Sei sulla pagina 1di 17

REFERAT

ELEMENTE ETNOGRAFICE DIN ZONA


OLTwww.referat.ro
CUPRINS
CAPITOLUL I
1.CADRUL GEOGRAFIC AL ZONEI
1.1. Caracteristicile geografice ale zoei!!!!!!!!!!!!!!!!!"
1.#. $rici%alele as%ecte ale istoriei zoei!!!!!!!!!!!!!!!!..&
1.". Asezarile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..&
CAPITOLUL II
2. OCUPATIILE TRADITIONALE
#.1. Oc'%atiile %rici%ale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(
#.#. Oc'%atiile sec')are!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
CAPITOLUL III
3. MESTESUGURILE TARANESTI
".1. Tors'l si tes't'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
".#. C's't'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,
".". Olarit'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,
".&. $rel'crarea le-'l'i si a fier'l'i!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.
".(.Co/ocarit'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.
".0. Ico)eiat'l o'alor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..11
CAPITOLUL IV
4. GOSPODARIA TARANEASCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!.11
CAPITOLUL V
5. LOCUINTA TARANEASCA
(.1. Ar1itect'ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1#
(.#. Ti%'rile )e loc'ita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...1#
(.". Decor'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.1#
(.&. Iterior'l loc'itei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1#
(.0. Te2tilele )e iterior!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..1"
CAPITOLUL VI
6. PORTUL POPULAR
0.1. Cost'-'l fe-eiesc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..1"
0.#. Cost'-'l 3ar3atesc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.1(
CAPITOLUL VII
7. OICEIURILE
*.1. O3icei'rile cale)aristice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10
*.#. O3icei'rile fa-iliale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10
1.CADRUL GEOGRAFIC AL ZONEI
1.1. Caracteristicile geografice ale zonei
Zoa etografica Olt c'%ri)e o %arte a %latfor-ei Cot-eaa4for-ata )i c'l-i
5alte %aa la &..-4 )is%'se )i6erget %ritre afl'ietii Olt'l'i si 7e)ei. 8it'ata i %artea
)e or) 9est a /')e:'l'i c' acela;i '-e 4zoa este )eli-itata la 6est )e 3ariera at'rala a
Olt'l'i 56eci<)'=se la or) c' atele /')e:'l'i 7<lcea4 ea c'%ri)e 1".)e sate gr'%ate
i ". )e co-'e.
Aceste a;ez>ri costit'ie )i %'ct )e 6e)ere etologic o 'itate 3ie cot'rata
%ri trasatori %ro%rii4 e6i)ete i )o-ei'l ar1itect'rii4 iterior'l'i4 :es>t'rilor4 %ort'l'i
%o%'lar si %erfect itegrate i 'itatea -orfologico=stilistica a:ioala.
As%ecte ale istoriei zoei
Relief'l 6ariat4e2isteta 'or c'rs'ri )e a%a si a 'or 6ai4 l'ca fertila a Olt'l'i4
%asi'ile4 3ogata si 6arietatea 6<at'l'i4 a3')eta %e;tel'i i a%e i co)i:iile i care a'
fa6orizat a%ari:ia )e ti-%'ri' i zoa a 'ei 6ie:i 5floritoare )e c'lti6atori si cresc>tori
)e ai-ale.
?eltele )e cre-ee cio%lite i te1ica -'steriaa si a'ricaciaa4 )esco%erite la
Clococio6 @8latiaA4 C'rtisoara4 7'lt're;ti4 $riseaca4 atesta ca aceste -eleag'ri a' fost
loc'ite iga )i %aleolitic'l -i/loci' si s'%erior @1.....=1.... i. e.A. Cercet>rile
ar1eologice )e-ostreaz> ca l'cile a%elor a' fost cele -ai %o%'late )i 5treg teritori'l
zoei4 a;ez>rile )e %e 6alea Olt'l'i fii) co-%oete ale 'ei arii a2ate )e=a l'g'l
r<'l'i4 5ce%<) )i zoa )e cotact a c<-%iei c' %o)i;'l Getic si coti'<)'=se %aa i
6alea D'>ri.
De=a l'g'l %erioa)ei eolitice @0...=#(.. i. e.A4 co-'itatiile o-ee;ti )i
zoa Olt a' c'osc't o )ez6oltare coti'a a for:elor )e %ro)'c:ie. C':ite4 r>z'itoare4
6<rf'ri )e s>ge:i4 6<rf'ri )e lace4 r<;ite4 to%oare %late si %erforate4 )i %iatra ;lef'ita4
'elte )i cor )e cer34 %o)oa3e )i c'%r' ati6 a' fost )esco%erite i sta:i'ile eolitice
)e la 8latia4 O%tasi4 $rofa @8%iei=)e aziA4 Mogosesti @8corice;tiA. I aceasta %erioa)a
se )ez6olta )iferite -e;te;'g'ri casice @tors'l4 :es't'l4 5-%letit'l4 ol>rit'l4 %rel'crarea
%ietrei si a le-'l'iA4 a c>ror %racticare este )o6e)ita %ri 'eltele )esco%eriteB gre'tati
)e l't ars %etr' r>z3oi'l 6ertical )e :es't4 f'saiole )e l't si r>z'itoare c' 6<rf )e la-a4
etc.
I e%oca 3roz'l'i @#...=1#.. i. e.A tri3'rile Glia c' ecoo-ie %regat
%astorala4 a' 5-%is s%re or)=6est tri3'rile Co:ofei4 ale c>ror a;ez>ri sezoiere4
co-%'se )i coli3e a' fost )esco%erite si la 8latia. ?r-<) fir'l coti'it>:ii )e loc'ire
%e aceste teritorii4 costata- ca la $riseaca4 8corice;ti si 8latia s't atestate a;ez>ri
geto=)ace )i a )o'a e%oca a fier'l'i4 La Tee @&(. i.e.=1.0 e.A. Oc'%a:iile )e 3aza ale
loc'itorilor )i aceasta %erioa)a era' agric'lt'ra si cre;terea ai-alelor.
Desco%erirea 'or -oe)e -ace)oee )i 6re-ea l'i Fili% alII=lea la 8latia si
Coloesti costit'ie o )o6a)a a itesific>rii sc1i-3'l'i i aceasta %erioa)a4 )'%> c'-
teza'rele )e la 8latia si O%tasai @8%ieiA i)ica sta)i'l ecoo-ic a6asat la care
a/'seser> tri3'rile geto=)ace4 )aca la sf<r;it'l sec. al7=lea %'tea' sa e-it> -oe)a
%ro%rie.
1.2. Principalele aspecte ale istoriei zonei
I sec. al7I=lea si al7II=lea4 %e loc'l -'ici%i'l'i 8latia4 se afla o -ica a;ezare
r'rala care4 )atorita %ozi:iei sale4 a6ea sa se )ez6olte -'lt i sec. 'r->toare.
Al>t'ri )e coloi;tii ro-ai4 )acii a' coti'at sa loc'iasc> i 6ec1ile lor
a;ez>ri.
Leg>t'rile %er-aete )itre cele )o'a %o%'la:ii i a )o'a /'->tate a sec. al III=
lea s't )o6e)ite %ri sa%at'rile ar1eologice )e la 8corice;ti4 ')e a fost )esco%erita o
-are catitate )e cera-ica i-%ortata )i l'-ea ro-aa.
$ri-a -e:i'e )oc'-etara a ora;'l'i 8latia %ro6ie )i a )o'a /'->tate a
sec. al CI7=lea D la #. ia'arie 1"0+4 ora;'l este -e:ioat ca %'ct )e 6a-a i
%ri6ilegi'l co-ercial acor)at )e 7laic' 7o)>. $ri acest 1riso64 eg'storii )i Era;o6
s<t F!sc'ti:i )e %lata %etr' toata 6a-a )e la 8latiaG
I'3itori )e li3ertate4 loc'itorii )i zoa Olt a' %artici%at acti6 la l'%tele l'i
Mircea cel E>tr< )e la Ro6ie4 l'%tele l'i Ra)' )e la Af'-a:i la 8latia @1(##A4 )'%>
c'- este sig'r ca a' s's:i't l'%ta %etr' ?ire co)'sa )e Mi1ai 7iteaz'l.
1.3. Asezarile
Di %'ct )e 6e)ere teritorial a)-iistrati6=teritorial4zoa etografica Olt face
%arte )i /')et'l c' acelasi '-e.De'-irea sa este )eri6ata )i stra6ec1i'l Al'ta
4-osteire %rero-aa %astrata %ia astazi.N' se c'oaste %recis )ata la care /')et'l a l'at
)e'-irea )e Olt4)ar la 1*..4stolic'l Costati Catac'zio il -etioeaza %e 1arta sa
i acest fel.7ec1i-ea si coti'itatea asezarilor )i aceasta zoa se sit'eaza i
i)e%artata atic1itate.
O i-agie fi)ela a zoei se )es%ri)e )i 1arta itoc-ita )e 8%rec1t la sfirsit'l
secol'l'i al C7III=lea4itit'lata 44Hrta -ilitara a 7ala1iei Mici sa' A'striece si cea a
celei -ari care se co-%'e laolalta )i ",& secti'i si o for-a ri)icata geo-etric si
trec'ta %e c'rat i ti-%'l ar-istiti'l'i )itre i-%eri' i ar-ata t'rca )i ( se%te-3rie1*,.
%ia la sfirsit'l l'ii -ai 1*,1)e c<tre ofiterii -arel'i cartier geeral4s'3 )irectia l'i
8%rec1tII.
I 1arta l'i 8%rec1t se face o cartare a asezarilor i )esfas'rarea lor s%atiala
4ceea ce %er-ite c'oasterea ti%'rilor caracteristice )iferitelor zoe4localizarea lor fii)
-ai %'teric ifl'etata i trec't )e factorii at'rali )ecit astazi.
Di aceasta 1arta a%are clar ca zoa era %o%'lata c' sate alcat'ite )i cat'e
rasfirate )e=a l'g'l 6ailor.For-a localizarea si -ari-ea acestora 4ras%i)irea si
)i-esi'ea gos%o)ariilor4 legate stris )e -e)i'l fizic si )e fel'l )e trai al
loc'itorilor4toate se rasfrig 9alat'ri )e)eter-iatii sociali 4etici si istotici=i str'ct'ra
gr'%arii r'rale.
Cele -ai -'lte asezari era' )e ti% rasfirat 4c' gos%o)arii )is%'se i l'g'l
)r'-'rilor 4e2ce%ti) satele %oligoale )i 3azi'l s'%erior al 7e)ei.
$e 1arta l'i 8%rec1t se )istig sate -ari4c' case ico/'rate )e gra)ii sa'
co%aci 4sit'ate la %eriferia ste%ei4si sate for-ate )i gr'%'ri -ici )e case isirate )e=a
l'g'l a%elor si )r'-'rilor@sate al'giteA ori rasfirate i oc1i'ri )e %a)'re .
2. OCUPATIILE TRADITIONALE
2.1. Ocupatiile principale
Co)itiile geografice si cli-atice s%ecifice zoei a' fa6orizat )e ti-%'ri'
%racticare 'or oc'%arii i-%ortate4ca agric'lt'ra c' ra-'rile ei a)iacete
@gra)iarit'l 4%o-ic'lt'ra 46itic'lt'raAsi cresterea ai-alelor4asg'ri) 3aza ali-etatiei
%o%'latiei.

AGRIC?LT?RA
Agric'lt'ra costit'ie 'a )itre oc'%atiile cele -ai 6ec1i4atestata )i eolitic
%ri sa%at'rile ar1eologice )e la 7'lt'resti Mogosesti 48coricesti .I aceste asezari s=a'
gasit gro%i c' c1i'%'ri %etr' )e%ozitarea cerealelor si risite %etr' -aciat'l 3oa3elor.
I e6'l -e)i' agric'lt'ra a costit'it %rici%ala s'rsa )e 1raa a %o%'latiei4si ca 'r-are a
a6't loc o e2ti)ere a s'%rafetelor c'lti6ate i c-%aratie c' e%ocile aterioare.?ealta
%rici%ala i %racticarea agric'lt'rii a fost %l'g'l )e le- 4iar tot i Olt a fost folosit -ai
tirzi' %l'g'l )e fier 4acesta fii) iloc'it %e %arc'rs )e %l'g'l c' rotile )e fact'ra
i)'striala.$E liga )iferitele ti%'ri )e %l'g'ri s=a' -ai folosit si )o'a ti%'ri )e rarite care
a' oc'%at ' rol )eose3it )e i-%ortat i agric'lt'ra zoei.
Ditre 'eltele agricole -ai i-%ortate tre3'ie -etioateBgra%a )e -aracii4
gra%a )e le-4gra%a )e fier 4 sa%a4 sa%aliga4 secera c' )iti4 coasa c' ' sig'r -ier4
gre3la )e le- sa' )e fier caz-a'a etc.$etr' treierat'l %aioaselor se folosea' secera
sa' coasa4 iar la sfirsit'l secol'l'i al CIC=lea a%ar seceratorile si-%le trase )e 3oiD%e la
ice%'t'l sec.al CC=lea a' a%ar't i zoa si cite6a seceratori 9legatori care secera' si
lega' so%ii c' sfoara . Recolta se tras%orta la arie si se aseza i stog sa' sira i f'ctie
)e catitatea o3ti'ta.
$ia la /'-atatea secol'l'i al CIC=lea4gri'l se 3atea c' -ai'l si se calca %e arie
c' caii %etr' a se sc't'ra 3oa3ele )i s%ice4a%oi se 6it'ra %etr' a se%ara 3oa3ele )e
%lea6a.
C?LTI7AREA 7ITEI DE 7IE
I aceasta zoa etografica 6ita )e 6ie s=a c'lti6at )i atic1itate4ca 'r-are a
co)itiilor geo-orfologice si cli-atice fa6ora3ile.4aceasta costit'i) o -are 3ogatie a
zoei4care este atestata si )oc'-etar %ri -etioarea 6iilor )e la 8latia i 1&#1si
1(.*4a celor )e la I3aesti=C'gea i 10.# etc.C'lti6area 6itei )e 6ie s=a %racticat i sate
caB 8i-3'resti 47ito-iresti4Otesti4C'grea4Co-aita4 Tesl'i4Do3roteasa47'lt'resti etc.I
%rezet se c'lti6a s'%rafete -ari i co-'eleB8coricesti 8i-3'resti4Do3roteasa si
7ito-oresti.$e liga soi'rile ro-iesti s=a' c'lti6at si soi'ri straie c'- ar fi Eor)ea'2 si
$iot. $ro)'ctia 6iticola a zoei ri6aliza si c1iar )e%asea %ri calitate %o)goriile
Dragasailor.
?eltele folosite la c'lti6area 6itei )e 6ie i zoa Olt s't )e origie
6ec1e.Cosoarele folosite si astazi la c'lti6area 6itei )e 6ie se asea-aa -'lt c' cele
)esco%erite i asezarile geto=)ace4c' la-a )e fier si 6irf'l c'r3at.str'g'rii se c'legea' i
3aite sa' cos'ri )e 'iele si te tras%orta' c' car'l i cos'ri sa' 3'toaie .8r'g'rii )i
3'toaie era' z)ro3iti c' s'l'l )e la raz3oi'l )e tes't sa' c' ' -ai )e le-4a%oi era'
/'cati c' %icioarele i li sa' storsi i teasc.Mai recet a ice%'t sa se foloseasca
sorcator'l c' 6alt'ri )e -etal4 caza'l %etr' )il'at 3oasca sa' 3or1ot'l.
7iile era' %latate i geeral %e %ata )eal'rilor4oc'%i) s'%rafete relati6 %'ti
itise.7ita 6ec1e ro-ieasca4c' 6iata l'ga si %ro)'cti6itate -are 4a caz't %ra)a
filocserei la sfirsit'l secol'l'i trc't @itre1++0=1+,.A.8oi'rile 6ec1i a' a6't )e'-iri fie
legate )e c'loarea str'g'rilor @RosioaraA4fie )e aro-a
@Ag'ri)a4Ta-iioasa Afie )e for-a @Tita 6aciiA.
D'%a )istr'gerea soi'rilor a'to1toe a' fost %latate soi'ri straie46arietati )e
6ita o3ila fraceza4'-ite )e localici Bca3eret sa'6io @Ca3eret
8a'6igoA43or)o4,,@Eor)ea'2A
$OMIC?LT?RA
Oc'%atie a)ieceta agric'lt'rii4%o-ic'lt'ra face %arte)i i)eleticirile )e 3aza ale
acestei zoe %racticata )i 6ec1i-e. Li6ezile era' i %erioa)a -e)ie6ala )est'l )e
itise4cele -ai ras%i)ite fii) cele c' %r'i4-eri4 %eri.8'%rafete -ai -ici oc'%a' 6isi
'l cires'l si 'c'l.Di fr'cte se %re%ara' -ai ales t'ica 4iar rest'l se coser6a i
)iferite for-e4%ri 'scare la soare.
CRE8TEREA ANIMALELOR
Costit'ie si ea tot 'a )itre oc'%atiile )e 3aza ale loc'itorilor )i aceasta
zoa. .7ec1i-ea si coti'itatea %racticarii acestei oc'%atii s't atestate )e as%ecte
stra6ec1i )e c'lt'ra -ateriala si s%irit'ala4)e ele-ete ar1aice care s=a' -eti't %ia
ac'- cite6a )eceii4)e )oc'-ete -e)ie6ale care -etioeaza 6a-a )e oi sa' )e
%orci4e2%ort'l )e lia si care etc. Doc'-etele -etioeaza )e ase-eea ' '-ar
-are )e 6ite care se e2%orta' i T'rcia )i satele zoei.
Cresterea ai-alelor s=a fac't i %ri-'l ri) %etr' satisfacera e6oilor gos%o)aresti4 s'3
for-a ''i %astorit local4 %racticat i -argiea sat'l'i.
C?LTI7AREA LEG?MELOR
Este 'a )i i)eleticirile cele -ai sta6ec1i4)'%a c'- arata Hero)ot si $lii'=
cel Eatri4geto 9)acii c'lti6a' castra6eti )o6lecei4lite cea%a4'st'roi4etc.?eltele folosite
%etr' %etr' itretierea acestor c'lt'ri era'%'tie acestea ra-ii) esc1i-3ate si
astaziBsi)ila sa%a gre3la4 sa%aliga .?)area c'lt'rilor leg'-icole se facea )irect )i Olt i
%erioa)a ro-aa %ri irigare gra6itatioala Drotile )e ')at actioate %ri tracti'e ai-ala
s=a' folosit %aa %ri 1,0+.Leg'-ic'lt'ra este %racticata c' %reca)ere i satele
$roas%eti 4C'rtisoara4Tesl'i4Mostei etc.
2.2. Ocupatiile secundare
Alat'ri )e oc'%tiile %rici%ale care asig'ra' 3aza ecoo-ica a zoei4i Olt s=a'
%racticat o serie )e oc'%atii sec')are )itre care 'ele )est'l )e 6ec1i4altele -ai recete
-eite sa co-%leteze cele ecesare trai'l'i
.
C'les'l )i at'ra
Nat'ra )arica a zoei a oferit o serie )e %late care %'tea' fi c'lese %etr' a fi
folosite i stare at'rala sa' coser6ate=i ali-etatie4-e)icia %o%'lara i)'stria
casica4te2tila etc.%latele co-esti3ile care se c'lti6a' frec6et era' ci'%ercile4-'rele
%or'-3ele.Ditre %latele -e)iciale a)'ate -ai frec6et s'3 for-a )e if'zie.$latele
tictoriale a' fost i trc't '-eroaseBfr'za )e artar4fr'za )e 'c4foi )e cea%a
6iorele4roi3a etc.
Al3iarit'l
Costit'ie 'a )i oc'%atiile )e tra)itie -ileara a zoei4a carei )z6oltare a fost
fa6orizata si )e %a)'rile itise )e la 8tr1aret 98latia48eaca=$o3or'4Co-aita=
Tesl'i4L'ca Olt'l'i.I-%ortata al3iarit'l'i i Olt rez'lta )i '-eroase )oc'-ete.I
%erioa)a -e)ie6ala43raistile=%a)'ri rezer6ate )o-'l'i4-aastirilor si 3oierilor 9era'
cosi)erateloc'rile cele -ai %ro%ice %etr' )ez6oltarea al3iarit'l'i.8t'%ii era' %aziti )e
' 3raister '-it si 6ataf care a6ea gri/a )e st'%ii %ro%itar'l'i.
$ro)'sele o3ti'te )i al3iarit era' ceara si -ierea care era' cosi)erate
-arf'ri i-%ortate %etr' e2%ort fa%t e2%lica3il )aca e gi)i- ca %e la 8latia trecea
)r'-'l cerii si al -ierii. M'lta 6re-e al3iarit'l s=a %racticat i for-a %ri-iti6a.Al3iele
era' ti'te i st'%i )e for-a coica4fac'ti )i'iele i-%letite si li%ite c' l't sa' i
sti'3ee )e for-a cili)rica 4cofectioate )i tr'c1i )e le- )e eseta -oale @salcie sa'
teiA4sco3ite la -i/loc.I iterior'l sti'3ei'l'i se aseza' 44%ri6iteleG@3etisoare asezate
cr'cisA%e care al3iele ficsa' fag'rii.
$esc'it'l
Retea'a 1i)rografica a zoei a oferit loc'itorilor %osi3ilitatea %racticarii
%esc'it'l'i iga )i %reistorie.Eogatiei ri'rilor i se a)a'ga 1elesteele a-ea/ate frec6et
i satele 7'lt'resti 4Leleasca4 8%iei48coricesti4To%aa si %o%'late c' %'it %este )i
Olt si 7e)ea.Ditre s%eciile )e %esti s%ecifice zoei
a-iti-B%astra6'l4-reaa4cra%'l4sco3ar'l.
?eltele )e %esc'it folosite i zoa Olt a' fost itot)ea'a si-%leBosia ')ita
scirtas'l %rosto6ol'l4sac'l.$e -al la a%a -ica s=a %esc'it si c' -ia.Loc'itorii )i zoa
Olt'l'i se -ai oc'%a' si c'B6iatoarea 4)ar si c' sericic'lt'ra.7iatoarea ca si %esc'it'l s=
a %racticat ica )i e6'l -e)i' i lo6isti sa' 3raisti 4fii) ' a%aa/ )o-eial.Eraistea
3)e la 8latia folosea si ca loc )e 6iatoare4 -ai itii ca rezer6atie )o-easca4a%oi ca
3raiste a -aastirii Gla6acioc care ser6ea si ca loc )e 6iatoare.Fa%t'l ca 6iatoarea era
rezer6ata i e6'l -e)i' claselor )o-iate ' e2cl')e %racticarea ei si )e c<tre tarai4%e
o scara -ai re)'sa .I sate se 6ia c' a/'tor'l ca%caelor )e )iferite ti%'ri4c' lat'rile sa'
c' a/'tor'l gro%ilor.7iatoarea c' ar-e )e foc este )e )ata receta.
8ericic'lt'ra
Matasea at'rala %rel'crata este c'osc'ta %e teritori'l Ro-iiei )i ti-%'ri
5)e%>rtate.I %erioa)a e6'l'i -e)i' 43oragic'l a fost itre3'itat -ai itii i ca)r'l
atelierelor )o-eiale4)e ')e a fost %rel't si )e ecoo-ia r'rala.I gos%o)aria
taraeasca46ier-ii )e -atase se crestea' i -o) %ri-iti64i casa 4%e %at'ri4%e -ese4i
1a-3are4fara a-ea/ari s%eciale.Gogosile o3ti'te era' o%arite si firele )e -atase se
tragea' c' o -at'rica. D'%a ifiitarea scolilor )e sericic'lt'ra 5ce% sa se foloseasca
-eto)e %erfectioate.
3. MESTESUGURILE TARANESTI
3.1. Torsul si tesutul
$rel'crarea fi3relor te2tile 6egetale si ai-ale este c'osc'ta )i eolitic4fa%t
)o6e)it %ri )esco%erirea gre'tatilor %etr'l raz3oi'l )e tes't si a f'saiolelor i sa%at'rile
ar1eologice )e la 8latia4O%tasi4$rofa4@8%ieiA4Mogosesti4@8coricestiA.Calitatea firelor
)esco%erite %e teritori'l altor zoe i)ica %rel'crarea s'%erioara a acestoraBto%ire -elitare
4tors ..Mestes'g'l tors'l'i4al tes't'l'i si cel al c's't'l'i s=a' asc't si s=a' )ez6oltat i
co)itiile %er%et'arii 'ei tra)itii acestrale i c'rs'l -'ltor secole4cotri3'i) %e )e o
%arte la realizarea 'itatii f')a-etale a artei %o%'lare ro-iesti4iar %e )e alta %arte la
realizarea 'ei )i6ersitati zoale )e ' far-ec a%arte.
Materiile %ri-e folosite la tors si tes't=-estes'g'ri e2cl'si6 casice i zoa Olt 9
a' fostBcie%a 4i'l 4lia 43'-3ac'l si 3oragic'l .$ia ac'- cite6a )eceii4cie%a se -ai
c'lti6a %e %orti'i -ici )e tere4i a%ro%ierea sat'l'i4i zoa )e cie%isti 4')e fiecare
fa-ilie )etiea o a'-ita s'%rafata.Cie%a )e 6ara4c' fir'l -ai li se folosea %etr'
tes't'l %izei )e ca-asi Dcie%a )e toa-a c' fir'l -ai gros si -ai l'g )ar si -ai
rezistet4se torcea %etr' a fi folosita la l'cr'ri c' itre3'itare -ai -are c' ar fiB3riie4
saci 4cergi 4ser6etele )e 3'catarie 4
%ataloii )e 3ar3at etc.I'l s=a c'lti6at )est'l )e frc6et i zoa.8e se-aa %ri-a6ara si
se recolta o sig'ra )ata la sfirsit'l l'ii i'ie.Datorita fietei firelor4firele )e i a' fost
itre3'itate la tes't'l %izei %etr' ca-asile )e sar3atoare sa' %etr' stergarele )e ca%.
Lia a costit'it 'a )itre %rici%alele -aterii %ri-e %rel'crate i
gos%o)arie.Oile se t')ea' i l'a -aiD )'%a sortare si s%alare c' a%a fier3ite si c'
sa%' )e casa 4)'%a care se li-%ezea 3ie la iz6or.D'%a 'scare 'r-a scar-aat'l c'
-ia 3at't'l c' o 'ia s'3tire si )aracit'l -a'al.Lia se torcea )i f'rca4o3tii)'=
sefire )e grosi-i )iferite4i f'ctie )e )estiatia %e care o a6ea'.
E'-3ac'l s=a c'lti6at i zoa i -o) e2ce%tioal4i %erioa)e )e li%s'ri4iar firele
o3ti'te era' )e %roasta calitate.Tes't'l firelor i raz3oi ecesita o s'ita )e o%eratii
%re-ergatoare B)e%aat'l firelor %e rasc1itor %etr' sta3ilirea l'gi-ii si lati-ii
-aterial'l'i ce 'r-eaza a fi tes't Dscro3it'l firelor @c' o %asta o3ti'ta )i faia )e gri' si
faia )e %or'-3 a-estecata c' a%aA%etr' a ca%ata o rezisteta -ai -are la tes'tD
)e%aat'l firelor %e -osoareDc' a/'tor'l ro)a'l'i sa' ciclic'l'iD'rzit'l %e gar) sa' %e
'rzitorDi6elit'l sa' ara/area firelor %r s'l'l raz3oi'l'i )e tes'tDe6e)it'l sa'
icr'cisarea firelor %ri ite si s%ataDg'rit'l sa' legat'lfirelor la ' ca%at %e o 3'cata )e
le-care se %ri)e )e s'l'l)i fata al raz3oi'l'i )e tes't. $etr' tes't s=a folosit raz3oi'l
orizotal.
3.2. Cusutul
C's't'l a fost ' -estes'g casic foarte ras%i)it i zoa Olt legat e-i/locit )e
i-%o)o3irea %ieselor )e i-3raca-ite si a tesat'rilor )e iterior.C'sat'ra era )e%risa )e
fete i /'r'l 6irstei )e ( ai..$'ctele )e c'sat'ra caracteristice zoei Olt s't )est'l )e
'-eroase si a%ar4)e o3icei4i-3iate 'ele c' altele.
7o%sit'l c' %late
Legat )e %rel'crarea fi3relor te2tile46o%sit'l c' c'lori 6egetale a fost ' -estes'g
casic foarte ras%i)it i zoa 4c' toate ca a' e2istat atit i -e)i'l r'ral4cit si i 8latia
43oiagii s%ecializati.
Fiecare fe-eie stia sa %re%are 6o%sele ecesare %etr' colorarea liei si a 3'-3ac'l'i.
7o%selele tra)itioale se realiza' )i fiert'l )e %late4care era' c'lese c' gri/a i
a'-ite zoe si folosite %roas%ete sa' coser6ate %ri 'scare.
C'loarea al3astra se o3tiea )i flori )e 6iorea4care se fier3ea' i a%a4 iar
c'loarea rosie se o3tiea )i roi3a4 %lata ale carei ra)acii se scotea' 6ara4 se facea'
-a'c1i'ri si se %'ea' ')e6a la 'scat.C'loarea 6er)e se o3tiea )i fr'ze si flori )e
)o3rita 'scate la '-3ra si a%oi fierte cite6a ore i a%a si 3ors.C'loarea eagra se o3tiea
)i fier3erea c/ii )e ari4care se fier3 %ia ce a%a )e6ie -ai rosiatica4)'%a care se
a)a'ga o catitate )e calaica la 1. l. a%a.
3.3. Olaritul
Ca si i alte zoe etografice ale tarii4cera-ica a i)e%liit i gos%o)aria
taraeasca )i Olt ' rol i-%ortat.7asele itilite aici s't foarte 6ariate ca for-a si
)ecor4)eoarece %ro6i )i -ai -'lte cetreBO3ega4Ro-ia4Cor3ei4@)i zoa
Ro-aatiAsa' c1iar )i 'ele cetre )e olari )i /')et'l Arges.
Iaite )e %ri-'l raz3oi -o)ial4-estes'g'l olarit'l'i s=a %racticat si i satele )i
stiga Olt'l'i4%ro)'sele olarilor )i sate %rec'-BC'c'iesti48i-3'resti4isi 6i)ea'
%ro)'sele i tirg'rile )i 8latia4Dragasai4si $itesti4-etioeaza -arele )ictioar
geografic la 1+,,.
Mestes'g'l s=a %ier)'t )e -'lta 6re-e si i-ei i satele res%rcti6e ' %oate
f'riza )ate c' %ri6ire la %racticarea l'i.Deoarece ' s=a' %'t't i)etificaici 6ase )i
cerele res%ecti6e4%res'%'e- ca a%ro%ierea re'-itelorcetre )e la Ro-ia4O3oga si
Cor3ei a ifl'etat olarii )e la 8i-3'resti si )e la C'c'iesti4)eter-ii)'=i sa l'creze o
cera-ica ase-aatoare.
3.4. Prelucrarea lemnului si a fierului
$rel'crarea fier'l'i
I -ai toate satele zoei a fost %racticat -estes'g'l fierarit'l'i4i ca)r'l 'or
ateliere care satisfacea' ceritele co-'itatilor r'rale res%ecti6e.$rel'crarea fier'l'ise
facea %ri for/are la cal)4)'%a -eto)e co-'e si altor zoe.Fierarii l'cra' %ro)'se cer'te
%e %iata i acea %erioa)a c'- ar fiB'elte agicole 4clate za6oare43ala-ale43roaste %etr'
'si4sec'ri to%oare )alti tesle %otcoa6e %etr' cai etc.
$rel'crarea le-'l'i
$a)'rile )e ste/ar si gor' e2istete i zoa a' oferit loc'itorilor -aterial traiic
%etr' a face costr'ctii fr'-oase4istalatii te1ice4'elte )e -'ca.L'cile a%elor a'
f'rizat -aterial -ai 'sor4ecesar cofectiarii 'stesilelor )e 'z casic.?eltele folosite
)e )'lg1ieris't cele itilite i toate zoele tarii
Bsec'rea4to%or'l43ar)aferstra'l4c'titoaia4ca%ra tesla 3'rg1i'l.Mo3ilier'l )i zoa Olt a
fost i geeral si-%l'4l'crat i gos%o)arie.Lazile )e zestre )ecorate c' crestat'ri %ar sa
%ro6ia )i cetrle 6ilcee=Erezoi4Eli)ari4Eistrita47ai)eiei4Ro-aii )e 8's=%rec'-si
)i cele gor/ee=$olo6ragi4No6aci4Eaia )e Fier48'sei4Al3ei4ceea ce e2%lica 6arietatea
ora-etici lor.Lazile er' fie %roc'rate )e la %ro)'catori 4at'ci ci) acestia '-3la' %ri
sate4fie )i tirg'rile a'ale.
Lig'rile4f'sele4f'cile )e tors46irteliele4raz3oaiele )e tes't4ora-etate c'
-oti6e zoo-orfe@3roasca4sar%ele4ca%'l )e calAgeo-etrice4@rozete si 'g1i'riAsa'
a6i-orfe4era' l'crate )e )e c<tre r')arii asezati )e reg'la la -argiea satelor.
Cele -ai 6aloroase realizari ale -esterilor i %rel'crarea le-'l'i i zoa Olt4s't
isa i )o-ei'l ar1itect'riiBstil%ii )e casa sa' )e %at'l4cosoroa3ele4fr'tarele4l'crate i
cea -ai -are %arete la sfirsit'l sec ol'l'i alCIC=LEA..
3.5.Cojocaritul
I sat4 -a/oritatea co/ocarilor l'cra' i gos%o)arie4iti-%'l li3er 4oc'%i)'=se c'
agric'lt'ra si c' cresterea ai-alelor.$rel'crarea %ieilor este stris legata )e cresterea
ai-alelor oc'%atie %rici%ala i zoa Olt.Mestes'g'l se -osteea i fa-ilie ori se
i6ata 44%e f'rateG l'cri) %e liga ' co/ocar. I zoa Olt s=a' l'crat atit %ie%tare
if')ate cit si %i%tare )esc1ise i fata..
3.6. ncondeiatul oualor
$ritre i)eleticirile %racticate )e fe-ei i -ai toate gos%o)ariile taraesti se
'-ara si ico)eiat'l o'alor.
Ico)eierea se facea c' ' 3etisor s'3tire ifas'rat c' o cir%a. Eetisor'l se itro)'cea
itr=' c' ceara to%ita a%oi c' el se )esea' )iferite -o)ele %e o'l cal) si 3ie 'scat .
Mo)elele caracteristice zoei s't geo-etrice B liii )re%te si ser%'ite4 cirlige4 3'lie
etc.
D'%a ico)eiere 4o'ale se itro)'cea' itr=o sol'tie colorata i gal3e4%re%arata
)i foi )e cea%aD %etr' c'loarea rosie se folosea' i secol'l trec't 443aca'lG4 iar i
secol'l ostr' s=a' itre3'itat 6o%sele c1i-ice . $ri fier3ere 4 fo)'l se colora 'ata
)orita4 i ti-% ce %orti'ile trasate c' ceara ra-aea' al3e .
I -'lte sate a' e2istat fe-ei s%ecializate care ico)eia' o'a cotra %lata.
Ele l'cra' c' 44co)eieG s'3tiri4 realiza) ora-ete fie si 3ogate. Moti6ele folosite )e
acestea era' -ai co-%licateB Fcararea ratacitaG F creg'ta )e 3ra)G4 Fse'rileG etc.
4. GOSPODARIA TARANEASCA
Ti%'rile )e goso)arii s%ecifice zoei etografice Olt s=a' i)i6i)'alizat )e=a
l'g'l ti-%'l'i4i f'ctie )e co)itiile istorice si social ecoo-ice.Gos%o)aria
taraeasca i zoa Olt este for-ata )iBcasa )e loc'it co-%'sa )i )o'a sa' trei
ca-ere4%ris%a sa' %ri)6or4orietata c' lat'ra ig'sta s%re stra)a si c' fata c<tre
c'rteD%at'l )i 'iele i-%letite4ri)icat c' %iloi4'eori c' %ris%a i fata4)is%'s %aralel c'
casaDcosar@gra/)A%etr' ai-ale4costr'ita )i %aiata4li%ita c' %a-it si aco%erit c'
cocei )e %or'-34%aie sa' si)rila4)is%'s )e o3icei i coti'area %at'l'l'i4-agazie
%etr' )e%ozitat %ro)'sele4costr'ita i sci)'ra )e 3ra)4c' so%ro i fata4 a-%lasatafie
i coti'area cosar'l'i4fie %e aceeasi %arte c' casa4cocia )e %orci si cotet )e
%asari4fac'te )isci)'ra si aco%erite )e ase-eea c' cocei )e %or'-3 sa' c'
si)rila.Itre cele )o'a gr'%e )e costr'ctii ra-ie c'rtea4)i care se se%ara %ritr='
gar) o3or'l %etr' oi. I coti'area
c'rtii se iti)e gra)ia4')e se c'lti6a leg'-e 4iar iara se %astreza f'ra/ele %etr'
ai-ale.Gra)ia este co-%arti-etata la ri)'l ei )'%a e6oile gos%o)arieiBo %arcela
%etr' leg'-e4o -ica li6a)a )e %o-i fr'ctiferi4o s'%rafata c' 6ita )e 6ie etc.
5. LOCUINTA TARANEASCA
5.1. Ar!itectura
I zoa etografica Olt a' e2istat a)-ira3ile e2e-%lare )e case taraesti l'crate
c' -'lta arta4a)e6arate -o'-ete )e ar1itect'ra si zi)arie. Casele ' era' %rea ialte4c'
aco%eris'ri i %ate )o-oale4c' %ris%a si foisor i fata4ca si -o'-etale c' caracter
co-'itar4)e-ostreaza %e liga o a)-ira3ila ica)rare i %eisa/ si o a)a%tare la
co)itiile geografico=cli-atice4o %reoc'%are %er-aeta %etr' )ecor.
For-a si %la'l loc'itei4-aterial'l si te1ica )e costr'ctiese leaga )e tra)itii
-e)ie6ale.
5.2. Tipurile de locuinta
Casele costit'ite )i c''i )is%'se orizotalc'%ri) i %la )o'a ica%eri B o
ca-era c' 6atra4')e se afla si i trarea 4'-ita la 44focG4si ca-era )e loc'it4'-ita
so3a .Casa are la fata)a o %ris%a c' stil%i %rofilati4 e)esc1isa c' 3al'stra)a.
Aalizi) frec6eta )iferitelor ti%'ri )e loc'ite )i zoa Olt se %oate s%'e ca4
i secol'l al=CIC=lea4 cel -ai ras%i)it a fost ti%'l c' )o'a ca-ere si %ris%a si fara
3al'stra)aDitre cele )o'a raz3oaie -o)iale s=a ras%i)it casa c' trei ica%eri4sala si
foisor. D'%a cel )e=al )oilea raz3oi -o)ial4iter6ie i ar1itect'ra loc'itei o
sc1i-3are f')a-etala.Circa *(J )i costr'ctiile-e)iil'i r'ral s=a' ioit4%e )e=o
%arte )atorita iloc'irii -aterialelor )e costr'ctie tra)itioale %ri cara-i)a4ci-et
4ta3la4tigla %laci )e az3oci-et4 iar %e )e alta %arte %ri a)o%tarea 'or %la'ri
co-%le2e4cores%'zatoare ceritelor act'ale )e 6iata si ''i alt ti% )e )ecoratie.
5.3. "ecorul
Ca si i alte zoe ale tarii4ate:ia -esterilor %o%'lari s=a cocetrat i %ri-'l
ri) as'%ra %ris%ei c' stil%i fr'-os %rofilati4for-i) s'3 streasia o galerie )esc1isa4%lia
)e far-ec.La casele c' foisor4stil%ii %ris%ei si ai foisor'l'i 4)ecorati c' crestat'ri4s't
'iti %ritr=o 3al'stra)a care ic1i)e galeria )e la ' ca%at la alt'l.
Te1ica )ecor'l'i i tec'iala a%are )e ase-eea la casele costr'ite )i
%aiata4for-i) o 'itate c' ar1itect'ra )e acest ti% s%ecifica s') 9est'l'i Ro-iiei.
Mo)elele folosite s't )est'l )e 'itareB%atrate4tri'g1i'ri4rozete4g1i6eci'l c' flori4%asari
stilizate.
I casele oi4)ecor'l este fie foarte icarcat4)atorita c'lorilor itre3'itate4fie -ai
so3r'4la casele realizate )'%a %roiect.
5.4. nteriorul locuintei
Aalizi) e6ol'tia %la'rilor )e loc'ita )i zoa4)e care este legat e-i/locit
iterior'l4e )a- sea-a ca i)eea )e cofort a e6ol'at %e -as'ra cresterii s%ati'l'i
loc'i3il4a gra)'l'i )e c'lt'ra4a i6el'l'i )e trai.
Iterior'l loc'itei )i zoa Olt se caracterizeaza %ri %olif'ctioalitatea
ica%erilor4%ri )is%'erea si folosirea ecoo-ica a -o3ilier'l'i4%ritr=o )ecoratie
%lac'ta 4realizata c' a/'tor'l tesat'rilor. C' cit este -ai 6ec1e casa4c' cit %la'l este -ai
si-%l' 4c' atit f'ctiile atri3'ite 'ei ica%eri s't -ai '-eroase. Ca-erele )e loc'it
a6ea' %ar)oseala )i %a-it 3atit4 iar ca-era c'rata era %o)ita c' sci)'ri )e 3ra).Toate
ca-erele a6ea' %lafoae c' grizi a%arete si %ereti 6ar'iti i al3.
Mo3ilier'l )i zoa 9c' e2ce%tia lazilor )e zestre )ecorate c' crestat'ri sa' a
celor %ictate4443raso6eestiG=a a6't ' rol f'ctioal i iterior'l tra)itioal4ser6i)
toto)ata ca s'%ort %etr'asezarea tesat'rilorBscoarte 4 6elite4 stergare4 fete )e -asa etc.
5.6. Te#tilele de interior
I asa-3l'l iterior'l'i tra)itioal4' rol )e sea-a l=a a6't si tesat'rile )i
3'-3ac. Ditre acestea 4%rosoa%ele s't cele -ai i-%ortate .Ele s't %iese
%olif'ctioale4tes'tei )o'a ite 4c' alesat'ri %e s%eteaza4 i te1ica44itelor %e atraGsa'
c's'te i %'ct ro-iesc.E2e-%larele -ai 6ec1i a' la ca%ete )'gi si -oti6e geo-etrice
sa' florale realizate i egr'4 ros'4 3lo-ari4 %ortocali'.Cele -ai oi %rosoa%e a' '
)ecor 3ogat4floral si c'lori foarte 6ii.
Ditre toate tesat'rile tra)itioale4)i lia sa' )i 3'-3ac4i %rezet se %astreaza
si se l'creaza )oar cele care si=a' %astrat f'ctioalitatea sa' a' )o3i)it o o'a
f'ctioalitateBscoarta4 6elita4-acat'l4%rosoa%ele.
6. PORTUL POPULAR
Alat'ri )e iterior'l loc'itei %ort'l %o%'lar re%rezit> ''l )itre cele -ai
co-%e2e as%ecte ale crea:iei %o%'lare.Asa-3l'l cost'-'l'i4cro-atica4
ora-etele4-aterialele folosite s't )e ase-eea i)icii ale 6ec1i-ii.Cost'-'l 'ei
zoe ' costit'ie '-ai ' ele-et estetic4ci i)ica ' asa-3l' )e fa%t4'ele
ecoo-ice si sociale4 altele te1ice altele %si1ologice.
Cost'-'l %o%'lar este4iaite )e toate4' 6es-it coce%'t sa %rote/eze i -o) eficace
cor%'l cotra ite-%eriilor sa' a lo6it'rilor )atorate %ractcarii )iferitelor acti6itati
s%ecifice.Cost'-'l este )eci la origie ' ele-et )e %rotectie si )e cofort.
I a%recierea s%ecific'l'i %ort'l'i %o%'lar )i oricare zoa etografica ' tre3'ie
%ier)'te )i 6e)ere co)itiile si-ilare )e for-are si costiita )e 'itate a %o%or'l'i
ro-i %e %arc'rs'l istoriei sale4ceea ce a )at astere ''i cost'- ro-iesc s%ecific4'itar
i coti't si c' o )i6ersitate )e for-e
6.1. Costumul femeiesc
)iferetiaza %ri cro-atica 4 ora-etica si 'eori %ri %iesele co-%oete )e
cel al zoelor i6eciate.
$ie%taat'ra4%arte itegrata a asa-3l'l'i 6esti-etar4are 6aloare estetica si
si-3olica.For-a %ie%taat'rii si gateala ca%'l'i era' regle-etate c' strictete4i f'ctie
)e 6irsta )e starea ci6ila si sociala. Fetitele %'rta' %ar'l FretezatG4 taiat sc'rt4 rot'/it i
/'r'l ca%'l'i. De la * ai4 ele %'rta' %ar'l l'g4 %ie%taat c' carare %e crestet'l ca%'l'i4
i-%letit la s%ate i )o'a cozi legate c' F%leteriG @ate )e laaA si lasate li3ere i /os. La
itrarea i 1ora4 %e la 1&=1( ai4 ele isi sc1i-3a' %ie%taat'ra. La fiecare s%alat4 %ar'l se
i-%letea i co)ite -ar'te4 %etr' ca )'%a 'scare sa ra-aa o)'lat. O %arte )i s'6itele
o)'late astfel4 '-ite F-elcisoriG4 era' %ie%taate si asezate fr'-os %e fr'te4 iar %ar'l
)e la s%ate se i-%letea i )o'a cozi legate c' %aglici.
I zi'a 'tii4 %este %ar'l o)'lat si i-%letit i )o'a cozi4 se aseza fes'l ros' @c'
' ra) )e -oe)e )e argit %e fr'teA sa' o -ara-a )e 3oragic4 %risa %e fr'te c' '
latitar )i -argele si %aiete -'lticolore. D'%a cere-oia 'tii4 asa scotea %o)oa3ele
)'%a ca%'l -iresei si o lega c' ' t'l%a al34 3ogat )ecorat c' sa3ace si )atela4 %este
care se aseza ' stergar )e 3'-3ac sa' o -ara-a.
La 3atraete se re'ta la -ara-a )e 3oragic i fa6oare car%ei )e 3'-3ac sa'
)e i4 care se %'rta i /'r'l gat'l'i.
I zoa Olt4 )itre toate %iesele folosite la gateala ca%'l'i4 -ara-a a fost cea
-ai i-%ortata4 )atorita as%ect'l'i sa' so-%t'os. Mara-ele l'gi )e #=" -etri si late )e
..&( 9 ..(. -4 a' c'loarea al3a sa' gal3ea si s't tes'te i )o'a ite4 c' )ecor geo-etric
sa' 6egetal.
Ca-asa4 %iesa )efiitorie a %ort'l'i %o%'lar4 se ica)reaza i ti%'rile s%ecifice
itreg'l'i teritori' ro-aesc. Ca-asa )rea%ta are ' )ecor )iscret4 )is%'s %e g'ler si i
/'r'l gat'l'i4 la '-eri4 %e -argiea -aecilor si la %oale.
La ca-asa c' %latca4 )ecor'l este )is%'s i /'r'l gat'l'i4 %e %latca4 la ter-iatia
-aecilor si %e %oale. Moti6ele )ecorati6e i stil 6egetal s't realizate i to'ri )e ros'4
egr'4 3l'e-ari4 la care se a)a'ga %olicro-aia -argelelor si stral'cirea firelor si a
%aetelor.
O categorie a%arte )e strae o costit'ie za6elcile %etr' cost'-'l )e 'ta4 )e
c'loare al3a sa' 3e/4 tes'te c' 'rzeala si 3eteala )i 3'-3ac4 c' -oti6e geo-etrice
realizate c' fir s'3tire )e c'loare argitie. $e )eas'%ra za6elcilor se icigea' 3etele
tes'te i raz3oi4 i )o'a ite4 si alese c' )'gi 6erticale4 i oc1i'ri4 i ro-3'ri sa' liii
ser%'ite.
$aa la %ri-'l Raz3oi Mo)ial4 icalta-itea cost'-'l'i )e iara se co-%'ea
)i ciora%i )e laa l'crati i Foc1i'riG si c' F-ilastr'G4 c' -oti6e geo-etrice %e cara-3i
si i o%ici.
La cost'-'l )e 6ara se %'rta' Ft'sl'ciG4 ' fel )e ci%ici l'crati c' carlig gros4
a6a) tal%a )'3lata c' %iele )e %orc sa' )e 3o6ie.
Asa-3l'l cost'-'l'i )i Olt se co-%leta c' )iferite %o)oa3eB sal3a )i
FargitiG si Fic'sariG sa' )i alte -oe)e )e a'r a fost cea -ai ise-ata4 faca) %arte
)i zestrea fetelor 3ogate. Fetele sarace se -'lt'-ea' c' o FleasaG )e -argele %olicro-e4
ori c' o sal3a )i i-itatie )e -etale %retioase4 '-ite Ft'leG. Fetele si fe-eile tiere a'
%'rtat )e ase-eea 3ratari i for-a )e sar%e si iele )e argit4 l'crate c' o rara fiete )e
catre -esterii satelor.
I-3raca-itea s%ecifica sezo'l'i rece4 era for-ata )iB s'3a )i )i-ie4 )e c'loare al3a @
)e sar3atoareA sa' ce'sie @ %etr' zilele )e l'cr'A a costit'it o %erioa)a i)el'gata
%iesa )e 3aza a cost'-'l'i )e iara.
I co-'ele $o3or'4 8coricesti4 C'grea4 s=a %'rtat Fcortel'lG o 1aia )i
)i-ie eagra4 )ecorata c' gaitae )e c'loare 3l'e-ari.
Co/oacele l'crate i zoa s't )i 3laa )e -iel al3 sa' egr'4 sc'rte %aa i
talie4 )esc1ise i fata si fara -aeci. La cost'-'l )e sar3atoare s=a' %'rtat i -o)
frec6et co/oace )e ti% si3ieesc si 6alceesc.
6.2. Costumul $ar$atesc
Cost'-'l 3ar3atesc se ica)reaza i ti%'l )e %ort c' cioareci4 )i )i-ie al3a si
ca-asa l'ga %aa s'3 ge'c1i @la 3atraiA sa' ca-asa c' Ff'staG sc'rta %aa )eas'%ra
ge'c1ilor4 strasa i talie c' 3ra' sa' c1i-ir.
$ie%taat'rile 3ar3atilor se )iferetea' )'%a 6arsta4 ca si i caz'l celor
fe-eiesti. Eaietii %aa la 1# ai %'rta' %ar'l sc'rt4 %aa i )re%t'l 'rec1ilor4 %ie%taat
fara carareD a%oi4 %'rta' %ar'l t's4 -ai sc'rt si %ie%taat c' carare itr=o %arte.
$aa la sfarsit'l'i secol'l'i al CIC= lea4 s%ecific 3ar3atilor %este (. ai era
%ar'l l'g4 c' %lete. I f'ctie )e sezo4 ca%'l se aco%erea c' %alarie eagra )e fetr' sa'
c' caci'la t'g'iata )i 3laa eagra )e -iel.
Ca-asile 3ar3atesti se ica)reaza i cele )o'a ti%'ri ras%a)ite %e tot teritori'l
Ro-aieiB ca-asa )rea%ta4 l'ga %aa )eas'%ra ge'c1ilor4 c' s%atele si fata croite
)itr=o sig'ra 3'cata )e %aza si c' cate ' cri lateral4 c' -aecile for-ate )itr=o
lati-e )e tesat'ra4 c' F3rosc1itaG s'3 3rat4 si g'ler )re%t4 ialt )e 0 c-. Ca-asa c' %latca4
itro)'sa i %ort4 i 'lti-ele )eceii4 ale secol'l'i al CIC=lea4 a6ea s%atele si %ie%tii 'sor
icretiti4 s'3 %latca si -aecile -ai l'gi4 strase itr=o -aseta.
I Olt s=a' %'rtat iz-ee )i %aza %etr' 6ara si cioareci )i )i-ie al3a %etr'
iara. Decor'l iz-eelor se co-%'ea )i tesat'ri e2ec'tate i %'ct ro-aesc sa' i
sa3ace si )i )atela -ar'ta4 )is%'sa la %artea iferioara. $este ca-asa4 3ar3atii se
icig c' 3raie rosii sa' egre4 tes'te i %atr' ite4 c' alesat'ri la ca%ete4 sa' c' 3ete tes'te
i oc1i'ri c' laa %olicro-a.
$o)oa3ele %'rtate )e 3ar3atii tieri a' fost %'tieB o %aa )e %a' si flori la
%alarie.
7. OICEIURILE
O3icei'rile legate )e a'-ite sar3atori )i cicl'l a'al al -'cii sa' legate )e
e6ei-ete )eose3ite )i 6iata oa-eilor s't ' )o-ei' i-%ortat al c'lt'rii %o%'lare
ro-aesti.
?ele o3icei'ri foarte 6ec1i cocor)a c' -o)'l )e 6iata ar1aicD altele s=a'
for-at i %erioa)a -e)ie6ala4 reflecta) e6ol'tia -etalitatii si 6iata co-'itatilor
r'rale.
O3icei'rile tra)itioale )i Olt fac %arte )i str'ct'ra 'itara a o3icei'rilor
ro-aesti4 )e care se )iferetiaza '-ai ca -o)alitate )e e2%resie si ca rec'zita.
%.1. O$iceiurile calendaristice
I siste-'l o3icei'rilor tra)itioale4 o3icei'rile cale)aristice sa' K)e %este aG4
c'- -ai s't c'osc'te4 oc'%a ' loc i-%ortat.Cele -ai -'lte o3icei'ri s't legate )e
cicl'l agrar4 )eose3it )e ise-at i 6iata o-'l'i4 il'stra)4 i oarecare -as'ra4
)e%e)eta strasa )itre o- si at'ra4 icercarea l'i )e a sti-'la fec')itatea4 )e a
i-%ie)ica i-3ola6irea ai-alelor etc.
O3icei'rile cale)aristice c' )ata fi2a cores%') celor %atr' aoti-%'riB
o3icei'ri )e iara4 )e %ri-a6era4 )e 6ara si )e toa-a.
O3icei'rile )e iara s't cele -ai s%ectac'loase si -ai 3ie %astrate4 %ri/el'i)
coli)at'l4 costit'irea cetelor4 'rsit'l )e -aritat etc.
O3icei'rile )e %ri-a6ara4 c' )ata fi2a4 -arca' )iferite eta%e i )esfas'rarea
-'cilor agricole4 fii) legate )e sar3atorile -ai i-%ortate ale cicl'l'i cale)aristic )e
%ri-a6era.
O3icei'rile )e 6ara. I cicl'l o3icei'rilor )e %este a4 )e r'salii se orgaiza
Cal's'l4 cea -ai ise-ata -aifestare folclorica4 i care )as'l are ' rol %re%o)erat.
$a%ar')ele4 o3icei stra6ec1i )e i6ocare a %loii4 %racticat i %erioa)ele )e
seceta siG -'-a %loiiG a' fost ras%a)ite4 fa%t e2%lica3il itr=o zoa c' ' regi-
1i)rografic )eficitar.
? alt o3icei iteresat este acela al KLertfei %a-at'l'iG= la recoltare se lasa'
la ca%at'l tere'l'i cate6a %late ec'lese4 %etr' ca a'l 'r-ator %a-at'l sa )ea roa)e
-ai 3ogate.I acelasi sco%4 %ri-a %aie fac'ta )i o'a recolta4i-%o)o3ita c' fire )e
3's'ioc4 se ar'ca i a%a4 ca K/ertfaG.
%.2. O$iceiurile familiale
Mo-etele -ai i-%ortate )i 6iata o-'l'i= asterea4 casatoria4 -oartea= s't
-arcate )e o serie )e o3icei'ri c' c1aracter rit'al.O3icei'rile fa-iliale s't legate )e
e6ei-ete 'ice )i 6iata ''i i)i6i).
O3icei'rile )e astere. Gr'%a o3icei'rilor )e astere %ri6este o %ersoaa sa' %e
cele foarte a%ro%iate4 i geeral fa-ilia.
Ica )i ti-%'l sarciii4 fe-eia era s'%'sa la o serie iter)ictii.I trec't4 fe-eia
astea %e 6atra4 ')e tre3'ia sa ar)a foc'l ti-% )e 0 sa%ta-ai ca sa %'rifice loc'l i
6e)erea e6ei-et'l'i. I-e)iat )'%a astere4 co%il'l era )'s i )re%t'l 1or'l'i4 %e ')e
tre3'ia' sa raz3ata %ri-ele ti%ete4 i 44c1e-area oroc'l'iG.
44Taiat'l -ot'l'iG este ' o3icei ras%a)it i -a/oritatea satelor )i Olt.
44Mot'lG se lasa sa creasca si se i-%leteste %e 6arf'l ca%'l'i. $aa la cere-oia
44taierii -ot'l'iG 4 care are loc itre 6arsta )e ' a si trei ai4 ' este %er-isa ici -acar
atigerea %ar'l'i c' foarfeca.
La i-%liirea 6arstei )e ' a4 atat fetelor cat si 3aietilor li se r'%e t'rta. Ma-a
co%il'l'i %regateste o %aie e)os%ita4 %e care o aseza %e -asa4 iar )eas'%ra ei %'e
%'tia sare4 o c'sat'ra4 %o)oa3e4 o carte4 ' creio etc.Co%il'l este i)e-at sa a%'ce
''l )itre aceste o3iecte si4 i f'ctie )e alegere4 se fac %res'%'eri c' %ri6ire la
%referitele si a%tit')iile sale 6iitoare. D'%a aceea4 t'rta se r'%e )e as'%ra ca%'l'i
co%il'l'i4 car'ia i se )a %ri-a 3'cata4 iar rest'l se i-%arte r')elor care %artici%a la
cere-oie.
O3icei'rile )e 'ta s't -aifestari co-%le2e %rile/'ite )e casatorie ')e se
i-3ia' ele-ete c' c1aracter ecoo-ic4 /'ri)ic4 rit'al si folMloric. N'ta era %rece)ata
)e o %erioa)a i care a6ea loc %etit'l4 ca) %aritii 3aiat'l'i -ergea' la casa fetei sa o
ceara i casatorie.
N'ta ice%ea /oi seara si se ter-ia l'i seara.
O3icei'rile )e i-or-atare coser6a cele -ai '-eroase ele-ete ar1aice si
%ractice -eite sa a/'te -ort'l i 44-area trecereG .
I sceari'l f'e3r' a%ar rit'ri se trecere -eite sa -arc1eze )es%artirea
-ort'l'i )e co-'itatea %e care o %araseste si rit'ri )e trecere %ostli-iare )e itegrare
i -area fa-ilie a -ortilor. Astfel4 %etr' -area calatorie4 -ort'l era %regatit c'- se
c'6ieB era s%alat )e catre trei %ersoae si i-3racat c' 1aiele )e la 'ta.
Mort'l ra-aea i casa )o'a=trei zile %etr' a fi %ri6eg1eat si /elit )e fe-eile
)i fa-ilie. Eocet'l era o la-etatie i-%ro6izata4 e6ersificata.8e 3ocea )e la rasarit'l
soarel'i %aa la asfitit4 iar i ti-%'l o%tii se %o6estea' ita-%lari )i 6iata cel'i
)is%ar't.
A treia zi a6ea i-or-atarea. Ca) se scotea sicri'l )i casa se s%argea o oala
)e l't. 8icri'l4 asezat itr=' car tras )e %atr' 3oi4 %orea s%re ci-itir4 'r-at )e fa-ilie si
)e ' '-ar -are )e -e-3ri ai co-'itatii satestiD cortegi'l -ergea icet si se o%era la
rasc'ci4 ')e se ar'ca' 3ai.
Leaga )e -ari fra-atari istorice4 zoa Olt )etie ' a)e6arat teza'r folcloric
si )e tra)itii care sa' %astrat %aa i zilele oastre si se afir-a i cote-%oraeitate i
ca)r'l -aifestarilor c'lt'rale.
Trai- o 6iata o'a4 i care toate aceste 6alori se 3'c're )e atetie %ri talet'l
si i)e-aare crator'l'i %o%'lar care a fa'rit o3iecte care l=a' ito6arasit la -'ca si i
cli%ele )e ragaz. Aceste creatii costit'ie o -a)rie atioala si %ri 6aloarea lor
)eose3ita a' i-3ogatit %atri-oial 'i6ersal.Ele i-3ia fr'-os'l c' 'til'l4 ra-aa)
-ere' 6ii si act'ale. 8%irit'l creator4 %reoc'%area %er-aeta %etr' fr'-os4 coce%tia
saatoasa ce se )es%ri)e )i aceste creatii4 iata cate6a )i caracteristicile artei %o%'lare
tra)itioale c' care oa-eii zoei %ot sa se -a)reasca.
BIBLIOGRAFIE
1.Geore!" S!o#$"% R"&' I(#e= Zona Etnografica Olt; e&#!'r" )*or! !'r#)+% B'$'re)!#%
1,-6
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

Potrebbero piacerti anche