Sei sulla pagina 1di 22

Upoznavanje sa naponskim nivoima u EES-u

Srbije, sa podnosivim i ispitnim naponima


opreme u EES-u

Elektroenergetski sistem (EES)
Tehniki sistem za proizvodnju, prenos i distribuciju elektrine energije

proizvodnja

centar
upravljanja

prenos

mreni centar
upravljanja

distribucija

potronja

distributivni
centar upravljanja

tok energije
upravljake akcije
tok informacija

Slika 1: Blok dijagram EES-a

Proizvodnja elektrine energije


- hidroelektrane
- termoelektrane
- elektrane-toplane (energane)
- elektrane na obnovljive izvore energije
Prenosni sistem elektrine energije
- visokonaponska mrea
- interkonektivni transformatori, telekomunikacioni i informacioni sistemi
Distributivni sistem elektrine energije
- niskonaponska mrea
- srednjenaponska mrea
- deo visokonaponske mree
- distributivni transformatori, telekomunikacioni i informacioni sistemi
Potronja
- potroai elektrine energije

Elektroenergetski objekat


Elektroenergetski objekat je graevinsko-elektromontana celina koja


slui za proizvodnju, prenos, transformaciju i distribuciju elektrine
energije
Klasifikacija elektroenergetskih objekata
1) elektrine i gromobranske instalacije u stambenim i javni objektima
2) elektroenergetski objekti industrijskih postrojenja
- elektrine i gromobranske instalacije u industriji
- elektromotorni pogoni i automatika
3) objekti elektroenergetike i veza
- nadzemni i kablovski vodovi
- transformatorske stanice i razvodna postrojenja
4) elektrotehniki objekti u eleznikom saobraaju

Nadzemni vod


Nadzemni vod je vod koji slui za nadzemno voenje provodnika za


prenos i razvod elektrine energije

Podzemni vod


Podzemni vod je vod koji slui za podzemno voenje provodnika za


prenos i razvod elektrine energije

Elektrine instalacije


Elektrine instalacije su skup meusobno spojene elektrine opreme u


posmatranom prostoru ili prostoriji, predviene da ispunjavaju
odreenu namenu

Javno osvetljenje


Javno ostveljenje je elektrino osvetljenje ulica, puteva, podzemnih


prolaza, tunela, mostova, nadvonjaka, trgova, etalita, kejova,
parkova i drugih javnih povrina

Elektroenergetsko postrojenje


Elektroenergetsko postrojenje transformatorska stanica, odnosno


razvodno postrojenje je objekat namenjen za transformaciju, odnosno
razvod elektrine energije

Naponi u EES-u


EES-i su iskljuivo Teslini trofazni sistemi naizmenine struje


- lako transformisanje napona
- relativno lako prekidanje velikih struja
- lako dobijanje obrtnog magnetnog polja

ia

a
ua

ub
c
n
distributivna mrea

uc

uab

ubc

ib
uca

ic
in

R
R
R
R
R
R

L
R
L
R
L
R

potroa

Slika 2: Trofazni potroa naizmenine struje

trenutne vrednosti faznih napona:


trenutne vrednosti linijskih napona:
efektivne vrednosti napona:
maksimalne vrednosti napona: U ab max = 2 U ab U ab max = 2 U ab U ab max = 2 U ab
600
uab
400

ua

ubc

ub

uca

uc

200
naponi [ V ]

-200

-400

-600

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018


vreme [ s ]

0.02

Slika 3: Fazni i meufazni (linijski) naponi

Fazni naponi
- trenutne vrednosti:
- efektivne vrednosti:

u a , ub , u c

1 T 2
1 T 2
1 T 2
Ua =
ua dt , U b =
ub dt , U c =
uc dt
T 0
T 0
T 0

- maksimalne vrednosti:


U a max = 2 U a , U b max = 2 U b , U c max = 2 U c

Linijski (meufazni) naponi


- trenutne vrednosti:

uab = ua ub ,

ubc = ub uc ,

uca = uc ua

1 T 2
1 T 2
1 T 2
uab dt , U bc =
ubc dt , U ca =
uca dt
- efektivne vrednosti: U ab =

0
0
0
T
T
T

- maksimalne vrednosti: U ab max = 2 U ab , U bc max = 2 U bc , U ca max = 2 U ca
Za simetrian sistem:

U ab = U bc = U ca = 3 U a = 3 U b = 3 U c

Elektroenergetske mree
Elektroenergetske mree naizmeninog napona koje se koriste za


prenos i distribuciju elektrine energije oznaavaju se prema
naponskom nivou oznakom koja se zove naznaeni napon mree
Naznaeni napon mree predstavlja meufaznu efektivnu vrednost
napona (rated voltage)
Stvarni napon mree u nekoj taki moe da varira u odnosu na
naznaeni napon
Najvii napon mree je najvia dozvoljena vrednost radnog napona
koja sme da se pojavi u normalnom pogonu u mrei
Najvii napon opreme je efektivna vrednost meufaznog napona za koji
je oprema konstruisana i pri kome ona normalno funkcionie
Prenosne mree
- mrea visokog napona od 400 kV, 220 kV, 110 kV
Distributivne mree
- niskonaponska mrea 0.4 kV
- srednjenaponska mrea 10 kV, 20 kV, 35 kV
- deo 110 kV mree

Prenosne mree
Nazivni napon mree

Najvii napon mree

400 kV

420 kV

220 kV

245 kV

110 kV

123 kV

Distributivne i industrijske mree

Nazivni napon mree

Najvii napon mree

35 kV

38 kV

20 kV

24 kV

10 kV

12 kV

6 kV

7.2 kV

Podela elektroenergetskih mrea prema


nainu uzemljenja neutralne take


Prema nainu uzemljenja neutralne take:


- mrea sa izolovanom neutralnom takom
- mrea sa direktno uzemljenom neutralnom takom
- mrea sa neutralnom takom uzemljenom preko impedanse
- mrea sa rezonansno uzemljenom neutralnom takom

Visokonaponski aparati (oprema)
merni transformatori
- naponski merni transformatori
- strujni merni transformatori
kondenzatori za kompenzaciju reaktivne energije
prigunice
maine i motori
predotpornici, otpornici, potenciometri, regulatori
diode, elektronske cevi, tranzistori, tiristori
zatitni ureaji: odvodnici prenapona, iskrita, gasni odvodnici,
varistori
Sklopni aparati

Sklopni aparati

prekidai
sklopke
rastavljai
zemljospojnici
topljivi osigurai
kontaktori
rastavlja sa osiguraem
sklopka rastavlja

Karakteristine veliine visokonaponskog aparata

Naznaeni napon
Naznaena struja

Podela aparata po naznaenom naponu

Aparati niskog napona, Un 1 kV


Aparati visokog napona, Un > 1 kV

Podela aparata visokog napona po naznaenom naponu

Aparati naponskog podruja I, Un 245 kV


Aparati naponskog podruja II, Un > 245 kV

Prenaponi

Prenapon: napon izmeu faznog provodnika i zemlje ili izmeu faza,


ija temena vrednost prelazi odgovarajuu temenu vrednost najvieg
napona opreme (definicija prema preporukama IEC)
IEC (Meunarodna elektrotehnika komisija) je mreunarodna
organizacija koja obuhvata sve nacionalne elektrotehnike komitete.
Predmet rada IEC je da se ostvari meunarodna saradnja po svim
pitanjima koja se odnose na standardizaciju iz oblasti elektrotehnike i
elektronike
Podela prenapona prema uzroku nastanka:
- spoljanji ili atmosferski prenaponi
- unutranji prenaponi
Spoljanji ili atmosferski prenaponi nastaju usled atmosferskih
pranjenja (udara groma) u elemente EES, ili u njihovu blizinu
Unutranji prenaponi nastaju usled poremeaju u samom EES
- sklopni ili komutacioni prenaponi
- privremeni prenaponi (prenaponi pri nesimetrinom pogonu,
rezonatni prenaponi, ferorezonantni prenaponi)
Trajni radni napon industrijske uestanosti je napon stalne efektivne


vrednosti trajno primenje na izolaciju
Privremeni prenapon je prenapon industrijske frekvencije, ili
frekvencije nekoliko puta manje ili vee od industrijske, relativno dugog
trajanja
Prelazni prenapon je prenapon kratkog trajanja od nekoliko milisekundi
ili manje, oscilatoran ili ne, obino jako priguen

Izolacija


Izolacija opreme slui da odvoji delove koju su u normalnom pogonu


pod naponom od delova koji su uzemljeni, ili da odvoji delove koji su
na razliitim potencijalima
Izolacija se projektuje da oprema moe trajno da radi pri najviem
naponu opreme
Prenaponi izazivaju naprezanje izolacije, ukoliko izolacija ne izdri
dolazi do razornog pranjenja
Prema ponaanju pri razornom pranjenju izolacija se deli na:
- samoobnovljivu izolaciju
- neobnovljivu izolaciju
Prema upotrebi izolacija se deli na:
- spoljanju izolaciju
- unutranju izolaciju
Proces razornog pranjenja u samoobnovljivoj izolaciji se naziva
preskokom, a u neobnovljivoj probojem

Koordinacija izolacijeKoordinacija izolacije predstavlja usklaenost izolacije opreme i


prenapona koji se pojavljuju u mrei gde je oprema ugraena
Koordinacija izolacije predstavlja izbor izolacije opreme u odnosu na
napone koji mogu da se pojave, uzimajui u obzir pogonske uslove i
karakteristike opreme
Dielektrina vrstoa se definie preko napona koji izolacija moe da
podnese

Standardizovani oblici napona za ispitivanjeStandardni kratkotrajni napon industrijske uestanosti je sinusoidalan


napon frekvencie izmeu 48 Hz i 50 Hz, trajanja 60 s
Standardni sklopni udarni napon je udarni napon trajanja ela 250 s i
zaelja 2500 s
Standardni atmosferski udarni napon je udarni napon trajanja ela
1.2 s i zaelja 50 s
Vreme ela udarnog talasa je vreme potrebno da talas od 30%
maksimalne vrednosti dostigne 90% maksimalne vrednosti na elu
talasa, podeljeno sa 0.6
Vreme zaelja udarnog talasa je vreme potrebno da talas padne na
50% maksimalne vrednosti na zaelju talasa

Standarndni stepeni izolacije za naponsko podruje I (1 kV < U 245 kV)

Standarndni stepeni izolacije za naponsko podruje II (1 kV < U 245 kV)

Potrebbero piacerti anche