Sei sulla pagina 1di 11

1.

Fanni quantu na cuda di gattu e dumani ti lu truovi fattu Fa ridiri e fa


rudiri Fari trasiri lu sceccu ppi la cuda Farlu a tunnina duogliu Fatti la fama e
va curcati Feti cuomu l'arsoliu Fici lurtima quomu Pasquinu Figli nichi guai
nichi, figli ranni guai ranni Fuiri ugn' brigogna Furca ca tinfurca Fri 'a mrti
r'u surci Fari comu 'u cani ri l'ortolnu: n cogghi, n lassa cgghiri. Fari comu
'u cani ri l'ortulnu: n cgghi, n lassa cgghiri. Fri perdiri 'a missa. Fari
scarpzzi ch gimma. Fari 'u fissa p'un pacari dziu. Fari 'u fissa sutta-i-
linzla Frisi 'a cruci cu' 'a manu manca Frisi 'a cruci supra 'u biddrcu. Frisi
'u gimmu com'i trchi. Fgghi e pni, c l'vi si li tni! Fmmina chi avvrzza e
strngi, o ti tingu o ti tngi! Finri a schifu Firi vrigna, ma salvamentu 'i
vita! G Gasinu e mali turrena, amara cu cci ncaglia Gaza lu mangiari nun gazari
lu chiffari H Ha fattu lu spacca e lassa Hai 'a parlri quannu pscia 'a
addrna! Haiu un cri asinu e un cri liuni. I Iavi lu cori niuru cuomu la
pici Innaru siccu massaru riccu quannu dicembri ci lassa lu lippu Iunciti ccu li
mieglidi tia e appizzacci li spisi I 'tti manzi fannu mali-crinzi. I cosi longhi
addivntanu serpi! Ietta simenza ca Diu ci penza I 'un chinciu li pira e li
cirsi, chinciu 'a cunfirnza chi ti rsi! ri a ligna senza corda. ri facnnu comu
'na musca addina. ri 'nn-arr, comu 'u curdru. ri pi' varagnri, e fari-
rtta! Iri pi-setti e pi-r-ottu Iucri cu' du' mazza 'carti. Iucri cu' mortu. Iucrisi
'a-spsa. Iucrisi l'assu. Iurnta-rutta, prdila tutta! L La calunia cci fu e la morti
vinni La campana dici : dammi e dugnu La cannilora la mmirnata i menza
fora, ma si nun meni l'annunziata la mmirnata u'gn passata La Canzuna la
canta cu la sapi L'acieddu intra la gaggia o conta ppi gioia o canta ppi
raggia Laciueddu intra la falla Lacqua di ncelu sazia la terra Lacqua fridda
ci pari calla L'acqua sinni va ccu la pinnenza - l'amuri sinni va unn la
spranza Ladia nfacci e ladia ncori La fastuca ccu lu scornabbeccu La furca ti
ava scanzari la galera La gaddina fa luovu e a lu gaddu cci doli lu culu La lingua
unnavi ossa, ma rumbi lossa La mamma larma lu patri sdangaLa meglia
parola i chidda ca nun si dici La meglia acqua si la vivinu li puorci La muntata
quantu la pinnina L' amuri sinni va unn la spranza La piecura ppi diri mme
persi lu macicuni L'arbiru picca e la rama ricivi La vutti china e la muglieri
mbriaca La robba sta ppi tri, cu la paga cu la strapaga e ccu si la mangia
pamuri La quartara va allacqua nzina ca si rumpi La robba di ribbi e rabbi
sinni va a rabbi e ribbi L'arraggiuni l'avi lu sceccu La zita maiulina nun si godi la
vistina La terra a li contadini - la posta a li bboni - la chiesa a li cardiddi. L'erba
tinta un sicca mai Livari senza mintiri nun po durari Li guai di la pignata li sapi
la cucchiara Li grana di laccucchiaturi, si li mangia lu scarafuni Li munnizzara
schiurieru e li iardina siccaru Lomu priviggenti nu fu mai poviru Li sordi fannu
sordi, piduocchi ncapu piduocchi Lu celu lu itt, la terra larricugl Lu vo dici
curnutu a lu sceccu Lu cani di lurtulanu nne mangia e mancu fa mangiari Lu
sabbatu si chiama allegracori, ppi ccu iavi beddi li muglieri, cu l'avi ladii ci mori
lu cori priannu ca lu sabbatu mai veni Lomu ppi la parola, lu vo ppi li corna Lu
cannisciu si gavita quannu i chinu Lu diavulu di la campanedda Lu gaddu ci
dissi a li gaddini lu tiempu si piglia cuomu veni Lu iuornu nun ni vuogliu la sira
spardu l'uoglio
1. Frisi 'a cruci supra 'u biddrcu. Frisi 'u gimmu com'i trchi.Fgghi e pni, c l'vi
si li tni! Fmmina chi avvrzza e strngi, o ti tingu o ti tngi!
Finri a schifu Firi vrigna, ma salvamentu 'i vita!
G
Gasinu e mali turrena, amara cu cci ncagliaGaza lu mangiari nun gazari lu chiffari
H
Ha fattu lu spacca e lassa Hai 'a parlri quannu pscia 'a addrna! Haiu un cri asinu e
un cri liuni.
I
Iavi lu cori niuru cuomu la piciInnaru siccu massaru riccu quannu dicembri ci lassa lu
lippuIunciti ccu li mieglidi tia e appizzacci li spisi
I 'tti manzi fannu mali-crinzi. I cosi longhi addivntanu serpi! Ietta simenza ca Diu
ci penza
I 'un chinciu li pira e li cirsi, chinciu 'a cunfirnza chi ti rsi! ri a ligna senza
corda. ri facnnu comu 'na musca addina.
ri 'nn-arr, comu 'u curdru. ri pi' varagnri, e fari-rtta! Iri pi-setti e pi-r-ottu
Iucri cu' du' mazza 'carti. Iucri cu' mortu. Iucrisi 'a-spsa. Iucrisi l'assu.
Iurnta-rutta, prdila tutta!
L
La calunia cci fu e la morti vinniLa campana dici : dammi e dugnu
La cannilora la mmirnata i menza fora, ma si nun meni l'annunziata la mmirnata
u'gn passata
La Canzuna la canta cu la sapiL'acieddu intra la gaggia o conta ppi gioia o canta ppi
raggia
L"aciueddu intra la fallaL"acqua di ncelu sazia la terraL"acqua fridda ci pari calla
L'acqua sinni va ccu la pinnenza - l'amuri sinni va unn la spranzaLadia nfacci e ladia
ncori La fastuca ccu lu scornabbeccu
La furca ti ava scanzari la galeraLa gaddina fa l"uovu e a lu gaddu cci doli lu culuLa
lingua unnavi ossa, ma rumbi l"ossa
La mamma l"arma lu patri sdanga La meglia parola i chidda ca nun si diciLa
meglia acqua si la vivinu li puorci
La muntata quantu la pinninaL' amuri sinni va unn la spranzaLa piecura ppi diri
mme persi lu macicuni
L'arbiru picca e la rama riciviLa vutti china e la muglieri mbriacaLa robba sta ppi tri,
cu la paga cu la strapaga e ccu si la mangia p"amuri
La quartara va all"acqua nzina ca si rumpiLa robba di ribbi e rabbi sinni va a rabbi e
ribbi
L'arraggiuni l'avi lu sceccuLa zita maiulina nun si godi la vistinaLa terra a li contadini -
la posta a li bboni - la chiesa a li cardiddi.
L'erba tinta un sicca maiLivari senza mintiri nun po durari Li guai di la pignata li sapi
la cucchiara
Li grana di l"accucchiaturi, si li mangia lu scarafuni Li munnizzara schiurieru e li
iardina siccaru
L"omu priviggenti nu fu mai poviruLi sordi fannu sordi, piduocchi ncapu piduocchiLu
celu lu itt, la terra l"arricugl
Lu vo dici curnutu a lu sceccuLu cani di l"urtulanu nne mangia e mancu fa mangiari
Lu sabbatu si chiama allegracori, ppi ccu iavi beddi li muglieri, cu l'avi ladii ci mori lu
cori priannu ca lu sabbatu mai veni
L"omu ppi la parola, lu vo ppi li cornaLu cannisciu si gavita quannu i chinuLu diavulu
di la campanedda
Lu gaddu ci dissi a li gaddini lu tiempu si piglia cuomu veniLu iuornu nun ni vuogliu la
sira spardu l'uoglio
Lu poviru unn'aviva e limuosina facia L'accddru rintra 'a 'ggia o canta p'amri, o
canta pi' rggia!
L'acddru rntra 'a 'ggia o canta p'amri , o canta pi' rggia! L'acqua, sippru 'unn-
assppa, vgna!
Lssa 'u fcu ardnti e crri p'i parturnti! Lassri a trgghiu o Lassri 'n-trrici.
L'occasini fa l'mu ltru!
L'occhiu r'u patrni 'ngrassa 'u cavddru! L'occhiu vli 'a so' parti! Longhu-
ammtula. Lu primu juocu, lu secunnu luocu lu terzu fuocu
Luongu cuomu lu misi di maiuL'urtimu a sapirlu sempri lu curnutuLu suli affaccia,
affaccia ppi tutti
Lu surci cci dissi a la nuci dammi tiempu ca ti spirtusu Lu picca m"abbasta e l"ass
m"assuperchia
Lu pisci di lu mari nun si sapi cu si l"ava a mangiari Lu liettu rosa si nun si dormi
s"arriposaLu dicu a tia soggera, ppi sentilu to nora
Lu trivulu mpara a chianciriLu riccu riccu pirch dici abbon, lu poviru poviru
pirch dici nenti
Lu saziu un cridi mai all'addiunuLu sceccu zzuoppu si godi la viaLu sceccu porta la
paglia e lu sceccu si la mangia
Lu sceccu nni fa una pinzata, lu patruni nni fa n'atraLu vicinu serpenti, si nun ti vidi,
ti sentiLu vicinu lu miegliu parenti
Lu viddanu p'unnaviri gustu canci lu beccu ppi lu crastuLnniri, 'un ti cunfnniri!
Luntnu-ri-vista, luntnu-ri-cori!
M
Maccarrna e milingini a la fncia ri salistni, maccarrna e tagghiulni a la fncia ri
parrni. Mangia di lu to mangia e sierbitinni beni
Mangiari li guvita a mizicunaMaritu tintu, maritu buonu, tinti cu unn'avi nne tintu ne
buonuMasciu Cola ccu na furma
Masciu d'uocchiu, masciu di finuocchiuMentri lu pedi camina lu cori scialaMentri lu
cani piscia la piecura sinni va
Miegliu aviri na figlia buttana ca un turreno a latu lu stratuniMiegliu intra nuda e
assittata ca fora vistuta e assicutata
Miegliu scrusciu di catini ca scrusciu di campaniMiegliu aviri cchi fari ca aviri cchi
malu diri
Miegliu cummattiri ccu 100 malandrini ca ccu unu babbu
Mi lass mienzu l'acqua e l'arangiMi truv mienzu li faviMintiri malumpuostuMintiri
pupi a cavadduMintiti li curuzzu a funcia
Monachi e parrini, stoccacci li riniMuriri e pagari urtimi cosi a fariMa va' ttati a-m-
mri cu 'nna mzzara 'n-cddru e cu l'acqua a nsciri
Mngia d'u to'-mngia; e d'u to' saziatnni! Mngia-pani a trarimntu. Mangiri
maccarrna 'n testa a unu.
Mangiri pani e cutddru.
Mannri a cgghiri babbalucddra. . Mastru-rtu, morsi ammazzatu! 'Mbriacrisi ri
vinu-bonu. Megghiu avri, ch'-addisiri!
Megghiu 'm-mria chi piat! Mgghiu pcca griri chi assai trivuliri! Mgghiu ri
nnti, maritu vecchiu; quannu-no' servi pi' quariri 'u lettu !
Mgghiu riri: chi scciu! E nno: chi sapa! Mgghiu russiri 'nna 'ota, chi gianniri
tanti 'oti ! Mgghiu surri chi tssiri!
Mgghiu un irnu ri lini chi cntu ri pecura! Mgghiu un ovu 'st'irnu chi dumani
'na addrna! Mgghiu 'u-tntu-pruvtu, chi 'u bonu a pruvri!
Mrcuri: metti 'u pani nne' vrtuli! Mgghi e vi ri pasi toi Morti e patrna, 'un si
sapi quannu arrivanu! 'Mpignrisi 'a cammsa e puru l'cchi.
Munnu ha statu, e munnu ! Muntgni cu muntgni, 'un si incinu; ma 'i genti r'u
munnu, si incinu! Mutu, comu un pisci!
N
Na durmuta meglia di na mangiataNa zzappata menza abbrivirataNnavi ntipatia
quantu lu ntuossicu
Nni l"amici e li parienti, nne s"accatta e nne si vinniNni la casa di Ges, socchi trasi
nun nesci cchiNummoli ne metiri e mancu pisari
Nun si scanta mancu di li baddiNun zulu la bagascia ca ti nguaggiu e macari t' teniri
lu suonuNu mangia pi nun cacariNuttata persa e figlia fimmina
Nsciri 'mpartu N mulu, n mulnu, n signri pi' vicinu, n cumpri cuntadinu
'Nna manu lava all'utra e tutti' ri lvanu 'a fcci
Nddru nasci 'mpartu! Nddru po' diri "ri 'st'acqua 'un-ni vivu"! Nun c' mortu
senza cantu, nun c' zita senza chintu
O
O ti mangi 'ssa minstra, o ti 'etti d'a finstra! O trppu a-sccu, o troppu a-sccu.
Occhiu ch'un viri, cori ch'un dli!
Ogni ddru addra no' so' addrinru! Ogni criatura porta a so' natura! Ogni
ficatddru ri msca fa sustnza! Ogni lassta perduta!
Ogni 'mpirimntu servi pi' giuvamentu! Ogni sbagliu modaOmu di vinu ogni tri
vannu un carlinuO cori 'u si cumanna.
Ogni tinta acqua leva 'a siti! Ognunu s'allcca 'u so' mrvu!
P
Pagari e muriri su l'urtimi cosi a fariPanza e prisenzaPassa quantu lu du a bastuniPari
'a signura ch'un-n'avi-abbntu
Priri u' catapsimu di linsa Parlri c muru. Partri comu un tappu-ri-msculu.
Pasqua e Natali cu cu voi, Carnalivari cu li toi.
Passri i vi di lu linu Passrisi 'a manu p'u pttu Pattu primu e amicizia doppuPensa
lu mali ca tinni veni beniPetra di l"ariu
Persi lu sceccu e li garrubbiPersi lu sceccu e va circannu li rietiniPezzica ci cadi lu
chinuPiglia primu cuomu li buttaniPigliari lu celu a pugna
Ppi l"amuri di lu figliolu, la mamma si mangia l"ovu Putia e uortu stacci
muortuPunciri lu sceccu ntre muntata
Prdiri pi' mala-miscta Pi' amri d' 'u figlilu, 'a mmma s'ammcca l'ovu Pi'
munzignru t'ava e pi' munzignaru ti lassu!
Picciriddri e addrni, ccanu 'a casa! Pgghia 'si petri e psali! Pgghia tempu, e
camperai!Pigghire lignti-ammuccini
Pigghire unu a baddrte. Pigghiri 'u munnu comu vni Pigghirisi 'a manu c tuttu
'u pri. Pigghirisi 'tti 'a pittinri.
Pgghiati 'dru morsu chi poi agghittiri! Pistri l'acqua 'no murtru. Pra a zita
cc'abballssi: pra 'a zta chi stancssi.
Purtari 'u mortu a cacri.
Q
Quannu lu sceccu nun voli viviri, mancu ammazzatuQuannu lu viecchiu stira lu pedi,
la picciuottu pocu teni
Quannu 'u 'attu 'un-c' ' i surci abbllanu! Quannu 'u 'attu 'un-po' arrivri a' sami rci
chi fti. Quannu 'u riulu t'accarzza, vli l'arma
Quannu 'u riavulu t'accarizza voli l'arma. Quannu 'u scccu 'un-mli vviri, ammtula
ci frischi! Quantu su' l'acchianti, tanti su' 'i scinnti!
Quantu va' 'n'acqua 'ntra marzu e aprli, 'un vli un bastimntu cu' li veli!Quattru
occhi vrinu mgghiu di ri!
Quattru mini ci vnnu pi' livri un mortu ri'n-casa, pensa pi' unu vivu!
R
Radiri e pagari Raccumannri 'a pcura o'-lpi! Rci 'a Mmma-Rcca: si vrda, ma
'un si tcca!
Rignuna cadutiRispetta lu cani ppi uocchiu di lu patruni Robba, mugghri e rinri
tutti di 'na manu hannu a passari
Rumpiri lu scaluni
S
Sapi cuomu l'acqua giorgiaSbiu di vanedda e trivulu di casaSceccu ca s"avanta nun
vali mancu un sordu
Scrusciu ass e cubaita nentiSempri tri bbutti cci fa la vignaSenza dinari nun si canta
missa e mancu senza stola si cumpessa
Si fici lu cucchiariedduSiccu cuomu na carrubbaSurfaru sugnu e di San Catallu
viegnuSutta lu nasu cc" la vucca
Si iuncieru un minchiuni e un omu ranniSi iuncieru gaspari ballassari e panza
moddaSi la sorti nun ti dici abbiati n"terra e cuogli vavaluci
Si mi vidi ti iuocu si un mi vidi t"arruobbuSocchi dici la mamma a lu cufilaru, dici lu
figliu a lu munnizzaruSocchi iavi a la menti iavi a lu denti
Socchi arrobba nun ci luciSocchi ppi tia nummu, ppi atri un fariSparaci vavaluci e
funci spienni dinari ass e nenti mangi
Sparagna sparagna ppi li cani e li gattiSta bbannera di masciu MinicuSugnu mmienzu
a Ricu Roccu e Binnardu
Surfararu sugnu e viegnu di San CatalluSu quaranta quantu la brisculaSu sempri
friddi :Nasu di cani, manu di varbieri e culu di fimmina
Sant'Antoniu gran friddura, San Lurenzu gran calura; l'unu e l'utru pocu dura. Sbirru
picciottu e sacristanu viecchiu.
Sntisi 'n'acddru no' so'-iardnu. Si lu givini vulissi e lu vecchiu putissi, nun ci sarria
cosa chi nun si facissi. Si mangiu l'sca e ci cacu nall'mu!
Si 'mpristari fussi beni si 'mpristassi anchi 'a mugghri! Si nun si viri 'u miraculu, nun
si criri o santu.
Si rapu 'a 'ucca quantu 'u bgghiu 'i Marausa Si sapi unni si nasci, ma 'un-si-spi unni
si mori! Signuri a cu affrigghia nun l'abbannuna.
Sccu scrttu, lggiri si 'oli! Sprmisi 'a mirddra.Stinngghia u peri quantu 'u linzlu
teni 'St'irnu 'mpsta e dumni cama
Sulu Diu senza difetti. Sunnu godi a godi
T
Taci maciTanti pizicuna fannu li carni niuriTanu Tanu lu malatu vva bidi lu sanuTaglia
lu strunzu ccu lu filuTempu n"ura Diu lavura
Tiempu e maluttiempu ugn sempri un tiempuTi mangi a don Cola ccu tutti li
cornaTira lu granu, tiralu cuntinuTra carni e ugna amara cu cci ncugna
Trenta e ddu vintottuTerra santa e acqua binirtta fannu fanghu! Tu mangiasti sardi,
e i tunnna! Tutti li missi, all'altari-rnni!
Tutti r'un latu, com'i calafti!
U
U carvni ri ronna-Maria, s' 'un-tnci, mascara! U clu lu ittu, e 'a terra l'apparu. U
corvu addivintu niuru pi' pigghirisi i pinsri r'utri.
U friddu ri marzu s'infila ne' corna ru voe. U immurutu pi' la via 'u so' immu 'un s'u
vira. U mulu, si 'un tira cuci, runa muzzicna
U munnu fattu 'a rota chi gira e vota! U muntsi, pi' avrisi scurdtu 'u cutddru, 'un
mangiu! U putiru, sccu vi, abbanna! U riavulu nun havi piecuri e vinni lana. U
saccu vacanti 'un po' stri addrtta U Sacru Munti 'un 'mpigna n chicchiari, n
tabacchra ri lignu! U snghu, si s'arrsti, 'un-si-mangia! U scccu rnni si curca si
ssi. U stssu mrtu 'nsgna a chinciri! Un frisi passri 'a musca p'u nasu. Un-n'
ssiri n carni n pisci.
Unna maggiuri c' minuri cissaUnna va l'acqua va lu risuUn curnutu a lu so paisi, lu
babbu a ogni paisiU nnesci un cani ccu n"uossu mmucca
Un patri campa cientu figli, 100 figli un patri nu lu campanu Un si tu giurana ca canti,
ma i lu margiu ca ti fa cantari
Uocchi c"atu fattu chianciri, chiancitiUocchi chini e manu vacantiU cani mzzica
smpri o' scirtu! Unn- acqua chi mi vgna, n suli chi-m'ascica!
Un-scuncicri i cani chi rrminu!
U
U mulu, si 'un tira cuci, runa muzzicna U munnu fattu 'a rota chi gira e vota! U
muntsi, pi' avrisi scurdtu 'u cutddru, 'un mangiu!
U putiru, sccu vi, abbanna! U riavulu nun havi piecuri e vinni lana.
U saccu vacanti 'un po' stri addrtta U Sacru Munti 'un 'mpigna n chicchiari, n
tabacchra ri lignu! U snghu, si s'arrsti, 'un-si-mangia!
U scccu rnni si curca si ssi. U stssu mrtu 'nsgna a chinciri! Un frisi passri 'a
musca p'u nasu. Un-n' ssiri n carni n pisci.
Unna maggiuri c' minuri cissaUnna va l'acqua va lu risuUn curnutu a lu so paisi, lu
babbu a ogni paisi
U nnesci un cani ccu n"uossu mmuccaUn patri campa cientu figli, 100 figli un patri
nu lu campanu
Un si tu giurana ca canti, ma i lu margiu ca ti fa cantariUocchi c"atu fattu chianciri,
chiancitiUocchi chini e manu vacanti
U cani mzzica smpri o' scirtu! Unn- acqua chi mi vgna, n suli chi-m'ascica!
Un-scuncicri i cani chi rrminu!
V
Va circannu lu pilu nill'uovuVavaluci a sucari e fimmini a vasari um puonnu mai
saziariVeni unu di luntanu e fa rudiri lu vicinu vira.
Va circannu lu pilu nill'uovuVavaluci a sucari e fimmini a vasari um puonnu mai
saziariVeni unu di luntanu e fa rudiri lu vicinuVinu amaru tienilu caruVoli cummigliari
lu suli ccu lu crivuVoli sapiri lu filu, lu purriettu e lu masciu ca lu chiantaVu vidiri
l'omu quannu i minchiuni ? Quannu a la fimmina ci teni lu cuttuniViddanu latru,
masciu farfanti e parrinu senza carit chista la santa virit
Vucca amara sali iettaVucca ca nun parla si chiama cucuzza
ZLa calunia cci fu e la morti vinni = La scusa ci fu e venne la morte
La campana dici : dammi e dugnu = la campana dice dammi e d.
La cannilora la mmirnata i menza fora, ma si nun meni l'annunziata la mmirnata
u'gn passata = Per la candelora l'inverno quasi finito, ma per l'Annunziata
completamente finito (candelora 2 febbraio - Annunziata 25 marzo)
La Canzuna la canta cu la sapi = La canzone la canta chi la conosce.
L'acieddu intra la gaggia o conta ppi gioia o canta ppi raggia = l'uccello in gabbia
canta per gioia o per rabbia.
Laciueddu intra la falla = avere luccello trattenuto nella veste (quando si euforici)
Lacqua di ncelu sazia la terra = lacqua del cielo sazia la campagna (non tanto con le
irrigazioni artificiali)
Lacqua fridda ci pari calla = quando si ha avuto brutte esperienze, si vede tutto in
negativo.
L'acqua sinni va ccu la pinnenza - l'amuri sinni va unn la spranza =L'acqua va via con
la pendenza - l'amore va dove c' speranza.
Ladia nfacci e ladia ncori = E' brutta in faccia e nel cuore.
La fastuca ccu lu scornabbeccu = due che non si dividono mai.
La furca ti ava scanzari la galera = la forca ti eviter la galera.
La gaddina fa luovu e a lu gaddu cci doli lu culu = la gallina fa luovo ed al gallo fa
male il culo.
La gatta frettolosa fa li gattini ciechi = La gatta frettolosa fa i gattini ciechi
La gatta quannu un p arrivari a la saimi dici ca i gaghira = Quando la gatta non
riesce a prendere la sugna, dice che aspra.
La lingua unnavi ossa, ma rumbi lossa = anche se la lingua senzossa pu spezzare
le ossa.
La mamma larma lu patri sdanga = la mamma lanima il pap e la frusta.
La meglia parola i chidda ca nun si dici = la migliore parola quella che non si dice
(il silenzio)
La meglia acqua si la vivinu li puorci = La migliore acqua la bevono i maiali.
La miseria di li Carletti - la superbia di li Litizii e la prosopopea di li Catanzani.
La muntata quantu la pinnina = La salita quanto la discesa.
L' amuri sinni va unn la spranza = l'amore va con la speranza.
La piecura ppi diri mme persi lu macicuni = la pecora per avere belato perse il
boccone.
L'arbiru picca e la rama ricivi =L'albero fa il peccato e i rami ne hanoo conseguenze.
La vutti china e la muglieri mbriaca = Botte piena e moglie ubriaca.
La robba sta ppi tri, cu la paga cu la strapaga e ccu si la mangia pamuri = la roba
pere tre, chi la paga chi la strapaga e chi se la mangia senza sudore.
La quartara va allacqua nzina ca si rumpi = La brocca va allacqua fino a che si
rombe.
La robba di ribbi e rabbi sinni va a rabbi e ribbi = quelo che si ruba fa sempre brutta
fine.
L'arraggiuni l'avi lu sceccu = la ragione l'ha l'asino
La zita maiulina nun si godi la vistina = la sposa di maggio non godr l'abito.
La terra a li contadini - la posta a li bboni - la chiesa a li cardiddi.
L'erba tinta un sicca mai = l'erba cattiva non muore mai.
Livari senza mintiri nun po durari = togliere senza rincalzare solo poco pu durare.
Li guai di la pignata li sapi la cucchiara = i guai della pendola li conosce il mescolo.
Li grana di laccucchiaturi, si li mangia lu scarafuni = I soldi del risparmaitore se li
mangia lo spendaccione.
Li munnizzara schiurieru e li iardina siccaru = Gli immondezai sono fioriti i giardini si
sono seccati.
Lomu priviggenti nu fu mai poviru = luomo previgente non fu mai povero.
L'omu ppi la parola, lu v ppi li corna = L'uomo famoso per la parola data, il bue
per le corna.
Li sordi fannu sordi, piduocchi ncapu piduocchi = I soldi fanno soldi, i pidocchi fanno
pidocchi.
Lu celu lu itt, la terra larricugl = Il cielo lha mandato, la terra lha raccolto.
Lu celu picurinu si nun chiovi la sira chiovi lu matinu = col cielo pecorino (nuvoloso)
se non piove la ser, piover il mattino.
Lu cuntu di li tri surdi = Il ragionamento dei tre sordi.
Lu vo dici curnutu a lu sceccu = il bue dice cornuto allasino.
Lu cani di lurtulanu nne mangia e mancu fa mangiari = il cane dellortolano che non
mangia e no fa mangiare.
Lu sabbatu si chiama allegracori, ppi ccu iavi beddi li muglieri, cu l'avi ladii ci mori lu
cori priannu ca lu sabbatu mai veni = Il sabato allegra cuori solo per chi ha belle le
mogli, gli altri pregano che non venga mai.
Lu sceccu u'mmoli iri a lu mulini, ma.. abbe di pidati ava fari un curriri.... = Il somaro
non vuol andare al molino, ma con le bastonate dovr correre.
Lomu ppi la parola, lu vo ppi li corna = Luomo famoso perch ha la parola, il bue
per le sue corna.
Lu cannisciu si gavita quannu i chinu = Valorizzare e risparmiare le ricchezze
quando ci sono.
Lu diavulu di la campanedda = Il demonio della campanella
Lu gaddu ci dissi a li gaddini lu tiempu si piglia cuomu veni = Il gallo disse alle galline
il tempo si prende come viene.
Lu iuornu nun ni vuogliu la sira spardu l'uoglio = di giorno non ne voglio la sera
consumo l'olio.
Lu poviru unn'aviva e limuosina facia = Il povero faceva elemosine.
Lu primu juocu, lu secunnu luocu lu terzu fuocu = (i figli ) il primo gioco il
secondo normale il terzo fuocu.
Luongu cuomu lu misi di maiu = lungo come il mese di maggio.
L'urtimu a sapirlu sempri lu curnutu = L'ultimo ad esserne a conoscenza sempre il
cornuto.
Lu suli affaccia, affaccia ppi tutti = il sole spunta per tutti.
Lu surci cci dissi a la nuci dammi tiempu ca ti spirtusu = il topo disse alla noce dammi
tempo che ti percio.
Lu picca mabbasta e lass massuperchia = il poco mi basta, lassai mi soverchia
Lu pisci di lu mari nun si sapi cu si lava a mangiari = non si sa a chi va a finire i pesci
del mare.
Lu liettu rosa si nun si dormi sarriposa = il letto come una rosa, anche se non si
dorme si riposa.
Lu dicu a tia soggera, ppi sentilu to nora = Lo dico alla suocera per farlo senti agli
altri.
Lu trivulu mpara a chianciri = Il bisogno insegna a piangere
Lu riccu riccu pirch dici abbon, lu poviru poviru pirch dici nenti = Il ricco
ricco perch si accontenta di tutto il povero invece al contrario.
Lu saziu un cridi mai all'addiunu = Il sazio non crede mai chi digiuno.
Lu sceccu zzuoppu si godi la via = Lasino zoppo si gode la strada.
Lu sceccu porta la paglia e lu sceccu si la mangia = Lasino porta la paglia e lui stesso
la mangia.
Lu sceccu nni fa una pinzata, lu patruni nni fa n'atra = l'asino ha un'idea, il padrone
ne fa un'altra.
Lu vicinu serpenti, si nun ti vidi, ti senti = Il vicino serpente se non ti vede ti
sente.
Lu vicinu lu miegliu parenti = il vicino il migliore parente.
Lu viddanu p'unnaviri gustu canci lu beccu ppi lu crastu = Il villano per non avere
gusto cambio il montone per il castrato.