Sei sulla pagina 1di 25

Proiect

Anexa nr. 5
la HG nr.___ din________________ 2009

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI AL REPUBLICII MOLODVA

COMPLEXUL MUZEAL ORHEIUL VECHI

„Aprobat”
Ministrul Culturii şi Turismului

______________

„Coordonat”
Director Direcţie Patrimoniu şi
Resurse Turistice a MCT
____________ N. Răileanu

Directorul Complexului
Muzeal Orheiul Vechi
_____________ L. Colţa

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A REZERVAŢIEI CULTURAL-NATURALE «ORHEIUL VECHI»
PENTRU ANII 2009-2020

Chişinău - Orheiul Vechi


2009
2

Cuprins
1. Introducere – Viziune……………………………………………………………………………….
2. Misiunea…………. …………………………………………………………………………………
3. Descrierea Sitului….……………………………………………………………………………..…
3.1. Date generale………………………………………………………………………………….
3.2. Baza legislativă şi normativă…………………………………………………………………
4. Diagnoza Sitului…..………………………………………………………………………………..
4.1. Factorii de influenţă asupra Sitului…….……………………………………………………..
4.1.1. Factorii interni……………………………………………………………………………
4.1.2. Factorii externi………………………………………………………………….. ………
4.2. Analiza SWOT……………………………………………………………………………….…
4.2.1. Puncte forte ale Sitului…….……………………………………………………………
4.2.2. Puncte slabe ale Sitului……..………………………………………………………….
4.2.3. Oportunităţi………………………………………………………………………………
4.2.4. Ameninţări……………………………………………………………………………….
4.3. Starea actuală a resurselor muzeale…………………………………………………………
4.3.1. Resurse umane…………………………………………………………………. ………
4.3.2. Colecţii……………………………………………………………………………………
4.3.3. Ateliere de conservare-restaurare…………………………………………………….
4.3.4. Servicii prestate…………………………………………………………………. ……..
4.3.5. Informatizarea, tehnici şi tehnologii informaţionale………………………………….
4.3.6. Spaţii funcţionale…………………………………………………………………………
4.3.7. Dotări materiale………………………………………………………………… ……….
5. Scopuri strategice……………………………………………………………………………………
5.1. Ocrotire, conservare, restaurare………….……………………………………………………
5.2. Management…………………………………………………………………………………….
5.3. Dezvoltare, Informatizare………………………………………………………………………
5.4. Resurse umane…………………………………………………………………………………
5.5. Cercetare…………………………………………………………………………………………
5.6. Documentare……………………………………………………………………………………
5.7. Punere în valoare………………………………………………………………………………
5.8. Marketing, promovare, informare……………………………………………………………
5.9. Educaţie, integrare……………………………………………………………………………
6. Obiective strategice………………………………………………………………………… ……
6.1. Ocrotire, conservare, restaurare………….…………………………………………. ……
6.2. Management…………………………………………………………………………………
6.3. Dezvoltare, Informatizare……………………………………………………………………
6.4. Resurse umane………………………………………………………………………………
6.5. Cercetare…………………………………………………………………………….………
6.6. Documentare…………………………………………………………………………. ……
6.7. Punere în valoare……………………………………………………………………………
6.8. Marketing, promovare, informare……………………………………………………………
6.9. Educaţie, integrare…………………………………………………………………….. ……
7. Impactul realizării strategiei………………………………………………………………………
7.1. Schimbări………………………………………………………………………………………
7.2. Beneficii…………………………………………………………………………………………
7.3. Rezultate………………………………………………………………………………………
8. Monitorizarea şi evaluarea realizării strategiei…………………………………………………
9. Anexă………………………………………………………………………………………………
3

1. INTRODUCERE

Prezentul document defineşte „Strategia de dezvoltare a Rezervaţiei cultural-naturale


«Orheiul Vechi»” promovată de către Complexul Muzeal Orheiul Vechi – structură de
specialitate a Rezervaţiei Istorico-Culturale şi Natural-Peisagistice Orheiul Vechi

- Viziune:

Peisajul Cultural – expresie a valorilor naţionale şi universale


reprezentate prin patrimoniul istorico-cultual şi natural

2. Misiunea:

Păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului istorico-cultural şi


natural din zona Orheiului Vechi în scopuri cultural-ştiinţifice,
educative şi turistice, în beneficiul umanităţii în general şi al
comunităţii locale în particular

Comunicarea, mediatizarea misiunii:

Destinaţie, mediu Mijloace de comunicare Impact

Mediu intern  Declaraţii ale managerilor CMOV în cadrul  Asigurarea transparenţei în


- Complexul şedinţelor de lucru; cadrul CMOV;
Muzeal Orheiul  Comunicare interpersonală;  Cunoaşterea de către fiecare
Vechi (CMOV)  Documente de reglementare ale Instituţiei angajat a misiunii CMOV;
(regulamente, rapoarte);  Angajarea întregului personal
 Metode afişate (standuri) pentru realizarea misiunii;
 Site-ul CMOV;  Credibilitatea CMOV.
 Set de materiale oferite angajaţilor.  Crearea atmosferei colegiale.
 Şedinţe şi seminare de lucru (formarea şi  Crearea unei echipe
instruirea continuă a angajaţilor). competente
Mediul comunal  Declaraţii şi anunţuri oficiale (în cadrul  Promovarea imaginii CMOV;
(Primăria – consiliului comunal; localităţilor etc);  Stimularea interesului de a
Administraţia  Şedinţe şi întâlniri comune de lucru; apela la serviciile CMOV;
Publică Locală  Materiale promoţionale şi publicitare;  Optimizarea relaţiilor de
(APL), Populaţia  Activităţi cu persoane fizice; colaborare;
locală)  Activităţi cu managerii pensiunilor,  Confirmarea identităţii şi
hotelurilor, barurilor, cafenelelor; indispensabilităţii CMOV;
 Declaraţii şi activităţi la gimnaziile  Delimitarea responsabilităţilor
comunale. APL fata de protecţia CMOV.
 Promovarea politicii de protecţie
a obiectivelor de patrimoniu;
 Implicarea APL si a a publicului
larg in soluţionarea si
promovarea misiunii CMOV.
Mediul regional  Declaraţii şi anunţuri oficiale (în cadrul  Promovarea imaginii CMOV;
(Consiliul raional, consiliului raional, şedinţe de lucru de  Stimularea colaborării cu
4

Inspectoratul nivel raional, ziarul raional); CMOV;


ecologic, Ocoale  Întâlniri de lucru cu reprezentanţii APL;  Optimizarea relaţiilor de
Silvice)  Materiale promoţionale şi publicitare; colaborare;
 Activităţi cu Servicii de rang raional  Determinarea unei atitudini
(Inspectoratul Ecologic, Ocoale Silvice); favorabile faţă de CMOV;
 Activităţi cu Muzeul Raional de Istorie şi  Stabilirea angajamentelor clare
Etnografie; ale APL regionale in
promovarea misiunii CMOV;
 Confirmarea identităţii CMOV;
 Promovarea politicii de protecţie
a obiectivelor de patrimoniu;
Mediul decizional  Declaraţii, adrese şi anunţuri oficiale;  Recunoaşterea de către stat a
(Ministerul  Participarea la şedinţele de lucru ale importantei şi priorităţii privind
Culturii şi Ministerului Culturii şi Turismului privind protecţia si valorificarea
Turismului, politicile muzeale; patrimoniului cultural de la
Ministerul  Promovarea documentelor analitico- Orheiul Vechi;
Ecologiei şi sintetice (rapoarte, programe, planuri);  Promovarea CMOV;
Resurselor  Susţinerea programelor şi proiectelor de  Determinarea unei atitudini
Naturale, Guvern, promovare legislativă şi bugetară a responsabile faţă de CMOV;
Parlament, CMOV;  Confirmarea identităţii,
Preşedinţie)  Finanţarea materialelor publicitare şi protejarea si promovarea
promoţionale ; CMOV;
 Organizarea activităţilor culturale şi
ştiinţifice,
Mediul  Informaţii pentru centrele muzeale  Promovarea imaginii CMOV;
profesional naţionale, instituţii academice, universităţi  Sporirea prestigiului profesional;
(Muzeele privind CMOV (pe suport tradiţional sau  Stimularea dorinţei de a
Naţionale, electronic); colabora cu CMOV;
Academia de  Dezvoltarea unei reţele de comunicare  Optimizarea relaţiilor de
Ştiinţe, durabile cu instituţiile partenere din ţară şi colaborare;
Universităţi) şi din străinătate;  Valorificarea moştenirii culturale
ONG-uri  Difuzarea materialelor promoţionale; prin cercetare si publicare;
 Actualizarea Site-ului CMOV;  Implicarea publicului in
 Extinderea investigaţiilor ştiinţifice valorificarea si protejarea
(arheologice, etnografice, ecologice etc.); obiectivelor de patrimoniu din
 Promovarea arheologiei publice in cadrul cadrul CMOV.
CMOV;
 Valorificarea rezultatelor ştiinţifice prin
realizarea unei serii de publicaţii ştiinţifice.
Mediul Servicii  Informaţii, anunţuri, documente;  Promovarea imaginii CMOV;
Turistice (Agenţii  Întruniri de lucru şi seminare de informare;  Stimularea dorinţei de a
turistice,  Difuzarea materialelor promoţionale; colabora cu CMOV;
Pensiuni)  Actualizarea periodică a informaţiilor pe  Optimizarea relaţiilor de
Site-ul CMOV; colaborare;
 Crearea unei relaţii reciproce
intre agenţiile turistice si CMOV
in vederea protejării si
valorificării patrimoniului cultural
de la OV.
 Stabilirea unor criterii clare de
colaborare si responsabilităţi.
Medii de  Difuzarea de informaţii, organizarea de  Sporirea imaginii CMOV în
informare în masă emisiuni; mass media locală şi naţională;
(TV, Radio, Ziare,  Conferinţe de presă, comunicate de presă;  Stimularea dorinţei
Reviste)  Interviuri, filmări şi alte activităţi culturale; spectatorului, cititorului de a
vizita CMOV;
 Realizarea unor activităţi
culturale de masa prin
intermediul cărora va fi
promovata imaginea si
importanta OV.
5

3. DESCRIEREA SITULUI

3.1. Date generale

Situl Orheiul Vechi reprezintă un veritabil peisaj cultural format ca rezultat al interacţiunii
multimilenare dintre om şi natură. Complexul constituie un sistem alcătuit din elemente
naturale şi culturale: cadru natural originar, biodiversitate (masive vegetale şi faună
conservate), cadru arheologic de excepţie (aşezări, cetăţi, complexe rupestre din
diverse epoci istorice), varietate istorico-arhitecturală, habitat rural tradiţional şi
originalitate etnografică.

Situl Orheiul Vechi reprezintă un ansamblu de monumente istorico-arheologice şi arii


naturale de o rară frumuseţe, format în defileul râului Răut din preajma satelor
Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, raionul Orhei, Republica Moldova, unde se constată o
îmbinare armonioasă a elementului antropic cu cel natural, o îmbinare perfectă a
mediului geografic cu civilizaţia umană. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi
constituie o veritabilă salbă de cetăţi naturale adaptate, care l-au adăpostit pe om în
toate timpurile, începând cu epoca paleoliticului şi până în zilele noastre.

Situl ocupă şapte promontorii de proporţii, fascinante din punct de vedere peisajer,
nominalizate în mod tradiţional de către populaţia locală Furceni, Cot, Stojişte,
Mihăilaşa, Peştera, Trebujeni, Butuceni şi şase defilee adiacente de o frumuseţe
deosebită: Defileul Selitra, Râpa Ciobanului, Defileul Morova, Defileul Ivancea, Defileul
Hucişca, Defileul Răposu şi Defileul Culicăuca.

Primele cinci promontorii, la fel ca şi defileele alăturate, reprezintă arii naturale protejate
şi câmpuri cu multiple situri arheologice, iar ultimele două promontorii, care dispun de
caracteristici naturale şi istorico-arheologice nu mai puţin importante, reprezintă în mare
parte spaţii care adăpostesc actualele sate Trebujeni, Butuceni şi Morovaia cu vechi
tradiţii şi o arhitectură vernaculară deosebită.

Defileul Răutului traversează complexul istorico-natural Orheiul Vechi de la nord-vest


spre sud-est pe un traseu tri-sinusoidal de circa 15,0 km, fiind mărginit la extremităţi de
satele din vecinătate: Furceni (raionul Orhei) şi Măşcăuţi (raionul Criuleni).

În linie dreaptă, complexul istorico-natural se extinde pe o suprafaţă cu lungimea


maximală de 9,0 km de la nord-vest spre sud-est şi lăţimea de 1,5-4,0 km de la sud-
vest spre nord-est.

Sectorul central al Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» (promontoriile Peştera


şi Butuceni) beneficiază de statut de „Rezervaţie istorico-arheologică” în conformitate cu
hotărârea nr. 77 a Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti din 15 martie 1968, iar
sectorul de vest (promontoriul Scoc şi defileul Selitra), în conformitate cu clasificarea
UICN, posedă statut de arie protejată de categoria a IV-a - Rezervaţie peisajeră,
aprobat prin hotărârea Nr. 1538-XIII a Parlamentului Republicii Moldova din 25 februarie
1998.
6

Din punct de vedere juridic, Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi» reprezintă un


muzeu de categorie naţională, cu administraţie proprie, colectiv de muzeografi şi
lucrători auxiliari, colecţii de patrimoniu, sală de expoziţie de bază, filiale etnografice etc.
cu sediul în satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei.

Din punct de vedere administrativ Complexul muzeal Orheiul Vechi ţine de Ministerul
Culturii şi Turismului al Republicii Moldova.

3.2. Baza legislativă şi normativă

Complexul Istorico-Natural Orheiul Vechi activează în baza următoarelor acte legislative


şi normative de bază:
 Legea privind Ocrotirea Monumentelor, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova,
Nr. 1530-XII din 22 iunie 1993
 Legea privind Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat, Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova, Nr. 1531-XII din 23 iunie 1993;
 Legea privind protecţia mediului înconjurător, Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova, Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993
 Legea privind ariile protejate, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, Nr. 1538-
XIII a Parlamentului Republicii Moldova din 25 februarie 1998.
 Legea cu privire la muzee, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, Nr. 1596-
XV din 27.12.2002.
 Lega cu privire la organizarea si desfăşurarea activităţii turistice in Republica
Moldova, Nr. 352 – XVI din 24 noiembrie 2006.
 Regulamentul privind evidenţa şi conservarea patrimoniului cultural mobil, Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova, nr. 1111, din 11.IX.2003;
 Regulamentul Serviciului de Securitate al Muzeului, Ordinul Ministerului Culturii nr.
314 din 10.X. 2003;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul de ordine interioară al Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul Consiliului de Administrare al Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul Consiliului Ştiinţific al Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul Comisiei de Achiziţii a Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul Consiliului de restaurare al Complexului muzeal Orheiul Vechi;
 Regulamentul de funcţionare a expoziţiei Complexului muzeal Orheiul Vechi;
7

4. DIAGNOZA SITULUI

4.1. Factori de influenţă asupra Sitului

4.1.1. Factori interni

 Specificul Sitului;
 Peisajul natural original din microzonă;
 Prezenţa multiplelor obiective istorico-arheologice;
 Arhitectura rupestră;
 Arhitectura vernaculară tradiţională;
 Viziunea muzeografilor şi a fondatorilor;
 Mentalitatea populaţiei locale şi viziunea administraţiei comunale;
 Calitatea şi competenţele resurselor umane;
 Managementul Sitului;
 Condiţiile materiale, financiare, tehnice de gestionare a Sitului (finanţarea
bugetară, spaţii pentru păstrarea colecţiilor, spaţii de expoziţie, dotarea tehnică
etc.)
 Condiţiile materiale şi financiare ale colaboratorilor (salarizarea, spaţii de trai,
spaţii de activitate etc.).

4.1.2. Factori externi

 economici: reforma economică lentă; economie de piaţă insuficient dezvoltată;


inflaţia; liberalizarea pieţei muncii, inclusiv a profesiei de muzeograf; creşterea
costurilor pentru întreţinerea monumentelor de patrimoniu natural şi cultural,
pentru întreţinerea spaţiilor, pentru conservarea-restaurarea obiectivelor de
patrimoniu; puterea de cumpărare redusă; salarii reduse în comparaţie cu coşul
mediu de consum în domeniul muzeografiei şi lipsa de condiţii decente de viaţă,
îndepărtează specialiştii de valoare de la Complexul Muzeal Orheiul Vechi;
 tehnologici: evoluţia rapidă a tehnicii şi a tehnologiilor informaţionale; dezvoltarea
sistemelor de comunicaţie; creşterea impactului informaţiei pe suport
netradiţional; orientarea promptă privind edificarea şi funcţionarea societăţii
informaţionale în Republica Moldova;
 sociali: dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice; alinierea sistemului
educaţional naţional la rigorile şi principiile europene; conştientizarea necesităţii
de instruire continuă; conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului (în mod
deosebit privind accesul liber la informaţie, libertatea intelectuală, dreptul de
autor etc.); liberalizarea circulaţiei persoanelor; lansarea unui nou statut care va
ridica prestigiul muzeografilor;
 de ordin cultural: dezvoltarea culturii în baza valorilor general umane şi naţionale;
orientarea spre societăţi multiculturale; alinierea sistemului muzeal naţional la
rigorile şi principiile europene;
 de ordin ştiinţific: dezvoltarea cercetării în conformitate cu principiile şi
metodologiile contemporane; interesul pentru cercetarea pluridisciplinară a unor
spaţii istorico-geografice;
8

 instituţionali: necesitatea alinierii legislaţiei în domeniu la cerinţele şi standardele


internaţionale; elaborarea documentelor normativ-instructive;
 comunitatea profesională: Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi» fiind
parte componentă a Reţelei Naţionale de Muzee, respectă condiţiile şi rigorile,
stabilite de/în comunitatea profesională; tendinţa de a colabora şi coopera în
domeniile profesionale.

4.2. Analiza SWOT

4.2.1. Puncte forte ale Sitului

 Peisaj natural de excepţie;


 Peisaj cultural de unicat;
 Biodiversitate;
 Ecosisteme reprezentative;
 Obiective de patrimoniu din toate epocile istorice;
 Complex muzeal aflat sub cerul liber;
 Spaţii expoziţionale relevante;
 Este parte integrantă a Sistemului Naţional de Muzee;
 Complex muzeal cu obiective reprezentative, favorabile pentru activităţile
ştiinţifice, educaţionale, culturale şi turistice;
 Condiţii favorabile pentru desfăşurarea turismului cultural, ştiinţific, ecologic şi
agrar.
 Condiţii decente de cazare în hotel şi pensiuni private;
 Existenţa unei pieţe stabile pentru desfacerea serviciilor legate de sfera turistică;
 Interesul privat al localnicilor de a dezvolta afaceri noi în baza prestării unor
servicii turistice;
 Amplasare teritorială favorabilă în raport cu capitala ţării;

4.2.2. Puncte slabe ale Sitului

 Insuficienţă de personal ştiinţific specializat;


 Lipsa unui sistem continuu de instruire a personalului specializat şi auxiliar;
 Lipsa condiţiilor de păstrare a pieselor muzeale;
 Lipsa unui sistem de administrare a patrimoniului muzeal;
 Lipsa laboratoarelor şi atelierelor de restaurare-conservare;
 Lipsa unor competenţe distinctive în domeniile: management, cercetare,
dezvoltare, calitatea serviciilor, comercial etc.
 Lipsa unui sistem bine pus la punct de conlucrare cu Autorităţile Publice Locale
şi Raionale;
 Lipsa de conlucrare cu autorităţile bisericeşti şi comunitatea monahală
 Sprijin comunitar insuficient;
 Finanţare bugetară insuficientă;
 Inexistenţa unui sistem de monitorizare a obiectivelor de patrimoniu cultural;
 Inexistenţa unui sistem de evaluare a serviciilor prestate şi a performanţelor
personalului ;

4.2.3. Oportunităţi

 Dezvoltarea pe baze noi a sistemului muzeal;


9

 Posibilităţi de integrare a Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» în


procesul de modernizare şi informatizare;
 Interes deosebit şi prioritar faţă de patrimoniul cultural de la Orheiul Vechi din
partea Autorităţilor publice naţionale, opiniei publice, organizaţiilor şi instituţiilor
de cercetare şi de mediu, precum şi din partea organizaţiilor nonguvernamentale
cultural-ştiinţifice şi de mediu;
 Legislaţie conectată la cerinţele moderne în domeniu;
 Integrarea Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» în proiecte educaţionale
naţionale;
 Interesul deosebit al organismelor şi instituţiilor internaţionale faţă de patrimoniul
cultural de la Orheiul Vechi (UNESCO etc.); posibilităţi de înscriere a sitului în
Lista Patrimoniului Mondial, precum şi integrarea lui în diverse proiecte
internaţionale ştiinţifice, culturale, educaţionale şi de ocrotire a patrimoniului
natural şi istorico-cultural;
 Posibilităţi de afiliere la structuri muzeale europene şi internaţionale;
 Dezvoltarea accelerată a turismului în Republica Moldova; creşterea bruscă a
numărului de agenţi turistici; posibilităţi de integrare a Rezervaţiei cultural-
naturale «Orheiul Vechi» în circuitul turistic internaţional; de lărgire a interesului
faţă de situl dat pe plan naţional şi regional; de dezvoltare a turismului cultural-
ştiinţific, ecologic şi agro-rural;
 Lărgirea reţelei de instituţii internaţionale la Chişinău şi sporirea din partea
acestora a interesului faţă de peisaje naturale şi culturale autentice; posibilităţi de
dezvoltare a unor relaţii noi, proiecte comune culturale şi turistice;

4.2.4. Pericole

 Catastrofe ecologice, ploi acide;


 Cutremure de pământ;
 Călduri excesive şi secete periodice;
 Fluctuaţia personalului de cercetare, salarizarea proastă a acestuia;
 Lipsa de condiţii adecvate de trai şi lucru pentru muzeografi;
 Insuficienţa resurselor financiare;
 Absenţa unor programe de investiţii pentru Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul
Vechi»;
 Lipsa documentaţiei instructiv-metodice pentru anumite domenii;
 Lipsa viziunii de ansamblu asupra viitorului localităţilor rurale din componenţa
Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»;
 Lipsa interesului din partea APL fata de CMOV;
 Preluarea ilegala a Mitropoliei Moldovei a unor complexe creştine rupestre din cadrul
CMOV si intervenţiile lor antiştiinţifice care deteriorează starea acestor monumente;
 Neconştientizarea de către o parte din populaţia locală a importanţei măsurilor de
protecţie a obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural; a avantajelor economico-
culturale oferite de complexul istorico-natural;

4.3. Starea actuală a resurselor muzeale

4.3.1. Resurse umane

La 1 ianuarie 2007 numărul angajaţilor complexului muzeal era de 34 persoane, inclusiv


5 persoane de conducere şi 6 muzeografi. Complexul Muzeal Orheiul Vechi nu dispune
de specialişti restauratori şi cercetători titulari.
10

4.3.2. Colecţii

Complexul Muzeal Orheiul Vechi dispune de colecţii proprii de patrimoniu imobil, care
se împart în trei compartimente de bază: arheologice, numismatice şi etnografice.

Structura colecţiilor, în linii generale, corespunde profilului complexului muzeal. În


acelaşi timp se remarcă lipsa în colecţii a patrimoniului imobil a pieselor de patrimoniu
natural (specii de faună şi floră relictă etc.).

Colecţiile de patrimoniu sunt depozitate în 6 încăperi cu o suprafaţă de circa 100 metri


pătraţi, fără dotările tehnice moderne.

Gestionarea colecţiilor este asigurată de către custodele-şef.

Baza normativă de gestionare a colecţiilor este „Regulamentul privind evidenţa şi


conservarea patrimoniului cultural mobil, Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova, nr. 1111, din 11.IX.2003”

4.3.3. Ateliere de conservare-restaurare

Complexul muzeal Orheiul Vechi nu dispune de ateliere proprii de conservare-restaurare si din


lipsa de fonduri nici nu-si permite sa apeleze la asemenea servicii. Majoritatea pieselor sunt
supuse deteriorării din cauza lipsei condiţiilor elementare de conservare.

4.3.4. Servicii prestate

 Ghidaj pentru turişti şi alte categorii de vizitatori;


 Suport logistic pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice de către instituţii universitare
şi academice în zona Orheiului Vechi;
 Posibilităţi de staţionare pe teritoriul complexului muzeal în baza de echipament
propriu a unor grupuri de turişti;
 Posibilităţi de organizare de seminare, mese rotunde, colocvii, conferinţe ştiinţifice
etc.

Clienţii (vizitatorii) Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» în proporţie de circa 82


% sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi într-un număr de circa 18 % - cetăţeni străini.

Vizitatorii din Republica Moldova în proporţie de 56 % sunt elevi şi studenţi.

Vizitatorii străini sunt clienţii Agenţiilor de Turism, reprezentanţii misiunilor internaţionale


cu sediul la Chişinău, delegaţii oficiale venite în Republica Moldova etc.

În anul 2006 Complexul muzeal a fost vizitat de 13671 turişti (65 % în comparaţie cu
anul 1989 şi 36 % în comparaţie cu anul 1984), inclusiv de 6567 studenţi şi elevi.

4.3.5. Informatizarea. Tehnici şi tehnologii informaţionale

Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi» se află în proces de informatizare şi de


implementare a tehnologiilor informaţionale. Dispune de câteva calculatoare şi de Soft,
preluat de la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, pentru crearea
11

sistemului informaţional automat, inclusiv de inventariere a colecţiilor de patrimoniu pe


suport electronic.

Dispune de pagină Web: orhei.dnt.md, care urmează a fi dezvoltată, conform statutului


şi necesităţilor instituţiei.

4.3.6. Spaţii funcţionale

Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi» dispune de următoarele spaţii funcţionale:

 corp administrativ (3 încăperi) (40 m. p.);


 încăperi pentru colecţii (6 încăperi) (100 m. p.);
 sală de expoziţie arheologică (120 m. p.);
 o gospodărie tradiţională ţărănească-muzeu - (2 case, beci, alte construcţii);
 două gospodării tradiţionale ţărăneşti (potenţiale săli de expoziţie) şi
 o gospodărie boierească (potenţială gospodărie-muzeu).

Din cadrul complexului muzeal face parte, de asemenea, un complex turistic privat:

 un hotel cu 20 locuri,
 o cafenea pentru 80 persoane şi
 o sală de conferinţe-restaurant pentru circa 150 persoane.

4.3.7. Dotări materiale

Complexul muzeal dispune de 1 automobil, 4 calculatoare, xerox, televizor, videopleier.


12

5. SCOPURI STRATEGICE

5.1. Ocrotire, conservare, restaurare

 Asigurarea autenticităţii şi integrităţii patrimoniului istorico-cultural şi natural din zona


Orheiul Vechi;
 Politică durabilă de ocrotire a patrimoniului istorico-cultural şi natural;
 Promovarea sistematică a activităţilor de conservare şi restaurare a patrimoniului
imobil şi mobil;
 Asigurarea financiară a activităţilor de conservare şi restaurare a patrimoniului
cultural;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de reabilitare a peisajului natural pe sectoarele afectate de
factorul antropic.

5.2. Management

 Asigurarea unui management performant al Sitului Orheiul Vechi;


 Eficientizarea gestionării complexului istorico-natural, restructurarea schemei
organizaţionale a complexului şi schemei de state a obligaţiunilor funcţionale în
conformitate cu noile realităţi;
 Eficientizarea conlucrării cu autorităţile comunale şi raionale, agenţiile de turism,
comunitatea monahală şi populaţia locală;

5.3. Dezvoltare, informatizare

 Modernizarea şi informatizarea infrastructuri complexului istorico-natural;


 Dezvoltarea spaţiului expoziţional;
 Asigurarea condiţiilor de păstrare a colecţiilor de patrimoniu în conformitate cu
standardele contemporane;

5.4. Resurse umane

 Asigurarea complexului muzeal cu specialişti titulari profesionişti (cercetători,


muzeografi, conservatori şi restauratori);
 Elaborarea şi implementarea unei politici de formare profesională şi sprijinire
materială a lucrătorilor complexului muzeal (salarizare adecvată, motivare, instruire
etc.);

5.5. Cercetare

 Elaborarea unor proiecte durabile privind cercetarea ştiinţifică inter-disciplinară a


Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi».
 Descoperirea de noi vestigii de patrimoniu cultural şi natural;
 Antrenarea comunităţii locale in activităţilor de cercetare, protejare si valorificare a
obiectivelor de patrimoniu de la Orheiul Vechi.
13

5.6. Documentare

 Elaborarea dosarului de patrimoniu „Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi»”


pentru propunerea obiectivului spre înscriere în Lista Patrimoniului mondial
UNESCO;
 Elaborarea documentarului exhaustiv al complexului istorico-natural Orheiul Vechi.
 Asigurarea sitului Orheiul Vechi cu baza legislativă şi normativă corespunzătoare;
 Asigurarea monitorizării obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural în
corespundere cu cerinţele UNESCO.
 Angajarea Administraţiei Publice Locale, regionale si centrale in procesele de administrare,
cercetare, protejare si valorificare a Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi».

5.7. Punere în valoare

 Promovarea unei politici durabile privind dezvoltarea turismului cultural, ecologic,


rural şi ştiinţific în zona Orheiului Vechi;
 Amenajarea unei infrastructuri turistice moderne în zona Orheiului Vechi;

5.8. Marketing, promovare, informare

 Promovarea unui marketing performant situat la nivelul cerinţelor moderne;


 Asigurarea liberului acces la informaţie şi satisfacerea deplină a necesităţilor
informaţionale ale vizitatorilor privind patrimoniul imobil şi mobil al Orheiului Vechi;

5.9. Educaţie, integrare

 Promovare sistematică a manifestărilor cu caracter instructiv-educativ pentru elevi şi


studenţi, organizarea anuală a şcolilor şi taberelor de vară educaţionale, de creaţie
şi de cercetare.
 Integrarea Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» în programe şi concepte
strategice naţionale şi internaţionale (ştiinţifice, culturale, educaţionale, turistice,
social-economice etc.);
 Colaborare activă cu instituţiile ştiinţifice şi ONG-urile de profil, promovarea unor
proiecte comune (ştiinţifice, culturale, de mediu, educative etc.);
 Consultarea si antrenarea populaţiei locale in activităţilor CMOV;
 Elaborarea unor programe de instruire continua a angajaţilor CMOV;
 Crearea unor programe educaţionale durabile pentru diverse categorii de vârsta destinate
populaţiei locale;
 Elaborarea si promovarea activa a programelor educaţionale muzeale destinate publicului
vizitator, in special pentru copii prin utilizarea metodelor interactive de instruire si
promovarea a tradiţiilor istorice si meşteşugăreşti locale.
14

6. OBIECTIVE STRATEGICE
6.1. Ocrotire, conservare, restaurare

 Elaborarea şi promovarea de politici durabile privind protecţia 2009-2020


obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural.
 Asigurarea măsurilor de protecţie sistematică a obiectivelor de 2009-2020
patrimoniu cultural şi natural
 Elaborarea unui set de măsuri organizatorice eficiente privind 2009
conservarea obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural.
 Conservarea şi restaurarea complexului rupestru Schitul Peştera 2009-2020
 Cercetarea, conservarea şi restaurarea complexului rupestru 2009-2020
Mănăstirea pârcălabului Bosie
 Cercetarea, conservarea şi restaurarea complexului rupestru 2009-2020
Mănăstirea pârcălabului Albu-Măşcăuţi
 Conservarea şi restaurarea complexelor de arhitectură medievală: 2009-2020
Citadela, Palatul Pârcălabului, Locuinţa medievală cu piloni, Caravan
Serai, Biserica medievală şi Baia medievală.
 Conservarea, restaurarea şi reconstituirea arhitecturii vernaculare 2009-2020
tradiţionale din satul Trebujeni, Butuceni, Morovaia
 Restaurarea Casei-Muzeu satul Butuceni 2009-2010
 Restaurarea Casei-Muzeu satul Morovaia 2009-2010
 Restaurarea Clopotniţei bisericii Peştera 2009
 Restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural din cadrul cimitirelor 2009-2015
vechi ale satul Trebujeni şi satul Butuceni
 Evaluarea, conservarea, restaurarea şi reconstituirea obiectivelor 2009-2015
arheologice: cuptoare de ars var din sec. XIV, valul nr. 2 al cetăţii
medievale
 Evaluarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului arheologic mobil 2009-2020
din colecţiile complexului muzeal
 Conservarea şi restaurarea patrimoniului etnografic mobil din 2009-2020
colecţiile complexului muzeal
 Elaborarea de măsuri privind asigurarea financiară din fonduri 2009-2020
bugetare şi extrabugetare a activităţilor de conservare-restaurare a
patrimoniului cultural imobil şi mobil
 Reabilitarea peisajului natural pe sectoarele afectate de factorul 2009-2012
antropic.
 Elaborarea de măsuri practice privind protecţia patrimoniului cultural 2009-2020
din sectorul privat
 Încheiere acorduri de protecţie a patrimoniului cultural cu agenţii 2009-2020
privaţi

6.2. Management

 Perfectarea statutului complexului muzeal: revenirea la conceptul de 2009


rezervaţie istorico-naturală
15

 Elaborarea planului de management al instituţiei 2009


 Schimbarea structurii organizatorice şi a schemei de state a instituţiei 2009-2010
în conformitate cu normele internaţionale.
 Implementarea normelor de muncă în cadrul complexului muzeal în 2009
corespundere cu noile sarcini
 Elaborarea şi realizarea unor programe de instruire continuă a 2009-2020
colaboratorilor instituţiei
 Dirijarea procesului de implementare a programului de monitorizare, 2009-2020
protecţie, conservare, restaurare şi reconstituire a obiectivelor de
patrimoniu cultural şi natural
 Evaluarea periodica a programelor de cercetare, protecţie, 2009-2020
conservare, restaurare şi reconstituire a obiectivelor de patrimoniu
cultural şi natural
 Eficientizarea conlucrării cu autorităţile comunale şi raionale, 2009-2020
agenţiile de turism, comunitatea monahală şi populaţia locală prin
stabilirea unor acorduri de parteneriat cu obligaţii si responsabilităţi
clare.
 Revigorarea Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei cultural-naturale 2009
«Orheiul Vechi» în scopul eficientizării activităţilor complexului
muzeal.

6.3. Dezvoltare, informatizare

 Modernizarea infrastructurii complexului istorico-natural 2009-2020


 Informatizarea, crearea sistemului automatizat de gestionare a 2009-2012
activităţilor din cadrul complexului istorico-natural
 Crearea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a colecţiilor 2009
 Reinventarierea colecţiilor muzeale în conformitate cu cerinţele 2009
contemporane
 Modernizarea condiţiilor de păstrare a colecţiilor şi asigurarea 2009-2012
securităţii lor în conformitate cu cerinţele internaţionale
 Crearea laboratoarelor de conservare-restaurare: metal, ceramică, 2009-2010
piatră, lemn, ţesături.
 Elaborarea programului de dezvoltare expoziţională a complexului 2009
muzeal
 Elaborarea de proiecte expoziţionale etnografice, de arheologie şi 2009
istorie naturală
 Elaborarea programelor de educaţie muzeală 2009-2020
 Organizarea de expoziţii noi: etnografice, de arheologie, istorie 2009-2020
naturală
 Stabilirea limitelor zonei de protecţie şi tampon a complexului 2009
istorico-natural şi a zonei tampon, în conformitate cu cerinţele
UNESCO.
 Aprobarea Regulamentului de zonare funcţională în cadrul 2009
microzonei Orheiului Vechi
 Elaborarea si implementarea unui Program de măsuri privind 2009-2020
păstrarea aspectului etnografic al satelor Trebujeni, Butuceni,
Morovaia
 Adaptarea construcţiilor administrative ale complexului muzeal la 2009-2015
cerinţele contemporane
 Amenajarea şi reparaţia drumurilor de acces din zona Orheiului 2009-2020
Vechi în contextul dezvoltării turismului cultural şi ştiinţific
 Crearea şi asigurarea cu infrastructura respectivă a rutelor turistice 2009-2012
de interes special
 Asigurarea vizitatorilor cu autoghidaj 2009-2012
16

 Modernizarea echipamentului tehnic deţinut de Rezervaţia cultural- 2009-2012


naturală «Orheiul Vechi»
 Asigurarea financiară a întreţinerii, a modificărilor tehnice a soft-ului 2009-2020
de evidenţă a patrimoniului cultural.
 Asigurarea funcţionalităţii modulelor soft-ului de evidenţă a 2009-2020
patrimoniului cultural.
 Lărgirea accesului la informaţie prin implementarea tehnicilor şi 2009-2020
tehnologiilor informaţionale (baze de date locale şi externe)
 Participarea la crearea Sistemului Integrat Informaţional al Muzeelor 2009-20012
din Republica Moldova

6.4. Resurse umane

 Elaborarea şi promovarea documentului „Politica resurselor umane 2009


în cadrul instituţiei”
 Crearea condiţiilor benefice pentru integrarea profesională a 2009-2020
lucrătorilor, pentru construirea carierei de muzeografi, cercetători,
restauratori etc. şi instruirii lor continuă
 Valorificarea creativităţii şi iniţiativei lucrătorilor, utilizarea raţională a 2009-2020
personalului
 Asigurarea Instituţiei muzeale cu personal calificat în conformitate cu 2009-2010
„Nomenclatorul de funcţii”, anexat la „Regulamentul de organizare şi
funcţionare a instituţiilor muzeale”
 Amplificarea sistemului de instruire continuă a muzeografilor. 2009-2020
 Sprijinirea şi orientarea muzeografilor pentru obţinerea categoriilor 2009-2020
de calificare
 Promovarea imaginii, performanţelor colaboratorilor pe plan ramural, 2009-2020
naţional şi internaţional
 Salarizarea personalului conform prevederilor legale în vigoare. 2009-2020
 Colaborare cu instituţii universitare privind pregătirea cadrelor de 2009-2020
cercetători pentru complexul muzeal (conservatori, restauratori etc.)

6.5. Cercetare

 Studierea interdisciplinară aprofundată a zonei Orheiului Vechi 2009-2020


(geologie, pedologie, hidrologie, vegetaţie, faună, ecologie, istorie,
arheologie, arhitectură, etnografie, demografie, economie).
 Cercetarea sistematică a florei din zona Orheiului Vechi 2009-2020
 Cercetarea sistematică a faunei din zona Orheiului Vechi 2009-2020
 Cercetarea sistematică a formaţiunilor geologice de la Orheiul Vechi 2009-2020
 Cercetarea sistematică a resurselor acvatice (fântâni, izvoare) 2009-2020
 Cercetarea sistematică a faunei şi florei fosile din microzonă 2009-2020
 Cercetarea arheologică a Orheiul Vechi şi a complexelor rupestre 2009-2020
 Cercetarea sistematică a arhitecturii vernaculare din satele 2009-2020
Trebujeni, Butuceni, Morovaia
 Cercetarea sistematică a culturii spirituale şi materiale tradiţionale 2009-2020
din zona Orheiului Vechi

6.6. Documentare

 Elaborarea planului strategic de dezvoltare al complexului istorico- 2009


natural Orheiul Vechi
 Elaborarea dosarului de patrimoniu „Rezervaţia cultural-naturală 2009
«Orheiul Vechi»” pentru înaintarea obiectivului spre includere în Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO
17

 Elaborarea hărţii topografice digitale a zonei Orheiului Vechi la scara 2009


de 1:2000 cu anexe aferente de specialitate (geologie, hidrologie,
pedologie, floră-vegetaţie, faună, demografie, arheologie, arhitectură
etc.)
 Elaborarea planurilor tridimensionale electronice ale peisajului 2009-2010
Orheiului Vechi şi ale obiectivelor de patrimoniu cultural
 Monitorizarea obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural, 2009-2020
informarea periodică a organismelor naţionale şi internaţionale de
specialitate privind starea complexului istorico-natural şi elaborarea
documentarului respectiv de evidenţă.
 Elaborarea documentarului exhaustiv al complexului istorico-natural 2009
Orheiul Vechi.

6.7. Punere în valoare

 Elaborarea planului de dezvoltare turistică al Rezervaţiei cultural- 2009


naturale «Orheiul Vechi»
 Elaborarea programelor de acţiuni comune cu Agenţiile de Turism 2009-2020
 Asigurare cu ghidaj a turiştilor internaţionali 2009-2020
 Promovarea turismului ecologic în cadrul ariilor naturale protejate 2009-2020
 Promovarea turismului cultural-ştiinţific în cadrul siturilor arheologice 2009-2020
 Promovarea turismului rural în cadrul satelor Trebujeni, Butuceni, 2009-2020
Morovaia

6.8. Marketing, promovare, informare

 Elaborarea şi promovarea politicilor actuale de marketing a 2009


Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»
 Instalarea de panouri informaţionale pentru fiecare obiectiv de 2009-2010
patrimoniu istorico-natural în parte, indicatoare etc.
 Elaborare pliante, ghiduri turistice, CD-uri cu filme şi fotografii etc. 2009-2020
 Elaborare ciclu filme documentare-ştiinţifice: Complexul arheologic 2009-2020
Orheiul Vechi; Complexele rupestre de la Orheiul Vechi; Flora şi
fauna din microzona Orheiului Vechi; Peisajul Orheiului Vechi;
Arhitectura vernaculară din zona Orheiului Vechi; Obiceiuri şi tradiţii
populare în zona Orheiului Vechi.
 Colaborare activă cu mediile de informare în masă naţionale şi 2009-2020
internaţionale (TV, radio, ziare, reviste) în vederea promovării
imaginii complexului istorico-natural.

6.9. Educaţie, integrare

 Valorificarea culturală, didactică şi turistică a complexului istorico- 2009-2020


natural.
 Promovarea activa a programelor de educaţie muzeala in rândul 2009-2020
localnicilor si a publicului vizitator
 Organizarea şi desfăşurarea anuală a Şcolii de Vară Orheiul Vechi 2009-2020
pentru elevi şi studenţi
 Organizarea şi desfăşurarea anuală a Şcolii de Vară Orheiul Vechi 2009-2020
de restaurare a pietrei şi a construcţiilor de zid
 Organizarea şi desfăşurarea anuală a taberei de creaţie Orheiul 2009-2020
Vechi: pictură, sculptură
 Organizarea şi desfăşurarea anuală a Şcolii de turism Orheiul Vechi 2009-2020
 Extinderea prezenţei Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» în 2009-2020
18

proiecte, programe naţionale şi internaţionale


 Colaborare cu instituţii ştiinţifice, universitare, ONG-uri de 2009-2020
specialitate în vederea realizării obiectivelor strategice ale
complexului istorico-natural
 Aderarea Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi» la organisme 2009-2020
internaţionale de specialitate

7. IMPACTUL REALIZĂRII STRATEGIEI

Realizarea strategiei propuse va avea impact pe următoarele poziţii:

7.1. Schimbări

 de mentalitate: se vor redresa relaţiile muzeu-comunitate locală, muzeu-


comunitate monahală fapt ce va conduce la schimbări de atitudine în privinţa
perceperii locului şi rolului patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală;
 de conştientizare: înţelegerea adecvată din partea comunităţilor locale şi a
vizitatorilor a semnificaţiei protejării Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»
ca obiectiv de patrimoniu natural şi cultural;

7.2. Beneficii

 Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul Vechi» va obţine surse financiare


suplimentare, care vor putea fi aplicate la cercetarea, protejarea, conservarea şi
restaurarea obiectivelor de patrimoniu,
 Populaţia locală va obţine posibilităţi speciale pentru organizarea şi desfăşurarea
micului bussines în domeniul turismului rural, cultural şi ecologic, obţinerea unor
venituri noi în scopul asigurării unor condiţii decente de viaţă,
 Comunitatea locală va obţine o nouă imagine pe plan naţional şi internaţional, fapt
ce va facilita posibilităţi noi de obţinere a finanţărilor pentru dezvoltarea
infrastructurii teritoriale, precum şi altor programe administrative, educaţionale şi
culturale.

7.3. Rezultate

 Autenticitate şi integritate asigurată a patrimoniului istorico-natural;


 Parteneriate durabile si responsabile cu Administraţia Publică Locală,
Administraţia Publică Centrala, agenţii turistice, ONG-uri, etc.;
 Un nou management si infrastructura muzeala;
 Ameliorarea situaţiei ecologice din microzonă;
 Politică reală de ocrotire, conservare, restaurare şi reabilitare a
patrimoniului;
 Programe concrete de cercetare, ocrotire, conservare, restaurare si educaţie
muzeala;
 Complex istorico-natural în conformitate cu standardele internaţionale,
 Pensiuni turistice ale populaţiei locale;
 Studii ştiinţifice exhaustive privind „Rezervaţia cultural-naturală «Orheiul
Vechi»”
 Promovare pe plan internaţional a „Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul
Vechi»”
19

8. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REALIZĂRII STRATEGIEI

Monitorizarea procesului de realizare a strategiei va fi efectuată de către structurile


muzeale abilitate în conformitate cu „Programul de măsuri privind monitorizarea,
protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu
istorico-natural din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»”, care în
funcţiune de caracterul obiectivului prevede monitorizări cotidiene, lunare, trimestriale,
semestriale şi anuale.

Evaluarea rezultatelor realizării obiectivelor strategice se va face în cadrul şedinţelor


operative ale direcţiei complexului muzeal, a adunărilor generale, în cadrul unor
seminare, în faţa organelor de stat ramurale etc.
20

9. ANEXĂ

PROGRAM DE MĂSURI PRIVIND MONITORIZAREA, PROTECŢIA, CONSERVAREA, RESTAURAREA


ŞI RECONSTITUIREA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU ISTORICO-NATURAL DIN CADRUL
COMPLEXULUI ISTORICO-NATURAL ORHEIUL VECHI
PENTRU ANII 2009-2020

Notă: Toate tipurile de activităţi din cadrul prezentului Program se vor desfăşura pe baza Regulamentelor
speciale aprobate de către Ministerul Culturii şi Turismului şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Nr. Nominalizare măsuri Periodicitate

A. MONITORIZĂRI
I. Situri arheologice
1. Monitorizarea periodică a siturilor arheologice (conform listei aprobate) din Trimestrial
cadrul Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi».
2. Monitorizarea periodică a obiectivelor arheologice de pe suprafaţa Lunar
promontoriilor Peştera şi Butuceni (conform listei aprobate).
3. Monitorizarea periodică a colecţiilor arheologice şi numismatice din fondurile Anual
complexului muzeal.

II. Complexe rupestre


4. Monitorizarea periodică a stării complexelor rupestre accesibile din cadrul Trimestrial
complexului Butuceni, Schitul Pârcălabului Albu-Măşcăuţi, complexul Stânca
Corbului etc.
5. Monitorizarea periodică a stării complexelor rupestre inaccesibile din cadrul Anual
complexului Butuceni, Schitul Pârcălabului Albu-Măşcăuţi, complexul Stânca
Corbului etc.
6. Monitorizarea periodică a stării complexului rupestru Mănăstirea Pârcălabului Lunar
Bosie
7. Monitorizarea periodică a stării complexului rupestru Biserica Peştera Lunar
8. Monitorizarea inscripţiilor şi graffitilor din cadrul complexelor rupestre Lunar
9. Monitorizarea crăpăturilor tectonice din cadrul complexelor rupestre Semestrial

III. Arhitectura vernaculară


10. Monitorizarea periodică a stării complexelor de arhitectură vernaculară din Anual
satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia (conform listei aprobate)

IV. Arhitectura ecleziastică de zid


11. Monitorizarea periodică a stării bisericilor de zid Naşterea Maicii Domnului din Semestrial
satul Butuceni şi Acoperământul Micii Domnului din satul Trebujeni
12. Monitorizarea periodică a stării „Clopotniţei” schitului rupestru Peştera Semestrial

V. Obiective etnografice
13. Monitorizarea stării colecţiilor de etnografie ale Complexului Muzeal Orheiul Anual
21

Vechi

VI. Complexe funerare


14. Monitorizarea stării pietrelor de morminte din cimitirele vechi ale satelor Anual
Trebujeni şi Butuceni.
15. Monitorizarea stării stelelor din piatră din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale Trimestrial
«Orheiul Vechi» (Conform Listei aprobate)
16. Monitorizarea suprafeţelor necropolelor vechi din cadrul Rezervaţiei cultural- Trimestrial
naturale «Orheiul Vechi» (Conform Listei aprobate)

VII. Formaţiuni geologice şi obiective hidrologice


17. Monitorizarea periodică a stării formaţiunilor geologice din microzona Orheiul Semestrial
Vechi
18. Monitorizarea periodică a stării obiectivelor hidrologice: râului Răut, izvoare, Semestrial
fântâni din microzona Orheiul Vechi

VIII. Flora, vegetaţia


19. Monitorizarea periodică a stării vegetaţiei (florei) din microzona Orheiul Vechi Lunar

IX. Fauna
20. Monitorizarea periodică a stării vegetaţiei din microzona Orheiul Vechi Trimestrial

X. Ecologia
21. Monitorizarea periodică a stării ecologice a microzonei Orheiul Vechi Trimestrial
22. Monitorizarea periodică a stării peisajului natural şi cultural din microzona Trimestrial
Orheiul Vechi (în limitele zone de protecţie şi a zonei tampon a Rezervaţiei
cultural-naturale «Orheiul Vechi»)
23. Monitorizarea stării generale a satelor din zonă (Trebujeni, Butuceni, Permanent
Morovaia)
24. Monitorizarea stării generale a terenurilor agricole din zonă Permanent

XI. Monitorizarea
B. PROTECŢIE
I. Situri arheologice
25. Interzicerea arăturii de adâncime (mai mare de 30-40 cm) pe suprafaţa Permanent
siturilor arheologice din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi».
26. Interzicerea plantării de copaci, livezi şi viţă de vie pe suprafaţa Permanent
promontoriului Peştera (situl Orheiul Vechi).
27. Eliminarea treptată a plantaţiilor de viţă de vie şi livezilor de pe suprafaţa Permanent
promontoriului Peştera (situl Orheiul Vechi).
28. Măsuri educative cu populaţia locală şi vizitatorii privind necesitatea protejării Permanent
siturilor arheologice.
29. Măsuri de curăţare/salubrizare a terenului din cadrul/preajma siturilor Permanent
arheologice
30. Instalarea panourilor informaţionale la fiecare obiectiv/sit arheologic Permanent
31. Asigurarea pazei obiectivelor arheologice – vestigii de arhitectură Permanent
32. Interzicerea staţionării turiştilor pe suprafaţa obiectivelor de patrimoniu Permanent
istorico-cultural
33. Contracte cu proprietarii terenurilor agricole pe suprafaţa cărora se află situri Permanent
arheologice privind condiţiile de protecţie a acestor situri
34. Măsuri practice adecvate privind protecţia colecţiilor arheologice şi Permanent
numismatice din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»

II. Complexe rupestre


35. Măsuri educative cu populaţia locală şi vizitatorii privind necesitatea protejării Permanent
complexelor rupestre.
36. Măsuri de curăţare/salubrizare a terenului din preajma şi din interiorul Permanent
complexelor rupestre
37. Instalarea panourilor informaţionale lângă cele mai importante şi accesibile Permanent
22

complexe rupestre
38. Asigurarea pazei complexelor rupestre accesibile Permanent
39. Interzicerea accesului neorganizat în complexele rupestre cu arhitectură, Permanent
inscripţii şi graffiti deosebite (Conform Listei aprobate)
40. Interzicerea alpinismului neorganizat în cadrul Rezervaţiei cultural-naturale Permanent
«Orheiul Vechi»

III. Arhitectura vernaculară


41. Măsuri educative cu populaţia locală privind necesitatea protejării Permanent
complexelor de arhitectură vernaculară
42. Contracte cu proprietarii complexelor de arhitectură vernaculară privind Permanent
condiţiile de protecţie

IV. Arhitectura ecleziastică de zid


43. Conlucrare cu parohia comunei Trebujeni şi comunitatea monahală Butuceni Permanent
privind protejarea eficientă a complexelor de arhitectură ecleziastică
44. Măsuri de protecţie bisericilor de zid Naşterea Maicii Domnului din satul Permanent
Butuceni şi Acoperământul Micii Domnului din satul Trebujeni
45. Măsuri de protecţie a Clopotniţei bisericii Schitului Peştera Permanent

V. Obiective etnografice
46. Măsuri adecvate privind asigurarea păstrării colecţiilor de etnografie ale Permanent
Complexului Muzeal Orheiul Vechi

VI. Complexe funerare


47. Măsuri educative cu populaţia locală privind necesitatea protejării cimitirelor şi Permanent
a altor complexe funerare
48. Conlucrare cu Primăria privind protejarea cimitirelor din satul Trebujeni şi Permanent
Butuceni
49. Protecţia monumentelor/pietrelor funerare din satele Trebujeni şi Butuceni. Permanent
50. Protecţia stelelor din piatră din cadrul Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Anual
Vechi» (Conform Listei aprobate)
51. Măsuri de protecţie a suprafeţelor necropolelor vechi din cadrul Rezervaţiei Permanent
cultural-naturale «Orheiul Vechi», cercetarea urgentă a mormintelor pasibile
de distrugere (Conform Listei aprobate)

VII. Formaţiuni geologice şi obiective hidrologice


52. Măsuri educative cu populaţia locală şi vizitatorii privind necesitatea protejării Permanent
formaţiunilor geologice şi obiectivelor hidrologice
53. Interzicerea extragerii pietrei decorative în zona Rezervaţiei cultural-naturale Permanent
«Orheiul Vechi»
54. Ameliorarea peisajului în locurile deteriorate de extragerile de piatră Permanent
decorativă, lut sau nisip
55. Interzicerea extragerii pietrei din defileul Răutului şi defileele adiacente în Permanent
zona Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»
56. Păstrarea în ordinea cuvenită şi curăţarea periodică a izvoarelor şi fântânilor Permanent
din zona Orheiului Vechi
57. Anihilarea gardurilor de pe Răut Permanent
58. Curăţarea/salubrizarea malurilor râului Răut Permanent

VIII. Flora, vegetaţia


59. Măsuri educative cu populaţia locală şi vizitatorii privind necesitatea protejării Permanent
plantelor din microzona Orheiul Vechi
60. Interzicerea tăierii neautorizate a arborilor Permanent
61. Interzicerea strângerii de plante în scopuri comerciale Permanent
62. Interzicerea păscutului vitelor în ariile protejate Permanent
63. Interzicerea cositului şi pregătirii fânaţului în ariile protejate Permanent

IX. Fauna
64. Măsuri educative cu populaţia locală şi vizitatorii privind necesitatea protejării Permanent
23

animalelor, păsărilor, insectelor din microzona Orheiul Vechi


65. Interzicerea vânătoarei neautorizate în microzona Orheiul Vechi Permanent

C. MĂSURI DE CONSERVARE
I. Situri arheologice
66. Consolidarea obiectivelor de arhitectură istorică avariate de factori naturali Periodic
sau umani din cadrul sitului Orheiul Vechi (Conform actelor de monitorizare)
67. Consolidarea fundaţiei complexului locativ din colţul de sud-vest al citadelei Urgent
medievale
68. Consolidarea porţiunilor valurilor de pământ geto-dace şi medievale supuse Periodic
eroziunii
69. Consolidarea şanţului de vest din preajma citadelei medievale Periodic
70. Consolidarea urmelor de stâlpi adâncite în stânca de calcar de la palisada Periodic
citadelei geto-dace Butuceni
71. Conservarea pieselor arheologice din fondurile de patrimoniu ale Rezervaţiei Permanent
cultural-naturale «Orheiul Vechi»

II. Complexe rupestre


72. Consolidarea complexelor rupestre aflate în stare avariată (Conform actelor Permanent
de monitorizare)
73. Conservarea inscripţiilor şi a semnelor din cadrul complexelor rupestre Periodic
(Conform actelor de monitorizare)

III. Arhitectura vernaculară


74. Conservarea obiectivelor de arhitectură vernaculară (Conform actelor de Permanent
monitorizare şi contractelor cu proprietarii)

IV. Arhitectura ecleziastică de zid


75. Măsuri de conservare a monumentelor de arhitectură ecleziastică: bisericilor Permanent
de zid Naşterea Maicii Domnului din satul Butuceni şi Acoperământul Micii
Domnului din satul Trebujeni, Clopotniţa Schitului Peştera

V. Obiective etnografice
76. Conservarea obiectelor etnografice din cadrul fondului de patrimoniu al Permanent
Complexului Muzeal Orheiul Vechi

VI. Complexe funerare


77. Măsuri de conservare a pietrelor funerare din satele Trebujeni şi Butuceni. Anual
78. Măsuri de conservare a stelelor de piatră din cadrul Rezervaţiei cultural- Anual
naturale «Orheiul Vechi» (Conform Listei aprobate)
79. Măsuri de conservare a suprafeţelor necropolelor vechi din cadrul Rezervaţiei Permanent
cultural-naturale «Orheiul Vechi» (Conform Listei aprobate)

VII. Formaţiuni geologice şi obiective hidrologice


80. Ameliorarea peisajului în locurile deteriorate de extragerile de piatră Permanent
decorativă, lut sau nisip
81. Interzicerea extragerii pietrei din defileul Răutului şi defileele adiacente în Permanent
zona Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»
82. Curăţarea periodică a izvoarelor şi fântânilor din zona Orheiului Vechi Permanent

D. MĂSURI DE RESTAURARE
I. Situri arheologice
83. Restaurarea fundaţiei citadelei medievale 2009-2012
84. Restaurarea fundaţiei Caravan Seraiului nr. 1 2009-2012
85. Restaurarea fundaţiei Caravan Seraiului nr. 2 2009-2012
86. Restaurarea fundaţiei Bisericii medievale de zid 2009-2012
87. Restaurarea fundaţiei Băii nr. 2 2009
88. Restaurarea complexului locativ din colţul de sud-vest al citadelei medievale 2009
24

89. Restaurarea valurilor de pământ nr. 1, 2, 3 ale cetăţii medievale Orheiul 2009-2012
Vechi
90. Restaurarea valurilor de pământ nr.1-5 ale cetăţii geto-dace Butuceni Perspectivă
91. Restaurarea urmelor palisadei cetăţii geto-dace Butuceni Urgent
92. Cercetarea, conservarea şi punerea în valoare a vestigiilor „Palatului Perspectivă
Pârcălabului ” şi a altor vestigii din incinta citadelei medievale
93. Restaurarea pieselor arheologice (ceramice, din fier, etc.) din fondurile de 2009-2010
patrimoniu ale Complexului Muzeal Orheiul Vechi

II. Complexe rupestre


94. Restaurarea inscripţiilor şi semnelor deteriorate din cadrul complexelor Perspectivă
rupestre
95. Restaurarea porţiunilor de pereţi din cadrul complexelor rupestre deteriorate Perspectivă
96. Restaurarea bisericii complexului rupestru Schitul Peştera 2009-2012
97. Restaurarea bisericii complexului rupestru Mănăstirea pârcălabului Bosie 2009-2009
98. Restaurarea chiliilor monahale din cadrul Mănăstirii pârcălabului Bosie Perspectivă

III. Arhitectura vernaculară


99. Restaurarea/conservarea obiectivelor de arhitectură vernaculară (Conform 2009-2025
actelor de monitorizare şi contractelor cu proprietarii)
100. Restaurarea/conservarea obiectivelor de arhitectură vernaculară aflate în 2009-2015
proprietatea Complexului Muzeal Orheiul Vechi: 3 case ţărăneşti în satul
Butuceni şi casa cu etaj din satul Morovaia

IV. Arhitectura ecleziastică de zid


101. Lucrări de conservare şi restaurare a monumentelor de arhitectură 2009-2015
ecleziastică: Bisericilor de zid „Naşterea Maicii Domnului” din satul Butuceni
şi „Acoperământul Micii Domnului” din satul Trebujeni, Clopotniţa bisericii
Schitului Peştera

V. Obiective etnografice
102. Restaurarea obiectelor de etnografie din fondul de patrimoniu al Complexului 2009-2010
Muzeal Orheiul Vechi

VI. Complexe funerare


103. Conservarea şi restaurarea pietrelor funerare din satele Trebujeni şi Perspectivă
Butuceni.
104. Conservarea şi restaurarea stelelor de piatră din cadrul Rezervaţiei cultural- Perspectivă
naturale «Orheiul Vechi» (Conform Listei aprobate)

E. MĂSURI DE RECONSTITUIRE
I. Situri arheologice
105. Reconstituirea unei porţiuni distruse a valului nr. 2 din cadrul Cetăţii Orheiul Perspectivă
Vechi
106. Reconstituirea porţiunilor erodate ale Valului nr. 5 al cetăţii geto-dace Perspectivă
107. Reconstituirea unei porţiuni din palisada cetăţii geto-dacice Butuceni Perspectivă
108. Reconstituirea elementelor din lemn ale complexului circular geto-dacic Perspectivă
(„calendar”)
109. Reconstituirea unor porţiuni ale citadelei medievale Perspectivă
110. Reconstituirea unor porţiuni a Caravan Seraiurilor Perspectivă
111. Reconstituirea complexului locativ din colţul de sud-vest al citadelei Perspectivă
medievale

II. Complexe rupestre


112. Reconstituirea unor porţiuni distruse din cadrul complexelor rupestre Perspectivă
(Conform recomandărilor de specialitate)
113. Reconstituirea stratului de protecţie de lut de pe podea şi a tencuielilor de lut Perspectivă
de pe suprafaţa pereţilor din cadrul unor complexe rupestre (conform
recomandărilor de specialitate)
114. Reconstituirea elementelor de lemn din cadrul unor complexe rupestre Perspectivă
25

(conform recomandărilor de specialitate)

III. Arhitectura vernaculară


115. Reconstituirea edificiilor de arhitectură tradiţională dispărute în gospodăriile Perspectivă
din satul Trebujeni, Butuceni şi Morovaia

* „Neorganizat” – în sensul: neprevăzut de către programele Direcţiei Rezervaţiei cultural-naturale «Orheiul Vechi»,
fără participarea unui ghid (ghizi) autorizat/angajat de către Direcţie/, cu cunoştinţe speciale în domeniu, şi care ar
activa în cadrul unor rute special fixate şi unor reguli/instrucţiuni speciale, stabilite de către Direcţia Complexului
(menite a exclude prejudicierea integrităţii obiectivelor naturale şi antropice (arhitecturale, arheologice) aflate sub
protecţie).