Sei sulla pagina 1di 43

,.

-

~~~rM

R r usa r: i 1 1

Zonjes Virgjere

e She n W e r 1

R r usa r i i

i Zonjes Virgjere e She n Mer l

M e mae t'in'Zoti

Botoi IIMormo ALBANESE!! 19(5~'

te Sklitsa e Hor~s slttArb~resh~v~t

Shejt. A~htu! klett.

P.a~o 11.1,119'1 pi.1r mua. t 0 i Madh1in'Zo n ndl~l'l;l pU:i~dj.i'n.7 o i ta:di F@X'lilndJ,t dbemberfl e hel.mO[J,f))YI \!le ~5j i the :;;j ~ml:>i~r;; l:J~~r gjithe l:i~ka,tct ge kam 'her te gje ... 11& Jime.

H(~ Lmonan f.l€J l".aJTI sbieI':ro Par;t'l!I,isin e m~l n;-;.;~t pi~~q :[lo me ~humij m1li dh.i1lmp

~~;m"brF;l, , G~ ,tue fllEikatru,a,t'; kam . I

ft·eaur '£ij. 1. madh I in t ~ot,9ij je. sj3.tliI :ill MIRA e ge ka· i a.ua mir~ mbi gjithU ~hijrbi8et.

U 'b~ ta.k!1: TIle tij vc\rht~ ,.me ndihmen t'~nde, t~ mo~ tti ft~s ~~ m~ mMkat~n tllme~ Vdekeha mU mir¥! Po T~ daf®ha ),uil'iJ e te tlher'b~l1':o!ha. Ti.j;1 Mad.h I i Zot ~ klQi'Bha m€ 1111j pifll !.~ji the moni~ ~

o Zonja Vi~sj~r~ n ~h~n Meri,duQ ~o tl;;) 'b!~.om X'1.'1,l$O,:t'iirt ohe;jl"e t~ tJ:'t~hem fort mQ~ mij lipsat kurr 11p1~ia e

t I :!.n I ZQt;i,.~

Ati i jini;)g.1;l je n/;\ kj io911, aj,ejterua,r kleft ~mbri i jit , arthetrregjeri"fi

e jQte t u beft vullimi 1. ji t , 6i ne kjiel1 ~shtul n~ dhe~

Buk~n tfin~ tl p~rdit9men ~na nIDV~ sot, tl.d.~jifin3 dijti:tet t I Oiia , a~htui si edhti

na ja nd;jj@j€tln ded:ernam€v€lt t! an 11,;\ , e

JUers na 1e ti;i bi@,n n~ nga.:r.1e t :po l1rona nga i ligu ~ Ashtut klaft.

Fal~m , Mtiri f e Hirmplota , inlZot I;;l me Tij ~

Bekua.r~ Ti je mbi gji thj~ g:r!;)''\': , e bekuar~ perna e gjirit tt~nt I ~ u t h 1 ~

E sh~ Mijri J M~ma ~ tlinlZoti t

pilLrkales :p1j~ n~ tG rni;lbatruami t::6 t nanl

e t~ her~ e vdekj1es ti~n~ • Ashtul kloft!

L~vdl past At1 , Biri ,Shpirt1 i Sh8jt nan t 0dh~ pel' e;j:Lth€l I"fiOne

Ac~htul Idoft.

Mis t ere t te g e z i m e v

1. Nga Parraisi"nje i derguar pruri fialen per te rruar e kur uji kriet Meria

te Ajb zuri Perendia

Zonja e madhe kam hare perse Ti e gezuame je.

telAe no. kl.of.dtim me femb.tUin. i.e petu..m.j.e:t~:l:ue ~. J)e- ,

/l.end1.n.. , ~e nde ieie na di?/t.J;tJi.. ie /Jutl.n. e I 74 ie ve:l:imi.n.~ foe njw. a be pen. ne;

2. Vi:vt€i pran te Lisabeta Zonja Vlrgj~r~ 1 ~ te jeta

ngl ish€! shen ,.Js.nj i, po u g~zua e te g:j iri 'U ehe.jt~rua,

\ iI ~ Zo .• a e ma.dh, e ka.Jii h.~e \If _IlJ

J?ijrB~ Ti e gihuame j e

Da?Jh.bn, v~ ;t I (bte 4L veie,.. !ten. 4t:&ti!dALt ,<;h.;m /fJMLa. eJAe ntI.iA. ns: e na g.~Pt y." emb4&t •

3.. Mbi tsa kashte e te nj e shpe, kur ishe na.ta ahum 1 e thelle . u Ie Diali i Krietarit ndermes kaut edhe gomarit

Zonj f e madhe kam hare , peI'se '.Pi e gezuame j e •

iVt;fitfuJ,hi_t Laii... KAi...4Jz.t:. :te ;iim. - bllf1:t :t' 0 . .' .. ·.A..t ILL.. l.i.dJuv,_

. .. .. . na} (fU)"J A.._ f<.emL .

me jeiM .fe ka 1 100 pbi. 9/..i:the mane ..

4. Si gjith'tljerazit fajtore Virgjeresha nde faltore me te perunjur mori e shkoi e ttin'Zoti ja dhuroi.

Zonja e madhe,kam hare , perse Ti e gezuame je •

Klo/AJum te. deLUzR_ te kwzmi_ e ze mendia. 0 Run.tJwn '-.iJ;;jen. e .t I In: I Zou e ze KLLdt€A .oe .oAejieo

5Q Kux' l. La.rti Bir u sbuar
ve j She Mbriza. tue kerkuar;
mbi tri dite te kjiteti
nder te diturit e gjeti ~ Zonj 'e madhe karn hare pers9 Ti e gezua~e je.

M_,if b' ... f, J.I···· /II()./J e .6 ~ eu.en UI.IUt..(. ene.

ZtJlti.; f.' e }~iM.t){..tJwn me di..dti..- 111m, oa t' I1t2 japenje Mile i.e Il./W.jern d.n..eh.i.

Mis t ere t e h elm eve t

1. Brenda kopshti t pa.rka.Le.a

i pa-vdekti endien se vdes; psheretiD tue "dirsur gj"ak,

to' 0 0 't'h·' t ll~'

sa me ae gJJ.',e, I~O .,1. U

1 a k •

o e helmuara e she Meri b3.shke me l_[l'ij u jam nd e zi.

l)v u d.h..emp4hlm pM m~ ,

1: I ann. e Me AeJ.me me 3-emiVz£ po ie. ie ilwmi..: u be{:f. vuLLimi.. L

':.t 0 1I.1__jLI· -17.£1

:}~, O.L. I'ICILUI. .JJl. £..04.

2. Si nje kjenkjeth e rrembien

e peshtijtin e shkarzien;

me shkupd.nj e vra":1 e e s os en ,

gjith f e murren e e lavosen •

o e helmuara e she Meri, bashke me Tij u jam nd~ zi •

l;'wuiedwn i.'bLbimet e kunmi..;t

fe 4L ouvala. na: vzo;g-ojen. dlpiAun :ie bi.em .te meka.:f.rL, e pacim dunim xe. h..elJnei:..

3 ~ Mbret i .falur per te kjeshur me nje tsope ttkukj.e i veshur i vun g l embaah nje kuroz-e

e per shkop nje kallem ne doze ..

e she Meri, T'i,j M>_,,~ ••

Vu/Ahim edAi na nie kww.tti! ~fmbadi, ~ i:. I ji.hLetn menrli.medu.;t i.e

L J .•• :t. '6 . ..J. ~L - ..1.__

f?er<:fe e moa : Len.{.e mf1!J««J.L ..

Kl.o?tJU-m I.e pbuutjei:. me ~e

4. E gjikuan si nje kusar

si nje vrases per te vrar;

kush e neDl e kush e rrah,

kush e shan me krikjen ~lkrahe.

o e helmuara e she Meri , bashke me Tij u jam nds zi •

1'rkvvuJum me pah.ji-e k~en fe in:' Zot n.a jep e u vu(.HWn i.e dlvwmL fe A2 na def;Wi_o

50 Te ajo krikje e mjera e jeme, S~ e kjelluare nga nje gjeme, tij varruar me misht~ shkjerr~,

sheh te birethin te vjerre.

o e helmuara e shg Miri , bashk~ me Tij u jam nd~ ~i~

Jnbajdum n: I mend .oa: d?h.o.L i.e jela In: I Zot, e.(kZ dunai: Site InlVU.aj 17llM..till.m me i.e rniAe 9fL;fAe lud.mei. e kiUJaj jei:.i..e e .tJAAJte:teo

Mis t e T etta 1 0 v d i vet

';. 8i r:j 0\ "tr'im ~ t U sgjua nga g jumi r;Jbi t:ri dit , u ngja,11 i Lumi.

Vate e prindrat liroi,

e nga i l~ na shpetoi.

lWDe. she Kiri .... lie Ti j u 'benj haidht.

tJ n .... ", In:1 ,'J 'A ,J, ,; • -/." .l.J.~J' ",...J.: i_ .. "me.

'~~ q~L.<A... '~

me 4k()moi.1ln. J e fIlO-d U VaI1.IWf,-

/.)him me ze mehata. .p! ktz J fiki-em due: :tIvu..ttut dte tlietU..n.

2. Mundesor , mbi dizete dite,

te Parraisi Krishti u ngjip,

i pritur mel l~vdi ,

me kendime e me haidhi.

Zonja e lume e she Meri,

b aa hk e me Tij u 'o en j haidhi.

&z dh.~ in: '201:. ~

:.t I e duom ~ me. ~ j-embeM.

i.e k~ feU, e plUZ ~f.8wn me J 7 e ~Mnone ie 'P0/l/lJ:11..LJi.?

3. lTdEr lutur, shell r~ieria

rrij me A~ostojit te shpia; Shpirti shejt i taksur erdhi, 'e mbi lta te mirat derdhi ..

Zonja., e lume e shen Meri t baahke me 1'ij u benj haidhi.

:JvwhLt SAej;ti.a fn.ime edJ1iZ In/ji.. ne e n.a PJ1flf-dtil;te m.i.AaJi:.

e dJtWl.ei:l:t:te ' ii..ja dtej;tel:l:fute.6i_em dv..:ten e 17Lj,kU/l.. J-etn ;.edil

I .. .1._ -)'ta

e. oeme A...t!. cu... '0

4. Kur arruri dita e thEine,

la e Bekuamia jeten t!ene; te Parraisi inlZot e ftoi , me gjithe kurmin fluturoi.

Zonje e lume e shen M.eri , bashke me Tij U oenj haidhi.

7?rw{AJUm nen. .dzpa~ ;f I/f}e_ mea V~j0te. e dte ftJe.n.l. e me ndih» men e J Sa-j vdekdum;tek e miAa me :t'en 'Zone ..

:5. J:tbreteresha Ajo nde kjiel1 throni i tSaj shkelkje.n 9i

d.iell

isht hareja eParemirit

rr ); ••• 1· h'· 7111"· ...

z.cn J e e .. ume ~L en .I~!l.er1.

bashke me Irij u benj had dhL,

Ne JllA :i€,. :t'm fZail duom i:.e !VWn~ 5lten 1}1~ :l:lwmLL rtiJll dL.;ce /ullJ..Oa.Jti..i.} 4 e ro;;e do :t Ina J.i_pod ei: ku,11./t ndihma. e '.5aj.

Na Tg falemi, 0 Perijndesh§ , M~m§za €I jone gjith'lipisi,.gjella,ernbi:H-

sia,shpresa e jon~.

Tij t~ th~rresi§m bij te .Bves.

~I.)i Tij, 0 Meme,pshertojem,tue rekuar e tue klar te kijjo jetij e plote me' Lo t e , An da i, ~I.'i, e she Mbrize , ndihma e jon~,prir mbi'ne syt ttatti lipisi e , si sOS kejc j_ete e shkpet~ , Ti d~ftona pem~n ~ gjirit t1Hnt Isuthin .• Se Ti je e but~, e ijmbgl~ gjith'lipis,i,o Zonja Virgjere e Shen M~rio Ashtul kloft~

Na Te falemi. na te shkretit

P a, r k a 1 €I s i . t l in t Z 0 t i

Na. t ',1)iem permist, i Madh f'in 1 Zot, e te Lu+emf, me gjithe zembere.

T5 truaj(~m fort Klishen She j t e , ~e Ti s t i ae n e jete e Papilh she.jt, 9~ Ti-vure n~ vend tl~nt~

Klisha jote katolike po k l o.f t mund dsore mbi gjithe te ligat e mbi gjithe err~sirat edh~ eresit.

Mos te klofshin kurr ndajtur bijtet t1atijtO i Madh'inIZot,po kloft pakj§ja e jote nder gjithe kombet te Jeta ge Ti shperbleve me gjakun t'ent akje t~ shtrjt~ U njomshin zgmbrat e ti m~katruam§vet e gjetshin tek Ti lipisi.

T§ truaj~m,o Zoti Krisht,gjinden t'enK t'arbereshe ku do ndodhen edhe jan§. Ti jipi drit~n te t~ njohiijn hiret e bekimet sa te T I sherbej en " sa t~ ien mire. TJ truaj~m gj§rin t1ene,mikjet "1 armfI.cj·a e gjitha njeri ."ge na truhen te paz-ka Lcs La ,

RrtlSBrii shejt 9° jemi e thomi vafshit edhe per sbpirtrat ge jane te Purgatorii.

Sa ~j kemi Ndejesat t~shejte parkalesi~rn 8i do Klisha e shejte tue

,then.a: A ti i j inii Levdi past •••

Ii' aLem H(_~ri •• '

1 I TAN I A e sh~ M~ris

Kjirie eleison Hriste eleisoh

K,jirie e Le i.aon

Gj~gj~na , 0 Zoti Krisht Gjegjena ; 0 Krisht,gjegjena

Ati i kjielli~s in'Zot , lipisi p~r nee Bir,Shperbles i dheut

in'Zot ,

Shpirt i Shejt inlZot, ,

~ ~t~ 1'J)~ ~ V~ t;Jow -s, I:z.t

E Shen Meri t paz-k a.Le s pe r ne.

Shejtia ~tim~ e t'in1Zoti,

Shejtia Virgjer'e Virgjeravet,

Mijma e Krishtit ,

,M~ma. e t I hjynus hmi t Hir -, Mellie e d€ilire ,

MeUle e ndershme ,

Meme '9 pangar e ,

Meme e paftesme ,

M~m~ e dashu1.'9 ,

M6mi"5 f amaao re

Mema e keshi,11i,t i mire , M~ma e Stisorit ,

M~ma e Shelbuesit j

Virgj e're e prenoreme , Virgj~r~ e pijrfalur~ Virgjere e Levduaahme , Virgjijr~ e pushtetshme ,

, V ill. # 1.1. ~

Virgjere e besme, JP~

Paskjira e Ligj~s , Throni i urtesis ,

Kroi i har~s tt~n~ ,

Puger shpirteror ,

PUger i prenderm ,

Puger i ndrit~m i t~ luturit , Trundafile e mistike ,

Pir.gje e Davidhit , ,Pirgje e eburte , Shpia e arte , Arka e Dhiates ,

Dera e kjielli~s ,

Ylli i menat~s ,

Shendetia e te aemureve t ,

Peshtrimi i t& meHcatruamevet , G·ezimi i te he Lmuameve b ,

---- ? ...

Ndihma e tj kreshter~vet , Perendesha. e Sngjejvet , Per;3nde3ha e Patriarkravet , Peri:§ndesha H Profetravet , Per~ndesha e Apostojvet , Per~ndesha e Martravet Perendesha. e Skomollervvet ,

(tl ____£.erendesha e Virgji:=iravet , Per~ndeshe ge zure pa e ngurB

nga faji i par~ , Per~ndesha e ngjipur~ n~ kjiell Per0ndesha e Pakjies t Perendesha 6 rrusariit shejt ,

-_-~/ ",,)

3h;;5 lI1b~riza Odhijitrie , (, ...J_

Dar k ale s p~r n e .

Kjenkji i t'intZoti 9~ m~kat~t

e jetcs ndsier , ndcjena,o i Madhi in'Zot ..

Kjenkji i t'in'Zoti 9~ m~kat5t

e jet0a ndsier , gjegj~na,o i Madhi in'Zot,

Kjen~ji i t'in'Zoti,9~ m~kat~t e jetes ndsier,lipisi per ne •

I larti Per~ndi, Biri i jit i vetemi jerdhi te jeta , duroi , vdikje e pran u ngjall sa tlna shperblej gjelliin e pas oerne , si e dhe kemi kujtuar te misteret e rrusariit; ~_li , i Ma<L~ r in l Zot , po dhuro:I'_!;::_ hiret she.jte te mo s 180m kurr dhr-crri.n e Krishti t t 'bekuam e te keoi pra te taksuren gjelle te Parraisi , 1-:u do 'trazngojem gjithe

o Zonja e Parraisit,na tek Ti vij~m e kuturisemi. Gjith~ shpres~n

t J €one (~ kemi tek Ti. Ti na .ruan neon shpagarit tlent, 0 Mem~za jone.

U t'falem , Perendeshe, g~ je m~m~za e jon~,

e ge sivas t'en'Z0ne

t~ varni n'kjiell.

Gaze e hare Ti siell, kuj ndodhet ne hjidhl, e kuj me shprese rri shpres~ i dhurbn.

T~ th~rr6t e t~ kijrkon kejo zembere e ngarrafosme <;e e gjithte farmakosme e ne skurio

I

Zonja Virgjere e she Mbri,

me at'sy , ge t'llambaris gjithtjeten e lipisJ

Ti vurna' re.

Priru e ben-na hje,

me shpagerin t1ent peshtrona, e Birin trent deftona

n~ jet~ 9~ ngij sos 0

MOG e mirr me kopos,

Mema Virgjere e shen Mbri, mirre me lipisJ..

ket~ k~ngeze shejt~.

Nd~jena t~ mjer~t shpejt n e k~:~te t' errure jete tek ajo jeteze e ftete ana Parraisin •