Sei sulla pagina 1di 7

IT/EN/CS/EL/DE/ES/FR/PT/RO 1/7

CHORUS
SANITIZING
SOLUTION

REF 83604 DIESSE Diagnostica


Senese S.p.A.
Strada dei Laghi, 39
53035 Monteriggioni
(SI) Italy

Capitolo
Section
Kapitola
Κεφάλαιο
Kapitel
Capítulo
Chapitre
Capítulo
Sectiune
Modifiche introdotte nella revisione corrente
Changes introduced in the current revision
Změny provedené v aktuální verzi
Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα
διόρθωση
Eingeführte Änderungen in der vorliegenden
1–4–5
Fassung
Cambios introducidos en la revisión actual
Modifications apportées à la révision
courante
Alterações introduzidas na revisão atual
Modificari introduse in versiunea curenta

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


IT/EN 2/7

ISTRUZIONI PER L’USO INSTRUCTIONS FOR USE

CHORUS SANITIZING SOLUTION CHORUS SANITIZING SOLUTION

Reagente accessorio per uso negli Accessory reagent for use in CHORUS
strumenti CHORUS instruments

Solo per uso diagnostico in vitro For In Vitro Diagnostic Use Only
1. DESTINAZIONE D’USO 1. INTENDED PURPOSE
Da utilizzare negli strumenti CHORUS come To be used in CHORUS instruments as a tube
soluzione di sanitizzazione delle tuberie. sanitizing solution.
Deve essere utilizzato esclusivamente da personale It must only be used by professional laboratory
professionale di laboratorio. personnel.

SANIT SOL 1000x SOLUZIONE SANITIZZANTE SANIT SOL 1000x SANITIZING SOLUTION 1000X
1000x 1x20 mL 1x20 mL
INTERCAMBIABILE FRA LOTTI INTERCHANGEABLE BETWEEN BATCHES
Contenuto: Emulsione complessa di tensioattivi Contents: Complex emulsion of anionic and non-
anionici e non ionici, agenti stabilizzanti, alcali, ionic surfactant agents, stabilizing agents, alkalis,
emulsionanti non fosfatici e agenti sequestranti di non-phosphate emulsifying agents and first quality
prima qualità in base acquosa. Contiene <3% sequestering agents in watery base. It contains
Idrossido di Potassio (KOH). <3% Potassium Hydroxide (KOH).
Preparazione: diluire il volume richiesto 1:1000 con Preparation: Dilute the required volume 1:1000 with
acqua distillata per ottenere la Sanitizing Solution distilled water to obtain the Sanitizing Solution
pronta all’uso. ready for use.
Per ogni ciclo di sanitizzazione è necessario It is necessary to prepare 150 ml of ready-to-use
preparare 150 ml di Sanitizing Solution pronto uso. Sanitizing Solution for each cycle of sanitization.

2. UTILIZZO 2. USE
1. Selezionare dal menu CHECK il tasto SANIT 1. In the CHECK menu, select the SANIT key
2. Seguire le istruzioni a video 2. Follow the instructions on the monitor
Tempo di esecuzione: 2 ore Estimated time: 2 hours
Tale operazione è da effettuarsi una volta a Conduct this operation once a week.
settimana.
3. STABILITY AFTER OPENING
3. STABILITÀ DOPO APERTURA Concentrated solution: stable up to the expiry date
Soluzione concentrata: fino alla data di scadenza printed on the label.
riportata sull’etichetta. Ready-to-use solution: stable up to 24 hours at the
Soluzione pronto uso : stabile 24 ore a 15-30°C. temperature of 15-30 °C.

4. AVVERTENZE 4. WARNINGS
Prelevare avendo cura di non inquinare il prodotto. Withdraw taking care not to contaminate the
In merito alle caratteristiche di sicurezza product.
consultare la Scheda di Sicurezza (www.diesse.it). Regarding the safety characteristics, consult the
Safety Data Sheet (www.diesse.it).
5. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE
Se si è verificato un incidente grave in relazione a 5. INCIDENT REPORTING
questo dispositivo nel territorio di mercato If a serious incident has occurred in relation to this
dell'Unione Europea, si prega di segnalarlo senza device in the European Union market territory, please
indugio al produttore e all'autorità competente del report it to the manufacturer and the competent
proprio Stato membro. authority of its Member State without delay.

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


CS/EL 3/7

NÁVOD NA POUŽITÍ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CHORUS SANITIZING SOLUTION CHORUS SANITIZING SOLUTION

Pomocná reagencie pro použití


Επικουρικό αντιδραστήριο για χρήση
v zařízeních CHORUS στους αναλυτές CHORUS
Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro
Určeno pouze pro in vitro diagnostiku
1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Για χρήση στους αναλυτές CHORUS ως διάλυμα
K použití v zařízeních CHORUS jako sanitační απολύμανσης των σωληνώσεων.
roztok pro vnitřní okruh. Προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική εργαστη-
Musí být používána výhradně odborným labora- ριακή χρήση.
torním personálem.
SANIT SOL 1000x ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
SANIT SOL 1000x DEZINFEKČNÍ ROZTOK 1000x 1000x 1x20 mL
1x20 mL ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
ZAMĚŇOVATELNÝ MEZI ŠARŽEMI Περιεχόμενο: Σύμπλοκο γαλάκτωμα ανιονικών και μη
Obsah: Smíšená emulze aniontových a ιοντικών τασιενεργών παραγόντων, σταθεροποιητικών
neointových činidel, stabilizačních činidel, zásad, παραγόντων, αλκαλικών ουσιών, μη φωσφορικών
bezfosfátových emulgačních činidel a izolačních γαλακτωματοποιητών, και παραγόντων απομάκ-
činidel vysoké kvality na vodní bázi. Obsahuje < 3% ρυνσης πρώτης κατηγορίας, σε υδαρή βάση. Περιέχει
hydroxid draselný (KOH). <3% Υδροξείδιο του Καλίου (KOH).
Příprava: Dezinfekční roztok připravený k použití Προπαρασκευή: Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα
získáte naředěním požadovaného objemu σε αναλογία 1:1000 με αποσταγμένο νερό, για να
destilovanou v poměru 1:1000. παρασκευάσετε το Διάλυμα Απολύμανσης (Sanitizing
Pro každý cyklus dezinfekce je třeba připravit 150 Solution) έτοιμο για χρήση.
ml dezinfekčního roztoku. Χρειάζονται 150 ml Sanitizing Solution έτοιμου για
χρήση, για κάθε κύκλο αναλύσεων.
2. POUŽITÍ
1.V menu CHECK zvolte tlačítko SANIT 2. ΧΡΗΣΗ
2. Postupujte podle pokynů na monitoru 1. Επιλέξτε από το μενού CHECK το πλήκτρο SANIT
Doba provedení: 2 hodiny 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
Tento postup opakujte jednou za týden. Χρόνος εκτέλεσης: 2 ώρες
Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται μία φορά την
3. STABILITA PO OTEVŘENÍ εβδομάδα.
Koncentrovaný roztok: stabilní do data trvanlivosti
vytištěného na štítku.. 3. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
Připravený roztok: stabilní až 24 hodin při teplotě Συμπυκνωμένο διάλυμα: μέχρι την ημερομηνία
15–30 °C. λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
Έτοιμο για χρήση: σταθερό για 24 ώρες σε 15-30°C.
4. UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, abyste výrobek při vytahování 4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
neznečistili. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ποσότητα, προσέχον-
Pokud jde o bezpečnostní charakteristiky, přečtěte τας να μην επιμολύνετε το προϊόν.
si prosím bezpečnostní list (www.diesse.it). Για τις απαιτήσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας (www.diesse.it).
5. HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ 5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Pokud v souvislosti s tímto nástrojem dojde na Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού που σχετίζεται με
území Evropské unie k závažné nehodě, το παρόν τεχνολογικό προϊόν στην αγορά της επικράτειας
neprodleně ji nahlaste výrobci a příslušnému της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε να αναφέρεται
orgánu vašeho členského státu. χωρίς καθυστέρηση στον κατασκευαστή και στην αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους μέλους.

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


DE/ES 4/7

GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE USO

CHORUS SANITIZING SOLUTION CHORUS SANITIZING SOLUTION


Zubehörreagenz zur Verwendung in Reactivo accesorio para uso en los
CHORUS-Laboranalysatoren equipos CHORUS
Ausschließlich für die In-vitro-
Diagnostik bestimmt Sólo para el uso diagnóstico in vitro
1. ZWECKBESTIMMUNG 1. USO PREVISTO
Zur Verwendung in CHORUS-Laboranalysatoren Para su uso en los equipos CHORUS como solución
als Desinfektionslösung für Schläuche. desinfectante de los conductos.
Das Produkt darf ausschließlich von fachlich Es para uso exclusivo de personal profesional de
qualifiziertem Laborpersonal verwendet werden. laboratorio.

SANIT SOL 1000x DESINFEKTIONSLÖSUNG 1000x SANIT SOL 1000x SOLUCIÓN SANITIZANTE 1000X
1x20 mL 1x20 mL
CHARGEN UNTEREINANDER AUSTAUSCHBAR INTERCAMBIABLE ENTRE LOTES
Inhalt: komplexe Emulsion aus anionischen und nicht Contenido: emulsión compleja de agentes
ionischen Tensiden, Stabilisatoren, Alkalien, tensoactivos aniónicos y no iónicos, agentes
phosphatfreien Emulgatoren und Komplexbildnern estabilizadores, álcalis, agentes emulsionantes no
erster Qualität in wässriger Grundlage. Enthält <3% fosfatados e agentes secuestradores de la major
Kaliumhydroxid (KOH). calidad en base acquosa. Contiene <3% Hidróxido
Präparation: Verdünnen Sie die benötigte Menge im de Potasio (KOH)
Verhältnis 1:1000 mit destilliertem Wasser, um die Preparación: Diluir el volumen requerido 1:1000 con
gebrauchsfertige Desinfektionslösung zu erhalten. agua destilada con el fin de obtener la solución de
Für jeden Desinfektionszyklus müssen 150 ml sanitización lista para su uso.
gebrauchsfertige Desinfektionslösung zubereitet Hay que preparar 150 ml de solución de sanitización
werden. lista para su uso por cada ciclo de sanitización.

2. ANWENDUNG 2. USO
1. Wählen Sie im Menü CHECK die Taste SANIT 1. Desde el menú CHECK, seleccionar la tecla SANIT
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Display 2. Seguir las instrucciones en pantalla
Für di Durchführung benötigte Zeit: 2 Stunden Tiempo de ejecución : 2 horas
Dieses Verfahren muss einmal wöchentlich Realizar esta operación una vez a la semana.
durchgeführt werden.
3. ESTABILIDAD DESPUÉS DE ABERTURA
3. HALTBARKEIT NACH DEM ÖFFNEN Solución concentrada: estable hasta la fecha de
Konzentrierte Lösung: bis zu dem auf dem Etikett caducidad impresa en la etiqueta.
angegebenen Verfallsdatum. Solución lista para su uso: estable hasta 24 horas a
Gebrauchsfertig: bei 15-30 °C 24 Stunden haltbar. temperatura ambiente de 15-30 °C.
4. HINWEISE
4. ADVERTENCIAS
Bei der Entnahme darauf achten, das Produkt
Manipular con cuidado para no contaminar el
nicht zu verschmutzen.
producto.
Bezüglich der Sicherheitseigenschaften bitte das
Consultar las características de seguridad en la
Sicherheitsdatenblatt (www.diesse.it) beachten.
Ficha de Seguridad (www.diesse.it).
5. MELDUNG VON VORKOMMNISSEN
5. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES
Wenn ein schwerwiegendes Vorkommnis im
Si se ha producido un incidente grave en relación
Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auf
con este dispositivo en el territorio de la Unión
dem Gebiet der Europäischen Union aufgetreten
Europea, rogamos lo comunique sin demora al
ist, informieren Sie bitte unverzüglich den
fabricante y a la autoridad competente de su
Hersteller und die zuständige Behörde des
Estado miembro.
betroffenen Mitgliedstaats.

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


FR/PT 5/7

MODE D’EMPLOI INSTRUÇÕES PARA O USO

CHORUS SANITIZING SOLUTION CHORUS SANITIZING SOLUTION


Réactif accessoire à utiliser dans les Reagente acessório para utilização em
instruments CHORUS instrumentos CHORUS
Uniquement pour diagnostic in vitro
Somente para uso diagnóstico in vitro
1. UTILISATION PRÉVUE
À utiliser dans les instruments CHORUS comme 1. USO PRETENDIDO
solution désinfectante des tuyaux. Para utilização em instrumentos de CHORUS
Il doit être utilisé exclusivement par un personnel como solução desinfetante para tubos.
de laboratoire professionnel. Só deve ser utilizado por pessoal profissional de
laboratório.
SANIT SOL 1000x SOLUTION D’ASSAINISSEMENT
1000x 1x20 mL SANIT SOL 1000x SOLUÇÃO DESINFECTANTE 1000X
INTERCHANGEABLE ENTRE LOTTES 1x20 mL
Contenu : émulsion complexe de tensioactifs TROCÁVEL ENTRE LOTES
anioniques et non ioniques, agents stabilisants, Conteúdo: Emulsão Complexa de tensioativos
alcali, émulsionnants non-phosphatiques et agents aniônicos e não-iônicos, estabilizantes, álcali,
séquestrants dans une base aqueuse. Contienne emulsificadores não fosfáticos e agentes
<3% Hydroxyde de Potassium (KOH) seqüestradores de primeira qualidade em base
Préparation : diluer le volume nécessaire 1:1000 aquosa. Contem <3% de hidróxido de potássio (KOH).
avec eau distillée pour obtenir la Sanitizing Preparação: Diluir o volume necessário 1:1000 com
Solution prêt à l’usage. água destilada, para obter a Sanitizing Solution
Pur chaque cycle d’assainissement il faut préparer pronta para uso.
150 ml de Sanitizing Solution prêt à l’usage. Precisa preparar 150 mL de Sanitizing Solution
pronta para uso, para cada ciclo de sanitização.
2. USAGE
1. Sélectionner du menu CHECK le touche SANIT 2. USO
2. Suivi les instructions sur le video 1.Seleccione no menu CHECK o botão SANIT
Temps d'exécution : 2 heures 2.Siga as instruções no vídeo
Il faut effectuer cette opération une fois par Tempo de execução: 2 horas
semaine. Realizar este processo uma vez por semana.

3. STABILITE APRES L’OUVERTURE 3. ESTABILIDADE DEPOIS DA ABERTURA


Solution concentrée : jusqu’à la date d’échéance Solução concentrada: estável até a data de
reportée sur l’étiquette. vencimento imprimida no rótulo.
Prêt à l’usage : stable 24 heures à 15-30°C. Solução pronta para uso: estável até 24 hora na
temperatura de 15-30 °C.
4. MISES EN GARDE
Veiller à effectuer le prélèvement sans polluer le 4. ADVERTÊNCIAS
produit. Efetuar a colheita tendo o cuidado de não
Concernant les caractéristiques de sécurité, contaminar o produto.
consulter la Fiche des données de sécurité Em relação às características de segurança,
(www.diesse.it). consultar a Ficha de Segurança (www.diesse.it).

5. RAPPORT D'INCIDENT 5. COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES


En cas de survenue d'un incident grave en relation Se tiver ocorrido um acidente grave relacionado
avec ce dispositif sur le territoire du marché de com este dispositivo no território de mercado da
l'Union Européenne, le signaler sans délai au União Europeia, agradecemos que seja
fabricant et à l'autorité compétente de son propre comunicado sem demora ao fabricante e à
État membre. autoridade competente do Estado Membro.

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


RO 6/7

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

CHORUS SANITIZING SOLUTION


Reactiv accesoriu pentru utilizarea în
instrumentele CHORUS

Destinat numai pentru


Diagnosticarea In Vitro
1. UTILIZAREA PRECONIZATĂ
Pentru utilizarea în instrumentele CHORUS ca
soluție pentru dezinfectarea circuitelor de tuburi.
Acesta trebuie utilizat numai de către personalul
de laborator profesionist.

SANIT SOL 1000x SOLUTIE SANITATIE 1000X 1x20 mL


IN ALTERNANTA INTRE SERII
Continut: Complex emulsie de agenti surfactanti
anionici si non-ionici, agenti de stabilizae, alkaline,
agenti de emulsionare fara fosfati si agenti de
separare de prima calitate in baza apoasa. Contine
<3% Hidroxid de potasiu (KOH).
Preparare: Diluati volumul cerut 1:1000 cu apa
distilata pentru obtinerea solutiei de sanitatie gata
de utilizare.
Daca este necesar preparati 150 ml de solutie de
sanitatie gata de utilizare pentru fiecare ciclu de
sanitizare.

2. UTILIZARE
1. In meniul CHECK, selectati tasta SANIT
2. Urmati instructiunile de pe monitor
Timp de execuţie: 2 ore
Efectuati aceasta operatie o data pe saptamana.

3. VALABILITATE DUPA DESHIDERE


Solutie concentrata: valabilitate pana la data de
expirare listata pe eticheta.
Solutie gata de preparare: valabilitate pana la 24
ore la temperatura de 15-30 °C.

4. AVERTISMENTE
Prelevați având grijă să nu poluați produsul.
În ceea ce privește caracteristicile de siguranță
consultați Fișele cu date de securitate
(www.diesse.it).

5. RAPORTAREA INCIDENTELOR
În cazul în care a avut loc un incident grav în
legătură cu acest dispozitiv pe teritoriul Uniunii
Europene, vă rugăm să îl raportați fără întârziere
producătorului și autorității competente din statul
membru în care vă aflați.

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022


7/7

FR Date de fabrication
EN Date of manufacture
EL Ημερομηνία Παραγωγής
ES Fecha de fabricación
PT Data de fabrico
IT Data di fabbricazione
RO Data fabricatiei
CS Datum výroby
DE Herstellungsdatum
FR Utiliser jusque
EN Use By
EL Ημερομηνία λήξης
ES Fecha de caducidad
PT Prazo de validade
IT Utilizzare entro
RO A se folosi pana la
CS Použitelné do
DE Verwendbar bis
FR Attention voir notice d'instructions
EN Caution,consult accompanying documents
EL Προειδοποίηση, συμβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα
ES Atención,ver instrucciones de uso
PT Atenção, consulte a documentação incluída
IT Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso
RO Atentie, consultati documentele insotitoare
CS Pozor, čtěte přiložené dokumenty
DE Achtung, Begleitdokumente beachten
FR Fabricant
EN Manufacturer
EL Κατασκευαστής
ES Fabricante
PT Fabricante
IT Fabbricante
RO Productator
CS Výrobce
DE Hersteller
FR Contenu suffisant pour "n"tests
EN Contains sufficient for <n> tests
EL Περιεχόμενο επαρκές για «ν» εξετάσεις
ES Contenido suficiente para <n> ensayos
PT Conteúdo suficiente para “n” ensaios
IT Contenuto sufficiente per "n" saggi
RO Continunt sufficient pt <n> teste
CS Obsah stačí na < n > testů
DE Inhalt ausreichend für <n> Prüfungen
FR Limites de température
EN Temperature limitation
EL Περιορισμοί θερμοκρασίας
ES Límite de temperatura
PT Limites de temperatura
IT Limiti di temperatura
RO Limita da temperatura
CS Teplotní omezení
DE Temperaturbegrenzung
FR Consulter les instructions d'utilisation
EN Consult Instructions for Use
EL Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
ES Consulte las instrucciones de uso
PT Consulte as instruções de utilização
IT Consultare le istruzioni per l'uso
RO Pentru utilizzare consultati instructiunile
CS Čtěte návod k použití
DE Gebrauchsanweisung beachten
FR Référence du catalogue
EN Catalogue number
EL Αριθμός καταλόγου
ES Número de catálogo
PT Referência de catálogo
IT Numero di catalogo
RO Numar de catalog
CS Katalogové číslo
DE Bestellnummer
FR Dispositif médical de diagnostic in vitro
EN In vitro Diagnostic Medical Device
EL In vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν
ES Producto sanitario para diagnóstico in vitro
PT Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
IT Dispositivo medico-diagnostico in vitro
RO Dizpositiv medical pentru diagnosicare in vitro
CS Lékařské vybavení pro diagnostiku in vitro
DE In-Vitro-Diagnostikum
FR Code du lot
EN Batch code
EL Αριθμός Παρτίδας
ES Código de lote
PT Código do lote
IT Codice del lotto
RO Lot
CS Kód šarže
DE Chargenbezeichnung
IT Marcatura CE di conformità
ES Marcado CE de conformidad
EN CE marking of conformity
FR Marquage de conformité CE
CS Oznakowanie zgodności CE
PT Marcação CE de conformidade
DE CE-Konformitat Skenneichnung RO Marcajul de conformitate CE
EL Σημανση συμμορφωσησ CE

IO-09/096-C IFU 83604 Ed. 23.05.2022

Potrebbero piacerti anche