Sei sulla pagina 1di 215

1

Aa

a (art/f) kan a (art/m) kan abandon v fi sl, k sl abbreviate v g kr, k abbreviation n gkr, k, kkr, kmn abdomen n ikn abduct v gb sl, fa juro r l abduction n gbsl, rl abide v bgb ability n agbra, ye ablaze adj gbin, j-ww able adj le, lgbra (l) abnormal adj j, bm (abm) abolish v par, s dasn, s dfo aborigine n/f onl, m-bl aborigine n/m onl, m-bl abortion n oyn, yn, n about prep npa ti, n pas, yk, lt, nts above prep ga jl, p jl, lr abroad adv lde, lhn odi, dl, kale abrupt adj ljij, lmtl abscess n ewo, lf, kjop yn abscond absence n s l absent adj k s, k w, w absolutely adj ptpt absorb v fmu, m, l, mu tn abstain v f shn, takt, s ra abstract adj fyem absurd adj bgbnmu
2

abundance n p abundant adj lplp, jiwinni abuse v l ln t, b, l nlkul, p lrkkrk abuse n b, bk, l ln t, lkul abusive adj b, ti b academic adj jm akad academy n il k gga, il k jnl accelerate v m yra, m l swj acceleration n yra accelerator n ohun myra accent n (language) m ohn accept v gb, twgb acceptable adj gbgb, ttwgb acceptance n twgb access n y, n accessible adj fn ly accessories n wn rj accessory n rj accident n , gbk, jb, db accidental adj kkgbk, jb accidentally adv lrtl accommodate v fn ly accommodation n il gbgb, y accompaniment n bnikgb, jrnp accompany v b-l, b-rn, b-kgb accomplice accomplish v e par, e-tn, e ep accomplishment n etn, epar, ep accord accordance according prep b, ggb (g-g b) accordingly adv ntorn, b gg
3

accordion n dr fwt, dr fwl account n (bank) ow pam, ir, ks accountable adj e ks, dlbi accountant n/f onir, akw ow accountant n/m onir, akw ow accrue v r, l, d-l accumulate v kj, d-l accumulation n kjp, dl, knm accuracy n egg, edd accurate adj dd, p, nsn accusation n bw, sn, fisn accusative n (grammar) ir l grm kan accuse v fisn, k s lrn accused n/f arfin accused n/m arfin ace n (card) kan nn wn w plb t a f ir tb ta tt ache n f-f, rro achieve v e-tn, e-par achievement n orre, etn, epar acid adj kan, kkan, m acid n gn kkan, gn mm acknowledge v jw, gb acknowledgement n jw, gbgb jb acne n ewo rk acorn n rgbn igi k acquaint v fi-hn, s-fn, m-y, bl bi ojlm acquaintance n (know) fihn ojlm, r acquiesce acquire v jr, d ib, r acquisition n ohun n, r
4

acquit v dsl, j-lw, d lre acquittal n dsl, jlw, dlre acrobat n/f elr tkt, algr acrobat n/m elr tkt, algr acrobatics n er tkt across prep nbubu, lti gb kan d kej, rkj lr act n (action) e act v (play) er action n e, w, p-lj active adj yra, e apn, lakanloju, lpn, ntara activist n/f alme activist n/m alme activity n me, me-i yra, apn, akn actor n er actress n er, elr actual adj gangan, twd actually adv ntt, pp, gan-an acupuncture n fi abr gn n lra, ir wsn l worn acute adj mm le, lr adamant adj lr-kunkun, n dandan adapt v m y, m bdgba adaptable adj n mmye adapter n almye, ohun t m bdgba add v rm, fikn, fi-s, bkn, bs add v fi kn, fi s, r p, b s, ro ej p m ej - add two to (plus) two b s onj y - add to this food addict n/f nit frn kan lfj addict n/m nit frn kan lfj addiction n fkf, fsd, f panilra addition n (math) rp, fikn, rp, rolu, ir
5

additional adj fikn, rrp, rrolu additive n fikn, lm address n (place) ibi kw s address n (speech) b-sr, r ss address v (people) b-sr, s-s address v (place) kw-s adequate adj t-fn adhesive adj ohun t a l fi l nkan, lm, lm adjacent adj nts, lgbgb, lb adjective n r pjwe adjourn v ssn pd swj, yy s kk mrn adjust v t-lss, tn e adjustable adj tt-lss, ttn e adjustment n tne, tlss administer v e pnfnni, pn-fn administration n pnfnni administrator n/f olpnfnni, oltj administrator n/m olpnfnni, oltj admirable adj nyn, yani-lnu, tay admiral n olr k oj omi, olr k-ogun admiration n yn, jni-lj, yani-lnu admire v yn, jni-lj, yani-lnu admissible adj egbwl, ie jw, e gbgb admission n (confession) jjw, gbgb admission n (entrance) wl, gbsl admit v (allow) gb-wle, gb-sl admit v (confess) jw admittance n (entry) gbsl, wl adolescence n gb d adolescent n/f dmbnrin adolescent n/m dmknrin adopt v sdm, gbt, fim, gbm adopted adj sdm adoption n sdm, gbm adorable adj bu-l fn, jb
6

adore v juba, bu-l fn, yn lgo, ff fn, frn pp adorn v e-lge, e l adrift adj gb-l, gb kiri adult adj gb, gblagb adult n gb, gblagb adultery n w-pag, w gbr advance v t-swj, l-swj, gbga, sanw aj sanw tl advanced adj m t-swj, m l-swj advancement n lswj, ttswj advantage n fn, rrn, r, f advantageous adj rrn, fn, lr adventure n rn ak adventurer n/f adgb, adwl adventurer n/m adgb, adwl adverb n r pnl adversary n t, old, aod adverse adj lds, advertise v polw, s-fn, kde, rhn advertisement n polw, rhn, sfn, kde advertising n ppolw, kkde advice n mrn, fnhn advisable adj tt fn mrn, y n e advise v k, fnhn, ny, b-r, dmrn, b-nmrn adviser n/f olk, olfnhn, onmrn, olr-ni adviser n/m olk, olfnhn, onmrn, olr-ni advocate v gbw, gbs, gbj aerial adj lj run,lj snm affair n (business) i rn affect v m-lkn, w-lr, kngb affected adj mlkn, wlr, kkn affection n f, wr, kn-f affectionate adj n f, kn fn f affidavit n bra lr w affirm v tnum, nn-hn
7

affirmative adj gblhn jhn, ttnum affix v lm, fi-m, so-m-lhn afflict v pn-lj, j-ny, y-lnu, e-n affliction n pnj, jy, dlr affluence n ns, p, r affluent adj lr, ns, p afford v e, fn, nw, n agbra lti e nkan afloat adv lf, f lj omi afraid adj br, fiy Africa n il frk, il wn nyn dd African adj t e ti frk, ti orl d frk African n/f mbnrin il frk African n/m mknrin il frk after prep tl after adv lhn afternoon n sn, jr afterwards adv lhn n, ngbhn

again adv lkej, tn, lknsi against (prep) lds, -ds, dojk age n kk, gb, j or, ran, snmn age v dgb, dargb, s di argb, yew agency n oj ni agenda n t pd lss agent n/f aoj ni, agbe, aeldeni agent n/m aoj ni, agbe, aeldeni aggravate v dnb, b-nn, sdi bbur s aggravating adj ddnb aggravation n dnb, mbn, sdi bbur s aggression n fnrn, ttt, ww-j aggressive adj w fnrn, w ttni aggressor n/f olwj fnrn, atni aggressor n/m olwj fnrn, atni agitate v r sk, m, sr l lr
8

ago adv kj, shn, tij agony n rora, wiy-j agree v finkan, dhn, fohnkan, bare, gb agreeable adj y dra, jj, w agreed adj gbgb, nskn, dhn, bbr agreement n dhn, finkan, fwsow, pnhn agricultural adj npa e gb, oko e agriculture n oko rro, m npa gbn, gb, oko e ahead adv nwj aid n rnlw, tlhn aid v rn-lw, t-lhn aide n/f olrnlw, oltlhn aide n/m olrnlw, oltlhn ailment n sn, lera, rn aim n ohun fojs, ohun t nw nwj aim v wn-w, f, fojs air force n bl algbra ogun, m ogun fruf air n fruf, aff, oj snm air raid n j fi bl j aircraft n k j fruf airline n gb onbl airmail n n fw rn kk airplane n bl k fruf airport n pp bl, pp k fruf aisle n n rn ga tt n ibjk wrn alarm clock n aago d-ni-nj alarm n dnij, dgr alarming adj ddnij, ddgr album n (folder) w pam wrn alcohol n t, t lle alcoholic n/f mt alcoholic n/m mt alcoholism n mut, mmut alert adj ra,yra, dray
9

alert n (military) iyr olgun, mra-ogun alert v e ra, yra, yw alias n ork mrn alibi n r b gbara ni l alienate v fi l lmrn lw, m f ni kr l kn alienation n mm f ni kr l kn alight v s-kal, ba l align v t dgba, ba dgba alike adj jra, bkann alimony n ow tj alive adj y ly all adj gbogbo, olklk allegation n tnum, ww, sn allegedly adv ttnum allegiance n sn-baterbatb-fba allergic adj t k blra mu allergy n ohun bnilra mu alley n n hh, n tr alliance n br lrn orl-d npa mjm, btan npa gbyw alligator n n, algb, ranko jomijk allocate v fi-sp, pn fn allocation n pn, ip, fisp allot v pn, ffn allotment n pn, ppn allow v gb-laye, j gb-fn, j k, yda, jwo allow, gb n y, j k, w ni o gb n y - it is you who allowed him/her/it allowance n (permit) ohun t a yda alloy n dl, bj allure v tn, f-l, f-ly ally n ongbj almighty adj oldmar, algbra jl almond ir kr ynb kan
10

almost adv fr, k d, b alone adv un nkan gdm, kk along prep pl, ld, lgb aloud adv kkan, rara, sk alphabet n bd alphabetical adj t l'bd lss already adv nssy, wj kkna also adv pl, bgg, w altar n pp rb alter v ypad, pr, tn-e alteration n ypad, pr, tne, yt alternate adj fo kan larin, tl lkkan alternate v fo kan lrn alternative n yyn although conj b til j p altitude n gga altogether adv ptpt gb, krurusua aluminum n ir irin rr kan always adv ngb gbogbo, tt li am (to be) n, w, mb, j, js, r, l, es amateur n/f alk, e ak ohunkhun lfi i tr amateur n/m alk, e ak ohunkhun lfi i tr amaze v y lnu, h-e, e-h amazement n yanu, tagr amazing adj t yanu ambassador n ik-ba, o ba amber n (stone) y kta iyebye kan ambition n f agbra, f ip, f ohun rere, knjw, tara fn ohun tt ambitious adj n f agbra, n knjw, onlara ambulance n k alsn ambush n bba n bba, dn ambush v ba n bba, dn-d amend v tn e amendment n tne, tne America n l kr ti
11

American adj n ti Amrk, ie ti Amrk American n/f m il Amrk American n/m m il Amrk amicable adj b r, plt, nlj ammonia n dl omi olrn, mm dl l kkan ammunition n ohun j amnesia n gbgb, lrnt amnesty n drj jba fn wn l among prep nn, lrn amount n iye ample adj tbi, p, t amplifier n r pariwo jj amplify v pa-ariwo kkan amputate v g kr nn ara amputation n g kr nn ara amuse v m lray, b ir, pa-lrn amusement n mlray, ir dray amusing adj t panilrn
The word list below will be formatted properly and transferred to the table above in due course.

anaemic adj n j t lra analysis n t s wwtk s kkk analyze v t s wwt pale anarchy n w-n-rdurduww n lba anatomy n t pn ara nyn ancestor n baba l ancestry n btilderanbabal t ynl anchor n dkr anchovy n ja kker ony ancient adj gb p tij taybiyll and conj un, ti, s anesthetic n akunnilorun, ogn kunilorun fn i ab anesthetist n akunnilorun-j-ni angel n ngl o lrun mlek
12

anger n bn, rn angle n (corner) igun angry adj bn, m-bn animal n ran, d lm animate v dray animation n ddray animosity n rirabn ankle n kksrn-s annex n (building) sopmfikn ildp annihilate v pa-r, s-dasn, s-dfoparun annihilation n parsdasnsdfokrun anniversary n jdnyj announce v kdefils ngbangba mhnwwkiri announcement (n) filkde announcer n/f akde announcer n/m akde annoy v dnbm-bny-lnuk-lrfr annoyance n mnbtynu annoying adj ddnb annual adj lddnkdn annually adv lddn annul v pa-r, m-kr, s di fo annulment n ppar, pat, par anonymous adj llrklm another adj mrn answer n dhn, fs, s answer v d-lhn, fs answerable adj e d lhn ant n r rn antagonism n tti onj antagonize v e tm-nj antelope n sr, t antenna n p gb m sn rdohun kker mj moye l'or wn kkr anthem n orin mmorin yn anthill n kt ragyngn
13

antibiotic n jsra, gn pr snkkr sn anticipate v ret e j kkfojsn anticipation n rtfojsne j kk antidote n gn pr gbpagnapiw antifreeze n ohun l t ndw dd omi antique adj nkan gbaninkan gb lala antiquity n ohun tijohun gb lala antiseptic n egbgi dw bbj nkanpagn antlers n w nl anus n mu, ih-d anvil n oob, otarogn anxiety n bal-kn, hl-hl, j, nyn anxious adj aj, nyn any adj yky anybody pron nikni anyhow adv btiwkr, lnkn, bkanneke anything pron ohunkhun anytime adv ngbkgb anyway adv lnkn anywhere adv ibikbi apart adj lt apart adv lpkan, st, gde apartment n il pngbiyryw ape n nk, b, akt, dun aperitif n ohun fitnilnuw, onj panu, nj mnymbiy apex n gg, apologetic adj kn fn bttb apologize v bb, p fntb apology n bptuubatr forj apostle n m hnpstlj krst apostrophe n ir m kankm olk appal v drbflayj-lay appalling adj ti ffyburjbanilr apparatus n ohun l apparent adj hn gbngb
14

apparently adv appeal n (law) filbrbj ptnp appeal v (law) bbfi rn l appealing adj ffi rn lbbb appear v hn farahnyjdeyj appearance n farahnyjdersww appease v t-nnp-fnpts appendix n (body)y-ara kny fun appendix n (book)kknfikn appetite n ebi ppanif lti jun applaud v ptw, yn npa pptw applause n yn apple n so ro ynb appliance n ohun l applicable adj t a l filbmubl applicant n/f nit e br fn nkanolbr nkann nw applicant n/m nit e br fn nkan application n fknsfisw br fn kan apply v fis lbr fnfilbr appoint v pinnuy-styn appointment n pinnupdyyn appraisal n ddyel appraise v dyel appreciate v myknljm rr appreciation n mmyemmrrmmyknlj apprehend v d mgb-mbrfiy apprehension n brdmfy apprehensive adj tbre iymjtfy apprentice n/f olknit nk m i apprentice n/m olknit nk m i apprenticeship n gb k approach n snm approach v snm approachable adj e snm appropriate adj w y bmukong approval n fohnslhnsdnw
15

approve v nn ddn sdnm approximate adj dd approximately adv e dd apricot n ir so ynb kan April n o krin dn apron n bnt, sl, tb aptitude n yymra aquarium n il tj wn ja aqueduct n oj-sn t a l fn omi arbitrary adj le brlwd arbitrate v ljdb-rn arbitration n gbgbddjfnljlnj Arbitrator n/f adb rnonlj Arbitrator n/m adb rnonlj arc n ap kan yk arch n brkt archaelogist n/f nit nwl lti e wd ohun gb ll archaelogist n/m nit nwl lti e wd ohun gb ll archaeology n k npa hl ohun gb ll archaic adj ti tijt k wl archer n atf, nit nt f, taftaf archery n f archipelago n gbj-erku architect n aywrn ilg il kkmlalpr il architecture n il kk alrk ilkk archives n wn w lkjp w rnt archway n nu n wl area n agbgb il arena n gbagede er tb jibi eroju gb argue v jiynryld argument n jiyn, ry, ld, iyn-jj argumentative adj jjiyn arid adj gbgblltllr arise v ddey jdefarahn arithmetic n k-ir, ir-ow arm n ap
16

arm v dhmra ogun, hmra armament n w ogunwn t mra ogun armchair n ga alp lga onrp armed adj hhmra ogun armful adj kn d kti kn apkn armistice n ljpar ogundw ogun dr armor n hmra armory n il pam hmra armpit n ih aby arms n ohun l ogun army n m ogun aroma n rn ddnrn t nta snsnrn t ntafr around (prep) ykkiri around adv ypokrkr arouse v j lj orunj taj arrange v t lssfi s t arrangement n e tt lssfis t array n wt arrears n jslthn arrest n ddrdmdlwmmff ba m arrest v ddrd-mdlwm f ba m arrival n dd tidbbb arrive v padb, d, b arrogance n gberaga, reradbw arrogant adv gbraga arrow n f arsenal n ibi r ohun jagunkjplp ohun jagun arson n il kkunffil jntinbl art n nm nkgbn artery n p jian mj n kkiri ara arthritis n lkrgb article n nkan ohun kan articulate v s ktkt artificial adj fi gbn et a fi gbn et k e ti d artillery (n) il pam rjbn nlgb artist n/f onnywrn
17

artist n/m onnywrn artistic adj i nti lgbn as prep ggb as adv bggbbtibtijp ascend v gkgnpn ash n er ashamed adj tij ashore adv nlsllbt ashtray n wo r sg Asia n il , il w rn Asian adj ti il , nl Asian n/f m il Asian n/m m il ask v br, tr, bi-lr asleep adv sn rjoj orun asparagus n ohun gbn ynb asphalt n tt ld asphyxiate v fnilrnpa asphyxiation n fnilrnpa aspirin n gn assassin n/f apn assassin n/m apn assassinate v pnpalunipa assassination n pnppa ba jy tb l assault n j panilrakl assault v panilrakl assemble v t m ara wnkjgbrajp-j assembly n pj assert v tnumws assertion n rtnum assertive adj ontnum lr assess v yw, bfn assessment n ywiye t a biye t a pnbbppn assets n (property) dky ohun n assign v rn nyn-slfi-llw assignment n I nynslfillwi
18

assist v rnlw, knlw assistance n rnlw assistant n/f olrnlw, aranilw assistant n/m olrnlw, aranilw associate n/f igb-kejlgbgbnkej ni associate n/m igb-kejlgbgbnkej ni association n gb blp assorted adj yst assortment n oririystt assume v e-bgb-ebdwlr-p assumption n ebgbgbdwlrrp assurance n dniljgbklfwsyfn assure v dljtnumsdjmdjfwsyfn asterisk n ir m kanm kys asthma n ik-fe astonish astonishing adj nyanilnu astonishment n ohun ylnuyanuhtagr astound v ylnu astray adv n yapaakokr lj n astrology n firw ywnpa rwr sl-run astronaut n/f nit nw in snm l e wdi wn rw t ny rn k astronaut n/m nit nw in snm l e wdi wn rw t ny rn k Astronomy n k npa wn rwm rw asylum n ibi b il wsn wn asnwn tb adtil tml wn lwn at prep n, nb, l atheism n hn gbgb p lrun mb atheist n/f algbgb p lrun mb atheist n/m algbgb p lrun mb athlete n/f onjkad nit nsr je athlete n/m onjkad nit nsr je atlas n wrn ayw wrn gbl atmosphere n fruf, yk
19

atom n rn kknfnrn atomic adj ti rn kkn attach v so-m, dp m, faram, fim attack n (medical) kl rn attack n (military) jagun, oj j attack v k-l, dojk, fj fn attempt n gbynj, gbdnw, dnw, e fitafita, b attempt v gbidnw, dnw, kl dwl attend v fiys, drt, drod, fors, fojs, w-s attendance n fiys, fetsl, drt attendant n/f m-d, ontj, m-hn attendant n/m m-d, ontj, m-hn attention n fojs, fetsl, farabal attentive adj fets attest v jr s attic n k j attitude n w hh, dr s, w, wo attorney n/f agbjr, aoj ni lb fin, ontj ohun ni attorney n/m agbjr, aoj ni lb fin, ontj ohun ni attract v f-mra, f-lkn attraction n (physical) f, knf, fmra, flkn attractive adj dra lti w, t nfa ni mra, t wuni, lw ynlj auction n j gbjo, j tt djer audience n pj p nyn, awran, olwran, gb audit v yw w ow jr, w ir ow audition n dnw fnuk, fohnk tb farae auditorium n gbngn wrn, gbngn augment v s di pp, m p si, dgb si, fi kn, fi rp August n o kj dn aunt n/fa arbnrin bb aunt n/mo arbnrin y Australia n l sitrl authentic adj dodo, tt, ojlw authenticate v fi r ld author n/f olpil, kw
20

author n/m olpil, kw authorities n wn algbra fin, wn l, wn algbra authority n agbra, , agbra fin, agbra authorization n , ffn lgbra, ffn l, pal authorize v fn l, j, fn lgbra autograph n ffi w ni k sl, fwniksl fws automate v fi r t swj, fn lgbra, fr automatic adj ohun t i fn ara r, ohun t ntkarar i automation n fi r t kan swj, fi r fn lgbra rn automobile n mt aykl autonomous adj lgbral, ln alkoso, lfrak yt e l fn ara r autonomy n gbral, e alkoso lfarak, agbra ti ma e l fn ara ni autopsy n t wad ohun t pani, wad ewu t pani autumn n kk kr, gb ogb availability n fn, llr available adj lr, y, fn, t a l r gb, t a l r l avalanche n dgd oljij ohunkhun avenge v gbsn, ky avenue n n gbr, oj n y average adj nwn average n wntnwns aversion n rira, n f s avert v m-kr, d-dr, y-pad aviation n hun npa e ti wwa k fruf avid adj (enjoyable) gbdn avoid v yra fn, bl-fn, yg-fn, gfr-fn avoidable adj ohun ra fn, yyra-fn avoidance n sra, yyra await v dr d, ret, mra sl d awake adj taj awake v jj lj orun, taj award n bn, r
21

award v pn fn, e dj fn aware adj m, fura, kys awareness n fura, kys, m away adv kr, kl, jnn awful adj burj, lrlw, bur awkward adj (clumsy) nlr, wru-wru, rrn awning n tbb axe n k, dn axis n p tb il lrn t nkan y axle n p onrin t m kk rn

Bb
babble baboon n b lgd, nk, iro baby n m, m-w, m-jjl baby, m-w, m kker jjl, ngbt mo w n m-w ;when I was a baby bachelor n pn back adj hn, thn back adv lhn back n (body) hn back n (location) hn gb back v (support) tlhn, pn shn, rn lw backbone n egungun hn background n pl, ip hn pil backpack n pam w m ilw, p backward backwards adv fshn, padshn bacon n ran ara ld t a fi iy s bacteria n kkr sn afsn bad adj bur, burk, dra bbur bad, bur, burk, bbur
22

badge n m baffle v d-r, s-dasn, tn-j bag n p, k baggage n r baggy adj , bail n onigbow, adrfnni, gbow, dr-fnni bailiff n/f jy, ondj, lp, olg bailiff n/m jy, ondj, lp, olg bait n w, d, j bake v s, yan, dn baker n/f als, adnkr, adn-kan baker n/m als, adnkr, adn-kan bakery n il se kr, il alkr, il s balance n (physical) gbgba balance n (remainder) yk balance v wn lgbgba balcony n gbl, dd, de lk il pts, d bald adj apr, ppr, el, nrunlr baldhead baldness ball n , ohun er md, bl ballerina n onj a fi tnt m ka s j balloon n k fruf alff gbgbn ballot n n b, w db bamboo n p, eko, parun, pko ban v ddr, fi-b ban n ffin d, fil n gbagba, ggn-n banana n gd wr banana, gd-wr, band n (music) gb onl tb bmb ynb band n (people) pj p nyn, gb band n (strip) j, dd, gbn bandage bandage n rp a fi di gb bandit
23

bandit n ol, alnilwgb, l, allfin bane bang bangle banish v l l, l kr n l, rn jde bank n (money) il pam ow bank n (river) bb, et od banker n/f g il fi ow pam s banker n/m g il fi ow pam s bankrupt bankrupt n ajigbs, nit ow bj m lw bankruptcy n bj ow banner banquet banter baobab baptism n rsn omi, gbgba nyn sn j krst baptize baptize v r-sn omi, r b omi, sm s l ork Mtalkan bar bar n (ban) fil ni bar n (place) il t ttil t bar n (rod) irin tbi igi gbr bar n (window) opera bar v (ban) fi bd-lw bar v (window) fi opere d barbarian barbarian n/f algbd, almye, nynknyn barbarian n/m algbd, almye, nynknyn barbaric adj w-mye, w ar oko, w laj barber n afrun, ongbjm, frfr, afr barber, onwlm, ongbjm, agrun bard
24

bare bare adj nhh, lb barefoot barefoot adj lnbt, ls lsn, ls ffo barely adv agbra-kk, eku-kk, kk bargain bargain n (price) dn-dr, pnhn, pnp barge n k gbj bark bark n (dog) gbgb b aj bark n (tree) po igi bark v gb b aj barley n ir k kn barn barn n k, ab barracks n il wn m-ogun barrel barrel n (container) gb barren barren adj ygn, llso barricade n n dnsagbradagbr barrier barrier n dnagbraal barrister n agbjr, amfin, ly bartender n/f lt, il mut bartender n/m lt, il mut barter barter v e ppr base base n (bottom) sl base n (foundation) pl base n (military) il wn m-ogun, ibi kj ohun ogun basement n pl il sl bashful adj ntj, ljt basic adj pl basically adv npa pl
25

basin basin n awo ktadgun omi basis basis n pl bask basket basket n agbn, apr bastard bat bat n (animal) dn ode batch bath bath n w bathe v w, lw bathe, w, j o ti w? - have you bathed? (have you had your bath?) bathrobe n a bora wlk a wsn bathroom n balw bathtowel n a nura bathtub n gb w gbngbn gb gbngbn bomiw baton battery n ohun ja ogungb ogunjy palraohun l t fnni lgbra tann battle n j, ogun battle, ogun battlefield n oj ogun battleship n k ogun bay bay n yw omi kun sn il bayonet n b bnid-alor t ntb nu bn bazaar n j gbngbn be be v w, b, s beach beach n et kunb kun beacon n in tb m or k fn kl ewu
26

bead beak beak n nu y m agogo y beam n (light) tnsan rn beam n (wood) t igi bean bean n er, w wj bear n ranko nl n il tt bear v gb b rj faradjyso bear, bearable adj faradrj beard beard n irngbn bearer bearing n (machine) l onrin nn r bearings n (direction) mnmmn beast beast n ranko ls mrin, ranko n, n t nhw ranko beat beat n ll, n beat v l, n, f bor beating n llnn beautiful adj ddralwlwrwarw beautiful, lw (n w), arw, rw mbnrin n lw pp the girl is very beautiful beautify beauty n w, , ddra beauty, w, beaver n ranko b y because because conj ntor, ntort become become v bd-sddrays-di bed n bsn, sal od, rgbkktppl bed, ibsn bedding n a ibsn
27

bedroom n yr, iyr bsn, iywu bedtime n kk ssn algb orun bee bee n oyin, kkr oyin beef beef n ran-ml beehive n il-oyinafr oyin beer beer n t gbdo, t ynb, kt beet n ohun gbn ynb kan beetle n bunbn before adv nwj before prep nwj, wj, lj before conj k t beg v bb, tr, agbe beggar n/f algbe, atrj, atlj, on-br beggar n/m algbe, atrj, atlj, on-br begin v brsdde-skbrfsleldsl beginner n/f alkbr beginner n/m alkbr beginning n br nkan, kbr, dl, pile, ttke behave v hwl behavior n hwsww-aybws behind adv lhn behind n hn behind prep lhn beige adj ir w kan belch v gfsr b fn belief n gbgb believable adj gbgbolt believe v gb-gb believer n/f ongbgb believer n/m ongbgb belittle v foj tnrngnfoj kmb-ke kkn bell n agogo t nl belligerent adj ajagunolrkunkun
28

belly n in, ikn belong v tnie tnits belongings n ohun n dktnitsni below adv nsl, lb, lhn below prep sl belt n gbn, gbj, lwn, j, mr bench n jokibjkpap wn adj bend v t wogbnpo beneath adv nsllb beneath prep slab benefactor n/f olre nonbu rolre niatr n benefactor n/m olre nonbu rolre niatr n beneficial adj lrnfn beneficiary n/f ajralnfn beneficiary n/m ajralnfn benefit n r, fn benefit v e n reree n nfnjr bent adj tdarskdr berry n y so wr kany gbyun kan beside adv plplj b beside prep plplj b besides adv plpl, j b l, dlgb besides prep lhn n, ti pl besiege v kmfi ogun d t best adj dra jl, sn jl bestow v fi-fnfi-bnfi-jk bet n ohun iynohun kl bet v jiynkl betray v t rtffffihnkpa betrayal n tnilrfihnkpa better adj dra j, sn j between prep larnlgbedemjnn beverage n ohun mmu beware v ra, yra, kysra beyond adv nwj, nh hn, kj beyond prep nwj, nh hn, kj
29

bib n a nu nu md Bible n Bbl (mm) biblical adj ohun t j m Bbl tw Mm bicycle n kk olgr bid n ffwl bid v n jfi ow lffn p big adj l, tbi, gbrin bigamy n gbgb yw mrn lk yw kf, olbnrin mj bikini n pt obnrin bilingual adj l d mj bill n nu nw owagogo nu yw iye t nkan j billiard n ir er ynb kan billion n (number) gbgbje bin n pt kpam bind v dso-pdlsolkn binder n dpsopw dd binoculars n r mtbi biologist n/f mw npa d biologist n/m mw npa d biology n k npa d, bylj bird n y aby birth n b birth certificate n w b birth control n gn dw mbbt mbb birthday n j b birthmark n m b birthplace n l bnibb b ni biscuit n kr ddn bishop n oy olr lf, olr wn lf bit n (horse) jnu in bit n (piece) dklklekle bitch n (dog) abo aj bite n bn, bj bite v g-j, b-j, bn bitter adj kor, kkor bitterness n kor, w kkor
30

bizarre adj jj, bm, ktn black adj dd, , bur, alw dd blj blackberry n y gbyun dd kan blackbird n y y alw dd kan blackboard n ptk-kw blackmail n finihn, ff ni blackmail v tfff ni finihn blackmarket n w ld sfin blacksmith n algbd bladder n p-t blade n (knife) oj b blade n (grass) korko blame n dlbi, b-w blame n bi, bw, gnwun blameless adj llbi, ll, llgn, lnbw, ljbi bland adj jjpllldn blank adj (empty) lfo, f blanket n a boraonrun fn ttppkkbs blasphemy n r d s lrun, r bbur s ohun mmr t bleach n l s nkan di funfunbb bleach v s di funfunb bleed v j bleeding adj e j blemish n bk, gn, lb, bwn blend n dp mradrdp blend v dp mradrdp bless v sre fn, bkn, yn blessing n bkn, ire blind adj fj, knkn blindfold n dljbljlj blindness n fjrran blink v sjw wrjwfi oj apkan w blister n lrrwoww blizzard n j lle gb ttj ynyn n il oltt bloated adj ww, fife block v sn, dn
31

block n dnigi tb kta blockade n dn, sn blonde adj funfun, fwfwfw blood n j bloodshed n ta j sl, pnyn bloody adj ljti jnkt a fi j y lra blossom n tnn ewkotnn igi blouse n w wlk blow v m kkanf b afftannfun p blubber n r erinmi blue adj ffew oj run blueberry n y so ynb alw dd kan blunt adj knmlrakjype blush v ti jbojj m-rws blushing adj t ntij t nbojj board v (ship) w-k board n (director) g gbm ptk board n (wood) apko boast v yin ara nihalyangnlre-fre fffnnu boastful adj nyangnonfrnfnnunhl boat n k, k-gbj, k kker bodily adj ti ara body n ara body guard n bog n rrptpt boil v h, s, b boiler n kk nla se omigb bomigb omigbgbn bold adj lylasasagbygdgb bolt n db lknikere lkndn rf bomb n fnjajnirund-ik bomb v wn d-ikj fnj lj n run bomber n k fruf t nj ajnirunk d-ik bombing n jjnirun bond n (bank) w dhn sanww dhn ie kan bond n (together) d dp bondage n oko rsinr
32

bone marrow n j in egungun bone n egungunikere lkn bonnet n (car) der r mt aykl bonus n bn book n w bookcase n pt w, pp w bookkeeper n/f onir ow, albjt w ir ow bookkeeper n/m onir ow, albjt w ir ow booklet n w kker bookstore n il-j w boost (v) s di pp, bsi fikn boost n fiknbsi boot n (car) y r lhn k aykl boot n (shoe) bt border n letbpnltgbt bore v wa ktd-lud lgarad ih s boredom n agara boring adj algara born adj b borrow v y, tr, wn boss n/f g i boss n/m g i bossy adj kanraonkanra botany n k ohun gbn both dj mjj both ron mjj bother n ylnu, whl, dlm bother v ylnu, tdm bottle n g bottom n sl, pl, d bottomless adj ln sl boulder n okta nl ribiti bounce v f, hal m boundary n l, pin pnl boundless adj llpin, ln l bow n (greeting) trba, ttb
33

bow n (ribbon) ond lw lp okn lw bow n (ship) iwj k nla oj omi bow n (weapon) f bow v trba fnt brtb bowl n pnwo kkwo ab box n pt boxer n afj, akinils, aknnil boy n mknrin boyfriend n r knrin bra n a km, km brace n (medical) od fn wsn dd y-ara brace n (technical) l onrin t m nkan dr dj bracelet n gbwgb rn w bracket n (letter) m km brag v lr, hal, ef f fnnu, yangan braid n irun dd, kk wunhun braid v dwndirunhun brain n plmdnmdn orgbnye brainwash (v) tnj brake n ddrjnu kkjnu k brake v ddr branch n (company) y gb ptk branch n (tree) ka igi brand n (animal) d ranko brand n (product) m ara j tt brand v sm s brandy n ir t gbgbn kan brass n id brave adj ly gbjgbyakinni bravery n gbygbj bread n kr ynbonjbrd break n (bone) dd egungun break n (rest) simi break v f, dsimi breakable adj t l dt l fnff breakdown n (object) bj
34

breakdown n (person) di alsnbarajerws breakfast n onj wr breakthrough n ldyrswrdso breakwater n n fn dw bl omi breast n m, yn breath n m breathe v m breathless adj llmm hlhlm hrhuru breed n y ir breed v blynte tjbsi breeding n e bb tb tt ranko fn tt breeze n aff jjatgn j brew v pntdml brewery n il pntibi pnt bribe n btl bribe v b btlbtl bribery n gbgba btl brick n am ssun bride n yw bridesmaid n gb yw, m yw bridge n afr brief adj kkrkknk briefcase n pt w olk tb agbjr briefing n snkr ok fn gbm briefly adv lfa r gnn klfgnltt brigade n gb m-ogun lsin tb ls bright adj tan mlddnm gbnmm brilliant adj ttnsnddn mnlyejj brim n (cup) et agoet ohunkhun brim n (hat) et kt bring v m-w, gb f-w brittle adj rrrn wmrrn lti fy-f broad adj nbugbrfr broadcast n fifn kkri broadcast v fn kkri broaden v s di gbgbr
35

brochure n w polw broke adj (money) llw lwtlk broke adj (object) f broken adj ff broker n algbt, lf bronze n dl bb ti tnganran brooch n ktohun t obnrin nf m a brook n od n kker broom n gblwl brother n/o arknrin gb, gbn knrin brother n/y arknrin br, br knrin brother-in-law n (w/y/s/h) arknrin k br obnrin aya ni brother-in-law n (h/o/b) arknrin gbn knrin k ni brother-in-law n (h/o/s/h) arknrin k gbn obnrin k ni, gbn obnrin k ni brother-in-law n (h/y/b) arknrin br knrin aya ni brother-in-law n (h/y/s/h) arknrin k br obnrin k ni brother-in-law n (w/o/b) arknrin gbn knrin aya ni brother-in-law n (w/o/s/h) arknrin k gbn obnrin aya ni brother-in-law n (w/y/b) arknrin br knrin aya ni brown adj ir w kanw dd bruise n trfarapagb brush n ohun yarunwigb brush v fi w gbnn, gbnn brutal adj ror, nk b ranko brutality n rorkw ranko bubble n tntnjab t k mrf ff bucket n pn, garawa buckle n dfih buckle v dfihmra slbj bud n h ohun gbnrudi bud v hsrudi Buddhism n sn n il l rn bi Indysn r Bd Buddhist n/f lsn r Bd Buddhist n/m lsn r Bd budget n pap nkanw rhn oww t oriri nw
36

buffalo n fn bug n kkr, ikn, ohun r build v k, m il, k l builder n ml, akl building n il, il-kk bulge n wsde bulk n wnptkttbiyt tbi j bulky adj tbigbrn bull n ak ml bulldozer n r w nkan gga sl bullet n ta bn bulletin n rhn, kde bullfight n j mler jkad pl ml bum n (behind) d bum n (person) tlk, alnlp bumblebee n oyin bump v k-l bump n (lump) kkww bumper n wwr kr bundle n rdd bundle v d-lrd bunk n bsn n k tb nl wn m olgun bunker n ih dbb fun wn jagun bunny n ehoro buoy n m tka ewu fn lk burden n niraninilrarr kynu burden v di r l, fi nkan paly bureaucracy n kjp ajmkojba alfintt burglar n/f ol, l, klkl, jgd burglar n/m ol, l, klkl, jgd burglary n fl, kl, w ol, w ol burial n snk, ibi k burial ground n bji, ibi snk, il snk burn n sun, jn burn v sn, jn, m gbn bury v snk, b-ml
37

bus n k akr bush n igb, gb business n i w, j t kan ni business woman n onw businessman n onw busy adj lpn but conj gbn, bkeb, sb-sb, fi, m butcher n alpat, pakpa butcher v pa ran, pa pat butler n agbt, m-d butter n r m butterfly n labalb buttocks n d button n orini w s buy v r, sanw fn, fi ow b buyer n/f olr, lj buyer n/m olr, lj buzz n kn b oyin buzzard n ign, kl buzzer n r t kn b oyin by prep (before) nwj by prep (from) nn by prep (near) lgb lgb by prep (past) lb by prep (through) j, npa by prep (with) ld bypass n (road) n tr tr bystander n/f wran, nit wran bystander n/m wran, nit wran

Cc

38

cabbage n f ynb cabin cabin n yr in k, yr, g cabinet n (government) gbm jba cabinet n (storage)pt ohun cable cable n okn tb wn dk dr cactus n igi r cadet n/f br akk n il k m-ogun cadet n/m br akk n il k m-ogun caf n il jun caffeine n l kkor in ob, l mu knilra, l rsk ara cage cage n il y, g kuku cajole cake cake n akara didun oyinbo ole moinmoin calabash calamity calcium n gn mn egungun lgbraohun l ptk t mb nn il calculate calculate v r, k calculation n ir, kk calculator n r ir calendar n w kaye o/s/ti j nn dn calf calf n (animal) m ml, ogodo calf n (leg) iu s call calm call n (contact) p call v (contact) p call v (name) p call v (telephone) t lgogo, na ohn s
39

call n (telephone)bbsr lr rpp lr r srgbs callous calm (adj) dk parr rl calm v rldk calmness n dkjjdk rr calorie n wn fni lgbra ti nfn in onj camel n rknmibakasie camera n r ywrn camouflage (v)farapambadeni camouflage n farapamabadeni camp n ibd, bd, g camp v d, bd campaign n papa nlagb ogun ogun t campsite n ibd, g campus n gbgb nl il w can can v (allow) l can n agolo, pn, tanganran can opener n r tb b agolo can v (able)l ellgbra canal n od ll cancel v n-krpa-r cancellation n parnkrsdfo cancer n akanalakasarn bbur kan candid (adj)djlttltnldodo candidate n/f nit nf w in gb tb i candidate n/m nit nf w in gb tb i candle n bl, ftl candy n ohun ddn cane n parun canister n agolo, pn cannibal n ajnyn cannibalism n jj nw jj nyn cannon n bn nlgb canoe n k k wtgbj canoe v wa-kwak
40

canopy n tbbbora t a ta sr bsn canteen n (water)agolo kker rmisagolo rmis wn m olgun canvas n (cloth)a alkngbkun canvas n (painting)gbkun kun wrn canyon n il jjn larn k mj cap n (cover) der cap n (hat) fl, bor cap n (lid) dermr capability (n)agbray capable adj tolelgbralyenp capacity (n)agbraipy cape n (area) n il t yr sn omi cape n (clothing)lk aoplw jk capital n (city)olril olr jba l baol l capital n (money)kwow-ll capitalism n npa e wohun kw capitalist n/f olw, lr capitalist n/m olw, lr capitulate (v) jlw lhn dhntnb pl js capsize v dojbolri kdojdypo captain n olr gbgkggunbalgun captive adj gbkn, ond, lwn captive n/f r, lwn captive n/m r, lwn captivity n oko-r, klr capture v m lrfi agbra m car n k alfkkmt rnt caravan n (vehicle) gb k alf carbon n kuru dd in ilfn dd t y n d mt carburettor n r t m k rnrdkrn carcass n k nk ran card n w plb kd cardboard n pl care n tj, bjt, aj, nyn career n i gb ay
41

carefree adj lnyn careful adj kn fn nynra careless adj alnyn bkt alfara farabal wdwd carelessness n farabktwol caress n fmrakgbmrafwpalra caress v fmrakkgb-mrafw-palra cargo n r k carnage n wp k npakpapn pp lgun carnation n ir dd kan carnival n ibi j dray carp n jiynrwsbwir ja kan carpenter n gbngbn, onn igi, afgi carpentry n i igii gbngbn carpet n a wwo tsla bsn carriage n kk linw es carriageway n n tr kk lin carrier n (disease)kkr t nm rn tn carrot n ohun gbn kan carry v gb rpnk cart n kk r ls mj cartilage n krkr carton n pl cartoon n wrn rof cartridge n pt ta bn carve v gbfnkun carving n gbgbgilrekkunffnohun ffn case n (box) ptk case n (law) jbwj cash n ow cash v -owlo ip cashier n/f ontj owakw t nsan ow cashier n/m ontj owakw t nsan ow casino n gbngn tt casket n pspt kker cast v (metal) d gbd castle n finil
42

castrate v t n dt n bfin casual adj albpdron tl casualty n/f n farapan k lj j casualty n/m n farapan k lj j cat n olgnn, olgb catalog n w orkw polw j catastrophe (n)par drayljmbpin rnwhl catch v m d-drrmhngn category n y cater v ps onj caterpillar n knkkr cathedral n il jsn nl Catholic adj sn ti n gbogboti gbiyti j gd Catholic n/f ongbgb sn ti n gbogbo Catholic n/m ongbgb sn ti n gbogbo cattle n ran sn cauliflower (n)ohun gbn ynb kan cause n d, tor cause v d slm eb w caution n wyegbnkyskllts cautious adj nranwye cavalry n ogun lin cave n ih nn ptaih in il cavern n ih nsl il cavity n (tooth) ih in ehn cease v dwdrwawwd dkundby cedar n igi pepe ceiling n k jj il celebrate v rntkkkdn nkannw celebration (n)ayy nwyn rnt celery n ohun gbn ynb kan celibacy n ww n pnygbywapn cell n (body) y-ara cell n (prison) gb wn cellar n yr sl ilibi pam nkan nsl il cement n am lle
43

cemetery n t kibi snkt censor n bw censorship n bw censure v b-w census n kkaye n l center n rnagbedemj centimeter n ir wn kan centipede n kntani-nko central adj larnlgbedemj centralize v e s rnfi s agbedemj century n grun dn ceramic adj ohun l am cereal n ir onj r kan ceremonial (adj) e pje sn ceremony n e snm de ti snato certain adj dj certainly (adv)dj-djls nnnttdandan certainty n dniljiymj certificate n w rohun r certification n jrs certify v jrrhnm dj chain n wn chain reaction n klura-dhnb chair n gajok chairman n alga, olr j, olr pj chalk n fun challenge n pnjfjltninjfly challenger n/f olpeninjapeninj challenger n/m olpeninjapeninj challenging adj t npnjt nf jl chamber n iyryw champagne n n ork t lle kan champion n/f ggunongunat-pa-ltaj j champion n/m ggunonisegunato-pa-lotoasaju ija championship (n)e ggune aj j chance n y albpds aksbarnk
44

chancellor n awjolr il-k ggaakw nl jamfin change n (money)pr owpr change n) (alteration)ypadparad change v (alter)ypadparad change v (money) -owpr changeable adj ti nypadt ne ppr channel n (television)r wrntlefsn channel n (water) sl od chaos n drdptmblknjuju chaotic adj n rdurdu chapel n il lrun kker chaplain n onws n il lrunonws gb wn m-ogun chapter n (book)or wpn w character n/f (person)workn character n/m (person)workn characteristic adj ti w charcoal n d igi charge n (expense)dyelnkn charge n (law) snlfisn charge v (battery)fn-lgbra charge v (expense)dyele nkn charge v (law)k s lrnfisn charge v (military)p fn charity n fnir-nynuohun-r charm n gn odtrgdfy charming adj nfynfalyt wu ni chart n w wrn pr charter (v)hy chase v lpa chat n rgbbsr chat v b-srwrgb chauffeur n t nwa k ayklawkdrb cheap adj pwpwnnyelr cheat v r-j, ynj, tn-j check n (control)ddrkw check n (money)iwe gbow n bnk
45

check v d-drk-w checkpoint n ibi dnidr lb n checkup n tnwtnyw cheek n rk cheer n mninndnaytrak cheer v gb-nynjmtjkmnndnmlray cheerful adj ddraytjklyy cheese n wrks cheetah n ranko gb kan chef n/f nit t ne onj fn gbjolnj chef n/m nit t ne onj fn gbjolnj chemical adj ti l fgbn d chemical n l pl t a fi nm ohun mrn jde chemist n/f apgn elgbgi chemist n/m apgn elgbgi chemistry (n)ir k kan cherry n ir so ynb kan chess n ir er kan t ta lr pn chest n (body) y, g chest n (box)pt chew v fi ehn rnrn lnuj chewing gum (n)ohun panu aldn chicken n ady, m ady chickenpox (n) f pnnilgbn chief n (leader)awjolr olgalkso chief n (tribe)olr oly ptk chiefly adj n ptk child n m, we, md childbirth n bm childhood n kk mdgb we childish adj e mdb mdb we chimney n ih fn chimpanzee n ir b kan chin n gbn, gbn china n wo almohun l t a fi am e China n l il wn Sain
46

chip n (glass)rn wnwn chip n (rock)rn kta chip n (wood)rn igi chip v (wood) e rn igig igi s ww chisel n ohun l onrin t a fi ngb igi chocolate n kk ll t a f panu choice n yynynay choir n gb akrin choke v fn lrnh lfun cholera n ir rn kanklr choose v yn chop v g wwg ppp choppy adj dn chopsticks (n) igi gnj chord n (music)okn dr chorus n gb orin (gb orin) Christ n Krst Christian n/f ongbgb sn ti en gbogbom-hn Krst Christian n/m ongbgb sn ti en gbogbom-hn Krst Christianity n sn Krst Christmas n j b Krst chronic adj pp ttdi rndi brak chronicle n w tnrhn chronological (adj)lss chunk n church n il jsn il lrunj ongbgb churchyard n gb il jsn chute n ih algolo nl cigar n tb, sg cigarette n tb in ewsg cinema n wrn t nrnil wrn t nrn cinnamon n so igi gbgb olrn frnfrn kan circle v yk circle n ykrkabrkt circuit n yk circular adj b brktkibitikiribiti
47

circulate v tn-ykm y k kirirn ykr yk circulation n (body)nykn j yk ara circumcise v knl kl-fndk-fn circumference (n)yk circumstances (n)rnohun circumstantial adj n albpdfihn knkn npa b nkan ti l s circus n ibi er dray t wn ranko pidn citation n (ticket)w kl cite v (law)p-fin citizen n/f ar lonlaral citizen n/m ar lonlaral citizenship n npa ar lddi ar l city hall n gbngn djgbngn lt jba city n l, l nl civil rights n t s nls nw m-y s n civil servant n/f on jba civil servant n/m on jba civil service (n) i l civil war n j ablj-lj gboro civilian n ar l civilization (n)lj civilized adj lj claim n (law)br ohun t tni claim v (law)br ohun t tni claimant n/f nit pe nkan n tir claimant n/m nit pe nkan n tir clam n ir gbn kangbn s alnkarahun clamp n od onrin clamp v d-mle clan n dl, y clap v ptw clap n r tw clapping n pptw clarification (n)sdi mmelje ly clarify v lysdi mmm k m clarity n dd kk
48

clash (v)k-lura clasp n dm inindmkw class v t ls class n (type)gb classical adj t lgbt lgb gga classification (n)t lgbgbt lww classify v e lt ltt lgbgbt lww clause n gblhnr kan claw n knn s iy tb ranko clay n am clean v w-m clean adj n bawnmllrd kmtt cleaner n (substance)ohun l ww r cleaning n tj cleanliness (n)m-tt clear adj ls bawnm-ttmjd-kmlllbkm garaketekete clear v hn leymjm-dnm-krgb-mpalm clearing n palmmkrkkr clergy n lf j clerk n/f akw clerk n/m akw clever adj jgbngbgbnonmyelrlpl client n/f abw algbwlj client n/m abw algbwlj clientele n onbr cliff n bb kta climate n aff ilkkgb climax n pinn climb v gngkpn climber n/f nit ngun k climber n/m nit ngun k cling v somw mf-mrm clinic n il tj orir rn clinical (adj)nw mttnpa tj rn clock n agogo, aago
49

clockwise (adv)b agogo close (adv)snm close adj ntslbd close v padst closed adj tt pa closely (adv) tmtm mt mt pkpk snmra tptp closet n yr-kkklfn closure n parpin cloth n aa wwuna bora clothe v w-lafibn-b clothing (n)ohun wwa ww cloud n kkw-snmoj runoj--snm cloudy (adj)gdgd gd clove n ohun gbn olrn ddn clover n lpnl clown n alwdonyy club n (place)il pd gb club n (stick) km, g clue n (idea)amniy inye clump n eb clumsy (adj)gpagunpagun clutch v dwdmjgbbs clutter n alt coach n (train)kk olj irin coach n/f (trainer)olk coach n/m (trainer)olk coal n yn ind coalition n dpkan coarse adj knalgbng kk coast n et kunagbgbgbrko coat n (animal)aw ranko coat n (clothing)a lkw wlk coating n lkpobora cobweb n okn alntakn cockpit n y jk atuk k fruf cockroach n ayn
50

cocoa n kk coconut n gbn cocoon n ewurukuekk cod n ir ja kan code (n)kj finnkd coerce v ksofagbra efi agbra m coffee n ohun mmu coffin n ps coin n ow coincide v e ddb-mue-ge kng coincidence (n)eddarobadeegekngksb cold adj tut cold n (illness)mdi cold n (temperature)tt collaborate v e-p collaboration n epajmep collapse v w lulb sl e leradi asn collar n a tr collarbone n egungun t d jk collateral n adwnohun dgll colleague n/f gbalbelgb colleague n/m gbalbelgb collect v kjjgbjd-j collection n kjpj college n il-w gga collide v kluradgbl collision n kluradgbl colonel n ggun gb colonize v t l dm-lr colony (n)l t a t d color n wrwn colorful (adj)alwln colt n m inm ktktagdngb column n (building)lwn comb n y gb ori kk comb v y
51

combat n jdln combat v jdlndojjk combination (n)gbmpkjpjmkpdp combine v d-pr-p come v wsnmdd comedian n/f awdawdonyyapanilrn comedian n/m alwdawdonyyapanilrn comedy n wdyy comet n rw rw oj runrw onr comfort n tnturarrap comfortable (adj)nrrantn comic n/f apanilrn comic n/m apanilrn, alwd comical adj t npanilrn comma n m ddr command n ksojnu command v pksoko ni nijanu commander (n)olralksoal commandment (n)fin commence v br pil commend v ynkys commendable adj yn commendation (n)ysyn comment (v)ldtms sy comment n ldtumsy commentary n w tumw ldw sy commerce n w, ow commission n fifnniIr commit v (crime)r ofin commitment n lr committee n j, gbm, gb common adj wpbkannti gbogbo n commotion n rkrd commune n jmp communicate v s-fn, fi-hn, fi-fn, jm bepkw communication (n)rfifnkw
52

communion n dpkan Onj-al Olwa communism n npa dpkan communist n/f aljgb bkt communist n/m aljgb bkt community n ar lgb commute v rin n jnjn l s ibi i compact adj lmrafaramradlininwp companion n/f lgbojgb nkejgb companion n/m lgbojgb nkejgb companionship n ti lgbjrn company n (military) gb m ogun company n (business)gb company n (social)gbj comparable (adj)t a l fi wra wnt a l fi w compare v fiwfiwra comparison n fiwrafiwrafiw compartment n pnyy jk nn ky fn r nn k compass (n)ykbrkt compassion n nynbkdn compatible adj ytsbmutsw pl compensate v san-fnsanpad fne tne compensation n sanpdsantne compete v jd, d, b d, jjd, fgagbga competence n ttyyye competent adj tlye ty competition n jddjeje competitive adj njdabnid competitor n/f ajjdadjeabnid competitor n/m ajjdadjeabnid compile v t sn wkjkj w complacency n tlrndnn complacent (adj)ntlrn complain v fi-snryrhnroj complaint n jsnrnrhn complete adj (entire)knp complete v (finish) e-tnpar
53

completely (adv)ptptynynbrjljl completion n par kn, pipe, ep, pin, pkun, ntn, epar complexion n w, w ojurs compliance n jwgbgbff complicate v djll complication n djll compliment n knibuyn comply v jfgb fm kants component n or yapknkan nkan t a fi e odindin composure n farabalkraj comprehend v m y mye comprehension (n) myeye comprehensive adj ti kmralbklknt k nkan pp mra compress v fnfn-pt-pkml compromise v par jm-r compromise (n) ljdhn compulsive adj fagbraen pklekalrabalw-ipt nfi knj e nkan lrnt nfi grmnky e nkan compulsory adj dandanfagbraepl-ip computer n r olye kmpt comrade n/f nikejolklgb comrade n/m nikejolklgb conceal v fi-pamfi-sin concede v gbjwfi-fngb b ttgb ljiynfi slfi jnk conceited adj t e gbgbn lj ara ni conceive v lynrebfrak concentrate v fi-ojsk arasr-jinlfi-kn s concentration n r jinlfknsbkan concept n r conception n (thought) reb concern n enynfiysohun t kan ni concerning (prep)npatinti concert n ir orinfmkan concession n jlwfifngbgb
54

concise adj krnbak conclude v e paretnpinnur sipayn j conclusion n paretnpinnupingnlgblgbb conclusive adj lrwsliymjlennapaynjlldlhn concrete n ptkpp smntiyanrn ti ktardm concussion n kl lp condemn v bwd-lbi condemnation n dlbibibw condensation n ddrrognkki condense v dkidlurogn condition n ipwkn conditional adj dj condolences n bkdnbedrtnn condone v faramgblybw conduct n (behavior)we conduct v (lead)fnhnsne ksoe conductor n/f amnalksoakragbrolfnhn conductor n/m amnalksoakragbrolfnhn confederation n mlrpdm p confer v fi-fnb-srj s conference n jmssrpjprjs confess v jw, gb confession n jw confide v fin tnfkn tngbkl confidence n gbklliyfkntnfkns confident adj ddjls nn confidential adj ohun gbkllly confine v h-mfi swntmle kso fi l s confinement n bmhmtml confirm v tnumfs mlm lkn lejw confirmation n tnumfsmljwmlknlefwllr confiscate v gb gb fn jba ln jnybol confiscation n bolgbgb gbgb fn jba conflict n jklraway-j conflicting adj ti johun tb iy mj t nklu ara wn
55

confront v dojkk-lj confrontation (n)pnjkljdojk confuse v d-rprrd-lmdabarm confusing adj t r nilj confusion n drdp dm lj rdurdu dlm m congestion n hhkn dt congratulate v b-yy-fnynk congratulations (n)yyfnbbyynkni congregation (n) j npjpjjj congress n jpjj wn jyj gbmir jba kan connect v so-pb-tanb-dpfi ara koratan m connection (n)solpfarakorabtan conquer v gun, t bor conquest n jogungunt conscience n r kn conscious adj mm sn consciousness (n)w np sn-j consent n fohnskngigblohnsjw consent v gbjwfohns consequence (n)jsd parpin igbhnbjde conservation n lnwnba consider v r rwdrgbrgbrkysgbmrn considerable adj j n rr considerably (adj)nrr considerate adj nrnt ngba ti lmrn r consideration n fiysrynrmrn considering (prep)b a b r consist v njw consistent adj drkidluw bkanndr lystsra consolidate v s di kan consonant n sdkansdilleksnnt conspiracy n dtdmkkrktmblknt constable n/f lp constable n/m lp constant adj ddrinint k ypad t constantly (adv)lemlemlralrafrfrngbgbogbo
56

constipation n rgbydd inygb constitution n find ara construct v ke knhun construction n kke kknrtm rhun consul n aoj jba kan n il mrn consulate n oy aoj jba kan n il mrn consult v brfi rn lwd rrjrr consultant n/f agbani nmrnapralmrnnit nI apr consultant n/m agbani nmrnapralmrnnit nI apr consultation n jmsr, br, frnl, pw apr bdmrn consumption n mdi yrn dfru jdjd contact n (person) farakanra contact v fi ra kanrae pd contagious adj rrn contain v fi-plgb-snn nn container n ptagolo contaminate v b-j contamination n bj contemplate v e-srronw contemplation n rsrww contempt n gnkgnksww knnfoj tnrn rfn contemptible (adj)lgnlnlrn lr content adj ntlrn contest v jjiynja jd context n gangan ip continent n or y gby continually (adv) tt ttl lralra continuation n fpttdrbltswj continue v t-swjdr ppmra sb n jingriw tt continuous adj bl-bl contour n wrn ilil il contraband n ohun ld s finohun t fin k contraception n n dw oyn nngn dw oyn contraceptive n ogun dw oyn contract n pnhndhnpinnu
57

contraction n (birth)rora bm contradict v j-lsj-nyntakj n korogb-lnu contradiction n jiynjlstaktakora contrary n ldyt-fn contrast n fiwrafyt syt contribute v d fi-fnrnlwd ow contribution n dwrnlw control n (power)agbra jnu control v kwk njnukso controversy n ry s jiyn rynjiyn gblhn as convalescence n bblw rn, wsn llgbra lhn wsn convene v pe pj convenience n rra rrnnfn convenient adj yrrne-ddwnfnps convention n j pj conversation n r sssgb conversion n ypadylknpad convert v y-padylkn-pad convey v m-lrfi-fnrn convict n/f lwnnit a dlbinit a dlj convict n/m lwnnit a dlbinit a dlj convict v dlbi dljfi-swn conviction n (law)dlbidlj convince v d-ni ljy lkn padfi ye y convincing adj ohun dniljddnilj convulsion n ipgrip-rrper cook n/f alsase-onj cook n/m alsase-onj cook v s se ohun jj cool adj tt fri cool v m ttm fri cooperate v b-e pjme cooperation n fowsowpbepjme cooperative adj bepjme coordinate v t-pe t coordination n ttpe tmjt
58

copper n bbow kbkngb copy n d wk w-kk tnk pr wrn dksl copy v k w-ke farawd ksl coral n iynlk cord n okn core n in ohun khun cork n dd gdnu corkscrew n gt corn n (eat)gbdokyangank bb corner n krkkgunklfnorgunkrgun coronation n ddfi ba joygba adgun or twy corporal n (military)oly olgun corporation n (company) j corpse n k n correct adj tt correction n tsnbwtnittne correspond v dhne ddkw sbmub dgba correspondence n w kwkk edd br bmu bdgba correspondent n/f akw w rhn correspondent n/m akw w rhn corresponding (adj)bbramuddgbaedd corridor n dd corrupt adj bbjrr corruption n w bjmbjbtl cost n iyeiye ownwiye t a ra nkannw j cost v nj costly adj eiyebyewnnyelrwnn ni lwt n ow lr costume n a wwwa er cottage n il kker cotton n wf w cough n ik cough v wkhk council n j gbm counsel n mrnagbjrly counsellor (n /f)oldmrnabnipronmrnolgbm counsellor (n /m)oldmrnabnipronmrnolgbm
59

count v k r r counter n (window)frs counterfeit (v)tn-je aydr counterfeit adj aydr counterfeit n tnjaydr countless adj anyamoye country n (land)il il b nil country n (nation)orl d coup n tdlrda jba l r couple n (two) mj couple n (people) sop tk-taya courage n liylkngbjgbiyy-nnky courageous adj aknilyngboiygbiy course n ipa ner jeil ibi sr jeori onj n jok lkan court n (law)il jafingbangba ir courtesy n buyn-fnnnrereyy courthouse n il djil j courtroom n il j courtyard n gbl cousin n (m/b/o/d) mbnrin gbn knrin y cousin n (f/o/b/d) mbnrin gbn okunrin baba cousin n (f/o/b/sn) mknrin gbn knrin baba cousin n (f/s/o/d) mbnrin gbn obnrin baba cousin n (f/s/o/sn) mknrin gbn obnrin baba cousin n (f/s/y/d) mbnrin kker gbn tb br obnrin bb cousin n (f/s/y/sn) mknrin kker gbn tb br obnrin bb cousin n (f/y/b/d) mbnrin kker br obnrin bb cousin n (f/y/b/sn) mknrin kker br obnrin bb cousin n (m/b/o/sn) mknrin gbn knrin y cousin n (m/b/y/d) mbnrin br knrin y cousin n (m/b/y/sn) mknrin br oknrin y cousin n (m/s/o/d)omobnrin agba gbn obnrin y cousin n (m/s/o/sn) mknrin agba gbn tb br obnrin y cousin n (m/s/y/d) mbnrin kker gbn tb br obnrin y
60

cousin n (m/s/y/sn) mknrin kker gbn tb br obnrin iya cover n b, bora, mr, dr cover n bddbb cow n abo mluu coward n ojo coyote n ir ranko kanhnn aj crab n akn crack n llssn cradle n bsn md craftsman n onn crafty adj lgbn rekrek cramp n pajpajsnrakfnpfmra crane n (bird)ork y kan bi k crane n (machine) r figbrskr gbrsk crash n ariwoe crater n ih nl crave v fjf tara bbftara frn nkan crawl v rkwf crazy adj ffwr cream n r wrrj wrr para create v dem-jded sltind creation n detind creative adj l'bn naltind creature n d credentials n m rw ohun rohun r credibility n y n gbgbgbgbgbgbgbgb credit n gbgblw rerewn cremate v e ssun k cremation n ssun k crescent n b p crew n gb wn atukgb slww crib n bj ranbsn md cricket n r alntter bl ynb crime n rr finwkww bbur criminal n arfinldarn
61

cripple n/f ar cripple n/m ar crisis n pinkongbari critical adj djlgnlrws criticism n e djwwdfinttrwsr lmyt criticize v e wdd-yelgne kysfintt crocodile n n jomijoke, lgungn crooked adj (shape) darkkdrgbgbunwwtietrkrkr crop n (harvest)so oko cross n gblby crossing n orta crouch v trba fnr kk fnbr crow n kanna-knn crowd n p nkjpihggbil crowded adj ha gdagdah gg crown n adfl baow fdk kan (l mrn-n) cruel adj nknklnynu cruise n j fj nn k oj omi cruise v wa-k oj omi kiri fn polw k t cruiser n k t nkiri lj n tb lj omi crumb n rnw crusade n ohun fgboy dwlogun wn ongbgb crust n (bread)pa kr ynb crutch n p ar p aks cry n (call) igbe pnj cry v (weep)sknkgbe crystal n kta mm gara cucumber n apala culprit n lni bwdaran cult n awo cultivate v (crop)roro okoro il cultural adj npa ti blebly culture n bloj llrroko cup n agog cupboard n ppibi pam l njil pam ohun
62

cure n wsnmlradwtn cure v wsnwtnmlrad curiosity n wrrdohun yanuohun bmfntoto curious adj wnyanilnubmalr currency n ow nnow tkdgb ssy current adj ttn kalssytwytgby current n (water)n od currently adv nsisyngbylwlw curse n pgnfibggn curse v pfi pfi-bfi-rggn curtain n a ttaaso klboj tg curve n ohun t a t cushion n tmtmrr custody n hmdtml custom n edlw bburl customary adj gg b gg b e customer n/f onbr customer n/m onbr customs n ow deow bod cut v g kyn cut n gb cycle n (series) w tllsesykykn cylinder n agolo ggn gbr cyst n wo

Ee
each adj, pron, kkan, olklk eager adj ntara, nwra eagle n id (y) ear n et, ir-k earlobe n et early adj ktkt, tl, n br earn v pa ow, i,j, i ow, r-gb, ts
63

earring n yet, rka et, yer earth n ay, il, erp earthquake n rk il, il mm, wrr il ease n rra, nira, dra east n l orn, gbas Easter n j jde Krst, gbde eastern adj nl-orn eastwards adv ln l-orn, nha l-orn easy adj rrn, lro, n-rrn, lnira eat v (animal) j eat v (human) jun echo n gbohngbohn, ppad eclipse n pap orn ti p n wsnm, jib, mknkn ecology n k npa gbgb ay economic adj npa nn r-aj economy n nn, nl r-aj, mm ow tj edge n oj ohun l, et nkan, gbt, oj b edit v tn w kk e fn tt, olt editor n/f ni t e w fn tt, olt editor n/m ni t e w fn tt, olt educate v k lk, t, k education n k, t md eel n ja dgba effect n r, so i, yrs effective adj wl, y t y nyrs efficiency n agbra lti i, agbra m w efficient adj n agbra lti in effort n gbynjynjagbra m e wfi agbra eduraeku kkfitafita egg n yin eight n (number) j eighteen n (number) jdnlgn, mjdnlgn eighth adj kj eighty n (number) grin, rin either conj y tb yin, kan nn mjj, yl
64

eject v l jde, t sde, ta-n, b jde elaborate adj dra pp, t a e fnnfnn, t a fi apn e elbow n gbnw, gnp elder n (person) algb elder adj gbngb algb elect v yn, election n yn, ynf, yyn electric adj npa in, npa tnn electricity n in, tnn elegance n dra, w elegant adj ddra, ddn, lw,, lw element n y mrin ay, ff, in ti omi, pil ohun kan, il elephant n erin, jnk elevation n gblk, gbga elevator n r gb nkan sk eleven n (number) knl, mknl eligible adj y n yyn eliminate v t jde, m kr, rn else adv m, mrn, bbk elude v fi r tn sl elusive adj t a fi r tn sl embargo n fin ddr w embark v fi sk, wk, br embarrass v g, s, dm embarrassing adj ddm, gg, ss embarrassment n gg, ss, ro, dm owo embassy n il i jba l mirn n il jj embezzle v jal l rn/m ohun t a fi ni emblem n pr, m embrace v gb mra, fi ap gb mra, fi w gba ni mra embryo n oyn, l emerge v r-jde, tin kan jde emergency n pjwr, jij, bm emigrant n/f arnrn jaflnislgbmrn emigrant n/m arnrn jaflnislgbmrn
65

emigrate v rnrn-j lti ibi d ibi lti l kan s mrn emigration n p kirirn-j lti l kan s mrn emotion n m-dn emotional adj nn m-dnmlra emperor n ba l kanba lr wn ba emphasis n tnumtnum emphasize v tnum empire n jbaagbra bail ba employ v gb sfi fn employee n/f on employee n/m on employer n g iafnnine employment (n)i empty adj foasn empty v d krgbfo enable v rnlwfi agbra fnm ni e encircle v ypoykrgbk enclose v k mra enclosure n (land) gbil t a sgb yk encounter n jogunbpddojk encounter v dojkklpdgun b pd encourage v gb nynjm lkn le-lrk-liy encouragement n rynjmlknleoknf wr end n par, pin, pkun d, tor, gbhn, yrs, tbtn endanger v fi wwuw lwu endeavour n ynjsapb endless adj llpinlnpkun endorse v (approve)fi w s w endorse v (check)k kl s w endorsement n (approval)fw s w endorsement n (check)kl in w gbow endurance n rjfaradfortfknrn endure v rjfortfaradpamrafknrn enemy n tonketa energy n agbraokun-inokunra enforce v kn npfagbra e m k lgbra
66

engagement n (marry)dnadhn gbyw engine n r engineer n lr engrave v fnn fnfn sgb enjoy v gbdn, jay, j-f enjoyable adj ohun aldn, ohun f enjoyment n gbdnadnjaydnndnm enlarge v fm-tbifiknbm enlargement n mtbifffiknbm enormous adj ttbi pp enough adv ttrn kr enroll v fi ork sl nn wgba n fn ogun jj enrollment n forksl nn w ensure v e-djm dj enter v wwlwnk sn wb sn entertain v e ere llejb-sr mlrayr lkn entertainment n ers pjdlrayfiskn enthusiasm n taraakitiyangbn kn enthusiastic (adj)lkitiyanntarati gbn kn entire adj gbogbottodidi entirely adv ptptbmbmkynyngbgberegede entrance n nu n n oj n bwl entry n wl n wlkk sn wohun t a k sn w envelope n p wbw envious adj kn fn laranlara environment n ykdgb envy n lara epidemic n jkl rn equal adj dgba, r bkann equality n dgbabdgba equally adv bkanndgba-dgbabbdgba equator n l yk t d ay s mj lgbgba equip v ps, e-l equipment n psmraelr equivalent adj b mub e dd erase v pa-rpa-runpar
67

eraser n ohun ti fi npa nkan r erect v gb dde klkt error n een erupt v rutjde eruption n rru jdetjde escalate v ru ske k di nl escape n skr nn ewujbsl escape v s jdeb lwyry-krfd s nj escort n albb escort v e b n ln especially adv pp, mbs espionage n am essential adj e ptkt a k l aln establish v dslfi llpinnufi kal establishment n dslfillpinnutd estimate v ka iye r dyel eternal adj llayray eternity n ayraylpin etiquette n w mlwb Europe n l wn ynb European adj ti wn ynb European n/f ynb European n/m ynb evacuate v k jdejde kr ls dfo evacuation n wjdeijde krlsdfo evade v y ara fn, y-sl evaluate v gbywgb lwn evaporate v gbfdi aff evasion n wwyy sl evasive adj e y sl even adj dgbatjgngg even adv pptilgidi n brppgidi evening n rl ljral event n l eventful adj l alriwoohun gbgbohun rnt eventual adj lp
68

eventually adv lp pp ever adv ngbgbogbol r every adj olklkgbogbo everybody pron olklk n everything pron gbogbo kan everywhere adv nbigbogbo evict v m krl-jdet-jde evidence n r evil adj bburjmbibibls evolution n tnklfihntsl exact adj gandd exactly adv ganggwkptgbko exaggerate v bkn rssdnns exaggeration n bkn rnsslksdnbms-sdn examination n dnwwd npa br examine v ywfi br wddnwyw example n prwewrn excavate v wa ihgb ihgb kt excavation n wa ihgb ihkt exceed v rkje-jtay excellence n tayrkjttbiddra excellent adj drajlttay except prep bkepfifibby exception n mkrtkk lti gb exceptional (adj)y t o tay jlttay jl excess n ejkj wtnwnselk excessive adj rkj l exchange n ibi e pprppr exchange v e pprpr excite v r-skt uns excited adj farabal excitement n rskariwogbn-arargbdyn exciting adj alriwoti gbn-ara exclude v t-sdey kr exclusion n tsdeykr exclusive adj yst
69

excursion n jde elr egb t jde l irgbatgn lir sinmil excusable adj t a l ydyda excuse n wwgfrrw excuse v e gfr fnyg execute v (kill)pa-kpa execution n e pakppa executive (adj)k allgbra lti ll exempt adj d-st sl exemption n dstsl exercise n (school)dnrawi exercise n (sport)dray exercise v l dray exhaust n (fumes)rn exhaust v (use)l tnwdl exhausted adj (tired) ralwdl exhausting adj alrt r ni exhaustion n rgb exhibit v fi hnmw s gbangbat fdpt exhibition n fihn ngbangbafdranpt exile n ssnit a l sn exist v w n wmb existence n w exit n jdelon bjdejde exit v jdejde l exotic adj jjthnrnwyt expand v tt-sl n expansion n tlnl expect v dr dretfojsn fngbjl expectation n retfojsn expedition n rn j akniyra expel v y krl ll jdetu-y expenditure n nwn expense n nwjow expensive adj lw lrhn experience n danwmlragbnrr
70

experiment n danweyw expert n/f nit m nkan dj kkgbj expert n/m nit m nkan dj kkgbj expiration n parttnpin expire v kndkpartn explain v e lytmld fiy explanation n lytumldwysy explode v bjdibtd exploitation n l ohun lmrn fn ara nilkl exploration n wkiri akni explore v w-kiri explorer n/f nit e wkiriawkirionwkiri explorer n/m nit e wkiriawkirionwkiri explosion n bariwo l explosive adj t b explosive n ohun t b export n j t a fi rn s ilmrn fn tt export v fi j rn s ilmrn fn tt exporter n nit fi j rn s ilmrn fn tt expose v t rfihn n gbangbatd exposure n fihn n gbangbatd express v (act) e expression n (action)e expression n (face)w expression n (phrase)sr extend v l ttf-gnfikn extension n (building)fiknkkntnk extension n (telephone)fiknohkun fiknfgn okun extensive adj sllbr extent n fgnltt exterior adj ldelhn de exterminate v parun ptpt extermination n parun ptpt external adj lhn de, lode, ti de extra adj fiknt k extraordinary (adj)yanilnukknniljr-trbb
71

extreme adj llpin extremely adv lllpinpin eye n oj eyebrow n irun-gbngbrej, bb oj eyelash n irun pnpj eyelid n pnpj eyewitness n/f lr t rn oj r, alfojr eyewitness n/m lr t rn oj r, alfojr

Ff
fable n tn asn, l fabric n a, il fabulous adj algbgb face n oj facing prep (across) kj-s fact n sdj, spt, ohun dj gan-an factory n il i, il w, gb wn onw faculty n y, gbn or, m, fade v , r sl, t, f fail v bj, kn, y, bt, ts failure n bk, bj, edn, dt,, kn, yg faint adj hn tn, hn rere faint v dk, r, ojo fair adj (correct) t fair adj (good) t, dra fair n (business) t fair n (fun) j fairy n rn, egbre, iwin, krkr fairytale n tn rn faith n (trust) gbgb, gbkl faith n (belief) gbgb faithful adj olt, oldodo fake n t k e tt
72

fake v pa-r, e b ni p, dbn falcon n fall v ub, b sl, w, f shn, dnk false adj lt, n aydr, ltt fame n kk familiar adj mm, faram, m-lra, dn-j family n dl, b, btan, ar famine n yn rn, gbl famous adj lkk fan n (machine) r fr, r t f aff fan n (person) m hn, altlhn fanatic adj elrker, alragbn npa sn fang n ehn, nni, knn, ehn ranko, ehn ej fantastic adj nrkur, gbgb ddra nkan, kja l ddra ohun fantasy n mrr far adj jn far adv jjn, jn rr fare n ow i, ow k, onj farewell n dgbre, knni farm n oko farmer n gb, olko, aroko farmhouse n ilko, ab, ahr farming n ddko, dko farmland n oko farther adv wj fascinating adj nfanimra, n w, ddn fascination n fanimra fascism n mnisn tiptip, jba mnisn tiptip fascist n amnisn tiptip fashion n w e, r, fast adj kk fast adv yra fast n w fast v gbw, e k fasten v so, d
73

fat adj sanra fat n (grease) r fat n (substance) r, kn fatal adj ti ik, t pa ni fate n ynm, pn, pin, dars, ik, bf father n bb father-in-law n/h bb yw father-in-law n/w bb k fatigue n r, agara fatty adj t n rlrlr faucet n nu r omi fault n (blame) bi, e fault n (defect) bk favor n oj-rereeun sj favor v e oj rere fnjk favorable adj lj rerentlhndradnmni favorite n ynf fawn n m gbnrn fear n r, fy, jnnjnn fearless adj lfy, lnbr feasible adj n eeelgbra e feast n s, j pj feat n i agbrai yanuit feather n y y feature n (quality)w ojbd February n o kej dn federal adj ondpti gb federation n kandp fee n ow ybl feeble adj llerallgbra feed n onj feed v bfn lnjnn feel v mfwbfwkn feeling n mfwbfknm fellowship n dpkgb female adj obnrin, abo, ti bo
74

female n obnrin, abo feminine adj (grammar) ti abo feminine adj (female)w ti obnrinti aboti obnrin fence n gb giri fender n ap kan lra mt ferry n k sd fertile adj elsolt ljltlr fertilize v bu jle il lrfi dn kn ils il di lr fertilizer n jlfikn t s il di lrohun t s il di ld festival n gb sjdn feud n jaswdkyd fever n ibttlragbn-ara few adj d, fewer adj nwnba fianc n/m fsn fiance n/f fsn fiber n okn igiokn ewko fiberglass n dg lknn t a fi e oriri nkan fictitious adj ljtti jrti r lsnrs fiddle n dr lw fiddler n atdr, onfr fidelity n olotfaram fidget v rnraifara-balgbj field n gbagede rgb pp fierce adj rormngbn fifteen n (number)mdgndgn fifth adj karn-nkarn-n fifty n (number)adta fig n so pt fight n j, ogun fight v jjkad, jagun fighter n/f onj, jagunjagun fighter n/m onj, jagunjagun fighter n (aircraft) k jagun fruf figure n (number) iye figure n (shape) pr wrn
75

file n (paper)p tj w file n (tool) ayn filing cabinet n pt to w lss fill v knt-lrn filling n kknttlrn film n (coating)atafo oj film n (movie) ir wrn t nrn/t fohnfm filter n as omi filter v sro filth n rgbinbn filthy adj lrlgbinnriraeler fin n lb jaj ja finally (adv)lktnnparlpinsnw-snbnpkunnkhnjj finance n ow nw finance v e nw financial adj ohun t j m owti nw find v w rrw kirib fine adj (delicate) lg fine adj (good) dra, dn fine n (penalty) ow drn fine v blni finger n ka w fingernail n knn ka w fingerprint n m fwsmsfwsms finish v pare-tnyr fire n in fire alarm n dgr pan fireman n panpan fireplace n ibi dn fireworks n in tf t a tn fi ry firm adj lgbraledr iningbingbin first adj kn nj fish n ja fish v pja wr fisherman n apja, adja fishing boat n k apja
76

fishing line n p apja fishing pole n p apja fist n k kuk fit v (clothing)e ye bmu fit v (object)e bmu fitness (n)yyttbmu fitting n bmu rmrm five n (number)rn-nmrn-n fix v f-som-drfi-btne fixture n somlohun mdr flag n s, pgun flame n w in olfgbn knal in flap n gbn y pparhn flare n ohun t j blbl flash n ksnml flashlight n ml in tf flat adj ttjplbgbalajaprs flat n (home) il alpn gb flatten v tbrl ml plb flatter v pntn flavor n dntwrn flavoring n dn flaw n bk, ssnl flawless (adj) lbwnallbkn flea n dun, egbn, in ara flee v ss-lb s kr nn ewu fleet n gb-kw-k flesh n ran ara flexible adj t rrn lti t jgbt rrn lti l flight n rn j, skr nn ewu, sks, sl float v lff lj omi flood n kn omi, kn omi, n omi floor n orlil-il florist n/f onw dd, oldd florist n/m onw dd, oldd flour n yfun
77

flow v n flower n tnn ewko dd flower pot n kk t a f gbin dd flu n ib, gbn ara, sn fluctuate v y shn-n shn-n fluctuation n r sk r sd fluent adj dnmrnnsr jj fluid adj mmun fluid n n omi flute n fr fly n einin fly v f f-l fog n kku, kk foggy adj kn fn kku fold v k d po folder n p w folk n d m n folklore n m gb-ay d lwj follow v tlt-lhn following adj t tlhnt tlltlhn fond adj nknfonk food n onj food poisoning n iwmjlor fool n/f aiwr fool n/m aiwr foot n s footprint (n)ts fst for (prep)fnntor forbid v d-lkunk-lw forbidden adj wt a k lw force n ip, agbra forceful (adj)lgbratagbra forearm n ap forecast n tl forehead n iwj or foreign adj ti l mrnjj
78

foreigner n/f jjjjlejar l mrn atipo foreigner n/m jjjjlejar l mrn foresight (n)mtlrtlwhn r forest n igbgn forestry n m d-igb forever (adv) tt l, ll forgery n kl k forget v gbgbrnt forgetful adj t gbgbngbgb forgive v drj, forj forgiveness n drj, fij, forj fork n (road)orta fork n (utensil)mga jungnj form n rstwrnjokd formal adj gbagbf b ti rsti formality n gbagbf e dslpr e formally adv ggb lgbf format n t jt former adj tj formerly (adv) gb lthnwjtl formula n e dslgbkal fortnight n gb s mj fortress n odi algbra fortunate adj e orreb skkgbk fortunately adv m fortune n (wealth) lalbpdohun nbf forty n (number)ogjj forward adv tswjj fossil n rml k ohunkhun t gbanelr ay tij foster child n/f m gbbm gbt foster child n/m m gbbm gbt foster mother n algbbalgbt m foundation n (building)pil ilsl founder n/f oldsl founder n/m oldsl fountain n orsunsun
79

four n (number)rinmrin fourteen n (number)mrnlrnl fourth adj krin fowl n (bird) ady, y fox n klkl, akt, alrkrek foyer n dd fracture n dddd egungun fragile adj lgfft k p f fragment n (piece)rnrnibrn fragrance n rn ddn fragrant adj olrn ddn t ta snsn frame n (body)ago ara frame n (window)ln frs frank adj t s tt in jde fraud n ltnonjbttnraiyedr free adj (person)d od slldalnd free adv (price)flgbow free v (person)s di ominirad nd freedom (n)mnirayjl laylujra freeze v d freezer n r m nkan di yinyin freezing adj npa dddd omi freight n r kr wwo freighter n k kr frenzy n snwniwr frequency n gbkgb frequent adj ngbgbogbongbkgb frequently (adj)lemlemlralradb-db fresh adj tttitunktun e friction n rara ohun mj p m ra wnjdkyedaw Friday n ij kf s, Jm friend n/f rgbnkej friend n/m rgbnkej friendly adj lrnb rfanimra friendship n f in rererrpbrbr frigate n k ogunkojp k ogun
80

fright n riyfy frighten v drbadiy-f frog n pl from prep lwkrnnlti front adj iwj front n (object) iwj front n (war)oj ogun frost n tt nn frosty adj t n tttt jj frown n bojjbn frown v bojj sbn s frozen adj dd fruit n so m frustrate (v)b-jy-poy-pas di asn frustration (n)bj fry v yan nn rdn fuel n ohun dnigiyn fugitive n/f ss fugitive n/m ss fulfil v m fulfilment n m, me full adj kn fumes n fn oru fun n irirfwd function n lagbraye function v el fund n owo llkjp ow fundamental adj ti pilptk funeral n snk fungus n ol ol eh igi funnel n r funny adj (amusing)t pa ni lrnonyy funny adj (strange)jjm fur n irun (ranko) mlml furious adj tbn furnace n ilru
81

furnish v (supply)ps fn furniture n ohun l ilohun further adv wjlkr fury n kannbnrun fuse n (bomb) elo tajontaj fuse n (electric) elo tajontaj future adj ti gb t mbti hn-lati j mrnti j iwj future n j iwjgb t mbhn-laj mrngbesk-j iwj

Gg
gain n r, fn, f gain v jr, r gb, r e gallery n (art) dd wrn, dd lk gamble v ta tt gambler n/f ontt, atatt gambler n/m ontt, atatt game n ir, ir, y t d pa gang n gb t sow p lti e kan gap n (opening) ih l sn fo garage n il pam k, il tne k aykl garbage n dt garden n gb gardener n/f olko, olgb, agb gardener n/m olko olgb agb gardening n dd oko gargle v w n fun, tu pp garlic n y gas n epo k, is, aff in gasmask n ohun bom gasoline n epo (mt) gasp v yanu sl gba afffi tara fm hrhuru gate n nu n delkn
82

gateway n bwlbwlwlojbod gather v kjkp s ibkan jpjgb-j gathering n kjkp s ibkan jpjgb-j gauge n p dwn gear n (car)ohun l t nm k rn gear n (equipment) ohun l gem n kta iyebye general adj wpnkrti gbogbo n general n (military) olr ogun, ggun generally adv ngbkgblkplkol generate v bbrm jded sl generation n ran dr generator n r r dr in mnmn generosity n in rerenlaw generous adj nn rerennlaw genitals n bkl ara knrin tb obnrin, ok ti pn genius n olye, amye, iwin gentle adj n w ple jj gentleman n bkn, onw rere, gbajm gently adj pspsplplrralslsklkl genuine adj lttltnojlw geography n w kni npa gby geology n k ohun in il nsl germ n horsunbrkkr gesture n esw get v nrgbgb geyser n orsun omi gbgbn t nr lti in il w ghost n m iwin k giant n mrn, asgbnl gift n bn, r giggle v rn rn kker gill n rk ja jgbn giraffe n gnfn * girl n mbnrin girl n mbnrin girlfriend n r obnrin
83

give v fi fn, fi bn, jn glacier n ynyn nl gbalasa glad adj ye inddn glamor n j glamorous adj ti j glance n w fr glance v w fr, kfr, w wr gland n glare n kmndnmn glass n (container)wo ondg glass n (substance)dgwgbwjji glasses n dg ojdg rranawwoj glider n ohun mni y br glisten v tan ml global adj ti gbyti il gbogboti gbogbo n globe n rubutu ayay glorify v ynlgoe lgoyn glory n goynl glossary n w tmsy glossy adj ddn glove n bw glow v gbn janjan glue n te glue v l, l-p gnat n kantkant go v (foot) rn, l, go v (vehicle) rn, l goal n (sport) pin sr je goal n (target) pin goat n bk God n lrun, Oldmar godchild n/f m bnitj nn j ongbgbm t a e tlhn fn lkk sm godchild n/m m bnitj nn j ongbgbm t a e tlhn fn lkk sm goddess n r obnrin
84

godfather n bb t e tlhn m lkk sm godmother n y t e tlhn m lkk sm goggles n dg ojaw gold n wrwrgl golden adj ti wronwr goldfish n ja alw wr golf course (n) gb nla gbalasa onkorko golf n ir er ynb kan golfer n/f elr golfer n/m elr good adj reresuwndra goodbye n (depart) kni ti pny, n re o! dgbe o! goodbye n (remain)db goodness n ohun rere goods n r ohun nj goodwill n f in rere goose n abo ppyeppye nl gooseberry n ir so kan gorge n funjfyjj gorgeous adj ddrahhn gorilla n nkb nk gospel n hn reretn gb aiy Jsr dodo gossip n r hnsr asnffsksk etuktu gossip v sr hnsr asnffssks govern v jbaksoolrtj government n jbakso l governor n alb jbaalkso lbal olrgmnajl grab v j gbj lw grace n ore-foj rerenfn graceful adj ddralw gracious adj olre-faln grade n (level) iptjtbrdgba grade v (level)m tjm dgba gradually adj ddkrkr graduate v to fnfngba oy n il k ggawn graduation n ayy par k kk
85

graft n lml ka sn igi mrn graft v lm grain n wr irgbn kank gbdo y wn gram n ir wn kan grammar n m l r djdjgrm grammatical adj ti mm l r djdj granddaughter n m m lbnrin grandfather (n/fa) bb bb, baba l (bb) grandfather (n/mo) bb y, baba l (y) grandmother (n/fa) y bb ni, y l (bb) grandmother (n/mo) y y ni, y l (y) grandson n m m lknrin granite n kta ak dd grant v fi fn, fi jk, gb grant n bun fn i eohun t a fifnni grape n so jr grapefruit n romb nl graph n wrn wn grasp v dmfw gb mylye r grass n korko grasshopper n lg grateful adj lp, moore gratitude n dp, moore grave n iboj, is k gravel n kta ww, kta wr, yanrn gravestone n kta or iboj graveyard n t k gravity n w gbjnl kanib gravy n omi b, omitoro graze v (animal) j korko grease n r greasy adj kn fn rlr great adj olkktbilp great grandfather (n/fa)bba bbnl great grandfather (n/mo)bba yl great grandmother (n/fa)ya bbnl
86

great grandmother (n/mo)ya ynl greatness n ttbi greed n wra, ojkkr, awun greedy adj nwraljkkrlwun green adj alw ewkoalw b-dpndttbd greenhouse n il tj ohun gbn greet v k, y m greeting n kni ymn grenade n ohun l jagunt fwj grey adj t l w dd fr grief n banjkndn grievance n ohun banjdnohun t m bnj w grieve v bnnjdnm n kdn grill v fr m nidnwyan onj lr in grim adj korror grime n r grin n rn dn grin v rrn akrrn gn grind v lpn grip n gbmgbw grip v gbmdm inin groan n kroragbgbin groan v krorakdrgbin groceries n j l groin n kt itan groom n apoko inoltj ink-yw groove n ih tb ground n ildlplorsun groundwork n pl group n kjpdpkt group v kjpdp grove n igb kkerigb uru grow v hsodgb growl v k growth n (development)dgbsk growth n (physical)ddgb n
87

growth n (tumor)tnrn grub n kkrdin gruesome adj lrfonilytbr-bojo grumpy adj onkanra grunt v kn b ld guarantee v e r guarantee n ongbowr guard n (device)b ro ni guard n/f albbol guard n/m albbol guard v dbb guardian n/f (law)ololtj algbtjgbw guardian n/m (law)ololtj algbtjgbw guess n almbs guess v lmr s guest n/f lejalpwj guest n/m lejalpwj guesthouse n il lejil r guidance n tnfnhn guide n/f amn guide n/m amn guide v tkasnt s nfi n hn guidebook n w tnisn guidelines n wn t tnisn tb fn han ni guilt n bi , guilty adj jbi, dlbil guitar n ohun n orin olkn tta gulf n omi kun t y w in il gullible adj t e ni n g gums n erg gun n bn, gb gunner n aynbnargb gust n aff jij gut n fun gymnasium n gbngn dray gymnast n/f onijkad
88

gymnast n/m onijkad gymnastics n er jkad, er draybrpbrpbrp gynecologist n/f onwsn t ntj abown gynecologist n/m onwsn t ntj abown gypsy n/f alrnkalrnkirialfdml s ibkannit ngb kkiri gypsy n/m alrnkalrnkirialfdml s ibkannit ngb kkiri

Hh
habit n w, e, brak, w hail n j dd ynyn hair n (body) irun ara hair n (head) irun or haircut n irungg hairdresser n/f ondrongbjm hairdresser n/m afrunongbjm hairstyle n ir irun gg tbi dd lrirI hairy adj onrunytuytu half adj dajb half n bdmj half-breed n nit wn bi r w lti y tteku-iykekukiy hall n yr nl hallucination n j halve v d s mjpn s mj ham n itan ld ony hammer n lmw hammock n bpbsn sr hand n w handbook n w tns handbrake n r ff t nm k dr handcuffs n pawp handful adj knw
89

**** handicapped adj t e ar ara handkerchief n a nujgl handle n dm handshake n bw handsome adj dralw handwriting n kw handy adj rrnnts hang v gb kfik hangar n il fipam k fruf hanger n l figb w k happen v le happiness n inddnlfaroraay happy adj llfinrorannddn harass v pin lmy lnud l agara harassment n pinlmylnu harbor n bt k hard adj nirale ro harden v mle m ro hardly adv ekukkagbra-kk hardship n ronira hare n ehoro harem n il lh harm n palraibibj harm v palra harmful adj nplara harmless adj llwulnpalra harmony n eddrpbr harness n jnu in harpoon n k irin fn ppa erinmi harsh adj (difficult) lle, le harvest n kr haste n yra, knj, farabal, gbj hat n akt, ate hatch n ynynppa m nn yin
90

hatch v yn, pa m nn yin hatchet n k hate n krira, rira hate v krira hateful adj kn fn rira haul v gbfw have v nplaran havoc n bjfparun hawk n , wd hay n korko gbgb haystack n kt korko gbgbab korko gbgb hazard n ewu, jb hazardous adj lwunpanilra haze n ikk hazy adj nkk he pron , un head n or headache n fr heading n or r headlight n in tnisn iwj k headline n r ks headquarters n il olr gb heal v wsnm lra dwjin health n leradd ara healthy adj nleratagun hear v gb, tt s hearing n (court)gbgb j hearing n (sound)gbgbrngbgb heart n kn heart attack n rn knl knlkk kn heartbeat n l kn, lkk kn heartburn n ytta heat n orumrugbn heater n r t fnni lru heating n mmru heatwave n ru pd
91

heaven n k runrun lf heavy adj wwo hectic adj hlhl, lnyn hedge n (bush) gb hedgehog n y heel n ggs height n gga heighten v gbga heir n rlajognmgj heiress n rlajognmgj heirloom n ajognb helicopter n bl kker alriwo t fi j-k rn hell n run pd hello n (one) nl o hello n (several) pl helm n tk helmet n kt born help n rnlw help v rn lw helper n/f olrnlw, atinilhn helper n/m olrnlw, atinilhn helpful adj e rnlw helpless adj lnrnlw hem n t a hemisphere n wrn or y ay hen n abo ady, gbb her pron r, un, tir herb n ewb herd n w rangb ran here adv ib heredity n abnibadnidjogn w lti w b hermit n/f aldgbdgbankanj hermit n/m aldgbdgbankanj hernia n y fun hero n akni, algbra heroic adj e akni
92

heroin n akni obnrin hesitation n iymjnn hexagon n nkan ongun mf hibernation n dgbsmrasm hiccup n sksksk hide n pam hide v fipamfara pamlm high adj ga high school n il k highway n n gbngbpp hijack v d n dgb n tip hike v rnrn fj lor k b s iye ow j le kl hiker n/f arnrn fj nn aginj hiker n/m arnrn fj nn aginj hill n k kker hilly adj kk k him pron un, hinder v d lw drdwd l n hinderance n (delay)dnddrdw Hindu adj ti sn Hnd Hindu n/f Hnd Hindu n/m Hnd hinge n (door)ohun gbk hint n fnul hip n bd hippopotamus n in omiin odjomijoke hire v gba whygbly his pron tir, r hiss v p historian n/f ptn kw tn jba historian n/m ptnkw tn jba historic adj ti w itan history n w tn hit v gb nl hitch v kfi wo k hoarse adj l
93

hobby n i dra fn gbdn ara ni hoe n k hog n ld hoist n r t ngb r sk hoist v gb sk hold v dm, gbm, pamddr holder n (object)dm hole n ih, kt holiday n (celebration) j ajoj ere holiday (n) (relaxation) j sinmi holiness n w mm hollow adj f holy adj mm homage n trba home n il, ibgb homeless n alnlalrnkirialrnk homesick adj n yun il ni homework n k etilwpalm slmra sl homicide n pan homosexual adj bl knrin s knrin obnrin s obnrin homosexual n/f obnrin abbnrinl, bl obnrin sbnrin homosexual n/m knrin bknrinl, bl knrin sknrin honest adj t honesty n tt, r honey n oyin honeycomb n afr oyin honeymoon n jfj tktaya nbr gb gbyw n ktkt gbeywn ktkt br i tb jba titun honor n lw honorable adj lnyn hood n (car) der r k hood n (hat) bor hoof n ptk s ran tb in hook n w gg hop v fi s f hope n rt
94

hopeful adj nrt hopefully (adv)by hopeless adj lnrt horizon n ibi pd il ti run horizontal adj il lti l-rn s w-rn horn n (animal) wo horn n (music) fr hornet n einin dagbn nl horrible adj burjbanilr horrify v blr horror n brbanilrpy horse n in horserace n er je liner ss in horseshoe n bt onrin s in horticulture n k npa ohun gbn hose n bs hospitable adj n aj s lej hospital n il wsn, il alrn hospitality n aj s lejlej e host n bal il rgb ogun hostage n/f dg y hostage n/m dg y hostess (n)yler hostile adj d sba ja hostility n j gbangba hot adj gbgbn hotel n il r t a nr onj r hour n wkt hourly adj n wkt wkt house n il household n agboldl how adv b, bwo how much adv ml however adv sb-sb, gbn howl v kw b aj hug n fmra
95

hug v fmra huge adj l, titbi hull n kltlhn k oj omipo irgbnpo irgbn human n nyn human adj tn humane adj lnnnrere humanity n w ninrere humble adj jjnparamnrl humid adj rntut humidity n rninitut humiliate v r slt lrbafojtbgnfojkm humor n in ddnf humorous adj t panilrnn rof hundred n (number) grn-n hunger n ebi, ebi ppa, rnj j hungry adj tbi npatrnjj hunt n did hunt v ddde hunter n/f d hunter n/m d hurricane n j lle hurry v yrasrraknj hurt adj palra hurt v palrafarapae ldlrenkdn hurtful adj t npalrankn panilra nn husband n k hut n ahr hyena n kok hymn n (church) orin mm hypnotize v kn lorun hypocrite n/f albs, algbgeb hypocrite n/m albs, algbgeb hysteria n rn rnmldkkn sunmldalebr lknjanu

Ii
96

I pron mi, mo ice n ynyn, omi dd ice cream n wr dd aldn iceberg n ynyn rbt nsl kun ynyn rml onb rr icicle n ynyn tr icy adj t tut jj olmi ddllyylnf idea n riy in ideal n pr allgb identical adj bmubkan gg identification n dmm dmmork identify v dmm djsms identity n ork idiom n s r idiot n/f aiwrmgapd idiot n/m aiwrmgapd idiotic adj t hw aiwrbi ti mg idle adj li idol n rer idolize v ksdr if conj bb bbep igloo n il roboto onynyn ti wn skm il roboto ignite v tinbkn ignition n tinbkkn ignorance n mlyepe ignorant adj lmyelmpe ignore v patfojfdfojparksfiys ill adj (sick) sn illegal adj ld s fintsfinbfinmu illegitimate adj n t, m l illiterate adj almwalkwk illness n snmdirnknrnleratt illogical adj allrgnllgbn ronlnyellrfaramra illuminate v tn mle lfi ye y illumination n mltnye
97

illusion n ntnrj illustration n (book)wrn jw fihn wrn ally wrn pr image n wrner imaginary adj t a foj in wfojrn ti rr imagination n oj-inry imaginative adj foj-in-w imagine v foj in w, r gbr imbalance n pdgba imitate v tle farawfarawsnj imitation n farawpr snjwta immaculate adj llbwnllldgnllgnllbkmm k immaterial adj lnlrt tntbnt immature adj pngbgbn immaturity n w gbnw mdeb md immediate adj ljkannlgnn k immediately adv nsisy lskann gbr wrwr kyky immense adj lnwnlnyettbinl immerse v t bomi immersion n tbomitrbomi immigrant n/f alslmirnnit fi lu r sl l gb l mrn immigrant n/m alslmirnnit fi lu r sl l gb l mrn immigration n l s l mrn imminent adj lwu lrsnm ts immoral adj gbrlnw rerejm w tt immortal adj lkt k l k immortality n kdbj immune adj lnfnn dsn tsl immunity n (health)nfndsl leradsl ttkrn impact n (effect)agbrakkn impact n (hit) wl impair v bjfshn impartial adj lttlgbln ojaj n impassable adj le l kj impatience n nsrknjfarabal
98

impatient adj lnsrnknjlfarabal imperial adj ti jbati ba imperialism n jba algdjba n tiptipjra fagbrae impersonal adj mlrafrslffe dnf implement v em l imply v w lsf y impolite adj lmyelynislmln w rere import n tum ptktum abnwj kr import v m lti kr w l importance n ohun ptklr important adj ptktbilr importer n/f onw t nm j kr w l importer n/m onw t nm j kr w l impossible adj rolee impotence n lera knrnlgbrakbakr impress v (emphasize)t mw lkntnum impress v (flatter)pntn impression n (print)smstt impression n (thought)rofiy impressive adj t ni lrit j ni ljt w ni lkn imprint n ttmffis rntsms imprison v h ms mt ml imprisonment n hm in tbfiswn improbable adj llrbrb improper adj ltly improve v m sntn em dra improvement n msntnemdra swj improvise v d-sld gbn sifi gbn e impulse n agbra rlf kn impulsive adj alntnlgbra rlfarabal in prep nn, n inability n npalgbra inaccessible adj llsnmlllkj inaccurate adj lpelkpne inactive adj le nkanlli inadequate adj ltltkan
99

inadvertently adv lfiyslfoj-fd inauguration n dslbrpljbafijba incapable adj llellgbra incense n rn trr incentive n mryni lr incest n bl bi pl me nkan w pl ar bi incident n albpdltn incidentally adv albpd incite v gb dder kn sk inclination n tsfa kn s incline n kk kk include v k kn fi plkmfikn including prep ti, pl inclusive adj nti kjpti knnpa kkn income n row dnlow-iow-ya incompatible adj llbrajt k l dgba t ld s ara wn incompetent adj llgbraltt incomplete adj lpkn incomprehensible adj wmrdllmt a k l mt k l y ni inconclusive adj llpinletnn nnwmrd inconsiderate adj lronlfiysroti lmrn inconvenience n ohun rrn inconvenient adj rrnly incorrect adj lp increase n bsisunknpsi increase v psidgbw increasing adj pp si, b si incredible adj legbgb incriminate v fi snka s lrn incurable adj llwsnjingri indecent adj twy indecision n iymjpinnunni indeed adv ntt, gidi indefinite adj llpint k dj indefinitely (adv)lllpinttl independence n mniran alkosogbralfarak
100

independent adj lgbarallfarakln alkoso index n (book) fihntkastka yn-rm-tka Indian n/f (american) wn onl l Amrk ndn Indian n/m (american) wn onl l Amrkndn indicate v fihn tkas yn indication n fihnpr indict v fi snka s lrn indictment n w sn indigestion n da onj indirectly adv letr individual adj olklkni kkan industrial adj lsimilpn industry n apni onw ineffective adj ln lmrllgbra inefficient adj lwl inexpensive adj ln nw pp infamous adj bur rkjlgn infant n/f m wm-mu infant n/m m wm-mu infantry n m-ogun ls infect v rn mk rntn k infection n rnmkrnrn infectious (adj)t rnt gbrn inferior adj rl jm-hnrhn j infidel n algbgbkfr infidelity n gbgb, tt, eyegetnjynj infinity n lpinnpkunttll inflammation n jnigbinww inflate v f aff knf sk inflation n (cost) fikn rkj inflict v j nyfi l lra influence n agbraipa lr ni influential adj lgbraptklhunlnu influenza n rn ayklib influx n fiknn sn inform v w fnk lkm mfi sn
101

informal adj gbf informality n gbf information n wfnkfisn informative adj ti kk knpa m informer n/f abn magbanipalgbwalgbs informer n/m abn magbanipalgbwalgbs infrequent adj lwplj gbkgb infringe v rgbrnrfin infringement n rfingbrn infuriate v m bnr bn sk ingenious adj lgbnnhm ingenuity n gbnhm ingratitude n lpmore ingredient n ohun lerjppr inhabit v gb in, gb inhabitant n olgbonl inhale v fi im ff s im inherit v jogn inheritance n ogn inhuman adj nknlan initial adj ti brltbr initial n ti pilbr ork initial v k br ork s initially adv n piln brlkbrtltl initiate v m brm e initiation n gbgb initiative n mm brmbrpil inject v fi sn, kb injection n fisnkkb injure v e lepalrabje n ws injury n ewupalrabjws injustice n ttdodo ink n tdw inland adj lk iljn s kun inland adv in l inlet n erks
102

inmate n/f olgblarllwn inmate n/m olgblarllwn inn n il r, il gbw, rj innate adj bnibti in niw inner adj nn innocence n w mmljbi innocent adj llljbi innovation n ydohun titunr titunm ohun titun w innovative adj t nm ohun titun w ti r titundsl innumerable adj lnyeogoro input n mwldskpa input v mwldskpa nn inquest n wd ik nits inquire v brwdbi inquiry n brts wd inquisitive adj ti wd tts insane adj iwr, snwn insanity n iwrssnwn inscription n kl insect n kkr insecure adj lwut ko dniljt l y insecurity n elwudnilj insensitive adj kannfuraltt m lra insert v fi snfi knt b insertion n ffiknfikn inside adj tintrn inside adv nn, sn inside n in, rn inside prep lrn inside out adv sd stn insight n mbojwwsnyl insignificant adj lnlrt nkanyprkrgrj insincere adj ltltt insinuate v fi tn w oj rerefi gbn fi r s lkn insist v tnumfi dandan l insistence n dandantnum
103

insistent adj ttnum ti ondandan institute n il kil n dsl insolvent adj ll san gbslr n san gbs insomnia n ll snr orun snsn inspect v bojwdn wfi oj s inspection n bojwfojswkdnw inspector n/f albojwalbw inspector n/m albojwalbw inspiration n agbramsokunrwrynj inspire v m snf snfn lokun lti e nkan lrk lym lkn install v fi sr oyfi s ip oy installation n ffi sr oyffijoy instant adj ljkannldrlskann instant n jkanndr instantly adv ljkannlsksn j kan instead adv kk instead (prep) dpbbk instinct n humgbn inm in instinctive adj mm inti gbn in institution n gbkallslil kil n instruct v k lkf fn instruction n km instructor n/f olkniolkolt instructor n/m olkniolkolt instrument n ohun l nrl instrumental (adj)ohun l nrti lr insufficient (adj)ltly tltnkan insulate v y stfi ohun l t in nkan insulation n ystffi ohun l t in nkan insulin n ir gn kan insult n fojdiyjbgnbkws insult v yj sfojdi stbk fnfws lb insulting adj t ne fojditi nyjti ntbk fntgn insurance n mdjmmdjow dbbra insure v m dj
104

intact adj lfwknnpp integrate v d pkjpso pr p integration n dpkjpsoprp integrity n tt inw ttknw lbk intellect n ye, gbn, m intellectual n/f jgbnolye intellectual n/m jgbnolye intelligence n (information)tlmynam intelligence n (person)yegbn intelligent adj lyen m intend v gbr, pinnu intense adj kkan kkanjj intensify v e n kkan kkane n jj intensity n gbraror intensive adj nkkan kkannjj intention n rt intentional adj mm e interact v b lb e interaction n blbe interactive adj ti bnieti bl interchangeable adj n ppr intercom n r sr-gbs intercourse n blbpdbe interest n (attraction) dnmfnfner interest n (money)ow l interesting adj aldn interfere v b s rnfnusswtasdlwddrs interference n (radio)r ynir d kk nn rdtasariwo interior n in in lhnlk intermediate adj larnlgbedemj intermission n dw drsimikk nhn lgbedemj er intern n/f k intern n/m k internal adj ti in international adj ti bl lrn wn orl d
105

internment n hml n tip ngba ogun interpret v tmgbfe gbdgbygbfwy interpretation n tmldffn ntumwy interpreter n/f gbuf, gbif, gbdgby interpreter n/m gbuf, gbif, gbdgby interrelated adj bratan interrogate v bi lrbr interrogation n bilrbr interrupt v d drd lwdrmlnu interruption n ddrdw intersect v k nbupn ny intersection n wnbnortakrtadars n mj mta interval n y rnkk nahndgb kkant intervene v b srnkj lrn intervention n ljfnusb srn interview n fojkojojkanrafrwnilnuw intestine n fun inwrk intimacy n brfm tmtmml intimate adj tmtmkrksnml intimidate v drb, dyf intimidation n dyfdrb into prep sn intolerable adj llrjt k e gb intolerant adj le fi knrn intonation n whn intoxicated adj ppa lt intoxication n palt intravenous (adj)nn ian-j intricate adj lj dj intrigue n rkdmdt intriguing adj ti e rkndtyanilnu introduce v fihnm mm jden sl introduction n (book) br wer sjfihn introduction n (person) fihndimm fn introvert n/f ontjn jj onwtt introvert n/m ontjn jj onwtt
106

intrude v w lpyj sfnrn intruder n/f altimbl onllej ppndodo intruder n/m altimbl onllej ppndodo intuition n gbn inmyeye-in intuitive adj t bye-in mu invade v gbgun tgbgunlgbgunwjddt invader n adtiniagbguntonjd invalid adj llgbrab olknrnallerat k jm nkannplgbra fin invasion n dtdtgbgun tsmmgbgunl invention n wrgbn titun dgbnpilepile tuntun kanhm inventor n lbn pileonhm invest v w l ae l fow pam investigate v wd, ts investigation n wdts wfin investment n ow-pamow-ll invincible adj llll lgun invisible adj lrlhnalhn invitation n pr invite v pr invoice n w dyel jw ow j involve v wmkwf sn nkan involvement n wmkwff sn nkan inwards adv nn iodine n gn w egb iron n (clothes)r lo iron n (metal)irin iron v yanjl ironic adj n ti prnpa rnp irrational adj lny nnllgbn nnfaramraallrgn irregular adj leddkbakba irrelevant adj lwwot k e ptkt k jm nkant k b nkan mu irresponsible adj aln r iti w albkt irrigate v bomi rin
107

irrigation n bbomirin irritable adj n kanran jn irritate v tm bnj nn irritation n tt bnkanra is (to be) w j mb r l n Islam n sn wn Imle Islamic adj Onmle island n erks islander n/f ar erks islander n/m ar erks isolate v d wdgby stl sn isolation n ddwadd issue n (magazine)y w wrn issue n (question)jiyn jnyn issue v (release) n jde it pron n eou itch v hnra itch n hnrakifnkrn item n kkan itinerary n w t rnj ivory n ehn erin ivy n tkn ewko

Jj
jacket n w wlk jail n il tb, il wn jam n (difficulty) ro,ynu, nira jam n (jelly) so igi t a ti s jammed adj ffn p, tt p janitor n oltj il i January n o knnn dn jar n g, d, eb jaw n egungun pr rk
108

jealous n ow, oljow jealousy n ow, ow-jj jeep n ir k kan jelly n omi so t a fi iy ynb d jellyfish n ir ja kan jet n (airplane) k fruf jet n (water) n omi rk omi jetty n afr t y sn omi Jew n olgb Jd, m srl, Hbr jewel n kta iyebye, lmn jeweler n olt kta iyebye jewelry n ohun olkta iyebye Jewish n m srl job n (task) i kker job n (work) i jobless n le join v so m, fi kn, so p joint n (bone) ork joke n f, r rn, pr, wd, yy, y journal n w rhn journalism n i kk w rhn journalist n/m akw rhn journalist n/f akw rhn journey n rnj joy n ay joyful adj kn fn ay, ry judge n (court) adj, ondj judge v (court) dj, dlj judge v (estimate) foj wn judgement n dj juice n oje, omi in so juicy adj olje, rin, kn fn omi, lt lj July n o keje dn jump v f, b junction n dp sol, pd n June n o kf dn
109

jungle n igb, aginj junior adj br kker, tl jurisdiction n skn il oy ibit agbra tb ni mjla i juror n/f agb gbm juror n/m agb gbm jury n gb gbm nyn mjl t a yn s j ppar just adj oldodo, ddr ininn, tt, lnbw just adv gg, ptpt, , gan, nsisy, nwy kk justice n tt dodo ondj justification n dlre justify v d lre juvenile adj ti we, ti md

Kk
Kangaroo n ranko afikn gbm r pn keep v fi pam, tj kennel n il aj ketchup n onj on tmt ddn kettle n kk bb omi, ohun l omi key n kkr, m k, m gdgodo, tum keyboard n l fwt, dr kick n tp kick v tp kidnap v j nyn gb, j nyn t, jt kidnapping n jj nyn gb, jjnit, dn kidney n iwe, ere, l-in kill v pa, gb lm killer n/f apnyn killer n/m apnyn kilo n kilo, wn, wn kilometer n wn, jn kind adj (friendly) nyn, nn rere kind n (type) ir gb w
110

kindness n eun, in rere r king n ba kingdom n jba il ba l kiss n fnukonu kiss v fi nu konu kitchen n il sej, ibi dn kite n ohun er t a fi aff f n fruf kitten n m olgb, m olgnn knead v p knee n orkn, ekn kneecap n egungun ekn kneel v knl knife n b knight n ir oly kan knit v fi w hun, dp knob n kk knock v l, kn, knkn knot n kk, dj, sol know v m know-how n m, gbn m, m i n knowledge n m, mm, gbn k, ye knuckle n ork ka, kk w Koran n lkrn, w-mm mle

Mm
machine gun n bn t machine n r, ohun l machinery n r, ohun l machinist n lr mad adj iwr, bbj or, asnwn magazine n (publication) w rhn magazine n (weapon) p t
111

maggot n din magic n idn magician n/f allpyd, ondn, alf magician n/m allpyd, ondn, alf magistrate n adj, ondj magnet n f, kta mrin magnificent adj tbi, nyn pp, lgo magnify v gb-ga, yn lgo, m-tbi magnifying glass n dg mtbi maid n wnd, m-d obnrin, obnrin, omidan mail n w, lt mail box n pt t a fi lt pam s mailman n t pn w (lt) kiri main adj ptk, olr mainland n ol l, l gan mainly adv n ptk, ptk jl maintain v (preserve) tj, e tj, d m maintenance n tj major n (military) oy ggun gb majority n p nyn make v e, d make-up n padbw e par, fi tk ku oj, fi e fr male adj ak malice n t, od, arankan, knrngbn malignant adj n k, n or nn, n r bbur mammal n nyn/ranko fmbm man n knrin, nyn manage v t, e tj, e bjt, e kso, kp, kawo manageable adj nkw, rrn lti t, e kso management n bjt manager n/f albjt, olr manager n/m albjt, olr mandatory adj e dandan, e n tls mane n gg in manhood n w knrin, ddi knrin, gb dknrin manipulate v fi w is, d rborbo
112

mankind n ary manner n w e, ir, n manners n hw manoeuvre n (military) gbn l manslaughter n pnyn manual n w kker, w tkas, w pjwe, w manual adj fwe manufacture v fi n e nkan tt, e, r manufacturer n oli n tt manure n tn, ld many adj pp, p, plp map n wrn ay, w fnhn marble n (material) kta ddn March n o kta dn march n yyan wn m ogun march v rn lss, yan mare n abo in marginal adj bb marina n ti kun mark n m orin, p mark v sm s, fi m s, kys market n j marksman n ta, aynbn marriage n gbyw marriage certificate n w r gbyw married adj t n k tb aya marry v gb n yw marsh n r, r, bt, rf martyr n/f ajrk martyr n/m ajrk martyr v jrk marvellous adj ya ni lnu, alr masculine adj (grammar) ak masculine adj (male) ak knrin mask n boj parad, g mass n (amount) , kp
113

mass n (church) sn dr snk, sn onj al Olwa n j Rm massacre n pakpa, parun, fbj, pal, pafn massacre v pa n pakpa, parun, f bj massage n para tunilra, wra, para onwsn massage v pa ara fn wsn, w ara, para massive adj wwo, tbi, jjn mast n p k master n (person) olr, alkoso, g master v gun, bor, kp, kw, k mat n n, pkt match n (fire) n match v (equal) b dgba match n (equal) dgba match n (sport) er je, dje matching adj r bkann, irkann material n jankan l t a fi e nkan mathematics n ir mattress n tmtm snl mature adj dgbgbppndd maturity n dd, ppn, gbgb, gb, hew, lb maximum n pp jl May n o karn-n dn may v l maybe adv by mayor n ondj lolr l me pron mi, mi meadow n pp oko tt meal n (food) onj yfn mean adj (unkind) n lsnlnynlnlrllnonk mean v rkmra meaning n d tumtmm meaningful adj t nlr t nyn meaningless adj llrln tumlsn meantime adv nbylkkynssy n measure v wn
114

measure n wnp-wnp-a measurement n wwn wnp meat n ran jj onj mechanic n on n lnmnklk mechanical adj ti ohun rti I n mechanism n npa ohun r medal n (military) m yn media n wn onrhn mediate v lj b ljw lrn medical adj ti gnti egbgi medicine n (substance) gn egbgi meditate v e rrongbr meditation n r medium adj lrnohun l medium n rnohun l meet v pd, k lj k lnpj meeting n pd, pj, klj, kjp melody n orin ddn melon n so taknbr melt v y member n (club) r in gb membership n jj m gb memorial n rnt ohun rnt memory n rnt pl iy in mend v (repair)tn-em-sn menstruate v e nkan o menstruation n kan o, l mental adj ti yeti or mention n rnt drk mention v e rnt d-orkd-s menu n w t onj merchandise n j ttwj aj merchant n onwlj mercy n n, yn merge v (company)b sndpkp merger n bsndp gbkp
115

merit n rtsty mermaid n yemja merry adj in idn ly message n hnri rrn messenger n/f ikornj messenger n/m ikornj messy adj wruwrullt metal n onrur irinidjfdkwr meter n wnwn method n lnwt lssn t a f e nkan microscope n r t a f nwo nkan t oj lsn l r tr middle adj lrn, lgbedemj Middle East n il l orn middle n rn, agbedemj midnight n gnj rn-ru might n agbra, ip mighty adj algbra migrate v lti ib kan l s ibmrn mild adj (flavor) ltaln-adnt mild adj (weather) pljjtjlmru mile n bswn nrn ogn j militant n jagunjagunjgd-jganolgun military adj ti ogunti olgun military n ti ogunolgun milk n wr milk v fn wr mill v l, r mill n l r million n (number) dta k millionaire n/f olw, ln, lr millionaire n/m olw, ln, lr mind n iyin mine pron tmi mine field n pp ta hml fn palra t mine n (coal) ih ura il mine n (military) ta hml
116

miner n awal ura il wal mineral n ura in il minimum n kkr ptpt, y t kr jl mining n wwa ura in il minister n (church) rnjlf minister n (government) rn l ministry n (government) oyei rn l minority n kkrkk we minus prep y kr, dnk minute n j, rhn ohun t a e n j minute adj kr ppjnfiys nkan kkertntntnkkk miracle n i-yanu mirror n jg, dg, wjji miscarriage n n obnrinnw bbur miscellaneous (adj) onrurndrdp misconduct n mwhw-tw-y miserable adj t, ln lf, bs misery n , rora ara, rora kn misinterpret v tm misleading adj ln misplace v fi sp t k t, fi s ip miss v (late) p, miss v (pass) ts miss v (regret) f-k miss v (target) n, ts, missile n (military) bn atamts missing adj (incomplete) f-k, lp missing adj (lost) n mission n (military) snm m bi gbgunt mission n (task) i ptk missionary n/f rn, on lrun missionary n/m rn, on lrun mist n kkuwsuwus mistake n e, n, misty adj n kkukn fn kku misunderstand v i m, y, y
117

misunderstanding n gblhn-as, dkyd, d-iyed misuse v l nlkul, l sd, l mix v papdppbl mixer n (machine) r dpr dl mixture n dp, dl moan n krora, gbgbin moan v skn krora pohnrre gbin mobile adj t l yppad mobile phone n r gbohn-gbs kker t a l gb kkirifn kker gbrnkiri mobility n yyppad mobilize v gb dde mode n ew model n (object) wrn pr we moderate adj nwntnwnsn m nwnnwnbamnye modern adj ti gb ssy modernize v sdi ti gb ay nsdi gb ssymkr n ay tij modification n ypad, tne modify v ypadtney moist adj tutolrinrinnttolmilra moisture n rinrin, tt molar n eyn, ehn, ergi moldy adj dbjhu olbbu mole n (animal) gls, kls mole n (skin) wo ara moment n j kan, sk momentary (adj)nj kanlsk monastery n il k rn lrun, il hm on rn Olwa Monday n j kej s money n ow money order n w ow monitor v kil fn, , bojw, bjt monk n on rn lrun monkey n b, y, lgd, dun, akt, jmr monopoly n adradnankaneankanjpn
118

monster n ohun banilr nkan ttbij ewlaelds w d month n o monthly adj looo monument n bjiohun rnt mood n win moon n p o moor n igb rol moose n ranko nl onwo mop n ks nul moral adj ti k wtw rere morality n kw reree rere w ly more adj sijlwj morning n wrrjr mortar n (construction)am lle mortar n (military)gbbn nl mortgage n ow ilfdg mortuary n il pam k mosque n mls mosquito n ynmynm, fn moss n po elw wrwrewd im un most adv jl rkj t p jl moth n kkr a lfpinl mother n y, abiyam mother-in-law n/h na y k mother-in-law n/w na y aya motion n ppadgbnepinnub motionless adj duro lmira dr gbagidi lgbnra motivate v gb n ynj-lr k lymry motivated adj onynj motivation n ynjrkliy wrmry motive n drohun t m k a e nkan motor n mtmt rntr afepo tb oru rn motorcycle n atapp, alpp, kk ls mj afepo rn motorist n/f lk, awak motorist n/m lk, awak motorway n ttnpp
119

mountain n k gga mourn v f, kan mourning n af mouse n kt, eliri mouth n nu mouthful n kn nukkn nu klknnu movable adj gbrgbkirilmlinin move v (direction) rn move v (location) ppadsny shn y shn movement n ppadrn movie n wrn t nrn mow v g, r much adv pp, pp muck n r, r mucus n ikun mud n r, ptpt muffler n born mpalnum, ohun mdk mugging n jll, j kan gb n tiptip muggy adj oloru, oru mule n baka multiple adj llpo multiply v e n lpo-lpo, r m b sis di pp mumble v kn sn, fi ohn sl sr murder n pnyn muscle n ran ara, ian museum n il kjp ohun gban, il ura mushroom n ol music n orin musical adj ti orin, olrinrin musician n/f olrin afunfr aludr, akrin musician n/m olrin afunfr aludr, akrin must v k l e ale, k gbd e ale, aigbd m e, gbd e n dandan mustache n irun t knrin mustard n ewko mute adj yadi, dk, llfhn
120

mutual adj wp albpn npa gbgb ti ffnni ti tn ts my adj tmi, mi mysterious adj r jnl, jju m l mystery n r jnl rmd, wmrid myth n l, tn lsn, rs tn w

Nn
nail n (metal) naked adj nhh, ll name n ork nap n (sleep) gb, orun y napkin n (table) a nuw narration n hn, rhn, tn narrow adj tr, hh, h nasty adj ler lgbin, kor nation n orl-d national adj ti orl-d, ti il nationality n ar l, l, orl-d nationalize v s di t l nationally (adv) npa ti l, b ar l native adj ti b, ti d, onl native n/f m bl, ar l native n/m m bl, ar l natural adj adnid, ti w d, fagbrae naturally adv lfagbrae, tin-tin nature n (character) w nature n (world) d, d ohunkhun nausea n b, u, rnd naval adj ti k ogun, ti k navel n w, dodo navigate v tuk, wa k navigation n tuk lj omi navy n w k-ogun
121

near adv ts, d, snmra nearly adv fr, k d, k fr neat adj ffnj, j ff, afnj necessary adj lae n, t k l w, t k l r bmirn necessity n n, gbd me, rnyn neck n rn, m necklace n ilk, krn need n n, t, bk need v n-l, f, f k needle n abr needless adj lnlr, aly needy adj aln, t, tlk negative adj r ss, r yn, r d neglect n fiys, gbgb, bkt, fojfd, jfara neglect v e gbgb, e fiys, e bkt, gbjf d, gbiyf negligence n w fiys, jfara, fifal negligent adj ongbgb, alfara negotiate v e dhn, s ti w negotiation n dhn w neighbor n aldgb, mnkej neighborhood n dgb l, skani, gbgbl neither pron b ni, k nephew n/b m (knrin) arknrin nephew n/s m (knrin) arbnrin nerve n ian, agbra gbn nervous adj t gbn, t ara gbgbn d-ara, ndj nest n t y net n wn, brk **** neuter adj k e ak k e abo, e ak tb abo neutral adj le ak tb abo, lp sha nkan never adv (future) bk l never adv (past) bk tl new adj titun ktun news n hn rhn r lbr gbr newspaper n w rhn next adj kej
122

next adv lkej, nts nice adj dra, dn, sunwn niece (n /b) m (obnrin) arknrin niece (n /s) m (obnrin) arbnrin night n ru nightmare n l bbur, hanrun nine n (number) san, msn nineteen n (number) kn-dn-lgn, mkndlgn ninety n (number) drun ninth adj ksan nipple n m or m no n (response) b k, rr no adj agbd nobody (pron) n kankannkankann lsn nod v mi or s noise n ariwoirkk t noisy adj lriwonralriwo nominate v p lrkyndrko none pron (object) kankan k s kan nonsense n r ksbro-brorkr noodle n ir onj la-run kan noon n sn-gangan agbede-mj jjkanr normal adj gg b lngg b wn normally adv ddwwwb ln north n rw h k northern adj n rwnha k northwards adv nha rw nose n im nosey adj wti im b jlj nostril n ih im not adv k k notable adj nynlkkfiys notary n alm jr wasm jr s w note n (money) w ow note n (music) m orin note v (write) k
123

note n (letter) w kkr notebook n w fiysw rnt nothing adv skanswnlrfo notice n fiysklrhn noticeable adj nfiysptr notification n klfihn notify v s di mmw-fnkl fn notion n m r notorious adj mm n gbangbalkk noun n ork n ork ti kan tb ti ohunkhun nourish v bfi onj fnt-dgbak nourishing adj npa tdgbonkmrale novel n w tn novelty n otune titun November n o kknl dn now adv gb sisywy nowhere adv lsnbkan nozzle n imnu nuclear adj r parunr elwul elwu tie ajnirunohun alagbra parunl ogun fbj nude adj nhhll nuisance n ynurirapanilrargbin numb adj ln mln fwblmlra number n iye numeral n iye numerical adj nye numerous adj plplpgidigb nun n obnrin lf nn j gd nurse n oltoljj malgbt nursery n (tree) il tj igioko-igi nursery n (child) il tj m ww nursery n (plant) il tj ohun gbnoko-gbn nursing home n il tj wn argb ti alsn nursing n tjwsn nut n kr so igikrp nutrition n onjbbjsraohun t fn ni lknohun t nm ni
124

dgb

Oo
oak n igi apd, igi k oar n j, bl oath n bra, p oats n k obedience n gbrn, forbal obedient adj ngbrn, ntrba obey v gbrn, trba, gbgb obituary n hn snk object n (thing) ohun rr object v j n koro, d s, k objection n od s, k objective adj ltn-ls, lgb, ln ojsj nyn obligation n ore, igbs ore, rnyn, d ohun kae obscene adj lntj, nrira, r, bn obscenity n ohun tj, rira, r obscure adj knknfarasn gbro n danindanin observant adj wwyet fojsl observation n kysfojslgblhn r observe v kys, , foj s, r, s r obsession n kn lkn, fkns lnd, mkn kr, f fj obsessive adj nf fj obsolete adj ti tij, t k wl m, gb obstacle n ohun dn, dw, dlwk obstruct v d ln, dw, d dr obstruction n dln, dw obtain v r-gb, n, gb obtainable adj gbgb, rr gb, rr, e gb obvious adj lro r, hhn gbagba, farahn

125

obviously adv llro r, djdj occasion n y n, d occasionally adv lkkan, lgbgbogbo, nlrenlre occupation n i, n, dawb, bd occupy v gb, i, gba ip, daw b, bd occur v , l, hn occurrence n (event) l ocean n kun nlagbami kun October n o kw dn octopus n ja ls mj odd adj (number)lgn gglbmu odd adj (strange)pandanlbmu odor n rnokiki of prep ti, nti, npa off adv (light) pa offend v (person)b nn-j m ks offense n offensive adj m bj w kn fn rn burk offer n b fil offer v f-fnfi-lrb office n iibi iip i oy officer n (military)ggun official adj lb npa agbra oy official n on often adv ngb-kgb ngb pp oil n eporrr oil v fi epo s oily adj lpo ointment n gn wraohun kunragn fn gb rpara old adj dargbdgbgbhew olive n igi rr n il wn J omit v f-kjgbgbfi-sl on adv (light)tn sl on prep lr once adv ngb kan, lkn, kan, kan one n (number) kan, en
126

onion n lbs only adj kan yoyo, kan, pr only adv kan yoyo, pr, nkan, a only conj nkan, fi, fib open adj (building) gbangba, , yya open v lytm opening n nlbr openly adv ngbangbagedegbekedere opera n er ontn olrin operate v (medical) e i ab fn operate v (system) m i operation n (medical) i ab operation n (system) i operator n/f (system) operator n/f (telephone) operator n/m (system) operator n/m (telephone) opinion n r opponent n/f t, aod, atanily, altk opponent n/m t, aod, atanily, altk opportunity n y n, gb gan, albpd, y t w oppose v d s, e dn, t ly, tak, doj j k, e w d s opposite adj kj s, tirs, dojk opposite prep knkn opposition n dn, jiyn, ts, tk, kjs, dojk oppress v ni-lra, pn-lj, r-j, t mole, dlr oppression n nilra, rj, tml, dlr optical adj ti oj, npa toj optician n/f alw optician n/m alw optimistic adj ti rt dra gbhn option n yn, w, f optional adj wfn, yyn, y t wu ni or conj tb, b oral adj (mouth) ti nu oral adj (speech) ffnus
127

orange n sn, rob orange adj b sn, b rob, pupa b epo orchestra n gb onl orr l ti fr order n (arrangement) t, s order n (business) j rr, raj w order n (military) olgun order v (business) ra j, r rn order v (military) p fn, pa-l ordinary adj npa liana, t k e ptk ore n irin dl organ n (body) t ara nyn, fun organization n gb kj, t lss organize v t lss oriental adj ti l-orn origin n pil, br, w, dl original adj ti ttke, de, bnib, tilw, twd originally adv npil, tltl ornament n ohun s orphan n/f m allb orphan n/m m allb orphanage n il tj m allb ostrich n gg other adj mrn, mrn otherwise adv bke b, b b k, bknrn our adj ti-wa ourselves pron wa tkarawa out adv lde outbreak n j, as, ariwo, br ogun outcome n pars, yrs, pin outdated adj wl, ti gb tij, t k b de sny l, gbgb, elwu outdoors adv lde outer adj de outlook n n, wo iwj, iwj output n (production) mw, bsi outrage n (anger) run, bn, k rkj, lkul
128

outrageous adj bur rkj outside prep ta outside adv (object) ta outside adv (open) nh de, ljde, ta gbagba outside n (object) ta outsider n/f ar de, ar ta, jj outsider n/m ar de, ar ta, jj outskirts n agbgb outstanding adj (debt) san gbs lsk outstanding adj (excellent) dra jl, ttay, tt outstanding adj (noticeable) ttay, peteri outward adj (movement) nha de, tiha de oval adj pgbn, pk, bi ti yin oven n r, r dn over adv (remaining) l over prep (above) lr, rkj, sr, jl, l overcast adj , b overcoat n w wl overdose n mu gn para, mupara overdue adj (bill) gbs sant, gbs sanp overdue adj (late) rkj kk, p overflow v n, jde b ml, kn b, kn kj, kn knya overload v di rkj, fn lrn overlook v fojfd, gbjf overnight adj al mj m wr, ti al n overrule v (court) fi s, p overrun v parun, fbj overseas adj l kr overtake v b, l-b, k-j overthrow v b ub, y dn, e bw overtime n i kj sk d dr, i erkj overturn v ypad, y overview n kp overweight adj sanra sansd, n, wwo j owe v j gbs, j n gbs owl n ww
129

own adj tmi own v n, gb bi tni, jw owner n/f olwa, olhun owner n/m olwa, olhun ownership n onkan, olhun, nn nkan, t ni t n nkan ox n ml ml oxygen n aff oyster n sn, p

Pp
pack v di r package n r, dd packing n palm, palm, di-r pact n dhn, ml paddle n j paddle v w-j, ir nn omi page n ew w, akp, rnknrin, akd pain n rora, dn, rr painful adj ddun-ni, nrj, rora painless adj ldn, ro, n rora paint n tr, aj, d, s paint v kn, fi tr tb d kn painter n/f afd kun, akun-d, akun-s, apd painter n/m afd kun, akun-d, akun-s, apd painting n kun-d, kkun-d, wrn ld pair n (people) nyn mj p, tktaya pair n (two) aw mj palace n fin, il ba pale adj (face) jjor, fwfw, rndnrndn palm n tl w, p palm tree n igi p pamper v k, kra, j jk, fi onj ddn b pamphlet n iw kker aldl
130

pan n wo, pn, kk paneling n igi bgiri in yr panic n py, dgr panther n mtkn, akt pantry n il wo onj, yr t pal onj m s pants n kt paper n w, tkd paperclip n l dm w parachute n agbrn bsl lti in k fruf lfarapa parade n tls om-ogun, ehn, fihn, fr paradise n run rere, gb dradra ontura paragraph n gblhn r, or t parallel adj t jra, t e dd, lgbgb paralysis n n-agbra, rn gb, rnkrn t gba okun ara paralyze v pasra, r, s-di k parasite n fm, onrr, apnni, ajnirun-ldw paratrooper n m ogun afagbrn b sl lti in k fruf parcel n dd r kker pardon n drj, fij pardon v drj parents n b, lm parish n skn tj lf j itn pr park n gb l fn tura gbogbo nyn park v d k dr s oj kan parking n d k dr s oj kan parliament n j ba, gbm ba parole n r nu, r l parrot n aykt parsley n ir ohun gbn kan part n (piece) ap kan, pn, rpa part v pn, ya, la irun or partial adj p, ti ap kan, n ojsj, gb participant n/f onbpn participant n/m onbpn participate v b-pn participation n ibpn
131

particular adj ptk, y fn, fiysd particularly adv n ptk, plpl, pp partition n kl, pn, l partner n/f (business) albi, nkej partner n/m (business) albi, nkej partnership n jme, jmep party n jy, gb, w kan, ap kan pass n (mountain) n rn k mj pass n (permit) w yd, w wl, w jde, w wl, w jdel pass v (travel) kj, wl, jde n l pass out v d k, pn passage n (entrance) n j lj omi passenger n/f r passenger n/m r passion n w, tara, bn, jy, jnu, inu i, inff passionate adj n, rn, n in-ff, ntara passive adj nrl, li, pl sr passport n w yd wl tb jdel password n kd wl, wrfn, r mm nkan oo past adj kj past adj tij, nkhn past n (time) tij past (prep) (after) lhn pastime n dray, ir, fj pastor n onws, lf, ol-gntn pastry n kr pasture n pp, oko tt, korko, j ran pat v fi w l jj patch n l patch v fi a tne, l patent n ts nkan patent v fihn ngbangba paternal adj ti bb paternity n ti bb path n n, pa-n
132

patience n sr, rj, fwran patient adj n sr, lknj patient n/f alsn patient n/m alsn patriotic adj t n f il ntt patrol n ol pattern n pr, w, wrn pause n dr, dk, simi pave v fi kta t, r pavement n (road) n olkta, n ld pavement n (sidewalk) n alm lle, n fsrn, n ls paw n knn ranko, kk pay n ow oy pay v san-w payable adj ssan payment n sanw, dsan payroll n w sanw pea n ppnd, ir w ynb kan peace n lf, fy bal peaceful adj llf, onsr, onlj peach n ir so kan peacock n y olge, gfn peak n or k, peanut n p pear n ir so kan pearl n kta iyebye peasant n/f gb, aroko peasant n/m gb, aroko pebble n kta wr pedal n s, fst pedestal n pl, s, gblk pedestrian n/f onrnkiri, arnkiri pedestrian n/m onrnkiri, arnkiri peel n po peel v b, h, b l po, b b aw peg n (hook) kn, gbgb, gangan
133

pelican n y of pelt n aw ran gbigb tirun-tirun pelvis n bd pen n (write) klm penalize v j ny, bw, n penalty n jy, n, y pencil n ohun l kw pending (prep) dr d pending adj t ret, llepar, t b, td penetrate v wn, lkj, lj penguin n ir y kan penicillin n egbgi pagn peninsula n il t omi fr yk penis n ok pension n ow simi lnu i, ow i eshn people n nyn pepper n ata peppermint n efinrin ata ohun aldn t ta ry per prep lti perceive v r, fiys, wye percentage n pn ln grun perceptible adj t gbn m perception n kys, r, gbn m perceptive adj n gbn e kys perfect adj p, pp, ntn perfect v e lep, m p, e tn perfection n pipe, ep, lbwn, lbk perform v e, m-e performance n e, me, er, rn performer n/f ole, ai, er performer n/m ole, ai, er perfume n rn ddn perhaps adv by perimeter n gbgb period n (grammar) m pin period n (time) kk, gb
134

period n (woman) kan o, l periodic adj lknkan, ngb gb, lkk perjury n bra k permanent adj lys, llypad permissible adj fn ly, tal, gbfn permission n y, bnly, jw fn, yda permit n (certificate) w fyfn permit v j, bn ly, yda, gb fn persecute v e innibni s, dlr persecution n innibni, dlr, pnlj persist v tnum, tram, fort, dm inin, fi k kr persistence n tram, fort, dm inin, jgd persistent adj n tram, n jgd pl person n niyn, nkan, olwar, almrn personal adj npa ti nyn, ti nyn personality n w personnel n wn perspective n gbn m wwo-kr perspiration n lgn, gn perspire v lgn persuade v y-lkn pad, tn, pa ny d persuasion n ypda kn, palrd, n sn gbgb, tn persuasive adj t a l ypad pest n rn, ynu pet n (animal) ranko ynf, ohun-sn pet v fw ra-lra petal n rdi ttn, tnn, dd petition n (protest) tnum, kl, b petrol n epo k pew n jko nn il lrun pharmacist n/f elgbgi apo-egbgi pharmacist n/m elgbgi apo-egbgi pharmacy n il elgbgi phase n hhn oj p, ir, ifarahn ap kan philosophy n m, gbn, k m phonetics n ppe r, fntk
135

phoney adj onr, ohun dbn, lrb, n aydr photograph n wrn, ft phrase n gblhn, r pl phrase book n w gblhn r physical adj algbra, ti agbra piano n dr pta pick n (tool) k tl pick v (fruit) k, , j, j pickle n so rr sn t kkan pickpocket n ol, jgd, alfwra, alfwf picture n wrn pie n ir onj kan piece n l, ap, rp, jj, g, b pier n afr pierce v wn, gn, l-l pig n ld pigeon n yl pigment n w, r pile n (wood) kga pilgrim n/f r mm alrnkiri, olbw ibi mm pilgrim n/m r mm alrnkiri, olbw ibi mm pilgrimage n rn j r mm, bw ibi mm pill n egbgi, gn pillar n p, wn pillow n rr, tt pilot n atuk, afnhn nn ok, atuk bl pimple n ss ara, ror pin n kn, l sop a, l sop pinch n jlknn pinch v j lknn, n pine n ork igi kan pineapple n p ynb pink adj w pupa fr pioneer n aj, alnsl pipe n ikk tb, fr pirate n ajallkun
136

pistol n bn lw piston n l onrin ggn kan pit n kt, fn, ih pitchfork n k dko, ohun l dko, l hl pitiful adj ln, kn fn yn pity n n, yn place n b, ip, y place v fi sb kan, fi-sl, gbkal, gbl plague n ynu, jkl rn plain adv br, tj, mj plaintiff n/f olfisn, asunni plaintiff n/m olfisn, asunni plan n r, pr, wrn tb pr kk il plan v w i, w w planet n rw t y orn k planning n ww i, ww w plant n (factory) il i, il w, ibit a t ne ohun tt plant n (object) ewko, ewb, ohun gbn plant v gbn, l, gb plaster n fun, erp nl, a olgn fn bb egb plastic adj plastic n plate n wo prs platform n (stage) pp, pk drl, tg platform n (train) pp tgn k, ilw k il play n er, ir e, fd play v ir, t, l player n/f elr, atdr player n/m elr, atdr playful adj kn fn ir e, ly, in ddn playground n ibi ir plead v (law) bb fn, tr drj, gbjr pleasant adj dn, w, ay, jj please v w, e inddn s, dn m, wni-lr, jw, jre please adv dn, w pleasing adj fuy, ww, t wni lr, t dn mni
137

pleasure n in ddn, fj wn, f pledge n go, ohun r, pinnu, mjm pledge v gb logo, e gbw plentiful adj plp pliers n m kker plot n (land) il br plow n k tl plow v tl pluck v (fruit) j k plug n (electric) ohun l tann plug n (sink) dd, dnu plug v dd nu kan plum n so kan b yey plumber n on tne r omi, on dnu plural adj p, lpo mji plus prep fikn, pl pneumonia n rn dfr pocket n p w poem n w akw, orin, r orin poet n/f akw, onrr poet n/m akw, onrr poetry n ew, w olwn, w ss orin point n (game) ir, iye point n (location) tkas, fnhn point n (number) iye point n (thought) dnul, fys, ohun t a jiyn l lr point n (time) gb point n (tip) oj, n, tnt point v tka-s, sm s, fnhn pointless adj lnd, lltkas poison n or, iw, mjl poisoning n ss lgn, fifun ni mjl, ddnilr poisonous adj olr, lr, iw ti pani poke v b, t, trr, gn polar bear n ranko l alw funfun t gb kngun il rw pole n p, p
138

police n wn lp police station n il i wn lp policeman n lp policewoman n lp policy n (manner) oy i tj l t e t al polish v dn, l polite adj nw rere politely adv twtw political adj ti kso, npa l politics n l, oy kso l, gbn l, rn l poll n or, w ork wn ar l pollute v b-j, s di m pollution n bj, m, r pond n omi kd, bt, gd pony n in kker, kr pool n (swim) adgn, kdu, adgn lw poor adj tlk, aln, albs, t, albk poorly adv bi tlk, aln pope n olr sn ti nyn gbogbo, olr j ktlk popular adj lkk, lsk, t a l y s, t wn nyn n in ddn s population n iye arl l kan porcelain n am t a fi m wo porch n loro pork n ran ld pornography n wrn wkuw, wrn hh nyn gedegbe fn mni lra y porpoise n ran es port n bt, ibi gnl s, ibi dkr portable adj rr, gbgb, e gbr, e gb fr porter n/f onbod, oln, alr, oldn porter n/m onbod, oln, alr, oldn porthole n frs k oj-omi portion n (piece) ap kan, pn, rpa portray v fihn, y, jwe pose n dr yra nwj aywrn
139

position n ip positive adj alyhn pad, dj possess v gb, n, jogn possession n n, ohun n possibility n lle, ll r b, fm possible adj n , t l e, lgbra e possibly adv ee, blep, bleb, by, by post n (position) ibi i post n (wood) p il post card n w wrn t a fi k lt post office n il fw rn postage n owo fw rn postbox n pt figba w rn poster n w wrn l, wrn l polw j postman n apnwkiri postmark n m fw rn postpone v d dr, f-shn, y-shn postponement n ddr, f-shn, y-shn posture n p, w, y, dr pot n kk, ap, asn, potato n kkdk, dkn, nm potent adj lgbra, n potential n gbra tie, oje, aee, ll m , okun pottery n bu, kk mm poultry n ady ssn pound n (animal) gb ran t ti ko pound n (weight) wn pound v gn s ww, gn p, l, fl pour v t, d jde, d poverty n n, tlk hl tlj powder n t, t bn power n agbra, ip, powerful adj lgbra, np, n powerless adj lilgbra, lnp practical adj wl practice n e, l, w
140

practice v e, l, hw prairie n pp, korko gbgb praise n iyn, yn lgo praise v yn, fi yn fn pray v gbdr, bb, tr, krun prayer n dr, b, tr, krun, bb preach v ws precaution n tt fura, tt kys, lkbm precede v aj precedent n pr, j, e b r precious adj iyebye, nyelr, ojlw precise adj lkk gan-an, kng, g, gbko precision n dd, gg, gb gan-an precondition n e sj, br kan predecessor n ar-wj, aj ni nn oy predict v stl, wtl, s wtl, fura predictable adj t a l s tl, fura predominant adj wp, tay, bor preface n r tm j w prefer v yn, fi j, bu iyn fn, f j, fi sp preferable adj yyn, dra j preference n buynfn, fij, fj, fisp prefix n fij pregnancy n oyn pregnant adj lyn, n gbn, kn fn prejudice n r bbur snyn, lnd, nfs ntor ran tb w ara preliminary adj ti j, ti pil premarital adj t j gbeyw premature adj j kk, y j, lgb, lpn premises n il, il, yk il premium n r, ojlw premonition n kl tb m kn t b, fura, wtl prepaid adj ow sansl preparation n mra sl, pssl, palm prepare v ps, mra, tl, palm
141

preposition n r atkn prerequisite n ohun j kan prescribe v fi fn, ln, jw, k egbgi fn prescription n w ln egbgi presence n oj ni, w nbkan present adj nsisy, lwlw, ljkj present n (gift) bn, r present v fi fn, gb kal nwj, ta lr presentable adj t e w, t n lr presentation n r ss nn kj presently adv lwlw, ljkj preservation n pam, tj preservative n ohun ra, r, l ohun jsra preserve v pa m, e tj presidency n ip alkoso, ip olr president n alkoso, olr press n (news) wn onrhn press v (push) t, rl, fn, s m pressing n ohun t f fojs n kk pressure n kml, tt, ffn prestige n agbra, w, r presume v kgb, gbgb lwd presumption n kgb, gbkl kn dnilju, dgbl pretend v e b nip pretty adj lw, dra prevail v bor, gun prevent v d lw, d ln, klw prevention n ddr, dlwk, dlw preventive adj n agbra ddr, dlwk preview n kw previous adj ti j prey n kgun, ohun d price n iye, ow-y, knlj, m-rr iye ow j priceless adj lldyel, lnyelr pricelist n w dyel pride n rera, gbraga
142

priest n lf primarily adv n patak jl primary adj np kn, olr, ptk primary school n il k kker prime minister n olr, alkoso primitive adj ti br, ti gb tij, ti ttke, ar oko prince n m ba, m ald princess n m-bnrin ba, m-bnrin ald principal adj n ptk, olr principal n (school) olr il k principality n wn jy il m ba agbra ba principle n pil k, fin pil print n m, w tt print v t, sm s printer n (machine) r tw printing n w tt prior adj aj, t j, titl priority n ptk jl prison n il wn, tb prisoner n/f lwn, ar tb, od prisoner n/m lwn, ar tb, od privacy n ibi kk, ibi pam, klfn private adj kk, farapam, abele, r privilege n fn, l prize n r, bn probability n by, jj, b nip probable adj t a l dnw, t a l rd, fm probably adv by, fm probation n (job) kk dnw, gb kkw probation n (law) dnw problem n ro, ohun yw procedure n tswj rn, n t gb e kan, i, ln proceed v tswj, , l swj, e, mabl proceedings n kj l pd, l pd kjp process n gbs, n process v gbs
143

processing n gbgbs proclaim v kde, s ngbagba, pologo procrastinate v d dr, fshn, e lsk, fn dn-fladla, fi fal produce v m , b, so, h producer n atkn product n h, pin i production n mw, bsi production line n i w pj productive adj elso, lr, lgbra mw tb bsi, e ptk, nlr productivity n mw, bsi profession n jw, p, i professional adj npa ti i professional n (business) professor n/f olk il w gga, jgbn professor n/m olk il w gga, jgbn proficient adj yy, tt, pp profile n wrn or tb oj, kj wfnn npa nyn profit n r, fn profit v jr profitable adj lr, lfn, nbkn prognosis n mtl, stl program n w t ohun t a o e n pd w i progress n tswj, lswj, lrewj progressive adj nlswj, ntswj prohibit v k fn, d-dr, klw, fin, d ln, d lkun prohibition n kfn, d-dr, dn, dlkun, w fin project n r, gbr projection n (estimate) kaye, ir, dyel prolong v f gn, m p, dr tt, fal promenade n gbaff, n fsrn n gbangba prominent adj yr, hn kete-kete, lkk promise n lr promise v e lr promote v (person) gb-ga gblk sn swj
144

promote v (product) polw promotion n (person) snswj, twj, gblk promotion n (product) polw prompt adj mra, kankan, etn, ldra dr prompt adv n tanij pronoun n rp ork pronounce v p, r pronunciation n p, pp, sr proof n m, r, mdnilj propaganda n n tnkl propeller n j-k proper adj y, t, dra property n ohun n, ts prophesy n stl, stl, wtl, wtl prophet n alstl, alwtl, wl, wl, arran proportion n ip onrru kan s ara wn, wn gbgb proposal n dmrn, mrn, b, fiys propose v d-mrn, fiys, d lb, pr proposition n fiys, dlb, dmrn, mrn prosecute v lpa, b roj, p lj prosecution n broj prosecutor n abniroj prospect n fojsn, hhn, w, r, rt ohun rere prosper v e rere, e sk, l dd fn prosperity n lf, sk, aj prosperous adj t rege, alsk, nbkn, alj prostitute n pag obnrin, gbr, dk, krw protect v dbb, b, gbj protection n b protective adj ti b, lb protector n (object) alb, olgbj protector n (person) alb, olgbj protest n tnum, kl, kde protest v tnum kl protestor n/f akde, altnum protestor n/m akde, altnum
145

proud adj ngberaga, ongberaga, lntrba prove v dnw, rd, ld, fihn proverb n we provide v ps sl, ps fn, mw, fihn province n gbrko, oj i provincial adj ti agbgb l provisional adj t a ps tl provisions n (supply) s, ps tl provocative adj ti imnibn, npa tt, onynu provoke v t, m bn, r sk, y lhn, y lnu, ftn proximity n agbgb, ts, et psychiatrist n/f onwsn aiwr psychiatrist n/m onwsn aiwr psychological adj nipa ti kn ti w hh pub n il t, il mut puberty n kk we knrin tb obnrin public adj ti gbogbo nyn, mm fn gbogbo nyn publication n kde, tw sde, tkkiri, fil publicity n kde, fil publicize v di mm, polw, kde publish v s di mm, kde, fil, t w fn tt, w kiri publisher n awt, atwt publishing n s di mm, kde, wt, twt puddle n gd kker, kt kker pull v f pulley n r f ohun wwo sk pulpit n ga dr ws pulse n l kk kn, wa skl, skl igb-y pump n r fa omi lti knga pump v f sk, f sn, f aff s pumpkin n elgede punctual adj e lkk, e punctuation n m in w kk, fms puncture n ih kker punish v j ny, n punishment n y, jy, jny
146

pupil n (eye) in yin oj, il oj pupil n/f (student) m il w, akk, m-i pupil n/m (student) m il w, akk, m-i puppet n gd, dmkn, m lagidi dmkn puppy n m aj purchase v r pure adj m, d k, funfun, n w lbwn, lbk purple adj w lk, els lk purpose n (reason) r, ohun t lpa, rd purposeful adj ti fn, t o n pinnu purse n p ow pursue v lpa, sr l pursuit n lpa, tl pus n yn push n tari, sg swj push v t, b, r, tari, sg pushy adj b, abblb put v fi s, fi l puzzle n ro, j, rj, ohun gg, er rj puzzling adj rrj, rnilj, all pam pyjamas n a wsn pyramid n s k ba wn ar gpt

Qq
qualification n my, r, jr w qualified adj n ti my, ti lr, ti yn qualify v my, yn quality n w, agbra, r, wm quantity n ttbi, wn, iye quarantine n d k dr ntor isn, hm ntor isn quarrel n j, as, gblhn as, ariwo quarrel v j, s, e gblhn as, aw
147

quarrelsome adj t l j, onj, alriwo quarter n dmrin ohunkhun, quay n bt, ibi gnl s queen n ayaba, ba obnrin query n br, rd query v e br quest n wkiri question n br, iymj question v e br, bi lr questionable adj n rj, dnilj questionnaire n w br, w wd queue n tt queue v t quick adj yra, ly, tr, tt quickly adv yrayra, knkn, wrawra, nssy, kk, tt quicksand n iyanrn dd quiet adj dk, pl, dkj, jj quit v fi sl, k sl, e giri, l kr quite adv ptpt quiz n dnw kkr, br quiz v dnw, e br quota n pn quotation n (person) yl, sgan ggb nit o sr s gan-an quote n (business) dyel j quote v (person) y l, s r lmrn b ti s gan, s iye ow ohun

Rr
rabbi n olk fin J, olkni rabbit n ehoro onrun
148

rabies n sn yawr aj raccoon n ranko b y race n (run) er je, ir ss race n (people) ran, dl, ir, y race v s, sr racetrack n gbgb sr j racism n w krira ran dd ntor w ara wn, my racist n/f akrira lmrn ntor rn, amy racist n/m akrira lmrn ntor rn, amy radar n r wn er ss k radiation n tnn, rrn b orn radiator n (car) apkan ptk t m r mt tut radiator n (heating) r moru radical adj ti pile, ti gbgb, tgb-tgga radio n r gbohngbohn, rd radioactive adj ohun olr, ohun panilra, l elwu radish n ohun gbn kan radius n dmj brkti raft n adilu igi t a f sd ir tb od rag n ks rage n run, bn raid v gbgun s, rl, gb snmm raid n snmm, gbgun-t, jad rail n gb irin/igi oj irin rlw railing n p fi m dn skal tegn il railroad n k il rlw rain n j rainbow n mr raindrop n r j rainy adj j j, ti j raise n (money) bs iye ow o ow mrr i bn raise v (lift) gb sk, gb lk, gb dr raisin n so jara rake n irin hl rake v k j, hl ram n gb, rg
149

ramp n n grgr onpk ranch n oko ran-sn random adj albpd lrtl range n (distance) ggn n range n (mountain) k gga range n (selection)iyeori rank n (military) gb, ip ransom n rpad, ow dsl, rsl, gbsl rape n bl obnrin ntip, bbnrin lp n dandan rape v fi ip b obnrin l rapid adj yra knkn rapture n ay ppay ayj rare adj wn, ap rash n yisara ss raspberry n y gbyun kan rat n ktfonlrnk rate n (price) iye wn rather (adv)kksnjbknrn ratify v pinnu, fi ohn s ratio n wn ohun kan s mrnnwnb ration n j j wn m-ogunpn onj ngb rn ration v pn klekle rational adj n iy nnlgbn nn rationalize v e ly pl gbn r or rattle v pariwom pkpkkgbe rattlesnake n ej olr abr b krej afrta ravage v s di ahoro, parun, bj, fi f raven n y wo ravine n fonfoj l lfo jjn raw adj tut, s ray n tnsan ml razor n ab fr razor blade n ab reach v (arrive) d reach v (stretch) n, fi-kn react v fs
150

reaction n pad-shndhnbs reactor n afs read v kkw readable (adj)onkkt e k reader n/f akwkwkwkw reader n/m akw reading n iw kk readjust v tn tn tn tnt lss ready adj mrae tny real adj ttdjldodoojlw real estate n nip ti il tt tb rril realism n bymutt realist n/f ojlw n realist n/m ojlw n reality n tt, dodo realize v m e m e ttml rnfi pa really adv djdjntt ldodo pt reappear v tn fara hn tn y rear adj lhn rear n hn rear v t dgbk l k rearrange v tn t lss reason n dtornpaeredgbn r or reasonable adj t tndnwntnwnsntum reasoning n llo gbnl gbn r ord reassurance n tndlj reassure v tn m dlj rebate n bnfnfr rebel n/f lt, agun rebel n/m ltagun rebellion n tttmblkn rebellious adj ltt n t rebuild v tn k tn m recall v (back) p pad recall v (remember)rntm-w s rnt recapture v tn m-lr
151

recede v f-shnpad shn receipt n w rajw jwgbgb receive v gb padar-gbtwgb recent adj n titunn llyi recently (adv)n llyi reception n (hotel) knik ay fn onrnjgbgb lej receptionist n akw t k kni n il i tb ti simi akni akw kkkn recess n (school)kk simi wn m il k recession n pad shnrhnnlswj recipe n apjwe recipient n/f olgb recipient n/m olgb reciprocal (adj) e pdppr reciprocate v e ppre r recite v ksrka iw n gbangbafi iy p reckless adj lbktwye lnynjgbajgba reclaim v (money)gb-padtn gbm pad recline v fara tfara r recognition n mjwrnt ksfip recognize v m, jw, rnt recommend v ynsr nkan n rerefi lgblk recommendation n ynsr ni n reregblk reconnaissance n (military)wwdi r t reconsider v tn r tn wdi lkej reconstruct v tn k reconstruction n tnk record n (account)w pam ow record n (sport)w rnt ir-dray record v (music)k e tt orin recording n (music) e tt orin recover v (illness) sn nn rnblw sn recover v (object)gb padtn r gb recovery n (illness) wsn, mlrad recovery n (object)gbpad recreation n draysjirtnd
152

recruit v gb s n gbgb s n i rectangle n ir w ongun mrin rectify v tn e m b sp rectum n ih-d recuperate v sj m b s ip recurrence n pad recycle v t l red adj pn, pupa reddish adj ppnpupa reduce v dn kb k reduction n dnkbk redundant adj a l e le reef n kta nsl kun refer v fi lgb padtka smnukn referee n albjtonljnit a fi rn l reference n (book)jwe reference n (mention)fil reference n (person)fil refill v tn fi kn refine v y r krelydn-wdlaj refinery n ibi fr y r reflect v tn ml s ron jinlm bk b reflection n fiysrbk reflex n tapd tapd ian reform n tne refresh v tlras jm lra y refrigerator (n)r pam ojer t m kan tut refuel v tn fepo kn refuge n bibi isdiibi ssssibi bibi sl refugee n/f nit sl s il mrn fn balnl refugee n/m nit sl s il mrn fn balnl refund n san-pad refund v san pad refusal n kkgb refuse v k d regain v jr-pdr gb pd
153

regarding (prep)nipa t regardless (adv)lfiyslkslbyinfnlfip regime n akk jbagb regiment n gb ogun region n kn lagbgb regional adj ti kn llgbgb register n (list)w rnt register v k fn rntfi ork s in w rnt registrar n/f (person)oltj w rnt registrar n/m oltj w rnt registration n k ork sn w rnt regret n binjbmrnt pl dn regret v b nn jfi dn rntj kakbm regretfully (adv)tbnj-tbnj regular adj dd regularity n eddldd regularly (adv)n dd regulate v m w sb finfi s pp nt lss regulation n fin, ln rehearse v rhntn ks rehearsal n dnraw slkk slk sl j er tn reimburse v san pad reinforce v fi agbra kn, fi ogun kn ogun tn fn lkn reinforcement n irnlw reject v k-sl-t rejection n kslt rejoice v y e inddn s rejoin v tn darap m relate v (tell)rhnws relating (prep)stn relation n/f arbtanhykan relation n/m arbtanhykan relationship n (people)tanm relative n arbtanbiykan relatively (adv)wwnwn nwn relax v dwm fy d
154

relaxation n dwdrasimi relaxing adj npa dwddw release n (freedom)dslgbsltsljlw release n (item)jlwtsl release v (free)d sljlw lt slgbsl release v (issue)t sl relentless adj ll relevant adj t b r lt e ptk reliable adj (person) e gbkl relief n (aid)sjtlhn relief n (ease)rnlw relieve v (aid)rn lw relieve v (pain)d lra relieve v (replace)d pad religion n sn sn religious adj olfknsn relocate v (move)k kr l s ibmrn reluctance n fifatikfekue reluctant adj e fe tk lralfekue reluctantly (adv)pl lratktkeku kk rely v simi l gbklgbyl remain v kdr remainder n ykk remaining adj ykk remains n k n remark v fiys, wipe, sr remarkable adj yanulkkptrrbr remedy n ogntne remember v rnt, nran remembrance n rntinran remind v rn l et l et remit v san padfi-j remittance n ow t a fi rn s kr remorse n bmdn rkn remorseful adj e rkn remote adj jnn
155

removable (adj)t a l padt a l m kr remove v i-ipo padamkr nd renew v di tituntune tun ji renewal n sdi titun, tnse renovate v s di titun renovation n tnesdi titun rent n fyaow-il rent v f yasan ow fn nkan yyy reorganize (v)tn t repair n tne repair v tn e tn fi s ip repay v san pad repayment n san pad repeal n mpadppad repeal v m padp padpar repeat v tn stn wktn e repel v le pad shn repellent adj ti a le pada shin repent v ronpwd repentance n ronpwd repetition n tnwwtnwstnse-tnewl replace v m pad sp san pad fi dp replacement (n) (object)fidp reply n dhn, s reply v dlhnfs report n rhnhnr bonjb report (v)rhnfsn reporter n/f onrhnalgbrnafinisn reporter n/m onrhnalgbrnafinisn represent v fi hndr np lme oj fn ni representation n wrnpr ermw swj representative n/f a-e-oj-nia dr-np-niaoj representative n/m a-e-oj-nia dr-np-niaoj repress v k wk mlgun repression n (political)kwgunkml reprimand n ibw
156

reprisal n gbsanmsan reproduce v tn m wtn b jde reproduction n b-stnm-jde reptile n ranko t nf y f republic n l lba repulsive adj (ugly)t nl ni padtinl ni st tanily reputation n kkynork rere request n bbrf request v b br require v brf requirement n ohun t a f rescue n gbly nn ewugbsl rescue v y nn ewugbsl research n w l wrwd research v e wre wdi resemblance n jrawrnfarawjj resemble v jdbfi-w resent v fi bn hn s resentful adj kn fn bn resentment n bn rnu reservation n (hotel)gbgba yr n il r reservation n (land)fipambu il s t reserve v fi pamfi-ra reside v gb ib kanjk residence n ibgbil resident n/f olgb ir ajl kan resident n/m olgb ir ajl kan resign v fi slfi l lww i resignation n fislj lwsr resist v kj j stp sta lytak resistance n kjjstalytpstak resolve v pinnum resort n pj resource n n rnlwohun gbkltlhnorsn resourceful adj kn fn n rnlw respect (n)ojrerewyn
157

respectable adj y fn iyny fn lt a ks respectful adj kn fn wtwtw respectively (adv) s tl tltl-tl respond v d hn gbfs response n dhngbs responsibility n gbklr responsible adj ddlhnnn r idro fnn ltidhn responsive adj se dhn rest n simi, oorun dk, yk rest v simi sndkk restaurant n il onj rj restful adj t fnni n smi kn fn simiww n simi restless adj lnsimi restoration n mpad sp restore v m pad sp, mu b sp restrain v d lkund i nd drklwk restraint n ddrk ni januksodlwdlkun restrict v pl fnh mfi m restriction n plhm l result n paryr-ssoddpin resume v tn br resurrection (n)jde retail n) (shop)j kan wwtt retain (v)d drhy retake v tn m tn gb retaliation n gbsan retention n ddrdlwpam retire v phndl simiw ifara-shn retirement n farashnsimiibi kkow i epamow i epam retract v y r pad retrain v tn k retraining n tnk retreat n ibi simiibi kkf-shnphnd retreat v f shnphnd retribution n san padsan
158

retrieval n gbpad retrieve v gb padm pad sp return n (receive)pad return n (send)padtnd return v (come)btnd return v (send)padm pad reunion n tnj-pd lhn pny tn pad di kanoo reunite v tn so p lhn ynpa reuse v tn l reveal v payafihn sl revealing adj t sl revelation n (thought)fihnpaya revenge n gbsanrn-r reversal n ypadpryd reverse n (gear)fi k rn shn reverse n (object)par reverse n (situation)yi pada reverse v (back)fi ti iwaju shin revert v pad sl pad review v (book)tn wfi s w revise v w fn tnetnetn yw revision n tnetnywtnw revive v m sjm yj ddetn gb dde revolt n t revolt (v) tk sn ba revolution n (revolt)t revolution n (turn)yk reward n rbnsan reward v san santa l rfi bn fn rewind v tn k w rewrite v tn k rhinoceros n ranko b md lgbnrr rhythm n whn rib n egungun ihfnrnh ribbon n ja tr rice n (eat) rs
159

rice n (raw) rs rich adj l rl ow lrlrlr riddle n alowe ride n (car)gn ride n (horse)ggn ride v (bicycle)gn ride v (horse)gn ridge n k rlt le ridiculous adj rrinppa-nilrn rifle n ir bn kan right adj (correct)t y dra right adj (direction)tn righteous (adj)ldodolttalre rigid adj lero lti tlln rim n (edge)etbb rind n po ring n rka ring v l b agogor b agogo rinse v fi omi n riot n rkrd, ariwo, ariwo j riot v pa ariwoe rkrd rip n l rip v f yal ripe adj pn rise v ddegkjdel risk n ewudwldgb risky (adj)lwu ritual n ti ln snn snt hn lde rival adj abnidjealfaraw orogn rivalry n idjebdlras river n od road n n roast v sunyanhdn gb rob v jalj l olj robbery n ol jj robe n (ceremony)a gnw
160

robot n re t r nm rn rock n ptaktal rocket n r aftjnirun rocky adj kn fn kta roll n (bread)kr ynb roboto roll n (paper)w roll v y k romance n jrhes romantic adj tn lsn roof n rl room n (house)yr room n (space)y room-mate n/f abnigb room-mate n/m abnigb roomy adj t n y rooster n ak adkk root n gbngbpil rope n oknigbnjr rose n dd olrn ddn rot v bjr rotate v y bi kky rotten adj dbjr rough (adv)lle plplkiski gungungaungaun rough adj dn round adj ykroboto rbt route n pa n routine n pa n i row n (line)l row v wt k rowboat n k kker royal adj ti bab ba rub v gbo pafi rafi pa rubber band (n)okn ir tr fn sso kan p rubber n oje ir rubbish n (trash)pntohun alnlr ruby n kta iyebye pupa
161

rudder n tk rude adj lmoyealmwhlnibw-fn rug n a bsn ruins n wlullp rule n (regulation)fin rule v jbae kosofa l ruler n (country)alkso ruler n (tool)igi fn ffa il rumor n hnrgbs r rump n dbd run n er run v s rdusr rupture n fyapaba lf jogunj rural adj ti okoti igb rush n ewko odkorko od rush v sr swjrl dgd rust n dprdgundnpapapr irin rusty adj kdnpapaddgun ruthless adj llnnk

Ss
sabotage n jn lsmm bba ohun lmrn j n kkt sack n po nl akalambi sacrifice n b sacrifice (v)rb b, fi sl sad adj bnj, fajro saddle n gras sadness n bnj, bnjfajro safe adj llwullf safety n ibi lwulwugbl sail (v) tgbkunk sailboat n k ongbkun sailor n atuk
162

saint n nyn mm salad n onj t n onrur ohun gbn nn salary n ow o, ow i, ow y sale n (price) ta j gbjo salesman n onw, lj saleswoman n onw, lj saliva n it nu salmon n ir ja nl kan salt n iy salty adj t iy j, ony salute n kninik salute v k salvation n gbl same adj kann sample n pjw, pr sanction n ihnsjws yda sanctuary n (animal) b sand n iyanrn, iyp, yanrn sandal n bt, bs slbt sandwich n ir onj panu kan sandy adj n iyanrnkk iyanrn sane adj ylerat ara r le sanitation n m tj lera gbl, k npa tj lera nyn sap n (tree) oje igi sapphire n kta pupa onyebye sarcastic adj pl gn sardine n ir ja kker kan satellite n gbrkom hn satisfaction n tlrn, lf satisfactory adj ntlrn, t knni lj satisfy v t lrn, kn lj Saturday n j kf s sauce n b sausage n ir ran jj kan savage adj nkror save v (money) fi pam
163

save v (person) y nn ewu savings n (money) fowpam saw n ayn saw v r-igiynr say v w, s saying n ww, ss, r ss scab n po, p scald n bu omi gbgbn d j scald v bu omi gbgbn d jd j scalp n agbr scandal n ohun ikose gn bk sks scar n p ojp egblb scarce adj wnkunt scare n drb scare v drb scarf n gla pnp t a fi nbo rn scatter v fnktk scenery n (nature)wmranr il ykwo il scenic adj ti ran ddra scent n rn ddn sceptical adj onymj schedule n lanrm scholar n/f mw, lgbn, akk scholar n/m mw, lgbn, akk scholarship n gbn w mm nfm lti k w lf school n il w j kwil k schooling n k kkw kk science n m gbnye k jnl scientific adj ti gbnti m scientist n/f lgbn jnl scientist n/m lgbn jnl scissors n lmgj scold v bw, b-s, sas score n (game)r scorpion n kekkerekrejgn scrape v hahnwhl t a fi w ni f
164

scratch n yalknnh scratch v ha, h, yn scream n igbe hhan scream v hankgbekhan goro screen n (film)t agbwrn-tn screen n (net) boj screen n (protection)b screen n (television)t agbwrn-tnoj-tlifn screw n d screw v d screwdriver n r l fn dd scribble v k sl script n w fwk scripture n Bbl Mm, w Mm r lrun scrub v f, gbo sculpture n re gbgb sea n kun omi-iy sea lion n knn in omi seafood n wn y ohun jj lti in od w seagull n y k seal n (animal)erinmi kker seal n (stamp)w tb m fw rn seal v l seam n et a search n wd war search v e wrwdwkiri seashore n et od seasick adj ti sn tswj tshn k oj omi season n gb tkk kanl dndayiwoyi seasonal adj ti gb seasoning n nkan dnohun t a fi sn onj lti m k dn seat n jok, ga seaweed n korko et kun second adj jkej second n (time) j secondary adj ti kej yt tl
165

secrecy n kk, r secret adj nkkl'bll'r secret n ohun kk rabl secretary n/f akw secretary n/m akw secretly (adv) nkk, l'bl sect n gbyp snaldam section n (department)ap section n (part)apkanpn sector n pnw secure adj (safe)llwu security n (loan) ongbow security n (safety)blw ewu sedate v kn lorun sedation n kn lorun sedative n ohun t kun ni lorun sediment n (floor) gdgd seduce v gblyab jtn jdw rl seductive adj agblya ddw see v rfoj rrran seed n irgbnir-m seek v ww-kiribr seem v e bnipe fihndbj p seemly adj ytdra segment n kkrrp segregate v ya ara stfi l s seize v fi agbra gbgbmm n ip seizure n (medical)wrp seldom (adv)n daindainlkkan select v yn selection n yn self adj tkara selfish adj t m ti ara r nkan sell v t fi gbow seller n/f olt, lj seller n/m oltlj
166

semicircle n dmj yk seminar n k il k gga send v rn senile adj arn senior adj (older)gbngbaj seniority n jjl n ip tb n oygb sensation n m bal-kn sensational (adj)ti irogidit opinmnringbgj sense n (feeling)m rpinnu sense n (meaning)ye gbn senseless adj (feeling)lnmln ye senseless adj (meaning)lndgllgbn sensibility n ttt m lrayra m lra sensible adj lyegbnn m sensitive adj yra n mn furatt m lra sensitivity n yyra n mnn furattt m lra sensual adj ajadnti dti arati fkf sentence n (law)dlbir dj sentence n (letter)gblhn r sentence v dlbie dj fn sentiment n rmdj sentimental (adj)ti rti mti djt mlra sentry n olgun t n deadn separate adj t a ya npat a y st separate v ya npay stpn ny separation n yyanpayspkanystpny September n o ksn dn sequence n (order) tlhn sergeant n oy nn ogunoy kan nn wn lp series n tl lssw serious adj n rnn w wwoe ptklwutbi sermon n wsklr ynj serpent n ej servant n/f rn, m d servant n/m rn, m d serve v e rnsne i fn
167

service n (assistance)ranilwe dnilhn service n (church) sn service n (hotel)dnilhne tj onrnj service n (maintenance)ie tne session n jok wn ondj set n (collection) kjp set n (theater)pt-er set v jkfi sfi l gbkal gbn settle v (arrange)tne settlement n (agreement)tnedhn settlement n (colony)lttd settlement n (legal)sanw settler n/f tp settler n/m tp seven n (number) mj, eje seventeen n (number) mtdlgn, tadlgn seventh adj kje seventy n (number)drin sever v y-stya krya npapn ny several adj plponrur severe adj (condition)ror severe adj (strict) mn sew v rn-ks sewage n omi rr ti r sewer n n omi rr ti r sewing machine n r rn sex n ya abo ti akya obnrin ti knrin sexual adj ti abo ti akti bbral abo ti ak shade n bjijjiw shadow n jji shaft n (mine) ih jnjn shaft n (spear) f shaft n (technical)opa shake v mrgbn shall v y shallow adj jinljind
168

shame n tjbkgnojtt shameful adv tgnpl tj shameless adj lntjgbjdj shampoo n frun shape n rswranprwo shapeless adj ln pr share n pndoje share v pne jpn shareholder (n)aljpn shark n ekuraran-omiakura-kuda sharp adj mmyrase kanjffmn sharpen v pnlpninmgb n r shatter v ff-tutu shave v f-irunfr she (pron) , n shear v rr-kr shed n gbkablab sheep n gtn sheet n (bed)a boraa kte sheet n (ice)ynyin gbalasa sheet n (metal)ew irin sheet n (paper)ew takad shelf n pp apako ti a kan lati fi nkan leapako ti a kan lati fi nkan le shell n igbpokarawunkrfoir ohun j kan shelter n b shelter v d bbrdb shepherd n ol-gntn shield n apataasb shift n (movement) ppadgbn r shift n (work) gb i shift v ypadppad shin n igunojgun shine n tnnml shine v mlmdnrntn shiny adj ddnttnrrn
169

ship n k ship v -kw kfi s k shipyard n il kbt shirt n w wtl shiver v wrr, gbn shock n (electric) gbntt shock n (fright) jy shock v gbnttm-ksk lm m wrr shocking adj t m ttkn fn jy shoe n bt shoelace n okn bt shoot v soh jdey jdeta-bnta lf shop n il-ja shore n et kunet odbtil b omi short adj krkkr shortage n bkpdn shot n ta bnhy should v b shoulder n jk shout v pariwoh-ykbslgun shove v bt-swj shovel n k show v fihn shower n (bath)w shower n (rain)jwr-j w j shrimp n edid shrine n ojb ril r shrink v snkwk shut v s, t, d, pad shy adj n tjljtt sick adj l rnllgbrasn sickness n rnsnjjmdi side n hgbbetap sidewalk n (pavement)n kker ld ti ls fi nrnrn lsn sideways adv lpkan sift v k n knksy-w knknfi as s
170

sight n (eye)r-ojwrran sign n m pr pjwe sign v e prsmsfw-kw sfi ork s signal n pr fiys signature n m ork kk sn w lti fi e rfws significance n eptkptk significant adj t n prt e ptkt l'm silence n dk rrdkpanum silent adj dkyadifhn silently adv n jjlfhnn wrw silk n a d silver n fdk similar adj irkannjjra similarity n rbkannjra simple adj pllrekreklniabulangbangbaln rrnrlmkan simplify v fhn gbangbae yanjm yanj simply adv kknianoo lwul simultaneous adj epjme ngbkann sin n r fin lrun sin v s fin lrund since adv lti kklti gbt since conj gbt since prep lhnngbt sincere adj tnw funfunppllblldodo sincerely adv nttldodo sincerity n w funfunin funfuntt-intknw sinful adj kn fn kk l' sing v krin singer n/f akrinolrinonrr singer n/m akrinolrinonrr single adj (one) kan single adj (person) pn sink n (basin)ab nl t a nb oj tb t a ww s sink v rm w sinner n/f l
171

sinner n/m l sinus n lfo r im, et ti nu sip v mu ddtw sir n algbgbni siren n r alriwo fn kde sister (n /o)gbn obnrin sister (n /y) br obnrin sister-in-law n (h/o/b/w)arbnrin gbn knrin k nina sister-in-law n (h/o/s)gbn gb obnrin k nina sister-in-law n (h/y/b/w)arbnrin br knrin k nina sister-in-law n (h/y/s)br obnrin k nina sister-in-law n (w/o/b/w)arbnrin gbn oknrin aya nina sister-in-law n (w/o/s) gbn obinrin aya nina sister-in-law n (w/y/b/w)arbnrin br knrin aya nina sister-in-law n (w/y/s)br obnrin aya nina sit v jksimikalfi jko fnm jk situation n ipytd six n (number)fmf sixteen n (number)rindnlgnmrindlgn sixth adj kf sixty n (number) gta size n tbiwn skate n (ice)ir lr ynyn skate v (ice)ir tb j lr ynyn skeleton n egungun ara sketch n wrnwrn fwypr sketch v e pre wrnfi w ya wrn ski n ir lr r dd ski v ir lr r dd skilful adj lgbnlyeolye skill n gbnmyer skin n (animal)aw ran skin n (person)ara skinny adj llr skip v f rkj b skirt n a w obnrinopinet a
172

skull n agbr skunk n ir ranko olr nkan sky n runoj run slander n gbadlmr bjsr bj shn bbur slang n d slap v gb lbr slaughter v (animal) pa slaughter v (people) pa run slave n/f r slave n/m r sled n pk tnrn b k t a fi nir lr r dd sleep n orunssn sleep v snsimi sleeping bag n p t a fi nsn n gb dl sleepy adj tgbwwo fn orun sleet n pap jo ti ynyn sleeve n ap w slender (adj)tnrntrlglgtn slice n br slice v b plb slide v yytr slightly (adv)d-dfrknn slim adj plngtrb n sling n kannakannasok slip n (clothing)w obnrin wtlgbk slip v yb t-kr slipper n bt plbslbt slippery adj yybrbr slit n snl slope n grgr k sloppy adj (careless)lbktlr slow adj lrafpfal slug n gbn nkarawun slum n dgb slush n ynyn t ny sly adj lrkrekymnrnlgbn ww
173

small adj kker smart adj (intelligent)n r n gbn kn fn gbn smash v f lulu smear v rn smell n rn smell v gbrn smile n rn ms smile v rrn smoke n f smoke v r fmu tb smooth adj tjtbrbr smother v fi fn pafn pafi in j pa smuggle v m j wl lsan ow body nkan wl snack n onj panuppnu snail n kt snake n ej sneak v pa kl sneeze v sn sniper n nit nynbn lti ip kk snore v hanrun snow n r ddj dd so adv bnintornby soak v t b omir l omifi r omi soap n wnwfnwd soccer n er fi s gb bl sociable adj ffanimrat a l b kgb social adj ajmwjkkgbti gbt a l b kgb socialism n t aljni socialist n/f elt aljni socialist n/m elt aljni society n wjgbdpjme socket n (electrical)ih-t nkan bih socket n (eye)ih oj socks n bs soda n l lti m kr w sofa n ibjkga iyrir jk kan
174

soft adj ddrardjplmlml softly adv jjwy-wyplpl soil n il, erp soldier n olgunm ogunjagunjagun sole n (foot)tls solicitor n (law)agbjr, ly lb fn nkej solid adj mralle ylgbrae ptkt a l gbkl solitary adj nkanool dgb solitude n dgbankangb add solution n (answer)ldyst solve v ldtmyyanj some adj dkanwn kan somebody pron nkann kan somehow adv l n kanbkan something pron nkanohun kan sometimes adv ngb kanngbmrn somewhat adv dohun kannkankan somewhere adv nb kan son n mknrin, m-il song n orinrr son-in-law n k m ni, obnrin na soon adv nssylpldurobrykttt sore adj oj egboj sorrow n bnjknrorarjdn sort v t lssy l tt soul n kn, m sound adj yelerayegelagbarape soup n b, omi ran sour adj kan kkankanrarorpn source n orsunsunibi ptk south n gsha sl southern adj nha gs southwards adv nha gs souvenir n ohun rnt space n (area)y space n (length)lfofo
175

space n (universe)gby spacecraft n k t yk gby spark n ta-inw-inpp in speak v wssrfohn speaker n (object)r sr speaker n/f (person)aaf speaker (n /m) (person)aaf spear n k n special adj kneptkt specialist n/f alkne specialist n/m alkne speciality n ohun e lkneohun ptk specialize v e lkne specific adj ptir kankanptk kan lt specimen n pr fihnwe spectacular adj ti yanualr speculate v gbrgbm dbwkysnw s'r j fn r speculation n gbrgbmdbwkysnw s'r j fn r speech n afr-nuohndr ss speechless adj lfhnllhnnu jwkk-pa speed n yra speed limit n kp er sks speedboat n k elr knkn speedometer n r wn ysr k spell n (magic) ddd spell v (word) f spelling n ka m w lkkanspl spend v (money)nwl-tnjrun spice n trr frn ddn spicy adj t n dn ata spider n altaknln spill v dntaslta tas spin v rnrwfgn spinach n ftt spinal cord n egungun hngr hn spine n egungun hngr hn
176

spiral adj y yk spirit n (mood) kn w spiritual adj kn fn mtlm spit v tutwt spiteful adj nriralksn rnkan splash v fi r kn ba-bafi r yjb spleen n lns splendid adj drayanj splint n igi plb dm egungun ff splinter n (wood) rn igi plb split v l pnl ww spoil v (child) bj spoil v (food) bj sponge n knrnkn ynb sponsor n (business)ongbw spontaneous (adj)lti in ni wfn ara niti ife ara eni spoon n b, gbak sporadic adj lknkanllt sport n irir-ejddjje sportsman n dadjajjd sportsmanship n d eddj sportswoman n elradjajjd sporty adj npa d ejjm dj spot n bwnbkgnb m spotless adj llbkllbwnllgn spotty adj n bwnn bkt n gn spouse n/f yw spouse n/m k sprain n rrfirfarar sprain v fi r spray v fnfn omi spread v n tngbrn spring n (metal)l onrn spring n (season)gb rr ew spring n (water)orsun omi sprinkle v bwnfn bu omi wn
177

spy n/f msmani spy n/m msmani spy n/m msmani spying n e m-w squadron n y wn m olgun square n (place)rn j square n (shape)igun mrin lgbgb squeak v (animal)kkddnhhan ganran squeeze v fn ph ly squeeze v fn ph ly squirrel n kroforo stab v fi ohun mm gngn lb stabilize v m drininfs ml stable n drininfs mlbs ran stack v k korko fi e ab stadium n gbj nl ti ir staff n (personnel)wn albip stage n (platform)tgibi dr t a fi pk k stagger v ta gbngbntas rn stagnant adj run ddrj stain n bwnbkgn stairs n tgn il stall n (animal)il ranko stamina n okunn aram in stamp n (postage)ohun m fw rn stamp n (seal)w sm s stamp v (seal) sm s stand v (person)drds-drdde nr standard adj t a e jhn st n jhn standard n pgunsdwn nkan t gbogbo n n jhn s standardize v e jhn s star n rwalsk n nn ohunkhun star n rwalsk n nn ohunkhun starch n g gbgud stare v w unfyanu wranj m starfish n ja onrw
178

start v (begin)br start v (motor) startle v drbb-lrm-tagr starvation n febipajun starve v febipa state n (condition)ipw state n (land)skn l state v sl lss statement n lyla r sl station n (place) bs, ibjk station n (train)d k stationary adj lls wjddr nbkan statue n re wrn status n w, ip stay n alfhntddr stay v dr nbkand drfim steal v jalj steam n oru steel n irin steep adj garo gn steer v tuktk steering n (car)tuk steering wheel (n)l tuk stem n (flower)ka step n rn sgb s lkkan nn ks step v srnyan step-father n k y ni step-mother n aya bb ni stereo n r t wo sterile adj (clean)n f lera sterilize v (clean)f n f lera stern n d k steward n rn, oltj il, oltj k stewardess n rnoltj wn r k fruf stick n igi sticker n l lm
179

sticky adj llmf mtmtdoindoinr bi te stiff adj llellrkuku still adj dkdr jddk rr stimulate v rfi kan gngbnynjm knilrasn etie stimulation n rskgbnynj sting v (bee)ta stink n rn bbur stink v rn bburdbj stir v rddem gb ddej pp stirrup n (horse) k indsl gr in stock n (finance)ura jow fipam fi pamo stock n (supply)t stock v fi-pamfi-knk-j stock market n j onura stockings n bs stomach n iniknplk stone adj le b kta stone n kta stop n ddr s stop v ddrdesydkun stopper n (water)dnudkdd storage n ab ibi ura store n ab uraplp storeroom n yr uraakaab storm n jffu llekl stormy adj kn fn ffu lleti j story n (floor)k il story n (tale)tnrhnhn stove n r dn straight adj tr, t lwgbnrn straight adv tr straighten v m-tm run strain n rossyy strait n hgghmwhl strange adj jjrabmakotun stranger n/f lejjj
180

stranger n/m lejjj strangle v fn pallrn strategic adj ltn strategy n tn straw n (drink)l mumi straw n (grass)igi gbdokorko gbgb strawberry n ir so ddn kan stream n (river)od n street n n gboro ltapp streetcar n k gbr akr strength n agbra, ipa strengthen v fn l agbrafi ipa fnm lkn lem lkun strenuous adj lagbrayramrantaranp stress n tnumkysagbra stretch v n fgnng stretcher n nit nbsn gb alsn l s il wsn strict adj le, mn strike n (company)k i sl jm da i sl strike v (hit)lso pnpjm da i sl string n okn tnrn stripe n l strive v b-jlkakakj j sfi agbra ib gbynj strong adj lelgbranplera structure n kln struggle n gbynjjkad stubborn adj agd, gbrn, lile, olrkunkun lle student (n /f)akwkw student n/m akwkw study v kk e-rfiys stuff n ohun lra stuff v fi-knkj jk stuffing n (food)jj jk stumble v ksks pl durasebu stump n (limb)gk ap tb s stump n (tree)d igi akkgbngbkkt stupid adj gfolraiwr
181

stupidity n ggfflraiwr stutter v kll style n owo ikoweasa subject n (school)k il w subject n (topic)or r subject v tbat lrbafi or bal subjective adj (thought)wwo r bkan lgb yw submarine n k t nrn n sl kun submerge v r nn omin b ml submission n (obedience)trbaforbalrsl submissive adj n trban forbal submit v (obey)farabaltrbaforbalfifn subpoena n w p w sl j n dandan fn jjr subscription n kw s slow ddfi ork sl subsequent adj ttlhnttl subsidiary n onrnlwolw-de subsidize v e rnlwfn lw-de subsidy n rnlwow-de substance n wd ararohun n aiy substitute v fi p nidp subtitle n ork fiknork pkn subtract v m kry kr nn tt ohun subtraction n mkr nn tt ohun suburb n gbgb hn odi lgbgb lbb l subway n n sl il succeed v rpgbiptlboryr success n lfskeyr successful adj ererem lf we yr successive adj tltl ttlralss successor n/f arpagbip nitl successor n/m arpagbip nitl such adj y nir suck v mu omijmufi nu f muyn suction n fmu sudden adj rtljij suddenly adv logan, lrtl, ljij
182

sue v fi snp ljbb suffer v jyjoryd fn sufficient adj t fn suffocate v fnfnp lrdlw lti m suffocation n fnlrnpp lrdlw lti m sugar n rkiy ynb suggestion n bmrnmrn suicide n gbm ara nippa ara ni suit n (clothes)a ww suitable adj yybbmuwb e dd suitcase n pt sum n iye owiye ohunkhunrpkp summarize v e kp summary n kpsnk summer n gb rngb oru summit n gng kor k summon v (law)pp-lj summons n pljsnljipe ola sun n rn sunburn n jra rn Sunday n j kn sj simi sunny adj kn fn rnmm rn sunrise n lla rnwrktkt ylta sunset n lemlw rn sunshine n rran rnmm rn sunstroke n talra rn janjan t nm ni lr super adj (excellent)dra jl super adj (large)p rpt superficial adj ljinl, gr, orf lk lde superior adj (better)drajgaj superiority n lljgaj supermarket n j l superstition n gbgb ohun asn sn ksnkusn superstitious adj tra m sn kusnt gba ohun asn gb supervise v bjtbojw supervision n bjtbjt
183

supervisor n/f albjt supervisor n/m albjt supper n onj-al supplement n fiknknbkn supplier n alfifnnit nta j fn onw supply n knfiknmkn supply v knfi-knfi fnni support n (encouragement)tlhnrnlw farat support n (object)tlhn support v (object)kinrin lhnkn lyn support v (person)gbtlhngb ls suppose v ebgbmr supposedly adv rpn suppress v trkwfi-pamtml supremacy n lragbra t ga jl supreme adj ga jlll jltbi jl surcharge n ow sanlblbkj bm sure adj djlgbrangbkl surface n deoj surgeon n ongn alb surgery n i ab, il egbgi ongn alb surgical adj npa i ab surname n ork plorko dl surpass v r kj, ta y surplus n ykl surprise n ylnu jijbljij surprise v b ljijb lrtly lnu surprising adj e ni hyani lnuylnu surrender n tbtrbaforfn jsn surrender v tb, trba, jsn surround v y kkirirgb ykyd km surroundings n gbgb dgb surveillance n t w-kkiri survey n (information)wd kkiri survey n (land)wn il survey v (land)wndwn
184

survey v (question )wd kkiri survival n ww ly survive v pww lydsl lw sny nn ewu survivor n/f olj ggnnit y nn ewuoljb lw ik survivor n/m olj ggnnit y nn ewuoljb lw ik suspect adj n fura s suspect n/f nit a n fura s nit a ro r s ln r suspect n/m nit a n fura s nit a ro r s ln r suspect v furan fura sro r s ln rfi-m suspend v (hang)sosorfik ddrpat suspend v (work)y kr nn ip suspense n iymjw djww np ddr suspension bridge n afr sor suspension n (hang) sor suspension n (work) ddr lnu idwdr suspicion n fura suspicious adj nfura sustain v (law) m-dr swamp n rr ptpt rf swarm n plpw swear v (curse) p swear v (promise)brafi p bra sweat v lgn sweat n gn, lgn sweater n w wl w tt sweep v fi w gblgblgb sweet adj dnddn n twn ddn ltolyinmm sweetness n ddnddnoyinmm swell v w swelling n ww arakn od swim v lww swing v f r l fruf switch n (change)pr switch n (device)l tann switch v (change)y e prt swollen adj www sk
185

sword n id symbol n m pr rok symbolic adj lprlmlprok sympathetic adj bbkdnabnidragbrandun sympathize v b e drbkdn sympathy n bedrbkdn symptom n m rnpr synagogue n il sn wn J syndrome n wn m jj synonym n rr mj tb mta t n tm kanna synthetic adj le ojlwlyt k e ti dfgbne syringe n l gn ni lbr syrup n omi iy ynb system n trmgbr nln systematic adj gg b ti ilana lsls, ltlt

Tt
take v (exam) e take v (obtain) r, r-gb, n tale n tn, l talent n bn lrun, bn bnib, iye wn kan talk n r ss talk v s, sr, w, fhn tall adj gn, gga, ggr tame adj ttlj, tlj, t oj rml tame v t lj tan n ir w kan tank n (container) kk, m onrin, od l gbmi s tank n (military) gb nl tanker n (ship) k omi tap n (sink) f omi, r omi tape n (adhesive) jabul tnrn, okn dml tape n (information) gbohn rhn sr r
186

tar n d tarantula n altakn l olr target n apata, as, m fn bn tta, ohun tb nit a yn oj tariff n ow j rr dyel kan task n i, i kyf taste n tw tasteful adj ldn, dn tasteless adj (food) lldn, t tasty adj ddn, ldn tattoo n m ara, fr olgun tattoo (v) m s ara, bu-il s ara, fn ara, kl tax n ow-de, ow-l, buwl taxation n dw-de l ow-l, buwl taxi n k aykl agbr tea n t, ew wrwr gbgb t a fi sn omi hh fn mmu teach (v)k lk, -ny teacher n/f olk, olkni, aknilk teacher n/m olkolkniaknilk team n gb jm ikj n lti e nkanw ran teamwork (n)kjp i tear n (break)fya tear n (cry)omijekn tear (v)fyaya tease (v)ty-lnuy-lhn teat n (animal) n m ranko technical adj jjm i n technicality (n) (law)rn t e tolfinolfin technician n on n technique n n e nkanprrompjwe technology n m gbn megbn mei n t e fgn gbs ay n teenager n/f dmbnrinwe teenager n/m dmknrinwe telecommunications (n)gbogbo wn i wygbn me brasr gbogbo gby telegram n rn r onwy lti kr
187

telegraph n okn r j lkr telephone n r bnir r srgbstlifn telescope n awjg fiwo ohun n jnjnr mtbi television n r wrn tajtlifn tell (v) (instruct)k lk tell (v) (relate)w fns fnka iyes temper n bnrunimygb ip temperamental adj jm w in temperature n wn tt tb orugbn araw aff ay temple n (building)il sn lrun tb r temple n (head) ap tn tb s or lba pr rk temporary (adj)ww fn gb d tempt (v)dnw tn e bburw lj temptation n dnwtn tempting adj ttan ni wwu niddnniw ten n (number)wmw tenant n/f aylgbarl tenant n/m aylgbarl tendency n darstsipantka s tender adj (meat)rtn tendon n ian ara tennis n ir er kan tense adj lle lti tbayi tense n (grammar)gbkk t a e nkan tension n infu-dfulleflefgnnn tent n g tentative adj lnpinnunymjt ndnw t a nw lw tenth adj kwkw term n (expression)r term n (limit)l pnlpin term n (school)gbkk term n (time)gbkk terminal n (train)bt k rlwe terminate (v)pinnuparetn ksfpin sy kr nn i termination n pinnupin fpinsddr lnu i terminology (n)orkr per
188

termite n iknetutu terrace n ibi tj il terrain n oj il terrible adj n brlr banilr terribly (adv)nbanilr terrific adj n brlk terrify (v)drbpa-lay d njj-ly terrifying adj bbanilrddrb territory n il agbgb l terror n rpyjiy terrorism n ddrbanipanily terrorist n/f adrbaniapanilyapanilraadlronj n terrorist n/m adrbani apanily apanilra adlr onj n terrorize (v)drbpa-lay j-ly test n (exam)dnw test n (trial)pjdnw test (v) (try)dn-w testament n w mjmw hgun testicle n pnkro pnworopn testify (v) e jrjr s testimony n rjrjrs text n r wpils r textbook n w k kk texture n wnara a than (conj)ju ti ju ki ju p thank (v)dppfp fn thankful adj kn fn pp l plp thankless (adj)llplmrelfpfn thanks n dpp that adj yn that (conj)ti that (pron)yytohun t thaw (v)y the (art) (neuter)n the (art) (plural)wn the (art/f)n
189

the (art/m)n theater n gbngn-erttil kjp lti wo r theft (n)ol jjhrm their adj ti-wnwn them (pron)nwn theme n r pilgbngb r ss themselves (pron)wn tkarawnwn n then (adv)ngbnlkk nngbnj theory n dmrn ohunr mr ortr therapy n fwfgn pani lra fn tj leran tj sn lera there (adv) (far)lhnib there (adv) (near)nb n thereafter (adv)lhnnntl thereby (adv)npa y n therefore (adv)ntornntor y n thermometer n r dwn oru these adj wnywn wny these (pron)wnywn wny thesis n w pilk bwdtss they (pron)wnnwn thick adj npnkidludlkt thickness n kkinnpn thief n/f ol ajnilhun jgdgr thief n/m ol ajnilhun jgd gr thigh n itan thimble n kbkbw wn arnobka-abr thin adj (object)flfl thin adj (person)plngtnrn r thing n ohunnkan think (v)rronwye third adj ktakta thirst n rngbngb hh thirsty (adj)pngbe thirteen n (number)tlmtl thirty n (number)gbn
190

this (adj)elyeyiyi this (pron/f)ynny this (pron/m) ynny thorn n gn thorough adj jljl ganranptpttoto those adj wn those pron wn, wnn though (adv)bbtiljp though (conj)bbtiljp though (prep)bbtiljp thought n rebnynajr in thoughtful adj (considerate)lnynlj n r thoughtless adj lnrnlljlnynro thousand n (number)gbrun thread n okn tnrnw threat n lkldrbhalm threaten (v) kldrbhal-mkusa spakuru m three n (number)ta mta threshold n loro illoro nu n thrive (v) e reregbilrgbr throat n funn fun throb (v)lm hls kl throne n t ba throttle n (car)r mk sr through (adv)jalti h kan d kej through (prep)npa throughout (adv)jljlyk jkjd throughout (prep)jljlyk jkjd throw n ssjjsk throw (v)sjfi sk thumb n tnpk thunder n r thunderstorm n gbr j Thursday n ij karn slms thus (adv)byb ir ybun tick n (insect)gbn
191

ticket n w jww mw gbwl tickle n rnrn lgnngakegake tickle (v)rin lgnn rn n gnk ticklish adj alrabalkkanrankanra tide n (high)n kuny omi kun tide n (low)n kuns omi okun tidy adj nmttegrtneffnj tidy (v) e mtte grtneafnj tie n (competition) gbgba ip kann n dj tie n (neck)a t knrin ma nd m rnt tie (v)dsoe kk tiger n mtkn tight adj hfnle m pinpin tighten (v)flemleso le time n gbkkskday timeless (adj)lngbln kkllnpkun timetable n t kk-i timid adj nbrljo tin n (container)pngolo tin n (metal)tnganran tiny adj krknnn-nn tip n (money)bn ow tip n (point) ntntorka ggoro tire n ragara tired adj lrlgara tissue n (body)y ara tissue n (paper)w flfl fiw nkan title n oyorkm d nkan stork to (prep)s sdlti toad n pl toast n (bread)kr ynb yyan toast n (drink)r wr toaster n r yan kr ynb tobaccco n ewe tbktab today (adv)lnj n toe n m ka sy s
192

toenail n knn m ka s together (adv)jmlkplgbjpl toilet n ohun olrn frfril ygb toilet paper n takad ndnd tolerable adj ffarad gbgbt e gb bbjj-fn tolerance n faradgbgb tolerant (adv)gbfnjfn tolerate (v)gb j-fnfarad toll n ow ibodibodr agogo tomato n tmtohun gbn tomb n bjiibi snksre tombstone n kta sm bji tomorrow (adv) lalla ton n wn tone n (shade)w tone n (voice)ohnr tongue n ahn tonight (adv)ll y tonsil n kk okn ahndrnfun too (adv) (also)pl too (adv) (very)pj tool n ohun n ohun l tooth n ehnergign toothbrush n l fhn toothpaste n l fhn toothpick n tahn gg tahn top n (mountain)kgongo-kntnt top n (thing)g ir topic n or rkk r torch n (flame)in igi tbpogn torch n (light)tufu ingnigi tann torment n dlrorylnu torment (v)d-lry-lnu tornado n fufu nlj torso n bd tortoise n jpawun
193

torture n or roradlr torture (v)d-lrfyj toss v fi-skbsw-bshn total adj gbogbolktn totally (adv)ptptlktnrr touch n fwknmfwb touch v kntfwknfwbgbnul s touching adj kanilram ni lkn tough adj (difficult)yileagd tough (adj) (strong)lgbra toughness n yyi tiantianyyillegd tour n rn j rnkiri tourism (n)rn j onfjw rnj tourist n/f arnrnj onfj tourist n/m arnrnj onfj tournament (n)er djjejd tow v fi okn f k f toward (prep)nhshsd towel n a nuraa nuw tower n il ggail town n lwn ara l town hall n gbngb dj lil pd kso l toy n ohun ir md track n (mark)m track n (path)pa n track n (sport)ibi sr ijpa n er ij track n (train)oj irin track v t lhnlpasm stpatpas tractor n k okok dko trade n woj ttwtaj trade v wtajraj trade show n pd onwehn w e trader n onwljaljp tradition n nbytn twdwfin twdw twdw traditional (adj)blytwdw
194

traffic n wj tt lk traffic jam n fnp plp k sj n tragedy n jmbrn bnj tragic (adj)lrbnjldojd trail n (path) ipa n de trailer n k gngn akrtrl train n k oj irink-ilk rrlw train v (animal) t train v (person) k train v (sport) mra train station n d k trainee n/f akm il w trainee n/m akm il w trainer n/f olt olkakni trainer n/m olt olkakni training n (job) kktt training n (sport) mrasl ir traitor n onkpaniafinihnolffltndllt tram n k-il kker tramp n rnalrn kirir s nl b a t nrn tranquilizer n gn mni dkj gn kunni lrun transaction n et transfer v gb lti ib kan l s ib kejgb lw nkan fi l nkej lw transfusion n ffn alsn ljfnnilj translate v tnm tm translation n yrpad s d mrn tmp pad translator n/f gbedgby translator n/m gbedgby transmission n (car) r t nm mt aykl rn transmission n (electric) r tnn transmission n (information) atgb transmit v (electric)rta atgb transmit v (message)ta atgbrn lti ib kan l s kej transparent adj mm gaara ddn geere transport v kr nl y rkje ry
195

transportation n nppadknil s il mrn trap n okn dddkntkt trash n ohun lsn trauma n ewu nl travel v rnrn rn-j traveler n/f r alrnkiriarnn-jarj traveler n/m r alrnkiriarnn-jarj tray n pnt treason n tdldnrn-jba treasure n rarlmn treat v fi egbgi fnb gbrlhw s treatment n lslwwsn treaty n dhnpinnuml tree n igi tremble v miwrre whlgbn trench n yrih trial n (court) pljwd trial n (test) dnw triangle n ongun mta tribe n yir nar tribute n ow-der wnilrrntbynfnfpfn trick n tnrwkwglama trigger n r bnirin rbn trip n rn j kkre ks troops n wn m-ogun trophy n kgunohun rnt gunm gun tropical (adj)ti il olrujjm oru trouble n pnjwhl ynujgbn lsgbo trousers n kt ggnkt gbr trout n ork ja kan truce n dw j dr fn gb kan truck n k akrkk akr true adj (correct)nttndj true adj (genuine)lt true (adj) (loyal) tytw t trumpet n p-ogunpfr-ogunfr
196

trunk n (body) araara ohunkhun trunk n (car) hn mt aykl trunk n (case) pt trunk n (elephant) w-j erin trunk n (tree) t igid igi trust n gbklgbgbfaratwmayhnwn trust v gbjlgbklgbgbfaratgbralgbwn trustee n/f oltj ohun n r tb il trustee n/m oltj ohun n r tb il truth n ttdodo truthful adj kn fn ttnit o s ttngbkllr try n dnw try v (attempt)dnwe dnw try v (court)gbidnwgbj tub n pn l tube n (pipe) ih in Tuesday n ij kta s tug boat n k fn tuition n ow il kow tj tulip n ork dd kan tumble v ubks tumor n kk lynkk rnmlke tuna n ir ja kan tune n edd ohn orin, orin tune v tn dr tb fr e tunnel n ih sl il t k gb kj, oj fn table n tbl, tj, t tablet n ohun kw, wl tack n kker, dml kker tact n gbn, ye, m tactful adj lgbn w tactical adj fi gbn w gb tactics n n jagun n il tb lr kun tactless adv lgbn w tail n r, ap hn ohunkhun, par tailor n arn, onn a ww, algbrn, tl
197

take v (accept) gb take v (capture) m take v (carry) gb take v (consume) j tale talent tarnish talk tally teach team tear tedious teem teeth tell temper tempt tenant tend tend tender tense tent test thick, ki, npn, thief, ol think tire total turban n lwn, wr mle turbine n r t m kan y, r my turbulence n e rdurdu turbulent adj n rdurdu, onynu turkey n tltl turmoil n agara, rsk, ariwo
198

turn v (move) y turn n (movement) ypad, y turn n (road) r oj n turn over v ypad turnip n ir ohun gbn ynb kan turtle n awun, kun awun, ir db kan tusk n ehn gan, ehn erin tutor n/f olk, olt, akni n w, akni lk tutor n/m olk, olt, akni n w, akni lk tweezers n m twelve n (number) mjl, jl twenty n (number) ogn, ok twice adv lmej, ngb mj, mej twilight n wrwr j, fmjm, y twin n bej, jr twist v lpo twitch v j ra twitch n jra two n (number) mj, j type v fi r kw type n (kind) ir, pr type n (print) wrn, d w kan typewriter n r kw typical adj aoj, b ni, t sb r b, b ti r typist n/f akw t fi r kw kw typist n/m akw t fi r kw kw

Uu
udder n m ranko, m ml ugly adj burw, lbk, llw ulcer n egb, ooju, ojuju t r ultimate adj t gbhn, t jnn jl, t pin s umbrella n agbrn, agbj
199

unarmed adj lmra j, lmra ogun, ldi hmra ogun unauthorized adj ln , t a k t fi fn unavoidable adj llykr, llysl unaware adj lrtl, ljij, lm unbearable adj t a k l gb, t a k l farad unbelievable adj gbgb uncertain adj ldnilj, llgbkl, nymj uncle (n/fa) arknrin bb uncle (n/mo) arknrin y unclear adj ldk uncomfortable adj lrrn uncommon adj lwp, lp, legb, kgb unconditional adj ti alwn, lkayel, ljtiwwn unconscious adj lm nn, llr unconsciously adv llm nn, lllr uncontrollable adj t a k l k n janu, llknjanu under prep lb, nsl undercurrent n r st t dar pinnu underestimate v e kkn underground adj sl il, ab il underground n (subway) k-il, k-abl rlwe underline v fa il s lab, sm fiys r **** undermine (v) pa pil run, jn lese, w nsl underneath (adv) nsl, lab underneath (prep) ab underpass n n ab tt understand (v)m, y, gbd understandable (adj) ti mm, ti yy understanding (adj) ti ye understatement n wtn undertake (v) dwl undertaking n ohun dwl underwater (adj) lb ominn omi underwear n wtl
200

undesirable (adj) wunit k wunit a k f n undiscovered (adj) t k t jgbn undivided (adj) lpn, lyanipa, ldidi, n pyey undress (v) b b-l, brasl, bra uneasy (adj) lrrn, lfknbal uneducated (adj) llk unemployed (adj) aln lwalnlp unemployment n lln lw uneven (adj) ltjldgba unexpected (adj) lrtlljijlretksbbrb unfair (adj) ltltletr unfaithful (adj) ltldodo unfamiliar (adj) lfaramlm lmlrat a k m dradra unfinished (adj) letnlparlep unfit (adj) (thing) lyltlw unfold (v) (paper) t-sl unforgettable (adj) llgbgb unforgivable (adj) lldrjllfij unfortunate (adj) (person) llrirelr bbur unfortunately (adv) eniln unfriendly (adj) lrleunloj rerelnf n ungrateful (adj) lmrellp unhappy (adj) lnnddnln nfn unharmed (adj) lpalrallwu unhealthy (adj) lnlerallera llgbra unification (n)kandprp uniform n a gb kankan unify (v)s di kane-skane lkan unimaginable (adj)t k e rt k e gbr unimportant (adj)lwwole ptk uninhabited (adj)ljgbgb legb unintentional (adj) lmme, pte union n dp, kan, kan, rp gbgbywgbpisopo unique (adj)lilgblilkej unit n kannkan unite (v) so-pdpkan paraprm
201

united (adj) so-pdprm unity n ssopddprrm universal (adj) ebkant wpti il gbogboti gbogbo n universe n aygbogbo dgby university (n)il k ggayunifst unjust (adj)lt unjustifiable adj ti a k l dral unjustified adj lnd unkind adj lnnreleun lojreren k unknown adj lmwmrid unlawful adj ld sfin unless (conj) bkepyeb fibbyfi unlikely adj ljb unload (v) (vehicle) s r kal unlock (v) (door)fi kkr unlucky adj llrre unnatural adj ld s w d lb w d mubm unnecessary adj lyt l e aln unpack (v)t r unpleasant adj lldnlw unqualified adj llyeln m unreal adj t k e ttontnjltn unreasonable adj ld s rnt k w lj unrest n isimi unscrew (v) unsociable adj lkgbtrak s n unstable adj lfi s mlni rirulm ara dr unsuccessful adj lyege unsuitable adj llylbmu t k w unsure adj ldniljllgbklnymj unthinkable adj lerltly untidy adj wru-wru untie (v) t until (prep) tt untrue adj ir unused adj llt a k t l
202

unusual adj le ngbkgb lrb nggbogbo unwilling adj ln ftklfltaralfekue unwritten adj lkwt a ko k sl up (adv)sklk up (prep)lr upon (prep)lrsr upper adj lklkgaj n ipn n uprising n simi ltk sn amn upset (v) (person)d-lm upstairs (adv)lk upwards (adv)lksk urge n rrbbtnum urge (v)rbtnumsn lati e nkan urgency (n)lleohun ptkkknjknj urgent adj lekunkunptk nknj urine n t urn n ktopgo rbt onrin us pron wa use n l hs use (v)lh-sm-i useful adj wlnfnlr nlr useless adj wlnlr user (n/f)nit lo kan user n/m nit lo kan usual adj b thnw usually adv thnw utensil n ohun l uterus n p y m nn oyn

Vv
vacancy n y affruf
203

vacant adj lfol'snlrpfo vacate v par, fi y sl fn, s di asn e ffi ip sl vacation n (school) y simidw i vacation n (work)dw ikk simi d lw i vaccinate v bup, k naunba vaccination n bupnaunba vaccine n bup, jr naunba vacuum cleaner n r gbl, il r fmu dt il vagina n b, ab vague adj lsnldr bkandjhn kederekiri vain adj lfolsnalnlrlnd valiant adj akni, ngby, lgbra valid adj np validity n gbraipgbra fin valley n fonfoj, fo il, rn k mj valor n gboy, w akni valuable adj nyelr, lrlr, onyebye, lwlr valuation n dyelfowl value n iyeiye owrr iy value v dyel valve n lb nu ohun law kan nn ilkn kk van n kk rk akr vandalism n bj ohun n lnd vanish v y slf-lf-l di asndi fo vanity n fo, asn, ldfogbraga vapor n orukku variable adj yypadlerkann variation n ypadyt variety n onrurytmlmlkankjkan various adj onrurplpldj vary v y-padm ytpr vase n g t a nfi dd s vast adj ttbit gbil lgbrp vault n (bank)iyr ab il il fowpams veal n ran m ml vegetable n ewkoewb ohun gbn
204

vehicle n kk veil n boj vein n ian j velvet n a rn vendor n oltljataj t vengeance n sangbsanjnywun vent n ihoj n affn sl ventilate v f lffj k aff f skde n gbangba ventilation n flaffgba aff rerekde r s gbangba verb n r e verbal adj ffnusti r sst a fi nu snkk r verdict n djpinnu wn adj verification n fohnsjrstt verify v fohn slrstt versatile adj ppady-paddr nbkan verse n s wn t a pn or w s version n n gbr sypad ld kan s kej versus prep tb, dp vertical adj t n r very adv ppnganjj veteran n (military)gb jagunjagun veterinarian n/f onwsn ranko veterinarian n/m onwsn ranko veto n agbra kk vibrate v gbnw-rrj stn ss vicinity n agbgb, i ts dgb victim n/f onfarapanit jy palraohun b victim n/m onfarapanit jy palraohun b victory n gun, bor view n wrnw rrlmrn village n letabl vindicate v d-lre, w-m, dbb vindictive adj gbgbsanlm gbsan vine n jr tkn vinegar n t kkan vineyard n gb jr
205

vintage n gb kr jrk so jrgblgb violate v b jpa-lrar s violation n bjpalra violence n w-agbra, w ip, j-agbra violent adj algbrak violin n l orin olkn mrin virgin n wnd, mge virtue n w-runagbra virus n ohun mdaju t nk rn ran ni visa n w wl mrnfs visibility n rran visible adj hhnrrl vision n ran l ojran, pya visit n bw, kni, ksni, bojw visit v b-w, kks visitor n/f lejabniwawoniakni visitor n/m lejabniwawoniakni visual adj ti oj vital adj ti mt wlyyy vitamin n gn jsragn fnra llf vivid adj (description)hn gbangba vocabulary n w kj r w gbdgby vocation n pi voice n ohn void adj (law) fasn void n lfofo volcano n k onn ar fnrk k gg volt n agbra mnmn voltage n agbra mnmn volume n (book)p-ww volume n (size)p volume n (sound)ariwo voluntary adj tinwtin-tin tf-tf volunteer n/f lgb i tb sn kanafaratr fn i sn kan volunteer n/m lgb i tb sn kanafaratr fn i sn kan vomit v bp-jde
206

vote n blohnsyynohn vote v db, lohun si, yn voucher n lrw rw r ow ssan vow n jlr f vow v j je r f vowel n fwl voyage n rn j oj omi k vulgar adj nyn lsn t e ti gbogbo n nkn alm allw vulnerable adj t a l -lgbt a l palra vulture n gn, kl, gnugn, arawo

Ww
wages n ow i, ow, y wagon n kk r waist n bd, d wait v dr, dr d, dr t, ret waiter n adr tini, agbaw onj, adgbr waiting room n gbl dr d s waitress n adr tini, agbaw onj, adgbr wake v j, e sn, taj walk n rn walk v rn, fi s rn wall n giri, gnn wallet n p onj, p ow walnut n ws ynb walrus n ir ranko kan b md wander v rn kiri, n kiri, ko want n (lack) n, bk, f, t want n (need) ff, f want v (desire) f want v (need) e n, ff-k

207

war n ogun, j ward n (hospital) wd, yr gbagba il wsn warden n ol oltj olr il k gga alb wardrobe n (cabinet) il pam a wardrobe n (clothes) a ww warehouse n il pam j warm adj gbn lww warmth n gbntaraf warn v e kl fn warning n kl warrant n (law)w mniw tlhnw dnilj w r warranty n w dnilj warrior n jagunjagun gajun olgun wart n wnwn wash n w ff wash v w, f b washable adj e w e fssdi mm wasp n agbn, d ak oyin waste n ahorodhoroparun ndn wasteful adj ndnnknyp watch n (guard) watch n (time) agogo ago watch v (look)w-ran watch v (maintain) e kysbjt watch v (observe) w watchful adj nrat fojsl watchman n old water n omi water v fn n omibomiwnbomirin waterfall n r j, tkt omi watermelon n so br watery adj ringbindin wave n (hand) juw wave n (water) rmigb omibil-omi wave v juw s wax n da etda oyind
208

way n n rn we pron wa, a weak adj llgbraalleraalsnlnpr weaken v m-rs di ileras di allgbra weakness n ileralgbramkunnpr wealth n ow rl wealthy adj lwlrlrln weapon n ohun-johun-ogunohun l wear v wl weather n oj joj runaff weave v hunwunwunwun-okn web n (spider)taknaltakn wedding n gbywsoyigi wedding ring n rka gbyw Wednesday n j krin s weed n koriko week n s, j mje weekend n par s weekly adj lsslkan lss weep v k skn dmij weigh v wn gb wfi wn wn rslyw weight n wnwnwwo weird adj abmjj welcome n kniryk ay fn lej well adv llfn dd arareresuwndd well n kngaorsun omi west n w-rnh ynm western adj nh w-rn westwards (adv)nh w-rn wet adj rin, tut whale n erinmija lnl wharf n bt what pron kni?knl?wo?ytohun t whatever pron ohunkhunykyywke wheat n lkmk wheel n kk
209

wheelbarrow n kk kr wheelchair n kk algakk ar wheeze v m kankan when conj gbt when adv ngbtngbwo? whenever (adv) ngbkgb n gb where adv ibo? nbo? nbit wherever adv ibikbinbikbi whether (conj)beyl which pron/f wo?yt which pron/m wo?yt which adj t yt which pron (neuter)wo?yt while conj nwn b while n gb kk whine n hhkkn whine v hkkn whip n r, pn, gba whip v ln lgba whisker n knngirun rkirun t whisper n r jjr klklff whisper v sr jj sr klkl ff fn whistle v sf whistle n (object) sf white n funfun who pron tani? nit whoever pron nikni whole adj ldidin dd ara wholesome adj dradra n jjpyepye whore n gbrawdk whose pron ti tani?ti nit why adv e?tie?ntor kni?kle?kni ?dir tir* wick n w tannw ftl wicked adj bburbur lanw k wide adj gbrjnnfnbfgffgbrgd widespread adj tnkaltnk
210

widow n op-bnrin widower n op-knrin width n b b wife n yw aya obnrin abilk wig n irun t a e fn apr kt onrun fgbnem oy ondj wiggle v rnramira wild adj tljb ar igboassgbti gbhnn wilderness n aginj gb ij wilful adj agdaetinnimme will n (desire) fw will n (law) w hgun willing adj n f sff willingness n ff ine tftf wilt v rm r win n gun win v gun, bor jgbpa winch n (tool)r gb r wwo sk wind n affyff wind v ykkkw windmill n r faff y window n frsoj aff windpipe n n fun windshield n (windscreen)frs oj k windy adj ti affkk affn aff wine n t ynbt so jrwn wing n (bird) y ap wing n (airplane)nap k fruf wing n (car)apkan mt wink n jddij bbfojpar wink v jd oj bbmj kr winner n/f agun winner n/m agun winter n gb tt wipe v nn wire n okn onrin
211

wisdom n gbn, ye, m wise adj gbn, mye, m wish v f wish n fw witch n j witchcraft n i j o with prep pltildbfidn within adv nnti in without prep ldelhn-dels withstand v drtkju j sd-ln dojkkj d s witness n/f rlr witness n/m r lr witness v jrelr wolf n kok, krik woman n obnrin womb n in wonder n yanui-yanumks wonder v ro\ lm djdjr pl iymj wonderful adj yanilnukn fn yanu nynj wood n igi igb wooden adj ongi wool n irun gtnw word n rgblhn kan work n i workable adj (use)t ee worker n/f on worker n/m on workshop n il n world n ayary worm n kkrdinarn worn adj lgbt bj worried adj knfn whlknfn nyn worry n whljnira nyn worry v e lle whl worse adj bur j worship n sn iyn oy l
212

worship v sn bu l fn forbal jsn worst adj burjl bur rkj worth n iyetsjmiy dyeltye worthless adj ltyelnye lrlnlr worthy adj ntytylkk wound n gb, egb wound v lgb wrap v dbfi-wfi-d r wreckage n bj krr k wrench n rrr wrinkle n wunj kwejekt wrist n rn w write v kkwhntr writer n/f akw writer n/m akw writing n kww wrong adj nbie wrongful adj lsnlndljbi

Xx
xenophobia x-ray n wrn in ara afr y xylophone

Yy
yacht n k oj omi fn fj yard n (area) gbl yawn n yyn yawn v yn
213

year n dn, o mjl yeast n wkr, yell v k ramram, b, k yellow adj pupa rsrs b w yey yes n (response) n, b ni, t hn-n yesterday adv n, ln yesterday adv n, ln yet adv sb, sbsb, b til r b yield n r, san i, kr yield v (crop) so, mw, san, yd yogurt n wr yolk n (egg) pupa yin you pron (familiar) w, , o you pron (formal) yn, yn you pron (several) yin young adj md, tn, mdan your adj (one person) tr your adj (several) tiyn yourself pron w tkarar, yin tkara-yn youth n (people) d, dmd, we, pr youth n (time) we youthful adj ti dmd, ngb we

Zz
zeal zebra n ktkt abil zero n (number) fo zest zigzag n sgesge, wrwr zinc n irin, tnganran zipper n ohun d a, sp sp zone n igun kan nn n l mrn-n pnl ay s mur zoo n il l pam ti fihn onrur ranko
214

zoology n k npa gbs ay ti n wn ranko

215

Potrebbero piacerti anche