Sei sulla pagina 1di 91

Lunga asteptare

Lorig Time Coming . by Sandra Brown SANDRA BROWN LUNGA ATEPTARE Au omobi!u! Por"#$e "e %ra &e " rad' #a o &an er' (in') neagr'. *erg%nd &e !%ng' ro uar) mo oru! or#ea ad%n# +i %n#e ) %n#% "una #a m%r%i u! unui anima! de &rad'. *amie ,ibb" " ' ea %n genun#$i &e &'m%n u! (er i! a! " ra u!ui ei de (!ori) "'&%nd +i b!e" em%nd mi#i!e in"e# e #are !uau ma"a &e e!e de rei ori &e -i) #%nd -gomo u! mo oru!ui ma+inii %i a ra"e a en.ia. Se ui ' !a ea &e" e um'r) a&oi in r' %n &ani#' /'-%nd #' "e o&re+ e %n (a.a #a"ei ei. 0 Doamne) e #$iar a % de %r-iu1 morm'i ea. L'"%nd 2o" "'&'!iga) "e ridi#' +i "e "#u ur' &e genun#$ii goi de &'m%n u! umed) !i&i#io". %n in"e mina "'0+i %n!' ure de &e (run e +u/i.ei1 de &'r negru d%ndu0+i a&oi "eama #' mai &ur a %n#' m'nu+i!e groa"e de gr'din'ri i !e "#oa"e re&ede +i 31 arun#' !%ng' "'&'!ig') urm'rindu0! &e #ondu#' oru! ma+inii) #orn #oboar' din au omobi!u! "&or +i o ia &e a!eea din (a.a #a"ei. Ui %ndu0"e ia #ea"u! de m%n') ea /'-u #' de (a& nu &ierdu"e no.iunea im&u!ui. E! /eni"e &rea de/reme !a %n !Snrre +i) #a a are) ea nu a/ea "'0i (a#' o &rim' im&re"ie (oar e bun'. S' (ii %n#'!-i ') ran"&ira ' +i murdar' nu era un mod de a e 3m %!ni #u un #!ien . i a/ea ne/oie mare de anga2amen u! a#e" a. ) 4or.%ndu0"e "' -%mbea"#') ea "e %ndre& ' &e #'rare "'0! "a!u e) %n#er#%nd "'0+i amin ea"#' da#' !'"a"e #a"a +i a e!ieru! "u(i#ien de #ura e a un#i #%nd "e $o 'r%"e "' (a#' o or' de mun#' grea. Nu o deran2a a % (a& u! #' ar' a #a naiba) #% g%ndu! #' nu /oia "' &ar' in imida '. Era uni#u! mod de a %n!' ura de-a/an a2u! de a (i (o" "ur&rin"' o#mai #%nd ar' a mai &ro" . E! era %n#' !a o oare#are di" an.') #%nd %! "a!u '. Lunga a+ e& are 0 Bun') -i"e ea #u un -%mbe% !umino". Se &are #' am %n#ur#a !u#ruri!e. Credeam #' o "' /eni.i mai %r-iu. 0 *i0am -i" #' 2o#u! a#e" a diabo!i# a! dumi a!e a .inu de" u! de mu! im&. Pan o(ii "&or ai !ui *arnie a!une#ar' &e /e#$ea #'rare de be on) #%nd ea "e o&ri bru"#) %n#!in' #a&u! uimi '. 0 %mi &are r'u) eu... 0 Cine naiba e+ i) doamn'1 0 S%n domni+oara ,ibb". Dar dumnea a #ine #redeai #' "%n 1 0 N0am au-i de dumnea a. Ce 5naiba ai de g%nd1 0 Ce "' am de g%nd1 Ea "e ui ' nea2u ora ' %n 2ur) de &ar#' "i#omorii uria+i din #ur ea din (a.' %i &u eau o(eri un r'"&un" ia a#e" bi-ar in eroga oriu. 0 De #e mi0ai o rimi" "#ri"ori!e a%"a1 0 Ce "#ri"ori1 Era #!ar #' era (urio") iar !i&"a ei de %n.e!egere &'rea "'0! (a#' +i mai ner/o". E! "e ui ' !a ea &' run-' or) #a un /u! ur !a un +oare#e de #%m&) &%n' #e ea

(u ne/oi ' "'0+i ar#uia"#' "&a e!e #a "' "e &oa ' ui a %n "u" !a e!. Soare!e de /ar' %! !umina din "&a e) ('#%ndu0! "' &ar' o "i!ue '. Era b!ond) %na! ) "ub.ire) %mbr'#a %n &an a!oni obi+nui.i +i o #'ma+' "&or %n r0un " i! im&e#abi!. 6 2 Sandra Brown Pur a o#$e!ari o&a#i de a/ia or) a+a %n#% nu7i &u ea /edea o#$ii) dar da#' erau !a (e8 de %n/er+una.i #a e9&re"ia +i #om&or area !ui) era mai bine "' nu0i /ad') 0 Nu + iu de"&re #e /orbi.i. 0 S#ri"ori!e) doamn') "#ri"ori!e. E! +uier' #u/in e!e &rin re ni+ e din.i &u erni#i) a!bi. 0 Ce "#ri"ori1 0 Nu (a#e &e &roa" a8 0 S%n e.i "igur #' a.i nimeri #a"a &e #are o: #'u a.i1 E! mai ('#u un &a" %nain e. 0 E #a"a &e #are o #au ) -i"e e! #u o /o#e #are era a&roa&e un m%r%i . 0 Se &are #' nu. Nu0i &!'#ea "' (ie &u"' %n de(en"i/') mai a!e" e!e #' re #ine/a ne#uno"#u +i &en ru un mo i/ &e #are %i ignora o a!. 0 Ori e+ i nebun) ori e+ i bea ) dar) %n ori#e #a-) ai gre+i . Eu nu "%n &er"oana &e #are o #au.i +i %2i #er "' &'r'"e+ i &ro&rie a ea mea. 3media . 0 *' a+ e& ai. *i0am da "eama) du&' (e!u! #um mi0ai /orbi . 0 Am #re-u #' e+ i &er"oana de !a agen.ia de &ub!i#i a e. 0 Ei bine) nu "%n . 0 S!a/' Domnu!ui8 1# Lunga a+ e& are Nu i0ar (i &!'#u "' rebuia"#' "' (a#' a(a#eri #u #ine/a a %% de ira.iona! +i de &ro" di"&u". 0 + ii a! naibii de bine #ine "%n ) "&u"e e!) "#o.%ndu0+i o#$e!arii. *arriie in"&ir' re&ede +i "e d'du un &a" %na&oi) &en ru #') %n r0ade/'r) + ia #ine era e!. Ridi#' o min' !a &ie& ) %n#er#%nd "'0+i &o o!ea"#' inima #are %i b' ea &u erni#. 0 Law) g%(%i ea. 0 A+a0ii Law ;%ri#aid) A+a #um ai "#ri" &e "#ri"ori. Ea era +o#a ' "'0! /ad' du&' a %.ia ani) " %nd doar !a #%.i/a #en ime ri %n (a.a ei. De da a a" a) e! nu rnai era o imagine (ami!iar' din -iar "au de &e e#ranu! e!e/i-oru!ui. Era %n #arne +i oa"e. Anii (u"e"er' (a/orabi!i (i-i#u!ui !ui) %mbun'%'.indu0i a"&e# u! %n !o# "' i0! degrade-e. Ea ar (i dori "' " ea +i "'0! &ri/ea"#') dar e! "e ui a (i9 !a ea) #u un di"&re. &ro(und +i ('r' "' o re#unoa"#'. 0 S' in r'm %n #a"') domnu!e ;in#aid) %i "uger' ea b!%nd. 1 C%.i/a /e#ini #are &ro(i a"er' de /remea %n"ori ' de !a "<<+i de "'& 'm%n' #a "' !u#re-e %n gr'din' "e o&ri"er' din "'&a +i uda #a "' #a+ e gura !a ma+in' +i !a /i-i a oru! domni+oarei ,ibb". Nu era neobi+nui #a un b'rba "' in re %n #a"a ei. *u!.i din re #!ien.ii ei erau b'rba.i +i . Pagina 1

0 0=2i>1.....= &?55@=A2i>1.....=@ ..... ..... . 1 Sandra Brown ma2ori a ea "e #on"u! au #u ea. De obi#ei erau e9e#u i/i "o!i-i) %n #o" ume %n#$i"e) de birou. Unii erau (oar e bron-a.i) ar' %nd #a " e!e!e de #inema) +i #ondu#eau a"emenea au omobi!e #e b' eau !a o#$i. A#e" #ar ier din ,ou" on nu era a % de e!egan &e #i erau une!e din re #e!e mai noi. *a2ori a ea !o#ui ori!or erau de /%r" ' mi2!o#ie +i a/eau ma+ini obi+nui e. Un au omobi! Por"#$e %n a#e! !o# era %n r0ade/'r un !u#ru #urio". i) din amin iri!e /e#ini!or ei) *arnie ,ibb" nu "e mai anga2a"e ni#ioda ' %n r0un me#i de .i&e e #u #ine/a. Ea "e r'"u#i &e '!&i!e de #au#iu# #e "#%r.%iau a!e &an o(i!or ei "&or +i %! #ondu"e &e Law ;in#ai#i &e #'rare "&re u+a din (a.'. Aeru! #ondi.iona %i o(erea o &rimire &!'#u ' #!u&' umidi a ea de a(ar' dar) %n ru#% ea era umed' de ran"&ira.ie) aeru! re#e o ('#u "'0i (ie (rig. Sau &oa e (a& u! #'0! "im.ea %n "&a e!e ei &e a#e" b'rba %i ('#u"e &ie!ea #a de g'in'. 0 Pe ai#i8 !i #ondu"e &rin r0un #oridor "&a.io") #um &u eai g'"i doar %n #a"e!e #on" rui e %nain e de #e! de0a! doi!ea r'-boi mondia!) a&oi "&re /eranda #!in "&a e) %mbr'#a ' %n " i#!') #are %i "er/ea dre& a e!ier. A#o!o."e "im.ea mai a#a"') mai %n !argu! ei +i mai #a&abi!' "' (a#' (a.' Lunga a+ e& are u!ui oarei rea!i '.i #' Law ;in#aid in ra"e din nou %n /ia.a ei) &e nea+ e& a e. C%nd "e %n oar"e "&re e!) /'-u #' o#$ii !ui) de un a!ba" ru ar# i#) "e ui au &rin a e!ier. 4'#ur' !eg' ura #u ai ei #a un magne . 0 Ei1 "&u"e e! arogan ) &un%ndu0+i m%iniie %n +o!duri. Era #!ar #' a+ e& a o e9&!i#a.ie de"&re #are *arnie nu + ia nimi#. 0 ,abar n0am de ni#i un (e! de "#ri"ori) domnu!e ;in#aid. 0 Au (o" e9&edia e de !a a#ea" ' adre"'. 0 A un#i a (o" o gre+ea!' a &o+ ei. 0 3m&o"ibi!. Ori#um) nu ar (i gre+i de #in#i ori %n #% e/a "'& 'm%ni. Ui e #e0i) domni+oar'.. . #um ai "&u"1 0 ,ibb". Domni+oara ,ibb". E! o mai &ri/i o da ' din #a& &%n'0n &i#ioare) ra&id) %n reb' or. 0 Domni+oar' ,ibb") "%n #e!iba ar +i am rei-e#i +i nou' de ani. A re#ui #e/a im& de !a &uber a e +i nu0mi amin e"# de (!e#are (emeie #u #are am ('#u drago" e. 3nima ei mai ('#u un rni# num'r de baS" ) ('#%nd0o "' in"&ire re&ede) 0 N0am ('#u ni#ioda ' drago" e #u dumnea a. E! %+i mi+#' un +o!d !a era!

+i %+i %n#!in' #a&u! #u arogan.'. 0 A un#i) #um de &re in-i #' ai un b'ia #u BTC1 mirie1 Un (iu de"&re #are n0am au-i ni#ioda ') &%n' #e nu am &rimi &rima "#ri"oare a dumi a!e) a#um #% e/a "'& 'm%ni. *arnie "e ui ' !a e! #u o uimire mu '. Sim.ea #um i "e "#urge "%nge!e din obra2iD a/ea "en-a.ia #' &'m%n u! %i (ugea de "ub &i#ioare. 5)0 Eu n0am n'"#u ni#ioda ' un #o&i!. i) re&e ) nu .i0am rimi" ni#ioda ' /reo "#ri"oare. 4'#u un ge" "&re un "#aun. De #e nu iei !o#1 Ea %i0 o(eri "#aunu! nu a % #!in &o!i e.e "au din &reo#u&area &en ru #on(or u! !ui. Se emea #') da#' nu /a " a 2o") genun#$ii i "e /or muia #u o u!. E! " ' u &e g%nduri un momen ) mu+#%ndu0+i #u ner/o-i a e #o!.u! bu-ei de 2o") %nain e de a "e %ndre& a "&re un (o o!iu din r'#$i '. Se a+e-' #$iar !a marginea &ernei de &e (o o!iu) de &ar#' /oia "' (ie ga a "' "ar' de a#o!o) !a ne/oie. Con+ ien ' de &an o(ii e! "&or &!ini de &'m%n ) de &an a!onii 'ia.i +i de b!u-a /e#$e de bumba#) *arnie "e a+e-')&a (o o!iu! a"em'n' or din (a.a 3ui. Se a+e-' rigid') .in%ndu0+i genun#$ii murdari unu! !%ng' a! ui +i " r%ng%ndu0+i m%ini!e) #u ner/o-i a e) %n 2uru! +o!duri!or. Se "im.ea de-br'#a ' +i /u!nerabi!') %n im& #e o#$ii iui in#i"i/i o #er#e au) ana!i-%ndu0i (a.a) &'ru8E ne&ie& 'na ) %mbr'#'min ea de gr'din'ri +i genun#$ii #u noroi. Sandra Brown Lunga a+ e& are 0 *0ai re#uno"#u . E! %i arun#' &ro&o-i.ia #a &e o ra#$e a. 0 Ori#ine "e ui ' !a e!e/i-or "au #i e+ e un -iar e0ar re#unoa+ e. E+ i #e! mai &o&u!ar a" ronau du&' Fo$n G!enn. 0 i de a#eea "%n o .in ' u+oar' &en ru (ie#are nebun' #'reia i "e n'-are #e/a. 0 Eu nu "%n nebun'. 0 A un#i de #e naiba mi0ai rimi" "#ri"ori!e a!ea1 Ni#i m'#ar nu e o idee origina!') "' + ii) &rime"# %n (ie#are -i /reo #% e/a du-ini de "#ri"ori. 0 4e!i#i 'ri8 0 Nu "%n doar "#ri"ori de !a admira ori. Une!e "%n &!ine de ur') rimi"e de nebuni re!igio+i) #are #on"ider' #' noi ne du#em a#o!o unde Dumne-eu nu a a/u ni#ioda ' in en.ia #a oamenii "' a2ung'. . Unii %i a ribuie !ui Dumne-eu a##iden u! na/ei C$a!!enger... &ro" ii de genu! '" a. Am &rimi &ro&uneri de #'"' orie +i &en ru reia.ii de na ur' norma!' "au &er/er"') "&u"e e! "e#. 0 P!'#u &en ru dumnea a8 3gnor%ndu0i remar#a a#id') e! #on inu'E 0 Dar "#ri"oarea dumi a!e a a/u o nuan.' de origina!i a e. Ai (o" &rima #are ai &re in" #' eu "%n a '8 #o&i!u!ui dumi a!e. 0 Dumnea a e+ i "urd1 Gi0am "&u" #' n0am a/u ni#ioda ' un #o&i!. Cum ai &u ea dumnea a "'0i (ii a '1 0GE@ Sandra Brown 0 To#mai a" a e) domni+oar' ,ibb"8 uri' e!.

*arnie "e ridi#'. La (e! ('#u +i e!. C%nd ea "e %ndre& ' "&re ma"a de #!e""n +i %n#e&u "'0+i rearan2e-e inu i! #reioane!e +i &en"u!e!e %n di/er"e!e !or "u&or uri) e! o urm'. 0 Ai (o" de a"emenea &rima #are m0a% amenin.a #u de-/'!uiri &ub!i#e) da#' nu (a# #e /rei dumnea a. Ea "e %n oar"e) re-irrdu0"e #u e! (oar e a&roa&e. Pu ea "'0i "im ' #$iar ma eria!u! &an a!oni!or a ing%ndu0"e de &i#ioare!e ei goa!e. 0 Cu #e &u eam eu "' e amenin. &e dumnea a1 E+ i /ede a b!ond' a &rogramu!ui "&a.ia!) a#!ama #a un erou. 4a#i #a (ie#are ameri#an "' " ea /r'2i !%ng' e!e/i-or) %n im& #e dai m%na #u un #o"monau ru" %n !eg' ur' #u un ra a de &a#e %n Co"mo") S0a organi-a o &arad' emo.ionan ' %n onoarea dumi a!e +i a e#$i&a2u!ui) ia New HorI) Ai !ua #ina !a Ca"a A!b') #u &re+edin e!e +i #u &rima doamn' a .'rii. A&roa&e de unu! "ingur ai readu" o&inia &ub!i#' a!' uri de NASA) %n r0un momen #%nd) #u "iguran.') a#ea" a nu0i mai era (a/orabi!' du&' C$a!!enger. Cei #are #ri i#' -boruri!e "&a.ia!e #u oameni !a bord ) "%n ridi#u!i-a.i) du&' #e!e #e ai ('#u dumnea a. Ar rebui "' (iu nebun' "au &roa" ' #a "' m' !u& eu) o bia ' (emeie "im&!') #u o #e!ebri a e uria+' #a dumnea a. Dar e a"igur #' nu "%n ni#i Lunga a+ e& are una) ni#i a! a. 0 *i0ai "&u" Law. Du&' !ungu! ei di"#ur") a#ea" ' re"&ingere de &a ru #u/in e /eni #a un du+ re#e) #are o !u' &rin "ur&rindere. 0 Po( im1 0 C%nd m0ai re#uno"#u ) !a %n#e&u ) mi0ai "&u" Law. 0 Care) %n %m&!' or) e nume!e dumi aie. 0 Dar omu! obi+nui ) de &e " rad') mi "0ar adre"a #u #u/in e!e 5#o!one!e ;in#aid5) +i nu #u un nume (ami!iar) #um e Law. Doar da#' ne0am #uno"#u #u mu! %nain e... Ea o#o!i a#ea" ' #$e" iune. 0 Ce anume #ereau de !a dumnea a a#e" e &re"u&u"e "#ri"ori1 0 *ai %n %i) bani. 0 Bani1 "&u"e ea mira '. C% ' neru+inare8 0 3ar a&oi "' (a# &ub!i#' e9i" en.a (iu!ui meu. *arnie "e e!iber' din "&a.iu! din re e! +i ma"a de de"en. A&ro&ierea !ui %i u!bura #a&a#i a ea de a g%ndi #!ar. Ea %n#e&u "' "#o o#ea"#' &rin ean#u! de "#$i.e !'"a e &e a! ' ma"' de !u#ru. 0 Eu "%n o &er"oan' inde&enden ') #are "e ba-ea-' &e &ro&rii!e0i (or.eD nu Fi0a+ #ere ni#ioda ' bani dumi aie "au ori#ui a! #ui/a. 0 E un #ar ier (rumo" ai#i) ai o #a"' mare. 0Ea &'rin.i!or mei. /. Sandra Brown 0 Lo#uie"# +i ei ai#i) #u dumnea a1 0 Nu. Ta a a muri . *ama a a/u un a a# de #ord %n urm' #u #% e/a !uni +i a#um e %n r0o #a"' de odi$n'. Ea !'"' 2o" gr'mada de "#$i.e +i "e %n oar"e "&re e!.

0 Reu+e"# "' m' %n re.in "ingur'. Dar de #e e in ere"ea-' &e dumnea a oa e a" ea1 0 Cred #' /i# ima rebuie "'0+i #unoa"#' or.ionaru!) -i"e e! r'gu+i . Din oa e &un# e!e de /edere. O#$ii !ui o m'"urar' din nou. De da a a" a) mai !en +i mai ana!i i#. Ea ob"er/' #' &ri/irea i "0a o&ri &e "%niiJ ei) &e #areJ b!u-a umed' de bumba# nu &rea %i a"#undea. %+i "im.ea "(%r#uri!e &roie# %ndu0i0"e &rin bumba#u! u-a ) moa!e) +i %n#er#' ('r' "u##e" "' "e #on/ing' #' rea#.ia era e(e# u! aeru!ui #ondi.iona +i nu a! &ri/irii !ui Law ;in#aid. 0 Cred #' o "' rebuia"#' "' m' "#u-i a#um) -i"e ea #u o de a+are a(e# a '. A+ e& &e #ine/a #are rebuie "' /in' %n #ur%nd +i /reau "' m' "&'!. 0 Pe #ine a+ e&.i1 Pe b'rba u! de !a agen.ie1 La e9&re"ia ei uimi ') e! ad'ug'E L0ai men.iona !a %n#e&u ) #%nd am /eni ) !0am (i9a o %n %!nire) #a "' "e ui e !a "#$i.e!e &e #are i !e &ro&un) &en ru o #omand'. 0 E+ i &i# ori.'1 Lunga a+ e& are 0 S%n i!u" ra oare. 0 Pen ru #ine !u#re-i1 0 Pen ru mine) "%n !iber0&ro(e"ioni" '. 0 Ce !u#re-i a#um1 0 Co&er a &en ru #ar ea de e!e(on a ,ou" on0u!u!. Ridi#' &u.in #!in "&rin#ean') im&re"iona . 0 A" a e #u ade/'ra o #omand'. 0 %n#' n0am &rimi 0o. *arnie +i0ar (i mu+#a !imba %n minu u! %n #are i0au ie+i /orbe!e a" ea. E! era de" u! de i" e. #a "' ob"er/e am'nun u!. 0 Ar (i o #omand' im&or an ' &en ru dumnea a1 0 De"igur. A#um) da#' /rei. .. E! o &rin"e de bra. #%nd ea %n#er#' "'0! o#o!ea"#') %ndre& %ndu0"e "&re u+a din (a.'. 0 Trebuie "' (ie greu "' r'ie+ i de !a o #omand' !a a! a) %n im& #e %n re.ii #a"a a" a +i &!' e+ i #$e! uie!i!e medi#a!e a!e marnei bo!na/e. 0 *' de"#ur#. 0 Dar nu e+ i boga '. 0 Ni#i &e de&ar e. 0 Pen ru a" a r$i0ai "#ri" "#ri"ori!e a!ea de amenin.are) nu0i a+a1 Ca "' ob.ii bani de !a mine1 0 Nu. Pen ru a nu + iu #% a oar') %.i "&un #' nu Fi0am "#ri" ni#ioda ' /reo "#ri"oare. 0 an a2u! e o (a& ' gra/') domni+oar' ,ibb". ..... ..... .....

.. ... .0.... .GE@.... ..... .1.... ..... 0 Sandra Brown 0 i o a#u-a.ie &rea ridi#o!') #$iar +i &en ru a (i di"#u a '. A#um) e rog) d'mi drumu! !a bra.. Nu0i ('#ea ni#i un r'u. Dar dege e!e !ui o .ineau &rea a&roa&e de e!. Era de" u! de a&roa&e #a "'0i "im ' #o!onia "e9y +i &ro"&e.imea men o!a ' a re"&ira.iei) de" u! de a&roa&e #a "'0i /ad' &u&i!e!e negre) #are %n(rumu"e.a"er' #o&er a re/i" ei +i ('#u"er' "' "e /%nd' mai mu! e e9em&!are din Time de#% ori#are a! num'r. 0 Pari re-onabi! de in e!igen ') "&u"e e! 0 S' 3au a" a dre& un #om&!imen 1 0 A un#i) de #e %mi rimi.i "#ri"ori anonime +i &ui adre"a dumi a!e &e &!i#) !a re ur1 Ea "#oa"e un r%" moa!e) ne%n#re-' or) +iD #!' in' din #a&. 0 Eu n0am ('#u a" a. Sau a" a a (o" o %n rebare /i#!ean') #a "' m' &rin-i %n #ur"'1 Unde "%n "#ri"ori!e1 Po "' !e /'d +i eu1 Poa e #') du&' #e !e /'d) /oi &u ea "'0.i o(er o e9&!i#a.ie. 0 Ar' eu a &ro" 1 Nu .i !e0a+ dar ai &u ea di" ruge do/ada. 0 A$) &en ru Dumne-eu8 .i&' ea. A&oi) ui %ndu0"e !a (a.a !ui &reo#u&a ') -i"eE 0 !ei #u ade/'ra %n "erio" reaba a" a) nu0i a+a1 0 La %n#e&u ) nu. Erai doar o nebun' %n re mu! e a! e!e. Dar du&' #ea de a #in#ea "#ri"oare) #%nd ai de/eni #u ade/'ra &eri#u!oa"' %n Lunga a+ e& are !eg' ur' #u a#u-a.ia de &a erni a e) m0am g%ndi #' era momen u! "' ne #on(run 'm. 0 Nu "%n genu! de (emeie #are "' dea %n 2ude#a ' un b'rba a#u-%ndu0! de &a erni a e. 0 Ni#i #$iar &e unu! a % de #uno"#u #a mine1 0 Ni#i. 0 Ni#i &e unu! #are &oa e &ierde mu! %n #a-u! unui "#anda!1 0 Ni#i8 %n &!u") .i0am -i" #' n0am a/u ni#ioda ' un #o&i!. Se au-i de"#$i-%ndu0"e u+a din (a.') a&oi r%n in: du0"e. A&oi "e au-ir' &a+i a!erg%nd &rin $o!. A&oi) un b'ia %na! ) u"#'.i/) in r' in em&e" i/ &e u+'. 0 *am') rebuie "' /ii "' /e-i ma+ina &ar#a ' %n (a.a #a"ei noa" re. E e9 raordinar'8 > GD Saridra B rowr K AiaLiiiiM Se !'"' o '#ere grea +i *arnie a"#u! ' b' 'i!e &u erni#e a!e &ro&riei inimi. %n#er#' "'0+i men.in' #$i&u! !ini+ i ) %n

in ere"u! b'ia u!ui) dar era di(i#i!. Du&' #% e/a Se#unde) %ndr'-ni "' arun#e o &ri/ire "&re Law ;in#aid. Ei "e ui a (i9 ia Da/id. Ne%n#rederea "e /edea #!ar &e r'"' uri!e !ui (rumoa"e. Da/id (u #ei #are /orbi %n #e!e din urm'E 0 3"u"e) e+ i Law ;in#aid. 3"u"e8 0 Da/id) e0am ruga "' nu /orbe+ i a+a. Lunga a+ e& are 0 !ar '0m') mam') dar e !aw ;in#aid. Law ;in#aid %n #a"a mea8 A" ronau u! %n!o#ui e9&re"ia ne%n#re-' oare #u (aimo"u! !ui -%mbe ) re#'&' %ndu0+i) "e &are) " '&%nirea de "ine) 0 Da/id1 S%n bu#uro" "' e #uno"#. 4'#u un &a" %nain e +i d'du m%na #u ado!e"#en u!. %n &ar ea #ea!a! ' a #amerei) *arnie "e .inu de marginea me"ei de de"en) #a "' "e "&ri2ine. Da/id era a&roa&e o a % de %na! #a +i Law. P'ru! !ui a/ea o nuan.' iden i#a de b!ond) o#$ii %i erau !a (e! de a!ba+ ri. Nu era %n#' de" u! de (orma . Oa"e!e %i ie+eauN #a ni+ e /%r(uri de "'ge.i &e !a umeri) &e !a #oa e +i &e !a g!e-ne. Dar &%n' !a urm' a/eau "' #a&e e ro un2ime) S#$ema gene i#' (u"e"e " abi!i ' %n#' de !a #on#e&erea !ui. Pen ru a + i #um /a ar' a &e" e dou'-e#i +i doi de ani) Da/id nu rebuia de#% "'0! ana!i-e-e &e b'rba u! #are d'dea m%na #u e!. Din (eri#ire) Da/id era a % de emo.iona g'"indu0i &e a" ronau %n #a"a !ui) %n#% nu ob"er/' a"em'narea. Cu e9uberan.' %i " r%n"e m%na !ui Law. 0 Am a(i+e #u 6i#%ory) %n #amera mea) Burger ;ing !e d'dea gra i") da#' !uai +a"e W$L&&er. Eu am #um&'ra +a& e) &en ru ori#e e/en ua!i a e. 6rei "'0mi dai un au ogra( &e e!1 Ni#i nu0mi /ine F Sandra Brown "' #red8 Ce (a#i ai#i1 Oiua mea de na+ ere e abia &e" e o "'& 'rn%n'. Se ui ' !a *arnie +i r%"e. 0 Nu #um/a '" a e #adou8 "&e#ia8 &e #are mi !0ai &romi"1 A) " ai a+a) + iu. Ai reu+i "'0! #on/ingi "'0.i &o-e-e1 A+a0i) da1 Law "e %n oar"e #u "&a e!e !a b'ia +i "e ui ' !a ea. Pri/irea !ui era o a % de (ierbin e +i de a!ba" r' #a o (!a#'r'. Ea "e &ierdu da ori ' a#e" ei &ri/iri) dar %+i &'" r' o e9&re"ie "(id' oare. E9&re"ia !ui Law era un ame" e# de "u"&i#iune +i uimire. 0 S' &o-e-1 0 Eu.. . eu... 0 6ai) nu #um/a mi0a ie+i &'"'ri#' din gur' %nain e #a ea "' aib' o#a-ia "'.i #ear' a+a #e/a1 %mi &are r'u) mam')) A&oi) adre"%Pdu0i0"e !ui Law) Da/id -i"eE 0 Pen ru ea e im&or an "' rea!i-e-e #o&er a aia &en ru #ar ea de e!e(oane. A"ear' "&unea #' ar rebui "' e #on/ing') "' &o-e-i &en ru a" ronau u! #e re&re-in ' NASA. 0 A$a8 A -i" +i de #e1

0 Ea #on"ider' #' e+ i #e! mai (rumo") r'"&un"e Da/id) -%m$ind #au" i#. ie #'. e+ i #e! mai (aimo". 0 %n.e!eg) "&u"e %n#e Law. S%n (!a a . 0 Ai "' (a#i reaba a" a1 = 0 Lunga a+ e& are >1J Law o e!iber' &e *arnie de &ri/irea (i9' +i !ui "e ui ' "&re Da/id. 0 Sigur. Am "' &o-e-) de #e nu1 0 O) a" a0i0gro-a/8 0 De (a& ) nu e ne#e"ar) in er/eni *arnie. Am . ('#u de2a o "#$i.' &re!iminar'. 4'#u un ge" indi(eren "&re "#$i.e!e din "&a e!e ei. @ 0 ,ai "' !e /edem. 0 Nu "%n ermina e. 0 Nu &!'nuiai "' !e ar'.i #e!ui de !a &ub!i#i a e1 0 Ba da) dar e! e de "&e#ia!i a e) E% + ie di(eren.a din re o "#$i.' bru ' +i &rodu"u! (ini . 0 i eu o + iu. i a+ /rea "' !e /'d. Law o &unea !a %n#er#are. Con+ ien ' de o#$ii #urio+i ai !ui Da/id +i + iind #i de "en"ibi! e" e) *arnie nu a/ea de a!e" de#% "' "e #on(orme-e. 0 %n regu!') de"igur. %n #on ra" #u 6o#ea &rie enoa"') -%mbe u! ei era abia &er#e& ibi! #%nd %i d'du !ui Law #% e/a "#$i.e. 0 Ui e) ai#i e+ i8 e9#!am' Da/id) ar' %nd "&re (a.a b'rba u!ui) %n mon a2u! de "#ene #are de"#riau ora+u! ,ou" on. %.i "eam'n'0e9a# ) $u0i a+a1 0 Ade/'ra ) "eam'n') -i"e Law) ui %ndu0"e din nou !a *arnie) #u una din re a#e!e &ri/iri &' run-' oare) %n reb' oare. Par#' mi0ar (i #uno"#u 11dD 1F de mine #%nd m0ai Sandra Brown #$i&u! %n mod in im. 0 E bun'. E #ea mai bun') "e !'ud' Da/id. !0a reu+i bine +i #o" umu! "&a.ia!. *arnie ra"e %na&oi de"enu!. 0 Qn ru#% de"ene!e me!e au &rimi a&robarea dumi a!e) nu mai am ni#i un mo i/ "' e re.in) #o!one!e ;in#aid. %.i mu!.ume"# mu! #' e0ai o&ri . .. Soneria de !a u+' %i %n reru&"e. 0 *' du# eu) " rig' Da/id &ornind %n dire#.ia re"&e# i/'. To u+i) %nain e de a (a#e a! doi!ea &a") "e o&ri +i %n oar"e #a&u!. N0o "' &!e#i %nain e de a m' %n oar#e) nu0i a+a1 0 Nu) %i r'"&un"e Law. Am "' mai " au &e ai#i. N 0 *inuna 8 B'ia u! o &orni &rin $o!) "&re &ar ea din (a.' a #a"ei) unde "oneria "un' a doua oar'. Law "e a&!e#' a"u&ra iui *arnie +i o a&u#' de ambe!e bra.e. Cu g!a" %n#e ) dar (urio") %i -i"eE 0 Par#' ai -i" #' n0ai a/u ni#ioda ' un (iu.

0 N0am a/u . 0 Da/id %.i -i#e mam'. 0 Da) dar... .0 i0mi "eam'n'. 01 E!... 0 Dar) !a naiba) nu0mi amin e"# "' (i ('#u drago" e #u dumnea a. K R Lunga a+ e& are /'-u ) nu0i a+a1 0 C%nd e0an//'-u ) nu8 Dar une!e !u#ruri nu !e ui ni#ioda '. O ra"e are !ing' eS. %nain e #a ea "' &oa ' rea#.iona) bu-e!e iui erau &e bu-eie ei. Pe *arnie o " r'b' u o dorin.' #a un i-/or (ierbin e. 1 i Law "im.i a#e!a+i !u#ru. %n'!.' bru"# #a&u! +i "e ui ' !a ea #u o uimire "in#er') %nain e de a o %m&inge mai %n#o!o. To u! "0a %rii%m&!a %n #% e/a "e#unde) #eea #e era bine) %n ru#% Da/id %! #ondu#ea de2a &e #!ien u! ei &o en.ia!) #e! mai im&or an %n momen u! re"&e# i/) &rin $o!) "&re a e!ier. %n #!i&a #%nd a2un"er') Law "e "&ri2inea de marginea birou!ui) ar' %nd !a (e! de ne/ino/a #a un b'ia din #oru! bi"eri#ii. Ea " ' ea %n mi2!o#u! #amerei) "im.indu0"e !a (e! de &ierdu ' #a +i #um 0 "0ar (i a(!a %n mi2!o#u! Pa#i(i#u!ui) ('r' o bar#' de "a!/are. 0 Domnu!e ,oward) "&u"e ea ('r' "u(!u) #u /%r(uri!e dege e!or &e bu-e!e #are %i &u!"au) e rog "'0mi ier.i a"&e# u!. Lu#ram %n gr'din') #%nd..) 4'#u un ge" "&re Law. C%nd #o!one!u! ;in#ai i m0a "ur&rin") o&r!ndu0"e ai#i. N0ar (i rebui "' (ie %ngri2ora ' #' e! ar (i (o" +o#a de a"&e# u! ei ne%ngri2i . Ni#i m'#ar nu o ob"er/a"e. K S Sandra Brown 0 O) dar a"ia e" e de"igur o "ur&ri-' &!'#u ') "&u"e ei e9&an"i/. Re&re-en an u! agen.iei de &ub!i#i a e ('#u un &a" %nain e) #a "' dea m%na #u a" ronau u!. 0 E o onoare &en ru mine) domnu!e. 0 *u!.ume"#. Abia a un#i) %i d'du a en.ie !ui *arnie. 0 Domni+oar' ,ibb") $u mi0ai "&u" #' %! #uno+ i &e u! imu! no" ru erou na.iona!. S&r%n#ene!e !ui Law "e a&ro&iar' %n r0o %n#run are. Dreg%ndu0+i g!a"u!) 2ena ) b'rba u! ad'ug'E 0 Nu a/eai ni#i un mo i/ "'0mi "&ui) bine%n.e!e". 0 Co!one!u! ;in#aid e" e mode!u! &en ru #ar ea de e!e(on) -i"e Da/id. 0 Da#' &rime"# #omanda) Da/id) %! #ore# ' ea) ume-indu0+i bu-e!e #u "(ia!'. Ea mai "im.ea &e bu-e gu" u! "'ru u!ui !ui Law +i o #u&rin"e o eam' /ag' dar nu ne%n emeia ' #' !u#ru! a#e" a ar &u ea (i /i-ibi!. 0 6re.i "' /ede.i de"ene!e &e #are 8e0am ('#u &%n' a#um) domnu!e ,oward1 0 3n re im&) "&u"e Law) eu am "'0! iau &e Da/id !a o &!imbare #u ma+ina. 0 6rei "' "&ui) #u Por"#$e0u!1 %n reb' b'ia u! %n e9 a-. S#oa"e un " rig' #a a! r'-boini#i!or Lunga a+ e& are indieni) "'ri %n "u") a in"e &!a(onu! #u m%na +i a&oi ie+i %n (ug' din #amer'.

0 Trn &ermi"u! de e!e/ !a +#oa!a de +o(eri) "' + ii) " rig' ei. Pe" e #% e/a "'& 'm%ni o "' &rime"# #arne u!. 0 Da/id) "' nu %ndr'-ne+ i "' a ingi ma+ina #o!one!u!ui ;in#aid) " rig' *am!e a!arma '. 0 Nu0.i (a#e gri2i &en ru e!. 0 Dar unde /' du#e.i1 0 Prin %m&re2urimi) "&u"e Law) ridi#%nd un um'r. Nu ne du#em %n r0un !o# anume. 0 C% im& o "' !i&"i.i1 0 C% /a irn&. 6oia "' .i&e !a e! &en ru #' %i d'dea r'"&un"uri /agi. 6oia "' &un' &i#ioru! %n &rag) "' "&un' 5nu5) un 5nu5 #a egori#D Da/id nu rebuia "a mearg' ni#'ieri #u e!. 6oia "' a!erge du&' Da/id +i "'0! .in' " r%n". Dar) #u domnu! ,oward #are " ' ea a#o!o) nu a/ea a! ' a! erna i/' de#% "' (ie amabi!'. iind !u#ru! a#e" a) Law &ro(i ' din &!in de "i ua.ie. Ea %! urm'ri &!e#%nd &e #oridor +i ie+ind &e u+a din (a.') "&re Da/id #are +edea de2a %n ma+in') &e !o#u! &a"ageru!ui. 0 %! #uno+ i &e. .. #o!one!u! ;in#aid de mu! ' /reme1 %n reb' #urio" domnu! ,oward. *arnie "e %n oar"e "&re e! +i /'-u #' omu! 6. Sandra Brown rnu(ea de #urio-i a e. Nu a/u"e"e #ura2u! "0o %n rebe dire# de"&re &o"ibi!a !eg' ur' de rudenie din re a" ronau +i ado!e"#en u! #are %i "&u"e"e 5mam'5. Cu r'#ea!') %i r'"&un"ei 0 %! #uno"# de #% /a im&. Domnu! ,oward &!e#' du&' dou'-e#i de < minu e. Ea "&era #' %! &!'#u"er' "#$i.e!e &re!iminare. To u+i) e! o a/er i-a"e) %n im& #e %n#$idea "#$i.e!e %n r0un &or o(o!iu mare) #' mai erau %n#' doi ar i+ i #are erau !ua.i %n #on"iderare +i #' de#i-ia (ina!' /a (i !'"a ' %n "eama unei #omi"ii (orma ' din re&re-en an.i ai agen.iei +i ai #om&aniei de e!e(oane. 0 Lu#rarea dumi a!e e ma! modern' de#% a #e!or!a!.i doi. 0 i e r'u !u#ru! '" a1 0 Nu) r'"&un"e e! -%mbind. Poa e #' e" e im&u! "' o ru&em #u radi.ia A&oi) mai ad'ug' doar a % E 0 O "' /' #omuni#'m r'"&un"u!) +! %n r0un #a- +i %n a! u!) %n r0o "'& 'm%n') a&ro9ima i/. Ea %i #ondu"e !a u+a din (a.'. %! urm'ri &rin gemu!e. #um &!ea#' +!) %n a#eia+i im&) #er#e ' " rada "' /ad' /reun "emn a! ma+inii Por"#$e. Nu "e -'rea ni#'ieri. %+i (r n"e m%%ni!e #u %ngri2orare. Unde "0au du" oare1 De"&re #e or (i /orbind1 Nu #um/a Law %! bombarda &e Da/id #u LU DU=EEirC Lunga a+ e& are %n reb'ri !a #are Da/id nu a/ea r'"&un"uri1 %nain e de a in ra %n &ani#') ea de#i"e "' (a#' du+u! mu! %n %r-ia . Cur%nd du&' a#eea) ie+i din dormi oru! ei de !a e a2u! a! doi!ea) %mbr'#a ') (arda ' +i mu! mai "igur' &e ea de#% "e "im.i"e %n &an a!onii 'ia.i "#ur.i +i %n b!u-a de bumba#. Se "im.i u+ura ' #%nd au-i /o#i /enind din dormi oru! !ui Da/id.

P'+ind &e u+a de"#$i"') %! /'-u a"#u! %nd &a"iona &o/e" irea !ui Law de"&re &!imbarea ('#u ' %n Co"mo". 0 Nu .i0a (o" (ri#'1 0 Nu. P%n' "' a2ungem a#o!o "u") am re&e a o u! de a % de mu! e ori) %n#% + iam e9a# !a #e "' m' a+ e& . 0 Dar "0ar (i &u u "' nu mearg' o u! #um rebuie. 0 S0ar (i &u u . Dar + iam #' am o e#$i&' %n na/' +i o a! a ia "o!) #are a/eau gri2' "' nu "e %n %m&ie nimi# r'u. 0 Cum e" e #%nd &orne+ i1 Law %n#$i"e " r%n" o#$ii. 0 Emo.ionan . Ca nirni# a! #e/a. E" e &un# u! #u!minan a! unei mun#i &!i# i#oa"e) gre!e) a! " udiu!ui) a! &ra# i#ii) a! am%n'riior) a! !u'rii de#i-ii!or. *eri ' (ie#are "e#und'. Ba #$iar mai mu! . Da/id "e a&ro&ie de e!. riT@0.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... . Sandra Brown 0 La #e ie g%ndeai %n momen u! a#e!a1 0 Sin#er1 0 Sin#er. 0 *' rugam "' nu de&'+e"# #a&a#i a ea &ungii de ('#u &i&i. Da/id r%"e. 0 Nu #red. C$iar a+a1 0 Ei) %n a(ar' de a" a) m' g%ndearn #' mi0am rea!i-a /i"u!. E" e #eea #e am /ru %n o deauna "' (a#. Pen ru a" a am (o" n'"#u . A#um e #e/a rea!. Tr'ie"# #!i&a dori '. 0 Ce "&ui8 Aeru! de /enera.ie de &e (a.a !ui o a!arm' &e *arnie. 0 %mi &are r'u #' /' %n reru&) "&u"e ea din u+') dar a#um rebuie "' m' du# !a #a"a de odi$n'. 3ar u) Da/id) da#' nu &!e#i imedia ) o "' %n %r-ii ia an renamen u! de (o ba!. Da/id "e r'"u#i &e &a +i "'ri %n &i#ioare. 0 *am') n0ai "' #re-i ni#ioda ' a" a8 *0a !'"a "' #ondu#8 *a+ina a" a e #u o u! a! #e/a) e a&roa&e #a +i #%nd ai (i %n r0o #ar!ing') nu0i a+a) #o!one!e ;in#aid1 0 A&roa&e.

De a" a am #um&'ra 0o. Da#' nu &o "' -bor) #e! &u.in "' am im&re"ia #' o (a#. 0 A (o" gro-a/) mam'. Ar (i rebui "' (ii #u noi. Lunga a+ e& are A&oi) "im.indu0 "e /ino/a #' e a % de &rin" de &ro&ria iui emo.ie) %n reb'E 0 Cum a mer" %n %inirea a #u domnu! ,oward1 0 !0au &!'#u "#$i.e!e me!e) dar nu mi0a ('#u &romi"iuni. Q+i #on"u! ' inu i! #ea"u! de m%n'. 0 Ar (i bine "' &!e#i) Da/id. 0 Fo#i (o ba!1 Law " ' u"e &e marginea &a u!ui !ui Da/id. Se ridi#' %n &i#ioare. 0 S%n $a!( !a Tomadoe") e#$i&a mea de !a +#oa!'. O "' (im #am&ioni &e Ora+. 0 %mi &!a#e onu! '" ade %n#redere) "&u"e Law #u un -%mbe !arg. 0 Ca "' (ie "igur #' o "' #%+ ig'm) an renoru! no" ru !u#rea-' #u noi un im& dub!u. 0 A un#i e mai bine "' nu %n %r-ii !a an renamen . Se %ndre& ' "&re u+') unde a+ e& a *arnie. 0 O "' mai (ii ai#i #%nd m' %n or#1 0 Nu) n0o "' mai (ie. C%nd *arnie r'"&un"e 'io" !a %n rebarea #are %i (u"e"e &u"' 3u! Law) &a ru o#$i iden i#i "e %n oar"er' "&re ea. Ea "ur%"e "!ab. 0 S%n "igur' #' domnu! #o!one! ;in#aid mai are +i a! e reburi) Da/id. erge0o a#um. Dar "' (ii a en #um mergi #u bi#i#!e a. Ai #$eia de !a 70 0 Da) mam'. Ei) !a re/edere) #o!one!e ;in#a!d. Nu0mi /ine "' #red #' ie0am %n %!ni . %.i mu!.ume"# &en ru au ogra(u! de &e a(i+u! meu. 0 A (o" &!'#erea mea) Da/id. %+i d'dur' m%na. Pen ru &rima oar' de #%nd %+i &u ea amin i *arnie) !ui Da/id &'rea #' nu0i /ine "' "e du#' a an renamen . Cobor% %n#e "#ara) %n or#%nd de" #a&u! "' "e ui e "&re Law. De %nda ' #e ie+i &e u+a din (a.') *arnie "e ui ' !a /i-i a oru! ei. 0 %n r0ade/'r) rebuie "' &!e# !a #a"a de odi$n') a#um. *ama nu e bine +i. da#' nu "%n a#o!o #%nd m' a+ ea& '... E! %i b!o#' drumu! +i %+i #on ro!a a(!u9u! de /orbe inu i!e. 4arme#u! #u #are %i /r'2i"e &e Da/id di"&'ru"e oda ' #u b'ia u!. 0 6reau "'0mi "&ui ade/'ru!) %! /reau a#um. E! in"&ir' re&ede. E (iu! meu1 O#$ii ei #enu+ii "e um&!ur' de !a#rimi. Limba %i re#u &e" e bu-e!e a#um !u#ioa"e) da ori ' ma#$ia2u!ui de #u!oarea &ier"i#ii. %+i !'"' %n 2o" #a&u! brun) %n#% #re+ e u! ei #u bu#!e moi a&roa&e #' %i a in"e &ie& u!. 0 E" e (iu! meu) +o& i ea. A! meu. 0 Dar #ine/a i0a (o" a '.

Cu un dege %ndoi "ub b'rbia ei) %i %n'!.' #a&u!. E (iu! meu1 E! %i &rin"e bra.u! #u m%na) 0 Am "' e du# #u ma+ina) oriunde ai ne/oie. 0 N0o "' (a#i a+a #e/a. 7 Trebuie "' /orbim. 0 Nu a/em de"&re #e "' /orbim. 0 Pe r aiba) "&u"e e! &!e#%ndu0+i (a.a !a #%.i/a #en ime ri dea"u&ra ei. To#mai mi0ai "&u" #' am un (iu ado!e"#en Am mai bine de un mi!ion de %n reb'ri &e #are /reau "' .i !e &un) +i a" a e doar " 1 BD 11Lunga a+ e& are o a&ro9ima.ie. P%n' #e nu &rime"# ni+ e r'"&un"uri) am "' m' .in de dumnea a #a "#aiu!. %n "(%r+i ) eu $o 'r'"#8 %n#$eie e! em(a i#. *arnie "0ar (i re/o! a ) dar e! o " r%ngea are de bra. #%nd #obor%r'. Ar (i (o" o nebunie "' %n#ea&' o !u& ' &e #are nu ar (i &u u ni#i#um "0o #%+ ige. A&oi) "e g%ndi #' %i da ora o e9&!i#a.ie. Era &u.in #am di" an ') dar mer"e !ini+ i '. 0 %n#uie u+a8 %i "&u"e Law. Nu a! un "i" em de a!arm' an i(ur 1 0Nu. 0 Ar rebui. E" e o #a"' mare) iar un $o. are mu! e &o"ibi!i '.i "' in re %n'un ru. E! o #ondu"e &rin u+a din (a.' +i &e a!ee) "&re ma+ina Por"#$e #are a+ e& a. Oda ' #e ea "e in" a!' &e !o#u! &a"ageru!ui) e! o#o!i #a&o a 2oa"') !ung') +i "e " re#ur' %n "&a e!e /o!anu!ui. 0 %n#o ro1 Ea (r d'du nume!e " r'-ii +i %i indi#' ie+irea %n +o"ea. %n #% e/a minu e) #'!' oreau %n /i e-' &e banda a doua a +o"e!ei. *arnie "e a&u#' de marginea "#aunu!ui ei. E! #ondu#ea de &ar#' era %n r0o ra#$e '. 4a& u! #' ob"er/a"e #' o#$ii !ui " ' eau mai mu! im& a.in i.i "&re ea de#% &e +o"ea) nu era de na ur' "'0" !ini+ ea"#' ner/ii. Du&' #e o!er' #% &u u a#ea" ' &ri/ire #urioa"') ea %! %n reb'E 0 La #e e ui.i a+a (i91 Sandra Brown 1@. 0 La dumnea a. E+ i a % de mi#u.'8 Nu ar'.i #' ai &u ea du#e o "ar#in'. i) #!' in' ei u!ui din #a&) m' uime+ e (a& u! #' nu0mi amin e"# "' (i ('#u drago" e %m&reun'. O#$ii iui #'-ur' &e gura ei) a&oi &e !inia (in' a g% u!ui) a&oi "&re &ie& ) +i %n "(%r+i %n &oa!') in en"i a ea !ui o ('#ea "' "e "im ' goa!'. Era en a ' "' "e a#o&ere #u m%ini!e. 0 Probabi! #' am (o" bea de0a bine!ea) "&u"e e! dur. A! (e!) #red #' mi0a+ (i amin i #' ani a/u o !eg' ur' "e9ua!' #u dumnea a. 0 N0am a/u ni#ioda '... N0am ('#u drago" e #u dumnea a) ni#ioda '. Ea %+i .inu #a&u! dre& +i "e ui ' &rin &arbri-u! #o!ora ) ne&u %nd "u&or a "' "e ui e %n o#$ii !ui +i g%n#iindu0"e #' m'#ar unu! din re ei rebuia "' &ri/ea"#' +o"eaua. 00 Da/id nu e (iu! meu) ad'ug' ea. 0 A un#i..

. 0 E #o&i!u! "urorii me!e. Dumnea a +i #u ea... Ea ridi#' din umeri ne"igur' +i %i arun#' o &ri/ire ra&id' +i un -%mbe /ag. 0 Urm' oarea ie+ire8 *ai bine re#i &e &rima band'. E! ('#u %n o#mai re#%nd ra-an &rin (a.a unui #amion #u &%ine. o(eru! #!a9on' !ung +i ur!' o %n2ur' ur'. Semnu! S o& de !a #a&' u! ben-ii abia de0i d'du im& !ui Law "' "e o&rea"#' +i "' ia Lunga a+ e& are #urba %n /i e-a a reia. Se &re"u&une #' "ora dumi a!e a r'ma" %n"'r#ina ' #u mine) a+a0i1 0 Nu "e &re"u&une. C$iar a+a "0a %n %m&ia D a (o" o drago" e de o /ar'. 0 %n #are /ar'1 0 To#mai ab"o!/i"e+i A#ademia Na/a!' +i urma "' %n#e&i "er/i#iu! a# i/. E! de/eni imedia &re#au +i agre"i/. 0 De unde + ii #' Da/id e a! meu1 Ea %i arun#' o &ri/ire a"&r'. 00 Bine) bine) "eam'n' &u.in #u mine) re#uno"#. Dar a" a nu do/ede+ e nimi#. 0 Nu rebuie "' do/ede"# a" a) re&!i#' ea. Pen ru mine) nu are ni#i o im&or an.' da#' u #re-i "au nu. !a0o &e ai#i) &e du&' #o!.8 E! a+ e& ' ner'bd' or !a "ema(or #a "' "e "#$imbe #u!oarea) a&oi &orni #a un aur #%nd in r' %n aren'. 0 A#o!o0i "ana oriu!) "&u"e ea re#uno"#' oare) #%nd erau !a o oare#are di" an.'. Trebuia "'0! &re/in' din /reme) #a "' &oa ' redu#e /i e-a "u(i#ien &en ru a in ra &e a!ee. 0 Po.i "' rn' !a+i !a #a"a a#eea !a era!'. Am o #$eie #a "' &o in ra +i "' o /'d !a ori#e or'. Era o #a"' "&ri2ini ' de bi"eri#') a/%nd o &o-i.ie minuna ' +i un &er"ona! (oar e #a!i(i#a . A a#u! #erebra! nu o !'"a"e &e doamna ,ibb" Sandra Brown #om&!e &ara!i-a ') dar %i &ro/o#a"e o in#a&a#i a e de" u! de "erioa"' #a "' aib' ne/oie de %ngri2ire &ermanen '. P!e#area ei de a#a"' (u"e"e& de#i-ie #are i0a (r%n inima 3u! *arnie) mai a!e" &en ru #' + ia #' mama ei nu /a ma! &'r'"i #a"a de odi$n' %n /ia.'. Lui *arnie %i (u"e"e +i mai greu "' re#unoa"#' ('& ui #' (u"e"e u+ura ' de o mare &o/ar') #%nd mama ei &'r'"i"e !o#uin.a !or. %n u! imii ani) ea de/eni"e o mai a#r' +i im&o"ibi! de mu!.umi . C%nd Law o&ri ma+ina !a 3n rarea !a era!' &ar i#u!ar') *arnie de"#$i"e u+a +i &u"e un &i#ior 2o") &e &a/a2. %i /orbi &e" e um'r. 0 Nu + iu #ine .i0a rimi" "#ri"ori!e a#e!ea "&un%ndu0.i de"&re Da/id) dar nu "%n de !a mine. Eu riu am in en.iona ni#ioda ' "' a(!i de"&re e! "au /i#e/er"a. Nu /reau nimi# de !a dumnea a) mai a!e" bani. A+a #' /e-i0.i mai de&ar e de reburi) !a"'0 m' &e mine #u a!e ine!e +i ui ' #' -iua de a-i a e9i" a /reoda '. *u!.ume"# &en ru #' m0 ai adu" ai#i. Ea #obor%. La u+a "&i a!u!ui) %n im& #e "e #$inuia #u broa"#a &e #are de obi#ei o de"#uia a % de u+or) ea ar (i dori "' "e %n oar#' +i "'0i arun#e o u! im' !ung' &ri/ire. Tre#u"er' +a& e"&re-e#e ani de #%n#!

%! /'-u"e &en ru u! ima oar'. Le ('#u"e "emne de r'ma" bun) #u mina) a&oi "e %n or"e"e +i &!e#a"e &e Longa a+ e& are &!a2') ar' %nd #a un Vn'r -eu a! "oare!ui) bron-a +i (rumo") &rede" ina &ar#' "' (ie #e!ebru. 3nima ei "('r%ma ' %i "&u"e"e a un#i un adio "e#re . A#um nu mai ('#u a" a. Ea nu0 +i mai &ermi"e !u9u! "' &ri/ea"#' %na&oi) #%nd in r' %n #!'direa "&i a!u!ui. R'ma"e %n #amera mamei ei im& de &e" e o or'. 3n #ea mai mare &ar e a im&u!ui) doamna ,ibb" dormi) re-indu7"e din #%nd %n #%nd) "&un%$d.2* !ui *arnie #% e/a (ra-e inin e!igibi!e. *%$ni ') *arnie o &'r'"i. C%nd ie+i din #amer') Law m'"ura #oridoru!. 3n(irmiere!e de ia &o" u! (i9 din #a&' u! $o!u!ui #iri&eau oa e) dar e! nu0i a#orda a en.ie de#% &ode!ei " r'!u#i oare de gre"ie) %n im&: #e "e &!imba %n#oa#e +i %n#o!o) #a un !eu %n #u+#'. 0 *ai e+ i %n#' ai#i1 %n reb' *arnie. Era &ro(und a(e# a ' du&' /i-i a !a &a u! mamei ei. 6ederea !ui Law o ne#'2i +i mai mu! . 0 Cum a/eai de g%nd "' a2ungi a#a"'1 0 Cu a9iu!. E! #!' in' din #a& +i o #ondu"e !a #ea mai a&ro&ia ' ie+ire. 0 Ta9iuri!e nu "%n demne de %n#redere %n ora+u! '" a. Ar rebui "' + ii. C% e/a minu e mai %r-iu) erau din nou %n ma+ina !u ) Por"#$eD %i de"&'r.ea o #on"o!' +i +a& e"&re-e#e ani.) Sandra Brown 0 Ce (a#e marna dumi a!e1 0 E &e moar e. Du&' o &au-' a&re#iabi!') ea -i"eE 0 O .in #u medi#amen e) #are diminuea-' e(e# e!e mi#i!or a a#uri &e #are #on inu' "' !e aib'. *a2ori a ea im&u!ui e ame.i '. C%nd e !u#id') /orbe+ e de"&re a '! meu +i de"&re S$aron. P!%nge (oar e mu! . 0 A (o" !a Ga!/e" on) nu0i a+a1 0 6rei "' "&ui) a#o!o unde ne0am %n %!ni 1 0 A (o" &e &!a2') nu0i a+a1 0 Da) "&u"e ea) %n reb%ndu0"e #% de mu! %+i mai amin ea e!. 4ami!ia mea %n#$ina"e o #a"' &e &!a2') a&roa&e de #ea %n#$iria ' de (ami!ia dumi a!e. Ui %ndu0"e &rin &arbri-) e! murmur'E 0 Era.i dou'. Surori. 0 Sora mea mai mare) S$aron) +i eu) *arnie. 0 S$aron +i *arnie. Da) a#um mi0adu# amin e. Sora dumi a!e era (oar e (rumoa"'. *arnie !'"' u+or #a&u! %n 2o". 0 Ade/'ra . 0 Dumnea a erai doar o #o&i!'. 0 Pai"&re-e#e ani. 0 3ar a '! /o" ru era &redi#a or) nu0i a+a1 %mi adu# amin e #' rebuia "' o + ergem

#a "' bem o bere. 0 Ai #on/in"0o &e S$aron "' bea &u.in' bere. 1 11OD 1J Lunga a+ e& are E! r%"e. 0 Dar dumnea a n0ai /ru ) %.i "&unea #' e+ i bun'0#a0doi0&an o(i. 0 Eu n0am (o" ni#ioda ' a % de ama oare de a/en uri #a S$aron. E! "e g%ndi !a a" a un momen ) a&oi remar#'E 0 Da#' S$aron a ('#u drago" e #u mine) &robabi! #' a ma! ('#u 0o #u o du-in' de a!.i i&i. 0 A/ea doar +ai"&re-e#e ani %n /ara a#eea. Ai (o" &rimu!8 0 ai"&re-e#e1 ai"&re-e#e1 re&e ' e8) (a.a !ui de/enind #enu+ie. Eu #redeani #' are mai mu! de +ai"&re-e#e ani. 0 Ar' a mai mare) -i"e *arnie #u /o#e "#'-u '. 0 A+a ar' a. Se +i &ur a mai ma ur. A i udinea ei de&'+ea /%r" a de +ai"&re-e#e ani #u mu! %nain e de a o (i #uno"#u eu. %mi amin e"# #% de bine era um&!u "u ienu! #o" umu!ui ei de baie. E a! naibii de ade/'ra #' nu a/ea ru&u! unei ado!e"#en e. 0 Nu di"#u reaba a" a) "'ri *arnie. %n mod ira.iona!) o deran2a (a& u! #' e! %+i amin ea #% de bine de-/o! a ' era S$aron. Bine%n.e!e" #' nu o "ur&rindea (a& u!) dar /oia #a e! "' nu "e mai re(ere !a !u#ru! a#e" a. 0 De#i) a" a era /%r" a ei) +ai"&re-e#e ani8 3ar a r'm%ne %n"'r#ina ' %n &rima "'& 'm%n' a &rimu!ui 0. . .. ..... ..... ..... .1BD0Sandra Brown an de !i#eu) &u ea a/ea urm'ri gra/e) mai a!e" #%nd a '! 'u era) %n %m&!' or) un #uno"#u &redi#a or %n #omuni area re"&e# i/'. Law in r' %n &ar#a2u! unei #a(ene!e !umina e. 0 Ar'.i de &ar#' .i0ar &rinde bine #e/a de b'u . 0 A+ &re(era "' m' du#i a#a"'. 0 Ui e) "&u"e e! ner'bd' or) e+ i -drun#ina ' +i ne#'2i '. Nu .i0ar (a#e bine o Co#a "au o #ea+#' de #a(ea1 Pen ru Dumne-eu) nu0.i #er "' e %mbe.i "au "'0.i &e re#i noa& ea #u mine. Da#' o e+ i bun'0#a0doi0&an o(i &o.i "' " ai 3a o #a(ea #u un b'rba . 4'r' "' a+ e& e r'"&un"u! ei) e! ie+i) r%n ind &or iera %n urma !ui. O#o!i ma+ina #a "' /in' !a ea.

Ea /'-u #um "e !uminea-' o#$ii #$e!neri.ei #%nd %! re#uno"#u +i %i #ondu"e %n r0un "e&areu. oa& e +i u+oare e9#!ama.ii de "ur&ri-' +i %n#%n are %i urmar') #a un e#ou. Con+ ien ' de "ine) in r' %n "e&areu. 0 A" a "e %n %m&i' &re u indeni unde e du#i1 0 Ce anume1 E! o &ri/i nedumeri E A) /rei "' "&ui) #$e" iunea #u #e!ebri a ea1 Nu da im&or an.'. Ea %n#er#') dar nu era !u#ru u+or) &en ru #' +i ea era !a (e! de a en ana!i-a ' #a +i Law. C%nd #$e!neri.a "e a&ro&ie #u !i" a) %i #eru un au ogra( !ui Law) iar e! i0! d'du) oda ' #u o #omand' de dou' #a(e!e. Lunga a+ e& are 0 i a un#i #e0a ('#u ea1 %n reb' e! du&' #e #$e!neri.a "e re ra"e a&roa&e !e+ina '. 0 Cine1 0 Sora a) S$aron. Ce0a ('#u #%nd a a(!a #' e %n"'r#ina '1 0 A$) ea.. . *amie %+i !'"' o#$ii %n 2o". A /ru "' (a#' un a/or . Pe" e ma"') "im.i rea#.ia !ui Law. Tru&u! !ui "e %n#ord'J 6'-u #um m%ini!e !ui "0au ran"(orma %n &umni. %i ('#u &!'#ere "' a(!e #' &rima o&.iune a !ui S$aron era !a (e! de re"&ing' oare &en ru Law #um (u"e"e +i &en ru ea. Ce! &u.in) nu o a&roba"e. 0 i) de #e nu a ('#u 0o1 %n reb' e!. A#e" !u#ru era greu de di"#u a &en ru *amie. 4u"e"e unu! din re momen e!e #e!e mai en"iona e %n (ami!ia ei) a(!a ' a un#i !a %n#e&u u! de-in egr'rii. Ni#i unu! din re ei nu mai r'm'"e"e a#e!a+i) du&' a" a. 0 S$aron mi0a %m&'r '+i &!anuri!e ei) %i "&u"e *arnie #u /o#e "#'-u '. %n r0o "ear') du&' #in') S$aron mi0a -i" #' rebuie "' " ea de /orb' #u mine. *i0a de" 'inui #' era %n"'r#ina '. Era "&eria '. A" a m0a %n"&'im%n a ) &en ru #' nu o /'-u"em ni#ioda ' a % de u!bura '. Am " a re-e oa ' noa& ea) &!%ng%nd %m&reun') %n reb%ndu0ne #e "' (a#em. S' e #'u 'm era e9#!u". Erai !a marin' +i ne g%ndeam #' ni#i n0a% /rea "' + ii. Nu 6 WX / ". . . . F Sandra Brown + iam #e "' (a#em. Dar mie nu0mi /enea "' #red #' /rea "' "#a&e de #o&i!) #a de un gunoi. 6reau "' "&un #' era /orba de un #o&i!) #o&i!u! 'u. Ea ('#u o &au-') "e ui ' !a e!) a&oi #on inu'E 0 Nu &u eam "u&or a g%ndu! '" a. i + iam #' mama +i a a ar &re(era "' aib' un #o&i! ne!egi im) de#% un a/or &e #on+ iin.'. 0 A+a %n#% !e0ai "&u" #e anume in en.iona "' (a#') -i"e e!. 0 Da. Ei i0au in er-i" "' (a#' !u#ru! a#e" a. Ea era (urioa"' &e noi o.i. Ce!e nou' !uni de "ar#in' nu au (o" (oar e /e"e!e. Dar a&oi "0a n'"#u Da/id) ad'ug' ea #u un

-%mbe me!an#o!i#) +i !0am %ndr'gi #u o.ii. 0 C$iar +i S$aron1 O%mbe u! ei di"&'ru. 0 %n#e&u"e "'0! iubea"#'. Era a % de adorabi! +i de &re#o#e) %n#% era im&o"ibi! "' nu0! iube+ i. E! "e ui ' (i9 !a ea) "im.ind #' mai erau mu! e de "&u") dar "o"irea #a(e!ei o %n reru&"e. C%nd #$e!neri.a &!e#') Law %n reb'E 0 De #e Da/id nu e #u S$aron) a#um1 0 S$aron a muri . E! r'ma"e mu . A muri #%nd Da/id a/ea doar &a ru ani) ad'ug' ea. E! "orbi din #a(ea. 0 Cum1 0 %n r0un a##iden de ma+in'. P'rin.ii mei au (o" di" ru+i. Ta a a a/u un a a# de #ord +i a Lunga a+ e& are muri %n a#e!a+i an. De a un#i) am r'ma" doar noi) mama) Da/id +i #u mine. 0 6ara a#eea a "#$imba #ur"u! /ie.ii /oa" re. 0 Cred #' "e &oa e "&une a" a) da) (u ea de a#ord #u m%$nii e. 0 Pen ru mine a (o" o /ar' gro-a/'. Ai mei au /ru "'0mi o(ere o /a#an.' &!'#u '. 0 %mi adu# amin e de ei. Era u+or de ob"er/a #' erau (oar e m%ndri de ine. Ai ab"o!/i %n (run ea #!a"ei. A&ro&o) (e!i#i 'ri #' .%0ai rea!i-a .e!u!) de/enind a" ronau . 0 De unde + iai #' '" a a (o" .e!u! meu1 0 *i0ai "&u" a" a. %n r0o du&'0amia-') #%nd S$aron ('#ea &!a2') u +i #u mine ne0am du" !a un (e8 de obogan) "' a!une#'m &e /a!uri. A un#i mi0ai "&u" #' ai de g%nd "' mergi !a +#oa!a de -bor a marinei) #a "' de/ii &i!o de %n#er#are) a&oi /oiai "' e %n"#rii !a &rogramu! &en ru a" ronau 8. Am (o" a % de m%ndr' #%nd am #i i %n -iare #' ai (o" a##e& a 8 *0am "im.i de &ar#') de &ar#' e #uno+ eam... E! -%mbi) dar bru"# -%mbe u! %i di"&'ru. 0 Nu m0am g%ndi ) ani de -i!e) !a /ara a#eea de !a Ga!/e" on. A! naibii mod de a0.i amin i mai e +! '" a) morm'i e!) ('#%ndu0i "emne #$e!neri.ei "' !e um&!e din nou #e+ i!e #u #a(ea. *am!e "orbi #u gri2' din #ea+#a ei) %n#' a en ' !a &ri/iri!e #er#e ' oare a!e #!ien.i!or din 2uru! !or. 1 GD Sandra Brown 0 Eu am %n o deauna un &re-er/a i/. Ca(eaua (ierbin e i "e re/'r"' &e m%n') o&'rind0o +i iriurid%nd (ar(urioara. Ea r'ma"e #u gura #'"#a '. 0 Ce0ai "&u"1 E8 ra"e #a!m dou' +er/e.e!e din #u ia de &e ma"' +i !e (o!o"i #a "' ab"oarb' !i#$idu! maroniu din.(ar(urioara ei. 0 Te0ai o&'ri !a m%n'1 .

0 Nu0i nimi#) min.i ea). %n reb%ndu0"e da#' i0ar &u ea #ere #$e!n'ri.ei ni+ e un . Nu rebuia "' (a#' a" a. Law %i ('#u %n"' "emn #$e!n'ri.ei +i %i #eru &u.in un . 0 Nu) nu0i nimi#) -'u. *arnie &ro e" ') #%nd #$e!neri.a adu"e &rom& o (ar(urie #u o bu#a ' de un #% R$ode 3"!and) &en ru ne%ndem%na i#a &rie en' a !ui Law ;in#aid) #are +i0a /'r"ai #a(eaua &e m%n'. 0 *u!.ume"#) %i "&u"e e! #$e!neri.ei) #u un -%mbe #are %i "ugera #' &oa e "' &!e#e. 0 Po +i eu "' (a# a" a) "&u"e *arnie. A % a agi a.ie &en ru.. . 0 D'0mi m%na. Ea %n in"e m%na ro+ie) #are o u" ura. Cu dou' dege e) e! !u' o bu#'.i#' de un +i o %n in"e &e" e ar"ur'. 0 Ori de #% e ori (a# drago" e #u o (emeie) (o!o"e"# un &re-er/a i/) "&u"e e! #u /o#e 2oa"'. /. Lunga a+ e& are Ab"o!u %n o deauna.. Dege e!e !ui a!une#ar' &rin re dou' din re a!e e!) %n in-%nd un u! moa!e %n de"&'r.i ura u! ra"en0 "ibi!'. Au-indu03) *arnie (u ga a "' a!une#e de &e ban#$e a de /ini!in a "e&areu!ui. 0 *edi#u! mi!i ar e0ar !'uda. 6o#ea e! nu "una de!o# norma!. Ar"ura o ('#u "' de/in' r'gu+i ' +i a"&r'. A" a "' (ie) "au rn%na !ui Law era de /in'1 3n im& #e dege e!e 3u! #on inuau "' a!une#e %n re a!e ei) ea "e (oi0&e !o#u! ei +i %+i " r%n"e bu-e!e #a "' nu "#oa ' mi#i geme e de &!'#ere. A ingerea . !ui %i &ro/o#a -/%#riiri %n &ar ea in(erioar' a ru&u!ui +i g%di!' uri %n "%ni) mai a!e" %n #en ru! !or. 0 Am (o" #u S$aron) %nain e "' (i au-i #ine/a de S3DA) -i"e e!. Eu am (o!o"i %n o deauna &re-er/a i/e %m&o ri/a "ar#inii. N0a+ (i ('#u drago" e #u o (a ' &e #are am %n %!n! 0o &e &!a2a din Ga!/e" on) ('r' "' (o!o"e"# a+a #e/a. *a"a2u! &e #are i7! ('(#ea ei era minuna . A&roa&e #' o o&ea &e *arnie) !a (e! de u+or &re#um #'!dura #or&uri!or !or) #ombina ') o&ea un u! &e &ie!ea ei. Cu regre ) %+i ra"e m%na din r0a 3u!. 0 A un#i) o nu e+ i #on/in" #' Da/id e (iu! 'u. 0 4ii drea& ') "&u"e e!) a&!e#%ndu0"e &e" e ma"'. P%n' a-i) ni#i n0am + iu #' e9i" '. Te a+ e& ai #um/a "' a##e& orbe+ e e9&!i#a.ii!e a!e Sandra Brown #a &e ni+ e ade/'ruri #er e1 0 Nu a+ e& nimi# de !a ine) #o!one!e ;in#aid) "&u"e ea #u r'#ea!'. Gi0am "&u" a" a %n#' !a u+a "&i a!u!ui. 0 Ei bine) eu nu "%n genu! de b'rba #are &oa e "' "e "#u ure u+or #$iar +i de &o"ibi!i a ea #a eu "' (i (o" a '! unu! #o&i!. D'0mi /oie "' (iu di(i#i!) %n ru#% e un !u#ru +o#an . A+a #' (ii indu!gen '.

La"'0m' "'0.i &un ni+ e %n reb'ri +i d'mi r'"&un"uri dire# e. Ea %+i d'du ia o &ar e #ea+#a +i (ar(urioaraJ +i %+i &ro& i #oa e!e &e ma"') #a "'0+i r'#orea"#' m%na r'ni '. 0 A un#i) %n reab'0m'. Ce anume /rei "' + ii1 0 Cum &u ea Da/id "' (ie a! meu) da#' am !ua m'"uri de &re#au.ie1 0 N0ai !ua . 0 De unde naiba + ii1 %n reb' e! %n#run %ndu0"e. Sau a (o" un 2o#1 S$aron #ea #u "%nii mari rebuia "0o (a#') %n im& #e "urioara ei mai mi#' "e ui a1 *arnie %+i %n$'.' gean a +i o &orni "&re marginea "e&areu!ui. E! o a&u#' de bra.. 0 %mi &are r'u. Am (o" #am de&!a"a . Te rog. Ea %+i e!iber' bra.u!) dar o#$ii 3u! o o&rir'. 0 Te rog) *arriie. Poa e &en ru #' au-i"e nume!e e! /enind de Lunga a+ e& are &e bu-e!e iui &en ru &rima oar' du&' +a& e"&re-e#e ani) "au &oa e &en ru #' "im.ea ne/oia de a !'muri !u#ruri!e) du&' a % a im&. Ori#are ar (i (o" mo i/u!) ea "e " re#ur' din nou !a !o#u! ei. AY 0 %n.e!eg de #e n0o " ime-i &rea mu! &e S$aron) %i "&u"e ea b'.oa"'. %n (ond) ea era #am u+ura i#'. Dar eu nu meri "' m' in"u!.i. 10 Am "&u" #'0mi &are r'u +i am "&u"0o "in#er) %n regu!'1 Ea a##e& ') #u o %n#!inare a #a&u!ui. 0 De#i) de unde + ii #e "0a %n %m&!a 1 . 0 S$aron mi0a "&u" #' n0ai a/u . .. #' %n r0o "ear'... ai (o" ne&reg' i . Du&' "&u"e!e ei) !u#ruri!e de/eni"er'... de" u! de (ierbin.i. Ea "e ui ' !a e!) in eroga i/. 0 P%n' ai#i ar$ %n.e!e". Con inu'. 0 Ea n0a /ru "' e o&re+ i +i a un#i e0a min.i . Gi0a "&u" #' ia an i#on#e&.iona!e. E! "e ui ' un momen %n go!) a&oi #!' in' din #a&. 0 Nu0mi amin e"#. 0 B'u"ei bere) oa ' du&'0arnia-a. 0 A un#i) b'nuie"# #' e &o"ibi!. 0 Co!one!e ;in#aid) eu. .. 0 Te rog) "&une0mi Law) -i"e e! &u.in iri a . %mi amin e"# #' m' !u& am #u ine &e ni"i& +i e ungeam &e "&a e #u u!ei de &!a2'. A+a #' LUU 1=Jr@. ..... .....

...0.. .0.... ..... ....F Sandra Brown "&une0mi Law) bine1 %+i amin ea. *'#ar %n &ar e. Sim.i o &!'#ere gro-a/' a((%nd a" a.. Amin iri!e !ui de"&re ea erau &oa e %n une#a e) dar mai erau a#o!o. 0 N0are im&or an.' da#' Da/id e" e "au nu e" e (iu! 'u) "&u"e ea !ini+ i . 6ie.i!e noa" re /or #on inua e9a# #a +i &%n' a#um. 0 Ui.i un !u#ru im&or an ) *arnie. Ce anume1 0 S#ri"ori!e. Ea) ridi#' nea2u ora ' m%ini!e) 0 D1 #% e ori rebuie "'0.i "&un #' nu !e0 am "#ri" eu1 0 A" a !e (a#e "' (ie +i mai mu! un m're "ernn de %n rebare &en ru mine. 0 Eu nu /'d. .. 0 Da#' u nu !e0ai "#ri")Fe0a "#ri" a! #ine/a. G%ndindu0"e din a#e" ung$i) ea %+i %n#run ' "&r%n#ene!e #u %ngri2orare. 0 %n#e& +' %n.e!eg ideea a. 0 Tu "&ui #' nu /rei nimi# de %a mine. 0 Nu /reau. Dar #ine "#rie "#ri"ori!e) /rea. 3ar a" a %! (a#e &e Da/id !a (e! de /u!nerabi!) #a +i &e mine. 0 Doar nu #re-i #' #ir(e/a ar /rea "'0 (a#' /reun r'u) nu0i a+a1 0 Nu + iu. . Probabi! #' nu. Dar e9i" ' o &a+irC Lunga a+ e& are bi!i a e. Ea %+i mu+#' bu-a de 2o". 0 Ce0o "' ne (a#em1 0 N0am /rui "' e "&erii. E" e un !u#ru !a #are rebuie "' (ii a en ') %n im& #e /om %n#er#a "' a(!'m a! #ui 2o# e" e. Ai /reo idee1 0 Ni#i una. Da/id %<i "eam'n') dar ar rebui "' " a.i unu! a!' uri de #e!'!a! ) #a "'0+i dea "eama #ine/a. 0 Dar do# oru! #are a a"i" a !a na+ ere1 Ar a/ea /reun mo i/ "' m' +an a2e-e1 0 Nu + iu. Ne0am mu a din #ar ieru! a#e!a +i n0am mai au-i nimi# de e!) de ani de -i!e. %n &!u") nu + ia #ine era a '! #o&i!u!ui !ui S$aron. 0 Oare "'0i (i ('#u ea /reo m'r uri"ire /reunei &rie ene a&ro&ia e1 Nu #red) dar ori#e e &o"ibi!. Cre-i #' #ine/a a + iu +i) de %nda ' #e ai de/eni #uno"#u ) +i0a amin i +i "0a $o 'r% "' in er/in'1

0 Da) a" a0i eoria mea. E! %+i " udie un momen #ea+#a #u #a(ea) %+i dre"e g!a"u!) a&oi "&u"e %n r0o manier' dega2a 'E 0 Ca"a aia de odi$n') unde e mama a) e" e !u9oa"') 0 E" e %n re.inu ' de bi"eri#a ia #are era a(i!ia a '! meu. Se (a#e o redu#ere mare &en ru /'ou/e!e &redi#a ori!or. .. a+a %n#% &o.i "' nu e 0BE@ rC Sandra Brown mai g%nde+ i !a #e e g%ndea%. Re&ede) e8 %+i %n'!.' #a&u!. *arnie "e ui ' ur% !a e!) amenin.' oare. 0 N0a (o" %n o deauna u+or) "&u"e ea re.in%ndu0+i iri area) dar m0am de"#ur#a ) %n #e ne &ri/e+ e) &e mine +i &e Da/id. Nu "%n em boga.i) ni#ide#um. E% nu a a/u o #e +i0a dori +i din #au-a a" a a&re#ia-' bunurie ma eria!e mai mu! de#% a!.i #o&ii de /%r" a !ui. Dar nu "%n em "'ra#i !i&i.i. Ei na (o" !i&"i de m%n#are) ad'&o" "au %mbr'#'min e +i) !u#ru! #e! mai im&or an ) ni#i de drago" e. 10 Eu doar... 10 Ta#i +i a"#u! '0m') #omand' ea) (iind "ur&rin+i arn%ndoi de a"&rimea ei. %! iube"# &e Da/id. i e! m' iube+ e. P%n' a#um) nu e0ai g%ndi de#% #um ar &u ea "' e a(e# e-e &e ine) da#' "e a(!'. Da#' e &o"ibi!) #u eu! 'u #o!o"a!) g%nde+ e0 e +i !a modu! %n #are a" a %! &oa e a(e# a &e Da/id. E! e" e !a o /%r" ' im&re"ionabi!') "en"ibi!'. E un #o&i! minuna . Nu /reau "' "e %n %m&!e #e/a #are "'0i u!bure &'rerea genera!' de"&re /ia.'. i a" a ar %n"enina "' a(!e #' a '! !ui e un #uno"#u a" ronau ) #are (a#e drago" e #u o (emeie numai da#' e! e" e &ro e2a +i #are #ondu#e #a un mania#. Da#' (a#i "au da#' "&ui #e/a #are ar &u ea "'0i (a#' /reun r'u #% de mi#) a un#i o "'0.i Lunga a+ e& are dore+ i "' e a(!i %n #on inuare &e orbi ') #o!one!e ;in#aid. Ea 3n"&ir' "#ur . 0 A#um) /rei) e rog) "' m' du#i a#a"'1 0G @ F Sandra Brown C%nd Law "e %n oar"e a#a"') %i a+ e& au dou' (iin.e. Tm%ndou' erau (eme!e. Am%ndou' erau b!onde. Am%ndou' a/eau o#$i0maronii. Una a/ea dou' &i#ioare) #ea!a! ' &a ru. Ur"a era (urioa"a. Cea!a! ' era bu#uroa"'. B!onda #u &a ru &i#ioare era un !abrador de /%n' oare &e nume 6enu"D ea a!erg' &e &a2i+ ea &'" ra ' ima#u!a ' de o e#$i&' de &ro(e"ioni+ i &e #are Law nu0i /edea ni#ioda '. Ei /eneau doar Lunga a+ e& are #%nd e! era &!e#a ) %+i ('#eau reaba +i !'"au (a# ura %n #u ia &o+ a!'. Z (emeie de "er/i#iu %n re.inea in eriorui #a"ei) (o!o"ind a#eea+i me od'. Domi#i!iu! !ui nu era o #a"' i&i#' de bur!a#. 6enu" a&roa&e #'0! d'r%m' #%nd "'ri %n "u") &e &i#ioare!e din "&a e) +i %n#e&u "'0i !ing' #!a/i#u!a) &en ru #' &%n' a#o!o a2ungea. 0 ,ei) (e i.a) "&u"e e!) %m&ing%nd0a 2o" #u a(e#.iune. A&!e#%ndu0"e) !u' -iaru! de "ear' +i o "#'r&in' &e 6enu" du&' ure#$i. Arun#' %n #ur e -iaru! ('#u "u!. A"#u! ' oare) 6enu" a!erg' du&' -iar) iar !imba %i a %rna%n #o!.u! bo u!ui.

Law 0"e %ndoia %n"' #' &u ea "' o &o o!ea"#' &e #ea!a! ' b!ond' doar "#'r&in%nd0o du&' ure#$i +i arun#%nd un -iar &e #are ea "'0! adu#'. %+i dori) nu &en ru &rima oar') #a oa e (emei!e din /ia.a !ui "' (ie !a (e! de &u.in #om&!i#a e +i %n.e!eg' oare) #a 6enu". 0 Bun'8 "&u"e e!) a(i+%nd -%mbe u! #e! mai #u#eri or. . 0 Ai %n %r-ia doar #u o or') %i -i"e ea #u ar.ag. C%ineie '" a a(uri"i era "' m' m'n%n#e de /ie #%nd am in ra %n'un ru. 0 E ge!oa"' &e a! e (emei E! "#oa"e "#ri"ori!e din #u ie +i "e ui ' &e" e e!e. Doar una "ingur' %i a ra"e &ri/irea. Pe &!i#u! "im&!u) a!b) era un "#ri" #are. %i de/eni"e de2a Sandra Brown (ami!iar. O b'g' %n bu-unaru! de !a &ie& +i !'"' re" u! "#ri"ori!or &e ma"a !'#ui ' din $o!) #%nd in r' &e u+'. 0 A" a0i o #e ai "'0mi "&ui1 6enu" "e n'&u" i %n'un ru) adu#%nd -iaru!. Cea!a! ' b!ond' ar' ' "ore ea) #u re&ro+. 0 Era "'0mi (a#' #iora&ii (er(eni.') #%nd "0a arun#a !a &i#ioare!e me!e. 0 %mi a&'ra #a"a de o in ru"'. 0 in ru"'1 Doar mi0ai da #$eia de !a u+' +! #ombina.ia "i" emu!ui de a!arm' +i mi0 ai "&u" "' in ru. 0 O'u1 C%nd1 0 C%nd ai " abi!i %n %!nirea) &en ru "eara a" a. 0 A/eam o %n %!nire1 Ea era #u #in#i"&re-e#e ani mai %n'r' de#% e!) a/ea o (a.' a+a +i a+a) &i#ioare #are &ar#' &orneau de !a "ub"uori +i un de#o! eu bron-a #are) %n mod norma!) !0ar (i ('#u "' "a!i/e-e de dorin.'. Ori#e i& &e #are0! #uno+ ea !0ar (i in/idia #' o are %n &a . Dar (u"e"e o -i &roa" '. E(or u! "' o !ini+ ea"#' &e a#ea" ' b!ond' rn'r') ner/oa"') a/ea "'0i #ear' mai mu! ' energie de#% era di"&u" "' #$e! uia"#'. 0 N0ai .inu min e #' a/eam %n %!nire1 "e &!%n"e ea) "u&'r'#ioa"'. 0 Nu. J X[ C C Lunga a+ e& are 0 Ne0am %n %ini "'& 'm%na re#u ') !a o &e re#ere. Au (o" o mu!.ime de a" ronau.i a#o!o. E! nu0+i amin ea de"&re #are &e re#ere era /orba. 4u"e"er' a % de mu! e) %n#% %n#e&ea "' !e ame" e#e %n re e!e) #a +i &e (e e. De (a& ) nu0+i mai amin ea mu! din #eea #e i "e %n %m&!a"e %nain e #a *arnie "' "e ui e !a e! #u o#$i "erio+i) %n#e.o+a.i) +i "'0i #on(irme #') da) b'ia u! %na! ) #u " ru# ura o"oa"' a !ui Law ;in#aid +i #u #o!ori u! !ui Law ;in#aid) era (iu! !ui Law ;in#aid. 0 Ui e #e.. . 0 Su-e e. 0 Su-e e) %mi &Vre r'u) "&u"e e! re#%ndu0+i o m%n' &rin &'r. Eu..

. "0a %n %m&!a #e/a a-i !a #en ru +i n0am &u u &!e#a. A rebui "' (a#em #$e" ia aia #u an igra/i a.ia) + ii) +i "%n obo"i mor . ,ai "' ne %n %!nim %n a! ' "ear'. De a#ord1 Ea nu a##e& ' -%mbe u! !ui amabi! +i ni#i "#u-a min#inoa"'. 0 !a "&une) a" a %n"eamn' #'0mi dai &a&u#ii1 E! %i " udie un momen gura ro+ie "u&'ra ' +i o#$ii a#u-a ori) a&oi -i"ei 0 S' -i#em #' da) a" a %n"eamn'8 Unde0i #$eia mea.1 Ea %! rimi"e %n r0un !o# im&o"ibi! de a in" #!in &un# de /edere ana omi# +i %i b'g' #$eia %n m%n') a&roa&e -g%riindu0i &ie!ea &a!mei #u -im.ii inega!i ai a#e" eia. 3 BD @ Sandra Brown 6enu" m%r%i +i "e .inu du&' o#uri!e %na! e a!e Su-e ei) o drumu! &%n' !a u+a de !a in rare. Du&' #e a#ea" a "e r%n i %n urma ei) 6enu" "e ui ' %na&oi !a ei) #u o e9&re"ie mu!.umi '. 0 4e i.' ge!oa"' #e e+ i8 6rei un bi"#ui 1 6enu" %! urm' &rin #a"a %n #are r'i"e un #u&!u de %ndr'go" i.i #are o aran2a"er' %nain e de a "e de"&'r.i +i a&oi i0au /%ndu iui Law re-u! a u! #rea or a! !eg' urii !or. Lui %i &!'#eau !inii!e dre& e) moderne) +i #amere!e "&a.ioa"e) neag!omera e. Ab"en ) e! $r'ni &e+ i+orii ro&i#a!i #o!ora.i din a#/ariu! mon a %n &ere e!e #are de"&'r.ea "u(rageria de bu#' 'rie. S#o.%nd &!i#u! din bu-unar) e! #i i u! ima "#ri"oare) mai /io!en ' de#%L#e!e &re#eden e. E! re#i i de mai mu! e ori e9 u! +i "e #u(und' a % de mu! %n &rob!ema &ri/ind au oru! a#e" uia) %n#% 6enu" rebui "'0i !ing' m%na #a "'0i adu#' amin e de &romi"iunea ra a.iei. E! %i d'du un bi"#ui &en ru #%ini) %+i !u' o bere +i de"#$i"e u+a de " i#!' #are d'dea a unei "'!i de baie #u &odea din !emn de "ePuo!a. A#o!o +e de-br'#' de $aine +!) go!) "e #u(und' %n #ada #u a&' #a!d' #are (orma un #a&' a! unei &i"#ine i a!iene) #u da!e de (aian.') &e #are o in/idiau o.i &rie enii "'i) #$iar +i #ei ma! boga.i. E! r'ia din r0un "a!ariu de mi!i ar) mode" %n F Lunga a+ e& are #om&ara.ie #u #e! a! ineri!or oameni de a(a#eri. Dar riu a/ea &e nimeni de %n re.inu ) %n a(ar' de e! %n"u+i. Tr'ia bine +i era di"&u" "' (a#' e9 ra/agan.e &en ru &i'#erea !ui. O +i ui a"e&e b!ond'. N80ar (i &u u 0o re#unoa+ e din r0un +ir) G%nduri!e iui "e #on#en rau a#um a"u&ra b'ia u!ui &e #are0! %n %!ni"e %n du&'0amia-a a#eea. 0 Ai naibii de (rumu+e! b'ia u!8 %i "&u"e e! !ui 6enu") #are era a % de bu#uroa"' #' e in#!u"' %n re/eria !ui &er"ona!') %n#% #'&' ' #ura2 +i0+i b'g' bo u! %n a&a (ierbin e) #u "&um') #a "'0i !ing' um'ru!. Ori#e b'rba ar (i m%ndru "' aib' un (iu #a Da/id ,ibb"... Da/%d ;in#aid. 4u"e"e #re"#u #um rebuie. O ra a &e mama "a #u re"&e# . De+i "e e9 a-ia"e #%nd a (o" /orba "' #ondu#' au omobi!u! Por"#$e) e! +i0a amin i "' mu!.umea"#' du&' a#eea. %+i &rin"e"e #en ura de "iguran.') ('r' "' (ie ne/oie "' i "e "&un'. Condu#ea a en +i bine. Law nu &rea g'"ea de(e# e %n (e!u! #um *arnie %! #re"#u"e &e (iu! !ui) 4iu! iui1 Era e! oare ga a "' re#unoa"#' !u#ru! a#e" a1 P%n' a-i) /ara a#eea (u"e"e o amin ire &!'#u ') dar /ag'. Ce + ia e! #u ade/'ra de"&re *arnie

GD Sandra Brown ,ibb" +i (ami!ia ei1 Ea &u ea (i o muiere da ' dra#u!ui de de+ ea& ') #are ado& a"e a#ea" ' #om&or are de mi#0"o!da 0#ura2o") %n r0o %m&re2urare #%n#! a" a "er/ea "#o&u!ui ei. Pu ea (i doar o a# ri.' a dra#u!ui de bun') #are &re indea #on/ing' or #' "e "im e o(en"a ' a un#i #%nd e" e a#u-a ' #' e9&edia-' oameni!or "#ri"ori de amenin.are) &rin &o+ '. Ea) #u "iguran.') ar a/ea mu! de #%+ iga da#' e! !0ar re#unoa+ e &e Da/id #a (iu! "'u. S' #re+ i a-i un #o&i! e" e #o" i"i or. Ca "inguru! bur!a# din birou! a" ronau.i!or) %i a"#u! a &e #o!egii 3u! &!%ng%ndu0"e -i!ni# de #o" uri!e ridi#a e a!e %n re.iner ii ado!e"#en.i!or. S' (ii i!u" ra or inde&enden &u ea (i ren abi! uneori) dar nu era /orba de un /eni #on" an ) &e #are e &u eai ba-a. Pu eau re#e !uni de -i!e %n re dou' #omen-i im&or an e. Poa e #' i&a a" a) ,ibb") era %n r0un (a!imen e#onomi# din #au-a #$e! uie!i!or medi#a!e a!e mamei "a!e +i imagina"e &!anu! a#e" a in(am #a un mi2!o# de a ob.ine re&ede ni+ e bani. Dar ea %! &u"e"e !a !o#u! !ui a! naibii de bine) #%nd e! %i "ugera"e %n mod "ub i! #' banii ar #on" i ui mo i/u! a#.iunii ei. Era o (emeie mi#u.') dar #%rid o ener/ai) de/enea e9&!o-i/' #a dinami a. LU BETC r= Lunga a+ e& are %n2ur%nd) Law &'r'"i #ada (ierbin e +i "e du"e %na&oi !a bu#' 'rie) "' ia a! ' bere. %n im& #e o "orbea) #u 6enu" +e-%nd #redin#ioa"' ia &i#ioare!e !ui din #are &i#ura a&a) e! "e g%ndi !a oa e im&!i#a.ii!e &e #are !e0ar a/ea a"u&ra /ie.ii !ui e9i" en.a unui (iu ado!e"#en . 4e i.e!e b!onde /or rebui "' "e r'rea"#' %n mod #on"iderabi!. i #%nd ar &rimi o nou' mi"iune %n "&a.iu) #ine ar... 0 A" a0i o nebunie8 e9#!am' e! #' re #a"a goa!'. Probabi! #' b'ia u! ni#i riu0i a! meu. ) Dar #%nd "e %ndre& ' "&re dormi oru! &rin#i&a!) -%mbi amin indu0+i #% de g'!'gio") de en u-ia"ma +i de %n#%n ' or era Da/id) +i "e %n#run ' #%nd %+i amin i #' o "'ru a"e &e doamna #'reia Da/id %i "&unea 5rriam'5D "e %n#run ' &en ru #' "'ru u! a#eia (u"e"e "#ur ) dar e9&!o-i/. S'ru u! a#e!a a&roa&e #' ('#u"e "'0i e9&!ode-e "o'(%r!!a. S'ru u! a#e!a era de (a& mo i/u! &en ru #are (a a b!ond' nu N "e mai &'ru"e a % de a r'g' oare %n "eara a" a. 0 Noa& e bun') mam'8 Da/id " ' ea %n #adru! %n u+'. O "ingur' !umin' ardea dea"u&ra &!an+ei de de"en a 3u! *arnie) &e #are ea m%-g'!ea) %n#er#%nd "' g'"ea"#' o idee GE>111 Sandra Brown &en ru o re#!am' a unui maga-in de bi2u erii. 0 Te #u!#i a % de de/reme1 0 An renoru! ne0a ru& (unduri!e %n du&'0 amia-a a" a. S%n obo"i . Ea nu0! #er ' &en ru !imba2. %n "eara a" a) "e g%ndi "' nu0! &rea bage %n "eam') deoare#e + ia #' e! %i e" a rea#.ii!e. Uneori) "' nu ai ni#i o rea#.ie era #e! mai bun !u#ru. 0 Somn u+or8 Gine min e #' m%ine era /orba "' un-i &a2i+ ea. 0 Cin#i do!ari1 0 a& e) da#' " r%ngi +i m' uri.

0 S0a ('#u . E! nu &!e#'. Umb!a !a u+oru! u+ii) "emn #' /oia "' a ing' un "ubie# "en"ibi!. 0 Ce #'u a de (a& ai#i) a-i) Law ;in#aid1 Ea "#'&' #reionu! din m%n'. A#e" a "e ro" ogo!i &e &odea. 00 Ce #'u a ai#i1 re&e ' ea "!ab. ii doar &en ru #e era ai#i. 0 Cum "e (a#e #' nu mi0ai -i" #' !0ai #$ema 1 6reau "' "&un #' nu #re#! "' (i men.iona a+a #e/a. 0 P'i) de (a& ) nu !0am #$ema &e e!. Am... "una !a NASA +i am %n reba da#' a+ &u ea (o!o"i #$i&u! !ui %n de"ene!e me!e. Cred #' au /ru "' m' /eri(i#e %nain e de a0mi da &ermi"iunea +i !0au Lunga a+ e& are rimi" &e e! &er"ona! Am (o" ia (e8 de "ur&rin"' #a +i ine #%nd a "o"i ai#i. Ea nu0! min.i"e ni#ioda ' &e Da/id) %n /ia.a iui... da#' nu "o#o im "u e!e de ori #%nd a %n reba #ine era a '! !ui. A#e" ea au (o" %n"' min#iuni &rin omi ere) min#iuni b!%nde) meni e "'0N &ro e2e-e) nu (a!"i(i#'ri ab"o!u e #a a#ea min#iun' gogona ' &e #are i0o "&u"e"e a#um. 0 Ei) bine) a (o" gro-a/ "'0N #uno"#. N0ai a/u < im&re"ia #' e "im&a i#1 %n reb' e! #urio". 0 4oar e "im&a i#. 0 Am #re-u #' ar &u ea "' (ie b'.o") dar era un om #u ade/'ra . < 0 E! e un om #u ade/'ra . 01 Da) dar + ii u #e /reau "' "&un. 0 Da) + iu. 0 Cre-i #' o "' m' .in' min e) #' o "' "e mai %n oar#'1 *arnie "e du"e !a e! +i %i ne e-i &'ru! #are %i #'-u"e &e (run e) rebuind "' %n ind' m%na #a "' 2 a2ung' !a e!. Nu &u ea "u&or a a"emenea ge" uri) 3 #are %i amin eau #% de mu! #re"#u"e. Tim&u! re#u"e a % de re&ede. A % de re&ede8 0 *' %ndoie"# #' o "'0N mai /edem /reoda ') < Da/id) "&u"e ea #u b!%nde.e. G%nduri%e ei "e %ndre& ar' %n urm') #%nd o #ondu"e"e de !a #a(enea &%n' a#a"') im& %n #are ! 1 \5"TC... ..... ..U... ....1F Sandra Brown nu0+% "&u"e"er' nimi#. %i "&u"e"e !ui Law un "#ur 3 D)!a re/edere5) de &e ro uar. E! nu mai -'bo/i"e) #i &!e#a"e ner/o") %n(uria de &a&ara &e #are o %n#a"a"e. Ea nu regre a ni#i o /orb' din oa e. *eri a"e a" a) &en ru #' in"inua"e #' ea ar (i o 2 min#inoa"' +i o +an a2i" '. 0 Eu nu &rea #red "'0! mai /'d /reoda '.

E %ngro-i or de o#u&a +i "e %n %!ne+ e #u o mu!.ime de oameni. 0 iu) "&u"e Da/id) dar #red #' rn0a &!'#u . N0ar (i gro-a/ da#' am &u ea) + ii) "' (im &rie eni D #u e!1 Ei i "e &u"e un nod %n g% ) dar "e (or.' "' -%mbea"#' +i %! %mbr'.i+' !ung. 0 *ai bine du0 e ia #u!#are. Ai ne/oie de odi$n'. *are!e me#i e doar &e" e #% e/a -i!e. 0 Ni#i o &robiem'. Cum ('#ea de obi#ei #%nd ie+ea din r0o #amer') i "'ri %n "u" #a "' !o/ea"#' &!a(onu! #u &a!ma) a&oi &!e#'. *arnie %i au-i &a+ii bo#'nind &e re& e!e g'unoa"e a!e #a"ei /e#$i) %n im& #e !e ur#a din dou'0n dou'. %n !o# "' -%mbea"#' dr'g'" o") #a de obi#ei) %+i + er"e !a#rimi!e. S#ri"ori. S#ri"ori anonime. Din -iua %n #are S$aron %i "&u"e"e #' era %n"'r#ina ' #u #o&i!u! !ui Law ;in#aid) *arnie L ... . \05RR5C a/ea de o a/u"e"e di/er"e (an e-ii de"&re (e!u! in #o&i!u! ar &u ea "'0! adu#' %na&oi %n /ia.a %n#$i&uiri!e ei) a" a "e %n %m&!a %n o deauna mo i/e #a a" ro(i#e) #a) de &i!d') #' Da/id ne/oie de un ran"&!an de rinid$i) "au ran"(u-ie de "%nge) dar ni#ioda ' nu "e g%ndi"e !a #e/a a % de obi+nui #a o "#ri"oare. i o u+i) Law rein ra"e %n /ia.a ei. i era mai im&or an de#% /ia.a %n"'+i) mai ame.i or de (rumo". A!ba" ru! de a-ur a! o#$i!or !ui nu "e e" om&a"e) #i de/eni"e &ar#' mai /iu. O%m(ee u( !ui o& imi" ) mer"u! !ui #u membre!e !ibere) m%ndru) mer" de &i!o de a/ion #u rea#.ie) (e!u! %n #are " r'!u#ea !umina "oare!ui %n &'ru! !ui) o u! %i &'ru"e durero" de (ami!iar) &en ru #' a#e" e imagini (u"e"er' %n#$i"e %n inima ei im& de +a& e"&re-e#e ani. A#e" e imagini nu (u"e"er' %n une#a e de durerea "u(eri ' du&' &ierderea "urorii +i a a '!ui ei +i ni#i de boa!a mamei "a!e. A#e" e imagini a!e !ui Law o "u".inu"er' %n im&u! !u& ei ei de a ob.ine o di&!om' de #o!egiu) de a a/ea o "!u2b' +i a a/ea gri2' de Da/id) oa e a" ea %n a#eia+i im&. A#e" e imagini au %n"emna &en ru ea e/i area ori#'rei re!a.ii amoroa"e #u &o en.ia! rea!. Singuru! b'rba &e #are %! iubi"e /reoda ' a/ea din nou in(!uen.' a"u&ra /ie.ii ei. Pen ru a doua . E 11 15 D .WR((!((i! 6. \7RS77y Lunga a+ e& are Sandra Brown /ii oru! ei era %n m%ini!e iui. Doar #') de da a e! era %n #uno+ in.' de #au-'. Ea "e "im.ea &ar.ia! /ino/a ' de %ngri2orarea #are %! #u&rin"e"e. Ar (i &u u "'0+i r%d' de &re in"e!e "#ri"ori) "' 8e nege +i "'0i "&un' !ui Law #' #ine/a ('#ea #u e! o g!um' &roa" ') #' au oru! ior era) ('r' %ndoia!') un om de nimi#) #ine/a #are 10a /'-u &e Da/id +i a remar#a a"em'narea. Dar #odu! mora! a! !ui *arnie nu i0ar (i &ermi" "' ia"' din "i ua.ie &e #a!ea #ea mai u+oar'. C%nd o %n reba"e) #on+ iin.a ei nu0i d'du"e a! ' a! erna i/' de#% "'0i "&un' ade/'ru!. Din ne(eri#ire) (e!u! %n #are /a rea#.iona Law !a a(!area a#e" ui ade/'r ar &u ea "' 3e "#$imbe /ia.a %n mod "erio".

Da#' Da/id /a a(!a deoda ' #' Law era a '! "'u) &e #are (u"e"e %n o deauna #urio" "'0! #unoa"#') +i da#' a#e" a %! /a nega #a (iu) #um /a "u&or a Da/id o a"emenea re"&ingere1 Sau da#' Law /a de#ide "'0+i re#unoa"#' (iu!) #um /a &u ea (a#e ea (a.' ideii de a r'i ('r' Da/id1 Ei (u"e"e uni#u! e!emen bun) &o-i i/) din /ia.a ei. Law (u"e"e #e! #are i0! d'du"e. i o Law &u ea a#um "' i0! ia %na&oi. *arnie "e ui ' %n 2o") !a m%na &e #are /'r"a"e #a(eaua. Ro+ea.a di"&'ru"e) dar mai erau urme de un ) #are !u#eau &e &ie!ea ei. Qn#$i-%nd o#$ii) %+i amin i "en-a.ia /%r(uri!or dege e!or iui) #are %i m%ng%iau b!%nd m%na. 3n/o!un ar) "#oa"e un :1 C R[ 5C 1 Longa a+ e& are geam' . Ea %! iubea &e Law ;in#aid #u o &a"iune inu i!') #are o durea. %! iubea &e (iu! !ui #u a#eea+i in en"i a e. Dar Law nu (u"e"e ni#ioda ' a! ei. 3ar de a-i %n#o!o) ri"#a "'0! &iard' +i &e Da/id. / Sandra Brown A&' ga-oa"') die e i#') e rog8 Dod'. La au-ui /o#ii !ui) *arnie "e r'"u#i. 0 Ce (a#i ai#i1 0 Cum&'r a&' ga-oa"') "&u"e e! #u un -%mbe ('r' gri2i. D'0ne) e rog) +i o &ung' de (!ori#eie. B'rba u! #are era !a " and !e d'du b'u uri!e +i &uriga de (!ori#eie) ('r' "'0+i ia o#$ii de !a Law. 1 Lunga a+ e& are 0 Nu /' #uno"#) oare1 Law -%rnbi !arg. 0 S0ar &u ea. B'rba u! %i " udia (a.a) %n im& #e num'ra "'0i dea re" u! !a o ban#no ' de -e#e do!ari *arnie %n#er#a"e "' &!' ea"#' &en ru b'u ura ei dar) &e" e e2g$ea) m%ini!e !or "e anga2a"er' %n r0o !u& ' mu ') &e #are ea o &ierdu %n #e!e din urm'. 0A$) !a naiba) da8 -i"e b'rba u! r%-%nd. Lu#re-i !a Wa!mar ) a+a0i1 La raionu! de ar i#o!e de "&or 1 O%mbe u! !ui Law "e e/a&or'. 0 A+a0i. Cu #e e#$i&' .ii1 0 Tornadoe". 0 E+ i de0a! meu. *u!.ume"#. Law o %m&in"e) a&oi &e *arnie de #o ) o "#oa"e din r%nd +i o %ndrum' "&re o ram&' de #imen #e du#ea "&re " adionu! !i#eu!ui. Ea "e ab.inu #% &u u "' nu r%d'. 0 Ta#i din gur') morm'i Law #!in #o!.u! gurii. Se %n %m&!' de" u! de de" #a eu "' r'm%n un "im&!u oare#are. Nu &rea ar' a a (i un oare#are. A/ea oa e a u0uri!e unui b'rba #e!ebru. Pur a +or a!b) o b!u-' "&or b!eumarin #are i "e mu!a &e ru& #a o m'nu+') o +a&#' i& NASA +i o#$e!arii de "oare de a/ia or) #are mai #ur%nd a r'geau a en.ia a"u&ra !ui de#% o %nde&'r au. *erg%nd a!' uri de e!) *arnie /edea #um "e %n or#eau #a&e e!e) (ie Sandra Brown re#uno"#%ndu0!) (ie din "im&!' admira.ie)) 0 *u!.ume"# &en ru b'u ur') 0 Pen ru nimi#. 6rei ni+ e (!ori#e!e1 0 Nu) mu!.ume"#. Qn ru#% ambe!e m%ini %i erau o#u&a e) e8 %+i (o!o"i !imba #a "' m'n%n#e din &ung'.

) 0 Am mai &rimi o "#ri"oare) "&u"e e! #u un on (ire"#) %n im& #e me" e#a. 0 Ai mai &rimi una1 0 Q$%8 C$iar %n -iua %n #are am /eni "' e /'d. Pe unde o !u'm1 0 Pe a#o!o) &e 2o") unde "e /ede mu! a!ba" ru +! negru. Ea ('#u "emn din #a& "&re un "e# or a! S adionu!ui) unde era a % a en u-ia"m %n r%ndu! "&e# a ori!or) %n#% %.i d'dea im&re"ia unui anima! 3 "'!ba i# %nnebuni . E! "e d'du %n r0o &ar e #a ea "' o &oa ' !ua %nain e) %n 2o") &e re& e!e abru& e de #imen . 0 Ce "&unea %n "#ri"oare1 %n reb' ea &e" e um'r. 0 Cam a#e!a+i !u#ru. O "' /orbim de"&re a" a mai %r-iu. Du&' me#i. 0 Am #re-u #') da#' n0ai "una D "au n0ai mai /eni a doua -i. .. 0 C' n0o "' m' mai /e-i1 0 Da) r'"&un"e ea #andid. 0 Erai bu#uroa"' "au ri" ' %n !eg' ur' #u LU #I@. ; Lunga a+ e& are a" a1 0 Nu "%n "igur'. Sen imen e!e ei (u"e"er' ambigue #%nd a re#u mai %n %i o -i) a&oi a! a) ('r' #a e! "' mai ia !eg' ura #u ea. Pe de o &ar e) (u"e"e (oar e u+ura '. Pe de a! ' &ar e) nu &u ea "u&or a g%ndu! "' nu0! mai /ad' ni#ioda '. A&oi) mai (u"e"e de-am'girea !ui 3Da/id) #'reia rebui"e "'0i (a#' (a.') #%nd a#e" a #on" a a"e #' ido!u! 3u! nu a mai #on inua %n %!nirea ini.ia!' #u /reun e!e(on. . 0 Cum .i "e &are ai#i1 %n reb' e!) %m&ing%nd0o %n r0un +ir de "#aune. 0 Bine. *arnie !e ('#u "emne #u m%na &'rin.i!or #oe#$i&ieri!or 3ui 3Da/id) #are a&roa&e o.i "e o&ri"er' din ura!e) &en ru a "e ui%a din #urio-i a e !a Law Pagina 2 De da a a" a "e %nde&'r ' bine) #a "' nu o mai &oa ' a2unge. 5 y i1 (1\ Lunga a+ e& are Ea a+ e& a F%ng' u+a din (a.') #%nd e8 ie+i din #amera de -i) %+i &u"e"e $aine!e !a io#) dar nu0+i re#'&' a"e %n#' !ini+ ea. 0 Cred #' ar (i mai bine "' &!e#i) "&u"e ea #u r'#ea!'. 0 Cred #' ar (i mai bine "' e ma uri-e-i. Ea %+i re.inu (uria. Con(run 'ri!e nu i0au (o" ni#ioda ' &!'#u e "au u+oare. Sandra Brown FC 0 Nu e un mo i/ "' m' in"u!.i) doar &en ru #' nu /reau "' (iu mane/ra ' de un b'rba ) &e &odeaua #amerei de -i. 0 Ce e deran2ea-' mai mu! 1 *ane/ra1 Sau b'rba u!1 %n reb' e!) &un%ndu0+i dege e!e mari %n g'i#i!e #ure!ei +i !u%nd o a i udine arogan '.5 Ea #'"#' gura !a e!. 0 Ce /rei "' "ub%n.e!egi) Law1 0 Nimi#) "&u"e e! ridi#%nd non+a!an din umeri. O "' .inem !eg' ura E! o &orni "' rea#' &e !%ng' ea) dar ea %i a&u#' de bra.. 0 Cred #' "ub%n.e!egi #e/a. i e" e #e/a #u o u! ne%n emeia .

0 Ne%n emeia 1 O#$ii !ui) a ! de (!ui-i +i %n(ierb%n a.i de &a"iune doar #u #% e/a minu e %nain e) erau a#um 'io+i +! di"&re.ui ori. 0 De #e %ng$e.i) de (ie#are da ' #%nd e a inge un b'rba 1 0 Nu %ng$e.. 0 *ie) #u "iguran.') nu0mi &o.i do/edi a" a8) " rig' e!. De #e nu e0ai #'"' ori ni#ioda '1 0 A" a nu0i reaba a. 0 Ba e" e) a8 naibii de mu! . Ai a/u u e!a a"u&ra (iu!ui meu) a+a #' am o dre& u! "' + iu o #e rebuie + iu de"&re ine) #$iar +i "e#re e!e a!e # NWW #e!e mai &er"ona!e. Nimeni nu m0a #eru ni#ioda ' de ne/a" '. Nu m' %ndoie"# de a" a. E+ i %n " are "' (a#i "' %ng$e.e un b'rba ) #$iar +i da#' "0ar g%ndi numai !a /orba "e9. Da#' !0ai iubi &e Da/id a % de mu! #um &re in-i... %! iube"#. A un#i) de #e nu e m'ri.i) m'#ar de dragu! !ui) #a "' aib' un b'rba %n a&ro&iere1 N0o (a#i &en ru #' numai g%n#!u! de a (a#e drago" e #u un b'rba %.i &ro/oa#' a % a "i!') %n#% ni#i bun'" area !ui Da/id n0ar &u ea "0o %n/ing'. O#$ii !ui a!ba+ ri "e %ngu" ar'. *u "%n "igur #' ai #rea un #!ima (oar e "'n' o" &en ru (iu! meu) domni+oar' ,ibb". A$8 i b'nuie"# #' a#e! &a!a a! &!'#erii &e #are0! nume+ i #a"' ar (i un mediu mu! mai "'n' o") unde (e i+#ane ea Su-e e /in +i &!ea#' du&' &!a#u! !or. C% de "'n' o" ar (i &en ru un b'ia ado!e"#en "' + ie #' a '! !ui are de" u!e #o" ume de baie #a "' "e &o ri/ea"#' ori#'rei m'"uri +i (orme de (emeie1 Ce! &u.in " i!u! meu de /ia.' e" e norma!. Gre.o" de norma!) #o!one!e ;in#aid. La (e8 #um e" e norma! &en ru ine #' in"inue-i #' e #e/a r'u #u mine &en ru #' m0am o&u" unei di" ra#.ii de &r%n- &e &odeaua din #amera e!e -i) 1 \FWTC 1 = iii ]1C Sandra Browii 5 1/ #eea #e nu era de#% #e/a e9#i an ) #u #are "'0.i um&!i o du&'0amia-' %n #are a/eai im& !iber. Ea ('#u o &au-' +i in"&ir' ad%n#. Pen ru in(ormarea a) a(!' #' eu "%n o#u&a '. A+a %n#% ) %n ru#% #red #' doar &!i# i"ea!a e0a %ndemna "' /ii ai#i +i "'0.i e9&ui in"inu'ri!e a!e de"(r%na e) de"&re "e9ua!i a ea mea) #ar'0 e din #a"a a"%a #u &!i# i"ea!a a #u o . E! &!e#') dar nu %nain e de a arun#a o amenin.are "ub i!' &e" e um'ru! #are "e re r'gea. 10 .%n#' n0am &u" #a&' a(a#erii '" eia. Ni#i &e de&ar e. 0 E #u ade/'ra (rumo") buni#o. *u!.ume"#. Da/id a##e& ' #u &!'#ere !an.u! de #$ei o(eri de doamna ,ibb") &e #are a#ea" a %i ('#u"e &en ru e! %n #% e/a "'& 'rn%ni) %n im&u! ore!or de !u#ru manua!) de diminea.'. Ca"a "&i a! a/ea a# i/i '.i -i!ni#e. *arnie era bu#uroa"' "' /ad' #' mama ei "e "im.i"e de" u! de bine #a "' &ar i#i&e !a une!e din re a#e" e a# i/i '.i) #$iar da#' a2u oare!e (u"e"er' #e!e #are ('#u"er' #ea mai mare &ar e a !u#ru!ui !a !an.u! &en ru #$ei. ( N Z W N Lunga a+ e& are C10" "'0! (o!o"e+ i. 6orbe!e ei erau !en e dar in e!igibi!e. 0 De"igur. E gro-a/) "&u"e Da/id. Di"#u! de &!a" i# a/ea &i# a 0&e.

e! nume!e Sui. (! !u' %n &a!m' +i "e 2u#' #u e!. 0 3n#' o da ') mu!.ume"#. 0 O "' (ii a en #%nd o "' %n#e&i "' #ondu#i) nu0i a+a1 %n reb' %ngri2ora ' doamna ,ibb". *' o g%nde"# !a S(oaron. *arr ie &u"e o m%n' !ini+ i oare &e um'ru! mamei ei. 0 Da/id e (oar e #on+ ien ) marn'. 0 Z "' am gri2') buni#o. *ama ar (i. %ngro-i ' da#' n0a+ a/ea. Sar eu #uno"# #on"e#in.e!e a!#oo!u!ui +i a!e #ondu#erii "ub in(!uen.a a#e" uia. Doamna ,ibb" &'rea !ini+ i '. Ea "e re!a9' %n (o o!iu! de !%ng' &a u! ei) #are %i (u"e"e adu" de a#a"'. A#e" a d'dea oare#are &er"ona!i a e +i un a"&e# de #'min #amerei de "&i a!. 0 E+ i obo"i ') mam'1 %n reb' *arnie. Doamna ,ibb" era %n o deauna bu#uroa"' "'0! /ad' &e Da/id dar %n"'+i &re-en.a iui %n #amera mi#' o obo"ea. Energia !ui inerea"#' &'rea #' ab"oarbe o o9igenu!. 0 Pu.in. Dar nu &!e#a.i %n#'. 0 Ce7ar (i "' a+ e&.i a(ar') Da/id) %n im& #e o ! U . \SWSC F Sandra Brown a2u &e buni#a "' "e in a!e-e %n &a &en ru ia noa& e1 A&oi) &o.i /eni "'0.i iei r'ma" bun. 0 Bine. E (oar e bine) "&u"e re&ede Da/id. Nu "e o&unea #%nd era /orba "'0i (a#' /i-i e buni#ii) dar *arnie + ia #' nu0i &rea ('#ea &!'#ere "' /in' !a "&i a!. Nu "e &u ea %m&'#a #u in(irmi a ea +i b' r%ne.ea +i g'"ea rea!i a ea a" a ri" ' +i de-o!an '. Pagina 3 *arnie %+i &e re#u urm' oare!e #in#i"&re-e#e minu e &reg' ind0o &en ru noa& e &e mama ei. O in(irmier' /eni "'0i dea medi#amen e!e de "ear'. 3n #% e/a minu e) "omni(eru! %+i ('#u e(e# u! +i doamna ,ibb" adormi. *arnie de"#$i"e no& iera mamei "a!e) #a "' %n!o#uia"#' ni+ e ar i#o!e de oa!e '. %n momen u!8 a#e!a) /'-u #u ia #u ar i#o!e de #ore"&onden.') &i9u! +i #arne.e!u! de imbre &o+ a!e. Un momen ) "e ui ' (i9 !a e!e) #urioa"' "' + ie #u #ine ar &u ea #ore"&onda mama ei. Ea nu0i #eru"e !ui *arnie "'0i adu#' re#$i-i e!e. Ni#i nu0i #eru"e a2u or !a "#rierea "#ri"ori!or.. A&oi)) o i-bi re/e!a.ia %ngro-i oare. Doamna ,ibb" "(or'ia %n#e ) &ie& u! ei ridi#%ndu0"e +i !'"%ndu0"e #u regu!ari a e. Dar #$iar +i %n im&u! odi$ei) (a.a ei nu ar' a !ini+ i '. %n re "&r%n#erie!e ei era o dung' de nemu!.umire) iar bu-e!e %i erau !'"a e %n 2o" ia #o!.uri. Era agonia Lunga a+ e& are unei (emei (oar e ne(eri#i e. *arnie &'r'"i #amera +i "e du"e dire# !a birou8 in(irmiere!or.

0 S#u-a.i0m') %i "&u"e ea (emeii #are era de "er/i#iu) mama mea a rimi" "#ri"ori %n u! ima /reme1 3n(irmiera -%mbi. 0 S%n em a % de rn%ndre de ea8 E (oar e greu &en ru ea "' "#rie) + i.i a" a. Uneori) are ne/oie de -i!e %n regi #a "' #om&un' o "#ri"oare) dar a rimi" #% e o "#ri"oare &e "'& 'm%n')0 de #% e/a "'& 'm%rii de2a. A&oi) ob"er/%nd %ngri2orarea de &e (a(a !ui *arn!e) %n reb'E 0 S0a %n %nn&!a #e/a r'u1 0 A.i ob"er/a #um/a #ui %i erau adre"a e "#ri"ori!e1 0 Nu. %mi &are r'u. Dar) nu era) !a dre& /orbind) reaba mea) 0 Bine%n.e!e" #' nu. Nu. *u!.ume"#. Se %n oar"e +i "e %nde&'r ') g%ndi oare) &e #oridor. 0 ,ei) mam') unde0ai (o" 1 %n reb' Da/id #%rid d'du #o!.u! +i a&roa&e #' o Fo/i. *0am du" "'ri "&un noV& e bun' buni#ii. Ce "0a %n .m&!a 1 *arnie #!' in' /ag din #a&. 0 Nimi#. Eu.. . nimi#. ,ai "' mergem. Sandra Brown A2un+i a#a"') ea %n#er#' "' !u#re-e ia #a a!ogu! maga-inu!ui de bi2u erii) dar nu "e &u ea #on#en ra. Con+ iin.a ei era &rea &reo#u&a '. Nu &u ea (i "igur') dar i "e &'rea (oar e &o"ibi! (a& u! #' o#mai mama ei %i rimi"e"e "#ri"ori!e !ui Law. Ori#% de mu! "e emea "'0! /ad') ea + ia #' e! ar rebui "' (ie %n+ iin.a imedia . i rebuia "' i "e "&un' &er"ona!. L'"%nd 2o" &en"u!a +i &un%ndu0!e din nou #a&a#u! uburi!or de /o&"ea) ur#' "u") "e "&'!' +i "e du"e %n dormi oru! !ui Da/id. E! +edea "&ri2ini de 'b!ia &a u!ui) #u o #ar e de i" orie de"#$i"' &e genun#$i +i #u #'+ i!e de !a Wa!Iman !a ure#$i. %+i "#oa"e #'+ i!e #%nd o /'-u &e *arnie " %nd %n u+'. 0 Ce0i1 0 Am de ('#u o #ur"'. E! "e ui ' !a #ea"u! de &e no& ier'. 0 E a&roa&e -e#e "eara. 0 iu. Nu /oi %n %r-ia mu! . 0 Unde e du#i1 La maga-in1 Nu &o "' m' du# eu1 Am "' #ondu# eu ma+ina. 0 *u. Nu m' du# !a maga-in. 0 A un#i) unde1 Ce "e %n %m&!') mam'1 S0a %n %m&!a #e/a #u buni#a1 0 Nu) nu0i nimi# %n !eg' ur' #u buni#a. %n/e.i &en ru e9amen1 )1\ Lunga a+ e& are 1" 0 Da) dar... J 0 Da#' nu m' %n or# &%n' #%nd e+ i ga a "' e #ui#i) ai gri2' "' (ie %n#uia e u+iie. 0 %n regu!'.

Ei "e %n#run '. A+ dori "'0mi "&ui #e "e %n %m&!'. 0 Nimi# #are "' e %ngri2ore-e &e ine. %i rimi"e o "'ru are &rin aer) %nain e #a e! "' mai &oa ' &une a! e %n reb'ri !a #are ea "' (ie ne/oi ' "' r'"&und' #u min#iuni. Pe drumu! #u ma+ina &%n' !a #a"a !ui Law) re&e ' %n g%nd #e anume a/ea "'i "&un'. 6oia "' (ie #e/a "im&!u +i !a obie# . Du&' #e!e %n %m&!a e mai de/reme %n -iua a#eea) a/ea "' (ie 2enan "' "e a(!e "ingur' #u e!. Dar era %ndoie!ni# #' /a (i "ingur' #u e!. %n momen u! %n #are in r' &e " rada Fui) ob"er/' +iru! de ma+ini &ar#a e &e !%ng' ambe!e ro uare. *u-i#a g'!'gioa"' "e re/'r"a din #a"'. Era #!ar #' era ga-da unei &e re#eri. Primu! ei im&u!" (u "' "e %n oar#' a#a"'. 6e" ea &u ea "' mai a+ e& e. Dar) %nain e de a da #u "&a e!e ma+ina &e a!ee) #a "' %n oar#') "e r'-g%ndi. Pe re#u"e o du&'0amia-' mi-erabi!') %n#er#%nd "'0+i dea "eama da#' era bu#uroa"' #' o&ri"e a# u! !or de drago" e "au da#' regre a #' o ('#u"e. Nu &u u"e "' !u#re-e. 4u"e"e Sandra Brown ne!ini+ i ' +i ner/oa"'. Oiua era de&ar e de a (i (o" &!'#u '. Era aga"an &en ru ea (a& u! #' Law &u u"e "' rea#' a % de re&ede &e" e "#ena !or (urioa"' +i "' (ie %n " are "' dea o &e re#ere. A" (e! #') du&' #e &ar#' ma+ina) mer"e &e #'rarea m'rgini ' de &e unii) "&re gardu! #u &oar ' de"&re #are + ia #' du#ea "&re #ur ea din "&a e. Erau #%.i/a oa"&e.i #are "e -benguiau %n &i"#in' +i a!.ii #are " ' eau !a "oare. Tera"a era &!in' de !ume. Era o mu!.ime "e!e# '. %n im& #e re#ea &rin re ei) (u o#$i ' de doi #owboy #are m%ng%iau (ie#are #% e o Su-e e) Fin%nd0o #u o nri%n' %n im& #e #u #ea!a! ' ridi#au !a gur' o #u ie #u bere. 4u ignora ' de un gru& de i&i geri oameni de a(a#eri #are beau w$i"Iy +i "e !amen au de "#'derea &re.u!ui !a &e ro!u! bru e9an. Prin"e "(%r+i u! unei &o/e+ i gro"o!ane de"&re un #dmi"0/oia2or +i o (emeie !u& ' oare de #a #$ %n noroi. C%nd &'+i &e #e/a moa!e) "e ui ' %n 2o" +i /'-u #' era un "u ien ud) de !a un #o" um de baie. N0o in ere"a "' + ie de unde /enea "au unde "e a(!a &ar ea de 2o" a #o" umu!ui. 0 Doamn'1 Se %n oar"e +i /'-u un b'rba +e-%nd %n &o-i.ie yoga) %n mi2!o#u! unui " ra de brebenei. P'ru! !ui &aie e) iar o#$ii (ui erau !u#i ori. Pagina 4 Probabi! #' era de2a droga de !a .igara &e #are o (uma. 0 %mi a#o&eri &ri/e!i+ ea) %i "&u"e e! #u "o!emni a e. 0 A$) "#u-a.i0m'. Ea "e mi+#' mai de&ar e) ('#%ndu0+i #u greu drum "&re #a"') &en ru #' nu0! /edea &e Law ni#'ieri &e a(ar'. %n bu#' 'rie nu era !o# de#% %n &i#ioare. Un gru& de (emei #u a"&e# re"&e# abi! ana!i-au ingredien e!e unui "o" gro") ro-a!iu) +i "e &!2ngeau de ore%e !ungi &e #are !e #on"umau du#%ndu0i #u ma+ina &e

#o&ii !a oa e a# i/i '.i!e !or. Ea e re#uno"#uD erau "o.ii!e unor #o"monau.i. Le #uno"#u"e &e ma2ori a ea din re e!e %n "eara %n #are &ar i#i&a"e #u Law !a dineu. Un $u!igan m' '$'!o") #u un"oare de indian *o$awI +i #u un #er#e! #u -/a" i#') erori-a &e+ i+orii din a#/ariu #u o #u ie goa!' de bere) %n im& #e %ng%na me!odia %n"&Vim%n ' oare din (i!mu! Ca!&. %n 2uru! me"ei) un gru& de b'rba.i g'!'gio+i di"#u au de"&re -bor. *arnie %i re#uno"#u &rin re ei &e "o.ii (emei!or #are %+i ran"(era"er' a en.ia de !a "o"u! ro-a!iu !a ung$ii!e #u mani#$iur' Sandra Brown (ran.u-ea"#' aie uneia din re eie. %n "eara a" a) b'rba.i!or de !a NASA 33 "e a!' ura"er' #%.i/a mi!i ari mai ineri. To.i a"#u! au #u0 a en.ie !a unu! din re a" ronau.i. 0 .. . /enind 2o" a+a) "&unea e!) ('#%nd un ge" de a!une#are #u m%ini!e. A ('#u o %n#er#are de a eri-are) dar urnu! !0a %nde&'r a . 0 A ('#u mai mu! de#% a % . 6o#ea era a !ui Law) #are %n#'!e#a"e un "#aun) (!n%ndu0+i m%ini!e &e "&' ar. Era a#o!o +i o (emeie) #are %n#'!e#a"e +i ea "#aunu!) %n "&a e!e !ui Law) +i %i ma"a umerii0 +i %i "&'!a ure#$ea #u !imba. *arnie ar (i a/u #$e( "' ra/er"e-e #amera +i "'0i &!e"nea"#' (oar e are &e am%ndoiD a#ea" ' dorin.' o uimi) &en ru #') &%n' a un#i) nu #re-u"e "' aib' endin.e de /io!en.'. Singura da ' #%nd %! b' u"e &e Da/id) &!%n"e"e ea mai mu! de#% e!. 0 A(uri"i u! de !a+ "e emea de &u.in (um) "&unea Law g!ume.. 0 Pu.in (um1 Ar (i ie+i nori J de (um negru) ad'ug' &rimu! /orbi or. Law ridi#' din umeri +i !u' b %ng$i.i ur' de bere din #u ia de &e ma"a din (a.a !ui. 0 Ori#um) #on inu' e!) (iu! '" a de #'.ea) nebun) /ine din nou) ignor' ordinu! de a "e e2e# a / \NXW y +i &une 2o" a/ionu!. A -i" du&' aia #') &robabi!) di(u-oare!e "e de(e# a"er'. A a eri-a &e un !o# #% un b'nu.. Un b'nu.8 Ei d'du din #a&) admira i/. N0am /'-u a+a #e/a de #%nd -bor. i #e #rede.i #' i0au ('#u 'ia mari1 Crede.i #' i0au #i i ar i#o!u! re(eri or !a in"ubordonare) &en ru #' a %n#'!#a ordine!e1 La naiba) nu8 Ai#i nu e A&o!!o. i0au da o a(uri"i ' de meda!ie8 7 Tu ai ('#u !u#ruri +i mai nebune+ i) "&u"e Law &e dea"u&ra r%"e e%or. Bine%n.e!e" #' a ('#u 8 6orbi"e "o.ia a" ronau u!ui) #are /eni"e %n "&a e!e !ui +i %i %m&in"e"e +a&#a NASA &e" e o#$i. 3ar a" a) %nain e #a eu "'0i "&un #') da#' nu "e o&re+ e din nebunii!e &e #are !e (a#e %n T0>[0uri!e a!ea) o "' m' o&re"# eu de a mai (a#e nebunii #u e!D %n &a . A#ea" a &ro/o#' r%"e e) mieun' uri) (!uier' uri +i di(eri e #omen arii !a"#i/e din &ar ea u uror #e!or #are au-i"er'. i /enind /orba de"&re a" a) dragu!e) "&u"e ea a&!e#%ndu0"e +i "'ru %ndu0! &e obra-) $ai "' mergem a#a"' +i "'0i !'"'m &e ginerii ne%n"ura.i "' &e rea#'. Dou' &e re#eri !a r%nd e &rea mu! &en ru o (emeie b' r%n' #a mine. \ NXX"@1 1 Sandra Brown Urm' o rea+e-are genera!' %n 2uru8 me"ei) #%n#( mai mu! e &ere#$i (ur' de a#ord #u ea +i %n#e&ur' "' "e %ndre& e "&re u+'. Una din re "o.ii o -'ri &e *arnie +i -%mbi.

0 Bun'. O%mbe ui ei era de"#$i" +i &rie eno". ( N0am a/u o#a-ia "' e #uno"#) "eara re#u '. Eu "%n ;ri" Cam&be!!. E! e "o.u! meu) Bob. 0 *arnie ,ibb". Prin re umerii &ere#$ii) /'-u rea#.ia bru"#' a !ui Law !a au-u! nume!ui ei. E! %n oar"e re&ede #a&u! "&re ei. 0 *' bu#ur "' /' #uno"#. 0 60am au-i oare "&un%nd #ui/a #' "%n e(i &i# ori.'1 0 Ade/'ra . 0 *i0ar &!'#ea "' ne #unoa+ em mai bine) dar o#mai &!e#'m. Poa e a! ' da '. 0 i mie) "&u"e *arnie) r'"&un-%nd &rie eniei (emeii. 10 Am (o" a % de bu#uroa"' /'-%ndu0! &e Law #u #ine/a #a dumnea a) "eara re#u '8 De da a a" a) a/ea a!' uri o (eme!e a! #'rei grad de in e!igen.' era mai mare de#% m'"ura "u ienu!ui. A" a m' (a#e "' #red #' are +i min e) %n (ond) nu doar o. .. 0 ,aide) draga mea) o %n reru&"e a" ronau u! #u bun'/oin.') %m&ing%ndu0+i "o.ia "&re u+'. O "' =?55 &?55@ 0 *arnie) /ino %n'un ru! Ce /rei "' bei1 S%n e.i amabi!i) domni!or) "'0i o(eri.i #are/a un "#aun doamnei1 0 Nu rebuie) /' mu!.ume"# am%ndurora. Obra2ii %i ardeau de indignare) dar era $o 'r% ' "' nu "e dea b' u '. E! era %n mod de!ibera ne"u(eri ) %n#er#%nd "' /ad' #e rea#.ie &u ea " %rni din &ar ea ei. Nu a/ea de g%nd "'0i dea "a i"(a#.ia "' o /ad' in imida ' "au (urioa"') 0 Trebuie "'0.i /orbe"#) Law) 4a a #are +edea %n "&a e!e !ui) "e (oi mai 5a&roa&e +i) %n mod &o"e"i/) %+i &u"e bra.e!e %n 2uru! !ui. E! %i adre"' !ui *arnie o ridi#are din umeri) (a!" ne&u in#ioa"') 0 Du&' #um /e-i) "%n #am !ega a#um. De #e nu e re!a9e-i +i nu e di" re-i +i u1 A!' ur'0 e &e re#erii. E+ i %n re &rie eni. Pen ru oa ' !umea) -i"e e! #u g!a" are) ea e *arnie. *arnie) a#e" a e" e.. . %+i #$inui memoria "'0+i amin ea"#' ni+ e nume. A#e+ ia "%n #%(i/a &i!o.i) #o!egii de -bor de a-i. 0 ;in#aid) ai#i de (a.') a -i" #' rebuie "' -boare %n (or.' "au "' moar') o. in(orm' &e *arnie unu! din re ei. Law +edea !a ma"' &ri/ind0o &o( i#io") ame.i de b'u ur'. \ NX A S 6 i Sandra Brown 1 A -i" #' ridi#area +i -boru! #u un rea# or %<i dau o "en-a.ie a&roa&e !a (e! de gro-a/' #a +i a#eea #%nd e #u!#i #u o (emeie. 0 6oi) b'ie.ii -bur' ori de Sa 4or.e!e Aeriene) nu + i.i #%nd "' /' .ine.i gura) nu0i a+a1 %n reb' Law %n#run %ridu0"e amenin.' or. Pi!o u! #e!'!a! riu0! a"#u! '. %nain e #a ea "'0+i dea "eama #e a/ea "' "e %n %m&!e) e! %i%n#er#ui a!ia #u bra.u! !ui &u erni# +i o ra"e &e genun#$ii . !ui. 0 Ne0ai &romi" #' /or (i ai#i o mu!.ime de (emei) ;in#aid) dar n0ai -i" #' /or (i de

#!a"' #a a" a. E! %+i &u"e m%na de"#$i"' &e " oma#u! !ui)) *arnie +i o ra"e #u "&a e!e "&re e! %n im& #e %+i b'ga na"u! %n #ea(a ei. 0 *ie %mi &!a#e (emei!e mi#u.e #a a" a. Cu #% e mai mi#') #u a % e mai bine. De obi#ei) #%nd "%n mi#i &e dina(ar' "%n mi#i +i &e din'un ru. Law "'ri de &e "#aunu! !ui) -/%r!ind0o &e &odea &e ro+#a a din "&a e!e !ui. 4i9' a"u&ra &i!o u!ui o &ri/ire u#ig' or de re#e +i (i "&u"e #u o /o#e !a (e! de %ng$e.a 'E 0 Pe re#erea "0a ermina 8 "1\ Lunga a+ e& are R%"e e!e %ng$e.ar'. La ei +i a mo"(era de &e re#ere. C$iar +i Ray C$ar!e" (u o&ri %n mi2!o#u! #%n e#u!ui) de+i *arnie n0a. %n.e!e" ni#ioda ' #um de a g'"i #ine/a a % de re&ede bu onu! "i" emu!ui audio. O#$ii !ui Law erau #' ni+ e !ame #are 'iau %n bra.e!e #are o .ineau. De %nda ' #e a/ia oru! %i d'du drumu!) ea "e ridi#' +i "e %nde&'r '. Tre& a ) en"iunea din bu#' 'rie "e r'"&%ndi &e 1U1 NXY y7 1 Sandra Brown era"' +i "e %n in"e #a un (!u9 %n une#a . Toa ' /e"e!ia %n#e '. Oa"&e.ii %n#e&ur' "' ia"' &e &oar ') "&re ma+ini!e !or. 0 Law8 Ro+#a a "e ridi#a"e "ingur' de &e &odea +i "e ag'.a"e din nou de e!) %n &ar ea drea& '. Ner'bd' or) e! "e "#u ur' de ea. 0 Pe re#erea "0a ermina +i &en ru ine) iubi o8 %mbu(na ') ea &!e#'. Dar %n#' %nain e de a ie+i &e u+') "e +i ag'.a"e de &i!o u! bea #are %+i in"u! a"e ga-da %n r0un mod &ro" e"#. 0 De unde era "' + iu #' i&a era #ine/a a&ar e &en ru e!1 morm'i e! #' re &rie enii "'i mai re2i) #are %! "#o eau %n grab' a(ar'. Nimeni nu &'rea %n#!ina "' (!u ure o &%n-' ro+ie %n (a.a ner/o-i '.ii !ui Law. E! %i arun#' !ui *arnie o &ri/ire dur') a&oi ie+i +i e! &e era"'. Ea "e ui ' %n 2ur) &rin bu#' 'rie. Nu "em'na #u odaia ('r' &a ' &e #are o /'-u"e u! ima da ' #%nd (u"e"e a#o!o. A#um nu e9i" a ni#i o "u&ra(a.' !iber'. Era &!in' de (ar(urii de #ar on +i +er/e.e!e (o!o"i e) de " i#!e +i #u ii goa!e. O #u ie goa!' de bere #'-u"e &e (undu! #u &ie ri+ ai a#/ariu!ui. Au-ind un "une #a0 o -g%r%ie ur') *arnie "e du"e !a o u+' +i o de"#$i"e. 6enu" ie+i a(ar' din r0o debara. Ea "e g$emui +i "e ui ' !a *arnie #u "u"&i#iune) a&oi) d%ndu0+i "eama #' *arnie = Lunga a+ e& are era e!ibera oarea ei) "e %r% "&re ea +i %i miro"i m%na. 1 0 ,ei) (e i.o8 *arnie %i m%ng%ie #a&u! #'.e!ei. %n #% e/a "e#unde) de/enir' &rie ene. De #e n0ar (i #amarade) "e %n reb' *arnie #ri"&a '. Erau !a (e! de ge!oa"e %n &ri/in.a !ui Law. De (ie#are da ' #%nd *arnie "e g%ndea !a ro+#a a !a"#i/' +i !a modu! %n#%n a %n #are Law %i -%rnbi"e de #% e ori "e %ng$e"uia %n e!) %i /enea "' ur!e. E! rein r' %n bu#' 'rie +i %n#$i"e u+a de " i#!' %n urma !ui. 0 Toa ' !umea a &!e#a . E+ i (eri#i ' a#um1 0 N0am a/u in en.ia "' "&arg &e re#erea.) N Da#' ai (i &u u "' e "mu!gi de !%ng'

ro+#a a aia &en ru o #!i&' #a "'0.i &o "&une #e a/eam de "&u") &e re#erea ar (i &u u #on inua oa ' noa& ea) din &ar ea mea. 0 Prea %r-iu) a#um. Ai da 0o ga a) ba era a&roa&e "' &ro/o#i +i o b' aie. 0 Be.i/a!u! 'ia #u gura "&ur#a ' e de /in') nu eu. Ar (i rebui "' nu0! bagi %n "eam'. E! %+i &u"e m%ini!e %n +o!duri +i o &ri/i amenin.' or. 0 S#u-'0m') #redeam #' %.i a&'r onoarea. Da a /ii oareD #%nd un nenoro#i /a mai (a#e o remar#' murdar' de"&re ine am "'0mi .in gura +i am "' e !a" "' e bu#uri de ea. 5ORN @ Sandra Brown a Ea %+i !'"' (run ea %n rn%n' +i %+i ma"' %m&!e!e %n ori#e #ondi.ii) a#ea" a n0ar (i (o" o %n %!nir u+oar'. Dar #ir#um" an.e!e nu &u eau (i mai re!e +i mai &u.in &ro&i#e &en ru o di"#u.ie #a!m' de"&re un "ubie# "erio". Law &u"e &e &odea un /a" #u ni+ e "o") o(erindu0i0! !ui 6enu". A#ea" a %! a a#') &o( i#ioa"'. C%nd Law "e %ndre& ') o (i9' &e *arnie #u o &ri/ire o" i!'. 0 Ei) d'0i drumu!. Ce era a % de ar-' or de im&or an ) %n#% a rebui "' m' /e-i %n "eara a" a1 Ea "e ui ' iri a ' &rin bu#' 'rie. 0 N0ai /rea "' e a2u "a #ure.i ai#i1 1 0 Doar &en ru #a "' m' %n rebi a" a) mi0ai " ri#a &e re#erea1 0 Nu) re&!i#' ea 'io". Pagina 5 Nu mVi (a#e g!ume0. 0 A un#i nu 1 mai !ungi. 4emeia de "er/i#iu e bine &!' i ' #a +' #ure.e m%ine mi-eria a" a. De#i) #e e &reo#u&'1 0 S#ri"ori!e. E! ('#u o mi#' mi+#are din #a&. 0 Ce0i #u e!e1 0 Po "' !e /'d1 0 Ce .i0a /eni 1 Nu m' #re-i1 Cre-i #' !e0am in/en a 1 0 Po "' !e /'d) e rog1 "&u"e eV min oa"'. 0 Pen ru #e1 0 Cred #' + iu #ine !e0a rimi") de a#eea. Lunga a+ e& are C10" Ce naiba "%n .i&e e!e a" ea1 Unde0au &!e#a 2 o.i1 La "une u8 /o#ii ne&o( i e) *arnie "e %n oar"e. < O &ere#$e " ' ea %n dre& u! u+ii) #u ni+ e 22 e9&re"ii uimi e &e (a.'.. . +i %n re" ) n0a/eau &e ei < mai nimi#. Su-e e .inea " r%n" un &ro"o& "ub #are nu N a/ea a! #e/a de#% #$i!o.ii unui #o" um de baie. <2 Ce8 &u.in) "e re-o!/a"e mi" eru! 2um' '.ii #are % !i&"ea. B'rba u! a/ea un &ro"o& %n('+ura %n 2uru! <! a!iei. *arnie "e %n oar"e #u "&a e!e !a ei +i "e a+e-' %n genun#$i) !ing' 6enu". Lu' /a"u! #u "o" +i %! %n!o#ui #u o (e!ie de (ri& ur' de /a#' de &e o a/' #u #arne &en ru "and/i+uri. Ce "e %n %m&!') Law1 %n reb' b'rba u!. Noi 8 ne0am du" doar &u.in %n runui din re dormi oare +i..

. 0 E0n regu!'. Pe re#erea a muri "ubi . Toa ' !umea a &!e#a . 0 Unde0i *ary Fo1 0 S0a du" #u )unu! din 2o#$eii 'ia de &e 40NR. 0 Cum1 i u ai !'"a 0o "' &!e#e1 Ui e #e e" e8 Eu nu "%n #on"i!ier &en ru < #'"' orii) e0n regu!'1 "&u"e Law #u mai &u.in' r'bdare. Da#' u e0ai re ra" %n dormi or #u Su-y B) #red #' *ary Fo "0a "im.i !iber' "' &!e#e #u a! b'rba . A#um) %n inde.i0o +i /oi) de a#ord1 Am ! \TRT@ Sandra Brown +i eu &rob!eme!e me!e. Pere#$ea murmur' #e/a de"&re (e!u! %n #are unii oameni &o (i a % de bru a!i) %n im& #e %+i #'u au $aine!e a(ar') &e era"'. ignor%ndu0i) Law %+i re#u o min' &rin &'r. *i0e (oame. 6rei ni+ e (u!gi de #erea!e1 *amie neg' din #a&. E8 &re(er' %n !o#u! m%n#'rii r'ma"eJ de !a &e re#ere un bo! de #erea!e #u !a& e. 0Qn ru#% ma"a era a % de &!in') r'ma"e %n &i#ioare "' m'n%n#e) "&ri2inindu0"e de marginea me"ei de g' i 0 Cine mi0a rimi" "#ri"ori!e1 %n reb' e! #u gura &!in'. 0 Cred #' mama mea. E( "e o&ri imedia din me" e#a ) %ng$i.i +i r'ma"e #u gura #'"#a '. 0 *ama a1 Ea %i e9&!i#' de"&re re#$i-i e!e &e #are !e de"#o&eri"e %n "er aru! de !a no& ier'. 0 Ea nu are ni#i un (e! de rude #'rora "' !e "#rie.. %n &!u") du&' a a#u! de #ord) "#ri"u! era #e/a (oar e di(i#i! &en ru ea. 4'#u o &au-') a&oi %n in"e m%ini!e) Da#' a+ &u ea /edea "#ri"ori!e a!ea) &oa e a+ (i %n " are "' " abi!e"# da#' !e0a "#ri" ea "au nu. E! &u"e 2o" bo!u! #u #erea!e +i "e %ndre& ' "&re un du!a& dir. &ere e. S#ri"ori!e erau %n r0un "er ar. 6. Lunga a+ e& are C10" Erau %n o a! +a"e) !ega e %m&reun' #u un e!a" i#) %i d'du &a#$e u! !ui *arnie. Ea r'"u#i e!a" i#u! &e %n#$eie ura m%inii +i "e ui ' !a "#ri"u! de &e oa e &!i#uri!e) a&oi ia #on.inu u! a dou' din re e!e. 0 Ei1 -i"e e!) du&' #e re!u' m%n#a u! #erea!e!or. 0 Nu ara ' #a "#ri"u! ei obi+nui ) dar ara ' #a "#ri"u! ei du&' a a#. 3ar re#$i-i e!e "%n iden i#e #u #e!e &e #are !e0am g'"i . S%n "igur' #' &ro/in de !a ea. 4ra-eo!ogia e a ei. 0 S oar"' de energie) *arnie "e !'"' &e unu! din re "#aune!e de !%ng' ma"'. Du&' #e #i i oa e "#ri"ori!e) "e Ui '. %n "u" !a e!. E! bea "u# de &or o#a!e dire# din #ara(a din (rigider. 0 Nu + iu #e "' "&un) Law. Nu "e "im.i"e %n /ia.a ei a % de " %n2eni '. Nu0mi /ine "' #red #' mama mea ar &u ea (a#e un !u#ru a % de !i&"i de "#ru&u!e. E! "e a+e-' %n &ar ea o&u"' a me"ei) %n (a.a ei.

0 Par#' -i#eai #' nu + ia #' eu "%n a '! Sui Da/id. 0 Nu + ia. 0 A#um "e &are #' + ie. 0 Se &are) r'"&un"e ea #a un e#ou) #u m%$nire. Probabi! #' a + iu !u#ru! '" a de mu! ' /reme. Poa e #' a b'nui o im&u! #' u eraiD a&oi) #%nd Da/id a #re"#u +i a %n#e&u "' "emene #u ine... C$i&u! 'u a a&'ru a % de de" %n -iare) de !a -boru! #u na/e a.. . 1 \7 "X y1 1" / A Sandra Brown Si ua.ia era a % de dureroa"' %n#% %i era a&roa&e im&o"ibi! "'0 3 &ri/ea"#' %n (a.'. Dar %n #e!e din urm' %+i adun' #ura2u! +i %i &ri/i. 0 %mi &are r'u) Law) "&u"e ea #u /o#ea r'gu+i ' de emo.ie. E! "e !'"' &e "&' aru! "#aunu!ui +i o "#'r&in' &e 6enu" du&' ure#$i. A#ea" a %+i .inea b'rbia &e #oa&"a !ui) &ierdu ' de &ar#' ar (i "im.i #' "ubie# u! #on/er"a.iei era ne&!'#u . Ea o &ri/ea &e *arnie #u o#$i maronii) ri+ i. 0 Nu e /ina a) *arnie) %i "&u"e Law. Nu e %n/ino/'.e"# %n ni#i un (e! &e ine. 0 Am "' o #on(run imedia #u &o/e" ea a" a. 0 Nu. E bo!na/'. Cum mi0ar &u ea (a#e /reun r'u1 Nu e o +an a2i" ' de me"erie. E" e o u+urare &en ru mine "' + iu #' nu "%n urm'ri de un +an a2i" ade/'ra . 0 *' bu#ur #' nu e ni#i un &eri#o! &en ru Da/id. E! #on inua "' "e 2oa#e) g%ndi or) #u ure#$i!e !ui 6enu". 0 ii) %n mod bi-ar) &robabi! #' a /ru "' (ie de"#o&eri '. A! (e!) n0ar (i &u" adre"a a &e &!i#uri. 0 Dar de #e o (i ('#u 0o oare) !a %n#e&u 1 %n reb' re ori# *arnie. De/eni"e #ini#' du&' moar ea !ui S$aron +i a a ei. Pagina 6 S area ei de "&iri nu era de!o# bun'. Dar ni#ioda ' n0a (o" /indi#a i/'. 0 S%n "igur #' e de &'rere #' a /eni %m&reun'. Poa e #$iar "' " ea ai#i din #%nd %n Lunga a+ e& are momen u! "'0mi &rime"# &edea&"a. E /orba de re"&on"abi!i a ea de"&re #are am di"#u a mai %nain e) "e g%ndi *arnie #u g!a" are. 01 A+a7i. R'ma"er' am%ndoi '#u.i +i g%ndi ori #% e/a momen e. %n #e!e din urm') Law "&u"eE E" e !u#ru! #e! mai a(uri"i ) *arnie) #!ar "%n bu#uro" #' !0a ('#u . 7 De #e1 Din #au-a iui Da/id. Ei i "e u"#' gura. Ce0i #u e!1 %mi re&ugn' g%ndu! #' a+ (i . &u u r'i o re" u! /ie.ii me!e ('r' "'0! #uno"#. Ei o " udie #u gra/i a e +i ea &re"im.i a&roa&e "igur #' nu0i /a (a#e &!'#ere #eea #e a/ea "' urme-e. i a/ea dre& a e. Cred #' %" "%n da or !ui +i mie %n"umi) #a Da/id +i #u mine "' &e re#em #% /a im& %m&reun'. Ea %+i ume-i bu-e!e. Prin. #% /a im& /rei "' %n.e!egi #'...

0 %n.e!eg #' ar rebui "' ne /edem #u oare#are regu!ari a e) #% "e &oa e de de". S' ne #unoa+ em. S' &e re#em un im& #a!i a i/ \ NR S Sandra Brown F1J #%n#F. Ce! rnai r'u #o+mar a! ei de/enea rea!i a e. Se de"('+ura %n bu#' 'ria a#eea %m&u.i ') &rin re gunoaie +i m%n#are %n #ur" de a! erare. Din momen u! %n #are Law ;in#aid rein ra"e %n /ia.a ei) "e emu"e #' ar &u ea a2unge) %n #e!e din urm') !a a#e" momen . 0 Tim& #a!i a i/1 "e maimu.'ri ea du!#e. Probabi! #' ai &rin" %n r0o -i &rogramu! !ui P$i! Dona$ue +i ai #u!e" a#ea" ' mi#' e9&re"ie a r'g' oare) &en ru #' "%n "igur' #' $abar n0ai #e0i aia im& #a!i a i/ %n re un &'rin e +i #o&i!u! "'u. 05S ai &u.. . 0 Care e" e ideea a de"&re im&u! #a!i a i/) #o!one!e1 %n reb' ea) ridi#%ndu"e de &e "#aun. O orgie1 S' o %m&'r.i &e Su-e e "au &e a! a din re #e!e din gru&u! #are "e %n/%r e %n 2uru! 'u1 O &e re#ere "'!ba i#') %n (ie#are noa& e) ia #are Da/id "'0+i &oa ' in/i a +i e! &rie enii1 0 Ceea #e "0a %n %m&!a ai#i %n "eara a" a ara ' #am r'u) *ari2(e) dar.). 0 Ai dre& a e a! naibii) ara ' #am r'u8 0 Bine) am a/u o &e re#ere) .i&' +i ei. i) #on(orm mora!ei a!e rigide) mi0a "#'&a ni.e! din min'. 1 0 *ora!a e un a! #u/%n a8 #'rui %n.e!e" nu0i #uno+ i. 3ar eu nu a+ #a!i(i#a (uma u! de droguri) a+ e& are +i in(ide!i a ea (!agran ' %n "#'&are din m%n') e (ur)ia droguri1 a!b. #uno"# un %o"% $i&&"e #u &'ru! a!b. 0 A un#i rebuie "' (i (o" in/i a de a! #ine/a "au &ur +i "im&!u a in ra %n'un ru. To #e + iu e #' nu a (o" o %n#$i&uire a imagina.iei me!e. 0 Eu nu + iu nimi# de"&re droguri. 0 Bine) ui ' de a" a. Re" u! e" e) ori#um) de" u! de r'u. *u /reau #a Da/id "' (ie %n &rea2ma unor neander a!i #are (a# re(eriri de-gu" ' oare !a adre"a (emei!or) a+a #a &rie enu! 'u. .. 0 Pi!o u! '!a nu mi0e &rie en. Ni#i nu !0am #uno"#u &%n' a" '-i du&'amia-') &en ru Dumne-eu. Ne0am 2u#a de0a &rin"e!ea. 0 Cu a/ioane de e" are1 0 Da) +i #e0i #u a" a1 011 A#roba.ii aeriene1 C$e" ii &eri#u!oa"e) $u0i a+a1 Ei "e (oi 2ena . 0 S%n &i!o . Obor.. 0 $ a"umi ri"#uri) Law) .i&' ea. %n /ara %n #are e0Vm %n %!n! ) &reo#u&area a era "' %n/e.i "' " '&%ne+ i "#%ndura de "ur(ing. Ri"#ai a % de mu! &e a(uri"i a aia de "#%nduraD %n#% nu &u eam "u&or a "' &ri/e"#. i %n#' mai ri+ i) da (ie#are Sandra Brown da ' #%nd %n"#ene-i !u& e #u un

bombardier #u rea#.ie) #a +i &e +o"ea) de (ie#are da ' #%nd #ondu#i. Nu e+ i mai mu! de#% un ne#$ib-ui bine an rena . 0 Naiba "' e ia8 E! "e ridi#' de &e "#aun a%% de re&ede %n#% 6enu" (ugi din #a!ea iui +i "e a"#un"e !ing' &ere e. 0 Nu "%n doar &i!o ) "%n +i om de + iin.'. 0 %n#' nu ai "im.u! #' +i u e+ i un muri or. Tre#i &e" e ori#e !imi ' a &eri#o!u!ui +i e du#i a&oi "' %n(run.i a! u!. 0 Ce au de0a (a#e oa e a" ea #u (a& u! #' /reau "' &e re# un im& #u (iu! meu1 0 Nu /reau #a Da/id "'"e %ndr'go" ea"#' de ine +i a&oi "' i "e (r%ng' inima #%nd u -bori #u un rea# or +i e 2o#i de0a #ine0i mai "u") #u b'ie.ii 'i) +i nu mai /ii %na&oi. Nu /reau "' e &iard') #um. .. 0 Cum) #e1 Ea in"&ir' remur%nd +i "#$imb' %n grab' #eea #e era "'0i ia"' din gur'. Cum e0am &ierdu eu. 0 Da/id e un %n'r "en"ibi!) #u un /ii or &romi.' or. Pen ru ine a (i a ' nu e" e de#% o nou' &ro/o#are. Gre+e+ i) "&u"e e! b'.o". 0 S0ar &u ea "' e "im.i bine #u e! &%n' #e nou a ea re#e) dar %n #urind o "' #au.i o nou' Lunga a+ e& are J1 r1r 2u#'rie +i un nou &ar ener de 2oa#'. i unde /a r'm%ne Da/id1 Ea %ndre& ' un dege "&re #en ru! &ie& u!ui 3ui) 0 iar da#' %.i %n#$i&ui #' am "'0! !a" &e (iu! meu "' " ea "ub a#o&eri+u! #a"ei a#e" eia) du&' o #e am /'-u #' "e &e re#e ai#i %n "eara a" a) "#$imb'0.i g%ndu!) #o!one!e ;in#aid. Nu + ii ni#i m'#ar "'0(i $r'ne+ i #%ine!e #um rebuie) #u a % mai &u.in un b'ia %n #re+ ere. 3ar bru a aia a omor% unu! din re #ei mai (rumo+i &e+ i+ori. Ea a&roa&e #' a in"e u+a de " i#!' #%nd e! o a2un"e. Priri-%ndu0i ambe!e bra.e) e! o ra"e a&roa&e de e%. 0 Pe #ine ai iubi +i ai &ierdu ) *arnie1 0 Ce1 %n reb' ea ('r' "u(!u. 0 Pe #ine ai iubi +i ai &ierdu 1 0 Nu + iu de"&re #e /orbe+ i. Pagina 7 0 Ba da) + ii. Cine/a .i0a (r%n inima. Un b'rba . Nu e '" a mo i/u! #' .i0e a % de eam' "' e !a+i #o&!e+i ' de "im.uri1 Oare o drago" e &ierdu ' e (a#e imid' (a.' de a! e re!a.ii umane1 De eam' #' e! ar &u ea #i i ade/'ru! %n o#$ii ei) ea %+i e!iber' bra.e!e +i "e %nde&'r ' de e!. 0 Ce + ii u de"&re re!a.ii umane1 0 Re#uno"# #' nu &rea mu! ) -i"e e!. Dar in en.ione- "' %n/'.. Cur%nd. i #u #ine/a !a #are e o re(eri #a 5(iu! 'u5) dar #are) de (a& ) e" e a! Sandra Brown meu. Oda ' #u a#ea" ' a(irma.ie) (u"e"er' ra"a e !inii!e de !u& '. 6orbe!e !ui &rodu"er' o ade/'ra '0 eroare %n inima !ui *arnie) dar ea nu0! !'"' "' /ad' a" a.

Gin%nd #a&u! "u") ea %! &'r'"i)) !'"%ndu0! %n mi2!o#u! gunoaie!or din bu#' 'ria !ui. Limga a+ e& are Prin og!inda re ro/i-oare a au omobi!u!ui) Por+#$e) e! /'-u ma+ina ei a&ro&iindu0"e). 3e+i din ma+in' +i o %n %m&in' &e a ee #%nd ea #obor% din%r0aei. %n "&a e!e unei &ere#$i de o#$e!ari de "oare) (a.a ei "erioa"' ar' a mi#'0 +i &a!id'. Sim.i ne/oia "' o #u&rind' #u bra.e!e. Dar nu o ('#u. De (ie#are da ' #%nd o /edea) ea a ingea !a ura !ui &ro egui oare. Trebuia "' + ie de2a) mai a!e" du&' 11BA4C 1 ]1C Sandra Browii 5 1/ #e a/u"e"e #ura2u! "' di" rug' de" r'b'!area din "eara re#u ') #' %ndr'-nea!a ei nu era %n #on#ordan.' #u m'rimea ei. 0 Ce /rei) Law1 0 Ce "0a %n %m&!a #u bun' -iua1 T'#ere de &ia r'. Te0am a+ e& a mai bine de o 2um' a e de or' "' /ii a#a"'. A" a nu meri ' ni#i un bun' -iua1 0 Ce /rei1 N0a reu+i #u me oda &rie enoa"'. Poa e #' "in#eri a ea /a a#.iona mai bine. 0 6reau "a (im &rie eni. Ai o &i&' a &'#ii1 0 Nu e+ i &rea no" im. E! %+i mu+#' bu-e!e #u "u&'rare) + iind #') da#' %+i &ierdea #a!mu!) a" a ar %n"emna e+e#u! "#o&u!ui #e de ermina a#ea" ' /i-i ' "ur&ri-'. O #ear ' era u! imu! !u#ru &e #are +i !0ar (i dori . Probabi! #' nu are g!ande) "e g%ndi e! r'u '#io". A" a ar e9&!i#a de #e ni#i una din a# i#i!e &e #are !e (o!o"ea #u a % a "u##e" #u a! e (emei nu a#.iona a"u&ra !ui *arn%e. 0 Ai ne/oie de a2u or "' #ari !u#ruri!e a" ea %n'un ru1 Por baga2u! ma+inii ei era %n#'r#a #u &ungi de a!imen e +i &rodu"e &en ru &i# ur'. Ea "e g%ndi mu! &%n' a##e& ' mormi!nd. 0 Da#' o e+ i ai#i) &o (o!o"i o &ere#$e de Lunga a+ e& are C10" m%ini %n &!u". Se &are #' !a #en ru nu e9i" ' #ea"uri de &on aM) -i"e ea) #%nd o !uar' &e #'rarea !a era!' #e du#ea %n "&a e!e #a"ei. 0 Se mai re&ar' !a "imu!a oru! '!a. Le0am "&u" "u&eriori!or mei #' am ni+ e &rob!eme &er"ona!e de #are riebuie "' m' o#u&. Unde0i #$eia1 E! &ro& i o &ung' de a!imen e &e un genun#$i) %n im& #e de"#$i"e u+a. Ea io !u' %nain e) in r%nd. 0 Pune0!e a#o!o) &e ma"'. Am "' !e de"(a# mai %r-iu. 0 O "' !e de"(a#em a#um. A! (e!). %ng$e.a a o "' "e o&ea"#') "&u"e e! "#o.%ndu0+i o#$e!arii #a "' "e ui e %n r0una din &ungi. 0 E de a!une e!/e.iene. 4a/ori a mea. 0 i a !ui Da/id. C%nd "e "ur&rin"e -%mbind) "e re.inu +i "e %n oar"e #u "&a e!e !a e!. 0 i a Sui Da/id) re&e ' ea. Di"&'ru o #!i&' %n !o#u! ei de !u#ru din "&a e) unde2'"' obie# e!e de &i# ur' #um&'ra e. P%n' "' "e %n oar#' %n bu#' 'rie) e! de"('#u"e

#% e/a &ungi +i &u"e"e #on.inu u! !or &e ma"a de g' i . 0 Law) am "' (a# a" a mai %r-iu. A-i era $o 'r% "' n0o !a"e "'0i in re "ub &ie!e. Ca!m) e! .inu %n "u" o " i#!' de &!a" i# #u \F +TC Sandra Brown a&' de gur'. 0 A" a) unde "0o &un1 0 Su") "&u"e ea #u un o( a de &redare. Pune ai#i o #e rebuie du" "u") -i"e ea) indi#%nd un #o!. a! me"ei de g' i .) 0 Bine. Lu#rar' %n !ini+ e. T'#erea ei era o" i!'. E! #on inua "' de"#ar#e &ungi!e) ea &unea .a!imen e!e !a !o#) %n di/er"e du!a&uri. Ei "e bu#ura "'0i urm'rea"#' mi+#'ri!e ('#u e #u gra.ie +i e#onomie) #um o au numai (emei!e #%nd "%n %n bu#' 'rie. Ea "e %ndoia +i "e %n indea) "e a&!e#a +i "e r'"u#ea) de"#$i-ind u+i +i %n#$i-%nd "er are) %m&ing%ndu0!e #u +o!du!) %n r0un ba!e &e #are %! g'"ea %n#Vn ' or *arginea (u" ei de do# %i a2ungea ia mi2!o#u! genun#$iu!ui. C%nd "e a&!e#a "au "e %n indea %n "u" %n /%r(u! &i#ioare!or #a "' a2ung' !a un ra( ) i "e o(erea &ri/e!i+ ea "#ur ' a #oa&"ei ne ede) goa!e. Pur a o #'ma+' &rea mare) #u &oa!e!e !ega e %n a!ie. Sub ea a/ea un maiou. Sub a#e" a nu #redea "' mai aib' #e/a. Doar g%ndu! !a bumba#u! moa!e de &e "%nii ei %i ('#ea "e9u! "' "e %n#'!-ea"#'. 4'#u "emn "&re " i#!e!e de a&V ga-oa"' &e #are ea !e &unea %n (rigider. 0 Po "' #a&' +i eu una1 "1Lunga a+ e& are F1J ia #' %+i (or.a noro#u!. Ea nu "e %n#'!-i"e ni#i m'#ar #u un grad. Era %n#' "u&'ra ' &en ru "eara re#u ') "e g%ndi e!. Ea arun#' %n r0un &a$ar #uburi!e de g$ea.') %nain e de a de"#$ide " i#!a +i a0i urna b'u ura. C%nd i0o %m&in"e) "&uma i "e re/'r"' &e m%n'. E! +i0o !in"e. 0 *u!.ume"#. S r%ng%ndu0+i bra.e!e &e" e mi2!o#) ea " ' u %n (a.a !ui. 0 A#um) #' a!imen e!e "%n &u"e !a !o#u! !or) +i #' ai &rimi b'u ura) /rei e rog "'0 mi "&ui #e reab' ai) #a "' &o "'0mi /'d +i eu e!e a mea1 E! "orbi din b'u ur'. Pagina 8 Ui %ndu0"e de a&roa&e !a ea) -i"eE 0 L0am "una a-i0diminea.' &e a/o#a u! meu. Ea nu "&u"e nimi#) nu "e mi+#') dar rea#.ia ei era /i-ibi!' +i dra" i#'. O#$ii ei) #are de2a erau mari. +i "&eria.i) "e !'rgir' +i mai mu! . Toa ' #u!oarea &e #are o mai a/u"e"e %n obra- %i di"&'ru"e. %+i ume-i bu-e!e #u !imba) a&oi %+i mu+#' "#ur bu-a de 2o". E! /oia "' o a ing') dar nu %ndr'-nea. Se emea #' (ie #' /a %n#e&e "' -g%rie +i "' "(%+ie) (ie #' "e /a de-in egra. Se &'rea #' "e &u eau %n %m&!a #$iar ambe!e &o"ibi!i '.i deoda '. 0 S ai 2o") *arnie.

S' /orbim ra.iona! de"&re : G-D1 Sandra Brown a" a) "uger' e! b!%nd. Te rog. Ea a&rob' din #a& +! "e !'"') a"#u! ' oare) &e #e! mai a&ro&ia "#aun de !%ng' ma"'. Da#' ar (i (o" un &a de #uie) Law "e .%ndoia #' ea ar (i remar#a . E! r'ma"e %n &i#ioare +i "edu"e "&re u+'. Se ui ' &e (erea" r' !a #ur ea din "&a e +i ob"er/') &en ru &rima da ') gara2u!. A/ea mon a &e e! un #o+ de ba"#$e ) dea"u&ra a!eii. Ea %i a"igura"e !ui Da/id oa e a/an a2e!e #are %i " ' u"er' !a %ndem%n') E%n ra&or #u &o"ibi!i '.i!e ei. Se &'rea #' noro#u! %i -%mbea %n o deauna #ui/a "au "e %n#run a o deauna ia #ine/a. *arnie era din gru&u! #e!or din urm'. Ea a/u"e"e de2a &ar ea ei de durere "u(!e ea"#' +i nu meri a mai mu! '. Law dorea "' e9i" e un mod nedurero+ de a (a#e !u#ru! '" a. Din ne(eri#ire) o noa& e de ne"omn) nu0i o(eri"e ni#i o "o!u.ie. 0 L0am %n reba &e a/o#a u! meu #e ar rebui "' (a# #a "' ob.in o u e!' ) #omun' a"u&ra !ui Da/id. E! au-i un mi# "une ) dar) #%nd "e %n oar"e) ea %+i a#o&eri bu-e!e #u mina) " r%ng%ndu0+i0ie. 0 *i0a "&u" #' /a (i greu) da#' e /ei o&une) dar nu /a (i im&o"ibi!. S&er #' nu /ei (a#e #on e" a.ie. Lunga a+ e& are 1J O#$ii ei nu mai erau "&eria.i #i u!bura.i. 0 Tu nu e g%nde+ i ni#ioda ' de#% !a ine %n"u.i) Law1 E! %+i !'"' &ri/irea "&re bombeu! &an o(i!or. 0 Cred #' %n &ri/in.a a" a ai nimeri . To u+i) &u.in o !o/i ur' "ub #en ur'. 0 Nu0mi &o &ermi e "' (iu bun'. Da#' nu m' !u& #u ine) +i nu m' !u& murdar) ai "'0i ruine-i /ia.a iui Da/id. E! ra/er"' bu#' 'ria din r0un "a! +i "e a+e-' %n (a.a ei. 00 Cum a+ &u ea "'0i ruine- /ia.a) din momen #e de/in o &ar e din ea1 Un b'ia are ne/oie de un a '. 0 P%n' a#um n0a a/u ne/oie. De unde + ii1 Poa e #' nu +i0a mai dori #u g!a" are unu!) &en ru #' era "en"ibi! (a.' de "en imen e!e aie. E! %n.e!e"e #' mar#a"e un &un# ) &en ru #' ea '#u. iu #' o #e ai /'-u a"ear' m' (a#e "'0.i a&ar %n r0o !umin' &roa" ') dar a+ /rea "'0.i e9&!i#. Ea nu "&u"e nimi#) dar %+i ridi#' o#$ii "&re e!. E! "e (or.' "' nu remar#e re&ro+u! mu din ei. 0 Eram (urio" %n !eg' ur' #u #e!e %n %m&!a e ieri) Sandra Brown 60/ ai#i. %! ('#u &!'#ere "' /ad' #' a(irma.ia a#ea" a o de"#um&'ni. Se (oi 2ena ' &e "#aun +i %+i &rin"e m%ini!e #u ner/o-i a e. 0 Eu n0am /ru "' m' o&re"#) *arnie. N0am /ru "' (iu o&ri . Am /ru "' #on inu'm &%n'... 0 Law) e rog8 0 P%n' a+ (i (o" %n ine) mi+#%ndu0m' are +i re&ede. Ea "e ridi#' %n grab' de &e "#aun +i "e %ndre& ' "&re #amera ei din "&a e. E! o urm'. C%nd a2un"e a#o!o) ea era

!i&i ' de &!an+e a de de"en) " r%ng%nd margini!e a#e" eia +i #!' in%ndu0 "e %n#e ) %nain e +i %na&oi. . Au-indu0i &a+ii) ea "e %n oar"e "'00( %n(run e. 0 De#i) /rei "' "&ui #') de (a& ) &e re#erea a#eea era din /ina mea1 %n reb' ea) a&i"%ndu0+i o m%n' &e &ie& . De (a& 8 6o#ea ei era ba 2o#ori oare. 0 A"#u% '0m') /rei1 %i #eru e!) "im.ind #'0+i &ierde #on ro!u! ner/i!or. Ni/e!u! (ru" r'rii ine!e a2un"e"e &%n' !a #er. Am "im.i ne/oia) "' (a# "#anda!. Am "im.i ne/oia "' m' %mb' &u.in +i) da) "' (a# drago" e) %nain e de "(%r+i u! "erii. Dar du&' #e o.i au a2un" a#o!o) am %n#e&u "' &ri/e"# %n 2ur +i "a m' g%nde"# #i de "u&er(i#ia!i erau unii din re ei. %n mare &ar e) erau gur' #a"#' Lunga a+ e&i"a re "au 2o#$ei de rea# oare #are /or "' &o-e-e %n ma"#u!i gro-a/i. i a&oi mi0am da "eama #' eu eram #e! mai r'u din re ei. . S area mea de "&iri &e re#'rea.' "e e/a&ora"e) %nain e "' a2ungi u a#o!o. 6oiam "' (iu "ingur) "' m' g%n#!e"# !a &riori '.i!e rneie) dar) du&' #um ai /'-u ) nu &rea a/eam +an"' "' mi !e rea!i-e-) a+a #' am de#i" "' m' (o!o"e"# #% mai mu! de &e re#erea a" a. A&oi ai a&'ru u) !a (e! de %ndr'-nea.' #a o #on+ iin.' %n#'r#a '. C%nd m0ai %n(eba #e + iam de"&re re!a.ii!e umane) a (o" #a +i #%nd a+ (i &rimi uri g!on. %n re o#$i. *i0am da "eama #' nu + iu &rea mu! e. Nu mi "0a #eru ni#ioda ' "' + iu. 4'#u o &au-') &en ru e(e# . 6reau "' "#$imb !u#ru! '" a. 0 6rei "'0.i a"#u.i din.ii &e Da/id) "'0! (o!o"e+ i #a &e un #obai &en ru a#ea" ' nou' &er"ona!i a e a a1 %+i &u"e m%%ni!e %n +o!duri. Tu #re-i #u ade/'ra #' eu "%n a.% de &roa" ' %n#% "' m' !a" &'#'!i ' de &o/e" ea a" a #u au o0&er(e#0 .ionarea1 Tu adori "' (ii #o!one!u! ;in#aid) erou! de !a NASA. 0 Bine) re#uno"#. A+a e Am mun#i din greu &en ru a" a. S%n m%ndru de #eea #e am0.('#u a#o!o "u". Pagina 9 0 A un#i) #e ai de g%nd "' "&ui #%nd oamenii e /or %n reba #ine0 i Da/id1 Cum ai "'0! re#o,C Sandra Brown man-i1 ) A"ia era o %n rebare &e #are +i0o &u"e"e +i e! %n"u+i) de mu! e ori. A#um %i r'"&un"e !ui *arnie #% &u u de one" 0 %n#' nu + iu. *u! e /or de&inde de Da/id. 0 Da/id nu /a a/ea ni#ioda ' +an"a de a de#ide %n r0un (e! "au a! u!. Ai .inu un di"#ur" (rumo") #o!one!e) dar nu e0ai &u ea "#$imba ni#ioda '. Da#' a+ (i g$i#i #' o "'0.i in re %n #a& "' (a#i din Da/id o &ar e a# i/' din /ia.a a) e0a+ (i min.i ) #%nd m0ai %n reba da#' e (iu! 'u. 0 Cine a (o" #u ade/'ra egoi" ai#i) *arnie1 Cred #' e emi #a) da#' o "' m' #unoa"#') o "' m' &!a#' &e mine ma! mu! de#% &e ine.

0 A" a nu0i ade/'ra . Da/id m' iube+ e +i + ie #% de mu! %i iube"# ia r%ndu! meu. 0 A un#i) ori#e re!a.ie "e de-/o! ' %n re e! . +i mine) nu &oa e a(e# a !u#ru! '" a. O &rin"e"e %n #ur"') dar era o /i# orie "!ab' +i e! nu "im.i ni#i0 o "a i"(a#.ie. Probabi! &en ru #' r'"' uri!e ei (ragi!e &'reau "' "e "('r%me. De&ar e de a (i %n/in"') %+i %ndre& ' .inu a. 0 Amenin.' #% /rei #u a/o#a.ii. Da/id e (iu! meu) !ega! +i mora!) "&u"e ea !o/indu0"e %n &ie& #u un &umni+or a ( de mi#) %n#% era de r%". Am "' m' !u&i #u ine &%n' !a u! ima "u(!are #a "'0! / Lunga a+ e& are N[> C C &'" re-) Law. 0 Am "&era #' /ei (i ra.iona!'. Ar (i rebui "' + iu #' nu /a (i a+a. 0 Ade/'ra . Ar (i rebui . De a#um %n#o!o) #on"ider'0m' du+manu! 'u. C$iar e a+ e& ai "' " au !ini+ i ' +i "' (a# &e moar a #%nd %mi amenin.i "inguru! !u#ru im&or an din /ia.'1 E! ra/er"' #amera +i o %ng$e"ui #u "&a e!e %n marginea &!an+e ei de de"en. A&!e#%ndu0"e a"u&ra ei) #u (a.a !a #%.i/a #en ime ri dea"u&ra (e.ei ei) %i0+o& iE 0 Cred #' ai#i e &rob!ema rea!'. 6ia.a a riu are e#$i!ibru. Da/id n0ar rebui "' (ie "inguru! !u#ru im&or an %n ea. 0 N0am /ru "' "&un "inguru!. *ai e mama) de #are rebuie "' am gri2'. Am mun#a mea.. . 0 Dar u %n"'.i1 Tu nu ai ne/oie de &u.in' #on"idera.ie1 Dar di" ra#.ia1 Dar "e9u!1 0 A" ea "%n &riori '.i!e a!e) nu a!e me!e. 0 Nu rebuie "' (ie &riori '.i. Nu #red #' ai a/u /reuna) %n u! ima /reme. 0 Ce e (a#e "' #re-i a" a1 C' nu m' gudur &e i%ng' ine) #' nu m' (re# de ine #a o &i"i#' %n #'!duri +i nu0.i !ing ure#$ea1 0%n#ear#'. S0ar &u ea "'0.i &!a#'. 0 E+ i de-gu" ' or. Nu0" de-gu" ' or) *arnie) "%n un om i Sandra Brown norma8. A$) u ai e#$i&amen u! norma!) "&u"e e!) o#$ii !ui aiune#%nd &e" e "inii ei. To u! e9i" ' +i o u! (un#.ionea-'. Le0am e" a %n -bor) .ii min e1 Ea %n#er#' "'0% %m&ing' +i "' rea#' &e !%ng' e!. Dar o .inu din nou !i&i ' de ma"'. 0 Tu nu /rei "' e de"#$i-i +i "' ia+i #a ru&u! 'u "' -boare #u +o#u! ra". De #e1 Pen ru #' /reun i& .i0a ('#u #e/a +i e0ai a#ri &e o.i #ei!a!.i1 0 O&re+ e0 e. 0 Ce .i0a ('#u ) *amie1 3e0a "#$imba #u a! ' (a ') #u una #are nu era a+a %n#$i" a '1 Te0a abandona %n (a.a a! aru!ui1 Sau n0a &u u a##e& a de/o amen u! 'u (a.' de Da/id1 Ce0a ('#u "' %ng$e.i de (ie#are da ' #%nd e a inge un b'rba 1 6'-%nd #' o !'"a"e mu ' de (urie) e! %+i (o!o"i a/an a2u!) 0 Cred +i g%nde"# #' ori#e

ribuna! din Te9a" ar (i da a#ord #' a r'i #u un a ' #are "e bu#ur' de /ia.' ni(e!u+ #am mu! ar (i mai bine &en ru Da/Sd de#% "' r'ia"#' !%ng' o (a ' b' r%n') #are "e erne #u o u! "' r'ia"#'. Ei o " r(2"e are !%ng' e! +i %i "'ru ' bu-e!e #u (urie) a&oi ie+i %n (ug'. C%nd a2un"e !a ma+ina 3u!) "e "&ri2ini de o !a ur' a ei +i %n2ur' im& de +ai-e#i Lunga e!e "e#unde.. Ce a/ea J -g%nd'rea #e era mai r'u %n &e Da/id #' a#e" a era un %n'r "'n' o") !ini+ i . 3 E! nu a. (o" ni#ioda ' neg!i2a "au r'u ra a (i-i# < "au emo.iona!. Da/id ar (i &rimu! #are ar < de&une m'r urie %n (a/oarea ei) de+i g%ndu! de a08 &une %n "i ua.ia de a (a#e a#e" !u#ru) o %mbo!n'/ea. N N Cu "iguran.' #' Law /a re/eni ia bunu! "im. +i %+i /a #!a "eama #' e maire#omandabi! "' !a"e 2 !u#ruri!e a+a #um "%n . Doar nu0! /a "u&une &e < Da/id unei "i ua.ii drama i#e) #a obie# a! di"&u ei 3 &en ru u e!') nu0i a+a1 O (i e! ru(a+ +i &!in de 2 amor &ro&riu) dar nu e un om #rud. ) Pe de a! ' &ar e) o #on(run are %ri 2u" i.ie n0ar (i ne#e"ar') da#' Da/id 0ar a(!a #ine era Law. S0ar &u ea "' &re(ere "' !o#uia"#' %m&reun' #u a '! !ui. %n a#e" #a-) ea n0ar &u ea (a#e mare !u#ru #a "'0! %m&iedi#e. Nu0+i /a e9er#i a ni#ioda ' #u (or.a dre& u! !a u e!' "a#ri(i#!nd (eri#irea !ui Da/id. Cea mai &er"i" en ' +i odioa"' %n rebare #are 3 o rn'#ina era da#' rebuia "'0i "&un' !ui Da/id #ine era Law. Era a % de ab"orbi ' %n g%nduri) %n#% e!e(onu! "un' e!e mai mu! e ori &%n' "'0Laud'. Abia du&' 3 a! #in#i!ea a&e!) "e du"e "'0! ridi#e. A!o1 A) #!a) domnu! ,oward .0Ce mai (a#e.i1 Bine. Dumnea a1 1.. ..... ....1. ..... ..... ..... ..... ..GLD 11 Sandra Brown 0 Bine. 0 Domni+oar' ,ibb") #omi e u! a (o" (oar e im&re"iona de &ro&unerea dumi a!e. 0 *u!.ume"#. Pagina 10 *' bu#ur "' aud a" a. A+ e& ' "'0i #ad' a! doi!ea &an o(. 0 To u+i) am a!e" &e a! #ine/a &en ru #ar ea de e!e(on.

0 %n.e!eg. %n (a.a o#$i!or ei) &ar#' "e r'"e"e o &erdea neagr') b!o#%ndu0i oa ' !umina) oa ' "&eran.a) 0 Nu &o "'0.i e9&!i# #% de grea a (o" !uarea de#i-iei) 0 A&re#ie- a#e" !u#ru. 0 Poa e a! ' da '... 0 *u!.ume"#) domnu!e ,oward #' m0a0i "una +i m0a.i anun.a . La re/edere. Ea %n#$i"e) a" (e! %n#% re"&ingerea &roie# u!ui ei) "' de/in' mai u+oar' &en ru am%ndoi. Se a+e-' &ri/ind %n go! #% e/a minu e) a&oi ('#u #e/a #e i "e %n %m&!a rar. 3-bu#ni %n !a#rimi. 0 *am') unde e+ i1 O#$ii ei erau %n#' ro+ii +i um(!a.i de a % a &!%n") #%nd Da/id /eni a#a"'. So"i"e mai %r-iu #a de Longa a+ e& are obi#ei) &en ru #' "e du"e"e a#a"' ia un &rie en) du&' +#oa!'. Ea era ia bu#' 'rie) &reg' ind #ina) #%nd e! in r' &e u+' +i %+i r%n i #'r.i!e +i "a#u! de "&or &e un "#aun. 0 Bun'. 0 Bun'. Ea "e " r'duia "' a(i+e-e o /oio+ie %n /o#e) dar) %n ru#% ) nu o "im.ea) de&'+i"e m'"ura. 6e"e!ia "una (a!". 0 Cum a (o" !a +#oa!'1 0 Am !ua nou'-e#i +i o& d" &un# e !a e9amenu! '!a de i" orie. 0 Gro-a/8 Dar e rog "' (o!o"e+ i &a$aru!) "&u"e ea) #%rid e! du"e dire# !a gur' #ana mare #u a&' re#e din (rigider) amin indu0i de obi#eiu! a '!ui "'u de a bea dire# din " i#!'. 0 *eri a "' %n#er#. O%mbe u! !ui de-arman era o a! ' r'"' ur' mo+ eni '. O%mbe u! di"&'ru %n"') %n momen u! %n #are *arnie %n oar"e #a&u!. 0 Ce "0a %n %m&!a ) mam'1 0 Nimi#. 0 Ai &!%n". E /orba de buni#a1 0 Nu. Am /orbi #u ea a-i0diminea.' +i &'rea ame.i ' de medi#amen e) #!ar %n re" era bine. Ea %n oar"e #arnea 3n igaie) #u o (ur#u!i.' ung'. Sandra Brown 0 Pune ma"a) e rog. A/em (ri& ur' de &ui %n "eara a" a. E a&roa&e ga a. De %nda ' #e (a# "o"u!.. . 0 *am') nu e mai &ur a #u mine de &ar#' a+ (i un #o&i! &ro" ) /rei1 3ri area !ui era 2u" i(i#a '. Ei nu o mai /'-u"e &i%ng%nd) de #%nd urm'ri"er' + iri!e de"&re e9&!o-ia !ui C$a!!enger. Nu a "ur&rin"0 o (a& u! #' e! ob"er/a"e (a2a ei &!%n"' +i "e "u&'ra"e &e bun' dre& a e. Nu mai era un #o&i!a+ a%e #'rui ne!ini+ i &u eau (i %n!' ura e ('r' e9&!i#a.ii. C%nd &e ea o &reo#u&a #e/a) %! &reo#u&a +i &e e!. Ea "0ar "im.i (ru" ra ') ba #$iar ar in ra %n &ani#') da#' e! ar. re(u-a #a ea "'0i %m&'r '+ea"#' &reo#u&'ri!e. Re#uno"#%nd #' era nedrea& ') ('#u (o#u! mai mi# #a "' nu "e ard' (ri& ura) +i0i

"&u"eE 0 *0a "una domnu! ,oward. N0am &rimi #omanda &en ru #ar ea de e!e(on. 0 La naiba8 00 A" a am -i" +i eu) ('#u ea #u un -%rnbe " r%mb. Dar) a" a e. ,o 'r%rea !or e de(ini i/' +i n0are ro" "' 2e!im. O "' rebuia"#' "' m' " r'duie"# mai mu! ) da a /ii oare. 0 N0au gu" 8 e9#!am' e! #u !oia!i a e. Tu e+ i #ea mai bun'. 0 *u!.ume"#) -i"e ea) %n in-%nd rn%na "'0! Lunga a+ e& are C10" m%ng%ie &e obra-. S%n bu#uroa"' "' + iu #' ar$ "&ri2inu! 'u. 0 O "' "e %n %m&!e #e/a %ngro-i or1 A" a %n"eamn' oare #' o "' (im "'ra#i1 J 0 Nu) dragu! meu) "&u"e ea) r%-%nd b!%nd. Nu /om (i mai "'ra#i #a de obi#ei. Doar #' &!'nu!"em "' (a# #e/a #u ade/'ra "&e#ia8 &en ru ani/er"area a de +ai"&re-e#e ani +i a#um n0am "0o mai &o (a#e. 0 E0n regu!'. Nu e %ngri2ora &en ru a" a. Am #re-u #' e #e/a #u ade/'ra groa-ni#. Ea %i adre"' un -%mbe iubi or. 0 E+ i un #o&i! gro-a/) + ii1 A! e !a#rimi %n#e&ur' "'0i %n.e&e o#$ii) a+a #' "e %n oar"e din nou "&re ma+ina de g' i . 0 A (o" Law &e ai#i a-i1 *arnie "e r'"u#i re&ede. Da/id +edea !a ma"') %n/%r ind o &ere#$e de o#$e!ari de a/ia or. *arnie nu0i ob"er/a"e. Ar (i inu i! "'0! min '. %n &!u") %i min.!"e &e Da/id de"eori) %n u! ima /reme) +i nu0i &!'#ea reaba a" a. 0 Da) e!... a re#u &e0ai#i. 0 Pen ru #e1 0 Pen ru #e1 Ea ridi#' din umeri +i0i -%mbi "!ab. 0 S'0mi "&un' bun' -iua. *0a a2u a "' du# i NYN Sandra Brown @ a!imen e!e din ma+in') a b'u a&' ga-oa"' +i a &!e#a . N0a (o" ni#ide#um o /i-i ' !ung'. Ea "e o#u&a "' "&e!e "a!a a !a #$iu/e '. 0 Ce (e! de "o" /rei !a "a!a ') %n "eara a" a1 0 A! o !eg' ur' #u e!1 0Ce1. De da a a" a) era ga a "'0+i &iard' e#$i!ibru! din #au-a %n reb'rii nea+ e& a e. Nu03 in"u! ' &e Da/id #u un r'"&un" e/a-i/. E9&re"ia !ui era &rea "erioa"') #a "' (ie re"&in". %n#$i"e robine u!) %+i + er"e m%ini!e +i !u' de &e (o# igaia %n #are "e &r'2ea #arnea. Cina &u ea "' mai a+ e& e. Lu#ruri!e obi+nui e) #um e m%n#area) (u"e"er' o deauna &e &!anu! a! 0doi!ea) %n ra&or #u &rob!eme!e emo.iona!e a!e iui Da/id. 0 Bine%n.e!e" #' nu am o !eg' ur' #u Law) Da/id. 0 %n #e m' &ri/e+ e) n0a+ a/ea nimi# %m&o ri/'. 0 iu.

*i0a re!a a #e i0ai "&u" "eara re#u ') . %nain e de a ne du#e %m&reun' !a dineu! a#e!a. Sin#er' "' (iu) m0a +o#a . 0 S%n de" u! de mare #a "' %n.e!eg dorin.e!e "e9ua!e +i oa e #e!e!a! e. Tu +i #u Law "%n e.i adu!.i) ma uri) a+a #' &u e.i $o 'r% "inguri. 0 A&re#ie- /ederi!e aie !argi %n a#ea" ' &ri/in.') dar &rob!ema nu "e &une %n #a-u! no" ruD 0C NYK CLaw +i #u mine nu "%n em aman.i. 0 A un#i) "%n e.i &rie eni1 0 Ni#i m'#ar &rie eni. La dre& /orbind "%n em doar #uno+ in.e. 7 A un#i) #um de re#e &e ai#i %n mi2!o#u! -i!ei1 De #e &!e#i u "' (a#i (a#i ni+ e reburi mi" erioa"e noa& ea) a+a) din r0oda '1 N0ai mai ('#u a+a #e/a &%n' a#um. i de (ie#are da ' #%nd e+ i %n &rea2ma iui) am%ndoi /' ui a.i unu! !a #e!'!a! #am #urio". Pagina 11 E+ i a+a de... %n#orda ') de &ar#' e0ai eme "' nu "&ui #e/a gre+i . 0 Probabi! #' m' "im mai " ing$eri ' %n &rea2ma !ui) &en ru #' e o #e!ebri a e. 0 N0ai (o" ni#ioda ' " ing$eri ' %n &rea2ma #ui/a. 0 Dar ei e &rima #e!ebri a e &e #are am %n %ini 0o /reoda '. 6orbe!e "unau a % de goa!e) %n#% ea nu0! %n/inuia &e Da/id &en ru e9&re"ia !ui "#e& i#'. 0 De unde0ai #'&' a /en u-a1 0 Ce1 %n reb' ea) ridi#%nd au oma m%na "&re o urm' "!ab' de &e g% u! ei. A) e o %n.e&' ur' de in"e# '. 0 E o /en u-') mam') re&e ' e! ner'bd' or. *arnie %+i !'"' &ri/irea %n 2o") #u /ino/'.ie. Sandra Brown 0 Ei bine) m0a "'ru ai. Dar n0a mer" mai de&ar e) Da/id. 0 Nu "%n "u&'ra &en ru a" a. Gi0am "&u" #' e %n regu%'. 6reau doar "' (ii #ore# ' #u mine. 0 i ui e #' am (o" . E! &ri/i ad%n# %n o#$ii ei +i b' u #u dege e!e %n ma"' o #aden.' ra&id'. Ea + ia #' e! nu era %n#' di"&u" "' abandone-e "ubie# u!. 0 Ce mai e) Da/id1 *ai ai #e/a &e "u(!e . E! "e (oi. %+i dre"e g!a"u!. Se "#'r&iri' %n #a&. 0 E" e Law. .. e" e... + ii u... a '8 meu1 Un /a! uria+ de u!uire +i eam' n'/'!i &e" e ea. A&roa&e "0o d'r%me din &i#ioare. C!' in%ndu0"e u+or) %n#$i"e o#$ii +i) ('r'. "' /ad') "e &rin"e de "&' aru! unui "#aun. 0 E3 e) a+a7i1 C%nd ea de"#$i"e o#$ii) Da/id %n#' o mai &ri/ea &' run-' or. Ea o#o!i "#aunu! de #are "e "&ri2ini"e +i "e a+e-' %n#e ) #u gri2') de &ar#' da#' "0ar (i

mi+#a mai re&ede "0ar (i de-membra . %! &ri/i &e b'ia ) a(ia a#um %n &rea2ma b'rb'.iei) +i &e #are %! %ngri2i"e %n#' de #%nd ie+i"e din ma erni a e. E&i"oade din /ia.a !ui %i (u!gerar' &rin min e) #a ni+ e (o ogra(ii din r0un a!bum. %n #% e/a "e#unde) Lunga a+ e& are C10" memoria ei r'"(oi #roni#a /ie.ii !or %m&reun') #u momen e!e %n #are au r%" +i momen e!e %n #are au (o" ri+ i) #u momen e!e #%nd "0au &ur a &ro" e+ e +i a! e!e #%nd au #%n 'ri #u "erio-i a e &rob!eme!e &e #are !e ridi#a /ia.a) momen e!e #%nd "0au %mbr'.i+a +i (oar e &u.ine!e momen e #%nd au (o" "u&'ra.i unu! &e #e!'!a! . %! #on"o!a"e du&' #e a /'-u de"ene!e #u Bambi +i %! #er a"e #%nd a #$i#o i %n bi"eri#') a un#i #%nd guma !ui de me" e#a a #'-u ) din gre+ea!') %n #u ia mi!e!or. %+i amin i &ani#a ar-' oare &e #are o #uno"#u"e #%nd e! &!e#a"e &en ru &rima da ') %n ab'r') o "'&i'm%n') #u Cer#e a+ii) +i uria+a m%ndrie #e o #u&rin"e"e #%nd (u"e"e numi #e! mai bun e!e/) !a erminarea #ur"u!ui in(erior de !i#eu. Ar &u ea &re inde &e bun' dre& a e #' a #on ribui din &!in !a (ormarea &er"ona!i '.ii !ui. Dar ade/'ra u! meri %n #rearea iui #a om a&ar.inea %n m'"ur' #o&!e+i oare a! #ui/a) a#e!ui i& %na! ) b!ond) a !e i#) b'rba u!ui a#e!uia #om&e i i/) "u&rarea!i-a . 0 Da) 3Da/id) Law ;in#aid e" e a '! 'u. E! "#oa"e o e9&ira.ie !ung') grea) indi#%nd #% (u"e"e de %n#orda ) %+i &ermi"e un r'ga- de #% e/a momen e) #a "' rumege ade/'ru!) %nain e de a Gi@... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .1 Sandra Brown /orbi din nou. 0 E+ i mama mea1 6reau "' -i#) e+ i mama mea ade/'ra '1 0 Nu) ('#u ea #!' in%nd din #a&. Eu am doar #u #in#i"&re-e#e ani mai mu! de#%

ine) .i0amin0 e+ i1 0 Una din re (e e!e din #!a"a mea a r'ma" %n"'r#ina ' anu! re#u . 0 Ei bine) eu nu. Law... Se o&ri "' %ng$i ' +i o ('#u ane/oie. Law a a!e"0o &e S$aron) nu &e mine. Ea era mai %n /%r" ') mai ma ur'. %n o#$ii !ui) eu eram %n#' un #o&i!. 0 Po/e" e+ e0mi de"&re a" a. 0 Tu + ii a&roa&e o u!. S$aron a r'ma" %n"'r#ina ' #u ine %n r0 o "ear'. Lam #uno"#u &e Law &e &!a2'. Ea re-um' e/enimen e!e #are "e %n %m&!a"er' !a Ga!/e" on) %n urm' #u a&roa&e +a& e"&re-e#e ani. C%nd ermin') Da/id %n reb'E 0 Ce !0a ('#u "' /rea "' m' /ad') du&' a % a im&1 Ob"er/%nd o" i!i a ea #are %n#e&ea "' ia &ro&or.ii %n &ri/irea !ui) ea "e %n in"e &e" e ma"' +i %i " r%n"e m%na) %n re m%ini!e ei. 0 Law n0a + iu ni#ioda ' de"&re ine. Ni#ioda ') Da/id. Trebuie "' #re-i a" a. Ni#i m'Lunga a+ e& are C10" #ar nu0+i mai amin ea de mama a) &%n' de #ur%nd. Ra&id) %i &o/e" i de"&re "#ri"ori. 0 Buni#a i0a "&u"1 0Da. 0 De #e1 Abia ieri am a(!a #' ea %i rimi"e"e "#ri"ori!e. N0am a/u %n#' o#a-ia "' /orbe"# #u ea de"&re a" a. To u! e #a o a&' #are #urge &e "ub &od) nu0i a+a1 Law a a(!a de ine. A" a0i im&or an . 0 Dar u) de #e nu i0ai "&u" ni#ioda '1 Ea "e re ra"e +i in"&ir' ad%n#. 0 S%n a % de mu! e mo i/e) Da/id. E! a/ea /ia.a !ui. Noi o a/eam &e a noa" r'. Nu /edeam ni#i o #a!e mai "im&!' #a /ie.i!e noa" re "' "e in egre-e. Ea %! &ri/i de a&roa&e. *' %n/ino/'.e+ i &e mine #' nu am !ua !eg' ura #u e!1 Ai (i /ru "'0! (i #on a# a 1 0 P'i) %n r0un (e!) da. R'"&un"u! !ui "in#er %i &rodu"e o oare#are 2en'. E! "e (oia ne!ini+ i &e "#aun. Pe *arnie o durea inima. 0 Eu rebuie "'0mi a"um oa ' r'"&underea &en ru de#i-ia #are am !ua 0o) %i "&u"e ea. Buni#a a g$i#i doar #' Law e a '! 'u) dar eu am (o" "ingura) %n a(ar' de S$aron) #are am NY S Sandra Brown + iu &re#i". Pagina 12 O#$ii ei ('#eau a&e! !a e!) "' o %n.e!eag'. 0 E! era ne#'"' ori . A/ea un /ii or " r'!u#i . Eram in imida ' de e!. Dar mai mu! de#i ori#e %mi era eam' "' nu e re"&ing') Da/id.

0 A ('#u a" a1 De+i i "e "#$imba"e /o#ea #u un an %n urm') a#um g!a"u! %i "una (oar e %n#e +i imid. 3nima !ui *arnie era #u o u! a!' uri de e!. 0 %.i &o.i da "eama "ingur. Bu-e!e !ui "e ridi#ar' !a #o!.uri) %nain e de a (orma un -%mbe ade/'ra . 0 Cred #' m' &!a#e. Ori#um) m'#ar &u.in. 0 Te &!a#e (oar e mu! . E! "e ridi#' de &e "#aun +i %n#e&u "' "e %n/%r ea"#' ('r' .e! &rin bu#' 'rie) a ing%nd obie# e #are %i erau (ami!iare) de &ar#' !e /edea &en ru &rima da '. 0 Nu0mi /ine "' #red. %n o deauna m0am %n reba #ine era a '! meu) dar. .. Law ;in#aid) Doamne) +o& i e!) re#%ndu7+i m%na &rin &'r. Eu) eu.. . e &rea (an a" i# #a "' #red. %i -%mbi +me#$ere+ e. 0 A+ ea& ' "' /e-i #%nd or a(!a #o&iii) !a +#oa!'. Oi!e!e re#u e) du&' me#iu! de (o ba!) oa ' !umea -i#ea #' "em'n'm. Tu #re-i #' noi doi "em'n'm) mam'1 Lunga a+ e& are A+ e& ' #u %ngri2orare r'"&un"u! ei +i -%mbi !arg) #%nd ea -i"eE 0 Par#0ai (i imaginea iui %n og!ind'. 0 Po "'0! "un1 Po "'0i "&un #' + iu1 0 Eu... 0 Te rog8 Ori#um) mi0ai (i "&u") nu0i a+a1 Sau e! n0ar (i (o" de a#ord1 0 Pre"u&un #' da) &%n' !a urm') dar. ... 0 %n #a-u! '" a am "'0! "un #$iar a#um +i am "'7! anun. #' nu mai e ne/oie "' mi0o "&un' e!. Am %n.e!e"0o "ingur. E bine) mam'1 %n regu!'1 Lu#ruri!e %i "#'&au &rea re&ede din m%n'. Nu &u ea &rinde #o!a#u! de "a!/are. %i "#'&a +i ea nu mai &u ea (a#e nimi#. Dar Da/id "e ui a !a ea #u o a"emenea %n"u(!e.ire +i emo.ie) %n#% nu a/u #ura2u! "'0! re(u-e. 00 Cred #' e %n regu!'. E! "'ri +i "e re&e-i !a e!e(on. 0 Ce num'r are1 0 Nu + iu. Trebuie "'0! #au.i %n #ar e. O%mbe u! !ui &ieri. 0 Pun &ariu #' nu e re#u %n #ar e. E! %n#e&u "' r'"(oia"#' de -or #ar ea de e!e(on. 00 E" e ai#i un 0 E! e" e. Sandra Brown 0 Fo"$ua e +i #e! de a! doi!ea nume a! meu. Ea d'du din #a&) de eam' #' /o#ea ei "e /a "&arge) da#' /a %n#er#a "' /orbea"#'. A un#i #%nd /eni"e momen u! "' i "e dea un nume #o&i!u!ui) &'rin.ii ei a!e"e"er' "'0i "&un' Da/id.

S$aron era:indi(eren '. *arnie %+i amin i"e %n"' de nume!e %n reg a! !ui Law +i %i d'du nou!ui n'"#u m'#ar o &'r i#i#' din iden i a ea a '!ui "'u. Law nu remar#a"e nume!e &e #er i(i#a u! de na+ ere de !a "&i a!) #%nd %0a /'-u %n a!bum. *arnie nu i !0a "ub!inia ) deoare#e (a& u! #' Da/id &ur a nume!e !ui ar (i &u u "'0i "&orea"#' +an"e!e de a0+i a"uma au ori a ea a"u&ra /ii oru!ui (iu!ui "'u. 0 Bun'). .. Law) -i"e Da/id !a e!e(on) eu "%n Da/id. ii) Da/id ,ibb"1 Urm' o &au-' "#ur '. Nu) e bine. 4. ai#i !%ng' mine. Gi0a -i" bun') "&u"e e! #' re *arnie. 0 S&une0i #' +i eu %i -i#) bun'. 0 i ea %.i "&une bun'. Te0am #$emai &en ru #'... /e-i.. . Ei "e mi+#a ne%ndem%na i# de &e un &i#ior &e #e!'!a! +i "e b%!b%ia) ambe!e !u#ruri (iind neobi+nui e !a e!. 1 0 iu #' e+ i ... #' u +i #u mama mea... nu marna mea de a#um) #i S$aron.. . #' u +i... Limga a+ e& are Ei a"#u! ' un momen ) a&oi &e (a.' %i a&'ru un -%mbe !umino" +i ino#en ) #a &rimu! r'"'ri de "oare. 0 Da) eu am %n.e!e". Bun') a '8 in mai &u.in e!e o 2um' a e de or') Law (u 8a u+a !or de !a in rare. %n a#e" im&) *arine a arun#a !a gunoi #ina &e 2um' a e g' i '. Da/id "0a du" "u" "' (a#' du+ +i "' "e "#$imbe. C$iar +i a+a) e! " ' ea %n (a.a u+ii) &!imb%ndu0"e) a+ e& %nd -gomo u! unei ma+ini #are "' "e a&ro&ie) #u mu! %nain e #a Land Ro/er0u! "&or a! !ui Law "' rag' !%ng' ro uar)) 1 \2ETC 1 1 Lunga a+ e& are @ 0 E ai#i8 " rig' ei &e"%e um'r) %nain e de a ie+i &e u+'. De 8a (erea" ra #amerei de -i) *arnie %! /'-u &e Law o#o!ind %n (ug' ma+ina. Am%ndoi "e gr'beau unu! "&re #e!'!a! ) "e o&rir' o #!i&' e-i %nd) %+i d'dur' m%na #u "o!emni a e) a&oi) #% e/a "e#unde mai %r-iu) "e %mbr'.i+ar' " r%n". Pe *arnie o %n.e&au o#$ii %n!'#rima.i) dar "e #on ro!'. Era (oar e bu#uroa"' &en ru Da/id #' Law a/u"e"e %'ria de #ara# er de a1! #on"idera &e Da/id dre& o bine#u/%n are +i nu o "im&!' #on"e#in.' a unei %n %rn&!'ri din re#u . Dar) /'-%ndu0i a&ro&iindu0"e de #a"' .in%ndu0"e de umeri "e "im(i din r0oda ' bo!na/' (i-i# d1 %ngri2orare. To u+i) #%rid ei ii "e a!' urar' %n #amera de -i) ea a/ea o %n('.i+are #u o u! #a!m'. 0 %.i mu!.ume"# #' mi0ai da /oie "' /in a % de re&ede) "&u"1 Law &o!i i#o". 0 Nu #red #' Da/id mi0ar (i &ermi" "' "&un nu. 0 *' bu#ur #' nu ai a/u a! e &!anuri) "&u"e b'ia u!. Urm' o &au-' " %n2eni oare %n #on/er"a.ie.

%n #e!e din urm') Law +i Da/id "e ui ar' unu! !a #e!'!a! +i %n#e&ur' "' r%d') "&on an) bu#uria !or (iind debordan '. Law b' u din &a!me o da ') F Sandra Brown a&oi +i 8e (re#' /iguro". 0 De#i) "%n%em ga a o.i &en ru #in'1 0 Po.i "' &ui &ariu) mor de (oame) "&u"e Da/id) %ndre& %ndu0"e "&re in rare. 0 *arnie8 6o#ea Sui Law era b!%nd') in eroga i/') "en"ibi!') (a.' de #eea #e + ia #' "im e ea. Ea %! iubea &en ru #' nu era un i#'!o") dar o oda ' %! ura din a#e!a+i mo i/. Pagina 13 E mai u+or "' ai de0a (a#e #u un i#'!o") de#% #u un b'rba &e #are !0ai iubi ) dar #are %n#ear#' "'0.i (ure #en ru! de greu a e a! /ie.ii a!e. 0 Eu m' re rag) %n "eara a" a. 0 Cum1 De #e1 Da/id nu .i0a "&u" #' in/i a.ia e" e &en ru /oi am%ndoi1 Credeam #' am /orbi #!ar. 0 Ai /orbi #!ar. Ai (o" genero" "' m' in#!u-i +i &e mine) dar #red #' u +i #u Da/id ar rebui "' a/e.i "eara a" a doar &en ru /oi. 0 Cred #' o.i rei a/em ne/oie de "eara a" a) &en ru noi. 0 ,ei) #e "e0n %m&!'1 %n reb' Da/id b'g%ndu0+i #a&u! &a u+'. Ce /' re.ine1 0 Eu nu merg. 0 De #e nu) mam'1 De #e nu /rei "' /ii1 3 "e &'rea de ne#on#e&u "' e9i" e #ine/a #are "' nu /rea "' ia"' !a #in' #u Law. Lunga a+ e& are 0 S%n (oar e obo"i '. 0 Din #au-a #$e" iei #u #ar ea de e!e(on1 %n reb' Da/id re/enind %n #amer'. 0 Ce0i #u #$e" ia a" a1 /oi "' a(!e Law. 0 Nimi#. 0 N0a &rimi #omanda. Ei au r'"&un" !a uni"on) dar Law a au-i doar a(irma.ia !ui Da/id. Se ui ' re&ede !a *arnie) a&oi !a &odea) a&oi din nou !a ea. 0 %mi &are r'u) + iu #' e ba-ai &e a" a. 0 Nu m' ba-am &e a" a) "&u"e ea de(en"i/. Dar mi0ar (i &!'#u "' ob.in #omanda. Pre" igiu!) onoarea +i oa e #e!e!a! e. Dar) #e" !a /ie) "&u"e ea #u un -%mbe (a!". 0 Te0ai num'ra &in re #ei rei (ina!i+ i) "&u"e Da/id) %n#er#%nd "'0i dea #ura2. A" a0 i #u ade/'ra un !u#ru bun. Dar nu era #e8 mai bun. i nimi# %n a(ar' de &rimu! !o#) nu mai #on ea-'. To u+i) de dragu! !ui Da/id) ea -%mbi. 0 Am "'0mi re&e a" a de o mie de ori) %n im& #e /oi o "' (i.i ia #in'. 6' dore"# o "ear' &!'#u '. 0 E+ i "igur' #' nu /rei "' /ii) mam'1 0 S%n "igur'. 4ugi.

Da#' Law a ('#u o re-er/are) nu rebuie "' %n %r-ia.i. 0 Prinde0!e) Da/id) "&u"e Law) arun#%ndu0i un Sandra Brown "e de #$ei a!e au omobi!u!ui. Porne+ e mo oru!. 0 Ni#i o gri2'. Da/id &rin"e #$ei!e +! a!erg' "&re u+a de !a in rare. Law nu0+i !ua"e o#$ii de !a *arnie. Ea "e "im.i"e 2ena ' "ub a#ea &ri/ire a!ba" r') (ierbin e) %n im& #e e! ra/er"' #amera. 0 E+ i "u&'ra '1 0 Pen ru #on ra# u! &e #are nu !0am &rimi 1 Nu. 0 Aiurea) *arnie. E+ i "u&'ra '. Nu &'" ra (uria %n ine. D'0i drumu!. 4' "#anda!. Gi&' +i d' din &i#ioare. 4' o "#en'. 4' g'!'gie. Nu (i a+a a! naibii de amabi!' #%nd ai &ierdu o #omand' bun'. 0 La #e bun "' (a# g'!'gie1 0 La nimi#) ab"o!u ) dar e0ar (a#e "' e "im.i mai bine. 0 Nu. *0a+ "im.i ridi#o!'. 0 Ce! &u.in noi #ei!a!.i muri ori am + i #' e+ i +% u o (iin.' uman') #' ai "en imen e. E! "e mi+#' un &a" mai %nain e +i %+i re#u dege u! mare &e" e obra-u! ei. 00 Dar eu + iu #' u ai "en imen e. Se /'d %n o#$ii 'i. 3ar a#um ar'.i a+a #um a+ (i ar' a eu) da#' a+ (i (o" ab"orbi %n r0o gaur' neagr' %n im& #e m' a(!am %n "&a.iu. N0am /'-u ni#ioda ' o#$i #are "' ara e a % de %n une#a.i. Sau a" a e"%e Longa a+ e& are din #au-' #' Da/id a a(!a de"&re mine1 Ea d'du din #a&) dorind "' &oa ' #eda en a.iei de a0+i !'"a obra-u! %n &a!ma !ui. Da#' ar (i %n or" &u.in #a&u!) ar (i &u u "0o (a#'. Dar nu o ('#u. Nu0+i &ermi ea ni#i m'#ar a % a in imi a e #u e!) %n "#$imb %+i %n oar"e #a&u! %n &ar ea #ea!a! ' #a "' (ie mai de&ar e de a ingerea !ui. 0 De"#o&erirea &e #are a ('#u 0o era ine/i abi!') -i"e ea. Am + iu a" a din momen u! %n #are ai /eni ai#i. E &rea de+ e& +i &ri#e&e u+or) -i"e ea in"&ir%nd remura . Ori#um) a#um "0a ('#u +i nu mai rebuie "' m' %ngro-e"# de a" a. 0 Tu &ri/e+ i !u#ru! '" a #a &e o ragedie1 Da/id nu0! &ri/e+ e a+a. 0 E! e" e e9 a-ia ) -i"e ea #u un r%" amar. Care b'ia n0ar (i emo.iona "' de"#o&ere #' a '! !ui e un erou na.iona!1 0 A) %n.e!eg. Nu e nea&'ra bu#uro" #' eu "%n '!a. Pu ea (i ori#e b'rba (aimo". 0 Law) nu "&une a" a) gemu ea. Nu %n#e&e o #ear ' #u mine. S%n &rea e&ui-a ' #a "' m' !u& #u ine %n "eara a" a. 0 Cum a a(!a 1 0 A g$i#i . A ob"er/a o#$e!arii 'i de "oare ai#i +i m0a %n reba de #e re#i &e ai#i %n mi2!o#u! -i!ei. Ea "e ui ' %n a! ' dire#.ie.

A ra" #on#!u-ia #' noi =.i^L@ &e +ai"&re-e#e &e re#e.i Ci e/a #' e+ i %n#'&' Sandra Brown a/em o !eg' ur'. 0 i u) #e i0ai "&u"1 0 !0am "&u" #' #iu0i ade/'ra . 0 *' re(eream !a #e i0ai "&u" de"&re (e!u! #um a (o" #on#e&u . 0 To u!. A mai a2un" &en ru un momen !a #on#!u-ia gre+i ' #' eu a+ (i mama !ui ade/'ra '. E! o a in"e din nou) de da a a" a " re#ur%ndu0+! dege e!e %n 2uru! #e(ei ei) %n#er#uind0o. 0 Tu e+ i mama !ui. N0am "' ui a" a. 3ar Da/id #u "iguran.' #' n0o "' ui e. A#um e emo.iona din #au-a mea. Dar a" a nu0! mi#+orea-' drago" ea &en ru ine. E8 "e mi+#' +i mai a&roa&e) &%n' #%nd ea &u u "'0i "im ' re"&ira.ia &e obra-. 0 _" a e un e/enimen deo"ebi %n (ami!ie. ,ai "'0! "'rb' orim) %n "eara a" a. 6ino !a #in' #u noi. Tim& de #% e/a "e#unde) ea (u ame.i ' de !ui +i de onu! #on/ing' or a! /o#ii. A&oi #!' in' #a&. Nu) Law. Din o.i a#e+ i a&roa&e ani) #red #' u +i Da/id meri a.i "' ore "inguri) %m&reun'. Pagina 14 Gi0a "&u" #ine/a /reoda ' .%na '1 Lunga a+ e& are 0 A&roa&e (ie#are &er"oan' &e #are am #uno"#u 0o /reoda '. O%mbind ironi#) ei %+i !'"' m%na %n 2o". 0 Bir"e) dar n0o "' %n %r-iem mu! . 0 Nu /' gr'bi.i. Ea %! #ondu"e !a u+'. Da/id %i ('#u "emne #u m%na de &e !o#u! +o(eru!ui din Land Ro/er. 0 Gr'be+ e0 e a ') mor de (oame) " rig' e! #u u+urin.a unei &ra# i#i de o /ia.'. *arnie %n#$i"e u+a din (a.' +i "e "&ri2ini de ea. Durerea din g% ) &ro/o#a ' de (a& u! #'0+i re.inu"e !a#rimi!e) era a&roa&e in"u&or abi!'. 4u o &ro(und' u+urare "' !e !a"e "' #urg'. Su"&ine!e %i "#u urau ru&u! mi#u.. La#rimi!e %i +iroiau &e (a.'. %+i &i&'i drumu! %na&oi %n #amera de -i +i "e &r'bu+i %n r0un (o o!iu... #e! &e #are era a&roa&e ga a "' (a#' drago" e #u Law. Ea &ierdu no.iunea im&u!ui) " %nd g$emui ' &e (o o!iu) &!%ng%nd. P%n' ia urm') &!%n"u! %n#e '. Se du"e "u" +i %+i "&'!' (a.a #u a&' re#e. Ge/i!e "#%r.%iau) amin indu0i de "(a u! &e #are i0! d'du"e 3n" a!a oru! #%nd %! #$ema"e u! ima oar'. E! %i re#omanda"e "' "#$imbe oa ' in" a!a.ia. Ca"a era /e#$e +i %n#e&ea "' "e de eriore-e. Ea o ('#u"e a r'g' oare &e #% %i &ermi"e"e /5 Sandra Brown 0 De #e #re-i #' a ('#u a" a1 %! %n reb' Da/id &e a '! !ui) #% e/a ore mai %r-iu) #%nd "e %nde&'r ar' #u ma+ina de ro uar. Law #ondu#ea) dar o#$ii !ui erau &e og!inda re ro/i-oare %n #are o &u ea /edea &e *arnie) " %nd %n u+a de"#$i"') o "i!ue '

mi#u.') ar' %nd de &ar#' era ga a "' (ie %ng$i.i ' de #a"'. 0 Cred #' din mo i/u! &e #are !0a "&u") re&!i#' Law. A "im.i #' a/em ne/oie de un im& %m&reun'. buge u! ei) dar nu "u(erea #om&ara.ie #u a#eea &er(e# de#ora ' a !ui Law. Nu a/ea &i"#in') ni#i a#/ariu -idi %n &ere e) ni#i un #%ine &rie eno" #are a+ e& a %n oar#erea " '&%nu!ui. *arnie ie+i din ba!e +i "e du"e &rin $o! %n dormi oru! !ui Da/id. Se o&ri %n &ragu! u+ii) im& %nde!unga . %n #e!e din urm') 3n r') ob"er/%nd $aine!e murdare de #are "e de-br'#a"e %nain e de a (a#e du+. O'#eau gr'mad' &e &odea) %n#e&u "' adune obie# e!e de %mbr'#'min e murdare +i "' !e a+e-e &e &a u! !ui. S&era "' aib' im& "' ermine) %nain e de %n oar#erea !or. 1Lunga a+ e& are 21 %! &ri/i &e Da/id &e" e #on"o!'. 0 %deea de a !o#ui #u mine un im& e0ar a rage1 0 Da) "igur) r'"&un"e Ua/id) a&robarea !ui %n"u(!e.i ' (iind e/iden '5 %n o#$ii " r'!u#i ori. Cred #' o "' (ie " ra+ni#. Tre& a %n"') -%mbe u! !ui di"&'ru. 0 *' o g%nde"# !a mama #are a r'ma" "ingur'. Sigur e doar &en ru &u.in im&. Nu /reau "' #re-i #' ai r'ma" #u mine &e #a& &en ru o deauna) ad'ug' e! re&ede. 0 E+ i bine /eni ) Da/id. Gi0o "&un "in#er. O%mbe u! &e #are i0! adre"' Da/id) %! a in"e %n inim'. Ti&ii de !a #en ru ar $o$o i de r%" da#0ar + i #') de #% e/a ori %n #ur"u! "erii) Law ;in#ard) #e! "igur de e!) a rebui "' "e !u& e #u !a#rimi!e #a "' nu ri+ e "' "e dea %n "&e# a#o!. E! +i Da/id &e re#ur' #% e/a ore !a o #in' &!'#u '. Cu #% %! #uno+ ea mai bine &e (iu! "'u) #u a % mai mu! %i &!'#ea +! #u a % mai m%ndru era #' 1 "'m%n.a !ui a. &rodu" un %n'r a % de de+ e& . Ar (i dori "' !e "&un' u urorE 0 ,ei) '" a0% (iu! meui Da/id era &rie eno") maniera +i + ia #um rebuia "' "e &oar e. Pen ru #om&or area 3ui) *arnie meri a un &remiu. Reu+i"e e9#e&.iona! de bine) #re"#%nd "ingur' un #o&i!. %n -i!e!e a" ea) 1 11CiQL@ J r7C Sandra Brown #$iar da#' erau doi &'rin.i) a/eau rareori un a"emenea "u##e") "e g%ndi Law. ia a" a a"#u! %nd une!e re!a 'ri de groa-' a!e #o!egi!or "'i de"&re #o&iii !or. 0 Da#' nu ar (i ar' a a % de ri" ' #%nd am &!e#a 8 %i "&u"e Da/id) ('#%ndu0! "'0+i %ndre& e din nou a en.ia #' re e!. Dar a (o" ideea ei #a "' (im doar noi doi. C%nd a2un"er' a#a"') ea %m&a#$e a"e de2a !u#ruri!e. A&roa&e #' "e %m&idi#a"er' de /a!i-e %n $o!) #%nd au in ra &e u+a din (a.') du&' #in'. 0 P!ea#' #ine/a unde/a1 %n reb' Da/id) #re-%nd #' (a#e o g!um'. Cu oa ' "erio-i a ea) *amie !e "&u"e #') du&' &'rerea ei) ar (i bine #a Da/id "' "e mu e !a Law) un im&. La %n#e&u ) ei (u"e"er' &rea u!ui.i #a "' "&un' #e/a. Dar du&' #e

ana!i-ar' ideea "' /ad' da#' !e #on/ine) %+i d'dur' "eama #' !e0ar "ur%de (oar e are +i au #'-u imedia e!e a#ord #u ea. 0 Cre-i #' a (o" "in#er' #%nd a -i" #' nu o0 deran2ea-' "' " au #u ine +i #' /oia "' &!e#'m %m&reun'1 %n reb' Da/id ne"igur. 0 Nu &u em de#% "0o #redem &e #u/%n ) Da/id. A re&e a de mai mu! e ori. . Law &'rea mai %n#re-' or de#% era de (a& . 0\2Jy 01Lunga a+ e& are C1/ *arnie ar' a #' era %n &ragu! #o!a&"u!ui emo.iona!) #%nd %! %mbr'.i+' &e Da/id de r'ma" bun) de+i %+i arbora"e o &o-' #ura2oa"'. 0 Ea + ie #' e doar #e/a em&orar) a+a0i1 0 A+a0i) r'"&un"e Law. 0 ie #' am "' (iu a#a"' de -iua mea de na+ ere) !0am &romi". 0 O &romi"iune &e #are o "0o re"&e# 'm am%ndoi. 0 A un#i) #red #' e %n regu!'. Pagina 15 0 Cred #' da. *arnie numai %n regu!' nu ar' a #%nd au &!e#a ei. Dar in"i" a"e #a Da/id "' &!e#e imedia . C$iar %n "eara a#eea. De &ar#' nu /oia "' mai aib' im& "' "e r'-g%ndea"#'. Law re#uno"#u %n "inea !ui #' e! era %n#%n0 %a de a#e" aran2amen . La (e! era +i Da/id. A un#i) de #e (ie#are din re ei a/ea "en-a.ia #') %n r0o oare#are m'"ur') o abandonea-' &e *arnie1 6enu" %nnebuni #%nd %! /'-u din nou &e Da/id. A!erg' %n 2uru! &ro&riei #o-i) %n #er#uri mi#i) aiuri e) &%n' #%nd %+i &ierdu "u(!u! +! "e #a!m'. 0 Po "' m' du# "' %no 1 %n reb' Da/id de %nda ' #e %+i !'"' /a!i-e!e %n runui din dormi oare!e de oa"&e.i. 0 Ori#%nd /rei. Dar ui e) a" ea "%n regu!i!e 6 ] N r7C Sandra Brown #a"ei. Nu !a+i &ro"oa&e ude "au $aine &e era"'. Le a %rni %n "&'!' orie. 0 E9a# #a +i a#a"'. 0 i a"igur'0 e #' &oar a e %n#uia ' +i "' " ingi !umina de !a &i"#in') #%nd in ri %n #a"'. 0 Da) a '. Tre#u a&roa&e o or') &%n' #e Da/id in r' %n #'m'ru.a man"arda ' &e #are Law o (o!o"ea dre& birou) #%nd !u#ra a#a"'. Pere.ii erau a#o&eri.i de (o ogra(ii %nr'ma e a!e "a!e #a &i!o de rea# or ia marin') !ua e !a bordu! unor &or a/ioane +i !a ba-e aeriene din %n reaga !ume. A! e!e &re-en au #ariera !ui de #o"monau . Ob0 "er/%nd o (o ogra(ie a !an"'rii na/e ei "&a.ia!e 6i# ory) Da/id remar#' %n !eg' ur' #u eaE 0 *ama m0a re-i de/reme) %n diminea.a aia) #a "' urm're"# !an"area. %mi era a&roa&e (ri#') du&' #e0! /'-u"em &e C$a!!enger. Am o/a.iona #%nd o u! a mer" bine.

0 La (e! am ('#u +i eu) "&u"e Law #u un -%mbe au o#ri i#. Z "'0.i adu# m%ine una din re (o ogra(ii!e a" ea) "0o &ui %n #amera a) +i am "'0i rog &e o.i membrii e#$i&a2u!ui "0o "emne-e. 0 *u!.ume"#. O "' (ie gro-a/. 0 6enu" a /eni %n'un ru oda ' #u ine1 0Da. 0\KNW y Lunga a+ e& are C1 0 N0am /'-u 0o. De obi#ei) %n#ear#' "e "e ur#e %n bra%e!e me!e !a ora a" a) "eara. 0 E... %n &a u! meu. Law ridi#' bra.e!e %n "u"). 0 4emei!e8 Da/id r%"e) dar era un r%" a&roa&e (or.a . 0 Cred #' ai (o" #u mu! e. 0 Ce) (emei1 Da/id %+i dre"e g!a"u!) 0Da. Law %n#er#' "'0i &rind' &ri/irea) dar Da/id nu /oia "' "e ui e dire# !a e!. 0 E #e/a #e ai /rea "' m' %n rebi) Da/id1 E! ridi#' din umerii "'i o"o+i. 0 *ama +i #u mine am a/u di"#u.ii de"&re a" a. 6reau "' -i#) de"&re "e9. 0i1 0 Ei) nu mai "%n #o&i!) + iu o u! de"&re a" a. 0 ,m) 0 N0am mer" %n#' &%n' !a #a&' ) dar bine%n.e!e" #' m0am "'ru a (ran.u-e+ e de #%.i/a ani de2a. Law %n#er#' "'7+i men.in' o mu r' ne&'"'0 oare. L'"%ndu0"e &e "&a e %n (o o!iu! de &ie!e #rem) %+i %m&reun' m%ini!e &e &%ri e#e!e &!a +i -i"eE 0 Bine%n.e!e") e (ire"#. Sa%%dra Browo 0 i "%n une!e (e e #are e !a"') + ii) "' !e a ingi... %n anumi e !o#uri. 0 *da8 0 *ama nu0i &roa" '. Ea nu mi0a -i" #' + ie #' a+ /rea) m' rog... "' (a# drago" e #u (e e. 0 De"igur. 0 Ea a -i" #' ar (i nena ura! da#' n0a+ (a#e0o. 3"u"e8 gemu e!. 6orbe"# #a un nemerni#. 0 *a2ori a ea din.re noi "%n em a+a #%nd /orbim de"&re "ubie# u! '" a. Con inu' +i "&une0mi o #e e (r'm%n '. 0 *ama -i#e #' nu rebuie "' m' g%nde"# !a o (emeie doar #a !a un ru&) #' rebuie "'0i admir +i in e!igen.a) min ea) #$e" ii din a" ea) + ii) #are o (a# "' (ie o &er"oan' anumi '. C' rebuie "' re"&e# (emei!e +i "' nu !e e9&!ora... e9&!oa... 0 E9&!oa e-i1 0 Da) e9a# . iu #e %n"eamn') dar nu &o "' ro" e"# #u/%n u!. 0 *ama a are dre& a e) Da/id. Da/id %! (i9' #u o &ri/ire a"em'n' oare) 3den i#' #u a !ui.

0 Tu ri0ai ('#u a+a. N0ai ('#u 0o #u mama mea. Law (u &rimu! #are %+i #obor% &ri/irea) du&' a#ea (i9are %nde!unga '. %n mod obi+nui ) !ui nu0i 1Lunga a+ e& are 21 &!'#eau ob"er/a.ii!e +i ar (i rea#.iona !a ea #u (urie. E! era &ro&riu! "'u #ri i#) #ei mai a#erb) +i rareori a##e& a #ri i#i de !a a! #ine/a. i "e %n %m&!a de" u! de rar "' aib' #on+ iin.a %n#'r#a '. Dar) "ub &ri/iri!e "#ru ' oare a!e (iu!ui "'u) "e "im.i 2ena +i a! naibii de /ino/a . 0 Nu) n0am ('#u a+a. i "&er #' u e /ei #om&or a #u mai mu! ' r'"&undere %n re!a.ii!e a!e) de#% am ('#u 0o eu #u S$aron. 0 Nu e+ i "u&'ra &e mine #' .i0am "&u" a" a) "au e+ i1 0 Nu. Dim&o ri/') e re"&e# #' m0ai ra" de ure#$i %n &ri/in.a a" a. *ama a nu a (o" #ore# ' #u mine) dar eu eram da or "' m' a"igur #' ea nu /a r'rn%ne %n"'r#ina '. 0 Eu ni#i nu mi0o amin e"#) a+a #' &robabi! de aia ni#i nu "%n (urio" &e ine. Da#' ai (i r'ni 0o &e mama mea) &e *arnie /reau "' -i#) ar (i (o" a! ' &o/e" e. O%mbi u+or. %n &!u") da#'M ai (i (o!o"i un &re-er/a i/) eu n0a+ mai (i (o" ai#i. 0 Din a#e" mo i/) +i numai din a#e" mo i/) "%n bu#uro" #' nu !0ani (o!o"i . Da/id !'"' #a&u! %n 2o" +i morm'i imidE 0 %n#' o da ') noa& e bun'. 0 6a rebui "' &!e#'m de/reme #a "' a2ungi !a +#oa!' !a im&. 0 Am "' m' re-e"#. *ama mi0a %m&a#$e a +i 6 Saiidra Brown #ea"u! de+ e& ' or. E! mai r'ma"e !%ng' u+') urm'rind #u dege u! (ibra !emnu!ui. 0 *ai e +i a! #e/a) Da/id1 %n reb' !aw) ob"er/%nd #' nu a/ea #$e( "' &!e#e. Pagina 16 O a! ' regu!' a #a"ei e" e #' da#' &e #ine/a 33 a&a"' un g%nd) rebuie "'0! ro" ea"#'. 0 *' %n rebam de #e %n u! ima /reme ie o %n/%r eai &rin 2uru! mamei me!e. Din #au-a mea1 0 Am " a mu! de /orb' de"&re ine) r'"&un"e Law e/a-i/. 0 A+ai ('#u e! ar' %nd de-um(!a . Am #re-u #' &oa e &en ru #' o g'"e+ i dr'gu.'. 0 O g'"e"#. 0 O'u1 (a.a !ui Da/id "e !umin'. 0 4oar e dr'gu.'. 0 Bine) e bine) a" a e (oar e bine. Trebuie "' m' du# !a #u!#are a#um. Noa& e bun'. E minuna "' m' a(!u ai#i) a '. 0 E minuna "' e am ai#i. C% e/a minu e du&' #e Da/id &'r'"i #amera) Law #on inu' "' -%mbea"#'. De (ie#are da ' #%nd %+i amin ea o (r%n ur' din #on/er"a.ia !or) -%mbea din nou.

Era "ur&rin" (a.a de "ine %n"u+i #' "e "im.ea a % de "a i"('#u de &e urma di"#u.iei !or de ia inim' !a inim'. S in"e !umina %n man"ard' +i "e du"e %n CUB0 Lunga a+ e& are dormi oru! !ui) "e de-br'#' +i "e b'g' 3n &a%) Pun%ndu0+i rn%in%8e "ub #a&) "e ui ' !a /en i!a oru! din a/an #ar1 "e %n/%r ea %n#e ) +i "e g!ndi #i de ne"a i"('#' oare (u"e"er') %n u! ima /reme) une!e a"&e# e a!e /ie.ii !ui +i anume) /ia.a iui "e9ua!'. Da#' "e g%ndea bine) nu mai a/u"e"e o /ia.' "e9ua!') de #%nd o re%n %!ni"e &e *arn!e ,ibb". C% re#u"e oare) o "'& 'm!n') dou'1 Law ;in#aid "' nu (a#' drago" e dou' "'& 'm%ni1 S#anda!o"8 Nemaiau-i 8 Da#' "0ar a(!a ia "er/i#iu) "0ar /orbi !a ne"(%r+i de"&re a" a. Curio" !u#ru) o u+i) nu "e "im.ea %n#!ina "' (a#' #e/a %n a#e" "en". *ai #ur%nd ar a+ e& a. Wai #ur%nd ar a+ e& a0o &e ea. Dorin.a !ui (a.' de ea era a ! de &u erni#') %n#% uneori de/enea dureroa"') dar a! eori era a ! de du!#e) %n#% %i &ro/o#a o ade/'ra ' &!'#ere. Pa!e e!e /en i!a oru!ui #are "e %n/%r eau arun#au umbre mi+#' oare &e &ere.i. Umbre!e a/eau e9a# nuan.a #enu+ie a o#$i!or !ui *arnie. De !a o#$ii ei) g%nduri!e iui re#ur' !a gur') !a (orma "edu#' oare a a#e" eia) !a gu" u! ei du!#e) !a rea#.ia ei in/o!un ar' +i #$iar "i!i ') dar &a"iona ') 3a "'ru 'ri!e !ui. S1 g%ndi !a "inii ei mi#i dar (oar e "en"ibi!i !a rC Sandra Brown a ingerea iui. i !a gu" u! &ie!ii ei. i #% de adorabi! era buri#u! ei. i mi#u! "une "e9y &e #are0! "#o"e"e din g% ) #%nd bu-e!e !ui. .. %n im& #e adormi) (an e-ii!e !ui %! urmar' %n /i"e!e "a!e. *amie era a % de ner/oa"' %n#% a&roa&e #' ('#u o &a ' #u &un# u! de &e " din nume!e 3u! Da/%d) Dar &rin"e &i#' ura de g!a-ur' !a im& +i ermin' or u! &un%nd &er(e# &un# u! &e ! 6oia #a o u! "' (ie ab"o!u D &er(e# &en ru #ina da ' %n #in" ea -i!ei !ui da na+ ere. 0 Pu em (a#e ani/er"area !a mine a#a"') "ugera"e Law %n urm' #u #% e/a -i!e. 10000011CJ!C5555 1 Sandra Brown 0 Nu) /reau "' (ie a#a"' %n noa& ea a#eea. A&oi) d%ndu0+i "eama #a nu #a"a ei) #i !o#uin.a !ui Law de/enea o mai mu! 5a#a"'5 &en ru Da/id) -i"eE 0 A+ /rea #a ma"a de ani/er"are "' (ie ai#i. 0 Bine. E! #'-u"e de a#ord #u un -%mbe . 3n u! ima /reme ('#ea o &o"ibi!u! "' "e &oar e #i/i!i-a . 0 Po "' (a# #e/a #a "' e a2u 1 0 Nu) mu!.ume"#) "&u"e"e ea !a (e! de amabi!'. Ori#um) nu o "' (ie o &e re#ere boga '. 6om (i doar noi rei. Dar /reau "'0i (a# m%n#'ruri!e !ui (a/ori e +i "' (ie o o#a-ie "u&er"&e#ia!'. A a+ e& a 0o de a % a /reme8 To#mai a un#i) Da/id #obora "#ara) #'r%nd &e um'r o #u ie #u !u#ruri. Camera iui din #a"a !ui *arnie "e go!ea re& a ) iar #ea din #a"a !ui Law #on inua "' "e um&!e. *arnie %n#er#a "' nu !a"e #a a#e" ran"(er de !u#ruri "' o (a#' "' in re %n &ani#' +i %+i o amin ea mereu #' ado!e"#en.i!or !e &!a#e "' (ie %n#on2ura.i de !u#ruri!e &ro&rii) %i ('#eau "' "e "im ' inde&enden.i)) 0 E+ i ga a) a '1

0 Da#' u e+ i... 0 %n "eara a" a) mergem !a mini0go!() o in(orma"e Da/id. 0 Di" ra#.ie &!'#u '. \ Lunga a+ e& are 0 6rei "' /ii #u noi1 %i &ro&u"e Law. 0 C$iar) mam') /rei "' /ii1 Dar mai bine "' ie a/er i-e-) a ') #' "e %mbu(nea-') da#' nu #%+ ig'. 0 Nu (a# a+a #e/a8 -i"e ea) a ing%ndu0i &e DV/id %n g8um'. *i0ar &%'#ea "' /in) dar nu a#um) mu!.ume"#. %n "eara a" a am o &robiem' #are ne#e"i ' a en.ia mea. 0 Bine. La re/edere. Ne /edem m%me. Po "' #ondu# eu) a '1 0 Sigur) -i"e Law) arun#%nd. u0i #$ei!e) 0 E a en #u ma+ina aia1 %n reb' *arnie ui %ndu0"e #u %ngri2orare !a Por"#$e. 0 4oar e. Ca&' ' mu! ' &ra# i#' de #ondu#ere. O "' rea#' #u brio &ar ea a" a a e9amenu!ui &en ru #arne . 00 %n#' #in#i -i!e. Nu "%n "igur' #' "%n &reg' i ' "'0! !a" !iber &e +o"e!e. 0 E un #ondu#' or (oar e re"&on"abi!) *arnie. 0 iu. Pe mirie m' %ngri2orea-' #ei!a!.i nebuni. De a un#i) re#u"er' #in#i -i!e. A-i era -iua #ea mare. 6oia "' ermine re&ede #u #o& u! or u!ui) #a "' aib' du&'0 amia-a !iber' +i "'0! %n"o.ea"#' &e Da/id !a De&ar amenu! Se#uri '.ii Pub!i#e) du&' +#oa!') &en ru e" u! de #ondu#ere. Da/id an i#i&a"e -iua a#ea" a) de #%nd Sandra Brown de/eni"e ado!e"#en . Ea nu era &rea mu!.umi ' #' /a #ondu#e "ingur) dar a+ e& a #u &!'#ere "' %m&ar ' #u e! a#e" ri ua! a! re#erii ia /%r" a adu! '. U! ime!e dou' "'& 'm%ni (u"e"er' #e!e mai di(i#i!e din /ia.a ei) %n a(ara #e!or #% or/a mai %ngri2ora e %n urm' #u +a& e"&re-e#e ani) #%nd "e emu"e #' S$aron /a a/or a #o&i!u! !ui Law %n #iuda in erdi#.iei a '!ui ei. Pagina 17 De #%nd &!e#a"e Da/id) #a"a #ea /e#$e era '#u ' %n im&u! -i!ei +i (an oma i#' noa& ea. Se re-ea de (ie#are da ' #%nd !emnu! "e a+e-a +i "#%r.%ia. %i "im.ea !i&"a %ngro-i or. Ab"en.a !ui era &er"i" en ' +i dureroa"') #a o durere de din.i. Era #u a % mai rea #u #r nu + ia #%nd /a !ua "(%r+i . P%n' a#um) Da/id nu "&u"e"e nimi# de"&re %n oar#erea a#a"'. Teama #' nu /a mai /eni ni#ioda ' era ga a "' o u#id'. Dar !ua"e o $o 'r%re) %n "eara #%nd e! de"#o&eri"e #' Law era a '! !ui. Da/id ar ur%0o o re" u! /ie.ii iui) da#' ea !0ar .ine (ie +i o -i %n &iu" de"&'r.i de Law. A&roa&e #' %nnebuni"e /'-%ndu0! &!e#%nd #u Law +i !'"%nd0o "ingur'. Ad%n# %n "inea ei) + ia #' ('#u"e #e rebuia. Ei "e aran2a"er' a" (e! %n#% Law %! du#ea !a +#oa!' %n (ie#are diminea.' #u ma+ina) a" a Lunga a+ e& are O;

ne#e"i %nd o aba ere im&or an ' din drumu! "&re Cen ru! S&a.ia! Fo$n"on. E! nu "e &!%n"e"e %n"' de di(i#u! a ea a" a. Du&'0amie-e!e) ea %! !ua &e Da/id de !aD +#oa!'. Pe re#eau o or' "au #am a+a #e/a) %m&reun') %nain e #a !aw "'0! ia #u e!) %n drum "&re #a"'. Ea abia a+ e& a a#e" e ore #u Da/id +i nu0+i &ermi"e"e nimi# #are "' !e %m&iedi#e) ni#i drumuri!e !a "&i a! #a "' o /i-i e-e &e mama ei) ni#i mun#a ei. Pierderea #omen-ii &en ru #ar ea de e!e(on (u"e"e un ne#a- (inan#iar +i &ro(e"iona!. 4u"e"e de dou' ori de-am'gi ') &en ru #' nu &u ea "' rea!i-e-e "ur&ri-a &e #are o &!'nui"e &en ru -iua de na+ ere a !ui Da/id. To u+i) !a #% e/a -i!e du&' #e o re"&in"e"er') agen.ia domnu!ui ,oward o #on a# a"e &en ru un a! &roie# . 4u"e"e (!a a ' +i emo.iona '. Lu#ru! &rogre"a5 bine +i #!ien u! di"#u a de2a #u ea de"&re a! e #omen-i. Se %n(iora) g%ndindu0"e ia "ur&ri-a #e i0o /a (a#e !ui Da/id) 3n ru#! ) mu!.umi ' #omen-ii &e #are o &rimi"e) (u"e"e %n #e!e din urm' %n " are "' i0o (a#'. O "' aib' 5o "&aim'5 #um Vr -i#e e!. Era &!'#u "' + ie #' &u ea (a#e #e/a "&e#ia! &en ru e!. S' (ie %n #om&e i.ie #u Law) nu era u+or. %! !ua"e &e Da/id de #% e/a ori "' -boare #u e! +i !ui 0\77KKX@ Sandra Brown Da/id i0a &!'#u . Da/id (u"e"e #u e8 +i !a Anna&o!i") unde Law .inu"e di"#ur"u! de de"#$idere !a (e" i/i a ea de ab"o!/ire a #ade.i!or. %n rmod (ire"#) Da/id a/ea "#!i&iri de bu#urie %n o#$i +i era o deauna &!in de en u-ia"m (a.' de oa e !u#ruri!e minuna e &e #are !e ('#u"e a '! !ui &en ru e!. *arnie e2a %n#%n a ') dar nu "e &u ea o&ri "' (ie ge!oa"'. %n "eara a" a) ea /a (i #ea #are /a &rodu#e "#!i&iri %n o#$ii !ui Da/id. Pe 2a mi2!o#u! du&'0amie-ei) ea #ur'.' &rin #a"') %m&odobi "u(rageria +i &reg' i #ina #a "' (ie ga a de &u" %n0#u& or. 4'#u du+ +i "e %mbr'#') (e!i#i %ndu0"e &en ru &!ani(i#area &er(e# '. C%nd "un' e!e(onu!) o#mai #obora. 0 Bun') mam'. Bun'. To#mai &!e#am. Ai "' (ii %n (a.' "au !a E u+a "'!ii de gimna" i#'1 0 *' bu#ur #' e0am &rin". Ta a e de2a ai#i. *' du#e e!. O "' /enim imedia #um ermin. De-am'girea !ui *arnie era a %% de -drobi oare) %n#% ng &u ea /orbi. . 0 *am'8 *ai e+ i &e (ir1 0 De0de"igur. Doar #'.. . 0 E+ i o#u&a '. iu. Ta a -i#ea #' e agi.i #a "' &reg' e+ i oa e &en ru di"ear'. Da#' m' du#e e! "'0mi iau #arne u!) o "' (ie un mare a2u or) n 0i a+a1 Lunga a+ e& are 7 A+a0i) "&u"e ea #u di"&erare.

0 Nu e " r'dui &rea mu!. &en ru #in') e doar -iua mea de na+ ere. 7 O "' m' " r'duie"#) da#' a+a /reauD mu!.ume"# (oar e mu! . Nu /oia "'0! !a"e "' /ad' #% era de de-am'gi '. A" a nu /a (a#e de#% "'0i " ri#e -iua. 0 4ii a en ) Da/id. Su##e". S' reu+e+ i. Eu am "' e a+ e& #u o a&' ga-oa"') "' e (e!i#i #%nd ai "' a2ungi ai#i. 0 Bine) !a re/edere. %n#$i"e e!e(onu!) "im.ind #um o #u&rinde de&rimarea #a o &' ur' "u(o#an '. Se !'"' #u&rin"' de ea doar o "e#und') a&oi) #u un a# de /oin.') o arun#' de &e ea. A-i era a +ai"&re-e#ea ani/er"are a !ui Da/id. Ni#i e! +i ni#i Law nu &u u"er' "' + ie #% de 1mu! a+ e& a"e ea "' mearg' #u e% "' dea e" u! de #ondu#ere. Ei nu o e9#!u"e"er' %n mod de!ibera . 4u"e"e un ge" de bun'/oin.' +i nu unu! ma!i.io" din &ar ea !ui Law #' "e o(eri"e "a0! du#' a#o!o. *ai a/ea %n#' de ('#u anumi e !u#ruri de u! im momen ) %nain e de "o"irea !or. A#ea" ' de-am'gire nu a/ea "' o %m&iedi#e "'0i aran2e-e !ui Da/id o ani/er"are (rumoa"') &e #are "' nu o ui e ni#ioda '. r7C Sandra Brown 0 Nu0i de mirare #' e+ i %n r0o (orm' a % de gro-a/') %i "&u"e Law !ui Da/id) %n im& #e %m&ingea (ar(uria mai %n#o!o. Ai a/u oa ' /ia.a a"emenea m%n#'ruri1 0 Gi0am "&u" #' g' e+ e bine. Da/id %i -%mbi 3u! *arnie) %nain e de a b'ga %n gur' u! ima %mbu#' ur'. 0 Dar e0ai %n re#u &e ine de da a a" a) #u (ri& ura %n'bu+i ') mam'. 1 Ea "e bu#ur' de !aude!e !ui. 0 *' bu#ur #' /0a &!'#u . S&er doar #' /0a.i !'"a !o# +i &en ru de"er . 0 Ui e) #o!.u! '" a) ai#i. E! ar' ' un "&a.iu %n re dPu' #oa" e. Era un 2o# din #o&i!'rie) &e #are0! mai 2u#au. 0 A un#i) n0am "' /' (a# "' mai a+ e& a.i. 6' "er/e"#) de %nda ' #e " r%ng de &e ma"'. Ea "e ridi#' +i %n#e&u "' adune (ar(urii!e &e o a/'. Pagina 18 0 Te a2u ) -i"e Law) %m&ing%ndu0+i "#aunu! %n "&a e. 0 Nu e ne/oie. 0 iu. 0 Ei) e -iua mea) a+a #' eu am "' " au ai#i "' 1Lunga a+ e& are 21 /'d #% de are &o "' r%g%i. 0 Da/id ,ibb") u. .. 0 G!umeam doar) mam'. Ea "e " r%mb' !a e! +i du"e a/a !a bu#' 'rie. 0 Unde "' &un a" ea1 %n reb' !aw (inind %n m%n' dou' "o!ni.e de #ri" a!.

0 U! imu! du!a& %n drea& a. Ra( u! doi. 0 O ma"' "u&erb aran2a '. A (o" o #in' gro-a/'. 0 *u!.ume"#. 0 Nu e nimi# mai " imu!a or "en-ua! de#% o #in' bun') #om&!e a ' #u (!ori) !umina !umin'ri!or +!... E! /eni %n "&a e!e ei +i %+i a!une#' o m%n' %n 2uru! ei. !i %n#on2ur' "%nu! +i m%ng%ie u+or #u dege u! mare #en ru! de!i#a a! a#e" uia) 01. .. O (emeie (rumoa"'.Ea!n"i&ir' bru"# +i "e r'"u#i %n bra.e!e !ui)) W. Law8 Ce (a#i1 *' di" re- irnai bine de#% %n o #ur"u! -i!ei) < +o& i e! #u un -%mbe +me#$ere"#) %nain e de a0+i 3 a+e-a gura !ui #a!d') &o"e"i/') &e a ei. *%ini!e !ui < a!une#ar' &e" e (undu! ei +i o ra"e "&re e!. 0 Am (o" dr'gu.. Gi0am da "&a.iu. Gi0am da im&. Nu e0am (or.a . Dar) !a naiba) am a+ e& a de" u!. Te dore"#) *arnie. E! %+i %n#!in' %nain e +o!duri!e +i %i urm'ri &u&i!e!e #are "e di!a au. 0 i u m' dore+ i) "&u"e e! a"&ru) %nain e de a o "'ru a) !ung) !anguro") "en-ua!. 0 Law! Tre#u"er' #% e/a minu e !ungi) ('r' "u(!u) %nain e #a ea "' &oa ' +o& i nume!e !ui. 0 ,m1 Doamne) e+ i minuna '. O#$ii !ui %i #er#e au (a.a. 0 Law8 Ea abia a/u r'ga- "'0i ro" ea"#' "!ab nume!e) %nain e #a e! "' o ra e-e #u un a! "'ru ) %n #are (ie#are de/ora (ierbin e +i andru gura #e!ui!a! . %n #e!e din urm') e! %+i %n'!.' #a&u!. 0 4iu! no" ru a+ ea& ') "&u"e e! r'gu+i . O "' re/enim !a a" a) mai !r-iu. E! mai d'du #u dege u! mare o u+oar' !o/i ur' ra&id' "inu!ui ei +i "im.i um(!' ura dur' a +(%r#u!ui. 0 Cu #% mai re&ede) #u a % mai bine. %n re im&) #u #e &o . "' e a2u 1 Pu ea %n#e&e &rin a o "&ri2ini) &en ru #' 0mi era "igur' #' /a mai &u ea " a &e &i#ioare!e ei. Reu+i o u+i. Cur%nd) (ur' a&rin"e !umin'ri!e de &e or +i ea %! adu"e %n "u(ragerie) unde a+ e& a Da/id. 0 Doar n0o "' (a#e.i #e/a #arag$io") #a de &i!d' "' #%n '.! 5*u!.i ani r'ia"#'5) nu0i a+a1 Sandra Brown \ Lunga a+ e& are > *amie "e ui ' !a Low +i %i -%mbi &o-na+. A&oi) am%ndoi "e &ornir' "' #%n e are. Da/id "e ('#u mi# &e "#aun +i %+i b'g' dege e!e %n ure#$i. To.i rei r%deau) %nain e de mare!e (ina!. 0 S&une0.i o dorn.'. 0 *am'8 Da/id morm'i) d%ndu0+i o#$ii &e" e #a&. To u+i) "e #on(orm' +i " in"e oa e !umin'ri!e din r0o "u(!are. *amie 'ie or u! de #io#o!a ') #u rei " ra uri) !a #are !u#ra"e a % de mu! ) +i !e "er/i am%ndurora ni+ e &or.ii mon" ruoa"e) &e #are ei !e ('#ur' %n"' "' di"&ar' %n r0un im& re#ord.

0 A#um a /eni momen u! #adouri!or. Ea &!e#' din #amer' +i "e %n oar"e #u o #u ie (rumo" amba!a '. 0 De"#$ide0o &e a" a) %n %i. 0 Qn %i1 6rei "' "&ui #' nu e numai unu!1 Ea %i adre"' un -%mbe mi" erio" +i -i"e #u o /o#e #%n a 'E 0 Nu0.i "&un. ii #um "%n eu #u "ur&ri-e!e de ani/er"are. Abia &u %nd "'0+i a"#und' emo.ia) ea " ' u %n "&a e!e "#aunu!ui iui Da/id) %n im& #e a#e" a de"('#ea un "e nou de $aine. 0 Gro-a/) mam') e9#!am' e!) (inind %n (a.a !ui &an a!onii +i #'ma+a. S%n gro-a/e... Sandra Brown 0 3.i &!a#e1 0 Da) e+ i mare. Erau a % de #u(unda.i %n di"#u.ia !or de"&re $aine) #are a/eau e i#$e e de u! im' mod') %n#% nu ob"er/a"er' #%nd Law "e du"e !a (erea" r' +i "e ui ' a(ar'. C%nd re/eni %n #amer') e! ar' ' "&re #ur ea din (a.'. 0 O "' rebuia"#' "' ie+i a(ar') #a "' de"#$i-i #adou! meu. 0 A(ar'1 0 Du0 e. i u) *arnie. Law %i #ondu"e !a u+a din (a.'. Da/id ('#u"e doar #%.i/a &a+i #%nd -'ri ma+ina "&or ) nou') " r'!u#i oare) &ar#a ' &e a!ee. Se o&ri bru"#. Cu o#$ii a!ba+ ri) m'ri.i) #u gura #'"#a ') "e r'"u#i. 0 De unde a a&'ru 1 0 A (o" !i/ra '. E9a# !a im&) "!a/' Domnu!ui8 0 6rei "' "&ui #' a" a... #' a" a. .. #' a" a e #adou! meu1 O ma+in' 3ro#1 3ro#1 0 La mu!.i ani8 Law "#u ur' %n (a.a na"u!ui !ui Da/id un "e de #$ei de ma+in'. Da/id "e ui ' !a #$ei) !a Law) !a *arnie. A&oi) e9e#u ' un "a! %na&oi &e m%ini) %n iarb') !u' #$ei!e de !a Law +i a!erg' "&re ma+ina #ea nou'. Lunga a+ e& are 0 A+ ea& ') "&u"e Law r%-%nd) %n im& #e a!erga du&' e!. S%n #% e/a !u#ruri &e #are rebuie "' .i !e ar' ) %nain e "' &!e#i #u ea. Law +! Da/id in rar' %n ma+in'. *arnie "e " re#ur' %n'un ru %n #a"'D neob"r/a '. Se emea #') %n ori#e "e#und') ar &u ea %n#e&e "' ur!e) a+a %n#% %+i b'g' un &umn %n gur' #a "'0+i o&rea"#' .i&' u!. 6e"e!ia me"ei de ani/er"are &'rea #'0+i ba e 2o# de ea. Re&ede) #u (urie) ea " in"e !umin'ri!e din mi2!o#. ,aine!e noi) &e #are i ie d'du"e !ui Da/id) -'#eau ui a e %n re $%r ii!e !u#ioa"e %n #are !e %n/e!i"b #u drago" e. i e!e &'reau "' r%d' de ea. Cu un ge" (urio" #u rn%na) !e m' ur' de &e ma"' &e &odea. Pagina 19 S#oa"e din bu-unaru! (u" ei a! ' #u ie) (rumo" amba!a ' +1 %n#er#' "' o di" rug') r'g%nd #u ung$ii!e de &ang!i#' +i de $%r ie.

0 *i0a -i" "' e anun. #' "0a du" "'0+i ara e ma+ina !ui Fa#I) dar n0o "' %n %r-ie mu! ) -i"e Law in r%nd %n #a"' #a /%n uL N0ai "&u" nimi#... E! "e o&ri "#ur ) #%nd ea "e %n oar"e) #u di"&o-i.ia unei #obre ga a "' !o/ea"#'. 0 Ce0ar (i rebui "' "&un) Law1 Ce1 C' nu rebuia "' a##e& e ma+ina1 C' e &rea "#um&' +i &rea ar' oa"' &en ru un e!e/ de !i#eu #are a ob.inu #arne u! de #ondu#ere abia a-i1 C' ar (i Sandra Brown 1N rebui "' e #on"u!.i mai %n %i #u mine1 C' nu "e #'dea "'0i dai #e/a a % de "#um&1 Care din re a#e" e !u#ruri ar (i rebui "' !e "&un +i "' "&arg a" (e! ba!onu! bu#uriei !ui Da/%d1 C% e/a momen e) e! nu "&u"e nimi#. A&oi -i"eE 0 *u mi0a re#u &rin min e "V m' #on"u! #u ine. 0 Ar (i rebui . Eu "%n mama !ui. 0 i eu "%n a '! !ui. 0 Tu e+ i *o+ Cr'#iun8 ur!' ea. La#rimi #urgeau &e obra2ii ei %nro+i.i) dar ea ni#i nu ob"er/a"e. Ni#i nu0+i d'dea "eama #'0+i .inea bra.e!e dre& %n 2o" +i #' ru&u! ei mi#u. era .ea&'n de (urie. 0 Ai in ra %n /ia.a !ui Da/id adu#%nd #adouri. E+ i mai mare de#% /ia.a) magni(i#) un (e! de -eu. S' (ii &'rin e e u+or) #%nd nu rebuie "' "#$imbi "#u e#e "au "' &'-e+ i oa ' noa& ea un #o&i! &e #are0! dor ure#$i!e) N0a rebui ni#ioda ' "'0! #er.i) %n im& #e .i "e ru&e inima &en ru #' rebuie "0o (a#i) Nu) .ie .i0au "#'&a oa e a" ea8 0 Tu ai /ru "'0! #re+ i &e Da/id. 0 i a+ (a#e0o din nou. Eu %! iube"#) L0a+ (i $r'ni !a &ie& u! meu) da#' a+ (i a/u !a& e. Am ('#u mii de "a#ri(i#ii) #a "'0i a"igur o /ia.' #ore"&un-' oare. Ea ridi#' o m%n') #a "'0i ( Lunga a+ e& are /enin)du0i &e bu-e. To #e am ('#u ) am ('#u #u &!'#ere. Nu /reau +i nu a+ e& re#uno+ in.'. iu #' am drago" ea !ui. 6reau doar "' %n.e!egi #% de "u&ra ' "%n &e ine #' ai in ra a#um %n /ia.a !ui +i %n#er#i "'0! %nde&'r e-i de mine. 0 Nu (a# a" a) *arnie. 0 5be2a ai ('#u 0o. Lo#uie+ e #u ine) nu #u mine. Tu i0ai da o ma+in') #are e /i"u! unu! %n'r) %n im& #e eu i0am da ... Se o&ri +i "e %n oar"e #u "&a e!e !a ei) " r%ng%nd #u iu.a %n m%ini. 0Ce1 0 P!ea#'. A+ ea& '03 a(ar' &e Da/id. Nu e mai /reau ai#i. S%n (urioa"' &e ine) #' m' "ubmine-i. 0 Ce0i %n #u ia aia1 A! #adou1 0 Du0 1) Law! E! %n in"e m%na %n 2uru! ei +i %i ra"e #u ia din m%ini. D'0mi0o %na&oi. Ea "e %n in"e du&' #u ie) dar e! o .inu "u" dea"u&ra #a&u!ui) unde ea nu &u ea a2unge. E! de"#$i"e #u ia. Un "e de #$ei de #on a# %i #'-ur' %n m%ri'.

1111 O ma+in'8 ). <<2. i 2urind "'!ba i#) e! %n#$i"e o#$ii +i %i a&'"' #u dege u! mare +i #e! mi2!o#iu. Ea %+i + er"e5 !a#rimi!e de &e obra2i +i "e ui ' !a Sandra Brown ei "(id' oare. 0 O ma+in' (o!o"i '. Nu una nou') " r'!u#i oare) (an a" i#'. Doar un mi2!o# de ran"&or &e #are "' e &o.i ba-a. Ar (i ('#u "a! uri de bu#urie +i &en ru a" a) da#' u nu i0ai (i #um&'ra minunea aia #u &a ru /i e-e8 Ea ('#u un ge" di"&re.ui or) "&re a!ee. 0 *arnie) eu.. . 0 Nu8 ('#u ea dur) de&'r %ndu0"e de a ingerea iui) Nu /reau ni#i "#u-e!e) ni#i mi!a a. Nu /reau nimi# de !a ine. N0am /ru ni#ioda '. Nu0i &o re(u-a !ui Da/id a/an a2e!e &e #are i !e &o.i o(eri u) dar eu &er"ona! n0am "' &rime"# nimi# de !a ine. 0 N0am a/u in en.ia "' m' ame" e#. Cu "iguran.' #' n0am a/u in en.ia "' e r'ne"#. 0 Ei bine) %n #iuda bune!or a!e in en.ii) a" a e e9a# #eea #e ai ('#u )) !aw. A#um) e rog) &!ea#'. Sim.ea #'0+i &ierde #on ro!u!. Ca "' "e !ini+ ea"#') %+i %n#ru#i+' bra.e!e %n 2uru! a!iei) 0 Nu /reauN "' mai /ii &e ai#i. Da/id &oa e "' a!eag' "' !o#uia"#' %n &ermanen.' #u ine. Da#' a!ege a" a) e! +i #u mine o "' g'"im im& "' (im %m&reun') dar &e ine nu /reau "' e mai /'d. %ndre& ' un dege "&re mi2!o#u! &ie& u!ui !ui. 1Lunga a+ e& are 21 0 S' nu0i "&ui ni#ioda ') ni#ioda ') de"&re ma+ina &e #are am #um&'ra 0o &en ru e!. L0ar (a#e doar "'"e "im ' %ngro-i or +i "' aib' un "en imen de /ino/'.ie. A&!e#%ndu0"e) ea ridi#' $aine!e #e!e noi +i !e %m&' uri din nou) #u gri2'. 0 Ui e) "0ar &u ea "' /rea "' "e %mbra#e #u a" ea) %nain e #a eu "'0! /'d din nou. 3 !e d'du !ui Law. Ea a!erg' "u" +i abia a2un"e !a u+a dormi oru!ui) #' d'du drumu! unui oren de !a#rimi. A doua -i diminea.') #%nd in r' %n bu#' 'rie "' &re&are #a(eaua) (u "ur&rin"' g'"ind0o #ura ' #a un &a$ar. i "u(rageria (u"e"e #ur'.a ' de ori#e urm' a #inei de ani/er"are) de+i aran2amen u! (!ora!) din mi2!o#u! me"ei mai era a#o!o. Se /ede #' Law +i Da/id ('#u"er' #ura ) %nain e de a &!e#a. Sorbind #a(eaua) "e %n reb' #um "' /%nd' oare ma+ina &e #are o #um&'ra"e1 Poa e #' negu" oru! o /a !ua %na&oi +i %i /a re" i ui banii. %n im& #e "e g%ridea #' a#e" !u#ru era im&o"ibi!) "un' e!e(onu!. 1 GiD Sandra Brown 21@. 0 Domni+oar' ,ibb"1 0Da. Ce! #e o #$ema era unu! din re do# orii de !a "ana oriu.

0 *ama dumi a!e a "u(eri un a a# &u erni# %n urm' #u &u.in im&. A (o" ran"&or a ' #u o ambu!an.' !a "&i a!. Pagina 20 K>[ y 1Lunga a+ e& are 21 NX Era &e %n"era ) #%nd ea in r' &e " rada !ui Law. Par#' ma+ina %n (a.a #a"ei !ui +i) un momen ) r'ma"e !a /o!an) (iind &rea E obo"i ' +i &rea ne#'2i ' #a "' "e mi+ e. %n #e!e #!in urm') %+i adun' "u(i#ien ' energie #a "' de"#$id' &or iera +i "' "e %ndre& e "&re u+a de !a in rare. Au-i "oneria .%r%ind +i m%r%i u! b'nui or a! !ui 6enu") %nain e #a Law "' L \2K>Y 5C.. ..... 0...Sandra Brown de"#$id' u+a. To #e a/ea &e e8 era un #o" um de baie ud. P'ru +o#a "0o /ad'. 0 Bun') Law. Da/id e ai#i1 Nu. 0A$8 Ea nu "e g%ndi"e !a nimi# a! #e/a o drumu! &%n' ai#i5) de#% "'0N /ad' &e Da/id. 0 3n r'. !i #erea mai &u.in' energie "' ia#' #eea #e %i "&unea e!) de#% "' "e g%ndea"#' !a o a! erna i/'. P'+i %n'un ru +i ei %n#$i"e u+a. 6enu" o &ri/i de a&roa&e) a&oi /eni "&re ea +i0+i b'g' bo u! %n re genun#$ii ei. Au oma ) ea %n in"e rn%na +i m%ng%ie #a&u! anima!u!ui. 0 A" a de&'+e+ e o #e am /'-u &%n' a#um) #omen ' Law) re#%ridu0+i m%na &rin &'ru! ud. De+i !abradori! "%n do#i!i) %n genera!) 6enu" a&roa&e #' m'n%n#' de /ie ori#e (eme!'. 0 %+i d' "eama #' eu nu "%n un &eri#o! &en ru ea. A&oi) ('r' "'0! a/eri-e-e %n /reun (e!) "&u"eE *ama mea a muri %n du&'0amia-a a" a. O%mbe u! !ui Law di"&'ru. %+i !'"' m%na &e !%ng' ru&) Ea %! /'-u %ng$i.ind %n "e#. E! %+i %n oar"e #a&u! %n a! ' dire#.ie) a&oi &ri/i din nou ea. Qmi &are r'u) *arnie)) Ce "0a %n %rn&!a 1 Lunga a+ e& are A mai a/u un a a#) a-i diminea.'. Ce! &u erni# de &%n' a#um. Eu am a2un" !a "&i a! #% e/a minu.e du&' #e a (#" adu"' a#o!o. Am " a #u ea !a "e#.ia de era&ie in en"i/'. 0 Toa ' -iua1 Singur'1 De #e nu ne0ai "una 1 0 Nu era #a-u!. Nu +i0a re/eni de!o#. 0 Dar u erai #on+ ien ' +i nu ar (i rebui "' "u&or.i a" a "ingur'... Ea #!' in' din #a&) 0 S&i a!u! !0ar (i ('#u &e Da/id "' +e "im ' &ro" . Nu &u ea "'0 +i ia r'ma" bun de ia mama) a+a %n#% &re-en.a !ui a#o!o ar (i (o" doar o ob!iga.ie ('r' ro" . A (o" mai bine a+a. A a/u o moar e (oar e !ini+ i '. Cred #' a" a e #eea #e &oa e "&era ori#are din re noi.

De+i) "&u"e ea #u greu a e) a muri ne(eri#i '. 0 *arnie. Law %n in"e bra.e!e "&re ea) #u&rin-%ndu0i umerii #u m(iniie !ui &u erni#e. Ea 1re-i" ') dar e! re(u-' #u %n#'&'.%riare "'0i dea drumu!) %n #e!e din urm') *arnie "e &red' +i "e !'"' ra"' "&re eL 1 %+i "&ri2inii obra-u! de &ie& u! !i E! %+i b'g' dege e!e unei m%ini Cea!a! ' "e mi+#a a!in ' oare %n "u" +i in 2o") &e "&a e!e ei. 0 %mi &are r'u) Law) A(#% de r'u. mai i go!) umed. %n &'ru! ei. Sandra Brown 0 3.i &are r'u1 O !'"' "' &!%ng' !ini+ i #% e/a momen e) a&oi +o& iE 0 S&une0mi) #e e" e1 Ea %+i ra"e na"u! -gomo o". Era oa ' ud' %n (a.'. Co" umu! !ui de baie !'"a"e o &a ' mare) %n une#a ') de ume-ea!') &e (u" a ei) dar ea ni#i un ob"er/'. 0 %n r0o -i) "'& 'm%na a" a) %n im& #e o /i-i am) am %n reba 0o de #e .i0a rimi" "#ri"ori!e a!ea. 0 A %n#er#a "' nege1 0 Nu. Du&' #um ai g$i#i u) /oia "' (ie &rin"'. De a" a a &u" adre"a mea !a re ur) &e &!i#uri. A -i" #' + ia #' ai "' /ii "' ne #au.i. 0 De unde + ia #' eu "%n a '! !ui Da/id1 0 A b'nui o im&u! +i a -i" #' ar (i rebui "' (ie &roa" ' #a "' nu0+i dea "earna. Leg' ura a #u S$aron "e &o ri/ea e9a# #u da a na+ erii !ui Da/id. A&oi) #u # #re+ ea Da/id) #u a % mai rnu!% "em'na #u ine. *arnie %+i %n'!.' #a&u! +i "e ui ' !a e!. 0 Law) ea nu .i0a rimi" "#ri"ori!e a!ea #a "'0! a2u e &e Da/id. Ni#i nu "e g%ndea !a e!. Dar era &!in' de ur'. 0 *arnie) u nu0mi da ore-i "#u-e %n nume!e ei. 0 Cred #' da. Cu #% am di"#u a mai mu! ) #u Lunga a+ e& are a % mai /indi#a i/' a de/eni . *0a rebuie "' .i "e &ermi ' "' du#i o im& #e %n reaga ei (ami!ie a (o" #au-a a. %+i a&!e#' (run ea %n (a.') "&ri2inind0o &e &ie& u! !ui. 0 *ama "e &are #' ui a"e re/o! e!e +i min#iuni!e iui S$aron. N0 am "o#o i de #u/iin.' "' m' #er #u ea. %n &!u") m' emeam "0o (a#. *edi#u! m' a/er i-a"e #' en"iunea ei era #re"#u '. 0 S%n "igur #' e0ai #om&or a %n #e! mai bun mod &o"ibi!. i) da#' /rei "' + ii) /ia.a) mea a de/eni mu! mai (eri#i ' de #%nd Da/id a in ra %n ea. E! %+i &u"e b'rbia &e #re+ e u! #a&u!ui ei. 0 !0ai "&u" #' %+i &e re#e #u mine o &ar e din im&1 0 Da) +i a r%" r'u '#io". %+i %n#$i&uia #' /a (i #e/a 2enan &en ru ine. O &o/ar'. Ea %+i %n'!.' #a&u!. %mi &are r'u) Law) &en ru oa e %ngri2or'ri!e &rin #are ai re#u din #au-a "#ri"ori!or)

-i"e ea. 0 Nu e /orba de %ngri2orare. *ai degrab' "%#%ia!'. ! a (o" #e/a em&orar. Nu e mai g%ndi !a a" a) *arnie. S0a ermina #u oa e. Pu em (i )#u r7C Sandra Brown Era &i'#u "' (ie %n bra.e!e !ui) "'0i "im ' m%ini!e u+or "&ri2ini e %n a!ia ei. Pen ru #' era a % de &!'#u ) ea "e (or.' "' ia"' din %mbr'.i+area !ui. 0 Unde0i Da/id1 Se %n oar#e #ur%nd1 Trebuie "'0i "&un de"&re buni#a !ui. 0 S0a du" "'0+i &e rea#' noa& ea a#a"' !a un &rie en. Nu e %ngri2ora) "&u"e e!) #%nd %i ob"er/' &reo#u&area) !0am "una &e &'rin.ii b'ia u!ui) %nain e de a0mi da #on"im.'m%n u%. E /orba de (ami!ia *oare. Pagina 21 0 A) Fa#I *oore) E! +i Da/id "%n &rie eni de /ea#uri. Sim&a i#' (ami!ie8 0 Am a2un" +i eu ia #on#!u-ia a" a +i !0am !'"a "' "e du#' a#o!o) dar "' r'm%n' &%n' diminea.'. N0am /ru "' #ir#u!e "%mb' ' noa& ea #u ma+ina. 0 De a#o8 d. Ei) b'nuie"# #'0! &o g'"i !a (ami!ia *oore. La re/edere Law. %.i mu!.ume"# #' rri0ai !'"a "' &!%ng &e... %n !o# "' ro" ea"#' #u/%n u! &ie& ) ea %n#$eie #u un -%mbe "!ab +i "e %n oar"e "&re u+'. 0 ,ei) $ei8 E! o a&u#' de bra. +i o ra"e %na&oi. 0 Po "'0.i "ugere- #e/a1 Ea %n#!in' #a&u!) #urioa"'. De #e "' nu0! !a+i &e Da/id "' "e bu#ure de &e re#erea !ui1 Nu e nimi# de ('#u %n Lunga a+ e& are "eara a" a) nu0 i a+a1 0 Nu. Toa e aran2amen e!e au (o" de2a ('#u e. 0 A un#i) m%ine diminea.' e" e de" u! de de/reme) #a Da/id "' a(!e e!e /e" ea #ea ri" '. Au o &e re#ere #u o#a-ia "(%r+i u!ui anu!ui +#o!ar. *i0a -i" #' au &e&"i) &i--a +i P!ayboy #% /or. Ea %+i re#u de d e/a ori dege e!e &rin &'r. 0 Cred #' ai dre& a e. De #e "'0i " ri# "eara1 Sun'0m' diminea.') #%nd /ine a#a"') +i am "' m' %n or# a un#i) "'0i "&un. Ea %n in"e m%na "&re #!an.a u+ii. Law %i &rir (ee din nou umerii %n re m%ini. 0 *ai &o "'0.i "ugere- #e/a1 Din nou) ea %i arun#' o &ri/ire %n reb' oare. 0 R'm%i ai#i %n "eara a" a. Ea r'ma"e #u gura #'"#a '. 0 Po( im1 0 A/%nd %n /edere " area a emo.iona!') ai (i un &eri#o! &e +o"ea. %n a(ar' de a" a) nu #red #' ai &u ere ni#i "' e %r'+ i &%n' !a ma+ina a. i) %n a(ar' e!e !imi e!e a!e (i-i#e) nu #red #' ar rebui "' (ii "ingur' %n noa& ea a"ia. 0 O "' m' de"#ur#.

0 Dar de #e rebuie mereu "' e de"#ur#i1 Am mai mu! e dormi oare %n #are nu "0a dormi ni#ioda '. Sandra Brown De+i &a uri!e au (o" (o!o"i e) #u "iguran.'. E! "e #ri"&'. 0 Nu ui.i ni#ioda ' nimi#1 %.i &romi #') %n "eara a" a) nu e /a deran2a ni#i o &ere#$e &e 2um' a e %mbr'#a '. Prie enii mei + iu o.i #' am a#um un ado!e"#en #are !o#uie+ e #u mine +i #' a"emenea #om&or 'ri "%n abu. 0 Ce anume !e0ai "&u"1 0 C' rebuie "'0+i g'"ea"#' a! !o#. 0 6reau "' -i#) de"&re Da/id. 0 Nu !e0am "&u" nimi#. 0 Pen ru #' nu /rei "#anda!. 0 Pen ru #' nu da ore- nim'nui ni#i o e9&!i#a.ie) &en ru o ere#.ie &e #are am a/u 0 o %n urm' #u +a& e"&re-e#e ani8 ES %+i %n(r%n' em&eramen u! +i #on inu' #u mai mu! #a!mE Da#' m0a+ a&u#a "' e9&!i# #e0i #u e!) 'r %n"emna "' rebuia"#' "' e9&!i# +i #e0i #u ine) doamna #'reia %i -i#e marn'. 3ar #a "' e9&!i# #e0i #u ine) de/ine &rea a! naibii e!e #om&!i#a . A+a #' am !'"a oamenii "'0+i rag' "inguri #on#!u-ii!e !or. 0i1 Ridi#' din umeri %n mod e!o#/en . Nu + iu. Nimeni n0a %ndr'-ni "'0+i a9&rime o &'rere #u &ri/ire !a modu! #um a a&'ru Da/idE Dar oa ' !umea %i m'n%n#' din &a!m'. A (oL #u 1 Lunga a+ e& are 21 mine !a #en ru) de mai mu! e ori. S%n uimi #% de mu! e + ie de"&re &rogramu! "&a.ia!. 0 A" a N0a in ere"a oa ' /ia.a. 0 Un in ere" &e #are i !0ai #u! i/a u. i %.i mu!.ume"# &en ru a" a. %i #u&rin"e %n#$eie ura m%inii #u dege e!e !ui &u erni#e +i o ra"e u+or. 0 A#um) /rei "' /ii de bun' /oie1 0 Nu /in de!o#. Bu-e!e !ui re"'rir') arun#%nd un -%mbe r'u '#io". 0 Ni#ioda ') m'#ar1 Ea "e r'"u#i +i %n in"e din nou m%na "&re #!an.a u+ii. 0 Bine) bine) %mi &are r'u. E o g!um' &roa" ' +i momen u! nu e de!o# &o ri/i . ii) %n birou! a" ronau.iior) #%nd nu "&oro/'im de"&re -boruri) "&oro/'im de"&re "e9. Din #au-a a" a %mi "#a&' uneori /orbe de a" ea) #u dub!u %n.e!e". %! " r%n"e mai are %n#$eie ura m%inii. 0 Ce! mai a&ro&ia du+ e %n &ar ea a" a. 0 Law) nu &o ) &ro e" ' ea) %n im& #e "e %m&iedi#a merg%nd du&' e!) "&re ari&a unde "e a(!au dormi oare!e. 0 Da/id nu m0ar ier a ni#ioda ' da#' e0a+ !'"a "ingur' %n noa& ea a" a. E! #rede de"&re ine #' u ai a+e-a !una &e #er. Sandra Brown 0 Dar u e+ i #e! #are a &'+i &e ea. E! %i arun#' o &ri/ire de re&ro+. 0 *' #on(un-i #u Nei! Arm" rong.

Eu n0am (o" ni#ioda ' &e !un'. Ui e) ai#i e. E! o ra"e %n r0un dormi or "om& uo") a % de ima#u!a ) %n#% ar' a %n rade/'r de &ar#' nimeni nu (u"e"e %n e!. 0 Baia e a#o!o. 4' un du+. Am "'0.i &reg' e"# #e/a de m%n#are. 0 Nu mi0e (oame. 0 Nu0i nimi#. *ie %mi e" e. ,aide) 6enu") "0o !'"'m &e doamna &u.in "ingur'. 5 E! ie+i iar 6enu" %! urm'. *arnie "e r'"u#i u+or) &ri/ind %n 2ur. O( %nd din greu) %+i d'du "eama #') de (a& ) era bu#uroa"' #' Law a !ua $o 'r%rea %n !o#u! ei. Era e&ui-a ' +i ideea unui du+ "una minuna . Baia era !a (e! de (rumo" aran2a ') #a +i (ie#are #amer' din #a"') +i (u"e"e #on"idera ' o &riori a e %n &ri/in.a #on(or u!ui +i a &!'#erii &ro&rii. Fe uri!e (ierbin.i a!e du+u!ui) #are .%+neau din uburi " ra egi# mon a e %n oa e #e(e &a ru #o!.uri) %i ('#ur' un ma"a2) %n!' ur%nd o &ar e din obo"ea!a ru&u!ui ei. Se u"#a re&ede) %+i (re#' &'ru! #u un &ro"o& &u(o" +i "e %mbr'#' din nou. Se du"e %n &i#ioare!e goa!e "&re bu#' 'rie) unde Law %n re.inea o C C Lunga a+ e& are #on/er"a.ie #u 6enu". O'rind0o #u #oada o#$iu!ui) e! %n oar"e #a&u!. 0 To#mai o %n rebam &e 6enu" da#' e+ i o (emeie #are ar &re(era maione-' "au mu+ ar. Pagina 22 0 4emeia a" a &re(er' mu+ aru!. 0 Buun. 0 Din 'ia #are arde. E! ridi#' din "&r%n#ene. 0 Cu a % mai bine. E! un"e din &!in #u mu+ ar iu e dou' (e!ii de &%ine (ran.u-ea"#' +i &u"e dea"u&ra (e!ii de +un#' +i br%n-'. Con" rui dou' "and/i+uri uria+e5) #u o #e era ne/oie &e e!e. E! "e a+e-' #'!are &e un "#aun +i %i ('#u "emn "' " ea +i ea &e unu!. %+i "#$imba"e #o" umu! de baie ud +i0+i &u"e"e un +or . +i o b!u-' de bumba# de !a A#ademia Na/a!'. %mbr'#'min ea !ui "im&!' o ('#u &e *arnie "' riu "e "im ' &ro" #u &'ru! ei ud +i #u &i#ioare!e goa!e. 0 %n inde0o) 6enu"8 O "' #a&e.i r'm'+i.e!e. Cu #oada. %n 2o") dine!e "e re ra"e %n r0 un #o!.. 0 Da/id a r'"('.a 0o. O $r'ne+ e %n im&u! me"ei. *arnie "e a&u#' "' m'n%n#e) dar nu0+i d'du "eama #' ar' a a % de (!'m%nd') de#% #%nd %! "ur&rin"e &e Law #' -%mbe+ e !a ea. Sandra Brown 0 C%nd ai m%n#a u! ima oar'1 0 3eri "ear'. E bun) "&u"e ea ar' %nd "&re (ar(urie. Se /ede #' e+ i (oar e &ri#e&u !a bu#' 'rie.

*i0ai #ur'.a a un#i bu#' 'ria mai bine de#% reu+e"# "0o (a# eu. 0 Cu a2u oru! !ui Da/id. Ne0am g%ndi #' e #ei mai m'run !u#ru &e #are0! &u eam (a#e) du&' oa ' mun#a grea &e #are ai de&u"0o &en ru #ina aia de ani/er"are) Ea b'u mu! din #eaiu! #u g$ea.'. 0 Ce.. . #e 0ai "&u" de"&re di"&ari.ia mea1 A#um %i era ru+ine de #om&or area ei. S' (a#' "#anda! +i a&oi "' "e re rag' "u") i "e &'rea a#um un ge" #o&i!'re"# +i ira.iona!) de+i %n momen u! a#e!a nu "e &u u"e #on ro!a. 0 !0am "&u" #' ai mun#i a % de mu! #a "' &reg' e+ i &e re#erea +i #' erai a % de obo"i ' emo.iona!) %n#% ai &!%n" +i ne0ai ruga "' e "#u-'m +i "' e !'"'m "ingur'. 0 i e! e0a #re-u 1 0 Am ('#u re(eriri /oa!a e !a o anumi ' da ' !unii. A#ea" ' &rob!em' #a&' ' &rin re b'rba.i aur' mi" erioa"' +i e di"#u a ' %n +oa& ') %n#% in imidea-' +i nu mai &un %n reb'ri. 0 C% de "e9i" e+ i8 0 Dar #% de ade/'ra e" e8 Ea "e %n#run '. Lunga a+ e& are 0 De obi#ei) nu (a# #ri-e de ner/i ni#i %n a#ea &erioad' a !unii. 0 *i0am e9er#i a au ori a ea &'rin ea"#' +i nu i0am da o#a-ia "' #ad' 3a b'nuie!i. Am %n#e&u "'0i dau "ar#ini. %nain e de a &!e#a) a /ru "' ur#e "' /ad' #e (a#i) "'0.i mu!.umea"#' &en ru ma"' +! &en ru $aine!e #e!e noi +i a+a mai de&ar e) dar eu i0am "&u" #' am %n/'.a ) din r0o /a" ' e9&erien.') #' da#' o (emeie e %n r0o a" (e! de " are de "&iri ) e mai bine "' o !a+i "ingur'. 0 Ai dre& a e) %n r0un "ingur "en". A"ear') era %n r0ade/'r mai bine "' (iu !'"a ' "ingur'. E! %n in"e m%na &e" e ma"' +i o &u"e &e" e a ei. 0 %n #e &ri/e+ e ma+ina aia) *arnie. .. 0 N0ar im&or an.') Law. 0 A$) n0am "' !a" #$e" ia a"ia "' #oa#' &%n' de/ine !a (e! de dureroa"' #a un (urun#u!. Da#' a+ (i + iu ) nu .i0a+ (i " ri#a ni#ioda ' "ur&ri-a. 0 N0am #on"idera ne#e"ar "'0.i "&un #e &!'nu"am. 0 Ni#i eu n0am #um&'ra ma+ina "&or #a "'0! a rag de &ar ea mea. %.i 2ur8 *0arn g%$d! #' o "' (ii +i u bu#uroa"' &en ru Da/i#!. O%mbi " ing$eri . Am /ru doar "' (a# #e/a ma! deo"ebi &en ru e!. 00 i eu am5 /ru !a (e!8 e9#!am' ea #u "in#eSandra Brown r` a e) &un%ndu0+i m%na !a &ie& . 0 %n.e!eg) +i0mi &are r'u. A (o" o 2ude#a ' gre+i ' din &ar ea mea. A" a0i o #e &o "' "&un %n a#e" momen ) doar #' 0 e! ('#u o &au-' +i o .&ri/i im&!ora or 0 %u !0ai a/u oa ' /ia.a.

Tu ai (o" %m&reun' #u e! !a #e!e!a! e #in#i"&re-e#e ani/er"'ri !a #are eu am !i&"i . Poa e #' am %n reP2(2 m'"ura) d%ndu0i ma+ina aia. Dar nu m' #ondamna) %nain e de a e g%ndi bine. Eu "%n no/i#e %n reaba a" a. E norma! "' (a# ni+ e 1gre+e!i. Ai r'bdare #u mine) /rei1 0Bine. a Ea "e0 "im.ea (oar e mi#' +i (oar e " %n2eni ') &en ru #om&or area ei din "eara re#u ') +i mai era (oar e "omnoroa"'. De (a& ) nu0+i &u ea .ine #a&u! "u". C%nd %+i %ndre& ' o#$ii ame.i.i "&re Law) e! "e ui a !a ea de a&roa&e) 0 *i0ai da #e/a1 %n reb' ea) %n r0un momen de !im&e-ire. 0 %n #eai) 0 *i0ai &u" un nar#o i# %n #eai1 0 Nu .i0am &u" un nar#o i#. Ci doar un "omni(er u+or) #are nu0.i (a#e ni#i un r'u +i o "'0.i a"igure un "omn bun !a noa& e. 0 Law8 Ea &u"e oa ' (or.a &e #are +i0o &u u aduna %n a#e" &ro e" ) dar "un' o u+i #a mieuna u! unei Lunga a+ e& are &i"i#u.e nou n'"#u e. E! %n#on2ur' ma"a +i o ridi#' %n bra.e de &e "#aun. 0 E im&u! &en ru 5noa& e bun') #o&ii5. 0 N0am "' .i0o ier ni#ioda ') morm'i ea ia &ie& u! !ui. Nu0i de mirare #' ai a+a un mare "u##e" !a (emei. Le drog$e-i) mai %n %iL 0 Doar &e #e!e #are "e #ear ' #u mine. E! o &u"e 2o") %n (a.a u+ii de !a baie. 0 S#oa e0.i ro#$ia. 0 Nu0i ne/oie. 0 E" e ne/oie) da#' nu /rei "' .i0o "#o eu. Era im&o"ibi! "' &oar e un r'-boi ai /oin.e!or) #%nd ea de (a& ni#i nu0! /edea #!ar) a+a #' "e du"e "&re baie. Ca o "omnambu!') %+i !'"' !u#ruri!e gr'mad') &e 2o") %n im& #e !e "#o ea de &e ea. ,a!a u! u+or de bumba# era #roi &en ru un b'rba de dou' ori #% ea) dar %! "im.ea r'#oro" +i moa!e &e &ie!e. %! &e re#u %n (a.' +! !eg' !e2er #ordonu! %n a!ie. Pagina 23 C%nd "e %n oar"e %n dormi or) Law d'du"e !a o &ar e &' uri!e +i b' ea &erne!e. 0 Bun' (a '. ,a!8 Ea "e #u!#') iar e! o a#o&eri #u &' uri!e. G$emu!ndu0"e %n &ern') %n#$i"e o#$ii. 0 Nu /reau "' mor #a o (emeie "ingur') r7C Sandra Brown ne(eri#i ') a#ri ') a+a #um a muri mama mea) !aw. *' doare mai mu! ne(eri#irea ei) de#% moar ea ei. 0 iu. E! (re#' +u/i.e din &'ru! ei %n re dege e. %n#' nu era u"#a de o +i miro"ea a +am&on. 0 Eu nu mai am ni#i un (e! de (ami!ie.

0 %n a(ar' de Da/id. 0 3ar &e e! %! &ierd. 0 N0ai ni#i o +an"'. O !a#rim' &i#ur' de "ub &!eoa&e!e ei %n#$i"e. E! o + er"e de &e obra-u! ei) a&oi o !in"e de)&e dege u! "'u mare. 0 6rei "' a"#u!.i o &o/e" e) #a "' adormi1 0 Da#' are un "(%r+i (eri#i . 0 Tu /ei (i 2ude#' oru!. 0 De"&re #e0i /orba1 E" e /orba de"&re un &rin. 0 un i& #are ar' a a! naibii de bine 0 #are #redea #' are o #eea #e &u ea "'0i o(ere /ia.a. Se %n'!.a "u") !a &ro&riu +i !a (igura . Un ade/'ra ma"#u! %n(umura . A&oi) %n r0o -i) g'"i "#ri"oarea aia %n #u ia &o+ a!') iar a" a %! du"e !a o #a"' mode" ') %n#on2ura ' de (!ori. Doamna #are !o#uia a#o!o Su#ra !a gr'din') #a o .'ran#'. A/ea noroi &e genun#$i +i &i#' uri de ran"&ira.ie &e bu-a de Lunga a+ e& are "u". Dar nu era o .'ran#'. De (a& ) era o &rin.e"' deg$i-a '. Ea nu + ia #' e o &rin.e"') dar oa ' %urnea din 2ur + ia) &en ru #' era bun' +i amabi!' +i (rumoa"') #u &'r negru " r'!u#i or +i o#$i mari) #enu+ii) +i o gur'... Doamne) gura ei.. . Se o&ri "'0% #on em&!e bu-e!e &e #are !e ra"' b!%nd #u /%r(u! dege u!ui. Ori#um) &rin.u!) du&' #e "0a ui a o da ' %n . o#$ii a#eia mari) #enu+ii) +i a "'ru a a#ea gur' du!#e) du!#e) "0a g%ndii %n "inea 3u!E A$) &rie ene) e0a da ga a8 Ti&i# &en ru e!) %n#e&u "' "e #om&or e #a un nemerni#) adu#%ndu0i a#u-a.ii ne%n emeia e +i amenin.'ri /oa!a e +i d%nd &e re#eri) de (a& orgii) 8a #are n0a/ea %n"' #$e( "' &ar i#i&e. Prin.e"a) dre& re&re"a!ii) %i arun#' o. /ra2'. %! ('#u "' de/in' orb (a.' de ori#are a! ' erne!e. A" (e! #' e!) #$iar da#' murea de e9#i a.ie) nu /edea +i nu dorea de#% o "ingur' (emeie) &e &rin.e"'. A" (e! %n#% &rin.u! "e du#e !a ora#o!u! "'u +!0i %n reab'E 5Ce naiba &o "' (a# %n &ri/in.a &rin.e"ei15 Sar ora#o!u! %i r'"&un"eE 5Ca &rin.) e+ i un ade/'ra &ro" . G'"e+ e un mod #a "' o adu#i %n &a u! 'u. 5 Law "e a&!e#' "' e" e-e rea#.ia !ui *arnie !a *arnie o( ' adine) %nain e de a de"#$ide o#$ii. Tru&u! ei era !anguro" +i "im.ea o 0!ene/ie grea dar &!'#u '. %i &' rundea %n (ie#are #e!u!'. B' '!ie inimi8 erau &u erni#e +i !en e. A&roa&e #' &u ea "' "im ' mi+#area "%ngeiui &rin /ene. Nu0+i amin ea "' mii (i (o" a % de re!a9a ' /reoda '. 3na# i/i a ea era de!i#ioa"'. C'"#%nd) ea "e %n in"e. A un#i)0 &i#ioru! ei a in"e 1K \JKXSJC ar %n dormi or era doar &ar.ia! A+a. %n#% %+i &ermi"e #a) %n a#e" e #% e/a minu e &re.ioa"e) "' (a#' e9a# #eea #e "im.i"e #' /rea) %n 3de "' (a#' #eea #e %i di# a #on+ iin.a. Se (or.' "' %n!' ure oa e g%nduri!e ne&!'#u e de"&re moar ea mamei ei +i de"&re /ii oru! ei n e " i g u ir %n &ri/in.a !ui Da/id) "au de"&re drago" ea ei im&o"ibi!'

&en ru a#e" b'rba #u!#a !%ng' ea. un a! u!) %ng$e.'. A&oi.) %n#e ) "e %n oar"e &e &ar ea #ea!a! '. Law dormea a!ia uri de ea. P'ru! !ui b!ond +ra -bur!i ) iar &ar ea0de 2o". a obra-u!ui era umbri ' de .e&i de barb'. P' ura era ra"' doar &%n' ia a!ie. A/ea or"u! go!) S%%nd (oar e !ini+ i ') abia %ndr'-nind "' re"&ire) *arnie %! " udie. *inu e!e re#eau) Con+ iin.a ei %i. "&unea "' &'r'"ea"#' &a u! #i mai era %n#' %n 0"iguran.'.. C%nd "e /or %n %!ni din nou) (a.'0n (a.') o /or &u ea (a#e #u #on+ iin.a #ura ' ('r' g%ndu! #' au %m&'r.i &a u! %m&reun'. Dar ea eraV % de obo"i ' de a#e" 5%n "iguran.'5) %n#% nu "e &u u (or.a "' "e mi+ e. Un /en i!a or "e %n/%r.ea &e a/an dea"u&ra #a&u!ui. B%-%i u! mono on a! mo oru!ui a#e" uia a/ea un e(e# i i-a or. Era %n#' (oar e ( 6. 1 Lunga a+ e& are 21 .Ce mu! %! iubea8 i %n#' de #%nd %i adre"a"e -%rnbe u! a#e!a 5u#ig' or +i %i -i"e"e #' e o mu#oa"'. 1 0 Bun' diminea.a8 E La %n#e&u ) i "e &'ru #' /o#ea !ui era rodu! %ri eginV("eie ei. Dar a&o" %i /'-u bu-e!e #urb%ndu0 "e %n r0un -%mbe (ami!iar. O#$ii iui r'm'"e"er' %n#$i+i. 0 Ce #au.i %n &a #u. mine)) Law1 0 *' e9#i . Ea %ng$i.i a % de greu) %n#% "e au-i. 0 De #% im& e+ i ai#iD1 0 Toa ' noa& ea. 0 Toa ' noa& ea1 Ai dormi ai#i1 0 Am dormi . *0arn mai re-i ) a&oi iar am adormi . Gi0am a"#u! a re"&ira.ia. *0 arn ui a !a ine. Am /ru "' (ad drago" e #u ine. E! de"#$i"e o#$ii. Erau " r'!u#i or de a!ba+ ri %n #amera %n une#a '. O%rr b% +i ridi#' nea2u ora din umeri. 0 *' e9#i am. 0 De unde ai + iu #' "%n% rea-'1 0 Am "im.i . Ai %n#e&u "' re"&iri a! (e!E *a re&ede. A&roa&e de &ar#') ai (i (o" e9#i a '. E! %n in"e r(( a +i a in"e bu-e!e bo"um(!a e. 0 E+ i1 +o& i e! r'gu+i . Pagina 24 Ea "e ui ' (i9 !a ei) #u(unda ' %n (o#u! (ierbin e) 0*2iD 101 r7C Sandra Brown a!ba" ru) a! o#$i!or !ui. Limba ei ume-i re(!e9 bu-e!e &e #are e! !e " udia de a&roa&e. E! gemu %n#e . 1 0 E+ i) *arnie1 Nu r'"&unde #um #on"ideri #' ar (i &o ri/i "au #ore# . S&une0mi ade/'ru!.

E+ i e9#i a '1 Ea d'du din #a&) %nain e de a r'"&unde #u g!a" are. De %nda ' #e /orba +o& i ' (u ro" i ') Law "e a&!e#' &e" e &ern' +i o "'ru ' u+or. *aD %n %i) ('#u mi+#'ri %n#o!o +i %n#oa#e #u bu-e!e !ui &e a!e ei. A&oi) !imba !ui %i g%di!' mi2!o#u! bu-ei "u&erioare. %n mod re(!e9) ru&u! ei "e %n#!in' %nain e. *%na !ui "e #urb' &e #ea(a ei +i %i ra"e #a&u! < mai a&roa&e. S'ru u! !ui (u moa!e) ad%n# +i umed. Limba !ui "e #u(und' %n gura ei. 3n" in# i/) ea 3 ridi#' m%ini!e +i !e &u"e &e &ie& u! !ui. P'rui a"&ru) < #re.) #'dea dege e!or ei o "en-a.ie de!i#ioa"'. Se 1 2u#') a&u#%nd #urioa"' "mo#uri de &'r %n re D dege e!e ei. E! %i "'ru ' #o!.u! bu-e!or) #a un re(ien) #a o 2 bine#u/%n are) a&oi "e d'du %na&oi #a "' o 2 &ri/ea"#' %n o#$i. Timid') *arnie %+i re ra"e rn%ini!e. 0 E+ i ga a "' e o&re+ i) *arnie1 Ea #!' in' din #a& %n "emn #' nu. Law "e ui ' 8 < !a ea #u in en"i ae) %n im& #e d'du u+or din 6 UUU \JKGB7C A 1Lunga a+ e& are 21 &i#ioare) #a "' %n!' ure &' uri!e. O#$ii ei a!une#ar' %n 2o" +i r'ma"e uimi ' +i mu '. 0 N0ai g!umi ) nu0i a+a1 %n reb' e!. 0 Nu) n0ai g!umi . 0 Ce ai de g%nd "' (a#i) %n !eg' ur' #u a" a1 0 Nu "%n "igur'. 0 G%nde+ e0 e. %i !u' m%na) %i de&u"e o "'ru are %n &a!m') a&oi o &u"e &e "e9u! !ui. E! "#oa"e un geam' u+or) ma"#u!in) de &!'#ere. 0 Ai im&. O#$ii !ui."e %n une#ar' #u o "u&rem' "a i"(a#.ie)) #%nd ea %! a in"e /%riu! #a i(e!a #u dege u! mare. 0 A$) *arnie! C% e/a momen e mai %r-iu) #u &ie& u! &a!&i %nd) e! gemuE 0 3n$iba ') &e naiba8 O %n oar"e &e "&a e +i "e a&!e#' &e" e ea) r'g%nd de #ordonu! %nnoda a8 $a!a u!ui &e #are08 &ur a. C%nd a#e" a "e de"('#u) e! d'du ner'bd' or $a!a u! ia o &ar e. Graba !ui (u imedia #on ro!a '. 3n"&ir' "#ur ) +o#a . O#$ii 3u! "e mi+#au &e go!i#iunea ei) (i'm%n-i. E9&re"ia !ui /'dea o anumi ' mirare #%nd o &ri/i. Sandra Brown 0 Ai #re"#u #u ade/'ra (rumo") mu#oa"a8 Qn#e&%nd de ia umerii ei) m%na)<ui e9&8or' %n 2o" &e bra.) urm'rind (ie#are /ini+oar' de &e rn%iniie ei %nain e de a re#e &e" e &ie& ) o&rindu0"e "'0i m%ng%ie "%nu%) a&oi %n 2o") "&re &%n e#e. %+i %m&in"e u+or &odui &aimei &e" e riung$iu! de &'r &u(o")0 %nain e de a0i m%ng%ia &e r%nd #oa&"e!e (ine. A ingerea !ui %i &rodu#ea un mi!ion de "en-a.ii de!i#ioa"e. Ea nu &u u "' r'm%n' !ini+ i '. G% u! +i "&a e!e i "e ar#uir') #%nd dege e!e !ui %! a in"er' u+or &%n e#e!eD %+i %ndoi genun#$ii) #%nd rn%na !ui a!une#' &e" e +o!du! ei. De da a a" a) "e "im.ea da oare doar (a.' de ru&u! ei +i (a.' de rea#.ii!e ero i#e a!e a#e" uia !a m%ng%ieri!e !ui Law. 0 E+ i a % de (rumoa"'8 +o& i e! Nu + iu #e "' "'ru mai %n %i. Se $o 'r% a"u&ra gurii)

%n im& #e dege e!e 3u! %i ) ('#eau "(%r#u! "' "e ridi#e. Cu bu-e!e %n#' u(nede de &a"iunea "'ru u!ui !or) %+i a&'"' gura &e "%nu% ei. Ea %+i b'g' .dege e!e %n &'ru! !ui +i %i +o& i g%(%i nume!eE 0 A" a %n"eamn' da "au nu1 0 Da) gemu ea) da. 6%r(u! !imbii !ui a in"e #$iar /%r(u! "%nu!u!) re#%nd de mai mu! e ori &e" e a#e" a. *arnie "#oa"e un Longa a+ e& are "une #a un &i%n") 0 *ai /reiS 0 Da. Ei ab"orbE "(%r#ui %n re bu-e +i %! "u&"e #u o b!%nd' ardoare. 4ierbin.ea!a !imbii +i mi+#area gurii !ui #are o r'gea) de#!an+' %n ea o e9&!o-ie ero i#'. P%n' a un#i nu + iu"e #e im&a# &u ea a/ea a"u&ra %n regii ei (iin.e a# u! de a (a#e drago" e. De/eni dorni#' "'0! aib' %n %n regime. E! r'"&un"e %ndemnu!ui ei +i "e in" a!' %n re #oa&"e!e ei. C'!dura ei %! %n/'!ui. S#oa"e un murmur "a i"('#u +i "e mi+#' %nain e. Organu! !ui abia o a in"e abia -'ri"e a#e! !o# &re.io") dar !u#ru! '" a (u mai mu! de#% "u(i#ien . Toa ' drago" ea +i dorin.a &e #are !e "im.ea &en ru e! "e #on#en rar' a#o!o +i "e mani(e" ar' &rin r0 un a&ogeu -drobi or. Tre#u &rin ru&u! ei #a un #i#!on. %! "im.i %n &%n e#e +i %n "%ni. Ame.i or) a#e" a "e %n/%r i &rin ner/ii ei +i a2un"e &%n' %n /%r(u! dege e!or. E(e# e!e a&ogeu!ui #on inuar' "' " r'!u#ea"#' +i "' (iarb' %n ea) mu! du&' #e re#u"e #ri-a &ro&riu0-%"'. %n "(%r+i ) ea de"#$i"e o#$ii +i "e ui ' !a Law) #are era u!ui de imen"i a ea "en-a.iei &e #are o de#!an+a"e !a un ru& &e #are nu0! #on"idera"e \2Jry1 Sandra Brown ni#ioda ' /o!u&%uo". 0 Qmi &are r'u. E8 %+i d'du #a&u! &e "&a e +i r%"e are. 0 Pen ru #e1 Pen ru #' e+ i (emeia #ea mai "e9y #are a (o" #rea ' /reoda '1 Doamne) e+ i u!ui oare) +o& i e!) %n im& #e de&u"e un "'ru &e gura ei. E+ i minuna ' +i u!ui oare. 0 *' (a#i "' m' "im 2ena '. To ru&u! ei era %nro+i +i (ebri!) o #'!dur' am&!i(i#a ' de modu! #arna! %n #are o#$ii) m%ini!e +i bu-e!e !ui "e mi+#au &e" e ea) gu" %nd +! &i&'ind e9 ura &ie!ii. 0 Ai #e!e mai "en"ibi!e "(%r#uri. Pagina 25 6o#ea Sui era +o& i ') &!in' de admira.ie +i /enera.ie. 0 S%n di"&ro&or.iona de mari) morm'i ea) %n#er#%nd #u 2um' a e de inim' "'0i %n!'b re m%ini!e #are !e m%ng%iau. 0 De a" a &ar o deauna e9#i a e1 0 Nu0% ade/'ra 8 0 Ba) da) mu#oa"o. 4a& u! #'0i (o!o"ea nume!e ei de a!in %i "ur&rin"e &e am%ndoi. 0Ea doua oar' #%nd %mi "&ui a+a. Ni#i nu eram "igur' #'0.i amin e+ i. 0 Nu mi0am amin i ) &%n' #e n0am %n#e&u "' (a# drago" e #u ine. IoW Lunga

a+ e& are 0 De #e o#mai a un#i1 0 Cred #'0mi amin e"#E m' ui am &e &!a2' ia ine) %n r0o -i) +i m' g%ndeam #e gro-a/' &romi eai "' (ii &e" e #%.i/a ani. Dege e!e !ui re#ur' u+or &e" e "(%r#uri!e ei. 0 %mi amin e"# #' am regre a #' eu nu /oi (i &rin a&ro&iere "' e /'d ran"(orm%ndu0 e %n (emeie. %n mod egoi" ) m' bu#ur #' (iu! '!a de #'.ea) &ro" ) .i0a (r%n inima. 0 Care &ui de #'.ea &ro" 1 0 _!a &e #are !0ai iubi . Care e0a abandona . 0 A) ('#u ea #u /o#e mi#'. 0 Da#' n0ar (i (o" e!) u n0ai (i (o" a-i di"&onibi!'. 3+i !'"' #a&u! %n 2o" +i "'ru ' un "(%r# ro-a!iu. Con inu' "' o "'ru e %n 2o") &e ru&) ('r' "' .in' "eama de &ro e" e!e ei nero" i e) #%nd gura !ui "e mi+#' mai a&roa&e de &ar ea de "u" a #oa&"e!or ei. 0 Law) +o& i ea #%nd e! !e de"&'r.i. Z g%di!' #u na"u!D #u a(e#.iune) a&oi o "'ru ' +i o gu" '. Limba %ndem%na i#' "e %n/!r ea +! "e ad%n#ea +! m%ng%ia +i a#$ina) &%n' #e ea a2un"e din nou %n &ragu! de!iru!ui. Law "e ridi#' dea"u&ra ei) &reg' i "' o &' rund'. 0 *arnie) 0a (o" are !ung' a+ e& area. Og%rie uri!e imide a!e !ui 6enu" o *amie a doua oar'. E&ui-a.i (i-i#) r7C Sandra Brown De"#$ide o#$ii +i &ri/e+ e0m'. Ea nu numai #' de"#$i"e o#$ii) dar %+i &e re#u bra.e!e %n 2uru! g% u!ui !ui. Cu un geam' !ung) ad%n#) e! o &' run"e. Un momen ) r'ma"e nemi+#a ) r'"u(!%nd ne"igur) %n im& #e "e ui a !a #$i&u! ei. 0 Nu /rei "'... 7 %n#' nu) "&u"e ei !ini+ i !%ng' #o!.u! gurii ei. Gura a e a %% de &ro/o#a oare. 0 C$iar e" e1 0 ,m. Oda ') am "'0.i &o/e" e"# de"&re (an e-ii!e &e #are !e0am a/u %n !eg' ur' #u ea. 0 S&une0mi a#um. 0 Nu. 0 D" #e1 Ai (i 2ena ') +i eu nu /reau %n#' "' ermin. Da#' /orbe"# de"&re a" a) "0a ermina . Ei %i d'du #a&u! &e "&a e +i o "'ru '. A&oi) mi+#%ndu0+i m%ini!e &e ru&u! ei +i &rin-%nd0o " r%n" de a!ie) o ridi#' "&re #oa&"e!e !ui +! %n#e&u "' "e mi+ e. )1Lunga a+ e& are 1. adormi"er'. Pi#ioare!e ei erau.%n#ur#a e ('r' "&eran.' #u a!e iui. Cu o m%n' %i a#o&erea &o"e"i/ "inu!) iar #ea!a! ' era %n &'ru! ei. C%nd ea %n#er#' "' "e mi+ e) e8 morm'i gro". 0 S ai !ini+ i '. 0 Trebuie "' m' "#o!. %n &!u") 6enu" rebuie "' ia"' a(ar'. 0 C'.eaua a" a8 morm'i e! r'"u#indu0"e &a 2 "&a e +i 'run#%nd #ear#ea(u!.

0 Am "'0i dau drumu! a(ar' +i am "' (a# ni+ e #a(ea. E! o &rin"e &e *arnie de g% +i o "'ru ' -dra/'n. 0 P'" rea-'0mi !o#u!. D%ndu0i drumu!) "e d'du 2o" din &a +i "e %ndre& ' "&re u+a dormi oru!ui) ('r' "'0i &e"e de go!i#iunea !ui. *arnie nu r'ma"e indi(eren '. S ' ea #u!#a ' %n re #ear#ea(uri!e mo o o!i e +i %! admira) &%n' #%nd 3e+i din ra-a ei /i-ua!'. Tru&u! ei "e %n#'!-ea !a ideea &!'#u ' #' a/ea #e!0 mai (rumo" iubi din o uni/er"u!. %n ire& indu0"e "&re baie) ea ob"er/' #' ru&u! ei "u(eri"e "#$imb'ri dra" i#e (a.' de #u o "ear' %nain e. A/ea iri a.ii &e "%ni +i &e &%n e#e. O u+oar' 2en' %n re #oa&"e i "e &'rea mai #ur%nd o &!'#ere de#% o durere. %i &!'#eau J1 \TgTC Lunga a+ e& are r7C Sandra Brown D a#e" e ra/agii. . Du&' #e ('#u un du+ ra&id) "e %mbr'#'. Cu &an o(ii %n m%n' %+i #roi drum &rin #a"') 8 %ndre& %ndu0"e "&re bu#' 'rie. O u+' &ar.ia! de"#$i"') %i a ra"e &ri/irea. O %m&in"e u+or) +i < a#ea" a "e de"#$i"e. Era #amera !ui Da/id. Era e/iden din &rimu! momen . ,aine!e erau arun#a e %n 2ur) un obi#ei &ro" #are o ener/a"e #%nd/a +i D &e #are a#um %! g'"ea mi+#' or +i drag. A(i+e #u D " aruri de ro#I) #u eroi "&or i/i) +i unu8 #u C$ri" ie M BrinI%ey) radioa"') %n #o" um de baie) M %m&odobeau &ere.ii. O minia ur' a ra#$e ei M 6i# ory era &e ma"a de !u#ru) iar a!' uri era +i un D o& de #'r.i de +#oa!'. De+i e8 !o#uia doar de "#ur ' /reme %n ea) 3 #amera #'&' a"e am&ren a !ui &er"ona!') in a(ara obie# e!or iui &ro&rii mai era a#o!o un e!e/i-or E nou #u /ideo) #e/a #e %+i dori"e de mu! . Un e!e(on #are &'rea #' (u"e"e in" a!a de #ur%nd) "e. 2 a(!a &e no& ier'. Un ean# de #a"e e /ideo era 2 a!' uri de o bo9'. La#rimi!e %i %nnourar' o#$ii !ui *arnie #ind ie+i din #amer' %n#$i-%nd u+a. Nu0+i d'du"e "eama 2 de am&!oarea genero-i '.ii !ui Law. Ca"a a" a 2 rebuie "' i "e &ar' un &aradi" !ui Da/id) #are < (u"e"e %n/'.a ) din ne#e"i a e) #' bunuri!e 2 ma eria!e nu "%n a % de im&or an e. S \ND 1Lunga a+ e& are 21 Trebuia "'0i ia imedia %na&oi. A! (e!) "0ar &u ea "'0! &iard' &en ru o deanuna. De %nda ' #e0! /a0 8 /edea) %i /a #ere "' "e mu e a#a"') a#o!o unde %i D era !o#u!. Law %+i %mbr'#a"e un +or de "&or . E! era %n < bu#' 'rie) "#u ur%nd o #ara(' #u "u# de &or o#a!e) i #%nd in r' ea. 0 Ca(eaua e a&roa&e ga a. 0 Nu /reau ni#i o #a(ea. Pagina 26 Tonu! ei 'io" o&ri mi+#area #ara(ei. 0 Singuru! !u#ru #e0! /reau de !a ine e" e o e9&!i#a.ie #om&!e ' &en ru e!egan e!e .2u#'rii #u #are !0ai #o&!e+i &e Da/id. Credeam #' am !'muri &rob!ema e9 ra/agan.e!or a!e) %n "eara re#u '. Cu mi+#'ri #on ro!a e #u gri2') e! &u"e 2o" #ara(a.

0 Trebuia "'0i iau %na&oi #eea #e %i d'du"em de2a1 4ii re-onabi!') *arnie. Seara re#u ' ne0am #!ari(i#a doar #' "%n un &'rin e #am e9agera &en ru #' nu !0am a/u &e (iu! meu im& e!e +ai"&re-e#e ani +i #' u ai "' (ii r'bd' oare #u mine. Ei bine) du&' #e m0am ui a %n a#ea .ar' < minuna ' a e!e# roni#ii) #are re#e dre& dormi or) r'bdarea mea o#mai "0a e&ui-a . E! %+i &u"e m%ini!e %n +o!duri. Li r7KRYJC Sandra Brown 0 Ce a de#!an+a reaba a" a a+a) deoda '1 0 Tu %i #o&!e+e+ i &e Da/id #u daruri #a "'08 "edu#i +i "'08 r'&e+ i de i%ng' mine8 %i a#u-' ea. 0 A" a nu0i ade/'ra . 0 Eu #red #' e" e. 0 De #e a+ (a#e a" a1 0 Pen ru #' u rebuie "' (ii mereu &e &rimu! !o#. Tr'g' or de (run e. Cam&ion. Num'ru! unu. *ereu %n /%r(. 0 Cu mai &u.in de o or' %n urm') u erai %n /%r() !ungi e! #u/in e!e. i %.i &!'#ea (ie#are #!i&'. Sau &oa e ar rebui "' "&un #' (ie#are #en ime ru1 Ea "e ro+i oa ' de (urie +i de 2en'. Pun%nd &an o(ii &e &odea) %+i b'g' &i#ioare!e %n ei. Qn/%r indu0"e &e #'!#%ie) "e %ndre& ' "&re u+a din (a.'. O de"#$i"e) dar d'du na" %n na" #u Da/id +i #u 6enu") #are /eneau %n'un ru. 0 *am'8 e9#!am' ei. Nu mi0a /eni "' #red #%rid am /'-u ma+ina %n (a.'. Ce "e %n %m&!'1 Ea era a.%i de "&eria ' /'-%n Fu0N) %n#% nu &u u "#oa e ni#i un #u/%n . Se emea #' a"&e# u! ei %i /a de-/'!ui #e ('#u"e in u! ime!e #% e/a ore) %n &a u! !ui Law. 0 E /orba de"&re buni#a a) Da/id) "&u"e Law din "&a e!e ei. *arnie %+i reg'"i) %n "(%r+i ) g!a"u! +i %! in(orm' !ini+ i 'E Lunga a+ e are & 1 0 3eri1 0 *arnie +i #u mine am di"#u a +i am de#i" "' nu0(i " ri#'m &e re#erea. Eu am "' /' !a" "inguri. ,ai 6enu". ,ai "' ie+im &rin "&a e. 1 C!ine!e %! urm' &e Law &rin $o!) !'"%ndu0i "inguri &e *arnie +i &e Da/id. E! era &!in de remu+#'ri. 0 6ai) mam') %mi &are r'u #' nu eram %n &re2m' #%nd "0a %n %m&!a!) 0 N0a/eai de unde "' + ii. 0 Da) dar ai (o" "ingur') noa& ea re#u '. 0 Eu... a (o" %n regu!'. Ani a/u ne/oie de #% /a im&) "' m' g%nde"#. Da/id ('#u un &a" %nain e +i o %mbr'.i+'. 0 Trebuie "' ie "im.i %ngro-i or. iu #um m0a+ "im.i eu) da#' .i "0ar%n %m&ia .ie #e/a. Ea %+i %n('+ur' bra.e!e %n Furu! !ui +i %! .inu a&roa&e.

La#rimi!e %i #urgeau &e obra-. 0 *u!.ume"#) dragu! meu. 0 C%nd e %rimorm%niarea1 %n reb' e!) %nae&'r %ndu"e. 7 A" '-i) mai %r-iu. N0am /'-u ni#i un mo i/ de am%nare. Am ('#u oa e aran2amen e!e dinain e. Bine%n.e!e" #' a/eam deia !o#u! de5 #imi ir) ad'ug' ea) g%nd!ndu0"e !a mormin e!e iui S$aron +i a! a '!ui ei. Sandra Brown 0 Ta a +i #u mine o "' (im a#o!o. La #e or'1 Ea %i "&u"e. 0 6a (i o "!u2b' "#ur '. . 22 B d'du din #a&) r'/'+ind #% e/a +u/i.e de &Vr b!ond. Prin r0un ge" re(!e9) ea %n in"e m%na "' i !e ne e-ea"#'. 0 Gi0a &!'#u &e re#erea1 0 A (o" #e/a de "&eria . Am " a &%n' !a &a ru +i arn 2u#a &oIer. 0 PoIer1 0 Da. Ta a mi0a da ni+ e indi#a.ii) %nain e de a &!e#a) +i &%n' !a urm' am #%+ iga -e#e do!ari. 0 Eu ni#i m'#ar n0am + iu de &e re#ere. 0 Am %n#er#a "' e "un ieri) "'0.i #er /oie. A#um + iu de #e nu erai a#a"'. Un im&) m0am emu #' a a n0o "' m' !a"e "' m' du#. 0 De #e nu1 0 A /ru "' + ie da#' &'rin.ii !ui Fa#I /or (i a#a"' +i da#' /or (i b'u uri a!#oo!i#e "au droguri "au #$e" ii de a" ea. A rebui.8 "'0i #on/ing #' Fa#I e 5#ura 5 +! ia (e! o.i #ei!a!.i0 in/i a.i. Ei a -i" #' m' #rede) dar a "unai0o o u+i &e doamna *oore. E! -%mb!E A#um am doi &'rin.i "e/eri. 0 Law e "e/er #u ine1 0 A/em #eea #e e! nume+ e 5regu!i a!e #a"ei5. Nu am /oie ia e!e/i-or &%n' nu0mi Lunga a+ e& are ermin !e#.ii!e +i mi !e #on ro!ea-' e!. Doar o a&' ga-oa"' &e -i) dar "u# de (ru# e &roa"&' !a di"#re.ie. Te!e(oane!e "%n !imi a e !a rei &e "ear' +i doar de #in#i"&re-e#e minu e (ie#are. Da#' di(u-oru! din bo9' e &u" a % de are %n#% "e aude &%n' !a e!) %n"eamn' #' e &rea are. Seam'n' mu! #u ine. *i0a -i" #$iar #' n0am de#% "' " au &e (und oa ' /ara) dar #' rebuie "'0mi iau o "!u2b') da#' /reau bani de ben-in'. 6e-i1 E! e de a#ord #u ine) %n &ri/in.a a" a. !0am "&u" #') ori#um) &!'nuiam "' !u#re-. 0 %.i &!a#e "' !o#uie+ i #u ei) Da/id1 Ea + ia #' era nedre& din &ar ea ei "'0! &un' ia #o!.) dar e9&re"ia ei one" ' #erea un r'"&un" "in#er. 0 P'i) "igur) r'"&un"e e!) ('#%nd un ge" ne%n0 dem%na i#. E o #a"' (rumoa"'. *0a+ "im.i "ingura i# ('r' 6enu" a#umD m0am obi+nui "0o /'d %n 2ur. Du&' #in') %n (ie#are "ear') a a +i #u mine " 'm de /orb' de"&re di/er"e !u#ruri a+a #um ('#eam noi am%ndoi.

Uneori (a#em g!ume +i r%dem) dar e! de/ine "erio" #%nd di"#u 'm anumi e "ubie# e) #a de &i!d' de"&re Dumne-eu) de"&re in egri a e mora!') !u#ruri #are #on ea-' #u ade/'ra ) + ii1 Ei %+i a#o&eri un #'"#a uria+. 1 r7C Sandra Brown A$) %mi &are r'u) mam'. *0a a2un" "omnu!. N0am dormi de "eara re#u 'E De #e nu e du#i "' e #u!#i1 Ne /edem du&'0amia-'. 0 E+ i "igur'1 Nu /rei "' /in #u ine a#a"'1 0 Nu. Pagina 27 Eu o "' (iu bine. Tu odi$ne+ e0 e. Ea + ia #' ei "e "im.ea u+ura ) de+i o mai %mbr' i+' o da ') "in#er. Ea ie+i"e de2a &e u+a din (a.') #%nd %! au-i " rig%nd. 0 ,ei) a '8 Unde e+ i1 a+a #um obi+nuia "' o "a!u e &e ea. 01 Cum &u ea ea "' in re %n #om&e i.ie #u a%'! !ui na ura!) #are era a" ronau ) #are %+i &u ea &ermi e "'0i o(ere o ma+in' nou' +i un e!e/i-or nou) #%nd ea "0a " r'dui mai mu! de un an #a "'0+i &ermi ' "' &un' un a&e nou %n #amera !ui1 Nu &u ea. Nu /oia. i ni#i de a#um %n#o!o. 1Lunga a+ e& are 21 *arnie "e ur#' greoi &e re& e!e #a"ei ei. Nu a&rin"e"e ni#i o !umin') de+i era de2a &e %n"era +i umbre /io!e e um&!eau oa e #o!.uri!e. %n dormi oru! ei %+i "#oa"e &an o(ii negri de &ie!e +i %+i &u"e gean a &e birou. Du#%ndu0"e !a (erea" ra #are d'dea "&re gr'din') &ri/i %n go! #% e/a minu e. Di"&erarea o imobi!i-a"e. C KSX@ r7C Sandra Brown C%nd (u ga a "' "e %n oar#' de !a (erea" r') ob"er/' mingea de (o ba! a !ui Da/id) -'#%nd "in0 3 gura i#') arun#a ' +i &'r'"i ') +i &'rea #' 2 re&re-in ' oa ' ri" e.ea din /ia.a ei. Cu un o( a ad%n# %n in"e m%r. a !a "&a e #a "'0+i de"(a#' (ermoaru! ro#$iei negre. 0 La"'0m' &e mine. Ea re"'ri) a&oi "e %n oar"e. Law " ' ea %n #adru! u+ii %mbr'#a %n r0un #o"0 2 um %n#$i" +i #u #'ma+' a!b'. C%nd inima ei re/eni 2 !a norma!) %! #er '. 0 *0ai "&eria ) era a&roa&e "' mor. De unde /ii1 0 Noi e0am urm'ri D %n drum "&re #a"'. 0 Noi1 Unde0i Da/id1 . 0JF.0am rimi" !a mine a#a"'. N0a /ru "' "e < du#') dar i0am -i" #' a/em o di"#u.ie %n re adu!.i D +i #' e! nu e in/i a . 0 Ce di"#u.ie1 0 A" a &e #are o "' o a/em. 36%ai %n %i) /reau "' + iu #um ai re-i" a . 6rei "' "&ui) %n !eg' ur' #u mama mea1 E! a&rob' din #a&. 0 S%n !ini+ i ') &en ru #' + iu #' +i ea e %n &a#e. 2 %n "(%r+i . 0 Bine. %nain e de a %n#e&e) $ai "'0.i "#oa em ro#$ia aia. CED @ 1Lunga a+ e& are

21 E! in r' %n #amer'. 0 %n oar#e0 e #u "&a e!e. 0 Nu am de g%nd "'0mi "#o ro#$ia) Law. Da#' urmea-' "' di"#u 'm) &re(er #a ro#$ia "' r'm%n' &e mine. E! &'ru #' nu era %n#!ina "' "e #er e. 0 Cum /rei) dar eu am "'0mi de-bra# #% e/a !u#ruri. Q+i "#oa"e $aina +i #ra/a a +i !e arun&' &e am%ndou' ia #a&' u! &a u!ui ei. 0 De (a& ) %mi &are bine #' e+ i ai#i) %i -i"e ea. i eu "im ne/oia "' /orbe"# #u ine. 0 D'0i drumu!. 0 *ai %n %i u. 0 3n regu!'. E! %+i &u"e m%ini!e %n +o!duri) in"&ir' ad%n# +i "e ui ' ia &odea) #% e/a "e#unde) %nain e de a ridi#a o#$ii "&re ea. 0 Da/id +i #u mine am di"#u a reaba a" a) *arnie. 0 Ce anume a.i di"#u a 1 0 6rem "' mergem ia ribuna! +i "'0i "#$imb'm !ega! nume!e %n ;in#aid. 6orbe!e o " r'b' ur' #a o "&ad'. A&roa&e #' .i&' de groa-'. Da#' %i "#$imb' nume!e !ui Da/id) "0a ermina o u!. A"ia %i /a #imen a iden i a ea. 6a (i (iu! Sui Law +i a % . Nu /a ma! (i L d-O@ Sandra Brown (iu! ei. 0 %n.e!eg) r'"&un"e ea. 0 6reau "'0! re#uno"# &ub!i#. 0 Nu e+ i ob!iga ) Law. De-/'!uirea &ub!i#' #u #are e amenin.a mama mea nu /a mai a/ea !o# ni#ioda '. 0 iu) dar de-/'!uirea &ub!i#' nu mi."e mai &are im&or an ') a#um. De (a& ) /reau doar #a oa '.!umea "' + ie #ine e" e +i #% de mu! %n"eamn' e! &en ru mine. !0am "una &e &'rin.ii mei a-i diminea.' +i !e0am "&u" de"&re e!. 0 i ei #e0au -i"1 E! #!' in' din #a& #u0#iud'. 0 6rei "' "&ui) du&' #e a re#u +o#u!1 Au "' /in' !a "(%r+i ui . "'& 'm%nii /ii oare) "'0+i /ad' ne&o u!. A /orbi #u am%ndoi +i mi0a ('#u o #$e! uia!' eribi!' #u #on/orbirea a" a in erurban'. Dar #red #' a ('#u 0o #!in drago" e. *arnie) "im.ind #' "e "u(o#') "e %n oar"e #u "&a e!e ia e! +i "e du)"e din nou !a (erea" r'. 0 E minuna . *' bu#ur &en ru Da/id. Pau-a ei .inu im& de #% e/a b' 'i a!e inimii. 0 %n !umina a#e" ei /e+ i) #on inu' ea) e bine #' am a2un" +i eu ia une!e #on#!u-ii &ro&rii. Umerii ei %ngu+ i "e ridi#ar') #%nd ea in"&ir' ad%n#. 0 N0am "' m' o&un .ie) Law) %n r0o !u& ' &en ru u e!'.

%n &rimu! r%nd) nu &o (i #om&e i i/'. Tu e+ i a '! !ui na ura!. Credibi!i a ea a /orbe+ e "ingur'. Eu am (o" un &'rin e e9#e!en ) dar deo#amda ') "e &are #' +i u (a#i o reab' minuna ' %n a#e" "en") (a& #are) m'r uri"e"#)) m' "ur&rinde. 3n ai doi!ea r%nd) nu !0a+ &une &e Da/id %n "i ua.ia de a a!ege %n re noi. Ei m' iube+ e. Te iube+ e +i &e ine. Cred #' noi am%ndoi %i iubim +i /rem #e e mai bun &en ru e!. E! e (eri#i "' !o#uia"#' !a ine. 6rea "' &oar e nume!e 'u. Cred #' ar (i #e! mai bine "' !o#uia"#' %n &ermanen.' #u ine. in en.ione- "'0i "&un !u#ru! '" a. G% u8 o durea. Abia reu+ea "'0+i " oar#' /orbe!e) 0 Ori#um) &e" e doi ani o "' &!e#e !a #o!egiu. Ea %+i !'"' #a&u! %n 2o". 0 6e-i) nu am (o" o a! egoi" '. Din -iua %n #are S$aron mi0a -i" #' e %n"'r#ina ') am /ru #o&i!u! &en ru #' am /ru "' am &e #ine/a &e #are "'0! iube"#) #ine/a #are "' m' iubea"#' Ea r%ndui !ui. *' g%ndearn #' un #o&i! de #are /oi a/ea0gri2') m' /V iubi in" in# i/. . S$aron mono&o!i-a a en.ia &'rin.i!or mei) #$iar r7C = Sandra Brown ! da#' era o a en.ie nega i/'. Pagina 28 Ea %i e&ui-a. A/eau &rea &u.in' energie #a "' mi0o #on"a#re mie. A+a %n#% eu am a/u ne/oie de Da/id %n a#eea+i m'"ur' %n #are a a/u e! ne/oie de mine. Ea "e ui ' !a Law &e" e um'r. 0 Dar a#um) e! nu mai are ne/oie de mine #a "'0! %ngri2e"#. 3ar eu nu0! &o %m&o/'ra #u r'"&underea de a m' (a#e (eri#i ') de a0mi %m&!ini ne/oi!e. Nu /oi (a#e una #a a" a. 0 *' "im #on" r%n" "' e %n reru&) -i"e Law. Nu e+ i #um/a &u.in #am a"&r' #u ine %n"'.i1 0 Nu %n#er# "' &ar o mar ir'. S' nu #re-i #' m' /'d a" (e!. Am &reg' i oa ' -iua di"#ur"u! '" a. 4ie#are /orb' e din inim'. Te rog) !a"'0m' "' ermin. *ai e #e/a. E! %n#!in' #a&u!) indi#%nd #' &oa e "' #on inue. 0 Ce "0a %n %m&!a a-i diminea.'... 0 ,m1 0 S%n mai mu! e #au-e) &en ru #e "0a %n %m&!a . 0 Una e #' ai a/u o bun' %n#'!-ire an erioar'. 0 Law) e rogi 0 iar '0m'. E! ('#u o mi+#are ner'bd' oare #u m%na. 0 *0am "im.i a % de %ngro-i or du&' moar0Bbo@ 0A Longa a+ e& are ea mamei. 4'r' "&eran.'. *' %n rebam !a #e e bun' /ia.a) da#' "e ermin' a % de mi-erabi! de ri" 1 0 %n.e!eg. Ai "im.i ne/oia #on a# u!ui #u o a! ' (iin.' uman' +i de #on/ingerea #' /ia.a "0ar &u ea "' meri e "' (ie r'i '.

0 Da) "&u"e ea) /ag "ur&rin"' #' e! %n.e!egea a % de bine +i &u ea e9&rima #eea #e "im.ea ea. E9a# a" a e" e. i.. . 0 *ai e #e/a1 0 Si ua.ia m0a &rin" %n r0un momen (oar e "en"ibi! emo.iona!. 0 C'u ai o "u&a&' &en ru emo.ii!e a!e. Su&a&a #are "0a &re-en a a (o" "e9u!) u! imu! #a%$ar"i" emo.iona! +i (i-i#. "&u"e ea moaie. 0 A" a0i o 1 %n reb' e!) a&ro&iindu0"e de ea) 0 Da. 0 *in#inoa"o. Ea re"'ri. 0 Cum1 0 *in.i. *ai e un mo i/ &en ru #are ai ('#u drago" e #u mine. E% %i ridi#' b'rbia #u un dege %ndoi . 0 *' iube+ i) Nu0i a+a) *arnie1 Ea %ng$i.i %n "e#) %+i ume-i bu-e!e +i #!i&i. 0 Nu0i a+a1 re&e ' e!. 3 1\UiTC i i Sandra Brown Ea %n#$i"e o#$ii +i a&rob' din #a&) y 0 Eu am (o" (iu! de #'.ea &ro" ) #are .i0a (r%n inima. 0 Nu mi0ai (r%n inima in en.iona ) 0"&u"e ea de"#$i-%ndu0+i o#$ii %n!'#rima.i. *0ai ('#u doar "'0rni (ie im&o"ibi! "' 3ube"# a! b'rba . Ni#i eu nu &u eam + i #' o i!u-ie de ado!e"#en ' &oa e .ine a % de mu! . Ea "im.i #' i "e !ua"e de &e inim' o &o/ar' /e#$e de +a& e"&re-e#e ani. Liber a ea de a0+i e9&rima #u g!a" are drago" ea &en ru e!) meri a &re.u! unei &'r.i a m%ndriei. 0 Te0am iubi d%n o deauna. De #%nd e $%r2oneai &e #ear#ea(u! de &!a2' #u "ora mea. i #%nd erai !an"a %n "&a.iu. i #%nd ai /eni ea # (ur un' &e a!eea din (a.a #a"ei mi!e) (urio" din #au-a "#ri"ori!or anonime. Te0am iubi o deauna) Law ;in#aid. Ei %+i " re#ur' bra.e!e %n 2uru! ei +i o ra"e a&roa&e. 0 *arnie) draga mea *arnie) mie mi0a rebui mai mu! im& "'0mi dau "eama) dar e iube"# a! naibii. E! %+i !'"' #a&u! +i %i "'ru ' (run ea "ub bu#!e. C%nd "e re ra"e) era o u+i %n#run a . 0 A (o" un di"#ur" gro-a/ &e #are !0ai .inu ) dar #am rei "(er uri au (o" aiure!i. Da01Lunga a+ e& are UUU21 /id ni#i nu "0ar g%ndi "' e &'r'"ea"#' +i "' /in' "' " ea #u mine &ermanen . *i0a -i" a" a de mai mu! e ori +i ne#ondi.iona . De (a& ) nu m0ar mira da#' %m&a#$e a-' #a "' /in' a#a"') #$iar a#um. Un a! !u#ru e" e #' eu nu e0am #on"idera ni#ioda ' o mar ir'. i #u "iguran.' #' nu e+ i egoi" '. De (a& ) e+ i &er"oana #ea mai &u.in egoi" ' &e #are am #uno"#u 0o /reoda '. Ai o mare #a&a#i a e de drago" e) de #are am de g%nd "' m' bu#ur +i eu. E3 %+i re#u u+or bu-e!e) &e" e a!e ei. 0 3ar da#' m0ai (i !'"a "'0mi ermin di"#ur"u! meu %nain e de a0! (i %n#e&u &e a! 'u) ai (i a(!a #' Da/id nu e "inguru! ,ibb" &e #are

/reau "'0! ran"(orm %n ;in#aid. 0 Cum1 0 %mi %n#$i&ui #' o "#$imbare de nume +i o #'"' orie &o (i %nde&!ini e de a#e!a+i 2ude#' or. Z "' %m&u+#'m doi ie&uri din r0oda '. A" a /a %n"emna un "ingur drum !a ribuna! +i #um &ar#area %n #en ru! ora+u!ui e o &rob!em'... 0 Law8 0Ce1 0 6rei "' e #'"' ore+ i1 Cu mine1 0 Bine%n.e!e") #u ine. Tu ai "' (ii mama /ii ori!or mi#i ;in#aid. Sandra Brown E! %n in"e o m%n' &e" e &%n e#e!e ei +i o a!une#' %n 2o") &e ru&u! ei. 0 De (a& ) %n ru#% #u ine am %n#'!#a &ro&ria mea !ege de amor +i nu am !ua ni#i un (e! de &re#au.ii) "0ar &u ea #a unu! "' "e (i #uib'ri de2a %n ine. E! o "'ru ' b!%nd +i %+i !'"' bu-e!e !%ng' a!e ei) #%nd ad'ug'E 0 U! ima oar' #%nd n0am (o!o"i &re-er/a i/u!) am mar#a bine) a+a #' /reau "' e du# !a a! ar #% de #ur%nd &o"ibi!. 6reau #a urm' orii mei #o&ii "' aib' a/an a2e &e #are Da/id nu !e0a a/u ) #a de &i!d' !egi imi a ea. E! %i a#o&eri "%nii) dege e!e mari #'u %ndu0!e #en ru! +i ('#%ndu0! dur #u m%ng%ieri "edu#' oare. 0 6reau "' e /ad $r'nindu0i !a "%n &e #o&iii no+ ri. 0 Law. Ea %! &u"e m%ini!e &e obra2i +i %i ro" i nume!e drag %n r0o +oa& ' (erme#' oare. A&!e#%ndu0+i #a&u!) e! o "'ru ' ('r' re.inere. Ea %+i %m&!e i bra.e!e %n 2uru! g% u!ui !ui) %n im& #e !imba ei "e %n %!nea #u a !ui) ar' %ndu0+i "en-ua!i a ea na i/' #are (u"e"e %n"' re-er/a ' e9#!u"i/ &en ru e!. Pagina 29 0 Ui e #are "%n regu!i!e #a"ei) "&u"e e! gra/) ermin%n#! "'ru u! #% mai era %n#' %n " are "'0+i \ K[W 5C Lunga a+ e& are i #on ro!e-e g%ndirea. Tu ai "' #on inui "' (ii 2 minuna ' a+a #um e+ i. Eu am "' de/in un "o. 8 #redin#io") dar groa-ni# de e9#i a . 0 Su-e e +i i&ii /or rebui "' di"&ar'. 0 De a#ord. %n &!u") nimeni n0o "'0.i .in' !uminarea) #%nd o "' e de"('+ori %n re #ear#ea(uri. O%mbe u! !ui "e re!a9' re& a +i o#$ii !ui o &ri/ir' #u "erio-i a e. 0 Singuru! !u#ru !a #are nu &o renun.a) *ar0 nie) e" e mun#a mea. Da#' na+ -bura) n0a+ (i Law. 3ar da#' n0a+ (i Law) u nu m0ai iubi. A+a0i1 0 A+a0i. O "' (ie #e/a de groa-') #on inu' e! #u i a#e!a+i on "erio". 04ami!ii!e re# &rin r0un ade/'r a iad in im&u! mi"iuni!or %n "&a.iu. Am 8 /'-u #um dau na+ ere ia ade/'ra e &r'bu+iri ner/oa"e. Am /'-u #um au di"0 2 ru" #'"' orii.

0 A! e #'"' orii nu m' &ri/e"# &e mine) "&u"e ea) #u o mi+#are %n#re-' oare a #a&u!ui. Eu "%n are. i am o r'bdare in(ini '. Ui '0 e #% de mu! a rebui "' e a+ e& &e ine. O#$ii !ui "e %n une#ar' de &a"iune. 0 Cuno"# a#e" "en imen . E! %+i &o ri/i ru&u! a!' uri de a! ei) ('r' "' !a"e /reo %ndoia!' a"u&ra a #eea #e urmau "' (a#') +i %n in"e m%na %n 2uru! ei) "&re (ermoaru! ro#$iei. 0 Ei) a#um &o ) %n "(%r+i ) "'0.i "#o ro#$ia a" a1 S4QR3T S#anareE Dumi ru Ciobanu .

Potrebbero piacerti anche