Sei sulla pagina 1di 24

QUESTIONI DI MITOLOGIA SLAVA

Evel Gasparini

5. II D i o c e l e s t e oìdoso

N e l l e c u l t u r e agrarie, siprovviste di s a c e r d o z i o o r g a n i z z a t o , la
n o z i o n e di un Dio. c e l e s t e e di un Esseire s u p r e m o n o n si mantiene, m a
si oontamina e si o s c u r a fino alla s p a r i z i o n e .
N e g l i stessi a n n i in cui il G r a f e n a u e r si s f o r z a v a d i risalire a
questa antichissima n o z i o n e presso gli Slavi, p a r t e n d o dal m i t o d e l l a
p e s c a d e l l a terra, n o i c a m p i v a m o il m e d e s i m o tentativo (1950^—1951)
f o n d a n d o c i su un testo c h e n o n a v e v a c e r t o l'antichità e t n o l o g i c a
di q u e l l i del T r d i n a , ma offriva il v a n t a g g i o di n o n essere attinto al
f o l k l o r e , q u i n d i di a p p a r i r e più a u t e n t i c o , e di risalire all'età d e l
p a g a n e s i m o d e g l i slavi o c c i d e n t a l i .
Si tratta d i un p a s s o n o t o , m a m a i b e n e c o m p r e s o i , di un cronista
t e d e s c o d e l X I P s e c o l o , H e l m o l d , m i s s i o n a r i o in terra slava. L o ripor-
tiamo in esteso:

yyEsi autem Slaois multiplex ydolairiae modus, non enim omnes in


eandem supersticionis consuetudinem consentiunt. Hii enim simulachrorum
ymaginarias formas pretendunt de templis, veluti Plunense ydolum, cui
nomen Podaga, ahi silvas vel lucos inhabitant, ut est Prove deus Alden-
burg, quibus nulle [mille] sunt effigies expresse. Multos etiam duobus vel
tribus vel eo amplius capitibus exsculpunt. Inter multiformia vero deorum
numina, quibus arva, silvas, tristicias atque voluptates attribuunt, non
diffitentur unum deum in celis ceteris imperitantem, illum prepotentem
celestia tantum curare, hos vero distributis officìis obsequentes dè sangu-
ine eìus processìsse et unumquemque eo prestantiore, quo proximiore illì
eleo deorum«. (Helmoldi C h r o n i c o n Slavorum, M G H . SS. X X I , Hannover,
1869, 1, 8 3 , p . 75, ed. Schorkel).

Gli Slavi d u n q u e » n o n n e g a v a n o « (non diffitentur) c h e esistesse


»un s o l o D i o nei c i e l i « — u n u m d e u m in c o e l i s — ( H e l m o l d d o v e v a
a v e r l i interrogati p e r r i c e v e r e questa risposta), m a questo D i o » a v e v a
c u r a solo d e l l e cose celesti« — coelestia tantum c u r a r e —, a v e n d o
distribuito l ' u f f i c i o d i g o v e r n a r e il m o n d o a d i v i n i t à inferiori, d a lui
g e n e r a t e (hos vero- distributis officiis o b s e q u e n t e s d e sanguine eius
p r o c e s s i s s e ) . H e l m o l d c h i a m a questo D i o » p r e p o t e n s « e » d e u s d e o r u m « ,
ma n o n è un Dio- d e g l i u o m i n i : egli c o m a n d a alla g e r a r c h i a d e g l i altri
D e i (coeteris imperitans), e n o n ha nessun r a p p o r t o c o n la terra.
D i dove p u ò a v e r tratto H e l m o l d la n o z i o n e di questo » D e u s
otiosus« scoperto dalla moderna etnologia al p r i n c i p i o del nostro
s e c o l o ? N o n c e r t o dal c r i s t i a n e s i m o p e r c h é il D i o cristiano i n t e r v i e n e
ad o g n i passo della vita d e l l ' u o m o e si fa u o m o egli stesso p e r r e d i m e r l o .
Non vi è p o s t o nel c r i s t i a n e s i m o p e r un D i o r e m o t o e rinunciatario,
m e n o c h e i n qualsiasi altra r e l i g i o n e , nè nel V e c c h i o nè nel N u o v o
T e s t a m e n t o . N o n si può, anzi, i m m a g i n a r e c o n c e t t o p i ù estraneo alla
r e l i g i o n e cristiana di quella di un D i o inattivo, c h e i g n o r a la l e g g e
m o r a l e e la terra e che, c o m e un v e c c h i o debilitato d a g l i anni, si s g r a v a
della responsabilità del g o v e r n o del m o n d o a f f i d a n d o l o ai p r o p r i d i -
scendenti. I profeti, Cristo, la V e r g i n e e i santi p o s s o n o v a g a m e n t e
ricordare questi nuovi interpreti e intermediari del D i o primitivo, ma
è a s s u r d o i m m a g i n a r e che d e g l i Slavi pagani a b b i a n o tratto questa
stravagante nozione dal cristianesimo. Ci voleva l'angustia mentale e
la m a n c a n z a di r i g u a r d o p e r i fatti r e l i g i o s i di un B r i i c k n e r e di un
N i e d e r l e p e r c r e d e r l o e p e r farlo c r e d e r e d o p o d i l o r o . L'allontana-
m e n t o d e l D i o celeste, descritto da H e l m o l d , è u n o s v i l u p p o b e n n o t o
nella storia d e l l e r e l i g i o n i , e n o n ha nulla a v e d e r e col cristianesimo.
Ma il D i o celeste di H e l m o l d n o n è n e m m e n o il D i o celeste i n d o -
e u r o p e o p o i c h é d o v u n q u e q u e s t o D i o - c i e l o si è m a n t e n u t o n e l l e reli-
g i o n i antiche, esso i m p u g n a la f o l g o r e c h e scaglia sulla terra, è esigente,
t e m p e s t o s o e v e n e r a t o in culti p u b b l i c i e statali. Zeus-Juppiter è d i v i -
nità di alta e severa moralità, g a r a n t e di giustizia, c u s t o d e d e l l ' o r d i n e
del m o n d o e, a R o m a , a n c h e d e i r o r d i n e d e l l o stato, d ' o n d e gli epiteti
di » D e u s O p t i m u s M a x i m u s « perpetuati d a l l ' e p i g r a f i a cristiana nella
d e d i c a delle chiese.
N o i r i t r o v i a m o i n v e c e il D i o inetto d i H e l m o l d in E u r o p a orientale
e in Eurasia, prima di tutto p r o p r i o presso i Mordvini, e in una forma
c h e sembra c a l c a r e le p a r o l e della d e f i n i z i o n e di H e l m o l d . S e c o n d o
r a r c h i m a n d r i t a M a c a r i o , i M o r d v i n i «assicurano ( H e l m o l d : n o n dif-
f itentur) c h e o t š u š k a j abita in c i e l o ( H e l m o l d : in coelis) e regna
solo nel c i e l o ( H e l m o l d : coelestia tantum c u r a r e ) . Egli ha lasciato il
d o m i n i o del m o n d o materiale ad altre divinità inferiori ( H e l m o l d :
distributis officiiis . . .)«"*
Belorussi. U c r a i n i e P o l a c c h i c o n s e r v a n o fino ai nostri g i o r n i la
noizione d i questo D i o » l o n t a n o « e »alto« c h e n o n presta a s c o l t o a l l e
p r e g h i e r e d e g l i sventurati: — » D o B o g a v y s o k o , a d o c a r j a d a l e k o « —
D i o è t r o p p o in a l t o e l o zar troppo' l o n t a n o ! — esclama chi d i s p e r a di
t r o v a r e giustizia."^ — » O t e c m a t i g l u b o k o , a Pan B o g d a l e k o « — p a d r e
e m a d r e s o n o sepolti e il S i g n o r e I d d i o è l o n t a n o « — p i a n g e l'orfana

iSie versicherten, dass o t š u š k a j i m H i m m e l w o h n e u n d nur iiber


den H i m m e l herrsche. D i e H e r r s c h a f t liber die matérielle W e l t h a b e er
anderen, niederen Gottern iiberlassen« — U. H a r v a , D i e relig. Vorstel-
l u n g e n d e r M o r d w i n e n , F F C , 142, 1932, p. 150.
I. I. N o s o V i č , S b o r n i k b e l o r u s s k i c l i p o s l o v i c , Z G O O E , T. I, 1867,
p. 262, a n c h e in f o r m a piti s e m p l i c e : — » B o g v y s o k o , a c a r d a l e k o « —
Uicraina senza iprotezione."^ — » G o s p o d B o g vysoika a n e l j u b d a l e k a « —
il S i g n o r e I d d i o è in a l t o e il m a r i t o l o n t a n o « — si lagna la sposa
b e l o r u s s a abbandonata.'* L a m e d e s i m a lagnanza suona nella P o l o n i a '
o c c i d e n t a l e : — » P a n m ó j d a l e k o , Pan B ó g m ó j •svysoko« (Mio m a r i t o
è l o n t a n o e il S i g n o r e I d d i o in a l t o ) . O p p u r e : — » K r ó l d a l e k o , Pan B ó g
w y s o k o « — (Il re è lontano e il S i g n o r e I d d i o in alto). C o s ì si esclama
p r o v e r b i a l m e n t e in W i e l k o p o l s k a . ' ° In B u l g a r i a si r a c c o n t a c h e D i o
» o s s e r v a la c o n d o t t a d e g l i u o m i n i , m a n o n v i e n e più sulla terra c o m e
f a c e v a un t e m p o , p e r c h é i n c o n t r ò a l l o r a d e g l i u o m i n i cattivi c h e l o
p e r c o s s e r o c o n d e l l e s c u r i ; q u a n d o gli u o m i n i d i v e n n e r o p e c c a t o r i . D i o
lasciò la t e r r a e sali nel c i e l o « . ' " L a stessa v i c e n d a è raccontata in
Serbia."" L a d i s t r i b u z i o n e da p a r t e di D i o d e l g o v e r n o d e l m o n d o ai
santi fa iparte d e l l e tradizioni p o p o l a r i serbe."** D a q u a n d o il p o p o l o
c o m i n c i ò a b e s t e m m i a r e . D i o si è trasportato in c i e l o l a s c i a n d o la fol-
g o r e al profeta Elia.""
N o n d e v e essere stato d i f f i c i l e a H e l m o l d , nella p r i m a metà d e l
XII" s e c o l o , t r o v a r e presso gli Slavi o c c i d e n t a l i questo Dio- ozioso che
s o p r a v v i v e a n c o r a n e l l e l o c u z i o n i e t r a d i z i o n i degli Slavi m o d e r n i , e
il fatto c h e nessun altro cronista e b i o g r a f o di O t t o n e ne parli, d i m o -
stra c h e e g l i solo ha a v u t o lo s c r u p o l o di r i c e r c a r l o .
P r e s s o i Mordvdni N i š k ' e - p a z è p r e g a t o c o n le p a r o l e : » T u c h e vivi
in alto, g u a r d a giù!« — E g l i è così l o n t a n o c h e b i s o g n a g r i d a r e tre v o l t e
p e r fargli p e r v e n i r e la v o c e : » N i š k ' e , N i š k ' e , N i š k ' e ! « — Ed egli ris-
p o n d e : » A , a, a!« — » M i senti?« — d o m a n d a il sacrificatore. E il D i o
r i s p o n d e : » T i sento, ti sento, ti sento!«^°" — M a i V o t j a k i n o n s o n o
a l t r e t t a n t o f i d u c i o s i di essere uditi d a lui. S e c o n d o G m e l i n , » p e u s'en
faut q u e les V o t i a k e s ne s o i e n t sans r e l i g i o n . Ils croient, il est vrai;, qu'il
y a un D i e u , qu'ils nomment l o u m a r , et qu'ils le placent dans le soleil,
mais ils ne lui rendent aucuns honneurs«.'"^ S e c o n d o G e o r g i tutti gli
D e i dei C e r e m i s s i p r o v e n g o n o , c o m e figli e parenti, da un u n i c o D i o .
C o n K e č e - k u g u - j u m a , S o l e - g r a n d e - I d d i o , si intende c o n perfetta chia­
rezza (s p o l n y m ponimaniem) un unico »juma«, cosa c h e ha indotto i

" ' A . P. D e š k o , N a r o d , p e s n i , p o s l o v i c v i p o g o v o r k i U g o r s k o j R u s i ,
Z G O O E , T. I, 1867, p . 691.
M. N . K o s i č , L i t v i n y - B e l o r u s y C e r n i g o v s k o ] gub., »Živst.« X I , 2, 1901,
p . 23; v. a n c h e 11 ' k e v i č . L e v i c k i , P o s l o v i c v i p o g o v o r k i G a l i o k o j i U g o r ­
s k o j Rusi, Z G O O E . T. II. 1869, p. 233; D . T. B u 1 g a k o v s k i j , Pinčuki.
e t n o g r . s b o r n i k . Z G O O E . T. X I I , 3, 1890, p . 60.
"° Fr. K r č e k , N o \ v e p r z v c z v n k i d o d r u g i e g o ^^-vdania » K s i c g i p r z v s l ó w «
S. A d a l b e r g a , » L u d « X I I I , 1907, p p . 151—152.
" " I . D . K o w a t C h e f f . B u l g a r i s c h e V o l k s s l a u b e aus d e m G e b i e t der
H i m m e l s k u n d c , Z f E L X I I I , 1931, p . 343; M o s z y h s k i , K u l t u r a l u d o w a , II, 1;
p p . 704, 714.
"" M i l o s a v l j e v i ć , o p . cit., p. 293.
°* C a j k a n o v i ć , R a z p r a v e i g r a d j a , SeZ L, 1934. p . 96.
"" P. L. P e t r o v i č . Ž i v o t i o b i č a j i nar. u G r u ž i , SeZ L V I I I , 1948, p . 334.
1 " » H a r w a , M o r d w i n e n , p p . 149. 154—155.
G m e l i n , V o y a g e e n S i b é r i e I. p . 52.
missionari a sostenere c h e i C e r e m i s s i h a n n o un c o n c e t t o d i m o n o -
teismo/"^
Q u e s t o D i o u n i c o m o r d v i n o era n o t o fin dai tempi di O l e a r i u s e di
Y i t s e n N o o r t : » e d i n y j B o g , t v o r e c n e b a i zemli« — uit D i o u n i c o ,
creatore del cielo e della terra.^^^ S e c o n d o Bartenev, dalle risposte degli
O s t j a k i di O b d o r s k , risulta che il l o r o D i o , T o r y m , è « e s t r a n e o a tutto
c i ò c h e è terrestre« e m o l t o v i c i n o » a una c o n c e z i o n e monoteistica«.^"*
I missionari russi h a n n o fatto presso i M o r d v i n i , i Ceremissi e gli Ostjaki
la niedesima esperienza di H e l m o l d p r e s s o gli Slavi.
P e r i M o r d v i n i m o k š a di G o r o d i š č e ( g o v . di P e r m ) il D i o celeste
n o n è in r a p p o r t o d i r e t t o c o n gli u o m i n i , ma servito da d o d i c i esseri
buoni dai.quali conosce c i ò c h e avviene sulla terra e p e r m e z z o dei quali
m a n d a m e s s a g g i sulla terra.^"^ 11 r i c c o n o n p r e g a N i š k ' e - p a z p e r c h é
c r e d e di non a v e r n e b i s o g n o , e il p o v e r o p e r c h é si sente i g n o r a t o d a
lui.*"" S e c o n d o S e b e o k e I n g e m a n n il K u g a Y u m c e r e m i s s o è i n v o c a t o
c o m e » D i o p r e s s o le n u v o l e « e » D i o d e l i n o n d o « . ha m o g l i e e figli, m a
n o n è d e s c r i t t o ed è p r i v o di caratteristiche.*"' G l i Z y r j a n i c r e d o n o ' c h e
nel c i e l o vi siano D e i celesti, ma questi s o n o lontani d a g l i u o m i n i . Piti
v i c i n o è lo spirito della foresta » v o r s e « , e q u e l l o del fiume »vasa«.*"*
II D i o celeste u g r o - f i n n o agisce s e m p r e per m e z z o di i n t e r m e d i a r i e n o n
è r a p p r e s e n t a t o , m e n t r e figurati s o n o g l i spiriti ausiliari. L a sua p r i n -
c i p a l e caratteristica p a r e essere la passività e l'indifferenza. Il suo
c o l o r e è il bianco.*"" P e r il G e o r g i V o t j a k i , C e r e m i s s i e Cuvassi » c r e -
d o n o a n c h e in un D i o c o m u n e c h e è c r e a t o r e di tutte le cose, tutto sa
e p u ò , m a n o n si cura dei s i n g o l i atti d e l l ' u o m o e n e m m e n o d e l l a
d i r e z i o n e del m o n d o , a v e n d o a f f i d a t o il g o v e r n o della sua o p e r a a
delle divinità a lui subordinate. L ' u o m o non p u ò nè offenderlo, nè
meritarsi il s u o f a v o r e e D i o n o n p u ò nè p u n i r e , nè p r e m i a r e l ' u o m o ,
p e r c u i n o n è nè a m a t o n è temuto«.**"
I S a m o j e d i e g l i O s t j a k i r i t e n g o n o v a n a fatica r i v o l g e r e p r e g h i e r e
al D i o c e l e s t e : » Q u e s t i D e i d i m o r a n o t r o p p o l o n t a n o dai m o r t a l i ; c o m e
è possibile c h e o d a n o il grido d e l l ' u o m o ? « — Gli indigeni della Siberia
h a n n o s e m p r e in b o c c a queste p a r o l e (Castrén, p . 194). L o s c i a m a n o t e m e

^"^ S m i r n o v , C e r e m i s y , p p . 181—183.
S m i r n o v , I o A I E K U , T. X I I , 4, 1895, p . 340, b i b l i o g r a f i a .
*"* V . B a r t e n e v , P o g r e b a l ' n y e o b y c a i O b d o r s k i c h O s t j a k o v , »Zivst.« V ,
1895, p . 490.
*"° H a r v a , M o r d w i n e n , p . 519.
*»« P. K i r i 11 o V, M o r d o v s k i e nar. pesni, M o s k v a 1957, p . 22—25.
T h . A . S e b e o k a n d F r . J. I n g e m a n n , Studies in C h e r e m i s , t h e
S u p e r n a t u r a l , V i k i n g F o u n d P u b i , in A n t h r o p o l o g y , N" 22, N e w Y o r k 1956,
p p . 65—67.
" * Ž a k o v , E t n o g r a f i č e s k i j o č e r k Z y r j a n , »Zivst.« X I , 1901, p . 17.
*"* L o t - F a 1 C k E.. L e s rites d e c h a s s e e n S i b é r i e , P a r i s 1955, p p . 44,
46, 67, 79.
**" J. G . G e o r g i , B e s c h r e i b u n g a l l e r N a t i o n e n d e s russ. R e i c h e s , p . 45„
i n : M . A . C a s t r e n , V o r l e s u n g e n i i b e r f i n n i s c h e M y t h o l o g i e , K. A k . d. Wiss>
S. P e t e r s b n r g , 1853, p . 179—180.
la c o l l e r a d i N u m ^ " e n o n va a presentarsi a lui, ma gli invia un
T a d é b e c j o , cioè uno spirito ausiliario (Castrén, 1 9 5 ) . Il N u m dei
S a m o j e d i è b u o n o e s u b l i m e , ma è t r o p p o e l e v a t o p e r r i v o l g e r e le sue
c u r e ai m o r t a l i ; egli riposa d o p o a v e r dato la vita a tutti gli esseri e ha
lasciato la c u r a d e l m o n d o ai » t a d e b z i e n « , esseri i n v i s i b i l i d i cui, s o n o
p i e n i il c i e l o e la terra. I » t a d e b z i e n « r a p p r e s e n t a n o il p r i n c i p i o d e l
m a l e che si o p p o n e a N u m e sono f a v o r e v o l i solo a chi v e n e r a le l o r o
immagini e presenta loro offerte."^ Ostjaki e Voguli non si rivolgono
c o n p r e g h i e r e al D i o del c i e l o p e r c h é se l o r a p p r e s e n t a n o c o m e t r o p p o
l o n t a n o e q u i n d i i r r a g g i u n g i b i l e . " ^ I S a m o j e d i Y u r a k n o n fanno i d o l i
di N u m , ma solo d e g l i spiriti p r o t e t t o r i ; così i T u n g u s i d e l l o r o B o a . ^ "
11 Karjalainen nota c h e presso gli Ugri tutte le o f f e r t e sono fatte a spiriti,
n o n a divinità.^" S e c o n d o M u n k a o s i il D i o celeste d e g l i Ugri, l ' o s t j a k o
Rwores^^" ha un alto l i v e l l o m o r a l e ed è un v e r o D i o al q u a l e g l i
sciamani n o n osano r i v o l g e r s i . Il M e u l i , c h e l o c o n s i d e r a c o m e a p p a r t e -
nente alle G r a n d k u l t u r e n artiche, osserva tuttavia c h e il suo c a r a t t e r e
è di tenersi lontano dalla stirpe umana e di governarla per mezzo dei
s u o i f i g l i . Q u e s t o D i o celeste u g r o è il m e d e s i m o c h e ha o r d i n a t o a
» K o r s t o r u m « di p e s c a r e la terra, c i r c o s t a n z a i m p o r t a n t e p e r la natura
celeste del D i o della pesca della terra finnico e slavo. Il Munkacsi ne
fa una p e r s o n i f i c a z i o n e del c i e l o , m a s e c o n d o K a r j a l a i n e n il c i e l o è
s o l o il l u o g o della sua d i m o r a . L a stessa cosa o s s e r v a H a r v a del D i o
celeste altaico e c i n e s e . D i i m m a g i n i e di c u l t o m a n c a il D i o celeste
dei V o t j a k i d e l T O b ' e d e i V o g u l i . " "

V a r c a t i gli Urali e il g r a n d e c o r s o d e l T O b , un g r a n d e D i o celeste,


s u b l i m e e senza culto, c o m p a r e presso l e p o p o l a z i o n i d i lingua t u r c a ;
una p r o g e n i e d i v i n a di figli e n i p o t i d e l D i o celeste, è nota ai K u -
m a n d i n i , ai T a r t a r i L e b e d , ai Jakuti e ai Mongoli.^^" In una l e g g e n d a
j a k u t a il D i o celeste a v r e b b e d e t t o d e g l i u o m i n i : » Q u a n d o io li h o
fatti, h o detto l o r o : t o r n a t e i n d i e t r o ! Se essi si m o l t i p l i c a n o , f a c c i a n o

»Niim«, c i e l o , v. s o g d i a n o » N o m « c o l m e d e s i m o s i g n i f i c a t o . D o n n e r K a i ,
L a S i b è r i e , L a v i e e n S i b è r i e , les t e m p s a n c i e n s , P a r i s 1946, p . 97.
G. S c h r e n k , R e i s e nach d e m N o r d o s t e n des europaischen Rnssland,
d u r c h d i e T u n d r e n d e r S a m o j e d e n zum a r k t i s c h e n U r a l g e b i e t etc. i m J a h r e
1857, in M. A . C a s t r è n , K l e i n e S c h r i f t e n , K. A k . d. W i s s . S. P e t e r s b u r g ,
1862, p . 142.
S i r e 1 i u s , H e r k u n f t d e r F i n n e n , p . 72 v . » A n t h r o p o s « X X , 1925,
p p . 796—798.
" * C a s t r è n , F i n n . M y t h o l . , p p . 233, 235.
E. G. K a r j a l a i n e n . D i e R e l i g i o n der Y u g r a - V o l k e r , F F C 44, 1921,
p p . 3—5, 6, 279—280, 294.
"'^ » K w o r e s « , s u p r e m o , o r i g i n a r i a m e n t e aria, c i e l o , v . v o t j a k o » k v a z « , in
K a r j a l a i n e n , o p . cit., p p . 250, 279—280.
" ' K . M e u l i , S c y t h i c a , » H e r m e s « L x X , 2, 1935, p . 161 e K a r j a l a i n e n ,
l o c . cit.
" * H a r v a , A l t a i s c h . V ô l k e r , p . 147—148.
" " Stesso, o p . cit., p . 280.
Stesso, o p . cit., p p . 154, 162—163, 140—147.
p u r e , se m u o i o n o , m u o i a n o pure!«*^* S e c o n d o ' Pian da C a r p i n e , i M o n ­
g o l i » u n u m D e u m c r e d u n t . . . n o n tamen o r a t i o n i b u s v e l l a u d i b u s aut
rito a l i q u o ipsum colunt«.*^^ I p a l e o a s i a t i c i K a m č a d a l i d e l P a c i f i c o
c r e d o n o c h e K u k c h v i \ a c o n m o g l i e e figli sulle vette dei v u l c a n i , ma
sia senza r a p p o r t o c o n gli u o m i n i , p e r c u i i K a m č a d a l i gli r i v o l g o n o
scarsa attenzione, m e n t r e è m o l t o v e n e r a t o il D i o c a t t i v o S o s o č e e k e
gli spiriti dei b o s c h i e d e l l e a c q u e .
S e b b e n e l'unicità del D i o celeste sia esiplicitamente dichiarata dai
M o r d v i n i , dai C e r e m i s s i , dagli O s t j a k i di O b d o r s k e dai M o n g o l i di
Pian da C a r p i n e , in realtà la d i v i n i t à u r a n i c a dell'Eurasia è s e m p r e
a c c o m p a g n a t a o sositituita ( d o p o il s u o allointanamento) d a altri D e i o
Sipiriti. S o l o g l i U g r i e gli U r a l i c i fanno una netta s e p a r a z i o n e tra
l'Essere s u p r e m o celeste e i suoi intermediari. N o n si p u ò d u n q u e par-
lare, in senso c h i a r o e assoluto, di un » U r m o n o t h e i s m u s « a r t i c o . E tut-
tavia ' notevole l'opposizione dei Votjaki d e l l ' O b , degli Ugri in generale,
.dei S a m o j e d i Y u r a k e d e i T u n g u s i a r a p p r e s e n t a r e in i m m a g i n i il D i o
celeste c i o è ad a t t r i b u i r g l i tratti antrapo'morfi.*-*
P e r q u a n t o p r o b l e m a t i c a possa s e m b r a r e a molti studiosi, l'unicità
del D i o c e l e s t e p r i m i t i v o e u r a s i c o risulta nitida. A l t r e t t a n t o c h i a r o è
il s u o p r i m a t o s u g l i altri esseri sopranaturali, la sua d i m o r a celeste e
la sua inattività. S o n o questi i q u a t t r o caratteri dell'Essere s u p r e m o

H. H o l m b e r g . D e r Bauni d e s L e b e n s , A n n a l e s S o c . se. F e n n i c a e ,
B X V I I , 1922—1923, p . 116.
G. P i a n d a C a r p i n e . H i s t o r i a m o n g a l o r u m , e d . P u l l é . F i r e n z e 1913,
III, 1.
K. D i t m a r v o n . R e i s e n u. A u f e n t h a l t in K a m t s c h a t k a in d e n J a h r e n
1831—1833, H i s t o r i s c h e B e r i c h t e n a c h d e n T a g e b u c h e r n , B e i t r a g e z u r K e n n t n i s
d. russ. R e i c h e s B d . V I I . S. P e t e r s b n r g , 1890. p . 444. in S m i r n o v , I o A I E
K u X I , 2, 1893, p . 209.
C h e , c o m e i n d i c a il s u o n o m e , q u e s t o D i o f o s s e in o r i g i n e il c i e l o
stesso (che sovrasta la terra, la illumina, t u t t o v e d e , parla CO'U v o c e di t u o n o ,
ecc.) e c h e s o l o in s e g u i t o e s s o sia stato a n t r o p o m o r f i z z a t o in u n a p e r s o n a
s e p a r a t a d a l c i e l o e d i m o r a n t e in esso, è l ' e v o l u z i o n e d e l c o n c e t t o di D i o
e l a b o r a t a dal P e t t a z z o n i c o n t r o p a d r e S c h m i d t e la sua s c u o l a (R. P e t t a z z o n i ,
D I O , f o r m a z i o n e e s v i l u p p o del m o n o t e i s m o nella storia deflle religioni, B o -
l o g n a , 1922; stesso, D a s E n d e des U r m o n o t h e i s m u s ? » N u m e n « III, 2, 1936.
p p . 136—159, c o n t r o Jo. H a e k e l , P r o f . W i l h e l m S c h m i d t s B e d e u t u n g fiir R e l i -
g i o n s g e s c h i c h t e des v o r k o l u m b i s c h e n A m e r i k a , » S a e c u l u m « V I I , 1, 1956). Ma
l'attività c r e a t i v a (per e s e m p i o ) d e l D i o d e l l a p e s c a d e l l a t e r r a n o n p r e s u p p o n e
affatto u n a t a l e e v o l u z i o n e . C i ò c h e c o n t i n u a a s o r p r e n d e r e gli o s s e r v a t o r i
è l ' a g i r e di q u e s t o E s s e r e s u p r e m o c o m e p e r s o n a d e l tutto s e p a r a t a dal m o n d o
in r a p p r e s e n t a z i o n i tra le piti antiche e a r c a i c h e della terra. Un m o n o t e i s m o
a s s o l u t o , c o m e l o e s i g e il P e t t a z z o n i , p o t r e b b e e s s e r e c o n t e s t a t o a n c h e n e l
c r i s t i a n e s i m o (ipostasi della Trinità e c u l t o dei santi). A l l e o s s e r v a z i o n i degli
e t n o g r a f i , i M o r d v i n i , i C e r e m i s s i e gli stessi S l a v i r i s u l t a n o e s s e r e d e i p o l i -
teisti, m a q u e s t o n o n i m p e d i s c e l o r o di d i c h i a r a r e d i c r e d e r e in un » u n i c o «
D i o . U n a t a l e d i c h i a r a z i o n e è i n d i c a t i v a di u n a c o s c i e n z a r e l i g i o s a m o n o t e i s t i c a ,
a n c h e se q u e s t a c o s c i e n z a a p p a r e in c o n t r a s t o c o n gli atti d e l c u l t o . L ' o s c u r a -
m e n t o d e l l a n o z i o n e d e l D i o c e l e s t e p r i m i t i v o e u r a s i a t i c o p e r o p e r a di influ-
e n z e l u n a r i e m a n i s t i c h e è p a l a s e e r i c o n o s c i u t a da tutti gli studiosi.
r i l e v a t o da H e l m o l d p r e s s o g l i Slavi o c c i d e n t a l i nel XII" s e c o l o . In
(jnesta c r e d e n z a gli Slavi n o n s o n o nè cristiani, nè i n d o e u r o p e i , ma
rappresentano la p r o p a g g i n e occidentale del m o n d o religioso dell'Eurasia.
Le d u e p r i m e righe del passo di H e l m o l d d e v o n o r i c h i a m a r e in
m o d o p a r t i c o l a r e la nostra a t t e n z i o n e : »Est autem Slavis m u l t i p l e x
y d o l a t r i a e m o d u s , n o n e n i m o m n e s in e a n d e m suipersticionis c o n s u e t u ­
d i n e m c o n s e n t i u n t « : vi è chi f a b b r i c a idoli anche mostruosi, vi è chi
v e n e r a gli D e i nelle selve, p a r e , senza raffigurarli. È tra questi ultimi
che H e l m o l d ha r i n v e n u t o la c r e d e n z a nel D i o u n i c o , celeste e o z i o s o
d e i r E u r a s i a c h e la c o m p a r a z i o n e ci dimostra autentico e o r i g i n a r i o .
Tutti gli altri D e i d e g l i Slavi ( c o m e d e g l i Z y r j a n i , d e i S a m o j e d i e d e i
K a m č a d a l i ) s o n o spiriti i n t e r m e d i a r i d e l l ' u n i c o D i o celeste, o d e m o n i
v e n e r a t i p e r il t i m o r e c h e i n c u t o n o , n o n v e r e divinità. L a l o n t a n a n z a
d e l D i o celeste non è assoluta e uguale in o g n i l u o g o , c o m e ci dice lo
stesso H e l m o l d e c o m e si p u ò a p p r e n d e r e o s s e r v a n d o la r e l i g i o n e d e i
M o r d v i n i : N i š k ' e p a z è l o n t a n o e inattivo e n o n ha una festa p a r t i c o l a r e ,
m a non vi è (si p u ò d i r e ) r i c o r r e n z a religiosa in cui n o n lo si i n v o c h i .
Il » b o g « slavio, p a r a l l e l o al » p a z « m o r d v i n o , n o n i n t e r v e r r e b b e c o m e
D i o visitatore e a p p o r t a t o r e di fortuna se foisse stato c o m p l e t a m e n t e
d i m e n t i c a t o . Presso g l i Slavi o c c i d e n t a l i del XII" s e c o l o la c o n g e r i e
idolatrica d e g l i spiriti e d e i d e m o n i va s e m p r e piti s o f f o c a n d o l o , m e n t r e
lo stesso c u l t o d o m e s t i c o dei morti s i i n t r o d u c e nei templi (agapi d e l l e
» o o n t i n a e « ) , p e r cui l ' i n v o c a z i o n e al D i o celeste (o la sua r a p p r e s e n t a -
z i o n e in p a n t o m i m e r e l i g i o s e ) , i sacrifici cruenti (anche umani) ai
d e m o n i e le c o m m e m o r a z i o n i p e r i o d i c h e dei defunti si c e l e b r a n o in-
sieme. F o r m e r e l i g i o s e s e p a r a t e d a m i l l e n n i di storia v i v o n o Luna
a c c a n t o all'altra. N e l l o spirito dei credenti, n o n sono i n c o m p a t i b i l i .
Esse r a p p r e s e n t a n o fasi d i v e r s e di un m e d e s i m o s v i l u p p o . È una situa-
z i o n e c h e si r i p e t e p r e s s o tutti i p o p o l i di natura che, usciti da una
cooidizione p r i m i t i v a , si a v v i a n o a f o r m e piiì c o m p l e s s e di civiltà.

Il m i g l i o r e p u n t o di p a r t e n z a p e r introdursi in questa g r a n d e
c o m p l e s s i t à è q u e l l o fornito d a U ' i n d i c a z i o n e d i H e l m o l d . L e venti righe
d a lui d e d i c a t e al D i o celeste d e g l i Slavi sono di g r a n lunga il d o -
c u m e n t o piii i m p o r t a n t e sulla storia religiosa d e g l i Slavi, piti i m p o r -
tante d e l l o stesso testo di P r o c o p i o .

6. L a situazione di P e r u n

È i m p o s s i b i l e r a v v i s a r e il D i o ozioso di H e l m o l d n e l l ' d o r p a j t r i c
SqiuotîpYoç, il c r e a t o r e d e l l a f o l g o r e e n e l l ' à . - t à v r c u A - K û p i o ç wvoç, il solo
signore di tutte le cose, di cui ha lasciato scritto P r o c o p i o nel terzo
libro del D e bello gotico. Il D i o di P r o c o p i o è meteorico, si trova con
gli n o m i n i nel r a p p o r t o p o t e n t e della f o l g o r e e d era o g g e t t o di una
offerta di b u o i , c i o è di un c u l t o d i s p e n d i o s o , m e n t r e il D i o celeste d e g l i
Slavi è un'entità p r i m i t i v a , in stretta r e l a z i o n e c o n q u e l l a finnica, ugra

7 Slovenski etnograf
e uralica. Presso i M o r d v i n i erza, Nišk'e-paz non è folgoratore. D i o
del f u l m i n e è Purg'ine-jpaz (dal l i t u a n o P e r k u n a s ) , figlio di u n D i o
del cielo (Cim-paz) e di una D e a del cielo (Ange-Patjaj) che, nato
z o p p o e i n a d a t t o a d a r a r e , f u s c a g l i a t o d a i g e n i t o r i s u l l a t e r r a d o v e si
innamora di una ragazza Syrza, grossa c o m e una quercia e c o n le
g a m b e c o m e t r a v i . 11 g i o r n o d i S. M i c h e l e si c e l e b r a v a l'anniversario
d e l l a s u a morte.*^^ I n s o s t a n z a , i l m i t o m o r d v i n o d i P u r g ' i n e - p a z è
q u e l l o d i V u l c a n o . E r a c h i a m a t o v e c c h i o ( a f a ) , g l i si c h i e d e v a p i e t à ,
l o si i n v o c a v a p e r l a p i o g g i a e g l i si s a c r i f i c a v a n o , m a r a r a m e n t e , d e l l e
p e c o r e ( H a r v a , M o r d w i n e n , 157—159). S e c o n d o i dati raccolti d a S m i r -
nov, P u r g ' i n e - p a z veste di rosso, ha o c c h i di fuoco, narici fumanti, le
g a m b e c o m e p e s t e l l i , a g i t a la c o d a , r u b a e u c c i d e ragazze.*^" N i š k ' e -
p a z i n v e c e a b i t a m o l t o in alto, in u n a casa d o v e n o n a r r i v a la folgore.*^'
I Mordvini mokša venerano per l o r o conto un altro folgoratore, At'am,
c i ò c h e f a s u p p o r r e c h e il P e r k u n a s l i t u a n o sia p a s s a t o ai M o r d v i n i e r z a
i n età recente.*^* P e r i C e r e m i s s i il G r a n d e D i o è K u g e - j u m e , m a l a
folgore appartiene a Kiiderče-jume, protettore degli uomini e del
bestiame.*^" I V o t j a k i r i t e n g o n o c h e la f o l g o r e sia i m p u g n a t a d a u n a
divinità f e m m i n i l e , » G u d r i m u m y « , la » m a d r e d e i fulmini«.*'° I Sa­
m o j e d i o d o n o nel t u o n o la v o c e del D i o celeste ( N u m ) , m a c r e d o n o c h e
i l a m p i e s c a n o dal b e c c o di un'anitra e p a v e n t a n o spiriti della tempesta
d i m e z z a t i , c o n u n a sola m a n o , u n s o l o p i e d e e un solo occhio.***

Che il t u o n o s i a p r o d o t t o d a u n u c c e l l o è pure credenza degli


O s t j a k i di T r e m j u g a n e dei Tungusi.*^- P r e s s o i J a k u t i il D i o d e l l a
f o l g o r e è d i s t i n t o d a l D i o c e l e s t e . Il s u o n o m e è Sjurdach-Sjaggja-
toëm, Terribile-Scure-signore**' e abita l'ottavo cielo, mentre (come
p r e s s o i M o r d v i n i ) il l o r o D i o c e l e s t e , A r - t o ë m , il puro Signore, risiede
p i ù i n a l t o , n e l n o n o cielo.*^*
Il f u l m i n e è o p e r a d i un d r a g o p e r i M o n g o l i S o j o t i e i T u r c h i
orientali, di un pesce p e r gli O r o c o n i , di una vecchia nel Turkestan

VI. M a i n o V , O č e r k j u r i d . b y t a M o r d v y , Z G O O E , T. X I V , 1 , 1 8 8 5 ,
p. 134.
S m i r n o v , Mordva, p. 2 8 9 .
*" H a r v a , M o r d w i n e n , p. 1 5 0 .
S m i r n o v , o p . l o c . cit. P e r k u n a s p o t r e b b e e s s e r e p a s s a t o ai M o r d v i n i
non direttamente dai Lituani, m a dai Finni o c c i d e n t a l i v . H . J a c o b s o h n ,
A r i e r u n d U g r o f i n n e n , 1 9 2 2 , p . 2 9 , in K. M o s z y i i s k i , P i e r w o t n y z a s i a g j e z y k a
p r a s l o w i a n s k i e g o , W r o c l a w , 1 9 5 7 , p . 8 6 , n o t a 2 0 . Il M o s z y i i s k i è p i u t t o s t o s c e t ­
t i c o su q u e s t o p r e s t i t o m i t o l o g i c o m o r d v i n o e p e n s a a u n a p r o v e n i e n z a di
P u r g ' i n e dal P a r j a n y a h d e l l ' a n t i c o i n d i a n o .
S e b e o k a. I n g e m a n n . p p . 6 5 , 6 9 .
G. V e r e Š č a g i n . V o t j a k i S o s n o v s k a g o k r a j a . Z G O O E , T . X I V , 1 8 8 6 ,
p. 5 0 .
"'W. S c h m i d t , D e r Ursprung d e r G o t t e s i d e e , M u n s t e r , III. 1 9 3 1 ,
pp. 3 9 0 — 3 9 1 . 344. 3 6 0 — 3 6 1 .
H a r V a , Alt. Volker, p. 2 0 5 — 2 0 6 .
S i i g a - t o j o m , in H a r v a , A l t . V o l k e r , p . 2 1 1 .
"* N . A . K o s t r o V . Jurid. o b y c a i Jakutov. Z G O O E . T . VIII, 1 8 7 8 ,
p. 2 7 2 — 2 7 3 .

7* 98
e di un c a m m e l l o senza testa per i C a l m u c c h i . Solo i Burjati attri-
buiscono la folgore al D i o celeste, Tengri.^^* L a folgore non è dunque
a t t r i b u t o d e l D i o celeste nè presso i Finni orientali, nè p r e s s o gli U g r i .
M i r c e a E l i a d e ha m e s s o p a r t i c o l a r m e n t e in e v i d e n z a la s e p a r a z i o n e d e l
D i o celeste altaico d a l l a divinità della f o l g o r e . L a f o l g o r e è un f e n o -
m e n o a parte, una s p e c i a l i z z a z i o n e d e g l i D e i d e l cielo.^''" H a r v a , S e b e o k
e I n g e m a n n r i t e n g o n o c h e gli D e i f o l g o r a t o r i m o r d v i n i e ceremissi
siano nati d a attributi p e r s o n i f i c a t i d e l D i o Celeste, e l o stesso p a d r e
S c h m i d t trattava queste divinità c o m e p r o d o t t o di una »scissione«
(Zersplitterung) d e l D i o p r i m i t i v o . N e l l ' I n d i a v e d i c a , P a r j a n y a h è
figlio di D y a u s (Eliade, 8 2 — 8 3 ) . Nelle mitologie classiche del Mediter-
r a n e o i n v e c e Zeus e Juppiter s o n o n e l t e m p o stesso D e i supremi del
cielo e folgoratori, mentre presso i Germani F j o r g y n n e T h o r sono
divinità distinte da Z i u e d a O d i n o . N o n v i è dubbio- c h e la situazione
d e g l i Slavi era a n a l o g a a q u e l l a d e i G e r m a n i . È c e r t o c h e il » D e u s
otiosus« di H e l m o l d n o n era f o l g o r a t o r e . L e tradizioni p o p o l a r i u c r a i n e
e s e r b e c o n s e r v a n o c h i a r e t r a c c e d e l l a s e p a r a z i o n e d i D i o dalla f o l g o r e :
in B u c o v i n a l'oggetto rubato dal d i a v o l o a D i o e c h e il profeta Elia
è i n c a r i c a t o di r i p r e n d e r g l i n o n è il sole, m a il t u o n o e la f o l g o r e e
in Serbia si r a c c o n t a c h e nella d i s t r i b u z i o n e d e g l i attributi d i v i n i ai
santi, la f o l g o r e t o c c ò al profeta Elia.^^'
S e c o n d o P r o c o p i o , A n t i e Slavi o f f r i v a n o al d e m i u r g o della f o l g o r e
» b u o i e altre v i t t i m e « . M u c c h e e m o n t o n i i m m o l a v a n o i Lituani al
l o r o D i o f o l g o r a t o r e Perkiinas^^* e a n c o r a nel 1907 l o S c h r a d e r e b b e
o c c a s i o n e d i assistere all'offerta d i un t o r o e d i un m o n t o n e al p r o f e t a
Elia in un v i l l a g g i o d e l g o v . di Petrozavodsk.^^' P e c o r e v e n i v a n o s c a n -
nate sulle vette d e i m o n t i in B u l g a r i a in o n o r e di S. Elia il g i o r n o d e l l a
sua festa (Ilin-den, il 2 0 l u g l i o ) p e r c h é n o n m a n c a s s e la p i o g g i a
(Strausz, 3 4 9 ) , c o m e f a c e v a n o i M o r d v i n i in onore di Purg'ine. Pare
d u n q u e giustificato r a v v i s a r e nel d e m i u r g o della f o l g o r e di P r o c o p i o
il P e r u n , D i o d e l l a f o l g o r e d e l l e c r o n a c h e e d e l l e t r a d i z i o n i russe.
P e r u n è p a s s a t o a s i g n i f i c a r e » f u l m i n e « in u c r a i n o e in polacco^*"
e n e l n o m e d e l l ' i d o l o d i P o r a n u t i u s di K a r e n t i a (Riigen) sia il B r i i k n e r
che il Pisani r a v v i s a n o un » P e r u n i ć « o un »pioruniec«.'^*^ Si è i n v e c e
scettici c i r c a il significato del m e d e s i m o r a d i c a l e in t o p o n i m i s l a v o -
m e r i d i o n a l i p e r c h é vi è s e m p r e il d u b b i o c h e essi risalgano a un

H a r v a , A l t . V ô l k e r , p p . 212—213, 216.
M. E l i a d e , T r a i t é d ' h i s t o i r e d e s r e l i g i o n s , P a r i s 1951, p . 67.
Manasty rski, o p . cit., p . 268; V u k , P j e s m e . 1841. T. I, N" 230,
p p . 155—157.
" * V . J. M a n s i k k a . D i e R e l i g . d. O s t s l a v e n I. Q u e l l e n , F F C 45. 1922,
p . 382.
" ' O . S c h r a d e r , D i e I n d o g e r m a n e n , L e i p z i g , 5°, 1919, p . 108.
» P e r u n « , » p i o r u n « d a l D i o P e r u n , e n o n v i c e v e r s a , s e c o n d o P i s a n i V.,
Il p a g a n e s i m o b a l t o - s l a v o , in T a c c h i V e n t u r i P., S t o r i a d e l l e r e l i g i o n i , T o r i n o ,
T. 11, 1939, p . 46.
1 " B r u c k n e r , p . 60, U t ; Pisani, p . 4 7 .
» p e r u n « f u l m i n e a n z i c h é a un P e r u n divinità o p r o v e n g a n o d a un n o m e
di p e r s o n a (Pere, P e r o , P e r k a - p i e t r o , Pietra, P e t r o n i l l a ) .
C o s i q u a n d o n e l l ' U c r a i n a carpatica si i n c o n t r a n o iimprecazioni
c o m e : » P e r u n b y tja r o s t r a k a v ! « — C h e P e r u n ti colpisca!*"^ — o p ­
p u r e : » U b i j t e b j a P e r u n ! « — C h e P e r u n ti u c c i d a ! " " il » p e r u n « p o ­
t r e b b e essere s e m p l i c e m e n t e il fulmine.
N e l l a r a c c o l t a d i I l ' k e v i č è s e g n a t o un p r o v e r b i o sul fulmine a ciel
s e r e n o c h e s u o n a c o s i : »I v p o g o d u č a s o m g r o m u d a r i t ' — var. P e r u n
b ' e - « — A n c h e c o l b e l t e m p o q u a l c h e v o l t a s c o p p i a il fulmine, var.
P e r u n p e r c u o t e ( H ' k e v i č , p . 2 7 2 ) . P e r queste l o c u z i o n i v a l g o n o le o b i e ­
z i o n i fatte a l l e d u e p r e c e d e n t i . M a q u a n d o noi r i t r o v i a m o la l o c u z i o n e
» P e r u n p e r c u o t e * ( P e r u n b ' e ) n e i r i d e n t i c a f o r m a fuori d e l l ' a r e a p o ­
l a c c o - u c r a i n a , n e l l e A l p i s l o v e n e : »Periin b i j a « , — è i m p o s s i b i l e d a r e
a q u e s t o » P e r u n « il significato g e n e r i c o d i fulmine p o i c h é » p e r u u « ,
» p i o r u n « , fulmine, è p a r o l a del tutto s c o n o s c i u t a agli S l o v e n i . 11 P e r u n
stiriano n o n p u ò essere che un agente, una p e r s o n a c h e batte, p e r c u o t e
c o l fulmine, c i o è l'antico D i o folgoratore.***
N e l 1901 era d a p o c o m o r t o a B y s t r i k o v a, nel distr. di S t a r o d u b , un
v e c c h i o contadino c h e aveva l'abitudine, prima di a c c e n d e r e il fuoco
neH'essicatoio, di togliersi il b e r r e t t o e di farsi il seigno della c r o c e
dicendo: » D a i Bog-dra!« — cioè: » D a j Bože zdrastvovat'« — D i o ,
d a c c i salute — Se gli si d o m a n d a v a a chi si r i v o l g e v a , il c o n t a d i n o
r i s p o n d e v a : » K o m u , k o m u ? P e r u n u , s a g n e m ni v e l i k i j a štuka! —
(A chi. a c h i ? A P e r u n , il f u o c o n o n è u n o s c h e r z o ! ) e a g g i u n g e v a c h e
così f a c e v a n o e a v e v a n o insegnato a fare i v e c c h i affinché c o l f u o c o
n o n a v v e n i s s e r o disgrazie.**'*
M a P e r u n , c o m e D i o del f u o c o terrestre, è s o g g e t t o a trasformarsi
in una divinità ctonica, d'onde la » j u v e n c a m uigram, h i r c u m n i g r u m
et g a l l u m n i g r u m « c h e s a c r i f i c a v a n o i Lituani a P e r k u n a s »in d e f e c t u

* « G. I I • k e V i č , L e v i c k i . Z G O O E . T. IL 1869, p . 514.
* " G. A . D e - V o 11 a n , U g r o - r u s s k i j a nar. p e s n i , Z G O O E , T . X I I I , 1,
1885, p . 16.
*** P e r » P e r i i n b i j a « , v. V . M ò d e r n d o r f e r , V e r o v a n j a , u v e r e in o b i -
č a j i S l o v e n c e v , K n . V, C e l j e 1946, N " 2029, p . 257. In u n a l e t t e r a al dr. M. M a -
t i č e t o v , d a n o i p r e g a t o di p o t e r s p e c i f i c a r e il l u o g o e la c i r c o s t a n z a d e l l a
l o c u z i o n e , il M ò d e r n d o r f e r riferì il 1. X . 1954 c h e l a l o c u z i o n e e r a stata u d i t a
d a l l ' a v v o c a t o J u r o Jan di C e l j e d a l l a v i v a v o c e di un s u o c l i e n t e , c o n t a d i n o
dell'oltre Mura: »...tisti p o p o l d n e k o j e Periin bija« — quel p o m e r i g g i o
q u a n d o P e r u n b a t t e v a , - c i o è q u a n d o t u o n a v a o c a d e v a n o f u l m i n i . S e c o n d o il
M a t i č e t o v , il fatto « m e r i t e r e b b e u n c o n t r o l l o « ( l e t t e r a d e l M a t i č e t o v d e l
2. X . 1954). L ' i d e n t i t à d e l l a l o c u z i o n e s l o v e n a c o n q u e l l a c a r p a t i c a r e n d e u n a
c o n f e r m a s e m p r e utile, m a n o n n e c e s s a r i a : la l o c u z i o n e si p r e s e n t a c o m e
autentica.
M. N. K o s i č , L i t v i n y - B e l o r u s s y C e r n i g o v s k o j g u b . » Z i v s t . « X L 2, 1901,
p . 53. Q u e s t o e p i s o d i o smentisce la s u p p o s i z i o n e di A n i č k o v c h e P e r u n fosse
u n a d i v i n i t à n o n p o p o l a r e , l i m i t a t a alla c e r c h i a d e i p r i n c i p i di K i e v , e a n c h e
q u e l l a di S p e r a n s k i , c o n d i v i s a dal B r i i c k n e r , c h e il « p o p o l o r u s s o « e » b i a n c o -
r u t e n o « n o n a b b i a c o n s e r v a t o n e s s u n r i c o r d o di P e r u n , v . B r i i c k n e r , M i t o l .
slava, B o l o g n a 1923, p p . 18, 36, 67.
pluviae«.^*" C h e animali dii m a n t e l l o n e r o p o t e s s e r o essere offerti a
divinità u r a n i c h e , è u n ' e v e n t u a l i t à da escludersi p e r tutta l'Eurasia.
In G r a n d e Russia e B e l o r u s s i a si taglia la testa d i un p o l l o in o n o r e
dello spirito dell'essicatoio (ovinnyj batjuška, ëvnik) per scongiurare
p e r i c o l i di i n c e n d i o . T a l e spirito è i m m a g i n a t o c o m e un u o m o o un
a n i m a l e nero.^''^ L'offerta è abbastanza antica, p o i c h é la m e n z i o n a lo
S l o v o del C h r i s t o l j u b e c , e richiama alla m e m o r i a la p r e g h i e r a del
v e c c h i o cointadino di B y s t r i k o v a a P e r u n e il g a l l o n e r o o f f e r t o dai
Lituani a P e r k u n a s .
Per i suoi attributi il Perun slavo pare vicino al Perkiìnas lituano,
ma l'assenza del » k « nel n o m e s l a v o e la d i v e r s i t à del v o c a l i s m o r e n d o n o
i d u e n o m i e t e r o g e n e i . Il B r i i c k n e r tentò ( c o m e è n o t o ) di r i s o l v e r e la
difficoltà f o n d a n d o s i s u un t o p o n i m o » P e r y n « della terza C r o n a c a di
N o v g o r o d (interpolato) c h e d o v r e b b e p r o v e n i r e d a un P e r k y n (non
attestato) e passare a P e r u n p e r l'attrazione d i un p a r t e c i p i a l e d i
I)'rati — b a t t e r e p e r c u o t e r e , p e r c u i il p r e s u n t o b a l t o - s l a v o Perkiìnas
s a r e b b e d i v e n u t o lo s l a v o » p e r u n « , il p e r c u o t i t o r e . Q u e s t a m a c c h i n o s a
s p i e g a z i o n e (che nessuno è t e n u t o a d accettare) è stata a c c o l t a dal
Pisani ma n o n dal V a s m e r c h e c o n t i n u a a coiisiderare i n d i m o s t r a b i l e
l'affinità dei due n o m i , e n o n dal J a k o b s o n c h e la r e s p i n g e i m m a g i -
n a n d o c h e P e r k u n a s sia d i v e n u t o P e r u n p e r tabù l i n g u i s t i c o . " *

II n o m e d e l P e r k u n a s lituano r a p p r e s e n t a la forma b a l t i c a del


nome i n d o e u r o p e o della quercia o di una fagacea (ted. Fohre. lat.
q u e r c u s ) c o m e a p p a r e nel n o m e d e l l a d i v i n i t à g e r m a n i c a F j o r g y n n ,
nella c e l t i c a » E r c y n i a s i l v a « , forse nell'alljanese P e r e n d i , n e l l o Z e ù ç
tpi]Yo\-aîoç della quercia di Dodotia, nello Z e i j ç p a y a î o ç d e i Frigi, nel
» Juppiter quernus« dei R o m a n i e nel Parjanyah dell'antica India.
P a r t i r e d a una così a m p i a e q u a z i o n e p e r asserire c h e P e r k u n a s
era il D i o s u p r e m o , l o Zeus e il Juppiter dei Lituani p a r v e un passo
s i c u r o , e mitologisti e slavisti non e s i t a r o n o a farlo. In realtà l'analisi
linguistica d e l n o m e n o n c o n t i e n e nessuna i n d i c a z i o n e su un p r i m a t o
del P e r k u n a s lituano sugli altri D e i . P e r il s u o n o m e , il D i o f o l g o r a t o r e
lituano a v r e b b e p o t u t o essere tanto un » Juppiter q u e r n u s « q u a n t o , p e r
e s e m p i o , un F j o r g y n n , c h e e r a anticamente una d i v i n i t à f e m m i n i l e .
Dea della terra e d e l l a tempesta, sposa di O d i n o e m a d r e di Thor.^*'

' - " D i o n i s i u s F a b r i t i u s , in M a n s i k k a , Q u e l l e n , p . 382.


i*'' Z e 1 e n i n , R u s s . V o l k s k . , p . 47—48.
"* V . P i s a n i , A k m o n e D i e u s , A r c h i v i o g l o t t o l o g i c o i t a l i a n o , Sez.
G o i d a n i c h X X I V , p . 74 s e g g . ; stesso. P a l e o n t o l o g i a l i n g u i s t i c a . A n n a l i d e l l a
F a c o l t à di L e t t e r e d e l l ' u n i v . di C a g l i a r i I X . 1. 1938, p. 41 n o t a 50 e 42 nota 54;
V a s m e r , R E W ; R . J a k o b s o n , S l a v i c M v t h o l o g v , F i i n k a. W a g n a l l s , T h e
S t a n d a r d D i c t i o n a r y o f F o l k l o r e , N e w Y o r k ' 1 9 5 0 , i l , p . 1026.
A n c h e del P e r k u n a s lituano esistono f o r m e femminili, v. F. T e t z n e r ,
Die S l a w e n in D e u t s c h l a n d . B r a n n s c h w e i g 1902, p . 88. F e m m i n i l e è p u r e in
allbanese (tosco) il n o m e di P e r e n d i (J. G. H a h n , A l b a n e s i s c h e Studien, W i e n
1853, l, p . 237 e n o t a 171, p . 268). L ' i d o l o di P o r e n u t i n s a K a r e n t i a a v e v a ,
s e c o n d o S a x o , c i n q u e v i s i ; » H a e c statua q u a t t u o r f a c i e s r e p r e s e n t a n s , q u i n t a m
t
L'esame delle fonti non sorregge in nessun m o d o l'idea di un tale
primato.
L e p r i m e notizie sul Perkiinas d e i Baiti p r o v e n g o n o dalla Prussia,
m a nel d o c u m e n t o p i ù a n t i c o , il P r i v i l e g i o c o n c e s s o ai Prussiani d a l
l e g a t o p o n t i f i c i o a r c i d i a c o n o J a c o b o d e l 1 2 6 9 , P e r k u n a s (Parcuns) n o n
è n o m i n a t o . N e l l ' A g e n d a Ecclesiastica di G i o r g i o di P o i l e n z e del
v e s c o v o P a o l o Sperato del 1530, i n o m i degli D e i prussiani si seguono in
q u e s t o o r d i n e : O c c o p i r n u s , Svaixtis, A u x s c h a n t i s , A u t r y m p u s , P o -
t r y m p u s , Bardoatis, P o l u n y t i s , P a r c u n s , P e c o l l o l atque (sive) P a c o l s
( H a r t k n o c h , II, 6 5 ) . Q u e s t o e l e n c o è in g r a n p a r t e c e r v e l l o t i c o ( B r i i c k -
ner, Mitol. slava, 2 2 6 — 2 2 8 ) , m a P e r k û n a s - P a r c u n s vi o c c u p a a p p e n a
l'ottavo posto.
N e l l a nota Epistola » D e R e l i g i o n e et sacrificiis \ e t e r u m B o r u s -
s o r u m « ( R e r u m P o l o n i c a r u m T o m i tres, F r a n c o f u r t i , 158-1, T. II, p . 419)
il L a s i z i o a r r i c c h i s c e l ' e l e n c o d i n u o v i n o m i , m a questi n o m i n o n s o n o
p i ù attendibili dei p r e c e d e n t i , e Perkiinas (Pargnus) è n o m i n a t o al
settimo p o s t o .
Nè sul c o n t o di questa p r e s u n t a g r a n d e d i v i n i t à s i a m o m e g l i o in-
formati dai d i e c i più antichi scrittori c h e c i h a n n o t r a m a n d a t o m e m o -
ria del p a g a n e s i m o prussiano. L o H a r t k n o c h n o t a : » E x s c r i p t o r i b u s
P o l o n i c i s a d d u c i possunt V i n c e n t i u s K a d l u b k u s , Joannes D l u g o s s u s ,
Mathias à M i c h o v i a , Martinus C r o m e r u s E p i s c o p u s V a r m i e n s i s in Prus-
sia, Johannes H e r b u r t u s d e Fulstin: e x s c r i p t o r i b u s Historiae Prus-
sicae pertractant hanc materiam de Idolatria Veterum Borussorum,
Petrus d e D u s b u r g , N i c o l a u s Jeroschinus, A u c t o r C h r o n i c i , q u o d
d i c i t u r C h r o n i c o n O r d i n i s , v e l M a g i s t r o r u m ; Erasmus Stella in A n t i -
quitatibus B o r u s s i a e ; Paulus P o i , c u j u s C h r o n i c o n M S . R e g i o m o n t i in
B i b l i o t h e c a c u r i a e p a l a e o p o l i t a n a e a s s e r v a t u r ; et tamen h o r u m n e m o ,
ne u n i c o q u i d e m v e r b o , indicai, illos D e o s (Parcuns, P i c o l l o s et P o -
t r y m p u s ) u n q u a m in Prussia exstitisse« ( H a r t k n o c h , 1 2 5 ) .
A b b i a m o a v u t o r o p p o r t u n i t à di c o n t r o l l a r e l'asserzione d e l l o
H a r t k n o c h s u p i e t r o di D u s b u r g , il K a d i u b e k , il M i e c h o v i t a e il v e s c o v o
C r o m e r . F a c c i a m o c r e d i t o a l l ' H a r t k n o c h dei restanti. L ' H a r t k n o c h era
a r r i v a t o a d u b i t a r e c h e u n D i o d e l n o m e d i Perkiinas fosse mai esistito:

p e c t o r i i n s e r t a m h a b e b a t « ( E x S a x o n i s gestis D a n o r u m , M G H , SS. X X I X , H a n -
n o v e r 1892, X I V , p . 128). D a l l e f o n d a m e n t a d e l l a c h i e s a d e l S a l v a t o r e ( S p a s s k i j
c h r a m ) di R j a z a n v e n n e alla l u c e un b u s t o c a v o di b r o n z o , m u t i l o , c h e
r a p p r e s e n t a v a l a m e t à di u n i d o l o a q u a t t r o v i s i e c o n un q u i n t o viso n e l p e t t o .
L o s t r a t o d e l l e f o n d a m e n t a risale a l l a m e t à d e l X I P s e c o l o . Il M o n g a j t è
incerto se si tratti di o p e r a russa o m o r d v i n a . L'esitazione è m o l t o carat-
teristica. Il t i p o di p o l i c e f a l i a (mostruosa e rara) è Ila m e d e s i m a di quella
del P o r e n u t i u s d e l B a l t i c o , m a l ' i d o l o di R j a z a n è f e m m i n i l e (A. L. M o n g a j t .
S t a r a j a R j a z a n , M a t e r , i i z s l e d o v . p o a r c h e o l . SSSR. N" 49, M o s k v a 1955, p . 191
a 195). F e m m i n i l e era a n c h e la d i v i n i t à f o l g o r a t r i c e dei V o t j a k i e d i v i n i t à
f e m m i n i l i s l a v e sul B a l t i c o s o n o m e n z i o n a t e d a H e l m o l d e da T h i e t m a r .
*™Chr. H a r t k n o c h , Selectae Dissertationes historicae de variis
r e b u s p r u s s i c i s i n : P e t r i d e D i i s b u r g , C h r o n i c o n P r u s s i a e , S. D . . T. IL p . 126.
» M i h i v e r o h a e c nom r a r o duibia visa sunt o m n i a , a d e o ut etiam, tres
illos D e o s in Prussia fuisse cultos, p r o r s u s n e g a r e saepius in a n i m u m
induxerim« (Hartknoch, 124).
Il p r i m a t o di P e r k u n a s c o m p a r e per la p r i m a v o l t a nel » C h r o n i c o n
Prussiae« d e l G r o n o v i u s d e l 1520, senza c h e l ' H a r t k n o c h riesca a spie-
g a r e i m o t i v i di questa i n n o v a z i o n e , e n e m m e n o a l l o r a il D i o p a r e
g o d e r e della p o s i z i o n e di v e r o D i o s u p r e m o p o i c h é è associato a P i c o l -
lus e a P o t r y m p u s nella trinità d e l l a q u e r c i a di R o m o w e , e n o n r i c e v e v a
il m a g g i o r n u m e r o di vittime u m a n e che a n d a v a n o i n v e c e agli altri
D e i (Henneiberg, in H a r t k n o c h , 1 5 8 ) .
S e c o n d o Lasizio, i S a m o g i z i v e n e r a v a n o un D i o » o n n i p o t e n t e e
s u p r e m o « c h e c h i a m a v a n o A U X T H E I A S V I S S A G I S T I S . T u t t i gli altri
D e i samogizi erano, s e c o n d o il Lasizio, » z e m o p a c i i « , cioè terrestri:
» N a m p r a e t e r e u m qui illis est D e u s A u x t h e i a s Vissagistis, deus o m -
nipotens a t q u e summus, p e r m u l t o s z e m o p a c i o s , id est terrestres, j i
venerantur«.^'^ Il Pisani ritiene c h e il L a s i z i o sia c a d u t o in e r r o r e :
A u x t h e i a s Vissagistis non è il n o m e p r o p r i o di un D i o , m a p r o b a b i m e n t e
un epiteto da l e g g e r s i » A u k s s t i e j e s V i s g a l i s i s « , altissimo o n n i p o t e n t e .
Il Pisani mon dubita c h e l'epiteto v a d a riferito a l l o stesso Perkiìnas
(op. cit., p . 7 6 ) . M a il L a s i z i o non d i c e affatto c h e A u x t h e i a s Vissagistis
sia il n o m e del D i o e n o n i g n o r a il significato d e l l ' e p i t e t o p o i c h é ne
d à la v e r s i o n e ( o m n i p o t e n s a t q u e summus), e tuttavia c o n s i d e r a il D i o
così i n v o c a t o c o m e d e l tutto s e p a r a t o d a Perkiìnas. Il suo testo »in
e x t e n s o « suona c o s ì : » N a m p r a e t e r e u m qui illis est D e u s A u x t h e i a s
Vissagistis' D e u s o m n i p o t e n s a t q u e summus, p e r m u l t o s Z e m o p a c i o s , id
est terrestres, j i veneramtur, qui n o n d u m v e r u m D e u m C h r i s t i a n o r u m
c o g n o v e r u n t . P e r c u n o s D e u s tonitrus illis est, q u e m c o e l o tonante
a g r i c o l a capite d e t e c t o , et s u c c i d i a m h u m e r i s p o r t a n s . . . « . N e m m e n o
più avanti, d a pag. 5 3 , d o v e L a s i z i o trascrive il testo di M e l e z i o e
n o m i n a a due riprese P a r g n u s (pp. 54 e 5 6 ) e g l i s p e c i f i c a q u a l c h e cosa
sul p r i m a t o d e l D i o del t u o n o .

Il » D e u s omnifìotens a t q u e summus« d i L a s i z i o c o r r i s p o n d e allo


» i m p e r i t a n s « e al » p r e p o t e n s « di H e l m o l d . Si tratta i n d u b b i a m e n t e di
un Essere s u p r e m o c h e non s a p p i a m o fino a che p u n t o fosse u n i c o ,
c e l l c o l a e o z i o s o c o m e il D i o s l a v o di H e l m o l d . C i ò c h e è sicuro è che
q u e s t o D i o » o m n i p o t e n s atque s u m m u s « n o n era P e r k u n a s p e r c h é
L a s i z i o n o m i n a P e r k u n a s tra i cosidetti dei »terrestri«. ( N a m p r a e t e r
e u m . . . permultos z e m o p a c i o s . . . ) .
R i l e v a n d o c h e , a d i f f e r e n z a d e g l i S l a v i (che h a n n o sostiuito il n o m e
i n d o e u r o p e o di D i o c o n l'iranico » b o g « ) , i Baiti l o c o n s e r v a n o ( D e i v a s ) ,
il v o n S c h r o d e r e il p a d r e Schmidt c o n t r a p p o n g o n o P e r k u n a s , D i o del
t u o n o e forse d e i giuramenti, all'antico » D e i v a s « i n d o e u r o p e o . D i o d e l
c i e l o l u c e n t e , al q u a l e v a n n o riferiti i noti epiteti di L a s i z i o . Q u e s t a

""^Lasicii Johannis P o l o n i , D e Diis Samagitarum caetero-


r u m q u e S a r m a t o r u m & f a l s o r n m c h r i s t i a n o r u m , B a s i l e a e 1613, p. 46—47.
c o n t r a p p o s i z i o n e p a r t e da una s e p a r a z i o n e m o l t o netta di Perkiìnas
dal D i o supremo.^"^
L a p r i m a responsabilità d e l l ' i n d e b i t a i d e n t i f i c a z i o n e d e l l ' u n o c o n
l'altro risale a P r o c o p i o c h e , v e n e n d o a c o n o s c e n z a c h e gli A n t i e gli
Slavi c r e d e v a n o in un u n i c o D i o e i m m o l a v a n o b u o i al D i o d e l l a fol-
g o r e , i m m a g i n ò c h e il D i o f o l g o r a t o r e fosse, c o m e Zeus, il l o r o D i o
s u p r e m o . L a v i c i n a n z a di P e r u n a P e r k u n a s e la s c o p e r t a c h e il n o m e
d i Perkiìnas c o m p a r i v a c o m e a t t r i b u t o di Zeus a D o d o n a , in F r i g i a e
a R o m a , indusse i linguisti a r i b a d i r e l'errore di P r o c o p i o . L o stesso
G r a f e n a u e r si lascia t r a s c i n a r e dalla scia di questa tradizione e c o l -
l e g a il D i o p r i m i t i v o d e g l i Slavi c o l D i o f o l g o r a t o r e di Procopio.^*^
A b b i a m o v e d u t o , c o m e il D i o celeste p r i m i t i v o dell'Eurasia sia s e p a r a t o
dal D i o folgoratoTe. Se la p i ù antica divinità d e g l i Slavi si t r o v a in
più stretta r e l a z i o n e c o n le c r e d e n z e eurasiatiche c h e c o n le r e l i g i o n i
m e d i t e r r a n e e , tale s e p a r a z i o n e va mantenuta.
C o n la r i c e r c a su P e r u n - P e r k i i n a s la » N a t u r m y t h o l o g i e « , fondata
sulla linguistica e a p p e n a intrisa di un a n i m i s m o alla T y l o r , ha c e l e -
b r a t o i suoi fasti. È difficile attendersi c h e essa possa c o m p i e r e in a v -
v e n i r e ulteriori grandi p r o g r e s s i . 11 suo m e t o d o , c h e consiste nel risalire
dal n o m e della divinità alle sue funzioni e attributi, g i u n g e a una
e s p o s i z i o n e e n u m e r a t i v a d i d i v i n i t à , s e n z a sviluppi. D i v i n i t à p e r s o n a l i
(di t i p o p r i m i t i v o ) , scissioni e m e t a m o r f o s i manistiche e astrali, n e l l e
q u a l i consiste la storia r e l i g i o s a d e g l i Slavi, s f u g g o n o ai s u o i m e z z i d i
accertamento. L'identificazione di Perun-Perkûnas con G i o v e e con
Zeus d o v e v a essere, nei p r o p o s i t i d i questi studiosi, la p r i m a pietra
d e l l a r i c o s t r u z i o n e d i un p o l i t e i s m o b a l t o - s l a v o . M a l ' e d i f i c i o si d i m o -
stra l a b i l e e d i s c o r d e c o n le t r a d i z i o n i p o p o l a r i . 11 q u a d r o i n d o e u r o p e o
a p p l i c a t o agli Slavi è i m p r o p r i o : forza p a r a g o n i tra c o s e disparate,
altera la c r o n o l o g ì a d e i fatti d i s t r u g g e n d o l'arcaismo d e l l e f o r m e
o r i g i n a r i e e taglia i n d e b i t a m e n t e g l i Slavi d a l r e t r o t e r r a eurasiatico.^**

7. C o n c l u s i o n e

S e c o n d o l e r i c e r c h e d e i linguisti ( T h o m s e n , K i p a r s k i , G i m b u t i e n e ,
R o z w a d o w s k i e sopratutto V a s m e r ) gli i d r o n i m i d e l l ' a l t o D n e p r s o n o
b a l t i c i e n o n slavi. L'abitato b a l t i c o si s p i n g e v a a s u d f i n o a l l e v i d -

W . S c h m i d t , M a n u a l e , p . 59—60; v. L. S c h r o d e r , A r i s c h e R e -
ligion, L e i p z i g 1916, I, p . 534.
»S t e m s o g l a š a tudi P r o k o p i j e v a o z n a č i t e v . . . « L G r a f e n a u e r L,
P r a s l o v a n s k a b e s e d a » b o g « , p . 247, n o t a 7.
Q u e s t e c o n s t a t a z i o n i n o n s o n o nè n u o v e , nè t e m e r a r i e . D i e c i a n n i fa
r U n b e g a u n r i l e v a v a c h e » g l i D e i slavi n o n h a n n o r a p p o r t o tra di l o r o e n o n
c o s t i t u i s c o n o u n O l i m p o « , c h e » i l m e t o d o e t i m o l o g i c o si è d i m o s t r a t o i m p o -
t e n t e « e c h e » n o n si v e d o n o nessi tra gli D e i slavi e q u e l l i d e g l i altri p o p o l i
i n d o e u r o p e i « ( U n b e g a u n B. O., L a r e l i g i o n d e s a n c i e n s S l a v e s . M a n a III,
P a r i s 1948, p p . 390, 398, 404).
nanze del P r i p e t ( s e c o n d o K i p a r s k i , fino alla D e s n a ) p e r cui gli Slavi
d o v e v a n o trovarsi in una ristretta r e g i o n e tra la D e s n a e O r e l (Vasmer)
o addirittura p i ù a s u d e più ad ovest, nell'alta A istola e nella p r e s t e p p a
( K i p a r s k i ) . L'abitato dei Baiti si inseriva c i o è » c o m e un c u n e o « ( B r i i c k -
ner) tra gli S l a v i e i Finni e i m p e d ì ai p r i m i di a v e r e contatti coi
secondi.*'"''
L'età di questa situazione è r e l a t i v a m e n t e r e c e n t e : d i p o c o a n t e r i o r e
al V — V P s e c o l o , s e c o n d o il T b o m s e n , del IV"—VI" s e c o l o , s e c o n d o il
V a s m e r . N e l IV" s e c o l o l o s l a v o - c o m u n e a v e v a millenni di storia d i e t r o
di sè. D o v e r a n o gli Slavi p r i m a di q u e l l ' e p o c a ? L ' i m p r o n t a forestale
della l o r o c i v i l t à è patente. C a s e , v e i c o l i e utensili sono d i l e g n o . G l i
Slavi h a n n o b a r c h e , b a r e , m a d i e , mortai, arnie e z a p p e m o n o x i l e . L a
l o r o a b i t a z i o n e tipica ( s l a v o - c o m u n e ) n o n è la »chata« ucraina a tralic-
cio, ma un B l o c k h a u s c o m e la izba grande-russa. a grossi t r o n c h i
d ' a l b e r o s o v r a p p o s t i . L ' u n i f o r m i t à di q u e s t o edificio da un c a p o all'altro
del m o n d o s l a v o n e p r o v a la remota antichità. L a c e n e r e d e g l i a l b e r i
incendiati d e l l a foresta ha f o r n i t o p e r m i l l e n n i il fertilizzante d e l l a
l o r o a g r i c o l t u r a . La c o n c i m a z i o n e di stallatico è rimasta l o r o s c o n o s c i u t a
( c o m e d e l resto era rimasta sconosciuta ai G e r m a n i ) fino in età p r o t o -
storica, ed è s i c u r o c h e a n c o r a p e r m o l t o t e m p o d o p o q u e l l ' e p o c a gli
Slavi n o n h a n n o p o s s e d u t o b e s t i a m e nelle p r o p o r z i o n i richieste dal
f u n z i o n a m e n t o del r e g i m e a g r a r i o d e i tre c a m p i . P e r s u p p o r r e c h e i
p r i m i t i v i Slavi a g r i c o l t o r i a b b i a n o c o l t i v a t o le terre-nere, n o n b i s o -
g n o s e di c o n c i m a z i o n e (e nessuno è mai giunto a tanto), b i s o g n e r e b b e
c a n c e l l a r e l'impronta x i l i c a della l o r o cultura. L ' i d r o m e l e , r i c a v a t o da
favi d i api selvatiche, e la linfa di betulla, d o l c e o fermentata, s o n o le
l o r o b e v a n d e nazionali. L a p r i m a risale ad età i n d o e u r o p e a e l'anti-
chità d e l l a s e c o n d a è p r o v a t a dal n o m e s l a v o del q u a r t o (o q u i n t o ) m e s e
d e l l ' a n n o . E i m p o s s i b i l e c o l l o c a r e la c u l l a di una tale civiltà, al m e r i -
d i a n o del D n e p r , a sud del 52° p a r a l l e l o .
11 Feist riteneva c h e in età p i ù antica di q u e l l a c o n s i d e r a t a dal
V a s m e r il q u a d r o e t n i c o d e l l ' E u r o p a orientale fosse del tutto d i v e r s o
e c h e gli Slavi p r o v e n i s s e r o d a l l ' i n t e r n o della Russia.*'" D e l m e d e s i m o
a v v i s o e r a il Rostafinski*"' Il P o k o r n y d e d i c ò una r i c e r c a p e n e t r a n t e

"'^Kiparski e G i m b u t i e n e , in R . S c h n i t t l e i n , É t u d e s sur
la nationalité des Aestii, I. B a d e n , 1948, p p . 81, 165; V i 1 h. T l i o m s e n , B e -
ruhrungen zwischen der finnischen und der haltischen (litauisch-lettischen)
S p r a c h e n , S a m l e d e A f h a n d l i g e r , F j e r d e B i n d , K o b e n h a v n 1931, p p . 20, 26, 58:
Jan R o z w a d o w s k i , Studia n a d n a z w a m i w ó d s l o w i a i i s k i c h , K r a k ó w ,
P A U 1848; M. V a s m e r , B e i t r â g e z u r h i s t o r i c h e n V o l k e r k u n d e O s t e u r o p a s II
— D i e e h e m a l i g e A u s b r e i t u n g d e r W e s t f i n n e n in d e n h e u t i g e n s l a v i s c h e n
L a n d e r n , S i t z u n g s b e r . d. P r e u s s . A k . d. W i s s . P h i l . hist. K l a s s e , 1934; A . B r il -
c k n e r , S t a r o ž i t n o š c i s l o w i a n s k i e , » L u d « X X I V , 1925, p . 82.
S. F e i s t , T h e o r i g i n o f the G e r m a n i e L a n g u a g e s a n d the Indo-
e u r o p e a n i s i n g o f N o r t h E u r o p e , « L a n g u a g e « V i l i , 1932, p p . 246—247.
* " J . R o s t a t i i i s k i , O pierwotnich siedzibach i gospodarstwie Slowian
w p r e h i s t o r y c z n y c h c z a s a c h , K r a k ó w , P A U . S p r a w o z d a n i a X I I , 1908.
al substrato u g r o f i n n i c o nel b a l t o - s l a v o . A n c h e il L e h r - S p l a w i n s k i
(op. cit., p . 48) e il K a l i m a r i c h i a m a n o l'attenzione sulla p r o v e n i e n z a fin-
n i c a di una serie di v o c i slave c h e il p r i m o fa risalire ad un'età
e s t r e m a m e n t e remota e p r e i n d o e u r o p e a ( K a m m k e r a m i k ) . " "
L'età d e g l i i d r o n i m i baltici d e l D n e p r è a p p r o s s i m a t i v a e non
desunta d a analisi linguistica. L a p e r s u a s i o n e , b e n radicata n e l l a m e n t e
d e l V a s m e r , c h e n o n sia mai esistita in E u r o p a orientale d i s l o c a z i o n e
etnica d i v e r s a e che, in o g n i caso, lo s l a v o - c o m u n e si sia f o r m a t o a
contatto coi Baiti e s e p a r a t a m e n t e dalle parlate u g r o - f i n n i c h e , è c o n -
fermata ai suoi o c c h i dall'esame s c r u p o l o s o d e l l ' e t i m o l o g i a d i c e r t e v o c i
s l a v e c h e sono, ai suoi o c c h i , i n d i c a t i v e d e l l ' i s o l a m e n t o d e l l o s l a v o dal
finnico. S e c o n d o il V a s m e r , infatti, i prestiti finnici n e l l e l i n g u e slav'e
s o n o tutti r e c e n t i e s o l o d e l grande-russo. Se una v o c e russa, indiziata
di essere di p r o v e n i e n z a finnica, è rappresentata a n c h e in altre l i n g u e
slave, il V a s m e r ne t r o v a » d u b b i a « , »difficile« o »arrischiata« la p r o -
v e n i e n z a finnica. In a l t r e p a r o l e , il V a s m e r n o n è disposto a r i c o n o s c e r e
l ' o r i g i n e finnica di v o c i slavo-cOmuni a p p u n t o p e r c h é si p r e s e n t a n o
c o m e s l a v o - c o m u n i , e su questa sua d i s p o s i z i o n e influisce in m o d o d e -
t e r m i n a n t e l ' i d r o n i m i a b a l t i c a del D n e p r . " " A l l o stato attuale d e l l e
r i c e r c h e la possibilità di prestiti u g r o - f i n n i c i n e l l o s l a v o - c o m u n e n o n
p u ò essere né p r o v a t a , né esclusa. Se l ' a r g o m e n t o d e l l a ripulsa d e l
V a s m e r è più d i o r d i n e s t o r i c o c h e di natura linguistica, noi n o n p o s -
s i a m o accettare questo a r g o m e n t o .
Il P o k o r n y rileva c h e nel b a l i o e n e l l o slavo il substrato u g r o -
finnico si fa s e n t i r e n e l l a » f o r m a interna d e l l a l i n g u a « e n o n nel patri-
m o n i o l e s s i c a l e . D ' a l t r a p a r t e l o stesso V a s m e r r i c o n o s c e che p a r e n -
tela culturale n o n significa identità etnica e linguistica. È questo un
p r i n c i p i o c h e o g n i linguista è p r o n t o t e o r i c a m e n t e a r i c o n o s c e r e . M a
al lato p r a t i c o , q u a n d o una tale parentela n o n p u ò essere p r o v a t a su
un p i a n o l i n g u i s t i c o , i linguisti si d i m o s t r a n o n o n interessati al suo
studio e reticenti o a d d i r i t t u r a s c e t t i c i c i r c a la sua reale esistenza, c o m e
se n o n esistesse altro m e z z o di a c c e r t a m e n t o all'infuori d e l l i n g u i s t i c o .
L ' i n s o f f e r e n z a d e l B e z l a j v e r s o l e r i c e r c h e del G r a f e n a u e r s o n o una
m a n i f e s t a z i o n e di q u e s t o stato d'animo.^"-

J. P o k o r n y , S u b s t r a t t h e o r i e imd Urheimat der Indogermanen.


M a G W 1936, p p . 69—91.
J. K a l i m a , A l t e B e r i i l i r u n g e n z w i s c h e n f i t i n i s c h - u g r i s c h e n u n d sla-
v i s c h e n S p r a c h e n , » W ô r t e r u n d S a c h e n « II, 1910, p p . 182-286.
È il caso, nel R E W del V a s m e r . delle v o c i » v a g a n « , » k o r č m a « . » l e m e -
š k a « , » k o r ž « e » n e v o d « , s l a v o - c o m u n i , di cui è rifiutata l'origine f i n n i c a »aus
w o r t g e o g r a p h i s c h e n G r u n d e n « o p e r c h é » g e g e n die A n n a h m e einer Entleh-
n u n g [aus d e m Finn.] s p r i c h t die grosse V e r b r e i t u n g des W o r t e s in slav. Spra­
c h e n « o a n c o r a (con una »petitio p r i n c i p i i « ) »in A n b e t r a c h t alter finn.-
ugrischen E n t l e h n u n g e n . . . « , ecc. Altre voci critiche sono: »voron«, »pol«,
» p y l « , »sani« e »sinij«.
L P o k o r n v , o p . cit.. p . 72.
F r . B e z 1 a j . o p . cit.. p . 349.
L e nostre r i c e r c h e sulle c o n c e z i o n i r e l i g i o s e d e g l i Slavi c o n d u c o n o
su p i ù punti i m p o r t a n t i alla c o n s t a t a z i o n e di un v e r o p a r a l l e l i s m o c o l
m o n d o u g r o - f i n n i c o . N e l l ' a m b i t o i n d o e u r o p e o il m i t o d e l l a p e s c a d e l l a
t e r r a è s o l o dei Baiti e d e g l i Slavi. Il m i t o n o n ha v a r c a t o in nessun
p u n t o la b a r r i e r a o c c i d e n t a l e d e l l ' a b i t a t o b a l t o - s l a v o , m e n t r e a d est
esso si p r o p a g a senza s o l u z i o n e di c o n t i n u i t à agli U g r o - f i n n i e a g l i
Uralo-altaici.
N o n c'è, si p u ò dire, v o l u m e d e i r » O r i g i n e d e l l ' i d e a di D i o « in cui
p a d r e S c h m i d t n o n a b b i a trattato di q u e s t o m i t o , ed e g l i vi ritorna c o n
tutte l e s u e f o r z e n e l l ' u l t i m o volume.*"' D e p o s i t a r i del mito sono, a
suo giudizio, i Samojedi (grappo n o r d ) . Gli allevatori dell'Asia centrale
c o s t i t u i r e b b e r o un g r u p p o sud. U n a l t r o c e n t r o s e c o n d a r i o si s a r e b b e
f o r m a t o p r e s s o g l i U g r i ( g r u p p o m i s t o ) . D a i p r i m i e d a i s e c o n d i il mito
si p r o p a g a ai Lettolituani e ai Grandi-russi. Il g r u p p o misto si e s p a n d e
in d i r e z i o n e nordest-sudovest, p a s s a n d o d a i Grandi-russi o g i i U c r a i n i
( o c c i d e n t a l i ) e a t t r a v e r s o i C a r p a z i e la B u c o v i n a » a l F a n g o l o sudest
d e l l ' E u r o p a * , cioè alla Bulgaria.
Si d i r e b b e c h e questa r i c o s t r u z i o n e dei centri e d e l l a d i s t r i b u z i o n e
d e l m i t o si s f o r z i di rispettare la s i t u a z i o n e etnica progettata d a l
V a s m e r . In realtà i fatti e s c o n o d a l l e linee di questa p r o s p e t t i v a e la
s c o n v o l g o n o . P a d r e S c h m i d t a v r e b b e p o t u t o t r o v a r e in S l o v e n i a e in
C r o a z i a una v e r s i o n e del m i t o p i ù antica di q u e l l a letto-lituana, g r a n d e -
russa d e l n o r d e u g r o - f i n n i c a . S e c o n d o il r a c c o n t o s l o v e n o , è D i o stesso
c h e , a c c a l d a t o dal sole, si tuffa in m a r e e c r e a la terra c o n un g r a n o
d i s a b b i a rimastogli i n c i d e n t a l m n t e nelle unghie.*"*' S e o o n d o p a d r e
Schmidt, d o v e un aiutante d i D i o p e s c a la t e r r a n o n v i è più » U r k u l -
tur«.*"' In S l o v e n i a e in Croaizia D i o p e s c a la terra senza intermediari.
U n a r e d a z i o n e d e l m i t o , a m p i a e circostanziata, è stata r a c c o l t a
d a l l a P i a t k o w s k a n o n in un » a n g o l o d e l sud-est d e i r E u r o p a « , ma nel
c u o r e d e l l a P o l o n i a p r o p r i a , nel c o n t a d o di S i e r a d z : D i o ita v i g a sul
m a r e su una b a r c a e i n c o n t r a una g r a n d e e densa s c h i u m a nella q u a l e
abita il d i a v a l o . — C h i sei? — gli d o m a n d a . È il d i a v o l o c h e incita D i o
a c r e a r e la terra. D i o g l i o r d i n a d i tuffarsi in m a r e e d i pescarla, c i ò
c h e il d i a v o l o fa i n v a n o a d u e riprese, d i c e n d o di v o l e r l a p e s c a r e in
n o m e p r o p r i o . V i riesce al t e r z o tuffo adattandosi a f a r l o in n o m e d i
D i o . S e g u e il m o t i v o dell'estensione della terra e m e r s a e la c r e a z i o n e
d e l l e m o n t a g n e d a p a r t e d e l diavolo.*""

*"" W . S c h m i d t , D e r U r s p r u n g d e r G o t t e s i d e e ( U d G ) , IL IIL V , V L
IX, X , e v o i . X I I , M i i n s t e r i. W . , 1955, T a u c h m o t i v , p p . 9—174.
*"* I V . T r d i n a , N a r o d n e p o v i e s t i iz s t a r o s l o v i n s k o g a b a j o s l o v j a , i n :
I. G r a f e n a u e r I., P r a k u l t u r n e b a j k e , p . 25 s e g g . ; M . B i l J a n , K a k o j e
p o s t a l a z e m l j a . Z b N ž X I I , 1907, p . 305.
*"^ W . S c h m i d t , U d G X I I , p . 165.
I. P i a t k o w s k a , Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej, »Lud« I V , 4.
1898, p p . 414—415.
Che D i o e d i a v o l o si t r o v a s s e r o ànsieme sul m a r e p r i m a d e l l a p e s c a
d e l l a terra è una t r a d i z i o n e nota a n c h e ai Lettoni.^"' L'estensione d e l l a
terra d a p a r t e del d i a v o l o è i n v e c e un m o t i v o j a k u t o n o t o a tutti gli
Slavi, ma s c o n o s c i u t o ai Baiti. E g u a l m e n t e i g n o t o ai Baiti è il m o t i v o
del p r i m o u o m o c o m e p e s c a t o r e della terra, n o t o i n v e c e ai T u r c h i d e l l o
A i t a i , ai K i ž i e, in m o d o figurato, ai K a c i n c y (intaglio d e l l a c o d a d e l l a
r o n d i n e ) , agli ugri V o g u l i ( l ' u c c e l l o p e s c a t o r e . Luli, si ferisce il c a p o
nel tuffo e tutti i suoi d i s c e n d e n t i a v r a n n o la testa rossa)"** e ai Serbi
(mito e z i o l o g i c o della p i a n t a d e l p i e d e ) .
La d o m a n d a di D i o al d i a v o l o : C h i s e i ? — del mito p o l a c c o si
r i t r o v a p r e s s o gli A l t a i c i settentrionali e i Burjaty.^"" L a p e s c a d e l l a
t e r r a fatta in n o m e del d i a v o l o e d i D i o r i c o r r e presso i Man'si ( V o -
g u l y ) , i M o r d v i n i e i » r a s k o l n i k i « di Estonia,^'" ma m a n c a ai Baiti.
11 m i t o risulta in tal m o d o d i f f u s o p r e s s o tutti gli Slavi m e r i d i o n a l i
(Bulgari, Serbi, C r o a t i e S l o v e n i ) e l a r g a m e n t e c o n o s c i u t o ai P o l a c c h i .
È v a n o v o l e r b o r d e g g i a r e c o n t r o la realtà dei fatti: il m i t o non si
p r o p a g a d a l l ' i n t e r n o d e l l a R u s s i a v e r s o a n g o l i m e r i d i o n a l i o orientali
d e l l ' E u r o p a , ma fa p a r t e d i un p a t r i m o n i o c u l t u r a l e s l a v o che gli Slavi
h a n n o p o r t a t o c o n sè n e l T e m i g r a z i o n e , sia in f o r m e a r c a i c h e c h e recenti.
S o m m i a m o ora i c o n f r o n t i d e l l a r e d a z i o n e letto-lituana c o n q u e l l a
slava d e l m i t o : presso i Letto-lituani è s e m p r e il d i a v o l o c h e p r o c u r a
la p o l v e r e dei c i e l i o p e s c a la s a b b i a d e l m a r e c o n cui sarà formata la
terra. 11 d i a v o l o c r e a le m o n t a g n e c o n d e l l a terra rubata e insudicia
con l o sputo il p r i m o u o m o c r e a t o d a D i o . L ' i n t e r v e n t o del d i a v o l o ,
la c r e a z i o n e d i a b o l i c a d e l l e m o n t a g n e e il m o t i v o d e l l ' i m p u r i t à d e l l o
sputo s o n o e g u a l m e n t e m o t i v i slavi.
1 Baiti i g n o r a n o l'estensione d e l l a t e r r a creata, p e r o p e r a d e l dia-
v o l o . C h e D i o e d i a v o l o fossero fratelli è una t r a d i z i o n e dei M o n g o l i ,
dei Jakuty, d e g l i O s t i a k y , d e i C e r e m i s s y , d e i M o r d v i n i , dei G r a n d i -
russi, d e i Bulgari^'^ e, a g g i u n g i a m o noi, a n c h e dei Serbi.^'^ 11 m o t i v o
d e l l a fratellanza tra D i o e d i a v o l o m a n c a ai Letto-lituani.
La fratellanza tra D i o e d i a v o l o e la c i r c o s t a n z a che la p e s c a d e l l a
terra sia effettuata dal p r i m o u o m o (circostanza e g u a l m e n t e ignota ai
Letto-lituani) p r e l u d o n o a una lunardazazione d e l m i t o c h e si è p r o d o t t a ,

La t r a d i z i o n e è e g u a l m e n t e c o n o s c i u t a agli Estoni (raskolniki), agli


U c r a i n i , ai B u l g a r i e ai C r o a t i , v . S c h m i d t U d G X I I , p p . 6 5 , 6 5 , 7 1 — 7 3 , 7 6 ;
B i 1 j a n , op. loc. cit.
"* S c h ra i d t. UdG XII, pp. 1 5 - 1 6 , 1 9 , 5 9 .
" » S c h m i d t , UdG X n , p. 1 1 9 .
1 ™ S C h m i d t . U d G XII, 3 9 , 4 7 , 61.
U. H a r v a , R e l i g . V o r s t . d. alt. V ô l k e r , p p . 9 3 , 9 6 ; M . B u e h . D i e
W o t j a k e n , S t u t t g a r t 1 8 8 2 , p . 1 3 6 ; I. N . S m i r n o v , M o r d v a , I o A I E K U X I I I , 4 .
1 8 9 5 , p . 2 8 9 ; T h . A . S e b e o k a n d F. J. I n g e m a n n , S t u d i e s in C h e r c m i s ,
V i k i n g F o u n d , P u b i , in A n t h r o p o l o g v . N e w Y o r k 1 9 5 6 , p . 7 5 ; S c h m i d t . U d G
XII, pp. 34. 46, 5 4 ,1 1 8 , 1 2 4 — 1 2 5 , 1 2 7 , 129.
» D j a v o b i o ie b o ž j i b r a t « . S. M. G r b i ć . S r p s k i nar. o b i č a j i iz s r e z a
Boljevačkog. SeZb XIV, 1 9 0 5 , p. 3 3 2 .
o l t r e c h e p r e s s o i K a c i n c y , i Kižr e i V o g u l y , a n c h e p r e s s o i Jakuty
(Ulti T o y o n , d i a v o l o , fratello m a g g i o r e di L r i i n A j i T o y o n , Essere
s u p r e m o ) , i T u r c h i d e l l ' A i t a i (Ulgun, p r i m a capostipite dell'umanità,
p o i diavolo).*'* I Baiti i g n o r a n o questo^ s v i l u p p o .
In sostanza, il m i t o d e l l a p e s c a della terra è c o m u n e sia ai Baiti
c h e agli Slavi. Nessun e l e m e n t o presente nelle r e d a z i o n i b a l t i c h e del
m i t o m a n c a p r e s s o gli Slavi. S o n o i Baiti i n v e c e c h e i g n o r a n o la pesca
d e l l a terra effettuata d a D i o stesso, l'estensione d e l l a terra p e r o p e r a
d e l d i a v o l o , la fratellanza fra i due antagonisti, il capostipite c o m e
p e s c a t o r e e la lunariizzazione del m i t o .
In nessun p u n t o della sua trattazione p. Schmidt afferma o lascia
i n t e n d e r e di s u p p o r r e c h e il m i t o si sia p r o p a g a t o agli Slavi a t t r a v e r s o
i Baiti, e nessuno che v o r r à prendersi la cura di r i v e d e r e i materiali
d e l D a h n h a r d t , del W a l k e , del G r a f e n a u e r o di p . S c h m i d t riuscirà a
i m m a g i n a r l o . L'antichità del m i t o ( c o m p a r a n d o le c i v i l t à eurasiatiche
c o n q u e l l e n o r d - a m e r i c a n e , p . Schmidt l o fa risalire al p a l e o l i t i c o in-
feriore) e la sua diffusione in E u r o p a in età p a g a n e s o n o c i r c o s t a n z e
fuori di d u b b i o p e r l o stesso p . Schmidt che s c i o g l i e in p r o p o s i t o le
ultime r i s e r v e ( d e b o l i , in verità) di U n o H a r v a . G l i Slavi d e v o n o d u n q u e
a v e r l o attinto ( c o m e i Baiti) direttamente a fonti u g r o - f i n n i c h e , e certi
m o t i v i ( c o m e q u e l l o d e l l a fratellanza D i o - d i a v o l o ) p r o p r i o ai M o r d v i n i
c h e p . S c h m i d t q u a l i f i c a p e r l ' o c c a s i o n e di » U g r i m e r i d i o n a l i * . Se i
M o r d v i n i n o n s o n o i c r e a t o r i d i q u e s t o aspetto del mito (che preesisteva
nel g r u p p o n o r d ) , essi ( s e c o n d o p . Schmidt) lo h a n n o c e r t o r i n f o r z a t o :
il d i a v o l o si r i v o l g e all'Essere s u p r e m o dei M o r d v i n i Č a m - P a z chia­
m a n d o l o fratelloi, s e b b e n e l'Essere s u p r e m o respinga questo a p p e l ­
lativo.*"* P u ò essere i m p o r t a n t e c h e questo s v i l u p p o u g r o - m e r i d i o n a l e
sia, secondo' p . Schmidt, » j u n g und sekundar«,*'" e c h e m a n c h i ai L e t t o -
lituani. N o n è indifferente c h e nella trattazione di p . S c h m i d t i M o r d -
v i n i s4 d i m o s t r i n o un a n e l l o n e c e s s a r i o nella trasmissione d e l m i t o agli
slavi.

Il Nišk'e-ipaz d e i M o r d v i n i c h e visita le case, manifesta p e r gli


u o m i n i la famigliarità e l a p r e m u r a d i un Essere s u p r e m o p r i m i t i v o .
Il » b o g « s l a v o n u t r e per g l i u o m i n i i m e d e s i m i sentimenti e c o m p i e
i m e d e s i m i atti. M o r d v i n i e Slav i h a n n o p r e s o il n o m e d e l l a divinità
(paz, b o g ) da u n a p a r l a t a iranica, e sia 'presso gli uni c h e presso gli
altri, la f i g u r a di questa divinità ev o l v e v e r s o f o r m e lunari e manistiche
c h e ne c a n c e l l a n o g r a d a t a m e n t e l'originaria natura uranica, l'unicità,
la s u p r e m a z i a e la qualità di c r e a t o r e . In una fase di questo s v i l u p p o
r i t r o v i a m o Slavi e U g r o - f i n n i in p o s i z i o n i p a r a l l e l e : il D i o p r i m i t i v o
si innalza nel c i e l o , si allontana d a g l i u o m i n i e d i v i e n e o z i o s o . Si
cessa o si trascura di t r i b u t a r g l i culti r e g o l a r i e ci si r i v o l g e c o n s e m p r e

*'^ S c h m i d t , U d G X I I , pp. 44, 93, 114, 129.


" * S c h m i d t , U d G X I I , pp. 93, 121, 46 e 138—139.
Stesso, op. cit., X I I , p. 75.
m a g g i o r e f r e q u e n z a a d i v i n i t à i n t e r m e d i a r i e , c h e si c o n s i d e r a n o d a lui
d e p u t a t e al g o v e r n o del m o n d o e che p r e n d o n o aspetti n o c i v i e d e -
moniaci.
In nessuno di questi m o m e n t i , in cui Slavi e U g r o - f i n n i si c o r -
r i s p o n d o n o , gli Slavi c o m u n i c a n o c o n altri p o p o l i i n d o e u r o p e i . Questi
s o n o fatti importanti e n o n contestabili.
Slavi e M o r d v i n i p o s s o n o a v e r e attinto d a l l ' i r a n i c o la v o c e » b o g «
e » p a z « in età d i v e r s e e in punti d i v e r s i di una linea d i contatto con
i d i o m i iranici c h e i n u n a certa e p o c a sii estese d a l D n e s t r all'Ural e
oltre. M a la v o c e » p a z « , c h e n o n figura in c e r e m i s s o , d e v e essere p o s t e -
r i o r e alla s e p a r a z i o n e d e i M o r d v i n i dai C e r e m i s s i e risalire quindi a d
u n ' e p o c a relativamente r e c e n t e , a l l ' i n c i r c a i n t o r n o alla nostra era.^""
Nè i M o r d v i n i , nè g l i Slavi a v r e b b e r o a v u t o m o t i v o di p r e n d e r e a
prestito d a l l ' i r a n i c o u n a v o c e g e n e r i c a p e r i n d i c a r e D i o se n o n fossero
v e n u t i a contatto c o n u n a p a r t i c o l a r e e suggestiva divinità iranica, c o n
un » b a g a s « visitatore d e l l e case e a p p o r t a t o r e d i r i c c h e z z a . U n a tale
d i v i n i t à d o v e v a essere v e n e r a t a da un g r u p p o l o c a l e d i c o l t i v a t o r i (e
n o n d i a l l e v a t o r i ) sarmati, confinanti c o i Finni, p e r c h é intorno a l l ' e r a
cristiana, la p i ù m e r i d i o n a l e d e l l e c u l t u r e finniche, la cultura d i G o -
r o d e c , a v e v a sul V o l g a , tra S i m b i r s k e Saratov, un vasto fronte d i
contatto v e r s o est, c o i Sarmati, e n o n c o n gli Sciti m e n t r e le altre
c u l t u r e finniche (di A n a n ' i n o e di D ' j a k o v o ) e r a n o d e l tutto isolate
d a l l e p a r l a t e iraniche. G l i o d i e r n i M o r d v i n i o c c u p a n o tutt'ora l'area
centrale d e i r a n t i c a cultura di G o r o d e c .

Il Mo'szynski ritiene c h e la coTrispondeuza tra lo slavo » b o g « e il


m o r d v i n o » p a z « sia »un, fatto a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e m o l t o e l o q u e n t e «
p e r stabilire l e sedi p i ù antiche d e g l i Slavi. Questa c o r r i s p o n d e n z a è
rafforzata in m o d o d e f i n i t i v o e resa dimostrativa dalla c o r r i s p o n d e n z a ,
e g u a l m e n t e i r a n i c a , tra l o s l a v o » r a j « e il m o r d v i n o » r i z « , che è s o l o
slavo-mordvina, e semanticamente equivalente a bog-paz. Bisogna
d u n q u e a m m e t t e r e che nei secoli a c a v a l l o d e l l a nostra era gli Slavi
r i s i e d e v a n o n e l l e v i c i n a n z e d e i r a r e a d e l l a c u l t u r a finnica di G o r o d e c .
È ben difficile s u p p o r r e c h e affinità così p a r t i c o l a r i c o m e q u e l l e
q u i segnalate tra F i n n i orientali e Slavi restino limitate ai soli f e n o m e n i
religiosi o , n e l l ' a m b i t o r e l i g i o s o , s o l o a una p a r t i c o l a r e c r e d e n z a .
E p r o b a b i l e c h e tali affinità siano p a r t e di un c o m p l e s s o più v a s t o di
cui p o t r e b b e r o far p a r t e : gli spiriti forestali e m e r i d i a n i , temuti dai
F i n n i del V o l g a e dagli Slavi orientali e o c c i d e n t a l i , d a l l a K a m a alla
E l b a , c o m e p u r e la frequente m u t i l a z i o n e di questi spiriti, c o m e d e g l i
spiriti d e l l e malattie (personificate), spesso mutilati a n c h e p r e s s o gli
Slavi m e r i d i o n a l i .

H. J a e o b s o h n , A r i e r u n d U g r o f i n n e n , 1922, p. 203, in M o s z y n s k i,
P i e r w o t n y zasiag, p . 93; » v e r h a l t n i s m a s s i g spat« in T h o m s e n . o p . cit., p . 48, s e b -
b e n e a n t e r i o r m e n t e all'età d e g l i influssi g o t i c i (stesso, p p . 50—52).

HO
U n p a r t i c o l a r e rito f i i i n o - s l a v o è q u e l l o d e l l a c i r c u i u a r a t u r a d e l
v i l l a g g i o p e r p r o t e g g e r l o d a l l a peste o d a m o r i e d e l b e s t i a m e , c o n g i u n -
t a m e n t e alla c i r c o s t a n z a c h e il rito è e s e g u i t o p e r l o piti d a d o n n e
e r a g a z z e , t r a i n a t r i c i d e l l ' a r a t r o , in c o n f o r m i t à alla p e r t i n e n z a f e m -
m i n i l e f i n n o - s l a v a d e l b e s t i a m e . Il rito c o i n v o l g e g l i S l a v i d e i tre g r u p p i .
E g u a l m e n t e f i n n o - s l a v a è l'usanza d i inaffiare l e t o m b e r e c e n t i p e r
p r e v e n i r e la s i c c i t à o p e r e v o c a r e la p i o g g i a . Q u e s t a p r o c u r a t a d e c o m -
p o s i z i o n e d e l l e salme è a sua v o l t a in r e l a z i o n e c o l t i m o r e del » m o r t o
v i v e n t e « ( v a m p i r o ) e c o l c o s t u m e d e l l a » s e c o n d a s e p o l t u r a * in c u i s o n o
implicati le culture preistoriche finniche, i M o r d v i n i odierni e gli Slavi
meridionali.

G l i spiriti f o r e s t a l i e m e r i d i a n i , d e l t i p o » l e š i j « e :>poludnica«, e la
l o r o f r e q u e n t e m u t i l a z i o n e s o n o fatti n o t i i n e t n o l o g i a e f a c i l m e n t e d o c u m e n -
tabili. V. R . C a i 11 o i s . L e s s p e c t r e s d u m i d i d a n s la m v t h o l o g i e s l a v e . R e v .
d. et. s l a v e s X V I , 1956.
L a c i r c u m a r a t u r a dell'abitato è u n rito di a g r i c o l t o r i c h e n o n p u ò
r i s a l i r e al di là d e l l ' a d o z i o n e d e l l ' a r a t r o , m a p o t e v a e s s e r e e s e g u i t a a n c h e c o n
u n a » s o c h a « o » r a l o « p r i m i t i v i , a t r a i n o u m a n o e f e m m i n i l e . P e r la d e s c r i z i o n e
di q u e s t o r i t o v e d i : L N . S m i r n o v , M o r d v a , l a A I E K U X I , 6, 1884 e X H , 4,
1885. p . 324; A . A . Š a c h m a t o v , M o r d o v s k i j e t n o g r . s b o r n i k , SPB, 1910, p p . 22,
60—61; H a r v a . M o r d w i n e n , pp.400—402; A . B y h a n , D i e finn. V o l k e r , in
B u s c h a n . III. V o l k e r k u n d e . III. p . 917; I. P . K a l i n s k i j . C e r k o v n o - n a r o d n y j
m e s j a č e s l o v na Rusi. Z G O O E , T . V I I , 1877. p . 361; G . A . D e - V o l 1 a n . U g r o -
r u s s k i j a nar. pesni, Z G O O E , T . X I I I . 1, 1885, p . 12; E. S o l o v ' e v , P r e s t u n -
lenija i nakazanija p o ponjatijam krest'jan Povolž'ja. Z G O O E , T. XVIII,
1900, p . 40—41: V . V o d a r s k i j , O b l a s t n y j a slova R y b i n s k a g o U e z d a Jaroslav,
g u b . , »Zivst.« X I I , 1902, 5—4, p . 403; O . P . S e m e n o v a - T j a n - š a n s k a ,
Z i z n ' » I v a n a « , o ć e r k i iz b y t a krest'jan o d n o j iz c e r n o z e m n y c h g u b e r n i j , Z G O
O E , T . X X X I V , 1914, p . 5 4 ; A . B a l o v P o n e d e l ' n i č a n , » Z i v s t . « X X I , 1, 1901,
p . 195; D . Z e l e n i n , R u s s . V o l k s k u n d e , p p . 66—69; S t . C i s z e w s k i ,
O g n i s k o , K r a k ó w 1905, p . 60; A . C e r n y , I s t o t y m i t y c z n e S e r b o w l u ž i c k i c h ,
W a r s z a w a 1904, p p . 196—200, 439; K . T r e i m e r , G l i S l a v i o c c i d e n t a l i , in
H. A . B e r n a t z i k , D i e g r o s s e V o l k e r k u n d e , trad. ital. I, 1958, p . 174, G l i
Slavi o r i e n t a l i , i b i d . p . 315; J. L o v r e t i c . O t o k . Z b N ž II, 1897. p . 597, V I I ,
1902, p . 174; P. P e t r o v i č , Ž i v o t i o b i č a j i n a r . u G r u ž i , S e Z L V I I I , 1948,
p . 5 2 0 ; S t . T a n o v i č , S e Z X L , 1927, p . 76.

P e r la p r o p r i e t à f e m m i n i l e f i n n o - s l a v a d e l b e s t i a m e , il s i g n i f i c a t o d e l
c o s t u m e e la d o c u m e n t a z i o n e b i b l i o g r a f i c a , v. E. G a s p a r i n i , F i n n i e Slavi,
usi n u z i a l i . A n n a l i d e l l ' I s t i t u t o u n i v e r s i t a r i o O r i e n t a l e , S e z i o n e slava, N a ­
p o l i 1958, p . 97—98.
P e r l ' i n a f f i a t u r a d e l l e t o m b e , v . A . N . M i n e h . N a r . obycai, o b r j a d v ,
s u e v e r i j a i p r e d r a z s u d k i S a r a t o v s k o j g u b . , Z G O O E , T . X I X , 2, 1890. p . 51;
H a r v a , M o r d w i n e n , p p . 61, 97; U. H o l m e r g , D i e R e l i g i o n d e r T s c h e r e -
missen, F F C 61, 1926, p p . 24, 75 n o t a ; D . Z e l e n i n , K v o p r o s u o r u s a l k a c h
etc. » Z i v a j a starina« X X , 3—4, 1911. p p . 386, 390—591; W a s i l i e v , Uebersicht,
M é m . d e la S o c . F i n n o - o u g r i e n n e . X V I I . 1902, p . 139; Z e l e n i n , R u s s . V o l k s ­
k u n d e , p . 326; A . M a n a s t i r s k i . D i e R u t h e n e n . p . 230; L j u b . Pečo,
O b i č a j i i v e r o v a n j a i z B o s n e . S e Z X X X I I , 1925, p . 566; S t . B a n o v i ć P r a z -
n o v i e r i c a našega n a r o d a o p r e k o p a v a n j u starih g r o b o v a , Z b N ž X X I X , 1953,
). 88—89 (relazione delle t o m b e c o n la p i o g g i a , senza i n a f f i a t u r a ) ; S. M. G r -
) i ć . S r p . nar. o b i č a j i iz s r e z a B o l j e v a č k o g , S e Z X I V . 1909, p . 334; J e . P a v ­
l o v i ć . Život i običaji nar. u K r a g u j e v a č k o j Jasenici u Šumadiji, SeZ XXII.
F i n n i c o e s l a v o è il rito d e l l ' a l t a l e n a p r i m a v e r i a l e f e m m i n i l e , n o t o
ai Ceremissi, agli Estoni, ai Finni d i S u o m i , ai Lituani e agli S l a v i dei
tre g r u p p i . Il rito era p r a t i c a t o a n c h e nell'antica G r e c i a e a v e v a signi-
ficato e r o t i c o . ' ' *
Un m i t o che s e m b r a c o l l e g a r e gli Slavi ai Finni, s e b b e n e non
a n c o r a sufficientemente d o c u m e n t a t o , è q u e l l o d e l l a s e p a r a z i o n e del
c i e l o d a l l a terra: un t e m p o il c i e l o era così b a s s o che i b u o i p o t e v a n o
l e c c a r n e la volta. Una d o n n a p u l ì il s e d e r e del suo b a m b i n o c o n una
frittella c h e p o s ò i n a v v e r t i t a m e n t e nel c i e l o . Il c i e l o se ne offese e si
allontanò. D a allora il g r a n o , che p r o d u c e v a piti spighe p e r stelo, ne
p r o d u s s e una sola (Kovvatscheff, p . 3 2 2 — 3 2 3 ) . In Serbia è la luna c h e
v i e n e insudiciata e offesa d a u n a ragazza. L a c o n s e g u e n z a è un innalza-
m e n t o del c i e l o e l'alternarsi del g i o r n o e della notte.''" In Russia una
d o n n a o s ò p u l i r e il s e d e r e del suo b a m b i n o c o n una frittella e da allora
il g r a n o p r o d u s s e s o l o una spiga per stelo.'*" P r e s o i M o r d v i n i c i e l o
e terra e r a n o uniti p r i m a c h e una d o n n a si lagnasse che il c i e l o i m p e -
d i v a al f u m O ' d i uscire dalla capanna.'*' I V o t j a k i r a c c o n t a n o il m i t o
n e l l a forma b u l g a r a e russa della frittella.'*^ Il mito è c o n o s c i u t o a n c h e
in Estonia.'*^ C o m u n e alla r e d a z i o n e slava e finnica del mito è l'at-
t r i b u z i o n e d e l l ' a l l o n t a n a m e n t o del c i e l o a una d o n n a . In una p r e g h i e r a
m o n g o l a si r a c c o n t a c h e il f u o c o e b b e o r i g i n e d a una s e p a r a z i o n e del
c i e l o dalla t e r r a e la t r a d i z i o n e , nota in C i n a e G i a p p o n e , s a r e b b e in
r e l a z i o n e , s e c o n d o H a r v a , c o n la c o n c e z i o n e indiana d e l l ' u n i v e r s o c o m e
u o v o , f o r m a t o p e r m e t à di terra e p e r m e t à di cielo.'** P a d r e Schanidt
ritiene i n v e c e c h e il m i t o d e l l ' u n i o n e del c i e l o c o n la terra sia s o r t o
n e l l a cintura m o n s o n i c a d o v e , nelle p i o g g e stagionali, c i e l o e t e r r a
sembrarne d a v v e r o c o n f o n d e r s i ' * *

1921, p. i7(y; V . C a j k a n o v i ć , S t u d i j e iz r e l i g i j e i f o l k l o r a . S e Z X X X I ,
1924, p . 58—59; S c h n e e w e i s , G r u n d r i s s , p . 222—223.
P e r il c o s t u m e d e l l a » s e c o n d a s e p o l t u r a « p r e s s o gli S l a v i e i F i n n i , v.
E. G a s p a r i n i , Il rito p r o t o s l a v o d e l l a » s e c o n d a sepoiltura«, C o m u n i c . al­
l' V i l i C o n g r e s s o intern. degli sllavisti, ed. » R i c e r c h e slavistiche«, R o m a 1958.
" * E. G a s p a r i n i , L'escarpolette, A t t i dell' V i l i " C o n g r e s s o intern. di
S t o r i a d e l l e R e l i g i o n i , F i r e n z e 1956, p p . 380—387.
'"" C a j k a n o v i ć , R a z p r a v e , p . 152.
'** Z e 1 e n i n , D e r e v e n s k a j a s o c h a , p . 4.
'*' H a r v a , M o r d w i n e n , p . 160.
**^ M o Š k o V , M i r o s o z e r c a n i e , p . 196.
L o o r i t s , G r u n d z u g e , p . 389—390.
Harva, A l t . V o l k e r , p . 89.
'** T h a i , K h a s i , t i b e t o - b i r m a n i . F l o r e s , C e l e b e s , M i n d a n a o . B o r n e o , R o t i ,
N u o v e E b r i d i , P o l i n e s i a , p o i E g i t t o . A f r i c a e m i t o di U r a n o n e l l a G r e c i a
p r e a r i a , v. W . S c h m i d t , D a s M u t t e r r e c h t , W i e n - M o d l i n g 1955, p . 42—43.
r i s e r v e in H . B a u m a n n . P. W i l h e l m S c h m i d t u. das M u t t e r r e c h t , » A n t h r o p o s «
L I I L 1958, p . 215.
Se l ' i d o l o di R j a z a n fosse m o r d v i n o , s a r e b b e i m p o s s i b i l e s e p a r a r e
la sua p o l i c e f a l i a da q u e l l a del P o r e n u t i u s di Karentia.
Il M o s z y ó s k i r i l e v a la c r e d e n z a d e g l i Slavi e d e g l i U g r i c h e l'anima
risieda nella testa. La c r e d e n z a è c o n d i v i s a dai Jakuti*'^'' e t r o v a e s p r e s - '
s i o n e n e l l e d e c a p i t a z i o n i d e g l i Slavi d e l B a l t i c o e nella r a c c o l t a d e l l e
teste ( . . . » c a p i t a , inquiunt, v u l t noster P r i p e g a l a « , — L e t t e r a d i A d e l -
g o t ) , c o m e p u r e nel s u p p l i z i o d e l l o scalpo.
Pili stabile d e l t e r r e n o r e l i g i o s o , s c o n v o l t o a pili riprese da c o r r e n t i
s c i a m a n i c h e , i r a n i c h e e cristiane, è q u e l l o istituzionale d e l diritto c o n -
s u e t u d i n a r i o d o v e l e c o r r i s p o n d e n z e tra Finni e Slavi si p r e s e n t a n o
n u m e r o s e e s i c u r e nei riti nuziali, nella costituzione d e l l a f a m i g l i a e nei
r e g i m i di p r o p r i e t à .

M o s z y n s k i , K u l t u r a l u d o w a I, 1, p . 599 n o t a 2; G. M o n t a n d o n ,
L a c i v i l i s a t i o n A i n o u et les c u l t u r e s a r c t i q u e s , P a r i s 1957, p . 207.

8 Slovenski etnograf •[•^3


Povzetek

/ Z SLOVANSKE MITOLOGIJE

5. Neki HelmoldoD odstavek omenja pri Zahodnih Slovanih v 12. stoletju


brezdelnega nebeškega boga. Domneva, da bi bil ta »nebeški« in »edini« bog
nastal pod vplivom krščanstva, je bila zmotna. V enaki obliki ga najdemo pri
Mordvinih (kakor tudi pri Čeremisih in pri obdorskih Ostjakih). Pod vplivom
lunarizacije in manizma nebeško božanstvo zbledi in zaide, tako pri Slovanih
kakor pri ugrofinskih narodih.
6. Helmoldov brezdelni nebeški bog ne more biti Perun-PerkUnas, če dru­
gega ne zaradi aktivnosti s strelo. Pri Litavcih je bil PerkUnas ostro ločen od
nebeškega boga (najvišjega in vsemogočnega) tudi v tekstih. Pri ugrofinskih
in uraloaltajskih narodih ni nebeški bog tisti, ki ima v oblasti strele. Z ena-
čenjem Peruna-Perkûnasa z indoevropskim nebeškim bogom (Zeus-Jupiter),
oslanjajoč se na enak pomen pridevka (ime hrasta), so se lingvisti zmotili.
7. Lingvisti so pokazali, da je od Baltov naseljeno ozemlje v 4.-6. stoletju
segalo proti jugu do Pripeta in Desne in tako delilo Slovane od Fincev. Dobro
vidni verski paralelizem med Slovani in vzhodnimi Finci bi bil v takih raz­
merah nerazložljiv. Zato je treba domnevati, da so še v starejši dobi Slovani
živeli bolj vzhodno od krajev, kjer naj bi bili (po ne tako trdni kronologiji)
v 4.—6. stoletju. Mordvini in Slovani so si morali izposoditi iz nekega iranskega
govora (verjetno od Sarmatov in ne od Skitov) ime enega in istega, določenega
božanstva: »bog« in »paz«. Vzporednost te izposojenke se ponovi in s tem zadobi
dokazilno moč z dubleto »raj« — »riz«, ki je prav tako iranskega izvira. Da
so morali biti v času tega izposojanja Slovani in Mordvini v teritorialni so­
seščini, je močno verjetna hipoteza. Lingvistične zveze med ugrofinščino in
slooanščino so problematične, vendar morda obstajajo. Naj bo s tem kakorkoli,
ker sta jezik in kultura precej pogosto med sabo neodvisni stvari, ima kulturna
bližina med Slovani in Finci vso svojo vrednost, kakršnekoli razlage bo še
deležna.