Sei sulla pagina 1di 9

Ja, Rabbi!

Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu
onome to me vodi do Tvoje ljubavi. Podari da mi ljubav prema Tebi bude draa od ljubavi
ednog za hladnom vodom.
*************************
"Gospodaru nas, nasu bol zamjeni utjehom, tugu radoscu, a strah sigurnoscu. Gospodaru nas,
neka jekin zgasne pozudu srca, neka rijeka imana utrne zar duse. Boze, umornim ocima
podari siguran san, nemirnim dusama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Boze, neka Tvoj
nur prosvjetli izgubljene oci, neka zalutali nadju Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.
Gospodaru nas neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna sejtanska saputanja, neka Istina
prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrsi sve spletke sejtanske. Boze, sacuvaj
nas od tuge i brige, a iz nasih dusa odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na
Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoc trazimo. Ti si nas Gospodar i Zastitnik, pa divnog li
Gospodara i Pomagaca."
**************************
"Boe, nemoj me uciniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a cim ozdrave, opet u
iskuenje padaju, a kada osiromae, tuni budu! Boe, podari mi zadovoljstvo onoga koji je
Tobom zadovoljan! Cuvaj me u ovom mom ivotu, a i poslije moje smrti!"
***********************
Rabbi evzin en ekure nimetike-l-let enamte alejje ve al vlidejje ve en amele
slihan terdhu ve edhiln bi rahmetike f ibdike-s-slihn.
"Gospodaru moj, omogui mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i
roditeljima mojim, i da inim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milou Svojom,
meu dobre robove Svoje!"
************************************
Rabben vedaln muslimejni leke ve min zurrijjetin ummeten muslimeten leke ve
erin mensiken ve tub alejn, inneke ente-t-tevvbu-r-rahm.

"Gospodaru na, uini nas Tebi odanim, i porod na nek bude odan Tebi, i pokai nam obrede
nae i oprosti nam, jer Ti prima pokajanje i samilostan si!"
**************************************
Rabben ve l tuhammiln m l tkate len bih, vafu ann vagfir len verhamn ente
mevln fensurn ale-l-kami-l-kfirn.
"Gospodaru na, ne stavljaj nam u dunost ono to ne moemo podnijeti, pobrii grijehe nae i
oprosti nam, i smiluj se na nas! Ti si Gospodar na, pa nam pomozi protiv naroda koji ne
vjeruje!"
***********************************
Ftire-s-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti teveffen muslimen ve
elhikni bi-s-slihn.
"Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem
kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!"
************************************
Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina
gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim.
"Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u
srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i
Milostiv."
************************************
Rabbi heb l hukmen ve elhikn bi-s-slihn. Vedal l lisne sidkin fi-l-hirn. Vedaln
min vereseti denneti-n-nem.
"Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me meu one koji su dobri i uini da me po
lijepom spominju oni to e poslije mene doi, i uini me jednim od onih kojima e
dennetske blagodati darovati!"
************************************
Rabben l tuzig kulben bade iz hedejten ve heb len min ledunke rahmeten inneke
ente-l-vehhb.

"Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da skrenu, kad si nam ve na pravi put ukazao, i
daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!"
*************************************
Ftire-s-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti teveffen muslimen ve
elhikni bi-s-slihn.
"Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem
kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!"
*************************************
Rabbenasrif ann azbe dehenneme inne azbeh kne garm. Inneh set
mustekarren ve mukm.
Gospodaru na, potedi nas patnje u dehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast
neminovna, on je runo prebivalite i boravite!
*************************************
Rabben ve tin m veaddetn al rusulike ve l tuhzin jevme-l-kijmeti inneke l
tuhlifu-l-m d.
"Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu
nas ne osramoti! Ti e, doista, Svoje obeanje ispuniti!"
Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke
Entel-Vehhab.
"Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i
daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)
**********************************
Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar.
"Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas
dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)
**********************************

Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina


gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim.
"Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u
srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i
Milostiv. (Ei-Hasr, 10)
******************************
Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke
sultanen nesira.
"Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen,
a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)
*******************************
Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min
vereseti dzenneti-nneim.
"Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po
lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske
blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)
*******************************
"Gospodaru na, podari nam u zenama naim i djeci naoj radost i uini da se estiti na nas
ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)
"Gospodaru na, Ti sve obuhvaa milou i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i
koji slijede Tvoj put i sauvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)
"Gospodaru na, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraamo i Tebi emo se vratiti" (sura AlMumtehina, 4. ajet)
"Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i prei preko hravih postupaka naih, i uini da
poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)
"Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu
nas ne osramoti! Ti ce, doista, Svoje obeanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)

Gospodaru moj, utjecem Ti se od prestanka Tvojh nimeta (blagodati), od prestanka Tvoga


blagoslova, od iznenadne nesrece i svakog Tvog nezadovoljstva. (Muslim)
Allahumme inni euzu bike min zevali ni'metke, ve tehavvuli afijetke, ve fudzaet
nikmetke ve dzemi'i sehatke.
*********************************
Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zastiti me i opskrbi me. (Musiim)
AIIahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni.
***********************************
Gospodaru, popravi mi vjeru moju, koja je glavnica moja; popravi mi i ovaj svijet, jer ja na
njemu zivim; popravi mi i buduci svijet, jer ja njemu idem; pozivi me dok mi je zivot dobar, a
daj mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi moj zivot bude povecanje u svakom
dobru, a moja smrt mir i spas od svakog zla! (Musiim)
Allahumme aslih li dini-llezi huve ismetu emri ve aslih li dunjaje-lleti fiha measi ve aslih
li ahiret-Ilet fiha meadi. Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve teveffeni iza kanetilvefatu hajren li vedz'alil- lajate zijadeten li fi kulli hajrin vedz'alil- mevte rahaten li min
kulli serrin.
************************************
Gospodaru moj, utjecem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plasljivosti, od skrtosti,
duboke starosti i patnje u kaburu. Gospodaru moj, podari mojoj dusi pokornost i ocisti je jer
Ti ces je najbolje ocistiti, Ti si njen Prijatelj i Zastitnik. Allahu moj, sacuvaj me znanja koje ne
koristi, srca koje nije bogobojazno, duse nezasite i dove koja se
ne prima. (Musiim)
Allahumme inni euzu bike minel-adzzi vel- eseli, vel-dzubni vel-buhli vel-heremi ve
azabil-kabri, Allahumme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hajru men zekkaha, ente

velijjuha mevlaha. Allahumme inni euzu bike min ilmin la jenfeu ve min kalbin la
jahseu, ve min efsin la tesbeu ve min da'vetn la justedzabu leha.
********************************************
Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, cednost imetak. (Muslim)
AIIahumme inni es'elukel-huda vettuka vel-'afefe vel-gina.
********************************************
Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se zalim.
Gospodaru nas, sacuvaj me Tvojom moci da ne budemo u zabludi. Nema boga osim Tebe, Ti
si vjecno zivi koji ne umire, a dzini i ljudi umiru. (Buharija i Musiim)
Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike
hasamtu. Allahumme inni euzu bi izzetke la ilahe illa Ente en tudilleni. Entel-hajjullezi
la jemutu, vel-dzinnu vel-insu jemutune.
********************************************
Allahu moj, oprosti mi moje greske, moje neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i sve
ono sto Ti znas da je kod mene. Gospodaru moj, oprosti mi moju neozbljnost, moju gresku i
namjeru, jer sve je ovo kod mene. (Buharija)
Allahummagfir li hatet ve dzehli ve israfi fi emri, ve ma Ente ea'lemu bihi minni,
Allahummagfir li dziddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi.
********************************************
Allahu moj, uputi me i izvedi me na pravi put. (Muslim)
Allahummehdini ve seddidni.
*****************************************
Gospodaru moj, oprosti mi, primi moje pokajanje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i
Koji je Milostiv. (Ebu Davud-sahih)

Rabbigfir li ve tub alejje inneke Ente-ttewabu- rrahim.

LIJEPA DOVA

Gospodaru na, oprosti nam nae grijehe. Pokrij nam sramote. Smiluj se slabanima. Popravi
nam naa stanja. Uzmi nas u Svoju zatitu. Sauvaj nas od dehennemske vatre. Sakrij nae
sramote. Primi naa pokajanja. Obrii nam grijehe i propuste. Gospodaru na, nemoj nas
usmrtiti a da ne bude nama zadovoljan. Gospodaru, uini da ovaj svijet, dunjaluk, napustimo
inei dobro, a Tebi se utjeemo od...
grijeenja u asu smrti. Molimo Te, podari nam snage da prije smrti pokajanje uinimo,
prilikom smrti ehadet izgovorimo, a poslije smrti dennetske bae naselimo.vMolimo Te,
podari nam ivot sretnih, smrt ehida, boravak u blizini Poslanika i pomo u borbi protiv
neprijatelja.
Primi naa pokajanja sada. Primi naa pokajanja ubudue. U naa srca usadi ljubav da ti
pokajanje inimo. Povrati nas Tebi lijepim povratkom.
Kod Tebe utoite traimo; da na dunjaluku izgubljeni ne budemo i da na Tebe ne
zaboravimo. Utjeemo Ti se od naeg zaborava, a Ti nas ne zaboravlja. Tvoje dobro nama
silazi, a nae zlo Ti zna. Ti nas svojom milou obasipa, a od nas ti nita nije potrebno - a mi
Tebe svojim grijesima srdimo, a siromani smo i Tebe trebamo.
Ja Vedudu, oprosti nevoljnima, smiluj se slabanima, obrii grijehe grijenicima. O Ti koji
voli vapaje grijenika kada se Tebi vraaju, primi na povratak Tebi i nae pokajanje (tevbu)
Gospodaru na, mi druge nade, osim u Tebe, nemamo. Sva vrata, osim Tvojih, su nam pred
licem zatvorena. Ti mnogo robova ima, a mi, osim Tebe, drugog Gospodara nemamo. Primi
naa pokajanja i budi nama zadovoljan.
Amin! Amin! Amin!

Gospodaru moj,
ne dopusti da me zavara uspijeh

niti poraz baci u ocaj.


Podsjecaj me stalno da je neuspijeh iskusenje
koje prethodi uspijehu.
Gospodaru moj,
nauci me da je telorancija najvisi stupanj moci,
a zelja za osvetom prvi znak slabosti.
Gospodaru moj,
ako mi uzmes imetak,
ostavi mi nadu.
Ako mi ne podaris uspijeh,
podari mi snagu volje da savladam poraz,
a kad mi uzmes blagodat zdravlja,
podari mi blagodat vjere.
Gospodaru moj,
kad se ogrijesim o ljude,
podari mi snagu izvinjenja,
a kad se ljudi o mene ogrijese,
podari mi snagu oprosta.
Gospodaru moj,
ako ja zaboravim Tebe,
nemoj Ti zaboraviti mene..

Deset odabranih kur'anskih dova


Rabbi evzin en ekure nimetike-l-let enamte alejje ve al
vlidejje ve en amele slihan terdhu ve edhiln bi rahmetike f
ibdike-s-slihn. "Gospodaru moj, omogui mi da budem zahvalan na
blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da inim dobra
djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milou Svojom, meu dobre
robove Svoje!"
************************************
Rabben vedaln muslimejni leke ve min zurrijjetin ummeten
muslimeten leke ve erin mensiken ve tub alejn, inneke entet-tevvbu-r-rahm. "Gospodaru na, uini nas Tebi odanim, i porod na
nek bude odan Tebi, i pokai nam obrede nae i oprosti nam, jer Ti prima
pokajanje i samilostan si!"
**************************************

Rabben ve l tuhammiln m l tkate len bih, vafu ann vagfir


len verhamn ente mevln fensurn ale-l-kami-lkfirn."Gospodaru na, ne stavljaj nam u dunost ono to ne moemo
podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas! Ti si
Gospodar na, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!"
***********************************
Ftire-s-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti
teveffen muslimen ve elhikni bi-s-slihn. "Stvoritelju nebesa i
Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao
musliman i pridrui me onima koji su dobri!"
************************************
Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la
tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun
rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri
pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema
vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv."
************************************
Rabbi heb l hukmen ve elhikn bi-s-slihn. Vedal l lisne sidkin
fi-l-hirn. Vedaln min vereseti denneti-n-nem. "Gospodaru moj,
podari mi znanje i uvrsti me meu one koji su dobri i uini da me po
lijepom spominju oni to e poslije mene doi, i uini me jednim od onih
kojima e dennetske blagodati darovati!"
************************************
Rabben l tuzig kulben bade iz hedejten ve heb len min
ledunke rahmeten inneke ente-l-vehhb. "Gospodaru na, ne dopusti
srcima naim da skrenu, kad si nam ve na pravi put ukazao, i daruj nam
Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!"
*************************************
Ftire-s-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti
teveffen muslimen ve elhikni bi-s-slihn. "Stvoritelju nebesa i
Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao
musliman i pridrui me onima koji su dobri!"
*************************************
Rabbenasrif ann azbe dehenneme inne azbeh kne garm.
Inneh set mustekarren ve mukm. Gospodaru na, potedi nas
patnje u dehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,
on je runo prebivalite i boravite!
*************************************
Rabben ve tin m veaddetn al rusulike ve l tuhzin jevmel-kijmeti inneke l tuhlifu-l-m d. "Gospodaru na, podaj nam ono
to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne
osramoti! Ti e, doista, Svoje obeanje ispuniti!"