Sei sulla pagina 1di 1

Karate Do fino a cintura nera Pagina 11 di 156

I KATA DEGLI ALTRI STILI DI KARATE


Wado-Ryu Shito-Ryu Goju-Ryu SIGNIFICATO
Pinan (1-5) Pinan (1-5) (Heian)
Naifanchi(1-3) Naifanchi (1-3) (Tekky)
Kushanku Kosokun-dai Kushanku E’ il nome di un Maestro (Kanku)
Kosokun-sho Variante di Kushanku
Shiho-Kosokun Variante di Kushanku
Chatanyara Kushanku Chatan e’ il nome di un villaggio
Yara il nome di un maestro
Seshan Sesan Sesan Tredici (Hangetsu)
Chinto Chinto (Gankaku)
Wanshu Wanshu (Enpi)
Jion Jion Amore di Budda o Suono del tempio
Jitte Jitte Dieci Mani
Jiin Guardiano del tempio
Passai Passai-Dai Attraversare la Fortezza (Bassai Dai)
Passai-sho Attraversare la Fortezza (Bassai Sho)
Matsomura-Passai Bassai del M. Matsumura
Tomari no Passai Variante di passai di Tomari
Ishimine no Passai Variante di passai di Ishimine
Sochin La grande Calma
Wankan La corona del re
Gojushiho 54 passi
Rohai Rohai(1-3) Segno di un Airone (Mekyo)
Matsomura-Rohai Versione di Rohai del M. Matsumura
Nijushio Niseshi 24 passi
Nipaipo 28 passi
Unsu Mani di nuvola
Chinte Mani meravigliose
Shinpa Mente come l’onda
Aoyagi Salice Verde
Juroku Sedici
Myojo Stella del mattino
Sanchin Sanchin Tre battaglie
Tensho Tensho Mani fluttuanti
Gekisai(1-3) Gekisai(1-3) Conquistare e occupare
Saifa Saifa Strappare
Seienchin Seienchin Calma nella tempesta o lunga marcia silenziosa
Shisochin Shisochin La vera battaglia
Sanseiru Sanseiru trentasei
Sepai Sepai diciotto
Kururunfa Kururunfa Guardia del monte
Suparinpei Suparinpei Tre volte trentasei - centootto

Di seguito una tabella dalla quale si possono desumere le paternità dei vari Kata.
Maestro KATA
ITOSU Pinan/Heian Shodan, Nidan,Sandan;Yodan, Godan
Bassai Dai e Sho, Chintei, Chinto, Gojushiho, Jiin, Jion, Jitte, Kosokun Dai e
Sho, Naifuanchin/Tekky Shodan, Nidan, Sandan, Rohai Shodan, Nidan Sandan,
Shiho-Kosokun,
Wanshu
MIYAGI Gekisai Ichi, Gekisai Ni, Tensho
GO KENKI Hakucho,Nipaipo, Papuren
ARAGAKI Niseishi, Sochin, Unshu, Tomari no Wanshu,Tomari no Bassai
CHATAN YARA Kusanku
HIGAHONNA Kururunfa, Saifa, Sanchin, Tensho, Sanseru, Seienchin
Kanryo Seipai, Seisan, Shisochin , Superimpei
ISHIMINE Bassai
MABUNI KENWA Aoyagi, Juroku, Miyojo , Shinpa, Matsukase, Shinsei, Shinsei ni
MATSUBAYASHI Annanko
(Shorin Ryu)
UEICHI/MABUNI Shinpa
MATSUMURA Matsumura no Bassai, Matsumura no Seisan, Matsumura no Rohai, Wankan
Sokon

Potrebbero piacerti anche