Sei sulla pagina 1di 3

IMPERATIVO DIRETTO

Imperativ je zapovjedni način u italijanskom jeziku i samim tim ograničen je na nekoliko lica.
Nastavci za imperativ se poklapaju sa nastavcima za prezent, osim u slučaju drugog lica
jednine prve konjugacije (-are) gdje nalazimo nastavak –A.

U potvrdnom obliku, imperativ se mijenja na sljedeći način:

PARLARE PRENDERE DORMIRE FINIRE

(tu) parla! prendi! dormi! finisci!


(noi) parliamo! prendiamo! dormiamo! finiamo!
(voi) parlate! prendete! dormite! finite!

U odričnom obliku novina je to što je kod drugog lica jednine koristimo infinitiv. Kod ostalih
lica samo ispred oblika glagola dodajemo negaciju NON:

PARLARE PRENDERE DORMIRE FINIRE

(tu) non parlare! non prendere! non dormire! non finire!


(noi) non parliamo! non prendiamo! non dormiamo! non finiamo!
(voi) non parlate! non prendete! non dormite! non finite!

Nepravilni glagoli:

ESSERE AVERE SAPERE

sii! abbi! sappi!


non essere! non avere! non sapere!
siamo! abbiamo! sappiamo!
non siamo! non abbiamo! non sappiamo!
siate! abbiate! sappiate!
non siate!* non abbiate! non sappiate!
* naglasak na A.
Kod sljedećih glagola pamtimo da u drugom licu jednine treba da izostavimo nastavak –I u
potvrdnom obliku i stavimo apostrof:

FARE DIRE DARE STARE ANDARE

fa'! di'! da'! sta'! va'!


non fare! non dire! non dare! non stare! non andare!
facciamo! diciamo! diamo! stiamo! andiamo!
non facciamo! non diciamo! non diamo! non stiamo! non andiamo!
fate! dite! date! state! andate!
non fate! non dite! non date! non state! non andate!

IMPERATIVO DIRETTO CON I PRONOMI

Imperativ se razlikuje od prezenta u kombinaciji sa akuzativnim, dativnim i povratnim


zamjenicama, kao i zamjenicom NE po tome što je njena pozicija iza glagola i tad ih pišemo
kao jednu riječ:
Primjeri:
 Compra il latte! – Compralo! (pažnja prilikom izgovora, naglasak je na –O!)
 Prendi i libri! – Prendili! (naglasak na –E!)
 Andiamo al cinema! – Andiamoci! (ci – tamo, prilog za mjesto. Ovaj glagol možemo
kombinovati samo sa CI.)
U odričnom obliku u drugom licu jednine gdje stoji infinitiv imamo dvije opcije:
 Non comprarlo! – spajamo zamjenicu sa infinitivom.
 Non lo comprare! – ili je stavljamo ispred infinitiva a iza rječce NON.

 Non prenderli!
 Non li prendere!
Kod ostalih lica samo dodamo NON ispred glagola:
 Non andiamoci!

Kod povratnih glagola povratnu zamjenicu takođe spajamo na kraju glagola.


U odričnom obliku u 2. l. jed. važi isto pravilo dvostrukosti pozicije zamjenice.

ALZARSI VEDERSI DIVERTIRSI

alzati!* vediti!* divertiti!*


non alzarti! non vederti! non divertirti!
non ti alzare! non ti vedere! non ti divertire!
(non) alziamoci! (non) vediamoci! (non) divertiamoci!
(non) alzatevi! (non) vedetevi! (non) divertitevi!

* obratiti pažnju na naglasak.

Kod nepravilnih glagola u potvrdnom obliku koji u 2. l. jed. imaju apostrof dolazi do
udvostručavanja prvog slova zamjenice. Jedini izuzetak je zamjenica „gli“:
 Fa' il compito! – Fallo!
 Da' alla mamma i fiori! – Dalle i fiori!
 Di' a me la verità! – Dimmi la verità!
 Va’ a casa! – Vacci! (Idi tamo!)
Ali:
 Da’ a Luigi la penna! – Dagli la penna!
 Di’ a Susanna e Doris la verità! – Digli la verità!

U odričnom obliku:
 Non farlo! – Non lo fare!
 Non darle i fiori! – Non le dare i fiori!
 Non dirmi la verità! – Non mi dire la verità!
 Non andarci! – Non ci andare!
 Non dargli la penna! – Non gli dare la penna!
 Non dirgli la verità! – Non gli dire la verità!

Za domaći zadatak uraditi 18, 19. i 20. vježbu sa 165. strane.