Sei sulla pagina 1di 8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi


Certificazione di Lingua Italiana

LIVELLΟ Α (A1 & A2)

FASE 1 (comprensione scritta)

SESSIONE
2019 Α

ATTENZIONE
 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame.
 Per ognuna delle 50 domande dare UNA SOLA risposta sul modulo No 1.
 Tempo a disposizione: 65 minuti.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μην ανοίξεις το φυλλάδιο πριν σου πουν ότι αρχίζει η εξέταση.
 Για καθεμία από τις 50 ερωτήσεις να γράψεις ΜΙΑ ΜΟΝΟ απάντηση στο έντυπο 1.
 Έχεις στη διάθεσή σου 1 ώρα και 5 λεπτά.
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PRIMA PARTE (a): Faccio una scelta


PROVA 1
A quale foto si riferisce ogni frase? Ποια φράση αντιστοιχεί σε κάθε φωτογραφία;

1a. Monica vuole diventare dentista. A.

https://it.dreamstime.com
2a. Tu, sei davvero un ingegnere? B.

https://it.123rf.com
3a. Paolo fa il vigile del fuoco volontario. C.

https://www.istockphoto.com
4a. Mi piace il mio lavoro: sono D.
un’insegnante d’italiano.

https://it.dreamstime.com
5a. Il postino è un mestiere e anche un film E.
italiano.

https://www.pinterest.it
1a. A. � B. � C. � D. � E. �
2a. A. � B. � C. � D. � E. �
3a. A. � B. � C. � D. � E. �
4a. A. � B. � C. � D. � E. �
5a. A. � B. � C. � D. � E. �

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 2
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PROVA 2
Con quale di queste cinque parole (A-E) completi questa e-mail (vuoti 6a-10a)?
Ποια από τις λέξεις (Α-Ε) ταιριάζει σε κάθε κενό (6a-10a) για να συμπληρωθεί το e-mail;

A. e B. da C. a D. nel E. un

6a. A. � B. � C. � D. � E. �
7a. A. � B. � C. � D. � E. �
8a. A. � B. � C. � D. � E. �
9a. A. � B. � C. � D. � E. �
10a. A. � B. � C. � D. � E. �

https://www.tripadvisor.com

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 3
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PROVA 3
Trova la parola estranea in ognuno dei gruppi seguenti (11a-15a).
Για κάθε ομάδα λέξεων (11a-15a) βρες αυτήν που δεν ταιριάζει, ως προς τη σημασία, με τις άλλες.

Esempio
A.  Pizza
B.  Pane
C.  Tavola
D.  Spaghetti

11a. 12a. 13a 14a. 15a.


A. Pomodoro A. Libro A. Matita A. Telegiornale A. Farmacia
B. Patata B. Giornale B. Penna B. Lavatrice B. Lotteria
C. Coltello C. Scuola C. Quaderno C. Aspirapolvere C. Macelleria
D. Fragola D. Rivista D. Quadro D. Televisore D. Libreria

PROVA 4
Completa il testo scegliendo tra le proposte (A-F). ATTENZIONE: c’è una parola in più.
Ποια από τις λέξεις (Α-F) ταιριάζει σε κάθε κενό (16-20) για να συμπληρωθεί το κείμενο; ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχει
μια λέξη επιπλέον.

A che B già C altre D vuoi E parlano F vivono

Diario di un adolescente

About Me
Ciao a tutti!
Come potete capire -16a- dal nome del blog, questo è il mio diario. Un diario di tutti gli
adolescenti che ogni giorno -17a- esperienze nuove, alcune belle e -18a- abbastanza
difficili. Perché l’adolescenza è il classico periodo vuoto e buio, dove -19a- soltanto stare
con persone -20a- ti amano. 
Adattato da http://diariodiunadolescente98.tumblr.com

16a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
17a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
18a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
19a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
20a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 4
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PROVA 5

Metti in ordine le frasi che seguono per ricostruire il testo.

INIZIO Quest’estate sono stato in vacanza a Zara,

21a. A. dove si riuniscono le famiglie con bambini o i giovani per nuotare.

22a. B. tratta di una città costiera che, come tutte le città costiere,

23a. C. una città meravigliosa con grandi influenze della cultura Italiana: si

24a. D. Ci sono anche piccole spiagge di sabbia,

25a. E. ha un bel porto.

Adattato da https://www.croaziainfo.it/diario-vacanza-zara-2015.html

21a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
22a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
23a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
24a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �
25a. A. � B. � C. � D. � E. � F. �

https://www.baska-tamaris.com

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 5
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PROVA 6

Leggi il testo e poi di’ se le seguenti affermazioni sono vere (A) o false (B):

I MIEI PROGETTI
…ora però vi racconterò un po’ dei miei progetti. Sin da piccola ho sempre avuto la passione
per la moda, in particolar modo per le scarpe ed è proprio su questo che si basano i miei
obiettivi, cioè io desidero diventare una shoes designer. Per arrivare a fare il lavoro dei miei
sogni sto già iniziando a fare dei sacrifici: innanzitutto ho dovuto cambiare scuola e lasciare
tutti i miei compagni. Casarano, da cui partivo, non è come Lecce, perciò ho dovuto
cambiare anche le mie abitudini e cercare di adattarmi a tutto. Non è stato facile cambiare
scuola, ma devo ringraziare il mio ragazzo che è stato sempre al mio fianco a consigliarmi.
Nessuno poteva capirmi meglio di lui in quanto aveva vissuto anche lui, prima di me, questo
cambiamento.

Adattato da http://www.ipdepace.gov.it/i-nostri-progetti/112-i-magazzini-della-scuola/351-i-miei-progetti

Vero (A) Falso (B)


26a. La ragazza che scrive è appassionata di calzature.
27a. Vuole occuparsi professionalmente della sua passione.
28a. Tutti i suoi compagni hanno cambiato scuola.
29a. Ora abita a Casarano.
30a. Il suo ragazzo l’ha aiutata molto.

https://www.wikihow.it/Diventare-Disegnatore-di-Scarpe#/Immagine:Become-a-Shoe-Designer-Step-8-Version-2.jpg

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 6
Esami di Lingua Italiana 2019 A

PROVA 7

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (31a-35a) con la parola giusta (A, B o C).

Dalla scuola di musica al Conservatorio: percorso


costellato di successi per una giovane musicista
-31a- scuola comunale di musica “Bonarelli” di Follonica si
festeggia: Anna Giovannardi, 14 anni, è -32a- a superare
l’esame di certificazione del 1° Periodo all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo
Franci” di Siena.
La giovane pianista -33a- i corsi della scuola “Bonarelli” da quando aveva 8 anni. Anna vive
a Suvereto e -34a- al liceo scientifico “Cattaneo” di Follonica: dopo l’esame di Teoria a
febbraio 2019, pochi giorni -35a- ha superato anche la verifica per ottenere la certificazione
di 1° Periodo.
Adattato da https://www.grossetonotizie.com/giovane-musicista-scuola-di-musica-follonica-a-conservatorio/

31a. A. A B. Alla C. In
32a. A. riuscita B. arrivata C. rientrata
33a. A. segue B. trascorre C. passa
34a. A. frequenta B. legge C. studia
35a. A. entro B. fa C. fra

PROVA 8

Leggi il testo seguente e completa gli spazi (36a-40a) con la parola giusta.

Totò La Momposina – El Pescador


El Pescador è una -36a- del 1993 della regina della cumbia, Totò La Momposina. La cumbia è
una musica -37a- colombiana, nata quando gli schiavi africani sono arrivati in Sudamerica e
hanno mescolato la loro -38a- con quella degli indigeni. Simbolo dell’identità afro-
colombiana Totò La Momposina tiene ancora -39a- in tutto il mondo e moltissimi artisti,
come Timbaland e Manu Chao, hanno -40a- i suoi brani.
Adattato da https://www.onstageweb.com/

36a. A. � favola B. � storia C. � canzone


37a. A. � mondiale B. � tradizionale C. � europea
38a. A. � cucina B. � cultura C. � educazione
39a. A. � viaggi B. � lezioni C. � concerti
40a. A. � parlato B. � raccontato C. � cantato

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 7
Esami di Lingua Italiana 2019 A

SECONDA PARTE (b): Scrivo la mia risposta


PROVA 9
Completa il testo con UNA sola parola per ogni spazio.

COS’È UNA PAGINA DI DIARIO


La pagina di diario è -1b- tipo di scritto che ti
permette di raccontare in forma molto personale i
fatti -2b- ti sono accaduti durante una giornata
diversa dal solito, oppure -3b- un giorno qualunque.
Questo -4b- di testo ti permette di parlare
liberamente -5b- tue sensazioni, emozioni e opinioni.

https://www.studenti.it

1b.  ............................................................ 4b.  ............................................................


2b.  ............................................................ 5b.  ............................................................
3b.  ............................................................

PROVA 10
Leggi il diario di Sofia e rispondi nel modo più sintetico possibile alle domande 6b-10b.

Adattato da https://www.studenti.it

6b. Chi è Matilde?  ....................................................................


7b. Dove sono andate con le biciclette?  ....................................................................
8b. Con chi hanno visto il film?  ....................................................................
9b. Che genere di film hanno visto?  ....................................................................
10b. Come è stata la giornata di Sofia?  ....................................................................

ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Κ Π γ / Esami di lingua italiana 2019 Α Livello Α (A1 & A2) / Fase 1 Pagina 8