Sei sulla pagina 1di 146

www.dacoromanica.

ro
www.digibuc.ro

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

s.

ANALELE

ACADEMIEI ROMANE
1878-1888

INDICE ALFABETICO
AEG CUPRINSTILIA

VOLUMELOR
X [ DIN SERIA

a'r

oix SERIA TT..

BUCURESCI
TIPOGRAFIA CAROL GOBL, STRADA D6MNEI, No. ii
1890.
Val

11=

Alb

PRETUL0 2 LEI

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

'

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

ANALELE

ACADEMIEI ROMANE
1878-1888

1NDICE ALFABETICO
Alt CIIPRINSULUI

VOLUMELORO
XI DIN SERIA I
I

I-C DIN SERIA II..

BUCT.WESCI
TIPOGRAFIA CAROL GBL, STRADA DMNEI, No. 16
1890.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

A.

Academia din Amsterdam. Schimb de


publicatiura, V, 1, 101.

Dornnitorului pentru sancOonarea


legei Academiei Romne, I, 16. -

Academia din Barcelona. Druesce o


carte, HI, i, 205, 206.

Atpt rspunsulti Ministermlul de

Academia din Mnchen. Schimb de publicapura, V, 1, 25.


Academia din Budapesta. Schirnbq de
pub1ic4iuni, IV, i, 1.
Academia Califirniet din San-Francisco
Schimba de publicatiunI, IX, i, 6.
Academia din Cracovia. Decisiune de a
a se trimite publieatiunile AcaclemieI, HI, 1, 69.
Academia de sciirqe naturale din Halle
Schimbil de publicatiura, V. i, 26.
Academia dei Lincei din Roma Propune
schimb de publicatiunf, III, I, 209
Academia din Lisabona. Schimbil de publicatiuni, V, i, 102.
Academia de inscriMiunI din Paris.
Schimb de publicaOunT, II, i, 227.

Arge, VI, i,3.


Adam-Clissi (Dobrogea).- Turnulti descoperitil acolo. VI, i, 47, 49.

Academia din St. Petersburg. Trimite manuscripte Cantemiriane. Ser. I, t, XI,


1,

163.

Academia Romiifi. Discutiuni pentru


confirmarea Societtitii ea Institut
de Stat. Seria I, t. XI, 1, 92. Convocarea Societtil academice indattt duptt sancOonarea legii. Seria

I, t. XI, 1, 226. - Se cornunicti legea votattt i sanqionatil relativ la


Academie, I, i. - Mu4umirI M. S.

Culte asupra Mnstini Curtif de

Adamachi (V.).- Druesce o carte, X,


I, 65.

Adriaml (General). Druesce crVf Se-

na I, t.XI, 1, 75, 76. Ser. H, t. H,


t, 12.

Alaux (Aglaia).- Druesce documente

istoriee, V i. 4.
Messi (Dr. A P.) i Massim Popp5.Puna la concurs scrierea Resbelul orientatil ilustrat, III, I, 152, Rgh a se drul statiuniT de meteorologie din IsTris'eud Analele in earl'
se cuprind Observafiunile meteorologice, V, i, 25.
A LECSANDRI (Vasile). - Se deckle a se

chema spre a lua parte la lucrrile


Acaderneie, I, R. - Despre revisiunea Statutelor, I, 64, 67. - Asupra tiprirei Psaltirii lui Coresi, I,
103. - Asupra documentelor din
biblioteca i archiva de la Genova,

I, 119. - Propunere asupra regulard positiune1 d-lui Gonata ca mem-

bru al Academiei, I, 120. -Literatura rornn in Francia, I, 135. -

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

AtECSANDRI

ALECSANDRI

Alegi in comisiune pentru cerce-

ruesce o carte din partea

tarea studiuluI Producerilorii literarie din epoca lui Mateiii Basarabii, I,


145.-Alesti in comisiune pentru facerea programeI sedinteI solemne,
161.-Despre Mare le premiti Ntstu-

Cantacuzin, III, 1, 40 - Despre mo-

rel, I, 195.- Ales Presedinte alfa


Sectiunil literare pe 1879, I, 198.Despre programa sedintel solemne,
I, 201.-Despre alegerea de membri
ouorarI i corespondentl, I, 203. Asupra raportulut pentru revisuirea
Dictionaruldi. I, 204, 206. - Asupra raportuluI lucrrilor Sectiunet
istorice, I, 220. - Despre chrtile rehgise aprobate de sf. Smod, II, r,
30. - Dou scrisort ale d-lut Ion
Ghica, II, i, 35. - Despre biblioteca
d-lul Sturdza de la Scheia, II, i, 88.
- Ales in comisiune pentru discursurile de receptiune II, i, 226.

- Discutiune asupra discursuluI


de receptiune al d-luI Ion Ghica, II, i, 226, - Alesti in comi-

siunea ortografic, II, 1, 227. Dhruesce douti chill, II, 1, 228. Despre publicarea discursurilor de
receptiune, II, 1, 231. - Asupra
scrieriI riiposatullif Rallet Suvenirt
-i impresii de ctiltorie, II, i, 248.-

1 se incredintzh spre esaminare


scrierea Novacescit a d-luI Marienescu, II, i, 275. - Asupra art. 58,
din Regulamentri, II, 1, 362. -- Asupra ortogratleY, II, 1, 404, 407, 408,

409, 425, 431, - Cnteculti Glutei


latine, II, 1, 424.- ScrisorI din partea (nut Ion Ghica, II, 11, 406-418.
Dhruesce o carte din partea CI-net

Smaranda Docan, III, i, 40.

Dh-

numentele de interes istoricil din


Capitalh, III, i, 41. - Despre edificiul Academid, III, 1, 49. - Primesce a face biografia luI C. Negruzzi, III, i, 61.- Asupra adreseI
Ministeriuha instructiund publice
blice privitre la expositia de belearte, III, i, 129. - Asupra ]cerereI
societhteI Iuha de a i se da publicatiunile AcademieI, III, T. 131. -

Asupra colectiund de predice ale


sf Ioanti Chrisostomti, traduse de
Ep. Melchisedec, III, 1, 132.- Alegi
in comisiunea pentru cercetarea raportuluI Delegatiunet, III, 1, 134 --

Asupra propunereI de schimbarea


orarmluI, III, i, 134. - Asupra programet lucrarilorti din sesiunea ge
neralrt, HI,

1,

136. - Despre a-

dunarea de notite biografice ale


membrilorti decedatI, III, i, 137. Asupra ortografiet, III, i, 142, 145,
179, 182. - Asupra operet push la
coneursti de dr. A. P. Alessi, III, 1,

153 - Asupra donatiunei de documente facut de d-lfi D A. Sturdza,


III, 1, 164. - Asupra procesuluI
verbalti al SectiuneI literare pentru traducerea din Herodotti, III, I,
165 -Se depunti la concursti ope-

rele sale Despotii Vod, Poesi1, vol.

III, Legends noue, Osta0 noftrit


III, i, pg L-Raportulti d-lut I. Ghica
asupra operilorti sale puse la concurs, III, i, pg. xiouv-LxxxvI.
Premiarea operelor sale cu Marele
premig Nristurelti, HI, i, 207, 232.Asupra propunereI d-lut Odobescu

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

d-luT A.

ALECSANDRI

de a ceda 200 carp' Academie, III,


1,

ALECSANDM

211. - Asupra proiectulul de

budgetd, III, 1, 214. - Alegi in comisiunea de premiI, III, 1, 223. Asupra traducerel din Herodotil fAcuth' de d-ld D. I. Ghica, III, 1, 241

- Alesd Preedinte al Sectiund


literare pe 1881. III, r, 242. - Despre portretulti luI Stefan celd Mare,

IV, 1, 29, 30, 31. - Daruesce unil


manuscript, IV,i, 58. - Despre pilastri poduluT luI Traianti de la Vr-

ciorova, IV, 1, 86, 87. - Asupra rposatuluI Episcop de Buz Dionisie, IV, 1, 90. - Asupra operelord

pra poesiilorti populare ale d-lorti


Iarnik i Brsanti, V, i, 38, 39, 40,
44, 45.-Raportil asupra poesiilor
d-lor Iarnik i Barsan, V, 1, 4548. - Propune ca membru onorard
pe d-l Hurmuzaki, V, 1, 52.-Asu-

pra documentelord druite de cl-l


Hurmuzaki, V, 1, 52. - Asupra lucrrilor membriloril carte in Academie, V, 453.-Despre colectiunea
de cntece populare a d-lul Vulpian, V, r, 54, 55, 63. -A se exprima condoleante familiei r6posa-

Aposatuldr Sulescu, IV, 1, 94. -

tulul Diefenbach, V, 1, 55. - Despre


publicarea CodiceluIVoronetian V,
I, 57, 58, 60. -Asupra studiului d-lui

Despre sehimbarea timpului sesiu-

Mariana despre Desceintece. V, 1, 61.

ne generale, IV, 1, 100, 101 -

-Asupra cestiuniI lexicografice, V,


1, 62, 76, 77, 137. Asupra dietionaruluI d-lu dr. Polizu, V, I, 65 Asupra baladelor despre Novac4
de d-l Marienescu, V, 1, 69. - Asupra mitologiei
Marienescu, V,

Multumesce M S. RegeluI pentru


darurile fcute Academid, IV, r,
103. - Citesce lucrarea d-sale despre C. Negruzzi, IV, 1, 104. - Despre publicarea documentelor istorice, IV, 1, 114.- Despre Corradini

1, 72. 73. - Asupra cererei d-lui

si scrierile sale, IV, I, 131. - Asupra

Meyer, V, I, 74.-Asupra proiectulul

colectiuneI de cntece populare a


d-lort1 Iarmk i Barsan, IV,i, 133.Despre traducerea lul Thu Livid,
IV, 1, 145. - Despre premiile "tre-

de rgspunsti la raportul SecretaruluI general, V, 1, 94. - Alesti


in comisiunea pentru premii, V, 1,

cute la economil, IV,I, 150. - Alesti


in comisiunea pentru premii, IV, 1.
153.- Asupra sumei destmate pen-

tru explorarI archeologice in Dobrogea, IV, I,


Presedinte
alti SectiuniI hterare pe 1882. IV, 1,
165. -D espre statua lui Stefan celd
Mare, V, 1, 9 -Despre Cartea Strategia militard vemt la concursti, V,

1, 18.-Despre expositia de electricitate din Londra, V, I, 18. Asu-

103.-Asupra proiectuluI de bugetti,


V, 1, 111. - Asupra raportuluI p entru preMiuld Ntisture1-Her6scu, V,
1, 121, 122.-A supra premiereI op ereI d-luI Meitam, V,i, 124. -Raport

asupra scrierd d-lui Boteanu depusti spre premiare, V, I, 152. Asupra premiului de arrI populare,

VI, 1, 46 - Mesa in Comisiunea


pentru premml ariilord 'populare,

VI, 1, 46. - Ales n Comisrunea


pentru edificiuld AcademicI, VI,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

Asian

ALECSANDIU

51. - Discutiune asupra confe-

VII, 1, 148 - Daruesce din partea


d-lui L-t Colonel I Alexandri 17

rinteT propusa de d-I5 Urechia, VI,

volume de extracte dmjurnale, VIII,

r, 48. - Dictionaruld luT Cihac, VI,


1,

1, 52. - U scurtii, VI, z, 56, 63,


66. - Colectiunea de documente
a familiel Rosnovanu, VI, 1, 57. Publicatiunile d-luI Ion Ghica, VI,
1, 58. - Montpellier, serbrT fehbrige, VI, 1, 63.-Delegatti a asista
la inmormintarea luT C. Cretzu-

lescu, VI, i, 64. - Asupra raportuluT baladeloni NovacescI, VI, 1,


77.-Asupra premieril Ornuologiei

populare, VI, r, 78, 79.- Alesti in


Comisiunea pentru Marele Etimologicti, VI, 1, 81. - Asupra desastruluT de la musgulti botanicii,
VI, i, 96. - Despre Wilhelm de
Kotzebue, VI, 1, 98.-Alesti Prese-

dinte al Sectiuni literare pe 1884.


VI, i, 120 -Asupra ortografiel, VI,
121.-Raport despre P. Corneille,
Cidulg, traducere de Al. G. Draghicescu, VI, i, 137. - Raportil despre
Dorin, drama in 5 acte, 0 in versu4,
de V. Rusanescu, VI, i, 137.-Asupra manuscrisuluT d-luI Marienescu,
Noviicesca, VII, I, 13, 77,145.--De-

pune in deposit la Academic, pergamentulii ce-i s'a daruitti de M. S.


Regina, VII, 1, 68. - Asupra propunereT (Mu". N. Ionescu, VII, I,
74. -Asupra lucrariT d-luI Hasdeti,
Marele Etimologica, VII, r, 80, 81 A se tiptiri in Anale raportula d-luT
Banta, VII, 1, 101 -Alesii In Comi-

siunea pentru ariile populare, VII,


1,131 --Mesa Presedinte aRi SecOu-

na literare pe 1885. VII, 1, 144.Propune revisuirea dicOonaruluI,

z,

1. - Asupra autorisatiuniI date

d-luT Odobescu, VIII,i, 3. - Demisionza din Comisiunea arnlorii po-

pulare, VIII, r, 77 -Fantana Blanduziei tradusa de d-lti E. de Herz,


VIII, i, 124.
Alexandri (Lt Colonel I ). - Druesce
17 volume de extracte din jurnale,
VIII, i

1.

Alexandra celli bung.-Descrierea monedeloni luT si ale fii1ori sl Ilia

.tefanti de da D A. Sturdza,
VIII, 1, 11. VIII, n, 270.

Alexandra Exaporritul i activitatea


sa politica i literara de A. Papadopol-Calirnachii. VI, II, 111.
Alexi (Th.). -Raportulti d-luT G. Baritti
despre Deutsch-Rumantsches mirter-

buch fur Schule und Umgang, Brasovii, 1886. IX, 1, 254.


Aman ) --Face o comunicare, JI, i, 26.
Anale.-Modulit cum trebuescii tiparite,
11, 1,

1.

Andreeseu (P ) - Daruesce o bucvna,


X, i, 29.
Andreiann (T).
Daruesce monede
vechi, IX, 1, 22.
Antineseu. - Donzil o carte. Seria I,

t. XI, 1, 103.

A ntoneseu-Remus (P. I ).
Depune
la concurstl Notite economice asupra
Nerd pdurilorii. 1H, I, pg. 1,

H.

Argesti (Manastirea) - Visitata de membra Aeademiei, I, 143.

Asaelii (0-). - Raportulli Ep. Melchisedec despre biografia luI scrisa


de Negrea, V, i, 182.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

ASO CIATIIINEA

Asociatiunea Craievnk.-Fondulii s5d,

ve0 Premdit Asociatiunel Craiovene. I, 215.

Atanasescu (N.). - Druesce o carte,

AIIRELIANTI

misiune pentru revisuirea Statutelord, II, i, 11. - Asupra public1.4 de &Are Academie a uner opere
enciclopedice, II, r, 17. -A se co-

munica d-lur Kamtz de la Cluj

IX, r, 129.
AURELIANII (Petro S ).-Ales in comi-

siune pentru tesa 7ranul romdnii


Seria I, t. XI,i, 14.-Memoriul Eco-

nomia rural la Romani. Ser. I,


t. XI, i, 27.-Se instircmk a enloge cuvinte poporale de meserii
altele in Moldova si Muntenia. Seria
I, t. XI, i, 219.-Propune ea observatiunile meteorologice s se publice ri Anale i s'a' se infimteze o

statiune meteorologica la Bradu. Serial, t XI, i, 225, 226.-- Economia rurald la Romani. Ser. I, t. XI, 11,1 -38.Despre revisuirea Statutelor, I, 53,
56, 62, 65, 69, 70, 71, 80.-Asuprati-

ptirirei Psaltire lui Coresi, I, 103.Proiectd de Regulamentd, I, 173 Propune a nu se pune in proceseleverbale numdruld voturilord pro 0
contra la alegerea membrilord, I,
193. - Ales membru in Delega-

decisiunea luat asupra op erei sale,


II, r,

28, 29. - Asupra filoxerer

din Dobrogea, II, r, 29. - Despre osemintele gsite intro Ianca ii


nurei, II, 1, 41.-Despre Congre-

suld de igien din Turin, Il, r,


76. - Alesd in Comisiune pentru
premir, II, r, 226 - Despre publicarca discursurilord de receptiune,
II, r, 231. - Rdspunsulti la discur-

suld de receptiune al d-lur Dr. I.


Felix, II, r, 293. II, ii, 257 -- 266.
-Raportd despre Prodromuld fiord romdne de Dr. D. Brandzti, II,
1, 354, 363 - Alesd membru ald
Delegatiuna, II, 1, 445. - Asupra
infinitril de statiuni meteorologice
in Romania, III, r, 5.-Asupra plan-

ter Papaver dubium, iii, r, 5.-Des-

I, 196. - Asupra alegerei

pre publicarea documentelor Hunmuzaki, III, 1, 10, 18. - Notita


egetatiunea pinului silvestru fi a

d-lur Teclu ca membru al Academia', I, 198.-Asupra alegerer d-lur


P. Vassia ea rnembru aid Acade-

pinuh'i negru la pla de agriculturd de la Feastrdu. III, i, 7, 71.


- Asupra colectiuna de diplome

mia, I, 199. - Asupra raportului


de reviswrea d4onarulur, I, 204,

al

Oune,

205, 207.-Alesti in Comisiune pen-

acte druit de did Sturdza, III,


21.-Despre anticittitile din Dobrogea, III, 1, 28.- Asupra propu-

tru cercetarea propunera socia-

nerir d-lur Haretd despre obser-

fund Craiovene, I, 215 - Despre

vatoriuld meteorologicd din Piatra,


III, r, 39.- Asupra monumentelor
de interesd istoric din capital, III,
1, 41 -Despre edificiulii Academia,

Psaltirea luI Coresi, II, 1, 3.-Asupra concursuldi propus de Societatea studielord istorice din Paris
pentru 1882, II, r, 6 - Despre istoria rer, II, r, 9 -Alesd in Co-

r, 45, 48. - Druesce o carte,


III, r, 57.- Despre aclimatarea arIII,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

ARELIAN6

borelul Eucalyptus, III, 1, 62.-Propunere asupra adrese Ministeriului


instructiuna publiceprivitre la expositia de bele arte, III, 1, 69, 129.

- Despre miscarea economica in


Romnia n secoluld XVIII-lea, III,
1, 138.- Demisionz6 din Comismnea pen tru expositia de bele arte,
III,

1,

161. - Ales Vice-prese-

dinte al Academiei, III, i, 175 Premiarea opera sale cu Premiulg


Lazgr, III, 1, 207, pag. I, x - XVII.-

Asupra propunera d-luI A. Odobescu de a ceda 200 cArtY Acade-

mia, III, 1, 210. - Ales in Comisiunea de premiI, IIT, 1, 223. Alesti in Comisiunea pentru premiul Eliade-Rdulescu, III, 1, 226.

-Ales in Comisiunea pentru supravegherea exposiOuna de bele-

AURELIAN rT

pentru 1882-83, IV,

1,

151. -

Asupra manuscriptelor premiate


de Academie, IV, 1, 152. - Alegi
in Comisiunea pentru premir, IV,
1,
153. - Asupra sumeI acorclat
pentru explorri archeologice in
Dobrogea, IV, 1, 165. - Raport
asupra crti Economia rurald, IV,
1, 191. - Memorig Despre starea
economicit a Romgniel in secolulg al

XVIII-lea, V, 1, 6. - Asupra lucrrilorti membrilor cetite in Academie, V, 1, 53. - Despre publicarea codiceluI Vorone-Van, V, 1,
60. - Asupra clicOonaruluI d-lui Po-

hzu, V, 1, 65.- Ales Vice-presechute al Academia, V, I, 103. Presint documente istorice decopiate din archiva Ministeriului de

Externe din Paris, VI,

1,

4. -

arte, III, 1, 240. - Se recomand6 opera cl-sale spre premiare, de crttre


d-l Ion Ghica, III, 1, 324.-Depune
la concurs opera sa pra nstret, III,
1, pag i.-Raportulti d-lui I. Ghica

Despre edificiulii Academia, VI, 1,


48. - Cestiunea ortografic, VI, 1,
66.-Ales in Comisiunea Premiului
Lazrii, VI, 1, 98. - Asupra d-lul
Ioan Ionescu propus membru co-

asupra opera Tra nstra,

III, I,

.respondent, VI, i, 98. - Museul

pag.
Schite asupra steirel
economice a Romania in secolulg alg

botarncii, VI, 1, 104. - Asupra congresului de antropologie i archeologie preistorick VII, 1, 3. - Alesti

XVIII-lea, III, n, 73.-Despre ernStull Academia, IV, 1, 3. - Comunich un manuscript al d-sale,

Presedinte ah Sectiuna
VII, 1, 74.-RAspunsulil la discursul

IV, 1, 5. -Despre starea economica


a t6reY in secoluld XVIII-lea, IV,
1, 15.-Ales in Comisiune pentru
cercetarea discursurilor d-lor Ma-

de receptiune al d-luI Fl. Porcius,


VII, i, 101.-Asupra premierel crtal
d-luI Dr. Z. Petrescu. VII, 1, 123.-

riana 0 _Medea, IV,

1, 133. - R6spunde la discursul

1,

99. -

Despre publicarea documentelorti


istorice, 1V, 1, 107.-Despre interpretarea art. 35 din Regulament,
IV, 1, 118.-Ales Vice-Presedinte

Ales in comisiunea premiilor, VII,

de receptiune al d-lul Fl. Porcius,

VII, 1, 134. VII, n, 135. - Ales


Presedinte add Seqiuna sciintifice,
VII, 1, 162. -Ales in Comisiunea

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

AIIRELIANt

BABEW

pentru studiarea testamentuldi Dr.


Obedenaru, VIII, il8.-Alesd in Comisiunea pentru Premiul Lazr,
VIII, 1, 78. - Asupra proiectului de
lege ald Ateneului, VIII, 1, 120.-

miliei Ispirescu, X, 1, 22. - Asupra


regulamentArit premblord Hagi-Vasile, X, 1, 73. - Ales in comi-

Alesti Presedinte ald Sectiunet sciin_

Ales in Comisiunea pentru rPemiuld Lazdril, X, 1, 75. - Asupra

siunea pentru regulamentarea PremiHord Hagi-Vasile, X, 1, 74, 79.-

tifice, VIII, 1, 132, 186. - Asupra numirilor comunelord din Dobrogea, IX, 1, 9. - Cere a fi inlocuitil in Comisiunea pentru Flora
Dobrogel, IX, 1, 101, 102. - Alesd

raportulut Comisimiet pentru regulamentarea premielor Hagi-Vasile,


X, 1, 80. - Alesii in Comisiunea
premnlor pe 1889, X, 1, 107. -

Ales Vice-presedinte al Acade-

in Comisiunea pentru regulamentarea premiului G San-Marin, IX,


I, 106. - Asupra manuscriptulut
Flora Dobrogd, IX, i, 110. - Propune a se veni in ajutorul fa-

miet, X, i, 107.
A vram (N.).-Ddruesce o carte, III, I, 30

- Depune la concursd scrierea sa


despre Legume, III, I, pag. I, II.
B.

BABEpt" (Vincenpu).- Alesd in Comishine pentru studiarea confirrndril


Societtif acadernice ca Institut de
Stat Ser I, t. XI, I, 92. - Citesce raportul clesp re scrierea lui A. Cramic,

Avratnti Ianeulii sa Horia 11. Ser. I,


t. XI, 1, 109, 110.-Ales in Comisiunea pentru revisuirea Statutelorti, I,

11.- DAruesce o carte, I, 17.-Despre averea ldsatrt de Cozacovicl, I,


43. -Alesd in Comisiune pentru cer-

cetarea propunerei relativd la averea Cozacovici, I, 43. - Despre


proiectuld de revisuire a Statutelor 6,

I, 45, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 61,


63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 76.-Asu_

pra misiunei d-lui N. Densusianu,


I, 48. - Asupra raportului Comisiunet insdrcinate cu cercetarea lucrd-

rilor Delegatiund, I, 94, 95. Asupra Statutelord, I, 119, 121. --

Citesce raportuld asupra misiunet


d-lui N. Densusianu, 1, 122.- Asupra proiectului de regulamentd, I,
170, 173.-1 se trimite discursuld
de receMiune aid d-lusf Teclu spre
a rspunde, II, I, 53 - Ales in Comisiunea bugetard, II, 1, 103. Alesd in Comisiunea de rdspunsd
la raportuld Secretarului general,
II, 1, 103. - Asupra discursului de
receptiune ald d-lui Ion Ghica, II,
1, 226.-Despre publicarea discursurilord de receptiune, II, 1, 231.Despre mat multe scriert poporane
romne ale cl-lui Marienescu, II, I,
275.-Rdspunsuld la discursuld de
receptiune ald d-lui Teclu,-- II, I,
293.- Asupra art. 58 din Regulamentd, II, 1, 362.- Asupra ortograHet, II, 1, 403, 405, 426, 431, 434.
-Despre budgefuld pe 1880, II, 1

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

BABEIrr

BABEIt

434.-Raportul Comisiund insr-

comisrunea budgetarg, IV, i, 85.-

cinate cu cercetarea lucrrilor Delegatrunei, II, I, 439. - Asupra manuscriptuluI de geografie al d-lul
G. Popescu, II, i, 451. - Asupra
tiparirel operelor Cantemiriane, II,
I, 452.-Asupra scrierel d-lui Bariter

Despre pilastril poduluI luI Traian

despre Schopenhauer, II, I, 453.Asupra documentelor culese de


da N. Densusianu, II, I, 454 -Propune ca Seqiunea istorica s5. recomande plenuldi alegerea d-luI N.
Densusianu ca membru corespondent, II, r, 455. - Rspunsulii la

discursul de receptiune al d-luI


N. Teclu, II, n, 287-302. - Ales
in Comisiunea pentru cercetarea socotehloril i facerea budgetului, III,

de la Vrciorova, 1V, 1, 87.-Despre schimbarea timpuldi sesiunel


generale, IV, r, 100, 102.-Asupra
publicAril documentelor istorice,
IV, r, 107, 113, 115.-Despre interpretarea art. 35 din Regulament,
IV, I, 117.-Despre traducerea lui

`Mu Liviu, IV, r, 145. - Citesce


notqele biografice asupra viqe1" si
activitiY decedatului membru al
AcademieI Andrei Mocioni, IV, I,

146 -Raportul ComisiuneI budgetare, IV, i, 150. - No* biografice asupra vie0I luI A. Mocioni
(Mocsonyi), IV, II,

353. - Ales

in Cornisiune pentru cercetarea lu-

36. -

i,

crrilor Academrel, V, 1,

cedaV, III, r, 137. - Asupra orto-

Ales in Comisiunea pentru cercetarea compturrlor in locul d-lusf

134.-Despre adunarea de notite


biografice asupra membrilor de-

grafiel, III, 1, 144, 178, 180, 181,


184, 193, 229.-Asupra opereI pus

Banta, V, i, 37. - Asupra poe-

la concurs de d-l Dr. A. P. Alessi,


III, I, 152, 153, 154.-Asupra do-

O.

naOunef, de documente facut de


d-lii D. A. Sturza, III, 1, 164. -

Voronqian, V, i, 44. - Asupra

siiloril populare ale d-lorti Iarnik

Brsan, V, r, 40.-Asupra ortografie1, V, r, 41.- Asupra codicelul

1,

clocumentelor dtiruite de d-R1 Hurmazaki, V, 1, 51.- Asupra lucrarilord membriloril citite in Academie,

173. - Asupra propuner d-luI

V, i, 53. - Despre colecOunea de


aril poporale a d-luI Vulpianu, V,
I, 55.- Despre pubhcarea Cochcelut Vorongian, V, 1, 56, 59.-A-

Asupra traducereI din Herodot, III,

164, 165. - Dtiruesce un mnunchi de documente istorice ,


III, 1, 165. - Asupra ComisiuneI
de explorri in Dobrogia, III, r,
Odobescu de a ceda 200 cruIT
1, 209, 211, 212.
-Asupra incassgrir legatuluI Versa,

supra dicOonarului d-luI Dr. Polizu,

III, I, 213. - Cere sa se inscrie

V, 1, 68, 69. - Asupra baladelor

in budget 1,847 lel votgI pentru


eumprare de cArtY de la d-lii 0-

despre Novacit de d-l Marrenescu,

AcademieI, III,

dobescu, III,

1,

213. - Ales In

V, I, 65. - Despre lucrarea d-lul


Marienescu Mitologia romanesce

V, i, 69. - Asupra cerereI d-lui


Meyer, V, i, 73, 74, 75, 86, 91,-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

BABEIt

Asupra cestiunii dictionarului, V,


1, 81.-Ales in Comisiune pentru
rovisuirea discursurilor, V, i, 85.Asupra raportului d-lui Barit: CercetdrIla Sarmisegetusa, V, 1, 90.-A-

supra proiectului de respuns la


raportul Secretarului general, V,
1, 93, 94. - Raportul Comisiunel
pentru compturi i budget, V, 1,

104. - Citesce proiectul de bud-

get, V, 1, 111. - Asupra cererei


d-lui Sbiera de a i se da dull din
biblioteca Academid, V, 1, 124.Asupra propunerei P. S. S. Ep.
Melchisedecti, V, 1, 139 - Asupra
cronicel lul Huru, V, 1, 141. Cere a se adresa multmirl d-lui
Pencoyid, V, I, 143.-Ales in Comisiune pentru cercetarea compturilor, VI, i, 43.-Asupra premlului arnlor poporale, VI, I, 44. Cere numirea Comisiunei pentru
premiul arnlor poporale, VI, 1,
46.- Baladele Noveicescif ale d-lui
Marienescu, VI, I, 50.-Asupra lucrril d-luT Mangiuc, VI. 1, 51.Asupra memoriilor citite in echute de membrili Academiei, VI,
1, 52.-A se combina cestiunea ortografief cu a dictionarulu, VI, 1,
56.- Publicatiunea Hurmuzaki, VI,
1, 59, 61. - Cestiunea ortografie,

BABEItt

125. - Publicatiunea d-lui N.


Nilles, VI, 1, 129.-Escursiune ar1,

cheologicg la Sidovia-Barzovia, VI,


1, 131, 132.-Cere suma de 3.000 leI

pentru cercetrl archeologice, VI,


1, 132.-Ales in Comisiunea financiark VII, 1, 70. - Propune a se da
publicatiunile Academid SeminariuluI din Arad, VII, I, 72.- Scrisrea
d-lui Marienescu privitre la Noveice01,VII,i, 75, 76, 78.- Despre tiprirea Mareldf Etimologic, VII, I, 79.

-Relatiune asupra cercethrflor archeologice, VII, 1, 83, 159.- Rapertul comisiunci financiare, VII, 4113.

- Budgetul pe 1885-86, VII, I,

130. - Ales in comisiunea financial* VIII, 1, 77.- Asupra propunerd relative la nepresentarea meinbrilor Academiei la concursurile el,
VIII, i, 117.-Asupra proiectulul de

lege al AteneuluI,VIII,i, 121.- Raportul Comisiunel financiare asu-

pra compturilor anuluI 1885-86,


VIII, I, 134.-Comunicare din partea Comisiunel financiare, VIII,

1,

147.- Asupra statiunel de la Cucuteni, VIII, i, 148. - Despre pu-

VI, i, 65. -A se exprima prerl

blicarea documentelor Academiel,


VIII, I, 175. - Asupra documentelor lul V. Popp, VIII, 1, 178. Anunta c va veni maf -Carla" la
sesiune, IX, I, 106.-Discutiune a-

de rgil d-lui" Dr. Brndz pentru

supra aphcara art. 37 din Statute

distrugerea museulul botanie, VI,


1, 76. - Comunicff archeologice
din Banat, VI, i, 99. - Asupra
Marelui Etimologic, VI, I, 100. -

i 90 din Regulament, IX, i, 152.Asupra adungra de documente ori-

Proiect de budget, VI,

epigrafic, IX, 1, 222. - Ales in


Comisiunea financial* X, i, 65.-

i,

103.

Lucrrile SectiuniI istorice, VI.

ginal e sa copii autentice, IX,

1,

220. - Asupra tipririi catalogUlul

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

10

BABEItt

Druesce crtY, X,r, 72.-Asupra luT

u fmal, X, i, 75.-Raportubi Comisiuna financiare pe 1887-88,


X, i, 96, 97. - Citesce raportul
Comisiuna financiare asupra cerereI d-ltif N. Barbu, X, 1, 100. -

Asupra memoriuluT P. S. S. Ep.


Melchisedec, X, I, 122. - Asupra
raprtelor d-luI G. Barit, X, 1,
123.-Asupra traducerii istorieI lui
Milescu, X, r, 124. - Asupra alegera subiectuluI pentru premiulti
Eliade-Beidulescu, X, i, 127. - Asupra studiului cl-lul I. Calenderu
X, r, 128
RACALOGLIT(Emanoila).-Alesmem-

bru al Academia, I, 175.- Alesti


Vice-preseclinte al Sectiuna sciintifice, I, 198.- Druesce crti, H, i, 19.
-Al esil in Comisiuneabudgetarg,
1, 43, 44, 103.-Discursulli de recep-

tiune, II, i, 75, 91. - Notit despre


.21fateria radiantd, II, 1, 80 --Alesti in
Comisiunea pentru premli, II, 1, 226.

- Ales in comisiunea pentru discursurile de receptiune, II, i, 226. Raport asupra Studiulul de hygienel
publica qi privatcl de dr. C. I Istrati,

II, r, 297.-Raport asupra Incerakii


de metafisica materialist de V. Conta,
II, i, 297. - Raportil despre Cuno-

scintI geografice-globul fi geografia


Romdniel-Dobrogea de Gh. Milledlescu, II, i, 298. - Raport des-

pre Pirghil ce producii mipare etc.

de Al. Penescu, II, i, 327. - Raport despre Echerulg cu oglindei

cilindrica de Al. Penescu, II,


334. - Raport despre Cotul

i,
i

tablele pentru mesura capacitaffi bu-

BACAL OGLII

fillorii de B. Pisone, II, i, 337. Asupra art. 58 din Regulament,


II, i, 363. - Ales in Comisiunea
pentru premiI, II, I, 439.- Asupra
ortografid, II, i, 445.- Discursulg
de receptiune despre Calendarg,

1-16. - Asupra raportului


Sectiuna scimtifice relativ la statiunile meteorologice , III, 1, 53.
-Despre cutranurula de pmint,
II, II,

III, i, 55.- Desvoltarea progresiv a

luminatului electric, III, 1, 138, 141,


III, II, 57-71. - Asupra studie-

lor craneologice, III, i, 67. - Ales in Cornisiune pentru socotelI


si facerea budgetului, III, i, 134. Asupra ortografla, III, i, 144. - A-

supra scriera pus la concurs


de A. P. Alessi, III, 1, 153. - Ra-

port asupra compturilor HI,I, 173.

Asupra propunera d-lui Odobescu de a ceda 200 erti Academia, HI, I, 210.- Raportul Comisiuna budgetare i proiectuld de
budget pe 1881-82, III, i, 212,
213. -Asu pra prop unera cl-lui Teclu

de a se studia procluctele primitive


din trk III, r, 248. - Alegi in comisiune pentru facerea programel
studiera productelor primitive din
tr, III, i, 249, 251, 252. - Despre portretulti lui Stefan cel

Mare de la Homorti, IV, i, 5. Despre schimbarea timpuluI sesiuy


nei generale, IV, 1, 101. - Despre interpretarea art. 35 din Regulamentil, IV, I, 116. - Alesit
Presedinte ahi Sectiuna sciintifice,
IV, r, 165. - 6r1-care dispositiuni
noue din cabinetul de fisica al

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

11

131tCAL0GLII

Universittlp din Bucureqn IV, ir,


397.- Despre cabinetul de fisicA
alii UniversittiT, V, r, 11. - Comunicare asupra expositiuniT de electricitate din Munchen, V, r, 18. Asupra cerereT d-luT Mayer, V, r,

75. - Ales in Comisiune pentru


premiT, V, r, 103.- Asupra raportului pentru premiuld NsturelHerscu, V, r, 122. - Asupra premiere opera d-luT Meitani, V, r,

BARACK

IX, r, 109. - Despre subiectul


premiului Cuza, IX, r, 112, 113.-Alesil in Comisiunea premiilorfi, IX,

r, 141.-Citesce Memoriul despre


Paratonerti,IX, r, 148.- Aperatorul
de trasnetts (Paratonnerre), IX, Mem.
Sect. sc., 85.-D espre noua descope-

rire a luT Edison, X, r, 17.-Druesce o carte, X,r,21.-Propunere a se


acorda premiulti Lazgr opere sale,
X, r, 104, 105. - Multumesce pen-

124. -Relatiune asupra Exposifiunei

tru premiuld acordatil, X, r, 106.-

de electricit ate de la Mtinchen din anultt

Ales Presedinte aril Sectiunii sciin-

1882, V, u, 213. -Darea de srn despre Expositrunea de electricitate din


Viena, VI, 1, 3. - Asupra premlu-

tifice, X, r, 108, 132. - Elemente

lui de aril populare, VI, r, 44. ExplorrT botanice, VI, 1, 75.


Asupra sume ce trebue s'A se dea

pentru explorrl botanice, VI,

r,

96. -Ales in Comisiunea de premil,

VI, r, 98. - Alesti Vice-presedinte


al Academie, VI, r, 98.-Dare de
Mud despre Expositiunea de electri-

de fisic, ed. II-a, Bucurescl 1887,


Raport de d-l Gr. Coblcescu.X, 1, 152.
Baillon (H.) - Alesd membru onorarti
in 1887. IX, r, 149.
Baiulescu (B.). - Druesce cgrtl, X, r, 5.
Blsescu (Pr. Nifon).-Propune a ceda
biblioteca sa AcademieT, I, 200. II,
r, 26. III, r, 36. X, r, 1.
Blcescu (N.).-Tiprirea scriere luT des-

citate de la Viena din 1883, VI,1r,

pre Miehai-Vitzul. Seria I, XI,

125-143. - Propunere asupra intrunire Congresului de antropolo-

r, 4. VI, 1, 77, 129. - Noua editiune a istorie lui Miaai-Vitzlti,


VIII, r, 79.
Bleauu. (G. Gr.). - Druesce o iconit
si dou foT dintr'un pomelnic, X,

gie si archeologie preistorick VII,


r, 8. - Demisionz. din Comisiunea premiilor, VII, r, 71. - Despre rap rtele asupra crtilorii presentate la concursti, VII, r, 119,

121. - Ales Vice-presedinte alit


AcadernieT, VII, I, 133. - Demisio-

nz din Vice-presedinte al Academie, VII, r, 133. - Asupra discursurilord de receptiune ale norlorti

membri, VIII, r, 79. - Asupra numirilord comunelor din Dobrogea,

IX, r, 9, - Asupra premiului Cuza,

r, 2 - Face maT multe dame'', X,


r, 30, 31.
Barad' (Protopopuli1). - Druesce prin
d-rd Maiorescu potretulil si manuscripte de scrierile autografe ale poetului Ioan Barae, VI, I, 62.

Barack (Bibliotecarul Universitte de


la Strassburg).- Multumesce AcademieT pentru publicatiunele trimese, II, I, '77, III, r, 2.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

12

BARBOWSKI

Barbowski (Sofronie).- Despre manuscriptele sale, V, r, 10


Barbu (Nicolac).--Anunt trimiterea traducerei din Titu Livia Ser. I, t. XI,i,
18.-DiseutiunT asupra traductiunii
sale din Titu Livia, Ser. I, t. XI, r,
201, 205.-Trimete traducerea car-

Word IV, V din Titu Livia, III,


1, 14.- Traducere din Titu Livia,
IV, 1, 140.-Raportula d-lui A. Ro-

multi asupra traclucerei din Titu


Livia lib. III, IV, V si VI. T. IV, 1,
141-144. - Discutiune i decisiunc
relativa la traducerea din Titu Livia,
IV, i, 144-146. - Dcpunc traduce-

rea cartilora III, IV si parte din


VII din Titu Livia, V, r, 11, 17.-Remuncratia pentru traduceri din Titu

Livia, VIII, r, 126.- Traducere din


Titu Livia, VIII, 1, 159.-Cere remuneratia sa pentru traduccrea din

Titu Livia, X, r, 62 - Raportula

BARITI

Societtitii Acadcmice. Ser. I, t. XT,

r, 203 -Alegi Presedmte al Sectiunei istorico-archeologice pe anula

1878-79. Ser. I, t. X,i, 206.-Insrcmata a retipri o carte veche cc va


face-o cunoscut mai trij. Ser. I,
t. XI, r, 218.-nsarcinatti a culege
cuvinte populare de meseril i altele
in Transilvania, Marainurei i Banat. Ser. I, t. XI, 1, 218, 219. - insrcinat cu facerea raportului asupra manuscrisulul Petrecerea Romnilorii in Dacia de la Aurelianii Find in

suta a XIII. Ser. I, t. XI, r, 223 Raportula asupra acestui. rnanuscris. Ser. I, t. XI, r, 223.-Nqiuni
relative la Economia sociale fi Istoria civilisaiuni i& Transilvania.
Alit doilea memoriu: Populatiunea,
Ser. I, t. XI, i, 165-192 -Incepe
tiprirea catechismului romnesca

14. - Alesa

altt lui Racoti, I, 5. - Despre revisuirea Statutelor, I, 79, 80.- Despre adogirea unord articoli la Statute, I, 88.-AsupratipririI Psaltirei
lui Coresi I, 102.-Alesa in Comisiune pentru cercetarea gramaticel

in Comisiunca pentru premiul Nsturel. Ser I, t. X I., i, 14.-Citesce

din 1757,I.144.-Ales in comisiune


pentru premiultt Nristurela, I, 145.

discrtatiunea Economia sociald


istoria civilisaiuni n Transilvania.
Ser. I. t. XI, I, 84, 101 -Presint
mai multe caiete manuscripte de la
Hintescu. Ser. I, t. Xl, r, 101.-Raportz'a asupra celei mai bune carti
presentate la premiul Nsturelti.

- Alesti Presedinte al Sectiunei

comisiunei financiare asupra cererei


sale. X, r, 100.
BARITI-t (Georgiu) -Alegi in Comisiunca pentru traducerile din autoril la-

tinl. Ser. I. t. XI,

1,

Ser. I, t. XI, 1, 163, 167.- Recensiune asupra crii d-lui Hasde :


Cuvente den btrni. Ser. I, t. X1,1,

170. - Alesti Vice-presedinte al

istorice, I, 198 - Asupra raportului


de revisuirea dictionarului, I, 204.
Raporta despre lucrrile Sectiunel
istorice, I, 217, 219. - Asupra ortografieT, I, 224.-Despre Psaltirea
lui Coresi, II, r, 4. -I se trimittt
traducerile din Plinius junior II, i,
51.-Alesa Presedinte ala Sectiund
istorice, II, i, 103.-Comuniaconstituirea Sectiund istorice, II, r, 103.-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

13

BARITI6

Dilruesce o carte, II. r, 226.- Alesil


in Comisiunea ortograficil, II, r, 227.
-Asupra raportuluT d-luT N. Densu-

sianu, II, r, 228.- Despre publicarea discursurilor de receptiune,

r, 231.-Raport asupra manuscriptulul de geografie al d-luT Pop escu,

11, r, 247.-Raportil asupra crti rposatuluT Rallet : Suveniri pi inipre-

sil de cdltorie. II, r, 247, 248. Relatiune asupra luf Schoppenhauer, II, r, 256, 257, 450.- Raportil asupra crtir d-luT Hasde Cuvente de b'trn)', IT, r, 351, 363.-Ra-

portil asupra premielor din 1880,


II, r, 359.- Asupra art. 58 din Regulament, II, r, 363. - Asupra ortografieT, II,r, 407, 408, 409,410,434.

-Citesce raportul ComisiuniT premnlor, II, r, 430.-Ales hi Comisiu-

nea pentru premiT, JI,

r,

439. -

Asupra alegereT de presed1nte, vice-

presedinte i secretarti in Sectiunea


istoricii, II, r, 446. - Ales Prese-

chute Mil Sectiunel istorice, II, 1,


446, 449.- Asupra lucrrilor trimise SectiuneT din partea DelegatmneT, U, r, 449. - Cere a se trimite Sectiund istorice manuscriptele culese de d-15 Densusianu in

itArtrrIt

colectiuneT de predice ale S-tului


Ioan Chrisostomu, traduse de Ep.
Melchisedec, III, r, 133. - Despre
adunarea de notite biografice asupra rnembriloril decedatT, III, r, 137.
Asupra bisericeT ortodoxe i calendariulti de Ep. Melchisedec, III, r,

145.-A se tipAri procesele verbale


ei alte lucrarT in foT volante, III, r,
147. - Asupra alegerel Secretaru-

luT general, III, r, 185. - Asupra


ortografie, III, 1, 193.-Raportil asu-

pra eartilor d-lor Hasdeu, Meitani i Alecsandri, III, 1, 207.-Alesil


in Comisiunea de premisf, 1H, r, 223.

-Raportulti Comisiunel premielor

III, r, 224.-Raport asupra operei


d-lui FIasde, III, r, 232.-Alesil Preseclinte ah SectiuniT istorice, Ill, r,
242 -Asupra alegeril de membri in
locurile vacante, III, 1, 243. - Raportti asupra monumentulul A. Papiu Jlarian, IH, i, 255.-Ales in Comisiunea pentru cercetarea lucr5rilor D el egatiuniT, TV,, 84.-Raportil
despre inaugurarea monumentuluT
A. Papiu Ilarianti, IV, 1, 91.-Despre publicarea de documente isto-

rice, IV, r, 105, 107, 115. - Informatiuni asupra scriereI d-luT Fl

supra luT Schoppenhauer, II, r, 453.

Porcius, Flora, IV, 1, 120. - Despre colectiunea de chntece populare a d-loril Iarmk i Blirsanti, IV,
r, 133. - Alesil in Comisia pentru

-Asupra colectiunel de documente

premiT, 1V, r, 153.-ComunicA pro-

culese de d-15 Densusianu, JI, r, 454.

cesulti verbal ala Sectiumi istorice, IV, r, 159.-Ales Presedinte

Ungaria

Transilvania, JI, r, 450.

- Asupra tiptirireT operelora Cantemiriane, II, r, 452. - Citesce a-

- Despre monumental lui Papiu


Ilarian, III, r, 30, 168, 169.- Asupra imprejrnuireT monumentuluT lul

Papm Ilarian, III, 1, 50. -Asupra

alt1 BectiuniT istorice, IV, 1, 165.Raport asupra crirtif d-luf Meitani,


Sludii asupra Constitutiunii Ronal-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

14

BARITIt

13ARITIt

ri ea pentru cercetarea compturilord ;

la fata locului in anulii 1882, V,


n, 221.-Ales in Comisiunea pen-

demisiong, V, 1, 37. - Citesce ra-

tru esaminarea lucedrilorti Delega-

portulti despre ruinele de la Sarmisegetusa, V, i.61, 89.-Asupra dictiona-

tiuna, VI, i, 43.-Ales in Comi-

rultil de Dr. Polizu, V, 1, 64, 65. -

VI, i, 48. - Delegat a asista la

Se decide publicarea in Anale a memoriulta despre Ruinele de la Sar misegetusa. V, i, 76.-Asupra dictionaruluI, V, i, 82, 92. - Despre alegere
de membri corespondentY,V, i
Asupra cereriT Meyer, V, i, 87, 91.-

inmormintarea reposatuldf C. Cre-

Raportulti d-lui Stefanelli asupra


documentelor d-luI Schmidt, din
Suceava, V, i, 91.-Alesti in Cornisiunea premielora, V,i, 103.-Asupra raportulta general pentru pre-

lesti in Comisiunea de premiI, VI,

nilorii,IV, 1. 216.-Ales in Comisiu-

miul Nsturelti-IIer6scu, V, i, 121,


122.-Citesce raportulti asupra Stu-

siunea pentru eclificiul Academia,

tulescu, VI, i, 64. - Asupra premiulul Nsturel-Her6scu, VI, 1,


77. - Citesce raportulti Comisiu-

na pentru cercetarea lucrArilorti


Delegatiuna, VI, i, 87, 97. - Ai, 98. - Studiele sale istorice, VI,
i, 99. - Ales Presedinte aid Sec-

tiuna istorice, VI, i, 125 - Comunich scrisrea d-lur V.. Schmidt,

VI, i, 126..-Asupra intruninI Congresulul preistoric i antropologicti in BucurescI, VI, 1, 127. -

dieloril despre Constituriunea Romanilorti, de G. G. Meitani, V, 1, 123, 175.

Asupra publicatiund d-luI N. Nilles,

- Asupra cerera d-lui Sbiera de

VI, 1, 128, 129. - Citesce scris-

a i se imprumuta cxti din biblio-

- Propune pe d-la M. Sutu ca

teca Academia, V, i, 124.- Asupra dictionarulul, V, I, 126, 136.

rea d-luI Dr. Obedenaru. VI, r, 129.

membru corespondent, VI, r, 131.

1, 140. - Citesce raportul d-lui

- StudiI istorice asupra raporturilorti agrarie din Ungaria i t6ri1e


adnexe, VI, 1, 131.-Raportul ge-

PencovicI asupra schituluI roma-

neral asupra drtilor intrate la

nescil din Muntele Athos, V, i, 142.

concursulti premielor in anul


1884, VI, r, 133. - Raport despre Studii asupra Constitufiunel
Roindnilorg de G. G. Meitani. VI,
1, 140. - Scrisre despre tipttri-

- Citesce raportulti d-lui Sbiera


asupra propunera d-luI Schmidt, V,

- Asupra CodiceluI Voronetian,


V, 1, 144. - Citesce adresa cu care
se depune manuscriptul d-lui Sbiera, cuprind6ndti biograiile luI Miron Costin, D. Canternir si Gr. Ure-

chi, V, i, 144. - Raporta asupra


scriereI d-luT T. V. Pkatianu, Marl
de tdmnd, V, i, 162.- Raportii asupra etiltoriel la ruinele 8armisegetusd fi a informatiunilorii adunate

rea raprtelor asupra activittil


Romnilorti din Transilvani in revolutia din 1848-49, scrise de Ioan
Maiorescu, VII,i, 12.-Anunt ci va

aduna documente istorice de prin


Transilvania i Ungaria, VII, i, 12.-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

15

13ARITit

BARIptt

Alesti in Comisiunea pentru cerce-

pra Constitutiunei .Romelnilorii. VII,

tarea lucrilrilorti din cursul anulux, VII, i, 70.-Dgruesce cri spre a se impiirti membrilorti si la Biblioted, VII, 1, 70. - Relatiune
asupra cercetrilor sale istorice

i,

73. - Citesce raportulti


asupra cercetiirdorti istorice fcute in Transilvania i Ungana. VII,
1, 79. - Asupra tiprinT MareluT
Etimologic, VII, 1, 80. - Asupra

Oct' din Temisra, VIII, 1, 18. -

VII, i,

cestiunil diqionaruluT, VII, 1, 83 Despre caltdoria i cercetrile sale

istorice, VII, i, 85. -Raport asu.


pra cercetrilord sale istorice, VII,
1, 101.-Raportultl Comisiund asupra lucrnlorti %cute in cursul anu-

IA VII, 1, 102-112.----Asupra art.

43 din Regulament, VII, i, 131.


- Asupra colectiuniT de poem!
adunate de G. Dem. Teoclorescu,
VII, i, 132.- Alesti n Comisiunea
premiilor, VIi, 1, 133. - Asupra
scriereT d-luT Maniu, Romdnii in

191. - Raport asupra cercetriloril istorice fcute in Transilvania i TJngaria, VII, 1, 201. - Studil asupra orasuluT Apulum, VIII, I,
16. - Museul istoric i areheolo-

Alesti in Comisiunea pentru esamina-

rea lucrrilorti din cursuld anuluT,

VIII, i, 77.- Alesti in Comisiunea


pentru premiul Cuza, VIII, i, 78.
-Alesti in Comisiunea pentru premhle anuale, VIII, i, 79.-Relatiune
asupra MuseuluT istoricti i archeologicti din Temisra, VIII, 1, 79.

-Raportul Comisiund insrcinate


cu cercetarea lucrrilor faeute in
1885-86, VIII, i, 82.-Asupra binmernbrilord deced4VIII,
1, 94. - Asupra propunenT relative
la nepresentarea membrilorti Academid la concursunle eT, VIII, 1,
118. - Despre valrea istoricti a corespondentelorti i altorti scrierT din-

literatura strclinei, VII, i, 151.-Asu-

tre and 1838-1848, VIII, 1, 122. -

pra manuscriptulul d-luT Marienescu

Drtruesce o coleqi une de corespon-

VII, 1, 155, 161. - Dare de sm

de* dintre and' 1838-1848, VIII,

despre resultatele cltorieT sale isto-

4122. -Inv entariul do cumentelor


istorice din colectiunea Academic!.

rice de peste muntl, VII, i, 156. Asupra propunerd d-luT Lt.-Col.


Papazoglu de a vinde colectiunea
sa de dull i documente, VII, i,
157, 160.-Raport asupra scrierd
d-luT Marienescu, De patria vechi

a Dacilor in Asia, VII, i, 161.Raportil asupra scnerd d-lui N.


Densusianu, Revolu(ia lui Horia in
Transilvania i Ungaria 1784-17857

VII, i, 172.-Raportti asupra scrierd d-luT G. G. Meitani, Stac1i asu-

VIII i, 127.-Coleqiunea de documente Dr. V. Pop, VIII, 1, 130, 176.-

Se decide tipiirirea in Anale a lucan! sale despre Apulum, VIII, 1,


130.-CercetrT de documente,VIII,
1,

141.-Propune a se da publica-

tiunde Academid SociefleT archeo-

logice din Temisra, VIII, i, 142.-

- Sumaritl asupra ctor-va rescripte i decrete religise din Ungana, VIII, 1, 167, 171. - Despre

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

16

13ABITI6

publicarea documentelor AcadedemieT, VIII, 1, 174...--Asupra scrie-

reI sale Apulum, VIII,

i,

178. -

Propune a se alege membri corespondentl, VIII, I, 178 - Propune alegerea d-luI Th. Codrescu
ca membru corespondent, VIII, i
178.-Se insrcinz a intervern pe
liinga d-l Cipan s'a' d'artisca Academiel colectiunea sa de documente,
VIII, 1, 179. -- Despre Legatura lui
Mihaili Vitzulii, VIII, i, 180.- Asu-

pra adunreI de documente istorice, VIII, i, 18P, 183. - Museulg


istoridi .,si archeologidi din TemiOra. Calatorii in interesuki sciinfri.
Cercetdri ulteriare in Oradea -Mare.

VIII, i, 221-248.- Apulum, AlbaJulia, Belgrad in Transilvania . VIII,

II, 15. - Expositiunea istorica din


Budapesta, IX, ; 6. - CercetArile
sale la Aquincum IX, 1, 6. - Trimite documente, IX, I, 10. - Raport asupra Expositiunel istonce
de la Budapesta din anul 1886,

13Ampt

siunei insArcinate cu examinarea


lucrnlorti fa'cute in 1886-87, lX,
i, 117 -Alesti in Comisiunea premiilorti, IX, 1, 141.- Citesce relatiunea despre sgpaturile de la cetatea anticA Aquincum lang'd Buda,
IX,

i, 141, 192. - Se decide a se

tiptiri in Analerelgiunea despre siipaturile de la Aquincum, IX, I, 143.


-Asupra traducerii din autorif clasici, IX, i, 146 - Ales Vic-preseclinte alti AeademieT, IX, i, 154.Ales in Comisiunea premiuluI Ehade-Radulescu, IX, 1,154.-Asupra
premiuluI Cuza, IX, i, 201.- Asupra
publicnI documentelor istorice in

Anale, IX, r, 203, 209, 214.-Despre publicarea catalogulul Museulul de anticittitY din Bucuresci, IX,

; 220, 221.- Asupra ctirtdora intrate la concurs, IX, ; 244.-Raporta clespre : Dreptatea orbilorii de
I Theor, Deutsch-rumanisches IV orterbuch fin. Schule und Umgang von
Theochar Alexi, La Dobrozulda co-

IX, I, 28.- Relatiune clespre explorilrile de la Aquincum laugh' Buda.

nomique et sociale, par I I. Nacian,


Una ma una falmle de G. Sion. IX,

l X, 1, 44 --Alestl in Comisiunea pen

; 254. - Trimite manuscripte ve-

tru cercetarea lucrnlor facute In


cursulti anului, lx, i, 92. - Asupra-

pra cerereI d-lul I Ciurilcanu, X,

premiuluI Alexandru Cuza, IX, I, 98.

-Alesil in Comisiunea pentru regulamentarea premiulta G. San Marin, IX, 1, 106.-Despre regulamentarea premiului G. San-Marin, IX,

1, 107.-Citesce relatiunea sa asupra SectiuniI istonce de la expositia de la Budapesta din 1885, IX, 1,

110, 192, 202.- Asupra premiuluI


Cuza,IX, i, 113.- Raportul Comi-

chi istonce, X, i, 24, 70 - Asu


i, 63. - Depune o sene de documente, X, i, 66. - Dare de smrt
despre documentele privitre la is-

tom bisericescti, X, 1, 76 - Asupra subiectului premiului EliadeRddulescu, X, i, 89. - Asupra raportuldf d-lui B. P. Hasdeq despre
Nunta la Romani, X, i, 92 -Multumesce M. L. L. Regelui si Regmei
pentru darul de ca'rtl, X, i, 105.-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

mi3Ltotei

17

nArtiptr

Ales in Comisiunea prerniilortt. X,

- Raport asupra inscriptiunilor

107.-Citesce dou raprte asupra misiunel sale din 1887-88. X,


r, 123.-Asupra insemntatil a trei
cArtl manuscrise. X, 1, 123.-Dare
de sm clespre documentele referitre la istoria bisericsca. X, 1,
126 -Asupra studiuluI d-lui I. Ca-

de la Arge. IV, I, 112.-Prolectil


de regulament pentru Biblioteca.
VI,i, 57 - 58.-Alesti Bibliotecarg.

r,

lenderu, Legea celor XII tabule. X,


r, 128.-Raport despre Studii asupra Constitutiund Romdnilorii de
G. G. Meitani. X, 1, 149
Birseanu (Andreiti). - Colectiunea de
poesli populare din Ardeala facuta
cu I U. Jarnik. IV, I, 133. V, i, 3940, 44.- Raportulti d-lul V. Alec-

VI, 1, 107. - Manuscriptul d-lul


Marienescu se inapoiazg SectiuniT.

VII, 1, 161.-Relatiune asupra excursiumi sale in Galitia, la Lemberg


si Cracovia. VIII, 1, 9, 10, 11, 19.Asupra insAreinnI sale pentru urmArirea documentelora duse in Po-

Ionia de Dosoftei. VIII, 1, 177. -

Raport asupra cercetgriloril sale


in Polonia si Lituania in 1886.
IX, 1, 12, 52, 192. - Ales membru corespondent. IX, 1. 146, 173.

sandri. V, I., 45-48.


Beldiceallu -Colectiunea sa de obiecte
de la Cucuteni. X, i, 9, 96.

- Raport asupra ridic.rii documentelor istorice de la tribunalul din Ia0. X, 1, 13. - Presint

Bengescu (G.), - Daruesce o carte. V,


1, 10. - Alegi membru corespondentil. V, 1, 71.-Cercettiri in Lon-

partea tipgrit a manuscrisului 449


aid Academiei, cer'end ca Academia s ia asupra sa cheltuelile editiunei. X, 1, 62, 63, 67, 118.
Bibliogralla publicatiuniloril periodice
romnesci si a celorii publicate in

dra asupra manuscriselor luI Can-

temir. IX, 1, 92. - Propusti a se


alege membru alti AcademieI. X,
I,

lirnhi striline in Romania sa de

119.

Bengescu (G. Dabi)a).-Depune la concurs scrierea sa Pigmalion, tragedie in cinci acte. IX, 1, 80.- Scrie-

rea sa se d spre cercetare d-lui


N. Quintescu. IX,i, 244.-Raportul
d-lui N. Quintescu asupra scriern

Pigmalion. IX, i, 248 - 253, 263

-368
Bergner (R.). - Druesce scrierea sa
Siebenbrgen VII, 1, 17.

Bianu (I.).- Raprte despre decopierea


inscriptiunilor din comuna Hersci
(Ilfovii) si Trgoviqte. II, 1, 14 - DA-

ruesce 5 volume manuscrise 11,1,39.

Romani in strintate, 1817-1887,


de Alexandru Pop. X, 1, 177.
Biblioteca AcademieI -Raportulti comisiuneI biblioteceI in 1878. Ser. I, t.
XI, i,225, 227, 230.-Lista cArtilor
&Amite in 1877 -78. Ser. I, t. XI,
r, 231.-Lista cartiloril cump &ate
in 1877 - 78. Ser. I, t. XI, 1, 243.

- Raportul Comisiund pe 1879.


I, 135-136. - Se anunta cump6rarea biblioteceI eposatultif A Pa-

piu Ilarianti. I, 6. - Lista crtilorti


cumptIrate de la Septembre 1878Mlle 1879. I, 138. -Lista eartilorii
2

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

ti/iNA

18

blEILTTECA

druite de la Septembre1878-lulie
1879. I, 139.-Raportulti pe 1879-

nerea sedinteloril AcadernieT in lo-

siunel biblioteceI pe 1882-83. V, 1,

Biondelli (Bernardino) Membru onorarti

65, 67.-Raportulti pe 1883-84 VI,

alt1 Academia- Multtimesce pentru publicatiunt lU, r, 16, V, i, 3.Incetatti din viat. IX, 1, 4.

calulii a VI, 1, 72.


1880. II, ; 231-233. - Raportul Biblioteca Umversittita din Strassburg.
pe 1880-81. III, r, 258-260.-RaSchimb de publicatiunt ; 57.
portulti pe 1881- 82. 1V, 1, 148- Bilete de liber circulatie pe cile fe150. - Se adopt raportuld Comirate X, 1, 76, 125.
; 53-56.- Regulamentulti BibliotecaVI, 1, 64,81, 83 -I. Bianu, ales
Bibliotecarti.1.7I,1,107. - Lista crti_
lor druite de la 1 Aprilie 1883-31
Martie 1884. VI, ; 142.-Raportulti.

Comisiund BiblioteceI pe 1884 85 VII, 1, 73, 82, VIII, 1, 186-191.-

Lista cartiloriA druite de la 1 Aprilie 1884-31 Martie 1885, VII,


258.-Lista crtilor cump6rate

in anul 1884-85. VII, 1, 315.Raportulti comisiunel biblioteceI pe

1885-86. VIII, 1, 121, 124, 191193.-Raportul ComisiuneI biblio-

tece pe 1886-87.1X, i, 108, 226


-230. - Raportul comisiunel bibliotecet X, 1, 64.-Propunerl fcute
in raportul Comisnmei bibliotecet

X, ;68 -Raport asupra progreselord fcute in anul 1887-88. X, ;


133-134.
Biblioteca A. Papiu Ilarianu. - Se de-

cide cumprarea a Ser. ; t. XI, ;


107 - 108.
Biblioteca central din IasI cere publi-

catiunile Academie II, ; 71, 78.Anunt primirea publicatiunilor.


III, 1, 65.

Biuroni Geologie din Bucuresci trimite charta geologic a Romniet


VIII, 1, 129.
Biuroulii international pentru schimb
de publicatiunt VII, 1, 12.
Biurourile. VedI Oflciile Academiel.
Bivolar (lng Cozia). - Descoperirea

ruinelor de stabilimente romane


X, r, 19.
Blebea (Blasa St.) - Druesce treI volume manuscrise. X, 1, 33.
Borgovan (V. Gr.) - Raportulti (Mtn'
B. P. Hasde asupra scrierel sale :
Indreptarg teoreticii ii practic pentru invqeintintulii intuitiv, Gherla
1885, si Asntdia, a doua 0 a treza
carte de aritmeticti pentru scaele poporale roznane. VIII, 1, 203.

Bosianu (Constantin) -Propunere de a


se alege membru onorar. 1, 172.Ales membru onorarti I, 176.Decedatit IV, 1, 153.
Bota
Druesce dirtl. VIII, 1, 6.
Boteanu -Raportulti d-lIff V. Alecsand.ri
asupra scriera sale Don Alfonso de
Castzglia. V, 1, 152.

Biblioteca national central din Florenta.- Cataloguld manuscriselor.


IX, 1, 22.

Biblioteca central din Bucuresct

Bouequet - Album cu desenurI originalc. VIII, 1, 15.

BRANDZI (Dr. D.).-Ales membru al


Academia I, 176. - Multumesce

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

inthozl

10

13RINDZI

pentru alegerea sa de membru al

din aluldf Ludo victi Haynald. V, x, 70.

AcademieT. I, 196.-Delegat a cerceta ville din Dobrogea ameniatate


de filoxerii. II, 1, 26.- Concurza la
premiile anuale. II, I, 52.- Descoperirea plantelorti Poeonia romanica oi

- Despre publicatiumle din Anale.


VI,I, 10.-Scrisrea d-sale. VI,i, 74.
-Ales n Comisiunea de explortiri.

Galium Bailloniiin Romnia. If, i, 64,

pentru explortirT botanice. VI, 1,


104 -Citesce raprte asupra scrierilorti d-lor Cobrilcescu si Petrescu. VII, r, 121. - Propunere
de revisuirea dictionaruluT. VII, 1,
148 -Raport asupra scriereT d-luT
dr. Z. Petrescu. VII, 1, 164. Raportti asupra scriereT d-lui Gr.

276.-Lucrarea d-lux Kanitz Plantae


1?omaniae hucusgue cognitae. II, i, 76

-Depune discursul ski de receptiune. II, i,78.-Despre Plantae Romaniae hucusgue cognitae. II, i, 79.

-Raportulii cl-luT P. S. Aurelianii


asupra scrieriT Prodromula FloreX
Romdne. II, i, 334-358.-Premiarea
scriereT Prodromula FloreX Romdne.

II, i, 363, 425, 430.- Citesce discur-

VI, i, 75. - Mesa in Comisiunea


premillorti VI, i, 98 -Subventiune

Coblcescu. VII, i, 176.- Ales in


Comisiunea prernmilor.V1II, 1, 79 -

sulti WI de receptiune Vegetatiu-

Ales in Comisiunca pentru modi'learn Regulamentulut VIII, i, 130.

nea Romdnid i exploratorii el. II,

- InsArcmatti a r5spunde la dis-

r,

402 - Asupra ortografiel II, i,


445.-Discursulii sal de receptiune

cursulti de receptiune al d-luT Gr.

despre Vegetatiunea Romania i exploratoril er. II, n, 303-380. -

CobAlcescu. IX, i, 91.- Scrierea sa


Flora Dobroger premiata. IX, i, 140.
- Citesce r5spunsulti sal la dis-

Elante noue din Romdnia. II,

II,

537-538 -I se trimite spre examinare Plantae Romaniae hucusgue


cognitae de Kanitz. III, i, 2.--LAsu-

pra statiunilorti meteorologice din


Romania III, r, 5.- Alesil in Comisiunea premillorti. III, i, 223.

- Asupra propunerli d-lui Teclu.


III, i, 248.- Florianil Porcius propus ca membru in loculii r5posatului V. Vasici. IV, i, 119.-Memorml s despre Geografia bo-

cursulti de receptiune aRi d-luf Gr.


Cobalcescu. IX, 1, 141.-Propunere
de a se publica separat lucrarile SectiuniT sciintifice. IX, 1, 144, 154.-

Raport asupra cartif d-lui dr. N.


C. Tomescu. IX, 1, 255.-Raportil

asupra cArtii d-luT dr. C. C. Codrescu IX, 1, 255. R5spunsti la


discursul de receptiune al d-luT Gr.

Coblcescu IX, Mem Sect. Sc. 51.Propune de a vem in ajutorulii farmlieT Ispirescu X, 1, 22 -Asupra

tanich' a DobrogeT. IV, x, 131, 146


Raportti asupra cartif d-lui dr.

demisionriT d-luT Em Bacaloglu din

I. Drtigescu Maternologra IV.i, 207.

Memoriulil sal Noue contributiuni la

- egetafiunea Dobrogei, relatiune.


IV, n, 405.-Despre lucrilrile Car-

Flora Romania i Specil noue pen-

Comisiunea premiilora. X, 1, 65.-

tru Flora Dobroga X, i, 65, 67.-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

20

tRINDZI

ANTEmat

Alesti in Comisiunea pentru esami-

100. - Pe 1880-81. II, i, 435 -

narea luertirilor fcute in anuld


1887-88. X, 1, 65, 82.-A1esil in
Comisiunea premiuluI Lazgr pe

436. - Pe 1881-82. III, i, 225,


289-294. - Pe 1882-83. IV, i,

1889. X, 1, 75.-Alesti in Comisiunea premillor anuale pe 1889. X,

-110, 111, 118-119.-Pe 1884-

1, 107. - Se decide publicarea in


Anale a lucrni sale. X, 1, 130,
Brtiann C.).-Alesa membru onora-

1885-86 . VII, i, 130-131, 140143. - Pe 1886-87. VIII, I, 126,


129, 130, 139, 154-157.-Pe 1887
-88 IX, 1, 159, 161, 168-171.Pe 1888-89. X, 1, 108, 114-117.
Bhkr (Baron). - Muhumesce pentru

159-163.-Pe 1883-84. V, 1, 104


85. VI, 1,

ri. VII, 1, 134.


Brii ish
e m.-Anunt primirea publicatiunilorti. V, 1, 54.

103, 115-119. - Pe

Blosce .nu (P.) Druesce crtl. IV, 1, 4.


Presintatil AcaBucews hi (Pietor).

publicatiunele Hurrnuzaki trimise

clemieT. IV, i, 58. - Despre portretele luT Stefan cel. Mare. 1V,
1, 58, 59, 61, 62.

Rumbaed (I.). - Druesce o carte III,

Archivelor din Moscva. VII, i, 16.


1, 47

Burada (Th.) - Propus pentru a fi alesti membru corespondent. IX,


i, 173.-Ales membru corespon-

Budgetulii Societtii Academia' pe 1878

-1,179. Ser. I, t. XI, i, 221, 225,


251-253.
Budgetulii Academia pe 1879-80. 1,
207, 210 213 ; 11, 1, 45-47, 96-

dentti. IX, 1, 146. - Cere a i se


inlesni cltoria in Istria. X, i, 7, 8.

C.

Caianu (D. F.).- Cere publicatiunile A-

cademia X, i;

%rune al d-luT I. Ghica asupra lur

I. Cmpineanu. II, n, 35-57.

31.

Calendaru, discurs de receptiune alti


d-luT Em. Bacaloglu. n, n, 1.

Cantacuzin (A 1.-Druesce o carte Ill,

CAlinesca (M ),-Druesce 5 monete romane. III, I, 57.


Calinderu (1.).-Propusii pentru a fi alest' mernbru corespondent IX, 1,

Cantacuzino (G.). - Druesce 800 lei


pentru cump6rarea de monete si.

217, 218. - Ales membru corespondent. IX, i, 146.-Scrisre de


multumire. X, i, 1. -StuchT asupra

reducerea la mvelulti mriT a presmnilorti barometrice observate la


Bucuresci (inltirne=87 metri). VII,
70.-Publicarea in Anale. VII, I,

LegeT celor 12 table. X, 1, 61, 94.

X, Mem. Sect. Ist. 29-86.


Calmar (1.).-Druesce o carte. I, 172.
Ciimpineanu (I.). -Discurs de recep-

1, 40.

documente. VIII, i, 17.

Cantacuzino (L A.).- 0 tabel pentru

86, 162, 215. -D ruesce erti.IX,I, 8.

Cantemir (Dr.).- Druesce o carte. Ser.


I, t. XI, 1, 79.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

21

CANTEMIR

CA.RAG1ANI

Cantemir (Dimitrie).- Se anunt tipri-

Comisiunea pentru traducerea din

rea scriereI lui: Evenimentele Cantacuzinilor si Divanuld lumei. Ser. I,

autoril elent I, 144. - Citesce raportul ComisiuniI pentru traducell din autorii clasia. II, r, 430.-

t XI, 5.-Manuscriptele sale afl'are


in Rusia. Ser. I, t. XI, i, 51. - Desbatere asupra operelor sale. Ser.
I, t. XI, 1, 78, 79.-Tiptirirea opere-

lorti sale. Ser. I, t. XI, ; 105. - Se

Asupra ortografieL II, 1, 431, VI,


i,

121. - Asupra colectiumI de

predice ale Sf. knit Chrisostomu,


tradus de Ep. Melchisedec. III,

aprob tiprirea operelor Vita Constantini- Cantemiri , Collectanea o-

i,

rientalia i Istoria ieroglificd. Ser.

132. - Asupra traducerei din

Herodot de D. I.

Ghica. III,

1,

163.-Se acord spese pentru co-

241. - Asupra manuscriptului lui


Fluru. IV, 1, 97.-Despre schimbarea timpuluI sesiund generale. IV,
i, 101. - Druesce o carte. IV, i,
103.- Despre publicarea codiceluI

piarea manuscriselorii latine de la

Voronetian. V, i, 59 .-Rap ort asu-

Petersburg ; tiprirea manuscrisuluI


Vita Const. Canterniri. Ser. I, t. XI,

pra traducereI luI Plutarch. V, r,


112-116.-Asupra raportului pre-

i, 225.-Se prirnesce de la Petersburg manuscrisulii Incrementa atque decrementa Aulae Otthmanicae. I, 5.-Se anti* tiprirea textuluI IstorieI ieroglifice. I, 6. - Se
anunt tiprirea operelor Collectanea Orientalia si Vita Constantini Canterniri. I, 6. - Ministeriulti

miuluT Nsturelti-Herscu. V, r, 121,

de Externe inaintz 7 volume manuscrise cantemiriane. I, 18. -

rilorii fcute in decursul anulia.

I, t. XI, ; 122.- Academia imperial' din Petersburg trimite manuscripte cantemiriane. Ser. I, t. XI, i,

Copiarea si explicarea cuvintelor


turcesci prin mijlocirea Ex. Sale
Suleiman-Bey. II, r, 49. - Despre
biografia luI D. Cantemir de I. Sbiera. V, i, 144.
Capellini (I.) Membru onorara alti A-

cademia - Druesce o carte. IX,


r, 10.

122.-Asupra cestiumi dictionaru-

luI V, 1, 136. - Despre traducerea lui Plutarch de P. M. Georgescu. VI, 1, 11 -Alesti in Comisiunea pentru Regulamentul bibliotecd. VI, 1, 58.- Ales6 in Comisiunea pentru cercetarea lucrVII, r, 70.-Raportulti Comisiunei
pentru esaminarea lucrrilor fiicute de Delegatiune. VII, i, 102111.-Asupra votril. VII, ; 112.Asupra tipririI MareluT Etimologic. VII, i, 146.- Asupra propuneril. d-neI Tomara de a vinde manuscriptul Apostolulii. VII, r, 147.
-Ales in Comisiunea pentru pre-

CARAGIANI (Ioan).-Se alege in Comisiunea pentru Tranul romn.


Ser. I, t. XI, i, 14.-Asupra revisui-

miele anuale. VIII, i, 78.-Asupra

ref Statutelor. I, 55.-Se alege in

surile a VIII, i, 119. - Discutiune

propuneriI relativ la nepresentarea


membriloril AcademieI la concur-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

22

CARAGIANI

asupra numirilorti comunelor dm


Dobrogea IX, i, 9. - Propunere
pentru schimbarea art. 94 din Regulamentti. IX, i, 115. - Ales in
Comisiunea premiulut Eliade-Midulescu. IX, i, 154. Asupra publicttriT manuscriptulut grecesc de
Sptarul N. Milescu. IX, i, 158.Asupra crtilor intrate la concurs.
IX, i, 244.

Carali (S ). - Druesce o carte. X,


r, 30.

CAROL I

III, 1, 232.- Felieita pe d-nif P. S.


Aurelian, B. P. Hascle 0 V. Alec-

sandri pentru premierea operelor


lord. III, i, 232. - Druesce dou'e'
copit de documente relative la *tefanil cel Mare. IV, i, 14. - DAruesce Sturme von Carmen Sylva
(Bonn 1881), cu autograful Maiesttit Sale Regina ; unit esemplar
din biografia ilustra scriiteire Carmen Sylva de d-na Mite Kremnitz.
IV, 1, 103.- Asupra servichloril a-

CARMEN SYLVA.--Velt Elisabeta Regina.

duse literatura nationale de d-na


Kremnitz IV, r, 103. - Presidz

CAROL I, Regelo Rornnia.- Donzil


cArtl. Ser. 1, t. XI, i, 6, 114.-Rela-

Academia ; druesce Jehovah von


Carmen Sylva. IV, i, 160.- Telegra-

pune despre audienta acordat membrilorti Academia' la 27 Maiti 1879.

m. V, I, 43 -Presidza Academia ;
Discursti. VI, I, 68. - Destinzti

--

Presidz deschiderea

6,000 la pe an pentru facerea

sesiunel generale. II, i, 89. - Proclam premiate operele d-lorti Hascle, Sion si Dr. Brndzg. II, 1, 430.

niae. VI, r, 69.-Dar de ctirtl. VII,

II,

i, 15

until Etymologicum magnum Roma1,

8 - Dorinta de a asista la se-

Preclam premiate traducerile


d-lorti Dim. I (-Mica si P. M. Georgescu. U, 1, 430. -Druesce condriuln pi climrile cart a servita la subscrierea regal a leget
relativ la proclarnarea Romnia
de Regat. III, I, 147.- Primesce
in audient pe membrit Academia.
III, i, 159.-R6spunde la discursul

dint. VII, i, 73. - Druesce cartea Asupra serviciulul de tirailo4

PresedinteluT Academia Ion Ghica.

Marelut Etnnologicit VII, i, 78.R(Ispunsul M. S VII, i, 78, 79.-

III, i, 160.-Druesce o carte. III,

1,177.-PresidzhAcademia in (hlele
de 30 si 31. Martie. III, i, 177, 186.-

Multumesce din partea M. S. Regina pentru numirea de membr


de onre. III, i, 231.-D cuvintul
Secretarulut general pentru citirea
raportulut de inchiderea sesiuna.

asupra intrebuintarii lid de M Sa, pi


din partea M. S Regina Mein Rhein!,
Dichtungen von Carmen Sylva, Aus
Carmen Sylvas Leben von Natalie

Frein von Stackelberg. VII, i, 78.Dt cuvintulii (MIA B. P. Hasdett


care face relatiune asupra lucrrii
D cuvintulii d-lul G. Banta asupra
cercetrilor istorice. VII, 1, 79. Donatiune pentru spesele de tiprirea Marelut etimologica. VII, 1, 87.
-Da cuvintulit d-lut S. Fl. Marian

de a citi memormlii s'61

Cdte-va

inscrigiunT fi documente di, Buco-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

23

CAROL I

CHITII

vina. VII, i, 87. - D cuvintul


d-lur Maiorescu spre a-I esprima

Cazoti. -Druesce mat multe medalit


romane i grecesci. IV, i, 13.

prerea asupra lut u mutt' finalti.


VII, i, 87.-Discursti de deschide-

Ceatal-Arman (sat in Dobrogea). -

rea sesiunet generale. X, 1, 37, 62 -

Druesce o carte din partea M. S.

Regina X, 1, 38. - Deschkle edinta. X, 1, 105. - Druesce opere


de Carmen Sylva. X. 1, 105.- DA
cuvintulti d-lux B. P. Hasdeti care
face relatiune despre Marele Etimo-

logicti. X, i, 105 - Dti cuvintul


d-lut G. Sion care citesce o relatiune asupra documentelor din

Descoperirea unut castru romanti.


X, i, 16.
Ceeelietti (B.).-Decopiare de documente
la Venetia. VI, 1, 7.
Cestionarulti archeologic, depunerea
dosarelor i tabela lord. Ser. I,
t. XI, 1, 87.
Cartografia romn de d-lti V. A. Urechi. II, ir, 419.

CIIITU (G ) -Ales membru al Academiet. I, 161.-Druesce diurnele


Archiva din Chiineti. X, i, 106.
sale pentru formarea unul Premi
Crtif bisericesct. Adresa Ministeriulut
Chip. I, 193. - Alegi in ComisiuCultelor. IV, 1, 1.
nea pentru premit. I, 195.-Ales
Mille religise aprobate de sf. Sinod.
in Comisiunea pentru cercetarea
II, 1, 29.

Cassa de depunerI i consemnatiunt ()-

tell in localulti s' un armar de


fer pentru tinerea manuscripteloril

Societtit. Ser. I, t. XI, 1, 229.


Cassierulfi Academiet, ve0 Raportul
Cassierulwi asupra operqiunilor Cas-

se
Catargi (A.).-Solicit publicatiumle Academiet pentru facultatea de litere
din Montpellier. II, 1, 44.
Caner (sculptor).-Modelti in gips ca
proiect pentru monumentul lut
A. Papiu Ilarian. II, r, 15. - Serisre prm care anunt costulii monumentulut. II, I, 21, 30. - Cere
inscriptiunea pentru piedestalulti
monurnentulut. II, 1, 77.- Anunt
expediarea monumentulul la &big.
III, i, 17. - Atest primirea sumet
pentru facerea monumentulut. III,
1, 38.

propuneret Asociatiunet Craiovene.


I, 215, 222. - Despre concursulti propug]. de Societatea studillor isto-

rice din Paris pe anul 1882. II,


1, 6.-Despre pomelniculti mnstiret Bistrita. II, i, 51. - Raport
asupra cArtet d-lut I G. SnduleseuNanoveanu, Explicatiunea teoretic

ti practic a codicelut de procedur civil. H, 1, 302. - Alesti in


Comisiunea pentru premit. II, 1,
439. - Despre anticittile din Dobrogea. HI, 1, 28.- Asupra bibliotecet re'posatulut Blescu. III, 1,
36. -- Alesti in Comisiune pentru
eclificiuld Academia III, 1, 46. Despre ediiiciul Academiet. HI,

1, 46, 49. - Alegi in Comisiune


pentru primirea donatiuneY Theodorti Veisa. IIJ, i, 127. - Dele-

gatti spre a alege locul pentru


aezarea statuet lui Stefan cel

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

24

CHITO

COBALCESCU

2. - Despre portre-

Ciodrianu (St.).- Druesce mg' multe

tula 1111 Stefan cel Mare de la


Homora. 1V, 1, 35, 37.- Despre pi-

crti. III, i, 23.


CIPAR1U (T.).-Cere a respunde la critica sintacticeI sale. Ser. I, t. XI, 1,
16.- Nu pte lua parte la sesiunea
extraordmar din 1879 I, 10. -

Mare. IV,

1,

lastrif poduldi luT Traiana de la Vrciorova. IV, 1, 86. - Asupra dictio-

narulut IV, 1, 88. - Asupra donatiunilor d-luY Sturdza. IV, 1, 98.


Despre publicarea documentelortt istorice. IV, i, 106, 108, 114,
115. - Despre fondurile necesare
Academiei i despre edificia IV, i,
110.-Despre interpretarea art. 35

Anunt c va veni la sesiunea


general. II,

i, 101. IV, 1, 83 -

Lucrarea sa lexicografic. VI,

I,

101. - Arm*: ch' nu pte veni


la sesiune. VII,

i,

70. VIII, 1, 76.

din Regulamenta. 1V, i, 116, 117.

- Colectiunea sa de documente.
VIII, 1, 179. - Incetat din viatti.

- Asupra traducerei din Titu Livia. IV, i, 145. - Druesce cri


VII, i, 11. - Mes Presedinte al

X, I, 13.
Circa (I ) -Concurez pent'ru premiile
anuale II, i, 52, 294 -Se respinge.

Sectiunif literare. VIII, 1, 114, 158.

II, i, 296.-Raportula general ala

- Propunere ca Academia s nu
fie intrunitti sal confundat en o

d-lui G. Banta asupra chrtilora intrate la concursa. II, i, 359, 361.


Ciurileanu (I.).-Druesce 4 documente.
X, i, 26.-Cere o remuneratie pentru documentele druite. X. 1. 63.
Civelli (G).-Druesce o carte prin d-la
N. Kretzulescu. III, i, 35. - DA.
ruesce iaY multe crtl. III, 1, 41.Incetat din viat la Florenta. IV, i,

alt institutiune literar sa sennpeg. IX, 1, 128.-Ales Presedinte

al Sectiund literare. lX, 1, 143.Propunere de a se insrcina pergone apte cu traduceri din limbile
clasice. IX, I, 146.
Cicerone.- Traducere din Cicerone de

d-lti D. A. Lauriana VI, 1, 123 Decisiune a se publica coneursil


pentru traducerea oratiumlor. VIII,

1, 124, 158.- Se pune la concursa


cartea I, De officiis. IX, 1, 3.- Se
respinga probele de traduceff. IX,
1, 145.-Se recomand a se traduce
Opera philosophica. IX, 1, 172
Clime (A. de).-Depune la coneursa dic-

tionarula sa. III, r, pag i, irr. Dictionarul sal. VI, 1, 51.-Incetata din viat. X, 1, 16.
Cimara.- Despre documentele sale V,
I,

25.

131. -A se exprime condoleante


familief. IV, 1, 131.
Multumesce pentru
Civelli (Familia).
condoleante. V, 1, 1.
COBALCESCU (Gr.)

- Discutiune a-

supra premiereli luerriI sale. VII,


I, 118-121, 128, 129.-Alesa membru corespondent. VII, i, 133. -

Propusa a fi alesa membru in locula rposatului Dr. A. Ftu. VIII,


124.-Alesa membru in locula rposatulut Dr. A. Ftu. VIII, i, 124.
- Propunere asupra statiuniI de la
Cucutent VIII, i, 142. - Alegi in

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

25

COBiLCESCIT

Comisiunea pentru CucutenT. VIII, t,


147.-Statiunea de la CucutenT. VIII,
1,

184. - Presinta rnanuscrisuld

discursuluT WI de receptiune. IX,


i, 91. - Alesti in Comisiunea premiuluT Lazard in loculd d-luT Fl.
Porcius. IX, 1, 102.-Asupra explorarilord de la CucutenT IX, r, 103.Alesd in Comismnea premillor.

COMISIUNEA

X, 1, 130. - Raport despre Elemente de fisicd, ed. II-a, BucurescI


1887, de d-R1 Em. Bacaloglu. X,
i, 152.

Codrescu (Dr. C. C.).- Raportul d-luT


dr. I. Felix asupra lucrariT sale Com-

pendi de igiend gi manuatd de me-

dicind populard. IX, 1, 102. - Ra-

lx, i, 141.-Discursuld sd de re-

portul d-luT dr D. Brndz, asupra


lucrariT sale Studil asupra spitalu-

ceptiune Originea fi gisementele pe-

lui B'erlad fi Elena Beldiman. IX,

trolulut. IX, t, 141.-Propunerea de


a se publica separatd lucrrile Sectiunel sciintifice. IX, i, 144, 154 Raportd asupra manuscriptului Flora Dobrogei. IX, 1, 240. - .Despre

I, 255.

originea fi modulii de zdcere alit petroleului in generalii fi particularli


'in Carpaft, Discursd de receptiune.

IX, Mem. Sect. Sc. 1. - Scriseire


asupra statiunil de la CucutenT. X,
I,

6. - Lucrarea d-sale

Contribu-

Ouni la fauna fosilli moluscd din depositele pontice ale Bomdniet. X, I,

65, 67, 75.- Asupra tipriril operelord rposatuluT P. 1 splrescu din

Codrescu (I.).-Daruesce o moned bizantin'. IX, i, 16.


Codrescn (Th.).-Daruesce o carte. Ser.
I, t. XI, I, 221. -Propusti a fi alesd
membru corespondentd. VIII,I, 178

- Alegi membru corespondentd.


VIII, I, 130. - Daruesce cartI, foT
volante qi manuscrise. IX, 1,15. Druesce 107 publicatiunl. X, I, 17.
Coglniceanu (Michaild).- V&A Kogalniceanu.
Colorianu (A.). - Daruesce o carte. IX,
I, 129.

tru tiprirea in Anale a memoriuluT


Geologia Carpatilord estici ai Pocutiei 0 al Maramurefului de d lii Za-

Coltescu (Const.).-Druesce documente


istorice. X, I, 32.
Comneanu (C. Costescu). - Ofera 500
le pentru tiprirea PsaltireT hif Coresi. I, 5.
Comisiunea pentru cercetarea propuneriT
Asociatiunei Craiovene : G. Chitu,
A. Papadopol-Calimachti, P. S. Aureliand. I, 215.
Comisiunea Bibliotecel, ve4T Bibliotea
Comisinnea pentru examinarea Bibliote-

palovici. X, I, 96, 131. -A se citi

ceT 0 a colectiumlord : N. Quintescu,

0 publica in Anale lucrarea d-sale :

I.

fonduld I Htu. X, i, 79.-Asupra


propunereT d-luT Quintescu relativa
la publicarea memoriuluT d-sale. X,

1, 81.-Asupra explorrilord de la
CucutenT. X, 1, 94.-Asupra colectiunii de anticittT a d-liff Al. Ne-

gruzzi. X, i, 96. - Decisiune pen-

ContribuOuni la fauna fosild moluscd


din depositele pontice ale Romdnid.

Caragiani, A. Romand. Ser. I,

t. IX, 1, 13.
Comisiunea insarcinata a cerceta starea

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

26

COMISIUNE

biblioteceI si dislocarea el : B. P.
Hasclett, V. A. Urechi, Gr. Stefnescu. I, 68.
Comisiunea pentru evaluarea si cump6rarea bibliotecel A. Papi Ilarian :
A. Treb. Laurianti, D. Sturclza, A.
Odobescu. Ser. I, t. XI, i, 80.
Comisiunea budgetari. - VecA Comisiunea fmanciar.
Comisiunea pentru cercetarea lucrAri-

Ica Delegatiunei pe anul 1878 .


A. Treb. Laurian, N. Ionescu,
N. Kretzulescu. Ser. I, t. XI, i,

13. - D-nil P. S. Aurelianti,

COMISIUNE

surilor de receptiune si respunsurile Ica]. : Ep. Melchisedec, V.


Alecsandri, Em. Bacaloglu. II, i,
226.

Comisiunea pentru discursurile de receptiune : Ep. Melchisedec, d-mi Bacaloglu, si Alecsandri. II, i, 226, 227.

Comisiunea pentru cercetarea discursurilorti d-lorti S Fl. Marian si


B P. Hasde : T. Maiorescu, P. S
Aura anti, N. lonescu. IV, 1, 99.Ep. Melchisedec, A. Papadopol-Ca-

hmach, V. Babesi. V, 1, 85.

I.

Comisiunea de exploratiuM in Dobrogea :

Caragiani alesli in loculti d-lorti


Kretzulescu si Ionescu. Ser. I, t. XI,

cl-ng M. Kogalniceanu, B. P. Hasdell si Gr. Stefnescu. III, 1, 28.

i, 94. - Pentru 1879 : N. Kretzulescu, N. Ionescu, A. Roman.


I, 11, 89.-Pentru 1880 : Ep. Mel-

Comisiunea pentru edificiulti Academid : D. Sturdza, G. Chitu, T.


Maiorescu, B. P. Hasde, Gr. Ste-

chisedec, V. Bab*, N. Ionescu. II,

fiinescu. III, i, 46. - Ep. Melchi-

103, 439.-Pentru 1881: V. A.

Calimach. III, i, 134, 154.-Pentru

sedec, V. Alecsandri, N. Ionescu,


G. Barit, T. Maiorescu V, 1, 85.
- Ion Ghica, N. Ionescu, T. Maio-

1882: G. Bari-Oil, N. Ionescu, Dr. I.


Felix. IV, i, 84, 135.- Pentru 1883 :

rescu, G. Barit, V. Alecsandri. VI,


1, 48.

N. Quintescu, V. Babes, G. Sbiera.


V, 1, 36. -Pentru 1884 : N. Ionescu,
P. Poni, G. Barit. VI, 1, 43.-Pentru 1885 : G. Barit, I. CaragiaM,

Comisiunea pentru cercetarea cerereb


Epitropiel bisericei SE VinerI : V.

1,

Urechi, V. Alecsandri, Papadopol-

S. Fl. Mariana. VII, i, 70.-Pentru


1886: V. A. Urechik N. Quintescu,
G. Barit. VIII, i, 77.-Pentru 1887 :
G. Barit, N. Kretzulescu, A. Odobescu. IX, i, 92. - Pentru 1888 :

N. Quintescu, N. Ionescu, dr. D.


Brndza. X, i, 65.
Comisiunea pentru regularea averel luI
D. CozacoNicl : N. Ionescu, V. Maniu, V. Babesiti. 1, 43, 161.
Comisiunea pentru cercetarea discur-

Maniu, T. Maiorescu si V. Babesi.


I, 17.
Comisiunea de explorrI : d-nil N. Io-

nescu, St Ftilcoianu, I. Ghica, dr.

D. Brand* dr A. Felt', G. Sion.


VI, 1, 75, 96.

Comisiunea pentru explorrile de la CucutenT : V. A. Urechik A. Papadopol-Calimach, Gr. Cobalcescu, Gr


,-;teftmescu VIII, 147, 184.

Comisiunea pentru supravegherea expositiunel de bele-arte . T. Maiorescu,

D. Sturdza, V. A. Urechiti, P. S.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

27

COMISIIINE

COMISIIINE

1,

140, 240.

Comisiunea pentru cercetarea gramaticeI din 1757. I, 144, 172.

finauciar, pentru anulg


1877 - 78 : d-nil V. Babesig, D.

Comisinnea pentru regularnentarea premiulul Hagi-Vasile: Ion Ghica, P.

Sturdza, Ios. Hodosiu. Ser. I, t. XI,

S. Aurelian, I. C. Negruzzi. X,
I, 74, 79.

Aurelian, A. Odobescu. III ,


Comisiunea

13.-Pentru 1879 : I. Hodosiu, I.

Caragiani, Gr. Stefnescu. 1,13, 162.

Comisiunea public4iuni1org clocumen-

Pentru 1880 : V. Babesiti, Ern.

telord Hurmuzaki, compus din

Bacaloglu, Gr. Stefgnescu. II, I, 103.

Pentru 1880 : d-niI D. Sturdza,


Gr. Stefgnescu. III, 1, 47.-Pentru
1881 : V. Babesig, Em. Bacaloglu,

d-nil M. Koglniceanu, D. Sturdza,


A. Od.obescu, T. Rosetti, confirmatg
de Academie. III, r, 166.
Comisiunea juridicg insrcinatg a opina :

Gr. Stefnescu. IH,i, 134.-Pentru

1. Este necesarg sag nu de a se

1882: V. Babesig, Gr. Stefgnescu, N.

supune acceptarea donatiunilorg la


aprobarea GuvernuluI ? 2. Este necesarg sag nu a se modifica art. 85

Quintescu. IV, r, 85.- Pentru 1883.


Gr. Stefnescu, G. Sion, G. Barip.
V, r, 37.-Pentru 1884: V. Babesig,
St. Flcoianu, Gr. Stefnescu. VI,
I, 43.-1 se recomandg propunerea
Comisiunei bibhotecel. VI, i, 62.Pentru 1885 : Gr. Stefttneseu, V.
Babesig, St. Flcoianu. VII, r, 70 Pentru 1886 : St. Flcoianu, V. Ba-

besig, N. Teclu. VIII, I, 77. - I se


trimete propunerea d-lul N. Ionescu.
VIII, r, 77 - Pentru 1887 . P. Porn,

Gr. Stefgnescu, G. Sion IX, i, 92,


149.--I se recornandti cererea d-luI
N. Barbu. X, i, 62.-Pentru 1888 : V
Babesig, Gr. Steftinescu, G Sion. X,

65.--I se recomandg remunerarea d-lia G. Sion pentru traducerea manuscriptului Sptarului! N.

Milescu X, r, 71. - Spre a preved o sum pentru statua luI Mirong Costing. X, r, 76.- I se recornancl propunerea d-lui N. Quin-

tescu. X, i, 81. - I se recomanda


trimiterea uneT mismni la Chisin'ail. X, r, 94.

din regulamentg ?-T. Maiorescu,


A Papadopol- Calimachg, G. Chitu,
V. Manm, N. Ionescu. III, i, 127,
147, 148.
Comisiuneajuridicapentru legatulg Io an g

Fau : T. Maiorescu, V. Maniu, I.


Negruzzi X, r, 68.
Comisiunea pentru cercetarea legatelord
fgcute Acadernie : T. Maiorescu, I.
Negruzzi, V. Mann'. VIII, r, 78.
Comislunea lexicografich de revisiune.

Lista autorilord pe cari s se baseze revisiunea dicponarulut Ser.


I, t. XI, r, 217 ; Raportg. 216, 217 ;
Procese verbale. 217, 219 ; DiscutiunI asupra transcripOuneY caracterelord cirilice. 219 , Tabela
de ecuivalente intro literele ciribce
si cele latine. 220.-1 se recomandg
Psaltirea luI Coresi I, 104 - D-lg

B. P. Hasdeg depune demismnea


dm Comisie. I, 202, 207.-Raportu1d Comisiunel in cestiunea retipriril Psaltirel lui Coresi. I, 203,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

28

COMISIUNE

207.- D-Iti Sion demisionz5. din


Comisie. IT, i, 439.-Despre Comisiunea de revisuire. IV, 1, 88.
Comisiunea: B. P. Hasde, V. Alecsandri

si N. Ionescu, pentru a cerceta


scrierea cl-lul At. Marienescu Sr-

COMISIUNE

t. XI, 1, 222-233.-Pentru 1883 :


D. Sturdza, Ep. Melchisedec, B. P.
Ilasde5. IV, 1, 154.-Pentru 1887 :
B. P. Hasdeti, N. lonescu, G. Baritti. VIII 1, 78.
Comisiunea premiuluY Eliade-Rdulescu

Massirn N Kretzulescu, A. Treb.

pe anul 1880 : Ion Ghica, D. Sturdza, G. Barit, N. Ionescu, Dr. A.


Mu, N. Kretzulescu, N. Qumtescu.
I, 194. - Se completza cu d-nir G.

Laurianti, A Odobescu. Ser. I, t.

Chrtu si A. Roman. I, 195.-Ep.

XI, 1, 81, 94.


Comisiunea pentru elaborarea unuT pro-

Melchisedec si. d-niI Ern. Bacaloglu,

bdtorile fi datinele romane vech f. II,


1, 275.
Comisiuneapentru cercetarea cereriId-neI

iect de ortografie : A. Treb. Laurian, G. Barit, T. Maiorescu, A


Odobescu, I. Caragiani, B. P. Hasde, N. Quintescu. I, 30. - Pentru revisuirea ortografieI romne :
G. Barit, B. P. Hasdeti, V Alecsandri, N. Quinteseu, T. Maiorescu

1, 227. - Se anuntA raportulii


Comisiunet II, i, 277.- Se decide
tiprirea raportuluI. II, 1, 293. Discutiune asupra raportulM Co-

II,

misiunii. II, 1, 403, 407 - 410, 427,

431, 435. - Raportil asupra nouluT proiect5 de ortografie. II, i,


411.

P. S. Aureliang se aleg in locul


d-lorti D. Sturdza, Dr. A. Fku, N.
Kretzulescu earl' nu potti veni la
sesiune. II, 1, 226, 293. - Pentru
1881: T. Maiorescu, G. Ghitu, N.
Quintescu, Ep. Melchisedec, N. lo-

nescu, G. Bar45, Ion Ghica, Em.


Bacaloglu, Dr. I. Felix. II, 1, 439.
-Pentru 1882 : P. S. Aurelian. Ion
Ghica, Gr. Stefrmescu. HI, 1, 226.Pentru 1883 : G. Barit, N. lonescu,
Ep. Melchisedec, P. S. Aurelian,
V Alecsandri, T. Maiorescu, I. Negruzzi, Dr. I. Felix, Gr. Stefbinescu.
IV, 1, 153 -Pentru 1884: G. Banta,
Ep. Melchisedec, Dr A. Fau, Em.

Comisiunea premiuluf diclactic Craioanti, pentru anulti 1883 : P. Poni,


S. Fl. Marianti, A. Romanti. IV, i,
154. - D-Iii At. Marienescu alesti
in locul d-luI S. Fl. Marian, care
nu pte veni la sesiune. V, 1, 50.-

Bacaloglu, T. Maiorescu, V. Alecsan-

D-15 Dr. A. Fau ales in locul


d-lul P. Poni, absentti. V, 1,64.-

Ern. Bacaloglu, St. Flcoianu VI, i,


98.- Pentru 1885 : V. Alecsandri,
T. Maiorescu, Ion Ghica. VI, i, 46.
- Pentru 1886 : V. Alecsandri, T.

Pentru 1887 : N. Quintescu, Dr. I.


Felix, P. Poni. IX, i, 92, 238, 239.Comisiunea premiulul Cuza pentru anul5

1878, raportorti G. Barit. Ser. I,

dri, N Ionescu, St. Flcoianu, A.


Romanti. V, 1, 103.-Pentru 1885 :
T. Maiorescu, I. Negruzzi, B. P.
Hasde, Ep. Melchisedec, G. Ba-

r*, N. Ionescu, Dr. D. Brndzl,

Maiorescu, V. A. Urecha. VII, 1,


134.-Pentru 1887 : N. Quintescu,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

I.

Caragiani, A. Romani', V. A.

Urechi, N. Ionescu, G. Barit, St.


Flcoianu, Dr. D Brndz, N. Tec lu.

VIII, 1, 79. - Pentru 1888 : B. P.


Hasdeu, I. Caragiani, G. Baritil. IX,
I, 154. - Pentru 1889 : G. Sion, I.
Negruzzi, N. Quintescu. G. Barit,
Ep. Melchiseclec, V. A Urechi, P.
S.

Aurelian, P. Poni, Dr. D.

Brndz. X, I, 107.
Comisiunea pentru cercetarea colectiuniloril de aril' poporale (Premiul
Ehade Rdulescu). VII, 1, 134.
Comisiunea pentru regulamentarea premiilorti StatultA Lazr si Eliade
Rdulescu : A. Treb. Lauriang, Dr.

A. Fku, A. Odobescu. I, 137.


Comisiunea premiuluI Lazeirii pe anulli
1880 : I. Ghica. D. Sturdza, G. Ba-

ritti, N. Ionescu, A. Ftu, N. Kre-

coming

29

OMISIIIIIE

tzulescu, N. Quintescu. 1, 194. Se completzd cu d-mi G. Chit"' si


A. Roman. I, 195 -Ep. Melchisedec, si d-rni Em. Bacalogh", P. S.
Aurelian se aleg in loculil d-lorii

D. Sturdza, A. F'ku, N. Kretzulescu, earl nu potti vem la sesiune.


II, 1, 226, 293. - Pentru 1881 : T.
Maiorescu, G. Chitu, N. Quintescu,
Ep. Melchisedec. N. Ionescu, G. Barit, Ion Ghica, Em. Bacaloglu, Dr.

I. Felix. II, i, 439.- Pentru 1882 :


V. Alecsandri, B. P. Hasdeil, N.
Quintescu, G. Barit, N. Ionescu,
Ep. Melchisedec, P. S. Aurelianii,
Dr. D. Brndz, P. Poni HI, 1, 223.
- Pentru 1883 : G. Barit, N. Ionescu, Ep. Melchisedec, P. S. Aurelian, V. Alecsandri, T. Maiorescu,

I. Negruzzi, Dr. I. Felix, Gr. Ste-

fnescu. IV, 1, 153. - Pentru 1884 :


G. Barit, Ep. Melchisedec, Dr. A.
Ftu, Em. Bacaloglu, T. Maiorescu,
V. Alecsandri, N. Ionescu, St. Flcoianu, A. Romani'. V, 1, 103. Pentru 1885 : Ion Ghica, P. S. Au-

rehan, Gr. Stefanescu. VI, 1, 98.


- Pentru 1886 : T. Maiorescu, B.
P. Hascle, I. Negruzzi, G. Barit,
N. Ionescu, Ep. Melchisedec, P. S.
Aurehan, Gr. Stefnescu, Dr. T.
Felix. VII, 1, 133.- Pentru 1887 :

P. S. Aurehan, Fl. Porcius, Gr.


Stefnescu. VIII, 1, 78.- D-RI Br.
Coblcescu, alesii in loculd d-lui

Fl. Porcius, care nu pte veni la


sesiune. IX, 1, 102.-Pentru 1888:
T. Maiorescu, N. Quintescu, B. P.
Hasde, G. Barit, D. Sturdza, A.
Papadopol-Cahmach, Gr. Coblcescu, Em. Bacaloglu, N. Kretzulescu. IX, i, 141.-D-1 Ion Ghica
ales in locul d-lui E. Bacaloglu de-

misionat. X, 1, 65.-Pentru 1889 :

P S. Aurelian, P. Poni, Dr. D.


Brnclz. X, 1, 75.
Comisiunea prerniuluf anualti Nstureld,
pentru anul 1879 : N. Kretzulescu,
I. Ghica, D. Sturdza, A. Odobescu,

G. Barit, A. T. Laurian, si I.
Hodosi Ser. I, t. XI, I, 14.- Pentru 1880 : I. Ghica, D. Sturdza,
G. Barit, N. Ionescu, A. Fku,
N. Kretzulescu, N. Quintescu. I,
145. - Se completz Cornisiunea
cu d-nii G. Chitu si Al. Romani". I,
195. - Se aleg Ep. Melchisedec,
Em. Bacaloglu, P. S. Aurelian in

loculd d-lor Sturdza, Fku, Kretzulescu, earl nu pot veni la se-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

80

COMISIUNg

siune. II, 1, 226, 293.-Pentru 1881:

T. Maiorescu, G. Chitu, N. Quintescu, Ep. Melchisedec, N. Ionescu,


G. BariO, Ion Ghica, E. Bacaloglu,
Dr. I. Felix. II,I, 439.-Pentru 1882:

COMISIUNg

N. Quintescu, G. Barit, Ep. Melchisedec, V. A. Urechi, P. S. Au-

relian, P Poni, Dr. D. Branded

Pentru 1883: G. BariVi, N. Ionescu,

X, 1, 107, 143, 144.


Comisinnea premiului Ntisturel, seria
A, pentru Tranula Romani P. S.
Aurelianti, G. Sion, B. P. Hasdeti,
N. Ionescu, I. Caragiani. Seria I, t.
XI, I, 14.- Se cornpleteg cu d-niT
A. Papadopol-Calimachti, A. Odo-

Ep Melchisedec, P. S. Aurehan,

bescu. Seria I, t. XI, 1, 81. - La

V. Alecsandri, T. Maiorescu, I. Negruzzi, Dr. I. Felix, Gr. Stefnescu.


IV, 1, 153. - Pentru 1884 . G. Ba-

1882 : A. Papadopol-Calimach, T.
Maiorescu, A. Roma* III, i, 226
- La 1883 : D. Sturdza, Ep. Melchisedec, B. P. Hasdett IV, 1, 154.
Comisiunea pentru facerea programei
de cestiunile cele ma urgente de

V. Alecsandri, B. P. Ilasde, N.
Qumtescu, G. Baritti, N. Ionescu, Ep.

Melchisedec, P. S. Aureliang, Dr.


D. Brandzrt, P. Poni. III, 1, 223.-

rit, Ep. Melchisedec, Dr. A. Ftu,


Em. Bacaloglu, T. Maiorescu, V.
Alecsandri, N. Ionescu, St. FM-

coianu, A. Romanti. V, 1, 103 Pentru 1885 : T. Maiorescu, I. Negruzzi, B. P. Hasdeti, Ep. Melchi-

sedec, G. BariO, N. Ionescu, Dr.


D Branded, Em. Bacaloglu, St. Ftil-

coianu. VI, 1, 98. - Pentru 1886 :


T. Maiorescu, B P. Hasdeti, I. Negruzzi, G. BariO, N. Ionescu, Ep.
Melchisedec, P. S. Aurehan, Gr.
Stetnescu, Dr. I. Felix. VII, 1,
133.-Pentru 1887: N. Quintescu,
I.

Caragiani, A Romani, V. A

Urechi, N. Ionescu, G. Bargt,


St. FMcoianu, Dr. D. Braude-I, N.
Teclu. VIII, i, 78 - 79. - Pentru 1888 : T. Maiorescu, N. Quintescu, B P Hasdeti, G. BariO, D.
Sturdza, A. Papadopol-Calimach,
Gr. CobMcescu, Em. Bacaloglu, N
Kretzulescu. IX, 1, 141. - DMA Ion
Ghica alesti in loculii d-lui Em.
Bacaloglu, demisionat. X, 1, 65.Pentru 1889 : G. Sion, I Negruzzi,

studiat i mijlcele necesare pentru aceste


: P. Poni, N Teclu,
Dr. D Brndz. III, 1, 249.
Comisiunea pentru studiarea i modificarea Regulamentului: D. Sturdza,
T. Maiorescu, Dr. D. Brandza. VIII,
I, 130.
Comisiunea pentru regulamentarea premiului. G. San-Marin: P. S. Aurelian, Ion Ghica, G. BariVi lX,I, 136.

Comisiunea pentru facerea programa


sedinta solemne . V. Alecsandri, I.
Ghica, G. Sion, B. P. Hasdeil, A.
Odobescu. I, 16l , 162.
Comisiunea cereettre a manuscriselor
r6posatuluT Se'ulescu. Raportti. IV,
1, 94
Comisiunea pentru revisiunea Statutelorti : A. Odobescu, T. Maiorescu,
A. Treb. Laurian, V. Babesi, P.

S. Aurehan. I, 11.-Ion Ghica, B.


P. Hasdeti, T. Maiorescu. VI, 1, 46.
Comisiunea pentru cercetarea probelor

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

oxcuRsuRt

81

tOrifikoNt

de traductiuni din

autorisi elenY :

A. Papadopol-Calimachtt, Ion Ghica,

L Caragiani, A. Odobescu, B. P.
Hasdeti Ser. I, t. XI, I, 13; I, 195.D-l G. Sion ales in locul d-lui

Tabela concursurilorti din 1878. Seria I, t. XI, i, 284.-Concursuri propuse la 1879. I, 233.

de tracluqiunt din autori latini :

La 1880 presentate pentru premiul Nsturel : Diurpaneil de


*oimescu ; Patrie si libertate de G.
Cretznu ; Negriada de Ar. Densusianu; Gramatica ra0onat pentru
inceptitorf de V. Ionescu; Carte de
citire de Puiu ; Consideratiunf asu-

A. Treb. Laurianti, N. Quintescu, A.


Roman, N. Jonescu, G. Baritti. Ser.

pra necesitgii gimnasticei de Istrate ; Prodromul fiord Romne

I, XI, i, 14. - D-l V. A. Urechirt


ales in locul d-lul N. Ionescu absinte. Ser. I, t. XI, i, 81. IT, i, 364.
Comitetul biletelorti ipotecare drtruesce

de Dr. D. BrAndza ; Studif economice de A. D. Xenopol ; Parisina


de Al. Macedonski ; Cursti de filosofie de Leonardescu ; Dramatice,

pentru coleqiunile Academiei bi-

Candidat si Deputat de G. Sion.

lete de 5, de 10, de 20, de 100 si de

La premiul Eli ade-Rdulescu pe


1880 . Gramatica limbei romne p ar-

B. P. Hasde, demisionat. Ser.


I, t. XI, i, 81. -1. Caragiani, A Papadopol-Calimachii, G. Sion. I, 144.

Comisiunea pentru cercetarea probelor

500 let II,

i, 11.

Comnenu (Ipsilant At.).-Dare de sm


despre scrierea sa Emtvflatuatutcov %at
nox,,cntaiy ptUici IB', in ce privesce pe

Romani, de A. Papadopol - Calimachfi II, ii, 427-535.


Com.5ia (D.).-Donz cartT. Ser. I, t. XI,
i, 103.

Coneursurl . Herodotti Sena I, t. XI,

i, 8-9.

tea I, de Circa.
La premiile Nasturelti sati Eliade
pe 1880 : Despotti Vod, de V. Alecsandri ; Globulti si Geografia Romniei-Dobrogea, de Mihllescu ; Incereal-I de metafisic materialist de
V. Conta ; ExplicaOunea teoreticA

si practic a codicelta de proce-

Pentru premiul Nstureld pe

dur civil de Stinclulescu-Nnovnu ; Cartile poporane ale Rom-

1878 s'ail presentat . Cuvente (len


Btrni de B. P. Hasde ; La Plevna
de G. Sion ; RevoluVa si revoltrOonani de P. Teulescu ; Teatru, Conferii4e si cliscursuri de V. A. Ure-

niloril de B. P. Hasde ; Predilii,


de Rusnescu.
La premiulti Lazril 1880 : Lichidometrulti de Pisone ; Stereometrulti de Puscari ; Pirghii, Echerulti

chi. - Petrecerea Rornniloril in


Dacia lui Traian de la Aurelian
pn la 1300 ;-Tranultt romn ,

si Pistonultt eireularti de Al. Penescu ; Resbelulti oriental de Alessi si M. Popti. IT, i, 294-361.
- Concurs mile propuse la anul
1880. II, i, 457-467.

-ViWle hit Plutarch. Sena I, t.


XI, i, 8.-Concursurile propuse pn
la anulti 1878. Ser. I, t. XI, i, 276.-

La premiile Nsturel, Eliade si

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

82

ONCIIRSURY

Lazar(' pe 1881 : Istoria hif Herodotti traclus i aclnotata de A. Gr.


Sutu , Despre legume, plantarea
crescerea lora de Nicolae Avramti ;
Dictionnaire d'tymologie Daco-Ro-

man e, lments slaves, magyars,


turcs, grecs-modernes et albanais,
par A. de Cihac; 0 paging. din istoria
contimporan a Rornmei din punctuhl de vedere medicalti, economicti

nationalti de C. I. Istrati; StudiI


asupra constitutiund Romnilorti,

C0NCURSUR1

Petroleulti, derivatelei apli catiunile

lui, de N. Cucu. IV, 1, 57. - Con


cursurile propuse la anulti 1882.
IV, 1, 263-267.
La premiile Nasturelq, Eliade si
Lazrtl pe 1883: Don Alfonso de
Castilia de G. Botnu ; Din istoria
limbei romne de B. P. Hasdeti ;
Flori de teninna poesii de Pacatnu ;

Literatura poporala romna de Dr.

si

M. Gaster ; Logica de Iosif Feri-

fasc. I, II, III de G. G. Meitani ; Me-

ceanu ; Portofoliult1 romana de B.


Florescu ; Soimil de la Resboierif

moral asupra causelora mortalit.-

de I. I. Nenitescu; Studil asupra

populatiunel romano-crestine in

de Dr. Roth ; Despottl-Voda,-Opere complecte, vol. IX, - Poesit vol.


Ill, Legende noui5, OstasiI nostri de
V. Alecsandri ; Notite economice

Constitutiumi Romnilor de G. G.
Meitani; Studii economice de A. D.
Xenopol ; Viata, lucrarile i scrierile
luI G. Asachi de L Negre ; Cursil
de fortificatie pasager de capitanti
Cramiceanu. V, I, 148-151.-Con-

asupra terii padurilorti din 1r-6,


de P. S. Antonescu-Remusa ; Tra

cursurile propuse la 1883. V, 1,


226-229.

nstr, de P. S. A ureliana, ed. II-a ;

La premiile Nasturehl, Eliade s, i


Lazard pe 1884 : PoesiI lime de
Sava N. S, oimescu ; Dorm, drama
de V. Rusanescu ; Cidul, traducere

eY

raportil cu cea de rail mosaica,

Resbiele dintre Rusi si Turd de


A. D. Xenopol ; Cuvente den betrani, de B. P. Hasdeti, 4 volume ;
Distantometru, inventata de B. Pisone ; Dacia nainte de Romani de

Gr. G. Tocilescu. III, i, pg. i-n.-

din Corneille, de Al. G. Draglucescu ; Sell* geografice de N. Enescu ; StudiT asupra Constituiu-

Concursurile propuse la anul 188 I.


III, I, pg. lancv11--Lmanc.

mi Romandord de G. G. Meitam ;
Ornitologia poporana romanti de S.

La premiula Nasturel-Herscu

Fl. Marianii. VI, 1, 133-135.


Pentru premiula Eliade-Radulescu, ariile populare romne : sublocot. A. I. Stoenescu, un volumi

pe 1882 : Catechesa de I. Stefanelli;

Economia rurala de Stefan Popti;


Psichologia empirica de Ioanil Popescu ; Basmele romamesci de P. Ispirescu ; Novele din poporti de loanti
Slavici ; Tgranulti Romanil (de Gr.
G. Tocilescu).

La premiula Lazr pe 1882 .

de 178 aril' poporale romdnescl (vechi); T. Oprescu Colegiune de edntece nationale profane fi religise 100
bucciti; Vulpianu, patru volume cu
759 de Dane, idile, balade, pastorale,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

carcuasuat

33

hore, jocur de brag, romanfe fi adio ;

-Unit caiet cu moto : Cana afa,


precum vorbesci frumosi i, cuprindndd 100 melodiT.-Se amng con-

cursulii pentru anuld 1886. VI, i,


73-74.- Concursurile propuse la
1884. VI, i, 193-196.
La premiile Ngsturel, Eliade pe
1885: Cursa elementarg de gramatica romnscg. Partea I. Etimologia
de V. Ionescu ; Legile istorice call
esplicg limba romng de V. Ionescu ,
Ludovicti XIV si Constantin Brncovnu de Ion escu-Gion ; Studit geologice si p al eontologice asupra unorti
terimurT terOare din unele pgrtY ale
Romnie de Gr. Cobalcescu ; StudiT

asupra Constitutiund Romnilorti,


fasc. IX, de G. G. Meitani; Manual

sat' cglguza cetglnuluI in materie


judiciarg de Ioan Rgdoiti; Negriada,

CONCIIRSURT

ticit si practicti pentru inv5Vginintulti


intuitivil de V. Gr. Borgovan ;

Antia, a doua si a treia carte de


Aritmeticg pentru sclele populare
romne de V. Gr. Borgovan ; Mrtea luT Mihaid Vitzulti, tragedie
in eincl acte, de Th. Alexi ; PoesiT
populare romne de G. Dem. Teodorescu ; Istoria limbeT si literatureT
romne de Ar. Densusianu ; StucliT
asupra ConstitutiuniT Romnilor,

fasc. X, de G. G. Meitani ; Miosotul, poesiT, de Gr. H. Grandea ;


Fulga sail idealti si real, de Gr. H.
Grandea ; Codicele Voroneean, de
Ioan alti luT G. Sbiera. VIII, I, 66.
Pentru premiulti Lazgr pe 1886 :
Equerulti grafometru sail Quadran-

tul de campanie de col. A. Costiescu ; Suprastructura de cale me-

epopei national, de Ar. Densu-

talicg cu studiulti until noti sistem


de I. I. Puscariu. VIII, i, 66.

sianu ; Teoria luI Rsler. Studil asupra stgruinteT Romnilor in Dacia

cu pe 1886. Colectiune de aril po-

Pentru premiul Eli ade-Rgd ul es-

Traiang de A D. Xenopol ; Raport


general anual asupra invgtmintuluT, de Spiru C. Haret ; RevoluIiunea luI Horia in Transilvania si
in Ungaria, 1783-1785, scris. dupg
documentele oficiale de Nic. Den
susianu ; Elemente de terapeuticg.
si materie medical de Dr. Z. Petrescu ; Manualti de archeologie biblicg de Isidoril de Onciul.-Pen-

pulare romne de D. Vulpianu VIII,

tru premiulti Lazgr pe 1895 nu

Tomescu ; DicOonarti germano-romn de Th. Alexi ; La Dobroudja


conomique et sociale de I. I. Nacian ; Studil asupra spitaluluT Brlaclii f i Elena Beldiman de dr. C.
C. Codrescu ; Nuvele de A. Vla-

s'a presentat nicT unit manuscristi

VII, 1, 57-58 - Concursurile propuse la 1885. VII, i, 318-322.


La premiulti Ngsturel pe 1886,
s'ati presentatit: Indreptari teore-

i, 66. - Concursurile propuse la


1886. VIII, 1, 249-254
Pentru premiulti Ngsturelti pe
1887 : Salinele romne de Floru
Dianu ; Dreptatea orbilor de Iancu
Tbeor ; Pigmalion, Regele Feni-

cieT, tragedie in cind acte de G.


B engescu-D abija ; Degenerarea si

regenerarea nervilorti de dr. N. C.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

34

CONCIIRSITRY

liu.; Raport asupra proiectuluT

Comm-am:id

perimentale asupra bryoniei albe

de organisatiune general a invl-

(Brei) ca medicament antiemora-

mintuluT publicd de A. Vizanti ; Lup-

gic de I. Elian ; Poesif de Al.

tele Romtmilor in resbelulti din

Vlah746. X, 1, 52-53.

1877-78 de T. C. Vcrescu; Mihnea VoclA-Dmna Chiajna, din ale


ILA A. I. Odobescu ; StudiT asupra
ConstituOuniT Romnilor, fasc. XI,
de G. G. Meitani ; Una sut i una

fabule de G. Sion ; Lpusneanu,


tragedie, Fata de la Cozia de I. I.
Rosca ; Manual de istorie romn

de Gr. G. Tocilescu. IX, 1, 80. Pentru premml Lazr pe 1887.


Flora Dobrogei de Dr. D. Branded
IX, T, 81.

Pentru premiulti Eliade Raulescu pe 1888 : Nunta la Romeinl,

presentate dou6 manuscrise. X, 1,


53.-Concursurile propuse la 1888.

X, 1, 339-343.
La premiuld Alexandru Ioang
Cuza, nu s'a presentat nicY un
concurent. IX, 1, 81.

Coneursurile Academiei publicate in


1878. Ser. I, t. XI, 1. 276-284.
- In 1879.1, 233-242. - In 1880.
II, 1, 457 - 467. - In 1881. III, 1,

Pentru premiuld Alexandru loan

pg. LxxxvII-Lxxxix. - In 1882. IV,

Cuza, niel un con curent. IX,1,81.


Pentru premiulti Asociatiund craiovenepe 1887: Compendia de Igien

1, 263-267.-In 1883. V, 1, 226229. -In 1884. VI, 1, 193-196.-

81. - Concursurile propuse la

In 1885. VII, 1, 318-322 -In 1886.


VIII, 1, 249-254. - In 1887. IX, 1,
425 -429.-In 1888. X,i, 339-343.
Congresul de antropologic i archeologie preistoric6.-Raportuhl d-luT
A. Odobescu trimisti de Ministeriul Instr. publ.-Discutiune. VII,

1887. IX, 1, 425-429.


Pentru premiile Nstureld si La-

Congresulii de geografie din Venetia.-

zril pe 1888 : Curs de fortifieatiune,

Dorir4ele sale. Adresa Ministeriulul

partea III, IV, V, de Maior Gr.


Criniceanu ; Uricarul, vol. VII,

InstrucOuniT publice. V, I, 22-23.


Congresul internmional de geologie
din Bolonia in 1881, delegatti d-l

si Manual de Medicin popular

de C. C. Codrescu. IX. 1, 81.


Pentru traducerea din M. T. Ciceronis, De officiis liber I, presentate

la concurs doug manuscripte. IX,


1,

VIII, IX, de Th. Codrescu. ; StudiT


asupra ConstituVuneI Rornnilor,

fasc. XII, de G. G. Meitani; Elemente de fisic de Ern. Bacaloglu ;


Arta obstetrical, partea I de Emil
Max ; Pelirnetru-Costiescu, Telemetru-Costiescu, invenOuni de col. A.
Costiescu ; Psichologia empirica de
I. Popescu ; CercetrI clmice si ex-

1, 2-4.

Gr. Stefnescu. - Raportulti s.


IV, 1, 66.-Volumuld congresuluT
druit de da Capellini. IX, 1, 10.
Congresul il de igieng din Elvqia.- De-

legat d-la Dr. I. Felix.- Raportz asupra la V, 1, 8, 14, 273.


Congresul O. de igien din Turin.-D-16

Dr. I. Felix se ofer a lua parte la

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

35

CCINGRESIILit

aceltl congresit. II, i, 76.- D-lti Dr.

Felix citesce relatiunea sa asupra


congresulut III, r, 30, 97.
Congresulii internationalti de igieng i
demografie din Viena in anul 1887.
Alti VI-lea congres international

de igieng i demografie i. expositiunea de igieng i demografie din


Viena (Septembre-Octobre 1887)
de Dr. I. Felix. IX, Mem. Sect. Sc.,

95-138. Dr. Felix delegatil a lua


parte la congresti. X, i, 3. - Relatiune asupra lucrrilorti sesiunel
a VI-a a congresulut X, i, 19.
Conta (V.).-Depune la concurs opera
sa IncerchrY de metafisicg materialist. II, I, 37,52, 294,295, 296.Raportult1 d-lul Em. Bacaloglu a-

supra scrierd sale. II, r, 297-298.


Corbu (Constantinti). - Dgruesce chri-

tozAeoVIcI

Flcoianu despre Equerulil grafometru sati quadrantul de campanie. VIII, i, 199.-Raportul d-lui
generalti St. Flcoianu despre Polimetru-Costiescu, Telemetru-Costiescu depuse la concursti. X, i, 146.
Costinescu (Eugeniu). - Se instircinzti
cu facerea catalogulul sistematicti

Oa bibliotecet Ser. I, t. XI, i, 5.


Costing (Cav. de).- Druesce o colectiune de fol. volante. IX, 1, 6.
Costing (Miron) . -D espre biografia lui
de I. Sbiera. V, r, 144.-A se contribui

la statua hit X, i, 76. -

Despre statua liff de d-lti V. A.


Urechi. X, i, 126.
Costinilorii (Familia).- Descoperiri fticute de d-l V. A. Urechiti. Mormintuld familiei la biserica din BO:

- Despre adunarea de documente


vecht IX, i, 17.

nitent IX, i, 5, 12.


Cotovu. - Se scusg pentru intrlierea
traducerei din Titu-Liviu. Ser. I,
t. XI, i, 16.-Discutiune asupra traducerel sale din Titu-Liviu. Ser. I,

Coresi Psaltirea.-Tipgrirea el. I, 4.-

t. XI, r, 202.- Cere a i se amna

D-nil N. Kretzulescu, Comgnnu,


*tirbei i Ghermani oferg cte 500
lei pentru tiprirea Psaltirel I, 5.-

lucrarea ping in anulti viitorti. Ser.


I, t. XI, i, 225.-Trimite contmuarea

sve. IX, i, 13.- Cere a i se da copil


despre chrisvele dtt'ruite. IX, I, 17.

Da N. Kretzulescu depune 500


lei pentru tipgrirea ei. I. 206. Modulti cum trebuesce tipgritg. I,
103, 203 ; II, i, 2.-Broarea. III, i,

59-60.
Cosma (P.) - Dgruesce dour; carp'. HI,
i, 135.
Costiescu (Colonel A.).-Depune la concursti fascicula dimpreung cu Equerulti grafometru sat' quadranturd de campame. VII, r, 69; VIII,
r, 66.-Raportula (Mill generalti St.

traducerel sale din Titu-Liviu. II,


r, 102, 226, 456. - Traducerea sa
din Titu-Liviu se cercetzg de Sec-

tiunea literarg IV, i, 140.


Cozacovici tp.). - Se anunt, wlarea
portretuluI sal in galeria Academia I, 7.- Averea sa lsat pentru scop patrioticti. I, 42. - Se
alege comisiunea pentru a referi
asupra averel sale. I, 43. - Se citesce raportulil comisiund. Se respinge propunerea de a se primi de
Academie. I, 161.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

86

CRACALESCU

ELEGATIMEA

G. Bar4 asupra crporil intrate la concurs. II, 1, 359 - 361.

Cracalescu (I. P.) .-Druesce un zapisti.


X, 1, 30.

d-luT

Crainic (Aronfi).-M. in cercetare manuscriptulil Avram Ianculii sa


Horia II. Seria I, t. XI, 1, 79. - Se
respinge tiparirea manuscriptuluT
Avram Iancul sa Horia II.

- Ales membru onorari. IV, 1,


153.-Incetat din via. X, 1, 13.
Cretu (Gr.1.-Trimite o pecete cu marca
unuT inel Cle argint gsit la Su-

ccava.-Asupra unei urne de lutil

Ser. I, t. XI, 109.-Se citesce in Seciune raportul asupra manuscrip-

cu monete romane, grtsit. la HuT.


IV, 1, 6.

tuluT Avram lanculti sa Horia


II. Ser. I, t. XI, 1, 109.-Raportul
comisiunei. Ser. I. t. X,i, 110-113.

Cretzulescu (N).-Ve0 Kretzuleseu.


Cuciureanu (Dr ).-Ditruesce doug calf(
II, 1, 13.-Membru onorar incetatti
din viat in anul 1886. VIII, 1, 15.
Cucu (N.).-Purie la concurs cartea sa

Criiiniceanu (Capitand Grigoric). - Raport asupra opereY sale Cursd de


fortificOune pasagerd. V, 1, 192.- I

Petroleuld

se acordii premiul Ngsturel de

derivatele sale. IV, T,

57. -Raportil asupra ciirtiT sale Petroleuld, de d-lit P. Poni. IV, 1, 212.

4000 lei. V, 1, 122, 127. - Depune


la concursil opera sa Curet de for-

Cucuteni.-St4une archeologicg -Ex-

ti fixt(iune pasagerd, Pa'rtile III, IV,


V ;- Se inla'tur5, fund con tinuarca

plorari. IX, 1, 102 ; X, 1. 94.


Cuti ina (Cr. G.). - Raport asupra ri-

celei premiate X, 1, 52, 143.

dicarlY i. depunerii la Academie a


bibliotecei reposatului Nifon BMescu. X, 1, 12.
Cuza premiul, veqi Premiuld Cuza.

Crapeliauu (N.). -Donza egrtY. Ser. I,


t. XI, 1, 80.
Cretzeanu (G.). - Depune la concurs

opera sa Putrid qi libertate. I, 44;


II, 1, 52, 294. - Nu se premiaztt
II, 1, 296.-Raportul general al

Czartoryski. - Catalogul manuscriselor din museulil s. IX, 1, 14.

D.

Dacia inainte de Romani, de Gr. G.


Tocilescu. III, 1, 59, 60.- Push' la

1877-78 Ser. I, t. XI, i, 3.-Raportul Comisiunel asupra lucrrilor

concurs. III, 1, pag 324, n, III.


Dam*S (Fr.).- Druesce crV. Ser. I, t.
XI, 1, 19.
Decurtins (C.).-MulOmesee pentru publicatiunile ditruite. III, I, 37.-DAruesce o carte. III, 1, 151.
Delegatiunea Acaderniel.-Raportti asu-

DelegaOunei in 1878. Ser. I, t. XI, 1,

pra lucrgrilor D el egatiunei in anul

89. - DelegaOunea pe 1879-80 :

115.-Raport asupra compturilor

din anulil 1877- 78 Ser. I, t. XI,


196.-Rap ort asupra lucr5rilorti
Delegatiund in 1878-79. I, 2-8.
- Raportul Comisiund asupra
lucrarilorti Delegatiunei in 1879. I,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

37

DELEGATITJNE A

Ion Ghica, Presedinte ; G. Sion,

D. A. Sturdza, P. S. Aurelianti,
vice-presedintY. I, 196. - Observri

asupra art. 11 din Statute I, 197.Recomand de Cassierti compiabil


pe d-hl C. Juga. I, 214.-A da d-luT

Davidoglu publicatiunile Academiel. II,

1,

5. - Raportti asupra

lucrttrilorti Delegatiunel in anulti


1879-80. IL,i, 91.- Raportul Comisiund asupra lucrrilor D elega-

DELEGATIIINEA

vice-preseclintY. V, I, 103.-Raport
asupra lucrrilorti Delegatiunei in
anulti 1883-84. VI, 1, 31.- Raporturd ComisiuneT asupra lucrrilorti
DelegatiuneY in 1884. VI,i, 87.- De-

legatiunea pe anuld 1884-85: Ion


Ghica, Presedinte , N. Quintescu, Ep
Melchisedec, Ern. Bacaloglu, vicepresedintl. VI,i, 98.-I se recomand

a se av in vedere la facerea budgetulal tiprirea Tranului romnii

tiunil in 1880.11,1, 439.-De1egatiu-

i.

nea pc anulti 1880-81 : Ion Ghi-

VI, i, 97. - I se recomand spre

ca, Presedinte ; T. Maiorescu, D. A.


Sturdza, P. S. Aurelianti, vice-pre-

tiprire Glosaralii poesiiorii poporale

sedintl. II, 1, 445.-Raportti asupra


lucrrilor Delegatiunei in anulti

mand cerbrea d-lui A. Odobescu.

1880-81. III, 1, 118 -Raportuld

Dr. Obedenaru. VI, 1, 130.- Con-

Comisiunel asupra lucrrilor Dele-

dolealie fannliei Ubicini. VII, 1, 14.

gatiunel in 1881. III, i,154.-Dele-

-I se recomancl scrisrea Baronulut BUhler. VII, 1, 16 -Raportti


asupra lucrrilorti Delegatiunet in
anuld 1884-85. VII, 1, 43. - Ra-

gatiunea pe anul 1881-18 : Ion


Ghica, Presedinte ; T Maiorescu,
D. A. Sturdza, P. S. Aurehanti,
vice-presedinti. III, 1, 175. - Ra-

portti asupra lucrrilorti Delegatiunel in anulti 1881 - 82. IV, i,


81.-Raportul Comisiunel asupra
lucrtirilorti Delegatiunel in 1882. IV,

1, 135. - Delegatiunea pe anulti


1882-83 : D. A. Sturdza, Presedinte ; T. Maiorescu, Ep. Melchise-

dec, P. S. Aurelian, vice-presedin. IV, 1, 151. -Raport asupra


lucrrilor Delegatiunel in anulti
1882-83. V, 1, 29.-Raportulti Co-

Psaltirei Mitropolitulta Dosofteif.c.

de Jam& VI, 1, 104.-1 se reco-

VI, I, 127. -A se multumi d-lui

portulti Comisiunei asupra lucrrilorti Delegatiunei in 1885. VII, 1,


102.-Delegatiunea pe anulti 1885
-86 . Ion Ghica, Presedinte ; B. P.
Hasdeu, Dr. I. Felix, A. PapadopolCahmachti, vice-presedinti. VII, 1,

133. -Raportti asupra lucrrilorti


Delegatiunei in anul 1885-86.
VIII, 1, 51. - Raportul Comisiunei asupra lucrrilorti Delegatiu-

tiunea pe anulti 1883-84 : D. A.

nei in 1886. VIII, 1, 82.-Delegatiunea pe anul 1886-87 : Ion Ghica,


Presedinte ; T. Maiorescu, M. Koglniceanu, St. Flcoianu, vice-presedinti. VIII, 1, 141. - Raport

Sturdza, Presedinte ; T. Maiorescu,

asupra lucrrilor Delegatiund in

Ep. Melchisalec, P. S. Aurelian,

anulti 1886-87. IX, 1, 65. - Ra-

misiunei asupra lucrrilor Delega-

tiuneI in 1883. V, i, 96. - Delega-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

3S

DELEGATIUNEA

portuld Comisiunel asupra lucrrilord DelegatiuneI in 1887. IX, r,

117. - Se descarca do gestiunea


financial% a anului 1886-87. IX,
r, 151. - Delegatiunea pe anulti
1887- 88: M. Koglniceanu, Pre-

DIEFENBACI1

diplomatice i scrisori de ale prin

cipilor romni oferite de C. Thaly.

I, 12. - Misiunea sa. II, r, 22.Se citesce raportulti despre misiu-

nea sa in Ungaria. II, 1, 53.-1?a-

edinte ; B. P. Hascleu, St. Flcoianu,

portutti despre misiunea sa istorica


in Ungaria pi Transilvania. It, r,

G. Barit, vice-preeding. IX, r,


153.-1 se recomand luarea de inscripgunT ipotecare asupra averilorti Zappa i Nsturel-Her5scu.
IX, 1, 160.-Raportti asupra lucrrilor Delegagunei in anult1 1887-

mernbru corespondent. II, i, 455.Multumesce pentru alegerea sa ca


membru corespondent. III, 1, 3.Druesce o fotografie a lui Avram
Iancu. III, r, 18. - Adresa sa pre

88. X, r, 38.- Raportul Comisiunel

asupra lucrrilor Delegatiund in


1888. X, 1, 82. - Delegatiunea pe
anulti 1888-89: M. Koglniceanu,
Preedinte; P. S. Aurelianu, I. Negruzzi, V. A Urechil, vice-pree.

ding. X, r, 107. -A interveni pe


lng Guvernti pentru bilete de

Berg parcursti pe cile ferate.


X, r, 76. -I se recomanda cumpdrarea uneI conclici de documente.

102-223, 450.-Propusti a fi ales

lngti care altur Evangeliarulti


de la Homor. IV, r, 32.-Lucrarea
sa. Vf, i, 125.-Documentulii descoperit de d-sa. VI, r, 128.-1 se
acorda prerniulti Eliade-Rdulescu
pentru Revolufiunea lui Horia. VII,

121.-Raportulti d-lui G. Barit


despre .Revolqiunea lui .Horia in
Transilvania

Ungaria, 1784 -

1785. VII. ; 172.


Despinicz.-Prornite completarea colec-

gunit de numismatic/ romn a

X, r, 90.

DensuOanu (Ar.) - Pune la concurs


scrierea sa Negriada. I, 104; II, r,
52, 294.-Raportulti d-lui N. Quintescu despre Negriada. II, r, 305,

322. - Depune la concurs scrierea sa Negriada, partea II-a. VII, r,


57.-Raportulti d-lui T. Maiorescu
despre .Negriada. VII, r, 186.- Depune la concurs Istoria Umbel fi
literaturd ronane. VIII, r, 66. Raportulti d-lui B. P. Hasdeti, despre lstoria Umbel i literaturd romane. VIII, I, 203.

Densuianu (N.)-Misiunea sa. I, 3, 48,


119, 215,-Trimite din Pesta acte

Acadenuei. II, i, 50.

Diann (Floru). - Depune la concursti


scrierea Salinele ronglne. IX, i, 80.Raportul d-lui St. Flcoianu despre
Salinele romne. IX, r, 252.

Dictionaruhl limbeI romne, proiectti.


Tabela colahoratorilorti. Seria I, t.
XI, r, 100.-Da Sion comunic raportul ComisiuneT de revisuire. Se-

ria I, t. XI, r, 210, 216. - Cestiunea


lui. V, r, 76.-Discutiune despre el.
V,

r, 126, 135-136.-Propunerea

d-lui N. Ionescu. VII, 1, 74.


Diefenbach (L.)-Drtruesce o carte. II,
1, 402.-Propusti ca membru ono-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

39

DIEFENBACH

EFORIA

rariti. II, r, 402. - Alesii membru


onorari. II, r, 445. - Mulp.imesce
pentru alegerea sa ea membru onorariti. IIT, 1, 4.- Druesce o carte
prin d-l T. Maiorescu. III, 1, 17.Decedat in anulti 1883. V, r, 55
Dimitriade (C.)-Druesce doue cArtl.
III, r, 151.
Dinulescu (St.) - Colectiuni de documente din Bucovina. IX, r, 10.
Dione Cassiu.-Se anun0 tiprirea IstorieI romane. Seria I, t. Xl, r, 4
Direetorelo general old postelor si
telegrafelor, druesce o carte. III,
I, 47.
Bobo. zky (Ign.).-Face o donatiune de
monete unguresci, transilvane, serbesci, bulg'rescI si romne, si pro-

Documente istorice din Archivele Fran-

pune schimbul moneteI lui Dabija-

Vod cu und esemplar din mo-

IV, r, 207.
Drghicescu (A. G.). - P. Corneille,

neta kg Mihailti I.-Seria I, t. XI, r,


25, 27.-Se admite schimbul mo-

traducere. Raportulti d-luI V. Alec-

neteI luIDabija. Sena I, t. XI, r, 121.

sandri. VI, r, 137.-Cere un aju-

cia VI, r, 57, 95. - Din bibhotecele si. archivele VeneOeT. VI, I, 7.

Documente istorice, procesul-verbalti


al SectiuniI istorice. VII, r, 72.

Dogaru. - Druesce prin d-l V. A.


Urechi doI pintera de fer. II, i,
24. - Druesce o petrificaOune si
un specimen de carbune de pmint. III, 1, 41.
Donici (Em.). - Druesce chrisve si
documente. X, r, 31, 81.
Dorohoi, tribunalul, documentele istorice aflate acolo de d-lil V.A. Ure-

chi. IX, r, 5.
Dosofteiii. - Psaltirea. VI, r, 97.
Drgescu.-Raport asupra cartel sale
Maternologia, de d-lti Dr. D. Brndza.

Cidul (164'i), tragedie in 5 acte,

Dobresca (T.) - Druesce copia unuT


testamentil. X, r, 26.
Dobrogea,-Tabele de numirile cornunelor. IX, r, 5.-ColeqiunI archeologice ale agentulul LloyduluT. X,
1,

tor. X, 1, 62, 67, 118.

Drgusanu Codru. - Cere a se da


publicapunile Academid SocietteI
Romdma jund din Viena. II, r, 88.
Drutzu (Ch. D ) -- Cere amnarea con-

cursulul la premiulti Lazar pentru 1889. X, 1, 62.

12.

Docanti. (Smaranda).-Druesce o carte.


III, 1, 40.

E.
Edificiulii Academiel.-Discutiune despre locul uncle s fie cldit. Ser.
I, t. XI, r, 91 ; II, r, 50 ; III, r, 43;
IV, r, 2 ; V, r, 83, 85.

Eforia Spitalelor civile. - Druesce


tabela grafic a morbiclitteI I, 77 ;

III, 1, 17. - Druesce manuscrise


si carti. X, r, 18, 24.

Edison. -0 neua descoperire asupra Eforia SintaluluI Sf. Spiriden din Iasi,
producerel lunriniI eleetrice, X,I,17.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

40

EFORIA

- Colectiunea sa de documente
vechl. IX, z, 147.
Egger (Fr6res).-Propung vindarea uneI

diplome si a una cupe vechi. III,


1, 57.

ELIADE Indulescu (Ioan). - Portretulti s5: Ser. I, t. XI, i, 6.-Se


pune la concurs pe 1882 Activitatea literar i pedagogic a luT

ETYMOLOGICOM

Enescu (N.). - Sclute geografice. VI,


1, 140.

Entomologia romna. - Coleopterele de


pe donzeniula Brofteni din judefulii
Suceava, de Gr. Stefnescu. VI, II,
341.

ruesce atilt I, 194.-Se respinge

Epitroplabisericei S-ta Vineri. - Procesulti. Ser. 1, t. XI, I, 114. - Adres


pentru a se remunera epitropiI cu
suma de 300 lei I, 86, 101.-Cere
pentru administratiunea averel Herescu o diurn de 50/0. II, i, 17. I se trimetti citatiunile Tribunalului de Teleormanti relativ la pro-

cererea sa. I, 223.


Eliade (I. din Ploescl). -Druesce carti.

cesulti intentatti de fratii Dumba. III,


I, 33.- Cere mrirea ajutoruluI data

Eliade-Radulescu. I, 223.

Eliade Itdulescut (I. I.).-Cere a se tipri de Academie unele opere postume ale tattiluT sti. I, 194.-D-

III, I, 2.

Elianu (I.).-Depune la concursti scrierea sa Cercetri clinice i experim entale asupra bryom a alb e (Brei).

X, z, 53. -Raportul d-lui N. Kretzulescu asupra scrierei sale. X, 1,


147.

pentru administrarea averei Herscu. IV, I, 103, 157.


Erbiceanu (C.).-Druesce un manuscriptti. X, i, 27.

Esarcu (C.) -Druesce o carte. Ser. I,


t. XI, i, 24.-Alesti membru corespondentti. VI, I, 99, 123.

ELISABETA Regina Romniei (Carmen

Etymologicum Magnum Romaniae. VI,

Sylva). - Se alege ca membr de


onre a Academia in anulti 1881.
III, i, 185, 186. - Accept votuld
Academia prin care a fost proclamat membr de onre. III, 1,
222.-Dtiruesce o carte tiprit cu

1, 69, 100, 102, 105, 107, 124. -

litere de aura. IV,i, 132.-Druesce


Iehovah. IV, 1, 169. - Pain, legendti. IV, u, 1. - Druesce patru

facsimile dup documente de la


Stefan celti mare. V, i, 68. Asist la sedinta Academiei. VI, 1,
68.-Druesce cartea Mein Rhein !
Dichtungen. VII, 1, 78.-Drue-

sce o carte. X, 1, 38. - Asist la


sedinta Academia X, i. 105.

Cestionarg filologia de d-Ri B. P.


Hasdeti. VII, I, 1. -Relatiunea d-lui

B. P. Hasde. VII, i, 78.- Procesul verbal al Sectiund literare.


VII, i, 82,145.-Cuvintele adormii
i aducii, relatiune de d-Ri B. P.
Hasdeti. VIII, 1, 17.-Dare de sm
anuntndil aparitiunea fasciculel a
II-a, de d-la B P. Hasde. VIII, 1,
101.-D-1 Secretarti generalti presint fascicula a III-a. IX, I, 7. -D-Ift
B. P. Hasdeti citesce articoliT alL
vanta, alivancd, alivenci. IX, 1, 18.D-lit B. P. Hasdeil anunt aparitiu-

nea fasciculeI a IV-a. IX, I, 94.-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

41

ETYMOLOGICIIM

D-l B. P. Hasdeti citesce articolulti


asupra verbuluT am ca active.' i

auxiliar. IX, 1, 101.- D-14 B. P.


Hasde citesce darea sa de sm. IX,

FILCO UNIT

din Paris. X, 1, 8.-D-lii B. P. Has-

de citesce darea de srn. X, I,


105, 156-175.
Evangeliarn slavon alti luT Stefan-

1, 110.-D-lti B. P. Hasdeti citesce


articolultt asupra cuvintuluT An. IX,

1, 1 48. -Dare de sm citit in sodir4a de la 13 Martie 1887 de d-l

Vod. IV, 1, 32.

Expositia de igien de la Berlin din


1883,-delegatti d-lti Dr. I. Felix.
VI, 1, 5.-Darea sa de sm despre

B. P. Hasdeti. IX, i, 369. - Decisiune a se trimete Etymologicum


Magnum la Sela de studil 'Mahe

ExposiOunea de igien de la Berlin

din anul 1883 de d-Iti Dr.


Felix. VI, u, 145-175.

I.

F.
FILCOIA.NU (Generaltt St.) - Despre
revisuirea statutelor. I, 58, 59, 69,
70 -Asupra raportuluT lucrrilorti

Seciunii istorice. I, 221.- Asupra


scriera d-luT Dr. A. P. Alessi pus
la concursti. III, i, 153. - Asupra
propunera d-luT A. Odobescu de
a ceda 200 crtT Academia III, r,
211, 212. - Asupra raportuluT co-

misiuna budgetare. III, 1, 213215. - Despre pilastri podulul lui


Traian de la Verciorova. 1V, 1,
85-88.-Ales vice-presedinte al
SeetiuniT SciiMifice pe 1882-83.
IV, i, 165. - Asupra schimbriT

de explorri. VI, i, 75. - Raportti


asupra gestiuniT Delegatiunii. VI, i,

81.- Ales in comisiunea de premil'. VI, 1, 98. - Propune a se acorda 3,000 la pentru explor4iunT
botanice. VI, i, 104, 105.-Raportti
asupra scriera d-lui Nicolae Enesou, Schife geografice. VI, i, 140.Asupra intruniriT CongresuluT de
Antropologie si Archeologie in Bu-

curesa VII, i, 3. - Alesti in Comisiunea fmanciarrt. VII, i, 70. Alesti Vice-Presedinte alti Sectiunil Sciintifice pe 1885-86. VII, i,
74, 162. - Ales in Comisiunea

timpulul sesiuna generale. IV, 1,100,

financiar. VIII, 1, 77.-Alesti in co-

101 -Alesti in Comisiunea premii-

misiunea premillor anuale. VIII,


i, 79. - Asupra propunerii relative
la nepresentarea membriloril Academia la concursurile eT. VIII, 1,
118. - Alesti Vice-Presedinte alti
Sectiunil Scuntifice. VIII, i, 132,
136. - Raportti asupra gestiunil

lorti. V, 1, 103. - Asupra cerera


d-lui Sbiera de a i se da calfi din
biblioteca Academia V, i, 125. Raport asupra ciIii d-luT dipitan
CrAiniceanu. V, 1, 192.-Despre tiprtrirea rnemorillorti Ep. Melchise-

dec. VI, i, 10.-Alesti in Comisiunea pentru cercetarea compturilorti.

DelegatiuniT. VIII, 1, 134. - Alesti


Vice-Presedinte alti Academiel pen-

VI, i, 43. - Alesti in Comisiunea

tru 1886-87. VIII, 1, 141. - Ra-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

42

FLCOIA1413

port despre Eguerulg grafometru


sag Quadrantulg de Campanie de
colonelii A. Costiescu. VIII, i, 199.
- Asupra moclificril Regulamen-

tuluT. IX, i, 137. - Propunere de

a se publica separat memoriile


Sectiunit sciintifice. IX, i, 144, 154

- Ales Vice-Presedinte alit AcademieT pentru 1887-88. IX, 1, 153.

- Asupra cArtilord intrate la concurs. IX, 1, 246. - Raportil despre Salinele romdne, de Floru Dianu.

IX, i, 253. - Raport despre Luptele Romanilorg in resbelulg din 1877

-78 de T. C. VAcArescu IX, i, 259


-Asupra propunerei d-luT advocat

FELIX

- Despre congresulti de igien


din Turm. II, i, 76.-D epune discursulti s 'el de receptiune. II, i,
78. - Presinta rspunsul la discursul d-luT P. Vasici. II, i, 227.
230. - Discursuld de receptiune
se pune la ordinea stile pentru sedinta de la 4 Aprilie. II, 1, 256.Citesce discursul de receptiune
despre Mifcarea populatiunii. II, i,

258.-Asupra art. 58 din Regulament. II, 1, 363. - Alesti in Comisiunea premiilor pentru anul
1880-81. II, 1, 439. - Frespuns
la discursuld de receptiune all).

Gr. Triandafil. X, 1, 2.- Presint

d-lui Dr. P. VasicT Despre Vegetarianism& II, II, 187-198. - Despre

calcululii esact de rsritul si

mirarea populariunel Romaniei. II,

apusul srelui pentru Bucuresci,

II, 199-256. - Despre infiintarea


de statiunT meteorologice in Romania. III, i, 4. - Cornunic tabelul statisticeT de la New -York
pe 1879. III, i, 6. - Despre colectiunea de diplome si acte druite de d-l D. Sturdza. III, i, 21.

spre a se publica in Anale. X,

i,

12.-Metritulii fi Apusul srelul la


Bucuresc1 in 1888. X, i, 154, 156.

-Multmiri pentru ajutorul dat


la facsimilarea manuscriptuluT No.
449, Psaltirea Scheiand. X, 1, 67.Raport despre Polimetru-Costiescu,
Telemetru-Costiescu, inventiunT ale

- Relaliune asupra congresului alg


Ill-lea internationalg de igienet (inutg

d-luT Colonel A. Costiescu. X, i, 146.

la Turing, in Septembre 1880, fi

Rare (Abb). - Centenarultt s. VI,

asupra diferitelorg experiente relative

la Igiena publicet feicute cu ocasiu-

i, 63.

FELIX (Dr. I.). - Alesti membru alti


Academia I, 176. - Multumesce
pentru alegerea sa. I, 195. - Despre Laculd-Srat din districtula
Braila. II, i, 29. - Druesce cel

ilea ctiltoriet sale in Italia. III, 1,


30, 97 - 113. - Despre edificiul
AcademieT. III, i, 43, 45; V, 1, 3.
-Despre rap ortulti Comisiunel p entru programa de studil. III, 1, 251

mid. II, i, 50. - Insrcinatil cu


rspunsul la discursula de recep-

- Raport asupra opereT d-luT Dr.


Istrati. III, 1, 323.-Opinza asupra
erteT d-luT Dr. Roth. III, i, 323.Ales in Comisiunea pentru cerceta-

tiune al d-lui P. VasicT. II, i, 63,

rea lucrarilor Delegatiunel, IV, i,

maT vechi c,liar medicalti. II,

30. - Despre

1,

edificiulti Acade-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

43

FELIX

FgTII

84. - RaportuIti Comisiund pentru


cercetarea lucriirilor Delegatiuna

-Ala Vl-lea congres internationala

IV, t, 134, 135.-D elegatil la congre

nea de igiend f i demografie din Viena


(Septembre-Octobre 1887). IX, Mem.

sulti de igien, din Elvetia. V, 1,


8. - Raportz asupra congresului igienitilor tinut in Elvetia.
V, 1, 14.-Asupra raportului pentru premiula Nsturelti - Her'escu.

V, 1, 120.-Raport asupra opere


d-lui A. D. Xenopol. V, f, 180. Profilaxza pelagrei. V, n, 231-271.
- Dare de smet asupra congresului
ea IV-lea international de igiend
tin ut la Geneva in luna Septembre

de igiend $ demografie fi expositiu-

Sect. sc., 97-138. - Delegat la


congresulii alt.' VI-lea internationalti

de igien i demografie. X, I, 3.Druesce o carte. X, 1, 16. - Belatiune asupra sesiund a VI-a a congresului international de igien, ti-

nut, la Viena, in 1887. X, f, 19.Ales Vice-Preedinte alil Sectiunii

Expositiunea de igiera de la Berlin. VI, 1, 5. - Dare de semd des-

sciintifice pe 1888-89. X, f, 108,


132. - Recomand pe d-Rt Dr. A.
Sutu a fi alesil membru corespondent. X, 1, 130.
Fericeanu (Iosif). - Raportuld d-lui T.

pre Expositiunea de igiend de la Ber-

Maiorescu asupra cArp sale Logica.

lin din anula 1883. VI, ti, 145-

V, I, 170.
FTII (Dr. Anastasie). - Nu pte lua
parte la luergrile sesiund extraordinare din 1879. I, 10. - Asupra
Statutelor. I, 115, 121.-Alesil in

1882. V, n, 273--288. - Despre

175. - Asupra intrunirei in Bucuresci a congresului de Antropologie i Archeologie. VII, 1, 4.-Asupra acordriT premiilor. VII, r, 121,
122, 129. - Ales Vice-PreFoedinte

alti Acaclemiei pentru 1885 - 86.


VII, f, 133. - Ales in Comisiunea premielor pentru 1885 - 86.

VII, f, 133. - Propunere asupra


statiunii de la Cucuteni. VIII, 1,
142. - Raportil asupra carp d-lui
Dr. Z. Petrescu Elemente de tera-

Comisiunea pentru premiulti Nstu-

rel. I, 145. - Asupra proiectulu


de Regulament. I, 178.-Despre
alegerca d-lui P. Vasici ca membru ail Academia I, 199. - Propunere asupra subiectulul pentru
premiulti Fetu pe 1882. I. 201.
- Asupra raportului de revisuirea

peuticd fi materie medicaid. VIII, f,

dictionarului, - propunere. I, 207.

201. - Alesti in Comisiunea premiului Craiovn. IX, f, 92.-Raportii asupra crtif d-lui Dr. C. C.

- Raportti despre transformarea

Codrescu, Compendia de Igiend .yi


Manuala de Medicind populard. IX,
I, 102. - Raport asupra cArtilorti
intrate la concursti pentru premiulti
Asociatiunei Craiovene. IX, i, 238.

premiului sciintificii din fondulti

s. I, 216.-Nu pte lua parte la


sesiunea generalg. II, I, 90, 102.Asupra procenteloril la capitalul
ce a donat. II, I, 274.- Nu pte
veni la sesiune. III, f, 160. - Nu
pte veni la sesiune. IV, t, 83. -

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

44

FTU

GEORGESCII

tate de filoxerl ; desbatert

Ales in Comisiunea premiilorg.


IV, 1, 153.-Depune donatiunea ce

a facut de c,lece mil la V,

II, 1, 29.

i, 5.

- Asupra documentelor drtruite


de Eudoxiu Hurrnuzaki. V, i, 53.
- Asupra publicril CocliceluI Vo-

ronetian. V, 1, 57, 59.-Ales in

II, i,

26. - Opiniunea d-luY. Aurelian.


Florescu (B.).-Raportulti d-luT Gr. Stefnescu asupra &Arta sale pus la
concursti Portofoliuld. V, i, 172.
Fondulii Asociatiund Craiovene. I, 215,

Comisiunea didactic in loculti d-lui

222.

P. Poni. V, 1, 64. - Ales in Co-

FONTANINt (G M.) - Asupra orto-

misiunea premillorti. V, i, 103. Ales in Comisiunea de explortul.

grafiet II,i, 403, 405, 427, 431.-

75. - Druesce Flora de


Szabo. VI, i, 76.-Raport asupra

IX, i,

carp d-luI S. Fl. Marian Ornitologia poporand romdnd. VI, i, 141.Incetat din viat la 3 Martie 1886.
VIII, I, 17.-Propunerea d-luI N. Ionescu asupra donatiund sale. VIII,

Aprilie 1886 in numele Academia

VI,

Incetat din viat la 24 Aprilie 1886.

1. -Discurs funebru pronun00 de d-111 N. Quintescu in 26

1,

i, 77.- Academia renunt la procentele datorite fondulul Rtu. IX,


i, 152.

Ftu (Ioan) .-Las prin testament pe


Academie legatar universalti. X,
1, 32, 68. - Regulamentarea fonduluI s'ai. X, i, 102, 104.
Fiitu (Ecaterina I.).- Conventiune prin

care i se face o rent anual de


trd mil la X, i, 102, 103.
Filoxera.-Viile din Dobrogea amenin-

IX, i, 23-27.
Fontannes (F.).-Fauna Malacologica a

terenurilorg neogene ale Roma-

nia IX, i,

14.

Freytag (Dr. C.).-CercetOrl asupra pieleT i pgruluI ursulul (Schesil din


Carpatil romnesa VIII, 1, 110.
Frollo (G. L.).-Face donatmne de duff.
Ser. I, t. XI, i, 17. - Despre cercetrile sale in bibliotecele i archivele din Venetia. VI, I, 7.-Raportg supra cercetdrilorii ideute in
Archiva Statului i Biblioteca Mareiand din Venetia eu privire la Istoria Bomanilord. VI, i; 12-29.
G.

Gane (N.). - Druesce o carte. III, 1.


134. - Ales membru corespondent. IV, 1, 157. - Propus a fi

concursti. V, i, 163.
Geografia fisick politic5, etc., de unit

ales membru in locul decedatuluI


G. M. Fontanin. IX, i, 140, 173.
Girbea (G. 0.).-Druesce fascicula I-a

anonim. A se cerceta i remunera. I, 134.


Georgescu (I.). - Depune la concurs

a traducerd sale lov. X, i, 89.


Gaster (Dr. M.).-Raportul Ep. Melchi-

sedec asupra scrierd sale pus la

scrierea sa Economia campului i


crescerea vitelord. IX, 1, 155.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

45

GEORGESCIT

Georgescn (P. M ). - Se premiaza traducerea sa din Plutarch-U. U, i,


430 - R`espunsula d-lui Caragiani
la observatiunile fcute despre traducerea lul Plutarchil. VI, 1, 11.

- Se respmge traducerea luIPlutarch. VI, ; 77, 122. - Traducerea din Plutarchil se recomand
SectiuniI literare. VII, ; 69. - Se
respinge traducerea luI Plutarch.
VII, i, 85, 144.
Georgian (P.). - Propune vinderea colectiuna Buletinulul oficial pe anit

1853-1860. I, 77.
Gherghel. - Daruesee unit albumit cu
desemnuri origmale de Boucquet.

VIII, ; 15. - Druesce 14 documente vechi. IX, i, 3.


Ghermani (Menelas).-Ofer, 500 lei pentru tiprirea psaltirli luf Coresi.
II,

t, 5.

Gheyn (I. van den). - D-15 PapadopolCalimach presint scrierea Les po-

GHICA

nea pentru traductiunile din autorI

elenI. Ser. I, t. XI, ; 13. - Se alege in Comisiunea pentru premiulli

Nstureld. Ser. I, t. XI, i, 14. Face donatiune de cartY. Ser. I, t.


XI, r, 15. - Comunic depunerea
la Academie a until testamentil misticil de la o persn anonim, care

a testat in favorulti AcademieL


Ser. I, t. XI, 1, 88.-Citesce disertatiunea sa Omi4li i 'inceputulit an.

Ser. I, t. XI, I, 181.-Face recensiunea &Arta d-luI Sion La .Plevna.


Ser. I, t XI, t, 184. - Se alege
Presedinte aRi Societtei Acade-

mice pentru anul 1878-79. Ser.


I, t. XI, i, 203, 204. - Manuscriptele donate de d-sa. Ser. I, t. XI, t,
229. - Inceputultsi omului. Ser. I, t.

XI, II, 61-86.- Despre revisuirea


Statutelor. I, 73, 75, 115, 116.Despre colectiunea de monete remne a PrincipeluI de Montenuol o.

pulations danubiennes (Gand 1886).

I, 83. - Asupra raportuluI Comi-

IX, ; 18.
Ghica (Const.). - Druesce chrisve.

siuneI insrcinate cu cercetarea lucrrilorti Delegattunet I, 94, - 96,

101, 103. - Ales in Comistunea

VIII, i, 4.

Ghica (Dimitrie L). - Se premiaza tra


ducerea sa din Herodot H, 1, 430.
Traducerea sa din Herodot. III,
1, 140; IH, r, 241 ; V, I., 71.-Tiprirea traducerei luI Herodot. VIII,
t, 124, 159.
Ghica (Or,, ultimul Dornnitor alti Moldove). - Paharul s ce i-a ser-

pentru premiul Nsturel. I, 145.

- Alegi in Comisiunea pentru


programa sedintei solemne. I, 162.
- Despre art. 10 din Statute.
I,

177 - Mesit

tri Comisiunea

vit in 4iva sinucidereI, donat Aca-

pentru traducee din autorI elini.


I, 195.-Alesil Presedinte al AcademieI pentru 1879 - 80. I, 196.
- Multumesce pentru alegerea sa

demiel de d-l V A Urechi, se


trimite la Museulit de anticittt

ca Presedinte I, 197. - Asupra


raportultfl de revisuirea dictiona-

VIII, 1, 11.

rulut I, 204.-Despre Psaltirea lui


Coresi II, 1, 2.-Despre concursulit

(MICA (Ion). - Se alege in Comisiu-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

46

GMCA

propusii de Societatea studiilord


istorice din Paris pe anulti 1882.
II, 1, 8.-Despre sedintele publice.
II, 1, 20.- atesce memorml Despre rasele umane. II, 1, 25, 276. Citesce memoriul despre ion Cam-

pinnu. II, 1, 35, 36.- Arata causa


intaNiera aparitiuna Analelord Academia II, 1, 43. - Despre con-

curarea d-luI A. S. Sutu la premiele Academia II, 1, 44. - Despre donatiunea de charte geografice
a d-lux Sturdza-Scheianu. II, 1, 50.-

Depune cliscursuld sd de receptiune. II, 1, 53. - Despre inzestrarea


Romanilord din Macedonia, Tesaha si Epirti cu carp' bisericescI. II,

1, 65. - insarcinatd a Aspunde la


discursuld de receptiune ald (Mtn'
Em. Bacaloglu. II,

1,

75, 91. -

Despre Congresuld de igiena din


Turin. II, 1, 76.-Despre biblioteca
Ep. Dionisie de la Buz6d. II, 1,
80.- Despre biblioteca d-luI Sturdza de la Scheia. H, 1, 88. - Discursuld de receptiune despre Ion
Campinnu. II, 1, 230 ; II, 11, 3558.-Despre publicarea discursurilorii de receptiune. II, 1, 231. Despre cartea r6posatuldi Rallet

GII1Ck

Em. Bacaloglu. II, u, 17-33.- Semintiile, soiurile sag rasele. II,

II,

389-404. - Scrisori clitre d-lit V.


Alexandri. II, u, 405-418. -D espre infiintarea de statiunl meteorologice in Romnia. III, 1, 4, 5,
39.-Asupra tabelulul statistic de
la New-York. III, 1, 6.-Despre inscriptiunile si monumentele archeologice din Dobrogia. III, I, 8.-Despre documentele FIurmuzaki. III, i,

9, 18, 22, 27. - Actele proprieta-Word Ev. Zappa. III, i, 10.-Despre


manuscriptuld romnd din British
Museum si celd slavon din Oxford.

IH, I, 12.- Trimiterea la Museul


Britanicd a tutulord publicatiunilord Academia III, 1, 15.-Despre
colectiunea de diplome si acte druite de d-ld Sturdza. III, 1, 21.D espre anticitatile din Dobrogia. HI,

I, 28. - Asupra biblioteceI rposatulul Blasescu. III, I, 34.-Despre


ridicarea until monument eeposatului. Quinet. III, 1, 35. - Despre

monumentele de interes istoricd


din capitala. III, 1, 40. - Despre

-Raportii despre Candidatii qi de-

tetravangheluld din Feleac III, 1,


41.- Despre edificiuld Academia
III, 1, 44.-Asupra raportulul Sectiuni sciiatifice relativil la statiunile meteorologice. III, I, 53.-Asupra adunari1 de notite biografice a
membrilor decedatT. III, I, 56. -

putatii, comedie, si La Pleuna, drama,

Asupra propuneril d-lord Egger. III,

de d-14 G. Sion. H, I, 343, 363.-

1, 57. - Asupra studillord cranio-

Alesd in Comisiuneapentru premit

logice

Suvenirt f i impresa de ccilatorie. II,


i,

248. - Raportii despre 'Ruda

economice de A. D. Xenopol. II, 1.323.

II, 1, 439. - Alesd Presedinte ald

Academiel pentru 1880 - 81. II,

1,

445.-Rspunsii la discursul d-lul

III, I, 67. - Asupra ortografia III, I, 144, 180. - Asupra


scriereY pusa la concursd de d-l
Dr. A. P. Alessi. III, 1, 154.-Dis-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

47

GIIICA

cursii adresata M. S. Regelul si M.

S. Regina din partea Academia


III, ; 159. - Ales in Comisiunea
pentru expositiunea de bele arte.
III,

1, 172. - Alesii Presedinte al

Academia pentru anul 1881 82. III, ; 175. - Raportulti Comisiund pentru premiile Lazr,
Eliade si Nsturelti-Heeescu. III, 1,
207.-Asupra conditiunilord de votarea premillorti. III, 1, 207.-Asupra raportulul biblioteca III,i, 209.

- Alesil in Comismnea premiulul


Eliade. III, 1, 226.-Asupra Cornisiuna Dobrogene. III, 1, 230. Asupra premiera operilorti d-lor
V. Alecsandri, P. S. Aureliand si
B. P. Hasde. III, ; 232.-Despre

GIIICA

d-lui Sbiera de a i se da ertl din


Biblioteca Academia V, 1, 124. Multumesee pentru alegerea de Pre-

sedinte ald Academia VI, ; 43.Asupra premiulul de aril' populare.


VI,r, 45.-Alesil in Comismnea p entru modificarea Statutelor. VI, ; 46.
-Asupra ortografiei. VI, 1, 53, 56.D-lii V. Alecsandri face o relatiune
asupra ultimelor dou publicatiunI

ale d-sale. VI, 1, 58.- Anunt decedarea d-lui C. Kretzulescu. VI,


; 64.-Ales in Comisiunea de explorgrI botanice. VI, ; 75.-Asupra
premiera crtilor intrate la concursulti premiului Ntistur.el. VI,
; 78 - Discutiune asupra moclifieril RegulamentuluI bibliotecel. VI,

raportul Comisiuna insrcmate cu

; 80. - Observatiune asupra ra-

facerea programa de studit III, ;

portului Comisiuna asupra lucr-

250.-Recomand pentru premiare


opera d-lui P. S. Aurelian. III, r,

rdord Del egatiuna VI, ; 95. -

324. - Asupra opera d-lui A. D.


Xenopol. III, ; 324. - Asupra edi-

zr. VI, 1, 98. - Ales Presedinte add Academia pentru anulti

ficiuluI Academia IV, 1, 2, 3 ; V,

1884-85 VI, ; 98, - Propune pe


d-l Ioan Ionescu membru corespondent a se alege membru
onorari. VI, r, 98. - Asupra ce-

; 83-85 ; VI, 1, 47, 48.- Despre


portretul lui Stefan cel mare.
IV, ; 16, 28, 31.- Asupra deschidera faculttii de teologie. IV, 1,
17.-Asupra dictionarului d-lui Dr.
Polizu. V, 1, 65. - Despre tiprirea

Alesti in Comisiunea premiuluI La-

rerei d-luI A. Odobescu. VI,

1,

127. - Alesti Presedinte alti Aca-

Mitologia romnesa V, ; 68. -

demia pentru 1885 - 86. VII,


; 133. - Propune a se lua de-

Asupra alegerd d-luI G. Bengescu

cisiune asupra luI u mut. VII,

ea membru corespondent. V, 1, 71.

; 134. - Anunt c a depusd o

- Asupra dictionaruluI V, 1, 78,


126, 137.-Asupra dimisiuna d-lui

corn de laud si a tinutil o scurt


vorbire la inmormintarea mem-

B. P. Hasde. V, ; 102.-Asupra

brulul C. A. Rosetti. VIII, ; 2. -

raportulul pentru premiulti Nsturel. V, ; 121.-Asupra regulamen-

Asupra cererd d-lul: Odobescu de


a publica poesiile luI Alecu Ve-

tula V, ; 124. - Asupra cererel

reseu. VIII, 1, 3. - Asupra dona-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

48

GHICA

tiunel Dr. A. Fku. VIII, r, 76. Se citesce scrisrea d-sale catre V.


Alecsandri despre poetulii Gr. Me-

xandrescu. VIII, 1, 80, 101, 108.Asupra proiectuldi de lege alit Ate-

neuluI Romn. VIII, r, 96, 120,


121. -- Proclam de membru al
AcademieT pe d-l Gr Cobalcescu.

GRANDEA

- Alesfi n Comisiunea premiilor


pentru anuld 1888 in locul d-lui
Em. Bacaloglu. X, i, 65.- Asupra

legatului. Ioan Felu. X, r, 68. Dar de cartI din partea Guyer_


nuluI Britanic. X, r, 69.-Asupra
lui u finalti. X, r, 74. - Ales in

log analitic de documentele Aca-

Comisiunea pentru regulamentarea


premiuluI Hagi-Vasile. X, 1, 74, 79.
--Asupra raportuluI Comisiunel in-

128. - Propune

sarcinate cu regulamentarea pre-

VIII, i, 124 -A se face un cata-

demia VIII,

r,

80. -

alegerea uneI ComisiunI pentru re-

miulu Hagi-Vasile. X,

visiunea regulamentulut VIII, r,


129, 130. - Proclam pe (.1.-16 T.
Codrescu de membru corespondent. VIII, r, 130.-Alesti Presedinte aR Academiei pentru 1886
-87. VIII, r, 141. - Anunta' capi-

Asupra premierei cartilor d-lor


Vlahuth i Popescu X, 1, 106.

talisarea premiului Nsturel. VIII,

1,

Gimnastula din Braila trimite anuarul

s X, r, 30.
Gfinnasiul romn din Suceava.- Se
decide a i se da publicatiunile Aca-

demia VII, r,

72.

r, 146. - Asupra statiunei de la Giosan (de la Dorohoi).-Daruesce acte


Cucuteni. VIII, 1, 148.-mintiri despre Grigorie Aleesandreseu. VIII, es,

1-14.-Proclam premiata carton


d-lui C. C. Codrescu. IX, r, 102.Asupra explorarilor de la Cucutent IX, i, 103. - Ales in Comisiunea pentru regulamentarea premiuluI G. San-Marin l X, 1, 106.Druesce colectiunea MonitoruluI
Oficial. IX, r, 108. - Asupra ra-

imprimate i manuscrise. IX, r, 6


Goldisl (I.).- Ales membru corespondent la 1882. IV, r. 153.
Golesen (vornicul Iordache). - Manuscriptului ski de proverb e ; d-lV. V.
Stroescu doresce a face o donatiune

pentru imprimarea hit VI, r, 6, 7.Decisiune relativa la tiparirea manuscriptuluI de proverbe. VI, r, 122.

portuluT Biblioteca IX, r, 108. -

Gonata (St.).- Discutiune asupra positiuneI d-sale ca membru al Aca-

Asupra propunerd d-luI M. Kogalniceanu. IX, 1, 128. - Asupra publicariT documentelor Acaderniei
IX, r, 203, 205.- Asupra crtilor
intrate la concurs. IX, 1, 245, 246.

Grdistnu (Gr).-Alesti membru onorariii in anul 1879. I, 176.


GridiSnu (P). - Ales membru onoraril in anulti 1883. V, 1, 70.

demia I, 119, 120.

- Daruesce corespondenta lui N.


Balcescu din misiunea sa n Transilvania la 1848 si corespondenta

Gramatica manuscrisa de la 1757. I, 86.


Grandea (Gr. H.).-Depune la concurs

emigratilortt de la Brusa. X, r, 64.

1, 66. - Propunere a i se acorda

scrierile sale Miosotulii i Fulga. VIII,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

49

GRAND EA

EAR ETe

Grot (G.). - Druesce o carte. III,

premiuld Nsturelti ; Se respinge.

VIII, r, 146 - Raportuld d-lui T.


Maiorescu asupra scrierilord sale.
VIII, 1, 214.

1,

37.

Gasti (D.). - Druesce fotografia unes


pietre de la Akerman. IX, r, 6.

Grigoresca (G. T.). - Druesce dou


cArtY. III. r, 16

H.
liagi-lrasile (D.).-Comunicarea d-lui Gr.
Triandafild, executorulti s'eti testa-

mentard, despre legatul lsatti Academia VI, r, 46.-D-nil T. Maio-

anulti 1879 la BrAila. II, r, 66, 71,

74.-Comunic o lucrare a sa. II,


r, 66. - Propune a se procura instrumente meteorologice. IL, 7, 73.

rescu si V. Maniu insarcinaV a referi

- Citesce memoriul ski despre

asupra prirnird legatului. VI, r, 46,


64.-Propunerea d-luI Gr. Trianda-

pentru regulamentareafoncluluI s 55.

acceleratiunea secular a lunei. II,


1, 257, 274.-Asupra infiinViriI stapunilorti meteorologice in tr. III,
1, 4.- Despre inflintarea until' observatori de meteorologie la Piatra. III, r, 39.- Asupra raportuluT
SeqiuneI scrintifice despre staOunile meteorologice din .tar. III,
1, 52 - Depune observatiunile

X, r, 74. - Raportti pentru regulamentarea premielor. X, r, 76, 79-

meteorologice Acute de d-lir Hepites in BrAila pe 1880. III, ; 55,

80.-Ver,II si Premiulti Hagi-Vasile.

243.-Raportuld s'e asupra Stereo-

Halfon (S.).-Druesce 200 lei pentru

metrulul d-lui Puscaru ; Cotului d-luI


Pisone ; Pirghiilorii pistonului circularic qi echerului cu oglinclet cilindried', de d-l A. Penescu. III, r, 243,

fat de a incheia o transactie cu


legatariI de imobile pentru liberarea legatului. X, r, 2.- Rgularnentarea premiilord Hagi-Vasile.X, 1, 73.

- D-niI Ion Ghica, I. Negruzzi, P.


S. Aurelian alesi in Comisiune

cump6rrI numismatice. II,

r,

13.

Haret (Spiru).-Alesti membru coresponclentti al Academiei in anul


1879. I, 200.-Mu1tumesce pentru
alegerea sa ca membru coresponclentti. II, r, 36. -Despre ostimintele gsite intre Ianca si Faura II,

r, 41. - Comunicare asupra teseI


de doctoratti in sciirOle matematice a d-luI Ernanueld David.

II, ; 66. - Comunia. din partea


d-lui St. IIepites tablould observaVurulorti meteorologice fcute in

245 -Se comunicl rnemoriulti stid


Considercgiuni la studiul experimentalic ala mifeciril apet in canale clescoperite fi la constitutiunea intima a
fluidelorii. IV, 1, 133, 146 , IV, ri, 343.

-Esplica noul Ad aparatti pentru


m6surarea rapiditAiI apeloril in canale descoperite. V, r, 19.-Depune
la concursti Baportulit generalii anualii asupra inveVamntulul. VII, 1,
4

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

80

ilARET6

11ASDEt

57.-Raportulti d-lui B. P Hasded,

mitti a face parte din Academie.

asupra crtilorti intrate la COTICUTS.

I, 119.- -Ales in Comisiunea pentru programa seclinteT solemne. L


162.-Asupra interpretriT Art. 60
din Regulamentulti generalti. I, 174.

VII, 1, 181-186. -Propusil a fi ales


membrualil AcaclemieT in loculti decedatilluT Dr. A. Felu. VIII, i, 124.

HASDEU (A.) .-Se anunt asezareaportretuluT s'el in galeria Academiel


I, 7.

HASDEII (B. P.).-- Presint. la concursti


Cuvente den .86"trani. Ser. I, t. XI,
r, 9.-Se alege tri comisiunea pentru traductiunile din autorT elinT.

- Asupra art. 10 din Statute. I,


177 -Ales secretarti pe spte anT,
ahi Sectiunel literare. I, 198.-Pro.
punere asupra premiului Heliade
Rdulescu pe 1882. I, 201.-Des-

13. - Se alege

pre -programa sedinteT solemne. I,


201.-Demisionz din Comisiunea
lexicografic. I, 202. -- Asupra ra-

tri comisiunea pentru Tranulii ro-

portului Comisiund de revisuirea

Ser. I, t. XI, r, 14. - Se


respinge premiarea opereT sale Cuverte den Ntrani. Ser. I, t XI, r,

dictionarului i retiprirea PsaltiriT


lui Coresi. Demisionz din Comi-

Ser. I, t. XI, I,
manic%

163, 166.-Raport generalti asupra crtil Cuvente den Barani. Ser.


I, t XI, r, 167.-Recensiunea d-luT
G. Baritti asupra crtiT Cuvente den

Hardra. Ser. I, t. XI, 1, 170 - Se


instircinza cu retipttrirea Psaltirii

siune. I, 205-206. - Se respinge


demisiunea. I, 207. - Cere intocmirea unel Comisiuni juridice. I,
215.-Despre Psaltirea luT Coresi.
II, 1, 2, 3.-Despre concursultl propus de societatea studiilorti isto-

luT Coresi. Ser. I, t. XI, i, 218.Alegi in Comisiunea ortografictt. I,


30.-Despre proiectulti de revisui-

rice din Paris pe anulti 1882. H,


rei. II r,
1, 6, 7.-Despre istoria
10. -Despre sediatele publice. II,
20. - Citesce Memoriulti des-

rea Statutelorti. I, 46, 47, 49, 65,


57, 62, 64, 65, 70, 72, 80.-Ales

pre Visulii Make1 Doninului in legaturet cu visula lui Tudoril Nadi-

in Comisiunea pentru localul AcademieT. I, 68. - Asupra adttogireT

mirescu. II, i,

25. - Despre car-

unortt articole la Statute. I, 86.-

tile rebgise aprobate de sf. Sinod. II, i, 30. - Citesce studiulti

Asupra raportulut Cornisiunel nsiircinate cu cercetarea lucrttrilor

s despre balada poporang Cucuta i Turturica. II, 1, 36, 51. -

Delegatiunel. I, 93, 101, 102.--Despre votarea modificariT Statutelor.


I, 116.-Asupra documentelor isto-

Suplinesce pe d-lti Odobescu, secretar generalti, pe timpti de treT

rice din Ragusa. I, 119.-Cere a se


declara vacante fotoliurile ocupate
de d-ruT C. A. Rosetti, St. Gonata
i Andr. Mocioni, earl' nu a pri-

riul originea qi Jllkqiunile ap numttet Epistolie a Domnului Hristos ceicfutd din certi II, 1, 38 -

aril'.

1, 36 - 37. - Citesce memo-

Citesce o notit despre cntecultt

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

llitSE

61

11ASDEft

poporand romnd Srmana turturied. II, i, 48 - Despre manu-

triini, tom. II, cu premiuld EliacleHdulescu. II, 1, 363, 430.-Propune

scriptuld luI Neagoe Basarab din


1654. II, i, 48.-Despre donatiunea

pe d-ld Fr. Miklosich a fi alesti

de charte geografice a d-luT Sturdza-

ortografia II, 1, 403, 407 - 410,


426- 428, 432 - 434, 445.- Pre-

Scheianulti. II, 1, 50.-Despre pomelniculd manuscriptil al MonastireT Bistrita. II, i, 50-51.- Concurz la premiele anuale. II, 1, 52,

membru onorard. II, I, 402-Asupra


sint decisiunile SectiuniT literare.
II, 1, 438.-Bspunsulii la discursuld
de receptiune ald d-luT Ion Ghica. II,

294. - Se insrcinz6 a rgspunde

ii, 59. - Citesce memoriula Con-

la discursuld de receptiune al d-luT


Ion Ghica. II, 1, 53. - Citesce o

spectul seiinelor filologice. III, I,


7, 14. - Iea parte la discutiunea
despre copfile dupti actele proprie-

notith despre cuvintele fdmezd =


familia i gint = gens in vechile
texturT romne. II, i, 62.-Asupra
ctirtilord bisericescT ce trebuesc
trimese Romnilord din Macedonia.

ttilord rposatuluT Ev. Zappa de


atre d-ld C. Zappa Ill, 1, 10.-Despre publicarea documentelord. Hurmuzaki. III, i, 10, 18, 22.-Despre

H, i, 65 - Comunic6 o notit de
la 1871 facut de Ep Melchise-

manuscriptuld romnd din British

79. - Despre biblioteca


d-lui Sturdza de la Scheia. II, i,
88 - Raportd generald la deschi-

- Relatiune despre escursmnea sa


la Londra. III, i, 18. - Despre biblioteca publica din Geneva. III, 1,
21. - Alesd in Comisiunea pentru

dec. II,

i,

derea sesiuneT generale. II, i, 91.

- Depune in dard din partea archidiaconuluT Timus unit chrisovd

de la 1580. II, i, 120. - Despre


exammarea discursurdord de receptiune si a rgspunsurilord de c5.tre o comisiune ad-hoc. II, 1, 226.Alesil in Comisiunea ortografic. II,

227.-Citesce rspunsuld sat la


discursuld de receptiune al d-luT
Ion Ghica II, t, 230. - Asupra publicAriT discursurilor de receptiune.
II, i, 231. - Citesce raportuld ComisiuneT bibhotecei II, I, 231, 233.

-Raportuld d-lul G. Baritti asupra crtiI sale Cuvente den btrdni,


tomuld II. II, 1, 351-354.-Se premiz scrierea sa Cuvente den b-

Museum si celti din Oxford. III, 1, 12.

facerea until planti de exploratiunT


in Dobrogea. III, 1, 28. - Despre
biblioteca rdposatuluT Blsescu. III,

1, 31.- Despre fetravanghelul dm


Felcii in Transilvania. III, r, 41.Asupra monumentelor de interes
istoricti din Capital. III, i, 41 -Alesd in Comisiunea pentru edificiuld
AcademieT III, 1, 46.-Despre edii-

ciul Academia III, i, 48 ; IV, i, 3


-Despre adunarea de notite biografice asupra membrilord decedatT. III,

1, 56 - Asupra propunerif d-lortt


Egger Frres III, 1, 57.-Asupra articoluluT (Miff Obedenaru despre

Romnia III, 1, 6 t, 67. - Despre


biografia luT C. Stamate. III, 1, 64.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

52

IIASDE6

Despre expositiunea de bele-arte


facut de Ministeriuld InstructiuneI
publice. III, i, 69, 129, 140. - Raportti general pentru deschiderea

sesiund generale din 1881. III, 1,


117.-Asupra propunerel de schimbarea orariulut III, 1, 134.-Asupra

IIASDEt

r'eposatului Hodosiu in scetlele Sta.


tului. III, i, 228. - Asupra orto-

grafia III, i, 229. - Cere rectificarea procesului verbalti al edinteI


de la 15 Aprilie in care s'a omisti
alegerea d-lui N. Densusianu ca
membru corespondent. III, 1, 230.

progdmel 1ucrtiri1or din Sesiunea


generaltt. III, 1, 136.- Asupra dispositiunilor articolului 25 din Sta-

-Asupra traducereI luI FIerodot


de d-l D. I. Ghica. III, 1, 241. Depune la concurstt opera sa Ca-

tute. HI, i, 138.- Memori despre

vente den b'trni. iii, I, pg.

Fisiologia sonurilorii. III, 1, 138 Asupra termenuluI pentru presentarea ctirtilor la concurs. III, i, 154.

Raportul d-liff G. Barit asupra


opereI sale pus la concurs. III,
i, pg. xvn - xxx. - Despre portretulti luI Stefan celti Mare de la

- Alegi in Comisiunea pentru expositiunea de bele arte in locultt


d-lul P. S. Aurelian. III, 1, 161.Citesce procesubl-verbalii al Sec-

tiund literare despre traducerea


d-lui D. I. Ghica din Herodotil. III,

i, 164.- Ofer o colectiune de 20


documente istorice. III, 1, 166, 167.
-Raportuld ComisiuneI instircinate

n. -

FIomortz. IV, 1, 34-37, 42, 44, 53,


55, 56, 60, 61, 65.- Citesce memo-

riul s despre Evangeliarultt romn din British Museum. IV, 1,


66.- Insrcinatil a r6spunde la discursuRi de receptiune al d-lui S. Fl.
Marian. IV, 1, 66.-Despre pilastri

podului lul Traian de la Tercio-

1,

rova. IV, 1, 87.- Asupra manuscrip-

177, 179, 181, 182, 184, 193. -

tuluI luI Huru. IV,I, 97. - Asupra

Se prerniazg opera sa Cuvente den


bsdreini. III, 1, 208 ; III, i, pg. II
xv11-xxx.-Asupra propunereI cl-luT
Odobescu de a ceda Acadernid 200
crirtl. III, i, 211.-Asupra modificrtriI
paragrafuluI de cump &Aft' de ctirtI

bibhotecel. Ateneului Romn. IV,


i, 99.- Despre pubhcarea de documente istorice. IV, I, 115. - 116spunde la discursulti d-luI S. Fl Mariana. IV, 1, 132 -Ales in Comi-

cu proiectulti de ortografie III,

din budgetulti pe 1881-82.111, i,


212-214. - Alesti in Comisiunea
premillorti pe anultt 1881-82. III,

siunea premillor. IV, I, 154. Itespunsil la discursula de receptiune aid d-liff S. FL Marian. IV,

ii, 161-163. - Despre archivele

1, 223. - Despre traducerile din

din Lemberg. V, r, 7.-Codice diplo-

Pliniu. III, i, 224. - Propune com-

matico Tauro-Ligare cumprat de


d-sa. V, 1, 10.-Asupra praporuluI
ce d-l Socosnu voesce a vinde
Academia V, 1. 11.-Despre evangelia ce se aflti la d-15 Sbiera. V.

pletarea CornisiuneI Dobrogene prin

alegerea d-lui Dr. D. BrndzA. III,

224. - Cere inter\ enirea DelegatiuneI pentru punerea copillortt


1,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

53

HASDEt

r,

17. - Despre ortografre. V, r,

42.-Asupra CodicelulVoronetianti.

V, r, 44.-Asupra poesiilord populare ale d-lor Jarnik i Brsantr.


V, r, 45.- Disertatiune asupra cuvintuldf Bia. V, r, 48. - Propune
a se alege d-ll Marienescu in Corni-

HASDEt

mentul BiblioteceY. VI, r, 64.-Despre suprimarea luT u final. VI,r, 65.

rian. V, r,50.-Asupra documente-

121.-Asupra distribuiriT crtilor


intrate la concurs. VI, r, 77.-Asupra scriereT d-luT Marian Ornitologia popular& VI, r, 79.-Alesil in
Comisiunea pentru programa opereI lexicografice, pentru care M. S.
Regele a fcutil donatiune. VI, r,

lor druite de Hurmuzaki. V, r, 52.

81 - Se abtine de la votarea

- Asupra lucrrilor membrilorti


citite in Academie. V, r, 53.-Di-

Alestr in Comisiunea premillord. VI,

sertatiune asupra originel vorbelor

I, 98. - Insarcinat cu facerea Ma-

Add i Paid. V, r, 61. - Asupra

relta Etimologic VI, 100, 101.-

dictionarulul d-luI Dr. Polizu V, r,

Programa pentru Marele Etimologic. VI, 1, 102, 105, 124. - Primesce insrcinarea de a lucra Marele Etimologic VI, r, 102.-Asupra alegereT de membri corespondentl. VI, r, 122, 123. -Despre Cestionarulii linguistic& VII, 1, 1, 10.
- Asupra intruniriT in BucureseT a

siunea diclactic in locul d-lul Ma-

64, 65. - Presint 30 balade despre Novac culese de d-l Marienescu. V, r, 69. - Depune manuscriptultr Cronicd lu Urechiei. V. r,
71. - Asupra scriereT d-luI Marienescu Mitologia romand i romcind Vf

r, 71. - Asupra cerereI d-luT Meyer

ii

cr-

d-luT G. G. Meitani. VI, 1, 81. -

V, r, 74. - Asupra prorectuluT de


rspuns la raportul SecretaruluT
generahl. V, r, 95. - Demisionz
din Academie. V, r, 102.-Rapor-

Asupra publieriT scriereT d-luT Marienescu Novdcescii. VII, r, 13, 76.

tulti d-luT N. Ionescu asupra scrie-

- Insrcinat a cerceta memoriulti

ra Notik etimologice. V, 1, 153. -

d-luI Marienescu De patria-veche a

Asupra legalittiT premiuluT de aril'

CongresuluT de Antropologie i Ar-

cheologie preistoric. VII, I,

3. -

Comisiunea pentru modificarea Sta-

Dacilorg in Asia. VII, r, 13, 17. Amendamentul sg la propunerea


d-luT T. Maiorescu despre nesoli-

tutelor. VI, i, 46.-Asupra edifi-

daritatea AcademieT cu prerile din

ciuluI AcademieT. VI, i, 48.-Asu-

operele unui membru. VIf,i, 19. Citesce un studi etimologic asupra cuvintului Arici. VII, r, 20.-

populare. VI, r, 44, 45.-Ales in

pra manuscriptuluT Baladele Novacesc't de d-10. Marienescu. VI, I, 50,


53.-A supra lucrriT d-lul Mangruca. VI, r, 51.-Cere lmurrre despre
discutiunile in sedint. public. VI,

52.-D espre publicatiunea Hurmuzaki. VI, r, 60.-Despre Regula-

r,

Programa pentru aclunarea clatelorii


pi ivitre la limba romnei . VII, 1, 21-

34. - Propune traducerea in frantuzesce a raportuluT general spre


a se trimite Societtilor savante

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

54

H AsDE

din strinetate. VII, 1, 69.-Asupra


cererel d-lui Jam& de a fi insrcinatil cu facerea unlit dicOonarti.

VII, ; 72, 76.-Dare de sm despre Marele Etimologicti in sedinVi


public. VII, i, 73.-Asupra propu-

nerd d-lui N. Ioneseu despre Dictionarti. VII, i, 75. - RelaVune asupra MareluI Etimologicti VII, 1, 78,

229.-Asupra tipririI Marelul Etimologicti. VII, 1, 80. - DiscuVune


asupra luI u mutt; VII, r, 97.-Rap ortorti general al ComisiuneI pre-

rnillor. VII, r, 101, 113, 118, 119,Asupra voturilor obtinute de cartea

d-lut Dr. Z. Petrescu. VII, r, 120


Asupra trecerei la economiI a
MareluI Premi Nasturelit VII, r,
121.-Alesti in Comisiunea premiilord. VII, r, 133.-Depune colectiunea de documente istorice adunate
de d-sa in Polonia. VII, i, 1,33.
Ales Vice-presedinte aril Academia VII, r, 133. - Asupra tradu-

cereI luI Plutarch de d-l P M.


Georgescu. VII, r, 144 - Asupra
lucrriI Marelul Etimologicti. VII,
1, 146.-Apostolulg macedo-rornnti
oferitti sprev6mdare de d-na Tomara

VII, I, 147.- Propune ca subiect5


pentru premiulti Eliade pe 1888
Nunta la Romeint VII, r, 148 Raportti asupra Poesiilorti populare
de d-l G. Dem. Teodorescu. VII, r,

149, 150.-Raportti generalti asupra crlilortipresentate la premiI pe


1885. VII, r, 163, 181.-Asupra cnrOT Osservazioni. VIII, ; 2.-Asupra
pubhctira poesiilorti luI A. radixescu de cAtre cla A. Odobescu. VIII,

HASDE

1,

3. - Despre documentele vechi

aflate in grefele Tribunalelor. VIII,

r, 12.-Citesce articoliI din Marele


Etimologic adoring i aducg.VIII,
1,

17. - Ministeriulti Instr. publ.

trimite raport asupra cercetri-

lorti d-sale in biblioteca de la St


Gall VIII, 1, 18. - Inlocuesce pe
d-16 V. Alecsandri in Comisiunea
de aril populare VIII, t, 77.- DAruesce documente. VIII, r, 78. Alesti in Comisiunea premiuluI Cuza

pe 1887. VIII, r, 78. - Dare de


sm despre lucrarea Marelui Etimologicti. VIII, 1, 101. - Citesce
articolii din Marele Etimologic

Aferim i Afin. VIII, r, 103.-Asupra propunerii d-lui Maiorescu pentru nepresentarea membrilor Aca-

demiei la concursurile a VIII, r,


111. - Ales Vice-Presedinte alti
Sectiunii literare pentru 1886- 87.
VIII, r, 114.-Despre tiptirirea manuscriptuluI de predice ale Mitropolitului Antirn Ivireanul. VIII, r,
114, 115, 158.-Despre Dobrogea.
VIII, r, 132.-- Raportil asupra colectiumI de aril' populare de d-lti
Vulpianti. VIII, I, 139, 140.-Citesce
raportul genera-RI asupra lucrarilortt presentate la concursurile premiilor Nstureld-Heresou si Lazr. VIII, r, 144.-Asupra premiereI
colectiunil de poesil populare a d-lui

G. Dem. Teodorescu. VIII, ; 145.


- Ales Vice-presedinte alt.' Seciunii
VIII, r, 158. - Discutiune despre insemnarea cuvintultif DD. VIII, r,

170. - Raport

general asupra crtilorti presen-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

55

HASDEtt

tate la premix pe 1886. VIII,

HASDEt

i,

ment' IX, i, 115, 116.-Asupra pro-

197.-Raportti despre Istoria Umbel


0 literature'i row:Me de Ar. Densuianu. VIII, 1, 203.-Raport asupra

punerei relative la turnul de la

cartilorg d-luI V. Borgovanti

in-

dreptari teoreticii i practicii pentru


finvpmfutulii intuitiv, i ntelia, a
doa 0 a treia carte de Aritmeticei pentru sclele poporale romne. VIII, i,
203.-Raportti asupra Poesiiloril populareromne. Culegere de G. Dein
Teodorescu. VIII, r, 213. - Apari-

Adam Clissi. IX, i, 133.-Propunere

pentru premiul Cuza. IX, i, 136.


-Alesti in Comisiunea premillor.
IX, i, 141.- Alesti Viee-presedinte
au Sectiunil literare pe 1887-88.
IX, i, 143. - Asupra traducerilor
din autoriI clasici. IX, i, 146. -

Propunere de a se autorisa Sectiunea hterar s insrcineze cu

tiunea fasc. 3 si 4 din Etymologi-

traducerl din limbi clasice persne


apte. IX, i, 146.-Citesce articolul

cum magnum .Romaniae. IX, i, 7, 94.

asupra cuvintului An din Marele

-Despre numirile comunelorti din


Dobrogea. IX, 1, 9.- Despre manuscriptulti traduceriI grecescI a
cgltoriei luI Nicolae Milescu in
China. IX, i, 15.- Citesce articolii

Etimologicti. IX, i, 148. - Ales


Vice-preedinte ah Academiei pen-

alivanta, alivanal i alivend din Marele Etirnologicti. IX,i, 18.-Asupra


drii de srn a d-luI PapadopolCalimachil despre Les populations
danubiennes de van den Gheyn. IX,

Subiectulti prerniuluI Eliade-Rtidu-

i, 20 - 21. -I se recomand, rna-

Vticarescu. IX, 1, 157.-Asupra manuscriptuluT SptaruluI Milescu. IX,


i, 159 , X, i, 70, 71.- Se ofer a face

nuscrisele d-lul I. G. Popescu. IX,


i, 93, 163.-Asupra ajutorului cerut de P. Ispirescu. IX,i, 94, 172.
- Despre regulamentarea premiilord G. San-Marin. IX, i, 95. Citesce articoluld Am din Marele
Etimologicti. IX, i, 101. - Citesce

darea de sm asupra Marelu Etimologicti. IX, 1, 110. - Cere a se

publica colectiunea de basme 91


alte texte macedo-rornne ale Dr.
Obedenaru. IX, i, 111, 112.- Discutiune asupra premiului Cuza. IX,

113, 198. - Propunere pentru


schimbarea art. 94 din Regula1,

tru 1887-88. IX, i, 153. - Ales


in Comisiunea premiului Eliade-Rii-

dulescu pentru 1888. IX, 1, 154. -

lescu pentru 1890 IX,

i,

154. -

Asupra raprtelortt pentru prem.!.


IX, i, 155.-Asupra propunerei d-lui
Sturdza desprepremiarea crirteY d-lui

intro ducere la publicarea manuscriptulul Sptaruldi Milescu. IX, r, 159.

- Asupra publicatiuniT Hurmuzaki.


IX, i, 211 -Dictionare i dictionare.
Dare de sma despre Etymologicum
magnum Romaniae, 1887 IX, i, 369

-408.- Asupra sigiliului municipal al Bueurescilor. X, i, 4. Citesce articolul Antina din Marele Etimologicti. X, i, 6.-Asupra
cerereI d-lui T. T Burada. X, i,
7. - Asupra declaratiunei d-lul A.
Odobescu despre anticittile preis-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

56

HASDEtI

HEPITES

Asupra anticittiloril din Dobrogea.

rologice facute in anul 1879 la


Braila. I, 263 - 293 ; II, ; 66. -

X, 1, 11.-Despre zapisulti daruitti

Diagramti representand media ob-

de d-lil A. Papadopol-Calimachti. X,

servatiunilor sale. II, I, 66, 88.-

1, 20.- Citesce studiul asupra cuvintelor Buceet i. Cdpifinil. X, i,


21.-Asupra propunerilor d-lul V.
A. Urechia. X, i, 25.-Citesce un
studiti asupra origineI numelul Ar-

Se decide publicarea in Anale a observatiumlorti sale meteorologice.

torice strinse de Bo Iliac. X, i, 9.-

ges. X, 1, 31. - Despre lucrarea


d-luI G. T. Sireteanu. X, i, 32.Asupra legatuluI Ioanti Ftu. X, 1,
32. - Asupra publicatiuna manuscriptuluI 449 alii Academia' (Psalt.

Scheiana). X, ; 62.- Asupra tip-rire operelor 1131' P. Ispirescu din

fondulti L Ftu. X, ; 78. - Asupra sublectuluI premiuluI EliadeRklulescu. X, i, 89. - Raport despre manuscriptele Nunta la Romani

presentate la premiuld Eliade-Radulescu. X, i, 91, 142. - Raportul generalti asupra premiilorti anuale. X, i, 104.-Face dare de sma

II, ; 71, 74, 230 -Alesti membru


corespondent in anulti 1880. II,
r, 403, 445. - Multumesce pentru
alegerea sa ca membru corespondent III, 1, 2. - Asupra statiunilord meteorologice. III,

1, 4, 5 -

Comunic Observafiunile meteorolo-

gice facute la stafiunea din Braila


pe luna Aprilie 1880 fi Grindina
at ON in jurul Braila in nptea

de la 6 - 7 Iuniii 1880. III, i,


8, 73. - Proiect de organisarea serviciultif meteorologic in
Romania. III, 1, 11, 92. - NotiN
asupra interversiunii temperaturel cu
altitudinea III, I, 13.-Trimite o lista
de institutele si observatoriele meteorologice din strainatate. Ill, 1,

- Ales Presedinte al SectiuneI

20. - ObservatiunI meteorologice


pe 1880 facute in Braila. III, ; 37,

literare pentru 1888-89. X, 1, 107,

55, 63, 243. -I se pune la

120. - Propune pe d-nil I. Slavid

positiune suma de 568 leI pentru

si G. Bengescu a fi a1es1 membriT al

cumpe'rarea de instrumente meteorologice. III, i, 58. - Trimete spre

despre Marele Etimologic X, I, 105.

Academia. X, i, 119.

Haynald (Cardinalti Dr. L.). - Alesti


membru onorarti in anul 1884.
V, ; 70. - Daruesce o carte. VII,

; 11.

dis-

esaminare cartea Filosofsca indeletnicire. III, i, 65, 66.-Cutremurulii


de pamintil din Braila de la 25 Decem-

bre 1880. III,I, 76-78.-Considera-

Hefele (Dr. Carl Jos.).- Predicele sfan-

fauni asupra organisrii serviciului me-

tului Ioan Chrisostom traduse


de Ep. Melchisedec. III ; 132.
HELIADE-Radulescu. - Vell Eliade-

teorologicii in Romania. III, 1, 78 92.-Proiecti2 pentru organisarea ser-

Ridulesen.
Hepites (St. C.).-Observatiunl meteo-

1, 92-94. - Neconcordanra sub zero


a indica0unilord termometrelori2 cu

viciului meteorologic in Romania.1II,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

57

HEP1TES

HUMBERT

mercura gi cu alcoolii. III, 1, 9496. - Se citesce memoriul pentru infhntare de statiurif meteorologice. III, 1, 254. - Bolidula din

i, 17.- Trimite maY multe manu..


scripte cuprinend Fabule gi povegti populare romtinesci i Fauna
Transilvaniet Ser. I, t. XI, 1, 101.

sera de 25 Augusta 1881 vgdutii la

- Colectiunea sa de basme. Ser.


I, t. XI, 1, 149, 202. -I se inapo-

Braila. IV, 1, 123. VII, i, 228.- Tem-

peratura dilei de 25 Augusta 1881


la Braila. IV, i, 28, 123-130 ; VII,i,
220-227. - Observatiuni meteorologice %cute la Brila in anfi 1879
si 1880, cu dou stampe litografiate. IV, 11, fasc. 1, ii, fol.-Insrcinatil cu mstalarea until observatoritt
metecrologic la Giurgiu. VI, 1, 6

iaz colectiunea de basme. I, 89.


Hizdeii (Boleslas de) - Las biblioteca
sa Academia VIII, 1, 76.
HODOSITT (Iosif).-Se alege in Comisiunea pentru premiul Nsturel.
Serial, t. XI, 1, 14.-Despre averea
rposatuluI D. Cozacovia. I, 43.D espre revisuirea Statutelor. I, 49,

- Mernoriul s Serviciula meteorologia in Europa. VI, 1, 9; VI, 11,


177-340.-Despre clima Bucuresscilor in 1885. IX, 1, 12.

58, 61, 67, 69, 79.-Citesce raportul Comisiund fmanciare. I, 162.


-Druesce o carte din partea d-lui
Iosif Sterca Siulutiu. I, 195. Asupra discursuluY de receptiune

Herodotii. - Concurs. Ser. I, t. XI,


i, 8, 9, 276 - Raport asupra traductiunilorti. Ser. I, t. XI, 1, 259.Se premiaza proba de traductiune
II, 1, 278. - Se premiaza traduce
rea fcut de d-lit Dim. I. Ghica. II,
1, 430. - Tiprirea traducerer d-lul
D. I. Ghica dimpreun cu textulh
ehn. III, i, 164, 165, 241.- Discutiune si decisiune asupra tiprira.
VIII, 1, 124-126, 159.
Herz (Ed. de.). - Fntana Blandusid de
V. Alecsandri, tradus de d-sa in

limba german in versuri.


1,

VIII,

124.

Hildebrand (H.) -Cere stabilirea schimbuluI de publicatiunT cu Academia


din Stockholm. II, 1, 64.
Hintesen.-Trimite dou operate: Fauna

Transavaniel de Bieltz tradus in


romnesce si Enumerafiunea plan.
telorii dup Dr. Mu, Ser. I, t. XI,

I. Ghica. II, i, 226. Despre publicarea discursurilor de


receptiune. II, 1, 231.- Asupra raportulul d-ldi V. Maniu Despre migcarea de peste anii a activitafil Secfiunii istorice. II, 1, 447. - Asupra
tipririi operelor Cantemiriane. II,

al d-lui

I, 452. - Asupra scrierd d-luY G.


Baritti despre Schopenhauer. II,
1, 452.-Mort in Sibliti in 1881. III,
1,

48.

Hodosiii (Ana).- Trirnite fotografia rposatulul s' sotil Ios. Hodosi.


III, 1, 60.
Ilfler.-Dgruesee cartea Romanismulil
Impertului Asanilorii. II, 1, 71.

Hvet (L.). - Propune a vinde Academia o colectiune de medalit. III,


i, 139, 140.
Humbert (Regele Italia).- Druesce o
carte. IX, I, 11.
-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

58

HIIRMUZAKI

INSTITUTmt

Hurmuzaki (Alexandru).-Se ofer portretul ski. Ser. I. t. XL ; 6.


Hurmuzaki (Eudoxiu). - Se ofera portretul s'e.. Ser. I, t. XI, ; 6, 114.
Hurmuzaki (N.) - Mu4umesce pentru
condoleantele exprimate la mrtea
luT George Hurmuzaki. IV, 1, 139.

blicarea de Academic a documentelor Hurmuzaki. III, 1, 10. Se trimit de ctre Ministeriul instructiunel publice dosarele relative la publicarea documentelor.
III, 1, 18.-Datoria ctre tipografia
Socecti-Sander-Teclu. III, ; 18. -

- Druesce prin d-lii D. Sturdza

Decisiune relativg la publicarea documentelorit III, 1, 22. - Se confirm/ de Academie Comisiunea in-

maT multe documente de la Petru


Schiopu. V, 1, 50-Alesfi membru
onorar in 1883. V, 1, 70.
Hurmuzaki. PublicaVunile istorice. D-l T. Maiorescu intrba (lac/ a
trecut asupra Academiel publica-

sgrcinat/ cu publicarea documentelorit III, i, 166.-TipArirea Documentelor 1 Fragmentelor. IV, 1,


80.- VI, 1, 33, 59 - 61, 125. - VII,

rea documentelor. III, ; 9. - Se

I, 51. - VIII, 1, 57, 60. -IX, 1, 7,

comunic adresa Ministeruldf instructiuneY publice relativ la pu-

Huru. - Cronica la V, i, 140-142.

73 -77.-X, i, 45-47.

I.

Iamandi (L.).-Druesce documente. IX,


1, 14.

Ianka (V.).- Ales membru corespondentii in 1883. IV,i. 153.


Iarnik (Dr. I. U.). - Druesce o carte.

I. 86. - Se alege membru corespondentil in 1881. II, 1, 14.-Cere


tipkirea colecOund de cntece populare. IV, i, 133. - AT, 1, 39, 40,
44. - Raportul d-luT V. Alecsan-

dri. V, ; 45 - 48. - Glosarulti


poesiilor populare. VI, i, 103 ;

VII, 1, 16, 145.-Delegatil a representa Academia la serbarea centenarulul Societtel Boheme din
Praga. VII, 1, 14.-Cere a fi insarcinatti cu facerea unuT dictionara.
VII, i, 72, 76.
Idtensohn (Bibliotecarulti din St. Gal-

les). - Se oferi a traduce manuscriptuld despre Dracula. VI, 1, 5


Iglita.- Explorrile archeologice. V, i,

4-6, 48
Ineendiul UniversitAiI de la 24 Martie
1884. VI, i, 72.
Institutuhl canadian francesti din Ottawa. - Schimb de publicatiunT.
IX, i, 5.
bastitutulii istoricil italianil din Roma.Schimbil de publicaOunT. X, i, 5.

Institutuhl meteorologic din Olanda.-Schimbil de public4unt III,


; 36.
Institutulii meteorologicil din Romnia. -I se dal instrumentele aflate
in depositulti Academiel 1 suma
de 300 leT. VIII, i, 5.

Institutul meteorologic din Viena.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

59

INSTITUTTAtt

IONESCII

Trimete publicatiuni in schimb.

articolului d-lul Dr. Obedenaru des-

III, i, 37.

pre Rornnia. III, r, 61. - A1es4


in Comisiunea pentru donatiunea
Teodor Veisa. III, 1, 127.-Asupra
propunerd d-lui A. Odobescu de a

Iouescu (Ioang).- Alesil membru onorar in 1884. VI, i, 99.


IONESCIJ (Nicolae). - Alegi in Comisiunea pentru traducerile din autorii latirif. Ser. I, t. XI, r, 14. Ales in Comisiunea pentru Teranulti ronainzi. Ser. I, t. XI, i, 14.

ceda 200 cArt Academia III, i, 212.


- Ales in Comisiunea pentru pre-

mille anuluI 1881-82. III, i, 223.Asupra alegerii de membri. III, i,

-Despre averea lsat de D. Cozacovid. I, 43.-Asupra revisiund


Statutelor. I, 45, 46, 49, 50, 58,

243.-Asupra scrieril d-lui Xenopol.

66, 69, 70, 73-76, 117, 121. -

IV, r,

Asupra documentelor din Florenta.

Despre biserica lui Stefan cel


mare din Vaslui. IV, r, 18.- Alest" in Cornisiune pentru esaminarea lucrarilor Delegatiuna IV,
1, 84. - Asupra operelor rposatuldi G. Se'ulescu. IV, 1, 94, 96.
-Ales in Comisiunea pentru cer-

I, 119.-Ales in Comisiunea premiului Nsturel. I, 145. - Alesii in Comisiune pentru scrierea


Producerile literarie din epoca lui
Mateiii Basarabii. I, 145. - Despre
programa sedintei solemne. I, 201.

- Propunere asupra raportului de


reviswrea Dictionarulut I, 207. Despre pomelnicul m'angstird Bistrita. II, r, 51 - Ales in Comi-

siunea de eespuns la raportula


generalik. II, i, 103.- Asupra discursului de receptiune alit. d-lui
Ion Ghica. II, i, 226. - Asupra
ortografia II, i, 428, 431, 432; VI,
i, 65. - Alesil in Comisiunea prernilloril anului 1880-81. II, 1, 439.

- Asupra raportuluf d-lui Maniu


Despre migcurea de peste anii a activitatei Sectiunii istorice. II, 1, 447.

III, r, 324. - Despre portretul lui


Stefan cel mare de la Homor.

15, 38, 39, 61-63, 65. -

cetarea discursurilor ddoril Hasdeg si Mariana. IV, 1, 99. - Despre


interpretarea art. 35 din Regulament. IV, i, 117.-Despre schirnbarea timpului pentru tinerea sesiund generale. IV, i, 118.-Despre
colectiunea de canteee populare a
d-lorti Jam& si Barsan. IV, i,
133 ; V, r, 39. - Despre sedintele
s6ptmnale de peste an. IV, r,

151. - Alegi in Comisiunea premiilorti pe 1882 - 83. IV, i, 153.


- Asupra sumd acordate pentru
explorri archeologice in Dobrogea.

-Relatiune despre escursiunea sa


la Reto-Romarni din Engailina in
Elvetia. III, 1, 20. - Despre anticittile din Dobrogea. III, r, 28.Despre edificiul Academia III, r,

IV, r, 164.-Raport asupra ertiT

48 ; V, r, 3, 84; VI, 1, 48. - Asupra

Berna. V, 1, 12, 13, 15, - Despre

d-lui I. Popescu Psichologia. IV, 1,


226.- Asupra investigatiunilorg ar-

cheologice din Roma. V. 1, 4-5.Despre bibliotecile din St. Galles si

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

60

IONESCII

IONESCII

Comisiunea lexicograficA i ortogra-

d-luI G. G. Meitani. , I, 123. -

NA. V, 1, 40-41, 43. - Asupra Co


diceluIVoronetianti. V, I, 44.-Asupra docurnentelorii d'aruite de d-l
N. Hurmuzaki. V,i, 51, 52. - Asu-

Ales in Comisiune pentru cerce-

pra lucrrilor membrilorti cetite


in Academie. V, 1, 53. - Dtiruesce
treI buchlY de corespondente intre
eeposatul A. Treb. Laurian i A.
Panu. V, 1, 54.-Despre colectiunea
de ariI populare a d-lui Vulpian.
V, 1, 54.-Despre pubhcarea Codiceldf Voronetianti. V, 1, 60, 144.Asupra cestiunel lexicografice. V,
1, 62.-Despre Mitologia romndsca
a d-luI Marienescu. V, 1, 62.-Despre cliscutarea raprtelor depuse
de Comisiuni. V, I, 62.-Asupra dic-

tarea documentelor d-lui V. A.


Urechig. V, I, 140. - Asupra publicril documentelor istorice. V,
i, 140.-Asupra croniceI lui Huru.
V, 1, 141, 142 -Despre raportul
d-lui Pencovidi asupra SchituluI
romnescil din muntele Athos. V,
I, 142.-Asupra adreseI d-luI Lieuteaud. V, 1, 143. - Despre manuscriptele rposatuluT G. Seulescu. V,
I, 145. - Raport27 asupra volumului
de Not* etimologice ale d-lui Hasdeu

V, 1, 153-161.-Despre ueiderea lul


Mihai Vodd Vitzula
Doeumente
noue istorice. V, II, 1-10. - Despre
erudimele lui Vlada Dracula. V, ii,

tionaruluI d-hif Dr. Polizu. V, 1, 65.

11 - 14. - Druesce unt manu-

- Asupra procesuluI verbalti al

script. VI,I, 5.-Despre manuscriptele de la St. Galles. VI, 1, 5.-Mesti

Sectiunei istorice. V, z, 74, 75.-Asupra cestiund dictionarului. V, f, 79 ;


VII, 1, 83, 84, 130 -Asupra cererei

d-lui Meyer. V, I, 87, 91.-1160 pe


Ep. Melchisedec a citi traducerea
earteI ce did Ionescu a druitti Aca-

demia V, I, 89. - Asupra raportuluI d-lui G. Barit Cereetarl la


Sarrnisegetusa. V, i, 90. - Asupra
proiectuluT de rgspuns la raportulti Secretarului generalti. V, i, 93

-95.-Ales in Comisiune pentru

in Comisiunea pentru esaminarea


lucrrzlor Delegatiumi VI, i, 43.
- Ales in Comislune pentru edificiult1 Academia VI, 1, 48.-Asupra publicatiund Hurmuzaki. VI, 1,
60.-Alesti in Comisiunea de exploearl. VI, i, 75.-Asupra ardere colectiumlorti MuseuluI Botanicti. VI,

1, 75. - Asupra premiereI scrierel


Ornitologia popular& VI, 1, 79. Asupra RegulamentuluI biblioteca

premiile anuluI 1883-84. V, 1, 103.


-Din manunehiula manuseriptelora

VI, I, 80. -Asupra alegeril Delegatiu-

lui G. Seulescu, Cronologia Moldova

Kotzebue. VI, 1, 98.-Alesil in Co-

de la Dragoei pe2na la capitulgie.


pra rap ortulul pentru premiuld NAs-

misiunea premiilorti pe 1885. VI, 1,


98.-Asupra alegerei d-lui C. Esarcu
de membru corespondentil. VI, 1, 99,

turel-Herscu. V, I, 120 - 122.


- Despre raportul asupra operei

Asupra lucrari MareluI Etimologicil. VI, 1, 100. - Asupra budge-

V, I, 110 ; V, u, 177-206.-Asu-

na VI, i, 97.-Despre Wilhelm de

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

tattscu

61

IONESCII

94. -

tulur pe 1884-85. VI, i, 103. -

Michaig-Vitzulg. VIII,

Propunere asupra dictionarulta. VII,

Asupra proiectuluI de lege alil


AteneuluT. VIII, 1, 120. - Asupra

i, 74,

75, 83. - Asupra retipgri-

r,

rer CroniceI ILA Mirong Costing.


VII, i, 85, 158. - Discutiune asupra Marelur Premi Ngsturelti. VII,

traducerd luT Herodot de d-lg

i, 118, 122. - Asupra votgrif premillorg. VII, 1, 121.-Asupra pre-

r, 129.-Asupra cercetgrilor de la

mierir cgrtil d-luI Gr. Cobglcescu.

VII, i, 129. - Asupra deschideril


Biblotecel AcademieTpubliculul. VII,

130. - Asupra budgetului pe


1885-86. VII, r, 130. - Alesg in

r,

D. L Ghica. VIII, r, 125. - Inventariulg documentelorti istorice. VIII,

Cucuteni. VIII, 1, 147, 148.- Asupra raportului d-lul V. Maniu. VIII,


1, 167. -Despre insemngtatea cuvintuluT To>. VIII, r, 167. - Despre
facerea unlit armari pentru conservarea documentelor. VIII, 1, 172.

Comisiunea premiilorg pe 1886. VII,

-Despre publicarea documentelor

i, 133.-Ales Vice-Presedinte al

Academia. VIII,

Academiel pe 1885-86. VII, i, 133.


- Demisionzg din Vice-Presedinte.

Intrbg despre Comisiunea documentarg. VIII, r, 176. - Asupra alegere de membri corespondentl.
VIII, r, 178.-Asupra scrieriT d-lui
G. Baritg Apulum. VIII, i, 178.Asupra insgrcingril date d-lui G.
Baritg. VIII, 1, 179. - Asupra cu-

VII, r, 133.-Propune a se revisui


dictionarulg. VII, I, 148, 149.-Asupra scriereI (Miff V. Maniu Romdnii
'in literatura streiind. VII, i, 151.-A-

supra raportului secretarului Sectiund istorice. VII, r, 155. - Asupra programeT sesiunel generale
din 1886. VIII, i, 75. - Asupra
scgderiI pretuluT publicatiunilorg
Hurmuzaki. VIII, I, 76.- A se da
d-lui Murray dictionarul Academia. VIII, r, 77.-Despre donatiunea A. Fku. VIII, r, 77. - Ales in
Cornisiunea premiuluT Cuza. VIII,

1, 78. - Alesg in Comisiunea premiilorg pe 1886-87. VIII, i, 79.Asupra art. 25 din Statute. VIII, i,
79. - Propunere relativ la nepresentarea membrilorg Academiei la
concursurile el. VIII, r, 79, 99.-Presintg modificgrI la propunerile Comisiunilorg. VIII, i, 93, 94.-Asupra noud editiunT a Istoriel luT

r,

173-176. -

vintelor vecin i vecinie identicg


cu rimming i iobagiii. VIII, r, 180.

-Raportg asupra scrierfi d-luT G.


G. Meitani Studi1 asupra Constitu-

tiunei Romnilarii. VIII, r, 205. Despre Analele SocietgteT Reto-Ro-

mane si schimb de publicatiunl.


IX, r, 17.-Asupra premiuluT Cuza.
IX, r, 97, 198.-Asupra colectium-

lorg d-lui Dr. Obedenaru. IX, r,


111. - Asupra modificgrei art. 94
din Regulament. IX, r, 115, 116.

- Asupra unirel Academia cu Ateneulg. IX, i, 126, 127. - Asupra


reconstruird turnuluI de la Adam
Clissi. IX, r, 132. - Asupra modificgril Regulamentului. IX, i, 134,

136, 138. - Despre art. 94 din

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

62

IONESCTI

Regulament IX, 1, 139. - Asupra traducerilor din autoriT clasicT.

IX, ; 145.-Asupra premieriT scrierel d-lur T. Ycrescu. IX, ; 7.56.


- Citesce raportulti d-lux I. Bianu

ISTRATI

curs scrierea sa Ludovicii al XIV


fi Constantin Brancovnu. VII, ; 57.
--Raportulti d-luT B. P. Hasdeti asu-

despre cercetarT in Gali0a. IX,i, 202.

pra crtilor intrate la concursti.


VII, ; 163, 164, 181-186.
Iorgulesta (B.). - Druese dou6 ctir-V.

- Asupra publicariT documentelor.

I, 146. - Descoperirea unuT fosil

IX, ; 204. - Asupra lucrrilor

in Buz. II, ; 24-26.

d-luT V. A. Urechil IX, 1, 214. Despre publicarea inscriptiunilorti.


IX, 1, 221. - Asupra cilAilorti in-

Iosifii Naniesen (Mitropolitulti MoldoveT).-Druesce un albumg de fo-

trate la concurs. IX, 1, 245. Despre sarcofagul descoperit la

; 124 ; X, ; 4. - Alesti membru

tografiT ale MitropolieT Moldova IX,

onorarti in 1888. X, ; 108.

Carna in Jud. Dolj. X, ; 14. - Ipsilanti (Printulti Gr.)-Druesce cmcI


pre documentulti din 1726 ce-l po-

monete antice II, ; 13.


Ispirescu (P.)-Cere un esemplar din
publicatiunile Academid. III, ; 36.

Asupra neingrijireT monumentelor

antice din Ora. X, 1, 14, 15.-Dessed d-Itt A. Peiacov. X, 1, 15.-

-Druesce o carte. III, ; 152.-

Druesce o reproclucere in gipsti. X,

Pune la concursti scrierea sa Bas-

; 21.-Alesti in Comisiunea pentru


esarninarea lucrarilor fcute in anul 1887-88. X, ; 65, 82.-Asupra
luT ii final. X, ; 75.-Asupra manu-

mele romnesci. IV, ; 57.-Druesce


din partea d-luT V. Alecsandri un
manuscriptil. IV, 1, 58. -Druesce

scriptuluT Nunta la Romtlni. X, ; 93.

nuscriptuluT luT Golescu. VI, 1, 122.

-Asupra memoriulta Ep. Melchise-

-Propune a retipri istoria luT Mi-

dec. X, ; 121.-A se trimite o mi-

chaiti Vitzulti de N. Blcescu. VII,

siune in ChiOn6. X, 1, 128.-Discutiune asupra studiuluT d luT I. Calen-

; 129.- Cere un ajutor pentru

deru Legile celorti 12 tabule. X, 1, 128.

Ionescu (V.).-Depune la concurst scrierea sa Limba Romdnescei-Gramatica


rationatd pentru incep&orl. II, 1. 52,

o carte. V, 1, 68.-Publicarea ma-

publicarea coleqiunilor sale populare. IX, i, 90, 93, 172. - D-Iti


Odobescu propune tiprirea operelorti sale. X, 1, 22, 69, 71, 77,
119.

294.-Raportul Ep. Melchisedec asupra acesteT scriert II, ; 299-302.


- Cursil elementarii de gramaticei

Istrati (Dr. C. I.).-Depune la concursti


scrierea sa Studiii de higienel publicei fi privata. II, ; 52, 294 -Ra-

romeinscei qi Legile istorice care es-

portulti d-luT Em. Bacaloglu asupra


scrieril sale Studi de higiend II,

plied limba roman& VII, 1, 57. Raportul d-luT B. P. Hasde. VII,

; 163-164.
Ionnescu-Gion (G.). - Depune la con-

; 297.- Depune la concurs scrierea sa 0 pagina din Istoria contemporan a Romania HI, 1, pg ; vi,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

63

ISTRATI

ROGLNICEANIT

Lawn (Senator). - Druesce docu-

- Raportul d-lux Dr. Felix asupra


scrierii sale pus la concurs. III,

mente. VIII, 1, 129. X, I, 25.


Ivirnulfi (Mitropolitul Antim).-Predicele sale comunicate de Ep. Melchisedec. VIII, I, 80. - Didahiile
lux. X, 1, 66, 70, 121, 122.

1, 323, pg. 1, vI-x.


Juliano (Advocat). - Druesce o moned de argint de la regele Asan
si alta suedez. VI, 1, 2.

J
Jipesen (Gr. M.). - Raportul d-lul N.
Quintescu asupra crOY Opincaru

Juga (Constantin).-Ales cassier ala


Academia I, 214.-Vedi si Raportulii cassierula

depus la concurs. IV, 1, 180.


K

Kalendern. - VedI Calinderu.

nisat de d-l Ioan Soroceanu. V,i,

Kalinie Mieleseu (Mitropolittl-Primat).


- Druesce cartY. VII, 1, 16.

7.-Despre archiva MoldoveT dus


in Polonia de Mitropolitul Dosiftei. V, 1, 7.-Traducerea in limba
nuerman in versurY de E. de Herz a

Kaluzniaeld (Prof. E.). - Propus a fi


ales membru corespondent. VIII,
1, 178.

Fantelnii Blanclusia de V. Alecsandri.

Kanitz (Aug.).- Despre Flora Romania.

VIII, 1, 124.-Alesti Vice-presedinte

II, 1, 24, 26, 28.- Despre Plankte


Romaniae hucusque cognitae. Il, 1, 76

pe 1886-87. VIII, i, 141. - Des-

-79. - Druesce fascicula II-a din


Plantae Romaniae. III, 1, 2.-Ales
membru corespondent in 1882.
IV, 1, 153, 158. - Multumesce pen-

tru alegerea sa ca membru corespondentit V, 3, 3.


Katona Cartea sa Historia critica regum
Hungariae. III, 1, 30.
KOGAINICEANU (Michailli.).- Asupra

Statutelor. I, 115-116.-D espre


anticit4ile din Dobrogea. III, r, 27.
-Despre metnoriulfi asupra publicatiunilor IIurmuzaki. III, 1, 27.Alesil in Comisiune pentru exploratiunT in Dobrogea. III, I, 28. -Asupra musuluT din Chisined orga-

pre urmrirea documentelorti duse


in Polonia de mitropolitul Dosoftei. VIII, I, 177. - Asupra colegiunil conteldi Kemny. VIII, r,
183. - Druesce coresponden0 cu
Imprtsa ChineT pentru recunscerea independenteT Romnia IX,
I, 90.-Asupra unira Academic! cu
Ateneul. IX, 1, 126, 127. - Propunere asupra neunireI Academie!
cu alte institutiun1. IX, 1, 128, 129.
-Asupra reconstruireT turnuluT de
la Adam Clissi. IX, I, 130-133, 216.
- Asupra modificri! Regulamen-

tula IX, 1, 139. - Druesce condica mnstiriT Strehaia. IX, r, 143.

-Ales Presedinte al Academiet

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

64

ROGLNICEANTI

pentru 1887 - 88. IX, 1, 153.---Asupra until manuscriptil de Alecsan-

drie. IX, I, 223.-Citesce scrisrea


d-liff Gr. Triandafil despre legatulit
Hagi-Hasile. X, i, 2.- Asupra me-

moriuluI istoricti al

d-luT

D. A.

Sturdza 10 Maii. X,i, 3.-Despre


descoperirile de la Silistria. X, r,

IIRETZULESCU

actul originalti ahi DivanuluI adhoc din 1857. VI, I, 87.


KRETZULESCU (Nicolae). Alesti in
Comisiunea premiulul Nsturelti.
Ser. I, t. XI, i, 14.-Donz carp%

Ser. I, t.

XI, r, 86, 102. - De-

stinz diurna sa pentru facerea


unor band in sala de seclinte.
Ser. I, t. XI, i, 203. - Asupra

8.- Asupra explorrilorti de la Cucuteni. X, r, 9.-Asupra colectiumi

revisuire Statutelorit I, 46, 47, 55,

de ceramic a d-lui Ioanti Sorocnu.

58, 59.-Asupra tipririi. Psaltirei 1'0

X, r, 9.-Asupra und colectiuni de

Coresi. I, 105.-Alesti In Comisiu-

anticittitI i monede adunate in Do-

nea Premiuldi Nsturel. I, 145.-

brogea. X, i, 11. - Monumentele


antice din Dobrogia publicate in

Druesce crtY. I, 146 ; X, r, 27.Despre interpretarea unorti articole

Analele Societatil istorice i archeolo-

din Statute. I, 197.-Alesti Prep-

gice din Odesa. X, r, 11.-Telegramit

dinte al Sectiuni1 sciintifice. I, 198.

de condoleante pentru r 6'posatultt Ia-

- Druesce 500 lei pentru tiprirea Psaltiril lui Coresi. I, 5, 206.Demisiunea sa din Presedinte al

cobil Mureseanu. X, I, 15. - Re'spuns la discursulti M. S. Regelui.


X, r, 37.- Multumesce in numele
Academid MM. LL. pentru clarulti
facutti de M. S. Regina. X, r, 38. Multumesce d-lui Ion Ghica in numele AcadernieI pentru darulti fmitt'''. X, 1, 64.- Alesti Presedinte

ald AcademieI pentru 1888-89.


X, 1, 107.
Kotzebue (W. de).-Ales membru ono-

SectiuniI sciintifice se respinge. I,

216. - Asupra raportului lucr


rilor Sectiunil istorice. I, 221. Nu pte lua parte la sesiunea din
1, 90, 102. - Druesce
o carte de la d-lti Civelli. III, ;
35. - Trimite din partea d-lui L.

1880. II,

Lalanne o aclres i o colectiune de

rartt VI, r, 98.-tncetat din viat

opere de technologie. III, i, 50.Mijlocesce schimbulti de publica-

la 24 Octobre 1887. X, r, 24.

tiura cu Accademia dei Lincei III, r,

- Asupra

Krafft (Librarti in

vinderiI publicatiunilor AcademieI.

I, 79.
Kretzuleseu (C.).- Decedat in 1884.

VI, r, 64. - D-nil G. Barit, V.


Alecsandri, V. Mani, G. Sion, delegatI a asista la ceremonia inmor-

mintrif sale. W, I, 64.


Kretzuleseu (Familia C.),. - Druesce

208. - Propune ca rnembru corespondent pe d-lti Sella. IV, 131.


Anunt mrtea d-luI Civelli din
Florenta. IV, r, 131. -Despre documentele aflate in biblioteca de
la Moscva. V, 1, 55.-Asupra d-lui
Sella Presedintele AcadernieI Dei
Lincei. V, i, 70.-Druesce 49 fotografli de documente istorice. VI,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

65

IIRETZTILES011

LAIIRIANt

1. - Druesce documente. VII,

Propune o comisiune pentru pro-

13. - Scrisre asu-

punerea cl-lui A. Odobescu relativ

pra publicatiuniI istorice tcut de


Uljanicki. VII, i, 70.-in Comisiu-

la Ispirescu. X, i, 23, 24.-Raportil

1,

1, 9 ; IX, I,

asupra crii d-lui I. Elian Cercetc121


:
ciinice fi experimentale asupra Bryo

nea pentru lucrrile %cute in anulti 1886-87. IX,i, 92, 117.-Asupra unireI Acaclemiei cu Ateneulti.
IX, t, 126.- Ales in Comisiunea
premillorti anuale. IX, i, 141. -

tad albe (Brei). X, 1, 147.-Raport


asupra crtil d-hif E. Max : Arta
obstetricald. X, 1, 148.

L.

Lalanne

(L - Druesce prm

din

ghina in timpulti lui Carol XII. II,

Asupra membrilorti C. A. Rosetti,


St. Gonata si A. Mocioni. I, 119
-121.-Asupra aman'riT premiulul Nsturelti. I, 195. - Despre interpretarea unorti articole din Sta-

1, 78, 81, 276.

tute. I, 197. - Ales Vice-Prese-

).

N. Kretzulescu opere relative la


technologie. ill, 1, 50.
La Illottraye (A). - Cilletoria sa la Ti-

Langeron (Comitele de). - Planulti asediuluI Ismailului de ctre Rusl


la 1808, trimisti de d-l Odobescu.

IX, i, 4.
LAURIANC (A. Treb.). - Se alege in
Comisiunea pentru traductiunile din

autoril latini. Ser. I, t. XI, 1, 14.-Se alege in Comisiunea pentru


premiul Nsturelit. Ser. 1, t. XI,
i, 14 -Se alege in Comisiune pentru recunscerea Societtii Mademice ca Institutti de Stat. Ser. I,
t. XT, i, 92.-Se alege Presedinte
ah SectiuniI filologice. Ser I, t.
XI, i, 121, 147. - Despre revisuirea Statutelor. I, 11, 46, 47, 52, 55,

5, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 114,


116, 174. - Despre col ectiunea de
monede romne a PrincipeluI Montenuovo. I, 86. - Despre raportulti Comisiund asupra lucrtirilorti

Delegatiund. 1, 94, 95, 96, 103. -

dinte ah SectiuniI literare. I, 198.

- Despre programa sedintei solemne. I, 201. - Asupra tiprirel


Psaltirii lui Coresi. T, 207.-Asupra
budgetului Academiei pe 1878-79.
I, 209.-Asupra raportului SectiuniI
istorice I, 219, 221 -Insrcinatti a
cerceta colectiunea druit de d-l
Davicloglu. 11, i, 5.-Despre concursul propusti de Societatea studiilor istorice din Paris pe 1882. 11,

1, 7.-Despre istoria

reT. II, 1, 10.

-rativDespre
monumentulti comemoal rtiposatuluI A. Papiu Ilamug. II,

i,

15, 20, 274.- Despre

manuseriptulti grecesc druitti de


din V. A. Urechi. II, i, 50.- Des_
pre pomelniculti mntistirei Bistrita.
II,

1, 51.-Despre inzestrarea Ro-

mnilor din Macedonia, Tesalia, si

Epirti cu erti biserinescI. II, i,65.


- Propune a se cumpgra maI multe
5

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

66

LATIRIAN

MAIORESCII

instrumente meteorologice i astronomice. II, 1, 72, 73, 243, 245. -

toruldi pentru sanctionarea el. I,

Asupra discursuluT de receptiune alit'

Lens (Consulti general). - D'Aruesce


22 monete i o statuet. V, I, 9.
Leonardeseu (C.). - ConeurzA pentru

16.

d-luT Ion Ghica. II, 1, 226.-Asupra


art. 58 dinRegulamentil. II, 1. 336.Asupra ortografieT. II, 1, 405, 427,

premiile anuale. II, 1, 52, 294, 296.

428, 431, 432, 434.-Proiectulti de


inscripOune pentru monumentul
luT A. Papiu Ilarian. IJ,i, 438.Decedatil in Februarie 1881. HI,

- Raportul d-luT G. Bari asupra cArpori presentate la concurs.

III, 1, 359-361.
Lieuteaud.- Solicit opinia AcademieT

1, 67.

asupra unor inscripOunT. V,1, 143.

Laurian (D. Aug.) - Traducerea din

Unas (Charles de). - Multumesee de

Cicerone. Ser. I, t. XI, 1, 86, 202,

primirea publicatiunilor. 1I, 1, 52.

205.

Lecornte du Nouy (A.). - Alesti membru corespondentii in 1887. IX, 1,

Membru onorar decedat in

1887. X, 1, 1, 40.

Liviu (Titu). - Discutiune asupra tra146, 173. - Druesce un album


duceret luT fcut de N. Barbu i
de 33 fotograa X, 1, 24.
Cotov. Ser. I, t. XT, 1, 201, 202.
Legatinnea romn din Roma.-Trimite
-IV, 1, 140.-Raportul d-lui A.
fotografi

Roman asupra traduceriI d-luT N.


Barbu. IV, 1. 140 - 144. - Discu-

i informaOunT despre es-

cavatiunile din Roma. V, 1, 8. DI informaOunY despre Corradini.


V, 1, 8.
Legea pentru Academia Romn. I, 2,
32.- Se multumesce M. S. Domni-

iune asupra tipririT traduceril. IV,

1, 144 - 146 ; V, 1, 11, 17; VI, 1,


123, 124; VIII, 1, 159. - Decisiune.
X, 1, 19.

M.

Macareseu (N.) .-Scrisre despre manu-

Maioresett (Ioan).-Raprtele sale asu-

scriptele rposatului Sofronie Barbowschi. V, 1, 10.


Macedonski (A.). - Concurz pentru
premiele anuale. II, 1, 52, 294; III,
1, 359-361.
Magheru (Generalil G.).-Academia iea

pra revolOunei Romnilor din


Transilvania in 1848-49. VII, 1,
12.

MAIORESCIJ (Titu). - Se decide a se

chiema spre a lua parte la lucrrile Acaaemiel. I, 8.- Despre revi-

parte la inmormintarea luT, 28 Mar-

suirea Statutelor. I, 11, 45, 52, 59,

tie 1880. II, 1, 229.

66, 197. - Despre gramatica din

Major (Petru). - Vita i operele luT.


Discursii de recepOune de A. M.
Marienescu. V, n, 31.

1757. I, 144.-Ales in Comisiunea


ortografic. II, 1, 227. - Druesce
crtT din partea d-luT L. Diefenbach.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

67

MMORESCO

MAIORESCil

II, i, 402. III, i, 17. - Propune de


membru onorariti pe d-Iti L. Diefenbach. II, ; 402.-Asupra ortografiel.

Alegi in Comisiunea pentru expositiunea de bele arte. III, I, 240. Asupra traduceril din Herodot a

II, ; 402, 407, 408, 411-424, 426,

d-lui D. I. Ghica. III, i, 241. -A-

432, 434 ; III, I, 139, 142, 143, 186,


201, 206, 218, 219, 228, 229, 251 ;

supra alegeril de membri in locul

VI, ; 121. - Ales in Cornisiunea


premiilor armale. II,i, 439.-Alesfi
Vice-presedinte pentru 1880-81.11,
1, 445.-Comunic din partea d-lux

Weickum doug caiete de inscriptiunT grece si latine din Dobrogea.


III, ; 8. - Asupra publicariT documentelor Hurmuzaki. HI, ; 9, 18,
22 ---: Despre edificiul Academia

III, 1, 45, 46 ; VI, i, 62.- Propune


modificarea orariuluT sedintelor de
VinerT. III, 1, 64, 133, 134. -Propunere asupra adresel Ministeriulul

instructiund publice relativ la exposiOunea de bele-arte. III, i, 69,


129.-Propune modificarea art. 85
din Regulament. 1II, i, 69.-Ales
in Comisiunea pentru primirea do-

celorti decedag. III, i, 242.- Despre poesiile si nuvelele poporale


romne traduse in limba german.
IV, i, 14. - Despre portretul luT
Stefan celii mare de la Homor.
IV, ; 36, 37. - Deschide sedinta

sesiunel generale in locul d-lui


Presedinte Ion Ghica. IV,r, 77. Despre pilastriT poduluT lui Traian

de la V5reiorova. IV, i, 86.- Alesti


in Comisiune pentru discursurile de
recepOune. IV, ; 99. - Despre publicarea documentelor istorice. IV,
1,

114. - Despre alegerea unuT

membru hi loculti r5posatuluf P.


Vasiciu. IV, ; 115.-Despre interpretarea art. 35 din Regulament.

IV, i, 116.- Anun0 a M. S. Re

naVuneT Teoclorti Veisa. III, r, 127.

gina druesce o carte tiprit cu litere aurite. IV, i, 132. - Raport

- Asupra cereriT ScleT normale

asupra unuT volurn din manuscrip-

superire de a i se da publicatiumle
Academia III, I, 130.-Despre pre-

tele luT G. S5ulescu. IV, r, 150. -

dicele S-tuluT Ioan Chrisostom, traduse de Ep. Melchisedee. HI, 1, 132.

83. IV, r, 151. - Ales in Comi-

- Asupra adreseT MinisteriuluT in-

- Asupra poesiilor populare ale

structiund publice despre exposiOunea de bele arte. III, i, 140.- Citesce raportul Comisiunei asupra
legatului Veisa. III, 1, 147. - Ales
Vice-Presedinte pentru anul 1881

d-lor Jana si Brsan. V, i, 38,

-1882. III, ; 175. - Asupra publickii raporturilor pentru premit.


III, I, 225. - Ales in Comisiunea
premiuluT Nsturelii. III, ; 226.-

Alesti Vice-Presedinte pentru 1882siunea premiiloril anuale. IV, i, 153.

39. - Despre publicarea CodiceluT

Vorone0an. V, i, 57-59. - Asupra dictionaruluT d-luT Dr. Polizu.


V, I, 64.-Comunie scrisrea d-lui
A. Odobescu, pentru a fi dispensat
de publicarea introducerilor si glo-

sarelora la ertile vechT. V, ; 65.


-Asupra rspunsuluT la raportuld

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

68

MAIORESII

MAIORESCIT

Secretarulul general*. V, 1, 93.-Asupra demisionriT d-luI B. P. Has-

1, 120.-Asupra traduceriI luT Thu

de*. V, 1, 102.-Ales Vice-Presedinte pentru 1883-84. V,i, 103.Ales in Comisiunea premillor anuale. V, 1, 103. - Raport* asupra
scrieril d-luI Fericeanu Logica. V,
1, 170. - Raport* despre scrierile
d-luI G. S5ulescu. V, n, 210-212.
- Cere, in numele cl-lul Lecomte
du Nouy, ca Academia s decid .

niriI in Bucuresci a CongresuluI de


antropologie si archeologie preisto-

Livi. VI, 1, 123. - Asupra intrurich. VII, I, 3.- Propunere asupra


scrierilor membrilor Academia
VII, 1, 17, 18.-Asupra tabelei pen-

tru reducerea la nivelul* mriI a


presiunilor* barometrice de d-1* I.

A. Cantacuzino. VII, I, 70, 162.Asupra luI u mutti. VII, I, 87. -

asupra portretelor murale si in-

Asupra acordril premiuluI Nstu-

scriptiunilorti pentru Curtea de Argesii. VI, 1, 3.-Ales* in Comisiunea

relit VII, I, 120, 121. - Ales*. in

pentru premiuhl ariilor populare.


VI, 1, 46; VII, I, 134. - Ales* in
Comisiune pentru modificarea sta-

tutelorti. VI, 1, 46. - Instircinat a


cerceta legatul IIagi-Vasile. VI, 1,
46, 64.-Alesti in Comisiunea pentru edificiul* Academia VI, 1, 48.
- Asupra lucrtiriloril d-lora MangiucA si Cihac. VI, 1, 51 - Asupra
publicaliunii. Hurmuzaki. VI, i, 61.

- Druesce din partea d-luI Protopop* Barac manuscripte d'ale lui


loan* Barad" VI, 1, 62.-Asupra propuneriI ComisiuneI Biblioteca VI,

1, 62.-Raportii asupra ortografla


VI, 1, 68, 70. -Asupra distrugerii
prin incendi a Museulul Botanic*.
VI, 1, 75.-Ales 'in Comisiune pentru Marele Etimologic. VI, 1, 81.

Comisiunea premiilorti. VII, i, 133.


Ales* Vice-presedinte alit SectiuniI

literare. VII, I, 144.-Raport asupra scriera d-lui Ar. Densusianu


Negriacla. VII, i, 186. -Ales* in Co-

misiune pentru testamentul* Dr.


Obeclenaru. VIII, i, 8.-Ales* in Co-

misiune pentru legatele Academia


VIII, 1, 78, 132.-Propunere pentru
nepresentarea membrilor Academid la concursurile a VIII, 1, 79,
96, 110. - Asupra biografiei membrilor decedatl. VIII, 7, 93.-Asupra proiectulul de lege despre Socie-

tatea Ateneuldi roman*. VIII, 1,


120.-Ales in Comisiunea pentru
modificareaRegulamentuluI. VIII, I,

130. - Propunere de a se amna


alegerea de membri onorarl si corespondentl. VIII, 1, 131. - Raport* asupra colectiunil de aril po-

- Ales* in Comisiunea premiilor


anuale. VI, 1, 98.-Asupra lucrril
MareluT Etimologic. VI, 1, 100,

porale presentath. la concurs* de d-1*

146. - Asupra glo-

Vice-presedinte alit Academiei pen-

sarului poesiilor* poporale de I. U.

Jarnik. VI, r, 103. - Ales* Vice-

tru anulti 1886-87. VIII, i, 141.


- Raport* asupra scrierilor d-luI

presedinte al* Sectiunil literare. VI,

Gr. H. Grandea Miosotulii, Nostal-

102 ; VII,

1,

D. Vulpian. VIII, 1, 139.- Ales*

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

69

MAIORESCII

gia i Fulga. VIII, r, 214. - D-

ruesce crff. IX, r, 12. - Asupra


unini Academiel cu Ateneul. IX, r,
126, 127.-Ales in Comisiunea pre-

MANIII

r, 231, 451.-Asupra publicAriT discursurilor de receptiune. II, i, 231.

-Citesce raportul s despre activitatea istoric privitre la Romani.

millorti anuale. IX, ; 141. - Alesti


Vice-presedinte al Sectiunit literare. X, ; 107, 120. -Raportti asupra scrieril d-luT I. Popescu Psi-

II, r, 257-273, 447, 448.-Publi-

chologia. X, r, 146.

Schoppenhauer. U, r, 453.-Asupra
documentelorti adunate de d-lit N.
Densusianu. II, r, 454. - Despre

Mandrea (N.). - Scrisre pentru reproducerea legilor vecht III, 1, 60.

carea in Anale a raportului s6ti despre miscarea istoric. JI, 1, 274.-Asupra scrierei d-lui G. Barit despre

MANIU (V ). - Se alege secretard al

al egerea d-lui L. Diefenbach ca mem-

Sectiunel istorice pe anulti 1878-79.

bru onorar. II, r, 455. - Despre


pubhcarea documentelor Hurrnu-

Ser. I, t. XI, r, 206.-Despre averea

Cozacovia I, 43, 161. - Despre


revisuirea Statutelorit I, 49, 56, 59,
63, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 197.
-Druesce o carte din partea d-lui

zaki. Irr, r, 10. - Asupra cereret


d-lui C. Zappa relativ la actele de

proprietate. III, ; 10.-Despre colectiunea de diplome i acte d-

Ios. Vulcanti. I, 79. - Asupra ra-

ruite de d-lti D. Sturclza. III, r, 21.

portului Comisiunel despre lucrrile

Asupra bibliotecei rposatului


Blsescu. III, r, 36. - Despre tetravanghelulti din Feleac. III, r,
41.- Despre edificiul Academia
III, ; 48; IV, 1, 3 ; VI, r, 48. -

Delegatiuna I, 94, 95, 101, 102.


- Asupra proiectului de Regula:
ment. I, 172, 173.-Propunere de
a se completa Comisiunea premiilor. I, 194.-Alesit Secretar al

Sectiunet istorice. I, 198.-Asupra


oficiului Sectiund istorice. I, 198.
Asupra monumentelor antice
din Dobrogea. I, 220.-Despre concursulti propus de Societatea stu(Mora istorice din Paris pe 1882.

II,; 7. - Se oblig a face raport


anual despre activitatea istoric
la Romani II, r, 10.- Pentru suspendarea sedintelorit pe dou sp-

tmni. II, r, 19, 20. - Alesti Secretar ah Sectiunel istorice pe


1880-87. II, ; 103, 446.-Depune
raportulii despre manuscriptul de
geografie all d-luT G. Popescu. II,

Alesit in Comisiune pentru legatulti


Veisa. III, r, 127.-Asupra scrierel

d-lui Dr. A. P. Alessi depus la


concurs. III, r, 152, 153. - Asu-

pra raportului Comisiunei despre


lucrrile Delegatiuna III, 1, 158.
-Asupra alegeril Secretarului Generalti.
r, 185.-Propunere pentru alegere de membri onorari
corespondentY. III, r, 186.-Asupra
propunerit d-lui Al. Odobescu de
a ceda 200 cartT Academia III, r,
209.-Asupra alegeril de membri in

locul celor decedati. III, ; 243.


- Scrisrea d-lui Brostnu prin
care druesce mat multe eartl. IV,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

70

MANIII

MANIII

r, 4. - Despre facerea und pietre


comemorative la mormintul Ep.
Dionisie Romano. IV, ; 90.-Des-

lescu. VI, 1, 64. - Asupra inculprilor aduse de d-lir B. P. Hasde. VI, 1, 78. - Asupra esecut-

pre publicarea documentelorti istorice. IV, r, 106. - Citesce procesele


verbale ale Seqiunir istorice. IV, r,
107 ; V,i, 68, 73, 74; VI, 1, 95, 99.
- Citesce memoriul d-sale asupra
scrierrlor istorice din 1880-81 pri-

rir Marelul Etimologicti. VI, ; 100.

vitre la Romani'. IV, ; 146.- Citesce raportul general-a al Seciunil istorice. IV, ; 164, 166-169.-Menzoriii despre miparea literaturel
istoriee in 1?omdnia i in strdinetate

- Despre scrierea lur N. Nilles.


VI, r, 129. - Asupra memoriului
d-lui Marienescu De patria vechiti a

Dacilor. VII, r, 13. - Despre respunderea Academia pentru raprtele Secretarrlorti. VII, r, 19, 150,
151.-Asupra subiectulur premiulur
Eliade Nunta la Romdni . VII, r, 117.
- Raportul asupra scrierilor si

urmatd in decursulg anilorg 1880-

documentelor manuscrise istorice


pentru tgrile nstre, intrate la Aca-

81. IV, n, 165-330.-Asupra contractuluf de arehdarea mosier L-

demie in 1884-85. VII, r, 152 154. - Despre testamentulfi rpo-

motesa pe 1883-83. V, r, 10. -

satulur Dr. Obedenaru. VIII r, 8.Alegi in Comisiunea pentru legate.


VIII, r, 78. - Asupra manuscriptulur de predice de Antimti Ivirea-

Citesce recensiunea sa despre documentele Hurmuzaki. V, r, 11.Asu pra poesiilorfi populare ale d-lor

Jarnik i Barsan. V, r, 39. - De-

pune conclusiunea Sectiunir istorice asupra raportulur d-lu G. Bari0 despre Sarrnisegetusa. V, 1, 61.

- Asupra dictionarulur d-lui Dr.


Polizu. V, 1, 65.-Asupra Mitologier

d-luI Marienescu. V, r, 69. - Propune in unire cu d-ler Urechi ca


membru onorarti pe d-l P. Grdistnu. V, r, 70.-Asupra cestiunir
dictionarulur. V, r, 78. - Asupra
cerenr Meyer. V, r, 91. - Asupra
AspunsuluT la raportulil Secretarulur general. V, 1, 95.- Asupra

nul. VIII, r, 81. - Publicarea in


Anale a raportulut sal asupra lucrrilor Sectiunir istorice. VIII, ;
81, 160, 167.-Asupra portretulur
lur C. A. Rosetti. VIII, r, 93.-Asupra manuscriptelor premiate de

Academie. VIII, r, 95.-Asupra propunerir relative la nepresentarea


membrilorti Academiel la concursurile et VIII, r, 115.-Asupra facerif

inventariulur documentelor istorice. VIII, r, 128.-Raportti asupra


legatelor lsate Academia. VIII, r,

1.33. - Despre colectiunea de aril

legatulur Hagi-Vasile. VI, r, 46, 64.

populare presentat de d-l D. Vul-

- Asupra 1ucrrilor d-lor Mangiuca i Cihac. VI, 1, 51-52.-De-

pian. VIII, r, 140, 141. - Asupra

legat la inmormintarea decedatului membru onorar C. Kretzu-

- Despre insemntatea numelur


lio. VIII, ; 169.- Asupra misiund

statiunir de la CucutenI. VIII, i, 143.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

71

MANIII

d-lui Bianu in Po Ionia. VIII, i, 177.

-Asupra documenteloril druite de


d-hl V. A. Urechi. VIII, 1, 181,

182. - Raport asupra Bibhoteeei


in 1884--85. VIII, r, 186-191 ; in
1885 - 86. VIII, i, 191 - 193; in
1886-87. IX, 1, 226 ; in 1887
881 X, r, 133.-Druesce 3 monete
antice din partea d-lui I. PoenaruBordea. IX, I, 4.-Asupra numiri-

lord comunelorii din Dobrogea. IX,


i, 9. - Asupra publicArel colectiunilorti d-luI P. Ispirescu. IX, r, 93.

MARIANt

r, 71, 72, 78.-Asupra regulamentrii premiului Hagi-Vasile. X, 1,


73, 80.-Alegerea subiectuldi pentru premiulii Eliade-Rdulescu. X,

i, 89, 127. - Asupra condicei de


documente copiate recomandat de
d-lii V. A. Urechi spre cumprare.

X, i, 127.
Nanliu (I.) - Despre premierea operei
sale. V, i, 124, 127, 193 -197.
Nanuscriptele pstrate la Cassa -de Depunerf ; lista lori. Ser. I, t. XI, ;
229, 248.
Nanuscriptele romne i. slavone scrise

- Asupra legatulul G. San-Marin.


in Romania i afltre in Rusia.
IX, r, 95.-Asupra premiului Cuza.
Ser. I, t. XI, 1, 71.
IX, 1, 100, 109, 114.-Asupra publicarif documenteloril privitre la Narcu (I.).-Druesce o carte. III, 1, 47.
Mitropolia MoldoveI. IX, 1, 104.- Nrgritit (Aposto15). - Notit onomasticA topica rnacedo-romn. II, i,
Asupra testamentulul i legatulul
67-70.
Obedenaru. IX, 1, 111.-Propunere
pentru schimbarea art. 94 din Re- NARIAN (S. Fl.).-Alestr membru ald
Academiei. Ill, 1, 171, 177, 204.gulamentii. IX, i, 115, 116, 135.Scrisre asupra luI Stefanii celii
Propunere pentru reconstruirea turMare. IV, i, 56.-Comunic diseurnului de la Adam-Clisi. IX, ; 133.
sulii sal de receptiune. IV, ; 66.
- Alesti secretaril aid SectiuniI is- Despre schimbarea timpulul setorice. IX, r, 147, 217. - Asupra
siunei generale. IV, i, 100. - DispremieriI scrierir d-lul T. Vcrescu.
cursul gil de receptiune ChromaIX, i, 157.-Asupra manuscriptului
tica poporalui roinng. IV, r, 132 ;
grecescil alil SptaruluI N. Milescu.
IV, ii, 107-159.--Ales in ComisiuIX, 158 ; X, i, 70, 124. - Cere a
nea premillor anuale. IV, r, 154.-se lua inscriptiunI ipotecare asupra
Despre Evangeliarulil de la . Hoaveriloril Zappa i Nsturehl IX,
moril. V, r, 2.-Asupra colectiund
i, 160. - Asupra adunril de dode mice a d-lui Schmidt. V, ; 24.
cumente istorice de la particular'''.
IX, r, 219. - Asupra cerereI d-lui
- Raporti asupra descntecelorii
I. Ciurileanu. X, i, 63.- EsplicarI
luI G. Sulescu. V, n, 153.- Preasupra legatului Ioan Fgtu. X. i,
miarea scrierei sale Ornitologia populard. VI, r, 77, 81, 97. - Ra68. - Asupra propuneril d-lui D.
Sturdza relativ la tiprirea scrieportulti d-lui Dr. A. Ftu despre
riloril rgposatuldf P. Ispirescu. X,
Ornitologie. VI, 1, 141. - Alesi in

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

72

MARIANO'

Comisiune pentru lucrrile Eicute

in decursulti anuluT. VII, i, 70.-

MEITANI

De patria vechiit a Dacilor in Asia


VI, 1, 76, 99, 131 ; VII, 1, 13, 130.

demieT gimriasiului superior ro-

- NovAcescii, fragmente de epopee national. VII, i, 13, 75, 76,

mand din Sucva. VII, 1, 72. -

145, 155.

Solicit a se da publicatiunile Aca-

Asupra ortografieT. VII,

i, 73. -

Asupra scriereT Novacescii a d-luT Ma-

Narki (Al.). - Druesce o carte. III, i,


222.

rienescu. VII, 1, 77 - Ajutoril de

Narsy (Comitele de). - Ofer. o

500 leT pentru tiprirea colectiund


de descntece. VII, i, 79, 83, 85,

Scheia. VII, i, 85, 155. - Memo-

lectiune de notiO bibliografice. I,


10, 14.
MASSINt (Ioan C.).-Portretul gti.
Ser. .1, t. XI, i, 6.
Massimn. (Veronica). - Cere a i se da
beneficiuld din Glossariti. Ser. I, t.

riulti s'el despre Cdte-va inscriptiuni

XI, i, 79, 81, 94, 95, 97. - Cere

fi documente din Bucovina. VII, i, 87,

a i se compensa in bani esemplarele din Dictionar call i s'ati incuviinOt. Ser. I, t. XI, 1, 154. Face o comunicare. II, 1, 26. -

147. - Se autoris a primi crtile


de la d-lti W. Schmidt din Suceava
call fact' parte din biblioteca de la

101, 156, 159 ; VII, ii, 295-308.

- Anunt c nu pte veni la sesiune. VIII, i, 109.-Druesce documente, manuscripte, fol si calculi
de pe petre mormintale. IX, i, 147,

222. - Memori asupra bisericei

co-

Cere a i se respunde restulti sumeT

ce are a primi de la DicOonarti si

Glossar. III,

1,

5.

din Prhutl (in Bucovina). XI, 1,


148, 223; IX, Mem. Secs. ist. 2128.- Despre documentele aflate la
particularT. IX, i, 219. - Propune
a se cumptira unti manuscript de
la d-l Teodoru din Suceava. IX,

Mateesea (V.).-Procesul. Ser. I, t. XI,

i, 223. - Anunt c nu pte veni


la sesiune. X, i, 68.

V, II, 31.- Alesd membru in Comisiunea clidacticg V, i, 50.-Despre Mitologia sa. V, i, 62, 68. -

52.-Raportulti d-lui N. Kretzulescu asupra crVi sale. X, i, 148.


Ilrgrnu (Vart.).- InformatiunT si notise despre biografia 0 activitatea
sa literar de d-lti V. A. Urechi.
X, i, 17.
Medalia bisericei sf. Dumitru din Craiova. Ser. I, t. XI, i, 154.
Meitani (G. G.).- Studii asupra Consti-

Baladele despre Novae. V, 1, 69 ;

tutiunft Bomdnilorg, fasc. I, 1I, III,

50. - Mitologia roman si


romnti. V, i, 71, 72. - Studiul :

depuse la concurs. III, 1, pg. i -

MARIENESCU (At. M.).- Alesti membru ala Academiel. III, 1, 168, 185.
-Discursil de receptiune : Vifa fi
operile lui Petru Maior. V, i, 101 ;

VI, 1,

1,

114.

Matheiii (S. P.). - Druesce douS chrisve domnesci. IX, 1, 143.

Max (Dr. E.). - Depune la concurs


scrierea sa Arta obstetricalei. X, 1,

Raportulti d-lui G. 13aritti. III, i, pg.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

73

MEITANI

MELCHISEDEC

xxx. - Raportuld d-lul G. Baritd


despre Stup asupra Constitutiunil

tul SecretaruluI generald. II,

Rommlorii, fase. IV i V. IV, 1, 216

premii. II, ; 226, 439. - Alesd

-222. - Amnarea alegereI sale

in Comisiunea pentru discursurile


de receptiune. II, ; 226.-Raportd
asupra artif d-luI V. Ionescu des-

-sale. V, ; 123, 124. - Raportuld


ca membru corespondent. V, ; 86.
Despre premiarea publicatiunif

d-luY G. Baritd despre Studa asupra


Constitutiung Romdnilorg , fasc. VI

1,

103.-Ales in Comisiunea pentru

pre Limba romnescd, gramatica rationatei pentru fnceptorl. II, 1, 299.

- Asupra art. 58 din Regulamentd.

si VII. V, ; 175-180. - Votare

II, ; 363.- Asupra ortografia II,

asupra cArtel sale. VI, 1, 81.-Raportul d-luT G. Bar45. despre StudA etc , fasc. VIII.-V1, i, 140, 141.

t,

- Depune la concursd opera sa


Studil etc., fasc. IX. VII, I, 57. -

nate de d-Ri N. Densusianu. II, ;

425.-Asupra manuscriptulta de
geografie aid d-luI G. Popescu. II,
1, 451.-Asupra documentelord adu-

193. - Depune la concursd StudiX

454.-Asupra colectiunif de diplome


st acte clruite de d-l D. Sturdza.
III, 1, 21. - Propune .tiptirirea predicelor S-tulul. Ioand traduse dupe

etc., fasc. X. VIII, ; 66. - Rapor-

Hack). III, ; 63, 132, 133. - Dit-

tulti d-lu B. P. Hasdeu despre Studit etc., fasc. X. VIII, t, 205- 213.
- Depune la concursd Studil etc.,

ruesce chrisve. III, t, 64; IV, i, 17.

fasc. XI. IX, ; 80, 250. -Depune

III.

la concursd Studii etc., fasc. XII. X,

Asupra donatiunei Veisa. III, t, 127.

; 52. - Raportul d-lui G. Barit

-Despre adunarea de notite bio-

despre Studii etc., fasc. XII. X, i,


149-152.
MELCHISEDEC (Episcopull. - Drtruespe manuscriptele Banulta Vrnav. Ser. I, t. XI, ; 114, 249 -Este

grafice asupra membrilord decedati.

III, 1, 138.-Memorid despre Biserica ortodox.6 i calendaruld. III,


; 138, 145.- Alegi in Comisiunea

chemat a lua parte la lucrnle Aca-

despre Tetravangheluld lui Stefan

demia I, 8.-Alesd hi Comisiunea


pentru cercetarea studiuldi despre

cel mare de la Homor si Tetravanghelul Mitropolituldi Grigone

epoca luI Mateid Basarab. I, 145.


-Despre cartile religise aprobate

de la VoroneVi, ambe manuscripte.

de S. Sinocla. II, ; 30. - Notit

tul luI Stefand celd mare de la Ho-

despre manuscriptele aflate in biblioteca Episcopului Dionisie de

mor. IV, ; 36, 42, 43, 45, 52. -

la Buz. II,

Romano, Episcopulii de Buzez. IV.


1, 66, 90 ; IV, ii, 7-65.-Despre pu-

Raportuld d-lur G. Banta despre


Studif etc., fasc. IX. VII, ; 191 -

i,

79. - Ales in

Comisiunea de rspunsd la rapor-

- Citesce memoriuld s6d : Belapunl istorice despre rile romeine etc.

I, 64, 65, 70 ; III, n, 1-55.-

de premiI. III, ; 223. - Memonil

IV, 1,

15, 18-27.-Despre portre-

Biografia Prea Santitulul Dioniste

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

74

MELCHISEDEC

blicarea documentelor istorice. IV,


1, 114. Ales Vice-presedinte pe

1882-83. IV, 1, 151. - Alesti in


Comisiunea pentru premiti. IV, 1,

153, 154. - Raport asupra operilord d-lui Stefanelh. IV, 1, 192.Inscriptiunile bisericelorti armenescl
din Moldova. IV, 11, 67 - 71. -

Asupra propuneril d-lui I. Socosnu de a vinde un praporti. V,


1, 12. -Citesce memoriul despre
inscriptiunea de la mnstirea Rsboieni. V, 1, 17.-Despre codicele
descoperit de d-l Cretu la Mnstirea Rsboient. V, I, 17.- Citesce
memoriul despre escursiunea in
Bucovina. V, 1, 18, 19 ; VII, 1, 86,
159; VII, u, 205-308.-Cere a se tri-

MELCHISEDEC

Nsturel-Her5scu. V. 1, 121. -Pro-

pune a se aduna inscriptiunile de


la biserict i mnstirt din trg.
V, i, 138, 139. - Alegi in Comisiune pentru cercetarea documen-

telor d-lul V. A. Urechi. V, 1,


140.- Asupra chronicd luI Huru.
V, 1, 141, 142. - Asupra adresel
d-lul Lieuteaud. V, 1, 143.- Asupra CodiceluI Voronetian. V, 1,
144.-Raport asupra operd d-lut
Gaster. V, 1, 163. - Raportii asupra operd d-luI D. Negrea. V, 1,
182. - Despre icnele miraculse de

la Athon de provenintd romela. V,

u, 217 - 219. - Viata

i scrierile lid Grigorie Tamblacii. VI, 1,

8-11 ; VI, u, 1-109. - Despre

mite d-lui Schmidt din Suceava

tiprirea mernorillorti sale. VI, I,

cartea Descriptio Moldaviae. V, 1,


24. - Despre publicarea codiceluI

Voronetian. V, 1, 56, 57, 59. -

10. - Tetravanghelul de la Biserica Antim. VI, 1, 50. - Ales in


Comisiunea premiilor. VI, 1, 98.

Depune manuscriptul Apostolul

- Ales Vice-presedinte pentru

in limba slav de la Mnstirea

anul 1884-85. VI,I, 98.-Asupra


publicatiuniT lut N. Nilles. VI, 1,
128. - Memori despre isiorkuihi

Agapia. V, 1, 60. -Asupra cestiunif lexicografice. V, 1, 62.-Legenda icnel lui Stefan cel mare de
la Mnstirea Zugravu. V, r, 75.Ales in Comisiunea pentru revisuirea discursuluI de deschiderea

sesiuneI. V, 1, 85. - Asupra cerelit d-luI Mayer. V, I, 88.-Despre


cartea druit de d-lti N. Ionescu.
V, 1, 89.-Cere a se da d-luI Cretu

Bisericei trei Ierarchi din Ia0. VII, 1,

16.-Memori 0 escursiune in Bulgaria. VII,r, 20.-Asupra propune-

riI d-lui N. Ionescu. VII, 1, 74. Alesti in Comisiunea premiilor.


VII, 1, 133.-Raportii asupra crtil
d-lui Isidor de Onciul Manual/7 de ar-

cheologie biblica. VII, 1, 193. - In-

un esemplar din codicele Vorone-

scriptiunea dela .111ndstirea Rtsboieni,

tian fotograflat. V,i, 95.-Ales

judetulii Nrntului. VII, II, 171-203.

in Comisiunea pentru premit. V, 1,

--Druesce un document i artl.

103. - Ales Vice-Presedinte aill


Academid pentru 1883-84. V, 1,
103.-Despre raportul premiuluI

VIII, 1, 13. - Propunere relativ la


nepresentarea membrilor Acade-

miel la concursurile O. VIII, I,

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

75

MELCHISEDEC

79. - Despre predicele lul An-

METED ROLOGIA

Membril onorarI aT Societld Acade-

mice romne.-Lista la 1878. Ser.


I, t. XI, 1, 286.
- Cercetare de documente istorice
la Odesa. VIII, 1, 131.-Se ofera a Membril onorarf al Academia romne.
Emil Ivirnulti. VIII, 1, 80, 115, 171.

face biografia Mitropolitului Antim

Ivirnul. VIII, 1, 172. - Despre


publicarea documenteloril Academia VIII, 1, 173.- Despre insemntatea numeldf lio. VIII, 1, 168.Asupra cuvintuluT iobagig sinonim

cu vecing. VIII, 1, 180.-Seh4e dm


viga Mitropolitului Ungro-Vlachiel
Filaretit II-lea, 1792 etc. VIII, n, 35

-91 ; IX, 1, 110, 202.-Despre biblioteca MitropolituluI Moldova si


despre vita Mitropolituldf Nifon.

IX,I, 16. - Traducerl de chrisve.


IX, 1, 2L -Propunere pentru art.
94 din Regulament. IX, I, 139.-

Lista la 1879. I, 245, 246 ; la 1880.


II, 1, 470, 471 ; la 1881. III, 1, xcu,
xcin ; la 1882. IV, 1, 270, 271 ; la
1883. V, 1, 232, 233 ; la 1884. VI,
1, 199, 200 ; la 1885. VII, 325, 326;
la 1886. VIII, 1, 257, 258 ; 1;. 1887.
IX,

1,

433, 434 ; la 1888. X, 1

347, 348.
Membril corespondentf.-Lista la 1878.
Ser. I, t, XI, 1. 287; la 1879.1, 246;
la 1880, II, 1, 471; la 1881. III, 1,
xciu, xciv ; la 1882. IV, 1, 271, 272 ;

torice. IX, 1, 206. -Studiti asupra

la 1883. V, 1, 233, 234 ; la 1884,


VI, 1, 201 ; la 1885. VII, 1, 327; la,
1886. VIII, 1, 259 ; la 18.1,7. IX, 1,
435; la 1888. X, 1, 349.
Membrit decedatl ; la 1878. Ser. I, t. XI,

predicelor MitropolituluI Antimii


Ivirnulti. X, 1, 66, 70, 121-122 ;

1, 288 ; de la 1867 - 1881. III, 1,


pg. xciv ; de la 1867-1882. IV, 1,

X, Mem. Secs. ist. 1-27.-Asupra

272 ; V, 1, 234 ;
Membril onorari si corespondenV de-

Asupra publicariI documenteloril is-

tipririi operelord r6posatu1uT Ispi-

rescu. X, 1, 78.-Alesil in Comisiunea premiilor anuale pe 1889. X,


1,

107.

MelIdoml (G.I. - Donza Mil. Ser. I,


t. XI, 1, 26.
Membrii Societfq Academice Romne.
Lista la 1878. Ser. I, t. XI, I, 285.

Membrii Academia Romne.-Lista la


1879. I, 243, 244 ; la 1880. II, 1,
468, 469; la 1881. III, 1, xc-xcI ;
la 1882. IV, 1, 268, 269 ; la 1883.

cedatt Ser. I, t. XI, 1, 288.


MembriI donatorI a Societta Academice. Ser. I, t. XI, 1, 288.
Meteorologia.-Inflintarea und statiuni
de meteorologie la Bradu. Ser. I,
t. XI, 1, 226. - Sta0unea de la
Bradu. I, 7.-Inflintarea und staOunI. I, 96.-Observ4unI meteorologice fcute la Scla de Agricultur de la Fer8str (lng Ba-

curesa) pe 1879. I, 249-262. -

V, 1, 230, 231 ; la 1884. VI, 1, 197,

Observa(iuni meteorologice fgcute in

la 1885. VII, 1, 323, 324; la

anulg 1879 de d-l St. C. Hepites.


I, 263 -293.-D-lli Hepites cornumai o cliagram de observaOunI

198 ;

1886. VIII, 1, 255, 256; la 1887. IX,


I, 431, 432 ; la 1888. X, 1, 345, 346.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

76

14ETEOROLOGIA

meteorologice. II, i, 88, 230, 232.Raportul Sectiund Sciintifice. II,

243. - Observatiunr fcute la


Ia0 de d-llPoni. II, i, 275 ; III,
r, 57. - Infiintarea maY multor
i,

statiunY in Romrna. III, 1, 4. Biurourile meteorologice din Mn-

chen, Paris 0 Bruxelles-schimb


de publicatiunY. III, 1, 37. - Deci-

siune a se publica observatiunile


meteorologice inteo brourg separat. III, 1, 70.- Prefectura de Ia0

druesce 300 lei pentru statiunY


meteorologice. IV, r, 2.- Decisiunile Sectiunel sciirrttfice. IV, i, 72.

MINISTERIIIL

comunicat de 'd-l Gr. Tocilescu.


VI, i, 107.
Miklosich (Fr ). - Alesti membru onorar. II, r, 402, 445. - Multumesce
pentru alegerea sa ea membru onorarii. III, r, 3.-Se decide a i se
trimite o scrisre de felicitare pentru implinirea a 70 anY. VI, i, 2.
Milesen (Sptarulti N.). - Cltoria sa
in China. IX, i, 16 ; X, 1, 69, 70.De la Tobolsk kind in China,-Note
de calkorie, traduse dup textul
grecesc de d-l G. Sion. X, Mem.

Sect. ist. 89-181.

- - Observatiunt meteorologice filcute

Ministeriul Afacerdor Streine.- Trimite crtY X,i, 13, 16, 24, 26, 29, 30.

la Braila in ang 1879 si 1880 de


St. C. Hepites. IV, u, pg. 1-356.
- Berviciulii meteorologia in Eu-

Ministeriul Domeniilor. - Trimite


doug tabele de numirile comuneloril din Dobrogea. IX, r, 5.

ropa, de St. C. Hepites. VI, n, 177

Ministeriulii de Finance.-Druesce un
sigilRi vechiti. II, i, 75.-Druesce
30 monede romnescI. IV, 1, 3.
Ministeriul francez de Instructiune si
bele arte.-Druesce ctirtY. X. r, 29.
Ministeriuhl instructiuniY publice.-Cedza Academiel publicarea documentelor Hurmuzaki. Iii, 1, 10,
33.-Trimite dosarele publicatiuneY
documentelor Hurmuzaki. III, r,
18. - Invitatiune de a asista la distributia premielor colare. III, r,
13. - Despre misfunea ii Dobrogia .
III, r, 29. - Adresa despre expositiunea de bele arte. III, 1, 69, 128,

-339 -Infiintare de statiunI meteorologice. VIII, i, 5.


Meyer.-Cere informatiunY despre micarea literarit istorica in Ron-1Am.

V, i, 73-75, 86, 91, 120, 145.


Meyronnet St. Marc (Baron de).- Daruesee prin d-l Sion opuscululti
La race latine et le chant des Latins.

I, 216.
MihAllescu (G.). - Coneurz pentru

premiile anuale. II, i, 52, 294, 296.


- Raportul d-lul Em. Bacaloglu
asupra crtel sale Cunoscinte geografice-Globulii fi geografla Roma-.
niei-Dobrogea. II, r, 298.

Mihai Titzuld. - Documente in biblioteca Papiu Ilarianu. V, r, 11.Dou documente despre elg. V, 1,
145. - .Despre uciderea lui, de d-15
N. Ionescu. V, ii, 1. - Document

172. - Cere a se da LiceuluY din


Craiova publicatiunile AcademieY.
III,

r, 222. - Autorisatiune pentru

primirea donatiuneY Daniel. IV,

1,

3.-Druesce manuscripte i dou


documente. IV, i, 28, 31. - De-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

77

MINISMIIILO

spre manuscriptulti luT Udriste N-

sturel. IV, r, 57. - Despre locurile pentru construirea edificiuluT


Academia V, 1, 2. - Trimite 22
manuscripte. V, r, 8. - Druesce
din partea d-lux PopovicT 23 monecle. V, r, 9.-Trimite decisiunile
Congresulul geografica tinutti la
Venetia in 1881 si adresa Directorulul gimnasiuldi din Giurgiu. V, r,
22, 23. - Raportul d-lux A. Odobescu despre intrunirea Congresulul
de antropologie i archeologiepreistoric in BucurescT. VII, r, 2.-Trimete biblioteca Ubicini. VII, T, 100.
-Trimite doug raprte ale Directiunil MuseuluT de anticittT. VIII, r.

13.-Trimite raportul d-luT B. P.


Hasdeu. VIII, r, 18.- Trimite mal
multe documente i condice. IX, 1,

13.-Trimite o iconi

MONETRI

Druesce
Ministeriulii de Resbelti.
planurT. I, 215.
Mironti Romanulti (Mitropolitti).- DAruesce o carte. II, 1, 44.

Miscarea populatiunel Romnia-Discurs de receptiune de Dr. L Felix. II, n, 199.


Misinnea la British-Museum din Londra
se respinge. Ser. L t. XI, I, 220.
Nisiune la Chisinn pentru cercetrT istorice. X, it, 94.

Nistunea pentru cercetarea documentelorti duse de Mitropohtulti Dosofteig in Polonia. VIII, 1, 129.
Nisiunea d-lui N. Densusianu. I, 3, 12,
48, 119, 215 ; II, r, 22, 537 102223, 450.
Nistunea d-lux Gr. G. Tocilescu ri Ru-

sia. - Raprte. Ser. I, t XI, r, 45,

i doug foT

54, 73.
NOCIONI (Andreiti). - Se invit, a lua

dinteunti pomelnicti druite de d-lti

parte la lucrrile Academia I, 12.

G. Gr. Blianu. X, r, 1. - Adres

- Nu pte veni la sesiunea din

asupra bibliotecel Nifonti Blsescu.

1879. I, 31. - Discutiune asupra

X, r, 1.-Trimite dou virfurY de sge i doub' sigiliurl vechT. X, r, 7.

positiuner sale ea membru alti Aca-

-Druesce cr i manuscripte. X,
r, 27, 33. - I se solicit tiprirea
volumuluT II din predicele MitropolituluY Antimti. X,r, 70, 122.-D-

demia 1, 119. -Nu pte veni la


sesiunea din 1880. II, t, 90.- Decedatil in anulti 1880. III, r. 10.Portretulti sat'. III, t, 10.
Nocioni (Laura de).-ComunicA o foto-

ruesce o carte. X, r, 79.


Ninisteriulti instructiuneT publice Ott'

grafie a rposatulu e sop si pro,

Italia - D'ruesce o carte. X, .1, 27.

Nckesch. - Cere ajutorti pentru facerea unul dictionar etimologic germano-romnti. II, 1, 64, 456.
Nommsen (Th.) - Ales membru onorard. I, 200.
Nonaci (Prof. E.).-Dtiruesce dou6 fas-

Ninisteriul de Interne. - Druesce o


carte. III, r, 63.

Ministerinl Justitia - Trimite crtl,


diferite acte, obiectesi monede vechT

de la tribunalulti de Dorohoit. IX,


11, 12.-Trimite Codicele de comerciti. X, r, 29.

r,

mite unti portretii. III, 1, 10.

cicule din publicatiunea sa.VII, 1,11.

Nonetkia Statula - Ministeriulti de

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

78

MONETRIA

NEGRE&

finance cere avisulti Academiei a-

Muresiana (Iacobti).-Membru onorari

supra inscriptiuniI la palatulti de

- incetat din via0 in 1887. X,

fabricarea monetelorti. I, 15.


Monete.-Se anunt6, cump6rarea a 200
monete romnescI. Ser. I, t. XI, i,
6, 114.-Coleetiunea de monete a
Soc. Acad. Ser. I, t. XI, i, 229.
Montandon (A.). - Lucrail privitre la
Fauna Romania VIII, i, 10.

1,

15.

Murray. - 1 se chi diqionarulti Academia VIII, i, 77.


Museulii nationalti de antichittY.-Monumentele epigrafice Ser. I, t. XI, i,
7.-Trimete trei medalif ale bisericiI
S. Dimitrie din Craiova. Ser. I, t.

XI, i, 154. -I se trimite paharul


luI Gr. Ghica. VIII, 1, 11. - I se
trimete unti pomelificil de lemn
i un capti de Ianus. IX, 1, 3.-I
se trimit treI monete dAruite de
d-lti I. Poenaru Bordea. IX, 1, 5.-

Montennovo (Principele de).-Colectiune

de monete romne. I, 85.


Monnmentele epigrafice ale museuluI
nationalti, publicarea lor. Ser. I, t.
XI, i, 7, 212, 220, 221.
MUNTEANIT (Gabriel). - Se anti*
aezarea portretuluI sal in galeria
Academia I, 7.

Catalogulii descriptiv. IX, i, 147.

- I se trimitti monete. X, 1, 16.


Museul de Geologie.-I se trimit 6se

Munteanu (C.).- DAruesce 6se monete


romane. III, i, 33.

petrificate. VII. 1, 14, 18.

N.

Nacian (I. I.).-Depune la concurs car-

Viqa sfintilorg Varlaamei 0 Ioasaf ti.

tea sa La Dobroudja cononzigue et

- D-16 Odobescu incepe tiprirea.


I, 5.
Nalam (A.). - Alest1 membru corespondentti. IX, 1, 148, 154, 191.

sociale. IX, 1, 80.-Raportul d-lui


G. BariVi. IX, 1, 254.
Nacu (Alexie).-Dgruesce o brqur6.. X,

Navrea I. A.). - Druesce un manu-

7, 21.

Niisturelli Premiulti. - Se propune pentru anulti 1881 : Descrierea completd


a unui judefil alii Romtiniel. Ser. I, t.

XI, i, 254.-Concursti. Ser. I, t. XI,


1, 278, 280, 281 ; I, 233-236, 237,
238, 240 - 242 ; II, I, 457 - 459,
461. - 463, 465, 466 ; III, i, pg.

',moan-tax= ; IV, i. 263-266 ;

scristi. IX, i, 8.

Neagoe (St ). - Don6z5 o carte. Ser. I.


t. XI, i, 75. - Don6z5. documente.
VI, 1, 3 ; IX, 1, I.
Neagoe Vod.-Manuscriptti de la 1654.
II, i, 48.
Neagu (Teodor). - Don6z6 Tabloulii

V, 1,

226-229 ; VI, 1, 193-195 ;

metodicii pentru ajlarea skblitorilorti


i, crugului solarei. Ser. I, t. XI, i, 76.

VII, 1,

318-320 ; VIII, 1, 249-251;

Negrea (D.). - Raportulti Ep. Melchi-

IX, 1,

425-427 ; X, i, 339 -341.

sedec asupra cartiI sale pus la con-

Nfisturelil (Udrite).-Manuscrisulii s'eti

cursti. V, I, 182.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

79

NWRUZZI

OBEDENARU

Negruzzi (Al.).-Colegiunea de antiching de la CucutenT. X, 1, 96.


NEGRUZZI (Constantine - Portretuld
s. Ser. I. t. XI, i, 6.-0 epistol a
sa autografl druit de d-l V. A.
Urechi. III, i, 12.
NEGRUZZI (Iacob). - Ales membru

concurs. VII, 1, 121. - Alesil in


Comisiunea premiilor pe 1885.
VII, i, 133. - Asupra tipririi MareluT Etimologicii. VII, 1, 146. -

alb. Academia. III, i, 171.-Asupra


ortografieT. 111,1,191, 193, 200, 218,

suireT dictionaruluT. VII, 1, 149. ---

Asupra subiectuliff de pus la con-

cursuld premiuluT Eliade pentru


1888. VII, i, 148. - Asupra reviRaportil asupra earth' d-lui I. Rildoid Illanualil sail CdMuza celdtnului in materie judiciard. VII, i,
190.- Alesti in Comisiunea pentru

229.-D espre portretult luT ,tefanti


celd mare. IV, 1, 28, 30, 53.- Asu-

pra chronica luT Huru. IV, i, 96.


- Despre biblioteca AteneuluT roman. IV, i, 99. - Despre schimbarea timpului sesiuna generale.
IV, i, 100. - Raportil despre operele luT G. Asachi. IV, i, 139. ,---

legate. VIII, i, 78, 133. - Propunere relativ la nepresentarea meinbrilor AcademieT la concursurile

et VIII, 1, 79, 112. - Citesce scrisrea d-luT I. Ghica ctre V. Alecsandri despre poetuld Gr. Alexandrescu. VIII, i, 80, 101.-Biografnle

Alesd in Comisiunea pentru premit

IV, i, 153.-Raportil despre

oirniZ

scrierile lui G. Seulescu. V, ii, 207

-poesii populare a d-lui G. Dem.

-209. - Propune ca Academia

Teodorescu. VIII, i, 145. -Asupra

sa" fie representat la inaugurarea

numirilor comunelor din Dobrogea. IX, i, 8.- Propune pe d-111

de la .1:Msboieni de I. S. Nenitescu.
V, i, 173. - Raportil relativist la

membrilor AcademieT. VIII, 1, 93.

Asupra premierd colectiuniT de

statuel lui $tefan celd mare in


IaT. VI, i, 1.-Asupra DictionaruluT d-lui Cihac. VI, i, 52. - Cere
retiprirea Statutelor i Regula-

Naum a fi alesd membru corespon-

dent. IX, 1, 191. - Asupra regulamentril premiuluT Hagi-Vasile.


X, i, 73, 74, 79.- Alesti in Comisiunea premiilor anuale pe 1889.
X, i, 107. - Ales Vice-Preedinte

mentului Academia. VI, i, 80. Asupra raportultif de explorrl bo-

tanice. VI, i, 96. - Ales in Comisiunea premiilor. VI, i, 98. Raportil asupra poesiilor lirice
de S. N. *oimescu. VI, i, 136.
- Asupra carOlorit presentate la

aid Academia pentru 1888-89.


X, i, 107.
Nilles (N.).-Istoria unirei bisericeT romane din Ardeald. VI, i, 95, 128.

O.
Obedenarn (Dr. M.).-Unti articold despre Romania. III, 1, 61. - Adres I

despre lucrarea sa asupra cranielord Bulgaria% III, r, 228. - Docu-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

80

OBEDENAMI

mente din Archivulil din Venetia.


IV, r, 6.-Documente istorice. VI,
r, 59.-Despre cartea d-luT N. Nilles. VI, r, 95.- Asupra fotografie-

rei unor carte geografice. VI, r,


96.-ComuniearT istorice. VI, r, 99,

127-129. - Druesce din partea


Prof. E. Monaci dou5 fascicule din
publicatiunea sa. VII, 1, 10.- DAruesce documente. VII, 1, 12.-CercetArT in bibliotecele i Archivele
din Roma. VII, 1, 12. - Relatiune
despre cercetgrile sale istorice privitre la RomnT. VII, r, 35.-Documente privitre la Romni. VIII,

ODOBESCT1

t. XI, r, 87.-Despre scrierile d-lui


V. A. Urechirt intitulate Theatru.

Ser. I, t XI, r, 191.-Se alege in


Delegatiune. Ser. I, t. XI, r, 204.
-Se alege Vice-Prerdinte al SectiuniT istorice pe 1878-79. Ser. T, t.
XI, r, 206. -Se insiircinza cu retiprirea Pravild celd micT de la Go-

vora. Ser. I, t. XI, r, 218.-Raportzg despre traductiunile din autoriI elenT. Ser. I, t. XI, 1, 255, 259.
- Cununa mare din tesauruli1 de la
Novo-Cerkask. Ser. I, t. XI, n, 197

-332. - Despre revisuirea Statutelor. I, 11, 31.-Alesil in Co-

1, 4.-Decerlat in 8 Iulie 18851a


Atena. VIII, r, 7. - Lgg Academid intrga sa avere. VIII, r, 7.Se primesce prin Ministeriul de
Externe testamentulli ski. VIII, 1,
8. - Se anunt catigarea procesuluT inaintea CurteT de Apel.IX, r, 111.-A se tipri colectiunea
sa de texte macedo-romne. IX, r,
111.-Procesul pendinte inaintea
Curtei de Casa-tie. X, r, 50.
ODOBESCU (A. I.). - Alesil in Comi-

misiunea ortografic. I, 30, 51, 58,


61, 68, 69, 70, 72, 75, 81, 105, 120,
121. - Asupra colectiunel de monete romne a'PrincipeluT de Mon-

siunea pentru traductiunile din au-

tiunea sciintificA I, 177. - Propu-

toriT dent Ser. I, t. XI, 1, 13 ;

nere de a se adgoga doT membri


in Comisiunea premiilor. I, 194.

I,

195.-Se alege in Comisiunea premiuluT-Msturelti. Ser. I, t. XI. 1,


14. - Donz5, manuscriptele luT
A. Popovicl. Ser. I, t. XI, r, 24. Alesil in. Comisiunea pentru Tranulii romnii. Ser. I, t. XI, r, 81.Citesce memoriuhl asupra cunund
cold marl din tesaurul de la No voCerkask. Ser. I, t. XI, I, 83, 84, 101,

182.-Depune 76 dosare relative la


cestionarul archeologic . Ser. I,

tenuovo. I, 85.-Asupra raportului


Comisiund clespre lucrrile Delega-

tiund. I, 95, 96.-Proiectg de Regulament pentru aplicarea Statutelor. I, 146, 169, 170, 173. -

Ales in Cornisrunea pentru programa eclinteT solemne. I, 162.Despre alegerea de membri in Sec-

-Propunere a se adtioga doT membri in Comisiunea pentru traducerf

din autori elenT. I, 195.-Se alege


Secretar general. I, 197.- Multumesce pentru alegerea sa ca Secretar general. I, 197.- Despre
budget. I, 199.-Despre programa
edinteT solemne. I, 201.- Propunere asupra premiului Eliade-Rtidulescu pe 1882. I, 201.- Asupra

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

raportului de revisuirea Digionarulta. I, 205. - Asupra propunereT


Asocia0und Craiovene. I, 215. Asupra lucrrilor Sectiunel istorice. I, 220. - Despre Psaltirea lui
Coresi. II, i, 3.-Despre concursul
propus5 de Societatea studielor
istorice din Paris pe 1882. II, r, 5,
6, 8. - Despre istoria Oran, 1, 10.
-Druesce din partea d-lui Dr. Severnu o copie de pe inscriptiunea
de la rnnstirea Bradu. II, i, 13.
- Despre o publicaOune enciclopedicii. II, i, 16. - Cere congecliti
pentru 3 lunT. II, i, 36.-Schimbti
cu institutele oi Societ4i1e din Francia. If, i, 77.-Trimite public4iuni

dela Academia de inscriptiunT din

Paris. II, i. 227. - AnunV c nu


pte veni la sesiune. II, r, 228. Trimite sigiliile Academiel esecu-

tate la Paris. III, i, 2. - Despro


notiO biografice asupra membrilora decedati. III, i, 31. - Asupra
donatiuneT Veisa. III, i, 127.-Despre exposiOunea de bele arte. III,
i, 129, 140, 240.-Demisionz din
Secretarti general. III, r, 130. Asupra cerereI sage): normale superire de a i se da publicOunile
Academiel. III, i, 130. - Asupra
propunerit de schimbarea orariului.
III,

ationscu

81

ODOIACC

i, 134.-Asupra programeT lu-

crrilorti din Sesiunea general. III,


i, 136. -Asupra scrierei push la con-

nriT sale ca Secretaril generalti.


III, i, 185. - Raportti pentru prerniarea operelor d-luT V. Alecsan-

dri. III, i, 207, 231. - Raport asupra c'rporti d-loril Alecsandri,


Hasde oi Meitani. III, 1, 207. Propunere asupra concursurilor.
III, i, 223. - Druesce cill, fotografif, desemne de archeologie, oi
scrisrea original adresat AposatuluT Nsturel-Her8scu. III, i,
222, 227 ; IX,i, 110.-Asupra ComisiuneT Dobrogene. III, i, 230. -

Asupra alegeriT de membri in loculti celor decedatf. III, i, 243.Cere a fi dispensat de publicarea
introduceriloril la Milne vechT. V,
i, 65. - Documente din Archivele
din Paris, cu un raportil. VI, r, 5,
57, 76, 126, 127 ; VII, r, 2, 13 ;
VIII, i, 76, 80, 121, 122, 171, 178 ;
IX, i, 1, 4, 15, 91, 142 ; X, i, 62,

82.-AnunV 0, nu va veni la sesiune. VI, i, 57. - Decisiune asupra cercetrei documentelorti in


Archivele din Paris. VI, i, 95. I se acord 5.000 lei prin budgetil
pentru culegere de documente. VI,

i, 103. - Despre intrunirea Congresului preistoric in Bucurescl.

VI, I, 127 ; VII, i, 2-5. - Albumul tesaurulul de la Potrsa fticutti la Londra in 1869. VII, i, 18.
-Solicit publicarea poesiilor luT

exposiOuneY de bele arte. III, i, 172.

A. Vcrescu. VIII, T, 2, 3.- Trimete planulil asediuluT IsmailuluT,


de comitele de Langeron. IX, 1, 4.
insrcinarea d-luT G. Bengescu

- Asupra ortografiei. III, 1, 180,


182, 202, 229. - Asupra demisio-

cu lucrarea asupra luI Cantemir.


IX, i, 92. - Ales in Comisiunea

cursti de d-111 Dr. A. P. Alessi. III, 1,

154.-Demisionzrt din Comisiunea

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

82

OD6ESCII

pentru cercetarea lucerilord fcute

in cursuld anului. IX, 1, 92.- Asupra premiuluI Alexanclru I. Cuza.

IX, 1, 99, 113. - Asupra explorri-

lord de la Cucutent IX, 1, 103 ;


X, 1, 9. - Asupra regulamentariI
premiului G. San-Marin. IX, 1, 105.

ORLEANV

-ObservaOunI la comunicarea d-lul


Tocilescu. X, 1, 16.-Citesce aprecierl asupra publicatiunilord rgposatului P. Ispirescu. X, i, 22.-Propunere de a se ajuta familia Ispirescu,
publicndu-se operile sale inteo ediOune complet. X, 1, 22, 69, 72,

- Propunere pentru schimbarea

77, 78, 93. - Asupra regulamen-

art. 94 din Regulament. IX, 1, 115,


137.-Raportuld Comisiund asupra

triI premiulul Hagi-Vasile. X, 1, 73.

lucarilord fcute in 1886-87. IX,


i, 116. - Asupra unirel Academiel
cu Ateneuld. IX, 1, 128. - Asupra
reconstruird turnuluI de la AdamClissi. IX, 1, 131.-Darea de sm
despre lucrarea sa Tesaurulg de la
Petrsa. IX, 1, 142, 143, 202, 409424.-Despre raprtele asupra crWord intrate la concurs. IX, i, 155.

Propune a se da d-lul VAcrescu


premiuld Nsturel. l X, 1, 157.Propune a se expedia recomandate
publicaOunile Academia IX, i, 160.
-Anunp c va face comunicarI in-

teo sedin0 public. IX, 1, 192. Asupra premiultif Cuza. IX, i, 195,

198, 201. - Asupra publicrii documentelord istorice. IX, 1, 203205, 209, 214. - Propune membru corespondentd pe d-ld A. Lecomte du Nouy. IX, 1, 218.-Asu-

- Asupra colecOunil de anticitAT


a d-luI Beldiceanu. X, i, 96.-Asu-

pra cereril d-luI N. Barbu. X, I,


101. - Asupra alegeriI subiectuluI pentru premiuld Eliade-Rgdulescu. X, i, 127. - Despre cumOrarea unei concha de documente copiate. X, 1, 127.
Oficiile Academiei : Pe anuld 1879-80.

I, 247-248 ; pe 1880-81. II, 1,


472-473; pe 1881-82. III, 1, pg.
xcv-xcvi; pe 1882-83. IV, 1, 273,
271 ; pe 1883-84. V, i, 235, 236 ;

pe 1884-85 . VI, i, 202, 203; pe


1885-86. VII, 1, 328, 329 ; pe
1886-87 VIII, 1, 260, 261 ; pe
1887-88 . IX, I, 436, 437 ; pe
1,' 88-89. X, i, 350, 351.
Oficiulti Statistic centrald din Bucu-

resa-Trimete publicatiunt III,

1,

15.

Onciulfi (Isidord de). - Depune la con-

pra inscriMiuneI comunicate de d-lik

cursd scrierea sa Manualg de ar-

Tocilescu in edin0 de la 6 De-

cheologie biblieti. VII, I, 57.-Raportuld Ep. Melchisedec asupra scrierei.


sale. VII, i, 193.
Opranti (Remus) .-Raportz Ministeriu-

cembre 1885. X,i, 6.-Asupra identificriI Vidinulzd cu cetVle antice


Bononia sad Bodonia i Dium. X,
1, 6.-Asupra tesauruluI de la Concesci. X, 1, 7. - Propunere de a se
procura fotografil de pe obiectele
tesauruluT de la Concesa X, I, 11.

luI despre mg multe obiecte antice

din Dobrogea. I, 18, 19.- Despre


ruinele de la Adam-Clissi. III, 1, 63.

Orleann (Lt.).- Manuscrisele sale pre-.

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

88

ORT.thst

PAPAb01301.1

sintate AcademieT spre cercetare.

425-429, 430-432, 434, 435 ;

IX, T, 93.-PropunerT filologice. IX,

III,

1, 142-145, 149, 177 - 184,


186-204, 218-221, 228, 229. -

i, 172.

Ormosz. - Druesce un dinar midi

Lucrarea d-luT Maiorescu Regulele


- ortografiei rongine. III, I, 206, 215218.-Se primesce propunerea d-luT

dela Mircea I-iti. II, i, 13.

Ornitologia popular de S. Fl. Marian


depus la concurs. VI, i, 78.- Votarea premierel. VI, 1, 81, 83, 97.-

Odobescu. III, 1, 229-230. - Discutiune asupra luT u finalti. VI, i, 65

-68, 120, 121 ; VII, 1, 87-100,

Raportuld d-lul G. Barit pentru


premiare. VI, 1, 135.
Ortografia.- Comisiunea ortografic I,

30, 223; II, 1, 227. - DiscuOune


asupra raportulul. II, 1, 403-411.
-Raportil asupra noulul proiect
de ortografie. II, z, 411 - 424. Discutiune asupra ortografiel. II, 1,

134, 135 ; VIII, 1, 143 ; IX, 1, 154 ;

X, 1, 74, 75.-Discursulti d-luI N.


Quintescu asupra luT u multi. VI,

I, 114 - 114g.
Ossolinski (Institutultz). - Schimb de
publicapinT. VIII, 1, 11.

P.
Paapa (V.). - tnflintarea observatoru-

luT meteorologic ce a hotarit a


face. VI,T, 9.

Pcsatianu (T. V.).-Depune la concursil

neT Craiovene. I, 215. - Asupra


raportuluT SectiuniT istorice. I, 221.

- Despre Atanasie Comnenu Ipsilantu. II, 1, 27, 276. - Despre pu-

scrierea sa Florl de Tmad. V, 1,


148, 149. -Raportulti d-luT G. Ba-

blicarea discursurilor de recep-

riVA asupra carp sale.V, 1, 162, 163.


PAPADOPOL -CALIMACHt ( Alexan-

din partea d-luI Grigoriadi-Bonachi. Ho, 255.-Asupra ortografid.


II, 1, 404, 425, 428, 431.-Asupra

dru).-Se alege in Comisiune pentru traductiunile din autori elenT.


Ser. 1, t. XI, i, 13 ; I, 144. - Se
alege in Comisiunea pentru Tranula RomcIng. Ser. I, t. XI, i, 71.-

-iune. II, 1, 231.-Druesce o carte

raportulul d-luT V. Mann". Despre


miparea de peste anii a activiteitii
Sectiunii istorice. II,

I, 447, 448.-

Asupra manuscriptuluT de geogra-

451. -

Memoriuld s'ti Pedaniu Dioscoride


fi, Luciu Apuleiu (Botanica daco-getied). Ser. I, t. XI, 1, 83; n, 39-60.

fie de G. Popescu.

- Despre colectiunea de monete


romne a PrincipeluT de Montenuovo. I, 85.- Asupra raportuluT

pra documentelor culese de d-lil


N. Densuianu. II, 1, 454. - Dare

de revisuirea DietionaruluT. I, 206.


- Despre propunerea Asocigiu-

Coinnenu Ipsilantu 'ElotVerscciauxCuy lcul


navrt%65%. p E6tv. 1B', in ce privesce pe

II, i,

Asupra scrieril d-luT G. Barrtil despre Schopenhauer. II, 1, 453.-Asu-

de Mud despre scrierealui Atanasiu

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

84

PAPADOPOL

PAPADOPOt

.RonuinL II, u, 427-536.- Despre


colecOunea de diplome i acte druite de d-10. D. A. Sturdza. III, 1,
21.-Despre biblioteca publid. din
Geneva. III, 1, 21.-Despre publicarea documentelorg Hurmuzaki.
III, i, 22.- Despre edificiula Academia III, 1, 48. - Asupra donatiunel Veisa. III, I, 127. - Despre

Asupra Dictionarulul. VII, i, 83.Suqine premierea crtiI d-luI Gr.


Cobillcescu. VII, 1, 121. - Memo-

exposiOunea de bele arte. III, I, 129.

Ales Vice-preedinte alti Acade-

-Despre predicele sf. Ion Chrisopentru cercetarea rap ortulul DelegaiuneT. III, 1, 134.-Asupra traducerei

mid pentru 1885-86. VII, I, 133.


- Ales Vice-preedinte al Sectiunii istorice. VII, 1, 150 ; VIII, i,
142, 183 ; IX, I, 147, 217; X, i,
108, 129.-Dundrea in literatura fi

din Herodotii facut de d-l D. I.

in tradiOunl. VII, u, 309-377 ; VIII,

Ghica. III, I, 140 ; V, 1, 71; VIII, '1,

I, 130, 179. -LPropune publicarea


documentelor Academia VIII, I,

stomu, traduse de Ep. Melchisedec.

III, i, 132. - Alesti in Comisiunea

riult1 Cuvildu despre espedifia lui


Igor Sveatoslavici, principele Nov-

gorodului Nordica, contra Polovfilora sag Cumanilorii. VII, 1, 130,

161 ; VII, II, 141-169. - Asupra


bibliotecei Academia VII, i, 131.-

125, 126. - Asupra propunerii IAcut de L. Hoevet de a vinde o colectiune de medala. III, I, 140. Asupra raportuluI Comisiund budgetare. III, i, 212, 215.-Alesti in
Comisiunea premiuluI Nsturelti.

via VIII, i, 122. - Inventariulti

1, 226. - Asupra alegerri de

Asupra raportuluI colectiunilor de

membri in loculii celoril decedaV.


III, i, 243. - Druesce un manu-

ariI populare presentate de d-lil


D. Vulpianu. VIII, I, 141. - Propunere asupra explorrilorti de la

III,

script. IV, i, 17.- Asupra cronieel* luT. Huru. IV, i, 97. - Druesce o copie dupti oficiulti Domnu-

luT Moldovei Gr. Al. Ghica. V, i,

2. - Ales in Comisiunea pentru


revisuirea lucrtirilor Delegatiuna

V, i, 85.- Asupra raportuluI pentru premiulti IsTsturelti: V, I, 122.

- Asupra cereriT d-lui Sbiera de a

i se da crtl din Biblioteca Academia V, 1, 124.- Despre Alexandra Mavrocordata Exaporritula f i


despre activitatea sa politica f i lite-

rara. VI, i, 6; VI, II, 111-124. -

95, 109, 173, 175. - Presint o


carte druit de General Pencodocumentelor istorice. VIII, i, 128.

- Druesce ail. VIII, I, 132. -

Cucuteni. VIII, i, 142, 147, 148,


184.-Asupra insemnt4i1 numelul
Li,. VIII, 1, 170.-Propune tiprirea
in Anale a lucrriI d-lui G. Baritti
despre Apulum. VIII, i, 178.-Notitei istorica despre orafula BotootnL
IX, 1, 194, 216 ; VIII, II, 93. Calcul inscripOuniT mnstiriI Po,-

p6.141. IX, I, 12.- Despre scrierea


d-luI I. van den Gheyn. IX, 1, 18.
-Dtiruesce crVi. IX, 1, 101 ; X, 1,

20.- Druesce dou6 volume manuscripte. IX, I, 124.- Propunere

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

85

PAPADOPOL

PISONE

relativa la unirea AcademieY cu


Ateneul. IX, i, 128. - Propunere

Pencovici (Al.).-Se citesce memoriulti

pentru reconstruirea turnuluI de la


Adam Clissi. IX, i, 133. - Asupra
premiului. Cuza. IX, i, 137.-Alesti

Pencovici (General E.). - Druesce

in Comisiunea premiilor anuale.IX,

- Druesce o biblioted. de ail

i, 141.-Asupra manuscriptului SOtarulul N. Milescu. IX, i, 159 ; X,

rornnesa VIII, 1, 5. - Druesce o


carte. VIII, r, 122.

1, 70, 71, 124. - Asupra adun-

Penescu (A.). - Depune la concurs

rei documentelor istorice de la par-

Pdrghii, Pistonulii circulariz.- Echerulii cu oglindd cilindricd. IL 1, 52,

ticularl. IX, 1, 218. - Asupra tiprinI catalogului epigrafic. IX, i,


222. - Asupra inscriptiunilorti copiate de d-l Marian. IX, i, 222,
223.- Memoriulti : Generaluld Paveld Kisselef in Moldova fi TraRomanescd, 1829-34, dupe documettle rusescl. IX, 1, 142, 143, 193 ;
IX, Mem. Sect. ist. 65--148. -

Druesce un zapisti. X, i, 20. Comunicare despre familia vechi


din Moldova a luI Luca Dereptate.
X, 1, 22.
PAPIU ILARIANIT (A ). - Portretul

s'eti relativii la Macedonia. V, r, 16.

facsimile dupe iscMiturile mal multor Romnl insemnatI. II, i, 49.

294. - Raportul d-lui Em. Bacaloglu asupra inventiunilor sale


puse la concurs. II, i, 327-335.
Perieteanu (Advocatuld G. I.).-Se ofer
a sugine procesul Zappa. II, 1, 77.
Petrescu (Dr. Z.)-Depurie la concursti
opera sa Elemente de terapeuticd fi
materie medicaid. VII, r, 57.- Discutiune pentru premiere. VII, 1,

118 - 122. - Votare. VII, r, 129,


130, 133. - Alesti membru corespondent in 1885. VII, 1, 133 ; VIII,
1,

1. - Se premiazg opera sa cu

145. -

sti. Ser. I, t. XI, i. 6.- Cump5ra-

premiulti Lazrti. VIII, 1,

rea biblioteceI sale. Ser. I, t. XI, 1,


80, 107, 108 ; I, 6.-Monumentuld

Raportul d-lul. Dr. I. Felix asu-

s6. I, 7 ; II, 1. 15, 21, 30, 274,


439; III, i, 169. - Facsimile de

scrisori de la Mihai Vitzulti. VIII,


1, 14.

Pappazoglu.- Propune vindarea unuI


portret. IV, 1, 97.- Propune yinqarea und colegiunI de documente
istorice. VII, 1, 69, 86.

Paulescu (St.). - Druesce o monet.


VI, 1, 2.

Pedro (Don) Imp6ratulti Brasilia - I


se trimet publicgiunile Academia
III, 1, 69.

pra operd sale. VIII, 1, 201.


Petricu (I ). - Trimite un memori.
IV, I, 65.
Petruszevicz (A. S.). - Druesce all.
VIII, I, 11 ; X, i, 67.
Pessiacov (August).-Posed un document de la 1726. X, i, 15.
Picot (E.). - Se alege mernbru onora-

rid in 1879. I, 21, 61.-Druesce


crVf. I, 31 ; II, I, 50.
Pilluzio (Vito). - Catechismulti s' d-

ruit de d-l E. Picot. II, i, 50.


Piposiii (P.).- Druesce cartI. X, I, 26.
Pisone (B.).- Depune la concurs Co-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

86

PISONE

hag i tabelele pentru mesura capacitdri1 butilorg. II, r, 52, 230, 294,
296.-Raportul d-lux E. Bacaloglu

asupra inveOuna sale. II, r, 337343.- Depune la concurs Distantometru, - Raportulil d-lni E. Ba-

PONI

1878. Ser. I, t. XI, 1; pg. i-xxx.


- Se alege membru al Academia
in 1879. I, 176.-Anunta c5, va veni
la sesiune. II, r, 226.-ObservatiunT
meteorologice %cute la IaI in 1879.

II, 1, 275 ; - pe 1880. III, r, 57.-

Concursil. Ser. I, t. XI, i, 276. -

Asupra ortografid. II, r, 426.-Propune un amendament pentru suprimarea art. 10 din proiectulii de
ortografie. III, 1, 184 - Propunere
asupra proiectului de budget. III,

Probe de traducOunsi trunise spre


esaminare d-lul G. Bar0. II, 1, 51.

; 214.-Ales in Comisnmea prenuilorti. HI, I, 223 ; IV, 1, 212. -

-Raport asupra probelord de traductiunt II, r, 365 - 401 ; III, ;


295-323.-Probe de traduqiune.
III, 1, 18. - Se inlocuesce cu A-

Propunere pentru facerea und programe de studil. III, r, 247, 248,


251.-Despre schimbarea timpulu.
sesiund generale. IV, r, 102, 104.

mian Marcelmil. III, 1, 224, 225.

-Raport asupra carp' d-lux Cucu

caloglu. III, r, pg. ii.

Pliniu (celli tinr). - Probe de traduciune. Ser. I, t. XI, i, 122. Raport. Ser. I, t. XI, r, 123. -

Ploesel. - Primria druesce o carte.

Petroleulii

fi

derivatele sale. IV, r,

212 -216. - Cercetti4 asupra mi-

III, r, 57.

Plutarch*. - Concurs. Ser. I, t. XI,

neralelorg din massivula cristalinii

r, 276. - Raportul d-lui. I. Caragiani. V, i, 113-116, - Traducerea d-luT P. M. Georgescu. VI, r,


11, 77, 122; VII, r, 69, 85, 144
Poenaru-Bordea (I.). - Druesce mo-

de la Broscenl. IV, ii, 73-105 -

nete. IX, 1, 4.
POENARIJ (Petre). - Portretulil ski.
Ser. I, t. XI, r, 6.
Polesca (I.). - Propune vinderea colecOuna Trompeta Carpatilorii I, 78.
Polizu (Doctoru G.).-Dictionarul WI

romno-germand. V, I, 64, 65. Membru onorarii incetat din via0


in 1886.
Pomelnicul manuscript de la Manstirea Bistri0 din Moldova. I, 146 ;
II, r, 50.
PONI (Petre). - Tabele de observafiuni
metrorologice facute in Ia0 pe (multi

Despre tiparirea memoriilor Ep.


Melchisedec. VI, r, 9. - Alesil in
Comisiunea pentru esaminarea lucrrilor DelegaVuna. VI, r, 43.

- Asupra proiectuluT de regulamenta aid Bibliotece. VI, r, 80.


- Despre votare asupra premielord. VII, 1, 112. - Asupra propuneriT relativ la nepresentarea
membrilord Academia la concursurile a. VIII, r, 116. - Alesti in
Comisiunea fmanciar. IX, r, 92.Ales in Comisiunea premiuluT Cra-

iovn. IX, r, 92. - Raportii asupra operaOunilor cassd pe anuld


1886-87. IX, ; 149.-Asupra aplicriY art. 37 din Statute i 90 din
Regulament. IX, ; 152. -Raportil

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

87

PONI

asupra cArtilor intrate la concursti


pentru premiulil Asociatrund Cra-

PREnunit

comanda SeqiuneY literare. IX,

1,

142.

iovene. IX, r, 238.-Alesti in Co- Popescu (Ioan). -Depune la concursti


misiunea pentru premiulti Lazr
scrierea sa Psichologia empiricei. IV,
pe 1889. X, r, 75. - Ales in Cor, 57.- Raportul d-luT N. Ionescu
mi siunea premrilorti anuale pe 1889.
asupra scrienY sale. IV, r, 226. X, r, 107.
Depune la concurs scrierea sa PsiPopii (Al.).-DAruesce cArtI, manuscripte

chologia empirical Ed. II.-X, r, 53.-

si foi. volante. VII, r, 10. - Biblio-

Votarea asupra premieriY cArtil sale.

grafia publica(iunilor21 periodice romanesci fi a celoril publicate-in limbi


stret ine in Romania sad de Romani

X, 1, 104, 106, 107. - Raportuld

in strainNate, 1817 - 1987. X, r,


177 - 337.
Pop (Gavrild). - Se citesce adresa sa.
V, r, 1.
Popii-Reteganu (I.). - Druesce &dill%
X, r, 26.
Popil. (St.). - Pune la concursti cartea
sa Economia ruralet. IV, r, 57. Raportulil d-lui. P. S. Aurelianti asupra cArtel sale. IV, r, 191.
Popti (Dr. V.).- ColeOunea sa de docurnente. VIII, r, 130.
Popescu (G. I.).-Lucrarca sa : Notitele

d-lui. T. Maiorescu asupra cArtrY


sale. X, r, 146.
Popovic1.- DAruesce prin Mmisteriulti
Instructiune publice 23 monete. V,
1, 9.
.Poppoff.-DAruesce cArtY. III, r, 15.

Poppil (Massim). - Ve0 Alessi.


PORCIIITS (Florian).-Propus de Secrunea sciingicA a fi alesti membru in loculti decedatuluI P. Vasid.
IV, r, 119 -Ales membru in 1882.
VI, r, 121.-Citesce discursult1 sti
de receptiune la care r6spunde d-l

P. S. Aurelian. VII, r, 134. Flora din fostuld districtii roma-

bibliografice pe anii 1874-1878. Ser.

nesca alit Netsguduluf in Transilva-

I, t. XI, r, 75, 84, 85, 89.-Tnmite

nia,-Diseursti de receMiune. VII,

dou 'e. cererI insoVe de un manualti


manuscript de geografia rilorti
rornAlle. II, r, 77, 231, 232. - Se de-

11, 1-133. - Anun0 cA nu pte

cide inapoierea manuscriptuluI de


geografre. II, r, 452. - I se acordrt
ajutorti pentru lucrarea sa bibliogrew& II, r, 456.-D ruesce monete
vechl. IV, r, 13 ; V, r, 7. - Manuscripte tnmise spre publicare. IX, r,
91, 93, 173.-Se trimit d-luf Hasdeu pentru a-I servi ca materialti
filologic.- Trimite o introducere

la manuscriptele sale care se re-

veni la sesiune. VIII, r, 76; IX, r, 91.

- Ales in Comisiunea premiulur


Lazr pe 1888. VIII, i, 78.
Portrete de domnI copiate din bisericI
in Bucovina si la Iasi. IV, r, 58.

Prayila cea mic de la Govora. RetipArirea el' de d-lti Odobescu. I, 5.

Prefectura de IasI. -DAruesce 300 leI


pentru staliunl meteorologice. 1II,
1,

2.

Premil. - VeslY Concursuri.


Premiulil Asociatiunil Craiovene pen-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

88

PREM nut

PREMIIILt

tru desvoltarea inv'tmintului publicii.-AsociatiuneaCraiovn p entru invttura poporulur ofer 6.300

ltd. IX, 1, 96.-Se recomand Sectiunil istorice. IX, ; 100, 109, 112,
194 - 201 ; IX, ; 429 ; X, 1, 342.

lel. pentru formarea until. premi

Premiulti Eliade-raduleseu. - Comisiune pentru elaborarea until proiectii de regulamentare. I, 137. Pentru 1882 se pune la concurs

trienal. I, 215-Se primesce oferta.

I, 222.- LeY 1.500 se va decerne


in anul 1883 celeT mar bune crtY
diclactice. II, i, 459. - Se public
concursul. III,I, pg. 'mom; LxxxvIII.

- Comisiunea pentru 1883. III, 1,


223; IV, 1, 154.-Raportul Comisiunil ; Premiul data crtri d-luI
Manliu. V, ; 124, 127, 193 - 197.
- Lei' 1.500 se va decerne in anulti
1887 celeY maI bune &kV' didactice.

VIII, 1, 253.-8e alege Comisiunea


pentru 1887. IX, 1, 92.-Se acord
premiulti publicatiumloril d-luT Dr.

C. C. Codrescu. IX, 1, 102.- Procesulil verbal i raportul ComisiuniI pentru premiarea scrieril.
d-luI Dr. C. C. Codregcu. IX, 1,

238-239. - LeI 1.500 se va decerne in 1890 celer mar bune cql


didactice. X, 1, 341.

Premiul Cuza. - Raportil

discu-

Oune asupra manuscriptuldf Petrecerea Romnilora in Dacia de la _Au-

relianti pand in suta a Xl11. Ser.


I, t. XI, 1, 222, 223. - Se respinge

Studiii asupra activitittii literarie o


pedagogice a lid Ioanti Eliade 1?cldulescu, etc. I, 223, 239; II, 1, 463 ;

III, I, pg. mauc.-Nu se presint


nier un concurentii. IV, 1, 81. Pentru 1883 uneY crtl scrise in
limba romn cu continutti literar. IV, 1, 263; pentru 1885. VI,
; 195, 196. - Nu se acorcl pre-

miulit V, ; 152. - Pentru 1884


celeT maY bogate colectiunI de aril
vechT poporale romne. V, 1, 227;

pentru 1886 acelaI subiect. VI,


1,

195, 196. - Se presint patru

concure4. VI, 1, 73. - Propunere


de amnarea concursuluI i condiliunile. VI, 1, 74.-Nunta la RomnI,
subiect pentru 1888. VII, 1, 117,
148. - Premiarea scrieriI d-luI N.
Densuianu, Revolutiunea lui Iloria. VII, 1, 118, 121.-Se alege Comisiunea pentru cercetarea colectiunil

de aril* poporale. VII, 1, 134.-Ra-

premierea manuscriptulut Ser. I, t.


XI,i, 254.-Concursii. Ser. I, t. XI,
280. - Se prelungesce concursuld

portul d-luT G. Bari0 asupra scrieIII cl-lul N. Densuianu. VII, z, 172.

pentru anuld 1883. I, 240; II, I, 464;


III, 1, pg. Lxxxa ; IV, 1, 267.-Se va
decerne in anul 1887. V, ; 229; VI,
1, 196 ; VII, 1, 321 ; VIII, 1, 251.

tinutti literar ; in 1888 celel maY

252.-Nu se presint niel un concurent. DiscuOune asupra subiectuldi i moduluI acordarif premiu-

- Pentru 1887 uneY dull cu conbune disertatiunY despre Nunta la Ro-

maul. VII, 1, 321.-D. Vulpian presint colectmnea sa de aril. poporale.


VIII, I, 66. - Rap ortul Comisiunel
asupra colectiunil de aril populare

romne. VIII, ; 139.-Se premiaz

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

89

PREMICTL

colectiunea de aril populare a d-luI


D. Vulpian. VIII. r, 141, 252.-Cr-

tile intrate la concursti. IX, r, 80.


-Pentru 1890 se pune la concursii
Istoria fcaelorii in Wile romcine in
prima jumaate a secolului XIX pinti

la 1864. IX, 1, 154. - Comisiunea


pentru Nunta la Romani. IX, r, 154.
- Se premiaz . scrierea d-luT T. VActirescu Luptele Romaniloril. IX, r,

PREMIIIL

-Se acord premiul d-luT Dr. D.


Banda. pentru Prodromula Floret
romane. II, r, 430. - Pentru 1881.
se va acorda und crtI sciinVice.
II,

r, 457. - Pentru 1883 se pune

la concurs subiectuld : Studil asupra agriculturei, industriei fi comerciului in Romania. IL r, 437,


464; III, r, pg. lax= ; IV, 1, 266.
- Raportul ComisiuneT. III, i, 207.

157. - Decisiune a se recomanda

- Se premiaz scrierea d-lui P. S.

spre premiare scrierile d-luT Roca,


- Raportulti ComisiuneT. IX, 1, 247

- 248.- Pentru 1892 se pune la

Aurelian Terra nstrci. III, 1, 207,


232.-Pentru 1882 unei crtl sciintifice. III, r, pg. ralrivir. - Nu se

concurs'''. Nascerea si inmormintarea

acord premiuld. IV, r, 150.-Ra-

la Romani. X, r, 89, 120. -Rapor-

portul ComisiuneT. IV, r, 170, 207

tulti cornisiund despre Nunta la Romani. X, r, 91.- Se acord premiulit


manuscriptuluT Nunta la Romani alii

- 216.-Pentru 1885 until' : 8tudiii

d-OreI Sevastos. X, r, 94, 105.-

229. - Comisiunea pentru 1885.


VI, r, 98.-Pentru 1886 unel cArtl
cu corqinut sciinpc. VII, r, 318.

Raportuld Comisiunei asupra manuscripteloril presentate la concurs.


X, 1, 142.

asupra agricultureI, industriel fi comerciului in Romania. V, 1, 111, 117,

- Pentru 1887 se pune la con-

Premiulii Anastasio Yetu.-Se pune la

curs subiectulli : Flora descriptivel

concurs pentru 1883 Studiii geolo-

a unui judep din Romania. VI, r,

gidi a dota judge din Romania. I,


216, 242; II, 1, 466, 467.-Se decide publicarea concursuluT dup
depunerea fonduluI la cassa Aca-

104, 105, 133 ; VII, r, 321 ; VIII,


1, 251. - Col. Costiescu presint la
concurs Equerula gra fometru. VII,

demieT. III, r, 225.


Premiulii liagi- Vas il e. - Regulamentarea premiului. X, r, 73, 74, 76, 79.
Concursti: pentru 1894 se va acorda
unei OAT despre Istoria comerciului
la Romani etc. X, r, 343.

Premiulii Lazrii.-Se alege Cornisiu-

r, 69. - Comisiunea pentru 1886.


VII, r, 133. - Comisiunea pentru
1887. VIII, r, 78. - Se - acord
premiulil scrieriT d-luT Dr. Z. Pe-

trescu VIII, 1, 145.-Pentru 1888


uneT cry cu conVnut sciin0ficti.
VIII, 1, 252 ; IX, r, 425. - Pentru

nea pentru regulamentarea premiu-

1889 se pune la concursti subiectuld:


Studiulii vinurilora din Romania etc.

la I, 137. - Pentru 1880 se va

VIII, 1, 147, 186 ; IX, r, 428 ; X, r,

acorda uneI crtI sciintifice. I, 233.


-Raportula ComisiuneT. II, r, 359.

341. - Se acordti premiulti d-luT


Dr. Branded pentru Flora Dobro-

www.dacoromanica.ro
www.digibuc.ro

90

PREM1IILt

PREM1IILt

ga. IX, 1, 140.- Comisiunea pentru 1888. IX, 1, 141. - Raportulti

-Despre divisibilitatea premulord.

Comisiunet IX, 1, 240. - Se a-

d-lui StefaneHi pentru scrierea sa

corda premiul d-lui Em. Bacaloglu. X, 1, 105. - Comisiunea pentru 1889. X, 1, 107.-Pentru 1890,
uneY cart1 cu continut sciintific.

Catechese. IV, r, 147, 148, 170, 192

X, 1, 342.- Pentru 1891 se pune


la concurs subiectul : Igiena tranulul romanil etc. X, 1, 106, 131.

Premiuld Nsturelii-ller6seu.- Comisiunea. Ser. I, t. XI, ; 14. - Ra-

IV, ; 147. - Se acorda premiulil


-207.-Se premiaz scrierea d-lui
Gr. G. Tocilescu Teranulti ro;nanii.

IV, ; 152, 170, 222-226.- Comisiunea. IV, ;153.-Enurnerarea premiilor pe 1883. IV, 1, 166 - Concursurile. IV, ; 263-266.-Desbatere asupra raportuluI Comisiund.

V, ; 120.-Rap ortul generalil aid

concursa. Ser. I, t. XI, ; 167. --

Comisiunei. V, 1, 146.-Concursurile. V,I, 226-229.-Se acord d-lui

Subiect de concurs pentru 1881 :

S. Fl. Marian premiul pentru

port asupra cartilor presentate la

Descrierea completa sub raportulii fi-

Ornitologia poporana romand. VI,

sico-economicii a anal judei al Ro-

1, 97. - Raportulti generabi alti

mania. Ser. I, t. XI, 1. 254, 278,

Comisiunei. VI,

280, 281.-Concurenti pentru 1880.

Raportul d-lui Dr. Ftu asupra

I, 44, 104. - Concursti publicat


pentru 1882. I, 240-242.-Se cornpletz Cornisiunea. II, 1, 226. -

141, 142.-Concursurile. VI, 1, 193

Lista concurentilor. II, r, 294. Se acordti premiuld scrierii d-lui


Sion. II, 1, 363, 430. - Se pune
la concurs pentru 1882 Istoriatipografia la 1?omanl. II, 1, 438. - Se
pune la concurs pentru 1882 Sxuli licuida (l, r) f i sufixula guturalii (lc, g) n limba romana. lI, 1,

461-463.-Concursuri. III, 1, 457


- 466. - Raportulti generalil al
Comisiund. III, 1, 207.-Se acorcl
marele premi d-lui V. Alecsandri.
II, ; 207.-Comisiunea pentru 1882.
III,

1, 226. - Se prelungesce con-

cursulil pentru: Sufixalii licuida fi


gutural etc. III, I, 226.---Sedintele

Comisiund. III, i, 323-325.-Concursurile. III, 1, pg. rxxxvn-Licxxtx.

1,

133-135. -

Ornitologiel pop