Sei sulla pagina 1di 2

SIO profuturum.

Quiavero canoneinmissae particulatim A plenior pateat inlellectus, tolum continue censui exposui,ne quid additumvel sublractumseu irans- svibscribendum posilum yideatur, ut legentibusipsius expositionis Finito libro, sit taus et glotia Chrisio.

015

INNOCENTII III VkVM.

'

mNOCEMTn

III

F_aF.SE

J)E BEATISSIMA VlRGINE MARIA ET FILIO EJUS JESU CHRISTO ENGOMIUM. Virgo Deigemtrix virga est, flos fllius ejus. Prse-B enim tenuis, teneret Ie\is, lenis et pulcher, flasumo pauca, et pauca loqui de virginevirga, et fi- grans et utilis. Quid enim flore islo tenuius cum lio flore.Miraflorissummitasetinattingibilis virgae aslringitur, quid lenerius cum atleritur, quid lenius proceritas. Hsecest virga recta, virga erecfa, pro- cum alirectat, quid levitis cum portatur, quid specera, fragilis,gracilis,flexibilis,frondosa,florigera, ciosiuscum aspicilur, quid flagranliuscum adorafructifera. Recta per justitiam, erecia per devotio- tur, quid utilius cum effectusaltenditur(Psal L\I\). nem, procera per longanimitatem,fragilisper ab- Filius virginisei flostenuis ad indignationem,tener Jeeiionem sui, gracilis per humiliiatem, flexibilis ad miserationem,lenis per mansueludinem, levis per mansuetudinem, frondosa per sanctissimam domiiiatione,pulcher moderatione,flagrans reproeonversationem,' florigera per virginalem conce- missione,utilis remuneratione.Esl ergo tenuis flafructifera.Recta gellis,tener misericordiis, lenis in donis, levis in ptionem, per partum vilaeagternae per fidem,erecla per spem,procera per charitatem, praeceptis, pulchcr exemplis, flagrans promissis, fragilis per pudorem, gracilis per despectionem fructuosus in praemiis.Hicftosfactus est nobis memundi, flexibilisper compassionem proximi, fron- dicina, in ipso potus et esca, ex eo mel et cera.dosa per honorum operum exseeutionem,florigera Medkinain redemptione,potuset esca injustificaC tione, mel et cera in glorificatione. Ex hac medicina per gloriam virginitatis, fructifera per praerogativam fecundilatis.Mirandalfecundilatis prserogatiya, sempiternasanitas incorruptionis,ex hac medicina quod talis talem, taliter genuit. Gracilis virgo ante esca refectionisinternaesalietatis, ex hac medicina partum, et \irgo posl parlum.-Qualifer,angelo an- polus ebrietalis spiritualis, seternse fecundifalis, de nunliante, Spiritu sancto operante, virttue Altis- illius cera splendor summseclarilatis, in ejus melle simi obumbrante (Luc.i). Qualem, Sanctum sau- dulcedoperpetusefelicitalis.Flosest nobisClirislus clprum, unicum roalris virginis, unigenilum Dei in humanitale, fructus iu dhinitate : flos in lerris, Patris, Deumet Dominum majeslatis.0 quam hene, fruclus in ccelis; flos in redemptione,fruclus hi quam recte flos dicitur, quseex virginalivirga per- glorificatione.Qttem ipse nobis largire dignevuc duritur, in quo scmper sunt quoe miremur! Est Amen.

IRIBfOGO&TII

III

F.&FJSE

DE Vlf A ET PASSIONE NOSTRIJESU CHRISTI,ORATI0NESTRES DQMINl : EFFICACISSIM-E Qui corftrHe et deyote e$s legentibus plurimas coi-tulit reraissioncs et wdulgen ias. I. ORATIO D udicari, et ut agnus innoeenstuam crucem ferende DomineJesu Ghriste, Fili Deivivi, qui pro re- ad vlctimam duci, clavisperforari, felle et acela demptionenostra nasci, et circumcidivoluisti, et a potari, alque in cruce morte lurpissima^condemJudseis reprobari, a Juda osculo iradi, capi et li- nari, aelancea vulnerari.Tu per has saeratissimas gari, et cumvinculis Aimse, Caiphse,Herodi,Pilato po?nasab omnibus pecealis ct poenisnos lihera, et offeni, et eoraraeis illudi, colaphis,alapis flagellis per sanctam cruoemtuam illucperduc nos miseros et arundine esedi, facie velari, et sputo conspui, peccatores, quo perduxisti tecum crucifixum latro^iuis coronari, a falsis quoque testibus accusari, nem sero n-enilentem.Qui vivis, etc.

917

ORATIONESTRES ET IIVMNUS. ORATIOIII.

18

ORATIOII. Auulienlur nobis, pie DomineJesu Christe, omnes passiones tuse, et defendant nos ab omni dolore et tristitia , ab omni periculo et miseria, ab omni peccato et cordis immundilia,"ab omni scandalo et infamia, a morhis inalis animaeel corporis, et a moite subitanea et improvisa, el ah omni persecutioneinimicorum visibiliumet invisibilium, scimus eniin quod in quacunque hora vel die passionis tuje memoriam habuerimus, salvi erimus : ideo de immensa lua pietate confisi te deprecamur, piissime Salvator, per lienignissimas sacralissimasque passiones luas, ut benigno nos protegas auxilio, et conlinua pielale ab omni malo nos conserves. Qui vivis, etc.

DomineDeus de Deo, lumen de lumine, qui humanum genus ex praeceploPatris patibulo crucis proprio sanguine redimere dignalus es, te suppliciter exoramus, ut non secundum peccata nostra facias nohis, sed secundum misericordiam luam salvos fac nos indignos famulos luos : tu quoqtie exsurge in adjutorium nostrum , et eslo nobis lurris forliludinis , et clypeus inexpttgnahilisjustitiae, a facie tara corporalis, quam incorporalis inimici, atque ab omni peccatoetpoena misericordiler nos libera, et ab omni adversitate corporis et anirase clementernos defende. Quivivis, ete.

INNOCENTII

III

PAPTE calhoIic_e ot orllio-

Orationes tres de omnibus sanclis,' pro defensione et tranquillita.e doxae Ecclesice.

ORATIOI. H irihueiis in praesenti, et gloriam in futuro. Per A cunctis nos, qusesumus, Domine, menlis et euindem Chrislum Doroinum nosirum. Ainen. ORATIOIII. corporis defende periculis, et inlercedeute beata el gloriosavirgine Dei genitrice Maria : cumbeatis Mundet et raunial nos, quaesumus, Domine, apostolistuis Pelro et Paulo, alque beato N. el om- unigeniti Filii lui prctiosissimus sanguis effusus nihus sanctis, salutem nohis tribue benignus et pa- el tibi oblatus in cruce, ct intercedenle beafa cem, ut destructis adversitalibus et eiroribus uni- virgine Dei genitiice Maria, cum beatis apostolis versis, Ecclesia tua secura libi serviat libertate. luis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus Per eumdem Chrisfum Dominum nostrum. Amen. sanctis, a cunctis nos reddas et perversitalibus ORATIO11. expiatos, et adversitatibus expeditos. Per eumdem Exaudi nos, salularis noster, ul per unigeniti Dominum nostrum Jesum Chrislum Filium ttium, Filii lui sacralissirase passionis \irlutera a cunciis qui tecura vivit el regnat in unitafe Spiiitus sancti nos mentis et corporis hostihus tuearis, gratiain Deus, per omnia saeculasajcuiorum. Amen.

WNOCEtmTU HYMNUS De Cliristo et beatissirna

III

F-&F.2E

Virgine Maria dignissima Malre ejus Ad quem cerlas el magnas'contulil remissioneset indulgeniias. Medefende peccaiorem, Et ne tuuni des honorem, Alieno et ciudeli, Precor te regina cceli, Me habeto cxcusatum, Apud Christum tuum natum; Cujus iram perlimesco, Et furorem expavesco Nam peccavi illi soli. 0 Maiia Virgo, nol Esse niihi ahena, Omni gratia lu plena.

Avemundi spes Maria, Ave mitis, ave pia, Ave charitaie plena. Virgodulcis et serena Saucta parens Jesu Chrisli Electa sola fuisti. Esse mater sine viro, Et lactare modo miro. Angelorumimperatrix, Peccatorum consolatrix, Consolare me lugentem, In peccatis jam fetentem,