Sei sulla pagina 1di 9

albanese

versioneacuradi

percorso2
ArtanFida

CORSO
MULTIMEDIALE
D'ITALIANO
PER STRANIERI

ITALIANO,:
Unità 4: Persone e parole che Riflessione sulla lingua
2 viaggiano
Reflektim mbi gjuhën

Njësi 4: Persone e parole che LESSICO LEKSIKU


viaggiano In italiano Nella tua lingua?
Në italishte Po në gjuhën tënde?
vocale …………………
consonante …………………
Lezione 7: In stazione
Mësim 7: In stazione un, uno, una, un’ - articolo indeterminativo
un, uno, una, un’ – nyje joshquese
1. Con un compagno guarda il dépliant e fa’ delle
frasi per descrivere la stazione come
nell’esempio. 9. Metti l’articolo indeterminativo.
Me një shok shiko fletëpalosjen dhe formo Vendos nyjen joshquese.
fjali për të përshkruar stacionin si në shem-
bull. 10. Guarda nuovamente il dépliant dell’attività 1 e,
sul quaderno, scrivi delle frasi come
Scopri la regola! nell’esempio.
Zbulo rregullën! Shiko sërish fletëpalosjen e veprimtarisë 1 dhe
shkruaj në fletore fjali si në shembullin 1.
2. Completa la tabella con le parole del dépliant.
Plotëso tabelën me fjalët e fletëpalosjes. Io parlo italiano - indicativo presente dei verbi
regolari
3. Ora guarda il dépliant e scrivi delle frasi per Io parlo italiano - e tashme dëftore e foljeve të
descrivere la stazione come nell’attività 1. rregullta
Poi confronta le frasi con un compagno.
Tani shiko fletëpalosjen dhe shkruaj fjali In italiano ci sono tre coniugazioni:
për të përshkruar stacionin si në veprimtarinë Në italishte ka tri zgjedhime:
1. Pastaj krahasoji fjalitë me një shok. I -are; II -ere; III -ire.
(arrivare) (prendere) (partire - finire)
4. Ascolta il dialogo e scegli le parole corrette.
Dëgjo dialogun dhe zgjidh fjalët e sakta. andare - indicativo presente di un verbo
irregolare
5. Ora con un compagno pratica il dialogo. andare - e tashme dëftore e një foljeje të çrregullt
Tani me një shok ushtro dialogun.

6. Leggi e completa il messaggio di Erica con un 11. Completa le frasi con i verbi del riquadro.
verbo del riquadro. Plotëso fjalitë me foljet në kuadrat.
Lexo dhe plotëso mesazhin e Erikës me një
folje nga kuadrati. 12. Completa il testo.
Plotëso tekstin.
7. Scrivi un messaggio di risposta.
Shkruaj një mesazh përgjigjeje.

8. Secondo te come risponde Erica?


Sipas teje, si përgjigjet Erika?

/ /2 / / ITALIANO: PRONTI, VIA! © Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


PERCORSO 2

Lezione 8: Comunicare nel XXI secolo 7. Completa le frasi con in, a, per, fra, di.
Lektion 8: Comunicare nel XXI secolo Plotëso fjalitë me in, a, per, fra, di. 2
1. Cosa usi per comunicare? Quando? Perché? 8. Guarda le immagini poi rispondi come nelle
Parla con un compagno. immagini alla domanda del tuo compagno,
Çfarë përdor për të komunikuar? Kur? Pse? Fol come nell’esempio.
me një shok. Shiko pamjet, pastaj si tek pamjet përgjigju
pyetjeve të shokut tënd, si në shembull.
2. Che cosa sono? Abbina le immagini con
queste parole.
Çfarë janë? Lidhi figurat me këto fjalë. LESSICO LEKSIKU
Anche nella tua lingua si usa avere in
3. Leggi il testo e rispondi alle domande. questi casi?
Lexo tekstin dhe përgjigju pyetjeve. Edhe në gjuhën tënde përdoret kam në raste të
tilla?
4. Ora compila il modulo con i tuoi dati.
Tani plotëso formularin me të dhënat e tua.
Scopri la regola!
5. Fa’ delle domande a un compagno Zbulo rregullën!
che non conosci bene e compila il modulo.
Bëji pyetje një shoku të cilin nuk e njeh mirë
dhe plotëso formularin. In italiano per chiedere se una persona ha un problema
si dice: ………………………….?
Në italishte, për të pyetur nëse një person ka një
LESSICO LEKSIKU problem thuhet: ....................... ?
Amici di penna o amici di e-mail?
Come chiamate le persone che scrivono via È possibile anche un’altra domanda: (Che) cosa c’è?
e-mail, nelle chat, nei blog, ecc.? Është e mundur edhe një peytje tjetër: (Che) cosa c’è?
In italiano non usiamo una parola precisa.
Amici di penna o amici di e-mail? Fonologia
Si i quani personat që komunikojnë me email, në Fonologjia
çat, në blog, etj.? Në italishte nuk përdorim një
fjalë të saktë. L’accento dei verbi al presente indicativo
Theksi i foljeve në të tashmen e dëftores

Scopri la regola! 9. Ascolta le frasi e indica l’accento.


Zbulo rregullën! Dëgjo fjalitë dhe trego theksin.

10. Ascolta di nuovo e ripeti le frasi.


per Dëgjo sërish dhe përsërit fjalitë.

11. Ora guarda la tabella.


Tani shih tabelën.
6. Completa le frasi.
Plotëso fjalitë.
LESSICO LEKSIKU
un altro per
In italiano Nella tua lingua?
Në italishte Po në gjuhën tënde?
Guarda questa frase: lettera (a, b) …………………
- Oggi parto per Milano. sillaba …………………
Con partire usiamo per.
Shiko këtë fjali:
- Oggi parto per Milano
Me partire përdorim per.

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE ITALIANO: PRONTI, VIA! / /3 / /


4. Ascolta nuovamente e leggi il dialogo.
2
VITA ITALIANA
JETË ITALIANE Dëgjo sërish dhe lexo dialogun.

APPROFONDIMENTI 5. Ora, a coppie, praticate il dialogo.


MË SHUMË Tani, në çifte, ushtroni dialogun.

1. Collega le frasi a c’è oppure ci sono.


Bashkëlidh fjalitë me c’è ose ci sono. Scopri la regola!
Zbulo rregullën!
2. Inserisci un, uno, una, un’.
Ndërfut un, uno, una, un’.
6. Quale parola usiamo in italiano per rispondere
3. Inserisci il verbo tra parentesi. a “Grazie”?
Ndërfut foljen në kllapa. Cila është fjala që përdorim në italisht për t’iu
përgjigjur “Grazie”?
4. Quale manca?
Inserisci le forme del presente 7. Compila il curriculum con i dati di Sergio.
del verbo andare e scopri che manca ……… Shkruaj jetëshkrimin me të dhënat e Serxhos.
Cila mungon?
Ndërfut format e së tashmes 8. Con un compagno, a turno, uno fa le domande
të foljes andare dhe zbulo ç’mungon ........ e l’altro risponde con i dati di Sergio.
Me një shok, me radhë, njëri bën pyetjet
5. Completa le frasi con in, a, per, fra, di. ndërsa tjetri përgjigjet me të dhënat e Serxhos.
Plotëso fjalitë me in, a, per, fra, di.
9. Immagina di essere a Siena per un anno per
studiare l’italiano. Vorresti lavorare. Quale
lavoro vorresti fare? Leggi gli annunci e scegli
un lavoro.
Imagjino sikur ndodhesh për një vit në Siena
për të mësuar italishten. Do të doje të punoje.
Ç’punë do të doje të bëje? Lexo lajmërimet dhe
zgjidh një punë.
Unità 5: Lavorare in Italia
Njësi 5: Lavorare in Italia 10. Ora a coppie fate dei dialoghi come nelle
attività precedenti. Usate i vostri dati
personali.
Tani në çifte ndërtoni dialogë si në veprim
Lezione 9: Cerco lavoro taritë e mëparshme. Përdorni të dhënat tuaja
Mësim 9: Cerco lavoro vetjake.

1. Secondo te, perché Sergio ha questo indirizzo Riflessione sulla lingua


di un sito Internet? Parla con un compagno. Reflektim mbi gjuhën
Sipas teje, pse Serxho ka këtë adresë të një
faqeje Interneti? Fol me një shok. indicativo presente di tre verbi irregolari
e tashmja dëftore e tri foljeve të çrregullta
2. Ascolta il dialogo e indica se le affermazioni
sono vere o false.
fare, sapere e potere
Dëgjo dialogun dhe trego nëse pohimet janë
të vërteta ose të rreme.
11. Completa le frasi con fare, sapere o dovere.
3. Ascolta nuovamente il dialogo e con un com- Plotëso fjalitë me fare, sapere ose potere.
pagno rispondi alle domande.
Dëgjoje sërish dialogun dhe me një shok
përgjigju pyetjeve. vorrei

/ /4 / / ITALIANO: PRONTI, VIA! © Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


PERCORSO 2

12. Prova a chiedere qualcosa gentilmente. Scopri la regola!


Përpiqu të kërkosh diçka me mirësjellje. Zbulo rregullën! 2
Scopri la regola! il, la, l’, lo – l’articolo determinativo singolare
Zbulo rregullën! il, la, l’, lo - nyjet shquese për njëjësin

Sapere o conoscere?
Osserva le frasi, qual è la regola? 5. Nell’attività 4 mancano tre lavori. Quali?
Vëzhgo fjalitë, cila është rregulla? Në veprimtarinë 4 mungojnë tri punë. Cilat?

per - la durata 6. Metti il, lo, la, l’.


per - kohëzgjatje Vendos il, lo, la, l’.

Sergio dice: “Vorrei rimanere qui per sei mesi circa”. i numeri da 21 a 100
Significa che forse parte per l’Argentina fra sei mesi. numrat nga 21 në 100
Sergio thotë: “Vorrei rimanere qui per sei mesi circa”.
Do të thotë se mbase do të niset për në Argjentinë pas
7. Completa la tabella, poi ascolta e controlla
gjashtë muajsh.
i numeri.
Plotëso tabelën, pastaj dëgjo dhe kontrollo
Per indica la durata di un’azione.
numrat.
Per tregon kohëzgjatjen e një veprimi.
8. Ora ascolta e ripeti i numeri.
LESSICO LEKSIKU
Tani dëgjo dhe përsërit numrat.
In italiano Nella tua lingua?
Në italishte Po në gjuhën tënde?
durata ………………… 9. Ascolta i messaggi nella segreteria telefonica.
Che lavoro fa la SGDT?
Dëgjo mesazhet në sekretarinë telefonike.
13. Metti in ordine le frasi. Ç’punë bën SGDT-ja?
Vendosi fjalitë sipas radhës.
10. Ascolta nuovamente i messaggi nella
segreteria telefonica e scrivi i numeri
di telefono che senti.
Dëgjo sërish mesazhet në sekretarinë telefo
nike dhe shkruaj numrat e telefonit që dëgjon.

11. Cerca sul dizionario la traduzione di queste


parole e poi mettile in ordine di durata.
Kërkon në fjalor përkthimin e këtyre fjalëve
Lezione 10: I mestieri dhe pastaj renditi ato sipas radhës së gjatë-
Mësim 10: I mestieri sisë.

1. Guarda le foto e insieme al professore e ai 12. In italiano usiamo molte parole straniere.
colleghi scrivi il nome dei lavori. Cerca sul dizionario l’equivalente italiano
Shiko fotografitë dhe së bashku me mësuesin di queste due parole.
dhe me kolegët shkruaj emrin e punëve. Në italishte përdorim shumë fjalë të huaja.
Kërko në fjalor barasvlerësin e këtyre dy
2. Ascolta le conversazioni al telefono. Chi parla? fjalëve në italishte.
Dëgjo bashkëbisedimet në telefon. Kush flet?

3. Abbina i disegni ai lavori. Fonologia


Lidh vizatimet me punët. Fonologjia

4. Dove lavorano queste persone? L’accento


Ku punojnë këta persona? Theksi

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE ITALIANO: PRONTI, VIA! / /5 / /


13. Con un compagno leggi queste parole.
2 Me një shok lexoni këto fjalë.
verbi che trovi in queste pagine e che sono
più facili: trova sul dizionario il verbo base
e scrivi la forma base e la terza persona nella
14. Ora indicate l’accento come nell’esempio. tua lingua.
Tani tregoni theksin si në shembull.
Le të përdorim fjalorin
Foljet “dare” dhe “dire” janë të vështira, sepse
shumë veta nuk janë të rregullta. Ja disa folje
15. Ascolta e ripeti le parole. që i gjen në këto dy faqe dhe që janë më të
Dëgjo dhe përsërit fjalët. lehta: gjej në fjalor foljen bazë dhe shkruaj
formën bazë dhe vetën e tretë në gjuhën tënde.
16. Completa la tabella con queste parole.
Plotëso tabelën me këto fjalë.
2. Ma il dizionario talvolta è difficile da usare
Ecco altri verbi irregolari di queste due pagine.
17. Ora ascolta e controlla le parole. Por fjalori shpeshherë është i vështirë për t’u
Tani dëgjo dhe kontrollo fjalët. përdorur Ja disa folje të tjera të çrregullta nga
këto dy faqe.
In altri casi prima del verbo c’è ci o si; nel
VITA ITALIANA dizionario questi verbi formano una parola
JETË ITALIANE sola, con si o ci unito in fondo.
Në disa raste të tjera, para foljes është vënë ci
ose si; në fjalor këto folje formojnë një fjalë të
LESSICO LEKSIKU vetme, me si apo ci të bashkëngjitur nga pas.
Nei testi che seguono ci sono parole che non
conosci. Leggi i testi e prova a capire cosa
vogliono dire prima di cercare le parole sul
dizionario.
Centro, impero, figlia, potente, guerra, unirsi,
moneta.
Në tekstet që pasojnë ka fjalë që nuk i njeh. Lexoji
tekstet dhe përpiqu të nxjerrësh kuptimin para se
t’i kërkosh fjalët e panjohura në fjalor.
Centro, impero, figlia, potente, guerra, unirsi,
moneta

Unità 6: A casa e al bar


APPROFONDIMENTI
MË SHUMË
Njësi 6: A casa e al bar
IL DIZIONARIO E I VERBI
FJALORI DHE FOLJET Lezione 11: Al bar e in famiglia
Mësim 11: Al bar e in famiglia
Sotto la foto trovi questa frase: Jaime cerca una parola
sul dizionario. Nel dizionario non trovi il presente indi- 1. Secondo te, cosa fanno le due ragazze?
cativo “cerca”, ma la forma base del verbo: “cercare”. Perché guardano il cellulare? Di cosa parlano?
Usare il dizionario, specialmente per i verbi, non è faci- Sipas teje, çfarë po bëjnë dy vajzat? Pse po e
le. Impariamo a farlo. shohin celularin? Për çfarë po flasin?
Nën fotografi gjen këtë fjali: Jaime cerca una parola
sul dizionario. Në fjalor nuk e gjen të tashmen dëftore 2. Ascolta il dialogo e rispondi alle domande.
“cerca”, por formën bazë të foljes: “cercare”. Dëgjo dialogun dhe përgjigju pyetjeve.
Përdorimi i fjalorit, veçanërisht për foljet, nuk është i
lehtë. Le të mësojmë se si bëhet. 3. Controlla le risposte con un compagno.
Kontrollo përgjigjet me një shok.
1. Usiamo il dizionario
I verbi “dare” e “dire” sono difficili, perché 4. Ora ascolta nuovamente e completa il dialogo.
molte persone non sono regolari. Ecco alcuni Tani dëgjo sërish dhe plotëso dialogun.

/ /6 / / ITALIANO: PRONTI, VIA! © Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


PERCORSO 2

5. Ora pratica il dialogo con un compagno. 11. Completa le frasi con il possessivo.
Tani ushtro dialogun me një shok. Plotëso fjalitë me pronorët. 2
6. Leggi e completa i testi. Queste tre parole Mio padre si chiama Gabriele – i possessivi con
sono nuove: genitori, moglie, marito. Ma se i nomi della famiglia
leggi attentamente i testi sai dove vanno! Mio padre si chiama Gabriele – pronorët me emrat
Lexo dhe plotëso tekstet. Këto tri fjalë janë të e familjes
reja: genitori, moglie, marito. Por, po të
lexosh me vëmendje tekstet, e kupton se ku Guarda le frasi.
do të shkojnë! Shiko fjalitë.
Con i nomi di famiglia al singolare non usiamo l’articolo
7. Cosa posso prendere al bar? Abbina le (1). Ma con loro sì (2).
immagini con le parole. Me emrat e familjes në njëjës nuk përdoret nyja (1). Por
Çfarë mund të marr në bar? Lidh pamjet me me loro përdoret (2).
fjalët.
12. Trasforma le frasi con i possessivi.
8. Prova a riempire gli schemi con le parole Kthe fjalitë me pronorët.
dell’attività precedente o con altre che
conosci. chiamarsi - indicativo presente plurale
Përpiqu t’i mbushësh skemat me fjalët e chiamarsi – e tashme dëftore shumës
veprimtarisë së mësipërme ose me fjalë të
tjera që njeh. 13. Completa con il verbo chiamarsi.
Plotëso me foljen chiamarsi.

Riflessione sulla lingua molto


Reflektim mbi gjuhën
14. Completa le frasi.
Plotëso fjalitë.
Scopri la regola!
Zbulo rregullën! E ora completa la regola: quando dopo molto c’è un ag-
gettivo (simpatico, ecc.) cambia/non cambia.
9. Nel dialogo al bar, Elisa non sa cosa prendere Dhe tani plotëso rregullën: kur pas molto vihet një
e Susanna l’aiuta a scegliere. Cosa dice mbiemër (simpatico, etj.) ndryshon / nuk ndryshon.
a Elisa?
Në dialogun në bar, Eliza nuk di se ç’të marrë
dhe Suzana e ndihmon të zgjedhë. Çfarë i
thotë Elizës? Lezione 12: In famiglia
Mësim 12: In famiglia
10. Con un compagno prova a fare dei dialoghi
come nell’esempio. 1. Che cognome possiamo dare alla famiglia
Me një shok përpiqu të ndërtosh dialogë si në di Elisa?
shembull. Ç’mbiemër mund t’i japim familjes së Elizës?

La mia città è bella – i possessivi singolari 2. Abbina le parole del riquadro alle persone.
La mia città è bella – pronorë njëjës Lidh fjalët e kuadratit me personat.

Guarda le frasi. 3. Conosci anche altre parole per descrivere le


Shiko fjalitë. persone? Con un compagno prova a scrivere
qualche aggettivo.
In italiano prima del possessivo usiamo (1) l’articolo A njeh edhe fjalë të tjera për të përshkruar
determinativo (il, lo, la, ecc.) o (2) indeterminativo (un, personat? Me një shok përpiqu të shkruash
una, ecc.). ndonjë mbiemër.
Në italishte, para pronorit përdoret (1) nyja shquese (il,
lo, la, etj.) ose (2) nyja joshquese (un, una, etj.).

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE ITALIANO: PRONTI, VIA! / /7 / /


4. Ascolta Silvano che descrive una persona della In italiano usiamo di prima della persona (Silvano) che
2 sua famiglia. Di chi parla? ha il libro, e nella tua lingua?
Dëgjo Silvanon që po përshkruan një person të Në italishte ne përdorim di para personit (Silvano) që
familjes së tij. Për kë po flet? ka librin. Po në gjuhën tënde?

5. Con due compagni a turno descrivete una delle 10. Scopriamo la famiglia!
persone della famiglia di Elisa. Ma non dite chi Le ta zbulojmë familjen!
è! I compagni possono indovinare.
Me dy shokë, me radhë, përshkruani njërin 11. Scrivi i nomi della tua famiglia
nga personat e familjes së Elizës. Por mos Shkruaj emrat e familjes tuaj.
thoni kush është! Shokët mund të përpiqen ta
gjejnë.
Fonologia
6. Ora scegli una delle persone della famiglia Fonologjia
di Elisa. Scrivi un breve profilo. Immagina
anche informazioni che non hai!
Pronuncio e scrivo: /¥/ famiglia
Tani zgjidh njërin prej personave të familjes
së Elizës. Shkruaj një profil të shkurtër. Shqiptoj dhe shkruaj: /¥/ famiglia
Imagjino edhe informacione që ti nuk i ke! 12. Ascolta e ripeti le parole.
Dëgjo dhe përsërit fjalët.
7. Quali informazioni ci sono nel tuo profilo?
Forse se pensi a una serie di domande puoi
13. Ora leggi le parole.
scrivere altre informazioni! Prova a scrivere
Tani lexo fjalët.
altre domande.
Cilat informacione janë në profilin tënd?
L’intonazione nelle domande e nelle frasi
Mbase po të mendosh për një varg pyetjesh
affermative e negative
mund të shkruash informacione të tjera!
Intonacioni në pyetjet dhe në fjalitë pohore dhe
Përpiqu të shkruash pyetje të tjera!
mohore.
In italiano l’intonazione è così nelle frasi affermative e
8. Pensa a un membro della tua famiglia. Poi a
negative:
coppie, a turno cercate di indovinare le infor
Në italishte, intonacioni është kështu në fjalitë pohore
mazioni su questa persona come nell’esempio.
dhe në ato mohore:
Dopo tre risposte sbagliate puoi aiutare il tuo
e così nelle domande:
compagno!
dhe kështu në pyetje:
Mendo për një pjesëtar të familjes tënde.
Pastaj, në çift, me radhë, përpiquni të gjeni
informacionet për këtë person si në shembull.
LESSICO LEKSIKU
Pas tri përgjigjesh të gabuara mund ta ndih
Come si dice intonazione nella tua lingua?
mosh shokun tënd!
Si thuhet intonazione në gjuhën tënde?
9. Guarda la foto e le frasi. Scegli la parola giusta.
Shiko fotografitë dhe fjalitë. Zgjidh fjalën e
14. Ascolta le frasi. Com’è l’intonazione?
duhur.
Dëgjo fjalitë. Si është intonacioni?
LESSICO LEKSIKU
15. Ora ascolta e ripeti le frasi.
In italiano si usa sempre la parola nipote.
Tani dëgjo dhe përsërit fjalitë.
E nella tua lingua?
Në italishte përdoret gjithnjë fjala nipote. Po në
gjuhën tënde?
VITA ITALIANA
JETË ITALIANE
di
APPROFONDIMENTI
MË SHUMË
Guarda queste frasi.
USIAMO IL DIZIONARIO
Shiko këto fjali.
LE TË PËRDORIM FJALORIN

/ /8 / / ITALIANO: PRONTI, VIA! © Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE


PERCORSO 2

1. Crea il tuo dizionario. AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO 2


Spesso quando parli in italiano non sai come
si dice una parola: puoi comunicare anche se
VETËVLERËSIMI I LINJËS 2 2
non la conosci, se sai spiegare il suo 1. Completa il testo: scrivi il tuo primo
significato. messaggio in una lista di discussione per
Copia per ogni parola il significato giusto studenti di italiano.
nella colonna Significato 1. Plotëso tekstin: shkruaj mesazhin tënd të parë
Krijo fjalorin tënd. në një listë diskutimi për nxënës të italishtes.
Shpeshherë, kur ti flet në italishte nuk e di se
si i thuhet një fjale: mund të komunikosh edhe 2. Completa questo dialogo.
pa e njohur atë fjalë, po të dish tË shpjegosh Plotëso këtë dialog.
kuptimin e saj.
Kopjo për secilën fjalë kuptimin e duhur në 3. Metti l’articolo indeterminativo.
kollonën Significato 1. Vendos nyjen joshquese.
2. Cerca sul dizionario le parole dell’attività 1 e 4. Metti l’articolo determinativo.
scrivi il loro significato nella colonna Vendos nyjen shquese.
Significato 2.
Kërko në fjalor fjalët e veprimtarisë 1 dhe 5. Completa le frasi con il verbo parlare.
shkruaj kuptimin e tyre në kollonën Significato Plotëso fjalitë me foljen parlare.
2.
6. Completa le frasi con il verbo finire.
3. “Chiamare” e “chiamarsi” Plotëso fjalitë me foljen finire.
A pag. 51 hai cercato “chiamarsi” sul
dizionario. Ma hai trovato due parole diverse: 7. Completa le frasi con il verbo andare.
che cosa significano? Plotëso fjalitë me foljen andare.
“Chiamare” dhe “chiamarsi”
Në faqen 51 kërkove “chiamarsi” në fjalor. Por 8. Completa le frasi scegliendo fare, sapere
gjete dy fjalë të ndryshme: ç’kuptim kanë? o potere.
Plotëso fjalitë duke zgjedhur fare, sapere ose
Completa il presente indicativo dei due verbi (non usare potere.
per ora la colonna a destra).
Plotëso të tashmen dëftore të dy foljeve (mos e përdor 9. Inserisci il nome giusto per queste famiglie.
tani për tani kollonën në të djathtë). Ndërfut emrin e duhur për këto familje.
4. “Mi chiamo Wang”, “Il mio nome è Wang” 10. Scrivi questi numeri.
Le due frasi del titolo hanno lo stesso Shkruaj këta numra.
significato, ma nel secondo caso usi i
possessivi. 11. Vita italiana.
Completa la tabella dell’esercizio 3 con la Jeta italiane.
forma “il …………. nome è”.
Adesso cambia queste frasi come
nell’esempio; usa il possessivo.
“Mi chiamo Wang”, “Il mio nome è Wang”
Dy fjalitë e titullit kanë të njëjtin kuptim, por
në rastin e dytë përdoren pronorët.
Plotëso tabelën e ushtrimit 3 me formën “il
…………. nome è”.
Tani ndryshoji këto fjali si në shembull; përdor
pronorin:

© Copyright 2009 Guerra Edizioni - MATERIALE fOTOCOPIAbILE ITALIANO: PRONTI, VIA! / /9 / /

Potrebbero piacerti anche