Sei sulla pagina 1di 151

I PROVERBI E LE ESPRESSIONI

L'ABBIGLIAMENTO TESTO
Aprili, 'un ti scupriri Avanti pezza, ca pirtusu Chi t'avat'a mntiri li panni francisi? Di russu si vesti la 'gnuranza di 'ntoccu finu 'na pspisa un punziddruzzu vistutu di cristianu vistutu tuttu frnnuli-frnnuli Gurdati di la livata di lu friddu Havi li canzi sciarriati cu li scarpi

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Lo Verme Cassaro Ferro Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato

Havi li scarpi a cucchiareddra Havi li scarpi 'ncrucchiuluti Havi lu mussu tingiutu M'accattavu un vistitu a la canna Maju, cuomu staju Mi stagliavu un vistitu N d'estati, n di 'mmiernu 'un lassari lu mantellu Nisc 'n-tutta gala 'Nveci di drimi la matri, mi dnanu la figlia ch' cchi tnnira Pari un figurinu Si di Jinnaru stai 'n-cammisa, 'ntra Marzu scatti di li risa Si misi all'ancilina Si vesti cuomu a Maricchia la Rinalla Ssu vistitu ci sta a pinnellu Ssu vistitu ci sta 'na picata Ssu vistitu ci sta 'na scupittata

Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano

Cassaro Brancato Candiano Brancato Giardina Brancato Brancato Brancato

Ssu vistitu ci sta un castigu di Diu Ti sta 'na scupittata Tutta parata e li piedi di fora Va cu li garruna di fora

Brancato Brancato Candiano Candiano

Vistiti di farcuni, c pari baruni Cassaro

LE ACCOPPIATE TESTO
Arsu, spia di re Cazzi e contracazzi Cazzi e mazzi Misi 'nsmmula fannu 'na naca Prinu lu sicchiu e la corda Parla di lu lupu e affaccia la cuda Parla di lu v e affccianu li corna

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Lo Verme

Si junciru "Tu chi mi dasti?" e "Ju chi ti detti?" Brancato

Si junciru du' vugli senza filu Lodato Si junciru li tri di la maiddra: Jpicu, Picuni e Panzamoddra Si junciru li tri di la maiddra: Nofriu, Catarina e Nufrieddra Si juncieru lu lloccu e lu 'ntntaru

Palermo

Brancato Candiano

Si juncieru Masciu Nardu e Gnura Ciu' Cassaro Si junciru un minchiuni e 'nomu granni Su' cuomu la fastuca e lu scornabeccu Sunnu "cricchi e crocchi" Sunnu cuozzu e canali Tu "Chi mi dasti?" e ju "Chi ti detti?" Tutti du' puonnu fari 'n-aratu Unu dici cciri e l'antru arrispunni favi Unu fa cavigli e l'antru fa pirtusa Unu jura e l'antru tistimuna Brancato Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

Unu lampu e l'antru truonu

Candiano

L'ADEGUATEZZA

TESTO
A tali pignata tali cupierchiu Chissu 'un Vangelu pi ssa Missa

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Candiano

Ci sta cuomu lu caciu 'n-capu li maccarruna Candiano Ci su' cchi cacciatura ca quagli Cientu cani 'n-capu 'n-uossu! Cu lu vientu ca mina ciernu e spagliu cchioss lu nolu ca la mircanzia iddru pi iddru Fa cosi ca 'un su' pi li so' ganghi Gruossu lu pisci, grossa la resca Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Candiano

resca Quantu la pezza, lu pirtusu Truv l'acchiettu pi lu s pumiettu Truv lu pani pi li s dienti Brancato Cardella Brancato

GLI AFFARI FONTE


(Legenda in calce)

TESTO
A cu li vidisti 'n-manu? A jittallu 'n-terra ... A lu caru crricci, a lu mircatu pnsacci Accatta a piglia e paga e vinni a cridenza Accatta e pientitinni Accatta e vinni quannu s prigatu Accatt lu fruttu 'n-erba

Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Brancato

Accatta vigna ca 'un ha' chiantatu, accatta casa ca 'un ha' fabbricatu Candiano

Avanti accattari, ca vnniri Ava 'na fuddra, ca 'un ci puta dari a piettu Ava 'na fuddra, ca 'un ci puta dari adnzia Buonu ci va lu paraspuolu Caccia sempri muschi Canta canzuni Cc la peddri, cc lu gattu Ci lu vinn pi 'na mangiata di pasta

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Cu a nenti si minti nenti si trova Brancato Cu accatta acchiana, cu vinni scinni Cu cadi e si susi 'un si chiama caduta Cu cancia lardu cu lardu, unu di li du' feti Cu cancia si leva li crozzi e tingi Cu cunta puddricini cunta prita Cu disprezza compra Brancato Candiano Candiano Candiano Cardella Brancato

Cu paga avanti-avanti mangia pisci fitenti Lo Verme Cu spenni picca spenni assa' Cu 'un accatta e 'un vinni 'un acchiana e mancu scinni Cu 'un p accattari patta Cu va a la fera senza tar va cu 'na doglia e torna cu tri Cunti spissi, amicizia longa Ddr'affari ci j a muoddru misu a lu passu Fa la fera di Palazzolu Fa l'accatta e vinnii Fu caru e amaru Genti chiama genti La junta chiddra ca conza e guasta La robba bona trova patruni La robba va a tri: arrigalata, 'mpristata e vinnuta La robba va ammiscata Brancato Candiano Brancato Comparato Ferreri Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

L'accatt a scrtitu L'accatt a vonta spaddri L'accatt di riguolu L'accatt di sgarru L'accatt salatu L'accattari e lu vnniri 'un guerra civili Lu pag a sangu di papa Lu pag caru ed amaru Lu priezzu chiddru ca conza e guasta Lu puorcu e lu mircanti all'annu si vidi Lu putiaru socchi havi vinni e lu pannieri socchi havi appenni Mercanti e puorcu vdilu muortu Mircanti di vinu, pviru e mischinu Mircanti cu perdi e mircanti cu guadagna Mircanzia sarbata furtuna aspetta

Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano Cassaro Brancato Brancato Brancato Lo Verme Lo Verme Ferro Candiano Candiano Candiano

Ni laccattari e ni lu vnniri un c pregiudiziu Brancato Niesci di la m puta e ti puonnu cdiri li soli pila via! Lodato

Nni voli... (ad es.: un miliuni) a muriri Brancato Omu fallutu, miezz'arriccutu Pi arricchiri ci voli canciu di tmminu e botta di stata Picca la pirdita, picca lu guadagnu Candiano Candiano Brancato

Pisu e misura 'un ti leva e 'un ti duna Candiano Puorci e mircanti si psanu muorti Candiano Robba accattata patruni aspetta Si 'un accatta, pattija Siemmu a lu tantu a lu quantu Tantu sta la robba 'n-chiazza, sina ca veni lu minchiuni e si l'accatta Tiempu vinni merci Tocca e tuccammu! Un s'accatta la gatta ni lu saccu (') Candiano Brancato Candiano

Candiano Candiano Brancato Ferreri

(') Va' a te' pigliatillu! Va' a tri un sordu Vacci e stacci a la fera, c minchiuna ci nni truovi Vinni a-godi-ppulu Vinni petri pmici Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

L'AGRICOLTURA
A favi e uortu 'n-omu muortu Acqua di Giugnu ruvina lu munnu Acqua e suli 'ntra li simenzi, mi crscinu li spranzi Ammaisa cu li vo' e simina cu li vacchi a tiempu s Annata acquarizza, cu simina ci l'appizza Annata busara, 'un ci cumpara Annata di pira, annata di suspira Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato

Annata di racina, torna e simina Annata mazzariddrara, n ci vegna n ci para Annata ricca, massaru cuntenti Aprili, ogni guccia un varliri rbulu ca 'un porta fruttu, stddralu di pedi rbulu curtu, tuttu fruttu rbulu gruossu resisti a lu vientu rbulu luongu, stddralu di pedi rbulu 'n-miezz'a la strata, cu passa lu scutola

Candiano Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano

Avanti ssiri curnutu, ca aviri 'na chiusa 'n-miezz'a la via Brancato Avanti la muglieri d'antru buttana, c'aviri 'na chiusa 'n-miezz'a la via Lo Verme Avanti tigna, ca locu e vigna Cirasi e pruna, chintani una Candiano Candiano

Cu bona zappa la vigna bona havi la vinnigna Candiano Cu chianta la vigna picca la vinnigna Candiano

Cu riccu di picuri e di lapi pviru e nun lu sapi Cu havi assa' jumenti e lapi riccu e nun lu sapi Cu havi bona la vigna havi vinu, pani e ligna Cu havi la vigna havi la tigna; cu bona la zappa bona la vinnigna Cu havi l'aratu e 'un havi li vo' tutti li guai sunnu so'

Candiano Candiano Candiano Lo Verme Candiano

Cu havi l'uortu ci hav'a stari vivu e muortu Lo Verme Cu havi picuri havi lana Cu havi terri havi guerri Candiano Candiano

Cu simina 'ntra la vigna n meti n vinnigna Candiano Cu vinnigna asciuttu vinni vinu buonu Cu voli buonu mustu zappa la vigna 'ntr'Agustu Cu zappa lu turrenu funnu trova sustanza e beni ni lu munnu Cuogli la prima fava, si vuo' cgliri la secunna Candiano Candiano Candiano Brancato

Di 'mmiernu si sarma e d'estati si Lodato bastima

bastima carricatu cuomu li murtiddri Estati di 'mmiernu e 'mmiernu d'estati 'un dnanu mai buoni annati Fa' la maisa funna cu li vo' e lavura lu siminatu cu li vacchi Fammi pvira, c ti fazzu riccu Fava 'n-xjuri voli acqua a fruvuluni Giugnu, la fanci 'n-pugnu J a fari lu prummint Jinnaru siccu, burgisi riccu Brancato

Candiano Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato

La crapa cu lu lupu si marita sutta lu signu di la mal'annata Candiano La gramigna ni la vigna cchi tinta di la tigna La maisa di la favata cuntrasta cu la mal'annata L'oliva cchi penni cchi renni L'oliva renni la spisa di la puta, di lu grassu e di la zappa Lu frummientu s'annetta cu lu vientu e lu viziu cu lu turmientu Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano

vientu e lu viziu cu lu turmientu Marzu asciuttu, granu pi tuttu Marzu, ogni troffa un jazzu Minti fumieri e 'un prigari li santi Candiano Candiano Candiano

'Ntra Marzu mi rifazzu; 'ntr'Aprili ti viegnu a vidri: si 'un ha' attalientu, mi vinnu li vu e Candiano m'accattu lu frummientu Pi Sant'Anna li ficu ni la canna Pi Santu Nnira lu buonu massaru siminatu ava Picca n'aviemmu di lu malu ptiri, sina c li viddrani vannu a mtiri Pruvulazzu di Jinnaru carrica lu sularu Puta a la luna di Jinnaru, si vuo' jnchiri lu vuttaru Quannu chiovi, 'un sicca nenti Quannu l'ancieddru 'un fa dannu, signu ca contrariu avisti l'annu Quannu 'ngrana l'arbuzzieddru, lu massaru puvurieddru Quannu puti l'olivu, 'un guardari ramu Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano

Quannu viditi nispuli, chiangiti: chissu l'rtimu fruttu di l'estati Quantu vali 'n'acqua 'ntra Marzu e Aprili, 'un vali Re Carlu cu tutti l'aviri

Brancato

Candiano

Quantu vali 'n'acqua 'ntra Marzu e Aprili, 'un vali un sceccu cu milli varliri Candiano San Martinu, favi e linu, si 'un su' nati, su' siminati Santa Cicca, si 'un piglia, sicca Si a putari vai in Aprili, d'acqua jinchi lu varliri Si Frivaru 'un frivara, Marzu 'un erbura Si lu lavuri si curca, lu patruni si susi Si lu 'mmirnu 'un 'mmirna e l'estati 'un stata, si nni va 'nfumu la massaria Si l'ulivuzza sbuccia 'n-aprili, basta pi cglila lu varliri; si a Maju affccianu li buttuneddra, basta 'na misureddra; ma si ritardanu pi fin'a Giugnu, l'ha' a cgliri a pugnu a pugnu Si ni l'aria 'un sta' mentri si spaglia, si 'un sta' 'n-capu di cu Candiano Lo Verme Candiano Candiano Candiano

Lodato

Candiano Candiano

li lapi taglia, ti vidi arridduttu a pani e aglia Simenta spana duna spichi a li viddrana Sina ca ni l'aria arresta lu frummientu, 'un s tu lu patruni, ma su' cientu Terra magra fa buon fruttu Terra nvura duna pani buonu Tri cosi voli lu lavuri: simenta, tiempu e zappaturi; acqua e vientu fa frummientu, acqua e suli fa lavuri Turrenu vacanti 'un paga patruni Uortu e jardinu, vacci continuu Vanga e zappuni 'un vannu dijuni Candiano

Candiano Candiano Candiano

Candiano Candiano Candiano Candiano

L'ALIMENTAZIONE TESTO FONTE


(Legenda in calce)

Abbasta ca lu ventri sia chinu, o di paglia o di vinu Candiano Acqua travagliata vvini a jurnata Candiano

Baddra 'n-vucca e vinu 'n-manu Carni cruda tinta pari; quann' cotta, bona pari Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza

Candiano Candiano Candiano

Chi mangiasti? Li purpetta di m figlia la schetta. Brancato Chi mangiasti? allenta maritu. Minescia Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Ferro Candiano Brancato Brancato

Chi mangiasti? Sosizza. 'N-culu t'appizza! Chi mangiasti? Zorbi!

Chi si mangia? Virdura, un uovu e ... zttiti! Cu mangia a crepapanza 'un si cueta si 'un si lanza Cu mangia favi si 'ngrassa Cu mangia picca mangia assa' C'un uovu mangiu ju e tuttu lu munnu Di la carni lu filiettu, di lu pisci la vintrisca dunci cuomu lu 'ncileppu meglia di la carni di puorcu

Funci e milinciani, cuotti o crudi, jttali a li cani Havi lu cuostu duru La carni cchi bona chiddra cu l'uossu La carni dura ni li cuosti dura

Candiano Brancato Candiano Candiano

La carni fa carni e lu vinu fa la forza Candiano La pirnici 'un serbi, si 'un sirbuta calla Latti e meli, vvicci beni Candiano Brancato

Li cosi ca pssanu di la padeddra smnnanu li vudeddra Brancato Li cosi dunci su' dannusi pi l'arma e pi lu cuorpu Lu latti 'n-capu lu vinu ti 'mmilena Lu mangiari ni fa stari a l'addritta Lu mangiari 'nsigna a vviri Lu risu nasci ni l'acqua e mori ni lu vinu Mangia a gustu t e visti a gustu d'antru Candiano Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato

Mangia beni e caca forti: 'un aviri paura di la morti Mangia ficu, c ti 'ngrossa lu viddricu Mangiari senza vviri cuomu murari 'n-siccu Mangiari senza vviri cuomu truniari senza chiviri Mangiavu cosi cu l'ossa Minticcinni di sali 'na visazza, cnzala cuomu vuo', sempri cucuzza N-uovu friscu vali assa' (') Pani e vinu 'mporza lu schinu Pani schittu cala drittu Pasta grossa jinchi l'ossa Picura minti anfa, crastu siti Pisci cuottu e carni cruda Ricotta e meli, vvicci beni Ricotta 'n-frasca e vinu ni la xjasca

Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato

Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Cucurullo Candiano Brancato Brancato

Si abbunna in pipi-spizziu lu t cuocu, lu tatanellu poi t'abbruscia un fuocu Candiano

Spraci, vavaluci e funci, spienni sordi assa' e nenti mangi Cassaro Ssa minescia lavata Ssa pasta addivint cuomu lu mccaru Brancato Brancato

Ssa pasta appuntateddra di sali Brancato Ssu caf pari brodu Ssu mangiari 'un mi scddrica Tvula senza sali, vucca senza sputazza Brancato Brancato Candiano

Ti vuo' mangiari 'na bona 'nzalata? Picca acitu, ben'oliata e quattru voti arriminata Candiano Un ci fazzu tanta festa (') 'Un vviri acqua assa', c ti spntanu li giurani ni la panza Brancato Brancato

Uovu senza sali 'un fa n beni n mali Candiano Vivi a cannulieddru Vivi 'n-capu 'n-uovu quantu 'ncapu a un v Vuo' stari di saluti sempri chinu? Mangia ova e trinca buonu vinu Brancato Candiano

Candiano

L'ALTERNATIVA TESTO
O chissu, o cazzi! O chissu, o nenti! O chissu, o petri! O chissu, o rocchi! O cu lu buonu, o cu lu riu O cu lu buonu, o cu lu tintu O d'intra, o di fora O farsu lu suli, o farsa la luna O lu gallettu, o lu cicirettu O si conza, o 'un si sburdi cchi O siccu, o saccu O sorti, o morti O ti mangi ssa minescia, o t'allavanchi di la finescia O tri, o trentatr

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Lo Verme Brancato Cassaro Cardella

O utri, o peddri O vuliri, o vulari Si 'un muluni, acculazzatu

Candiano Brancato Brancato

L'AMICIZIA TESTO FONTE


(Legenda in calce)

A via d'amici si campa a ssu munnu Brancato All'omu riccu 'un ci mncanu amici Candiano Ama l'amicu t cu lu viziu s Brancato

Amicu beneficatu, nimicu dichiaratu Candiano Amicu ca 'un ti juva, parenti ca 'un ti duna e nimicu ca ti noci, pssali tutt'unu Amicu cu tutti, fidili cu nuddru Amicu urtulanu, amicu d'un granu Amicu viecchiu e casa nova Amicu? Facci la ficu! Avanti aviri un cani p'amicu, ca 'n-amicu cani

Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano Lo Verme

Avanti frisi cientu amici, ca un sulu nimicu Avanti 'n-amicu a la chiazza, ca cent'unzi ni la cascia Avanti prdiri l'amicu, ca la sparata

Candiano Brancato Candiano

Ava tanti e tanti amici, vinni lu malu tiempu e mi li sfici Candiano Canscinu li 'nfilici cu su' li buoni amici Crzaru, malatii e nicissitati scummglianu lu cori di l'amici Candiano Candiano

Chi si dici? Cu ama a Diu campa filici, cu 'un havi grana perdi l'amici. Brancato Cu havi amici francu di guai Brancato

Cu l'amici e li parienti 'un si ci accatta e 'un si ci vinni nenti Brancato Cu lu "Dammi!" e cu lu "Te'!" l'amicizia sempri c'; cu lu "Dammi!" e cu lu "Mu'!" amicizia Brancato 'un ci nn' cchi Cu sempri piglia e mai duna l'amicu l'abbannuna Candiano Cuomu lu cravuni l'amicu ca finci: o t'ardi o ti tingi buonu allazzatu Candiano Brancato

buonu 'ntrizzatu 'na speci d'amicu Haju 'na fazzulittata d'amici L'amici di luntanu si vsanu li manu L'amici di salutu sunnu tanti, l'uomini di cori picca e nenti L'amici, a li voti, su' miegli di li parienti L'amicizia rinnuvata cuomu la minescia calliata

Brancato Brancato Brancato Lodato Candiano Brancato Lo Verme

L'amicu d'oj lu nimicu di dumani Brancato L'amicu e lu cumpari a lu bisuognu pari Candiano L'amicu s'apprezza quannu si perdi Cassaro Li veri amici e li veri parienti su' li quattru tar cu l'ali bianchi Lu miegliu amicu ti tradisci 'N-amicu buonu 'un si p pagari

Candiano Lodato Candiano

Ni li morti e ni li carzaratini si vidi lu cori di l'amici Lodato Ogni amicu ca mori cadi un scaluni Lodato

Ohim, ohim, ohim, pi tri voti ti lu dicu: Cu cadi 'n-puvirt perdi l'amicu Candiano Pari c'avssiru li viddrica 'ncucchiati Patti prima e amicizia doppu Brancato Brancato

Pi cansciri 'n-amicu, si cci hav'a mangiari 'na sarma di sali Brancato Quannu la corda tranta assa', si lassa sula Brancato Quannu la vutti curriva, lu cumpari jiva e viniva; ora ca la vutti 'un curri cchi, lu cumpari 'un veni Candiano cchi Quannu l'amicu ti fa circari, voli diri ca t'hav'a parlari Brancato Quannu si voli srbiri l'amicu, si lassa jiri la robba a lu fuocu Candiano Si l'amicu 'un fidili, arrinesci un malu fini Candiano Si sprtinu lu suonnu di la notti Brancato

Si sprtinu sulu pi lu suonnu di la notti Brancato Si truv sulu 'ntra 'na cunetta Si vuonnu bniri cuomu li frati Ferreri Brancato

Siemmu amici cuomu li puorci Siemmu amici di buttiglia Siemmu amici di cappieddru Siemmu amici di chiazza Siemmu amici di salutu Siemmu amici di trizzera Siemmu amici e passa Siemmu tutti 'na cosa Su' cuomu la vucca e lu nasu Su' tolli e matolli Sunnu cazzu e culu Sunnu culu e cammisa Sunnu cusuti a filu duppiu Sunnu ficatieddru e gisieri Sunnu fcatu e ficatieddru Sunnu 'nzolia e muscatieddru 'Un ci nn' amici senza 'ntentu

Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Lodato Candiano

Unni regna l'amicizia, 'un c' avarizia

L'AMORE FONTE
(Legenda in calce)

TESTO

A li puorci e a li ziti lu vijuolu si ci 'mpara 'na vota sula Candiano Ama a cu t'ama e rispunni a cu ti chiama Ama a cu t'ama, e sia macari petra! Amari a cu nun t'ama tiempu piersu Amari a cu nun t'ama tiempu piersu, c ti commeni jiritinni a spassu Amuri e tussi 'un stannu cilati Amuri pi forza 'un havi vala Amuri 'un senti arraggiuni Amuri 'un senti cunsigliu Brancato Candiano Brancato

Cassaro Candiano Brancato Brancato Brancato

Amuri, biddrizzi e dinari su' tri cosi ca 'un si puonnu ammucciari Amuri, prinizzi e dinari su' tri cosi ca 'un si puonnu ammucciari Chiddra la beddra ca a lu cori piaci Ci adura macari li prita Ci detti 'na vasata a pizzicunieddru Ci havi la sputazzeddra Ci havi l'amuruseddra Ci nesci lu xjatu pi 'na carusa Cu ama l'rbulu ama la rama Cu havi gilusia rsica favi, cu havi doglia di cori mangia nivi Cu havi li manu friddi 'nnamuratu, cu l'havi calli malatu

Brancato Candiano Candiano Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano

Brancato

Cu li peni d'amuri si pina, ma 'un si mori Candiano Cu pati p'amuri 'un senti duluri 'nnamuratu fin'a li giglia Ftti 'ngrata, c s amata Brancato Candiano Brancato

Gioia mia, pi ta travagliu!

Brancato

Havi la sputazzeddra pi 'na carusa Candiano La luntananza 'un abbannuna amuri, cchiutuostu minti 'na vampa a lu cori Cassaro La tala cu l'uocchiu di lu cori La voli ca la voli! Candiano Brancato

L'amuri forti a pigliari e duru a lassari Brancato L'amuri nuovu fa scurdari chiddru viecchiu L'amuri 'un brodu di cciri L'amuri 'un havi timuri Candiano Brancato Brancato

L'ancieddru ca canta ni la gaggia o canta p'amuri o canta pi raggia Cassaro L'omu gilusu mori curnutu Mi cad di lu cori Mi cad di lu cori e si ruppi Mori pi 'na carusa Prinu du' picciuna Prinu la lapa cu lu meli Cassaro Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Pi 'na vasata fin'a Pittin! Pi 'na vasata, fin'a Cammarata! Pi 'n-amuri milli peni Quannu la fmmina ti chiama, voli diri ca ti ama

Cassaro Cardella Brancato Brancato

Si l'amuri 'un veru, lu fini 'un sinceru Candiano Si tiennu manu-manuzza Sta muriennu pi ... Su' du' armi 'ntra un cuorpu Sunnu accrappati l'unu cu l'antru Tantu l'amuri ca t'haju, ca mi dispiaci quannu ti viju! Ti vuogliu bniri quantu 'na cacata! Ti vuogliu bniri quant'un duluri di panza ni lu jinuocchiu! Ti vuogliu bniri quant'un duluri di panza! Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Ti vuogliu bniri quant'un paru di scarpi viecchi! Brancato 'Un c' amuri senza 'ntentu Brancato

'Un c' rosa senza spini e mancu amuri senza peni

Brancato

GLI ANIMALI FONTE


(Legenda in calce)

TESTO
Armali e vinu, stacci vicinu Canciu di jumenta 'un fici mali a lu staddruni Cani abbaia e v pasci Di lu cani cu l'uossu tiniti arrassu Gaddrini e carusi ccanu li casi

Candiano Candiano Candiano Palermo Lo Verme

La gaddrina cantatura n si vinni, n si duna: si la mangia la patruna Candiano Li scecchi buoni si vnninu a lu s paisi Lu sceccu un cavaddru ca 'un ha studiatu M'accattavu 'na mula mafiusa Omu a cavaddru, sipurtura aperta Lo Verme Candiano Brancato Candiano

Pi la Cannilora figlia la vecchia e figlia la nova Pi San Nicola li puorci fora Scecchi bianchi e figli di burgisi, li truovi tutti mangiuna e lagnusi Scecchi e vuo', tira quantu puo' Sceccu e mulu, crricali 'n-culu

Candiano Candiano

Candiano Brancato Candiano

L'APPARENZA FONTE
(Legenda in calce)

TESTO
Cuomu mi vidi, mi scrivi Di la facci pari ca 'un ci curpa bieddru cuomu lu granatu: bellu di fora e d'intra guastatu

Brancato Brancato Candiano

cuomu la cirasa: bella di fora e lu vermi d'intra Candiano fradiciu d'intra la smraglia a la riversa tuttu carta e nenti spizzii Candiano Candiano Brancato

un Santu 'mpiccicatu a lu muru Fa lu cuddruzzu Fa lu fissa pi 'un pagari la dugana Fa lu sceccu ni lu linzuolu Havi la funcia stritta Havi l'amaru 'n-vucca e sputa dunci Havi lu meli 'n-vucca e lu feli a lu cori Lhavi tutti sutta la cuda N omu sutta cappa, n fmmina sutta strazza

Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano

N tunica fa monacu, n chirca fa parrinu Candiano N tutti li russi su' 'mbriachi, n tutti li giarni su' malati Pari ca 'un ci joca e ci li fa jiri tutti ni la fussetta Candiano Brancato

Scrusciu di carta assa' e cubbita nenti Brancato Si vidi la facci e 'un si vidi lu cori Brancato

Sugnu cuomu lu vavaluciu ni lu luci: pari c'arridu e 'nveci staju muriennu! Brancato Tanta lana, mezza pisa Candiano

L'APPETITO TESTO FONTE


(Legenda in calce)

Avanti nvuru pani, ca nvura fami Brancato Cani c'havi fami mangia cipuddra Candiano

Cu china havi la panza a tvula 'un pranza Candiano Cu havi fami 'un cerca cumpanaggiu Candiano Cu havi pitittu mangia Candiano

Cu si curca cu la panza vacanti 'un c' punci ca 'un senti Candiano Haju la vucca di lu stmacu attuppata Brancato

Haju 'na fami, ca 'un ci viju cchi di l'uocchi Brancato Haju un pitittu sbrugliatu! Brancato

Havi la frevi mangiuna Havi la lupa Havi 'na fami abbunnata! Havi 'na fami di lupu

Brancato Brancato Brancato Brancato

Jinchi la panza, jnchila di spini e 'un lu fari sntiri a li to' Candiano vicini La fami ci scippa l'uocchi La fami fa nsciri lu lupu di la tana La fami 'un cerca pititti La gula ci fa "Jpicu-Jpicu" La gula ci fa "nicchi-nicchi" La panza 'un senti arraggiuni La vacca ca nun mangia cu lu v o ha mangiatu o mangir po' Brancato Candiano Candiano Lo Verme Candiano Brancato Candiano

La vacca o voli fienu o voli paglia Candiano Lu pitittu mi sta arrivannu ni l'uocchi Lu saccu vacanti 'un p stari a l'addritta Brancato Brancato

Mangiannu mangiannu, veni lu pitittu Mi vinni 'na dibulizza! Minti pani a denti, c la fami s'arrisenti Ogni vucca voli mangiari Pari un puzzu senza funnu Pari vacanti d'intra Pi lu pani e pi lu vinu si cancia la facci a lu vicinu Quannu ci spercia, mangia Si spunn a Don Cola Carogna 'Un voli mangiari mancu a divulu

Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato

L'ASPETTO FONTE
(Legenda in calce)

TESTO
Cuomu havi la facci havi lu cori

Brancato

Di lu pau si nni vdinu li pinni, di la palummeddra lu pizzu e l'ala Cassaro

acchiancatu cchi nvuru di San Calo' cuom'un puorcuspinu 'na carmula 'na giarriteddra senza cuoddru 'na testa di v 'na tradntula nvuru cuomu la pici pilusu cuomu 'na scimia russu cuom'un gmmaru russu cuom'un pipu un callaruni un cavatuni un finucchinu un lucirtuni di cannitu un sosizzuni Facci ca 'un havi culuri: o iddru latru o tradituri

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Cassaro

Facci di pala! Havi la facci arrappata Havi la facci chiappina Havi la facci chiatta Havi la facci crafuocchi-crafuocchi Havi la facci cuomu lu cascavaddru Havi la facci di bamminieddru Havi la facci di beduinu Havi la facci di burrnia muscia Havi la facci di cani Havi la facci di cavaddru Havi la facci di c... Havi la facci di cucca Havi la facci di culu Havi la facci di grasta Havi la facci di 'mpisu Havi la facci di picareddra

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Macaluso Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato

Havi la facci di pruni Havi la facci di puorcu Havi la facci di purpiettu Havi la facci di zarca Havi la facci giarnusa Havi la facci 'ntribbulata Havi la facci quant'un purtieddru Havi la facci tavuluta Havi la facci trbita Havi la facci virdi cuomu l'aglia Havi la funcia di puorcu Havi la 'mpalazzata Havi la nasca arrappata Havi la nasca di cani Havi la nasca di pipu Havi la nasca 'mpipiriddruta Havi la panza quantu 'na vutti

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Havi la testa cuomu 'n-acculazzatu Havi la testa di puddricinu Havi la testa di v Havi la testa 'ncucchiata cu lu cuoddru Havi la testa tumminara Havi la varba spana Havi la vucca a culu di gaddruzzu Havi la vucca chiappina Havi li capiddri a paraccu

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

Havi li capiddri cuomu li sparacogni Brancato Havi li capiddri giovetti Havi li dienti cacati Havi li dienti di cavaddru Havi li dienti 'ntartarati Havi li spaddri quant'un cantaranu Havi l'oricchi a paraccu Havi lu cuoddru luongu cuom'un gaddruzzu Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Havi lu nasu a pipiollu Havi lu piettu palumminu

Brancato Brancato

Havi lu varbaruozzu cuomu lu Cori di Ges Brancato Havi l'uocchi a pampineddra Havi l'uocchi cuomu du' pirtusa Havi l'uocchi cuomu du' pruna Havi l'uocchi cuomu lu tri d'aremi Havi l'uocchi di crastu Havi l'uocchi 'nfussati Havi l'uocchi 'nfussunati Havi l'uocchi scasati Havi l'uocchiu vivu cuomu la sarda Havi 'na ristucciata pi capiddri! Havi 'na trumma di nasu! Jetta li piedi di latu La carni sta beni sina a lu gattu La pirsuna, cuomu vista, giudicata Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Cassaro

L'uocchiu voli la s parti Ogni nasu sta a la s facci Pari a lu pizzu s' marbizzu Pari abbarsamatu Pari ca camina 'n-capu li trmpuli Pari ca s'avissi agliuttutu un mnicu di scupa Pari ca si ci p cunfissari Pari ca 'un ha cacatu Pari la Madonna di l'arsliu Pari la morti n-pirmissu Pari 'mpilatu a lu spitu Pari 'na gaddrina ammurbata Pari 'n-antr'e tantu Pari un cani vastuniatu Pari un cuorbu Pari un picciuttieddru schiettu Pari un santu 'mpiccicatu a lu muru

Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Giardina Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Pari un surci viecchiu Si fici li capiddri a la mascagna Statti arrassu di cuoddru a passiluni Tali nasu, tali fusu

Brancato Brancato Candiano Candiano

LE ASSURDIT TESTO
Aviss'a gridari lu v e grida la vacca! Ci vinni spinnu di latti d'ancieddru Ci voli 'mparari a lu divulu a santiari! Ci voli 'mparari a lu pisci a natari! Ciccu 'un era natu e Franciscu si chiamava Hav'a parlari lu v e parla l'aratu! Lu latru assicuta lu sbirri!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Candiano Brancato Cardella Lodato Candiano Candiano

Lu latru fa lu boia e l'arrubbatu 'mpisu! Candiano Lu lupu vinni carni! Lu v dici curnutu a lu sceccu! 'N-capu lu re c' lu vicir Nn'havi cuda lu maccarruni? Persi la jumenta e va circannu la cuddrana Persi lu sceccu e va circannu lu capistru Pi scantu di li cuorbi, 'un s'hann'a siminari favi? Pi scantu di li cuorbi, 'un siminammu linu? Candiano Brancato Brancato Brancato Ferreri Brancato Candiano Candiano

Prima la cammisa e doppu lu jippuni Candiano 'Un havi crapa e vinni latti! 'Un p caminari e voli crriri! Candiano Brancato

'Un p purtari quattru tummina e si voli carricari mezza sarma! Lodato 'Un s'ha dittu mai a lu munnu la picura mangirisi lu lupu Candiano

Viegnu di lu muortu e mi dici ch' vivu? Voli addrizzari l'anca a li cani Voli addrizzari li gammi a li cani Voli addrizzari lu cannuni cu lu jinuocchiu

Brancato Candiano Candiano Candiano

Voli affucari lu cani cu li lasagni Candiano Voli dari a capiri ca lu suli senti friddu Candiano Voli fari trsiri lu sceccu pi la cuda Voli sprmiri lu cuti Vuogliu cruvicari a m patri cu li piedi di fora Vuogliu lu cicirettu, 'un lu vuogliu lu gallettu Brancato Brancato Candiano Brancato

I BAMBINI TESTO
Ancora ci feti la vucca di latti

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Ancora havi la scorcia 'n-culu Ariu di 'mmiernu e picciliddru 'mpasciatu, a chi niettu a chi cacatu Camina a brancicuni Camina a quattru gammi Ci fici lu cuntu Ci liv la minna Cu lestu minti li dienti aspetta lu parenti Cu lestu minti li dienti lestu lassa li parienti Cu nasci bieddru, cu si marita buonu, cu mori santu ancora ni la scorcia di l'uovu bieddru cuom'un suliddru mezza fmmina un pupiddru di commadinu un scravaglieddru Havi la vucca ca pari un curaddruzzu

Brancato

Candiano Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Li picciliddri pglianu cuomu la menta Novi misi, novi visi Pari addrivatu Tal ssu Cacalinusu! Ancora va' cacannu casa-casa! Tal ssu scardillicchiu! Tal ssu scramucchiusu! Tal ssu scricchia-favi!

Lo Verme Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

BASTA TESTO
Basta! Fasola cu la pasta.

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato

Agnieddru a sucu e spiddr lu vattu

Chioppi, scamp e 'un si nni pozza parlari cchi! Brancato Cu fici-fici! Brancato

Cu nn'appi, nn'appi, guastiddruzzi fritti! Ferreri

Cuomu fu e cuomu nun fu, ... Cuomu fu-fu, 'un si nni pozza parlari cchi! E stjati lu mussu! Lu fattu fattu e 'un si nni pozza parlari cchi! Quannu la finisci, sempri tardu Tagliammu curtu!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

LE BATTUTE FONTE
(Legenda in calce)

TESTO
Beddra Matri! patri! Cu ti fici? Gi! S, bieddru

Brancato San Filici. Candiano Brancato Brancato Intra 'na casa Brancato Brancato

Giugnu! C ci doli lu

Mischinu! schinu!

Nenti c' ... vacanti.

Pirch? Pi l'asini ca su' tri! E cu ta fannu quattru!

tri!

E cu ta fannu quattru! Pirch du' e unu fannu Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Pirch? tri! A t ma'! A t suoru!

Arrimina, c quaglia Caru amicu, la ticchiara fa la ficu!

Cunsumatu pi cunsumatu, frjimi 'nuovu! Candiano Haju un duluri di panza ni lu jinuocchiu Jisti a Naru e 'un t'ammazzaru: o 'un ti vttiru o ti sbagliaru Mangi pisci e ti va' curchi Masciu Fastiddiu! Mi stinnicchiu e mi stinnacchiu Miegliu aviri 'na causa a Naru! Nn'havi chichireddra di sparagnu? Nn'havi visticeddri di prima figlianna? Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Cardella Brancato Brancato

Si 'un fussi pi l'aglia e l'uogliu, ... Brancato Tiritppiti e tiritppiti! Vossa trasi, c ci la 'nzaju Brancato Brancato

LA BELLEZZA E LA BRUTTEZZA TESTO


Quantu s ldia! appi di piciri. Piacivu a cu Brancato Brancato Candiano

FONTE
(Legenda in calce)

Artizza mezza biddrizza Biddrizza e santit 'un si cunf

Cu beddra si voli fari guai e peni hav'a passari Brancato Cu havi beddra facci si marita Cu nasci beddra nasci maritata ldia cuomu 'na scimia ldiu quant' buonu Havi la facci di panittera La biddrizza mezza dota Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

La biddrizza 'un dura tuttu tiempu Candiano Scorcia, figlia, e fa biddrizzi Brancato

'Un sunnu li biddrizzi ca ti fannu amari, sunnu li modi e li dorci paroli Cassaro

LE BENEDIZIONI TESTO
Biniditta la terra unn'arriposa! Biniditta la terra unni ci arripsanu l'ossa! Biniditta la terra unni posa li piedi!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Cassaro Brancato

Chi putssitu pigliari 'n-amu a lu Brancato juocu di lu lottu! Chi ti vinissi lu beni! Lu Signuri ci hav'a alluminari la testa! Brancato Brancato

Lu Signuri ci hav'a fari mntiri la Brancato testa a puostu! Lu Signuri ci hav'a grpiri l'uocchi! Brancato

Lu Signuri t'aiuta e Maria t'accumpagna!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a aiutari e a ma Brancato 'un m'hav'a scurdari! Lu Signuri t'hav'a aiutari unni va e unni vieni! Cassaro Lu Signuri t'hav'a aiutari! Lu Signuri t'hav'a dari socchi addisiddra lu t cori! Lu Signuri t'hav'a fari campari cent'anni Lu Signuri t'hav'a guardari! Brancato Brancato Brancato Brancato

Lu Signuri t'hav'a mannari tutti li Brancato grazii c'addrisiddra lu t cori! Lu Signuri ti l'arrunchia! Lu Signuri ti l'hav'a arrunchiari cu la pala! Lu Signuri ti l'hav'a rnniri 'ncapu l'arma e la saluti! Lu Signuri ti lu renni! Lu Signuri ti nn'hav'a dari tutta saluti! Lu Signuri ti nn'hav'a dari tutti pruvvidenzi! Brancato Brancato Cassaro Brancato Brancato Brancato

Lu Signuri ti nn'hav'a dari tuttu beni e saluti Lu Signuri ti pozza allungari li jorna! Lu Signuri 'un ci hav'a livari la manu di 'n-cuoddru! T'avss'a viniri lu beni di Diu! T'aviss'a viniri lu beni! T'hav'a fari ttili!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Tuttu buonu e binidittu chiddru ca t'haju fattu! Brancato Tuttu buonu e binidittu! Brancato

IL BENE E IL MALE TESTO


A cu fa mali 'un crdiri mai A cu voli mali Diu ci leva li lumi A lu mali 'un c' funnu Cu ad antru procura dannu si pripara l'affannu

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Candiano Candiano Candiano

Cu addisiddra lu mali ad antru lu s l'havi darri la porta Cu beni ad antru fa, beni a iddru si fa Cu cerca lu mali, lu mali si trova Cu fa beni mori ammazzatu Cu fa beni pi paura nenti vali e picca dura Cu fa beni pi usanza nenti vali e picca avanza Cu fa mali, mali aspetta; cu fa beni, beni aspetta Cu fa piaciri, piaciri trova Cu mali fa mali pensa Cu pripara lu vilenu, la prima tazza s Cu scava la fossa pi antru ci cadi ddr intra Cu simina guai arricogli malanni Cu simina spini 'un p arricgliri rosi Cu ti voli beni 'n-casa ti veni

Brancato Fazio Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Candiano Candiano Ferreri Candiano Candiano Brancato

Cu ti voli mali 'un ti lassa pi curtu Fa' beni e scordatillu, fa' mali e pnsacci Fa' beni e socchi veni veni

Candiano Brancato Candiano

La mala parti di cu la fa e no di cu la ricivi Brancato Lu beni sempri rinnutu a mali e, si 'un rinnutu a mali, 'un si p diri ch' beni Lu beni si canusci quannu si perdi Mali e beni a lu fini veni Mali 'un fari e paura 'un aviri Ogni mali 'un veni pi nciri Pensa a lu mali, c beni ti nni veni Si quarcunu t'avverti lu beni, 'un ti l'ha' a pigliari a mali 'Un caminassi scanzu cu simina spini 'Un fari beni a puorci e limusina a parrini 'Un t'ammiscari, 'un ti 'ntricari, 'un fari beni, c mali ti nni veni

Cassaro Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Cassaro Brancato

IL BISOGNO FONTE
(Legenda in calce)

TESTO
A cu aiutu 'un ti p dari lu t cori 'un cunfidari A cu mi duna pani ci dicu pap A lu 'mbriacu tutti lu prtanu a vviri

Cassaro Brancato Brancato

Aiutu a lu bisuognu, e no cunsigliu Candiano Amara ddra porta c'aspetta la minescia cotta! Amaru cu havi bisuognu d'antru! Amaru cu sta a spranza d'antru! Cu havi bisuognu s'accala Cassaro Brancato Brancato Brancato

Cu sta a spranza d'antru e la pignata minti va p'arriminari e 'un trova nenti Brancato Cu voli a ma veni a la casa, cu voli a Diu si nni va 'n-chiesa Cu voli anna, cu 'un voli cumanna Lu bisuognu masciu e 'nsigna a fari Brancato Brancato Candiano

fari Lu bisuognu parenti di la nicissit Lu bisuognu fa crriri li ciunchi Lu bisuognu fa fari valintizzi Lu trvulu 'mpara a chinciri Tinta acqua serbi a li bisuogni

Candiano Candiano Candiano Brancato Cassaro

Unni mi vuontu-vuontu, truovu scuru Brancato Va' ni lu patutu, 'un jiri ni lu saputu Candiano

LA BONT TESTO
Buonu s, ma buonu-buonu no Cu picura si fa lu lupu si la mangia Cu troppu s'accala tutti lu pstanu buonu, ... si 'un si guasta

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Candiano Brancato

cchi buonu di lu pani di casa la crema di li cristiani lu re di li galantuomini 'na pmpina di paradisu 'na pampineddra di paradisu 'na pasta d'ngilu 'na pasta di meli un carusu cuomu l'oru un galantomu pi daveru, e no a pampar un piezzu di pani

Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato

Lu meli si fa liccari e lu feli si fa sputari Candiano N tantu buonu di friti scrapisari e mancu tantu tintu di friti schifiari Quannu unu troppu buonu, tutti ci nni fannu Si fa cacari 'n-vucca Si fa pisciari 'n-vucca

Ferro Brancato Brancato Brancato

Si fici maniari di tutti Si fici xjavuriari

Brancato Candiano

LE BOTTE TESTO
D'unni vieni? mulinu. Viegnu di lu Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato

FONTE
(Legenda in calce)

A iddru ch' narisi! Biniditti li manu! Ci abbuddravu la facci Ci aggiust li custuri Ci allisci la carina Ci arrizz lu pilu Ci detti lignati a-leva-pilu Ci detti lignati d'uorbi

Ci detti masciddrati a la riversa Brancato Ci detti 'na bella livata di lignati Brancato

Ci detti 'na filacata di nirbati Ci detti 'na jinucchiata ni li cugliuna Ci detti pira jazzuliddri Ci detti pugna a la 'n-sutta Ci detti un saccu di lignati

Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato

Ci detti un saccu e 'na sporta di timpuluna Brancato Ci detti vastunati all'urbina Ci detti vastunati uorbi Brancato Brancato

Ci fici addivintari li carni cuomu li milinciani Candiano Ci fici arrussicari li chiappi di lu culu Brancato Ci fici cuntari li scaluna Ci fici jittari li virmicieddri Ci fici la facci lenzi-lenzi Ci fici scrsciri li masciddri Ci fici vdiri li stiddri di juornu Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato

Ci fici vdiri li stiddri di mezzi-juornu Ci fici vdiri lu lampu cu tuttu lu truonu Ci fici viniri lu giudiziu Ci fiddri la facci Ci frjinu li manu Ci li detti all'urbisca Ci li detti di la dritta e di la riversa Ci li detti ni li chiappi di lu culu Ci ruppi li corna Ci scacci li puddrizzuna Ci scutul li puddrizzuna Ci scutul l'oricchi Ci scutul lu pilu Ci scutul lu pruvulazzu Ci stucc li rini

Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brucculeri Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato

Ci xjaccaru li corna Cu ni duna si l'aspetta Cu ti rumpi la testa ti sana, cu ti rumpi lu cori 'un ti sana Cu 'un senti russuri 'un senti vastunati carni di vastuni un saccu di vastuna Fuoru manu santi Havi li manu luonghi L'abbuddr a vastunati L'ammacc a lignati L'ammacc buonu pi buonu L'ammazz a fircunati

Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Lo Verme Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

L'arridducieru cuom'un Cristu a la Cruci Brancato L'arrimuddraru a lignati L'arrimuddraru a vastunati L'arrizzitt pi tutti li festi Brancato Brancato Brancato

Li lignati fannu fari li figli parrini Li lignati fannu viniri lu giudiziu Lu fici abballari 'n-capu 'na corda Lu fici abballari senza suonu Lu fici firrijari cuomu 'na turtula Lu fici stari cuomu l'Ecce Homo Lu fici stari cuom'un Cristu Lu fici stari un schifu Lu fracculi Lu lardiaru a lignati Lu 'mpiccic a lu muru Lu pigli a pagnittuna

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Ferro Brancato Brancato

Lu pigli pi lu pizzu di lu culu e lu jitt fora Brancato Lu purt all'ugnu di muriri Lu struppiaru buonu pi buonu Candiano Brancato

Lu sturdieru a lignati Lu vastuni 'nsigna lu garzuni Mi granciulanu li manu Scippa li vastunati di 'n-manu Si ci jitt di 'n-cuoddru Si pigliaru a capiddrati Sientu xjvuru di vastunati

Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato

Ti fazzu vdiri di chi erba si fa la scupa! Brancato Tiritnghiti e tiritnghiti Candiano

LE BUGIE TESTO
Cunta cciri e favi Dici Diu ca nun Diu Dici Diu ca 'un Diu

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Brancato

La farfantara havi lu nasu luongu e li gammi curti Lo Verme

Lu dissi a pampar Lu dissi apposta Lu farfanti dici la vrit e 'un crittu Lu farfanti hav'a aviri memoria bona

Brancato Brancato Lodato Candiano

Mi voli fari cuddrari un cucmmaru tuortu Cardella Si la nisc di la manica Brancato

LA CALMA E LA FRETTA TESTO


Mi nni vaju, c'haju prescia. Chi ha' a jiri a dari lu latti a lu picciliddru? Mi nni vaju, c'haju prescia. Mancu s'avssitu lassatu li picciliddri ca chincinu! A li curti! A lu puostu di lu sangu ci havi acqua Allargammu lu cumpassu!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Brancato Brancato Brancato Candiano

Arriv cu la lingua di fora Arriv cu lu cori 'n-vucca Arriv cu lu xjatu a la gula Burrasca furiusa dura picca Chi tutta ssa prescia? Chi vuddru ca si jetta? Ci j di nott'e notti Cu curri s'arrizzola

Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Lo Verme

Cu fa li cosi adasciu mai la sgarra Candiano Cu t'assicuta? Cu va adasciu fa gran caminu Cu va adasciu 'un rallenta Cu va chianu va sanu e va luntanu (e ... perdi la cursa) Curri a la sdirrutta Curri a ritina stisa Curri cuomu 'na nivula Curri cuom'un liebbru Curri, ca pari assicutatu Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

lestu di pedi Havi cchi prescia di la mammana Havi lu pedi lieggiu Havi lu scddricu La gatta priscialora fa li gattarieddri uorbi Lu fici a scatta-cori Pari assicutatu Pari c'aviss'a jiri a pigliari la 'ntinna Pari un furgarieddru cu lu spitu 'n-culu Si misi li carcagna 'n-culu Si misi li scarpi 'n-culu Si stucc li gammi a viniri Veni sempri arrubbatu Vinni a li quattru-a li cincu

Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

IL CAMMINARE

TESTO
Camina all'urbina Camina catmmaru-catmmaru Camina cuomu 'na tradntula Camina latinu-latinu Camina muru-muru senza jiri anciddriannu! Camina 'ntusciatu Camina sodu-sodu Camina tuornu-tuornu Camina xjanchinu Chi va' anciddriannu? Chi va' cazzuliannu? Chi va' scamparduniannu? Ci allatin lu pedi Havi li piedi tunni Mi misi lu pedi a la via Si nni j a cavaddru di li scarpi

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Si nni j giru-giru Va firrijannu nuveni

Brancato Brancato

LA CAPACIT E L'INCAPACIT TESTO


A chi lu dissi, a chi lu fici

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Acchiana mura lisci cuomu li gatti Brancato Appena mi vuontu l'uocchi, mi la fa Brancato Chi nasc 'mparatu? Chissa botta di masciu Ci cunt li pila di 'n-culu Cu ssa misa 'un cumna nenti capaci di muriri 'n-miezz'a li guasteddri cuom'un puddricinu ni la stuppa di la curina di mangiari e di sprmiri lu spizzieddru 'n-miezz'a la 'nsalata Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano Candiano

mancusu e drittusu 'na minchiareddra un cani di caccia un divulu un figliu di buttana un figliu di cacata un figliu di Matri Filippa un glimmaru malu 'ncugliutu un vrazzu di mari Fa a cu cadi-cadi Fa li cosi a la fuddrisca Fa li cosi a la v Fa li cosi a trugliu Fici catinazzu Fici lu santu e la vigilia Fici lu tularu masciu Fici 'na 'nchiappa grossa

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Ferro Candiano Brancato

Fici un juocu di manu Havi la testa 'n-capu li spaddri

Candiano Brancato

Havi la testa 'n-capu lu cappieddru Candiano Havi li corna Havi li curnicchia Havi li manu biniditti Havi li scagliuna Havi lu meli e nun si lu sapi liccari Havi setti para di cugliuna Havi tanti trasuti e nisciuti J a ligna senza corda Li cugliuna ci strcanu 'n-terra Lu buonu stari e lu malu fari Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Cassaro

Lu vonta e lu sbonta cuomu ci pari e piaci Candiano Mancu sapi fari la "o" cu lu bicchieri Mancu sapi s' vivu o s' muortu Brancato Brancato

Mancu si sapi attaccari li canzi Mi la fici davanti-davanti Mi la fici sutta l'uocchi Minti lu mnicu unni voli iddru

Candiano Brancato Brancato Candiano

Nenti pani cuottu pi li sgangulati Ferreri Ni sapi una cchioss di lu divulu Brancato Pari ca la spirtizza l'avissi tutta iddru Brancato Piglia l'acqua cu lu catu senza funnu Piglia l'acqua cu lu panaru Quattru coccia si li mangia Quattru fila si li mangia Candiano Brancato Brancato Brancato

Sapi l'Ave Maria a la dritta e a la riversa Candiano Sapi quantu ci nn'hav'a calari Sapi stari 'n-miezz'a la genti Brancato Brancato

Sapi unni lu virsieriu teni la cuda Candiano S'arrimina cuomu lu scravagliu ni la stuppa Brancato

Si mangia la terra Si mangia li petri crudi Si nni j a ligna senza corda Si sapi cacciari li muschi di lu nasu

La Verde Brancato Brancato Candiano

Si sapi fari lu fattu s e chiddru d'antru Candiano Si sapi firrijari Si sapi quartijari Simina all'acqua e arricampa a lu vientu Ssa cosa fatta cu li piedi 'Un ci la porta la strula a lu chianu Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

'Un buonu mancu a fari un pilesi Candiano 'Un la perdi la birritta 'n-miezz'a la fuddra Brancato 'Un nni fa una bona Candiano

'Un sempri jencu arrinesci d'aratu Candiano 'Un si sapi attaccari mancu li canzi Candiano

'Un vinni n un firrijuolu n un pumiettu Va circannu lu mtiri a cavaddru Va circannu maccarruna pi stufatu Va circannu radici p'arruttari

Candiano Candiano Candiano Brancato

LA CASA TESTO
Avanti a la t casa cu picca pani, ca 'n-casa d'antru cu pirnici e fasciani Avanti lu picca 'n-casa t, ca l'assa' 'n-casa d'antru Avanti pani e tumazzu 'n-casa propia, ca gaddrini e fasciani 'ncasa d'antru Buffetta e cufilaru all'artizza di baccalaru

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato

Candiano Brancato

Chiavuzza, chiavuzza, ognedunu a la s casuzza Cassaro Cu 'un havi casa 'un havi vicini Cu 'un havi la casa s 'un p mangiari quannu voli Lodato Lodato

Frabbica di 'mmiernu dura 'n-eternu Candiano Frabbica e liti 'un ni faciti Frabbichi e liti, pruvati e viditi Candiano Candiano

Havi 'na casa ca si ci p jucari cu du' spati Candiano Havi 'na casa ca, prima di trsiri, t'ha' a stujari li piedi Brancato La casa capi quantu voli lu patruni Brancato La t casa abbrazza e vasa Ni la casa senza suli trasi lu midicu a tutti l'uri Ogni gaddru ni lu s gaddrinaru Ogni puorcu a lu s munnizzaru Ogni seggia havi lu s donu Pi casa havi un cacatoju Pi ogni ancieddru lu s nidu bieddru Cassaro Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano

Quannu chiovi e malu tiempu fa, cu 'n-casa d'antru mali sta Brancato Ssa casa 'na nivera Brancato

Ssu cessu accuss pulitu, ca si ci Brancato p mangiari

p mangiari Sta a casa addruvata Brancato

Sulu-sulu l'aria ca c' ni ssa casa Brancato Teni la casa cuomu 'na cappella Teni la casa cuomu 'na paglialora Teni la casa cuom'un cacatoju Teni la porta a filazzeddra Teni la porta a vaniddruzza Unni c' lu liettu c' l'arrizziettu Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Cassaro

LA CATTIVERIA TESTO
buonu! S, quannu dormi

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

A lu puostu di la peddri ci havi ctina Brancato A lu puostu di lu cori ci havi un cuti Brancato A lu schirsuni si ci scaccia la testa Candiano

Avanti lu tintu pruvatu, ca lu buonu a pruvari Ci cunz un bellu capizzu Ci dissi lu Signuri a San Giuvanni: Di li singaliati guardatinni Ci fici li scarpi Ci fici varba e capiddri Cu malu, malu pensa babbu tintu cchi fitusu di la latrina di li carrabbunera

Brancato Brancato

Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Cardella

cchi tintu di la dtta vicina Lodato cchi tintu di la mala matina cchi tintu di la mala morti cchi tintu di lu divulu cosa d'ammazzallu Brancato Brancato Brancato Brancato

cuomu lu cascavaddru: d'unni lu pigli-pigli, ti gratta li manu Brancato cuomu lu divulu zuppiddru la cuda di lu divulu Brancato Candiano

'na carnetta 'na mala frscula 'na mala sperra 'na mala spina 'na mala strippa 'na mala zppula 'na razza tinta 'n-arcissimu divulu pulitu, ... quannu si lava la facci! tintu e malu vattiatu

Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato

tintu quantu Diu lu potti fari Brancato tintu, ca 'un ci nni voli cchi Brancato un bellu trispu un Cainu un chiuovu tuortu un cruoccu masculinu un feti-vivu Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato

un ghiaccu di furca un juogu tuortu un lignu tuortu un mala-cunnutta un malu drappu un parmu di Giuda un Patri Lanuzza un taddru di Giuda un trispu tuortu Feti cchioss di lu pritu Havi la peddri dura Havi li tinturi a setti sulara Havi lu cori cu lu pilu Havi lu cori di cuoriu cu tuttu lu pilu Havi lu cori di petra Havi lu cuoriu duru Havi lu sangu tintu

Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Cassaro Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Cassaro Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato

Jetta ni lu tintu La lapa, pi muzzicari, persi la vrisca e lu meli La mal'erba 'mprucchia lestu L'erba tinta 'un sicca mai Li cosi tinti 'un murinu ma' Lu cravuni, si 'un tingi, mascara Lu divulu si nn'aggira Lu divulu 'un ci po Lu lignu tuortu l'addrizza lu luci, l'omu tintu l'addrizza la liggi

Brancato Cardella Candiano Brancato Cassaro Brancato Giardina Brancato

Candiano

Lu lupu c' 'mparatu a li gridati Candiano Lu lupu di mala coscenza cuomu opera pensa Lu meli si fa liccari e lu feli si fa sputari Lo Verme Candiano

Lu praniu 'un p fari pira lisci Candiano Lu tintu fa scannaliari a lu buonu Malatia di lupi, sanit d'agnieddri Lo Verme Candiano

N tantu buonu di friti scrapisari e mancu tantu tintu di friti schifiari Ferro Nn'havi tinturi cchioss di lu divulu Si ci vaju davanti, mi mzzica; si ci vaju darrieri, mi cancija Si juncieru chiddri di lu malu cunsigliu: cu lu sapi cu hav'a chinciri! Su' lu lampu e lu truonu Tinturii nn'havi pi iddru e pi l'amici Brancato Cardella

Candiano Cassaro Brancato

Un pruvari lu tintu, c, cchi lu pruovi, cchi tintu lu truovi Cassaro

I CONSIGLI TESTO
Acqua, cunsigli e sali, a cu 'un ti l'addumanna 'un ci nni dari

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Cu sulu si cunsiglia sulu si penti Candiano Cu 'un ascunta a li chi granni appenni li virtuli a mali banni Li cunsigli di li viecchi si pglianu Brancato Candiano

Lu miegliu mistieri chiddru di dari cunsigli Ogni cunsigliu lassa e lu t piglia Paroli di li genti 'un ni pigliu, bona cuscenza mi duna cunsigliu Pi tintu cunsigliu miu, ... Piglia cunsigliu di prudenti, c mai ti nni pienti Piglia cunsigliu di viecchiu, surbizzu di givini e 'un ti fidari di nuddru Sarbatillu pi li to' bisuogni Un cunsigliu sanu vali pi cientu manu

Lo Verme Candiano Candiano Candiano Candiano

Candiano Candiano Candiano

I CONTADINI TESTO
A lu viddranu 'un ci dari la bacchetta 'n-manu Arrist cu la scorcia di viddranu Cu fa un favuri a lu viddranu un juornu sar cacatu 'n-manu

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Cassaro

Diu ni scanza e libera di li viddrani arrinisciuti! viddranu cu li piedi xjaccati viddranu grugnu viddranu 'ncarcatu cu la mazza Fa' beni a lu viddranu, c ti nni voli mali; facci mali, c ti nni voli beni Havi li piedi 'ncritati Li viddrani hannu li caddra 'ntesta Li viddrani hannu l'uocchi ni li jinocchia Lu viddranu fattu riccu 'un canusci n parienti n amici

Brancato Candiano Brancato Brancato

Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano

Lu viddranu havi la virtula di la 'gnuranza e la virtula di la malizia Candiano Lu viddranu si curca vistutu: cuomu la pensa la cosa, la fa Lo Verme

Lu viddranu sta sempri cu l'uocchi 'n-celu Brancato Lu viddranu teni lu cuntu ni la birritta Pi cummttiri cu la testa d'un viddranu, ci voli 'n-antru Candiano Candiano

viddranu, ci voli 'n-antru viddranu Pi cunvnciri un viddranu 'un ci puttiru mancu quaranta abbucati a tavulinu Brancato Quannu lu viddranu si mangia la gaddrina, o malatu iddru o malata la gaddrina Scarpi gruossi, testa fina Testa cotta a lu suli! Testa di zuccu! Tri cosi lu Signuri 'un potti addrizzari: cucmmari, cucuzzi e testi di viddranu Viddranu 'un cu nasci viddranu, viddranu cu fa viddranii

Candiano Brancato Candiano Candiano

Candiano Candiano

IL CONTENTARSI E L'INGORDIGIA TESTO


A cu ti duna lu cuddruruni 'un ci addumannari la guasteddra Acqua ca duna a du' vaddruna all'unu o all'antru veni menu Avanti chissu, ca un pugnu 'ntra 'n-uocchiu

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Candiano Brancato

Avanti cu lu picca gdiri, ca cu l'assa' trivuliari Avanti magru a li purrazzi, ca gruossu a la zammatara Avanti oj l'uovu, ca dumani la gaddrina Avanti un maccarruni, ca cientu virmicieddri Chi va' circannu? Chi va' scallannu? Chiangiu c'un uocchiu Chissu passa lu cummentu Chissu passa lu cuvernu Cogli lu cuottu e lu crudu

Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

Cu abbrazza assa' 'un strinci nenti Ferreri Cu assicuta a du' cuniglia n n'ammazza e mancu ni piglia Cu cerca assa' 'un trova nenti Candiano Candiano

Cu du' vucchi voli vasari una di li du' l'hav'a lassari Candiano Cu havi lu maccicuni gruossu s'affuca Brancato

Cu s'accuntenta godi Cu si jetta a lu picca, a l'assa' si ci trova Cu tuttu voli tuttu perdi Cu va pi pigliari du' cuniglia tutti li lassa e nenti ni piglia Cu voli fari muzzicuna gruossi s'affuca

Brancato Candiano Lo Verme Lo Verme Candiano

Cu voli gdiri du' regni o lassa la massara, o lassa li gregni Cardella Du' regni 'un si puonnu gdiri Fa cuomu lu gattu: futti e chiangi Lu cacciaturi ca spara a du' cuniglia unu lu sbaglia e l'antru 'un lu piglia Lu picca m'abbasta e l'assa' m'assuperchia Lu riccu e lu potenti un sunnu mai cuntenti M'abbasta e mi nn'assuperchia Brancato Brancato

Brancato Brancato Candiano Brancato

Mi cuntientu di chiddru ca c'esponi lu cori Brancato Miegliu di nenti! Brancato

Miegliu d'un pugnu 'ntra 'nuocchiu!

Brancato

Quannu la carni a lu spitu assa', resta cruda Lo Verme Santu Mangiuni nasc prima di lu Signuri Sempri stenta cu mai si cuntenta Si vuo' campari cuntenti, vntati darrieri e no davanti Socchi abbasta a unu abbasta a cientu Socchi 'un puo' aviri 'un lu disiari Sta beni e ci doli lu culu Tanti regni 'un si puonnu gdiri 'Un lassa spichi pi darri 'Un nesci un cani cu 'n-uossu 'nvucca! 'Un p mangiari carni e surchia brodu 'Un si p aviri greca e cappucciu Cassaro Brancato Candiano Cassaro Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano

'Un si p aviri la xisca china e lu vutieddru gruossu Candiano

'Un sulu ca ti dugnu lu meli e sparti la burna! Voli addrattari a du' minneddri Voli la vutti china e la muglieri 'mbriaca Voli lu meli e lu 'nziriddru Vulissi pigliari lu munnu cu tutti du' li manu

Candiano Brancato Brancato Lodato Brancato

I CONTRASTI TESTO
Cu arridi e cu chiangi!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Cu la voli cotta, cu la voli cruda e cu la voli abbruscata la cannila Candiano Janni no e Giuvanni s Ju munnu la cipuddra e a ta t'arzanu l'uocchi! Ju travagliu e tu sudi! La festa a Naru e lu Santu a Racarmutu La gaddrina fa l'uovu e a lu gaddru ci abbruscia lu culu Brancato Brancato Brancato Cardella Cardella

gaddru ci abbruscia lu culu La nivi piedi-piedi e li spizzii 'n-carta

Lo Verme

La porta aperta e la chiavi a la cinta Lo Verme Li scecchi livaru li ferra a li cavaddra! Lu fattu unu e lu discursu 'n-antru M nannu era purciddratu e ju muoru di fami! Mangia cu la sarbietta e senza li piatta Su' cuomu lu divulu e San Binnardu Trvulu di casa e sbu di vaneddra Unni vidi, unni svidi! Uocchi chini e manu vacanti Candiano Brancato Candiano Cardella Brancato Brancato Brancato Brancato

IL CORAGGIO E LA PAURA TESTO FONTE


(Legenda in calce)

Addivint quant'un trasntulu Appi lu stmacu di ...

Candiano Brancato

Cchioss lu scantu c'havi di 'ncuoddru, ca antri cosi Brancato Ci addivint la facci bianca cuomu la carta Brancato Ci addivint la facci bianca cuomu li muorti Brancato Ci fici mntiri du' piedi 'ntra 'na scarpa Brancato Ci fici trimari li puddrizzuna Ci 'ngruss lu sangu Ci trema lu culu Ci voli stmacu Cu havi scantu si fazza monacu omu di fcatu pigliatu d'appagnu pigliatu di suggizioni Havi la facci stracanciata Havi lu cori di cunigliu Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

Havi lu trimulizzu Havi 'na battitina di cori! Lu culu ci fa "trnguli-mnguli" M'addivint lu sangu acqua Mi fici pigliari 'n-arrisantuni! Mi guastavu lu sangu Paura guarda vigna e lu guardianu si la vinnigna Paura guarda vigna e no sipala S'arm di coraggiu e ci j Si cac li canzi Si fici la facci granni Si pigli di scantu Si scanta di l'mmira s Si teni lu culu cu tutti du' li manu Spavientu novanta! Ti cachi? 'Un 'm'abbasta l'armu

Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato

'Un si scanta mancu di lu divulu

Brancato

LE CORNA TESTO
Piezzu di curnutu! Curnutu ci s tu e cu 'un ti lu dici!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato

Quannu vieni? Ni lu juornu di San Minni, quannu ci fannu la festa a li curnuti. Brancato Avanti ssiri curnutu, ca 'un ssiri ascuntatu C' curnutu ca nni mori, c' curnutu ca ci coli Corna e vastunati, cu l'havi si li teni Lo Verme Candiano Candiano

Cu 'un curnutu 'un figliu di Diu Candiano Curnutu a lu t paisi e babbu unni va'-va' Curnutu ci lu fici schifiari Brancato Brancato

Curnutu pi un cuornu, curnutu pi du' corna Brancato cchi curnutu di 'na carteddra di vavaluci Brancato

curnutu di 'rredi e 'rriditati Candiano un curnutu, sarbnnucci lu San Giuvanni Brancato Fa lu curnutu pacinziusu Havi cchi corna di li capiddri c'havi 'n-testa Havi li corna a setti sulara Havi li corna accuss luonghi, ca ci niscinu di lu cappieddru Havi li corna 'nturciuniati Havi mangiascinu ni li corna Li corna cu l'havi si li serra Li corna su' cuomu li dienti: d'allura fannu mliri, ma doppu sirvinu pi mangiari Li curnuti su' furtunati: senz'ssiri re, su' 'ncurunati Lu ciervu, di fronti a ta, tignusu Lu curnutu l'rtimu a sapillu Piezzu di curnutu! Quantu va 'na bona 'ncurnatura 'un va 'na bona truvatura Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano

Brancato Lo Verme Brancato Candiano Brancato Brancato

Si li corna niscssiru fora, lu celu fussi pirtusa-pirtusa

Candiano

Si pigli li corna di 'n-terra e si li misi 'n-testa Candiano 'Un c' mnnara senza spini e 'un c' parintela senza corna Candiano

Vuo' sapiri cu 'un havi corna? Cu s'affaccia a lu suli e 'un fa mmira Candiano

IL DANNO TESTO
Ci abbrusci lu pagliuni Cu ha fattu lu malannu si lu chiangi Cu rumpi paga e cu perdi cunsigna Cu rumpi paga e li coccia sunnu so' cchi dannusu di la carni di puorcu cchi dannusu di 'na crapa cchi dannusu d'un sceccu 'ntra 'nuortu Fici 'na froscia di cent'ova

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Candiano Lodato Candiano Cardella Cardella Brancato Brancato

Havi lu tuortu e lu muortu Pi 'mpidugliari 'un ci voli nenti; pi spidugliari ci voli la menti Si cunsum cu li so' manu Si scav la fossa cu li so' piedi

Candiano Lo Verme Brancato Candiano

IL DARE TESTO
Avanti dari la lana, ca la picura Ci jinch lu culu Ci lu detti cu l'arma e lu cori Ci lu fici vdiri cu la cannilicchia Ci lu fici vdiri ni lu cannuolu Ci lu stric mussu-mussu Ci nni detti cu lu cucucciu Ci nni fici tastari 'na sbrizza Cosi dati, manu tagliati, pizzuddrapizzuddra 'n-capu li casi Cosi dati, muzzicuna e cutiddrati

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato

Cu duna lu s pani a lu cani d'antru perdi lu pani e lu cani mid Cu duna prima duna baddannu, cu duna appriessu duna 'ncarcannu Cu duna prima hav'a suppurtari doppu Cu 'un havi 'un p dari, cu 'un sapi 'un p 'nsignari e cu cchioss sapi cchioss vali Dari e prigari castigu di Diu Li detti a li cani e a li gatti Lu datu datu e lu 'mpristatu torna Lu teni a stecchettu

Lodato Candiano Candiano

Candiano Candiano Brancato Lodato Brancato

Mi cali li canzi e mi riji la cammisa Brancato Ogni xjuri signu d'amuri Prumminti assa' e 'un duna nenti Quannu lu pviru duna a lu riccu, lu divulu si nn'arridi Quannu ti dnanu la purceddra, curri lestu cu la curdiceddra Santu Francu mur Socchi serbi a ta 'un lu dari ad antru Cassaro Lodato Candiano Candiano Brancato Lodato

Va' pi Diu e pi carit!

Brancato

I DEBITI E I CREDITI FONTE


(Legenda in calce)

TESTO
A lu pigliari lestu, a lu pagari 'un tantu lestu Amaru cu hav'a dari! Avanti 'n'ura arrussicari, ca cent'anni 'nvirdicari Cent'unzi di malincunia 'un puttiru pagari un granu di dtta Ci detti la casa 'n-facci Ci fici cacari fin'all'rtimu sordu Cu ci campa paga

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Cu duna a cridenza perdi l'amicu e li dinari Candiano Cu hav'a dari hav'a pagari Cu 'mpresta perdi la testa Debiti 'n-capu debiti, 'un ti fari malu ptiri, c, cu lu fari debiti, Candiano Candiano Brancato

carzaratu 'un ci puo' jiri Debiti nn'havi cchioss di li capiddri c'havi 'n-testa Dtta livata, 'n-celu acchianata Di lu malu pagaturi o uoriu o paglia cu lu ghiaccu a la gula 'mpricignatu di debiti E siemmu paci! Havi cchi debiti ca 'un pisa Havi 'mpignata fin'a la cammisa Havi 'mpignati fin'a l'uocchi Lu buonu pagaturi patruni di la vurza d'antru Lu dannu si fa quannu 'un si paga Mi mangi un cuostu Mi sta sucannu lu sangu Nata 'n-miezz'a li debiti Ognunu si paga la s dtta

Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Lo Verme Brancato Brancato Brancato Candiano

Pagari e muriri, cchi tardu ca si p Brancato Purt li sordi a pipitunieddru Brancato

Quant' bellu diri di no! Ti resta l'amicu e la robba t. Si dici di s, pierdi l'amicu e li quattru tar Brancato Scrivi a lu muru Scrivi! Quannu 'un ha' chi fari, lieggi! Si chiama torna Si li 'mpristiti fssiru buoni, si 'mpristssiru li muglieri Siemmu paci Socchi t'ha' a 'mpignari ti lu vinni Suca lu sangu a li puvurieddri 'Un la po livari mancu cu lu spicciaturi 'Un 'mpristari, 'un pliggiari, 'un fari beni c l'ha' rinnutu a mali 'Un si la po livari di 'n-cuoddru mancu cu lu rasuolu Zicchi e dinari su' forti a scippari Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Lodato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

LE DIFFICOLT TESTO
Cuomu jammu? Jammu avanti pi 'un jiri annarri. Ammurr lu sceccu! Ci voli la manu di Diu cuomu circari lu setti d'oru 'nmiezz'a quaranta carti cuomu circari 'na spngula ni lu pagliaru cuomu lu gruppu di Salamuni

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano Candiano

'na marreddra difficili di sbrdiri Brancato Havi carduna spinusi pi li manu Havi chi scardari Havi firrizzi pi li manu Havi lana assa' di cardari Minti sempri sticchi e puntiddri Quannu pi tanta scarsizza di lazzu, quannu pi tanta funnizza di puzzu Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Candiano

Sbrugliammu ssa matassa!

Brancato

DIO TESTO
Aitati, c Diu t'aiuta

FONTE
(Legenda in calce)

Lo Verme

All'omu limusinieri Diu dispinzieri Candiano Ama a Diu e nun falliri, a li genti lssali diri Cu ama a Diu campa filici, cu 'un havi dinari perdi l'amici Cu voli a Diu si lu prega Diu ha cuvirnatu e Diu cuverna Intra 'n'ura Diu lavura L'omu pensa e Diu dispensa L'omu proponi e Diu disponi L'omu proponi e Diu s'indisponi Lu sapi Diu e nuddru cchi! Candiano Brancato Candiano Candiano Cassaro Candiano Brancato Brancato Brancato

Lu Signiruzzu havi lu pedi di chiummu e junci a tutti Brancato

Lu Signuri chiuj la porta e grapi lu purticatu Lu Signuri duna li viscotta a cu 'un havi dienti Lu Signuri duna lu meli a cu 'un si lu sapi liccari Lu Signuri granni Lu Signuri granni e Maria ca prega Lu Signuri lagnusu, ma 'un scurdusu Lu Signuri havi la manu longa Lu Signuri pruvvidi pi quantu vidi

Brancato Brancato Lodato Cassaro Brancato Candiano Brancato Brancato

Lu Signuri 'un ascunta ngili cantari e mancu voli sntiri asini ragliari Candiano Lu Signuri, cu lu s piduzzu di chiummu, junci a tutti Brancato

O cu gaddru o senza gaddru, Diu fa li jorna Lo Verme Ogni buonu desideriu Diu concedi S chi vitti lu Signiruzzu! Si lu Signiruzzu m'aiuta e la scecca camina, ... Brancato Brancato Brancato

Un c' volont di Diu (')

Brancato

Un sulu Diu, un sulu maritu, 'na sula patria Candiano 'Un t'inimicari cu Diu e mancu cu lu divulu Unni manca, Diu cuverna Brancato Brancato

I DISPETTI TESTO
A dispiettu di lu munnu e lu 'mpiernu! A la facci di cu 'un voli! A la facci di cu 'un voli, guastiddruzzi e ravioli! A la raggia t! A la raggiazza t! Ci fici fari li vudeddra purriti Ci fici fari lu stmacu purritu Ci fici li raggi

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Ci fici mangiari cugliuna cu lu sali Ci fici mangiari curri cu lu sali Ci fici mangiari li gvita Lu fici muriri cu lu fietu di l'arsliu Lu fici muriri cu lu fietu di lu cravuni Lu fici muriri pilu cu suppilu

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

IL DOLORE TESTO
Arraggia cuom'un cani Avanti doglia di vurza, ca doglia di cori Chi ti mur lu sceccu? Chinginu sina li petri Chiangiu lgrimi di sangu muortu d'intra 'n'arma di Priatoriu

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Giardina Cardella

'n'arma 'n-pena Haju 'na pena muta ni lu cori La pena c', ma lu mangiari ci voli La pena lu purt a lu fussuni M'accupa lu cori Mi 'ntisi scippari l'arma Mi 'ntisi sprtiri lu cori Mi strazz lu cori

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato

LA DONNA IN CHIAVE NEGATIVA TESTO


Amaru cu ci ancugna! Amaru cu ci cpita! Amaru cu ci 'ncaglia! Beddra di facci e ldia di cori Cu fmmini e picciuotti 'un ti cunfidari

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

Cu la munci e cu la vasa, cu la strinci e l'accarizza Cu scecchi caccia e fmmini cridi lusciu di Paradisu 'un nni vidi Discursi di fmmini e grida di ppari 'nzalanscinu lu munnu Diu ni scanza d'omu spanu e di fmmina varbuta!

Candiano Candiano Candiano Ferreri

Donna ca troppu nesci pi la strata perdi lestu la strata e la cuntrata Candiano Donna, fuocu e mari fannu l'omu priculari Du' sorti di lgrimi hannu li donni: una di duluri e l'antra di 'nganni Duna cuocciu a tutti Duna 'mmastu a tutti accuss ldia, ca fa calari lu latti a li scecchi accuss ldia, ca fa siccari lu latti accuss ldia, ca p jiri caminannu a mezzannotti accuss ldia, ca p jiri 'nmiezz'a 'n'armata di spagnuoli Candiano

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

accuss ldia, ca p jiri 'nmiezz'a un reggimentu di surdati beddra cuomu lu funnu di la padeddra beddra scuncirtusa beddra sdignusa cchi facili guardari un saccu di punci, ca 'na fmmina cchi ldia di la morti cchi ldia di lu piccatu mortali cchi ldia di lu scuru fmmina di mal'affari fmmina pubblica fmmina tinta ldia affriggiusa ldia ca 'un ci nni voli cchi lieggiuliddra malu fatta 'mpastata cu lu sivu

Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

munciunijata 'na barracana 'na cani figliata 'na cani gneffa 'na cani sciuta 'na carusa maniata 'na carusa musciuliata 'na cavalla 'na farca 'na farcazza 'na frazzata 'na gatta morta 'na gatta mmia 'na gatta parda 'na giarra di puostu 'na pala di baccal 'na pala di ficudnia

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Cassaro Brancato Brancato Brancato

'na papazza di bacar 'na porca spunnata 'na sarda 'na scupittata

Brancato Brancato Brancato Brancato

'na troia, sarbnnucci lu vattu Brancato 'na truscia di robbi luordi 'na virsera 'n-cavaddruta numinata 'nzilla e tappinara parata cuomu lu cavaddru di Raitanu passata di cuttura passata di lievitu sempri 'n-capu d'iddra sicca cuomu 'na sarda sicca cuomu 'na signa Brancato Brancato Brancato Brancato Cardella Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato

sicca cuom'un sgruoppu tutta appitturata tutta 'nciancianiddrata un bellu scmpulu un cantaranu vanniata vistuta all'air Fa la bella givini Fa la fissiusa Fa puntina Fmmina gilusa, fmmina priculusa Fmmina varbuta di luntanu si saluta Fmmina vasata un perdi vintura Fmmini e fuocu, stacci luntanu Fmmini e ppari, quantu menu puo' Fmmini e spranza, foddri cu ci havi fidi

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Lauricella Candiano Lauricella Candiano Candiano Candiano

Gurdati di buttana vecchia e di putiaru givini Havi la facci ca pari Santa Catarina di Siena Havi li gammi a friscaliettu Havi li gammi di fierru-filatu Havi li minni allaccarati Havi lu carusieddru ruttu Havi lu culu antu Havi lu culu chiattu Havi lu culu lisciu Havi lu culu quantu 'na coffa Havi lu culu quant'un tmminu Havi lu culu strafalriu Havi lu culu strusciatu Havi lu culu vasciu

Candiano Candiano Candiano Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Havi lu mussu cuomu lu cularinu di la signa Brancato Havi lu piettu lisciu cuomu 'na tvula Brancato

tvula Havi 'na catina Havi un culu ca pari 'na bata La donna spissu si lamenta e doli e si fa malata quannu voli La fmmina bona chiddra ca 'un havi n uocchi n oricchi Brancato Candiano Candiano Candiano

La fmmina ca si 'mpupa e fa toletta o 'nnamurata o cajorda netta Candiano La fmmina ca va 'mpupata di tutti veni sparlata Candiano La fmmina cuomu la canna: a ogni vientu s'inchina Candiano

La fmmina cuomu l'ardica: punci a cu la tocca schirmenti, e no a cu la frica cu li piedi Candiano La fmmina fatta pi lavari vacila e piatta La fmmina la causa d'ogni mali Candiano Candiano

La fmmina e la gaddrina si perdi, si troppu camina Candiano La fmmina lu dannu di la nostra origini Candiano

La fmmina e lu vinu lvanu lu giudiziu all'omu

Candiano

La fmmina 'na musca cavaddrina, ca duna ardenti assa' li muzzicuna Brancato La fmmina senza amuri cuomu la rosa senza oduri La fmmina tinta cuomu la giummarra, ca la produci la cchi tinta terra La fmmina vacanti di testa lu 'mpiernu di l'arma e lu priatoriu di la vurza La furnaci prova l'oru e l'oru prova la fmmina La minnula xjurisci e la fmmina 'mpazzisci Ldia di facci e ldia di cori Li fatti su' msculi e li paroli su' fmmini Li fmmini chincinu cuomu la luna Li fmmini hannu li capiddri luonghi e lu cirivieddru curtu Li fmmini hannu setti spirdi cuomu li gatti Li fmmini hannu un divulu pi capiddru Lo Verme

Candiano

Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato

capiddru Li fmmini 'un si pglianu lu sceccu, c ci strazza li linzola

Candiano

Li sordi di la beddra si nni vannu tutti a bianchettu Candiano L'omu ca 'n-sacchetta 'un havi nninni cuomu la fmmina senza culu e senza minni Lu bellu di la fmmina chiddru ca 'un si vidi Lu cavaddru cu la vria e cu lu spruni e la fmmina c'un buonu vastuni Lu cori di la fmmina havi cientu crafuocchi Lu juocu juocu, ma cu donni fuocu Lu mari duna lu sali e la fmmina duna lu mali Lu sceccu, la fmmina e la crapa hannu la stessa capa Madama Tinnirina Madonna di la Catina, scatinatimillu ssu m figliu! Moru! Moru! Moru! Sentu fetu d'omini e mi sbongiu! (Doppu tri

Candiano Lo Verme

Candiano Candiano Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato

jorna si nni fuj c'un favarisi) Muzzicuni di fmmina ti lassa 'na ldia ferita Na fmmina e 'na ppara fannu 'na fera (') Nn'ha fattu di tutti li sorti e maneri Nn'ha fattu quantu Nureddra Pari ca ci avssiru passatu lu chianuozzu 'n-capu lu piettu Pari canciatu di li donni Pari la Pischiriddra Pari la zita di Pddraru Pari 'na Befana Pari 'na consunta Pari 'na pupa di vitrina Pi culu havi 'na maiddra Pi culu havi 'na truscia P dari 'mmastu a 'n-esircitu di surdati

Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato La Vecchia Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato

Porta lu culu a passijari Quannu la fmmina movi l'anca, si 'un buttana, picca ci manca S'annaca cuomu s'avissi li punci di 'n-cuoddru

Brancato Brancato Brancato

Sbirri, bagasci e cani cmpanu abbuttati e a li vicchizzi murinu di fami Ferreri Si par cu tutti l'armiggi Brancato

Tannu la fmmina sta ferma cu unu, quannu lu turcu si fa cristianu Candiano Tira cchioss un pilu di fmmina, ca cientu parigli di vo' Tira cchioss un pilu di fmmina, ca li vo' di Cucurullu Tri su' li ruvini di la casa: vinu, juocu e fmmina Tutta ca si naticha Tutta ca si stuccha 'Un c' cchi maliziusu di la fmmina 'Un havi culu cuomu li santi 'Un la vuogliu tuccari mancu cu 'na canna Brancato Ferreri Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato

Unni ci su' campani ci su' buttani Un pilu di fmmina tira un bastimentu a mari

Cardella Candiano

LA DONNA IN CHIAVE POSITIVA TESTO


A la fmmina massara talacci la scala A talialla squaglia 'n-vucca Beddra di facci e beddra di cori Biniditta s ma' ca la fici!

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Brancato Brancato

Camina cu l'uocchi 'n-terra, figlia mia! Brancato Ci mncanu sulu li canzi Ci mncanu sulu li cugliuna Cuomu vuliti vu', signura, fazzu, c di la vita mia 'un nni tiegnu cuntu allattunata anta di cudera Brancato Brancato

Brancato Brancato Brancato

anta di munta beddra cuomu 'na ntorcia beddra cuomu la luna beddra cuomu l'oru beddra cuomu lu suli beddra cuomu 'na pupa germanisa beddra quantu Diu la potti fari bona bunazza dritta cuomu 'na cannila dritta cuom'un fusu fatta a pinnellu massaruna e studiata 'na bannera 'na campera 'na capitana 'na cassata

Brancato Alaimo Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Giardina Brancato Brancato Brancato

'na cassata di Pasqua 'na cumannatura 'na fmmina ca fa annivsciri li muorti 'na fmmina ca fa sangu 'na fmmina ca si fa taliari 'na fmmina ca 'un finisci mai 'na fmmina ca 'un si sparda mai 'na fmmina mafiusa 'na fmmina scioccata 'na fmmina scioccatunazza 'na fmmina spartana 'na jumenta 'na lattuca ovata 'na 'ntinna 'na rosa nvura e caddrusa

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

tutta beddra tutta casa e chiesa un bellu piezzu di baccalaru un bellu stoccu di fmmina un masculuottu Fa firrijari la testa Facci minutiddra, culu di maiddra Fimmina di casa ! Gaddrina vecchia fa brodu buonu Havi la peddri bianca cuomu la cira Havi la peddri bianca cuomu lu latti Havi la peddri di sangu e latti Havi la peddri fina cuomu la sita Havi li carni cuomu la scuma Havi li minni tisi Havi li pinnulara luonghi

Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato

Havi li punza di 'na lavannera Havi lu culu a mandurlinu Havi lu culu a pizzu Havi un bellu minnularu Havi un bellu pirsunali Havi un culu di trinu Havi un culu malandrinu Havi un paru di minni ca ci p addrattari un sceccu Havi un paru di minni priculusi! Ldia di facci e beddra di cori L'omu lu fuocu, la fmmina la stuppa, veni lu divulu e xjxja Manca lu xjatu a talialla Pari fatta cu lu tuornu Pi uocchi havi du' curaddra Pi uocchi havi du' stiddri Si la suca cu l'uocchi

Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

Si p vviri 'ntra un bicchieri d'acqua Si 'un beddra, vuteddra Sccanu l'uocchi a talialla Vavaluci a sucari e fmmini a vasari 'un puonnu mai saziari Veni lu cori a talialla

Brancato Candiano Brancato Candiano Brancato

LA DONNA IN GENERALE FONTE


(Legenda in calce)

TESTO

Biddrizzi, dinari e donni, cchioss ci nn', cchioss ci nni vuonnu Brancato Chissu un maccicuni ca 'un si lassa 'na cuniglia Candiano Brancato

La gaddrina c'ha fattu l'uovu 'un si chiama cchi puddrascia Candiano Ogni donna e ogni vacca havi la s 'ntacca Tri su' li cosi friddi: manu di varbieri, nasca di cani e culu di fmmina Candiano

Candiano

Tri su' li potenti di lu munnu: fuocu, oru e donna

Candiano

'Un c' sciloccu senza acqua e mancu fmmina senza xjacca Candiano 'Un mntiri la paglia vicinu a lu fuocu Brancato

L'EGOISMO E L'ALTRUISMO TESTO


A tiempu di ficu 'un c' parenti e mancu amicu A tiempu di scattioli: Cumma', ci jammu addifora?; a tiempu di ficu fatti: Cumma', ni jammu sparti Avanti li m dienti, ca li m parienti Cu mangia sulu s'affuca

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano

Lodato Candiano Brancato

Cu si piglia la pena di la carni d'antru, la s si la mncianu li cani Cassaro Cu si piglia lu pinsieri d'antru annuvrica Cumpagnu unni vuliti, fora di la tvula Brancato Candiano

Doppu di ma, cu mori mori La prima carit vegna a nu' La t carit pilusa Lu cuorbu, pi piglirisi la pena d'antru, annuvric

Candiano Asaro Brancato Brancato

Lu mulinaru tira acqua a lu s mulinu Candiano Lu pani cucca: cu l'havi si l'ammucca Nuddru ti dici Lvati la facci, c pari cchi beddra Ognunu pensa pi lu s muccuni e tira lu brasciu a lu s cuddruruni Ognunu si guarda la s peddri Ognunu si prega lu s santu Ognunu si raspa la s rugna Ognunu si stuja lu culu cu la s cammisa Ognunu si tira lu s cuntu Lo Verme Cassaro Cassaro Candiano Candiano Candiano Candiano Lo Verme

Peddri pi peddri: avanti la t, ca la mia Candiano Prima di tutti ju; tutti l'antri doppu di ma Brancato

doppu di ma Quannu ava lu "chi", chiamava a unu e ni vinanu tri; ora ca 'un haju lu "chi", tutti mi dcinu: Chi cvulu s?

Candiano

GLI ERRORI FONTE


(Legenda in calce)

TESTO
Appinn li robbi a mali banni Cancia l'oru pi lu stagnu Ci la sbagliasti! Junci pipi a li cvuli Mi jivu a arriparari unni chiovi Pigli un granciu fuddruni Raccumann la picura a lu lupu Santu 'Nzerta, Santu Sbaglia Sbagliari va'! Sbagliasti persuna e cantunera

Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano Lo Verme Brancato Cassaro Ferro

Scancia bussichi pi lanterni Scancia la Francia cu la Spagna Si cridi ca lu fttiri cuomu lu pisciari Si cridi ca lu scnniri cuomu l'acchianari Si misi sutta scupa Sina lu parrinu sbaglia a diri la missa Succedi sina a lu burdunaru di sbagliari la strata

Brancato Candiano Cardella Cardella Brancato Cassaro Candiano

Trppica lu sceccu cu quattru piedi e 'un hav'a cdiri chiddru cu du'? Candiano Viju lu miegliu e m'attaccu a lu pjeu Candiano

L'ESAGERAZIONE TESTO
... 'un tantu e 'un quantu! Ammazz un sceccu pi du' pira Cala, si vuo' vnniri!

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Candiano Brancato

D'ogni filu ni fa un travu D'un travu fici 'na naticchia E, all'rtimu, ci su' li pira Mi crida ca chiuviva, ma no ca sdilluviava S'ha mangiatu lu puorcu e si fa scrupulu di li 'nziti Si 'mpascia la testa prima di vinricci lu duluri Si voli mntiri cu la Santa Chiesa! Taglia brucculi 'Un havi pani e surchia brodu

Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato

LE ESCLAMAZIONI TESTO
A sta cuppula! A sta mi'! A sta milinciana! A sta mnica!

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Brancato Candiano

A sta minna! A sta misca! A sta pipa! A sta zorba! A stu cani! A stu cvulu! Arrssati, c mi tingi! Arrssati, callara, c mi tingi! Beddra Matruzza! Buttana di lu divulu! Buttana di t ma'! Cammurra! Caspitina! Cavaddru e carrettu! C'! Ci vaju 'n-culu! Ci vaju 'n-sacchetta!

Candiano Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Cissu! Cissu! Cissu! Cosi di foddri! Cristu di Diu! Cruci di Diu! Curnutu di Giuda! Curnutu di lu divulu! Diu di la Cruci! Diu ni scanza e libera! Diu ni scanza! Giudiziu patataru! Lassa ca di l'ossa mia ni facssiru pizzuca di mangiatura! Lassa l'uossu! Macari ogni figliu di mamma! Mai, Maria! Mala via fa lu fumu! Mallitta la miseria 'mpami e cani!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato La Verde Brancato Brancato Brancato Lo Verme Brancato

Mascaratu! Mascaruni! Matri Maria! Menzam Diu! Mi juocu l'arma! Mi nni futtu d'arsu fin'a re! Mi'! Minchiuni! Minica! Minicheddra! Minna! Misca! Miscareddra! Mischinazzu! Mischinieddru! Mischinu! Mzzica!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Mizzichina! Musciacc! Naca ca t'annaca! 'N-cuscenza di l'arma! Ni li naschi! 'N-nomu di lu Patri, di lu Figliu e di lu Spirdu Ssantu! 'N-nomu-di-lu-Patri! Oh, Diu di la paci! Oh, paci di Diu! Oh, piccatu mortali! Oh, specchiu! Passa cc! Passa ddr! Patri, Figliu e Spirdu Ssantu! Porca Madosca! Prsita!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Prsita veru! Puorcu lu nimicu di Diu! Quant'onuri e piaciri a la casa m! Quantu cosi cu 'na lira! San Firticchiu Apustulu! Sangu di Giuda! Sangu di lu divulu! Scasciu! Schifu di cani arripuddruta e macinata! Scioccatu! Scugna! Scunzulatu! S biddrazzu pi daveru! Si dici s, ma no accuss! Signuri, scanztini! Spirdi e minnuli virdi!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato Candiano

Ssu Baconchi! Ssu scioccatu! Tal d'unni mi va a firrja! Viva sta minchia e la banna ca sona! Zu-cu-zz!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

LE ESORTAZIONI FONTE
(Legenda in calce)

TESTO
Allibirtmmuni e senza tanti c...! Allibirtmmuni, c lu llorgiu firrja! Amuninni, c ni canuscieru! Annacmmuni! Anncati! Armmmuni e jticci Arricuglimmuni li stigli e amuninni Caminati appriessu di ma, c vi 'nsignu l'Ave Maria

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano

Faciemmu pipa! Forza, c xjacca! Jammu a l'accurzu! Jammu a li curti! Lesta la manu, lesti li punti, c a lu Sabatu siemmu junti! Lvacci manu! Livammu l'offisa di Diu! Lu suli cuddr li 'ntinni: curtulu, amuninni! Uocchiu a lu vijuolu!

Brancato Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Brancato

L'ESPERIENZA E L'INESPERIENZA TESTO


A puta vecchia 'un circari addruru Avanti lu viecchiu pruvatu, ca lu nuovu a pruvari Bannera vecchia onura capitanu Crscinu l'anni e crisci la malizia

FONTE
(Legenda in calce)

Candiano Brancato Candiano Candiano

Cu azzannatu 'na vota, la secunna grapi l'uocchi Cu 'un ci passa 'un ci cridi ancieddru di primu pilu ancieddru di primu vuolu mula di 'na manu scannaliatu e l'acqua fridda ci pari calla un lupu viecchiu Ha passatu vaddri e vaddruna Havi li pila arsi Lu cani scallatu fuji l'acqua fridda N'ha' a mangiari ancora cuddruruna affumati! N'ha' a mangiari ancora pani duru! No ava novicent'anni e ancora ava a mntiri giudiziu

Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Candiano Candiano Candiano Candiano Brancato Brancato Cassaro

Quantu cosi hav'a vdiri un cristianu prima ca mori! Brancato Sina la vurpi vecchia 'ncaglia ni lu lazzu Candiano

Sugnu arsu di l'acqua calla, veni la fridda e mi scalla 'Un c' a cu pruvari! Viennu l'anni e veni lu giudiziu

Candiano Brancato Brancato

L'ET TESTO
... anni l'havi 'ntra un jinuocchiu ... anni 'un l'ha' a fari cchi Haju trent'anni. ganga. S, intra 'na Brancato Brancato

FONTE
(Legenda in calce)

Brancato Brancato

Anni e corna cu l'havi si li teni

Anni e piccati su' sempri cchioss di quantu si dcinu Candiano Crisc Cacalinusu: 'un ci caca cchi intr'a la casa! Havi l'anni di la cucca Havi l'anni di la 'nzolia Havi l'et di lu sivu Brancato Candiano Candiano Brancato

Havi quattru vintini e mezza Havi tant'anni 'n-capu lu jimmu L'anni mancu ci prinu

Brancato Candiano Candiano

Passannu la quarantina, un malannu ogni matina; passannu la cinquantina, un malannu sira e matina; passannu la sissantina, la morti s'avvicina Brancato Quann'era 'n-picciuttanza, ... Quannu ava la spaccazzeddra pi darri, ... Brancato Brancato

LE MALEDIZIONI TESTO FONTE


(Legenda in calce)

A cu si mangi la m guasteddra ci Brancato hann'a cdiri fcatu e vudeddra! Acqua davanti e vientu darri! Acqua davanti e vientu darrieri, quantu ti porta Barbanera! Brancato Brancato

Ammazzatu! Li cani ca ti mncianu! Brancato Avissita muriri ammazzatu, piezzu di disgraziatu! Brancato

Avssit'a cannariari ni lu fuocu di lu 'mpiernu! Avssit'a muriri a Santu Vitu! Avssit'a muriri allampatu! Avssit'a muriri consuntu! Avssit'a muriri di cc a dumani matina!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Avssit'a muriri di morti sbbitu! Brancato Avssit'a muriri ora stessu! Avssit'aviri 'na mala chiamata! Campana santa e vuci di Maria, pinsticci Vu' pi cu voli mali a ma! Campana santa e vuci di Maria, stuccticci l'ossa a cu voli mali a ma! Brancato Brancato

Brancato

Brancato

Casa gastimiata, o iddra pvira, o iddra malata Brancato Chi t'arricampassi la terra, quantu ti lievi davanti l'uocchi mia! Chi ti cridi ca vuogliu lu s mali? Li cani si l'hann'a mangiari!

Brancato

La Licata

Chi ti vinissi 'na botta d'actu! Chi ti vinissi 'na botta d'citu!

Brancato Brancato

Chi ti vinissi 'na botta di nenti! Brancato Chi ti vinissi un nenti! Chi ti vinissi un scasciu! Ci avssir'a cdiri li jita a cu si lu pigli! Ci avssir'a cdiri li manu a cu si lu pigli! Ci hann'a ammuddrari li manu a cu mi l'arrubb! Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Ci hava ammuddrari la lingua a cu parla mali di ma! Brancato Ci hav'a fari 'ntussicu e vilenu! Brancato Cu 'un cridi a ma l'hav'a pruvari! Brancato

Cu voli fari un mali a ma 'un hav'a aviri n forza e mancu vala cuomu li petri di 'n-miezz'a la via, quantu si scorda la casa, la porta e la via! Candiano Dulura d'ossa e morti mai! Brancato

Frevi ci vegna a cu frevi mi misi, Candiano c sugnu xjuri di tutti li misi!

c sugnu xjuri di tutti li misi! Fuocu e fraschi! Furca ca ti 'nfurca! Ghiaccu ca t'affuca! Ha' a dari cuntu a Diu di chiddru ca fa! Ha' a muriri addannatu cu lu divulu a capizzu! Ha' a muriri addannatu! La mammana t'ava a lassari cu lu viddricu di fora! La morti t'hav'a trari li piedi! La pesti ca ti mangia! Li gastimi su' di caniglia: cu li jetta si li piglia Li guai ca fa' vdiri a ma ssu Diu l'hav'a fari vdiri a ta! Li sordi ca ha' ti l'ha' a mangiari tutti a purriti! Li sordi ca m'ha' mangiatu t'hann'a jiri tutti 'n-fumu! Li supirchiarii ca mi sta' faciennu ssu Signuri ti l'hav'a Candiano Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Cassaro Brancato Brancato Brancato Brancato

rnniri! Lu gabbu agghica, la gastima no Lu Signuri ci hav'a pinsari a cu si minti 'n-vucca li figli di mamma! Lu Signuri m'hav'a fari la grazia ca 'un t'hav'a agghiurnari! Lu Signuri mi l'hav'a fari vdiri cu li m uocchi! Lu Signuri t'ava a fari muriri cent'anni prima! Lu Signuri t'ava a fari muriri prima di nsciri! Lu Signuri t'aviss'a arricgliri! Lu Signuri t'hav'a chiantari li chiova giusti pi giusti! Lu Signuri t'hav'a fari agghiurnari muortu! Candiano

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari la lingua, quant'accuss 'un fa' Brancato dannu cu ssa vuccazza fitusa! Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari tuttu! Brancato Lu Signuri t'hav'a fari arristari cu lu culu di fora! Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari arristari senza un lazzu! Lu Signuri t'hav'a fari chinciri lgrimi di sangu! Lu Signuri t'hav'a fari jittari lgrimi di sangu! Lu Signuri t'hav'a fari muriri pviru e pizzenti!

Brancato Brancato Brancato Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari santari la lingua! Brancato Lu Signuri t'hav'a fari scattari! Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari siccari la lingua! Brancato Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri Brancato unni mntili! Lu Signuri t'hav'a mannari purritnii di capu d'annu! Lu Signuri t'hav'a 'ncarcari la manu! Lu Signuri t'hav'a sdirrupari! Lu Signuri ti l'hav'a fari chinciri! Lu Signuri ti l'hav'a fari pruvari! Brancato Cassaro Brancato Brancato Brancato

Lu Signuri ti l'hav'a fari vdiri 'n-capu li to' figli! Lu Signuri ti l'hav'a rnniri!

Brancato Brancato

Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri Brancato cuomu arrunchialli! Lu Signuri 'un ci hav'a livari la manu di 'n-cuoddru! Mala morti, Signuri! Mala scadenza! Brancato Brancato Brancato

Malanni ca ti pzzanu viniri, jiri e viniri! Brancato Malatia longa e morti a la 'mpruvvisa! Malatia longa e morti mai! Mallitta ju ca t'annacavu! Mallitta la naca ca t'annac! Mallitta t ma' ca ti misi a lu munnu! Mallittu cu ti tr li piedi! Mallittu lu latti ca ti detti! Mallittu lu momentu ca nascisti! Lodato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Mangiatu di li cani! Morti ca 'un vegna e guai cu la carriola! Morti ca 'un vegna e guai cu la pala! Motu ca ti veni! Nora, nuriddra, sggera t'ha' a fari, li guai c'ha' fattu a ma a ta ti l'hann'a fari! Priegu a Diu ca taccurza li jorna! Quannu chiangvatu tava a scattari lu viddricu!

Brancato Asaro Asaro Brancato

Cassaro Brancato Brancato

Savanu a rmpiri li chiova di la naca! Brancato Santa Luciuzza t'hav'a fari annurbari di tutti du' l'uocchi! Santa Luciuzza t'hav'a privari di la vista di l'uocchi! Si c', ssu Diu 'un t'hav'a fari vdiri lusciu pi tutti li setti generazioni! Socchi ha' lu Signuri 'un ti l'hav'a fari gdiri! Socchi ti mangi 'un t'hav'a fari ttili! Brancato Brancato

Brancato Brancato Brancato

Sper'a Diu ca a liettu un ci ha' a muriri! Brancato Sper'a Diu ca ha' a arristari jittatu intra un funnu di liettu! Ssi vuccuna ca mi sta' dannu lu Signuri ti l'hav'a fari sguttari! Ssu Cristu 'nchiuvatu ci hav'a pinsari! Ssu Signuri 'un si l'hav'a scurdari, a li muorti-muorti unn'! Thava siccari lu sangu di lu cori! T'ava a fari vilenu lu latti ca ti detti! T'aviss'a ammuddrari la vucca! T'aviss'a arrivari 'na mala nova! T'aviss'a arrivari 'na petra di l'riu quannu menu ti l'aspietti! T'aviss'a cdiri la lingua quannu parli! T'aviss'a fari vilenu! T'aviss'a nsciri lu sensu! T'aviss'a scattari lu cori! Brancato Brancato Brancato

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

T'aviss'a scattari lu sangu di lu cori! T'aviss'a viniri lu castigu di Diu! T'aviss'a viniri lu morbu! T'aviss'a viniri 'na botta di motu! T'aviss'a viniri 'na botta di sali! T'aviss'a viniri 'na botta di sangu! T'aviss'a viniri 'na botta di vilenu! T'aviss'a viniri 'na cancarena ni la lingua! T'aviss'a viniri 'na frevi maligna! T'aviss'a viniri 'na morti subitnia! T'aviss'a viniri 'na pipita masculina! T'aviss'a viniri 'na pipita ni la lingua! T'aviss'a viniri un cncaru masculinu!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

T'aviss'a viniri un cuorpu di sali! T'aviss'a viniri un cuorpu di sangu! T'aviss'a viniri un duluri di panza ni li jinocchia! T'aviss'a viniri un motu! T'avssir'a ammuddrari li gammi e li vrazza! T'avissir'a cdiri li dienti! T'avssir'a carricari li divuli! T'avssir'a livari di 'n-miezzu lestu ch' lestu! T'avssir'a mangiari li ciuli! T'avssir'a mangiari li viermi! T'avssir'a pigliari a scanciu! T'avssir'a sparari a lu largu, quant'accuss nuddru ti p dari aiutu! T'avssir'a sparari! T'avssir'a truvari muortu intra un lavinaru!

Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato Brancato

Brancato Brancato Brancato

T'avssit'a arriddciri cu li pezzi 'n-culu! T'avssit'a scippari l'ova di l'uocchi!

Brancato Brancato

T'avssit'a stuccari la nuci di lu cuoddru! Brancato T'avssit'a stuccari li gammi! T'avssit'a stuccari lu cuoddru! T'avssit'a truvari tra cncari e mali dulura! Testa, tistuni e divulu ca ti porta! T'hav'a fari vilenu chiddru ca ti mangi! T'hav'a finiri cuomu lu cani di Don Cec! Brancato Brancato Candiano Candiano Brancato Candiano

T'hav'a finiri cuomu lu cani di lu Baruni! Candiano T'hav'a nsciri lu sensu cuomu la Parrineddra! Brancato

Ti nn'avssir'a viniri guai quantu li capiddri c'ha' 'n-testa! Brancato Ti nn'avssit'a jiri a lu 'mpiernu cu tutti li scarpi! Brancato

Ti pzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi mncianu e vvinu! Ti pzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi 'un s'affucanu! Ti vegna lu malannu e la mala nova! 'Un t'hav'a lciri!

Brancato

Cardella Candiano Brancato

Uocchi ch'aviti fattu chingiri, chiangiti! 'Un meraviglia siddru Lodato lagrimati! I proverbi e le espressioni fanno parte della Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato Legenda: Brancato = Dott. Giuseppe Brancato Candiano = Cav. Pietro Candiano Cardella = Avv. Luciano Cardella

Cassaro = Sig.ra Concetta Cassaro Brancato Comparato Farm. Ina Comparato =

Ferreri = Dott. Agostino Ferreri Ferro = Sig.ra Grazia Ferro Giardina Lo Verme = Rag. Paolo Lo Verme Lodato = Prof. Diego Lodato

http://www.canicatti-centrodoc.it/