Sei sulla pagina 1di 1

SI RRINESCI MI TI CONTROLLI QUANDU TI CUMPARI RAVANTI CHISSUOCU,

SI RRINESCI NO MMI RROVESCI QUANDU VIRI A FACCI RU RIAVULU,

SI RRINESCI MI MANGI QUANDU SENTI A VUCI I SSU COSU LOFIU,

SI RRINESCI NO MMI NCI SPARI NT CORNA A UNI CHISSI (MA VIRI CHI PPRIMO POI CARCUNU NCI PENZA!)

SI RRINESCI NON MI TI FA VINIRI A NNASIA QUANDU TI CCUPPA TUTTA SSAMMUHIATA,

SI RRINESCI NO MMI NGRUPPI QUANDU VIRI CHA GGENTI ... NON MI NCI TUCCATI!

ALLURA VOLI RIRI CHI SS SCECCU O HAI UN PARI PALLI CUS!