Sei sulla pagina 1di 29

LA BARONESSA DI

CARINI

PRIMO TEMPO

E' UNA GIORNATA LUMINOSA, SUL FONDO


E' DISEGNATO IL CASTELLO DI CARINI, IL RESTO E' CAMPAGNA,
IL VERNAGALLO SI AGGIRA SOTTO LE FINESTRE
DEL CASTELLO SU UN CAVALLO BIANCO.
IL CORO DIVENTA CANTASTORIE,
MENTRE CAMBIA COSTUME. LA MUSICA E' ALLEGRA

CANTASTORIE:
Chianci Palermu Chianci Siracusa
A Carini c’è lu luttu in ogni casa
Cu la purtau sta nova dulurusa?
Ma i patri po sapiri a la so casa…
La megliu stidda ca rideva in cielu
Arma senza cappottu e senza velu
La megliu stidda di li sirafini
Povira Barunissa Di Carini

MUSICI
Sciumi muntagni ed arbuli chiangiti
suli cu luna cchiù nun affacciati
la bella barunissa chi pirditi
vi li dava li rai 'nnamurati
Acidduzzi di l'aria chi vuliti
la vostra gioia inutili circati
varcuzzi c'a sti praj lenti viniti
li viliddi spingitili alluttati
Ed alluttati cu li lutti scuri
ca morsi la signura di l'amuri
la megliu stidda di li Serafini
povira barunissa di Carini

SULLA CODA MUSICALE I MUSICI SI SPOSTANO


SULLA DESTRA INFERNO - SUL FONDO,
AL CENTRO E' APPARSA DONNA LAURA,
LA BARONESSA DI CARINI -
HA UNA MACCHIA DI SANGUE ALLA ALTEZZA
DEL CUORE.
LA MUSICA E' MOLTO DOLCE-
TUTTI SI AVVICINANO A LEI CON STUPORE.

SOLISTA
Chi veni a fari ccà bedda picciotta
la to billizza nun è pi sti lochi
cu fu ca ti grapì sti infami porti
cu fu ca t'impunì sta tristi sorti.

CORO
Cu ti graprì lu cori a cutiddati
genti senza cuscienza nè pietati
cu t'astutà 'nta l'occhi li faiddi
cu fici sgarbu a sti carnuzzi beddi

LAURA
Ci curpa Diu si sugnu 'mmezzu a vui
Diu ca porta a bannera di l'amuri
picchì p'amuri morta fui ammazzata
e pi l'amuri o 'nfernu cunnanata.

CORO
Nun chiangiri picciotta 'un servi a nenti
cumincianu pi tia li patimenti
ca lu Signuri di grittu o di tortu
fà soccu voli di chiddu ch'è mortu

LAURA
Picchì stu Diu s'a piglia cu i 'nnuccenti
quannu ci sunnu latri ed assassini
chi tiranu li fila di la terra
cumannanu la paci oppuru 'a guerra

CORO
Chisti tutti ccà dintra 'i pò truvari
'mmezzu a li peni e li dannazioni
Diu nun si sbaglia si ccà nni truvamu
sta puru certa nni lu miritamu

SOLISTA
Chiuttosto tu cu si, piccitta bedda?
e chi facisti? Chi ti succidiu?
Parla e videmu si c'un sbaglia mai
stavota fici un sbagliu granni assai

LAURA
Sugnu la barunissa di Carini
m'innamurai d'un beddu cavaleri
lu Vernagallu di sangu gentili
chi di la gioventù l'onuri teni.

CORO (Parlato)
- La barunissa di Carini - La barunissa di Carini - La barunissa di Carini
- (AL PUBBLICO) La barunissa di Carini

CORO
Vicinu a lu casteddu di Carini
giria di longu un beddu cavaleri
lu Vernagallu di sangu gintili
chi di la gioventù l'onuri teni.
Giria comu la lapa 'nni l'aprili
'ntunnu a lu sciuri a sorbiri lu meli
di comu agghiorna finu a 'ntrabbuniri
sempri di vista li finestri teni.
Ed ora pi lu chianu vi cumpari
supra d'un baiu chi vola senz’ali
ed ora 'nni la chiesa lu truvati
chi sfaiddia cu ll' occhi 'nnamurati
Ora di notti cu lu mandulinu
sintiti la so vuci a lu jardinu!
Ora di notti cu la so chitarra
canta l'amuri e lu so cori 'nfiamma
canta l'amuri e lu so cori 'nfiamma

IL CORO VA VIA.
SULLA SCENA E' LUDOVICO VERNAGALLO
COL MANDOLINO CHE CANTA UNA SERENATA
A LAURA, CON LUI SONO TRE SUONATORI
( CHITARRA, VIOLINO, MANDOLA )

LUDOVICO
Iu cantu e lu me cantu nun ha paci
si nun scinni cca sutta donna amata
iu cantu e si la vuci mia ti piaci
restu a cantari cca tutta 'a nuttata
Quannu t'affacci tu cara cuscina
s'oscuranu li stiddi cu la luna
fusti 'mpastata di 'na pasta fina
d'oru e d'argentu la vostra pirsuna

MUSICI
Fusti 'mapastata di 'na pasta fina
D'oru e d'argentu la vostra pirsuna

LUDOVICO
Focu chi m'ardi spissu, di continu
mi feristi lu cori e cchiu unn' è sanu
trasiri ci vulia 'nta stu to jardinu
zappari comu fussi 'n 'urtulanu

MUSICI
Trasiri ci vulia 'nta stu to jardinu
zappari comu fussi 'n 'urtulanu

LUDOVICO E I MUSICI
'Nta stu pittuzzu c'è nu gelsuminu
cogliri lu vulia cu li me manu
iu puvureddu ed iu lu mischinu
sentu l'uduri e nni sugnu luntanu
iu puvureddu ed iu lu mischinu
sentu l'uduri e nni sugnu luntanu

CRESCE LA MUSICA - ENTRA IN SCENA IL CORO


CANTANDO - DAL FONDO APPARE LAURA

CORO
Stu sciuri ca nascìu cu l'autri sciuri
di marzu spampinava a pocu a pocu
aprili e maiu nni gudiu l'oduri
cu lu suli di giugnu piglia focu
chistu gran focu a dui cori duna vita
li tira appresso comu calamita.

CONTINUA LA MUSICA - LA SCENA DIVENTA


UN SALONE DEL CASTELLO DI CARINI PRONTO
AD ACCOGLIERE UNA FESTA DI CARNEVALE -
ALCUNI SERVI STANNO DANDO GLI ULTIMI
RITOCCHI AGLI ADDOBBI - VINCENZO LA GRUA,
MARITO DI LAURA ( IN MASCHERA )
ATTENDE IMPAZIENTE LA MOGLIE.

VINCENZO ( ad un servo ) (Recitato)


Andati da donna Laura e diteci di compretari
'mmantinenti li 'ntolettamenti, ca l'ospiti nun
tarderanno a veniri.

IL SERVO (Recitato)
Donna Laura deve curari assai la sua persona
datasi la giornata e datosi ca ospiti di
grannissimo riguardo furono invitati (ironico-risata generale)

VINCENZO (Recitato)
Festa di canuscenti e di parenti nun ha bisogno
di tanti priparazioni.
Va, e un' altra volta nun t'ammiscari!

IL SERVO (avviandosi verso l'uscita) (Recitato)


D'e cchiù prossimi parenti ni guardassiru li Santi!
VINCENZO ( ferma il servo ) (Recitato)
Ferma! che vuoi intendiri?

IL SERVO (Recitato)
Nenti eccellenza, un proverbio citava!

VINCENZO (ad un altro servo) (Recitato)


Ah! Vai vai…
Tu! Bada ca all'invitati non manchi mai lu vinu
di la nostra tenuta.
E mi raccumannu: chi non devi lagnarisi di nenti
è don Cesare, lu me soggiru;
tutto quanto egli comanda havi a essiri
eseguito prontamenti.
Lu patri di donna Laura è persona di grandissimo
rispetto.
Tu sarai la sua ombra e ogni vota ca li so dita
scrocchierannu, p'addumannari serviziu,
serviziu 'mmediatu e sopraffinu havi a esseri!

SERVO (Recitato)
Comu vostra eccellenza cumanna.

VINCENZU: HEI! Veni ca! Veni ca! Ti dissi veni ca (agitandosi)…

ENTRA IN SCENA LAURA IN MASCHERA (il servo scappa)

VINCENZO (Recitato)
Como siti bella donna Laura, mogli mia diletta.
La vostra billizza è comu 'na sirata di friscanzana
dopu ca lu suli ha arrustutu li ciriveddi.
Chi occhi beddi sutta sta maschira!

LAURA (Recitato)
E chi successi? Sono anni ca non mi faciti
comprimenti caro mio sposo.
Ma la causanza non è certamenti la mia beltà,
forsi chist' abitu e chistu maschira?
forsi dietru a li travestimenti ci viditi la donna
ca vui ci vuliti vidiri, ca a vostra intenzioni voli vidiri.
La mia sembianza naturali mai vi fici grapiri
la bocca pi laudari.
La mia sembianza naturali pi vui è comu
un quatru, comu una seggia,
un qualsivoglia arredu di stu palazzu.
E pinzari ca facistivu pazzie pi concupirimi.

VINCENZO (Recitato)
E chi vuliti?? il lavoro, l'impegno di la politica, li contadini
e vostro patri mi tennu luntanu di 'sta casa.
Ma li nostri figli si attroveranno, quannu ca
saranno maggiori, possedimenti e ricchizzi.
E quella sarà la giusta ricompenza ai nostri
sacrifici e privazioni.

LAURA (Recitato)
Di quali privazioni iti sparlannu?
Si sussurra, e certamenti non a torto, ca voi,
cu li fimmini di la bona società palermitana,
vi la spassati senza ritegnu e con l'accordu
di me patri ca vi duna corda
e giustificazioni.

VINCENZO: (interrompendola) La donna fa li figli e ci cummatti.


L'omu nasci con un altro destinu, mia sposa:
fatica, cu li braccia e cu la testa, fatica pi purtari
a casa li dinari e si ci capita di fimminiari ci attocca!
Picchì è omu, picchì accussì lu fici Diu!
Quannu v' haiu linchiuta di ricchizzi,
nun sunnu stati forsi cumplimenti a li vostri billizzi?

LAURA Vui cuntinuati cu 'sti congetturi


ca l' omu è omu ed è fattu di carni….
VINCENZO (Recitato)
Ora basta, Signura!
Lu fistinu sta pi cuminciari: faciti la patruna
di la casa, ospitali, gentili e di boni maneri,
comu s'addici e vui sapiti fari.
Ma cu certi picciotti, e vui capiti,
l' occhi di 'n'terra nun l'haviti a livari!!

MUSICA - ARRIVANO GLI INVITATI


- FESTA DI CARNEVALE.

La villanella

La viddanedda ca chianta la fava,


Quannu la chianta la chianta accussi;
Chianta tantìcchia e dipo’ si riposa,
Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussi.

La viddanedda ca scippa la fava,


Quannu la scippa la scippa accussi;
Scippa tantìcchia e dipo’ si riposa,
Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussì.
E la scippa accussi.

La viddanedda ca spicchia la fava,


Quannu la spicchia la scippa accussi;
Spicchia tantìcchia e dipo’ si riposa,
Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussì.
E la scippa accussi.
E la spicchia accussi.

La viddanedda ca coci la fava,


Quannu la coci la coci accussi;
Coci tantìcchia e dipo’ si riposa,
Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussì.
E la scippa accussi.
E la spicchia accussi.
E la coci accussi

La viddanedda ca mancia la fava,


Quannu la mancia la mancia accussi;
Mancia tantìcchia e dipo’ si riposa,
Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussì.
E la scippa accussi.
E la spicchia accussi.
E la coci accussi.
E la mancia accussì.

LENTA: La viddanedda ca caca la fava,


Quannu la caca la caca accussi;
Caca tantìcchia e dipo’ si riposa,
A TEMPO: Poi si lì metti li manu accussi.
E la chianta accussì.
E la scippa accussi.
E la spicchia accussi.
E la coci accussi.
E la mancia accussì.
E la caca accussì:

E la chianta, la scippa, la spicchia, la coci, la mancia, la caca accussì.


E la chianta, la scippa, la spicchia, la coci, la mancia, la caca accussì.

GIULLARE:
Carnalivari si senti lagnatu, ca 'na carizza nun s' ha vistu fari. Sibbeni St’annu ppi tutti angustiatu,
Ca tutti semu scarsi di dinari; (lanciano una moneta, il popolo la prende).
Oggi si mancia sasizza e stufatu. I maccaruni tutti l’ama fari, e alla finuta c’ama manciatu, ‘n
brindisi si fa: A CARNALIVARI!!! (il popolo gioisce).

LAURA E LUDOVICO BALLANO SENZA SMETTERE


MAI DI GUARDARSI NEGLI OCCHI.
IL LORO ATTEGGIAMENTO NON SFUGGE
A VINCENZO LA GRUA.
AD UN CERTO PUNTO, MENTRE TUTTI
CONTINUANO A BALLARE SUL FONDO
IN CONTROLUCE, IN PROSCENIO,
LUDOVICO E LAURA ISOLATI DALLA LUCE, CANTANO.

LUDOVICO
M'innamurai di la to billizza
autru nun fazzu chi pinzari a tia
gigliu marcatu la to bruna trizza
mi teni strittu e ligatu a tia
gigliu marcatu la to bruna trizza
mi teni strittu e ligatu a tia

LAURA
Amuri chist' amuri chi m'avvampa
ti l'arrigalu a tia senza timuri
stu cori era già mortu ed ora campa
comu lu cchiù splinnenti di sciuri

INSIEME
Mi sentu tuttu chinu d' alligrizza
alzannu l' occhi e taliannu a tia
pi lu splinnuri di la to billizza
si nun calassi l'occhi annurviria
pi lu splinnuri di la to billizza
si nun calassi l'occhi annurviria

RIPRENDE IL BALLO DI CORTE IN CONTROLUCE.

IN PRIMO PIANO SONO IL MARITO ED IL PADRE


DI LAURA.
LA SCENA E' DIVENTATA LA CASA DEI LANZA
A PALERMO.

VINCENZO (Recitato) (accende il sigaro a Don Cesare)


Baruni, vostra figlia nun mi piaci
e mancu lu cucinu Vernagallu
si guardanu cu ll'occhi troppu duci
e chistu ccà, Voscenza, nun è bellu.
Si me muglieri c' havi cosi 'n'testa
è megliu ca s'i leva, dittu fattu;
si nnò s'è veru, comu è veru Diu
nni sta casa succedi un quarantottu!

DON CESARE (Recitato)


Nun jiti sparlittannu, vi canusciu
e canusciu a me figlia, cunciditi
è picciotta di sensi onesti e chiari
havi la testa a postu nun timiti.
Chiuttostu vui facitivi cuscienza
pinzati un poco a farla sbariari
siti troppu attaccatu a lu travagliu
pinzati sulamenti a li denari

VINCENZO (Recitato)
Lu me consigliu, si vui pirmittiti,
datosi ca Palermu è sparlittera,
è ca Laura prepari le baligi
e facissi a Carini a so dimora

DON CESARE (Recitato)


Vui siti lu maritu ed haiu rispettu
anchi si pi me figlia 'un c'è timuri
sugnu sicuru di chiddu ca dicu e sapiti
ca sugnu omu d'onuri!

Vincenzo porge la mano a Don Cesare, Don Cesare poggia il sigaro sulla sua mano.

VINCENZO VA VIA. DON CESARE SI ACCASCIA


PENSIEROSO.
I SUOI PENSIERI SI MATERIALIZZANO:
I DUE AMANTI ENTRANO IN SCENA ED INIZIANO
UN BALLETTO D'AMORE MENTRE IL CORO CANTA.

CORO
Chi vita duci ca nuddu la vinci
gudirila a lu culmu di na nota
lu suli di lu cielu passa e 'mpingi
li stiddi a li dui amanti fannu rota
Na catinedda li curuzzi stringi
battinu tutti dui supra na nota
e la felicità chi li dipingi
attornu attornu d'oru e di rosa
Ma l'oru fa l'invidia di centu
la rosa è bella e frisca pi un mumentu
l'oru a stu munnu è 'na schiuma di mari
sicca la rosa
la spina cumpari!

VIA DALLA SCENA CORO E AMANTI.


DON CESARE LANZA E' SOLO.
ENTRA TIMIDAMENTE FRATE GIUDA.

FRATE GIUDA (Recitato)


Don Cesare...Don Cesare… DON CESARE!!

Don CESARE:
Vui siti?

FRATE GIUDA:
nun sacciu accuminciari...

DON CESARE (Recitato)


Chi successi? Parlati, munacheddu.

FRATE GIUDA (Recitato)


La cunfidenza longa vi l'è fari...
si tratta di Carini...a lu casteddu

DON CESARE (Recitato)


Chi fu? Chi ci successi a' figlia mia?

FRATE GIUDA (Recitato)


Nenti! Stati tranquillu: un havi nenti, sulu ca...

DON CESARE (Recitato)


Parla...botta di sangu a tia.
Chiedo scusa a li vostri vistimenti.

FRATE GIUDA (Recitato)


Iu pi purtari fidi a lu Signuri ca di piccati
si ni fanno assai pi chistu sugnu 'cca
beddu baruni pi evitari a Voscenza tanti guai!

DON CESARE (Recitato)


Tira fora lu rospu di la panza monacu malidittu...
forza sputa!
O comu è veru ca mi chiamu Lanza
t'ammazzu comu un cani di bancata

LO PRENDE PER IL COLLO.

FRATE GIUDA (Recitato)


Fermu... fermu!! parlu...picchì lu me duviri è denunciari un piccatu mortali
la barunissa vostra figlia...

DON CESARE (Recitato)


...allura?

FRATE GIUDA (Recitato)


E' pigliata da demoni infernali!
Tradisci lu maritu, dd'onest'omu
c' un picciotto di casa Vernagallu:
fannu l'amuri quannu vonnu e comu
e cogliri si fannu spissu 'n'fallu!

DON CESARE CHIAMA UN SERVO.


GLI FA CENNO DI PORTARE VIA IL MONACO
E DI AMMAZZARLO.
DON CESARE (Recitato)

Via di la me casa monacu 'nfami


chi porti sventura
prima ca t'arriduciu sta facciazza
comu racina dopu 'a pistatura.

CORO
Lu monacheddu nisciva e ridiva
ca nun sapiva soccu l'aspittava
di nuvuli la luna s'ammugliau
lu jacobbu coculla e svulazzau
afferra lu baruni spata ad ermu
Vola cavaddu fora di Palermu
prestu fidili, binchì notti sia
viniti a la me spata
in cumpagnia!!
prestu fidili, binchì notti sia
viniti a la me spata
in cumpagnia!!

DON CESARE E I FIDI ESCONO CON LE SPADE


SGUAINATE.LA SCENA DIVENTA IL PARADISO.
AL CENTRO SONO IL PADRETERNO E SAN PIETRO.
ENTRA SANTA MOMMINA.

SAN PIETRO è DIETRO CHE BATTE UN CUCCHIAIO SU UN PIATTO E A RITMO


MOMMINA CANTA!
MOMMINA (Recitato) TURUTTUTTUTTUTTUTTUTTU!! Ecc
SAN PIETRO!!!
SAN PIETRO: MOMMINA!!
MOMMINA: SAN PIETRO!!!
SAN PIETRO: MOMMINA!!
MOMMINA: C’è qui un religioso con una corda al collo! SAN PIETRO!!
SAN PIETRO: MOMMINA!!
MOMMINA: SAN PIETRO!!!
SAN PIETRO: MOMMINA!! Ie leva sti mutanni stinnuti nda cuddina, ca semu mparadisu,
Mommina!!

MUSICA REGALE. ALLARMI.

SAN PIETRO: u principali, u principali!!!

Padreterno, Padreterno, c'è qui un religioso morto stecchito con una corda
al collo Deve essere successo qualcosa di gravi.

PADRETERNO (Recitato)
Ooooh…. Ma noooo… (a Pietro sussurrando) ma nu vidi chi uri su… (forte) SENTIAAAMO!.
MOMMINA INTRODUCE FRATE GIUDA.. che prima va verso san Pietro!

FRATE GIUDA: Padreterno, Padreterno

SAN PIETRO: no, no, se padreternu ..macari Diu…no, è iddu!!

FRATE GIUDA: Ah iddu è? (SAN PIETRO: cettu)


Padreterno, Padreterno….

(i bodyguard lo bloccano e lo controllano – bo bo bo bo bo)

FRATE GIUDA ( entrando ) (Recitato)


Padreterno: (quasi piangendo) Guardate como mi hanno arridduciuto
i scagnozzi del maledettissimo baroni.
Mi hanno arrotoliato una corda a li cannarozza
e l'hanno stringiuta fino a livarimi
lu sciato! ( piangendo )
Non mi meritava io, vostro umile servitori,
una morti accussì miseraboli e infami.
( risoluto ) Ma voi sieti giusto e sapiti
cosa ci attocca, quannu che si appresenteranno
a lu vostro cospetto, a chisti maledettissimi
figli di una grandissima…. buttana!

URLA di MOMMINA, PADRETERNO E SAN PIETRO.

MOMMINA (correndo per la scena scandalizzata)


Ah! Sacrilegiu ni la casa di Diu.
( si inginocchia e si batte il petto e velocissima ripete)
Fora Satana di sti banni
porta fora li malanni
Serafini tutti cu mia
datimi prestu la bona via. (intanto il padreterno chiama pietro e pietro chiama Mommina fino a
quando Mommina dice FIDILI)..
A bedda Matri mi veni matri
u Signuruzzu mi veni patri
l'ancileddi mi vennu fratuzzi
i Serafineddi mi vennu cugini.
Ora ca haiu st'amici fidili...
SAN PIETRO
MOMMINAAAAAAA!!! (il padreterno intanto: ohh mamma mia)…
FIGLIOLO!! Ma cosa avete scambiato il santissimo e divinissimo regno di Dio per un
CORTIGGHIO???
MOMMINA: auauaua!!
SAN PIETRO: Au Mommina, cortigghio???
PADRETERNO: Pietro, Pietro e non perdere TU la tua santissima pacenzia. Che sono cose da
uomini! Avanti figliolo vieni qua e raccontami tutto con calma. Dunque, alcuni giovinastri cattivi ti
hanno…
FRATE GIUDA: si, dei grandissimi figli di st
FRATE GIUDA (Recitato)
...Sì! Dei grandissimi figli di una grandissima...

MOMMINA: AUAUAUAUA…
SAN PIETRO (Recitato)
Figliolo!!!(arrabbiato) Devi moderari li paroli. (lo prende di forza)
Hai già capito ca il qui presenti Padreterno
non arrinesci ultimamenti a manteniri la santa
e celestiali… (al padreterno) VADDA LA!!!.... calma che si arritrova
e che può arrisuttari di caratteri,diciamo un poco… (al padreterno: TALE’ TALE’ TALE’)…
incazzaboli;
MOMMINA: auauauauaua!
SAN PIETRO: NERVOSO!! Mommina NERVOSO!
per lo quali figliolo, ti prego,
tralascia gli epitoti e arriva al tuo trapasso
di diretta eliminazioni causa corda
ad opera di alcuni

FRATE GIUDA: figli di…

SAN PIETRO: li vogliamo chiamare sdisanorati terreni??? Ecco!!!

FRATE GIUDA (Recitato)


Ecco PADRETERNO, io aveva annotato ca donna Laura Lanza,
signora di Carini,
si la faceva con un giovane suo cuscino, (intanto il padreterno si addormenta)
facendoci al povero marito, uomo timoroso di Dio,
osservanti e granni lavoratori,
como si sapi a sentiri sulla terra
un bellissimo paro di corna. (si sveglia improvvisamente)…
Il patri della barunissa, ca ci friscavanu l'oricchi,
venni da me una, due, cento volte:
" Tu sei sapitori di questa correlazioni (Il padreterno si addormenta di nuovo)
ca vige tra mia figlia e un tali,
ca dici ca si attrovano di ammucciuni
e quasi quasi si congiungono?"
"Io? " Ci arrisponnivo:
"Privo della vista di l'occhi, io nun sacciu nenti!"
E il barone insisteva.
Mi voleva farimi parlari, accridennomi
un uomo corruttiboli,
con la donazioni di metà di li suoi possedimenti,
ca vor diri:
un quartu di Palermu, mezza Trapani,
e un' isoletta, Padreterno, ca io ci avissi potutu pigghiari
i bagni di rina e curarimi li dulura di l'ossa ca,
co rispetto parlannu, Padreterno,
mi avete affetto fin dalla più tenera età. (San Pietro e Mommina lo rimproverano, il padreterno si
sveglia)…
Io nenti, non parlavo!
Finchè un giorno il barone coi suoi scudieri
vinni e mi minacciò di vita, (il padreterno si addormenta ancora)
esattamenti di infilzamento di spata
da una parti all' altra del corpo.
Ed io parlai. Sì Padreterno, parlai. (Si sveglia)
E tali fecero andare in bestia
le mie rivelazioni il barone
che il medesimo ordinò ai suoi grandissimi
figli di una...(urla)di scudieri, figli di scudieri,
di eliminarimi medianti impiccagioni.
Questo è quanto, Padreterno.

Il pubblico: buuuuuu!

SAN PIETRO (Recitato)


Patrieterno, il qui presenti frate (Mommina mima) c’Ha il pizzetto, no, c’ha la barba, c’ha il nasone,
frate nasone, no no frate mangia cioccolatini, mangia caramelle, mangia mentine, mente… ah, il qui
presente frate… MENTE!
Egli si è assassinato di sua propria mano,
causa rimorso per la cascittonata
penetrata ai danni della barunissa
Laura Lanza di Carini.

FRATE GIUDA (Recitato)


E' falso, è falso!
Non mi sono morto ammazzato di mia mano:
m' hanno assassinato i gaglioffi di suo pugno.
E' falso, Patrieterno, è falso!

PADRETERNO (Recitato)
Io non seguiva ultimamenti le vicissitudini di la terra.
Tu hai veduto beni Pietro?

SAN PIETRO (Recitato)


Benissimo, Padreteno.

FRATE GIUDA (Recitato)


Non è vero, protesto, non è vero!

MOMMINA (Recitato)
Frate Giuda, vuoi forsi dubitari
della parola di un santo di fama internazionali
quali è San Pietro?

San pietro: GRAZIE GRAZIE TANTE!!

PADRETERNO (Recitato)
Figliolo, la vita è un dono di Dio,
un dono che vi dovete tenere caro fino
alla fine naturale dei vostri giorni...

MOMMINA (Recitato)
...Fine che può decretare solo Dio
nella sua immensa bontà e misericordia.

PADRETERNO (Recitato)
Tu hai accelerato questo processo
di estinguimento natuarali del disfacimento fisico
ed hai sbagliato

SAN PIETRO (Recitato)


SBAGLIAREM humanum est. Sentenziare divinorum.

Mommina: eh???

San pietro: nenti nenti…

( AL PADRETERNO ) Prego!

PADRETERNO (Recitato) ( SENTENZIA )


Frate Giuda, causa soppressione autonoma
e non autorizzata da alcunchè della (si addormenta-si risveglia)propria
persona materiale, e per volontaria simulazioni
della soppressioni suddetta medesima,
io, (il popolo ohhh) essere perfettisimo, creatore del cielo e della terra, in principio adamo ed eva
passeggiavano beati nel giardino dell’eden, MADDALENA!!!

San Pietro: Padre Eternu!!! Adamo ed Eva?? Di tannu?? Va…

PADRETERNO: eccetera eccetera, ti condanno alle fiamme


eterne dell'…do cosu da…dell’inferno!

SAN PIETRO (Recitato)


Accussì ti passanu i duluri reumatici!

FRATE GIUDA PRECIPITA ALL'INFERNO.


MUSICA. I CORISTI VESTITI DA DIAVOLI,
SI MUOVONO MINACCIOSI VERSO IL FRATE.
CANTANO.

CORO (una volta il solista e una volta risponde il coro)


E' arrivatu lu munacheddu,
quant' è duci quant' è beddu
E' arrivatu lu munacheddu,
quant' è duci quant' è beddu
E' arrivatu lu munachinu,
qunt' è duci quant' è finu
E' arrivatu lu munachinu,
quant' è duci quant' è finu
E' arrivatu lu munacuzzu
c'havi nivuru lu curuzzu
E' arrivatu lu munacuzzu
c'havi nivuru lu curuzzu
E' arrivatu lu munacazzu
e la festa iu ci fazzu
E' arrivatu lu munacazzu
e la festa iu ci fazzu

PIU’ LENTO…E' arrivatu lu munacuzzu


c'havi nivuru lu curuzzu
E' arrivatu lu munacazzu
e la festa iu ci fazzu

Riprende il ballo.

FINITO IL LINCIAGGIO DEL FRATE IL CORO VIENE AVANTI COME CANTASTORIE. LA


MUSICA DA SFRENATA DIVENTA DOLCE. MENTRE IL CORO DESCRIVE LA MORTE
DELLA BARONESSA, LAURA APPARE SUL FONDO BARCOLLANDO E LASCIA L'
IMPRONTA DELLA PROPRIA MANO INSANGUINATA SU UNA PARETE.
CONTEMPORANEAMENTE CALA UN GRANDE TELO DA CANTASTORIE SU CUI E'
DISEGNATA IN SEI QUADRI LA STORIA DEL PADRE CHE AMMAZZA LA FIGLIA

CORO
Viu viniri 'na cavalleria
forsi è me patri chi veni pi mia
viu viniri 'na cavallerizza
chistu è me patri chi me veni ammazza
"Signuri patri chi vinisti a fari"
"Signura figlia vi vegnu a 'mmazzari"
E comu dissi st' amari paroli
nesci la spata e ci passa lu cori

Lu primu corpu la donna cadiu


l' appressu corpu la donna muriu
lu primu corpu l'appi 'ntra li li rini
l' appressu ci spaccà curuzzu e vini.

SECONDO TEMPO

LA SCENA E' UN SOTTERANEO DEL QUARTIERE DEI LATTARINI A PALERMO DOVE IL


VERNAGALLO SI NASCONDE.
I SICARI DEL BARONE CHE HANNO SCOPERTO IL RIFUGIO, SORPRENDONO
LUDOVICO NEL SONNO.

BALLETTO: SEGUENDO UN LORO RITUALE, " PESTANO " LUDOVICO FINO A FARGLI
PERDERE I SENSI, QUINDI, CON DELLE LUNGHE STOFFE NERE LO LEGANO AD UNA
CROCE E SCAPPANO VIA.
LA MUSICA DIVENTA " LA SERENATA DEL VERNAGALLO "
( VIOLONCELLO ). A LATO DON CESARE CHE FUMA E GUARDA LA SCENA. QUANDO
VANNO VIA TUTTI ENTRA IL CANTASTORIE, SCOPRE IL VERNAGALLO E VA VIA.
ENTRANO ALTRI SAN PIETRO E SANTA MOMMINA IN MISSIONE SULLA TERRA.
SAN PIETRO (canticchia e poi corre verso la croce e si butta in ginocchio) (Recitato)
Padreterno!! PADRETERNO!! PADRETERNO! Un’altra crocifissione padreterno! (piangendo)…
(Mommina lo chiama ripetutamente) ma questo nella sacra scrittura non c’era scritto!!! MA IO
STAVOLTA NON TI RINNEGHERO’ PADRETERNO….

MOMMINA (Recitato)
SAN PIETRO!!! È il Vernagallo, non l' avete riconosciuto??

SAN PIETRO (Recitato)


Videmu videmu videmu??
(Guarda il crocifisso)…bi veru è, menomali va… basta ca vidu 'na cruci perdo il lume della ragioni.
Scinnemilu.

LO SCIOLGONO

LUDOVICO ( rinviene ) (Recitato)


...basta...pietà...

SAN PIETRO (Recitato)


Stai tranquillo figliolo, siamo amici.

MOMMINA (Recitato)
Semu ccà per aiutarti.

LUDOVICO (Recitato)
Chi siete?

SAN PIETRO (Recitato)


Io sono San Pietro

MOMMINA: e io Santa Mommina,

SAN PIETRO: nenti na mia aiutanti…ma tantu tu nun ci cridi.


Stamu cercannu a don Cesare Lanza di Trabia
per darici la giusta punizioni ca si merita.

LUDOVICO (Recitato)
Avete visto soccu m'ha fatto quel vigliacco?
A Carini, devi essiri iutu a Carini lu canuzzu.
Prestu curriti e firmatilu ca voli compiri altri misfatti.
Firmatilu prima ca pozza fari mali alla mia Laura.

MOMMINA ( a San Pietro in un orecchio ) (Recitato)


Nun sapi nenti, povero figlio. Non sapi nenti.
Muto, pi carità. (Parla all’orecchio di san pietro ma non capisco!!! Si sente solo rumore)

SAN PIETRO (Recitato)


Stati tranquillo figliolo, LO-FERMEREMO-NOI. Stati bonu.

MOMMINA (San Pietro) (Recitato)


A Carini: com' e' ca nun ci pinsamu prima.
La cosa cchiù naturali:
(in un orecchio) L'assassinu torna sempri
no locu d'o delittu. Amuninni.

SAN PIETRO (A Ludovico) (Recitato)


FIGLIOLO!Ci vediamo presto!

MOMMINA (Recitato)
Ma perchè, povero figlio?

SAN PIETRO (Recitato)


Hai ragione, ( A Ludovico )
ci vediamo il più tardi possibile! Addio!

SAN PIETRO E MOMMINA VANNO VIA.


IL CORO INSEGUE DON CESARE LANZA, LO BLOCCA AL CENTRO DELLA SCENA.
SI SENTONO VOCI CHE RIDONO, DEMONI CHE LO TORMENTANO, entra il Frate e ripete
di nuovo la sua parte sottovoce… entra il genero e ripete nuovamente la sua parte… tutto sottovoce.

CORISTA (donna)
Anima caina di patri spietatu
ora lu vidi comu si pirdutu?

CORISTA
- D'amici e di parenti abbandunatu
peggiu di n' appistatu e nu sbannutu

CORISTA
- Di lu rimorsu sempri assicutatu
pari un malumbra di la fossa sciutu

CORISTA
- Chiami la morti comu un disperatu
la morti scappa pi nun ti dari aiutu.

TUTTO IL CORO, a lamentarsi


Patri tintu, patri ingratu assassinu e scilliratu
Patri tintu, patri ingratu assassinu e scilliratu
Patri tintu, patri ingratu assassinu e scilliratu
Patri tintu, patri ingratu assassinu e scilliratu

DON CESARE
Bellu l'unuri, ma chi prezzu caru
la me figliuzza bedda happi ammazzari
bellu l'unuri quant' è tristi e amaru
nun ci la fazzu, no, (recitato e piangendo) vogliu muriri!! (piange disperato)
(musica – aspettare il tempo di una strofa)
Cu mi la misi mmanu st' arma nfami
cu mi lu misi n' cori st' odiu granni
pi stu delittu chi nun havi eguali
vinissiru pi mia tutti i malanni

CORO
Patri tintu patri 'ngratu assassinu scilliratu
patri tintu patri 'ngratu assassinu scilliratu
Povira figghia, povira figghia l’ha ammazzata povira figghia.
Povira figghia, povira figghia l’ha ammazzata povira figghia.

(il coro continua sempre fino all’ultima sua strofa, la strofa si ripete, oltre quella sopra altre 3 volte
continuando anche quando il padre canta)

(SI FERMA IL CORO)


DON CESARE
Apriti cielu ed agliuttimi terra
fulmini chi m'avvampa e mi sutterra
scippatimi lu cori di lu pettu
cu cutiddati di notti 'nta lu lettu

CORO (veloce e senza musica)


Patri tintu patri 'ngratu assassinu e scilliratu
patri tintu patri 'ngratu assassinu e scilliratu

DON CESARE FA UN URLO E SCAPPA…


Il coro urla e lo insegue!
VIA DON CESARE ED IL CORO.

SAN PIETRO E MOMMINA SONO ALLA RICERCA


DI CESARE LANZA.
SUL FONDO IL CASTELLO DI CARINI.
IN PRIMA IL MARE.

SAN PIETRO entra cantando la canzone della villanella!

MOMMINA (Recitato)
Voi ci aviti una idea pricisa di unni
po essiri Santità?

SAN PIETRO (Recitato)


U locu d'o delittu!
Si è veru ca ogni assassinu torna sempri
no locu d'o delittu, prima o poi ccà havi a passari!
E nautri aspettamu.

MOMMINA (Recitato)
Allura aspittamu.
E iu dicissi d' assittarini ca forsi passirannu
chissà quanti uri.
Pi fortuna ca u tempu è bonu, l'aria frisca,
a trasferta l'avemu pagata
e picciriddi ca n' aspettanu 'un ci nni sunnu

SAN PIETRO (Recitato)


E chistu è un veru piccatu!...
Lo sai Mommina ca ogni quarvorta mettu
pedi supra la terra mi piglianu certi desideri...
Ca poi nun sunnu altro ca desideri…. desideri terreni...

MOMMINA (Recitato)
Ch' i fati, Santità, m' è guardari?
U sapiti picchì mi ficiru Santa?

SAN PIETRO (Recitato)


Penitenza?

MOMMINA (Recitato)
Virginità.

SAN PIETRO (Recitato)


VABBE’! Alti tempi. Mommina!
Cmq siccome semu ca, u tempu l’avemu! Raccontatimi.

MOMMINA (Recitato)
Abitavamo 'ncampagna e a mia tutti li siri
mi appariva la Madonna ca mi diciva:
(con autorità) "Mommina, tu si disignata a onorari il nomo di Dio.
Tu si biniditta, rifuggi dai piaceri terreni
e sposati a Dio.
Il tuo corpo devi arrisortari puro e candido
comu la to anima:
non permettiri a chiccheduno di aggrampariti
e di fariti violazioni, ca tu sei addistinata
pi addiveniri a santità e pasciri pi lu regnu divinu”.

SAN PIETRO (Recitato)


E non si sbagliava la Madonna, Mommina!
Ca non solo sei addivinuta al regno dei cieli,
ma si juta cchiù in alto figghia mia:
hai avutu la furtuna di addivintari governanti personali,
cucinera e tutto fari
di un santu…au…a ca non è ca stamu parannu di un santo quarsiasi,
chi sacciu...Sant’Antonio, San Gregorio, San Giuanni a Punta….
Ca stamu parrannu di San Pietro!!...sugnu u nummuru DUI! Com’è ca c’è un nummuru unu (indica
in alto), iu sugnu u nummuru dui!!! Iu haiu i chiavi do paradisu bedda, iu rapu, trasu,
nesciu..n’addumannu nenti a nuddu!! Ma qui siamo sulla terra, figliola,
e a questo santo di così… granni dimensioni e misura
ci vennu fora certi istinti naturali di terra
..ma..terra terra...
MOMMINA (Recitato)
Aaaaaa!!!!!!!!!!!! Io una sula tentazione ebbi sulla terra.
Un bruto ca mi portò in aperta campagna
e mi voliva fari peccato di carni.
Io aspittai ca si misi a nudo,
presi un piccolo trincetto ca tiniva dintra al sacco….(urla) e zac!
D' un sol colpo ci trinciai la parti vergognosa
ca ci fuorusciva!!

SAN PIETRO (Recitato)


Cangiamo argomento!
( ad un pescatore che passa ) Buon uomo,
mi sapiti diri se il barone Cesare Lanza
passa da sti lochi?

PESCATORE (Recitato)
Commisi un tristi delitto il tristi baroni.
Ora si aggira disperatu pi Palermu
e aspetta la chiamata del Signore.

SAN PIETRO (ad altri pescatori che entrano) (Recitato)


Fratelli, cerco don Cesare Lanza di Trabia.
Se è vero che cerca la pace del Signore,
io cia pozzu dari una mano d' aiuto

I PESCATORI (Recitato)
1: L' hanno visto vagari pi chisti lidi
ca si strappava li capiddi.
Curriva e nun sapiva unni.
Addumannava perdonu a Diu pi lu misfattu.

2: Ha ammazzato la figlia.
Oh miseru: sarà malidittu pi tutti li ginirazioni.
lo potete trovari 'nta la so casa di Palermu.
3: Sta 'nchiusu ni l' urtima stanza di l'urtimu pianu
e nun voli vidiri a nuddru.

SAN PIETRO (Recitato)


Ed iu chistu vuliva sapiri.
Addiu!
Ah picciotti...non gittati li riti: oggi non si pisca nenti!

PESCATORE (Recitato)
Chista è bella!
Cu si tu ca vulissitu 'nzignari u misteri a nautri?

SAN PIETRO (ai pescatori) (Recitato)


(A mommina) Ora ora mi siddiai… (Ai pescatori) Si la mia cchiù granni virtù nun fussi la modestia,
vi dicissi che sono il vostro collega
più importante e famoso e, per di più, santo!
PESCATORE (ridendo) (Recitato)
E cu è, San Petru!

SAN PIETRO E MOMMINA VANNO VIA TRA


LE RISATE DEI PESCATORI.
I PESCATORI ESEGUONO IL " CANTO DEI PESCATORI
DI CARINI " MENTRE TIRANO A RIVA LE RETI.
SUL FONDO LE LORO DONNE CHE ASPETTANO

PESCATORI (A due voci)


Sagliala
sagliala
sagliala
sagliala
Aiamola aiamola
Aiamola aiamola
Aiamola aiamola
Aiamola aiamola

(continuano a cantare gli uomini)

DONNE
Signuruzzu
faciti bon tempu
tiniti arrassu
li nuvuli p' oguannu

(si fermano gli uomini)


ca me maritu havi a turnari 'a casa
l' aspettanu i so figli e la so sposa.

I pescatori riprendono da capo il canto (si ripete due volte uguale)


(la musica e gli uomini stavolta non si fermano quando cantano le donne, ma 4 battute dopo in
dissolvenza)….

FINITO IL CANTO I PESCATORI VANNO VIA LENTAMENTE


CON LE LORO RETI.
E' IL TRAMONTO. LENTAMENTE SU UNA BARCA
A VELA ARRIVA IL VERNAGALLO;
SCENDE DALLA BARCA E SI AVVIA MESTAMENTE
SOTTO LE MURA DEL CASTELLO.

Una corista canta la ninna nanna al suo bimbo, per tutto il dialogo fino alla fine (sinni fui)…

LUDOVICO (Recitato)
Vaiu di notti comu va la luna
vaiu circannu la galanti mia

UNA CORISTA (Recitato)


Amaru a tia, picciottu,
amaru a tia
Siccaru li garofani a li grasti
Ristaru solitari le finestri
Lu gallu ca cantava nun canta cchiui
va sbattennu l'aluzzi e sinni fui

MUSICA - MENTRE IL VERNAGALLO IN GINOCCHIO


PIANGE, IL CORO RIEVOCA I MOMENTI FELICI DEI DUE AMANTI.
(Passa intanto La Baronessa dietro il Vernagallo, che la ricorda in mente)

CORO
Quannu t' affacci tu cara cuscina
s' oscuranu li stiddi cu la luna
fusti 'mpastata di 'na pasta fina
d' oro e d' argentu la vostra pirsuna
Vi miritati d' essiri rigina
e stari a fiancu di la sacra cruna
'Nta stu pittuzzu c'è lu gersuminu
cogliri lu vulia cu il me manu
iu povereddu ed iu lu mischinu
sentu l'uduri e nni sugnu luntanu
iu povereddu ed iu lu mischinu
sentu l'uduri e nni sugnu luntanu

IL CORO MAN MANO SPARISCE.


E' NOTTE. IL VERNAGALLO SI AGGIRA DISPERATO.
Scene d’inferno.

LUDOVICO (Recitato)
Pi strada m' incuntrà la morti
scura senz' occhi e vucca parlava e vidiva.

LA MORTE (Recitato)
Mi dici d'unni vai bella figura?

LUDOVICO (Recitato)
Cercu a cu tantu beni mi vulia
vaiu circannu la me 'nnamurata.

LA MORTE (Recitato)
Nun la circari cchiù ca è suttirrata.
E si nun cridi a mia, bella figura
vattinni a la Matrici, a la Biata
spinci la lastra di la sepoltura
ddrà la trovi, di vermi arrusicata.

LUDOVICO (Recitato)
'Nsignatimi unni su li sacrestani
e di la chiesa aprissiru li porti
o Diu chi mi li dassiru li chiavi
o cu li mani scassiria li porti.
Vinissi lu Vicariu Ginirali
quantu ci cuntu la me 'ngrata sorti
ca voglio la me Dia risuscitari
ca nun è digna di stari cu li morti;

(Entra il cantastorie che gli indica il sacrestano)


Sagristanu ti pregu, un quartu d'ura
quantu ci calu una torcia addrumata
ca si scantava di dormiri sula
ed ora di li morti è accumpagnata.

ENTRA IL SAGRISTA;
DA A LUDOVICO UNA TORCIA ACCESA CHE
LUDOVICO " CALA " DENTRO UNA TOMBA.
LA TORCIA SI SPEGNE, SEGNO CHE LAURA
SI TROVA ALL' INFERNO.

LUDOVICO (Recitato)
E' all' inferno!!!
Sipoltura chi attassi o sipoltura
comu attassasti tu la me pirsuna;
IL VERNAGALLO SI PIEGA SINGHIOZZANDO SULLA TOMBA. DONNE CON LO
SCIALLE IN TESTA SFILANO CANTANDO.

DONNE
U venniri matina e jornu chiaru
la Matri Santa si misi 'ncaminu
'ncuntrannu a San Giuvanni pi la via
ci dissi " unni stai jennu o matri mia
(due voci) " Vaiu circannu a Gesù Nazarenu
ca lu pirdivu e nun lu pozzu acchiari
" va iti alla casuzza di Pilatu
lu truviriti 'nchiusu e 'ncatinatu
" Tuppì tuppì cu è ddocù darreri
sugnu la to matruzza addulurata
" o Santa Matri nun vi pozzu apriri
ca li Giudei mi tennu 'ncatinatu.
U venniri matina e jornu chiaru
La Matri Santa si misi ‘ncaminu
(musica)

IL VERNAGALLO SI ALZA DI SCATTO

LUDOVICO (URLA) (Recitato)


Diavuluuuu! Diavulu!!! Diavulu, ti prego, in curtisia
fammi 'na grazia ca ti l'addumanno
fammi parlari cu l'amanti mia
doppu all'infernu mi restu,
cantannu!

UN CORISTA (uomo) (Recitato)


Lu serpi chi passava e lu sentiva...

IL CORO SI TRASFORMA IN UN LUNGO SERPENTE

IL DIAVOLO (Recitato)
Cavalcami, ca sugnu a lu to cumannu.

LUDOVICO SALE IN GROPPA AL DIAVOLO - SERPENTE. SPARISCONO.

UN CORISTA (uomo) (Recitato)


Hannu sparutu pi n' oscura via
nun sacciu diri lu unni e lu quannu.

SAN PIETRO E MOMMINA ENTRANO IN SCENA STREMATI.


SI SIEDONO PER TERRA. Il cantastorie è sempre presente a guardare.
IL PADRETERNO APPARE SU UNA NUVOLETTA.

PADRETERNO (Recitato)
Pietro! Pieeeeeeeetro! PETRINU!!!!

SAN PIETRO E MOMMINA SCATTANO IN PIEDI

SAN PIETRO E MOMMINA (Recitato)


Padreterno! Padreterno!
Non lo abbiamo ancora trovato, Padreterno.

PADRETERNO (Recitato)
E non lo troverete più!
E' già arrivato: ammazzato di suo pugno.
L' ho già scaraventatu o 'nfernu a carcagnati!

SAN PIETRO (Recitato)


Che peccato. Ci ci vuliva dari io quattru,
con questo mio piede, anzi con tutt’e!

MOMMINA (Recitato)
Allura, Padreterno, putemu rientrari?

PADRETERNO (Recitato)
Chi succedi ora...... Avanti pietro, torna indietro!!
A chi puntu semu arrivati......

MOMMINA (come le hostess in aereo) (Recitato) – (pietro cerca di recitare insieme a lei ma non
riesce)
Il vernagallo ha venduto l'anima al diavolo
e si sta dirigennu versu la sua amata
a cavallo del serpente...

PADRETERNO (Recitato)
Au a sapemu bona a parti, vero Pietro?
Tu ora mi chiederai:
" ma picchì, Padreterno, questi due amanti
ca si amanu accussì tantu,
non li premiamu e li mannamu 'n 'cielu?

SAN PIETRO (Recitato)


Ma picchì, Padreterno, questi due amanti
ca si amanu...

PADRETERNO (Recitato)
Non si può!

SAN PIETRO (Recitato)


Macari sulu la barunissa?

PADRETERNO (Recitato)
Non si può!

SAN PIETRO (Recitato)


Ma è possiboli ca tutti li fimmini beddi
li dobbiamo mannari all' inferno?
E chiddi laidi ni l'hamu a teniri nautri, Patreterno!?
Ma n'hamu taliatu boni 'nna facci?

PADRETERNO (Recitato)
A casa! A casa! A CASA!!!

SAN PIETRO (Recitato)


Non si ci po parrari quannu fa accussì ah!!!

SPARISCONO.
ARRIVO DI LUDOVICO ALL'INFERNO -
L'ARRIVO DI UN VIVO TRA I MORTI CREA STUPORE,
PANICO, PAURA.
BALLETTO.
LA MUSICA CRESCE ED ARRIVA AL CULMINE QUANDO LUDOVICO, DOPO AVERE
INCONTRATO FRATE GIUDA,
SCORGE LA SUA DONNA.
I DUE CORRONO L'UNA VERSO L'ALTRO.

LAURA
Cori scilliratu
chisti su peni chi patu pi tia
tannu la porta t' avissi 'nsirratu
quannu ti dissi: " trasi armuzza mia "

LUDOVICO
Si 'un ti avissi amatu
mortu nun fora lu munnu pi mia
apri lu pettu e ci trovi pittatu
lu bellu nomu tò galanti mia.
LAURA
Cori scilliratu
chisti su peni chi patu pi tia
tannu la porta t' avissi 'nsirratu
quannu ti dissi: " trasi armuzza mia "

SI ABBRACCIANO - CRESCE LA MUSICA

CORO
Stu sciuri ca nascìu cu l'autri sciuri
di Marzu spanpinava a pocu a pocu
Aprili e Maiu nni gudiu l'oduri
cu lu suli di giugnu pigliau focu
E di tutt' uri stu gran focu addruma
addruma di tutt' uri e nun cunsuma
chistu gran focu a du cori duna vita
li tira appressu comu calamita.
chistu gran focu a du cori duna vita
li tira appressu comu calamita.

LUDOVICO (A LAURA)
Comu fu ca muristi amuri miu
cuntami unu di tuttu tali e quali
tantu lu sacciu: l' omu si s'infuria
è lu cchiù tintu armalu di l' armali.

LAURA
'Ncatinatadda calava la chiaria
ed Ustica spuntava di lu mari
la rininedda vola e ciuciulia
e s' alza pi lu suli salutari
Ma lu sparveri ci rumpi la via
l' ugnidda si li voli pillicari
timida a lu so nidu s' agnunia
a malapena ca si po salvari

MENTRE LA SCENA DIVENTA LA CAMERA


DA LETTO DI LAURA

CORO
Simili scantu simili terruri
happi la barunissa di Carini
era affacciata nni lu so balcuni
chi si pigliava li spassi e piaciri

LAURA
Viu viniri 'na cavalleria
forsi è me patri chi veni pi mia
viu viniri 'na cavallerizza
chistu è me patri chi mi veni ammazzà
ENTRA DON CESARE

LAURA
Signuri patri chi vinisti a fari?

DON CESARE
Signura figlia vi vegnu a 'mmazzari

LAURA
Signuri patri
accordami un pocu
quantu mi chiamu lu me confissuri

DON CESARE
Havi tant'anni chi la pigli a jocu
ed ora vai circannu confissuri
chista unn' è ura di cunfissioni
e mancu di riceviri Signuri.

CORISTI (Recitato)
- O chi scunfortu pi dd' arma 'nfelici
quannu un si vitti di nuddu aiutari
- Abbattutedda circava l' amici
girava intornu, si vulia salvari
- gridava forti:

LAURA
Aiutu carinisi
aiutu, aiutu mi voli scannari!

UN CORISTA (Recitato)
Dissi arraggiata:

LAURA (Recitato)
Cani carinisi!

CORISTI (Recitato)
- L'ultima vuci chi putissi fari
- U patri un volli sentiri ragiuni
nesci la spata e ci passa lu cori.

DON CESARE CON LA SPADA COLPISCE LAURA


AL CUORE

DON CESARE (Recitato)


Tira cumpagnu miu, nun lu sgarrari
l'appressu colpu chi c'hai da tirari

UN FIDO DI DON CESARE DA IL COLPO DI GRAZIA.


LAURA CADE A TERRA MORTA.
DON CESARE E I FIDI VANNO VIA.
I CORISTI MOLTO LENTAMENTE SI AVVICINANO A LAURA QUALCUNO SI
INGINOCCHIA E L' ACCAREZZA.

SOLISTA donna ( SENZA MUSICA )


Lu primu corpu la donna cadiu
l' appressu corpu la donna muriu
lu primu corpu l'happi tra li rini
l' appressu ci spaccà curuzzu e vini
lalala…lalala….

MUSICA E CORO
- Curriti tutti genti di Carini
ora ch' è morta la vostra signura
- Mortu lu gigliu chi sciuri a Carini
nn' havi curpanza un cani tradituri
- Curriti tutti monaci e parrini
purtativilla 'nzieme in sepoltura
- Curriti tutti persuneddi boni
purtativilla in gran prucissioni
- Curriti tutti cu na tuvagliola
e ci asciugati la faciuzza azzola
- Curriti cu 'na tuvaglidda
e ci asciugati la facciuzza bedda

I CORISTI A DIFFERENZA DEL PRECEDENTE BRANO


CHE HANNO CANTATO CON VIOLENZA
E CORRENDO DA UNA PARTE ALL' ALTRA DELLA SCENA,
SI BLOCCANO E CANTANO CON MOLTA DOLCEZZA.

Oh chi sconforu pi dd'arma 'nfelici


quannu 'un si vitti di nuddu aiutari
abbattutedda circava l'amici
di sala in sala si vulia salvari

Gridava forti: " aiutu carinisi "


aiutu aiutu mi voli scannari
dissi arraggiata: " cani carinisi "
l'ultima vuci chi putissi fari.

L'ultima vuci cu l'ultimu sciatu


ca già lu so curuzza è trapassatu
l'ultima vuci l'ultimu duluri
ca già persi lu sangu e lu culuri.