Sei sulla pagina 1di 5

ANTOLOGA LIBRO IV DE LA ANBASIS

La expedicin llega al pas de los carducos, con quienes tienen que enfrentarse sufriendo muchas bajas

(1) ajnastavnte" ajpo; paraggevlsew" poreuovmenoi ajfiknou`ntai a{ma th/` hmera pro;"
to; o[ro". e[nqa dh; Ceirisofo" me;n hJgei`to tou` strateuvmato" labw;n to; ajmf jaujto;n
kai; tou;" gumnh`ta" panta", Xenofw`n de; su;n toi`" ojpisqofuvlaxin oJplivtai" ei{peto
oujdevna e[cwn gumnh`ta

Vocabulario: ajnastavnte": despus de levantarse // oJ Ceirivsofo", tou` Ceirisovfou:


Quirsofo // to; ajmf jaujto;n: su tropa // oJ Xenofw`n, tou` Xenofw`to": Jenofonte

(2) kai; ejpi; me;n to; a[kron ajnabaivnei Ceirivsofo" privn tina" aijsqevsqai tw`n
polemivwn: e[peita d juJfhgei`to. ejfeivpeto de; ajei; to; uJperbavllon tou
strateuvmato" eij" ta;" kwvma" ta;" ejn toi`" ajgkesiv te kai; mucoi`" tw`n orevwn. e[nqa
dh; oi; me;n Kardou`coi ejklipovnte" ta;" oijkiva" e[conte" kai; gunai`ka" kai; pai`da"
e[feugon ejpi; ta; o[rh. ta; de; ejpithvdeia polla; hj`n lambavnein.

Vocabulario: oJ Ceirivsofo", tou Ceirisovfou: Quirsofo // pri;n...polemivwn: antes de que


algn enemigo se diera cuenta // to; uJperbavllon tou` strateuvmato": el resto del ejrcito
// oiJ Kardou`coi, tw`n Kardouvcwn: los carducos // lambavnein: para tomar
(infinitivo final)
(3) ejpei; de; eij`don ajllhvlou", h{ te savlpigx ejfqevgxato kai; ajlalavxante" i{ento ejpi;
tou;" ajnqrwvpou": oiJ de; oujk ejdevxanto, ajlla; lipovnte" th;n oJdo;n feugonte" ojlivgoi
ajpevqnh/skon: eu[zwnoi ga;r hsan. oiJ de; ajmfi; Ceirivsofon ajkouvsante" th`"
savlpiggo" eujqu;" i{ento a[nw kata; th;n fanera;n oJdo;n:

Vocabulario: i{ento: se lanzaban

(4) kai; ejpei; h[rxanto katabaivnein ajpo; tou` mastou` pro;" tou;" a[llou" e[nqa ta; opla
e[keinto, i{ento dh; oiJ polevmioi pollw/` plevqei kai; qoruvbw/: kai; ejpei
ejgevnonto ejpi; th`" korufh" tou mastou` ajf jouJ` Xenofw`n katevbainen, ejkulivndoun
pevtrou": kai; eJno;" me;n katevaxan to; skevlo", Xenofw`nta de; oJ uJpaspisth;" e[cwn
th;n ajspivda ajpevlipen

Vocabulario: i{ento: se lanzaban // ajf jou: de la que // katevaxan: rompieron // o


Xenofw`n, tou` Xenofw`to": Jenofonte

(5) ejskhvnhsan aujtou` ejn pollai`" kai; kalai`" oijkivai" kai; ejpithdevioi" dayilevsi: kai
gar oij`no" polu;" hj`n, w{ste ejn lavkkoi" koniatoi`" eij`con. Xenofw`n de; kai; Ceirivsofo"
diepraxanto w{ste labovnte" tou;" nekrou;" ajpevdosan to;n hJgemovna: kai; pavnta
epoihsan toi`" ajpoqanou`sin ejk tw`n dunatw`n w{sper nomivzetai ajndravsin
agaqoi". th`/ de; uJsteraiva/ a[neu hJgemovno" ejporeuvonto: macovmenoi d joiJ polevmioi kai
o{ph/ ei[h steno;n cwrivon protakalambavnonte" ejkwvluon tou;" parovdou".

1
Vocabulario:oJ Xenofw`n, tou` Xenofw`to": Jenofonte // o
Ceirivsofo",tou Ceirisovfou: Quirsofo // ajpevdosan: devolvieron // toi`" ajpoqanou`si:
para los que haban muerto // ejk tw`n dunatw`n: en la medida de lo posible // o{ph/ :
por donde

Los griegos llegan a la frontera de Armenia

(6) oujde;n ga;r eij`con a[llo h[ tovxa kai; sfendovna". a[ristoi de; kai; toxotai hsan:
eij`con de; tovxa ejggu;" triphvch, ta; de; toxeuvmata plevon h[ diphvch: eiJ`lkon de; ta;"
neura;" oJpovte toxeuvoien pro;" to; kavtw tou` tovxou tw`/ ajristerw/` podi;
prosbaivnonte". ta; de toxeuvmata ejcwvrei dia; tw`n ajspivdwn kai; dia; tw`n qwravkwn.
ejcrw`nto de; aujtoi" oiJ }Ellhne", ejpei lavboien, ajkontivoi" ejnagkulw`nte". ejn
touvtoi" toi`" cwrivoi" oiJ Krh`te" crhsimwvtatoi ejgevnonto. hj`rce de; aujtw`n
Stratoklh`" Krhv".
Tauvthn d jauj` th;n hJmeran hujlivsqhsan ejn tai`" kwvmai" tai`" uJpe;r tou` pedivou
para; to;n Kentrivthn potamovn, euj`ro" w" divpleqron, o{" oJrivzei th;n jArmenivan kai;
th;n tw`n Kardouvcwn cwvran. kai; oiJ {Ellhne" ejntau`qa ajnevpneusan asmenoi
ijdovnte" pedivon: ajpei`ce de; tw`n ojrevwn oJ potamo;" e{x h[ eJpta; stavdia tw`n
Kardouvcwn.

Vocabulario: pro;" to; kavtw tou toxou: la parte baja del arco // prosbaivnw: pisar //
cwrevw: traspasar // ajkontivoi": como dardos (predicativo) // Stratoklh`" Krhv":
Estratocles el cretense // ajnevpneusan: Aoristo de ajnapnevw

Los griegos cruzan el ro Centrites gracias a una genial estrategia de Jenofonte

(7) {Ama th/` hJmevra/ oJrw`sin iJppeva" pou pevran tou` potamou` ejxwplismevnou" wJ"
kwluvsonta" diabaivnein, pezou;" d jejpi; tai`" o[cqai" paratetagmevnou" a[nw tw`n
iJppevwn wJ" kwluvsonta" eij" th;n jArmenivan ejkbaivnein. hj`san d jouJ`toi jOrovnta kai;
jArtouvca jArmevnioi kai; Mavrdoi kai Caldai`oi misqofovroi. ejlevgonto de; oiJ
Caldai`oi ejleuvqeroiv te a{lkimoi eij`nai: o{pla d jeij`con gevrra makra; kai; lovgca". ai
de; o[cqai auJ`tai ejf jwJ`n paratetagmevnoi ouJ`toi hj`san tria h[ tevttara plevqra ajpo;
tou` potamou` ajpeicon: oJdo;" de; miva oJrwmevnh hj`n a[gousa a[nw w{sper
ceiropoivhto": tauvth/ ejpeirw`nto diabaivnein oiJ {Ellhne".

Vocabulario: ejxwplismevnou": armados // paratetagmevnou": alineados // jOrovnta


kai; jArtouvca jArmevnioi kai; Mavrdoi kai; Caldai`oi misqofovroi: mercenarios
armenios, mardonios y caldeos de Orontes y Artuques // ejf jwJ`n paratetagmevnoi
ouJ`toi h: sobre las que ellos se haban alineado // oJrwmevnh hj`n: se haba visto

(8) kai; e[doxen aujtoi" Ceirivsofon me;n hJgei`sqai kai; diabaivnein e[conta to; h{misu
tou` strateuvmato", to; d jh{misu eti upomevnein su;n Xenofw`nti, ta; de; uJpozuvgia kai;
to;n o[clon en mevsw/ touvtwn diabaivnein. ejpei; de; tau`ta kalw`" eij`cen
ejporeuvonto: hJgou`nto d joiJ neanivskoi ejn ajristera`/ e[conte" to;n potamovn: oJdo;" de;

2
hj`n ejpi; th;n diavbasin wJ" tevttare" stavdioi. poreuomevnwn d j aujtw`n ajntiparh`/san
aiJ tavxei" tw`n iJppevwn. ejpeidh; de; hj`san kata; th;n diavbasin kai; ta;" o[cqa" tou`
potamou`, e[qento ta; o{pla, kai; aujto;" prw`to" Ceirivsofo" stefanwsavmeno" kai;
ajpodu;" ejlavmbane ta; o{pla kai; toi`" a[lloi" pa`si parhvggelle, kai; tou"
locagou;" ejkevleuen a[gein tou;" lovcou" ojrqivou", tou;" me;n ejn ajristera/` tou;" d jejn
dexia/` eJaujtou`. kai; oiJ me;n mavntei" ejsfagiavzonto eij" to;n potamon: oiJ de;
polevmioi ejtovxeuon kai; ejsfendovnwn: ajll jou[pw ejxiknou`nto: ejpei; de; kala; hn ta;
sfagia, ejpaiavnizon pavnte" oiJ stratiw`tai kai; ajnhlavlazon, sunwlovluzon de; kai aiJ
gunai`ke" a{pasai. pollai; ga;r hj`san eJtai`rai ejn tw`/ strateuvmati. kai;
Ceirivsofo" me;n ejnevbaine kai; oiJ su;n ejkeivnw/. oJ de; Xenofw`n tw`n ojpisqofulavkwn
labw;n tou;" eujzwnotavtou" e[qei ajna; kravto" pavlin ejpi; to;n povron to;n kata; th;n
e[kbasin th;n eij" ta; tw`n jArmenivwn o{rh, prospoiouvmeno" tauvth/ diaba"
ajpokleivsein tou;" para; to;n potamo;n iJppeva".

Vocabulario: ajntiparh`/san : pasaban al lado // e[qento: depusieron // ajpodu;":


despus de desnudarse // diabav": despus de atravesar // ajpokleivsein: bloquear

(9) oiJ de; {Ellhne" paianivsante" w{rmhsan drovmw/ ejp jaujtouv": oiJ de; oujk
ejdevxanto: kai; ga;r hj`san wJplismevnoi wJ" me;n ejn toi`" o[resin iJkanw`" pro;" to;
ejpidramei`n kai; feuvgein, pro;" de; to; eij" cei`ra" devcesqai ouc ikanw`". ejn touvtw/
shmaivnei oJ salpikthv": kai; oiJ me;n polevmioi e[feugon polu; e[ti qa`tton, oiJ de;
{Ellhne" tajnantiva strevyante" e[feugon dia; tou` potamou` o{ti tavcista. tw`n de;
polemivwn oiJ mevn tine" aijsqovmenoi pavlin e[dramon ejpi; to;n potamo;n kai;
toxeuvonte" ojlivgou" e[trwsan, oiJ de; polloi; kai; pevran o[ntwn tw`n JEllhvnwn e[ti
faneroi; hj`san feuvgonte".

Vocabulario: wJplismevnoi : armados // tajnantiva: en direccin contraria // e[trwsan:


hirieron

Enfrentamiento con Orontas y Tiribazo, strapas de Armenia Oriental y Occidental respectivamente

(10) jEpei; de; dievbhsan, suntaxavmenoi ajmfi; mevson hJmevra" ejporeuvqhsan dia; th`"
jArmeniva" pedivon a{pan kai; leivou" ghlovfou" ouj mei`on h[ pevnte parasavgga": ouj
ga;r hj`san ejggu" tou` potamou` kw`mai dia; tou;" polevmou" tou;" pro;" tou;"
Kardouvcou". eij" de h{n ajfivkonto kwvmhn megavlh te hj`n kai; basivleion eij`ce tw`/
satravph/ kai; ejpi; tai`" pleivstai" oijkivai" tuvrsei" ejph`san: ejpithvdeia d jhj`n
dayilh` . ejnteu`qen d jejporeuvqhsan staqmou;" duvo parasavgga" devka mevcri
uJperh`lqon ta;" phga;" tou` Tivgrhto" potamou`. ejnteu`qen d jejporeuvqhsan staqmou;"
trei" parasavgga" pentekaivdeka ejpi; to;n Thlebovan potamovn. ouJ`to" d jhj`n kalov"
men, mevga" d jou[: kw`mai de; pollai; peri; to;n potamo;n hj`san. oJ de; tovpo" ouJ`to"
jArmeniva ejkalei`to h pro;" eJspevran. u{parco" d jhj`n aujth`" Tirivbazo", oJ kai; basilei`
fivlo" genovmeno", kai oJpovte pareivh, oujdei;" a[llo" basileva ejpi; to;n i{ppon
ajnevballen. ouJ`to" proshvlasen iJppeva" e[cwn.

3
Vocabulario: Kardouvcoi : carducos // Tivgrh", Tigrhvto" : Tigris // Thlebova" :
Teleboas (nombre de ro) // Tirivbazo" : Tiribazo // pareivh : tercera persona del
singular del optativo de pareimi // proshvlasen : tercera persona del singular del
aoristo de parelauvnw

(11) jEnteu`qen d ej jporeuvqhsan staqamou;" trei`" dia; pedivou parasavgga"


pentekaideka: kai; Tirivbazo" parhkolouvqei e[cwn th;n eJautou` duvnamin ajpevcwn wJ"
devka stadivou": kai; ajfivkonto eij" basivleia kai; kwvma" polla;" pollw`n tw`n
ejpithdeivwn mestav". stratopedeuomevnwn d jaujtw`n givgnetai th`" nukto;" ciw;n
pollhv: kai; ewqen e[doxe diaskhnh`sai ta;" tavxei" kai; tou;" strathgou;" kata; ta;"
kwvma": ouj ga;r eJwvrwn polevmion oujdena kai; ajsfale;" ejdovkei eij`nai dia; to; plh`qo"
th`" ciovno". ejntau`qa eij`con ta; ejpithvdeia o{sa ejsti;n ajgaqav, ijereia, siton, oi[nou"
palaiou;" eujwvdei", ajstafivda", o[spria pantodapav.

Vocabulario: Tirivbazo" : Tiribazo // diaskhnh`sai : infinitivo de aoristo de


diaskhnavw// eJwvrwn : tercera persona del plural del imperfecto de oJravw

(12) ejpei; de; Xenofw`n ejtovlmhse gumno;" ajnasta;" scivzein xuvla, tac jajnasta;" ti"
kai; a[llo" ejkeivnou ajfelovmeno" e[scizen. ejk de; touvtou kai; a[lloi ajnastavnte"
pu`r e[kaion kai; ejcrivonto: polu; ga;r ejntau`qa huJrivsketo cri`sma, wJ/` ejcrw`nto ajnt
ejlaivou, suveion kai; shsavminon kai; ajmugdavlinon ejk tw`n pikrw`n kai; termivnqinon.
ejk de; tw`n aujtw`n touvtwn kai; muvron huJrivsketo.

Vocabulario: ajnastav": participio de aoristo de ajnivsthmi // ejkeivnou ajfelovmeno" :


tras quitrsela
El invierno se recrudece, creando muchos problemas a los soldados

(13) suskeuasavmenoi d jeujqu;" ejporeuvonto dia; ciovno" pollh`" hJgemovna" e[conte"


pollouv": kai; aujqhmero;n uJperbalovnte" to; a[kron ejf jwJ`/ e[mellen ejpitivqesqai
Tirivbazo" katestratopedeuvsanto. ejnteu`qen d jejporeuvqhsan staqmou;" ejrhvmou" trei`"
parasavgga" pentekaivdeka ejpi; to;n Eujfravthn potamovn, kai; dievbainon aujto;n
brecovmenoi pro;" to;n ojmfalovn. ejlevgonto d joujde; phgai; provsw eij`nai. ejnteu`qen
ejporeuvonto dia; ciovno" pollh`" kai; pedivou staqmou" trei`" parasavgga"
pentekaivdeka. oJ de; trivto" ejgevneto calepo;" kai; a[nemo" borra`" enantivo" e[pnei
pantavpasin ajpokaivwn pavnta kai; phgnu;" tou;" ajnqrwvpou". e[nqa dh; tw`n mavntewvn
ti" eij`pe sfagiavsasqai tw`/ ajnevmw/, kai; sfagiavzetai: kai; pa`si dh; perifanw`"
e[doxen lh`xai to; calepo;n tou` pneuvmato". hj`n de; th`" ciovno" to; baqo" orguiav:
w{ste kai; tw`n uJpozugivwn kai; tw`n ajndrapovdwn polla; ajpwvleto kai; tw`n
stratiwtw`n wJ" triavkonta. diegevnonto de; th;n nuvkta pu`r kaivonte": xuvla d jhj`n ejn
tw`/ staqmw/` pollav: oiJ de; ojye; prosiovnte" xvuvla oujk eij`con.

Vocabulario: ejf jwJ/` e[mellen ejpitivqesqai Tirivbazo": sobre la que iba a atacar
Tiribazo // oJ Eujfravth" : el ufrates // phgnuv" : participio de presente de phvgnumi

4
// sfagiavsasqai : infinitivo de aoristo de sfagiavzw// lh`xai : infinitivo de aoristo de
lhvgw // ajpwvleto : aoristo tercera persona del singular de ajpovllumi : perecieron //
prosiovnte" : yendo

(14) ejpei; de; sunegevnonto ajllhvloi", e[doxe kata ta; kwvma" ajsfale;" eij`nai ta;"
tavxei" skhnou`n. kai; Ceirivsofo" men autou` e[menen, oiJ de; a[lloi dialacovnte" a{"
eJwvrwn kwvma" ejporeuvonto ekastoi tou;" eJautw`n e[conte". e[nqa dh; Polukravth"
jAqhnai`o" locago;" ejkevleusen ajfievnai eJauto;n: kai labw;n tou;" eujzwvnou", qevwn ejpi;
th;n kwvmhn h{n eijlhvcei Xenofw`n katalambavnei pavnta" e[ndon tou;" kwmhvta" kai;
to;n kwvmarcon, kai; pwvlou" eij" dasmo;n basilei` trefomevnou" eJptakaivdeka, kai; th;n
qugatevra tou` kwmavrcou ejnavthn hJmevran gegamhmevnhn: oJ d jajnh;r aujth`" lagw`"
w/[ceto qhraswn kai; oujc h{lw ejn th`/ kwvmh/. aiJ d joijkivai hj`san katavgeioi, to; me;n
stoma wsper frevato", kavtw d jeujrei`ai: aij de; ei[sodoi toi`" me;n uJpozugivoi"
oruktaiv, oiJ de; a[nqrwpoi katevbainon ejpi; klivmako". ejn de; tai`" oijkivai" hj`san aij`ge",
oij`e", bove", o[rniqe", kai; ta; e[kgona touvtwn: ta; de; kthvnh pavnta cilw`/ e[ndon
ejtrevfonto. hj`san de; kai; puroi; kai; kriqai; kai; o[spria kai; oij`no" krivqino" ejn
krath`rsin. ejnh`san de; kai; aujtai; aiJ kriqai; ijsoceilei`", kai; kavlamoi ejnevkeinto, oiJ
me;n meivzou" oiJ de; ejlavttou", govnata oujk e[conte".

Vocabulario: oJ Ceirivsofo" : Quirsofo // oJ Polukravth" : Polcrates // ejkevleusen


ajfievnai eJauto;n : pidi que se le dejara ir // eijlhvcei Xenofw`n : le haba tocado a
Jenofonte // ejnavthn hJmevran gegamhmevnhn : casada haca nueve das // lagw`" : liebres
(Complemento directo) // h{lw : tercera persona del singular del aoristo de aJlivskomai
// ejnh`san de; kai; aujtai; aiJ kriqai; ijsoceilei": estaban tambin dentro flotando los
mismos granos de cebada // ejnevkeinto : Imperfecto e[gkeimai