Sei sulla pagina 1di 10

PROCEDURA DE LUCRU STATIA DE

BETOANE
TITLUL : PREPARARE BETON
COD: PLB 02
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
Nume
Functia
Data
Semnatura
Avertiment : Uti!i"area# re$r%&ucerea c%m$!eta au $artia!a a $re"entu!ui &%cument 'ara ac%r&u! cri a! Direct%ru!ui (enera! a! S)C) *ELT BETON CO S)R)L#
c%ntituie % vi%!are a &re$turi!%r &e aut%r i ete ancti%nata c%n'%rm !e+i!atiei a$!ica,i!e in vi+%are
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:-
LISTA DE DIFUZARE
E/)
NR)
C%m$artiment0'uncti
a care $rimete
&%cumentu!
Nume!e i
$renume!e
Data Semnatura &e
$rimire
Cod formular: FPO.01.06!d.1r!".1
L#$%a d! r!"#&##
Nr)
rev)
1%&i'icarea
Fia &e m%&i'icari O$erat
Nr) Data Nume0
$renume
Data emnatura
C%& '%rmu!ar: FPO)0-)020e&) -0rev) -
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:2
-) SCOP:
Sc%$u! $r%ce&urii ete ta,i!irea re$%na,i!itati!%r $recum i a actiuni!%r &e
$re$arare a unui ,et%n care intrunete caracteritici!e im$ue &e n%rmative!e in vi+%are i0au
$eci'icate $rin c%man&a)
2) DO1ENIUL:
Pre"enta $r%ce&ura e a$!ica in tatia &e ,et%ane in activitatea &e $re$arare ,et%n)
C%m$%"itia ,et%nu!ui ete ta,i!ita $rin reteta emia &e !a,%rat%r i va 'i int%cmita
at'e! incat cerinte!e $rivin& re"itenta i &ura,i!itatea acetuia a 'ie ai+urata 'unctie &e
c!aa &e e3$unere a&ica &e me&iu! in care ete e3$u ,et%nu!)
1e&iu! &e e3$unere im$!ica actiuni 'i"ice i c4imice a!e car%r e'ecte nu au '%t !uate in
c%ni&erare ca 5 incercari 6 in $r%iectarea tructurii)
7) DEFINITII SI ABREVIERI :
7)-) Bet%n materia! '%rmat $rin ametecarea cimentu!ui# nii$u!ui# $ietriu!ui i a
a$ei cu au 'ara a&itivi i a&a%uri i a!e carui $r%$rietati e &e"v%!ta $rin 4i&ratatea
cimentu!ui)
7)2) Bet%n $r%a$at ,et%n c%m$!ect ametecat i a'!at inca# intr8un ta&iu care ii
$ermite c%m$actarea $rin met%&a a!eaa 9
7)7) Bet%n intarit ,et%n in tare %!i&a i care a %,tinut % re"itenta emni'icativa 9
7):) Bet%n &e antier ,et%n $r%&u !a !%cu! c%ntructiei &e uti!i"at%ru! &e ,et%n
$entru $r%$ria a uti!i"are 9
7);) Bet%n +ata &e uti!i"are ,et%n !ivrat in tare $r%a$ata uti!i"at%ru!ui# &e catre %
$er%ana 'i"ica au <uri&ica# a!ta &ecat uti!i"at%ru!# ,et%n $r%&u &e uti!i"at%r in a'ara
antieru!ui i0au ,et%n $r%&u $e antier# &ar &e un uti!i"at%r)
7)=) Bet%n cu $r%$rietati $eci'icate ,et%n $entru care $r%$rietati!e cerute i
caracteritici!e u$!imentare unt $eci'icate $r%&ucat%ru!ui care ete re$%na,i! &e
'urni"area unui ,et%n re$ectan& c%m$%"itia $eci'icata)
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:7
7)>) Statie &e $re$arat ,et%n unitate care $r%&uce i !ivrea"a ,et%n# 'iin& &%tatacu
una au mai mu!te inta!atii &e $re$arat ,et%n)
:) DOCU1ENTE DE REFERINTA :
:)-) CP 0-20-8200> c%& &e $ractica $entru $r%&ucerea ,et%nu!ui 9
:)2) SR EN 20=8- :2002 ,et%n) S$eci'icatie# $er'%rmanta# $r%&uctie i
c%n'%rmitate 9
:)7) SR -7;-0 : 200= Bet%n) S$eci'icatie# $er'%rmanta# $r%&uctie i c%n'%rmitate)
D%cument nati%na! &e a$!icare a SR EN 20=8- :2002 9
:):) N%menc!at%ru! c!ae!%r &e ,et%n c%& FPLB 02)0-
:);) C%man&a ,et%n c%& FPLB 0;)0-
:)=) Reteta &e ,et%n c%& FPLB 02)02
;) RESPONSABILITATI :
;)-) Re$%na,i!u! cu c%ntr%!u! $r%&uctiei :
8 Se ai+ura &e int%cmirea0actua!i"area retete!%r &e $re$arare a ,et%nu!ui 9
8 Ia mauri $entru e'ectuarea incercari!%r initia!e i a incercari!%r &e c%ntr%! $r%&uctie 9
8 A&%$ta mauri!e c%re$un"at%are !a ei"area !a,%rat%ru!ui $rivin& a$aratia un%r
re"u!tate nec%re$un"at%are $e ,et%n 9
8 Di$une veri'icarea $eri%&ica a &%"at%are!r% &e $e inta!atia &e $re$arare a ,et%nu!ui 9
8 Ana!i"ea"a i $re!ucrea"a re"u!tate!e incercari!%r e'ectuate i in'%rmea"a %$erativ
c%n&ucerea %cietatii au$ra ca!itatii rea!i"ate
;)2 Se'u! tatiei:
8 ai+ura rece$ti%narea# &e$%"itarea i +%$%&arirea materia!e!%r c%m$%nent $entru ,et%n a
car%r ca!itate a '%t c%n'irmata &e !a,%rat%r9
8 ai+ura necearu! &e materia!e &e intretinere a inta!atii!%r &e $re$arare a ,et%nu!ui $recum
i e'ectuarea revi"ii!%r $!ani'icate9
8 actua!i"ea"a reteta &e $re$arare a ,et%nu!ui9
8 $!ani'ica $r%&uctia# &a &i$%"itie %$erat%ru!ui $rivin& $re$ararea ,et%nu!ui c%n'%rm
c%men"i!%r $rimite9
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA::
8 e ai+ura ca 8a $re!evat $r%,a &e ,et%n $r%a$at $entru veri'icarea ca!itatii9
8 ia mauri!e ce e im$u+n $entru ai+urarea c%n&itii!%r &e $re$arare a ,et%nu!ui $e tim$
'ri+ur%9
8 tine evi&enta $r%&uctiei 9
8 a&%$ta mauri!e c%re$un"at%are !a ei"area !a,%rat%ru!ui $rivin& a$aritia un%r re"u!tate
nec%re$un"at%are $e ,et%n 9
8 &i$une veri'icarea $eri%&ica a &%"at%are!r% &e $e inta!atia &e $re$arare a ,et%nu!ui 9
8 urmarete veri'icarea metr%!%+ica a &%"at%are!%r &e $e inta!atia &e $re$arare a ,et%nu!ui 9
8 ai+ura ca!itatea $r%&ue!%r !ivrate cat i c%n'%rmitatea cu cerinte!e c!ienti!%r interni au
e3terni i cu &%cumentatia &e re'erinta $eci'ica 9
8 e!i,erea"a &%cumente!e &e in%tire ?,%n &e tran$%rt# &ec!aratii &e c%n'%rmitate# ,u!etin &e
ana!i"a@ $entru ,et%nu! !ivrat 9
8 mentine inre+itrari!e a'erente $r%ce&uri!%r $eci'ice &e $re$arare ,et%n 9
8 %r+ani"ea"a tatia at'e! incat a ai+ure inte+ritatea i ecuritatea activitati!%r)
;)7) O$erat%ru! &e $e inta!atia &e $re$arat ,et%n:
8 e ai+ura ca are t%ate materia!e!e neceare $re$ararii ,et%nu!ui ?ciment# a+re+ate#
a&itiv# a$a@ &e ti$u! i caracteritici!e $reva"ute in reteta9
8 re$ecta &%"a<e!e# %r&inea &e intr%&ucere a c%m$%nente!%r# &urata &e ametecare
$reva"ute in reteta9
8 ai+ura intretinerea "i!nica a inta!atii!%r &e $re$arare ,et%n c%n'%rm $r%ce&urii
$eci'ice9
8 c%munica e'u!ui tatiei &e ,et%ane %rice &e'ectiune a uti!a<e!%r $recum i ei"area
un%r nec%n'%rmitati !e+ate &e caracteritici!e ,et%nu!ui $r%a$at9
8 ra$un&e &e $a!area t%,ei ,et%nierei !a terminarea c4im,u!ui au in ca"u! unei
intreru$eri &e 'uncti%nare mai mare &e A %re9
;):) La,%rat%ru! :
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:;
8 e'ectuarea c%recta i cu 'recventa im$ua a &eterminari!%r $e $r%,e!e $re!evate $entru
veri'icarea ca!itatii materia!e!%r c%m$%nente i a ,et%nu!ui $r%a$at $re$arat 9
8 in'%rmarea %$erativa a e'u!ui tatiei i a re$%na,i!u!ui CB &e$re re"u!tate!e
nec%re$un"at%are a$arute !a c%m$%nenti i0au ,et%nu! $re$arat cu $r%$unerea mauri!%r
c%rective ce e im$un 9
8 a&a$tarea ?c%rectia@ retetei ,et%nu!ui 'unctie &e caracteritici!e rea!e a!e materia!e!%r 9
8 ana!i"area i $re!ucrarea re"u!tate!%r incercari!%r e'ectuate i in'%rmarea %$erativa a
c%n&ucerii %cietatii i a re$%na,i!u!ui CB au$ra ca!itatii rea!i"ate 9
8 e ai+ura ca 8a e'ectuat retra+erea retetei care ii $ier&e va!a,i!itatea i in!%cuirea cu
cea actua!i"ata 9
=) PROCEDURA :
=)-) C%n&itii $rea!a,i!e)
=)-)-) Cerinte!e +enera!e $rivin& 'uncti%narea tatiei &e ,et%ane e re'era !a :
8 E3itenta aut%ri"atiei &e c%ntruire 9
8 A!%carea atri,utii!%r# re$%na,i!itati!%r i c%m$etente!%r $entru $er%na!u! im$!icat
c%n&ucerea# $r%&ucerea i !ivrarea $r%&uu!ui i c%ntr%!u! $r%ceu!ui &e $r%&uctie 9
8 D%tarea cu ec4i$amente &e $r%&uctie# mi<!%ace &e maurare i c%ntr%! neceare 9
8 E3itenta n%menc!at%ru!ui c!ae!%r &e ,et%ane ce urmea"a a 'i $re$arate !a tatie#
a$r%,at &e c%n&ucerea %r+ani"atiei 9
8 E3itenta unui !a,%rat%r aut%ri"at amena<at i &%tat c%re$un"at%r cerinte!%r# $recum i
a n%menc!at%ru!ui incercari!%r i %$eratii!%r $e care aceta !e e3ecuta 9
8 E3itenta re+u!amentu!ui &e 'uncti%nare a tatiei 9
8 E3itenta &e$%"ite!%r &e a+re+ate minera!e amena<ate i c%m$artimentate
c%re$un"at%r 9
8 E3itenta a minim &%ua i!%"uri $entru &e$%"itarea cimentu!ui $e ti$uri# avan&
ca$acitatea t%ta!a c%re!ata cu ca$acitatea &e $r%&uctie a tatiei 9
8 E3itenta mi<!%ace!%r &e &%"are a materia!e!%r c%m$%nente care a c%re$un&a c!aei
&e $reci"ie &in &%cumentatia te4nica 9
8 E3itenta uti!a<e!%r &e $re$arare in ,una tare &e 'uncti%nare 9
8 E3itenta inta!atii!%r &e $re$arare i &%"are a a&itivi!%r &aca ete $reva"uta uti!i"area
acet%ra 9
8 E3itenta &%tari!%r care a ai+ure $a!area ,et%niere!%r i a mi<!%ace!%r &e tran$%rt 9
8 E3itenta &%tari!%r care a $ermita inca!"irea a$ei i a a+re+ate!%r $entru $re$ararea
,et%nu!ui $e tim$ 'ri+ur% 9
8 Ai+urarea cu $er%na! &e &eervire c%re$un"at%r CP 0-20-8 200> 9
=)2) Sta,i!irea c%m$%"itiei ,et%nu!ui :
Sta,i!irea c%m$%"itiei ,et%nu!ui e 'ace i e veri'ica &e catre !a,%rat%ru! aut%ri"at in
urmat%are!e ituatii :
8 La intrarea in 'unctiune a unei tatii &e ,et%ane 9
8 La c4im,area ti$u!ui &e ciment# a+re+ate# a&itivi 9
C%m$%"itia ,et%nu!ui ete ta,i!ita $rin reteta emia &e !a,%rat%r i va 'i int%cmita
at'e! incat a ati'aca cerinte!e $eci'icate $entru ,et%nu! $r%a$at i intarit# inc!uiv
c%nitente# maa v%!umica# re"itenta# &ura,i!itatea i $r%tectia c%ntra c%r%"iunii a $iee!%r
&in %te! in+!%,ate# tinan& eama &e $r%ce&ee!e &e $r%&uctie i met%&a $rin care e
intenti%nea"a a e e3ecute !ucrari!e &e ,et%n)
De aemenea# !a ta,i!irea c%m%"itiei i a!e+erea c%m$%nenti!%r e va tine eama &e
c!aa &e e3$unere# a&ica# &e me&iu! in care ete e3$u ,et%nu!)
1e&iu! &e e3$unere im$!ica actiuni 'i"ice i c4imice a!e car%r e'ecte nu au '%t !uate in
c%ni&erare ca 5 incercari 6 in $r%iectarea tructurii)
=)7) Sta,i!irea ti$u!ui &e ,et%n $re$arat
Se'u! tatiei &e ,et%ane $rimete i ana!i"ea"a c%men"i!e &e ,et%n $!ani'ican& $r%ceu!
&e $r%&uctie i ritmu! !ivrari!%r catre c!ient)
La,%rat%ru! tatiei &e ,et%ane tranmite !a tatie reteta &e ,et%n ce tre,uie $re$arat cu
cantitati!e &e materia!e neceare $entru % ar<a &e ,et%n)
Reteta ete &atata# emnata &e e'u! &e !a,%rat%r i a'iata !a !%c vi"i,i! in ca,ina
%$erat%ru!ui)
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:=
La &%"area materia!e!%r c%m$%nente a!e ,et%nu!ui e a&mit urmat%are!e t%!erante :
8 Pentru a+re+ate C 7D 9
8 Pentru ciment i a$a C7D
8 Pentru a&itivi C;D
8 Pentru cenua C 7D
Peri%&ic mi<!%ace!e &e &%"are unt veri'icate intern# $rin +ri<a e'u!ui &e tatie#
'%!%in&u8e +reutati eta!%n veri'icate metr%!%+ic in $rea!a,i!)
=):) Ametecarea ,et%nu!ui)
Per%na!u! im$!icat in activitatea &e $r%&ucere a ,et%nu!ui ?%$erat%ru!@ va avea
cun%tinte!e neceare i e3$erienta neceara i va 'i atetat intern $entru acet +en &e
activitati)
Pentru %$eratii!e &e &%"are i ametecare a!e ,et%nu!ui# t%ate ec4i$amente!e &in
&%tarea inta!atiei tre,uie a ai+ure $rin ,una !%r 'uncti%nae cerinte!e im$ue ,et%nu!ui)
Ametecarea ,et%nu!ui ete rea!i"ata in ma!a3%ru! inta!atiei)
Prin ametecare tEre,uie a e %,tina % &itri,uire %m%+ena a materia!e!%r c%m$%nent
i % !ucra,i!itate c%ntanta)
A+re+ate!e unt incarcate in ,uncare!e &e a!imentare cu incarcat%ru! 'r%nta!# e$arate
&in 'unctie &e &imeniuni# $e %rturi# in c%m$artimente &i'erite)
De aici a<un+ +ravitati%na! $e ,an&a tran$%rt%are %ri"%nta!a# care ete ,an&a &e
cantarire i e3tractie # $rin &ec4i&erea tra$e!%r ,uncaru!ui)
D%"area e 'ace $rin cantaru! &%"at%r cu care ete $reva"uta ,an&a tran$%rt%are#
ec4i$at cu vi,rat%are e!ectrice &e trecere $entru a 'aci!ita c%,%rarea nii$uri!%r)
Aceata ,an&a tran'era incarcatura $e ,an&a tran$%rt%are inc!inata cu a<ut%ru! careia
unt tran$%rtate in ma!a3%r)
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:>
In ace!ai tim$# e va acti%na necu! &e a!imentare !a &%"at%ru! &e ciment : cimentu!
ete &%"at e$arat# &u$a care $rin &ec4i&erea c!a$ete!%r '!uture &e !a ,a"a &%"at%are!%r a<un+
in interi%ru! ma!a3%ru!ui $rintr8un nec &e &ecarcare)
Se va &ec4i&e u$a$a $neumatica a a$ei $entru a &%"a cantitatea &e a$a $reva"uta#
care ete vi"ua!i"ata ca % maurat%are in !itri)
Fiecare i!%" &e ciment ete rac%r&at !a un &%"at%r cu nec &e &%"are) Pe &%"at%r ete
inta!at un 'i!tru $entru curatarea $u!,eri!%r +enerate in tim$u! &%"arii)
D%"at%ru! inta!atiei &e $re$arare a ,et%nu!ui ete un intrument &e ti$ care e3ecuta
&%"a<u! in eta$e a mai mu!t%r c%m$%nente c%n'%rm retetei 9 acet item &e &%"are !ucrea"a
atat in item aut%mat cat i in item manua!)
Or&inea &e intr%&ucere a materia!e!%r c%m$%nente in aut%,et%niera ete :
-) A&au+area a+re+ate!%r e va 'ace cu %rtu! &e a+re+ate cu +ranu!a cea mai mica
?nii$@# a$%i %rtu! urmat%r ca &imeniune a +ranu!e!%r in %r&ine crecat%are)
2) O $arte &in a$a &e ametec ?eventua! a&itivu! $reva"ut in reteta# care e a&au+a
%&ata cu a$a &e ametec@ 9
7) Cimentu! e a&au+a cu t%,a &e ametecare in micare ?in 'unctiune@ 9
:) A&au+area tutur%r c%m$%nente!%r e 'ace cu t%,a &e ametecare in 'unctiune# iar
$re 'ina! # $e maura ce e %m%+eni"ea"a ametecu! e a&au+a &i'erenta &e a$a
$entru a ai+ura c%nitenta im$ua ,et%nu!ui)
Succeiunea c%men"i!%r neceare $re$ararii ,et%nu!ui $r%a$at ete:
8 Se a!imentea"a inta!atia cu teniune e!ectrica9
8 Se $%rnete inta!atia 9
8 Se a&uce a$a in cantaru! &e a$a i e tran'era in cuva &e ametecare 9
8 Se a&uce in cantaru! &e ciment cantitatea &e ciment $recria in reteta &u$a care e
tran$%rta cu necu! tran$%rt%r in aut%,et%niera 9
8 C%nc%mitent cu 'uncti%nara tran$%rt%are!%r &e ciment e 'ace a!imentarea cu
a+re+ate 9
8 Se a!imentea"a aut%,et%niera $rin ,an&a tran$rt%are inc!inata cu a+re+ate!e ince$an&
cu %rtu! ce! mai 'in $ana !a ce! cu +ranu!a ma3ima 9
S.C. WELT BETON CO S.R.L COD: PLB 02
Pr%ce&ura &e !ucru re'erit%are !a $r%ceu! &e $re$arare ,et%n EDITIA: -
REVI.IA: -
PREPARARE BETON PA(INA:2
8 Se ma!a3ea"aa c%n'%rm tim$u!ui $recri in reteta ?&urata ma!a3arii e c%ni&era
ince$an& &in m%mentu! a&au+arii a$ei@ 9
Durata ametecarii &e$in&e &e ti$u! i c%m$%"itia ,et%nu!ui# &e c%n&itii!e &e me&iu i
&e ti$u! inta!atiei# &ar va 'i &e ce! $utin - minut &e !a intr%&ucerea u!timu!ui c%m$%nent )
Durata &e ma!a3are e va ma<%ra &u$a ca" $entru :
8 Uti!i"are &e a&itivi au a&a%uri 9
8 Peri%a&e &e tim$ 'ri+ur% 9
8 Uti!i"are &e a+re+ate cu +ranu!e mai mari &e 7-); mm 9
8 Bet%ane cu !ucra,i!itate re&ua 9
=);) O$eratii 'ina!e)
La terminarea unui c4im, &e !ucru au !a intreru$erea $re$ararii ,et%nu!ui $e % &urata
mai mare &e % %ra ete %,!i+at%riu ca t%,a ,et%nierei a 'ie $a!ata cu <et $uternic &e
a$a au ametec &e a$a cu $ietri i a$%i ime&iat +%!ita)
>) Inre+itrari :
>)-) C%man&a &e ,et%n 8 c%& FPLB 0;)0-
>)2) N%menc!at%r a! c!ae!%r &e ,t%n FPLB 02)0-
>)7) Reteta &e $re$arare ,et%n FPLB 02)02
>):) Re+itru! &e evi&enta $r%&uctie &e ,et%n FPLB 02)07

Potrebbero piacerti anche