Sei sulla pagina 1di 20

Anche quest’anno l’Instituto Beck di Roma organizza la terza edizione del Master in Etnopsichiatria e

Psicologia
Transculturale con la durata di 1 anno. Le lezioni inizieranno il 20 febbraio 2010, con scadenza delle
iscrizioni
fino il 01 febbraio 2010.

“Le migrazioni hanno scomposto la realtà che viviamo recando nuovi scenari ed una trasformazione
profonda del
tessuto sociale. Visti il numero di immigrati presenti in Italia e la creolizzazione in atto, per poter
lavorare ed
essere efficaci, occorre favorire un sapere nuovo che permetta di non lasciare più al caso le azioni e le
scelte
rispetto a questi temi da parte dei professionisti che se ne occupano. Per questo motivo si rende sempre
più
necessaria, da parte di chi opera in questi contesti sociali, la conoscenza dei sistemi di riferimento della
eterogenea popolazione migrante: sistemi che non sono solo quelli delle terre di provenienza, ma anche
quelli delle
loro appartenenze in transito nella nostra realtà sociale.

Questo Master è rivolto a chi cura il disagio psichico e sociale delle popolazioni in movimento, ma
anche a chi si
prende cura, nel più ampio senso del termine, di questi nuovi abitanti: dunque agli operatori della
salute, agli
operatori sociali, della scuola e del diritto. I luoghi d’incontro destinati alla comprensione e
all’accoglienza di
ciò che consideriamo “altro” si costruiscono imparando a cogliere le differenze, ragionando sui
problemi attuali e
sui possibili scenari evolutivi e attraverso l’ acquisizione di strumenti tecnici idonei ai diversi tipi di
migranti. Nel creare ipotesi interpretative e di intervento, sebbene sia sempre utile un confronto con
l’esperienza
degli altri Stati, europei e non, l’Italia rimane però una realtà peculiare, con variabili esclusive che
connotano
sia le fenomenologie, sia le risorse da mettere in campo.

L’Istituto Beck, dopo aver offerto formazione in etnopsichiatria con seminari ed incontri, propone per
questo
motivo un percorso di alta specializzazione più completo rivolto a chi lavora o intende impegnarsi in
contesti
multiculturali.

...........................................................................................................

De asemenea, în acest an Institutul Beck pentru organizarea a treia editie a Masters de la Roma în
Psihologie şi
ethnopsychiatry transculturale, cu o durată de 1 an. Clase începe 20 februarie 2010, cu termen limită de
înregistrare până la o februarie 2010.

"Migraţia a rupt realitate trăim noi scenarii şi aducerea despre o transformare profundă a structurii
sociale.
Având în vedere numărul de imigranţi în Italia şi creolization în loc, pentru a lucra şi de a fi eficace, ea
trebuie să favorizeze o cunoaştere nouă, care va permite de a nu părăsi mai mult la voia întâmplării
acţiunile şi
deciziile privind aceste aspecte de către profesionişti, care-l ocupa. Din acest motiv, devine tot mai
necesar, de
către cei care lucrează în aceste contexte sociale, cunoaşterea sistemelor de referinţă a populaţiei
imigrante
diverse: sisteme care nu sunt numai cele ale terenurilor de origine, ci şi pe cele de bunurile lor în tranzit
în
noastre sociale realitate.

Acest curs este conceput pentru cei care au grijă pentru persoanele cu dezvoltarea mentală şi socială a
populaţiei
în mişcare, dar cui îi pasă, în sensul cel mai larg, aceste noi locuitori: astfel lucrătorii din domeniul
sănătăţii, lucrătorilor sociali, şcoală şi lege. Locuri de întâlnire pentru înţelegerea şi acceptarea a ceea
ce
considerăm "altele" sunt construite de învăţare pentru a înţelege diferenţele, privind problemele actuale
şi
posibilele scenarii evolutive şi prin achiziţionarea de "mijloace tehnice de la diferite tipuri de migranţi .
În
crearea de ipoteze interpretative şi de intervenţie, deşi este întotdeauna util să se compare cu experienţa
altor
state, în Europa şi dincolo, dar Italia este încă o realitate special, cu variabile unice care caracterizează
cele
două fenomene, şi resursele să fie puse în câmp.

Institutul Beck, după care oferă seminarii de formare şi întâlniri cu ethnopsychiatry, ce sugerează o cale
mai
completă de specializare pentru cei care lucreaza sau intenţionează să se angajeze în contexte
multiculturale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si è conclusa ieri, 8 novembre 2009, la mostra dell’artista Doina Botez nella Sale delle Colonne a
Castel Sant’
Angelo.

“L’Accademia di Romania e la Galleria dei Greci di Roma presentano a cominciare dall’8 ottobre
2009, nella
prestigiosa sede della Sala delle Colonne del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, la Mostra
dell’artista di
origine romena DOINA BOTEZ “Nosce te ipsum”.
Il catalogo per le Edizioni della Galleria dei Greci si avvale del testo critico introduttivo di Claudio
Strinati.
La Mostra ha il patrocinio del Ministero della Cultura, dei Culti e del Patrimonio Nazionale della
Romania, della
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
della Città
di Roma, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma.
L’Accademia di Romania
in Roma, data l’importanza dell’evento, ha ottenuto l’apporto dell’Istituto Culturale Rumeno,
istituzione pubblica
di interesse nazionale sotto l’Alta Autorità del Presidente di Romania, per il sostegno di questa
manifestazione.

Doina Botez, artista affermata seppure schiva e solitaria, dopo le numerose mostre personali degli anni
passati in
prestigiosi spazi pubblici e privati d’Italia, espone oggi a Roma, nel Museo Nazionale di Castel Sant’
Angelo un
gruppo di circa 60 opere, inedite e relativamente recenti, in cui il tema dominante e conduttore è la
metamorfosi
come strumento di analisi e introspezione dell’essere, tema di ricerca sviluppato dall’artista ormai da
qualche
anno come è ben indicato anche dal titolo della manifestazione stessa “Nosce te ipsum”. Questa Mostra
– scrive
Strinati – rende conto di un aspetto cruciale dell’Artista densa di contenuti stratificati e nel contempo di
splendida evidenza formale.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa incheiat ieri, 08 noiembrie 2009, expoziţia a artistului Vanzare Doina Botez în coloanele de la Castel
Sant'Angelo.

"Academia de România şi Galeria de grecii de la Roma trebuie să pornească de la 8 octombrie 2009, la


Sala de
prestigiu din coloane de la Muzeul Naţional de Castel Sant'Angelo, expozitia de origine român DOINA
Botez" Nosce te
ipsum. "
Catalogul pentru ediţiile Galeria a textului grec foloseşte introducerea critice de Claudio Strinati.
Expozitia este sponsorizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional din România,
conducere pentru
antropologice monumentelor istorice şi Muzeele oraşului Roma, Direcţia de Afaceri Culturale şi
Comunicare a
oraşului Roma. Academia a romilor din România, având în vedere importanţa evenimentului, a câştigat
sprijinul
Institutul Cultural Român, o instituţie publică de interes naţional în cadrul Înaltei Autorităţi a
Preşedintelui
România pentru sprijinul acordat de acest eveniment.

Doina Botez, artist stabilit, chiar dacă un solitar şi liniştită, după mulţi ani de expoziţii solo în spaţiile
de
prestigiu publice şi private din Italia, a expus la Roma astăzi, Muzeul Naţional de Angelo Castel Sant
'un grup de
aproximativ 60 de lucrări, nepublicate şi relativ recente, în care tema dominantă şi tema este
metamorfoza ca un
instrument de analiză şi introspecţie de a face obiectul de cercetare dezvoltate de artist de mai mulţi ani
acum,
precum şi este, de asemenea, indicat de titlul expozitiei "lorem te Nosce." Această expoziţie - scrie
Strinati -
realizează un aspect crucial al artistului stratificate şi dens, cu conţinut, în timp ce probele formale
splendid
".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce sunt „alocatiile europene” ?

Alocatiile „europene” reprezinta o forma de prestatii familiale care au ca scop asigurarea securitatii
sociale
pentru salariatii si lucratorii independenti, si membrii familiilor acestora, care au resedinta intr-un stat
membru
al Uniunii Europene si desfasoara o activitate salariala sau independenta in unul dintre aceste state.

Aceste „alocatii” se acorda pentru copiii avuti in ingrijire, ca si alocatiile care se acorda in România.
Diferenta
consta in faptul ca, urmare desfasurarii unei activitati salariale sau independente pe teritoriul unui alt
stat
membru UE, aceasta alocatie poate avea un cuantumul mai mare (in majoritatea cazurilor), acest
cuantum depinzând de
legislatia statului respectiv.

De aceste alocatii pot beneficia copiii ai caror parinti lucreaza legal pe teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, parintii care au dreptul de a primi aceasta alocatie ca urmare a activitatii desfasurate in afara
României,
pe teritoriul Uniunii Europene, pot beneficia de alocatie pentru copiii lor, in cuantumul stabilit de
legislatia
tarii in care lucreaza, indiferent daca acestia au sau nu copiii impreuna cu ei.

Care este cuantumul acestor alocatii?

Cuantumul acestor alocatii difera de la un stat la altul si se acorda conform legislatiei existente in tara
in care
lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

Aici puteti gasi, ca exemplu, cuantumurile acestor alocatii pentru statele implicate valabile in anul
2007. Va
rugam sa luati in considerare faptul ca este posibil ca pana in prezent aceste valori si legislatia pe baza
careia
se acorda in 2007 sa se fi schimbat.

Care este procedura necesara pentru a primi alocatia?

Procedura consta in completarea formularului E411 reprezentand cerere de informatii privind dreptul la
prestatii
familiale in statul de resedinta al membrilor familiei.

In prima faza, se va stabili statul competent care va acorda alocatia. Acest lucru depinde de natura
activitatii
desfasurate de catre parintii copilului/copiilor pe teritoriul Romaniei si/sau statului respectiv. Indiferent
de
care este statul competent, procedura de obtinere a „alocatiei” este aceeasi: completarea formularului
E411.

Formularul E411 are doua parti: A si B, care se vor completa dupa cum urmeaza:

* partea A din formular se completeaza de institutia competenta cu plata prestatiilor familiale din
statul unde
isi desfasoara activitatea sau de catre lucratorul migrant;

* formularul in partea A trebuie completat cu toate datele privind identitatea persoanelor mentionate in
respectivul formular , si este indicat ca solicitantul sa trimita institutiei noastre copii xerox dupa actele
de
stare civila a membrilor familie, hotarare de divort ori de incredintare a copiilor dupa caz.

* la primirea formularului (indiferent daca acesta a fost depus personal de catre lucratorul migrant sau a
fost
primit prin posta de la institutia din strainatate la care a fost depus formularul), A.J.P.S., trebuie sa
completeze partea B a formularului pentru care va solicita informatii, dupa caz, de la :

a) Inspectoratul Teritorial de Munca

b) Casa Judeteana de Pensii

c) Directia Generala a Finantelor Publice

d) Inspectoratul Scolar Judetean (in cazul in care copiii avuti in intretinere urmeaza cursurile
invatamantului
preuniversitar)

e) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Cine poate demara procedura?

Procedura se demareaza prin depunerea formularului E411 completat in partea A la institutiile abilitate
cu plata
prestatiilor familiale din Romania sau din tara in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.
Acest
formular poate fi descarcat in format electronic dand click aici sau poate fi solicitat de la institutiile
abilitate mentionate la punctul urmator.

Pentru a vedea un model de formular completat, dati click aici.

FOARTE IMPORTANT! Inainte de demararea procedurii de obtinere a „alocatiei europene” persoana


care lucreaza in mod
legal intr-un stat, pentru care Regulamentul CE 1408/71 este aplicabil, trebuie sa se intereseze daca are
dreptul
de a primi aceasta alocatie. Aceste informatii pot fi obtinute de la angajator si de la institutia
competenta din
statul respectiv. Tocmai de aceea, este indicata dar nu obligatorie inceperea procedurii din statul in care
lucratorul migrant isi desfasoara activitatea.

Unde trebuie sa ma adresez?

Pentru obtinerea „alocatiei europene” trebuie sa va adresati institutiei competente cu plata prestatiilor
familiale
din Romania (AJPS) si din statul in care lucratorul migrant isi desfasoara activitatea. Aceste institutii
sunt
organizate diferit de la un stat la altul.

In Romania, institutia responsabila cu plata prestatiilor familiale este Agentia Nationala pentru
Prestatii
Sociale care la nivel local este reprezentata de Agentiile Judetene pentru Prestatii Sociale. Astfel,
formularul va
fi depus la AJPS de care copiii lucratorului migrant apartin ca domiciliu. Lista cu datele de contact ale
AJPS-
urilor din Romania poate fi accesata aici.

In cat timp intru in posesia alocatiei?

Plata „alocatiei europene” va fi efectuata dupa completarea integrala a formularului E411 si depunerea
acestuia la
institutia responsabila din statul UE competent cu plata „alocatiei”.

Perioada de timp scursa intre data depunerii formularului E411 la institutia responsabila cu plata
„alocatiei
europene” si plata propriu-zisa a alocatiei depinde de factori precum: corectitudinea datelor completate
in
formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) si perioada necesara obtinerii de informatii de
la alte
institutii abilitate (vezi punctul 3).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa sono le "quote europee?


Allocazioni "europea" è una forma di assegni familiari che sono volte a garantire la sicurezza sociale
dei
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono in uno Stato membro
dell'UE e svolge
un lavoro subordinato o l'indipendenza in uno di questi stati.

Queste "quote" sono indicati per i bambini presi in carico, così come le indennità concesse in Romania.
La
differenza è che, in tal modo l'esecuzione di un lavoratore autonomo in un altro Stato membro dell'UE,
tale
indennità può avere una maggiore quantità (nella maggior parte dei casi), tale importo a seconda della
legislazione.

Gli assegni possono beneficiare di bambini i cui genitori lavorano legalmente nell'Unione europea.

Così, i genitori che hanno diritto a tale assegno in seguito a lavori svolti al di fuori della Romania,
l'Unione
europea sono ammissibili per l'assegno per i figli, l'importo stabilito dalla legislazione del paese in cui
lavorano, se hanno figli o no con loro.

Qual è l'importo di questi assegni?

L'importo di questi assegni variano da uno Stato all'altro, ed è rilasciata ai sensi delle leggi vigenti nei
Paesi
in cui opera un lavoratore migrante.

Qui, per esempio, gli importi di tali indennità si applicano per i paesi coinvolti nel 2007. Si prega di
essere
consapevole del fatto che è possibile che ormai questi valori e di qualificazione per la legislazione, nel
2007 è
stata modificata.

Qual è la procedura necessaria per ricevere l'assegno?

La procedura consiste nel rappresentare E411 richieste di riempimento per informazioni sul diritto alle
prestazioni
familiari nello Stato di residenza dei familiari.

Nella prima fase sarà stabilire chi dovrà fornire indennità di Stato competente. Questo dipende dalla
natura delle
attività svolte dai genitori del bambino / bambini in Romania e / o statali. Indipendentemente da quale
sia lo
Stato competente, la procedura per ottenere il "fondo" è la stessa: per completare il modulo E411.

modulo E411 ha due parti: A e B, che saranno riempiti come segue:

* Parte A del modulo è completato da parte dell'istituzione competente di corrispondere le prestazioni


familiari da
parte dello Stato in cui opera o il lavoratore migrante;
* Un modulo da compilare con tutti i dati relativi alle persone di cui al presente modulo, e ha indicato
che il
richiedente presenti fotocopie dei nostri atti istituzione di stato civile dei membri della famiglia, un
divorzio o
la custodia dei figli dopo l'evento.

* Ricevuta form (se è stata fatta personalmente da un lavoratore migrante o è stato ricevuto per posta da
istituzione straniera a cui è stata presentata la forma), AJPS, deve compilare la parte B del modulo per
cui si
richiedere informazioni, a seconda dei casi, da:

a) l'Ispettorato del Lavoro

b) Casa Contea di pensioni

c) Direzione delle finanze pubbliche

d) della contea Ispettorato scolastico (dove ricchi a carico dei bambini che frequentano l'istruzione
scolastica)

e) la Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino.

Chi può avviare il procedimento?

La procedura inizia presentando il modulo compilato E411 nella parte A pagamento delle prestazioni
familiari
autorizzati istituzioni in Romania e il paese in cui opera un lavoratore migrante. Questo modulo può
essere
scaricato elettronicamente cliccando qui o può essere richiesto da enti di cui capacità al punto
successivo.

Per vedere un modello di formulario compilato, clicca qui.

MOLTO IMPORTANTE! Prima di avviare la procedura per ottenere "persona assegno europeo
'lavorano legalmente in uno
Stato, il Regolamento CE n. 1408/71 sia applicabile, è necessario informarsi se ha diritto a tale assegno.
Queste
informazioni possono essere ottenute dal datore di lavoro e l'istituzione competente di detto Stato.
Pertanto, è
raccomandato ma non necessario per l'avvio del procedimento nello Stato opera un lavoratore
migrante.

Dove devo rivolgermi?

Per ottenere il "fondo europeo", chiederà l'istituzione competente deve pagare gli assegni familiari in
Romania
(AJPS) e lo Stato in cui opera un lavoratore migrante. Queste istituzioni sono organizzati in modo
diverso da Stato
a Stato.

In Romania, l'istituzione incaricata della corresponsione degli assegni familiari è l'Agenzia nazionale
per le
prestazioni sociali a livello locale è rappresentato dalle agenzie di contea per i servizi sociali. Così, il
modulo
sarà sottoposto al AJPS cui i bambini appartengono a lavoratori migranti come a casa. Dettagli Elenco
dei siti in
Romania AJPS possono essere consultate qui.

Per quanto tempo posso avere la mia indennità?

Pagamento "indennità europea sarà effettuato dopo il completamento integrale del formulario E411 e la
sua
presentazione all'istituzione competente responsabile della Stato UE per pagare" l'assegno ".

Il tempo trascorso fra la data di presentazione della istituzione responsabile del pagamento E411
"indennità
europea" e l'effettivo pagamento delle indennità dipende da fattori come il modulo debitamente
compilato (nome,
indirizzo, codici di identificazione personale, ecc.) E il tempo necessario per ottenere informazioni
provenienti
da altre istituzioni (vedi paragrafo 3).

L’età dell’oro, ovvero il periodo di Ceausescu in Romania il periodo più brutto del paese, quando solo
le barzelette aiutavano lo spirito a sopravvivere: La belle époque tramite un gioco di parole in rumeno
veniva inteso come labele poc! cioè le mani fanno applausi (durante i congressi del partito comunista).
In uscita oggi in Italia (anteprima mondiale) il film “Racconti dell’età dell’oro” che spero aiuterà molti
a capire la cancellazione della personalità dell’individuo subita negli ultimi 10-15 anni in Romania.

” Racconti dell’età dell’oro


Uscita in Italia: venerdì 18 settembre 2009 (in anteprima mondiale)
Distribuzione: Archibald Film
Titolo originale: “Amintiri din epoca de aur”
Genere: commedia / storico
Regia: Ioana Uricaru, Hanno Höffer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu, Cristian Mungiu
Sceneggiatura: Cristian Mungiu
Cast: Alexandru Potocean, Teo Corban, Emanuel Pirvu, Avram Birău, Paul Dunca, Viorel Comănici,
Ion Sapdaru, Virginia Mirea, Gabriel Spahiu, Vlad Ivanov, Tania Popa, Liliana Mocanu
La trama in breve…
Gli ultimi 15 anni del regime di Ceausescu furono i peggiori della storia della Romania. Tuttavia, la
macchina della propaganda dell’epoca si riferisce immancabilmente a quel periodo come a “l’epoca
d’oro”…
“Racconti dell’età dell’oro” riadatta per il grande schermo le più note leggende metropolitane del
periodo. Leggende comiche, bizzarre e sorprendenti abbondavano, ispirate agli eventi surreali della vita
di tutti i giorni sotto il regime comunista.
L’umorismo è ciò che ha tenuto i romeni in vita, e “Racconti dell’età dell’oro” vuole ricatturare quello
stato d’animo, riproducendo la sopravvivenza di una nazione che doveva ogni giorno affrontare la
logica distorta della dittatura.
In vista delle visite di Ceausescu, i sindaci delle cittadine in campagna appendono la frutta negli alberi
per assicurarsi che i loro villaggi saranno notati, obbedendo anche agli ordini più bizzarri degli attivisti
più feroci del partito. Secondo i regolamenti segreti del partito comunista nelle immagini pubbliche il
presidente Ceausescu non può togliersi il cappello davanti ai rappresentanti del marcio mondo
capitalistico, incluso il presidente d’Estaing. Un camionista decide di aprire per la prima volta nella sua
carriera il suo furgone sigillato e scopre un collegamento tra le uova, la Pasqua e l’amore coniugale. Un
poliziotto riceve un maiale vivo come regalo di Natale e decide che avvelenarlo con il gas sia il modo
migliore per ucciderlo silenziosamente senza farsi notare dai vicini affamati.
“Racconti dell’età dell’oro” è una combinazione di varie storie vere che ritrae un’era in cui il cibo era
più importante del denaro, la libertà era più importante dell’amore e la sopravvivenza era più
importante dei principi.
“Racconti dell’età dell’oro”
è composto dagli episodi:
LA LEGGENDA DELLA VISITA UFFICIALE
LA LEGGENDA DEL FOTOGRAFO DI PARTITO
LA LEGGENDA DEL CAMIONISTA DI POLLAME
LA LEGGENDA DEL POLIZIOTTO INGORDO
LA LEGGENDA DELLA VISITA UFFICIALE
Contesto: Le visite ufficiali del partito erano eventi spettacolari. Spesso il corteo ufficiale attraversava
vari villaggi e città per raggiungere la sua destinazione finale. In ognuno di questi villaggi, le autorità
mobilitavano gli abitanti per dimostrare grandissimo entusiasmo per l’avvenimento. Si doveva obbedire
agli ordini più bizzarri del partito in modo cieco e assoluto.
Storia: Nel piccolo villaggio di Vizuresti, il sindaco e il suo assistente si preparano per una visita
ufficiale del partito. La strada viene pavimentata, gli alberi dipinti, le mucche lavate e fatte sfilare. Tutti
i cittadini vengono messi al lavoro: la visita deve essere un successo. Il quartier generale manda
costantemente aggiornamenti contraddittori. Viene annunciato che il giorno prima della visita si
svolgerà una prova generale in tutti i villaggi per cui passerà il corteo.
Dato che Vizuresti è l’ultima sul percorso, si presume che gli ispettori del partito restino a cena, quindi
il sindaco e i suoi uomini iniziano a fare i preparativi. I funzionari arrivano e ordinano immediatamente
la rimozione di un carosello all’entrata del villaggio. La cena viene servita e, dopo una lunga giornata,
l’alcol scorre a fiumi. Il sindaco chiama un’orchestra per intrattenere la delegazione e la cena ufficiale
si trasforma in una festa gioiosa – interrotta solo da una telefonata a tarda ora dal quartier generale del
partito, che annulla la visita imminente. Non più sotto pressione, i funzionari decidono di festeggiare la
loro libertà con un giro sul carosello !
Forse seguire alla cieca le direttive del partito non è la migliore delle idee…
LA LEGGENDA DEL FOTOGRAFO DI PARTITO
Contesto: Il quotidiano del partito, “Scinteia” era la pubblicazione più censurata della Romania. Tutti
gli articoli e le foto dovevano seguire le severe direttive del partito per essere approvati e pubblicati sul
giornale.
Storia: La visita del Presidente Giscard d’Estaing per incontrare Ceausescu è un evento
importantissimo. Molti giornalisti di “Scinteia” seguono l’avvenimento, ma è più importante ottenere
ottime fotografie, dato che gli articoli sono già stati scritti. Va tutto liscio finché qualcuno dell’ufficio
della censura scopre che in ogni scatto, Giscard d’Estaing indossa il suo cappello mentre Ceausescu
tiene il suo in mano. Un brillante funzionario del partito ritiene che la classe operaia potrebbe
interpretarlo come una deferenza del partito comunista nei confronti del capitalismo. È assolutamente
inaccettabile – così, con la scadenza imminente, inizia il dibattito. È meglio rimuovere il cappello del
premier francese o metterne uno in testa a Ceausescu con un fotomontaggio? Il risultato finale è che per
la prima volta nella storia, “Scinteia” non viene stampato in tempo per raggiungere i suoi lettori della
classe operaia il giorno seguente…
LA LEGGENDA DEL CAMIONISTA DI POLLAME
Contesto: Amore e cibo erano collegati in modo molto sottile in un periodo in cui, anche se possedevi
del denaro, non c’era cibo da acquistare. Gli idoli dell’epoca erano i venditori dei mercati di stato, i
camerieri, i camionisti che trasportavano viveri, e altre persone di questo genere.
Storia: Grigore guida un camion per un allevamento di polli. Per anni, il suo lavoro consisteva nel
guidare un furgone pieno di galline per l’esportazione dal nord della Romania al porto meridionale di
Constanta. I regolamenti severi gli proibiscono di fermarsi per strada, malgrado il viaggio sia lungo.
Grigore non mette mai in questione questo divieto, fino al giorno in cui gli rubano le gomme e si trova
costretto a passare la notte in una locanda.
La mattina seguente, quando apre il suo camion sigillato per la prima volta nella sua carriera di
camionista, scopre di suscitare molto più interesse nella bellissima locandiera bionda di quanto non
avesse fatto la notte prima.
LA LEGGENDA DEL POLIZIOTTO INGORDO
Contesto Alla fine dell’era del comunismo la Romania stava per soccombere alla carestia. Il cibo
valeva più del denaro e la carne era più preziosa dell’oro.
Storia: Danut è figlio di un poliziotto, vive nel piccolo appartamento di un palazzo, in una piccola città.
La tradizione del posto vuole che si mangi maiale a Natale, ma i negozi sono vuoti. Quindi, quando un
lontano parente di campagna decide di portare del maiale per i festeggiamenti, sono tutti molto felici.
L’unico problema è che porta l’animale vivo, per dimostrare che la carne è fresca. Come si macella un
maiale durante la notte senza fare rumore e quindi farsi notare dai propri vicini affamati, per non
parlare della polizia? Danut trova una soluzione brillante: avvelenare il povero animale con il gas dei
fornelli della cucina.”

Epoca de Aur, care este perioada de Ceauşescu în România, perioada de cel mai rău ţării, atunci când
doar barzelette ajuta spiritul pentru a supravieţui: La Belle Epoque printr-un joc de cuvinte a fost
conceput ca un poc etichetă românească! că este, mâinile sunt aplaudă (în timpul congres al Partidului
Comunist).

Tot astăzi, în Italia (premiera mondiala), filmul "Amintiri din Epoca de Aur că speranţa mulţi vor ajuta
sa intelegeti anulare a personalităţii individuale a suferit în ultimii 10-15 ani în România.
"Amintiri din Epoca de Aur

Ieşire în Italia: Vineri optsprezece/09/2009 (premiera mondiala)


Distribuţia: Archibald Film

Titlul original: "epoca de aur DIN Amintiri"


Gen: Comedie / istorice
Regia: Ioana Uricaru, Voturi Hoffer, Răzvan Mărculescu, Constantin Popescu, Cristian Mungiu
Scenariu: Cristian Mungiu
Distributie: Alexandru Potocean, Teo Corban, Emanuel Pirvu, Avram Birau, Paul Duncan, Viorel
Coman Ion Sapdaru, Virginia Mirea, Gabriel Spahiu, Vlad Ivanov, Tania Popa, Liliana Mocanu

Terenul pe scurt ...


Ultimii 15 ani ai regimului Ceauşescu au fost cel mai rău din istoria din România. Cu toate acestea,
maşina de propagandă din perioada invariabil se referă la această perioadă ca fiind "epoca de aur" ...
"Amintiri din Epoca de Aur pentru marele ecran se adaptează cel mai bine cunoscute legende-urbane
ale perioadei. Legends benzi desenate, bizare şi uimitoare înmulţit, inspirat de evenimente suprarealiste
ale vieţii de zi cu zi sub regimul comunist.
Umorul este ceea ce a păstrat pe români în viaţă, şi "Amintiri din Epoca de Aur" vrea să recâştige starea
de spirit, joc supravieţuirea unei naţiuni care sa confruntat în fiecare zi logica contorsionate ale
dictaturii.
Având în vedere vizitele lui Ceauşescu, primarii de orase din tara suspendate de fructe în copaci pentru
a se asigura că satele lor va fi observat, de asemenea, respectarea ordinelor de cele mai ciudate vicios al
activiştilor de partid. Conform reglementărilor secret al Partidului Comunist în public imagini
preşedintele Ceauşescu nu se poate elimina pălăriile lor înainte de reprezentanţi ai lumii capitaliste
putrede, inclusiv preşedintele d'Estaing. Un şofer de camion decide să deschidă pentru prima dată în
cariera sa sigilate van lui şi a descoperit o legătură între ouăle, de Paşti şi iubirii conjugale. Un poliţist
primeşte un porc viu ca un cadou de Craciun şi decide că cu gaz toxic este cel mai bun mod de a ucide
în tăcere, fără a fi observat de vecini foame.
"Amintiri din Epoca de Aur este o combinaţie de mai multe povestiri adevărate care portretizeaza o
perioadă în care alimentele erau mai importante decât banii, libertatea a fost mai important decât iubire
şi supravieţuire a fost mai importantă decât principiile.

"Amintiri din Epoca de Aur


este compus din episoade:

LEGENDĂ ale vizitei oficiale

The Legend Of fotograf al PARTIDULUI

LEGENDA DE PĂSĂRI TRUCK

LEGENDA de poliţie Greedy

LEGENDĂ ale vizitei oficiale

Context: Oficialii partidului s-au ghidat evenimente spectaculoase. Adesea procesiune oficial trecut
prin diferite sate şi oraşe pentru a ajunge la destinaţia finală. În fiecare din aceste sate, autorităţile
mobilizat oamenii pentru a arăta un mare entuziasm pentru acest eveniment. Trebuia să se supună
ordinelor de partid cele mai bizare într-un orb şi absolut.
Istoric: În sat mic din Vizuresti, primarul si asistentul sau se pregătesc pentru o vizită oficială a
partidului. Drumul este asfaltat, copaci picturi, vaci spălat şi defilau. Toţi cetăţenii sunt puşi să lucreze:
vizita a fi un succes. Sediul trimite în mod constant actualizări contradictorii. Este anunţat că o zi
înainte de vizita va fi o repetiţie pentru toate satele în care procesiune va trece.
Deoarece Vizuresti este calea ultimul, se presupune că inspectorii să rămână la petrecere, apoi primarul
şi oamenii lui încep să facă pregătirile. Ofiţerii au sosit şi a ordonat imediat eliminarea unui sens
giratoriu la intrarea în sat. Cina este servită şi, după o zi lungă, alcoolul curge liber. Primarul a chemat
o orchestra pentru a distra delegaţiei şi dineu oficial se transformă într-o celebrare plină de bucurie -
doar întrerupt de un apel telefonic târziu în noapte de la sediul central al partidului, care anulează vizita
viitoare. Nu mai este sub presiune, oficialii au decis să sărbătorească libertatea lor cu o plimbare cu
carusel!
Poate urmeze orbeşte directivele de partid nu este cea mai buna idee ...

The Legend Of fotograf al PARTIDULUI


Context: ziarul partidului, "Scînteia", a fost publicarea mai cenzurate din România. Toate articolele şi
fotografii a trebuit să urmeze reguli stricte de partid pentru aprobarea şi publicarea în ziar.
Istorie: vizita preşedintelui Giscard d'Estaing a satisface Ceauşescu este un eveniment foarte important.
Numeroşi jurnalişti "Scânteia", urmaţi eveniment, dar este mult mai important pentru a obţine imagini
de bună, din moment ce articole au fost scrise. Merge lin, până când cineva a descoperit că biroul
cenzura în fiecare lovitura, Giscard d'Estaing a pus pălăria pe Ceausescu a avut loc în timp ce mâna lui.
Un ofiţer strălucit de partid consideră că clasa muncitoare ar putea interpreta ca o deferenţă a Partidului
Comunist împotriva capitalismului. Este absolut inacceptabil - aşa, cu termenul limită se profilează,
dezbaterea începe. Este cel mai bine pentru a elimina pălăria de prim-ministru francez sau capul pentru
a pune o cu un montaj de Ceausescu? Rezultatul final este că pentru prima dată în istorie, "Scânteia" nu
este tipărit în timp pentru a ajunge la cititori din clasa muncitoare a doua zi ...

LEGENDA DE PĂSĂRI TRUCK


Context: Dragoste şi alimentare au fost legate în moduri subtile pe o perioadă în care, chiar dacă ai
bani, nu a existat nici să cumpere alimente. Idolii de timp au fost starea de vânzătorii de piaţă, chelneri,
şoferi de camion care transportă bunuri, persoane şi alte astfel de.
Istorie: Grigore de conducere un camion pentru o ferma de pui. De ani de zile, treaba lui era de a
conduce un camion plin de pui pentru export de la nord de România în oraşul-port din sudul din
Constanta. Reglementări stricte interzic-l să se oprească pe stradă, deşi drumul este lung. Grigore nu
este niciodată pusă sub semnul întrebării această interdicţie până în ziua când se fura anvelope şi este
forţat să-şi petreacă noaptea la un han.
În dimineaţa următoare, când a deschis camionul său sigilate pentru prima dată în cariera sa ca un şofer
de camion, el descoperă mult de a stârni interesul în gazda blondă frumoasă decât ea a făcut cu o
noapte înainte.

LEGENDA de poliţie Greedy


Context La sfârşitul erei comunismului, România era pe cale să cedeze în faţa foametei. Mancarea a
fost în valoare de mai mult decât bani şi carnea a fost mai preţios decât aurul.
Istorie: Danut este fiul unui ofiţer de poliţie, trăieşte într-o clădire apartament mic, într-un oraş mic.
Tradiţia de la locul pe care doriţi să mănânci carne de porc la Crăciun, dar magazinele sunt goale.
Astfel, atunci când o rudă îndepărtată a campaniei decide să ia porcul pentru festivitati, toate sunt foarte
fericiţi. Singura problemă este că aduce animale vii, pentru a arăta că este carnea proaspătă. Cum vă
taie un porc pe timp de noapte fără un sunet si apoi sa observat de vecinii lor de foame, să nu mai
vorbim de poliţie? Danut este o soluţie genial:. Otrava biet animal cu o sobă de gaz în bucătărie "
Accademia di Romania vã invitã între 11 si 20 septembrie la Milano Film Festival! Doi regizori tineri
-Mircea Nestor si Tudor Cristian Jurgiu -vor fi prezenti cu douã scurtmetraje cãrora le urãm sã fie
rãsplãtite cu multe aplauze si premii.
Tarantyno, scurtmetrajul realizat de Mircea Nestor, se inspirã din prejudecata de violentã gratuitã a
filmelor tarantiniene: un film tarantinian dar cu Y! Comic si socant..
Nunta lui Oli de Tudor Cristian Jurgiu se naste dintr-o întâmplare adevãratã. Dorel trãieste la Bucuresti
si e foarte agitat pentru cã fiul sãu Oli se însoarã. Pentru a sãrbãtori a invitat doi prieteni de-ai lui Oli ca
sã asiste împreunã la cãsãtorie… Atâta doar cã Oli e în America si Dorel trebuie sã urmãreascã
ceremonia pe webcam… Intens si delicat…
Multe urãri de succes tinerilor regizori si vizionare plãcutã celor care vor fi milanezi în acele zile!

Accademia di Romania, vi invita tra 11 e 20 settembre a Milano Film Festival! Due giovani registi e
Tudor Mircea Nestor Cristian Jurgiu-due cortometraggi sarà presente con il quale si desidera essere
ricompensato con applausi e premi.
Tarantyno, cortometraggio realizzato da Mircea Nestor, è ispirato al film di pregiudizio violento gratis
tarantiniene: un film, ma tarantinian Y! Comic e scioccante ..
Matrimonio Oli di Jurgiu Cristian Tudor nasce da una storia vera. Doreen vive a Bucarest ed è molto
felice di sposare suo figlio Oli. Per festeggiare ha invitato due amici come Oli di assistere al
matrimonio insieme ... E 'solo che Oli è in America e Doreen devono guardare la cerimonia in
webcam ... Intenso e delicato ...
Tanti auguri di successo per i giovani registi e quelle che sarà piacevole la visualizzazione di Milano in
questi giorni!

Lunedì, 14 settembre, ore 18, alla sede dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, si svolgerà il dibattito “Creazione e identità culturale romena”.
Gli invitati della manifestazione sono noti rappresentanti di correnti e scuole della letteratura romena
contemporanea: Aurel Rău, Dinu Flămând, Adrian Popescu, Ioan Pintea, Mircea Măluţ, Ştefan Damian,
Vasile George Dâncu, Lucian Vasiliu.
Creazioni rappresentative della loro opera sono state scelte e incluse nell’antologia bilingue italo-
romena Un copac de sunete / Un albero di suoni, nella traduzione italiana di Ştefan Damian.
Nell’occasione sarà presentato a Venezia il romanzo La farfalla dalle ali bruciate di Ştefan Damian. Il
volume è apparso di recente con la casa editrice Nemapress di Alghero, Sardegna.
La serata si concluderà con la presentazione video di alcune creazioni pittoriche del noto artista Marcel
Lupşe di Bistriţa.
L’evento è organizzato e finanziato dalla Biblioteca Provinciale di Bistriţa-Năsăud con il sostegno del
Consiglio Provinciale.”

Luni paisprezece-09, la 18, Institutul român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia,


dezbaterea va avea loc "Crearea şi identitatea culturală din România."
oaspeţii evenimentului sunt cunoscute reprezentanţi ai şcolilor şi a curenţilor de literatură românească
contemporană: Aurel Rau, Dinu Flamand, Adrian Popescu, Ioan Pintea, Mircea Măluţ, Ştefan Damian,
Vasile George Dancu, Lucian Vasiliu.
Reprezentative creatii ale muncii lor au fost selectate şi incluse în antologia A bilingv român-italian
copac de sunete / Un copac de sunete, în traducere italiană de Ştefan Damian.
Ocazie vor fi prezentate la Veneţia pe romanul aripi de fluture ars de Stefan Damian. Cartea a aparut
recent cu editorul Nemapress de Alghero, Sardinia.
Seara se va încheia cu o prezentare video a unor creaţii picturale a celebrului artist Marcel Lups din
Bistrita.
Evenimentul este organizat si finantat de catre Biblioteca Provincial de Bistriţa-Năsăud, cu sprijinul
Consiliului Provincial. "

L’introduzione del reato creera’ problemi, anche nell’ipotesi di cancellazione della modifica dell’art.
35, co. 5 T.U., con riferimento alla situazione dei genitori irregolari di minore iscritto a scuola: il
preside sara’ sottoposto all’obbligo di denuncia nei loro confronti.
Si noti come la motivazione dell’introduzione del reato non sia peregrina, dal punto di vista di Maroni:
art. 2, co. 2 della Direttiva 115/2008 (sui rimpatri) consente di non applicare la direttiva stessa agli
stranieri per i quali il rimpatrio e’ sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con
l’introduzione del reato si fa conseguire l’espulsione alla condanna; in questo modo, si potra’
prescindere, per ogni straniero espulso, dall’applicazione delle disposizioni garantiste della direttiva
(rimpatrio volontario, senza detenzione, etc.).
Notate pero’ che lo stesso risultato Maroni potrebbe ottenerlo in base al generalissimo art. 15, co. 1
lettera a) della stessa direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo ove vi sia
rischio di fuga dello straniero – rischio che, ovviamente, puo’ sempre essere legittimamente ravvisato
dall’amministrazione.
3) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (sanita’
esclusa) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita,
riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).
Per quanto riguarda l’accesso ai servizi, rileva soprattutto la questione dei servizi scolastici: se il
genitore dovra’ esibire il permesso, il preside sara’ messo di fronte all’eventuale condizione di
soggiorno illegale (del genitore, non del figlio), e non potra’ fare altro che sporgere denuncia,
trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio (vedi punto 1).
Per quanto riguarda la registrazione della nascita, la possibilita’ per la donna incinta o per la puerpera di
ottenere un permesso di soggiorno non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso
puo’ essere rilasciato solo in presenza di pasaporto valido.
Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre clandestino sarebbe semplicemente impossibile,
non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale.
4) Obbligo di dimostrazione della regolarita’ del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in
Italia.
Concorre con il punto precedente a violare, anche per il cittadino italiano, il diritto di costituire una
famiglia legititma, quando si voglia sposare una persona irregolarmente soggiornante.
5) Obbligo di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio ai fini dell’iscrizione
anagrafica.
Vale per tutti (anche italiani e comunitari) e viola il diritto alla liberta’ di circolazione dei cittadini
(italiani, in primo luogo). Notate che, in base alla legge, la persona che abbia un alloggio non idoneo
dovrebbe comunque essere iscritta all’anagrafe come “senza fissa dimora”. Non si vede quale effetto
positivo possa avere la modifica.
6) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell’idoneita’ abitativa dell’alloggio ai fini del
ricongiungimento.
Moltissimi edifici nei centri storici sono privi di tale idoneita’, eppure sono normalmente abitati da
cittadini italiani. La normativa europea prescrive che si possa imporre solo la disponibilita’ di un
alloggio considerato “normale” nella regione dove lo straniero vive.
7) Introduzione del permesso a punti.
Da’ luogo ad un appesantimento intollerabile del lavoro dell’amministrazione, gia’ in difficolta’ cronica
con il rispetto dei tempi di legge per rilascio e rinnovo dei permessi.
8 ) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento
di una prova di conoscenza della lingua italiana.
Si noti come il possesso di tale permesso e’ condizione necessaria, oggi, per l’accesso a misure di
assistenza sociale per invalidi. La persona con invalidita’ psichica rischierebbe di restare esclusa dal
godimento di tali misure per il fatto di non essere in grado di superare il test.
9) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno.
Si colpisce, in un momento di crisi economica, la parte piu’ fragile della popolazione.
10) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento
della maggiore eta’, alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale.
Vanifica l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni, rischia di incentivare
un’immigrazione di infra-quindicenni e induce all’abbandono dei progetti di inserimento i minori non
accompagnati per i quali la conversione dovesse risultare inevitabilmente preclusa.”

Introducerea infracţiunii va crea "probleme, chiar şi în caz de anulare a amendamentului la art. 35, alin.
5 TU, cu referire la situaţia de părinţi nedocumentate de un minor înscrişi la şcoală: decanul va fi
"supuse obligaţiei de a plângerii împotriva lor.
Reţineţi că motivaţia a introducerii de crimă nu este exagerata, in termeni de Maroni: art. 2, co. 2 din
Directiva 115/2008 (privind returnarea) nu se poate aplica directiva a cetăţenilor străini pentru care
pedeapsa cu returnarea şi "sau consecinţă a unei sancţiuni penale. Odată cu introducerea a crimei veţi
obţine expulzarea a pedepsei, în acest fel, aveţi posibilitatea să "nu ia în considerare pentru orice străin
expulzat din aplicarea unei dispoziţii pentru a asigura directivei (repatrierea voluntară, fără a deţine,
etc) ..

Reţineţi, însă, "că acelaşi rezultat Maroni ar putea ajunge sub art şef. 15, alin. 1 lit a) din această
directivă, care permite duce la detenţie şi returnare forţată în cazul în care există un risc de zbor de
străin - de risc, desigur, pot fi identificate întotdeauna în mod legitim de către administraţie.

3) Obligaţia de a demonstra regularitatea "de şedere în scop de acces la servicii (sănătate" excluse),
precum şi pentru îmbunătăţirea de stare civilă (căsătorie, înregistrarea naşterilor, recunoaşterea unui
copil nelegitim, înregistrarea decesului).

În ceea ce priveşte accesul la servicii, problema este servicii de cea mai importantă şcoală: în cazul în
care părintele va trebui să "arate permite acestora, principalul va fi" pus în faţa condiţii posibile de
reşedinţă (societatea-mamă nu, copilul), şi nu pot face nimic, dar se plâng, este un birou infracţiune
pedepsită (a se vedea punctul 1).

Cu privire la înregistrarea naşterii, posibilitatea "de femeie însărcinată sau este mama pentru a obţine
un permis de şedere nu rezolva problema complet, deoarece permisul poate fi eliberat doar în prezenţa
valabile pasaporte.

Recunoaşterea de copil nelegitim de către tatăl ar fi pur şi simplu nu sunt ilegale, nu este de aşteptat să
introducă orice fel de permisiunea de a tatăl natural.

4) Obligaţia de a demonstra regularitatea "din tariful pentru nuntă în Italia.

De acord cu punctul anterior să fie încălcate, chiar şi pentru un cetăţean italian, dreptul de a întemeia o
familie legititma, atunci când doriţi să se căsătorească cu o persoană cu reşedinţa ilegală.

5) Obligaţia de a evalua condiţiile de sănătate de cazare pentru a fi înregistrate.

Se aplică la toate (inclusiv italiană şi UE) şi încalcă dreptul la libertatea de circulaţie a cetăţenilor
(italieni, în primul rând). Notă de faptul că, în condiţiile legii, o persoană care nu este eligibilă pentru
cazare ar trebui să fie în continuare înregistraţi oficial ca fiind "fără adăpost." Tu nu vezi ce impact
pozitiv pot fi modificate.

6) cerinţele de certificare (de către municipalitate) de cazare adecvat "de locuinţe pentru reuniune.

Multe clădiri în centrele oraşelor, care sunt lipsite de adecvare ", dar ele sunt, de obicei, locuite de
italieni. Legislaţia europeană impune ca putem impune doar disponibilitatea "de locuinţă considerate"
normale "în regiunea în care locuieşte străin.

7) Introducerea de puncte permis.

Da 'la naştere greutatea de nesuportat al activităţii administraţiei, deja "în conformitate probleme" cu
accident vascular cerebral cronice de lege pentru eliberarea şi reînnoirea permiselor.
8) Condiţionarea permisului de rezidenţi CE pe termen lung care au trecut un test de cunoaştere a
limbii italiene.

Observaţi cum starea posesia permisului şi "necesare azi pentru a avea acces la asistenţă socială pentru
persoanele cu handicap. Persoana cu handicap de risc "psihologic de a fi excluse de la dreptul la astfel
de măsuri, deoarece de a nu putea să treacă testul.

9) Introducerea de o contribuţie (care urmează să fie determinată) între 80 şi 200 € pentru fiecare
eliberarea şi reînnoirea permisului de şedere.

Ea loveşte într-un moment de criză economică, populaţia cea mai "fragile.

10) Condiţionarea de conversie a permisului de minorii neînsoţiţi care provin de vârstă ", la finalizarea
unei şederii anterioare de trei ani.

Subminează jurisprudenţa dezvoltată în ultimii ani, este de natură să încurajeze imigraţia din infra-şi
copiii în vârstă duce la abandonarea proiectelor de integrare pentru minorii neînsoţiţi, pentru care
conversia ar fi în mod inevitabil exclusă. "

Anche quest’anno l’Instituto Beck di Roma organizza la terza edizione del Master in Etnopsichiatria e
Psicologia Transculturale con la durata di 1 anno. Le lezioni inizieranno il 20 febbraio 2010, con
scadenza delle iscrizioni fino il 01 febbraio 2010.
“Le migrazioni hanno scomposto la realtà che viviamo recando nuovi scenari ed una trasformazione
profonda del tessuto sociale. Visti il numero di immigrati presenti in Italia e la creolizzazione in atto,
per poter lavorare ed essere efficaci, occorre favorire un sapere nuovo che permetta di non lasciare più
al caso le azioni e le scelte rispetto a questi temi da parte dei professionisti che se ne occupano. Per
questo motivo si rende sempre più necessaria, da parte di chi opera in questi contesti sociali, la
conoscenza dei sistemi di riferimento della eterogenea popolazione migrante: sistemi che non sono solo
quelli delle terre di provenienza, ma anche quelli delle loro appartenenze in transito nella nostra realtà
sociale.
Questo Master è rivolto a chi cura il disagio psichico e sociale delle popolazioni in movimento, ma
anche a chi si prende cura, nel più ampio senso del termine, di questi nuovi abitanti: dunque agli
operatori della salute, agli operatori sociali, della scuola e del diritto. I luoghi d’incontro destinati alla
comprensione e all’accoglienza di ciò che consideriamo “altro” si costruiscono imparando a cogliere le
differenze, ragionando sui problemi attuali e sui possibili scenari evolutivi e attraverso l’ acquisizione
di strumenti tecnici idonei ai diversi tipi di migranti. Nel creare ipotesi interpretative e di intervento,
sebbene sia sempre utile un confronto con l’esperienza degli altri Stati, europei e non, l’Italia rimane
però una realtà peculiare, con variabili esclusive che connotano sia le fenomenologie, sia le risorse da
mettere in campo.
L’Istituto Beck, dopo aver offerto formazione in etnopsichiatria con seminari ed incontri, propone per
questo motivo un percorso di alta specializzazione più completo rivolto a chi lavora o intende
impegnarsi in contesti multiculturali.
De asemenea, în acest an Institutul Beck pentru organizarea a treia editie a Masters de la Roma în
Psihologie şi ethnopsychiatry transculturale, cu o durată de 1 an. Clase începe 20 februarie 2010, cu
termen limită de înregistrare până la o februarie 2010.

"Migraţia a rupt realitate trăim noi scenarii şi aducerea despre o transformare profundă a structurii
sociale. Având în vedere numărul de imigranţi în Italia şi creolization în loc, pentru a lucra şi de a fi
eficace, ea trebuie să favorizeze o cunoaştere nouă, care va permite de a nu părăsi mai mult la voia
întâmplării acţiunile şi deciziile privind aceste aspecte de către profesionişti, care-l ocupa. Din acest
motiv, devine tot mai necesar, de către cei care lucrează în aceste contexte sociale, cunoaşterea
sistemelor de referinţă a populaţiei imigrante diverse: sisteme care nu sunt numai cele ale terenurilor de
origine, ci şi pe cele de bunurile lor în tranzit în noastre sociale realitate.

Acest curs este conceput pentru cei care au grijă pentru persoanele cu dezvoltarea mentală şi socială a
populaţiei în mişcare, dar cui îi pasă, în sensul cel mai larg, aceste noi locuitori: astfel lucrătorii din
domeniul sănătăţii, lucrătorilor sociali, şcoală şi lege. Locuri de întâlnire pentru înţelegerea şi
acceptarea a ceea ce considerăm "altele" sunt construite de învăţare pentru a înţelege diferenţele,
privind problemele actuale şi posibilele scenarii evolutive şi prin achiziţionarea de "mijloace tehnice de
la diferite tipuri de migranţi . În crearea de ipoteze interpretative şi de intervenţie, deşi este întotdeauna
util să se compare cu experienţa altor state, în Europa şi dincolo, dar Italia este încă o realitate special,
cu variabile unice care caracterizează cele două fenomene, şi resursele să fie puse în câmp.

Institutul Beck, după care oferă seminarii de formare şi întâlniri cu ethnopsychiatry, ce sugerează o cale
mai completă de specializare pentru cei care lucreaza sau intenţionează să se angajeze în contexte
multiculturale.

Si è conclusa ieri, 8 novembre 2009, la mostra dell’artista Doina Botez nella Sale delle Colonne a
Castel Sant’Angelo.
“L’Accademia di Romania e la Galleria dei Greci di Roma presentano a cominciare dall’8 ottobre
2009, nella prestigiosa sede della Sala delle Colonne del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, la
Mostra dell’artista di origine romena DOINA BOTEZ “Nosce te ipsum”.
Il catalogo per le Edizioni della Galleria dei Greci si avvale del testo critico introduttivo di Claudio
Strinati.
La Mostra ha il patrocinio del Ministero della Cultura, dei Culti e del Patrimonio Nazionale della
Romania, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della Città di Roma, dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione
del Comune di Roma. L’Accademia di Romania in Roma, data l’importanza dell’evento, ha ottenuto
l’apporto dell’Istituto Culturale Rumeno, istituzione pubblica di interesse nazionale sotto l’Alta
Autorità del Presidente di Romania, per il sostegno di questa manifestazione.
Doina Botez, artista affermata seppure schiva e solitaria, dopo le numerose mostre personali degli
anni passati in prestigiosi spazi pubblici e privati d’Italia, espone oggi a Roma, nel Museo Nazionale
di Castel Sant’ Angelo un gruppo di circa 60 opere, inedite e relativamente recenti, in cui il tema
dominante e conduttore è la metamorfosi come strumento di analisi e introspezione dell’essere, tema di
ricerca sviluppato dall’artista ormai da qualche anno come è ben indicato anche dal titolo della
manifestazione stessa “Nosce te ipsum”. Questa Mostra – scrive Strinati – rende conto di un aspetto
cruciale dell’Artista densa di contenuti stratificati e nel contempo di splendida evidenza formale.”

Sa incheiat ieri, 08 noiembrie 2009, expoziţia a artistului Vanzare Doina Botez în coloanele de la Castel
Sant'Angelo.

"Academia de România şi Galeria de grecii de la Roma trebuie să pornească de la 8 octombrie 2009, la


Sala de prestigiu din coloane de la Muzeul Naţional de Castel Sant'Angelo, expozitia de origine român
DOINA Botez" Nosce te ipsum. "
Catalogul pentru ediţiile Galeria a textului grec foloseşte introducerea critice de Claudio Strinati.
Expozitia este sponsorizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional din România,
conducere pentru antropologice monumentelor istorice şi Muzeele oraşului Roma, Direcţia de Afaceri
Culturale şi Comunicare a oraşului Roma. Academia a romilor din România, având în vedere
importanţa evenimentului, a câştigat sprijinul Institutul Cultural Român, o instituţie publică de interes
naţional în cadrul Înaltei Autorităţi a Preşedintelui România pentru sprijinul acordat de acest
eveniment.

Doina Botez, artist stabilit, chiar dacă un solitar şi liniştită, după mulţi ani de expoziţii solo în spaţiile
de prestigiu publice şi private din Italia, a expus la Roma astăzi, Muzeul Naţional de Angelo Castel
Sant 'un grup de aproximativ 60 de lucrări, nepublicate şi relativ recente, în care tema dominantă şi
tema este metamorfoza ca un instrument de analiză şi introspecţie de a face obiectul de cercetare
dezvoltate de artist de mai mulţi ani acum, precum şi este, de asemenea, indicat de titlul expozitiei
"lorem te Nosce." Această expoziţie - scrie Strinati - realizează un aspect crucial al artistului stratificate
şi dens, cu conţinut, în timp ce probele formale splendid ".

Potrebbero piacerti anche