Sei sulla pagina 1di 30

UPOTREBA MINI IMPLANTNIH

SISTEMA U CILJU
STABILIZACIJE I RETENCIJE
DONJE TOTALNE PROTEZE
Prof. dr Siniša Mirković
UVOD

- Zubi i usna duplja imaju, pored važne fiziološke uloge u našem organizmu,
veliki uticaj na psihu čoveka i njegov identitet.

- Nedostatak jednog, više ili svih zuba, ima višestruke posledice, smanjujući
kompletni kvalitet čovekovog života.

- Ulogu u rešavanju problema gubitka zuba ima


savremena implantologija, kao specijalnost tesno
povezana sa protetikom.
- Dentalni implantati su oralnoj rehabilitaciji otvorili vrata XXI
veka.

- Pacijenti koji su do sada mogli birati između estetike i funkcije


žvakanja, sada mogu biti tretirani sa puno boljim rezultatima

- Od početka komercijalne upotrebe, implantologija je doživela


brz napredak

- Nova dostignuća na polju tehnologije,


fizike, biohemije i medicine
DONJA VILICA (mandibula)

- je najveća i najmasivnija kost lica, koja je preko viličnih zglobova povezana


sa kostima lobanje. Zahvaljujući njenoj pokretljivosti, učestvuje u žvakanju,
gutanju, govoru, mimici i drugim značajnim funkcijama.
- Gubitkom svih zuba nastaje stanje totalne bezubosti.

- Nastaju resorptivne promene.

- Resorpcija viličnih grebena je hroničan proces.

- Uzroci resorpcije:

- starenje

- povećan pritisak na kost,

- uticaj krvnih elemenata i


tkivnih tečnosti.
- Donja totalna proteza ne nadoknađuje samo izgubljene zube

- Najvažniji uslov koji donja totalna proteza mora ispunjavati je adekvatna


stabilizacija i retencija

- Na donju totalnu protezu u ustima deluju sile različitog porekla

-Faktori koji učestvuju u stabilizaciji u retenciji mogu se podeliti na fizičke


i fiziološke
- Resorptivne promene utiču na smanjenje visine i širine alveolarnog grebena.

- Potporna površina je smanjena, pa se dovodi u pitanje smanjenje stabilizacije i


retencije donje totalne proteze.

- U slučajevima nepovoljnih anatomskih uslova, na raspolaganju nam stoje


oralno-hirurški preprotetski zahvati.

- U novije vreme, kao jedno od mogućih


rešenja, pokazala se primena titanijumskih
endoosealnih mini implantata.
MINI DENTALNI IMPLANTATI (MDI)

- spadaju u grupu endoosealnih, titanijumskih, samonarezujućih, jednofaznih


implantata.

- u preko 95% slučajeva u upotrebi endoosealni implantati.

- nisu zamišljeni kao zamena za konvencionalne implantate

- u najvećem broju slučajeva koriste se za stabilizaciju i retenciju


totalnih proteza, naročito donjih
- dostupni su u tri različita dijametra: 1.8, 2.1 i 2.4mm, dužine 10, 13, 15 i
18mm

- jednodelni su, oblika zavrtnja sa retencionim elementom na vrhu, u obliku


kuglice, predstavlja glavu implantata

- imaju retencionu kapicu, koja ide u odgovarajuće ležište u protezi

- kapica nosi gumeni prsten, koji obuhvata glavu implantata


INDIKACIJE:

- totalna bezubost donje vilice

- totalna bezubost gornje vilice


- bezube osobe starije životne dobi

- osobe koje ne pristaju na obimnije augmentacione procedure

- pacijenti koji ne žele da čekaju nekoliko meseci nakon


ugradnje konvencionalnih implantata

- finansijske prepreke
KONTRAINDIKACIJE:

OPŠTE APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

- svež infarkt miokarda

- veštačke valvule

- radioterapija

- teži bubrežni poremećaji


OPŠTE RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

- HIV i druge seropozitivne infekcije

- dugotrajna kortikosteroidna terapija

- maligni tumori usne duplje

- psihoze
LOKALNE APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

- loša oralna higijena

- prisustvo parafunkcija

LOKALNE RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

- nepovoljni međuvilični odnosi

- ekstremna atrofija alveolarnog grebena

- makroglosija

- dermatoze sa oralnim manifestacijama u akutnoj fazi bolesti

- ograničeno otvaranje usta


PROTOKOL UGRADNJE MDI

- Izvršiti klinički pregled pacijenta i pogledati OPT snimak.

- Primarna prednost ogleda se u minimalno invazivnoj hirurškoj proceduri,


koja podrazumeva flapless tehniku.

- Nekada se mora raditi otvorena tehnika, tj. hirurška incizija sa


odizanjem mukoperiostalnog režnja.

- Sekundarna prednost ogleda se u tome što mogu biti imedijatno


opterećeni.
FAZE PROTOKOLA

1. HIRURŠKE FAZE PROTOKOLA:

a) FLAPLESS TEHNIKA (ZATVORENA)

- Upoznavanje pacijenta sa implantnim sistemom;

- Anamneza, klinički pregled i RTG dijagnostika;


- Postavljanje indikacija, odabir adekvatnih implantata;

- Dobijanje pismene saglasnosti za operativni zahvat;

- Lokalna anestezija (plexus infiltraciona);

- Određivanje tačne lokacije i obeležavanje mesta za implantate


mastiljavom olovkom na sluzokoži;
- Pravljenje ležišta za implantat pilot borerom direktno kroz gingivu i kost

- Vađenje MDI iz sterilnog fabričkog pakovanja i lagano ručno uvrtanje


preko plastične kapice
- Nastavak uvrtanja pomoću posebnog seta koji u sebi
sadrži tri ključa (okruglasti, leptir i gedora ključ)
Adapteri

Leptir ključ Gedora ključ


- Implantat se uvrće dok polirani deo ne dođe do nivoa alveolarnog grebena

- Kontrolni RTG snimak


b) INCIZIONA TEHNIKA (OTVORENA)
- Razlikuje se od flapless tehnike po tome što se učini incizija sredinom
alveolarnog grebena.

- Nakon ugradnje MDI mukoperiostalni režanj se vraća na svoje mesto i šije


pojedinačnim hirurškim šavovima.
2. PROTETSKE FAZE PROTOKOLA:

- Na vrat ugrađenih implantata navuku se silikonski blokeri

- Postavljanje metalnih kapica na ugrađene implantate


- Pravljenje ležišta u telu proteze koja odgovaraju metalnim kapicama

- Mešanje samovezujućeg akrilata i njegovo nalivanje u napravljena


ležišta u telu proteze
- Postavljanje proteze sa tečnim samovezujućim akrilatom preko
matalnih kapica i ugrađenih implantata

- Nakon stvrdnjavanja samovezujućeg akrilata, skidanje proteze


sa implantata pri čemu kapice ostaju u telu proteze
- Uklanjanje viška akrilata, obrada i poliranje proteze

- Predaja proteze pacijentu uz savete o održavanju oralne higijene


PREDNOSTI MDI:

- jednostavna operacijska tehnika – transmukozna implantacija

- imedijatno opterećenje

- uspešna osteointegracija

- finansijski vrlo prihvatljivi

- laka adaptacija proteze

- reparatura gumenog prstena lako izvodljiva

- jednostavna zamena cele proteze


NEDOSTACI MDI:

- nemogućnost adaptiranja svake stare proteze

- postoji mogućnost pojave periimplantita

- proteza sa metalnim kapicama se teško podlaže


ZAKLJUČAK

- Dobrom dijagnozom, planom terapije, stručnom ugradnjom, odnosno


adekvatnim i kvalitetnim protetskim rešenjem danas je moguće nadoknaditi
nedostajuće zube uz maksimalno očuvanje zdravih okolnih meko-koštanih
struktura.

- Upotrebom mini implantnih sistema, kod bezubih osoba, moguće je postići


dobru stabilizaciju i retenciju mobilnih protetskih radova, zadovoljavajuću
funkciju žvakanja, kao i fonaciju, uz nezaobilaznu estetiku, čineći život
neuporedivo lakšim i konfornijim.
- Uzimajući u obzir sve prednosti mini dentalnih implantata može se zaključiti
da su mini implantni sistemi vrlo uspešno implantološko rešenje za bezubu
donju vilicu.

- Tu činjenicu svakako treba imati na umu tokom planiranja protetske terapije


slabije razvijenih alveolarnih grebena, kao i kod onih koji finansijski nisu u
mogućnosti podneti terapiju skupljim konvencionalnim implantatima.

Potrebbero piacerti anche