, e perciò le
καὶ φύσις ἐκαινοτόμησεν. Ἀλλ' ὧ Θε- nature ha rinnovato. Non disprezzare
ομῆτορ, ἱκεσίας σῶν δούλων, σῷ τε- dunque, o Madre di Dio, le suppliche
μένει προσφερομένας σοι, μὴ παρί- dei servi tuoi, offerte a te nel tuo san-
δῃς, ἀλλ' ὡς τὸν Εὔσπλαγχνον σαῖς tuario: poiché porti tra le braccia il pie-
ἀγκάλαις φέρουσα, σοῖς οἰκέταις toso, abbi pietà dei tuoi servitori. Inter-
σπλαγχνίσθητι, καὶ πρέσβευε σω- cedi per la salvezza delle anime nostre.
θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Apolytíkion anastásimon.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Sigillata la pietra dai giudei, mentre
Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσό- i soldati erano a guardia del tuo corpo
ντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέ- immacolato, sei risorto il terzo giorno,
στης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος o Salvatore, donando la vita al mondo.
τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν·διὰ τοῦτο αἱ Δυ- Per questo le schiere celesti gridavano
νάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωο- a te, datore di vita: Gloria alla tua risur-
δότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, rezione, o Cristo, gloria al tuo regno,
δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκο- gloria alla tua economia, o solo amico
νομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. degli uomini.
Theotokíon.
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Gabriele ti recò il saluto ‘Gioisci’, o
Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ Vergine, e a quella voce il Sovrano
ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν dell’universo si incarnò in te, arca
σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος santa, come ti chiamò il giusto Davide.
Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν Sei divenuta piú ampia dei cieli, perché
οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην hai portato il tuo Creatore. Gloria a co-
σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, lui che ha dimorato in te, gloria a colui
δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ che è uscito da te, gloria a colui che per
ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου il tuo parto ci ha liberati.
σου.

5
Tono I Domenica — Orthros
Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología si cantano 3 kathísmata anastásima
prosómia. Tono 1.
Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται I soldati a guardia della tua tomba, o
τηροῦντες, νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ Salvatore, divennero come morti
ὀφθέντος Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύτ- all’apparire sfolgorante dell’angelo,
τοντος, Γυναιξὶ τὴν Ἀνάστασιν, σὲ che annunciava alle donne la risurre-
δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορᾶς καθαιρέ- zione. Ti glorifichiamo, distruttore
την, σοὶ προσπίπτομεν, τῷ ἀναστά- della corruzione, ci prostiamo a te, o ri-
ντι ἐκ τάφου, καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. sorto dalla tomba e solo Dio nostro.
Δόξα... Gloria...
Σταυρῷ προσηλωθείς, ἑκουσίως Volontariamente inchiodato alla
Οἰκτίρμον, ἐν μνήματι τεθείς, ὡς croce, o pietoso, deposto nel sepolcro
θνητὸς Ζωοδότα, τὸ κράτος συνέτρι- come morto, o datore di vita, hai in-
ψας, Δυνατὲ τῷ θανάτῳ σου. Σὲ γὰρ franto con la tua morte, o potente, il po-
ἔφριξαν, οἱ πυλωροὶ οἱ τοῦ ᾅδου· σὺ tere della morte: per te hanno tremato i
συνήγειρας, τοὺς ἀπ’ αἰῶνος θανό- custodi dell’ade; con te hai fatto risor-
ντας, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. gere i morti da secoli, perché tu solo sei
amico degli uomini.
Καὶ νῦν. Ora e sempre...
Theotokíon.
Μητέρα σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάν- Ti sappiamo Madre di Dio, vergine
τες, Παρθένον ἀληθῶς, καὶ μετὰ τό- veramente anche dopo il parto, noi
κον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ καταφεύγο- tutti che, pieni di amore, nella tua
ντες, πρὸς τὴν σὴν ἀγαθότητα· σὲ bontà ci rifugiamo: perché ti abbiamo
γὰρ ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ προστασίαν· quale avvocata, noi peccatori; abbiamo
σὲ κεκτήμεθα, ἐν πειρασμοῖς σω- te, la sola tutta immacolata, come no-
τηρίαν τὴν μόνην πανάμωμον. stra salvezza nelle tentazioni.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.
Γυναῖκες πρὸς τὸ μνῆμα πα- Giunsero di buon mattino le donne
ρεγένοντο ὄρθριαι, καὶ ἀγγελικὴν al sepolcro, e contemplata la visione
ὀπτασίαν θεασάμεναι ἔτρεμον· ὁ angelica tremavano: la tomba aveva
τάφος ἐξήστραπτε ζωήν, τὸ θαῦμα sfolgorato di vita, il prodigio le aveva
κατέπληττεν αὐτάς· διὰ τοῦτο ἀπελ- colmate di stupore. Per questo, venute
6
Tono I Domenica — Orthros
θοῦσαι, τοῖς μαθηταῖς ἐκήρυττον τὴν ai discepoli, annunciavano la risurre-
ἔγερσιν. Τὸν ᾅδην ἐσκύλευσε Χρι- zione. Cristo ha spogliato l’ade, perché
στός, ὡς μόνος κραταιὸς καὶ δυνατός, solo è forte e potente, e insieme con sé
καὶ φθαρέντας συνήγειρε πάντας, ha risuscitato i credenti che erano nella
τὸν τῆς κατακρίσεως φόβον, λύσας corruzione, sciogliendo con la sua
δυνάμει Σταυροῦ. croce il timore della condanna.
Δόξα. Gloria...
Ἐν τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς ἡ ζωὴ Inchiodato alla croce, o vita di tutti,
τῶν ἁπάντων, καὶ ἐν νεκροῖς λογι- e annoverato tra i morti, o Signore im-
σθεὶς ὁ ἀθάνατος Κύριος, ἀνέστης mortale, sei risorto il terzo giorno, o
τριήμερος Σωτήρ, καὶ ἢγειρας Ἀδὰμ Salvatore, e hai risuscitato dalla corru-
ἐκ τῆς φθορᾶς· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις zione Adamo. Per questo le schiere ce-
τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· lesti gridavano a te, datore di vita: Glo-
Δόξα τοῖς σοῖς παθήμασι Χριστέ· ria ai tuoi patimenti, Cristo, gloria alla
δόξα τῇ ἀναστάσει σου· δόξα τῇ συ- tua risurrezione, gloria alla tua condi-
γκαταβάσει σου, μόνε Φιλάνθρωπε. scendenza, o solo amico degli uomini.
Καὶ νῦν. Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν τάφον σου Σωτήρ I soldati a guardia della tua
tomba.
Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου Maria, sacro ricettacolo del Sovrano,
δοχεῖον, ἀνάστησον ἡμᾶς, πεπτωκό- facci risorgere dal baratro di spaven-
τας εἰς χάος, δεινῆς ἀπογνώσεως, καὶ tosa disperazione, di colpe e di affli-
πταισμάτων καὶ θλίψεων. Σὺ γὰρ zioni, in cui siamo caduti. Perché dei
πέφυκας, ἁμαρτωλῶν σωτηρία, καὶ peccatori tu sei salvezza, aiuto, prote-
βοήθεια, καὶ κραταιὰ προστασία, καὶ zione forte: tu salvi i tuoi servi.
σῴζεις τοὺς δούλους σου.
Dopo gli evloghitária, l’ypakoí.
Ἡ τοῦ Λῃστοῦ μετάνοια, τὸν Il pentimento del ladrone ha rapito il
παράδεισον ἐσύλησεν, ὁ δὲ θρῆνος paradiso, il lamento delle miròfore ha
τῶν Μυροφόρων τὴν χαρὰν ἐμήνυ- svelato la gioia: perché tu sei risorto, o
σεν, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, Cristo Dio, per donare al mondo la
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐν τῷ θλίβεσθαί με, εἰσάκουσόν Nella mia tribolazione, ascolta la
μου τῶν ὀδυνῶν, Κύριε σοὶ κράζω. voce dei miei dolori: Signore, a te

7
Tono I Domenica — Orthros
grido.
τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος Per quelli che vivono nel deserto il
πόθος ἐγγίνεται, κόσμου οὖσι τοῦ divino desiderio diviene incessante,
ματαίου ἐκτός. perché essi sono fuori del mondo vano.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴ καὶ δόξα, Onore e gloria si addice al santo Spi-
ὥσπερ Πατρί, πρέπει ἅμα καὶ Υἱῷ· rito come al Padre, insieme con il Fi-
διὰ τοῦτο ᾄσωμεν τῇ Τριάδι Μονο- glio: cantiamo dunque la signoria della
κρατορίᾳ. Monade trina.
Antifona 2.
Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με Sulle montagne delle tue leggi mi hai
νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ innalzato: fa’ che io risplenda per le
Θεός, ἵνα ὑμνῶ σε. virtú, o Dio, per inneggiare a te.
Δεξιᾷ σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, Tu che mi hai afferrato con la tua de-
φύλαξόν με, φρούρησον, μὴ πῦρ με stra, o Verbo, custodiscimi, proteg-
φλέξῃ τῆς ἁμαρτίας. gimi, perché non mi bruci il fuoco del
peccato.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις και- Per il santo Spirito, tutta la creazione
νουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ è rinnovata, facendo ritorno al suo
πρῶτον· Ἰσοσθενὲς γάρ ἐστι Πατρὶ primo stato: perché egli è pari nel po-
καὶ Λόγῳ. tere con il Padre e con il Verbo.
Antifona 3.
Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι ὁδεύσωμεν Quando mi fu detto: Me ne andrò
εἷς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, εὐφράνθη agli atri del Signore, si rallegrò il mio
μου τὸ Πνεῦμα, συγχαίρει ἡ καρδία. spirito, e anche il mio cuore era nella
gioia.
Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, φόβος μέγας· ἐκεῖ Sulla casa di Davide, timore grande:
γὰρ θρόνων ἐκτεθέντων, κριθήσο- perché là sono stati posti i troni, e sa-
νται ἅπασαι, αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ranno giudicate tutte le tribú e le lingue
γλῶσσαι. della terra.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴν προσκύνη- È degno e doveroso offrire al santo
σιν, δόξαν καὶ κράτος, ὡς Πατρί τε Spirito onore, adorazione, gloria e
ἄξιον, καὶ τῷ Υἱῷ δεῖ προσφέρειν· forza, cosí come al Padre e al Figlio:

8
Tono I Domenica — Orthros
Μονὰς γάρ ἐστιν ἡ Τριὰς τῇ φύσει, perché una è la Trinità per natura, non
ἀλλ' οὐ προσώποις. per persone.
Prokímenon.
Νῦν ἀναστήσομαι λέγει Κύριος, Ora risorgerò, dice il Signore, stabi-
θήσομαι ἐν σωτηρίῳ παρρησιάσομαι lirò nella salvezza, di essa parlerò aper-
ἐν αὐτῷ. tamente.
Στίχ. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνά. Stico: Le parole del Signore, parole
pure.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni Damasceno.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono 1. Irmós.
Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, θεοπρε- La tua destra che impugna trofei con
πῶς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται. Αὕτη γὰρ forza divina si è glorificata: perché
ἀθάνατε, ὡς πανσθενὴς ὑπεναντί- nella sua onnipotenza, ha infranto i ne-
ους ἔθραυσε, τοῖς Ἰσραηλίταις, ὀδὸν mici, o immortale, inaugurando per gli
βυθοῦ καινουργὴσασα. israeliti una via attraverso l’abisso.
Tropari.
Ὁ χερσὶν ἀχράντοις ἐκ χοός, θε- Tu che in principio, con opera di-
ουργικῶς κατ’ ἀρχὰς διαπλάσας με, vina, dal fango mi plasmasti con mani
χεῖρας διεπέτασας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἐκ immacolate, sulla croce le mani hai di-
γῆς ἀνακαλούμενος, τὸ φθαρέν μου steso, richiamando dalla terra il mio
σῶμα, ὃ ἐκ Παρθένου προσείληφας. corpo corrotto che dalla Vergine tu
avevi assunto.
Νέκρωσιν ὑπέστη δι’ ἐμέ, καὶ τὴν Si è sottoposto per me alla condi-
ψυχὴν τῷ θανάτῳ προδίδωσιν, ὁ zione mortale e consegna l’anima alla
ἐμπνεύσει θείᾳ ψυχήν μοι ἐνθείς· καὶ morte, colui che con soffio divino, in
λύσας αἰωνίων δεσμῶν, καὶ συνα- me aveva immesso l’anima; e sciolte le
ναστήσας, τῇ ἀφθαρσίᾳ ἐδόξασε. eterne catene, con sé anche me ha risu-
scitato, e con l’incorruttibilità mi ha
glorificato.
Theotokíon.
Χαῖρε ἡ τῆς χάριτος Πηγή· χαῖρε ἡ Gioisci, fonte della grazia; gioisci,
κλῖμαξ καὶ πύλη οὐράνιος· χαῖρε ἡ scala e porta del cielo; gioisci, urna e
λυχνία καὶ στάμνος χρυσῆ, καὶ ὄρος candelabro d’oro, montagna non ta-
ἀλατόμητον, ἡ τὸν Ζωοδότην, Χρι- gliata, che hai generato al mondo Cri-
9
Tono I Domenica — Orthros
στὸν τῷ κόσμῳ κυήσασα. sto, il datore di vita.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν, Tu che solo conosci la fragile so-
οὐσίας τὴν ἀσθένειαν, καὶ συμπα- stanza dei mortali, e nella tua compas-
θῶς αὐτὴν μορφωσάμενος, περίζω- sione ti sei ad essa conformato, cingimi
σόν με ἐξ ὕψους δύναμιν, τοῦ βοᾷν di potenza dall’alto perché a te io ac-
σοι, Ἅγιος, ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος, τῆς clami: Santo, il tempio vivente della tua
ἀφράστου σου δόξης Φιλάνθρωπε. gloria immacolata, o amico degli uo-
mini.
Tropari.

Θεός μου ὑπάρχων Ἀγαθέ, Tu che sei il mio Dio, o buono, hai
πεσόντα κατῳκτείρησας, καὶ κατα- avuto pietà di me caduto, a me ti sei
βῆναι πρός με ηὐδόκησας, ἀνύψωσάς compiaciuto discendere, e con la tua
με διὰ σταυρώσεως, τοῦ βοᾶν σοι· crocifissione mi hai innalzato, affinché
Ἅγιος, ὁ τῆς δόξης Κύριος, ὁ ἀνείκα- a te io acclami: Santo, il Signore della
στος ἐν ἀγαθότητι. gloria, incomparabile nella bontà.
Ζωὴ ἐνυπόστατος Χριστέ, ὑπάρ- O Cristo, tu che sei vita enipostatica
χων καὶ φθαρέντα με, ὡς συμπαθὴς e hai rivestito il mio essere corrotto,
Θεὸς ἐνδυσάμενος, εἰς χοῦν θανάτου perché sei Dio compassionevole, di-
καταβὰς Δέσποτα, τὸ θνητὸν διέρρη- sceso nella polvere della morte, o So-
ξας, καὶ νεκροὺς τριήμερος, ἀναστὰς vrano, hai lacerato la mortalità, e risu-
ἀφθαρσίαν ἠμφίεσας. scitando il terzo giorno, hai rivestito di
incorruttibilità i morti.
Theotokíon.

Θεὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, Παρ- Concepito in seno Dio, o Vergine,


θένε διὰ Πνεύματος, τοῦ παναγίου per lo Spirito santissimo, non ne fosti
ἔμεινας ἄφλεκτος· ἐπεί σε βάτος τῷ consumata: giacché il roveto che ar-
νομοθέτῃ Μωσῇ, φλεγομένη ἄκαυ- deva senza consumarsi, apparso a
στα, σαφῶς προεμήνυσε, τήν τὸ πῦρ Mosè legislatore, chiaramente prean-
δεξαμένην τὸ ἄστεκτον. nunciava te che hai accolto l’insosteni-
bile fuoco.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.

Ὄρος σε τῇ χάριτι, τῇ θείᾳ κατά- Con occhi preveggenti Abacuc ti


10
Tono I Domenica — Orthros
σκιον, προβλεπτικοῖς ὁ Ἀββακούμ, contemplava come montagna adom-
κατανοήσας ὀφθαλμοῖς, ἐκ σοῦ ἐξε- brata dalla divina grazia, e preannun-
λεύσεσθαι, τοῦ Ἰσραὴλ προανεφώνει ciava che da te sarebbe uscito, per sal-
τὸν Ἅγιον, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ varci e riplasmarci, il Santo d’Israele.
ἀνάπλασιν.
Tropari.
Τίς οὗτος, Σωτήρ, ὁ ἐξ Ἐδὼμ ἀφι- Chi è questo salvatore che viene da
κόμενος, στεφηφορῶν ἐξ ἀκανθῶν, Edom, coronato di una corona di spine,
πεφοινιγμένος τὴν στολήν, ἐν ξύλῳ la veste tinta di rosso, costui, che pende
κρεμάμενος; Τοῦ Ἰσραὴλ ὑπάρχει da un legno? È il Santo di Israele, per
οὗτος ὁ Ἅγιος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ salvarci e riplasmarci.
ἀνάπλασιν.
Ἴδετε λαὸς τῶν ἀπειθῶν, καὶ Guardate, popolo di ribelli, vergo-
αἰσχύνθητε· ὃν ὡς κακοῦργον γὰρ gnatevi: colui che follemente avete
ὑμεῖς, ἀναρτηθῆναι ἐν Σταυρῷ, chiesto a Pilato che fosse appeso alla
Πιλάτῳ ᾐτήσασθε φρενοβλαβῶς, croce come malfattore, dissolta la po-
θανάτου λύσας τὴν δύναμιν, θεοπρε- tenza della morte, dal sepolcro è divi-
πῶς ἐξανέστη τοῦ μνήματος. namente risorto.
Theotokíon.
Ξύλον σε Παρθένε τῆς ζωῆς ἐπι- Ti riconosciamo quale albero della
στάμεθα· οὐ γὰρ τῆς βρώσεως καρ- vita, o Vergine: da te non è germinato
πός, θανατηφόρος τοῖς βροτοῖς, ἐκ un frutto che, gustato, è letale ai mor-
σοῦ ἀνεβλάστησεν, ἀλλὰ ζωῆς τῆς tali, ma gaudio di eterna vita, per la sal-
ἀϊδίου ἀπόλαυσις, εἰς σωτηρίαν vezza di noi che ti cantiamo.
ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει, τῆς σῆς Tu che hai illuminato i confini del
παρουσίας Χριστέ, καὶ φαιδρύνας τῷ mondo col fulgore del tuo avvento, o
Σταυρῷ σου, τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, Cristo, e con la tua croce li hai rischia-
τάς καρδίας φώτισον, φωτὶ τῆς σῆς rati, illumina con la luce della tua di-
θεογνωσίας, τῶν ὀρθοδόξως ὑμνού- vina conoscenza i cuori di chi con retta
ντων σε. fede ti canta.
Tropari.
Τὸν ποιμένα τῶν προβάτων, τὸν Col legno della croce i giudei hanno
11
Tono I Domenica — Orthros
μέγαν καὶ Κύριον, Ἰουδαῖοι διὰ ξύλου messo a morte il grande pastore delle
σταυροῦ ἐθανάτωσαν· ἀλλ’ αὐτὸς ὡς pecore, il Signore, ma egli ha strappato
πρόβατα νεκρούς, ἐν ᾅδῃ τεθαμμέ- al potere della morte, come pecore, i
νους, κράτους θανάτου ἐρρύσατο. credenti sepolti nell’ade.
Τῷ Σταυρῷ σου τὴν εἰρήνην, εὐαγ- Con la tua croce hai evangelizzato la
γελισάμενος, καὶ κηρύξας αἰχμαλώ- pace, e hai proclamato ai prigionieri la
τοις Σωτήρ μου τὴν ἄφεσιν, τὸν κρα- libertà, o mio Salvatore, svergognando
τοῦντα ᾔσχυνας, Χριστέ, γυμνὸν cosí il potente, o Cristo, e rendendolo
ἠπορημένον, δείξας τῇ θείᾳ ἐγέρσει nudo e sgomento con la tua divina ri-
σου. surrezione.
Theotokíon.
Τὰς αἰτήσεις τῶν πιστῶς αἰτουμέ- Non disprezzare, o degna di ogni
νων, Πανύμνητε, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ canto, le preghiere di chi prega con
δέχου, καὶ ταύτας προσάγαγε, τῷ fede, ma accoglile, immacolata, e pre-
Υἱῷ σου Ἄχραντε Θεῷ, τῷ μόνῳ sentale al Figlio tuo, unico Dio benefat-
εὐεργέτῃ· σὲ γὰρ προστάτιν κε- tore, perché noi abbiamo te quale no-
κτήμεθα. stra avvocata.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυςσος, Ci ha avvolti l’abisso piú profondo e
οὔκ ἐστιν ὁ ῥυόμενος, ἐλογίσθημεν non c’è chi salvi: quali pecore da ma-
ὡς πρόβατα σφαγῆς, σῶσον τὸν cello siamo stati considerati. Salva il
λαόν σου ὁ Θεὸς ἡμῶν· σὺ γὰρ ἰσχύς, tuo popolo, o Dio nostro: perché tu sei
τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐπανόρθωσις la forza dei deboli, tu li risollevi.
Tropari.
Τῷ πταίσματι τοῦ πρωτοπλάστου Per la caduta di colui che fu pla-
Κύριε, δεινῶς ἐτραυματίσθημεν· τῷ smato per primo, siamo stati tremen-
δὲ μώλωπι ἰάθημεν τῷ σῷ, ᾧ ὑπὲρ damente colpiti, Signore, ma per le tue
ἡμῶν ἐτραυματίσθης Χριστέ· σὺ γὰρ lividure siamo stati sanati: per noi hai
ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, καὶ ricevuto quei colpi, o Cristo, perché tu
ἐπανόρθωσις. sei la forza dei deboli, tu li risollevi.
Ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐξ ᾅδου Κύριε, τὸ Ci hai fatti risalire dall’ade, Signore,
κῆτος χειρωσάμενος, τὸ παμφάγον soggiogando l’insaziabile mostro, o on-
Παντοδύναμε, τῷ σῷ κράτει καθε- nipotente, abbattendo col tuo potere la
λὼν αὐτοῦ τὴν δύναμιν· σὺ γὰρ ζωὴ sua potenza: perché tu sei vita, luce e
καὶ φῶς ὑπάρχεις, καὶ ἡ ἀνάστασις. risurrezione.
12
Tono I Domenica — Orthros
Theotokíon.
Εὐφραίνονται ἐν σοί, Παρθένε Si rallegrano in te, Vergine immaco-
ἄχραντε, τοῦ γένους οἱ προπάτορες, lata, i progenitori della nostra stirpe,
τὴν Ἐδὲμ ἀπολαβόντες διὰ σοῦ, ἣν ἐκ perché per te riacquistano l’Eden che
παραβάσεως ἀπώλεσαν· σὺ γὰρ per la trasgressione avevano perduto:
ἁγνή, καὶ πρὸ τοῦ τόκου, καὶ μετὰ tu sei infatti pura prima del parto e
γέννησιν. dopo aver generato.
Kondákion. Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς Quando verrai, o Dio.
Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου Poiché sei Dio, dalla tomba sei ri-
ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, sorto nella gloria, e con te hai risusci-
καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε tato il mondo: la stirpe dei mortali
ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, come Dio ti ha celebrato. Annientata è
καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ ἡ la morte, danza Adamo, o Sovrano e re-
Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, denta ormai dalle catene, nella gioia
χαίρει κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι Eva acclama: Sei tu, o Cristo, colui che
παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. dona la risurrezione a tutti.
Ikos.
Τὸν ἀναστάντα τριήμερον ἀνυ- Celebriamo come Dio onnipotente
μνήσωμεν, ὡς Θεὸν παντοδύναμον, colui che il terzo giorno è risorto, che le
καὶ πύλας τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ porte dell’ade ha infranto e i santi fe-
τοὺς ἀπ’ αἰῶνος ἐκ τάφου ἐγείραντα, deli dalla tomba ha risuscitato, che alle
Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς miròfore è apparso perché cosí gli è
ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, piaciuto, e a loro per prime ha detto:
Χαίρετε, φήσας· καὶ Ἀποστόλοις Gioite! E agli apostoli ha rivelato la
χαρὰν μηνύων, ὡς μόνος ζωοδότης. gioia, quale solo datore di vita. Cosí le
Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς donne annunciano ai discepoli con
σύμβολα νίκης εὐαγγελίζονται, καὶ fede le liete prove della vittoria. Geme
ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος ὀδύρεται, l’ade e la morte fa lamento, esulta il
καὶ κόσμος ἀγάλλεται, καὶ πάντες mondo e tutti si rallegrano, perché a
συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, tutti, o Cristo, tu hai donato la risurre-
Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν. zione.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Σὲ νοητήν, Θεοτόκε κάμινον, κα- Noi fedeli ti contempliamo, o Madre
τανοοῦμεν οἱ πιστοὶ ὡς γὰρ Παῖδας di Dio, quale spirituale fornace: come
13
Tono I Domenica — Orthros
ἔσωσε τρεῖς, ὁ ὑπερυψούμενος, ὅλον salvò i tre fanciulli, cosí colui che è so-
με τὸν ἄνθρωπον, ἐν τῇ γαστρί σου vresaltato ha interamente riplasmato
ἀνέπλασεν, ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, me, l’uomo, nel tuo grembo, lui, il Dio
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος dei padri, degno di lode e piú che glo-
rioso.
Tropari.
Ἔφριξε γῆ, ἀπεστράφη ἥλιος, καὶ Ha inorridito la terra, si è ritirato il
συνεσκότασε τὸ φῶς, διερράγη τὸ sole, si è oscurata la luce, si è lacerato il
τοῦ Ναοῦ θεῖον καταπέτασμα, sacro velo del tempio e le pietre si sono
πέτραι δὲ ἐσχίσθησαν· διὰ Σταυροῦ squarciate: perché è stato innalzato con
γὰρ ᾖρται ὁ δίκαιος, ὁ αἰνετός τῶν la croce il giusto, il Dio dei padri, de-
πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. gno di lode e piú che glorioso.
Σὺ γεγονώς, ὡσεὶ ἀβοήθητος, καὶ Divenuto come un uomo senza
τραυματίας ἐν νεκροῖς, ἑκουσίως τὸ aiuto, un ucciso tra i morti, simile a noi
καθ’ ἡμᾶς, ὁ ὑπερυψούμενος, πάντας perché lo hai voluto, tu, sovresaltato,
ἠλευθέρωσας, καὶ κραταιᾷ χειρὶ συ- hai liberato i credenti, risuscitandoli in-
νανέστησας, ὁ αἰνετός τῶν πατέρων, sieme con te con mano forte, o Dio dei
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. padri, degno di lode e piú che glorioso.
Theotokíon.
Χαῖρε πηγή, ἀειζώου νάματος· Gioisci, fonte di sorgente sempre
Χαῖρε Παράδεισε τρυφῆς· Χαῖρε viva; gioisci, paradiso di delizie; gioi-
τεῖχος τὸ τῶν πιστῶν· Χαῖρε Ἀπει- sci, baluardo dei fedeli; gioisci, ignara
ρόγαμε· Χαῖρε ἡ παγκόσμιος χαρά, di nozze; gioisci, gioia del mondo in-
δι’ ἧς ἡμῖν ἐξανέτειλεν, ὁ αἰνετός τῶν tero dalla quale è sorto per noi il Dio
πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. dei padri, degno di lode e piú che glo-
rioso.
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Ἐν καμίνῳ Παῖδες Ἰσραήλ, ὡς ἐν Nella fornace, come in un crogiuolo,
χωνευτηρίῳ, τῷ κάλλει τῆς εὐσε- i fanciulli d’Israele risplendevano, piú
βείας, καθαρώτερον χρυσοῦ, ἀπέ- tersi dell’oro, per la bellezza della loro
στιλβον λέγοντες· Εὐλογεῖτε πάντα pietà, e salmeggiavano: Benedite,
τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, opere tutte, il Signore, celebratelo e so-
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς vresaltatelo per tutti i secoli.
αἰῶνας

14
Tono I Domenica — Orthros
Tropari.
Ὁ βουλήσει ἅπαντα ποιῶν, ὁ καὶ Tu che col tuo volere fai tutte le cose
μετασκευάζων, ἐκτρέπων σκιὰν e le trasformi, e con la tua passione
θανάτου, εἰς αἰώνιον ζωήν, τῷ πάθει volgi l’ombra di morte in vita eterna, o
σου Λόγε Θεοῦ, σὲ ἀπαύστως πάντα Verbo di Dio, noi tutte, opere tue, in-
τὰ ἔργα, ὡς Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ cessantemente quale Signore ti cele-
ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς briamo e ti sovresaltiamo per tutti i se-
αἰῶνας. coli.
Σὺ καθεῖλες σύντριμμα Χριστέ, καὶ Risorgendo il terzo giorno, o Cristo,
τὴν ταλαιπωρίαν, ἐν πύλαις καὶ hai abbattuto la rovina e la sciagura
ὀχυρώμασι τοῦ ᾅδου, ἀναστὰς ἐκ delle porte e delle fortezze dell’ade. In-
τάφου τριήμερος. Σὲ ἀπαύστως cessantemente, come Signore, tutte le
πάντα τὰ ἔργα, ὡς Κύριον ὑμνοῦσι, opere ti celebrano e ti sovresaltano per
καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς tutti i secoli.
αἰῶνας.
Theotokíon.
Τὴν ἀσπόρως καὶ ὑπερφυῶς, ἐξ Cantiamo colei che per la folgore di-
ἀστραπῆς τῆς θείας, τεκοῦσαν τὸν vina, senza seme e oltre la natura, ha
μαργαρίτην, τὸν πολύτιμον Χριστόν, partorito la perla preziosissima, il Cri-
ὑμνήσωμεν λέγοντες· Εὐλογεῖτε sto, e diciamo: Benedite, opere tutte, il
πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, Signore, celebratelo e sovresaltatelo
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς per tutti i secoli.
αἰῶνας.
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρ- Il roveto ardente che non si consu-
πολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος, mava ci ha mostrato una figura del tuo
καὶ νῦν καθ' ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν parto puro. Estingui ora, ti preghiamo,
ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι αἰτοῦμεν la fornace delle tentazioni che infuria
τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτόκε, ἀκατα- contro di noi, affinché, o Madre di Dio,
παύστως μεγαλύνωμεν incessantemente ti magnifichiamo.
Tropari.
Ὢ πῶς ὁ λαὸς ὁ ἄνομος, ὁ ἀπειθὴς Oh, come quel popolo iniquo, ribelle
καὶ πονηρὰ βουλευσάμενος, τὸν e dai mali consigli ha giustificato l’ese-
ἀλάστορα καὶ ἀσεβῆ ἐδικαίωσε, τὸν crabile e l’empio, e ha condannato al le-

15
Tono I Domenica — Orthros
δὲ δίκαιον ξύλῳ κατέκρινε, τὸν gno il giusto, il Signore della gloria, che
Κύριον τῆς δόξης! Ὃν ἐπαξίως με- noi come conviene magnifichiamo.
γαλύνομεν.
Σῶτερ, ὁ ἀμνὸς ὁ ἄμωμος, ὁ τὴν Salvatore, agnello senza macchia, tu
τοῦ κόσμου ἁμαρτίαν ἀράμενος, σὲ che hai tolto il peccato del mondo, noi
δοξάζομεν τὸν ἀναστάντα τριήμε- glorifichiamo te, risorto il terzo giorno,
ρον, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ θείῳ σου insieme al Padre e al tuo divino Spirito,
Πνεύματι, καὶ Κύριον τῆς δόξης, θεο- e proclamandoti Dio, quale Signore
λογοῦντες μεγαλύνομεν. della gloria noi ti magnifichiamo.
Theotokíon.
Σῶσον τὸν λαόν σου Κύριε, ὅν περ Salva il tuo popolo, Signore, che ti sei
ἐκτήσω τῷ τιμίῳ σου αἵματι, κατ’ acquistato col tuo sangue prezioso: da’
ἐχθρῶν ἰσχὺν τῷ βασιλεῖ χαριζόμε- forza al re contro i nemici ed assicura
νος, καὶ ταῖς σαῖς Ἐκκλησίαις alle tue Chiese la pace, o amico degli
Φιλάνθρωπε, βραβεύων τὴν εἰρήνην, uomini, per l’intercessione della Madre
τῆς Θεοτόκου ταῖς ἐντεύξεσιν. di Dio.
Exapostilárion: l’eothinón stabilito.
Alle lodi. Stichirá anastásima. Tono 1.
Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον Celebriamo, o Cristo, la tua salvifica
πάθος, καὶ δοξάζομέν σου τὴν passione, e glorifichiamo la tua risurre-
ἀνάστασιν. zione.
Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, καὶ τὸν Tu che ti sei sottoposto alla croce e
θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς hai distrutto la morte, e che dai morti
ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν sei risorto, dona pace alla nostra vita, o
ζωὴν Κύριε, ὡς μόνος παντοδύνα- Signore, perché solo sei onnipotente.
μος.
Ὁ τὸν ᾅδην σκυλεύσας, καὶ τὸν Tu che con la tua risurrezione hai
ἄνθρωπον ἀναστήσας, τῇ ἀναστάσει spogliato l’ade e risuscitato l’uomo, o
σου Χριστέ, ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν καθαρᾷ Cristo, facci degni di celebrarti e di glo-
καρδίᾳ, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε. rificarti con cuore puro.
Τὴν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν Glorificando la tua divina condi-
δοξάζοντες, ὑμνοῦμέν σε Χριστέ· scendenza, noi ti celebriamo, o Cristo:
ἐτέχθης ἐκ Παρθένου, καὶ ἀχώριστος partorito dalla Vergine, sei indivisibile
ὑπῆρχες τῷ Πατρί· ἔπαθες ὡς dal Padre; hai patito come uomo e vo-
ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας lontariamente ti sei sottoposto alla
16
Tono I Domenica — Orthros
Σταυρόν· ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου, ὡς croce; sei risorto dalla tomba come pro-
ἐκ παστάδος προελθών, ἵνα σώσῃς cedendo dal talamo, per salvare il
τὸν κόσμον· Κύριε δόξα σοι. mondo. Signore, gloria a te.
Altri stichirá, anatoliká.
Ὅτε προσηλώθης τῷ ξύλῳ τοῦ Quando fosti inchiodato all’albero
Σταυροῦ, τότε ἐνεκρώθη τὸ κράτος della croce, allora fu annientata la forza
του ἐχθροῦ· ἡ κτίσις ἐσαλεύθη τῷ del nemico. La creazione fu scossa dal
φόβῳ σου, καὶ ὁ ᾅδης ἐσκυλεύθη τῷ tuo timore, e l’ade fu spogliato dalla
κράτει σου· τοὺς νεκρούς ἐκ τῶν tua forza. Hai risuscitato i fedeli dalla
τάφων ἀνέστησας, καὶ τῷ λῃστῇ τὸν tomba, hai dischiuso al ladrone il para-
Παράδεισον ἤνοιξας· Χριστὲ ὁ Θεὸς diso: Cristo Dio nostro, gloria a te.
ἡμῶν, δόξα σοι.
Ὀδυρόμεναι μετὰ σπουδῆς, τὸ In fretta, tra i lamenti, giunsero al tuo
μνῆμά σου κατέλαβον αἱ τίμιαι γυ- sepolcro le donne venerabili, ma tro-
ναῖκες· εὑροῦσαι δὲ τὸν τάφον vata la tomba aperta e appreso dall’an-
ἀνεῳγμένον, καὶ μαθοῦσαι παρὰ τοῦ gelo il nuovo, inatteso prodigio, an-
Ἀγγέλου, τὸ καινὸν καὶ παράδοξον nunciarono ai discepoli: È risorto il Si-
θαῦμα, ἀπήγγειλαν τοῖς Ἀπο- gnore, per donare al mondo la grande
στόλοις, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, δω- misericordia.
ρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Τὴν τῶν παθῶν θείαν μωλώπωσιν, Adoriamo le divine piaghe dei tuoi
σοῦ προσκυνοῦμεν, Χριστὲ ὁ Θεός, patimenti, o Cristo Dio, e il sacrificio
καὶ τὴν ἐν τῇ Σιὼν δεσποτικὴν ἱε- del Signore in Sion, che si è compiuto
ρουργίαν, τὴν ἐν τέλει τῶν αἰώνων alla fine dei tempi, manifestando Dio:
θεοφανῶς γεγενημένην· τοὺς γὰρ ἐν poiché coloro che dormivano nella te-
σκότει καθεύδοντας, ὁ Ἥλιος ἐφώτι- nebra, tu li hai illuminati, o sole di giu-
σας τῆς δικαιοσύνης, πρὸς ἀνέσπε- stizia, guidandoli per mano allo splen-
ρον χειραγωγῶν ἔλλαμψιν· Κύριε dore che non ha tramonto. Signore,
δόξα σοι. gloria a te.
Τὸ φιλοτάραχον γένος τῶν Ἰου- Porgi ascolto, tumultuosa stirpe dei
δαίων, ἐνωτίσασθε· Ποῦ εἰσιν οἱ giudei: dove sono quelli che erano an-
Πιλάτῳ προσελθόντες; εἴπωσιν οἱ dati da Pilato? Parlino i soldati messi a
φυλάσσοντες στρατιῶται· ποῦ εἰσιν custodia: dove sono i sigilli del sepol-
αἱ σφραγῖδες τοῦ μνήματος; ποῦ με- cro? Dov’è stato trasferito il sepolto?
τετέθη ὁ ταφείς; ποῦ ἐπράθη ὁ ἄπρα- Come è stato venduto chi non può es-
τος; πῶς ἐσυλήθη ὁ θησαυρός; τί συ- sere venduto? Come è stato rapito il te-
17
Tono I Domenica — Sera
κοφαντεῖτε τὴν ἔγερσιν τοῦ σταυρω- soro? Perché screditate, iniqui giudei,
θέντος, παράνομοι Ἰουδαῖοι; Ἀνέστη la risurrezione del crocifisso? È risorto
ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, καὶ παρέχει colui che è libero tra i morti, ed elargi-
τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. sce al mondo la grande misericordia.
Gloria... Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá katanyktiká despotiká.
Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Τὰ πάντα παρήγαγες, τῷ σῷ, Λό- Tutto per bontà hai creato, Signore,
γῳ καὶ τῷ Πνεύματι, δι’ ἀγαθότητα con il tuo Verbo e con lo Spirito. E hai
Κύριε· εἶτα πεποίηκας, λογικόν με fatto anche me, vivente razionale, per-
ζῶον, ἵνα σου τὸ ἅγιον, δοξάζω Πα- ché io glorifichi, onnipotente, il tuo
ντοδύναμε ὄνομα· ἐγὼ δὲ μάλιστα, nome santo, che io invece sempre diso-
τοῖς αἰσχροῖς μου ἔργοις πάντοτε, noro, con le mie opere turpi: ma tu, te
ἀτιμάζω, ἀλλὰ φεῖσαι δέομαι. ne prego, perdona.
Γνῶθί σου ταλαίπωρε ψυχή, τὴν Riconosci, anima infelice, la tua no-
θείαν εὐγένειαν, καὶ τὴν πατρίδα τὴν biltà divina e la tua patria incorruttibile
ἄφθαρτον, καὶ σπεῦδε πάντοτε, ἀγα- e ad essa sempre protenditi con le
θοεργίαις, ταύτην καταλήψασθαι· opere buone. Nulla di ciò che è corrut-
μηδέν σε τῶν φθαρτῶν προ- tibile ti inchiodi; la tua parte è lassú,
σηλώσειε, τῆς ἄνω μοίρας εἶ, τὸ δὲ mentre il corpo è terra e si corrompe:
σῶμα γῆ, καὶ φθείρεται· μὴ νικήσῃ τὸ l’inferiore non vinca l’anima che gli è
χεῖρον τὴν κρείττονα. superiore.
Un altro stichirón, degli incorporei.
Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Ἀσώματοι Ἄγγελοι Θεοῦ, θρόνῳ Angeli incorporei, che state intorno
παριστάμενοι, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν ἐλ- al trono di Dio, che sfolgorate per i ba-
λάμψεσιν καταστραπτόμενοι, καὶ gliori che di là ricevete, ed eternamente
φωτοχυσίαις αἰωνίως λάμποντες, rifulgete di luminose effusioni e siete
καὶ φῶτα χρηματίζοντες δεύτερα, detti luci seconde: intercedete presso il
Χριστῷ πρεσβεύσατε, δωρηθῆναι Cristo, perché sia donata alle anime no-
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ stre la pace, e la grande misericordia.
μέγα ἔλεος.

18
Tono I Domenica — Sera
Apósticha katanyktiká.
Ὅτι τὸ πέλαγος πολύ, τῶν παρα- Vasto è l’oceano delle mie colpe, o
πτωμάτων μου Σωτήρ, καὶ δεινῶς βε- Salvatore, e sono paurosamente im-
βύθισμαι ταῖς πλημμελείαις μου, δός merso nei miei peccati: dammi la mano
μοι χεῖρα σῶσόν με, ὡς τῷ Πέτρῳ ὁ come a Pietro e salvami, o Dio, e abbi
Θεός, καὶ ἐλέησόν με. pietà di me.
Ὅτι ἐννοίαις πονηραῖς, καὶ ἔργοις I cattivi pensieri e le opere mi con-
καταδεδίκασμαι Σωτήρ, λογισμόν dannano, o Salvatore; concedimi dun-
μοι δώρησαι, ἐπιστροφῆς ὁ Θεός, ἵνα que un pensiero di conversione, o Dio,
κράζω· Σῶσόν με, Εὐεργέτα ἀγαθέ, sicché io gridi: Salvami, benefattore
καὶ ἐλέησόν με. buono, e abbi pietà di me.
Martyrikón.
Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε, πάντων τῶν Per intercessione, o Signore, di tutti i
Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν santi e della Madre di Dio, donaci la
εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, tua pace e abbi pietà di noi, perché tu
ὡς μόνος οἰκτίρμων. solo sei pietoso.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων τὸ ἀγαλ- Esultanza delle schiere celesti, prote-
λίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κρα- zione potente degli uomini sulla terra,
ταιὰ προστασία, ἄχραντε Παρθένε, o Vergine immacolata, salva noi che ci
σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγο- rifugiamo in te: poiché dopo Dio è in te,
ντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ o Madre di Dio, che noi riponiamo le
Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα. nostre speranze.
Al termine del vespro, e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Θαῦμα θαυμάτων Κεχαριτωμένη, Prodigio dei prodigi, o piena di gra-
ἐν σοὶ θεωροῦσα ἡ κτίσις ἀγάλλεται zia! Contemplando te la creazione
συνέλαβες γὰρ ἀσπόρως, καὶ ἔτεκες esulta: hai concepito senza seme e inef-
ἀφράστως, ὃν ταξιαρχίαι Ἀγγέλων, fabilmente hai partorito colui che le fa-
ὁρᾷν οὐ δεδύνηνται, αὐτὸν ἱκέτευε langi angeliche non hanno la forza di
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. guardare. Imploralo per le anime no-
stre.

19
Tono I Lunedì — Orthros
Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathismáta katanyktiká. Tono 1.
Ἐν ἀνομίαις συλληφθεὶς ἐγὼ ὁ Concepito nelle iniquità, io, il disso-
ἄσωτος, οὐ τολμῶ ἀτενίσαι εἰς τὸ luto, non oso fissare le altezze del cielo,
ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς ma confidando nel tuo amore per gli
τὴν φιλανθρωπίαν σου, κράζω, ὁ uomini grido: O Dio, siimi propizio e
Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με. salvami.
Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ἐγὼ Se il giusto a stento si salva, dove mi
ποῦ φανοῦμαι ὁ ἁμαρτωλός; τὸ presenterò io, il peccatore? Non ho por-
βάρος καὶ τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας tato il peso e il calore del giorno: anno-
οὐκ ἐβάστασα· τοῖς περὶ τὴν ἑνδε- verami tra quelli dell’undecima ora, o
κάτην ὥραν, συναρίθμησόν με, ὁ Dio, e salvami.
Θεός, καὶ σῶσόν με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ ἐν οὐρανοῖς Immacolata Madre di Dio, nei cieli
εὐλογημένη, καὶ ἐπὶ γῆς δοξολο- benedetta e glorificata in terra: gioisci,
γουμένη, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. sposa senza nozze.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι Affréttati ad aprirmi le tue braccia
σπεῦσον· ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνά- paterne: da dissoluto ho consumato
λωσα βίον· εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, tutti i miei beni, volgendo le spalle
ἀφορῶν των οἰκτιρμῶν σου Σωτήρ, all’inesauribile ricchezza delle tue
νῦν πτωχεύουσαν, μὴ ὑπερίδῃς καρ- compassioni, o Salvatore: non disprez-
δίαν· σοὶ γάρ, Κύριε, ἐν κατανύξει zare ora un cuore impoverito. Com-
κραυγάζω· Ἥμαρτόν σοι σῶσόν με. punto a te grido, Signore: Contro di te
ho peccato, salvami.
Τὸ βῆμά σου φρικτόν, καὶ ἡ κρίσις Tremendo è il tuo tribunale, giusto il
δικαία, τὰ ἔργα μου δεινά, ἀλλ’ αὐτὸς tuo giudizio, e malvagie le mie opere.
Ἐλεῆμον, προφθάσας με διάσωσον, Ma tu, misericordioso, previenimi con
καὶ κολάσεως λύτρωσαι· ῥῦσαι la tua salvezza e dal castigo riscattami.
Δέσποτα, τῆς τῶν ἐρίφων μερίδος, Toglimi, Sovrano, dalla parte dei capri,
καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου με e fammi degno di stare alla tua destra,
στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε. o Giudice giustissimo.
20
Tono I Lunedì — Orthros
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Κυβέρνησον Ἁγνή, τὴν ἀθλίαν ψυ- Governa, o pura, la mia anima mi-
χήν μου, καὶ οἴκτειρον αὐτήν, ὑπὸ sera, ed abbine pietà, perché per la
πλήθους πταισμάτων, βυθῷ ὀλι- moltitudine delle colpe scivola
σθαίνουσαν, ἀπωλείας Πανάμωμε, nell’abisso della perdizione, o tutta im-
καὶ ἐν ὥρᾳ με, τῇ φοβερᾷ τοῦ θανά- macolata. E nell’ora tremenda della
του, ἐλευθέρωσον, κατηγορούντων morte liberami dalla temibile sentenza,
δαιμόνων, φρικτῆς ἀποφάσεως. quando i demoni mi accuseranno.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ἀφρόνως ἀπὸ σοῦ, μακρυνθεὶς Stoltamente mi sono allontanato da
Πανοικτίρμον, ἀσώτως τὸν ἐμόν, te, o pietosissimo, e nella dissolutezza
ἐδαπάνησα βίον, δουλεύων τοῖς πά- ho consumato i miei beni, servendo di
θεσι, τοῖς ἀλόγοις ἑκάστοτε· ἀλλὰ continuo alle passioni irrazionali; ma
δέξαι με, ταῖς τῶν Ἀγγέλων πρε- tu per intercessione degli angeli acco-
σβείαις, Πάτερ εὔ-σπλαγχνε, ὥσπερ glimi, o Padre tenerissimo, come già il
τὸν ἄσωτον παῖδα, καὶ σῶσόν με δέο- figlio dissoluto, e, te ne prego, salvami.
μαι.
Martyrikón.
Ἀθλήσεως καύχημα, καὶ στεφά- Quale vanto per il loro combatti-
νων ἀξίωμα, οἱ ἔνδοξοι Ἀθλοφόροι, mento e onore di corone, i gloriosi vin-
περιβέβληνταί σε Κύριε· καρτερίᾳ citori si sono rivestiti di te, Signore,
γὰρ αἰκισμῶν, τοὺς ἀνόμους ἐτρο- poiché con la costanza nei tormenti
πώσαντο, καὶ δυνάμει θεϊκῇ, ἐξ hanno messo in rotta gli empi, e per la
οὐρανοῦ τὴν νίκην ἐδέξαντο. Αὐτῶν potenza divina hanno ricevuto dal
ταῖς ἱκεσίαις, ἐλευθέρωσον τοῦ cielo la vittoria. Liberami per le loro
ἀοράτου ἐχθροῦ Σωτήρ, καὶ σῶσόν suppliche dall’invisibile nemico, o Sal-
με. vatore, e salvami.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua
tomba.
Ἀΰλων στρατιῶν, ὑπερέχουσα Tu che superi le schiere immateriali,
Κόρη, καὶ τάξεις οὐρανῶν, ὑπερ- o Vergine, e sola oltrepassi le gerarchie

21
Tono I Lunedì — Orthros
βαίνουσα μόνη, ἐπάξιον τὴν αἴνεσιν, del cielo, da loro ricevi degna lode, o
παρ’ αὐτῶν δέχῃ Πάναγνε· ἀλλὰ purissima: intercedi dunque con gli an-
πρέσβευε, τῷ σῷ Υἱῷ σὺν Ἀγγέλοις, geli presso il Figlio tuo affinché io, il
τοῦ ῥυσθῆναί με, τῆς τῶν παθῶν τυ- solo condannato, dalla tirannide delle
ραννίδος, τὸν μόνον κατάκριτον. passioni sia redento.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου Il roveto ardente che non si consu-
πυρπολουμένη Βάτος ἔδειξεν ἄφλεκ- mava ci ha mostrato una figura del tuo
τος, καὶ νῦν καθ' ἡμῶν, τῶν πει- parto puro. Estingui ora, ti preghiamo,
ρασμῶν ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι la fornace delle tentazioni che infuria
αἰτοῦμεν τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτό- contro di noi, affinché, o Madre di Dio,
κε, ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν incessantemente ti magnifichiamo.
Tropari.
Ὥσπερ Χαναναία κράζω σοι· Come la cananea a te grido: Abbi
Ἐλέησόν με Λόγε· ψυχὴν γὰρ κέκτη- pietà di me, o Verbo: ho un’anima in
μαι, ταῖς δαιμονικαῖς ἐπιφοραῖς κιν- pericolo per gli assalti demoniaci, com-
δυνεύουσαν, καὶ ἀφρόνως τὰ ἄθεσμα mette da stolta ciò che è empio ed è in-
πράττουσαν, καὶ μὴ αἰσθανομένην, sensibile al tuo divino timore, o longa-
τοῦ θείου φόβου σου, Μακρόθυμε. nime.
Στῆσον ἐπὶ πέτραν Κύριε, τὰς τῆς Conferma sulla roccia dei tuoi pre-
ψυχῆς μου βάσεις, τῶν προσταγ- cetti, Signore, i passi dell’anima mia, fa’
μάτων σου, καὶ τὸν ἀναιδῶς ὑπο- inciampare il serpente che spudorata-
σκελίζειν με θέλοντα, ὑποσκέλισον mente vuol farmi inciampare e libe-
ὄφιν καὶ ῥῦσαί με, τῆς τούτου κα- rami dalla sua malizia, perché sei
κουργίας, ὡς ἀγαθὸς καὶ πολυέλεος. buono e ricco di misericordia.
Martiriká.
Ἤδη παρελθόντες Μάρτυρες, τῶν Poiché già avete attraversato, o mar-
πειρασμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον, tiri, l’acqua travolgente delle tentazioni
καὶ τῶν αἰκισμῶν τῶν χαλεπῶν τὸ e i marosi di atroci tormenti, certo
κλυδώνιον, πρὸς λιμένα σαφῶς κα- avete raggiunto il porto del regno su-
τηντήσατε, τῆς ἄνω Βασιλείας, θείας perno e là godete della divina bonaccia.
γαλήνης ἀπολαύοντες.
Φέγγους ἀνεσπέρου, Μάρτυρες, Divenuti luminosi, o martiri, siete

22
Tono I Lunedì — Orthros
φωτοειδεῖς γενόμενοι ἠξιώθητε, καὶ stati fatti degni dello splendore senza
ἐν Ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων εὐφραίνε- tramonto, nella Chiesa dei primogeniti
σθαι καὶ Ἀγγέλων χοροῖς συ- godete e con i cori degli angeli esultate:
ναγάλλεσθαι, μεθ΄ὧν τὸν Ζωοδότην, con loro supplicate per noi il datore di
ὑπὲρ ἡμῶν καθικετεύσατε. vita.
Theotokíon.
Φέρεις τὸν τὰ πάντα φέροντα, καὶ Tu porti colui che tutto porta e allatti
γαλουχεῖς τὸν πᾶσι τροφὴν παρέχο- colui che a tutti provvede il cibo: o arca
ντα, μέγα καὶ φρικτόν, τὸ ὑπὲρ νοῦν della venerabile santità, o Vergine Ma-
σου μυστήριον, κιβωτὲ τοῦ σεπτοῦ dre di Dio, grande e tremendo è il tuo
ἁγιάσματος, Παρθένε Θεοτόκε· ὅθεν mistero che trascende l’intelletto; per
σε πίστει μακαρίζομεν. questo con fede ti proclamiamo beata.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Μύστας τῆς ἀρρήτου δόξης σου, Hai stabilito gli intelletti incorporei,
τοὺς ἀσωμάτους Νόας, Σῶτερ ὑπέ- o Salvatore, quali iniziati della tua inef-
στησας, καὶ νῦν δι' αὐτῶν, τὸν σὸν fabile gloria: tramite loro custodisci ora
λαὸν διαφύλαξον, τόν πίστει σοι καὶ il tuo popolo che con fede e amore in te
πόθῳ προσφεύγοντα, ἵνα σε τὸν Δε- si rifugia, affinché incessantemente noi
σπότην, ἀκαταπαύστως μεγαλύνω- magnifichiamo te, il Sovrano.
μεν.
Νέμεις τῆς εἰρήνης Ἄγγελον, περι- A presidio del tuo gregge assegni
φρουροῦντα, Παντοκράτορ, τὴν l’angelo della pace, o onnipotente: per-
ποίμνην σου· τῆς εἰρήνης γὰρ καὶ τῆς ché della pace e dell’amore sei tu l’au-
ἀγάπης σὺ αἴτιος, καὶ τὴν ἔμφρονα tore; ed egli custodisce la saggia fede e
πίστιν φυλάττοντα, καὶ πάσας τὰς con la tua potenza tutte le eresie dis-
αἱρέσεις, τῇ σῇ δυνάμει καταλύοντα. solve.
Ὅλος γλυκασμὸς ὑμνούμενος, τῶν Tu che sei celebrato quale piena dol-
οὐρανίων τὴν γλυκεῖαν φαιδρότητα cezza dei celesti, trapianta nelle tue
καταφύτευσον, ἐν Ἐκκλησίαις σου, Chiese, o Sovrano, quel dolce gaudio, e
Δέσποτα, καὶ τὴν εὔτακτον δίδου dona quiete e buon ordine, affinché in-
κατάστασιν, ἵνα σε τόν Σωτῆρα ἀκα- cessantemente noi magnifichiamo te, il
ταπαύστως μεγαλύνωμεν. Salvatore.

23
Tono I Lunedì — Orthros
Theotokíon.
Στίφη τῶν Ἀγγέλων, Πάναγνε, Le miriadi degli angeli, purissima,
νῦν ἀσιγήτως τὸν σὸν τόκον γεραί- celebrano ora senza mai tacere il tuo
ρουσι· ταῖς γὰρ τάξεσιν ἐπιστατοῦν- parto, perché, contemplando colui che
τα θεώμενοι, ταῖς αὐτῶν θυμηδίαις presiede alle loro schiere, sono ricolmi
ἐμπίπλανται, καὶ σὲ τήν Θεοτόκον di gaudio, e incessantemente magnifi-
ἀκαταπαύστως μεγαλύνουσιν. cano te, la Madre di Dio.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Ἄλλος σε κόσμος, ψυχή, ἀναμένει Un altro mondo, o anima, ti attende,
καὶ Κριτής, τὰ σὰ μέλλων δημο- e il Giudice che renderà noti i tuoi mali
σιεύειν κρυπτὰ καὶ δεινά· μὴ οὖν ἐμ- segreti. Non arrestarti dunque alle cose
μείνῃς τοῖς ᾧδε, ἀλλὰ πρόφθασον di quaggiú, ma previeni il Giudice gri-
βοῶσα τῷ Κριτῇ, ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι, dandogli: Siimi propizio e salvami, o
καὶ σῶσόν με. Dio.
Μὴ ἀποδοκιμάσῃς με Σωτήρ μου, Non respingermi, o mio Salvatore,
τῇ ῥαθυμίᾳ τῆς ἁμαρτίας συνεχόμε- prigioniero come sono della mollezza
νον, διέγειρόν μου τὸν λογισμὸν del peccato. Solleva il mio pensiero al
πρὸς μετάνοιαν, καὶ τοῦ σοῦ ἀμπε- pentimento e rendimi operaio provato
λῶνος ἐργάτην δόκιμον ἀνάδειξόν nella tua vigna, accordandomi la mer-
με, δωρούμενός μοι τῆς ἑνδεκάτης cede dell’undecima ora e la grande mi-
ὥρας τὸν μισθόν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. sericordia.
Martyrikón.
Τοὺς Ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ, Venite, o popoli tutti, con inni e can-
δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, tici spirituali onoriamo i vittoriosi di
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς Cristo, gli astri del mondo, gli araldi
φωστῆρας τοῦ κόσμου, καὶ κήρυκας della fede, la sorgente perenne dalla
τῆς πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀέναον, quale per i fedeli scaturiscono grazie di
ἐξ ἧς ἀναβλύζει τοῖς πιστοῖς τὰ guarigione. Per le loro suppliche, o Cri-
ἰάματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ sto Dio nostro, concedi al tuo mondo la
Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ pace, e alle anime nostre la grande mi-
κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ sericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Ἁγιωτέρα ἁγίων πασῶν Piú santa di tutte le sante schiere, piú
24
Tono I Lunedì — Sera
Δυνάμεων, τιμιωτέρα πάσης κτίσε- venerabile di ogni creatura, o Madre di
ως, Θεοτόκε, Δέσποινα τοῦ κόσμου, Dio, Sovrana del mondo, tu che hai
σῶσον ἡμᾶς, τὸν Σωτῆρα κυήσασα, portato in grembo il Salvatore, salvaci
ἀπὸ πταισμάτων μυρίων, ὡς ἀγαθή, con la tua intercessione dalle miriadi di
καὶ κινδύνων ταῖς πρεσβείαις σου. colpe e dai pericoli, tu che sei buona.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 1.

Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ ἐν οὐρανοῖς Immacolata Madre di Dio, nei cieli


εὐλογημένη, καὶ ἐπὶ γῆς δοξολο- benedetta e glorificata in terra: gioisci,
γουμένη, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. sposa senza nozze.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká kataniktiká.
Tono 1. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Ἁμαρτημάτων πελάγει περια- Sommerso dall’oceano dei peccati,
ντλούμενος, καὶ ἐν βυθῷ πται- tutto chiuso nell’abisso delle colpe, a te
σμάτων, συνεχόμενος ὅλως, βοῶ σοι grido, Sovrano: Liberami, o piú che
τῷ Δεσπότῃ· Τῶν χαλεπῶν, καὶ buono, dalle tremende e multiformi
ποικίλων με λύτρωσαι, πειρατηρίων prove della vita, e dal fuoco inestingui-
τοῦ βίου, καὶ τοῦ πυρὸς τοῦ bile.
ἀσβέστου, Ὑπεράγαθε.
Βεβυθισμένος ὑπάρχων ἐξ ἀπο- Caduto nell’abisso della dispera-
γνώσεως, καὶ πονηρίας πλήρης, λο- zione e pieno di avversi pensieri mal-
γισμῶν ἐναντίων, πρὸς σέ μου τὰς vagi, in te, Verbo di Dio, ho riposto le
ἐλπίδας, Λόγε Θεοῦ, ἀνεθέμην ὁ mie speranze, io, l’infelice: liberami
ἄθλιος, ἀπὸ ἐχθρῶν ἀοράτων, καὶ dall’assalto dei nemici visibili e invisi-
ὁρατῶν, ἐπιθέσεώς με λύτρωσαι. bili.
Un altro stichirón, del precursore.
Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Προφῆτα θαυμάσιε Χριστοῦ, Βα- Mirabile profeta, battista e precur-
πτιστὰ καὶ Πρόδρομε, τὴν ξηραν- sore di Cristo, fa’ che il mio cuore ina-
θεῖσαν καρδίαν μου, τοῖς ἀτοπήμασι, ridito dalle male azioni versi in perpe-
ποταμοὺς δακρύων, ἀενάως ποίη- tuo fiumi di lacrime; imploro la tua in-
σον, προχέειν δυσωπῶ σε πρεσβείαις tercessione, affinché, salvato grazie a
σου, ὅπως σῳζόμενος, διὰ σοῦ ὁ πο- te, io che sono oppresso dai dolori, ma-
λυώδυνος, μεγαλύνω τὸν σὲ με- gnifichi colui che ti ha magnificato.

25
Tono I Lunedì — Sera
γαλύναντα.
Apósticha katanyktiká.
Ὅτι τὸ πέλαγος πολύ, τῶν παρα- Vasto è l’oceano delle mie colpe, o
πτωμάτων μου Σωτήρ, καὶ δεινῶς βε- Salvatore, e sono paurosamente im-
βύθισμαι ταῖς πλημμελείαις μου, δός merso nei miei peccati: dammi la mano
μοι χεῖρα σῶσόν με, ὡς τῷ Πέτρῳ ὁ come a Pietro e salvami, o Dio, e abbi
Θεός, καὶ ἐλέησόν με. pietà di me.
Ὅτι ἐννοίαις πονηραῖς, καὶ ἔργοις I cattivi pensieri e le opere mi con-
καταδεδίκασμαι Σωτήρ, λογισμόν dannano, o Salvatore; concedimi dun-
μοι δώρησαι, ἐπιστροφῆς ὁ Θεός, ἵνα que un pensiero di conversione, o Dio,
κράζω· Σῶσόν με, Εὐεργέτα ἀγαθέ, sicché io gridi: Salvami, benefattore
καὶ ἐλέησόν με. buono, e abbi pietà di me.
Martyrikón.
Ἡ ἐν σταδίῳ ὑμῶν ὁμολογία, La vostra confessione nello stadio, o
Ἅγιοι, τῶν δαιμόνων κατέπτηξε τὴν santi, ha sbigottito l’esercito dei de-
δύναμιν, καὶ τῆς πλάνης τοὺς moni, e ha liberato dall’inganno gli uo-
ἀνθρώπους ἠλευθέρωσε· διὸ καὶ τὰς mini. Perciò, anche mentre il vostro
κεφαλὰς ἀποτεμνόμενοι ἐκράζετε· capo veniva reciso, gridavate: Sia ac-
Γενέσθω Κύριε, ἡ θυσία τῶν ψυχῶν cetto davanti a te, Signore, il sacrificio
ἡμῶν, εὐπρόσδεκτος ἐνώπιόν σου, delle nostre vite, perché è amando te, o
ὅτι σὲ ποθήσαντες, κατεφρονήσαμεν amico degli uomini, che abbiamo di-
τῆς προσκαίρου ζωῆς φιλάνθρωπε. sprezzato questa vita fugace.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδε- Tu che accogli le preghiere dei pec-
χομένη, καὶ θλιβομένων στεναγμὸν catori, e non disprezzi il gemito degli
μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ ἐξ ἁγνῶν afflitti, intercedi per la nostra salvezza
λαγόνων σου, σωθῆναι ἡμᾶς, Πα- presso colui che è nato dal tuo grembo
ναγία Παρθένε. puro, o Vergine tutta santa.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Συλλαβοῦσα ἀφλέκτως, τὸ πῦρ τῆς Tu che senza venire bruciata hai con-
Θεότητος, καὶ τεκοῦσα ἀσπόρως, cepito il fuoco della divinità, e senza
πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, Κεχαριτω- seme hai partorito la sorgente della
μένη Θεοτόκε, περίσῳζε τοὺς σὲ με- vita, il Signore, salva quelli che ti ma-
26
Tono I Martedì — Orthros
γαλύνοντας. gnificano, o Madre di Dio piena di gra-
zia.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 1.
Ἐν ἀνομίαις συλληφθείς, ἐγὼ ὁ Concepito nelle iniquità, io, il disso-
ἄσωτος, οὐ τολμῶ ἀτενίσαι εἰς τὸ luto, non oso fissare le altezze del cielo,
ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς ma confidando nel tuo amore per gli
τὴν φιλανθρωπίαν σου, κράζω· ὁ uomini grido: O Dio, siimi propizio e
Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με. salvami.
Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ἐγὼ Se il giusto a stento si salva, dove mi
ποῦ φανοῦμαι ὁ ἁμαρτωλός; τὸ presenterò io, il peccatore? Non ho por-
βάρος καὶ τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας tato il peso e il calore del giorno: anno-
οὐκ ἐβάστασα, τοῖς περὶ τὴν ἑνδε- verami tra quelli dell’undecima ora, o
κάτην ὥραν, συναρίθμησόν με ὁ Dio, e salvami.
Θεός, καὶ σῶσόν με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἄρρηκτον τεῖχος κεκτημένοι πι- Poiché noi credenti abbiamo la Ma-
στοί, τὴν Θεοτόκον Μαρίαν, δεῦτε dre di Dio Maria quale baluardo ine-
προσπέσωμεν αὐτῇ· παρρησίαν γὰρ spugnabile, venite dunque, gettiamoci
ἔχει πρὸς τὸν τεχθέντα ἐξ αὐτῆς, τοῦ ai suoi piedi: con colui che da lei è stato
πρεσβεύειν καὶ σῴζειν ἀπὸ ὀργῆς, partorito essa tratta con sicurezza per
καὶ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. intercedere e salvare le anime nostre
dall’ira e dalla morte.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι Affréttati ad aprirmi le tue braccia
σπεῦσον, ἀσώτως τὸν ἐμὸν κατη- paterne: da dissoluto ho consumato
νάλωσα βίον, εἰς πλοῦτον ἀδαπάνη- tutti i miei beni, volgendo le spalle
τον, ἀφορῶν τῶν οἰκτιρμῶν σου Σω- all’inesauribile ricchezza delle tue
τήρ, νῦν πτωχεύουσαν, μὴ ὑπερίδῃς compassioni, o Salvatore: non disprez-
καρδίαν· σοὶ γάρ, Κύριε, ἐν κατανύξει zare ora un cuore impoverito. Com-
κραυγάζω· Ἡμάρτηκα, σῶσόν με. punto a te grido, Signore: Contro di te
ho peccato, salvami.
27
Tono I Martedì — Orthros
Τὸ βῆμά σου φρικτόν, καὶ ἡ κρίσις Tremendo è il tuo tribunale, giusto il
δικαία, τὰ ἔργα μου δεινά, ἀλλ' tuo giudizio, e malvage le mie opere.
αὐτός, Ἐλεῆμον, προφθάσας με Ma tu, misericordioso, previenimi con
διάσωσον, καὶ κολάσεως λύτρωσαι, la tua salvezza e dal castigo riscattami.
ῥῦσαι, Δέσποτα, τῆς τῶν ἐρίφων Toglimi, Sovrano, dalla parte dei capri,
μερίδος, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σοῦ e fammi degno di stare alla tua destra,
με στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε. o Giudice giustissimo.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ἀπόθου, ὦ ψυχή, ῥαθυμίας τὸν Deponi, o anima, il sonno della non-
ὕπνον, καὶ ἄναψον φαιδράν, μετα- curanza, accendi la fulgida lampada
νοίας λαμπάδα, καὶ ἔξελθε νῦν della conversione ed esci quindi
χαίρουσα, τῆς τοῦ βίου συγχύσεως, gioiosa dalle agitazioni della vita in-
εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀθανάτου Νυμ- contro allo sposo immortale, dicendo:
φίου. Δέξαι, λέγουσα, καὶ μὴ ἀπώσῃ Accoglimi, o Verbo, non mi respingere,
με, Λόγε, λιταῖς τῆς τεκούσης σε. per le suppliche di colei che ti ha parto-
rito.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ὁ πάλαι ταῖς ῥοαῖς, Ἰορδάνου βα- O Giovanni, che un tempo nei flutti
πτίσας, τὴν κάθαρσιν παντός, Ἰωάν- del Giordano hai battezzato la purifica-
νη τοῦ κόσμου, πολλοῖς με βυθιζόμε- zione del mondo intero, traimi
νον, πλημμελήμασιν ἕλκυσον, καὶ dall’abisso delle molte colpe e lavami
ἀπόπλυνον, ἀπὸ παντοίας κηλῖδος, da macchie di ogni sorta, supplicando
τὸν φιλάνθρωπον, διὰ παντὸς ἱκε- in ogni tempo l’amico degli uomini, tu
τεύων, ὡς πρέσβυς εὐπρόσδεκτος. che sei intercessore accetto.
Martyrikón. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.
Ὡς καλοὶ στρατιῶται ὁμοφρόνως Quali buoni soldati concordi nella
πιστεύσαντες, τὰς ἀπειλὰς τῶν fede, senza temere le minacce dei ti-
τυράννων μὴ πτοούμενοι, Ἅγιοι, ranni, o santi, prontamente siete andati
προσήλθετε προθύμως τῷ Χριστῷ, a Cristo portando la croce preziosa e,
ἀράμενοι τὸν τίμιον Σταυρόν, καὶ compiuta la corsa, dal cielo avete rice-
τελέσαντες τὸν δρόμον, ἐξ οὐρανοῦ vuto la vittoria. Gloria a colui che vi ha
τὴν νίκην ἐδέξασθε. Δόξα τῷ ἐνι- dato forza, gloria a colui che vi ha inco-

28
Tono I Martedì — Orthros
σχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσα- ronati, gloria a colui che grazie a voi
ντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ δι' ὑμῶν, elargisce guarigioni a tutti.
πᾶσιν ἰάματα.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua
tomba.
Νηδὺϊ μητρικῇ, Ἰωάννης σκιρ- Balzando Giovanni nel grembo ma-
τήσας, φερόμενον Ἁγνή, τὸν Θεὸν ἐν terno, riconobbe per divina grazia, o
γαστρί σου, ἐπέγνω θείᾳ χάριτι, καὶ pura, Dio portato nel tuo seno e lo
πιστῶς προσεκύνησεν, ἀλλὰ δέομαι, adorò con fede. Ti prego dunque, o
σὺν τῷ Προδρόμῳ, Παρθένε, καθι- Vergine, implora insieme al precursore
κέτευσον, ὃν ἐσωμάτωσας Λόγον, il Verbo cui donasti un corpo, affinché
σωθῆναι, τὸν δοῦλόν σου. il tuo servo sia salvato.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν φωτοφόρον νεφέλην, ἐν ᾗ ὁ Magnifichiamo tutti quale pura Ma-
πάντων Δεσπότης, ὡς ὑετὸς ἐξ οὐρα- dre del nostro Dio la nube luminosa
νοῦ, ἐπὶ πόκον κατῆλθε, καὶ ἐσαρ- nella quale il Sovrano dell’universo dal
κώθη δι’ ἡμᾶς, γενόμενος ἄνθρωπος, cielo discese come pioggia sul vello, e
ὁ ἄναρχος, μεγαλύνωμεν πάντες, ὡς si incarnò per noi facendosi uomo, lui
Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἁγνήν. che è senza principio.
Tropari.
Ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας, καὶ κα- Ecco il tempo della conversione e
θαρᾶς ἐργασίας, ἰδοὺ ἡμέρα του φω- delle azioni pure; ecco il giorno della
τός, ἐπεργάζου τὰ ἔργα, φεῦγε τὸ luce: datti all’operare, fuggi la tenebra
σκότος τῶν παθῶν, τὸν ὕπνον delle passioni, scaccia, anima mia, il
ἐκδίωξον, τῆς κακίστης ῥαθυμίας, sonno della tua pessima noncuranza,
ψυχή μου, ὅπως γένῃ θείου φέγγους per divenire partecipe del divino
κοινωνός. splendore.
Ὡς ὁ Τελώνης στενάζω, ὥσπερ ἡ Gemo come il pubblicano, piango
Πόρνη δακρύω, ὡς ὁ Λῃστὴς ἀναβοῶ· come la meretrice, grido come il la-
Μνήσθητί μου, οἰκτίρμον, καὶ ὡς ὁ drone: Ricòrdati di me, o pietoso; e
Ἄσωτος υἱός, κραυγάζω τό· Ἥμαρ- come il figlio dissoluto esclamo: Ho
τον, προσπίπτω σοι, ὥσπερ ἡ Χανα- peccato; come la cananea mi getto ai

29
Tono I Martedì — Orthros
ναία· Ἐλεῆμον, μὴ παρίδῃς με, Χρι- tuoi piedi: Non mi disprezzare, Cristo
στέ. misericordioso.
Martyriká.
Σωματικῶν παθημάτων, καὶ ψυ- Vi siete realmente mostrati medici
χικῶν συντριμμάτων, ὤφθητε ὄντως dei mali del corpo e delle afflizioni
ἰατροί, παραδόντες τὸ σῶμα πρὸς dell’anima, per aver consegnato co-
αἰκισμοὺς καρτερικῶς, πρὸς βίαιον stanti il vostro corpo ai tormenti e a
θάνατον, πανεύφημοι Ἀθληταὶ τοῦ morte violenta, o atleti del Signore de-
Κυρίου· διὰ τοῦτο μακαρίζεσθε ἀεί. gni di ogni lode: per questo sempre vi
si proclama beati.
Ἡλιακῶν λαμπηδόνων, ἐναπα- Risplendendo piú di splendori so-
στράψασα πλέον, ἡ καρτερία τῶν lari, la costanza dei sapienti vittoriosi
σοφῶν, τοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρων, di Cristo ha palesemente annientato
σκότους τὸν ἄρχοντα σαφῶς, ἠφάνι- per grazia il principe della tenebra, ha
σαν χάριτι, καὶ ἔλυσαν ἀθεΐας τήν dissipato la notte dell’ateismo e ha illu-
νύκτα, καὶ καρδίας κατεφώτισαν πι- minato i cuori dei fedeli.
στῶν.
Theotokíon.
Φωτιστικαῖς λαμπηδόσι, τοῦ ἀνα- Con i luminosi splendori del Verbo
τείλαντος Λόγου, ἐκ τῆς ἁγίας σου che è sorto dal tuo seno santo e ha ri-
γαστρός, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ κα- schiarato i confini della terra, o Vergine
ταυγάσαντος τῆς γῆς τὰ πέρατα, Madre di Dio, illumina la mia anima
φώτισον τὴν ψυχήν μου, ἡδονῶν ottenebrata dal buio dei piaceri, affin-
ἀμαυρώσει σκοτισθεῖσαν, ἵνα πίστει ché con fede a te io canti.
σε ὑμνῶ.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ἰδοὺ ὁ λύχνος ὁ φαίνων, τοῖς ἐν τῷ Ecco la lampada che risplende per
σκότει τοῦ βίου, ἡ καλλικέλαδος ἰδοὺ quelli che sono nella tenebra dell’esi-
χελιδών, ἡ τὸ ἔαρ πᾶσι μηνύουσα stenza, ecco la rondine dalla bella e
Χριστόν, ὁ μέγιστος Πρόδρομος, chiara voce, che a tutti indica la prima-
μεσίτης τε παλαιᾶς καὶ τῆς νέας, οὗ vera, il Cristo: ecco il precursore
πρεσβείαις φυλαττόμεθα ἀεί. sommo, il mediatore tra l’antico e il
nuovo patto. Dalla sua intercessione

30
Tono I Martedì — Orthros
siamo sempre custoditi.
Ὡς τοῦ νυμφίου σε φίλον, νυνὶ Quale amico dello sposo, ti metto
προβάλλομαι πρέσβυν, ἔχων πληθὺν avanti come intercessore, perché sono
ἁμαρτιῶν, βοῶ σοι, Βαπτιστά· Ἀπο- una moltitudine i miei peccati, e grido
κοπήν μοι τῶν χρεῶν, Παμμάκαρ a te, o battista: Decreta per me, o bea-
πρυτάνευσον, καὶ ἄναψον τῆς ψυχῆς tissimo, la remissione dei debiti, ac-
μου τὸν λύχνον, ἐσβεσμένον ἀμελείᾳ cendi la lampada della mia anima che
παντελῶς. la negligenza ha del tutto spenta.
Σὺν ἀσωμάτοις Ἀγγέλοις, σὺν τοῖς Con gli angeli incorporei, con gli
σεπτοῖς Ἀποστόλοις, σὺν Ἀθλοφό- apostoli venerabili, con i santi martiri
ροις ἱεροῖς, σὺν Προφήταις, Προφῆ- vittoriosi, con i profeti, o profeta, sup-
τα, τὸν ὑπεράγαθον Θεόν, ἱκέτευε plica in ogni tempo il Dio piú che
πάντοτε, τυχεῖν ἡμᾶς ἀγαθῶν buono perché possiamo giungere ai
αἰωνίων, τοὺς πλουτοῦντάς σε προ- beni eterni, noi che già siamo ricchi
στάτην ἀγαθόν. della tua protezione buona.
Ἡ χελιδὼν ἡ ὡραία, ἡ ἀηδὼν ἡ Rondine leggiadra, prezioso usi-
τιμία, περιστερὰ ἡ παγκαλής, ἡ gnolo, colomba tutta bella, tortora soli-
φιλέρημος τρυγών, ὁ τοῦ Κυρίου Βα- taria, battista del Signore, germoglio
πτιστής, ἐρήμου τὸ βλάστημα, τὴν del deserto, rendi feconda di bene
ἔρημον ἀκαρπίᾳ, ψυχήν μου γεγο- l’anima mia, divenuta deserto per la
νυῖαν, δεῖξον γόνιμον καλῶν. sua sterilità.
Theotokíon.
Φέρεις τὸν φέροντα πάντα, χερου- Quale trono di cherubini, tu porti co-
βικὸς ὥσπερ θρόνος, τρέφεις τὸν lui che tutto porta, e nutri colui che ci
τρέφοντα ἡμᾶς, ὃν ἀπαύστως nutre: imploralo incessantemente, o
δυσώπει, Θεοχαρίτωτε ἁγνή, σει- pura a Dio accetta, perché il tuo gregge
σμοῦ καταπτώσεως, ἁλώσεως, καὶ sia sempre liberato dalla sciagura del
παντοίας ἀνάγκης, σοῦ τὴν ποίμνην terremoto, da conquista nemica e da
ἐκλυτρώσασθαι ἀεί. ogni angustia.
Apósticha katanyktiká delle lodi.
Ἄλλος σε κόσμος, ψυχή, ἀναμένει, Un altro mondo, o anima, ti attende,
καὶ Κριτής, τὰ σὰ μέλλων δημο- e il Giudice che renderà noti i tuoi mali
σιεύειν κρυπτὰ καὶ δεινά, μὴ οὖν ἐμ- segreti. Non arrestarti dunque alle cose
μείνῃς τοῖς ᾧδε, ἀλλὰ πρόφθασον di quaggiú, ma previeni il Giudice gri-
βοῶσα τῷ Κριτῇ· ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι, dandogli: Siimi propizio e salvami, o

31
Tono I Martedì — Orthros
καὶ σῶσόν με. Dio.
Μὴ ἀποδοκιμάσῃς με, Σωτήρ μου, Non respingermi, o mio Salvatore,
τῇ ῥαθυμίᾳ τῆς ἁμαρτίας συνεχόμε- prigioniero come sono della mollezza
νον, διέγειρόν μου τὸν λογισμὸν del peccato. Solleva il mio pensiero al
πρὸς μετάνοιαν, καὶ τοῦ σοῦ pentimento e rendimi operaio provato
ἀμπελῶνος ἐργάτην δόκιμον ἀνάδει- nella tua vigna, accordandomi la mer-
ξόν με, δωρούμενός μοι τῆς ἑνδε- cede dell’undecima ora e la grande mi-
κάτης ὥρας τὸν μισθόν, καὶ τὸ μέγα sericordia.
ἔλεος.
Martyrikón.
Οὗτοι οἱ Στρατιῶται τοῦ Βασιλέως Ecco i soldati del gran Re: si sono op-
τοῦ μεγάλου, ἀντέστησαν τοῖς posti ai decreti dei tiranni e hanno di-
δόγμασι τῶν τυράννων, γενναίως sprezzato generosamente i tormenti;
κατεφρόνησαν τῶν βασάνων, καὶ calpestata ogni seduzione e degna-
τὴν πλάνην πᾶσαν πατήσαντες, mente incoronati, chiedono al Salva-
ἀξίως στεφανωθέντες, αἰτοῦνται tore pace, e per le anime nostre, la
παρὰ τοῦ Σωτῆρος εἰρήνην, καὶ ταῖς grande misericordia.
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Πανεύφημοι μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Παρθένε πανύμνητε Μωσῆς, τὸ ἐν Vergine degna di ogni canto, con oc-
σοὶ μυστήριον, προφητικοῖς εἶδεν ὄμ- chi profetici Mosè vide il tuo mistero
μασι, βάτον τὴν ἄφλεκτον, εἴπερ και- nel roveto ardente che non si consu-
ομένην· πῦρ γὰρ τῆς Θεότητος, τὴν mava: il fuoco della Divinità infatti non
μήτραν σου, Ἁγνή, οὐ κατέφλεξε. Διὸ ha consumato il tuo grembo, o pura. Ti
αἰτοῦμέν σε, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ chiediamo dunque, quale Madre del
ἡμῶν, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ δω- nostro Dio, di donare al mondo la pace.
ρήσασθαι.
Al termine dell’órthros. Theotokío n. Tono 1.
Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ, ὑπὲρ Colui che in cielo è senza madre, lo
ἔννοιαν καὶ ἀκοήν, ἐπὶ γῆς ἀπάτορα hai partorito in terra senza padre, in
ἔτεκες. Αὐτὸν Θεοτόκε ἱκέτευε, ὑπὲρ modo impensato e inaudito. Imploralo,
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Madre di Dio, per le anime nostre.

32
Tono I Martedì — Sera
Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima. Tono 1.
Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς Martiri degni di ogni lode.
Παλάμας ἀχράντους σου Χριστέ, Hai disteso sul legno le tue mani im-
ξύλου ἥπλωσας, καὶ τοὺς δακτύλους macolate, o Cristo, e dalle dita hai la-
ᾑμάτωσας, θέλων λυτρώσασθαι, τῶν sciato stillare sangue, perché volevi ri-
θείων χειρῶν σου, τὸ ἔργον φιλάν- scattare, o amico degli uomini, l’opera
θρωπε, Ἀδὰμ τὸν παραβάσει κρα- delle tue mani divine, Adamo, che per
τούμενον, εἰς τὰ βασίλεια, τοῦ la trasgressione era trattenuto nei regni
θανάτου, ὃν καὶ ἤγειρας, ἐξουσίᾳ τῇ della morte: e lo hai risuscitato con la
παντοδυνάμῳ σου. tua forza onnipotente.
Σταυρῷ προσηλούμενος Χριστέ, ὁ Inchiodato quale uomo sulla croce, o
Θεὸς ὡς ἄνθρωπος, ἀνθρώπων Cristo Dio, hai deificato la natura
φύσιν ἐθέωσας, καὶ τὸν ἀρχέκακον, umana, hai messo a morte il serpente
θανατώσας ὄφιν, ἡμᾶς ἠλευθέρω- origine del male, e per la tua amorosa
σας, ἀρᾶς τῆς ἐκ τοῦ ξύλου ὡς compassione hai liberato noi dalla ma-
εὔσπλαγχνος, ἀρὰ γενόμενος, καὶ τῷ ledizione dell’albero, divenuto tu ma-
Κόσμῳ παρεχόμενος, εὐλογίαν, καὶ ledizione per donare al mondo benedi-
τὸ μέγα ἔλεος. zione, e la grande misericordia.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Ὀδύνης με λύτρωσαι πικρᾶς, τῶν Liberami, o tutta santa, dal cocente
ποδῶν μου Πάναγνε, καὶ τῶν γονά- dolore dei miei piedi, dalla paralisi
των παρέσεως, ἄρθρων τε θραύσεως, delle ginocchia, da frattura di arti, da
καὶ ἁρμῶν χειρῶν τε, καὶ ποδῶν infiacchimento di spalle, mani e piedi,
ἐκλύσεως, καὶ βλάβης διαφόρων ῥευ- e dai disturbi di reumatismi vari, cu-
μάτων δέ, ἐν πᾶσι τούτοις με, stodendomi in tutto ciò senza macchia,
ἀκηλίδωτον φυλάττουσα, ἐν ἀγάπῃ, nell’amore di Dio, mio Creatore.
τοῦ Θεοῦ καὶ πλάστου μου.
Apósticha stavrósima.
Σταυρὸς κατεπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ La croce fu piantata sul Calvario e
ἤνθησεν ἡμῖν ἀθανασίαν, ἐκ πηγῆς fiorí per noi l’immortalità dalla fonte
ἀενάου, τῆς πλευρᾶς τοῦ Σωτῆρος. perenne del fianco del Savatore.
Ἄρρηκτον τεῖχος ἡμῖν ἐστιν, ὁ È per noi inespugnabile baluardo la
τίμιος Σταυρὸς ὁ τοῦ Σωτῆρος· ἐν croce preziosa del Salvatore: confi-
αὐτῷ γὰρ πεποιθότες, σῳζόμεθα dando in essa veniamo salvati tutti.
33
Tono I Mercoledì — Orthros
πάντες.
Martyrikón.
Ὢ τῆς καλὴς ὑμῶν πραγματείας Oh, le vostre belle fatiche, o santi!
Ἅγιοι! ὅτι αἵματα ἐδώκατε καὶ οὐρα- Avete dato sangue, e avete ereditato i
νοὺς ἐκληρονομήσατε, καὶ πρὸς και- cieli; per breve tempo provati, eterna-
ρὸν πειρασθέντες, αἰωνίως ἀγάλλε- mente esultate. Sí, è bello il vostro com-
σθε, ὄντως καλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπό- mercio: perché abbandonando le cose
ρευμα! Φθαρτὰ γὰρ καταλιπόντες, corruttibili, avete ricevuto quelle incor-
τὰ ἄφθαρτα ἀπελάβετε, καὶ σὺν ruttibili, e nel coro degli angeli cantate
Ἀγγέλοις χορεύοντες, ὑμνεῖτε ἀπαύ- senza sosta la Trinità consustanziale.
στως Τριάδα ὁμοούσιον.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Ῥομφαία διῆλθεν ὦ Υἱέ, ἡ Παρ- La spada, o Figlio, mi ha trapassato
θένος ἔλεγεν, ἐπὶ τοῦ ξύλου ὡς ἔβλε- il cuore e lo dilania, o Sovrano, diceva
ψε, Χριστὸν κρεμάμενον, τὴν ἐμὴν la Vergine, vedendo pendere dal legno
καρδίαν, καὶ σπαράττει Δέσποτα, ὡς il Cristo; è ciò che mi profetizzò un
πάλαι Συμεών μοι προέφησεν, ἀλλὰ tempo Simeone. Tu dunque, ti prego,
ἀνάστηθι, καὶ συνδόξασον, Ἀθάνα- risorgi, e insieme a te glorifica, o im-
τε, τὴν Μητέρα, καὶ δούλην σου δέο- mortale, la tua Madre e serva.
μαι.
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτη- Noi che abbiamo la tua protezione, o
μένοι Ἄχραντε, καὶ ταῖς ἱκεσίαις, τῶν immacolata, e per le tue suppliche
δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, τῷ Σταυρῷ siamo liberati dalle sventure, noi che
τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμε- siamo in tutto custoditi dalla croce del
νοι, κατὰ χρέος σε πάντες, εὐσεβῶς tuo Figlio, tutti, come dobbiamo, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 1.
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ Salva, Signore, il tuo popolo, e bene-
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, dici la tua eredità dando ai re vittoria
34
Tono I Mercoledì — Orthros
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι, κατὰ βαρβά- contro i barbari e custodendo con la tua
ρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάτ- croce la tua città.
των, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.
Σταυρωθέντος σου Χριστέ, Con la tua crocifissione, o Cristo, la
ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ tirannide è stata distrutta, la potenza
δύναμις τοῦ ἐχθροῦ· οὔτε γὰρ Ἄγγε- del nemico calpestata. Non un angelo,
λος, οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ infatti, non un uomo, ma tu stesso, il Si-
Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς. Δόξα σοι. gnore, ci hai salvati: gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτη- Noi che abbiamo la tua protezione, o
μένοι Ἄχραντε, καὶ ταῖς ἱκεσίαις, τῶν immacolata, e per le tue suppliche
δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, τῷ Σταυρῷ siamo liberati dalle sventure, noi che
τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμε- siamo in tutto custoditi dalla croce del
νοι, κατὰ χρέος σε πάντες, εὐσεβῶς tuo Figlio, tutti, come dobbiamo, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.
Dopo la seconda sticología, kathísmata stavrósima. Τοῦ λίθου
σφραγισθέντος Sigillata la pietra.
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυ- Veneriamo il legno della tua croce, o
νοῦμεν φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ amico degli uomini, perché in esso tu
προσηλώθης, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων. sei stato inchiodato, vita di tutti. Hai
Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ aperto il paradiso, o Salvatore, al la-
πίστει προσελθόντι σοι Λῃστῇ, καὶ drone che con fede a te si rivolgeva;
τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοι· egli fu fatto degno della beatitudine
Μνήσθητί μου, Κύριε. Δέξαι ὥσπερ perché cosí ti confessava: Ricòrdati di
ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας. me, Signore. Come lui accogli anche
Ἡμάρτομεν πάντες, τῇ εὐσπλαχγνίᾳ noi che gridiamo: Abbiamo tutti pec-
σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς. cato, per la tua amorosa compassione
non ci disprezzare.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ, ἐν πολέ- L’arma della croce fu mostrata un
μοις ἐδείχθη, ποτὲ τῷ εὐσεβεῖ, Βασι- tempo in battaglia al pio re Costantino,
λεῖ Κωνσταντίνῳ, ἀήττητον τρόπαι- quale invitto trofeo contro i nemici in
ον, κατ΄ ἐχθρῶν διὰ πίστεως. Τοῦτο forza della fede. Davanti ad essa tre-

35
Tono I Mercoledì — Orthros
τρέμουσιν, αἱ ἐναντίαι δυνάμεις. mano le potenze avverse dell’ade; dei
Τοῦτο γέγονε, καὶ τῶν πιστῶν σω- fedeli essa è divenuta salvezza, di
τηρία, καὶ Παύλου τὸ καύχημα. Paolo il vanto.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὢ θαύματος καινοῦ! ὢ φρικτοῦ μυ- O meraviglia nuova, o tremendo mi-
στηρίου! ἐβόα ἡ Ἀμνάς, καὶ πανάμω- stero, gridava l’agnella, la Vergine
μος Κόρη, ἐν ξύλῳ ὡς ἑώρακεν, senza macchia, vedendo sul legno di-
ἁπλωθέντα τὸν Κύριον, ὁ τὰ σύμπα- steso il Signore. Come può essere con-
ντα, ἐν τῇ δρακὶ περιφέρων, πῶς dannato alla croce, giudicato reo da
κατάκριτος, ὑπὸ κριτῶν παρανόμων, giudici iniqui, colui che tiene in pugno
σταυρῷ κατακρίνεται; l’universo?
Dopo la terza sticología, kathísmata.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ἁπλώσας ἐν Σταυρῷ, τὰς παλά- Distese le braccia sulla croce, o pie-
μας Οἰκτίρμον, τὰ ἔθνη τὰ μακρὰν toso, hai raccolto le genti da te lontane
ἀπὸ σοῦ γεγονότα, συνήγαγες δο- perché diano gloria alla tua grande
ξάζειν σου, τὴν πολλὴν ἀγαθότητα, bontà. Guarda dunque alla tua eredità
ἀλλ' ἐπίβλεψον, ἐπὶ τὴν σήν κληρου- e abbatti chi ci fa guerra con la tua croce
χίαν, καὶ κατάβαλε, τοὺς καθ΄ ἡμῶν preziosa.
πολεμίους, Σταυρῷ τῷ τιμίῳ σου.
Martyrikón.
Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς Làsciati commuovere, Signore, per le
ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι Κύριε, sofferenze patite per te dai santi, e
καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι sana, ti preghiamo, tutti i nostri dolori,
φιλάνθρωπε δεόμεθα. o amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della
tua tomba.
Ἡ ἄσπιλος Ἀμνάς, τὸν Ἀμνὸν καὶ L’agnella senza macchia, vedendo
Ποιμένα, κρεμάμενον νεκρόν, ἐπὶ l’agnello e pastore pendere morto dal
ξύλου ὁρῶσα, ἐν δάκρυσιν legno, fra le lacrime gridava, levando
ἐκραύγαζε, μητρικῶς ἀλαλάζουσα. voci di materno dolore: Come cele-
Πῶς ὑμνήσω σου, τὴν ὑπὲρ λόγον, brerò la tua condiscendenza che oltre-

36
Tono I Mercoledì — Orthros
Υἱέ μου, συγκατάβασιν, καὶ τὰ passa la ragione, o Figlio mio, e la tua
ἑκούσια πάθη, Θεὲ ὑπεράγαθε; passione volontaria o Dio piú che
buono?
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós. Μυστήριον ξένον Un mistero strano.
Ἀπόρρητον τὸ τῆς Παρθένου μυ- Ineffabile il mistero della Vergine:
στήριον· οὐρανὸς γὰρ αὕτη, καὶ essa è divenuta cielo, trono di cheru-
θρόνος χερουβικός, καὶ φωσφόρος bini e luminoso talamo del Cristo, Dio
παστὰς ἀνεδείχθη, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ onnipotente. Come Madre di Dio, pia-
τοῦ παντοκράτορος, αὐτὴν εὐσεβῶς, mente magnifichiamola.
ὡς Θεοτόκον μεγαλύνομεν.
Tropari.
Ὡς εἶδέ σε πάλαι, ἐν ξύλῳ Quando un tempo il buon ladrone
κρεμάμενον, τὸν τὴν γῆν κρεμάσα- vide pendere dal legno te, o Salvatore,
ντα, Σῶτερ ἐπὶ ὑδάτων ἀπείρων, che hai sospeso la terra sulle immense
Λῃστὴς ὁ εὐγνώμων, πιστῶς ἀνεβόα acque, con fede ti gridò: Ricòrdati! Con
σοι τό, Μνήσθητι· μεθ' οὗ εὐσεβῶς, lui diamo piamente gloria alla tua pas-
σοῦ τὰ παθήματα δοξάζομεν. sione.
Σταυρούμενος ἔσεισας γῆς τὰ θε- Crocifisso, hai scosso le fondamenta
μέλια, λόγχῃ ἐκκεντούμενος, βλύζεις della terra; trafitto dalla lancia, fai sgor-
ἀθανασίας σταγόνας, αἷμά τε ὕδωρ, gare stille di immortalità: sangue e ac-
δι' ὧν τὸ ἀνθρώπινον ἐκάθηρας, πα- qua, con le quali, o Gesú, hai purificato
θῶν Ἰησοῦ, ὃν ἐπαξίως μεγαλύνομεν l’umanità dalle passioni: e noi, com’è
degno, ti magnifichiamo.
Martyriká.
Ἠγάλλοντο ἐν ταῖς βασάνοις οἱ Esultavano i santi tra i tormenti,
Ἅγιοι, ἑαυτοὺς προτρέποντες, ὥσπερ esortandosi da forti come a un godi-
ἐπὶ τρυφὴν οἱ γενναῖοι· Στῶμεν mento, e gridavano: Stiamo saldi, ecco,
ἐκβοῶντες· ἰδοὺ ὡς ἀνέῳγε τὸ lo stadio è aperto, e già Cristo porge ai
στάδιον, Χριστὸς τοὺς στεφάνους νῦν suoi amati le corone.
προτείνει, οἷς ἠγάπησε.
Φαιδρύνεται πᾶσα, πιστῶν ἡ Si allieta tutta l’assemblea dei fedeli
ὁμήγυρις, τοὺς ἄθλους γεραίρουσα onorando i combattimenti di tutti i
πάντων τῶν ἀηττήτων Μαρτύρων, martiri invitti, le innumerevoli pene

37
Tono I Mercoledì — Orthros
τοὺς μυρίους πόνους, δι' ὧν τῆς con cui hanno ottenuto la beatitudine
ἀπόνου ἠξιώθησαν, τρυφῆς καὶ senza piú pena, la vita e il gaudio
ζωῆς, καὶ ἀϊδίου ἀπολαύσεως. eterno.
Stavrotheotokíon.
Φιλάνθρωπον Λόγον, ἀρρήτως Tu che ineffabilmente, hai generato
κυήσασα, ὃν ὁρῶσα πάσχοντα, Κόρη, il Verbo amico degli uomini, veden-
ὑπὲρ ἄνθρωπον βουλήσει. Τί τοῦτο; dolo, o Vergine, volontariamente pa-
ἐβόας, Θεὸς ἀπαθής, πάθος ὑφίστα- tire per l’uomo, esclamavi: Che è mai
ται, παθῶν ὅπως ῥύσηται, τοὺς questo? Dio impassibile si sottomette
πίστει προσκυνοῦντας αὐτόν. alla passione, per liberare dalle pas-
sioni quelli che lo adorano con fede.
Canone della Madre di Dio. Di Giovanni Damasceno.
Ode 9. Irmós.
Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρ- Il roveto ardente che non si consu-
πολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος, mava ci ha mostrato una figura del tuo
καὶ νῦν καθ' ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν parto puro. Estingui ora, ti preghiamo,
ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι αἰτοῦμεν la fornace delle tentazioni che infuria
τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτόκε, ἀκατα- contro di noi, affinché, o Madre di Dio,
παύστως μεγαλύνωμεν. incessantemente ti magnifichiamo.
Χαίροις ἡ χαρὰν κυήσασα· Χαῖρε Gioisci, tu che hai generato la gioia;
τὴν λύπην μόνη ἐξαφανίσασα. Χαῖρε gioisci, tu che sola hai dissipato la tri-
ἡ τὰ νέφη τῶν ψυχῶν, ἐκδιώκουσα, stezza; gioisci, tu che hai fugato le nubi
καὶ φωτὶ νοητῷ καταυγάζουσα, τοὺς dalle anime e che rischiari di luce spiri-
πίστει σε καὶ πόθῳ, Θεοκυῆτορ με- tuale quelli che con fede e amore ti ma-
γαλύνοντας. gnificano, o Genitrice di Dio.
Ψῦξον τῶν παθῶν μου, Πάναγνε, Dissecca del tutto, o pura, il traboc-
τὰς διεκχύσεις πάσας, καὶ ἀποξήρα- care delle mie passioni, prosciuga lo
νον τῶν ἁμαρτιῶν μου, τὸν βυθὸν smisurato abisso dei miei peccati, tu
τὸν ἀμέτρητον, ἡ σωτήριον ὄμβρον che hai generato la pioggia salutare, il
γεννήσασα, καὶ ποταμὸν εἰρήνης, fiume di pace e il grande oceano
καὶ εὐσπλαγχνίας μέγα πέλαγος. dell’amorosa compassione.
Ὤφθης ἰατρεῖον ἄμισθον, τραυμα- Sei apparsa come un luogo gratuito
τισθεῖσι πᾶσι καὶ τὴν ἀπόγνωσιν, di cura per tutti i feriti e per tutti i di-
Ἄχραντε, νοσοῦσι, καὶ λιμὴν θαλατ- sperati, o immacolata, e porto di sal-

38
Tono I Mercoledì — Orthros
τεύουσιν, ἐν πελάγει τοῦ βίου σω- vezza per quelli che sono nell’oceano
τήριος, ἐν ᾧ πᾶς καταφεύγων, πίστει della vita: chiunque in esso si rifugia,
σῳζόμενος δοξάζει σε. salvato per la fede, ti glorifica.
Apósticha delle lodi, stavrósima. Tono 1.
Σὲ τὸν ἐν ξύλῳ προσπαγέντα, καὶ Incessantemente noi ti cantiamo
ζωὴν ἡμῖν παρεσχηκότα, ὡς Σωτῆρα quale Salvatore e Sovrano: tu che sei
καὶ Δεσπότην, ὑμνοῦ-μεν ἀπαύστως. stato confitto al legno e a noi hai elar-
gito la vita.
Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, μία Per la tua croce, o Cristo, angeli e uo-
ποίμνη γέγονεν, Ἀγγέλων καὶ ἀν- mini hanno formato un solo gregge e
θρώπων, καὶ μία Ἐκκλησία, οὐρανὸς un’unica Chiesa. Cielo e terra esultano:
καὶ ἡ γῆ ἀγάλλεται, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Ὑμᾶς πανεύφημοι μάρτυρες, οὐ Non hanno potuto separarvi da Dio,
θλίψις, οὐ στενοχωρια, οὐ λιμός, οὐ o martiri degni di ogni lode, né tribola-
διωγμός, οὐδὲ μάστιγες, οὐ θυμὸς zione, né angoscia, né fame, né perse-
θηρῶν, οὐ ξίφος, οὐδὲ πῦρ ἀπειλοῦν, cuzione, né flagelli, né furore di belve,
χωρίσαι Θεοῦ δεδύνηνται, πόθῳ δὲ né spada o fuoco minaccioso; ma lot-
μᾶλλον τῷ πρὸς αὐτόν, ὡς ἐν ἀλλο- tando per suo amore come in corpi
τρίοις ἀγωνισάμενοι σώμασι, τὴν estranei, avete dimenticato la natura,
φύσιν ἐλάθετε, θανάτου καταφρονή- disprezzando la morte; e avete avuto,
σαντες· ὅθεν καὶ ἐπαξίως τῶν πόνων com’è giusto, la mercede per le vostre
ὑμῶν, μισθόν ἐκομίσασθε, οὐρανῶν pene: del regno dei cieli siete divenuti
Βασιλείας κληρονόμοι γεγόνατε, eredi. Intercedete dunque senza sosta
ἀπαύστως πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν per le anime nostre.
ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Delle schiere celesti.
Τῷ σῷ Σταυρῷ παρεστῶσα, Λόγε Stando presso la tua croce, o Verbo
Θεοῦ ἡ ἀμνάς, καὶ ἄμωμός σου di Dio, l’agnella, l’immacolata Madre
Μήτηρ, θρηνῳδοῦσα ἐβόα· Πῶς tua, gemendo esclamava: Come puoi, o
θνῄσκεις, ὦ Υἱέ μου, ἐπὶ σταυροῦ; Figlio mio, morire in croce? Ahimè,
οἴμοι φῶς μου γλυκύτατον! ποῦ σου luce mia dolcissima, dov’è tramontata
τὸ κάλλος νῦν ἔδυ τὸ τῆς μορφῆς, τὸ ora la bellezza del tuo aspetto, lo splen-
ὡραῖον παρὰ πάντας βροτούς; dore superiore a ogni mortale?
39
Tono I Mercoledì — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 1.
Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ ἐν οὐρανοῖς Immacolata Madre di Dio, nei cieli
εὐλογημένη, καὶ ἐπὶ γῆς δοξολο- benedetta e glorificata in terra: gioisci,
γουμένη, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. sposa senza nozze.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia dei santi apostoli.
Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Ἀπόστολοι ἔνδοξοι Χριστοῦ, μαθη- Gloriosi apostoli di Cristo, discepoli
ταὶ θεόκλητοι, τῆς οἰκουμένης δι- chiamati da Dio, maestri di tutta la
δάσκαλοι, εὑρόντες Κύρι-ον, τὸν terra: voi che avete trovato il Signore,
Θεοῦ μεσίτην, καὶ ἀνθρώπων πέλο- mediatore tra Dio e gli uomini, a lui
ντα, αὐτῷ θεοπρεπῶς ἐκολλήθητε, avete divinamente aderito e lo avete sa-
καὶ ὡς Θεὸν αὐτόν, καὶ ὡς ἄνθρωπον pientemente annunziato nel mondo,
παντέλειον, ἐν τῷ κόσμῳ σαφῶς ἐκη- quale Dio e uomo perfetto.
ρύξατε.
Ἀπόστολοι πάνσοφοι ψυχῆς, τῆς Apostoli sapientissimi, intercedete
ἐμῆς τὴν ἄνοιαν, ἀποτινάξαι πρε- per me, affinché io scuota la stoltezza
σβεύσατε, ὡς χρηματίσαντες, τῆς dalla mia anima, voi che siete real-
σοφίας ὄντως, μύσται καὶ ἐκφάντο- mente gli iniziati e i rivelatori della sa-
ρες, τὸ φῶς τοῦ Παρακλήτου ἀνάψα- pienza, perché avete acceso la luce del
ντες, καὶ καταπρήσαντες, τὸ σαθρὸν Paraclito; bruciate la putredine della
τῆς διανοίας μου, μακαρίζειν ὑμᾶς mia mente, e cosí fatemi degno di pro-
ἀξιώσατε. clamarvi beati.
Un altro stichirón, di san Nicola. Prosómion.
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Delle schiere celesti.
Τῆς Ἐκκλησίας τὰ ἄνθη πε- Volando intorno ai fiori della Chiesa,
ριϊπτάμενος, ὡς νεοσσὸς τῆς ἄνω, come ape del celeste alveare degli an-
καλιᾶς τῶν Ἀγγέλων, Νικόλαε τρι- geli, o Nicola tre volte beato, tu gridi
σμάκαρ, κράζεις ἀεί, πρὸς τὸν Θεὸν sempre a Dio per tutti noi, che siamo
ὑπὲρ πάντων ἡμῶν, τῶν ἐν ἀνάγκαις tra le angustie, i pericoli e le prove, e ci
κινδύνων καὶ πειρασμῶν, καὶ λυ- riscatti con la tua intercessione.
τροῦσαι ταῖς πρεσβείαις σου.

40
Tono I Mercoledì — Sera
Apósticha apostoliká. Tono 1.
Ἡ τῶν Ἀποστόλων παναρμόνιος L’armoniosissima lira degli apostoli,
λύρα, ἐξ ἁγί-ου Πνεύματος κινου- toccata dallo Spirito santo, ha posto
μένη, τὰς τῶν στυγερῶν δαιμόνων fine ai riti misterici dei demoni esecra-
τελετὰς κατήργησε, καὶ τὸν ἕνα bili, e annunciando l’unico Signore, ha
Κύριον κηρύξασα, ἔθνη ἐλυτρώσατο riscattato le genti dall’inganno degli
τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων, καὶ προ- idoli e ha insegnato ad adorare la Tri-
σκυνεῖν ἐδίδαξε Τριάδα ὁμοούσιον. nità consustanziale.
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Πέτρον καὶ Παῦλον συμφώνως Pietro e Paolo concordemente cele-
ἀνευφημήσωμεν, Λουκᾶν, Ματ- briamo, Luca, Matteo e Marco, Gio-
θαῖον, Μᾶρκον, Ἰωάννην, Ἀνδρέαν, vanni, Andrea e Tommaso, Bartolomeo
Θωμᾶν, Βαρθολομαῖον, Σίμωνα τὸν e Simone il cananeo, Giacomo e Fi-
Κανανίτην, Ἰάκωβον, Φίλιππον, καὶ lippo; e tutta l’assemblea dei discepoli
τὴν ὁμήγυριν πᾶσαν τῶν Μαθητῶν, degnamente celebriamo.
ἐπαξίως εὐφημήσωμεν.
Martyrikón.
Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς, οὐχ ἡ Martiri degni di ogni lode, non vi ha
γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ΄οὐρανὸς ὑπεδέ- ricoperti la terra, ma vi ha accolti il
ξατο, ὑμῖν ἠνοίγησαν, Παραδείσου cielo: a voi si sono aperte le porte del
πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι, τοῦ ξύ- paradiso, e là giunti, gustate l’albero
λου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε, Χριστῷ della vita, mentre intercedete presso
πρεσβεύοντες, δωρηθῆναι ταῖς ψυ- Cristo perché sia donata alle anime no-
χαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα stre la pace e la grande misericordia.
ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.

Παρθένε πανύμνητε, Μωσῆς, τὸ ἐν Vergine degna di ogni canto, con oc-


σοὶ μυστήριον, προφητικοῖς εἶδεν ὄμ- chi profetici Mosè vide il tuo mistero
μασι, βάτον μὴ φλέγεσθαι, καίπερ nel roveto ardente che non si consu-
καιομένην· πῦρ γὰρ τῆς Θεότητος, mava: il fuoco della Divinità infatti non
τὴν μήτραν σου, Ἁγνή, οὐ κατέφλεξε· ha consumato il tuo grembo, o pura. Ti
διὸ αἰτοῦμέν σε, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ chiediamo dunque, quale Madre del
ἡμῶν, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου nostro Dio, di donare al mondo la pace.
41
Tono I Giovedì — Orthros
δώρησαι.
Al termine del vespro, e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Συλλαβοῦσα ἀφλέκτως, τὸ πῦρ τῆς Tu che senza venire bruciata hai con-
Θεότητος, καὶ τεκοῦσα ἀσπόρως, cepito il fuoco della divinità, e senza
πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, Κεχαριτω- seme hai partorito la sorgente della
μένη Θεοτόκε, περίσῳζε τοὺς σὲ με- vita, il Signore, salva quelli che ti ma-
γαλύνοντας. gnificano, o Madre di Dio piena di gra-
zia.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká. Tono 1.
Οἱ σοφοὶ τῆς οἰκουμένης ἁλιεῖς, ἐκ O sapienti pescatori di tutta la terra,
Θεοῦ λαβόντες τὸ συμπαθές, πρε- che da Dio avete ricevuto la capacità di
σβεύσατε καὶ νῦν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν compatire, intercedete anche ora per
βοώντων, Κύριε, σῶσον τὸ λαὸν καὶ noi che gridiamo: Signore, salva il tuo
τὴν πόλιν σου, καὶ τῶν συνεχόντων popolo e la tua città, e libera le anime
δεινῶν ἐλευθέρωσον, διὰ τῶν Ἀπο- nostre, in grazia degli apostoli, dai mali
στόλων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. che le stringono.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.
Τῇ σαγήνῃ τοῦ λόγου τὰς πλοκὰς Con la rete della Parola, mediante la
τῶν ῥητόρων, οἱ ἁλιεῖς τῷ καλάμῳ canna della croce, i pescatori hanno ro-
τοῦ Σταυροῦ ἀνατρέψαντες, ἐφώτι- vesciato le argomentazioni dei retori, e
σαν τὰ ἔθνη εὐσεβῶς, δοξάζειν σε hanno piamente illuminato le genti
Θεὸν ἀληθινόν· διό σοι τῷ ἐνδυ- perché glorifichino te, Dio vero. A te
ναμώσαντι αὐτοὺς βοῶμεν· Δόξα τῷ che hai dato loro forza cantiamo dun-
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, δόξα τῷ ὁμοουσίῳ que l’inno: Gloria al Padre e al Figlio,
Πνεύματι, δόξα τῷ δι' αὐτῶν φωτίσα- gloria allo Spirito consustanziale, glo-
ντι τὸν κόσμον. ria a colui che tramite loro ha illumi-
nato il mondo.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Συλλαβοῦσα ἀφλέκτως, τὸ πῦρ τῆς Tu che senza venire bruciata hai con-
Θεότητος, καὶ τεκοῦσα ἀσπόρως, cepito il fuoco della divinità, e senza
πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον, Κεχαριτω- seme hai partorito la sorgente della
42
Tono I Giovedì — Orthros
μένη Θεοτόκε, περίσῳζε τοὺς σὲ με- vita, il Signore, salva quelli che ti ma-
γαλύνοντας. gnificano, o Madre di Dio piena di gra-
zia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata, apostoliká.
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Τὰς σάλπιγγας Χριστοῦ, τὰς Onoriamo con inni, o fedeli, le so-
εὐήχους ἐν ὕμνοις, τιμήσωμεν Πι- nore trombe di Cristo, gli apostoli sa-
στοί, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, τοὺς pienti. Essi sono quei cavalli che hanno
ἵππους τοὺς ταράξαντας, ἀθεΐας τὴν sconvolto il mare dell’ateismo e che,
θάλασσαν, καὶ ἑλκύσαντας, ὡς ἐκ come dall’abisso, hanno tratto gli uo-
βυθοῦ τοὺς ἀνθρώπους, πρὸς τὸν ἔν- mini al divino porto della salvezza, per
θεον, τῆς σωτηρίας λιμένα, τοῦ la grazia dello Spirito.
Πνεύματος χάριτι.
Τὸ φῶς τὸ ἐκ φωτός, προεκλάμψαν La Luce che da Luce atemporal-
ἀχρόνως, ἐν χρόνῳ σαρκικῶς, τοῖς ἐν mente ha brillato è apparsa nel tempo,
γῆ ἐπεφάνῃ, καὶ κόσμον κατεφώτισε, nella carne, a coloro che sono sulla ter-
δι' ἡμῶν Παμμακάριστοι· ὅθεν ἅπα- ra, e grazie a voi, o beatissimi, ha ri-
ντες, οἱ διδαχαῖς ὑμῶν θείαις, φωτι- schiarato il mondo. Perciò noi tutti, il-
ζόμενοι, τὴν ἱερὰν ὑμῶν μνήμην, luminàti dalle vostre divine dottrine,
τιμῶμεν, Ἀπόστολοι. onoriamo, o apostoli, la vostra sacra
memoria.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Προστάτιν πρὸς Θεόν, κεκτημένοι Poiché tutti abbiamo te quale avvo-
σε πάντες, προστρέχομεν σεμνή, τῷ cata presso Dio, accorriamo, o venera-
ἁγίῳ ναῷ σου, αἰτούμενοι βοήθειαν, bile, al tuo santo tempio, e a te chie-
παρὰ σοῦ Ἀειπάρθενε· ῥῦσαι οὖν diamo aiuto, o sempre Vergine: liberaci
ἡμᾶς, τῆς τῶν δαιμόνων κακίας, καὶ dalla malvagità dei demoni e strappa
ἐξάρπασον, ἐκ καταδίκης φρικώδους, alla temibile condanna quelli che ti di-
τοὺς σὲ μακαρίζοντας. cono beata.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata, di san Nicola.
Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Τοῖς Μύροις παροικῶν, αἰσθητῶς, Risiedendo a Mira quanto ai sensi, o
Ἱεράρχα, τῷ μύρῳ νοητῶς, τῷ τοῦ pontefice, sei apparso intelligibilmente
Πνεύματος ὤφθης, χρισθείς, Πάτερ unto, o padre Nicola, dall’unguento
43
Tono I Giovedì — Orthros
Νικόλαε, καὶ τοῖς μύροις θαυμάτων profumato dello Spirito, e con gli un-
σου, κατεμύρισας, μύρον ἀέναον guenti dei tuoi prodigi hai profumato,
χέων, τοῖς μυρίσαι σου, μεμυρι- con effusione di unguento perenne,
σμένοις ἐν ὕμνοις, τὴν μνήμην quelli che vogliono profumare la tua
ἐθέλουσι. memoria con inni profumati.
Martyrikón.
Τοὺς Μάρτυρας Χριστοῦ, ἱκε- Supplichiamo tutti i martiri di Cri-
τεύσωμεν πάντες· αὐτοὶ γὰρ τὴν sto, perché essi chiedano la nostra sal-
ἡμῶν, σωτηρίαν αἰτοῦνται, καὶ πόθῳ vezza; e amorosamente accostiamoci a
προσέλθωμεν, πρὸς αὐτοὺς μετὰ loro con fede: sono loro che accordano
πίστεως, οὗτοι νέμουσι, τῶν ἰαμάτων grazie di guarigioni, loro che, quali cu-
τὴν χάριν, οὗτοι φάλαγγας, ἀποσο- stodi della fede, mettono in fuga fa-
βοῦσι δαιμόνων, ὡς φύλακες τῆς langi di demoni.
Πίστεως.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Οἱ θεῖοι μαθηταί, καὶ Ἀπόστολοι, Gli apostoli e discepoli divini, o Ver-
Κόρη, ἐνθέοις διδαχαῖς, ἀνεκήρυξαν gine, con dottrine ispirate hanno pro-
πᾶσι, τὴν ἄφραστόν σου γέννησιν, clamato a tutti il tuo parto ineffabile, o
Θεοτόκε πανάχραντε, σὲ διδάξαντες, Madre di Dio tutta immacolata, inse-
τοῦ προσκυνεῖσθαι ἀξίως, ἀλλ' gnando a venerarti degnamente. E noi
αἰτοῦ-μέν σε, σὺν τούτοις αἴτει σω- dunque ti chiediamo: prega insieme a
θῆναι, τοὺς πίστει τιμῶντάς σε. loro per la salvezza di quelli che ti ono-
rano con fede.
Canone dei santi apostoli.
Ode 9. Irmós.
Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρ- Il roveto ardente che non si consu-
πολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος, mava ci ha mostrato una figura del tuo
καὶ νῦν καθ' ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν parto puro. Estingui ora, ti preghiamo,
ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι αἰτοῦμεν la fornace delle tentazioni che infuria
τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτόκε, ἀκατα- contro di noi, affinché, o Madre di Dio,
παύστως μεγαλύνωμεν. incessantemente ti magnifichiamo.
Tropari.
Θεῖαι τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ Resi divine e fulgide fiaccole del
44
Tono I Giovedì — Orthros
φωταυγεῖς λαμπάδες ἀποδεικνύμε- santo Spirito, avete illuminato, o beati,
νοι, ἐφωτίσατε, ταῖς φωταυγείαις, tutta la terra con i fulgori del sacro e sa-
μακάριοι, τοῦ σεπτοῦ καὶ πανσόφου pientissimo annuncio, dissipando cosí
κηρύγματος, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, la tenebra degli idoli.
σκότος εἰδώ-λων ἐκμειώσαντες.
Θεῖα τῆς ἀμπέλου κλήματα, τῆς Divini tralci della vite intelligibile
νοητῆς ὑπάρχοντες, θείους βότρυας, avete maturato grappoli divini, fa-
ἐβλαστήσατε, ἀναπηγάζοντας ἔνδο- cendo sgorgare, o gloriosi, il vino salu-
ξοι, τὸν σωτήριον οἶνον, Ἀπόστολοι· tare, o apostoli: riscattatemi dunque
διό με ἐκ τῆς μέθης, τῶν ἡδονῶν ἀπο- dall’ebbrezza dei piaceri.
λυτρώσατε.
Τρέμω ἐννοῶν ὁ ἄθλιος, τὸ φο- Tremo nella mia miseria pensando a
βερὸν ἐκεῖνο, Χριστέ μου, βῆμά σου· quel tuo tremendo tribunale, o Cristo
πράξεις γὰρ αἰσχρὰς καὶ ῥυπαρὰς mio: mi trovo avvinto da turpi e sor-
νῦν περίκειμαι, καὶ πρὸ δίκης dide azioni, e cosí già prima del giudi-
ὑπάρχω κατάδικος· διό με ταῖς πρε- zio sono condannato: abbi dunque
σβείαις, τῶν Ἀποστόλων σου compassione di me, per intercessione
οἰκτείρησον. dei tuoi apostoli.
Theotokíon.
Μόνη τοὺς βροτοὺς ἐθέωσας, σω- Sola, tu hai deificato i mortali, gene-
ματωθέντα Λόγον ἀποκυήσασα, ὃν rando il Verbo incarnato: insieme con
ἱκέτευε, σὺν Ἀποστόλοις καὶ Μάρ- gli apostoli e i martiri imploralo, o Ver-
τυσι, Παναγία Παρθένε Θεόνυμφε, gine santissima, sposa di Dio, per noi
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πίστει, μακαρι- che con fede ti onoriamo e ti diciamo
ζόντων καὶ τιμώντων σε. beata.
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν φωτοφόρον νεφέλην, ἐν ᾗ ὁ Magnifichiamo tutti quale pura Ma-
πάντων Δεσπότης, ὡς ὑετὸς ἐξ οὐρα- dre del nostro Dio la nube luminosa
νοῦ, ἐπὶ πόκον κατῆλθε, καὶ ἐσαρ- nella quale il Sovrano dell’universo dal
κώθη δι’ ἡμᾶς, γενόμενος ἄνθρωπος, cielo discese come pioggia sul vello, e
ὁ ἄναρχος, μεγαλύνωμεν πάντες, ὡς si incarnò per noi facendosi uomo, lui
Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἁγνήν. che è senza principio.
Ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἱεράρχην, καὶ φω- Con sacre melodie ti celebriamo
τοβόλον ἀστέρα, ὡς τῶν θαυμάτων come pontefice di Cristo, come astro ri-
45
Tono I Giovedì — Orthros
αὐτουργόν, ὡς πηγὴν ἰαμάτων, ὡς splendente, come operatore di prodigi,
τὸν ἐν λύπαις βοηθόν, ὡς πρέσβυν come sorgente di guarigioni, come
θερμότατον, τῶν καλούντων ἐν aiuto nelle pene, come fervidissimo in-
ἀνάγκαις σε Πάτερ, εὐφημοῦμεν tercessore per quelli che nelle angustie,
μελῳδίαις ἱεραῖς. o padre, ti invocano.
Σὲ τὸν ποιμένα τὸν μέγαν, καὶ μι- Ti imploriamo con fervore come pa-
μητὴν κατὰ πάντα, τοῦ ἀρχιποίμενος store grande, in tutto imitatore del
Χριστοῦ, ἐκτενῶς δυσωποῦμεν, ἐξ sommo pastore Cristo: dalle sacre al-
ὑψωμάτων ἱερῶν, Νικόλαε ποίμανον tezze del cielo pasci, o Nicola, i tuoi
τοὺς δούλους σου, ἐκλυτρούμενος servi, e continuanemte liberali da tutte
πάντων, τῶν τοῦ βίου δυσχερῶν διη- le sventure della vita.
νεκῶς.
Ἤδη τὸ τέλος ἐγγίζει, τί ἀμελεῖς, ὦ Già la fine si avvicina: e tu vivi nella
ψυχή μου; τί οὐ σπουδάζεις τῷ Θεῷ, negligenza, anima mia Come non ti
εὐαρέστως δουλεῦσαι; σπεῦσον studi di servire Dio, sí da essergli gra-
ἀνάνηψον λοιπόν, καὶ κράξον· dita? Affréttati, ritorna alla sobrietà in-
Φιλάνθρωπε οἰκτείρησον, Νικολάου fine, e grida: Abbi pietà, o amico degli
πρεσβείαις, κυβερνῶν μου τὴν ζωὴν uomini, per intercessione di Nicola, e
ἐν ἀγαθοῖς. guida nel bene la mia vita.
Theotokíon.
Φῶς ἡ τεκοῦσα τὸ θεῖον, ἐσκοτι- Tu che hai partorito la luce divina, il-
σμένον με πάσαις, ταῖς μεθοδείαις luminami, o immacolata, perché sono
τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ῥαθύμως βιοῦντα, oscurato da tutte le frodi del nemico,
καὶ παροργίζοντα Θεόν· Πανάμωμε vivo nella noncuranza e provoco Dio:
φώτισον, ὁδηγοῦσα πρός καλὰς ἐρ- guidami alle opere buone, tu che sei
γασίας, ὡς αἰτία οὖσα πάντων τῶν origine di tutti i beni.
καλῶν.
Alle lodi. Apósticha apostoliká. Tono 1.
Ἡ τῶν Ἀποστόλων παναρμόνιος L’armoniosissima lira degli apostoli,
λύρα, ἐξ ἁγίου Πνεύματος κινου- toccata dallo Spirito santo, ha posto
μένη, τὰς τῶν στυγερῶν δαιμόνων fine ai riti misterici dei demoni esecra-
τελετὰς κατήργησε, καὶ τὸν ἕνα bili, e annunciando l’unico Signore, ha
Κύριον κηρύξασα, ἔθνη ἐλυτρώσατο riscattato le genti dall’inganno degli
τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων, καὶ προ- idoli e ha insegnato ad adorare la Tri-
σκυνεῖν ἐδίδαξε Τριάδα ὁμοούσιον. nità consustanziale.

46
Tono I Giovedì — Orthros
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Πέτρον καὶ Παῦλον συμφώνως Pietro e Paolo concordemente cele-
ἀνευφημήσωμεν, Λουκᾶν, Ματ- briamo, Luca, Matteo e Marco, Gio-
θαῖον, Μᾶρκον, Ἰωάννην, Ἀνδρέαν, vanni, Andrea e Tommaso, Bartolomeo
Θωμᾶν, Βαρθολομαῖον, Σίμωνα τὸν e Simone il cananeo, Giacomo e Fi-
Κανανίτην, Ἰάκωβον, Φίλιππον, καὶ lippo; e tutta l’assemblea dei discepoli
τὴν ὁμήγυριν πᾶσαν τῶν Μαθητῶν, degnamente celebriamo.
ἐπαξίως εὐφημήσωμεν.
Martyrikón.
Ἀγαλλιᾶσθε Μάρτυρες ἐν Κυρίῳ, Esultate, martiri, nel Signore, perché
ὅτι τὸν ἀγῶνα τόν καλὸν ἠγωνίσα- avete combattuto la buona battaglia,
σθε, ἀντέστητε βασιλεῦσι, καὶ avete tenuto testa ai re e avete vinto i
τυράννους ἑνικήσατε, πῦρ καὶ ξίφος tiranni; non avete temuto né fuoco né
οὐκ ἐπτοήθητε, θηρῶν ἀγρίων κατε- ferro, e mentre belve feroci vi divora-
σθιόντων τὰ σώματα ὑμῶν, Χριστῷ vano il corpo, a Cristo, con gli angeli,
μετὰ Ἀγγέλων τὴν ὑμνῳδίαν ἀνα- innalzavate l’inno, ottenendo cosí le ce-
πέμποντες, τοὺς ἀπ' οὐρανῶν στεφά- lesti corone. Chiedete che sia donata al
νους ἐκομισασθε, αἰτήσασθε δω- mondo la pace, e alle anime nostre la
ρηθῆναι εἰρήνην τῷ κόσμῳ, καὶ ταῖς grande misericordia.
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Προφητικῶς τὴν Παρθένον ἀνευ- Celebriamo con i profeti la Vergine,
φημήσωμεν, στάμνον χρυσῆν τοῦ come urna dorata della manna, come
μάννα, ἀκατάφλεκτον βάτον, καὶ roveto che non si consuma, come
τράπεζαν, καὶ θρόνον, λυχνίαν χρυ- mensa e trono, come candeliere d’oro
σῆν, τὸ λαμπάδιον ἔχουσαν, καὶ che regge la lampada, come montagna
ἀλατόμητον ὄρος, καὶ κιβωτόν, non tagliata, arca della santità e porta
ἁγιάσματος καὶ πύλην Θεοῦ. di Dio.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 1.
Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ, ὑπὲρ Colui che in cielo è senza madre, lo
ἔννοιαν καὶ ἀκοήν, ἐπὶ γῆς ἀπάτορα hai partorito in terra senza padre, in
ἔτεκες. Αὐτὸν Θεοτόκε ἱκέτευε, ὑπὲρ modo impensato e inaudito. Imploralo,
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Madre di Dio, per le anime nostre.

47
Tono I Giovedì — Sera
Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá stavrósima despotiká.
Tono 1. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Esultanza delle schiere celesti.
Ξύλῳ τὸ πρὶν ὁ Προπάτωρ, Per un albero un tempo il progeni-
θανάτου γεύεται, ξύλῳ δὲ νῦν τιμίῳ, tore gustò la morte, ma ora per un al-
πᾶς πιστὸς ἐκλυτροῦται, θανάτου bero prezioso ogni fedele è redento
καταδίκης, πᾶσα πνοή, ἀνυμνοῦντες dalla condanna a morte. Tutto ciò che
δοξάσωμεν, τὸν σταυρωθέντα respira, tutti glorifichiamo con inni co-
βουλήσει ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ φωτίσαντα lui che per noi volontariamente è stato
τὰ πέρατα. crocifisso e ha illuminato i confini della
terra.
Πεπωρωμένος καρδίαν, καὶ λογι- Col cuore indurito, e tutto disperato
σμοῖς πονηροῖς, ἀπεγνωσμένος ὅλος, per i miei cattivi pensieri, già condan-
καὶ κατακεκριμένος, ὑπάρχων ἐκβοῶ nato, a te grido: O Verbo di Dio, metti
σοι· Λόγε Θεοῦ, τὰ κρυφῆ μοι fine alle mie colpe segrete e ai moti di-
ἐγκλήματα, καὶ τὰς ἀτάκτους sordinati dei pensieri, nella tua amo-
κινήσεις τῶν λογισμῶν, κατα- rosa compassione.
πράϋνον ὡς εὔσπλαγχνος.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Σὲ σωτηρίαν μου πάντοτε, ἐπι- Sempre ti chiamo mia salvezza: in te
γράφομαι, ἐν σοὶ θαρρῶ σωθῆναι, confido di essere salvato, o Vergine
παναγία Παρθένε, ἐκ πάσης οὖν με tutta santa. Liberami dunque da ogni
βλάβης, φθορᾶς καὶ παθῶν, danno, da corruzione e passioni, da in-
ἀνελπίστου κακίας τε, καὶ ἐξαιρέτως durita malvagità e soprattutto da spie-
ἐκ γνώμης ἀνηλεοῦς, φιλαργύρου τε tati sentimenti di avarizia.
ἐξάρπασον.
Apósticha stavrósima.
Σταυρὸς κατεπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ La croce fu piantata sul Calvario e
ἤνθησεν ἡμῖν ἀθανασίαν, ἐκ πηγῆς fiorí per noi l’immortalità dalla fonte
ἀενάου, τῆς πλευρᾶς τοῦ Σωτῆρος. perenne del fianco del Salvatore.
Ἄρρηκτον τεῖχος ἡμῖν ἐστιν, ὁ È per noi inespugnabile baluardo la
τίμιος Σταυρὸς ὁ τοῦ Σωτῆρος· ἐν croce preziosa del Salvatore: confi-
αὐτῷ γὰρ πεποιθότες, σῳζόμεθα dando in essa veniamo salvati tutti.
πάντες.

48
Tono I Venerdì — Orthros
Martyrikón.
Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε, πάντων τῶν Per intercessione, o Signore, di tutti i
Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν santi e della Madre di Dio, donaci la
εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, tua pace e abbi pietà di noi, perché tu
ὡς μόνος Οἰκτίρμων. solo sei pietoso.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Τὴν γεῦσιν τὴν πάλαι τοῦ Ἀδάμ, L’amarezza gustata un tempo da
τὴν πικρὰν ἐγλύκανας, χολὴν καὶ Adamo tu l’hai addolcita gustando
ὄξος γευσάμενος, τέκνον γλυκύτα- aceto e fiele, o dolcissimo Figlio, innal-
τον, ὑψωθεὶς ἐν ξύλῳ, ὡς κριτὸς ὁ zato sul legno come un condannato, tu
δίκαιος· διό με φαρμαχθεῖσαν τῷ che sei il giusto: addolcisci anche me,
πάθει σου, γλύκανον Δέσποτα, amareggiata dalla tua passione, o So-
ἀναστὰς ὡς παντοδύναμος, ἡ Παρ- vrano, addolciscimi risorgendo, tu che
θένος ἔλεγε δακρύουσα. sei onnipotente: cosí la Vergine tra le
lacrime diceva.
Al termine del vespro e al venerdí mattina,
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Οἱ τὴν σὴν προστασίαν, κεκτη- Noi che abbiamo la tua protezione, o
μένοι Ἄχραντε, καὶ ταῖς ἱκεσίαις, τῶν immacolata, e per le tue suppliche
δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, τῷ Σταυρῷ siamo liberati dalle sventure, noi che
τοῦ Υἱοῦ σου, ἐν παντὶ φρουρούμε- siamo in tutto custoditi dalla croce del
νοι, κατὰ χρέος σε πάντες, εὐσεβῶς tuo Figlio, tutti, come dobbiamo, pia-
μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata. Tono 1.
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ Salva, Signore, il tuo popolo, e bene-
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, dici la tua eredità dando ai re vittoria
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι, κατὰ βαρ- contro i barbari e custodendo con la tua
βάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν croce la tua città.
φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου
πολίτευμα.
Σταυρωθέντος σου Χριστέ, Con la tua crocifissione, o Cristo, la

49
Tono I Venerdì — Orthros
ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ tirannide è stata distrutta, la potenza
δύναμις τοῦ ἐχθροῦ· οὔτε γὰρ Ἄγγε- del nemico calpestata. Non un angelo,
λος, οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ infatti, non un uomo, ma tu stesso, il Si-
Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς. Δόξα σοι. gnore, ci hai salvati: gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della
tua tomba.
Σταυρῷ σου τοὺς ἐχθρούς, τρο- Metti in fuga i nemici con la tua
πωσάμενος Σῶτερ, διάλυσον αὐτῶν, croce, o Salvatore, e dissipa cosí come
τὰς αἱρέσεις ὡς κόνιν, τὸ κέρας δὲ polvere le loro eresie. Solleva la po-
ἀνύψωσον, τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας tenza della tua sacra Chiesa, fa’ cessare,
σου, στῆσον, Κύριε, τὴν καθ' ἡμῶν Signore, la tempesta che infuria contro
τούτων ζάλην, καὶ εἰρήνευσον, τῶν di noi e dona pace ai popoli ortodossi,
Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη, εὐχαῖς τῆς Τε- per le preghiere di colei che ti ha parto-
κούσης σε. rito.
Dopo la seconda sticología, kathísmata.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυ- Veneriamo il legno della tua croce, o
νοῦμεν φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ amico degli uomini, perché in esso tu
προσηλώθης, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων. sei stato inchiodato, vita di tutti. Hai
Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ aperto il paradiso, o Salvatore, al la-
πίστει προσελθόντι σοι Λῃστῇ, καὶ drone che con fede a te si rivolgeva;
τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοι· egli fu fatto degno della beatitudine
Μνήσθητί μου, Κύριε. Δέξαι ὥσπερ perché cosí ti confessava: Ricòrdati di
ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας. me, Signore. Come lui accogli anche
Ἡμάρτομεν πάντες, τῇ εὐσπλαχγνίᾳ noi che gridiamo: Abbiamo tutti pec-
σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς. cato, per la tua amorosa compassione
non ci disprezzare.
Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Τὸ ὅπλον τοῦ Σταυροῦ, ἐν L’arma della croce fu mostrata un
πολέμοις ἐδείχθη, ποτὲ τῷ εὐσεβεῖ, tempo in battaglia al pio re Costantino,
Βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ, ἀήττητον quale invitto trofeo contro i nemici in
τρόπαιον, κατ΄ ἐχθρῶν διὰ πίστεως. forza della fede. Davanti ad essa tre-
Τοῦτο τρέμουσιν, αἱ ἐναντίαι mano le potenze avverse dell’ade; dei
δυνάμεις. Τοῦτο γέγονε, καὶ τῶν πι- fedeli essa è divenuta salvezza, di
50
Tono I Venerdì — Orthros
στῶν σωτηρία, καὶ Παύλου τὸ Paolo il vanto.
καύχημα.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Ὁρῶσά σε νεκρόν, καὶ γυμνὸν ἐπὶ Vedendoti morto e nudo sul legno,
ξύλου, τιτρώσκομαι δεινῶς, καὶ δο- sono atrocemente trafitta e le mie vi-
νοῦμαι τὰ σπλάγχνα, Υἱέ μου scere sono sconvolte, o Figlio mio piú
ὑπεράγαθε, καὶ Θεὲ παντοδύναμε, ἡ che buono e Dio onnipotente; cosí la
πανάμωμος, ἐν στεναγμοῖς ἀνεβόα· tutta immacolata tra i gemiti gridava. E
ἣν ὑμνήσωμεν, ὡς τοῦ Κυρίου Μη- noi quale Madre del Signore la cele-
τέρα, καὶ πίστει δοξάσωμεν. briamo e con fede la glorifichiamo.
Dopo la terza sticología, kathísmata.
Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Σταυρῷ προσηλωθείς, ἑκουσίως Volontariamente inchiodato alla
Οἰκτίρμον, ἐθέωσας ἡμῶν, τὴν φθα- croce, o compassionevole, hai deificato
ρεῖσαν οὐσίαν, καὶ τὸν ἀνθρωπόλε- la nostra sostanza corrotta, e hai messo
θρον, ἐθανάτωσας δράκοντα, ἀλλὰ a morte il drago distruttore dell’uomo.
στήριξον, ὀρθοδοξίᾳ τὸν κόσμον καὶ Conferma dunque il mondo nella retta
κατάβαλε, αἱρετικῶν τὰς ἐπάρσεις, fede e abbatti l’orgoglioso insorgere
Σταυρῷ τῷ τιμίῳ σου. degli eretici con la tua croce preziosa.
Martyrikón.
Ἀθλήσεως καύχημα, καὶ στεφα- Quale vanto per il loro combatti-
νων ἀξίωμα, οἱ ἔνδοξοι Ἀθλοφόροι, mento e onore di corone, i gloriosi vin-
περιβέβληνταί σε Κύριε· καρτερίᾳ citori si sono rivestiti di te, Signore,
γὰρ αἰκισμῶν, τοὺς ἀνόμους ἐτρο- poiché con la costanza nei tormenti
πώσαντο, καὶ δυνάμει θεϊκῇ, ἐξ hanno messo in rotta gli empi, e per la
οὐρανοῦ τὴν νίκην ἐδέξαντο. Αὐτῶν potenza divina hanno ricevuto dal
ταῖς ἱκεσίαις, δώρησαι ἡμῖν ὁ Θεὸς τὸ cielo la vittoria. Per le loro suppliche
μέγα ἔλεος. donaci, o Dio, la tua grande misericor-
dia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della
tua tomba.
Ἡ ἄσπιλος Ἀμνάς, τὸν Ἀμνὸν καὶ L’agnella senza macchia, vedendo

51
Tono I Venerdì — Orthros
Ποιμένα, κρεμάμενον νεκρόν, ἐπὶ sulla croce l’agnello e pastore quasi
ξύλου ὁρῶσα, ἐν δάκρυσιν agnello immolato, elevando amare
ἐκραύγαζε, μητρικῶς ἀλαλάζουσα. voci tra i gemiti esclamava: Ah, l’ardire
Πῶς ὑμνήσω σου, τὴν ὑπὲρ λόγον, degli ebrei sanguinari e la tua longani-
Υἱέ μου, συγκατάβασιν, καὶ τὰ mità divina, o Figlio mio! Perché volon-
ἑκούσια πάθη, Θεὲ ὑπεράγαθε; tariamente tu hai patito.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Σὲ ἥν περ εἶδε Μωυσῆς, ἀκατάφλε- Te che Mosè vide quale roveto in-
κτον βάτον, καὶ κλίμακα ἔμψυχον, ἢν combusto e Giacobbe contemplò quale
ὁ Ἰακὼβ τεθέαται, καὶ πύλην οὐρά- scala vivente e porta del cielo, per la
νιον, δι΄ἧς διῆλθε Χριστὸς ὁ Θεὸς quale Cristo Dio nostro è passato, te
ἡμῶν, ὕμνοις, Μῆτερ ἁγνή, μεγαλύ- magnifichiamo con inni, o Madre pura.
νομεν.
Tropari.
Ὢ! πῶς λαὸς ὁ ἀπειθής, παρα- Come può un popolo ribelle conse-
δίδωσι Σταυρῷ, τὸν μόνον μακρόθυ- gnare alla croce il solo longanime, che
μον, ἐθελοντὶ πτωχεύσαντα, καὶ volontariamente si è fatto povero, ha
πάθος δεξάμενον, καὶ ἀπαθείας accettato la passione e offre impassibi-
πρόξενον γενόμενον, πᾶσι τοῖς ἐξ lità a tutti i discendenti di Adamo ca-
Ἀδὰμ ὀλισθήσασιν. duti?
Σταύρωσιν ἄτιμον Χριστέ, κατε- Hai accettato, o Cristo, nella carne la
δέξω ἐν σαρκί, τιμῆσαι βουλόμενος, crocifissione disonorevole, perché vo-
ἀτιμασθέντα πάθεσιν, ἀλόγοις τὸν levi dare onore all’uomo, disonorato
ἄνθρωπον, καὶ τὸ ἀρχαῖον κάλλος da passioni irrazionali e privo dell’an-
ἀπολέσαντα, δόξα τῇ ὑπέρ νοῦν tica bellezza. Gloria alla tua amorosa
εὐσπλαγχνίᾳ σου. compassione che trascende ogni intel-
letto.
Martyriká.
Ἥλιε ἄδυτε Χριστέ, τοὺς ὀρθρίζο- O Cristo, sole senza tramonto, quelli
ντας πρὸς σέ, καὶ σκότος κολάσεως, che vegliando rivolti a te dall’alba a un
παραδραμόντας νεύσει σου, εἰς tuo cenno sono sfuggiti alla tenebra del
φέγγος ὡδήγησας τῆς σῆς, ἀρρήτου castigo, tu li hai guidati al chiarore
δόξης καὶ λαμπρότητος· φώτισον οὖν della tua gloria e del tuo splendore

52
Tono I Venerdì — Orthros
ἡμᾶς ταῖς αὐτῶν προσευχαῖς. ineffabili: illuminaci dunque per le loro
preghiere.
Φάλαγξ μαρτύρων ἱερῶν, μυ- La falange dei sacri martiri ha messo
ριάδας νοητῶν, ἐχθρῶν ἐτροπώσα- in rotta miriadi di nemici spirituali, si è
ντο, καὶ μυριάσιν ἥνωνται ἁγίων unita alle miriadi delle sante schiere e,
Δυνάμεων, καὶ τὰ μύρια πάθη τῶν a un cenno che tutto opera, guarisce le
ψυχῶν ἡμῶν, νεύσει παντουργικῇ miriadi di passioni delle anime nostre.
θεραπεύουσιν.
Theotokíon.
Φέγγει Παρθένε τοῦ ἐκ σοῦ, ἀνα- Con lo splendore di colui che da te è
τείλαντος σαρκί, τὸν νοῦν μου κα- sorto nella carne o Vergine, rischiara il
ταύγασον, καὶ τὴν καρδίαν φώτισον, mio intelletto e illumina il mio cuore,
τὸ σκότος διώκουσα τῆς ἁμαρτίας, fugando la tenebra del peccato e dissi-
καὶ τῆς ῥαθυμίας μου, ἅπασαν τὴν pando tutta la caligine della mia indo-
ἀχλὺν ἀπελαύνουσα. lenza.
Canone della Madre di Dio. Poema di Giovanni Damasceno.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ἔχουσα πλῆθος συμπαθές, καὶ Tu hai cuore che sa compatire e sei
πλουσίους οἰκτιρμούς, τὰ πάθη καὶ ricca di compassione: cura dunque, o
τραύματα, τοῦ σώματος καὶ μώλω- Sovrana, le passioni delle anime, le loro
πας, καὶ τὰς ὀδύνας θεράπευσον ferite e le loro piaghe, come anche i
Δέσποινα, δούλου τοῦ σοῦ, ὅπως mali e i dolori del corpo, affinché noi,
κατὰ χρέος δοξάζω σε. come dobbiamo, ti glorifichiamo.
Σὲ ὡς τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, συλ- Ti glorifichiamo, o tutta santa, per-
λαβοῦσαν ἐν γαστρί, καὶ τοῦτον ché hai concepito in grembo il Verbo
κυήσασαν, ὑπὲρ φύσιν πάναγνε, καὶ del Padre, oltre la natura lo hai gene-
Παρθένον μείνασαν, δοξολογῶ rato e sei rimasta vergine; grati, a te ac-
εὐχαρίστως, κράζων σοι· Χαῖρε ἁμαρ- clamiamo: Gioisci, aiuto dei peccatori.
τωλῶν ἡ βοήθεια.
Μόνη ὑπάρχεις ἀπλανής, ὁδηγία Tu sola sei guida sicura dei credenti,
τῶν πιστῶν, καὶ τρίβος σωτήριος, εἰς sentiero di salvezza che conduce sulla
εὐθεῖαν ἡμᾶς ἄγουσα, ὁδὸν οὐρά- retta via e introduce nel regno vera-
νιον, τῆς Βασιλείας τοῦ μόνου Θεοῦ, mente celeste, o immacolata, speranza
Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. delle anime nostre.
Σὺ τὸν οὐράνιον ἡμῖν, ἐγεώργησας Tu hai coltivato per noi la spiga cele-

53
Tono I Venerdì — Orthros
στάχυν, καὶ τρέφεις πανάμωμε, καὶ ste, e tu nutri, o purissima, tutti quelli
πρεσβεύεις πάντοτε, καὶ σῴζεις ἐκ che ti cantano, intercedi per loro in
θλίψεως καὶ κινδύνων, καὶ παρέχεις ogni tempo, da tribolazioni e pericoli li
ἅπασιν, ἱλασμόν ἁμαρτιῶν τοῖς salvi e procuri loro la remissione dei
ὑμνοῦσί σε. peccati.
Apósticha delle lodi, stavrósima. Tono 1.
Σὲ τὸν ἐν ξύλῳ προσπαγέντα, καὶ Incessantemente noi ti cantiamo
ζωὴν ἡμῖν παρεσχηκότα, ὡς Σωτῆρα quale Salvatore e Sovrano: tu che sei
καὶ Δεσπότην, ὑμνοῦμεν ἀπαύστως. stato confitto al legno e a noi hai elar-
gito la vita.
Διὰ τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, μία Per la tua croce, o Cristo, angeli e uo-
ποίμνη γέγονεν, Ἀγγέλων καὶ ἀνθ- mini hanno formato un solo gregge e
ρώπων, καὶ μία Ἐκκλησία, οὐρανὸς un’unica Chiesa. Cielo e terra esultano:
καὶ ἡ γῆ ἀγάλλεται, Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Martyrikón.
Τοὺς Ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ, Venite, o popoli tutti, con inni e can-
δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, tici spirituali onoriamo i vittoriosi di
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς Cristo, gli astri del mondo, gli araldi
φωστῆρας τοῦ κόσμου, καὶ κήρυκας della fede, la sorgente perenne dalla
τῆς Πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀέναον, quale per i fedeli scaturiscono grazie di
ἐξ ἧς ἀναβλύζει τοῖς πιστοῖς τὰ guarigione. Per le loro suppliche, o Cri-
ἰάματα. Αὐτῶν ταὶς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ sto Dio nostro, concedi al tuo mondo la
Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ pace, e alle anime nostre la grande mi-
κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ sericordia.
μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Ὑψώθης Οἰκτίρμον ἐν Σταυρῷ, ὡς Sei stato innalzato sulla croce come
ἀρνίον ἄκακον, ἐθελουσίως σφατ- agnello innocente, o compassionevole,
τόμενος, τέκνον γλυκύτατον, ἐν e volontariamente immolato, o Figlio
κλαυθμῷ ἐβόα, ἡ Ἀμνὰς ἡ ἄσπιλος, dolcissimo, esclamava piangendo
ὁρῶσα ἐπὶ ξύλου τὸν Κύριον, ἐγὼ δὲ l’agnella senza macchia vedendo il Si-
πίμπραμαι, τὴν καρδίαν καὶ τι- gnore sul legno; arde ferito il mio
τρώσκομαι, ἀλλ' ὑμνῶ σου τὸ ἄμε- cuore, e tuttavia canto la tua misericor-
τρον ἔλεος. dia infinita.

54
Tono I Venerdì — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 1.
Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ ἐν οὐρανοῖς Immacolata Madre di Dio, nei cieli
εὐλογημένη, καὶ ἐπὶ γῆς δοξολο- benedetta e glorificata in terra: gioisci,
γουμένη, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. sposa senza nozze.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá despotiká prosómia.
Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Ξύλου βρώσει τέθνηκα ποτέ, συμ- Per aver mangiato dall’albero un
βουλίᾳ ὄφεως, συνεπαρθεὶς καὶ tempo, ho subíto la morte, per il consi-
ἐξόριστος, τῆς θείας δόξης σου, γε- glio del serpente, esiliato ormai dalla
γονὼς ὁ τάλας· διὸ τεθανάτωμαι, ὑπὸ tua gloria, io, l’infelice. Perciò sono ora
τῆς ἁμαρτίας ὁ δείλαιος· λοιπὸν morto per il peccato, io, il miserabile;
Φιλάν-θρωπε, σὺ ὡς μόνος εὐδιάλλα- ma tu, amico degli uomini, tu, l’unico
κτος, Παραδείσου, οἰκήτορα ποίησον. che súbito perdona, rendimi cittadino
del paradiso.
Πάντα καταλείψασα ψυχή, ἐννοοῦ Abbandonata ogni cosa, pensa,
τὴν ὥραν σου, τὴν τελευταίαν καὶ anima mia, alla tua ultima ora, e bada
πρόσεχε, σαυτῇ, πρὸς ἔξοδον, ἑτοι- a te stessa, preparandoti all’esodo, per-
μαζομένη, ὅπως μὴ αἰφνίδιος, ἐλθών ché giungendo improvvisa la morte
σε καταλάβῃ ὁ θάνατος, εὑρὼν non ti colga impreparata; vigilando
ἀνέτοιμον· τῷ Κυρίῳ οὖν ἀείποτε, dunque sempre davanti al Signore,
γρηγοροῦσα, προσεύχου καὶ δάκρυε. prega e piangi.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Ἁγία Θεόνυμφε ἁγνόν, σεμνόν με Santa sposa di Dio, rendimi puro, di-
καὶ σώφρονα, πρᾷον ἡσύχιον κόσμι- gnitoso e temperante, mite, silenzioso e
ον, εὐθὺν καὶ ὅσιον, ἀληθῆ ἀνδρεῖον, decoroso, retto e pio, sincero e forte,
φρόνιμον μακρόθυμον, χρηστὸν ἐπι- saggio e paziente, benevolo, sereno e
εικῆ τε καὶ μέτριον, ἄμεμπτον ἄμω- misurato, senza difetto, senza macchia
μον, ἀνεπίληπτόν τε ποίησον, καὶ e irreprensibile, e, oltre a ciò, partecipe
πρὸς τούτοις Παραδείσου μέτοχον. del paradiso.
Apósticha martyriká.
Ἡ ἐν σταδίῳ ὑμῶν ὁμολογία Ἅγιοι, La vostra confessione nello stadio, o
τῶν δαιμόνων κατέπτηξε τὴν δύνα- santi, ha sbigottito l’esercito dei de-
μιν, καὶ τῆς πλάνης τοὺς ἀνθρώπους moni, e ha liberato dall’inganno gli uo-

55
Tono I Venerdì — Sera
ἠλευθέρωσε· διὸ καὶ τὰς κεφαλὰς mini. Perciò, anche mentre il vostro
ἀποτεμνόμενοι, ἐκράζετε. Γενέσθω, capo veniva reciso, gridavate: Sia ac-
Κύριε, ἡ θυσία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, cetto davanti a te, Signore, il sacrificio
εὐπρόσδεκτος ἐνώπιόν σου, ὅτι σὲ delle nostre vite, perché è amando te, o
ποθήσαντες, κατεφρονήσαμεν τῆς amico degli uomini, che abbiamo di-
προσκαίρου ζωῆς φιλάνθρωπε. sprezzato questa vita fugace.
Ὢ τῆς καλὴς ὑμῶν πραγματείας Oh, le vostre belle fatiche, o santi!
Ἅγιοι! ὅτι αἵματα ἐδώκατε, καὶ οὐρα- Avete dato sangue, e avete ereditato i
νοὺς ἐκληρονομήσατε, καὶ πρὸς και- cieli; per breve tempo provati, eterna-
ρὸν πειρασθέντες, αἰωνίως ἀγάλλε- mente esultate. Sí, è bello il vostro com-
σθε, ὄντως καλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπόρευ- mercio: perché abbandonando le cose
μα! Φθαρτὰ γὰρ καταλιπόντες, τὰ corruttibili, avete ricevuto quelle incor-
ἄφθαρτα ἀπελάβετε, καὶ σὺν ruttibili, e nel coro degli angeli cantate
Ἀγγέλοις χορεύοντες, ὑμνεῖτε senza sosta la Trinità consustanziale.
ἀπαύστως, Τριάδα ὁμοούσιον.
Aftómelon.
Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς, οὐχ ἡ Martiri degni di ogni lode, non vi ha
γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ' οὐρανὸς ὑπεδέ- ricoperti la terra, ma vi ha accolti il
ξατο, ὑμῖν ἠνοίγησαν, Παραδείσου cielo: a voi si sono aperte le porte del
πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι, τοῦ ξύ- paradiso, e là giunti, gustate l’albero
λου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε, Χριστῷ della vita, mentre intercedete presso
πρεσβεύοντες, δωρηθῆναι ταῖς ψυ- Cristo perché sia donata alle anime no-
χαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα stre la pace e la grande misericordia.
ἔλεος.
Nekrósimon.
Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει Quale godimento della vita rimane
λύπης ἀμέτοχος; ποία δόξα ἕστηκεν scevro da tristezza? Quale gloria è im-
ἐπὶ γῆς ἀμετάθετος; πάντα σκιᾶς mutabile sulla terra? Tutto è piú fragile
ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατη- dell’ombra, tutto piú ingannevole dei
λότερα, μία ῥοπή, καὶ ταῦτα πάντα sogni. Un istante, e a tutto ciò sottentra
θάνατος διαδέχεται. Ἀλλ' ἐν τῷ φωτὶ la morte. Ma a coloro che hai scelto, o
Χριστὲ τοῦ προσώπου σου, καὶ τῷ Cristo, da’ riposo nella luce del tuo
γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, οὓς volto e nella dolcezza del tuo splen-
ἐξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρω- dore, tu che sei amico degli uomini.
πος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
56
Tono I Sabato — Orthros
Theotokíon.
Χαίροις παρ' ἡμῶν ἁγία Θεοτόκε Noi ti salutiamo: Gioisci, santa Ma-
Παρθένε, τὸ σεπτὸν κειμήλιονἁπά- dre di Dio Vergine, sacro tesoro di tutta
σης τῆς οἰκουμένης, ἡ λαμπὰς ἡ la terra, lampada inestinguibile, ricet-
ἄσβεστος, τὸ χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, ὁ tacolo dell’incircoscrivibile, tempio in-
ναὸς ὁ ἀκατάλυτος. Χαίροις ἐξ ἧς distruttibile; gioisci, tu da cui è nato
Ἀμνὸς ἐτέχθη, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν l’agnello che toglie il peccato del
τοῦ κόσμου. mondo.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 1.
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Gabriele ti recò il saluto ‘Gioisci’, o
Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ Vergine, e a quella voce il Sovrano
ἐσαρκοῦτο, ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν dell’universo si incarnò in te, arca
σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος santa, come ti chiamò il giusto Davide.
Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν Sei divenuta piú ampia dei cieli, perché
οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην hai portato il tuo Creatore. Gloria a co-
σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, lui che ha dimorato in te, gloria a colui
δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ che è uscito da te, gloria a colui che per
ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου il tuo parto ci ha liberati.
σου.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká. Tono 1.
Ὡς καλοὶ στρατιῶται ὁμοφρόνως Quali buoni soldati concordi nella
πιστεύσαντες, τὰς ἀπειλὰς τῶν fede, senza temere le minacce dei ti-
τυράννων μὴ πτοούμενοι Ἅγιοι, ranni, o santi, prontamente siete andati
προσήλθετε προθύμως τῷ Χριστῷ, a Cristo portando la croce preziosa e,
ἀράμενοι τὸν τίμιον Σταυρόν, καὶ compiuta la corsa, dal cielo avete rice-
τελέσαντες τὸν δρόμον, ἐξ οὐρανοῦ vuto la vittoria. Gloria a colui che vi ha
τὴν νίκην ἐλάβετε. Δόξα τῷ ἐνι- dato forza, gloria a colui che vi ha inco-
σχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσα- ronati, gloria a colui che grazie a voi
ντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ὑμῶν, elargisce guarigioni a tutti.
πᾶσιν ἰάματα.
Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς Làsciati commuovere, Signore, per le
ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι Κύριε, sofferenze patite per te dai santi, e

57
Tono I Sabato — Orthros
καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι sana, ti preghiamo, tutti i nostri dolori,
φιλάνθρωπε δεόμεθα. o amico degli uomini.
Τοὺς μάρτυρας Χριστοῦ, ἱκετεύσω- Supplichiamo tutti i martiri di Cri-
μεν πάντες· αὐτοὶ γὰρ τὴν ἡμῶν, σω- sto, perché essi chiedono la nostra sal-
τηρίαν αἰτοῦνται, καὶ πόθῳ προσέλ- vezza; e amorosamente accostiamoci a
θωμεν, πρὸς αὐτοὺς μετὰ πίστεως, loro con fede: sono loro che accordano
οὗτοι βρύουσι, τῶν ἰαμάτων τὴν grazie di guarigioni, loro che, quali cu-
χάριν, οὗτοι φάλαγγας, ἀποσοβοῦσι stodi della fede, mettono in fuga fa-
δαιμόνων, ὡς φύλακες τῆς πίστεως. langi di demoni.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Gabriele ti recò il saluto ‘Gioisci’, o
Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ Vergine, e a quella voce il Sovrano
ἐσαρκοῦτο, ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν dell’universo si incarnò in te, arca
σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος santa, come ti chiamò il giusto Davide.
Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐ- Sei divenuta piú ampia dei cieli, perché
ρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. hai portato il tuo Creatore. Gloria a co-
Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ lui che ha dimorato in te, gloria a colui
προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευ- che è uscito da te, gloria a colui che per
θερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. il tuo parto ci ha liberati.
Dopo la seconda sticología, káthisma martyrikón.
Ἀθλήσεως καύχημα, καὶ στεφά- Quale vanto per il loro combatti-
νων ἀξίωμα, οἱ ἔνδοξοι ἀθλοφόροι, mento e onore di corone, i gloriosi vin-
περιβέβληνταί σε Κύριε· καρτερίᾳ citori si sono rivestiti di te, Signore,
γὰρ αἰκισμῶν, τοὺς ἀνόμους ἐτρο- poiché con la costanza nei tormenti
πώσαντο, καὶ δυνάμει θεϊκῇ, ἐξ hanno messo in rotta gli empi, e per la
οὐρανοῦ τὴν νίκην ἐδέξαντο· αὐτῶν potenza divina hanno ricevuto dal
ταὶς ἱκεσίαις, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα cielo la vittoria. Per le loro suppliche
σου ἔλεος. donaci, o Dio, la tua grande misericor-
dia.
Altri kathísmata, nekrósima.
Τὸ τοῦ θανάτου κράτος, Χριστὲ Hai annientato, o Cristo, il potere
κατήργησας, καὶ ἀφθαρσίαν τοὶς ἐπὶ della morte e hai fatto zampillare l’in-
γῆς ἐπήγασας, καὶ οἱ εἰς σὲ πιστεύο- corruttibilità per gli abitanti della terra:
ντες οὐ θνῄσκουσιν, ἀλλὰ ζῶσιν ἐν non muoiono quelli che in te credono,
58
Tono I Sabato — Orthros
σοί. Ἀνάπαυσον οὖν Κύριε, τὰς ψυ- ma vivono in te. Da’ dunque riposo, Si-
χὰς τῶν δούλων σου, καὶ κατάταξον gnore, alle anime dei tuoi servi e collo-
αὐτοὺς μετὰ τῶν Ἁγίων σου, πρε- cali tra i tuoi santi, per intercessione
σβείαις τῆς Θεοτόκου, χαριζόμενος della Madre di Dio, donando loro le tue
αὐτοῖς τὰ ἐλέη σου. misericordie.
Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.
Ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν χορῷ τῶν δι- In luogo luminoso, nel coro dei giu-
καίων, ἀνάπαυσον Σωτήρ, τοὺς πρὸς sti, da’ riposo, o Salvatore, a quelli che
σὲ μεταστάντας· εἰς σὲ γὰρ φιλάν- sono passati a te, perché in te, amico
θρωπε, τὰς ἐλπίδας ἀνέθεντο. Δέξαι degli uomini, hanno riposto le loro spe-
δέησιν, ὑπὲρ πατέρων καὶ τέκνων, ranze. Accogli la preghiera per i padri
καὶ δικαίωσον, ὧν ἐκτελοῦμεν τὴν e per i figli, e giustifica coloro di cui fac-
μνήμην, ὡς ὢν πολυέλεος. ciamo memoria, perché tu sei ricco di
misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θαῦμα θαυμάτων, Κεχαριτωμένη, Prodigio dei prodigi, o piena di gra-
ἐν σοὶ θεωροῦσα ἡ κτίσις ἀγάλλεται· zia! Contemplando te la creazione esul-
συνέλαβες γὰρ ἀσπόρως, καὶ ἔτεκες ta: hai concepito senza seme e ineffabil-
ἀφράστως, ὃν ταξιαρχίαι Ἀγγέλων mente hai partorito colui che le falangi
ὁρᾶν οὐ δεδύνηνται, αὐτὸν Θεοτόκε angeliche non hanno la forza di guar-
ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. dare. Imploralo per le anime nostre.
Canone per i profeti e i martiri. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρ- Il roveto ardente che non si consu-
πολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος, mava ci ha mostrato una figura del tuo
καὶ νῦν καθ' ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν parto puro. Estingui ora, ti preghiamo,
ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι αἰτοῦμεν la fornace delle tentazioni che infuria
τὴν κάμινον, ἵνα σε Θεοτόκε, ἀκατα- contro di noi, affinché, o Madre di Dio,
παύστως μεγαλύνωμεν. incessantemente ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἵνα ἱεροῖς σκηνώμασι, προδηλωθῇ Affinché nelle sacre tende fosse ma-
Χριστέ, σοῦ ἡ συγκατάβασις, σκεύη nifestata in anticipo la tua condiscen-
ἐκλεκτὰ τοὺς σοὺς Προφήτας ἀνέδει- denza, facesti dei tuoi profeti strumenti

59
Tono I Sabato — Orthros
ξας, δι' αὐτῶν προδηλῶν τὰ ἐσόμενα, eletti, manifestando già per mezzo loro
δι' ὧν σε δυσωποῦμεν, τοὺς οἰκτιρ- ciò che sarebbe stato. Per loro noi ti im-
μούς σου ἡμῖν δώρησαι. ploriamo: facci dono delle tue compas-
sioni.
Ὤφθης τοῖς Προφήταις Δέσποτα, Ti sei mostrato ai profeti, o Sovrano,
καθὼς ἐχώρουν βλέπειν σου τὴν λα- nella misura in cui erano capaci di ve-
μπρότητα, τούτων προσευχαῖς, χω- dere il tuo splendore. Rendici capaci,
ρητικοὺς ἡμᾶς ποίησον, τῶν ἐν σοὶ per le loro preghiere, delle luci pure
καθαρῶν ἐπιλάμψεων, παθῶν ἐξ che sono in te, purificando le anime no-
ἁμαρτίας, ἀποκαθάρας τὰς ψυχὰς stre dalle passioni peccaminose.
ἡμῶν.
Martyriká.
Σῶμα παραδόντες μάστιξι, τὰ τῶν Consegnando il corpo ai flagelli,
δαιμόνων στίφη κατεμαστίξατε, avete flagellato le torme dei demoni,
ἄπληγον τὸν νοῦν, διατηρήσαντες custodendo il vostro intelletto salvo
Μάρτυρες· πληγωθεῖσαν διὸ τὴν dai loro colpi, o martiri: sanate dunque
καρδίαν μου, τῷ βέλει τῆς κακίας, con le vostre preghiere il mio cuore col-
ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν ἰάσασθε. pito dal dardo del male.
Ἤλγει διωκτῶν κακόνοια, τὰς ἐκ Era l’ostilità dei persecutori che pa-
πληγῶν ὀδύνας ὑμῖν προσφέρουσα, tiva quando infliggeva a voi i dolori dei
Μάρτυρες σεπτοί, τῆς εὐσεβείας colpi, o martiri venerabili, difensori
ὑπέρμαχοι· τῆς ψυχῆς μου διὸ θερα- della pietà: curate dunque gli atroci do-
πεύσατε, τὰς χαλεπὰς ὀδύνας, καὶ lori della mia anima e le ferite del mio
τῆς καρδίας μου τὰ τραύματα. cuore.
Theotokíon.
Φρίττει νοερὰ στρατεύματα, τὸ τοῦ Fremono le schiere degli intelletti ce-
Πατρὸς ὁρῶντα θεῖον ἀπαύγασμα, lesti vedendo il divino splendore del
σοῦ ἐν ταῖς χερσίν, ἀνερμηνεύτως Padre inesplicabilmente tenuto da te
κρατούμενον, καὶ τὸ σὸν κεκτημένον fra le braccia e divenuto a te somi-
ὁμοίωμα, ἵνα βροτούς θεώσῃ, Παρθε- gliante, o Vergine Madre tutta imma-
νομῆτορ Παναμώμητε. colata, per deificare i mortali.
Canone per i defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Φεῖσαι ὡς Θεὸς φιλάνθρωπος, καὶ Tu che sei Dio misericordioso e

60
Tono I Sabato — Orthros
ἐλεήμων τοῦ ἰδίου σου πλάσματος, amico degli uomini, perdona alla crea-
καὶ ἀνάπαυσον, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν tura da te plasmata, e da’ riposo nelle
Ἁγίων σου, ἔνθα Μάρτυρες πάντες tende dei tuoi santi, dove tutti i martiri
ἀγάλλονται, τοὺς πίστει μεταστάν- esultano, a quelli che nella fede se ne
τας, ἐκ τῶν προσκαίρων Πολυέλεε. sono andati dalle realtà temporali, o
ricco di misericordia.
Ἔχων τοῦ ἐλέους ἄβυσσον, ὑπερ- È tuo l’abisso della misericordia che
νικῶσαν τὰ τῶν δούλων σου πταί- vince le colpe dei tuoi servi: accogli
σματα, προσδεξάμενος, οὓς ἐξελέξω dunque coloro che hai scelto, da’ loro
ἀνάπαυσον, Ἀβραὰμ ἐν τοῖς κόλποις riposo nel seno di Abramo, o amico de-
φιλάνθρωπε, καὶ μετὰ τοῦ Λαζάρου, gli uomini, e da’ loro dimora nella tua
ἐν τῷ φωτί σου κατασκήνωσον. luce, insieme con Lazzaro.
Ῥύστης καὶ Σωτὴρ γενόμενος, τοῦ Divenuto con la crocifissione libera-
τῶν ἀνθρώπων γένους διὰ σταυ- tore e salvatore del genere umano, fa’
ρώσεως, οὓς νῦν ἐξ ἡμῶν, ὡς degni del gaudio divino, della vita
εὐεργέτης μετέστησας, ἀπολαύσεως pura, della letizia e dello splendore,
θείας ἀξίωσον, καὶ ζωῆς ἀκηράτου, quelli che di tra noi, nella tua benevo-
καὶ εὐφροσύνης καὶ λαμπρότητος. lenza, hai ora trasferito.
Theotokíon.
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων σου! Trascendono l’intelletto le tue mera-
σὺ γὰρ Παρθένε μόνη, ὑπὲρ τὸν viglie: tu sola sotto il sole, o Vergine,
ἥλιον, πᾶσι δέδωκας, κατανοεῖν τὸ hai dato a tutti di contemplare il nuo-
καινότατον, θαῦμα Πάναγνε, τῆς vissimo prodigio del tuo parto, o tutta
σῆς γεννήσεως, τὸ τῆς ἀκαταλήπτου· pura, il prodigio del tuo parto incom-
διό σε πάντες μεγαλύνομεν. prensibile. Noi tutti dunque ti magnifi-
chiamo.
Apósticha delle lodi, martyriká. Tono 1.
Τοὺς ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ, Venite, o popoli tutti, con inni e can-
δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, tici spirituali onoriamo i vittoriosi di
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς Cristo, gli astri del mondo, gli araldi
φωστῆρας τοῦ κόσμου, καὶ κήρυκας della fede, la sorgente perenne dalla
τῆς πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀέναον, quale per i fedeli scaturiscono grazie di
ἐξ ἧς ἀναβλύζει τοῖς πιστοῖς τὰ guarigione. Per le loro suppliche, o Cri-
ἰάματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ sto Dio nostro, concedi al tuo mondo la
Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ pace, e alle anime nostre la grande mi-

61
Tono I Sabato — Orthros
κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ sericordia.
μέγα ἔλεος.
Οὗτοι οἱ Στρατιῶται τοῦ Βασιλέως Ecco i soldati del gran Re: si sono op-
τοῦ μεγάλου, ἀντέστησαν τοῖς posti ai decreti dei tiranni e hanno di-
δόγμασι τῶν τυράννων, γενναίως sprezzato generosamente i tormenti;
κατεφρόνησαν τῶν βασάνων, καὶ calpestata ogni seduzione e degna-
τὴν πλάνην πᾶσαν πατήσαντες, mente incoronati, chiedono al Salva-
ἀξίως στεφανωθέντες, αἰτοῦνται tore pace, e per le anime nostre, la
παρὰ τοῦ Σωτῆρος εἰρήνην, καὶ ταῖς grande misericordia.
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ὑμᾶς πανεύφημοι Μάρτυρες, οὐ Non hanno potuto separarvi da Dio,
θλίψις, οὐ στενοχωρία, οὐ λιμός, οὐ o martiri degni di ogni lode, né tribola-
διωγμός, οὐδὲ μάστιγες, οὐ θυμὸς zione, né angoscia, né fame, né perse-
θηρῶν, οὐ ξίφος, οὐδὲ πῦρ ἀπειλοῦν, cuzione, né flagelli, né furore di belve,
χωρίσαι Θεοῦ δεδύνηνται, πόθῳ δὲ né spada o fuoco minaccioso; ma lot-
μᾶλλον τῷ πρὸς αὐτόν, ὡς ἐν ἀλλο- tando per suo amore come in corpi
τρίοις ἀγωνισάμενοι σώμασι, τὴν estranei, avete dimenticato la natura,
φύσιν ἐλάθετε, θανάτου κατα- disprezzando la morte; e avete avuto,
φρονήσαντες· ὅθεν καὶ ἐπαξίως τῶν com’è giusto, la mercede per le vostre
πόνων ὑμῶν, μισθόν ἐκομίσασθε, pene: del regno dei cieli siete divenuti
οὐρανῶν βασιλείας κληρονόμοι eredi. Intercedete dunque senza sosta
γεγόνατε, ἀπαύστως πρεσβεύσατε per le anime nostre.
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἀγαλλιᾶσθε Μάρτυρες ἐν Κυρίῳ, Esultate, martiri, nel Signore, perché
ὅτι τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγωνίσα- avete combattuto la buona battaglia,
σθε, ἀντέστητε βασιλεῦσι, καὶ avete tenuto testa ai re e avete vinto i
τυράννους ἑνικήσατε, πῦρ καὶ ξίφος tiranni; non avete temuto né fuoco né
οὐκ ἐπτοήθητε, θηρῶν ἀγρίων κατε- ferro, e mentre belve feroci vi divora-
σθιόντων τὰ σώματα ὑμῶν, Χριστῷ vano il corpo, a Cristo, con gli angeli,
μετὰ Ἀγγέλων τὴν ὑμνῳδίαν ἀνα- innalzavate l’inno, ottenendo cosí le ce-
πέμποντες, τοὺς ἀπ' οὐρανῶν lesti corone. Chiedete che sia donata al
στεφάνους ἐκομίσασθε, αἰτήσασθε mondo la pace, e alle anime nostre la
δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ κόσμῳ, καὶ grande misericordia.
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Nekrósimon.
Ἔργῳ Σωτήρ μου δεικνύς, ὅτι σὺ εἶ Mostrando con le opere di essere la
62
Tono I Sabato — Orthros
ἡ πάντων ἀνάστασις, λόγῳ Λόγε risurrezione di tutti, o mio Salvatore,
Λάζαρον ἐκ νεκρῶν ἐξανέστησας. con la parola, o Verbo, tu hai risuscitato
Τότε μοχλοὶ συνετρίβησαν, πύλαι δὲ Lazzaro dai morti. Allora furono in-
ᾅδου συνεταράχθησαν, τότε ὕπνος ὁ frante le sbarre dell’ade e furono scar-
τῶν ἀνθρώπων θάνατος ἀπε- dinate le sue porte: allora si rivelò un
δείκνυτο, ἀλλ' ὁ εἰς τὸ σῶσαι τὸ sonno la morte dell’uomo. Tu dunque
πλάσμα σου, καὶ οὐκ εἰς τὸ κρῖναι che sei venuto non per giudicare, ma
παραγενόμενος, οὓς ἐξελέξω per salvare la creatura da te plasmata,
ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος. da’ riposo a quelli che hai scelti, tu che
sei amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ὅτι ἔτεκες Gioisci Maria, Madre di Dio, perché
τὸν Βασιλέα, τὸν Σωτῆρα καὶ φω- hai partorito il Re, il Salvatore e l’astro
στῆρα πάντων τῶν αἰώνων. di tutti i secoli.
Quando c’è l’Alleluia, si cantano i precedenti martyriká alle lodi, e
come apósticha, i segue nti prosómia di Teofane; per questi prosómia
l’acrostico - anche per gli altri toni - è il seguente: O Cristo, iscrivi i
tuoi servi nel libro dei viventi.
Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.
Σοῦ Σῶτερ δεόμεθα τῆς σῆς, γλυ- Ti preghiamo, Salvatore: rendi degni
κείας μεθέξεως, τοὺς μεταστάντας i defunti della dolce comunione con te,
ἀξίωσον, καὶ κατασκήνωσον, ἐν σκη- e falli abitare nelle tende dei giusti,
ναῖς Δικαίων, ἐν μοναῖς Ἁγίων σου, nelle dimore dei tuoi santi, nei taberna-
καὶ ἐν ἐπουρανίοις σκηνώμασι, τῇ coli celesti, senza far conto delle loro
εὐσπλαγχνίᾳ σου, παρορῶν τὰ colpe, nella tua amorosa compassione,
πλημμελήματα, καὶ παρέχων αὐτοῖς e concedendo loro il riposo.
τὴν συγχώρησιν.
Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ Stico: Beati coloro che tu hai scelto e
προσελάβου Κύριε. preso con te, Signore.
Οὐδεὶς ἀναμάρτητος οὐδείς, τῶν Nessuno tra gli uomini, nessuno è
ἀνθρώπων γέγονεν, εἰμὴ σὺ μόνε senza peccato, se non tu, o solo immor-
Ἀθάνατε· διὸ τοὺς δούλους σου, ὡς tale: colloca dunque i tuoi servi nella
Θεὸς οἰκτίρμων, ἐν φωτὶ κατάταξον, luce insieme ai cori dei tuoi angeli, tu
σὺν ταῖς χοροστασίαις Ἀγγέλων σου, che sei Dio pietoso, senza far conto dei

63
Tono I Sabato — Orthros
τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, παρορῶν τὰ loro peccati, nella tua amorosa com-
ἀνομήματα, καὶ παρέχων αὐτοῖς τὴν passione, e concedendo loro il per-
συγχώρησιν. dono.
Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς Stico: Le loro anime dimoreranno tra
αὐλισθήσονται. i beni.
Ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα τὰ σά, Σῶτερ Le tue promesse, o Salvatore, supe-
ἐπαγγέλματα! ἃ ὀφθαλμὸς οὐ τεθέα- rano ogni realtà visibile: ciò che occhio
ται, καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρ- non ha veduto né orecchio udito, ciò
δίαν, οὐκ ἀνέβη πώποτε, ἀνθρώπου, che a cuore di uomo non è mai salito;
δυσωποῦμέν σε Δέσποτα, τυχεῖν questo fa’ dunque che raggiungano, ti
εὐδόκησον, τοὺς πρὸς σὲ μετα- preghiamo, quelli che tra di noi sono
χωρήσαντας, καὶ παράσχου ζωὴν passati a te, ed elargisci loro l’eterna
τὴν αἰώνιον. vita.
Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, Stico: Il loro ricordo di generazione
εἰς τὸν αἰῶνα δοξάσαντα. in generazione.
Σταυρῷ σου γηθόμενοι Σωτήρ, Allietandosi della tua croce, o Salva-
θαρροῦντες οἱ δοῦλοί σου, πρὸς σὲ tore, il tuo servo è passato a te fidu-
μετέστησαν Κύριε, ὃν νῦν ἀντίλυ- cioso, o amico degli uomini. In riscatto
τρον, τῶν αὐτῶν πταισμάτων, ὡς δε- delle sue colpe donagli ora regalmente
σπότης δώρησαι, ἐφ οὗ σου τὸ questa croce dalla quale hai effuso il
ζωήρρυτον ἔχεας, αἷμα καὶ τίμιον, tuo prezioso sangue vivificante, e con-
καὶ τῆς δόξης ἀνεσπέρου σου, ἀπο- cedigli di godere della tua gloria che
λαύειν τούτους καταξίωσον. non ha tramonto.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χριστὸν ἐκδυσώπησον τὸν σόν, Scongiura Cristo tuo Figlio, o Ver-
τόκον Μητροπάρθενε, τὴν τῶν πται- gine Madre, perché doni il perdono
σμάτων συγχώρησιν, δοῦναι τοῖς delle colpe ai tuoi servi che piamente ti
δούλοις σου, τοῖς σὲ Θεοτόκον, hanno proclamata Madre di Dio, e tale
εὐσεβῶς κηρύξασι, καὶ λόγῳ ἀληθεῖ ti hanno definita con parola verace:
δογματίσασι, καὶ τῆς λαμπρότητος, conceda loro nel suo regno lo splen-
τῶν ἁγίων καὶ φαιδρότητος, ἀξιῶσαι dore dei santi e la letizia.
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 1.
Τὸν ἀμήτορα ἐν οὐρανῷ, ὑπὲρ Colui che in cielo è senza madre, lo

64
Tono II Sabato — Sera
ἔννοιαν καὶ ἀκοήν, ἐπὶ γῆς ἀπάτορα hai partorito in terra senza padre, in
ἔτεκες. Αὐτὸν Θεοτόκε ἱκέτευε, ὑπὲρ modo impensato e inaudito. Imploralo,
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Madre di Dio, per le anime nostre.

Tono II
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, si cantano gli stichirá anastásima. Tono 2.
Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννη- Venite, adoriamo colui che prima dei
θέντα, τὸν Θεὸν λόγον σαρκωθέντα, secoli è stato generato dal Padre, il Dio
ἐκ Παρθένου Μαρίας, δεῦτε προσκυ- Verbo che si è incarnato dalla Vergine
νήσωμεν· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας, Maria: egli si è sottoposto alla croce ed
τῇ ταφῇ παρεδόθη, ὡς αὐτός ἠθέ- è stato deposto nella tomba, perché
λησε, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ἔσωσέ cosí ha voluto; e, risorto dai morti, ha
με τὸν πλανώμενον ἄνθρωπον. salvato me, l’uomo smarrito.
Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, τὸ καθ' Cristo nostro Salvatore, ha annullato
ἡμῶν χειρόγραφον προσηλώσας, τῷ il documento scritto che ci accusava,
Σταυρῷ ἐξήλειψε, καὶ τοῦ θανάτου inchiodandolo alla croce, e ha annien-
τὸ κράτος κατήργησε, προσκυνοῦμεν tato il potere della morte: e noi ado-
αὐτοῦ τὴν τριήμερον Ἔγερσιν. riamo la sua risurrezione il terzo
giorno.
Σὺν Ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν, Χρι- Insieme agli arcangeli, cantiamo la
στοῦ τὴν Ἀνάστασιν· αὐτὸς γὰρ Λυ- risurrezione di Cristo: egli è Redentore
τρωτὴς ἐστι, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν e Salvatore delle anime nostre, e con
ἡμῶν, καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ καὶ κρα- gloria tremenda e forte potere verrà di
ταιᾷ δυνάμει, πάλιν ἔρχεται, κρῖναι nuovo, per giudicare il mondo che ha
κόσμον ὃν ἔπλασεν. creato.
Altri stichirá, anatoliká.
Σὲ τὸν σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, Crocifisso e sepolto, un angelo ti ha
Ἄγγελος ἐκήρυξε Δεσπότην, καὶ proclamato sovrano; e diceva alle
ἔλεγε ταῖς γυναιξί· Δεῦτε ἴδετε, ὅπου donne: Venite, vedete dove giaceva il
ἔκειτο ὁ Κύριος· Ἀνέστη γὰρ καθὼς Signore: è risorto come aveva detto,
εἶπεν, ὡς παντοδύναμος· διό σε προ- perché egli è onnipotente. Perciò noi ti
σκυνοῦμεν τὸν μόνον ἀθάνατον, ζω- adoriamo, o solo immortale: Cristo, da-
οδότα Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς. tore di vita, abbi pietà di noi.

65
Tono II Sabato — Sera
Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας, Con la tua croce hai abolito la male-
τὴν τοῦ ξύλου κατάραν, ἐν τῇ ταφῇ dizione dell’albero; con la tua sepol-
σου ἐνέκρωσας, τοῦ θανάτου τὸ tura hai annientato il potere della
κράτος, ἐν δὲ τῇ Ἐγέρσει σου, ἐφώτι- morte; e con la tua risurrezione hai il-
σας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων· διὰ luminato il genere umano. Per questo a
τοῦτό σοι βοῶμεν· Εὐεργέτα Χριστέ, ὁ te acclamiamo: Cristo benefattore, Dio
Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. nostro, gloria a te.
Ἠνοίγησάν σοι Κύριε, φόβῳ πύλαι Con timore si aprirono davanti a te,
θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε Signore, le porte della morte, e i custodi
ἔπτηξαν· πύλας γὰρ χαλκᾶς συνέτρι- dell’ade alla tua vista sbigottirono: per-
ψας, καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέθλα- ché tu hai infranto le porte di bronzo e
σας, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκ σκότους, spezzate le sbarre di ferro; tu ci hai
καὶ σκιᾶς θανάτου, καὶ τοὺς δεσμοὺς tratti dalle tenebre e dall’ombra di
ἡμῶν διέρρηξας. morte e hai spezzato le nostre catene.
Τὸν σωτήριον ὕμνον ᾄδοντες, ἐκ Elevando l’inno della salvezza, cosí
στομάτων ἀναμέλψωμεν, δεῦτε con la nostra bocca cantiamo: Venite
πάντες ἐν οἴκῳ Κυρίου, προσπέσω- tutti, prostriamoci nella casa del Si-
μεν λέγοντες· ὁ ἐπὶ ξύλου σταυρω- gnore, e diciamo: Tu, che sei stato cro-
θείς, καὶ ἐκ νεκρῶν ἀναστάς, καὶ ὢν cifisso sul legno e sei risorto dai morti,
ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, ἱλάσθητι ταῖς e dimori nel seno del Padre, perdona i
ἁμαρτίαις ἡμῶν. nostri peccati.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς Si è dileguata l’ombra delle Legge
χάριτος ἐλθούσης· ὡς γὰρ ἡ βάτος all’avvento della grazia: sí, come il ro-
οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω veto pur ardendo non si consumava,
παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔμει- cosí vergine hai partorito e vergine sei
νας, ἀντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνης rimasta; invece della colonna di fuoco
ἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωϋσέως Χρι- è sorto il sole di giustizia; invece di
στός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Mosè, il Cristo, salvezza delle anime
nostre.
Apósticha anastásima.
Ἡ Ἀνάστασίς σου Χριστὲ Σωτήρ, La tua risurrezione, Cristo Salvatore,
ἅπασαν ἐφώτισε τὴν οἰκουμένην, καὶ ha illuminato tutta la terra; tu hai ri-
ἀνεκαλέσω τὸ ἴδιον πλάσμα, παντο- chiamato a te la creatura da te pla-

66
Tono II Sabato — Sera
δύναμε Κύριε δόξα σοι. smata. Signore onnipotente, gloria a te.
Apósticha alfabetici.
Διὰ ξύλου Σῶτερ κατήργησας, τὴν Con un albero, Signore, hai abolito la
τοῦ ξύλου κατάραν, κράτος θανάτου maledizione dell’albero; con la tua se-
τῇ ταφῇ σου ἐνέκρωσας, ἐφώτισας, poltura hai annientato il potere della
δὲ τὸ γένος ἡμῶν τῇ Ἐγέρσει σου· διὸ morte; con la tua risurrezione hai illu-
βοῶμέν σοι· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς minato la nostra stirpe. Per questo a te
ἡμῶν δόξα σοι. acclamiamo: Cristo datore di vita, Dio
nostro, gloria a te.
Ἐν τῷ Σταυρῷ Χριστέ, φανεὶς κα- Mostrandoti inchiodato sulla croce,
θηλωμένος, ἠλλοίωσας κάλλος κτι- o Cristo, hai alterato la bellezza delle
σμάτων, καὶ τὸ μὲν ἀπάνθρωπον creature; e i soldati, rivelando il loro
στρατιῶται δεικνύμενοι, λόγχῃ πλευ- cuore disumano, ti hanno trafitto il co-
ράν σου ἐκέντησαν. Ἑβραῖοι δὲ stato con la lancia, mentre gli ebrei
σφραγῖσαι τάφον ᾐτήσαντο, τὴν σὴν chiedevano di sigillare la tomba, igno-
ἐξουσίαν οὐκ ἐπιστάμενοι, ἀλλ' ὁ δι' rando il tuo potere. O Signore, che per
οἶκτον σπλάγχνων σου καταδεξάμε- le tue viscere di misericordia hai accet-
νος ταφήν, καὶ τριήμερος ἀναστάς, tato la sepoltura e il terzo giorno sei ri-
Κύριε δόξα σοι. sorto, gloria a te.
Ζωοδότα Χριστέ, ἑκουσίως Πάθος Cristo, datore di vita, dopo aver vo-
ὑποστὰς διὰ θνητούς, ἐν ᾍδῃ δὲ κα- lontariamente subíto per i mortali la
τελθὼν ὡς δυνατός, τοὺς ἐκεῖ τὴν passione, discendendo nell’ade hai li-
ἔλευσιν μένοντας τὴν σήν, ἀφαρ- berato con la tua potenza, come dalla
πάσας ὡς ἐκ χειρὸς κραταιοῦ, mano del forte, coloro che attendevano
Παράδεισον ἀνθ' ᾍδου, οἰκεῖν δε- laggiú la tua venuta, e in luogo dell’ade
δώρησαι· διὸ καὶ ἡμῖν τοῖς δοξάζουσι hai dato loro di abitare il paradiso. An-
τὴν σὴν τριήμερον Ἔγερσιν, δώρησαι che a noi che glorifichiamo la tua risur-
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα rezione il terzo giorno, concedi il per-
ἔλεος. dono dei peccati e la grande misericor-
dia.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν O meraviglia nuova che supera tutte
πάλαι θαυμάτων! τίς γὰρ ἔγνω Μη- le meraviglie antiche! Chi mai ha cono-
τέρα, ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν, καὶ ἐν sciuto una madre che senza conoscer
67
Tono II Domenica — Orthros
ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν τὴν uomo ha partorito e che tiene tra le
κτίσιν περιέχοντα;Θεοῦ ἐστι βουλὴ braccia colui che abbraccia tutto il
τὸ κυηθέν, ὃν ὡς βρέφος Πάναγνε, creato? Volere di Dio è questo parto.
σαῖς ὠλέναις βαστάσασα, καὶ μη- Non cessare di scongiurare per quelli
τρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτη- che ti onorano colui che come bimbo
μένη, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα ὑπὲρ con le tue braccia hai portato e che
τῶν σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ tratti con famigliarità di madre, o tutta
σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. pura, affinché abbia pietà delle anime
nostre e le salvi.
Apolytíkion.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Quando discendesti nella morte, o
ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην vita immortale, allora mettesti a morte
ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότη- l’ade con la folgore della tua divinità; e
τος·ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν quando risuscitasti i morti dalle regioni
καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ sotterranee, tutte le schiere delle re-
Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγα- gioni celesti gridavano: O Cristo datore
ζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, di vita, Dio nostro, gloria a te.
δόξα σοι.
Theotokíon.
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα Trascendono il pensiero tutti i tuoi
ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυ- misteri, tutti sono piú che gloriosi, o
στήρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ Madre di Dio; nel sigillo della purezza,
παρθενία φυλαττομένη, Μήτηρ custodita nella verginità, tu sei stata ri-
ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα conosciuta vera Madre del Dio vero:
ἀληθινόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι supplicalo dunque per la salvezza
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. delle anime nostre.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastási ma.
Tono 2. Aftómelon.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύ- Il nobile Giuseppe, calato dal legno il
λου καθελὼντὸ ἄχραντον σου Σῶμα, tuo corpo immacolato, lo avvolse in
σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμα- una sindone pura con aromi, e prestan-
σιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέ- doti le ultime cure, lo depose in un se-
θετο ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης, Κύριε, polcro nuovo. Ma tu il terzo giorno sei
68
Tono II Domenica — Orthros
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.. risorto, Signore, per donare al mondo
la grande misericordia.
Δόξα... Gloria...
Stessa melodia.
Ταῖς μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ Stando presso il sepolcro, l’angelo
μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ gridava alle donne miròfore: Gli un-
μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, guenti profumati sono per i morti, ma
Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη il Cristo si è mostrato estraneo alla cor-
ἀλλότριος, ἀλλὰ κραυγάσατε· Ἀνέ- ruzione. E voi gridate dunque: È ri-
στη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ sorto il Signore, per donare al mondo
μέγα ἔλεος. la grande misericordia.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θε- Sei piú che gloriosa, Vergine Madre
οτόκε Παρθένε, ὑμνοῦμέν σε∙διὰ γὰρ di Dio, a te noi cantiamo. Perché per la
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου, κατε- croce del tuo Figlio l’ade è stato preci-
βλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος pitato, la morte giace uccisa; e noi,
τέθνηκε, νεκρωθέντες ἀνέστημεν, morti, siamo risorti, resi degni della
καὶ ζωῆς ἠξιώθημεν, τὸν Παράδει- vita: e abbiamo ottenuto il paradiso, la
σον ἐλάβομεν, τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυ- felicità antica. Per questo glorifichiamo
σιν. Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολο- grati il Cristo Dio nostro, perché è forte,
γοῦμεν, ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν perché solo è ricco di misericordia.
Θεὸν ἡμῶν, καὶ μόνον πολυέλεον.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν λίθον τοῦ μνήματος, σφραγι- Tu non hai impedito che fosse sigil-
σθῆναι μὴ κωλύσας, τὴν πέτραν τῆς lata la pietra del sepolcro, e cosí risor-
πίστεως ἀναστάς, παρέσχες πᾶσι, gendo hai offerto a tutti la roccia della
Κύριε, δόξα σοι. fede. Signore, gloria a te.
Δόξα... Gloria...
Il nobile Giuseppe.
Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός, σὺν Il coro dei tuoi discepoli, insieme alle
μυροφόροις Γυναιξίν, ἀγάλλεται miròfore, concordemente esulta: una
συμφώνως· κοινὴν γὰρ ἑορτὴν σὺν festa comune celebriamo anche noi con
αὐτοῖς ἑορτάζομεν, εἰς δόξαν καὶ loro a gloria e onore della tua risurre-
τιμὴν τῆς σῆς Ἀναστάσεως, καὶ δι' zione. E grazie a loro, o Signore amico
69
Tono II Domenica — Orthros
αὐτῶν, φιλάνθρωπε Κύριε, τῷ λαῷ degli uomini, elargisci al tuo popolo la
σου παράσχου τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon. Sei piú che gloriosa.
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεο- Sei piú che benedetta, Vergine Ma-
τόκε Παρθένε·διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ dre di Dio, perché per colui che da te si
σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται, è incarnato l’ade è stato fatto prigio-
ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέ- niero, Adamo richiamato, la maledi-
κρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνα- zione abolita, Eva liberata, la morte
τος τεθανάτωταικαὶ ἡμεῖς ἐζωοποιή- messa a morte, e noi vivificati. Perciò
θημεν·διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· inneggiando acclamiamo: Benedetto
Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ sei tu, Cristo Dio nostro, perché cosí ti
οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. è piaciuto. Gloria a te.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Μετὰ τὸ Πάθος πορευθεῖσαι ἐν τῷ Dopo la tua passione, recatesi le
μνήματι πρὸς τὸ μυρίσαι τὸ σῶμά donne al sepolcro, per ungere il tuo
σου αἱ γυναῖκες Χριστὲ ὁ Θεός, εἶδον corpo con aromi, o Cristo Dio, videro
Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφῳ καὶ ἐξέστησαν· angeli nella tomba, e restarono attonite,
φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ αὐτῶν, ὅτι udendoli dire: È risorto il Signore, per
ἀνέστη ὁ Κύριος, δωρούμενος τῷ donare al mondo la grande misericor-
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐν τῷ οὐρανῷ τὰ ὄμματα, ἐκπέμ- Levo gli occhi del mio cuore al cielo,
πω μου τῆς καρδίας, πρὸς σὲ Σωτήρ, a te, o Salvatore: col tuo rifulgere, sal-
σῶσόν με σῇ ἐπιλάμψει. vami.
Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς πταίοντάς σοι Signore, abbi pietà di noi, che ad
πολλὰ καθ' ἑκάστην ὥραν, ὦ Χριστέ ogni istante, o Cristo mio, contro di te
μου, καὶ δὸς πρὸ τέλους τρόπους, τοῦ gravemente pecchiamo, e prima che
μετανοεῖν σοι. giunga la fine, donaci disposizioni di
conversione a te.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ βασιλεύειν È del santo Spirito governare, santi-
πέλει, τὸ ἁγιάζειν, τὸ κινεῖν τὴν ficare, muovere il creato: egli è Dio,
κτίσιν· Θεὸς γάρ ἐστιν, ὁμοούσιος consustanziale al Padre e al Verbo.
Πατρὶ καὶ Λόγῳ.
70
Tono II Domenica — Orthros
Antifona 2.
Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, τὶς Se il Signore non fosse in noi, chi po-
ἱκανὸς σῷος φυλαχθῆναι, ἐκ τοῦ trebbe custodirsi salvo dal nemico e
ἐχθροῦ ἅμα, καὶ ἀνθρωποκτόνου; dall’omicida?
τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μὴ παραδῷς Non consegnare ai loro denti il tuo
Σῶτερ τὸν σὸν δοῦλον, λέοντος servo, o Salvatore: come leoni i miei ne-
τρόπον κατ' ἐμοῦ κινοῦνται· καὶ γὰρ mici muovono contro di me.
οἱ ἐχθροί μου.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχία καὶ Al santo Spirito l’origine di ogni vita,
γέρας· πάντα γὰρ τὰ κτιστά, ὡς Θεὸς e la sovranità, perché a ogni realtà
ὢν δυναμοῖ, συντηρεῖ ἐν Πατρὶ δι' creata quale Dio dà vigore, e nel Padre
Υἱοῦ δέ. e nel Figlio la conserva.
Antifona 3.
Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκα- Quelli che confidano nel Signore as-
σιν ὄρει τῷ ἁγίῳ, οἳ οὐδαμῶς σαλεύο- somigliano al monte santo: mai vacille-
νται, προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ. ranno per gli assalti di Beliar.
Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν μὴ Alle iniquità non stendano le mani
ἐκτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶντες· οὐ quelli che vivono la vita divina, perché
γὰρ ἐᾷ Χριστός, τῇ ῥάβδῳ τὸν κλῆρον Cristo non lascia la sua eredità sotto la
αὐτοῦ. verga degli empi.
Δόξα... καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, προσπηγάζει Dal santo Spirito scaturisce ogni sa-
πᾶσα σοφία, ἔνθεν χάρις Ἀπο- pienza: per lui agli apostoli è data gra-
στόλοις, καὶ τοῖς ἄθλοις καταστέφο- zia, per lui i martiri nelle loro lotte sono
νται Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶσι. coronati, per lui vedono i profeti.
Prokímenon.
Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν Déstati, Signore, Dio mio, secondo il
προστάγματι ᾧ ἐνετείλω, καὶ συνα- precetto che hai dato, e l’assemblea dei
γωγὴ λαῶν κυκλώσει σε. popoli ti circonderà.
Στίχ. Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλ- Stico: Signore, Dio mio, in te ho spe-
πισα·. rato.

71
Tono II Domenica — Orthros
Canone anastásimos. Poema di Giovanni monaco.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono 2. Irmós.
Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε, τὴν L’immane potenza travolse un
Φαραωνίτιδα, πανστρατιὰν ἡ ὑπερο- tempo nell’abisso tutte le schiere del fa-
πλος δύναμις, σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, raone; ma il Verbo incarnato ha annien-
τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλει- tato il peccato nefando, lui, il Signore
ψεν, ὁ δεδοξασμένος Κύριος·ἐνδόξως glorioso: perché si è grandemente glo-
γὰρ δεδόξασται rificato.
Tropari.
Ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων ἀγαθέ, ᾧ Il principe del mondo, dal quale era-
ἀπεγραψάμεθα, τῇ ἐντολῇ τῇ σῇ μὴ vamo accusati per non aver ubbidito al
πειθαρχήσαντες, τῷ Σταυρῷ σου tuo comando, con la tua croce è stato
κέκριται· προσβαλὼν γάρ σοι ὡς giudicato, o buono: su di te si era get-
θνητῷ, περιπέπτωκε τῷ τῆς ἐξουσίας tato come su un mortale, ma è caduto
κράτει σου, καὶ ἀσθενὴς διήλεγκται. per la forza del tuo potere, e ha mo-
strato la sua debolezza.
Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν βροτῶν, Sei venuto nel mondo come Reden-
καὶ τῆς ἀκηράτου ζωῆς ἀρχηγός, εἰς tore della stirpe dei mortali e autore
τὸν κόσμον ἐλήλυθας· τῇ γὰρ della vita incorruttibile: hai lacerato le
Ἀναστάσει σου, διεσπάραξας τοῦ bende funebri con la tua risurrezione,
θανάτου τὰ σπάργανα, ἣν δοξολο- che noi tutti glorifichiamo: perché si è
γοῦμεν ἅπαντες· ἐνδόξως γὰρ δε- grandemente glorificato.
δόξασται.
Theotokíon.
Ὑπερτέρα πέφηνας Ἁγνή, πάσης Sei apparsa, o pura, piú alta di ogni
ἀοράτου τε, καὶ ὁρατῆς ἀειπάρθενε creatura visibile e invisibile, o sempre
κτίσεως· τὸν γὰρ κτίστην τέτοκας, ὡς Vergine, perché hai partorito il Crea-
ηὐδόκησε σαρκωθῆναι ἐν μήτρᾳ σου, tore, che si è compiaciuto incarnarsi nel
ᾧ σὺν παρρησίᾳ πρέσβευε, σωθῆναι tuo seno: presso di lui intercedi sicura
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. per la salvezza delle anime nostre.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεὶ κρίνον È fiorito come giglio il deserto, la ste-
Κύριε, ἡ τῶν ἐθνῶν στειρεύουσα, rile Chiesa delle genti, alla tua venuta,

72
Tono II Domenica — Orthros
Ἐκκλησία τῇ παρουσίᾳ σου, ἐν ᾗ Signore: e per essa si è rafforzato il mio
ἐστερεώθη ἡ καρδία μου cuore.
Tropari.
Ἡ κτίσις ἐν τῷ πάθει σου, Nella tua passione la creazione è tra-
ἠλλοιοῦτο βλέπουσα, ἐν εὐτελεῖ προ- smutata, vedendo in vile aspetto,
σχήματι, ὑπ' ἀνόμων, μυκτηριζόμε- schernito da empi, colui che con cenno
νον, τὸν ἑδράσαντα πάντα θείῳ divino tutto ha creato.
νεύματι.
Ἐκ χοὸς κατ' εἰκόνα με, τῇ χειρί Dalla polvere, a tua immagine, con la
σου ἔπλασας, καὶ συντριβέντα πάλιν tua mano mi hai plasmato, e dopo che
δέ, εἰς χοῦν θανάτου δι' ἁμαρτίαν per il peccato di nuovo in polvere di
Χριστέ, συγκαταβὰς εἰς ᾅδην συ- morte ero stato ridotto, o Cristo, tu,
νανέστησας. scendendo nell’ade, mi hai risuscitato
con te.
Theotokíon.
Τὰ τάγματα ἐξέστησαν, τῶν Ἀγγέ- Sbigottirono le schiere degli angeli, o
λων Πάναγνε, καὶ τῶν ἀνθρώπων tutta pura, e fremettero i cuori degli
ἔφριξαν, αἱ καρδίαι ἐπὶ τῷ τόκῳ σου· uomini per il tuo parto. Per questo, con
διὀ σε Θεοτόκε, πίστει σέβομεν. fede, quale Madre di Dio ti veneriamo.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Ἐλήλυθας, ἐκ Παρθένουοὐ πρέ- Sei venuto dalla Vergine: non un
σβυς οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύ- messo, non un angelo, ma tu stesso, il
ριος, σεσαρκωμένος, καὶ ἔσωσας, Signore incarnato, e hai salvato tutto
ὅλον με τὸν ἄνθρωπον·διὸ κραυγάζω intero me, l’uomo. Per questo a te ac-
σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε clamo: Gloria alla tua potenza.
Tropari.
Παρίστασαι, ὡς κριτὸς Καϊάφα τῷ Ti sei presentato come un accusato al
βήματι, οὐ κραυγάζων Δέσποτα, tribunale di Caifa, senza alzare la voce,
κρίσιν ἐξάγων τοῖς ἔθνεσιν, ἣν διὰ o Sovrano, portando alle genti il giudi-
τοῦ πάθους σου, τῇ οἰκουμένῃ zio che con la tua passione, o Cristo, hai
εἰργάσω, σωτηρίαν Χριστέ. fatto diventare salvezza per la terra in-
tera.
Τῷ πάθει σου, τοῦ ἐχθροῦ αἱ Per la tua passione sono venute
ῥομφαῖαι ἐξέλιπον· τῶν ὑπεναντίων meno le spade del nemico, con la tua
73
Tono II Domenica — Orthros
δέ, ἐν τῇ εἰς ᾅδου καθόδῳ σου, πόλεις discesa all’ade sono state rovesciate le
καθῃρέθησαν, καὶ τοῦ τυράννου τὸ città degli avversari, e l’arroganza del
θράσος καταβέβληται. tiranno è stata abbattuta.
Theotokíon.
Σὲ λιμένα σωτηρίας, καὶ τεῖχος Tutti noi credenti ti conosciamo
ἀκράδαντον, Θεοτόκε Δέσποινα, come porto di salvezza e inconcusso
πάντες πιστοὶ ἐπιστάμεθα· σὺ γὰρ baluardo, o Madre di Dio, Sovrana:
ταῖς πρεσβείαις σου, ἐκ τῶν κιν- perché con la tua intercessione tu liberi
δύνων λυτροῦσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. dai pericoli le anime nostre.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Μεσίτης Θεοῦ, καὶ ἀνθρώπων γέ- Tu sei mediatore tra Dio e gli uo-
γονας, Χριστὲ ὁ Θεός·διὰ σοῦ γὰρ Δέ- mini, o Cristo Dio, perché per mezzo
σποτα, τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον Πα- tuo, o Sovrano, lasciata la notte
τέρα σου, ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας, προ- dell’ignoranza, abbiamo avuto accesso
σαγωγὴν ἐσχήκαμεν al Padre tuo, fonte della luce.
Tropari.
Ὡς κέδρος Χριστέ, τῶν ἐχθρῶν τὸ Come cedro, o Cristo, hai schiacciato
φρύαγμα συνέτριψας, ἑκουσίως l’arroganza dei nemici, volontaria-
Δέσποτα, ἐν τῇ κυπαρίσσῳ ὡς mente innalzato nella carne, o Sovrano,
ηὐδόκησας, καὶ τῇ πεύκῃ καὶ κέδρῳ col cipresso, il pino e il cedro, come ti è
σαρκὶ συνανυψούμενος. piaciuto.
Ἐν λάκκῳ Χριστέ, κατωτάτῳ ἔθεν- Nella fossa profonda, o Cristo, ti
τό σε, ἄπνουν νεκρόν, ἀλλ' οἰκείῳ hanno deposto morto, senza respiro,
μώλωπι, ἐπιλελησμένους τραυματί- ma per le tue piaghe, o Salvatore, hai
ας Σωτήρ, τοὺς ἐν τάφοις ὑπνοῦντας, risuscitato insieme a te gli uccisi che
σεαυτῷ συνεξανέστησας. dormivano dimenticati nelle tombe.
Theotokíon.
Δυσώπει τὸν σόν, Υἱὸν καὶ Κύριον, Scongiura il tuo Figlio e Signore, o
Παρθένε ἁγνή, αἰχμαλώτοις λύτρω- Vergine pura, di concedere pacifico ri-
σιν, τοῖς ἐξ ἐναντίας περιστάσεως, scatto ai prigionieri che di fronte alle
ἐπὶ σοὶ πεποιθόσιν, εἰρηνικὴν δω- vicende avverse in te confidano.
ρήσασθαι.

74
Tono II Domenica — Orthros
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλού- Avvolto dall’abisso delle colpe, in-
μενος, τὴν ἀνεξιχνίαστον τῆς εὐ- voco l’abisso imperscrutabile della tua
σπλαγχνίας σου, ἐπικαλοῦμαι ἄβυσ- amorosa compassione: dalla corru-
σον Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε zione, fammi risalire, o Dio.
Tropari.
Ὡς κακοῦργος ὁ δίκαιος κέκριται, Come un malfattore è condannato il
καὶ μετὰ ἀνόμων τῷ ξύλῳ προσήλω- giusto e con gli empi è inchiodato al le-
ται, τοῖς ὑπευθύνοις ἄφεσιν, τῷ gno, per donare con il proprio sangue
οἰκείῳ δωρούμενος αἵματι. la remissione ai debitori.
Δι' ἑνὸς μὲν ἀνθρώπου τοῦ πρώτου Tramite un solo uomo, il primo
Ἀδάμ, πάλαι εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλ- Adamo, un tempo la morte è entrata
θεν ὁ θάνατος, καὶ δι' ἑνὸς Ἀνάστα- nel mondo; e tramite uno solo, il Figlio
σις, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πεφανέρωται. di Dio, è apparsa la risurrezione.
Theotokíon.
Ἀπειράνδρως Παρθένε ἐκύησας, Ignara d’uomo, o Vergine, hai conce-
καὶ διαιωνίζεις παρθένος ἐμφαίνου- pito, e vergine rimani in eterno, re-
σα, τῆς ἀληθοῦς Θεότητος, τοῦ Υἱοῦ cando cosí la prova della divinità vera
καὶ Θεοῦ σου τὰ σύμβολα. del tuo Figlio e Dio.
Kondákion. Τὰ ἄνω ζητῶν Cercando le cose dell’alto.
Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου Παντο- Sei risorto, o Salvatore, dalla tomba,
δύναμε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ θαῦμα ἐξε- o onnipotente: l’ade sbigottiva ve-
πλήττετο, καὶ νεκροὶ ἀνίσταντο, καὶ dendo il prodigio e i morti risuscita-
ἡ κτίσις ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, καὶ ὁ vano; la creazione a questa vista con te
Ἀδάμ συναγάλλεται, καὶ κόσμος Σω- si rallegra, insieme con lei esulta
τήρ μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί. Adamo, e il mondo, o mio Salvatore, a
te per sempre inneggia.
Ikos.
Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν ἐσκοτισμένων, σὺ Tu sei la luce di chi è ottenebrato, tu
εἶ ἡ ἀνάστασις πάντων καὶ ἡ ζωὴ τῶν sei la risurrezione di tutti, la vita del ge-
βροτῶν καὶ πάντας συνανέστησας, nere umano: hai risuscitato insieme a te
τοῦ θανάτου τὸ κράτος Σωτὴρ σκυ- i credenti, spogliando il dominio della
λεύσας, καὶ τοῦ ᾍδου τὰς πύλας συ- morte, o Salvatore, e infrangendo, o
ντρίψας Λόγε, καὶ οἱ θνητοὶ κατι- Verbo, le porte dell’ade, e i mortali stu-
75
Tono II Domenica — Orthros
δόντες τὸ θαῦμα ἐθαύμαζον, καὶ pivano vedendo il prodigio: tutta la
πᾶσα κτίσις συγχαίρει ἐν τῇ σῇ creazione gioisce per la tua risurre-
Ἀναστάσει, Φιλάνθρωπε. Διὸ καὶ zione, o amico degli uomini. Anche noi
πάντες δοξάζομεν, καὶ ὑμνοῦμεν τὴν dunque glorifichiamo e celebriamo
σὴν συγκατάβασιν, καὶ κόσμος Σω- tutti la tua condiscendenza, mentre il
τήρ μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί. mondo, o mio Salvatore, a te per sem-
pre inneggia.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Ἀντίθεον πρόσταγμα, παρανο- L’empio decreto di un tiranno iniquo
μοῦντος τυράννου, μετάρσιον τὴν rinfocolò alta la fiamma: ma sui pii fan-
φλόγα ἀνερρίπισε, Χριστὸς δὲ ciulli Cristo effuse la rugiada dello Spi-
ἐφήπλωσε, θεοσεβέσι Παισί, δρόσον rito, lui che è benedetto e piú che glo-
τὴν τοῦ Πνεύματος, ὁ ὢν εὐλογημέ- rioso.
νος, καὶ ὑπερένδοξος
Tropari.
Οὐκ ἔφερες Δέσποτα, δι' εὐσπλαγ- Nella tua amorosa compassione non
χνίαν, θανάτῳ τὸν ἄνθρωπον, κα- sopportavi, o Sovrano, di vedere
θορᾶν τυραννούμενον, ἀλλ' ἦλθες l’uomo tiranneggiato dalla morte. Ed
καὶ ἔσωσας ἰδίῳ Αἵματι, ἄνθρωπος ecco, sei venuto, e, fatto uomo, col tuo
γενόμενος, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ proprio sangue l’hai salvato, tu che sei
ὑπερένδοξος. benedetto e piú che glorioso.
Ἰδόντες σε ἔπτηξαν, ἠμφιεσμένον, Vedendoti rivestito della veste della
στολὴν ἐκδικήσεως, οἱ πυλωροὶ τοῦ vendetta, sbigottirono i custodi
ᾅδου Χριστέ, ἀγνώμονα τύραννον, dell’ade, o Cristo: sei venuto, o So-
οἰκέτην Δέσποτα· ἦλθες γὰρ vrano a sottomettere come servo l’arro-
χειρώσασθαι, ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ gante tiranno, tu che sei benedetto e
ὑπερένδοξος. piú che glorioso.
Theotokíon.
Ἁγίων Ἁγίαν σε, κατανοοῦμεν, ὡς Come Santa dei santi noi ti contem-
μόνην κυήσασαν, Θεὸν τὸν ἀναλ- pliamo, perché tu sola hai concepito il
λοίωτον, Παρθένε ἀμόλυντε, Μῆτερ Dio immutabile, o Vergine senza mac-
ἀνύμφευτε· πᾶσι γὰρ ἐπήγασας πι- chia, Madre senza nozze: hai fatto sca-
στοῖς, τὴν ἀφθαρσίαν τῷ θείῳ τόκῳ turire l’incorruttibilità per tutti i cre-
σου. denti con il tuo parto divino.

76
Tono II Domenica — Orthros
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Κάμινός ποτε, πυρὸς ἐν Βαβυλῶνι, Un tempo a Babilonia, per ordine di-
τάς ἐνεργείας διεμέριζε, τῷ θείῳ προ- vino, la fornace ardente produceva du-
στάγματι, τοὺς Χαλδαίους καταφλέ- plice effetto: consumava i caldei col suo
γουσα, τοὺς δὲ πιστοὺς δροσίζουσα fuoco e irrorava di rugiada i credenti
ψάλλοντας·Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ che cantavano: Benedite, opere tutte, il
ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον Signore.
Tropari.
Αἵματι Χριστε, τῷ σῷ πεφοινιγ- Vedendo la veste della tua carne, im-
μένην, τὴν τῆς σαρκός σου καθο- porporata del tuo sangue, o Cristo, le
ρῶντα στολήν, ἐν τρόμῳ ἐξί-σταντο, schiere degli angeli, tremando, sbigot-
τὴν πολλὴν μακροθυμίαν, τὰ τῶν tivano per la tua pazienza, e acclama-
Ἀγγέλων Τάγματα, κράζοντα· Εὐλο- vano: Benedite, opere tutte, il Signore.
γεῖτε, πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον.
Σύ μου τὸ θνητόν, ἐνέδυσας O pietoso, con la tua risurrezione hai
Οἰκτίρμον, ἀθανασίαν τῇ ἐγέρσει rivestito di immortalità il mio corpo
σου· διὸ ἀγαλλόμενος, εὐχαρίστως mortale. Per questo il tuo popolo eletto,
ἀναμέλπει σοι, ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς Χρι- o Cristo, con grata esultanza intona il
στέ, κράζων σοι· Κατεπόθη, ὄντως εἰς canto a te acclamando: Sí, è stata in-
νῖκος ὁ θάνατος. ghiottita la morte nella vittoria.
Theotokíon.
Σὺ τὸν τοῦ Πατρός, ἀχώριστον ἐν Senza seme hai concepito e ineffabil-
μήτρᾳ, θεανδρικῶς πολιτευσάμενον, mente partorito colui che, inseparabile
ἀσπόρως συνέλαβες καὶ ἀφράστως dal Padre, ha abitato nel tuo seno come
ἀπεκύησας, Θεογεννῆτορ Πάναγνε· Uomo-Dio, o Genitrice di Dio tutta
ὅθεν σε σωτηρίαν, πάντων ἡμῶν ἐπι- santa: ti riconosciamo dunque salvezza
στάμεθα. di noi tutti.
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς Il Figlio dell’eterno Genitore, colui
καὶ Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου che è Dio e Signore, incarnato dalla
ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐσκοτισμένα φωτί- Vergine si è manifestato a noi per illu-
σαι, συναγαγεῖν τὰ ἐσκορπισμένα, minare ogni tenebra, per radunare ciò
διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον μεγα- che è disperso. Magnifichiamo dunque
λύνομεν la Madre di Dio degna di ogni canto.

77
Tono II Domenica — Orthros
Tropari.
Ὡς ἐν Παραδείσῳ φυτευθέν, ἐν τῷ Piantato sul Calvario come nel para-
Κρανίῳ Σωτήρ, τὸ τρισόλβιον ξύλον diso, o Salvatore, l’albero beatissimo
τοῦ σοῦ ἀχράντου Σταυροῦ, αἵματι della tua croce immacolata, irrorato dal
καὶ ὕδατι θείῳ, ὡς ἐκ πηγῆς τῆς θείας sangue e dall’acqua divini scaturiti
πλευρᾶς σου, Χριστὲ ἀρδευόμενον, dalla fonte del tuo divino costato, o
τὴν ζωὴν ἡμῖν ἐξήνθησε. Cristo, ha fatto fiorire per noi la vita.
Καθεῖλες δυνάστας, σταυρωθεὶς ὁ Crocifisso, o onnipotente, hai abbat-
παντοδύναμος, καὶ τὴν κάτω κειμέ- tuto i potenti, e sollevata la natura
νην, ἐν τῇ τοῦ ᾅδου φρουρᾷ, φύσιν umana che giaceva laggiú nel carcere
τῶν ἀνθρώπων ὑψώσας, τῷ πατρικῷ dell’ade, l’hai fatta sedere sul trono del
ἐνίδρυσας θρόνῳ, μεθ' ἧς σε ἐρχόμε- Padre. E noi adorandoti, magnifi-
νον, προσκυνοῦντες μεγαλύνομεν. chiamo te, che con questa natura ver-
rai.
Triadikón.
Μονάδα τρισάριθμον, Τριάδα Tra gli inni, o fedeli, glorifichiamo
ὁμοούσιον, ὀρθοδόξως ὑμνοῦντες, con retta fede la Monade trina, la Tri-
πιστοὶ δοξάσωμεν, ἄτμητον ὑπέρ- nità consustanziale, indivisibile natura
θεον φύσιν, τρισοφεγγῆ ἀνέσπερον piú che divina, triplice nel suo fulgore,
αἴγλην, τὴν μόνην ἀκήρατον, τήν τὸ chiarore senza tramonto, sola senza
φῶς ἡμῖν ἐκλάμπουσαν. commistioni, che irradia su di noi la
sua luce.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono 2.
Πᾶσα πνοή, καὶ πᾶσα κτίσις, σὲ δο- Tutto ciò che respira e ogni creatura
ξάζει Κύριε, ὅτι διὰ τοῦ Σταυροῦ τὸν ti glorifica, Signore, perché con la tua
θάνατον κατήργησας, ἵνα δείξῃς τοῖς croce hai distrutto la morte, per mani-
λαοῖς, τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, festare ai popoli la tua risurrezione dai
ὡς μόνος φιλάνθρωπος. morti, tu che, solo, sei amico degli uo-
mini.
Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, πῶς οἱ στρα- Lo dicano i giudei: come hanno per-
τιῶται ἀπώλεσαν τηροῦντες τὸν Βα- duto i soldati il Re che custodivano?
σιλέα; διατὶ γὰρ ὁ λίθος οὐκ ἐφύλαξε Perché dunque il masso non ha tratte-
τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; ἢ τὸν ταφέντα nuto la pietra della vita? Consegnino il
δότωσαν, ἢ ἀναστάντα προσκυ- sepolto, oppure adorino il risorto di-
νείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν· Δόξα cendo con noi: Gloria alla moltitudine
78
Tono II Domenica — Orthros
τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου. Σωτὴρ delle tue compassioni; o Salvatore no-
ἡμῶν δόξα σοι. stro, gloria a te.
Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε, Gioite, popoli, ed esultate: un angelo
Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ si è seduto sulla pietra del sepolcro, ci
μνήματος· αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο ha dato la buona novella dicendo: Cri-
εἰπών· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ sto è risorto dai morti, il Salvatore del
Σωτὴρ τοῦ κόσμου, καὶ ἐπλήρωσε τὰ mondo, e ha riempito l’universo di
σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε Λαοί, profumo soave. Gioite, popoli, ed esul-
καὶ ἀγαλλιᾶσθε. tate.
Ἄγγελος μὲν τὸ Χαῖρε, πρὸ τῆς σῆς Prima del tuo concepimento, Si-
συλλήψεως Κύριε, τῇ Κεχαριτωμένῃ gnore, un angelo recò alla piena di gra-
ἐκόμισεν, Ἄγγελος δὲ τὸν λίθον τοῦ zia il saluto: Gioisci; alla tua risurre-
ἐνδόξου σου μνήματος, ἐν τῇ σῇ zione un angelo rotolò via la pietra dal
Ἀναστάσει ἐκύλισεν. Ὁ μὲν ἀντὶ τῆς tuo sepolcro glorioso: l’uno, al posto
λύπης, εὐφροσύνης σύμβολα μηνύ- della tristezza, ci indicava i segni della
ων, ὁ δὲ ἀντὶ θανάτου, Δεσπότην ζω- gioia; l’altro, invece della morte, ci an-
οδότην κηρύττων ἡμῖν. Διὸ βοῶμέν nunciava il Sovrano datore di vita. Per
σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, Κύριε questo a te acclamiamo: Benefattore di
δόξα σοι. tutti, Signore, gloria a te.
Altri stichirá, anatoliká.
Ἔρραναν μύρα μετὰ δακρύων, ἐπὶ Insieme agli aromi sparsero lacrime
τὸ μνῆμά σου αἱ Γυναῖκες, καὶ le donne al tuo sepolcro, ma la loro
ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα αὐτῶν, ἐν bocca si riempí di gioia quando dis-
τῷ λέγειν· Ἀνέστη ὁ Κύριος. sero: È risorto il Signore.
Αἰνεσάτωσαν ἔθνη καὶ λαοὶ Χρι- Genti e popoli lodino il Cristo nostro
στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἑκουσίως Dio che per noi volontariamente si è
δι΄ ἡμᾶς σταυρὸν ὑπομείναντα, καὶ sottoposto alla croce e nell’ade ha di-
ἐν τῷ ᾅδῃ τριημερεύσαντα, καὶ προ- morato per tre giorni: adorino la sua ri-
σκυνησάτωσαν αὐτοῦ τήν ἐκ νεκρῶν surrezione dai morti per la quale tutti i
Ἀνάστασιν, δι' ἧς, πεφώτισται πάντα confini del mondo sono stati illuminati.
τοῦ κόσμου τὰ πέρατα.
Ἐσταυρώθης, ἐτάφης, Χριστέ, ὡς Sei stato crocifisso e sepolto, o Cri-
ἠβουλήθης, ἐσκύλευσας τὸν θάνα- sto, perché cosí hai voluto, e hai spo-
τον, ὡς Θεὸς καὶ Δεσπότης, δωρούμε- gliato la morte, come Dio e Sovrano,
νος τῷ κόσμῳ ζωὴν αἰώνιον, καὶ τὸ per donare al mondo la vita eterna e la
μέγα ἔλεος. grande misericordia.
79
Tono II Domenica — Sera
Ὄντως παράνομοι σφραγίσαντες In verità, o iniqui, sigillando la pietra
τὸν λίθον, μείζονος ἡμᾶς θαύματος ci avete ottenuto un prodigio piú
ἠξιώσατε, ἔχουσι τὴν γνῶσιν οἱ grande. Lo sanno i custodi che dicono:
φύλακες, σήμερον προῆλθε τοῦ Oggi è uscito dal sepolcro, essi ai quali
μνήματος, καὶ ἔλεγον· Εἴπατε, ὅτι voi avete ingiunto: Dite: Mentre dormi-
ἡμῶν κοιμωμένων, ἦλθον οἱ Μαθη- vamo, i discepoli sono venuti e l’hanno
ταί, καὶ ἔκλεψαν αὐτόν. Καὶ τίς sottratto. E chi mai ruba un morto, per
κλέπτει νεκρόν, μάλιστα δὲ καὶ γυ- giunta tutto nudo? Ma egli, che è Dio,
μνόν; Αὐτὸς ἀνέστη αὐτεξουσίως ὡς per suo potere è risorto, lasciando nella
Θεός, καταλιπὼν καὶ ἐν τῷ τάφῳ τὰ tomba il lenzuolo mortuario. Venite e
ἐντάφια αὐτοῦ. Δεῦτε ἴδετε Ἰουδαῖοι, vedete, giudei: non ha infranto i sigilli
πῶς οὐ διέρρηξε τὰς σφραγῖδας, ὁ colui che ha calpestato la morte e che
τὸν θάνατον πατήσας, καὶ ἐν τῷ dona alla stirpe umana la vita senza
γένει τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀτελεύτη- fine e la grande misericordia.
τον ζωήν δωρούμενος, καὶ τὸ μέγα
ἔλεος.
Δόξα... Gloria...
Eothinón della domenica.
Καὶ νῦν ... Ora e sempre...
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεο- Sei piú che benedetta, Vergine Ma-
τόκε Παρθένε·διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ dre di Dio, perché per colui che da te si
σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται, è incarnato l’ade è stato fatto prigio-
ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέ- niero, Adamo richiamato, la maledi-
κρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνα- zione abolita, Eva liberata, la morte
τος τεθανάτωταικαὶ ἡμεῖς ἐζωοποιή- messa a morte, e noi vivificati. Perciò
θημεν·διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· inneggiando acclamiamo: Benedetto
Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ sei tu, Cristo Dio nostro, perché cosí ti
οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. è piaciuto. Gloria a te.
Poi grande dossologia ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno.
Δός μοι μετανοίας λογισμόν, δὸς Donami un pensiero di conversione,
καὶ κατανύξεως πόθον, τῇ ταπεινῇ e dona amore per la compunzione alla
80
Tono II Domenica — Sera
μου ψυχῇ, ἔγειρον ἐξ ὕπνου με δεινῆς mia misera anima; destami dal sonno
πωρώσεως, καὶ τὸ σκότος ἀπέλασον, di tanto indurimento, scaccia la tenebra
τὸ τῆς ῥαθυμίας, καὶ τῆς ἀπο- della noncuranza e dissipa il buio della
γνώσεως λῦσον τὴν ζόφωσιν, ὅπως, disperazione, perché nella mia miseria
ἀνανεύσας ὁ τάλας, σοὶ προσκολλη- io sollevi il capo, a te aderisca, o Verbo,
θήσωμαι Λόγε, καὶ σοῦ τοῖς e cammini nei tuoi voleri.
θελήμασι πορεύσωμαι.
Μόνε εὐδιάλλακτε Χριστέ, μόνε O Cristo, che solo súbito ti plachi, o
ὑπεράγαθε Λόγε καὶ ἀνεξίκακε, σοὶ Verbo che solo sei piú che buono e tol-
προσπίπτω εὔσπλαγχνε, σὲ ἱκετεύω lerante, io mi getto ai tuoi piedi, o com-
θερμῶς, σοὶ κραυγάζω δεόμενος· passionevole; con fervore ti supplico,
Ἡμάρτηκα σῶσον, σῶσόν με τὸν nella preghiera a te grido: Ho peccato,
ἄσωτον τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, ὅπως, salvami, salva, nella tua amorosa com-
εὐχαρίστως κραυγάζω. Κύριε, συγ- passione, il figlio dissoluto, perché con
χώρησιν δός μοι, καὶ σοῦ τῇ χρη- riconoscenza io gridi: Donami, Si-
στότητι πορεύσομαι. gnore, il perdono, e io verrò alla tua
bontà.
Un altro stichirón, degli incorporei, s tessa melodia.
Δεῦτε ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς Venite, acclamiamo ai capi supremi
προαρχηγοὺς τῶν Ἀγγέλων, ἀνευφη- degli angeli con cantici spirituali: prín-
μήσωμεν· πάντων γὰρ ὡς πρόκριτοι, cipi di tutti i cori degli incorporei, en-
τῶν ἀσωμάτων Χορῶν, Στρατηγοὶ trambi hanno ricevuto il nome di stra-
καὶ Ἀρχάγγελοι, ἐκλήθησαν ἄμφω· teghi e arcangeli; principe della grazia
ἄρχων γὰρ τῆς χάριτος ὁ Γαβριὴλ πε- riconosciamo Gabriele, mentre della
φυκώς, νόμου, καὶ τῶν πρὸ Μωϋσέ- Legge e di coloro che sono vissuti
ως, ἔξαρχος γνωρίζεται αὖθις, ὁ τῶν prima di Mosè, è riconosciuto capo il
Ἀρχαγγέλων ἀρχηγὸς Μιχαήλ. principe degli arcangeli Michele.
Apósticha katanyktiká. Prosómia.
Ἥμαρτον εἰς σὲ Σωτήρ, ὡς ὁ ἄσω- Contro di te, Salvatore, come il figlio
τος Υἱός, δέξαι με Πάτερ μετανο- dissoluto ho peccato. Accoglimi nel
οῦντα, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. mio pentimento, o Padre, e abbi pietà
di me, o Dio.
Κράζω σοι Χριστέ, Σωτήρ, τοῦ A te grido, Cristo Salvatore, con le
Τελώνου τὴν φωνήν. Ἱλάσθητί μοι, parole del pubblicano: Sii propizio an-
ὥσπερ ἐκείνῳ, καὶ ἐλέησόν με ὁ che a me, come a lui, e abbi pietà di me,

81
Tono II Lunedì — Orthros
Θεός. o Dio.
Martyrikón.
Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν, μὴ πο- I martiri vittoriosi, che non hanno
θήσαντες Ἀθλοφόροι, οὐρανίων ambíto godimento terreno, sono stati
ἀγαθῶν ἠξιώθησαν, καὶ Ἀγγέλων resi degni dei beni celesti e sono dive-
συμπολῖται γεγόνασι, Κύριε, πρε- nuti concittadini degli angeli. Per la
σβείαις αὐτῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον loro intercessione, Signore, abbi pietà
ἡμᾶς. di noi e salvaci.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀδιόδευτε Πύλη, μυστικῶς ἐσφρα- Porta invalicabile, misticamente si-
γισμένη, εὐλογημένη Θεοτόκε Παρ- gillata, benedetta Vergine Madre di
θένε, δέξαι τὰς δεήσεις ἡμῶν, καὶ Dio, ricevi le nostre suppliche e presen-
προσάγαγε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, ἵνα tale al tuo Figlio e Dio, perché per te
σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. egli salvi le anime nostre.
Al termine del vespro e al lunedí mattina,
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγή, Tu che sei sorgente di pietà, facci de-
συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς, Θεοτόκε, gni della tua compassione, Madre di
βλέψον εἰς λαὸν τὸν ἁμαρτήσαντα, Dio. Guarda al popolo che ha peccato.
δεῖξον ὡς ἀεὶ τὴν δυναστείαν σου· εἰς Mostraci come sempre la tua potenza,
σὲ γὰρ ἐλπίζοντες, τὸ Χαῖρε βοῶμέν poiché, in te sperando, a te gridiamo:
σοι, ὡς ποτὲ ὁ Γαβριήλ, ὁ τῶν Ἀσω- Gioisci!, come un tempo Gabriele, capo
μάτων Ἀρχιστράτηγος. supremo degli incorporei.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 2.
Ὡς κύματα θαλάσσης ἐπ' ἐμὲ Come flutti del mare si sono levate
ἐπανέστησαν αἱ ἀνομίαι μου, ὡς contro di me le mie iniquità; come scafo
σκάφος ἐν πελάγει ἐγὼ μόνος nell’oceano io sono sbattuto, solo, dai
χειμάζομαι, ὑπὸ πταισμάτων πολ- marosi delle mie tante colpe. Ma tu Si-
λῶν, ἀλλ' εἰς εὔδιον λιμένα gnore, guidami con il pentimento a pa-
ὁδήγησόν με Κύριε, διὰ τῆς μετα- cifico porto, e salvami.
νοίας καὶ σῶσόν με.

82
Tono II Lunedì — Orthros
Ἐγὼ ὑπάρχω τὸ δένδρον τὸ ἄκαρ- Sono io, Signore, l’albero sterile, per-
πον Κύριε, κατανύξεως καρπὸν μὴ ché non porto alcun frutto di compun-
φέρων τὸ σύνολον, καὶ τὴν ἐκκοπὴν zione. Pavento la recisione, e ho paura
πτοοῦμαι, καὶ τὸ πῦρ ἐκεῖνο δειλιῶ τὸ di quel fuoco che non dorme. T’im-
ἀκοίμητον· διό σε ἱκετεύω, πρὸ ploro dunque: prima dell’inevitabile
ἐκείνης τῆς ἀνάγκης, ἐπίστρεψον καὶ momento, convertimi e salvami.
σῶσόν με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγή, Tu che sei sorgente di pietà, facci de-
συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς, Θεοτόκε, gni della tua compassione, Madre di
βλέψον εἰς λαὸν τὸν ἁμαρτήσαντα, Dio. Guarda al popolo che ha peccato.
δεῖξον ὡς ἀεὶ τὴν δυναστείαν σου· εἰς Mostraci come sempre la tua potenza,
σὲ γὰρ ἐλπίζοντες, τὸ Χαῖρε βοῶμέν poiché, in te sperando, a te gridiamo:
σοι, ὡς ποτὲ ὁ Γαβριήλ, ὁ τῶν Ἀσω- Gioisci!, come un tempo Gabriele, capo
μάτων Ἀρχιστράτηγος. supremo degli incorporei.
Dopo la seconda sticología, kathísmata katanyktiká.
Ἐλέησόν με, εἶπεν ὁ Δαυΐδ, κᾀγώ Abbi pietà di me, ha detto Davide, e
σοι κράζω· Ἥμαρτον Σωτήρ, τὰς anch’io a te grido: Ho peccato, Salva-
ἐμὰς ἁμαρτίας, διὰ τῆς μετανοίας tore, cancella con la penitenza i miei
ἐξαλείψας, ἐλέησόν με. peccati, e abbi pietà di me.
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, Pietà di me, o Dio, pietà di me, ge-
ἐπὶ δυσὶν ἁμαρτήμασιν ὁ Δαυῒδ meva Davide per due peccati com-
ἐθρήνει, ἐπὶ μυρίοις ἐγὼ πλημ- messi; e io per miriadi di colpe a te
μελήμασι βοῶ σοι· Ἐκεῖνος τὴν στρω- grido: Egli con le lacrime inondava il
μνὴν τοῖς δάκρυσιν ἔβρεχεν, ἐγὼ δὲ suo giaciglio, ma io non ne ho una sola
ῥανίδα μίαν οὐ κέκτημαι, ἀπέγνω- stilla; nel mio sconforto ti supplico:
σμαι, καὶ δέομαι, ἐλέησόν με ὁ Θεὸς Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua
κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε βοῶν- Ti magnifichiamo, o Madre di Dio,
τες· Χαῖρε ἡ πύλη ἡ κεκλεισμένη, δι' acclamando: Gioisci, o porta chiusa per
ἧς ἠνοίγη ἀνθρώποις, ὁ πάλαι la quale è stato aperto agli uomini l’an-
Παράδεισος. tico paradiso.
83
Tono II Lunedì — Orthros
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα Tu che sei sorgente di pietà.
Ἀσωμάτων πανάγιοι χοροί, δυσω- Santissimi cori degli incorporei, im-
πεῖτε Θεὸν τὸν ἀγαθόν, καὶ Δε- plorate il Dio buono e sovrano di ri-
σπότην, φείσασθαι ἡμῶν, ἐν ὥρᾳ τῆς sparmiarci nell’ora del giudizio, di
κρίσεως, ῥύσασθαι ἡμᾶς, πικρᾶς strappare all’amaro castigo, alle vessa-
κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως, καὶ zioni dei demoni, all’oscuramento
παθῶν ἀμαυρώσεως, καὶ πάσης delle passioni e alla minaccia di qual-
ἀπειλῆς, προστρέχοντας πόθῳ τῇ siasi male noi che accorriamo con
σκέπῃ ὑμῶν. amore sotto la vostra protezione.
Martyrikón.
Σὲ τὸν περιβάλλοντα, τὸν οὐρανὸν Circondàti in questo mondo da te,
ἐν νεφέλαις, ἔχοντες οἱ Ἅγιοι περι- che cingi il cielo di nubi, i santi soppor-
βολὴν ἐν τῷ κόσμῳ, τὰς βασάνους tarono i tormenti degli empi e annien-
τῶν ἀνόμων ὑπέμειναν, καὶ τὴν πλά- tarono la seduzione degli idoli. Per le
νην τῶν εἰδώλων κατήργησαν, αὐ- loro suppliche libera anche noi dall’in-
τῶν ταῖς ἱκεσίαις ἐλευθέρωσον, τοῦ visibile nemico, o Salvatore, e salvaci.
ἀοράτου ἐχθροῦ Σωτήρ, καὶ σῶσόν
ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ποία μήτηρ ἠκούσθη παρθένος; Di quale madre si udí mai che fu ver-
ποία δὲ παρθένος μήτηρ ἐγνωρίσθη; gine? E di quale vergine si seppe mai
πάντα τὰ σὰ Θεοτόκε παράδοξα, διὰ che fu madre? Ciò che ti riguarda, Ma-
τοῦτό σε, πιστῶς μεγαλύνομεν. dre di Dio, è tutto un prodigio. Perciò
con fede noi ti magnifichiamo.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, τὸν Con inni, o fedeli, magnifichiamo
ἀρρήτῳ σοφίᾳἥκοντα καινουργῆσαι unanimi il Verbo, Dio da Dio, che inef-
τὸν Ἀδάμ, βρώσει φθορᾷ πεπτωκότα fabilmente incarnato per noi da una
δεινῶς, ἐξ ἁγίας Παρθένου, ἀφρά- Vergine santa, viene con inenarrabile
στως σαρκωθέντα δι' ἡμᾶς, οἱ πιστοὶ sapienza a rinnovare Adamo, misera-
ὁμοφρόνως, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. mente caduto nella corruzione per un
84
Tono II Lunedì — Orthros
cibo.
Tropari.
Ἰδοὺ καιρὸς ἐργασίας, τί καθεύδεις Ecco il tempo di operare: perché stol-
ἀφρόνως, ψυχὴ ἐν ἀθυμίᾳ παντελεῖ; tamente dormi immersa nell’avvili-
ἔγειραι, δάκρυσι φαίδρυνον τὴν λα- mento, anima mia? Déstati, e fa’ ri-
μπάδα σου, σπεῦσον, ἐγγίζει ὁ Νυμ- splendere con le lacrime la tua lam-
φίος τῶν ψυχῶν, μὴ βραδύνῃς, καὶ pada. Affréttati, perché lo Sposo delle
μείνῃς τῆς θείας θύρας ἔξωθεν. anime è vicino. Non tardare per non re-
star fuori della porta divina.
Ὢ πῶς φρικτόν σου τὸ βῆμα, φανε- Quanto è temibile il tuo tribunale:
ροῦν πᾶσαν πρᾶξιν, γυμνὴν ἐπὶ Ἀγ- esso rivela ogni azione, la mette a nudo
γέλων καὶ βροτῶν Ὢ πῶς δεινὴ ἡ davanti ad angeli e mortali. Quanto è
ἀπόφασις, ἣν τοῖς πταίσασι μέλλεις spaventosa la sentenza che emetterai
διδόναι! ἐξ ἧς ῥῦσαί με Χριστέ, πρὸ per chi avrà peccato: da essa liberami,
τοῦ τέλους, παρέχων ἐπιστροφῆς μοι o Cristo, donandomi prima della fine
δάκρυα. lacrime di conversione.
Martyriká.
Σημειωθέντες τῷ πόθῳ, τοῦ Ἀμνοῦ I divini atleti gloriosi, segnati
καὶ Ποιμένος, οἱ ἔνδοξοι καὶ θεῖοι dall’amore per l’agnello e pastore, sono
ἀθληταί, αἵματι θύονται χαίροντες, cruentemente immolati nella gioia,
ὥσπερ ἄκακοι ἄρνες, καὶ πᾶσαν come agnelli innocenti, e cosí real-
πρωτοτόκων ἀληθῶς, Ἐκκλησίαν mente allietano tutta la santa Chiesa
ἁγίαν, ἐν οὐρανοῖς φαιδρύνουσιν. dei primogeniti nei cieli.
Ἡλιακαῖς λαμπηδόσιν, ὡς φω- Resi come luminari per solari ful-
στῆρες δειχθέντες, τῷ φέγγει τῆς gori, voi rischiarate ogni animo con lo
ἀθλήσεως ὑμῶν, πᾶσαν ψυχὴν κα- splendore della vostra lotta, o atleti ge-
ταυγάζετε, πάντα ζόφον τῆς πλάνης nerosi, e fugate ogni oscurità dell’er-
διώκετε, γενναῖοι ἀθληταί· διὰ τοῦτο rore. Per questo, nella fede, siete giu-
ἐν πίστει, ἀξίως μακαρίζεσθε. stamente detti beati.
Theotokíon.
Φεῖσαί μου Κύριε φεῖσαι, ὅταν Risparmiami, Signore, risparmiami,
μέλλῃς με κρῖναι, καὶ μὴ καταδι- quando verrai per giudicarmi; non
κάσῃς με εἰς πῦρ, μὴ τῷ θυμῷ σου condannarmi al fuoco, nel tuo sdegno
ἐλέγξῃς με, δυσωπεῖ σε Παρθένος, ἡ non accusarmi: ti implora la Vergine
σὲ κυοφορήσασα Χριστέ, τῶν Ἀγγέ- che ti ha portato in seno, o Cristo, la
85
Tono II Lunedì — Orthros
λων τὰ πλήθη, καὶ τῶν Μαρτύρων moltitudine degli angeli, la folla dei
σύλλογος. martiri.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Ὅλος ὑπάρχεις ἔφεσις, ὅλος γλυ- Tutto tu sei desiderio, tutto dolcezza,
κασμός, Λόγε Θεοῦ, Παρθένου Υἱέ, o Verbo di Dio, Figlio della Vergine,
Θεὲ Θεῶν Κύριε, Ἁγίων Ὑπεράγιε, Dio degli dei, Signore, santissimo so-
διό σε ἅπαντες σὺν τῇ τεκούσῃ μεγα-pra tutti i santi; perciò insieme alla Ma-
λύνομεν. dre tua, tutti ti magnifichiamo.
Λευχειμονοῦντες ὤφθησαν, Ἄγγε- Angeli risplendenti, vestiti di can-
λοι φαιδροί, συμβολικῶς τοῖς θείοιςdide vesti, apparvero come segni ai di-
Μαθηταῖς, τὴν σὴν σαφηνίζοντες scepoli divini per indicare la tua se-
δευτέραν παρουσίαν Χριστέ, μεθ' ὧν conda venuta, o Cristo. Con loro noi
σε ἅπαντες, θεολογοῦντες με- tutti, proclamandoti Dio, ti magnifi-
γαλύνομεν. chiamo.
Ὡς εὐεργέτης ἅπασαν, φύσιν λο- Quale effusore di bene, tu crei l’an-
γικὴν δημιουργεῖς, τῆς πρώτης σου gelica natura razionale come splendore
αὐγῆς, δευτέραν λαμπρότητα, Χρι- secondo che riflette il tuo chiarore
στέ μου ὑπεράγαθε· διό σε ἅπαντες, primo, o mio Cristo piú che buono. Noi
ὑμνολογοῦντες μεγαλύνομεν. tutti dunque, con i nostri inni ti magni-
fichiamo.
Theotokíon.
Νενοηκώς σου Πάναγνε, τὸ φωτο- Considerata, o tutta pura, la fulgida
ειδὲς τῆς παρθενίας, καὶ καταπλα- luce della tua verginità e preso da stu-
γείς, χαράν σοι ἐβόησεν, ὁ θεῖος pore, il divino principe delle schiere ce-
Ἀρχιστράτηγος· διό σε ἅπαντες, ὡς lesti levò un grido di gioia. Perciò noi
Θεοτόκον μεγαλύνομεν. tutti, quale Madre di Dio, ti magnifi-
chiamo.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν Considerando le indegnità delle mie
ἐννοῶν τὰ ἄτοπα, ἐπὶ τοὺς σοὺς κα- male azioni, mi rifugio nella tua com-
ταφεύγω οἰκτιρμούς, Τελώνην μι- passione, imitando il pubblicano, la
μούμενος, καὶ Πόρνην τὴν δακρύσα- meretrice in pianto e il figlio dissoluto.
σαν, καὶ τὸν Ἄσωτον υἱόν·διὸ καὶ Mi getto dunque ai tuoi piedi, o mise-
προσπίπτω σοι Ἐλεῆμον, πρίν με κα- ricordioso: prima che tu abbia a con-
86
Tono II Lunedì — Sera
ταδικάσῃς, φεῖσαί μου ὁ Θεός, καὶ dannarmi, risparmiami o Dio, e abbi
ἐλέησόν με. pietà di me.
Τὰς ἀνομίας μου πάριδε, Κύριε, ὁ Non considerare le mie iniquità, o Si-
ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ τὴν καρ- gnore che sei stato partorito dalla Ver-
δίαν μου καθάρισον, ναὸν αὐτὴν ποι- gine: purifica il mio cuore, rendilo tem-
ῶν τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος, μή με pio del tuo santo Spirito; non scac-
ἐξουδενώσῃς, ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώ- ciarmi con disprezzo dal tuo volto, per-
που, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος. ché la tua misericordia non ha confine.
Martyrikón.
Ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντες μέχρι Poiché fino alla morte avete sofferto
θανάτου, ὦ ἀθλοφόροι Μάρτυρες, per Cristo, o martiri vittoriosi, ora le
ψυχὰς μὲν ἔχετε εἰς οὐρανοὺς ἐν vostre anime sono nei cieli, tra le mani
χειρὶ Θεοῦ, καὶ κατὰ κόσμον ὅλον, di Dio, mentre per il mondo intero
δορυφορεῖται ὑμῶν τὰ λείψανα. Ἱε- sono scortate le vostre reliquie: ad esse
ρεῖς καὶ Βασιλεῖς προσκυνοῦσι, καὶ si prostrano sacerdoti e re, e noi popoli
λαοὶ πάντες ἐπαγαλλόμενοι, συνή- tutti secondo il costume esultanti accla-
θως βοῶμεν· Ὕπνος τίμιος ἐναντίον miamo: Sonno prezioso davanti al Si-
Κυρίου, ὁ θάνατος τῶν Ὁσίων αὐτοῦ. gnore è la morte dei suoi santi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος, ἡ Παρ- Quale ulivo fruttifero, la Vergine ha
θένος ἐβλάστησε, σὲ τὸν καρπὸν τῆς prodotto te, il frutto della vita, per por-
ζωῆς, καρποφορεῖν τῷ κόσμῳ, τὸ tare al mondo il frutto copioso della tua
μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. misericordia, Signore.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Μήτηρ ἁγία, ἡ τοῦ ἀφράστου Φω- Madre santa della luce ineffabile,
τός, ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες, onorandoti con angelici inni, noi pia-
εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno.
Μόνε ἀναμάρτητε Χριστέ, μόνε Cristo, unico senza peccato, unico
ἀνεξίκακε μόνε, πηγὴ χρηστότητος, paziente, unica fonte di bontà, vedi la
ἴδε μου τὴν στένωσιν, ἴδε τὴν θλίψιν mia angustia, vedi la mia tribolazione,
87
Tono II Lunedì — Sera
μου, καὶ οὐλὰς τῶν τραυμάτων μου, e cancella tutte le cicatrici delle mie fe-
ἐξάλειψον πάσας, καὶ ἐν τῷ ἐλέει rite; salva nella tua misericordia il tuo
σου, σῶσον τὸν δοῦλόν σου, ὅπως servo, affinché, scacciate lontano le
ἀθυμίας τὰ νέφη, πόρρω ἐκδιώξας nubi dello scoraggiamento, io glorifichi
δοξάζω, σὲ τὸν ὑπεράγαθον Σωτῆρά te, il mio Salvatore piú che buono.
μου.
Βλέψον, ὦ ψυχή μου ταπεινή, ἴδε Guarda, misera anima mia, guarda
σου τὰ ἔργα ὁποῖα, εἰσὶ παμβέβηλα, quanto sono scellerate le tue azioni;
ἴδε σου τὴν γύμνωσιν, φεῦ καὶ τὴν guarda la tua nudità e, ahimè, la tua
μόνωσιν· καὶ γὰρ μέλλεις χωρίζε- derelizione: poiché stai per essere sepa-
σθαι, Θεοῦ καὶ Ἀγγέλων, καὶ πρὸς rata da Dio e dagli angeli e gettata nel
ἀτελεύτητον, ῥίπτεσθαι βάσανον. tormento senza fine. Torna alla so-
Νῆψον, διεγέρθητι, σπεῦσον, βόη- brietà, déstati, affréttati, grida: Ho pec-
σον· Ἡμάρτηκα Σῶτερ, δός μοι τὴν cato, Salvatore, dammi il perdono e sal-
συγχώρησιν καὶ σῶσόν με. vami.
Un altro stichirón, del precursore, stessa melodia.
Σπεῦσον ἐξελοῦ με πειρασμῶν, Affréttati, strappami alle tentazioni,
ἔνδοξε Κυρίου Προφῆτα, καθικετεύω te ne imploro, o glorioso profeta del Si-
σε· μάτην γὰρ κεκίνηνται οἱ πολε- gnore. Senza motivo si sono mossi con-
μοῦντές με, κατ' ἐμοῦ πικροὶ δαίμο- tro di me quelli che mi combattono, gli
νες, ζητοῦντες ἁρπάσαι, τὴν ψυχὴν amari demoni che cercano di rapire
τοῦ δούλου σου, ὥσπερ στρουθίον l’anima del tuo servo come miserevole
οἰκτρόν, μή με καταλίπῃς εἰς τέλος, passero: non mi abbandonare fino alla
γνώτωσαν δὲ μᾶλλον Παμμάκαρ, ὅτι fine, sappiano piuttosto costoro, o bea-
σύ μου πέλεις καταφύγιον. tissimo, che tu sei il mio rifugio.
Apósticha katanyktiká, prosómia.
Ἥμαρτον εἰς σὲ Σωτήρ, ὡς ὁ ἄσω- Contro di te, Salvatore, come il figlio
τος Υἱός, δέξαι με Πάτερ μετανο- dissoluto ho peccato. Accoglimi nel
οῦντα, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. mio pentimento, o Padre, e abbi pietà
di me, o Dio.
Κράζω σοι Χριστὲ Σωτήρ, τοῦ A te grido, Cristo Salvatore, con le
Τελώνου τὴν φωνήν, ἱλάσθητί μοι, parole del pubblicano: Sii propizio an-
ὥσπερ ἐκείνῳ, καὶ ἐλέησόν με ὁ che a me, come a lui, e abbi pietà di me,
Θεός. o Dio.

88
Tono II Martedì — Orthros
Martyrikón.
Τῶν ἁγίων Μαρτύρων, πρεσβευ- Quando i santi martiri intercedono
όντων ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὸν Χριστὸν per noi e inneggiano a Cristo, ogni er-
ὑμνούντων, πᾶσα πλάνη πέπαυται, rore scompare, e la stirpe umana viene
καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, πίστει custodita nella fede.
διασῴζεται.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ In te ripongo ogni mia speranza, Ma-
ἀνατίθημι, Μήτηρ τῆς ζωῆς, dre della vita: custodiscimi sotto la tua
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. protezione.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ O sempre Vergine Madre di Dio, per
φύσεως, διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρ- te siamo divenuti partecipi della divina
θενε· Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρκωμένον natura: perché per noi hai partorito il
τέτοκας· διὸ κατὰ χρέος σε πάντες, Dio incarnato. Perciò, come dobbiamo,
εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. tutti piamente ti magnifichiamo.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 2.
Ἐννοοῦσα ψυχή μου, τῆς φρικτῆς Considerando, anima mia, l’esame
ἡμέρας τὴν ἔτασιν, τρόμαξον τὴν del giorno temibile, paventa il contrac-
ἀνταπόδοσιν τῆς αἰωνίου κολάσεως, cambio dell’eterno castigo e pentita
καὶ ἐν μετανοίᾳ βόησον δακρύουσα, grida tra le lacrime: O Dio, ho peccato,
ὁ Θεός, ἥμαρτον ἐλέησόν με. abbi pietà di me.
Ἐρευνῶν μου τὸ συνειδὸς τὸ κα- Scruto la mia coscienza degna di
τάκριτον, δειλιῶ σου τὸ φοβερὸν δι- condanna, e temo il tuo temibile tribu-
καστήριον Κύριε, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἔρ- nale, Signore, perché non c’è salvezza
γων σωτηρία, ἀλλ' ὡς ἔχων τὸν dalle opere. Ma tu, per la ricchezza
πλοῦτον τῆς εὐσπλαγχνίας, οἰκτεί- della tua amorosa compassione, abbi
ρησόν με Χριστέ, ὁ Θεός, καὶ σῶσόν pietà di me, o Cristo Dio, e salvami.
με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

89
Tono II Martedì — Orthros
Theotokíon.
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε βοῶν- Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
τες· Χαῖρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ἧς ἀσπόρως clamando: Gioisci, o virgulto dal quale
Θεὸς βλαστήσας, ἀνεῖλεν ἐν ξύλῳ senza seme è germogliato Dio per an-
τὸν θάνατον. nientare la morte con l’albero della
croce.
Dopo la seconda sticología, kathísmata katanyktiká.

Ἐλέησόν με, εἶπεν ὁ Δαυΐδ, κἀγώ Abbi pietà di me, ha detto Davide, e
σοι κράζω· Ἥμαρτον Σωτήρ, τὰς anch’io a te grido: Ho peccato, Salva-
ἐμὰς ἁμαρτίας, διὰ τῆς μετανοίας tore, cancella con la penitenza i miei
ἐξαλείψας, ἐλέησόν με. peccati, e abbi pietà di me.
Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με, Pietà di me, o Dio, pietà di me, ge-
ἐπὶ δυσὶν ἁμαρτήμασιν ὁ Δαυῒδ meva Davide per due peccati com-
ἐθρήνει, ἐπὶ μυρίοις ἐγὼ πλημ- messi; e io per miriadi di colpe a te
μελήμασι βοῶ σοι· ἐκεῖνος τὴν στρω- grido: Egli con le lacrime inondava il
μνὴν τοῖς δάκρυσιν ἔβρεχεν, ἐγὼ δὲ suo giaciglio, ma io non ne ho una sola
ῥανίδα μίαν οὐ κέκτημαι, ἀπέγνω- stilla; nel mio sconforto ti supplico:
σμαι καὶ δέομαι. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua
κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε, μὴ παρίδῃς με δεόμενον, Non disprezzare, o Madre di Dio, chi
ἀντιλήψεως τῆς παρὰ σοῦ· ἐπὶ σοὶ ha bisogno di quell’aiuto che viene da
γὰρ πέποιθεν ἡ ψυχή μου, ἐλέησόν te, perché in te ha confidato l’anima
με. mia: abbi pietà di me.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα Tu che sei sorgente di pietà.
Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄφθονον πηγ- La generosa sorgente della pietà tu
ήν, Ἰορδάνου κατέδυσας ῥοαῖς Ἰωάν- l’hai fatta scendere, o Giovanni, tra i
νη· ὅθεν ἐκτενῶς καθικετεύω σε, flutti del Giordano. Per questo con in-
πάθεσι πολλοῖς καταποντούμενον, sistenza ti prego: Guidami per mano al
πελάγει με τοῦ βίου καθ΄ ἑκάστην porto della vita con le tue preghiere ac-
χαλεπῶς, εὐπροσδέκτοις σου εὐχαῖς, cette, perché per le tante passioni ogni
ζωῆς πρὸς λιμένα χειραγώγησον. giorno vengo orrendamente sommerso

90
Tono II Martedì — Orthros
dall’oceano di questa vita.
Martyrikón.
Ὁ φαιδρύνας τοὺς Ἁγίους σου ὑπὲρ Tu che piú dell’oro fai risplendere i
χρυσόν, καὶ δοξάσας τοὺς ὁσίους σου tuoi santi, e glorifichi i tuoi devoti per-
ὡς ἀγαθός, ὑπ' αὐτῶν δυσωπούμε- ché sei buono, per le loro implorazioni,
νος Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν ζωὴν ἡμῶν κυ- o Cristo Dio, governa la nostra vita: tu
βέρνησον ὡς φιλάνθρωπος, καὶ τὴν che sei amico degli uomini. Dirigi a te
εὐχὴν κατεύθυνον ὡς θυμίαμα, ὁ come incenso la preghiera, o solo che
μόνος ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος. riposi tra i santi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τίς εἶδε, τίς ἤκουσε Μητέρα τίκτου- Chi mai vide e udí che una madre
σαν, τὸν ἑαυτῆς Δημιουργόν, ἀπει- partorisca il proprio Creatore? Che
ράνδρως θηλάζουσαν τὸν διδόντα ignara d’uomo allatti colui che dà cibo
τροφὴν πάση σαρκὶ; ὢ τοῦ θαύματος! ad ogni carne? Quale prodigio! Trono
θρόνος Χερουβικός, ἐδείχθη ἡ γα- di cherubini è divenuto il tuo seno, o
στήρ σου, Θεοτόκε κεχαριτωμένη, Madre di Dio piena di grazia. Intercedi
πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσε τοιοῦτον; Chi mai tra i figli della terra udí
ἢ τίς ἑώρακε ποτέ, ὅτι Παρθένος tanto? O chi mai vide che una vergine
εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ ἀνωδί- si trovasse incinta e senza dolori parto-
νως τὸ βρέφος ἀποτεκοῦσα; τοιοῦτον risse il bimbo? Tale è il tuo prodigio, e
σου τὸ θαῦμα, καὶ σὲ ἁγνὴ Θεοτόκε noi, o pura genitrice di Dio, Maria, ti
μεγαλύνομεν. magnifichiamo.
Tropari.
Ὢ πῶς φρικτὸν ὑπάρχει σου τὸ Quanto è terribile il tuo tribunale da-
βῆμα, ἐν ᾧ κριθῆναι προσδοκῶ, καὶ vanti al quale attendo di essere giudi-
οὐκ αἰσθάνομαι ὅλως τούτου τὸ cato. Eppure non ne sento il terrore ap-
ἔμφοβον, ἐν ἀμελείᾳ τὸν πάντα pieno perché trascorro nella negli-
διάγων χρόνον! ἐπίστρεψόν με, μόνε genza tutto il tempo. Convertimi, o
δημιουργέ, ὁ Μανασσῆν ἐπιστρέψας solo Creatore, tu che hai convertito Ma-
πλημμελήσαντα. nasse dal suo peccato.
91
Tono II Martedì — Orthros
Στῆσον Χριστέ, τὰ ῥεύματα βοῶ Arresta, o Cristo, i flutti dei miei
σοι, τῶν ἀμετρήτων μου κακῶν, ὄμ- enormi peccati: a te io grido. Dammi
βρους διδοὺς μοι δακρύων, ἐναπο- piogge di lacrime che lavino la sozzura
πλύνοντας τὸν μολυσμόν, ὃν ὑπέ- che viene dalla mia stoltezza: e sal-
στην ἐξ ἀφροσύνης, καὶ σῶσόν με ὁ vami, tu che per la tua misericordia hai
σώσας, τὴν ἐκ ψυχῆς μετανοήσασαν, salvato la meretrice che con tutta
Πόρνην τῷ ἐλέει σου. l’anima mostrava il suo pentimento.
Martyriká.
Ἡ φωταυγὴς τῶν θείων ἀθλοφό- La luminosa memoria dei divini at-
ρων μνήμη, ὡς ἥλιος ἡμῖν, ἐξανα- leti, sorta per noi tutti come sole, fa ri-
τείλασα πᾶσι, τῆς γῆς τοῖς πέρασι splendere i confini della terra, e fuga
φωταγωγεῖ, καὶ τὸ σκότος ἀποδιώκει col divino Spirito le tenebre del furore
τῆς εἰδωλομανίας, καὶ τῶν παθῶν idolatra e l’oscurità delle passioni che
τῶν ψυχοφθόρων τὸν ζόφον, θείῳ corrompono l’anima.
Πνεύματι.
Φάλαγξ σεπτή, στρατὸς τροπαιο- La sacra falange, l’esercito trion-
φόρος, καὶ ἐκλεκτὴ παρεμβολή, fante, il drappello scelto, la folla dei
δῆμος ἁγίων Μαρτύρων, χορὸς martiri santi, il coro beato si è unito ai
μακάριος χοροστασίαις συνήφθη cori degli incorporei. Per la loro inter-
τῶν Ἀσωμάτων. Αὐτῶν Χριστὲ πρε- cessione, o Cristo, rendici partecipi
σβείαις, πάντας ἡμᾶς τῆς σῆς Βασι- tutti del tuo regno.
λείας, μετόχους ποίησον.
Theotokíon.
Φωτιστικαῖς αὐγαῖς, τοῦ ἐκ γα- Con i luminosi chiarori di colui che
στρός σου ἐξανατείλαντος ἡμῖν, καὶ per noi dal tuo grembo è sorto e ha dis-
ἀθεΐας τὴν νύκτα ἐξαφανίσαντος, sipato la notte dell’ateismo, illumina, o
Παρθενομῆτορ Μαρία, φώτισον Vergine Madre Maria, tutti coloro che
πάντας τοὺς πίστει σε τιμῶντας, καὶ con fede ti onorano, e riscattali nell’ora
ἀφεγγοῦς λύτρωσαι σκότους, ἐν ὥρᾳ del giudizio dalla tenebra sinistra.
κατακρίσεως.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς Il Figlio dell’eterno Genitore, colui
καὶ Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου che è Dio e Signore, incarnato dalla

92
Tono II Martedì — Orthros
ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐσκοτισμένα φωτί- Vergine si è manifestato a noi per illu-
σαι, συναγαγεῖν τὰ ἐσκορπισμένα, minare ogni tenebra, per radunare ciò
διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον μεγα- che è disperso. Magnifichiamo dunque
λύνομεν. la Madre di Dio degna di ogni canto.
Ἰλύος με λύτρωσαι, τῆς ἁμαρτίας O Signore, solo senza peccato e ricco
Κύριε, ἀναμάρτητε μόνε καὶ πο- di misericordia, liberami dal fango del
λυέλεε, ταῖς τοῦ Βαπτιστοῦ ἱκεσίαις, peccato, per le preghiere del battista,
τοῦ σὲ παντὶ κηρύξαντος κόσμῳ, che ti ha proclamato a tutto il mondo
Ἀμνὸν Θεοῦ αἴροντα, τῶν ἀνθρώπων agnello di Dio che toglie i peccati degli
ἁμαρτήματα. uomini.
Ὡς ῥόδον ἡδύπνοον, ὡς εὔοσμον Come rosa profumata, come fra-
κυπάρισσον, ὡς ἀμάραντον κρίνον, grante cipresso, come giglio che mai
ὡς μύρον τίμιον, ἔχων σε Κυρίου appassisce, come prezioso unguento
Προφῆτα, τῆς τῶν ἐμῶν ἔργων δυ- profumato tu sei per me, profeta del Si-
σωδίας, εὐχαῖς σου ῥυσθήσομαι, ὁ gnore: e cosí per le tue preghiere sarò
προστρέχων ἐν τῇ σκέπῃ σου. liberato dal fetore delle mie opere, io
che corro a rifugiarmi sotto la tua pro-
tezione.
Στειρεύειν ἀκάρπων με, παμμά- Rendimi sterile, o beatissimo, nelle
καρ ἔργων ποίησον, ἀρετῶν εὐτε- opere infruttuose; fa’ che io sempre
κνίαν ἀεὶ προσφέροντα, τέκνον με presenti quella bella prole di virtú che
Κυρίου ποιοῦντα, καὶ κοινωνὸν θείας mi rende figlio del Signore, partecipe
βασιλείας, καὶ τῆς ὁμηγύρεως, τῶν del regno divino, consorte dell’assem-
Ἁγίων ὁμοδίαιτον. blea dei santi.
Ἡμῖν τοῖς ποθοῦσί σε, καὶ πόθῳ σε A noi che ti amiamo, che con amore
γεραίρουσι, καὶ τῷ θείῳ ναῷ σου πε- ti veneriamo e intorno al tuo tempio di-
ριχορεύουσι, δίδου οὐρανόθεν τὴν vino danziamo, dona dal cielo, o pre-
λύσιν τῶν δυσχερῶν, Πρόδρομε cursore del Signore, liberazione dalle
Κυρίου, καὶ βίου διόρθωσιν, καὶ πται- difficoltà, correzione della condotta e
σμάτων ἀπολύτρωσιν. riscatto dalle colpe.
Theotokíon.
Φερόμενον ἅπαντα, τὸν φέροντα Colui che col suo cenno governa
τῷ νεύματι, ἐν γαστρὶ προσεκύνεις l’universo, tu lo adoravi portato in
τῆς Θεομήτορος, μεθ' ἧς ἐκδυσώπει grembo dalla Madre di Dio: con lei im-
Προφῆτα, τὴν ταπεινὴν σῴζεσθαι ploralo, o profeta, per la salvezza della
ψυχήν μου, πολλοῖς περιπίπτουσαν, mia povera anima, che cade ogni
93
Tono II Martedì — Orthros
καθ' ἡμέραν πλημμελήμασιν. giorno in tante colpe.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Πάντας ὑπερβάλλω τῇ ἁμαρτίᾳ, Tutti io supero nel peccato: ma di chi
τίνι μαθητεύσω τῇ μετανοίᾳ; ἐὰν mi farò discepolo per apprendere la pe-
στενάξω ὡς ὁ Τελώνης, νομίζω βα- nitenza? Se gemessi come il pubbli-
ρεῖν τοὺς οὐρανούς, ἐὰν δακρύσω κα- cano, mi pare che infastidirei i cieli; se
θὼς ἡ Πόρνη, μιαίνω τοῖς δάκρυσι piangessi come la meretrice, contami-
τὴν γῆν· ἀλλὰ δός μοι τὴν ἄφεσιν nerei con le mie lacrime la terra. Ma tu
τῶν ἁμαρτιῶν, ὁ Θεὸς καὶ ἐλέησόν donami la remissione dei peccati, o
με. Dio, e abbi pietà di me.
Τὰς ἀνομίας μου πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Non considerare le mie iniquità, o Si-
Παρθένου τεχθείς, καὶ τὴν καρδίαν gnore che sei stato partorito dalla Ver-
μου καθάρισον, ναὸν αὐτὴν ποιῶν gine: purifica il mio cuore, rendilo tem-
τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, μή με ἐ- pio del tuo santo Spirito; non scac-
ξουδενώσῃς, ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώπου, ciarmi con disprezzo dal tuo volto, per-
ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. ché la tua misericordia non ha confine.
Martyrikón.
Τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, λα- Ricevuta la croce di Cristo quale in-
βόντες οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅπλον vincibile arma, i santi martiri hanno
ἀκαταγώνιστον, πᾶσαν τοῦ διαβό- annientato tutta la forza del diavolo. E
λου τὴν ἰσχὺν κατήργησαν, καὶ λα- ottenuta la celeste corona, sono dive-
βόντες στέφος οὐράνιον, τεῖχος ἡμῖν nuti per noi baluardo, e per noi sempre
γεγόνασιν, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύο- intercedono.
ντες.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ὁ ναὸς ὁ Gioisci Maria, Madre di Dio, tempio
ἀκατάλυτος, μᾶλλον δὲ ὁ Ἅγιος, κα- indistruttibile, o meglio tempio santo,
θὼς βοᾷ ὁ Προφήτης, Ἅγιος ὁ ναός come acclama il profeta: Santo è il tuo
σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. tempio, mirabile nella giustizia.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοῶντες· Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
Χαῖρε ἀδύτου φωτὸς νεφέλη, αὐτὸν clamando: Gioisci nube della luce
βαστάσασα ἐν κόλποις, τῆς δόξης senza tramonto, tu che hai portato in
τὸν Κύριον. grembo il Signore stesso della gloria.
94
Tono II Martedì — Sera
Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σὲ νεκρὸν Quando dal legno.
Σῶτερ τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, Alla croce fosti inchiodato, o Salva-
ἥλιος ἰδὼν ἐσκοτίσθη, ἀπὸ τοῦ φόβου tore, e il sole si oscurò a quella vista,
σου, καὶ τὸ καταπέτασμα Ναοῦ preso da timore. Si lacerò il velo del
ἐρρήγνυτο, ἡ δὲ γῆ κατεσείετο, καὶ tempio, mentre la terra si scuoteva e
πέ-τραι ὡσαύτως, τρόμῳ διεσχίζο- anche le pietre tremando si squarcia-
ντο, ὁρᾷν μὴ σθένουσαι, Κτίστην καὶ vano, non potendo sopportare di ve-
Θεὸν ἐπὶ ξύλου, πάσχοντα ἀδίκως dere il loro Creatore e Dio per suo vo-
βουλήσει, καὶ ὑπὸ ἀνόμων ὑβριζόμε- lere patire ingiustamente sul legno, ol-
νον. traggiato dagli empi.
Ὅλος καταβέβληται εἰς γῆν, ὅλος È stato gettato a terra, del tutto rove-
ἀνετράπη καὶ κεῖται, πτῶμα ἐξαίσι- sciato e giace cadavere sinistro il perfi-
ον, ὄφις ὁ παμπόνηρος, ἀνυψω- dissimo serpente, ora che tu sei stato
θέντος σου, ἐπὶ ξύλου φιλάνθρωπε, innalzato sul legno, o amico degli uo-
Ἀδὰμ δὲ κατάρας, λύεται καὶ σῴζε- mini. È liberato Adamo dalla maledi-
ται, ὁ πρὶν κατάκριτος· ὅθεν καὶ zione, è salvato colui che prima era
ἡμεῖς δυσωποῦμεν, σῶσον ἡμᾶς, condannato. Anche noi dunque implo-
οἴκτειρον πάντας, καὶ τῆς Βασιλείας riamo: Salvaci, di tutti abbi pietà e ren-
σου ἀξίωσον. dici degni del tuo regno.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Πλοῦτος πτωχευόντων καὶ τρυφή, Ricchezza e delizia dei poveri, rifu-
καὶ καταφυγὴ τῶν πενήτων, καὶ gio dei bisognosi e speranza degli or-
ὀρφανῶν ἡ ἐλπίς, σὺ ὑπάρχεις fani tu sei, Sovrana; ti diamo gloria, noi
Δέσποινα, καὶ σὲ δοξάζομεν, οἱ ἐν che nella tribolazione gridiamo: Santa
θλίψει κραυγάζοντες· Ἁγία Ἁγίων, dei santi, affréttati anche ora a liberare
λύτρωσαι προφθάσασα, καὶ νῦν τοὺς i tuoi servi da ogni insolenza dei de-
δούλους σου, πάσης ἐπηρείας δαι- moni, dal tremendo castigo e dalla con-
μόνων, καὶ τῆς χαλεπῆς τιμωρίας, danna eterna.
καὶ τῆς αἰωνίου κατακρίσεως.
Apósticha stavrósima.
Σῶσόν με Χριστὲ Σωτήρ, τῇ δυνά- Salvami, Cristo Salvatore, per la po-
μει τοῦ Σταυροῦ, ὁ σώσας Πέτρον ἐν tenza della croce, tu che salvasti Pietro
τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. sul mare, e abbi pietà di me, o Dio

95
Tono II Martedì — Sera
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον, Χριστὲ L’albero della tua croce, o Cristo Dio,
ὁ Θεός, ξύλον ζωῆς ἀνέδειξας ἡμῖν, lo hai reso albero di vita per noi che
τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ, καὶ δι' αὐτοῦ crediamo in te; con esso hai annientato
καταργήσας, τὸν τὸ κράτος ἔχοντα colui che ha il potere della morte e hai
τοῦ θανάτου, ἐζωοποίησας ἡμᾶς, νε- vivificato noi, messi a morte dal pec-
κρωθέντας τῇ ἁμαρτίᾳ· διὸ βοῶμεν cato. A te dunque acclamiamo: Bene-
σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, Κύριε, fattore di tutti, Signore, gloria a te.
δόξα σοι.
Martyrikón.
Χοροὶ Μαρτύρων ἀντέστησαν, τοῖς I cori dei martiri resistettero ai ti-
τυράννοις λέγοντες· Ἡμεῖς στρα- ranni dicendo: Noi militiamo per il Re
τευόμεθα τῷ Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων, delle schiere: potete darci al fuoco e ai
εἰ καὶ πυρὶ καὶ βασάνοις ἀναλώσητε tormenti, ma non rinnegheremo la po-
ἡμᾶς, οὐκ ἀρνούμεθα τῆς Τριάδος tenza della Trinità.
τὴν δύναμιν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno.
Πόνους ὑπομείνασα πολλούς, ἐν Hai sostenuto molte pene, o imma-
τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, σταυρώσει colata, alla crocifissione del tuo Figlio e
Ἄχραντε, ἔστενες δακρύουσα, καὶ Dio, e tra le lacrime gemevi alzando
ἀλαλάζουσα· Οἴμοι! τέκνον γλυ- grida amare: Ahimè, Figlio dolcissimo,
κύτατον, ἀδίκως πῶς πάσχεις, θέλων tu ingiustamente patisci perché vuoi ri-
ἐκλυτρώσασθαι τοὺς ἐξ Ἀδὰμ γηγε- scattare i figli della terra nati da
νεῖς; Ὅθεν Παναγία Παρθένε, σὲ πα- Adamo! Noi dunque, Vergine tutta
ρακαλοῦμεν ἐν πίστει, ἵλεων ἡμῖν santa, ti supplichiamo con fede: rendici
τοῦτον ἀπέργασαι. propizio il Figlio tuo.
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θε- Sei piú che gloriosa, Vergine Madre
οτόκε Παρθένε, ὑμνοῦμέν σε· διὰ γὰρ di Dio, a te noi cantiamo. Perché per la
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου, κατε- croce del tuo Figlio l’ade è stato preci-
βλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος pitato, la morte giace uccisa; e noi,
τέθνηκε, νεκρωθέντες ἀνέστημεν, morti, siamo risorti, resi degni della
καὶ ζωῆς ἠξιώθημεν, τὸν Παράδει- vita: e abbiamo ottenuto il paradiso, la
σον ἐλάβομεν, τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυ- felicità antica. Per questo glorifichiamo
96
Tono II Mercoledì — Orthros
σιν. Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολο- grati il Cristo Dio nostro, perché è forte,
γοῦμεν, ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν perché solo è ricco di misericordia.
Θεὸν ἡμῶν, καὶ μόνον πολυέλεον.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 2.
Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς Hai operato la salvezza in mezzo alla
γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐπὶ Σταυροῦ τὰς terra, o Cristo Dio. Hai disteso sulla
ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας, ἐπι- croce le tue mani immacolate per radu-
συνάγων πάντα τὰ ἔθνη, κράζοντα, nare tutte le genti che acclamano: Si-
Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν, τῆς σῆς La vivificante croce della tua bontà,
ἀγαθότητος, ὃν ἐδωρήσω ἡμῖν τοῖς che hai donato a noi indegni, o Signore,
ἀναξίοις Κύριε, σοὶ προσάγομεν εἰς noi te la presentiamo a intercessione:
πρεσβείαν, σῷζε τοὺς βασιλεῖς καὶ salva i re e alla tua città da’ pace, grazie
τὴν πόλιν σου, εἰρηνεύοντας διὰ τῆς alla Madre di Dio, o solo amico degli
Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἡ παρθένος καὶ Μήτηρ σου Χρι- La Vergine Madre tua, o Cristo, ve-
στέ, ἐπὶ ξύλου ὁρῶσά σε νεκρὸν dendoti morto, disteso sul legno, ama-
ἡπλωμένον, κλαίουσα πικρῶς, Υἱέ ramente nel pianto gridava: Che è, Fi-
μου ἔλεγε· τί τὸ φοβερὸν τοῦτο μυ- glio mio, questo terribile mistero?
στήριον, ὁ πᾶσι δωρούμενος ζωήν Come dunque tu che doni la vita eterna
τὴν αἰώνιον, ἑκουσίως ἐν Σταυρῷ a tutti muori volontariamente in croce
πῶς θνῄσκεις, θάνατον ἐπονείδι- di morte vergognosa?
στον;
Dopo la seconda sticología, altri stavrósima.
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου, προ- La tua immacolata icona veneriamo,
σκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγ- o buono, chiedendo perdono per le no-
χώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χρι- stre colpe, o Cristo Dio, perché volon-
στὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας tariamente, nel tuo beneplacito, sei sa-
σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα lito nella carne sulla croce per liberare
ῥύσῃ οὓς ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας dalla schiavitú del nemico coloro che
τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν avevi plasmato. Per questo a te gri-

97
Tono II Mercoledì — Orthros
σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα ὁ diamo grati: Hai colmato di gioia l’uni-
Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ verso, o Salvatore nostro, quando sei
σῶσαι τὸν κόσμον. venuto per salvare il mondo.
Ὁ φωτίσας τὰ ἐπίγεια διὰ Σταυ- Tu che con la croce hai illuminato
ροῦ, καὶ καλέσας εἰς μετάνοιαν ogni realtà terrestre e chiamato i pecca-
ἁμαρτωλούς, μὴ χωρίσῃς με τῆς tori a conversione, non separarmi dal
ποίμνης σου ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἀλλὰ tuo gregge, o buon pastore, ma cerca, o
ζήτησόν με, Δέσποτα τὸν πλανώμε- Sovrano, colui che vaga smarrito e an-
νον, καὶ τῇ ἁγίᾳ σου ποίμνῃ συ- noverami nel tuo gregge santo, o solo
ναρίθμησον, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ buono e amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου ἡ ἀ- Stando presso la tua croce, colei che
σπόρως τεκοῦσά σε, καὶ μὴ φέρουσα senza seme ti ha partorito, e non sop-
ὁρᾷν ἀδίκως πάσχοντα, ὠλοφύρετο, portando di vederti ingiustamente pa-
κλαυθμῷ, καὶ ἀνεβόα σοι· Πῶς tire, si lamentava nel pianto e a te gri-
πάσχεις ὁ τῇ φύσει ἀπαθής, γλυ- dava: Come puoi patire, tu, impassibile
κύτατε Υἱὲ; ὑμνῶ σου τὴν ἄκραν per natura, dolcissimo Figlio? Io inneg-
ἀγαθότητα. gio alla tua bontà somma.
Dopo la terza sticología, altri stavrósima.
Ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ, καὶ βοῶ σοι Come il ladrone ti confesso, e a te
τῷ ἀγαθῷ· Μνήσθητι μου Κύριε, ἐν grido, o buono: Ricòrdati di me, Si-
τῇ Βασιλείᾳ σου, καὶ σὺν αὐτῷ με συ- gnore, nel tuo regno, e prendimi con
ναρίθμησον, ὁ ἑκουσίως τὰ πάθη lui, tu che volontariamente, hai accet-
ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος. tato per noi la passione.
Martyrikón.
Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ ἡ O vittoriosi del Signore, beata è la
πιανθεῖσα τοῖς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ terra impinguata dal vostro sangue, e
ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ sante le dimore che hanno accolto i vo-
σώματα ὑμῶν· ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν stri corpi: perché nello stadio avete
ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν trionfato del nemico e con franchezza
μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν avete annunciato Cristo; vi preghiamo
ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι di implorare la sua bontà per la sal-
δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. vezza delle anime nostre.

98
Tono II Mercoledì — Orthros
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὰ ἄνω ζητῶν Cercando le cose dell’alto.
Ὢ θαῦμα καινόν! ἐβόα ἡ Πανάμω- O prodigio nuovo! gridava la tutta
μος, Σταυρῷ τὸν Υἱόν, ἰδοῦσα καθη- immacolata vedendo il Figlio inchio-
λούμενον, ὁ δρακὶ τὰ σύμπαντα περι- dato alla croce: Colui che tiene in pu-
φέρων, πάθος ὑφίσταται, καὶ ὡς κρι- gno l’universo subisce la passione;
τὸς κατακρίνεται, ὁ πᾶσι παρέχων come reo è condannato colui che a tutti
τὴν συγχώρησιν. elargisce il perdono.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς Il Figlio dell’eterno Genitore, colui
καὶ Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου che è Dio e Signore, incarnato dalla
ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐσκοτισμένα φωτί- Vergine si è manifestato a noi per illu-
σαι, συναγαγεῖν τὰ ἐσκορπισμένα, minare ogni tenebra, per radunare ciò
διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον μεγα- che è disperso. Magnifichiamo dunque
λύνομεν. la Madre di Dio degna di ogni canto.
Tropari.
Ἰάσω τὸ σύντριμμα, καὶ τὴν ταλαι- Tu hai guarito con le tue piaghe le
πωρίαν μου, τῷ σῷ μώλωπι, Λόγε mie ferite e la mia pena, o Verbo imper-
ἀνεξιχνίαστε, καὶ τὴν συγχωσθεῖσαν scrutabile, purificando con la tua pas-
εἰκόνα, τοῖς πονηροῖς πάθεσι, ἐκάθη- sione la tua immagine infangata dalle
ρας τῷ πάθει σου, Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς cattive passioni, o Signore, Dio della
σωτηρίας μου. mia salvezza.
Ὡράθης ὑψούμενος, ἐν κυπαρίσσῳ Ti sei mostrato innalzato col cipres-
Δέσποτα, καὶ τῇ πεύκῃ καὶ κέδρῳ δι' so, il pino e il cedro, per la tua bontà, o
ἀγαθότητα, ὁ εἷς τῆς ἁγίας Τριάδος, Sovrano: tu che sei uno della santa Tri-
μοναδικὴν ὑπόστασιν ἔχων, ἐν δυσὶ nità, unica ipòstasi in duplice volontà,
θελήσεσιν ἵνα σώσῃς τὸ ἀνθρώπι- per salvare il genere umano.
νον.
Martyriká.
Σταυρὸν ὥσπερ θώρακα, ἐνδεδυ- Rivestita la croce come una corazza,
μενοι Μάρτυρες, ἀπαράτρωτοι πᾶσι o martiri, vi siete mostrati invulnerabili
βέλεσιν ὤφθητε, τοῦ δημιουργοῦ τῆς a qualsiasi dardo dell’artefice del male:
κακίας· ὅθεν αὐτὸν νῦν καταπατεῖτε, per questo ora, schernendolo, sempre
99
Tono II Mercoledì — Orthros
τοῦτον καταπαίζοντες, ὡς οἰκτρὸν lo calpestate come miserando passero.
στρουθίον πάντοτε.
Ἡ γῆ μὲν τὰ αἵματα, ὑμῶν νῦν La terra accoglie ora il vostro sangue,
ὑποδέχεται, οὐρανὸς δὲ τὰ θεῖα κέκ- ma i cieli possiedono i vostri spiriti di-
τηται πνεύματα, μετὰ τῶν πυρίνων vini che insieme alle schiere infuocate
Ταγμάτων, τῷ θεϊκῷ θρόνῳ πα- circondano il trono di Dio, o martiri vit-
ρεστῶτα, ἀθλοφόροι Μάρτυρες, Ἐκ- toriosi, inconcusse torri della Chiesa.
κλησίας πύργοι ἄσειστοι.
Stavrotheotokíon.
Φθαρεῖσαν ἐκαίνισας, τὴν φύσιν Hai rinnovato la natura corrotta del
τοῦ προπάτορος, ὑπὲρ φύσιν τεκοῦ- progenitore, generando verginalmente
σα, καὶ παρθενεύουσα, φύσεως ἀπά- il Creatore di tutta la natura con parto
σης τὸν Πλάστην, ὃν ἐν Σταυρῷ che trascende la natura: è a lui che un
κρεμάμενον πάλαι, ἠλάλαζες βλέ- giorno alzavi lamenti vedendolo pen-
πουσα, Παναγία Μητροπάρθενε. dere dalla croce, o Vergine Madre tutta
santa.
Canone della Madre di Dio. Poema di Giovanni Mauropode.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Γευσάμενος βρώσεως, μὴ προση- Gustato il cibo che non conveniva,
κούσης θάνατον, ὁ Ἀδὰμ ἐκ τοῦ Adamo vendemmiò dall’albero, come
ξύλου πικρῶς ἐτρύγησε, ξύλῳ δὲ πα- amaro frutto, la morte. Ma il Figlio tuo,
γεὶς ὁ Υἱός σου, τὸν γλυκασμὸν τῆς confitto all’albero, ha fatto scaturire, o
ἀθανασίας, ἐπήγασεν Ἄχραντε· διὰ immacolata, la dolcezza dell’immorta-
τοῦτό σε γεραίρομεν. lità. Per questo noi ti onoriamo.
Βασίλισσα πέφυκας, τὸν Βασιλέα Tu sei regina, o Vergine, perché hai
Κύριον, ὑπὲρ λόγον τεκοῦσα, τὸν incomprensibilmente partorito il Re Si-
διαλύσαντα, ᾍδου τὰ βασίλεια Κόρη, gnore, che ha posto termine al regno
ὃν ἐκτενῶς δυσώπει τῆς ἄνω, Βασι- dell’ade: incessantemente imploralo di
λείας ἅπαντας, ἀξιῶσαι τοὺς rendere degni del regno superno tutti
ὑμνοῦντάς σε. coloro che a te inneggiano.
Ἀγάθυνον Δέσποινα, τὴν ταπει- Rendi buono, Sovrana, il mio misero
νὴν καρδίαν μου, ἡδονῶν κακωθεῖ- cuore, reso malvagio dal rigurgito
σαν ταῖς ἐπικλύσεσιν, ὡς τὸν Ἀγα- delle voluttà, tu che hai partorito il
θὸν τετοκυῖα, καὶ ἀγαθὴ ὑπάρχουσα buono e che sei tu stessa tutta buona:
ὅλη, καὶ πρὸς μετανοίας με, ἀγαθὰς conducimi entro le buone porte della
100
Tono II Mercoledì — Orthros
πύλας εἰσάγαγε. conversione.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Σταυρωθήτω ἔκραζον, οἱ τῶν σῶν Sia crocifisso! gridavano coloro che
χαρισμάτων ἀεὶ ἐντρυφῶντες, καὶ avevano sempre goduto dei tuoi doni,
κακοῦργον ἀντ' εὐεργέτου, ᾐτοῦντο e richiedevano un malfattore in luogo
λαβεῖν οἱ τῶν δικαίων φονευταί, del benefattore, quegli uccisori di giu-
ἐσιώπας δὲ Χριστέ, φέρων αὐτῶν τὴν sti. Ma tu, o Cristo, tacevi e sopportavi
προπέτειαν, παθεῖν θέλων, καὶ la loro temerarietà, volendo patire e
σῶσαι ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος. salvarci, perché sei amico degli uomini.
Ἑκουσίως πτωχεύσας, τὴν πτω- Volontariamente fatto povero della
χείαν τοῦ Ἀδάμ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἦλθες povertà di Adamo, o Cristo Dio, sei ve-
ἐπὶ γῆς, ἐκ Παρθένου σαρκωθείς, καὶ nuto sulla terra, incarnato da una ver-
Σταυρὸν κατεδέξω, ἵνα ἡμᾶς ἐλευ- gine, e hai accettato la croce per libe-
θερώσῃς, τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, rarci dalla schiavitú del nemico: o Si-
Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Martyrikón.
Τῶν Ἁγίων σου τὰ πλήθη, δυσω- Ti implorano, o Cristo, le folle dei
ποῦσί σε Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς tuoi santi: abbi pietà di noi, tu che sei
φιλάνθρωπος. amico degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Quando dal legno.
Ὅτε σε ὁ ἄνομος λαός, Σῶτερ, τὴν Quando il popolo empio, o Salva-
ζωὴν τῶν ἁπάντων, ξύλῳ ἀνήρτησε, tore, sospese al legno te, vita di tutti, al-
τότε ἡ πανάμωμος, Ἁγνὴ καὶ Μήτηρ lora la pura, l’immacolata Madre tua,
σου, παρεστῶσα ἐκραύγαζεν, ὀλοφυ- stando lí accanto gridava tra i lamenti:
ρομένη. Τέκνον μου γλυκύτατον, Figlio mio dolcissimo, luce degli occhi
φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, οἴμοι! πῶς miei, come dunque ti vedo tollerare di
κακούργων ἐν μέσῳ, ξύλῳ προ- essere confitto al legno in mezzo a due
σπαγῆναι ἠνέσχου, ὁ τὴν γῆν ladroni, tu che hai sospeso la terra sulle
κρεμάσας ἐν, τοῖς ὕδασιν; acque?
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
βοῶντες· Χαῖρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ἧς clamando: Gioisci, o virgulto dal quale
ἀσπόρως Θεὸς βλαστήσας, ἀνεῖλεν senza seme è germogliato Dio per an-
101
Tono II Mercoledì — Sera
ἐν ξύλῳ τὸν θάνατον. nientare la morte con l’albero della
croce.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia degli apostoli.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Λόγου τοῦ φανέντος ἐπὶ γῆς, O apostoli divini, vi siete mostrati
σάλπιγγες καθάπερ ὀφθέντες, come trombe del Verbo apparso
θεῖοι Ἀπόστολοι, τούτου τὸ σω- sulla terra: a tutti avete manifestato
τήριον πᾶσιν ἐφάνατε, καὶ λαοὺς la sua salvezza, avete riunito i popoli
συνηθροίσατε, πρὸς ἔνθεον πίστιν, nella fede di Dio e avete abbattuto le
πλάνης ὀχυρώματα καταστρε- fortezze dell’errore. Per questo, o
ψάμενοι· ὅθεν καὶ ἀξίως τὰ γέρα, beati, avete davvero conseguito de-
καὶ νικητικῶς τοὺς στεφάνους, gnamente i premi e vittoriosamente
ὄντως ἐκομίσασθε μακάριοι. le corone.
Δῆμοι τῶν Ἀγγέλων ἀληθῶς, Il popolo degli angeli lassú ap-
χαίροντες ἐκρότησαν ἄνω, τοὺς ἱε- plaudí pieno di gioia, vedendo i di-
ροὺς Μαθητάς, βλέποντες κη- scepoli sacri che annunciavano con
ρύττοντας, ἐν παρρησίᾳ πολλῇ, grande franchezza l’incarnazione del
τοῦ Κυρίου τὴν σάρκωσιν, καὶ πᾶσι Signore, a tutti proclamando: Questo
βοῶντας· Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ è il nostro Dio che è prima dei secoli,
πρὸ αἰώνων ἐστί, σάρκα προσλα- e che volontariamente ha assunto la
βὼν ἑκουσίως, σύνθρονος Πατρὶ δὲ carne, benché sieda in trono col Pa-
ὑπάρχων, καὶ τῷ θείῳ Πνεύματι dre e sia onorato insieme con lo Spi-
ὁμότιμος. rito divino.
Un altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Πλήθει πειρασμῶν περισχεθείς, Accerchiato da una folla di tenta-
καὶ ταῖς τρικυμίαις τοῦ βίου, περι- zioni, assediato dai marosi della vita,
κυκλούμενος, σάλῳ τε ποντούμε- sommerso dalla burrasca degli
νος τῶν περιστάσεων, καὶ ταῖς eventi, sbattuto dagli affanni, in te ri-
λύπαις βαλλόμενος, ἐν σοὶ τήν pongo tutta la speranza, padre Ni-
ἐλπίδα, πᾶσαν ἀνατίθημι, Πάτερ cola: concedimi di essere liberato da
Νικόλαε, πάντων τῶν δεινῶν μοι tutte le sventure per la tua interces-
παράσχου, λύσιν ταῖς πρεσβείαις sione, o beato, e per le tue preghiere
σου μάκαρ, ταῖς πρὸς τὸν Δε- al Sovrano.

102
Tono II Mercoledì — Sera
σπότην σου ἐντεύξεσιν.
Apósticha apostoliká.
Ἐμεγάλυνας Σωτήρ, ἐν τῇ Hai reso grandi su tutta la terra, o
οἰκουμένῃ τῶν Κορυφαίων Ἀπο- Salvatore, i nomi dei corifei tra gli
στόλων τὰ ὀνόματα, ἔμαθον τῶν apostoli: dai cieli essi hanno appreso
οὐρανῶν τὰ ἄρρητα, ἔδωκαν τοῖς le realtà ineffabili, sulla terra hanno
ἐπὶ γῆς ἰάματα, καὶ αἱ σκιαὶ αὐτῶν operato guarigioni: le loro ombre ba-
μόναι τὰ πάθη ἐθεράπευον, ὁ ἐξ stavano per guarire malattie; l’uno,
ἁλιέων ἐθαυματούργει καὶ ὁ ἐξ pescatore, operava prodigi; l’altro,
Ἰουδαίων ἐθεολόγει, τῆς χάριτος giudeo, teologava sui dogmi della
τὰ δόγματα, δι' ὧν Εὔσπλαγχνε, grazia. Donaci grazie a loro, o com-
δὸς ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος. passionevole, la tua grande miseri-
cordia.
Οἱ ἐξ ἀδίκων πράξεων, πάντο- Combattuti da ogni parte da ini-
θεν πολεμούμενοι, καὶ πρὸς σὲ κα- que trame, ci rifugiamo in te, che ve-
ταφεύγοντες, τὸν ὄντως ὄντα Θε- ramente sei Dio, e a te presentiamo il
όν, τὴν φωνὴν τῶν σῶν Μαθητῶν, grido dei tuoi discepoli: Salvaci,
προσφέρομέν σοι, λέγοντες· Σῶ- Maestro, periamo! Mostra anche ora
σον ἡμᾶς, Ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα, ai nostri nemici, ti preghiamo, che tu
δεῖξον καὶ νῦν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν proteggi il tuo popolo e per interces-
δεόμεθα, ὅτι σκέπεις λαόν, καὶ sione degli apostoli lo salvi dai peri-
σῴζεις ἐκ κινδύνων, τῇ πρεσβείᾳ coli, senza far conto dei peccati per la
τῶν Ἀποστόλων, παρορῶν ἁμαρ- tua grande bontà: Signore, gloria a
τίας διὰ πολλὴν ἀγαθότητα, Κύριε te.
δόξα σοι.
Martyrikón.
Μεγάλη ἡ δόξα, ἣν ἐκτήσασθε Grande è la gloria che con la fede,
Ἅγιοι, διὰ τῆς πίστεως! οὐ μόνον o santi, vi siete conquistata. Non solo
γὰρ ἐν τῷ πάσχειν, τὸν ἐχθρὸν avete vinto il nemico col vostro pa-
ἐνικήσατε, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον tire, ma anche dopo la morte scac-
πνεύματα ἀπελαύνετε, ἀσθενοῦν- ciate gli spiriti maligni e curate i ma-
τας θεραπεύετε, ψυχῶν καὶ σωμά- lati, o medici delle anime e dei corpi.
των ἰατροί, πρεσβεύσατε πρὸς Κύ- Intercedete presso il Signore, perché
ριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. sia fatta misericordia alle anime no-
stre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
103
Tono II Giovedì — Orthros
Theotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno.
Πάντων προστατεύεις Ἀγαθή, Tutti tu proteggi, o buona, quelli
τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει, τῇ che con fede si rifugiano nella tua
κραταιᾷ σου χειρί· ἄλλην γὰρ οὐκ mano potente. Non abbiamo, noi
ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν peccatori, altra perpetua mediatrice
κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσι- presso Dio tra i pericoli e le tribola-
τείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι, ὑπὸ zioni, noi che siamo piegati per le
πταισμάτων πολλῶν. Μῆτερ τοῦ tante colpe, o Madre del Dio altis-
Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου· ὅθεν σοι προ- simo. Ci gettiamo dunque ai tuoi
σπίπτομεν ῥῦσαι, πάσης περι- piedi: libera i tuoi servi da ogni sven-
στάσεως τοὺς δούλους σου. tura.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ O sempre Vergine Madre di Dio,
φύσεως, διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρ- per te siamo divenuti partecipi della
θενε· Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρ- divina natura: perché per noi hai
κωμένον τέτοκας· διὸ κατὰ χρέος partorito il Dio incarnato. Perciò,
σε πάντες, εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. come dobbiamo, tutti piamente ti
magnifichiamo.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká.
Tono 2. Aftómelon.
Ὁ σοφίσας ὑπὲρ ῥήτορας τοὺς Tu che piú dei retori hai reso sa-
ἁλιεῖς, καὶ ἐκπέμψας ὥσπερ κήρυ- pienti i pescatori, e li hai inviati come
κας πάσῃ τῇ γῇ, ἀφάτῳ φιλανθρω- araldi per tutta la terra nel tuo indi-
πίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεός, δι' αὐτῶν κρα- cibile amore per l’uomo, o Cristo
ταίωσον τὴν Ἐκκλησίαν σου, καὶ Dio: rafforza per mezzo loro la tua
τοῖς πιστοῖς κατάπεμψον τὴν Chiesa, e manda sui fedeli la tua be-
εὐλογίαν σου, ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ nedizione, o solo misericordioso e
φιλάνθρωπος. amico degli uomini.
Stessa melodia.
Σαγηνεύσαντες τὰ ἔθνη οἱ Ora che i pescatori hanno preso le
ἁλιεῖς, καὶ διδάξαντες τὰ πέρατά genti nelle loro reti e hanno ammae-
σε προσκυνεῖν, σὺν Πατρὶ καὶ strato i confini della terra perché
104
Tono II Giovedì — Orthros
Πνεύματι, Χριστὲ ὁ Θεός, δι' αὐτῶν adorino te, insieme al Padre e allo
στερέωσον πίστιν τὴν ἔνθεον, καὶ Spirito, o Cristo Dio, conferma per
τοῖς λαοῖς κατάπεμψον νῦν τὰ mezzo loro la fede ispirata da Dio, e
ἐλέη σου, ὁ μόνος ἐν Ἁγίοις ἀνα- manda ora sui popoli le tue miseri-
παυόμενος. cordie, tu che solo riposi tra i santi
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ O sempre Vergine Madre di Dio,
φύσεως, διὰ σοῦ Θεοτόκε ἀειπάρ- per te siamo divenuti partecipi della
θενε· Θεὸν γὰρ ἡμῖν σεσαρ- divina natura: perché per noi hai
κωμένον τέτοκας· διὸ κατὰ χρέος partorito il Dio incarnato. Perciò,
σε πάντες, εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. come dobbiamo, tutti piamente ti
magnifichiamo.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata, apostoliká.
Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσαTu che sei sorgente di pietà.
Εὐσπλαγχνίᾳ πτωχεύσας ὁ Divenuto povero per la sua com-
Θεός, πλουτιστὰς ἐξαπέστειλεν passione, Dio vi ha mandato a fare
ὑμᾶς ἐν τῷ κόσμῳ, φαίνοντας πτω- dei ricchi, nel mondo, per manife-
χείᾳ τοῦ κηρύγματος, πλοῦτον τὸν stare ai confini della terra, con la po-
οὐράνιον τοῖς πέρασι, δι' ὧν καὶ vertà dell’annuncio, la celeste ric-
πλουτήσαντες, τὴν πίστιν τὴν ἔν- chezza. Anche noi, divenuti grazie a
θεον, ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς, τὴν voi ricchi della fede ispirata da Dio,
θείαν ὑμῶν μνήμην Ἀπόστολοι. celebriamo piamente, o apostoli, la
vostra divina memoria.
Stessa melodia.
Τῆς σοφίας ὑπάρχοντες Θεοῦ, Μα- Discepoli e testimoni oculari della
θηταὶ καὶ αὐτόπται, τῶν σοφῶν καὶ sapienza di Dio, hanno ridotto a nulla
ῥητόρων, ἄσοφον σοφίαν ἐξεφαύλι- l’insipiente sapienza dei sapienti e dei
σαν, τῇ ἰδιωτείᾳ τοῦ κηρύγματος, τὰ retori con la rozzezza dell’annuncio, gli
ἔθνη σοφίσαντες, οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι, apostoli divini, rendendo sapienti le
ὀρθοδόξως ἀνυμνεῖν, τὸν Δη- genti, perché con retta fede celebrino il
μιουργὸν καὶ μόνον Κύριον. Creatore e unico Signore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

105
Tono II Giovedì — Orthros
Theotokíon.
Βοηθὸς τοῖς ἐν θλίψει Θεοκυῆτορ, Aiuto dei tribolati tu sei, o Genitrice
καὶ προστάτις ὑπάρχεις τοῖς ἐν di Dio, e protezione per chi è nelle an-
ἀνάγκαις, ἀπεγνωσμένοις ἐλπίδα gustie; ai disperati tu offri speranza,
παρέχουσα, καὶ ἀνιάτων τὰς νόσους degli incurabili tu sani i mali, o Madre
καθαίρουσα, Θεοτόκε Πανύμνητε· di Dio degna di ogni canto: implora
διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον. dunque per noi il Signore.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata, di san Nicola.
Ταῖς τῶν θαυμάτων ἀκτῖσι Νικό- Con i raggi dei tuoi prodigi, o Ni-
λαε, καταφαιδρύνεις ὑφήλιον ἅπα- cola, fai risplendere ogni regione sotto
σαν, καὶ λύεις τὸν ζόφον τῶν il sole, dissipi il buio delle tribolazioni
θλίψεων, καὶ τῶν κινδύνων ἐλαύνεις e arresti l’irrompere dei pericoli, quale
τὴν ἔφοδον, προστάτης ὑπάρχων fervidissimo patrono.
θερμότατος.
Martyrikón.
Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, καὶ Προφῆ- Apostoli, martiri, profeti, pontefici,
ται, Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ monaci e giusti, insieme con le sante
καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, καὶ donne: voi che ottimamente avete por-
τὴν πίστιν τηρήσαντες, παρρησίαν tato a termine la lotta e custodito la
ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα, ὑπὲρ fede, e perciò state di fronte al Salva-
ἡμῶν αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, tore con franchezza, supplicate per noi
σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. la sua bontà, affinché siano salvate, ve
ne preghiamo, le anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ μόνη Θεὸν ἀσπόρως κυήσασα, O sola che senza seme hai generato
καὶ μετὰ φρικτὴν λοχείαν ἁγνεύου- Dio e dopo il parto tremendo sei rima-
σα, σοὶ προσπίπτω Ἄχραντε, μετὰ sta pura, io mi getto ai tuoi piedi, o im-
φόβου κράζων καὶ πίστεως· Ἐκ πα- macolata, gridando con fede e timore:
θῶν καὶ νόσων δεινῶν, καὶ πάσης Da passioni e malattie funeste custodi-
ἀνάγκης με διάσωσον. scimi indenne, come pure da ogni an-
gustia.

106
Tono II Giovedì — Orthros
Canone dei santi apostoli.
Ode 9. Irmós.
Ἀνάρχου Γεννήτορος, Υἱὸς Θεὸς Il Figlio dell’eterno Genitore, colui
καὶ Κύριος, σαρκωθεὶς ἐκ Παρθένου che è Dio e Signore, incarnato dalla
ἡμῖν ἐπέφανε, τὰ ἐσκοτισμένα φωτί- Vergine si è manifestato a noi per illu-
σαι, συναγαγεῖν τὰ ἐσκορπισμένα, minare ogni tenebra, per radunare ciò
διὸ τὴν πανύμνητον, Θεοτόκον μεγα- che è disperso. Magnifichiamo dunque
λύνομεν. la Madre di Dio degna di ogni canto.
Tropari.
Ἐμὲ τὸν κατάκριτον, ἐμὲ τὸν ἀδιό- Condannato, incorreggibile, spregia-
ρθωτον, τὸν τῶν σῶν προσταγμάτων tore dei tuoi decreti, seguace folle delle
καταφρονήσαντα, καὶ ταῖς τῶν δαι- seduzioni dei demoni, tale io sono:
μόνων ἀπάταις, φρενοβλαβῶς ἐξα- convertimi tu, Signore, per le preghiere
κολουθοῦντα, ἐπίστρεψον Κύριε, dei tuoi apostoli.
προσευχαῖς τῶν Ἀποστόλων σου.
Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Ἀπόστολοι μα- Apostoli gloriosi, apostoli beati, di-
κάριοι, μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, κήρυ- scepoli del Salvatore, annunciatori
κες πάνσοφοι, πάσης με λυτρώσασθε pieni di sapienza: liberatemi da ogni
βλάβης, πάσης ὀργῆς, πάσης ἁμαρ- male, da ogni ira, da ogni peccato, da
τίας, πάσης περιστάσεως, καὶ ogni avversità e dalle molte forme della
ποικίλης παραβάσεως. trasgressione.
Ψυχὴν ἀδιόρθωτον, προσφέρων Ti presento un’anima incorreggibile,
καὶ συνείδησιν, συγχωσθεῖσαν τῇ una coscienza sepolta nel fango delle
ὕλῃ τῶν παραπτώσεων, καὶ μεμολυ- colpe, un cuore contaminato, un pen-
σμένην καρδίαν, καὶ λογισμὸν κατε- siero tutto macchiato, e grido a te, o
σπιλωμένον, βοῶ σοι φιλάνθρωπε· amico degli uomini: Abbi compassione
Οἴκτειρόν με τῷ ἐλέει σου. di me, per la tua misericordia.
Theotokíon.
Ἀπόστολοι Πάναγνε, τὸν σὸν Υἱὸν Gli apostoli, o tutta pura, hanno an-
ἐκήρυξαν, εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον, nunciato nel mondo intero il tuo Figlio,
Θεὸν καὶ ἄνθρωπον· ὅθεν σὺν αὐτοῖς Dio e uomo: e tu dunque insieme a loro
ἐκδυσώπει, τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς supplica perché nel giorno tremendo
δίκης, ῥυσθῆναι κολάσεως, τοὺς πι- del giudizio siano strappati al castigo
στῶς σε μεγαλύνοντας. quelli che ti magnificano con fede.

107
Tono II Giovedì — Orthros
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Λαμπάσι τῆς χάριτος, θεόφρον Illuminato dai lumi della grazia, o
φωτιζόμενος, καὶ φωστὴρ εὐσεβείας uomo di mente divina, manifestamente
σαφῶς γενόμενος, τοὺς ἐν πειρα- divenuto astro della pietà, tu custodisci
σμοῖς διασῴζεις, τοὺς ἐν βυθῷ θα- indenne chi è nelle prove, liberi chi è
λάσσης λυτροῦσαι, καὶ τρέφεις λι- nell’abisso del mare, o beatissimo, e
μώττοντας, παραδόξως παμμακάρι- prodigiosamente nutri gli affamati.
στε.
Ὡς ἐν Παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, νῦν Tu che ora dimori nel paradiso di de-
αὐλιζόμενος, καὶ τὴν ἄφραστον lizie e chiaramente contempli l’ineffa-
δόξαν τρανῶς θεώμενος, ἐκ τῶν bile gloria, guarda dunque dalle volte
οὐρανίων ἁψίδων, τοὺς ὑμνητὰς τοὺς celesti a quelli che ti cantano, per libe-
σοὺς ἐποπτεύεις, παθῶν ἐκλυ- rarli dalle passioni, o teòforo venerabi-
τρούμενος, θεοφόρε πανσεβάσμιε. lissimo.
Theotokíon.
Σοφίαν καὶ δύναμιν, καὶ Λόγον O pura Genitrice di Dio, tu hai con-
ἐνυπόστατον, τοῦ Πατρὸς Θεομῆτορ cepito la sapienza e la potenza, il Verbo
ἁγνὴ συνέλαβες, ἐκ τῶν σῶν enipostatico del Padre, che dal tuo san-
ἀχράντων αἱμάτων, τὸν ἑαυτῆς ναὸν gue immacolato ha assunto il proprio
προσλαβοῦσαν, καὶ τούτῳ καθ' ἕνω- tempio e ad esso con inscindibile
σιν, ἑνωθεῖσαν ἀδιάρρηκτον. unione si è unita.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Ἐμεγάλυνας Χριστέ, ἐν τῇ Hai reso grandi su tutta la terra, o
οἰκουμένῃ τῶν κορυφαίων Ἀπο- Salvatore, i nomi dei corifei tra gli apo-
στόλων τὰ ὀνόματα, ἔμαθον τῶν stoli: dai cieli essi hanno appreso le
οὐρανῶν τὰ ἄρρητα, ἔδωκαν τοῖς ἐπὶ realtà ineffabili, sulla terra hanno ope-
γῆς ἰάματα, καὶ αἱ σκιαὶ αὐτῶν rato guarigioni: le loro ombre basta-
μόναι, τὰ πάθη ἐθεράπευον, ὁ ἐξ vano per guarire malattie; l’uno, pesca-
ἁλιέων ἐθαυματούργει, καὶ ὁ ἐξ Ἰου- tore, operava prodigi; l’altro, giudeo,
δαίων ἐθεολόγει, τῆς χάριτος τὰ teologava sui dogmi della grazia. Do-
δόγματα· δι' ὧν Εὔσπλαγχνε, δὸς naci grazie a loro, o compassionevole,
ἡμῖν τὸ μέγα σου ἔλεος. la tua grande misericordia.
Οἱ ἐξ ἀδίκων πράξεων, πάντοθεν Combattuti da ogni parte da inique
πολεμούμενοι, καὶ πρὸς σὲ κατα- trame, ci rifugiamo in te, che vera-
108
Tono II Giovedì — Orthros
φεύγοντες, τὸν ὄντως ὄντα Θεόν, τὴν mente sei Dio, e a te presentiamo il
φωνὴν τῶν σῶν Μαθητῶν, προ- grido dei tuoi discepoli: Salvaci, Mae-
σφέρομέν σοι λέγοντες· Σῶσον ἡμᾶς, stro, periamo! Mostra anche ora ai no-
Ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα, δεῖξον καὶ stri nemici, ti preghiamo, che tu pro-
νῦν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν δεόμεθα, ὅτι teggi il tuo popolo e per intercessione
σκέπεις λαόν, καὶ σῴζεις ἐκ κιν- degli apostoli lo salvi dai pericoli,
δύνων, τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἀποστόλων, senza far conto dei peccati per la tua
παρορῶν ἁμαρτίας, διὰ πολλὴν ἀγα- grande bontà: Signore, gloria a te.
θότητα, Κύριε δόξα σοι.
Martyrikón.
Πᾶσα πόλις καὶ χώρα, τιμᾷ ὑμῶν Ogni città e paese onora le vostre re-
τὰ λείψανα, ὦ ἀθλοφόροι Μάρτυρες· liquie, o martiri vittoriosi: avete com-
ὑμεῖς γὰρ νομίμως ἀθλήσαντες, battuto secondo le regole, e per questo
στέφανον οὐράνιον ἐλάβετε, καὶ διὰ avete ottenuto la celeste corona e siete
τοῦτο Ἱερέων ἐστὲ τὸ καύχημα, Βα- cosí vanto dei sacerdoti, vittoria dei re,
σιλέων τὸ νῖκος, Ἐκκλησιῶν ἡ εὐπρέ- decoro delle Chiese.
πεια.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ Tu sei la gioia di tutti gli oppressi,
ἀδικουμένων προστάτις, καὶ τῶν πει- avvocata di chi subisce ingiustizia, cibo
νώντων τροφή, ξένων τε παράκλη- degli affamati, conforto degli stranieri,
σις, χειμαζομένων λιμήν, ἀσθενούν- porto di chi è sbattuto dalla burrasca,
των ἐπίσκεψις, καταπονουμένων, visitatrice degli ammalati, rifugio e
σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ βακτηρία soccorso degli affaticati e bastone dei
τυφλῶν, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψί- ciechi, o Madre del Dio altissimo; per
στου· ὅθεν σοι προσπίπτομεν πάν- questo tutti a te ci prostriamo: da ogni
τες, πάσης ἡμᾶς ῥῦσαι περιστάσεως. avversità liberaci tu.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοῶντες· Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
Χαῖρε ἀδύτου φωτὸς νεφέλη, αὐτὸν clamando: Gioisci nube della luce
βαστάσασα ἐν κόλποις, τῆς δόξης senza tramonto, tu che hai portato in
τὸν Κύριον. grembo il Signore stesso della gloria.

109
Tono II Giovedì — Sera
Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Σῶτερ τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, Alla croce fosti inchiodato, o Salva-
ἥλιος ἰδὼν ἐσκοτίσθη, ἀπὸ τοῦ φόβου tore, e il sole si oscurò a quella vista,
σου, καὶ τὸ καταπέτασμα Ναοῦ preso da timore. Si lacerò il velo del
ἐρρήγνυτο, ἡ δὲ γῆ κατεσείετο, καὶ tempio, mentre la terra si scuoteva e
πέτραι ὡσαύτως, τρόμῳ διεσχίζοντο, anche le pietre tremando si squarcia-
ὁρᾷν μὴ σθένουσαι, κτίστην καὶ vano, non potendo sopportare di ve-
Θεὸν ἐπὶ ξύλου, πάσχοντα ἀδίκως dere il loro Creatore e Dio per suo vo-
βουλήσει, καὶ ὑπὸ ἀνόμων ὑβριζόμε- lere patire ingiustamente sul legno, ol-
νον. traggiato dagli empi.
Ὅλος καταβέβληται εἰς γῆν, ὅλος È stato gettato a terra, del tutto rove-
ἀνετράπη καὶ κεῖται, πτῶμα ἐξαίσι- sciato e giace cadavere sinistro il perfi-
ον, ὄφις ὁ παμπόνηρος, ἀνυψω- dissimo serpente, ora che tu sei stato
θέντος σου, ἐπὶ ξύλου Φιλάνθρωπε, innalzato sul legno, o amico degli uo-
Ἀδὰμ δὲ κατάρας, λύεται καὶ σῴζε- mini. È liberato Adamo dalla maledi-
ται, ὁ πρὶν κατάκριτος· ὅθεν καὶ zione, è salvato colui che prima era
ἡμεῖς δυσωποῦμεν, σῶσον ἡμᾶς, condannato. Anche noi dunque implo-
οἴκτειρον πάντας, καὶ τῆς Βασιλείας riamo: Salvaci, di tutti abbi pietà e ren-
σου ἀξίωσον. dici degni del tuo regno.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Νεῦσον ταῖς δεήσεσιν Ἁγνή, τῶν Acconsenti, o pura, alle richieste dei
σῶν οἰκετῶν, καὶ παράσχου, πηγὰς tuoi servi e concedici fonti di lacrime
δακρύων ἡμῖν, ἵνα ἀποπλύνωμεν per lavare le macchie delle nostre
τῶν ἐγκλημάτων ἡμῶν, τὰς κηλῖδας colpe, o tutta immacolata, e spegnere le
Πανάμωμε, καὶ σβέσωμεν φλόγα, fiamme dell’eterno e acerbissimo
τοῦ διαιωνίζοντος, καὶ πικροτάτου fuoco: poiché tu esaudisci le preghiere
πυρός· σὺ γὰρ τῶν ἐξ ὅλης καρδίας, di chi con tutto il cuore invoca te, Ma-
Σὲ τὴν τοῦ Δεσπότου Μητέρα, ἐπικα- dre del Sovrano.
λουμένων τὰς δεήσεις πληροῖς.
Apósticha stavrósima.
Σῶσόν με Χριστὲ Σωτήρ, τῇ δυνά- Salvami, Cristo Salvatore, per la po-
μει τοῦ Σταυροῦ, ὁ σώσας Πέτρον ἐν tenza della croce, tu che salvasti Pietro
τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. sul mare, e abbi pietà di me, o Dio.
110
Tono II Giovedì — Sera
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον, Χριστὲ L’albero della tua croce, o Cristo Dio,
ὁ Θεός, ξύλον ζωῆς ἀνέδειξας ἡμῖν, lo hai reso albero di vita per noi che
τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ, καὶ δι' αὐτοῦ crediamo in te; con esso hai annientato
καταργήσας, τὸν τὸ κράτος ἔχοντα colui che ha il potere della morte e hai
τοῦ θανάτου, ἐζωοποίησας ἡμᾶς, νε- vivificato noi, messi a morte dal pec-
κρωθέντας τῇ ἁμαρτίᾳ· διὸ βοῶμέν cato. A te dunque acclamiamo: Bene-
σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, Κύριε fattore di tutti, Signore, gloria a te.
δόξα σοι.
Martyrikón.
Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν, μὴ πο- I martiri vittoriosi, che non hanno
θήσαντες Ἀθλοφόροι, οὐρανίων ambíto godimento terreno, sono stati
ἀγαθῶν ἠξιώθησαν, καὶ Ἀγγέλων resi degni dei beni celesti e sono dive-
συμπολῖται γεγόνασι, Κύριε πρε- nuti concittadini degli angeli. Per la
σβείαις αὐτῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον loro intercessione, Signore, abbi pietà
ἡμᾶς. di noi e salvaci.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Βότρυν τὸν παμπέπειρον Ἁγνή, ὃν Quando vedesti pendere dal legno, o
ἀγεωργήτως ἐν μήτρᾳ ἐκυοφόρησας, pura, il grappolo ben maturo che senza
ξύλῳ ὡς ἑώρακας, τοῦτον κρεμάμε- coltivazione umana avevi portato in
νον, θρηνῳδοῦσα ἠλάλαζες, καὶ grembo, tra i lamenti alzavi grida ed
ἔκραζες· Τέκνον, γλεῦκος ἐναπόστα- esclamavi: O Figlio, stilla il vino nuovo
ξον, ὅπως ἡ μέθη ἀρθῇ, πᾶσα τῶν per il quale sia tolta, o benefattore, tutta
παθῶν Εὐεργέτα, δι' ἐμοῦ τῆς σὲ τε- l’ebbrezza delle passioni, mostrando,
τοκυίας, σοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν mediante me che ti ho partorito, la tua
ἐνδεικνύμενος. amorosa compassione.
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θε- Sei piú che gloriosa, Vergine Madre
οτόκε Παρθένε, ὑμνοῦμέν σε· διὰ γὰρ di Dio, a te noi cantiamo. Perché per la
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου, κατε- croce del tuo Figlio l’ade è stato preci-
βλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος τέθ- pitato, la morte giace uccisa; e noi,
νηκε, νεκρωθέντες ἀνέστημεν, καὶ morti, siamo risorti, resi degni della
ζωῆς ἠξιώθημεν, τὸν Παράδεισον vita: e abbiamo ottenuto il paradiso, la
ἐλάβομεν, τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν. felicità antica. Per questo glorifichiamo
111
Tono II Venerdì — Orthros
Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμεν, grati il Cristo Dio nostro, perché è forte,
ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, perché solo è ricco di misericordia.
καὶ μόνον πολυέλεον.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 2.
Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς Hai operato la salvezza in mezzo alla
γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐπὶ Σταυροῦ τὰς terra, o Cristo Dio. Hai disteso sulla
ἀχράντους σου χεῖρας ἐξέτεινας, ἐπι- croce le tue mani immacolate per radu-
συνάγων πάντα τὰ ἔθνη, κράζοντα, nare tutte le genti che acclamano: Si-
Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν, τῆς σῆς La vivificante croce della tua bontà,
ἀγαθότητος, ὃν ἐδωρήσω ἡμῖν τοῖς che hai donato a noi indegni, o Signore,
ἀναξίοις Κύριε, σοὶ προσάγομεν εἰς noi te la presentiamo a intercessione:
πρεσβείαν, σῷζε τοὺς Βασιλεῖς καὶ salva i re e alla tua città da’ pace, grazie
τὴν πόλιν σου, εἰρηνεύοντας διὰ τῆς alla Madre di Dio, o solo amico degli
Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Εὐσπλαγχνίας Tu che sei sorgente di pietà.
Καθορῶσα νεκρούμενον Χριστόν, Vedendo messo a morte il Cristo,
θρηνῳδοῦσα ἐβόα ἡ ἀμνὰς καὶ Παρ- l’agnella, la Vergine, tra i lamenti gri-
θένος. Ὢ μιαιφονίας τόλμημα! dava: O temeraria uccisione! Nascondi
Κρύψον σου τὸ φέγγος νῦν ὁ ἥλιος· ὁ ora, o sole, il tuo splendore, perché co-
κτίσας γὰρ ἅπαντα, νεκροῦται lui che tutto ha creato per suo volere è
βουλήματι, καὶ ὁρᾶται ὡς κριτός, ὁ messo a morte, ed è guardato come un
τῶν Ἀσωμάτων μόνος Κύριος. condannato l’unico Signore degli in-
corporei.
Dopo la seconda sticología, kathísmata stavrósima.
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου, προ- La tua immacolata icona veneriamo,
σκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγ- o buono, chiedendo perdono per le no-
χώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χρι- stre colpe, o Cristo Dio, perché volon-
στὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας tariamente, nel tuo beneplacito, sei sa-
σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα lito nella carne sulla croce per liberare
ῥύσῃ οὓς ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας dalla schiavitú del nemico coloro che
τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν avevi plasmato. Per questo a te gri-

112
Tono II Venerdì — Orthros
σοι. Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα ὁ diamo grati: Hai colmato di gioia l’uni-
Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ verso, o Salvatore nostro, quando sei
σῶσαι τὸν κόσμον. venuto per salvare il mondo.
Ὁ φωτίσας τὰ ἐπίγεια διὰ Σταυ- Tu che con la croce hai illuminato
ροῦ, καὶ καλέσας εἰς μετάνοιαν ogni realtà terrestre e chiamato i pecca-
ἁμαρτωλούς, μὴ χωρίσῃς με τῆς tori a conversione, non separarmi dal
ποίμνης σου ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ἀλλὰ tuo gregge, o buon pastore, ma cerca, o
ζήτησόν με, Δέσποτα τὸν πλανώμε- Sovrano, colui che vaga smarrito e an-
νον, καὶ τῇ ἁγίᾳ σου ποίμνῃ συ- noverami nel tuo gregge santo, o solo
ναρίθμησον, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ buono e amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θε- Sei piú che gloriosa, Vergine Madre
οτόκε Παρθένε, ὑμνοῦμέν σε· διὰ γὰρ di Dio, a te noi cantiamo. Perché per la
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου, κατε- croce del tuo Figlio l’ade è stato preci-
βλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος pitato, la morte giace uccisa; e noi,
τέθνηκε, νεκρωθέντες ἀνέστημεν, morti, siamo risorti, resi degni della
καὶ ζωῆς ἠξιώθημεν, τὸν Παράδει- vita: e abbiamo ottenuto il paradiso, la
σον ἐλάβομεν, τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυ- felicità antica. Per questo glorifichiamo
σιν. Διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολο- grati il Cristo Dio nostro, perché è forte,
γοῦμεν, ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν perché solo è ricco di misericordia.
Θεὸν ἡμῶν, καὶ μόνον πολυέλεον.
Dopo la terza sticología, kathísmata stavrósima.
Ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ, καὶ βοῶ σοι Come il ladrone ti confesso, e a te
τῷ ἀγαθῷ. Μνήσθητί μου Κύριε, ἐν grido, o buono: Ricòrdati di me, Si-
τῇ Βασιλείᾳ σου, καὶ σὺν αὐτῷ με συ- gnore, nel tuo regno, e prendimi con
ναρίθμησον, ὁ ἑκουσίως τὰ πάθη lui, tu che volontariamente, hai accet-
ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος. tato per noi la passione.
Martyrikón.
Σὲ τὸν περιβάλλοντα τὸν οὐρανὸν Circondàti in questo mondo da te,
ἐν νεφέλαις, ἔχοντες οἱ Ἅγιοι περι- che cingi il cielo di nubi, i santi soppor-
βολὴν ἐν τῷ κόσμῳ, τὰς βασάνους tarono i tormenti degli empi e annien-
τῶν ἀνόμων ὑπέμειναν, καὶ τὴν πλά- tarono la seduzione degli idoli. Per le
νην τῶν εἰδώλων κατήργησαν. Αὐ- loro suppliche libera anche noi dall’in-
113
Tono II Venerdì — Orthros
τῶν ταῖς ἱκεσίαις, ἐλευθέρωσον τοῦ visibile nemico, o Salvatore, e salvaci.
ἀοράτου ἐχθροῦ, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου, ἡ Stando presso la tua croce, colei che
ἀσπόρως τεκοῦσά σε, Χριστέ, καὶ μὴ senza seme ti ha partorito, e non sop-
φέρουσα ὁρᾷν ἀδίκως πάσχοντα, portando di vederti ingiustamente pa-
ὠλοφύρετο κλαυθμῷ, καὶ ἀνεβόα tire, si lamentava nel pianto e a te gri-
σοι· Πῶς πάσχεις ὁ τῇ φύσει ἀπαθής, dava: Come puoi patire, tu, impassibile
γλυκύτατε Υἱὲ; ὑμνῶ σου τὴν ἄκραν per natura, dolcissimo Figlio? Io inneg-
ἀγαθότητα. gio alla tua bontà somma.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν Nessuna lingua sa come degna-
πρὸς ἀξίαν ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερ- mente esaltarti, è preso da vertigine, o
κόσμιος, ὑμνεῖν σε Θεοτόκε, ὅμως Madre di Dio, anche l’intelletto ultra-
ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, τὴν πίστιν δέχου, mondano nel cantarti. Ma tu che sei
καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας, τὸν ἔνθεον buona, accetta la fede, ben conoscendo
ἡμῶν· σὺ γὰρ Χριστιανῶν εἶ προστά- l’amore che Dio ci ispira per te: perché
τις, σὲ μεγαλύνομεν. tu sei l’avvocata dei cristiani, e noi ti
magnifichiamo.
Tropari.
Ἴνα τυπώσῃ πάλαι, Ἰσαὰκ σοῦ τὸ Per prefigurare un tempo la tua pas-
πάθος, δεσμεῖται Λόγε, λύεται δε- sione, o Verbo, Isacco viene legato; ma
θέντος δέ, προβάτου ἀντιτύπου, ἐν viene sciolto perché resta legata come
φυτῷ Σαβὲκ ἀφέσεως, καὶ ἀπελύθη, figura una pecora, alla pianta del Sabék
τῆς ἀκουσίως τότε, θυσίας ἀληθοῦς, di redenzione; egli fu dunque liberato
σοῦ δὲ ἐθελουσίως τυθέντος, κακῶν allora dal sacrificio reale non volonta-
ἐρρύσθημεν. rio, mentre per te, volontariamente sa-
crificato, noi siamo liberati da ogni
male.
Ὡραῖος κάλλει, παρὰ τοὺς υἱοὺς Splendente di bellezza al di sopra
τῶν ἀνθρώπων, Χριστὲ ὑπάρχων, dei figli dell’uomo, o Cristo, nel tuo pa-
κάλλος οὐκ ἐκέκτησο, οὐδὲ εἶδος ἐν tire appeso all’albero della croce, non

114
Tono II Venerdì — Orthros
τῷ πάσχειν, ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ avevi piú né forma né bellezza, tu che
κρεμάμενος, καὶ καλλωπίζων, τὴν ridai bellezza a tutta la deformità della
ἀμορφίαν πᾶσαν τοῦ γένους τῶν stirpe dei mortali. Gloria alla tua amo-
βροτῶν. Δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου rosa compassione, o solo compassione-
μόνε, εὔσπλαγχνε Κύριε. vole Signore.
Martyriká.
Σιὼν τῆς ἄνω ὤφθητε, οἰκήτορες Della celeste Sion vi siete mostrati
θεῖοι, καὶ τῶν Ἀγγέλων Μάρτυρες divini abitanti, e degli angeli, concitta-
ἰσάγγελοι, ὡς ὄντες συμπολῖται, καὶ dini, perché degli angeli, o martiri,
τὴν Ἐκκλησίαν Ἅγιοι τῶν πρωτο- siete gli eguali; voi fate chiaramente ri-
τόκων, περιφανῶς φαιδρύνετε, λάμ- splendere la Chiesa dei primogeniti, ri-
ποντες φωτὶ θείῳ, καὶ μαρτυρίου fulgendo di luce divina, belli per la co-
στεφάνῳ, καλλωπιζόμενοι. rona del martirio.
Ἠγαπημένοι φίλοι, τοῦ ἡμᾶς πα- Amici diletti di colui che ci ha straor-
ραδόξως πεφιληκότος, ῥύσασθε dinariamente amati, strappatemi all’in-
φιλίας με δολίας, τῆς πρὸς σάρκα, gannevole amicizia della carne, o santi
ἅγιοι Κυρίου Μάρτυρες, ἁγιασμόν τε martiri del Signore, e chiedete santità,
καὶ φωτισμόν, καὶ λύσιν πταισμάτων illuminazione, remissione delle loro
χαλεπῶν, πᾶσι τοῖς ἐκτελοῦσι τὴν gravi colpe per tutti quelli che cele-
μνήμην ὑμῶν αἰτήσασθε. brano la vostra memoria.
Stavrotheotokíon.
Φωστήρων κάλλος δρόμου, τοῦ Si eclissò lo splendore del regolare
συνήθους ἀπέστη, ὅτε σε εἶδεν Ἥλιε corso degli astri allorché ti vide, o sole
τῆς δικαιοσύνης, ἐπηρμένον ἐπὶ τοῦ di giustizia, per tuo volere innalzato
Σταυροῦ θελήματι, ἡ δὲ Παρθένος, sulla croce. E la Vergine, col vergine di-
σὺν μαθητῇ παρθένῳ, ἠλάλαζε πι- scepolo, alzava amare grida: Ahimè,
κρῶς· Οἴμοι! ἀναβοῶσα, τί τοῦτο τὸ che è mai questo spettacolo strano?
ξένον θέαμα;
Canone della Madre di Dio. Poema di Giovanni monaco.
Ode 9. Irmós.
Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, τὸν Con inni, o fedeli, magnifichiamo
ἀρρήτῳ σοφίᾳ ἥκοντα καινουργῆσαι unanimi il Verbo, Dio da Dio, che inef-
τὸν Ἀδάμ, βρώσει φθορᾷ πεπτωκότα fabilmente incarnato per noi da una
δεινῶς, ἐξ ἁγίας Παρθένου, ἀφρά- Vergine santa, viene con inenarrabile

115
Tono II Venerdì — Orthros
στως σαρκωθέντα δι' ἡμᾶς, οἱ πιστοὶ sapienza a rinnovare Adamo, misera-
ὁμοφρόνως, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. mente caduto nella corruzione per un
cibo.
Θεομακάριστε Κόρη, τὴν ἐλπίδα Vergine in Dio beatissima, con ar-
μου πᾶσαν, προθύμως ἀνατίθημι ἐν dore ripongo in te tutta la mia spe-
σοί, σῶσόν με Μήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς, ranza: salvami, Madre della vera vita, e
καὶ τρυφῆς ἀϊδίου, πλησθῆναι καθι- supplica, o pura, che sia colmato
κέτευσον Ἁγνή, τὸν ἐν πίστει καὶ dell’eterna beatitudine chi con fede e
πόθῳ, σὲ ὕμνοις μεγαλύνοντα. amore ti magnifica con inni.
Ἐπιφανεῖσα Παρθένε, τῆς ψυχῆς Al tuo apparire, o Vergine, rischiara
μου τὸν ζόφον, φωτός σου ταῖς il buio dell’anima mia con gli immate-
ἀΰλοις ἀστραπαῖς, αὔγασον, πύλη riali bagliori della tua luce, o porta
τοῦ θείου φωτός, καὶ τρυφῆς αἰωνίου, della divina luce, e ordina, o pura, che
πλησθῆναι καταξίωσον Ἁγνή, τὸν ἐν sia colmato dell’eterna beatitudine chi
πίστει καὶ πόθῳ, σὲ ὕμνοις με- con fede e amore ti magnifica con inni.
γαλύνοντα.
Νενοσηκότας ὁρῶσα, καὶ ψυχὴν Vedendoci malati nell’anima e nel
καὶ τὸ σῶμα, καὶ βεβλημένους corpo, e colpiti da orrende passioni,
πάθεσι δεινοῖς, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου per la tua amorosa compassione, o So-
Δέσποινα, θεραπεύσασα λῦσον, τῶν vrana, curaci e liberaci dalle pene che
νῦν παρενοχλούντων λυπηρῶν, ἵνα ora ci tormentano, affinché tutti, con
πάντες σε ὕμνοις, ἀπαύστως με- inni, incessantemente ti magnifi-
γαλύνομεν. chiamo.
Ἐν τῇ γαστρί σου σκηνώσας, ἐκ γα- Il Figlio che prima dei secoli il Padre
στρὸς πρὸ αἰώνων, Πατὴρ ὅνπερ ha generato dal suo seno, venendo ad
ἐγέννησεν, Υἱὸς τέλειος γέγονεν abitare nel tuo grembo è divenuto
ἄνθρωπος, καὶ πηγὴν χαρισμάτων, uomo perfetto e ha fatto di te, Genitrice
σὲ Θεομῆτορ, ἔδειξεν ἡμῖν, τοῖς πι- di Dio, una sorgente di carismi per noi
στῶς προσκυνοῦσι, τὴν ἄφραστόν che adoriamo il tuo parto incomprensi-
σου γέννησιν. bile.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Σταυρωθήτω ἔκραζον, οἱ τῶν σῶν Sia crocifisso! gridavano coloro che
χαρισμάτων ἀεὶ ἐντρυφῶντες, καὶ avevano sempre goduto dei tuoi doni,
κακοῦργον ἀντ' εὐεργέτου, ᾐτοῦντο e richiedevano un malfattore in luogo
λαβεῖν οἱ τῶν δικαίων φονευταί, del benefattore, quegli uccisori di giu-
ἐσιώπας δὲ Χριστὲ φέρων αὐτῶν τὴν sti. Ma tu, o Cristo, tacevi e sopportavi
116
Tono II Venerdì — Orthros
προπέτειαν, παθεῖν θέλων, καὶ la loro temerarietà, volendo patire e
σῶσαι ἡμᾶς, ὡς φιλάνθρωπος. salvarci, perché sei amico degli uomini.
Ἑκουσίως πτωχεύσας, τὴν πτω- Volontariamente fatto povero della
χείαν τοῦ Ἀδάμ, Χριστὲ ὁ Θεός, ἦλθες povertà di Adamo, o Cristo Dio, sei ve-
ἐπὶ γῆς, ἐκ Παρθένου σαρκωθείς, καὶ nuto sulla terra, incarnato da una ver-
Σταυρὸν κατεδέξω, ἵνα ἡμᾶς ἐλευ- gine, e hai accettato la croce per libe-
θερώσῃς, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ rarci dalla schiavitú del nemico: o Si-
ἐχθροῦ, Κύριε δόξα σοι. gnore, gloria a te.
Martyrikón.
Ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντες μέχρι Poiché fino alla morte avete sofferto
θανάτου, ὦ Ἀθλοφόροι Μάρτυρες, per Cristo, o martiri vittoriosi, ora le
ψυχὰς μὲν ἔχετε εἰς οὐρανοὺς ἐν vostre anime sono nei cieli, tra le mani
χειρὶ Θεοῦ, καὶ κατὰ κόσμον ὅλον, di Dio, mentre per il mondo intero
δορυφορεῖται ὑμῶν τὰ λείψανα. Ἱε- sono scortate le vostre reliquie: ad esse
ρεῖς καὶ βασιλεῖς προσκυνοῦσι, καὶ si prostrano sacerdoti e re, e noi popoli
λαοὶ πάντες ἐπαγαλλόμενοι, συνή- tutti secondo il costume esultanti accla-
θως βοῶμεν· Ὕπνος τίμιος ἐναντίον miamo: Sonno prezioso davanti al Si-
Κυρίου, ὁ θάνατος τῶν Ὁσίων αὐτοῦ. gnore è la morte dei suoi santi.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Ὅτε ἐν Σταυρῷ σε ἡ Ἀμνάς, ἄρνα L’agnella, vedendo sulla croce te, il
τὸν οἰκεῖον ἑώρα, κατακεντούμενον, suo agnello, trafitto dai chiodi, atroce-
ἥλοις, ὠλοφύρετο ἐκπληττομένη mente sconvolta gemeva e tra le la-
σφοδρῶς, καὶ δακρύουσα ἔλεγε· Πῶς crime diceva: In quale modo muori, Fi-
θνῃσκεις, Υἱέ μου, θέλων τὸ χειρό- glio mio, per voler lacerare il docu-
γραφον τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, mento scritto del debito del primo
ῥῆξαι, καὶ θανάτου λυτρῶσαι, ἄπαν creato, Adamo, e riscattare dalla morte
τὸ ἀνθρώπινον, δόξα, τῇ οἰκονομίᾳ tutto il genere umano! Gloria alla tua
σου Φιλάνθρωπε. economia, o amico degli uomini.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
βοῶντες· Χαῖρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ἧς clamando: Gioisci, o virgulto dal quale
ἀσπόρως Θεὸς βλαστήσας, ἀνεῖλεν senza seme è germogliato Dio per an-
ἐν ξύλῳ τὸν θάνατον. nientare la morte con l’albero della
croce.

117
Tono II Venerdì — Sera
Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá despotiká prosómia.
Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Ὅταν ἐν τῇ δόξῃ σου Χριστέ, ἔλθῃς Quando verrai nella tua gloria, o Cri-
μετ' Ἀγγέλων ἁγίων, κρῖναι τὰ sto, insieme agli angeli santi, per giudi-
σύμπαντα, ὅτε παραστήσονται, γυ- care l’universo, quando tutti si presen-
μνοί σοι ἅπαντες, ἀποδοῦναι ὧν teranno a te nudi per render conto di
ἔπραξαν, τὴν ἀπολογίαν, τότε τοῖς ciò che avranno fatto, collocami allora
προβάτοις με, σύνταξον Λόγε τοῖς insieme alle tue pecore o Verbo, conce-
σοῖς, λύσιν παρασχών μοι ἐνταῦθα, dendomi cosí il perdono per tutte le
τῶν πλημμελημάτων μου πάντων, colpe di cui mi sarò reso colpevole
ὧν περ ἐν τῷ βίῳ ἐπλημμέλησα. nella vita.
Ῥῆξον τὰς σειράς μου τῶν παθῶν, Strappa le catene delle mie passioni,
ξήρανον ψυχῆς σηπεδόνας, μόνε dissecca la cancrena dell’anima, o solo
φιλάνθρωπε, δώρησαί μοι δάκρυα amico degli uomini; donami le lacrime
τῆς κατανύξεως, τὴν καρδίαν μου della compunzione, illumina il mio
φώτιτισον, τὴν ἐσκοτισμένην, λύτρω- cuore ottenebrato, liberami, ti prego,
σαί με δέομαι ἐκ περιστάσεως, da difficoltà, calamità e avversità, e
ζάλης, συμφορῶν ἐναντίων, καὶ ἐκ dalle multiformi tentazioni del tre-
πειρασμῶν πολυτρόπων, τοῦ δεινοῦ mendo nemico, dominatore di questo
ἐχθροῦ καὶ κοσμοκράτορος. mondo.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Ὅλος ἐκ νεότητος ἐγώ, πάθεσιν Dalla giovinezza interamente
αἰσχύνης δουλεύσας, καὶ ἀσωτίᾳ schiavo di passioni vergognose e di
πολλῇ, τέλεον ἠμαύρωσα, τὸ κατ' tanta dissolutezza, ho totalmente otte-
εἰκόνα Θεοῦ, καὶ πτοοῦμαι Πανύμ- nebrato l’immagine di Dio in me, e
νητε, τὴν μέλλουσαν δίκην, ὅτε πα- temo il futuro giudizio, o degna di ogni
ραστήσομαι τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ· νῦν canto, quando mi presenterò al tuo Fi-
οὖν, πρὸ τοῦ τέλους μοι δίδου, κάθαρ- glio e Dio: ora dunque, prima della
σιν Ἁγνὴ τῶν παθῶν μου, καὶ πλημ- fine, o pura, donami purificazione
μελημάτων ἀπολύτρωσιν. dalle passioni e redenzione dalle colpe.
Apósticha martyriká.
Τῶν ἁγίων μαρτύρων, πρε- Quando i santi martiri intercedono
σβευόντων ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὸν Χρι- per noi e inneggiano a Cristo, ogni er-
στὸν ὑμνούντων, πᾶσα πλάνη rore scompare e la stirpe umana viene

118
Tono II Venerdì — Sera
πέπαυται, καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ custodita nella fede.
γένος, πίστει διασῴζεται.
Χοροὶ μαρτύρων ἀντέστησαν, τοῖς I cori dei martiri resistettero ai ti-
τυράννοις λέγοντες· Ἡμεῖς στρα- ranni dicendo: Noi militiamo per il Re
τευόμεθα τῷ Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων, delle schiere: potete darci al fuoco e ai
εἰ καὶ πυρὶ καὶ βασάνοις ἀναλώσητε tormenti, ma non rinnegheremo la po-
ἡμᾶς, οὐκ ἀρνούμεθα τῆς Τριάδος tenza della Trinità.
τὴν δύναμιν.
Μεγάλῃ ἡ δόξα, ἣν ἐκτήσασθε Grande è la gloria che con la fede, o
Ἅγιοι διὰ τῆς Πίστεως! οὐ μόνον γὰρ santi, vi siete conquistata. Non solo
ἐν τῷ πάσχειν τὸν ἐχ-θρὸν avete vinto il nemico col vostro patire,
ἑνικήσατε, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον ma anche dopo la morte scacciate gli
πνεύματα ἀπελαύνετε, ἀσθενοῦντας spiriti maligni e curate i malati, o me-
θεραπεύετε, ψυχῶν καὶ σωμάτων ἰα- dici delle anime e dei corpi. Intercedete
τροί, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλε- presso il Signore, perché sia fatta mise-
ηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ricordia alle anime nostre.
Nekrósimon.
Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καὶ ὡς ὄναρ Come appassisce il fiore e come
παρέρχεται, καὶ διαλύεται πᾶς passa il sogno, cosí si dissolve ogni
ἄνθρωπος, πάλιν δὲ ἠχούσης τῆς uomo; ma di nuovo, quando echeggerà
σάλπιγγος, νεκροὶ ὡς ἐν συσσεισμῷ, la tromba, i morti, come in quel grande
πάντες ἀναστήσονται, πρός τὴν σὴν terremoto, tutti risorgeranno incontro
ὑπάντησιν, Χριστὲ ὁ Θεός· τότε a te, o Cristo Dio. Allora, o Sovrano,
Δέσποτα, οὓς μετέστησας ἐξ ἡμῶν, quelli che tra di noi avrai trasferiti, gli
ἐν ταῖς τῶν ἁγίων σου κατάταξον spiriti dei tuoi servi, o Cristo, collocali
σκηναῖς, τὰ πνεύματα τῶν σῶν nelle tende dei tuoi santi.
δούλων Χριστέ.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ In te ripongo ogni mia speranza, Ma-
ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ φωτός, dre della luce: custodiscimi sotto la tua
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. protezione.

119
Tono II Sabato — Orthros
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 2.
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα Trascendono il pensiero tutti i tuoi
ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυ- misteri, tutti sono piú che gloriosi, o
στήρια! τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ Madre di Dio; nel sigillo della purezza,
παρθενίᾳ φυλαττομένη, Μήτηρ custodita nella verginità, tu sei stata ri-
ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα conosciuta vera Madre del Dio vero:
ἀληθινόν· αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι supplicalo dunque per la salvezza
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. delle anime nostre.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká. Tono 2.
Ὁ φαιδρύνας τοὺς Ἁγίους σου ὑπὲρ Tu che piú dell’oro fai risplendere i
χρυσόν, καὶ δοξάσας τοὺς Ὁσίους tuoi santi, che glorifichi i tuoi devoti
σου ὡς ἀγαθός, ὑπ' αὐτῶν δυσω- perché sei buono, per le loro implora-
πούμενος Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν ζωὴν zioni, o Cristo Dio, da’ pace alla nostra
ἡμῶν εἰρήνευσον ὡς φιλάνθρωπος, vita: tu che sei amico degli uomini. Di-
καὶ τὴν εὐχὴν κατεύθυνον, ὡς θυ- rigi a te come incenso la preghiera, o
μίαμα, ὁ μόνος ἐν Ἁγίοις ἀναπαυ- solo che riposi tra i santi.
όμενος.
Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, O vittoriosi del Signore, beata è la
ἡ πιανθεῖσα τοῖς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ terra impinguata dal vostro sangue, e
ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ sante le dimore che hanno accolto i vo-
πνεύματα ὑμῶν· ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν stri corpi: perché nello stadio avete
ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε καὶ Χριστὸν trionfato del nemico e con franchezza
μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε. Αὐτὸν avete annunciato Cristo; vi preghiamo
ὡς ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι di implorare la sua bontà per la sal-
δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. vezza delle anime nostre.
Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καὶ Apostoli, martiri, profeti, pontefici,
Προφῆται, Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ monaci e giusti, insieme con le sante
Δίκαιοι, οἱ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσα- donne: voi che ottimamente avete por-
ντες, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντες, tato a termine la lotta e custodito la
παρρησίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σω- fede, e perciò state di fronte al Salva-
τῆρα, ὑπὲρ ἡμῶν αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν tore con franchezza, supplicate per noi
ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς la sua bontà, affinché siano salvate, ve
ψυχὰς ἡμῶν. ne preghiamo, le anime nostre.
120
Tono II Sabato — Orthros
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα Trascendono il pensiero tutti i tuoi
ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυ- misteri, tutti sono piú che gloriosi, o
στήρια! τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ Madre di Dio; nel sigillo della purezza,
παρθενίᾳ φυλαττομένη, Μήτηρ custodita nella verginità, tu sei stata ri-
ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα conosciuta vera Madre del Dio vero:
ἀληθινόν· αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι supplicalo dunque per la salvezza
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. delle anime nostre.
Altri kathísmata dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária.
Σὲ τὸν περιβάλλοντα, τὸν οὐρανὸν Circondàti in questo mondo da te,
ἐν νεφέλαις, ἔχοντες οἱ Ἅγιοι περι- che cingi il cielo di nubi, i santi soppor-
βολὴν ἐν τῷ κόσμῳ, τὰς βασάνους tarono i tormenti degli empi e annien-
τῶν ἀνόμων ὑπέμειναν, καὶ τὴν tarono la seduzione degli idoli. Per le
πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησαν. loro suppliche libera anche noi dall’in-
Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις καὶ ἡμᾶς ἐλευ- visibile nemico, o Salvatore, e salvaci.
θέρωσον, τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ. Σω-
τήρ, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Nekrósima. Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα Tu che sei sorgente di pietà.
Ὁ νεκρῶν καὶ τῶν ζώντων ὡς Tu che come Dio hai potere su tutti i
Θεός, ἐξουσίαν ἁπάντων ἐσχηκὼς vivi e i morti, o datore di vita, porgi
Ζωοδότα, πρόσχες ταῖς δεήσεσι τῶν orecchio alle preghiere dei tuoi servi,
δούλων σου, δεῖξόν σου τὰ σπλάγχνα mostra il tuo cuore amico degli uomini
τὰ φιλάνθρωπα, καὶ δίδου τὴν ἄφε- e dona la remissione delle colpe alle
σιν ψυχαῖς, ἃς μετέστησας, ἐπ' ἐλπίδι anime che hai trasferito e che ripone-
τῇ εἰς σέ, ὁ δι' εὐσπλαγχνίαν vano speranza in te, che sei piú che
ὑπεράγαθος. buono, nella tua amorosa compas-
sione.
Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν Ricordati, Signore, dei tuoi servi
δούλων σου, καὶ εἴ τι ἐν βίῳ, ἥμαρτον nella tua bontà, e perdona tutto ciò in
συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτη- cui nella loro vita hanno peccato. Nes-
τος, εἰμὴ σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς με- suno è infatti senza peccato, all’infuori
ταστᾶσι, δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν. di te che puoi donare anche ai defunti
il riposo.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...

121
Tono II Sabato — Orthros
Theotokíon.
Μήτηρ ἁγία, ἡ τοῦ ἀφράστου φω- Madre santa della luce ineffabile,
τός, ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες, onorandoti con angelici inni, noi pia-
εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν ὑπερφυῶς σαρκί, συλλα- Con inni incessanti, magnifichiamo,
βοῦσαν ἐν γαστρί, τὸν ἐκ Πατρὸς o fedeli, colei che oltre la natura, ha
ἀχρόνως, προεκλάμψαντα Λόγον, ἐν concepito in seno, secondo la carne, il
ὕμνοις ἀσιγήτοις, μεγαλύνωμεν πι- Verbo che dal Padre eternamente ri-
στοί. fulge.
Tropari.
Ἰσχυροὶ κατὰ παθῶν, δυνατοὶ Forti contro le passioni, potenti con-
κατὰ ἐχθρῶν, φανέντες Ἀθλοφόροι, tro i nemici, o vittoriosi, avete riportato
ἀπηνέγκατε νίκην, ἀθλήσαντες vittoria combattendo secondo le regole
νομίμως, καὶ στεφθέντες ἐκ Θεοῦ. e ricevendo da Dio la corona.
Ὡς Θεοῦ Ἱερουργοί, καὶ Ποιμένος Come sacerdoti di Dio, divenuti imi-
τοῦ καλοῦ, μιμηταὶ γεγονότες, ἐποι- tatori del buon pastore, avete santa-
μάνατε αὐτοῦ, τὰ θρέμματα ὁσίως, mente pascolato i suoi greggi, o ponte-
Ἱεράρχαι εὐκλεεῖς. fici gloriosi.
Σὺν ὁσίοις Ἀσκηταῖς, καὶ Προφή- Con i venerabili asceti e i sacri pro-
ταις ἱεροῖς, τιμήσωμεν Γυναίων, feti, imitiamo le folle dei generosi lotta-
ἀθλησάντων τὰ πλήθη, καὶ τῶν ἐν tori, e di coloro che con l’ascesi hanno
ἀσκήσει, καθελόντων τὸν ἐχθρόν. abbattuto il nemico.
Nekrósimon.
Ἡ πανένδοξος Χριστέ, τῶν Ὁσίων La gloriosissima moltitudine dei tuoi
σου πληθύς, ἀπαύστως δυσωπεῖ σε. santi, o Cristo, incessantemente t’im-
Οὓς μετέστησας πίστει, μετόχους plora: Coloro che nella fede hai trasfe-
αἰωνίου, δεῖξον Κύριε ζωῆς. riti, falli partecipi, Signore, della vita
eterna.
Theotokíon.
Φιλοικτίρμονα Θεόν, ἡ κυήσασα Tu che hai partorito nella carne il
σαρκί, μετὰ πάντων Ἁγίων, καθι- pietosissimo Dio, supplicalo sempre,
κέτευε ἀεί, κινδύνων ἡμᾶς σῶσαι, insieme a tutti i santi, di salvarci dai pe-
122
Tono II Sabato — Orthros
Μητροπάρθενε ἁγνή. ricoli, o pura Vergine Madre.
Canone per i defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα, τὸν Benedetta, purissima, noi ti magnifi-
Θεὸν ἑξανατείλαντα, σωματικῶς chiamo, o Madre di Dio, tu che da
ἡμῖν ἐπιδημήσαντα, ἐκ λαγόνων grembo verginale, incomprensibil-
παρθενικῶν, ἀφράστως σωματώ- mente, hai dato un corpo all’astro di-
σασα, εὐλογημένη πάναγνεσὲ Θεο- vino, sorto prima del sole e venuto cor-
τόκε μεγαλύνομεν. poralmente a vivere tra noi.
Ἔχων ἐξουσίαν καὶ ζώντων, καὶ Tu che su morti e viventi hai potere,
νεκρῶν ζωαρχικώτατε, τοῖς ἀπὸ γῆς o fonte di ogni vita, elargisci l’eredità
πρὸς σὲ μεταφοιτήσασι, κληρουχίαν nei cieli e lo splendore dei santi e dei
ἐν οὐρανοῖς, παράσχου καὶ λα- tuoi vittoriosi pieni di gloria, o So-
μπρότητα, τὴν τῶν ἁγίων Δέσποτα, vrano, a quelli che da questa terra a te
καὶ τῶν ἐνδόξων Ἀθλοφόρων σου. sono passati.
Λόγος ὢν ὁ πάλαι, τὸ εἶναί μοι δι- Tu, il Verbo che mi ha dato un giorno
δοὺς ζωαρχικώτατε, καὶ τὸ εὖ εἶναι l’essere, o fonte di ogni vita, e che an-
πάλιν χαριζόμενος, ἐν τοῖς κόλποις cora mi gratifica dell’essere secondo il
τοῖς ὀρεκτοῖς, Ἀβραὰμ τοῦ προπάτο- bene, concedi nella tua misericordia ai
ρος, τοὺς μεταστάντας δούλους σου, tuoi servi defunti, di dimorare nel de-
ὡς ἐλεήμων κατασκήνωσον. siderato seno del progenitore Abramo.
Ὅλος χρηματίζεις Σωτήρ μου, γλυ- Tutto radiosa dolcezza, o mio Salva-
κασμὸς φωτοειδέστατος, ὅλος ὑπάρ- tore, ti si chiama: tutto tu sei insaziabile
χεις ἔφεσις ἀκόρεστος, τὸν χειμάρ- brama. Disseta al torrente delle delizie
ρουν τὸν τῆς τρυφῆς, καὶ ὕδωρ τῆς e all’acqua della remissione i defunti
ἀφέσεως, τοὺς κοιμηθέντας πότισον, che ti danno gloria senza posa.
ἀκαταπαύστως σὲ δοξάζοντας.
Theotokíon.
Σὲ τὴν Θεοτόκον ἀξίως, οἱ πιστοὶ Noi fedeli, com’è degno, ti diciamo
νῦν μακαρίζομεν, τοῖς θεοπνεύστοις ora beata, o Madre di Dio, secondo le
λόγοις σου ἑπόμενοι· σὺ γὰρ μόνη tue parole ispirate: perché tu sola hai
τοῖς ἐπὶ γῆς, Θεὸν ἐκυοφόρησας, τὸν generato per gli abitanti della terra Dio,
τοῦ θανάτου λύσαντα, τὴν δυνα- lui che annienta il potere della morte, o
στείαν Μητροπάρθενε. Vergine Madre.

123
Tono II Sabato — Orthros
Apósticha delle lodi, martyriká.
Τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, λα- Ricevuta la croce di Cristo quale in-
βόντες οἱ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅπλον vincibile arma, i santi martiri hanno
ἀκαταγώνιστον, πᾶσαν τοῦ δια- annientato tutta la forza del diavolo. E
βόλου τὴν ἰσχὺν κατήργησαν, καὶ ottenuta la celeste corona, sono dive-
λαβόντες στέφος οὐράνιον, τεῖχος nuti per noi baluardo, e per noi sempre
ἡμῖν γεγόνασιν, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρε- intercedono.
σβεύοντες.
Τῶν ἁγίων σου τὰ πλήθη, δυσω- Ti implorano, o Cristo, le folle dei
ποῦσί σε Χριστέ, ἐλέησον Σωτὴρ τὰς tuoi santi: abbi pietà, o Salvatore, delle
ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Πᾶσα πόλις καὶ χώρα, τιμᾷ ὑμῶν Ogni città e paese onora le vostre re-
τὰ λείψανα, ὦ ἀθλοφόροι Μάρτυρες· liquie, o martiri vittoriosi: avete com-
ὑμεῖς γὰρ νομίμως ἀθλήσαντες, battuto secondo le regole, e per questo
στέφανον οὐράνιον ἐλάβετε, καὶ διὰ avete ottenuto la celeste corona e siete
τοῦτο Ἱερέων ἐστὲ τὸ καύχημα, Βα- cosí vanto dei sacerdoti, vittoria dei re,
σιλέων τὸ νῖκος, Ἐκκλησιῶν ἡ decoro delle Chiese.
εὐπρέπεια.
Nekrósimon.
Οἴμοι οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χω- Oh, quale lotta ha l’anima nel sepa-
ριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! οἴμοι πόσα rarsi dal corpo! Oh, come lacrima al-
δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ lora, e non c’è chi ne abbia pietà. Vol-
ἐλεῶν αὐτήν! πρὸς τοὺς Ἀγγέλους τὰ gendo lo sguardo agli angeli, supplica
ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικε- invano; tendendo agli uomini le mani,
τεύει, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς non ha chi l’aiuti. Perciò, miei amati
χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοη- fratelli, pensando al breve tempo della
θοῦντα. Διὸ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, nostra vita, chiediamo a Cristo per i de-
ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς funti il riposo, e per le anime nostre la
ζωῆς, τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν, grande misericordia.
παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno.
Ὅλην τὴν ζωήν μου ἐν κακοῖς, κα- Dopo aver consumato tutta la mia
ταδαπανήσας ὁ τάλας, νῦν κατε- vita nel male, infelice che sono, ora mi
124
Tono II Sabato — Orthros
λείφθην Ἁγνή, πάσης ὅλος ἔρημος, trovo, o pura, privo di ogni opera
ἀγαθῆς πράξεως, προσεγγίζοντα buona. Vedendo avvicinarsi la morte,
βλέπων δέ, τὸν θάνατον, οἴμοι! pavento, ahimè, il tribunale del tuo Fi-
τρέμω τὸ κριτήριον τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ glio e Dio: da esso scampami, o Ver-
Θεοῦ· οὗ περ ἐξελοῦ με Παρθένε, καὶ gine, e prima di quell’inevitabile mo-
πρὸ τῆς ἀνάγκης ἐκείνης, Δέσποινα mento, convertimi, o Sovrana, e sal-
ἐπίστρεψον, καὶ σῶσόν με. vami.
Se c’è l’Alleluia, i martyriká si dicono alle lodi; come apósticha, i
seguenti:
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν Quando dal legno.
Ῥύμην τοῦ θανάτου καὶ φθοράν, Tu hai distrutto l’assalto della morte
σοῦ τῷ ζωηφόρῳ θανάτῳ, καθεῖλες e la corruzione, con la tua morte vivifi-
Δέσποτα, πᾶσι δὲ ἐπήγασας, ζωὴν cante, o Sovrano: per tutti hai fatto sca-
αἰώνιον, καὶ νεκροῖς ἐξανάστασιν, turire la vita eterna e ai morti hai do-
Σωτὴρ ἐδωρήσω· ὅθεν σου δεόμεθα, nato la risurrezione, o Salvatore. Ti pre-
καὶ νῦν ἀνάπαυσον, πίστει τοὺς πρὸς ghiamo dunque: da’ anche ora riposo a
σὲ μεταστάντας, καὶ τῆς ἀθανάτου quelli che nella fede sono passati a te, e
σου δόξης, τούτους καταξίωσον, rendili degni della tua gloria immor-
Φιλάνθρωπε. tale, o amico degli uomini.
Ἵνα τοὺς ἀνθρώπους κοινωνούς, Per rendere partecipi gli uomini del
θείας βασιλείας ἐργάσῃ, Σταυρὸν regno divino, ti sei sottoposto alla
ὑπέμεινας, θάνατον ἑκούσιον, κατα- croce, accogliendo una morte volonta-
δεξάμενος· διὰ τοῦτο δεόμεθα, τῇ σῇ ria. Per questo ti preghiamo: nella tua
εὐσπλαγχνίᾳ, μετόχους ἀνάδειξον amorosa compassione rendi partecipi
τῆς βασιλείας σου, πίστει τοὺς πρὸς del tuo regno quelli che nella fede sono
σὲ μεταστάντας, καὶ τοῦ γλυκυτάτου passati a te, e rendili degni, o amico de-
σου κάλλους, τούτους καταξίωσον, gli uomini, della tua dolcissima bel-
Φιλάνθρωπε. lezza.
Τρόμῳ, τῷ φρικτῷ καὶ φοβερῷ, Stando con tremore, o Cristo, da-
θρόνῳ σου Χριστὲ παρεστῶτες, οἱ ἀπ' vanti al tuo tremendo e temibile trono,
αἰῶνος νεκροί, ψῆφον ἀναμένουσι, i morti da secoli, attendono il tuo giu-
τὴν σὴν δικαίαν Σωτήρ, καὶ τὴν θείαν sto verdetto, o Salvatore, e aspettano il
ἐκδέχονται δικαιοκρισίαν, τότε φεῖ- giusto giudizio di Dio. Risparmia in
σαι Δέσποτα, Σῶτερ τῶν δούλων σου, quel giorno, o Sovrano e Salvatore, i
πίστει τῶν πρὸς σὲ μεταστάντων, καὶ servi che nella fede sono passati a te, e
τῆς ἀϊδίου τρυφῆς σου, καὶ μακα- rendili degni del tuo eterno gaudio e
125
Tono III Sabato — Sera
ριότητος ἀξίωσον. della tua beatitudine.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Δεῦτε τὴν Μητέρα τοῦ φωτός, Venite, acclamando con inni inces-
ὕμνοις ἀσιγήτοις βοῶντες, πάντες santi, glorifichiamo tutti la Madre della
δοξάσωμεν· αὕτη γὰρ ἐκύησε τὴν σω- luce, perché ha generato la nostra sal-
τηρίαν ἡμῶν, καὶ τὸ χαῖρε προσάξω- vezza: offriamo il saluto ‘Gioisci’ a lei
μεν, ὡς μόνῃ τεκούσῃ, πάντων ἀρ- che sola ha partorito il Dio che è dal
χαιότατον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν. principio, prima di tutti i secoli. Gioi-
Χαίροις ἡ τὴν Εὔαν τεκοῦσα, πάλιν sci, tu che hai partorito colui che ha ri-
ἀναπλάσαντα. Χαίροις, ἄχραντε plasmato Eva, gioisci, Vergine imma-
Παρθένε ἀπειρόγαμε. colata, ignara di nozze.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 2.
Μήτηρ ἁγία, ἡ τοῦ ἀφράστου φω- Madre santa della luce ineffabile,
τός, ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες, onorandoti con angelici inni, noi pia-
εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. mente ti magnifichiamo.

Tono III
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá anastásima. Tono 3.
Τῷ σῷ σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, Per la tua croce, Cristo Salvatore, è
θανάτου κράτος λέλυται, καὶ δια- abolito il potere della morte, è annien-
βόλου ἡ πλάνη κατήργηται, γένος δὲ tata la seduzione del diavolo, e il ge-
ἀνθρώπων πίστει σῳζόμενον, ὕμνον nere umano, salvato per la fede, a te
σοι καθ' ἑκάστην προσφέρει. ogni giorno offre l’inno.
Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ Dalla tua risurrezione, Signore,
ἀναστάσει σου Κύριε, καὶ ὁ Παράδει- l’universo è stato illuminato, e il para-
σος πάλιν ἠνέῳκται, πᾶσα δὲ ἡ κτίσις diso riaperto: e tutta la creazione, accla-
ἀνευφημοῦσά σε, ὕμνον σοι καθ' mandoti, a te ogni giorno offre l’inno.
ἑκάστην προσφέρει.
Δοξάζω τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ Glorifico la potenza del Padre e del
τὴν δύναμιν, καὶ Πνεύματος ἁγίου, Figlio, e canto il potere dello Spirito
ὑμνῶ τὴν ἐξουσίαν, ἀδιαίρετον, ἄκτι- santo, Deità indivisibile, increata, Tri-

126
Tono III Sabato — Sera
στον Θεότητα, Τριάδα ὁμοούσιον, nità consustanziale che regna in eterno.
τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Altri stichirá, anatoliká.
Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, προ- Veneriamo la tua croce preziosa, o
σκυνοῦμεν Χριστέ, καὶ τὴν ἀνά- Cristo, cantiamo e glorifichiamo la tua
στασίν σου ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, risurrezione, perché per le tue piaghe
τῶ γὰρ μώλωπί σου, ἡμεῖς οἱ πάντες noi tutti siamo stati sanati.
ἰάθημεν.
Ὑμνοῦμεν τὸν Σωτήρα, τὸν ἐκ τῆς Cantiamo il Salvatore, incarnato
Παρθένου σαρκωθέντα, δι' ἡμᾶς γὰρ dalla Vergine: per noi è stato crocifisso,
ἐσταυρώθη, καὶ τὴ τρίτη ἡμέρα ἀνέ- ed è risorto il terzo giorno, per donarci
στη, δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. la grande misericordia.
Τοὶς ἐν ἅδῃ καταβὰς Χριστὸς Disceso a chi dimorava nell’ade, Cri-
εὐηγγελίσατο, θαρσεῖτε λέγων, νὺν sto portò la buona novella: Coraggio,
νενίκηκα. Ἐγὼ ἡ Ἀνάστασις, ἐγὼ ora ho vinto: io sono la risurrezione, io
ὑμᾶς ἀνάξω, λύσας θανάτου τὰς vi faccio risalire, perché ho infranto le
πύλας. porte della morte.
Οἱ ἀναξίως ἐστῶτες, ἐν τῷ ἀχράν- Noi che stiamo indegnamente nella
τω σου οἴκω, ἑσπερινὸν ὕμνον ἀνα- tua casa incontaminata, intoniamo
μέλπομεν, ἐκ βαθέων κραυγάζοντες, l’inno vespertino, gridando dal pro-
Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ φωτίσας τὸν κόσμον fondo: O Cristo Dio, che con la tua ri-
τὴ τριημέρω Ἀναστάσει σου, ἐξελοῦ surrezione il terzo giorno hai illumi-
τὸν λαόν σου, ἐκ χειρὸς τῶν σου nato il mondo, libera il tuo popolo
Φιλάνθρωπε. dalla mano dei tuoi nemici, o amico de-
gli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεαν- Come non stupiremo, o venerabilis-
δρικόν σου Τόκον Πανσεβάσμιε; sima, per il tuo parto teandrico? Senza
πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη esperienza d’uomo, o tutta immaco-
Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν lata, hai partorito senza padre, nella
σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός carne, il Figlio che prima dei secoli dal
γεννηθέντα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπο- Padre è stato generato senza madre: ed
μείναντα τροπήν, ἢ φυρμόν, ἢ διαίρε- egli in nulla ha subíto mutamento, con-
σιν, ἀλλ' ἑκατέρας οὐσίας τὴν fusione o divisione, ma di entrambe le

127
Tono III Sabato — Sera
ἰδιότητα, σῷαν φυλάξαντα. Διὸ Μη- essenze ha serbate integre le proprietà.
τροπάρθενε Δέσποινα, αὐτόν ἱκέτευε Imploralo dunque, Vergine Madre, So-
σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, vrana, per la salvezza delle anime di
Θεοτόκον ὁμολογούντων σε. coloro che con retta fede proclamano te
Madre di Dio.
Apósticha anastásima. Tono 3.
Ὁ τῷ πάθει σου Χριστέ, ἀμαυ- Tu che con la tua passione, o Cristo,
ρώσας τὸν ἥλιον, καὶ τῷ φωτὶ τῆς σῆς hai oscurato il sole, e con la luce della
Ἀναστάσεως, φαιδρύνας τὰ σύμπα- tua risurrezione hai rischiarato l’uni-
ντα, πρόσδεξαι ἡμῶν, τὸν ἑσπερινὸν verso, accetta il nostro inno vespertino,
ὕμνον Φιλάνθρωπε. o amico degli uomini.
Apósticha alfabetici.
Ἡ ζωοδόχος σου Ἔγερσις Κύριε, La tua vivificante risurrezione, Si-
τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἐφώτισε, καὶ gnore, ha illuminato tutta la terra e ri-
τὸ ἴδιον πλάσμα, φθαρὲν ἀνεκαλέ- chiamato la tua creatura corrotta. Noi
σατο. Διὸ τῆς κατάρας τοῦ Ἀδάμ, dunque, affrancàti dalla maledizione
ἀπαλλαγέντες βοῶμεν Παντοδύνα- di Adamo, acclamiamo: Onnipotente
με Κύριε δόξα σοι. Signore, gloria a te.
Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος, Tu, Dio immutabile, hai subíto mu-
σαρκὶ πάσχων ἠλλοίωσαι, ὃν ἡ κτίσις tamento, soffrendo nella carne: la crea-
μὴ φέρουσα, κρεμάμενον ὁρᾷν, τῷ zione non sopportava di vederti croci-
φόβῳ ἐκλονεῖτο, καὶ στένουσα ὕμνει fisso, per il timore si scuoteva con vio-
τὴν σὴν μακροθυμίαν, κατελθὼν ἐν lenza, e gemendo cantava la tua pa-
ᾅδῃ δέ, τριήμερος ἀνέστης, ζωὴν τῷ zienza. Ma, disceso nell’ade, il terzo
κόσμῳ δωρούμενος, καὶ τὸ μέγα giorno sei risorto, donando al mondo la
ἔλεος. vita e la grande misericordia.
Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν, ἐκ τοῦ Per redimere la nostra stirpe dalla
θανάτου Χριστὲ λυτρώσῃς, θάνατον morte, o Cristo, tu ti sei sottoposto alla
ὑπήνεγκας, καὶ τριήμερος ἐκ νεκρῶν morte, e risorgendo dai morti il terzo
ἀναστάς, ἑαυτῷ συνανέστησας, τοὺς giorno, hai fatto risorgere con te quelli
σὲ Θεὸν ἐπιγνόντας, καὶ κόσμον che ti avevano riconosciuto come Dio,
ἐφώτισας, Κύριε δόξα σοι. e hai illuminato il mondo: Signore, glo-
ria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

128
Tono III Domenica — Orthros
Theotokíon.
Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, Senza seme, dallo Spirito divino, per
βουλήσει δὲ Πατρός, συνείληφας Υἱ- volere del Padre, hai concepito il Figlio
ὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα, di Dio, che è dal Padre prima dei secoli,
πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχοντα, δι' ἡμᾶς senza madre, e che per noi da te è nato,
δὲ ἐκ σοῦ ἀπάτορα γεγονότα, σαρκὶ senza padre: tu lo hai generato nella
ἀπεκύησας, καὶ βρέφος ἐγαλούχη- carne e come bambino lo hai allattato.
σας. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ Non cessare dunque di intercedere,
λυτρωθῆναι κινδύνων τὰς ψυχὰς perché siano liberate dai pericoli le
ἡμῶν. anime nostre.
Apolytíkion.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλ- Si rallegrino le regioni celesti, esul-
λιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε tino quelle terrestri, perché il Signore
κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ha operato potenza con il suo braccio:
ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, con la morte ha calpestato la morte, è
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ divenuto primogenito dai morti, dal
κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ ventre dell’ade ci ha strappati, e ha
παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. elargito al mondo la grande misericor-
dia.
Theotokíon.
Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σω- Celebriamo in te colei che è stata me-
τηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦ- diatrice per la salvezza della nostra
μεν Θεοτόκε Παρθένε ἐν τῇ σαρκὶ stirpe, o Vergine Madre di Dio: poiché
γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός con la carne da te assunta, il Figlio tuo
σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ διὰ Σταυροῦ e Dio nostro, accettando di patire sulla
καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο croce, ci ha redenti dalla corruzione,
ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. lui, che è amico degli uomini.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anastásima. Tono 3.
Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, ἡ Cristo è risorto dai morti, primizia di
ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. Ὁ Πρω- quelli che dormono: il primogenito
τότοκος τῆς κτίσεως, καὶ Δημιουργὸς della creazione e Creatore di tutte le
πάντων τῶν γεγονότων, τὴν καταφ- cose ha rinnovato in se stesso la natura
θαρεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἐν corrotta della nostra stirpe. Tu non hai
129
Tono III Domenica — Orthros
ἑαυτῷ ἀνεκαίνισεν. Οὐκ ἔτι θάνατε piú potere, o morte, perché il Sovrano
κυριεύεις· ὁ γὰρ τῶν ὅλων Δεσπότης, dell’universo ha abolito il tuo dominio.
τὸ κράτος σου κατέλυσε.
Δόξα... Gloria...
Σαρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Gustata la morte nella carne, o Si-
Κύριε, τὸ πικρὸν τοῦ θανάτου ἐξέτε- gnore, hai dissipato con la tua risurre-
μες τῇ Ἐγέρσει σου, καὶ τὸν ἄνθρω- zione l’amarezza della morte: contro di
πον κατ' αὐτοῦ ἐνισχύσας, τῆς ἀρ- essa hai ora rafforzato l’uomo, revo-
χαίας κατάρας τὴν ἥτταν ἀνακα- cando la maledizione antica cui egli
λούμενος, ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς soggiaceva. O difensore della nostra
ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι. vita, Signore, gloria a te.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon. Aftómelon.
Τὴν ὡραιότητα, τῆς παρθενίας Attonito di fronte alla bellezza della
σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τῆς tua verginità e al vivido splendore
ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλα- della tua purità, Gabriele a te gridava,
γείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι o Madre di Dio: Quale lode degna po-
ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τί δὲ trò offrirti? E quale nome potrò darti?
ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· Lo stupore mi lascia smarrito, perciò,
διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ come mi è stato comandato, a te io
Κεχαριτωμένη. grido: Gioisci, piena di grazia.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου Attonito di fronte alla bellezza.
Τὸ ἀναλλοίωτον τὸ τῆς Θεότητος, Attonito di fronte alla immutabilità
καὶ τὸ ἑκούσιον πάθος σου Κύριε, εἰς della tua natura divina, e alla volonta-
ἑαυτὸν καταπλαγείς, ὁ ᾍδης ἐπω- rietà della tua passione, Signore, l’ade
δύρετο. Τρέμω τὴν τοῦ σώματος, μὴ tra sé gemeva: Tremo di fronte all’ipò-
φθαρεῖσαν ὑπόστασιν, βλέπω τὸν stasi incorrotta di quel corpo; vedo l’in-
ἀόρατον, μυστικῶς πολεμοῦντά με· visibile che segretamente mi combatte:
διὸ καὶ οὓς κατέχω κραυγάζουσι· per questo anche coloro che detengo
Δόξα Χριστὲ τῇ Ἀναστάσει σου. gridano: Gloria, o Cristo, alla tua risur-
rezione.
Δόξα... Gloria...
Stessa melodia.
Τὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς Σταυρώ- Noi credenti proclamiamo la divi-
130
Tono III Domenica — Orthros
σεως, καὶ ἀνερμήνευτον τὸ τῆς Ἐγέρ- nità dell’ineffabile mistero dell’incom-
σεως, θεολογοῦμεν οἱ πιστοί, ἀπόρ- prensibile crocifissione e dell’inesplica-
ρητον Μυστήριον· σήμερον γὰρ θά- bile risurrezione. Morte e ade sono
νατος, καὶ ὁ ᾍδης ἐσκύλευται, γένος oggi spogliati, ed è rivestito di incor-
δὲ ἀνθρώπινον ἀφθαρσίαν ἐνδέδυ- ruttibilità il genere umano. Per questo,
ται· διὸ καὶ εὐχαρίστως κραυγάζο- grati, acclamiamo: Gloria, o Cristo, alla
μεν· Δόξα Χριστὲ τῇ Ἀναστάσει σου. tua risurrezione.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Τὸν ἀκατάληπτον καὶ ἀπερίγρα- L’inafferrabile e incircoscrivibile, co-
πτον, τὸν ὁμοούσιον Πατρὶ καὶ Πνεύ- lui che al Padre e allo Spirito è consu-
ματι, ἐν τῇ γαστρί σου μυστικῶς, stanziale, tu lo hai misticamente conte-
ἐχώρησας Θεομῆτορ, μίαν καὶ nuto nel tuo seno, Genitrice di Dio. Per
ἀσύγχυτον, τῆς Τριάδος ἐνέργειαν, il tuo Figlio abbiamo conosciuto che
ἔγνωμεν τῷ Τόκῳ σου, ἐν τῷ κόσμῳ, un’unica e inconfusa operazione della
δοξάζεσθαι· διὸ καὶ εὐχαρίστως Trinità risplende nel mondo. Per que-
βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. sto, grati, a te acclamiamo: Gioisci,
piena di grazia.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων Terribile nell’aspetto, stillando ru-
τοῖς ῥήμασιν, ὁ ἀστράπτων Ἄγγελος, giada con le sue parole, l’angelo sfolgo-
ταῖς μυροφόροις ἔλεγε· Τὸν ζῶντα τὶ rante diceva alle miròfore: Perché cer-
ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρθη κενώσας cate nel sepolcro il vivente? È risorto
τὰ μνήματα τῆς φθορᾶς ἀλλοιωτήν, svuotando i sepolcri! Riconoscete dun-
γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον, εἴπατε τῷ que l’immutabile in colui che muta la
Θεῷ· Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου! ὅτι τὸ corruzione, e dite a Dio: Quanto sono
γένος ἔσωσας τῶν ἀνθρώπων. terribili le tue opere, tu hai salvato il
genere umano.
Anavathmí. Antifona 1.
Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, σὺ ἐξείλου Tu hai liberato da Babilonia i depor-
ἐκ Βαβυλῶνος κἀμὲ ἐκ τῶν παθῶν, tati di Sion: trai anche me, o Verbo,
πρὸς ζωὴν ἕλκυσον Λόγε. dalle passioni alla vita.
Ἐν τῷ Νότῳ οἱ σπείροντες δάκρυ- Quelli che nelle regioni australi se-
σιν ἐνθέοις, θεριοῦσι στάχυας, ἐν minano con lacrime suscitate da Dio,
χαρᾷ ἀειζωΐας. nella gioia dell’eternità mieteranno spi-
131
Tono III Domenica — Orthros
ghe.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθο- Per il santo Spirito risplende ogni
δωρία, ὡς Πατρὶ καὶ Υἱῷ συνα- dono buono, come per il Padre e per il
στράπτει, ἐν ᾧ τᾷ πάντα ζῇ καὶ κι- Figlio: in lui tutto vive e si muove.
νεῖται.
Antifona 2.
Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον Se il Signore non costruisce la casa
τῶν ἀρετῶν, μάτην κοπιῶμεν, τὴν δὲ delle virtú, fatichiamo invano; ma se
ψυχὴν σκέποντος, οὐδεὶς ἡμῶν πορ- egli sorveglia la nostra anima, nessuno
θεῖται τὴν πόλιν. di noi avrà la sua città saccheggiata.
Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τῷ I santi, grazie allo Spirito, in virtú
Πνεύματι υἱοποιητῶς σοι τῷ Χριστῷ, dell’adozione a figli sono sempre tuoi,
ὡς Πατρὶ οἱ Ἅγιοι πάντοτέ εἰσι. o Cristo, come per un padre: sono tua
ricompensa, frutto del grembo.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα Nel santo Spirito si contempla ogni
ἁγιότης σοφία· οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ santità e sapienza: egli dona l’essere a
κτίσιν, αὐτῷ λατρεύσωμεν· Θεὸς tutta la creazione. A lui dunque, poiché
γάρ, ὡς Πατρί τε καὶ Λόγῳ. è Dio, rendiamo culto, come al Padre e
al Verbo.
Antifona 3.
Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, Beati quelli che temono il Signore,
μακάριοι τρίβους βαδιοῦνται, τῶν cammineranno per i sentieri dei co-
ἐντολῶν φάγονται· ζωηρὰν γὰρ πα- mandamenti e mangeranno ogni sorta
γκαρπίαν. di frutti di vita.
Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράν- Rallégrati, pastore supremo, ve-
θητι, καθορῶν σου Ποιμενάρχα, τὰ dendo intorno alla tua mensa i tuoi
ἔκγονα φέροντα, κλάδους ἀγαθο- rampolli, che portano rami di opere
εργίας. buone.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς Al santo Spirito ogni ricchezza di
δόξης, ἐξ οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάση τῇ gloria, perché da lui vengono grazia e
κτίσει· σὺν Πατρὶ γάρ, ἀνυμνεῖται καὶ vita a tutta la creazione: insieme al Pa-
τῷ Λόγῳ. dre e al Verbo egli è infatti celebrato.

132
Tono III Domenica — Orthros
Prokímenon.
Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι Κύριος Dite tra le genti: Il Signore ha instau-
ἐβασίλευσε· καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν rato il suo regno, ha raddrizzato il
οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. mondo, che non sarà scosso.
Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα Stico: Cantate al Signore un canto
καινόν. nuovo.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni monaco.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono 3. Ir mós.
Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, Colui che un tempo con cenno di-
εἰς μίαν συναγωγὴν συναθροίσας, vino raccolse le acque in un’unica
καὶ τεμὼν θάλασσαν Ἰσραηλίτῃ λαῷ, massa e per il popolo d’Israele divise il
οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξασμένος mare, questi è il nostro Dio glorioso: a
ὑπάρχει, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δε- lui solo cantiamo, perché si è reso glo-
δόξασται rioso.
Tropari.
Ὁ τὴν γῆν κατακρίνας, τῷ πα- Colui che ha condannato la terra a
ραβάντι, ἱδρῶτος φέρειν καρπὸν τὰς portare al trasgressore spine come
ἀκάνθας, ἀκανθῶν στέφανον ἐκ πα- frutto del suo sudore, questi è il nostro
ρανόμου χειρός, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Dio che ha preso un corpo e ha accet-
σωματικῶς δεδεγμένος, τήν κατάραν tato da empia mano una corona di
ἔλυσεν, ὅτι δεδόξασται. spine, abolendo cosí la maledizione,
perché si è reso glorioso.
Νικητὴς τροπαιοῦχος, κατὰ Colui che è disceso nella morte, si è
θανάτου, ὁ θάνατος δεδοικὼς ἀνε- rivelato vincitore trionfante della
δείχθη· παθητὴν σάρκα γάρ, ἐμψυ- morte: ha assunto carne passibile e ani-
χωμένην λαβών, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, mata questo Dio nostro, si è scontrato
καὶ συμπλακεὶς τῷ τυράννῳ, πάντας col tiranno e tutti con sé ha risuscitati,
συνανέστησεν, ὅτι δεδόξασται. perché si è reso glorioso.
Theotokíon.
Ἀληθῆ Θεοτόκον, πάντα τὰ ἔθνη, Tutte le genti ti glorificano quale
δοξάζει σε τὴν ἀσπόρως τεκοῦσαν· vera Madre di Dio, tu che senza seme
ὑποδὺς μήτραν γὰρ ἡγιασμένην τὴν hai partorito: disceso nel tuo grembo
σήν, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ καθ' ἡμᾶς santificato, questo Dio nostro, ha as-
οὐσιώθη, καὶ Θεός καὶ ἄνθρωπος, ἐκ sunto la nostra natura, e da te è stato
133
Tono III Domenica — Orthros
σοῦ γεγέννηται. generato Dio e uomo.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα παραγα- Tu che dal nulla hai tratto tutte le
γών, τῷ Λόγῳ κτιζόμενα, τελειούμε- cose, create nel Verbo e portate a com-
να Πνεύματι, Παντοκράτορ Δεσπό- pimento nello Spirito, o Sovrano onni-
τα, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ στερέωσόν με potente, rendimi saldo nel tuo amore.
Tropari.
Διὰ Σταυροῦ σου ᾐσχύνθη ὁ Per la tua croce è stato confuso l’em-
ἀσεβής· εἰργάσατο βόθρον γάρ, ὃν pio: aveva preparato una fossa, ed è ca-
ὀρύξας εἰσπέπτωκε, ταπεινῶν ὑψώ- duto nella fossa da lui scavata; mentre
θη δὲ Χριστέ, τὸ κέρας ἐν τῇ σῇ Ἀνα- la fronte degli umili, o Cristo, per la tua
στάσει. risurrezione è stata innalzata.
Τῆς εὐσεβείας τὸ κήρυγμα τῶν L’annuncio della vera fede ha rico-
ἐθνῶν, ὡς ὕδωρ ἐκάλυψε τὰς perto come acqua i mari delle genti, o
θαλάσσας φιλάνθρωπε· ἀναστὰς ἐκ amico degli uomini: poiché, risorgendo
τάφου γάρ, τὸ τῆς Τριάδος ἀπεκάλυ- dalla tomba hai rivelato gli splendori
ψας φέγγος. della Trinità.
Theotokíon.
Δεδοξασμένα λελάληνται περὶ Cose gloriose sono state dette di te,
σοῦ, ἡ πόλις ἡ ἔμψυχος, τοῦ ἀεὶ βασι- città vivente di colui che regna per
λεύοντος· διὰ σοῦ γὰρ Δέσποινα, τοῖς sempre. Grazie a te, o Sovrana, Dio ha
ἐπὶ γῆς Θεὸς συνανεστράφη. vissuto con gli uomini sulla terra.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Ἔθου πρὸς ἡμᾶς, κραταιὰν ἀγάπη- Ci hai mostrato amore forte, o Si-
σιν Κύριε· τὸν μονογενῆ γὰρ σοῦ gnore: per noi hai consegnato alla
Υἱόν, ὑπὲρ ἡμῶν εἰς θάνατον δέ- morte il tuo Unigenito Figlio. E noi ren-
δωκας· διό σοι κραυγάζομεν, εὐχαρι- dendo grazie acclamiamo: Gloria alla
στοῦντες· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε tua potenza, Signore.
Tropari.
Στίγματα Χριστέ, συμπαθῶς καὶ Nella tua compassione, o Cristo, hai
μώλωπας ἤνεγκας, ὕβριν ῥαπισμά- subíto ferite e piaghe, tollerando l’ol-
των καρτερῶν, καὶ μακροθύμως φέ- traggio degli schiaffi e pazientemente
ρων ἐμπτύσματα, δι' ὧν κατειργάσω sopportando gli sputi: hai operato cosí

134
Tono III Domenica — Orthros
μοι τὴν σωτηρίαν· Δόξα τῇ δυνάμει la mia salvezza. Gloria alla tua po-
σου Κύριε. tenza, Signore.
Σώματι θνητῷ, ἡ ζωὴ θανάτῳ Con un corpo mortale, o vita, ti sei
ὡμίλησας, τῆς ταλαιπωρίας τῶν scontrato con la morte, per gli stenti dei
πτωχῶν, καὶ στεναγμοῦ πενήτων poveri e il gemito dei tuoi miseri, e di-
σου ἕνεκεν, καὶ φθείρας τὸν φθείρα- strutta colei che distruggeva, o glo-
ντα δεδοξασμένε, πάντας συ- rioso, tutti hai fatto risorgere con te.
νανέστησας, μόνε φιλάνθρωπε.
Theotokíon.
Μνήσθητι Χριστέ, ἧς ἐκτησω Accogliendo le compassionevoli
ποίμνης τῷ πάθει σου, τῆς δεδο- preghiere della tua Madre gloriosa, ri-
ξασμένης σου Μητρός, τὰς συμπα- còrdati, o Cristo, del gregge che con la
θεῖς ἐντεύξεις δεξάμενος, καὶ ἐπισκε- tua passione ti sei acquistato: tu che nel
ψάμενος, κεκακωμένην ῥῦσαι, τῇ suo travaglio lo hai visitato, con la tua
δυνάμει σου Κύριε. potenza liberalo.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Πρὸς σε ὀρθρίζω, τὸν τοῦ παντὸς A te dall’alba vigilo, artefice
Δημιουργόν, τὴν ὑπερέχουσαν πά- dell’universo, pace che trascende ogni
ντα νοῦν εἰρήνην· διότι φῶς τὰ προ- intelletto; sono luce i tuoi precetti, gui-
στάγματά σου, ἐν οἷς με καθοδήγη- dami in essi.
σον
Tropari.
Κριτῇ ἀδίκῳ, Ἑβραίων φθόνῳ προ- Consegnato a un giudice iniquo
δοθεὶς ὁ παντεπόπτης, καὶ ἅπασαν dall’invidia degli ebrei, tu che su tutto
δικαίως, κρίνων τὴν γῆν, τὸν Ἀδὰμ vigili e che con giustizia tutta la terra
τῆς πάλαι, ἐρρύσω κατακρίσεως. giudichi hai liberato Adamo dalla con-
danna di un tempo.
Τὴν σὴν εἰρήνην, ταῖς Ἐκκλησίαις Elargisci alle tue Chiese la tua pace,
σου Χριστέ, τῇ ἀηττήτῳ δυνάμει τοῦ o Cristo, per l’invincibile potenza della
Σταυροῦ σου, ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς tua croce, tu che sei risorto dai morti, e
παράσχου, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς salva le anime nostre.
ἡμῶν.
Theotokíon.
Σκηνὴ ἁγία, καὶ πλατυτέρα οὐρα- Tu sola, o sempre Vergine, sei dive-

135
Tono III Domenica — Orthros
νῶν, ὡς τὸν ἐν πάσῃ ἀχώρητον τῇ nuta tenda santa e piú ampia dei cieli,
κτίσει, Λόγον Θεοῦ δεξαμένη, μόνη perché hai accolto il Verbo di Dio che
ἐδείχθης Ἀειπάρθενος. l’intera creazione non può contenere.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν ἐκύ- Mi ha circondato l’abisso senza
κλωσέ με, καὶ ἐκλείπει τὸ πνεῦμά fondo dei peccati e il mio spirito vien
μου, ἀλλ' ἐκτείνας Δέσποτα, σὸν meno; ma tu, o Sovrano, stendi il tuo
ὑψηλὸν βραχίονα, ὡς τὸν Πέτρον με, braccio eccelso e come Pietro, salva an-
κυβερνῆτα διάσωσον che me, o nocchiero.
Tropari.
Ἄβυσσος ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, Mi ha circondato l’abisso della mise-
ἐκύκλωσέ με, τῇ εὐσπλάγχνῳ κα- ricordia e della compassione con la tua
θόδῳ σου· σαρκωθεὶς γὰρ Δέσποτα, amorosissima discesa tra noi: incar-
καὶ γεγονὼς ἐν δούλου μορφῇ, ἐθε- nato, o Sovrano, e assunta la forma di
ούργησας, καὶ σεαυτῷ συνεδόξασας. servo, tu mi hai deificato e insieme a te
glorificato.
Νέκρωσιν ὑπέστη ὁ νεκρωτής, τὸν Ha subíto la morte l’uccisore, ve-
νεκρωθέντα ζωωθέντα θεώμενος, dendo reso alla vita colui che era stato
τῆς σῆς Ἀναστάσεως, ταῦτα Χριστὲ messo a morte: questi sono i segni della
τὰ σύμβολα, καὶ τοῦ Πάθους σου, τοῦ tua risurrezione, o Cristo, e questi sono
ἀχράντου τὰ ἔπαθλα. i trofei della tua immacolata passione.
Theotokíon.
Πάναγνε ἡ μόνη τῷ πλαστουργῷ, O tutta pura, che sola, oltre ogni
καὶ τοῖς ἀνθρώποις, ὑπὲρ νοῦν μεσι- comprensione, hai mediato tra il Crea-
τεύσασα, τὸν Υἱόν σου ἵλεων, τοῖς tore e gli uomini, implora il Figlio tuo
ἐπταικόσι δούλοις σου, καὶ ὑπέρμα- perché sia propizio ai tuoi servi caduti
χον, χρηματίσαι δυσώπησον. e perché sia il loro difensore.
Kondákion. Η Παρθένος σήμερον La Vergine oggi.
‘Εξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τά- Sei risorto oggi dalla tomba, o com-
φου Οἰκτίρμον, καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγες, passionevole, e ci hai tratti dalle porte
ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, σήμερον della morte; oggi Adamo danza ed Eva
Ἀδὰμ χορεύει, καὶ χαίρει Εὔα, ἅμα δέ, è nella gioia; con loro anche i profeti,
καὶ οἱ Προφῆται, σὺν Πατριάρχαις, insieme ai patriarchi, incessantemente
ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον cantano la forza divina della tua po-
136
Tono III Domenica — Orthros
κράτος τῆς ἐξουσίας σου. tenza.
Ikos.
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χο- Danzino oggi il cielo e la terra, e can-
ρευέτωσαν, καὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν tino concordi al Cristo Dio perché ha
ὁμοφρόνως ὑμνείτωσαν, ὅτι τοὺς δε- fatto risorgere i prigionieri dalle
σμίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστησε. Συγ- tombe. Tutta la creazione si congratula
χαίρει πᾶσα ἡ κτίσις, προσφέρουσα offrendo degni canti al Creatore
ἐπάξια ᾄσματα, τῷ πάντων Κτίστῃ dell’universo e nostro Redentore: oggi
καὶ Λυτρωτῇ ἡμῶν, ὅτι τοὺς βροτοὺς dall’ade ha tratto con sé i mortali, e sino
ἐξ ᾅδου σήμερον, ὡς Ζωοδότης συνα- ai cieli con sé li innalza, perché è lui il
νελκύσας, πρὸς οὐρανοὺς συνανυ- datore di vita. Egli abbatte la boria del
ψοῖ, καὶ καταράσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς nemico e infrange le porte dell’ade con
ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου δια- la forza divina della sua potenza.
θλάττει, τῷ θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας
αὐτοῦ.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς, τρεῖς Come un tempo irrorasti di rugiada
Παῖδας ἐδρόσισας, ἐν τῇ φλογὶ τῇ i tre pii fanciulli tra le fiamme dei cal-
Χαλδαϊκῇ, τῷ φωτιστικῷ τῆς Θεότη- dei, col fuoco illuminante della divi-
τος πυρί, καὶ ἡμᾶς καταύγασον· nità, rischiara ora anche noi che accla-
Εὐλογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ miamo: Benedetto tu sei, Dio dei padri
τῶν Πατέρων ἡμῶν nostri.
Tropari.
Ἐρράγη τὸ τοῦ Ναοῦ, φαιδρὸν κα- Si squarciò lo splendente velo del
ταπέτασμα, ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Δη- tempio di fronte alla croce del Crea-
μιουργοῦ, τὴν ἐγκεκρυμμένην τῷ tore, rivelando la verità nascosta nella
γράμματι δηλοῦν, τοῖς πιστοῖς lettera ai fedeli che acclamano: Bene-
ἀλήθειαν Εὐλογητὸς εἶ κράζουσιν, ὁ detto tu sei, Dio dei padri nostri.
Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς, Dal tuo fianco trafitto le gocce di sor-
ῥανίδες θεόρρυτοι, ζωοποιοῦ αἵμα- gente divina del tuo sangue vivificante,
τος Χριστέ, οἰκονομικῶς ἀποστάζου- o Cristo, stillando a terra conforme
σαι εἰς γῆν, τοὺς ἐκ γῆς ἀνέπλασαν. all’economia hanno riplasmato i nati
Εὐλογητὸς εἶ κράζοντας, ὁ Θεὸς ὁ dalla terra, che acclamano: Benedetto
τῶν Πατέρων ἡμῶν. tu sei, Dio dei padri nostri.
137
Tono III Domenica — Orthros
Triadikón.
Τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγαθόν, Πατρὶ συν- Glorifichiamo lo Spirito buono in-
δοξάσωμεν, καὶ τῷ Υἱῷ τῷ μονογε- sieme al Padre e al Figlio Unigenito, ve-
νεῖ, μίαν ἐν τρισί, πιστοὶ σέβοντες nerando nei tre, o fedeli, un unico po-
ἀρχήν, καὶ μίαν Θεότητα. Εὐλογητὸς tere e un’unica divinità e acclamando:
εἶ κράζοντες, ὁ Θεός ὁ τῶν Πατέρων Benedetto tu sei, Dio dei padri nostri.
ἡμῶν.
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θεοσε- Gettàti in un rogo insostenibile, i gio-
βείας προεστῶτες Νεανίαι, τῇ φλογὶ vani paladini della pietà, senza rice-
δὲ μὴ λωβηθέντες, θεῖον ὕμνον ἔμελ- vere alcun danno dalla fiamma, intona-
πον. Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κύ- vano l’inno divino: Benedite, opere
ριου τὸν Κύριον. καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς tutte, il Signore, e sovresaltatelo per
πάντας τοὺς αἰῶνας tutti i secoli.
Ἐρράγη ναοῦ ἡ φαιδρότης, ὅτε ὁ Si squarciò lo splendido velo del
Σταυρός σου ἐπάγη ἐν Κρανίῳ, καὶ ἡ tempio, quando la tua croce fu piantata
κτίσις συνεκλονεῖτο, φόβῳ ἀναμέλ- sul luogo del cranio, e si sconvolgeva
πουσα· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν per il timore tutto il creato, mentre in-
Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας tonava il canto: Benedite, opere tutte, il
τοὺς αἰῶνας. Signore, e sovresaltatelo per tutti i se-
coli.
Ἀνέστης Χριστὲ ἐκ τοῦ τάφου, καὶ Sei risorto, o Cristo, dalla tomba, e
τὸν πεπτωκότα τῇ ἀπάτῃ, διὰ ξύλου con divina potenza hai risollevato colui
ἀνωρθώσω θείᾳ δυνάμει, κράζοντα che per la seduzione dell’albero era ca-
καὶ λέγοντα Εὐλογεῖτε πάντα τὰ duto, ed egli ora acclama e dice: Bene-
ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς dite, opere tutte, il Signore, e sovresal-
πάντας τοὺς αἰῶνας. tatelo per tutti i secoli.
Theotokíon.
Ναὸς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθης, ἔμψυ- Sei divenuta tempio e arca di Dio,
χον χωρίον κιβωτός τε, τὸν Ποιητήν suo campo vivente, perché hai riconci-
τοῖς βροτοῖς γὰρ Θεογεννῆτορ, ἄχρα- liato il Creatore con i mortali, o imma-
ντε κατήλλαξας, καὶ ἀξίως πάντα τὰ colata Genitrice di Dio; e giustamente
ἔργα ὑμνοῦμέν σε, καὶ ὑπερυψοῦμεν noi tutti, opere sue, ti cantiamo e ti so-
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. vresaltiamo, per tutti i secoli.

138
Tono III Domenica — Orthros
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Καινὸν τὸ θαῦμα καὶ θεοπρεπές! O meraviglia nuova e degna di Dio:
τῆς Παρθένου γὰρ τὴν κεκλεισμένην il Signore ha veramente attraversato la
πύλην, σαφῶς διοδεύει Κύριος, γυ- porta chiusa della Vergine: spoglio
μνὸς ἐν εἰσόδῳ, καὶ σαρκοφόρος nell’entrare, e rivestito di carne al suo
ὤφθη ἐν ἐξόδῳ Θεός, καὶ μένει ἡ uscire Dio è apparso, e la porta resta
πύλη κεκλεισμένη, ταύτην ἀφρά- chiusa: noi dunque ineffabilmente la
στως, ὡς Θεομήτορα μεγαλύνομεν magnifichiamo come Madre di Dio.
Tropari.
Φρικτὸν ἰδέσθαι σὲ τὸν ποιητήν, È tremendo, o Verbo di Dio, vedere
ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθέντα Λόγε Θεοῦ, te, il Creatore, innalzato sul legno, Dio
σαρκικῶς δὲ πάσχοντα, Θεὸν ὑπὲρ che patisce nella carne per i servi, che
δούλων, καὶ ἐν μνημείῳ ἄπνουν κα- giace senza respiro in un sepolcro, lui
τακείμενον, νεκροὺς δὲ τοῦ ᾅδου λε- che ha liberato i morti dall’ade: per
λυκότα ὅθεν Χριστέ σε, ὡς παντο- questo, o Cristo, come onnipotente ti
δύναμον μεγαλύνομεν. magnifichiamo.
Φθορᾶς θανάτου ἔσωσας Χριστέ, Hai salvato i progenitori dalla corru-
τοὺς προπάτορας, κατατεθεὶς ἐν zione della morte, o Cristo, quando sei
τάφῳ νεκρός, καὶ ζωὴν ἐξήνθησας, stato deposto morto nella tomba; hai
νεκροὺς ἀναστήσας, χειραγωγήσας fatto rifiorire la vita risuscitando i
φύσιν τὴν βροτείαν πρὸς φῶς, καὶ morti, conducendo per mano la natura
θείαν ἐνδύσας ἀφθαρσίαν ὅθεν umana alla luce e rivestendola di incor-
πηγήν σε, φωτὸς ἀειζώου μεγαλύνο- ruttibilità divina: e noi ti magnifi-
μεν. chiamo, sorgente di luce sempre viva.
Theotokíon.
Ναὸς καὶ θρόνος ὤφθης τοῦ Θεοῦ, Ti sei mostrata tempio e trono di Dio
ἐν ᾧ ᾤκησεν ὁ ἐν ὑψίστοις πέλων, τε- in cui ha preso dimora colui che è nel
χθεὶς ἀπειράνδρως Πάναγνε, σαρκὸς piú alto dei cieli, partorito senza espe-
μὴ ἀνοίξας ὅλως σου πύλας ὅθεν rienza d’uomo, o tutta pura, senza af-
ταῖς ἀλήκτοις, σεμνὴ λιταῖς σου, τὰ fatto aprire le porte della carne. Tu
φῦλα τῶν βαρβάρων, θᾶττον εἰς dunque, o venerabile, con le tue suppli-
τέλος, τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν καθυπότα- che incessanti, affréttati ormai a sotto-
ξον. mettere le nazioni barbare al nostro Re.

139
Tono III Domenica — Orthros
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono 3.
Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ Venite, genti tutte, comprendete il
φρικτοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν Χρι- senso del temibile mistero: Cristo no-
στὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ stro Salvatore, il Verbo che era nel prin-
Λόγος, ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς, καὶ ἑκὼν cipio, è stato per noi crocifisso, per suo
ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ volere sepolto e dai morti è risorto, per
σῶσαι τὰ σύμπαντα. Αὐτὸν προσκυ- salvare l’universo: lui dunque ado-
νήσωμεν. riamo.
Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, Narrarono tutti i prodigi i custodi
οἱ φύλακές σου Κύριε, ἀλλὰ τὸ posti a tua guardia, Signore; ma il sine-
συνέδριον τῆς ματαιότητος, πλη- drio della vanità colmò la loro destra di
ρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, doni, credendo di tener nascosta la tua
κρύπτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν risurrezione, a cui il mondo dà gloria.
σου, ἣν ὁ κόσμος δοξάζει. Ἐλέησον Abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς L’universo si è riempito di gioia
Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα. quando ha sperimentato la tua risurre-
Μαρία γὰρ ἡ Μαγδαληνή, ἐπὶ τὸ zione. Maria Maddalena, infatti, è ve-
μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ τὸν nuta al sepolcro e ha trovato l’angelo
λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐξα- seduto sulla pietra, fulgido nella sua
στράπτοντα καὶ λέγοντα Τί ζητεῖτε veste, che cosí parlava: Perché cercate
τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν, οὒκ il vivente fra i morti? Non è qui, è ri-
ἔστιν ᾧδε, ἀλλ' ἐγήγερται, καθὼς sorto come aveva detto, e vi precede in
εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. Galilea.
Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα, ὀψόμεθα Nella tua luce, Sovrano, vedremo la
φῶς φιλάνθρωπε ἀνέστης γὰρ ἐκ luce, o amico degli uomini: perché sei
τῶν νεκρῶν, σωτηρίαν τῷ γένει τῶν risorto dai morti donando al genere
ἀνθρώπων δωρούμενος, ἵνα σε πᾶσα umano la salvezza, affinché tutto il
κτίσις δοξολογῇ, τόν μόνον ἀναμάρ- creato dia gloria a te, il solo senza pec-
τητον. Ἐλέησον ἡμᾶς. cato. Abbi pietà di noi.
Altri stichirà, anatoliká.
Ὕμνον ἑωθινόν, αἱ Μυροφόροι Γυ- Quale inno mattutino, le miròfore ti
ναῖκες, τὰ δάκρυα προσέφερον Κύριε offrivano lacrime, o Signore. Con
εὐωδίας γὰρ ἀρώματα κατέχουσαι, aromi profumati erano giunte al tuo se-
τὸ μνῆμά σου κατέλαβον, τὸ ἄχραν- polcro, intendendo ungere il tuo corpo

140
Tono III Domenica — Orthros
τόν σου Σῶμα, μυρίσαι σπουδάζου- immacolato; ma un angelo seduto sulla
σαι, Ἄγγελος καθήμενος ἐπὶ τὸν λί- pietra diede loro la buona novella: Per-
θον, αὐταῖς εὐηγγελίσατο Τί ζητεῖτε ché cercate il vivente fra i morti? Cal-
τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τὸν pestando la morte, come Dio è risorto,
θάνατον γὰρ πατήσας, ἀνέστη ὡς per elargire a tutti la grande misericor-
Θεός, παρέχων πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Ἐξαστράπτων Ἄγγελος, ἐπὶ τὸ L’angelo che rifulgeva nel tuo sepol-
μνῆμά σου τὸ ζωοποιόν, ταῖς Μυ- cro vivificante diceva alle miròfore: Ha
ροφόροις ἔλεγεν Ἐκένωσε τοὺς τά- svuotato le tombe il Redentore, ha spo-
φους ὁ Λυτρωτής, ἐσκύλευσε τὸν gliato l’ade ed è risorto il terzo giorno,
ᾅδην, καὶ ἀνέστη τριήμερος, ὡς lui, che è l’unico Dio e onnipotente.
μόνος Θεὸς καὶ παντοδύναμος.
Εἰς τὸ μνῆμά σε ἐπεζήτησεν, Venuta al tuo sepolcro il primo
ἐλθοῦσα τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, giorno della settimana, Maria Madda-
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ μή εὑροῦσα δὲ lena ti cercava; non trovandoti gemeva,
ὠλοφύρετο, κλαυθμῷ βοῶσα οἴμοι esclamando nel pianto: O mio Salva-
Σωτήρ μου, πῶς ἐκλάπης πάντων tore, come ti hanno potuto rapire, o Re
Βασιλεῦ; Ζεῦγος δὲ ζωηφόρων dell’universo? Ma una coppia di angeli
Ἀγγέλων, ἔνδοθεν τοῦ μνημείου portatori di vita gridava dall’interno
ἐβόα Τί κλαίεις ὧ Γύναι; Κλαίω φη- del sepolcro: Donna, perché piangi?
σίν, ὅτι ᾖραν τὸν Κύριόν μου τοῦ Piango, diceva, perché hanno tolto
τάφου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν dalla tomba il mio Signore, e non so
αὐτόν. Αὐτὴ δὲ στραφεῖσα ὀπίσω, ὡς dove lo hanno posto. Ma quando essa
κατεῖδέ σε, εὐθέως ἐβόα ὁ Κύριός si voltò e ti vide, súbito esclamò: Mio
μου, καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι. Signore e mio Dio, gloria a te.
Ἑβραῖοι συνέκλεισαν, ἐν τῷ τάφῳ Gli ebrei rinchiusero nella tomba la
τὴν ζωήν, Λῃστὴς δὲ ἀνέῳξεν ἐν τῇ vita; ma un ladrone con la lingua aprí
γλώσσῃ τὴν τρυφήν, κραυγάζων καὶ il paradiso, gridando: Colui che con me
λέγων ὁ μετ' ἐμοῦ δι' ἐμὲ σταυρωθείς, per me è stato crocifisso, con me dal le-
συνεκρέματό μοι ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ gno pendeva, ma mi appariva seduto
ἐφαίνετό μοι ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ Πα- in trono col Padre: perché egli è il Cri-
τρὶ συγκαθήμενος αὐτὸς γάρ ἐστι sto nostro Dio, colui che possiede la
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα grande misericordia.
ἔλεος.
Gloria... Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia ecc.

141
Tono III Domenica — Sera
Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 3. Σῶσόν με Κύριε ὁ Θεός μου Salvami, Signore mio Dio.
Ἥμαρτον Κύριε ὁ Θεός μου, ἥμαρ- Ho peccato, Signore, mio Dio, ho
τόν σοι, ἱλάσθητί μοι, μὴ ἀπώσῃ με,peccato contro di te: siimi propizio,
μὴ βδελύξῃ με Λόγε, ἀλλ' ὡς μόνος non mi respingere, non avere orrore di
συμπαθής τε καὶ ἐλεήμων, πρόσδε- me, o Verbo: tu che solo sei compassio-
ξαί με μεταγνόντα, καὶ τὰ σὰ ποιεῖνnevole e misericordioso, accoglimi
με Σῶτερ δικαιώματα, ὡς μόνος pentito e dammi la forza di compiere i
εὔσπλαγχνος ἐνδυνάμωσον. tuoi decreti, o Salvatore, tu che solo sei
pietoso.
Πρόφθασον Κύριε ἐξελοῦ με, ἐκ Affréttati Signore a liberarmi dalla
χειρὸς τοῦ ἀντικειμένου καὶ γὰρ mano dell’avversario: perché volonta-
θέλων ἐδουλώθην τῷ πλάνῳ, καὶ riamente mi sono reso schiavo dell’in-
ἀπέστην ἐκ τῶν ἐντολῶν σου οἰκτίρ- ganno, e dai tuoi comandamenti mi
μον, δός μοι χρόνον μετανοίας, καὶ sono allontanato, o compassionevole.
πρὸς φῶς εἰσάγαγέ με κατανύξεως, Dammi tempo per la conversione e in-
ὅπως πενθήσω μου τὴν ἀπόπτωσιν. troducimi nella luce della compun-
zione, perché io faccia lutto sulle mie
cadute.
Un altro stichirón, degli incorporei. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου
Grande è la potenza.
Χορείας Ἀσωμάτων, Κύριε ὑπέστη- Hai stabilito i cori degli incorporei,
σας, τὸν πλοῦτόν σου δεικνύων, πᾶσι Signore, per manifestare a tutti la ric-
τῆς ἀγαθότητος, καὶ παρήγαγες ἐκ chezza della tua bontà, e li hai tratti dal
τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, τῆς ὑπὲρ non essere all’essere perché fossero
νοῦν δόξης σου, τοῦ νῦν δοξάζειν σε, partecipi della tua gloria, e perché ora
ἐν φωναῖς ἀσιγήτοις. ti glorifichino con voci che mai tac-
ciono.
Apósticha katanyktiká.
Ἑσπερινὸν ὕμνον προσφερομέν Ti offriamo, o Cristo, l’inno vesper-
σοι Χριστέ, μετὰ θυμιάματος καὶ tino, insieme a incenso e cantici spiri-
ᾠδῶν πνευματικῶν. Ἐλέησον Σωτὴρ tuali: abbi pietà, o Salvatore, delle
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Σῶσόν με Κύριε ὁ Θεός μου· σὺ γὰρ Salvami, Signore mio Dio, perché sei
142
Tono III Lunedì — Orthros
πάντων ἡ σωτηρία, ὁ κλύδων με τῶν tu la salvezza di tutti. Mi sconvolgono
παθῶν ἐκταράττει, καὶ τὸ βάρος τῶν i flutti delle passioni, e il peso delle ini-
ἀνομιῶν με βυθίζει, δός μοι χεῖρα quità mi sommerge: porgimi la mano
βοηθείας, καὶ πρὸς φῶς ἀνάγαγε με soccorrevole e conducimi alla luce
κατανύξεως, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος della compunzione, perché tu solo sei
καὶ φιλάνθρωπος. pietoso e amico degli uomini.
Martyrikón.
Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε ἡ Grande è la potenza della tua croce,
δύναμις· ἐπάγη γὰρ ἐν τόπῳ, καὶ Signore: piantata in un unico luogo,
ἐνεργεῖ ἐν κόσμῳ, καὶ ἀνέδειξεν ἐξ agisce nel mondo; da pescatori ha
ἁλιέων Ἀποστόλους, καὶ ἐξ ἐθνῶν tratto apostoli, e da pagani, martiri, af-
Μάρτυρας, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπὲρ finché intercedano per le anime nostre.
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁγιόπρωτε Σεμνή, ἐγκώμιον οὖσα, O venerabile, prima tra i santi, tu che
τῶν οὐρανίων Ταγμάτων, Ἀπο- sei la lode delle schiere celesti, l’inno
στόλων ὑμνῳδία, Προφητῶν πε- degli apostoli, l’argomento dei profeti,
ριοχή, Δέσποινα, πρόσδεξαι, καὶ accogli anche le nostre preghiere, o So-
ἡμῶν τὰς δεήσεις. vrana.
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Τὴν ὡραιότητα, τῆς παρθενίας Attonito di fronte alla bellezza della
σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τῆς tua verginità e al vivido splendore
ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλα- della tua purità, Gabriele a te gridava,
γείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε, Ποῖόν σοι o Madre di Dio: Quale lode degna po-
ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ trò offrirti? E quale nome potrò darti?
ὀνομάσω σε; ἀπορῶ, καὶ ἐξίσταμαι· Lo stupore mi lascia smarrito, perciò,
διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι, Χαῖρε ἡ come mi è stato comandato, a te io
Κεχαριτωμένη. grido: Gioisci, piena di grazia.

Lunedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 3.
Παροικοῦσα ἐν τῇ γῇ, ψυχή μου με- Finché sei pellegrina sulla terra, pén-

143
Tono III Lunedì — Orthros
τανόησον, χοῦς ἐν τάφῳ οὐχ ὑμνεῖ, titi, anima mia: la polvere nella tomba
πταισμάτων οὐ λυτροῦται, βόησον non inneggia, non viene redenta dalle
Χριστῷ τῷ Θεῷ. Καρδιογνῶστα colpe. Grida a Cristo Dio: O conosci-
ἥμαρτον, πρίν με καταδικάσῃς, tore dei cuori, ho peccato; prima che tu
φεῖσαί μου ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. abbia a condannarmi, risparmiami, o
Dio, e abbi pietà di me.
Ἕως πότε ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς Fino a quando, anima mia, vuoi ri-
πταίσμασιν, ἕως τίνος λαμβάνεις, manere nelle colpe? Fino a quando ri-
μετανοίας ὑπέρθεσιν, λάβε κατὰ mandi la conversione? Considera il
νοῦν τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν, καὶ giudizio futuro e grida a Cristo Dio: Ho
βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ, Καρδιο- peccato, conoscitore dei cuori; o Si-
γνῶστα ἥμαρτον, ἀναμάρτητε Κύριε, gnore senza peccato, abbi pietà di me.
ἐλέησόν με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε Μαρία Μήτηρ καὶ Παρθένε, Gioisci, Maria, Madre e Vergine,
τὸ ὄρος τὸ ἅγιον, ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδει- monte santo, giardino dell’Eden: da te
σος, ἐξ ἧς ἐτέχθη Χριστὸς ὁ Θεὸς è stato partorito il Cristo Dio, il solo
ἄνευ σπορᾶς ὁ μόνος, δι' οὗ ζωὴ τῷ nato senza seme, dal quale al mondo è
κόσμῳ ἐβλάστησε. germogliata la vita.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἐπὶ τῆς δίκης τῆς φοβερᾶς ἄνευ Al tremendo giudizio, senza accusa-
κατηγόρων ἐλέγχομαι, ἄνευ μαρ- tori vengo accusato, senza testimoni,
τύρων κατακρίνομαι·αἱ γὰρ βίβλοι condannato: perché là vengono aperti i
τοῦ συνειδότος ἀναπτύσσονται, καὶ libri della coscienza, e svelate le opere
τὰ ἔργα τὰ κεκρυμμένα ἀνα- nascoste. Prima dunque di quel mo-
καλύπτονται, πρὶν οὖν ἐν ἐκείνῳ τῷ mento in cui, in quel pubblico teatro,
πανδήμῳ θεάτρῳ, μέλλῃς ἐρευνῆσαι scruterai ciò che ho fatto, siimi propi-
τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα· ὁ Θεὸς zio, o Dio, e salvami.
ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσόν με.
Φοβερὸν δικαστήριον περιμένει με Un tremendo tribunale mi attende,
Κύριε· ἐμοῦ γὰρ σιωπῶντος, βοῶσι τὰ Signore: perché se anche io tacerò, gri-
ἔργα μου, ἀλλὰ προφθάσας, πεπλα- deranno le mie opere. Ma tu affréttati,
νημένον ζήτησον Χριστὲ ὁ Θεός, διὰ o Cristo Dio, a cercare lo smarrito, in-
τῆς μετανοίας, καὶ σῶσόν με. ducendomi alla conversione, e sal-
144
Tono III Lunedì — Orthros
vami.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Θείας πίστεως La confessione della fede divina.
Θεία γέγονας, σκηνὴ τοῦ Λόγου, Sei divenuta divina tenda del Verbo,
μόνη πάναγνε, Παρθενομῆτορ, τῇ o sola Vergine Madre tutta pura, che
καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα, nella tua purità hai superato gli angeli.
τὸν ὑπὲρ πάντας ἐμὲ οὖν γενόμενον Purifica dunque me, piú di tutti conta-
ῥερυπωμένον, σαρκὸς πλημμελήμα- minato dai peccati della carne, con i di-
σιν, ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν σου vini flutti della tua intercessione, elar-
ἐνθέοις νάμασι παρέχουσα σεμνὴ τὸ gendomi, o venerabile, la grande mise-
μέγα ἔλεος. ricordia.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου Attonito di fronte alla bellezza.
Τὰ ἐπουράνια, καὶ τὰ ἐπίγεια, Hai creato con la parola le cose cele-
λόγῳ παρήγαγες, ὡς παντοδύναμος, sti e le terrestri, tu che sei onnipotente.
οἱ τῶν Ἀγγέλων δὲ χοροί, σὺν τρόμῳ I cori degli angeli ti assistono con tre-
παρεστηκότες, ἄπαυστον τὴν αἴνε- more e incessantemente ti offrono la
σιν, σοὶ προσφέρουσι Δέσποτα, lode, o Sovrano, rischiarando con la tua
πάντα καταυγάζοντες, τῷ φωτί σου luce tutti i confini della terra. Per
τὰ πέρατα, δι' ὧν σοὶ καὶ ἡμεῖς mezzo loro anche noi gridiamo: Sal-
ἐκβοῶμεν·Σῶσον ἡμᾶς τῇ εὐσπλαγ- vaci, per la tua amorosa compassione.
χνίᾳ σου.
Martyrikón.
Τὸ εὔψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν, La vostra coraggiosa costanza, ha
ἐνίκησε τὰ μηχανήματα τοῦ ἀρ- vinto le macchinazioni del nemico ori-
χεκάκου ἐχθροῦ, Ἀθλοφόροι πα- gine del male, o vittoriosi degni di ogni
νεύφημοι· διὰ τοῦτο τῆς αἰωνίου κα- lode. Per questo avete ottenuto la bea-
τηξιώθητε μακαριότητος, ἀλλὰ πρε- titudine eterna. Intercedete dunque
σβεύσατε τῷ Κυρίῳ, τοῦ φιλοχρίστου presso il Signore perché salvi il gregge
λαοῦ σῶσαι τὸ ποίμνιον, Μάρτυρες del popolo amante di Cristo, voi che
ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας. siete martiri della verità.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου Attonito di fronte
alla bellezza.
Τὰ ἐπουράνια, φόβῳ ἠγάλλοντο Gli esseri celesti esultavano con ti-
145
Tono III Lunedì — Orthros
καὶ τὰ ἐπίγεια τρόμῳ ηὐφραίνοντο, more, e quelli terrestri si rallegravano
ὅτε ἡ ἄχραντος φωνή, ὑπῆλθέ σοι con tremore, quando giunse a te, o Ma-
Θεοτόκε·μία γὰρ πανήγυρις, dre di Dio, quella voce purissima;
ἀμφοτέροις ἐπέλαμψεν, ὅτε τόν πρω- un’unica festiva letizia su tutti ha bril-
τόπλαστον, ὁ Δεσπότης ἐρρύσατο, lato, quando il Sovrano ha liberato il
διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε primo uomo creato. Per questo con
ἡ Κεχαριτωμένη. l’angelo a te acclamiamo: Gioisci, piena
di grazia.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν Σιναίῳ τῷ ὅρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ Sul monte Sinai Mosè ti contemplò
βάτῳ Μωυσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ nel roveto, tu che senza venirne consu-
τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσαν ἐν γα- mata hai concepito in grembo il fuoco
στρί. Δανιὴλ δὲ σε εἶδεν, ὄρος ἀλατό- della Divinità; Daniele ti vide come
μητον, ῥάβδον βλαστήσασαν, Ἡσα- montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-
ΐας κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ. clamata come virgulto germogliato
dalla radice di Davide.
Tropari.
Ἰακὼβ πρωτοτόκια εἴληφε, δι' Un tempo Giacobbe ottenne per la
ἐγκράτειαν ποτέ, καὶ Ἡσαῦ τὰ πρω- sua continenza la primogenitura, men-
τεῖα ἀπέδοτο, μὴ κρατήσας τῆς γα- tre Esaú consegnò il primato per non
στρός. Ὡς κακὸν ἀκρασία! Ὡς μέγα aver dominato il ventre. Quanto è male
ἐγκράτεια! Φεῦγε τὴν μίμησιν τῶν l’intemperanza, e quanto grande è la
κακῶν, στέργε ὦ ψυχὴ τῶν καλῶν continenza! Non imitare quell’esempio
τὴν ἐπίδοσιν. e ama, o anima, lo sforzo per il bene.
Ὡς πολλὰ ὑπομείνας ὁ ἄμεμπτος, Quante pene ha sopportato l’irre-
ἐστεφάνωται Ἰώβ· πειρασμῶν γὰρ prensibile Giobbe prima di essere coro-
συρρεύσαντες χείμαρροι, οὐκ ἐσά- nato. I torrenti irruenti delle prove non
λευσαν αὐτοῦ, τῆς καρδίας τὸν πύρ- scossero la torre del suo cuore. Cerca
γον, τοῦτον ζήλου πάντοτε, ἄτρωτος sempre di imitarlo, anima mia, rima-
μένουσα, τοῖς τοῦ πονηροῦ, ὦ ψυχὴ mendo invulnerabile alle insidie del
μηχανήμασι. nemico.
Martyriká.
Στομωθέντες πυρὶ θείου Πνεύμα- Affilàti dal fuoco divino dello Spi-
τος, ξίφη ὤφθητε σαφῶς, ἐναντίας rito, vi siete mostrati spade che fanno a
146
Tono III Lunedì — Orthros
συγκόπτοντες φάλαγγας, ἀθλοφό- pezzi le falangi avverse, o vittoriosi di
ροι τοῦ Χριστοῦ, καὶ μεγάλως ταῖς Cristo; resi sommamemte celebri per le
νίκαις κατακλεϊζόμενοι, ἐστεφανώ- vostre vittorie, siete stati incoronati
θητε, τῇ παντοδυνάμῳ χειρὶ τοῦ Πα- dalla mano onnipotente del Signore
ντάνακτος. dell’universo.
Ἡ πληθὺς τῶν Μαρτύρων ἡ ἄμε- Irreprensibile folla dei martiri, im-
μπτος, τῶν ἀμέτρων μου κακῶν τὴν plorate il Sovrano e Dio perché cancelli
πληθύν, ἐξαλεῖψαι ἱκέτευε, τὸν Δε- la moltitudine dei miei mali senza mi-
σπότην καὶ Θεόν, τῶν ὑμῶν τοὺς sura: lui che ha accettato le vostre infi-
ἀπείρους, καμάτους δεξάμενον, καὶ nite fatiche e tra le schiere degli incor-
τοῖς στρατεύμασι, τοῖς τῶν Ἀσω- porei vi ha annoverati.
μάτων ὑμᾶς ἀριθμήσαντα.
Theotokíon.
Φωτεινὸν τοῦ Δεσπότου Παλάτιον, Luminosa reggia del Sovrano, ren-
οἶκον δεῖ-ξόν με φωτός, ἀδιόδευτε dimi dimora della luce; porta inaccessi-
Πύλη, ὑπάνοιξον μετανοίας μοι ὁ- bile, dischiudimi le vie del pentimento;
δούς. Γῆ ἁγία πρὸς γῆν με, πραέων ὁ- terra santa, guidami alla terra dei miti,
δήγησον Δέσποινα, πάσης με δεῖξον, o Sovrana. Da ogni tirannia di passioni
δεσποτείας παθῶν ἀπελεύθερον. rendimi libero.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Οἱ τῷ γλυκεῖ τοῦ Ἀχράντου σοῦ Τό- Feriti dal dolce dardo del tuo parto
κου, βέλει τρωθέντες Ἁγνή, σοῦ τὸ immacolato, o pura, ammirando la tua
ἀξιέραστον κάλλος θαυμάζοντες, amabile bellezza, con angelici inni,
ἅμα σὺν Ἀγγέλοις ἐπαξίως σε, ὡς quale Madre di Dio, com’è giusto, ti
μητέρα Θεοῦ μεγαλύνομεν. magnifichiamo.
Tropari.
Οἱ τῷ φωτὶ τῷ μεγάλῳ καὶ πρώτῳ, O cori che vi tenete ora presso la
νῦν παρεστῶτες χοροί, πρέσβεις δυ- grande e prima Luce, fatevi validissimi
νατώτατοι γίνεσθε πᾶσιν ἡμῖν, τοῖς intercessori per tutti noi che, per
ὑμᾶς ὡς ἐφικτόν, ὦ θειότατοι, ὡς quanto possibile, o divinissimi, quali
Ἀγγέλους Θεοῦ μεγαλύνουσιν. angeli di Dio vi magnifichiamo.
Ἰσοσθενῆ τὴν Τριάδα δοξάζειν, Voi che siete stati resi degni di glori-
ἀξιωθέντες τρανῶς, ταύτης ταῖς ficare chiaramente la Trinità dall’unico

147
Tono III Lunedì — Orthros
ἐλλάμψεσι, πρώτως πυρσούμενοι, potere, accesi per primi dai suoi splen-
λάμπειν δευτεροφανῶς ἀξιώσατε, dori, rendete degni quelli che piamente
τοὺς ὑμᾶς εὐσεβῶς μεγαλύνοντας. vi magnificano di risplendere, riflet-
tendo dopo di voi la luce.
Theotokíon.
Σὲ τῆς ἡμῶν σωτηρίας κρηπίδα, Tutti ti conosciamo come fonda-
πάντες γινώσκομεν·σοῦ γὰρ ὁ mento della nostra salvezza: perché il
πανάχραντος τόκος διέσωσεν, αἵματι tuo Figlio immacolato, col suo sacro
θεουργικῷ τοὺς ὑμνοῦντάς σε, Θε- sangue, ha salvato, o Madre di Dio,
οτόκε πιστῶς καὶ δοξάζοντας. quelli che con fede ti cantano e ti danno
gloria.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Τὸν διεσπαρμένον μου νοῦν Raccogli, Signore, la mia mente di-
συνάγαγε Κύριε, καὶ τὴν χερσω- spersa, e purifica il mio cuore, dive-
θεῖσάν μου καρδίαν καθάρισον, ὡς nuto terra incolta, dando anche a me,
τῷ Πέτρῳ διδούς μοι μετάνοιαν, ὡς come a Pietro, il pentimento, come al
τῷ Τελώνῃ στεναγμόν, καὶ ὡς τῇ pubblicano, il gemito, come alla mere-
πόρνῃ δάκρυα, ἵνα μεγάλῃ τῇ φωνῇ trice, le lacrime, affinché a gran voce a
κραυγάζω σοι· ὁ Θεὸς σῶσόν με, ὡς te io gridi: Salvami, o Dio, perché solo
μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρω- sei compassionevole e amico degli uo-
πος. mini.
Πολλάκις τὴν ὑμνῳδίαν ἐκτελῶν, Spesso, mentre elevavo inni, mi sono
εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν, τῇ trovato a compiere peccato: con la lin-
μὲν γλώττῃ ᾄσματα φθεγγόμενος, gua eseguivo canti e nell’anima rivol-
τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος, ἀλλ' gevo sconvenienze; ma tu correggi con
ἑκάτερα διόρθωσον, Χριστὲ ὁ Θεός, la conversione anima e lingua, o Cristo
διὰ τῆς μετανοίας καὶ σῶσόν με. Dio, e salvami.
Martyrikón.
Τῶν ἁγίων Ἀθλοφόρων τὴν μνή- Venite, popoli tutti, onoriamo la me-
μην, δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, moria dei santi vittoriosi: perché, dive-
ὅτι θέατρον γενόμενοι Ἀγγέλοις καὶ nuti spettacolo agli angeli e agli uo-
ἀνθρώποις, τὸν τῆς νίκης στέφανον mini, hanno ricevuto da Cristo la co-
παρὰ Χριστοῦ ἐκομίσαντο, καὶ πρε- rona della vittoria, e intercedono per le
σβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
148
Tono III Lunedì — Sera
Theotokíon. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Grande è la potenza.
Ἀγγέλων οὐρανίων ὄντως ὑπερέ- Tu che sei in verità piú eccelsa degli
χουσα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, προ- angeli del cielo, offri, o tutta santa, al
σάγαγε τὴν δέησιν, Παναγία τῷ Δε- Sovrano dell’universo, la preghiera de-
σπότῃ τῶν ἁπάντων, σωθῆναι τοὺς gli uomini in terra, per la salvezza di
ἐν πίστει, ὁμολογοῦντάς σε, ἀληθῆ quelli che con fede ti confessano vera
Θεοτόκον. Madre di Dio.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 3.
Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ δι- Ciascuno, dove trova salvezza, là a
καίως καὶ προστρέχει, καὶ ποία ἄλλη buon diritto accorre: e quale altro rifu-
τοιαύτη καταφυγή, ὡς σὺ Θεοτόκε, gio simile a te, o Madre di Dio, che pro-
σκέπουσα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. teggi le anime nostre?

Lunedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 3. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Grande è la potenza.
Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς Σωτήρ μου καὶ Le passioni dell’anima e del corpo,
τοῦ σώματος, δεινῶς ἐπαναστάντα, violentemente insorte, mi sommer-
βυθίζουσί με ἄμφω, καὶ πρὸς βάθος gono insieme, o mio Salvatore, e mi tra-
ἀπογνώσεώς με ἕλκουσιν, ἀλλ' ὡς scinano nell’abisso della disperazione.
ποτὲ θάλασσαν, ταῦτα κατεύνασον, Come dunque facesti col mare, cosí
καὶ γαλήνην μοι δίδου. placa anche queste, e fai per me bonac-
cia.
Οὐκ ἔχω παρρησίαν ὅλως ὁ Io, il condannato, non oso certo le-
κατάκριτος, εἰς ὕψος ἀτενίσαι, τοῦ vare gli occhi e guardare all’alto dei
οὐρανοῦ καὶ βλέψαι, ἀπὸ πλήθους cieli, trascinato in basso dalla moltitu-
καθελκόμενος πταισμάτων μου, λοι- dine delle mie colpe. Grido tuttavia
πὸν ὡς ὁ Τελώνης, βοῶ· Ἱλάσθητι, τῷ come il pubblicano: Sii propizio, o Sal-
ἀθλίῳ μοι Σῶτερ. vatore, a me infelice.
Un altro stichirón, del precursore, stessa melodia.
Ὡς ὄρθρος ἐξανέτειλας πᾶσι τοῖς Sei sorto come l’aurora su tutti i con-
πέρασι, φωτίζων τὰς καρδίας, τῶν σὲ fini della terra, per illuminare, o glo-
ὑμνούντων ἔνδοξε˙ διὸ φώτισον rioso, i cuori di quelli che ti cantano: il-
ἡμῶν τὰς διανοίας, καὶ τὰς ψυχὰς lumina dunque, o profeta, le menti e le
Προφῆτα, τοῦ γεραίρειν σε, Βαπτι- anime nostre, affinché noi ti onoriamo,

149
Tono III Lunedì — Sera
στὰ τοῦ Σωτῆρος. o battista del Salvatore.
Apósticha katanyktiká.
Ἑσπερινὸν ὕμνον προσφέρομέν Ti offriamo, o Cristo, l’inno vesper-
σοι, Χριστέ, μετὰ θυμιάματος, καὶ tino, insieme a incenso e cantici spiri-
ᾠδῶν Πνευματικῶν. Ἐλέησον Σωτὴρ tuali: abbi pietà, o Salvatore, delle
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Σῶσόν με Κύριε ὁ Θεός μου· σὺ γὰρ Salvami, Signore mio Dio, perché sei
πάντων ἡ σωτηρία, ὁ κλύδων με τῶν tu la salvezza di tutti. Mi sconvolgono
παθῶν ἐκταράττει, καὶ τὸ βάρος τῶν i flutti delle passioni, e il peso delle ini-
ἀνομιῶν με βυθίζει, δός μοι χεῖρα quità mi sommerge: porgimi la mano
βοηθείας, καὶ πρός φῶς ἀνάγαγέ με soccorrevole e conducimi alla luce
κατανύξεως, ὁ μόνος εὔσπλαγχνος della compunzione, perché tu solo sei
καὶ φιλάνθρωπος. pietoso e amico degli uomini.
Martyrikón.
Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χρι- È grande, o Cristo, la potenza dei
στὲ ἡ δύναμις· ἐν μνήμασι γὰρ tuoi martiri: giacciono nel sepolcro, ep-
κεῖνται, καὶ πνεύματα διώκουσι, καὶ pure scacciano gli spiriti malvagi e
κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν, τῇ hanno annientato il potere del nemico
πίστει τῆς Τριάδος, ἀγωνισάμενοι, lottando per la pietà, grazie alla fede
ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. della Trinità.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε ἡ προστασία πάντων τῶν O Madre di Dio, avvocata di tutti i
δεομένων, εἰς σὲ θαρροῦμεν, εἰς σὲ supplici, in te confidiamo, in te ci glo-
καυχώμεθα, ἐν σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶς riamo, in te è tutta la nostra speranza.
ἡμῶν ἐστι, πρέσβευε τῷ ἐκ σοῦ τε- Intercedi per i tuoi inutili servi presso
χθέντι, ὑπὲρ ἀχρείων δούλων σου. colui che da te è nato.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν Θε- O Madre di Dio, nostro rifugio e no-
οτόκε, ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ stra forza, aiuto potente del mondo,
κόσμου, ταῖς πρεσβείαις σου σκέπε con la tua intercessione proteggi da
τοὺς δούλους σου, ἀπὸ πάσης ogni angustia i tuoi servi, o sola bene-
ἀνάγκης, μόνη εὐλογημένη. detta.
150
Tono III Martedì — Orthros
Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 3.
Παροικοῦσα ἐν τῇ γῇ, ψυχή μου με- Finché sei pellegrina sulla terra, pén-
τανόησον, χοῦς ἐν τάφῳ οὐχ ὑμνεῖ, titi, anima mia: la polvere nella tomba
πταισμάτων οὐ λυτροῦται, βόησον non inneggia, non viene redenta dalle
Χριστῷ τῷ Θεῷ· Καρδιογνῶστα colpe. Grida a Cristo Dio: O conosci-
ἥμαρτον, πρίν με καταδικάσῃς, tore dei cuori, ho peccato; prima che tu
φεῖσαί μου ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. abbia a condannarmi, risparmiami, o
Dio, e abbi pietà di me.
Ἕως πότε ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς Fino a quando, anima mia, vuoi ri-
πταίσμασιν; ἕως τίνος λαμβάνεις με- manere nelle colpe? Fino a quando ri-
τανοίας ὑπέρθεσιν, λάβε κατὰ νοῦν mandi la conversione? Considera il
τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν, καὶ βόη- giudizio futuro e grida a Cristo Dio: Ho
σον Χριστῷ τῷ Θεῷ· Καρδιογνῶστα peccato, conoscitore dei cuori; o Si-
ἥμαρτον, ἀναμάρτητε Κύριε ἐλέησόν gnore senza peccato, abbi pietà di me.
με.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν Θε- Madre di Dio, nostro rifugio e nostra
οτόκε, ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ κό- forza, aiuto potente del mondo, con la
σμου, ταῖς πρεσβείαις σου σκέπε tua intercessione proteggi da ogni an-
τοὺς δούλους σου, ἀπὸ πάσης gustia i tuoi servi, o sola benedetta.
ἀνάγκης, μόνη εὐλογημένη.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Τὸν βυθὸν τῶν πταισμάτων μου, L’abisso delle mie colpe tu lo cono-
σὺ γινώσκεις Κύριε, δός μοι χεῖρα ὡς sci, Signore: porgimi la mano come a
τῷ Πέτρῳ, καὶ σῶσόν με. Pietro, e salvami.
Δικαίας κρίσεως ἐπερχομένης, καὶ Quando verrà il giusto giudizio e il
τοῦ Κριτοῦ τῶν ὅλων δικάζοντος, Giudice dell’universo siederà per giu-
ποίαν ἀπολογίαν δώσεις ψυχή μου; dicare, quale giustificazione porterai,
εἰμὴ πρὸ τοῦ τέλους βοήσῃς· Ἥμαρ- anima mia, a meno che prima della fine
τον ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. tu non gridi: Ho peccato, o Dio, abbi
pietà di me?
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

151
Tono III Martedì — Orthros
Theotokíon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Θεομακάριστε, Μήτηρ ἀνύμφευτε, Madre senza nozze, in Dio beata,
τὴν ἀσθενοῦσαν μου, ψυχὴν θερά- sana la mia anima inferma, perché io, il
πευσον, ὅτι συνέχομαι δεινῶς, τοῖς miserabile, sono gravemente stretto fra
πταίσμασιν ὁ ἄθλιος· ὅθεν καὶ κραυ- le colpe. Per questo a te grido, col ge-
γάζω σοι, στεναγμῷ τῆς καρδίας μου· mito del cuore: Accogli, o tutta imma-
Δέξαι με Πανάμωμε, τὸν πολλὰ colata, colui che molto ha peccato, af-
πλημμελήσαντα, ἵνα ἐν παρρησίᾳ finché con fiducia a te io acclami: Gioi-
βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. sci, piena di grazia.
Dopo la terza sticología, altri kat hísmata.
Θείας πίστεως La confessione della fede divina.
Ἐν τῇ σκέπῃ σου, προσπε- Noi che ci siamo rifugiati sotto la tua
φευγότες, πίστει κράζομεν, ψυχῆς ἐκ pro tezione, gridiamo con fede dal
βάθους, θεομακάριστε Προφῆτα καὶ fondo dell’anima: O profeta e precur-
Πρόδρομε, τῶν πειρασμῶν καὶ κιν- sore beatissimo in Dio, placa il tumulto
δύνων τὸν τάραχον, καὶ νοσημάτων delle tentazioni e dei pericoli e la tem-
τὸν σάλον κατεύνασον, καὶ ματαίω- pesta dei flagelli, e vanifica i disegni
σον ἐχθρῶν δυσμενῶν βουλεύματα, dei nemici malevoli, chiedendo per noi
αἰτούμενος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. la grande misericordia.
Martyrikón. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τῶν ἀθλοφόρων σου, τὴν μνήμην Nella tua onnipotenza, Signore, hai
Κύριε, ὑπερεφαίδρυνας, ὡς παντο- reso piena di gioia la memoria dei tuoi
δύναμος, ὅτι ἐνίσχυσας αὐτούς, τὰ vittoriosi: tu li hai corroborati perché
πάθη σου μιμήσασθαι, ἐνίκησαν ἀν- imitassero i tuoi patimenti; hanno in-
δρείως δέ, τοῦ Βελίαρ τήν δύναμιν· fatti valorosamente vinto la potenza di
ὅθεν καὶ ἀπέλαβον, ἰαμάτων χαρί- Beliar, e hanno perciò ottenuto carismi
σματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις οἰκτίρ- di guarigioni. Per le loro suppliche, o
μον, εἰρήνην παράσχου τῷ λαῷ σου. compassionevole, concedi pace al tuo
popolo.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ δι- Ciascuno, dove trova salvezza, là a
καίως καὶ προστρέχει, καὶ ποία ἄλλη buon diritto accorre: e quale altro rifu-
τοιαύτη καταφυγή, ὡς σὺ Θεοτόκε, gio simile a te, o Madre di Dio, che pro-

152
Tono III Martedì — Orthros
σκέπουσα τὰς ψυχὰς ἡμῶν; teggi le anime nostre?
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Benedetto il Signore, Dio di Israele,
Ἰσραήλ, ὁ ἐγείρας κέρας σωτηρίας perché ha suscitato per noi una po-
ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυΐδ τοῦ παιδὸς tenza di salvezza, nella casa di Davide
αὐτοῦ, διὰ σπλάγχνα ἐλέους, ἐν οἷς suo servo, grazie alle sue viscere di mi-
ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἀνατολὴ ἐξ sericordia, per cui ci ha visitati il sole
ὕψους, καὶ κατηύθυνεν ἡμᾶς, εἰς che sorge, l’Oriente dall’alto, e ci ha di-
ὁδὸν εἰρήνης. retti sulla via della pace.
Tropari.
Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, καὶ Ecco il tempo accetto e il giorno
ἡμέρα ἱλασμοῦ, ἐπιστρέψαι θέλησον dell’espiazione: consenti ormai, anima
λοιπόν, ὦ ψυχή, ποιοῦσα καρπὸν με- mia, a convertirti, facendo frutti di co-
τανοίας, μὴ ἄκαρπόν σε εὕρῃ, noscenza, perché non ti trovi infrut-
θανάτου ἀξίνη φοβερά, καὶ ὡς συκῆν tuosa la temibile scure della morte, e
τὴν πάλαι ἐκτεμοῦσα, τῷ πυρὶ τῷ recidendoti come un tempo il fico,
ἐκεῖθεν πέμψῃ. mandi anche te in quel fuoco.
Ὡς ὁ ποτὲ πλούσιος, ἐπαγάλλομαι Come il ricco di un tempo, godo tra
τρυφαῖς, ἀσπλαγχνίαν ἔχων πρὸς le mollezze, senza compassione alcuna
τὸν πέλας πολλήν, καὶ πῦρ δειλιῶ τὸ per il prossimo e ho paura del fuoco
ἀκοίμητον· διό μου τὴν λιθώδη, che non dorme. Purifica dunque, o So-
ἀπόπλυνον Δέσποτα ψυχήν, ὅπως vrano, la mia anima di pietra, perché
κἂν ἐπὶ τέλους, εὐσπλαγχνίᾳ λα- almeno alla fine io, l’ottenebrato, ri-
μπρυνθῶ ὁ ἐσκοτισμένος. splenda per la compassione.
Martyriká.
Σημειωθέντες αἵματι, θεῖοι Μάρ- Segnàti dal sangue, o divini martiri
τυρες Χριστοῦ, ἐν σημείοις πίστει ἐ- di Cristo, con segni, per la fede, avete
ναθλοῦντες στερρῶς, ἀπίστους ἐχ- messo in rotta nemici infedeli, resi-
θροὺς ἐτροπώσασθε, καὶ πλάνης ἀνι- stendo inflessibili. E avete strappato
έρου πολλούς, ἀφηρπάσατε λαούς, all’empio inganno molti popoli, resi da
μεταβολαῖς ἐνθέοις, λαμπρυθέντας trasformazioni divine luminosi per la
τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας. luce della conoscenza di Dio.
Ἠκονημένα ὤφθητε, ξίφη τέμνο- Vi siete mostrati come spade affilate
ντα ἐχθροῦ, παρατάξεις θεῖοι Ἀθλο- che fanno a pezzi gli schieramenti del
153
Tono III Martedì — Orthros
φόροι Χριστοῦ, καὶ σκεύη τὴν αἴγλην nemico, o divini vittoriosi di Cristo,
χωρήσαντα, τῆς ἁγίας Τριάδος, καὶ vasi che recano il fulgore della santa
λύχνοι πυρσεύοντες τὸ φῶς, τῆς Trinità, lampade che fanno risplendere
εὐσεβείας πίστει, καὶ δόξης τῆς νοη- con fede la luce della pietà, e veri sol-
τῆς, ἀληθεῖς ὁπλῖται. dati della gloria spirituale.
Theotokíon.
Φωτοειδῆ νεφέλην σε, ὁ Προφήτης Il profeta ti ha visto da lontano quale
προορᾷ, ἐξ ἧς μέγας Ἥλιος ἐπέφα- nube luminosa dalla quale il grande
νεν ἡμῖν, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ ἐφώτισε sole, il Cristo Dio, è rifulso per noi e ha
τὰ πρὶν ἐσκοτισμένα· αὐτὸν οὖν illuminato ciò che era nelle tenebre.
δυσώπει ἀγαθή, τὰ τῶν παθῶν μου Supplicalo dunque, o buona, perché
νέφη ἐκδιῶξαι, καὶ φωτὶ θείῳ φαι- fughi le nubi delle mie passioni e io sia
δρυνθῆναι. reso splendente per la luce divina.
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι, τύ- Nell’ombra e nella lettera della
πον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν Legge, contempliamo, fedeli, la figura:
τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ· ogni maschio che apre il seno materno
διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς è sacro a Dio; magnifichiamo dunque
ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον come primogenito il Verbo, Figlio del
Μητρί, ἀπειράνδρῳ, μεγαλύνομεν. Padre che non ha principio, primo nato
a una madre ignara d’uomo.
Ἐκ νόμου σκιᾶς προκύψας, τὴν Affacciandoti dall’ombra della
αἴγλην τῆς θείας χάριτος, πλουσίως Legge, hai ampiamente contemplato, o
ἐθεάσω, τὰ τῆς γῆς πληρώματα σοφὲ sapiente, il chiarore della grazia divina
φωταγωγοῦσαν, καὶ σκότος ἀπο- che illumina tutto ciò che riempie la
διώκουσαν, τῆς ἀγνωσίας Προφῆτα· terra e fuga le tenebre dell’ignoranza, o
διὰ τοῦτό σε γεραίρομεν. profeta: a te dunque noi rendiamo
onore.
Ὡς μάρτυς Χριστοῦ, ὡς θεῖος Βα- Quale martire di Cristo, quale divino
πτιστής, ὡς μετανοίας λαμπτήρ, ὡς battista, quale fiaccola della conver-
ὄρθρος εὐσεβείας, παλαιὰς μεσίτης sione, quale aurora che unisce l’antica
καὶ καινῆς, παλαιωθεῖσαν κακίᾳ, τὴν alla nuova alleanza, illumina la mia po-
ταπεινήν μου ψυχήν, δι' ἐπιγνώσεως vera anima resa vecchia dal male, rin-
θείας, καινουργήσας φωταγώγησον. novandola con la conoscenza divina.
154
Tono III Martedì — Orthros
Ἐν ὥρᾳ φρικτῇ, ἐν ὥρᾳ φοβερᾷ, ἐν Nell’ora terribile, nell’ora tremenda,
ὥρᾳ δίκης σοφέ, κρινόμενόν με nell’ora della sentenza, o sapiente, libe-
ῥῦσαι, ἀπειλῆς μενούσης με ἐκεῖ, κα-rami nel giudizio dalla minaccia che là
θυπακούοντα ἔχων, τῶν σῶν mi attende, perché tu hai il Salvatore
δεήσεων, οἷά περ φίλος νυμφίον, τὸν delle anime nostre che, proprio come
Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. sposo amato, esaudisce le tue pre-
ghiere.
Theotokíon.
Ὡς Μήτηρ Θεοῦ, ὡς Μήτηρ τοῦ ἐκ Come Madre di Dio, come Madre del
σοῦ τεχθέντος Λόγου Θεοῦ, μετὰ τῶν Verbo Dio da te partorito, imploralo
Ἀσωμάτων Ἀποστόλων τε καὶ Προ- sempre insieme agli incorporei, agli
φητῶν, Ἱεραρχῶν καὶ Μαρτύρων, apostoli e ai profeti, ai pontefici e ai
τοῦτον δυσώπει ἀεί, τοῦ εἰρηνεῦσαι martiri, o Vergine Madre tutta santa,
τὸν κόσμον, Παναγία Μητροπάρ- perché dia pace al mondo.
θενε.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Τὸν διεσπαρμένον μου νοῦν Raccogli, Signore, la mia mente di-
συνάγαγε Κύριε, καὶ τὴν χερσω- spersa, e purifica il mio cuore, dive-
θεῖσάν μου καρδίαν καθάρισον, ὡς nuto terra incolta, dando anche a me,
τῷ Πέτρῳ διδούς μοι μετάνοιαν, ὡς come a Pietro, il pentimento, come al
τῷ Τελώνῃ στεναγμόν, καὶ ὡς τῇ pubblicano, il gemito, come alla mere-
πόρνῃ δάκρυα, ἵνα μεγάλῃ τῇ φωνῇ trice, le lacrime, affinché a gran voce a
κραυγάζω σοι, ὁ Θεὸς σῶσόν με, ὡς te io gridi: Salvami, o Dio, perché solo
μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρω- sei compassionevole e amico degli uo-
πος. mini.
Πολλάκις τὴν ὑμνῳδίαν ἐκτελῶν, Spesso, mentre elevavo inni, mi sono
εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν, τῇ trovato a compiere peccato: con la lin-
μὲν γλώττῃ ᾄσματα φθεγγόμενος, gua eseguivo canti e nell’anima rivol-
τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος, ἀλλ' gevo sconvenienze; ma tu correggi con
ἑκάτερα διόρθωσον, Χριστὲ ὁ Θεός, la conversione anima e lingua, o Cristo
διὰ τῆς μετανοίας, καὶ σῶσόν με. Dio, e salvami.
Martyrikón.
Βασιλέων καὶ τυράννων τὸν Re e tiranni hanno rifiutato di te-
φόβον, ἀπώσαντο οἱ Χριστοῦ Στρα- mere, i soldati di Cristo: intrepidi e
τιῶται, καὶ εὐθαρσῶς καὶ ἀνδρείως forti lo hanno confessato Signore
155
Tono III Martedì — Sera
αὐτὸν ὡμολόγησαν, τῶν ἁπάντων dell’universo, Dio e Re, e intercedono
Κύριον, Θεὸν καὶ Βασιλέα, καὶ πρε- per le anime nostre.
σβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἀσπόρως συνέλαβες ἐκ Πνεύμα- Senza seme hai concepito da Spirito
τος Ἁγίου, καὶ δοξολογοῦντες ἐκβοῶ- santo, e noi rendendoti gloria ti cele-
μεν σοι∙ Χαῖρε Παναγία Παρθένε. briamo: Gioisci, Vergine tutta santa.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 3.
Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ δι- Ciascuno, dove trova salvezza, là a
καίως καὶ προστρέχει, καὶ ποία ἄλλη buon diritto accorre: e quale altro rifu-
τοιαύτη καταφυγή, ὡς σὺ Θεοτόκε, gio simile a te, o Madre di Dio, che pro-
σκέπουσα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. teggi le anime nostre?

Martedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 3. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Grande è la potenza.
Ἡ Κτίσις ἠλλοιώθη Λόγε τῇ Σταυ- La creazione si alterò alla tua croci-
ρώσει σου, ὁ ἥλιος ἀκτῖνας, fissione, o Verbo: il sole per il timore
συνέστειλε τῷ φόβῳ, καὶ ναοῦ τὸ κα- trattenne i suoi raggi, il velo del tempio
ταπέτασμα ἐσχίσθη, καὶ πᾶς πιστὸς si squarciò, e ogni credente trovò sal-
σέσωσται· ὅθεν δοξάζομεν, σοῦ τὸν vezza. Per questo glorifichiamo la tua
ἄμετρον πλοῦτον. smisurata ricchezza.
Ὁ σάρκα τὴν ἡμῶν δι' οἶκτον προσ- Colui che essendo Dio e Sovrano, ha
λαβόμενος, Θεός τε καὶ Δεσπότης, τῷ assunto pietoso la nostra carne, è stato
ξύλῳ προσεπάγη, καὶ ἀνύψωσεν ἡ- crocifisso al legno, e ha innalzato noi
μᾶς κατερραγμένους, ἀνυψωθεὶς che eravamo precipitati quando nel
σώματι, ὥσπερ ηὐδόκησε, διὰ corpo è stato innalzato, come a lui è
σπλάγχνα ἐλέους. piaciuto, nella sua amorosa compas-
sione.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Ἐν κλίνῃ κατακείμενος τῆς ἀμε- Sdraiato sul letto della mia negli-
λείας μου, τὸν τῆς ζωῆς μου χρόνον, genza, ho trascorso nella noncuranza il
ῥαθύμως ἐξετέλεσα, καὶ πτοοῦμαι tempo della vita, e guardo atterrito
τῆς ἐξόδου μου τὴν ὥραν, ἀλλὰ τῇ σῇ all’ora del mio esodo; ma tu sollevami,
156
Tono III Martedì — Sera
πρεσβείᾳ ἐγείρασα, σῶσόν με πρὸς o Vergine, con la tua intercessione, e
μετάνοιαν Κόρη. portandomi al pentimento, salvami.
Apósticha stavrósima.
Τὸν Σταυρόν σου προσκυνῶ, Χρι- Adoro, o Cristo, la tua croce pre-
στὲ τὸν τίμιον, τὸν φύλακα τοῦ ziosa, custode del mondo, salvezza di
κόσμου, τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν noi peccatori, grande propiziatorio,
ἁμαρτωλῶν, τὸ μέγα ἱλαστήριον, τοῦ vittoria del Re, vanto di tutta la terra.
Βασιλέως τὸ νῖκος, τὸ καύχημα
πάσης τῆς οἰκουμένης.
Ξύλον παρακοῆς τῷ κόσμῳ θάνα- L’albero della disubbidienza ha pro-
τον ἐβλά-στησε, τὸ δὲ ξύλον τοῦ dotto al mondo la morte; l’albero della
Σταυροῦ, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν· διό σε croce, la vita e l’incorruttibilità. Per
προσκυνοῦμεν, τὸν σταυρωθέντα questo adoriamo te, il Signore croci-
Κύριον, σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς fisso: sia impressa su di noi la luce del
τοῦ προσώπου σου. tuo volto.
Προφῆται καὶ Ἀπόστολοι Χριστοῦ, Profeti, apostoli di Cristo e martiri ci
καὶ Μάρτυρες, ἐδίδαξαν ὑμνεῖσθαι, hanno insegnato a celebrare la Trinità
Τριάδα ὁμοούσιον, καὶ ἐφώτισαν τὰ consustanziale, hanno illuminato le
ἔθνη τὰ πεπλανημένα, καὶ κοινω- genti che erravano smarrite e hanno
νοὺς Ἀγγέλων ἐποίησαν, τοὺς υἱοὺς reso i figli degli uomini consorti degli
τῶν ἀνθρώπων. angeli.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σουGrande è la potenza.
Σταυρῷ σε ἀναρτώμενον, Χριστέ Vedendoti appeso alla croce, o Cri-
μου ὡς ἑώρακεν, Ἀμνὰς ἡ σὲ τε- sto mio, l’agnella immacolata che ti ha
κοῦσα, ἡ ἄμωμος καὶ Μήτηρ σου, partorito, la Madre tua, piangendo fa-
ὠλοφύρετο κλαυθμῷ καὶ ἀνεβόα· Μή ceva lamento ed esclamava: Non ren-
με δείξῃς ἄτεκνον, ἣν ἐφύλαξας dermi priva di prole, tu che anche dopo
ἁγνήν καί μετὰ τόκον. il parto mi hai conservata pura.
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Ῥάβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τὸν Poiché possediamo quale scettro di
Σταυρὸν τοῦ Υἱοῦ σου Θεοτόκε, ἐν potenza la croce del tuo Figlio, o Madre
αὐτῷ καταβάλλομεν, τῶν ἐχθρῶν τὰ di Dio, con essa abbattiamo l’arroganza
φρυάγματα, οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως dei nemici, noi che con amore incessan-
157
Tono III Mercoledì — Orthros
μεγαλύνοντες. temente ti magnifichiamo.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 3.
Σταυρὸς ἐπάγη ἐπὶ γῆς, καὶ ἥψατο La croce fu infissa in terra e toccò i
τῶν οὐρανῶν, οὐχ ὡς τοῦ ξύλου cieli: non perché l’albero raggiungesse
φθάσαντος τὸ ὕψος, ἀλλὰ σοῦ τοῦ ἐν quelle altezze, ma perché tu con esso
αὐτῷ πληροῦντος τὰ σύμπαντα, riempi l’universo. Signore, gloria a te.
Κύριε δόξα σοι.
Ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ Col cipresso, il pino e il cedro sei
κέδρῳ, ὑψώθης ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, stato innalzato, o agnello di Dio, per
ἵνα σώσῃς τοὺς ἐν πίστει προσκυ- salvare coloro che adorano con fede la
νοῦντας, τὴν ἑκούσιόν σου Σταύρω- tua crocifissione volontaria. O Cristo
σιν. Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι. Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ῥάβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τὸν Poiché possediamo quale scettro di
Σταυρὸν τοῦ Υἱοῦ σου Θεοτόκε, ἐν potenza la croce del tuo Figlio, o Madre
αὐτῷ καταβάλλομεν, τῶν ἐχθρῶν τὰ di Dio, con essa abbattiamo l’arroganza
φρυάγματα, οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως dei nemici, noi che con amore incessan-
μεγαλύνοντες. temente ti magnifichiamo.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ὁ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους Tu che per il genere umano sei stato
ἀνθρώπων, καὶ μὴ ὀργισθείς, ἐλευ- schiaffeggiato, e non ti sei adirato, li-
θέρωσον ἐκ φθορᾶς, τὴν ζωὴν ἡμῶν bera dalla corruzione la nostra vita, Si-
Κύριε, καὶ σῶσον ἡμᾶς. gnore, e salvaci.
Attonito di fronte alla bellezza.
Τὸ ἀναρίθμητον, τῆς ἐξουσίας σου, Le schiere degli angeli contempla-
καὶ τὸ ἑκούσιον, τὸ τῆς σταυρώσεως, vano estatiche l’immensità della tua
αἱ τῶν Ἀγγέλων στρατιαί, ἐξίσταντο potenza e la volontarietà della tua cro-
καθορῶσαι. Πῶς ὁ ἀθεώρητος, ἐν cifissione. Come può l’invisibile subire
σαρκὶ ἐμαστίζετο; θέλων ἐκλυ- flagelli nella carne? Sí, perché egli
τρώσασθαι, τῆς φθορᾶς τὸ ἀνθρώπι- vuole riscattare il genere umano dalla
νον· διὸ ὡς ζωοδότῃ βοῶμέν σοι· corruzione. Per questo acclamiamo a
Δόξα Χριστὲ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. te, datore di vita: Gloria, o Cristo, alla
158
Tono III Mercoledì — Orthros
tua compassione.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Ἡ ἀπειρόγαμος, ἁγνὴ καὶ Μήτηρ La pura ignara di nozze, la Madre
σου, Χριστὲ ὁρῶσά σε, νεκρὸν κρεμά- tua, o Cristo, vedendoti pendere morto
μενον, ἐπὶ τοῦ ξύλου μητρικῶς, θρη- dal legno, facendo materno lamento di-
νολογοῦσα ἔλεγε· Τί σοι ἀνταπέδω- ceva: Che cosa ti ha reso il popolo ebreo
κε, τῶν Ἑβραίων ὁ ἄνομος, δῆμος καὶ iniquo e ingrato che ha goduto dei tuoi
ἀχάριστος, ὁ πολλῶν καὶ μεγάλων tanti e grandi doni, o Figlio mio? Io
σου, Υἱέ μου, δωρεῶν ἀπολαύσας; canto la tua divina condiscendenza.
Ὑμνῶ σου τὴν θείαν συγκατάβασιν.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata, stessa melodia. Τὴν
ὥραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Σταυρὸν ὑπέμεινας, ἀτίμως Tu che sei oltre tutto il creato, o So-
Δέσποτα, ὁ ὑπερέκεινα, πάσης τῆς vrano, ti sei sottoposto al disonore
κτίσεως, ὅπως τιμήσῃς με τὸν πρίν, della croce per dare onore a me, che
δεινῶς ἀτιμασθέντα, λόγχῃ τὴν sono un tempo caduto nel piú abbietto
πλευράν σου δέ, ἐκεντήθης μα- disonore; hai avuto il fianco trafitto
κρόθυμε, θέλων ἐκλυτρώσασθαι, τῆς dalla lancia, o longanime, perché vo-
φθορᾶς με τὸ πλάσμα σου. Ὑμνῶ σου levi liberare dalla corruzione me, che
τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ τὴν tu hai plasmato. Canto la tua grande
ἀγαθότητα φιλάνθρωπε. compassione e la tua bontà, o amico de-
gli uomini.
Martyrikón.
Θωρακισάμενοι, τὴν πανοπλίαν Coperti dall’armatura di Cristo e ri-
Χριστοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι, ὅπλα τῆς vestíti delle armi della fede, avete ab-
Πίστεως, τὰς παρατάξεις τοῦ ἐχθροῦ, battuto da lottatori gli schieramenti del
ἀθλητικῶς κατεβάλετε· προθύμως nemico; perché avete coraggiosamente
τῇ ἐλπίδι γάρ, τῆς ζωῆς ὑπεμείνατε, sopportato, per la speranza della vita,
πάσας τῶν τυράννων πρίν, ἀπειλάς tutte le minacce e i flagelli dei tiranni:
τε καὶ μάστιγας· διὸ καὶ τοὺς per questo avete ricevuto le corone, o
στεφάνους ἐδέξασθε, Μάρτυρες Χρι- martiri di Cristo dall’animo forte.
στοῦ οἱ καρτερόψυχοι.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...

159
Tono III Mercoledì — Orthros
Stavrotheotokíon.
Ἀναρτηθέντα σε, ὡς ἐθεάσατο, ἐν Come ti vide appeso al legno, o So-
ξύλῳ Δέσποτα, ἡ ἀπειρόγαμος, καὶ vrano, l’ignara di nozze, la Vergine
Παναμώμητος ἁγνή, Παρθένος τε pura e tutta immacolata, la Madre tua
καὶ Μήτηρ σου. Οἴμοι! ἀνεβόα σοι· ὦ a te gridava: Ahimè, dolcissimo Figlio
Υἱέ μου γλυκύτατε, πῶς σε ἀνομώτα- mio, come ha potuto il popolo iniquis-
τος, δῆμος ξύλῳ κατέκρινε, τὸν simo condannare alla croce te, Creatore
πάντων ποιητὴν καὶ Δεσπότην! e Sovrano dell’universo? Io canto la tua
Ὑμνῶ σου τὴν ἄκραν ἀγαθότητα. bontà somma.
Canone stavrósimos. Poema di Giusep pe.
Ode 9. Irmós.
Τὴν ἐν βάτῳ καὶ πυρί, προγρα- Onorandoti con inni, noi magnifi-
φεῖσαν ἐν Σινᾷ, τῷ νομοθέτῃ Μωσῇ, chiamo te che Mosè il legislatore ha vi-
καὶ τὸ θεῖον ἐν γαστρί, ἀφλέκτως sto sul Sinai, prefigurata nel roveto e
συλλαβοῦσαν πῦρ, τὴν ὁλόφωτον nel fuoco; te, che senza esserne consu-
καὶ ἄσβεστον λαμπάδα, τὴν ὄντως mata, hai concepito in seno il fuoco di-
Θεοτόκον, ἐν ὕμνοις τιμῶντές σε με- vino; te, lampada inestinguibile e tutta
γαλύνομεν. luce; te, veramente Madre di Dio.
Tropari.
Ἵνα εὕρῃς τὴν δραχμήν, ἣν ἀπώλε- Per trovare la dracma che avevi per-
σας Χριστέ, ἀνῆψας ἐν τῷ Σταυρῷ duta, o Cristo, hai acceso sulla croce la
σου τὴν σάρκα Ἀγαθέ, καὶ κοινωνοὺς tua carne, o buono, e rendi partecipi
ποιεῖς τῆς χαρᾶς, τὰς Δυνάμεις σου, della gioia le schiere di lassú, o datore
τὰς ἄνω ζωοδότα, μεθ' ὧν σε di vita: con esse, o benefattore, cele-
εὐεργέτα, ὑμνοῦντες ἐν ᾄσμασι με- brandoti con inni, noi ti magnifi-
γαλύνομεν. chiamo.
Ὡς ἀνύψωσας Χριστέ, σοῦ τὰς Quando hai innalzato le tue mani
χεῖρας ἐν Σταυρῷ, τὰς παρειμένας sulla croce, o Cristo, hai dato movi-
μου πρίν, χεῖρας πάθεσι πολλοῖς, mento con la tua potenza alle mie
ἐκίνησας δυνάμει τῇ σῇ, καὶ τὰ mani, prima infiacchite per le molte
γόνατα πρὸς θεῖον δρόμον ὄντως, τὰ passioni, e hai rafforzato per la corsa
παραλελυμένα ἐνίσχυσας · ὅθεν σε divina le ginocchia realmente paraliz-
μεγαλύνομεν. zate: per questo noi ti magnifichiamo.
Martyriká.
Συγκαιόμενοι φλογμῷ, τῶν Arsi dalla vampa di tormenti senza

160
Tono III Mercoledì — Orthros
ἀπείρων αἰκισμῶν, δρόσον σε εὗρον fine, i tuoi mirabili e saldi atleti hanno
Χριστέ, ἀναψύξεως οἱ σοί, στερροὶ trovato te, o Cristo, come rugiada che
καὶ θαυμαστοὶ Ἀθληταί· ὅθεν χαίρο- dà refrigerio; per questo hanno com-
ντες διήνυον τὸν δρόμον, ἐφέσει τῶν piuto con gioia la corsa, protési verso i
βραβείων, ἐν ὕμνοις ἀπαύστως σε premi, magnificandoti senza sosta con
μεγαλύνοντες. inni.
Ἡ πληθὺς τῶν ἀθλητῶν, τῶν La moltitudine degli atleti, il coro dei
ἁγίων ὁ χορός, ἐκδυσωπεῖ σε Χριστέ, santi ti implora, o Cristo, per la folla del
ὑπὲρ δήμου καὶ λαοῦ, πολλὰ παραπι- popolo tante volte ribelle, affinché per
κραίνοντος, ἐν τῷ πλήθει σου, οἰκτίρ- la moltitudine delle tue misericordie,
μον τοῦ ἐλέους, ἐξαλεῖψαι τὰ πλήθη, tu cancelli, o pietoso, la moltitudine
τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὡς φιλάνθρω- delle nostre iniquità, perché sei amico
πος. degli uomini.
Stavrotheotokíon.
Φέρον βρότειον μορφήν, τὸ Tu hai partorito in forma mortale, o
ἀπαύγασμα Πατρός, Παρθένε τέτο- Vergine, colui che è la luminosa irra-
κας, ὃν ὑψούμενον Σταυρῷ, ὁ ἥλιος diazione del Padre: il sole, non soppor-
μὴ φέρων ὁρᾷν ἐμελαίνετο, καὶ tando di vederlo innalzato sulla croce,
ζόφος ἐμειοῦτο τῆς εἰδωλομανίας· si oscurava, mentre scemava il buio
διὸ σὺν ἐκείνῳ σε μεγαλύνομεν. della follia idolatra; per questo con lui
anche noi ti magnifichiamo.
Canone della Madre di Dio. Poema di G iovanni monaco.
Ode 9. Irmós.
Ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι, τύ- Nell’ombra e nella lettera della
πον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν Legge, contempliamo, fedeli, la figura:
τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ· ogni maschio che apre il seno materno
διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς è sacro a Dio; magnifichiamo dunque
ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον come primogenito il Verbo, Figlio del
Μητρί, ἀπειράνδρῳ, μεγαλύνομεν. Padre che non ha principio, primo nato
a una madre ignara d’uomo.
Φθαρέντα τὸν νοῦν, φθαρέντα τὴν Corrotto nella mente, corrotto
ψυχὴν καὶ τὴν συνείδησιν, κακίᾳ μο- nell’anima e nella coscienza, contami-
λυνθέντα, καὶ γυμνὸν παντοίων nato dal male, spoglio di qualsiasi bene
ἀγαθῶν ἀποδειχθέντα, Παρθένε come mi presento, non mi disprezzare,
ἄφθορε ἄμωμε, μή με παρίδῃς, ἀλλ' o Vergine incorrotta e senza macchia,

161
Tono III Mercoledì — Orthros
ἔργοις, εὐσεβείας κατακόσμησον. ma adornami con le opere della vita
pia.
Ἐπλήσθην κακῶν, ἐπλήσθην λογι- Sono colmo di mali, colmo di pen-
σμῶν ἀλλοτριούντων με, ἐκ σοῦ τοῦ sieri che mi estraniano da te, che sei
φιλανθρώπου· διὰ τοῦτο καὶ στένω l’amico degli uomini. Per questo gemo
καὶ βοῶ· Μετανοοῦντά με δέξαι, καὶ e grido: Accoglimi nel mio pentimento,
μὴ ἀπώσῃ με τῆς σὲ τεκούσης πρε- per intercessione di colei che ti ha par-
σβείαις, εὐεργέτα πολυέλεε. torito, e non mi respingere, o benefat-
tore ricco di misericordia.
Ῥυσθείην ταῖς σαῖς, Πανάμωμε Per tua intercessione, o Vergine tutta
Κόρη πρεσβείαις πάσης ὀργῆς, πα- immacolata, possa io essere liberato da
θῶν θανατηφόρων, χαλεπῆς γεέν- ogni ira, da passioni funeste, dall’or-
νης καὶ πυρός, ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδί- renda geenna del fuoco, da uomini ini-
κων, ἀπὸ ἐχθρῶν πονηρῶν, ὁ προ- qui e da nemici malvagi, perché mi ri-
σφυγών σου τῇ σκέπῃ, καὶ καλῶν σε fugio sotto la tua protezione e ti invoco
εἰς βοήθειαν. in mio aiuto.
Ὡς μήτηρ Θεοῦ δυσώπει, τὸν ἐκ Tu che sei Madre di Dio implora il
σοῦ τεχθέντα Κύριον, Θεὸν καὶ Βα- Signore, Dio e Re, da te partorito, per-
σιλέα, τοῦ ῥυσθῆναι πάσης ἀπειλῆς, ché io che ti supplico sia liberato da
καὶ πονηρᾶς συνηθείας, τὸν σὸν ogni minaccia e cattiva consuetudine, o
ἱκέτην Ἁγνή, τὸν ἐπὶ σοὶ πεποιθότα, pura, io che dal grembo di mia madre
ἐκ γαστρὸς μητρός μου, Δέσποινα. in te confido, o Sovrana.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Φθόνῳ τρυφῆς ἐκβέβλημαι, πτῶμα Sono stato cacciato per l’invidia dal
πεσὼν χαλεπόν, ἀλλ' οὐ παρεῖδες paradiso di delizie, dopo essere orren-
Δέσποτα, ἀναλαβὼν δι' ἐμὲ τὸ κατ' damente precipitato; ma tu non mi hai
ἐμέ, σταυροῦσαι, καὶ σῴζεις με, εἰς disprezzato, o Sovrano: assumendo
δόξαν εἰσάγεις με· Λυτρωτά μου, per me ciò che ti rende simile a me, tu
δόξα σοι. vieni crocifisso e mi salvi, e mi intro-
duci nella gloria. O mio Redentore, glo-
ria a te.
Σταυροφανῶς Μωϋσῆς, ἐν τῷ ὄρει, Sul monte Mosè stese le mani verso
χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος, τὸν l’alto in forma di croce e mise cosí in
Ἀμαλὴκ ἐτροποῦτο, σὺ δὲ Σωτὴρ τὰς rotta Amalek. Ma tu, o Salvatore, sten-
παλάμας ἁπλώσας, ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ dendo le palme sulla croce preziosa, mi
τιμίῳ, ἐνηγκαλίσω με σώσας, τῆς hai preso tra le braccia, salvandomi
162
Tono III Mercoledì — Sera
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἔδωκάς μοι dalla schiavitú del nemico, e mi hai
σημείωσιν ζωῆς, ἀπὸ τόξου φυγεῖν dato un segno di vita per sfuggire
τῶν ἐναντίων μου. Διὰ τοῦτο, Λόγε, all’arco dei miei avversari. Perciò io
προσκυνῶ τὸν Σταυρόν σου τὸν adoro, o Verbo, la tua croce preziosa.
τίμιον.
Martyrikón.
Ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ λάμπετε, Come luminari nel mondo, voi ri-
καὶ μετὰ θάνατον ἅγιοι Μάρτυρες, splendete anche dopo la morte, o santi
τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνισάμενοι· martiri, per aver combattuto la buona
διὸ ἔχοντες παρρησίαν, Χριστὸν ἱκε- battaglia: con la franchezza che avete
τεύσατε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. ottenuto, supplicate dunque Cristo,
perché sia fatta misericordia alle anime
nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ὁρῶσά σε κρεμάμενον, ἐν ξύλῳ ἡ Vedendoti pendere dal legno, o mio
Πανάμωμος, Χριστέ μου ὑπεράγαθε, Cristo piú che buono, la tutta immaco-
ὀδυρομένη ἐβόα μητρικῶς· Υἱέ μου lata tra i suoi lamenti materni escla-
παμφίλτατε, πῶς δῆμος ὁ ἄνομος, mava: Figlio mio carissimo a tutti,
ξύλῳ σε κατέκρινε; come ha potuto condannarti alla croce
il popolo iniquo?
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 3.
Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν Θε- O Madre di Dio, nostro rifugio e no-
οτόκε, ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ κό- stra forza, aiuto potente del mondo,
σμου, ταῖς πρεσβείαις σου σκέπε con la tua intercessione proteggi da
τοὺς δούλους σου, ἀπὸ πάσης ogni angustia i tuoi servi, o sola bene-
ἀνάγκης, μόνη εὐλογημένη. detta.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia apostoliká.
Tono 3. Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Grande è la potenza.
Πρεσβείαις τῶν σεπτῶν καὶ θείων Per l’intercessione dei tuoi venera-
Ἀποστόλων σου, φιλάνθρωπε Οἰκ- bili e divini apostoli, o compassione-
τίρμον, καὶ μόνε ἐλεῆμον, τὴν εἰρή- vole amico degli uomini e solo miseri-

163
Tono III Mercoledì — Sera
νην σου παράσχου τῷ λαῷ σου, καὶ cordioso, elargisci la tua pace al tuo po-
τῶν δεινῶν λύτρωσαι, τούς ἀνυμ- polo, e libera dalle sventure quelli che
νοῦντάς σε, καὶ πιστῶς προσκυ- ti celebrano e che con fede ti adorano.
νοῦντας.
Βελῶν με ὡς Θεοῦ αὐτόπται τοῦ Liberatemi, quali testimoni oculari
ἀλάστορος, λυτρώσασθε σβεν- di Dio dai dardi del cattivo spirito,
νῦντες, αὐτοῦ τὰς πανουργίας, καὶ sventandone i raggiri; e irroratemi con
δροσίσατέ με πνεύματος τῇ δρόσῳ, la rugiada dello Spirito, perché mi con-
ἁμαρτιῶν τῷ καύσωνι, ἐκτηκόμενον, sumo alla vampa dei miei peccati, o
εὐεργέται μοι θεῖοι. miei divini benefattori.
Altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Μεγίστη σωτηρία πᾶσιν ἀνε- Sei divenuto per tutti noi somma sal-
δείχθης ἡμῖν, Νικόλαε τρισμάκαρ· vezza, o Nicola beatissimo: tu liberi i
λυτροῦσαι γὰρ παντοιων, τοὺς tuoi servi da ogni sorta di pericoli, an-
οἰκέτας σου κινδύνων, καὶ ἀνάγκης gustie e tentazioni, malattie e difficoltà,
καὶ πειρασμῶν, καὶ νόσων, καὶ περι- e invisibili nemici.
στάσεων, καὶ ἐχθρῶν ἀοράτων.
Apósticha apostoliká.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ Per tutta la terra è uscita la vostra
φθόγγος ὑμῶν, ἅγιοι Ἀπόστολοι, voce, apostoli santi; avete dissipato
εἰδώλων πλάνην ἐλύσατε, θεογνω- l’inganno degli idoli, annunciando la
σίαν κηρύξαντες, οὗτος ὁ καλὸς conoscenza di Dio: bella è questa vo-
ἀγὼν ὑμῶν ὑπάρχει Μακάριοι· διὸ stra lotta, o beati, e per questo noi cele-
ὑμνοῦμεν καὶ δοξολογοῦμεν, ὑμῶν briamo e glorifichiamo le vostre me-
τὰ μνημόσυνα. morie.
Τὰς τοῦ Χριστοῦ παραγγελίας, Voi che avete irreprensibilmente cu-
ἀμέμπτως φυλάξαντες, ἅγιοι stodito i comandi di Cristo, o santi apo-
Ἀπόστολοι, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν stoli, gratuitamente avete ricevuto,
παρέχετε, ἰατρεύοντες τὰ πάθη, τῶν gratuitamente date, sanando le pas-
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν· διὸ sioni delle anime e dei corpi. Nella
ἔχοντες παρρησίαν, αὐτὸν ἱκε- franchezza che vi è data, supplicatelo
τεύσατε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. dunque che sia fatta misericordia alle
anime nostre.
Martyrikón.
Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, πίστει I tuoi martiri, Signore, sostenuti
164
Tono III Giovedì — Orthros
στηριχθέντες, ἐλπίδι βεβαιωθέντες, dalla fede, corroborati dalla speranza,
τῇ ἀγάπῃ τοῦ Σταυροῦ σου, ψυχικῶς uniti con tutta l’anima dall’amore per
ἑνωθέντες, τοῦ ἐχθροῦ τὴν τυραν- la tua croce, hanno annientato la tiran-
νίδα ὤλεσαν, καὶ τυχόντες τῶν nide del nemico. Ottenute cosí le co-
στεφάνων, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων πρε- rone, intercedono con gli incorporei
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Grande è la potenza dei
tuoi martiri.
Ἀγγέλων χαρμονή, τῶν θείων Tu sei, o Vergine, gaudio degli an-
Κόρη πέφυκας, τῶν Ἀποστόλων geli divini, gloria degli apostoli, sigillo
δόξα, καὶ προφητῶν ἐκσφράγισμα, dei profeti, avvocata dei credenti e
τῶν ἀνθρώπων τε πιστῶν ἡ προ- guida di salvezza: noi dunque, o Ver-
στασία, καὶ ὁδηγὸς σωτήριος· διὰ gine, ti veneriamo.
τοῦτό σε, προσκυνοῦμεν Παρθένε.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Προφῆται προεκήρυξαν, Ἀπόστο- I profeti hanno preannunciato, gli
λοι ἐδίδαξαν, Μάρτυρες ὡμολόγη- apostoli insegnato, i martiri confessato
σαν, καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν, Θε- e noi creduto che tu sei realmente Ma-
οτόκον σὲ κυρίως ὑπάρχουσαν· διὸ dre di Dio: e perciò magnifichiamo il
καὶ μεγαλύνομεν, τὸν τόκον σου τὸν tuo parto ineffabile.
ἄφραστον.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká.
Tono 3. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τῶν Ἀποστόλων σου, τὴν μνήμην Hai reso piena di gioia, Signore, la
Κύριε, ὑπερεφαίδρυνας, ὡς παντο- memoria dei tuoi apostoli perché sei
δύναμος, ὅτι ἐνίσχυσας αὐτούς, τὰ onnipotente: tu li hai infatti corroborati
πάθη σου μιμήσασθαι· ἐνίκησαν ἀν- perché imitassero i tuoi patimenti;
δρείως γάρ, τοῦ Βελίαρ τήν δύναμιν· hanno vinto con fortezza la potenza di
ὅθεν καὶ ἀπέλαβον, ἰαμάτων χα- Beliar, e hanno perciò ottenuto carismi
ρίσματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις φιλάν- di guarigioni. Per le loro suppliche, o
θρωπε, εἰρήνην παράσχου τῷ λαῷ amico degli uomini, concedi pace al

165
Tono III Giovedì — Orthros
σου. tuo popolo.
Θείας πίστεως La confessione della fede divina.
Πᾶσαν ἤρδευσαν, τὴν γῆν τοῖς Con i torrenti del Dio Verbo gli apo-
ῥείθροις, οἱ Ἀπόστολοι, τοῦ Θεοῦ stoli hanno irrigato tutta la terra; è ri-
Λόγου, καὶ ἀνεβλάστησεν ὁ στάχυς fiorita la spiga della fede e ne sono stati
τῆς πίστεως, καὶ ἐπληρώθη τοῦ colmati i confini del mondo, perché la
κόσμου τὰ πέρατα· τὰ γὰρ ζιζάνια zizzania l’hanno tutta tagliata: e cosí
πάντα ἐξέκοψαν· ὅθεν ἅπαντας Χρι- hanno offerto tutti al Cristo Dio, battez-
στῷ τῷ Θεῷ προσήγαγον, βαπτίζο- zandoli nella Trinità increata.
ντες αὐτούς, εἰς Τριάδα τὴν ἄκτιστον.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τῆς συμπαθείας σου, πλοῦτον τὸν Richiamando alla mente la smisu-
ἄμετρον, καὶ δυναστείας σου, κράτος rata ricchezza della tua compassione e
τὸ ἄμαχον, ἀναλαβόμενος εἰς νοῦν, l’invincibile forza del tuo potere, sono
προσέδραμον τῇ σκέπῃ σου, θλίψει accorso sotto la tua protezione. Stretto
συνεχόμενος, καὶ δεινῶς ἀπορούμε- dalla tribolazione, paurosamente
νος, κράζων ἐκ βαθέων μου, τῆς καρ- smarrito, dal profondo del cuore
δίας τοῖς δάκρυσι, Παρθένε Θεοτόκε esclamo tra le lacrime: Vergine Madre
βοῶ σοι· Σῶσόν με, σῶσον τὸν di Dio, a te grido: salvami, salva questo
ἀνάξιον. indegno.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Θείας πίστεως La confessione della fede divina.
Δεῦτε ἅπαντες, τοὺς Ἀποστόλους, Venite tutti, celebriamo gli apostoli
εὐφημήσωμεν, ᾄσμασι θείοις· τῶν con canti divini, perché, sommerso l’in-
εἰδώλων γὰρ τὴν πλάνην βυθίσα- ganno degli idoli, hanno ricondotto i
ντες, πρὸς θεῖον φῶς τοὺς βροτοὺς mortali alla luce divina e hanno inse-
ἐπανήγαγον, καὶ τῇ Τριάδι πιστεύειν gnato a credere nella Trinità: per que-
ἐδίδαξαν· ὅθεν σήμερον, αὐτοὺς sto noi oggi, onorandoli piamente, glo-
εὐσεβῶς γεραίροντες, δοξάσωμεν rifichiamo Cristo Dio nostro.
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν.
Ἔργοις λάμψαντες, ὀρθοδοξίας, Gli apostoli gloriosi che hanno visto
πλάνην ἔσβεσαν κακοδοξίας, οἱ Dio, risplendendo per le opere della
εὐκλεεῖς καὶ θεόπται Ἀπόστολοι, καὶ retta fede, hanno spento l’inganno
εὐσεβείᾳ τὸν κόσμον πλουτίσαντες, della fede falsa; arricchendo il mondo
166
Tono III Giovedì — Orthros
τὰς Ἐκκλησίας φαιδρῶς κατεκόσμη- con la pietà, hanno splendidamente
σαν, ἐξαιτούμενοι, Χριστῷ τῷ Θεῷ, adornato le Chiese, mentre chiedono al
δωρήσασθαι, εἰρήνην τοῖς πιστοῖς, Cristo Dio che sia donata ai fedeli la
καὶ μέγα ἔλεος. pace e la grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Βυθιζόμενος, παθῶν θαλάσσῃ, εἰς Affondando nel mare delle passioni,
τὸ πέλαγος τῶν οἰκτιρμῶν σου, κατα- mi rifugio nell’oceano delle tue com-
φεύγω, Θεοτόκε βοήθει μοι, ἔκτεινον passioni: o Madre di Dio, aiutami.
Πανάχραντε, δεξιάν μοι τῷ δούλῳ Porgi la destra, o immacolata, al tuo
σου, σῶσον ὡς τόν Πέτρον πρίν, ὁ servo; salvami come un tempo il Figlio
Υἱός σου διέσωσεν, ἐλέησον ψυχὴν tuo salvò Pietro. Abbi pietà di me, nau-
ποντουμένην, σάλῳ πολλῶν παρα- frago per la burrasca delle mie molte
πτώσεων. colpe.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata, stessa melodia.
Σὲ τὸν κήρυκα, τῆς ἀληθείας, καὶ Acclamandoti, o Nicola, ti cele-
ὑπέρλαμπρον, φωστῆρα κόσμου, briamo come araldo della verità e ful-
εὐφημοῦντες ἀνυμνοῦμεν Νικόλαε, gidissimo luminare del mondo, e gri-
καὶ ἐκβοῶμεν ἐν πίστει δεόμενοι. Ὡς diamo, pregando con fede: Come hai
τοὺς ἀθώους θανάτου ἐξήρπασας, strappato gli innocenti alla morte, cosí
οὕτως Ἅγιε, κινδύνων ἡμᾶς καὶ strappa anche noi, o santo, ai pericoli,
θλίψεων, καὶ πάσης ἐξελοῦ δεινῆς alle tribolazioni e a ogni funesto ma-
κακώσεως. lanno.
Martyrikón idiómelon.
Ἐκλάμπετε διὰ τῆς πίστεως, ὑπέρ- Voi risplendete per la fede, o santi,
λαμπροι φωστῆρες Ἅγιοι, τῶν ἀσθε- come astri fulgidissimi, medici dei ma-
νούντων ἰατροί, Ἀθλοφόροι πα- lati, vittoriosi degni di ogni lode: voi
νεύφημοι· τῶν τυράννων γὰρ τὰς infatti, senza temere i tormenti dei ti-
αἰκίσεις μὴ δειλανδρήσαντες, τῶν ranni, avete schiacciato al suolo le
εἰδώλων τὰς δυσφημίας κατη- ignominie degli idoli, tenendo quale
δαφίσατε, τρόπαιον ἔχοντες ἀήττη- invitto trofeo la croce della verità.
τον, τὸν Σταυρὸν τῆς ἀληθείας.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon. La confessione della fede divina.
Θρόνος πάγχρυσος, τοῦ Βασιλέως, Trono tutto d’oro del Re e paradiso
167
Tono III Giovedì — Orthros
καὶ Παρά-δεισος, διηνθισμένος, ἀνε- fiorito sei divenuta, o Madre di Dio
δείχθης Θεοτόκε Πανάχραντε· τὸν tutta pura: perché avendo portato Dio
γὰρ Θεὸν ἐν γαστρί σου βαστάσασα, nel tuo grembo, ci inondi del profumo
εὐωδιάζεις ἡμᾶς θείαις χάρισιν· ὅθεν di grazie divine. Per questo tutti sem-
ἅπαντες, Θεοῦ ἀληθῶς Μητέρα σε, pre ti proclamiamo vera Madre di Dio,
κηρύττομεν ἀεὶ καὶ μεγαλύνομεν. e ti magnifichiamo.
Canone degli apostoli. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι, τύ- Nell’ombra e nella lettera della
πον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν Legge, contempliamo, fedeli, la figura:
τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ· ogni maschio che apre il seno materno
διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς è sacro a Dio; magnifichiamo dunque
ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον come primogenito il Verbo, Figlio del
Μητρί, ἀπειράνδρῳ, μεγαλύνομεν. Padre che non ha principio, primo nato
a una madre ignara d’uomo.
Tropari.
Ὁ λόγῳ τῶν σῶν στηρίξας, Μα- O Verbo del Padre che non ha prin-
θητῶν τῆς γῆς τὰ πέρατα, Πατρὸς cipio, tu che con la parola dei tuoi di-
ἀνάρχου Λόγε, ταῖς αὐτῶν δεήσεσι scepoli hai consolidato i confini della
κᾀμέ, τὸν πρὸς τὰ πάθη ἀλόγως, κα- terra, per le loro preghiere abbi com-
τολισθήσαντα, καὶ τῶν δαιμόνων τῇ passione anche di me, scivolato contro
πλάνῃ, ὑπαχθέντα κατοικτείρησον. ragione nelle passioni e sedotto dall’in-
ganno dei demoni.
Ψυχή μου παθῶν δουλεύουσα, ὁρ- Anima mia, schiava degli impulsi
μαῖς τῷ παθητῷ διὰ σέ, προσάγαγε passionali, offri preghiere a colui che
δεήσεις, ὅπως ῥύσηταί σε ἐκ παθῶν, per te ha patito, perché ti liberi dalle
ἱκετευόντων προδήλως, τῶν ἱερῶν passioni, e questo, certo, per le suppli-
Μαθητῶν, μιμησαμένων τὰ τούτου, che dei sacri discepoli che hanno imi-
τῇ σαρκὶ αὐτῶν παθήματα. tato nella loro carne i suoi patimenti.
Χριστοῦ Μαθηταὶ ἡνίκα, σὺν αὐτῷ O discepoli di Cristo, quando siede-
κρῖναι καθίσητε, τοὺς κρίσει ὑπευ- rete con lui a giudicare quelli che sono
θύνους, ἀκατάκριτόν μου τὴν ψυχήν, sottoposti al giudizio, custodite libera
τὴν μολυνθεῖσαν ἀτόποις ἔργοις da condanna la mia anima macchiata
τηρήσατε, ὡς ἀγαθοὶ μου προστάται, da opere stolte, come miei difensori
ὡς τοῦ κόσμου ἀντιλήπτορες. buoni, come soccorritori del mondo.
168
Tono III Giovedì — Orthros
Theotokíon.
Παρθένε ἁγνὴ Θεόνυμφε, κα- Vergine casta, sposa di Dio, pura
θαρὸν Χριστοῦ παλάτιον, Παρθένε reggia di Cristo, Vergine tutta santa
Παναγία τῶν ἁγίων ἅγιον Θεόν, che, oltre ogni causa ragionevole, hai
ὑπὲρ αἰτίαν καὶ λόγον κυοφορήσασα, generato Dio, il Santo dei santi, offri
σὺν Ἀποστόλοις ἁγίοις, ὑπὲρ πάντων suppliche per tutti, insieme ai santi
καθικέτευε. apostoli.
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν Σιναίῳ τῷ ὅρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ Sul monte Sinai Mosè ti contemplò
βάτῳ Μωυσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ nel roveto, tu che senza venirne consu-
τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσαν ἐν γα- mata hai concepito in grembo il fuoco
στρί. Δανιὴλ δὲ σε εἶδεν, ὄρος ἀλατό- della Divinità; Daniele ti vide come
μητον, ῥάβδον βλαστήσασαν, Ἡσαΐ- montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-
ας κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ. clamata come virgulto germogliato
dalla radice di Davide.
Tropari.
Ὡς χαράκωμα θεῖον καὶ στήριγμα, Il mondo terrestre ti possiede quale
καὶ καλὴν καταφυγήν, ὁ περίγειος divina fortificazione, sostegno e buon
κόσμος σε κέκτηται, μεσιτείαις σου rifugio, o padre Nicola, e per la tua me-
ἀεί, ἐκλυτρούμενον πάσης πειρα- diazione viene sempre liberato da ogni
σμῶν στενώσεως, Πάτερ Νικόλαε· stretta di tentazione: per questo, lodan-
ὅθεν ἐν αἰνέσει, πιστῶς μακαρίζει σε. doti, ti proclama con fede beato.
Στενωθεὶς ταῖς πολλαῖς περι- Messo alle strette per le tante diffi-
στάσεσι, πρὸς τὸ πλάτος τῆς θερμῆς, coltà, mi rifugio nell’ampio spazio
καταφεύγω παμμάκαρ πρεσβείας della tua fervida intercessione, o bea-
σου, μεταποίησον βοῶ, τῆς ψυχῆς tissimo, e grido: Fa’ cessare l’affanno
μου τὸν πόνον, τὰ κύματα πράϋνον, della mia anima, placa i flutti della di-
τῆς ἀπογνώσεως, καὶ εἰρήνευσόν sperazione, e da’ pace alla mia mente
μου, τὸν νοῦν ταραττόμενον. sconvolta.
Ἡ τοῦ Κτίστου ἐφέστηκεν ἔλευσις, È imminente la venuta del Creatore
κρῖναι ἅπασαν τὴν γῆν, καὶ ὑπάρχων per il giudizio di tutta la terra, e poiché
ὁ τάλας ἀνέτοιμος, ὅλως φρίττω nella mia miseria sono impreparato,
ἐννοῶν, τὴν πληθὺν τῶν κακῶν μου, me ne sto tutto tremante riandando col
Κύριε μακρόθυμε, οἴκτειρον σῶσόν pensiero alla moltitudine dei miei mali.
169
Tono III Giovedì — Orthros
με, θείαις Νικολάου, εὐχαῖς τοῦ Signore longanime, abbi compassione
ὁσίου σου. e salvami, per le divine preghiere del
tuo santo Nicola.
Theotokíon.
Φωτισμός μου σωτήριος φάνηθι, ἡ Risplendi per me come illumina-
κυήσασα τὸ φῶς, τῆς ψυχῆς μου τὰ zione che salva, tu che hai generato la
νέφη διώκουσα, τὰ πολλὰ καὶ χα- luce, e scaccia le molte e dense nubi
λεπά, ὅπως υἱὸς ἡμέρας, εὐχαῖς σου dell’anima mia, affinché per le tue pre-
γενήσωμαι, πράττων τὰ ὅσια, καὶ ghiere io divenga figlio del giorno,
ὑμνολογίαις, ἀεὶ μακαρίζω σε. compiendo ciò che è santo, e sempre
tra gli inni ti proclami beata.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ Per tutta la terra è uscita la vostra
φθόγγος ὑμῶν, ἅγιοι, Ἀπόστολοι, voce, apostoli santi; avete dissipato
εἰδώλων πλάνην ἐλύσατε, θεογνω- l’inganno degli idoli, annunciando la
σίαν κηρύξαντες, οὗτος ὁ καλὸς conoscenza di Dio: bella è questa vo-
ἀγὼν ὑμῶν, ὑπάρχει Μακάριοι· διὸ stra lotta, o beati, e per questo noi cele-
ὑμνοῦμεν, καὶ δοξολογοῦμεν, ὑμῶν briamo e glorifichiamo le vostre me-
τὰ μνημόσυνα. morie.
Τὰς τοῦ Χριστοῦ παραγγελίας, Voi che avete irreprensibilmente cu-
ἀμέμπτως φυλάξαντες ἅγιοι stodito i comandi di Cristo, o santi apo-
Ἀπόστολοι, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν stoli, gratuitamente avete ricevuto,
παρέχετε, ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν gratuitamente date, sanando le pas-
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν· διὸ sioni delle anime e dei corpi. Nella
ἔχοντες παρρησίαν, αὐτὸν ἱκε- franchezza che vi è data, supplicatelo
τεύσατε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. dunque che sia fatta misericordia alle
anime nostre.
Martyrikón.
Αἱ δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Stupirono le schiere dei santi angeli
ἐθαύμασαν τῶν Μαρτύρων τοὺς per le lotte dei martiri: perché, pur ri-
ἄθλους, ὅτι σῶμα θνητὸν περικείμε- vestíti di corpo mortale, hanno di-
νοι, βασάνων κατεφρόνησαν, μιμη- sprezzato i tormenti, divenuti imitatori
ταὶ γενόμενοι, τοῦ Πάθους τοῦ Σω- della passione del nostro Salvatore: e
τῆρος ἡμῶν, καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ intercedono per le anime nostre.
τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

170
Tono III Giovedì — Sera
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁγιόπρωτε σεμνή, ἐγκώμιον οὖσα O venerabile, prima tra i santi, tu che
τῶν οὐρανίων Ταγμάτων, Ἀποστό- sei la lode delle schiere celesti, l’inno
λων ὑμνῳδία, Προφητῶν περιοχή, degli apostoli, l’argomento dei profeti,
Δέσποινα πρόσδεξαι, καὶ ἡμῶν τὰς accogli anche le nostre preghiere, o So-
δεήσεις. vrana.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 3.
Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ δι- Ciascuno, dove trova salvezza, là a
καίως καὶ προστρέχει, καὶ ποία ἄλλη buon diritto accorre: e quale altro rifu-
τοιαύτη καταφυγή, ὡς σὺ Θεοτόκε, gio simile a te, o Madre di Dio, che pro-
σκέπουσα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. teggi le anime nostre?

Giovedì — Sera
Al Signore ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 3. Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Grande è la potenza.
Ἡ κτίσις καθηγίασται μόνε Μα- La creazione è stata santificata dal
κρόθυμε, τιμίῳ Αἵματί σου, καὶ ὕδατι tuo sangue prezioso e dall’acqua santa,
ἁγίῳ, ποταμοὶ δὲ ἐξηράν-θησαν πο- o solo longanime: per la tua crocifis-
λυθεΐας, καὶ ὁ Ἀδὰμ σέσωσται, τῆς sione, o Verbo, si sono prosciugati i
καταπτώσεως, τῇ Σταυρώσει σου fiumi del politeismo ed è stato salvato
Λόγε. Adamo dalla sua rovina.
Ὁ πάσης ὢν τιμῆς ἐπέκεινα Tu che trascendi ogni onore, o amico
Φιλάνθρωπε, ὑπὲρ ἡμῶν ὑβρίσθης, degli uomini, sei stato per noi insultato
καὶ ὄξος ἐποτίσθης, καὶ ὑπέμεινας e abbeverato di aceto, e volontaria-
Σταυρὸν ἐθελουσίως, ὅπως φθορᾶς mente ti sei sottoposto alla croce per li-
ἅπαντας, τῷ θανάτῳ σου, Εὐεργέτα berare tutti dalla corruzione, o benefat-
λυτρώσῃς. tore, con la tua morte.
Un altro prosómion, della Madre di Dio.
Σταυροφανῶς Μωϋσῆς Sul monte Mosè.
Ἡ τοῦ φωτὸς τοῦ ἀδύτου νεφέλη, Nube della luce che non ha tra-
θεοχαρίτωτε Κόρη, εὐλογημένη monto, Vergine gradita a Dio, Maria
Μαρία, λάμψον μοι φῶς μετανοίας, benedetta, fa’ risplendere per me la
τῷ σκότει τῆς ἁμαρτίας ἀφρόνως συ- luce del pentimento, per me stolta-

171
Tono III Giovedì — Sera
νεχομένῳ, καὶ ῥῦσαι ταῖς δεήσεσι mente prigioniero della tenebra del
ταῖς σαῖς, πυρὸς γεέννης καὶ σκότους peccato; liberami con le tue preghiere
ἀφεγγοῦς, καὶ ἡμέρας δεῖξον τῆς dal fuoco della geenna, dalla tenebra
ἀνεσπέρου, κοινωνόν, προσφυγόντα cupa, e dammi parte al giorno senza
με τῇ σκέπῃ σου Πανάχραντε. sera: perché sotto la tua protezione io
mi rifugio, o Vergine tutta immacolata.
Apósticha stavrósima.
Τὸν Σταυρόν σου προσκυνῶ, Χρι- Adoro, o Cristo, la tua croce pre-
στὲ τὸν τίμιον, τὸν φύλακα τοῦ ziosa, custode del mondo, salvezza di
κόσμου, τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν noi peccatori, grande propiziatorio,
ἁμαρτωλῶν, τὸ μέγα ἱλαστήριον, τοῦ vittoria del Re, vanto di tutta la terra.
βασιλέως τὸ νῖκος, τὸ καύχημα
πάσης τῆς οἰκουμένης.
Ξύλον παρακοῆς τῷ κόσμῳ θάνα- L’albero della disubbidienza ha pro-
τον ἐβλάστησε, τὸ δὲ ξύλον τοῦ dotto al mondo la morte; l’albero della
Σταυροῦ, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν· διό σε croce, la vita e l’incorruttibilità. Per
προσκυνοῦμεν, τὸν σταυρωθέντα questo adoriamo te, il Signore croci-
Κύριον, σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς fisso: sia impressa su di noi la luce del
τοῦ προσώπου σου. tuo volto.
Martyrikón. Aftómelon.
Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε ἡ Grande è la potenza della tua croce,
δύναμις· ἐπάγη γὰρ ἐν τόπῳ, καὶ Signore: piantata in un unico luogo,
ἐνεργεῖ ἐν κόσμῳ, καὶ ἀνέδειξεν ἐξ agisce nel mondo; da pescatori ha
ἁλιέων Ἀποστόλους, καὶ ἐξ ἐθνῶν tratto apostoli, e da pagani, martiri, af-
Μάρτυρας, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπὲρ finché intercedano per le anime nostre.
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Ὁ κόσμος ἠλεήθη Λόγε τῇ Σταυ- Cosí gridava la tutta pura: Per la tua
ρώσει σου, ἡ κτίσις ἐφωτίσθη, τὰ crocifissione, o Verbo, è stata fatta mi-
ἔθνη σωτηρίαν εὗρον Δέσποτα, ἡ sericordia al mondo, è stata illuminata
Πάναγνος ἐβόα· ἐγὼ δὲ νῦν τέτρω- la creazione e le genti hanno trovato
μαι, καθορῶσά σου τὸ ἑκούσιον salvezza, o Sovrano; ma io sono ora tra-
πάθος. fitta, vedendo la tua volontaria pas-
sione.

172
Tono III Venerdì — Orthros
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Ῥάβδον δυνάμεως κεκτημένοι, τὸν Poiché possediamo quale scettro di
Σταυρὸν τοῦ Υἱοῦ σου Θεοτόκε, ἐν potenza la croce del tuo Figlio, o Madre
αὐτῷ καταβάλλομεν, τῶν ἐχθρῶν τὰ di Dio, con essa abbattiamo l’arroganza
φρυάγματα, οἱ πόθῳ σε ἀπαύστως dei nemici, noi che con amore incessan-
μεγαλύνοντες. temente ti magnifichiamo.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 3.
Σταυρὸς ἐπάγη ἐπὶ γῆς, καὶ ἥψατο La croce fu infissa in terra e toccò i
τῶν οὐρανῶν, οὐχ ὡς τοῦ ξύλου cieli: non perché l’albero raggiungesse
φθάσαντος τὸ ὕψος, ἀλλὰ σοῦ τοῦ ἐν quelle altezze, ma perché tu con esso
αὐτῷ πληροῦντος τὰ σύμπαντα, riempi l’universo. Signore, gloria a te.
Κύριε δόξα σοι.
Ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ Col cipresso, il pino e il cedro sei
κέδρω, ὑψώθης ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, stato innalzato, o agnello di Dio, per
ἵνα σώσῃς τοὺς ἐν πίστει προσκυ- salvare coloro che adorano con fede la
νοῦντας, τὴν ἑκούσιόν σου σταύρω- tua crocifissione volontaria. O Cristo
σιν, Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι. Dio, gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Χαρὰν ἡ σύμπασα, κτίσις ὁρῶσά La creazione intera è colma di gioia
σε, χαίρει μακρόθυμε, Σταυρῷ vedendo te, o longanime, innalzato
ὑψούμενον, ἡ πανακήρατος Ἁγνή, sulla croce, esclamava la pura, tutta in-
ἐβόα καὶ πανάμωμος· λύτρωσιν γὰρ tegra e tutta immacolata; per te infatti,
εὕρατο, διὰ σοῦ τέκνον φίλτατον· Figlio amatissimo, essa ha trovato re-
ξύλῳ γὰρ ἰάτρευσας, τὴν τοῦ ξύλου denzione, perché tu hai sanato col le-
κατάκρισιν· ἐγὼ δὲ νῦν τὰ σπλάγχνα gno la condanna venuta dal legno; ma
δονοῦμαι, μὴ φέρουσα ὁρᾷν σε θανα- le mie viscere sono ora sconvolte, poi-
τούμενον. ché non resisto nel vederti messo a
morte.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata, stessa melodia. Τὴν
ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τὸ ἀναρίθμητον, τῆς ἐξουσίας σου, Le schiere degli angeli contempla-
173
Tono III Venerdì — Orthros
καὶ τὸ ἑκούσιον, τὸ τῆς σταυρώσεως, vano estatiche l’immensità della tua
αἱ τῶν Ἀγγέλων στρατιαί, ἐξίσταντο potenza e la volontarietà della tua cro-
καθορῶσαι, πῶς ὁ ἀθεώρητος, ἐν cifissione. Come può l’invisibile subire
σαρκὶ ἐμαστίζετο, θέλων ἐκλυ- flagelli nella carne? Sí, perché egli
τρώσασθαι, τῆς φθορᾶς τὸ ἀνθρώπι- vuole riscattare il genere umano dalla
νον; διὸ ὡς ζωοδότη βοῶμέν σοι· corruzione. Per questo, o datore di vita,
Δόξα Χριστὲ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. a te acclamavano: Gloria, o Cristo, alla
tua compassione.
Σταυρὸν καὶ θάνατον, παθεῖν Poiché avevi scelto di patire croce e
ἑλόμενος, μέσον τῆς κτίσεως, ταῦτα morte, nel mezzo della creazione le hai
ὑπέμεινας, ὅτε ηὐδόκησας Σωτήρ, τὸ subíte, quando fu tuo beneplacito, o
σῶμά σου προσηλῶσαι, τότε καὶ ὁ Salvatore, di inchiodare il tuo corpo.
ἥλιος, τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, τότε Allora il sole nascose i suoi raggi; allora
καὶ Λῃστὴς ἰδών, ἐν Σταυρῷ σε il ladrone vedendoti in croce ti celebrò,
ἀνύμνησε, βοῶν σοι εὐλαβῶς· gridandoti piamente: Ricòrdati di me, e
Μνήσθητί μου, καὶ ἔλαβε πιστεύσας ottenne per la sua fede il paradiso.
τὸν Παράδεισον.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon.
Ἡ ἀπειρόζυγος, καὶ θεία δάμαλις, La divina giovenca ignara di giogo,
κατανοήσασα, μόσχον τὸν ἴδιον, ἐθε- guardando il proprio vitello che volon-
λουσίως ἐν Σταυρῷ, τὸ πάθος tariamente sopportava in croce la pas-
ὑπομένοντα, οἴμοι τέκνον! ἔλεγε· τί sione, diceva: Ahimè, Figlio! Che è que-
τὸ ξένον μυστήριον; πῶς ὁ ὢν sto mistero strano? Come dunque tu,
ἀθάνατος, κατεδέξω τὸν θάνατον, l’immortale, hai accettato la morte? Io
ὑμνῶ σου τό, μακρόθυμον Λόγε, δο- canto la tua longanimità, o Verbo, e
ξάζω τὸ ἀμέτρητον ἔλεος. glorifico la tua immensa misericordia.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ὁ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους Tu che per il genere umano sei stato
ἀνθρώπων, καὶ μὴ ὀργισθείς, ἐλευ- schiaffeggiato, e non ti sei adirato, li-
θέρωσον ἐκ φθορᾶς, τὴν ζωὴν ἡμῶν bera dalla corruzione la nostra vita, Si-
Κύριε, καὶ σῶσον ἡμᾶς. gnore, e salvaci.
Martyrikón.
Τὸ εὔψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν, La vostra coraggiosa costanza, ha
ἐνίκησε τὰ μηχανήματα τοῦ ἀρ- vinto le macchinazioni del nemico ori-
174
Tono III Venerdì — Orthros
χεκάκου ἐχθροῦ, Ἀθλοφόροι πα- gine del male, o vittoriosi degni di ogni
νεύφημοι· διὰ τοῦτο τῆς αἰωνίου κα- lode. Per questo avete ottenuto la bea-
τηξιώθητε μακαριότητος, ἀλλὰ πρε- titudine eterna. Intercedete dunque
σβεύσατε τῷ Κυρίῳ τοῦ φιλοχρίστου presso il Signore perché salvi il gregge
λαοῦ σῶσαι τὸ ποίμνιον, Μάρτυρες del popolo amante di Cristo, voi che
ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας. siete martiri della verità.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τὰ ἐπουράνια, ἰδόντα ἔφριξαν, καὶ Gli esseri celesti vedendo rabbrividi-
τὰ ἐπίγεια, φόβῳ ἐτρόμαξαν, ὅτε rono, e quelli terrestri per il timore sus-
ὑψώθης ἐν Σταυρῷ, ἑκὼν ὁ ἀναμάρ- sultarono, quando fosti volontaria-
τητος, ἥλιος ἐσκότασε, καὶ σελήνη mente innalzato sulla croce, tu che sei
ἠμαύρωται, τότε καὶ ἡ Μήτηρ σου, senza peccato: si eclissò il sole e si
θρηνῳδοῦσα ἐφθέγγετο. Υἱέ μου, τί oscurò la luna; allora anche la Madre
τὸ ὅραμα τοῦτο; πῶς ὑπὲρ πάντων tua facendo lamento cosí diceva: Che è
μόνος πέπονθας; questo spettacolo, o Figlio mio? Come
dunque tu solo per tutti hai patito?
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι, τύ- Nell’ombra e nella lettera della
πον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν Legge, contempliamo, fedeli, la figura:
τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ· ogni maschio che apre il seno materno
διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς è sacro a Dio; magnifichiamo dunque
ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον come primogenito il Verbo, Figlio del
Μητρί, ἀπειράνδρῳ, μεγαλύνομεν. Padre che non ha principio, primo nato
a una madre ignara d’uomo.
Tropari.
Ἰκρίῳ παγείς, ὁ πήξας Ἰησοῦ, ἐπ' Confitto a un palo, o Gesú, tu che hai
οὐδενὸς πᾶσαν γῆν, ἰλύϊ με παγέντα, fissato sul nulla tutta la terra, hai risol-
ἁμαρτίας γνώμῃ πονηρᾷ, ὡς ἀγαθὸς levato me, confitto nel fango per la
καὶ οἰκτίρμων, Χριστὲ ἀνείλκυσας, mala inclinazione del peccato, nella tua
καὶ δι' ἀτίμου θανάτου, πολυέλεε bontà e misericordia, o Cristo, e con
ἐτίμησας. una morte disonorevole hai dato onore
a me, o ricco di misericordia.
Ὡράθης Θεὸς ἀόρατος φύσει, Dio invisibile per natura, sei apparso
175
Tono III Venerdì — Orthros
σαρκὶ ὑψούμενος, ἐχθρῶν τῶν innalzato nella carne, per strappare il
ἀοράτων, ὅπως ῥύσῃ κόσμον ὁρατόν, mondo visibile ai nemici invisibili e
καὶ οὐρανίους τοὺς κάτω, ἀπο- rendere celesti, o Cristo, le creature di
τελέσῃς Χριστέ. Δοξολογοῦμεν τὸ quaggiú. E noi glorifichiamo la forza
κράτος, τῆς μεγίστης ἐξουσίας σου. del tuo sommo potere.
Martyriká.
Στρατὸς ἱερῶν Ἁγίων, ἁγία παρεμ- Vi siete dimostrati esercito di santi
βολὴ ἐκλεκτή, παράδεισος ἐν μέσῳ venerabili, accampamento santo, para-
ζωῆς, ξύλον ἔχων τὸν Χριστόν, θεο- diso eletto che reca al centro l’albero
τερπὴς Ἐκκλησία, σύλλογος τίμιος, della vita, Cristo, Chiesa a Dio gradita,
πανευκλεεῖς, Ἀθλοφόροι, τοῦ Σω- augusta assemblea, o gloriosissimi vit-
τῆρος ἀνεδείχθητε. toriosi del Salvatore.
Ἡμῶν τῶν ἐν γῇ ὑμῶν μεμνη- Santi che ora vi tenete luminosi
μένων, μέμνησθε Ἅγιοι, τῷ θρόνῳ presso il trono del Sovrano, e divina-
τοῦ Δεσπότου, παρεστῶτες νῦν περι- mente risplendete dei copiosi bagliori
φανῶς, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν πλουσίαις, che di là provengono, ricordatevi di
μαρμαρυγαῖς, ἱερῶς καταλαμπόμε- noi, che vi ricordiamo sulla terra, affin-
νοι, ὅπως, ὀφλημάτων λύσιν εὕρω- ché troviamo remissione per i nostri
μεν. debiti.
Stavrotheotokíon.
Φωστῆρες τὴν σὴν ὁρῶντες, Υἱέ Tramontarono gli astri, Figlio mio,
μου σταύρωσιν ἔδυσαν, καὶ πῶς vedendo la tua crocifissione; come
Ἑβραίων δῆμος, οὐ κατέδυσεν ὁ ἀπει- dunque non si è nascosto anche il po-
θής, παραδούς σε θανάτῳ, τὸν polo ribelle degli ebrei che ha dato alla
Ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς; ἡ Θεοτόκος ἐβόα, morte te, l’autore della vita? Cosí escla-
ἣν ἀπαύστως μεγαλύνομεν. mava la Madre di Dio, e noi incessan-
temente la magnifichiamo.
Canone della Madre di Dio.
Ode 9. Irmós.
Σὲ τὴν ἀκατάφλεκτον βάτον, καὶ Roveto incombusto e Vergine santa,
ἁγίαν Παρθένον, τὴν Μητέρα τοῦ Madre della luce e Madre di Dio, spe-
Φωτός, καὶ Θεοτόκον, τὴν ἐλπίδα πά- ranza di noi tutti, noi ti magnifichiamo.
ντων ἡμῶν μεγαλύνομεν.

176
Tono III Venerdì — Orthros
Tropari.
Χεῖρας ἑκουσίως ἁπλώσας, ἐν τῷ Stendendo volontariamente le mani
θείῳ Σταυρῷ σου, τὴν ἐκταθεῖσαν ἐν sulla tua croce divina, hai sanato la
Ἐδὲμ τῇ παραβάσει, ἐν ξύλῳ χεῖρα mano del progenitore che nell’Eden si
ἰάσω τοῦ Προπάτορος. era tesa all’albero, commettendo la tra-
sgressione.
Ὅλην ταῖς δειναῖς ἁμαρτίαις, τὴν Ridona il vigore a me che ho l’anima
ψυχήν μου τρωθεῖσαν, καὶ ἀνίατον tutta ferita da orrendi peccati, a me ma-
ἄλγος νενοσηκυῖαν, τῇ μοτώσει τῆς lato di male incurabile, fasciandomi
σῆς μοι πρεσβείας ῥῶσιν δώρησαι. con la tua intercessione.
Χαῖρε ὁ τῆς δόξης Κυρίου, θεῖος Gioisci, divina dimora vivente della
ἔμψυχος οἶκος, Χαῖρε ὅπλον νοητόν, gloria del Signore; gioisci, spirituale
τῆς μετανοίας. Χαῖρε πύλη, δι' ἧς arma della conversione; gioisci, o
ἁμαρτωλοὶ σῳζόμεθα. porta, attraverso la quale noi peccatori
troviamo salvezza.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Σταυροφανῶς Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει, Sul monte Mosè stese le mani verso
χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος, τὸν Ἀμα- l’alto a forma di croce e mise cosí in
λὴκ ἐτροποῦτο, σὺ δὲ Σωτὴρ τὰς πα- rotta Amalek. Ma tu, o Salvatore, sten-
λάμας ἁπλώσας, ἐν τῷ Σταυρῷ τῷ dendo le palme sulla croce preziosa, mi
τιμίῳ, ἐνηγκαλίσω με σώσας, τῆς hai preso tra le braccia, salvandomi
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἔδωκάς μοι dalla schiavitú del nemico, e mi hai
σημείωσιν ζωῆς, ἀπὸ τόξου φυγεῖν dato un segno di vita per sfuggire
τῶν ἐναντίων μου· διὰ τοῦτο Λόγε, all’arco dei miei avversari. Perciò io
προσκυνῶ, τὸν Σταυρόν σου τὸν adoro, o Verbo, la tua croce preziosa.
τίμιον.
Φθόνῳ τρυφῆς ἐκβέβλημαι, πτῶμα Sono stato cacciato per l’invidia dal
πεσὸν χαλεπόν, ἀλλ' οὐ παρεῖδες paradiso di delizie, dopo essere orren-
Δέσποτα, ἀναλαβὼν δι' ἐμὲ τὸ κατ' damente precipitato; ma tu non mi hai
ἐμέ, σταυροῦσαι καὶ σῴζεις με, εἰς disprezzato, o Sovrano: assumendo
δόξαν εἰσάγεις με. Λυτρωτά μου per me ciò che ti rende simile a me, tu
δόξα σοι. vieni crocifisso e mi salvi, e mi intro-
duci nella gloria. O mio Redentore, glo-
ria a te.
Martyrikón.
Τῶν ἁγίων Ἀθλοφόρων τὴν μνή- Venite, popoli tutti, onoriamo la me-
177
Tono III Venerdì — Sera
μην, δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, moria dei santi vittoriosi: perché, dive-
ὅτι θέατρον γενόμενοι, Ἀγγέλοις καὶ nuti spettacolo agli angeli e agli uo-
ἀνθρώποις, τὸν τῆς νίκης στέφανον mini, hanno ricevuto da Cristo la co-
παρὰ Χριστοῦ ἐκομίσαντο, καὶ πρε- rona della vittoria, e intercedono per le
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Grande è la potenza.
Δακρύων προχοὰς κενοῦσα ἡ Versando torrenti di lacrime, la tutta
Πανάμωμος, ἐστέναζεν, ἐθρήνει, immacolata gemeva e faceva lamento,
βοῶσα ἐκ βαθέων ψυχῆς. Φῶς γλυ- gridando dal profondo dell’anima:
κύτατον, πῶς ἔδυς Ἰησοῦ μου; ὁ Come hai potuto tramontare, dolcis-
κτίσας λόγῳ πάντα, πῶς νεκρὸς sima luce, mio Gesú? Tu che hai creato
ἄφωνος ἐν Σταυρῷ νῦν ὁρᾶσαι; tutto con la tua parola, come dunque
appari ora sulla croce morto, privo di
voce?
Al termine dell’órthros. The otokíon. Tono 3.
Καταφυγὴ καὶ δύναμις ἡμῶν Θε- O Madre di Dio, nostro rifugio e no-
οτόκε, ἡ κραταιὰ βοήθεια τοῦ stra forza, aiuto potente del mondo,
κόσμου, ταῖς πρεσβείαις σου σκέπε con la tua intercessione proteggi da
τοὺς δούλους σου, ἀπὸ πάσης ogni angustia i tuoi servi, o sola bene-
ἀνάγκης, μόνη εὐλογημένη. detta.

Venerdì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 3. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου Grande la potenza.
Ναόν με τοῦ σεπτοῦ σου Πνεύμα- Rendimi tempio del tuo santo Spi-
τος ἀπέργασαι, καθάρας τὰς κηλί- rito, purificandomi dalle macchie delle
δας, Χριστέ μου τῶν πταισμάτων, κα- colpe, o mio Cristo, mentre sono ora al-
ταγώγιον δαιμόνων χρηματίζοντα bergo di demoni: ma tu scacciali da me,
νῦν, οὓς ἐξ ἐμοῦ ἔκβαλε, ὡς τοὺς come un tempo scacciasti chi contami-
μολύνοντας, πάλαι τὸ ἱερόν σου. nava il tuo tempio.
Ὁ θέλων πάντας σῶσαι Κύριε, ὡς Tu che nella tua compassione, Si-
εὔσπλαγχνος, ἁμαρτωλούς, δικαί- gnore, vuoi che tutti si salvino, pecca-
ους, καὶ μή τινα ὀλέσθαι, αὐτὸς ποίη- tori e giusti, e nessuno perisca, fai tu
σον ἕνα κᾀμὲ τῶν σῳζομένων, τὸν anche di me uno dei salvati, benché ab-

178
Tono III Venerdì — Sera
ἀμελῶς ζήσαντα, καὶ τὰ σὰ προ- bia vissuto nella negligenza e trascu-
στάγματα, παραβλέψαντα Λόγε. rando i tuoi precetti, o Verbo.
Un altro stichirón, della Madre di Dio , stessa melodia.
Ταῖς αὔραις τοῦ ἐχθροῦ ὡς κάλα- Come una canna, sono senza sosta
μος ῥιπίζομαι, διηνεκῶς Παρθένε, sbattuto dai venti del nemico, o Ver-
ἀλλ' οἴκτειρον τὸν δοῦλόν σου, καὶ gine: abbi dunque pietà del tuo servo,
ταῖς τούτου καταιγίσι μὴ εἰς τέλος, non permettere che sino alla fine io sia
ἐάσῃς με κλονεῖσθαι, ἀλλὰ στερέω- incalzato dai suoi turbini, ma raffor-
σον, ἐν τῇ πίστει Κυρίου. zami nella fede del Signore.
Apósticha martyriká.
Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χρι- È grande, o Cristo, la potenza dei
στὲ ἡ δύναμις· ἐν μνήμασι γὰρ tuoi martiri: giacciono nel sepolcro, ep-
κεῖνται, καὶ πνεύματα διώκουσι, καὶ pure scacciano gli spiriti malvagi, e
κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν, τῇ hanno annientato il potere del nemico,
πίστει τῆς Τριάδος, ἀγωνισάμενοι, lottando per la pietà, grazie alla fede
ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. della Trinità.
Προφῆται καὶ Ἀπόστολοι Χριστοῦ, Profeti, apostoli di Cristo e martiri ci
καὶ Μάρτυρες, ἐδίδαξαν ὑμνεῖσθαι, hanno insegnato a celebrare la Trinità
Τριάδα ὁμοούσιον, καὶ ἐφώτισαν τὰ consustanziale, hanno illuminato le
ἔθνη τὰ πεπλανημένα, καὶ κοινω- genti che erravano smarrite e hanno
νοὺς Ἀγγέλων ἐποίησαν, τοὺς υἱοὺς reso i figli degli uomini consorti degli
τῶν ἀνθρώπων. angeli.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, πίστει I tuoi martiri, Signore, sostenuti
στηριχθέντες, ἐλπίδι βεβαιωθέντες, dalla fede, corroborati dalla speranza,
τῇ ἀγάπῃ τοῦ Σταυροῦ σου, ψυχικῶς uniti con tutta l’anima dall’amore per
ἑνωθέντες, τοῦ ἐχθροῦ τὴν τυραν- la tua croce, hanno annientato la tiran-
νίδα ὤλεσαν, καὶ τυχόντες τῶν nide del nemico. Ottenute cosí le co-
στεφάνων, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων πρε- rone, intercedono con gli incorporei
σβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. per le anime nostre.
Nekrósimon.
Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, Vanità, tutte le cose umane, quanto
ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον, οὐ dopo la morte piú non sussiste; non re-
παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ sta la ricchezza, non ci accompagna la
δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα gloria: la morte sopraggiunge e tutto

179
Tono III Sabato — Orthros
πάντα ἐξηφάνισται. Διὸ Χριστῷ τῷ ciò svanisce. Gridiamo dunque a Cri-
ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν· Τοὺς sto, Re immortale: a quanti ci hanno la-
μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, sciati, dona il riposo là dove in te dimo-
ἔνθα πάντων ἐστίν, εὐφραινομένων rano tutti coloro che sono nella gioia.
ἡ κατοικία.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐν γυναιξὶν ἁγία Θεοτόκε, Μήτηρ O Madre di Dio, santa tra le donne,
ἀνύμφευτε, πρέσβευε ὃν ἔτεκες, Βα- Madre senza nozze, intercedi presso il
σιλέα καὶ Θεόν, ἵνα σώσῃ ἡμᾶς ὡς Re e Dio da te partorito, affinché come
φιλάνθρωπος. amico degli uomini ci salvi.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 3.
Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν, τὴν σωτη- Celebriamo in te colei che è stata me-
ρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν diatrice per la salvezza della nostra
Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ stirpe, o Vergine Madre di Dio: poiché
ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ con la carne da te assunta, il Figlio tuo
Θεὸς ἡμῶν, τὸ διὰ Σταυροῦ κατα- e Dio nostro, accettando di patire sulla
δεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, croce, ci ha redenti dalla corruzione,
ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. lui, che è amico degli uomini.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká. Tono 3. Τὴν
ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Τῶν Ἀθλοφόρων σου, τὴν μνήμην Nella tua onnipotenza, Signore, hai
Κύριε, ὑπερεφαίδρυνας, ὡς Παντοδύ- reso piena di gioia la memoria dei tuoi
ναμος, ὅτι ἐνίσχυσας αὐτούς, τὰ πά- vittoriosi: tu li hai corroborati perché
θη σου μιμήσασθαι· ἀνδρείως γὰρ imitassero i tuoi patimenti; hanno in-
ἐνίκησαν, τοῦ Βελίαρ τήν δύναμιν· fatti valorosamente vinto la potenza di
ὅθεν καὶ ἀπέλαβον, ἰαμάτων χαρί- Beliar, e hanno perciò ottenuto carismi
σματα. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ di guarigioni. Per le loro preghiere, o
Θεός, εἰρήνην παράσχου τῷ λαῷ σου. Cristo Dio concedi pace al tuo popolo.
Θωρακισάμενοι, τὴν πανοπλίαν Coperti dall’armatura di Cristo e ri-
Χριστοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι, ὅπλα τῆς vestíti delle armi della fede, avete ab-
πίστεως, τὰς παρατάξεις τοῦ ἐχθροῦ, battuto da lottatori gli schieramenti del
180
Tono III Sabato — Orthros
ἀθλητικῶς κατεβάλετε· προθύμως nemico; perché avete coraggiosamente
τῇ ἐλπίδι γάρ, τῆς ζωῆς ὑπεμείνατε, sopportato, per la speranza della vita,
πάσας τῶν τυράννων, πρὶν ἀπειλάς tutte le minacce e i flagelli dei tiranni:
τε καὶ μάστιγας· διὸ καὶ τοὺς per questo avete ricevuto le corone, o
στεφάνους ἐδέξασθε, Μάρτυρες Χρι- martiri di Cristo dall’animo forte.
στοῦ οἱ καρτερόψυχοι.
Idiómelon.
Ἐκλάμπετε διὰ τῆς πίστεως, ὑπέρ- Voi risplendete per la fede, o santi,
λαμπροι φωστῆρες Ἅγιοι, τῶν ἀσθε- come astri fulgidissimi, medici dei ma-
νούντων ἰατροί, Ἀθλοφόροι πα- lati, vittoriosi degni di ogni lode: voi
νεύφημοι· τῶν τυράννων γὰρ τὰς infatti, senza temere i tormenti dei ti-
αἰκίσεις μὴ δειλανδρήσαντες, τῶν ranni, avete schiacciato al suolo le
εἰδώλων τὰς δυσφημίας κατη- ignominie degli idoli, tenendo quale
δαφίσατε, τρόπαιον ἔχοντες ἀήττη- invitto trofeo la croce della verità.
τον, τόν Σταυρόν τῆς ἀληθείας.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν, τὴν σω- Celebriamo in te colei che è stata me-
τηρίαν τοῦ γέ-νους ἡμῶν, ἀνυ- diatrice per la salvezza della nostra
μνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ stirpe, o Vergine Madre di Dio: poiché
σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, con la carne da te assunta, il Figlio tuo
ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὸ διὰ e Dio nostro, accettando di patire sulla
Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυ- croce, ci ha redenti dalla corruzione,
τρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς lui, che è amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Altri kathísmata, dopo l’ámomos (s. 118).
Τὸ εὔψυχον τῆς καρτερίας ὑμῶν, La vostra coraggiosa costanza, ha
ἐνίκησε τὰ μηχανήματα, τοῦ ἀρ- vinto le macchinazioni del nemico
χεκάκου ἐχθροῦ, Ἀθλοφόροι πα- principio di ogni male, o vittoriosi, de-
νεύφημοι· διὰ τοῦτο τῆς αἰωνίου κα- gni di ogni lode. Per questo avete otte-
τηξιώθητε μακαριότητος· ἀλλὰ πρε- nuto la beatitudine eterna. Intercedete
σβεύσατε τῷ Κυρίῳ, τοῦ φιλοχρίστου dunque presso il Signore perché salvi il
λαοῦ σῶσαι τὸ ποίμνιον, Μάρτυρες gregge del popolo amante di Cristo,
ὑπάρχοντες τῆς ἀληθείας. voi che siete martiri della verità.

181
Tono III Sabato — Orthros
Nekrósimon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.
Ὅτε τῷ λόγῳ σου, παραστη- Quando alla tua parola ci presente-
σόμεθα, τῷ ἀδεκάστῳ σου, βήματι remo al tuo imparziale tribunale, non
Κύριε, μὴ καταισχύνῃς τοὺς εἰς σέ, confondere quelli che hanno creduto in
Σωτὴρ ἡμῶν πεπιστευκότας· πάντες te, o nostro Salvatore. Tutti infatti ab-
γὰρ ἡμάρτομεν, ἀλλὰ σοῦ οὐκ biamo peccato, ma non ci siamo distolti
ἀπέστημεν· ὅθεν δυσωποῦμέν σε, ἐν da te; per questo ti supplichiamo: Da’
σκηναῖς τῶν δικαίων σου, Χριστέ, οὓς riposo nelle tende dei tuoi giusti, o Cri-
προσελάβου ἀνάπαυσον, ὡς μόνος sto, a coloro che hai preso con te, per-
ὑπάρχων πολυέλεος. ché tu solo sei ricco di misericordia.
Δόξα... Gloria...
Stessa melodia.
Ξύλῳ πεπτώκαμεν, πικρῶς εἰς Per un albero siamo amaramente ca-
θάνατον, ξύλῳ τιμίῳ δέ, πάλιν duti nella morte; e di nuovo per un al-
ἀνέστημεν· διὰ Σταυροῦ σου γάρ Σω- bero prezioso siamo risorti; perché con
τήρ, τὸν θάνατον ἐνέκρωσας, καὶ τὴν la tua croce, o Salvatore, hai ucciso la
ἀτελεύτητον, ζωὴν πᾶσιν ἐπήγασας, morte e hai fatto sgorgare per tutti la
ἧς περ καταξίωσον, τοὺς πρὸς σὲ vita senza fine: di essa rendi degni i
ἐκδημήσαντας, οἰκέτας σου πιστοὺς tuoi servi fedeli che sono passati a te, o
Ἐλεῆμον, δωρούμενος αὐτοῖς τὴν Βα- misericordioso, donando loro il tuo re-
σιλείαν σου. gno.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Τὸν πολυτάραχον, τοῦ βίου Accogli, o tutta immacolata, i tuoi
κλύδωνα, τοὺς ἐκπεράσαντας, τῷ servi che al cenno divino hanno attra-
θείῳ νεύματι, καὶ μεταστάντας versato i tumultuosi flutti della vita e
εὐσεβῶς, οἰκέτας σου Πανάμωμε, sono piamente trapassati: presentali al
δέξαι καὶ προσάγαγε, τῷ Κριτῇ καὶ nostro Giudice e Dio, implorandolo di
Θεῷ ἡμῶν, τούτοις ἀπολύτρωσιν, πα- concedere loro redenzione, perché
ρασχεῖν ἱκετεύουσα· καὶ γὰρ ὡς τοῦ come Madre del Creatore detieni il vo-
ποιήσαντος Μήτηρ, ἔχεις τὸ θέλειν lere e il potere.
καὶ τὸ δύνασθαι.

182
Tono III Sabato — Orthros
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐν Σιναίῳ τῷ ὅρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ Sul monte Sinai Mosè ti contemplò
βάτῳ Μωυσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ nel roveto, tu che senza venirne consu-
τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσαν ἐν γα- mata hai concepito in grembo il fuoco
στρί. Δανιὴλ δὲ σε εἶδεν, ὄρος ἀλατό- della Divinità; Daniele ti vide come
μητον, ῥάβδον βλαστήσασαν, montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-
Ἡσαΐας κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ. clamata come virgulto germogliato
dalla radice di Davide.
Tropari.
Ἱερεῖα καθάπερ προσήχθητε, τῷ Siete stati offerti come vittime a colui
τυθέντι δι' ἡμᾶς, καὶ τοὺς θείους να- che per noi è stato immolato, e avete
οὺς ἐπληρώσατε, τῶν Ἀγγέλων χαρ- riempito di letizia i sacri templi degli
μονῆς, Ἀθλοφόροι Κυρίου· διὸ ταῖς angeli, o vittoriosi del Signore. Raffor-
εὐχαῖς ὑμῶν πάντες στηρίξατε, καὶ zate dunque tutti con le vostre pre-
τῆς τοῦ ἐχθροῦ βλαβερᾶς, πλάνης ghiere, e tutti liberate dalla funesta se-
ῥύσασθε. duzione del nemico.
Ὡς φωστῆρες ζωῆς λόγον ἔχοντες, Come astri portatori della parola di
ἐφωτίσατε ψυχάς, Ἱεράρχαι Χριστοῦ vita, voi avete illuminato le anime, o
ἱερώτατοι, θείας δόξης κοινωνοί, ὡς sacratissimi pontefici di Cristo, parte-
τὸ πῦρ δεδεγμένοι, τοῦ Πνεύματος cipi della divina gloria. Avendo rice-
Ὅσιοι, πάθη ἐφλέξατε, καὶ τὴν τῶν vuto, o venerabili, il fuoco dello Spirito,
δαιμόνων, πυρὰν ἠφανίσατε. voi avete consumato le passioni ed
estinto il rogo dei demoni.
Σὺν Προφήταις ἁγίοις τιμήσωμεν, Insieme ai santi profeti, onoriamo la
τῶν Ὁσίων τὴν πληθύν, τοὺς πρὸ folla degli uomini pii che prima della
νόμου ἐκλάμψαντας νόμῳ τε, πολι- Legge e sotto la Legge hanno brillato
τείᾳ καθαρᾷ. Γυναικῶν τε ἁγίων, per una vita pura; lodiamo anche i cori
τοὺς χοροὺς αἰνέσωμεν καὶ ἐκβοήσω- delle sante donne, e gridiamo: Signore,
μεν, Κύριε· πρεσβείαις αὐτῶν, σῶσον per la loro intercessione, salva noi tutti.
πάντας ἡμᾶς.
Nekrósimon.
Ἡ ταφή σου Χριστὲ καὶ Ἀνάστασις, La tua tomba, o Cristo, e la tua risur-
πάντων γέγονε ζωή· διὰ τοῦτο τολ- rezione, sono divenute vita di tutti; per

183
Tono III Sabato — Orthros
μῶντες βοῶμέν σοι· Μετὰ πάντων questo osiamo gridare a te: Da’ riposo,
ἐκλεκτῶν, οὓς πιστῶς προσελάβου, assieme a tutti gli eletti, ai tuoi servi
δούλους σου ἀνάπαυσον, τούτων τὰ che nella fede hai preso con te, perdo-
πταίσματα, πάντα συγχωρῶν, ὡς nando loro tutte le colpe, perché sei
Θεὸς καὶ φιλάνθρωπος. Dio e amico degli uomini.
Theotokíon.
Φοβερὸς οὗτος τόπος ἐβόησεν, Terribile è questo luogo, gridò un
ὁπηνίκα Ἰακώβ, σοῦ τὸν τύπον ἐν tempo Giacobbe, quando vide nella
κλίμακι ἔβλεψε, Θεοτόκε ἀψευδῶς, scala, o Madre di Dio, la figura di te,
τῶν Μαρτύρων ἡ δόξα, Ὁσίων τὸ che in verità sei gloria dei martiri,
καύχημα, Ἀγγέλων ἀγλάϊσμα, πάν- vanto dei santi, splendore degli angeli,
των Προφητῶν, καὶ πιστῶν τὸ διάσω- salvezza di tutti i profeti e i credenti.
σμα.
Canone dei defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Τὴν ἐν βάτῳ καὶ πυρί, προγρα- Onorandoti con inni, noi magnifi-
φεῖσαν ἐν Σινᾷ, τῷ νομοθέτῃ Μωσῇ, chiamo te che Mosè il legislatore ha vi-
καὶ τὸ θεῖον ἐν γαστρί, ἀφλέκτως sto sul Sinai, prefigurata nel roveto e
συλλαβοῦσαν πῦρ, τὴν ὁλόφωτον nel fuoco; te, che senza esserne consu-
καὶ ἄσβεστον λαμπάδα, τὴν ὄντως mata, hai concepito in seno il fuoco di-
Θεοτόκον, ἐν ὕμνοις τιμῶντές σε με- vino; te, lampada inestinguibile e tutta
γαλύνομεν. luce; te, veramente Madre di Dio.
Tropari.
Νῦν ὡς μόνος ἀγαθός, καὶ φιλάν- Tu che sei Dio buono e amico degli
θρωπος Θεός, τοὺς μεταστάντας uomini, per le preghiere dei martiri fa’
πρὸς σέ, τῶν Μαρτύρων ταῖς λιταῖς, dimorare i defunti là dov’è la terra dei
ἐν χώρᾳ τῶν πρᾳέων γῆς κατα- miti, concedendo loro la remissione
σκήνωσον, τὴν λύσιν τῶν πται- delle colpe, o misericordioso, nella tua
σμάτων παρέχων, Ἐλεῆμον αὐτοῖς, grande e ricca misericordia.
διὰ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.
Ἐν Ἁγίων σου σκηναῖς, ἐν τοῖς κόλ- Nelle tende dei tuoi santi, nel seno di
ποις Ἀβραάμ, οὓς προσελάβου Σω- Abramo, annovera assieme ai tuoi giu-
τήρ, συναρίθμησον τοῖς σοῖς δικαίοις, sti quelli che hai preso con te, o Salva-
ἔνθα λάμπει τὸ φῶς, τοῦ προσώπου tore, là dove risplende la luce divina e

184
Tono III Sabato — Orthros
σου, τὸ ἄχραντον καὶ θεῖον, καὶ μένει immacolata del tuo volto, e dove ri-
δι' αἰῶνος, ἡ ὄντως ἀΐδιος ἀγαλλία- mane per sempre l’esultanza vera-
σις. mente eterna.
Μακαρίας σου ζωῆς, αἰωνίων ἀγα- Della tua vita beata, dei beni eterni,
θῶν, ἀκαταπαύστου τρυφῆς, εὐφρο- del gaudio senza fine, della letizia vera
σύνης ἀληθοῦς, ἀξίωσον τοὺς δού- in luogo verdeggiante, presso acque di
λους σου, οὓς μετέστησας βουλήσει ristoro, rendi degni i servi che per tuo
ζωοδότα, ἐν τόπῳ τῷ τῆς χλόης, ἐπὶ volere, o datore di vita, hai trasferito.
τῶν ὑδάτων τῆς ἀναπαύσεως.
Theotokíon.
Ὡς ἁγία Κιβωτός, μαρτυρίου τε Come arca santa e tenda della testi-
Σκηνή, τὸν ζωοδότην Θεόν, ὑπεδέξω monianza, hai accolto in grembo il Dio
ἐν γαστρί, Παναμώμητε τὸν Κτίστην datore di vita, o tutta immacolata, il tuo
σου, τὴν ἀπόφασιν κατάρας τῆς ἀρ- Creatore, colui che con la propria
χαίας, καὶ νόμον τοῦ θανάτου, ἰδίῳ morte ha rimosso la sentenza della ma-
θανάτῳ ἀναμοχλεύσαντα. ledizione antica e la legge della morte.
Apósticha delle lodi, martyriká. Tono 3.
Βασιλέων καὶ τυράννων, τὸν φό- Re e tiranni hanno rifiutato di te-
βον ἀπώσαντο οἱ Χριστοῦ στρατιῶ- mere, i soldati di Cristo: intrepidi e
ται, καὶ εὐθαρσῶς καὶ ἀνδρείως αὐ- forti lo hanno confessato Signore
τὸν ὡμολόγησαν, τῶν ἁπάντων Κύ- dell’universo, Dio e Re, e intercedono
ριον, Θεὸν καὶ Βασιλέα ἡμῶν, καὶ per le anime nostre.
πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν
ἡμῶν.
Stessa melodia.
Αἱ Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, Stupirono le schiere dei santi angeli
ἐθαύμασαν τῶν μαρτύρων τοὺς per le lotte dei martiri: perché, pur ri-
ἄθλους, ὅτι σῶμα θνητὸν περικείμε- vestíti di corpo mortale, hanno di-
νοι, βασάνων κατεφρόνησαν, μιμη- sprezzato i tormenti, divenuti imitatori
ταὶ γενόμενοι, τοῦ πάθους τοῦ Σω- della passione del nostro Salvatore: e
τῆρος ἡμῶν, καὶ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ intercedono per le anime nostre.
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ λάμπετε, Come luminari nel mondo, voi ri-
καὶ μετὰ θάνατον ἅγιοι Μάρτυρες, splendete anche dopo la morte, o santi
τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνισάμενοι· martiri, per aver combattuto la buona
185
Tono III Sabato — Orthros
διὸ ἔχοντες παρρησίαν, Χριστὸν ἱκε- battaglia: con la franchezza che avete
τεύσατε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. ottenuto, supplicate dunque Cristo,
perché sia fatta misericordia alle anime
nostre.
Nekrósimon.
Ἄνθρωποι, τί μάτην ταραττόμεθα; O uomini, perché ci agitiamo in-
ὁ δρόμος βραχύς ἐστιν, ὃν τρέχομεν, vano? Breve è la nostra corsa, fumo, la
καπνὸς ὑπάρχει ὁ βίος, ἀτμὶς καὶ τέ- vita, vapore, cenere, polvere che per un
φρα καὶ κόνις, πρὸς ὀλίγον φαινόμε- momento appare e ben presto a nulla
νος, καὶ ταχέως ἀχρειούμενος· διὸ vale. Gridiamo perciò a Cristo, Re im-
Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσω- mortale: A quelli che tra di noi se ne
μεν· Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν sono andati dona riposo là dove in te
ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστίν, dimorano tutti coloro che sono nella
εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐν σοί. gioia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἁγιόπρωτε σεμνή, ἐγκώμιον οὖσα O venerabile, prima tra i santi, tu che
τῶν οὐρανίων Ταγμάτων, Ἀποστό- sei la lode delle schiere celesti, l’inno
λων, ὑμνῳδία, Προφητῶν περιοχή, degli apostoli, l’argomento dei profeti,
Δέσποινα πρόσδεξαι, καὶ ἡμῶν τὰς accogli anche le nostre preghiere, o So-
δεήσεις. vrana.
Quando c’è l’Alleluia, si cantano i precedenti martyriká alle lodi;
come apósticha, i seguenti nekrósima.
Τῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ Col segno della tua croce.
Δοξάζω τὸν σταυρόν σου τὸν Do gloria alla tua croce preziosa per
τίμιον, δι' οὗ ζωὴ δεδώρηται, καὶ τρυ- la quale è stata donata la vita e il gau-
φῆς ἡ ἀπόλαυσις, τοῖς ἐν πίστει καὶ dio della beatitudine a quelli che con
πόθῳ, σὲ ὑμνοῦσι μόνε πολυέλεε· διὸ fede e amore a te inneggiano, o solo
βοῶμέν σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τοὺς με- ricco di misericordia; perciò gridiamo a
ταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, te, o Cristo Dio: A quelli che tra di noi
ἔνθα πάντων ἐστίν, εὐφραινομένων se ne sono andati dona riposo là dove
ἡ κατοικία ἐν σοί, δοξάζειν σου τὴν in te dimorano tutti coloro che sono
Θεότητα. nella gioia, perché diano gloria alla tua
divinità.

186
Tono III Sabato — Orthros
Ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγ- Solo misericordioso e pietoso, il cui
χνος, ὁ ἔχων ἀκατάληπτον ἀγαθότη- oceano di bontà è incomprensibile, tu
τος πέλαγος, ὁ γινώσκων τὴν φύσιν che conosci la natura degli uomini da
τῶν ἀνθρώπων, ἣν ἐδημιούργησας, te creata, noi ti supplichiamo, o Cristo
σὲ ἱκετεύομεν, Χριστὲ ὁ Θεός, τοὺς Dio: A quelli che tra di noi se ne sono
μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, andati dona riposo là dove in te dimo-
ἔνθα πάντων ἐστίν, εὐφραινομένων rano tutti coloro che sono nella gioia,
ἡ κατοικία ἐν σοί, δοξάζειν σου τὴν perché diano gloria alla tua divinità.
Θεότητα.
Ὑπνώσας ἐν τῷ τάφῳ ὡς ἄνθρω- Hai dormito nella tomba come
πος, δυνάμει ἀηττήτῳ σου, ὡς Θεὸς uomo, e per la tua potenza invincibile
ἐξανέστησας, τοὺς ἐν τάφοις ὑπ- come Dio hai risuscitato coloro che
νοῦντας, ἀσιγήτως ὕμνον σοι προ- dormivano nelle tombe, ed essi senza
σφέροντας· διὸ βοῶμέν σοι Χριστὲ ὁ sosta ti offrono l’inno; noi gridiamo
Θεός, τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν dunque a te, o Cristo Dio: A quelli che
ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστίν, tra di noi se ne sono andati dona riposo
εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐν σοί, δο- là dove in te dimorano tutti coloro che
ξάζειν σου τὴν Θεότητα. sono nella gioia, perché diano gloria
alla tua divinità.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Λαμπάδα νοητήν σε βαστάζου- Tutti riconosciamo in te, o Madre di
σαν, τὸ φέγγος τῆς Θεότητος, Dio, la lampada intelligibile che porta
ὁμιλῆσαν παχύτητι, τῆς ἀνθρώπων lo splendore della divinità comuni-
οὐσίας Θεοτόκε, πάντες ἐπιστάμεθα· cante con lo spessore della sostanza
διὸ τὸν σὸν δυσώπησον Υἱὸν καὶ umana. Implora dunque il tuo Figlio e
Θεόν, τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν Dio di far abitare quelli che tra di noi se
αὐλίζεσθαι, ἔνθα πάντων ἐστίν, ne sono andati là dove dimorano tutti
εὐφραινομένων ἡ κατοικία Ἁγνή, δο- coloro che sono nella gioia, o pura, per-
ξάζειν σε τὴν Πανάμωμον. ché diano gloria a te, l’immacolata.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 3.
Προφῆται προεκήρυξαν, Ἀπόστο- I profeti hanno preannunciato, gli
λοι ἐδίδαξαν, Μάρτυρες ὡμολόγη- apostoli insegnato, i martiri confessato
σαν, καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν, Θε- e noi creduto che tu sei realmente Ma-
οτόκον σε κυρίως ὑπάρχουσαν· διὸ dre di Dio: e perciò magnifichiamo il

187
Tono IV Sabato — Sera
καὶ μεγαλύνομεν, τὸν τόκον σου τὸν tuo parto ineffabile.
ἄφραστον.

Tono IV
Sabato — Sera
Al Signore, ho gridato, i seguenti stichirá anastásima. Tono 4.
Τὸν ζωοποιόν σου Σταυρόν, ἀπαύ- Adorando incessantemente la tua
στως προσκυνοῦντες Χριστὲ ὁ Θεός, croce vivificante, o Cristo Dio, glorifi-
τὴν τριήμερόν σου Ἀνάστασιν δο- chiamo la tua risurrezione il terzo
ξάζομεν· δι' αὐτῆς γὰρ ἀνεκαίνισας, giorno: per essa hai rinnovato la natura
τὴν καταφθαρεῖσαν τῶν ἀνθρώπων umana corrotta, o onnipotente, e ci hai
φύσιν Παντοδύναμε, καὶ τὴν εἰς οὐ- mostrato la via che conduce ai cieli,
ρανοὺς ἄνοδον, καθυπέδειξας ἡμῖν, perché solo sei buono e amico degli uo-
ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. mini.
Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, τὸ ἐπιτί- La pena che era venuta dall’albero
μιον ἔλυσας Σωτήρ, τῷ ξύλῳ τοῦ della disubbidienza, tu l’hai annullata,
Σταυροῦ ἑκουσίως προσηλωθείς, καὶ o Salvatore, volontariamente inchio-
εἰς ᾍδου κατελθὼν Δυνατέ, τοῦ dato all’albero della croce; e disceso
θανάτου τὰ δεσμά, ὡς Θεός, διέρρη- nell’ade, o potente, hai infranto come
ξας· διὸ προσκυνοῦμεν την ἐκ νε- Dio i vincoli della morte. Noi adoriamo
κρῶν σου Ἀνάστασιν, ἐν ἀγαλλιάσει dunque la tua risurrezione dai morti,
βοῶντες· Παντοδύναμε Κύριε δόξα gridando con esultanza: onnipotente
σοι. Signore, gloria a te.
Πύλας ᾍδου συνέτριψας Κύριε, Hai infranto le porte dell’ade, Si-
καὶ τῷ σῷ θανάτῳ, τοῦ θανάτου τὸ gnore, e con la tua morte hai distrutto
βασίλειον ἔλυσας, γένος δὲ τὸ il regno della morte; e hai liberato il ge-
ἀνθρώπινον, ἐκ φθορᾶς ἠλευθέρω- nere umano dalla corruzione, donando
σας, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ al mondo incorruttibilità e vita, e la
δωρησάμενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Altri stichirá, anatoliká.
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τὴν τοῦ Venite, popoli, celebriamo la risurre-
Σωτῆρος τριήμερον Ἔγερσιν, δι' ἧς zione del Salvatore il terzo giorno: per
ἐλυτρώθημεν τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων essa siamo stati liberati dai vincoli in-
δεσμῶν, καὶ ἀφθαρσίαν καὶ ζωήν, dissolubili dell’ade e abbiamo ricevuto

188
Tono IV Sabato — Sera
πάντες ἐλάβομεν κράζοντες· ὁ σταυ- tutti incorruttibilità e vita noi che accla-
ρωθείς, καὶ ταφείς, καὶ ἀναστάς, miamo: O solo amico degli uomini, cro-
σῶσον ἡμᾶς τῇ Ἀναστάσει σου, μόνε cifisso, sepolto e risorto, salvaci per la
Φιλάνθρωπε. tua risurrezione.
Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι Σωτήρ, τὴν Angeli e uomini, o Salvatore, can-
σὴν ὑμνοῦσι τριήμερον Ἔγερσιν, δι' tano la tua risurrezione il terzo giorno;
ἧς κατηυγάσθη τῆς οἰκουμένης τὰ per essa sono stati illuminati i confini
πέρατα, καὶ δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, della terra e siamo stati redenti dalla
πάντες ἐλυτρώθημεν κράζοντες· Ζω- schiavitú del nemico tutti noi che accla-
οποιὲ παντοδύναμε Σωτήρ, σῶσον miamo: Onnipotente Salvatore, crea-
ἡμᾶς τῇ Ἀναστάσει σου, μόνε tore della vita, salvaci per la tua risur-
Φιλάνθρωπε. rezione, o solo amico degli uomini.
Πύλας χαλκᾶς συνέτριψας, καὶ μο- Hai infranto le porte di bronzo, hai
χλοὺς συνέθλασας Χριστὲ ὁ Θεός, spezzato le sbarre di ferro, o Cristo Dio,
καὶ γένος ἀνθρώπων πεπτωκὸς e hai risollevato la stirpe umana dalla
ἀνέστησας· διὰ τοῦτο συμφώνως sua caduta. Perciò concordi accla-
βοῶ-μεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, miamo: O risorto dai morti, Signore,
Κύριε δόξα σοι. gloria a te.
Κύριε ἡ ἐκ Πατρός σου γέννησις, Signore, intemporale ed eterna è la
ἄχρονος ὑπάρχει καὶ ἀΐδιος, ἡ ἐκ tua generazione dal Padre; indicibile e
Παρθένου σάρκωσις, ἄφραστος inesplicabile per gli uomini la tua in-
ἀνθρώποις καὶ ἀνερμήνευτος, καὶ ἡ carnazione dalla Vergine; tremenda
εἰς ᾅδου κάθοδος, φοβερὰ διαβόλῳ per il diavolo e i suoi angeli la tua di-
καὶ τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ· θάνατον scesa all’ade, perché, calpestata la
γὰρ πατήσας, τριήμερος ἀνέστης, morte, sei risorto il terzo giorno, elar-
ἀφθαρσίαν παρέχων ἀνθρώποις, καὶ gendo incorruttibilità agli uomini, e la
τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Davide profeta, grazie a te progeni-
Δαυΐδ, μελῳδικῶς περὶ σοῦ προανε- tore di Dio, di te aveva già melodiosa-
φώνησε, τῷ μεγαλεῖά σοι ποιήσαντι. mente cantato a colui che ha fatto in te
Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου. cose grandi: Sta la regina alla tua de-
Σὲ γὰρ μητέρα πρόξενον ζωῆς stra. Poiché ti ha resa Madre che dà la
ἀνέδειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐναν- vita, Dio, il Cristo, cui appartiene la
θρωπῆσαι εὐδοκήσας Θεός, ἵνα τὴν grande e copiosa misericordia, che da
189
Tono IV Sabato — Sera
ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα, φθα- te, senza padre, si è compiaciuto incar-
ρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν narsi per riplasmare la propria imma-
ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον τοῖς gine corrotta dalle passioni, e per con-
ὤμοις ἀναλαβών, τῷ Πατρὶ προ- durre al Padre, prendendola sulle
σαγάγῃ, καὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι, ταῖς spalle, la pecora smarrita ritrovata tra i
οὐρανίαις συνάψῃ Δυνάμεσι, καὶ monti, per unirla di sua propria vo-
σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Χριστὸς ὁ lontà alle schiere celesti e salvare il
ἔχων, τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. mondo, o Madre di Dio.
Apósticha anastásima. Tono 4.
Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ, τὴν Signore, innalzato in croce, hai can-
προγονικὴν ἡμῶν κατάραν ἐξήλει- cellato la maledizione che veniva dai
ψας καὶ κατελθὼν ἐν τῷ ᾍδῃ, τοὺς progenitori; e disceso nell’ade, hai libe-
ἀπ' αἰῶνος δεσμίους ἠλευθέρωσας, rato i prigionieri da secoli, donando
ἀφθαρσίας δωρούμενος τῶν ἀνθρώ- l’incorruttibilità alla stirpe umana. Per
πων τῷ γένει· διὰ τοῦτο ὑμνοῦντες, questo glorifichiamo con inni la tua ri-
δοξάζομεν, τὴν ζωοποιὸν καὶ σωτή- surrezione vivificante e salvifica.
ριόν σου Ἔγερσιν.
Apósticha alfabetici.
Κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου μόνε Δυ- Pendendo dal legno, o solo potente,
νατέ, πᾶσαν κτίσιν ἐσάλευσας, τε- hai scosso tutta la creazione; deposto
θεὶς ἐν τάφῳ δέ, τοὺς κατοικοῦντας nella tomba, hai risuscitato gli abitanti
ἐν τάφοις ἀνέστησας, ἀφθαρσίαν καὶ delle tombe, donando alla stirpe
ζωὴν δωρούμενος, τῷ γένει τῶν umana incorruttibilità e vita. Per que-
ἀνθρώπων· διὸ ὑμνοῦντες δοξάζο- sto glorifichiamo con inni la tua risur-
μεν, τὴν τριήμερόν σου Ἔγερσιν. rezione il terzo giorno.
Λαὸς παράνομος Χριστέ, σὲ προ- Un popolo iniquo, o Cristo, ti ha con-
δοὺς τῷ Πιλάτῳ, σταυρωθῆναι κατε- segnato a Pilato e ti ha condannato alla
δίκασεν, ἀγνώμων περὶ τὸν croce, dimentico della riconoscenza
εὐεργέτην φανείς, ἀλλ' ἑκὼν ὑπέμει- per il suo benefattore; ma tu per tuo vo-
νας ταφήν, αὐτεξουσίως ἀνέστης lere hai subíto la sepoltura e per tuo po-
τριήμερος, ὡς Θεὸς δωρούμενος tere sei risorto il terzo giorno, donan-
ἡμῖν, ἀτελεύτητον ζωήν, καὶ τὸ μέγα doci, come Dio, la vita senza fine e la
ἔλεος. grande misericordia.
Μετὰ δακρύων Γυναῖκες, καταλα- Giunte in lacrime al sepolcro, le
βοῦσαι τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησαν· μὴ donne ti cercavano; ma non trovandoti,
190
Tono IV Sabato — Sera
εὑροῦσαι δέ, ὁλοφυρόμεναι, μετὰ nel pianto e tra i lamenti gridavano: O
κλαυθμοῦ βοῶσαι ἔλεγον· Οἴμοι Σω- Salvatore nostro, Re dell’universo,
τὴρ ἡμῶν, Βασιλεῦ τῶν ἁπάντων, come puoi essere stato rapito? Quale
πῶς ἐκλάπης; ποῖος δὲ τόπος κατέχει luogo rinchiude il tuo corpo vivifi-
τὸ ζωηφόρον σῶμά σου;΄ Ἄγγελος δὲ cante? E un angelo rispose loro: Non
πρὸς αὐτὰς ἀπεκρίνατο· Μὴ κλαίετε piangete, andate piuttosto ad annun-
φησίν, ἀλλ' ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, ciare che è risorto il Signore, elargendo
ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων ἡμῖν a noi esultanza, quale solo compassio-
ἀγαλλίασιν, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος. nevole.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Νεῦσον παρακλήσει σῶν οἰκετῶν Acconsenti alle preghiere dei tuoi
Πανάμωμε, παύουσα δεινῶν ἡμῶν servi, o tutta immacolata, e arresta l’in-
ἐπαναστάσεις, πάσης θλίψεως ἡμᾶς sorgere delle avversità, liberaci da ogni
ἀπαλλάττουσα· σὲ γὰρ μόνην ἀσφα- tribolazione: perché tu sei la nostra sola
λῆ, καὶ βεβαίαν ἄγκυραν ἔχομεν, καὶ àncora certa e sicura, e noi godiamo
τὴν σὴν προστασίαν κεκτήμεθα. Μὴ della tua protezione. Non rimandarci
αἰσχυνθῶμεν Δέσποινα, σὲ προσκα- confusi, o Sovrana, quando ti invo-
λούμενοι, σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, τῶν chiamo; affréttati a supplicare per
σοὶ πιστῶς βοώντων· Χαῖρε Δέσποι- quelli che ti gridano con fede: Gioisci,
να, ἡ πάντων βοήθεια, χαρὰ καὶ σκέ- Sovrana, soccorso di tutti, gioia, prote-
πη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. zione e salvezza delle anime nostre.
Apolytíkion.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως Appreso dall’angelo il radioso an-
κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι nuncio della risurrezione, e libere dalla
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν sentenza data ai progenitori, le disce-
προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, pole del Signore dicevano fiere agli
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλε- apostoli: È stata spogliata la morte, è ri-
γον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη sorto il Cristo Dio, per donare al
Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ mondo la grande misericordia.
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Theotokíon.
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Il mistero nascosto dall’eternità e
Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ ignoto agli angeli, è stato rivelato gra-
σού Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρω- zie a te, Madre di Dio, agli abitanti del-
191
Tono IV Domenica — Orthros
ται· Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρ- la terra: Dio incarnato, in unione senza
κούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως confusione, Dio che per noi ha volonta-
ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ riamente accettato la croce, e risusci-
ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσω- tando con essa il primo uomo creato,
σεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ha salvato dalla morte le anime nostre.

Domenica — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata anástasima. Tono 4.
Ἀναβλέψασαι τοῦ τάφου τὴν εἴσο- Levando lo sguardo all’ingresso
δον, καὶ τὴν φλόγα τοῦ Ἀγγέλου μὴ della tomba, e non sostenendo lo sfol-
φέρουσαι, αἱ Μυροφόροι σὺν τρόμῳ gorio dell’angelo, le miròfore tremanti
ἐξίσταντο λέγουσαι· Ἆρα ἐκλάπη, ὁ sbigottirono, e dicevano: Forse è stato
τῷ Λῃστῇ ἀνοίξας Παράδεισον, ἆρα rapito colui che al ladrone ha aperto il
ἡγέρθη, ὁ καὶ πρὸ πάθους κηρύξας paradiso? O forse è risorto colui che
τὴν Ἔγερσιν, ἀληθῶς ἀνέστη Χρι- prima della passione ha annunciato la
στὸς ὁ Θεός, τοῖς ἐν ᾅδῃ παρέχων sua risurrezione? Sí, è veramente ri-
ζωὴν καὶ ἀνάστασιν. sorto il Cristo Dio, per elargire agli abi-
tanti dell’ade vita e risurrezione.
Δόξα... Gloria...
Κατεπλάγη Ἰωσήφ Restò attonito Giuseppe.
Ἑκουσίᾳ σου βουλῇ, Σταυρὸν Ti sei sottoposto alla croce per tuo li-
ὑπέμεινας Σωτήρ, καὶ ἐν μνήματι bero volere, o Salvatore, e uomini mor-
καινῷ, ἄνθρωποι ἔθεντο θνητοί, τὸν tali hanno deposto in un sepolcro
διὰ λόγου τὰ πέρατα συστησάμενον· nuovo colui che con la parola ha dispo-
ὅθεν δεσμευθεὶς ὁ ἀλλότριος, θάνα- sto i confini della terra; e cosí, messa in
τος δεινῶς ἐσκυλεύετο, καὶ οἱ ἐν ᾅδῃ ceppi, la morte estranea veniva tre-
ἅπαντες ἐκραύγαζον, τῇ ζωηφόρῳ mendamente spogliata, e tutti gli abi-
Ἐγέρσει σου· Χριστὸς ἀνέστη, ὁ ζω- tanti dell’ade acclamavano alla tua vi-
οδότης, μένων εἰς τοὺς αἰῶνας. vificante risurrezione: Cristo, datore di
vita, è risorto e rimane in eterno.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon, aftómelon.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν Restò attonito Giuseppe contem-


θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, τὸν plando ciò che superava la natura, e
ἐπὶ πόκον ὑετόν, ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλ- riandava con la mente alla pioggia sul
192
Tono IV Domenica — Orthros
λήψει σου Θεοτόκε. Βάτον ἐν πυρὶ vello, per questa tua concezione senza
ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν seme, o Madre di Dio, e al roveto ar-
βλαστήσασαν, καὶ μαρτυρῶν ὁ μνή- dente che non si consumava, e alla
στωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν verga fiorita di Aronne; dando testimo-
ἐκραύγαζε· Παρθένος τίκτει, καὶ nianza il tuo sposo e custode gridava ai
μετὰ τόκον, πάλιν μένει Παρθένος. sacerdoti: Vergine partorisce e dopo il
parto vergine permane.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Ἀνέστης ὡς ἀθάνατος, ἀπὸ τοῦ Sei risorto dall’ade come immortale,
ᾅδου Σωτήρ, συνήγειρας τὸν κόσμον o Salvatore, e con te hai risuscitato il
σου, τῇ Ἀναστάσει τῇ σῇ, Χριστὲ ὁ tuo mondo, grazie alla tua risurre-
Θεὸς ἡμῶν, ἔθραυσας ἐν ἰσχύϊ, τοῦ zione, o Cristo Dio nostro. Hai infranto
θανάτου τὸ κράτος, ἔδειξας Ἐλεῆ- con potenza il dominio della morte e a
μον, τὴν Ἀνάστασιν πᾶσι· διό σε καὶ tutti, o misericordioso, hai manifestato
δοξάζομεν, μόνε Φιλάνθρωπε. la risurrezione: noi dunque ti glorifi-
chiamo, o solo amico degli uomini.
Δόξα... Gloria...
Κατεπλάγη Ἰωσήφ Restò attonito Giuseppe.
Ἐκ τῶν ἄνω κατελθών, τῶν ὑψω- Disceso Gabriele dalle superne al-
μάτων Γαβριήλ, καὶ τῇ πέτρα προ- tezze, si accostò alla pietra, dove si tro-
σελθών, ἔνθα ἡ πέτρα τῆς ζωῆς, λευ- vava la pietra della vita, e in candide
χειμονῶν ἀνεκραύγαζε ταῖς κλαι- vesti gridava alle piangenti: Cessate le
ούσαις· Παύσασθε ὑμεῖς, τῆς θρηνώ- vostre grida di lamento, voi che siete
δους κραυγῆς, ἔχουσαι ἀεί, τὸ εὐσυ- sempre pronte a compatire; coraggio, è
μπάθητον· ὃν γὰρ ζητεῖτε κλαίουσαι, veramente risorto colui che cercate
θαρσεῖτε, ὡς ἀληθῶς ἐξεγήγερται· piangendo. Agli apostoli, ecco, procla-
διὸ βοᾶτε, τοῖς Ἀποστόλοις, ὅτι ἀνέ- mate: È risorto il Signore!
στη ὁ Κύριος.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Stupirono, o pura, tutti i cori degli
Ἀγγέλων οἱ χοροί, τὸ Μυστήριον τῆς angeli, per il tremendo mistero della
σῆς, κυοφορίας τὸ φρικτόν, πῶς ὁ τὰ tua concezione: Dunque è sostenuto
193
Tono IV Domenica — Orthros
πάντα συνέχων νεύματι μόνῳ, dalle tue braccia come un mortale, co-
ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς σαῖς lui che col solo cenno sostiene l’uni-
συνέχεται, καὶ δέχεται ἀρχὴν ὁ Προ- verso? Come riceve un principio colui
αιώνιος, καὶ γαλουχεῖται σύμπασαν che è prima dei secoli? E come viene al-
ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ χρηστότητι, lattato colui che con bontà indicibile
καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα, εὐφη- nutre ogni vivente? E acclamando ti
μοῦντες δοξάζουσι. glorificano come vera Madre di Dio.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária, l’ypakoí.
Τὰ τῆς σῆς παραδόξου Ἐγέρσεως, Accorse per prime, la miròfore an-
προδραμοῦσαι αἱ Μυροφόροι, τοῖς nunciavano agli apostoli gli eventi
Ἀποστόλοις ἐκήρυττον Χριστέ, ὅτι della tua meravigliosa risurrezione, o
ἀνέστης ὡς Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ Cristo, perché come Dio sei risorto, per
τὸ μέγα ἔλεος. elargire al mondo la grande misericor-
dia.
Anavathmí. Antifona 1.
Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με Fin dalla mia giovinezza molte pas-
πάθη· ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ sioni mi fan guerra, ma soccorrimi tu, o
σῶσον Σωτήρ μου. mio Salvatore, e salvami.
Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε O voi che odiate Sion, siate confusi
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ dal Signore: sí, come erba al fuoco re-
ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. sterete riarsi.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω- Dal santo Spirito ogni anima è vivifi-
οῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λα- cata, con la purificazione è innalzata, in
μπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱερο- virtú della Monade trina è resa ful-
κρυφίως. gente, in sacro mistero.
Antifona 2.
Ἐκέκραξά σοι Κύριε, θερμῶς ἐκ Ho gridato a te, Signore, dal pro-
βάθους ψυχῆς μου, κἀμοὶ γενέσθω, fondo dell’anima, con fervore: anche a
πρὸς ὑπακοὴν τὰ θεῖά σου ὦτα. me si facciano attente le tue orecchie di-
vine.
Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κε- Chi ripone la sua speranza nel Si-
κτημένος, ὑψηλότερός ἐστι, πάντων gnore, è al di sopra di tutto ciò che af-
τῶν λυπούντων. fligge.

194
Tono IV Domenica — Orthros
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς Per il santo Spirito scaturiscono i
χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν flutti della grazia, che irrigano tutta la
τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονίαν. creazione per renderla feconda.
Antifona 3.
Ἡ καρδία μου πρὸς σὲ Λόγε Il mio cuore si elevi a te, o Verbo, e
ὑψωθήτω, καὶ οὐδὲν θέλξει με, τῶν nulla mi alletterà dei godimenti mon-
τοῦ κόσμου τερπνῶν πρὸς χαμαιζη- dani, sí da farmi desiderare le cose ter-
λίαν. rene.
Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἔχει τις Come ciascuno ha affetto per la ma-
στοργήν, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ θερμότερον dre, cosí, ancor piú ardente amore dob-
φίλτρον χρεωστοῦμεν. biamo al Signore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ἁγίῳ Πνεύματι, θεογνωσίας Dal santo Spirito viene ricchezza di
πλοῦτος, θεωρίας καὶ σοφίας· πάντα conoscenza di Dio, di contemplazione
γὰρ ἐν τούτῳ τὰ πατρῷα δόγματα, ὁ e di sapienza, poiché in lui il Verbo ri-
Λόγος ἐκκαλύπτει. vela tutti i decreti del Padre.
Prokímenon.
Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ Sorgi, Signore, vieni in nostro aiuto,
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ e riscattaci per la gloria del tuo nome.
ὀνόματός σου.
Στίχ. ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν Stico: O Dio, con le nostre orecchie
ἠκούσαμεν. abbiamo udito.
Canone anastásimos. Poema di Giovanni Damasceno.
Ode 1.: Cantico di Mosè. Tono 4. Irmós.
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, Quando l’antico Israele ebbe passato
ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύ- a piedi asciutti il rosso abisso del mare,
σας Ἰσραήλ, σταυροτύποις Μωσέως Mosè, atteggiando a croce le mani,
χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῇ mise in rotta nel deserto le schiere di
ἐρήμῳ ἐτροπώσατο Amalek.
Tropari.
Ὑψώθης, τὴν ἡμετέραν ἔκπτωσιν, Sei stato innalzato per risollevare noi
ἐπανορθούμενος, ἐν τῷ ἀχράντῳ dalla nostra caduta, riparando con l’al-
ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, τὴν ἐν ξύλῳ ἰώμε- bero immacolato della croce, l’im-
195
Tono IV Domenica — Orthros
νος, πανωλεθρίαν Δέσποτα, ὡς ἀγα- mensa rovina venuta dall’albero, o So-
θὸς καὶ παντοδύναμος. vrano, nella tua bontà e onnipotenza.
Ἐν τάφῳ, σωματικῶς, ἐν ᾅδῃ δὲ Col corpo nella tomba, con l’anima
μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ nell’ade come Dio, col ladrone in para-
δὲ μετὰ Λῃστοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρ- diso e in trono tu eri, o Cristo, col Padre
χες Χριστέ, μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύμα- e con lo Spirito, tutto colmando, o in-
τος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος. circoscrivibile.
Theotokíon.
Ἀσπόρως, τῷ τοῦ Πατρὸς βουλή- Senza seme, per volere del Padre hai
ματι, ἐκ θείου Πνεύματος, τὸν τοῦ concepito dallo Spirito divino il Figlio
Θεοῦ συνείληφας Υἱόν, καὶ σαρκὶ di Dio, e hai partorito nella carne colui
ἀπεκύησας, τὸν ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα, che è dal Padre senza madre, e che per
καὶ δι' ἡμᾶς ἐκ σοῦ ἀπάτορα. noi è da te senza padre.
Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία Si rallegra in te, o Cristo, la tua
σου Χριστὲ κράζουσα· Σύ μου ἰσχὺς Chiesa, e grida: Tu sei mia forza, Si-
Κύριε, καὶ καταφυγὴ καὶ στερέωμα gnore, mio rifugio e mia saldezza.
Tropari.
Τὸ ξύλον τὸ τῆς ζωῆς, ἡ νοητὴ καὶ L’albero della vita, la vera vite spiri-
ἀληθὴς ἄμπελος, ἐπὶ Σταυροῦ κρέ- tuale è sospesa alla croce, e per tutti fa
μαται, πᾶσιν ἀμβροσίαν πηγάζουσα. scaturire ambrosia.
Ὡς μέγας, ὡς φοβερός, ὡς τὸ τοῦ Grande, terribile, distruttore dell’or-
ᾅδου καθελὼν φρύαγμα, καὶ ὡς Θεὸς goglio dell’ade e Dio incorruttibile, ora
ἄφθαρτος, νῦν σωματικῶς ἐξεγήγερ- col corpo è risorto.
ται.
Theotokíon.
Σὺ μόνη τοῖς ἐπὶ γῆς, τῶν ὑπὲρ Tu sola, o Madre di Dio, sei divenuta
φύσιν ἀγαθῶν πρόξενος, Μήτηρ per gli abitanti della terra colei che
Θεοῦ γέγονας· ὅθεν σοι τὸ Χαῖρε, provvede i beni oltre natura: per que-
προσάγομεν. sto noi ti offriamo il saluto ‘Gioisci’.
Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, Vedendo te, sole di giustizia, elevato
ἐπὶ Σταυροῦ τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύ- sulla croce, la Chiesa se ne stette al suo
νης, ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῇς, εἰκότως posto e a ragione acclamava: Gloria
196
Tono IV Domenica — Orthros
κραυγάζουσα· Δόξα τῇ δυνάμει σου alla tua potenza, Signore.
Κύριε
Tropari.
Ἀνελήλυθας τὰ πάθη μου θερα- Sei salito sulla croce per sanare le
πεύσων, ἐπὶ Σταυροῦ τῷ πάθει τῆς mie passioni con la passione volonta-
ἀχράντου σαρκός σου, ἣν ἑκὼν riamente subita della tua carne imma-
ἐφόρεσας· διό σοι κραυγάζομεν· colata. Per questo a te noi acclamiamo:
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε. Gloria alla tua potenza, Signore.
Ἀναμαρτήτου ὁ θάνατος γεγευ- Gustato che ebbe il tuo corpo vivifi-
μένος, ζωοποιοῦ τε σώματος τοῦ σοῦ cante e senza peccato, ben giustamente,
ἐπαξίως, Δέσποτα νενέκρωται, ἡμεῖς o Sovrano, la morte restò uccisa; noi in-
δὲ βοῶμέν σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου vece a te acclamiamo: Gloria alla tua
Κύριε. potenza, Signore.
Theotokíon.
Ἀπειρογάμως ἐκυησας ὦ Παρθένε, Hai concepito ignara di nozze, o Ver-
καὶ μετὰ τόκον ὤφθης παρθε- gine, e resti vergine dopo il parto. Per-
νεύουσα πάλιν· ὅθεν ἀσιγή-τοις φω- ciò con voci che mai tacciono, con fede
ναῖς, τὸ χαῖρέ σοὶ Δέσποινα, πίστει sicura, noi gridiamo a te, Sovrana, il sa-
ἀδιστάκτῳ κραυγάζομεν. luto ‘Gioisci’.
Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.
Σὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον Tu, mio Signore, sei venuto nel
ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον ἐπιστρέφον, ἐκ mondo come luce, luce santa che con-
ζοφώδους ἀγνοίας, τοὺς πίστει ἀνυ- verte dal cupo buio dell’ignoranza
μνοῦντάς σε quanti ti cantano con fede.
Tropari.
Σὺ Κύριε πρὸς γῆν, συμπαθῶς κα- Tu, Signore, nella tua compassione
τελήλυθας, σὺ ὕψωσας τὴν πε- sei disceso in terra, tu, sospeso all’al-
σοῦσαν, τῶν ἀνθρώπων οὐσίαν, ἐν bero della croce, hai innalzato la natura
ξύλῳ ἀναρτώμενος. umana che era caduta.
Σὺ ᾖράς μου Χριστέ, τῶν πται- Tu hai tolto di mezzo, o Cristo, l’ac-
σμάτων τὸ ἔγκλημα, σὺ ἔλυσας τὰς cusa per le mie colpe; tu hai dissolto, o
ὀδύνας, τοῦ θανάτου Οἰκτίρμον, τῇ compassionevole, i dolori della morte
θείᾳ Ἀναστάσει σου. con la tua divina risurrezione.

197
Tono IV Domenica — Orthros
Theotokíon.
Σὲ ὅπλον ἀρραγές, κατ' ἐχθρῶν Noi ti mettiamo avanti contro i ne-
προβαλλόμεθα, σὲ ἄγκυραν καὶ ἐλ- mici come arma indistruttibile, noi ab-
πίδα, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, Θεόνυμφε biamo te, o sposa di Dio, come àncora
κεκτήμεθα. e speranza della nostra salvezza.
Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Θύσω σοι, μετὰ φωνῇς αἰνέσεως A te offrirò sacrifici con voce di lode,
Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοι, ἐκ δαιμό- Signore: cosí ti grida la Chiesa purifi-
νων λύθρου κεκαθαρμένη, τῷ δι' οἶκ- cata dalla sozzura dei demoni, grazie al
τον, ἐκ τῆς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι sangue che dal tuo fianco è misericor-
αἵματι diosamente fluito.
Ἀνῆλθες, ἐν Σταυρῷ δυναστείαν Sei salito sulla croce cinto di potenza,
ζωσάμενος, καὶ συμπλακεὶς τῷ ti sei scontrato con il tiranno e, poiché
τυράννῳ, ὡς Θεὸς ἐξ ὕψους κατέρρα- sei Dio, lo hai precipitato dall’alto,
ξας, τὸν Ἀδὰμ δέ, ἀηττήτῳ, παλάμῃ mentre con mano invincibile hai risu-
ἀνέστησας. scitato Adamo.
Ἀνέστης, ἐξαστράπτων ὡραῖος ἐκ Sfolgorante di bellezza sei risorto
τάφου Χριστέ, καὶ διεσκέδασας dalla tomba, o Cristo, hai disperso tutti
πάντας, τοὺς ἐχθροὺς τῇ θείᾳ σου δυ- i nemici con la tua potenza divina e hai
ναστείᾳ, καὶ τὰ πάντα, ὡς Θεός, colmato di gioia l’universo, perché sei
εὐφροσύνης ἐπλήρωσας. Dio.
Theotokíon.
Ὢ θαῦμα, τῶν ἁπάντων θαυ- O prodigio di tutti i prodigi il piú
μάτων καινότερον! ὅτι Παρθένος ἐν nuovo! Senza conoscere uomo, una
μήτρᾳ, τὸν τὰ σύμπαντα περιέποντα, vergine ha concepito colui che governa
ἀπειράνδρως, συλλαβοῦσα, οὐκ tutto l’universo, e nel suo grembo non
ἐστενοχώρησεν. lo ha tenuto allo stretto.
Kondákion. Oggi sei apparso.
Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης μου, ἀπὸ τοῦ Il mio Salvatore e Redentore ha risu-
τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν scitato dalla tomba, poiché è Dio, i figli
δεσμῶν τοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας della terra, liberi da catene, ha infranto
ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς Δεσπότης le porte dell’ade, ed è risorto, Sovrano,
ἀνέστη τριήμερος. il terzo giorno.

198
Tono IV Domenica — Orthros
Ikos.
Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Celebriamo, figli tutti della terra, il
τὸν ζωοδότην, τριήμερον ἐκ τάφου, risorto dai morti, Cristo datore di vita
καὶ πύλας τοῦ θανάτου σήμερον συν- risorto dalla tomba il terzo giorno, che
θλάσαντα, τῇ δυνάμει τῇ αὐτοῦ, τὸν oggi ha infranto con la sua potenza le
ᾅδην τε νεκρώσαντα, καὶ τὸ κέντρον porte della morte, ha ucciso l’ade, ha
τοῦ θανάτου συντρίψαντα, καὶ τὸν spezzato il pungiglione della morte e
Ἀδὰμ σὺν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα, ha liberato Adamo insieme ad Eva; in-
ὑμνήσωμεν πάντες οἱ γηγενεῖς, cessantemente gridiamo grati la nostra
εὐχαρίστως βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς. lode, perché, unico Dio forte e Sovrano,
Αὐτὸς γὰρ ὡς μόνος κραταιὸς Θεός, è risorto il terzo giorno.
καὶ Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος.
Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Ἐν τῇ καμίνῳ, Ἀβραμιαῖοι Παῖδες Nella fornace persiana i giovani figli
τῇ Περσικῇ, πόθῳ εὐσεβείας μᾶλλον di Abramo, accesi piuttosto dall’amore
ἢ τῇ φλογί, πυρπολούμενοι ἐκραύγα- per la pietà che dalla fiamma, acclama-
ζον· Εὐλογημένος εἶ, ἐν τῷ Ναῷ τῆς vano: Benedetto sei tu, Signore, nel
δόξης σου Κύριε tempio della tua gloria.
Tropari.
Πρὸς ἀφθαρσίαν, ἡ ἀνθρωπότης È stata richiamata all’incorruttibilità
ἀνακέκληται, θείῳ λουσαμένη l’umana natura, lavata dal sangue di-
αἵματι τοῦ Χριστοῦ, εὐχαρίστως vino di Cristo, e grata intona il canto:
ἀναμέλπουσα· Εὐλογημένος εἶ, ἐν τῷ Benedetto sei tu, Signore, nel tempio
Ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε. della tua gloria.
Ὡς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου La tua tomba, sorgente della nostra
ὡραιότερος, ὄντως καὶ παστάδος risurrezione, o Cristo, si è rivelata por-
πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λα- tatrice di vita, piú bella in verità del pa-
μπρότερος, Χριστὲ ὁ τάφος σου, ἡ radiso, piú splendente di qualsiasi ta-
πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. lamo regale.
Theotokíon.
Τὸ τοῦ Ὑψίστου, ἡγιασμένον θεῖον Gioisci, dimora divina e santificata
σκήνωμα Χαῖρε· διὰ σοῦ γὰρ δέδοται dell’Altissimo, perché per te, Madre di
ἡ χαρά, Θεοτόκε τοῖς κραυγάζουσιν· Dio, è stata data la gioia a quelli che ac-
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, ὑπάρ- clamano: Benedetta tu fra le donne, o
χεις Πανάμωμε Δέσποινα. tutta immacolata.
199
Tono IV Domenica — Orthros
Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόν- Distese le mani, Daniele chiuse le
των χάσματα, ἐν λάκκω ἔφραξε, πυ- fauci dei leoni nella fossa. I fanciulli
ρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν, ἀρετὴν πε- amanti della pietà, cinti di virtú, estin-
ριζωσάμενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, sero il potere del fuoco, gridando: Be-
Παῖδες κραυγάζοντες· Εὐλογεῖτε, nedite, opere tutte del Signore, il Si-
πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον gnore.
Tropari.
Χεῖρας ἐκπετάσας ἐν Σταυρῷ, τὰ Distendendo le mani sulla croce hai
ἔθνη ἅπαντα ἐπισυνήγαγες, καὶ μίαν radunato tutte le genti, e hai mostrato,
ἔδειξας Δέσποτα, Ἐκκλησίαν ἀνυμ- o Sovrano, un’unica Chiesa che ti cele-
νοῦσάν σε, τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, bra a quelli che in terra e in cielo sal-
συμφώνως ψάλλουσιν· Εὐλογεῖτε, meggiano ad una sola voce: Benedite,
πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. opere tutte del Signore, il Signore.
Λευχείμων ὡράθη γυναιξί, τῷ In bianche vesti l’angelo apparve alle
ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως, κα- donne, sfolgorante dell’inaccessibile
ταστραπτόμενος Ἄγγελος. Τί τὸν luce della risurrezione, e gridava: Per-
ζῶντα ἐν τῷ τάφῳ βοῶν, ἐπιζητεῖτε ché cercate il vivente nella tomba come
ὡς θνητόν, ὄντως ἡγέρθη Χριστός, ᾧ un morto? Cristo è veramente risorto e
βοῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν a lui acclamiamo: Opere tutte, cantate
Κύριον. il Signore.
Theotokíon.
Σὺ μόνη ἐν πάσαις γενεαῖς, Παρ- Tu sola in tutte le generazioni, Ver-
θένε Ἄχραντε, Μήτηρ ἐδείχθης Θεοῦ, gine immacolata, sei stata resa Madre
σὺ τῆς Θεότητος γέγονας, ἐν- di Dio: della Divinità sei divenuta di-
διαίτημα Πανάμωμε, μὴ φλογι- mora, o tutta immacolata, e non sei
σθεῖσα τῷ πυρί, τοῦ ἀπροσίτου φω- stata arsa dal fuoco della luce inacces-
τός· ὅθεν πάντες σέ, εὐλογοῦμεν, sibile. Per questo tutti ti benediciamo,
Μαρία Θεόνυμφε. o Maria, sposa di Dio.
Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Irmós.
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλα- Da te, o Vergine, montagna non ta-
ξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος gliata, fu staccato Cristo, pietra ango-
ἐτμήθη, Χριστὸς συνάψας τάς διε- lare non tagliata da mano d’uomo che
στώσας φύσεις. Διὸ ἐπαγαλλόμενοι ha congiunto le nature distinte: per
σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν questo noi ti magnifichiamo esultanti,
200
Tono IV Domenica — Orthros
o Madre di Dio.
Tropari.
Ὅλον με ἀνείληφας ὅλος, ἐν συνα- Tutto in tutto te stesso mi hai as-
φείᾳ ἀσυγχύτῳ, ὅλῳ μοι διδοὺς ὁ sunto in un’unione senza confusione,
Θεός μου, τὴν σωτηρίαν διὰ τοῦ donando a tutto il mio essere, o mio
πάθους σου, ὁ ἐν Σταυρῷ ὑπέμεινας, Dio, la salvezza, con la passione che in
σωματικῶς δι' εὐσπλαγχνίαν πολ- croce hai subíto nel corpo, per la tua
λήν. grande e amorosa compassione.
Οἱ σοὶ μαθηταὶ καθορῶντες, Vedendo aperta la tua tomba e svuo-
ἀνεῳγμένον σου τὸν τάφον, καὶ τὰς tati per la tua risurrezione i lini che
θεοφόρους σινδόνας, κεκενωμένας avevano avvolto Dio, i tuoi discepoli
τῇ Ἀναστάσει σου, σὺν τῷ Ἀγγέλῳ insieme con l’angelo dicevano: Il Si-
ἔλεγον· Ὄντως ἐγήγερται ὁ Κύριος! gnore è veramente risorto.
Triadikón.
Μονάδα μὲν θείας οὐσίας, ἀλλ' Noi tutti fedeli adoriamo la Monade
ὑποστάσεων Τριάδα, πάντες οἱ πι- della divina essenza ma Trinità delle
στοὶ προσκυνοῦμεν, ἐν ἀσυγχύτοις ipòstasi, uguale nella potenza e uguale
ταῖς ὑποστάσεσιν, ἰσοσθενῆ ὁμότι- nell’onore nelle ipòstasi non confuse:
μον, ἣν εὐσεβοῦντες μεγαλύνομεν. secondo pietà la magnifichiamo.
Alle lodi, stichirá anastásima. Tono 4.
Ὁ σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνα- O Signore onnipotente, che ti sei sot-
τον, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, πα- toposto alla croce e alla morte e sei ri-
ντοδύναμε Κύριε, δοξάζομέν σου τὴν sorto dai morti, noi diamo gloria alla
Ἀνάστασιν. tua risurrezione.
Ἐν τῷ σταυρῷ σου Χριστέ, τῆς ἀρ- Con la tua croce, o Cristo, ci hai libe-
χαίας κατάρας ἠλευθέρωσας ἡμᾶς, rati dalla maledizione antica, con la tua
καὶ ἐν τῷ θανάτῳ σου, τὸν τὴν φύσιν morte hai annientato il diavolo che ti-
ἡμῶν τυραννήσαντα, διάβολον κα- ranneggiava la nostra natura e con la
τήργησας, ἐν δὲ τῇ Ἐγέρσει σου, χα- tua risurrezione hai colmato di gioia
ρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσας· διὸ βοῶ- l’universo; perciò a te acclamiamo: O
μέν σοι, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, risorto dai morti, Signore, gloria a te.
Κύριε δόξα σοι.
Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ, ὁδή- Guidaci alla tua verità con la tua
γησον ἡμᾶς ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, croce, Cristo Salvatore, e liberaci dai
καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς, τῶν παγίδων τοῦ lacci del nemico. Tu che sei risorto dai
201
Tono IV Domenica — Orthros
ἐχθροῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, morti, stendi la mano e, per interces-
ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρ- sione dei tuoi santi, fa’ risorgere noi ca-
τίᾳ, ἐκτείνας τὴν χεῖρά σου, φιλάν- duti per il peccato, o Signore amico de-
θρωπε Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων gli uomini.
σου.
Τῶν Πατρικῶν σου κόλπων, μὴ χω- Senza separarti dal seno paterno, o
ρισθεὶς μονογενὲς Λόγε τοῦ Θεοῦ, Verbo Unigenito di Dio, sei venuto
ἦλθες ἐπὶ γῆς διὰ φιλανθρωπίαν, sulla terra, nel tuo amore per gli uo-
ἄνθρωπος γενόμενος ἀτρέπτως, καὶ mini, fatto uomo senza mutamento, e ti
Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπέμεινας sei sottoposto nella carne alla croce e
σαρκί, ὁ ἀπαθὴς τῇ Θεότητι, ἀναστὰς alla morte, tu che sei impassibile nella
δὲ ἐκ νεκρῶν ἀθανασίαν παρέσχες tua divinità; ma risorto dai morti hai
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ὡς μόνος elargito immortalità alla stirpe umana,
παντοδύναμος. unico onnipotente.
Altri stichirá, anatoliká.
Θάνατον κατεδέξω σαρκί, ἡμῖν Hai accettato la morte nella carne, o
ἀθανασίαν πραγματευσόμενος Σω- Salvatore, guadagnando per noi l’im-
τήρ, καὶ ἐν τάφῳ ᾤκησας, ἵνα ἡμᾶς mortalità, e hai abitato in una tomba
τοῦ ᾅδου ἐλευθερώσῃς, συνα- per liberare noi dall’ade, risuscitandoci
ναστήσας ἑαυτῷ, παθῶν, μὲν ὡς con te: perché come uomo hai patito,
ἄνθρωπος, ἀλλ' ἀναστὰς ὡς Θεός. ma come Dio sei risorto. Per questo ac-
Διὰ τοῦτο βοῶμεν· Δόξα σοι ζωοδότα clamiamo: Gloria a te, Signore datore
Κύριε, μόνε Φιλάνθρωπε. di vita, solo amico degli uomini.
Πέτραι ἐσχίσθησαν Σωτήρ, ὅτε ἐν Si spezzarono le pietre, o Salvatore,
τῷ Κρανίῳ ὁ Σταυρός σου ἐπάγη, quando sul Calvario fu infissa la tua
ἔφριξαν ᾅδου πυλωροί, ὅτε ἐν τῷ croce; inorridirono i custodi dell’ade
μνημείῳ ὡς θνητὸς κατετέθης· καὶ quando nel sepolcro fosti deposto
γάρ του θανάτου καταργήσας τὴν come un morto: poiché, annullata la
ἰσχύν, τοῖς τεθνεῶσι πάσιν ἀφθαρ- forza della morte, hai elargito incorrut-
σίαν παρέσχες, τῇ Ἀναστάσει σου tibilità a tutti i morti con la tua risurre-
Σωτήρ. Ζωοδότα Κύριε δόξα σοι. zione, o Salvatore. Signore datore di
vita, gloria a te.
Ἐπεθύμησαν Γυναῖκες, ἰδεῖν σου Desiderarono ardentemente le
τὴν Ἀνάστασιν, Χριστὲ ὁ Θεός· ἦλθε donne di vedere la tua risurrezione, o
προλαβοῦσα Μαρία ἡ Μαγδαληνή, Cristo Dio: giunse per prima Maria
εὗρε τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ Maddalena, trovò la pietra ribaltata dal
202
Tono IV Domenica — Sera
μνήματος, καὶ τὸν Ἄγγελον κα- sepolcro e l’angelo seduto che diceva:
θεζόμενον καὶ λέγοντα· Τί ζητεῖτε Perché cercate il vivente tra i morti?
τὸν ζώντα μετὰ τῶν νεκρῶν; ἀνέστη Egli è Dio ed è risorto per salvare l’uni-
ὡς Θεός, ἵνα σώσῃ τὰ σύμπαντα. verso.
Ποῦ ἐστιν Ἰησοῦς, ὃν ἑλογίσασθε Dov’è Gesú che avevate creduto di
φυλάττειν; εἴπατε Ἰουδαῖοι, ποῦ custodire? Dite, giudei, dov’è colui che
ἐστιν, ὃν ἐθήκατε ἐν τῷ μνήματι, τὸν avevate posto nel sepolcro sigillando la
λίθον σφραγίσαντες, δότε τὸν νε- pietra? Consegnate il morto, voi che
κρόν, οἱ τὴν ζωήν ἀρνησάμενοι, δότε avete rinnegato la vita, consegnate il
τὸν ταφέντα, ἢ πιστεύσατε τῷ sepolto, oppure credete al risorto. Ma
ἀναστάντι, κἂν ὑμεῖς σιγήσητε τοῦ anche se voi tacerete la risurrezione del
Κυρίου τὴν Ἔγερσιν, οἱ λίθοι κε- Signore, grideranno le pietre, e per
κράξονται, μάλιστα ὁ ἀποκυλισθεὶς prima quella che dal sepolcro è stata ri-
ἐκ τοῦ μνήματος. Μέγα σου τὸ ἔλεος! baltata. Grande è la tua misericordia,
Μέγα τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας grande il mistero della tua economia! O
σου! Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. Salvatore nostro, gloria a te.
Gloria... Eothinón della domenica. Ora e sempre... Sei piú che bene-
detta. Poi grande dossologia, ecc.

Domenica — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia despotiká.
Tono 4. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι Come generoso fra i martiri.
Δεῦρο τάλαινα πρόσπεσον, τῷ Vieni, infelice, gèttati davanti a
Θεῷ ἐν θερμότητι, τῶν δακρύων Dio, gridando con lacrime ardenti:
κράζουσα, τὸ ἡμάρτηκα, ψυχὴ Ho peccato. Anima tutta abbietta,
παμβέβηλε ἵλεων, τὸν Κριτὴν renditi propizio il Giudice prima
ἀπέργασαι, πρὸ τοῦ τέλους καὶ della fine, e grida a lui di cuore: Non
αὐτῷ, ἐκ καρδίας ἀνάκραξον· Μὴ respingere, mio Dio, i miei gemiti,
ἀπώσῃ μου, στεναγμοὺς ὁ Θεός non disprezzare la contrizione del
μου, μὴ παρόψῃ, συντριβήν μου mio cuore, o Signore pieno di com-
τῆς καρδίας, ὦ πολυεύσπλαγχνε passione.
Κύριε.
Ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ τε, ὁ ἐχθρὸς Facendomi guerra notte e giorno,
ὁ παμπόνηρος, πολεμῶν οὐ παύε- il nemico pieno di perfidia non cessa
ται δελεάσαι με, καὶ πρὸς di adescarmi e mi attira a mia perdi-
ἀπώλειαν ἕλκει με, κακίας πρὸς zione verso i precipizi del male. Ma
203
Tono IV Domenica — Sera
βάραθρα, ἀλλ' ὡς μόνος ἀγαθός, tu che solo sei buono, riscattami
τῆς αὐτοῦ τυραννίδος με ἀπολύ- dalla sua tirannide e da ogni specie
τρωσαι, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Ἰη- di angustia, o mio Gesú piú che
σοῦ μου, ὑπεράγαθε καὶ σῶσον, ἐκ buono, e salvami dai multiformi ca-
πολυτρόπων κολάσεων. stighi.
Un altro stichirón, degli incorporei, stes sa melodia.
Σοῦ τῆς θείας ἐλλάμψεως, δε- Tu hai disposto le schiere degli an-
κτικὰ καταγώγια, καὶ δοχεῖα πάν- geli e gli ordini divini, quali ricetta-
σεπτα, κατεσκεύασας, τὰ τῶν Ἀγ- coli della tua luce divina, quali suoi
γέλων στρατεύματα, καὶ θεῖα συ- augustissimi vasi, quali contempla-
στήματα, σοῦ τῆς δόξης θεωρούς, tori della tua gloria, assistenti del tuo
παραστάτας τοῦ θρόνου σου, τοὺς trono, esecutori forti e potenti della
τὸν λόγον σου, δυνατῶς ἐν ἰσχύϊ tua parola, e ardenti operatori dei
ἐκτελοῦντας, καὶ συντόνως ἐκπλη- tuoi comandamenti, o amico degli
ροῦντας, τὰς ἐντολάς σου φιλάν- uomini.
θρωπε.
Apósticha katanyktiká.
Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι, Vorrei cancellare con le lacrime
τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ l’attestazione scritta delle mie colpe,
χειρόγραφον, καὶ τὸ ὑπόλοιπον Signore, e piacerti con la conversione
τῆς ζωῆς μου, διὰ μετανοίας εὐα- per il resto della mia vita; ma il ne-
ρεστῆσαί σοι, ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ mico mi seduce e fa guerra alla mia
με, καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου. anima: salvami, Signore, prima che
Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, io mi perda del tutto.
σῶσόν με.
Stessa melodia.
Τίς χειμαζόμενος καὶ προστρέ- Chi mai, nella tempesta, se accorre
χων, τῷ λιμένι τούτῳ οὐ διασῴζε- a questo porto non si salva? O chi,
ται; ἢ τίς ὀδυνώμενος καὶ προ- nel dolore, se trova questo luogo di
σπίπτων, τῷ ἰατρείῳ τούτῳ οὐ θε- cura non riceve assistenza? Creatore
ραπεύεται; Δημιουργὲ τῶν ἁπάν- di tutti e medico dei malati, salvami,
των, καὶ Ἰατρὲ τῶν νοσούντων, Signore, prima che io mi perda del
Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, tutto.
σῶσόν με.

204
Tono IV Lunedì— Orthros
Martyrikón.
Ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν ταῖς μνείαις Tu che sei glorificato nelle memo-
τῶν Ἁγίων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ὑπ' rie dei tuoi santi, o Cristo Dio, sup-
αὐτῶν δυσωπούμενος, κατάπεμ- plicato da loro, fa’ scendere su di noi
ψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. la grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Χαῖρε φωτὸς Νεφέλη, χαῖρε Λυ- Gioisci, nube della luce; gioisci,
χνία φωτεινή, χαῖρε Στάμνε ἡ τοῦ candelabro luminoso; gioisci, urna
Μάννα, χαῖρε ἡ Ῥάβδος Ἀαρὼν, della manna; gioisci, verga di
χαῖρε Βάτε ἄφλεκτε, χαῖρε Λα- Aronne; gioisci, roveto incombusto;
μπάς, χαῖρε θρόνε, χαῖρε Ὄρος gioisci, lampada; gioisci, trono; gioi-
ἅγιον, χαῖρε Παράδεισε, χαῖρε θεία sci, monte santo; gioisci, paradiso;
Τράπεζα, χαῖρε Πύλη μυστική, gioisci, mensa divina; gioisci, mistica
χαῖρε ἡ πάντων ἐλπίς. porta; gioisci, speranza di tutti.
Al termine del vespro e al lunedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Τῇ ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ Ναῷ, εἰς A colei che era stata allevata nel
τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, τῇ περιβεβλη- tempio, nel santo dei santi, a colei
μένῃ τὴν πίστιν καὶ τὴν σοφίαν, che era rivestita di fede e di sapienza
καὶ τὴν ἄμεμπτον παρθενίαν, ὁ e di verginità irreprensibile, il prin-
Ἀρχιστράτηγος Γαβριήλ, προσέφε- cipe angelico Gabriele presentava
ρεν οὐρανόθεν, τὸν ἀσπασμὸν καὶ dal cielo il saluto con l’invito ‘Gioi-
τὸ χαῖρε. Χαῖρε εὐλογημένη, χαῖρε sci’: Gioisci, benedetta, gioisci, piena
δεδοξασμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. di gloria, il Signore è con te.

Lunedì— Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 4.
Τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, Visita, Signore, la mia anima mi-
ἐπίσκεψαι Κύριε, τὴν ἐν ἁμαρτίαις sera, che ha consumato tutta la vita
τὸν βίον ὅλον δαπανήσασαν, ὃν nei peccati: accogli e salva anche me
τρόπον τὴν πόρνην, δέξαι κᾀμέ, come la meretrice.
καὶ σῶσόν με.
Διαπλέων τὸ πέλαγος τῆς πα- Attraversando l’oceano della vita

205
Tono IV Lunedì— Orthros
ρούσης ζωῆς, ἐνθυμοῦμαι τὴν presente, considero l’abisso dei miei
ἄβυσσον τῶν πολλῶν μου κακῶν, molti mali, e non avendo la ragione
καὶ μὴ ἔχων τὸν κυβερνήτην λογι- che mi guida, grido con le parole di
σμόν, τὴν τοῦ Πέτρου σοι προ- Pietro: Salvami, o Cristo Dio, sal-
σφθέγγομαι φωνήν. Σῶσόν με Χρι- vami perché sei amico degli uomini.
στὲ ὁ Θεός, σῶσόν με ὡς
φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Φοβερὸν τὸ μυστήριον, καὶ τὸ Tremendo è il mistero e inaudito il
θαῦμα παράδοξον, πῶς ἡ Παρθέ- prodigio: come ha potuto la Vergine
νος, σὲ τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων portare te, Creatore dell’universo, e
ἐβάστασε, καὶ μετὰ τόκον πάλιν come, dopo il parto, permane ver-
σώα καὶ παρθένος διέμεινεν! ὁ τε- gine ed integra? Tu, da lei partorito,
χθείς ἐξ αὐτῆς τὴν πίστιν στήρι- conferma la fede, placa le nazioni,
ξον, τὰ ἔθνη πράϋνον, καὶ τὸν da’ pace al mondo, o Dio, perché sei
κόσμον εἰρήνευσον, ὁ Θεὸς ὡς amico degli uomini.
φιλάνθρωπος.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Ταχὺ συνεισέλθωμεν, εἰς τὸν Solleciti entriamo insieme nel ta-
νυμφῶνα Χριστοῦ, καὶ πάντες lamo di Cristo e ascoltiamo tutti la
ἀκούσωμεν, τῆς μακαρίας φωνῆς, sua voce beata, la voce del nostro
αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Δεῦτε οἱ Dio: Venite, voi che amate la gloria
ἀγαπῶντες, τὴν οὐράνιον δόξαν, celeste; fatti compagni delle vergini
μέτοχοι γεγονότες, τῶν φρονίμων sagge, fate risplendere le vostre lam-
παρθένων, φαιδρύνατε τὰς λα- pade con la fede.
μπάδας ὑμῶν, διὰ τῆς πίστεως.
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.
Ἀναλόγισαι ψυχή, πῶς πα- Considera, o anima, come ci pre-
ραστῶμεν τῷ κριτῇ, ἐν τῇ ὥρᾳ τῇ senteremo al Giudice: in quell’ora
φρικτῇ, τίθενται θρόνοι φοβεροί, terribile verranno collocati tremendi
καὶ τῶν ἀνθρώπων αἱ πράξεις διε- troni e saranno poste sotto accusa le
λέγχονται, τότε ὁ Κριτὴς ἀδυσώπη- azioni degli uomini; ed ecco, allora,
τος· πρὸ βήματος γὰρ πῦρ προπο- il Giudice inesorabile: davanti al suo
206
Tono IV Lunedì— Orthros
ρεύεται, ὥσπερ ἀγρία θάλασσα tribunale scorre fuoco, come selvag-
σὺν ἤχῳ, κατακαλύπτον τοὺς πταί- gio mare rintronante, per ricoprire
σαντας. Ἀναλογίζου ταῦτα ψυχή chi avrà peccato. Considera tutto
μου, καὶ τὰ ἔργα σου εὔθυνον. questo, anima mia, e correggi le tue
opere.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ κυρίως καὶ ἀληθῶς Θεοτόκος Tu che propriamente e realmente
πρεσβεύουσα, ὡς Μήτηρ ἐν παρ- sei Madre di Dio, e che con famiglia-
ρησίᾳ τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, rità di madre intercedi presso il Fi-
διαφύλαξον ποίμνην, ἐξαιρέτως τῇ glio tuo e Dio nostro, custodisci con
σκέπῃ σου προστρέχουσαν, πρὸς cura speciale il gregge che accorre
σὲ καταφεύγουσαν τὸν λιμένα, τὸ sotto la tua protezione, che in te ha la
τεῖχος, τὴν μόνην προστασίαν τοῦ sua forza, che corre a rifugiarsi in te,
γένους τῶν ἀνθρώπων. porto, baluardo, unica avvocata del
genere umano.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata. Ταχὺ προκατάλαβε Presto
intervieni.
Ἀΰλοις ἐν στόμασι, Τριὰς ὑπέρ- I cori degli incorporei, o Trinità
θεε, ἀπαύστως ὑμνοῦσί σε, τῶν piú che divina, con bocche immate-
Ἀσωμάτων χοροί, καὶ φόβῳ, παρί- riali incessantemente ti cantano e con
στανται, Ἅγιος ἐκβοῶντες, Τρισυ- timore ti assistono, o trisipostatica
πόστατε Φύσις. Ἐλέησον γοῦν χει- Natura, acclamando: Santo! Per le
ρῶν σου, τῶν οἰκείων τὸ πλάσμα, loro preghiere, abbi dunque pietà
αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, μόνε φιλάν- dell’opera delle tue mani, o solo
θρωπε. amico degli uomini.
Martyrikón.
Σήμερον τὰ τῶν Ἀγγέλων στρα- Oggi gli eserciti degli angeli sono
τεύματα, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλο- qui convenuti nella memoria dei vit-
φόρων παραγέγονε, τὰς τῶν πι- toriosi, per illuminare le menti dei fe-
στῶν διανοίας φωτίσαι, καὶ τὴν deli e rischiarare tutta la terra con la
οἰκουμένην τῇ χάριτι φαιδρύναι· δι' grazia: supplicato da loro, o Dio, do-
αὐτῶν ὁ Θεὸς δυσωπούμενος, δώ- naci la grande misericordia.
ρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
207
Tono IV Lunedì— Orthros
Theotokíon.
Τῇ ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ Ναῷ, εἰς τὰ A colei che era stata allevata nel tem-
Ἅγια τῶν Ἁγίων, τῇ περιβεβλημένῃ pio, nel santo dei santi, a colei che era
τὴν πίστιν καὶ τὴν σοφίαν, καὶ τὴν rivestita di fede e di sapienza e di ver-
ἄμεμπτον παρθενίαν, ὁ Ἀρχιστράτη- ginità irreprensibile, il principe ange-
γος Γαβριήλ, προσέφερεν οὐρανό- lico Gabriele presentava dal cielo il sa-
θεν, τὸν ἀσπασμὸν καὶ τὸ χαῖρε. luto con l’invito ‘Gioisci’: Gioisci, bene-
Χαῖρε εὐλογημένη, χαῖρε δεδο- detta, gioisci, piena di gloria, il Signore
ξασμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. è con te.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσή- Col morbo della disubbidienza, Eva
ματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ introdusse la maledizione, ma tu, Ver-
Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας gine Madre di Dio, col germoglio della
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν tua concezione hai fatto fiorire nel
ἐξήνθησας. Ὅθεν σε πάντες μεγαλύ- mondo la benedizione. Per questo noi
νομεν. tutti ti magnifichiamo.
Ἰδοὺ μετανοίας ὁ καιρός, τί μέλλο- Ecco il tempo della conversione: per-
μεν, τί τῷ ὕπνῳ βυθιζόμεθα; τῆς ῥα- ché indugiamo? Perché sprofondiamo
θυμίας ἀποστῶμεν, κοσμήσωμεν λα- nel sonno? Distogliamoci dalla noncu-
μπάδας ὡς γέγραπται, ἐλαίῳ εὐποι- ranza , approntiamo le nostre lampade,
ΐας, μὴ μείνωμεν, ἔξω τῆς θύρας come sta scritto, con l’olio delle opere
ὀδυρόμενοι. buone: perché non ci accada di restare
fuori della porta, tra i lamenti.
Ὡς ἔστι καιρὸς μετανοεῖν, ἐπίστρε- Poiché è tempo di far penitenza, con-
ψον, τῶν κακῶν σου ὧν ἐποίησας, vèrtiti, anima mia dal male, da quello
γνώσει ψυχή μου καὶ ἀγνοίᾳ, καὶ commesso coscientemente o inconscia-
βόησον τῷ πάντα γινώσκοντι· Ἡμάρ- mente, e grida a colui che tutto sa: Ho
τηκα συγχώρησον Δέσποτα, μή με peccato, perdonami, Sovrano, non
βδελύξῃ τὸν ἀνάξιον. avere orrore di me, l’indegno.
Martyriká.
Συνῆξεν ἐκ πάσης ὁ Χριστὸς ἀθλή- Di fronte a tutti, Cristo ha raccolto i
σαντας, τοὺς Ἁγίους ἐμφανέστατα, santi lottatori da ogni città e regione in
χώρας καὶ πόλεως εἰς τόπους, ἐνδό- luoghi gloriosi, in un augusto riposo,

208
Tono IV Lunedì— Orthros
ξους εἰς τιμίαν κατάπαυσιν, καὶ νῦν ed ora allietano esultanti la Chiesa dei
τῶν πρωτοτόκων φαιδρύνουσι, τὴν primogeniti.
Ἐκκλησίαν ἀγαλλόμενοι.
Ἡ πάνσεπτος θήκη τῶν σεπτῶν L’urna sacratissima dei tuoi santi
Μαρτύρων σου, φρυκτωρίαις θείου martiri, straordinariamente rischiarata
Πνεύματος, αὐγαζομένη παρα- dai bagliori del divino Spirito, spri-
δόξως, ἰάσεων ἐκπέμπει φαιδρότη- giona la gioia delle guarigioni, e sep-
τας, ἐνθάπτει νοσημάτων ἐπήρειαν, pellisce il danno delle malattie, o Si-
Κύριε μόνε πολυέλεε. gnore, unico ricco di misericordia.
Theotokíon.
Φωτὸς τοῦ ἐν σοὶ μαρμαρυγαῖς Illumina la mia anima, o sposa di
Θεόνυμφε, τὴν ψυχήν μου φω- Dio, con i fulgori della luce che è in te;
ταγώγησον, κείμενον βόθρῳ ἀπω- sollevami dalla fossa della perdizione
λείας, ἀνάστησον, ἐχθροὺς καταρ- in cui giaccio, abbattendo i nemici che
ράσσουσα, τοὺς θλίβοντας ἀεὶ τὴν sempre mi opprimono il cuore e mi
καρδίαν μου, καὶ πρὸς τὰ πάθη συ- spingono alle passioni.
νωθοῦντάς με.
Canone degli incorporei. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Κρυπτὸν θεῖον ἄχραντον, ἐν σοὶ Il divino, immacolato mistero nasco-
τελεῖται ἐμφανὲς Μυστήριον, Παρ- sto, in te manifesto si compie, o Ver-
θένε ἄχραντε· καὶ γὰρ Θεὸς ἐκ σοῦ gine immacolata: da te, nella sua amo-
σεσωμάτωται, δι' εὐσπλαχνίαν· διό rosa compassione, Dio ha preso un
σε ὡς Θεοτόκον μεγαλύνομεν. corpo. Per questo, come Madre di Dio,
noi ti magnifichiamo.
Tropari.
Οἱ Νοῦν τὸν Γεννήτορα καὶ προ- O angeli, voi che cantate il Genitore
βολέα, τοῦ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, ὑμ- come intelletto e come colui da cui pro-
νοῦντες Ἄγγελοι, νῦν πρὸς ἡμᾶς τῆς cedono il Figlio e lo Spirito, affrettatevi
θείας χρηστότητος, τὰς χορηγίας συ- ora a trasmetterci con ardore le elargi-
ντόνως, διαπορθμεύειν προθυ- zioni della bontà divina.
μήθητε.
Ὡραίως κοσμούμενοι τῆς ἀφθαρ- Splendidamente adorni del dono e
σίας, δωρεᾷ καὶ χάριτι, θεῖοι Ἀρχάγ- della grazia dell’incorruttibilità, gli ar-
209
Tono IV Lunedì— Orthros
γελοι, σὲ τὴν πηγὴν Χριστὲ τὴν cangeli divini, cantando a te, o Cristo,
ἀέναον, τῆς ἀφθαρσίας ὑμνοῦντες, fonte perenne di incorruttibilità, come
ὡς εὐεργέτην μεγαλύνουσι. benefattore ti magnificano.
Theotokíon.
Νυμφῶνα σαρκώσεως τῆς ἀπορ- Noi fedeli ti riconosciamo, o Madre
ρήτου, καὶ παστάδα ἔμψυχον, πιστοὶ di Dio, talamo dell’ineffabile incarna-
γινώσκομεν, καὶ κιβωτὸν τοῦ νόμου zione, vivente sala nuziale e arca della
τῆς χάριτος, σὲ Θεοτόκε· διό σε, ἀκα- legge della grazia: per questo, inces-
ταπαύστως μεγαλύνομεν. santemente ti magnifichiamo.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Πρόβατόν εἰμι τῆς λογικῆς σου Io sono pecora del tuo gregge razio-
ποίμνης, καὶ πρὸς σὲ καταφεύγω, τὸν nale e mi rifugio in te, che sei il buon
Ποιμένα τὸν καλόν, ζήτησόν με τὸν pastore: cercami, perché mi sono smar-
πλανηθέντα ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. rito, o Dio, e abbi pietà di me.
Πλῦνόν με τοῖς δάκρυσί μου Σω- Lavami con le lacrime, o Salvatore,
τήρ, ὅτι ῥερύπωμαι ἐν πολλαῖς ἁμαρ- perché sono insozzato da molti peccati;
τίαις· διὸ καὶ προσπίπτω σοι. Ἥμαρ- per questo mi getto ai tuoi piedi: Ho
τον ἐλέησόν με ὁ Θεός. peccato, abbi pietà di me, o Dio.
Martyrikón.
Τίς οὐκ ἐξίσταται ὁρῶν, ἅγιοι Μάρ- Chi non resta sbigottito, o santi mar-
τυρες, τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ὃν tiri, vedendo la buona battaglia che
ἠγωνίσασθε; πῶς ἐν σώματι ὄντες, avete sostenuto? Sí, voi pur essendo in
τὸν ἀσώματον ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε; un corpo, avete messo in rotta il ne-
Χριστὸν ὁμολογήσαντες, τῷ Σταυρῷ mico incorporeo, confessando Cristo,
ὁπλισάμενοι; ὅθεν ἐνεδείχθητε δαι- armati della croce! Giustamente dun-
μόνων φυγαδευταί, καὶ βαρβάρων que siete stati resi capaci di mettere in
πολέμιοι, ἀπαύστως πρεσβεύοντες, fuga i demoni e di respingere i barbari,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. mentre incessantemente intercedete
per la salvezza delle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἐκ παντοίων κινδύνων, τοὺς Custodisci da ogni sorta di pericoli i
δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη tuoi servi, o benedetta Madre di Dio,
Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν affinché ti glorifichiamo come spe-

210
Tono IV Lunedì — Sera
ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ranza delle anime nostre.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 4.
Ὅτι πάντων ὑπάρχεις, τῶν ποιη- Poiché sei piú alta di ogni creatura,
μάτων ὑπερτέρα, ἀνυμνεῖν σε ἀξίως, non sapendo come cantarti degna-
μὴ εὐποροῦντες Θεοτόκε, δωρεὰν mente, o Madre di Dio, ti chiediamo
αἰτοῦμέν σε, Ἐλέησον ἡμᾶς. per grazia: Abbi pietà di noi.

Lunedì — Sera
Al Signore ho gridato, stichirá prosómia despotiká kataniktiká.
Tono 4. Ὁ ἐξ Ὑψίστου κληθεὶς Tu che sei stato chiamato dall’Altis-
simo.
Τὴν Χαναναίαν ζηλώσασα ψυχή Imitando la cananea, anima mia, ag-
μου, ὄπισθεν κολλήθητι, Χριστῷ καὶ gràppati a Cristo e grida tante volte:
κράζε συχνῶς. Ἐλέησόν με, ὦ Abbi pietà di me, o Sovrano; io non ho
Δέσποτα, παῖδα οὐκ ἔχω, δαιμο- una figlioletta indemoniata, ma una
νιῶσαν σάρκα δὲ ἄτακτον, δίωξον carne indisciplinata: scacciane, te ne
τὴν πύρωσιν, ἐκ ταύτης δέομαι, καὶ prego, la febbre, placa i suoi sussulti
καταπαύσας τὰ ἄτακτα, τῶν σκιρτη- sregolati e rendila morta con il tuo ti-
μάτων, νεκρὰν τῷ φόβω σου more, per le suppliche di colei che in
ἀποτέλεσον, ταῖς ἱκεσίαις τῆς modo immacolato ti ha concepito e
ἀχράντως σε, συλλαβούσης Χριστὲ partorito, o Cristo, e per le suppliche di
καὶ τεκούσης σε, καὶ τῶν πάντων tutti i santi, o benefattore ricco di mise-
Ἁγίων, Εὐεργέτα πολυέλεε. ricordia.
Τοῖς Νινευΐταις ποτὲ ἡμαρτηκόσιν, Ai niniviti di un tempo che avevano
Ἰωνᾶν ἐξέπεμψας, Χριστὲ κηρῦξαι peccato mandasti Giona, o Cristo, a
αὐτοῖς, οἳ μεταγνόντες μετέβαλον, predicare. Ed essi con il loro penti-
θυμὸν εἰς οἶκτον ἀπολυτρούμενοι ἐξ mento, mutarono lo sdegno in compas-
ὀλεθρίου ὀργῆς· πέμψον οὖν sione, liberandosi dall’ira distruttrice.
Φιλάνθρωπε, τῷ ἀναξίω κᾀμοί, ἵν' O amico degli uomini, manda anche a
ἐπὶ τὴν κραταιάν σου βοήθειαν, me indegno, il tuo aiuto potente, per-
στρέψω, ἐξ ἀμετρήτων μου παρα- ché io mi converta dalle mie innumere-
πτώσεων, καὶ μετανοίας εἰς τὰς voli trasgressioni e sia condotto ai sen-
τρίβους, ὁδηγηθῶ τε καὶ κλαύσω tieri della penitenza, e pianga, ge-
στενάζων πικρῶς, τῶν πολλῶν μου mendo amaramente, per essere re-
πταισμάτων, λυτρωθῆναι τῷ ἐλέει dento, per la tua misericordia, dalle

211
Tono IV Lunedì — Sera
σου. mie molte colpe.
Un altro stichirón, del precursore. Ἔδωκας σημείωσιν Hai dato come
segno.
Τὴν ἀμαυρωθεῖσάν μου, ψυχὴν Illumina con la tua intercessione, o
κακίᾳ τοῦ ὄφεως, Ἰωάννη μακάριε, beato Giovanni, la mia anima oscurata
φώτισον πρεσβείαις σου, καὶ dalla malizia del serpente, e conducila
εὐθείαις τρίβοις, ὁδήγησον βαίνειν, a camminare per i retti sentieri che con-
ταῖς εἰσαγούσαις πρὸς ζωήν, τὴν μα- ducono alla vita beata, te ne scongiuro,
καρίαν καθικετεύω σε, ἵνα προ- perché, ottenuto ciò che chiedo, io, inu-
θύμως πάντοτε, δοξολογῶ σε παν- tile tuo servo, ti glorifichi sempre con
θαύμαστε, ὁ ἀχρεῖος οἰκέτης σου, ὡς ardore, o mirabilissimo.
τυχὼν τῆς αἰτήσεως.
Apósticha katanyktiká.
Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι, τῶν Vorrei cancellare con le lacrime l’at-
ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ χειρό- testazione scritta delle mie colpe, Si-
γραφον, καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς gnore, e piacerti con la conversione per
μου, διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαί σοι, il resto della mia vita; ma il nemico mi
ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με, καὶ πολεμεῖ seduce e fa guerra alla mia anima: sal-
τὴν ψυχήν μου, Κύριε, πρὶν εἰς τέλος vami, Signore, prima che io mi perda
ἀπόλωμαι, σῶσόν με. del tutto.
Τίς χειμαζόμενος καὶ προστρέχων, Chi mai, nella tempesta, se accorre a
τῷ λιμένι τούτῳ οὐ διασῴζεται; ἢ τίς questo porto non si salva? O chi, nel
ὀδυνώμενος καὶ προσπίπτων, τῷ ἰα- dolore, se trova questo luogo di cura
τρείῳ τούτῳ οὐ θεραπεύεται; Δη- non riceve assistenza? Creatore di tutti
μιουργὲ τῶν ἁπάντων, καὶ Ἰατρὲ τῶν e medico dei malati, salvami, Signore,
νοσούντων, Κύριε, πρὶν εἰς τέλος prima che io mi perda del tutto.
ἀπόλωμαι, σῶσόν με.
Martyrikón.
Ὁ τῶν ἁγίων Μαρτύρων, δεξάμε- Tu che hai accettato la pazienza dei
νος τὴν ὑπομονήν, καὶ παρ' ἡμῶν santi martiri, accetta anche da noi il
δέχου τὴν ὑμνῳδίαν Φιλάνθρωπε, canto degli inni, o amico degli uomini,
δωρούμενος ἡμῖν, ταῖς αὐτῶν donandoci per le loro preghiere la
ἱκεσίαις, τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...

212
Tono IV Martedì — Orthros
Theotokíon. Ἔδωκας σημείωσιν Hai dato come segno.
Σὲ τὸ καθαρώτατον, τοῦ Βασιλέως Te io scongiuro, o Vergine degna di
παλάτιον, δυσωπῶ Πολυΰμνητε, τὸν ogni canto, purissimo palazzo del Re:
νοῦν μου καθάρισον, τὸν ἐσπιλω- purifica il mio intelletto macchiato da
μένον, πάσαις πλημμελείαις, καὶ κα- tutte le colpe, e rendilo gradito taber-
ταγώγιον τερπνόν, τῆς ὑπερθέου nacolo della Trinità piú che divina, af-
Τριάδος ποίησον, ὅπως τὴν δυναστεί- finché io, tuo inutile servo, ottenendo
αν σου, καὶ τὴν πολλὴν εὐσπλαγ- salvezza, magnifichi il tuo potere e la
χνίαν σου, μεγαλύνω σῳζόμενος, ὁ tua immensa misericordia.
ἀχρεῖος οἰκέτης σου.
Al termine del vespro e al martedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς, νῦν προσ- Accorriamo dunque con fervore alla
δράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοί, Madre di Dio, noi peccatori e miseri, e
καὶ προσπέσωμεν ἐν μετανοίᾳ, gettiamoci pentíti ai suoi piedi, gri-
κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς, dando dal profondo dell’anima: Aiu-
Δέσποινα βοήθησον, ἐφ ἡμῖν σπλαγ- taci Sovrana, mostrandoti pietosa con
χνισθεῖσα, σπεῦσον ἀπολλύμεθα, noi; affréttati, perché periamo per la
ὑπὸ πλήθους πταισμάτων, μὴ ἀπο- moltitudine delle colpe. Non riman-
στρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ dare a vuoto i tuoi servi, perché ab-
καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα. biamo te quale sola speranza.

Martedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 4.
Τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, ἐπίσκε- Visita, Signore, la mia anima misera,
ψαι Κύριε, τὴν ἐν ἁμαρτίαις τὸν βίον che ha consumato tutta la vita nei pec-
ὅλον δαπανήσασαν, ὃν τρόπον τὴν cati: accogli e salva anche me come la
Πόρνην, δέξαι κᾀμέ, καὶ σῶσόν με. meretrice.
Διαπλέων τὸ πέλαγος τῆς πα- Attraversando l’oceano della vita
ρούσης ζωῆς, ἐνθυμοῦμαι τὴν ἄβυσ- presente, considero l’abisso dei miei
σον τῶν πολλῶν μου κακῶν, καὶ μὴ molti mali, e non avendo la ragione che
ἔχων τὸν κυβερνήτην λογισμόν, τὴν mi guida, grido con le parole di Pietro:
τοῦ Πέτρου σοι προσφθέγγομαι Salvami, o Cristo Dio, salvami perché
φωνήν. Σῶσόν με Χριστέ, σῶσόν με, sei amico degli uomini.
ὡς φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
213
Tono IV Martedì — Orthros
Theotokíon.
Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν Sappiamo che da te si è incarnato il
τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐκ σοῦ σαρκωθέντα Verbo del Padre, il Cristo Dio nostro, o
ἔγνωμεν, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη Vergine Madre di Dio, sola pura, sola
ἁγνή, μόνη εὐλογημένη· διὸ ἀπαύ- benedetta. Per questo con inni inces-
στως σὲ ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. santemente ti magnifichiamo.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ἐννοῶν τὸ πέλαγος τῶν πολλῶν Considerando l’oceano delle mie
μου πταισμάτων, οὐ τολμῶ ἀτενίσαι, molte colpe, non oso levare gli occhi a
καὶ αἰτῆσαι τὴν συγχώρησιν, ἀλλὰ te e chiederne perdono: ma tu dammi
δός μοι κατάνυξιν πρὸς μετάνοιαν, compunzione perché io mi converta,
Κύριε καὶ σῶσόν με. Signore, e salvami.
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.
Τῇ ἀχλύϊ τῶν παθῶν, καὶ τῶν τοῦ L’intelletto della mia anima infelice,
βίου ἡδονῶν, σκοτιζόμενος ὁ νοῦς, ottenebrato dalla caligine delle pas-
τῆς ταλαιπώρου μου ψυχῆς, πρὸς λο- sioni e dei piaceri della vita, non per-
γισμὸν κατανύξεως οὐκ ἔρχεται, viene ad alcun pensiero di compun-
ἀλλ' οἴκτειρον Σωτήρ, κᾀμὲ τὸν zione; ma tu, Salvatore, abbi pietà an-
δείλαιον, καὶ δός μοι λογισμὸν κα- che di me miserabile e dammi un pen-
τανύξεως, ἵνα κᾀγὼ πρὸ τέλους siero di compunzione, perché prima
ἐκβοήσω, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου Κύριε, della fine anch’io gridi, Signore, per la
Χριστὲ Σωτήρ μου, ἀπεγνωσμένον, tua compassione: Cristo, mio Salva-
σῶσόν με τόν ἀνάξιον. tore, salva me, l’indegno, nella mia di-
sperazione.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε βοῶντες· Ti magnifichiamo, Madre di Dio, ac-
Χαῖρε ἀδύτου φωτὸς Νεφέλη, αὐτὸν clamando: Gioisci nube della luce
βαστάσασα ἐν κόλποις, τῆς δόξης senza tramonto, tu che hai portato in
τὸν Κύριον. grembo il Signore stesso della gloria.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata. Ταχὺ προκατάλαβε Presto
intervieni.
Τρυγὼν ἡ φιλέρημος, ὁ ἱερὸς Βα- La tortora amica del deserto, il sacro
πτιστής, κηρύξας μετάνοιαν, καὶ φα- battista che ha predicato la conversione
214
Tono IV Martedì — Orthros
νερώσας Χριστόν, γενόμενον ἄνθρω- e manifestato il Cristo fatto uomo, è di-
πον, πάντων ἁμαρτανόντων, ἐγεν- venuto difensore di tutti i peccatori,
νήθη προστάτης, πᾶσι χειμαζομέ- soccorrendo in perpetuo quelli che
νοις βοηθῶν ἀενάως. Αὐτοῦ ταῖς ἱκε- sono sbattuti dalla tempesta. Per le sue
σίαις Χριστέ, σῶσον τὸν κόσμον σου. preghiere, o Cristo, salva il tuo mondo.
Martyrikón, stessa melodia.
Σταυρὸν ὁπλισάμενοι, οἱ Ἀθλο- Armàti della croce, i tuoi vittoriosi
φόροι σου, ἐνίκησαν τὰ μηχανήματα, hanno vinto le macchinazioni del ne-
τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, Χριστὲ ὁ mico origine del male, o Cristo Dio no-
Θεὸς ἡμῶν, ἔλαμψαν ὡς φωστῆρες, stro; hanno brillato come astri, gui-
τοὺς βροτοὺς ὁδηγοῦντες, νέμουσι dando i mortali, e concedono guari-
τὰς ἰάσεις, τοῖς ἐν πίστει αἰτοῦσιν. gioni a quelli che chiedono con fede.
Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, σῶσον τὰς ψυ- Per le loro preghiere, o Cristo, salva le
χὰς ἡμῶν. anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ἡ μόνη κυήσασα, τὸν ποιητὴν τοῦ Tu che sola hai generato il Creatore
παντός, ἡ μονη κοσμήσασα, τὴν ἀν- dell’universo, tu che sola hai ornato
θρωπότητα, τῷ τόκῳ σου Ἄχραντε, l’umanità con il tuo parto, o immaco-
ῥῦσαί με τῶν παγίδων, τοῦ δολίου lata, strappami ai lacci del fraudolento
Βελίαρ, στῆσόν με ἐπὶ πέτραν, τῶν Beliar: stabiliscimi sulla roccia dei vo-
Χριστοῦ θελημάτων, αὐτὸν ἐκδυσω- leri di Cristo, implorando con fervore
ποῦσα ἐκτενῶς, ὃν ἐσωμάτωσας. colui a cui hai dato un corpo.
Canone katanyktikós. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· Ha operato potenza col suo braccio,
καθεῖλε γὰρ δυνάστας ἀπὸ θρόνων, perché ha abbattuto i potenti dai troni
καὶ ὕψωσε ταπεινούς, ὁ Θεὸς τοῦ e ha innalzato gli umili, il Dio di
Ἰσραήλ, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, Israele; cosí ci ha visitati il sole che
Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, καὶ κατηύθυνεν sorge, l’Oriente dall’alto, e ci ha diretti
ἡμᾶς εἰς ὁδὸν εἰρήνης. sulla via della pace.
Tropari.
Ἰδοὺ ἠνεῴχθη ὁ νυμφὼν ὁ μυ- Ecco, è aperto il mistico talamo: i

215
Tono IV Martedì — Orthros
στικός, οἱ φρόνιμοι κοσμοῦσι τὰς λα- prudenti approntano le lampade con
μπάδας, ἐλαίῳ τῶν ἀρετῶν, καὶ εἰ- l’olio delle virtú, ed entrano radiosi.
σέρχονται φαιδροί· ἀπόθου τὸν ὕπ- Deponi il sonno della noncuranza, o
νον ὦ ψυχή, τῆς ῥαθυμίας ὅπως,εἰς anima, per entrare insieme a Cristo,
Νυμφῶνα φωτεινὸν, συνεισέλθῃς τῷ portando la tua lampada.
Χριστῷ, λαμπαδηφοροῦσα.
Ὡς πόρνη κατέχω σου τοὺς πόδας Come la meretrice, stringo con
νοητῶς, καὶ δάκρυσιν ἐκπλύνω l’anima i tuoi piedi e li lavo con la-
τούτους Λόγε, ἀπόπλυνόν με Σωτήρ, crime, o Verbo: e tu lavami, o Salva-
τοῦ βορβόρου τῶν παθῶν. Ἡ πίστις tore, dal fango delle passioni, dicendo
σου σέσωκε σε, νῦν κᾀμοὶ ὑπο- ora anche a me: La tua fede ti ha sal-
φωνήσας, ὅπως σου τὴν ἄμετρον, vato, affinché io canti la tua immensa
ὑμνῶ εὐσπλαγχνίαν. compassione.
Martyriká.
Σκιρτώσῃ καρδίᾳ, γηθομένῃ τε Con cuore esultante e animo lieto, i
ψυχῇ, οἱ Μάρτυρες τὰ ἄνω κατοι- martiri dimorano lassú, portando sem-
κοῦσι, τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ, pre, come nobile ornamento, le stig-
ὥσπερ κόσμον εὐπρεπῆ ἀεὶ κεκτη- mate di Cristo, e per noi chiedono pace,
μένοι, καὶ ἡμῖν, εἰρήνην ἐξαιτοῦσι, liberazione dalle sciagure e assolu-
καὶ δεινῶν ἀπαλλαγήν, καὶ πται- zione dalle colpe.
σμάτων λύσιν.
Ἡγίασται ἅπας τόπος, θεῖοι Ἀθλη- Ogni luogo è santificato, o divini at-
ταί, τὰ λείψανα ὑμῶν καθάπερ leti, quando nelle sventure possiede le
ἄλλην, ὁ Ἰσραὴλ κιβωτόν, κεκτη- vostre reliquie, come Israele l’arca; ma
μένος ἐν δεινοῖς, ἀγάλλεται δὲ ὁ esulta il cielo, insieme agli incorporei,
οὐρανός, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, τάς perché possiede le vostre anime, o
ψυχὰς μακάριοι, ὑμῶν κεκτημένος. beati.
Theotokíon.
Φιλάγαθε Κόρη τὸν φιλάγαθον O Vergine amica del bene che hai ge-
Θεόν, κυήσασα, ἀγάθυνον βοῶ σοι, nerato il Dio amico del bene, io grido a
κεκακωμένην δεινῶς, τὴν ἀθλίαν te: Rendi buona la mia misera anima
μου ψυχήν, τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς πο- paurosamente guastata dalle passioni e
νηραῖς, ἐπιβουλαῖς τοῦ πλάνου, ἵνα delle malvagie insidie dell’inganna-
πίστει σε ὑμνῶ, τὴν ἐλπίδα πάντων. tore, affinché con fede io ti canti come
speranza di tutti.

216
Tono IV Martedì — Orthros
Canone del precursore. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσή- Col morbo della disubbidienza, Eva
ματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ introdusse la maledizione, ma tu, Ver-
Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας gine Madre di Dio, col germoglio della
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν tua concezione hai fatto fiorire nel
ἐξήνθησας. Ὅθεν σε πάντες μεγαλύ- mondo la benedizione. Per questo noi
νομεν. tutti ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησις Χριστὸς ὁ Mia forza e mio canto è il Cristo Si-
Κύριος, ὃν δυσώπει μάκαρ Πρόδρομε, gnore: imploralo, o precursore beato,
κατὰ παθῶν με ἐνισχῦσαι, καὶ πάσης di rafforzarmi contro le passioni e con-
προσβολῆς τοῦ ἀλάστορος, τὸ θεῖον tro ogni assalto dello spirito maligno,
ἐργαζόμενον θέλημα, ὅπως ὑμνῶ σε per fare la volontà di Dio, cosí che io ti
εὐοδούμενος. canti in un prospero cammino.
Ὡραία τρυγὼν καὶ χελιδὼν ἡδύλα- Ti sei rivelato tortora leggiadra e
λος, ἀνεδείχθης θεῖε Πρόδρομε, ἔαρ rondine dal dolce canto, o divino pre-
μηνύουσα τὸ θεῖον, Χριστόν, ὃν cursore, primavera che manifesta il Di-
ἐκδυσώπει χειμῶνός με, ῥυσθῆναι vino: Cristo; imploralo dunque, te ne
ψυχοφθόρου καὶ κλύδωνος, τῆς prego, perché io sia strappato alla tem-
ἁμαρτίας ἱκετεύω σε. pesta che uccide le anime e ai flutti del
peccato.
Σκιρτήσας νηδύϊ τῆς μητρὸς ἐμή- Sussultando nel seno materno, hai
νυσας, ἐκ Παρθένου τὸν ἐκλάμψα- indicato colui che rifulgeva dalla Ver-
ντα, τοῦτον ἱκέτευε, σαρκός μου, gine: pregalo di mortificare i sussulti
σκιρτήματα νεκρῶσαι νεκροῦντά με, della carne che mi danno la morte, e di
πληρῶσαί τε χαρᾶς τὴν καρδίαν μου, colmare di gioia il mio cuore, perché io
ὅπως ὑμνῶ σε θεῖε Πρόδρομε. ti canti, o precursore divino.
Ἡ κρίσις ἀνίλεως ψυχὴ τοῖς ἔλεος, Il giudizio sarà senza misericordia, o
μὴ ποιοῦσιν, ὅρα πρόσεχε, ἔλαιον anima, per quelli che non usano mise-
βάλε εἰς τὴν λαμπάδα, δυνάμενον ricordia: bada, sii attenta, prendi l’olio
τηρεῖν σε ἀκοίμητον· ἐγγίζει ὁ Νυμ- che può mantenere insonne la tua lam-
φίος, γρηγόρησον, μὴ ἐσβεσμένην pada; lo Sposo si avvicina, vigila a che
σχῇς προαίρεσιν. il tuo proposito non sia spento.

217
Tono IV Martedì — Orthros
Theotokíon.
Φιλάγαθον τέξασα Θεὸν φιλάγα- Tu che hai partorito il Dio amico del
θε, Θεοτόκε τοῦτον αἴτησαι, πάσης bene, o Madre di Dio amica del bene,
με ῥύσασθαι κακίας, καὶ αὐτοῦ καρ- chiedigli che io sia strappato a ogni vi-
διῶσαι τῷ ἔρωτι, σαρκὸς ἡδυπαθείας zio e che sia ferito al cuore dal suo
μισήσαντα, ὅπως ὑμνῶ σε τὴν Πανύ- amore, nell’odio di ogni voluttà car-
μνητον. nale: affinché io ti canti, o degna di
ogni canto.
Apósticha delle lodi, katanyktiká.
Πρόβατόν εἰμι τῆς λογικῆς σου Io sono pecora del tuo gregge razio-
ποίμνης, καὶ πρὸς σὲ καταφεύγω, τὸν nale e mi rifugio in te, che sei il buon
Ποιμένα τὸν καλόν. Ζήτησόν με τὸν pastore: cercami, perché mi sono smar-
πλανηθέντα ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. rito, o Dio, e abbi pietà di me.
Ζάλη ἁμαρτημάτων περιέχει με Mi avvolge la tormenta dei peccati, o
Σωτήρ, καὶ μὴ φέρων τὸν κλύδωνα, Salvatore, e non sostenendo la burra-
σοὶ προσπίπτω τῷ μόνῳ Κυβερνήτῃ, sca, mi getto ai tuoi piedi, unico pilota.
ὡς τῷ Πέτρῳ τὴν χεῖρά μοι ἔκτεινον, Tendi a me, come a Pietro, la mano del
τῆς φιλανθρωπίας σου, καὶ σῶσόν tuo amore per gli uomini, e salvami.
με.
Martyrikón.
Ἀγγέλων συμμέτοχοι, γεγόνατε Siete divenuti consorti degli angeli, o
ἅγιοι Μάρτυρες, ἐν σταδίῳ τὸν Χρι- santi martiri, annunciando coraggiosa-
στὸν ἀνδρείως κηρύξαντες· πάντα mente Cristo nello stadio; avete infatti
γὰρ τὰ ἐν κόσμῳ κατελίπατε τερπνά, abbandonato, come inconsistenti, tutte
ὡς ἀνύπαρκτα, τὴν πίστιν δὲ ὡς le cose piacevoli del mondo, mentre
ἄγκυραν ἀσφαλῆ ἐκρατήσατε· ὅθεν avete tenuto salda, come un’àncora, la
καὶ τὴν πλάνην, ἀπελάσαντες, fede: per questo, respinto l’inganno,
πηγάζετε τοῖς πιστοῖς ἰαμάτων voi fate sgorgare per i fedeli doni di
χαρίσματα, ἀπαύστως πρεσβεύο- guarigione. Intercedete senza sosta per
ντες, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. la salvezza delle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Θεοτόκε Παντάνασσα, τῶν Ὀρθο- Madre di Dio, regina dell’universo,
δόξων τὸ καύχημα, αἱρετικῶν τὰ vanto degli ortodossi, confondi l’arro-
218
Tono IV Martedì — Sera
φρυάγματα, καὶ τὰ πρόσωπα κα- ganza e il volto degli eretici che non si
ταίσχυνον, τῶν μὴ προσκυνούντων, prostrano alla tua venerabile icona, o
μηδὲ τιμώντων, Πάναγνε, τὴν σεβά- tutta pura, e non la onorano.
σμιον εἰκόνα σου.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 4.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοῶν- Ti magnifichiamo, o Madre di Dio,
τες· Σὺ εἶ ἡ βάτος, ἐν ᾗ ἀφλέκτως acclamando: Tu sei il roveto, nel quale
Μωσῆς, κατεῖδεν ὡς φλόγα, τὸ πῦρ Mosè ha contemplato il fuoco della di-
τῆς θεότητος. vinità come fiamma che ardeva senza
consumare.

Martedì — Sera
Al Signore ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 4. Ἔδωκας σημείωσιν Hai dato come segno.
Ἐκ γῆς με τὸ πρότερον, δη- Quando in un primo tempo mi crea-
μιουργήσας Φιλάν-θρωπε, σῇ εἰκόνι sti dalla terra, o amico degli uomini, mi
ἐτίμησας, τρυφὴν χαρισάμενος, τὴν onorasti della tua immagine, gratifi-
ἐν Παραδείσῳ, καὶ γνώσεως ξύλῳ, candomi del gaudio del paradiso.
δελεασθέντα καὶ φθορᾷ, ὑπο- Quando poi, allettato dall’albero della
πεσόντα πάλιν ἀνέστησας, βροτὸς conoscenza, sono caduto nella corru-
αὐτὸς γενόμενος, καὶ σταυρωθεὶς ὁ zione, di nuovo mi hai sollevato, dive-
ἀθάνατος, διὰ ἔλεος ἄμετρον, καὶ nendo tu stesso mortale e subendo la
πολλὴν συγκατάβασιν. crocifissione, o immortale, per infinita
misericordia e grande condiscendenza.
Οἶκτον δι' ἀμέτρητον, ὁ Ποιητής Per infinita compassione, il mio
μου καὶ Κύριος, μὴ λιπὼν τὸν Γεν- Creatore e Signore, senza lasciare il Pa-
νήτορα, τῇ γῇ ἐπεδήμησεν, ἑαυτὸν dre, è venuto come straniero sulla
κενώσας, μορφήν τε τῶν δούλων, terra, annichilendo se stesso e assu-
ἀναλαβὼν ὡς ἀγαθός, ἐκ τῆς Παρ- mendo dalla Vergine la forma dei
θένου, καθὼς ηὐδόκησε· καὶ Σταύρω- servi, nella sua bontà, secondo il suo
σιν ὑπέμεινε, σαρκὶ παθὼν ὁ ἀθάνα- compiacimento; l’immortale ha subíto
τος, καὶ τὸν θάνατον ἔλυσε, καὶ τὸν la crocifissione, patendo nella carne, e
ἄνθρωπον ἔσωσε. ha dissolto la morte e salvato l’uomo
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Τὸν ῥύπον ἀπόσμηξον, τῆς ταλαι- Lava la sozzura del mio miserabile
219
Tono IV Martedì — Sera
πώρου καρδίας μου, Θεοτόκε cuore, o Madre di Dio degna di ogni
πανύμνητε, καὶ πάντα τὰ τραύματα, canto, purificalo da tutte le ferite e le
καὶ τὰ ἕλκη ταύτης, τὰ ἐξ ἁμαρτίας, piaghe del peccato, o pura, e frena l’in-
ἐναποκάθαρον Ἁγνή, καὶ τοῦ νοός stabilità del mio intelletto: affinché io,
μου στῆσον τὸ ἄστατον, ὅπως τὴν δυ- misero e inutile servo tuo, salvandomi
ναστείαν σου, καὶ τὴν μεγάλην magnifichi il tuo potere e il grande soc-
ἀντίληψιν, μεγαλύνω ὁ ἄθλιος, καὶ corso ricevuto.
ἀχρεῖος οἰκέτης σου.
Apósticha stavrósima. Prosómia.
Ὅπλον ἀήττητον Χριστέ, τὸν Ci hai dato la tua croce come arma
Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας, καὶ ἐν invincibile, o Cristo, e con essa vin-
τούτῳ νικῶμεν, τὰς προσβολὰς τοῦ ciamo le suggestioni dello straniero.
ἀλλοτρίου.
Πάντοτε ἔχοντες Χριστέ, τὸν Σταυ- Poiché abbiamo sempre la tua croce
ρόν σου εἰς βοήθειαν, τὰς παγίδας che ci aiuta, o Cristo, calpestiamo age-
τοῦ ἐχθροῦ, εὐχερῶς καταπατοῦμεν. volmente i lacci del nemico.
Martyrikón.
Ἔχοντες παρρησίαν, πρὸς τὸν Σω- Poiché avete famigliarità col Salva-
τῆρα Ἅγιοι, πρεσβεύσατε ἀπαύστως, tore, o santi, intercedete senza sosta per
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ἄφεσιν noi peccatori, chiedendo la remissione
πταισμάτων αἰτούμενοι, καὶ ταῖς ψυ- delle colpe e per le anime nostre la
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι Come generoso fra i mar-
tiri.
Τὸν Ἀμνὸν καὶ Ποιμένα σε, ἐπὶ Vedendo sulla croce te, l’agnello e il
ξύλου ὡς ἔβλεψεν, ἡ Ἀμνὰς ἡ τέξα- pastore, l’agnella che ti ha partorito si
σα, ἐπωδύρετο, καὶ μητρικῶς σοι ἐφ- lamentava e maternamente cosí ti par-
θέγγετο. Υἱὲ ποθεινότατε, ταῦτά σοι lava: Figlio amatissimo, questo ti rende
ὁ ἀπειθής, δῆμος ἀνταποδίδωσιν, ὁ il popolo ribelle, che ha goduto dei tuoi
θαυμάτων σου, ἀπολαύσας μεγί- grandissimi prodigi Sia dunque gloria
στων, ἀλλὰ δόξα, τῇ ἀρρήτῳ σου καὶ alla tua ineffabile condiscendenza di-
θείᾳ, συγκαταβάσει Φιλάνθρωπε. vina, o amico degli uomini.

220
Tono IV Mercoledì — Orthros
Al termine del vespro e al mercoledí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Παρθένε πανάμωμε, Μήτηρ Χρι- O Vergine tutta immacolata, Madre
στοῦ Θεοῦ, ῥομφαία διῆλθέ σου, τὴν del Cristo Dio, una spada trapassò la
παναγίαν ψυχήν, ἡνίκα σταυρούμε- tua anima santissima quando vedesti il
νον, ἔβλεψας ἑκουσίως, τὸν Υἱὸν καὶ tuo Figlio e Dio volontariamente croci-
Θεόν σου, ὃν περ εὐλογημένη, δυσω- fisso: non cessare di supplicarlo, o be-
ποῦσα μὴ παύσῃ, συγχώρησιν πται- nedetta, perché ci doni il perdono delle
σμάτων, ἡμῖν δωρήσασθαι. colpe.

Mercoledì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata stavrósima. Tono 4.
Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάρας Ci hai riscattati dalla maledizione
τοῦ νόμου, τῷ τιμίῳ σου αἵματι, τῷ della Legge col tuo sangue prezioso: in-
Σταυρῷ προσηλωθείς, καὶ τῇ λόγχῃ chiodato alla croce e trafitto dalla lan-
κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας cia, hai fatto zampillare per gli uomini
ἀνθρώποις. Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. l’immortalità. Salvatore nostro, gloria a
te.
Aftómelon.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσί- Tu che volontariamente sei stato in-
ως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, nalzato sulla croce, dona, o Cristo Dio,
τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι Χριστὲ la tua compassione, al popolo nuovo
ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, che porta il tuo nome: rallegra con la
τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας tua potenza i nostri re fedeli conce-
χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, dendo loro vittoria contro i nemici.
τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, Possano avere la tua alleanza, arma di
ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. pace, invitto trofeo.
Δόξα... Καὶ νῦν.. Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.
Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ, ἡ Stando presso la croce, l’agnella tutta
Πανάμώμητος ἀμνάς, τοῦ ἀμνοῦ καὶ immacolata, Madre dell’agnello e Re-
λυτρωτοῦ, θρήνοις ἐκόπτετο δεινοῖς, dentore, faceva penosamente lamento
καὶ ἀτενίζουσα ἔλεγεν ἐκπλητ- e guardandolo diceva sbigottita: Che è
τομένη. Τί τοῦτο τὸ καινόν, καὶ ξένον mai questo spettacolo nuovo e strano?

221
Tono IV Mercoledì — Orthros
θέαμα; γλυκύτατε Υἱέ, πῶς φέρεις Tu dunque, dolcissimo Figlio, sopporti
ταῦτα ἑκών, ὑπομένεις σταύρωσιν, volontariamente tutto questo? Subisci
πῶς ἑκούσιον, καὶ τὸν ἐπώδυνον volontariamente la crocifissione e que-
θάνατον; Δοξολογῶ σου, τὴν ὑπὲρ sta morte atroce? Glorifico, o Creatore,
λόγον, πλαστουργὲ συγκατάβασιν. la tua condiscendenza che trascende la
ragione.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata . Aftómelon.
Ταχὺ προκατάλαβε, πρὶν δουλω- Presto intervieni, prima che siam
θῆναι ἡμᾶς, ἐχθροῖς βλασφημοῦσί fatti schiavi dei nemici che bestem-
σε, καὶ ἀπειλοῦσιν ἡμῖν, Χριστὲ ὁ miano te e minacciano noi, o Cristo no-
Θεὸς ἡμῶν· ἄνελε τῷ Σταυρῷ σου, stro Dio. Annienta con la tua croce
τοὺς ἡμᾶς πολεμοῦντας· γνώτωσαν quelli che ci fanno guerra: conoscano
πῶς ἰσχύει, Ὀρθοδόξων ἡ πίστις, quanto può la retta fede dei cristiani,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε per l’intercessione della Madre di Dio,
φιλάνθρωπε. o solo amico degli uomini.
Stessa melodia.
Σταυρῷ σε προσήλωσαν, οἱ Ἰου- Alla croce ti inchiodarono i giudei, o
δαῖοι Σωτήρ, δι' οὗ ἐκ τῶν ἐθνῶν Salvatore, grazie alla quale ci hai chia-
ἡμᾶς, ἀνεκαλέσω ποτέ, Χριστὲ ὁ mati di tra le genti un tempo, o Cristo
Θεὸς ἡμῶν, ἥπλωσας τὰς παλάμας, Dio nostro; su di essa hai disteso le
ἐν αὐτῷ τῇ βουλῇ σου, λόγχῃ δὲ τὴν palme secondo il tuo disegno, e hai ac-
πλευράν σου, κατεδέξω νυγῆναι, τῷ cettato che il tuo fianco fosse trafitto
πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, φιλάν- dalla lancia, nella moltitudine delle tue
θρωπε δόξα σοι. compassioni. O amico degli uomini,
gloria a te.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Ἡ ἄνυμφος Μήτηρ σου, ὡς ἐθε- Quando la Madre tua senza sposo ti
άσατο, Σταυρῷ σε ὑψούμενον, ὀδυ- vide innalzato sulla croce, lamentan-
ρομένη πικρῶς, τοιαῦτα ἐφθέγγετο. dosi amaramente, cosí parlava: Che è
Τί τὸ καινὸν καὶ ξένον, καὶ παράδο- mai questo spettacolo nuovo, strano e
ξον θαῦμα; πῶς σε ἄνομος δῆμος, τῷ inaspettato? Come dunque un popolo
Σταυρῷ προσπηγνύει, τὸν μόνον σε iniquo configge alla croce te, il solo da-
ζωοδότην, φῶς μου γλυκύτατον; tore di vita, la mia dolcissima luce?

222
Tono IV Mercoledì — Orthros
Dopo la terza sticología, altri kathísmata.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Tu che volontariamente.
Ἐν Παραδείσῳ με δεινῶς πε- Dopo la tremenda caduta nel para-
πτωκότα, τοῦ βροτοκτόνου τῇ πικρᾷ diso per l’amaro consiglio dell’omi-
συμβουλίᾳ, ἐν τῷ Κρανίῳ πάλιν cida, sul Calvario tu mi hai rialzato o
ἐξανέστησας Χριστέ, ξύλῳ ἰασάμε- Cristo, riparando con l’albero la male-
νος, τὴν τοῦ ξύλου κατάραν, κτείνας dizione dell’albero, uccidendo il ser-
τὸν ἀπάτῃ με, θανατώσαντα ὄφιν, pente che con l’inganno mi aveva dato
καὶ ἐδωρήσω θείαν μοι ζωήν. Δόξα τῇ la morte: e mi hai fatto dono della vita
θείᾳ σταυρώσει σου Κύριε. divina. Gloria alla tua divina crocifis-
sione, Signore.
Martyrikón.
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων Rivestita come di porpora e bisso del
σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ sangue dei tuoi martiri nel mondo in-
αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολι- tero, la tua Chiesa tramite loro a te
σαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ grida, o Cristo Dio: Fa’ scendere sul tuo
Θεός. τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς popolo le tue compassioni, concedi agli
σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολι- abitanti della tua città la pace e dona
τείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς alle anime nostre la grande misericor-
ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Tu che volontariamente.
Ἐπὶ Σταυροῦ σε δυνατὲ κρεμα- Vedendoti appeso alla croce, o po-
σθέντα, κατανοοῦσα ἡ ἀμνὰς καὶ tente, l’agnella, la Vergine, gemendo
Παρθένος, ὀδυρομένη ἔλεγε δα- diceva tra le lacrime: Quale ineffabile
κρύουσα· Τίς σου ἡ ἀπόρρητος συ- condiscendenza è mai la tua, o Verbo!
γκατάβασις Λόγε; πῶς σε νῦν Come dunque il popolo condannato ha
κατέκρινεν, ὁ κατάκριτος δῆμος, τὸν ora condannato te, Dio che verrai per
πάντας κρῖναι μέλλοντα Θεόν. giudicare tutti? Inneggio alla tua ine-
Ὑμνολογῶ σου τὸ ἄφατον ἔλεος. sprimibile misericordia.
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλα- Da te, o Vergine, montagna non ta-
ξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος gliata, fu staccato Cristo, pietra ango-

223
Tono IV Mercoledì — Orthros
ἐτμήθη, Χριστὸς συνάψας τάς διε- lare non tagliata da mano d’uomo che
στώσας φύσεις. Διὸ ἐπαγαλλόμενοι ha congiunto le nature distinte: per
σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν. questo noi ti magnifichiamo esultanti,
o Madre di Dio.
Tropari.
Ἰδοὺ ἡ ζωὴ κρεμαμένη, ἐπὶ Σταυ- Ecco, la Vita appesa alla croce è ap-
ροῦ πᾶσιν ὡράθη, ἥλιος δὲ τοῦτο μὴ parsa a tutti: il sole, non potendolo sop-
φέρων, ἀκτῖνας παύει, καὶ γῆ σα- portare, sospende i suoi raggi, la terra
λεύεται, καὶ λογισμοὶ στηρίζονται, si scuote, e i pensieri si fissano nella
ἐπ' εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. pietà e nell’austerità.
Ὢ πῶς σε ὁ ἄνομος δῆμος, τὸν Νο- Come può il popolo iniquo, o mio
μοδότην κατακρίνει, ξύλῳ Ἰησοῦ μου Gesú, condannare a morte di croce te,
τεθνάναι, ζωὴν τῶν ὅλων, ὄντα καὶ il legislatore, te che sei la vita di tutti e
Κύριον, καὶ διὰ πάθους ἅπασι, βρο- il Signore, e che con la passione elargi-
τοῖς παρέχοντα ἀπάθειαν! sci a tutti i mortali l’impassibilità?
Martyriká.
Στόμασιν ὑμῶν θεολόγοις, ἀνεκη- Con le vostre bocche teologhe, avete
ρύξατε πανσόφως, σάρκωσιν τοῦ annunciato con tutta sapienza l’incar-
Λόγου ἐν μέσῳ, παρανομούντων nazione del Verbo in mezzo a nemici
ἐχθρῶν πανεύφημοι, καὶ ἱερῶς che vi maltrattavano, o degni di ogni
ἀθλήσαντες, νίκης στεφάνοις κα- lode, e dopo aver santamente lottato,
τεστέφθητε. siete stati coronati con le corone della
vittoria.
Ἡμεροφαεῖς ὡς ἀστέρες, πᾶσαν Splendendo in pieno giorno come
τὴν κτίσιν φρυκτωρεῖτε, ἄθλων ἱε- stelle, diffondete bagliori per tutta la
ρῶν ἀναλάμψει, καὶ ἰαμάτων θείαις creazione col fulgore delle sacre lotte e
λαμπρότησι, καὶ τῶν παθῶν σκε- con i divini splendori delle guarigioni,
δάζετε, νύκτα βαθεῖαν θεῖοι Μάρτυ- e dissipate la profonda notte delle pas-
ρες. sioni, o martiri divini.
Stavrotheotokíon.
Φώτισον ἁγνὴ τὴν ψυχήν μου, τῇ Illumina, o pura, la mia anima oscu-
ἁμαρτίᾳ σκοτισθεῖσαν· λῦσον τῶν rata dal peccato; dissipa le nuvole dei
κακῶν μου τὰ νέφη, φωτὸς νεφέλη, ἡ miei vizi, o nube luminosa, che un
σκοτιζόμενον, ἥλιον πάλαι βλέψασα, giorno vedesti il sole oscurarsi, quando

224
Tono IV Mercoledì — Orthros
ἐν τῷ σταυροῦσθαι τόν ἀθάνατον. veniva crocifisso l’immortale.
Canone della Madre di Dio.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ῥῆξον τὰ δεσμὰ τῶν κακῶν μου, τῇ Spezza i vincoli dei miei vizi con la
θείᾳ λόγχῃ τοῦ Υἱοῦ σου, λῦσον τὴν divina lancia del tuo Figlio, libera la
ἀθλίαν ψυχήν μου, πεπεδημένην καὶ mia anima infelice, irretita e minac-
κινδυνεύουσαν, καὶ τῇ ἀγάπῃ πρό- ciata, e legala all’amore del nostro Dio,
σδησον, Παρθενομῆτορ τοῦ Θεοῦ o Vergine Madre.
ἡμῶν.
Ἡ τῶν οὐρανῶν πλατυτέρα, τὴν Tu che sei piú ampia dei cieli, con-
στενωθεῖσάν μου καρδίαν, πάσῃ duci agli ampi spazi dell’impassibilità
προσβολῇ ἐναντίᾳ, πρὸς ἀπαθείας il mio cuore stretto da tanti assalti ne-
πλάτος ἐξάγαγε, διὰ στενῆς ὁδεύειν mici, dandomi la forza di camminare
με, ἐνδυναμοῦσα τρίβου πάντοτε. sempre per la via stretta.
Ἵνα σε δοξάζω Παρθένε, τὴν ἀλη- Perché io ti glorifichi, o Vergine ve-
θῶς δεδοξασμένην, πάσης ἀδοξίας ramente glorificata, liberami da ogni
με ῥῦσαι, τῆς ἁμαρτίας καὶ δόξης disonore del peccato e rendi partecipe
μέτοχον, ἐπουρανίου ποίησον, τὸν della gloria celeste colui che si rifugia
προσφυγόντα τῷ ἐλέει σου. nella tua misericordia.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Τεῖχος ἡμῖν γένοιτο ὁ Σταυρός σου, La tua croce sia per noi baluardo, o
Ἰησοῦ Σωτὴρ ἡμῶν· ἄλλην γὰρ Gesú, Salvatore nostro; perché noi cre-
ἐλπίδα οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, εἰμὴ σὲ denti non abbiamo altra speranza che
τὸν ἐν αὐτῷ σαρκὶ προσηλωθέντα, te, che su di essa sei stato inchiodato
καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. nella carne e che ci elargisci la grande
misericordia.
Aftómelon.
Ἔδωκας σημείωσιν, τοῖς φοβου- Hai dato come segno per quelli che ti
μένοις σε Κύριε, τὸν Σταυρόν σου τὸν temono, Signore, la tua croce preziosa,
τίμιον, ἐν ᾧ ἐθριάμβευσας, τὰς ἀρ- con la quale hai trionfato dei príncipi
χὰς τοῦ σκότους, καὶ τὰς ἐξουσίας, della tenebra e delle potestà e hai con-
καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς, εἰς τὴν ἀρχαί- dotto noi alla beatitudine antica: per
αν μακαριότητα· διό σου τὴν φιλάν- questo glorifichiamo la tua economia
θρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰη- d’amore per noi, o Gesú onnipotente,
σοῦ Παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυ- Salvatore delle anime nostre.
225
Tono IV Mercoledì — Sera
χῶν ἡμῶν.
Martyrikón.
Πῶς ὑμῶν θαυμάσωμεν, τοὺς Come possiamo dire la nostra ammi-
ἀγῶνας ἅγιοι Μάρτυρες; ὅτι σῶμα razione per le vostre lotte, o santi mar-
θνητὸν περικείμενοι, τοὺς ἀσω- tiri? Poiché rivestíti di corpo mortale
μάτους ἐχθροὺς ἐτροπώσασθε; οὐκ voi avete messo in rotta i nemici incor-
ἐφόβησαν ὑμᾶς τῶν τυράννων αἱ porei. Non vi hanno spaventato le mi-
ἀπειλαί, οὐ κατέπτηξαν ὑμᾶς τῶν nacce dei tiranni, non vi hanno atterriti
βασάνων αἱ προσβολαί, ὄντως ἀξίως gli assalti dei tormenti: sí, ben degna-
παρὰ Χριστοῦ ἐδοξάσθητε, καὶ ταῖς mente siete stati glorificati da Cristo, e
ψυχαὶς ἡμῶν αἰτεῖσθε τὸ μέγα ἔλεος.
chiedete per le nostre anime la grande
misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν Come generoso tra i
martiri.
Ἐν σταυρῷ σε τεινόμενον, καὶ τοῖς Vedendoti steso sulla croce, confitto
ἥλοις πηγνύμενον, καὶ πλευρὰν τῇ con i chiodi e col fianco trafitto dalla
λόγχῃ σε, τιτρωσκόμενον, κατανο- lancia, la Madre tua facendo lamento
οῦσα ἡ Μήτηρ σου, θρηνοῦσα diceva: Ahimè, Figlio amato! Come
ἐκραύγαζεν· Οἴμοι Τέκνον ποθεινόν! dunque il popolo iniquo ha messo a
πῶς σε, δῆμος ὁ ἄνομος, ἐθανάτωσε, morte te che dai la vita agli abitanti
τὸν ζωὴν τοῖς ἐν ᾅδῃ χορηγοῦντα; dell’ade? Ma tu affréttati a risorgere,
ἀλλ' ἀνάστηθι συντόμως, χαροποιῶν per riempire di gioia quelli che hai
οὓς ἠγαπησας. amato.
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 4.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοῶν- Ti magnifichiamo, o Madre di Dio,
τες· Σὺ εἶ τὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρήτως acclamando: Tu sei la montagna dalla
ἐτμήθη λίθος, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου quale fu ineffabilmente staccata la pie-
συνέτριψε. tra che ha infranto le porte dell’ade.

Mercoledì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia degli apostoli.
Tono 4. Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν Come generoso tra i martiri.
Στερροτάτῳ φρονήματι, στρατευ- Vi siete messi in campo con animo
σάμενοι ἔνδοξοι, κατὰ τοῦ ἀλάστο- fermissimo, o gloriosi, e cosí avete af-

226
Tono IV Mercoledì — Sera
ρος παρετάξασθε, τῇ πανοπλίᾳ τοῦ frontato lo spirito malvagio con l’arma-
Πνεύματος, γενναίως φραξάμενοι, tura dello Spirito, facendo siepe valo-
καὶ τὴν ἅπασαν ἰσχύν, τῶν δαιμόνων rosamente, e, distrutto tutto il potere
ὀλέσαντες, ἀφηρπάσατε, τὰς ψυχὰς dei demoni, avete liberato come prede
τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ σκῦλα· διὰ le anime degli uomini: per questo, o
τοῦτο εἰς αἰῶνας, ὑμᾶς τιμῶμεν apostoli, noi vi onoriamo nei secoli.
Ἀπόστολοι.
Σταυροτύπως ἁπλώσασα, τὴν Dispiegata a forma di croce la rete
σαγήνην τῆς Πίστεως, δωδεκὰς ἡ della fede, i tuoi divini dodici apostoli,
θεία τῶν Ἀποστόλων σου, πάντα τὰ o Cristo, hanno pescato tutte le genti
ἔθνη ἐζώγρησε, Χριστὲ πρὸς ἐπίγνω- per portarle alla conoscenza, e hanno
σιν, καὶ θαλάσσας ἁλμυράς, τῶν πα- disseccato i mari salmastri delle pas-
θῶν ἀπεξήρανε· διὰ τοῦτό σε, δυ- sioni; per questo t’imploro: richiamami
σωπῶ, τοῦ βυθοῦ με τῶν πται- dall’abisso delle colpe, per le loro pre-
σμάτων, ἀνακάλεσαι ταῖς τούτων, ghiere sempre accette.
πανευπροσδέκτοις δεήσεσι.
Un altro stichirón, di san Nicola, stessa melodia.
Μύρῳ θείῳ σε ἔχρισε, θεία χάρις Di profumato unguento divino ti ha
τοῦ Πνεύματος, Μύρων προεδρεύσα- unto la divina grazia dello Spirito, o sa-
ντα καὶ μυρίσαντα, ταῖς ἀρεταῖς cratissimo, tu che presiedevi a Mira e
ἱερώτατε, τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, hai profumato con le tue virtú i confini
ἡδυπνόοις σου εὐχαῖς, τὰ δυσώδη del mondo, e sempre dissipi le maleo-
διώκοντα, πάθη πάντοτε· διὰ τοῦτό doranti passioni con le tue preghiere
σε πίστει εὐφημοῦμεν, καὶ τὴν dolcemente olezzanti. Per questo con
μνήμην σου τελοῦμεν, τὴν παναγίαν fede ti onoriamo, o Nicola, e cele-
Νικόλαε. briamo la tua santissima memoria.
Apósticha apostoliká.
Τῶν Ἀποστόλων τὸν χορόν, Hai illuminato con lo Spirito santo, o
Πνεύματι ἁγίῳ ἐφώτισας Χριστέ, καὶ Cristo, il coro degli apostoli: lava gra-
ἡμῶν τὸν ῥύπον τῆς ἁμαρτίας, δι' zie a loro anche la sozzura del nostro
αὐτῶν ἀπόπλυνον ὁ Θεός, καὶ ἐλέη- peccato, o Dio, e abbi pietà di noi.
σον ἡμᾶς.
Τοὺς ἀγραμμάτους Μαθητάς, τὸ Lo Spirito santo ha reso maestri i di-
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον παιδευτὰς ἀνέδει- scepoli illetterati, o Cristo Dio, e con la
ξε, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῇ πολυφθόγ- polifonica armonia delle lingue ha an-

227
Tono IV Giovedì — Orthros
γῳ ἁρμονίᾳ τῶν γλωσσῶν, τὴν πλά- nientato l’inganno, perché è onnipo-
νην κατήργησεν, ὡς παντοδύναμος. tente.
Martyrikón.
Ἱερεῖα ἔμψυχα, ὁλοκαυτώματα λο- Sacrifici viventi, olocausti razionali,
γικά, Μάρτυρες Κυρίου, θύματα martiri del Signore, perfette vittime di
τέλεια Θεοῦ, Θεὸν γινώσκοντα, καὶ Dio, pecore che conoscono Dio e sono
Θεῷ γινωσκόμενα, πρόβατα, ὧν ἡ da Dio conosciute, il cui ovile è inacces-
μάνδρα, λύκοις ἀνεπίβατος, πρε- sibile ai lupi: intercedete per noi, affin-
σβεύσατε καὶ ἡμᾶς, συμποιμανθῆναι ché insieme con voi possiamo venir
ὑμῖν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως. condotti al pascolo presso l’acqua del
riposo.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν, Strappaci alle nostre angustie, o Ma-
Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ τεκοῦσα dre del Cristo Dio, tu che hai partorito
τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν, ἵνα πάντες il Creatore dell’universo, affinché tutti
κράζωμέν σοι· Χαῖρε ἡ μόνη προ- ti gridiamo: Gioisci, o unica avvocata
στασία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. delle anime nostre.
Al termine del vespro e al giovedí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν Sappiamo che da te si è incarnato il
τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐκ σοῦ σαρκωθέντα Verbo del Padre, il Cristo Dio nostro, o
ἔγνωμεν, Θεοτόκε Παρθένε, μόνη Vergine Madre di Dio, sola pura, sola
ἁγνή, μόνη εὐλογημένη· διὸ ἀπαύ- benedetta. Per questo con inni inces-
στως σέ, ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. santemente ti magnifichiamo.

Giovedì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata apostoliká. Tono 4.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, Voi che tra gli apostoli occupate il
καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ primo trono, voi maestri di tutta la
Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, terra, intercedete presso il Sovrano
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, dell’universo perché doni alla terra la
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. pace, e alle anime nostre la grande mi-
sericordia.

228
Tono IV Giovedì — Orthros
Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Φωστῆρας εἰς τὰ πέρατα, τοὺς Μα- Hai reso i tuoi discepoli come astri
θητάς σου Χριστέ, ἀνέδειξας che risplendono fino agli estremi della
ἐκλάμποντας, ἐν τῷ κηρύγματι, ψυ- terra, o Cristo, rischiarando le anime
χὰς καταυγάζοντας, πλάνην τὴν τῶν con l’annuncio; per mezzo loro hai can-
εἰδώλων, δι' αὐτῶν ἀμαυρώσας, cellato l’inganno degli idoli, illumi-
δόγμασιν εὐσεβείας, καταλάμψας nando il mondo con le dottrine della
τὸν κόσμον. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, pietà. Per le loro preghiere, salva le
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ταχὺ δέξαι Δέσποινα, τὰς ἱκεσίας Presto accogli, o Sovrana, le nostre
ἡμῶν, καὶ ταύτας προσάγαγε, τῷ σῷ suppliche, e presentale al tuo Figlio e
Υἱῷ καὶ Θεῷ, Κυρία Πανάχραντε, λῦ- Dio, o Signora tutta immacolata. Scio-
σον τὰς περιστάσεις, τῶν εἰς σὲ προ- gli le difficoltà di quanti a te accorrono,
στρεχόντων, σκέδασον τὰς ἐνέδρας, sventa le insidie e gli attacchi sfrontati,
καὶ τὰ θράση Παρθένε, τῶν νῦν ἐφο- o Vergine, di quanti ora si armano con-
πλιζομένων, κατὰ τῶν δούλων σου. tro i tuoi servi.
Dopo la seconda sticología, altri kathísmata.
Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Εἰς πᾶσαν διέδραμεν, ὑμῶν ὁ La vostra voce ha percorso tutta la
φθόγγος τὴν γῆν, καὶ πλάνης ἐμώ- terra, ha dimostrato stolta l’insipiente
ρανε, σοφίαν ἄσοφον, Ἀπόστολοι sapienza dell’errore, o apostoli glo-
ἔνδοξοι, εἵλκυσε τοὺς ἀνθρώπους, ἐκ riosi, ha tratto gli uomini dall’abisso
βυθοῦ τῆς ἀπάτης, ἔδειξε δὲ τοῖς dell’inganno, ha mostrato a tutti la via
πᾶσι, σωτηρίας τὴν τρίβον· διὸ νῦν della salvezza: e ora noi, com’è ben giu-
ἐπαξίως, ὑμᾶς μακαρίζομεν. sto, vi diciamo beati.
Τῆς πίστεως κήρυκας, τοὺς μα- Hai reso i tuoi discepoli araldi della
θητάς σου Σωτήρ, τῷ κόσμῳ ἀνέδει- fede per il mondo, o Salvatore, gui-
ξας, καθοδηγῶν δι' αὐτῶν, τὰ ἔθνη dando le genti tramite loro alla cono-
πρὸς γνῶσίν σου· λόγων γὰρ ταῖς scenza di te. Con i raggi delle loro pa-
ἀκτῖσι, κατεφώτισαν πάντας, σπό- role hanno illuminato tutti, seminando
ρον τῆς εὐσεβείας, κατασπείραντες in verità il seme della vita pia. Per le
ὄντως. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, σῶσον loro preghiere, salva le anime nostre.
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

229
Tono IV Giovedì — Orthros
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Ἐπάκουσον Δέσποινα, ἐκ κατω- Esaudisci, Sovrana, il tuo servo che
δύνου ψυχῆς, βοῶντος τοῦ δούλου grida a te dal profondo dell’anima af-
σου, καὶ τῶν πολλῶν μου κακῶν, flitta, e concedimi la remissione dei
παράσχου μοι ἄφεσιν· σὲ γὰρ ἔχω miei molti peccati, perché ho te come
προστάτιν, ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ, mia avvocata giorno e notte: riscattami
λύτρωσαι Θεοτόκε, τοῦ πυρὸς τῆς dal fuoco della geenna, o Madre di Dio,
γεέννης, καὶ στῆσον ἐκ δεξιῶν με, e collocami alla destra del tuo Figlio e
τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ. Dio.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata. Ταχὺ προκατάλαβε Presto
intervieni.
Ταχὺ προκατάλαβε, πάτερ Νικό- Presto intervieni, padre Nicola, e
λαε, καὶ σῶσον τοὺς δούλους σου, salva i tuoi servi dai pericoli e dalle af-
ἐπερχομένων ἡμῖν, κινδύνων καὶ flizioni che incombono, tu che hai fami-
θλίψεων· ἔχεις γὰρ πρὸς τὸν Κτίστην, gliarità col Dio Creatore; affréttati a
καὶ Θεὸν παρρησίαν· πάρεσο οὖν ἐν soccorrere quelli che ti invocano con
τάχει, τοῖς πιστῶς σε καλοῦσι, τὴν fede, donando la tua assistenza e pro-
σὴν νῦν προστασίαν, καὶ σκέπην δω- tezione.
ρούμενος.
Martyrikón.
Οἱ μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ I tuoi martiri, Signore, con la loro
ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσα- lotta hanno ricevuto da te, o Cristo Dio
ντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ nostro, le corone dell’incorruttibilità:
ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, con la tua forza, infatti, hanno abbat-
τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν tuto i tiranni e hanno anche spezzato le
καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση, impotenti audacie dei demoni. Per le
αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, loro preghiere, salva le anime nostre.
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ὅτι πάντων ὑπάρχεις τῶν ποιη- Poiché sei piú alta di ogni creatura,
μάτων ὑπερτέρα, ἀνυμνεῖν σε ἀξίως, non sapendo come cantarti degna-
μὴ εὐποροῦντες Θεοτόκε, δωρεὰν mente, o Madre di Dio, ti chiediamo
αἰτοῦμέν σε, ἐλέησον ἡμᾶς. per grazia: Abbi pietà di noi.
230
Tono IV Giovedì — Orthros
Canone dei santi apostoli. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλα- Da te, o Vergine, montagna non ta-
ξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος gliata, fu staccato Cristo, pietra ango-
ἐτμήθη, Χριστὸς συνάψας τάς διε- lare non tagliata da mano d’uomo che
στώσας φύσεις. Διὸ ἐπαγαλλόμενοι ha congiunto le nature distinte: per
σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν. questo noi ti magnifichiamo esultanti,
o Madre di Dio.
Tropari.
Λίθοι ἐκλεκτοὶ τοῦ τεθέντος, εἰς Pietre scelte dalla pietra che è stata
κεφαλὴν γωνίας λίθου, ἐπῳκοδομή- posta a capo d’angolo, voi avete edifi-
σατε πάντων, πιστῶν καρδίας πέτρᾳ cato il cuore di tutti i fedeli sulla roccia
τῆς Πίστεως, τοῦ δυσμενοῦς Ἀπόστο- della fede, abbattendo, o apostoli, le co-
λοι, οἰκοδομὰς καταστρεψάμενοι. struzioni nemiche.
Λύειν καὶ δεσμεύειν λαβόντες, πα- Avendo ricevuto da Cristo la potestà
ρὰ Χριστοῦ τὴν ἐξουσίαν, λύσατε κα- di sciogliere e legare, sciogliete il nodo
κῶν μου τὴν δέησιν, καὶ τῇ ἀγάπῃ dei miei vizi, legatemi all’amore di Cri-
Χριστοῦ συνδήσατε, καὶ Βασιλείας sto e rendetemi partecipe, o apostoli,
μέτοχον, Θεοῦ ἐργάσασθε Ἀπόστο- del regno di Dio.
λοι.
Θεῖαι τοῦ Δεσπότου νεφέλαι, τὴν Divine nubi del Sovrano, irrigate ora
ξηρανθεῖσάν μου καρδίαν, πάσῃ πο- con piogge divine il mio cuore inari-
νηρᾷ ἐργασίᾳ, ἐνθέοις ὄμβροις νῦν dito da ogni sorta di male azioni, e ren-
καταρδεύσατε, καὶ καρποφόρον δεί- detelo fecondo di frutti, o apostoli bea-
ξατε, θεομακάριστοι Ἀπόστολοι. tissimi in Dio.
Theotokíon.
Μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, μετὰ Con i santi angeli, con i divini apo-
τῶν θείων Ἀποστόλων, μετὰ τῶν stoli e con i gloriosi martiri, implora il
ἐνδόξων Μαρτύρων, τὸν σὸν δυσώ- tuo Figlio e Signore, o purissima Geni-
πει Υἱὸν καὶ Κύριον, Θεογεννῆτορ trice di Dio, di liberare dai pericoli le
Πάναγνε, κινδύνων σῶσαι τὰς ψυχάς anime nostre.
ἡμῶν.

231
Tono IV Giovedì — Orthros
Canone di san Nicola. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσή- Col morbo della disubbidienza, Eva
ματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ introdusse la maledizione, ma tu, Ver-
Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας gine Madre di Dio, col germoglio della
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν tua concezione hai fatto fiorire nel
ἐξήνθησας. Ὅθεν σε πάντες μεγαλύ- mondo la benedizione. Per questo noi
νομεν. tutti ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰάσεις ἀεὶ ἐπιτελῶν ὁ τάφος σου, Operando continue guarigioni, la
εὐωδίας μύρον Ὅσιε, ἀναπηγάζει tua tomba fa scaturire unguento profu-
τοῖς ἐν πίστει, καὶ πόθῳ προσιοῦσι mato, o venerabile, per quelli che si ac-
Νικόλαε, ἐνθάπτων νοσημάτων costano con fede e amore, e seppellisce,
ἐπήρειαν· ὅθεν σε πάντες μακαρίζο- o Nicola, il danno delle malattie. Tutti
μεν. dunque ti proclamiamo beato.
Ὡς ἥλιος πᾶσαν φρυκτωρεῖς Νικό- Come sole tu diffondi fulgori su
λαε, θεομάκαρ τὴν ὑφήλιον, θείων tutta la terra, o Nicola beato in Dio, con
θαυμάτων φρυκτωρίαις, τὸ σκότος i bagliori di prodigi divini, fugando
τῶν δεινῶν περιστάσεων, διώκων ἱε- con la tua sacra mediazione la tenebra
ραῖς μεσιτείαις σου, Ἀρχιερέων ἐγ- delle funeste avversità, o decoro dei ve-
καλλώπισμα. scovi.
Συνήθως οἰκτείρησον ἡμᾶς Νικό- Usa, o Nicola, la tua consueta com-
λαε, ταῖς τοῦ βίου περιστάσεσι, καὶ passione con noi, ad ogni istante dura-
τῶν δαιμόνων ταῖς ἀπάταις, ἀνθρώ- mente sbattuti dalla tempesta per le
πων πονηρῶν ἐπηρείαις τε, δεινῶς difficoltà della vita, per le seduzioni
χειμαζομένους ἑκάστοτε, ὅπως σε dei demoni e per le minacce di uomini
πάντες μακαρίζωμεν. malvagi: affinché tutti ti proclamiamo
beato.
Ἡμέρας καὶ ὥρας φοβερᾶς μνη- Ricorda, anima mia, quel giorno e
μόνευε, ὦ ψυχή μου, ὅτι μέλλει σε quell’ora tremenda, in cui il Sovrano ti
ἄγειν εἰς κρίσιν ὁ Δεσπότης, καὶ condurrà al giudizio e giudicherà le tue
κρῖναί σου τὰ ἔργα τὰ κρύφια, καὶ opere segrete. Gridagli dunque: O Sal-
βόησον αὐτῷ· Σῶτερ σῶσόν με, ταῖς vatore, salvami, per le suppliche di Ni-
Νικολάου παρακλήσεσι. cola.

232
Tono IV Giovedì — Orthros
Theotokíon.
Φωνήν σοι τοῦ θείου Γαβριὴλ Con gaudio ti offriamo le parole del
προσάγομεν, χαρμοσύνως, καὶ κραυ- divino Gabriele e acclamiamo: Gioisci,
γάζομεν· Χαῖρε Παράδεισε, τὸ ξύλον o paradiso che sempre reca al centro
ἐν μέσῳ τῆς ζωῆς ἔχων πάντοτε, l’albero della vita, o gloriosissima reg-
περίδοξον τοῦ Λόγου παλάτιον, gia del Verbo; gioisci, Vergine tutta im-
χαῖρε Παρθένε Παναμώμητε. macolata.
Apósticha delle lodi, apostoliká.
Τῶν Ἀποστόλων τὸν χορόν, Πνεύ- Hai illuminato con lo Spirito santo, o
ματι ἁγίῳ ἐφώτισας Χριστέ, καὶ ἡμῶν Cristo, il coro degli apostoli: lava gra-
τὸν ῥύπον τῆς ἁμαρτίας, δι' αὐτῶν zie a loro anche la sozzura del nostro
ἀπόπλυνον ὁ Θεός, καὶ ἐλέησον peccato, o Dio, e abbi pietà di noi.
ἡμᾶς.
Τοὺς ἀγραμμάτους Μαθητάς, τὸ Lo Spirito santo ha reso maestri i di-
Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον παιδευτὰς scepoli illetterati, o Cristo Dio, e con la
ἀνέδειξε, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῇ πο- polifonica armonia delle lingue ha an-
λυφθόγγῳ ἁρμονίᾳ τῶν γλωσσῶν, nientato l’inganno, perché è onnipo-
τὴν πλάνην κατήργησεν, ὡς παντο- tente.
δύναμος.
Martyrikón.
Τίμιος ὁ θάνατος, τῶν Ἁγίων σου Preziosa la morte dei tuoi santi, Si-
Κύριε· ξίφεσι γὰρ καὶ πυρί, καὶ ψύχει gnore: tormentàti da spade, fuoco e
συντετριμμένοι, ἐξέχεαν τὸ αἷμα gelo, hanno versato il loro sangue, ri-
αὐτῶν, ἐλπίδα ἔχοντες εἰς σέ, ἀπολα- ponendo in te la speranza di ricevere il
βεῖν τοῦ καμάτου τὸν μισθόν, compenso per la loro pena: hanno sop-
ὑπέμειναν καὶ ἔλαβον, παρὰ σοῦ Σω- portato e hanno ricevuto da te, o Salva-
τὴρ τὸ μέγα ἔλεος. tore, la grande misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἡ μόνη ἁγνὴ καὶ ἄχραντος Παρ- Sola Vergine pura e immacolata, che
θένος, ἡ Θεὸν ἀφράστως κυήσασα, ineffabilmente hai generato Dio, inter-
πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς cedi per la salvezza delle anime nostre.
ἡμῶν.

233
Tono IV Giovedì — Sera
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 4.
Ὅτι πάντων ὑπάρχεις, τῶν ποιη- Poiché sei piú alta di ogni creatura,
μάτων ὑπερτέρα, ἀνυμνεῖν σε ἀξίως, non sapendo come cantarti degna-
μὴ εὐποροῦντες Θεοτόκε, δωρεὰν mente, o Madre di Dio, ti chiediamo
αἰτοῦμέν σε· ἐλέησον ἡμᾶς. per grazia: Abbi pietà di noi.

Giovedì — Sera
Al Signore, ho gridato, stichirá prosómia stavrósima.
Tono 4. Ἔδωκας σημείωσιν Hai dato come segno.
Ὅτε σε σταυρούμενον, ἡ κτίσις Quando tutta la creazione ti vide
πᾶσα ἑώρακεν, ἠλλοιοῦτο καὶ ἔτρε- crocifisso, si alterò e tremò, la terra si
μεν, ἡ γῆ δὲ ἐσείετο, ὅλη κλονουμένη, scosse, squassandosi tutta, o Verbo
μακρόθυμε Λόγε, τὸ καταπέτασμα longanime, il velo del tempio per il ti-
ναοῦ, φόβῳ ἐσχίσθη ὑβριζομένου more si lacerò, perché tu venivi insul-
σου, καὶ πέτραι διερράγησαν, ἀπὸ tato, le pietre per il timore si spezza-
τοῦ φόβου καὶ ἥλιος, τὰς ἀκτῖνας rono, e il sole ritirò i suoi raggi, tutti ri-
συνέστειλε, ποιητήν σε γινώσκοντα. conoscendo in te il Creatore.
Ῥήγνυται χειρόγραφον, τὸ ἀπ' È stato lacerato l’antico documento
αἰῶνος νυγείσης σου, τῆς πλευρᾶς scritto del progenitore Adamo, quando
πολυέλεε, Ἀδὰμ τοῦ προπάτορος, καὶ è stato trafitto il tuo fianco, o misericor-
ἡ ἀπωσμένη, φύσις τῶν ἀνθρώπων, diosissimo; e il genere umano che era
ῥανίσιν αἵματος τοῦ σοῦ, καθαγιάζε- stato esiliato viene santificato dalle
ται ἀνακράζουσα· Δόξα τῇ δυναστείᾳ stille del tuo sangue e grida: Gloria alla
σου, δόξα τῇ θείᾳ σταυρώσει σου, Ἰη- tua potenza, gloria alla tua divina cro-
σοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυ- cifissione, o Gesú onnipotente, Salva-
χῶν ἡμῶν. tore delle anime nostre.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Δαιμόνων κλονούμενον, ταῖς προ- Abbi compassione di me squassato
σβολαῖς καὶ εἰς βάραθρον, ἀπωλείας dagli assalti dei demoni e sospinto
ὠθούμενον, οἰκτείρησον Δέσποινα, verso il baratro della perdizione, o So-
καὶ στερέωσόν με, ἀρετῶν ἐν πέτρᾳ vrana; rendimi saldo sulla roccia delle
καὶ τὰς βουλὰς τῶν δυσμενῶν, δια- virtú e, sventati i disegni dei nemici,
σκεδάσασα καταξίωσον, ποιεῖν με τὰ rendimi degno di compiere i precetti
προστάγματα, τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ del Figlio tuo e Dio nostro, perché io ot-
ἡμῶν, ὅπως τύχω ἀφέσεως, ἐν ἡμέρᾳ tenga la remissione nel giorno del giu-

234
Tono IV Giovedì — Sera
τῆς κρίσεως. dizio.
Apósticha stavrósima.
Ὅπλον ἀήττητον Χριστέ, τὸν Ci hai dato la tua croce come arma
Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας, καὶ ἐν invincibile, o Cristo, e con essa vin-
τούτῳ νικῶμεν, τὰς προσβολὰς τοῦ ciamo le suggestioni dello straniero.
ἀλλοτρίου.
Stessa melodia.
Πάντοτε ἔχοντες Χριστέ, τὸν Σταυ- Poiché abbiamo sempre la tua croce
ρόν σου εἰς βοήθειαν, τὰς παγίδας che ci aiuta, o Cristo, calpestiamo age-
τοῦ ἐχθροῦ, εὐχερῶς καταπατοῦμεν. volmente i lacci del nemico.
Martyrikón.
Ὁ ἐνδοξαζόμενος, ἐν ταῖς μνείαις Tu che sei glorificato nelle memorie
τῶν Ἁγίων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ὑπ' dei tuoi santi, o Cristo Dio, supplicato
αὐτῶν δυσωπούμενος, κατάπεμψον da loro, fa’ scendere su di noi la grande
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. misericordia.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Tu che sei stato chiamato dall’Altissimo.
Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ κα- Non piangere per me, o Madre, ve-
θορῶσα, ἐν ξύλῳ κρεμάμενον, τὸν dendo appeso al legno il tuo Figlio e
σὸν Υἱὸν καὶ Θεόν, τὸν ἐφ' ὑδάτων Dio, che ha appeso senza appoggio la
κρεμάσαντα, τὴν γῆν ἀσχέτως, καὶ terra sulle acque ed è l’autore di tutto il
πᾶσαν κτίσιν δημιουργήσαντα· καὶ creato: perché io risorgerò e sarò glori-
γὰρ ἀναστήσομαι, καὶ δοξασθήσο- ficato; frantumerò con forza il regno
μαι, καὶ τὰ τοῦ ᾍδου βασίλεια, συ- dell’ade, ne annienterò la potenza e ri-
ντρίψω σθένει, καὶ ἀφανίσω τούτου scatterò dalla sua malvagità i prigio-
τὴν δύναμιν, καὶ τοὺς δεσμίους ἐκλυ- nieri, perché sono misericordioso, e li
τρώσομαι, τῆς αὐτοῦ κακουργίας ὡς condurrò al Padre, perché sono amico
εὔσπλαγχνος, καὶ Πατρὶ τῷ ἰδίῳ, degli uomini.
προσαγάγω ὡς φιλάνθρωπος.
Al termine del vespro e al venerdí mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Παρθένε πανάμωμε, Μήτηρ Χρι- O Vergine tutta immacolata, Madre
στοῦ τοῦ Θεοῦ, ῥομφαία διῆλθέ σου, del Cristo Dio, una spada trapassò la
τὴν παναγίαν ψυχήν, ἡνίκα σταυ- tua anima santissima quando vedesti il
235
Tono IV Venerdì — Orthros
ρούμενον, ἔβλεψας ἑκουσίως, τὸν tuo Figlio e Dio volontariamente croci-
Υἱὸν καὶ Θεόν σου, ὃν περ εὐλογη- fisso: non cessare di supplicarlo, o be-
μένη, δυσωποῦσα μὴ παύσῃ, συγ- nedetta, perché ci doni il perdono delle
χώρησιν πταισμάτων, ἡμῖν δωρήσα- colpe.
σθαι.

Venerdì — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata katanyktiká. Tono 4.
Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάρας Ci hai riscattati dalla maledizione
τοῦ νόμου, τῷ τιμίῳ σου αἵματι, τῷ della Legge col tuo sangue prezioso: in-
Σταυρῷ προσηλωθείς, καὶ τῇ λόγχῃ chiodato alla croce e trafitto dalla lan-
κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας cia, hai fatto zampillare per gli uomini
ἀνθρώποις. Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. l’immortalità. Salvatore nostro, gloria a
te.
Aftómelon.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσί- Tu che volontariamente sei stato in-
ως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, nalzato sulla croce, dona, o Cristo Dio,
τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι Χριστὲ la tua compassione, al popolo nuovo
ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, che porta il tuo nome: rallegra con la
τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας tua potenza i nostri re fedeli conce-
χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, dendo loro vittoria contro i nemici.
τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, Possano avere la tua alleanza, arma di
ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. pace, invitto trofeo.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Τὴν ἐθελούσιον σφαγην τοῦ Δε- Contemplando l’immolazione vo-
σπότου, κατανοοῦσα ἡ Ἄγνη καὶ lontaria del Sovrano, la pura, la Ver-
Παρθένος, ὀδυρομένη ἔλεγε δα- gine, gemendo diceva tra le lacrime: Fi-
κρύουσα· Τέκνον ποθεινότατον, πῶς glio amatissimo, come dunque hai
θανεῖν ᾑρετίσω; πῶς δὲ τεθανάτω- scelto di morire? E come tra due mal-
σαι, τῶν κακούργων ἐν μέσῳ, ὁ κατὰ fattori sei stato messo a morte, tu che
φύσιν δίκαιος Θεός; Δοξολογῶ σου, sei per natura il giusto Dio? Do gloria,
Υἱὲ τὸ μακρόθυμον. o Figlio, alla tua pazienza.
Dopo la seconda sticología, altr i kathísmata. Aftómelon.

Ταχὺ προκατάλαβε, πρὶν δουλω- Presto intervieni, prima che siam


236
Tono IV Venerdì — Orthros
θῆναι ἡμᾶς, ἐχθροῖς βλασφημοῦσί fatti schiavi dei nemici che bestem-
σε, καὶ ἀπειλοῦσιν ἡμῖν, Χριστὲ ὁ miano te e minacciano noi, o Cristo no-
Θεὸς ἡμῶν· ἄνελε τῷ Σταυρῷ σου, stro Dio. Annienta con la tua croce
τοὺς ἡμᾶς πολεμοῦντας· γνώτωσαν quelli che ci fanno guerra: conoscano
πῶς ἰσχύει, Ὀρθοδόξων ἡ πίστις, quanto può la retta fede dei cristiani,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε per l’intercessione della Madre di Dio,
φιλάνθρωπε. o solo amico degli uomini.
Σταυρῷ σε προσήλωσαν, οἱ Ἰου- Alla croce ti inchiodarono i giudei, o
δαῖοι Σωτήρ, δι' οὗ ἐκ τῶν ἐθνῶν Salvatore, grazie alla quale ci hai chia-
ἡμᾶς, ἀνεκαλέσω ποτέ, Χριστὲ ὁ mati di tra le genti un tempo, o Cristo
Θεὸς ἡμῶν, ἔτεινας τὰς παλάμας, ἐν Dio nostro; su di essa hai disteso le
αὐτῷ τῇ βουλῇ σου, λόγχῃ δὲ τὴν palme secondo il tuo disegno, e hai ac-
πλευράν σου, κατεδέξω νυγῆναι, τῷ cettato che il tuo fianco fosse trafitto
πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, μόνε dalla lancia, nell’abbondanza delle tue
φιλάνθρωπε. compassioni, o solo amico degli uo-
mini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon, stessa melodia.
Παρθένε Πανάμωμε, Μήτηρ Χρι- O Vergine tutta immacolata, Madre
στοῦ τοῦ Θεοῦ, ῥομφαία διῆλθέ σου, del Cristo Dio, una spada trapassò la
τὴν παναγίαν ψυχήν, ἡνίκα σταυ- tua anima santissima quando vedesti il
ρούμενον, ἔβλεψας ἑκουσίως, τὸν Υἱ- tuo Figlio e Dio volontariamente croci-
ὸν καὶ Θεόν σου, ὅν περ εὐλογημένη, fisso: non cessare di supplicarlo, o be-
δυσωποῦσα μὴ παύσῃ, συγχώρησιν nedetta, perché ci doni il perdono delle
πταισμάτων, ἡμῖν δωρήσασθαι. colpe.
Dopo la terza sticología, altri kathísmata. Ταχὺ προκατάλαβε Presto
intervieni.
Σταυρὸν καὶ τὸν θάνατον, ὑπὲρ Nella tua immensa misericordia, o
ἡμῶν ἀγαθέ, δι' ἄμετρον ἔλεος, ἑκὼν buono, hai volontariamente subíto per
ὑπέμεινας, καὶ κρίσιν τὴν ἄδικον, noi croce e morte e il giudizio iniquo,
ὅπως τῆς καταδίκης, καὶ ἀρχαίας per liberare dalla condanna e dalla ma-
κατάρας, πάντας ἐλευθερώσῃς, τοὺς ledizione antica tutti coloro che erano
ἀπάτῃ φθαρέντας· διό σου προσκυ- stati corrotti dall’inganno: noi ado-
νοῦμεν, Λόγε τὴν Σταύρωσιν. riamo dunque, o Verbo, la tua crocifis-
sione.

237
Tono IV Venerdì — Orthros
Martyrikón.
Σήμερον τὰ τῶν Ἀγγέλων στρα- Oggi gli eserciti degli angeli sono qui
τεύματα, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλο- convenuti nella memoria dei vittoriosi,
φόρων παραγέγονε, τὰς τῶν πιστῶν per illuminare le menti dei fedeli e ri-
διανοίας φωτίσαι, καὶ τὴν οἰκουμέ- schiarare tutta la terra con la grazia:
νην τῇ χάριτι φαιδρῦναι, δι' αὐτῶν ὁ supplicato da loro, o Dio, donaci la
Θεὸς δυσωπούμενος, δώρησαι ἡμῖν grande misericordia.
τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Σταυρῷ σε ὑψούμενον, ὡς ἐθεά- Come ti vide innalzato sulla croce, la
σατο ἡ Ἄχραντος Μήτηρ σου, Λόγε tua Madre immacolata, o Verbo di Dio,
Θεοῦ μητρικῶς, θρηνοῦσα ἐφθέγ- maternamente gemendo diceva: Che è
γετο· Τί τὸ καινὸν καὶ ξένον, τοῦτο dunque, Figlio mio, questo spettacolo
θαῦμα Υἱέ μου; πῶς ἡ ζωὴ τῶν ὅλων, nuovo e strano? Come dunque sei nella
ὁμιλεῖς τῷ θανάτῳ; ζωῶσαι τοὺς θα- morte tu, vita dell’universo? Sí, perché
νέντας, θέλων ὡς εὔσπλαγχνος; nella tua compassione vuoi vivificare i
morti!
Canone stavrósimos. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύ- Ogni abitante della terra esulti nello
ματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυ- spirito, recando la sua fiaccola; sia in
ριζέτω δέ, αὔλων Νόων φύσις γεραί- festa la stirpe degli intelletti immate-
ρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς Θεομή- riali, celebrando le sacre meraviglie
τορος, καὶ βοάτω· Χαίροις παμμακά- della Madre di Dio, e acclami: Gioisci,
ριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀειπάρθενε. o beatissima, o Madre di Dio pura, o
sempre Vergine.
Tropari.
Ἵστασο κριτός, ὁ κρῖναι τὰ σύμπα- Ti sei presentato in giudizio, tu che
ντα, μέλλων φιλάνθρωπε, στέφος verrai a giudicare l’universo, o amico
ἀνεδήσω δέ, ἐθελουσίως, Σῶτερ degli uomini; hai cinto volontaria-
ἀκάνθινον, παρακοῆς τὴν ἄκανθαν, mente una corona di spine, o Salvatore,
Χριστὲ προθέλυμνον, ὑπεκτίλλων, per svellere dalle radici, o Cristo, la
πᾶσιν ἐμφυτεύων τε, τὴν τῆς σῆς spina della disubbidienza, e innestare

238
Tono IV Venerdì — Orthros
εὐσπλαγχνίας ἐπίγνωσιν. in tutti in suo luogo la conoscenza della
tua compassione.
Ὢ πῶς ὁ λαός, ὁ ἄδικος δίκαιον, Come dunque il popolo ingiusto, ot-
ὄντα καὶ ἄμεμπτον, φθόνῳ σκοτι- tenebrato dall’invidia, consegna alla
ζόμενος, σὲ φωτοδότα, Σταυρῷ προ- croce te, datore di luce, che sei giusto e
δίδωσιν! οὗ περ τὸ πάθος ἥλιος, ὁρῶν irreprensibile? Il sole, vedendo la tua
σκοτίζεται, καὶ φαιδρότης, Ναοῦ passione si oscura, lo splendido velo
διαρρήγνυται, καὶ δονεῖται τῆς γῆς del tempio si squarcia e si scuotono le
τὰ θεμέλια. fondamenta della terra.
Martyriká.
Σύμμορφοι παθῶν, Χριστοῦ χρη- Vi siete conformati ai patimenti di
ματίζετε, ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ συ- Cristo, o santi martiri, e siete diventati
γκληρονόμοι δέ, τῆς βασιλείας, καὶ coeredi del regno e dello splendore: il-
τῆς λαμπρότητος· διὸ φωταγω- luminate dunque noi che vi cantiamo,
γήσατε, τοὺς ὑμνῳδοὺς ὑμῶν, ἁμαρ- liberandoci dalla caligine del peccato, o
τίας, ζόφου ἀπαλλάττοντες, καὶ sapienti, e dalle multiformi avversità.
ποικίλων σοφοὶ περιστάσεων.
Ἤδη πρὸς αὐτά, σοφοὶ τὰ οὐράνια, Già voi avete preso dimora nei cieli
κατεσκηνώσατε, δόξης τε λαβόμενοι, stessi, o sapienti, perché avete ottenuto
τῆς ἀϊδίου, καὶ ταῖς μεθέξεσι, ταῖς ἱε- la gloria eterna e venite deificati per la
ραῖς θεούμενοι, μέμνησθε πᾶν πίστει partecipazione alla vita divina: ricor-
τήν τῶν ἡμῶν, τῶν τιμώντων, πανίε- datevi di tutti noi che onoriamo con
ρον, καὶ σεπτὴν ὑμῶν μνήμην πα- fede, o degni di ogni lode, la vostra sa-
νεύφημοι. cratissima e venerabile memoria.
Theotokíon.
Φώτισον Ἁγνή, τοὺς πόθῳ ὑμνοῦν- Illumina, o pura, quelli che ti can-
τάς σε, καὶ μεγαλύνοντας, λῦσον τῶν tano con amore e ti magnificano: dis-
παθῶν ἡμῶν, τὸ σκότος Κόρη, sipa la tenebra delle nostre passioni, o
παῦσον τὸν κλύδωνα, τοῦ πονηροῦ Vergine, placa la tempesta, togli di
τὰ σκάνδαλα, ἐκ μέσου ποίησον, mezzo gli scandali del maligno; con la
τοὺς τῆς Ἄγαρ, γόνους καθυπόταξον, tua intercessione, sottometti al pio re i
Βασιλεῖ εὐσεβεῖ ταῖς πρεσβείαις σου. figli di Agar.

239
Tono IV Venerdì — Orthros
Canone della Madre di Dio. Poema di Teofane.
Ode 9. Irmós.
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσή- Col morbo della disubbidienza, Eva
ματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ introdusse la maledizione, ma tu, Ver-
Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας gine Madre di Dio, col germoglio della
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν tua concezione hai fatto fiorire nel
ἐξήνθησας. Ὅθεν σε πάντες μεγαλύ- mondo la benedizione. Per questo noi
νομεν. tutti ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἄνθρακα τὸν νοητὸν Ἁγνὴ θεό- Tu porti tra le braccia, o Madre di
νυμφε, Ἡσαΐας ὃν τεθέαται, φέρεις Dio, il carbone ardente spirituale con-
ἀγκάλαις Θεοτόκε, μορφῇ τῇ templato da Isaia, che si unisce alla no-
ἡμετέρᾳ ἑνούμενον, καὶ κόσμῳ σω- stra forma, o pura sposa di Dio, e ac-
τηρίαν πυρσεύοντα· ὅθεν σε πάντες cende nel mondo la salvezza: per que-
μεγαλύνομεν. sto noi tutti ti magnifichiamo.
Σύμβολα Πανάμωμε τῆς σῆς γεν- I profeti hanno annunciato, o tutta
νήσεως, οἱ Προφῆται προεκήρυξαν, immacolata, i segni della tua genera-
πόρρωθεν ταῦτα μυηθέντες καὶ θείᾳ zione, indicandoli da lontanto e procla-
ἐπιπνοίᾳ τοῦ Πνεύματος, τῷ κόσμῳ mandoli con forte voce al mondo, per
διαπρυσίως κηρύξαντες, ὧν τὰς divina ispirazione dello Spirito: e noi
ἐκβάσεις νῦν θαυμάζομεν. ne ammiriamo ora il compimento.
Ὡραῖος τῷ κάλλει ὁ καρπὸς καὶ Splendente di bellezza e luminoso al
ἔκλαμπρος, παρὰ πάντας τῆς κοιλί- di sopra di tutti è il frutto del tuo seno:
ας σου· σὺ γὰρ Παρθένε Θεοτόκε, perché tu hai generato, o Vergine Ma-
Θεὸν σεσαρκωμένον ἐγέννησας dre di Dio, Dio incarnato, apparso per
φανέντα, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρω- salvare l’uomo. Per questo noi tutti ti
πον· ὅθεν σε πάντες μεγαλύνομεν. magnifichiamo.
Apósticha delle lodi, stavrósima.
Τεῖχος ἡμῖν γένοιτο ὁ Σταυρός σου, La tua croce sia per noi baluardo, o
Ἰησοῦ Σωτὴρ ἡμῶν· ἄλλην γὰρ Gesú, Salvatore nostro; perché noi cre-
ἐλπίδα οἱ πιστοὶ οὐκ ἔχομεν, εἰμὴ σὲ denti non abbiamo altra speranza che
τὸν ἐν αὐτῷ σαρκὶ προσηλωθέντα, te, che su di essa sei stato inchiodato
καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. nella carne e che ci elargisci la grande
misericordia.

240
Tono IV Venerdì — Orthros
Aftómelon.
Ἔδωκας σημείωσιν, τοῖς φοβουμέ- Hai dato come segno per quelli che ti
νοις σε Κύριε, τὸν Σταυρόν σου τὸν temono, Signore, la tua croce preziosa,
τίμιον, δι' οὗ ἐθριάμβευσας, τάς ἀρ- con la quale hai trionfato dei príncipi
χὰς τοῦ σκότους, καὶ τάς ἐξουσίας, della tenebra e delle potestà e hai con-
καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς, εἰς τὴν ἀρ- dotto noi alla beatitudine antica: per
χαίαν μακαριότητα· διό σου τὴν φι- questo glorifichiamo la tua economia
λάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, d’amore per noi, o Gesú onnipotente,
Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν Salvatore delle anime nostre.
ψυχῶν ἡμῶν.
Martyrikón.
Τίς οὐκ ἐξίσταται ὁρῶν, ἅγιοι Μάρ- Chi non resta sbigottito, o santi mar-
τυρες, τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ὃν tiri, vedendo la buona battaglia che
ἠγωνίσασθε; πῶς ἐν σώματι ὄντες, avete sostenuto? Sí, voi pur essendo in
τὸν ἀσώματον ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε; un corpo, avete messo in rotta il ne-
Χριστὸν ὁμολογήσαντες, τῷ Σταυρῷ mico incorporeo, confessando Cristo,
ὁπλισάμενοι· ὅθεν ἐπαξίως ἀνε- armàti della croce! Giustamente dun-
δείχθητε, δαιμόνων φυγαδευταί, καὶ que siete stati resi capaci di mettere in
βαρβάρων πολέμιοι, ἀπαύστως πρε- fuga i demoni e di respingere i barbari,
σβεύοντες, σωθῆναι τὰς ψυχὰς mentre incessantemente intercedete
ἡμῶν. per la salvezza delle anime nostre.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Stavrotheotokíon. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι Come generoso fra i mar-
tiri.
Ὡς ἑώρακε Κύριε, ἡ Παρθένος καὶ Vedendoti pendere dalla croce, Si-
Μήτηρ σου, ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον, gnore, la Vergine tua Madre fissandoti
ἐξεπλήττετο, καὶ ἀτενίζουσα ἔλεγεν· costernata diceva: Figlio amatissimo,
Υἱὲ ποθεινότατε, πῶς ἐν ξύλῳ τοῦ come dunque sei stato appeso al legno
Σταυροῦ, ἀνηρτήθης μακρόθυμε; della croce, o longanime? Come dun-
πῶς τὰς χεῖράς σου, καὶ τοὺς πόδας que, o Verbo, sei stato inchiodato mani
σου Λόγε προσηλώθης, ὑπ' ἀνόμων e piedi da empi e hai versato il tuo san-
καὶ τὸ αἷμα, τὸ σὸν ἐξέχεας Δέσποτα; gue, o Sovrano?
Al termine dell’órthros. Theotokíon. Tono 4.
Σὲ μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βοῶν- Ti magnifichiamo, o Madre di Dio,

241
Tono IV Venerdì — Sera
τες· Σὺ εἶ τὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρήτως acclamando: Tu sei la montagna dalla
ἐτμήθη λίθος, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου quale fu ineffabilmente staccata la pie-
συνέτριψε. tra che ha infranto le porte dell’ade.

Venerdì — Sera
Al Signore ho gridato, stichirá despotiká prosómia.
Tono 4. Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι Vorrei cancellare con le la-
crime.
Σύντριψον Κύριε ὁ Θεός μου, τὰ Spezza, Signore, le mortifere pas-
θανατηφόρα πάθη τὰ τῆς καρδίας sioni del mio cuore: poiché se tu di-
μου· ἐὰν γὰρ σὺ καταλύσῃς οἶκον, struggi la casa della carne e costruisci
τῆς σαρκὸς καὶ κτίσῃς οἶκον τοῦ la casa dello spirito, invano sta a ve-
πνεύματος, εἰς μάτην ἐστὶ φυλάσ- gliare colui che fa guerra all’anima mia:
σων, ὁ πολεμῶν τὴν ψυχήν μου, Κύ- prima che io mi perda del tutto, sal-
ριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν vami, Signore.
με.
Δῶρον καὶ μάστιγά μοι παιδείας, Mi hai dato il nemico come un dono
τὸν ἐχθρὸν Οἰκτίρμον πρὸς τὸ συμ- e come un flagello che mi corregge per
φέρον δέδωκας· τὸ γὰρ κακὸν αὐτοῦ il mio bene, o compassionevole: perché
συνεργεῖ μοι, προαιρέσει οὐκ ἀγαθῇ il male che mi viene da lui coopera con
εἰς καλόν· ἐγὼ δέ σοι οὐ προσφεύγω, me per il bene, pur non venendo da in-
δι' εὐχῆς εὐχαρίστου. Κύριε, πρὶν εἰς tenzione buona; eppure io non mi rifu-
τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. gio in te con una preghiera grata: prima
che io mi perda del tutto, salvami, Si-
gnore.
Un altro stichirón, della Madre di Dio, stessa melodia.
Δέσποινα, Δέσποινα λύτρωσαί με, O Sovrana, Sovrana, liberami dai
ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν καὶ ῥυπαρῶν ἐνθυ- pensieri turpi e sordidi, perché conta-
μήσεων, ὅτι μολύνουσι τῆς ψυχῆς minano tutti i sensi della mia anima e
μου, τὰς αἰσθήσεις πάσας καὶ τὰς τοῦ del mio corpo. Io dunque ti prego, o
σώματος· διὸ Ἁγνὴ δέομαί σου, ἐν με- pura, gridando pentito: prima che io
τανοίᾳ κραυγάζων· Δέσποινα, πρὶν mi perda del tutto, salvami, Sovrana.
εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με.

242
Tono IV Venerdì — Sera
Apósticha martyriká.
Ὁ τῶν ἁγίων Μαρτύρων, δεξάμε- Tu che hai accettato la pazienza dei
νος τὴν ὑπομονήν, καὶ παρ' ἡμῶν santi martiri, accetta anche da noi il
δέχου, τὴν ὑμνῳδίαν φιλάνθρωπε, canto degli inni, o amico degli uomini,
δωρούμενος ἡμῖν, ταῖς αὐτῶν donandoci per le loro preghiere la
ἱκεσίαις, τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Ἔχοντες παρρησίαν, πρὸς τὸν Σω- Poiché avete famigliarità col Salva-
τῆρα Ἅγιοι, πρεσβεύσατε ἀπαύστως, tore, o santi, intercedete senza sosta per
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ἄφεσιν noi peccatori, chiedendo la remissione
πταισμάτων αἰτούμενοι, καὶ ταῖς ψυ- delle colpe e per le anime nostre la
χαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. grande misericordia.
Ἱερεῖα ἔμψυχα, ὁλοκαυτώματα λο- Sacrifici viventi, olocausti razionali,
γικά, Μάρτυρες Κυρίου, θύματα martiri del Signore, perfette vittime di
τέλεια Θεοῦ, Θεὸν γινώσκοντα, καὶ Dio, pecore che conoscono Dio e sono
Θεῷ γινωσκόμενα, πρόβατα, ὧν ἡ da Dio conosciute, il cui ovile è inacces-
μάνδρα, λύκοις ἀνεπίβατος, πρε- sibile ai lupi: intercedete per noi, affin-
σβεύσατε καὶ ἡμᾶς, συμποιμανθῆναι ché insieme con voi possiamo venir
ὑμῖν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως. condotti al pascolo presso l’acqua del
riposo.
Nekrósimon.
Μετὰ πνευμάτων δικαίων, τετε- Insieme agli spiriti dei giusti resi
λειωμένων, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων perfetti, dona il riposo, o Salvatore, alle
σου, Σῶτερ ἀνάπαυσον, φυλάττων anime dei tuoi servi, introducendoli
αὐτάς, εἰς τὴν μακαρίαν ζωήν, τὴν nella vita beata che viene da te, o amico
παρὰ σοὶ φιλάνθρωπε. degli uomini.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon.
Ἔχοντές σε Θεοτόκε, ἐλπίδα καὶ Avendo te, o Madre di Dio, come
προστασίαν, ἐχθρῶν ἐπιβουλὰς οὐ speranza e protezione, non ci lasciamo
πτοούμεθα, ὅτι σῴζεις τὰς ψυχὰς atterrire dalle insidie dei nemici, per-
ἡμῶν. ché tu salvi le anime nostre.
Al termine del vespro e al sabato mattina
a Il Signore è Dio. Theotokíon. Tono 4.
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Il mistero nascosto dall’eternità e
Ἀγγέλοις ἄγνωστον Μυστήριον, διὰ ignoto agli angeli, è stato rivelato gra-
243
Tono IV Sabato — Orthros
σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρω- zie a te, Madre di Dio, agli abitanti
ται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ, ἑνώσει σαρ- della terra: Dio incarnato, in unione
κούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως, senza confusione, Dio che per noi ha
ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος, δι' οὗ volontariamente accettato la croce, e ri-
ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσω- suscitando con essa il primo uomo
σεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. creato, ha salvato dalla morte le anime
nostre.

Sabato — Orthros
Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká.
Tono 4. Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Σταυρῷ ὁπλισάμενοι, οἱ Ἀθλοφό- Armàti della croce, i tuoi vittoriosi
ροι σου, ἐνίκησαν τὰ μηχανήματα, hanno vinto le macchinazioni del ne-
τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, Χριστὲ ὁ mico origine del male, o Cristo Dio no-
Θεὸς ἡμῶν, ἔλαμψαν ὡς φωστῆρες, stro; hanno brillato come astri, gui-
τους βροτοὺς ὁδηγοῦντες, νέμουσι dando i mortali, e concedono guari-
τὰς ἰάσεις, τοῖς ἐν πίστει αἰτοῦσιν. gioni a quelli che chiedono con fede.
Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, σῶσον τὰς ψυ- Per le loro preghiere, o Cristo, salva le
χὰς ἡμῶν. anime nostre.
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων Rivestita come di porpora e bisso del
σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ sangue dei tuoi martiri nel mondo in-
αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολι- tero, la tua Chiesa tramite loro a te
σαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ grida, o Cristo Dio: Fa’ scendere sul tuo
Θεός. Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς popolo le tue compassioni, concedi agli
σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολι- abitanti della tua città la pace e dona
τείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς alle anime nostre la grande misericor-
ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. dia.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ I tuoi martiri, Signore, con la loro
ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσα- lotta hanno ricevuto da te, o Cristo Dio
ντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ nostro, le corone dell’incorruttibilità:
ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, con la tua forza, infatti, hanno abbat-
τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν tuto i tiranni e hanno anche spezzato le
καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. impotenti audacie dei demoni. Per le
Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, loro preghiere, salva le anime nostre.
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

244
Tono IV Sabato — Orthros
Theotokíon.
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Il mistero nascosto dall’eternità e
Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ ignoto agli angeli, è stato rivelato gra-
σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρω- zie a te, Madre di Dio, agli abitanti
ται. Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρ- della terra: Dio incarnato, in unione
κούμενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως senza confusione, Dio che per noi ha
ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ volontariamente accettato la croce, e ri-
ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσω- suscitando con essa il primo uomo
σεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. creato, ha salvato dalla morte le anime
nostre.
Dopo l’ámomos (s. 118) e gli evloghitária ne krósima.
Kathísma martyrikón.
Σήμερον τὰ τῶν Ἀγγέλων στρα- Oggi gli eserciti degli angeli sono qui
τεύματα, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Ἀθλοφό- convenuti nella memoria dei vittoriosi,
ρων παραγέγονε, τὰς τῶν πιστῶν per illuminare le menti dei fedeli e ri-
διανοίας φωτίσαι, καὶ τὴν οἰκουμέ- schiarare tutta la terra con la grazia:
νην τῇ χάριτι φαιδρῦναι, δι' αὐτῶν ὁ supplicato da loro, o Dio, donaci la
Θεὸς δυσωπούμενος, δώρησαι ἡμῖν grande misericordia.
τὸ μέγα ἔλεος.
Altri nekrósima. Ταχὺ προκατάλαβε Presto intervieni.
Ψυχὰς ἃς μετέστησας, ἐκ τῶν προ- Dona, Signore, il riposo alle anime
σκαίρων πρὸς σέ, ἀνάπαυσον Κύριε, che dalle realtà temporali hai trasferito
ὡς Παντοδύναμος, καὶ μόνος ἀθάνα- a te, perché tu sei l’onnipotente e il solo
τος, ἄνες ἄφες οἰκτίρμον, τὰ αὐτοῖς immortale: perdona, condona, o com-
πεπραγμένα, ἐλέησον ἐλεῆμον, τῶν passionevole, il male da loro com-
χειρῶν σου τὰ ἔργα, πρεσβείαις τῆς messo; abbi misericordia, o misericor-
Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. dioso, delle opere delle tue mani, per
intercessione della Madre di Dio, o solo
amico degli uomini.
Τοῦ βίου τὸ πρόσκαιρον, δια- Attraversato il breve tempo della
περάσαντες, μετέστησαν Κύριε, πρὸς vita, coloro che hanno vissuto con fede
σὲ τὸν εὔσπλαγχνον, πιστῶς οἱ sono passati a te, Signore, al pietoso:
βιώσαντες, οὕς περ ἐπὶ τὸν τόπον, collocali nel luogo del riposo, ponili
τῆς ἀνέσεως τάξον, στῆσον ἐκ δεξιῶν alla tua destra nel giorno del giudizio,
σου, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης, τὰ τούτοις senza guardare ai loro peccati.
245
Tono IV Sabato — Orthros
ἡμαρτημένα, παραβλεψάμενος.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon, stessa melodia.
Πιστῶν ἱλαστήριον, σὺ ἀνεδείχθης Sei stata consacrata propiziatorio dei
Ἁγνή, κοινὸν καταφύγιον, καὶ μεσι- credenti, o pura, comune rifugio e fer-
τεία θερμή, Παρθένε Θεόνυμφε· vida mediazione, o Vergine sposa di
ὅθεν καὶ τῶν ἐν πίστει, πρὸς Θεὸν με- Dio. Anche per coloro che nella fede
ταστάντων, φάνηθι νῦν μεσῖτις, καὶ sono passati a Dio, mostrati dunque
σωτήριος πύλη, πρὸς πλάτος τοῦ Πα- ora mediatrice e porta di salvezza, in-
ραδείσου, τούτους εἰσάγουσα. troducendoli agli ampi spazi del para-
diso.
Canone per tutti i santi. Poema di Giuseppe.
Ode 9. Irmós.
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς νοσή- Col morbo della disubbidienza, Eva
ματι, τὴν κατάραν εἰσῳκίσατο, σὺ δὲ introdusse la maledizione, ma tu, Ver-
Παρθένε Θεοτόκε, τῷ τῆς κυοφορίας gine Madre di Dio, col germoglio della
βλαστήματι, τῷ κόσμῳ τὴν εὐλογίαν tua concezione hai fatto fiorire nel
ἐξήνθησας. Ὅθεν σε πάντες μεγαλύ- mondo la benedizione. Per questo noi
νομεν. tutti ti magnifichiamo.
Tropari.
Ἰδόντες τὰς θείας δωρεὰς οἱ Μάρ- Vedendo i doni divini, e ricevendo le
τυρες, τὰ γέρα κομισάμενοι, τὰ τῶν ricompense delle loro immense pene, i
μεγίστων αὐτῶν πόνων, ἀγάλλονται martiri esultano, magnificando Cristo
Χριστὸν μεγαλύνοντες, τὸν τούτους che in verità ha magnificato loro e li ha
ἀληθῶς μεγαλύναντα, καὶ νικη- resi vincitori.
φόρους ἀναδείξαντα.
Ὡς ἱεραρχήσαντες λαοῦ προέστη- Avete presieduto divenendo sacre
τε, Ἱεράρχαι θεῖοι κήρυκες, ὡς λα- guide del popolo, o pontefici e araldi
μπρυνθέντες τῇ ἀσκήσει, Ἡλίου τη- divini; brillando piú chiaramente del
λαυγέστερον Ὅσιοι, ἐλάμψατε πι- sole per l’ascesi, o santi, avete illumi-
στοὺς καταυγάζοντες, ἔργων μεγά- nato i fedeli, rischiarandoli con l’esem-
λων ἐπιδείξεσι. pio di opere grandi.
Σὺν Ἱερομάρτυσιν ὁμοῦ καὶ Μάρ- Insieme agli ieromartiri, ai martiri e
τυσι, καὶ Προφήταις μακαρίσωμεν, ai profeti, proclamiamo beati tutti i mo-
πάντας Ὁσίους καὶ Δικαίους, καὶ naci e i giusti e le donne che si sono lu-
246
Tono IV Sabato — Orthros
Γύναια λαμπρῶς ἀριστεύσαντα. minosamente distinte, e gridiamo: Per
Αὐτῶν Χριστὲ βοῶντες δεήσεσι, le loro preghiere, o Cristo, libera dalla
ῥῦσαι γεέννης τὰς ψυχὰς ἡμῶν. geenna le anime nostre.
Nekrósimon.
Ἧς κατηξιώθησαν χαρᾶς οἱ Ἅγιοι, Della gioia ottenuta dai santi che ti
οἱ καλῶς σε θεραπεύσαντες, ταύτης hanno rettamente servito, di questa
Χριστὲ τοὺς μεταστάντας, ἐν πίστει rendi degni, o Cristo, quelli che sono
τῇ εἰς σὲ καταξίωσον, τὰ τούτων πα- morti riponendo fede in te, senza guar-
ρορῶν ἁμαρτήματα, διὰ τὸ πλούσιόν dare ai loro peccati, per la tua ricca mi-
σου ἔλεος. sericordia.
Theotokíon.
Φανεῖσα τῶν ἄνω Χερουβεὶμ Tu che ti sei mostrata piú elevata dei
Πανάμωμε, ἀνωτέρα ὡς βαστάσασα, cherubini di lassú, o tutta immacolata,
τὸν συνοχέα τῶν ἁπάντων, ἀνώτε- perché hai portato colui che tutto con-
ρον τὸν νοῦν μου ἀπέργασαι, παθῶν tiene, fa’ che il mio intelletto si elevi al
τῶν τῆς σαρκὸς δυναμοῦσά με, τὸ di sopra delle passioni della carne,
τοῦ Δεσπότου πράττειν θέλημα. dandomi la forza di compiere la vo-
lontà del Sovrano.
Canone per i defunti. Poema di Teofane.
Ode 9. Lo stesso irmós.
Ἔδωκας τοῖς ὄντως Ἀθληταῖς καὶ Ai veri atleti e martiri tu hai concesso
Μάρτυσι, παρρησίαν ἱκετεύειν σε· sicurezza nel supplicarti; per mezzo
δὸς οὖν τοῖς πίστει κοιμηθεῖσι, τὴν loro dona dunque la divina redenzione
θείαν δι' αὐτῶν ἀπολύτρωσιν, ἐν a quelli che si sono addormentati nella
τόπῳ σκηνῆς ἁγίας σου Κύριε, κατα- fede, concedendo loro, Signore, di
σκηνῶσαι χαριζόμενος. porre la dimora nel luogo della tua
tenda santa.
Νεύματι τῷ δημιουργικῷ ὁ σύμπα- Tu che con cenno creatore tutto operi
ντα, συμφερόντως ἐργαζόμενος, utilmente, tu che hai potestà sui vivi e
ζώντων ὁ ἔχων ἐξουσίαν, θανόντων regni sui morti, con amorosa compas-
κυριεύων ὡς εὔσπλαγχνος, κατάτα- sione, colloca presso le acque del ri-
ξον οὓς μετέστησας δούλους σου, ἐπὶ poso i tuoi servi defunti.
ὑδάτων ἀναπαύσεως.
Ὁ φύσει ὑπάρχων ἀγαθὸς ὁ Tu che per natura sei buono, tu che

247
Tono IV Sabato — Orthros
πλούσιος, ἐν ἐλέει καὶ χρηστότητι, sei ricco di misericordia e di dolcezza,
ῥῦσαι ἐκ σκότους ἐξωτέρου, τοὺς ἐπι-strappa dalle tenebre esteriori quelli
κεκλημένους σὸν ὄνομα, ἐκ πίστεως che hanno invocato il tuo nome, giusti-
δικαιώσας καὶ χάριτι, τ