Sei sulla pagina 1di 47

KUR'ANSKE DOVE 1.

(Al-Fatiha)

1. Bismillahirrahmanirrahim. 1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

2. El hamdulillahi Rabbil 'alemin. 3. ErrahmaniRrahim. 4. Maliki jevmiddin. 5. Ijjake ne'abudu ve ijjake neste'in. 6. Ihdinessiratal mustekim. 7. Siratallezine en 'amte 'alejhim gajril magdubi 'alejhim veleddallin. 2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, 3. Milostivog, Samilosnog, 4. Vladara Dana sudnjeg, 5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomo traimo! 6. Uputi nas na pravi put, 7. Na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdbu izazvali, niti onih koji su zalutali.

2. (Al-Baqara)

Rabbena tekabbel minna inneke enetessemi ul alim. "Gospodaru na, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve uje i sve zna!" (127)

Innellahe me'assabirin. Allah je doista na strani strpljivih. (153)

Inna lillahi ve inna ilejhi radi un. "Mi smo Allahovi i mi emo se Njemu vratiti!" (156)

Rabbena atina fiddun-ja haseneten ve fil ahireti haseneten vekina 'azabennar. "Gospodaru na, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sauvaj nas patnje u ognju!" (201)

Rabbena ef rig alejna sabren ve sebbit akdamena ven surna alel kavmil kafirin. "Gospodaru na, nadahni nas izdrljivou i uvrsti korake nae i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (250)

Allahu la ilahe illa hu el hajjul kajjum la te huzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fissemavati ve ma fil erdi men zellezi jefeu indehu illa bi iznih jealemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi ejin min ilmihi illa bi ma ae ve sia kursijju hussema va ti vel erda ve la jeuduhu hifzuhuma ve huvel alijjul azim. Allah je - nema boga osim Njega - ivi i Vjeni! Ne obuzima Ga ni drijeme ni san! Njegovo je ono to je na nebesima i ono to je na Zemlji! Ko se moe pred Njim zauzimati za nekoga bez doputenja Njegova?! On zna ta je bilo i prije njih i ta e biti poslije njih, a od onoga to On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On eli. Mo Njegova obuhvaa i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odravanje njihovo; On je Svevinji, Velianstveni! (255)

Semiana ve etaana gufraneke Rabbena ve ilejkel masir. "ujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru na; tebi emo se vratiti." (285)

Rabbena la tu a hizna innesina ev ahtana Rabbena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alellezine min kablina Rabbena ve la tuhammilna ma la ta kate lena bihi vafu anna vagfir lena ver hamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Gospodaru na, ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice uinimo! Gospodaru na, ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! Gospodaru na, ne stavljaj nam u dunost ono to ne moemo podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (286)

3. (Ali Imran)

Rabbena la tu zig kulubena beade iz hedejtena ve heb lena milledunke rahmeten inneke entel vehhab. "Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da skrenu, kada si nam ve na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! (8)

Rabbena inneke da miunnasi lijevmilla rejbe fihi innellahe la juhliful miad. Gospodaru na, Ti e sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje." (9)

Rabbena innena amenna fagfir lena zunubena vekina azabennar. Gospodaru na, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe nae i sauvaj nas patnje u ognju!; (16)

Allahumme malikel mulki tutil mulke men teau ve tenziul mulke mimmen teau ve tuizzu men teau ve tuzillu men teau bi jedikel hajru inneke ala kulli ej in kadir. "O Allahu, koji svu vlast ima, Ti vlast onome kome hoe daje, a oduzima je od onoga od koga hoe; Ti onoga koga hoe uzvisuje, a onoga koga hoe unizuje; u Tvojoj ruci je svako dobro - Ti, uistinu, sve moe! (26)

Tuli dullejle finnehari ve tulidunnehare fillejli ve tuhridul hajje minel mejjiti ve tuhridul mejjite minel hajji ve terzuku men teau bi gajri hisab. Ti uvodi no u dan, i uvodi dan u no; Ti od neivog stvara ivo, i od ivog neivo; Ti opskrbljuje koga hoe, bez rauna." (27)

Rabbi hebli milledunke zurrijjeten tajjibeten inneke semiudduai. "Gospodaru moj," - "podari mi od Sebe estita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odaziva!" (38)

Rabbena amenna meaahidin.

bi

ma

enzelte

vette

beanerresule

fek

tubna

Gospodaru na, mi u ono to Ti objavljuje vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upii meu vjernike!" (53)

Rabbenagfir lena zunubena ve isra fena fi emrina ve sebbit akdamena vansurna alel kavmil kafirin. "Gospodaru na, oprosti nam krivice nae i neumjerenost nau u postupcima naim, i uvrsti korake nae i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!" (147)

Hasbunallahu ve niamel vekil. "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!" (173)

Rabbena ma halekte haza batilen subhaneke fekina azabennar. "Gospodaru na, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sauvaj nas patnje u vatri! (191)

Rabbena inneke men tud hilinnare fe kad ah zejtehu ve ma lizzali mine min ensar. Gospodaru na, onoga koga Ti bude u vatru ubacio Ti si ve osramotio, a nevjernicima nee niko u pomo pritei. (192)

Rabbena innena semiana munadijen junadi lil imani en aminu bi Rabbikum fe amenna Rabbena fagfir lena zunubena ve keffir anna sejji atina ve teveffena meal ebrar. Gospodaru na, mi smo uli glasnika koji poziva u vjeru; Vjerujte u Gospodara vaeg! - i mi smo mu se odazvali. Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i prei preko hravih postupaka naih, i uini da poslije smrti budemo s onima dobrima. (193)

Rabbena ve atina ma ve attena ala rusulike ve la tuhzina jevmel kijameh inneke la tuhliful miad. Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti e, doista, Svoje obeanje ispuniti!" (194)

10

4. (An-Nisa)

Rabbena ahridna min hazihil karjetizzalimi eh luha vedallena milledunke ve lijjen vedallena milledunke nasira. "Gospodaru na, izbavi nas iz ovoga grada,* iji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zatitnika i Ti nam podaj onoga ko e nam pomoi!" (75)

5. (Al-Maida)

Rabbena amenna fektubna meaahidin. "Gospodaru na, mi vjerujemo, pa upii i nas meu one koji su posvjedoili. (83)

11

Ve ma lena la numinu billahi ve ma daena minel hakki ve natmeu en jud hilena Rabbuna meal kavmissalihin. Zato da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva ekamo da i nas Gospodar na uvede s dobrim ljudima." (84)

6. (Al-Anam)

Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi Rabbil alemin. "Klanjanje moje, i obredi moji, i ivot moj, i smrt moja doista su posveeni Allahu, Gospodaru svjetova, (162)

La erike leh ve bi zalike umirtu ve ene evvelul muslimin. koji nema sauesnika; to mi je nareeno i ja sam prvi musliman." (163)

12

7. (Al-Araf)

Rabbena zalemna en fusena ve illem tagfir lena ve ter hamna leneku nenne minel hasirin. "Gospodaru na" - "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprosti i ne smiluje nam se, sigurno emo biti izgubljeni." (23)

Rabbena la tedalna meal kavmizzalimin. "Gospodaru na, ne daj nam da budemo s narodom grijenim!" (47)

Alellahi tevekkelna. Rabbenef tah bejnena ve bejne kav mina bil hakki ve ente hajrul fati hin.
"U Allaha se uzdamo! Gospodaru na, Ti presudi nama i narodu naem po

pravdi, Ti si sudija najpravedniji!" (89)

13

Inna ila Rabbina mun kalibun. "Mi emo se, doista, Gospodaru naem vratiti! (125)

Rabbena ef rig alejna sabren ve teveffena muslimin. Gospodaru na, daj nam snage da izdrimo i uini da kao vjernici umremo! (126)

Leillem jer hamna Rabbuna ve jagfir lena leneku nenne minel hasirin. "Ako se Gospodar na na nas ne saali i ako nam ne oprosti, doista emo biti izgubljeni!" (149)

14

Rabbig firli ve li ehi ve ed hilna fi rahmetike ve ente erhamurrahimin. "Gospodaru moj," - "oprosti meni i bratu mome i uini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih najmilostiviji!" (151)

Rabbi lev ite eh lekte hummin kablu ve ijjaje etuhlikuna bima fealessufehau minna in hije illa fitnetuke tudillu biha men teau ve tehdi men teau ente ve lijjuna fag fir lena ver hamna ve ente hajrul gafirin. "Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene unititi jo prije. Zar da nas uniti zbog onoga to su uradili bezumnici nai? To je samo iskuenje Tvoje kojim Ti, koga hoe, u zabludi ostavlja, a kome hoe, na Pravi put ukazuje; Ti si Gospodar na, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti prata najvie; (155)

15

Vektub lena fi hazi hiddun-ja haseneten ve fil ahireti inna hudna ilejk. i dosudi nam milost na ovome svijetu, i na onome svijetu - mi se, vraamo Tebi!" (156)

9. (At-Tawba)

Len jusibena illa ma kete bellahu lena huve mev lana. "Dogodie nam se samo ono to nam Allah odredi, On je Gospodar na." (51)

Hasbi jellahu la ilahe illa hu alejhi te vekkeltu ve huve Rabbul aril azim. "Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velianstvenoga! (129)

16

10. (Yunus)

Alellahi tevekkelna Rabbena la tedalna fitneten lil kavmizzalimin. "U Allaha se uzdamo!" - "Gospodaru na, ne uini da zbog nas dou u iskuenje ljudi koji nasilje ine, (85)

Ve neddina bi rahmetike minel kavmil kafirin. i spasi nas, milou Svojom, od naroda koji ne vjeruje! (86) 11. (Hud)

Rabbi inni euzubike en es eleke ma lejse li bihi il mun ve illa tagfir li ve ter hamni ekumminel hasirin. "Gospodaru moj," - "tebi se ja utjeem da Te vie nikad ne zamolim za ono to ne znam! Ako mi ne oprosti i ne smiluje mi se, biu izgubljen." (47)

17

12. (Yusuf)

Rabbi kad atejteni minel mulki ve allem teni min te vilil ehadis fa ti ressemavati vel erdi ente ve lijji fiddun-ja vel ahireh te veffeni muslimen ve el hikni bissali hin. Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i nauio me tumaenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!" (101)

13. (Ar-Rad)

Huve Rabbi la ilahe illa huve alejhi te vekkeltu ve ilejhi metab. "On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obraam!" (30)

18

14. (Ibrahim)

Rabbidal hazel belede aminen ved nubni ve benijje enneabudel as nam. Rabbi inne hunne ad lelne kesiremminennas. "Gospodaru moj, uini ovaj grad sigurnim i sauvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima, (35) oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. (36)

Rabbidalni mu ki messalati ve min zurrijjeti Rabbena ve te kabbel du a i. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru na, Ti uslii molbu moju! (40)

19

Rabbenag fir li ve li vali dejje ve lil muminine jev me je kumul hisab. Gospodaru na, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima - na Dan kad se bude polagao raun! (41)

17. (Al-Isra)

Rabbir ham huma kema Rabbejani sagira. "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!" (24)

Rabbi ed hil ni mud hale sid kin ve ahrid ni muh rede sidkin ved alli milledun ke sulta nennasira. "Gospodaru moj, uini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i uini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja e mi pomoi!" (80)

20

18. (Al-Kahf)

Rabbena atina milledunke rahmeten ve hejji lena min emrina reeda. "Gospodaru na, daj nam Svoju milost i prui nam u ovom naem postupku prisebnost", (10)

Rabbi li akrebe min haza re eda. "Gospodar moj e me uputiti na ono to je bolje i korisnije od ovoga." (24) 19. (Maryam)

Rabbi inni ve henel azmu minni ve te alerresu ejben ve lem ekun bi du aike Rabbi ekijja. "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. (4)

21

20. (Ta-Ha)

Rabbi rahli sad ri. Ve jessir li emri. Vahlul 'ukde temmillisani. Jefkahu kav li. "Gospodaru moj," - "uini prostranim prsa moja* (25) i olakaj zadatak moj; (26) odrijei uzao sa jezika mog (27) da bi razumjeli govor moj (28)

Rabbi zid ni ilma. "Gospodaru moj, Ti znanje moje proiri!" (114) 21. (Al-Anbiya)

Enni messe nijeddurru ve ente erhamurrahi min. "Mene je nevolja snala, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" - (83)

22

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. "Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogrijeio prema sebi!" (87)

Rabbi la tezerni ferden ve ente hajrul vari sin. "Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vjean!"* - (89)

Rabbih kum bil hakk. "Gospodaru moj, presudi onako kako su zasluili!" (112)

23

23. (Al-Muminun)

Rabbin surni bi ma kezzebun. "Gospodaru moj," - "pomozi mi, oni me u la utjeruju!" (26)

El hamdu lillahillezi neddana minel kav mizzalimin. "Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje! (28)

Rabbi en zilni munze lemmubare ken ve ente hajrul munzi lin. "Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umije!" (29)

24

Rabbin sur ni bi ma kezze bun. "Gospodaru moj," - "pomozi mi, oni me u la utjeruju!" (39)

Rabbi imma turi jenni ma ju adun. "Gospodaru moj, ako mi hoe pokazati ono ime se njima prijeti, (93)

Rabbi fe la ted alni fil kav mizzali min. onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjernikim! (94)

25

Rabbi euzu bike min heme zatieja tin. Ve e'uzu bike Rabbi en jah du run. "Tebi se ja, Gospodaru moj, obraam za zatitu od privienja ejtanskih, (97) i Tebi se, Gospodaru moj, obraam da me od njihova prisustva zatiti!" (98)

Rabbena amenna fag fir lena ver hamna ve ente hajrurra hi min. Gospodaru na, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji! - (109)

Rabbig fir ver ham ve ente hajrurra hi min. "Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!" (118)

26

25. (Al-Furqan)

Rabbenas rif anna azabe dehenneme inne azabeha kane garama. Inneha sa et muste karren ve mu kama. "Gospodaru na, potedi nas patnje u Dehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, (65) on je runo prebivalite i boravite"; (66)

Rabbena heb lena min ezvadina ve zurrijjatina kurrete eajunin ved alna lil muttekine imama. "Gospodaru na, podari nam u enama naim i djeci naoj radost i uini da se estiti na nas ugledaju!" - (74)

27

26. (A-uara)

Inne meije Rabbi se jehdin. "Gospodar moj je sa mnom, On e mi put pokazati." (62)

Rabbi hebli hukmen ve el hikni bissali hin. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me meu one koji su dobri (83)

Ved alli lisane sidkin fil ahirin. Ved alni min ve reseti dennetinneim. i uini da me po lijepom spominju oni to e poslije mene doi, (84) i uini me jednim od onih kojima e dennetske blagodati darovati - (85)

28

Vela tuhzini jevme jubasun. Jevme la jenfeu malun ve la benun. i ne osramoti me na Dan kad e ljudi oivljeni biti, (87) na Dan kada nee nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, (88)

Illa men etellahe bi kalbin selim. samo e onaj koji Allahu srca ista doe spaen biti." (89)

Rabbi inne kavmi kezze bun. Fef tah bejni ve bejnehum fethan ve neddini ve memme ije minel muminin. "Gospodaru moj," - "narod moj me u la utjeruje, (117) pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!" (118)

29

Rabbi neddini ve ehli mimma jeame lun. "Gospodaru moj, sauvaj mene i porodicu moju kazne za ono to oni rade!" (169)

27. (An-Naml)

El hamdu lillahillezi feddalena ala kesirimmin ibadi hil muminin. "Hvala Allahu, koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih! (15)

Rabbi ev ziani en ekure niamete kelleti en amte alejje ve ala validejje ve en ea mele salihan terdahu ve ed hilni bi rahmetike fi ibadi kessali hin. "Gospodaru moj, omogui mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da inim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milou Svojom, meu dobre robove Svoje!" (19)

30

El hamdu lillahi ve selamun ala ibadi hillezi nesta fa. "Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!" (59)

El hamdu lillahi se jurikum ajatihi fe teari fu neha. "Hvala Allahu, On e vam znamenja Svoja pokazati, pa ete ih vi poznati!" (93)

28. (Al-Qasas)

Rabbi inni zalemtu nefsi fag firli. "Gospodaru moj," - "ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi!" (16)

31

Rabbi neddini minel kav mizzali min. "Gospodaru moj," - "spasi me naroda koji ne vjeruje!" (21)

Rabbi en jehdi jeni seva essebil. "Gospodar moj e mi pokazati Pravi put!" (22)

Rabbi inni lima enzelte ilejje min hajrin fekir. "Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!" (24)

29. (Al-Ankabut)

Rabbin surni alel kav mil muf sidin. "Gospodaru moj," - "pomozi mi protiv naroda grijenog! (30)

32

37. (As-Saffat)

Inni zahibun ila Rabbi sejeh din. Rabbi hebli mi nessali hin. "Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio" - "On e me kuda treba uputiti. (99) Gospodaru moj, daruj mi porod estit!" - (100)

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma jesi fun. Velianstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! (180)

Ve selamun alel mur selin. Vel hamdu lillahi Rabbil alemin. i mir poslanicima (181) i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! (182)

33

39. (Az-Zumar)

Allahumme fa ti ressema vati vel erdi alimel gajbi veeha deti ente tah kumu bejne ibadike fi ma kanu fihi jah teli fun. "Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, Ti e robovima Svojim presuditi u onome oko ega su se razilazili!" (46)

El hamdu lillahi Rabbil alemin. "Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (75)

34

40. (Al-Mumin)

Rabbena ve siate kulle ejin rrahmeten ve ilmen fag fir lillezine ta bu vette beu sebileke ve kihim azabel dehim. "Gospodaru na, Ti sve obuhvaa milou i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sauvaj ih patnje u vatri! (7)

Rabbena ve ed hilhum dennati adnilleti ve attehum ve men sa leha min aba ihim ve ez vadihim ve zurrijjatihim inneke entel azizul hakim. Gospodaru na, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obeao, i pretke njihove i ene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar. (8)

35

Ve ki hi mussejjiat ve men te kissejjiati jev meizin fekad rehim teh ve zalike huvel fev zul azim. I potedi ih kazne zbog runih djela, jer koga Ti toga dana potedi kazne zbog runih djela - Ti si mu se smilovao, a to e, zaista, veliki uspjeh biti!" (9)

Inni uztu bi Rabbi ve Rabbikummin kulli mute kebbirilla juminu bi jevmil hisab. "Molim Gospodara svoga i Gospodara vaega da me zatiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome e se raun polagati!" (27)

41. (Fussilat)

Rabbunallah. "Gospodar na je Allah" (30)

36

46. (Al-Ahqaf)

Rabbunallah. "Na Gospodar je Allah!" (13)

Rabbi ev ziani en ekure niamete kelleti enamte alejje ve ala validejje ve en eamele salihan ter dahu ve es lih li fi zurrijjeti inni tub tu ilejke ve inni minel muslimin. "Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da inim dobra djela kojima e zadovoljan biti, i uini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi." (15)

37

59. (Al-Har)

Rabbenag fir lena ve li ihva ni nellezine sebekuna bil imani ve la tedal fi kulubina gillellillezine amenu Rabbena inneke re ufurrahim. "Gospodaru na, oprosti nama i brai naoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima naim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru na, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (10)

60. (Al-Mumtahina)

Rabbena alejke te vekkelna ve ilejke enebna ve ilejkel masir. Gospodaru na, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraamo i Tebi emo se vratiti. (4)

38

Rabbena la tedalna fitnetellillezine keferu vag fir lena Rabbena inneke entel azizul hakim. Ne dopusti, Gospodaru na, da nas nevjernicima stavi u iskuenje i oprosti nam, Gospodaru na! Ti si, zaista, Silni i Mudri. (5)

66. (At-Tahrim)

Rabbena et mim lena nurena vag fir lena inneke ala kulli ejin kadir. "Gospodaru na," - "uini potpunim svjetlo nae i oprosti nam jer Ti, doista, sve moe." (8)

39

Rabbibni li indeke bejten fil denneti ve neddini min fir avne ve amelihi ve neddini minel kav mizzalimin. "Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuu u Dennetu i spasi me od faraona i muenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!" (11)

71. (Nuh)

Rabbi la tezer alel erdi minel kafirine dejjara. "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika, (26)

Inneke in tezerhum judillu ibadeke ve la jelidu illa fa diren keffara. jer, ako ih ostavi, oni e robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo e grijenika i nevjernika raati! (27)
40

Rabbig firli ve li vali dejje ve limen de hale bejtije mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minati ve la tezi dizzalimine illa teba ra. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj ue, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast poveaj!" (28)

72. (Al-Ginn)

Innema ed 'u Rabbi ve la uriku bihi ehada. "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram." (20)

41

112. (Al-Ihlas)

Huvallahu ehad. Alla hussamed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem je kullehu kufu ven ehad. 1. "On je Allah - Jedan! 2. Allah je Utoite svakom! 3. Nije rodio i roen nije, 4. i niko Mu ravan nije!" 113. (Al-Falaq)

E'uzu bi Rabbil felek. Min erri ma halek. Ve min erri gasikin iza ve kab. Ve min errinneffasati fil 'ukad. Ve min erri hasidin iza hased. 1. "Utjeem se Gospodaru svitanja 2. od zla onoga to On stvara, 3. i od zla mrkle noi kada razastre tmine, 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije, 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

42

114. (An-Nas)

E'uzu bi Rabbinnas. Melikinnas. Ilahinnas. Minerril ves vasil hannas. Ellezi juves visu fi sudurinnas. Minel dinneti vennas. 1. "Traim zatitu Gospodara ljudi, 2. Vladara ljudi, 3. Boga ljudi, 4. od zla ejtana napasnika, 5. koji zle misli unosi u srca ljudi 6. od dina i od ljudi!"

43

112. (Al-Ihlas)

1. Bismillahirrahmanirrahim. 1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kul huvallahu ehad. Alla hussamed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem je kullehu kufu ven ehad. 1. Reci: "On je Allah - Jedan! 2. Allah je Utoite svakom! 3. Nije rodio i roen nije, 4. i niko Mu ravan nije!"

44

113. (Al-Falaq)

1. Bismillahirrahmanirrahim. 1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kul e'uzu bi Rabbil felek. Min erri ma halek. Ve min erri gasikin iza ve kab. Ve min errinneffasati fil 'ukad. Ve min erri hasidin iza hased.

1. Reci: "Utjeem se Gospodaru svitanja 2. od zla onoga to On stvara, 3. i od zla mrkle noi kada razastre tmine, 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije, 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

45

114. (An-Nas)

1. Bismillahirrahmanirrahim. 1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kul e'uzu bi Rabbinnas. Melikinnas. Ilahinnas. Minerril ves vasil hannas. Ellezi juves visu fi sudurinnas. Minel dinneti vennas.

1. Reci: "Traim zatitu Gospodara ljudi, 2. Vladara ljudi, 3. Boga ljudi, 4. od zla ejtana napasnika, 5. koji zle misli unosi u srca ljudi 6. od dina i od ljudi!"

46

37. (As-Saffat)

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma jesi fun. Ve selamun alel mur selin. Vel hamdu lillahi Rabbil alemin.

Velianstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! (180) i mir poslanicima (181) i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! (182)

47