Sei sulla pagina 1di 41

Fundația Soros 

România 

 
 
 
 
Piața forței  
de muncă în România  
şi imigrația 
 
 
 
Monica Şerban 
Alexandru Toth 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti 2007
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Migrație şi dezvoltare – prezentare generală a programului 
 
Migrație  si  dezvoltare  este  un  program  inițiat,  finanțat  şi  implementat  de  către 
Fundația  Soros  România.  Obiectivul  programului  este  identificarea  modelelor  de 
integrare  ale  migrației  externe  temporare  şi  a  efectelor  asociate  acesteia  în  politica 
autorităților  centrale  şi  locale  şi  promovarea  acelor  modele  care  permit  minimizarea 
efectelor negative şi maximizarea celor pozitive. 
Programul  a  fost  lansat  în  anul  2006,  într‐un  context  specific,  marcat  de 
apropierea  momentului  integrării  efective  a  României  în  Uniunea  Europeană.  Migrația 
românilor,  ținută  sub  un  control  strict  în  timpul  regimului  comunist,  a  cunoscut  o 
expansiune  deosebită  în  anii  `90,  atât  ca  volum  al  fluxurilor  migratorii,  cât  şi  prin 
diversificarea  acestora  din  punct  de  vedere  al  destinațiilor,  motivelor  şi  structurii  de 
status socio‐economic a populației de migranți. Fenomenul migrației a urmat o tendință 
ascendentă şi a implicat toate păturile societății, devenind totodată unul dintre fluxurile 
migratorii  importante  la  nivel  european.  În  ultimii  ani,  migrația  externă  s‐a  impus 
pregnant drept unul dintre fenomenele definitorii pentru societatea românească. 
La sfârşitul anului 2006, Fundația Soros a lansat prima cercetare la nivel național 
asupra migrației românilor în străinătate pentru muncă: Locuirea temporară în străinătate. 
Migrația economică a românilor: 1990‐2006 (coordonator: Prof. Dumitru Sandu). Studiul a 
cuprins  trei  cercetări  cantitative:  sondaj  de  opinie  la  nivel  național  şi  două  cercetări 
microregionale la nivelul județelor Teleorman şi Vrancea; cercetări calitative la nivelul a 
şase comunități din țară cu indice mare de emigrație şi patru comunități din străinătate 
în  Italia,  Spania  şi  Serbia.  Studiul  prezintă  profilul  celor  care  au  plecat  la  muncă  în 
străinătate şi cauzele şi consecințele migrației pentru muncă în străinătate, după 1989.  
În  martie  2007  a  fost  lansat  al  doilea  studiu  din  cadrul  programului,  Politici  şi 
instituții în migrația internațională: migrația pentru muncă din România. 1990‐2006 (Monica 
Şerban  şi  Melinda  Stoica).  Studiul  analizează  schimbările  succesive  ale  legislației  în 
domeniu  şi  ale  atribuțiilor  principalelor  instituții  publice  implicate,  precum  şi  efectele 
acestor  schimbări.  Studiul  permite  atât  înțelegerea  evoluției  fenomenului,  cât  şi 
estimarea impactului unor eventuale noi modificări ale configurației instituționale. 
Programul a continuat pe parcursul anului 2007, prin abordarea focalizată a unor 
aspecte  pe  care  analizele  precedente  le‐au  relevat  ca  fiind  printre  cele  mai  importante 
efecte ale migrației. Proiectul abordează efectele fenomenului la două niveluri:  
• efecte  sociale  la  nivel  local  (în  comunități):  situația  copiilor  migranților  şi 
probleme legate de dezvoltarea comunităților 
• efecte  economice  şi  sociale  cu  impact  la  nivel  național:  schimbările  de  pe  piața 
forței de muncă şi imigrația 
În această direcție, în luna octombrie a acestui an Fundația Soros a lansat studiul 
Efectele  migrației:  copiii  rămaşi  acasă.  Studiul  abordează  un  subiect  care,  deşi  amplu 
mediatizat,  a  fost  puțin  studiat:  situația  copiilor  cu  părinți  plecați  în  străinătate  la 
muncă. Studiul relevă că există aproximativ 350 000 de copii în România ai căror părinți 
(unul  sau  amândoi)  muncesc  în  străinătate.  Totodată,  cercetarea  prezintă  impactul 
absenței  părinților  plecați  la  muncă  în  străinătate  asupra  copiilor  rămaşi  în  țară  şi 
propune măsuri prin care efectele negative pot fi diminuate. 

1                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
Piața forței de muncă din România şi imigrația 
 
Cercetarea  Piața  forței  de  muncă  din  România  şi  imigrația  continuă  seria 
studiilor din cadrul programului Migrație şi dezvoltare, program inițiat şi finanțat 
de Fundația Soros. 
Studiul  de  față  prezintă  un  alt  efect  al  migrației  externe  a  românilor 
pentru  muncă,  schimbările  de  pe  piața  forței  de  muncă,  introducând  o  nouă 
fațetă a migrației în România: imigrația.  
În  luna  octombrie  a  acestui  an,  Fundația  Soros  a  desfăşurat  un  sondaj 
reprezentativ  național  despre  piața  forței  de  muncă  din  domeniile  cele  mai 
afectate  de  lipsa  de  personal:  construcții,  textile  şi  servicii  (domeniul  hotelier). 
Alegerea  domeniilor  a  fost  făcută  pe  baza  semnalelor  apărute  în  mass‐media, 
precum  şi  pe  baza  studiilor  anterioare  făcute  de  Fundație  sau  de  alți  actori 
interesați de problemă. Totodată, am dorit ca domeniile să fie reprezentative din 
punct de vedere al diversificării pe sexe (femei – textile, bărbați – construcții) şi 
pe natura muncii (sezonieră/permanentă). 
 
Repere metodologice: 
 
• Tipul eşantionului: reprezentativ național pentru firmele din România din 
domeniile construcții, textile si hotelier cu o marja de eroare de +/‐ 4,0 %, 
pentru  un interval de confidență de 95%. 
• Volumul  eşantionului:  600  firme,  împărțite  în  trei  subeşantioane  a  câte 
200,  din  fiecare  din  următoarele  domenii:  construcții,  industrie  textilă  şi 
hoteluri;  firme  cu  cel  puțin  10  angajați;  stratificare  cu  alocare 
proporțională  după  cele  8  macroregiuni  istorice  şi  după  numărul  de 
angajați (3 categorii: 10‐49 de angajați; 50‐249; peste 250) 
• Culegerea  datelor  a  fost  realizata  prin  interviuri  telefonice,  chestionarele 
au fost completate de persoane din managementul firmelor: administrator 
unic, director general/executiv, director economic, director resurse umane. 
• Perioada de culegere a datelor: 20‐30 octombrie 2007 
 
 
Culegerea si introducerea datelor au fost asigurate de Metro Media Transilvania. 
Instrumentele  metodologice  şi  raportul  au  fost  realizate  de  echipa  proiectului: 
Monica  Şerban,  Alexandru  Toth  şi  Mihaela  Ştefănescu  (coordonator  programe 
Fundația Soros). 
 
 

2                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Despre studiu 
Monica Şerban 
 
În  ultimii  doi  ani  se  aud  din  ce  în  ce  mai  des  voci  sugerând  o  criză  „de 
oameni”. Patroni din construcții dau declarații despre problemele pe care le au în 
a  găsi  personal,  fabrici  de  textile  angajează  muncitoare  din  China,  muncitori 
maghiari  fac  naveta  în  România  pentru  a  lucra  la  construcția  de  drumuri  în 
nordul  țării,  investitorii  turci  îşi  pun  problema  să‐şi  asigure  mâna  de  lucru  cu 
lucrători din propria țară. 
Semnalele vin din prea multe domenii şi din prea multe locuri ca să nu ne 
punem întrebări. Ar putea fi vorba de o criză, începutul unei crize sau sunt doar 
evenimente  izolate  care  țin  de  abilitatea  unuia  sau  mai  multor  angajatori  de  a 
găsi personal, de salariile prea mici pe care le oferă, de o zonă în care populația 
este îmbătrânită sau s‐a obişnuit de generații să îşi caute de lucru în alte părți ale 
țării,  de  ingeniozitatea  cuiva  în  a  reduce  costurile  de  personal  (aducând 
muncitori din țări îndepărtate)? Este posibil să trecem în decursul a 18 ani de la o 
Românie  care  îşi  trimitea  muncitorii  înainte  de  vârstă  la  pensie  sau  le  oferea 
salarii  compensatorii  pentru  a‐şi  părăsi  slujbele,  la  o  Românie  cu  probleme  de 
forță de muncă? De la astfel de întrebări porneşte studiul. Cum am putea totuşi 
trece  de  la  declarații  izolate  la  formularea  unei  concluzii  cu  caracter  de 
generalitate?  Soluția  cea  mai  simplă  a  fost  să  îi  întrebăm  direct  pe  cei  care  se 
ocupă de găsirea de angajați, într‐un număr suficient de mare pentru a putea face 
inferențe  legate  cel  puțin  de  anumite  sectoare  economice  (partea  I  a  studiului, 
Migrația şi deficitul forței de muncă din perspectiva angajatorilor). 
  Suntem în situația de a şti numai ce se întâmplă în momentul studiului. 
Chiar dacă rezultatele par să indice o problemă şi pentru viitor, ceea ce ştim cu 
siguranță  este  că  avem  o  problemă  acum.  Nu  putem  face  nici  un  fel  de 
considerații  despre  cum  va  evolua  situația  în  viitor.  Tocmai  de  aceea  avem 
nevoie  de  explicații.  Există  factori  care  ne  îndreptățesc  să  afirmăm  că  situația, 
dacă nu era previzibilă, este cel puțin explicabilă şi prin urmare are un caracter 
structural  (ceea  ce  implicit  îi  conferă  persistență).  Am  încercat  să  prezentăm 
câteva explicații în partea a II‐a a studiului (Unde sunt Românii?). 
Analizele noastre par a indica o problemă cu potențial de permanentizare. 
Ce înseamnă acest lucru? În mod fundamental, că este puțin probabil ca lucrurile 
să  se  rezolve  de  la  sine.  Exemplele  altor  țări  sugerează  că  nevoia  de  forță  de 
muncă  este  într‐un  fel  sau  altul  compensată  pe  termen  lung.  Întrebarea 
provocatoare pentru România este „cum?”. În primă fază am vrut să vedem în ce 
măsură  angajatorii  găsesc  ei  înşişi  soluții  şi  de  ce  natură  sunt  (partea  a  III‐a  a 
studiului,  Soluții  posibile  –  perspectiva  angajatorilor).  Asupra  uneia  dintre 
soluții  am  insistat  în  mod  particular:  cea  a  imigrației.  Rațiunile  pentru  care  am 

3                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

procedat în acest fel sunt  prezentate  în secțiunea a  IV‐a (De  ce discutăm despre 


imigrație în România). Imigrația reprezintă o constantă a societăților occidentale 
către care România tinde. Dacă acesta pare a fi viitorul, întrebarea pentru viitor 
este  „În  ce  măsură  România  este  pregătită  pentru  o  asemenea  evoluție?”. 
Evenimentele recente din țări cu un nivel ridicat al imigrației par a demonstra că 
migrația  nu  este  un  fenomen  uşor  de  gestionat,  iar  consecințele  unui 
management  defectuos  se  manifestă  mai  devreme  sau  mai  târziu.  Experiențele 
altor  state  (inclusiv  a  unora  cu  tradiție  îndelungată  de  imigrație,  cum  este 
Germania) sugerează că, în ciuda unui potențial de dezvoltare extrem de rapidă 
a fenomenului (a se vedea cazul Italiei sau Spaniei care în aproximativ 10 ani au 
devenit lideri în migrația europeană), există o oarecare inerție în acceptarea unei 
asemenea  realități.  Studiul  nostru  îşi  propune,  din  acest  punct  de  vedere,  să 
deschidă mai degrabă un spațiu de discuție decât să vină cu răspunsuri.  
Pentru că în spațiul românesc discuțiile despre criza demografică, despre 
piața  forței  de  muncă,  despre  efectele  migrației  internaționale  (inclusiv  asupra 
pieței  forței  de  muncă),  despre  imigrație  s‐au  accentuat  în  perioada  recentă,  iar 
studiul nostru face, parțial, referire la fiecare dintre aceste subiecte, este necesar 
să  facem  o  serie  de  precizări  care  să  furnizeze  o  cheie  adecvată  de  citire  a 
materialului.  Rezultatele  prezentate  se  referă  numai  la  trei  sectoare  economice, 
cu  probabilitate  ridicată  de  a  fi  afectate  de  probleme  de  forță  de  muncă: 
construcții, textile şi servicii (domeniul hotelier). Nu sunt justificate nici un fel de 
generalizări  către  alte  sectoare  economice 1.  Întrebările  cu  care  s‐a  lucrat,  dată 
fiind  modalitatea  de  aplicare  a  chestionarului,  sunt  în  mare  parte  întrebări 
închise.  Ele  nu  permit  investigarea  în  profunzime  a  situațiilor  existente,  ci  mai 
degrabă  încadrarea  realității  în  categorii  predefinite  prin  construcția 
chestionarului.  Discuțiile  despre  posibilitatea  de  a  ne  confrunta  pe  viitor  cu  o 
accentuare  a  deficitului  de  forță  de  muncă  se  bazează  numai  pe  argumente  de 
stoc.  Aspectele  de  natură  demografică  şi  cele  legate  de  migrație  (emigrația 
externă)  fac  referire  numai  la  intrările/ieşirile  de  pe  piața  forței  de  muncă. 
Ambele  procese  pot  afecta  în  sens  negativ  deficitul  de  pe  piață  dacă  celelalte 
condiții  (actuale)  rămân  constante.  Viitorul  României  în  termeni  de  regim  de 
migrație  (țară  de  emigrație  –  țară  de  imigrație)  este  abordat  din  perspectivă 
comparativă, bazată exclusiv pe date din sfera migrației. Scopul secțiunii este în 
primul  rând  de  a  deschide  un  spațiu  de  discuție  şi  de  a  ridica  o  problemă, 
nicidecum de a furniza răspunsuri categorice. Dacă România (alături de alte țări 
nou intrate în Uniunea Europeană) va parcurge, din punct de vedere al migrației, 
traseul  țărilor  din  bazinul  mediteranean  este  o  întrebare  pe  care  merită  să  ne‐o 
punem,  dar  răspunsul  se  bazează  încă  pe  prea  multe  necunoscute  pentru  a  fi 
unul clar. 

1
Formulările din text este posibil, din motive legate de repetiţie, să nu specifice acest lucru de fiecare dată.

4                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
Migrația şi deficitul forței de muncă din perspectiva 
angajatorilor 
Alexandru Toth 
 
La  sfârşitul  lunii  septembrie  2007,  cele  trei  domenii  de  activitate  asupra 
cărora  ne‐am  concentrat  atenția  ocupau  aproximativ  795.000  de  persoane, 
reprezentând  circa  17%  din  numărul  total  de  angajați 2.  Jumătate  din  aceşti 
angajați  lucrează  în  domeniul  construcțiilor.  Afectată  serios  în  ultimii  ani  de 
reducerea  activității  în  regim  lohn,  industria  textilă  a  pierdut  în  perioada 
septembrie  2006  ‐  septembrie  2007  aproape  10%  din  volumul  forței  de  muncă 
ocupate,  reprezentând  circa  30.000  de  angajați.  Celelalte  două  domenii, 
construcțiile  şi  HORECA,  au  înregistrat  în  aceeaşi  perioadă  o  creştere  a 
numărului  de  angajați  cu  10.7%,  respectiv  26.7%,  reprezentând  per  ansamblu 
62.400 noi locuri de muncă. 
Creşterea economică din ultimii ani se reflectă şi în performanțele firmelor 
din  cele  trei  domenii.  Astfel,  aproximativ  80%  din  întreprinderile  cuprinse  în 
anchetă  au  raportat  profit  la  sfârşitul  anului  2006,  iar  circa  60%  afirmă  că  în 
ultimele  12  luni  vânzările  lor  au  crescut.  Procentaje  similare  de  manageri  se 
aşteaptă ca şi în următoarele 12 luni vânzările firmelor lor să crească.  
 
 
  Distribuția firmelor care au avut locuri de muncă disponibile 
  neocupate mai mult de 2 luni pe parcursul lui 2006 şi 2007 
 
 
% firme din... 
  1 00
  90
Ind. textilă
  80
  70
  60
  50
  40
30
  Construcţii 30 25
18 16
  20 12 13
  10
  0
  2006 2007

2
Institutul Naţional de Statistică, Buletinul Statistic Lunar, septembrie 2007.

5                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

În  contextul  fenomenului  de  îmbătrânire  a  populației  şi  al  migrației 


internaționale, este de aşteptat ca o parte din firmele din România să se confrunte 
cu  deficite  semnificative  de  forță  de  muncă.  Deficitul  de  forță  de  muncă  poate 
afecta  direct  dezvoltarea  firmelor  prin  reducerea  capacității  acestora  de  a 
răspunde cererii existente pe piață, dar şi indirect, printr‐o creşterea a fluctuației 
personalului şi, în consecință, o creştere a costurilor legate de forța de muncă. În 
acelaşi  timp,  poate  contribui  însă  şi  la  o  creştere  a  gradului  de  tehnologizare 
menită  să  conducă  la  creşterea  productivității  şi  a  calității  produselor,  făcând 
firmele mai competitive atât pe piețele interne, cât şi pe cele externe. 
În cadrul studiului nostru, am operaționalizat deficitul de forță de muncă 
la  nivelul  firmelor  prin  numărul  de  locuri  de  muncă  disponibile,  neocupate  cel 
puțin  două  luni  pe  parcursul  anului.  Atât  în  2006,  cât  şi  în  2007,  ponderea 
firmelor  afectate  de  un  deficit  de  personal  per  ansamblul  celor  trei  domenii  de 
activitate  este  de  aproximativ  16%.  Firmele  din  industria  textilă  sunt  într‐o 
proporție semnificativ mai mare afectate de deficitul forței de muncă comparativ 
cu cele din construcții sau HORECA. La nivelul anului 2007, 30% din firmele din 
industria  textilă  s‐au  confruntat  cu  problema  neocupării  unor  posturi  pe  o 
perioadă de cel puțin două luni, în timp ce în celelalte două domenii procentul se 
situează  undeva  la  aproximativ  15%.  În  ce  priveşte  ponderea  deficitului  în 
volumul  de angajări  noi, situația  variază semnificativ între  cele  trei domenii. În 
domeniul  construcțiilor,  rata  deficitului  este  de  10%,  în  timp  ce,  în  cazul 
hotelurilor  şi  restaurantelor,  aceasta  este  de  aproape  20%,  maximul 
înregistrându‐se  în  domeniul  textil  –  25%.  În  termeni  absoluți,  o  estimare  a 
acestui  deficit  indică  aproximativ  17.000  de  locuri  de  muncă  neocupate  în  toate 
cele  trei  domenii,  timp  de  cel  puțin  două  luni  de‐a  lungul  anului.  Valoarea 
deficitului este aproximativ la acelaşi nivel atât în 2006, cât şi în 2007.  
Rata  de  fluctuație  a  personalului  –  operaționalizată  prin  numărul  de 
angajați care şi‐au părăsit locul de muncă pe parcursul anului – este relativ egală 
pentru cele trei domenii de activitate economică, situându‐se undeva între 14 şi 
17%. În acelaşi timp, aproximativ 40% dintre firme, indiferent de domeniul lor de 
activitate, se confruntă cu rate de fluctuație a personalului mai mari de 20%. În 
cazul  industriei  textile  şi  a  firmelor  din  domeniul  HORECA,  fluctuația 
personalului  se  asociază  invers  cu  mărimea  firmei.  Firmele  mici  (10‐49  de 
angajați) se confruntă într‐o proporție mai mare (49% în domeniul textil, 34% în 
HORECA) cu fluctuația personalului, comparativ cu firmele medii sau mari din 
aceleaşi  domenii.  În  domeniul  construcțiilor,  discrepanțele  dintre  firme  de 
mărimi  diferite în ce  priveşte  fluctuația  personalului sunt nesemnificative, circa 
35%  dintre  acestea  confruntând‐se  cu  această  problemă,  indiferent  de  numărul 
lor de angajați. 
 
 

6                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
  Estimări ale ratelor de fluctuație a personalului şi a 
  deficitului de forță de muncă
 
 
1 00
 
90
 
Ind. tex tilă 80
 
70
  60
  50
40 40 38
  40
  30 25
Construcții 17 19
  20 14 14
10
  10

  0

  rata de fluctua ție a deficit (% locuri % firmelor care s-au


personalului (% angaja ți disponibile mai mult de 2 confruntat cu fluctua ție de
  care au părăsit firmele la luni raportat la numărul personal mai mari de 20%
Hoteluri, restaurante
  care lucrau) de noi angajări)
 
 
Dincolo  de  estimarea  deficitului  real,  am  fost  interesați  de  percepția 
managerilor de firme din cele trei domenii în ce priveşte acoperirea necesarului 
de  forță  de  muncă  în  cadrul  întreprinderilor  lor.  Aproape  2/3  dintre  managerii 
investigați  au  afirmat  că  în  2007  le‐a  fost  destul  de  sau  foarte  greu  să  găsească 
lucrători  atunci  când  au  avut  nevoie.  Diferențele  dintre  domenii  în  ce  priveşte 
răspândirea acestor dificultăți sunt nesemnificative. Apar însă unele diferențe în 
interiorul  domeniilor,  în  funcție  de  mărimea  firmei.  În  cazul  firmelor  mici  din 
industria  textilă,  ponderea  managerilor  care  afirmă  că  au  avut  dificultăți  în 
ocuparea posturilor disponibile este mai mare decât în cazul firmelor medii din 
acelaşi domeniu. În cazul construcțiilor şi a hotelurilor şi restaurantelor, diferența 
apare  între  firmele  mici  şi  cele  mari,  ultimele  având  mai  frecvent  greutăți  în 
găsirea  de  forță  de  muncă  decât  celelalte.  Dacă  în  cazul  industriei  textile, 
problemele cu forța de muncă este probabil să fie legate mai degrabă de calitatea 
slujbelor  –  în  special  nivelul  redus  de  salarizare  ‐  şi  de  fluctuația  mare  de 
personal,  în  cazul  construcțiilor  şi  a  industriei  ospitalității  problema  este  mai 
probabil să fie legată de cauze structurale ce țin de nivelul de calificare a forței de 
muncă disponibile.   
 
 
 

7                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
 
 
 
În 2007, cât de greu sau de uşor v‐a fost să găsiți angajați când ați 
  avut nevoie? 
 
  Ind. textilă Construcții Hoteluri, restaurante
 
 
  destul de greu foarte greu destul de ușor foarte ușor Nu am av ut nev oie NS
 
 
 
 
1 3 2
  4 4 4
  5 7 3
  24 26 26
 
29 32 31
 
36 28 35

8                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
În  ce  măsură  problemele  legate  de  găsirea  forței  de  muncă  necesare  se 
asociază  cu  performanțele  financiare  ale  firmelor?  Datele  sugerează  o  asociere 
între  cele  două,  cel  puțin  la  nivelul  industriei  textile  şi  al  construcțiilor,  fără  a 
putea  însă  determina  sensul  relației  cauzale  dintre  cele  două  variabile.  În  cazul 
industriei  textile,  firmele  care  s‐au  confruntat  cu  dificultăți  în  angajarea  de 
personal  raportează  o  creştere  a  vânzărilor  într‐o  proporție  mai  mică  decât  cele 
care nu au avut astfel de probleme. De asemenea, 22% dintre firmele din domeniul 
textil cărora le‐a fost greu să ocupe posturile disponibile afirmă că vânzările lor au 
scăzut  în  ultimele  12  luni,  în  timp  ce  doar  13%  din  firmele  fără  constrângeri  de 
personal raportează o scădere a vânzărilor. Similar, în cazul firmelor din domeniul 
construcțiilor  există  o  asociere  între  evoluția  vânzărilor  şi  problemele  legate  de 
angajarea de forță de muncă (vezi anexa, fig.5).  
 
 
 
  Răspândirea problemelor legate de angajarea de personal nou,  
  în funcție de mărimea firmei 
 
 
1 00
 
90
Ind.
  textilă
80 75
  70 71
68 67
  70 65
62
59 59
  60
  50
 
40
 
Construcții 30
 
  20
  10
  0
  1 0-49 angaja ți 50-249 250+
 
 
 
 
 
 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
  Asocierea dintre performanța firmei şi existența dificultăților  
  legate de angajarea de personal nou 
 
 
 
1 00%
 
9 0% 19 24
  28 24
Au răm as la fel 32 33
80%
  5
7 0% 8 9
 
6 0% 13 9
  22
5 0%
 
4 0%
68
  61 65
3 0% 52
Au scăzut
  47
41
2 0%
 
1 0%
  0%
  Nu au Au av ut Nu au Au av ut Nu au Au av ut
  av ut probleme av ut probleme av ut probleme
  probleme probleme probleme
Au crescut
 
 
 
Gradul  de  integrare,  experiența  firmelor  pe  piață  nu  se  asociază 
semnificativ cu o creştere/scădere a probabilității de a experimenta dificultăți mari 
în  găsirea  forței  de  muncă  necesare.  Indiferent  de  vechimea  lor,  firmele  sunt 
afectate în aceeaşi măsură de deficitul de forță de muncă existent. 
În ce măsură constrângerile de forță de muncă cu care se confruntă cele trei 
domenii  de  activitate  sunt  unele  temporare,  contextuale,  care  țin  de  specificul  şi 
evoluția  acestor  domenii?  Am  întrebat  managerii  firmelor  care  se  confruntă  cu 
dificultăți în angajarea de forță de muncă de cât timp au această problemă. Peste 
50%  dintre  ei  au  răspuns  că  se  confruntă  cu  probleme  în  găsirea  de  lucrători 
disponibili de cel puțin doi ani, iar circa un sfert din ei spun că din 2006 au început 
aceste constrângeri legate de forța de muncă. Aceste rezultate şi faptul că practic 
nu  există  diferențe  între  firme  în  funcție  de  domeniul  de  activitate,  sugerează 
existența unor cauze structurale care determină constrângerile de forță de muncă 
disponibilă.  Faptul  că  România  a  devenit  un  exportator  important  de  muncă  în 
Europa  explică  probabil  mare  parte  din  aceste  probleme.  De  altfel  şi  în  opinia 
managerilor  acestor  firme,  emigrarea  este  principalul  factor  care  influențează 

10                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

capacitatea de a‐şi acoperi necesarul de forță de muncă. Peste ¾ dintre managerii 
chestionați  au  menționat  emigrarea  muncitorilor  români  ca  fiind  un  factor  care 
afectează  în  mare  şi  foarte  mare  măsură  capacitatea  lor  de  a  angaja  personal.  În 
rândul managerilor firmelor de construcții această opinie este mai larg răspândită 
decât  în  cazul  celorlalte  firme.  Dincolo  de  emigrare,  slaba  pregătire  a  tinerilor 
absolvenți,  concurența  şi  nivelul  salarizării  au  fost  identificați  ca  factori  de  peste 
40%  dintre  managerii  cuprinşi  în  acest  studiu.  Modul  de  distribuire  a  acestor 
opinii  în  funcție  de  domeniul  de  activitate  vine  să  întărească  posibilele  explicații 
referitoare la diferențele inter‐domenii în ce priveşte incidența deficitului de forță 
de  muncă.  Astfel,  în  domeniul  textil,  nivelul  salarizării  apare  ca  factor 
constrângător asupra angajărilor în mențiunile unei ponderi mai mari de manageri 
decât  în  industria  ospitalității,  în  timp  ce  aceştia  din  urmă  consideră  într‐o 
proporție  mai  mare  că  posibilitatea  de  a‐şi  acoperi  necesarul  de  forță  de  muncă 
este  influențat  în  mare  măsură  de  neconcordanța  dintre  nivelul  de  pregătire  al 
tinerilor absolvenți şi cerințele pieței. Ancheta sugerează că nivelul concurenței de 
pe piață afectează capacitatea firmelor de a atrage forță de muncă într‐o mai mare 
măsură în domeniul textil şi al construcțiilor, decât în HORECA. 
 
 
  De când se confruntă compania dvs. cu astfel de probleme?
 
  1 00% 3
4 8
NS/NR
  8 3 9
9 0% 2
3 4
  4
De m ai m ult de 5 ani 80% 13 7
  11
11
  7 0%
De aproxim ativ 5 ani
  2 002 )
(din
6 0% 30
28 24
  aproxim ativ 4 ani
De
5 0%
(din
  2 003 )
  aproxim ativ 3 ani
De 4 0%
(din
  2 004 ) 3 0% 22 28 29
De
  aproxim ativ 2 ani
(din 2 005) 2 0%
 
De
  aproxim ativ 1 an 1 0% 21
(din 2 006 ) 17 14
  0%
De câtev a luni
  In d. t ex t ilă Con st r u c ții Hot elu r i, r est a u r a n t e
 
 

11                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

La  nivel  teoretic  şi  pe  baza  cunoaşterii  existente  în  prezent  în  ce  priveşte 
migrația pentru muncă, este de aşteptat ca deficitul de forță de muncă să aibă un 
caracter  selectiv  în  ce  priveşte  nivelul  de  calificare  al  lucrătorilor  căutați  de 
angajatorii  din  România.    Reflectând  experiența  recentă  a  acestora,  datele  de 
anchetă sugerează o astfel de selectivitate în funcție de calificarea forței de muncă 
necesare,  existând  însă  diferențe  între  cele  trei  domenii  investigate.  Dacă  în 
industria  textilă  deficitul  de  forță  de  muncă  este  legat  în  special  de  munca  slab 
calificată, în domeniul hotelier şi al restaurantelor acesta vizează într‐o mai mare 
măsură  forța  de  muncă  mediu  şi  înalt  calificată.  În  domeniul  construcțiilor, 
deficitul pare să fie uniform în funcție de nivelul de calificare al  forței de muncă 
necesare (fig.8). Astfel, angajatorii din industria textilă s‐au confruntat în proporție 
de  aproape  40%  cu  dificultăți  în  angajarea  de  personal  fără  studii  sau  cu  studii 
medii  şi  doar  în  24%  din  cazuri  cu  dificultăți  în  angajarea  de  personal  înalt 
calificat.  În  domeniul  serviciilor  hoteliere  şi  de  alimentație  publică,  43%  dintre 
angajatori au avut dificultăți în găsirea personalului cu studii medii necesar, 34% 
în angajarea personalului cu studii superioare şi 30% în angajarea de personal slab 
calificat. Angajatorii din construcții s‐au confruntat în ponderi relativ similare – în 
jur de 35% din cazuri – cu dificultăți în angajarea de personal, indiferent de nivelul 
de pregătire al acestuia. 
 
  În ce măsură credeți că următorii factori determină dificultățile pe 
  care le aveți în a angaja oameni? 
  1 00
  90 86
  80 76
In d. t ex t ilă 73
 
70
  59
60 55
  48
50 42
  42 42
40 35 33
  31
  3 0 24
Con st r u cții 17
  20 12 13
11 11
  10

  0
  Em ig r a r ea Con di ț iile Niv elu l Con cu r en ța Fa pt u l că A lt fa ct or
for ț ei de de m u n că sa la r iză r ii de pe pia ța pr eg a t ir ea
  m u n că din dificile pe în pe ca r e t in er ilor
  Rom â n ia ca r e le dom en iu l a ct iv a ți a bsolv en ți
Hot elu r i, r est a u r a n t e pr esu pu n e dv s. de nu
  dom en iu l a ct iv it a t e cor espu n de
dv s.de cer i țt elor
a ct iv it a t eâ pie ței

12                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Ce  aşteptări  au  angajatorii  din  România  în  ce  priveşte  evoluția  pe  termen 
scurt a deficitului de forță de muncă? Răspunsul la această întrebare variază atât 
în funcție de domeniul de activitate, cât şi de experiența anterioară a firmelor cu 
constrângeri legate de forța de muncă disponibilă. Per ansamblu, peste 70% dintre 
angajatori consideră că este destul de sau foarte probabil ca în viitorul apropiat să 
se  confrunte  cu  probleme  în  găsirea  de  personal  atunci  când  vor  avea  nevoie. 
Ponderea celor cu aşteptări negative este mai mică în cazul industriei textile (66%), 
comparativ  cu  cea  din  industria  ospitalității  (77%).  În  rândul  celor  care 
intenționează să‐şi mărească numărul de angajați în următorul an, ponderile celor 
care  împărtăşesc  astfel  de  aşteptări  negative  sunt  relativ  similare,  indiferent  de 
domeniul  de  activitate.  Experiența  anterioară  cu  probleme  legate  de  asigurarea 
forței de muncă necesare determină ca peste 80% dintre angajatori să se aştepte pe 
termen scurt la probleme în găsirea de lucrători, în timp ce în cazul celor care nu s‐
au  confruntat  până  în  prezent  cu  astfel  de  probleme,  ponderea  este  undeva  la 
jumătate, comparativ cu prima categorie (fig. 9). 
 
 
În 2007, când ați avut nevoie, cât de greu sau de uşor v‐a fost să 
 
  angajați...? 
 
 
% răspunsuri ”în mare + foarte mare 
 
măsură” 
 
  1 00

  90
 
Ind. tex tilă 80
  70
  60
  50 43
39 38 37
  40 33 32 34
30
  30 24
  20
Construcții
  10
 
0
  Personal fără studii Personal cu studii medii Personal cu studii
  (gimnaziu sau mai pu țin) (liceu) superioare
 
 

13                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Cât de probabil credeți că este ca în viitorul apropiat să vă confruntați 
cu probleme în găsirea de personal atunci când veți face angajări? 

% răspunsuri ”foarte + destul de 
probabil” 
1 00
89 89
Ind. tex tilă 90 85
81 80
80 77 75
72
70 66 6769
63
60
Construcții
50 45

40 37 35

30
Hoteluri,
restaurante 20

10

0
t ot a l fir m e fir m e ca r e fir m e ca r e n ufir m e ca r e a ufir m e ca r e a u
in t en țion ea ză au av ut a st fel de a st fel de
să fa că pr oblem e în pr oblem e de pr oblem e de
a n g a jă r i a n g a ja r ea de cel pu ț in 2 cel m u lt 1 a n
per son a l n ou ani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Unde sunt românii? 
Monica Şerban
 
1. Un răspuns demografic 
Reflexul  nostru  de  gândire,  exersat  în/după  ani  buni  de  politică  ceauşistă 
pronatalistă ne îndeamnă să ne uităm la noi înşine ca la o națiune numeroasă. 21,5 
milioane  de  locuitori  în  2007 3  înseamnă  a  doua  țară  ca  mărime  în  Estul  Europei 
(reperul nostru postdecembrist de comparație) şi a şaptea ca mărime din Uniunea 
Europeană  (reperul  nostru  cel  mai  recent  de  comparație).  Destul  de  greu  de 
conceput,  în  acest  context,  că  România  ar  putea  să  aibă  în  vreun  fel  nevoie  de 
oameni.  
Totuşi, populația României a început, odată cu anii ’90, o adaptare la starea 
de „normalitate” demografică a țărilor (vest) europene (cel puțin pe indicatorii de 
fertilitate). Ratele de fertilitate menținute artificial la un nivel ridicat începând cu 
1966‐1967,  au  început  să  scadă  în  1990.  Pentru  populația  României  începea  o 
perioadă de „declin”: din 1992 creşterea naturală a populației devenea negativă 4. 
Din  perspectiva  ierarhiei  problemelor  României  anilor  ’90,  confruntată  cu 
un  exces  de  lucrători  datorat  în  primul  rând  reformelor  economice,  scăderea 
numărului de născuți vii nu avea aproape nici o semnificație. Legătura a început 
să fie conştientizată abia în momentul în care generațiile de după 1989 se apropie 
de intrarea pe piața muncii. Problema nu este pentru moment extrem de vizibilă. 
Motivul este simplu: persoanele care îşi încheie, pentru limită de vârstă, cariera de 
lucrător aparțin generației 1947 (în cazul femeilor) şi 1942 (în cazul bărbaților). O 
generație  de  dinaintea  şi  una  de  după  cel  de‐al  doilea  război  mondial,  la  rândul 
lor,  puțin  numeroase.  Dificultățile  datorate  unei  lipse  „fizice”  de  oameni  vor 
începe  să  se  manifeste  cu  mai  mare  intensitate  probabil  în  momentul  în  care 
generațiile  „ceauşiste”  (în  special  cele  ale  anilor  1967,  1968)  vor  depăşi  perioada 
vârstei  active  (după  actualele  criterii  de  pensionare,  către  sfârşitul  anilor  2020  şi 
începutul anilor 2030). Discrepanța mare între cele câteva generații după decretul 
de  interzicere  a  întreruperilor  de  sarcină  promovat  de  autoritățile  comuniste  şi 
cele  de  după  1989  care  le  vor  înlocui  va  crea  probabil/teoretic  un  dezechilibru 
serios pe piața forței de muncă. 
 

3
21.500.000 locuitori în 2007 (conform UNFPA (2007): State of world population. Unleashing the potential
urban growth.)
4
Vasile Gheţău. 2007. Declinul demographic şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007
asupra populaţiei României în secolul 21. Editura ALPHA MDN

15                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Care sunt consecințele unei asemenea stări de fapt? Ca număr, românii (şi, 
implicit  numărul  de  români  care  pot  să  muncească),  se  va  reduce  treptat.  Chiar 
dacă,  printr‐o  politică  pronatalistă  bazată  pe  măsuri  de  stimulare  pozitive, 
promovată  activ,  numărul  copiilor  născuți  de  o  femeie  ar  creşte,  creşterea  este 
imposibil  să  fie  una  spectaculoasă.  Exemplele  țărilor  vest  europene  care  au 
introdus astfel de măsuri sunt ilustrative. Îmbunătățirile indicatorilor demografici 
se  produc  în  timp  şi  sunt  (destul  de)  mici.  Ar  fi  nerealist  să  ne  aşteptăm  la 
generații  similare  ca  dimensiuni  celor  din  perioada  comunistă.  Oricum,  efectele 
unei asemenea posibile politici vor fi vizibile pe piața forței de muncă abia peste 
15  ani  în  raport  cu  momentul  creşterii  numărului  de  copii.  Deficitul  creat  de 
perioada  care  a  trecut,  chiar  dacă  va  fi  într‐un  fel  sau  altul  redresat  la  nivelul 
indicatorilor demografici, îşi va face simțită prezența pe piața forței de muncă abia 
în  perioada  imediat  următoare  (generația  1990  abia  a  împlinit  vârsta  de  intrare 
legală pe piață).  
Problema pe care o creează scăderea populației nu este numai una de lipsă 
fizică,  efectivă  a  lucrătorilor,  ci  şi  una  de  structură  demografică.  Scăderea 
numărului populației prin reducerea natalității induce un proces de îmbătrânire a 
populației. Consecința, din perspectiva participării pe piața forței de muncă, este 
creşterea  numărului  de  pensionari,  concomitentă  cu  o  scădere  a  celor  care 
muncesc.  Dacă  adăugăm  în  ecuație  efectele  unei  politici  pronataliste  (creşterea 
numărului de copii) atunci, cel puțin pentru o perioadă, asupra celor care muncesc 
se va exercita presiunea unei rate de dependență extrem de ridicate.   
Având în vedere scăderea previzibilă a populației, procesul de îmbătrânire, 
revenim  la  întrebarea  de  la  care  am  pornit.  Este  posibil  ca  lipsa  de  care  vorbesc 
(unii  dintre)  angajatori(i)  să  fie  una  temporară?  Răspunsul,  din  perspectiva 
numărului efectiv de lucrători, este nu. Dacă nu vor fi adoptate alte soluții (de tip 
economic),  pe  termen  lung  nu  ne  putem  aştepta  la  o  îmbunătățire  a  situației,  ci, 
dimpotrivă,  la  o  înrăutățire  treptată,  care  se  va  accentua  probabil  către  sfârşitul 
anilor 2020.  
 
2. Un răspuns socio‐demografic 
Să revenim la întrebarea de la care au pornit căutările noastre. Am plecat de 
la  ideea  că,  dacă  pentru  moment  există  probleme  pe  piața  forței  de  muncă  din 
cauza  lipsei  de  lucrători,  ar  trebui  să  vedem  în  ce  măsură  acestea  sunt  (şi) 
rezultatele  unor  procese  de  durată  şi,  prin  urmare,  nu  ne  confruntăm  doar  cu  o 
criză  temporară.  Din  acest  punct  de  vedere,  legătura  problemei  noastre  cu 
migrația  internațională  este  una  logică.  În  primul  rând  pentru  că  migrația,  ca  şi 
decesele din punct de vedere al mişcării naturale a populației, înseamnă dispariția 

16                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

unor indivizi. Dacă ar fi să ne întrebăm unde sunt românii (sau cel puțin o parte 
din ei), atunci răspunsul cel mai la îndemână este, desigur, în străinătate.  
Spre  deosebire  de  mortalitate  însă,  migrația  internațională  poate  avea  un 
caracter  temporar  (indivizii  „dispăruți”  reapar  pe  piața  forței  de  muncă  după 
încheierea unui stagiu de muncă în străinătate) şi, cel puțin teoretic, pentru toate 
cazurile, un caracter reversibil (chiar şi cei care au plecat cu intenția de a se stabili 
definitiv  se  pot  întoarce).  Dacă  ar  fi  să  gândim  în  termeni  de  măsuri/soluții, 
rezultatele  unor  intervenții  în  această  direcție  sunt  imediate  (nu  trebuie  să 
aşteptăm ca în cazul unei politici pronataliste de succes ca nou născuții să ajungă 
la vârsta de intrare pe piață. Migranții se pot întoarce şi suplinii ‐ teoretic ‐ imediat 
stocul de care este nevoie.)  
Din perspectiva întrebării noastre de început (Au şanse dificultățile în găsirea 
de personal să se accentueze?) ne interesează, pe de o parte, în ce măsură emigrația 
are dimensiuni demne de luat în seamă (ca să poată fi considerată un factor cu o 
contribuție  consistentă  la  situația  actuală).  Pe  de  altă  parte,  esențiale  sunt 
caracteristicile fenomenului din punct de vedere al perioadei de timp petrecute în 
străinătate/stabilirii definitive. Nu în ultimul rând, suntem interesați de stabilitatea 
fenomenului  (sau,  cu  alte  cuvinte,  dacă  migrația  are  „capacitatea”  de  a  continua 
sau cei plecați se vor întoarce sau/şi nimeni altcineva, sau un număr mic, va mai 
pleca). Din păcate, fiecare dintre cele trei aspecte sunt destul de greu de lămurit în 
cazul României.  
Emigrația românilor ridică mari probleme din punct de vedere al estimării 
valide  a  dimensiunii  fenomenului.  Dificultățile  decurg  în  principal  din  doua 
caracteristici:  caracterul  temporar  al  deplasărilor  şi  clandestinitatea  asociată 
deplasărilor. 
Prima  caracteristică  indică  o  dinamică  accentuată  a  fenomenului.  Asta 
înseamnă  că  şi  dacă  la  un  moment  dat  ar  exista  o  cifră  extrem  de  precisă  a 
numărului  românilor  din  străinătate,  este  foarte  probabil  să  nu  fie  valabilă  decât 
pentru o perioadă relativ scurtă de timp. Stagiile scurte de muncă în străinătate, de 
câteva luni, sunt greu de contabilizat şi, din păcate, nu avem încă studii care să fi 
aprofundat  subiectul  (nu  ştim  dacă  există  o  anumită  periodicitate  a  plecărilor  pe 
parcursul unui an legată de cicluri economice din țările de destinație, nu ştim cât 
din totalul migranților adoptă asemenea strategii, nu ştim dacă şi după ce pattern 
se transformă o migrație temporară într‐una definitivă).   
Clandestinitatea  asociată  unora  dintre  deplasări  complică  şi  mai  mult 
lucrurile.  A  caracteriza  o  experiență  de  migrație  drept  clandestină  înseamnă  în 
primul rând a semnala caracterul ei de a fi (în unul sau mai multe aspecte) în afara 
legii.  Consecința  imediată  este  imposibilitatea  de  a  prinde  în  statistici  formale  o 

17                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

asemenea populație. Lucrăm cu schimbări de domiciliu, cu numărul permiselor de 
muncă,  numărul  permiselor  de  rezidență,  dar  cei  care  nu  consemnează,  dintr‐un 
motiv sau altul, formal schimbarea de domiciliu, nu au permis de muncă şi totuşi 
muncesc,  cei  care  nu  au  permis  de  rezidență  şi  totuşi  locuiesc  în  țara  respectivă 
scapă  acestor  tipuri  de  înregistrări.  Consecință  a  clandestinității  este  şi  o 
explicabilă  reticență  a  imigranților  de  a‐şi  declara  prezența  sau  activitatea  pe 
teritoriul țării de destinație. Tocmai de aceea, în principiu, se presupune că sursele 
formale de date subestimează imigrația, în condițiile în care segmentul clandestin 
este consistent.   
Pentru România, când discutăm despre numărul emigranților, lucrăm fie cu 
estimări bazate pe înregistrările surselor de date tradiționale în demografie, fie cu 
estimări  de  sondaj,  fie  cu  înregistrări  ale  instituțiilor  de  la  destinație.  Diferențele 
între datele furnizate de diverse surse sunt considerabile. Este interesant să trecem 
în revistă, fără a intra în detalii, câteva dintre cele mai vehiculate cifre. 
Institutul  Național  de  Statistică  oferă  anual  (Anuarul  Statistic  al  României) 
numărul  schimbărilor  de  domiciliu.  Din  1990  până  în  2004  (inclusiv)  351.692 
persoane  şi‐au  schimbat  domiciliul  din  România,  cu  înregistrarea  schimbării  de 
facto  în  actele  de  identitate.  Cifra  pare  destul  de  consistentă,  însă  poate  fi 
considerată  un  indicator  al  migrației  definitive  şi,  cu  siguranță  în  primii  ani  de 
după 1990, mai degrabă un indicator al migrației etnice.  
Grafic  1  sugerează,  tocmai  din  acest  motiv,  o  situație  complet  inversă  în 
raport  cu  aşteptările  noastre  (migrația  scade  după  1990,  iar  punctul  de  minim  al 
seriei de date pare a fi atins în 2002). 
 
Grafic 1: Evoluția numărului schimbărilor de domiciliu din România în străinătate (migrație 
definitivă) 

120,000

100,000
Număr schimbări domiciliu

80,000

60,000

40,000

20,000

0
04
90

97

98
91

99

00

01

02

03
92

93

94

95

96
19

19

19

20

20

20

20

20
19

19

19

19

19

19

19

An
 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, http://www.insse.ro 
 

18                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Ultimul Recensământ al Populației şi al Locuințelor ar trebui să reprezinte 
una  dintre  sursele  majore  de  informații  asupra  caracteristicilor  şi  dimensiunii 
emigrației româneşti la începutul anului 2002. Din păcate, datele rămân destul de 
greu  accesibile  publicului  larg.  Una  dintre  puținele  lucrări  care  utilizează 
informațiile  culese  la  recensământ  în  2002 5  (utilizează  o  cifră  pentru  emigrația 
temporară de 361.310 persoane).  
 
Pe  baza  datelor  de  recensământ  din  1992  şi  2002,  V.  Ghețău 6  propune  o 
estimare a volumului migrației externe (temporare) care scapă statisticilor oficiale 
(neînregistrată de Recensământ) la cca. 700.000 persoane (697.000). Dacă adăugăm 
această cifră celei înregistrate oficial (128.000), lucrăm în total cu o populație totală 
de  cca.  825.000  migranți  în  2002  (ceea  ce  ar  însemna  73% 7  din  scăderea  totală  a 
populației României între cele două recensăminte.) 
Informațiile  culese  pe  baza  sondajelor  de  opinie  în  România  oferă  şi  ele 
estimări diferite. Unul dintre cele mai recente sondaje, care utilizează o schemă de 
eşantionare  ținând  cont  de  particularitățile  migrației  (incidență  teritorială 
diferențiată  datorată  dezvoltării  fenomenului  pe  baza  rețelelor  de  migranți) 
propune (cu mențiunea clară a subdimensionării fenomenului) o cifră de ordinul a 
cca.  777.200  persoane  plecate  în  2006  (în  momentul  sondajului,  10%  dintre 
gospodăriile de cel puțin două persoane aveau cel puțin un migrant plecat la lucru 
în străinătate) 8.  
Una  dintre  puținele  estimări  ale  dimensiunii  migrației  românilor  care 
utilizează  surse  combinate  de  date  (sondaj  în  aria  de  origine;  date  din  aria  de 
destinație)  avansează  o  cifră  de  aproximativ  2  milioane  de  români  în  străinătate 
căruia  i  se  adaugă  un  segment  de  alte  câteva  sute  de  mii  (3‐5)  de  migranți  de 
„maximă instabilitate, cu perioade scurte de şedere în străinătate” 9  
Dacă  ne  uităm  la  surse  de  date  din  țările  de  destinație,  lucrurile  devin  şi 
mai complicate. Pentru Spania, a doua destinație ca importanță, Institutul Spaniol 

5
D. Sandu, C. Radu, M. Constantinescu, O. Ciobanu. Romanian Migration Abroad: Stocks and Flows after
1989. http://www.migrationonline.cz/e-library/?x=1963634
6
Vasile Gheţău. 2007. Declinul demographic şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007
asupra populaţiei României în secolul 21. Editura ALPHA MDN
ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Declinul_demografic&viitorul_populatiei_Romaniei.pdf
7
Conform calculelor aceluiaşi autor
8
Dumitru Sandu (coord.). 2006. Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-
2006. Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Fundaţia Soros). http://www.soros.ro/ro/publicatii.php?pag=2
9
UNFPA. Populaţia şi dezvoltarea României – prognoze şi posibile soluţii. Migraţia românilor în
străinătate: premise pentru politici publice (I). ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/NewsletterPD3.pdf

19                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

de Statistică oferă acces la datele înregistrate anual de primăriile localităților. Cifra 
acoperă o parte din migrația clandestină (fără a o cuprinde în totalitate).  
 
Grafic  2  prezintă  evoluția  numărului  de  români  înregistrați  de  primăriile 
localităților unde locuiesc în Spania. Pentru anul 2006 cifra este de 407.159 români. 
 

Grafic 2: Evoluția numărului cetățenilor români în Spania (înregistrări ale primăriilor)  
persoane inregistrate la primarii

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
an
 
Sursa datelor: Instituto Nacional de Estadística,  http://www.ine.es/ 
 
 
Pentru  Italia,  prima  destinație  ca  importanță  pentru  migrația  actuală  a 
românilor,  numărul  permiselor  de  rezidență  se  ridica  la  sfârşitul  lui  2006  la 
324.200 (conform Ministerului Italian de Interne).  
 
300,000
numărul permiselor de şedere

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
numărul permiselor de şedere
 
Sursa datelor: Ministerio dell Interno, http://www.ismu.org 
 
Ce  legătură  au  aceste  cifre,  cele  mai  multe  necomparabile  între  ele  cu 
subiectul nostru? Fiecare ne ajută de fapt să lămurim până la ce punct putem vorbi 
cu acuratețe despre influența emigrației asupra „lipsei” de români. Cifra pe care o 
furnizează  Institutul  Național  de  Statistică  anual  este,  în  principiu,  o  cifră  slabă 

20                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

pentru  a  estima  dimensiunea  fenomenului.  Este  clar  că  numărul  românilor  din 
străinătate este mult mai mare (şi a fost pentru fiecare an) decât cel sugerat de  
Grafic  1.  Totuşi,  informația  pe  care  o  furnizează  este  esențială  pentru 
caracteristicile fenomenului. Dacă numărul celor care îşi schimbă oficial domiciliul 
este atât de mic (prin raportare la cifrele din țările de destinație), atunci, în cazul 
migrației românilor, lucrăm în primul rând cu persoane a căror intenție de a stabili 
definitiv în străinătate este relativ redusă. În principiu, ne putem aştepta ca o bună 
parte din cei aflați în străinătate să fie „deschişi” la ideea de a se întoarce în țară. 
Care sunt condițiile în care ar putea‐o face, rămâne încă o întrebare. 
Estimările  bazate  pe  datele  de  recensământ,  sondaj  şi  surse  de  date  din 
spațiile  de  destinație,  indică  în  principiu  că  avem  de‐a  face  cu  un  fenomen  de 
dimensiuni ample 10. Este clar că ordinul de mărime este cel puțin al sutelor de mii, 
cel mai probabil al milioanelor. Este de presupus ca efectul asupra pieței forței de 
muncă  să  fie  unul  consistent.  A  discuta  în  termeni  de  magnitudine  este  însă 
riscant. „Cât?” în raport cu piața forței de muncă rămâne, din păcate, o întrebare 
pentru care avem nevoie de estimări mai precise. Nu atât datorită numărului total, 
ci datorită faptului că migrația pentru muncă este un proces selectiv, care implică 
în  primul  rând  populație  adultă  tânără.  (Graficul  3  prezintă  o  evoluție  a 
segmentului de populație cu vârste cuprinse între 15‐64 de ani în totalul populației 
de  români  înregistrați  la  primăriile  de  pe  teritoriul  Spaniei,  conform  datelor 
Instituto Nacional de Estadística. Procentul în 2002 este unul destul de ridicat: 88.3%, 
dacă îl comparăm cu 68,3% 11 cât reprezenta acelaşi segment de vârstă în populația 
României  la  Recensământul  din  2002.  Totuşi,  cifrele  în  sine  trebuie  tratate  cu 
precauție: nu ştim dacă nu cumva migranții cu vârste mai ridicate nu au tendința 
de  a  nu  se  înscrie  la  primărie.  Informațiile  de  factură  calitativă  sugerează  că 
interesul pentru regularizarea situației la destinație este mai scăzut pe măsură ce 
vârsta migrantului creşte. 
 
 
 
 
 
 

10
Estimarea bazată pe combinarea de date din surse diferite de aproximativ 2 milioane, înseamnă
aproximativ 10% din populaţia României
11
Procent calculat pe baza datelor de recensământ publicate de Institutul Naţional de Statistică,
http://www.insse.ro

21                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Grafic 3: Evoluția procentului segmentului 15‐64 ani din total populație românească înregistrată la 
primării (Spania) 

Procent populatie 15-64 ani din total populatie romani


inregistrata la primarii (Spania)

90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
      Instituto Nacional de Estadística,  http://www.ine.es/  
 
Informațiile  din  cele  două  state  de  destinație  indică  în  primul  rând  o 
dinamică  accentuată  a  fenomenului  şi  o  creştere  consistentă  după  2002.  Trendul 
pare să continue a fi unul ascendent. 2007 este posibil să fi schimbat pattern‐urile 
de migrație, dar este imposibil să însemne o scădere semnificativă a numărului de 
migranți.  Dacă,  teoretic,  se  asumă  că  migrația  se  dezvoltă  după  o  curbă 
asemănătoare unui clopot, cu un punct de maximă dezvoltare urmată de o scădere 
treptată, se pare că în cazul migrației românilor trendul este (încă) ascendent.  
 
Să  revenim  cu  aceste  comentarii  la  ceea  ce  ne  interesa  despre  emigrația 
românilor:  amploarea  (dacă  este  suficient  de  consistentă  pentru  a  afecta  piața 
forței de muncă din România); perioada de timp petrecută în străinătate/stabilirea 
definitivă;  tendința  fenomenului  (creştere/stagnare/descreştere).  Din  punct  de 
vedere  al  dimensiunii  fenomenului  este  clar  (indiferent  cât  de  aproape  sunt 
estimările  prezentate  de  cifra  exactă)  că  ne  aflăm  în  situația  unei  influențe 
consistente. Migrația  definitivă pare a reprezenta un procent destul de redus din 
totalul  populației  migrante.  Fenomenul  are  o  tendință  ascendentă,  pentru 
moment.  
Ce  ar  însemna  toate  acestea:  pe  de  o  parte  că  migrația  este  una  dintre 
sursele  problemei  care  se  conturează  pe  piață,  dar  poate  fi  în  acelaşi  timp  una 
dintre  soluții.  Teoretic,  în  momentul  în  care  încep  să  se  manifeste  semnele 
reducerii  disponibilităților  pe  piața  forței  de  muncă,  ar  trebui  ca  asupra 
angajatorilor să se exercite o presiune pentru creşterea salariilor, care la rândul ei 
ar  antrena  o  scădere  a  emigrației.  Conform  acestui  raționament,  dacă  deja  au 

22                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

apărut  semnele  unei  reduceri  a  efectivelor  de  pe  piață,  atunci  ne  aşteptăm  ca 
emigrația  să  se  reducă.  Raționamentul  economiei  neoclasice,  extrem  de  atractiv 
teoretic,  ridică  însă  destule  probleme.  Probabil  că  anii  următori  sunt  decisivi 
pentru stabilirea trendurilor. Pentru moment, emigrația românilor pare să nu‐şi fi 
atins punctul de maximă creştere.  
Pe  de  altă  parte,  caracterul  temporar  al  deplasărilor  constituie  un  avantaj. 
Forța de muncă extrem de mobilă păstrează conexiunile în ambele arii (de origine 
şi destinație) şi poate fi (relativ uşor) adusă/re‐adusă/păstrată la destinație.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Soluții posibile (perspectiva angajatorilor) 
Monica Şerban 
 
Capitolul  este  dedicat  investigării  soluțiilor  pe  care  angajatorii  români,  ca 
reacție  la  dificultățile  legate  de  găsirea  de  personal,  le‐au  adoptat  sau  le  au  în 
vedere  pentru  viitor.  Întrebările  de  chestionar  pe  care  se  bazează  analiza  au  fost 
construite pornind de la principalele tipuri de reacții teoretizate în condiții de lipsă 
de  forță  de  muncă.  Modalitatea  în  care  a  fost  conceput  pachetul  de  întrebări  nu 
permite evaluări asupra „ingeniozității” agenților economici în găsirea de soluții la 
criza  de  resurse  umane  (s‐a  lucrat  numai  cu  întrebări  închise),  dar  permite  o 
evaluare a comportamentului în raport cu anumite strategii specificate: 
• aducerea  de  forță  de  muncă  din  zone  în  care  reprezintă  o  resursă  în  exces. 
Dimensiunile  României,  tradiția  de  migrație  internă  pentru  muncă 
dezvoltată în unele din regiunile țări (Moldova, spre exemplu), diferențele 
regionale  în  incidența  migrației  externe  (unul  dintre  factorii  cu  influență 
asupra  lipsei  de  personal)  sunt  rațiuni  pentru  care  o  serie  de  întrebări  au 
vizat soluția migrație internă. Pe de altă parte, mai detaliat, am fost interesați 
de perspectiva aducerii de forță de muncă din străinătate. Imigrația poate fi 
considerată  în  bună  măsură  soluția  contemporană  la  problemele  legate  de 
lipsa  de  forță  de  muncă,  în  special  pentru  sectoarele  economice  în  cazul 
cărora  „deplasarea”  activităților  companiei  este  imposibilă  (iar  sectoarele 
asupra cărora ne‐am concentrat, în special construcțiile şi în mare măsură şi 
serviciile sunt în această situație). Mai mult, imigrația poate fi o soluție de 
reducere  a  costurilor  de  personal  chiar  în  condițiile  în  care  pe  piață  există 
suficiente  resurse  (imigranții  reprezintă,  datorită  diferențelor  economice 
între țările de origine şi destinație, dar şi a motivației pecuniare, o „armată 
de rezervă” de forță de muncă ieftină şi docilă). În mod evident, întrebările 
noastre  nu  vizează  decât  imigrația  legală.  Există  în  aceste  condiții  riscul 
subdimensionării  adoptării/intenției  de  adoptare  a  soluției  imigrație. 
Imigrația  legală  este,  indiferent  de  context,  mai  scumpă  decât  angajarea 
străinilor  în  condiții  de  clandestinitate.  Întrebările  referitoare  la  cele  două 
tipuri de soluții (migrație internă – imigrație) nu sunt numai un indicator al 
comportamentului/intențiilor,  ci  şi  o  măsură  indirectă  a  costului  adoptării 
fiecăreia dintre ele. În situația în care politicile de imigrație sunt restrictive, 
implică un lung proces birocratic etc., aducerea de muncitori străini poate fi 
abandonată în favoarea altei soluții sau devine accesibilă numai unui tip de 
companie (de dimensiuni mari spre exemplu).  

24                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

• Deplasarea activităților companiei către zone bogate în resurse de forță de muncă. 
Chestionarul a inclus întrebări referitoare la diversele strategii care vizează 
deplasări ale activității companiei. Am lucrat cu distincții în funcție de locul 
către care se realizează deplasarea: o zonă din țară bogată în resurse umane 
(în baza argumentației anterioare legate în special de migrație externă, dar 
şi pe baza constatărilor legate de diferențele regionale ale ratelor fertilității – 
Moldova, spre exemplu, este o zonă cu o fertilitate tradițional mai ridicată 
în România) sau o zonă din străinătate. Am utilizat, de asemenea, distincția 
între deplasarea completă a activității (singura posibilitate ar fi fost către o 
localitate din țară) şi mutarea parțială/extinderea activității având în vedere 
criterii de abundență/lipsă a forței de muncă. 
• Soluții  care  presupun  în  principiu  atragerea  unor  categorii  de  indivizi  care  nu 
sunt în mod necesar, în momentul respectiv, interesați de intrarea/reîntoarcerea pe 
piața forței de muncă (sunt prinşi în procesul educațional, au ieşit de pe piață 
în  urma  pensionării)  printr‐o  ofertă  specifică  (program  redus,  program 
flexibil).  Este  vorba  de  persoane  al  căror  status  social  nu  se  defineşte  în 
primul  rând  pe  piața  forței  de  muncă  şi,  tocmai  din  acest  motiv, 
participarea  lor  la  activități  aducătoare  de  venit  este  bazată  în  general  pe 
motivația  financiară  asociată  muncii  pe  care  o  prestează,  mai  puțin 
prestigiului  social  asociat.  Nu  sunt  indivizi  care  investesc  în  construcția 
unei cariere şi nu sunt în mod necesar ataşați slujbelor pe care le ocupă.  
• Dezvoltarea şi utilizarea la nivel maxim a resurselor existente. Au fost solicitate 
informații  angajatorilor  despre  efortul  investit  în  creşterea  productivității 
muncii  şi  a  utilizării  personalului  existent  prin  flexibilizarea  programului 
de  lucru/recursul  la  ore  suplimentare.  Am  fost  interesanți  de  asemenea  să 
urmărim  în  ce  măsură  companiile  au  reacționat  la  criza  de  personal  prin 
investiții  directe  în  înnoirea  tehnologică,  ca  modalitate  de  a  reduce  pe 
termen lung nevoia fizică de lucrători. 
• Externalizarea  unei  părți  a  activităților  companiei  (transferul  unor  activități 
către terțe companii) ca reacție la criza de personal reprezintă un alt tip de 
soluție de care am fost interesați.   
 
Am  fost  de  asemenea  interesați  să  vedem  în  ce  măsură  lipsa  forței  de 
muncă  poate  conduce  la  restrângerea  activității  companiei.  Evident,  în  acest  caz, 
nu este vorba despre o soluție, ci mai degrabă despre un efect al dezechilibrelor de 
pe piață.  
Un  pachet  de  întrebări  cu  caracter  specific  a  fost  introdus  mai  degrabă 
pentru a testa disponibilitatea companiilor de a adopta una dintre soluțiile despre 

25                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

care  se  vorbeşte  deja:  cea  a  întoarcerii  românilor  din  străinătate.  Răspunsurile 
referitoare la acțiuni deja întreprinse în această direcție sau la intenții de viitor ar 
putea constitui un indicator al disponibilității agenților economici de a participa la 
implementarea  unei  posibile  politici  care  să  vizeze  întoarcerea  românilor  care 
muncesc în prezent în afara granițelor țării. 
 
Un al doilea subiect căruia i‐am acordat o atenție specială a fost imigrația. 
Într‐o  Europă  în  care  ne‐am  obişnuit  deja  să  auzim  vorbindu‐se  cele  mai  diferite 
limbi,  să  întâlnim  muncind  persoane  din  cele  mai  îndepărtate  colțuri  ale  lumii, 
într‐o Europă din care noi înşine facem parte, este normal să ne punem asemenea 
întrebări.  Este  adevărat,  până  acum  interesul  nostru  s‐a  centrat  pe  emigrație.  Cei 
17 ani de după 1989 ne‐au obişnuit să ne gândim la noi înşine ca la o țară din care 
se pleacă, nu în care se vine. Totuşi, țări în care astăzi românii muncesc în număr 
mare  (Italia,  Spania)  au  schimbat  în  mai  puțin  de  50  de  ani  statutul  de  țări  de 
emigrație  pentru  cel  de  țări  de  imigrație.  Şi  asta  (şi)  pentru  că  pe  piața  forței  de 
muncă  a  statelor  respective  există  nevoie  de  lucrători.  Am  fost  interesați,  în 
condițiile în  care companiile se  confruntă cu dificultăți  în  găsirea de  personal,  să 
vedem  în  ce  măsură  o  asemenea  soluție  este  luată  în  considerare  de  angajatorii 
români. 

Tipuri de soluții ca reacție la lipsa de forță de muncă 
Deşi aproape jumătate din companiile cuprinse în eşantion declară că s‐au 
confruntat cu dificultăți atunci când au făcut angajări şi majoritatea se aşteaptă la 
accentuarea acestui tip de probleme pentru viitor, totuşi, investiția până în prezent 
în  soluții  care  să  le  asigure  forța  de  muncă  este  mai  degrabă  slabă.  Creşterea 
productivității  muncii  şi  tehnologizarea  sunt  de  departe  opțiunile  cele  mai 
frecvente pentru a răspunde problemelor legate de personal (Grafic 4). Investiția 
în  creşterea  productivității  muncii  se  bucură  de  cea  mai  mare  popularitate  între 
angajatorii  din  eşantion  (83% din companii). Informația culeasă nu se situează la 
un nivel de detaliere care să permită o discuție asupra tipului de investiții pe care 
companiile le‐au făcut în creşterea productivității muncii. Este posibil ca procentul 
ridicat  să  fie  nu  în  mod  necesar  rezultatul  unei  investiții  planificate,  ci  reflexul 
unui mod de comportament al managementului care să accentueze „grija” pentru 
angajat.  Frecventa  utilizare  a  formulei  este  posibil  să  fi  trezit  o  uşoară  reacție  de 
prestigiu  din  partea  respondenților.  În  opinia  noastră  este  puțin  probabil  ca 
procentul,  în  condițiile  în  care  s‐ar  cere  menționarea  activităților  în  care  s‐a 
investit, să rămână la un nivel atât de ridicat. Dincolo de cifră în sine, importantă 
este  orientarea  către  soluții  care  răspund  problemelor  de  cantitate  (lipsa  fizică  a 

26                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

indivizilor dispuşi să muncească) preponderent prin strategii de creştere calitativă. 
În  aceeaşi  măsură  merită  remarcată  tendința  de  a  rezolva  problema  de  personal 
prin soluții „pentru viitor” (deşi rezultatele investițiilor în creşterea productivității 
muncii  se  pot  pierde,  în  parte,  în  măsura  în  care  nu  sunt  corelate  cu  tehnici  de 
fidelizare a personalului).  
Departe ca valoare de procentele de adoptare a primelor două strategii, o a 
doua  grupă  sugerează  mai  degrabă  o  orientare  a  companiilor  către  soluții  in  situ 
sau către externalizarea activităților. În jur de o treime din firmele din eşantion au 
recurs  la  modificarea  programului  de  lucru  (inclusiv  introducerea/mărirea 
numărului  de  ore  suplimentare)  sau  la  rezerva  de  pensionari,  studenți,  teoretic 
categorii a căror implicare în muncă are un caracter temporar (cariera celor două 
categorii pe piața forței de muncă este fie încheiată – cazul pensionarilor; fie nu a 
început la nivelul de educație aşteptat – cazul studenților). Extrem de interesantă 
este prezența destul de consistentă (35% din companii) a tendinței, contemporană 
de altfel, de externalizare a activităților.  
Deplasarea  activității  către  zonele  (mai)  bogate  în  forță  de  muncă  sau 
atragerea  de  personal  din  acestea  constituie  a  treia  grupă  de  opțiuni  (ambele 
strategii adoptate de aproximativ 20% dintre companiile din eşantion). Tradiția de 
migrație  internă  pentru  muncă;  disparitățile  regionale  ale  României  par  să  fie 
exploatate de firme pentru a rezolva dificultățile în găsirea de personal.  
Dacă  mişcarea  în  interiorul  țării  face  parte  din  bagajul  strategiilor 
experimentate, străinătatea, ca oameni sau posibilități de extindere a afacerii este 
încă puțin explorată de companiile din România. Doar 3% au adus forță de muncă 
din străinătate; 12% s‐au orientat către românii care au muncit în străinătate iar 5% 
au încercat extinderea dincolo de granițele României.   
Interesați  în  mod  particular  de  mobilitatea  forței  de  muncă,  am  încercat 
identificarea  momentului  în  care  strategiile  de  suplinire  a  deficitului  printr‐un 
comportament  activ  de  atragere  de  personal  au  început  să  fie  practicate  de 
companiile  din  eşantion.  Numărul  mic  de  cazuri  nu  permite  o  analiză  detaliată. 
Totuşi, în linii mari, tendințele par a fi diferite pentru cele trei tipuri de mobilitate 
investigate.  Aducerea  de  forță  de  muncă  din  alte  regiuni  ale  țări  reprezintă,  aşa 
cum era de aşteptat, o practică veche. După 2000 însă, numărul companiilor care 
recurg  la  o  asemenea  practică  creşte  treptat,  accentuându‐se  în  ultimii  ani  (în 
special  2006  şi  2007).  Efectele  combinate  ale  migrației  externe  pe  fondul  creşterii 
economice  pe  care  a  cunoscut‐o  România  în  ultimii  ani  pot  fi  o  explicație. 
Rezultatele sunt consistente cu răspunsurile referitoare la momentul de apariție a 
problemelor  de personal (anii 2006 şi 2007 sunt principale  repere pentru debutul 
acestora la nivelul companiilor din eşantion).  

27                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Aducerea  de  personal  din  străinătate  este  nu  numai  o  practică  puțin 
răspândită, ci şi foarte recentă. Primele cazuri apar în 2000, dar este clar că, în fapt, 
strategia este abia la începutul „carierei” sale în România. 
Românii plecați în străinătate reprezintă o resursă pe care angajatorii încep 
să o exploateze către sfârşitul anilor ’90. Tendința, în mod firesc, se accentuează în 
ultimii  ani  (2006,  2007)  când  creşterea  salariilor  în  România,  manifestarea 
problemelor în găsirea de personal şi creşterea experienței de migrație fac posibilă 
atragerea migranților către slujbe din țară.  
 
Grafic 4: Soluții adoptate de companii ca reacție la problemele legate de satisfacerea necesarului 
forța de muncă 

Pentru a face faţã dificultãţilor legate de gãsirea de personal, firma dvs. a recurs la una dintre urmãtoarele soluţii...

Subcontractare a activitãţii altei/altor firme 35% 65%

Angajarea cu program redus de pensionari; studenţi 38% 62%

Modificarea programului de lucru/numãrului de ore suplimentare 28% 72%

Investiţia în tehnologizare 76% 24%

Investiţia în creşterea productivitãţii muncii 83% 17%


Da
Mutarea activitãţilor în altã localitate din ţarã 10% 90% Nu

Deschiderea unei filiale /punct de lucru în altã localitate din ţarã 21% 79%

Deschiderea unei filiale/punct de lucru în altã ţarã 5% 95%

Angajarea de români care lucreazã în strãinãtate 12% 88%


Aducerea de forţã de muncã din altã regiune a ţãrii decât cea în care vã
23% 77%
desfãşuraşi activitatea
Aducerea de forţã de muncã din strãinãtate 3% 97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 
 
 
Modalitatea  în  care  companiile  au  reacționat  în  trecut  la  confruntarea  cu 
dificultățile  legate  de  găsirea  de  personal  poate  fi  considerată  şi  un  indicator  al 
capacității  acestora  de  a  răspunde  posibilelor/probabilelor  viitoare  provocări 
legate de piața forței de muncă din România.  
Grafic  5  5  se  concentrează  asupra  numărului  soluțiilor  adoptate  de 
companii  în  situații  de  deficit  de  personal.  Cea  mai  mare  parte  au  experimentat 
trei dintre strategiile menționate în chestionar (22,3%). Puțini dintre angajatori par 
a  avea  experiența  de  a  răspunde  problemelor  de  pe  piață  prin  soluții  combinate. 

28                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Interesant  este  că  un  procent  destul  de  ridicat  de  companii  (14,2%)  nu  au  apelat 
decât la una sau chiar nici una dintre strategiile menționate.  
 
Grafic 5: Soluții adoptate cumulativ de companii în confruntarea cu dificultățile legate de găsirea 
de personal 
Număr soluţii adoptate cumulativ/companie

25%
22.3%
21.3%

20% 18.4%

15% 13.7%

Număr soluţii
9.3%
10%

6.0%
4.9%
5%
2.8%
1.0% 0.3%
0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
Am  încercat  să  vedem  şi  care  sunt  preferințele  angajatorilor  în  raport  cu 
tipurile de soluții propuse de chestionar. Tabelul 1 prezintă alegerile companiilor 
pentru  un  anume  tip  de  soluție  din  totalul  alegerilor/răspunsurilor  înregistrate. 
Investițiile  bazate  pe  ceea  ce  firma  deține  şi  poate  controla  direct  (tehnologie; 
productivitatea  muncii;  subcontractare;  modificarea  programului  de  lucru)  sunt 
cele  mai  frecvente.  Căutările  de  personal  se  plasează  în  imediata  proximitate 
(studenți/pensionari),  probabil  disponibili  pe  piața  locală  sau  în  interiorul  țării. 
Deplasarea  activității  în  căutarea  forței  de  muncă  pare  a  fi  o  soluție  la  fel  de 
valorizată ca şi atragerea de personal din alte regiuni ale României. Tabelul indică 
slaba  orientare  către  exteriorul  țării  (aducerea  de  forță  de  muncă  din  străinătate 
reprezintă numai 1% din totalul opțiunilor exprimate).  
  
Tabel 1.  Opțiuni pentru diverse tipuri de strategii de răspuns la dificultăților de personal 
Pentru a face față dificultăților legate de găsirea de 
personal, firma dvs. a recurs la una dintre următoarele  Procent  din 
soluții  răspunsuri 
Aducerea de forță de muncă din străinătate  1.0% 
Aducerea de forță de muncă din altă regiune a țării  6.9% 
Angajarea de români care lucrează în străinătate  3.6% 
Deschiderea unei filiale/punct de lucru în altă țară  1.4% 
Deschiderea unei filiale /punct de lucru în altă localitate din 
țară  6.4% 
Mutarea activităților în altă localitate din țară  2.9% 

29                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Investiția în tehnologizare  22.7% 
Investiția în creşterea productivității  24.8% 
Modificarea programului de lucru/numărului de ore 
suplimentare  8.4% 
Angajarea cu program redus de pensionari; studenți  11.4% 
Subcontractare a activității altei/altor  10.4% 
Total  100% 
 
 
Dacă cea mai mare parte din companiile din eşantion au găsit soluții pentru 
a  răspunde  problemelor  legate  de  nevoia  de  personal,  există  totuşi  un  procent 
destul de mare (17%) care au fost nevoite/au decis să reacționeze prin restrângerea 
activității. (Grafic 6). 
 
Grafic 6: Restrângerea activității companiei ca răspuns la dificultățile legate de găsirea de personal 

Restrângerea activitãţii companiei ca urmare a problemelor de personal

17%

0 Nu
1 Da

83%

 
 
 
Dacă  pe  piața  forței  de  muncă  din  România  pare  deja  să  se  facă  simțită  o 
anume  criză  de  personal,  am  fost  interesați  să  vedem  în  ce  măsură  companiile 
intenționează  să  suplinească  pe  viitor  această  lipsă  prin  atragerea/aducerea 
resurselor  din  exteriorul  țării.  Întrebările  nu  sunt  întâmplătoare.  Imigrația 
reprezintă unul dintre răspunsurile deja „tradiționale” în lumea contemporană la 
acest gen de probleme. Una dintre primele teoretizări ale migrației internaționale 
explică fenomenul prin dezechilibrele de pe piețele forței de muncă din spațiile de 
origine  şi  destinație.  Dinspre  zonele  bogate  în  resurse  umane  indivizii  se 
deplasează,  în  căutarea  unui  preț  mai  bun  pentru  vânzarea  forței  lor  de  muncă, 
spre  zonele  sărace  în  resurse  umane.  Angajatorii  din  ariile  de  destinație 
confruntate  cu  o  ofertă  limitată  de  forță  de  muncă,  tranzacționată  la  un  preț 

30                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

ridicat, sunt ei înşişi interesați să‐şi micşoreze costurile prin recursul la imigranți. 
Programele  de  recrutare  de  muncitori  reprezintă  o  specificitate  a  migrației  lumii 
contemporane.  
Era normal să ne punem întrebarea dacă, în condițiile în care se discută despre lipsă de resurse 
umane, în special în anumite sectoare economice, angajatorii iau în considerare o asemenea 
soluție. Într‐un viitor apropiat, imigrația nu pare să constituie însă o opțiune serioasă. Numai 
7% dintre firme intenționează să aducă forță de muncă din străinătate, deşi un procent similar 
(9%) se declară indecise, fără a respinge însă această posibilitate. (Grafic 7 

Grafic 7) 
 
Grafic 7: Interesul angajatorilor pentru forță de muncă din străinătate (următorul an) 

În urmãtorul an, firma dvs. intenţioneazã...

Sã încheie contracte
cu/aduceţi
muncitori/angajaţi 76% 13% 11%
muncitori români care
lucreazã în strãinãtate Nu
Da
Nu ştiu/Nu pot aprecia
Sã aducã forţã de
muncã din strãinãtate
84% 7% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


 
 
Fără  ca  diferența  să  fie  mare,  pare  a  exista  totuşi  o  oarecare  preferință 
pentru românii care lucrează în străinătate (13% din companii se declară interesate 
de  angajarea  de  români  care  lucrează  în  străinătate).  Cunoştințele  de  limbă, 
convingerea că experiența de muncă în străinătate schimbă mentalitatea (inclusiv 
cea  legată  de  muncă),  rezolvarea  cheltuielilor  de  cazare  pot  fi  câteva  dintre 
explicațiile  pentru  o  asemenea  preferință.  Ca  şi  în  cazul  imigranților  cetățeni 
străini, procentul indecişilor (varianta de răspuns „Nu ştiu/Nu pot aprecia”) este 
aproximativ  egală  cu  cea  a  celor  care  sunt  decişi  să  recurgă  la  forța  de  muncă 
românească emigrantă.  
De ce, totuşi, în condițiile în care o bună parte din companii declară că s‐au 
confruntat  cu  dificultăți  să  găsească  personal  atunci  când  au  făcut  angajări  şi 
majoritatea  se  aşteaptă  ca  situația  să  se  înrăutățească  în  viitor,  nu  iau  în 
considerare  –  decât  în  mică  măsură  ‐  opțiunea  imigrației?  Explicațiile  sunt 
multiple.  În  primul  rând,  întrebarea  noastră  nu  a  obținut  decât  un  răspuns  din 
sfera  imigrației  legale.  Respondenții  noştri  cu  siguranță  au  avut  în  vedere 

31                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

angajarea formală şi aducerea de personal din străinătate în condiții de legalitate. 
Ori  legalitatea  în  migrație  înseamnă  costuri  suportate  de  angajator  (taxe,  salarii 
garantate  la  un  anumit  nivel,  investiție  de  timp  în  procedurile  care  trebuiesc 
parcurse  etc.).  Este  posibil  ca  aceste  condiții  să  nu  fie  de  natură  să  stimuleze 
angajarea  de  străini  în  România.  Noua  situație  de  țară  membră  a  Uniunii 
Europene şi tendința de control a migrației promovată la nivel european, situația 
de stat care gestionează o parte din granița externă a Uniunii sunt factori care duc 
mai degrabă către o politică strictă în domeniul imigrației (cu consecința creşterii 
costurilor  pentru  angajatori).  (Oricum,  ceea  ce  trebuie  să  avem  în  vedere  este  că 
numărul mic al celor care îşi exprimă intenția de a angaja în mod formal străini nu 
înseamnă în mod necesar şi lipsa intenției de a angaja străini în mod clandestin.) 
Pe  de  altă  parte,  România  nu  este  un  stat  cu  experiență  de  imigrație. 
„Obişnuiți” în ultimii 17 ani cu problemele ridicate de o emigrație crescândă şi cu 
statutul de țară de tranzit, părem cumva tributari unui reflex de gândire care nu 
ne permite încă să ne vedem în postura de destinație pentru migrația externă.  
Dacă  numărul  angajatorilor  decişi  să  apeleze  la  forță  de  muncă  din 
străinătate (cetățeni români sau nu) este redus, cei care nu se declară interesați pe 
termen scurt de o asemenea perspectivă par a fi destul de convinşi că nici pe viitor 
nu  vor  avea  nevoie  de  această  soluție:  numai  12%  din  companii  se  declară 
interesate/foarte interesate să angajeze români care lucrează în străinătate şi 7% să 
angajeze  străini  (Grafic  8).  Numărul  indecişilor  este  însă  suficient  de  mare  (22%, 
respectiv  20%)  pentru  a  sugera  că  cel  puțin  o  parte  din  companii  nu  exclud 
recursul la forța de muncă străină.  
Dincolo de numărul celor care sunt interesați de soluția imigrării, studiul a 
încercat  să  „descopere”  şi  principalele  țări  de  origine  pe  care  le  au  în  vedere 
angajatorii  români. Numărul redus al cazurilor nu permite analize detaliate, însă 
lista  prezentată  în  Tabel  2  oferă  o  imagine  asupra  posibilelor  arii  de  origine.  Ce 
spune un asemenea „amestec” de țări? În primul rând că este probabil ca nevoile 
de  personal  să  fie  foarte  inegale  din  punct  de  vedere  al  calificării.  Mişcarea 
„naturală”  de  forță  de  muncă  dinspre  țările  dezvoltate  spre  cele  mai  puțin 
dezvoltate este cea a personalului înalt calificat (specialişti). Dacă există companii 
româneşti care au nevoie de personal din țări ca Germania, Spania, Italia, Japonia, 
atunci  este  probabil  vorba  despre  specializări  care  lipsesc  (sau  sunt  insuficienți 
indivizi  care  le  posedă)  pe  piața  forței  de  muncă  româneşti  (aşa  se  explică  şi 
deschiderea  companiilor  de  a  plăti  costul  mult  mai  mare  al  angajării  forței  de 
muncă din țări mai dezvoltate). În al doilea rând, apare o categorie de state aflate 
în  proximitate  teritorială.  Bulgaria,  Iugoslavia,  Macedonia,  Serbia,  Ucraina, 
Moldova,  Turcia,  Moldova  sunt  în  această  situație.  Dezvoltarea  relațiilor 

32                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

economice în zonele din apropierea granițelor (inclusiv în perioada de apartenență 
comună  la  blocul  comunist)  poate  fi  o  explicație  pentru  aceste  opțiuni.  Faptul  că 
Ungaria apare într‐o asemenea listă se bazează mai degrabă pe această explicație 
(şi  foarte  probabil  strategia  funcționează  sau  va  funcționa  mai  ales  în  zonele  din 
proximitatea graniței cu Ungaria) decât pe costurile mai mici ale forței de muncă 
provenind  din  țările  respective.  În  ceea  ce  priveşte  țările  din  Asia  (cu  excepția 
Japoniei) şi Mexicul, este vorba deja de țări recunoscute ca exportatoare de forță de 
muncă.  (Asemenea  origini  ar  corespunde,  să‐i  spunem,  situației  clasice  din 
migrația forței de muncă astăzi.)  
 
Tabel 2: Posibile țări de origine pentru imigrația în România, conform intențiilor de a aduce 
muncitori din străinătate 
Țări europene non‐
Țări UE  UE  Asia  America Latină 
BULGARIA  IUGOSLAVIA  CHINA  MEXIC 
GERMANIA  MACEDONIA  INDIA   
ITALIA  MOLDOVA  JAPONIA   
SPANIA  SERBIA  PAKISTAN   
UNGARIA  TURCIA  TAILANDA   
  UCRAINA     
 
Grafic 8: Interesul angajatorilor pentru forță de muncă din străinătate  

În ce mãsurã firma dvs. este interesatã...

Sã angajeze români care Foarte interesatã


1% 11% 16% 51% 22%
lucreazã în strãinãtate?
Destul de interesatã
Nu prea interesatã
Deloc interesatã
Nu stiu/Nu pot aprecia

Sã aducã muncitori/angajaţi
strãini pentru a lucra în 1%6% 17% 57% 20%
firma dvs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
 
 
 

33                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
De ce să discutăm despre imigrație în România 
Monica Şerban 
 
Dacă ne uităm la România din punct de vedere al migrației internaționale, a 
devenit  un  truism  să  afirmăm  că  este  o  țară  de  emigrație.  Numărul  celor  care 
pleacă a fost de‐a lungul perioadei de după 1990 indiscutabil mai mare (indiferent 
de  acuratețea  estimărilor)  decât  al  celor  care  au  ales  să  vină.  Graficul  9  prezintă 
evoluția  numărului  străinilor  care  şi‐au  stabilit  domiciliul  în  România.  Un  total 
care  depăşeşte  cu  puțin  80.000  de  persoane  în  16  ani  reprezintă  o  cifră  aproape 
insignifiantă la o populație de peste 21 de milioane de locuitori. Mai mult, datele 
au o evoluție oscilantă: către sfârşitul anilor ’90 există o perioadă de câțiva de ani 
aproape  de  maximumul  atins  până  acum  (11.907  persoane)  după  care  numărul 
schimbărilor  de  domiciliu  se  reduce.  Abia  în  2005  poate  fi  detectată  o  uşoară 
„redresare”. Nici dacă luăm în calcul imigrația temporară lucrurile nu se schimbă 
fundamental:  Autoritatea  pentru  Străini  înregistra,  în  2005,  49.485  cetățeni  străini 
(cu  şedere  temporară  sau  permanentă)  şi  53.606  (48.177  cu  şedere  temporară  şi 
5.429 cu şedere permanentă) în 2006, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 
0,2%  din populația totală a României 12. Cifrele nu au nevoie de multe comentarii; 
concluzia este extrem de clară: în România, cel puțin pentru moment, imigrația nu 
este un fenomen social de dimensiuni ample. 
Cineva  s‐ar  putea  întreba  în  condițiile  acestea  de  ce  am  construit  un 
chestionar  în  care  acordăm  prioritate  întrebărilor  legate  de  imigrație  şi  de  ce 
continuăm  o  asemenea  discuție  în  situația  în  care  un  procent  destul  de  mic  din 
totalul  companiilor  cuprinse  în  eşantion  se  declară  interesate  să  aducă  forță  de 
muncă din străinătate. Răspunsul nostru este unul comparativ, care are în vedere 
mai degrabă viitorul decât prezentul.  
 
 
 
 
 
 

12
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Imigraţia şi azilul în România – anul 2006. Bucureşti,
martie 2007;
http://www.mai.gov.ro/Documente/Prima%20Pagina/STUDIU_migratie_2006_ultima_forma.pdf

34                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

 
Grafic 9: Evoluția numărului străinilor în România (schimbări de domiciliu) 

Straini in Romania (schimbari de domiciliu)

14000

12000

10000
numar straini

8000

6000

4000

2000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

an
 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică (seria 1995‐2005): http://www.insse.ro;  
Vasile Ghețău. 2007. Declinul demografic şi viitorul populației României. O perspectivă din anul 2007 asupra populației României în 
secolul 21. Editura ALPHA MDN (seria 1990‐1994) 
 
Un  demers  comparativ  se  bazează  pe  repere.  Suntem  deja  parte  a  unei 
structuri superstatale şi este normal ca evoluția României s‐o concepem în raport 
cu  state  în  situații  similare.  Din  „lecțiile”  europene  s‐ar  putea  să  descoperim 
evoluții la care ne‐am putea aştepta pentru viitor şi, de ce nu, modalități în care să 
evităm  deciziile/situațiile  care  din  perspectiva  timpului  s‐au  dovedit  a  avea 
consecințe negative.   
Atunci  când  este  vorba  de  migrație,  comparațiile  la  nivel  internațional 
ridică  serioase  probleme  din  cauza  metodologiilor  diferite  utilizate  pentru 
înregistrare/  elaborarea  diverşilor  indicatori.  Tabelul  3  prezintă  o  serie  de  date 
furnizate  de  Eurostat,  care  se  bazează  în  calculul  migrației  nete  (imigrația  minus 
emigrația într‐un spațiu, pentru o perioadă de timp) pe modificările de număr ale 
populației  totale  şi  diferențele  datorate  creşterii  naturale  a  populației  respective. 
Datele  acoperă  perioada  1960  –  2002,  o  perioadă  în  care  migrația  în  Europa  a 
cunoscut  modificări  importante:  reconstrucția  de  după  cel  de‐al  doilea  război 
mondial şi creşterea economică din deceniile 5 şi 6 ale secolului trecut au accentuat 
poziția  de  destinații  a  unora  dintre  țările  europene  (din  centrul  şi  nordul 
continentului)  şi  au  transformat  sudul  în  rezervor  de  migrație  intra‐europeană. 
Cazurile  care  ne  interesează  în  mod  particular  sunt  cele  ale  țărilor  marcate  cu 
culoarea gri în Tabelul 3: Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia şi Spania. De ce? Pentru 
că  acestea  sunt  spațiile  care  cunosc  o  schimbare  de  regim  a  migrației:  din 
exportatoare de forță de muncă în anii ’50‐’60 devin arii de destinație începând cu 
deceniile 8 ‐ 9. (În fapt, vorbim (şi) despre destinații ale migrației românilor după 
1990 şi de cele mai importante două astăzi (Italia şi Spania).)  

35                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Marile programe de recrutare a forței de muncă puse în aplicare de statele 
din centrul şi nordul european (Germania, Franța, Elveția, Belgia) au găsit în țările 
mai  sărace  din  sud  principalele  rezerve  pentru  forța  de  muncă  necesară  creşterii 
economice. Criza petrolului din 1973 şi declinul economic care i‐a urmat au stopat 
trendul ascendent al migrației pentru muncă intraeuropene. Deceniul 7, în a doua 
jumătate a sa (marcat cu culoarea gri în Tabelul 3), este cel al revenirii către țările 
de origine (de aici şi migrația netă pozitivă pentru cele mai multe dintre țările de 
emigrație). Creşterea economică pe care o experimentează fiecare dintre statele din 
sud  le  transformă  în  destinații  până  la  statutul  de  destinații  majore  europene  (în 
anul 2000 migrația netă este mai mare atât pentru Italia, cât şi pentru Spania decât 
pentru Germania, destinație tradițională pentru migrația europeană).  
 
Tabel 3: Migrația netă în statele membre ale Uniunii Europene (mii)          
Tara/An   1960/64  1965/69  1970/74  1975/79  1980/84  1985/89  1990/94  1995/99  2000  2001  2002 
Austria  1  9.9  19.1  ‐3.1  3.3  14.4  48.7  7.2  17.3  17.3  26.1 
Belgia  14.1  16.7  9  7.2  ‐7.1  8.2  18.8  11  12.9  35.8  40.5 
Bulgaria  ‐0.1  ‐1.7  ‐7.6  ‐21.4  0  ‐51.3  ‐49.1  0.2  0  7.3  0 
Cehia  ‐16.6  ‐0.3  ‐21.7  2.1  ‐6.5  2.3  ‐5.8  10.1  6.5  ‐8.5  12.3 
Cipru     ‐2.1  ‐29.5  ‐0.6  0.4  2  9.6  5.3  4  4.7  6.9 
Danemarc
a  0.9  1  6.4  2  1.1  6.4  10.6  15.7  10.1  12  9.6 
Estonia        8.2  5.2  5.3  3.5  ‐21.8  ‐8.7  0.2  0.1  0.2 
Finlanda  ‐11.2  ‐18.9  1.3  ‐7.3  4.1  2.5  9  4.2  2.4  6.2  5.3 
Franta  303.7  95.4  114.8  33.8  52.3  49.8  22.5  ‐1.6  45.9  64.2  65 
Germania  162.9  220.7  175.1  12.7  1.8  332.2  562.6  204.5  167.8  274.8  218.8 
Grecia  ‐41.2  ‐35.8  ‐24.8  56.7  17.2  24.4  58.1  22.5  12.2  33.9  32.1 
Irlanda  ‐20.9  ‐14.8  10.3  10.1  ‐6.6  ‐32.9  ‐1.4  15.7  26.2  45.9  32.6 
Italia  ‐81.4  ‐84.4  ‐36.9  19.3  ‐27.8  ‐2.5  108.9  117  181.2  125.8  350.1 
Letonia  17.6  11.6  11.7  8.7  6.4  12.4  ‐22.7  ‐14.8  ‐3.6  ‐5.2  ‐1.8 
Lituania  2.8  3.9  8.6  4.2  6.8  12.5  ‐18.5  ‐22.5  ‐20.3  ‐2.5  ‐2 
Luxembur
g  2.1  0.9  3.9  1.4  0.4  2.2  4.1  4.2  1.9  2.8  2.6 
Malta              ‐0.8  1.3  1.2  0.7  1.4  2.2  1.8 
Marea 
Britanie  59.9  ‐44.7  ‐32  ‐11.3  ‐11.6  60  72.8  137.3  168.5  184.3  126.5 
Olanda  3.9  9.6  26.7  35.7  14.2  27.4  41.4  31  57  56  27.6 
Polonia  ‐6.3  ‐21.1  ‐73.5  ‐41.9  ‐24.3  ‐41  ‐15.2  ‐14  ‐19.7  ‐16.8  ‐12.7 
Portugalia  ‐78.3  ‐169.7  ‐45  88.8  4.5  ‐45.4  7.3  31.2  50.1  58.7  70 
Romania              ‐18.7  ‐20.1  ‐110.8  ‐12.4  ‐3.7  0.4  ‐1.6 
Slovacia  22  ‐5.3  ‐9.8  ‐3  ‐5.6  ‐3.5  ‐7.5  1.9  1.4  1  0.9 
Slovenia  ‐1.9  3.5  3.1  8.5  2.4  3.8  ‐2.7  0.3  2.7  4.9  2.2 
Spania  ‐109.7  ‐30.1  ‐32.1  28.2  0.8  ‐19.7  20.1  94.9  351.5  242.6  223.7 
Suedia  10.6  24.6  6.9  16.7  5.2  24.1  32.5  9.6  24.5  28.6  30.9 
Ungaria  0.9  0.9  ‐1.6  ‐1  ‐11.8  ‐26.7  18.2  17.4  16.7  9.8  3.5 
Notă: Migrația netă calculată pe baza diferențelor între creşterea populației şi creşterea naturală; medii anuale pentru intervale 
Sursa datelor: Population statistics. Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL 

36                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

   
Tabel  3  indică  în  mod  destul  de  clar  persistența  statutului  de  destinație 
pentru cele mai dezvoltate state europene. Austria, Germania, Franța, Belgia sunt 
țări  care  pe  întreg  parcursul  perioadei  continuă  să  primească  mai  mult  decât  „să 
lase” să plece oameni. Blocul comunist rămâne până în 1990 în mare parte închis 
migrației  intraeuropene  pentru  muncă  (excepție  cazul  fostei  Iugoslavii),  datorită 
unui control excesiv al autorităților asupra deplasărilor indivizilor. În anii ’90 are 
deja  loc  schimbarea  de  regim  a  statelor  din  „eşalonul  secund”  de  dezvoltare  în 
state  de  imigrație,  în  timp  ce  fostele  țări  comuniste  devin  principalul  rezervor  al 
migrației intraeuropene pentru muncă.  
Devine evident că interesul nostru pentru imigrație în România se bazează 
în bună parte pe evoluția pe care au cunoscut‐o din punct de vedere al migrației 
internaționale  țările  din  sudul  european.  Întrebarea  provocatoare  este  în  ce 
măsură  România  (una  dintre  principalele  exportatoare  din  noul  val  de  țări  de 
emigrație europene) va reproduce modelul Italiei, Spaniei, Portugaliei, Greciei sau 
Irlandei.  
O parte din răspunsul la întrebare s‐ar putea să vină din comparația cu fostele țări 
comuniste  (cele  integrate  în  Uniunea  Europeană) 13.  Tabelul  4  prezintă  o  serie  de 
date din aceeaşi sursă (Eurostat) calculate într‐un mod similar celor din Tabelul 3. 
În situația țărilor din tabel problemele de înregistrare a datelor legate de migrație 
sunt mult mai evidente. Celulele colorate cu culoarea gri marchează diferențe mari 
în seriile la nivel de țară induse de ajustarea cifrelor cu rezultatele de recensământ 
(ultima  coloană  a  tabelului  prezintă  anii  în  care  au  fost  realizate  ultimele 
recensăminte  în  statele  respective).  Problemele  provin  în  principal  din 
neînregistrarea deplasărilor/emigrației temporare. Tratând cu precauție cifrele din 
tabelul 1, se poate observa existența a două categorii de state din punct de vedere 
al migrației nete: cele care par a înregistra un trend negativ (sunt state din care se 
pleacă  definitiv  mai  mult  decât  se  vine  definitiv):  România,  Polonia,  Letonia, 
Lituania.  Cifrele  pentru  Estonia  şi  Bulgaria  par  să  indice  o  situație  de 
„neutralitate”,  în  timp  ce  în  cazul  Sloveniei,  Slovaciei,  Cehiei  şi  Ungariei  deja 
putem vorbi de o tendință, este adevărat, ezitantă, de atracție.  
 
 

13
Din punct de vedere al migraţiei internaţionale, comparaţia cu statele sud-estului European neintegrate în
Uniune devine dificilă. Integrarea a însemnat implementarea de măsuri specifice privind migraţia cu
consecinţe asupra evoluţiei fenomenului în fiecare ţară. În principiu, apartenenţa la UE a deschis noi
“oportunităţi” pentru emigraţie şi le-a restrâns pe cele pentru imigraţie.

37                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

Tabel 4: Migrația netă* în țările din valul 2004** şi 2007 de integrare în UE (mii)  
Ultimul 
  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  recensământ 
Bulgaria  0  0  1  0  0  0  ‐221  7  0  0  0  2001 
Cehia  10  10  10  12  10  9  7  ‐43  12  26  19  2001 
Estonia  ‐21  ‐16  ‐13  ‐7  ‐7  ‐1  0  0  0  0  0  2000 
Letonia  ‐23  ‐14  ‐10  ‐9  ‐6  ‐4  ‐5  ‐5  ‐2  ‐1  ‐1  2000 
Lituania  ‐24  ‐24  ‐23  ‐22  ‐22  ‐21  ‐20  ‐3  ‐2  ‐6  ‐10  2001 
Polonia  ‐19  ‐18  ‐13  ‐12  ‐13  ‐14  ‐410  ‐17  ‐18  ‐14  ‐9  2002 
Romania  ‐16  ‐21  ‐19  ‐13  ‐6  ‐3  ‐4  ‐558  ‐2  ‐7  ‐10  2002 
Slovacia  5  3  2  2  1  2  ‐22  1  1  1  3  2001 
Slovenia  0  1  ‐4  ‐1  ‐6  11  3  5  2  4  2  2002 
Ungaria  18  18  18  18  17  17  17  10  4  16  18  2001 
* Notă: Migrația netă calculată pe baza diferențelor între creşterea populației şi creşterea naturală; medii anuale pentru intervale 
**Nu au fost incluse în tabel Malta şi Cipru  
Sursa datelor: European Statistical Yearbook, 2006, Eurostat; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Se  va  transforma  o  asemenea  tendință  într‐una  mai  puternică?  Rămâne  ca 
viitorul  să  ne  răspundă.  Deocamdată  lucrurile  sunt  încă  greu  de  „decantat”  în 
sud‐estul  Europei  datorită  migrației  intraregionale  ca  urmare  a  schimbării 
configurației  geo‐geopolitice  (modificarea  granițelor  şi  crearea  de  noi  state  au 
afectat  serios  statisticile  şi  au  transformat  persoane  care  anterior  erau  migranți 
interni  în  migranți  internaționali).  Deplasările  cu  caracter  etnic  („libere”  să  se 
manifeste  după  1990),  către  statele  națiune  sunt  un  motiv  în  plus  pentru  care 
capacitatea  de  atracție  a  migranților  (pentru  muncă)  a  statelor  sud‐estului 
european este greu de decelat. Totuşi, situația unor state ca Cehia (care înregistra 
în  2004,  la  o  populație  de  10,2 milioane  de  locuitori,  252.000  migranți  legali  –  un 
procent 2,5%, cu o creştere de 1,7% față de 1993, şi o populație de migranți ilegali 
estimată  la  300.000‐340.000  persoane 14)  atrage  atenția  unei  posibile  evoluții  la 
statutul de destinație în sud‐estul Europei.  

Concluzii 
După o perioadă în care se discuta despre şomaj şi despre efectele benefice 
ale migrației internaționale asupra reducerii presiunii pe piața forței de muncă, în 
România  anului  2007  ne  punem  problema  unei  lipse  de  oameni.  Se  vorbeşte 
despre o criză demografică, despre politici pronataliste, despre numărul românilor 

14
Date preluate din Drbohlav, Dušan. 2005. The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership.
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=325

38                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

care  muncesc  în  străinătate,  despre  dificultățile  companiilor  de  a  găsi  angajați, 
despre întoarcerea celor plecați temporar. 
Există, într‐adevăr, în România probleme pe piața forței de muncă? Aceasta 
a  fost  întrebarea noastră  fundamentală. Am  încercat  să‐i răspundem chestionând 
companii din sectoarele probabil cele mai afectate de migrația internațională, acolo 
unde, dacă putem discuta de manifestarea unor dificultăți în asigurarea forței de 
muncă în general, efectele ar trebui să fie deja manifeste. Ce am aflat? 
Este  posibil  ca  o  asemenea  criză  să  se  extindă/accentueze?  Dacă  luăm  în 
calcul  argumente  venite  dinspre  evoluția  demografică  a  României  (cea  trecută  şi 
cea  proiectată  pentru  viitor)  foarte  probabil  răspunsul  este  da.  Studiile  dedicate 
subiectului  indică  anul  1992  drept  începutul  unui  trend  de  scădere  al  populației 
datorat  sporului  natural  negativ.  Indicatorii  de  fertilitate  s‐au  „adaptat”  rapid 
tendințelor  scăzute  ale  Europei  Occidentale,  iar  previziunile  nu  sunt  optimiste. 
Diferențele  mari  între  dimensiunea  generațiilor  de  dinainte  şi  de  după  1989, 
îmbătrânirea  populației  vor  accentua  probabil  problemele  pe  piața  forței  de 
muncă.  
Dacă  luăm  în  calcul  argumente  legate  de  migrația  internațională,  situația 
devine  şi  mai  complicată.  România  este  țară  care  exportă  de  ani  de  zile  forță  de 
muncă.  Estimările  recente  ale  numărului  românilor  care  sunt  în  străinătate  duc 
cifra  până  la  ordinul  milioanelor.  Până  anul  acesta  trendul  era  unul  ascendent  şi 
chiar dacă în 2007, deşi puțin probabil, emigrația ar fi început să descrească este la 
fel  de  puțin  probabil  ca  reducerea  să  fie  una  spectaculoasă.  Mai  mult,  numărul 
emigranților  ascunde  o  „capcană”:  migrația  internațională  este  un  fenomen 
selectiv,  iar  cei  care  pleacă  sunt  mai  ales  tinerii.  Procesul  de  îmbătrânire  al 
populației găseşte o nouă sursă de creştere în migrația internațională.  
Pe de o parte migrația internațională poate fi considerată una dintre sursele 
problemelor de pe piața forței de muncă, pe de altă parte ar putea fi şi una dintre 
soluții. Caracterul temporar al deplasărilor şi caracterul transnațional al fluxurilor 
fac  posibilă  reorientarea  migranților  către  spațiul  de  origine.  Pentru  a  trece  din 
registrul  potențialului  la  realitate  este  probabil  nevoie  de  un  pachet  de  măsuri 
specifice. 
Companiile  din  sectoarele  noastre  de  interes  încearcă  să  răspundă, 
deocamdată,  mai  degrabă  ezitant  schimbărilor  de  pe  piața  forței  de  muncă. 
Majoritatea  se  concentrează  asupra  unui  număr  mic  de  soluții  alternative. 
Investițiile  în  suplinirea  deficitului  de  personal  prin  înlocuirea  tehnologiei  şi 
creşterea  productivității  muncii  sunt  cele  mai  frecvente  strategii.  Căutările  se 
îndreaptă  spre  spațiul  apropriat,  cel  mult  la  nivelul  țării,  prea  puțin  dincolo  de 
granițe.  Imigrația,  cel  puțin  în  formă  legală,  nu  pare  să  fie  pentru  moment  o 

39                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 
Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia

strategie atractivă pentru firmele româneşti. De ce nu se întâmplă (încă) asta este o 
întrebare mai degrabă pentru viitor. Lipsa unei tradiții de imigrație, reguli destul 
de stricte impuse de o politică de imigrație aliniată la standarde europene ar putea 
face  parte  din  răspuns.  De  ce  am  căuta  totuşi  răspunsuri  la  problema  forței  de 
muncă  în  sfera  imigrației?  Argumentele  sunt  numeroase:  pentru  că  migrația 
pentru muncă este una dintre realitățile lumii contemporane, pentru că alte state 
din Europa au început într‐un trecut nu foarte îndepărtat prin a exporta pentru ca 
apoi  să  importe  lucrători,  pentru  că  deja  în  sud‐estul  Europei  există  semne  de 
schimbare  a  regimului  din  țări  de  emigrație  în  țări  de  imigrație,  şi  imigrația 
cunoaşte deja un trend ascendent. 
De ce nu am lăsa lucrurile să se întâmple de sine: când va fi nevoie, firmele 
îşi  vor  aduce  muncitorii  din  străinătate,  străinii  vor  veni  singuri,  iar  cererea  şi 
oferta ar conduce întregul proces. Evoluții mai vechi sau mai noi din diverse spații 
sugerează  că  migrația  internațională  este  un  fenomen  greu  de  gestionat. 
Managementul migrației internaționale poate fi considerat una dintre provocările 
începutului  de  mileniu.  Pentru  România  nou  integrată  în  structura  Uniunii 
Europene  provocarea  s‐ar  putea  să  fie  mai  consistentă  decât  ne‐am  aştepta: 
alinierea  la  tendințele  comune  de  politică  de  migrație  a  Uniunii  (în  condițiile  în 
care cele mai multe dintre statele vechi din Uniune sunt mai degrabă interesate de 
controlul  strict  al  intrării  în  propriul  spațiu  decât  de  atragerea  de  imigranți), 
poziția  de  graniță  externă  a  UE  (cu  măsurile  necesare  de  securitate  asociate  unei 
„porți”  europene,  unul  dintre  spațiile  nordului  bogat),  pericolul  „devierii” 
migrației pe ruta clandestină în situația unor condiții stricte de intrare/obținere ale 
dreptului  de  rezidență/muncă;  lipsa  experienței  în  gestionarea  unui  asemenea 
fenomen  sunt  numai  unele  din  aspectele  cărora  poate  a  venit  momentul  să  le 
acordăm atenție.  
 
 
 
 
 
 
 
 

40                                                  Migrație şi dezvoltare  Fundația Soros România 

Potrebbero piacerti anche