Sei sulla pagina 1di 68

NUMERO 136

ANNO XXIII - MAGGIO - GIUGNO 2019

CREAZIONI
10 Prochima GLS-PRO 20 Gomma siliconica per stampi in resina
DI-AURO-URTA
16 Ugo Foscolo 54mm
DI0IERSERGIO!LLEVIE$ANILO#ARTACCI
20 L’evoluzione uniformologica del mondo
occidentale nella prima guerra mondiale. 54mm
DI'IUSEPPE-ARSEGLIA
26 Hartmann von Heldrungen 75mm
DI3IMON!NTELMI
34 An IX
!RMERIA$AVIDE0EDERSOLI#
36 Marat and Charlotte Corday 54mm
DI!NTONIO,EVEQUE
46 Highlanders XIX Secolo 65mm
DI-AURIZIO"ERSELLI
50 Campagna d’Egitto 54mm
DI$AVIDE#HIARABELLA
58 Dragoni americani prima metà del XIX Secolo 54mm
DI-ASSIMO4ODESCATO
62 Charles Darwin 1/10
DI'IANPAOLO3ILVESTRO 3IMONE2ASETTI ,UCA6ERGERIO

RUBRICHE
6 Bacheca
8 Parata
,
$IRETTORE2ESPONSABILE
4HOMAS!BBONDI QWKHODVWWZR\HDUV,KDYHEHHQWUDYHOLQJDORWIRUH[KLELWLRQVDQGFRPSHWLWLRQVQRWRQO\
%DITORE LQ,WDO\EXWDOVRDEURDGLWZDVDJRRGRSSRUWXQLW\WRPDNHDEDODQFHRIKRZWKHPRGHO
!URIGA0UBLISHING)NTERNATIONAL3RL LQJHQHUDODQGWKHZRUOGRIILJXULQHVDUHLQFRQVWDQWHYROXWLRQ
$IREZIONEE!MMINISTRAZIONE
6IA"RESSANONE 'ENOVA (YROXWLRQEHFDXVHWKHZRUOGRI'LVUDSLGO\FKDQJLQJWKHZD\RIWKLQNLQJRIFRPSDQLHV
#APOREDATTORE WKDWSURGXFHILJXULQHVPLQG\RXQRWKLQJZLOOHYHUUHPRYHSRHWU\IURPWKHVNLOOHGKDQGVRI
4HOMAS!BBONDI
WKRVHZKRNQRZKRZWRWUDQVIRUPDPDVVRIWZRFRPSRQHQWSXWW\LQDFRQYLQFLQJUHSUR
#OORDINAMENTOREDAZIONALE GXFWLRQRIDKXPDQEHLQJLQDVPDOOVFDOHEXWWKHIDFWUHPDLQVWKDWWKHRSHUDWRUVZKRNQRZ
'IOVANNI!ZZARÌ LQGHSWKWKHSURJUDPVIRUWKHGHVLJQDUHFRQVWDQWO\LQFUHDVLQJDQGUHTXLUHGIRUDGYLFHRU
'RAFICA WRMRLQWKHVWDIIRIFRPSDQLHVPRUHRUOHVVHPEOD]RQHG
#RISTINA"ONANNO 7KHQWKHUHLVDGLOHPPDWKDWGLYLGHVWKHZRUOGRIILJXULQLVWVDQGFROOHFWRUVUHVLQRUPHWDO"
:KRZLQVDQGZK\"
3ERVIZIFOTOGRAFICI
!LESSANDRO"RUSCHI 7KHUHVLQFDQSHUKDSVKDYHDQH[WUDSOXVIRUZKDWFRQFHUQVWKHUHSURGXFWLRQRIWKHGHWDLO
DQGDOVRDORZHUFRVWQHZFKHPLFDOIRUPXODWLRQVKDYHPDGHLWSRVVLEOHWRREWDLQUHDOO\
#ONSULENTIE#OLLABORATORI H[FHOOHQWUHVXOWVLQWKHSULQWLQJSKDVHWKHUHVLQVRIWRGD\DUHPXFKPRUHHODVWLFWKDQWKRVH
0IERSERGIO!LLEVI 3IMON!NTELMI -AURIZIO"ERSELLI
$ANILO#ARTACCI $AVIDE#HIARABELLA 0AOLO$I-ARCO RIWZHQW\\HDUVDJR
'ABRIELE,ENI !NTONIO,EVEQUE -ARCELLO-ARCHETTI 'IUSEPPE-ARSEGLIA 2QWKHRWKHUKDQGZHKDYHWKHLPPRUWDOPHWDOWKDWLQFOXGHVIROORZHUVDQGZKLWHKDLUHG
-AURO-URTA &ABIO.UNNARI 3IMONE2ASETTI ORYHUV LIWKH\VWLOOKDYHWKHP EXWDOVRDPRQJWKH\RXQJHVWRQHVWKHPDLQTXHVWLRQLVDOPR
'IANPAOLO3ILVESTRO -ASSIMO4ODESCATO ,UCA6ERGERIO
VWDOZD\VWKDWRIWKHZHLJKWDVZHOODVWUDGLWLRQDOWKHOHDGVROGLHUKDV+LVWRULFDOURRWV
0RUHRYHU WR P\ JUHDW SOHDVXUH , DOZD\V NQRZ WKH DSSUHFLDWLRQ WKDW SHRSOH KDV IRU WKH
3PEDIN!0COMMA"ARTLEGGEFILIALEDI'ENOVA
0UBBLICAZIONEREGISTRATAPRESSOILTRIBUNALEDI'ENOVAIL ,WDOLDQ 6FKRRO WKH OHYHO H[SUHVVHG E\ ,WDOLDQ ILJXULQLVWV LV YHU\ KLJK DQG HQMR\V WKH
ALNª4UTTIIDIRITTISONORISERVATI.ESSUNAPARTEDEITESTIEDELLEILLU UHVSHFWRIRWKHU(XURSHDQFRPSHWLWRUVLQVKRUWLQ,WDOLDQFRPSHWLWLRQVPRUH(PEOD]RQHG
STRAZIONI PUÛ ESSERE RIPRODOTTA SENZA LgAUTORIZZAZIONE SCRITTA ZHILQGDQG,DOVRKRSHZHZLOOILQGDOZD\VILJXULQHVWKDWGHVHUYHRXUDWWHQWLRQ
DELLg%DITORE¥ !URIGA0UBLISHING)NTERNATIONAL3RL
:HDUHQRWVRIDUIURPWKHH[DPSOHVWKDWKDYHFRPHIURPWKHVFKRRORISDLQWLQJRIWKH
!BBONAMENTIEARRETRATI 0LGGOH$JHVDQG,WDOLDQ5HQDLVVDQFHWRZKLFKZHKDYHWRPDNHXSRIFRXUVHIRUXVLWLV
!BBONAMENTOANNUALEPERL)TALIA`  VLPSOHUEHFDXVHZHZRUNRQVXEMHFWVLQWKHURXQGEXWWKHQHHGWRFRQWLQXHWRLPSURYHPXVW
!BBONAMENTOANNUALEPERL%UROPA` 
/VERSEASYEARLYSUBSCRIPTION` EHDFRQVWDQWMXVWVRZHFDQFRQWLQXHWREHDSRLQWRIUHIHUHQFHWKDWRWKHUVLQ(XURSHDGPL
#OPIEARRETRATE"ACKISSUES `  UHDQGIROORZSDVVLRQDWHO\
SPEDIZIONEPOSTAGE
 ` )TALIACORRIEREESPRESSO ,QTXHVWLXOWLPLGXHDQQLPLqFDSLWDWRGLJLUDUHSDUHFFKLRSHUPRVWUHHFRQFRUVLQRQVROR
` %UROPESURFACEMAIL
` /VERSEASSURFACEMAIL LQ,WDOLDPDDQFKHDOO
HVWHURHGqVWDWDXQDEXRQDRFFDVLRQHSHUIDUHXQELODQFLRGLFRPHLO
#OPIEARRETRATEPERABBONATI)TALIA`  PRGHOOLVPRLQJHQHUHHLOPRQGRGHOILJXULQRVLDQRLQFRVWDQWHHYROX]LRQH
 ` DISPEDIZIONECONCORRIERE (YROX]LRQHSHUFKpLOPRQGRGHO'VWDUDSLGDPHQWHFDPELDQGRLOPRGRGLSHQVDUHGHOOH
PREVIACONFERMADISPONIBILITÌ
PAGAMENTOSU##0INTESTATOA D]LHQGHFKHSURGXFRQRILJXULQL,QWHQGLDPRFLQXOODWRJOLHUjPDLODSRHVLDDOOHPDQLVDSLHQ
!URIGA0UBLISHING)NTERNATIONAL3RL WLGLFKLVDWUDVIRUPDUHXQ
LQIRUPHPDVVDGLVWXFFRDGXHFRPSRQHQWLLQXQDULSURGX]LRQH
6IA"RESSANONE 'ENOVA FRQYLQFHQWHGLXQHVVHUHXPDQRLQSLFFRODVFDODPDUHVWDLOIDWWRFKHJOLRSHUDWRULFKHFRQR
SPECIFICANDOSULLACAUSALEILNOMEDELLARIVISTA INUMERI
RICHIESTIELINDIRIZZODELRICHIEDENTEERECAPITOTELEFONICO VFRQRQHOSURIRQGRLSURJUDPPLSHUODSURJHWWD]LRQHVRQRLQFRVWDQWHDXPHQWRHULFKLHVWL
)NFORMAZIONIINFO AURIGAPUBLISHINGIT SHUFRQVXOHQ]HRSHUHQWUDUHDIDUSDUWHGLVWDIIGLD]LHQGHSLRPHQREODVRQDWH
3TAMPA
%2'! 'ENOVA &
qSRLXQGLOHPPDFKHGLYLGHLOPRQGRGHLILJXULQLVWLHGHLFROOH]LRQLVWLUHVLQDRPHWDOOR"
$ISTRIBUTOREPERL)TALIAEPERLgESTERO FKLYLQFHHSHUFKp"
3/$)03P! 6IA"ETTOLA /DUHVLQDSXzIRUVHDYHUHXQDPDUFLDLQSLSHUFLzFKHULJXDUGDODULSURGX]LRQHGHOGHWWD
#INISELLO"ALSAMO-)
4EL &!8 JOLRHDQFKHXQFRVWRPLQRUHQXRYHIRUPXOD]LRQLFKLPLFKHKDQQRSHUPHVVRGLRWWHQHUH
SIES SIESNETIT WWWSIESNETIT ULVXOWDWL GDYYHUR HFFHOOHQWL LQ IDVH GL VWDPSD OH UHVLQH GL RJJL VRQR PROWR SL HODVWLFKH
#ORRISPONDENZAEPUBBLICITÌ ULVSHWWRDTXHOOHGLYHQW
DQQLID
2EDAZIONE3OLDATINI
!URIGA0UBLISHING)NTERNATIONAL3RL 'DOO
DOWUDSDUWHDEELDPRO
LPPRUWDOHPHWDOORFKHDQQRYHUDDGHSWLVLDWUDLFXOWRULGDLFDSHO
6IA"RESSANONE 'ENOVA &AX OLELDQFKL VHOLKDQQRDQFRUD VLDWUDTXHOOLSLJLRYDQLODTXHVWLRQHSULQFLSDOHqTXDVLVHP
SOLDATINI AURIGAPUBLISHINGIT
6ALIDOLISTINOPREZZINª
SUHTXHOODGHOSHVRROWUHDTXHOORWUDGL]LRQDOHLOVROGDWLQRGLSLRPERKDUDGLFLVWRULFKH
,QROWUHFRQPLRVRPPRSLDFHUHQRWRVHPSUHO
DSSUH]]DPHQWRFKHVLKDDOO
HVWHURSHUOD
6FXROD,WDOLDQDLOOLYHOORHVSUHVVRGDLILJXULQLVWL,WDOLDQLqHOHYDWLVVLPRHJRGHGHOULVSHW
'ARANZIADIRISERVATEZZA WRGHJOLDOWULFRPSHWLWRUHXURSHL,QEUHYHQHOOHFRPSHWL]LRQLLWDOLDQHSLEODVRQDWHWURYLD
,%DITOREGARANTISCELAMASSIMARISERVATEZZADEIDATIPERSONALIINSUO
POSSESSO 1UESTI SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER LA GESTIONE PRHPLDXJXURDQFKHWURYHUHPRVHPSUHILJXULQLFKHPHULWLQRODQRVWUDDWWHQ]LRQH
DEGLIABBONAMENTIEPERLEVENTUALEINVIODIINFORMAZIONICOMMER 1RQVLDPRWDQWRGLVWDQWLGDJOLHVHPSLFKHFLVRQRSHUYHQXWLGDOODVFXRODGHOODSLWWXUDGHO
CIALIINERENTIALLEPROPRIEINIZIATIVE!RTLEGGENª3IPOTRÌ
RICHIEDEREINOGNIMOMENTOLACANCELLAZIONEDEIDATISCRIVENDOA PHGLRHYRHGHO5LQDVFLPHQWRLWDOLDQRDOODTXDOHGREELDPRULIDUFL&HUWRSHUQRLqSLVHP
!URIGA0UBLISHING)NTERNATIONAL3RL 6IA"RESSANONE SOLFHSHUFKpODYRULDPRVXVRJJHWWLDWXWWRWRQGRPDLOELVRJQRGLFRQWLQXDUHDPLJOLRUDUFL
'ENOVA GHYHHVVHUHXQDFRVWDQWHVRORFRVuSRWUHPRFRQWLQXDUHDUDSSUHVHQWDUHXQSXQWRGLULIHUL
La redazione si riserva il diritto di adattare e riassumere i testi per esigenze di PHQWRFKHJOLDOWULLQ(XURSDDPPLUDQRHVHJXRQRFRQSDVVLRQH
stampa ed obiettività. I manoscritti e le fotografie anche se non pubblicati non si
restituiscono. La redazione declina ogni responsabilità per i danni derivanti dal-
l’incorretta applicazione delle tecniche descritte nella pubblicazione. 6LPRQ$QWHOPL

#REATEDANDPRINTEDIN)TALY https://www.facebook.com/pages/SOLDATINI/113176252048573?bookmark_t=page
La Bacheca viene redatta grazie alle
vostre segnalazioni. Comunicate
tempestivamente via web i dati e le
notizie sugli eventi che organizzate.
Sul sito www.aurigapublishing.it,
alla voce rubriche troverete un form
nel quale inserire tutti i dati necessa-
ri alla pubblicazione.

18 - 19 maggio, Siena
MAGGIO La Storia a piccoli sorsi 2019
Sede: Magazzini del Sale - Piazza Il Campo, 1 Consegna: Venerdì 17,
15:00-20:00; Sabato 18, 9:00-12:30 Note: Navetta dal concorso di
11 - 12 maggio, Civitavecchia (RM) Civitavecchia Informazioni: Gruppo Modellisti Senesi, gms@modellisti-
XI mostra-concorso modellismo statico senesi.it
Sede: Compagnia Portuale via della cooperazione 1 Civitavecchia
Consegna: fino a sabato 11 maggio ore 12.00 Note: concorso formula
open tutte le categorie modellismo statico. Tutti gli aggiornamenti su
www.gmcentumcellae.it Informazioni: GM Centumcellae info:Paolo 18 - 19 maggio, Biassono (MB)
3357286829, Domenico 3357292826 15° Mostra Concorso Di Modellismo
Statico-13° Campionato Nazionale
Juniores
Sede: villa Ca’ dei Bossi -via Umbertoi, 2- Biassono (MB) Consegna:
venerdi 17/05/2019 - sabato 18 /05/2019 entro ore 12 Note: concorso
aperto a tutte le categorie di modellismo statico Informazioni: AMCF
Monza e Brianza www.amcfmonza.it- Cell: Antonio 349.5295587- Paolo
339.6577142- Andrea 333.2663619

MODELLISMO
Scatole di montaggio di:
SETTEMBRE
Aerei, Auto, Mezzi militari, Navi in plastica
e in legno, Modelli Radiocomandati 14 - 15 settembre, Varedo MB
Elettrici e a scoppio.
Figurini di tutte le migliori Varedo Model Show 25° edizione
Sede: Palestra Oratorio San Carlo - Via Groane 11 - 20822 Seveso (MB)
marche Italiane ed Estere. Consegna: Venerdi 13 Settembre dalle 14 alle 23, sabato 14 Settembre
Riviste e pubblicazioni specializzate. dalle 9,00 alle 14,00 Note: Mostra concorso con formula OPEN e 4 °
Vendita in sede e per corrispondenza tappa del 3° Trofeo Italeri Informazioni: Club Modellisti Varedo, tutte le
info su www.clubmodellistivaredo.com - rif. Gabriele 3891985222
VIA DON MINZONI, 5A - TEL. E FAX 051 252674
40121 BOLOGNA (a due passi dalla Stazione Ferroviaria)
www.94thsquadron.net - info@94thsquadron.it
PAGE 6

SOLDATINI 136
EDITIONS HEIMDAL

3OLDAT TOUSLESUNIFORMESDELAH ISTOIREMILITAIREDUMONDE

4HEFRENCHMAGAZINEBYµDITIONS(EIMDALHASNOWREACHEDISSUE INITSTHIRDYEAROF,IFE
7ITHITSBIMONTHLYPERIODICITY ITCANBECONSIDEREDINALLRESPECTSAVALIDSUBSTITUTEOFTHEGLORIOUSPERIODICALOF5NIFORMOLOGYAND-ODELLING&IGURINESCEASEDUNFORTUNATELY
LASTAUTUMNWITHTHEISSUE
4HEFORMULAOFTHENEWMAGAZINEISRATHERORIGINALAND ASFARASSEENSOFAR APPEARSWINNING%ACHISSUECONTAINSACOMPLETEDOSSIEROFAHUNDREDPAGESDEDICATEDTOAMILI
TARYUNITORACONFLICTEX4HETROOPSONFOOTOFTHE.APOLEONIC)MPERIAL'UARD THE&RENCH!RMYOFTHE&RANCO 0RUSSIAN7AR THE&OREIGN,EGION 4HELAST FOREXAMPLE
ISDEDICATEDTOTHE!MERICAN#IVIL7ARANDILLUSTRATESTHE.ORTHERN!RMYWITHARICHKITOFINFOGRAFIEANDSOMEINTERESTINGVINTAGEPHOTOS4HEDOSSIERHASANUMBEROFAUTO
NOMOUSPAGESANDISPROPOSEDASASEPARATEPUBLICATION
!ROUNDTHISCENTRALBODYTHERESTOFTHEMAGAZINEISBUILTSOFARABOUTTHIRTYPAGESBUTFROMTHENEXTNUMBERWILLRISETOFIFTY WITHARTICLESONTHENOVELTIESINTHELIBRARYAND
INTHEWORLDOFTHESOLDIER PRESENTATIONOFEXHIBITIONS CONSTRUCTIONANDPAINTINGOF&IGURINESNOSPACEFORFANTASY ONDIFFERENTSCALES ANDMM%DITOR IN CHIEFIS
*EAN -ARIE-ONGIN ARECOGNIZEDAUTHORITYINTHE.APOLEONICSECTOR)NTHEEDITORIALOFFICEWEFIND$OMINIQUE"REFFORT INHISTIMERESPONSIBLEFOR&IGURINES !NDRÏ*OUINEAU
&RÒDERIC "ARBANCON 2ICHARD 0OISSON !MONG
THE )TALIAN COLLABORATORS )VO 0REDA AND $AVIDE
#HIARABELLATHEMOSTFRANCOOPHILES PRESENT
ON SEVERAL NUMBERS WITH SOME OF THEIR BEAUTIFUL
ACHIEVEMENTS
4HEY ALSO RELEASED TWO HORS SERIES NUMBERS
DEDICATED TO &RENCH ARTILLERY OF THE .APOLEONIC
PERIOD
4HEONLYLIMITATION IFWEWANTTOFINDADEFECT A
SLIGHTLYTRANSALPINEOPTICS HOWEVERUNDERSTANDA
BLE BECAUSE IT IS ADDRESSED MAINLY TO A PUBLIC
&RENCH
%ACHNUMBERCOSTSEUROSIN&RANCE ONEMORE
IN)TALY)TCANBEFOUNDAT-ILISTORIAANDATTHE
SPECIALIZED LIBRARIES YEARLY OR BIENNIAL SUBSCRIP
TIONFOROREUROSRESPECTIVELY

È giunta ormai al n. 10, nel suo terzo anno di


vita, la rivista in lingua francese “Soldat, tous
les uniformes de la histoire militaire du
monde” del gruppo Èditions Heimdal.
Con la sua periodicità bimestrale, può essere considerata a tutti gli effetti un valido sostituto del glorioso periodico di uniformologia e modellismo “Figurines”, che
purtroppo ha cessato le uscite con il n. 121 dell’autunno scorso.
La formula del nuovo periodico è piuttosto originale e, per quanto visto sinora, appare vincente. Ogni numero contiene un dossier completo di un centinaio di pagi-
ne dedicato a un corpo militare o a un conflitto (ad esempio le truppe a piedi della Guardia imperiale napoleonica, l’Esercito Grancese della guerra franco–prus-
siana, la Legione Straniera). L’ultimo, per esempio, è dedicato alla guerra di Secessione americana e illustra l’Esercito Nordista con un ricchissimo corredo di info-
grafie e alcune interessanti foto d’epoca. Il dossier ha una numerazione di pagine autonoma e viene in seguito proposto anche come pubblicazione a sé stante.
Intorno a questo corpo centrale viene costruito il resto della rivista (sinora una trentina di pagine, ma dal prossimo numero lieviteranno sino a cinquanta), con
articoli in merito alle novità in libreria e nel mondo del soldatino, alla presentazione di mostre, alla costruzione e pittura di figurini (nessuno spazio al fantasy!)
nelle diverse scale: 90, 54 e 28 mm. Redattore capo è Jean-Marie Mongin, un’autorità riconosciuta nel settore napoleonico; nella redazione troviamo Dominique
Breffort, a suo tempo responsabile di “Figurines”, André Jouineau, Frèderic
Barbancon, Richard Poisson. Fra i collaboratori italiani Ivo Preda e Davide
Chiarabella (i più francofili…), presenti su parecchi numeri con alcune loro belle
realizzazioni.
Sono inoltre usciti due numeri “hors series” dedicati all’artiglieria francese del
periodo napoleonico.
Unico limite, se proprio vogliamo trovare un difetto, un’ottica un po’ transalpi-
na, peraltro comprensibile dato che si rivolge prevalentemente a un pubblico
francese.
Ogni numero costa in Francia 14 euro, uno in più in Italia; si può trovare da
Milistoria e presso le librerie specializzate; è possibile l’abbonamento annuale o
biennale, rispettivamente a 76 e 138 euro.
Paolo Di Marco
0!'% 

SOLDATINI 136
STORIA | SOLDATINI | SIMULAZIONE | GIOCO
WITH ENGLISH TEXT

Dadi&Piombo
La rivista italiana di Wargame
Anno XIX
AUTUNNO 2018

www.dadiepiombo.com
68
Poste Italiane Sped. in A.P. 70% DCB (Cremona C.L.R.)

Dracula, la vera storia


Alle origini del wargame
Kernstown 1862

0!'% 

SOLDATINI 136
*JG;@AE9!&- *,)
-ADA;GF=JM::=J>GJJ=KAFEGMD<K
-AURO-URTA *JG;@AE9!&- *,)
!GEE9KADA;GFA;9H=JKL9EHAAFJ=KAF9
OREPRODUCEINMULTIPLECOPIESTHEPIECES

4 THAT WE HAVE LABORIOUSLY SELF CONSTRUC


TED WECOMETOTHEAIDOFTHETECHNICAL
ALCHEMY OF RESIN MOULDING !FTER USING FOR
YEARS THE SILICONE RUBBER 0ROCHIMA ',3 
ANDHAVINGLEARNEDABOUTSTRENGTHSANDWEAK
NESSES )TRIEDTHENEW',3 02/4HISIS
THE TECHNIQUE ) USED TO BUILD THE MOLDS 4HE
EXAMPLES ILLUSTRATED ARE SIMPLE MONOVALVE
WELL BUT IT CAN ALSO BE USED FOR THE MOST
COMPLEXBIVALVEMOULDS
7E NEED A RIGID BASE ON WHICH TO FIX THE
MASTER 4HE PIECES OF TRANSPARENT POLYSTYRENE
ADVANCEDBYTHECONSTRUCTIONOFTHESHOWCASES
FOR MY MODELS ARE PERFECT !FTER FIXING THE
PIECE WITH DOUBLE SIDED TAPE YOU BUILD A
FORMWORK WITH THE ,EGO BRICKS TRYING NOT TO
MAKEITUNNECESSARILYLARGE NOTTOWASTEGUM
)NTHISCASE BEINGVERYFLAT ITISNOTINDISPEN
SABLE BUTFORRATHERHIGHPIECESANDWITHASUB
TEAM THE MASTER MUST HAVE A PEDESTAL THAT IS
LARGE ENOUGH THAT IN THE MOULD IT WILL TURN
INTOARESERVOIRINWHICH ONCETHERESINISCAST
THEBUBBLESARETRAPPEDINHISUSEFULPART4O
FACILITATETHISDEAERATIONYOUMAYCOMPRESSBY
THE MOULD ITSELF PUMPING WITH THE HANDS
UNTILTHERESINISSTILLLIQUID4HEPRINTEDPIECE
WILLHAVEASPRUEWHICH INTHEFACEOFASLIGHT
WASTE OF RESIN ALLOWS TO OBTAIN REPRODUC
TIONSWITHOUTDEFECTS
4HEFORMWORKISFIXEDONTHEBASEWITHADHESI
VETAPE4OPREVENTTHERUBBER BEFORECATALY
ZING THROUGH THE CRACKS OF THE BRICKS AND THE
PLAYBETWEENTHEFORMWORKANDTHEBASE YOU
HAVE TO SEAL THESE ESCAPE ROUTES ) FIND THE
-ASKOLEXCELLENTFORTHEPURPOSE
!TTHISPOINTTHERUBBERISPREPARED7HILETHE
',3 IS A SINGLE COMPONENT TO WHICH YOU
HAVETOADDCATALYST WHICHNECESSITATESA
PAGE 10

SOLDATINI 136
PRECISIONSCALE THE',3 02/CONSISTSOFTWO
COMPONENTSTOBEMIXEDINEQUALPARTSINVOLU
ME)FYOUHAVEEQUALWEIGHT YOUCANALSOUSE
THESCALE)TISNECESSARYTOUSEDIFFERENTPLASTIC
SPOONSFORTHETWOCOMPONENTSANDATHIRDTO
MIXTHEMIXTURE4HEMIXTURE! "MUSTBE
STIRREDLONGANDSLOWLY TOLIMITTHEFORMATION
OF BUBBLES 7HEN IT IS WELL AMALGAMATED YOU
LETITRESTABOUTTENMINUTESTOTRACETHEBUB
BLES HELPINGTHEPROCESSBYBEATINGOCCASIONAL
LYTHECAPONTHETABLE4HEPOTLIFEOFHOUR
ALLOWSYOUTOWORKINPEACE
4O FACILITATE THE DETACHMENT OF THE MASTER
WHICHINTHECASEOFMINUTEDETAILSORPOROSITY
COULD IN SOME PLACES REMAIN ATTACHED TO THE
RUBBER BEFORE POURING THE PRODUCT YOU CAN
COVERITWITHALIGHTVEILOFUNIVERSALLUBRICANT
7$ APPLIEDWITHABRUSH0ROCHIMAHASIN
THE CATALOGUE A LIQUID WAX AND OTHER RELEASE
PRODUCTS THAT ASSURE OPTIMAL RESULTS BUT THE
QUALITYOFTHERUBBERISSUCHASTOMAKEPOSSI
BLEALSOASIMPLIFIEDAPPROACH
)TISBETTERTORUNASMALLAMOUNTOFRUBBERAT
THEBEGINNINGINORDERTOCOVERTHEMASTERWITH
ATHINVEIL MAKINGSURETHATITFILLSALLTHEINTER
STICES)NTHISPHASETHETRAPPEDAIRBUBBLESCAN
BE REMOVED WITH A TOOTHSTICK 7E PROCEED BY
ADDING RUBBER IN SUCCESSIVE PHASES ALLOWING
THE AIR TO COME OUT HELPING BY BEATING THE
MOULDONTHETABLE UPTOTHEDESIREDLEVEL0AST
 HOURS YOU CAN REMOVE THE BRICKS AND THE
-ASKOL THEN GENTLY REMOVE THE PIECE 4HE
MOLDISREADYTORECEIVETHERESIN

4HEADVANTAGESOF',3 02/COMPAREDTO

SOLDATINI 136
PAGE 12

SOLDATINI 136
',3 CANBESUMMEDUPASFOLLOWS
s%ASEOFUSEWITHTHEPOSSIBILITYOFMIXINGBOTH
INVOLUMEANDINWEIGHT
s,OWERVISCOSITYTHATALLOWSABETTERCOPYING
OF THE DETAILS AND A MORE EFFECTIVE LEAK OF THE
BUBBLES%VENWITHATIMEOFEQUALFINALCATALY
SIS IT REMAINS FLUID LONGER THAN THE ',3 
WHICH INSTEAD BEGINS TO HARDEN AFTER LESS THAN
AN HOUR AFTER LEAKING MAKING THE DEAERATION
MOREDIFFICULT
s4HEMANUFACTURERHASENSUREDALONGERLIFE
TIMEOFTHEMOULDS WHILETHOSEMADEIN',3
 AFTER MORE THAN ONE YEAR START TO SOFTEN
BECOMINGUNUSABLE
s'REATERHARDNESSOFTHEGUMAFTERCATALYSIS
)NFACTTHISCANMAKEDIFFICULTTHEEXTRACTIONOF
THEPIECE FORDEEPWELLMOULDSANDWITHPRO
NOUNCED SUBTEAM BUT IN THIS CASE YOU CAN
MAKEABIVALVEMOLDORUSETHESOFTERVERSION
TYPE4HE',3 02/ISSOLDINVERSIONS
FROMTOWITHINCREASINGHARDNESS

࢘࢘࢘

Per riprodurre in più copie i pezzi che


abbiamo faticosamente autocostruito ci
viene in aiuto l’alchemica tecnica dello
stampaggio in resina. Dopo avere utilizzato
per anni la gomma siliconica Prochima
GLS-50 e avendone imparato a conoscere
pregi e difetti, ho provato la nuova GLS-
PRO 20. Questa è la tecnica da me usata
per costruire gli stampi. Negli esempi illu-
PAGE 13

strati si tratta di semplici monovalve (a


pozzo), ma il prodotto si può utilizzare

SOLDATINI 136
necessaria la bilancia di precisione, la GLS-
PRO è costituita da due componenti da
mescolare in parti uguali in volume.
Avendo peso specifico uguale, inoltre,
volendo si può ugualmente usare la bilan-
cia. Occorre usare cucchiaini di plastica
diversi per i due componenti e un terzo per
mescolare la miscela. Il composto A+B
deve essere mescolato a lungo e lentamen-
te, per limitare la formazione di bolle,
all'interno di un bicchierino di plastica.
Quando è bene amalgamato lo si lascia
riposare una decina di minuti per far risali-
re le bolle, aiutando il processo battendo
ogni tanto il bicchierino sul tavolo. Il pot
life di 1 ora permette di lavorare in tutta
tranquillità.
Per facilitare il distacco del master, che nel
caso di dettagli minuti o porosità potrebbe
in alcuni punti restare attaccato alla
gomma, prima della colata lo cospargo con
anche per i più complessi stampi bivalve. facilitare questa deaerazione si comprime un leggero velo di lubrificante universale
Occorre una base rigida sulla quale fissare il “pompando” lo stampo stesso con le mani, WD-40 applicato con un pennello.
master. I pezzi di polistirene trasparente finché la resina è ancora liquida. Il pezzo Prochima ha in catalogo una cera liquida e
avanzati dalla costruzione delle teche per i stampato avrà quindi una materozza che, a altri prodotti distaccanti che assicurano
miei modelli sono perfetti. Dopo aver fissa- fronte di un lieve spreco di resina, permet- risultati ottimali, ma la qualità della
to il pezzo con nastro biadesivo, si costrui- terà di ottenere riproduzioni senza difetti. gomma è tale da rendere possibile anche un
sce una cassaforma con i mattoncini del La cassaforma si fissa sulla base con nastro approccio semplificato.
Lego, cercando di non farla inutilmente adesivo. Per evitare che la gomma, prima di È meglio colare all’inizio una piccola quan-
grossa, per non sprecare gomma, né troppo catalizzare, coli via attraverso le fessure dei tità di gomma in modo da ricoprire il
striminzita. Nel caso in questione, trattan- mattoncini e il gioco fra la cassaforma e la master di un velo sottile, assicurandosi che
dosi di fregi molto piatti non è indispensa- base, bisogna sigillare queste vie di fuga. riempia tutti gli interstizi. In questa fase,
bile, ma per pezzi piuttosto alti e con sotto- Trovo ottimo allo scopo il Maskol, glorioso con uno stecchino si possono rimuovere le
squadra il master deve avere un piedestallo liquido per mascherature. bolle d’aria intrappolate. Si procede
abbastanza grande che, nello stampo, si tra- A questo punto si prepara la gomma da aggiungendo gomma in fasi successive, per-
sformerà in un serbatoio nel quale, una colare. Mentre la GLS-50 è un unico com- mettendo all’aria di uscire aiutandosi bat-
volta colata la resina, risaliranno le bolle ponente al quale si aggiunge il 5% in peso tendo lo stampo sul tavolo, fino al livello
intrappolate nella sua parte “utile”. Per di liquido catalizzatore, cosa che rende voluto. Passate 24 ore si possono togliere i
mattoncini e il Maskol, quindi si rimuove
delicatamente il pezzo: lo stampo è pronto
per ricevere la resina.

I vantaggi della GLS-PRO 20 rispetto alla


GLS-50 si possono riassumere così:
• Facilità di utilizzo con possibilità di
miscelazione sia in volume sia in peso.
• Minore viscosità, che permette una
migliore copiatura dei dettagli e una più
efficace fuoruscita delle bolle. Pur con un
tempo di catalisi finale identico, rimane
fluida più a lungo della GLS-50, che inve-
ce inizia a indurirsi dopo meno di un’ora
dalla colatura, rendendo più difficile la
deaerazione.
• Il produttore ha assicurato una maggiore
durata nel tempo degli stampi, mentre
quelli realizzati in GLS-50 dopo oltre un
anno iniziano a rammollirsi diventando
inutilizzabili.
• Maggiore durezza della gomma dopo la
catalisi. In realtà questo, per stampi a pozzo
profondi e con sottosquadra pronunciati,
può rendere difficile l’estrazione del pezzo,
ma in tal caso si può realizzare uno stampo
bivalve oppure usare la versione più morbi-
da tipo 10. La GLS-PRO è venduta in 5
versioni da 10 a 50, con durezza crescente.
PAGE 14

SOLDATINI 136
Static Model manual Volume 5
Painting Figures

Nuovamente disponibile
in tiratura limitatissima!
Questo volume spiega come dipingere figuri-
ni, per molti modellisti è un problema “dare
vita” a un figurino usando i colori, il testo fir-
mato da Alex Michelotti è strutturato in
maniera chiara e comprensibile per ottenere
risultati eccellenti. Foto passo a passo,
segreti, trucchi, scorciatoie, tutto in un unico
volume completo ed esaustivo!

english/italian text, 100 pages


full color
Prezzo 19.90 Euro
Prezzo inclusivo spese di
spedizione Italia: 24,20 Euro

Static Model manual Volume 6


Painting Models

Nuovamente disponibile in tiratura limitatissima!


Poiché dedichiamo molto più tempo al montaggio che alla colorazione, abbiamo meno esperienza in una fase
sovente decisiva della realizzazione dei modelli. Non basta però la manualità per ottenere risultati, occorre
anche avere una buona padronanza delle potenzialità dei materiali e degli strumenti. Il sesto volume della serie
Static Model manual da una risposta ai numerosi dubbi che assalgono il modellista quando giunge il fatidico
momento di metter mano all'aerografo. Tabelle, dati, suggerimenti, consigli, il manuale rappresenta una impor-
tante miniera di informazioni e una guida sicura nel complesso mondo dei colori per modellismo.

english/italian text, 100 pages


full color
Prezzo 19.90 Euro
Prezzo inclusivo spese di spedizione Italia: 24,20 Euro

Inviare il coupon a: Auriga Publishing International S.r.l. - Via Bressanone 17/1 - 16154 Genova - Fax 010 6018430 - E-mail: info@aurigapublishing.it

Static Model Manual 5 Italia 19,90 ` ❏


copie n°
Abbonati Italia 17,90 ` ❏
SPESE DI SPEDIZIONE
P&P
Static Model Manual 6 Italia 19,90 ` ❏
copie n° Abbonati Italia 17,90 ` ❏
Italia (mezzo corriere) 4,30 `
Nome e Cognome (First and last name) ............................................................................................................................... Europe (surface mail) 10,00 `
Indirizzo completo (Full Address) ..................................................................................................................................... Overseas (surface mail) 15,00 `
CAP (Postcode/zipcode) ............................. Città (Town) ..................................................................................................
Nazione (Country) ....................... Tel. (Phone).........................................
E-mail ................................................................................... Firma (Signature) ..............................................................
Pagamento (Payment method): TOTALE ..................... `

❑ Conto corrente postale (Italy only) n° 27524131 intestato ad Auriga Publishing International (Allegare bollettino postale pagato)
❑ Carta di credito
Numero Carta (Credit Card number)

Intestata a .......................................................................................
Scadenza (Expiry date).........................................Firma del titolare (Cardholder signature)...............................................
❑ Paypal: paypal@aurigapublishing.it
Non si effettuano spedizioni in contrassegno offerta valida fino al 30/6/2019
HE MILITARY CAREER OF THE FAMOUS )TALIAN

4 POETWASCOMPLEXANDTROUBLED

%NTHUSIASTIC ABOUT THE NEW LIBERTARIAN IDEAS OF


THE &RENCH REVOLUTION BROUGHT TO )TALY BY THE
ARMYUNDERTHEORDERSOFTHEYOUNG.APOLEON
&OSCOLO IN IN "OLOGNA ENLISTED IN THE
#HASSEURSACHEVALOFTHE2EPUBLIC#ISPADANA
/N -AY HE WAS APPOINTED HONORARY
,IEUTENANTOFTHE,EGION#ISPADANA
)NHEENLISTEDINTHE.ATIONAL'UARDOFTHE
#ISALPINE2EPUBLICANDPARTICIPATEDINTHETAKING
OF#ENTOREMAININGWOUNDEDBYABAYONET
&OSCOLOCLAIMSTOHAVEBEENPRESENTALSOATTHE
"ATTLEOFTHE4REBBIA BUTTHERESEEMSTOBENO
DOCUMENTSCONFIRMINGIT
)N HE ARRIVES IN 'ENOA AS CAPTAIN OF THE
#ISALPINI(USSARS PARTICIPATINGINTHELONGAND
DRAMATICSIEGEOFTHECITYASASTAFFOFFICER
/N!PRILHELEADSTHEATTACKOFAPLATOONOF
INFANTRY TO THE &RATELLO -INORE FORTRESSHELDBY
AN!USTRIANCONTINGENTANDSUCCEEDSINCONQUE
0IERSERGIO!LLEVI $ANILO#ARTACCI RINGIT
/N -AY DURING THE ATTACK ON THE HILL OF
#ORONATAHEISWOUNDEDBYSWORD
!FTERTHESIEGEOF'ENOA THANKSTOTHE!USTRIAN
DEFEATAT-ARENGO &OSCOLOPASSEDTOTHEORDERS
OF'ENERAL0INO ANDFOUGHTAGAINSTTHEINSOUR
CESOF2OMAGNA CONTRIBUTINGTOTHEREOCCUPATION
&RENCH
/N*ULY AFTERREPEATEDLYCOMPLAININGTHATHE
DIDNOTRECEIVEHISMILITARYPAYREGULARLY HESENT
THE MINISTER A LETTER OF RESIGNATION BUT IT WAS
DISMISSED
)N*UNEASANINFANTRYCAPTAINHEWASSENT
TO &RANCE AT THE COMMAND OF THE DEPOSITS OF
6ALENCIENNES
/N-ARCH HEWASAPPOINTEDHEADOF
AN)NFANTRYBATTALIONOFTHE+INGDOMOF)TALYAND
WASCHARGEDWITHCOMPILINGAPARTOFTHEMILITARY
CODE
/N *ANUARY  WHILE STATIONED IN
"OULOGNE SUR -ERHEASKSTHEGENERALOFDIVISION
0ETER4EULIÒAPERMISSIONOFFOURMONTHSANDLEA
VES&RANCE
"ETWEENANDBACKIN-ILAN ENLISTED
INTHE.ATIONAL'UARDBUTWITHOUTEVERFIGHTING
WITHTHE!USTRIANSANDIN-ARCHOFHELEA
VES)TALYFORAVOLUNTEEREXILEIN%NGLAND

4(%5.)&/2-
/&4(%&)'52%
4HEIMPORTANTMOMENTSOFTHEMILITARYCAREEROF
&OSCOLOWERETHEACTIONSCARRIEDOUTDURINGTHE
SIEGEOF'ENOAANDITISWITHTHEUNIFORMPRESU
MABLYWORNINTHOSEDAYSTHATHASBEENREPRODU
CED
4HE UNIFORM IS THE CLASSICAL ONE OF THE
#ISALPINI(USSARS THEREDFURWITHFROGSANDTHE
CAPTAINgSSILVERGALLONSAREWORNOVERTHEREDWAI
STCOAT
7HENTHEFURWASWORNTHEGREEN$OLMANWAS
NOTCARRIED
4HECHARACTERISTIC(USSARBANDWRAPPEDAROUND
THEWAISTISREDWITHSILVERKNOTS
4HEPOUCHISINGREENLEATHERDECORATEDWITHTHE
REPUBLICAN SYMBOLS THE BUNDLE SURMOUNTED BY
THE0HRYGIANCAPANDSURROUNDEDBYOAKFRONDS
ANDLAUREL ALLINSILVER PLATEDMETAL
4HE SHOULDER BELT IS COVERED WITH A GREEN SKIN

SOLDATINI 136
WITHSILVERBUTTONSTOREPAIRITFROMWEAR presa di Cento, rimanendo ferito da un colpo
4HEHEADGEARISTHEMIRLITONOFBLACKFELTWITHTHE di baionetta.
RED FLAME WRAPPED AND SILVER GALLONS LIKE THE Foscolo afferma di essere stato presente
CORD WITH TASSELS AND RACKETS THAT FROM THE anche alla battaglia della Trebbia, ma non
-IRLITONDESCENDSTOMAKESURETOABUTTONOFTHE sembrerebbero esserci documenti che lo con-
0ELISSE SYSTEMUSEDNOTTOLOSETHEHEADGEAR fermino.
4HE LEGS ARE COVERED WITH COMFORTABLE GREEN Nel 1800 giunge a Genova come capitano
#HIARIVARI WITH SILVER BUTTONS AND INTERNAL degli Ussari Cisalpini, partecipando al lungo
LEATHER REINFORCEMENTS TO PRESERVE THEM FROM e drammatico assedio della città come addet-
RUBBINGAGAINSTTHESADDLE to allo stato maggiore.
4HEPARTICULARITYOFTHISKINDOFCHIARIVARIADOP Il 30 aprile conduce l’attacco di un plotone di
TEDINTHOSEYEARSISTHENARROWANDALMOSTADHE fanteria al Forte Fratello Minore, tenuto da
RENTFORMANDSHORTERTHANUSUAL TOFINISHDECI un contingente austriaco, e riesce a conqui-
DEDLYABOVETHEANKLE4ROUSERSOFTHISTYPEARE starlo.
OFTEN REPRODUCED IN THE ICONOGRAPHY OF THE Il 2 maggio, durante l’attacco alla collina di
PERIOD SUCHASTHOSEDEPICTEDINTHE#HRONICLE Coronata viene ferito da un colpo di spada.
2OVATTI REALIZED BY THE PRIEST $ON !NTONIO Conclusosi l’assedio di Genova, grazie alla
2OVATTIIN-ODENAAROUNDTHEANDFUN sconfitta austriaca a Marengo, Foscolo passa
DAMENTAL GRAPHIC REFERENCE FOR THE UNIFORMS OF agli ordini del generale Pino e combatte con-
THOSE9EARS tro gli insorgenti romagnoli, contribuendo
alla rioccupazione francese.
4(%7%!0/.3 Il 23 luglio, dopo essersi più volte lamentato
&OSCOLOISFIRINGSLIGHTLYINCLINEDUPWARDAGAINST per non ricevere regolarmente la paga milita-
THE !USTRIAN ENEMY IN THE FORT AND TOWARDS
WHICHHEISDRIVINGTHEASSAULTLEDUPHILL
4HE SHAPE OF THE GUNS TAKES UP THOSE FASHION
DURINGTHEDIRECTOIREANDCONSULATE
4HEBESTEXAMPLESFORQUALITYARETHOSEMADEBY
THEGREATGUNSMITH&RENCH.ICOLAS .OÑL"OUTET
DIRECTOR OF THE ARMS MANUFACTURE OF 6ERSAILLES
ANDLATERTHEEMPERORgS!RCHILIARS
4HESABRETHATHANGSONTHESILVERDRAGONNENOT
TOLOSEIT HASAGUARDMADEOFOVERLAPPINGBEADS
AND VERY FASHIONABLE AMONG THE OFFICERS OF THE
#ISALPINACAVALRY
5SUALLYTHESESABERSAREIDENTIFIEDWITHTHEGENE
RICTERMFIVEBALLSBUTINMANYCASESTHEYARE
PRESENTEDWITHNUMBERSOFLOWERORHIGHERSPHE
RES
4HESHEATHISWORNHANGINGFROMASPECIALHOOK
FASTENED TO THE BELT TO PREVENT IT FROM SLIPPING
BETWEENTHELEGS
4HE3ABRETACHEISEMBROIDEREDINRELIEFWITHTHE
INITIALS 2# #ISALPINE 2EPUBLIC AND THE SMALL
HUNTING HORN IS THE IDENTIFYING ELEMENT ALL THE
LIGHT TROOPS BOTH ON FOOT AND MOUNTED OF THE
.APOLEONICTIME
4HANKS TO 3ERGIO ,URAGHI FOR THE HISTORICAL
UNIFORMOLOGICAL COLLABORATION IN THE CREATION OF
5GO&OSCOLO
4HE FIGURE OF 5GO &OSCOLO CAPTAIN OF THE
#ISALPINI(USSARS OFTHESERIES4HEFACEOFTHE
COMMAND ISPRODUCEDINLIMITEDEDITIONOF
COPIES AND CAN BE ORDERED BY WRITING TO
ALLEVIPS GMAILCOM

࢘࢘࢘

La carriera militare del famoso poeta italiano


fu complessa e travagliata.
Entusiasta delle nuove idee libertarie della
Rivoluzione Francese, portate in Italia dall’e-
sercito agli ordini del giovane Napoleone,
nel 1796 Foscolo si arruola a Bologna nei
Cacciatori a cavallo della Repubblica
Cispadana.
Il 23 maggio 1797 viene nominato tenente
onorario della Legione Cispadana.
PAGE 17

Nel 1799 si arruola nella Guardia Nazionale


della Repubblica Cisalpina e partecipa alla

SOLDATINI 136
re, invia al Ministro una lettera di dimissioni,
che però vengono respinte.
Nel giugno del 1804, come capitano di fan-
teria viene inviato in Francia presso il
comando dei depositi di Valenciennes.
Il 20 marzo 1805 viene nominato coman-
dante di battaglione di fanteria del Regno
d’Italia e è incaricato di compilare una parte
del Codice Militare.
Il 15 gennaio 1806, mentre è di stanza a
Boulogne-sur-Mer, chiede al generale di divi-
sione Pietro Teuliè un permesso di quattro
mesi e lascia la Francia.
Tra il 1813 e il 1814 torna a Milano, mili-
tando nella guardia nazionale cittadina ma
senza mai scontrarsi con gli austriaci, e nel
marzo del 1815 lascia l'Italia per il volontario
esilio in Inghilterra.

,5.)&/2-%
$%,&)'52)./
I momenti militarmente più importanti della
carriera militare di Foscolo furono le azioni
svolte durante l’assedio di Genova ed è con
l’uniforme presumibilmente indossata in quei
giorni che è stato riprodotto.

L’uniforme è quella classica degli ussari cisal-


pini: la pelisse rossa con alamari e galloni
argento da capitano è portata indossata sopra
il gilet anch’esso rosso.
Quando la pelisse veniva indossata, il dol-
man verde non si portava.
La caratteristica fascia da ussaro avvolta
attorno alla vita è rossa con nodi argento.
La giberna è in cuoio verde decorata con i
simboli repubblicani, il fascio sormontato dal
berretto frigio è contornato da fronde di
quercia e alloro, il tutto in metallo argentato.
La bandoliera è ricoperta da una pelle verde
con bottoni argento per ripararla dall’usura.
Il copricapo è il mirliton di feltro nero con
avvolta la fiamma rossa e galloni argento,
come il cordone con nappe e racchette che
dal mirliton scende fino ad assicurarsi a un
bottone della pelisse, sistema utilizzato per
non perdere il copricapo.
Le gambe sono coperte da comodi chiarivari
verdi con bottoni argento e rinforzi interni in
pelle per preservarli dallo sfregamento contro
la sella.
La particolarità di questo tipo di chiarivari
adottati in quegli anni è la forma ristretta e
quasi aderente e più corta del solito, a termi-
PAGE 18

nare decisamente sopra la caviglia. Pantaloni


di questo tipo sono spesso riprodotti nell’ico-

SOLDATINI 136
possa infilarsi tra le gambe.
La sabretache è ricamata a rilievo con le ini-
ziali RC (Repubblica Cisalpina) e il piccolo
corno da caccia è l’elemento identificante
tutte le truppe leggere sia a piedi sia a caval-
lo del periodo napoleonico.
Si ringrazia Sergio Luraghi per la collabora-
zione storico uniformologica alla realizzazio-
ne di Ugo Foscolo.
Il figurino di Ugo Foscolo, capitano degli
ussari cisalpini, della serie “Il volto del
comando”, è prodotto in tiratura limitata di
150 copie e può essere ordinato scrivendo a:
allevi.ps@gmail.com

CREAZIONE
54 mm

nografia d’epoca, come ad esempio quelli raf-


figurati nella “Cronaca Rovatti” realizzata dal
sacerdote don Antonio Rovatti a Modena
attorno al 1797/1798 e fondamentale riferi-
mento grafico per le uniformi di quegli anni.

,%!2-)
Foscolo sta sparando leggermente inclinato
verso l’alto contro il nemico austriaco asser-
ragliato nel forte e verso il quale sta guidan-
do l’assalto condotto in salita.
La forma delle pistole riprende quelle messe
di moda durante il Direttorio e Consolato.
Gli esempi migliori per qualità sono quelle
realizzate dal grande armaiolo francese
Nicolas-Noël Boutet, direttore della manifat-
tura d’armi di Versailles e successivamente
archibugiere dell’Imperatore.
La sciabola, che è appesa alla dragona argen-
to per non perderla, ha una guardia realizzata
a sferette sovrapposte e molto di moda tra gli
ufficiali della cavalleria cisalpina.
Solitamente queste sciabole si identificano
con il termine generico ”a cinque palle”, ma
in molti casi si presentano con numeri di
PAGE 19

sfere inferiori o superiori.


Il fodero è portato appeso a un apposito gan-
cio fissato al cinturone per impedire che
SOLDATINI 136
-?<E;(=EI8 &
EWHISTORICALPERIODSAREABLETOENCLOSEIN
ASHORTPERIODOFTIMETHETRANSFORMATION
OF MILITARY COSTUME THAT OCCURRED AT THE

-?<LE@=FIDFCF>@:8C<MFCLK@FEF= OUTBREAK OF THE &IRST 7ORLD 7AR IN A PERIOD


RANGING FROM TO WHEN WE ATTEND
THE$EFINITIVEDISAPPEARANCEOFTHE-ULTICOLOUR

K?<0<JK<IENFIC;@EK?<@IJK0FIC;08I
AND OPULOUS NINETEENTH CENTURY UNIFORMS
WHICH SOMETIMES RECALLED THE FIGURES OF THE
.APOLEON EPIC TO GIVE WAY TO THE NEW MORE
PRACTICALANDSADLYMONOCHROMATICUNIFORMOF
THE TWENTIETH CENTURY PRELUDE TO THE TYPICAL

%8=@E<;@LE<GF:8
MIMICISM OF THE CONTEMPORARY ERA ) HAVE
ALWAYS BEEN FASCINATED BY THE MOMENTS OF
(ISTORY THAT HAVE MADE FROM WATERSHED
BETWEEN TWO DISTINCT PERIODS BECAUSE ) FIND

C<MFCLQ@FE<LE@=FIDFCF>@:8;<C THEMEXTREMELYSTIMULATINGFORTHEUNIFORMOLO
GICALRESEARCHOFSUBSTANTIVEDETAILSTHATREPRE
SENT INTHESAMECONTEXT DIFFERENTEPOCHS&OR
THISREASON )WASPARTICULARLYPLEASEDTOPARTI

DFE;FF::@;<EK8C<E<CC8GI@D8 CIPATE IN THE RECENT EXHIBITION COMPETITION IN


#ATANIA ORGANIZEDBY#3-3 WHEREACONTE
STDEDICATEDTOTHE&IRST7ORLD7ARWASHELD

>L<II8DFE;@8C< ONTHEOCCASIONOFTHECENTENARYOFTHEEND3TILL
IN THE &RENCH UNIFORMS APPEARED ON THE
BATTLEFIELDSOFWHATWASRIGHTLYCALLEDTHEPLUS
"ELLE !RMÏE Dg%UROPE RICH IN VIVID COLOURS
DIRECTLY LINKED TO THOSE IN USE IN AT THE
TIME OF THE &RANCO 0RUSSIAN 7AR 4YPICAL THE
RED TROUSERS OF THE &RENCH WHO WENT TO THE
'IUSEPPE-ARSEGLIA ASSAULTINTHESUMMEROFAGAINST'ERMAN
TRENCHES DEFENDED BY MACHINE GUNS THAT
TOGETHER WITH THE NEW DEFENSIVE ELEMENTS SUCH
:UAVO &RANCIAn BARBEDWIRE WERENOWTHEDAILYREALITYOFNEW
"ATTLEFIELDS INCESSANTLY DEVASTATED BY MODERN
ARTILLERYOFUNPRECEDENTEDPOWER)TWASNOTFOR
MERE VANITY OR USELESS OSTENTATION THAT IN THE
@ THE %UROPEAN UNIFORMS APPEARED STILL SO
GLITTEREDANDCOLOURED ITWASAPRACTICALNECES
SITYTHEGUNPOWDERENVELOPEDTHEBATTLEFIELDSIN
ENORMOUS CLOUDS OF SMOKE WHICH SEVERELY
RESTRICTEDTHE6ISIBILITYITWASNECESSARYTOHAVE
THEPOSSIBILITYTODISTINGUISHTHEFRIENDSFROMTHE
ENEMIES AND TO MANEUVER IN AN ORDERLY WAY
PAGE 20

SOLDATINI 136
4HE NEW WAR INSTRUMENTS CHANGED THE SITUA
TION4HE"ALISTITE ANEWLAUNCHINGCHARGEFOR
ALL THE AMMUNITION OF THE )TALIAN !RMY FOR
EXAMPLE OFFEREDTHEADVANTAGEOFNOTEMITTING
FOG FUMES ALLOWING TO MAINTAIN AN OPTIMUM
VISIBILITYDURINGTHECLASHES4HENEWUNIFORMS
HADTOADAPTTOTHENEWWARCONTEXTS RECALLING
THE SHADES OF MUD AND ROCKS ADAPTING TO THE
NEW DISTRESSING SCENARIOS !LL 4HE %UROPEAN
ARMIES ISSUED SUITABLE UNIFORMS 4HE )TALIANS
ALREADYWITHEXPERIMENTATIONSFROM ACK
NOWLEDGING WITH RARE TIMING THE NEW TACTICAL
PROBLEMS EMERGED FROM THE 2USSO *APANESE
CONFLICT ARRIVED TO ADOPT THE FAMOUS GREEN
'REY THE &RENCH AFTER THE CATASTROPHIC
HUMANLOSSESOFTHEFIRSTYEAROFWAR PRODUCED
THE "LEU (ORIZON %NGLISH AND !MERICAN
USEDTHE+AKIALREADYEXPERIENCEDINTHEPAST
COLONIAL CONFLICTS THE 'ERMANS THEIR TYPICAL
&ELDGRAU 4HEY ALSO CHANGED THE SHAPE IN
ORDER TO MAKE MORE PRACTICAL THE COMBAT
UNIFORMS FACILITATINGTHEMOVEMENTSOFTHESOL
DIERS EXCEPT SOME CONSPICUOUS EXCEPTION LIKE
THETYPICALCOATOFTHEFRENCH0OILU WITHITS
WIDEFLAPSBUTTONEDATTHECORNERSTOLEAVETHE
LEGSFREE
(ERECOMESTHEFIRSTCONCRETEANDDOCUMENTED
APPROACH TO CAMOUFLAGE WHICH PRODUCED A
UNIFORMUNADORNEDINTHECOLORSANDTHESHAPE SOME CASES FOR THE LEATHER WHERE ) PREFERRED assiste alla definitiva scomparsa delle vario-
INELUCTABLE WAR AND PSYCHOLOGICAL NECESSITY OILS4HEPIECESAREALLOUTOFTHEBOXEXCEPTFOR pinte e sfarzose uniformi del XIX secolo, che
6ON"OGUSLAWSKI INHISTACTICAL$EDUCTIONSOF THE)TALIAN#ARABINIERE DERIVEDFROMTHEORIGI talvolta richiamavano ancora alla memoria
7AR n WROTE 4HE TERRIBLE EFFI NAL"ERSAGLIERE WHICH)MODIFIEDWITHTHEADDI le figure dell’epopea napoleonica, per lascia-
CACY OF FIRE OBLIGES THE SCATTERING )T SEEMS TIONOFA!DRIANHELMET re il posto alle nuove, più pratiche e triste-
ALMOSTASIFWEAREONTHEWAYTOTHEFIGHTINGOF mente monocromatiche uniformi del XX
THE SAVAGE PEOPLES WHO WARBLING WITHOUT ࢘࢘࢘ secolo, preludio al mimetismo tipico dell’e-
ORDER AREHURLINGOVERTHEENEMYANDTRYINGTO poca contemporanea. Sono sempre stato
COMEASSOONASPOSSIBLETOTRYTHESTRENGTHOF Pochi periodi storici riescono a racchiudere affascinato dai momenti della Storia che
THEINDIVIDUAL in un così breve arco temporale una tale tra- hanno fatto da “spartiacque” tra due distin-
4HEPHOTOSOFTHEDISPLAY PRESENTEDINTHISARTI sformazione del costume militare quanto ti periodi, perché li trovo estremamente sti-
CLE REFER TO MM PIECES BY -ETAL -ODELES quella avvenuta allo scoppio del primo con- molanti per la ricerca uniformologica di det-
SCULPTEDBY$IDIER$ANTELAND"RUNO,EIBOVITZ flitto mondiale, in un periodo che va dal tagli sostanziali che rappresentino, nel
)USEDMAINLYTHEACRYLICTECHNIQUE EXCEPT IN 1914 al 1917, quando, in estrema sintesi, si medesimo contesto, epoche differenti e

&ANTE &RANCIA n

SOLDATINI 136
5FFICIALEDIFANTERIA 'ERMANIAn

#ARABINIERE "ELGIOn
contrapposte. Per questo motivo sono stato
particolarmente lieto di partecipare alla
recente mostra concorso di Catania, orga-
nizzata dal CSMS, durante la quale ha
avuto luogo un “contest” dedicato alla
prima guerra mondiale, in occasione del
centenario dalla sua fine. Ancora nel 1914
comparivano sui campi di battaglia le
uniformi francesi di quella che giustamente
fu definita “la plus belle armée d’Europe”,
ricche di colori vivaci, direttamente ricolle-
gabili a quelle in uso nel 1870, ai tempi
della guerra franco-prussiana. Tipici i panta-
loni rossi dei francesi che andarono all’as-
salto nell’estate del 1914 delle postazioni
tedesche difese da mitragliatrici, le quali,
unite ai nuovi elementi bellici difensivi
quali la trincea e il filo spinato, costituivano
ormai la quotidiana realtà dei nuovi campi
di battaglia, incessantemente devastati da
moderne artiglierie di inaudita potenza e dal
ritmo incalzante. Non fu per mera vanità o
inutile ostentazione che nell’Ottocento le
uniformi europee apparissero ancora tanto
sfarzose e colorate, si trattava di un’esigenza
pratica: la polvere da sparo avvolgeva i
campi di battaglia in enormi nuvole di fumo
che limitavano drasticamente la visibilità e
occorreva avere la possibilità di distinguere
gli amici dai nemici e di manovrare in
maniera ordinata. I nuovi strumenti bellici
mutarono la situazione. La balistite, nuova
carica da lancio per tutto il munizionamen-
to del Regio Esercito italiano, ad esempio,
offriva il vantaggio di non emettere fumi
annebbianti, consentendo di mantenere
una visibilità ottimale durante gli scontri.
Le nuove uniformi dovettero adeguarsi ai
nuovi contesti bellici, richiamando le tona-
lità del fango e delle rocce, adattandosi ai
nuovi desolanti scenari. Tutti gli eserciti
europei si munirono di uniformi idonee. Gli
italiani, già con sperimentazioni partite dal
PAGE 22

1905, recependo con raro tempismo le


nuove problematiche tattiche emerse dal

SOLDATINI 136
"RIGADIERE DELLE 'UIDE
"ELGIOn

conflitto russo-giapponese, arrivarono ad L!RMÏE FRANCAISE DE DE Ë LA %DITORE
adottare il famoso “grigioverde”, mentre i 6ICTOIREv ED(ISTOIREET#OLLECTIONS !NDREA 6IOTTI h,UNIFORME GRIGIO VERDE
francesi, dopo le catastrofiche perdite ,AURENT-IROUZE h3OLDATIDELLAPRIMA'UERRA  v 3TATO -AGGIORE DELL%SERCITO
umane subite nel primo anno di guerra, pro- MONDIALEv %UROPA -ILITARIA N !RBERTELLI 5FFICIO3TORICO
dussero il “bleu horizon”, britannici e statu-
nitensi utilizzarono il color khaki già speri- #ARABINIERE )TALIAn
mentato nei passati conflitti coloniali, i
tedeschi il loro tipico Feldgrau. Cambiarono
anche le fogge, al fine di rendere più prati-
che le tenute da combattimento, agevolan-
do i movimenti dei soldati, tranne qualche
eccezione vistosa, come il tipico cappotto
del “poilu” francese, con le sue ampie falde
abbottonate agli angoli per lasciare libere le
gambe. Qui nasce il primo concreto e docu-
mentato approccio al mimetismo, che pro-
dusse un’uniforme disadorna nei colori e
nella foggia, ineluttabile necessità bellica e
psicologica. Von Boguslawski, nelle sue
“Deduzioni tattiche della guerra 1870-
1871” scriveva: “La terribile efficacia del
fuoco obbliga allo sparpagliamento… si
direbbe quasi che siamo incamminati verso
il modo di combattere dei popoli selvaggi, i
quali, guerreggiando senza ordine regolato,
si lanciano a stormi sopra il nemico e cer-
cando di venire il più presto possibile a
cimentare la forza dell’individuo”.
Le foto del display presentate in quest’arti-
colo si riferiscono a pezzi in 54 mm della
Metal Modeles, scolpiti da Didier Dantel e
Bruno Leibovitz. Ho usato prevalentemente
la tecnica ad acrilico, salvo, in alcuni casi,
per il cuoiame, dove ho preferito l’olio. I
pezzi sono tutti “da scatola” tranne che per
il Carabiniere italiano, derivato dal
Bersagliere originario della ditta francese,
che ho modificato con l’aggiunta di un
elmetto Adrian.

"IBLIOGRAFIA
!NDRÏ *OUINEAU h/FFICIERS ET 3OLDATS DE
PAGE 23

L!RMÏEFRANCAISEDEDAOUTËDÏCEMBREv
ED(ISTOIREET#OLLECTIONS
!NDRÏ *OUINEAU h/FFICIERS ET 3OLDATS DE
SOLDATINI 136
!LPINO )TALIAn

&ANTE 2USSIAn

&ANTE h0OILUv
&RANCIAn
PAGE 24

SOLDATINI 136
3TURMTRUPPEN !USTRIAp
4HE COLOR OF THE UNIFORM I S THE )TALIAN GREY
GREEN !FTER #APORETTO THE !USTRO (UNGARIANS
SEIZED ENTIRE DEPOSITS OF MATERIALS ABANDONED
BYTHE)TALIAN2OYALARMYENROUTE

)L COLORE DELLUNIFORME Ò IL GRIGIOVERDE ITALIANO


DOPO #APORETTO GLI AUSTRO UNGARICI SI IMPADRO
NIRONO DI INTERI DEPOSITI DI MATERIALI ABBANDO
NATIDAL2EGIO%SERCITOITALIANOINROTTA

METAL MODELES
54 mm

&ANTE 'ERMANIAp
4HEHELMETISSTILLTHE0RUSSIANLEATHERONEWITHTHE0IKELHAUBE WHICHWILLBESOONREPLACEDWITH
THENEW3TAHLHELM THETYPICAL'ERMANSTEELHELMET

,ELMETTOÒANCORAQUELLOPRUSSIANOINCUOIOPRESSATOCON0IKELHAUBECENTRALE CHESARÌPRESTOSOSTI
TUITOCONILNUOVO3TAHLHELM ILTIPICOELMETTOTEDESCOINACCIAIO

PAGE 25

SOLDATINI 136
3IMON!NTELMI
PAGE 26
HEPERIODWHEN6ON(ELDRUNGENLEDTHE

4 4EUTONIC /RDER WAS CHARACTERIZED BY


RELATIVEPEACEANDPROSPERITY*OININGTHE
ORDER IN IN THE FOLLOWING YEARS HE WAS
APPRECIATED AS A SKILLED DIPLOMAT OBTAINING
FAVORS FROM THE 'RAND -ASTER AND QUICKLY
OPENINGTHEWAYFORTHELEADERSHIPOFTHEORDER
ITSELFINTHESUMMEROF(EREMAINEDIN
OFFICEUNTILYEAROFHISDEATH

4(%+)4
4HE PRODUCT OF 0EGASUS IN MM IS A TRUE
JEWELINWHITEMETALCHARACTERIZEDBYANEVO
CATIVE AND MAJESTIC POSE THE PRESENCE OF THE
FLAG FURTHER ELEVATES THE VISUAL PERCEPTION BY
THROWINGTHEFIGUREALREADYINITSELFIMPOSING
4HEFIGURERECEIVEDASTRONGPREPARATIONTREAT
MENT DURING ASSEMBLY BECAUSE THE ESSENTIAL
PARTS OF THE BUST MANTLE AND LEGS DID NOT
MATCH PERFECTLY LEAVING VISUAL GAPS 7ITH THE
HELPOFANELECTRICDRILL ASHARPBURCOMBINED
WITH A BIT OF PUTTY THE PROBLEM HAS BEEN SOL
VED
4HEPAINTINGPHASEWASVERYCOMPLEXBOTHFOR
THEINTERPRETATIONOFTHESHIELDANDFORTHEICO
NOGRAPHICREPRESENTATIONOFTHEMANTLEANDTHE
ROBE

࢘࢘࢘

Il periodo in cui von Heldrungen guidò


l'ordine dei Teutonici fu caratterizzato da
relativa pace e prosperità. Entrato a far
parte dell'Ordine nel 1234, nei successivi
anni si fece apprezzare come abile diploma-
tico ottenendo favori dal Gran Maestro e
aprendosi rapidamente la strada per la
guida dell'ordine stesso nell'estate del
1273. Rimase in carica sino al 1282, anno
della sua morte.

),+)4
Il prodotto della Pegaso in 75 mm è un
vero gioiello in metallo bianco, caratteriz-
zato da una posa evocativa e maestosa; la
presenza della bandiera ne eleva ulterior-
mente la percezione visiva, slanciando la
figura già di per sé imponente.
Il figurino ha ricevuto un forte trattamen-
to di preparazione in fase di assemblaggio,
poiché le essenziali parti del busto, del
mantello e delle gambe non combaciavano
alla perfezione, lasciando visivi gap. Con
l'ausilio di un trapanino elettrico, una fresa
appuntita e un po’ di stucco il problema è
stato risolto.
La fase di pittura è stata assai complessa, sia
per l'interpretazione dello scudo sia per la
rappresentazione iconografica del mantello
e della veste.

PEGASO
75 mm
0REVIOUSPAGEADAPTATIONBETWEENTHEPARTSOF
THE BUST AND THE MANTLE A LARGE METAL PROTRU
SIONDIDNOTALLOWTHEBUSTTOENTERTHESEAT THE
USE OF A BURR MOUNTED ON AN ELECTRIC DRILL WAS
USED
/N THIS PAGE THE PREPARATION OF THE FIGURINE
ANDINPARTICULAROFTHEINSIDEOFTHESHIELD THE
COLORS USED REFER TO THE SET #3 OF ,IFECOLOR
DEDICATEDTOWOOD TOHIGHLIGHTTHEWHOLETHERE
WASASELECTIVEWASHINGWITHLANDOF#ASSELOIL

0AGINAPRECEDENTEADATTAMENTOTRALEPARTIDEL
BUSTOEDELMANTELLO UNAGROSSAPROTUBERANZA
IN METALLO NON PERMETTEVA DI FAR ENTRARE NELLA
SEDEILBUSTOESONORICORSOALLgUSODIFRESEMON
TATESUTRAPANINOELETTRICO
1UIINVECELAPREPARAZIONEDELFIGURINOEINPAR
TICOLAREDELLgINTERNODELLOSCUDO ICOLORIUTILIZZA
TI FANNO RIFERIMENTO AL SET #3 DI ,IFECOLOR
DEDICATO AL LEGNO PER EVIDENZIARE IL TUTTO SI Ò
STESOUNLAVAGGIOSELETTIVOCONTERRADI#ASSELA
OLIO

4HECOMPLEXITYOFTHESHIELDMAKESITNECESSARY
TO USE THE TAPETO HAVETHE POSSIBILITY TODRAW
LINESINACORRECTWAY ONCEDIVIDEDINTOFOURTHE
SURFACE TO BE PAINTED ) PROCEEDED TO DRAW THE
HERALDRYOFTHE(OUSEBYMEANSOFAPENCIL/F
COURSEFIRSTOFALLTHISISAWHITEPRIMERTHATHAS
THEAIMNOTONLYTOGIVEABASETOOURWORKBUT
ALSO TOPROMOTE THEDECORATION BY HANDOFTHE
SHIELDITSELF

,A COMPLESSITÌ DELLO SCUDO FA SÖ CHE SI DEBBA


RICORRERE AL NASTRO PER AVERE LA POSSIBILITÌ DI
TRACCIARE LINEE IN MANIERA CORRETTA UNA VOLTA
DIVISO IN QUATTRO LA SUPERFICIE DA DIPINGERE HO
PROVVEDUTO A DISEGNARE LgARALDICA DELLA CASATA
PERMEZZODIUNAMATITA.ATURALMENTE PRIMA
DITUTTOQUESTOHOSTESOUNPRIMERBIANCOCHEHA
LO SCOPO NON SOLO DI DARE UNA BASE AL NOSTRO
LAVORO MA ANCHE DI FAVORIRE LA DECORAZIONE A
PAGE 28

MANODELLOSCUDOSTESSO

SOLDATINI 136
4HEDECORATIONOFTHE SHIELD WEARETALKINGABOUTAFEWSQUARECENTIMETERS WHERETHEDIFFICULTYLIESABOVEALLINTHEMANAGEMENTOFTHESPACESINTHE
LOWQUADRANTSWHERETHE DRAWINGSMUSTBECONVERGINGTOWARDSTHELOWAPEXOFTHESHIELD AWORKFORNOTHINGSIMPLEESPECIALLYIFWETALKABOUTTHE
LIONTHATHASARATHERELABORATEICONOGRAPHY
4HEIMPERIALEAGLEWASINSTEADDRAWNDIRECTLYWITHARAPIDOGRAPH WHILETHECHECKEREDDIAGONALBANDWASALWAYSPLOTTEDWITHTHEHELPOFTHEADHESI
VETAPE)NTHELASTPICTUREYOUSEETHESHIELDINITSCONTEXTWHERETHEAGINGPROCESSHASALSOADDEDSNOW

,ADECORAZIONEDELLOSCUDOSTIAMOPARLANDODIPOCHICENTIMETRIQUADRI LADIFFICOLTÌRISIEDESOPRATTUTTONELLAGESTIONEDEGLISPAZINEIQUADRANTIBASSI
DOVEIDISEGNIDEVONOESSERECONVERGENTINEICONFRONTIDELLgAPICEBASSODELLOSCUDOUNLAVOROPERNULLASEMPLICE SOPRATTUTTOSEPARLIAMODELLEONECHE
PRESENTAUNgICONOGRAFIAPIUTTOSTOELABORATA
PAGE 29

,gAQUILAIMPERIALEINVECEÒSTATADISEGNATADIRETTAMENTECONUNRAPIDOGRAPH MENTRELABANDADIAGONALEASCACCHIÒSTATATRACCIATASEMPRECONLgAIUTO
DELNASTROADESIVO.ELLgULTIMAFOTOSIVEDELOSCUDONELSUOCONTESTO DOVEALPROCESSODIINVECCHIAMENTOSIÒAGGIUNTALANEVE

SOLDATINI 136
4HEFACEISTHEONLYPARTDEDICATEDTOTHECOMPLEXIONOFTHEWHOLEFIGURE IFWEADDALSOBEARD MOUSTACHEANDHAIRWECANAFFIRMTHATITISREALLYASMALL
PORTION OTHERWISEVERYIMPORTANTBECAUSEASINALLTHEFIGURINESTHEEXPRESSIONOFAFACECANREVEALMUCHOFASOLDIER
%NTIRELYPAINTEDWITHACRYLICSFROMTHE#3SETWITHTHEADDITIONOFLIQUIDPIGMENTSFROMTHESETOFINCARNATE

)LVISOÒLg UNICAPARTEDEDICATAALLgINCARNATODITUTTOILFIGURINOSEAGGIUNGIAMOANCHEBARBA BAFFIECAPELLIPOSSIAMOAFFERMARECHESITRATTAVERAMEN


TEDIUNAPICCOLAPORZIONE PERALTROASSAIIMPORTANTEPERCHÏ COMEINTUTTIIFIGURINI LgESPRESSIONEDIUNVOLTOPUÛRIVELAREMOLTODIUNSOLDATINO
)NTERAMENTEDIPINTOCONACRILICIDELSET#3CONLgAGGIUNTADIPIGMENTILIQUIDIDELSETDEGLIINCARNATI

4HEREAREMANYAREASDEDICATEDTOTHEMETAL)DIDNOTMISSTHEOPPORTUNITYTOTESTDIFFERENTTECHNIQUES FROMTHEUSEOFTHEMETALLIZEDLINE6ALLEYO!IR
AND4RUE%ARTHFORTHEMESHCRUSH PASSINGTHROUGHTHEPOWDERPIGMENT0',IFECOLORLYINGONTHEHELMETWITHAHYGIENICSTICKONADARKBASE

%SSENDOCIMOLTEZONEDEDICATEALMETALLONONMISONOLASCIATOSFUGGIRELgOCCASIONEDITESTAREDIVERSETECNICHE DALLgUSODEIMETALLIZZATIDELLALINEA6ALLEYO
!IRE4RUE%ARTHPERLACOTTADIMAGLIA PASSANDOPERILPIGMENTOINPOLVERE0',IFECOLORSTESOSULLgELMOCONBASTONCINOIGIENICOSUBASESCURA

4HELOWERPARTOFTHEFIGUREINCLUDESTHEABDOMENANDLEGS NOTICEHOWTHECONTRASTHIGHLIGHTEDBYDARKAREASLIKEMETALSGOESTOJOINTHELIGHTOFTHE
MANTLE ALLFRAMEDBYTHELEATHERANDFABRICPARTSINSPIREDBYWARMERHUES3OLVENTWASHINGISALWAYSESSENTIALTOGIVEDEPTHTOTHEWHOLE
PAGE 30

,APARTEBASSADELFIGURINOCOMPRENDELgADDOMEELEGAMBENOTARECOMEILCONTRASTOEVIDENZIATODAZONESCURECOMEIMETALLIVADAAUNIRSIALLALUCE
DELMANTELLO ILTUTTOINCORNICIATODALLEPARTIINCUOIOESTOFFAISPIRATEATINTEPIáCALDE)LLAVAGGIOASOLVENTEÒSEMPREFONDAMENTALEPERDAREPROFONDITÌ
ALLgINSIEME
SOLDATINI 136
)F ITHADBEENCOMPLEX TO PAINT ON A SMALLBUT
LINEAR SURFACE LIKE THE SHIELD MUCH MORE CHAL
LENGINGWASTHECHALLENGETHATCOVEREDTHEPAIN
TINGOFTHECHEST THESYMBOLOGYISTHESAME BUT
THE SURFACE IS CROSSED BY NUMEROUS FOLDS THAT
MAKEIT DIFFICULT TO$ECORATION4HEMANTLEWAS
INITIALLYTREATEDWITHAIRBRUSH THENITWASRESOR
TED TO THE BRUSH DURING THE HIGHLIGHTS OF THE
SHOULDERS

3EERASTATOCOMPLESSODIPINGERESUUNASUPER
FICIEPICCOLAMALINEARECOMELOSCUDO BENPIá
IMPEGNATIVA ÒSTATALASFIDACHE HARIGUARDATO
LA PITTURA DEL PETTO ,A SIMBOLOGIA Ò LA STESSA
MALASUPERFICIEÒATTRAVERSATADANUMEROSEPIE
GHECHERENDONODIFFICILELADECORAZIONE)LMAN
TELLOÒSTATO INIZIALMENTETRATTATOADAEROGRAFO
SUCCESSIVAMENTESONORICORSOALPENNELLOINFASE
DILUMEGGIATUREDELLESPALLE

PAGE 31

SOLDATINI 136
4HESIDEBOARD LIKETHEREST SHOULDBETREATEDWITHTHEUTMOSTCARE)INTEGRATEDTHEORIGINALSCULP
TUREWITHASMALLHAND )REPRODUCEDOTHERSTONESANDSOILWITHATWO COMPONENTDOUGHVERYWORKA
BLE WHICH ALLOWED METOEXPLOIT ALL THE SPACE AVAILABLE ON THEBASE THE BUSHES ARE AREFERENCE
-ININATUR WHILETHESNOWISAHOMEMADEMIXOFBICARBONATE VINYLGLUEANDWATER/NCETHEMIX
TUREISSPREADONLYONSOMEAREASTHESENSATIONISTHATOFALATEWINTERCONTEXT WHERETHETHAWGIVES
WAYTOTHETRIUMPHOFTHEBRIGHTCOLORSOFANATURENEXTTOSPRING

,ABASETTA ALPARIDELRESTO VATRATTATACOLMASSIMODELLACURA(OINTEGRATOLASCULTURAORIGINALE


CONUNPICCOLOINTERVENTOAMANOERIPRODOTTOALTREPIETREETERRENOCONUNAPASTAADUECOMPONENTI
MOLTOLAVORABILE OPERAZIONECHEMIHAPERMESSODISFRUTTARETUTTOLOSPAZIODISPONIBILESULLABASET
TA)CESPUGLISONOUNAREFERENZA-ININATUR MENTRELANEVEÒUNMIXCASALINGODIBICARBONATO COLLA
VINILICAEACQUA5NAVOLTASTESALAMISCELASOLOSUALCUNEZONE LASENSAZIONEÒQUELLADIUNCONTE
STOTARDOINVERNALE DOVEILDISGELOCEDEILPASSOALTRIONFODEICOLORISGARGIANTIDIUNANATURAPROS
SIMAALLAPRIMAVERA
PAGE 32

SOLDATINI 136
3PRAYDRAWINGWITHASNOWTOOTHBRUSHONTHE
LOWERPARTOFTHEMANTLEISTHELASTACTBEFORETHE
FLAGIS FASTENED !FTER VARIOUSDRAFTSOF2OSSI )
ENDEDMYDECORATIONWITHTHEUSEOFTHEAIRBRU
SH THAT HAS MITIGATED AND UNIFORMED VARIOUS
TINTS"ELOWAHALF WAYPHASEOFTHEWORK

,A STESURA A SPRUZZO CON UNO SPAZZOLINO DA


DENTIDELLANEVESULLAPARTEBASSADELMANTELLOÒ
LgULTIMOATTOPRIMADELFISSAGGIODELLABANDIERA
$OPOVARIESTESUREDIROSSI HOCONCLUSOLAMIA
DECORAZIONE CON LgUSO DELLgAEROGRAFO CHE
HA MITIGATO E UNIFORMATOLE VARIE TINTE
1UISOTTOUNAFASEAMETÌSTRADADEL
LAVORO

SOLDATINI 136
!2-%2)!$!6)$%0%$%23/,)#

An IX

!N )8 IS THE FAMOUS GUN OF THE .APOLEONIC


CAVALRY INSPIRED BY THE PREVIOUS MODEL 
 4HE !N )8 WAS MADE BY SHORTENING THE
BARREL VARYING THE CURVE OF THE HANDLE AND
ADOPTING THE PROVEN FLINTLOCK SYSTEM OF THE
MUSKET!N)8&ROMTO 
GUNSEWEREMANUFACTURED ALMOSTALLOFWHICH
WEREUSEDDURINGTHEMILITARYCAMPAIGNSOFTHE
%MPIRE
4HE0EDERSOLIREPRODUCTIONOFTHEGUN!N)8
AN!N)8REPLICASTRICTLYFAITHFULTOTHEORIGINAL
MOUNTS THE BRASS FITTINGS LIKE THE CLASSIC LONG
BARRELHOLDINGMOUTHPIECE THEGUARD THEFRIE
ZEANDTHEBUTTPIECEATTHEBASEOFTHEHANDLE

࢘࢘࢘

La An IX è una famosa pistola per la caval-


leria napoleonica ispirata al precedente
Modello 1763-66. La An IX fu realizzata
accorciando la canna, variando la curva
PAGE 34

SOLDATINI 136
dell’impugnatura e adottando il collaudato
sistema dell’acciarino del moschetto An
IX. Dal 1803 al 1807 ne furono fabbricate
33.000 paia, quasi tutte impiegate durante
le campagne militari dell’Impero.
La nostra riproduzione della pistola An IX,
una replica rigorosamente fedele all’origi-
nale, monta i fornimenti in ottone, come il
classico lungo bocchino di tenuta della
canna, il guardamano, il fregio e la coccia
alla base dell’impugnatura.

PAGE 35

SOLDATINI 136
!NTONIO,EVEQUE
HE&RENCH2EVOLUTIONHASHADMANYPRO PARALLELEPIPEDS WITH 0LASTICARD THAT WILL HOST

4 TAGONISTS ONE OF THEM IS *EAN 0AUL


-ARAT
! LEADING FIGURE OF REVOLUTIONARY &RANCE HE
THEWHITECLOTH OBTAINEDWITH4AMIYABICOM
PONENTSHEETS
7OODENTABLEANDGREENCLOTHWEREREPRODUCED
SAW HIS END AT THE HANDS OF THE 'IRONDINE WITHOUTBEINGFASTENEDTOTHETUB
#HARLOTTE#ORDAY )NSIDETHELATTER)PLACEDTHEFRESH-AGIC3CULPT
)DECIDEDTOREPROPOSETHETWOFIGURES MURDE AND ) DIPPED THE FIGURINE !LL THIS TO HAVE A
RESSANDMURDERED ONCEAGAINTOGETHER SOLIDANDPRECISESTRUCTUREOFTHECORRECTPOSI
7ITHREGARDTOTHEFRIENDOFTHEPEOPLE THE TIONOF-ARAT SOYOUCANMAKEITTOUCHONTHE
CHOICEWASRATHERSIMPLETHEFAMOUSPAINTING GROUNDWITHONEHANDANDPUTTHEOTHERONTHE
BY *ACQUES ,OUIS $AVID WHILE THE #ORDAY GREENCLOTH
DERIVES FROM A PAINTING OF 'RANGER THAT POR BOX KNIFEANDFIFTHSTAGEAREPLASTICARDS
TRAYS HER AFTER HAVING MURDERED IT A SORT OF
CAUSEANDEFFECTTHATBINDSTODOUBLEWIRETHE #(!2,/44% #/2$!9g3
TWOSCENES 3%44).'
) BUILT A SMALL CRATE THAT COULD ACCOMMODATE
#/.3425#4)/. HER LEAVING IT OPEN BEHIND SO YOU CAN HAVE
4HE SCULPTURE OF THE TWO SUBJECTS TOOK PLACE MARGINOFPOSITIONINGANDBONDINGONCEPAIN
STARTINGFROMAWIRESKELETONBEINGCOVEREDBY TED
DIFFERENT LAYERS OF EPOXY PUTTY THE DIFFERENCE ,ATERWITH-AGIC3CULPT 4AMIYA)LINEDTHE
INMATERIALSBETWEENTHETWOISADOMINANTOF FRONT WALLS GIVING THE TEXTURE TO THE PRISON OF
-AGIC 3CULPT FOR THE REVOLUTIONARY AND
4AMIYA'REENPACK FORTHE#ORDAY

3%44).'/&-!2!4
-ANY ARE THE SCENIC ELEMENTS THAT $AVID
INTRODUCEDINHISPAINTINGWEHAVETHEBLOODY
KNIFE THE LETTER THAT THE PAINTER DEDICATES TO
-ARATAS%PITAPHANDTHEBOXPLACEDINFRONT
OFTHETUBTHATSYMBOLIZESTHETOMBSTONEOFTHE
REVOLUTIONARY
4HE MAIN PROBLEM OF TRANSPORTING A PAINTING
INTO THREE DIMENSIONS IS FIRST OF ALL TO TRY TO
MAINTAINCERTAINFOCALPOINTSOFTHEHIGHLIGHTED
SCENE SOINADDITIONTOTHEELEMENTSDESCRIBED
ABOVEITWASNECESSARYTOTAKEINTOACCOUNTTHE
RECLINING ARM RESTING ON THE GROUND THE ONE
THAT WIELDS THE LETTER AND THE HEAD THAT MUST !BBAYE WHERESHEWASINCARCERATED TOPOINTONMYOWNINTERPRETATION4HISISALSO
RESTONTHEWHITEDRAPERY RUNNINGPARALLELTO 4HE BARS ARE MADE FROM PLASTIC RODS CROSSED BECAUSEAPROJECTINTHREEDIMENSIONSCANHIDE
THEGROUND!CONSCIOUSANDALMOSTINEVITABLE BETWEENTHEM POINTS THAT ARE HARDLY REPRODUCIBLE AS IN THE
DEATHTHAT$AVIDINTHISCASECOMPARESTOTHE "EINGTHEWHOLEATALLPARALLELEPIPED)TOOKTHE PICTURETHELIGHTSMAYBEDIFFERENTTURNINGTHE
DEATHOF#HRIST LICENSETOLEAVEAMINIMUMSPACEATTHEBASETO PIECE LIGHTINGANDPERSPECTIVEPLANES MAYBE
&IRST ) HAD TO RECREATE A BATHTUB THEN WITH REPRODUCEASMALLPORTIONOFTHETERRAIN DIFFERENTFROMTHEDVISION
SOME POLYSTYRENE ) RECREATED A MASTER THAT ) 4HAT SAID ) CHOSE TO USE AN ACRYLIC PAINT
COATEDWITHAMIXOF-AGIC3CULPTAND'REEN 0!).4).' TRYINGTOPUTASLIGHTPOINTSTHELEFTHALFOFTHE
3TUFF )TS NOT SEEN IN THE PAINTING BUT AT THE -!2!4 FACE AND SHOULDERS THUS CREATING A PEAK OF
TIME THE TUBS WERE NOT CEMENTED TO THE FLOOR &IRSTOFALL)WOULDLIKETOMAKEASMALLPREMI LIGHTDEGRADINGDOWNWARD
BUTRESTEDONFOURFEET WHICH)REPRODUCED SE MY INTENTION HAS NEVER BEEN A FAITHFUL !S COLORS ) USED !NDREA 3CALE AND
!T THE SIDE OF THE BATHTUB ) HAVE BUILT TWO REPRODUCTIONOFTHETONESOFAGREATMASTER BUT 6ALLEJO
PAGE 37

SOLDATINI 136
&INALLYAFTERFINISHINGTHEPAINTINGANDGLUEING
THE VARIOUS PARTS ) DEDICATED MYSELF TO THE
RESIDUALWATERPRESENTINTHETUB
-ARAT IN FACT WAS USED TO IMMERSE IN
LUKEWARM WATER TO SOOTHE THE ITCHING THAT HE
HADONTHESKIN
4ORECREATETHISEFFECT)USEDTHEWATEREFFECTOF
THE 0ROCHIMA WITH THE ADDITION OF A 'OLDEN
QUINACRIDONE 6IOLET TO GIVE THAT RED STAMP TO
THEWATER

#(!2,/44%#/2$!9
4HE PAINTING OF THE FIGURINE WAS MADE FOL
LOWINGTHEZENITH BUTSLIGHTLYTURNINGTHELIGHT
TOWARDSTHEUPPERPARTOFTHEBUST4HECOLORS
INTHISCASEAREMUCHMOREHEATEDTHAN-ARAT
NOTSOMUCHFORTHECONDITIONLIFEDEATHBUTTO
FACILITATETHESITUATIONOFTHEGIRL INPRISONWITH
THEONLYLIGHTTHATCOMESTHROUGHTHEBARS
4HE SETTING IS MUCH LESS RICH IN COLOR AND
SOMETIMES MORE MONOCHROMATIC JUST TO PRE
VENTTHELATTERBEINGADISTRACTIONFORTHEOBSER
VER

#/.#,53)/.3
-YGOALWASTOTRYTOREPRODUCETWOOPPOSING
CONDITIONS IN ONE CONTEXT THE CONTRAST THAT
CERTAIN CHOICES HAVE THE REASON AGAINST THE
ANGER AND THE RESIGNATION OF ONEgS DESTINY )
HOPE )gVE SUCCEEDED FOR SURE ) ENJOYED IT
ANDITgSALREADYAGOODRESULT

࢘࢘࢘

La Rivoluzione Francese ha avuto molti


protagonisti, uno di questi è Jean Paul
Marat.
Figura di spicco della Francia rivoluziona-
ria, vide la sua fine per mano della girondi-
na Charlotte Corday.
Ho quindi deciso di riproporre le due figu-
re, assassina e assassinato, ancora una volta
insieme.
Per quanto concerne “L'amico del popolo”,
la scelta è stata piuttosto semplice: il famo-
sissimo dipinto di Jacques-Louis David;
mentre la Corday deriva da un quadro di
Granger che la ritrae dopo averlo assassi-
nato, una sorta quindi di causa ed effetto
che lega a doppio filo le due scene.

#/3425:)/.%
La scultura dei due soggetti è avvenuta par-
tendo da filo metallico come scheletro per
poi essere rivestito da diversi strati di stuc-
co epossidico; la differenza di materiali tra
i due è una dominante di Magic Sculpt per
il rivoluzionario e Tamiya confezione verde
per la Corday.

!-")%.4!:)/.%
$)-!2!4
Molti sono gli elementi scenici che David
introdusse nel suo dipinto: abbiamo il col-
tello insanguinato, la lettera che il pittore
dedica a Marat come epitaffio e la scatola
posta dinanzi la vasca che simboleggia la
lapide del rivoluzionario.
PAGE 38

Il problema principale di trasporre un


dipinto in tre dimensioni è dato dal cerca-

SOLDATINI 136
re di mantenere determinati punti focali
della scena, quindi oltre agli elementi
sopra descritti bisognava tener conto del
braccio disteso che si appoggia sul terreno,
di quello che impugna la lettera e della
testa che deve essere appoggiata sul pan-
neggio bianco che corra parallelo al terre-
no. Una morte consapevole e quasi inevi-
tabile, che David in questo caso paragona
alla morte di Cristo.
Come prima cosa ho dovuto creare una
vasca; con del polistirolo ho realizzato un
master che poi ho rivestito con un mix di
Magic Sculpt e materia verde. Nel dipinto
non si vede, ma a quei tempi le vasche non
erano cementate al pavimento ma poggia-
vano su quattro piedini, cosa che ho ripro-
dotto.
A lato della vasca ho costruito con plasti-
card due parallelepipedi che ospiteranno il
panno bianco, ottenuto con sfoglie di
Tamiya bicomponente.
Tavola di legno e panno verde sono stati
riprodotti senza che fossero fissati alla
vasca.
All'interno di quest'ultima ho riposto del
Magic Sculpt fresco e vi ho immerso il
figurino, sempre da fresco ho appoggiato
anche la tavola. Tutto questo per avere una
struttura solida e precisa della corretta
posizione di Marat, in modo da poterlo far
toccare a terra con una mano e il panno
verde con l'altra.
Scatola, coltello e quinta scenica sono in
plasticard.

!-")%.4!:)/.%
$)#(!2,/44%#/2$!9
Ho costruito una piccola cassa che la
potesse ospitare, lasciandola aperta dietro
in modo da poter avere margine di posizio-
namento e incollaggio una volta dipinto il
figurino.
Successivamente, con Magic Sculpt +
Tamiya ho rivestito le pareti frontali dando
la texture alla prigione dell'Abbaye, dove
fu incarcerata.
Le sbarre sono fatte da tondini in plastica
incrociati tra loro.
Essendo il tutto un alto parallelepipedo, mi
sono preso la licenza di lasciare un minimo
PAGE 39

spazio alla base per riprodurre una piccola


porzione di terreno.

SOLDATINI 136
0)4452! Scale 75 e Vallejo. situazione della ragazza, in carcere con l'u-
-!2!4 Dopo aver terminato la pittura e incollato nica luce che arriva attraverso le sbarre.
Prima di tutto vorrei fare una piccola pre- le varie parti mi sono dedicato al residuo di L'ambientazione è molto meno ricca di
messa: la mia intenzione non è mai stata acqua presente nella vasca. colore e a tratti monocromatica proprio
quella di proporre una riproduzione fedele Marat infatti era solito immergersi in per evitare che costituisse una distrazione
dei toni di un grandissimo maestro, ma più acqua tiepida per lenire il prurito che per lo spettatore.
una mia interpretazione. Questo anche aveva sulla cute.
perché un progetto in tre dimensioni può Per ricreare questo effetto ho usato l'effet- #/.#,53)/.)
nascondere dei punti difficilmente ripro- to acqua della Prochima, con l'aggiunta di Il mio obiettivo era quello di cercare di
ducibili come nel quadro; le luci possono un violetto quinacridone della Golden per riprodurre due condizioni opposte in un
essere diverse perché girando il pezzo l'illu- dare un timbro rosso all'acqua. unico contesto, il contrasto che certe scel-
minazione e i piani prospettici possono te hanno, la ragione contro la rabbia e la
essere diversi dalla visione 2d. #(!2,/44%#/2$!9 rassegnazione del proprio destino. Spero di
Detto questo, ho scelto di usare una pittu- La pittura del figurino è stata fatta seguen- esserci riuscito, di sicuro mi sono diverti-
ra acrilica, cercando di porre come punti di do la zenitale, facendo però virare legger- to... ed è già un ottimo risultato.
massima luce la metà sinistra del volto e mente la luce verso la parte alta del busto.
delle spalle, creando quindi un apice di I colori in questo caso sono molto più acce-
PAGE 40

luce che va degradando verso il basso. si di quelli usati su Marat, non tanto per la
Come colori ho usato i prodotti di Andrea, condizione vita/morte ma per agevolare la

SOLDATINI 136
SOLDATINI 136
SOLDATINI 136
CREAZIONI
54 mm

PAGE 43

SOLDATINI 136
PAGE 44

SOLDATINI 136
SOLDATINI 136
-AURIZIO"ERSELLI

HIS MM FIGURE IS AN OLD WHITE METAL Questa versione egiziana è quella di serie e 02)6!4%

4 PIECE BY THE %NGLISH FIRM 'RIEVE -ODELS


THATDESPITETHEYEARSSTILLRETAINSACERTAIN
CHARM4HEPIECEISCOMPOSEDOFAFEWPARTSTO
presenta un'unica differenza rispetto alle
altre due, dato che sono presenti i risvolti
alle maniche della giacca sui quali sono
3%!&/24(
()'(,!.$%23
!&'(!.)34!. 
ASSEMBLE INFACTTHEHEAD THEKNAPSACKANDTHE cuciti tre bottoni per manica. Nelle altre )NTHIS!FGHANVERSION THEJACKETANDTHECOLO
LEFTARMAREALREADYUNITEDTOTHEBODY ONLYTHE due versioni i risvolti delle maniche non NIALHELMETAREBOTHKHAKI COLOURED4HEPOU
RIGHTARMISTOBEGLUED4HEREAREALSOTHERIFLE erano presenti e quindi li ho dovuti elimi- CHES WHICH HELD ROUNDS EACH HERE ARE
WHIT ITS BAYONET THE CANTEEN AND THE BAYONET nare con lima e cutter. Questa è stata la sola BLACK WITH WHITE BELTS 4HE 3PORRAN IS WHITE
SCABBARD 4HE RIFLE SUPPLIED WAS THE -ARTINI modifica necessaria per adattare il figurino WITH BLACK TASSELS 4HE 3COTTISH STOCKINGS ARE
(ENRY AND ITS BAYONET WAS CM LONG 4HE alle altre due campagne. In questo figurino WHITEANDRED+HACHI3PATS"RASS"UTTONS
#OLONIAL (ELMET IS COMPLETE WITH THE FABRIC la giacca è di color rosso scarlatto. Il casco
BANDCALLEDPAGRI4HEFIGUREHASTHREEPOUCHES coloniale, le giberne e le bandoliere veni- ࢘࢘࢘
ONTHEFRONT BUTINTHECLASSICEQUIPMENTTHERE vano scurite con tè o succo di tabacco, che
WERE ONLY TWO POSITIONED ON THE SIDES OF THE davano una colorazione marrone chiaro. Lo In questa versione afgana la giacca e il
LOCKINGCLOSUREOFTHEBELT5NDERTHERIGHTPOUCH sporran è nero con le lunghe nappe bian- casco coloniale sono entrambi color cachi.
THEREWASATHIRD ACTUALLYITWASABLACKLEATHER che. Le calze scozzesi sono color rosso e Le giberne, che portavano 20 colpi ciascu-
BAGCONTAININGROUNDSFORTHERIFLE)DECIDED verde. Ghette chiare. Tutti i bottoni sono na, qui sono nere con bandoliere bianche.
TOPAINTTHEFIGURIESWITHOUTCORRECTINGTHISVARIA di ottone. Lo sporran è bianco con le nappe nere. Le
TIONMADEBYTHESCULPTOR4HESAMEFIGUREWAS calze scozzesi sono color bianco e rosso.
MADE IN THREE DIFFERENT VERSIONS REPRESENTING Ghette cachi. Bottoni ottone.
THREEDIFFERENTREGIMENTSINTHREEDIFFERENTMILI
TARYCAMPAIGNS
PAGE 46

SOLDATINI 136
02)6!4%'/2$/.
()'(,!.$%23
35$!. 
(ERE WE ARE IN 3UDAN AND THE JACKET IS LIGHT
BLUEGREY#OLONIAL(ELMET BELTSANDSPATSARE
WHITE4HE3PORRANISWHITEWITHBLACKTASSELS
4HE3COTTISHREDANDGREENSTOCKINGS4HEBUT
TONSAREBRASSEXCEPTTHOSEOFTHESPATSTHATARE
WHITE/BVIOUSLYTHETARTANOFTHEKILTSOFTHE
FIGURINESARETHOSEOFTHETHREEREGIMENTSREPRE
SENTED #AMERON 3EAFORTH AND 'ORDON &OR
ALLTHREEFIGURES)USEDTHECASTINGOUTOFTHEBOX
THATHASAJOINTFORTHELEFTFOOT!PININSERTED

SOLDATINI 136
AFTER DRILLING THE RIGHT FOOT COMPLETES THE CON chiaro. Casco coloniale, buffetterie e ghet-
NECTIONWITHTHEWOODENBASEMADEWITHTWO te sono bianche. Lo sporran è bianco con le
COMPONENTGLUE nappe nere.
4HEFIGURINESWEREPAINTEDWITHACRYLICPAINTS Le calze scozzesi color rosso e verde. I bot-
&INALLY )MUSTTHANKMYFRIEND0AOLO-OGNI toni sono in ottone, tranne quelli delle
FORPROVIDINGMEWITHTHE'RIEVE-ODELS ghette che sono bianchi.
Ovviamente i tartan dei kilt dei figurini
࢘࢘࢘ sono quelli dei tre reggimenti rappresenta-
ti: Cameron, Seaforth e Gordon. Per tutti e
Siamo in Sudan e la giacca è grigio azzurro tre i figurini ho utilizzato la base di piombo

SOLDATINI 136
presente nel box, che presenta un incastro lici.
per il piede sinistro. Un perno inserito pre- Desidero ringraziare l’amico Paolo Mogni
via foratura nel piede destro completa il per avermi fornito i figurini Grieve Models. GRIEVE MODELS
collegamento con la basetta di legno, fissa- 65 mm
to con colla bicomponente.
I figurini sono stati dipinti con colori acri-

SOLDATINI 136
N ABANDONING THE PLAN TO INVADE

) %NGLAND ITWAS.APOLEONHIMSELFWHOPRO
POSED TO USE PART OF THE TROOPS GATHERED IN
"OULOGNETOTHREATENTHERICH%NGLISHTRADEWITH
THEINVASIONOF%GYPT4HECONTROLOFTHATCOUN
TRYWOULDHAVEENSUREDTHEDOMINATIONOFTRADE
ROUTESBETWEEN!SIA !FRICAAND%UROPE4HE
DESIRE TO COMPENSATE FOR THE LOSS OF THE
#ANADIAN COLONIES WAS ADDED AND IT WAS
ALREADY THOUGHT THAT IT COULD DIG A CHANNEL
THROUGH THE )STHMUS OF 3UEZ 4HE RISKS AND
COSTS OF THE EXPEDITION WOULD HAVE BEEN FAR
BELOW THE PLANNED INVASION OF %NGLAND AFEW
THOUSANDMAMELUKESWERECERTAINLYNOTADAN
GERTOANARMYLIKETHEFRENCHONE-OREOVER
THETHREATTOTHEIRVITALTRAFFICSCOULDINDUCETHE
"RITISHTOSEEKPEACESERIOUSLY
)N MID !PRIL .APOLEON OFFICIALLY RECEIVED THE
TASKOFOCCUPYING-ALTAAND%GYPT BANTERING
THE%NGLISHFROMTHE%AST IMPROVINGTHECONDI
TIONSOFTHELOCALPOPULATIONANDHEREWESEEA
PITOFREVOLUTIONARYIDEALS ANDBUILDACHANNEL
THROUGH3UEZ
)N NO TIME THE EXPEDITION WAS PREPARED &IVE
EMBARKATION PORTS WERE IDENTIFIED INCLUDING
'ENOAAND#IVITAVECCHIATRANSPORTBOATS
WEREREQUISITIONED WHILESHIPSOFLINEANDAS
MANY FRIGATE UNDER THE ORDERS OF !DMIRAL
"RUEYSWERETOESCORTTHEARMYDEMI BRIGA
DESFORATOTALOFMEN FIELDGUNSAND
 SIEGE GUNS  HORSES OTHER -OUNTS
WOULDHAVEBEENREQUISITIONEDIN%GYPT 7ATER
FOR DAYS AND VICTUALS FOR !MONG THE
MENTHEMORALEWASNOTVERYHIGHANDTHEONLY
IDEA OF HAVING TO EMBARK DETERMINED A LARGE
NUMBEROFDESERTIONS
4HE&RENCHTRIEDTOKEEPTHEARMYgSDESTINATION
$AVIDE SECRET0LANSTOMISLEADTHE"RITISH WHOSEFLEET
#HIARABELLA WASSTATIONEDOFF,ISBON ALSOINCLUDEDPREPARA
TIONS FOR A MOCK INCURSION INTO )RELAND AND
0ORTUGAL AND UNTIL MID !PRIL 4OULONgS FORCES
RETAINEDTHENAMEOFTHE!RMYOF%NGLAND"UT
THE"RITISHSPIESHADGOODSOURCESANDSOONTHE
"RITISH !DMIRALTY ORDERED .ELSON TO ENTER THE
-EDITERRANEAN TO VERIFY THE INTENTIONS OF THE
&RENCH
4HE CONVOY OF 4OULON TOOK OFF ON -AY 
!FTER TWO DAYS IT JOINED THE CONVOY COMING
FROM 'ENOA AND THE DIVISION SAILED FROM
!JACCIO/N*UNE .APOLEONWASIN-ALTA
PAGE 50

SOLDATINI 136
KNOWN VOLUMES DEDICATED TO THE .APOLEONIC THEDROMEDARY)SKETCHEDTHEACRYLICPIECES)N
%MPIREOFTHE#DT"UCQUOY4HISIMAGEINTRI THISCASETHEYAREWHITEONTHECLASSICBEIGECOF
GUEDMEINPARTICULARFORTHESINGULARITYOFTHE FEE MILK OF DROMEDARIES FOR THE WHITE PARTS )
DROMEDARYWITHTHEPIEBALDMANTLE HAVE PREPARED A PALETTE WITH WHITE TITANIUM
&OR THE ASSEMBLY OF THIS SUBJECT AS FOR ALL THE NATURALSHADE ABITOFOCHREANDALAMPBLACK
MODELS MOUNTED ) ALWAYS START FROM THE &OR BEIGE ) USED OCHRE WHITE TITANIUM BURNT
MOUNTITSMOVEMENTANDTHEGAITWILLDETERMI UMBER AND A BIT OF INDIGO BLUE AND YELLOW OF
NE INFACT THEPOSITIONOFTHERIDER-YDROME .APLES
DARY IS MADE FROM A BODY OF THE .EMROD 4HEPROCEDURE)USEISTOAPPLYTHEVARIOUSTONES
(ISTOREX AND NECK OF THE 6ERLINDEN /NCE OFCOLORINTHEAFFECTEDPARTANDTHENMELTTHEM
ASSEMBLED THE VARIOUS PARTS ) LAID THE PUTTY GENTLYWITHSEVERALSMALLBRUSHESCLEANANDDRY
WHERENECESSARYAND ONCEDRY )PROCEEDEDTO OFCOURSESOMEFORLIGHTCOLORSANDSOMEFORTHE
FINISHTHEWHOLE4HESADDLEISMADEWITHLEAD DARKONES
PLATELIKETHEVARIOUSBLANKETS WHILETHEPARTSIN )PAINTEDTHEDROMEDARYNAILSOFADARKERCOLOR
MUTTONWOOLAREINPUTTY 4HEEYESHAVEABASEOFBLACKWITHNOUVANCEOF
&OR HARNESS AND STRAPS ) USED REINFORCED LEAD BROWN7HENTHEYAREWELLDRY )LAYTHETRAN
SHEETWITHGLUETHEVARIOUSDECORATIONS FLAKES SPARENT SATIN &OR THE WHOLE SADDLERY ) USED
ANDPOMPOMSARETAKENFROMOLDKITS/URSUR MOSTLY ACRYLIC COLORS !NDREA 4HE DOMINANT
GEONISCOMPOSEDOF-ÏTAL-ODÒLESPIECESTHE COLOURS ARE RED DARK RED DARKENED WITH BLUE
LEGSWEREMODIFIEDACCORDINGTOTHEILLUSTRATION AND LIGHTENED WITH A LITTLE PAPER 7HITE
WHERE HE MET THE FLEET FROM #IVITAVECCHIA "USTANDTAILSWERECOMPLETELYREBUILTINPUTTY #ONFEDERATE GRAY UNIFORM %NGLISH "LACK
!FTERASYMBOLICRESISTANCE THE'RAND-ASTER FORTHELAPELSOFTHEDRESS)SPREADTHESHEETSOF WHITE AND BLACK BLACK LIGHT FLESH UNIFORM
VON(OMPESCOFTHE/RDEROF3T*OHNANDHIS PUTTY )LEFTTHEMTORESTALITTLEBEFORESHAPING %NGLISH ANDBLUE 
 +NIGHTSSURRENDEREDTOTHEPREPONDERANT THEM SPECIFICALLY AND PLACE THEM ON THE BUST 4HE 3URGEONgS FACE IS DONE WITH ONE OF MY
&RENCHFORCES/N*UNE THEFLEETLEFT-ALTA &OR THE VARIOUS BUTTONS ) USED A PUNCHING USUALMIXTURES)NTHISCASENATURALUMBER YEL
AFTER HAVING SEIZED THE TREASURES OF THE /RDER MACHINE LOW OCHRE TITANIUM WHITE -ARTIAN BROWN
ACCUMULATEDINYEARSOFGLORIOUSHISTORY /NCE THE SCULPTURE PHASE WAS COMPLETED AND DARK CADMIUM RED AND BLACK !S MENTIONED
#HASEDBYTHE"RITISHSHIPS THE&RENCHPOINTED ONCEDRY )LAIDOUTACOATOFPRIMERTOHIGHLIGHT BEFORE )APPLYTHEVARIOUSCOLORSONTHEINDIVI
TOWARDS #RETE TO HIDE THEIR TRUE GOAL )N THE ANYDEFECTSANDPREPARETHEPAINTINGPHASE DUALPARTSLIGHTS MEDIUMTONESANDSHADOWS
NIGHT BETWEEN AND *UNE THE TWO FLEETS -YPAINTINGTECHNIQUEINMOSTCASESISDONEIN AND THEN MELT EVERYTHING WITH EXTREME CARE
ALMOST CROSSED AND DAYS LATER .ELSON WHO OILONAVERYLIGHTACRYLICORENAMELBASE&OR 4HE EYES ALWAYS KEEP THEM LAST SINCE IN MY
SAILED AT A DOUBLE SPEED REACHED THE PORT OF
!LEXANDRIA WHICHHEFOUNDEMPTY#ONVINCED
THAT THE ENEMY WAS MOVING NORTHWARDS THE
"RITISHFLEETRESUMEDTHECOASTTO3YRIA4HELAST
"RITISHVESSELHADLEFTTHEPORTFORAFEWHOURS
WHEN"ONAPARTEgSFLAGSHIPENTERED
!SSOONASHETOUCHED%ARTH ON*ULYST AND
LEARNED OF THE %NGLISHgS PREVIOUS ARRIVAL
.APOLEONORDEREDTHEIMMEDIATELANDINGOFTHE
TROOPS AWARETHATITWASNOTTOOMUCHLUCKTO
TRY 4HE TROOPS BEGAN THE LANDING WHICH WAS
COMPLETEDINTWODAYS!LEXANDRIAWASIMME
DIATELY ATTACKED AND THE RD OF *ULY SURRENDE
RED

352'%/.
!LWAYSPASSIONATEABOUTTHE.APOLEONICPERIOD
ESPECIALLY IN THE COUNTRYSIDE OF %GYPT AND
3PAIN IN RECENT YEARS ) HAVE MADE SEVERAL
SUBJECTSONTHESEPERIODS
/NE OF MY LAST WORKS IS A SURGEON DURING THE
%ASTERNCAMPAIGN INSPIREDBYSEVERALILLUSTRA
TIONS ONE OF WHICH IS TAKEN FROM THE WELL
PAGE 51

SOLDATINI 136
OPINION THEYSHOULDBEPAINTEDWITHTHETIPOF 2EDPALETTEREQUIRESSEVERALSPECIFICSHADESFOR DARKCOLORSTOTHENHIGHLIGHTWITHOCHREANDYEL
THEBRUSHQUITEOILYANDINASINGLESHOT EXAMPLE DARK CADMIUM RED SCARLET CADMIUM LOWOF.APLESWHENTHEBASEISWELLDRIED4HE
&OR THE BICORNE ) USED OILS IN THIS CASE BLACK RED CARMINE RED INDIGO "LUE DARK RED AND METALLIC PARTS ARE PAINTED WITH DARKENED AND
LAMP OCHRE NATURAL SHADOW BLUE AND CREAM FLESH COLORED BUTINTHISCASETOMAKETHEWEAR CORRECTEDPRINTINGINKSWITHALKYDANDHIGHLIGH
FOR EXTREME LIGHTS THE OVERHANGING DUVET WAS DETERMINEDFROMTHESANDANDTHEHEAT)WENT TEDCOLORSLATER
PAINTED WITH DARK BASES AND THEN HIGHLIGHTED FROM THE DARK CADMIUM RED TO THE FLESH COLOR &ORTHEWHITEPARTS)USEDWHITETITANIUM NATU
WITHMUCHLIGHTERCOLORS)NTHISCASE)PAINTED LEAVING OUT THE WARM INTERMEDIATE COLORS THAT RALSHADE OCHRE FLESH COLOUREDANDABITOFPUR
THEDRESSWITHACRYLICCOLORS USINGFOURDIFFERENT WOULDMAKETHEUNIFORMSTOONEWANDNEAT PLEWORKINGONTHECOOLTOBEABLETOBETTERBLEND
GRADATIONS AND THEN REINFORCED IT WITH SOME !LSOFORTHEGOLDENLACES)USEDTHEOILSOCHRE LIGHTSANDSHADOWS
VERYDILUTEDVEILSOFBLUEINDIGOOIL EARTH OF NATURAL SHADE YELLOW OF .APLES AND
!S MENTIONED ON SEVERAL OTHER OCCASIONS THE WHITE DRAWING FIRST THE VARIOUS GALLONS WITH
PAGE 52

SOLDATINI 136
#(!33%52 /& 4(% PAINTTHEFABRICSOFTHEUNIFORMFORTHE$OLMAN BUCKLES ARMS AND CARABINERS WORK WITH THE
.$2%')-%.4 ) LAID SOME HANDS OF DARK GREEN LIGHTENING IT TYPOGRAPHICAL INKS DARKENED WITH THE ALKYD
!LSOTHESECONDSUBJECTISONEOFMYLASTWORKS LATER WITH DIFFERENT HIGHLIGHTS OF COLOR ALWAYS COLORS OF 7INSOR .EWTON ) PAINT ALWAYS
RELATED TO THE CAMPAIGN OF %GYPT )T IS A LINE CLEARERANDVERYDILUTED!LSOFORTHETROUSERS) DARKANDTHENLIGHTEN ITWOULDBEVERYCOMPLI
#HASSEUROFTHEND2EGIMENTHEHASADOL HAVEADOPTEDTHESAMETECHNIQUE USINGAWARM CATEDTODOTHEINVERSE
MAN IN THIS CASE OPEN AND WORKING TROUSERS ACRYLICGREY4HELACES INSTEAD )PAINTEDTHEM
WITH THE TYPICAL ROW OF SIDE BUTTONS CALLED WITHTHEOILCOLORWARMGRAUOF-USSINI LIGHTE ࢘࢘࢘
#HARIVARI NING WITH VERY LIGHT PERGAMIN "ANDOLIERS AND
!SAMOUNT)CHOSEONEOFTHEBEAUTIFUL-ÏTAL BUFFERIES ) ALWAYS DO IN OIL MORE SUITABLE TO Nel 1798, abbandonato il progetto di inva-
-ODÒLESHORSES WITHLIGHTCAVALRYHARNESSCOVE REPRODUCETHEHIDESBECAUSEITDOESNOTBECOME dere l’Inghilterra, fu Napoleone stesso a
REDWITHTHECLASSICWHITEMUTTON4HETROOPER OPAQUE FOR THE BANDOLIERS ) USED THE USUAL proporre di utilizzare parte delle truppe riu-
IS THE RESULT OF ELABORATION WITH SOME WORK OF WHITE TITANIUM DARKENS WITH A NATURAL UMBER nite a Boulogne per minacciare il ricco
MODELED ) USED A -ÏTAL -ODÒLES HEAD WITH AND LIGHTENING WITH WHITEBLACK AND GLAZES OF commercio inglese con l’invasione
-IRLITON4HEBUST)FOUNDINMYBANKOFLOOSE OCHRE dell’Egitto. Il controllo di quel Paese avreb-
PIECES WHILETHELEGSWEREPARTIALLYRESHAPEDON &OR THE BLACK SHOES AND MIRLITON ) USED LAMP be assicurato il dominio delle rotte commer-
A PRE EXISTING BASIS ) HAD TO CARVE THE DOUBLE BLACK NATURALSHADE FLESH COLOUREDANDOCHRE ciali fra Asia, Africa ed Europa. Si aggiun-
SHOULDERSTRAPSFORTHECARBINEANDTHEPOUCHON &ORTHEHEADGEAR)ALSOADDEDBLUE)USEDALIT geva il desiderio di compensare la perdita
THE $OLMAN 4HIS IS WHY ) USED SHAPED LEAD TLEBITDIFFERENTMIXESTONOTHAVETHETWOBLACKS delle colonie canadesi e già si pensava di
SHEETTOFITONEFORTHERIFLEWITHTHETYPICALSHORT TOO SIMILAR &OR !LL -ETALLIC PARTS "UTTONS poter scavare un canale attraverso l’istmo di
TO KEEP THE WEAPON MORE STABLE THE OTHER FOR
THEPOUCHWITHTHECARTRIDGES
4HE(ORSEgSMANTLEISCALLED3ORCINO)TISA
MOUSE GREY COAT WITH THE FOUR LIMBS HEAD
MANEANDTAILBLACK&ORTHEPAINTING)ADOPTED
A TECHNIQUE A LITTLE DIFFERENT FROM THE USUAL
!FTERTHEBRUSHDRAWINGOFAUNIFORMBASEWITH
GRAY ACRYLIC ) APPLIED VARIOUS SHADES OF GRAY
COLOR ALWAYS ACRYLIC LEANING THE COLOR ON AN
OLDTOOTHBRUSHTHEN WITHASMALLMETALTOOL )
RUBBEDONTHEBRISTLESOFTHETOOTHBRUSHSOASTO
SPLASHTHECOLORTOWARDSTHEHORSE TRYINGTO
MAKETHEBACKDARKERANDGRADUALLYCLEARINGTHE
LOWERPARTS WITHDIFFERENTSHADESOFGRAY$ONE
THIS)HAVEHIGHLIGHTEDANDSHADEDWITHVEINING
OFOILCOLORS!GAINWITHTHEACRYLIC)PAINTEDTHE
SOCKETS WITH #ONFEDERATE GRAY WORKING THEM
THENWITHTHEOILCOLORSUSINGNATURALSHADEAND
FLESH COLOUREDWITHAHINTOFOCHRE
4HE 3KIN OF MUTTON WAS PAINTED WITH WARM
GREY WHITE NATURAL SHADE HIGHLIGHTING THE
PAGE 53

UPPER PART FOR THESE WORKS ) RECOMMEND TO


ALWAYSUSEAMINIMUMAMOUNTOFCOLOR!LSO
FORTHISSUBJECT)PREFERREDTHEACRYLICCOLORSTO
SOLDATINI 136
ni e viveri per 100. Fra gli uomini il morale
non era altissimo e la sola idea di doversi
imbarcare determinò un gran numero di
diserzioni.
Si cercò di mantenere segreta la destinazio-
ne dell’armata. I piani per fuorviare l’atten-
zione degli inglesi, la cui flotta stazionava al
largo di Lisbona, comprendevano anche
preparativi per una finta incursione in
Irlanda e Portogallo e sino alla metà di apri-
le le forze di Tolone mantennero il nome di
Armata d’Inghilterra. Ma le spie inglesi ave-
vano buone fonti e ben presto l’ammiraglia-
to britannico ordinò a Nelson di entrare nel
Mediterraneo per verificare le intenzioni dei
francesi.
Il convoglio di Tolone prese il largo il 19
maggio; dopo due giorni incrociò quello
proveniente da Genova e il 23 la divisione
salpata da Ajaccio. Il 10 giugno Napoleone
era a Malta, dove incontrò la flotta partita
da Civitavecchia. Dopo una simbolica resi-
stenza, il Gran Maestro dell’Ordine di San
Giovanni von Hompesc e i suoi 1.200 cava-
lieri si arresero alle preponderanti forze fran-
cesi. Il 19 giugno la flotta lasciava Malta
dopo essersi impadronita dei tesori
dell’Ordine accumulati in 700 anni di storia
gloriosa.
Suez. I rischi e i costi della spedizione sareb- rivoluzionari) e costruire un canale attraver- Inseguiti dalle navi inglesi, i francesi punta-
bero stati di gran lunga inferiori alla proget- so Suez. rono verso Creta per nascondere il loro vero
tata invasione dell’Inghilterra: poche In pochissimo tempo la spedizione fu obiettivo. Nella notte fra il 22 e il 23 giugno
migliaia di mamelucchi non rappresentava- approntata. Vennero individuati cinque le due flotte quasi si incrociarono e 5 giorni
no certo un pericolo per un esercito come porti di imbarco fra cui Genova e più tardi Nelson, che navigava a un velocità
quello francese. Inoltre, la minaccia ai loro Civitavecchia. Furono requisite 300 imbar- doppia, raggiunse il porto di Alessandria,
traffici vitali avrebbe potuto indurre gli cazioni da trasporto, mentre 13 navi di linea che trovò vuoto. Convintosi che il nemico
inglesi a cercare seriamente la pace. e altrettante fregate, agli ordini dell’ammi- muovesse verso nord, la flotta inglese ripre-
A metà di aprile Napoleone ricevette uffi- raglio Brueys, dovevano scortare l’armata: se il largo verso la Siria. L‘ultimo vascello
cialmente l’incarico di occupare Malta e 21 demi-brigades per un totale di 38.000 inglese aveva lasciato il porto da poche ore
l’Egitto, scacciare gli inglesi dall’Oriente, uomini, 60 cannoni campali e 40 da assedio, quando vi entrava la fregata ammiraglia di
migliorare le condizioni della popolazione 1.200 cavalli (altre cavalcature sarebbero Bonaparte.
locale (e qui si vede un empito degli ideali state requisite in Egitto); acqua per 40 gior- Appena toccata terra il 1° luglio, e saputo
del precedente arrivo degli inglesi,
Napoleone dispose lo sbarco immediato
delle truppe, consapevole che non si doveva
tentare troppo la fortuna. Le truppe inizia-
rono lo sbarco, che venne completato in
due giorni. Subito venne attaccata
Alessandria,che il 3 luglio si arrese.

#()252'/
Da sempre appassionato al periodo napoleo-
nico, in special modo alle campagne
d’Egitto e di Spagna, in questi ultimi anni
ho realizzato diversi soggetti riferiti a questi
periodi.
Uno dei miei ultimi lavori è un chirurgo
durante la campagna d’Oriente, ispirato a
diverse illustrazioni, una delle quali è tratta
dai noti volumi dedicati all’Impero
Napoleonico del Cdt. Bucquoy. Di questa
immagine mi ha incuriosito in particolare la
singolarità del dromedario con il manto pez-
zato.
Per il montaggio di questo soggetto, come
per tutti i modelli montati, inizio sempre
dalla cavalcatura: il suo movimento e l’an-
datura determineranno infatti la posizione
PAGE 54

del cavaliere. Il mio dromedario è fatto da


un corpo della Nemrod (Historex) e un

SOLDATINI 136
collo della Verlinden. Assemblate le varie
parti, ho steso lo stucco dove necessario e,
una volta secco, ho provveduto a rifinire il
tutto; la sella è fatta con lamierino di piom-
bo come le varie coperte, mentre le parti in
lana di montone sono in stucco.
Per i finimenti e le cinghie ho usato lamie-
rino in piombo rafforzato con colla; le varie
decorazioni, i fiocchi e i pon pon sono presi
da vecchi kit.
Il nostro chirurgo è composto da pezzi Métal
Modèles; le gambe, che in origine avevano
il taglio alla ussara come gli stivali, sono
state modificate in base all’illustrazione.
Busto e code sono stati completamente
ricostruiti in stucco; per i revers dell’abito
ho steso le sfoglie di stucco, le ho lasciate
rapprendere un po’ prima di sagomarle e
posizionarle sul busto. Per i bottoni ho usato
una punzonatrice.
Ultimata la fase di scultura e una volta ben
asciutto il tutto, ho steso una mano di pri-
mer per evidenziare eventuali difetti e pre-
parare la fase di pittura.
La mia tecnica di pittura nella maggior
parte dei casi è eseguita a olio su una legge-
rissima base ad acrilico o a smalto. Per il
dromedario ho abbozzato le pezzature ad
acrilico; in questo caso sono bianche sul
classico color beige/caffellatte dei dromeda-
ri: per le parti bianche ho preparato una
tavolozza con bianco titanio, terra d’ombra
naturale, una punta di ocra e una di nero di
lampada; per il beige ho usato ocra, bianco
titanio, terra d’ombra bruciata e una punta
di blu indigo e giallo di Napoli.
Il procedimento che uso consiste nell’appli-
care i vari toni di colore nella parte interes-
sata per poi fonderli delicatamente con
diversi piccoli pennelli puliti e asciutti,
ovviamente alcuni per le tinte chiare e altri
per quelle scure.
Ho dipinto le unghie del dromedario di un
colore più scuro; gli occhi hanno una base di
nero con delle nouvance di marrone; quan-
do sono ben asciutti stendo del trasparente
satinato. Per l’intera selleria ho usato in pre-
valenza colori acrilici Andrea; i colori
dominanti sono rosso (rosso scuro scurito
con del blu e schiarito con del carnicino);
bianco (grigio confederato, uniforme ingle-

SOLDATINI 136
se, nero, bianco) e nero (nero, carne chiara, nero di lampada, ocra, terra d’ombra natura- minata dalla sabbia e dalla calura sono pas-
uniforme inglese, e blu). le, blu e panna per le luci estreme; il piu- sato dal rosso di cadmio scuro al color carne
Il volto del chirurgo è fatto con una delle metto sovrastante è stato dipinto con basi tralasciando le tinte intermedie calde che
mie solite misture; in questo caso terra scure e poi lumeggiato con colori molto più avrebbero reso troppo nuove e linde le
d’ombra naturale, ocra gialla, bianco di tita- chiari. In questo caso ho dipinto l’abito con uniformi.
nio, marrone di Marte, rosso di cadmio colori acrilici, usando quattro gradazioni Anche per le gallonature ho usato gli oli:
scuro e nero. Come detto prima, applico i diverse, per poi rinforzarlo con alcune vela- ocra, terra d’ombra naturale, giallo di
vari colori sulle singole parti (luci, toni ture molto diluite di blu indigo a olio. Napoli e bianco, disegnando prima i vari
medi e ombre) per poi fondere tutto con Come detto in diverse altre occasioni, la galloni con le tinte scure per poi lumeggiare
estrema cura. Gli occhi li tengo sempre per tavolozza del rosso richiede diverse tonalità con ocra e giallo di Napoli quando la base è
ultimi, dato che, a mio avviso, dovrebbero specifiche: ad esempio, rosso di cadmio ben seccata. Le parti metalliche sono dipin-
essere dipinti con la punta del pennello scuro, rosso di cadmio scarlatto, rosso car- te con inchiostri da stampa scuriti e corretti
abbastanza grassa e in un’unica ripresa. minio, blu indigo, rosso scuro e color carne, con colori alchidici e lumeggiati successiva-
Per la feluca ho usato gli oli: in questo caso ma in questo caso per rendere l’usura deter- mente.
Per le parti bianche ho usato bianco di tita-
nio, terra d’ombra naturale, ocra, color
carne e una punta di viola lavorando sul fre-
sco per poter fondere meglio luci e ombre.

#!##)!4/2%
$%,ª2%'')-%.4/
Anche il secondo soggetto è uno dei miei
ultimi lavori relativi alla campagna d’Egitto.
Si tratta di un cacciatore di linea del 22°
Reggimento in tenuta da campagna; porta
un dolman, in questo caso aperto, e panta-
loni da lavoro con la tipica fila di bottoni
laterali, detti charivari.
Come cavalcatura ho scelto uno dei bellissi-
mi cavalli Métal Modèles, con bardatura da
cavalleria leggera rivestita con il classico
montone bianco. Il cavaliere è frutto di
un’elaborazione con qualche lavoro di
modellato. Ho usato una testa Métal
Modèles con mirliton. Il busto l’ho trovato
nella mia banca dei pezzi sfusi, mentre le
gambe sono state in parte rimodellate su
una base preesistente. Ho dovuto scolpire
sul dolman la doppia bandoliera per la cara-
bina e la giberna; all’uopo ho usato lamieri-
no di piombo sagomato a misura applican-
done uno per la carabina con il tipico bic-
chierino per tenere più stabile l’arma, l’altro
per la giberna con le cartucce.
Il mantello del cavallo è denominato “sorci-
no”: si tratta di un manto grigio topo con i
quattro arti, testa, criniera e coda neri. Per
PAGE 56

la pittura ho adottato una tecnica un po’


diversa dal solito. Dopo la stesura a pennel-

SOLDATINI 136
buffetterie le faccio sempre a olio, più adat-
to a riprodurre i pellami perché non si opa-
cizza: per le bandoliere ho impiegato il soli-
to bianco di titanio scurendolo con terra
d’ombra naturale e schiarendo con carnici-
no/bianco e velature di ocra.
Per le scarpe e il mirliton neri ho usato nero
di lampada, terra d’ombra naturale, color
carne e ocra; per il copricapo ho aggiunto
anche del blu; ho usato misture un po’
diverse per non avere i due neri troppo simi-
li. Per tutte le parti metalliche: bottoni, fib-
bie, armi e moschettoni adopero gli inchio-
stri tipografici scuriti con i colori alchidici
della Winsor & Newton. Le dipingo sempre
scure per poi schiarire, sarebbe molto com-
plicato fare l’inverso.

Conversioni con pezzi


MÉTAL MODÈLES, NEMROD e
VERLINDEN
54mm

lo di una base uniforme ad acrilico grigio ho


applicato varie tonalità di colore grigio,
sempre ad acrilico, appoggiando il colore su
un vecchio spazzolino da denti; quindi, con
un piccolo attrezzo in metallo ho sfregato
sulle setole dello spazzolino in modo da far
“schizzare” il colore verso il cavallo, cercan-
do di rendere la schiena più scura e schia-
rendo gradatamente le parti più basse, con
diverse tonalità di grigio. Fatto questo ho
lumeggiato e ombreggiato con velature di
colori a olio. Sempre con gli acrilici ho
dipinto gli zoccoli con grigio confederato
lavorandoli poi con i colori a olio usando
terra d’ombra naturale e color carne con un
pizzico di ocra.
La pelle di montone è stata dipinta con gri-
gio caldo, bianco, terra d’ombra naturale,
lumeggiando maggiormente la parte supe-
riore; per questi lavori raccomando di usare
sempre una minima quantità di colore.
Anche per questo soggetto ho preferito i
colori acrilici per dipingere le stoffe dell’u-
niforme. Per il dolman ho steso alcune mani
di verde scuro schiarendolo successivamen-
te con diverse lumeggiature di colore sem-
pre più chiaro e molto diluito. Anche per i
pantaloni ho adottato la medesima tecnica,
usando un grigio caldo acrilico. Le gallona-
ture, invece, le ho dipinte con il colore a
PAGE 57

olio warmgrau della Mussini, schiarendo


con carnicino molto chiaro. Bandoliere e

SOLDATINI 136
T THE END OF THE LANDS WEST OF

! THE -ISSISSIPPI RICH IN MINERALS FUR


ANIMALSANDLARGEPLOTSOFLAND BECA
ME THE SUBJECT OF A STRONG EXPANSION OF
!MERICANSETTLERS4HESETERRITORIESWEREPOPU
LATED BY NUMEROUS )NDIAN TRIBES WHICH THE
!MERICAN GOVERNMENT ATTEMPTED TO MOVE
SHIFTING SOME GROUPS WITH NEW TREATIES AND
WHERENECESSARY ALSOUSINGTHEFORCE
)N /RDER TO ENSURE COMPLIANCE WITH THE NEW
TREATIES THEYIMMEDIATELYREALISEDTHENEEDTO
RELOCATESOMEMILITARYUNITSTOTHEAFOREMENTIO
NED AREAS BOTH TO CONTROL THE )NDIANS AND TO
CONTROLPOSSIBLETREENCINGSONTHEPARTOFTHE
COLONISTS 4HE VAST EXPANSION IN THE 'REAT
0LAINS COUPLEDWITHTHEFACTTHATMANYTRIBES
HADNUMEROUSHORSES PROMPTEDTHE#ONGRESS
TOAUTHORIZETHECREATIONIN OFTHEMOUN
TED2ANGERS
4HE 2ANGERS HAD A RATHER HETEROGENEOUS
APPEARANCE SOME WORE LEATHER JACKETS WITH
FRINGES OTHERHUNTINGCOATS OTHERCOATSOFTHE
MOST VARIED STYLES SO MUCH SO THAT A LOCAL
OBSERVER )RVING7ASHINGTON DESTINEDTOBECO
ME A WELL KNOWN !MERICAN WRITER DESCRIBED
THE2ANGERS SEEINGTHEMPARADINGINTHECITY
AS BANDITS TO RETURN FROM A SCURRIBAND 4HE
2EGIMENT RETAINED FOR ITS SHORT EXISTENCE AN
IRREGULARCHARACTER WITHTHEMENUNINCLINED
TOBESUBJECTTOMILITARYDISCIPLINEANDTHEREFO
RE THE #ONGRESS DECIDED TO DISBAND THE
2EGIMENT AND TO CREATE THE -ARCH 
ALBEIT RELUCTANT IN FRONT OF THE CONSIDERABLE
INVESTMENT NEEDED THE $RAGOONS 2EGIMENT
UNDERTHEDIRECTCONTROLOFTHEMILITARYAUTHORI
TIES 4HE RECRUITMENT WAS DIRECTED TOWARDS
MENAGEDBETWEENANDYEARSOLD ORIGI
NATING IN !MERICA WITH CORRECT LIFESTYLES AND
WITH GOOD %NGLISH EDUCATION 4HE TASK OF
FORMING THESE SOLDIERS SOON PROVED VERY COM
PLEX BECAUSE MANY OF THE MEN DID NOT EVEN
HAVETHEBASICSOFHOWTORIDEANDATTHESAME
TIME THEOFFICERSHADTOADAPTTOTHISSITUATION
ASWELLASLITERALLYINVENTTHE4ACTICS PRACTICES
ANDTHEORETIESFORTHECAVALRY SINCETHEREWAS
NOTHING OF THE KIND IN THE !RMY MANUALS )N
4HEFIRSTYEARSOFLIFETHEREGIMENTHADGREATDIF
FICULTYINACHIEVINGANACCEPTABLELEVELOFEFFI
CIENCY )N FOR EXAMPLE THE OPERATION
WITHWHICHTHE2EGIMENTENTEREDACTIONFORTHE
FIRSTTIME MAKINGALONGMARCHINTHETERRITO
RIES 7EST OF THE -ISSISSIPPI PROVED TO BE A
DISASTERANDFROMTHEMENDEPARTEDFROM
&ORT 'IBSON LESS THAN RETURNED TO THE
BASE WHILE NOT HAVING ANY CLASH WITH THE
)NDIANS 5NSUITABLE EQUIPMENT ILLNESSES AND
DESERTIONS PLAYED AN IMPORTANT ROLE AND
DEMONSTRATED THE MEDIOCRE LEVEL OF THE REGI
MENT )N THE SUMMER OF THE FOLLOWING YEAR
AFTERALONGWINTERTRAINING THE$RAGOONSHAD
AGREATSUCCESS4HE)NDIANTRIBESWEREIMPRES
SEDBYTHEPRESENCEOFALARGEANDWELLORGANI
ZEDCAVALRYUNIT ABLETOCROSSEVENTHEIRREMO
TESTTERRITORIESANDTRIBESSUCHASTHE#OMANCHE
AND #HEYENNE AGREED TO SUBSCRIBE TREATIES
WITHTHE'OVERNMENTOFTHE3TATES5NITED)N
 THE CREATION OF A SECOND REGIMENT WAS
DECIDED WHICHWASBASEDIN&LORIDAANDHADTO
-ASSIMO OPERATE IN THE %VERGLADES A LAND COMPLETELY
4ODESCATO
UNSUITABLE FOR CAVALRY )N FACT THE NEW UNIT

SOLDATINI 136
&AR7EST AND ACCESSORIES SELF BUILT OR REPRODUCED IN
4HE&IGURESOFTHISPERIODARESKETCHESONTHIS RESIN &OR PAINTING ) USE OIL PAINTS USUALLY
ARTICLE &ROM THE COMMERCIAL POINT OF VIEW THOSE OF 7INSOR .EWTON WITH A RANGE OF
THEREISLITTLEAVAILABLEANDIFYOUEXCLUDESOME BRUSHES ALWAYS OF THE SAME BRAND 3ERIES 
NOTREALLYBEAUTIFULLPIECESBY!RT'IRONA WE NUMBERS AND.EEDLESSTOMENTION
ENDED UP OPERATING ON FOOT FIGHTING A BLOODY HAVEACOUPLEOF--!PIECESQUITERECENT FOR THATFORGOODRESULTSITISNECESSARYTOHAVEBRU
COUNTER GUERRILLA AGAINST THE 3EMINOLES IN THE THE REST THE PANORAMA IS RATHER BLEAK A REAL SHES OF EXCELLENT QUALITY CERTAINLY EXPENSIVE
SWAMPS OF &LORIDA )N THE NEXT YEARS THE PITYTHATNOONEWANTSTOFACEAPERIODSOFULL BUTIRREPLACEABLE4HETECHNIQUEISTHATOFFRE
SECOND$RAGOONSOPERATEDINTHISSEMI TROPICAL OFCUES3O ASUSUAL YOUHAVETOGETBUSYON SCO PAINTING THE ONLY PECULIARITY IS THAT ITS
ENVIRONMENT CONTINUING TO HUNT AND CHASE YOUROWNANDLIKEANYMODELLER EACHONEHAS NECESSARYTOGIVEA-ASTER-ODELMATTCOATBY
SMALLBANDSOF3EMINOLES WITHOUTEVEROPENLY ITS OWN TECHNIQUES ) ADOPT THE SCRATCH BUIL AIRBRUSH LEAVINGOUTCOMPLETELYTHEUSEOFTHE
CLASHING WITH THEIR ENEMIES SUFFERING SERIOUS DING STARTINGFROMCOMMERCIAL(ISTOREXPIECES OVEN WHICHDOESNOTALWAYSGUARANTEETHEPER
LOSSESFROMTHEELUSIVE)NDIANSANDTHEIRBLACK
ALLIESEX SLAVES!FTERTHISEXPERIENCEANDAFTER
THE POSITIVE RESULTS OBTAINED BY THE &IRST
$RAGOONSANDTHESEVERITYOFTHECOMMITMENT
REQUIRED IN THE TERRITORIES OF THE FRONTIER BOTH
REGIMENTSWEREDESTINEDFORTHE7EST

4HEEXPERIENCESGAINEDINTHETERRITORIESWESTOF
THE !RKANSAS AND -ISSISSIPPI 2IVERS MADE
$RAGOONS ONE OF THE BEST PREPARED UNITS FOR
OPERATIONS AGAINST -EXICO (OSTILITIES OPENED
WITH THE CLASH BETWEEN THE $RAGOONS AND THE
-EXICAN#AVALRY4HEQUALITIESINWIDE RANGE
PATROLS RECONNAISSANCE AND LIAISON MISSIONS
WEREHIGHERTHANTHEEQUIVALENT-EXICANSAND
IN DIRECT CLASHES THE $RAGOONS PROVED TO BE
ALMOSTALWAYSSUPERIOR
4HANKS TO THE VICTORIOUS OUTCOME OF THE WAR
WITH -EXICO THE 5NITED 3TATES EXTENDED THE
SOVEREIGNTYONVASTTERRITORIESTOTHEWESTAND
SOUTH/NCE!GAIN THE$RAGOONSENSUREDTHE
SAFETYOFTHESETTLERSINTHOSEREMOTEAREASOFTHE

PAGE 59

SOLDATINI 136
FECT OPACITY OF THE COLOURS IN SPECIAL WAY OF dell’esercito. Nei primi anni di vita il reggi-
BLUE AND RED 4HE HORSES ESPECIALLY IN THE mento ebbe grandi difficoltà a raggiungere
7ESTERNSETTINGS TOGETHERWITHTHEINEVITABLE un livello di efficienza accettabile. Nel
#OLT ARE THE MOST REPRESENTATIVE ELEMENTS 1834, ad esempio, l’operazione con cui il
4HEYHAVETOBEMADESTARTINGFROMTHEHORSES reggimento entrò in azione per la prima
OFTHE(ISTOREX SUITABLYMODIFIED ESPECIALLYIN volta, compiendo una lunga marcia nei ter-
THE HEADS AND IN THE DIMENSIONS OF THE BODIES ritori dell’Ovest del Mississippi, si rivelò un
THATARESLIGHTLYUNDERSIZED disastro e dei 500 uomini partiti da Fort
)PREFERTOCREATESCENESWHERE)SETMYPIECES Gibson meno di 200 fecero ritorno alla
4HEARRANGEMENTOFTHEFIGURIEFOLLOWSTHECLAS base, pur non avendo sostenuto alcun scon-
SICPYRAMIDSHAPE WITHTHEFORESIGHTOFNOTTO tro con gli indiani. L’equipaggiamento ina-
HIDEANYTOTHEOBSERVER WHILETRYINGTOMAIN datto, le malattie e le diserzioni giocarono
TAINTHENECESSARYINTERACTIONBETWEENTHEM un ruolo importante e dimostrarono il livel-
!USEFULSUGGESTION IFYOUDONOTGOTOREPRE lo mediocre del reggimento. Nell’estate
SENTASINGLESUBJECT ORACOUPLE ISTOUSEAN dell’anno successivo, dopo un lungo adde-
ODD NUMBER OF ELEMENTS THAT ACCORDING TO stramento invernale, i Dragoni riportarono
SOMEOFTHETOP*APANESEEXPERTSINTHEMODEL invece un grande successo. Le tribù indiane
LING BUSINESS MEETS THE HUMAN EYE RATHER furono impressionate dalla presenza di un
THANANEVENNUMBER4RYTOBELIEVE numeroso e ben organizzato reparto di
cavalleria, in grado di attraversare anche i
࢘࢘࢘ loro territori più remoti, e tribù come i
Comanche e Cheyenne accettarono di sot-
Sul finire del 1820, le terre a ovest del toscrivere trattati con il governo degli Stati
Mississippi, ricche di minerali, animali da Uniti. Nel 1836 fu decisa la costituzione di
pelliccia e grandi appezzamenti di terra, un secondo reggimento, che venne basato
divennero oggetto di una forte espansione in Florida e dovette operare nelle
dei coloni americani. Questi territori erano Everglades, un terreno paludoso del tutto
popolate da numerose tribù indiane, che il inadatto per un reparto di cavalleria.
governo tentò di spostare da altre parti, tra- Infatti, la nuova unità finì per operare
sferendo alcuni gruppi con nuovi trattati e, appiedata, combattendo una sanguinosa
dove necessario, ricorrendo alla forza. controguerriglia contro i Seminoles nelle
Per assicurare il rispetto dei nuovi trattati ci paludi della Florida. Nei successivi 7 anni il
si rese subito conto della necessità di dislo- Secondo Dragoni operò in questo ambiente
care alcuni presidi militari nelle suddette semi-tropicale, continuando a cacciare e
zone, sia per controllare gli indiani sia per inseguire piccole bande di Seminoles, senza
controllare eventuali sconfinamenti da mai scontrarsi apertamente con i loro
parte dei coloni. La vasta espansione nelle nemici, subendo gravi perdite dagli elusivi
Grandi Pianure, insieme al fatto che molte indiani e dai loro alleati neri ex-schiavi.
tribù disponevano di numerosi cavalli, Dopo questa esperienza e i risultati positivi
spinse il Congresso ad autorizzare la crea- ottenuti dal Primo Dragoni e la gravosità
zione nel 1832 dei Ranger a cavallo. dell’impegno richiesto nei territori della
I Ranger avevano un aspetto piuttosto ete- frontiera, entrambi i reggimenti furono
rogeneo: alcuni indossavano giacconi di destinati all’Ovest.
pelle con frange, altri tenute da caccia, altri Le esperienze maturate nei territori a ovest
ancora soprabiti delle più svariate fogge, dei fiumi Arkansas e Mississippi fecero dei
tanto che un osservatore locale, Irving Dragoni uno dei reparti meglio preparati
Washington, destinato a divenire uno noto per le operazioni contro il Messico. Le osti-
scrittore americano, descrisse i Ranger, lità si aprirono proprio con lo scontro tra i
vedendoli sfilare in città, come banditi al Dragoni e i reparti della cavalleria messica-
rientro da una scorribanda. Il reggimento na. Le qualità del reparto nelle operazioni
conservò, per la sua breve esistenza, un di pattugliamento a largo raggio, nelle rico-
carattere irregolare, con gli uomini poco gnizioni e nelle missioni di collegamento si
inclini a sottostare alla disciplina militare; mostrarono superiori agli equivalenti repar-
per questo il Congresso ne ordinò lo scio- ti messicani e negli scontri diretti i Dragoni
glimento e di creare il 2 marzo 1833, seppur si rivelarono quasi sempre superiori.
riluttante di fronte al notevole investimen- Grazie all’esito vittorioso della guerra con il
to necessario, il Reggimento Dragoni, sotto Messico, gli Stati Uniti estesero la propria
il controllo diretto delle autorità militari. Il sovranità in vasti territori a ovest e a sud.
reclutamento si indirizzò verso uomini con Ancora una volta furono i Dragoni ad assi-
un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, origi- curare la sicurezza dei coloni in quelle
nari dell’America, con corretti stili di vita e remote aree del Far West.
una buona “English education”. Il compito
di formare questi soldati si rivelò ben presto )&)'52).)
complesso perché molti degli uomini non È in questo periodo che sono ambientati i
avevano nemmeno le nozioni base di come figurini di questo articolo. Dal punto di
cavalcare; allo stesso tempo, gli ufficiali si vista commerciale c’è poco a disposizione e
dovettero adattare a questa situazione, non- se si esclude qualche pezzo non proprio
ché letteralmente inventare le tattiche, attuale di Art Girona, abbiamo un paio di
pratiche e teoriche per la cavalleria, poiché pezzi MMA abbastanza recenti, per il resto
non esisteva niente del genere nei manuali il panorama è piuttosto desolante, un vero

SOLDATINI 136
di non nascondere all’osservatore nessuno
dei figurini, cercando nel contempo di
mantenere l’interazione necessaria tra essi,
affinché non risultino slegati fra di loro. Un
utile suggerimento, qualora non si vada a
rappresentare un singolo soggetto od una
coppia, è quella di usare un numero dispari
di elementi che, secondo alcuni dei massi-
mi esperti giapponesi del settore, “accon-
tentano” meglio l’occhio umano rispetto a CREAZIONE
un numero pari: provare per credere. 54 mm

peccato che nessuno voglia affrontare un


periodo così ricco di spunti. Quindi, come
al solito, bisogna darsi da fare in proprio e,
come ogni buon modellista, ognuno ha le
sue tecniche personali. Da parte mia adotto
lo scratch building, partendo da pezzi com-
merciali Historex e accessori autocostruiti o
riprodotti in resina. Per la pittura uso i
colori a olio, normalmente quelli della
Winsor & Newton, con una gamma di pen-
nelli, sempre della stessa marca, nelle serie
7, nei numeri 0, 00 e 000. Inutile ricordare
come per ottenere buoni risultati sia neces-
sario possedere pennelli di ottima qualità,
in pelo di martora, senz’altro costosi ma
insostituibili. La tecnica è quella della pit-
tura a fresco, unica peculiarità è quella di
opacizzare i pezzi con il trasparente opaco
della Model Master, dato ad aerografo, tra-
lasciando completamente l’uso del fornet-
to, che non sempre garantisce la perfetta
opacità dei colori, in special modo del blu e
del rosso. Elemento irrinunciabile i cavalli,
che, soprattutto nelle ambientazioni
“western”, insieme con le immancabili
Colt, costituiscono gli elementi più rappre-
sentativi. Stesso discorso per le cavalcature,
che sono realizzate partendo dai cavalli
della Historex, opportunamente modificati,
specialmente nelle teste e nelle dimensioni
dei corpi che sono leggermente sottodi-
mensionati. Normalmente preferisco realiz-
PAGE 61

zare delle scenette dove ambientare i miei


pezzi. La disposizione dei figurini ricalca la
classica forma a piramide, con l’accortezza
SOLDATINI 136
HARLES $ARWIN &EBRUARY 

#
'IANPAOLO
3ILVESTRO ,ONDON!PRIL ISTHEFATHEROF
3IMONE2ASETTI THE 4HEORY OF %VOLUTION .ATURALIST
,UCA6ERGERIO "IOLOGIST GEOLOGISTANDEXPLORERPICKEDUPAND
FORMULATED A MULTITUDE OF SCIENTIFIC THEORIES
ABOARDTHE"EAGLERESEARCHVESSEL4HEVOYAGE
WITH#APTAIN2OBERT&RITZROYONTHEBRIGANTINE
PROFOUNDLYMARKEDHISKNOWLEDGE!BOARDTHE
SHIP $ARWIN COLLECTED &OSSILS SHELLS EXOTIC
ANIMALS DESIGNEDMAPS CARTOGRAPHIESANDCOL
LECTED GEOLOGICAL SPECIMENS THAT HE BROUGHT
BACK TO HIS HOMELAND TO CATALOGUE AND STUDY
4HAT OF THE "EAGLE WAS AN UNMATCHED NINE
TEENTH CENTURY SCIENTIFIC %XPEDITION 4HE
THEORYOFTHEEVOLUTIONOFTHESPECIESISONEOF
THE PILLARS OF MODERN BIOLOGY )N ITS ESSENTIAL
LINES ITISATTRIBUTABLETOTHEWORKOF#HARLES
$ARWIN WHICHSEESINTHENATURALSELECTIONTHE
FUNDAMENTALENGINEOFTHEEVOLUTIONOFTHELIFE
ON%ARTH2EMEMBERTHAT#HARLES$ARWINWAS
THESONOF%RASMUS$ARWINgSILLUMINISTIDEAS
$ARWIN DIED ON IN ,ONDON AND WAS
BURIED IN 7ESTMISTER !BBEY WITH STATE FUNE
RALS 9OU WILL FIND HIS TOMB WITHIN WALKING
DISTANCEOF.EWTONAND(ERSHEL

4HISBUST PRESENTEDINAN!BSOLUTEPREVIEWAT
THE#ALENZANO&) EXHIBITION COMBINESNEW
$PRINTINGTECHNOLOGIESANDTHESKILFULUSEOF
HISTORICAL AND ICONOGRAPHIC RESEARCH %VERY
DETAILISNOTLEFTTOCHANCE4HE4RILOBITE$ESIGN
)TALY HAS TRIED TO REPRODUCE WITH GREAT DETAIL
ALMOST MANIACAL EVERY ASPECT PRESENT IN THE
HISTORICAL PHOTOS DEPICTING THE 3CIENTIST (E
OFTEN APPEARS TIRED WITH A LONG WHITE BEARD
POSINGTHOUGHTFULLYANDABSORBEDINFRONTOFTHE
CLASSICSLIDINGBOXTYPEMACHINES4HEBOWLED
HAT WAS ONE OF THE TYPICAL ACCESSORIES THAT HE
OFTEN WORE WHEN HE WAS PORTRAYED OR PHOTO
GRAPHED.OTETHEWALKINGGLASSES WHICHISAN
%NGLISH MODEL OF THE MID OF @ THAT COULD
HAVEADUALFUNCTION!SALENSLETgSREMEM
BERHEWASSTILLASCIENTIST ORASREADINGGLAS
SES4HISSMALLBUSTINSCALEREMINDSUSOF
THE IMPORTANCE OF ITS THEORIES IN EVERYDAY LIFE
ANDREMINDSUSHOWMUCHTHESEEXPLORERSHAVE
FOUGHT TO AFFIRM THEIR INNOVATIVE IDEAS IN A
WORLD IN BECOMING FULL OF CURIOSITY AND DESIRE
FORADVENTURE

࢘࢘࢘

Charles Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio


1809 - Londra 19 aprile 1882) è considera-
to il padre della Teoria dell'Evoluzione.
Naturalista, biologo, geologo ed esploratore
britannico, raccolse e formulò una moltitu-
dine di teorie scientifiche a bordo della
nave da ricerca Beagle. Il viaggio con il
capitano Robert Fritzroy sul brigantino
segnarono profondamente la sua conoscen-
za. A bordo della nave Darwin collezionò
reperti fossili, conchiglie, animali esotici,
disegnò mappe, cartografie e raccolse cam-
pioni geologici che riportò in patria per
catalogare e studiare. Quella del Beagle fu
una spedizione scientifica ottocentesca
senza eguali. La teoria sull'evoluzione della
PAGE 62

specie è uno dei pilastri della biologia


ratori abbiano dovuto combattere per affer-
mare le loro idee innovative in un mondo
in divenire pieno di curiosità e voglia di
avventura.

TRILOBITE DESIGN ITALIA


1/10

moderna. Nelle sue linee essenziali è ricon-


ducibile all'opera di Charles Darwin, che
vede nella selezione naturale il motore fon-
damentale dell'evoluzione della vita sulla
Terra. Ricordiamo che Charles Darwin era
figlio delle idee illuministe di Erasmo
Darwin.
Darwin morì il 1882 a Londra e fu seppelli-
to nell'Abbazia di Westmister, con funerali
di Stato. La sua tomba la troverete a pochi
passi da Newton e Hershel.

Questo busto, presentato in anteprima


assoluta presso la mostra di Calenzano (FI),
coniuga nuove tecnologie di stampa 3D e
l'uso sapiente della ricerca storica e icono-
grafica. Ogni dettaglio non è lasciato al
caso; la Trilobite Design Italia ha cercato di
riprodurre con dovizia di particolari, quasi
maniacale, ogni aspetto presente nelle foto
storiche che ritraggono lo scienziato, che ci
appare spesso stanco, con una lunga barba
bianca posare pensieroso e assorto di fronte
alle classiche macchine fotografiche di tipo
sliding box. Il cappello a bombetta era uno
degli accessori tipici che portava spesso
quando veniva ritratto o fotografato. Da
notare l'occhiale da passeggio, che è un
modello inglese della metà dell'Ottocento,
che poteva avere una duplice funzione:
come lente (ricordiamoci che era pur sem-
pre uno scienziato) o come occhiale da let-
tura. Questo piccolo busto in scala 1/10 ci
ricorda l'importanza delle sue teorie nella
vita di tutti i giorni e quanto questi esplo-
PAGE 64

SOLDATINI 136
Inviare il coupon a: Auriga Publishing International S.r.l. - Via Bressanone 17/1 - 16154 Genova - Fax 010 6001907 - E-mail: info@aurigapublishing.it
SPESE DI SPEDIZIONE
P&P
Gli speciali di Model time Italia 9,90 ` ❏
copie n°

numero 18 Abbonati Italia 8,90 ` Italia (mezzo corriere) 4,30 `
Nome e Cognome (First and last name) ............................................................................................................................... Europe (surface mail) 10,00 `
Indirizzo completo (Full Address) ..................................................................................................................................... Overseas (surface mail) 15,00 `
CAP (Postcode/zipcode) ............................. Città (Town) ..................................................................................................
Nazione (Country) ....................... Tel. (Phone).........................................
E-mail ................................................................................... Firma (Signature) ..............................................................
Pagamento (Payment method): TOTALE ..................... `

❑ Conto corrente postale (Italy only) n° 27524131 intestato ad Auriga Publishing International (Allegare bollettino postale pagato)
❑ Carta di credito
Numero Carta (Credit Card number)

Intestata a .......................................................................................
Scadenza (Expiry date).........................................Firma del titolare (Cardholder signature)...............................................
❑ Paypal: paypal@aurigapublishing.it
Non si effettuano spedizioni in contrassegno
offerta valida fino al 30/6/2019
IL GRANDE DISTRIBUTORE ITALIANO DI LIBRI STORICI,
MILITARI, UNIFORMOLOGICI, AERONAUTICI, MODELLISTICI E NAVALI.
VASTISSIMA OFFERTA DI TITOLI PRESTIGIOSI A LIVELLO MONDIALE.
CATALOGO COSTANTEMENTE AGGIORNATO E NEWSLETTER SETTIMANALE.

ULTIMI
ARRIVI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.MILISTORIA.IT


OPPURE RICHIEDI IL CATALOGO CARTACEO A
MILISTORIA SRL, VIA SOFIA 12, 43010 FONTEVIVO PR,
FAX +39.0521.619204, INFO@MILISTORIA.IT