Sei sulla pagina 1di 9

Cap. 1.

NOTIIINI GENERALE DE ELECTROTEHNICA

1.1. PRINCIPALELE MARIMI FOLOSITE IN ELECTROTEHNICA,


SIMBOLURI SI UNITATI DE MASURA

1. Marimi electrice :

- sarcinaelectrica a I c ] (coulomb)
- densitateasarcinii electrice p (n) I c/m3]
- intensitateacurentului electric I IA ] (amper)
- intensitateacampului electric E IV/m]
- tensiuneaelectrica U I V ] (volt)
- potential electric V IV]
- tensiunea(forta) electromotoare E tvl
- moment electric p Icxm ] (coulombmetru)
- polarizatie electrica P lclmz1
- flux electric o Ic]
- inductie electrica D lc/m2l
- capacitateaelectrica C tFl(farad)
- permitivitate t IF/m]
- densitateacurentului electric (de suprafata)J lN'rt1
- rezistentaelectrica R I o ] (ohm)
- rezistivitateaelectrica p IQxm]
- conductantaelectrica G I Siemens
]
- impedanta Z tol
- reactanta X IO]
- conductanta G I Siemens
]
- admitanta Y I Siemens
]
- susceptanta B I Siemens]
- putere electrica activa P I W ] (watt)
- putere electrica reactiva a I Var ] (volt-amper-reactiv)
- putere electrica aparenta S I VA] (voltamper)
- energieelectrica w (E) I Wh ] (watt-ora)
- energieelectrica reactiva W I Varh ] (volt-amper-reactiv-ora)
- frecventa f lHzl (hertz)
- factor de putere cos(p - (adimensional)
- randament H - (adimensional)

2. Marimi masnetice

- intensitateacampului magnetic H IA/m]


- tensiuneamagnetica un' IA]
- tensiunemagnetomotoare F (F-) tAl
- inductie magnetica B I T ] (tesla)
- flux magnetic 0 I Wb I (weber)
- moment magnetic m I Axm2]
- magnetizatie M (H) lA/ml
- poLarizatiemagnetica J (B) IT]
- permeabilitate l-r I FVm] (henry/m)
- permeanta A I H ] (henry)
- inductantaproprie L tHl
- inductanta mutuala M (Lrz) tHl
- reluctanta R- I l/H; H-l ]

3. Marimi fotometrice

- intensitate luminoasa I I cd ] (candela)


- flux luminos 0 [ lm ] (lumeni)
- randament luminos In t lm/wl
- cantitate lumina Q" I lmxs]
- luminanta Lu tcdtr* 1
- emitantaluminoasa M" [ 1m/m2]
- iluminare E" [ lx ] (lux)
- expunereluminoasa H" (FH) [lxxs]
1.2. DEFINITIILE PRINCIPALELOR MARIMI DIN ELECTROTEHNICA

- Sarcina electrica: : marimea fizica ce masoara starea de elec1'rizarca unui co{p. Q I C ] (coulomb)
Atomul, ca unitate fi.rndamentalaa substantei,este un sistem neutru alcatuit
din nucleu, cu sarcina pozitiva si un ansamblu de particule negative
(electroni).

- Curentul electric: deplasareadirijta a sarcinilor electrice. Daca deplasareaeste intr-un singur


sens : curent continuu, iar daca sensul de deplasare alterneazain timp :
curent altemativ.
Este caracterizatde doua marimi frzice:.
- Intensitateacurentului electric : cantitateade sarcina ce strabateo sectiune
in unitatea de timp: I I A ].
- Densitateade curent: marime vectoriala asociatafiecarui punct.

- Tensiunea electrica: diferenta de potential intre doua puncte ale unui circuit electric, si este
proportionala cu energia necesaradeplasarii de la un punct la celalalt a unei
sarcinielectrice:U I V ].

- Rezistenta electrica : marime {rzica ce exprima proprietateaunui conductor electric de a se opune


trecerii prin el a curentului electric. Este o masura care determina valoarea de
tensiune necesaraca un anumit curent electric sa treaca printr-un conductor
sau circuit dat.
n =p L t o I (ohmi)
,s

-Capacitarea electric?: marime ftzica scalarace exprima capacitateacorpurilor conductoarede a


innagazina si pastra sarcini electrice. Este principala caracteristica a
dispozitivelor numite condensatoare.

L = -
a ClFl ( far ad)
V

- Rezistivitatea electrica: proprietatea specifica a materialelor de a se opune trecerii unui curent


electric prin ele. Este marimea ce caracterizeazacomportareadistincta
a diferitelor materiale sub actiunea curentului electric, si sta la baza
calcularii rezistenteielectrice a materialului respectiv.
p=R+ p lom]
- Impedanta: : marime ce reprezinta masura opzitiei unui circuit electric fata de trecerea
curentului alternativ.

R 2+ X z tol
- Reactanta: : esteinertia intampinata de electroni atunci cand acestiasunt in miscare, fiind
prezentaacolo unde exista campuri electrice sau magnetice, datorita tensiunii
sau curentului aplicat (in special in condensatoaresi bobine) : X t O ]
- Puterea (reala): : putereadisipata sau consumatade o sarcina,sub forma de rezistor.

P=P*R=U' t W I (watt)
R
- Puterea reactiva: : puterea absorbita si returnata in circuit datorita proprietatilor reactive ale
sarcinii. sub forma de condensatorsau bobina:

e = I r r X = X+ [Var]
- Puterea aparenta: : putereatotala dintr-un circuit de curent altemativ, atat ceadisipata cat si cea
absorbita.

S = 1 r22 = + = I x ( J tVAl
Z
- Energia electrica: : este capacitateaunui sistem de a efectua lucru mecanic, ca rczultat al
transformarilor suferite in trecereade la o stare initiala la o stare de referinta.
Avantajele energiei electrice: poate fi usor transformata in alte forme de
energie,poate fi produsa relativ ieftin in comparatiecu alte forme de energie si
poate fr transportatala distante mari. Principalul dezavantajeste acela ca nu
poate fi stocatasi trebuie consumatain momentul producerii.

U2
W: Pxt =UxIxt =-:- = RxI'xt
Rxt

- Energia electrica reactiva: : este o marime a consumatoruluide energie electrica,(pelinga


energia activa care se consuma in scopuri utile), care circula intre furnizorul
de energie electrica si consumator dar care nu se consuma efectiv si nu
produce niciun efect benefic,(actionari,iluminat, incalzire,etc.)ci esteun efect
fizic al unor componenteelectronice de a decala curentul electric de tensiunea
electrica. Acest efect negativ poate fi atenuat prin compensareaenergiei
reactive in reteauaconsumatorului( baterii de condensatoare).

1.3. RELATII DE CALCUL SPECIFICEIN ELECTROTEHNICA

- Curent continuu: , U P U=RxI=


P ,_u
-
rt -
_ P _u2
R U' I , I T P

lT2
Po = ( J x I = : - = Rx12
R

I- [ lxP
Cadereade tens.: A,U=roxlxl='^' LU =2xr xI
" rxs yxSx(J'

AU
LU%= 100t
U

I- 12 lxPz
Pierderi de putere in conductoare: M=rrxlx12-'
yxS yxSx(J2
- Cr. alternativ monof.: , ,S P Uxcosrp
I, = I xsinr?
U Uxcosg R

S P Rxl
l . - - '
I I xcosg cosrp

Po=U x I xcosrp; Q:UxIxsing: Pxtqe i S = U x I = P 2+ 9 2 : a


cos(p srn(p

Cadereade tens.: LU = I x l(rox cos(, + r0 x sincp)ptr. U < 500 V

AU
LU%= 100t
U

lxl2 lxP2
Pierderi de putere in conductoare: LP = rox I x I" =
yxS yxSx(Jz xcosrp2

Io =Ixcos(p) I,=Ixsine
Ji"U Ji"U xcose

Reactantac.a.:

1=Jtx(JxIxcose; Q : Jj *(J x I xsing= P xtgcp


P O
, S = " ' , 6("J x I = J p ' * Q '
cos(p sinrp

Cadereade tens.: LU = tl3xlx I(roxcos(p+xox sinp) ptr. U < 500V

AU
LU%=100t
U

3xlx Pz
Pierderideputerein conductoare: M =3xroxlx12
- =3xlx!2 =
yxs yxsxu- xcos(2-

- Rezistenta: I
R =p x ! - =
s yxs

- Reactantainductiva: Xt = ox L =2rf x L =2nf x Loxl

1 l
- Reactantacapacitiva:
" co*c 2n.fxc

r----:----------= tP
t
(J
- Impedantaelectrica: L:\t
l ^ )
K--rX- =-=-
)

cos(p I
- Leqarea in serie (numai pt R si X de aceeasinatura):

t l
i*-*-l
R1 R2 Rn
x*1 Xcz X*n
(XLr) (Xo) (Xt")

R:Rr+R2+...Rn Xr: Xu -t Xrz a...Xu I/Xc: l/Xg1 + l/Xcz +...1/Xc"

- Legarea in serie"rezistentesi reactante:

l-
R X c R L X "

R2+(ail)2 R2+-i ^ : R 2+ ( a t L - L ) '


(otc)'

- Legarea in paralel (numai pt R si X de aceeasinatura):

1 1 1 1 1 1 1 1
=:-:-*-l-*...=- l
- = 1-...- Xc: Xct 't Xcz 1... Xcn
R 4 R 2 R n XL X,, X,, X,,

- Leqarea in paralel, rezistentesi reactante:

RotL
Z_
R+(afl)2 Jn'(r -aLc)2-(r.oL)'
- Transfieuratiastea/ triunshi si invers(A / Y):

Rrt
& =R,,&,+Rr,
"
+R,,

o _R,xRr+R,t&+RrxR, , _R
- r ,- x l r + R , * & + R r x R ,. D
. jR
R,xRr+4tRr+RrxR,
- - t ) T r " z . l

& 4 R 2

- Frecventa produsa in sistemul electroenergetic de un Generator cu 66nt'lrot/minl si "ptt


perechi de poli:

^ nxD
" 6 0

- Alunecarea motorului asincron:

unde: nl: viteza de rotatie a campului magnetic invartitor al statorului

n: viteza de rotatie a rotorului

s:0 +1 (regimde motor)


s < 0 (regim de generator)
s > 1 (regim de frana electromagnetica)

este relatia dintre cele trei tipuri de putere (reala, reactiva si aparenta)
exprimata sub forma trigonometrica. Astfel, cu teorema lui Pitagora, se
poate determinaorice marime cunoscandcelelatedoua.

o (vAR)

P (W)
- Factorul de putere:

0 (vAR)
fazdal
impedantEi Distributia energiei electrice esteeficienta la un factor de putere
cat mai
P (W) ridicat (aproapede valoarea.,1,,).

P:12xR Q:12xX S:I2xZ

k:P/S

a=+x=4*,=+
k:P/S

- la ampermetre : cu shunturi
- la voltmetre : cu rezistenteaditionale

IN ELECTROTEHNICA

- Transformatorul electric:

- Motoare asincrone:

turatia sa nu varieze cu sarcina - (majoritatea masinilor-unelte,


ventilatoare,ascensoare,etc).

10
1.5. PRINCIPALELE LEGI ALE ELBCTROTEHNICII

- Legea lui Ohm: (legea conductiei electrice) Intr-un circuit electric, intensitateacurentului
electric (I) estedirect proportionala cu tensiuneaaplicata(U) si invers
proportionala cu rezistentacircuitului (R).
(J:IxR t=!
R

- Leeile lui Kirchhoff:

LesealaluiKirchhofft
Suma intensitatilor curentilor electrici care intra intr-un nod de retea
esteesala cu sumaintensitatilorcareies din nod.

\+ 12: 13* Ia

!:\
Leeea a II-a a lui Kirchhoff (pentruo retea):
Suma algebrica a tensiunilor electromotoaredin orice ochi
de retea este egalacu suma algebrica a produselor dintre
intensitateacurentului electric si rezistentaelectricapentru
fiecare ramura a ochiului respectiv.
] t :

Et - Ez: RrIr - &Iz


Ez -Ez: R.2Iz+ I3R3
F

- Lesea lui Coulomb: : Intre doua sarcini electrice (corpuri punctiforme) se exercita o forta
de valoare proportionala cu produsul sarcinilor si invers proportionala
cu patratul distantei dintre ele.

n
I_=ii_
,-QrxQz
r
I

(k: constantade proportionalitate, depinzandde mediul in care se afla


sarcinile. Se determinaprin masuratori experimentale)

1
r - - (e : permitivitate electrica, esteo constantade material)
4ne

- Lesea inductiei electromagnetice(legealui Faraday):

- Inductia electromagneticaestedeterminatade aparitiaunei tensiuni


electromotoareinduse de un flux magnetic variabil in timp, permitand
conversiadiferitelor forme de enersie in energieelectrica.

unde: e : forta electromotoare


B : inductia magnetica
1: lungime conductor
v : viteza de deplasare
11

Potrebbero piacerti anche