Sei sulla pagina 1di 12

Sussidi liturgici

Μεσονυκτικόν
της κυριακής
Ufficio di mezzanotte
della domenica

Roma 2019
Ufficio di mezzanotte della domenica

Ufficio di mezzanotte della domenica


L'Ebdomadario, dopo aver indossato l' epitrachìlion, si pro-
stra per tre volte dinanzi alle porte sante del santuario, si se-
gna dicendo:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, S. Benedetto il nostro Dio in
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς ogni tempo, ora e sempre... e nei
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. secoli dei secoli.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Ἱ. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. S. Gloria a Te, Dio nostro, gloria
a Te.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, Re celeste, Paràclito, Spirito di
τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πα- verità, che sei presente ovunque e
νταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα tutto riempi, tesoro dei beni e da-
Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγα- tore di vita, vieni e abita in noi, pu-
θῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ rificaci da ogni macchia e salva, o
σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρι- buono, le nostre anime.
σον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ
σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀμήν.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυ- L. Santo Dio, Santo Forte, Santo
ρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον Immortale, abbi pietà di noi (3).
ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....

3
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra; dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα li rimettiamo ai nostri debitori e
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- raci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre e nei
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
Κύριε ἐλέησον ιβ' Signore, pietà (12).
Δόξα… Καὶ νῦν… Gloria... ora e sempre....
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν al Re, nostro Dio.
Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασι- a Cristo Re e nostro Dio.
λεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostriamoci
προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ a Lui, Cristo, Re e nostro Dio.
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Salmo 50
Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ
3 3Pietà di me, o Dio, secondo la
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ tua grande misericordia e secondo
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου la moltitudine delle tue compas-

4
Ufficio di mezzanotte della domenica
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· sioni cancella il mio delitto.
4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 4 Lavami del tutto dalla mia ini-

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρ- quità e purificami dal mio peccato.
τίας μου καθάρισόν με.
5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 5 Perché io conosco la mia ini-
γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου quità e il mio peccato davanti a me
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. è sempre.
6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο- 6 Contro te solo ho peccato e il

νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅ- male davanti a te ho fatto, così che


πως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις tu sia riconosciuto giusto nelle tue
σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί parole e vinca quando sei giudi-
σε. cato.
7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ- 7 Ecco che nelle iniquità sono

νελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις stato concepito e nei peccati mi ha


ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. concepito mia madre.
8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπη- 8 Ecco, la verità hai amato, le

σας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς cose occulte e i segreti della tua sa-
σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. pienza mi hai manifestato.
9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ κα- 9 Mi aspergerai con issopo e sarò

θαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ purificato, mi laverai e sarò fatto


ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. più bianco della neve.
10 ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 10 Mi farai udire esultanza e

εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀ- gioia, esulteranno le ossa umiliate.


στέα τεταπεινωμένα.
11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Distogli il tuo volto dai miei
11

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ peccati e cancella tutte le mie ini-
πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλει- quità.
ψον.
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 12 Un cuore puro crea in me, o
ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς Dio, e uno spirito retto rinnova
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. nelle mie viscere.
13 μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 13 Non rigettarmi dal tuo volto e

προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά il tuo spirito santo non togliere da


5
σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ me.
ἐμοῦ.
14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 14 Rendimi l’esultanza della tua
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι salvezza e confermami con lo spi-
ἡγεμονικῷ στήριξόν με. rito sovrano.
15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 15 Insegnerò agli iniqui le tue vie

σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέ- e gli empi a te ritorneranno.


ψουσι.
16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς 16 Liberami dal sangue, o Dio,
ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλ- Dio della mia salvezza e la mia lin-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν gua celebrerà con esultanza la tua
δικαιοσύνην σου. giustizia.
17 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, 17 Signore, apri le mie labbra e la

καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν mia bocca annuncerà la tua lode.
αἴνεσίν σου.
18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 18 Certo, se tu avessi voluto un
ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ sacrificio lo avrei dato: di olocausti
εὐδοκήσεις. non ti compiacerai.
19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συν- 19 Sacrificio a Dio è uno spirito

τετριμμένον, καρδίαν συντε- contrito: un cuore contrito e umi-


τριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ liato Dio non lo disprezzerà.
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
20 ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδο- 20 Benefica, Signore, nel tuo com-
κίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομη- piacimento Sion e siano riedificate
θήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ· le mura di Gerusalemme.
21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δι- 21 Allora ti compiacerai del sacri-

καιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλο- ficio di giustizia, dell’oblazione e


καυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ di olocausti; allora offriranno vi-
τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. telli sul tuo altare.
Δόξα… Και νυν... Gloria. Ora e sempre.
E subito

6
Ufficio di mezzanotte della domenica
Credo
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πα- Credo in un solo Dio Padre on-
τέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν nipotente, Creatore del cielo e
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε della terra, di tutte le cose visibili e
πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα invisibili. Credo in un solo Si-
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν gnore, Gesù Cristo, unigenito Fi-
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ glio di Dio, nato dal Padre prima
τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ di tutti i secoli. Luce da luce, Dio
πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φω- vero da Dio vero, generato, non
τός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλη- creato, della stessa sostanza del
θινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέν- Padre. Per mezzo di lui tutte le
τα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ cose sono state fatte. Per noi uo-
πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς mini e per la nostra salvezza di-
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέ- scese dal cielo e per opera dello
ραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ Spirito Santo si è incarnato nel
τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα seno della Vergine Maria e si è
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας fatto uomo. Fu crocifisso per noi
τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπή- sotto Ponzio Pilato, patì e fu se-
σαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ polto. E il terzo giorno è risuscitato
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ secondo le Scritture. E, salito al
παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀνα- cielo, siede alla destra del Padre. E
στάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς di nuovo verrà nella gloria per
Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς giudicare i vivi e i morti: e il suo
Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ regno non avrà fine. Credo nello
δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν Spirito Santo, che è il Signore e dà
ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι la vita e procede dal Padre e con il
ζῶντας καὶ νεκρούς οὗ τῆς βασι- Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
λείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ cato e ha parlato per mezzo dei
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ profeti. Credo nella Chiesa una,
Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ- santa cattolica e apostolica. Pro-
πορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ fesso un solo battesimo per il per-
Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ dono dei peccati. Aspetto la resur-
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν rezione dei morti. E la vita del
7
διά τῶν Προφητῶν. Εἰς Μίαν, mondo che verrà. Amin.
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν
Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.
Si canta subito il Canone Triadico del tono corrente . Prima
dei tropari si canta:
Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον Santa Trinità, Dio, abbi misere-
καὶ σῶσον ἡμᾶς. cordia e salvaci.
Dopo il Canone si cantano i seguenti megalinari alla Trinità.:
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τὴν È veramente giusto lodare la
ὑπέρθεον ὑμνεῖν Τριάδα, Ἄναρ- Trinità divina, il Padre senza ini-
χον Πατέρα καὶ παντουργόν, zio e Creatore di tutti, il Verbo coe-
Συνάναρχον Λόγον, πρὸ αἰώνων terno, nato senza cambiamento
ἐκ τοῦ Πατρός, ἀρρεύστως τε- dal Padre prima dei secoli, e lo Spi-
χθέντα, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ rito Santo, procedendo senza
ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀχρόνως ἐκπο- tempo dal Padre.
ρευόμενον.
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τοῦ È veramente giusto glorificarti,
δοξάζειν σε τὸν Θεὸν Λόγον.Ὃν Verbo Dio, dinanzi a cui i Cheru-
φρίττει καὶ τρέμει τὰ Χερουβείμ, bini temono e tremano glorifi-
καὶ δοξολογοῦσιν αἱ Δυνάμεις cando le Potenze del cielo. Cristo,
τῶν οὐρανῶν, τὸν ἐξαναστάντα il datore della vita, che è risorto
τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστὸν τὸν dalla tomba il terzo giorno, con ti-
ζωοδότην, φόβῳ δοξάσωμεν. more glorifichiamo.
Ὑμνήσωμεν πάντες θεοπρε- Come si addice a Dio, lodiamo
πῶς, ᾄσμασιν ἐνθέοις, τὸν Πα- tutti, con canti ispirati, il Padre e il
τέρα καὶ τὸν Υἱόν, καὶ Πνεῦμα τὸ Figlio e lo Spirito divino, una po-
θεῖον, τρισυπόστατον κράτος, tenza di tre persone, una sola rega-
τὴν μίαν Βασιλείαν, καὶ Κυ- lità e dominio.

8
Ufficio di mezzanotte della domenica
ριότητα.
Ἐκ νεκρῶν ἰδοῦσα τὸν σὸν Vergine Immacolata, tutta la
Υἱόν, ἄχραντε Παρθένε, ἀνα- creazione vedendo tuo Figlio ri-
στάντα θεοπρεπῶς, χαρᾶς ἀνεκ- sorto dai morti, come si addice a
φράστου, ἡ κτίσις ἐπληροῦτο, Dio, è stata colmata da una gioia
αὐτὸν δοξολογοῦσα, καὶ σὲ γε- indicibile, così lo glorifica e ti
ραίρουσα. onora.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυ- L. Santo Dio, Santo Forte, Santo
ρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον Immortale, abbi pietà di noi (3).
ἡμᾶς (ἐκ γ')
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria..., ora e sempre....
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις noi. Signore, perdona i nostri pec-
ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον cati. Sovrano, rimetti le nostre
τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκε- colpe. Santo, visita e guarisci le no-
ψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας stre infermità, per la gloria del tuo
ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. nome.
Κύριε, ἐλέησον, γ΄ Signore, pietà (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre....
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- Padre nostro, che sei nei cieli, sia
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra; dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano; ri-
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα li rimettiamo ai nostri debitori e
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς non indurci in tentazione, ma libe-
ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- raci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ S. Poiché tuo è il regno, la po-
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς tenza e la gloria, Padre, Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Spirito Santo, ora e sempre... e nei
9
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.
Α. Ἀμήν. L. Amin.
L’ipakoe del tono quindi:
Κύριε ἐλέησον μ' Signore, pietà (40 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... ora e sempre...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Più venerabile dei cherubini, in-
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρί- comparabilmente più gloriosa dei
τως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφ- serafini, tu che senza corruzione
θόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, hai generato il Verbo Dio, real-
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ με- mente Madre di Dio, noi ti magni-
γαλύνομεν. fichiamo.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγη- Nel nome del Signore, benedici,
σον Πατερ. padre.
Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ Possa Dio avere pietà di noi e
εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ benedirci e riversare la luce del
πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ suo volto su di noi, e abbia pietà di
ἐλεήσαι ἡμᾶς noi
Ἀμήν. Amen.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Κύριε ἐλέησον γ' Signore, pietà (3)
Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον Padre santo, benedici.
Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς Cristo, risorto dai morti, nostro
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ταῖς πρε- vero Dio, per l'intercessione della
σβείαις τῆς παναχράντου καὶ tuttasanta e immacolata Sua Ma-
παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μη- dre, per la virtù della preziosa e vi-
τρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζω- vificante Croce, per la protezione,
οποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις delle venerande e celesti Potestà
τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμε- incorporee, per le suppliche del
ων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμί- venerato e glorioso Profeta e Pre-
ου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρό- cursore Giovanni Battista, dei glo-
μου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν riosi e santi Apostoli, dei santi glo-

10
Ufficio di mezzanotte della domenica
ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφή- riosi e vittoriosi Martiri, dei nostri
μων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐν- santi Padri teofori, dei santi e giu-
δόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύ- sti progenitori del Signore Gioac-
ρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων chino ed Anna, e di tutti i Santi, ab-
Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ bia pietà di noi e ci salvi, poiché è
δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ buono e amico degli uomini.
καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τὸν Ἁγί-
ων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ
ἐλεήμων Θεός.
Εὐξώμεθα ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ Preghiamo per la pace del
κόσμου. mondo.
Κύριε, ἐλέησον [καί μετά ἀπό Signore, pietà (e così alle invoca-
κάθε αἴτηση] zioni successive)
Ὑπερ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθο- Per i Cristiani fedeli e Ortodossi.
δόξων Χριστιανῶν.
Ὑπὲρ τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν Per il nostro Vescovo N., e tutta
(δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ la nostra fratellanza in Cristo.
ἡμῶν ἀδελφότητος.
Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθ- Per il nostro popolo devoto.
νους.
Ὑπὲρ εὐοδώσεως καὶ ἐνισχύ- Per la prosperità e la forza
σεως τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ. dell’esercito.
Ὑπερ τῶν ἀπολειφθέντων Per i nostri padri e fratelli as-
πατέρων, καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. senti.
Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ Per coloro che ci odiano e per
ἀγαπώντων ἡμᾶς. coloro che ci amano.
Ὑπερ τῶν διακονούντων καὶ Per coloro che ci aiutano e ci ser-
διακονησάντων ἡμῖν. vono.
Ὑπερ τῶν ἐντειλαμένων ἡμῖν Per coloro che hanno chiesto a
τοὶς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπὲρ noi indegni di pregare per loro.
αὐτῶν.
Ὑπὲρ ἀναρρύσεως τῶν αἰχμα- Per la liberazione dei prigio-
11
λώτων. nieri.
Ὑπερ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς Per coloro che viaggiano per
πλεόντων. mare.
Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις Per coloro che giacciono amma-
κατακειμένων. lati.
Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας Preghiamo anche per l’abbon-
τῶν καρπῶν τῆς γῆς. danza dei frutti della terra.
Καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς Χρι- E per ogni anima dei cristiani
στιανῶν όρθοδόξων. ortodossi.
Τοὺς όρθοδόξους Ἀρχιερεῖς. Per tutti l’Episcopato ortodosso.
Τοὺς κτίτορας τῆς ἁγίας Per i fondatori di questo santo
Μονῆς ταύτης monastero.
Τοὺς γονεῖς ἡμῶν, καὶ διδα- Per i nostri genitori e insegnanti,
σκάλους, καὶ πάντας τοὺς προα- e tutti i nostri defunti padri e fra-
πελτόντας πατέρας καὶ ἀδελ- telli, credenti ortodossi, che qui o
φοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐνθάδε κειμέ- in tutto il mondo giacciono addor-
νους, καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδό- mentati nel Signore.
ξους.
Il lettore.
Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν Diciamo anche per noi stessi:
Κύριε, ἐλέησον (γ΄) Signore, pietà (3).
Chi presiede
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων Per le preghiere dei nostri Santi
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς Padri, Signore Gesù Cristo, Figlio
ἡμῶν, ἑλέησον ἡμᾶς. Ἁμήν. di Dio, abbi pietà di noi e salvaci.

***

12