Sei sulla pagina 1di 3

La brighata di lallegra

di Ibn Hamdis
Viu la notti
di nna manta scura;
idda stinn nnala niura comu pici,
ki nni lvita di vidiri laffacciari di lu jornu.
Mmezzu ci annhavu la tristezza cu lu vinu
di carni liquidi, di petti ardnti,
nti nna brihata di iovent! fina.
"ara nna lustra ki arridnnu
mustr#va luni e luni
ki a vicnna si jttavanu
di nni li stiddi cometi.
$unnu tutti picciotti di vala
nni la riampatriata di lanuri,
ki sden#nu la ricchizza,
ki stimanu lu cumpanu.
$i ci duni a bivri
nzokku manna sprazzi di luci,
ca avi tanti nomi e tanti anni.
$unnu kki! profumati
di nna h%iunnata di muschiu o di &'arin(;
fimmini
pi biddizza e culuri rosa kki! delicati
di laqqua di la aria ki add!ma la mascdda.
"ikka ci manca, ca qiddi cu lorecchini e li bracci#ltti
e cu la durci melodia di nni li cordi
nni fannu sentiri lu cantu di lusinolu,
mpilann!si annintra li pirtusa di la ntisa.
) cuannu cantavanu li turtarddi,
arrisp!nnnnu a bassa vuci
a lass#mi daceddi ki frisc#vanu
e laurora lucva,
niscmmu
parrimutt#ri la nausea di la mmracatna
di nni lu spiritu di larma*
allaria libera,
cu cavaddi di razza di veru sanhu, snelli, veloci,
addistr#ti a firr#ri ir#nnu.
$i a p#ru fannu a hara a cursa cuntrast#nn!si,
nszmm!la volanu cu iddi
li nobili dantika discinnnza.
+pprssu vennu li cani ammastr#ti,
sikki di li costuli e mahri di li ventri,
quasi ca fussru sirr#ti nni nna cina.
,annu okki ki nun si kiuinu pi pali!zza;
ki parnu krav!na add!m#ti fra li cilia e li parpabri,
e quasi piskanu la preda cu li scintlli ki nni nescinu.
-nunu, quasi ki cunt#ssi pi tanti, nnza laiutu di latru,
aanha li cudi di li frutt#ti dantilopi,
comu si fussru trad#ntuli di lu desertu.
.alali ki vannu sentnziannu la morti mmezzu larm#la,
kki! lesti di lu lampu e di lu malattempu,
cu la talatura furtiva di cr#t!ra nnam!ri;
kki! ialli di lu culuri di la canndda,
nti nna manra ki parissru fatti doru puru.
/i assul#vu
e la azzella scappava,
sd#nnu ora diritta tisa e ora di latu di h%hiancu.
0ddi arrivaru nni nna nev!la di pruv!l#zzu,
mittnnu li vocali a la scrittura sm#ta
di lu strru nterra,
quasi ki ddda
nni vulissiru fari lu malu distnu.
1i vurra sentiri a fari, la azzella
cu lu furi di lu cani mastru lestu comu furmini,
vist!tu di brocc#tu lucenti,
mentri idda assik!t#ta, strinci!ta e nkiui!ta,
lu pisca cu pitriceddi ki riji
comu fa lu cavaddu,
ki parti cu la hamma manc!sa2
) si tu nni vni a trovi f3ra
nnun jardinu h%hia!r!su comu nna sinorina,
str3menthri manciammu scardi di caccia privilei#ta,
e tracann#mmu b!c#la di lu meliu vinu
metti di latu quars#si ritmnu e rihuardu*
favursci.
4anto 45V0 del 4anzoniere
"oesia tratta dalla traduzione italiana di $chiaparelli
6ilettura in linua siciliana di Michelanelo 4aldara