Sei sulla pagina 1di 2

Senza esseri chiamati simu vinuti oi simu vinuti ari patruni avia i bon truvati ari patruni avia

i bon truvati Ssu palazzieddru ha quattru spuntuni oi quattru spuntuni quattrucentanni campa lu patruni quattrucentanni campa lu patruni Quattru spuntuni e quattru spuntuneri quattru spuntuneri quattrucentanni campa la mugliere quattrucentanni campa a mugliere Chi Dio vi manna tanti boni anni tanti boni anni quannu aru munnu si spannanu panni quannu aru munnu si spannanu panni Mienzu a sta casa doru nu bastune doru nu bastune aru patruni u viu nu gran barune aru patruni u viu nu gran barune Mienzu a ssa casa doru na catina doru na catina ara signora a viu na gran regina ara signora a viu na gran regina; Mienzu a ssa casa doru na pernice doru na pernice e a .............. a via nimperatrice

e a .............. a via nimperatrice E d .............. neranu scurdati neranu scurdati u viu a patruni di tuttu lu Statu u viu a patruni di tuttu lu Statu Sentu lu strusciu de lu tavulinu de lu tavulinu lu patrune ca pripara lu vinu lu patrune ca pripara lu vinu; Sentu lu strusciu de la tavulata de la tavulata la signora chi porta la supressata a signora ca porta a suprissata; Oi cha ha fattu a nive ara muntagna oi ara muntagna chi Dio ti guardi sta bona cumpagna chi Dio ti guardi sta bona cumpagna Nun vi spagnati ca nui simu assai ca nui simu assai ca simu trentatria e lu cantaturi ca simu trentatria e lu cantaturi Caru patruni oi ca fora notte oi ca fora notte e per piaciri apritini sta porta e per piaciri apritini sta porta