Sei sulla pagina 1di 4

CONDIZIONALE SEMPLICE-KONDICIONAL SADANJI

Kondicional se gradi tako to odbacimo infinitivne nastavake ARE, ERE ili


IRE i dodamo odgovarajue nastavke:
I PARLARE-priati
io parlerei
noi parleremmo
tu parleresti
voi parlereste
lui,lei, Lei parlerebbe loro parlerebbero
II CHIEDERE-pitati
io chiederei
tu chiederesti
lui, lei, Lei chiederebbe

noi chiederemmo
voi chiederesti
loro chiederebbero

Za I i II konjugaciju dodajemo iste nastavke


III PARTIRE-krenuti
io partirei
tu partiresti
lui,lei, Lei partirebbe

noi partiremmo
voi partireste
loro partirebbero

Kod onih glagola koji imaju nepravilan futur 1(odnosno kod kojih dolazi do
promena), dolazi i do promena u kondicionalu 1.
vedere-videti (futur vedr, kondicional vedrei)
potere-moi (futur potr, kondicional potrei)
dovere-morati(futur dovr, kondicional dovrei)
rimanere-ostati (futur rimarr, kondicional rimarrei)
bere-piti (futur berr, kondicional berrei)
tradurre-prevesti (futur tradurr, tradurrei)
dare-dati (futur darr, kondicional darei)
stare-biti (futur star, kondicional starei)
fare-raditi (futur far, kondicional farei)
dire-rei (futur dir. kondicional direi)
volere-hteti (futur vorr, kondicional vorrei)

Pomoni glagoli essere i avere su nepravilni kao i kod futura.


essere
io sarei
tu saresti
lui,lei, Lei sarebbe

noi saremmo
voi sareste
loro sarebbero

avere
io avrei
tu avresti
lui,lei Lei avrebbe

noi avremmo
voi avreste
loro avrebbero

UPOTREBA
1)Kondicional sadanji je nain mogunosti. To je radnja koja je mogua u
budunosti, ukoliko bi se ispunili neki uslovi, elja koja zavisi od uslova.
Farei un viaggio interessante, se avrei il tempo. Otiao bih na zanimljiv put,
kad bih imao vremena.
Vorrei girare il mondo. Voleo bih da putujem po svetu.
Come sarebbe bello. Kako bi to bilo lepo!
2) Za ublaavanje nekog zahteva i izraavanje molbe (utivo) condizionale
di cortesia
Potrebbe aiutarmi? Da li biste mi pomogli?
Vorrei un succo di frutta. Molio bih voni sok.
Moe se i prezentom izraziti molba, ali je mnogo bolje kondicionalom.
Pu aiutarmi? Moete li mi pomoi?
Voglio un succo di frutta. elim voni sok.

3) Za izraavanje linog miljenja (ublaeno), izraavanje sumnje ili


nemogunosti
Direi che la cosa interessante. Rekao bih da je ta stvar zanimljiva.
Mi piacciono tutte due e non saprei quale scegliere. Dopadaju mi se i jedne
i druge i ne znam koje bih izabrao.
4) U novinarstvu za nepotvrenu ili nezvaninu informaciju i uvek se koristi
u prevodu navodno, jer nismo sigurni da li se to zaista desilo.
Secondo alcune voci il presidente partirebbe domani. Krue glasovi da e
predsednik sutra otputovati. (da bi predsenik navodno mogao sutra da
otputuje)
5) Izraavanje sumnje
Cosa potrei fare? ta bi to trebalo da uradim?
CONDIZIONALE COMPOSTO-KONDICIONAL PROLI
Gradi se od pomonih glagola essere ili avere u kondicionalu sadanjem i
participa prolog
Sarei andato/a

Saremmo andati/e

Avrei letto
UPOTREBA
1) Ima isto znaenje, ali nema projekcije u budunosti, ve su
mogunost, neizvesnost i sumnja okrenute ka prolosti. Prevodi se
prolim vremenom. Kod nas se ne koristi.
Chi l avrebbe immaginato? Ko bi to mogao zamisliti?
2) Izraavanje elje
Saremmo partite subito, ma non avevamo soldi. Mi bismo krenule
odmah, ali nismo imale novca.

3) Koristi se za nepotvrenu radnju u prolosti, u novinarstvu I uvek se


koristi navodno u prevodu jer nismo sigurni da li se to zaista desilo
Il colpevole sarebbe stato arrestato. Krivac je navodno uhapen.
Il governo avrebbe gi approvto la legge. Vlada je navodno ve izglasala
zakon.
4)Iraavanje sumnje
Non so proprio come sarei arrivata senza la macchina. Ne znam ba kako bih
stigla bez kola.