Sei sulla pagina 1di 5

I ciciri

Un hiornu so mamma, niscendu, nci rissi: Ggiuf, jeu staiu niscendu. Natra stampa menti ddu ciciri nta cassalora, cus quandu tornu su ffatti. E ssi ndi u. Ggiuf fici chi chi sso mamma ncava riciutu e qquandu i turnau vitti a cassalora chi u a bbu iva supr focu. Ma, izandu u cumbo iu, rristau senza sciatu pirch lacqua bbu iva senza h h h nenti intra. Ggiuf, sbinturatu! nci ggrirau. Ma non tava riciutu mi menti i ciciri nta cassalora? E ccus ffici Comu? Nom biri chi nnon nc nnenti?! Jeu non nci curpu, ma! Anzi, jeu fici me iu i quantu mi ricisti. Ambeci i ddu ciciri ndi misi tri. h Apoi, pamuri mi vu a cuttura, ndi ssaggiai unu. Apoi mi vu sera ggiusti sali ndi ssaggiai n atru e mmi vu sera ancora ruru ssaggiai u terzu A mamma izau lo i celu e ddissi sulu: O Patreternu! h Apoi pi iau a cu iara i lignu e maru Ggiuf nci resi u summaccu nta llanchi. h h

.,

A mu hieri i Ggiuf
I notti quandu Ggiuf si ddurmintava, so mu hieri iva mi trova u so amanti. I vicini i casa, chi nnon si fannu mai i cazzi soi, nci rissiru a Ggiuf e allura i u, na sira quandu si curcau, fici a ffinta chi ddormi e spittau so mu hieri mi nesci. Ampena chista si lluntanau, i u hiuru a porta e ssi ssittau ma spetta. Quandu a mu hieri turnau, truvau a porta hiusa e u maritu intra cha nzurtava. Allura ccuminciau mu supplica mi japri, nzina qquandu, dispirata, u minacciau: Si nnon hiapri mi jettu nt puzzu! E hiettiti! nci rissi Ggiuf rintra. Allura ia pihiau na bbella bbacalotta e a ittau nt puzzu. Ggiuf sintu u rrumuru i llacqua e a hiamau: Maria, Maria! Nci s ancora? Maria! E ssiccomu ia non rrispundiva, Ggiuf niscu mi viri chi u chera succirutu. Nt ssramenti cha circava, ia fuu, si zziccau intra e hiuru a porta cu calascindi. Ora era Ggiuf cha supplicava mi japri. Ma a mu hieri rintra nci ggrirava: Ogni nnotti mi rassi sula intra e tti ndi vai cu llatri fimmini! I vicini hanna ssapiri tutti comu mi tratti!

.,

A mu hieri i Ggiuf parturisci


Ggiuf era maritatu i tri mmisi, quandu a mu hieri nci rissi ma ccumpagna nta llostetrica chava pparturiri. Ggiuf nci rissi: Ma non nci vonnu novi misi mi si faci un fi hiu? E ppirch? Quanti sunnu? nci rissi a mu hieri si iata. Rimmi, i quanthavi chi ssugnu maritata? I tri mmisi E ttu, i quanthavi chi ss mmaritau cu mmia? I tri mmisi E ffannu sei. E i quanthavi chu fihiolu llhaiu nta panza? Non sunnu natri tri mmisi? S nci rissi Ggiuf. E ffannu novi! rissi a muhieri tutta rraggiata. Pun attimu Ggiuf pinzau e apoi rissi: Ha rraggiuni. Non ava mai fattu i cunti tantu precisi!

.,

A cammiscia
Ggiuf si lavau a cammiscia, a stindu suli e ssi curcau, spittandu mi sciuca. Mentri rurmiva, sintu chi ccuminciava mi suscia nu ventu forti: si ffacciau a finessra mi viri sa cammiscia era ancora mpinduta e nna vitti. Allura hiuru a finessra, si curcau ranovu e nt lettu si misi mi rriri comn pacciu. A muhieri a u puntu nci rissi: Ma s stortu? Comu? Perdi a cammiscia e apposta mi ti rraggi ti sciali? E Ggiuf, cuntinuandu a rririri, rissi: Muhieri, penza chi ffurtuna chi eppi: u ventu si livau a cammiscia e jeu era cca nt lettu! Penza sambeci mi truvava intra!

.,

Ggiuf vindi ova


Na vota Ggiuf si misi mi vindi ova. Cu ccincu cintesimi ccattava novi ova e ppa stessa somma ndi vindiva reci. Allura certi cristiani nci rissiru: Ma non nci perdi i sta manera? E Ggiuf rissi: A mmia mi bbasta a ggenti mi rici chi ssugnu nu mircanti, e llamici mi mi vunu chi ccattu e cchi vvindu! Apoi ru rrestu mi ndi futtu!

.,

funerali
Un hiornu unu nci spiau a Ggiuf: funerali, sicundu tia, haia ccaminari avanti ru curteu o arretu? Nci rrispundu Ggiuf: Tu, antantu, viri non mi s nta cascia e apoi ... camina aundi voi!

.,

A dota ra fi hia
Na vota Ggiuf u mi vindi a so scecca mircatu, ma nu u sa vuliva ccattari. Allura nci rissi a nnu sinzali mi nci vindi i u. Chistu ccuminciau mi ggrira: Viniti, mbicinativi! Vardati chi scecca chi haiu! Sta scecca esti nu veru affari! prezzu i una ndi ccattati ddui, pirch pprena! Non ppassau assai tempu cha scecca fu vvinduta e ppuru a pprezzu bbonu. Turnandu a casa Ggiuf truvau i parenti ru zzitu i so fi hia chi ccuntrattavunu a dota. Allura Ggiuf, pamuri maumenta u valori ra fi hiola, rissi: Vardati chi ffaciti n affari: ndi pihiati ddui prezzu i una! Chi bbo riri? nci spiaru i parenti. Na viriti ch pprena?

.,

A luna
Na notti, mentri passava vicinn puzzu, Ggiuf vitti a luna chi ssi rriflittiva nta llacqua e ppinzandu chera caruta intra, a vosi sarbari. Pihiau subbitu nu bba hiolu, u ttaccau cu na corda e u calau nt puzzu. Quandu lacqua finu mi si movi e Ggiuf vitti a luna nt bba hiolu, ccuminciau mi tira cu ttutta so forza. Ma mentri tirava, u bbahiolu rroccau e Ggiuf si misi mi tira ancora hi fforti. E ttira tira tira, tantu tirau cha corda si rrumpu e i u u a ffiniri allachallaria! Ora, circandu n appoggiu mi si jaza, lo hi nci iru nta luna chi bbrillava nt celu. Allura tuttu cuntentu rissi a bbuci forti: Catinazzu, veru chi ccara e mmi cciuncai ma, in cumpenzu, sarbai a luna i llannegamentu!

.,

Ggiuf vai a cresia


Nu vernedd Ggiuf trasu nta cresia e nci rissi a ttutti cristiani cherunu intra: Pi llamuri i Ddiu, u sapiti chi u chi vvhaia ddiri ora? No, n sapimu nci rrispundiru chi i. E Ggiuf: Siccomu n sapiti non mi mentu mancu mi perdu tempu appress gnuranti! E ssi ndi u. U vernedd ddopu, turnau nta stessa cresia e nci spiau ranovu: Pi llamuri i Ddiu, u sapiti chi u chi vvhaia ddiri ora? S, u sapimu nci rrispundiru i cristiani. E allura, su sapiti ggi, chi vvu ricu a ffari! rissi Ggiuf, e ssi ndi u. U terzu vernedd i cristiani si misiru daccordu chi a solita dumanda, certi nci rrispundivunu s e atri nci rrispundivunu no. E ccomanfatti u terzu vernedd Ggiuf rrivau puntuali cha stessa dumanda: Pi llamuri i Ddiu, u sapiti chi u chi vvhaia ddiri ora? A ggenti subbitu nci rrispundu i na parti s e i na parti no. E allura rissi Ggiuf, chii chu sannu mi nci rinnu a cchi i chi nn sannu! E ssi ndi u tuttu sodisfattu.

.,

A mu hieri e u sceccu
Quandu muru so mu hieri, Ggiuf non hittau mancu na lacrima, ma quandu dopu cacchi hiornu nci muru u sceccu, non faciva atru chi cciangiri. Ampena n amicu nci spiava comu stava, si mintiva subbitu mi ciangi pa perdita ru sceccu e ssi unu nci faciva notari u so cumportamentu ssranu, Ggiuf rrispundiva: Ata ccapisciri u me duluri! Quandu muru me mu hieri, tutti lamici vinivunu mi mi fannu i condoglianzi e mmi mi cunfortunu. Non ti lattariari, viri chi pprima o poi na mu hieri a trovi ... fimmini ndhavi quanti ndi voi ... mi ricuvu. Me soru poti essiri a mu hieri ggiusta pi ttia ... E atri mi ravunu puru a sso fi hia senza pavari nenti! Ma quandu muru u me sceccu, nu u vinni mi mi rici: Non ti prioccupari, ti rugnu natru sceccu so postu!

.,