Sei sulla pagina 1di 1

U PUNTU I RRIFERIMENTU

Stava pittandu a cucina. Era ura! Me muhieri mi stava i supra havi non sacciu i quantu. Ohu, nom bohiu riri chi mmi stava i supra comu pi ddiri chi mmi stava rancoddu: i fimmini, quandu diventunu muhieri e hannu fihi, nom bonnu stari no i supra e nno i sutta. Ma chissa nnatra cosa. E ddassamu stari ch mmehiu. Comunqui, stava pittandu a cucina. Non pi ddiri, ma mmehiu unu non mi sapi fari nenti, sannunca nc ssempri caccunu chi tti nhiova mi fa cacchi ccosa. Pi ffauri, si spasciau a lavatrici: putissi veniri mi ma ggiusti quandu ha na stampa i tempu?... latru jornu, a cchi bbardava a tilevisioni, a cchi ssi stutau: non cchi nci po rari nohiatedda?... e nc ppuru u frigorifiru chi nnon funziona ... e u ferri stirari, e a serranda, e a ntinna, e u rriloggiu, e a machina, e a cafittera, e a causa a ccaf, e cchistu e cchiddatru, e a bbuttana i to mamma ... Nzumma, ricimandillu pa terza vota: stava pittandu a cucina! Ora, pamuri no mmi llordu, ava mintutu na par fohi ggiurnali supr stipi, ava cumbihiatu tuttu chiddu chi ncera i cumbihiari e ncava mbiddatu puru u nassru antornu a curnici ra porta e dda finessra. Comu si rici, i cosi llava fatti bbeddu pulitu. E ora nci stava randu lurtima passata i jancu. Com chi ddinnu? niru cu nniru non tingi; e a stessa cosa ccu jancu. Mmagginativi annunca si ppittandu, u jancu si poti viriri supr jancu! Pi cchistu, ogni mbota chi ffaciva un pezzu, pamuri mi mi rregulu aundera rrivatu, pihiava un puntu i rriferimentu: u lampadariu, a finitura ru friggiter na quadrella cu disegnu (sapiti chi nta cucina, ammena ttanti chi nnon hannu nenti, ogni ntantu ndhavi una cu ccacchi ddisegnu) ... Ora, pitta e ppitta, era rrivatu n puntu aundi non rrinisciva mi trovu nenti. Varda i cca e vvarda i dd, lohi mi iru supra nna fotu ru ggiurnali chera supr stipu. Allu ddocu! pinzai. Ma subbitu rissi a bbuci jata: Bbellu puntu i rriferimentu! Va mmagginati? era a fotu i Previti, propiu lonorevuli! chiddu chi ffu mbrishiatu nt casu IMI-SIR, chiddu chi ccurrumpu ggiudici e mmaggissrati pamuri mi nci cumbohia i spaddi a sso cumpari, u cavaleri ri bbrihia; chiddu chi sso patri aviva u furnu an facci ru Liceu Crassicu Campanella. Mi rricordu chogni ntantu, quandu ava cacchi ddeci liri nta sacchetta chi nna vota non era mancu tantu facili mi si hannu prima mi trasu a scola, passava i ddu furnu e mmi ccattava nu panineddu bburru mi mu mangiu nta llintervallu. Certu chi ssi ttandu llassi saputu, assi vardatu mehiu ammena muddica! Nzumma, ssu Previti (chi cchi previti havi pocu a cchi spartiri, puru sammen previti ndhavi bbelli spihi!) era dd mintutu supr stipu ca so bbella facci mpigna, e ora mava ssirbiri comu puntu i rriferimentu! Na mmerda i chissi!? Attenzioni, ssi palori i rissi nta me menti, sinn na denunzia non ma caccia nuddu. Va bbonu chi staiu pittandu pinzai, ma unu chesti puntu i rriferimentu hava hiessiri sempri e ccomunqui nu cristianu, mi serbi comesempiu . Mi ndaccurga cha stava facendu troppu longa, a pittura si ntappava e jeu mava sbrigari. Nci ressi na miscitata a pittura, nzuppai a pinnillissa e ccuntinuai a ppittari. Armenu, fihiu nci rissi a ddu cosu lofiu, i sta manera Patreternu nci po cuntari cha ccacchi cosa i seriu sirbisti nta vita!