Sei sulla pagina 1di 9

1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

REFERAT LA MACROECONOMIE -PIATA MONETARA-

Piata monetara
1. #. &. (. Bancile si instit tiile !inancia"e Masa $%neta"a Ce"e"ea si %!e"ta 'e $%ne'a Ec)ili*" l +ietei $%neta"e

1.Bancile si institutiile financiare contemporane


Int"-% ec%n%$ie 'e +iata, *anca a"e n "%l ' *l .In +"i$ l "an', *anca -a"antea.a 'e+%.itele cel%" ca"e '%"esc sa ec%n%$iseasca ia" cealalta sa"cina a *ancii este 'e a ac%"'a i$+" $ t "i cel%" ca"e '%"esc sa in/esteasca.In +l s *anca +%ate c%n/e"ti 'e+%.itele +e te"$en sc "t, in 'e+%.ite +e te"$en l n-. Bancile a l at !iinta c $ lte sec%le in "$a. Initial, acti/itatile acest%"a se li$ita la +ast"a"ea /al%"il%" $*ilia"e ce le e"a inc"e'intate si la e0ec ta"ea %"'inel%" 'e +lata +"i$ite 'e la clientii l%". F%"$a $%'e"na 'e %"-ani.a"e si 'e ! ncti%na"e a nitatil%" *anca"e a !%st +"e!i- "ata 'e Banca 'in A$ste"'a$ in 1123 si a+%i 'e Banca An-liei in 113(. Ca "$a"e a n i a$+l +"%ces 'e +e"!ecti%na"e si 'i/e"si!ica"e a acti/itatil%" !inancia"-*anca"e, *ancile s-a i$+ s in lti$ l ti$+ ca n a-ent ec%n%$ic 'ina$ic si c i$+act $a4%" as +"a int"e-ii s%cietati.Ele n $ai s nt si$+le inte"$e'ia"e int"e +a"tici+antii la acti/itatile ec%n%$ice. Bancile a in'e+linit si in'e+linesc '% a cate-%"ii 'e ! nctii5 acti/e si +asi/e. P"inci+ala ! nctie acti/a a *ancil%" si a cel%"lalte instit tii !inancia"e c%nsta in ac%"'a"ea c"e'itel%" s%licitantil%" ca"e int" nesc an $ite c%n'itii 'e *%nitate !inancia"a, ca"e c%nsta in ca+acitatea nei +e"s%ane !i.ice sa 4 "i'ice, 'e a "estit i la 'ata sca'entei s $a i$+" $ tata, i$+"e na c '%*an.ile a!e"ente. Alte se"/icii *anca"e acti/e s nt5 -esti%na"ea c%nt "il%" 'e+%nentil%" ce c%nsta in s +"a/e-)e"ea $isca"ii *anil%" in c%nt "ile nitatil%" s%licitante6 %"-ani.a"ea in!iinta"ii 'e s%cietati +e acti ni si %+e"ati ni c titl "i 'e /al%a"e6 c"ea"ea 'e inst" $ente !inancia"e +"%+"ii. P"inci+ala ! nctie +asi/a a instit tiil%" *anca"e, !inancia"e si 'e asi- "a"i, se "e!e"a la +"i$i"ea s+"e +ast"a"e a ec%n%$iil%" +%+ latiei si a a-entil%" ec%n%$ici n%n!inancia"i.P"int"e ! nctiile *anca"e 'e acest -en se $ai insc"i 5 e0ec ta"ea 'e +lati, +e *a.a %"'inel%" clientil%", si c%n' ce"ea %+e"ati nil%" 'e casa ale int"e+"in'e"il%" si instit tiil%" .

&

In c%n'itiile act ale, +e lan-a ! nctiile *anca"e t"a'iti%nale, siste$ l *anca" e0e"cita si % se"ie 'e ! nctii n%i, +"i%"ita" $ac"%ec%n%$ice. Una 'int"e +"i$ele ase$enea ! nctii c%nsta in !a+t l ca *ancile, *anca 'e e$isi ne, c%%"'%nea.a +latile si incasa"ile ce se e!ect ea.a in int"ea-a ec%n%$ie nati%nala. Ele a $isi nea 'e a asi- "a ca'" l necesa" e$isi nii s +li$enta"e 'e $%ne'a, "es+ecti/ 'i$in a"ii $asei $%neta"e.In acest c%nte0t t"e* ie +"eci.at !a+t l ca *ancile -esti%nea.a $%ne'a nati%nala si s +"a/e-)ea.a "elatiile ei c celelalte $%ne'e. Instit tiile !inancia"e a "%l l 'e a "est"icti%na c"e'it l. In an $itec%n'itii, si +e *a.a n%" c"ite"ii s+eciale, aceste institi tii li$itea.a "isc l neac%+e"it al n%" i$+" $ tat%"i +"ea ent .iasti, + nan' -le an $ite c%n'itii "est"icti/e. 7esti%nan' !l 0 "ile $%neta"e in ansa$*l l l%", t"ans!%"$an' 'e+ ne"ile la /e'e"e in s "se c"e'ita"e, *ancile +%t selecti%na +"%iecte 'e 'e./%lta"e, +e ca"e le s stin c c"e'ite.De aceea se a!i"$a, +e * na '"e+tate, ca ele e0e"cita n +"%n ntat "%l 'e %"ienta"e ec%n%$ica, 'e s stine"e a n%" $%'i!ica"i st" ct "ale in ec%n%$iile nati%nale. Un "%l 'e%se*it 'e i$+%"tant in ca'" l ec%n%$iil%" nati%nale, il 4%aca *ancile cent"ale.Aceasta n este +"e%c +ata, $ai ales 'e $a0i$i.a"ea +"%!it l i ei, ci 'e "eali.a"ea an $it%" %*iecti/e +ent" int"ea-a ec%n%$ie nati%nala, %*iecti/e ca"e ii "e/in 'in $an'at l nati%nal, at"i* it acesteia 'e !%" l le-islati/. F nctiile +"inci+ale ale *ancii cent"ale s nt5 asi- "a"ea si "e-la"ea cantitatii 'e *ani in ci"c latie si a "atel%" '%*an.ii6 +"e/eni"ea !ali$entel%" *anca"e, !ali$ente ca"e a" + tea 'e"e-la $ecanis$ l *anca" in -ene"al. In +l s, *anca cent"ala %!e"a se"/icii s+eci!ice *ancil%" c%$e"ciale. In acest sens ea acti%nea.a ca % *anca a *anc)e"il%", 'etinan' $a4%"itatea "e.e"/el%" *ancil%" c%$e"ciale. Banca cent"ala %!e"a se"/icii s+eci!ice si - /e"n l i. 7 /e"n l 'etine n c%nt la *anca cent"ala isi c%$+letea.a cec "i +ent" acest c%nt, ia" in nele ta"i e$ite %*li-ati ni +"in inte"$e'i l acestei *anci. Fiin' *anca 'e e$isie, *anca cent"ala + ne in ci"c latie *ancn%te si $%ne'a 'i/i.i%na"a, ia" aceste cantitati 'e *ani + se in ci"c latie c%"es+ n' ,'e "e- la, ne/%il%" 'e lic)i'itate ale ec%n%$iei in ansa$*l l ei si ca"e se inca'"ea.a in %*iecti/ele 'e +%litica $%neta"a si * -eta"e ale ta"ii. Bancile c%$e"ciale "e+"e.inta n ti+ 'e int"e+"in'e"e l c"ati/a, s+eciali.ata in ansa$*l l acti/ita"ii ec%n%$ice, ca"e ! "ni.ea.a *ani 8 ca+ital cel%"lalti a-enti ec%n%$ici 8 +e"s%ane !i.ice sa 4 "i'ice. O ase$enea acti/itate +"inci+ala se 'es!as%a"a, $ai ales, +e *a.a "es "sel%" at"ase, 'a" si +e *a.a ca+ital l i +"%+"i . In ca'" l siste$ l i *anca"-!inancia" n "%l i$+%"tant, il %c +a 'i!e"itele s%cietati !inancia"e si 'e asi- "a"i. Banca Nati%nala a R%$aniei este c%nce+ ta ca n %"-anis$ al stat l i, ! ncti%na"ea sa !iin' s +"a/e-)eata 'e cat"e Pa"la$ent.P"in le-e, BNR este $an'atata sa c%n' ca +%litica $%neta"a si 'e c"e'it si sa ca te +"%!esi%nal caile

'e $entine"e a + te"ii 'e c $+a"a"e a $%ne'ei nati%nale.Ca+ital l BNR este + *lic. Banca Nati%nala a R%$aniei a"e 'e in'e+linit $ai $ lte ! nctii +"inci+ale5 a9 Aceasta este sin- "a instit tie 'e e$isi ne $%neta"a6 'e aceea, n $e"a" l e$is 'e aceasta t"e* ie acce+tat 'e cat"e t%ate +e"s%anele !i.ice sa 4 "i'ice la /al%a"ea n%$inala a acest ia +ent" stin-e"ea %*li-atiil%" + *lice sa +"i/ate. *9 Fiin' *anca a *ancil%", ea in'e+lineste "%l l 'e i$+" $ tat%" lti$, inte"/enin' in ca. l in ca"e % s%cietate *anca"a inta$+ina 'i!ic ltati te$+%"a"e, "es+ecti/ n 'is+ ne 'e n $e"a" +ent" a !ace !ata "et"a-e"il%" neantici+ate ce 'e+asesc "e.e"/ele sale. BNR +%ate ! "ni.a n $e"a" *ancii "es+ecti/e in li$ita $a0i$a 'e +ana la :;< 'in !%n' "ile +"%+"ii. c9 Banca Nati%nala c%n' ce +%litica $%neta"a si /al ta"a a ta"ii. '9 BNR 'e" lea.a %+e"ati nile ei c T"e.%"e"ia stat l i 'e%a"ece int"e c)elt ielile + *lice si incasa"ea i$+%.itel%" si a ta0el%" e0ista nec%nc%"'ante in ti$+ 8 stat l se i$+" $ ta la BNR +ent" a4 sta"ea acest i 'ecala4. O*iecti/ l cent"al al BNR il "e+"e.inta $entine"ea + te"ii 'e c $+a"a"e a le l i. Banca C%$e"ciala R%$ana =BCR9 a !%st c"eata in 'ece$*"ie 1332, can' acesteia i-a "e/enit %+e"ati nile c%$e"ciale ale !%stei BNR, in'e%se*i %+e"ati nile 'e c%nt c "ent ale nitatil%" 'e stat.Ea 'is+ ne 'e % "etea 'e +este 112 s c "sale, 'ist"i* ite ni!%"$ +e int"e- te"it%"i l ta"ii n%ast"e. Celelalte t"ei *anci5 Banca A-"ic%la, Banca R%$ana 'e De./%lta"e si Banca R%$ana 'e C%$e"t E0te"i%" 8 a !%st "e%"-ani.ate ca s%cietati *anca"e =c%$e"ciale9 in anii 1332 8 1331 +"in +"el a"ea %+e"ati nil%" s+eciali.ate 'e la !%stele *anci 'e stat. Alat "i 'e cele +at" $a"i *anci, ! ncti%nea.a n $e"%ase alte *anci c%$e"ciale, c ca+ital inte-"al +a"tic la", nele a/an' si ca+ital st"ain, c $ s nt5 Ban>c%%+, Banca C%$e"ciala I%n Ti"iac, C"e'it Ban>, Banca Dacia Feli0 etc. Un "%l i$+%"tant in ca'" l +ietei $%neta"e, il 4%aca s%cietatile 'e asi- "a"i, acestea !iin' instit tii ce -a"antea.a asi- "at l i, in sc)i$* l +latii nei s $e 'e *ani =+%lita 'e asi- "a"e9, 'es+a- *i"ea t%tala sa +a"tiala in ca. l +"%' ce"ii n i e/eni$ent i$+%t"i/a ca" i acesta s-a asi- "at. In!iintata in 13(?, ADAS a 'etin t $%n%+%l l asi- "a"il%" in ta"a n%ast"a, +ana in 1332. D +a 1332, aceasta instit tie a !%st "e%"-ani.ata s * !%"$a 'e t"ei instit tii c%$e"ciale. =ASIROM S.A., ASTRA S.A., CAROM S.A.9.

2.Masa monetara si structurile ei.


M%ne'a este san-ele ca"e ,,i"i-a c%"+ l s%cial al %"ica"ei ta"i. Ea "e+"e.inta +"e$isa +"i$a"a a t t "%" +ietel%" si liant l %"i-ina" al $ecanis$ l i c%nc "ential -ene"al. M%ne'a este n si$*%l 'e!init%"i al c%$ nitatii nati%nal 8 statale. M%ne'a este in +"inci+al, % cate-%"ie $ac"%ec%n%$ica, la ca"e t%ti a-entii ec%n%$ici 'int"-% ta"a se "a+%"tea.a.Ea in'e+lineste ! nctiile 'e $as "a"e a acti/itatii ec%n%$ice si 'e $i4l%ci"e a sc)i$* l i. Pent" ca ! nctiile si !acilitatile $%ne'ei sa !ie e0e"citate c s cces este necesa" ca aceasta sa e0iste int"- n an $it /%l $ si int"-% st" ct "a an $e.P"%*le$ele "e!e"it%a"e la "a+%"t l 'e $a"i$e 'int"e acti/itatile ec%n%$ic%-s%ciale si cantitatea 'e $%ne'a in s%cietate, s nt a*%"'ate si anali.ate, $ai intai, c c%nce+telel'e $asa $%neta"a si /ite.a 'e "%tatie a $%ne'ei. Masa $%neta"a e0istenta la n $%$ent 'at la a-entii ec%n%$ici =ca st%c9, ca si cea !%l%sita int"- n %"i.%nt 'e ti$+ =ca !l 09 se $as%a"a +"in lic)i'itatea $%neta"a6 aceasta se e0+"i$a in $a"i$i a*s%l te si $a"i$i "elati/e. Rata lic)i'itatii, 'e +il'a, c%nsta in "a+%"t l int"e ni/el l $e'i an al al $asei $%neta"e si ni/el l t"an.actiil%" $i4l%cite 'e $%ne'a. Aceasta "ata se"/este ca in'icat%" 'e !%"$a"e a +%liticii $%neta"e si 'e a+"ecie"e a e!icientei acesteia.De +il'a, in An-lia, -"a' l 'e $%neti.a"e =$asa $%neta"a "a+%"tata la /enit l nati%nal9 a in"e-ist"at "$at%a"ele $a"i$i5 13?: 8 &2.; <, 13?3-&&.&<, 1331-(1<. Intensitaea tili.a"ii $%ne'ei este $as "ata +"in /ite.a 'e ci"c latie a $%ne'ei.Aceasta se e0+"i$a +"int"- n "a+%"t ca"e e/i'entia.a "a+i'itatea sa incetineala t"an.actiil%", ca si /ite.a c ca"e ci"c la /enit "ile. Acest "a+%"t este in/e"s l "atei lic)i'itatii. De-a l n- l ti$+ l i s-a c%nt "at '% a c%$+%nente ale $asei $%neta"e5 -'is+%ni*ilitati *anesti +"%+"i -.ise =*ani cas)9, ca"e se ca"acte"i.ea.a +"in lic)i'itate +e"!ecta. -'is+%ni*ilitati se$i$%neta"e 8 acele inst" $ente ca"e +%t !i t"ans!%"$ate in *ani lic)i.i sa +%t in'e+lini ! nctiile acest%"a. In lti$ele 'ecenii, s-a +"%' s +"%' s $%'i!ica"i s *stantiale in $a"i$ile cel%" '% a c%$+%nente si in "a+%"t "ile 'int"e ele. Ast!el, 'aca in an l 13:2, 'is+%ni*ilitatile +"%+"i -.ise "e+"e.enta , in F"anta, a+"%a+e 13< 'in t%tal, in lti$i ani, +%n'e"ea acest%"a s-a "e' s la $ai + tin 'e (2<.In S.U.A., in 13?3, n $e"a" l in st%c la #; a - st, ins $a #1? $ilia"'e 'e '%la"i, ceea ce "e+"e.enta #?< 'in $asa $%neta"a 'e!inita %!icial 'e Siste$ l Fe'e"al 'e Re.e"/a.

3.Oferta de moneda
Inst" $entele $%neta"e s-a 'i/e"si!icat !%a"te $ lt. In t%ate ta"ile c ec%n%$ie 'e +iata a !%st c"eate si +e"!ecti%nate siste$e c ec%n%$ie *anca"!inancia"e c%$+le0e. O!e"ta 'e $%ne'a n% a este, 'e "e- la, le-ata 'e % %+e"ati ne 'e c"e'ita"e, ceea ce insea$na $%neti.a"ea nei c"eante *anca"e.P"%ces l in/e"s, a'ica "a$* "sa"ea n i e!ect 'e c%$e"t sa a nei 'at%"ii %a"eca"e in !a/%a"ea nei *anci, ec)i/alea.a c % "e' ce"e a $asei $%neta"e. Mecanis$ele +"in ca"e Banca Cent"ala + ne in ci"c latie $%ne'a s nt "$at%a"ele.5 -$ecanis$ l asi- "a"ii ne/%il%" stat l i, "es+ecti/ ac%+e"i"ea 'e!icit l i * -eta" +"in e$ite"ea si ne-%cie"ea *%n "il%" 'e te.a ".6 -ac)i.iti%na"ea 'e 'e/i.e st"aine %*tin te 'e !i"$e 'in e0+%"t l 'e $a"! "i6 -ac%"'a"ea 'e c"e'ite 'e cat"e *ancile c%$e"ciale clientil%" l%"6 -!%"$a"ea n%" 'e+%.ite *anca"e s * !%"$a 'e c%nt "i, 'in ca"e *ancile +%t ac%"'a in an $ite li$ite, c"e'ite alt%" clienti. Bancile c%$e"ciale c"ea.a =%!e"a9 $%ne'a 'e c%nt =sc"i+t "ala9 +"in ac%"'a"ea 'e c"e'ite a-entil%" ec%n%$ici. O"ice +asi/ s * !%"$a 'e c"e'ite =%*li-atii 'e +lata9 !i- "ea.a la *anca ca n acti/, s * !%"$a 'e c"eanta. Di$+%t"i/a, la ni/el l a-entil%" ec%n%$ici n%n*anca"i, aceasta a+a"e la +asi/, ' * !%"$a 'e 'at%"ie.Int"- n siste$ c $ lti+le *anci c%$e"ciale, acestea isi c%"elea.a %+e"ati nile c Banca Cent"ala. T"e.%"e"ia e!ect ea.a cea $ai $a"e +a"te a +latil%" sale +"in inte"$e'i l *ancil%" c%$e"ciale si al Bancii Nati%nale. Ea se +%ate se"/i insa si 'e +"%+"ia sa $%ne'a, a/an' !ac ltatea 'e a c"ea $%ne'a. O!e"ta 'e $%ne'a este asi- "ata si 'e Banca Nati%nala, 'e *anca 'e e$isi ne. Biletele Bancii Cent"ale s nt !%l%site in +"i$ l "an' +ent" ali$enta"ea ne/%il%" 'e "es "se !inancia"e ale stat l i.O+e"ati nea a"e l%c in !el l "$at%"5 +ent" ac%+e"i"ea c)elt ielil%" A'$inist"atiei 'e stat =in ca. l * -et l i sa 'e!icita"9, T"e.%"e"ia e$ite an $ite *%n "i 'e te.a ", +e ca"e *ancile c%$e"ciale le s *sc"i , +latin' +ent" ele. Da", aceste *%n "i s *sc"ise +%t !i "e/an' te Bancii Cent"ale, s $a +latita 'e aceasta "e+"e.entan' %!e"ta 'e *ani. O+e"ati nea se +"%' ce, $ai intai, +"in c"e'ita"ea c%nt "il%" *ancil%" c%$e"ciale, a+%i +"in sc%ate"ea 'in aceste c%nt "i, +"ile4 c ca"e *iletele Bancii Cent"ale s nt + se in ci"c lstie s * !%"$a 'e n $e"a". In al '%ilea "an' Banca Cent"ala $%'i!ica $asa $%neta"a in ! nctie 'e ne/%ile 'e /al ta. Ea s+%"este $asa $%neta"a 'e !ieca"e 'ata can' c $+a"a 'e/i.ele st"aine %*tin te +"in e0+%"t "ile 'e $a"! "i e!ect ate 'e a-entii ec%n%$ici. Di$+%t"i/a, $asa se 'i$in ea.a +"in /an.a"ea 'e/i.el%" +ent" s stine"ea i$+%"t "il%" a-entil%" ec%n%$ici.

In al t"eilea "an', *iletele 'e *anca int"a in ci"c latie in sit atia in ca"e *ancile c%$e"ciale a ne/%ie 'e s $e s +li$enta"e +ent" a !ace !ata "et"a-e"il%" $ai $a"i 'ecat 'e+ ne"ile e!ect ate 'e clientii l%". Banca 'e e$isie %!e"a *ani cel%"lalte *anci in $ai $ lte sit atii5 can' 'etinat%"ii 'e 'e+%.ite '%"esc sa +ast"e.e $%ne'a s * !%"$a 'e *ilete ale Bancii Cent"ale6 can' a t%"itatile $%neta"e %*li-a *ancile c%$e"ciale sa s +li$ente.e s $ele 'e+ se, ca "e.e"/a, in c%nt "ile *ancii cent"ale, si can' c%$+ensatiile 'int"e *ancile c%$e"ciale n a4 n- la .e"%. Int"- n siste$ $%neta" ie"a")i.at, Banca Cent"ala in'e+lineste ! nctia 'e casa cent"ala, 'e lti$ "e.e"/%" 'e lic)i'itate.In acest sens ea c"ea.a $%ne'a +"in "e$%neti.a"ea c"eantel%" +"i$a"e, a'ica +"in "esc%nta"e = "e!inanta"ea *ancil%" c%$e"ciale9.

4.Cererea de moneda
P%+ latia '%"este $%ne'a +ent" ! nctiile +e ca"e aceasta le +%ate in'e+lini, si n +ent" 'i!e"itele calitati int"inseci ale 'i!e"itel%" inst" $ente $%neta"e, !ie ele c)ia" 'e a ". Ma"i$ea ce"e"ii 'e $%ne'a in ec%n%$ie 'e+in'e 'e tilitatile acesteia, ca"e s nt e0+"i$ate 'e !acilitatile +e ca"e le +%t asi- "a 'is+%ni*ilitatile *anesti. Ce"e"ea 'e $asa $%neta"a 'e+in'e in +"i$ l "an', 'e /%l $ l t%tal al sc)i$* "il%" $i4l%cite e!ecti/ 'e $%ne'a si 'e /ite.a 'e "%tatie a acesteia. Aceasta insea$na ca $asa $%neta"a =M9 se a!la in "a+%"t 'i"ect +"%+%"ti%nal c /%l $ l sc)i$* "il%" 'e * n "i si se"/icii =T9, c +"et "ile si ta"i!ele acest%"a si c =P9. In acelasi ti$+ aceasta e/%l ea.a in/e"s +"%+%"ti%nal c /ite.a 'e "%tatie a *anil%" =V9, "es+ecti/ n $a" l 'e acte 'e sc)i$* +e ca"e le !acilitea.a % nitate $%neta"a in %"i.%nt l 'e ti$+ +ent" ca"e se calc lea.a $asa $%neta"a. La acest ni/el 'e anali.a, !%"$ la $asei $%neta"e este5 M@PTAV In al '%ilea "an' $asa $%neta"a 'e+in'e 'e a$+l%a"ea c"e'it l i 'e c%ns $, 'e "a+%"t l 'int"e /an.a"ile +e 'at%"ie si +latile !ac te in c%nt l c"e'itel%" a4 nse la sca'enta in +e"i%a'a 'e "e!e"inta. In al t"eilea "an', $asa $%neta"a este in!l ientata si 'e c%$+%"ta$ent l a-entiil%" ec%n%$ici !ata 'e $%ne'a. P"e!e"inta +ent" lic)i'itate se *a.ea.a +e $ai $ lte $%*il "i c%nc"ete5 $%*il l /enit l i, a'ica ten'inta %"ica" i a-ent ec%n%$ic 'e a +ast"a *ani lic)i.i, 'e a n -i c)elt i +e $as "a incasa"ii l%"6 $%*il l a!ace"il%", +ast"a"ea n%" s $e 'e *ani in aste+ta"ea n%" +lasa$ente $ai a/anta4%ase in /iit%"6 $%*il l +" 'entei, '%"inta a-entil%" ec%n%$ici 'e a !ace !ata e/ent alel%" sit atii ne+"e/a. te6 $%*il l s+ec latiei, c%nstan' in aceea ca in an $ite

c%n'itii *anii lic)i.i s nt n acti/ !inancia" s +e"i%" !ata 'e 'i!e"ite titl "i 'e /al%a"e.

5.Piata monetara si echilibrul ei.


Ca +iata s+eci!ica, +iata $%neta"a 'i!e"a atat 'e +iata * n "il%" 'e c%ns $, cat si 'e cea a !act%"il%" 'e +"%' ctie. O*iect l t"an.actiei +e % ase$enea +iata il !%"$ea.a $%ne'a 8 n $e"a" siAsa *anii 'e c%nt. In ansa$*l l +ietel%", +iata $%neta"a 'etine n "%l t%t $ai i$+%"tant, aceasta 'ec "-an' 'in inse$natatea t%t $ai $a"e +e ca"e % a"e $%ne'a in ec%n%$ia c%nte$+%"ana. Piata $%neta"a c%nsta in ansa$*l l t"an.actiil%" c $%ne'a, 'in c%n!" nta"ea s+eci!ica 'int"e ce"e"ea si %!e"ta 'e $%ne'a, +a *a.a +"et l i ei, a'ica a "atei '%*an.ii. Ma"!a $%ne'a este %$%-ena. C t%ate acestea, +"et l t"an.actiei c $%ne'a 'i!e"a in ! nctie 'e n $e"%si !act%"i5 te"$en l sca'entei, -"a' l 'e "isc as $at 'e c"e'it%", s $ele t"an.acti%nate etc. In +l s a4 sta"ea ei se !ace !%a"te -"e%i, +iata $%neta"a !iin' % +iata 'e %li-%+%l, c n n $a" sca. t 'e %!e"tanti si n n $a" $a"e 'e + "tat%"i ai ce"e"ii. La n an $it ni/el al "atei '%*an.ii 8 celelalte c%n'itii !iin' 'ate -, e/%l tiile ce"e"ii si ale %!e"tei 'e $%ne'a c%n/e"- s+"e "eali.a"ea ec)ili*" l i +e +iata $%neta"a. Piata $%neta"a se a!la in sta"e 'e ec)ili*" , can', la n an $it ni/el al "atei '%*an.ii ='Be9, cantitatea 'e $%ne'a %!e"ita =M%9 este e-ala c cea ce" ta=Mc, ast!el !iin' e-ale c M$Ae9.Asa c $ se +%ate %*se"/a in !i- "a alat "ata5 ' M% <

'Ce

E Mc M$Ae M$

In aceste sit atii % c"este"e a ce"e"ii 'e $%ne'a +e +iata a"e ca e!ect s+%"i"ea atat a cantitatii 'e $%ne'a +e +iata cat si a "atei '%*an.ii. Sca'e"ea ce"e"ii a"e ca e!ect atat sca'e"ea cantitatii 'e $%ne'a, cat si a "atei '%*an.ii.

C"este"ea %!e"tei 'e $%ne'a +e +iata $%neta"a /a ' ce la sca'e"ea "atei '%*an.ii si la c"este"ea $asei $%neta"e t"an.acti%nate +e +iata.S "+l s l 'e $%ne'a + tan' !i a*s%"*it '%a" in ca. l nei "ate a '%*an.ii sca. te. Sca'e"ea %!e"tei 'e $%ne'a c%n' ce la % s+%"i"e a "atei '%*an.ii si la 'i$in a"ea cantitatii 'e $%ne'a t"an.acti%nata. Pent" % ca"acte"i.a"e c%nc"eta a +ietei $%neta"e $ai s nt necesa"e inca cate/a +"eci.a"i. Ce"e"ea 'e $%ne'a este % ce"e"e 'e incasa"i "eale6 a-entii ec%n%$ici se inte"esea.a 'e + te"ea 'e c $+a"a"e a incasa"il%" l%", si n 'e s $a n%$inala a acest%"a. A-entii ec%n%$ici +ast"ea.a $%ne'a +ent" a % tili.a in e!ect a"ea t"an.actiil%" si +ent" a se +"%te4a i$+%t"i/a "isc l i. E0istenta n%" c%st "i 'e t"ans!%"$a"e =in *ani lic)i.i9 este n l 'in $%ti/ele ca"e e0+lica 'etine"ea 'e $%ne'a. C%st l 'e %+%"t nitate s +%"tat 'e n a-ent ec%n%$ic ce 'etine $%ne'a este e-al c '%*an'a +e ca"e el a" !i + t t sa % %*tina +lasan' acesti *ani. Pent" n ni/el 'at al "atei antici+ate a '%*an.ii, ce"e"ea 'e $%ne'a +ent" s+ec latie este % ! nctie 'esc"escat%a"e 'e "ata '%*an.ii in +iata. P"in acest "e!e"at a$ ince"cat sa "eali.e. % +"e.enta"e a +ietei $%neta"e, a instit tiil%" ca"e acti%nea.a +e aceasta +iata, a $%' l i in ca"e c%nc "enta 'int"e %!e"tanti si + "tat%"ii ce"e"ii ' ce la ec)ili*"a"ea acestei +iete - in Dnt"e- l siste$ l i ec%n%$ic, a$+"entele +ietei $%neta"e s nt +"e.ente Dn +e"$anenEF, ne+ tGn' !i i-n%"ate.

BI7LIO7RAFIE5 Ec%n%$ie +%litica 8 Nita D%*"%ta Ec%n%$ie +%litica 8 7il*e"t A*"a)a$-F"%is

Potrebbero piacerti anche