Sei sulla pagina 1di 4

PROGRAMMA AKU NA SHINTO RYU

POSIZIONI = SHISEI SPOSTAMENTI = SHINTAI


SHIZENTAI : fondamentale di fronte AYUMI ASHI : movimento normale

HIDARI SHIZENTAI : naturale sinistra TSURI ASHI : strisciamento dei piedi

MIGI SHIZENTAI : naturale destra TSUGI ASHI : piede spazza piede

JIGO-HONTAI : posizione difensiva

HIDARI JIGONTAI : posizione difensiva sinistra

MIGI JIGONTAI : posizione difensiva destra

ROTAZIONI = TAI SABAKI GUARDIA = KAMAE


KATA SABAKI : con le spalle HIDARI KAMAE : guardia sinistra

KOSHI SABAKI : con l'anca MIGI KAMAE : guardia destra

ASHI SABAKI : con gambe o piedi

Ashi no Dachi

1. Heisoku-Dashi
2. Musubi-Dachi
3. Heiko-Dachi
4. Hatinodi-Dachi
5. Naifanti-Dachi
6. Shiko-Dachi
7. Kiba-Dachi
SBILANCIAMENTI = KUZUSHI

CADUTE = UKEMI WAZA


USHIRO UKEMI: all'indietro USHIRO ZEMPO KAITEN UKEMI:
all'indietro rotolata

MAE UKEMI: in avanti MAE ZEMPO KAITEN UKEMI: in


avanti rotolata

YOKO UKEMI : laterale YOKO USHIRO UKEMI laterale con


recupero

MAE CHUGAERI UKEMI: in avanti rotolata senza recupero

ATTACCHI = ATEMI
MAE GERI : calcio frontale GYAKU TSUKI: pugno contro
laterale

YOKO GERI : calcio laterale OI TSUKI: pugno omolaterale

MAWASCHI GERI : calcio circolare MEN TSUKI : pugno frontale

USCHIRO GERI : calcio all'indietro TATE TSUKI: pungo verticale

URA MAEWASHI GERI: calcio circolare all’indietro MENUCHI : colpo dall’alto

SHUTO : colpo di taglio


DIFESA = UKE WAZA
JODAN AGUE UKE: parata alta

GEDAN BARAI: parata bassa

NAGASHI UKE: parata media

NAGASHI-HIKI UKE: parata media con controllo

DISARTICOLAZIONI polso (KOTE) (URA KOTE GATAME) liberazioni

gomito (EMPI o HIJI)

spalla (SEOI) (UDE HIJI SEOI GATAME)

MAE TACHI WAZA (9*2)


Polso diretto, polso inverso, entrambi polsi, doppia presa al polso, bavero, doppio bavero,
braccio, spalla e mano, collo.

USHIRO TACHI WAZA ignote

MAE GYAKU TACHI WAZA le 5 tecniche che state facendo ora

“IKKYO DO” = GYAKU NO KATA (10)


Vedi libro
NAGE NO KATA (10) di Sciutto

OKU NO KATA (10)


DIFESA COLTELLO (5)

KATA UKEMI NO KATA


IKKYO NO KATA (CON E SENZA BASTONE, BOKKYO NO KATA??)

JU SAN NO KATA (BASTONE)


PROIEZIONI (DAL GO-KYO) IPPON SEOI NAGE; OUCHIGARI; OGOSHI; OSOTOGARI;
MOROTE SEOI NAGE; KOUCHIGARI; UCHIGOSHI; TAEOTOSHI;

TECNICHE A TERRA = NE WAZA


OSAEKOMI WAZA sequenza: HON KESA GATAME
KUTSURE KESA GATAME
UKI GATAME
KATA GATAME
MAKURA KESA GATAME
KAMI SHIHO GATAME
KUTSURE KAMI SHIHO GATAME
USHIRO KESA GATAME
YOKO SHIHO GATAME
KUTSURE YOKO SHIHO GATAME
MUNE GATAME
TATI SHIHO GATAME
KUTSURE TATI SHIHO GATAME
SANKAKU GATAME

KANSETSU WAZA sequenza: UDE HISHIGI WAKI GATAME


UDE HISHIGI ASHI GATAME
UDE HISHIGI HIZA GATAME
UDE HISHIGI HARA GATAME
UDE HISHIGI UDE GATAME
UDE HISHIGI JUJI GATAME
SANKAKU UDE GATAME
UDE GARAMI