Sei sulla pagina 1di 8

11/03/2018 Parrocchia Ortodossa SS.

Calogero ed Elia il Nuovo - Caltanissetta

Prima Antifona. Modo 2 – della • Tutti i confini della terra hanno


Festa veduto la salvezza del nostro Dio.

• E' stata impressa su di noi la luce Salva noi Figlio di Dio, o risorto
del tuo volto, Signore: dai morti, ché a Te cantiamo:
Alleluia.
Per intercessione della Madre di
Dio, Salvatore salvaci. • Prostriamoci nel luogo dove si
sono posati i suoi piedi.
• Hai dato a quelli che ti temono
un segno per fuggire davanti • Ma Dio è il nostro re prima dei
all'arco. secoli, ha operato la salvezza in
• Salendo in alto, hai condotto mezzo alla terra.
schiava la schiavitù;
• Hai dato l'eredità a quelli che • Sarò esaltato tra le genti, sarò
temono il tuo nome. esaltato sulla terra.

Gloria… E ora Gloria… E Ora… O Unigenito….

Seconda Antifona: Modo stesso Terza Antifona: Tono 1


11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

• Esaltate il Signore Dio nostro e asupra celui potrivnici daruiește, și


prostratevi allo sgabello dei suoi cu Crucea ta păzește pe poporul
piedi perché è santo. tău.

• Salva o Dio il tuo popolo e Спаси Господи лиуди твоя, и


benedici la tua eredità. благослови достояние твое,
E pascili e innalzali in eterno. победы на сопротивныя даруя, и
твое сохраняя крестом твоим
Apolitikion – modo 1 жительство.
Salva o Signore, il tuo popolo * e Tropario della Chiesa
benedici la tua eredità, * donando Santi apostoli del risorto, Calogero
del Monte Kronio ed Elia il Nuovo,
vittorie ai Re contro i Barbari * e
angeli patroni di questo popolo,
proteggendo con la tua Croce la tua intercedete presso Cristo Dio,
città. affinché salvi le anime nostre.
Tropario modo grave
Gloria al padre…Ora e sempre ...
Distruggesti con la Croce tua la
Kontakion. Tono pl. IV.
morte, * apristi al ladrone il Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ
Paradiso. * Alle Mirofore il νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν
lamento ha trasformato * ed ai tuoi δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω
apostoli, * hai ordinato di σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς
proclamare, * che sei risorto Cristo ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Dio, * concedendo al mondo la ἐκ παντοίων με κινδύνων
grande misericordia.
ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι·
Della Festa, modo 1
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Salva o Signore, il tuo popolo * e
benedici la tua eredità, * donando
(Ti ipermàkho stratigò ta nikitìria,
vittorie ai Re contro i Barbari * e
os litrothìsa ton dinòn efkharistìria,
proteggendo con la tua Croce la
anagràfo si i pòlis su, Theotòke;
tua città.
all’os èkhusa to kràtos
aprosmàkhiton, ek pandìon me
kindìnon elefthèroson, ìna kràzo
Mântuieste Doamne, poporul tău
si: Khère Nìmfi anìmfefte.)
și binecuvintează moştenirea ta.
Biruinţă binecredincioșilor creștini,
Al posto del Trisagion:
La Tua Croce adoriamo o Signore, e la Tua santa Resurrezione, glorifichiamo.
2
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

Letture

Prokimenon
- Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità. (Sal 27, 9)
- A te, Signore, ho gridato; non restare in silenzio con me, mio Dio. (Sal 27, 1)
Apostolo- della III domenica dei Digiuni (Eb 4,14 - 5,6)
Fratelli, avendo un sommo sacerdote grande, che ha attraversato i cieli - Gesù, il
Figlio di Dio –, rimaniamo fermi nella fede che professiamo! Non abbiamo,
infatti, un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità,
essendo stato provato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Accostiamoci dunque con fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia
e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Infatti, ogni sommo
sacerdote, scelto tra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini
nelle cose che riguardano Dio, perché offra doni e sacrifici per i peccati.
Poiché anch’egli è soggetto a debolezza, a motivo di essa deve – per sé e per il
popolo- offrire sacrifici per i peccati. Nessuno può attribuirsi da sé questo onore,
ma lo riceve quando sia chiamato da Dio, come Aronne. Allo stesso modo Cristo
non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse:
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato. Altrove egli dice anche: Tu sei sacerdote
in eterno, secondo l’ordine di Melchisedek.
Alliluia
- Ricordati, o Signore del tuo popolo, che ti sei acquistato nei tempi antichi; hai
riscattato lo scettro della tua eredità.
- Eppure Dio è il nostro re prima dei secoli, ha operato la salvezza nella nostra terra.

Vangelo- della III domenica dei Digiuni (Mc 8, 34 - 9, 1)


In quel tempo, il Signore disse: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinunzi a
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la
salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la
propria anima? Che potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima?
Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi". E diceva loro: "In verità vi
dico: vi sono alcuni qui presenti, che non gusteranno la morte senza aver visto il
regno di Dio venire con potenza".

3
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

Fraţilor, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui
Dumnezeu, să ţinem eu tărie mărturisirea. Că nu avem Arhiereu care să nu
poată suferi cu noi în neputinţele noastre, ci ispitit în toate după asemănarea
noastră, afară de păcat. Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului, ca să
luăm milă şi să aflăm har, spre ajutor, la vreme potrivită. Într-adevăr, orice
arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele ce privesc
pe Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate; el poate să fie
îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de
slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru
sine, să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi la singur cinstea aceasta, ci cel
chemat de Dumnezeu, ca şi Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine
însuşi, ca să Se facă Arhiereu, ci Cel ce a grăit către El : Fiul Meu eşti Tu, Eu
astăzi Te-am născut. Precum zice şi în alt Ioc : Tu eşti Preot în veac, după
rânduiala lui Melchisedec.

Zis-a Domnul : cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi la
crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl
va pierde; dar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie,
acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi
pierde sufletul său ?: Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său
? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat
şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu
sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei : adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce
stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui
Dumnezeu venind cu putere.

Брaтіе, и3мyще ґрхіерeа вели1ка, прошeдшаго нб7сA, ї}са сн7а б9іz, да держи1мсz
и3сповёданіz. не и4мамы бо ґрхіерeа не могyща спострадaти нeмощемъ нaшымъ:
но и3скушeна по всsчєскимъ по под0бію, рaзвэ грэхA. да приступaемъ u5бо съ
дерзновeніемъ къ прест0лу благодaти, ћкw да пріи1мемъ ми1лость, и3 благодaть
њбрsщемъ во благоврeменну п0мощь. всsкъ бо первосвzщeнникъ t человBкъ
пріeмлемь, за человёки поставлsетсz на слyжбы, ±же къ бGу, да прин0ситъ
дaры же и3 жє1ртвы њ грэсёхъ. спострадaти могjй невёжствующымъ и3
заблуждaющымъ: понeже и3 т0й нeмощію њбложeнъ є4сть. и3 сегw2 рaди д0лженъ
є4сть ћкоже њ лю1дехъ, тaкоже и3 њ себЁ приноси1ти за грэхи2. никт0же сaмъ њ
4
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

себЁ пріeмлетъ чeсть, но звaнный t бGа, ћкоже и3 ґарHнъ: тaкw и3 хrт0съ, не


себE прослaви бhти первосщ7eнника, но глаг0лавый къ немY: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ
днeсь роди1хъ тS. ћкоже и3 и4ндэ глаг0летъ: ты2 є3си2 сщ7eнникъ во вёкъ по чи1ну
мелхіседeкову.

Братия, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса


Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем
не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий
первосвященник, из людей избираемый, для людей поставляется на
служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий
снисходить незнающим и заблудшим, потому что и сам обложен
немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить
жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил
славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я
ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по
чину Мелхиседека.

РечE гDь: и4же х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себE, и3 в0з8метъ кrтъ св0й, и3
по мнЁ грzдeтъ. и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ ю5: ґ и4же
погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди и3 є3ђліа, т0й спасeтъ ю5. кaz бо п0льза чlвёку,
ѓще пріwбрsщетъ мjръ вeсь, и3 tтщети1тъ дyшу свою2; и3ли2 что2 дaстъ чlвёкъ
и3змёну на души2 своeй; и4же бо ѓще постыди1тсz менE, и3 мои1хъ словeсъ, въ р0дэ
сeмъ прелюбодёйнэмъ и3 грёшнэмъ, и3 сн7ъ человёческій постыди1тсz є3гw2, є3гдA
пріи1детъ во слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы с™hми. и3 глаг0лаше и5мъ: ґми1нь глаг0лю
вaмъ: ћкw сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти смeрти,
д0ндеже ви1дzтъ цrтвіе б9іе пришeдшее въ си1лэ.

Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо
5
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей


повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе.

LA PROCESSIONE
DELLA VENERATA CROCE
La Croce viene sistemata in un disco con mazzetti di basilico e fiori e tra candele e viene
portata sulla santa Tavola. Alla fine del Mattutino o delle ore, i cori si portano fuori
della porta settentrionale dell’Altare ed iniziano a cantare lentamente il Santo Dio. Il
sacerdote, dopo aver incensato la Venerata Croce, prende il disco e lo tiene sopra la
propria testa, gira attorno alla Santa Mensa ed esce, preceduto secondo l’ordine dalle
lampade e dagli exapteriga, mentre i cori cantano ed il diacono o un altro incensa.
Quando giungono nel mezzo del tempio, dove è stato preparato un tavolino, fatti tre giri
attorno ad esso, il sacerdote stando davanti ad esso e guardando a oriente, innalza il
disco e facendo con esso il segno della croce, dice:

Sapienza, in piedi!

E appoggiato il disco sul tavolino, incensa attorno ad esso, cantando l’apolitikion:

Modo 1

Salva o Signore, il tuo popolo * e benedici la tua eredità, * donando vittorie ai Re


contro i Barbari * e proteggendo con la tua Croce la tua città.

Σωσον Κυριε, τον λαον σου και ευλογησον την κληρονομιαν σου, νικας τοις
Βασιλευσι κατα βαρβαρων δωρουμενος, και το σον φυλαττων, δια τιυ Σταυρου
σου πολιτευμα.

Mântuieste Doamne, poporul tău și binecuvintează moştenirea ta. Biruinţă


binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnici daruiește, și cu Crucea ta
păzește pe poporul tău.
6
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

Спаси Господи лиуди твоя, и балгослови достояние твое, победы на


сопротивныя даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство.

L’apolitikion viene ripetuto da entrambi i cori, mentre il sacerdote incensa ogni volta
intorno al tavolino e alla fine il popolo attorno. Quindi venera la Croce cantando:

Modo 2

La Tua Croce adoriamo o Sovrano, e la tua Santa resurrezione glorifichiamo!

E poi alternativamente lo ripetono i cori.

Il sacerdote bacia la Santa Croce e poi tutto il popolo, mentre si canta l’idiomelon:

Venite popoli, contemplando lo straordinario prodigio, adoriamo la potenza


della croce : un albero nel paradiso ha prodotto la morte, ma questo ha fatto
fiorire la vita, perché porta su di sé confitto, il Signore senza peccato; e noi genti
tutte, cogliendo da esso la incorruttibilità, acclamiamo: Tu che con la croce hai
distrutto la morte e liberato noi, gloria a Te!.

7
11 Marzo 2018 [DOMENICA DELLA CROCE]

Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli


Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
Parrocchia dei SS. Calogero del Monte Kronio ed Elia il Nuovo
Caltanissetta

A.D. 2018

Parroco: Archimandrita Paolo (Patricolo) tel. 3488122532


Diacono: Michele Santagati tel. 3387843785