Sei sulla pagina 1di 3

Capitulu Primu Com chi mmasru Cirasa, fallignami, truvau un pezzi lignu, chi cciangiva e rririva coma nnu

fihiolu.

Ncera na vota Nu rre rinnu subbitu i piccirii. E nno, fihioli, vi sbahiastu. Ncera na vota nu pezzi lignu. Non era nu lignu i lussu, ma nu ccippu coma nnatru, i chii chi nt mbernu si mentunu nt bbrasceri o nt fucularu pi umari u focu e ccaddiari i stanzi. Non sacciu comu fu, ma un hiornu stu pezzi lignu capitau nta putia i nu vehiu fallignami, chi ssi hiamava massru Ntoni. Tutti pir u hiamavunu massru Cirasa, pa punta ra so nashia chera sempri lucita e rrussazza, coma nna cirasa fatta. Ampena massru Cirasa vitti u pezzi lignu, si scialau tuttu, si ssricau i mani pa cuntintizza e bburburau ammena vuci: Stu lignu capitau ggiustu ggiustu: u ohiu usari mi mi fazzu nu bbellu peri i taulinu! Mancu u rissi chi ppihiau a sciuni ammulata mi nci caccia a scorcia e mmu rrifila; ma quandu u mi nci runa a prima bbotta, rristau cu bbrazzu allaria, pirch sintu na vucicea fina fina chi nci rraccumandau: Non chi mmi mini troppu forti?... Pinzati a ccomeppa rristari u maru vehiu i massru Cirasa! Ggirau lohi spiritati pi ttutta a stanza pi bbiriri i undi era nisciuta a vucicea, e nnon vitti a nnuu! Vardau sutt bbancu, nuu! Vardau nt stipu chera sempri serratu, e nnuu! Vardau nta ggissra ri bbampuhi e dda serratura, nuu! Japru a porta ra puta mi nci runa nohiata puru nta ssrata, e nnuu! E annunca? Capisca! dissi allura rrirendu e rraspandusi a pirucca. Si viri chi a vucicea ma mmagginai jeu. Mintimundi e ttravahiamu! Pihiau danovu a sciuni e a u pezzi lignu nci rrifilau na bbella bbotta. Ahiai! Mi cciuncasti! ggrirau amarata a solita vucicea. Sta vota massru Cirasa rristau , mpalatu, cu llohi i fora ru shiantu, a bbucca spalancata e a lingua chi nci mpindiva nzin bbarbarottu, comu mascaruni i na funtana. Quandu nci turnau ranovu a palora, ccuminciau mi rici, trimandu e bbirbandu ru shiantu: Ma i undi niscu sta vucicea chi ddissi ahiai!? Eppuru cca non nc arma viva. Non chi esti ssu pezzi lignu chi ssi mparau mi ciangi e mmi si lamenta coma nnu fihiolu?! Non nci pozzu cririri. Stu lignu alucc! nnu pezzi lignu i fucularu, coma ttutti latri; e ssu jettu nt focu, faci bbuhiri na pignata i fasoli o non cchi nc ccarcunu mmucciatu intra?! Si nc ccarcunu mmucciatu, peggiu pi iu! Ora u ggiustu jeu! E ddicendu i sta manera, nguantau cu ttutti ddu mani u maru pezzi lignu e ccuminciau mu mina paru paru cuntr mura ra stanza. Apoi si misi mi senti si ncera cacchi vucicea chi ssi mungava. Spittau ddu minuti, e nnenti; cincu minuti, e nnenti; deci minuti, e nnenti!

Capisca rissi allura, circandu mi rriri e mbuuriandusi a pirucca. Si viri chi a vucicea chi ddissi ahiai! ma mmagginai jeu! Mintimundi e ttravahiamu E ssiccomu ava pihiatu nu bbellu fifu, ccuminciau mi cantula, pamuri mi si faci na stamp curaggiu. Nt ssramenti pusau a sciuni e ppihiau u hianozzu mi shiana e mmi pulizza u pezzi lignu. Ma mentri u shianava avanzarretu, sintu a solita vucicea chi nci rissi rrirendu: A finisti mi mi catuhi? Sta vota u maru massru Cirasa caru comu furminatu. E qquandu japru danovu lohi, si truvau ssittatu nterra. A so facci pariva trasfigurata; e addirittura a punta ra nashia, chera sempri rrussa rrussa, sera fatta bblu ru shiantu.

Capitulu Sicundu Massru Cirasa nci rriala u pezzi lignu so amicu Ggeppettu, chi ssu pihia mi si faci nu bbellu pupu, chi ssapi bballari, tirari ca spata e ffari i piroletti. A u puntu bbussaru a porta. Trasiti, trasiti dissi u fallignami, chi nnon ava mancu u putiri mi si jaza a ddritta. Allura trasu nta puta nu vehiareu arditu, chi ssi hiamava Ggeppettu; ma i fihioli ru rriuni, quandu u vulivunu fari rraggiari, u ngiuriavunu Pulentea, pirch ava na pirucca ggialla chi ssumihiava assai a pulenta chi ssi faci cu paniculu. Ggeppettu era unu ncazzusu chi nnon vi ricu. Su hiamavunu Pulentea mamma ru Carminu! ddivintava subbitu na bbestia e nn putiva teniri nuu. Bbond, massru Ntoni dissi Ggeppettu. Chi stati facendu ocanterra? Nci mparu i numira furmiculi U Signuri mi vi juta! Cu vi purtau i sti parti, mpari Ggeppettu? Lanchi. Ata ssapiri, massru Ntoni, chi vvinni ndi vui mi vi cercu un fari Cca sugnu, serbu vossru nci rrispundu u fallignami, izandusi supr gginohia. Stamatina eppi na bbella pinzata E ssintimula Pinzai mi mi fazzu nu pupu i lignu, jeu chi me mani. Ma nu pupu bbellu pi ddaveru, chi ssapi bballari, tirari ca spata e ffari i piroletti. Cu stu pupu vohiu ggirari u mundu, mi mi mbuscu cacchi ppezzi pani e ccacchi bbiccheri i vinu. Chi vvi ndi pari? E bbrava Ppulentea! ggrirau a solita vucicea, chi nnon si capisciva i undi viniva. Quandu si sintu hiamari Pulentea, cumpari Ggeppettu ra rraggia divintau rrussu coma nna paparina e, ggirandusi versu u fallignami, nci rissi tuttu nfulinatu:

E ora, pirch mi nzurtati? E ccu chi vvi nzurta? Mi chiamastu Pulentea! Non fua jeu Varda varda chi qquasi quasi fua jeu! Jeu ricu chi ffustu vui! No! S! No! S! E ncalurandusi sempri hiussai, passaru ri palori fatti: si minaru, si sgargiaru, si muzzicaru, si pizzaru. Quandu finiru mi si rununu bbeu pulitu, massru Ntoni ava nt mani a pirucca ggialla i Ggeppettu, e Ggeppettu ava nta bbucca a pirucca pipi e ssali ru fallignami. Dammi a me pirucca! ggrirau massru Ntoni. E ttu rammi a mia e ffacima paci I ddu vehiarei, dopu chi ssi pihiaru ognunu a so pirucca, si ssringiru a manu e ggiuraru mi rrestunu bboni amici pi ttutta vita. Annunca, cumpari Ggeppettu dissi u fallignami mi nci faci a bbiriri chi bbuliva fari a paci pi ddaveru. Qual ssu fari chi bbuluvu i mia? Vuliva un pezzi lignu mi mi fazzu nu pupu, llati mi mu rati? Massru Ntoni, tuttu cuntentu, u viatu viatu mi pihia supr bbancu u pezzi lignu chi llava fattu tantu shiantari. Ma quandu u mi nci runa allamicu, u lignu si resi na scutulata, nci fuu ri mani e hu mi nci sbatti propiu nta llanchi fini fini e ssicchi sicchi ru maru Ggeppettu. Ah! E vvui a rrobba a rrialati i sta manera, Massru Ntoni? Natra stampa mi stauvu zzoppiandu! Vi ggiuru chi nnon fua jeu! Allura eppa hiessiri jeu! A curpa ttutta i stu lignu cca U sacciu chesti ru lignu. Ma fustu vui chi mmu minastu nta llanchi! Non vu minai jeu! Munzignaru! Ggeppettu, circati no mmi maffinditi, sannunca, vi hiamu Pulentea! Sceccu! Pulentea! Ciucciu! Pulentea! Bbruttu scimiuni! Pulentea! Quandu si sintu hiamari Pulentea pa terza vota, Ggeppettu nom bitti hi i llohi, si ittau supr fallignami e si ndi resiru un saccu e nna bbertula. Quandu a sciarra finu, massru Ntoni ava ddu sgargiatini i hi nta nashia, e cchiautru ddu fundei i menu nt bbuggiaccu. Cu stu cuntu paru, si ssringiru a manu e ggiuraru mi rrestunu bboni amici pi ttutta vita. Nt ssramenti Ggeppettu si pihiau u so bbellu pezzi lignu, rringraziau a mmassru Ntoni e ssi ndi turnau a casa zzoppiandu.