Sei sulla pagina 1di 3

A PENZIONI Non nc ppropiu sarbazioni!

Dopu anni di lizioni, uri a ddisposizioni, cazzi pi ssostituzioni rriunioni votazioni discusioni divisioni addizioni e ssottrazioni, cummissioni rrelazioni, spessinutili custioni, (ndi mandai bbinidizioni!) rrumpimenti divuzioni mi nci mpari a ducazioni a ddu tri ggenerazioni di fihioli e ddi coglioni, cotti di televisioni coca cola e pprusunzioni senza nua sarbazioni ... tanti mortificazioni, menassai sodisfazioni, nua partecipazioni non da pubbrica issruzioni, non da pubbricopinioni, manchi llamminissrazioni ... dopu anni di passioni trentatr pa precisioni sogni di rrivoluzioni, sacrifici e pprivazioni pavamenti e ttassazioni, a pihiai a me decisioni: cu ppiaciri e ccunvinzioni mi ndi a ddrittam penzioni! Eppi cacchi ddelusioni supra nna decurtazioni chi mmi ficiru a penzioni: dducenteuri detrazioni non su ccertu nattrazioni pi ccu campa di penzioni, ma a me nova condizioni fu na ggran cunzulazioni chi ppurtau libberazioni!

Ora, pa liquidazioni jeu faciva a previsioni di tri mmisi i spettazioni. Ma quanda nta Direzioni ra me Amminissrazioni mi capisciu a situazioni i sta me liquidazioni, eppi sta rrivelazioni: chi ssiccomu a cessazioni ri lizioni, ri rriunioni, i i quattru rrelazioni supr sessu ri custioni jeu a circai cu ccunvinzioni prima ra maturazioni, no rrisulta cha penzioni dumandai, ma i dimissioni. E ccus, pi ppunizioni, novi misi i spettazioni haia ppatiri cu ppassioni prima mhaia liquidazioni! Nta stItalia di coglioni, undi nhiana Bberlusconi, cu Ccasini e ccu Mmaroni, Bbossi, Fini, Bbuttiglioni, e Lla Russa allelezioni, undi a rraccumandazioni esti comu lerezioni fatta ca masturbazioni, undi unu a congiunzioni pihia pi ninteriezioni, o cunfundi a prucissioni ca sfilata a nnu veglioni, o canusci a cunfissioni sulu aniti a cumunioni, o ti rici ch i Manzoni na cummedia di Goldoni, o na so cuntravenzioni scangia pa Costituzioni!

Nta stItalia i llinflazioni undi a disoccupazioni pari chesti occupazioni, undi chi leggislazioni manumisiru i penzioni e a sta ggenerazioni spetta na liquidazioni fatta sulu dimpressioni! Nta stItalia i llelezioni non , ppi ccumbinazioni, chi nta ttutta cunfusioni si ndi nhiana Bberlusconi cu Ccasini e ccu Mmaroni, Bbossi, Fini, Bbuttiglioni, Bbondi e atri ddu coglioni (focu chi mmaledizioni!) cu na contrindicazioni bbea me liquidazioni ma cungelunu in azioni o nci fannu a rriduzioni??? uh, chi bbrutta senzazioni! Ggi mi ggirunu i coglioni!!! Sentu quasi i cunvursioni!!!!! Vaie mmi fazzu na ggnizioni!!!!!!!