Sei sulla pagina 1di 2

Bosansko Hercegovački Islamski Centar New York

NEOPISIVO BLAGO
Draga braćo i cijenjene sestre, ovdje ćemo Vam navesti nekoliko lahkih i jednostavnih
načina kako da dodjete do neopisivog blaga. Ovi načini su tako jednostavni da Vam za njih
ne treba ni minut-dva da ih uradite, a bolji su Vam nego da Vam da neko da brdo para. Ovo
jednostavno morate znati i početi prakticirati u Vašem životu:

1. Kaže Allahov Poslanik, alejhis-selam: "Kad htjedneš leći u svoju postelju, prouči
Ajetul-kursijju pa će ti Allah poslati meleka čuvara, i šejtan ti se neće približavati
dok ne osvaneš." Hadis bilježi imam El-Buhari.

Ajetul-Kursijja (255. ajet sure El-Bekara):

ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM.LA TE'HUZUHU SINETUN VE-LA NEVM.

LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD.

MEN ZELLEZI JEŠFEHU INDEHU ILLA BI IZNIH.

JA'LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM.

VE LA JUHITUNE BI ŠEJ-IN MIN ILMIHI ILLA BI-MA ŠAE.

VESIA KURSIJJUHUS-SEMAVATI VE-ERDA,

VE LA JE- UDUHU HIF-ZUHUMA,

VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM.

Takodjer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: "Ko prouči Ajetul-kursijju
nakon svakog propisanog namaza, samo ga smrt dijeli od od ulaska u
Džennet." (Taberani)

___________________________________________

2. Sljedeće riječi zapišite velikim slovima na list papira i zaljepite negdje na vidljivo mjesto
da ih svi ukućani mogu naučiti na pamet, i potrudite se da Vam svima u kući ovo budu prve
riječi kada se probudite:

" ‫ﺳ ﱠﻠ َم َﻧ ِﺑ ًّﯾﺎ‬
َ ‫ﺻ ﱠﻠﻰ ﷲُ َﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو آﻟِ ِﮫ َو‬ ْ ‫> َر ًّﺑﺎ َو ِﺑ‬
َ ‫ﺎﻹﺳﻼَ ِم دِﯾ ًﻧﺎ َو ِﺑ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ِ ‫َرﺿِ ﯾتُ ِﺑﺎ‬

"REDITU BILLAHI RABBEN, VE BIL ISLAMI DINEN, VE BI MUHAMMEDIN, S.A.W.S,


NEBIJJEN".

"Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Poslanik."

Rekao je Allahov Poslanik, saws: "Ko ujutro ustane i kaze ove riječi, ja sam mu garant,
odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet." (Hadis biljezi Tirmizi, a hadis je sahih)


------------------------------ okreni --->


Bosansko Hercegovački Islamski Centar New York

3. Od Omera, radijalahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallAllahu ´alejhi ve sellem, rekao:


«Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže sljedeće riječi sigurno će
mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi»:
EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU VE EŠHEDU ENNE
MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Koji nema sudruga u vlasti, i svjedočim da je
Muhammed Njegov rob i poslanik! (Muslim)

___________________________________________________

4. Ko nakon sabah namaza 7 puta prouči sljedeće riječi, i u toku tog dana umre biće
sačuvan od Džehennema, a takodjer ko ih prouči poslije akšam namaza, pa preseli u toku
noći, biće sačuvan od džehenemske vatre :

"ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR" - Allahu moj, spasi me vatre džehenemske!_____________________________________________________

Sejjidul istigfar - Prvak istigfara

Ko kaže ovaj istigfar (dovu) ujutro čvrsto vjerujući u njegove riječi, te umre tog dana prije
nego omrkne, on je od stanovnika Dženneta, ako ga kaže u toku noći čvrsto ubjedjen u te
riječi i umre prije nego svane pa i on je od stanovnika Dženneta. Te riječi su:

‫ﺎر أَنْ َﺗﻘُول َ اﻟ ﱠﻠ ُﮭ ﱠم أَﻧْتَ َر ﱢﺑﻲ ﻻَ إِ َﻟ َﮫ إِﻻﱠ أَﻧْتَ َﺧ َﻠ ْﻘ َﺗﻧِﻲ َوأَ َﻧﺎ َﻋ ْﺑ ُد َك َوأَ َﻧﺎ َﻋ َﻠﻰ َﻋ ْﮭ ِد َك‬ِ ‫ﺳ ﱢﯾ ُد اﻻِ ْﺳﺗ ِْﻐ َﻔ‬ َ ‫ﷲُ َﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو‬
َ ‫ﺳ ﱠﻠ َم‬ ‫ﺻ ﱠﻠﻰ ﱠ‬
َ ‫ﷲُ َﻋ ْﻧ ُﮫ َﻋنْ اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱢﻲ‬‫س َرﺿِ َﻲ ﱠ‬ ٍ ‫ﺷدﱠ ا ُد ﺑْنُ أَ ْو‬
َ ْ‫َﻋن‬
‫ﺎر ُﻣوﻗِ ًﻧﺎ‬ َ َ َ
ِ ‫وب إِﻻﱠ أﻧْتَ ﻗﺎل َ َوﻣَنْ ﻗﺎﻟ َﮭﺎ ﻣِنْ اﻟ ﱠﻧ َﮭ‬ َ ‫ﱡ‬ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ ‫ﺻ َﻧ ْﻌتُ أ ُﺑو ُء ﻟ َك ِﺑﻧ ِْﻌ َﻣ ِﺗ َك َﻋﻠ ﱠﻲ َوأ ُﺑو ُء ﻟ َك ِﺑذ ْﻧ ِﺑﻲ ﻓﺎﻏﻔ ِْر ﻟِﻲ ﻓﺈِ ﱠﻧ ُﮫ ﻻَ َﯾﻐﻔِ ُر اﻟذ ُﻧ‬ َ ‫ﺷ ﱢر َﻣﺎ‬ ُ َ
َ ْ‫اﺳ َﺗط ْﻌتُ أ ُﻋوذ ِﺑ َك ﻣِن‬ َ ْ ‫َو َو ْﻋ ِد َك َﻣﺎ‬
‫ رواه اﻟﺑﺧﺎري‬.ِ‫ﺻ ِﺑ َﺢ َﻓ ُﮭ َو ﻣِنْ أَھْ ِل ا ْﻟ َﺟ ﱠﻧﺔ‬ ْ ‫( ِﺑ َﮭﺎ َﻓ َﻣﺎتَ ﻣِنْ َﯾ ْو ِﻣ ِﮫ َﻗ ْﺑل َ أَنْ ُﯾ ْﻣﺳِ َﻲ َﻓ ُﮭ َو ﻣِنْ أَھْ ِل ا ْﻟ َﺟ ﱠﻧ ِﺔ َوﻣَنْ َﻗﺎ َﻟ َﮭﺎ ﻣِنْ اﻟ ﱠﻠ ْﯾ ِل َوھ َُو ُﻣوﻗِنٌ ِﺑ َﮭﺎ َﻓ َﻣﺎتَ َﻗ ْﺑل َ أَنْ ُﯾ‬6306)

'Allahumme Ente Rabbii, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve
va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'ametike alejje, ve ebu'u
leke bizenbii, fagfir li fe innehu la jagfiru-z-zunube iila Ente!'

"Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob,
ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem
Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne
oprašta niko osim Tebe!“

Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu.____________________________________________________

I na kraju još jedna lijepa dova od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koju je preporucio
jednom ashabu, r.a., rekavsi mu: "Nemoj propustiti da kazeš na kraju svakog namaza:

"ALLAHUMME EINNI ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE"

Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da ti lijepo ibadet


činim. (Hadis biljezi Ebu Davud, Hakim i dr.)

Preuzeto sa islamske stranice: N-UM.com