Sei sulla pagina 1di 462

Kataloki broj

0001106011
0001106014
0001106015
0001107003
0001107007
0001107015
0001107020
0001107024
0001107045
0001107047
0001107062
0001107066
0001107068
0001107078
0001107085
0001107411
0001108019
0001108025
0001108063
0001108088
0001108098
0001108131
0001108138
0001108155
0001108156
0001108157
0001108168
0001108174
0001108181
0001108182
0001108202
0001109001
0001109009
0001109011
0001109012
0001109017
0001109021
0001109025
0001109028
0001109029
0001109031
0001109036
0001109043
0001109047
0001109049
0001109055
0001109062
0001109068
0001109250
0001109253
0001110001
0001110007

Opis
ZAMJENSKI BR.0001106015
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001109055
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001110133
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
VPC (Kn)
MPC (Kn)
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.302,01 kn
2.808,45 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.508,83 kn
3.060,77 kn
2.370,63 kn
2.892,17 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.401,55 kn
2.929,89 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.693,41 kn
3.285,96 kn
2.347,43 kn
2.863,86 kn
2.370,63 kn
2.892,17 kn
2.302,01 kn
2.808,45 kn
2.785,22 kn
3.397,97 kn
2.561,00 kn
3.124,42 kn
2.754,30 kn
3.360,25 kn
2.693,41 kn
3.285,96 kn
2.693,41 kn
3.285,96 kn
2.693,41 kn
3.285,96 kn
2.785,22 kn
3.397,97 kn
2.907,96 kn
3.547,71 kn
2.693,41 kn
3.285,96 kn
2.654,76 kn
3.238,81 kn
2.785,22 kn
3.397,97 kn
2.631,56 kn
3.210,50 kn
2.785,22 kn
3.397,97 kn
3.245,24 kn
3.959,19 kn
3.277,00 kn
3.997,94 kn
2.887,00 kn
3.522,14 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
2.915,69 kn
3.557,14 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
3.774,84 kn
4.605,30 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
3.015,23 kn
3.678,58 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
3.007,50 kn
3.669,15 kn
3.690,76 kn
4.502,73 kn
2.838,38 kn
3.462,82 kn
2.900,23 kn
3.538,28 kn
3.110,00 kn
3.794,20 kn
3.092,54 kn
3.772,90 kn
3.092,54 kn
3.772,90 kn
2.883,90 kn
3.518,36 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn

0001110009
0001110017
0001110025
0001110048
0001110104
0001110106
0001110115
0001110122
0001110125
0001110133
0001110136
0001112033
0001112037
0001112038
0001112041
0001112044
0001115035
0001120400
0001121010
0001121030
0001124011
0001124013
0001124022
0001125001
0001125005
0001125012
0001125018
0001125031
0001125035
0001125042
0001125048
0001125501
0001125511
0001125513
0001157027
0001208006
0001208507
0001208517
0001208711
0001211246
0001211513
0001212208
0001212400
0001215001
0001218020
0001218023
0001218103
0001218108
0001218110
0001218113
0001218116
0001218121
0001218122

STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001125031
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001125042
ZAMJENSKI BR.0001125048
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001125511
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001218125
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0001218165
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.099,31 kn
3.781,16 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
3.069,35 kn
3.744,61 kn
3.309,00 kn
4.036,98 kn
3.069,35 kn
3.744,61 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
3.206,00 kn
3.911,32 kn
2.752,00 kn
3.357,44 kn
2.752,00 kn
3.357,44 kn
2.424,75 kn
2.958,20 kn
2.424,75 kn
2.958,20 kn
2.386,09 kn
2.911,03 kn
2.904,00 kn
3.542,88 kn
2.649,00 kn
3.231,78 kn
2.424,75 kn
2.958,20 kn
3.214,00 kn
3.921,08 kn
3.182,00 kn
3.882,04 kn
3.069,35 kn
3.744,61 kn
3.389,00 kn
4.134,58 kn
2.938,88 kn
3.585,43 kn
3.150,00 kn
3.843,00 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
2.938,88 kn
3.585,43 kn
2.968,84 kn
3.621,98 kn
3.030,69 kn
3.697,44 kn
3.030,69 kn
3.697,44 kn
2.999,77 kn
3.659,72 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn
3.612,48 kn
4.407,23 kn
4.143,04 kn
5.054,51 kn
2.958,21 kn
3.609,02 kn
2.958,21 kn
3.609,02 kn
2.999,00 kn
3.658,78 kn
2.833,54 kn
3.456,92 kn
2.623,83 kn
3.201,07 kn
3.049,06 kn
3.719,85 kn
3.115,74 kn
3.801,20 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
5.140,39 kn
6.271,28 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
5.064,04 kn
6.178,13 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn
5.332,71 kn
6.505,91 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn

0001218125
0001218128
0001218136
0001218141
0001218142
0001218158
0001218159
0001218162
0001218165
0001218167
0001218172
0001218174
0001218176
0001218177
0001218620
0001218774
0001218776
0001219007
0001219009
0001219015
0001223002
0001223003
0001223004
0001223012
0001223013
0001223016
0001223504
0001230007
0001230012
0001231002
0001231003
0001231004
0001231005
0001231006
0001231007
0001231008
0001231009
0001231011
0001231012
0001231014
0001231016
0001231019
0001231026
0001241005
0001311050
0001311054
0001311056
0001311114
0001311115
0001312108
0001312110
0001314003
0001314017

STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
ZAMJENA: 0001218776
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR.0001109047
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
4.986,73 kn
6.083,81 kn
5.568,00 kn
6.792,96 kn
5.966,00 kn
7.278,52 kn
5.064,04 kn
6.178,13 kn
5.449,00 kn
6.647,78 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
5.886,00 kn
7.180,92 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
5.290,00 kn
6.453,80 kn
6.215,05 kn
7.582,36 kn
6.560,06 kn
8.003,27 kn
6.642,00 kn
8.103,24 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
4.719,03 kn
5.757,22 kn
5.449,00 kn
6.647,78 kn
4.871,72 kn
5.943,50 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
5.370,40 kn
6.551,89 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
5.792,72 kn
7.067,12 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.875,00 kn
9.607,50 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.557,40 kn
9.220,03 kn
6.982,38 kn
8.518,50 kn
6.943,73 kn
8.471,35 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.636,00 kn
9.315,92 kn
6.523,00 kn
7.958,06 kn
8.432,00 kn 10.287,04 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
7.135,08 kn
8.704,80 kn
11.410,00 kn 13.920,20 kn
4.335,36 kn
5.289,14 kn
5.091,00 kn
6.211,02 kn
4.335,36 kn
5.289,14 kn
3.137,97 kn
3.828,32 kn
3.391,17 kn
4.137,23 kn
4.066,70 kn
4.961,37 kn
3.874,38 kn
4.726,74 kn
4.181,70 kn
5.101,67 kn
4.373,05 kn
5.335,12 kn

0001314018
0001314024
0001314031
0001314044
0001314047
0001314048
0001315002
0001316007
0001362035
0001362036
0001362038
0001362039
0001362041
0001362046
0001362050
0001362051
0001362052
0001362058
0001362059
0001362076
0001362102
0001362300
0001362303
0001362304
0001362305
0001362307
0001362309
0001362319
0001362600
0001362700
0001362701
0001363111
0001363117
0001364300
0001364301
0001364402
0001365004
0001366004
0001366005
0001366010
0001366011
0001366024
0001366026
0001366029
0001367016
0001367017
0001367021
0001367039
0001367051
0001367052
0001367054
0001367055
0001367068

STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ELEKTROPOKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.706,22 kn
4.521,59 kn
4.335,36 kn
5.289,14 kn
4.373,05 kn
5.335,12 kn
4.373,05 kn
5.335,12 kn
4.373,05 kn
5.335,12 kn
4.296,70 kn
5.241,97 kn
4.028,04 kn
4.914,21 kn
4.603,06 kn
5.615,73 kn
6.284,00 kn
7.666,48 kn
5.562,71 kn
6.786,51 kn
5.217,70 kn
6.365,59 kn
5.677,72 kn
6.926,82 kn
5.524,06 kn
6.739,35 kn
5.524,06 kn
6.739,35 kn
5.677,72 kn
6.926,82 kn
5.966,00 kn
7.278,52 kn
5.907,73 kn
7.207,43 kn
6.125,00 kn
7.472,50 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
5.409,05 kn
6.599,04 kn
5.831,38 kn
7.114,28 kn
5.716,37 kn
6.973,97 kn
5.716,37 kn
6.973,97 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
5.831,38 kn
7.114,28 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
6.364,00 kn
7.764,08 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
5.217,70 kn
6.365,59 kn
5.562,71 kn
6.786,51 kn
6.291,39 kn
7.675,50 kn
7.835,00 kn
9.558,70 kn
8.401,09 kn 10.249,33 kn
8.401,09 kn 10.249,33 kn
8.977,08 kn 10.952,04 kn
8.248,39 kn 10.063,04 kn
5.608,00 kn
6.841,76 kn
5.608,00 kn
6.841,76 kn
5.140,39 kn
6.271,28 kn
5.140,39 kn
6.271,28 kn
5.601,37 kn
6.833,67 kn
5.102,70 kn
6.225,29 kn
5.217,70 kn
6.365,59 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
6.364,00 kn
7.764,08 kn
5.601,37 kn
6.833,67 kn
5.716,37 kn
6.973,97 kn
6.790,07 kn
8.283,89 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
5.946,38 kn
7.254,58 kn
5.639,06 kn
6.879,65 kn
5.831,38 kn
7.114,28 kn

0001367076
0001367077
0001367303
0001368001
0001368005
0001368007
0001368008
0001368010
0001368012
0001368016
0001368017
0001368019
0001368020
0001368021
0001368027
0001368030
0001368035
0001368040
0001368045
0001368058
0001368069
0001368073
0001368081
0001368082
0001368083
0001368085
0001368088
0001368301
0001368309
0001368310
0001369005
0001369006
0001369014
0001369023
0001369024
0001369201
0001371004
0001371006
0001372001
0001372005
0001372007
0001416002
0001416004
0001416005
0001416010
0001416011
0001416013
0001416022
0001416024
0001416028
0001416030
0001416031
0001416036

STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
EL. POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
5.716,37 kn
6.973,97 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
5.677,72 kn
6.926,82 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
6.137,73 kn
7.488,03 kn
6.483,71 kn
7.910,13 kn
7.756,00 kn
9.462,32 kn
5.792,72 kn
7.067,12 kn
6.291,39 kn
7.675,50 kn
5.907,73 kn
7.207,43 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
6.137,73 kn
7.488,03 kn
6.100,04 kn
7.442,05 kn
6.215,05 kn
7.582,36 kn
6.406,40 kn
7.815,81 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
7.119,00 kn
8.685,18 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
6.636,41 kn
8.096,42 kn
6.406,40 kn
7.815,81 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
6.636,41 kn
8.096,42 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
6.022,73 kn
7.347,73 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
6.960,00 kn
8.491,20 kn
5.792,72 kn
7.067,12 kn
5.716,37 kn
6.973,97 kn
5.984,07 kn
7.300,57 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
5.946,38 kn
7.254,58 kn
5.870,04 kn
7.161,45 kn
5.792,72 kn
7.067,12 kn
6.483,00 kn
7.909,26 kn
6.722,00 kn
8.200,84 kn
10.475,99 kn 12.780,71 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.660,00 kn 13.005,20 kn
9.934,80 kn 12.120,46 kn
4.070,56 kn
4.966,08 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn

0001416038
0001416044
0001416053
0001416059
0001416070
0001416071
0001416078
0001417001
0001417002
0001417005
0001417006
0001417007
0001417023
0001417029
0001417042
0001417043
0001417045
0001417049
0001417055
0001417064
0001417075
0001417076
0001418001
0001418009
0001418012
0001420003
0001420004
0001420013
0001420024
0001420025
0001510008
0001510009
0001510010
0001510039
0001600006
0001601001
0001601007
0001601025
0001604002
0001604018
0001608005
0010350101
0120339531
0120400784
0120450029
0120465028
0120468009
0120468019
0120468028
0120468042
0120468094
0120468102
0120468107

STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
9.475,75 kn 11.560,42 kn
9.552,10 kn 11.653,56 kn
10.100,00 kn 12.322,00 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
10.100,00 kn 12.322,00 kn
9.168,43 kn 11.185,48 kn
9.245,74 kn 11.279,80 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.707,93 kn 13.063,67 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
11.278,12 kn 13.759,31 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.205,40 kn 12.450,59 kn
10.089,42 kn 12.309,09 kn
8.478,40 kn 10.343,65 kn
9.347,00 kn 11.403,34 kn
8.478,40 kn 10.343,65 kn
18.835,53 kn 22.979,35 kn
18.835,53 kn 22.979,35 kn
18.835,53 kn 22.979,35 kn
18.835,53 kn 22.979,35 kn
18.835,53 kn 22.979,35 kn
21.290,23 kn 25.974,08 kn
21.290,23 kn 25.974,08 kn
21.290,23 kn 25.974,08 kn
23.510,00 kn 28.682,20 kn
46.223,87 kn 56.393,12 kn
51.326,57 kn 62.618,42 kn
51.326,57 kn 62.618,42 kn
51.326,57 kn 62.618,42 kn
62.343,75 kn 76.059,38 kn
68.248,58 kn 83.263,27 kn
82.744,88 kn 100.948,75 kn
6.905,07 kn
8.424,19 kn
3.322,55 kn
4.053,51 kn
4.565,37 kn
5.569,75 kn
5.131,00 kn
6.259,82 kn
6.085,00 kn
7.423,70 kn
5.140,39 kn
6.271,28 kn
5.688,00 kn
6.939,36 kn
7.979,73 kn
9.735,27 kn
5.727,00 kn
6.986,94 kn
7.557,40 kn
9.220,03 kn
5.447,71 kn
6.646,21 kn
7.518,75 kn
9.172,88 kn

0120468114
0120468124
0120468128
0120468131
0120468144
0120468146
0120469001
0120469011
0120469028
0120469030
0120469032
0120469044
0120469101
0120469102
0120469115
0120469585
0120469629
0120469634
0120469643
0120469646
0120469684
0120469734
0120469777
0120469857
0120469899
0120469920
0120469929
0120469933
0120469940
0120469973
0120469976
0120469982
0120484009
0120484022
0120484027
0120488012
0120488102
0120488144
0120488153
0120488176
0120488185
0120488192
0120488195
0120488201
0120488205
0120488270
0120488271
0120488273
0120488277
0120488291
0120488297
0120489090
0120489152

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ISTOSMJERNI GENERATO

VPC (kn)
MPC(Kn)
8.209,74 kn 10.015,88 kn
8.074,00 kn
9.850,28 kn
9.973,45 kn 12.167,61 kn
7.835,00 kn
9.558,70 kn
9.506,00 kn 11.597,32 kn
8.074,00 kn
9.850,28 kn
6.483,71 kn
7.910,13 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
5.886,00 kn
7.180,92 kn
7.058,73 kn
8.611,65 kn
7.239,00 kn
8.831,58 kn
7.481,06 kn
9.126,89 kn
6.330,05 kn
7.722,66 kn
7.058,73 kn
8.611,65 kn
6.598,72 kn
8.050,44 kn
6.330,05 kn
7.722,66 kn
5.250,00 kn
6.405,00 kn
7.020,07 kn
8.564,49 kn
6.022,73 kn
7.347,73 kn
5.330,00 kn
6.502,60 kn
4.949,04 kn
6.037,83 kn
4.795,38 kn
5.850,36 kn
4.795,38 kn
5.850,36 kn
6.324,00 kn
7.715,28 kn
5.568,00 kn
6.792,96 kn
6.137,73 kn
7.488,03 kn
5.025,38 kn
6.130,96 kn
5.369,00 kn
6.550,18 kn
5.255,39 kn
6.411,58 kn
6.137,73 kn
7.488,03 kn
4.719,03 kn
5.757,22 kn
7.623,12 kn
9.300,21 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
4.986,73 kn
6.083,81 kn
3.759,37 kn
4.586,43 kn
3.322,55 kn
4.053,51 kn
4.852,00 kn
5.919,44 kn
3.137,97 kn
3.828,32 kn
3.406,63 kn
4.156,09 kn
3.652,10 kn
4.455,56 kn
3.322,55 kn
4.053,51 kn
4.017,00 kn
4.900,74 kn
3.613,44 kn
4.408,40 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
5.255,39 kn
6.411,58 kn
5.489,00 kn
6.696,58 kn
5.675,78 kn
6.924,45 kn
5.370,40 kn
6.551,89 kn
3.597,98 kn
4.389,54 kn
3.030,69 kn
3.697,44 kn
3.568,02 kn
4.352,98 kn

0120489187
0120489192
0120489202
0120489251
0120489252
0120489315
0120489324
0120489325
0120489331
0120489332
0120489378
0120489387
0120489410
0120489412
0120489427
0120489434
0120489469
0120489707
0120489710
0120489731
0120489917
0120600581
0120600583
0120689504
0120689511
0120689524
0120689533
0120689535
0120689540
0120689541
0120689543
0120689544
0120689545
0120689569
0120689571
0120689575
0121600519
01220AA0B0
01220AA1P0
01220AA2A0
01221AA5L0
0122469004
0123100002
0123310002
0123310010
0123310019
0123310020
0123315500
0123320002
0123320003
0123320006
0123320007
0123320018

GENERATOR
GENERATOR
ISTOSMJ.GENERATOR M.
ZAMJENSKI BR.0120489252
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
VIE SE NE PROIZVODI
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
ZAMJENSKI BR.0120689543
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GARNITURA DIJELOVA
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0123310020
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0123320006
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.184,35 kn
3.884,91 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
3.383,44 kn
4.127,80 kn
2.976,57 kn
3.631,42 kn
3.099,31 kn
3.781,16 kn
4.847,56 kn
5.914,02 kn
3.222,04 kn
3.930,89 kn
3.759,37 kn
4.586,43 kn
3.053,89 kn
3.725,75 kn
3.260,70 kn
3.978,05 kn
3.383,44 kn
4.127,80 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
3.445,29 kn
4.203,25 kn
3.951,69 kn
4.821,06 kn
2.907,96 kn
3.547,71 kn
3.383,44 kn
4.127,80 kn
3.122,50 kn
3.809,45 kn
4.181,70 kn
5.101,67 kn
4.028,04 kn
4.914,21 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
3.122,50 kn
3.809,45 kn
27.011,44 kn 32.953,96 kn
31.456,97 kn 38.377,50 kn
24.092,85 kn 29.393,28 kn
21.096,95 kn 25.738,28 kn
23.430,00 kn 28.584,60 kn
20.024,22 kn 24.429,55 kn
18.680,90 kn 22.790,70 kn
19.106,12 kn 23.309,47 kn
20.372,13 kn 24.854,00 kn
19.106,12 kn 23.309,47 kn
46.650,00 kn 56.913,00 kn
17.330,00 kn 21.142,60 kn
20.372,13 kn 24.854,00 kn
18.680,90 kn 22.790,70 kn
21.019,64 kn 25.643,96 kn
67.398,13 kn 82.225,72 kn
10.166,74 kn 12.403,42 kn
15.830,00 kn 19.312,60 kn
10.166,74 kn 12.403,42 kn
669,48 kn
816,77 kn
9.207,08 kn 11.232,64 kn
3.084,81 kn
3.763,47 kn
3.460,75 kn
4.222,12 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
3.537,10 kn
4.315,26 kn
3.521,63 kn
4.296,39 kn
4.488,05 kn
5.475,42 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
5.449,00 kn
6.647,78 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn

0123320024
0123320027
0123320033
0123320034
0123320041
0123320044
0123320047
0123320055
0123325012
0123325500
0123335003
0123500008
0123510030
0123510034
0123510038
0123510048
0123510060
0123510061
0123510062
0123510108
0123515002
0123515003
0123515020
0123520011
0123520023
0123525500
0123525501
0124315004
0124315014
0124325004
0124325031
0124325039
0124325093
0124325105
0124415005
0124415006
0124415011
0124415013
0124415014
0124515010
0124515028
0124515032
0124515080
0124515090
0124525035
0124555001
0124555002
0124555004
0124555022
0124615002
0124615027
0130002091
0130002211

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR IZMJEN.STRUJE
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
MOTORIC
ISTOSMJERNI MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
4.834,03 kn
5.897,52 kn
4.795,38 kn
5.850,36 kn
4.411,71 kn
5.382,29 kn
4.373,05 kn
5.335,12 kn
4.795,38 kn
5.850,36 kn
5.210,00 kn
6.356,20 kn
4.871,72 kn
5.943,50 kn
4.795,38 kn
5.850,36 kn
4.603,06 kn
5.615,73 kn
4.488,05 kn
5.475,42 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
4.219,39 kn
5.147,66 kn
5.966,00 kn
7.278,52 kn
4.813,00 kn
5.871,86 kn
4.488,05 kn
5.475,42 kn
5.601,37 kn
6.833,67 kn
6.022,73 kn
7.347,73 kn
4.756,72 kn
5.803,20 kn
5.831,38 kn
7.114,28 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
6.252,74 kn
7.628,34 kn
5.754,06 kn
7.019,95 kn
4.488,05 kn
5.475,42 kn
6.642,00 kn
8.103,24 kn
6.022,73 kn
7.347,73 kn
5.907,73 kn
7.207,43 kn
5.370,40 kn
6.551,89 kn
3.605,71 kn
4.398,97 kn
3.590,25 kn
4.380,11 kn
4.296,70 kn
5.241,97 kn
4.296,70 kn
5.241,97 kn
4.411,71 kn
5.382,29 kn
4.773,00 kn
5.823,06 kn
4.773,00 kn
5.823,06 kn
4.143,04 kn
5.054,51 kn
4.450,36 kn
5.429,44 kn
4.181,70 kn
5.101,67 kn
4.219,39 kn
5.147,66 kn
4.105,35 kn
5.008,53 kn
4.296,70 kn
5.241,97 kn
4.411,71 kn
5.382,29 kn
4.296,70 kn
5.241,97 kn
4.219,39 kn
5.147,66 kn
4.773,00 kn
5.823,06 kn
5.807,00 kn
7.084,54 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
5.524,06 kn
6.739,35 kn
5.486,37 kn
6.693,37 kn
5.409,00 kn
6.598,98 kn
5.688,00 kn
6.939,36 kn
5.688,00 kn
6.939,36 kn
927,60 kn
1.131,67 kn
815,47 kn
994,87 kn

0130002803
0130002829
0130007001
0130007002
0130007003
0130007004
0130007007
0130007009
0130007015
0130007023
0130007024
0130007027
0130007029
0130007037
0130007051
0130007057
0130007059
0130007064
0130007065
0130007066
0130007081
0130007082
0130007087
0130007098
0130007104
0130007107
0130007300
0130007302
0130007304
0130007306
0130007308
0130007309
0130007310
0130007325
0130007326
0130007327
0130007335
0130007337
0130007801
0130007802
0130007803
0130007804
0130009006
0130009015
0130062004
0130063004
0130063012
0130063013
0130063015
0130063021
0130063023
0130063026
0130063028

USISNI VENTILATOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
KUEHLGEBLAESE
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR PUHALICA
GEBLAESEMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTORSMJERMI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
286,20 kn
349,16 kn
622,58 kn
759,55 kn
264,25 kn
322,39 kn
283,06 kn
345,33 kn
342,66 kn
418,05 kn
170,94 kn
208,55 kn
497,91 kn
607,45 kn
273,65 kn
333,85 kn
273,65 kn
333,85 kn
491,64 kn
599,80 kn
367,75 kn
448,66 kn
249,35 kn
304,21 kn
336,38 kn
410,38 kn
834,29 kn
1.017,83 kn
279,93 kn
341,51 kn
442,24 kn
539,53 kn
286,20 kn
349,16 kn
286,20 kn
349,16 kn
373,24 kn
455,35 kn
308,16 kn
375,96 kn
261,11 kn
318,55 kn
283,06 kn
345,33 kn
323,84 kn
395,08 kn
379,51 kn
463,00 kn
379,51 kn
463,00 kn
1.095,40 kn
1.336,39 kn
435,97 kn
531,88 kn
398,33 kn
485,96 kn
529,27 kn
645,71 kn
205,44 kn
250,64 kn
317,56 kn
387,42 kn
348,93 kn
425,69 kn
466,55 kn
569,19 kn
485,36 kn
592,14 kn
504,18 kn
615,10 kn
529,27 kn
645,71 kn
298,75 kn
364,48 kn
423,42 kn
516,57 kn
535,55 kn
653,37 kn
616,31 kn
751,90 kn
548,09 kn
668,67 kn
529,27 kn
645,71 kn
1.814,43 kn
2.213,60 kn
747,26 kn
911,66 kn
794,30 kn
969,05 kn
273,65 kn
333,85 kn
325,41 kn
397,00 kn
520,65 kn
635,19 kn
527,71 kn
643,81 kn
602,20 kn
734,68 kn
575,54 kn
702,16 kn
541,04 kn
660,07 kn
581,81 kn
709,81 kn

0130063029
0130063030
0130063031
0130063033
0130063034
0130063036
0130063037
0130063039
0130063040
0130063042
0130063047
0130063053
0130063059
0130063063
0130063070
0130063072
0130063073
0130063075
0130063076
0130063080
0130063090
0130063091
0130063092
0130063096
0130063098
0130063100
0130063501
0130063508
0130063804
0130063805
0130063809
0130063814
0130067016
0130067018
0130067022
0130067026
0130070001
0130101103
0130101110
0130101117
0130101120
0130104219
0130106017
0130107028
0130107029
0130107065
0130107069
0130107070
0130107077
0130107078
0130107081
0130107083
0130107086

ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOROR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
VIE SE NE PROIZVODI
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR VENTILATORA
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
VIE SE NE PROIZVODI
ISTOSMJERNI MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
616,31 kn
751,90 kn
567,00 kn
691,74 kn
417,93 kn
509,87 kn
465,76 kn
568,23 kn
520,65 kn
635,19 kn
533,98 kn
651,46 kn
442,24 kn
539,53 kn
541,82 kn
661,02 kn
510,46 kn
622,76 kn
472,82 kn
576,84 kn
510,46 kn
622,76 kn
423,42 kn
516,57 kn
522,00 kn
636,84 kn
527,71 kn
643,81 kn
503,00 kn
613,66 kn
566,13 kn
690,68 kn
249,35 kn
304,21 kn
497,91 kn
607,45 kn
485,36 kn
592,14 kn
504,18 kn
615,10 kn
328,54 kn
400,82 kn
472,82 kn
576,84 kn
376,37 kn
459,17 kn
671,98 kn
819,82 kn
279,93 kn
341,51 kn
267,38 kn
326,20 kn
392,06 kn
478,31 kn
392,06 kn
478,31 kn
504,18 kn
615,10 kn
560,64 kn
683,98 kn
571,00 kn
696,62 kn
540,00 kn
658,80 kn
790,38 kn
964,26 kn
846,84 kn
1.033,14 kn
834,29 kn
1.017,83 kn
796,66 kn
971,93 kn
1.375,33 kn
1.677,90 kn
615,00 kn
750,30 kn
602,00 kn
734,44 kn
423,42 kn
516,57 kn
584,95 kn
713,64 kn
740,98 kn
904,00 kn
1.157,35 kn
1.411,97 kn
772,35 kn
942,27 kn
889,96 kn
1.085,75 kn
828,80 kn
1.011,14 kn
512,81 kn
625,63 kn
828,80 kn
1.011,14 kn
859,38 kn
1.048,44 kn
592,79 kn
723,20 kn
944,85 kn
1.152,72 kn
862,52 kn
1.052,27 kn
809,20 kn
987,22 kn

0130107087
0130107091
0130107100
0130107212
0130107237
0130107244
0130107247
0130107251
0130107254
0130107255
0130107264
0130107267
0130107268
0130107283
0130107284
0130107287
0130107291
0130109014
0130109200
0130109213
0130109219
0130109227
0130109228
0130109237
0130109239
0130110002
0130110003
0130110005
0130110006
0130110018
0130110019
0130110020
0130111001
0130111002
0130111003
0130111005
0130111006
0130111007
0130111008
0130111011
0130111012
0130111015
0130111020
0130111021
0130111024
0130111026
0130111028
0130111029
0130111031
0130111033
0130111034
0130111038
0130111042

ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
MOTOR
KUEHLGEBLAESE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
VENTIL. ZA HLA.MOT.
MOTOR
MOTOR VENTILATORA
GEBLAESE F MOTORKUEHLUNG
MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR VENTILATORA
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
944,85 kn
1.152,72 kn
835,08 kn
1.018,80 kn
512,81 kn
625,63 kn
892,32 kn
1.088,63 kn
846,84 kn
1.033,14 kn
859,38 kn
1.048,44 kn
1.006,01 kn
1.227,33 kn
581,81 kn
709,81 kn
958,97 kn
1.169,94 kn
917,41 kn
1.119,24 kn
819,39 kn
999,66 kn
839,00 kn
1.023,58 kn
1.046,00 kn
1.276,12 kn
877,42 kn
1.070,45 kn
1.052,28 kn
1.283,78 kn
571,00 kn
696,62 kn
666,49 kn
813,12 kn
1.493,73 kn
1.822,35 kn
1.033,46 kn
1.260,82 kn
1.132,25 kn
1.381,35 kn
1.132,25 kn
1.381,35 kn
1.132,25 kn
1.381,35 kn
902,51 kn
1.101,06 kn
1.198,90 kn
1.462,66 kn
1.192,63 kn
1.455,01 kn
686,10 kn
837,04 kn
1.133,04 kn
1.382,31 kn
602,20 kn
734,68 kn
1.095,40 kn
1.336,39 kn
1.288,29 kn
1.571,71 kn
1.355,73 kn
1.653,99 kn
2.013,59 kn
2.456,58 kn
595,92 kn
727,02 kn
595,92 kn
727,02 kn
527,71 kn
643,81 kn
609,25 kn
743,29 kn
691,59 kn
843,74 kn
835,08 kn
1.018,80 kn
609,25 kn
743,29 kn
746,47 kn
910,69 kn
629,64 kn
768,16 kn
746,47 kn
910,69 kn
527,71 kn
643,81 kn
641,40 kn
782,51 kn
554,37 kn
676,33 kn
466,55 kn
569,19 kn
708,00 kn
863,76 kn
641,40 kn
782,51 kn
652,00 kn
795,44 kn
678,26 kn
827,48 kn
572,40 kn
698,33 kn
548,09 kn
668,67 kn
535,55 kn
653,37 kn

0130111043
0130111100
0130111101
0130111103
0130111107
0130111109
0130111110
0130111112
0130111115
0130111116
0130111123
0130111130
0130111131
0130111134
0130111136
0130111143
0130111151
0130111157
0130111168
0130111171
0130111173
0130111184
0130111188
0130111193
0130111199
0130111204
0130302001
0130302002
0130302003
0130302013
0130302014
0130302015
0130302203
0130302207
0130303203
0130303234
0130303241
0130303243
0130303244
0130303245
0130303246
0130303247
0130303805
0130303806
0130303855
0130304203
0130305213
0130305229
0130305237
0130305238
0130305239
0130305242
0130305244

GLEICHSTROMMOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR,VENTILATOR GRIJANJA
ISTOSMJERNI MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
MOTOR VENTILATORA
MOTOR VENTILATORA
MOTOR
MOTOR
MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
MOTOR
MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
ISTOSMJERNI MOTOR
MOTOR
GEBLAESE F MOTORKUEHLUNG
MOTOR VENTILATORA
MOTOR
KUEHLGEBLAESE
MOTOR,VENTILATOR HLAENJA
MOTOR
MOTOR
MOTOR
KUEHLGEBLAESE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR VENTILATORA
MOTOR VENTILATORA
MOTOR
MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
641,40 kn
782,51 kn
766,86 kn
935,57 kn
664,14 kn
810,25 kn
773,92 kn
944,18 kn
678,26 kn
827,48 kn
794,30 kn
969,05 kn
691,59 kn
843,74 kn
746,47 kn
910,69 kn
753,53 kn
919,31 kn
690,80 kn
842,78 kn
704,91 kn
859,99 kn
541,04 kn
660,07 kn
678,26 kn
827,48 kn
379,51 kn
463,00 kn
510,46 kn
622,76 kn
697,07 kn
850,43 kn
703,35 kn
858,09 kn
0,00 kn
0,00 kn
777,84 kn
948,96 kn
566,13 kn
690,68 kn
472,82 kn
576,84 kn
603,76 kn
736,59 kn
603,76 kn
736,59 kn
472,82 kn
576,84 kn
497,91 kn
607,45 kn
497,91 kn
607,45 kn
1.082,86 kn
1.321,09 kn
1.540,78 kn
1.879,75 kn
1.513,33 kn
1.846,26 kn
1.082,86 kn
1.321,09 kn
1.298,00 kn
1.583,56 kn
2.753,00 kn
3.358,66 kn
2.077,89 kn
2.535,03 kn
2.029,28 kn
2.475,72 kn
1.101,67 kn
1.344,04 kn
1.412,97 kn
1.723,82 kn
1.027,18 kn
1.253,16 kn
753,53 kn
919,31 kn
734,71 kn
896,35 kn
734,71 kn
896,35 kn
734,71 kn
896,35 kn
871,15 kn
1.062,80 kn
1.344,75 kn
1.640,60 kn
1.830,11 kn
2.232,73 kn
1.182,44 kn
1.442,58 kn
1.065,61 kn
1.300,04 kn
1.961,06 kn
2.392,49 kn
1.961,06 kn
2.392,49 kn
3.043,92 kn
3.713,58 kn
3.010,98 kn
3.673,40 kn
3.010,98 kn
3.673,40 kn
2.844,75 kn
3.470,60 kn
3.043,92 kn
3.713,58 kn

0130305247
0130701019
0130701124
0130701127
0130701211
0130701218
0130701235
0130701238
0130704005
0130704006
0130704009
0130821019
0130821041
0130821090
0130821137
0130821171
0130821335
0130821502
0130821508
0130821667
0130821678
0130821916
0130822003
0130822004
0132006300
0132006331
0132006334
0132006344
0132006345
0132006346
0132006350
0132006364
0132008600
0132008601
0132008602
0132008650
0132009319
0132009321
0132010322
0132010452
0132010453
0132010455
0132014003
0132014102
0132801001
0132801002
0132801003
0132801008
0132801022
0132801027
0132801028
0132801039
0132801106

MOTOR
MOTOR
MOTOR ZA PODEAVANJE
MOTOR ZA PODEAVANJE
MOTOR
MOTOR
MOTOR VENTILATORA
MOTOR ZA PODEAVANJE
MOTOR ZA PODEAVANJE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR GETRIBE
MOTOR
MOTOR
GETRIEBEFLACHMOTOR
GETRIEBEFLACHMOTOR
FENSTERHEBER
MOTOR
FENSTERHEBERGETRIEBE
FENSTERHEBERGETRIEBE
PUMPA
TLACNA I PODTLACNA PUMPA
TLACNA I PODTLACNA PUMPA
TLACNA I PODTLACNA PUMPA
TLACNA I PODTLACNA PUMPA
BI-DRUCKPUMPE
PUMPA
PUMPA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
VENTIL ZA UPR.UREAJ
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
DAVAC
SIGNAL.VRIJED.PEDALE
DAVAC
PODEIVAC
MOTOR
NAGLAVAK KLAPNE
IZVRNI MOTOR - EMS
STELLMOTOR
OGRANICAVAC BRZINE
MOTOR ZA PODEAVANJE
MOTOR
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR ZA PODEAVANJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.830,64 kn
3.453,38 kn
1.880,30 kn
2.293,97 kn
828,80 kn
1.011,14 kn
732,36 kn
893,48 kn
1.699,17 kn
2.072,99 kn
1.095,40 kn
1.336,39 kn
1.425,51 kn
1.739,12 kn
1.192,00 kn
1.454,24 kn
1.419,24 kn
1.731,47 kn
1.419,24 kn
1.731,47 kn
2.321,75 kn
2.832,54 kn
709,62 kn
865,74 kn
865,66 kn
1.056,11 kn
666,49 kn
813,12 kn
734,71 kn
896,35 kn
845,00 kn
1.030,90 kn
559,00 kn
681,98 kn
2.147,68 kn
2.620,17 kn
659,44 kn
804,52 kn
591,22 kn
721,29 kn
423,42 kn
516,57 kn
355,20 kn
433,34 kn
740,98 kn
904,00 kn
740,98 kn
904,00 kn
4.202,05 kn
5.126,50 kn
1.559,00 kn
1.901,98 kn
1.967,33 kn
2.400,14 kn
1.500,00 kn
1.830,00 kn
1.861,48 kn
2.271,01 kn
3.454,79 kn
4.214,84 kn
3.454,79 kn
4.214,84 kn
1.798,75 kn
2.194,48 kn
849,87 kn
1.036,84 kn
849,87 kn
1.036,84 kn
741,81 kn
905,01 kn
1.051,38 kn
1.282,68 kn
6.839,91 kn
8.344,69 kn
3.776,22 kn
4.606,99 kn
1.101,67 kn
1.344,04 kn
6.972,31 kn
8.506,22 kn
5.603,47 kn
6.836,23 kn
6.567,71 kn
8.012,61 kn
2.527,19 kn
3.083,17 kn
3.485,37 kn
4.252,15 kn
429,69 kn
524,22 kn
373,24 kn
455,35 kn
410,87 kn
501,26 kn
472,82 kn
576,84 kn
484,00 kn
590,48 kn
466,55 kn
569,19 kn
635,13 kn
774,86 kn
535,55 kn
653,37 kn
227,39 kn
277,42 kn

0132801114
0132801132
0132801134
0132801141
0132801142
0132801143
0136201003
0136501054
0141002020
0141002021
0190117007
0190118005
0190215005
0190215028
0190215036
0190215037
0190219001
0190219003
0190219005
0190309004
0190309005
0190309009
0190350005
0190350045
0190350049
0190350055
0190350063
0190350068
0192003009
0192003011
0192003013
0192033004
0192033005
0192053006
0192062006
0192062007
0192062008
0192063002
0192900004
0192900007
0192900008
0192900009
0197002003
0204011249
0204021711
0204021760
0204024054
0204024097
0204024223
0204024225
0204024227
0204024229
0204024412

STELLMOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
GLEICHSTROMMOTOR
GRIJAC
GRIJAC VOZILA
KONTAKTNI REGULATOR
EL. REGULATOR POLJA
REGULATOR
KONTAKTNI REGULATOR
REGULATOR
KONTAKTNI REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
VIE SE NE PROIZVODI
REGULATOR KONTAKTA
KONTAKTREGLER
REGULATOR
KONTAKTNI REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR KONTAKTA
REGULATOR KONTAKTA
REGULATOR
REGULATOR GENERATORA
REGULATOR
EL. REGULATOR POLJA
EL. REGULATOR POLJA
EL. REGULATOR POLJA
EL. REGULATOR POLJA
EL. REGULATOR POLJA
REGULATOR
REGULATOR
PRENAPONSKA ZATITA
PRENAPONSKA ZATITA
ZATITNA NAPRAVA
PREDNAPONSKA ZATITA,
ISPRAVLJACKI UREDAJ
KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
POJACIVAC SILE KOCENJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
236,80 kn
288,90 kn
183,48 kn
223,85 kn
161,53 kn
197,07 kn
227,39 kn
277,42 kn
167,80 kn
204,72 kn
236,80 kn
288,90 kn
7.680,36 kn
9.370,04 kn
17.180,00 kn 20.959,60 kn
3.834,30 kn
4.677,85 kn
3.663,36 kn
4.469,30 kn
1.227,05 kn
1.497,00 kn
667,18 kn
813,96 kn
442,57 kn
539,94 kn
230,44 kn
281,14 kn
548,22 kn
668,83 kn
578,17 kn
705,37 kn
7.694,24 kn
9.386,97 kn
7.397,25 kn
9.024,65 kn
4.260,16 kn
5.197,40 kn
955,85 kn
1.166,14 kn
891,00 kn
1.087,02 kn
884,31 kn
1.078,86 kn
477,51 kn
582,56 kn
282,85 kn
345,08 kn
470,86 kn
574,45 kn
934,22 kn
1.139,75 kn
456,00 kn
556,32 kn
356,05 kn
434,38 kn
8.651,76 kn 10.555,15 kn
10.174,14 kn 12.412,45 kn
9.184,18 kn 11.204,70 kn
389,33 kn
474,98 kn
395,98 kn
483,10 kn
356,89 kn
435,41 kn
548,22 kn
668,83 kn
389,33 kn
474,98 kn
693,80 kn
846,44 kn
766,18 kn
934,74 kn
1.089,79 kn
1.329,54 kn
1.652,15 kn
2.015,62 kn
4.550,49 kn
5.551,60 kn
4.095,44 kn
4.996,44 kn
458,64 kn
559,54 kn
234,25 kn
285,79 kn
1.251,59 kn
1.526,94 kn
1.349,05 kn
1.645,84 kn
1.188,32 kn
1.449,75 kn
1.370,42 kn
1.671,91 kn
734,37 kn
895,93 kn
615,54 kn
750,96 kn
615,54 kn
750,96 kn
615,54 kn
750,96 kn
964,34 kn
1.176,49 kn

0204032926
0204100544
0204102075
0204102077
0204102226
0204102227
0204102373
0204102374
0204102484
0204102499
0204102500
0204102532
0204102919
0204102964
0204103087
0204103087090
0204103089
0204103089090
0204103473
0204103503
0204103955
0204103956
0204104039
0204104044
0204104135
0204104144
0204104237
0204113502
0204113503
0204113508
0204113510
0204113515
0204113525
0204113532
0204113534
0204113560
0204113561
0204113563
0204113570
0204113573
0204113579
0204113580
0204113581
0204113589
0204113591
0204113608
0204113609
0204113611
0204113616
0204113619
0204113627
0204113628
0204113634

POJACIVAC SILE KOCENJA


BREMSBELAG
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
SET ZA REPARACIJU
REPARATURSATZ
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
KOMPLET KOCIONE CELJUSTI
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TROMMELBREMSBACKENSATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
KIT PRO KOMPLET KOCIONIH

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.809,00 kn
2.206,98 kn
458,18 kn
558,98 kn
1.412,31 kn
1.723,02 kn
1.412,31 kn
1.723,02 kn
803,62 kn
980,42 kn
803,62 kn
980,42 kn
824,99 kn
1.006,49 kn
824,99 kn
1.006,49 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
719,83 kn
878,19 kn
719,83 kn
878,19 kn
964,34 kn
1.176,49 kn
905,00 kn
1.104,10 kn
1.680,00 kn
2.049,60 kn
0,00 kn
0,00 kn
607,84 kn
741,56 kn
0,00 kn
0,00 kn
607,84 kn
741,56 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
594,16 kn
724,88 kn
1.034,00 kn
1.261,48 kn
1.034,00 kn
1.261,48 kn
65,74 kn
80,20 kn
218,00 kn
265,96 kn
64,70 kn
78,93 kn
42,75 kn
52,16 kn
31,55 kn
38,49 kn
521,23 kn
635,90 kn
773,47 kn
943,63 kn
877,45 kn
1.070,49 kn
426,65 kn
520,51 kn
526,60 kn
642,45 kn
525,26 kn
640,82 kn
576,24 kn
703,01 kn
894,22 kn
1.090,95 kn
784,20 kn
956,72 kn
625,21 kn
762,76 kn
584,29 kn
712,83 kn
422,62 kn
515,60 kn
839,21 kn
1.023,84 kn
893,55 kn
1.090,13 kn
811,70 kn
990,27 kn
872,08 kn
1.063,94 kn
658,08 kn
802,86 kn
526,60 kn
642,45 kn
756,70 kn
923,17 kn
817,07 kn
996,83 kn
778,83 kn
950,17 kn
1.024,36 kn
1.249,72 kn
726,00 kn
885,72 kn
911,00 kn
1.111,42 kn
784,20 kn
956,72 kn
658,08 kn
802,86 kn

0204113635
0204113636
0204113637
0204113638
0204113660
0204113661
0204113664
0204113671
0204113673
0204113678
0204113694
0204114015
0204114019
0204114027
0204114028
0204114029
0204114031
0204114034
0204114035
0204114040
0204114047
0204114052
0204114053
0204114058
0204114070
0204114073
0204114103
0204114107
0204114153
0204114154
0204114156
0204114157
0204114522
0204114526
0204114537
0204114538
0204114539
0204114546
0204114549
0204114550
0204114554
0204114556
0204114584
0204114613
0204114614
0204115449
0204116060
0204116061
0204116074
0204116075
0204116080
0204116083
0204116087

TROMMELBREMSBACKENSATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TROMMELBREMSBACKENSATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TROMMELBREMSBACKENSATZ
TROMMELBREMSBACKENSATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
TROMMELBREMSBACKENSATZ
GARNITURA DIJELOVA
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
GARNITURA DIJELOVA
KIT PRO KOMPLET KOCIONIH
GARNITURA DIJELOVA
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
GARNITURA DIJELOVA
TROMMELBREMSBACKENSATZ
GAR.OBLOGA KOC.BUBNJA
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
KIT SUPERPRO KOMPLET KOC. CELJUSTI
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TEILESATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TROMMELBREMSBACKENSATZ
TROMMELBREMSBACKENSATZ
KOCIONA CELJUST
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA

VPC (kn)
MPC(Kn)
943,86 kn
1.151,51 kn
1.196,09 kn
1.459,23 kn
1.118,94 kn
1.365,11 kn
980,75 kn
1.196,52 kn
778,83 kn
950,17 kn
667,00 kn
813,74 kn
630,58 kn
769,31 kn
740,60 kn
903,53 kn
493,00 kn
601,46 kn
618,00 kn
753,96 kn
823,11 kn
1.004,19 kn
866,71 kn
1.057,39 kn
861,35 kn
1.050,85 kn
866,71 kn
1.057,39 kn
1.009,60 kn
1.231,71 kn
546,73 kn
667,01 kn
985,45 kn
1.202,25 kn
792,00 kn
966,24 kn
806,34 kn
983,73 kn
1.038,44 kn
1.266,90 kn
718,46 kn
876,52 kn
603,75 kn
736,58 kn
603,75 kn
736,58 kn
745,96 kn
910,07 kn
616,49 kn
752,12 kn
768,10 kn
937,08 kn
1.736,11 kn
2.118,05 kn
861,35 kn
1.050,85 kn
826,00 kn
1.007,72 kn
550,08 kn
671,10 kn
806,34 kn
983,73 kn
1.842,77 kn
2.248,18 kn
756,70 kn
923,17 kn
820,43 kn
1.000,92 kn
1.316,84 kn
1.606,54 kn
1.222,92 kn
1.491,96 kn
1.300,07 kn
1.586,09 kn
644,67 kn
786,50 kn
888,85 kn
1.084,40 kn
1.075,34 kn
1.311,91 kn
699,00 kn
852,78 kn
669,49 kn
816,78 kn
729,19 kn
889,61 kn
1.381,00 kn
1.684,82 kn
1.483,00 kn
1.809,26 kn
10.256,99 kn 12.513,53 kn
272,72 kn
332,72 kn
272,72 kn
332,72 kn
150,46 kn
183,56 kn
150,46 kn
183,56 kn
227,41 kn
277,44 kn
241,08 kn
294,12 kn
234,25 kn
285,79 kn

0204116093
0204116094
0204116095
0204116098
0204116099
0204116100
0204116101
0204116102
0204116105
0204116106
0204116108
0204116109
0204116113
0204116114
0204116117
0204116123
0204116124
0204116125
0204116128
0204116131
0204116133
0204116134
0204116135
0204116136
0204116137
0204116138
0204116139
0204116140
0204116144
0204116157
0204116158
0204116163
0204116164
0204116169
0204116171
0204116172
0204116175
0204116176
0204116177
0204116178
0204116179
0204116181
0204116182
0204116183
0204116184
0204116202
0204116203
0204116204
0204116205
0204116206
0204116207
0204116208
0204116209

KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA


KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
ZAMJENSKI BR.0986475233
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
ZAMJENSKI BR.0204116568
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA

VPC (kn)
MPC(Kn)
206,03 kn
251,36 kn
238,00 kn
290,36 kn
237,66 kn
289,95 kn
234,25 kn
285,79 kn
213,73 kn
260,75 kn
297,51 kn
362,96 kn
234,25 kn
285,79 kn
234,25 kn
285,79 kn
235,00 kn
286,70 kn
241,08 kn
294,12 kn
289,00 kn
352,58 kn
147,04 kn
179,39 kn
356,50 kn
434,93 kn
356,50 kn
434,93 kn
279,56 kn
341,06 kn
187,23 kn
228,42 kn
363,34 kn
443,27 kn
356,50 kn
434,93 kn
102,59 kn
125,16 kn
234,25 kn
285,79 kn
152,17 kn
185,65 kn
152,17 kn
185,65 kn
269,30 kn
328,55 kn
269,30 kn
328,55 kn
208,60 kn
254,49 kn
209,45 kn
255,53 kn
234,25 kn
285,79 kn
234,25 kn
285,79 kn
241,08 kn
294,12 kn
205,18 kn
250,32 kn
117,98 kn
143,94 kn
234,25 kn
285,79 kn
217,15 kn
264,92 kn
363,34 kn
443,27 kn
159,01 kn
193,99 kn
259,04 kn
316,03 kn
314,61 kn
383,82 kn
230,83 kn
281,61 kn
230,83 kn
281,61 kn
101,73 kn
124,11 kn
175,26 kn
213,82 kn
104,30 kn
127,25 kn
90,62 kn
110,56 kn
118,83 kn
144,97 kn
118,83 kn
144,97 kn
170,13 kn
207,56 kn
170,13 kn
207,56 kn
118,83 kn
144,97 kn
153,88 kn
187,73 kn
111,14 kn
135,59 kn
111,14 kn
135,59 kn
117,98 kn
143,94 kn
117,98 kn
143,94 kn

0204116210
0204116211
0204116220
0204116221
0204116222
0204116223
0204116224
0204116225
0204116226
0204116227
0204116228
0204116229
0204116230
0204116231
0204116232
0204116233
0204116234
0204116235
0204116236
0204116237
0204116238
0204116239
0204116244
0204116245
0204116305
0204116338
0204116339
0204116396
0204116397
0204116398
0204116401
0204116434
0204116453
0204116454
0204116456
0204116457
0204116458
0204116462
0204116470
0204116471
0204116479
0204116480
0204116482
0204116502
0204116503
0204116504
0204116506
0204116508
0204116509
0204116510
0204116516
0204116517
0204116520

KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA


KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
ZAMJENSKI BR.0986475654
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
ZAMJENSKI BR.0986475260
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
ZAMJENSKI BR. 0204116581
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA

VPC (kn)
MPC(Kn)
134,22 kn
163,75 kn
134,22 kn
163,75 kn
193,21 kn
235,72 kn
327,00 kn
398,94 kn
135,93 kn
165,83 kn
135,93 kn
165,83 kn
215,44 kn
262,84 kn
307,77 kn
375,48 kn
361,00 kn
440,42 kn
197,48 kn
240,93 kn
197,48 kn
240,93 kn
197,48 kn
240,93 kn
349,66 kn
426,59 kn
349,66 kn
426,59 kn
370,18 kn
451,62 kn
370,18 kn
451,62 kn
131,66 kn
160,63 kn
131,66 kn
160,63 kn
164,14 kn
200,25 kn
195,77 kn
238,84 kn
150,46 kn
183,56 kn
150,46 kn
183,56 kn
412,07 kn
502,73 kn
412,07 kn
502,73 kn
297,51 kn
362,96 kn
128,24 kn
156,45 kn
227,41 kn
277,44 kn
111,99 kn
136,63 kn
173,00 kn
211,06 kn
272,72 kn
332,72 kn
130,80 kn
159,58 kn
117,12 kn
142,89 kn
220,57 kn
269,10 kn
97,46 kn
118,90 kn
164,14 kn
200,25 kn
157,30 kn
191,91 kn
140,21 kn
171,06 kn
216,29 kn
263,87 kn
101,00 kn
123,22 kn
181,24 kn
221,11 kn
206,03 kn
251,36 kn
227,41 kn
277,44 kn
193,21 kn
235,72 kn
195,77 kn
238,84 kn
377,87 kn
461,00 kn
223,99 kn
273,27 kn
185,52 kn
226,33 kn
433,44 kn
528,80 kn
300,93 kn
367,13 kn
286,39 kn
349,40 kn
234,25 kn
285,79 kn
482,17 kn
588,25 kn
197,48 kn
240,93 kn

0204116521
0204116529
0204116532
0204116533
0204116535
0204116536
0204116564
0204116566
0204116567
0204116568
0204116581
0204122045
0204122047
0204122144
0204122147
0204122149
0204122150
0204122156
0204122164
0204122169
0204122171
0204122175
0204122181
0204122182
0204122185
0204122192
0204122194
0204122195
0204122201
0204122202
0204122203
0204122219
0204122221
0204122226
0204122230
0204122232
0204122237
0204122243
0204122256
0204122261
0204122262
0204122263
0204122265
0204122266
0204122267
0204122268
0204122270
0204122271
0204122273
0204122296
0204122297
0204122298
0204123009

KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA


KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC-STRAGA
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
197,48 kn
240,93 kn
94,90 kn
115,78 kn
247,92 kn
302,46 kn
247,92 kn
302,46 kn
215,44 kn
262,84 kn
193,21 kn
235,72 kn
204,00 kn
248,88 kn
160,72 kn
196,08 kn
370,18 kn
451,62 kn
363,34 kn
443,27 kn
223,99 kn
273,27 kn
545,43 kn
665,42 kn
461,65 kn
563,21 kn
1.537,98 kn
1.876,34 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
761,72 kn
929,30 kn
627,50 kn
765,55 kn
873,72 kn
1.065,94 kn
901,93 kn
1.100,35 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
692,48 kn
844,83 kn
915,61 kn
1.117,04 kn
573,64 kn
699,84 kn
629,21 kn
767,64 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
880,56 kn
1.074,28 kn
819,86 kn
1.000,23 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
538,59 kn
657,08 kn
370,18 kn
451,62 kn
279,56 kn
341,06 kn
447,12 kn
545,49 kn
475,33 kn
579,90 kn
860,04 kn
1.049,25 kn
831,83 kn
1.014,83 kn
489,01 kn
596,59 kn
629,21 kn
767,64 kn
649,73 kn
792,67 kn
831,83 kn
1.014,83 kn
692,48 kn
844,83 kn
706,16 kn
861,52 kn
734,37 kn
895,93 kn
754,89 kn
920,97 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
1.125,92 kn
1.373,62 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
241,94 kn
295,17 kn
349,66 kn
426,59 kn
477,89 kn
583,03 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn

0204123012
0204123017
0204123019
0204123021
0204123022
0204123025
0204123026
0204123029
0204123031
0204123032
0204123033
0204123034
0204123037
0204123039
0204123042
0204123046
0204123047
0204123050
0204123051
0204123053
0204123054
0204123056
0204123057
0204123058
0204123059
0204123060
0204123062
0204123063
0204123064
0204123065
0204123066
0204123072
0204123073
0204123075
0204123076
0204123077
0204123078
0204123080
0204123083
0204123084
0204123085
0204123086
0204123090
0204123094
0204123096
0204123097
0204123098
0204123101
0204123103
0204123105
0204123113
0204123114
0204123129

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR.0986480336
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.153,27 kn
1.406,99 kn
887,40 kn
1.082,63 kn
649,73 kn
792,67 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.440,52 kn
1.757,43 kn
1.789,33 kn
2.182,98 kn
686,49 kn
837,52 kn
1.363,58 kn
1.663,57 kn
1.045,55 kn
1.275,57 kn
649,73 kn
792,67 kn
694,19 kn
846,91 kn
873,72 kn
1.065,94 kn
692,48 kn
844,83 kn
1.474,72 kn
1.799,16 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.272,11 kn
1.551,97 kn
768,56 kn
937,64 kn
1.174,65 kn
1.433,07 kn
739,50 kn
902,19 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
734,37 kn
895,93 kn
734,37 kn
895,93 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
1.447,36 kn
1.765,78 kn
761,72 kn
929,30 kn
1.188,32 kn
1.449,75 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
930,14 kn
1.134,77 kn
1.251,59 kn
1.526,94 kn
853,20 kn
1.040,90 kn
664,27 kn
810,41 kn
748,05 kn
912,62 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
649,73 kn
792,67 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
1.502,93 kn
1.833,57 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
719,83 kn
878,19 kn
908,77 kn
1.108,70 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
325,72 kn
397,38 kn
783,10 kn
955,38 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
873,72 kn
1.065,94 kn
1.307,16 kn
1.594,74 kn

0204123131
0204123133
0204123136
0204123138
0204123140
0204123142
0204123148
0204123151
0204123155
0204123158
0204123160
0204123162
0204123166
0204123168
0204123170
0204123172
0204123174
0204123176
0204123178
0204123180
0204123182
0204123184
0204123186
0204123188
0204123190
0204123192
0204123194
0204123200
0204123202
0204123204
0204123207
0204123208
0204123230
0204123233
0204123239
0204123247
0204123249
0204123251
0204123257
0204123267
0204123269
0204123286
0204123308
0204123312
0204123313
0204123314
0204123315
0204123318
0204123319
0204123320
0204123325
0204123326
0204123328

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.384,10 kn
1.688,60 kn
692,48 kn
844,83 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.286,64 kn
1.569,70 kn
692,48 kn
844,83 kn
1.069,49 kn
1.304,78 kn
530,90 kn
647,70 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.069,49 kn
1.304,78 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
950,66 kn
1.159,81 kn
1.621,76 kn
1.978,55 kn
649,73 kn
792,67 kn
671,96 kn
819,79 kn
925,87 kn
1.129,56 kn
734,37 kn
895,93 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
664,27 kn
810,41 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
649,73 kn
792,67 kn
845,51 kn
1.031,52 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.419,15 kn
1.731,36 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.118,22 kn
1.364,23 kn
601,00 kn
733,22 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
1.608,09 kn
1.961,87 kn
1.950,05 kn
2.379,06 kn
901,93 kn
1.100,35 kn
1.293,48 kn
1.578,05 kn
327,43 kn
399,46 kn
1.000,24 kn
1.220,29 kn
761,72 kn
929,30 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
642,89 kn
784,33 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
1.614,92 kn
1.970,20 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.139,60 kn
1.390,31 kn
1.314,00 kn
1.603,08 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
866,88 kn
1.057,59 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
719,83 kn
878,19 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.125,92 kn
1.373,62 kn
503,54 kn
614,32 kn

0204123329
0204123332
0204123334
0204123335
0204123339
0204123340
0204123341
0204123342
0204123343
0204123344
0204123348
0204123350
0204123351
0204123352
0204123354
0204123355
0204123357
0204123366
0204123367
0204123372
0204123373
0204123405
0204123406
0204123409
0204123410
0204123415
0204123416
0204123417
0204123418
0204123430
0204123458
0204123462
0204123466
0204123467
0204123468
0204123469
0204123470
0204123471
0204123472
0204123473
0204123474
0204123476
0204123477
0204123478
0204123479
0204123480
0204123482
0204123483
0204123484
0204123501
0204123502
0204123508
0204123511

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR.0204123313
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GL. KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.258,43 kn
1.535,28 kn
908,77 kn
1.108,70 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
1.104,54 kn
1.347,54 kn
397,53 kn
484,99 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
649,73 kn
792,67 kn
719,83 kn
878,19 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
1.041,28 kn
1.270,36 kn
880,56 kn
1.074,28 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.191,74 kn
1.453,92 kn
719,83 kn
878,19 kn
712,99 kn
869,85 kn
3.271,74 kn
3.991,52 kn
615,54 kn
750,96 kn
622,37 kn
759,29 kn
719,83 kn
878,19 kn
699,32 kn
853,17 kn
860,04 kn
1.049,25 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
930,14 kn
1.134,77 kn
831,83 kn
1.014,83 kn
664,27 kn
810,41 kn
510,38 kn
622,66 kn
510,38 kn
622,66 kn
510,38 kn
622,66 kn
370,18 kn
451,62 kn
824,99 kn
1.006,49 kn
1.251,59 kn
1.526,94 kn
972,03 kn
1.185,88 kn
1.251,59 kn
1.526,94 kn
950,66 kn
1.159,81 kn
999,39 kn
1.219,26 kn
1.027,60 kn
1.253,67 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
1.447,36 kn
1.765,78 kn
1.132,76 kn
1.381,97 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.866,27 kn
2.276,85 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
1.321,69 kn
1.612,46 kn
622,37 kn
759,29 kn
636,05 kn
775,98 kn
516,37 kn
629,97 kn
664,27 kn
810,41 kn
664,27 kn
810,41 kn
1.871,00 kn
2.282,62 kn
946,00 kn
1.154,12 kn

0204123516
0204123517
0204123518
0204123519
0204123521
0204123523
0204123528
0204123531
0204123532
0204123533
0204123534
0204123546
0204123548
0204123562
0204123563
0204123574
0204123577
0204123584
0204123586
0204123587
0204123588
0204123594
0204123596
0204123597
0204123598
0204123616
0204124044
0204124064
0204124068
0204124069
0204125047
0204125051
0204125052
0204125058
0204125064
0204125262
0204125269
0204125305
0204125345
0204125351
0204125354
0204125398
0204125405
0204125406
0204125415
0204125418
0204125420
0204125436
0204125490
0204125528
0204125601
0204125717
0204125718

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
HAUPTBREMSZYLINDER
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
KOMPLET ZA POPRAVAK KOCNICE
POJACIVAC KOCIONE SILE
POJACIVAC SILE KOCENJA
BREMSKRAFTVERSTAERKER
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
BREMSKRAFTVERSTAERKER
BREMSKRAFTVERSTAERKER
POJACIVAC SILE KOCENJA
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
POJACIVAC SILE KOCENJA
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
POJACIVAC SILE KOCENJA
BREMSKRAFTVERSTAERKER
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.174,65 kn
1.433,07 kn
1.055,81 kn
1.288,09 kn
1.880,80 kn
2.294,58 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
726,67 kn
886,54 kn
1.593,55 kn
1.944,13 kn
1.440,52 kn
1.757,43 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
789,94 kn
963,73 kn
559,11 kn
682,11 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
692,48 kn
844,83 kn
412,07 kn
502,73 kn
734,37 kn
895,93 kn
1.670,49 kn
2.038,00 kn
1.025,04 kn
1.250,55 kn
999,39 kn
1.219,26 kn
803,62 kn
980,42 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.258,43 kn
1.535,28 kn
1.027,60 kn
1.253,67 kn
1.027,60 kn
1.253,67 kn
1.014,00 kn
1.237,08 kn
276,14 kn
336,89 kn
447,12 kn
545,49 kn
524,06 kn
639,35 kn
565,95 kn
690,46 kn
1.698,71 kn
2.072,43 kn
2.047,00 kn
2.497,34 kn
2.204,00 kn
2.688,88 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
1.608,09 kn
1.961,87 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
2.097,09 kn
2.558,45 kn
1.370,42 kn
1.671,91 kn
2.156,00 kn
2.630,32 kn
1.136,00 kn
1.385,92 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
1.845,75 kn
2.251,82 kn
1.467,88 kn
1.790,81 kn
2.250,98 kn
2.746,20 kn
2.523,69 kn
3.078,90 kn
2.252,00 kn
2.747,44 kn
2.306,55 kn
2.813,99 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.628,60 kn
1.986,89 kn
1.474,72 kn
1.799,16 kn
1.245,00 kn
1.518,90 kn
1.621,76 kn
1.978,55 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn

0204125741
0204127488
0204131026
0204131027
0204131030
0204131035
0204131039
0204131041
0204131042
0204131043
0204131045
0204131047
0204131056
0204131082
0204131084
0204131087
0204131147
0204131196
0204131202
0204131205
0204131221
0204131223
0204131228
0204131232
0204131247
0204131248
0204131251
0204131280
0204131330
0204131355
0204131356
0204131363
0204131367
0204131382
0204131682
0204162024
0204162035
0204162071
0204162076
0204162081
0204162091
0204162095
0204163027
0204163051
0204163061
0204163064
0204163077
0204163080
0204163081
0204163087
0204173009
0205001001
0205001008

BREMSKRAFTVERSTAERKER
REPARATURSATZ
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
ZAMJENSKI BR.0204131356
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
BREMSKRAFTREGLER
BREMSKRAFTREGLER
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
ZAMJENSKI BR.0204131056
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
BREMSKRAFTREGLER
REGULATOR KOCIONE SILE
REGULATOR KOCIONE SILE
BREMSKRAFTREGLER
REGULATOR KOCIONE SILE
BREMSKRAFTREGLER
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR SIGNALIZATORA, SPOJKA
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
CILINDAR PREUZIMACA , SPOJKA
KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER
BREMSSCHEIBE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
VIE SE NE PROIZVODI

VPC (kn)
MPC(Kn)
755,00 kn
921,10 kn
354,00 kn
431,88 kn
930,14 kn
1.134,77 kn
482,17 kn
588,25 kn
665,12 kn
811,45 kn
801,05 kn
977,28 kn
665,97 kn
812,48 kn
854,91 kn
1.042,99 kn
699,32 kn
853,17 kn
353,08 kn
430,76 kn
332,56 kn
405,72 kn
665,12 kn
811,45 kn
1.126,77 kn
1.374,66 kn
773,00 kn
943,06 kn
773,00 kn
943,06 kn
611,26 kn
745,74 kn
637,76 kn
778,07 kn
536,03 kn
653,96 kn
658,28 kn
803,10 kn
563,39 kn
687,34 kn
590,74 kn
720,70 kn
444,55 kn
542,35 kn
454,81 kn
554,87 kn
289,81 kn
353,57 kn
917,32 kn
1.119,13 kn
468,49 kn
571,56 kn
490,00 kn
597,80 kn
692,48 kn
844,83 kn
2.474,96 kn
3.019,45 kn
2.807,00 kn
3.424,54 kn
1.391,79 kn
1.697,98 kn
895,95 kn
1.093,06 kn
2.884,47 kn
3.519,05 kn
678,80 kn
828,14 kn
667,00 kn
813,74 kn
622,37 kn
759,29 kn
622,37 kn
759,29 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
629,21 kn
767,64 kn
433,44 kn
528,80 kn
524,06 kn
639,35 kn
615,54 kn
750,96 kn
901,93 kn
1.100,35 kn
538,59 kn
657,08 kn
1.691,87 kn
2.064,08 kn
880,56 kn
1.074,28 kn
419,76 kn
512,11 kn
265,88 kn
324,37 kn
269,30 kn
328,55 kn
1.633,00 kn
1.992,26 kn
1.328,00 kn
1.620,16 kn
3.776,22 kn
4.606,99 kn
3.776,22 kn
4.606,99 kn

0205001010
0205001017
0205001028
0205001029
0205001030
0205001032
0205001206
0205001302
0205001303
0205003052
0205005010
0206000013
0206001010
0206001011
0206001012
0206001015
0206001016
0206001017
0206001020
0206002002
0206002005
0206002007
0206002016
0206002017
0206002024
0206002026
0206002027
0206002028
0206002033
0206002110
0212911001
0212911002
0221100313
0221112002
0221118307
0221118322
0221118335
0221118351
0221119021
0221119023
0221119027
0221119030
0221119031
0221122001
0221122006
0221122017
0221122023
0221122025
0221122317
0221122319
0221122334
0221122344
0221122349

SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE


SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDA
ZAMJENSKI BR.0205001029
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNAL.VRIJED.PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
ZAMJENSKI BR.0205001302
DROSSELKLAPPENSTUTZEN
IZVRNI MOTOR - EMS
UREDAJ
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNAL.VRIJED.PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNAL.VRIJED.PEDALE
SIGNALIZATOR VRIJED. PEDALE
SIGNAL.VRIJED.PEDALE
IZVRNI MOTOR - EMS
MOTOR
IZVRNI MOTOR - EMS
IZVRNI MOTOR - EMS
MOTOR
IZVRNI MOTOR
IZVRNI MOTOR - EMS
IZVRNI MOTOR - EMS
IZVRNI MOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
ZUENDSPULE
INDUKCIONI SVITAK
ZUENDSPULE
ZAMJENSKI BR.0221122427
INDUKCIONI SVITAK

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.512,19 kn
1.844,87 kn
4.120,43 kn
5.026,92 kn
2.123,22 kn
2.590,33 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
2.132,11 kn
2.601,17 kn
2.132,11 kn
2.601,17 kn
4.541,00 kn
5.540,02 kn
3.930,93 kn
4.795,73 kn
16.114,79 kn 19.660,04 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
1.966,18 kn
2.398,74 kn
8.370,74 kn 10.212,30 kn
8.370,74 kn 10.212,30 kn
8.370,74 kn 10.212,30 kn
5.172,65 kn
6.310,63 kn
5.172,65 kn
6.310,63 kn
9.240,00 kn 11.272,80 kn
5.172,65 kn
6.310,63 kn
5.172,65 kn
6.310,63 kn
8.923,81 kn 10.887,05 kn
4.715,00 kn
5.752,30 kn
5.172,65 kn
6.310,63 kn
140,61 kn
171,54 kn
138,82 kn
169,36 kn
534,57 kn
652,18 kn
2.597,14 kn
3.168,51 kn
422,42 kn
515,35 kn
422,42 kn
515,35 kn
422,42 kn
515,35 kn
472,00 kn
575,84 kn
314,95 kn
384,24 kn
341,11 kn
416,15 kn
172,89 kn
210,93 kn
256,07 kn
312,41 kn
329,90 kn
402,48 kn
408,40 kn
498,25 kn
367,28 kn
448,08 kn
415,88 kn
507,37 kn
385,97 kn
470,88 kn
415,88 kn
507,37 kn
359,81 kn
438,97 kn
367,28 kn
448,08 kn
378,50 kn
461,77 kn
337,38 kn
411,60 kn
393,45 kn
480,01 kn

0221122369
0221122379
0221122392
0221122399
0221122402
0221122408
0221122409
0221122411
0221122427
0221122450
0221124001
0221500203
0221502429
0221502431
0221502433
0221502435
0221503001
0221503005
0221503007
0221503010
0221503011
0221503014
0221503015
0221503017
0221503022
0221503024
0221503025
0221503031
0221503033
0221503407
0221503417
0221503489
0221504001
0221504004
0221504006
0221504100
0221504410
0221504456
0221504460
0221504464
0221505423
0221505437
0221506001
0221506002
0221506444
0221600001
0221600013
0221600050
0221600054
0221600057
0221600060
0221600063
0221601005

INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
ZAMJENSKI BR.F000ZS0001
ZAMJENSKI BR.F000ZS0001
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
ZAMJENA:0221503489
INDUKCIONI SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
ZUENDSPULE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIJSKI SVITAK
ZUENDSPULE
ZUENDSPULE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
ZUENDSPULE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
SVITAK ZA PALJENJE
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
SVITAK
SVITAK
SVITAK
SVITAK
SVITAK
ZAMJENSKI BR.0221601012

VPC (kn)
MPC(Kn)
359,81 kn
438,97 kn
378,50 kn
461,77 kn
393,45 kn
480,01 kn
400,93 kn
489,13 kn
408,40 kn
498,25 kn
371,02 kn
452,64 kn
352,33 kn
429,84 kn
527,09 kn
643,05 kn
608,40 kn
742,25 kn
400,93 kn
489,13 kn
344,85 kn
420,72 kn
779,42 kn
950,89 kn
608,40 kn
742,25 kn
593,45 kn
724,01 kn
660,73 kn
806,09 kn
660,73 kn
806,09 kn
898,11 kn
1.095,69 kn
779,42 kn
950,89 kn
913,07 kn
1.113,95 kn
907,00 kn
1.106,54 kn
898,11 kn
1.095,69 kn
883,16 kn
1.077,46 kn
898,11 kn
1.095,69 kn
945,00 kn
1.152,90 kn
693,00 kn
845,46 kn
890,64 kn
1.086,58 kn
898,11 kn
1.095,69 kn
934,56 kn
1.140,16 kn
593,45 kn
724,01 kn
956,99 kn
1.167,53 kn
1.001,85 kn
1.222,26 kn
1.051,00 kn
1.282,22 kn
434,00 kn
529,48 kn
411,00 kn
501,42 kn
444,85 kn
542,72 kn
297,19 kn
362,57 kn
437,37 kn
533,59 kn
489,71 kn
597,45 kn
389,00 kn
474,58 kn
191,00 kn
233,02 kn
593,45 kn
724,01 kn
593,45 kn
724,01 kn
2.522,38 kn
3.077,30 kn
422,42 kn
515,35 kn
437,37 kn
533,59 kn
1.186,89 kn
1.448,01 kn
1.224,27 kn
1.493,61 kn
1.186,89 kn
1.448,01 kn
1.224,27 kn
1.493,61 kn
1.224,27 kn
1.493,61 kn
1.038,30 kn
1.266,73 kn
1.135,49 kn
1.385,30 kn
823,35 kn
1.004,49 kn

0221601006
0221601012
0221603003
0221603010
0221604008
0221604101
0221604103
0227100018
0227100029
0227100111
0227100114
0227100120
0227100121
0227100123
0227100124
0227100137
0227100140
0227100142
0227100147
0227100200
0227100203
0227100204
0227100209
0227100211
0227400028
0227400030
0227400408
0227400664
0227400674
0227400677
0227400687
0227400703
0227400708
0227400736
0227400826
0227401001
0227401003
0227900001
0227900016
0227900018
0227901012
0227901013
0227901014
0227901018
0227921053
0231117017
0231161003
0231168015
0231170186
0231170339
0231170340
0231178009
0231186042

INDUKCIONI SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
SVITAK
INDUKCIONI SVITAK
SVITAK
SVITAK
SVITAK
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
ZAMJENSKI BR.0227100123
SKLOPNI UREDAJ
ZAMJENSKI BR.0227100137
SKLOPNI UREDAJ
ELEKTRONSKI PREKIDAC
ELEKTRONSKI PREKIDAC
ELEKTRONSKI PREKIDAC
ELEKTRONSKI PREKIDAC
ELEKTRONSKI PREKIDAC
SKLOPNI UREAJ-PALJENJE
SKLOPNI UREDAJ
ELEKTRONSKI PREKIDAC
ZAMJENSKI BR.0227100200
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREAJ-PALJENJE
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
UPRAV. UREAJ PALJENJE
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
PREDOTPOR
PREDOTPOR
PREDOTPOR
PREDOTPOR
PREDOTPOR
PREDOTPOR
PREDOTPOR
EL-STEUERGERAET
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237012
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.135,49 kn
1.385,30 kn
1.031,75 kn
1.258,74 kn
1.446,70 kn
1.764,97 kn
719,61 kn
877,92 kn
419,00 kn
511,18 kn
378,50 kn
461,77 kn
533,00 kn
650,26 kn
2.676,80 kn
3.265,70 kn
2.744,41 kn
3.348,18 kn
816,09 kn
995,63 kn
1.988,32 kn
2.425,75 kn
1.028,44 kn
1.254,70 kn
2.018,79 kn
2.462,92 kn
596,11 kn
727,25 kn
604,69 kn
737,72 kn
604,69 kn
737,72 kn
596,11 kn
727,25 kn
710,39 kn
866,68 kn
1.134,14 kn
1.383,65 kn
596,11 kn
727,25 kn
758,95 kn
925,92 kn
861,80 kn
1.051,40 kn
944,64 kn
1.152,46 kn
944,64 kn
1.152,46 kn
3.855,70 kn
4.703,95 kn
3.402,42 kn
4.150,95 kn
13.379,25 kn 16.322,69 kn
11.341,42 kn 13.836,53 kn
13.379,25 kn 16.322,69 kn
11.341,42 kn 13.836,53 kn
13.379,25 kn 16.322,69 kn
11.341,42 kn 13.836,53 kn
13.379,25 kn 16.322,69 kn
14.080,00 kn 17.177,60 kn
13.379,25 kn 16.322,69 kn
5.745,94 kn
7.010,05 kn
4.687,02 kn
5.718,16 kn
144,86 kn
176,73 kn
289,71 kn
353,45 kn
293,45 kn
358,01 kn
150,00 kn
183,00 kn
142,05 kn
173,30 kn
142,05 kn
173,30 kn
218,69 kn
266,80 kn
3.383,00 kn
4.127,26 kn
5.764,60 kn
7.032,81 kn
8.416,48 kn 10.268,11 kn
3.220,20 kn
3.928,64 kn
3.282,16 kn
4.004,24 kn
3.036,24 kn
3.704,21 kn
3.112,73 kn
3.797,53 kn
2.337,21 kn
2.851,40 kn
2.636,38 kn
3.216,38 kn

0232101010
0232101024
0232101026
0232101027
0232101030
0232101031
0232101035
0232103002
0232103010
0232103011
0232103019
0232103021
0232103022
0232103039
0232103043
0237002128
0237009072
0237009073
0237009607
0237009614
0237020186
0237020198
0237020200
0237021027
0237021072
0237021076
0237028005
0237031007
0237302011
0237306006
0237306048
0237520001
0237520036
0237520048
0237521024
0237521050
0237521061
0237522013
0237522015
0237522019
0237523012
0240229003
0240229004
0241045001
0241045501
0241050002
0241056501
0241140500
0241145003
0241145500
0241145501
0241145504
0241145505

PHASENGEBER
FAZNI SIGNALIZATOR
DAVAC
DAVAC
SIGNALGEBER
DAVAC
PHASENGEBER
DAVAC
DAVAC
DAVAC
DAVAC
FAZNI SIGNALIZATOR
FAZNI SIGNALIZATOR
DAVAC
SIGNALGEBER
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237149
ZAMJENSKI BR.0986237154
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237309
ZAMJENSKI BR.0986237310
ZAMJENSKI BR.0986237326
ZAMJENSKI BR.0986237331
ZAMJENSKI BR.0986237333
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237411
RAZVODNIK PALJENJA
ZUENDVERTEILER
ZAMJENSKI BR.0986237636
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237663
ZAMJENSKI BR.0986237669
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZAMJENSKI BR.0986237679
RAZVODNIK PALJENJA
SVJECICA
SVJECICA WC 8 DC,O.S
SVJECICA - U 5 AC
SVJECICA - UH 5 CC
SVJECICA - U 4 AC
SVJECICA
SVJECICA - Y 6 DC
SVJECICA X 5 DC
ZUENDKERZE
SVJECICA - X 5 DTC
SVJECICA X5 DC
SVJECICA - Y 5 DDC

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.744,68 kn
2.128,51 kn
669,02 kn
816,20 kn
1.229,60 kn
1.500,11 kn
1.529,74 kn
1.866,28 kn
1.260,58 kn
1.537,91 kn
684,51 kn
835,10 kn
1.176,00 kn
1.434,72 kn
1.145,37 kn
1.397,35 kn
1.091,15 kn
1.331,20 kn
1.145,37 kn
1.397,35 kn
692,26 kn
844,56 kn
684,51 kn
835,10 kn
876,21 kn
1.068,98 kn
876,21 kn
1.068,98 kn
1.053,00 kn
1.284,66 kn
2.813,56 kn
3.432,54 kn
2.690,60 kn
3.282,53 kn
2.782,58 kn
3.394,75 kn
2.736,10 kn
3.338,04 kn
2.897,79 kn
3.535,30 kn
2.390,46 kn
2.916,36 kn
2.321,72 kn
2.832,50 kn
2.559,89 kn
3.123,07 kn
2.829,05 kn
3.451,44 kn
2.567,64 kn
3.132,52 kn
2.582,16 kn
3.150,24 kn
2.460,17 kn
3.001,41 kn
2.705,12 kn
3.300,25 kn
4.419,79 kn
5.392,14 kn
3.920,20 kn
4.782,64 kn
3.227,95 kn
3.938,10 kn
2.313,97 kn
2.823,04 kn
1.699,17 kn
2.072,99 kn
1.814,39 kn
2.213,56 kn
1.744,68 kn
2.128,51 kn
1.760,17 kn
2.147,41 kn
1.760,17 kn
2.147,41 kn
1.898,62 kn
2.316,32 kn
2.021,58 kn
2.466,33 kn
2.167,78 kn
2.644,69 kn
2.321,72 kn
2.832,50 kn
571,14 kn
696,79 kn
172,11 kn
209,97 kn
13,41 kn
16,36 kn
13,41 kn
16,36 kn
13,41 kn
16,36 kn
13,41 kn
16,36 kn
46,79 kn
57,08 kn
13,41 kn
16,36 kn
13,41 kn
16,36 kn
46,79 kn
57,08 kn
13,41 kn
16,36 kn
46,79 kn
57,08 kn

0241145507
0241145510
0241200500
0241215503
0241219537
0241219540
0241219542
0241219543
0241219808
0241219891
0241225012
0241225013
0241225543
0241225545
0241225548
0241225549
0241225550
0241225551
0241225556
0241225558
0241225573
0241225574
0241225576
0241225583
0241225587
0241225590
0241225816
0241225824
0241225896
0241229059
0241229060
0241229061
0241229062
0241229541
0241229560
0241229561
0241229574
0241229578
0241229579
0241229580
0241229588
0241229593
0241229594
0241229596
0241229604
0241229607
0241229612
0241229617
0241229618
0241229619
0241229629
0241229634
0241229635

SVJECICA - X 5 CC
SVJECICA
SVJECICA - WEA
SVJECICA - W 11 EO
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 10 AC
SVJECICA
SVJECICA - W 10 AC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
ZUENDKERZENSATZ
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 9 DC0
ZUENDKERZE
SVJECICA
SVJECICA
SVJECICA - W 9 AC
SVJECICA - W 9 DC
SVJECICA - W 9 EC0
SVJECICA - W 9 DC
ZUENDKERZE
SVJECICA - H 9 DC0
SVJECICA - F 9 DC0
SVJECICA - W 9 DTC
SVJECICA - F 9 LCR
SVJECICA - F 9 LCR
SVJECICA
G.SVJEC.W 9 DC 4x
ZUENDKERZE ENTSTOERT
G.SVJEC.W 9 EC0 2x
ZAMJENA: 0242229705
ZAMJENA: 0242229687
SVJECICA - W 8 DC0
SVJECICA - W 8 DC0
SVJECICA - HS 8 E
SVJECICA - WS 8 E
SVJECICA - WS 8 F
ZAMJENA:0242229656
SVJECICA - W 8 BC
SVJECICA - W 8 CC
SVJECICA - W 8 EC
ZAMJENA:0242229656
ZUENDKERZE
SVJECICA - H 8 BC
ZAMJENSKI BR.0241229560
SVJECICA - W 8 AC
ZAMJENSKI BR.0241229676
SVJECICA - W 8 AC
SVJECICA - H 8 DC
SVJECICA - H 8 DP
ZAMJENA:0242229656
ZAMJENA: 0242229676
ZAMJENA: 0242229659
ZAMJENSKI BR.0242229680

VPC (kn)
MPC(Kn)
28,05 kn
34,22 kn
45,84 kn
55,92 kn
57,11 kn
69,67 kn
15,86 kn
19,35 kn
12,91 kn
15,75 kn
11,78 kn
14,37 kn
12,91 kn
15,75 kn
11,78 kn
14,37 kn
12,61 kn
15,38 kn
25,81 kn
31,49 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
13,50 kn
16,47 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
15,71 kn
19,17 kn
12,06 kn
14,71 kn
24,01 kn
29,29 kn
15,32 kn
18,69 kn
18,63 kn
22,73 kn
12,06 kn
14,71 kn
47,69 kn
58,18 kn
13,50 kn
16,47 kn
31,18 kn
38,04 kn
15,32 kn
18,69 kn
20,70 kn
25,25 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,85 kn
15,68 kn
17,98 kn
21,94 kn
13,50 kn
16,47 kn
10,94 kn
13,35 kn
11,78 kn
14,37 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
10,94 kn
13,35 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
10,44 kn
12,74 kn
18,70 kn
22,81 kn
10,44 kn
12,74 kn
11,78 kn
14,37 kn
29,19 kn
35,61 kn
21,55 kn
26,29 kn
29,19 kn
35,61 kn
11,78 kn
14,37 kn
29,19 kn
35,61 kn

0241229636
0241229639
0241229641
0241229649
0241229657
0241229661
0241229663
0241229665
0241229666
0241229669
0241229676
0241229684
0241229685
0241229704
0241229712
0241229853
0241229854
0241229855
0241229857
0241229887
0241229918
0241229921
0241229939
0241229956
0241229959
0241229960
0241229961
0241229973
0241229974
0241232512
0241232514
0241232515
0241232517
0241232518
0241232809
0241232810
0241232811
0241232812
0241232813
0241235080
0241235089
0241235098
0241235099
0241235103
0241235108
0241235563
0241235564
0241235566
0241235567
0241235574
0241235585
0241235594
0241235602

SVJECICA - H 8 BCX
ZAMJENA: 0242229712
SVJECICA - W 8 BC
SVJECICA - H 8 DC0
SVJECICA - F 8 LCR2
SVJECICA - W 8 LDCR
SVJECICA - W 8 LTCR
ZAMJENA: 0242229658
SVJECICA - F 8 LDCR
ZAMJENSKI BR. 0241229704
ZAMJENA: 0242229706
SVJECICA - F 8 DCOR
ZAMJENA: 0242229659
SVJECICA F8 DPP 33
SVJECICA
G.SVJEC.W 8 DC 4x
G.SVJEC.W 8 DC 4x
G.SVJEC.W 8 BC 4x
G.SVJEC.W 8 AC 4x
SVJECICA - W 8 AC
G.SVJEC.W 8 AC 4x
ZUENDKERZENSATZ
SVJECICA - W 8 DTC
SVJECICA - W 8 LTCR
SVJECICA W 8 LCR - 6X
ZUENDKERZENSATZ
G.SVJEC.FR 8 DC4 4x
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA F8KTCR
ZAMJENSKI BR.0242232501
ZAMJENSKI BR. 0242232507
ZAMJENSKI BR.0242232504
ZAMJENSKI BR.0242232505
SVJECICA - W 78 G
GAR. SVJECICA F 78
ZAMJENSKI BR. 0242232806
ZAMJENA: 0242232803
G. SVJECICA W 78 X
G. SVJECICA W 78 G
SVJECICA W7ACY EA1.4MM
SVJECICA - W 7 CC
SVJECICA - W 7 CC0
SVJECICA - W 7 DCR
SVJECICA - W 7 DCO
SVJECICA - F 7 DTC
ZAMJENA 0241235755
SVJECICA - W 7 BC
SVJECICA - WS 7 E
SVJECICA - WS 7 F
SVJECICA - W 7 CC
SVJECICA
SVJECICA - W 7 EC
ZAMJENA: 0242235663

VPC (kn)
MPC(Kn)
12,06 kn
14,71 kn
15,32 kn
18,69 kn
11,78 kn
14,37 kn
12,06 kn
14,71 kn
14,70 kn
17,93 kn
37,03 kn
45,18 kn
26,26 kn
32,04 kn
26,43 kn
32,24 kn
24,01 kn
29,29 kn
66,77 kn
81,46 kn
37,54 kn
45,80 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,82 kn
19,30 kn
40,79 kn
49,76 kn
13,10 kn
15,98 kn
43,77 kn
53,40 kn
74,62 kn
91,04 kn
49,38 kn
60,24 kn
44,72 kn
54,56 kn
14,36 kn
17,52 kn
49,38 kn
60,24 kn
51,73 kn
63,11 kn
83,04 kn
101,31 kn
111,66 kn
136,23 kn
87,53 kn
106,79 kn
51,73 kn
63,11 kn
60,04 kn
73,25 kn
13,50 kn
16,47 kn
107,00 kn
130,54 kn
24,30 kn
29,65 kn
24,30 kn
29,65 kn
24,30 kn
29,65 kn
24,30 kn
29,65 kn
25,90 kn
31,60 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
14,70 kn
17,93 kn
12,91 kn
15,75 kn
21,55 kn
26,29 kn
10,66 kn
13,01 kn
11,56 kn
14,10 kn
13,50 kn
16,47 kn
13,50 kn
16,47 kn
12,06 kn
14,71 kn
11,56 kn
14,10 kn
12,91 kn
15,75 kn
10,66 kn
13,01 kn

0241235607
0241235610
0241235619
0241235623
0241235625
0241235628
0241235633
0241235635
0241235636
0241235638
0241235643
0241235645
0241235646
0241235647
0241235650
0241235656
0241235663
0241235668
0241235673
0241235674
0241235676
0241235681
0241235685
0241235688
0241235689
0241235690
0241235692
0241235693
0241235696
0241235697
0241235698
0241235704
0241235705
0241235706
0241235713
0241235715
0241235717
0241235720
0241235729
0241235735
0241235739
0241235755
0241235911
0241235912
0241235913
0241235915
0241235916
0241235959
0241235963
0241235976
0241235982
0241235998
0241236800

SVJECICA - W 7 AC
SVJECICA - W 7 DCX
SVJECICA - W 7 AC
SVJECICA - W 7 FC
ZAMJENSKI BR.0242235535
ZAMJENSKI BR.0242235700
ZAMJENA: 0242235707
SVJECICA - H 7 DC
ZAMJENA: 0242235661
SVJECICA - H 7 CC
ZAMJENA: 0242235663
ZUENDKERZE
SVJECICA - H 7 DCY
SVJECICA - W 7 DP
ZAMJENSKI BR.0241235673
ZAMJENSKI BR.0242235703
SVJECICA - H 7 BC
SVJECICA - H 7 DCO
ZAMJENA: 0242235666
SVJECICA - F 7 LCR
SVJECICA - F 7 DC0
ZAMJENA:0242235661
SVJECICA - F 7 DCX
SVJECICA
ZUENDKERZE
ZAMJENA: 0242235668
SVJECICA - F 7 LCOR2
ZUENDKERZE
SVJECICA - H 7 LDCR
ZAMJENA:0242235668
ZAMJENA: 0242235664
SVJECICA
SVJECICA - W 7 DCO
SVJECICA - F 7 KTCR
SVJECICA
ZAMJENA:0242235764
ZAMJENSKI BR.0241235739
ZAMJENA: 0242235740
SVJECICA
ZAMJENA:0242235761
SVJECICA F 7 DPP 332
SVJECICA
G.SVJEC.W 7 DC 4x
ZAMJENSKI BR.0242235806
G.SVJEC.W 7 AC 4x
G.SVJEC.H 7 DC 4x
SVJECICA - W 7 AC
G. SVJECICA
G. SVJECICA
SVJECICA - W 7 DTC 4X
G.SVJEC.W 7 DTC 4x
ZUENDKERZENSATZ
G.SVJEC.H 7 DC0 4D

VPC (kn)
MPC(Kn)
12,06 kn
14,71 kn
14,70 kn
17,93 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
18,70 kn
22,81 kn
18,70 kn
22,81 kn
21,55 kn
26,29 kn
10,94 kn
13,35 kn
10,94 kn
13,35 kn
12,06 kn
14,71 kn
21,55 kn
26,29 kn
29,19 kn
35,61 kn
12,91 kn
15,75 kn
18,70 kn
22,81 kn
11,95 kn
14,58 kn
18,70 kn
22,81 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
11,78 kn
14,37 kn
14,70 kn
17,93 kn
12,91 kn
15,75 kn
15,82 kn
19,30 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
49,10 kn
59,90 kn
36,19 kn
44,15 kn
16,94 kn
20,67 kn
12,91 kn
15,75 kn
26,26 kn
32,04 kn
26,43 kn
32,24 kn
26,43 kn
32,24 kn
14,70 kn
17,93 kn
12,06 kn
14,71 kn
29,85 kn
36,42 kn
13,50 kn
16,47 kn
73,50 kn
89,67 kn
51,23 kn
62,50 kn
73,50 kn
89,67 kn
13,50 kn
16,47 kn
26,26 kn
32,04 kn
58,91 kn
71,87 kn
10,66 kn
13,01 kn
42,64 kn
52,02 kn
49,38 kn
60,24 kn
47,80 kn
58,32 kn
47,69 kn
58,18 kn
13,75 kn
16,78 kn
49,38 kn
60,24 kn
49,38 kn
60,24 kn
100,44 kn
122,54 kn
83,04 kn
101,31 kn
56,11 kn
68,45 kn
56,11 kn
68,45 kn

0241236801
0241236805
0241236807
0241236813
0241236814
0241236815
0241236818
0241236821
0241236822
0241236827
0241236834
0241236835
0241240058
0241240524
0241240530
0241240532
0241240539
0241240542
0241240543
0241240551
0241240552
0241240558
0241240563
0241240564
0241240569
0241240578
0241240579
0241240585
0241240587
0241240590
0241240592
0241240601
0241240602
0241240603
0241240631
0241240844
0241240846
0241240848
0241240850
0241240872
0241240889
0241240890
0241240896
0241242501
0241242502
0241242504
0241242801
0241242802
0241242803
0241243501
0241245070
0241245539
0241245552

G. SVJECICA
G. SVJECICA
G.SVJEC.W 7 DC0 4x
ZAMJENSKI BR.0242235894
ZAMJENSKI BR.0242235870
G.SVJEC.W 7 AC 4x
G.SVJEC.W 7 LTCR 4x
GAR.SVJEC. W 7 DCx4
G.SVJECICA W7BC 4H
G.SVJEC.F 7 LTCR 4x
G. SVJECICA
SVJECICA
SVJECICA - W 6 DC0
SVJECICA - H 6 DC
ZAMJENA: 0242240592
SVJECICA - W 6 BC
SVJECICA - W 6 DC
ZAMJENA: 0242240593
SVJECICA - H 6 BC
ZAMJENSKI BR.0242240521
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 6 DTC
SVJECICA - H 6 DC
ZAMJENA:0242240593
ZUENDKERZE
SVJECICA - H 6 DC0
SVJECICA - F 6 DC
SVJECICA - F 6 DSR
ZAMJENA:0242240593
ZAMJENA: 0242240539
ZAMJENA: 0242240618
SVJECICA
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 6 AC
ZUENDKERZE
ZAMJENA:0242240806
G.SVJEC.W 6 BC 4x
G.SVJEC.H 6 DC 4x
ZUENDKERZENSATZ
ZUENDKERZENSATZ
G.SVJEC.W 6 DTC 4x
SVJECICA - F 6 DTC
G.SVJEC.F6 DC0R 4x
ZAMJENSKI BR.0242242501
SVJECICA - H 56
ZAMJENSKI BR. 0242242505
ZAMJENSKI BR.0242242801
G.SVJEC.H 56 4x
ZAMJENSKI BR.0242242802
SVJECICA - W 6 DP0
SVJECICA - W 5 DTC
SVJECICA - HS 5 E
SVJECICA - W 5 DC

VPC (kn)
MPC(Kn)
24,07 kn
29,37 kn
58,35 kn
71,19 kn
52,07 kn
63,53 kn
47,80 kn
58,32 kn
46,40 kn
56,61 kn
49,38 kn
60,24 kn
111,66 kn
136,23 kn
42,64 kn
52,02 kn
44,38 kn
54,14 kn
111,66 kn
136,23 kn
13,50 kn
16,47 kn
12,61 kn
15,38 kn
12,91 kn
15,75 kn
10,44 kn
12,74 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
18,70 kn
22,81 kn
29,19 kn
35,61 kn
21,55 kn
26,29 kn
12,91 kn
15,75 kn
21,55 kn
26,29 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
49,10 kn
59,90 kn
14,70 kn
17,93 kn
21,55 kn
26,29 kn
37,54 kn
45,80 kn
13,50 kn
16,47 kn
13,50 kn
16,47 kn
12,06 kn
14,71 kn
53,53 kn
65,31 kn
39,56 kn
48,26 kn
49,38 kn
60,24 kn
47,69 kn
58,18 kn
51,73 kn
63,11 kn
49,38 kn
60,24 kn
100,44 kn
122,54 kn
95,95 kn
117,06 kn
63,96 kn
78,03 kn
24,20 kn
29,52 kn
25,90 kn
31,60 kn
25,90 kn
31,60 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
74,62 kn
91,04 kn
24,01 kn
29,29 kn
13,50 kn
16,47 kn
12,06 kn
14,71 kn

0241245553
0241245554
0241245555
0241245574
0241245575
0241245580
0241245581
0241245592
0241245593
0241245599
0241245601
0241245602
0241245603
0241245605
0241245607
0241245608
0241245609
0241245610
0241245615
0241245619
0241245636
0241245641
0241245642
0241245647
0241245829
0241245849
0241245872
0241245873
0241247500
0241248531
0241248534
0241248538
0241248540
0241250502
0241250511
0241250512
0241250526
0241252521
0241252522
0241255503
0241255504
0241255505
0241255507
0241256512
0241256513
0241256514
0241256515
0241256517
0241256519
0241256522
0241260507
0241260508
0241260509

SVJECICA - W 5 BC
SVJECICA - WS 5 E
SVJECICA - WS 5 F
SVJECICA - W 5 AS
SVJECICA
SVJECICA - W 5 AC
SVJECICA - W 5 CC
SVJECICA - W 5 EC
ZAMJENSKI BR.0241245642
SVJECICA - W 5 DC
SVJECICA - H 5 DC
SVJECICA - W 5 AC
SVJECICA - W 5 CC
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
ZAMJENSKI BR. 0242245519
SVJECICA
SVJECICA - F 5 DP
SVJECICA - F 5 DC
SVJECICA - W 5 BC
SVJECICA - H 5 DC0
SVJECICA - F 5 DP0R
ZAMJENA:0242245536
ZUENDKERZE
ZAMJENSKI BR.0242245800
SVIJECICA W5AC
G. SVJECICA
G. SVJECICA
SVJECICA - W 5 DP0
SVJECICA - W 4 AC
SVJECICA - W 4 CC
SVJECICA - W 4 CC
SVJECICA - W 4 AC
SVJECICA - W 4 DP0
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
SVIJECICA W4AS(W260S1S)
SVJECICA - W 4 CS
ZAMJENSKI BR.0242255505
SVJECICA
SVJECICA - H 3 CS
SVJECICA F3CS EA
SVJECICA - W 3 AC
SVJECICA - W 3 CC
SVJECICA - W 3 AS
SVJECICA - W 3 CS
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 3 AC
SVJECICA - W 3 CC
SVJECICA - W 2 AC
SVJECICA - W 2 CC
ZUENDKERZE

VPC (kn)
MPC(Kn)
12,91 kn
15,75 kn
13,50 kn
16,47 kn
13,50 kn
16,47 kn
49,10 kn
59,90 kn
40,73 kn
49,69 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
11,95 kn
14,58 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,91 kn
15,75 kn
28,62 kn
34,92 kn
28,62 kn
34,92 kn
18,70 kn
22,81 kn
29,19 kn
35,61 kn
18,70 kn
22,81 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
90,34 kn
110,21 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
49,38 kn
60,24 kn
12,61 kn
15,38 kn
49,38 kn
60,24 kn
12,01 kn
14,65 kn
93,70 kn
114,31 kn
9,93 kn
12,11 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,91 kn
15,75 kn
12,06 kn
14,71 kn
79,67 kn
97,20 kn
29,19 kn
35,61 kn
81,43 kn
99,34 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
18,70 kn
22,81 kn
29,19 kn
35,61 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
79,67 kn
97,20 kn
17,00 kn
20,74 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn
12,06 kn
14,71 kn

0241260512
0241262505
0241262506
0241265501
0241268505
0241268506
0241274504
0241274505
0241274509
0241280502
0241280503
0241280504
0241309501
0241319512
0241319513
0241329520
0241329525
0241329526
0241335516
0241335520
0241335524
0241335526
0241335803
0241340501
0241340503
0241340802
0241345512
0241350505
0241368003
0242035500
0242040502
0242050500
0242055500
0242055501
0242055502
0242060501
0242129500
0242129503
0242135500
0242135501
0242135502
0242135510
0242140504
0242145500
0242145501
0242145502
0242150501
0242160501
0242215502
0242215800
0242215801
0242219004
0242219511

SVJECICA - F 2 CS
SVJECICA W2AS(W310S1S)
SVJECICA - W 2 CS
SVJECICA
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 08 CS
ZUENDKERZE
SVJECICA - W 07 CS
SVJECICA F07 CS0
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
SVJECICA - M 12 B
SVJECICA M 10 ACO EA 0,7M
SVJECICA - M 10 AC
SVJECICA - D 8 BC
ZUENDKERZE
SVJECICA - M 8 AC
SVJECICA - D 7 BC
ZUENDKERZE
SVJECICA - M 7 AC
SVJECICA M 7 AC EA 0,7MM
ZUENDKERZENSATZ
SVJECICA - D 6 BC
ZUENDKERZE
G. SVJECICA
SVJECICA
ZUENDKERZE
SVJECICA
ZUENDKERZE
SVJECICA
SVJECICA - UR 4 AS
SVJECICA - UR 3 AS
SVIJECICA UR 3 AC
SVIJECICA UR 3 CC
SVJECICA - UR 2 CC
SVJECICA ZR8TPP15
SVJECICA VR 8 SE
SVJECICA
SVJECICA - YR 7 DE
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
SVJECICA - XR 5 DC
SVJECICA - XR 5 DC
ZUENDKERZE
SVJECICA - XR 4CS
SVJECICA - XR 2 CS
SVJECICA - WR 11 E0
SVIJECICA WR11E0
SVJECICA
SVIJECICA WR10AC
SVJECICA - HR 10 BCY

VPC (kn)
MPC(Kn)
49,10 kn
59,90 kn
46,74 kn
57,02 kn
49,10 kn
59,90 kn
128,49 kn
156,76 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
122,32 kn
149,23 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
122,32 kn
149,23 kn
32,49 kn
39,64 kn
32,49 kn
39,64 kn
21,38 kn
26,08 kn
12,91 kn
15,75 kn
32,49 kn
39,64 kn
21,38 kn
26,08 kn
12,91 kn
15,75 kn
19,08 kn
23,28 kn
32,49 kn
39,64 kn
21,38 kn
26,08 kn
47,69 kn
58,18 kn
12,91 kn
15,75 kn
18,70 kn
22,81 kn
47,69 kn
58,18 kn
32,49 kn
39,64 kn
32,49 kn
39,64 kn
215,13 kn
262,46 kn
16,70 kn
20,37 kn
26,30 kn
32,09 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
15,65 kn
19,09 kn
15,65 kn
19,09 kn
15,65 kn
19,09 kn
60,04 kn
73,25 kn
25,81 kn
31,49 kn
26,26 kn
32,04 kn
24,30 kn
29,65 kn
15,99 kn
19,51 kn
63,40 kn
77,35 kn
25,81 kn
31,49 kn
15,99 kn
19,51 kn
15,99 kn
19,51 kn
15,99 kn
19,51 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
14,70 kn
17,93 kn
16,56 kn
20,20 kn
15,86 kn
19,35 kn
16,03 kn
19,56 kn
14,70 kn
17,93 kn

0242219512
0242219516
0242219517
0242219519
0242219520
0242219522
0242219527
0242219529
0242219530
0242219536
0242222501
0242222502
0242222503
0242222504
0242222505
0242222506
0242222507
0242222801
0242222802
0242222803
0242222804
0242225523
0242225524
0242225528
0242225529
0242225531
0242225532
0242225533
0242225534
0242225536
0242225537
0242225548
0242225549
0242225550
0242225552
0242225560
0242225562
0242225563
0242225566
0242225568
0242225570
0242225571
0242225572
0242225573
0242225575
0242225578
0242225582
0242225589
0242225599
0242225859
0242225898
0242229012
0242229514

ZUENDKERZE ENTSTOERT
ZUENDKERZE
SVJECICA - HR 10 BCX
SVJECICA - FR 10 DCX
SVJECICA W10FCEA 0,5 MM
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - HR 10 HC0
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - WR 10 LCV
ZUENDKERZE
SVJECICA - WR 91
SVJECICA - WR 91 X
SVJECICA - FR 91
ZUENDKERZE
SVJECICA - FR 91 X
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
SVIJECICA - WR 91
SVJECICE - WR 91X
SVIJECICA - FR 91
SVJECICA - FR 91X
SVJECICA - WR 9 CC
SVJECICA - WR 9 DC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA
SVJECICA - HR 9 BC
SVJECICA - HR 9 BCY
SVJECICA - HR 9 DC
SVJECICA - HR 9 DCX
SVJECICA - WR 9 EC0
SVJECICA - FR 9 HC
SVJECICA - WR 9 DCX
SVJECICA - FR 9 DCX
SVJECICA - WR 9 DC
SVJECICA - HR 9 HC0
SVJECICA
SVJECICA HR 9 HP 0
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - HR 9 BPY
SVJECICA HR 9 LCX
SVJECICA - HR 9 LPX
ZUENDKERZE
SVJECICA
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
SVJECICA - HR 9 DPY
SVJECICA FR9DC
NUR ZUR PREISINFORMATION
SVJECICA - WR 9 DC+ 16+
SVJECICE G. WR9DC+ 16+
SVJECICA - WR 9 EC 0
SVIJECICA WR 8 LTC
SVJECICA - WSR 8 F

VPC (kn)
MPC(Kn)
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,40 kn
18,79 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
25,90 kn
31,60 kn
24,69 kn
30,12 kn
25,90 kn
31,60 kn
27,58 kn
33,65 kn
24,69 kn
30,12 kn
25,90 kn
31,60 kn
25,90 kn
31,60 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,40 kn
18,79 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,86 kn
19,35 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,35 kn
37,03 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
15,40 kn
18,79 kn
52,20 kn
63,68 kn
19,06 kn
23,25 kn
78,80 kn
96,14 kn
32,77 kn
39,98 kn
26,26 kn
32,04 kn
15,86 kn
19,35 kn

0242229524
0242229526
0242229528
0242229529
0242229530
0242229531
0242229533
0242229534
0242229537
0242229538
0242229541
0242229543
0242229544
0242229545
0242229548
0242229555
0242229556
0242229557
0242229559
0242229566
0242229568
0242229570
0242229576
0242229578
0242229579
0242229586
0242229587
0242229590
0242229591
0242229594
0242229598
0242229605
0242229606
0242229607
0242229610
0242229613
0242229615
0242229619
0242229625
0242229626
0242229628
0242229630
0242229632
0242229634
0242229635
0242229641
0242229643
0242229648
0242229649
0242229650
0242229652
0242229654
0242229655

SVJECICA
SVJECICA - HR 8 AC
SVJECICA - HR 8 BC
SVJECICA - HR 8 BCY
SVJECICA - FR 8 DCX
ZAMJENA:0242229687
SVJECICA WR8CC
SVJECICA - WR 8 AC
SVJECICA - WR 8 DS
ZAMJENA:0242229656
SVJECICA - WR 8 HP
SVJECICA - FR 8 DPX
SVJECICA FR 8 HP
SVJECICA HR8DPX EA 1,1MM
SVJECICA HR8BP EA 0,9MM
SVJECICA WR8 DP
ZUENDKERZE ENTSTOERT
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - HR 8 DCX
SVJECICA - WR 8 DCX
ZAMJENA: 0242229659
SVJECICA - WR 8 DC
SVJECICA - FR 8 LCX
SVJECICA - WR 8 DP1X
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - WR 8 BC
SVJECICA - FR 8 DC
SVJECICA - FR 8 HC
SVJECICA - FR 8 LDC
SVJECICA - FR 8 DC0
SVJECICA - FR 8 DS
SVJECICA - FR 8 LCD
ZAMJENSKI BR.0242229626
SVJECICA - WR 8 DC4
SVIJECICA - WR 8 BC
SVJECICA -FGR 8 KQE
ZAMJENSKI BR.0242229626
SVJECICA - FR 8 DCU
SVJECICA - FR 8 LTC
ZAMJENA:0242229654
SVJECICA
SVIJECICA - FR 8 ME
SVJECICA - WR 8 DC04
SVJECICA FGR8MQPE
ZUENDKERZE
SVJECICA - HR 8 DPP
SVJECICA
SVJECICA FGR8KQE0
SVJECICA FGR 8 QEO
SVJECICA - HR 8 MEV
SVJECICA WR8LT+
SVJECICA - FLR 8 LDCU+ 9+
SVJECICA - HR 8 DC+ 14+

VPC (kn)
MPC(Kn)
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
49,10 kn
59,90 kn
14,53 kn
17,73 kn
29,53 kn
36,03 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,70 kn
37,45 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,32 kn
18,69 kn
14,53 kn
17,73 kn
13,41 kn
16,36 kn
14,70 kn
17,93 kn
61,72 kn
75,30 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
36,19 kn
44,15 kn
14,70 kn
17,93 kn
49,10 kn
59,90 kn
26,26 kn
32,04 kn
37,03 kn
45,18 kn
15,32 kn
18,69 kn
14,70 kn
17,93 kn
53,53 kn
65,31 kn
37,03 kn
45,18 kn
14,70 kn
17,93 kn
37,54 kn
45,80 kn
36,19 kn
44,15 kn
29,85 kn
36,42 kn
26,26 kn
32,04 kn
14,70 kn
17,93 kn
54,60 kn
66,61 kn
14,70 kn
17,93 kn
36,08 kn
44,02 kn
15,86 kn
19,35 kn
53,53 kn
65,31 kn
53,75 kn
65,58 kn
36,19 kn
44,15 kn
53,53 kn
65,31 kn
34,07 kn
41,57 kn
19,06 kn
23,25 kn

0242229656
0242229657
0242229658
0242229659
0242229660
0242229661
0242229663
0242229671
0242229673
0242229676
0242229680
0242229687
0242229702
0242229705
0242229706
0242229712
0242229713
0242229801
0242229804
0242229832
0242229833
0242229838
0242229862
0242229864
0242229865
0242229878
0242229879
0242229880
0242229881
0242229882
0242229883
0242229884
0242229885
0242232501
0242232502
0242232504
0242232505
0242232506
0242232507
0242232508
0242232801
0242232802
0242232803
0242232804
0242232805
0242232806
0242235511
0242235522
0242235526
0242235529
0242235530
0242235531
0242235532

SVJECICA - WR 8 DC+ 3+
SVJECICA - WR 8 BC+ 20+
SVJECICA - WR 8 LTC+ 4+
SVJECICA - FR 8 DC+ 6+
SVJECICA - FR 8 DCX+ 19+
SVIJECICA HLR8STEX
SVIJECICA FR 8 DC
ZUENDKERZE
ZAMJENA: 0242229659
SVJECICA - WR 8 AP
SVJECICA WR 8 LP
SVJECICA - WR 8 DCX+ 22+
SVJECICA
SVJECICA WR 8 LC
SVJECICA - F 8 KTCR
SVJECICA - F 8 LCR
SVIJECICA
G.SVJEC.WR 8 DC 4x
G. SVJECICA
SVIJECICA WR 8 DCX
G.SVJEC.WR8 DCX 4x
G.SVJEC.FR 8 DCX 4x
SVJECICA - FR 8 DC
G.SVJEC.WR 8 DC 4x
G.SVJECICA-FLR 8 LDCU
SVJECICA G. FLR8LDCU+ 9+
SVJECICE G. HR8DC+ 14+
SVJECICA G. WR8DC+ 3+
SVJECICE G. WR8BC+ 20+
SVJECICA G. WR8LTC+ 4+
SVJECICA G. FR8DC+ 6+
SVJECICE G. FR8DCX+ 19+
SVJECICE G. WR8DCX+ 22+
SVJECICA - FR 78
SVJECICA - FR 78 X
SVJECICA - WR 78
SVJECICA - WR 78X
SVJECICA - WR 78G
SVJECICA - HR 78
SVJECICA - HR 78X
G.SVJEC.FR 78 4x
G.SVJEC.FR 78 X 4x
G.SVJEC.WR 78 4x
G.SVJEC.WR 78 X 4x
G.SVJEC.WR 78 G 4x
G.SVJEC.HR 78 4x
ZAMJENA: 0242235663
SVJECICA - WR 7 BC
SVJECICA - WR 7 DS
SVJECICA - WR 7 DC
ZAMJENA: 0242235707
SVJECICA - WR 7 AC
SVJECICA - WR 7 CC

VPC (kn)
MPC(Kn)
19,06 kn
23,25 kn
19,06 kn
23,25 kn
34,07 kn
41,57 kn
19,06 kn
23,25 kn
19,06 kn
23,25 kn
30,70 kn
37,45 kn
15,71 kn
19,17 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
19,66 kn
23,99 kn
25,81 kn
31,49 kn
14,20 kn
17,32 kn
29,35 kn
35,81 kn
14,90 kn
18,18 kn
55,20 kn
67,34 kn
52,97 kn
64,62 kn
55,80 kn
68,08 kn
60,04 kn
73,25 kn
55,49 kn
67,70 kn
60,04 kn
73,25 kn
55,49 kn
67,70 kn
60,04 kn
73,25 kn
122,32 kn
149,23 kn
141,07 kn
172,11 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
141,07 kn
172,11 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
81,42 kn
99,33 kn
24,69 kn
30,12 kn
24,69 kn
30,12 kn
24,69 kn
30,12 kn
24,69 kn
30,12 kn
25,90 kn
31,60 kn
25,90 kn
31,60 kn
25,90 kn
31,60 kn
155,80 kn
190,08 kn
151,54 kn
184,88 kn
151,54 kn
184,88 kn
151,54 kn
184,88 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
13,41 kn
16,36 kn
13,86 kn
16,91 kn
49,10 kn
59,90 kn
15,32 kn
18,69 kn
13,86 kn
16,91 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn

0242235533
0242235534
0242235535
0242235536
0242235537
0242235538
0242235540
0242235541
0242235542
0242235543
0242235544
0242235545
0242235547
0242235551
0242235554
0242235556
0242235560
0242235564
0242235566
0242235567
0242235571
0242235573
0242235574
0242235579
0242235587
0242235588
0242235589
0242235590
0242235592
0242235597
0242235599
0242235602
0242235604
0242235605
0242235607
0242235609
0242235610
0242235612
0242235615
0242235616
0242235617
0242235623
0242235624
0242235625
0242235630
0242235636
0242235640
0242235642
0242235643
0242235644
0242235650
0242235651
0242235656

SVJECICA - WR 7 AC
SVJECICA - WR 7 DC
SVJECICA WR7BP EA 0,7MM
ZAMJENSKI BR.0242235541
SVJECICA - WR 7 DC
ZAMJENA: 0242235661
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA WR 7 DP
SVJECICA - HR 7 DC
SVJECICA - WR 7 CCX
ZAMJENA: 0242235667
SVJECICA - WR 7 CPX
SVJECICA - FR 7 DPX
SVJECICA - FR 7 DC
SVJECICA - WR 7 EC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA FR 7 DC EA 0,7 M
SVJECICA - FR 7 DTC
SVJECICA - HR 7 DC0
SVJECICA - FR 7 LCX
SVJECICA - WR 7 DTC
ZAMJENSKI BR.0242235690
SVIJECICA WR7DP1X EA11
ZAMJENA:0242235666
SVJECICA - FR 7 DC2
SVJECICA - FR 7 LC2
SVJECICA - FR 7 LDC
SVJECICA - WR 7 DTC
SVJECICA - HR 7 DCX
SVJECICA - FR 7 DC0
SVJECICA - FR 7 KCU
SVJECICA - FR 7 KCX
ZAMJENSKI BR.0242235658
SVJECICA - FR 6 LDC
SVJECICA - HGR 7 KOC
SVJECICA - FR 7 KDC
SVJECICA
SVJECICA - FR 7 DCU
SVJECICA - FGR 7 DQC
SVJECICA - FR 7 DC4
SVJECICA - FGR 7 DQP
SVJECICA FR 7 LTC
SVJECICA - FR 7 DC2
ZUENDKERZENSATZ
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - FR 7 ME
ZAMJENA: 0242235666
SVJECICA - FGR 7 DQEO
SVJECICA - HR 7 MPP
ZAMJENA: 0242235666
SVJECICA - WR 7 LC
SVJECICA - WSR 7 F
SVJECICA FGR 7KQE

VPC (kn)
MPC(Kn)
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
24,89 kn
30,37 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
13,86 kn
16,91 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
13,86 kn
16,91 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
25,47 kn
31,07 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
25,47 kn
31,07 kn
53,53 kn
65,31 kn
63,40 kn
77,35 kn
13,86 kn
16,91 kn
17,95 kn
21,90 kn
15,65 kn
19,09 kn
36,19 kn
44,15 kn
25,47 kn
31,07 kn
14,53 kn
17,73 kn
15,82 kn
19,30 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
75,19 kn
91,73 kn
26,26 kn
32,04 kn
51,56 kn
62,90 kn
26,26 kn
32,04 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
37,37 kn
45,59 kn
14,70 kn
17,93 kn
51,56 kn
62,90 kn
26,26 kn
32,04 kn
14,70 kn
17,93 kn
26,26 kn
32,04 kn
15,15 kn
18,48 kn
26,26 kn
32,04 kn
36,19 kn
44,15 kn
51,56 kn
62,90 kn
36,86 kn
44,97 kn
15,32 kn
18,69 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,86 kn
19,35 kn
53,53 kn
65,31 kn

0242235658
0242235659
0242235661
0242235662
0242235663
0242235664
0242235665
0242235666
0242235667
0242235668
0242235690
0242235692
0242235699
0242235700
0242235703
0242235707
0242235715
0242235733
0242235740
0242235746
0242235748
0242235749
0242235761
0242235764
0242235766
0242235775
0242235805
0242235806
0242235810
0242235811
0242235832
0242235849
0242235850
0242235854
0242235865
0242235866
0242235870
0242235876
0242235877
0242235881
0242235882
0242235883
0242235884
0242235894
0242235895
0242235908
0242235909
0242235910
0242235911
0242235912
0242235913
0242235914
0242235915

ZAMJENA:0242235746
SVJECICA - FR 7 KCU
SVJECICA - HR 7 DC+ 5+
ZAMJENA:0242235746
SVJECICA - WR 7 DC+ 1+
SVJECICA - WR 7 LT+ 2+
SVJECICA - WR 7 BC+ 10+
SVJECICA - FR 7 DC+ 8+
SVJECICA - FR 7 DCX+ 11+
SVJECICA - FR 7 LDC+ 7+
SVJECICA - FR 7 DPP 22U
ZUENDKERZE
SVJECICA FR7DPP10
SVJECICA HR 7 DP
SVJECICA - WR 7 AP
SVJECICA - WR 7 DCX+ 21+
SVJECICA FGR 7 KQE0
ZUENDKERZE
SVJECICA
SVJECICA HR7MPP+ 17+
SVJECICA FGR7DQE+ 23+
SVJECICA FR7DPP+ 24+
SVJECICA FR7 HE2
SVJECICA
SVIJECICA
SVJECICA
G.SVJEC. WR7DC 4xE.881
G.SVJEC. WR 7 BC 4x
G. SVJECICA
ZAMJENA: 0242235805
ZAMJENSKI BR.0242235894
G. SVJECICA
G.SVJEC. WR7 DCX 4x
G.SVJEC.FR7 DCX 4x
G. SVJECICA
G. SVJECICA
G.SVJEC.HR 7 DC 4x
ZAMJENSKI BR.0242235894
ZAMJENSKI BR.0242235894
SVJECICA - WR 7DC 4X
G.SVJECICA FR 7DC 4H
G.SVJEC.FR 7 LDC 4x
G.SVJEC.WR 7 DC 4x
SVJECICA FR7 DC9 * 4
G. SVJECICA
SVJECICA G. HR7DC+ 5+
SVJECICA G. WR7DC+ 1+
SVJECICA G.WR7LTC+ 2+
SVJECICA G. WR7BC+ 10+
SVJECICA G.FR7DC+ 8+
SVJECICA G. FR7DCX+ 11+
SVJECICA G. FR7LDC+ 7+
SVJECICE G. WR7DCX+ 21+

VPC (kn)
MPC(Kn)
36,08 kn
44,02 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,00 kn
17,08 kn
49,38 kn
60,24 kn
19,06 kn
23,25 kn
34,07 kn
41,57 kn
19,06 kn
23,25 kn
19,66 kn
23,99 kn
19,06 kn
23,25 kn
29,30 kn
35,75 kn
53,53 kn
65,31 kn
14,70 kn
17,93 kn
53,53 kn
65,31 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
19,66 kn
23,99 kn
53,53 kn
65,31 kn
60,04 kn
73,25 kn
57,79 kn
70,50 kn
55,16 kn
67,30 kn
57,71 kn
70,41 kn
71,52 kn
87,25 kn
26,26 kn
32,04 kn
53,53 kn
65,31 kn
29,85 kn
36,42 kn
60,20 kn
73,44 kn
52,97 kn
64,62 kn
52,97 kn
64,62 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
52,97 kn
64,62 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
55,49 kn
67,70 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
58,35 kn
71,19 kn
77,43 kn
94,46 kn
60,04 kn
73,25 kn
50,67 kn
61,82 kn
55,49 kn
67,70 kn
104,92 kn
128,00 kn
58,35 kn
71,19 kn
63,40 kn
77,35 kn
58,35 kn
71,19 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
141,07 kn
172,11 kn
78,80 kn
96,14 kn
81,42 kn
99,33 kn
78,80 kn
96,14 kn
145,41 kn
177,40 kn
81,42 kn
99,33 kn

0242235916
0242235917
0242235918
0242240506
0242240511
0242240514
0242240516
0242240519
0242240520
0242240521
0242240522
0242240526
0242240528
0242240530
0242240531
0242240532
0242240533
0242240539
0242240546
0242240547
0242240548
0242240549
0242240554
0242240557
0242240561
0242240562
0242240564
0242240566
0242240569
0242240572
0242240576
0242240577
0242240579
0242240584
0242240585
0242240587
0242240590
0242240591
0242240592
0242240593
0242240615
0242240618
0242240620
0242240621
0242240806
0242240807
0242240814
0242240825
0242240831
0242240834
0242240841
0242240843
0242240846

SVJECICA G. HR7MPP+ 17+


SVJECICA G. FGR7DQE+ 23+
SVJECICE G. FR7DPP+ 24+
SVJECICA - WSR 6 F
SVJECICA - WR 6 DC
SVJECICA - HR 6 DC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - HR 6 BC
SVJECICA - WR 6 DP
ZUENDKERZE
SVJECICA - FR 6 DC
SVJECICA - FR 6 DTC
ZUENDKERZE
SVJECICA - WR 6 DCX
ZUENDKERZE ENTSTOERT
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - FR 6 DCX
ZAMJENA:0242240592
SVJECICA FR6DTC W
SVJECICA - FR 6 DP 1
ZAMJENSKI BR.0242240615
SVJECICA - FR 6 DC2
SVJECICA - FR 6 LDC
SVJECICA - WR 6 BC
SVJECICA - FR 6 KDC
SVJECICA - FR 6 DDC
SVJECICA - FR 6 LDC
SVJECICA HGR6KQC
SVJECICA
SVJECICA - WSR 6 F
SVJECICA - FR 6 DC2
SVJECICA - WR 6 DC
ZUENDKERZE
SVJECICA - WR 6 AC
SVJECICA
ZUENDKERZE
SVJECICA - HR 6 DC+ 18+
SVJECICA - WR 6 DC+ 12+
SVJECICA - FR 6 DC+ 13+
SVJECICA
SVJECICA
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
G.SVJEC.WR 6 DC 4x
G. SVJECICA
G. SVJECICA
G.SVJEC.FR 6 DC 4x
G. SVJECICA
G.SVJEC.FR 6 DCX 4x
G.SVJEC.WR 6 DC 4x
G.SVJEC.FR 6 DC2 4x
SVIJECICA WSR6F

VPC (kn)
MPC(Kn)
228,33 kn
278,56 kn
238,95 kn
291,52 kn
296,12 kn
361,27 kn
11,73 kn
14,31 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,53 kn
17,73 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,53 kn
17,73 kn
25,47 kn
31,07 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
13,86 kn
16,91 kn
25,47 kn
31,07 kn
25,47 kn
31,07 kn
53,53 kn
65,31 kn
62,28 kn
75,98 kn
14,70 kn
17,93 kn
26,26 kn
32,04 kn
14,70 kn
17,93 kn
29,85 kn
36,42 kn
30,35 kn
37,03 kn
26,26 kn
32,04 kn
37,37 kn
45,59 kn
30,40 kn
37,09 kn
11,55 kn
14,09 kn
15,65 kn
19,09 kn
14,70 kn
17,93 kn
29,85 kn
36,42 kn
14,70 kn
17,93 kn
53,53 kn
65,31 kn
53,53 kn
65,31 kn
19,06 kn
23,25 kn
19,06 kn
23,25 kn
19,06 kn
23,25 kn
53,53 kn
65,31 kn
27,10 kn
33,06 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
55,49 kn
67,70 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
61,72 kn
75,30 kn
15,86 kn
19,35 kn

0242240847
0242240848
0242240849
0242240850
0242242501
0242242505
0242242801
0242242802
0242245015
0242245514
0242245515
0242245516
0242245517
0242245519
0242245520
0242245521
0242245527
0242245533
0242245536
0242245537
0242245539
0242245546
0242245548
0242245550
0242245552
0242245556
0242245558
0242245800
0242245811
0242245812
0242250503
0242250504
0242250506
0242250517
0242250803
0242255501
0242255502
0242255505
0242255800
0242260001
0242319501
0242319502
0242325501
0242329503
0242329505
0242335504
0242335800
0242335801
0242340501
0250001010
0250001016
0250002001
0250002004

ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA G. HR6DC+ 18+
SVJECICA G. WR6DC+ 12+
SVJECICA G. FR6DC+ 13+
SVJECICA - FR 56
SVJECICA - WR 56
G.SVJEC.FR 56 4x
G.SVJEC.WR 56 4x
ZUENDKERZE
SVJECICA
SVJECICA - FR 5 DC
ZAMJENSKI BR.0242245537
SVJECICA - WR 5 AC
SVJECICA - WR 5 DP
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - WR 5 CC
SVJECICA - HR 5 DC
SVJECICA - WSR 5F
SVJECICA - FR 5 DC
SVJECICA - WR 5 DC
SVJECICA - FR 5 DTC
SVJECICA - FR 5 DP1X
SVJECICA - FR 5 DP1
ZUENDKERZE
SVJECICA - WR 5 DC+ 15+
ZUENDKERZE
ZUENDKERZE
G.SVJEC.FR 5 DC 4x
SVJECICA WR5AC
SVJECICE G.WR5DC+ 15+
SVJECICA - WR 4 CC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - WR 4 AC
ZUENDKERZE
SVJECICA WR4AC
SVJECICA
SVJECICA - WR 3CC
SVJECICA WR 3 AP
SVJECICA WR3CC
SVJECICA - WR 2 CC
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - DR 10 GC 0
ZUENDKERZE ENTSTOERT
SVJECICA - DR 8 BC
SVJECICA - DR 8 BPX
SVJECICA - DR 7 BC
G.SVJEC.DR 7 BC 4x
ZAMJENA: 0242335800
SVJECICA - DR 6 BC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
15,44 kn
18,84 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
78,80 kn
96,14 kn
25,90 kn
31,60 kn
24,69 kn
30,12 kn
155,80 kn
190,08 kn
155,80 kn
190,08 kn
49,10 kn
59,90 kn
49,10 kn
59,90 kn
14,70 kn
17,93 kn
15,65 kn
19,09 kn
14,53 kn
17,73 kn
30,97 kn
37,78 kn
30,97 kn
37,78 kn
18,29 kn
22,31 kn
14,53 kn
17,73 kn
15,86 kn
19,35 kn
14,53 kn
17,73 kn
14,70 kn
17,93 kn
25,47 kn
31,07 kn
46,79 kn
57,08 kn
53,53 kn
65,31 kn
15,65 kn
19,09 kn
19,06 kn
23,25 kn
30,97 kn
37,78 kn
60,04 kn
73,25 kn
60,04 kn
73,25 kn
15,44 kn
18,84 kn
78,80 kn
96,14 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,70 kn
17,93 kn
30,05 kn
36,66 kn
15,44 kn
18,84 kn
46,79 kn
57,08 kn
14,70 kn
17,93 kn
31,00 kn
37,82 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,70 kn
17,93 kn
17,70 kn
21,59 kn
14,70 kn
17,93 kn
14,53 kn
17,73 kn
30,97 kn
37,78 kn
14,03 kn
17,12 kn
60,04 kn
73,25 kn
58,35 kn
71,19 kn
14,53 kn
17,73 kn
130,95 kn
159,76 kn
109,74 kn
133,88 kn
287,72 kn
351,02 kn
468,46 kn
571,52 kn

0250002009
0250102002
0250200001
0250200006
0250200015
0250200021
0250200034
0250200035
0250200037
0250200048
0250200051
0250200055
0250200064
0250201008
0250201012
0250201014
0250201019
0250201022
0250201027
0250201029
0250201032
0250201034
0250201035
0250201036
0250201038
0250201039
0250201041
0250201042
0250201043
0250201044
0250201045
0250201046
0250201047
0250201048
0250201049
0250201050
0250201053
0250201933
0250201944
0250201945
0250201946
0250201947
0250201950
0250201952
0250201953
0250201954
0250201955
0250201998
0250201999
0250202001
0250202002
0250202003
0250202004

GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250200055
GRIJAC
VIE SE NE PROIZVODI
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250201039
ZAMJENSKI BR.0250201034
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250201039
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENA:0250201043
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GARNITURA GRIJACA
GARNITURA GRIJACA
GRIJAC
GARNITURA GRIJACA
GARNITURA GRIJACA
GLUEHKERZENSATZ
GARNITURA GRIJACA
GARNITURA GRIJACA
GLUEHKERZENSATZ
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250201998
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202094
GRIJAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
520,10 kn
634,52 kn
285,87 kn
348,76 kn
182,59 kn
222,76 kn
278,50 kn
339,77 kn
201,03 kn
245,26 kn
156,77 kn
191,26 kn
197,34 kn
240,75 kn
204,72 kn
249,76 kn
201,03 kn
245,26 kn
237,92 kn
290,26 kn
124,49 kn
151,88 kn
138,33 kn
168,76 kn
144,78 kn
176,63 kn
165,07 kn
201,39 kn
182,59 kn
222,76 kn
139,25 kn
169,89 kn
157,69 kn
192,38 kn
135,56 kn
165,38 kn
113,43 kn
138,38 kn
85,21 kn
103,96 kn
55,79 kn
68,06 kn
86,22 kn
105,19 kn
99,59 kn
121,50 kn
135,56 kn
165,38 kn
149,39 kn
182,26 kn
55,79 kn
68,06 kn
97,75 kn
119,26 kn
126,34 kn
154,13 kn
107,89 kn
131,63 kn
140,17 kn
171,01 kn
118,96 kn
145,13 kn
72,39 kn
88,32 kn
87,42 kn
106,65 kn
186,28 kn
227,26 kn
131,87 kn
160,88 kn
126,34 kn
154,13 kn
155,00 kn
189,10 kn
621,54 kn
758,28 kn
116,19 kn
141,75 kn
116,19 kn
141,75 kn
234,23 kn
285,76 kn
234,23 kn
285,76 kn
776,47 kn
947,29 kn
710,07 kn
866,29 kn
805,05 kn
982,16 kn
849,32 kn
1.036,17 kn
834,56 kn
1.018,16 kn
959,98 kn
1.171,18 kn
1.793,62 kn
2.188,22 kn
74,05 kn
90,34 kn
177,98 kn
217,14 kn
122,65 kn
149,63 kn
121,73 kn
148,51 kn

0250202005
0250202006
0250202007
0250202008
0250202009
0250202010
0250202011
0250202013
0250202014
0250202015
0250202017
0250202020
0250202022
0250202023
0250202024
0250202025
0250202026
0250202027
0250202028
0250202029
0250202032
0250202033
0250202034
0250202035
0250202036
0250202039
0250202040
0250202041
0250202042
0250202043
0250202045
0250202046
0250202051
0250202053
0250202054
0250202056
0250202058
0250202064
0250202065
0250202069
0250202071
0250202073
0250202076
0250202077
0250202085
0250202086
0250202087
0250202089
0250202090
0250202091
0250202092
0250202093
0250202094

GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202096
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202022
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
VIE SE NE PROIZVODI
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202045
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202096
GRIJAC
ZAMJENSKI BR.0250202089
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GLUEHSTIFTKERZE
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
213,02 kn
259,88 kn
122,65 kn
149,63 kn
186,28 kn
227,26 kn
154,00 kn
187,88 kn
141,09 kn
172,13 kn
157,69 kn
192,38 kn
142,01 kn
173,25 kn
161,38 kn
196,88 kn
172,45 kn
210,39 kn
135,56 kn
165,38 kn
161,38 kn
196,88 kn
130,95 kn
159,76 kn
78,02 kn
95,18 kn
138,33 kn
168,76 kn
130,95 kn
159,76 kn
132,79 kn
162,00 kn
129,10 kn
157,50 kn
117,12 kn
142,89 kn
135,56 kn
165,38 kn
121,73 kn
148,51 kn
137,40 kn
167,63 kn
145,70 kn
177,75 kn
110,66 kn
135,01 kn
146,63 kn
178,89 kn
142,01 kn
173,25 kn
121,73 kn
148,51 kn
190,89 kn
232,89 kn
127,26 kn
155,26 kn
117,12 kn
142,89 kn
117,12 kn
142,89 kn
121,73 kn
148,51 kn
111,58 kn
136,13 kn
126,34 kn
154,13 kn
135,56 kn
165,38 kn
126,34 kn
154,13 kn
205,64 kn
250,88 kn
126,34 kn
154,13 kn
181,67 kn
221,64 kn
197,34 kn
240,75 kn
154,00 kn
187,88 kn
181,67 kn
221,64 kn
126,34 kn
154,13 kn
119,88 kn
146,25 kn
154,00 kn
187,88 kn
130,95 kn
159,76 kn
130,95 kn
159,76 kn
130,95 kn
159,76 kn
162,30 kn
198,01 kn
169,68 kn
207,01 kn
169,68 kn
207,01 kn
185,36 kn
226,14 kn
169,68 kn
207,01 kn
162,30 kn
198,01 kn

0250202095
0250202096
0250202097
0250202102
0250202103
0250202104
0250202122
0250202124
0250202128
0250202129
0250202130
0250202131
0250202254
0250202910
0250202911
0250203002
0250204001
0250312001
0250312002
0250312003
0250312007
0251002001
0251002012
0251002019
0251002021
0251002029
0251103011
0251103012
0251103013
0251103020
0251103023
0257200003
0257201001
0257202002
0257204001
0257204002
0257204003
0257205002
0257205003
0257205004
0257210001
0257900023
0257900025
0258001025
0258001026
0258001027
0258001028
0258001051
0258002014
0258002025
0258002027
0258002035
0258002036

GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GLUEHSTIFTKERZE
GRIJAC
GLUEHKERZE
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
KONTROLNIK ZARENJA
KONTROLNIK ZARENJA
KONTROL. GRIJACA
KONTROLNIK ZARENJA
KONTROLNIK ZARENJA
GLUEHKERZENWIDERSTAND
OTPORNIK GRIJACA
OTPORNIK ARNICE
OTPORNIK ARNICE
OTPORNIK ARNICE
UTICNI GRIJAC S PLAMENOM
GRIJAC
FLAMMGLUEHSTIFTKERZE
UTICNI GRIJAC
UTICNI GRIJAC
UTICNI GRIJAC S PLAMENOM
FLAMMGLUEHSTIFTKERZE
UTICNI GRIJAC S PLAMENOM
UTICNI GRIJAC
UTICNI GRIJAC S PLAMENOM
MAGNETNI VENTIL
MAGNETNI VENTIL
ZAMJENSKI BR.0258001027
LAMBDA-SONDA
ZAMJENA:0258986501
ZAMJENSKI BR.0258001027
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258001027
ZAMJENSKI BR.0258001027
ZAMJENSKI BR.0258001051

VPC (kn)
MPC(Kn)
136,48 kn
166,51 kn
136,48 kn
166,51 kn
128,18 kn
156,38 kn
121,73 kn
148,51 kn
109,74 kn
133,88 kn
159,00 kn
193,98 kn
175,21 kn
213,76 kn
175,21 kn
213,76 kn
161,38 kn
196,88 kn
131,87 kn
160,88 kn
113,00 kn
137,86 kn
113,00 kn
137,86 kn
140,17 kn
171,01 kn
234,23 kn
285,76 kn
234,23 kn
285,76 kn
159,00 kn
193,98 kn
140,00 kn
170,80 kn
260,05 kn
317,26 kn
280,34 kn
342,01 kn
280,34 kn
342,01 kn
280,34 kn
342,01 kn
401,00 kn
489,22 kn
386,95 kn
472,08 kn
434,70 kn
530,33 kn
402,87 kn
491,50 kn
434,70 kn
530,33 kn
426,74 kn
520,62 kn
390,93 kn
476,93 kn
390,93 kn
476,93 kn
390,93 kn
476,93 kn
607,79 kn
741,50 kn
543,16 kn
662,66 kn
659,35 kn
804,41 kn
541,31 kn
660,40 kn
754,34 kn
920,29 kn
754,34 kn
920,29 kn
512,73 kn
625,53 kn
529,00 kn
645,38 kn
1.156,40 kn
1.410,81 kn
483,22 kn
589,53 kn
1.325,16 kn
1.616,70 kn
687,37 kn
838,59 kn
687,37 kn
838,59 kn
427,75 kn
521,86 kn
495,66 kn
604,71 kn
434,00 kn
529,48 kn
495,66 kn
604,71 kn
309,11 kn
377,11 kn
495,66 kn
604,71 kn
495,66 kn
604,71 kn
483,17 kn
589,47 kn
495,66 kn
604,71 kn
483,17 kn
589,47 kn

0258002040
0258002051
0258002058
0258003004
0258003006
0258003008
0258003009
0258003017
0258003019
0258003021
0258003027
0258003032
0258003034
0258003035
0258003039
0258003040
0258003044
0258003046
0258003051
0258003052
0258003060
0258003061
0258003064
0258003068
0258003069
0258003074
0258003077
0258003078
0258003081
0258003082
0258003086
0258003087
0258003097
0258003101
0258003107
0258003108
0258003109
0258003114
0258003118
0258003130
0258003134
0258003139
0258003141
0258003152
0258003154
0258003156
0258003165
0258003169
0258003171
0258003175
0258003181
0258003189
0258003191

LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003957
LAMBDA SONDA
LAMBDA-SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003300
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA-SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003097
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003231
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258986503
ZAMJENA:0258005322
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003300
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDA
ZAMJENSKI BR.0258003957
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003171

VPC (kn)
MPC(Kn)
495,66 kn
604,71 kn
495,66 kn
604,71 kn
495,66 kn
604,71 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
737,64 kn
899,92 kn
714,00 kn
871,08 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
590,11 kn
719,93 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn

0258003193
0258003195
0258003203
0258003204
0258003211
0258003216
0258003218
0258003219
0258003220
0258003222
0258003227
0258003229
0258003231
0258003234
0258003239
0258003243
0258003245
0258003247
0258003256
0258003259
0258003261
0258003262
0258003263
0258003265
0258003267
0258003269
0258003273
0258003288
0258003290
0258003291
0258003292
0258003293
0258003294
0258003300
0258003301
0258003303
0258003307
0258003314
0258003320
0258003324
0258003338
0258003339
0258003369
0258003374
0258003383
0258003390
0258003392
0258003396
0258003423
0258003427
0258003439
0258003446
0258003447

LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
ZAMJENSKI BR.0258003303
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR. 0258003231
ZAMJENSKI BR. 0258003231
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENA:0258005324
ZAMJENSKI BR.0258003957
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003291
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003439
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR. 0258003829
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003439
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003294
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA

VPC (kn)
MPC(Kn)
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
590,11 kn
719,93 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
363,75 kn
443,78 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn

0258003448
0258003453
0258003461
0258003475
0258003477
0258003478
0258003485
0258003508
0258003510
0258003513
0258003522
0258003524
0258003542
0258003543
0258003548
0258003556
0258003559
0258003560
0258003561
0258003570
0258003571
0258003578
0258003579
0258003597
0258003604
0258003626
0258003630
0258003634
0258003640
0258003642
0258003644
0258003653
0258003666
0258003668
0258003671
0258003672
0258003703
0258003704
0258003713
0258003714
0258003716
0258003717
0258003718
0258003719
0258003723
0258003740
0258003745
0258003750
0258003759
0258003766
0258003769
0258003770
0258003772

LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003508
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003810
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR. 0258003542
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003714
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
ZAMJENSKI BR.0258986506
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA

VPC (kn)
MPC(Kn)
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
590,11 kn
719,93 kn
519,08 kn
633,28 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
580,74 kn
708,50 kn

0258003779
0258003782
0258003798
0258003801
0258003805
0258003810
0258003829
0258003842
0258003848
0258003868
0258003870
0258003892
0258003893
0258003913
0258003915
0258003925
0258003926
0258003936
0258003957
0258003972
0258003973
0258003979
0258003995
0258004001
0258005001
0258005007
0258005055
0258005062
0258005070
0258005075
0258005079
0258005081
0258005083
0258005087
0258005096
0258005097
0258005098
0258005109
0258005113
0258005115
0258005119
0258005123
0258005133
0258005135
0258005136
0258005143
0258005156
0258005157
0258005160
0258005184
0258005219
0258005234
0258005235

LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258005143
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258003973
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
ZAMJENSKI BR.0258005083
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE
ZAMJENSKI BR.0258003842
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE
ZAMJENSKI BR.0258005081
LAMBDASONDE
ZAMJENSKI BR.0258005081
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA-SONDA
LAMBDASONDE

VPC (kn)
MPC(Kn)
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
590,11 kn
719,93 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
873,46 kn
1.065,62 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
714,00 kn
871,08 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
687,68 kn
838,97 kn
687,68 kn
838,97 kn
668,95 kn
816,12 kn
714,00 kn
871,08 kn
668,95 kn
816,12 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
714,00 kn
871,08 kn

0258005249
0258005255
0258005256
0258005270
0258005291
0258005313
0258005315
0258005322
0258005324
0258005325
0258005708
0258005717
0258006014
0258006017
0258006022
0258006027
0258006028
0258006029
0258006046
0258006065
0258006066
0258006123
0258006127
0258006155
0258006159
0258006163
0258006170
0258006171
0258006172
0258006173
0258006174
0258006179
0258006185
0258006186
0258006190
0258006193
0258006201
0258006206
0258006217
0258006219
0258006229
0258006233
0258006237
0258006243
0258006245
0258006255
0258006257
0258006270
0258006291
0258006294
0258006307
0258006338
0258006375

LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE

VPC (kn)
MPC(Kn)
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
681,44 kn
831,36 kn
720,00 kn
878,40 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
714,00 kn
871,08 kn
681,44 kn
831,36 kn
714,00 kn
871,08 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
985,08 kn
1.201,80 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
867,99 kn
1.058,95 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
945,00 kn
1.152,90 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
892,19 kn
1.088,47 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
926,00 kn
1.129,72 kn

0258006376
0258006386
0258006388
0258006392
0258006398
0258006411
0258006422
0258006427
0258006436
0258006563
0258007036
0258007038
0258007049
0258007057
0258007061
0258007063
0258007068
0258007090
0258007111
0258007121
0258007135
0258007142
0258007143
0258007154
0258104002
0258104004
0258986501
0258986502
0258986503
0258986504
0258986505
0258986506
0258986507
0258986601
0260001002
0260002506
0260120025
0260130013
0260200001
0261200087
0261200142
0261200142090
0261200157
0261200157090
0261200160
0261200160090
0261200173
0261200203
0261200213
0261200218
0261200221
0261200235
0261200258

LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDASONDE
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
UREDAJ
ELTRN GETRIEBESTEUERUNG
MAGNETVENTIL
DRUCKREGLER
HYDRAULIKMODUL
UPAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
885,95 kn
1.080,86 kn
892,19 kn
1.088,47 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
926,00 kn
1.129,72 kn
985,08 kn
1.201,80 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
1.022,00 kn
1.246,84 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
985,08 kn
1.201,80 kn
1.022,00 kn
1.246,84 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
1.022,00 kn
1.246,84 kn
985,08 kn
1.201,80 kn
1.041,00 kn
1.270,02 kn
1.041,00 kn
1.270,02 kn
972,59 kn
1.186,56 kn
1.351,17 kn
1.648,43 kn
1.202,08 kn
1.466,54 kn
401,08 kn
489,32 kn
593,84 kn
724,48 kn
593,84 kn
724,48 kn
593,84 kn
724,48 kn
593,84 kn
724,48 kn
593,84 kn
724,48 kn
593,84 kn
724,48 kn
714,00 kn
871,08 kn
12.500,63 kn 15.250,77 kn
6.232,00 kn
7.603,04 kn
452,02 kn
551,46 kn
1.032,05 kn
1.259,10 kn
5.359,00 kn
6.537,98 kn
8.187,00 kn
9.988,14 kn
5.703,00 kn
6.957,66 kn
5.472,51 kn
6.676,46 kn
7.643,00 kn
9.324,46 kn
7.643,00 kn
9.324,46 kn
7.643,00 kn
9.324,46 kn
7.643,00 kn
9.324,46 kn
7.258,13 kn
8.854,92 kn
6.955,31 kn
8.485,48 kn
6.955,31 kn
8.485,48 kn
6.350,62 kn
7.747,76 kn
4.611,80 kn
5.626,40 kn
7.446,67 kn
9.084,94 kn
12.650,00 kn 15.433,00 kn

0261200272
0261200272090
0261200369
0261200377
0261200405
0261200522
0261200659
0261200662
0261200694
0261200702
0261200708
0261200721
0261200721090
0261200736
0261200736090
0261200751
0261200751090
0261200772
0261203099
0261203231
0261203277
0261203277090
0261203503
0261203544
0261203544090
0261203629
0261203664
0261203688
0261203994
0261204007
0261204049
0261204051
0261204058
0261204063
0261204123
0261204137
0261204207
0261204405
0261204406
0261204406090
0261204625
0261204723
0261204775
0261204788
0261204822
0261204943
0261204947
0261206061
0261206127
0261206169
0261206171
0261206216
0261206246

UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ZAMJENSKI BR.0261206169
UPRAVLJACKI UREAJ
ELTRN STEUERGERAET
STEUERGERAET
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
EL-STEUERGERAET
UREDAJ
UPARVLJACKI UREDAJ
EL-STEUERGERAET
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ /
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
11.170,00 kn 13.627,40 kn
11.170,00 kn 13.627,40 kn
6.577,26 kn
8.024,26 kn
6.577,26 kn
8.024,26 kn
13.150,71 kn 16.043,87 kn
6.917,22 kn
8.439,01 kn
6.917,22 kn
8.439,01 kn
6.917,22 kn
8.439,01 kn
5.745,94 kn
7.010,05 kn
11.455,69 kn 13.975,94 kn
4.195,66 kn
5.118,71 kn
4.966,00 kn
6.058,52 kn
3.815,43 kn
4.654,82 kn
5.393,00 kn
6.579,46 kn
5.012,50 kn
6.115,25 kn
12.017,52 kn 14.661,37 kn
12.650,00 kn 15.433,00 kn
4.195,66 kn
5.118,71 kn
9.072,18 kn 11.068,06 kn
7.522,85 kn
9.177,88 kn
7.100,00 kn
8.662,00 kn
5.677,40 kn
6.926,43 kn
7.598,08 kn
9.269,66 kn
5.393,00 kn
6.579,46 kn
4.962,24 kn
6.053,93 kn
6.945,00 kn
8.472,90 kn
6.161,12 kn
7.516,57 kn
7.598,08 kn
9.269,66 kn
7.030,54 kn
8.577,26 kn
4.687,02 kn
5.718,16 kn
5.405,98 kn
6.595,30 kn
5.405,98 kn
6.595,30 kn
3.402,42 kn
4.150,95 kn
5.745,94 kn
7.010,05 kn
5.316,00 kn
6.485,52 kn
7.294,00 kn
8.898,68 kn
6.161,12 kn
7.516,57 kn
4.725,11 kn
5.764,63 kn
4.966,00 kn
6.058,52 kn
3.856,66 kn
4.705,13 kn
5.820,00 kn
7.100,40 kn
6.237,30 kn
7.609,51 kn
4.462,00 kn
5.443,64 kn
5.665,00 kn
6.911,30 kn
4.725,11 kn
5.764,63 kn
4.229,00 kn
5.159,38 kn
4.007,11 kn
4.888,67 kn
4.007,11 kn
4.888,67 kn
6.161,12 kn
7.516,57 kn
4.007,11 kn
4.888,67 kn
6.049,71 kn
7.380,65 kn
5.481,21 kn
6.687,08 kn
4.385,16 kn
5.349,90 kn

0261206276
0261206882
0261210002
0261210003
0261210030
0261210031
0261210036
0261210043
0261210047
0261210048
0261210053
0261210080
0261210085
0261210090
0261210093
0261210102
0261210104
0261210111
0261210113
0261210114
0261210115
0261210119
0261210124
0261210128
0261210129
0261210141
0261210143
0261210147
0261210151
0261210160
0261210170
0261210178
0261210188
0261210219
0261210269
0261220002
0261230004
0261230011
0261230012
0261230018
0261230025
0261230030
0261230031
0261230035
0261230037
0261230043
0261230049
0261230057
0261230085
0261231004
0261231006
0261231007
0261231008

UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
IND. DAVAC IMPULSA
POSITIONSGEBER
IND. DAVAC IMPULSA
DAVAC
DAVAC BR. OKRETAJA
DREHZAHLGEBER
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
IMPULSGEBER
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC
DAVAC
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
DREHZAHLGEBER
DAVAC
DREHZAHLGEBER
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC
DAVAC BOJA OKRETAJA
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
TEMPERATURFUEHLER
POTISNI OSJETNIK
SENZOR TLAKA
SENZOR TLAKA
SENZOR TLAKA
POTISNI SENZOR
POTISNI OSJETNIK
POTISNI SENZOR
SENZOR TLAKA
POTISNI OSJETNIK
POTISNI SENZOR
SENZOR
SENZOR TLAKA
SENZOR
SENZOR
SENZOR TLAKA
SENZOR
SENZOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
4.007,11 kn
4.888,67 kn
4.649,89 kn
5.672,87 kn
950,14 kn
1.159,17 kn
943,32 kn
1.150,85 kn
927,75 kn
1.131,86 kn
772,96 kn
943,01 kn
549,05 kn
669,84 kn
873,23 kn
1.065,34 kn
881,02 kn
1.074,84 kn
896,59 kn
1.093,84 kn
827,48 kn
1.009,53 kn
963,00 kn
1.174,86 kn
947,00 kn
1.155,34 kn
888,81 kn
1.084,35 kn
885,00 kn
1.079,70 kn
849,87 kn
1.036,84 kn
463,39 kn
565,34 kn
485,00 kn
591,70 kn
463,39 kn
565,34 kn
804,11 kn
981,01 kn
463,39 kn
565,34 kn
541,27 kn
660,35 kn
463,39 kn
565,34 kn
556,84 kn
679,34 kn
541,27 kn
660,35 kn
564,00 kn
688,08 kn
463,39 kn
565,34 kn
541,27 kn
660,35 kn
541,27 kn
660,35 kn
541,27 kn
660,35 kn
564,00 kn
688,08 kn
541,27 kn
660,35 kn
463,39 kn
565,34 kn
564,00 kn
688,08 kn
541,27 kn
660,35 kn
1.352,19 kn
1.649,67 kn
1.128,29 kn
1.376,51 kn
1.112,71 kn
1.357,51 kn
943,32 kn
1.150,85 kn
1.261,00 kn
1.538,42 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
965,71 kn
1.178,17 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
423,47 kn
516,63 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
351,43 kn
428,74 kn
351,43 kn
428,74 kn
351,43 kn
428,74 kn
355,33 kn
433,50 kn

0261231036
0261231038
0261231045
0261231046
0261231066
0261231071
0261231074
0261231077
0261231095
0261231103
0261231112
0261231120
0261231195
0261545008
0263009134
0263009138
0263009140
0263009145
0263009153
0263009158
0263009164
0263009182
0263009194
0263009224
0263009231
0263009244
0263009246
0263009281
0263009284
0263009286
0263009315
0263009325
0263009364
0263009394
0263009395
0263009398
0263009428
0263009431
0263009456
0263009484
0263300630
0265001012
0265001020
0265001049
0265001057
0265001058
0265001073
0265001074
0265001109
0265001111
0265001126
0265001128
0265001143

SENZOR
SENZOR
OSJETNIK
SENZOR
KLOPFSENSOR
SENZOR
SENZOR KUCKANJA
KLOPFSENSOR
SENZOR KUCKANJA
KLOPFSENSOR
SENZOR
KLOPFSENSOR
KLOPFSENSOR
DRUCKSENSOR
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
ERSATZTEILSORTIMENT
ERSATZTEILSORTIMENT
ERSATZTEILSORTIMENT
UREDAJ
ERSATZTEILSORTIMENT
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
POMOC KOD PARKIRANJA
PREKIDAC
DREHZAHLFUEHLER
DREHZAHLFUEHLER
ZAMJENSKI BR.0265001126
OSJETNIK
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
ZAMJENSKI BR.0265001282
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
351,43 kn
428,74 kn
351,43 kn
428,74 kn
351,43 kn
428,74 kn
351,43 kn
428,74 kn
363,12 kn
443,01 kn
351,43 kn
428,74 kn
431,00 kn
525,82 kn
363,12 kn
443,01 kn
351,43 kn
428,74 kn
363,12 kn
443,01 kn
741,81 kn
905,01 kn
363,12 kn
443,01 kn
351,43 kn
428,74 kn
1.957,00 kn
2.387,54 kn
2.862,76 kn
3.492,57 kn
200,71 kn
244,87 kn
200,71 kn
244,87 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
1.039,58 kn
1.268,29 kn
224,74 kn
274,18 kn
210,32 kn
256,59 kn
200,71 kn
244,87 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
224,74 kn
274,18 kn
210,32 kn
256,59 kn
229,55 kn
280,05 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
210,32 kn
256,59 kn
2.814,69 kn
3.433,92 kn
219,93 kn
268,31 kn
122,84 kn
149,86 kn
764,59 kn
932,80 kn
852,00 kn
1.039,44 kn
732,81 kn
894,03 kn
614,65 kn
749,87 kn
614,65 kn
749,87 kn
694,09 kn
846,79 kn
694,09 kn
846,79 kn
724,87 kn
884,34 kn
732,81 kn
894,03 kn
724,87 kn
884,34 kn
724,87 kn
884,34 kn
598,76 kn
730,49 kn

0265001185
0265001187
0265001191
0265001205
0265001206
0265001207
0265001208
0265001215
0265001220
0265001231
0265001235
0265001236
0265001268
0265001273
0265001275
0265001276
0265001282
0265001284
0265001286
0265001288
0265001294
0265001296
0265001387
0265002208
0265002212
0265002230
0265002262
0265003061
0265003062
0265003070
0265004009
0265004010
0265004025
0265005214
0265006104
0265006105
0265006118
0265006119
0265006138
0265006139
0265006140
0265006162
0265006192
0265006197
0265006200
0265006205
0265006207
0265006212
0265006214
0265006223
0265006232
0265006238
0265006262

OSJETNIK
DREHZAHLFUEHLER
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
ABS STRAGA
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
DREHRATENSENSOR
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETILO BROJA OKRETAJA
DREHZAHLFUEHLER
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETILO BROJA OKRETAJA
DREHZAHLFUEHLER
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
694,09 kn
846,79 kn
835,00 kn
1.018,70 kn
772,53 kn
942,49 kn
567,98 kn
692,94 kn
654,37 kn
798,33 kn
598,76 kn
730,49 kn
598,76 kn
730,49 kn
788,42 kn
961,87 kn
582,87 kn
711,10 kn
717,92 kn
875,86 kn
646,42 kn
788,63 kn
694,09 kn
846,79 kn
694,09 kn
846,79 kn
1.324,62 kn
1.616,04 kn
1.095,25 kn
1.336,21 kn
1.095,25 kn
1.336,21 kn
724,87 kn
884,34 kn
724,87 kn
884,34 kn
724,87 kn
884,34 kn
724,87 kn
884,34 kn
1.801,00 kn
2.197,22 kn
1.687,06 kn
2.058,21 kn
694,09 kn
846,79 kn
702,03 kn
856,48 kn
702,03 kn
856,48 kn
717,92 kn
875,86 kn
694,09 kn
846,79 kn
496,49 kn
605,72 kn
496,49 kn
605,72 kn
386,27 kn
471,25 kn
552,00 kn
673,44 kn
504,43 kn
615,40 kn
633,00 kn
772,26 kn
3.561,00 kn
4.344,42 kn
1.923,00 kn
2.346,06 kn
1.426,90 kn
1.740,82 kn
804,31 kn
981,26 kn
504,43 kn
615,40 kn
504,43 kn
615,40 kn
480,60 kn
586,33 kn
480,60 kn
586,33 kn
606,70 kn
740,17 kn
295,91 kn
361,01 kn
694,09 kn
846,79 kn
504,43 kn
615,40 kn
496,49 kn
605,72 kn
528,26 kn
644,48 kn
706,00 kn
861,32 kn
520,32 kn
634,79 kn
528,26 kn
644,48 kn
1.458,67 kn
1.779,58 kn
504,43 kn
615,40 kn
670,25 kn
817,71 kn

0265006325
0265006361
0265006362
0265006388
0265006407
0265006427
0265006488
0265006573
0265007006
0265007017
0265007032
0265007040
0265007047
0265007063
0265007070
0265007075
0265007423
0265100038
0265109002
0265206003
0265216436
0265216463
0265216530
0265216559
0265216681
0265217002
0265217008
0265220443
0265220527
0270100413
0270100417
0270100418
0273004042
0273101021
0280000178
0280000223
0280000324
0280000337
0280000345090
0280000350
0280000363
0280000559
0280000571
0280000597
0280000621
0280000706
0280000710
0280000711
0280000713
0280000714
0280000725
0280000732
0280000739

OSJETNIK
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETILO BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETILO BROJA OKRETAJA
DREHZAHLFUEHLER
OSJETNIK
OSJETNIK
ANI
UREAJ
ELTRN STEUERGERAET
AGREGAT
AGREGAT
AGREGAT
AGREGAT
NUR ZUR PREISINFORMATION
AGREGAT
HY-AGGREGAT
AGREGAT
HY-AGGREGAT
AGREGAT
SI-DIODA
DIODA
DIODA
HIBRIDNI SKLOP
SENZOR
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
EL-STEUERGERAET
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKA JEDINICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
504,43 kn
615,40 kn
504,43 kn
615,40 kn
504,43 kn
615,40 kn
552,00 kn
673,44 kn
504,43 kn
615,40 kn
441,87 kn
539,08 kn
370,38 kn
451,86 kn
394,21 kn
480,94 kn
528,26 kn
644,48 kn
235,00 kn
286,70 kn
504,43 kn
615,40 kn
709,97 kn
866,16 kn
236,33 kn
288,32 kn
552,00 kn
673,44 kn
504,43 kn
615,40 kn
724,87 kn
884,34 kn
357,00 kn
435,54 kn
5.936,00 kn
7.241,92 kn
5.103,16 kn
6.225,86 kn
58.227,76 kn 71.037,87 kn
9.312,07 kn 11.360,73 kn
9.312,07 kn 11.360,73 kn
9.312,07 kn 11.360,73 kn
9.410,00 kn 11.480,20 kn
8.733,17 kn 10.654,47 kn
11.160,00 kn 13.615,20 kn
9.518,61 kn 11.612,70 kn
10.770,00 kn 13.139,40 kn
9.969,42 kn 12.162,69 kn
48,76 kn
59,49 kn
45,64 kn
55,68 kn
48,76 kn
59,49 kn
5.071,40 kn
6.187,11 kn
813,38 kn
992,32 kn
8.769,36 kn 10.698,62 kn
8.769,36 kn 10.698,62 kn
5.065,07 kn
6.179,39 kn
5.065,07 kn
6.179,39 kn
4.020,31 kn
4.904,78 kn
7.106,72 kn
8.670,20 kn
7.106,72 kn
8.670,20 kn
6.502,03 kn
7.932,48 kn
6.518,00 kn
7.951,96 kn
6.274,44 kn
7.654,82 kn
4.271,84 kn
5.211,64 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.590,97 kn
4.380,98 kn
4.007,11 kn
4.888,67 kn
3.686,00 kn
4.496,92 kn
3.621,44 kn
4.418,16 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.893,79 kn
4.750,42 kn

0280000749
0280000753
0280000756
0280000759
0280101001
0280101012
0280110005
0280111006
0280120018
0280120300
0280120301
0280120302
0280120304
0280120310
0280120311
0280120312
0280120314
0280120315
0280120316
0280120320
0280120323
0280120326
0280120327
0280120400
0280120402
0280120418
0280120426
0280120428
0280120431
0280120433
0280122001
0280122003
0280122014
0280130006
0280130014
0280130023
0280130026
0280130028
0280130032
0280130037
0280130039
0280130040
0280130042
0280130044
0280130047
0280130053
0280130055
0280130056
0280130060
0280130066
0280130068
0280130069
0280130071

UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
SENZOR TLAKA
POTENCIOMETAR
PREKIDAC
PREKIDAC
DROSSELKLAPPENSCHALTER
PREKIDAC
PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
DROSSELKLAPPENSCHALTER
LEPTIR PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
DROSSELKLAPPENSCHALTER
LEPTIR PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
PREKIDAC
LEPTIR PREKIDAC
POTENTCIOMETAR
POTENTCIOMETAR
DAVAC
TEMPERATURFUEHLER
TEMPERATURFUEHLER
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERAT. OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURFUEHLER
TEMPERAT. OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
ZAMJENSKI BR.0280130107
TEMPERAT. OSJETNIK
TEMPERATURFUEHLER

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
3.500,51 kn
4.270,62 kn
842,08 kn
1.027,34 kn
370,90 kn
452,50 kn
671,72 kn
819,50 kn
610,38 kn
744,66 kn
595,00 kn
725,90 kn
455,60 kn
555,83 kn
455,60 kn
555,83 kn
455,60 kn
555,83 kn
463,39 kn
565,34 kn
463,39 kn
565,34 kn
463,39 kn
565,34 kn
463,39 kn
565,34 kn
463,39 kn
565,34 kn
478,96 kn
584,33 kn
455,60 kn
555,83 kn
455,60 kn
555,83 kn
463,39 kn
565,34 kn
463,39 kn
565,34 kn
455,60 kn
555,83 kn
571,44 kn
697,16 kn
780,75 kn
952,52 kn
849,87 kn
1.036,84 kn
749,60 kn
914,51 kn
726,23 kn
886,00 kn
749,60 kn
914,51 kn
649,32 kn
792,17 kn
455,60 kn
555,83 kn
455,60 kn
555,83 kn
455,60 kn
555,83 kn
274,00 kn
334,28 kn
215,00 kn
262,30 kn
143,10 kn
174,58 kn
100,27 kn
122,33 kn
166,47 kn
203,09 kn
255,06 kn
311,17 kn
166,47 kn
203,09 kn
162,57 kn
198,34 kn
162,57 kn
198,34 kn
290,10 kn
353,92 kn
355,33 kn
433,50 kn
134,34 kn
163,89 kn
239,48 kn
292,17 kn
166,47 kn
203,09 kn
262,85 kn
320,68 kn
166,47 kn
203,09 kn
162,57 kn
198,34 kn
98,32 kn
119,95 kn
162,57 kn
198,34 kn
294,00 kn
358,68 kn

0280130073
0280130084
0280130085
0280130093
0280130094
0280130098
0280130107
0280130214
0280130219
0280130220
0280130228
0280140107
0280140112
0280140114
0280140145
0280140147
0280140158
0280140164
0280140166
0280140171
0280140176
0280140183
0280140186
0280140189
0280140196
0280140501
0280140502
0280140503
0280140505
0280140509
0280140510
0280140512
0280140516
0280140522
0280140526
0280140527
0280140529
0280140530
0280140532
0280140534
0280140537
0280140542
0280140544
0280140545
0280140546
0280140548
0280140549
0280140553
0280140563
0280140573
0280140574
0280140575
0280141011

OSJETNIK
OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TEMPERATURNI OSJETNIK
TERMO-PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
DODATNI ZRACNI ZASUN
ZASUN ZA DODAT.ZRAKA
DODATNI ZRACNI ZASUN
ZASUN ZA DODAT.ZRAKA
DODATNI ZRACNI ZASUN
DODATNI ZRACNI ZASUN
DODATNI ZRACNI ZASUN
DODATNI ZRACNI ZASUN
DODATNI ZRACNI ZASUN
DODATNI ZRACNI ZASUN
ZUSATZLUFTSCHIEBER
ZASUN ZA DODAT.ZRAKA
ZASUN ZA DODAT.ZRAKA
ZASLON ZA DODA.ZRAKA
VENTIL ZA LER.PODE.
VENTIL ZA LER.PODE.
VENTIL ZA LER PODE.
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
VENTIL ZA LER.PODE.
VENTIL ZA LER PODE.
VENTIL ZA LER-PODE.
VENTIL ZA LER PODE.
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
REGULATOR PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
VENTIL ZA LER PODE.
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
LEERLAUFSTELLER
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
POSTAVLJAC PRAZNOG HODA
VENTIL

VPC (kn)
MPC(Kn)
107,09 kn
130,65 kn
158,68 kn
193,59 kn
162,57 kn
198,34 kn
99,30 kn
121,15 kn
162,57 kn
198,34 kn
142,13 kn
173,40 kn
107,09 kn
130,65 kn
666,55 kn
813,19 kn
666,55 kn
813,19 kn
666,55 kn
813,19 kn
922,38 kn
1.125,30 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
904,38 kn
1.103,34 kn
973,50 kn
1.187,67 kn
943,32 kn
1.150,85 kn
641,54 kn
782,68 kn
950,14 kn
1.159,17 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
950,14 kn
1.159,17 kn
935,53 kn
1.141,35 kn
1.004,65 kn
1.225,67 kn
1.020,23 kn
1.244,68 kn
1.862,31 kn
2.272,02 kn
1.143,86 kn
1.395,51 kn
981,29 kn
1.197,17 kn
1.259,71 kn
1.536,85 kn
1.367,77 kn
1.668,68 kn
1.367,77 kn
1.668,68 kn
2.334,45 kn
2.848,03 kn
1.730,88 kn
2.111,67 kn
1.816,55 kn
2.216,19 kn
1.190,59 kn
1.452,52 kn
1.004,65 kn
1.225,67 kn
2.179,67 kn
2.659,20 kn
1.816,55 kn
2.216,19 kn
1.136,07 kn
1.386,01 kn
2.164,09 kn
2.640,19 kn
1.437,86 kn
1.754,19 kn
1.043,59 kn
1.273,18 kn
1.020,23 kn
1.244,68 kn
1.414,50 kn
1.725,69 kn
1.298,65 kn
1.584,35 kn
1.406,71 kn
1.716,19 kn
1.336,62 kn
1.630,68 kn
1.329,80 kn
1.622,36 kn
1.398,92 kn
1.706,68 kn
1.406,71 kn
1.716,19 kn
563,66 kn
687,67 kn

0280142100
0280142102
0280142103
0280142106
0280142108
0280142110
0280142150
0280142153
0280142155
0280142156
0280142157
0280142162
0280142200
0280142203
0280142300
0280142302
0280142310
0280142317
0280142320
0280150007
0280150036
0280150043
0280150067
0280150069
0280150105
0280150121
0280150123
0280150126
0280150130
0280150133
0280150136
0280150151
0280150154
0280150163
0280150164
0280150165
0280150203
0280150205
0280150206
0280150208
0280150210
0280150211
0280150239
0280150300
0280150357
0280150400
0280150403
0280150414
0280150415
0280150420
0280150421
0280150422
0280150429

VENTIL
ISKLOPNI VENTIL
VENTIL
ABSCHALTVENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA ODZRACIVANJE
VENTIL
VENTIL
SKLOPNI VENTIL
VENTIL
TANKENTLUEFTUNGSVENTIL
VENTIL ZA ODZRACIVANJE
VENTIL ZA ODZRACIVANJE
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
INJEKTOR
VIE SE NE PROIZVODI
VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
E. VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL

VPC (kn)
MPC(Kn)
212,22 kn
258,91 kn
239,48 kn
292,17 kn
239,48 kn
292,17 kn
333,91 kn
407,37 kn
317,36 kn
387,18 kn
239,48 kn
292,17 kn
564,63 kn
688,85 kn
584,10 kn
712,60 kn
584,10 kn
712,60 kn
584,10 kn
712,60 kn
584,10 kn
712,60 kn
564,63 kn
688,85 kn
559,76 kn
682,91 kn
559,76 kn
682,91 kn
454,62 kn
554,64 kn
502,00 kn
612,44 kn
454,62 kn
554,64 kn
454,62 kn
554,64 kn
510,11 kn
622,33 kn
1.151,00 kn
1.404,22 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
744,00 kn
907,68 kn
1.128,29 kn
1.376,51 kn
888,81 kn
1.084,35 kn
726,23 kn
886,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
463,39 kn
565,34 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.538,13 kn
1.876,52 kn
688,26 kn
839,68 kn
881,02 kn
1.074,84 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.088,00 kn
1.327,36 kn
1.151,00 kn
1.404,22 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.198,38 kn
1.462,02 kn
986,00 kn
1.202,92 kn
1.182,00 kn
1.442,04 kn
1.228,56 kn
1.498,84 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
610,38 kn
744,66 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn

0280150431
0280150439
0280150440
0280150442
0280150444
0280150446
0280150464
0280150500
0280150501
0280150552
0280150651
0280150653
0280150660
0280150661
0280150663
0280150667
0280150669
0280150670
0280150672
0280150673
0280150676
0280150677
0280150680
0280150682
0280150683
0280150684
0280150685
0280150686
0280150687
0280150690
0280150692
0280150695
0280150699
0280150701
0280150702
0280150703
0280150704
0280150705
0280150708
0280150710
0280150712
0280150714
0280150715
0280150716
0280150718
0280150719
0280150725
0280150727
0280150734
0280150741
0280150742
0280150743
0280150744

VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
MINI-INJECTOR
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
INJEKTOR
MINI-INJECTOR
INJEKTOR
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
INJEKTOR
VIE SE NE PROIZVODI
INJEKTOR
VIE SE NE PROIZVODI
INJEKTOR
VENTIL
VENTIL
INJEKTOR
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
UBRIZGAJNI VENTIL
INJEKTOR
VIE SE NE PROIZVODI
MINI-INJECTOR
VIE SE NE PROIZVODI
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
VENTIL

VPC (kn)
MPC(Kn)
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
734,99 kn
896,69 kn
633,75 kn
773,18 kn
533,48 kn
650,85 kn
680,48 kn
830,19 kn
935,53 kn
1.141,35 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
1.175,01 kn
1.433,51 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
1.677,34 kn
2.046,35 kn
1.746,46 kn
2.130,68 kn
2.001,52 kn
2.441,85 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
1.691,00 kn
2.063,02 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
2.001,52 kn
2.441,85 kn
1.677,34 kn
2.046,35 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
2.001,52 kn
2.441,85 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
1.692,92 kn
2.065,36 kn
1.824,34 kn
2.225,69 kn
1.692,92 kn
2.065,36 kn
2.082,00 kn
2.540,04 kn
1.691,00 kn
2.063,02 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
2.001,52 kn
2.441,85 kn
1.691,00 kn
2.063,02 kn
1.630,61 kn
1.989,34 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
736,00 kn
897,92 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
610,38 kn
744,66 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
610,38 kn
744,66 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
834,29 kn
1.017,83 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
885,00 kn
1.079,70 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn

0280150747
0280150748
0280150749
0280150754
0280150756
0280150760
0280150762
0280150764
0280150767
0280150770
0280150778
0280150779
0280150789
0280150790
0280150802
0280150803
0280150823
0280150842
0280150902
0280150905
0280150921
0280150953
0280150955
0280150962
0280150969
0280150995
0280150996
0280151015
0280155209
0280155216
0280155217
0280155219
0280155503
0280155505
0280155600
0280155604
0280155611
0280155709
0280155731
0280155742
0280155746
0280155749
0280155757
0280155764
0280155769
0280155786
0280155791
0280155795
0280155803
0280155820
0280155892
0280155919
0280155921

VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGA
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
VENTIL
VENTIL
DODJELJIVAC GORIVA
VIE SE NE PROIZVODI
ZAMJENA: 0280156179
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VIE SE NE PROIZVODI
VENTIL
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
ELEKTRO-EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
EL.VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL

VPC (kn)
MPC(Kn)
688,26 kn
839,68 kn
827,48 kn
1.009,53 kn
688,26 kn
839,68 kn
827,48 kn
1.009,53 kn
726,23 kn
886,00 kn
819,69 kn
1.000,02 kn
610,38 kn
744,66 kn
842,08 kn
1.027,34 kn
796,32 kn
971,51 kn
834,29 kn
1.017,83 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
919,96 kn
1.122,35 kn
688,26 kn
839,68 kn
736,00 kn
897,92 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
900,00 kn
1.098,00 kn
317,36 kn
387,18 kn
688,26 kn
839,68 kn
5.796,22 kn
7.071,39 kn
1.924,61 kn
2.348,02 kn
1.924,61 kn
2.348,02 kn
2.004,00 kn
2.444,88 kn
1.924,61 kn
2.348,02 kn
1.213,95 kn
1.481,02 kn
888,81 kn
1.084,35 kn
1.073,77 kn
1.310,00 kn
1.089,35 kn
1.329,01 kn
1.538,13 kn
1.876,52 kn
664,90 kn
811,18 kn
804,11 kn
981,01 kn
688,26 kn
839,68 kn
688,26 kn
839,68 kn
610,38 kn
744,66 kn
767,00 kn
935,74 kn
556,00 kn
678,32 kn
611,00 kn
745,42 kn
533,48 kn
650,85 kn
634,00 kn
773,48 kn
587,02 kn
716,16 kn
610,38 kn
744,66 kn
688,26 kn
839,68 kn
610,38 kn
744,66 kn
680,48 kn
830,19 kn
610,38 kn
744,66 kn

0280155965
0280155969
0280155994
0280156061
0280156063
0280156155
0280156179
0280156196
0280159009
0280160007
0280160133
0280160200
0280160202
0280160205
0280160213
0280160214
0280160216
0280160221
0280160222
0280160225
0280160226
0280160227
0280160232
0280160235
0280160239
0280160244
0280160248
0280160249
0280160255
0280160256
0280160257
0280160258
0280160280
0280160285
0280160288
0280160291
0280160293
0280160294
0280160500
0280160501
0280160503
0280160507
0280160509
0280160514
0280160515
0280160524
0280160526
0280160554
0280160557
0280160560
0280160562
0280160575
0280160587

EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
EINSPRITZVENTIL
VENTIL
VENTIL
PREDOTPOR
DRUCKREGLER
OGRANICAVAC
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR TLAKA
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR PRITISKA
POTISNI REGULATOR
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR TLAKA
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR TLAKA
REGULATOR TLAKA
REGULATOR TLAKA
REGULATOR
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
DRUCKREGLER
REGULATOR TLAKA
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
POTISNI REGULATOR
DRUCKREGLER
REGULATOR
REGULATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
556,00 kn
678,32 kn
697,00 kn
850,34 kn
688,26 kn
839,68 kn
712,00 kn
868,64 kn
610,38 kn
744,66 kn
720,00 kn
878,40 kn
736,00 kn
897,92 kn
702,87 kn
857,50 kn
205,36 kn
250,54 kn
540,00 kn
658,80 kn
587,02 kn
716,16 kn
486,75 kn
593,84 kn
517,90 kn
631,84 kn
517,90 kn
631,84 kn
486,75 kn
593,84 kn
494,54 kn
603,34 kn
517,90 kn
631,84 kn
563,66 kn
687,67 kn
525,69 kn
641,34 kn
367,01 kn
447,75 kn
563,66 kn
687,67 kn
541,27 kn
660,35 kn
587,02 kn
716,16 kn
696,05 kn
849,18 kn
517,90 kn
631,84 kn
525,69 kn
641,34 kn
359,22 kn
438,25 kn
563,66 kn
687,67 kn
541,27 kn
660,35 kn
541,27 kn
660,35 kn
517,90 kn
631,84 kn
517,90 kn
631,84 kn
525,69 kn
641,34 kn
649,32 kn
792,17 kn
525,69 kn
641,34 kn
618,17 kn
754,17 kn
541,27 kn
660,35 kn
587,02 kn
716,16 kn
1.033,00 kn
1.260,26 kn
549,05 kn
669,84 kn
525,69 kn
641,34 kn
517,90 kn
631,84 kn
517,90 kn
631,84 kn
540,00 kn
658,80 kn
517,90 kn
631,84 kn
525,69 kn
641,34 kn
486,75 kn
593,84 kn
525,69 kn
641,34 kn
525,69 kn
641,34 kn
433,21 kn
528,52 kn
658,00 kn
802,76 kn
525,69 kn
641,34 kn
525,69 kn
641,34 kn

0280160621
0280160703
0280160706
0280160712
0280160719
0280160733
0280160747
0280161002
0280161006
0280161030
0280161502
0280170012
0280170022
0280170031
0280170043
0280170402
0280170403
0280170412
0280170414
0280170416
0280170423
0280170427
0280170432
0280170434
0280170438
0280170439
0280170442
0280170447
0280170458
0280170462
0280170464
0280200045
0280200046
0280200047
0280200048
0280200050
0280200052
0280200202
0280200204
0280200205
0280200601
0280200603
0280202006
0280202023
0280202031
0280202033
0280202034
0280202035
0280202037
0280202050
0280202060
0280202063
0280202078

POTISNI REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
TLACNI PRIGUSNIK
TLACNI PRIGUNIK
TLACNI PRIGUNIK
TLACNI PRIGUSNIK
VENTIL ZA POKRETANJE
VENTIL
VENTIL ZA POKRETANJE
VENTIL ZA POKRETANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
STARTVENTIL
VENTIL ZA POKRETANJE
VENTIL
VENTIL ZA POKRETANJE
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
525,69 kn
641,34 kn
625,96 kn
763,67 kn
525,69 kn
641,34 kn
625,96 kn
763,67 kn
649,32 kn
792,17 kn
587,02 kn
716,16 kn
556,84 kn
679,34 kn
339,75 kn
414,50 kn
325,15 kn
396,68 kn
286,21 kn
349,18 kn
610,38 kn
744,66 kn
866,05 kn
1.056,58 kn
1.080,80 kn
1.318,58 kn
1.323,00 kn
1.614,06 kn
1.361,00 kn
1.660,42 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.509,13 kn
1.841,14 kn
1.369,49 kn
1.670,78 kn
1.369,49 kn
1.670,78 kn
1.397,65 kn
1.705,13 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.276,78 kn
1.557,67 kn
1.369,49 kn
1.670,78 kn
1.369,49 kn
1.670,78 kn
1.239,23 kn
1.511,86 kn
1.295,56 kn
1.580,58 kn
1.258,00 kn
1.534,76 kn
5.126,00 kn
6.253,72 kn
4.983,90 kn
6.080,36 kn
5.030,84 kn
6.137,62 kn
5.124,72 kn
6.252,16 kn
4.983,90 kn
6.080,36 kn
4.983,90 kn
6.080,36 kn
6.568,14 kn
8.013,13 kn
6.660,84 kn
8.126,22 kn
6.660,84 kn
8.126,22 kn
4.938,13 kn
6.024,52 kn
5.126,00 kn
6.253,72 kn
5.264,37 kn
6.422,53 kn
5.264,37 kn
6.422,53 kn
5.170,49 kn
6.308,00 kn
5.449,78 kn
6.648,73 kn
5.124,72 kn
6.252,16 kn
5.124,72 kn
6.252,16 kn
5.543,66 kn
6.763,27 kn
5.170,49 kn
6.308,00 kn
5.126,00 kn
6.253,72 kn
5.219,00 kn
6.367,18 kn
4.938,13 kn
6.024,52 kn

0280202079
0280202106
0280202108
0280202109
0280202130
0280202134
0280202138
0280202202
0280202204
0280202208
0280202210
0280202211
0280202213
0280202602
0280203025
0280203027
0280203034
0280212002
0280212005
0280212007
0280212009
0280212010
0280212011
0280212013
0280212014
0280212015
0280212016
0280212017
0280212018
0280212019
0280212021
0280212022
0280212024
0280212025
0280213004
0280213006
0280213007
0280213009
0280213010
0280213011
0280213012
0280213015
0280213017
0280213018
0280213020
0280213021
0280213024
0280213025
0280214001
0280214004
0280214006
0280217002
0280217003

MJERAC MASE ZRAKA


MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC KOL.ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280109
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENA:0986280113090
ZAMJENSKI BR.0986280101
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280107
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280123
ZAMJENSKI BR.0986280111
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280115
ZAMJENSKI BR.0986280137
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280138
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280125
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280122
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
ZAMJENSKI BR.0986280121
LUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
5.543,66 kn
6.763,27 kn
5.030,84 kn
6.137,62 kn
5.264,37 kn
6.422,53 kn
5.219,00 kn
6.367,18 kn
3.950,03 kn
4.819,04 kn
6.428,49 kn
7.842,76 kn
5.219,00 kn
6.367,18 kn
5.730,25 kn
6.990,91 kn
6.335,78 kn
7.729,65 kn
4.938,13 kn
6.024,52 kn
6.288,84 kn
7.672,38 kn
6.288,84 kn
7.672,38 kn
6.288,84 kn
7.672,38 kn
4.649,45 kn
5.672,33 kn
5.545,00 kn
6.764,90 kn
4.983,90 kn
6.080,36 kn
5.776,02 kn
7.046,74 kn
5.409,74 kn
6.599,88 kn
5.409,74 kn
6.599,88 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
5.409,74 kn
6.599,88 kn
3.507,00 kn
4.278,54 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.237,86 kn
3.950,19 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.237,86 kn
3.950,19 kn
3.052,90 kn
3.724,54 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
2.866,96 kn
3.497,69 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.980,64 kn
4.856,38 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.168,74 kn
3.865,86 kn
3.980,64 kn
4.856,38 kn
3.237,86 kn
3.950,19 kn
3.237,86 kn
3.950,19 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
2.866,96 kn
3.497,69 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
2.866,96 kn
3.497,69 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
2.866,96 kn
3.497,69 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
3.153,17 kn
3.846,87 kn
7.999,25 kn
9.759,09 kn
3.825,86 kn
4.667,55 kn
5.089,00 kn
6.208,58 kn
2.040,46 kn
2.489,36 kn
3.107,41 kn
3.791,04 kn

0280217007
0280217100
0280217102
0280217103
0280217105
0280217106
0280217107
0280217110
0280217111
0280217112
0280217114
0280217116
0280217117
0280217120
0280217121
0280217122
0280217123
0280217124
0280217500
0280217502
0280217503
0280217504
0280217509
0280217512
0280217514
0280217515
0280217517
0280217519
0280217523
0280217529
0280217531
0280217533
0280217800
0280217804
0280217806
0280217809
0280218001
0280218002
0280218004
0280218005
0280218010
0280218012
0280218013
0280218017
0280218019
0280218023
0280218027
0280218031
0280218032
0280218034
0280218036
0280218037
0280218038

MJERAC MASE ZRAKA


MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.079,40 kn
2.536,87 kn
3.107,41 kn
3.791,04 kn
3.107,41 kn
3.791,04 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
1.870,09 kn
2.281,51 kn
2.040,46 kn
2.489,36 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
2.666,42 kn
3.253,03 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.498,00 kn
3.047,56 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
2.372,42 kn
2.894,35 kn
496,00 kn
605,12 kn
2.056,03 kn
2.508,36 kn
1.401,84 kn
1.710,24 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.040,46 kn
2.489,36 kn
3.107,41 kn
3.791,04 kn
2.542,78 kn
3.102,19 kn
2.677,00 kn
3.265,94 kn
2.666,42 kn
3.253,03 kn
2.542,78 kn
3.102,19 kn
2.542,78 kn
3.102,19 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.264,36 kn
2.762,52 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
2.811,00 kn
3.429,42 kn
2.498,00 kn
3.047,56 kn
2.666,42 kn
3.253,03 kn
3.914,00 kn
4.775,08 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
1.151,65 kn
1.405,01 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn

0280218051
0280218054
0280218060
0280218063
0280218075
0280218094
0280218096
0280218100
0280218108
0280218109
0280218113
0280218116
0280230001
0280230005
0280230006
0280230009
0280314068
0280620006
0280750014
0280750021
0280752029
0280752204
0280752214
0280800180
0280800230
0281001064
0281001078
0281001122
0281001209
0281001213
0281001214
0281001224
0281001254
0281001257
0281001262
0281001308
0281001346
0281001347
0281001394
0281001402
0281001433
0281001474
0281001475
0281001484
0281001521
0281001529
0281001537
0281001565
0281001566
0281001578
0281001620
0281001650
0281001701

MJERAC MASE ZRAKA


MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
RELEJ
RELEJ
RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
PUMPA
SAUGROHR
NAPRAVA ZA PODESAVANJE PRIGUSENJA
NAPRAVA ZA PODESAVANJE PRIGUSENJA
DAVAC
MODUL GAS PEDALE
FAHRPEDALMODUL
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ZAMJENSKI BR.0281001650
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
VIE SE NE PROIZVODI
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
ZAMJENSKI BR. 0281001566
UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.777,00 kn
2.167,94 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
3.076,26 kn
3.753,04 kn
1.777,00 kn
2.167,94 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.754,25 kn
2.140,19 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
1.754,25 kn
2.140,19 kn
597,32 kn
728,73 kn
597,32 kn
728,73 kn
567,98 kn
692,94 kn
567,98 kn
692,94 kn
1.045,03 kn
1.274,94 kn
3.993,00 kn
4.871,46 kn
4.367,12 kn
5.327,89 kn
3.902,76 kn
4.761,37 kn
3.471,29 kn
4.234,97 kn
1.978,15 kn
2.413,34 kn
2.067,00 kn
2.521,74 kn
7.181,94 kn
8.761,97 kn
6.123,98 kn
7.471,26 kn
11.847,35 kn 14.453,77 kn
11.847,35 kn 14.453,77 kn
11.847,35 kn 14.453,77 kn
23.694,71 kn 28.907,55 kn
12.006,51 kn 14.647,94 kn
12.430,00 kn 15.164,60 kn
12.006,51 kn 14.647,94 kn
12.006,51 kn 14.647,94 kn
12.284,15 kn 14.986,66 kn
5.488,98 kn
6.696,56 kn
12.284,15 kn 14.986,66 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
23.694,71 kn 28.907,55 kn
6.792,08 kn
8.286,34 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
9.792,22 kn 11.946,51 kn
23.615,13 kn 28.810,46 kn
10.140,00 kn 12.370,80 kn
10.902,35 kn 13.300,87 kn
6.388,71 kn
7.794,23 kn
9.792,22 kn 11.946,51 kn
10.140,00 kn 12.370,80 kn
6.577,26 kn
8.024,26 kn
9.792,22 kn 11.946,51 kn
9.792,22 kn 11.946,51 kn

0281001765
0281001827
0281001881
0281001928
0281002011
0281002018
0281002023
0281002029
0281002034
0281002044
0281002063
0281002071
0281002072
0281002074
0281002075
0281002079
0281002082
0281002085
0281002087
0281002096
0281002099
0281002102
0281002108
0281002112
0281002116
0281002117
0281002118
0281002119
0281002120
0281002121
0281002123
0281002128
0281002131
0281002132
0281002136
0281002137
0281002138
0281002139
0281002141
0281002142
0281002144
0281002148
0281002149
0281002152
0281002154
0281002156
0281002160
0281002164
0281002167
0281002169
0281002170
0281002172
0281002175

UREDAJ
NUR ZUR PREISINFORMATION
EL-UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
TEMPERAT. OSJETNIK
OSJETNIK TLAKA
OSJETNIK TLAKA
MJERAC MASE ZRAKA
VIE SE NE PROIZVODI
VENTIL
OSJETNIK
MAGNETSKI VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETNI VENTIL
MAGNETNI VENTIL
VIE SE NE PROIZVODI
MJERAC KOLICINE ZRAKA
DAVAC
VENTIL
SIGNAL.BROJA OKRETAJA
DREHZAHLGEBER
VENTIL
MAGNETNI VENTIL
MAGNETSKI VENTIL
MAGNETSKI VENTIL
OSJETNIK
MJERAC MASE ZRAKA
DAVAC
DAVAC
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
VENTIL
POTISNI SENZOR
DAVAC
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETNI VENTIL
MAGNETVENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETVENTIL
MAGNETSKI VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETVENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
VENTIL
TEMPERAT. OSJETNIK
OSJETNIK
MAGNETSKI VENTIL
DAVAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
7.502,33 kn
9.152,84 kn
3.539,00 kn
4.317,58 kn
7.520,00 kn
9.174,40 kn
7.502,33 kn
9.152,84 kn
185,76 kn
226,63 kn
2.130,73 kn
2.599,49 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
3.074,00 kn
3.750,28 kn
1.125,33 kn
1.372,90 kn
2.130,73 kn
2.599,49 kn
1.125,33 kn
1.372,90 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
783,42 kn
955,77 kn
1.125,33 kn
1.372,90 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
698,17 kn
851,77 kn
1.125,33 kn
1.372,90 kn
698,17 kn
851,77 kn
860,45 kn
1.049,75 kn
769,06 kn
938,25 kn
769,06 kn
938,25 kn
769,06 kn
938,25 kn
769,06 kn
938,25 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
860,45 kn
1.049,75 kn
249,47 kn
304,35 kn
1.634,00 kn
1.993,48 kn
769,06 kn
938,25 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
783,42 kn
955,77 kn
468,52 kn
571,59 kn
434,34 kn
529,89 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
769,06 kn
938,25 kn
908,00 kn
1.107,76 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
876,37 kn
1.069,17 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
876,37 kn
1.069,17 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.634,00 kn
1.993,48 kn
997,00 kn
1.216,34 kn
126,33 kn
154,12 kn
75,92 kn
92,62 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
434,34 kn
529,89 kn

0281002177
0281002179
0281002180
0281002181
0281002182
0281002184
0281002185
0281002187
0281002191
0281002197
0281002199
0281002202
0281002203
0281002205
0281002207
0281002209
0281002212
0281002213
0281002214
0281002215
0281002216
0281002217
0281002218
0281002232
0281002233
0281002241
0281002244
0281002246
0281002257
0281002259
0281002269
0281002270
0281002271
0281002281
0281002285
0281002291
0281002303
0281002305
0281002308
0281002309
0281002320
0281002326
0281002329
0281002332
0281002350
0281002359
0281002384
0281002389
0281002396
0281002398
0281002399
0281002401
0281002403

SENZOR TLAKA PUNJENJA


MAGNETSKI VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETNI VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETNI VENTIL
SIGNAL.BROJA OKRETAJA
MAGNETSKI VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
DAVAC
DAVAC
OSJETNIK
MJERAC MASE ZRAKA
TEMPERATURNI OSJETNIK
MJERAC MASE ZRAKA
DAVAC
DAVAC BROJA OKRETAJA
OSJETNIK
MJERAC MASE ZRAKA,DIESEL
MJERAC MASE ZRAKA
MAGNETSKI VENTIL
OSJETNIK
OSJETNIK TLAKA
OSJETNIK TLAKA
OSJETNIK
OSJETNIK
OSJETNIK
SENZOR
DAVAC
SIGNALIZATOR BROJA OKRET.
DREHZAHLGEBER
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
DAVAC
DAVAC
VENTIL
VENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MODUL GAS PEDALE
LADEDRUCKFUEHLER
PEDALWERTGEBER
OSJETNIK
DAVAC
MODUL GAS PEDALE
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
OSJETNIK
DAVAC
DRUCKSENSOR
DRUCKSENSOR
OSJETNIK
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
712,53 kn
869,29 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
496,00 kn
605,12 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.634,00 kn
1.993,48 kn
2.984,72 kn
3.641,36 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
434,34 kn
529,89 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
712,53 kn
869,29 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
224,81 kn
274,27 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
862,39 kn
1.052,12 kn
434,34 kn
529,89 kn
470,23 kn
573,68 kn
496,00 kn
605,12 kn
1.351,47 kn
1.648,79 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
185,76 kn
226,63 kn
1.239,30 kn
1.511,95 kn
1.222,25 kn
1.491,15 kn
712,53 kn
869,29 kn
867,00 kn
1.057,74 kn
1.239,30 kn
1.511,95 kn
113,40 kn
138,35 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
537,16 kn
655,34 kn
537,16 kn
655,34 kn
1.447,00 kn
1.765,34 kn
434,34 kn
529,89 kn
1.951,82 kn
2.381,22 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
855,21 kn
1.043,36 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
2.461,00 kn
3.002,42 kn
818,00 kn
997,96 kn
2.461,00 kn
3.002,42 kn
556,00 kn
678,32 kn
2.123,22 kn
2.590,33 kn
1.036,52 kn
1.264,55 kn
1.634,00 kn
1.993,48 kn
470,23 kn
573,68 kn
1.299,42 kn
1.585,29 kn
1.051,00 kn
1.282,22 kn
631,66 kn
770,63 kn
236,00 kn
287,92 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn

0281002405
0281002410
0281002420
0281002423
0281002428
0281002429
0281002435
0281002445
0281002453
0281002461
0281002463
0281002468
0281002472
0281002474
0281002480
0281002483
0281002487
0281002488
0281002493
0281002494
0281002498
0281002500
0281002510
0281002522
0281002531
0281002535
0281002552
0281002568
0281002592
0281002646
0281002648
0281002698
0281002718
0281002768
0281003004
0281003005
0281003008
0281003009
0281003010
0281003012
0281003013
0281003018
0281003096
0281003098
0281003099
0281005002
0281005003
0281005004
0281005009
0281005011
0281005019
0281005021
0281005025

POTISNI SENZOR
DREHZAHLGEBER
SENZOR
MAGNETVENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
DRUCKREGELVENTIL
DAVAC
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA S FILMO
TLACNI SENZOR
TLACNI SENZOR
DAVAC BROJA OKRETAJA
VENTIL
VENTIL
LADEDRUCKFUEHLER
VENTIL
VENTIL
VENTIL REGULACIJE TLAKA
SENZOR
VENTIL
OSJETNIK
DRUCKSENSOR
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
OSJETNIK
DRUCKSENSOR
SENZOR
MAGNETNI VENTIL
MAGNETNI VENTIL
DRUCKREGELVENTIL
DRUCKREGELVENTIL
HEISSFILMLUFTMASSENMESSER
UPRAVLJACKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
GLUEHZEIT-STEUERGERAET
UPRAVLJACKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
REGULACIJSKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
ZAMJENSKI BR.0281005029
MAGNETNI VENTIL
UPRAVLJACKI UREAJ DDS1
VENTIL ZA UPRAVLJACKI UREDAJ
MAGNETVENTIL-STEUERGERAET
VENTIL ZA UPRAVLJACKI UREDAJ
MAGNETVENTIL-STEUERGERAET

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.066,36 kn
1.300,96 kn
556,00 kn
678,32 kn
748,42 kn
913,07 kn
1.210,00 kn
1.476,20 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
1.388,26 kn
1.693,68 kn
1.958,00 kn
2.388,76 kn
1.233,00 kn
1.504,26 kn
434,34 kn
529,89 kn
1.692,92 kn
2.065,36 kn
1.560,56 kn
1.903,88 kn
654,00 kn
797,88 kn
1.029,00 kn
1.255,38 kn
434,34 kn
529,89 kn
1.234,81 kn
1.506,47 kn
878,00 kn
1.071,16 kn
489,00 kn
596,58 kn
1.234,81 kn
1.506,47 kn
1.234,81 kn
1.506,47 kn
922,00 kn
1.124,84 kn
1.066,36 kn
1.300,96 kn
1.234,81 kn
1.506,47 kn
470,23 kn
573,68 kn
972,00 kn
1.185,84 kn
1.715,00 kn
2.092,30 kn
1.634,00 kn
1.993,48 kn
470,23 kn
573,68 kn
1.029,00 kn
1.255,38 kn
962,00 kn
1.173,64 kn
1.210,00 kn
1.476,20 kn
1.168,82 kn
1.425,96 kn
1.263,00 kn
1.540,86 kn
1.231,00 kn
1.501,82 kn
1.856,00 kn
2.264,32 kn
465,54 kn
567,96 kn
497,37 kn
606,79 kn
556,00 kn
678,32 kn
497,37 kn
606,79 kn
513,29 kn
626,21 kn
497,37 kn
606,79 kn
497,37 kn
606,79 kn
556,00 kn
678,32 kn
647,58 kn
790,05 kn
513,29 kn
626,21 kn
214,86 kn
262,13 kn
773,91 kn
944,17 kn
529,20 kn
645,62 kn
773,91 kn
944,17 kn
773,91 kn
944,17 kn
773,91 kn
944,17 kn
1.168,82 kn
1.425,96 kn
773,91 kn
944,17 kn
1.168,82 kn
1.425,96 kn

0281005029
0281005034
0281005037
0281005039
0281005040
0281005046
0281010111
0281010135
0281010165
0281010358
0281010506
0281010890
0281010931
0285001157
0285006007
0290004019
0290004035
0290004503
0290004505
0290313008
0290313023
0290313024
0290313035
0290313036
0290313039
0290313057
0290313058
0290313059
0290313060
0290800036
0290800044
0290800052
0300181003
0301007101
0301007102
0301008020
0301008106
0301008511
0301010001
0301010002
0301010101
0301010102
0301011011
0301011012
0301011015
0301011016
0301011101
0301011102
0301013115
0301013116
0301017003
0301017005
0301017102

UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ DDS1
UPRAVLJACKI UREAJ DDS3
VENTIL ZA UPRAVLJACKI UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
EL-STEUERGERAET
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
UREDAJ
ZASLONSKI POKLOPAC
KAPA
RAZVODNA KAPA
RAZVODNA KAPA
VODIC ZA PALJENJE
VODIC PALJENJA,ZAT.
VODIC PALJENJA,ZAT.
VODIC PALJENJA,ZAT.
VODIC PALJENJA,ZAT.
VODIC
ZUENDLEITUNG GESCHIRMT
ZUENDLEITUNG GESCHIRMT
ZUENDLEITUNG GESCHIRMT
ZUENDLEITUNG GESCHIRMT
KONDENZATOR
KONDENZATOR
KOND.OTKLONA SMETNJI
FAR SIMETRICNI
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
RADIO
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
ZAMJENSKI BR.0301011016
SVJETLOSNA JED. FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
DUGO REFL.SVJETLO

VPC (kn)
MPC(Kn)
773,91 kn
944,17 kn
1.461,27 kn
1.782,75 kn
773,91 kn
944,17 kn
1.461,27 kn
1.782,75 kn
1.461,27 kn
1.782,75 kn
711,24 kn
867,71 kn
7.502,33 kn
9.152,84 kn
7.686,00 kn
9.376,92 kn
7.686,00 kn
9.376,92 kn
6.673,71 kn
8.141,93 kn
8.960,00 kn 10.931,20 kn
4.334,00 kn
5.287,48 kn
7.686,00 kn
9.376,92 kn
3.969,02 kn
4.842,20 kn
15.607,54 kn 19.041,20 kn
58,93 kn
71,89 kn
63,40 kn
77,35 kn
330,41 kn
403,10 kn
340,50 kn
415,41 kn
513,26 kn
626,18 kn
557,94 kn
680,69 kn
557,94 kn
680,69 kn
611,17 kn
745,63 kn
528,47 kn
644,73 kn
384,95 kn
469,64 kn
595,96 kn
727,07 kn
595,96 kn
727,07 kn
736,63 kn
898,69 kn
619,72 kn
756,06 kn
74,71 kn
91,15 kn
70,24 kn
85,69 kn
74,71 kn
91,15 kn
551,86 kn
673,27 kn
986,39 kn
1.203,40 kn
986,39 kn
1.203,40 kn
1.131,53 kn
1.380,47 kn
1.131,53 kn
1.380,47 kn
1.345,32 kn
1.641,29 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
993,35 kn
1.211,89 kn
993,35 kn
1.211,89 kn
2.513,00 kn
3.065,86 kn
2.242,20 kn
2.735,48 kn
2.157,03 kn
2.631,58 kn
2.070,99 kn
2.526,61 kn
1.241,90 kn
1.515,12 kn
1.248,85 kn
1.523,60 kn
621,39 kn
758,10 kn
621,39 kn
758,10 kn
956,85 kn
1.167,36 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
941,20 kn
1.148,26 kn

0301017118
0301017121
0301017122
0301017202
0301017303
0301017304
0301017305
0301017306
0301017307
0301017308
0301017317
0301017318
0301017319
0301017321
0301017322
0301017327
0301017329
0301017330
0301017339
0301017504
0301017602
0301017621
0301017622
0301017703
0301017707
0301019100
0301019101
0301019113
0301019600
0301019601
0301020001
0301020002
0301020101
0301020102
0301020601
0301020602
0301021201
0301021202
0301021301
0301021302
0301021303
0301021304
0301021315
0301021316
0301021317
0301021318
0301021401
0301021402
0301021701
0301021703
0301021704
0301022001
0301022002

DUGO REFL.SVJETLO
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL. SVJETLO
FAR
FAR
UMETAK FARA
ULOAK FARA
SCHEINWERFEREINSATZ
UMETAK FARA
UMETAK FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFLEK.SVJETLO
DUGO REFLEK.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
FAR, DESNI PREDNJI
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
FAR, DESNI PREDNJI
FAR, DESNI PREDNJI

VPC (kn)
MPC(Kn)
972,49 kn
1.186,44 kn
1.759,87 kn
2.147,04 kn
1.759,87 kn
2.147,04 kn
1.110,67 kn
1.355,02 kn
690,04 kn
841,85 kn
690,04 kn
841,85 kn
1.103,72 kn
1.346,54 kn
1.103,72 kn
1.346,54 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.676,44 kn
2.045,26 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
2.070,12 kn
2.525,55 kn
2.070,12 kn
2.525,55 kn
1.931,94 kn
2.356,97 kn
1.042,01 kn
1.271,25 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
1.448,74 kn
1.767,46 kn
1.448,74 kn
1.767,46 kn
1.076,78 kn
1.313,67 kn
1.180,20 kn
1.439,84 kn
193,80 kn
236,44 kn
193,80 kn
236,44 kn
490,16 kn
598,00 kn
238,99 kn
291,57 kn
242,47 kn
295,81 kn
508,41 kn
620,26 kn
477,99 kn
583,15 kn
477,99 kn
583,15 kn
477,99 kn
583,15 kn
512,75 kn
625,56 kn
512,75 kn
625,56 kn
877,76 kn
1.070,87 kn
877,76 kn
1.070,87 kn
858,64 kn
1.047,54 kn
858,64 kn
1.047,54 kn
874,28 kn
1.066,62 kn
874,28 kn
1.066,62 kn
824,75 kn
1.006,20 kn
824,75 kn
1.006,20 kn
792,59 kn
966,96 kn
792,59 kn
966,96 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
932,51 kn
1.137,66 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
829,96 kn
1.012,55 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
910,79 kn
1.111,16 kn
910,79 kn
1.111,16 kn

0301022301
0301022302
0301022305
0301022306
0301025105
0301025106
0301025303
0301025304
0301025355
0301025356
0301028105
0301028106
0301028135
0301028136
0301028305
0301028306
0301028335
0301028336
0301031111
0301031112
0301031305
0301031306
0301032106
0301033006
0301033206
0301034103
0301034104
0301034113
0301034114
0301034124
0301035211
0301035212
0301035271
0301035272
0301035411
0301035412
0301035671
0301035672
0301036201
0301036202
0301036205
0301036206
0301036401
0301036402
0301036405
0301036406
0301037021
0301037022
0301037421
0301037422
0301041001
0301041002
0301041005

FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
DUGO REFLEKT.SVJETLO
REFLEKTORSKO SVJETLO
FAR
FAR
FAR, DESNI PREDNJI
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR, DESNI PREDNJI
FAR, DESNI PREDNJI
FAR
FAR, DESNI PREDNJI
FAR, DESNI PREDNJI
FAR, DESNI PREDNJI
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFLEK.SVJETLO
DUGO REFLEK.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFLEK.SVJETLO
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA

VPC (kn)
MPC(Kn)
931,64 kn
1.136,60 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
404,12 kn
493,03 kn
404,12 kn
493,03 kn
421,50 kn
514,23 kn
421,50 kn
514,23 kn
614,43 kn
749,60 kn
621,39 kn
758,10 kn
710,90 kn
867,30 kn
710,90 kn
867,30 kn
730,02 kn
890,62 kn
730,02 kn
890,62 kn
710,90 kn
867,30 kn
710,90 kn
867,30 kn
730,02 kn
890,62 kn
730,02 kn
890,62 kn
434,54 kn
530,14 kn
434,54 kn
530,14 kn
411,94 kn
502,57 kn
411,94 kn
502,57 kn
779,56 kn
951,06 kn
1.180,20 kn
1.439,84 kn
1.247,00 kn
1.521,34 kn
560,55 kn
683,87 kn
560,55 kn
683,87 kn
560,55 kn
683,87 kn
560,55 kn
683,87 kn
560,55 kn
683,87 kn
1.980,61 kn
2.416,34 kn
1.980,61 kn
2.416,34 kn
6.155,62 kn
7.509,86 kn
6.221,67 kn
7.590,44 kn
2.020,59 kn
2.465,12 kn
2.020,59 kn
2.465,12 kn
6.416,34 kn
7.827,93 kn
6.103,48 kn
7.446,25 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
1.524,35 kn
1.859,71 kn
1.524,35 kn
1.859,71 kn
1.505,23 kn
1.836,38 kn
1.505,23 kn
1.836,38 kn
1.460,04 kn
1.781,25 kn
1.460,04 kn
1.781,25 kn
1.366,18 kn
1.666,74 kn
1.380,08 kn
1.683,70 kn
1.483,50 kn
1.809,87 kn
1.483,50 kn
1.809,87 kn
3.376,34 kn
4.119,13 kn
3.376,34 kn
4.119,13 kn
3.537,11 kn
4.315,27 kn

0301041006
0301041501
0301041502
0301043202
0301043212
0301043273
0301043274
0301043278
0301045003
0301045004
0301045203
0301045204
0301045214
0301045223
0301045224
0301047273
0301048301
0301048302
0301049003
0301049004
0301049403
0301049404
0301051201
0301051202
0301051271
0301051272
0301051601
0301051602
0301051605
0301051606
0301051671
0301051672
0301053100
0301053101
0301053301
0301053302
0301053701
0301053702
0301056107
0301056108
0301056301
0301056302
0301056603
0301056604
0301057001
0301057002
0301057007
0301057008
0301057100
0301057101
0301057105
0301057106
0301057303

JEDINICA SVJETLA FARA


JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
FAR
FAR
FAR
FAR
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.537,11 kn
4.315,27 kn
3.756,99 kn
4.583,53 kn
3.701,37 kn
4.515,67 kn
2.018,00 kn
2.461,96 kn
2.121,00 kn
2.587,62 kn
4.718,00 kn
5.755,96 kn
4.718,00 kn
5.755,96 kn
5.131,00 kn
6.259,82 kn
979,44 kn
1.194,92 kn
979,44 kn
1.194,92 kn
1.952,80 kn
2.382,42 kn
1.931,94 kn
2.356,97 kn
1.931,94 kn
2.356,97 kn
1.911,08 kn
2.331,52 kn
1.911,08 kn
2.331,52 kn
6.440,00 kn
7.856,80 kn
690,04 kn
841,85 kn
690,04 kn
841,85 kn
578,80 kn
706,14 kn
578,80 kn
706,14 kn
578,80 kn
706,14 kn
578,80 kn
706,14 kn
1.499,15 kn
1.828,96 kn
1.499,15 kn
1.828,96 kn
6.483,26 kn
7.909,58 kn
6.483,26 kn
7.909,58 kn
1.697,29 kn
2.070,69 kn
1.697,29 kn
2.070,69 kn
1.646,02 kn
2.008,14 kn
1.646,02 kn
2.008,14 kn
6.589,29 kn
8.038,93 kn
6.589,29 kn
8.038,93 kn
1.897,18 kn
2.314,56 kn
1.897,18 kn
2.314,56 kn
2.007,55 kn
2.449,21 kn
2.007,55 kn
2.449,21 kn
2.035,36 kn
2.483,14 kn
2.035,36 kn
2.483,14 kn
1.730,32 kn
2.110,99 kn
1.730,32 kn
2.110,99 kn
2.049,27 kn
2.500,11 kn
2.049,27 kn
2.500,11 kn
1.910,22 kn
2.330,47 kn
1.910,22 kn
2.330,47 kn
943,81 kn
1.151,45 kn
943,81 kn
1.151,45 kn
996,82 kn
1.216,12 kn
943,81 kn
1.151,45 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
937,73 kn
1.144,03 kn
937,73 kn
1.144,03 kn
972,49 kn
1.186,44 kn

0301057304
0301057305
0301057306
0301057503
0301057504
0301058105
0301058106
0301058107
0301058108
0301060061
0301060062
0301060161
0301060162
0301060163
0301060164
0301060168
0301060603
0301060604
0301060663
0301060664
0301062101
0301063132
0301064101
0301064121
0301064122
0301065109
0301065110
0301065111
0301065112
0301065309
0301065310
0301065311
0301065312
0301065321
0301065322
0301065605
0301065606
0301065705
0301065706
0301065721
0301065722
0301066111
0301066112
0301067121
0301067329
0301067330
0301067331
0301067332
0301067725
0301067726
0301069101
0301072155
0301072156

JEDINICA SVJETLA FARA


FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA
JEDINICA SVJETLA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOZAK FARA
ULOZAK FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT

VPC (kn)
MPC(Kn)
972,49 kn
1.186,44 kn
894,27 kn
1.091,01 kn
894,27 kn
1.091,01 kn
1.042,01 kn
1.271,25 kn
1.042,01 kn
1.271,25 kn
1.276,66 kn
1.557,53 kn
1.276,66 kn
1.557,53 kn
1.335,76 kn
1.629,63 kn
1.267,10 kn
1.545,86 kn
1.717,28 kn
2.095,08 kn
1.717,28 kn
2.095,08 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.678,17 kn
2.047,37 kn
1.961,49 kn
2.393,02 kn
1.961,49 kn
2.393,02 kn
2.411,67 kn
2.942,24 kn
1.772,90 kn
2.162,94 kn
1.772,90 kn
2.162,94 kn
1.710,33 kn
2.086,60 kn
1.710,33 kn
2.086,60 kn
889,93 kn
1.085,71 kn
629,21 kn
767,64 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
1.434,83 kn
1.750,49 kn
1.434,83 kn
1.750,49 kn
1.966,71 kn
2.399,39 kn
1.966,71 kn
2.399,39 kn
1.745,96 kn
2.130,07 kn
1.745,96 kn
2.130,07 kn
1.839,82 kn
2.244,58 kn
1.839,82 kn
2.244,58 kn
1.933,68 kn
2.359,09 kn
1.933,68 kn
2.359,09 kn
1.852,86 kn
2.260,49 kn
1.852,86 kn
2.260,49 kn
1.772,90 kn
2.162,94 kn
1.772,90 kn
2.162,94 kn
1.953,67 kn
2.383,48 kn
1.953,67 kn
2.383,48 kn
1.953,67 kn
2.383,48 kn
1.953,67 kn
2.383,48 kn
1.198,45 kn
1.462,11 kn
1.198,45 kn
1.462,11 kn
1.310,56 kn
1.598,88 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
1.465,25 kn
1.787,61 kn
1.415,72 kn
1.727,18 kn
1.374,87 kn
1.677,34 kn
1.374,87 kn
1.677,34 kn
1.131,53 kn
1.380,47 kn
1.407,89 kn
1.717,63 kn
1.407,89 kn
1.717,63 kn

0301072305
0301072355
0301072553
0301073301
0301073302
0301073304
0301073305
0301073306
0301073317
0301073318
0301073703
0301073704
0301073711
0301073712
0301075101
0301075102
0301075111
0301075112
0301075301
0301075302
0301075311
0301075312
0301079305
0301079306
0301081111
0301081112
0301081113
0301081114
0301081115
0301081116
0301081117
0301081118
0301081119
0301081120
0301081121
0301081122
0301081311
0301081312
0301081313
0301081314
0301081315
0301081316
0301081317
0301081318
0301081319
0301081320
0301081321
0301081322
0301081511
0301081512
0301081513
0301081514
0301081515

SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
ZAMJENSKI BR.0301081117
ZAMJENSKI BR. 0301081118
ZAMJENSKI BR.0301081119
ZAMJENSKI BR.0301081120
ZAMJENSKI BR.0301081121
ZAMJENSKI BR.0301081122
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOAK FARA
ULOAK FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOAK FARA
ULOAK FARA
ZAMJENSKI BR.0301081321
ZAMJENSKI BR.0301081322
ZAMJENSKI BR.0301081319
ZAMJENSKI BR.0301081320
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOAK FARA
ULOAK FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.138,78 kn
2.609,31 kn
2.311,73 kn
2.820,31 kn
1.103,72 kn
1.346,54 kn
1.141,96 kn
1.393,19 kn
1.141,96 kn
1.393,19 kn
1.545,21 kn
1.885,16 kn
1.141,96 kn
1.393,19 kn
1.141,96 kn
1.393,19 kn
1.485,24 kn
1.811,99 kn
1.485,24 kn
1.811,99 kn
1.762,47 kn
2.150,21 kn
1.762,47 kn
2.150,21 kn
1.725,97 kn
2.105,68 kn
1.725,97 kn
2.105,68 kn
1.131,53 kn
1.380,47 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.807,67 kn
2.205,36 kn
1.807,67 kn
2.205,36 kn
1.124,58 kn
1.371,99 kn
1.124,58 kn
1.371,99 kn
2.918,34 kn
3.560,37 kn
2.918,34 kn
3.560,37 kn
1.327,94 kn
1.620,09 kn
1.327,94 kn
1.620,09 kn
1.390,51 kn
1.696,42 kn
1.390,51 kn
1.696,42 kn
1.314,90 kn
1.604,18 kn
1.378,35 kn
1.681,59 kn
1.504,36 kn
1.835,32 kn
1.504,36 kn
1.835,32 kn
1.175,85 kn
1.434,54 kn
1.175,85 kn
1.434,54 kn
1.351,00 kn
1.648,22 kn
1.351,00 kn
1.648,22 kn
1.793,76 kn
2.188,39 kn
1.793,76 kn
2.188,39 kn
1.689,47 kn
2.061,15 kn
1.689,47 kn
2.061,15 kn
1.721,63 kn
2.100,39 kn
1.721,63 kn
2.100,39 kn
1.849,38 kn
2.256,24 kn
1.849,38 kn
2.256,24 kn
1.938,90 kn
2.365,46 kn
1.938,90 kn
2.365,46 kn
1.656,00 kn
2.020,32 kn
1.656,00 kn
2.020,32 kn
1.376,61 kn
1.679,46 kn
1.376,61 kn
1.679,46 kn
1.466,12 kn
1.788,67 kn
1.466,12 kn
1.788,67 kn
1.473,07 kn
1.797,15 kn

0301081516
0301081713
0301081714
0301082203
0301082204
0301082271
0301082272
0301082603
0301082604
0301082671
0301082672
0301085106
0301086006
0301086401
0301087025
0301087026
0301087035
0301087251
0301089205
0301089206
0301089276
0301090102
0301090111
0301090112
0301090121
0301090122
0301090272
0301090273
0301090274
0301090301
0301090302
0301090311
0301090312
0301090321
0301090322
0301090611
0301090612
0301090621
0301090622
0301090673
0301090674
0301090711
0301090712
0301090721
0301090722
0301093312
0301093315
0301093316
0301093317
0301095003
0301095004
0301097211
0301097212

JEDINICA SVJETLA FARA


JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR BEZ ZMIGAVCA
FAR BEZ ZMIGAVCA
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVIJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOZAK FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.473,07 kn
1.797,15 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
1.321,86 kn
1.612,67 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
696,99 kn
850,33 kn
1.393,99 kn
1.700,67 kn
1.863,29 kn
2.273,21 kn
1.541,73 kn
1.880,91 kn
1.541,73 kn
1.880,91 kn
1.739,01 kn
2.121,59 kn
2.408,19 kn
2.937,99 kn
1.327,94 kn
1.620,09 kn
1.327,94 kn
1.620,09 kn
3.346,79 kn
4.083,08 kn
1.481,00 kn
1.806,82 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
6.199,44 kn
7.563,32 kn
5.754,11 kn
7.020,01 kn
5.754,11 kn
7.020,01 kn
1.529,00 kn
1.865,38 kn
1.529,00 kn
1.865,38 kn
1.425,27 kn
1.738,83 kn
1.425,27 kn
1.738,83 kn
1.425,27 kn
1.738,83 kn
1.425,27 kn
1.738,83 kn
1.465,25 kn
1.787,61 kn
1.465,25 kn
1.787,61 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
1.391,38 kn
1.697,48 kn
5.754,11 kn
7.020,01 kn
5.754,11 kn
7.020,01 kn
1.539,12 kn
1.877,73 kn
1.658,24 kn
2.023,05 kn
1.539,12 kn
1.877,73 kn
1.539,12 kn
1.877,73 kn
1.492,19 kn
1.820,47 kn
1.492,19 kn
1.820,47 kn
1.492,19 kn
1.820,47 kn
1.639,07 kn
1.999,67 kn
1.541,73 kn
1.880,91 kn
1.541,73 kn
1.880,91 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn

0301097271
0301097272
0301097611
0301097612
0301098003
0301098004
0301098007
0301098008
0301098023
0301098024
0301098027
0301098028
0301098203
0301098204
0301098207
0301098208
0301098223
0301098224
0301098227
0301098228
0301150103
0301150104
0301150303
0301150304
0301150503
0301150504
0301150703
0301150704
0301151003
0301151004
0301151203
0301151204
0301151403
0301151404
0301151603
0301151604
0301152201
0301152202
0301152211
0301152212
0301152601
0301152602
0301152611
0301152612
0301153001
0301153002
0301153271
0301153272
0301153401
0301153402
0301153671
0301153672
0301154303

JEDINICA SVJETLA FARA


JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT

VPC (kn)
MPC(Kn)
5.453,41 kn
6.653,16 kn
5.453,41 kn
6.653,16 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
1.193,23 kn
1.455,74 kn
1.193,23 kn
1.455,74 kn
1.373,13 kn
1.675,22 kn
1.373,13 kn
1.675,22 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.304,47 kn
1.591,45 kn
1.304,47 kn
1.591,45 kn
865,17 kn
1.055,51 kn
865,17 kn
1.055,51 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
862,12 kn
1.051,79 kn
857,68 kn
1.046,37 kn
857,68 kn
1.046,37 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
1.505,23 kn
1.836,38 kn
1.505,23 kn
1.836,38 kn
5.887,95 kn
7.183,30 kn
5.887,95 kn
7.183,30 kn
1.586,92 kn
1.936,04 kn
1.586,92 kn
1.936,04 kn
5.887,95 kn
7.183,30 kn
5.887,95 kn
7.183,30 kn
876,02 kn
1.068,74 kn

0301155203
0301157205
0301157206
0301157211
0301157212
0301158003
0301158004
0301158203
0301158204
0301158403
0301158404
0301158603
0301158604
0301160001
0301160002
0301160203
0301160204
0301163203
0301164283
0301165271
0301165272
0301165273
0301165274
0301165673
0301165674
0301166201
0301166202
0301166271
0301166272
0301166275
0301166276
0301166601
0301166602
0301166671
0301166672
0301166675
0301166676
0301167103
0301167104
0301167303
0301167304
0301167503
0301167504
0301167703
0301167704
0301170202
0301170204
0301170272
0301170274
0301172203
0301172204
0301173306
0301174206

SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA
ULOZAK FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.759,87 kn
2.147,04 kn
1.490,46 kn
1.818,36 kn
1.490,46 kn
1.818,36 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
758,70 kn
925,61 kn
758,70 kn
925,61 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
751,75 kn
917,14 kn
751,75 kn
917,14 kn
903,83 kn
1.102,67 kn
903,83 kn
1.102,67 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.028,11 kn
1.254,29 kn
972,49 kn
1.186,44 kn
1.166,29 kn
1.422,87 kn
5.476,00 kn
6.680,72 kn
6.958,64 kn
8.489,54 kn
6.958,64 kn
8.489,54 kn
6.889,99 kn
8.405,79 kn
6.889,99 kn
8.405,79 kn
6.067,85 kn
7.402,78 kn
6.007,01 kn
7.328,55 kn
1.366,18 kn
1.666,74 kn
1.366,18 kn
1.666,74 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
1.110,67 kn
1.355,02 kn
1.110,67 kn
1.355,02 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
931,64 kn
1.136,60 kn
1.117,62 kn
1.363,50 kn
1.117,62 kn
1.363,50 kn
2.018,00 kn
2.461,96 kn
2.018,00 kn
2.461,96 kn
4.718,00 kn
5.755,96 kn
4.718,00 kn
5.755,96 kn
796,07 kn
971,21 kn
796,07 kn
971,21 kn
724,80 kn
884,26 kn
1.021,16 kn
1.245,82 kn

0301175001
0301175002
0301176277
0301176278
0301176279
0301176280
0301177201
0301177271
0301177272
0301178001
0301178002
0301178273
0301178274
0301178277
0301178278
0301178601
0301178602
0301178673
0301178674
0301178677
0301178678
0301189201
0301189202
0301189601
0301189602
0301191301
0301192201
0301192202
0301192601
0301192602
0301201001
0301202003
0301203001
0301204002
0301204100
0301204101
0301205273
0301205274
0301206274
0301209201
0301209202
0301209203
0301209204
0301209207
0301209208
0301302100
0301302101
0301302102
0301302103
0301302801
0301303016
0301303017
0301303051

JEDINICA SVJETLA FARA


JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
UMETAK FARA
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
DUGO REFLEK.SVJETLO
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
SCHEINWERFERLEUCHTEINHEIT
UMETAK FARA
UMETAK FAROVA
UMETAK FAROVA
UMETAK FAROVA
UMETAK FARA
UMETAK FARA
UMETAK FARA
VIE SE NE PROIZVODI

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.380,08 kn
1.683,70 kn
1.380,08 kn
1.683,70 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
1.529,00 kn
1.865,38 kn
3.478,00 kn
4.243,16 kn
3.478,00 kn
4.243,16 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
868,00 kn
1.058,96 kn
776,95 kn
947,88 kn
803,02 kn
979,68 kn
803,02 kn
979,68 kn
803,02 kn
979,68 kn
1.221,91 kn
1.490,73 kn
272,89 kn
332,93 kn
483,20 kn
589,50 kn
407,59 kn
497,26 kn
286,79 kn
349,88 kn
324,16 kn
395,48 kn
1.628,64 kn
1.986,94 kn
1.628,64 kn
1.986,94 kn
1.704,25 kn
2.079,19 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
1.667,00 kn
2.033,74 kn
188,59 kn
230,08 kn
188,59 kn
230,08 kn
209,45 kn
255,53 kn
248,55 kn
303,23 kn
399,77 kn
487,72 kn
276,36 kn
337,16 kn
299,83 kn
365,79 kn
276,36 kn
337,16 kn

0301303503
0301304100
0301305100
0301307141
0301307142
0301340002
0301351005
0301351006
0301351007
0301351008
0301383001
0301383002
0301384001
0301384002
0301384201
0301384202
0301385201
0301400109
0301400608
0301500004
0301500005
0301501002
0301501502
0301501503
0301505100
0301600006
0301600015
0301600107
0301600110
0301600114
0301600120
0301600605
0301603001
0301603004
0301603100
0301603101
0301603102
0301603601
0301603602
0301608027
0301608050
0301608120
0301608121
0301608123
0301608124
0301608519
0301608611
0301608613
0301610006
0301611001
0301611002
0301611101
0301680101

UMETAK FAROVA
FAR
SCHEINWERFEREINSATZ
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
UMETAK FAROVA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
DUGO REFL. SVJETLO
FAR
FAR
FAR
UMETAK FARA
UMETAK FAROVA
UMETAK FARA
ULOAK FARA
ULOAK FARA
FAR
UMETAK FARA
UMETAK FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
ULOAK FARA
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR BEZ ZMIGAVCA
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
285,92 kn
348,82 kn
669,18 kn
816,40 kn
607,48 kn
741,13 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
938,60 kn
1.145,09 kn
910,79 kn
1.111,16 kn
1.276,66 kn
1.557,53 kn
1.276,66 kn
1.557,53 kn
1.117,62 kn
1.363,50 kn
1.117,62 kn
1.363,50 kn
1.387,04 kn
1.692,19 kn
1.387,04 kn
1.692,19 kn
1.614,73 kn
1.969,97 kn
1.614,73 kn
1.969,97 kn
1.614,73 kn
1.969,97 kn
1.614,73 kn
1.969,97 kn
1.387,04 kn
1.692,19 kn
381,52 kn
465,45 kn
444,09 kn
541,79 kn
683,09 kn
833,37 kn
710,90 kn
867,30 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
600,53 kn
732,65 kn
600,53 kn
732,65 kn
751,75 kn
917,14 kn
181,64 kn
221,60 kn
242,47 kn
295,81 kn
178,16 kn
217,36 kn
187,72 kn
229,02 kn
248,55 kn
303,23 kn
195,54 kn
238,56 kn
215,53 kn
262,95 kn
1.710,33 kn
2.086,60 kn
1.800,71 kn
2.196,87 kn
1.828,52 kn
2.230,79 kn
1.897,18 kn
2.314,56 kn
1.897,18 kn
2.314,56 kn
1.918,04 kn
2.340,01 kn
1.918,04 kn
2.340,01 kn
455,39 kn
555,58 kn
497,11 kn
606,47 kn
404,12 kn
493,03 kn
405,86 kn
495,15 kn
334,59 kn
408,20 kn
332,85 kn
406,08 kn
483,20 kn
589,50 kn
434,54 kn
530,14 kn
415,42 kn
506,81 kn
683,09 kn
833,37 kn
1.207,14 kn
1.472,71 kn
1.228,00 kn
1.498,16 kn
1.807,00 kn
2.204,54 kn
772,60 kn
942,57 kn

0301705001
0301705002
0301705101
0301705102
0301709001
0301709009
0301709010
0301709100
0301709101
0301709102
0301709600
0301709800
0301710100
0301711101
0301740011
0301740012
0301740511
0301740512
0301801014
0301801015
0301801510
0301802012
0301802014
0301807002
0301808011
0301810100
0301810102
0301813001
0301813103
0301850006
0301850008
0301850507
0301852002
0301852004
0301852501
0301854101
0301854102
0301855301
0301855302
0302050007
0302050008
0302300003
0302300004
0302355003
0302355004
0302355005
0302355006
0302356001
0302356002
0302450005
0302450006
0302455001
0302457003

FAR
FAR
FAR
FAR
UMETAK FARA
UMETAK FARA
UMETAK FARA
FAR
UMETAK FARA
ULOAK FARA
UMETAK FARA
FAR
FAR
SVJETLO
UMETAK FARA
UMETAK FARA
ULOAK FARA
ULOAK FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
SCHEINWERFEREINSATZ
UMETAK FAROVA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
PREUZIMANJE FARA
PREUZIMANJE FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.304,47 kn
1.591,45 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
208,58 kn
254,47 kn
565,76 kn
690,23 kn
565,76 kn
690,23 kn
192,06 kn
234,31 kn
205,10 kn
250,22 kn
231,17 kn
282,03 kn
220,74 kn
269,30 kn
579,67 kn
707,20 kn
480,60 kn
586,33 kn
455,39 kn
555,58 kn
756,09 kn
922,43 kn
756,09 kn
922,43 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
793,46 kn
968,02 kn
793,46 kn
968,02 kn
903,83 kn
1.102,67 kn
889,93 kn
1.085,71 kn
2.049,27 kn
2.500,11 kn
1.562,59 kn
1.906,36 kn
972,49 kn
1.186,44 kn
855,16 kn
1.043,30 kn
1.598,00 kn
1.949,56 kn
231,17 kn
282,03 kn
262,46 kn
320,20 kn
2.104,89 kn
2.567,97 kn
2.124,88 kn
2.592,35 kn
2.256,11 kn
2.752,45 kn
2.366,48 kn
2.887,11 kn
2.863,59 kn
3.493,58 kn
2.807,97 kn
3.425,72 kn
1.911,08 kn
2.331,52 kn
1.931,94 kn
2.356,97 kn
1.814,62 kn
2.213,84 kn
1.814,62 kn
2.213,84 kn
2.290,87 kn
2.794,86 kn
2.290,87 kn
2.794,86 kn
979,44 kn
1.194,92 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
2.778,42 kn
3.389,67 kn
2.778,42 kn
3.389,67 kn
2.675,00 kn
3.263,50 kn
2.675,00 kn
3.263,50 kn
1.723,37 kn
2.102,51 kn
2.025,80 kn
2.471,48 kn
2.040,58 kn
2.489,51 kn
2.040,58 kn
2.489,51 kn
2.475,98 kn
3.020,70 kn
1.752,91 kn
2.138,55 kn

0302457004
0302463011
0302463012
0302463273
0302463274
0302464011
0302464012
0302464271
0302464272
0302465001
0302465002
0302468021
0302468022
0302470271
0302470272
0302474011
0302474012
0302474271
0302474272
0302475001
0302475271
0302475272
0302477001
0302477002
0302477271
0302477272
0302480273
0302480274
0302481001
0302481002
0302481271
0302481272
0302481275
0302481276
0302485075
0302485076
0302485077
0302485078
0302489001
0302489002
0302489077
0302489078
0302489273
0302489274
0302493011
0302493012
0302601001
0302601008
0302703001
0302703002
0302703007
0302703008
0303850103

FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
PREUZIMANJE FARA
PREUZIMANJE FARA
PREUZIMANJE FARA
PREUZIMANJE FARA DESNO
PREUZIMANJE FARA
PREUZIMANJE FARA
FAR ZA MOTOCIKL

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.752,91 kn
2.138,55 kn
1.432,23 kn
1.747,32 kn
1.432,23 kn
1.747,32 kn
6.221,67 kn
7.590,44 kn
6.159,97 kn
7.515,16 kn
3.071,29 kn
3.746,97 kn
3.071,29 kn
3.746,97 kn
6.520,63 kn
7.955,17 kn
6.221,67 kn
7.590,44 kn
2.489,02 kn
3.036,60 kn
2.489,02 kn
3.036,60 kn
1.873,71 kn
2.285,93 kn
1.873,71 kn
2.285,93 kn
6.131,29 kn
7.480,17 kn
6.485,87 kn
7.912,76 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
1.411,37 kn
1.721,87 kn
5.453,41 kn
6.653,16 kn
5.453,41 kn
6.653,16 kn
1.472,20 kn
1.796,08 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
1.552,16 kn
1.893,64 kn
1.573,02 kn
1.919,08 kn
6.209,51 kn
7.575,60 kn
6.209,51 kn
7.575,60 kn
6.889,99 kn
8.405,79 kn
6.889,99 kn
8.405,79 kn
1.351,40 kn
1.648,71 kn
1.351,40 kn
1.648,71 kn
5.659,18 kn
6.904,20 kn
5.659,18 kn
6.904,20 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
5.252,66 kn
6.408,25 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
6.347,69 kn
7.744,18 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
3.279,87 kn
4.001,44 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
5.921,84 kn
7.224,64 kn
3.657,05 kn
4.461,60 kn
3.657,05 kn
4.461,60 kn
865,59 kn
1.056,02 kn
896,88 kn
1.094,19 kn
365,88 kn
446,37 kn
365,88 kn
446,37 kn
206,84 kn
252,34 kn
206,84 kn
252,34 kn
965,54 kn
1.177,96 kn

0304103001
0304302001
0304601005
0305001004
0305001011
0305001201
0305002001
0305050001
0305050002
0305051001
0305051002
0305053001
0305053002
0305054002
0305055001
0305055901
0305057001
0305058001
0305059001
0305059002
0305120001
0305120002
0305120101
0305120102
0305120105
0305120106
0305121001
0305200702
0305402001
0305403001
0305404001
0305404002
0305406001
0305406002
0305406014
0305406101
0305406102
0305406901
0305450010
0305451005
0305555001
0305555901
0305601004
0305601011
0305601012
0305602001
0305603001
0305603002
0305603901
0305603902
0305900005
0306001004
0306001201

FAR
VIE SE NE PROIZVODI
MAGLENKE
MAGLENKA
MAGLENKE
VIE SE NE PROIZVODI
MAGLENKA
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
NEBELSCHEINWERFER
MAGLENKA
GARNITURA MAGLENKI
ZAMJENSKI BR.F014001048
NEBELSCHEINWERFER
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKA
NEBELSCHEINWERFER
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKA
BUGLEUCHTENEINHEIT
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKA
MAGLENKE
NEBELSCHEINWERFER
GARNITURA MAGLENKI
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKA
MAGLENKA
MAGLENKA
MAGLENKA
MAGLENKE
MAGLENKA
MAGLENKE
GARNITURA MAGLENKI
GARNITURA MAGLENKI
MAGLENKA
SVJETLO ZA VONJU
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO

VPC (kn)
MPC(Kn)
579,67 kn
707,20 kn
779,56 kn
951,06 kn
476,55 kn
581,39 kn
314,41 kn
383,58 kn
535,81 kn
653,69 kn
470,78 kn
574,35 kn
575,31 kn
701,88 kn
359,67 kn
438,80 kn
359,67 kn
438,80 kn
614,82 kn
750,08 kn
614,82 kn
750,08 kn
372,84 kn
454,86 kn
372,84 kn
454,86 kn
385,19 kn
469,93 kn
186,01 kn
226,93 kn
633,75 kn
773,18 kn
758,03 kn
924,80 kn
371,00 kn
452,62 kn
346,50 kn
422,73 kn
346,50 kn
422,73 kn
764,61 kn
932,82 kn
764,61 kn
932,82 kn
516,05 kn
629,58 kn
522,64 kn
637,62 kn
493,01 kn
601,47 kn
493,01 kn
601,47 kn
875,73 kn
1.068,39 kn
1.947,34 kn
2.375,75 kn
215,64 kn
263,08 kn
297,94 kn
363,49 kn
738,28 kn
900,70 kn
751,44 kn
916,76 kn
197,53 kn
240,99 kn
223,87 kn
273,12 kn
326,75 kn
398,64 kn
287,24 kn
350,43 kn
265,02 kn
323,32 kn
411,53 kn
502,07 kn
666,67 kn
813,34 kn
535,81 kn
653,69 kn
287,24 kn
350,43 kn
535,81 kn
653,69 kn
353,09 kn
430,77 kn
322,64 kn
393,62 kn
322,64 kn
393,62 kn
235,39 kn
287,18 kn
151,44 kn
184,76 kn
223,87 kn
273,12 kn
411,53 kn
502,07 kn
581,90 kn
709,92 kn
385,19 kn
469,93 kn
394,24 kn
480,97 kn
464,20 kn
566,32 kn

0306003002
0306003003
0306003006
0306055001
0306055101
0306055102
0306055901
0306080002
0306080003
0306181009
0306382001
0306407001
0306407101
0306480001
0306481001
0306481003
0306481004
0306482001
0306482003
0306483001
0306484001
0306484002
0306506001
0306506002
0306604001
0306604002
0306604011
0306604012
0306604101
0306605001
0306606001
0306606002
0306606901
0306680001
0306900008
0306901005
0306980002
0306980003
0307400001
0307400050
0307650100
0307650101
0307851346
0307851347
0307851356
0307852304
0307852309
0307852314
0307852328
0307852340
0307852341
0307852349
0307853301

DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO


FERNSCHEINWERFER
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
DUGO SVJETLO
RADNI FAR
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
SET DUGOG SVJETLA
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
RADNO SVJETLO
DUGO SVJETLO
FERNSCHEINWERFER
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
RADNI FAR
ARBEITSSCHEINWERFER
RADNI FAR
RADNI FAR
RADNO PREDNJE REFL. SVJET
RADNI FAR
RADNO PREDNJE REFL. SVJETLO
FAR ZA DUGO SVJETLO
FAR ZA DUGO SVJETLO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
DUGO SVJETLO
DUGO SVJETLO
DUGO SVJETLO
VIE SE NE PROIZVODI
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
ARBEITSSCHEINWERFER
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
SVJETLO
RADNO PREDNJE REFL. SVJET
RADNO PREDNJE REFL. SVJET
RUECKFAHRLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
PREKIDAC
PREKIDAC
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
597,00 kn
728,34 kn
588,48 kn
717,95 kn
614,00 kn
749,08 kn
235,39 kn
287,18 kn
241,98 kn
295,22 kn
620,58 kn
757,11 kn
562,14 kn
685,81 kn
627,16 kn
765,14 kn
333,34 kn
406,67 kn
555,56 kn
677,78 kn
614,00 kn
749,08 kn
197,53 kn
240,99 kn
238,68 kn
291,19 kn
437,86 kn
534,19 kn
215,64 kn
263,08 kn
333,34 kn
406,67 kn
313,58 kn
382,57 kn
267,49 kn
326,34 kn
293,83 kn
358,47 kn
152,26 kn
185,76 kn
192,59 kn
234,96 kn
192,59 kn
234,96 kn
1.006,59 kn
1.228,04 kn
1.320,17 kn
1.610,61 kn
329,22 kn
401,65 kn
267,49 kn
326,34 kn
329,22 kn
401,65 kn
329,22 kn
401,65 kn
290,54 kn
354,46 kn
241,98 kn
295,22 kn
151,44 kn
184,76 kn
223,87 kn
273,12 kn
411,53 kn
502,07 kn
225,52 kn
275,13 kn
568,73 kn
693,85 kn
372,84 kn
454,86 kn
623,87 kn
761,12 kn
593,42 kn
723,97 kn
213,22 kn
260,13 kn
213,22 kn
260,13 kn
244,85 kn
298,72 kn
244,85 kn
298,72 kn
512,14 kn
624,81 kn
302,80 kn
369,42 kn
474,76 kn
579,21 kn
400,93 kn
489,13 kn
563,54 kn
687,52 kn
459,80 kn
560,96 kn
437,37 kn
533,59 kn
400,93 kn
489,13 kn
378,50 kn
461,77 kn
393,45 kn
480,01 kn
300,93 kn
367,13 kn

0307853303
0307853304
0307853309
0307870001
0310152006
0310153001
0310153002
0310153006
0310153010
0310153014
0311113007
0311118002
0311316003
0311316004
0311319001
0311319002
0311322003
0311322004
0311325005
0311325006
0311327001
0311328001
0311328002
0311328003
0311328004
0311353004
0311353005
0311425001
0311425002
0311425003
0311508001
0312201002
0313050005
0313103006
0313107002
0313108001
0313109001
0313110002
0314105001
0314106001
0314107002
0315104006
0315104033
0315109004
0315202010
0315206003
0315206004
0315206006
0318005314
0318006113
0318006114
0318007213
0318007214

STELLMOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
UREDAJ
ZAMJENSKI BR.0986310093
SVJETLO
SVIJETLO
ANZEIGELEUCHTE
ANZEIGELEUCHTE
SVJETLO
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
MIRKAJUCA ARULJICA
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
MIGAVAC
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
STRA. STOP SVJETLO
STRA. STOP SVJETLO
VIE SE NE PROIZVODI
BLINKLEUCHTE
BREMSLEUCHTE
SCHLUSSLEUCHTE
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
MAGLENKA
SVJETLO ZA MAGLU- STRAGA
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
BEGRENZUNGSLEUCHTE
BEGRENZUNGSLEUCHTE
BEGRENZUNGSLEUCHTE
FRONTBLENDE
RUECKSTRAHLER
RUECKSTRAHLER
RUECKSTRAHLER
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
188,78 kn
230,31 kn
167,29 kn
204,09 kn
244,85 kn
298,72 kn
1.298,10 kn
1.583,68 kn
40,54 kn
49,46 kn
55,18 kn
67,32 kn
56,70 kn
69,17 kn
55,18 kn
67,32 kn
55,18 kn
67,32 kn
52,43 kn
63,96 kn
312,05 kn
380,70 kn
178,44 kn
217,70 kn
152,82 kn
186,44 kn
158,31 kn
193,14 kn
559,12 kn
682,13 kn
559,12 kn
682,13 kn
355,97 kn
434,28 kn
377,93 kn
461,07 kn
206,81 kn
252,31 kn
206,81 kn
252,31 kn
132,00 kn
161,04 kn
122,62 kn
149,60 kn
122,62 kn
149,60 kn
169,29 kn
206,53 kn
169,29 kn
206,53 kn
250,73 kn
305,89 kn
280,02 kn
341,62 kn
232,43 kn
283,56 kn
228,77 kn
279,10 kn
228,77 kn
279,10 kn
900,45 kn
1.098,55 kn
158,31 kn
193,14 kn
158,31 kn
193,14 kn
213,22 kn
260,13 kn
261,72 kn
319,30 kn
130,86 kn
159,65 kn
138,18 kn
168,58 kn
392,57 kn
478,94 kn
191,00 kn
233,02 kn
126,28 kn
154,06 kn
163,80 kn
199,84 kn
125,37 kn
152,95 kn
280,02 kn
341,62 kn
160,14 kn
195,37 kn
315,71 kn
385,17 kn
1.379,96 kn
1.683,55 kn
1.379,96 kn
1.683,55 kn
1.379,96 kn
1.683,55 kn
1.021,16 kn
1.245,82 kn
1.269,71 kn
1.549,05 kn
1.269,71 kn
1.549,05 kn
924,69 kn
1.128,12 kn
924,69 kn
1.128,12 kn

0318012214
0318012215
0318012216
0318012313
0318012314
0318015103
0318016313
0318016314
0318016323
0318016333
0318019013
0318019014
0318027103
0318027104
0318028163
0318028164
0318029013
0318029014
0318029113
0318029114
0318029213
0318029214
0318029313
0318029314
0318035113
0318035114
0318036103
0318036104
0318036113
0318036114
0318036313
0318036314
0318038103
0318038104
0318038113
0318038114
0318039103
0318039104
0318039113
0318039114
0318039303
0318039304
0318039313
0318039314
0318040113
0318040114
0318041113
0318041114
0318042313
0318042314
0318042323
0318042324
0318043114

FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
ZAMJENA: 0318042324
FAR
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.055,92 kn
1.288,22 kn
1.234,95 kn
1.506,64 kn
1.234,95 kn
1.506,64 kn
621,39 kn
758,10 kn
621,39 kn
758,10 kn
490,16 kn
598,00 kn
669,18 kn
816,40 kn
669,18 kn
816,40 kn
593,57 kn
724,16 kn
758,70 kn
925,61 kn
786,51 kn
959,54 kn
786,51 kn
959,54 kn
427,58 kn
521,65 kn
427,58 kn
521,65 kn
405,86 kn
495,15 kn
405,86 kn
495,15 kn
617,04 kn
752,79 kn
617,04 kn
752,79 kn
452,79 kn
552,40 kn
452,79 kn
552,40 kn
619,65 kn
755,97 kn
619,65 kn
755,97 kn
597,92 kn
729,46 kn
597,92 kn
729,46 kn
917,74 kn
1.119,64 kn
917,74 kn
1.119,64 kn
641,37 kn
782,47 kn
641,37 kn
782,47 kn
641,37 kn
782,47 kn
641,37 kn
782,47 kn
772,60 kn
942,57 kn
772,60 kn
942,57 kn
399,77 kn
487,72 kn
399,77 kn
487,72 kn
376,31 kn
459,10 kn
376,31 kn
459,10 kn
544,91 kn
664,79 kn
544,91 kn
664,79 kn
531,00 kn
647,82 kn
531,00 kn
647,82 kn
544,91 kn
664,79 kn
544,91 kn
664,79 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
568,37 kn
693,41 kn
568,37 kn
693,41 kn
490,16 kn
598,00 kn
490,16 kn
598,00 kn
588,36 kn
717,80 kn
588,36 kn
717,80 kn
588,36 kn
717,80 kn
588,36 kn
717,80 kn
389,34 kn
474,99 kn

0318044113
0318044114
0318044313
0318044314
0318046113
0318046114
0318054115
0318054116
0318054315
0318054316
0318054317
0318055113
0318055114
0318055313
0318055314
0318057113
0318057114
0318057313
0318057314
0318071313
0318071314
0318076113
0318076114
0318076123
0318076124
0318076313
0318076314
0318076323
0318076324
0318077223
0318077224
0318078213
0318078214
0318079313
0318079314
0318081313
0318081314
0318084123
0318085113
0318085114
0318085313
0318085314
0318086313
0318086314
0318094324
0318097114
0318100213
0318100214
0318105113
0318105114
0318105213
0318105214
0318106113

FAR
DUGO REFLEK.SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
DUGO REFL.SVJETLO
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
DUGO REFL.SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
537,95 kn
656,30 kn
531,00 kn
647,82 kn
544,91 kn
664,79 kn
544,91 kn
664,79 kn
683,09 kn
833,37 kn
683,09 kn
833,37 kn
965,54 kn
1.177,96 kn
965,54 kn
1.177,96 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.290,57 kn
1.574,50 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
1.448,74 kn
1.767,46 kn
1.448,74 kn
1.767,46 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
1.138,48 kn
1.388,95 kn
413,68 kn
504,69 kn
413,68 kn
504,69 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
869,07 kn
1.060,27 kn
869,07 kn
1.060,27 kn
876,02 kn
1.068,74 kn
876,02 kn
1.068,74 kn
945,55 kn
1.153,57 kn
945,55 kn
1.153,57 kn
952,50 kn
1.162,05 kn
952,50 kn
1.162,05 kn
952,50 kn
1.162,05 kn
952,50 kn
1.162,05 kn
751,75 kn
917,14 kn
751,75 kn
917,14 kn
431,06 kn
525,89 kn
431,06 kn
525,89 kn
648,33 kn
790,96 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
551,86 kn
673,27 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
579,67 kn
707,20 kn
793,46 kn
968,02 kn
793,46 kn
968,02 kn
906,44 kn
1.105,86 kn
906,44 kn
1.105,86 kn
858,64 kn
1.047,54 kn
858,64 kn
1.047,54 kn
617,04 kn
752,79 kn

0318106114
0318107113
0318107114
0318107115
0318107116
0318107213
0318107214
0318113315
0318118113
0318118114
0318118313
0318118314
0318120113
0318121213
0318124214
0318127013
0318127014
0318203204
0318204204
0318214003
0318214004
0318214203
0318214204
0318226204
0318226205
0318226206
0318227203
0318227204
0318227213
0318227214
0318234203
0318234213
0318302204
0318307003
0318307004
0318325203
0318325204
0318337003
0318337004
0318337005
0318337006
0318338013
0318338014
0318341001
0318341002
0318348103
0318348104
0318403003
0318408003
0318408004
0318408013
0318408014
0318409004

FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FERN-ABBLEND-SCHEINWERFER
FAR
FAR
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
BEGRENZUNGSLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
JED. STRANJIH SVJETALA
JED. STRANJIH SVJETALA
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
JED. STRANJIH SVJETALA
JED. STRANJIH SVJETALA
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
NEBELSCHEINWERFER

VPC (kn)
MPC(Kn)
617,04 kn
752,79 kn
312,00 kn
380,64 kn
312,00 kn
380,64 kn
504,06 kn
614,95 kn
504,06 kn
614,95 kn
484,94 kn
591,63 kn
484,94 kn
591,63 kn
737,84 kn
900,16 kn
469,30 kn
572,55 kn
469,30 kn
572,55 kn
462,35 kn
564,07 kn
462,35 kn
564,07 kn
621,39 kn
758,10 kn
765,65 kn
934,09 kn
965,54 kn
1.177,96 kn
1.052,44 kn
1.283,98 kn
1.052,44 kn
1.283,98 kn
261,72 kn
319,30 kn
312,05 kn
380,70 kn
122,62 kn
149,60 kn
122,62 kn
149,60 kn
126,28 kn
154,06 kn
126,28 kn
154,06 kn
250,73 kn
305,89 kn
258,06 kn
314,83 kn
258,06 kn
314,83 kn
243,41 kn
296,96 kn
243,41 kn
296,96 kn
250,73 kn
305,89 kn
250,73 kn
305,89 kn
375,00 kn
457,50 kn
460,00 kn
561,20 kn
595,72 kn
726,78 kn
537,16 kn
655,34 kn
537,16 kn
655,34 kn
479,51 kn
585,00 kn
479,51 kn
585,00 kn
225,11 kn
274,63 kn
225,11 kn
274,63 kn
232,43 kn
283,56 kn
232,43 kn
283,56 kn
442,90 kn
540,34 kn
442,90 kn
540,34 kn
326,69 kn
398,56 kn
326,69 kn
398,56 kn
392,57 kn
478,94 kn
392,57 kn
478,94 kn
476,55 kn
581,39 kn
476,55 kn
581,39 kn
476,55 kn
581,39 kn
476,55 kn
581,39 kn
476,55 kn
581,39 kn
758,03 kn
924,80 kn

0318415004
0318418003
0318418004
0318425004
0318431003
0318434003
0318434004
0318435005
0318435006
0318490129
0320043005
0320043010
0320043011
0320043143
0320043801
0320043804
0320043901
0320143110
0320143111
0320146101
0320146105
0320146109
0320223002
0320223003
0320223008
0320223009
0320223016
0320223017
0320223024
0320223910
0320226002
0320226003
0320226008
0320226016
0320226017
0328003024
0328003025
0328006002
0328100002
0330001003
0330001004
0330001015
0330001016
0330001020
0330001021
0330001024
0330001025
0330001040
0330001041
0330001042
0330001043
0330001044
0330001045

MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
NEBELSCHEINWERFER
SVJETLO ZA MAGLU
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
MAGLENKE
NEBELSCHEINWERFER
SIRENA
SIRENA
HORN
HORN
HORN
HORN
HORN
SIRENA NISKI TON
SIRENA VISOKI TON
SIRENA 335 HZ NISKI
SIRENA
SIRENA 420 HZ VISOKI
STARKTONHORN
STARKTONHORN
TRUBA
TRUBA
TRUBA
TRUBA
TRUBA
TRUBA SNAN. TONA
STARKTONHORN
STARKTONHORN
STARKTONHORN
SIRENA VISOKI TON
SIRENA VISOKI TON
PNEUMATSKA SIRENA
PNEUMATSKA SIRENA
PNEUMATSKA SIRENA
PNEUMATSKA SIRENA
MAGNET
MAGNET
MAGNET 12V
ZAMJENSKI BR.0330001047
ZUGMAGNET
MAGNET
MAGNET
MAGNET
MAGNET
TLACNI MAGNET
MAGNET
MAGNET
ZUGMAGNET
ZUGMAGNET

VPC (kn)
MPC(Kn)
398,36 kn
486,00 kn
522,64 kn
637,62 kn
522,64 kn
637,62 kn
581,90 kn
709,92 kn
431,28 kn
526,16 kn
607,41 kn
741,04 kn
607,41 kn
741,04 kn
326,75 kn
398,64 kn
326,75 kn
398,64 kn
418,11 kn
510,09 kn
155,48 kn
189,69 kn
155,48 kn
189,69 kn
155,48 kn
189,69 kn
155,48 kn
189,69 kn
172,00 kn
209,84 kn
159,20 kn
194,22 kn
303,51 kn
370,28 kn
159,20 kn
194,22 kn
159,20 kn
194,22 kn
153,62 kn
187,42 kn
199,24 kn
243,07 kn
157,34 kn
191,95 kn
391,96 kn
478,19 kn
391,96 kn
478,19 kn
428,27 kn
522,49 kn
428,27 kn
522,49 kn
435,72 kn
531,58 kn
428,27 kn
522,49 kn
406,86 kn
496,37 kn
797,88 kn
973,41 kn
428,27 kn
522,49 kn
428,27 kn
522,49 kn
428,27 kn
522,49 kn
465,51 kn
567,92 kn
465,51 kn
567,92 kn
377,06 kn
460,01 kn
480,41 kn
586,10 kn
421,75 kn
514,54 kn
480,41 kn
586,10 kn
577,36 kn
704,38 kn
528,60 kn
644,89 kn
658,31 kn
803,14 kn
780,22 kn
951,87 kn
1.488,00 kn
1.815,36 kn
1.422,92 kn
1.735,96 kn
991,85 kn
1.210,06 kn
512,02 kn
624,66 kn
222,36 kn
271,28 kn
276,98 kn
337,92 kn
309,16 kn
377,18 kn
272,10 kn
331,96 kn
284,78 kn
347,43 kn
862,14 kn
1.051,81 kn

0330001046
0330001047
0330001048
0330003007
0330004004
0330005002
0330100002
0330100022
0330101020
0330101026
0330101029
0330106001
0330106003
0330106006
0330106010
0330106012
0330106018
0331100023
0331101001
0331101003
0331101004
0331101005
0331101006
0331101011
0331101012
0331101016
0331300022
0331301001
0331301009
0331301018
0331302034
0331302040
0331302059
0331302060
0331303002
0331303007
0331303012
0331303025
0331303026
0331303027
0331303034
0331303035
0331303048
0331303051
0331303061
0331303062
0331303066
0331303068
0331303070
0331303071
0331303073
0331303082
0331303086

MAGNET
TLACNI MAGNET
MAGNET
MAGNET
MAGNET
MAGNET
DRUCKMAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
POTISNI MAGNET
DRUCKMAGNET
UPRAVLJACKI RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
UPRAVLJACKI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
EINRUECKRELAIS
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
POKRETACKI RELEJ
POKRETACKI RELEJ
POKRETACKI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POKRETACKI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
EINRUECKRELAIS
POKRETACKI RELEJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
299,41 kn
365,28 kn
384,26 kn
468,80 kn
2.829,26 kn
3.451,70 kn
5.081,16 kn
6.199,02 kn
984,05 kn
1.200,54 kn
975,27 kn
1.189,83 kn
1.081,57 kn
1.319,52 kn
1.260,05 kn
1.537,26 kn
813,38 kn
992,32 kn
772,41 kn
942,34 kn
805,00 kn
982,10 kn
674,89 kn
823,37 kn
731,45 kn
892,37 kn
1.357,58 kn
1.656,25 kn
1.316,61 kn
1.606,26 kn
1.455,10 kn
1.775,22 kn
1.381,96 kn
1.685,99 kn
1.508,08 kn
1.839,86 kn
381,02 kn
464,84 kn
344,02 kn
419,70 kn
381,02 kn
464,84 kn
246,01 kn
300,13 kn
228,68 kn
278,99 kn
437,02 kn
533,16 kn
445,02 kn
542,92 kn
247,01 kn
301,35 kn
603,03 kn
735,70 kn
992,05 kn
1.210,30 kn
635,03 kn
774,74 kn
865,04 kn
1.055,35 kn
389,02 kn
474,60 kn
248,01 kn
302,57 kn
540,03 kn
658,84 kn
265,68 kn
324,13 kn
186,65 kn
227,71 kn
351,02 kn
428,24 kn
572,03 kn
697,88 kn
556,03 kn
678,36 kn
186,01 kn
226,93 kn
611,03 kn
745,46 kn
413,65 kn
504,65 kn
492,02 kn
600,26 kn
484,02 kn
590,50 kn
611,03 kn
745,46 kn
255,01 kn
311,11 kn
532,03 kn
649,08 kn
177,01 kn
215,95 kn
508,03 kn
619,80 kn
186,01 kn
226,93 kn
186,01 kn
226,93 kn
195,01 kn
237,91 kn
524,03 kn
639,32 kn
336,02 kn
409,94 kn

0331303090
0331303095
0331303096
0331303097
0331303100
0331303113
0331303117
0331303122
0331303124
0331303132
0331303140
0331303144
0331303148
0331303151
0331303153
0331303165
0331303168
0331402001
0331402003
0331402008
0331402010
0331402011
0331402013
0331402015
0331402016
0331402021
0331402024
0331402028
0331402030
0331402031
0331402035
0331402037
0331402041
0331402046
0331402051
0331402054
0331402055
0331402058
0331402062
0331402068
0331402070
0331402073
0331402076
0331402077
0331402078
0331402081
0331402091
0331402094
0331402097
0331402101
0331402102
0331402106
0331402107

EINRUECKRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POKRETACKI RELEJ
RELEJ
POKRETACKI RELEJ
EINRUECKRELAIS
POKRETACKI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
EINRUECKRELAIS
POKRETACKI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
ZAMJENSKI BR.2339402171
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
478,00 kn
583,16 kn
556,03 kn
678,36 kn
492,02 kn
600,26 kn
516,03 kn
629,56 kn
415,02 kn
506,32 kn
603,03 kn
735,70 kn
484,02 kn
590,50 kn
230,01 kn
280,61 kn
572,03 kn
697,88 kn
492,02 kn
600,26 kn
310,02 kn
378,22 kn
508,03 kn
619,80 kn
248,01 kn
302,57 kn
532,03 kn
649,08 kn
611,03 kn
745,46 kn
532,03 kn
649,08 kn
548,03 kn
668,60 kn
270,72 kn
330,28 kn
258,11 kn
314,89 kn
257,01 kn
313,55 kn
270,72 kn
330,28 kn
508,03 kn
619,80 kn
318,64 kn
388,74 kn
318,64 kn
388,74 kn
248,01 kn
302,57 kn
556,03 kn
678,36 kn
516,03 kn
629,56 kn
581,00 kn
708,82 kn
548,03 kn
668,60 kn
221,01 kn
269,63 kn
572,03 kn
697,88 kn
675,03 kn
823,54 kn
266,01 kn
324,53 kn
746,04 kn
910,17 kn
540,03 kn
658,84 kn
651,03 kn
794,26 kn
540,03 kn
658,84 kn
770,04 kn
939,45 kn
929,05 kn
1.133,44 kn
496,02 kn
605,14 kn
283,01 kn
345,27 kn
440,55 kn
537,47 kn
478,39 kn
583,64 kn
440,55 kn
537,47 kn
588,03 kn
717,40 kn
603,03 kn
735,70 kn
778,04 kn
949,21 kn
199,01 kn
242,79 kn
715,04 kn
872,35 kn
643,03 kn
784,50 kn
524,03 kn
639,32 kn
273,01 kn
333,07 kn
212,01 kn
258,65 kn

0331402200
0331402201
0331402203
0331402205
0331402206
0331402208
0331402209
0331402210
0331403004
0331410010
0331450001
0331450002
0331450009
0331450010
0331450011
0331451002
0331500001
0331500012
0331500022
0331500024
0331500026
0331701007
0331800003
0331801001
0331801002
0331801300
0331802003
0331802005
0331802100
0332002150
0332002155
0332002156
0332002160
0332002161
0332002171
0332002172
0332002173
0332002174
0332002178
0332002192
0332002250
0332002255
0332002256
0332002257
0332002270
0332002411
0332014112
0332014113
0332014125
0332014134
0332014135
0332014139
0332014140

RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
POVRATNI RELEJ 24V
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
VIE SE NE PROIZVODI
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
MEGNET
RELEJ
POVRATNI RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ POKRETACA
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
516,03 kn
629,56 kn
271,01 kn
330,63 kn
619,03 kn
755,22 kn
621,00 kn
757,62 kn
195,05 kn
237,96 kn
496,02 kn
605,14 kn
548,03 kn
668,60 kn
707,04 kn
862,59 kn
3.209,16 kn
3.915,18 kn
1.471,07 kn
1.794,71 kn
264,84 kn
323,10 kn
300,99 kn
367,21 kn
818,04 kn
998,01 kn
826,04 kn
1.007,77 kn
865,04 kn
1.055,35 kn
1.225,06 kn
1.494,57 kn
6.867,34 kn
8.378,15 kn
8.376,42 kn 10.219,23 kn
11.000,55 kn 13.420,67 kn
10.000,50 kn 12.200,61 kn
11.430,57 kn 13.945,30 kn
37.081,85 kn 45.239,86 kn
730,04 kn
890,65 kn
12.500,63 kn 15.250,77 kn
14.690,73 kn 17.922,69 kn
123,59 kn
150,78 kn
12.030,60 kn 14.677,33 kn
12.030,60 kn 14.677,33 kn
1.588,08 kn
1.937,46 kn
327,37 kn
399,39 kn
365,73 kn
446,19 kn
327,37 kn
399,39 kn
338,59 kn
413,08 kn
386,21 kn
471,18 kn
224,31 kn
273,66 kn
252,00 kn
307,44 kn
503,00 kn
613,66 kn
239,92 kn
292,70 kn
224,31 kn
273,66 kn
228,21 kn
278,42 kn
327,37 kn
399,39 kn
91,56 kn
111,70 kn
330,82 kn
403,60 kn
357,92 kn
436,66 kn
271,13 kn
330,78 kn
232,11 kn
283,17 kn
81,34 kn
99,23 kn
71,97 kn
87,80 kn
63,75 kn
77,78 kn
70,74 kn
86,30 kn
99,48 kn
121,37 kn
86,80 kn
105,90 kn
81,34 kn
99,23 kn

0332014202
0332014206
0332014213
0332014405
0332014406
0332014408
0332014411
0332015001
0332015002
0332015006
0332015008
0332015011
0332015013
0332015014
0332017100
0332017103
0332017200
0332017300
0332017302
0332017303
0332019103
0332019109
0332019110
0332019150
0332019151
0332019155
0332019157
0332019203
0332019204
0332019205
0332019213
0332019451
0332019453
0332019456
0332019801
0332204101
0332204108
0332204122
0332204125
0332204201
0332204202
0332204203
0332204204
0332204206
0332204207
0332204210
0332204212
0332204213
0332204214
0332204401
0332204402
0332206106
0332206201

RELEJ
RELEJ
RELEJ
SCHALTRELAIS
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
ZAMJENSKI BR.0332017300
ZAMJENSKI BR.0332017300
VIE SE NE PROIZVODI
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
KLEINRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
LEITERPLATTENRELAIS
RELEJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
66,42 kn
81,03 kn
77,44 kn
94,48 kn
66,42 kn
81,03 kn
154,00 kn
187,88 kn
71,97 kn
87,80 kn
80,56 kn
98,28 kn
88,30 kn
107,73 kn
78,86 kn
96,21 kn
80,85 kn
98,64 kn
78,86 kn
96,21 kn
81,63 kn
99,59 kn
92,16 kn
112,44 kn
103,38 kn
126,12 kn
95,28 kn
116,24 kn
56,08 kn
68,42 kn
53,35 kn
65,09 kn
61,15 kn
74,60 kn
49,45 kn
60,33 kn
55,69 kn
67,94 kn
47,98 kn
58,54 kn
55,69 kn
67,94 kn
58,22 kn
71,03 kn
60,37 kn
73,65 kn
53,35 kn
65,09 kn
47,33 kn
57,74 kn
53,35 kn
65,09 kn
57,25 kn
69,85 kn
55,69 kn
67,94 kn
55,69 kn
67,94 kn
69,63 kn
84,95 kn
55,69 kn
67,94 kn
56,47 kn
68,89 kn
57,25 kn
69,85 kn
53,35 kn
65,09 kn
54,94 kn
67,03 kn
80,56 kn
98,28 kn
81,34 kn
99,23 kn
86,80 kn
105,90 kn
67,81 kn
82,73 kn
67,81 kn
82,73 kn
70,74 kn
86,30 kn
70,74 kn
86,30 kn
82,23 kn
100,32 kn
84,46 kn
103,04 kn
89,04 kn
108,63 kn
86,80 kn
105,90 kn
92,16 kn
112,44 kn
89,04 kn
108,63 kn
86,02 kn
104,94 kn
101,43 kn
123,74 kn
89,04 kn
108,63 kn
67,39 kn
82,22 kn
69,63 kn
84,95 kn

0332207100
0332207300
0332207301
0332207304
0332207307
0332207310
0332207321
0332207402
0332207404
0332209135
0332209137
0332209150
0332209151
0332209152
0332209156
0332209158
0332209159
0332209167
0332209201
0332209202
0332209203
0332209204
0332209205
0332209206
0332209207
0332209211
0332209216
0332514121
0332514124
0332514127
0332514129
0332514130
0332514131
0332515009
0332515012
0332515024
0333002002
0333006004
0333006006
0333006008
0333006010
0333006017
0333009002
0333009004
0333009005
0333009009
0333009011
0333009014
0333009017
0333300003
0333301007
0333301009
0333301010

ZAMJENSKI BR.0332207300
RELEJ
ZAMJENSKI BR.0332207310
RELEJ
RELEJ
RELEJ
MIKRO-RELAIS
RELEJ
MIKRO-RELAIS
RELEJ
RELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ, IZMJENA
RELEJ, IZMJENA
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELAISKOMBINATION
RELAISKOMBINATION
KOMBINACIJA RELEJA
RELEJ
RELAISKOMBINATION
KOMBINACIJA RELEJA
RELEJ
RELEJ
RELEJ
UPRAVLJAC, RELEJ
RELEJ
AUTOMAT
RELEJ - SNAGE
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ
RELEJ - SNAGE
LEISTUNGSSCHALTRELAIS
RELEJ
RELEJ
RELEJ ZA AKUMULATOR
RELEJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
60,08 kn
73,30 kn
51,01 kn
62,23 kn
49,45 kn
60,33 kn
51,01 kn
62,23 kn
51,01 kn
62,23 kn
51,01 kn
62,23 kn
56,47 kn
68,89 kn
52,57 kn
64,14 kn
59,60 kn
72,71 kn
86,02 kn
104,94 kn
61,15 kn
74,60 kn
52,26 kn
63,76 kn
52,26 kn
63,76 kn
58,81 kn
71,75 kn
67,39 kn
82,22 kn
58,81 kn
71,75 kn
58,81 kn
71,75 kn
63,49 kn
77,46 kn
63,49 kn
77,46 kn
61,15 kn
74,60 kn
61,15 kn
74,60 kn
24,09 kn
29,39 kn
67,39 kn
82,22 kn
61,15 kn
74,60 kn
67,39 kn
82,22 kn
60,37 kn
73,65 kn
61,15 kn
74,60 kn
495,44 kn
604,44 kn
595,89 kn
726,99 kn
479,83 kn
585,39 kn
440,82 kn
537,80 kn
511,04 kn
623,47 kn
550,05 kn
671,06 kn
398,19 kn
485,79 kn
411,15 kn
501,60 kn
379,00 kn
462,38 kn
1.159,18 kn
1.414,20 kn
486,70 kn
593,77 kn
424,96 kn
518,45 kn
1.189,14 kn
1.450,75 kn
2.818,53 kn
3.438,61 kn
2.895,58 kn
3.532,61 kn
354,40 kn
432,37 kn
407,32 kn
496,93 kn
808,22 kn
986,03 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
808,22 kn
986,03 kn
958,80 kn
1.169,74 kn
922,29 kn
1.125,19 kn
2.036,75 kn
2.484,84 kn
2.299,69 kn
2.805,62 kn
1.316,61 kn
1.606,26 kn
2.160,26 kn
2.635,52 kn

0333301015
0333402001
0333402005
0333402006
0333402513
0333402520
0333802005
0335200007
0335200038
0335200041
0335200078
0335200079
0335200160
0335210044
0335210143
0335210250
0335215123
0335215133
0335215143
0335215144
0335215145
0335215146
0335215147
0335215154
0335215156
0335215157
0335215163
0335215164
0335215241
0335215250
0335240002
0335240008
0335320013
0335320015
0335320016
0335320019
0335320023
0335322001
0335323001
0335323003
0335330801
0335330802
0335411015
0335411016
0335411052
0336203007
0336207002
0336207007
0336207011
0336208001
0336850004
0336851004
0340000001

RELEJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
RELEJ GRIJACA
DAVAC
TREPTAJUCE SVJETLO
TREPTAJUCE SVJETLO
MIGAVAC
VIE SE NE PROIZVODI
ALARM-MIGAVCI
MIGAVAC
DAVAC
MIGAVAC
DAVAC
ELKTRN.WARNBLINKGEBE
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
DAVAC
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
DAVAC
TREPTAJUCE SVJETLO
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
MIGAVAC
ELTRN WARNBLINKGEBER
ALARM - MIGAVCI
MIGAVAC
TREPTAJUCE SVJETLO
EL.UPOZ.TREP.SVJETLO
VIE SE NE PROIZVODI
DAVAC
RELEJ BRISACA
RELEJ
WISCHINTERVALLRELAIS
RELEJ
IMPULSGEBER
DAVAC
IMPULSGEBER
RELEJ
ZEITRELAIS
ELEKTRONSKI PREKIDAC
PREKIDAC
VIE SE NE PROIZVODI
MIGAVAC
BLINKGEBER
MIGAVAC
TREPTAJUCE SVJETLO
BLINKGEBER
DAVAC
WARNLICHTGEBER
PREKIDAC PALJENJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.330,90 kn
2.843,70 kn
592,87 kn
723,30 kn
639,62 kn
780,34 kn
556,06 kn
678,39 kn
556,06 kn
678,39 kn
545,12 kn
665,05 kn
4.423,22 kn
5.396,33 kn
246,85 kn
301,16 kn
141,45 kn
172,57 kn
203,61 kn
248,40 kn
214,42 kn
261,59 kn
167,57 kn
204,44 kn
321,63 kn
392,39 kn
457,67 kn
558,36 kn
428,84 kn
523,18 kn
622,54 kn
759,50 kn
465,00 kn
567,30 kn
468,00 kn
570,96 kn
372,08 kn
453,94 kn
421,64 kn
514,40 kn
508,12 kn
619,91 kn
522,54 kn
637,50 kn
579,30 kn
706,75 kn
345,00 kn
420,90 kn
522,54 kn
637,50 kn
600,92 kn
733,12 kn
657,68 kn
802,37 kn
657,68 kn
802,37 kn
500,92 kn
611,12 kn
479,29 kn
584,73 kn
486,50 kn
593,53 kn
644,16 kn
785,88 kn
586,51 kn
715,54 kn
292,80 kn
357,22 kn
315,33 kn
384,70 kn
493,71 kn
602,33 kn
638,76 kn
779,29 kn
347,00 kn
423,34 kn
389,00 kn
474,58 kn
386,50 kn
471,53 kn
218,03 kn
266,00 kn
277,00 kn
337,94 kn
1.958,62 kn
2.389,52 kn
2.132,50 kn
2.601,65 kn
1.393,66 kn
1.700,27 kn
272,08 kn
331,94 kn
362,00 kn
441,64 kn
354,07 kn
431,97 kn
372,08 kn
453,94 kn
398,00 kn
485,56 kn
268,48 kn
327,55 kn
284,00 kn
346,48 kn
169,37 kn
206,63 kn

0340002002
0340002009
0340002010
0340006004
0340006012
0340302006
0340302008
0340603001
0341001001
0341002003
0341003004
0341101001
0341107002
0341107004
0341108001
0341201006
0341500801
0341500803
0341600001
0341810005
0341810006
0341810007
0341810008
0342006001
0342006003
0342006009
0342106004
0342106005
0342106012
0342201009
0342201010
0342202001
0342202002
0342203001
0342301003
0342307001
0342307002
0342309003
0342309006
0342309007
0342309008
0342309015
0342311003
0342311004
0342311007
0342312011
0342315001
0342315002
0342315004
0342316002
0342316003
0343003001
0343003004

ZAMJENSKI BR.0986340001
ZAMJENSKI BR.0986340001
ZAMJENSKI BR.0986340001
PREKIDAC
PREKIDAC
ZAMJENSKI BR.0340302008
PREKIDAC, SVJETLO UPOZORE
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
LICHTSCHALTER
LICHTSCHALTER
ZAMJENSKI BR.0986340100
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
ALTER
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
HEBELSCHALTER
PREKIDAC PALJENJA
PREKIDAC
ZUENDSCHALTER
PREKIDAC ZA SVJETLO
SVJETLOSNI PREKIDAC
SVJETLOSNI PREKIDAC
PREKIDAC ZA SVJETLO
PREKID.ZA PALJ.SVJET
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC SVJETLA
PREKIDAC SVJETLA
PREKIDAC ZA SVJETLO
PREKIDAC
BRAVA ZA PALJENJE
BRAVA ZA PALJENJE
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC PALJENJA
PREKIDAC
PREKIDAC PALJENJA
BRAVA ZA PALJENJE
PREKIDAC
PREKIDAC GRIJACA
BRAVA ZA PALJENJE
BRAVA ZA PALJENJE
POTISNI GUMB
PREKIDAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
118,92 kn
145,08 kn
130,47 kn
159,17 kn
34,78 kn
42,43 kn
320,85 kn
391,44 kn
101,81 kn
124,21 kn
290,89 kn
354,89 kn
345,98 kn
422,10 kn
143,03 kn
174,50 kn
340,00 kn
414,80 kn
742,00 kn
905,24 kn
1.172,11 kn
1.429,97 kn
274,46 kn
334,84 kn
270,60 kn
330,13 kn
270,60 kn
330,13 kn
196,40 kn
239,61 kn
641,70 kn
782,87 kn
27,48 kn
33,53 kn
32,18 kn
39,26 kn
296,00 kn
361,12 kn
345,98 kn
422,10 kn
345,98 kn
422,10 kn
1.392,61 kn
1.698,98 kn
1.645,81 kn
2.007,89 kn
227,94 kn
278,09 kn
283,16 kn
345,46 kn
325,68 kn
397,33 kn
357,00 kn
435,54 kn
329,55 kn
402,05 kn
349,00 kn
425,78 kn
342,35 kn
417,67 kn
326,14 kn
397,89 kn
423,00 kn
516,06 kn
447,45 kn
545,89 kn
373,89 kn
456,15 kn
827,26 kn
1.009,26 kn
400,91 kn
489,11 kn
540,23 kn
659,08 kn
314,42 kn
383,59 kn
306,32 kn
373,71 kn
548,93 kn
669,69 kn
489,00 kn
596,58 kn
367,24 kn
448,03 kn
259,47 kn
316,55 kn
259,47 kn
316,55 kn
278,33 kn
339,56 kn
169,12 kn
206,33 kn
441,00 kn
538,02 kn
641,70 kn
782,87 kn
590,48 kn
720,39 kn
495,51 kn
604,52 kn
573,89 kn
700,15 kn
91,60 kn
111,75 kn
77,21 kn
94,20 kn

0343003005
0343003007
0343004002
0343004003
0343007001
0343008006
0343008009
0343102008
0343102015
0343107002
0343200001
0343302003
0343401001
0344004015
0344101033
0344101036
0344101040
0344101044
0344101046
0344101051
0344101054
0344101056
0344101058
0344101074
0344101077
0344101080
0344101082
0344101086
0344101089
0344400008
0344400010
0344400012
0344400013
0352040002
0352070009
0352070011
0352070012
0352140001
0352170003
0352170004
0352171001
0352171002
0352222008
0352222009
0352320001
0352321003
0354010001
0354010005
0354060001
0354120003
0354120004
0354120005
0354120006

DRUCKTASTER
DRUCKKNOPFSCHALTER
DRUCKKNOPFSCHALTER
POTISNI GUMB
POTISNI GUMB
BRAVA ZA PALJENJE
BRAVA ZA PALJENJE
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
NONI START.PREKID.
PREKIDAC
PREKIDAC GRIJACA
ZAMJENSKI BR.0986345115
ZAMJENSKI BR.0986344033
PREKIDAC TLAKA ULJA
ZAMJENSKI BR.0986344040
ZAMJENSKI BR.0986344044
PREKIDAC
ZAMJENSKI BR.0986344051
PREKIDAC TLAKA ULJA
ZAMJENSKI BR.0986344056
ZAMJENA: 0986344058
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
ZAMJENSKI BR.0986344089
ZAMJENSKI BR.0986345408
ZAMJENSKI BR.0986345410
ZAMJENSKI BR.0986345409
ZAMJENSKI BR.0986345413
UTICNICA
ZAMJENSKI BR.0986352817
UTICNICA
UTICNICA
UTIKAC
UTICNICA ZA PRIKOLIC
UTICNICA ZA PRIKOLIC
UTICNICA ZA PRIKOLIC
UTICNICA ZA PRIKOLIC
AUTO-UTICNICA
AUTOSTECKDOSE
ANHAENGERSTECKER
UTIKAC
SIG.DRAC (PAK 5 KOM
SICHERUNGSHALTER
ZAMJENSKI BR.0986354007
KUTIJA S OSIGURACIMA
NOSAC OSIGURACA
KUTIJA S OSIGURACIMA
KUTIJA S OSIGURACIMA

VPC (kn)
MPC(Kn)
95,39 kn
116,38 kn
92,00 kn
112,24 kn
383,00 kn
467,26 kn
404,93 kn
494,01 kn
160,43 kn
195,72 kn
212,62 kn
259,40 kn
228,08 kn
278,26 kn
219,38 kn
267,64 kn
161,39 kn
196,90 kn
53,54 kn
65,32 kn
396,23 kn
483,40 kn
181,69 kn
221,66 kn
786,51 kn
959,54 kn
144,15 kn
175,86 kn
106,31 kn
129,70 kn
64,51 kn
78,70 kn
96,40 kn
117,61 kn
90,99 kn
111,01 kn
103,61 kn
126,40 kn
110,81 kn
135,19 kn
103,61 kn
126,40 kn
103,61 kn
126,40 kn
102,71 kn
125,31 kn
103,61 kn
126,40 kn
127,93 kn
156,07 kn
109,01 kn
132,99 kn
67,75 kn
82,66 kn
87,21 kn
106,40 kn
97,30 kn
118,71 kn
141,45 kn
172,57 kn
209,02 kn
255,00 kn
177,48 kn
216,53 kn
209,02 kn
255,00 kn
72,33 kn
88,24 kn
34,88 kn
42,55 kn
45,62 kn
55,66 kn
50,66 kn
61,81 kn
81,27 kn
99,15 kn
29,94 kn
36,53 kn
34,03 kn
41,52 kn
93,72 kn
114,34 kn
93,72 kn
114,34 kn
42,39 kn
51,72 kn
41,70 kn
50,87 kn
377,34 kn
460,35 kn
60,26 kn
73,52 kn
12,07 kn
14,73 kn
11,31 kn
13,80 kn
85,54 kn
104,36 kn
236,67 kn
288,74 kn
236,67 kn
288,74 kn
237,62 kn
289,90 kn
226,22 kn
275,99 kn

0354120008
0354120009
0354130003
0356002001
0356050001
0356100037
0356100041
0356100100
0356100104
0356100107
0356100800
0356150005
0356150007
0356150021
0356150022
0356150024
0356200013
0356200015
0356200017
0356250019
0356250024
0356250027
0356250031
0356250033
0356250034
0356250035
0356250037
0356301007
0356301008
0356301022
0356301023
0356301028
0356301031
0356301036
0356351026
0356351031
0356351032
0356351037
0356351041
0356351047
0356351053
0356904058
0356904059
0356904060
0356904061
0356904062
0356904063
0356904064
0356904065
0356904066
0356904067
0356904068
0356904069

KUTIJA S OSIGURACIMA
NOSAC OSIGURACA
KUTIJA S OSIGURACIMA
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC
POVEZNI DIO
UTIKAC
UTIKAC
UTIKAC
KERZENSTECKER ENTSTOERT
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA RAZVODNIK
STECKER
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
UTIKAC ZA RAZVODNIK
STECKER
UTIKAC
KERZENSTECKER
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC
UTIKAC ZA SVJECICU
UTIKAC ZA SVJECICU
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
249,03 kn
303,82 kn
372,59 kn
454,56 kn
538,93 kn
657,49 kn
18,06 kn
22,03 kn
37,73 kn
46,03 kn
73,95 kn
90,22 kn
76,23 kn
93,00 kn
60,26 kn
73,52 kn
72,33 kn
88,24 kn
68,63 kn
83,73 kn
91,25 kn
111,33 kn
40,87 kn
49,86 kn
51,33 kn
62,62 kn
199,60 kn
243,51 kn
91,25 kn
111,33 kn
180,59 kn
220,32 kn
41,44 kn
50,56 kn
56,70 kn
69,17 kn
42,20 kn
51,48 kn
36,97 kn
45,10 kn
40,87 kn
49,86 kn
37,73 kn
46,03 kn
52,18 kn
63,66 kn
37,73 kn
46,03 kn
94,38 kn
115,14 kn
44,58 kn
54,39 kn
37,73 kn
46,03 kn
71,48 kn
87,21 kn
51,33 kn
62,62 kn
70,24 kn
85,69 kn
68,63 kn
83,73 kn
79,18 kn
96,60 kn
53,51 kn
65,28 kn
55,79 kn
68,06 kn
50,57 kn
61,70 kn
61,88 kn
75,49 kn
60,26 kn
73,52 kn
107,41 kn
131,04 kn
59,69 kn
72,82 kn
66,34 kn
80,93 kn
129,27 kn
157,71 kn
114,73 kn
139,97 kn
118,46 kn
144,52 kn
92,63 kn
113,01 kn
94,21 kn
114,94 kn
110,07 kn
134,29 kn
192,15 kn
234,42 kn
122,20 kn
149,08 kn
174,43 kn
212,80 kn
121,26 kn
147,94 kn
112,87 kn
137,70 kn
92,63 kn
113,01 kn
97,94 kn
119,49 kn

0356904070
0356904071
0356904072
0356904073
0356904074
0356904075
0356904076
0356912032
0356912805
0356912806
0356912807
0356912810
0356912820
0356912823
0356912824
0356912826
0356912829
0356912841
0356912842
0356912843
0356912844
0356912845
0356912855
0356912857
0356912858
0356912860
0356912862
0356912867
0356912868
0356912869
0356912870
0356912871
0356912872
0356912881
0356912882
0356912883
0356912884
0356912885
0356912886
0356912887
0356912888
0356912889
0356912890
0356912892
0356912893
0356912894
0356912895
0356912896
0356912897
0356912898
0356912899
0356912900
0356912901

VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
KOMP.VODICA ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
84,42 kn
102,99 kn
125,93 kn
153,63 kn
106,34 kn
129,73 kn
118,46 kn
144,52 kn
124,06 kn
151,35 kn
138,99 kn
169,57 kn
159,00 kn
193,98 kn
139,72 kn
170,46 kn
365,94 kn
446,45 kn
327,92 kn
400,06 kn
335,52 kn
409,33 kn
792,71 kn
967,11 kn
1.073,00 kn
1.309,06 kn
693,86 kn
846,51 kn
871,60 kn
1.063,35 kn
965,70 kn
1.178,15 kn
776,55 kn
947,39 kn
635,88 kn
775,77 kn
595,96 kn
727,07 kn
653,00 kn
796,66 kn
879,20 kn
1.072,62 kn
776,55 kn
947,39 kn
141,62 kn
172,78 kn
206,00 kn
251,32 kn
204,36 kn
249,32 kn
166,34 kn
202,93 kn
162,53 kn
198,29 kn
195,80 kn
238,88 kn
195,80 kn
238,88 kn
195,80 kn
238,88 kn
195,80 kn
238,88 kn
800,31 kn
976,38 kn
1.922,84 kn
2.345,86 kn
462,89 kn
564,73 kn
112,87 kn
137,70 kn
110,07 kn
134,29 kn
109,14 kn
133,15 kn
105,41 kn
128,60 kn
110,07 kn
134,29 kn
104,47 kn
127,45 kn
86,75 kn
105,84 kn
112,87 kn
137,70 kn
117,53 kn
143,39 kn
140,85 kn
171,84 kn
148,31 kn
180,94 kn
152,04 kn
185,49 kn
155,78 kn
190,05 kn
155,78 kn
190,05 kn
142,72 kn
174,12 kn
145,52 kn
177,53 kn
152,04 kn
185,49 kn
155,78 kn
190,05 kn
159,51 kn
194,60 kn

0356912902
0356912903
0356912904
0356912905
0356912906
0356912907
0356912908
0356912909
0356912910
0356912911
0356912912
0356912913
0356912914
0356912915
0356912916
0356912917
0356912918
0356912924
0356912927
0356912928
0356912929
0356912930
0356912931
0356912932
0356912935
0356912936
0356912937
0356912938
0356912939
0356912940
0356912943
0356912944
0356912945
0356912946
0356912947
0356912948
0356912950
0356912977
0356912978
0356912981
0356912982
0356912983
0356912984
0356912985
0356912986
0356912987
0356912988
0356912989
0356912993
0356912994
0356912995
0356912996
0356912997

VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
ZUENDLEITUNG
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
ZUENDLEITUNG
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
170,70 kn
208,25 kn
174,43 kn
212,80 kn
178,16 kn
217,36 kn
137,12 kn
167,29 kn
138,99 kn
169,57 kn
144,58 kn
176,39 kn
148,31 kn
180,94 kn
123,13 kn
150,22 kn
126,86 kn
154,77 kn
132,46 kn
161,60 kn
133,39 kn
162,74 kn
141,78 kn
172,97 kn
127,79 kn
155,90 kn
130,59 kn
159,32 kn
132,46 kn
161,60 kn
137,12 kn
167,29 kn
138,99 kn
169,57 kn
166,97 kn
203,70 kn
199,62 kn
243,54 kn
195,89 kn
238,99 kn
192,15 kn
234,42 kn
188,42 kn
229,87 kn
184,69 kn
225,32 kn
181,89 kn
221,91 kn
145,52 kn
177,53 kn
148,31 kn
180,94 kn
124,06 kn
151,35 kn
133,39 kn
162,74 kn
144,58 kn
176,39 kn
152,04 kn
185,49 kn
104,47 kn
127,45 kn
98,88 kn
120,63 kn
96,08 kn
117,22 kn
964,00 kn
1.176,08 kn
909,00 kn
1.108,98 kn
163,00 kn
198,86 kn
158,73 kn
193,65 kn
120,71 kn
147,27 kn
120,71 kn
147,27 kn
120,71 kn
147,27 kn
144,58 kn
176,39 kn
139,92 kn
170,70 kn
124,06 kn
151,35 kn
120,33 kn
146,80 kn
114,73 kn
139,97 kn
107,27 kn
130,87 kn
97,94 kn
119,49 kn
131,52 kn
160,45 kn
86,75 kn
105,84 kn
100,74 kn
122,90 kn
98,88 kn
120,63 kn
97,01 kn
118,35 kn
92,63 kn
113,01 kn

0356912998
0356912999
0356913000
0356913002
0356913003
0356914213
0356914222
0390116005
0390117002
0390117003
0390117050
0390201402
0390201408
0390201519
0390201547
0390201568
0390201592
0390201650
0390201691
0390201941
0390202502
0390206200
0390206616
0390206617
0390206682
0390207402
0390207406
0390207696
0390207697
0390207698
0390207719
0390211704
0390241094
0390241110
0390241129
0390241132
0390241141
0390241143
0390241154
0390241175
0390241180
0390241302
0390241308
0390241345
0390241346
0390241354
0390241366
0390241406
0390241408
0390241409
0390241411
0390241419
0390241422

VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
DAVAC
IMPULSGEBER
WISCHERMOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR
MOTOR
VISE SE NE PROIZVODI
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
STELLMOTOR
WISCHERMOTOR
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
WISCHERMOTOR
VIE SE NE PROIZVODI
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA

VPC (kn)
MPC(Kn)
99,81 kn
121,77 kn
96,08 kn
117,22 kn
91,79 kn
111,98 kn
178,16 kn
217,36 kn
174,43 kn
212,80 kn
249,03 kn
303,82 kn
284,00 kn
346,48 kn
1.191,88 kn
1.454,09 kn
1.001,68 kn
1.222,05 kn
1.107,77 kn
1.351,48 kn
1.358,19 kn
1.656,99 kn
591,64 kn
721,80 kn
961,00 kn
1.172,42 kn
1.123,07 kn
1.370,15 kn
1.524,00 kn
1.859,28 kn
826,77 kn
1.008,66 kn
1.032,26 kn
1.259,36 kn
1.608,61 kn
1.962,50 kn
903,23 kn
1.101,94 kn
978,74 kn
1.194,06 kn
826,77 kn
1.008,66 kn
1.358,19 kn
1.656,99 kn
516,13 kn
629,68 kn
872,65 kn
1.064,63 kn
516,00 kn
629,52 kn
683,40 kn
833,75 kn
705,38 kn
860,56 kn
547,00 kn
667,34 kn
422,00 kn
514,84 kn
425,33 kn
518,90 kn
1.077,19 kn
1.314,17 kn
1.274,00 kn
1.554,28 kn
918,52 kn
1.120,59 kn
1.102,00 kn
1.344,44 kn
529,27 kn
645,71 kn
857,35 kn
1.045,97 kn
828,00 kn
1.010,16 kn
865,00 kn
1.055,30 kn
834,41 kn
1.017,98 kn
857,35 kn
1.045,97 kn
842,06 kn
1.027,31 kn
948,15 kn
1.156,74 kn
680,00 kn
829,60 kn
918,52 kn
1.120,59 kn
955,80 kn
1.166,08 kn
804,78 kn
981,83 kn
1.411,72 kn
1.722,30 kn
994,03 kn
1.212,72 kn
1.039,91 kn
1.268,69 kn
1.069,54 kn
1.304,84 kn
1.297,98 kn
1.583,54 kn
1.662,14 kn
2.027,81 kn
1.107,77 kn
1.351,48 kn

0390241425
0390241431
0390242054
0390242300
0390242301
0390242303
0390242306
0390242400
0390242401
0390242403
0390242404
0390242406
0390242407
0390242409
0390242410
0390246137
0390246314
0390246326
0390246332
0390246343
0390247050
0390251683
0390251684
0390251687
0390251690
0390251695
0390256076
0390257652
0390257685
0390257688
0390257689
0390257691
0390257692
0390257693
0390257694
0390257697
0390257698
0390257699
0390341085
0390341091
0390342050
0390346129
0390347058
0390357699
0390442401
0390442402
0390442408
0390442410
0390442450
0390442451
0390447055
0390447408
0390506510

MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR
WISCHERMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
GETRIEBEMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR S PRIGONOM
MOTOR
MOTOR S PRIGONOM
MOTOR
GETRIEBEMOTOR
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR BRISACA
VIE SE NE PROIZVODI
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR
WISCHERMOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
963,45 kn
1.175,41 kn
2.367,52 kn
2.888,37 kn
1.161,30 kn
1.416,79 kn
826,77 kn
1.008,66 kn
1.164,00 kn
1.420,08 kn
826,77 kn
1.008,66 kn
1.494,87 kn
1.823,74 kn
1.282,68 kn
1.564,87 kn
955,80 kn
1.166,08 kn
1.327,61 kn
1.619,68 kn
1.312,31 kn
1.601,02 kn
1.373,48 kn
1.675,65 kn
1.920,20 kn
2.342,64 kn
1.126,77 kn
1.374,66 kn
1.221,51 kn
1.490,24 kn
918,52 kn
1.120,59 kn
652,81 kn
796,43 kn
860,00 kn
1.049,20 kn
1.487,22 kn
1.814,41 kn
872,65 kn
1.064,63 kn
903,23 kn
1.101,94 kn
926,17 kn
1.129,93 kn
826,77 kn
1.008,66 kn
629,87 kn
768,44 kn
606,93 kn
740,45 kn
546,72 kn
667,00 kn
774,20 kn
944,52 kn
660,46 kn
805,76 kn
546,72 kn
667,00 kn
546,72 kn
667,00 kn
602,00 kn
734,44 kn
705,38 kn
860,56 kn
713,03 kn
869,90 kn
546,72 kn
667,00 kn
660,46 kn
805,76 kn
561,05 kn
684,48 kn
553,41 kn
675,16 kn
553,41 kn
675,16 kn
1.213,87 kn
1.480,92 kn
1.464,29 kn
1.786,43 kn
1.213,87 kn
1.480,92 kn
1.055,20 kn
1.287,34 kn
1.419,36 kn
1.731,62 kn
1.016,97 kn
1.240,70 kn
1.244,45 kn
1.518,23 kn
1.912,56 kn
2.333,32 kn
1.775,88 kn
2.166,57 kn
1.911,60 kn
2.332,15 kn
3.551,75 kn
4.333,14 kn
3.772,54 kn
4.602,50 kn
1.669,78 kn
2.037,13 kn
2.450,67 kn
2.989,82 kn
743,61 kn
907,20 kn

0390506511
0390506513
0390506514
0390506556
0390507503
0390507504
0390507509
0390507512
0390509507
0390616550
0390617501
0390617502
0390617504
0390617550
0390617551
0390727002
0390727003
0390727005
0390727009
0392003008
0392003065
0392003263
0392003451
0392003501
0392020016
0392020023
0392020024
0392020026
0392020027
0392020034
0392020051
0392020054
0392020055
0392020064
0392020073
0392022000
0392023004
0392040001
0392040008
0392040016
0400466080
0400876420
0401848038
0402046228
0402046275
0402046350
0402600802
0402646616
0402646650
0402646659
0402648817
0402696033
0402698033

MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR
MOTOR
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
MOTOR BRISACA
WISCHERMOTOR
MOTOR
GETRIEBEMOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
SCHEIBENSPUELER
PERAC VJETROBRANA
PUMPA
TLACNA PUMPA
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
PUMPA
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
PUMPA
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
ELEKTRO PUMPA ZA VODU
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
KREISELPUMPE
MOTOR
MOTOR
SCHEIBENSPUELERMOTOR
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
VIE SE NE PROIZVODI
AGREGAT PUMPE
EINSPRITZPUMPE
EINSPRITZPUMPEN-AGGREGAT
AGREGAT PUMPE
EINSPRITZPUMPEN-AGGREGAT
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
EINSPRITZPUMPEN-AGGREGAT

VPC (kn)
591,64 kn
743,61 kn
743,61 kn
887,94 kn
880,29 kn
880,29 kn
766,55 kn
880,29 kn
728,32 kn
1.115,42 kn
1.094,00 kn
1.094,00 kn
1.032,26 kn
1.123,07 kn
1.084,83 kn
774,20 kn
637,52 kn
728,32 kn
697,73 kn
429,69 kn
821,75 kn
403,82 kn
404,60 kn
246,21 kn
759,80 kn
896,24 kn
678,26 kn
908,78 kn
846,84 kn
703,35 kn
802,93 kn
815,47 kn
933,88 kn
952,69 kn
566,13 kn
1.251,44 kn
789,00 kn
199,16 kn
199,16 kn
305,02 kn
27.534,40 kn
40.485,92 kn
58.212,18 kn
44.942,35 kn
54.064,12 kn
46.434,46 kn
82.340,00 kn
61.116,83 kn
56.889,18 kn
58.040,00 kn
61.365,51 kn
93.077,82 kn
116.200,00 kn

MPC(Kn)
721,80 kn
907,20 kn
907,20 kn
1.083,29 kn
1.073,95 kn
1.073,95 kn
935,19 kn
1.073,95 kn
888,55 kn
1.360,81 kn
1.334,68 kn
1.334,68 kn
1.259,36 kn
1.370,15 kn
1.323,49 kn
944,52 kn
777,77 kn
888,55 kn
851,23 kn
524,22 kn
1.002,54 kn
492,66 kn
493,61 kn
300,38 kn
926,96 kn
1.093,41 kn
827,48 kn
1.108,71 kn
1.033,14 kn
858,09 kn
979,57 kn
994,87 kn
1.139,33 kn
1.162,28 kn
690,68 kn
1.526,76 kn
962,58 kn
242,98 kn
242,98 kn
372,12 kn
33.591,97 kn
49.392,82 kn
71.018,86 kn
54.829,67 kn
65.958,23 kn
56.650,04 kn
100.454,80 kn
74.562,53 kn
69.404,80 kn
70.808,80 kn
74.865,92 kn
113.554,94 kn
141.764,00 kn

0402746647
0402746918
0402796033
0402796204
0402796208
0402796806
0402798201
0402798802
0403244045
0403246050
0403466161
0414001002
0414050996
0414060990
0414060991
0414070004
0414070999
0414161968
0414162019
0414171065
0414171068
0414172035
0414181025
0414182014
0414191005
0414191010
0414261006
0414266002
0414266998
0414276001
0414276998
0414287002
0414287004
0414287005
0414287007
0414287008
0414287009
0414287010
0414287011
0414287013
0414287014
0414287016
0414297001
0414401101
0414401102
0414401105
0414491103
0414491106
0414491108
0414701004
0414701005
0414701006
0414701007

AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
EINSPRITZPUMPEN-AGGREGAT
VIE SE NE PROIZVODI
EINSPRITZPUMPEN-AGGREGAT
AGREGAT PUMPE
JEDINICA UBRIZGAVANJA
PUMPA
EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VIE SE NE PROIZVODI
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
EINSPRITZPUMPE
EINSPRITZPUMPE
EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
UNIT INJEKTOR
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR

VPC (kn)
58.540,45 kn
61.862,88 kn
86.363,33 kn
86.363,33 kn
86.363,33 kn
57.714,81 kn
101.463,48 kn
87.530,00 kn
81.260,31 kn
98.820,00 kn
89.556,44 kn
1.558,76 kn
1.235,47 kn
1.691,00 kn
1.372,74 kn
1.885,03 kn
2.040,21 kn
1.509,02 kn
4.071,47 kn
3.171,23 kn
1.633,36 kn
4.228,64 kn
1.633,36 kn
5.151,00 kn
1.633,36 kn
1.633,36 kn
1.891,00 kn
1.312,06 kn
1.252,38 kn
1.310,07 kn
1.863,00 kn
2.171,52 kn
2.171,52 kn
2.073,04 kn
2.073,04 kn
2.171,52 kn
2.073,04 kn
2.073,04 kn
2.171,52 kn
2.073,04 kn
2.215,00 kn
2.139,69 kn
2.073,04 kn
2.811,14 kn
2.944,43 kn
2.885,74 kn
2.730,00 kn
2.730,00 kn
2.429,16 kn
4.845,01 kn
5.253,00 kn
4.845,01 kn
4.845,01 kn

MPC(Kn)
71.419,35 kn
75.472,71 kn
105.363,26 kn
105.363,26 kn
105.363,26 kn
70.412,07 kn
123.785,45 kn
106.786,60 kn
99.137,58 kn
120.560,40 kn
109.258,86 kn
1.901,69 kn
1.507,27 kn
2.063,02 kn
1.674,74 kn
2.299,74 kn
2.489,06 kn
1.841,00 kn
4.967,19 kn
3.868,90 kn
1.992,70 kn
5.158,94 kn
1.992,70 kn
6.284,22 kn
1.992,70 kn
1.992,70 kn
2.307,02 kn
1.600,71 kn
1.527,90 kn
1.598,29 kn
2.272,86 kn
2.649,25 kn
2.649,25 kn
2.529,11 kn
2.529,11 kn
2.649,25 kn
2.529,11 kn
2.529,11 kn
2.649,25 kn
2.529,11 kn
2.702,30 kn
2.610,42 kn
2.529,11 kn
3.429,59 kn
3.592,20 kn
3.520,60 kn
3.330,60 kn
3.330,60 kn
2.963,58 kn
5.910,91 kn
6.408,66 kn
5.910,91 kn
5.910,91 kn

0414720015
0414720035
0414720037
0414720039
0414720214
0414720215
0414720216
0414720313
0414750004
0414755005
0414799005
0414799015
0414972006
0420084002
0421801136
0421803080
0421813129
0421815303
0425044999
0425222306
0425222309
0430132001
0430132005
0430132006
0430132994
0430133948
0430133972
0430133981
0430133990
0430133994
0430211005
0430211009
0430211048
0430211052
0430211053
0430211056
0430211065
0430211066
0430211079
0430211090
0430211995
0430211997
0430222037
0430222045
0430223022
0430232005
0430232013
0430232019
0430232999
0430233003
0430233015
0430233019
0430233020

ZAMJENSKI BR.0414720037
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
PUMPE-DUESE-EINHEIT
PUMPE-DUESE-EINHEIT
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT PUMPA
PUMPE-LEITUNG-DUESE
SISTEM PUMPNIH JEDINICA
SISTEM PUMPNIH JEDINICA
PUMPA
REGULATOR
REGULATOR
VIE SE NE PROIZVODI
REGULATOR
REGULATOR
SPRITZVERSTELLER
PODESIVAC
NUR ZUR PREISINFORMATION
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
NOSAC DIZE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC DIZNE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
NOSAC DIZNE
DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DUESENHALTER
DRAC DIZNI
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRAC SAPNICE
ZAMJENSKI BR.0430233022
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
NOSAC SAPNICE

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.883,01 kn
4.737,27 kn
4.067,00 kn
4.961,74 kn
3.918,90 kn
4.781,06 kn
3.918,90 kn
4.781,06 kn
3.918,90 kn
4.781,06 kn
4.067,00 kn
4.961,74 kn
4.067,00 kn
4.961,74 kn
4.270,00 kn
5.209,40 kn
4.749,89 kn
5.794,87 kn
4.679,00 kn
5.708,38 kn
4.679,00 kn
5.708,38 kn
4.679,00 kn
5.708,38 kn
19.695,85 kn 24.028,94 kn
15.677,10 kn 19.126,06 kn
11.409,67 kn 13.919,80 kn
21.168,07 kn 25.825,05 kn
17.258,74 kn 21.055,66 kn
23.376,39 kn 28.519,20 kn
13.856,73 kn 16.905,21 kn
17.218,95 kn 21.007,12 kn
16.860,84 kn 20.570,22 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
748,42 kn
913,07 kn
748,42 kn
913,07 kn
748,42 kn
913,07 kn
748,42 kn
913,07 kn
748,42 kn
913,07 kn
748,42 kn
913,07 kn
857,00 kn
1.045,54 kn
842,00 kn
1.027,24 kn
842,00 kn
1.027,24 kn
748,42 kn
913,07 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.598,00 kn
1.949,56 kn
1.581,20 kn
1.929,06 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.581,20 kn
1.929,06 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.105,16 kn
1.348,30 kn
1.105,16 kn
1.348,30 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn

0430233022
0430233027
0430233028
0430233033
0431111998
0431112009
0431112011
0431112012
0431112014
0431112990
0431113006
0431113949
0431113961
0431113969
0431113972
0431113982
0431113987
0431113992
0431113994
0431113996
0431114003
0431114971
0431114975
0431114984
0431114985
0431114987
0431114997
0431115002
0431201138
0431203098
0431203156
0431211999
0431212029
0431212995
0431213019
0431213974
0431213982
0431213992
0431213997
0431214013
0431214024
0431214032
0431214979
0431214981
0431214982
0431214990
0431214997
0432131631
0432131633
0432131638
0432131692
0432131712
0432131728

DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRAC SAPNICE
NUR ZUR PREISINFORMATION
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRZAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
VIE SE NE PROIZVODI
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRZAC SAPNICE
DRAC SAPNICE
DUESENHALTER
DRZAC SAPNICE
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.189,94 kn
1.451,73 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.314,00 kn
1.603,08 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.189,94 kn
1.451,73 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.121,07 kn
1.367,71 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.189,94 kn
1.451,73 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.224,00 kn
1.493,28 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
1.189,94 kn
1.451,73 kn
1.068,79 kn
1.303,92 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.082,44 kn
1.320,58 kn

0432131729
0432131730
0432131731
0432131733
0432131734
0432131749
0432131758
0432131759
0432131760
0432131780
0432131781
0432131788
0432131794
0432131800
0432131803
0432131804
0432131809
0432131831
0432131838
0432131841
0432131853
0432131880
0432133783
0432133784
0432133792
0432133796
0432133797
0432133801
0432133802
0432133804
0432133822
0432133833
0432133840
0432133841
0432133842
0432133853
0432191261
0432191266
0432191268
0432191269
0432191278
0432191307
0432191345
0432191363
0432191374
0432191375
0432191377
0432191379
0432191385
0432191414
0432191415
0432191416
0432191417

DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.879,00 kn
3.512,38 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.224,94 kn
1.494,43 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
3.142,43 kn
3.833,76 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
2.145,00 kn
2.616,90 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.454,00 kn
1.773,88 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.173,00 kn
1.431,06 kn
503,00 kn
613,66 kn
1.152,00 kn
1.405,44 kn
1.173,00 kn
1.431,06 kn
1.152,00 kn
1.405,44 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.224,94 kn
1.494,43 kn
1.145,79 kn
1.397,86 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn

0432191421
0432191426
0432191437
0432191459
0432191462
0432191482
0432191489
0432191501
0432191521
0432191526
0432191527
0432191529
0432191538
0432191552
0432191554
0432191587
0432191589
0432191591
0432191601
0432191612
0432191623
0432191655
0432191697
0432191728
0432191757
0432191773
0432191787
0432191809
0432191810
0432191812
0432191836
0432191861
0432192881
0432192884
0432193480
0432193481
0432193534
0432193539
0432193558
0432193563
0432193569
0432193571
0432193582
0432193583
0432193597
0432193599
0432193610
0432193613
0432193615
0432193617
0432193619
0432193621
0432193623

DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
ZAMJENSKI BR.0432191307
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
ZAMJENA: 0432193480
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BR.0432191379
DH-KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BR.0432191501
DH KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BROJ:0432191266
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
KOMB.DRACA SAPNICA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
STALAK

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.152,00 kn
1.405,44 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.154,04 kn
1.407,93 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
2.145,00 kn
2.616,90 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.224,94 kn
1.494,43 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.145,79 kn
1.397,86 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.571,21 kn
1.916,88 kn
766,37 kn
934,97 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.139,69 kn
1.390,42 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.260,00 kn
1.537,20 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.166,00 kn
1.422,52 kn
1.166,00 kn
1.422,52 kn
1.154,04 kn
1.407,93 kn
1.166,00 kn
1.422,52 kn
2.879,00 kn
3.512,38 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.454,00 kn
1.773,88 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.123,22 kn
2.590,33 kn
2.145,00 kn
2.616,90 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.585,69 kn
1.934,54 kn

0432193626
0432193632
0432193637
0432193639
0432193640
0432193644
0432193662
0432193666
0432193680
0432193682
0432193686
0432193689
0432193693
0432193695
0432193698
0432193699
0432193700
0432193701
0432193707
0432193709
0432193728
0432193731
0432193732
0432193734
0432193744
0432193746
0432193753
0432193754
0432193757
0432193758
0432193768
0432193771
0432193785
0432193786
0432193787
0432193788
0432193790
0432193794
0432193795
0432193797
0432193812
0432193813
0432193819
0432193820
0432193821
0432193823
0432193829
0432193830
0432193835
0432193837
0432193838
0432193842
0432193850

DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BR.0432193621
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.236,39 kn
1.508,40 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.454,00 kn
1.773,88 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.439,41 kn
1.756,08 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.123,22 kn
2.590,33 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.236,39 kn
1.508,40 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
3.142,43 kn
3.833,76 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn

0432193852
0432193856
0432193858
0432193861
0432193877
0432193879
0432193880
0432193883
0432217084
0432217099
0432217131
0432217146
0432217161
0432217185
0432217196
0432217198
0432217207
0432217210
0432217223
0432217236
0432217242
0432217249
0432217266
0432217267
0432217274
0432217278
0432217279
0432217281
0432217282
0432217284
0432217285
0432217286
0432217287
0432217289
0432217290
0432217296
0432217297
0432217304
0432217306
0432217309
0432221850
0432231658
0432231663
0432231664
0432231665
0432231676
0432231678
0432231679
0432231680
0432231683
0432231687
0432231792
0432231822

DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DRAC SAPNICE
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BR.0432231665
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
ZAMJENSKI BR.0432231658
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.850,11 kn
3.477,13 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
2.850,11 kn
3.477,13 kn
1.224,94 kn
1.494,43 kn
796,20 kn
971,36 kn
936,00 kn
1.141,92 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
796,20 kn
971,36 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
926,11 kn
1.129,85 kn
936,00 kn
1.141,92 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
957,00 kn
1.167,54 kn
2.145,00 kn
2.616,90 kn
1.425,06 kn
1.738,57 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
936,00 kn
1.141,92 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
890,21 kn
1.086,06 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
2.137,58 kn
2.607,85 kn
1.567,74 kn
1.912,64 kn
1.145,79 kn
1.397,86 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.282,37 kn
1.564,49 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.282,37 kn
1.564,49 kn
1.282,37 kn
1.564,49 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.145,79 kn
1.397,86 kn
1.567,74 kn
1.912,64 kn

0432231886
0432281106
0432291516
0432291549
0432291553
0432291573
0432291595
0432291623
0432291646
0432291654
0432291671
0432292881
0432297022
0432297024
0432297047
0432297057
0433171001
0433171003
0433171012
0433171021
0433171023
0433171025
0433171029
0433171031
0433171032
0433171033
0433171034
0433171035
0433171039
0433171040
0433171041
0433171042
0433171043
0433171045
0433171046
0433171048
0433171052
0433171059
0433171060
0433171063
0433171065
0433171066
0433171067
0433171071
0433171072
0433171074
0433171076
0433171082
0433171084
0433171089
0433171090
0433171092
0433171093

DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
SAPNICA DLLA 150 P 1
SAPNICA DLLA 150 P 3
SAPNICA DLLA 150 P 11
SAPNICA DLLA 150 P 20
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 24
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 30
SAPNICA DLLA 150 P 31
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 33
SAPNICA DLLA 150 P 34
SAPNICA DLLA 148 P 38
SAPNICA DLLA 150 P 39
SAPNICA DLLA 143 P 40
SAP. DLLA 150 P 42
SAPNICA DLLA 150 P 43
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 52
SAPNICA DLLA 150 P 59
SAPNICA DLLA 150 P 60
SAPNICA DLLA 160 P 63
SAPNICA DLLA 150 P 65
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 71
SAP. DLLA 150 P 72
SAPNICA DLLA 155 P 74
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 P 85
SAPNICA DLLA 142 P 87
SAP. DLLA 143 P 93
SAPNICA
SAPNICA
SAP. DLLA 148 P 97

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.567,74 kn
1.912,64 kn
1.567,74 kn
1.912,64 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.225,83 kn
1.495,51 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.211,48 kn
1.478,01 kn
1.567,74 kn
1.912,64 kn
1.567,74 kn
1.912,64 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
301,48 kn
367,81 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
318,32 kn
388,35 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
238,94 kn
291,51 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
242,15 kn
295,42 kn
324,73 kn
396,17 kn
259,79 kn
316,94 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn

0433171095
0433171098
0433171100
0433171102
0433171104
0433171106
0433171107
0433171108
0433171110
0433171111
0433171112
0433171115
0433171116
0433171117
0433171119
0433171121
0433171123
0433171125
0433171126
0433171127
0433171128
0433171130
0433171131
0433171134
0433171137
0433171139
0433171140
0433171142
0433171143
0433171144
0433171147
0433171149
0433171150
0433171151
0433171153
0433171154
0433171156
0433171157
0433171159
0433171161
0433171164
0433171165
0433171166
0433171168
0433171169
0433171171
0433171172
0433171173
0433171174
0433171176
0433171177
0433171179
0433171180

SAPNICA DLLA 150 P 99


SAPNICA DLLA 150 P 105
SAPNICA DLLA 150 P 110
SAPNICA DLLA 150 P 113
SAPNICA DLLA 150 P 115
SAPNICA DLLA 150 P 116
SAPNICA DLLA 144 P 118
SAPNICA DLLA 150 P 119
SAPNICA DLLA 143 P 121
SAPNICA DLLA 143 P 122
SAPNICA DLLA 143 P 123
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 91
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 137
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 146 P 140
SAPNICA DLLA 144 P 144
SAPNICA DLLA 150 P 145
SAPNICA DLLA 148 P 149
SAP. DLLA 146 P 154
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 150 P 159
SAPNICA DLLA 143 P 160
SAPNICA DLLA 158 P 161
SAPNICA DLLA 148 P 164
SAPNICA DLLA 146 P 166
SAPNICA DLLA 150 P 167
SAPNICA DLLA 158 P 168
SAPNICA DLLA 160 P 171
SAPNICA DLLA 140 P 175
SAPNICA DLLA 150 P 177
SAPNICA DLLA 158 P 178
SAPNICA DLLA 134 P 180
SAPNICA DLLA 144 P 184
SAP. DLLA 150 P 91/+
SAPNICA DLLA 146 P 154
SAPNICA DLLA 140 P 196
SAPNICA DLLA 150 P 199
SAP. DLLA 146 P 203
SAPNICA DLLA 150 P 205
SAPNICA DLLA 154 P 206
SAPNICA DLLA 160 P 209
SAPNICA DLLA 144 P 184/
SAPNICA
SAPNICA DLLA 155 P 215
SAPNICA DLLA 150 P 217
SAPNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
195,64 kn
238,68 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
259,79 kn
316,94 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
244,55 kn
298,35 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
249,36 kn
304,22 kn
207,67 kn
253,36 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
238,94 kn
291,51 kn
238,94 kn
291,51 kn
324,73 kn
396,17 kn
187,62 kn
228,90 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn

0433171186
0433171188
0433171190
0433171193
0433171195
0433171199
0433171200
0433171203
0433171204
0433171205
0433171206
0433171207
0433171210
0433171211
0433171213
0433171214
0433171216
0433171220
0433171221
0433171222
0433171223
0433171224
0433171225
0433171226
0433171231
0433171232
0433171234
0433171237
0433171241
0433171245
0433171246
0433171251
0433171252
0433171253
0433171257
0433171258
0433171259
0433171260
0433171261
0433171262
0433171263
0433171264
0433171266
0433171274
0433171277
0433171279
0433171281
0433171287
0433171291
0433171294
0433171295
0433171297
0433171298

LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 155 P 230
SAPNICA DLLA 150 P 232
SAPNICA DLLA 150 P 235
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLLA 135 P 250
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA LA 155 P 273
SAPNICA DLLA 155 P 274
SAPNICA
SAPNICA LA 152 P 285
SAPNICA LA 145 P 286
SAPNICA
SAPNICA DLLA 146 P 166/
SAP. DLLA 150 P 299
SAP. DLLA 140 P 305
SAPNICA DLLA 155 P 306
SAPNICA DLLA 155 P 307
SAPNICA
SAPNICA DLLA 152 P 313
SAPNICA DLLA 150 P 315
SAPNICA DLLA 154 P 316
SAPNICA DLLA 150 P 326
SAPNICA DLLA 145 P 328
SAP. DLLA 145 P 331
SAPNICA DLLA 152 P 335
SAPNICA DLLA 152 P 339
SAPNICA DLLA 147 P 344
SAPNICA
SAPNICA DLLA 144 P 354
SAPNICA DLLA 144 P 353
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLLA 147 P 361
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 135 P 367
SAPNICA DLLA 149 P 369
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAP. DLLA 155 P 387
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 145 P 394
SAPNICA DLLA 138 P 403
SAPNICA DLLA 148 P 408
LOCHDUESE
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 142 P 417
SAPNICA DLLA 142 P 418

VPC (kn)
MPC(Kn)
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
270,21 kn
329,66 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
249,36 kn
304,22 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
283,04 kn
345,31 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
303,08 kn
369,76 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn

0433171299
0433171303
0433171306
0433171309
0433171310
0433171317
0433171323
0433171325
0433171326
0433171327
0433171328
0433171329
0433171335
0433171336
0433171338
0433171342
0433171345
0433171350
0433171354
0433171356
0433171357
0433171358
0433171360
0433171361
0433171363
0433171366
0433171369
0433171385
0433171386
0433171387
0433171389
0433171390
0433171394
0433171397
0433171398
0433171399
0433171403
0433171407
0433171408
0433171414
0433171420
0433171431
0433171432
0433171433
0433171434
0433171435
0433171437
0433171438
0433171444
0433171450
0433171452
0433171454
0433171457

SAPNICA DLLA 140 P 419


SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 134 P 430
SAPNICA DLLA 134 P 431
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 155 P 451
SAPNICA DLLA 152 P 452
SAPNICA
SAPNICA DLLA 158 P 455
SAPNICA DLLA 158 P 456
SAPNICA DLLA 145 P 466
SAPNICA LA 148 P 465
SAPNICA
SAP. DLLA 154 P 474
SAPNICA DLLA 142 P 479
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 157 P 494
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 152 P 496
SAP. DLLA 146 P 499
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 144 P 510
SAPNICA DLLA 148 P 513
SAPNICA
SAP. DLLA 148 P 522
LOCHDUESE
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 144 P 527
SAPNICA DLLA 152 P 531
SAPNICA DLLA 145 P 536
SAPNICA DLLA 147 P 538
SAPNICA DLLA 135 P 539
SAPNICA DLLA 150 P 545
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 155 P 556
SAPNICA DLLA 152 P 566
SAPNICA
SAPNICA DLLA 155 P 570
SAPNICA DLLA 152 P 571
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 150 573
SAPNICA DLLA 145 P 574
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 P 585
SAPNICA
SAPNICA DLLA 155 P 223
SAPNICA
SAPNICA DLLA 148 P 610

VPC (kn)
MPC(Kn)
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
249,36 kn
304,22 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
249,36 kn
304,22 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
318,32 kn
388,35 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
398,00 kn
485,56 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn

0433171458
0433171463
0433171465
0433171468
0433171469
0433171470
0433171471
0433171478
0433171479
0433171480
0433171484
0433171485
0433171486
0433171495
0433171521
0433171529
0433171530
0433171538
0433171542
0433171546
0433171557
0433171561
0433171564
0433171568
0433171576
0433171578
0433171579
0433171583
0433171584
0433171585
0433171600
0433171605
0433171607
0433171624
0433171628
0433171639
0433171640
0433171641
0433171652
0433171654
0433171688
0433171703
0433171712
0433171717
0433171734
0433171740
0433171741
0433171744
0433171766
0433171779
0433171781
0433171812
0433171906

SAPNICA DLLA 148 P 611


LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 P 634
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 147 P 658
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 145 P 669
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 145 P 832
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 154 P 866
LOCHDUESE
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 148 P 912
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 152 P 967
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
346,00 kn
422,12 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
385,00 kn
469,70 kn
333,00 kn
406,26 kn
385,00 kn
469,70 kn
346,00 kn
422,12 kn
346,00 kn
422,12 kn
380,00 kn
463,60 kn
392,00 kn
478,24 kn
346,00 kn
422,12 kn
346,00 kn
422,12 kn
353,00 kn
430,66 kn
353,00 kn
430,66 kn
324,73 kn
396,17 kn
235,73 kn
287,59 kn
324,73 kn
396,17 kn
340,00 kn
414,80 kn
333,00 kn
406,26 kn

0433171996
0433175006
0433175015
0433175017
0433175018
0433175023
0433175024
0433175033
0433175039
0433175042
0433175045
0433175046
0433175048
0433175049
0433175050
0433175051
0433175052
0433175053
0433175054
0433175059
0433175061
0433175062
0433175067
0433175068
0433175074
0433175082
0433175083
0433175085
0433175094
0433175096
0433175099
0433175100
0433175108
0433175111
0433175113
0433175114
0433175118
0433175119
0433175120
0433175122
0433175125
0433175140
0433175146
0433175148
0433175151
0433175163
0433175164
0433175172
0433175173
0433175175
0433175185
0433175192
0433175203

LOCHDUESE
SAPNICA DSLA 150 P 143
SAPNICA DSLA 150 P 194
VIE SE NE PROIZVODI
SAPNICA DSLA 150 P 211
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA LA 155 P 276
VIE SE NE PROIZVODI
SAP. DSLA 145 P 293
SAPNICA DSLA 150 P 294
SAPNICA DSLA 145 P 300
SITZLOCHDUESE
SAP. DSLA 150 P 318
SAPNICA
SAPNICA DSLA 130 P 321
SAPNICA DSLA 78 P 322
SAPNICA DSLA 145 P 330
VIE SE NE PROIZVODI
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DSLA 141 P 405
SAPNICA DSLA 150 P 448
SAPNICA
SAP. DSLA 148 P 482
SAPNICA 154 P 492
SAPNICA DSLA 128 P 523
SAPNICA
ZAMJENSKI BR.0433175208
SITZLOCHDUESE
SITZLOCHDUESE
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DSLA 134 P 604
SAPNICA DSLA 154 P 620
SAPNICA
SAPNICA DSLA 152 P 630
SAPNICA DSLA 135 P 633
SAPNICA DSLA 145 P 626
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
ANTRIEBSLAGER
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SITZLOCHDUESE
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
331,15 kn
404,00 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
318,32 kn
388,35 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
279,83 kn
341,39 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
340,00 kn
414,80 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
331,15 kn
404,00 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
346,00 kn
422,12 kn
324,73 kn
396,17 kn
337,56 kn
411,82 kn
324,73 kn
396,17 kn
385,00 kn
469,70 kn
385,00 kn
469,70 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
385,00 kn
469,70 kn
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
385,00 kn
469,70 kn

0433175208
0433175229
0433175230
0433175232
0433175250
0433175267
0433175269
0433175281
0433175285
0433175288
0433175297
0433175298
0433175347
0433175355
0433175363
0433175395
0433175416
0433175431
0433200006
0433200037
0433200118
0433200127
0433200132
0433220041
0433220063
0433220066
0433220073
0433220077
0433220078
0433220091
0433220092
0433220093
0433220095
0433220097
0433220109
0433220110
0433220123
0433220129
0433220130
0433220131
0433220132
0433220133
0433220140
0433220141
0433220148
0433220154
0433220155
0433220157
0433220160
0433220163
0433220167
0433220168
0433220171

SAPNICA DSLA 134 P 816


SAPNICA DSLA 144 P 860
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SITZLOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DL 90 S 1018
SAPNICA
SAP. DL 170 S 1128
SAPNICA DLL 150 P 141
SAPNICA DLL 150 S 211
SAPNICA DLL 50 S 226
SAPNICA
SAP. DLL 140 S 282
SAPNICA DLL 50 S 278
SAP. DLL 160 S 343
SAPNICA DLL 150 S 344
SAPNICA DLL 160 S 346
SAPNICA DLL 150 S 348
SAPNICA
SAPNICA DLL 140 S 446
SAPNICA DLL 150 S 450
SAPNICA DLL 153 S 529
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAP. DLL 35 S 561
SAPNICA DLL 35 S 562
SAPNICA DLL 140 S 586
LOCHDUESE
SAPNICA DLL 140 S 632
SAPNICA
SAPNICA DLL 160 S 721
SAPNICA DLL 120 S 736
SAPNICA
SAP. DLL 152 S 780
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
324,73 kn
396,17 kn
324,73 kn
396,17 kn
385,00 kn
469,70 kn
385,00 kn
469,70 kn
394,00 kn
480,68 kn
337,56 kn
411,82 kn
337,56 kn
411,82 kn
385,00 kn
469,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
385,00 kn
469,70 kn
385,00 kn
469,70 kn
385,00 kn
469,70 kn
333,00 kn
406,26 kn
337,56 kn
411,82 kn
385,00 kn
469,70 kn
392,00 kn
478,24 kn
340,00 kn
414,80 kn
385,00 kn
469,70 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
273,42 kn
333,57 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
286,25 kn
349,23 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
477,88 kn
583,01 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
327,00 kn
398,94 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn

0433220173
0433220179
0433220186
0433220190
0433220195
0433220196
0433220202
0433250037
0433250047
0433250055
0433250057
0433270004
0433270020
0433270041
0433270053
0433270079
0433270084
0433270091
0433270098
0433270112
0433270114
0433270115
0433270116
0433270120
0433270121
0433270124
0433270142
0433270148
0433270151
0433270157
0433270159
0433270162
0433270170
0433270176
0433270181
0433270182
0433270184
0433270188
0433271005
0433271006
0433271009
0433271012
0433271016
0433271021
0433271030
0433271032
0433271034
0433271035
0433271036
0433271038
0433271043
0433271045
0433271046

SAP. DLL 155 S 942


LOCHDUESE
SAP. DLL 150 S 997
SAP. DLL 155 S 1057
SAPNICA DLL 150 S 1093
SAPNICA DLL 76 S 1114
SAP. DLL 155 S 1300
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLL 110 S 103
LOCHDUESE
SAPNICA DLL 160 S 154
SAPNICA
SAP. DLL 150 S 283
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLL 165 S 388
SAPNICA DLL 150 S 393
SAPNICA
SAPNICA DLL 150 S 405
SAPNICA DLL 150 S 2641
SAPNICA DLL 18 S 418
SAPNICA
SAP. DLL 150 S 508
SAPNICA DLL 180 S 540
SAPNICA
SAPNICA DLL 140 S 610
SAPNICA DLL 150 S 612
SAPNICA
SAPNICA DLL 160 S 705
SAPNICA DLL 25 S 834
LOCHDUESE
SAPNICA DLL 28 S 932
SAPNICA
SAPNICA DLL 28 S 1056
SAPNICA DLLA 20 S 102
SAP. DLLA 20 S 110
SAPNICA
SAPNICA DLLA 25 S 116
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 35 S 161
SAP. DLLA 150 S 138
SAPNICA DLLA 150 S 140
SAPNICA DLLA 150 S 164
SAP. DLLA 150 S 165
SAPNICA DLLA 150 S 720
SAPNICA DLLA 25 S 169
SAPNICA DLLA 150 S 178
SAPNICA DLLA 150 S 186
SAPNICA DLLA 150 S 187

VPC (kn)
MPC(Kn)
305,49 kn
372,70 kn
477,88 kn
583,01 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
840,30 kn
1.025,17 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
490,00 kn
597,80 kn
490,00 kn
597,80 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
214,89 kn
262,17 kn
477,88 kn
583,01 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
318,32 kn
388,35 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
245,35 kn
299,33 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
234,93 kn
286,61 kn
189,23 kn
230,86 kn

0433271049
0433271058
0433271060
0433271071
0433271074
0433271078
0433271079
0433271086
0433271100
0433271101
0433271104
0433271106
0433271112
0433271116
0433271120
0433271124
0433271128
0433271138
0433271139
0433271146
0433271150
0433271151
0433271152
0433271155
0433271156
0433271157
0433271160
0433271162
0433271164
0433271177
0433271178
0433271180
0433271183
0433271184
0433271186
0433271195
0433271199
0433271203
0433271205
0433271214
0433271217
0433271221
0433271222
0433271223
0433271224
0433271229
0433271230
0433271231
0433271232
0433271238
0433271245
0433271246
0433271252

SAPNICA DLLA 23 S 191


SAPNICA DLLA 150 S 204
SAPNICA DLLA 38 S 208
SAP. DLLA 150 S 236
SAPNICA DLLA 150 S 245
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 255
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLLA 140 S 305
SAPNICA DLLA 140 S 242
SAPNICA
SAPNICA DLLA 140 S 328
SAP. DLLA 110 S 335
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 361
SAPNICA DLLA 145 S 240
SAPNICA DLLA 35 S 376
SAPNICA DLLA 35 S 377
SAPNICA DLLA 160 S 378
SAPNICA DLLA 23 S 383
SAPNICA DLLA 18 S 384
SAPNICA
SAPNICA DLLA 79 S 390
SAPNICA DLLA 149 S 394
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 417
SAPNICA DLLA 150 S 421
SAPNICA DLLA 150 S 422
SAPNICA DLLA 28 S 425
SAP. DLLA 150 S 442
SAPNICA DLLA 145 S 448
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 150 S 456
SAPNICA DLLA 150 S 469
SAPNICA
SAPNICA DLLA 144 S 485
SAPNICA DLLA 144 S 488
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 494
SAPNICA DLLA 150 S 501
SAPNICA DLLA 150 S 506
SAPNICA DLLA 145 S 507
SAPNICA DLLA 160 S 509
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 527
SAPNICA DLLA 152 S 533
SAPNICA DLLA 38 S 541

VPC (kn)
MPC(Kn)
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
280,63 kn
342,37 kn
305,49 kn
372,70 kn
211,68 kn
258,25 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
264,60 kn
322,81 kn
264,60 kn
322,81 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
264,60 kn
322,81 kn
264,60 kn
322,81 kn
264,60 kn
322,81 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
191,63 kn
233,79 kn
490,00 kn
597,80 kn
245,35 kn
299,33 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
179,61 kn
219,12 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
224,51 kn
273,90 kn

0433271254
0433271255
0433271258
0433271260
0433271261
0433271262
0433271263
0433271264
0433271265
0433271266
0433271268
0433271269
0433271275
0433271276
0433271280
0433271281
0433271284
0433271285
0433271287
0433271290
0433271291
0433271293
0433271295
0433271296
0433271297
0433271298
0433271299
0433271301
0433271305
0433271306
0433271307
0433271309
0433271315
0433271319
0433271322
0433271325
0433271327
0433271329
0433271332
0433271333
0433271334
0433271335
0433271344
0433271348
0433271349
0433271353
0433271355
0433271359
0433271360
0433271363
0433271365
0433271366
0433271373

SAPNICA DLLC 150 S 543


SAPNICA DLLB 160 S 544
SAP. DLLA 150 S 548
SAPNICA DLLA 150 S 550
SAPNICA DLLA 155 S 551
SAP. DLLA 150 S 552
SAPNICA DLLA 160 S 555
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 557
SAPNICA DLLA 140 S 563
SAPNICA DLLA 150 S 2120
SAPNICA DLLA 140 S 567
SAP. DLLA 160 S 575
SAPNICA DLLA 149 S 576
SAPNICA DLLA 150 S 582
SAP. DLLA 150 S 583
SAPNICA DLLA 150 S 588
SAPNICA DLLA 28 S 589
SAPNICA DLLA 155 S 593
SAPNICA DLLA 140 S 597
SAPNICA DLLB 155 S 598
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 608
SAPNICA DLLA 27 S 613
SAPNICA
SAP. DLLA 150 S 615
SAPNICA DLLA 150 S 616
SAPNICA DLLA 140 S 619
SAPNICA DLLA 160 S 626
SAPNICA DLLA 25 S 627
SAPNICA DLLA 150 S 628
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 160 S 641
SAPNICA DLLA 150 S 653
SAPNICA DLLA 28 S 656
SAPNICA DLLA 141 S 662
SAPNICA DLLA 150 S 666
SAPNICA DLLA 150 S 671
LOCHDUESE
SAP. DLLA 140 S 677
SAPNICA DLLA 30 S 678
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 707
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 149 S 715
SAPNICA DLLA 150 S 718
SAPNICA DLLA 25 S 722
SAPNICA DLLA 155 S 733
SAPNICA
SAPNICA DLLA 24 S 745
SAP. DLLA 34 S 749
SAPNICA DLLA 144 S 747
SAPNICA DLLA 150 S 764

VPC (kn)
MPC(Kn)
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
186,82 kn
227,92 kn
264,60 kn
322,81 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
192,43 kn
234,76 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
255,78 kn
312,05 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
477,88 kn
583,01 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
178,00 kn
217,16 kn
226,91 kn
276,83 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
305,49 kn
372,70 kn
168,38 kn
205,42 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
264,60 kn
322,81 kn
224,51 kn
273,90 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
203,66 kn
248,47 kn
490,00 kn
597,80 kn

0433271374
0433271375
0433271376
0433271377
0433271379
0433271394
0433271395
0433271403
0433271404
0433271410
0433271413
0433271417
0433271418
0433271421
0433271422
0433271423
0433271424
0433271425
0433271428
0433271430
0433271434
0433271441
0433271445
0433271446
0433271448
0433271451
0433271452
0433271454
0433271461
0433271462
0433271465
0433271466
0433271467
0433271471
0433271472
0433271473
0433271478
0433271480
0433271486
0433271487
0433271494
0433271495
0433271499
0433271502
0433271507
0433271515
0433271518
0433271520
0433271521
0433271524
0433271527
0433271529
0433271530

SAP. DLLB 150 S 765


SAPNICA DLLA 145 S 770
SAPNICA DLLA 149 S 774
SAPNICA DLLA 149 S 775
SAPNICA DLLA 150 S 177
SAPNICA
SAP. DLLA 140 S 786
SAPNICA DLLA 142 S 791
SAPNICA DLLA 142 S 792
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 35 S 812
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 34 S 837
SAPNICA
SAPNICA DLLA 144 S 829
SAPNICA DLLA 145 S 847
SAP. DLLA 150 S 852
SAPNICA DLLA 148 S 862
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA OLLA 150 S 893
SAP. DLLA 32 S 900
SAPNICA DLLA 150 S 902
SAP. DLLA 148 S 909
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 31 S 915
SAPNICA DLLA 31 S 921
SAPNICA DLLA 30 S 931
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 975
SAPNICA DLLA 142 S 926
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 134 S 999
SAPNICA DLLA 146 S 1007
SAPNICA
SAPNICA DLLA 140 S 1003
SAPNICA DLLA 140 S 1017
SAPNICA
SAPNICA DLLA 136 S 1034
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 136 S 1094
SAPNICA DLLA 142 S 1096
SAPNICA
SAP. DLLA 137 S 1157
SAPNICA DLLA 142 S 1173
SAPNICA DLLA 35 S 1190
SAPNICA DLLA 138 S 1191
SAPNICA DLLA 134 S 1199
SAPNICA DLLA 142 S 1224
SAPNICA DLLA 139 S 1235
SAP. DLLA 140 S 1236

VPC (kn)
MPC(Kn)
458,64 kn
559,54 kn
158,76 kn
193,69 kn
150,74 kn
183,90 kn
238,94 kn
291,51 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
245,35 kn
299,33 kn
173,19 kn
211,29 kn
318,32 kn
388,35 kn
204,46 kn
249,44 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
195,64 kn
238,68 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
477,88 kn
583,01 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
224,51 kn
273,90 kn
187,62 kn
228,90 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
161,16 kn
196,62 kn
226,91 kn
276,83 kn
279,83 kn
341,39 kn
156,35 kn
190,75 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
191,63 kn
233,79 kn
249,36 kn
304,22 kn
267,00 kn
325,74 kn
238,14 kn
290,53 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,88 kn
583,01 kn
245,35 kn
299,33 kn
245,35 kn
299,33 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
286,25 kn
349,23 kn
305,49 kn
372,70 kn
244,55 kn
298,35 kn
203,66 kn
248,47 kn
305,49 kn
372,70 kn
264,60 kn
322,81 kn
305,49 kn
372,70 kn

0433271533
0433271534
0433271561
0433271587
0433271588
0433271601
0433271602
0433271614
0433271616
0433271625
0433271626
0433271632
0433271634
0433271635
0433271636
0433271638
0433271643
0433271644
0433271645
0433271647
0433271652
0433271654
0433271655
0433271656
0433271657
0433271658
0433271660
0433271661
0433271663
0433271665
0433271668
0433271670
0433271674
0433271675
0433271676
0433271678
0433271680
0433271684
0433271685
0433271688
0433271690
0433271691
0433271695
0433271696
0433271698
0433271702
0433271703
0433271705
0433271710
0433271712
0433271714
0433271716
0433271717

SAPNICA
SAPNICA DLLA 142 S 1257
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAP. DLLA 160 S 1305
SAPNICA DLLA 143 S 1302
SAPNICA DLLA 150 S 1295
SAPNICA DLLA 143 S 1292
SAPNICA DLLA 152 S 1280
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 152 S 1277
LOCHDUESE
SAP. DLLA 148 S 1272
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
LOCHDUESE
SAP. DLLA 146 S 1245
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 155 S 1221
SAPNICA
SAPNICE
SAPNICA DLLA 137 S 1208
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 145 S 1206
SAPNICA DLLA 148 S 1204
SAPNICA DLLA 134 S 1201
SAPNICA
SAPNICA DLLA 142 S 1188
LOCHDUESE
LOCHDUESE
SAPNICA LA 152 S 1180
SAPNICA DLLA 137 S 1174
SAPNICA
SAPNICA DLLA 145 S 1169
SAP. DLLA 145 S 1161
SAPNICA DLLA 145 S 1160
LOCHDUESE
SAPNICA DLL 158 S 1146
SAPNICA DLLA 159 S 1141
SAPNICA DLLA 150 S 1137
SAPNICA DLLA 140 S 1121
SAPNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
264,60 kn
322,81 kn
267,00 kn
325,74 kn
126,00 kn
153,72 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
477,88 kn
583,01 kn
267,00 kn
325,74 kn
258,18 kn
314,98 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
292,66 kn
357,05 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
318,32 kn
388,35 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
327,00 kn
398,94 kn
193,24 kn
235,75 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
477,88 kn
583,01 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
202,86 kn
247,49 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn

0433271718
0433271719
0433271720
0433271729
0433271730
0433271731
0433271734
0433271735
0433271736
0433271737
0433271738
0433271740
0433271746
0433271747
0433271754
0433271756
0433271762
0433271763
0433271764
0433271765
0433271767
0433271768
0433271769
0433271770
0433271773
0433271774
0433271775
0433271778
0433271779
0433271780
0433271781
0433271782
0433271783
0433271784
0433271785
0433271788
0433271790
0433271791
0433271793
0433271800
0433271802
0433271804
0433271805
0433271807
0433271808
0433271809
0433271811
0433271815
0433271816
0433271817
0433271818
0433271819
0433271823

SAPNICA DLLA 140 S 1116


SAPNICA DLLA 134 S 1113
SAPNICA
SAP. DLLA 145 S 1097
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 150 S 1091
SAPNICA
SAPNICA DLLA 154 S 1086
SAPNICA DLLA 160 S 1084
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 136 S 943/
SAPNICA DLLA 150 S 1066
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 140 S 1054
SAPNICA DLLA 136 S 1031
SAPNICA DLLA 160 S 1030
SAP. DLLA 150 S 1029
SAPNICA DLLA 145 S 1023
SAP. DLLA 140 S 1021
SAPNICA DLLA 136 S 1020
SAP. DLLA 150 S 1015
SAPNICA DLLA 160 S 1012
SAPNICA
SAPNICA DLLA 124 S 1001
SAPNICA DLLA 136 S 1000
SAPNICA DLLA 160 S 995
SAPNICA
SAP. DLLA 150 S 993
SAPNICA DLLA 144 S 992
SAPNICA
SAPNICA DLLA 138 S 983
SAPNICA DLLA 132 S 981
SAPNICA DLLA 142 S 980
SAPNICA DLLA 140 S 976
SAPNICA DLLA 151 S 972
SAPNICA DLLA 154 S 970
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 142 S 947
SAP. DLLA 160 S 938
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 160 S 908
SAPNICA DLLA 150 S 903
LOCHDUESE
SAP. DLLA 146 S 890
SAPNICA DLLA 144 S 889
SAP. DLLA 145 S 886
SAPNICA DLLA 148 S 885
SAPNICA DLLA 150 S 870

VPC (kn)
MPC(Kn)
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
173,19 kn
211,29 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
234,13 kn
285,64 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
175,60 kn
214,23 kn
214,08 kn
261,18 kn
305,49 kn
372,70 kn
490,00 kn
597,80 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
327,00 kn
398,94 kn
245,35 kn
299,33 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
477,88 kn
583,01 kn
280,63 kn
342,37 kn
458,64 kn
559,54 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
318,32 kn
388,35 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
245,35 kn
299,33 kn
267,00 kn
325,74 kn

0433271828
0433271829
0433271834
0433271835
0433271837
0433271838
0433271839
0433271841
0433271842
0433271845
0433271846
0433271847
0433271849
0433271850
0433271855
0433271857
0433271859
0433271864
0433271865
0433271867
0433271868
0433271871
0433271873
0433271874
0433271878
0433271879
0433271882
0433271883
0433271886
0433271890
0433271891
0433271894
0433271895
0433271898
0433272004
0433272964
0433272994
0433272996
0433272997
0433300134
0433300172
0433300184
0433300254
0433300286
0433300299
0433300302
0433300308
0433300332
0433300986
0433300989
0433351039
0433351061
0434150005

SAPNICA DLLB 151 S 854


SAPNICA DLLA 150 S 853
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 838/
SAPNICA DLLA 150 S 836
LOCHDUESE
SAPNICA DLLA 150 S 830
SAPNICA DLLA 150 S 828
SAPNICA DLLA 156 S 822
SAPNICA DLLB 150 S 821
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 815
SAPNICA DLLA 151 S 813
SAPNICA
SAPNICA
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 762
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 753
SAPNICA DLLA 150 S 748
SAP. DLLA 150 S 741
SAP. DLLA 150 S 739
SAPNICA DLLA 155 S 729
SAPNICA
SAPNICA DLLA 150 S 716
SAPNICA DLLA 155 S 713
SAPNICA DLLA 152 S 703
SAPNICA
SAPNICA DLLA 155 S 690
SAPNICA DLLA 151 S 686
SAP. DLLA 155 S 681
SAPNICA DLLA 155 S 658
SAPNICA
SAPNICA DLLA 146 S 1378
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DL 155 T 93
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DL 155 T 1171
LOCHDUESE
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA
ZAMJENSKI BR. 9432610443

VPC (kn)
MPC(Kn)
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
267,00 kn
325,74 kn
318,32 kn
388,35 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
231,72 kn
282,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
333,00 kn
406,26 kn
305,49 kn
372,70 kn
267,00 kn
325,74 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
503,00 kn
613,66 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
458,64 kn
559,54 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
305,49 kn
372,70 kn
473,00 kn
577,06 kn
267,00 kn
325,74 kn
1.005,47 kn
1.226,67 kn
1.005,47 kn
1.226,67 kn
987,03 kn
1.204,18 kn
885,20 kn
1.079,94 kn
1.005,47 kn
1.226,67 kn
1.565,93 kn
1.910,43 kn
246,00 kn
300,12 kn
1.005,47 kn
1.226,67 kn
1.024,71 kn
1.250,15 kn
1.031,13 kn
1.257,98 kn
1.031,13 kn
1.257,98 kn
2.698,89 kn
3.292,65 kn
2.488,82 kn
3.036,36 kn
286,25 kn
349,23 kn

0434150006
0434200001
0434200011
0434200012
0434200013
0434200014
0434200021
0434200023
0434200025
0434200026
0434200028
0434200030
0434200034
0434200044
0434200053
0434240002
0434250001
0434250002
0434250004
0434250005
0434250009
0434250010
0434250011
0434250012
0434250013
0434250014
0434250020
0434250027
0434250034
0434250037
0434250041
0434250046
0434250047
0434250052
0434250055
0434250058
0434250060
0434250063
0434250065
0434250067
0434250071
0434250072
0434250073
0434250075
0434250077
0434250092
0434250094
0434250103
0434250105
0434250107
0434250109
0434250110
0434250111

ZAMJENA:9432612000
SAPNICA DN 4 S 1
VIE SE NE PROIZVODI
SAPNICA DN 8 S 2
SAPNICA DN 8 S 3
SAPNICA DN 8 S 129
SAPNICA DN 15 S 156
SAPNICA 30 S 2
SAPNICA 40 S 2
SAPNICA
SAP. DN 4 S 162
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DN 8 S 229
SAPNICA
SAPNICA DN 8 S 143
SAPNICA DN 0 SD 21
SAPNICA DN 0 SD 126
SAPNICA DN 0 SD 130
SAP. DN 0 SD 137
SAPNICA DN 0 SD 211
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 1510
SAPNICA DN 0 SD 2110
SAPNICA DN 4 SD 20
SAPNICA DN 4 SD 24
SAPNICA DN 4 SD 140
SAPNICA DN 12 SD 12
SAPNICA DN 30 SD 158
SAPNICA DN 0 SD 165
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 174
SAPNICA DNA 0SD 178
SAP. DN 12 SD 182
SAPNICA DN 12 SD 106
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 189
SAPNICA DN 0 SD 193
SAPNICA DN 0 SD 195
SAPNICA DN 0 SD 203
SAPNICA DN 0 SD 216
SAPNICA DN 0 SD 220
SAPNICA DN 12 SD 221
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 230
SAPNICA DN 0 SD 1930
SAPNICA DN 0 SD 239
SAPNICA DN 0 SD 293
SAPNICA DN 0 SD 248
SAPNICA DN 4 SD 249
SAPNICA DN 0 SD 252
SAPNICA DN 0 SD 240
SAPNICA DN O SD 253

VPC (kn)
MPC(Kn)
286,25 kn
349,23 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
190,83 kn
232,81 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
119,47 kn
145,75 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
123,48 kn
150,65 kn
381,66 kn
465,63 kn
86,60 kn
105,65 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
381,66 kn
465,63 kn
140,32 kn
171,19 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
169,18 kn
206,40 kn
86,60 kn
105,65 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
86,60 kn
105,65 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
189,00 kn
230,58 kn
86,60 kn
105,65 kn
264,60 kn
322,81 kn
86,60 kn
105,65 kn
190,83 kn
232,81 kn
381,66 kn
465,63 kn
190,83 kn
232,81 kn
86,60 kn
105,65 kn
200,45 kn
244,55 kn

0434250112
0434250114
0434250117
0434250119
0434250120
0434250121
0434250122
0434250125
0434250127
0434250128
0434250129
0434250130
0434250131
0434250132
0434250134
0434250135
0434250136
0434250137
0434250138
0434250139
0434250141
0434250144
0434250145
0434250146
0434250148
0434250149
0434250150
0434250151
0434250153
0434250154
0434250155
0434250156
0434250157
0434250158
0434250159
0434250160
0434250161
0434250162
0434250163
0434250164
0434250166
0434250167
0434250168
0434250169
0434250170
0434250171
0434250172
0434250174
0434250175
0434250176
0434250177
0434250190
0434250191

SAPNICA DN 0 SD 254
SAPNICA DN 0 SD 256
SAPNICA DN 0 SD 259
SAPNICA DN 12 SD 1750
SAPNICA DN 0 SD 261
SAPNICA DN 0 SD 262
SAPNICA DN 0 SD 189
SAPNICA DN 0 SD 263
SAPNICA DN 0 SD 264
SAPNICA DN 0 SD 265
SAPNICA DN 0 SD 266
SAPNICA DN 0 SD 267
ZAPFENDUESE
SAPNICA DN 0 SD 269
SAPNICA DN 0 SD 252
SAPNICA DN 0 SD 256
SAPNICA DN 0 SD 271
SAPNICA DN 0 SD 272
SAPNICA DN 0 SD 273
SAPNICA DN 0 SD 274
ZAPFENDUESE
SAPNICA DN 0 SD 282
SAPNICA DN 12 SD 283
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 286
SAPNICA DN 0 SD 287
SAPNICA DN 0 SD 288
SAPNICA DN 0 SD 276
SAPNICA DN 12 SD 290
SAPNICA DN 0 SD 292
SAPNICA DN 0 SD 294
SAPNICA DN 0 SD 289
SAPNICA DN 0 SD 287
SAPNICA DN 12 SD 296
SAPNICA DN 0 SD 297
SAPNICA DN 0 SD 299
SAPNICA DN 0 SD 300
SAPNICA DN 0 SD 301
SAPNICA DN 0 SD 302
SAPNICA DN 0 SD 252
SAP. DN 0 SD 289
SAPNICA DN 0 SD 306
SAPNICA DN 0 SD 307
ZAMJENSKI BR.098643020609
SAPNICA DN 0 SD 309
SAPNICA DN 0 SD 299 A
SAPNICA DN 0 SD 302
SAPNICA DN 0 SD 313
SAPNICA DN 0 SD 302 A
SAPNICA DN 0 SD 314
SAPNICA DN 0 SD 315
VIE SE NE PROIZVODI
SAPNICA DN 0 SD 318

VPC (kn)
MPC(Kn)
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
86,60 kn
105,65 kn
112,25 kn
136,95 kn
86,60 kn
105,65 kn
254,98 kn
311,08 kn
141,92 kn
173,14 kn
86,60 kn
105,65 kn
137,11 kn
167,27 kn
86,60 kn
105,65 kn
165,97 kn
202,48 kn
381,66 kn
465,63 kn
400,91 kn
489,11 kn
141,92 kn
173,14 kn
137,11 kn
167,27 kn
86,60 kn
105,65 kn
381,66 kn
465,63 kn
86,60 kn
105,65 kn
86,60 kn
105,65 kn
86,60 kn
105,65 kn
400,91 kn
489,11 kn
174,79 kn
213,24 kn
127,49 kn
155,54 kn
381,66 kn
465,63 kn
186,02 kn
226,94 kn
254,98 kn
311,08 kn
86,60 kn
105,65 kn
381,66 kn
465,63 kn
188,43 kn
229,88 kn
168,38 kn
205,42 kn
86,60 kn
105,65 kn
190,83 kn
232,81 kn
150,74 kn
183,90 kn
214,08 kn
261,18 kn
86,60 kn
105,65 kn
195,64 kn
238,68 kn
174,79 kn
213,24 kn
190,83 kn
232,81 kn
186,82 kn
227,92 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
178,00 kn
217,16 kn
178,00 kn
217,16 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
190,83 kn
232,81 kn

0434250192
0434250193
0434250223
0434250224
0434250225
0434250226
0434250231
0434250232
0434250233
0434250234
0434250235
0434250236
0434250237
0434250238
0434250240
0434250241
0434250242
0434250243
0434250244
0434250245
0434250246
0434250249
0434250250
0434250251
0434250252
0434250253
0434250254
0434250266
0434250894
0434250895
0434250896
0434250897
0434250898
0434290003
0434290005
0434290006
0434290014
0434350002
0437004002
0437004003
0437502004
0437502006
0437502010
0437502012
0437502013
0437502014
0437502015
0437502018
0437502019
0437502023
0437502032
0437502035
0437502043

SAPNICA DN 0 SD 319
SAPNICA DN 0 SD 299C
SAPNICA DN 0 SD 302 B
SAPNICA DN 0 SD 320
SAPNICA DN 0 SD 321
SAPNICA DN 0 SD 322
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 325
SAPNICA DN 0 SD 326
SAPNICA DN 0 SD 327
SAPNICA DN 12 SD 328
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 330
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 334
SAPNICA DN 0 SD 335
SAPNICA DN 12 SD 336
SAPNICE DN 0 SD 337
SAPNICA DN 12 SD 338
SAPNICA DN4SD339
SAPNICA DN 4 SD 340
SAPNICA DN 4 SD 343
SAPNICA
SAPNICA
SAPNICA DN 12 SD 346
SAPNICA DN 12 SD 347
SAPNICA DN 0 SD 348
SAPNICA
SAPNICA DN 0 SD 316
SAPNICA DN 0 SD 312
SAP. DN 0 SD 311
SAPNICA DN 0 SD 3101
SAPNICA
SAP. DN 0 SD 131
SAPNICA DN 0 SD 149
ZAPFENDUESE
SAPNICA DN 0 SD 1550
SAP. DN 0 TD 119
VENTIL
EINSPRITZVENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
UBRIZGAJNI VENTIL
UBRIZGAJNI VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
UBRIZGAJNI VENTIL
UBRIZGAJNI VENTIL
VENTIL
UBRIZGAJNI VENTIL
UBRIZGAJNI VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
UBRIZGAJNI VENTIL

VPC (kn)
MPC(Kn)
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
204,46 kn
249,44 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
381,66 kn
465,63 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
149,94 kn
182,93 kn
137,11 kn
167,27 kn
117,06 kn
142,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
190,83 kn
232,81 kn
190,83 kn
232,81 kn
254,98 kn
311,08 kn
254,98 kn
311,08 kn
400,91 kn
489,11 kn
246,00 kn
300,12 kn
910,05 kn
1.110,26 kn
698,24 kn
851,85 kn
941,16 kn
1.148,22 kn
326,24 kn
398,01 kn
326,24 kn
398,01 kn
316,85 kn
386,56 kn
335,62 kn
409,46 kn
373,18 kn
455,28 kn
307,46 kn
375,10 kn
335,62 kn
409,46 kn
549,20 kn
670,02 kn
400,17 kn
488,21 kn
335,62 kn
409,46 kn
400,17 kn
488,21 kn
345,01 kn
420,91 kn
409,55 kn
499,65 kn

0437502045
0437502047
0437502054
0437502058
0438100077
0438100091
0438101009
0438101011
0438101025
0438101026
0438101029
0438101036
0438101043
0438121011
0438121033
0438121043
0438121070
0438121072
0438121076
0438121085
0438121087
0438121089
0438140004
0438140011
0438140073
0438140089
0438140118
0438140120
0438161001
0438161010
0438161013
0438161016
0438170001
0438170004
0438170010
0438170015
0438170021
0438170027
0438170035
0438170040
0438170042
0438170051
0438170052
0438201039
0438201041
0438201052
0438201072
0438201087
0438201088
0438201091
0438201154
0438201501
0438201504

UBRIZGAJNI VENTIL
UBRIZGAJNI VENTIL
VENTIL
VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
ZAMJENSKI BR. 0986438077
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC PROTOKA ZRAKA
REGULATOR
REGUL.PROTOKA TOPLIN
REGUL.PROTOKA TOPLIN
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
REGULATOR
POTISNI REGULATOR
REGULATOR
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
SPREMNIK ZA GORIVO
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE
ZENTRALE EINSPRITZEINHEIT
CENTRALNA JEDIN. ZA UBRIZ
CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
418,94 kn
511,11 kn
316,85 kn
386,56 kn
409,55 kn
499,65 kn
423,64 kn
516,84 kn
15.513,80 kn 18.926,84 kn
15.889,33 kn 19.384,98 kn
15.889,33 kn 19.384,98 kn
15.889,33 kn 19.384,98 kn
15.889,33 kn 19.384,98 kn
15.654,62 kn 19.098,64 kn
15.326,04 kn 18.697,77 kn
15.654,62 kn 19.098,64 kn
16.300,05 kn 19.886,06 kn
4.798,48 kn
5.854,15 kn
5.170,49 kn
6.308,00 kn
5.170,49 kn
6.308,00 kn
4.378,37 kn
5.341,61 kn
4.304,43 kn
5.251,40 kn
3.996,98 kn
4.876,32 kn
4.593,12 kn
5.603,61 kn
4.378,37 kn
5.341,61 kn
4.089,68 kn
4.989,41 kn
3.344,50 kn
4.080,29 kn
3.344,50 kn
4.080,29 kn
3.344,50 kn
4.080,29 kn
4.704,60 kn
5.739,61 kn
3.344,50 kn
4.080,29 kn
4.313,82 kn
5.262,86 kn
2.301,25 kn
2.807,53 kn
2.124,05 kn
2.591,34 kn
2.301,25 kn
2.807,53 kn
2.124,05 kn
2.591,34 kn
624,31 kn
761,66 kn
1.015,09 kn
1.238,41 kn
1.015,09 kn
1.238,41 kn
624,31 kn
761,66 kn
1.015,09 kn
1.238,41 kn
1.229,84 kn
1.500,40 kn
820,00 kn
1.000,40 kn
782,73 kn
954,93 kn
782,73 kn
954,93 kn
829,67 kn
1.012,20 kn
782,73 kn
954,93 kn
8.578,48 kn 10.465,75 kn
8.192,00 kn
9.994,24 kn
8.192,00 kn
9.994,24 kn
8.578,48 kn 10.465,75 kn
8.578,48 kn 10.465,75 kn
7.883,40 kn
9.617,75 kn
7.883,40 kn
9.617,75 kn
7.203,00 kn
8.787,66 kn
8.064,00 kn
9.838,08 kn
4.985,29 kn
6.082,05 kn

0438201507
0440002003
0440002017
0440003148
0440003228
0440003229
0440003238
0440003239
0440003243
0440003244
0440003245
0440003246
0440003254
0440003996
0440003998
0440004018
0440004045
0440004067
0440004081
0440004991
0440004994
0440004996
0440007006
0440007014
0440007996
0440007997
0440007998
0440007999
0440008004
0440008007
0440008009
0440008029
0440008048
0440008053
0440008068
0440008069
0440008071
0440008074
0440008076
0440008079
0440008080
0440008084
0440008089
0440008092
0440008094
0440008101
0440008108
0440008110
0440008111
0440008134
0440008149
0440008151
0440008153

CENTRALNA JEDINICA ZA UBRZIGAVANJE


KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA
DOBAVNA PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
ZAMJENSKI BR. 0440008989
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE

VPC (kn)
MPC(Kn)
7.883,40 kn
9.617,75 kn
4.727,00 kn
5.766,94 kn
4.602,66 kn
5.615,25 kn
1.150,00 kn
1.403,00 kn
1.285,20 kn
1.567,94 kn
1.425,00 kn
1.738,50 kn
994,74 kn
1.213,58 kn
820,66 kn
1.001,21 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
1.177,77 kn
1.436,88 kn
762,97 kn
930,82 kn
879,35 kn
1.072,81 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
845,53 kn
1.031,55 kn
1.011,65 kn
1.234,21 kn
1.418,50 kn
1.730,57 kn
1.368,76 kn
1.669,89 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
1.692,05 kn
2.064,30 kn
1.135,99 kn
1.385,91 kn
1.044,48 kn
1.274,27 kn
1.135,99 kn
1.385,91 kn
1.459,28 kn
1.780,32 kn
1.857,18 kn
2.265,76 kn
862,44 kn
1.052,18 kn
837,57 kn
1.021,84 kn
1.418,50 kn
1.730,57 kn
2.048,17 kn
2.498,77 kn
986,78 kn
1.203,87 kn
862,44 kn
1.052,18 kn
820,66 kn
1.001,21 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
1.418,50 kn
1.730,57 kn
1.998,43 kn
2.438,08 kn
1.193,69 kn
1.456,30 kn
1.243,43 kn
1.516,98 kn
2.139,69 kn
2.610,42 kn
938,68 kn
1.145,19 kn
1.036,52 kn
1.264,55 kn
1.193,69 kn
1.456,30 kn
1.103,17 kn
1.345,87 kn
1.202,64 kn
1.467,22 kn
1.128,04 kn
1.376,21 kn
1.168,82 kn
1.425,96 kn
1.285,20 kn
1.567,94 kn
1.799,48 kn
2.195,37 kn
1.906,92 kn
2.326,44 kn
1.940,74 kn
2.367,70 kn
1.218,56 kn
1.486,64 kn
879,35 kn
1.072,81 kn
1.254,00 kn
1.529,88 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
1.277,25 kn
1.558,25 kn

0440008158
0440008165
0440008171
0440008173
0440008175
0440008176
0440008982
0440008985
0440008986
0440008989
0440008994
0440008995
0440008996
0440008997
0440008998
0440008999
0440009007
0440011002
0440011003
0440011007
0440011010
0440011011
0440011012
0440011013
0440011017
0440011020
0440017027
0440017029
0440017030
0440017031
0440017032
0440017039
0440017042
0440017990
0440017991
0440017996
0440017999
0440020002
0440020003
0440020022
0440020032
0440020039
0442201002
0445010006
0445010007
0445010009
0445010010
0445010013
0445010021
0445010024
0445010025
0445010031
0445010038

PUMPA
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PROTOCNA PUMPA, DIZEL
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
RUCNA PUMPA
PUMPA
RUCNA PUMPA
RUCNA PUMPA
RUCNA PUMPA
ZAMJENA JE 0440011013
PUMPA
PUMPA
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
KRAFTSTOFF-FOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
ZAHNRADPUMPE
PUMPA ZA ZUPCANICIMA
PUMPA SA ZUPCANICIMA
PUMPA SA ZUPCANICIMA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
RADIALKOLBENPUMPE
PUMPA
PUMPA
RADIALKOLBENPUMPE
RADIALKOLBENPUMPE
RADIALKOLBENPUMPE
PUMPA
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.321,72 kn
2.832,50 kn
1.528,00 kn
1.864,16 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
1.408,00 kn
1.717,76 kn
978,82 kn
1.194,16 kn
1.981,52 kn
2.417,45 kn
1.177,77 kn
1.436,88 kn
986,78 kn
1.203,87 kn
1.160,86 kn
1.416,25 kn
1.923,83 kn
2.347,07 kn
2.056,13 kn
2.508,48 kn
1.160,86 kn
1.416,25 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
1.078,30 kn
1.315,53 kn
4.508,00 kn
5.499,76 kn
441,52 kn
538,65 kn
926,11 kn
1.129,85 kn
434,34 kn
529,89 kn
548,31 kn
668,94 kn
598,56 kn
730,24 kn
520,49 kn
635,00 kn
598,56 kn
730,24 kn
829,61 kn
1.012,12 kn
1.056,00 kn
1.288,32 kn
1.633,36 kn
1.992,70 kn
1.011,65 kn
1.234,21 kn
1.243,43 kn
1.516,98 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
920,13 kn
1.122,56 kn
1.302,11 kn
1.588,57 kn
1.160,86 kn
1.416,25 kn
1.468,24 kn
1.791,25 kn
1.053,43 kn
1.285,18 kn
1.418,50 kn
1.730,57 kn
1.243,43 kn
1.516,98 kn
2.081,00 kn
2.538,82 kn
1.370,00 kn
1.671,40 kn
805,00 kn
982,10 kn
1.441,00 kn
1.758,02 kn
1.333,00 kn
1.626,26 kn
3.631,80 kn
4.430,80 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
5.124,10 kn
6.251,40 kn
5.250,63 kn
6.405,77 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
5.215,00 kn
6.362,30 kn
5.177,00 kn
6.315,94 kn
5.177,00 kn
6.315,94 kn
7.518,33 kn
9.172,36 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn

0445010042
0445010044
0445010046
0445010086
0445010092
0445020002
0445020007
0445020008
0445020009
0445110002
0445110011
0445110014
0445110019
0445110024
0445110029
0445110030
0445110034
0445110044
0445110048
0445110049
0445110054
0445110059
0445110062
0445110068
0445110069
0445110071
0445110073
0445110075
0445110076
0445110081
0445110083
0445110087
0445110093
0445110095
0445110097
0445110099
0445110101
0445110102
0445110105
0445110107
0445110108
0445110110
0445110111
0445110119
0445110120
0445110131
0445110135
0445110141
0445110146
0445110155
0445110181
0445110187
0445110189

PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
RADIALKOLBENPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
10.660,99 kn 13.006,41 kn
10.660,99 kn 13.006,41 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
7.520,00 kn
9.174,40 kn
5.177,00 kn
6.315,94 kn
7.146,00 kn
8.718,12 kn
7.520,00 kn
9.174,40 kn
7.520,00 kn
9.174,40 kn
10.885,34 kn 13.280,11 kn
2.400,52 kn
2.928,63 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.400,52 kn
2.928,63 kn
2.400,52 kn
2.928,63 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
3.740,32 kn
4.563,19 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.379,88 kn
2.903,45 kn
2.447,00 kn
2.985,34 kn
2.447,00 kn
2.985,34 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.400,52 kn
2.928,63 kn
2.400,52 kn
2.928,63 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.479,49 kn
3.024,98 kn

0445110201
0445110216
0445110266
0445120002
0445120007
0445120011
0445120019
0445214012
0445214016
0445214025
0445214063
0445214074
0445224002
0450126239
0450133070
0450133071
0450133080
0450133154
0450133176
0450133183
0450133186
0450133275
0450133277
0450133281
0450138002
0450198008
0450198009
0450198109
0450902001
0450902151
0450902161
0450902162
0450904005
0450904058
0450904059
0450904060
0450904061
0450904077
0450904149
0450904150
0450904158
0450904159
0450905002
0450905003
0450905005
0450905007
0450905021
0450905030
0450905066
0450905083
0450905084
0450905087
0450905091

INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
RAZVODNA CIJEV
RAZVODNA CIJEV
VERTEILERROHR
VERTEILERROHR
VERTEILERROHR
RAZVODNA CIJEV
EINSTUFEN-BOXFILTER
FILTER GORIVA- KUTIJA
FILTER GORIVA- KUTIJA
FILTER GORIVA- KUTIJA
FILTER GORIVA- KUTIJA
FILTER ZRAKA
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER GORIVA- KUTIJA
EINSTUFEN-BOXFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA- KUTIJA
VIE SE NE PROIZVODI
ODVAJAC VODE IZ GORIVA
VIE SE NE PROIZVODI
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.426,00 kn
2.959,72 kn
2.447,00 kn
2.985,34 kn
2.447,00 kn
2.985,34 kn
3.740,32 kn
4.563,19 kn
3.811,22 kn
4.649,69 kn
3.740,32 kn
4.563,19 kn
3.740,32 kn
4.563,19 kn
3.091,51 kn
3.771,64 kn
3.189,00 kn
3.890,58 kn
3.507,00 kn
4.278,54 kn
3.304,00 kn
4.030,88 kn
3.304,00 kn
4.030,88 kn
3.704,43 kn
4.519,40 kn
995,00 kn
1.213,90 kn
254,54 kn
310,54 kn
236,30 kn
288,29 kn
248,99 kn
303,77 kn
635,95 kn
775,86 kn
356,00 kn
434,32 kn
673,22 kn
821,33 kn
635,95 kn
775,86 kn
892,00 kn
1.088,24 kn
629,61 kn
768,12 kn
787,41 kn
960,64 kn
1.447,94 kn
1.766,49 kn
257,71 kn
314,41 kn
346,52 kn
422,75 kn
887,32 kn
1.082,53 kn
215,10 kn
262,42 kn
61,91 kn
75,53 kn
89,19 kn
108,81 kn
166,13 kn
202,68 kn
25,79 kn
31,46 kn
6,33 kn
7,72 kn
11,82 kn
14,42 kn
11,34 kn
13,83 kn
69,43 kn
84,70 kn
14,51 kn
17,70 kn
14,51 kn
17,70 kn
22,90 kn
27,94 kn
67,88 kn
82,81 kn
42,32 kn
51,63 kn
92,68 kn
113,07 kn
162,63 kn
198,41 kn
82,89 kn
101,13 kn
181,00 kn
220,82 kn
57,27 kn
69,87 kn
57,27 kn
69,87 kn
135,53 kn
165,35 kn
162,63 kn
198,41 kn
166,13 kn
202,68 kn
70,56 kn
86,08 kn
115,42 kn
140,81 kn

0450905095
0450905104
0450905133
0450905143
0450905145
0450905177
0450905195
0450905198
0450905200
0450905201
0450905203
0450905206
0450905216
0450905231
0450905264
0450905273
0450905275
0450905280
0450905281
0450905287
0450905316
0450905318
0450905324
0450905401
0450905601
0450905901
0450905902
0450905903
0450905904
0450905905
0450905906
0450905907
0450905908
0450905909
0450905911
0450905912
0450905914
0450905915
0450905916
0450905917
0450905919
0450905920
0450905921
0450905924
0450905925
0450905927
0450905928
0450905929
0450905930
0450905931
0450905932
0450905938
0450905939

FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
ZAMJENSKI BR. 0450905264
FILTER GORIVA
ZAMJENSKI BR. 0450905087
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
ZAMJENA: 0450905324
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
KRAFTSTOFFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
ZAMJENA: 0450906409
FILTER VODA ZA GORIVO
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO

VPC (kn)
MPC(Kn)
135,53 kn
165,35 kn
142,52 kn
173,87 kn
116,29 kn
141,87 kn
123,29 kn
150,41 kn
71,96 kn
87,79 kn
229,09 kn
279,49 kn
204,60 kn
249,61 kn
243,08 kn
296,56 kn
70,74 kn
86,30 kn
146,02 kn
178,14 kn
205,48 kn
250,69 kn
125,91 kn
153,61 kn
197,61 kn
241,08 kn
146,02 kn
178,14 kn
68,90 kn
84,06 kn
51,33 kn
62,62 kn
204,60 kn
249,61 kn
45,03 kn
54,94 kn
197,61 kn
241,08 kn
149,52 kn
182,41 kn
77,12 kn
94,09 kn
71,52 kn
87,25 kn
109,00 kn
132,98 kn
174,00 kn
212,28 kn
177,50 kn
216,55 kn
153,02 kn
186,68 kn
103,18 kn
125,88 kn
171,38 kn
209,08 kn
149,52 kn
182,41 kn
160,01 kn
195,21 kn
120,66 kn
147,21 kn
225,59 kn
275,22 kn
142,52 kn
173,87 kn
215,10 kn
262,42 kn
111,05 kn
135,48 kn
295,54 kn
360,56 kn
298,16 kn
363,76 kn
156,51 kn
190,94 kn
134,65 kn
164,27 kn
166,13 kn
202,68 kn
88,31 kn
107,74 kn
166,13 kn
202,68 kn
201,00 kn
245,22 kn
229,09 kn
279,49 kn
101,43 kn
123,74 kn
104,05 kn
126,94 kn
149,52 kn
182,41 kn
182,75 kn
222,96 kn
104,67 kn
127,70 kn
166,52 kn
203,15 kn
191,90 kn
234,12 kn
139,03 kn
169,62 kn
122,41 kn
149,34 kn

0450905952
0450906172
0450906174
0450906261
0450906267
0450906274
0450906281
0450906288
0450906295
0450906298
0450906308
0450906322
0450906334
0450906357
0450906373
0450906374
0450906376
0450906406
0450906407
0450906409
0450906416
0450906450
0450906451
0450906452
0450906453
0450906455
0450906456
0450906460
0450907001
0450915001
0450915003
0451001181
0451102056
0451103004
0451103028
0451103029
0451103033
0451103035
0451103038
0451103040
0451103041
0451103043
0451103044
0451103046
0451103048
0451103049
0451103050
0451103052
0451103060
0451103062
0451103073
0451103074
0451103075

FILTER VODA ZA GORIVO


FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
ZAMJENA: 0450906374
FILTER VODA ZA GORIVO
ZAMJENSKI BR. 0450906295
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
PROCISTAC
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
ZAMJENA: 0451103336
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103298
SCHMIEROELFILTER
SCHMIEROELFILTER
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103307
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103298
FILTER ULJA
FILTER ULJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
395,00 kn
481,90 kn
73,27 kn
89,39 kn
81,67 kn
99,64 kn
176,04 kn
214,77 kn
204,58 kn
249,59 kn
176,04 kn
214,77 kn
233,13 kn
284,42 kn
182,38 kn
222,50 kn
248,99 kn
303,77 kn
172,87 kn
210,90 kn
195,07 kn
237,99 kn
172,87 kn
210,90 kn
201,41 kn
245,72 kn
176,04 kn
214,77 kn
160,97 kn
196,38 kn
151,46 kn
184,78 kn
160,97 kn
196,38 kn
273,57 kn
333,76 kn
176,04 kn
214,77 kn
166,52 kn
203,15 kn
181,00 kn
220,82 kn
179,21 kn
218,64 kn
252,00 kn
307,44 kn
191,90 kn
234,12 kn
201,41 kn
245,72 kn
192,00 kn
234,24 kn
537,00 kn
655,14 kn
343,00 kn
418,46 kn
459,92 kn
561,10 kn
354,12 kn
432,03 kn
590,21 kn
720,06 kn
56,13 kn
68,48 kn
19,21 kn
23,44 kn
38,51 kn
46,98 kn
54,54 kn
66,54 kn
34,28 kn
41,82 kn
25,56 kn
31,18 kn
40,45 kn
49,35 kn
59,20 kn
72,22 kn
72,24 kn
88,13 kn
77,45 kn
94,49 kn
44,64 kn
54,46 kn
46,62 kn
56,88 kn
45,21 kn
55,16 kn
51,25 kn
62,53 kn
28,93 kn
35,29 kn
32,89 kn
40,13 kn
37,87 kn
46,20 kn
51,21 kn
62,48 kn
50,65 kn
61,79 kn
38,51 kn
46,98 kn
69,08 kn
84,28 kn
51,83 kn
63,23 kn

0451103079
0451103084
0451103086
0451103089
0451103092
0451103093
0451103095
0451103096
0451103097
0451103098
0451103101
0451103105
0451103109
0451103110
0451103111
0451103122
0451103123
0451103139
0451103140
0451103141
0451103144
0451103145
0451103146
0451103147
0451103148
0451103159
0451103162
0451103170
0451103189
0451103204
0451103213
0451103215
0451103216
0451103217
0451103219
0451103221
0451103224
0451103225
0451103227
0451103228
0451103232
0451103233
0451103234
0451103235
0451103238
0451103240
0451103242
0451103244
0451103249
0451103250
0451103251
0451103252
0451103253

FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103261
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA:0451103349
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103349
ZAMJENSKI BR. 0451103336
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103336
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103314
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA:0451103336
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103318
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
19,76 kn
24,11 kn
61,20 kn
74,66 kn
33,79 kn
41,22 kn
48,43 kn
59,08 kn
40,24 kn
49,09 kn
46,11 kn
56,25 kn
22,97 kn
28,02 kn
23,44 kn
28,60 kn
25,21 kn
30,76 kn
46,04 kn
56,17 kn
66,19 kn
80,75 kn
35,18 kn
42,92 kn
45,72 kn
55,78 kn
91,59 kn
111,74 kn
23,44 kn
28,60 kn
79,44 kn
96,92 kn
39,26 kn
47,90 kn
34,62 kn
42,24 kn
52,38 kn
63,90 kn
36,85 kn
44,96 kn
59,05 kn
72,04 kn
46,21 kn
56,38 kn
28,62 kn
34,92 kn
55,09 kn
67,21 kn
48,43 kn
59,08 kn
57,32 kn
69,93 kn
62,96 kn
76,81 kn
41,01 kn
50,03 kn
57,95 kn
70,70 kn
214,85 kn
262,12 kn
80,76 kn
98,53 kn
119,18 kn
145,40 kn
55,09 kn
67,21 kn
41,01 kn
50,03 kn
57,17 kn
69,75 kn
639,03 kn
779,62 kn
54,54 kn
66,54 kn
46,65 kn
56,91 kn
39,20 kn
47,82 kn
43,52 kn
53,09 kn
29,17 kn
35,59 kn
35,36 kn
43,14 kn
60,38 kn
73,66 kn
51,21 kn
62,48 kn
64,67 kn
78,90 kn
76,53 kn
93,37 kn
28,62 kn
34,92 kn
64,14 kn
78,25 kn
61,40 kn
74,91 kn
34,34 kn
41,89 kn
40,24 kn
49,09 kn
55,09 kn
67,21 kn
81,18 kn
99,04 kn

0451103254
0451103255
0451103256
0451103257
0451103258
0451103259
0451103260
0451103261
0451103262
0451103266
0451103267
0451103268
0451103269
0451103270
0451103271
0451103272
0451103273
0451103274
0451103275
0451103276
0451103277
0451103278
0451103280
0451103281
0451103283
0451103284
0451103286
0451103287
0451103289
0451103290
0451103292
0451103293
0451103294
0451103297
0451103298
0451103299
0451103300
0451103301
0451103302
0451103303
0451103306
0451103307
0451103309
0451103311
0451103312
0451103313
0451103314
0451103316
0451103317
0451103318
0451103330
0451103333
0451103334

ZAMJENSKI BR. 0451103303


FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103313
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA: 0451103354
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA:0451104026
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103336
ZAMJENSKI BR. 0451103318
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
OELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENSKI BR. 0451103333

VPC (kn)
MPC(Kn)
65,63 kn
80,07 kn
70,26 kn
85,72 kn
98,01 kn
119,57 kn
114,48 kn
139,67 kn
50,16 kn
61,20 kn
32,61 kn
39,78 kn
47,04 kn
57,39 kn
45,03 kn
54,94 kn
50,42 kn
61,51 kn
59,67 kn
72,80 kn
56,06 kn
68,39 kn
70,96 kn
86,57 kn
31,76 kn
38,75 kn
88,12 kn
107,51 kn
66,19 kn
80,75 kn
47,39 kn
57,82 kn
534,26 kn
651,80 kn
27,82 kn
33,94 kn
35,52 kn
43,33 kn
53,63 kn
65,43 kn
49,56 kn
60,46 kn
99,22 kn
121,05 kn
70,96 kn
86,57 kn
70,26 kn
85,72 kn
35,96 kn
43,87 kn
76,71 kn
93,59 kn
96,71 kn
117,99 kn
72,24 kn
88,13 kn
66,19 kn
80,75 kn
74,10 kn
90,40 kn
42,46 kn
51,80 kn
56,83 kn
69,33 kn
34,81 kn
42,47 kn
41,17 kn
50,23 kn
30,67 kn
37,42 kn
30,53 kn
37,25 kn
37,56 kn
45,82 kn
72,82 kn
88,84 kn
56,54 kn
68,98 kn
63,65 kn
77,65 kn
92,58 kn
112,95 kn
53,23 kn
64,94 kn
40,24 kn
49,09 kn
52,38 kn
63,90 kn
23,68 kn
28,89 kn
94,88 kn
115,75 kn
40,77 kn
49,74 kn
52,22 kn
63,71 kn
78,33 kn
95,56 kn
38,58 kn
47,07 kn
171,00 kn
208,62 kn
69,79 kn
85,14 kn
61,20 kn
74,66 kn

0451103335
0451103336
0451103337
0451103338
0451103339
0451103340
0451103341
0451103342
0451103343
0451103344
0451103346
0451103347
0451103348
0451103349
0451103350
0451103351
0451103352
0451103353
0451103354
0451103355
0451103357
0451103359
0451103360
0451103901
0451103902
0451103903
0451103904
0451103906
0451103907
0451104005
0451104010
0451104013
0451104014
0451104015
0451104017
0451104018
0451104025
0451104026
0451104063
0451104064
0451104065
0451104066
0451104067
0451104506
0451104519
0451105067
0451105188
0451105189
0451203001
0451203002
0451203005
0451203010
0451203012

FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
OELFILTER
FILTER ULJA
OELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
OELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
PROCISTAC ZA ULJE
FILTER ULJA
OELFILTER
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
OELFILTER
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
114,48 kn
139,67 kn
35,68 kn
43,53 kn
34,81 kn
42,47 kn
177,21 kn
216,20 kn
130,95 kn
159,76 kn
53,48 kn
65,25 kn
59,51 kn
72,60 kn
72,22 kn
88,11 kn
151,26 kn
184,54 kn
60,38 kn
73,66 kn
56,61 kn
69,06 kn
64,94 kn
79,23 kn
183,48 kn
223,85 kn
34,20 kn
41,72 kn
66,57 kn
81,22 kn
66,57 kn
81,22 kn
67,20 kn
81,98 kn
61,08 kn
74,52 kn
67,20 kn
81,98 kn
74,10 kn
90,40 kn
47,36 kn
57,78 kn
64,14 kn
78,25 kn
65,32 kn
79,69 kn
211,71 kn
258,29 kn
616,82 kn
752,52 kn
303,21 kn
369,92 kn
330,11 kn
402,73 kn
616,82 kn
752,52 kn
369,12 kn
450,33 kn
47,99 kn
58,55 kn
108,21 kn
132,02 kn
214,00 kn
261,08 kn
59,67 kn
72,80 kn
66,19 kn
80,75 kn
560,64 kn
683,98 kn
303,21 kn
369,92 kn
54,18 kn
66,10 kn
51,59 kn
62,94 kn
52,38 kn
63,90 kn
72,16 kn
88,04 kn
41,63 kn
50,79 kn
44,68 kn
54,51 kn
69,08 kn
84,28 kn
57,32 kn
69,93 kn
66,57 kn
81,22 kn
52,38 kn
63,90 kn
80,76 kn
98,53 kn
67,80 kn
82,72 kn
108,93 kn
132,89 kn
124,67 kn
152,10 kn
46,11 kn
56,25 kn
118,65 kn
144,75 kn
31,71 kn
38,69 kn

0451203058
0451203061
0451203078
0451203081
0451203087
0451203108
0451203152
0451203154
0451203178
0451203194
0451203201
0451203206
0451203218
0451203220
0451203223
0451203224
0451203226
0451203227
0451203228
0451203229
0451203231
0451203232
0451203233
0451203234
0451203235
0451203236
0451300003
0451300004
0451300005
0451300007
0451301156
0451301184
0451301207
0451302182
0451302184
0451403001
0451403077
0451403200
0451403208
0451403209
0451403210
0460313014
0460314033
0460404071
0460404963
0460404966
0460404971
0460404972
0460404980
0460404995
0460405001090
0460405030090
0460405034090

FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
OELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
SCHMIEROELFILTERBOX
FILTER ULJA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
81,18 kn
99,04 kn
47,20 kn
57,58 kn
159,17 kn
194,19 kn
113,00 kn
137,86 kn
57,48 kn
70,13 kn
63,97 kn
78,04 kn
73,55 kn
89,73 kn
32,26 kn
39,36 kn
79,98 kn
97,58 kn
67,16 kn
81,94 kn
87,42 kn
106,65 kn
109,63 kn
133,75 kn
64,14 kn
78,25 kn
68,90 kn
84,06 kn
91,74 kn
111,92 kn
138,07 kn
168,45 kn
63,28 kn
77,20 kn
85,47 kn
104,27 kn
80,76 kn
98,53 kn
68,45 kn
83,51 kn
94,88 kn
115,75 kn
84,68 kn
103,31 kn
61,55 kn
75,09 kn
85,47 kn
104,27 kn
79,10 kn
96,50 kn
110,32 kn
134,59 kn
176,24 kn
215,01 kn
184,00 kn
224,48 kn
104,77 kn
127,82 kn
90,89 kn
110,89 kn
87,42 kn
106,65 kn
102,72 kn
125,32 kn
72,37 kn
88,29 kn
85,34 kn
104,11 kn
341,37 kn
416,47 kn
136,69 kn
166,76 kn
91,59 kn
111,74 kn
115,18 kn
140,52 kn
186,62 kn
227,68 kn
189,75 kn
231,50 kn
429,49 kn
523,98 kn
46.394,67 kn 56.601,50 kn
46.394,67 kn 56.601,50 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
17.080,00 kn 20.837,60 kn
19.420,00 kn 23.692,40 kn
18.163,95 kn 22.160,02 kn
18.163,95 kn 22.160,02 kn
19.855,01 kn 24.223,11 kn
19.855,01 kn 24.223,11 kn
10.454,72 kn 12.754,76 kn
4.299,00 kn
5.244,78 kn
12.557,37 kn 15.319,99 kn

0460406005090
0460406013
0460406013090
0460406014090
0460406039
0460406039090
0460406040
0460406040090
0460406047
0460406061
0460406061090
0460406994
0460406997
0460414040
0460414054
0460414073
0460414103
0460414105
0460414116
0460414140
0460414154
0460414992
0460415996
0460415998
0460415998090
0460416042
0460416077
0460416086
0460424124
0460424147
0460424150
0460424152
0460424170
0460426099
0460426169
0460426171
0460426196
0460426209
0460426222
0460426245
0460426996
0460426999
0460484011
0460484011090
0460484022090
0460484027090
0460484031090
0460484033090
0460484046090
0460484083
0460484127
0460484148
0460485024

PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
9.138,54 kn 11.149,02 kn
8.213,57 kn 10.020,56 kn
8.249,00 kn 10.063,78 kn
2.573,00 kn
3.139,06 kn
8.213,57 kn 10.020,56 kn
8.249,00 kn 10.063,78 kn
14.075,57 kn 17.172,20 kn
11.050,00 kn 13.481,00 kn
18.203,74 kn 22.208,56 kn
6.289,74 kn
7.673,48 kn
6.317,00 kn
7.706,74 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
21.516,23 kn 26.249,80 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
21.516,23 kn 26.249,80 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
19.800,00 kn 24.156,00 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
18.163,95 kn 22.160,02 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
19.420,00 kn 23.692,40 kn
8.847,24 kn 10.793,63 kn
16.920,53 kn 20.643,05 kn
20.560,00 kn 25.083,20 kn
20.560,00 kn 25.083,20 kn
21.516,23 kn 26.249,80 kn
18.989,59 kn 23.167,30 kn
19.800,00 kn 24.156,00 kn
21.516,23 kn 26.249,80 kn
21.516,23 kn 26.249,80 kn
19.815,22 kn 24.174,57 kn
22.351,81 kn 27.269,21 kn
19.815,22 kn 24.174,57 kn
22.351,81 kn 27.269,21 kn
20.560,00 kn 25.083,20 kn
20.520,00 kn 25.034,40 kn
18.064,46 kn 22.038,64 kn
23.177,44 kn 28.276,48 kn
23.177,44 kn 28.276,48 kn
3.813,83 kn
4.652,87 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
3.494,61 kn
4.263,42 kn
3.494,61 kn
4.263,42 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
16.700,00 kn 20.374,00 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
17.328,37 kn 21.140,61 kn
16.502,74 kn 20.133,34 kn

0460494002
0460494002090
0460494028090
0460494039090
0460494052090
0460494062090
0460494108090
0460494131090
0460494138090
0460494140090
0460494152090
0460494164090
0460494179090
0460494182090
0460494183090
0460494185090
0460494204
0460494206090
0460494218
0460494223
0460494241090
0460494267090
0460494284090
0460494286090
0460494336090
0460494337
0460494346090
0460494382
0460494444
0460494459
0460494466
0470004003
0470004007
0470004008
0470004012
0470006002
0470006007
0470504002
0470504003
0470504004
0470504005
0470504011
0470504012
0470504016
0470504017
0470504018
0470504033
0470504034
0470504036
0470504046
0470504206
0470504209
0470504210

VIE SE NE PROIZVODI
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
AGREGAT PUMPE
AGREGAT PUMPE
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
9.027,27 kn 11.013,27 kn
9.066,00 kn 11.060,52 kn
9.363,00 kn 11.422,86 kn
9.091,00 kn 11.091,02 kn
8.744,00 kn 10.667,68 kn
10.870,00 kn 13.261,40 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
9.091,00 kn 11.091,02 kn
10.160,00 kn 12.395,20 kn
3.743,00 kn
4.566,46 kn
4.347,84 kn
5.304,36 kn
1.560,00 kn
1.903,20 kn
3.815,00 kn
4.654,30 kn
10.870,00 kn 13.261,40 kn
9.363,00 kn 11.422,86 kn
9.089,33 kn 11.088,98 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
4.602,00 kn
5.614,44 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
17.328,37 kn 21.140,61 kn
3.186,63 kn
3.887,69 kn
3.830,00 kn
4.672,60 kn
4.602,00 kn
5.614,44 kn
4.347,84 kn
5.304,36 kn
4.602,00 kn
5.614,44 kn
17.328,37 kn 21.140,61 kn
4.183,49 kn
5.103,86 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
19.029,38 kn 23.215,84 kn
17.328,37 kn 21.140,61 kn
14.735,14 kn 17.976,87 kn
14.735,14 kn 17.976,87 kn
14.735,14 kn 17.976,87 kn
14.735,14 kn 17.976,87 kn
19.050,00 kn 23.241,00 kn
16.700,00 kn 20.374,00 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
16.754,27 kn 20.440,21 kn
18.480,00 kn 22.545,60 kn
18.250,00 kn 22.265,00 kn
17.131,18 kn 20.900,04 kn
17.131,18 kn 20.900,04 kn

0470504218
0470506002
0470506006
0470506016
0470506017
0470506018
0470506019
0470506030
0481007501
0481064005
0482005008
0482020003
0504050005
0580054001
0580054004
0580251001
0580254001
0580254003
0580254005
0580254013
0580254018
0580254019
0580254021
0580254023
0580254033
0580254040
0580254044
0580254049
0580254053
0580254909
0580254910
0580254911
0580254914
0580254921
0580254927
0580254936
0580254941
0580254942
0580254949
0580254950
0580254952
0580254956
0580254957
0580254959
0580254975
0580254979
0580254982
0580254984
0580254998
0580300007
0580303001
0580303002
0580303003

PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
PN-ZYLINDER EINF WIRKEND
RADNI CILINDAR
NUR ZUR PREISINFORMATION
PUMPA
ELEKTROFOERDERPUMPE
ELEKTROKRAFTSTOFFPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTRO PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTROFOERDERPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTROFOERDERPUMPE
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
FUELLSTANDSGEBER
EKP-PUMPA KOMPLET
EKP-PUMPA
EKP-PUMPA KOMPLET

VPC (kn)
MPC(Kn)
17.131,18 kn 20.900,04 kn
17.579,87 kn 21.447,44 kn
17.579,87 kn 21.447,44 kn
21.350,00 kn 26.047,00 kn
17.579,87 kn 21.447,44 kn
18.818,27 kn 22.958,29 kn
17.579,87 kn 21.447,44 kn
17.579,87 kn 21.447,44 kn
1.572,00 kn
1.917,84 kn
2.437,00 kn
2.973,14 kn
0,00 kn
0,00 kn
520,49 kn
635,00 kn
4.336,05 kn
5.289,98 kn
2.828,54 kn
3.450,82 kn
2.858,00 kn
3.486,76 kn
8.696,10 kn 10.609,24 kn
1.358,91 kn
1.657,87 kn
1.342,44 kn
1.637,78 kn
1.358,91 kn
1.657,87 kn
1.207,00 kn
1.472,54 kn
1.518,13 kn
1.852,12 kn
1.119,16 kn
1.365,38 kn
1.478,79 kn
1.804,12 kn
1.438,52 kn
1.754,99 kn
1.285,70 kn
1.568,55 kn
1.075,23 kn
1.311,78 kn
2.021,43 kn
2.466,14 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
1.398,26 kn
1.705,88 kn
1.071,57 kn
1.307,32 kn
849,20 kn
1.036,02 kn
844,63 kn
1.030,45 kn
1.486,11 kn
1.813,05 kn
1.349,76 kn
1.646,71 kn
1.188,70 kn
1.450,21 kn
1.398,26 kn
1.705,88 kn
1.442,18 kn
1.759,46 kn
1.494,34 kn
1.823,09 kn
1.510,81 kn
1.843,19 kn
1.296,68 kn
1.581,95 kn
1.442,18 kn
1.759,46 kn
1.558,40 kn
1.901,25 kn
1.479,70 kn
1.805,23 kn
1.510,81 kn
1.843,19 kn
1.411,07 kn
1.721,51 kn
2.117,52 kn
2.583,37 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
1.638,01 kn
1.998,37 kn
3.814,10 kn
4.653,20 kn
660,00 kn
805,20 kn
1.559,00 kn
1.901,98 kn
1.401,00 kn
1.709,22 kn
1.480,00 kn
1.805,60 kn

0580303004
0580303008
0580303010
0580303012
0580303014
0580303016
0580303017
0580303025
0580303026
0580303027
0580305003
0580305006
0580305007
0580310004
0580310014
0580310015
0580313006
0580313011
0580313012
0580313020
0580313021
0580313022
0580313053
0580313057
0580313075
0580313078
0580314010
0580314017
0580314035
0580314066
0580314067
0580314068
0580314069
0580314070
0580314073
0580314074
0580314075
0580314076
0580314079
0580314097
0580314123
0580453010
0580453012
0580453016
0580453019
0580453021
0580453024
0580453033
0580453037
0580453044
0580453045
0580453048
0580453050

EKP-EINBAUEINHEIT
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-PUMPA KOMPLET
EKP-PUMPA-KOMPLET
EKP-PUMPA KOMPLET
EKP-EINBAUEINHEIT
EKP-EINBAUEINHEIT
JEDINICA ZA UGRADNJU SPRE
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-KOMPLET
EKP-EINBAUEINHEIT
EKP-KOMPLET
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-PUMPA KOMPLET
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-EINBAUEINHEIT
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-EINBAUEINHEIT
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
EKP-EINBAUEINHEIT
EKP-PUMPA KOMPLET
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
ELEKTRO PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ZAMJENA: 0580314070
ZAMJENSKI BR. 0580314123
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.944,00 kn
2.371,68 kn
2.090,07 kn
2.549,89 kn
2.047,00 kn
2.497,34 kn
1.543,00 kn
1.882,46 kn
1.653,00 kn
2.016,66 kn
1.502,58 kn
1.833,15 kn
2.204,00 kn
2.688,88 kn
1.543,00 kn
1.882,46 kn
1.853,97 kn
2.261,84 kn
1.853,97 kn
2.261,84 kn
2.098,30 kn
2.559,93 kn
2.098,30 kn
2.559,93 kn
2.098,30 kn
2.559,93 kn
3.059,15 kn
3.732,16 kn
2.133,00 kn
2.602,26 kn
2.327,07 kn
2.839,03 kn
1.433,95 kn
1.749,42 kn
2.037,91 kn
2.486,25 kn
1.945,48 kn
2.373,49 kn
2.509,18 kn
3.061,20 kn
1.590,00 kn
1.939,80 kn
1.422,05 kn
1.734,90 kn
1.228,00 kn
1.498,16 kn
1.762,46 kn
2.150,20 kn
2.037,91 kn
2.486,25 kn
1.338,00 kn
1.632,36 kn
1.945,48 kn
2.373,49 kn
1.220,00 kn
1.488,40 kn
1.220,00 kn
1.488,40 kn
1.762,46 kn
2.150,20 kn
1.795,41 kn
2.190,40 kn
1.045,03 kn
1.274,94 kn
1.622,00 kn
1.978,84 kn
1.243,61 kn
1.517,20 kn
1.922,60 kn
2.345,57 kn
1.922,60 kn
2.345,57 kn
1.622,00 kn
1.978,84 kn
1.120,99 kn
1.367,61 kn
1.417,00 kn
1.728,74 kn
1.360,74 kn
1.660,10 kn
1.639,84 kn
2.000,60 kn
1.718,54 kn
2.096,62 kn
2.087,32 kn
2.546,53 kn
1.957,38 kn
2.388,00 kn
1.232,63 kn
1.503,81 kn
1.600,49 kn
1.952,60 kn
1.845,74 kn
2.251,80 kn
1.845,74 kn
2.251,80 kn
1.845,74 kn
2.251,80 kn
1.922,60 kn
2.345,57 kn
1.922,60 kn
2.345,57 kn
3.173,53 kn
3.871,71 kn
3.173,53 kn
3.871,71 kn

0580453052
0580453053
0580453065
0580453072
0580453081
0580453328
0580453332
0580453408
0580453420
0580453449
0580453453
0580453465
0580453467
0580453485
0580453507
0580453509
0580453512
0580453514
0580453903
0580453904
0580453910
0580453911
0580453914
0580453917
0580453918
0580453920
0580453927
0580453928
0580453929
0580453932
0580453939
0580453940
0580453945
0580453952
0580453956
0580453964
0580453966
0580453969
0580453975
0580453976
0580453979
0580453980
0580453981
0580453984
0580463005
0580463014
0580463016
0580463999
0580464008
0580464013
0580464024
0580464029
0580464032

PUMPA ZA GORIVO
ZAMJENA :0580314076
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
ZAMJENSKI BR. 0580314068
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTROKRAFTSTOFFPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ZAMJENA:0580314097
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
ZAMJENA:0580314097
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTROFOERDERPUMPE

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.718,54 kn
2.096,62 kn
1.174,98 kn
1.433,48 kn
2.109,28 kn
2.573,32 kn
2.309,69 kn
2.817,82 kn
1.094,45 kn
1.335,23 kn
2.445,12 kn
2.983,05 kn
2.334,39 kn
2.847,96 kn
1.259,16 kn
1.536,18 kn
1.289,36 kn
1.573,02 kn
1.259,16 kn
1.536,18 kn
1.319,56 kn
1.609,86 kn
1.250,93 kn
1.526,13 kn
1.319,56 kn
1.609,86 kn
1.393,00 kn
1.699,46 kn
982,81 kn
1.199,03 kn
982,81 kn
1.199,03 kn
983,72 kn
1.200,14 kn
501,47 kn
611,79 kn
2.014,11 kn
2.457,21 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.973,85 kn
2.408,10 kn
1.513,56 kn
1.846,54 kn
1.853,97 kn
2.261,84 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
2.014,11 kn
2.457,21 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
2.078,17 kn
2.535,37 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.265,57 kn
1.544,00 kn
1.941,82 kn
2.369,02 kn
1.853,97 kn
2.261,84 kn
1.424,80 kn
1.738,26 kn
1.654,48 kn
2.018,47 kn
1.877,76 kn
2.290,87 kn
1.853,97 kn
2.261,84 kn
1.718,54 kn
2.096,62 kn
3.592,64 kn
4.383,02 kn
1.243,61 kn
1.517,20 kn
1.281,13 kn
1.562,98 kn
1.403,75 kn
1.712,58 kn
1.304,00 kn
1.590,88 kn
1.228,05 kn
1.498,22 kn
1.281,13 kn
1.562,98 kn
1.411,07 kn
1.721,51 kn
1.315,00 kn
1.604,30 kn

0580464037
0580464038
0580464040
0580464041
0580464044
0580464045
0580464047
0580464048
0580464051
0580464057
0580464058
0580464068
0580464069
0580464070
0580464073
0580464074
0580464076
0580464085
0580464086
0580464096
0580464103
0580464981
0580464982
0580464990
0580464993
0580464995
0580464996
0580464997
0580464998
0928400094
0928400222
0928400270
0928400271
0928400292
0928400314
0928400323
0928400365
0928400366
0928400384
0928400414
0928400437
0928400481
0928400487
0928400487090
0928400520
0928400527
0928400567
0928400654
0928400660
0986010020090
0986010030090
0986010031090
0986010040090

PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
ELEKTROPUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
EKP-PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA GORIVA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
ZAMJENSKI BR.0580464981
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA ZA GORIVO
VENTIL ZA GRIJANJE
VIE SE NE PROIZVODI
NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE
PNEUMAT.REGULATOR
ABSCHALTVENTIL
ZAMJENSKI BR. 0928400527
ABSCHALTVENTIL
VENTIL
MAGNET
ABSCHALTVENTIL
WANDLERTRANSFORMATOR
NUR ZUR PREISINFORMATION
ZUMESSEINHEIT
MJERNA JEDINICA
MJERNA JEDINICA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERNA JEDINICA
ZUMESSEINHEIT
MJERNA JEDINICA
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010030
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.243,61 kn
1.517,20 kn
1.220,73 kn
1.489,29 kn
1.411,07 kn
1.721,51 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
1.335,12 kn
1.628,85 kn
1.487,94 kn
1.815,29 kn
1.365,31 kn
1.665,68 kn
1.281,13 kn
1.562,98 kn
1.335,12 kn
1.628,85 kn
1.567,00 kn
1.911,74 kn
1.678,28 kn
2.047,50 kn
1.228,05 kn
1.498,22 kn
779,66 kn
951,19 kn
742,14 kn
905,41 kn
1.273,81 kn
1.554,05 kn
1.393,00 kn
1.699,46 kn
1.236,29 kn
1.508,27 kn
1.220,73 kn
1.489,29 kn
2.295,96 kn
2.801,07 kn
1.480,00 kn
1.805,60 kn
1.346,00 kn
1.642,12 kn
1.143,86 kn
1.395,51 kn
1.089,87 kn
1.329,64 kn
1.754,23 kn
2.140,16 kn
1.266,48 kn
1.545,11 kn
1.643,50 kn
2.005,07 kn
1.602,32 kn
1.954,83 kn
982,81 kn
1.199,03 kn
1.266,48 kn
1.545,11 kn
212,22 kn
258,91 kn
664,97 kn
811,26 kn
135,51 kn
165,32 kn
135,51 kn
165,32 kn
372,00 kn
453,84 kn
1.978,15 kn
2.413,34 kn
170,50 kn
208,01 kn
199,22 kn
243,05 kn
170,50 kn
208,01 kn
170,50 kn
208,01 kn
282,32 kn
344,43 kn
1.396,34 kn
1.703,53 kn
730,00 kn
890,60 kn
794,00 kn
968,68 kn
707,00 kn
862,54 kn
1.978,15 kn
2.413,34 kn
2.079,40 kn
2.536,87 kn
812,00 kn
990,64 kn
720,00 kn
878,40 kn
720,00 kn
878,40 kn
959,55 kn
1.170,65 kn
964,17 kn
1.176,29 kn
937,55 kn
1.143,81 kn
1.181,41 kn
1.441,32 kn

0986010200090
0986010201090
0986010240090
0986010250090
0986010258090
0986010260090
0986010268090
0986010310090
0986010311090
0986010330090
0986010340090
0986010350090
0986010360090
0986010370090
0986010410090
0986010418090
0986010450090
0986010451090
0986010460090
0986010470090
0986010530090
0986010570090
0986010580090
0986010590090
0986010600090
0986010601090
0986010630090
0986010648090
0986010690090
0986010710090
0986010810090
0986010840090
0986010850090
0986010858090
0986010880090
0986010881090
0986010890090
0986010910090
0986010918090
0986010920090
0986010928090
0986010930090
0986010940090
0986010950090
0986010960090
0986010970090
0986010980090
0986010990090
0986011000090
0986011010090
0986011020090
0986011030090
0986011040090

STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010020
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010250
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010310
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010450
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC - AUSSTAUSCH
POKRETAC
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010850
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010880
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986010910
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.045,42 kn
1.275,41 kn
963,72 kn
1.175,74 kn
1.254,00 kn
1.529,88 kn
806,11 kn
983,45 kn
1.013,63 kn
1.236,63 kn
1.138,79 kn
1.389,32 kn
1.149,85 kn
1.402,82 kn
1.030,72 kn
1.257,48 kn
1.004,10 kn
1.225,00 kn
1.317,20 kn
1.606,98 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.006,24 kn
1.227,61 kn
1.132,12 kn
1.381,19 kn
1.098,78 kn
1.340,51 kn
977,48 kn
1.192,53 kn
1.294,65 kn
1.579,47 kn
1.103,10 kn
1.345,78 kn
1.069,82 kn
1.305,18 kn
1.056,51 kn
1.288,94 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.085,44 kn
1.324,24 kn
1.363,05 kn
1.662,92 kn
1.409,74 kn
1.719,88 kn
2.065,00 kn
2.519,30 kn
1.508,94 kn
1.840,91 kn
1.468,93 kn
1.792,09 kn
1.132,12 kn
1.381,19 kn
1.608,93 kn
1.962,89 kn
1.040,42 kn
1.269,31 kn
1.085,44 kn
1.324,24 kn
2.378,00 kn
2.901,16 kn
2.395,97 kn
2.923,08 kn
1.330,54 kn
1.623,26 kn
1.660,42 kn
2.025,71 kn
1.826,57 kn
2.228,42 kn
1.774,05 kn
2.164,34 kn
2.065,00 kn
2.519,30 kn
1.321,06 kn
1.611,69 kn
1.651,83 kn
2.015,23 kn
1.429,74 kn
1.744,28 kn
1.839,54 kn
2.244,24 kn
1.554,79 kn
1.896,84 kn
1.972,46 kn
2.406,40 kn
2.468,50 kn
3.011,57 kn
3.174,00 kn
3.872,28 kn
3.540,60 kn
4.319,53 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
2.528,52 kn
3.084,79 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
1.350,55 kn
1.647,67 kn
2.885,33 kn
3.520,10 kn

0986011060090
0986011061090
0986011070090
0986011080090
0986011081090
0986011110090
0986011130090
0986011140090
0986011150090
0986011160090
0986011170090
0986011180090
0986011190090
0986011200090
0986011220090
0986011240090
0986011250090
0986011270090
0986011280090
0986011290090
0986011310090
0986011330090
0986011340090
0986011360090
0986011370090
0986011430090
0986011440090
0986011460090
0986011480090
0986011510090
0986011530090
0986011540090
0986011550090
0986011570090
0986011573
0986011580090
0986011590090
0986011651090
0986011671090
0986011810090
0986011811090
0986012061090
0986012101090
0986012171090
0986012328090
0986012350090
0986012420090
0986012430090
0986012431090
0986012470090
0986012590090
0986012600090
0986012610090

POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986011080
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
ZAMJENSKI BR. 0986018190
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.415,98 kn
2.947,50 kn
2.415,98 kn
2.947,50 kn
2.024,98 kn
2.470,48 kn
2.197,55 kn
2.681,01 kn
2.130,86 kn
2.599,65 kn
1.482,27 kn
1.808,37 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.681,21 kn
3.271,08 kn
2.174,59 kn
2.653,00 kn
2.627,73 kn
3.205,83 kn
3.970,77 kn
4.844,34 kn
3.970,77 kn
4.844,34 kn
2.269,00 kn
2.768,18 kn
2.706,93 kn
3.302,45 kn
2.720,27 kn
3.318,73 kn
2.608,84 kn
3.182,78 kn
2.614,39 kn
3.189,56 kn
2.773,55 kn
3.383,73 kn
2.991,21 kn
3.649,28 kn
2.912,01 kn
3.552,65 kn
2.647,74 kn
3.230,24 kn
2.693,59 kn
3.286,18 kn
3.157,11 kn
3.851,67 kn
2.568,91 kn
3.134,07 kn
3.342,18 kn
4.077,46 kn
5.427,19 kn
6.621,17 kn
4.335,08 kn
5.288,80 kn
4.632,70 kn
5.651,89 kn
4.632,70 kn
5.651,89 kn
3.063,89 kn
3.737,95 kn
3.941,00 kn
4.808,02 kn
4.070,81 kn
4.966,39 kn
3.904,91 kn
4.763,99 kn
2.671,23 kn
3.258,90 kn
0,00 kn
0,00 kn
4.632,70 kn
5.651,89 kn
12.480,04 kn 15.225,65 kn
821,16 kn
1.001,82 kn
1.026,25 kn
1.252,03 kn
1.164,64 kn
1.420,86 kn
1.164,64 kn
1.420,86 kn
930,00 kn
1.134,60 kn
1.123,07 kn
1.370,15 kn
1.005,77 kn
1.227,04 kn
1.481,29 kn
1.807,17 kn
1.052,09 kn
1.283,55 kn
2.706,93 kn
3.302,45 kn
3.057,90 kn
3.730,64 kn
2.972,03 kn
3.625,88 kn
2.614,39 kn
3.189,56 kn
1.357,21 kn
1.655,80 kn
1.376,39 kn
1.679,20 kn
2.481,84 kn
3.027,84 kn

0986012620090
0986012650090
0986012658090
0986012660090
0986012670090
0986012700090
0986012710090
0986012730090
0986012780090
0986012871090
0986012881090
0986012950090
0986013050090
0986013098090
0986013100090
0986013118090
0986013120090
0986013121090
0986013140090
0986013150090
0986013200090
0986013201090
0986013230090
0986013240090
0986013270090
0986013280090
0986013350090
0986013390090
0986013400090
0986013410090
0986013420090
0986013430090
0986013440090
0986013450090
0986013470090
0986013480090
0986013490090
0986013541090
0986013590090
0986013600090
0986013611090
0986013618090
0986013630090
0986013641090
0986013650090
0986013660090
0986013670090
0986013680090
0986013690090
0986013720090
0986013730090
0986013770090
0986013850090

STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986012650
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986018220
STARTER
STARTER
STARTER
VIE SE NE PROIZVODI
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986018260
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.992,47 kn
2.430,81 kn
1.601,48 kn
1.953,81 kn
2.001,51 kn
2.441,84 kn
2.144,20 kn
2.615,92 kn
2.574,37 kn
3.140,73 kn
3.904,91 kn
4.763,99 kn
2.740,27 kn
3.343,13 kn
3.468,07 kn
4.231,05 kn
2.627,73 kn
3.205,83 kn
877,65 kn
1.070,73 kn
1.019,91 kn
1.244,29 kn
3.105,00 kn
3.788,10 kn
981,64 kn
1.197,60 kn
1.643,25 kn
2.004,77 kn
2.105,02 kn
2.568,12 kn
2.384,43 kn
2.909,00 kn
1.078,77 kn
1.316,10 kn
1.045,42 kn
1.275,41 kn
2.528,52 kn
3.084,79 kn
1.707,36 kn
2.082,98 kn
1.324,70 kn
1.616,13 kn
1.694,02 kn
2.066,70 kn
1.118,79 kn
1.364,92 kn
1.270,51 kn
1.550,02 kn
859,51 kn
1.048,60 kn
1.396,40 kn
1.703,61 kn
1.055,68 kn
1.287,93 kn
4.181,00 kn
5.100,82 kn
2.481,84 kn
3.027,84 kn
2.290,09 kn
2.793,91 kn
4.269,22 kn
5.208,45 kn
4.566,84 kn
5.571,54 kn
4.566,84 kn
5.571,54 kn
5.038,00 kn
6.146,36 kn
1.211,00 kn
1.477,42 kn
2.872,83 kn
3.504,85 kn
2.707,83 kn
3.303,55 kn
1.341,02 kn
1.636,04 kn
903,44 kn
1.102,20 kn
1.423,07 kn
1.736,15 kn
1.169,65 kn
1.426,97 kn
1.056,53 kn
1.288,97 kn
2.177,55 kn
2.656,61 kn
2.190,88 kn
2.672,87 kn
2.435,98 kn
2.971,90 kn
2.210,89 kn
2.697,29 kn
1.714,03 kn
2.091,12 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
3.064,00 kn
3.738,08 kn
2.885,33 kn
3.520,10 kn
4.235,88 kn
5.167,77 kn
3.607,29 kn
4.400,89 kn
928,71 kn
1.133,03 kn

0986013851090
0986013861090
0986013910090
0986013940090
0986013941090
0986013971090
0986013981090
0986014051090
0986014101090
0986014141090
0986014201090
0986014211090
0986014231090
0986014350090
0986014361090
0986014381090
0986014471090
0986014560090
0986014570090
0986014580090
0986014620090
0986014640090
0986014660090
0986014700090
0986014710090
0986014740090
0986014770090
0986014771090
0986014800090
0986014810090
0986014830090
0986014850090
0986014860090
0986014861090
0986014870090
0986014900090
0986014910090
0986014920090
0986015010090
0986015011090
0986015021090
0986015050090
0986015090090
0986015160090
0986015200090
0986015260090
0986015320090
0986015328090
0986015331090
0986015420090
0986015430090
0986015470090
0986015540090

ZAMJENSKI BR. 0986013850


STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
VIE SE NE PROIZVODI
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986014770
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
ZAMJENSKI BR. 0986014860
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986015320
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
932,88 kn
1.138,11 kn
1.318,31 kn
1.608,34 kn
2.422,65 kn
2.955,63 kn
950,86 kn
1.160,05 kn
924,24 kn
1.127,57 kn
1.526,00 kn
1.861,72 kn
1.862,62 kn
2.272,40 kn
1.373,47 kn
1.675,63 kn
2.666,08 kn
3.252,62 kn
1.731,00 kn
2.111,82 kn
1.205,42 kn
1.470,61 kn
1.083,13 kn
1.321,42 kn
1.568,96 kn
1.914,13 kn
1.474,00 kn
1.798,28 kn
1.005,77 kn
1.227,04 kn
1.806,56 kn
2.204,00 kn
2.001,55 kn
2.441,89 kn
4.699,40 kn
5.733,27 kn
1.363,05 kn
1.662,92 kn
1.456,42 kn
1.776,83 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
1.376,39 kn
1.679,20 kn
2.608,84 kn
3.182,78 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
857,00 kn
1.045,54 kn
2.779,46 kn
3.390,94 kn
1.157,97 kn
1.412,72 kn
1.125,45 kn
1.373,05 kn
1.151,30 kn
1.404,59 kn
1.303,86 kn
1.590,71 kn
1.403,07 kn
1.711,75 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
937,55 kn
1.143,81 kn
911,76 kn
1.112,35 kn
4.731,91 kn
5.772,93 kn
1.038,75 kn
1.267,28 kn
4.600,19 kn
5.612,23 kn
4.798,60 kn
5.854,29 kn
1.078,77 kn
1.316,10 kn
1.052,09 kn
1.283,55 kn
1.750,32 kn
2.135,39 kn
992,90 kn
1.211,34 kn
2.535,19 kn
3.092,93 kn
1.460,00 kn
1.781,20 kn
1.396,40 kn
1.703,61 kn
1.608,15 kn
1.961,94 kn
1.283,85 kn
1.566,30 kn
1.608,93 kn
1.962,89 kn
2.225,33 kn
2.714,90 kn
2.779,46 kn
3.390,94 kn
4.632,70 kn
5.651,89 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn

0986015551090
0986015560090
0986015600090
0986015610090
0986015630090
0986015680090
0986015701090
0986015920090
0986015930090
0986015970090
0986015981090
0986016021090
0986016031090
0986016100090
0986016120090
0986016130090
0986016151090
0986016161090
0986016190090
0986016210090
0986016240090
0986016280090
0986016290090
0986016300090
0986016310090
0986016320090
0986016330090
0986016340090
0986016380090
0986016390090
0986016400090
0986016401090
0986016470090
0986016500090
0986016520090
0986016530090
0986016550090
0986016570090
0986016591090
0986016600090
0986016611090
0986016651090
0986016681090
0986016711090
0986016740090
0986016750090
0986016780090
0986016790090
0986016800090
0986016860090
0986016870090
0986016880090
0986016900090

STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
900,36 kn
1.098,44 kn
1.474,00 kn
1.798,28 kn
1.803,00 kn
2.199,66 kn
2.448,49 kn
2.987,16 kn
1.488,93 kn
1.816,49 kn
9.929,01 kn 12.113,39 kn
1.297,19 kn
1.582,57 kn
2.382,63 kn
2.906,81 kn
1.952,46 kn
2.382,00 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
1.052,09 kn
1.283,55 kn
1.723,70 kn
2.102,91 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
5.460,54 kn
6.661,86 kn
1.330,54 kn
1.623,26 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
1.954,00 kn
2.383,88 kn
1.754,04 kn
2.139,93 kn
1.057,93 kn
1.290,67 kn
2.290,09 kn
2.793,91 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
992,90 kn
1.211,34 kn
1.330,54 kn
1.623,26 kn
1.369,72 kn
1.671,06 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
876,19 kn
1.068,95 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.720,69 kn
2.099,24 kn
1.568,97 kn
1.914,14 kn
2.647,74 kn
3.230,24 kn
961,22 kn
1.172,69 kn
1.098,78 kn
1.340,51 kn
1.416,41 kn
1.728,02 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
4.004,12 kn
4.885,03 kn
1.058,76 kn
1.291,69 kn
2.978,70 kn
3.634,01 kn
1.039,59 kn
1.268,30 kn
1.661,50 kn
2.027,03 kn
1.206,00 kn
1.471,32 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
2.324,00 kn
2.835,28 kn
2.614,39 kn
3.189,56 kn
1.105,45 kn
1.348,65 kn
2.377,57 kn
2.900,64 kn
1.468,93 kn
1.792,09 kn
1.661,50 kn
2.027,03 kn
1.323,87 kn
1.615,12 kn
1.363,05 kn
1.662,92 kn
1.157,97 kn
1.412,72 kn
1.866,59 kn
2.277,24 kn
1.078,77 kn
1.316,10 kn
1.866,59 kn
2.277,24 kn

0986016950090
0986016980090
0986016990090
0986017000090
0986017010090
0986017020090
0986017030090
0986017050090
0986017110090
0986017111090
0986017120090
0986017230090
0986017240090
0986017260090
0986017270090
0986017300090
0986017310090
0986017320090
0986017420090
0986017430090
0986017450090
0986017460090
0986017470090
0986017480090
0986017490090
0986017500090
0986017510090
0986017520090
0986017530090
0986017601090
0986017750090
0986017760090
0986017770090
0986017781090
0986017790090
0986017801090
0986017810090
0986017830090
0986017840090
0986017850090
0986017860090
0986017870090
0986017890090
0986017920090
0986017940090
0986017950090
0986017960090
0986017970090
0986017990090
0986018010090
0986018020090
0986018040090
0986018070090

POKRETAC
POKRETAC
POKRETAC
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
ZAMJENSKI BR. 0986017110
POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.681,51 kn
2.051,44 kn
1.528,95 kn
1.865,32 kn
1.245,50 kn
1.519,51 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
1.939,12 kn
2.365,73 kn
2.435,98 kn
2.971,90 kn
1.092,11 kn
1.332,37 kn
5.998,00 kn
7.317,56 kn
1.098,78 kn
1.340,51 kn
1.072,10 kn
1.307,96 kn
939,55 kn
1.146,25 kn
2.468,50 kn
3.011,57 kn
3.904,91 kn
4.763,99 kn
2.521,85 kn
3.076,66 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
1.972,46 kn
2.406,40 kn
2.666,00 kn
3.252,52 kn
3.613,96 kn
4.409,03 kn
1.681,51 kn
2.051,44 kn
2.766,95 kn
3.375,68 kn
1.562,30 kn
1.906,01 kn
1.528,95 kn
1.865,32 kn
2.627,73 kn
3.205,83 kn
2.435,98 kn
2.971,90 kn
2.395,97 kn
2.923,08 kn
2.680,00 kn
3.269,60 kn
3.004,55 kn
3.665,55 kn
2.686,92 kn
3.278,04 kn
1.389,73 kn
1.695,47 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.905,34 kn
3.544,51 kn
5.493,05 kn
6.701,52 kn
1.268,00 kn
1.546,96 kn
1.151,30 kn
1.404,59 kn
1.714,03 kn
2.091,12 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
5.895,00 kn
7.191,90 kn
1.383,06 kn
1.687,33 kn
1.177,98 kn
1.437,14 kn
4.600,19 kn
5.612,23 kn
3.004,55 kn
3.665,55 kn
3.215,00 kn
3.922,30 kn
1.661,50 kn
2.027,03 kn
1.234,00 kn
1.505,48 kn
1.707,00 kn
2.082,54 kn
2.468,50 kn
3.011,57 kn
2.468,50 kn
3.011,57 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
3.091,25 kn
3.771,33 kn
1.045,42 kn
1.275,41 kn
1.681,51 kn
2.051,44 kn
1.403,07 kn
1.711,75 kn
1.819,90 kn
2.220,28 kn

0986018080090
0986018090090
0986018110090
0986018151090
0986018180090
0986018190090
0986018200090
0986018210090
0986018220090
0986018230090
0986018250090
0986018260090
0986018270090
0986018290090
0986018310090
0986018321090
0986018331090
0986018340090
0986018350090
0986018360090
0986018370090
0986018380090
0986018390090
0986018410090
0986018420090
0986018450090
0986018470090
0986018490090
0986018500090
0986018521090
0986018531090
0986018641090
0986018651090
0986018780090
0986018850090
0986018900090
0986018930090
0986018940090
0986018950090
0986018960090
0986018980090
0986018990090
0986019020090
0986019030090
0986019040090
0986019071090
0986019291090
0986019311090
0986019320090
0986019361090
0986019930090
0986020031090
0986020070090

POKRETAC
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
POKRETAC
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER
STARTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.355,95 kn
2.874,26 kn
5.484,00 kn
6.690,48 kn
1.330,54 kn
1.623,26 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
1.628,16 kn
1.986,36 kn
1.436,41 kn
1.752,42 kn
1.363,05 kn
1.662,92 kn
1.799,89 kn
2.195,87 kn
1.568,97 kn
1.914,14 kn
1.125,45 kn
1.373,05 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
992,90 kn
1.211,34 kn
2.594,38 kn
3.165,14 kn
2.766,95 kn
3.375,68 kn
1.481,00 kn
1.806,82 kn
1.972,46 kn
2.406,40 kn
1.886,60 kn
2.301,65 kn
1.628,16 kn
1.986,36 kn
1.268,00 kn
1.546,96 kn
1.277,18 kn
1.558,16 kn
4.037,46 kn
4.925,70 kn
1.787,39 kn
2.180,62 kn
1.614,82 kn
1.970,08 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
4.600,19 kn
5.612,23 kn
1.864,00 kn
2.274,08 kn
1.423,07 kn
1.736,15 kn
2.740,27 kn
3.343,13 kn
1.693,00 kn
2.065,46 kn
1.754,04 kn
2.139,93 kn
3.037,00 kn
3.705,14 kn
5.857,37 kn
7.145,99 kn
5.857,37 kn
7.145,99 kn
4.699,40 kn
5.733,27 kn
1.686,00 kn
2.056,92 kn
1.674,84 kn
2.043,30 kn
3.236,31 kn
3.948,30 kn
1.787,39 kn
2.180,62 kn
2.700,26 kn
3.294,32 kn
2.501,84 kn
3.052,24 kn
3.229,64 kn
3.940,16 kn
3.309,67 kn
4.037,80 kn
3.269,65 kn
3.988,97 kn
1.303,86 kn
1.590,71 kn
1.608,15 kn
1.961,94 kn
1.707,00 kn
2.082,54 kn
1.092,11 kn
1.332,37 kn
1.412,00 kn
1.722,64 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
1.604,00 kn
1.956,88 kn
1.577,00 kn
1.923,94 kn
2.906,00 kn
3.545,32 kn
4.401,78 kn
5.370,17 kn

0986020181090
0986020780090
0986020880090
0986030130090
0986030250090
0986030481090
0986030520090
0986030610090
0986030620090
0986030660090
0986030730090
0986030740090
0986030750090
0986030760090
0986030830090
0986030831090
0986030850090
0986030851090
0986030870090
0986030871090
0986030880090
0986030881090
0986030910090
0986030938090
0986030940090
0986030980090
0986030981090
0986031088090
0986031110090
0986031230090
0986031250090
0986031251090
0986031260090
0986031270090
0986031280090
0986031290090
0986031300090
0986031340090
0986031370090
0986031400090
0986031430090
0986031431090
0986031440090
0986031450090
0986031480090
0986031520090
0986031521090
0986031570090
0986031590090
0986031600090
0986031830090
0986031831090
0986032340090

STARTER
STARTER
STARTER
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986030830
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986030870
IZMJENICNI GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986030880
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0986041610
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
VIE SE NE PROIZVODI
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0986031431
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.515,18 kn
3.068,52 kn
1.570,00 kn
1.915,40 kn
6.272,00 kn
7.651,84 kn
1.572,29 kn
1.918,19 kn
1.535,62 kn
1.873,46 kn
963,72 kn
1.175,74 kn
2.558,53 kn
3.121,41 kn
932,88 kn
1.138,11 kn
1.018,74 kn
1.242,86 kn
1.947,00 kn
2.375,34 kn
1.083,77 kn
1.322,20 kn
1.049,03 kn
1.279,82 kn
1.263,84 kn
1.541,88 kn
1.083,77 kn
1.322,20 kn
913,70 kn
1.114,71 kn
913,70 kn
1.114,71 kn
1.070,66 kn
1.306,21 kn
1.070,66 kn
1.306,21 kn
858,52 kn
1.047,39 kn
1.004,94 kn
1.226,03 kn
1.115,66 kn
1.361,11 kn
992,77 kn
1.211,18 kn
939,22 kn
1.145,85 kn
919,24 kn
1.121,47 kn
884,00 kn
1.078,48 kn
1.072,93 kn
1.308,97 kn
1.072,93 kn
1.308,97 kn
1.200,26 kn
1.464,32 kn
1.186,00 kn
1.446,92 kn
2.481,00 kn
3.026,82 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.270,08 kn
2.769,50 kn
1.999,14 kn
2.438,95 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
2.104,00 kn
2.566,88 kn
1.563,00 kn
1.906,86 kn
1.648,17 kn
2.010,77 kn
1.548,96 kn
1.889,73 kn
2.344,00 kn
2.859,68 kn
983,31 kn
1.199,64 kn
1.341,02 kn
1.636,04 kn
1.341,02 kn
1.636,04 kn
1.160,47 kn
1.415,77 kn
2.235,32 kn
2.727,09 kn
1.029,58 kn
1.256,09 kn
1.049,03 kn
1.279,82 kn
1.051,26 kn
1.282,54 kn
11.979,84 kn 14.615,40 kn
12.671,78 kn 15.459,57 kn
9.428,81 kn 11.503,15 kn
1.172,14 kn
1.430,01 kn
1.204,65 kn
1.469,67 kn
1.072,10 kn
1.307,96 kn

0986032601090
0986032720090
0986032740090
0986032741090
0986032770090
0986032780090
0986032781090
0986032790090
0986032791090
0986032800090
0986033160090
0986033210090
0986033250090
0986033290090
0986033310090
0986033330090
0986033481090
0986033510090
0986033520090
0986033740090
0986033743090
0986033750090
0986033830090
0986033831090
0986033840090
0986033860090
0986033890090
0986033891090
0986033910090
0986034050090
0986034070090
0986034168090
0986034188090
0986034200090
0986034210090
0986034220090
0986034221090
0986034230090
0986034250090
0986034251090
0986034260090
0986034270090
0986034370090
0986034390090
0986034391090
0986034400090
0986034420090
0986034430090
0986034450090
0986034460090
0986034461090
0986034468090
0986034470090

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0986032790
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986033830
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986033891
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR.0986034220
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034620
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.168,82 kn
1.425,96 kn
3.342,18 kn
4.077,46 kn
1.094,61 kn
1.335,42 kn
1.127,96 kn
1.376,11 kn
1.144,63 kn
1.396,45 kn
963,72 kn
1.175,74 kn
963,72 kn
1.175,74 kn
1.049,86 kn
1.280,83 kn
1.017,41 kn
1.241,24 kn
1.392,00 kn
1.698,24 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
1.368,89 kn
1.670,05 kn
1.007,07 kn
1.228,63 kn
1.029,58 kn
1.256,09 kn
2.290,09 kn
2.793,91 kn
774,48 kn
944,87 kn
1.912,00 kn
2.332,64 kn
9.428,81 kn 11.503,15 kn
1.106,28 kn
1.349,66 kn
1.628,16 kn
1.986,36 kn
1.674,84 kn
2.043,30 kn
1.147,19 kn
1.399,57 kn
1.147,19 kn
1.399,57 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
1.106,28 kn
1.349,66 kn
1.258,84 kn
1.535,78 kn
1.258,84 kn
1.535,78 kn
1.999,14 kn
2.438,95 kn
1.700,69 kn
2.074,84 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.469,17 kn
3.012,39 kn
1.200,26 kn
1.464,32 kn
1.094,61 kn
1.335,42 kn
2.303,43 kn
2.810,18 kn
1.083,77 kn
1.322,20 kn
1.083,77 kn
1.322,20 kn
1.512,39 kn
1.845,12 kn
1.149,63 kn
1.402,55 kn
1.149,63 kn
1.402,55 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
2.217,56 kn
2.705,42 kn
2.342,61 kn
2.857,98 kn
1.488,93 kn
1.816,49 kn
1.449,75 kn
1.768,70 kn
2.415,98 kn
2.947,50 kn
3.163,78 kn
3.859,81 kn
3.130,43 kn
3.819,12 kn
2.290,09 kn
2.793,91 kn
1.036,55 kn
1.264,59 kn
1.004,10 kn
1.225,00 kn
1.013,63 kn
1.236,63 kn
1.377,59 kn
1.680,66 kn

0986034490090
0986034500090
0986034520090
0986034521090
0986034530090
0986034560090
0986034600090
0986034610090
0986034620090
0986034630090
0986034640090
0986034650090
0986034660090
0986034740090
0986034741090
0986034780090
0986034781090
0986034801090
0986034821090
0986034830090
0986034831090
0986034861090
0986034890090
0986034891090
0986034910090
0986034990090
0986035010090
0986035018090
0986035020090
0986035620090
0986035641090
0986035700090
0986035720090
0986035760090
0986035780090
0986035841090
0986035901090
0986035910090
0986036010090
0986036020090
0986036041090
0986036060090
0986036071090
0986036191090
0986036211090
0986036250090
0986036280090
0986036281090
0986036540090
0986036581090
0986036611090
0986036631090
0986036690090

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034520
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034740
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034780
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034830
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986034890
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986035010
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.392,00 kn
1.698,24 kn
1.263,84 kn
1.541,88 kn
1.160,47 kn
1.415,77 kn
1.160,47 kn
1.415,77 kn
1.127,22 kn
1.375,21 kn
1.525,70 kn
1.861,35 kn
11.446,29 kn 13.964,47 kn
9.462,15 kn 11.543,82 kn
1.226,33 kn
1.496,12 kn
1.608,15 kn
1.961,94 kn
1.401,40 kn
1.709,71 kn
1.181,41 kn
1.441,32 kn
1.127,96 kn
1.376,11 kn
1.341,38 kn
1.636,48 kn
1.350,55 kn
1.647,67 kn
1.337,21 kn
1.631,40 kn
1.423,07 kn
1.736,15 kn
1.258,84 kn
1.535,78 kn
1.562,30 kn
1.906,01 kn
1.326,93 kn
1.618,85 kn
1.170,63 kn
1.428,17 kn
1.833,24 kn
2.236,55 kn
1.184,65 kn
1.445,27 kn
1.151,30 kn
1.404,59 kn
9.662,24 kn 11.787,93 kn
1.528,95 kn
1.865,32 kn
1.263,84 kn
1.541,88 kn
1.626,09 kn
1.983,83 kn
1.780,72 kn
2.172,48 kn
2.541,86 kn
3.101,07 kn
1.026,25 kn
1.252,03 kn
2.508,51 kn
3.060,38 kn
2.508,51 kn
3.060,38 kn
1.463,09 kn
1.784,97 kn
1.687,35 kn
2.058,57 kn
1.389,73 kn
1.695,47 kn
1.591,42 kn
1.941,53 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
1.238,00 kn
1.510,36 kn
1.231,33 kn
1.502,22 kn
1.164,64 kn
1.420,86 kn
1.357,21 kn
1.655,80 kn
1.488,93 kn
1.816,49 kn
1.429,74 kn
1.744,28 kn
1.641,50 kn
2.002,63 kn
1.283,81 kn
1.566,25 kn
3.375,53 kn
4.118,15 kn
3.375,53 kn
4.118,15 kn
1.350,00 kn
1.647,00 kn
1.734,00 kn
2.115,48 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
1.939,12 kn
2.365,73 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn

0986036701090
0986036770090
0986036780090
0986036790090
0986036800090
0986036810090
0986036820090
0986036851090
0986036891090
0986036930090
0986036961090
0986037160090
0986037321090
0986037410090
0986037420090
0986037440090
0986037531090
0986037760090
0986037770090
0986037791090
0986037801090
0986037811090
0986037831090
0986037890090
0986037990090
0986038030090
0986038060090
0986038070090
0986038071090
0986038080090
0986038090090
0986038100090
0986038160090
0986038170090
0986038180090
0986038190090
0986038230090
0986038260090
0986038290090
0986038300090
0986038310090
0986038330090
0986038351090
0986038370090
0986038380090
0986038390090
0986038451090
0986038460090
0986038571090
0986038600090
0986038610090
0986038621090
0986038641090

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
ZAMJENSKI BR. 0986038070
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.012,48 kn
2.455,23 kn
1.833,24 kn
2.236,55 kn
2.508,51 kn
3.060,38 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
2.528,52 kn
3.084,79 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.303,43 kn
2.810,18 kn
1.455,21 kn
1.775,36 kn
1.443,08 kn
1.760,56 kn
1.250,51 kn
1.525,62 kn
1.244,67 kn
1.518,50 kn
1.389,73 kn
1.695,47 kn
1.252,17 kn
1.527,65 kn
2.641,07 kn
3.222,11 kn
10.387,53 kn 12.672,79 kn
1.905,77 kn
2.325,04 kn
2.382,63 kn
2.906,81 kn
4.103,32 kn
5.006,05 kn
4.070,81 kn
4.966,39 kn
1.472,45 kn
1.796,39 kn
1.634,14 kn
1.993,65 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
1.661,50 kn
2.027,03 kn
3.031,22 kn
3.698,09 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
1.671,29 kn
2.038,97 kn
1.668,17 kn
2.035,17 kn
1.634,83 kn
1.994,49 kn
1.528,95 kn
1.865,32 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
2.488,50 kn
3.035,97 kn
2.561,03 kn
3.124,46 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.647,74 kn
3.230,24 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
2.985,37 kn
3.642,15 kn
11.254,55 kn 13.730,55 kn
2.824,00 kn
3.445,28 kn
2.236,74 kn
2.728,82 kn
2.396,24 kn
2.923,41 kn
3.667,00 kn
4.473,74 kn
2.184,22 kn
2.664,75 kn
1.245,50 kn
1.519,51 kn
2.130,86 kn
2.599,65 kn
1.638,01 kn
1.998,37 kn
2.080,58 kn
2.538,31 kn
1.939,12 kn
2.365,73 kn
1.232,07 kn
1.503,13 kn
2.693,59 kn
3.286,18 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
1.747,37 kn
2.131,79 kn

0986038650090
0986038660090
0986038730090
0986038740090
0986038771090
0986038791090
0986038851090
0986038910090
0986038930090
0986038940090
0986038950090
0986038990090
0986039080090
0986039090090
0986039100090
0986039130090
0986039230090
0986039240090
0986039250090
0986039260090
0986039280090
0986039300090
0986039330090
0986039340090
0986039360090
0986039390090
0986039420090
0986039431090
0986039450090
0986039460090
0986039471090
0986039490090
0986039510090
0986039520090
0986039530090
0986039570090
0986039630090
0986039650090
0986039690090
0986039740090
0986039750090
0986039760090
0986039790090
0986039820090
0986039831090
0986039891090
0986040021090
0986040051090
0986040081090
0986040170090
0986040180090
0986040201090
0986040211090

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.454,00 kn
2.993,88 kn
2.442,65 kn
2.980,03 kn
1.172,79 kn
1.430,80 kn
1.118,79 kn
1.364,92 kn
1.443,08 kn
1.760,56 kn
1.746,25 kn
2.130,43 kn
1.468,93 kn
1.792,09 kn
3.057,90 kn
3.730,64 kn
2.588,87 kn
3.158,42 kn
2.654,41 kn
3.238,38 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.250,08 kn
2.745,10 kn
3.163,78 kn
3.859,81 kn
2.985,37 kn
3.642,15 kn
2.270,08 kn
2.769,50 kn
3.441,39 kn
4.198,50 kn
1.548,96 kn
1.889,73 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
4.335,08 kn
5.288,80 kn
2.190,88 kn
2.672,87 kn
2.157,54 kn
2.632,20 kn
2.427,00 kn
2.960,94 kn
3.839,05 kn
4.683,64 kn
3.249,00 kn
3.963,78 kn
2.952,03 kn
3.601,48 kn
2.528,52 kn
3.084,79 kn
1.760,71 kn
2.148,07 kn
2.614,39 kn
3.189,56 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
1.343,88 kn
1.639,53 kn
3.739,84 kn
4.562,60 kn
1.575,64 kn
1.922,28 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
11.287,89 kn 13.771,23 kn
1.330,54 kn
1.623,26 kn
2.173,00 kn
2.651,06 kn
2.236,74 kn
2.728,82 kn
2.799,46 kn
3.415,34 kn
2.574,37 kn
3.140,73 kn
2.574,37 kn
3.140,73 kn
1.423,07 kn
1.736,15 kn
3.573,94 kn
4.360,21 kn
2.812,80 kn
3.431,62 kn
1.979,13 kn
2.414,54 kn
2.455,16 kn
2.995,30 kn
2.015,00 kn
2.458,30 kn
2.529,00 kn
3.085,38 kn
1.866,59 kn
2.277,24 kn
2.574,37 kn
3.140,73 kn
2.555,20 kn
3.117,34 kn
1.416,41 kn
1.728,02 kn
1.707,36 kn
2.082,98 kn

0986040260090
098604026090
0986040270090
0986040290090
0986040300090
0986040320090
0986040330090
0986040350090
0986040360090
0986040370090
0986040390090
0986040531090
0986040541090
0986040561090
0986040581090
0986040600090
0986040621090
0986040631090
0986040641090
0986040671090
0986040681090
0986040691090
0986040880090
0986040930090
0986040940090
0986040950090
0986041010090
0986041030090
0986041040090
0986041060090
0986041120090
0986041160090
0986041220090
0986041230090
0986041240090
0986041260090
0986041280090
0986041300090
0986041330090
0986041381090
0986041421090
0986041461090
0986041471090
0986041480090
0986041490090
0986041500090
0986041510090
0986041570090
0986041580090
0986041590090
0986041610090
0986041620090
0986041630090

IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
3.673,15 kn
4.481,24 kn
3.208,00 kn
3.913,76 kn
3.004,55 kn
3.665,55 kn
1.787,39 kn
2.180,62 kn
2.144,20 kn
2.615,92 kn
2.627,73 kn
3.205,83 kn
2.382,63 kn
2.906,81 kn
3.037,89 kn
3.706,23 kn
2.832,81 kn
3.456,03 kn
2.879,50 kn
3.512,99 kn
2.323,44 kn
2.834,60 kn
2.207,00 kn
2.692,54 kn
1.648,17 kn
2.010,77 kn
2.804,00 kn
3.420,88 kn
2.680,25 kn
3.269,91 kn
2.832,81 kn
3.456,03 kn
1.952,46 kn
2.382,00 kn
1.720,69 kn
2.099,24 kn
1.720,69 kn
2.099,24 kn
1.456,42 kn
1.776,83 kn
1.919,11 kn
2.341,31 kn
1.522,28 kn
1.857,18 kn
2.085,01 kn
2.543,71 kn
2.488,50 kn
3.035,97 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.488,50 kn
3.035,97 kn
2.832,81 kn
3.456,03 kn
3.904,91 kn
4.763,99 kn
2.488,50 kn
3.035,97 kn
3.242,98 kn
3.956,44 kn
2.985,37 kn
3.642,15 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
3.269,00 kn
3.988,18 kn
2.382,63 kn
2.906,81 kn
2.157,54 kn
2.632,20 kn
2.303,00 kn
2.809,66 kn
3.283,00 kn
4.005,26 kn
2.912,01 kn
3.552,65 kn
3.222,00 kn
3.930,84 kn
1.905,77 kn
2.325,04 kn
1.979,13 kn
2.414,54 kn
2.776,00 kn
3.386,72 kn
2.157,54 kn
2.632,20 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
2.355,95 kn
2.874,26 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
4.070,81 kn
4.966,39 kn
2.627,73 kn
3.205,83 kn
2.852,82 kn
3.480,44 kn
986,23 kn
1.203,20 kn
992,90 kn
1.211,34 kn
1.310,53 kn
1.598,85 kn

0986041750090
0986041760090
0986041771090
0986041781090
0986041791090
0986041800090
0986041860090
0986041870090
0986041900090
0986041920090
0986041930090
0986041940090
0986041950090
0986041960090
0986041970090
0986042010090
0986042031090
0986042071090
0986042081090
0986042091090
0986042111090
0986042131090
0986042161090
0986042171090
0986042181090
0986042271090
0986042360090
0986042370090
0986042380090
0986042390090
0986042520090
0986042530090
0986042580090
0986042590090
0986042630090
0986042640090
0986042650090
0986042710090
0986042720090
0986042740090
0986042750090
0986042760090
0986042770090
0986042780090
0986042830090
0986042871090
0986043001090
0986043101090
0986043141090
0986043650090
0986043680090
0986043890090
0986043981090

GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
ISTOSMJERNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
5.518,00 kn
6.731,96 kn
5.361,33 kn
6.540,82 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
2.336,78 kn
2.850,87 kn
3.103,75 kn
3.786,58 kn
2.647,74 kn
3.230,24 kn
2.316,77 kn
2.826,46 kn
2.779,46 kn
3.390,94 kn
2.779,46 kn
3.390,94 kn
2.290,09 kn
2.793,91 kn
2.925,35 kn
3.568,93 kn
2.303,43 kn
2.810,18 kn
2.618,00 kn
3.193,96 kn
2.528,52 kn
3.084,79 kn
2.455,16 kn
2.995,30 kn
2.415,98 kn
2.947,50 kn
2.001,00 kn
2.441,22 kn
2.561,03 kn
3.124,46 kn
2.706,93 kn
3.302,45 kn
3.071,24 kn
3.746,91 kn
2.012,48 kn
2.455,23 kn
2.541,86 kn
3.101,07 kn
2.541,86 kn
3.101,07 kn
2.177,55 kn
2.656,61 kn
2.382,63 kn
2.906,81 kn
2.124,19 kn
2.591,51 kn
3.024,55 kn
3.689,95 kn
3.024,55 kn
3.689,95 kn
3.024,55 kn
3.689,95 kn
3.474,74 kn
4.239,18 kn
2.945,36 kn
3.593,34 kn
2.961,00 kn
3.612,42 kn
2.680,25 kn
3.269,91 kn
3.209,63 kn
3.915,75 kn
2.184,22 kn
2.664,75 kn
2.164,21 kn
2.640,34 kn
2.621,06 kn
3.197,69 kn
2.892,00 kn
3.528,24 kn
2.561,03 kn
3.124,46 kn
2.548,53 kn
3.109,21 kn
2.548,53 kn
3.109,21 kn
2.548,53 kn
3.109,21 kn
2.130,86 kn
2.599,65 kn
2.501,84 kn
3.052,24 kn
2.634,40 kn
3.213,97 kn
1.747,37 kn
2.131,79 kn
2.270,08 kn
2.769,50 kn
2.481,00 kn
3.026,82 kn
2.406,00 kn
2.935,32 kn
2.693,59 kn
3.286,18 kn
1.204,65 kn
1.469,67 kn
4.037,46 kn
4.925,70 kn
2.614,39 kn
3.189,56 kn

0986044010090
0986044300090
0986044400090
0986044440090
0986044540090
0986044591090
0986044611090
0986044631090
0986044651090
0986044701090
0986044741090
0986044761090
0986045160090
0986045410090
0986045420090
0986045611090
0986045691090
0986046240090
0986192006
0986192021
0986192022
0986192030
0986221000
0986221001
0986221003
0986221004
0986221014
0986221015
0986221023
0986221033
0986237012090
0986237013090
0986237019090
0986237113090
0986237114090
0986237119090
0986237140090
0986237141090
0986237146090
0986237149090
0986237154090
0986237159090
0986237304090
0986237306090
0986237309090
0986237310090
0986237317090
0986237321090
0986237326090
0986237331090
0986237332090
0986237333090
0986237346090

DREHSTROMGENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
DREHSTROMGENERATOR
IZMJENICNI GENERATOR
GENERATOR
GENERATOR
VIE SE NE PROIZVODI
EL. REGULATOR POLJA
VIE SE NE PROIZVODI
ELEKTR. REGULATOR
SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
SVITAK
SVITAK
SVITAK ZA PALJENJE
SVITAK
ZUENDSPULE
SVITAK ZA PALJENJE
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.351,00 kn
2.868,22 kn
2.693,59 kn
3.286,18 kn
3.564,00 kn
4.348,08 kn
2.409,31 kn
2.939,36 kn
2.693,59 kn
3.286,18 kn
1.241,00 kn
1.514,02 kn
2.132,00 kn
2.601,04 kn
1.774,05 kn
2.164,34 kn
2.139,00 kn
2.609,58 kn
1.568,97 kn
1.914,14 kn
1.844,00 kn
2.249,68 kn
3.496,00 kn
4.265,12 kn
3.181,00 kn
3.880,82 kn
5.655,00 kn
6.899,10 kn
3.599,00 kn
4.390,78 kn
2.632,00 kn
3.211,04 kn
1.940,00 kn
2.366,80 kn
3.407,00 kn
4.156,54 kn
152,24 kn
185,73 kn
462,54 kn
564,30 kn
462,54 kn
564,30 kn
241,25 kn
294,33 kn
727,09 kn
887,05 kn
429,90 kn
524,48 kn
608,40 kn
742,25 kn
630,83 kn
769,61 kn
1.166,00 kn
1.422,52 kn
2.263,50 kn
2.761,47 kn
244,00 kn
297,68 kn
442,00 kn
539,24 kn
1.214,11 kn
1.481,21 kn
1.214,11 kn
1.481,21 kn
1.391,29 kn
1.697,37 kn
1.560,72 kn
1.904,08 kn
1.637,00 kn
1.997,14 kn
1.521,99 kn
1.856,83 kn
1.598,48 kn
1.950,15 kn
1.598,48 kn
1.950,15 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.906,37 kn
2.325,77 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.998,34 kn
2.437,97 kn
2.060,31 kn
2.513,58 kn
1.767,91 kn
2.156,85 kn
2.060,31 kn
2.513,58 kn
1.430,02 kn
1.744,62 kn
1.430,02 kn
1.744,62 kn
1.391,29 kn
1.697,37 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.829,88 kn
2.232,45 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn

0986237411090
0986237412090
0986237603090
0986237605090
0986237616090
0986237635090
0986237636090
0986237638090
0986237639090
0986237640090
0986237641090
0986237642090
0986237643090
0986237653090
0986237655090
0986237658090
0986237661090
0986237663090
0986237664090
0986237666090
0986237667090
0986237669090
0986237670090
0986237673090
0986237674090
0986237676090
0986237677090
0986237678090
0986237679090
0986237680090
0986237691090
0986240062
0986257001
0986257006
0986257007
0986257008
0986257010
0986257012
0986257013
0986257015
0986257570
0986258001
0986258002
0986258008
0986258009
0986258010
0986258024
0986258024090
0986261022090
0986261028090
0986261031090
0986261037090
0986261080090

RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZUENDVERTEILER
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZUENDVERTEILER
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
ZUENDVERTEILER
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNIK PALJENJA
KOMPLET SVJECICA
UTICNI GRIJAC S PLAMENOM
GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
FLAMMGLUEHSTIFTKERZE
UTICNI GRIJAC
GRIJAC
GRIJAC
VIE SE NE PROIZVODI
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
LAMBDA SONDA
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.998,34 kn
2.437,97 kn
1.122,13 kn
1.369,00 kn
1.521,00 kn
1.855,62 kn
1.483,27 kn
1.809,59 kn
1.521,99 kn
1.856,83 kn
1.406,78 kn
1.716,27 kn
1.483,27 kn
1.809,59 kn
1.344,82 kn
1.640,68 kn
937,21 kn
1.143,40 kn
1.176,00 kn
1.434,72 kn
1.945,09 kn
2.373,01 kn
1.406,00 kn
1.715,32 kn
1.521,99 kn
1.856,83 kn
1.414,53 kn
1.725,73 kn
1.430,02 kn
1.744,62 kn
1.414,53 kn
1.725,73 kn
1.414,53 kn
1.725,73 kn
1.521,99 kn
1.856,83 kn
1.468,00 kn
1.790,96 kn
937,21 kn
1.143,40 kn
1.430,02 kn
1.744,62 kn
1.775,66 kn
2.166,31 kn
922,69 kn
1.125,68 kn
1.430,02 kn
1.744,62 kn
1.576,21 kn
1.922,98 kn
1.675,94 kn
2.044,65 kn
1.560,72 kn
1.904,08 kn
1.691,43 kn
2.063,54 kn
1.514,25 kn
1.847,39 kn
1.214,11 kn
1.481,21 kn
0,00 kn
0,00 kn
166,12 kn
202,67 kn
312,35 kn
381,07 kn
136,28 kn
166,26 kn
136,28 kn
166,26 kn
319,31 kn
389,56 kn
227,80 kn
277,92 kn
145,23 kn
177,18 kn
136,28 kn
166,26 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
687,68 kn
838,97 kn
687,68 kn
838,97 kn
687,68 kn
838,97 kn
693,93 kn
846,59 kn
687,68 kn
838,97 kn
687,68 kn
838,97 kn
0,00 kn
0,00 kn
5.319,18 kn
6.489,40 kn
4.910,70 kn
5.991,05 kn
4.910,70 kn
5.991,05 kn
5.064,04 kn
6.178,13 kn
3.939,13 kn
4.805,74 kn

0986261086090
0986261088090
0986261090090
0986261093090
0986261094090
0986261104090
0986261111090
0986261127090
0986261128090
0986261147090
0986261149090
0986261195090
0986261197090
0986261201090
0986261273090
0986261602090
0986261620090
0986261623090
0986261631090
0986261647090
0986261705090
0986261710090
0986261720090
0986261721090
0986261738090
0986261743090
0986261751090
0986261760090
0986261763090
0986261765090
0986261768090
0986261775090
0986261778090
0986261779090
0986261780090
0986261781090
0986261782090
0986261786090
0986261789090
0986261796090
0986261798090
0986261850090
0986261869090
0986262325090
0986262350090
0986262353090
0986262387090
0986262388090
0986262411090
0986262616090
0986262623090
0986280001090
0986280002090

UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
SKLOPNI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ELTRN STEUERGERAET
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
ZAMJENSKI BR. 0280000350
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREAJ
UREDAJ
UREDAJ
UPRAVLJACKI UREDAJ
UREDAJ
UREDAJ
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
5.575,60 kn
6.802,23 kn
5.165,84 kn
6.302,32 kn
6.240,50 kn
7.613,41 kn
7.518,75 kn
9.172,88 kn
7.518,75 kn
9.172,88 kn
5.053,73 kn
6.165,55 kn
4.705,82 kn
5.741,10 kn
7.315,16 kn
8.924,50 kn
5.405,98 kn
6.595,30 kn
4.705,82 kn
5.741,10 kn
5.012,50 kn
6.115,25 kn
4.388,84 kn
5.354,38 kn
4.388,84 kn
5.354,38 kn
4.633,66 kn
5.653,07 kn
4.705,82 kn
5.741,10 kn
14.470,53 kn 17.654,05 kn
14.315,90 kn 17.465,40 kn
14.470,53 kn 17.654,05 kn
14.315,90 kn 17.465,40 kn
0,00 kn
0,00 kn
5.472,51 kn
6.676,46 kn
4.163,34 kn
5.079,27 kn
4.163,34 kn
5.079,27 kn
4.459,71 kn
5.440,85 kn
5.319,18 kn
6.489,40 kn
5.319,18 kn
6.489,40 kn
5.560,00 kn
6.783,20 kn
5.053,73 kn
6.165,55 kn
5.053,73 kn
6.165,55 kn
4.664,59 kn
5.690,80 kn
4.664,59 kn
5.690,80 kn
3.723,94 kn
4.543,21 kn
2.854,16 kn
3.482,08 kn
2.854,16 kn
3.482,08 kn
3.243,31 kn
3.956,84 kn
2.972,00 kn
3.625,84 kn
2.945,65 kn
3.593,69 kn
2.854,16 kn
3.482,08 kn
2.945,65 kn
3.593,69 kn
2.854,16 kn
3.482,08 kn
2.854,16 kn
3.482,08 kn
6.803,60 kn
8.300,39 kn
5.780,48 kn
7.052,19 kn
7.518,75 kn
9.172,88 kn
16.313,17 kn 19.902,07 kn
5.196,00 kn
6.339,12 kn
5.627,14 kn
6.865,11 kn
5.627,14 kn
6.865,11 kn
5.560,00 kn
6.783,20 kn
4.941,63 kn
6.028,79 kn
8.417,00 kn 10.268,74 kn
2.525,39 kn
3.080,98 kn
2.525,39 kn
3.080,98 kn

0986280003090
0986280005090
0986280007090
0986280008090
0986280009090
0986280010090
0986280011090
0986280017090
0986280019090
0986280022090
0986280024090
0986280029090
0986280030090
0986280031090
0986280033090
0986280035090
0986280040090
0986280043090
0986280049090
0986280052090
0986280054090
0986280055090
0986280057090
0986280059090
0986280063090
0986280067090
0986280068090
0986280069090
0986280074090
0986280077090
0986280080090
0986280101090
0986280102090
0986280103090
0986280104090
0986280105090
0986280106090
0986280107090
0986280108090
0986280109090
0986280110090
0986280111090
0986280112090
0986280113090
0986280114090
0986280115090
0986280116090
0986280117090
0986280118090
0986280119090
0986280120090
0986280121090
0986280122090

MJERAC MASE ZRAKA


MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC KOLICINE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
VIE SE NE PROIZVODI
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC KOLICINE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
LUFTMENGENMESSER
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.525,39 kn
3.080,98 kn
2.525,39 kn
3.080,98 kn
2.636,88 kn
3.216,99 kn
2.627,49 kn
3.205,54 kn
2.636,88 kn
3.216,99 kn
2.729,58 kn
3.330,09 kn
3.148,53 kn
3.841,21 kn
3.905,00 kn
4.764,10 kn
2.095,89 kn
2.556,99 kn
2.682,64 kn
3.272,82 kn
2.888,01 kn
3.523,37 kn
2.571,16 kn
3.136,82 kn
2.366,97 kn
2.887,70 kn
2.161,61 kn
2.637,16 kn
2.571,16 kn
3.136,82 kn
2.785,91 kn
3.398,81 kn
3.372,67 kn
4.114,66 kn
3.532,00 kn
4.309,04 kn
3.549,87 kn
4.330,84 kn
3.325,73 kn
4.057,39 kn
3.093,37 kn
3.773,91 kn
2.888,01 kn
3.523,37 kn
2.888,01 kn
3.523,37 kn
2.636,88 kn
3.216,99 kn
3.429,00 kn
4.183,38 kn
2.841,07 kn
3.466,11 kn
3.279,96 kn
4.001,55 kn
3.325,73 kn
4.057,39 kn
2.682,64 kn
3.272,82 kn
3.131,00 kn
3.819,82 kn
3.251,80 kn
3.967,20 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
2.009,00 kn
2.450,98 kn
1.890,00 kn
2.305,80 kn
2.009,00 kn
2.450,98 kn
2.675,00 kn
3.263,50 kn
1.524,00 kn
1.859,28 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
2.675,00 kn
3.263,50 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.620,00 kn
1.976,40 kn
1.620,00 kn
1.976,40 kn
2.541,00 kn
3.100,02 kn
1.640,00 kn
2.000,80 kn
1.620,00 kn
1.976,40 kn
1.985,00 kn
2.421,70 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn

0986280123090
0986280124090
0986280125090
0986280126090
0986280127090
0986280128090
0986280129090
0986280130090
0986280131090
0986280132090
0986280133090
0986280134090
0986280135090
0986280136090
0986280137090
0986280138090
0986280139090
0986280140090
0986280202090
0986280204090
0986280205090
0986280206090
0986280207090
0986280211090
0986280216090
0986280230090
0986280550
0986280552
0986280556
0986280558
0986284001090
0986284004090
0986284005090
0986284006090
0986284007090
0986284008090
0986310093
0986310098
0986310200
0986310203
0986310204
0986310205
0986310206
0986310301
0986310302
0986310303
0986310304
0986310305
0986310306
0986310401
0986310402
0986310403
0986310404

MJERAC MASE ZRAKA


MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
VIE SE NE PROIZVODI
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
EINSPRITZVENTIL
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
ANZEIGELEUCHTE
KOCIONO SVJETLO
UREDAJ
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR
FAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.588,00 kn
1.937,36 kn
3.739,00 kn
4.561,58 kn
1.608,00 kn
1.961,76 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.890,00 kn
2.305,80 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.827,00 kn
2.228,94 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.985,00 kn
2.421,70 kn
2.675,00 kn
3.263,50 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.620,00 kn
1.976,40 kn
1.620,00 kn
1.976,40 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
1.588,00 kn
1.937,36 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
767,98 kn
936,94 kn
610,00 kn
744,20 kn
775,00 kn
945,50 kn
705,00 kn
860,10 kn
595,00 kn
725,90 kn
642,00 kn
783,24 kn
533,95 kn
651,42 kn
533,95 kn
651,42 kn
533,95 kn
651,42 kn
533,95 kn
651,42 kn
533,95 kn
651,42 kn
533,95 kn
651,42 kn
44,93 kn
54,81 kn
130,04 kn
158,65 kn
2.138,27 kn
2.608,69 kn
1.518,27 kn
1.852,29 kn
1.518,27 kn
1.852,29 kn
1.566,06 kn
1.910,59 kn
1.566,06 kn
1.910,59 kn
1.552,16 kn
1.893,64 kn
1.552,16 kn
1.893,64 kn
1.765,95 kn
2.154,46 kn
1.765,95 kn
2.154,46 kn
2.007,55 kn
2.449,21 kn
2.007,55 kn
2.449,21 kn
1.690,34 kn
2.062,21 kn
1.690,34 kn
2.062,21 kn
2.152,69 kn
2.626,28 kn
2.152,69 kn
2.626,28 kn

0986310411
0986310412
0986310413
0986310414
0986310415
0986310416
0986310421
0986310422
0986310423
0986310424
0986310501
0986310502
0986310511
0986310512
0986310513
0986310514
0986310515
0986310516
0986310521
0986310522
0986310524
0986310526
0986310527
0986310528
0986310531
0986310532
0986310572
0986310575
0986310601
0986310602
0986310701
0986310702
0986310801
0986310802
0986310803
0986310804
0986310805
0986310806
0986310807
0986320003
0986332001
0986332010
0986332073
0986334001
0986335000
0986335036
0986335058
0986335065
0986335066
0986335417
0986335944
0986340001
0986340010

FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FAR
FAR
FAR-DESNI PREDNJI
FAR-DESNI PREDNJI
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
FERNSCHEINWERFER
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
FAR ZA MAGLU
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
FERNSCHEINWERFER
FAR
FAR
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
DUGO PREDNJE REFLEKTROSKO SVJETLO
FAR
FAR
FAR
FAR
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
PNEUMATIKFANFARE
RELEJ
RELEJ
RELEJ
SIGN. ZVUKA UPOZORENJA
SVJETL.UPOZ.ZNAK
DALJINSKI UPRAVLJAC
RELEJ
SVJETL.UPOZ.ZNAK
ZAMJENA:0986334001
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
PREKIDAC
DRUCKKNOPFSCHALTER

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.359,23 kn
1.658,26 kn
1.359,23 kn
1.658,26 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
1.469,60 kn
1.792,91 kn
1.973,66 kn
2.407,87 kn
1.973,66 kn
2.407,87 kn
855,16 kn
1.043,30 kn
855,16 kn
1.043,30 kn
1.124,58 kn
1.371,99 kn
1.124,58 kn
1.371,99 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
1.000,30 kn
1.220,37 kn
869,07 kn
1.060,27 kn
869,07 kn
1.060,27 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
1.187,15 kn
1.448,32 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
1.007,25 kn
1.228,85 kn
323,46 kn
394,62 kn
359,67 kn
438,80 kn
1.000,01 kn
1.220,01 kn
842,80 kn
1.028,22 kn
842,80 kn
1.028,22 kn
653,50 kn
797,27 kn
772,60 kn
942,57 kn
772,60 kn
942,57 kn
3.374,00 kn
4.116,28 kn
3.708,00 kn
4.523,76 kn
731,76 kn
892,75 kn
731,76 kn
892,75 kn
600,53 kn
732,65 kn
600,53 kn
732,65 kn
600,53 kn
732,65 kn
600,53 kn
732,65 kn
586,62 kn
715,68 kn
586,62 kn
715,68 kn
731,76 kn
892,75 kn
731,76 kn
892,75 kn
669,18 kn
816,40 kn
370,00 kn
451,40 kn
74,80 kn
91,26 kn
100,00 kn
122,00 kn
112,00 kn
136,64 kn
250,23 kn
305,28 kn
127,03 kn
154,98 kn
2.051,97 kn
2.503,40 kn
379,29 kn
462,73 kn
317,52 kn
387,37 kn
317,52 kn
387,37 kn
138,49 kn
168,96 kn
4.258,03 kn
5.194,80 kn
38,95 kn
47,52 kn
59,10 kn
72,10 kn

0986340100
0986340110
0986340120
0986341020
0986344032
0986344033
0986344035
0986344036
0986344040
0986344044
0986344051
0986344052
0986344054
0986344055
0986344056
0986344058
0986344074
0986344077
0986344080
0986344082
0986344085
0986344086
0986344089
0986344090
0986345000
0986345001
0986345003
0986345005
0986345009
0986345017
0986345110
0986345112
0986345114
0986345115
0986345116
0986345117
0986345118
0986345203
0986345408
0986345409
0986345410
0986345413
0986345414
0986345503
0986352000
0986352006
0986352007
0986352010
0986352015
0986352016
0986352017
0986352018
0986352019

PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
OELDRUCKWARNSCHALTER
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
OELDRUCKWARNSCHALTER
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC
PREKI. UPOZ. ZA TLAK ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
OELDRUCKSCHALTER
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREKIDAC TLAKA ULJA
PREK.SVJET.ZA KOCNICU
PREK.SVJET.ZA KOCNICU
PREKIDAC, KOC. SVJETLO
PREK.SVJET.ZA KOCNICU
BREMSLICHTSCHALTER
BREMSLICHTSCHALTER
PREK.SVJET.ZA KOCNICU
PREK.SVJET.ZA KOCNICU
PREKIDAC STOP-SVJETLA
PREKIDAC STOP-SVJETLA
PREKIDAC
PREKIDAC
PREKIDAC
BREMSLICHTSCHALTER
UTIKAC
AUTOSTECKDOSE
UTICNICA
UTIKAC
UTIKAC
UTICNICA
UTICNICA
UTIKAC
UTICNICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
94,60 kn
115,41 kn
161,27 kn
196,75 kn
174,00 kn
212,28 kn
329,55 kn
402,05 kn
94,60 kn
115,41 kn
106,31 kn
129,70 kn
90,99 kn
111,01 kn
82,53 kn
100,69 kn
101,81 kn
124,21 kn
104,00 kn
126,88 kn
109,01 kn
132,99 kn
117,00 kn
142,74 kn
103,61 kn
126,40 kn
103,61 kn
126,40 kn
103,61 kn
126,40 kn
111,00 kn
135,42 kn
103,61 kn
126,40 kn
126,13 kn
153,88 kn
107,21 kn
130,80 kn
67,75 kn
82,66 kn
93,70 kn
114,31 kn
90,99 kn
111,01 kn
96,40 kn
117,61 kn
106,00 kn
129,32 kn
78,47 kn
95,73 kn
81,86 kn
99,87 kn
78,47 kn
95,73 kn
68,33 kn
83,36 kn
68,33 kn
83,36 kn
78,47 kn
95,73 kn
95,19 kn
116,13 kn
95,19 kn
116,13 kn
135,30 kn
165,07 kn
140,00 kn
170,80 kn
129,50 kn
157,99 kn
215,51 kn
262,92 kn
122,74 kn
149,74 kn
185,55 kn
226,37 kn
140,00 kn
170,80 kn
169,12 kn
206,33 kn
218,00 kn
265,96 kn
316,02 kn
385,54 kn
376,00 kn
458,72 kn
198,12 kn
241,71 kn
24,14 kn
29,45 kn
60,55 kn
73,87 kn
38,11 kn
46,49 kn
100,75 kn
122,92 kn
37,45 kn
45,69 kn
39,83 kn
48,59 kn
448,63 kn
547,33 kn
573,15 kn
699,24 kn
2.074,92 kn
2.531,40 kn

0986352026
0986352028
0986352029
0986352030
0986352100
0986352121
0986352800
0986352804
0986352810
0986352813
0986352814
0986352815
0986352816
0986352817
0986354003
0986354004
0986354005
0986354007
0986354008
0986354009
0986356000
0986356002
0986356004
0986356006
0986356008
0986356010
0986356012
0986356013
0986356014
0986356015
0986356017
0986356019
0986356021
0986356023
0986356025
0986356027
0986356029
0986356032
0986356033
0986356034
0986356035
0986356038
0986356040
0986356042
0986356044
0986356046
0986356049
0986356055
0986356056
0986356057
0986356058
0986356059
0986356060

UTICNICA
UTICNICA (PAK.5 KOM.)
UTICNICA (PAK.5 KOM.)
UTICNICA
UTICNICA
UTICNICA
AUTOSTECKER
UTICNICA
UTIKAC
UTIKAC
UTIKAC
UTICNICA
UTIKAC
UTICNICA
KUTIJA S OSIGURACEM
KUTIJA S OSIGURACEM
SICHERUNGSDOSE
KUTIJA ZA OSIGURACE
KUTIJA S OSIGURACIMA
KUTIJA ZA OSIGURACE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
236,67 kn
288,74 kn
52,80 kn
64,42 kn
51,20 kn
62,46 kn
111,21 kn
135,68 kn
92,10 kn
112,36 kn
96,10 kn
117,24 kn
29,08 kn
35,48 kn
65,68 kn
80,13 kn
45,62 kn
55,66 kn
331,72 kn
404,70 kn
207,21 kn
252,80 kn
266,14 kn
324,69 kn
41,54 kn
50,68 kn
53,04 kn
64,71 kn
32,70 kn
39,89 kn
49,00 kn
59,78 kn
75,90 kn
92,60 kn
97,90 kn
119,44 kn
85,54 kn
104,36 kn
105,50 kn
128,71 kn
18,46 kn
22,52 kn
18,46 kn
22,52 kn
19,55 kn
23,85 kn
19,55 kn
23,85 kn
20,79 kn
25,36 kn
21,18 kn
25,84 kn
31,54 kn
38,48 kn
31,54 kn
38,48 kn
33,72 kn
41,14 kn
26,63 kn
32,49 kn
17,52 kn
21,37 kn
18,61 kn
22,70 kn
18,61 kn
22,70 kn
20,40 kn
24,89 kn
20,40 kn
24,89 kn
21,88 kn
26,69 kn
20,95 kn
25,56 kn
18,46 kn
22,52 kn
30,30 kn
36,97 kn
19,70 kn
24,03 kn
20,09 kn
24,51 kn
16,04 kn
19,57 kn
17,13 kn
20,90 kn
18,22 kn
22,23 kn
19,31 kn
23,56 kn
20,40 kn
24,89 kn
27,34 kn
33,35 kn
29,52 kn
36,01 kn
20,79 kn
25,36 kn
22,04 kn
26,89 kn
31,54 kn
38,48 kn
31,54 kn
38,48 kn
35,20 kn
42,94 kn

0986356061
0986356062
0986356063
0986356064
0986356065
0986356066
0986356067
0986356069
0986356070
0986356071
0986356072
0986356073
0986356074
0986356075
0986356076
0986356077
0986356078
0986356079
0986356080
0986356081
0986356082
0986356083
0986356084
0986356085
0986356086
0986356087
0986356088
0986356089
0986356090
0986356091
0986356092
0986356093
0986356094
0986356095
0986356096
0986356097
0986356098
0986356099
0986356100
0986356101
0986356102
0986356103
0986356104
0986356105
0986356106
0986356107
0986356108
0986356109
0986356110
0986356111
0986356112
0986356113
0986356114

VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC

VPC (kn)
MPC(Kn)
35,20 kn
42,94 kn
35,90 kn
43,80 kn
37,77 kn
46,08 kn
40,11 kn
48,93 kn
41,43 kn
50,54 kn
37,77 kn
46,08 kn
41,43 kn
50,54 kn
42,68 kn
52,07 kn
48,91 kn
59,67 kn
46,34 kn
56,53 kn
47,04 kn
57,39 kn
48,13 kn
58,72 kn
39,56 kn
48,26 kn
40,89 kn
49,89 kn
42,13 kn
51,40 kn
42,13 kn
51,40 kn
51,25 kn
62,53 kn
53,82 kn
65,66 kn
56,23 kn
68,60 kn
58,72 kn
71,64 kn
59,27 kn
72,31 kn
60,59 kn
73,92 kn
61,29 kn
74,77 kn
59,27 kn
72,31 kn
83,33 kn
101,66 kn
87,23 kn
106,42 kn
88,78 kn
108,31 kn
44,00 kn
53,68 kn
47,04 kn
57,39 kn
45,79 kn
55,86 kn
50,70 kn
61,85 kn
28,97 kn
35,34 kn
30,06 kn
36,67 kn
31,78 kn
38,77 kn
24,84 kn
30,30 kn
27,88 kn
34,01 kn
30,30 kn
36,97 kn
32,09 kn
39,15 kn
33,96 kn
41,43 kn
36,99 kn
45,13 kn
60,05 kn
73,26 kn
61,84 kn
75,44 kn
55,61 kn
67,84 kn
58,18 kn
70,98 kn
63,63 kn
77,63 kn
69,31 kn
84,56 kn
55,61 kn
67,84 kn
59,27 kn
72,31 kn
67,44 kn
82,28 kn
74,76 kn
91,21 kn
76,63 kn
93,49 kn
82,55 kn
100,71 kn
86,45 kn
105,47 kn

0986356115
0986356116
0986356117
0986356118
0986356119
0986356120
0986356121
0986356122
0986356123
0986356124
0986356125
0986356126
0986356127
0986356128
0986356129
0986356130
0986356131
0986356132
0986356133
0986356134
0986356135
0986356136
0986356137
0986356138
0986356139
0986356140
0986356142
0986356144
0986356146
0986356147
0986356148
0986356149
0986356150
0986356151
0986356152
0986356154
0986356155
0986356156
0986356157
0986356158
0986356159
0986356160
0986356161
0986356162
0986356163
0986356164
0986356170
0986356171
0986356172
0986356173
0986356174
0986356180
0986356181

VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC

VPC (kn)
MPC(Kn)
53,82 kn
65,66 kn
36,99 kn
45,13 kn
39,56 kn
48,26 kn
41,43 kn
50,54 kn
36,45 kn
44,47 kn
40,89 kn
49,89 kn
36,99 kn
45,13 kn
39,56 kn
48,26 kn
42,68 kn
52,07 kn
36,99 kn
45,13 kn
39,56 kn
48,26 kn
36,99 kn
45,13 kn
41,43 kn
50,54 kn
55,61 kn
67,84 kn
56,93 kn
69,45 kn
58,72 kn
71,64 kn
60,59 kn
73,92 kn
66,20 kn
80,76 kn
68,61 kn
83,70 kn
49,45 kn
60,33 kn
62,38 kn
76,10 kn
39,56 kn
48,26 kn
73,52 kn
89,69 kn
73,52 kn
89,69 kn
62,38 kn
76,10 kn
48,13 kn
58,72 kn
52,02 kn
63,46 kn
56,23 kn
68,60 kn
72,43 kn
88,36 kn
76,63 kn
93,49 kn
77,33 kn
94,34 kn
39,56 kn
48,26 kn
40,89 kn
49,89 kn
42,13 kn
51,40 kn
44,47 kn
54,25 kn
53,82 kn
65,66 kn
57,48 kn
70,13 kn
67,44 kn
82,28 kn
68,61 kn
83,70 kn
69,31 kn
84,56 kn
70,40 kn
85,89 kn
57,48 kn
70,13 kn
40,89 kn
49,89 kn
42,68 kn
52,07 kn
44,00 kn
53,68 kn
50,15 kn
61,18 kn
92,68 kn
113,07 kn
94,23 kn
114,96 kn
96,57 kn
117,82 kn
97,35 kn
118,77 kn
100,47 kn
122,57 kn
80,22 kn
97,87 kn
82,55 kn
100,71 kn

0986356183
0986356184
0986356185
0986356186
0986356187
0986356188
0986356190
0986356191
0986356192
0986356194
0986356195
0986356196
0986356197
0986356198
0986356199
0986356200
0986356205
0986356206
0986356207
0986356208
0986356209
0986356212
0986356229
0986356246
0986356248
0986356264
0986356265
0986356266
0986356267
0986356300
0986356301
0986356302
0986356303
0986356304
0986356305
0986356306
0986356308
0986356310
0986356311
0986356312
0986356313
0986356314
0986356315
0986356316
0986356317
0986356319
0986356321
0986356322
0986356324
0986356325
0986356328
0986356330
0986356331

VODIC
VODIC
ZUENDLEITUNG
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC ZA PALJENJE
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC PALJENJA
VODIC PALJENJA
VODIC PALJENJA
VODIC PALJENJA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
85,67 kn
104,52 kn
38,32 kn
46,75 kn
39,02 kn
47,60 kn
41,43 kn
50,54 kn
43,22 kn
52,73 kn
45,09 kn
55,01 kn
48,13 kn
58,72 kn
50,70 kn
61,85 kn
52,49 kn
64,04 kn
35,90 kn
43,80 kn
40,11 kn
48,93 kn
41,43 kn
50,54 kn
52,49 kn
64,04 kn
53,82 kn
65,66 kn
55,61 kn
67,84 kn
56,93 kn
69,45 kn
51,25 kn
62,53 kn
55,06 kn
67,17 kn
56,93 kn
69,45 kn
58,72 kn
71,64 kn
61,29 kn
74,77 kn
89,56 kn
109,26 kn
52,50 kn
64,05 kn
82,30 kn
100,41 kn
84,60 kn
103,21 kn
36,50 kn
44,53 kn
38,30 kn
46,73 kn
40,10 kn
48,92 kn
42,10 kn
51,36 kn
1.066,18 kn
1.300,74 kn
866,56 kn
1.057,20 kn
903,87 kn
1.102,72 kn
866,56 kn
1.057,20 kn
511,17 kn
623,63 kn
836,71 kn
1.020,79 kn
569,93 kn
695,31 kn
541,02 kn
660,04 kn
451,47 kn
550,79 kn
385,00 kn
469,70 kn
415,09 kn
506,41 kn
3.329,00 kn
4.061,38 kn
1.339,00 kn
1.633,58 kn
2.051,21 kn
2.502,48 kn
680,94 kn
830,75 kn
436,55 kn
532,59 kn
2.500,00 kn
3.050,00 kn
1.110,95 kn
1.355,36 kn
1.087,00 kn
1.326,14 kn
1.370,27 kn
1.671,73 kn
1.073,64 kn
1.309,84 kn
1.148,26 kn
1.400,88 kn
1.221,95 kn
1.490,78 kn
429,00 kn
523,38 kn

0986356332
0986356333
0986356334
0986356337
0986356341
0986356343
0986356351
0986356352
0986356354
0986356355
0986356357
0986356359
0986356361
0986356506
0986356510
0986356517
0986356520
0986356521
0986356522
0986356523
0986356525
0986356526
0986356527
0986356529
0986356531
0986356534
0986356535
0986356536
0986356538
0986356539
0986356545
0986356547
0986356548
0986356549
0986356550
0986356551
0986356552
0986356553
0986356555
0986356559
0986356560
0986356564
0986356565
0986356566
0986356567
0986356569
0986356572
0986356577
0986356578
0986356580
0986356583
0986356585
0986356587

KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
ZUENDLEITUNGSSATZ
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
ZAMJENSKI BR. 0986356886
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
ZAMJENSKI BR. 0986356984
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
947,00 kn
1.155,34 kn
629,63 kn
768,15 kn
1.406,65 kn
1.716,11 kn
836,00 kn
1.019,92 kn
429,08 kn
523,48 kn
481,32 kn
587,21 kn
962,64 kn
1.174,42 kn
1.036,33 kn
1.264,32 kn
1.081,10 kn
1.318,94 kn
451,00 kn
550,22 kn
481,00 kn
586,82 kn
392,70 kn
479,09 kn
518,63 kn
632,73 kn
133,17 kn
162,47 kn
219,62 kn
267,94 kn
182,24 kn
222,33 kn
139,41 kn
170,08 kn
64,95 kn
79,24 kn
133,17 kn
162,47 kn
151,87 kn
185,28 kn
133,17 kn
162,47 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
148,75 kn
181,48 kn
139,41 kn
170,08 kn
133,17 kn
162,47 kn
139,41 kn
170,08 kn
219,62 kn
267,94 kn
271,80 kn
331,60 kn
358,25 kn
437,07 kn
139,41 kn
170,08 kn
151,87 kn
185,28 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
151,87 kn
185,28 kn
358,25 kn
437,07 kn
228,97 kn
279,34 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
219,62 kn
267,94 kn
219,62 kn
267,94 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
395,63 kn
482,67 kn
262,46 kn
320,20 kn
210,28 kn
256,54 kn
182,24 kn
222,33 kn
538,15 kn
656,54 kn
219,62 kn
267,94 kn
469,62 kn
572,94 kn
219,62 kn
267,94 kn

0986356588
0986356589
0986356591
0986356593
0986356611
0986356612
0986356613
0986356615
0986356616
0986356623
0986356624
0986356625
0986356626
0986356627
0986356628
0986356629
0986356632
0986356700
0986356702
0986356703
0986356707
0986356708
0986356709
0986356711
0986356715
0986356718
0986356719
0986356720
0986356721
0986356722
0986356723
0986356724
0986356726
0986356727
0986356729
0986356731
0986356735
0986356738
0986356739
0986356741
0986356742
0986356743
0986356746
0986356747
0986356748
0986356751
0986356753
0986356754
0986356755
0986356756
0986356760
0986356766
0986356767

GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VODIC
VIE SE NE PROIZVODI
VODIC
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
VODIC
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPL. VODICA ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KOMP. VODICA ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
182,24 kn
222,33 kn
284,26 kn
346,80 kn
284,26 kn
346,80 kn
182,24 kn
222,33 kn
262,46 kn
320,20 kn
271,80 kn
331,60 kn
219,62 kn
267,94 kn
139,41 kn
170,08 kn
139,41 kn
170,08 kn
182,24 kn
222,33 kn
151,87 kn
185,28 kn
182,24 kn
222,33 kn
182,24 kn
222,33 kn
139,41 kn
170,08 kn
235,20 kn
286,94 kn
469,62 kn
572,94 kn
197,82 kn
241,34 kn
195,48 kn
238,49 kn
179,12 kn
218,53 kn
395,63 kn
482,67 kn
352,02 kn
429,46 kn
306,07 kn
373,41 kn
232,08 kn
283,14 kn
244,54 kn
298,34 kn
207,16 kn
252,74 kn
147,97 kn
180,52 kn
139,41 kn
170,08 kn
182,00 kn
222,04 kn
218,84 kn
266,98 kn
228,97 kn
279,34 kn
257,00 kn
313,54 kn
194,70 kn
237,53 kn
172,89 kn
210,93 kn
222,74 kn
271,74 kn
654,97 kn
799,06 kn
250,77 kn
305,94 kn
204,05 kn
248,94 kn
194,70 kn
237,53 kn
216,51 kn
264,14 kn
145,64 kn
177,68 kn
395,63 kn
482,67 kn
176,01 kn
214,73 kn
358,25 kn
437,07 kn
322,42 kn
393,35 kn
281,15 kn
343,00 kn
556,84 kn
679,34 kn
328,00 kn
400,16 kn
109,03 kn
133,02 kn
247,66 kn
302,15 kn
284,26 kn
346,80 kn
290,49 kn
354,40 kn
364,48 kn
444,67 kn
281,15 kn
343,00 kn

0986356768
0986356769
0986356771
0986356772
0986356773
0986356774
0986356775
0986356776
0986356778
0986356779
0986356785
0986356787
0986356788
0986356791
0986356792
0986356794
0986356796
0986356798
0986356800
0986356801
0986356802
0986356803
0986356804
0986356805
0986356808
0986356809
0986356813
0986356814
0986356815
0986356817
0986356818
0986356820
0986356823
0986356828
0986356830
0986356833
0986356835
0986356837
0986356841
0986356842
0986356844
0986356845
0986356846
0986356847
0986356848
0986356849
0986356850
0986356851
0986356852
0986356853
0986356854
0986356855
0986356856

KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KOPMPLET VODICA ZA PALJEN
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODOVA ZA PALJENJ
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA X 4 KOM
VODIC
GARNITURA VODICA
VODIC
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODICI ZA PALJENJE
VODIC
KOMP. VODICA ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
VODIC ZA PALJENJA
GARN. VODICA ZA PALJENJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
139,41 kn
170,08 kn
219,62 kn
267,94 kn
274,92 kn
335,40 kn
169,78 kn
207,13 kn
160,43 kn
195,72 kn
189,25 kn
230,89 kn
381,61 kn
465,56 kn
376,94 kn
459,87 kn
661,20 kn
806,66 kn
185,35 kn
226,13 kn
109,03 kn
133,02 kn
238,31 kn
290,74 kn
433,01 kn
528,27 kn
238,31 kn
290,74 kn
132,40 kn
161,53 kn
207,16 kn
252,74 kn
278,03 kn
339,20 kn
120,71 kn
147,27 kn
260,12 kn
317,35 kn
253,89 kn
309,75 kn
315,41 kn
384,80 kn
228,97 kn
279,34 kn
281,15 kn
343,00 kn
364,48 kn
444,67 kn
414,32 kn
505,47 kn
376,94 kn
459,87 kn
173,67 kn
211,88 kn
358,25 kn
437,07 kn
185,35 kn
226,13 kn
154,98 kn
189,08 kn
216,51 kn
264,14 kn
247,66 kn
302,15 kn
169,78 kn
207,13 kn
139,41 kn
170,08 kn
137,85 kn
168,18 kn
185,35 kn
226,13 kn
185,00 kn
225,70 kn
395,63 kn
482,67 kn
160,43 kn
195,72 kn
445,47 kn
543,47 kn
116,04 kn
141,57 kn
439,24 kn
535,87 kn
134,73 kn
164,37 kn
204,05 kn
248,94 kn
201,00 kn
245,22 kn
197,04 kn
240,39 kn
273,36 kn
333,50 kn
213,39 kn
260,34 kn
179,12 kn
218,53 kn
120,71 kn
147,27 kn
210,28 kn
256,54 kn
148,00 kn
180,56 kn
148,00 kn
180,56 kn

0986356857
0986356859
0986356860
0986356861
0986356862
0986356863
0986356864
0986356867
0986356868
0986356870
0986356874
0986356876
0986356878
0986356880
0986356881
0986356884
0986356885
0986356886
0986356887
0986356888
0986356889
0986356892
0986356897
0986356898
0986356905
0986356906
0986356907
0986356908
0986356932
0986356933
0986356939
0986356944
0986356963
0986356964
0986356965
0986356966
0986356970
0986356972
0986356974
0986356975
0986356980
0986356984
0986356987
0986356988
0986356989
0986356990
0986357010
0986357063
0986357068
0986357070
0986357110
0986357117
0986357120

ZUENDLEITUNGSSATZ
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KABLOVI ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC ZA PALJENJE
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
VODIC ZA PALJENJE
VODIC ZA PALJENJE
GARNITURA VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
VIE SE NE PROIZVODI
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
GARNITURA VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
VODIC
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA ZA PALJENJ
KOMPLET VODICA ZA PALJENJ
KOMPLET VODICA ZA PALJENJ
GARNITURA VODICA
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJENJ
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA ZA PALJE.
KOMPLET VODICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
172,89 kn
210,93 kn
204,05 kn
248,94 kn
253,89 kn
309,75 kn
163,55 kn
199,53 kn
148,75 kn
181,48 kn
238,00 kn
290,36 kn
219,62 kn
267,94 kn
376,94 kn
459,87 kn
194,70 kn
237,53 kn
445,47 kn
543,47 kn
163,55 kn
199,53 kn
383,17 kn
467,47 kn
321,64 kn
392,40 kn
145,64 kn
177,68 kn
612,14 kn
746,81 kn
321,64 kn
392,40 kn
169,78 kn
207,13 kn
179,12 kn
218,53 kn
235,98 kn
287,90 kn
197,82 kn
241,34 kn
178,35 kn
217,59 kn
225,85 kn
275,54 kn
169,78 kn
207,13 kn
219,00 kn
267,18 kn
216,51 kn
264,14 kn
216,51 kn
264,14 kn
151,87 kn
185,28 kn
157,32 kn
191,93 kn
169,78 kn
207,13 kn
580,98 kn
708,80 kn
327,87 kn
400,00 kn
179,12 kn
218,53 kn
166,66 kn
203,33 kn
358,25 kn
437,07 kn
340,34 kn
415,21 kn
605,91 kn
739,21 kn
225,85 kn
275,54 kn
213,00 kn
259,86 kn
263,00 kn
320,86 kn
260,00 kn
317,20 kn
197,82 kn
241,34 kn
145,64 kn
177,68 kn
207,16 kn
252,74 kn
185,35 kn
226,13 kn
210,28 kn
256,54 kn
207,16 kn
252,74 kn
179,00 kn
218,38 kn
321,64 kn
392,40 kn
340,00 kn
414,80 kn
370,71 kn
452,27 kn
464,00 kn
566,08 kn
152,00 kn
185,44 kn
593,45 kn
724,01 kn

0986357123
0986357124
0986357125
0986357126
0986357127
0986357128
0986357129
0986357139
0986357141
0986357143
0986357144
0986357147
0986357148
0986357153
0986357154
0986357158
0986357160
0986357170
0986357175
0986357179
0986357181
0986357184
0986357192
0986357211
0986357221
0986357223
0986357229
0986357256
0986357270
0986357703
0986357704
0986357705
0986357706
0986357707
0986357716
0986357722
0986357724
0986357725
0986357726
0986357729
0986357731
0986357732
0986357733
0986357734
0986357736
0986397267
0986397586
0986397668
0986397669
0986397708
0986397778
0986397985
0986397986

KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJE.
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA ZA PALJ.
GARNITURA VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNGSSATZ
KOMPLET VODICA
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC
VODIC
VODIC
ZUENDLEITUNG
VODIC
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
ZUENDLEITUNG
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
METLICE BRISACA
WISCHBLATTSATZ
METLICE BRISACA
METLICE BRISACA
DISPLEJ METLICA BRISACA
METLICE BRISACA
DISPLEJ METLICA BRISACA
WISCHBLATTSATZ

VPC (kn)
MPC(Kn)
271,80 kn
331,60 kn
377,00 kn
459,94 kn
345,79 kn
421,86 kn
433,01 kn
528,27 kn
433,00 kn
528,26 kn
219,00 kn
267,18 kn
268,69 kn
327,80 kn
500,77 kn
610,94 kn
309,00 kn
376,98 kn
574,75 kn
701,20 kn
433,01 kn
528,27 kn
371,00 kn
452,62 kn
414,00 kn
505,08 kn
219,00 kn
267,18 kn
182,24 kn
222,33 kn
200,93 kn
245,13 kn
458,00 kn
558,76 kn
624,00 kn
761,28 kn
600,00 kn
732,00 kn
445,00 kn
542,90 kn
358,25 kn
437,07 kn
172,89 kn
210,93 kn
309,18 kn
377,20 kn
494,54 kn
603,34 kn
222,00 kn
270,84 kn
284,00 kn
346,48 kn
287,00 kn
350,14 kn
241,00 kn
294,02 kn
439,00 kn
535,58 kn
118,00 kn
143,96 kn
122,00 kn
148,84 kn
207,00 kn
252,54 kn
211,00 kn
257,42 kn
215,00 kn
262,30 kn
137,00 kn
167,14 kn
200,00 kn
244,00 kn
129,00 kn
157,38 kn
133,00 kn
162,26 kn
137,00 kn
167,14 kn
107,00 kn
130,54 kn
115,00 kn
140,30 kn
118,46 kn
144,52 kn
122,00 kn
148,84 kn
122,20 kn
149,08 kn
125,93 kn
153,63 kn
4.874,00 kn
5.946,28 kn
3.319,00 kn
4.049,18 kn
4.425,00 kn
5.398,50 kn
2.471,00 kn
3.014,62 kn
2.541,00 kn
3.100,02 kn
2.521,00 kn
3.075,62 kn
580,00 kn
707,60 kn
580,00 kn
707,60 kn

0986397988
0986397994
0986424006
0986424012
0986424026
0986424027
0986424029
0986424030
0986424031
0986424032
0986424033
0986424035
0986424037
0986424044
0986424045
0986424047
0986424055
0986424058
0986424069
0986424079
0986424080
0986424081
0986424098
0986424099
0986424103
0986424117
0986424119
0986424132
0986424134
0986424135
0986424137
0986424142
0986424143
0986424144
0986424145
0986424146
0986424151
0986424155
0986424167
0986424170
0986424173
0986424175
0986424176
0986424178
0986424182
0986424183
0986424184
0986424185
0986424190
0986424191
0986424199
0986424202
0986424204

DISPLEJI METLICA
WISCHBLATTSATZ
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
VIE SE NE PROIZVODI
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
623,00 kn
760,06 kn
623,00 kn
760,06 kn
452,81 kn
552,43 kn
351,51 kn
428,84 kn
351,51 kn
428,84 kn
292,00 kn
356,24 kn
277,05 kn
338,00 kn
396,46 kn
483,68 kn
387,74 kn
473,04 kn
404,51 kn
493,50 kn
447,44 kn
545,88 kn
378,35 kn
461,59 kn
263,64 kn
321,64 kn
293,15 kn
357,64 kn
356,88 kn
435,39 kn
216,01 kn
263,53 kn
293,15 kn
357,64 kn
205,27 kn
250,43 kn
474,28 kn
578,62 kn
189,84 kn
231,60 kn
452,81 kn
552,43 kn
287,12 kn
350,29 kn
112,70 kn
137,49 kn
189,17 kn
230,79 kn
660,10 kn
805,32 kn
154,29 kn
188,23 kn
665,46 kn
811,86 kn
383,71 kn
468,13 kn
319,32 kn
389,57 kn
287,79 kn
351,10 kn
271,69 kn
331,46 kn
257,60 kn
314,27 kn
178,44 kn
217,70 kn
271,69 kn
331,46 kn
298,52 kn
364,19 kn
431,34 kn
526,23 kn
308,58 kn
376,47 kn
242,17 kn
295,45 kn
548,74 kn
669,46 kn
308,58 kn
376,47 kn
367,61 kn
448,48 kn
484,34 kn
590,89 kn
372,98 kn
455,04 kn
458,18 kn
558,98 kn
383,71 kn
468,13 kn
244,85 kn
298,72 kn
340,78 kn
415,75 kn
484,34 kn
590,89 kn
372,98 kn
455,04 kn
681,56 kn
831,50 kn
282,42 kn
344,55 kn
527,27 kn
643,27 kn
319,32 kn
389,57 kn

0986424207
0986424209
0986424214
0986424215
0986424217
0986424218
0986424219
0986424223
0986424225
0986424227
0986424229
0986424230
0986424233
0986424234
0986424235
0986424236
0986424240
0986424244
0986424246
0986424248
0986424251
0986424260
0986424262
0986424266
0986424267
0986424268
0986424274
0986424277
0986424278
0986424284
0986424287
0986424289
0986424295
0986424297
0986424301
0986424313
0986424319
0986424323
0986424340
0986424347
0986424348
0986424351
0986424352
0986424358
0986424359
0986424360
0986424361
0986424362
0986424363
0986424364
0986424365
0986424366
0986424367

BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
670,83 kn
818,41 kn
463,54 kn
565,52 kn
314,62 kn
383,84 kn
263,64 kn
321,64 kn
330,05 kn
402,66 kn
298,52 kn
364,19 kn
258,27 kn
315,09 kn
277,05 kn
338,00 kn
258,27 kn
315,09 kn
277,05 kn
338,00 kn
263,64 kn
321,64 kn
277,05 kn
338,00 kn
500,00 kn
610,00 kn
298,52 kn
364,19 kn
212,65 kn
259,43 kn
835,18 kn
1.018,92 kn
287,79 kn
351,10 kn
249,55 kn
304,45 kn
197,89 kn
241,43 kn
319,32 kn
389,57 kn
294,49 kn
359,28 kn
306,57 kn
374,02 kn
277,05 kn
338,00 kn
255,59 kn
311,82 kn
324,00 kn
395,28 kn
260,95 kn
318,36 kn
330,05 kn
402,66 kn
340,78 kn
415,75 kn
356,88 kn
435,39 kn
511,17 kn
623,63 kn
298,52 kn
364,19 kn
346,15 kn
422,30 kn
239,49 kn
292,18 kn
362,25 kn
441,95 kn
266,32 kn
324,91 kn
255,59 kn
311,82 kn
231,44 kn
282,36 kn
335,42 kn
409,21 kn
378,35 kn
461,59 kn
247,54 kn
302,00 kn
247,54 kn
302,00 kn
633,93 kn
773,39 kn
340,78 kn
415,75 kn
151,61 kn
184,96 kn
346,15 kn
422,30 kn
442,08 kn
539,34 kn
251,56 kn
306,90 kn
215,34 kn
262,71 kn
389,08 kn
474,68 kn
272,36 kn
332,28 kn
394,45 kn
481,23 kn
421,28 kn
513,96 kn
612,47 kn
747,21 kn

0986424368
0986424371
0986424373
0986424374
0986424375
0986424377
0986424379
0986424381
0986424382
0986424383
0986424394
0986424400
0986424402
0986424408
0986424410
0986424411
0986424413
0986424414
0986424415
0986424416
0986424427
0986424449
0986424450
0986424451
0986424452
0986424453
0986424454
0986424455
0986424456
0986424457
0986424458
0986424459
0986424460
0986424461
0986424462
0986424463
0986424464
0986424465
0986424468
0986424469
0986424470
0986424472
0986424473
0986424474
0986424475
0986424476
0986424478
0986424480
0986424481
0986424482
0986424483
0986424484
0986424485

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
VIE SE NE PROIZVODI
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
263,64 kn
321,64 kn
378,35 kn
461,59 kn
176,43 kn
215,24 kn
516,54 kn
630,18 kn
447,44 kn
545,88 kn
228,75 kn
279,08 kn
221,37 kn
270,07 kn
277,05 kn
338,00 kn
236,80 kn
288,90 kn
202,59 kn
247,16 kn
197,22 kn
240,61 kn
378,35 kn
461,59 kn
460,19 kn
561,43 kn
162,34 kn
198,05 kn
271,69 kn
331,46 kn
303,89 kn
370,75 kn
500,44 kn
610,54 kn
313,95 kn
383,02 kn
383,71 kn
468,13 kn
154,29 kn
188,23 kn
372,98 kn
455,04 kn
258,94 kn
315,91 kn
378,35 kn
461,59 kn
420,61 kn
513,14 kn
271,69 kn
331,46 kn
277,05 kn
338,00 kn
463,54 kn
565,52 kn
330,05 kn
402,66 kn
303,89 kn
370,75 kn
390,42 kn
476,31 kn
372,98 kn
455,04 kn
340,78 kn
415,75 kn
430,00 kn
524,60 kn
409,88 kn
500,05 kn
330,05 kn
402,66 kn
239,49 kn
292,18 kn
346,15 kn
422,30 kn
308,58 kn
376,47 kn
382,37 kn
466,49 kn
277,05 kn
338,00 kn
277,05 kn
338,00 kn
367,61 kn
448,48 kn
351,51 kn
428,84 kn
250,22 kn
305,27 kn
442,08 kn
539,34 kn
403,00 kn
491,66 kn
255,59 kn
311,82 kn
271,69 kn
331,46 kn
436,71 kn
532,79 kn
428,66 kn
522,97 kn
346,15 kn
422,30 kn
282,42 kn
344,55 kn
372,98 kn
455,04 kn

0986424487
0986424489
0986424490
0986424496
0986424497
0986424501
0986424502
0986424503
0986424506
0986424507
0986424508
0986424510
0986424511
0986424512
0986424515
0986424516
0986424517
0986424518
0986424520
0986424523
0986424525
0986424527
0986424528
0986424529
0986424531
0986424532
0986424533
0986424534
0986424535
0986424537
0986424541
0986424542
0986424544
0986424545
0986424546
0986424547
0986424549
0986424553
0986424554
0986424556
0986424558
0986424559
0986424569
0986424571
0986424573
0986424575
0986424577
0986424578
0986424579
0986424580
0986424581
0986424582
0986424583

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONE OBLOGE

VPC (kn)
MPC(Kn)
313,95 kn
383,02 kn
287,00 kn
350,14 kn
255,59 kn
311,82 kn
363,00 kn
442,86 kn
154,29 kn
188,23 kn
538,01 kn
656,37 kn
250,22 kn
305,27 kn
340,78 kn
415,75 kn
356,88 kn
435,39 kn
362,25 kn
441,95 kn
372,98 kn
455,04 kn
303,22 kn
369,93 kn
356,88 kn
435,39 kn
210,00 kn
256,20 kn
303,89 kn
370,75 kn
293,15 kn
357,64 kn
319,32 kn
389,57 kn
319,32 kn
389,57 kn
226,74 kn
276,62 kn
234,12 kn
285,63 kn
356,88 kn
435,39 kn
298,52 kn
364,19 kn
263,64 kn
321,64 kn
277,05 kn
338,00 kn
383,04 kn
467,31 kn
308,58 kn
376,47 kn
324,68 kn
396,11 kn
244,85 kn
298,72 kn
210,64 kn
256,98 kn
585,63 kn
714,47 kn
452,81 kn
552,43 kn
495,07 kn
603,99 kn
277,05 kn
338,00 kn
271,69 kn
331,46 kn
340,78 kn
415,75 kn
324,68 kn
396,11 kn
399,14 kn
486,95 kn
287,79 kn
351,10 kn
298,52 kn
364,19 kn
484,00 kn
590,48 kn
247,54 kn
302,00 kn
244,18 kn
297,90 kn
479,64 kn
585,16 kn
293,15 kn
357,64 kn
346,15 kn
422,30 kn
330,05 kn
402,66 kn
591,00 kn
721,02 kn
319,32 kn
389,57 kn
532,64 kn
649,82 kn
252,90 kn
308,54 kn
394,45 kn
481,23 kn
362,25 kn
441,95 kn
303,00 kn
369,66 kn

0986424584
0986424593
0986424594
0986424595
0986424596
0986424597
0986424610
0986424611
0986424614
0986424615
0986424616
0986424617
0986424618
0986424619
0986424630
0986424633
0986424634
0986424635
0986424644
0986424645
0986424646
0986424648
0986424651
0986424653
0986424655
0986424656
0986424659
0986424660
0986424661
0986424662
0986424663
0986424665
0986424666
0986424668
0986424669
0986424672
0986424674
0986424675
0986424676
0986424677
0986424683
0986424689
0986424690
0986424693
0986424694
0986424698
0986424703
0986424704
0986424706
0986424747
0986424748
0986424749
0986424750

BREMSBELAG
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGE ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONA OBLOGA
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
479,64 kn
585,16 kn
263,00 kn
320,86 kn
282,42 kn
344,55 kn
372,98 kn
455,04 kn
340,78 kn
415,75 kn
330,05 kn
402,66 kn
282,42 kn
344,55 kn
681,56 kn
831,50 kn
293,15 kn
357,64 kn
527,27 kn
643,27 kn
293,15 kn
357,64 kn
319,32 kn
389,57 kn
319,32 kn
389,57 kn
319,32 kn
389,57 kn
186,49 kn
227,52 kn
474,28 kn
578,62 kn
271,69 kn
331,46 kn
271,69 kn
331,46 kn
186,49 kn
227,52 kn
372,98 kn
455,04 kn
293,15 kn
357,64 kn
564,84 kn
689,10 kn
617,83 kn
753,75 kn
479,64 kn
585,16 kn
277,05 kn
338,00 kn
474,28 kn
578,62 kn
287,79 kn
351,10 kn
271,69 kn
331,46 kn
308,58 kn
376,47 kn
335,42 kn
409,21 kn
404,51 kn
493,50 kn
505,81 kn
617,09 kn
516,54 kn
630,18 kn
697,66 kn
851,15 kn
346,15 kn
422,30 kn
569,00 kn
694,18 kn
399,14 kn
486,95 kn
319,32 kn
389,57 kn
431,34 kn
526,23 kn
378,35 kn
461,59 kn
340,78 kn
415,75 kn
782,86 kn
955,09 kn
831,16 kn
1.014,02 kn
303,89 kn
370,75 kn
474,28 kn
578,62 kn
468,91 kn
572,07 kn
628,57 kn
766,86 kn
452,81 kn
552,43 kn
452,81 kn
552,43 kn
442,08 kn
539,34 kn
463,54 kn
565,52 kn
452,81 kn
552,43 kn
266,32 kn
324,91 kn

0986424788
0986430009090
0986430012090
0986430018090
0986430020090
0986430022090
0986430026090
0986430028090
0986430034090
0986430035090
0986430038090
0986430042090
0986430045090
0986430053090
0986430056090
0986430066090
0986430067090
0986430072090
0986430074090
0986430079090
0986430080090
0986430081090
0986430082090
0986430086090
0986430088090
0986430123090
0986430124090
0986430133090
0986430151090
0986430159090
0986430168090
0986430172090
0986430174090
0986430177090
0986430178090
0986430180090
0986430181090
0986430182090
0986430183090
0986430185090
0986430186090
0986430187090
0986430189090
0986430190090
0986430193090
0986430196090
0986430197090
0986430199090
0986430205090
0986430206090
0986430208090
0986430210090
0986430211090

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
303,00 kn
369,66 kn
406,00 kn
495,32 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
563,13 kn
687,02 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
563,13 kn
687,02 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
1.011,56 kn
1.234,10 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
442,85 kn
540,28 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn

0986430213090
0986430214090
0986430215090
0986430220090
0986430221090
0986430222090
0986430226090
0986430228090
0986430229090
0986430230090
0986430234090
0986430236090
0986430237090
0986430238090
0986430239090
0986430240090
0986430241090
0986430242090
0986430245090
0986430247090
0986430248090
0986430249090
0986430250090
0986430252090
0986430253090
0986430254090
0986430256090
0986430258090
0986430259090
0986430264090
0986430265090
0986430266090
0986430278090
0986430280090
0986430281090
0986430282090
0986430283090
0986430284090
0986430287090
0986430288090
0986430289
0986430290090
0986430291090
0986430292090
0986430296090
0986430297090
0986430298090
0986430299090
0986430300090
0986430302090
0986430303090
0986430304090
0986430307090

DH-KOMBINCIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
537,64 kn
655,92 kn
632,42 kn
771,55 kn
537,64 kn
655,92 kn
563,13 kn
687,02 kn
537,64 kn
655,92 kn
563,13 kn
687,02 kn
757,77 kn
924,48 kn
537,64 kn
655,92 kn
563,13 kn
687,02 kn
537,64 kn
655,92 kn
366,39 kn
447,00 kn
1.011,56 kn
1.234,10 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
542,88 kn
662,31 kn
385,51 kn
470,32 kn
400,00 kn
488,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
757,77 kn
924,48 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
757,77 kn
924,48 kn
366,39 kn
447,00 kn
563,13 kn
687,02 kn
583,00 kn
711,26 kn
537,64 kn
655,92 kn
721,63 kn
880,39 kn
537,64 kn
655,92 kn
563,13 kn
687,02 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
1.694,95 kn
2.067,84 kn
542,88 kn
662,31 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.011,56 kn
1.234,10 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
537,64 kn
655,92 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
0,00 kn
0,00 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.011,56 kn
1.234,10 kn
542,88 kn
662,31 kn
537,64 kn
655,92 kn
955,00 kn
1.165,10 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
1.124,85 kn
1.372,32 kn
366,39 kn
447,00 kn
645,17 kn
787,11 kn
366,39 kn
447,00 kn
366,39 kn
447,00 kn

0986430308090
0986430309090
0986430310090
0986430312090
0986430313090
0986430314090
0986430326090
0986430327090
0986430328090
0986430331090
0986430356090
0986430357090
0986430358090
0986430359090
0986430360090
0986430361090
0986430363090
0986430372090
0986430373090
0986430375090
0986430379090
0986430380090
0986430381090
0986430384090
0986430388090
0986430389090
0986430391090
0986430393090
0986430396090
0986430397090
0986430398090
0986430405090
0986430406090
0986430419090
0986430420090
0986430422090
0986430423090
0986430424090
0986430426090
0986430427090
0986430428090
0986430430090
0986430433090
0986430434090
0986430435090
0986430440090
0986430441090
0986430442090
0986430444090
0986430446090
0986430448090
0986430449090
0986430451090

VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DUESENHALTERKOMBINATION
DH KOMBINACIJA

VPC (kn)
MPC(Kn)
537,64 kn
655,92 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.124,85 kn
1.372,32 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
1.124,85 kn
1.372,32 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
542,88 kn
662,31 kn
474,71 kn
579,15 kn
473,92 kn
578,18 kn
1.187,83 kn
1.449,15 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
583,00 kn
711,26 kn
645,17 kn
787,11 kn
757,77 kn
924,48 kn
366,39 kn
447,00 kn
1.124,85 kn
1.372,32 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
366,39 kn
447,00 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
406,00 kn
495,32 kn
537,64 kn
655,92 kn
542,88 kn
662,31 kn
998,81 kn
1.218,55 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
623,09 kn
760,17 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
623,09 kn
760,17 kn
619,68 kn
756,01 kn
542,88 kn
662,31 kn
542,88 kn
662,31 kn
998,81 kn
1.218,55 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
366,39 kn
447,00 kn
385,51 kn
470,32 kn
537,64 kn
655,92 kn

0986430452090
0986430456090
0986430461090
0986430462090
0986430466090
0986430472090
0986430473090
0986430474090
0986430476090
0986430479090
0986430480090
0986430484090
0986430485090
0986430490090
0986430498090
0986430505090
0986430510090
0986430512090
0986430517090
0986430519090
0986430522090
0986430523090
0986430524090
0986430525090
0986430526090
0986430527090
0986430538090
0986430550090
0986430554090
0986430555090
0986430562090
0986430566090
0986430567090
0986430570090
0986433002090
0986433004090
0986433005090
0986435001090
0986435002090
0986435003090
0986435004090
0986435005090
0986435006090
0986435007090
0986435008090
0986435009090
0986435010090
0986435011090
0986435012090
0986435013090
0986435014090
0986435015090
0986435017090

DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINCIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DH-KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
VIE SE NE PROIZVODI
DUESENHALTERKOMBINATION
VIE SE NE PROIZVODI
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
DH KOMBINACIJA
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
542,88 kn
662,31 kn
542,88 kn
662,31 kn
542,88 kn
662,31 kn
998,81 kn
1.218,55 kn
1.172,09 kn
1.429,95 kn
542,88 kn
662,31 kn
998,81 kn
1.218,55 kn
906,37 kn
1.105,77 kn
935,89 kn
1.141,79 kn
906,37 kn
1.105,77 kn
583,40 kn
711,75 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
400,00 kn
488,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
0,00 kn
0,00 kn
366,39 kn
447,00 kn
537,64 kn
655,92 kn
537,64 kn
655,92 kn
749,90 kn
914,88 kn
366,39 kn
447,00 kn
749,90 kn
914,88 kn
695,00 kn
847,90 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
961,38 kn
1.172,88 kn
1.156,34 kn
1.410,73 kn
945,74 kn
1.153,80 kn
515,86 kn
629,35 kn
910,40 kn
1.110,69 kn
1.070,72 kn
1.306,28 kn
542,00 kn
661,24 kn
1.116,98 kn
1.362,72 kn
442,85 kn
540,28 kn
442,85 kn
540,28 kn
442,85 kn
540,28 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.539,16 kn
1.877,78 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn

0986435018090
0986435019090
0986435020090
0986435031090
0986435035090
0986435037090
0986435039090
0986435041090
0986435045090
0986435047090
0986435051090
0986435053090
0986435055090
0986435063090
0986435067090
0986437001090
0986437002090
0986437003090
0986437004090
0986437005090
0986437006090
0986437007090
0986437008090
0986437009090
0986437010090
0986437011090
0986437012090
0986437013090
0986437014090
0986437015090
0986437016090
0986437017090
0986437301090
0986437302090
0986437306090
0986437501090
0986437502090
0986438039090
0986438077090
0986438109090
0986438147090
0986438151090
0986438205090
0986438209090
0986438211090
0986438223090
0986438225090
0986438229090
0986438235090
0986438236090
0986438239090
0986438243090
0986438507090

INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
INJEKTOR
PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
RADIJALNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
RADIALKOLBENPUMPE
VISOKOTLACNA PUMPA
VISOKOTLACNA PUMPA
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
MENGENTEILER
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KOLICINSKI RAZDJELNIK
KUCISTE

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.495,95 kn
1.825,06 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
1.512,00 kn
1.844,64 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.281,06 kn
4.002,89 kn
3.683,79 kn
4.494,22 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.515,97 kn
4.289,48 kn
3.281,06 kn
4.002,89 kn
8.229,07 kn 10.039,47 kn
8.229,07 kn 10.039,47 kn
5.984,69 kn
7.301,32 kn
3.879,42 kn
4.732,89 kn
3.702,63 kn
4.517,21 kn
9.456,14 kn 11.536,49 kn
10.201,32 kn 12.445,61 kn
9.550,02 kn 11.651,02 kn
8.478,61 kn 10.343,90 kn
7.873,08 kn
9.605,16 kn
7.873,08 kn
9.605,16 kn
8.478,61 kn 10.343,90 kn
9.922,03 kn 12.104,88 kn
8.061,00 kn
9.834,42 kn
8.478,61 kn 10.343,90 kn
9.456,14 kn 11.536,49 kn
8.478,61 kn 10.343,90 kn
8.478,61 kn 10.343,90 kn
7.873,08 kn
9.605,16 kn
11.366,62 kn 13.867,28 kn
1.097,13 kn
1.338,50 kn

0986438508090
0986438510090
0986438571090
0986438573090
0986438575090
0986438601090
0986438605090
0986438607090
0986438608090
0986438610090
0986438611090
0986438612090
0986438619090
0986438620090
0986438629090
0986438631090
0986438633090
0986438637090
0986438639090
0986438641090
0986438646090
0986438647090
0986438648090
0986438650090
0986438655090
0986438656090
0986438657090
0986438658090
0986438659090
0986438660090
0986438671090
0986438672090
0986438673090
0986438676090
0986438681090
0986438682090
0986438685090
0986438687090
0986439333090
0986439343090
0986439370090
0986439376090
0986439387090
0986439389090
0986440002090
0986440003090
0986440006090
0986440010090
0986440011090
0986440012090
0986440019090
0986440027090
0986440028090

KUCISTE
KUCITE
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
KUCISTE
GEHAEUSEUNTERTEIL
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
PODNOJE KUCITA
KUCISTE
GEHAEUSEUNTERTEIL
KUCISTE
GEHAEUSEUNTERTEIL
PODNOJE KUCITA
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
PODNOJE KUCITA
KUCITE DONJI DIO
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
PODNOJE KUCITA
KUCISTE
KUCISTE
PODNOJE KUCITA
VIE SE NE PROIZVODI
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
MJERAC MASE ZRAKA
VIE SE NE PROIZVODI
MJERAC MASE ZRAKA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.352,19 kn
1.649,67 kn
1.425,00 kn
1.738,50 kn
1.622,82 kn
1.979,84 kn
1.352,19 kn
1.649,67 kn
1.151,00 kn
1.404,22 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
1.965,00 kn
2.397,30 kn
1.838,94 kn
2.243,51 kn
1.838,94 kn
2.243,51 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.619,69 kn
3.196,02 kn
2.811,00 kn
3.429,42 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
3.061,00 kn
3.734,42 kn
2.859,17 kn
3.488,19 kn
2.859,17 kn
3.488,19 kn
2.859,17 kn
3.488,19 kn
2.619,69 kn
3.196,02 kn
2.983,78 kn
3.640,21 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
1.838,94 kn
2.243,51 kn
1.838,94 kn
2.243,51 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.295,51 kn
2.800,52 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
2.032,67 kn
2.479,86 kn
1.838,94 kn
2.243,51 kn
3.950,03 kn
4.819,04 kn
3.950,03 kn
4.819,04 kn
3.493,54 kn
4.262,12 kn
3.306,95 kn
4.034,48 kn
3.493,54 kn
4.262,12 kn
3.242,41 kn
3.955,74 kn
5.311,65 kn
6.480,21 kn
6.433,39 kn
7.848,74 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
6.507,87 kn
7.939,60 kn
4.525,54 kn
5.521,16 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
4.837,00 kn
5.901,14 kn
5.947,00 kn
7.255,34 kn
5.834,83 kn
7.118,49 kn

0986440029090
0986440030090
0986440031090
0986440032090
0986440034090
0986440035090
0986440036090
0986440037090
0986440040090
0986440041090
0986440044090
0986440046090
0986440051090
0986440052090
0986440053090
0986440054090
0986440057090
0986440062090
0986440063090
0986440065090
0986440066090
0986440067090
0986440069090
0986440075090
0986440076090
0986440084090
0986440086090
0986440091090
0986440093090
0986440095090
0986440098090
0986440100090
0986440103090
0986440104090
0986440108090
0986440109090
0986440110090
0986440111090
0986440114090
0986440121090
0986440122090
0986440123090
0986440124090
0986440125090
0986440128090
0986440129090
0986440131090
0986440133090
0986440135090
0986440139090
0986440145090
0986440146090
0986440153090

PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.230,58 kn
7.601,31 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
5.563,82 kn
6.787,86 kn
6.507,87 kn
7.939,60 kn
6.230,58 kn
7.601,31 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.916,00 kn
8.437,52 kn
6.230,58 kn
7.601,31 kn
6.507,87 kn
7.939,60 kn
5.250,63 kn
6.405,77 kn
5.563,82 kn
6.787,86 kn
5.895,00 kn
7.191,90 kn
5.563,82 kn
6.787,86 kn
5.563,82 kn
6.787,86 kn
6.621,84 kn
8.078,64 kn
6.695,43 kn
8.168,42 kn
7.014,00 kn
8.557,08 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
4.713,09 kn
5.749,97 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
5.442,00 kn
6.639,24 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
5.093,59 kn
6.214,18 kn
4.675,40 kn
5.703,99 kn
4.623,35 kn
5.640,49 kn
5.291,00 kn
6.455,02 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
3.814,80 kn
4.654,06 kn
4.310,16 kn
5.258,40 kn
4.467,21 kn
5.450,00 kn
4.937,44 kn
6.023,68 kn
4.724,00 kn
5.763,28 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
6.321,22 kn
7.711,89 kn
6.171,35 kn
7.529,05 kn
6.022,38 kn
7.347,30 kn
3.839,93 kn
4.684,71 kn
4.467,21 kn
5.450,00 kn
4.467,21 kn
5.450,00 kn
6.009,00 kn
7.330,98 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn

0986440155090
0986440167090
0986440170090
0986440179090
0986440206090
0986440207090
0986440208090
0986440209090
0986440211090
0986440212090
0986440216090
0986440227090
0986440228090
0986440501090
0986440502090
0986440503090
0986440504090
0986440505090
0986440506090
0986440507090
0986440508090
0986440509090
0986440511090
0986440513090
0986440514090
0986440515090
0986440516090
0986440517090
0986440518090
0986440519090
0986440522090
0986440523090
0986440525090
0986440526090
0986440527090
0986440528090
0986440530090
0986440531090
0986440532090
0986440533090
0986440534090
0986440535090
0986440536090
0986440537090
0986440538090
0986440541090
0986440542090
0986440544090
0986441001090
0986441003090
0986441006090
0986441007090
0986441011090

PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA
VERTEILER-EINSPRITZPUMPE
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
6.022,38 kn
7.347,30 kn
5.199,48 kn
6.343,37 kn
6.171,35 kn
7.529,05 kn
6.308,65 kn
7.696,55 kn
6.465,69 kn
7.888,14 kn
5.093,59 kn
6.214,18 kn
5.250,63 kn
6.405,77 kn
5.011,92 kn
6.114,54 kn
5.291,00 kn
6.455,02 kn
6.507,87 kn
7.939,60 kn
6.818,37 kn
8.318,41 kn
4.862,06 kn
5.931,71 kn
5.563,82 kn
6.787,86 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.209,04 kn
7.575,03 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.613,00 kn
8.067,86 kn
6.209,04 kn
7.575,03 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.695,43 kn
8.168,42 kn
7.014,00 kn
8.557,08 kn
7.014,00 kn
8.557,08 kn
7.014,00 kn
8.557,08 kn
6.500,00 kn
7.930,00 kn
6.209,04 kn
7.575,03 kn
6.209,04 kn
7.575,03 kn
6.919,77 kn
8.442,12 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
6.994,26 kn
8.533,00 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
6.994,26 kn
8.533,00 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
6.994,26 kn
8.533,00 kn
6.919,77 kn
8.442,12 kn
7.249,12 kn
8.843,93 kn
6.500,00 kn
7.930,00 kn
7.014,00 kn
8.557,08 kn
6.504,28 kn
7.935,22 kn
6.919,77 kn
8.442,12 kn
2.894,00 kn
3.530,68 kn
2.664,35 kn
3.250,51 kn
2.700,25 kn
3.294,31 kn
2.700,25 kn
3.294,31 kn
2.700,25 kn
3.294,31 kn

0986441013090
0986441501090
0986441502090
0986441503090
0986441504090
0986441506090
0986441507090
0986441509090
0986441510090
0986441518090
0986441901090
0986441904090
0986441905090
0986441906090
0986444001090
0986444002090
0986444003090
0986444004090
0986444005090
0986444006090
0986444007090
0986444008090
0986444009090
0986444010090
0986444011090
0986444012090
0986444013090
0986444014090
0986444015090
0986444016090
0986444017090
0986444019090
0986444020090
0986444021090
0986444022090
0986444024090
0986444026090
0986444027090
0986444500090
0986444501090
0986444502090
0986444503090
0986444504090
0986444505090
0986444506090
0986445002090
0986445003090
0986450009
0986450012
0986450016
0986450018
0986450030
0986450031

PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
PUMPE-DUESE-EINHEIT
PUMPE-DUESE-EINHEIT
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
UNIT INJEKTOR
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
UNIT PUMPA
UNIT PUMPA
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
KRAFTSTOFFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.923,00 kn
3.566,06 kn
2.315,27 kn
2.824,63 kn
2.315,27 kn
2.824,63 kn
2.315,27 kn
2.824,63 kn
2.407,70 kn
2.937,39 kn
2.378,98 kn
2.902,36 kn
2.378,98 kn
2.902,36 kn
2.433,00 kn
2.968,26 kn
2.378,98 kn
2.902,36 kn
2.433,00 kn
2.968,26 kn
16.300,00 kn 19.886,00 kn
13.496,75 kn 16.466,04 kn
13.496,75 kn 16.466,04 kn
13.496,75 kn 16.466,04 kn
13.362,14 kn 16.301,81 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.544,33 kn 12.864,08 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
10.544,33 kn 12.864,08 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
10.544,33 kn 12.864,08 kn
9.575,15 kn 11.681,68 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.544,33 kn 12.864,08 kn
10.032,82 kn 12.240,04 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
9.575,15 kn 11.681,68 kn
9.575,15 kn 11.681,68 kn
9.575,15 kn 11.681,68 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
10.059,74 kn 12.272,88 kn
7.406,16 kn
9.035,52 kn
7.406,16 kn
9.035,52 kn
7.069,64 kn
8.624,96 kn
7.069,64 kn
8.624,96 kn
7.069,64 kn
8.624,96 kn
7.178,17 kn
8.757,37 kn
7.069,64 kn
8.624,96 kn
2.509,00 kn
3.060,98 kn
2.564,74 kn
3.128,98 kn
43,63 kn
53,23 kn
15,39 kn
18,78 kn
41,62 kn
50,78 kn
43,63 kn
53,23 kn
43,81 kn
53,45 kn
44,42 kn
54,19 kn

0986450036
0986450037
0986450038
0986450039
0986450100
0986450101
0986450102
0986450103
0986450104
0986450105
0986450106
0986450107
0986450108
0986450109
0986450110
0986450111
0986450112
0986450113
0986450114
0986450115
0986450116
0986450117
0986450119
0986450120
0986450121
0986450122
0986450123
0986450124
0986450137
0986450138
0986450150
0986450151
0986450212
0986450220
0986450221
0986450222
0986450225
0986450227
0986450500
0986450505
0986450506
0986450509
0986450510
0986450602
0986450604
0986450624
0986452000
0986452001
0986452002
0986452003
0986452005
0986452006
0986452007

FILTER VODA ZA GORIVO


FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
KRAFTSTOFFLEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
LEITUNGSFILTER
KRAFTSTOFFLEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
LEITUNGSFILTER
KRAFTSTOFFILTER
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER VODA ZA GORIVO
LEITUNGSFILTER
FILTER GORIVA- KUTIJA
FILTER GORIVA- KUTIJA
LEITUNGSFILTER
FILTER VODA ZA GORIVO
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER GORIVA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
PROCISTAC ZA ULJE
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA:0451103316

VPC (kn)
MPC(Kn)
72,92 kn
88,96 kn
52,55 kn
64,11 kn
70,74 kn
86,30 kn
45,73 kn
55,79 kn
218,60 kn
266,69 kn
126,79 kn
154,68 kn
134,65 kn
164,27 kn
218,60 kn
266,69 kn
236,96 kn
289,09 kn
132,91 kn
162,15 kn
134,65 kn
164,27 kn
233,46 kn
284,82 kn
134,65 kn
164,27 kn
162,63 kn
198,41 kn
243,08 kn
296,56 kn
236,08 kn
288,02 kn
239,58 kn
292,29 kn
203,73 kn
248,55 kn
156,51 kn
190,94 kn
236,08 kn
288,02 kn
67,33 kn
82,14 kn
33,49 kn
40,86 kn
111,05 kn
135,48 kn
186,24 kn
227,21 kn
146,02 kn
178,14 kn
124,16 kn
151,48 kn
239,58 kn
292,29 kn
118,92 kn
145,08 kn
187,12 kn
228,29 kn
36,72 kn
44,80 kn
181,00 kn
220,82 kn
222,09 kn
270,95 kn
43,11 kn
52,59 kn
134,65 kn
164,27 kn
236,96 kn
289,09 kn
149,52 kn
182,41 kn
181,00 kn
220,82 kn
116,29 kn
141,87 kn
188,72 kn
230,24 kn
160,97 kn
196,38 kn
103,88 kn
126,73 kn
195,07 kn
237,99 kn
166,00 kn
202,52 kn
160,01 kn
195,21 kn
181,00 kn
220,82 kn
174,88 kn
213,35 kn
43,37 kn
52,91 kn
53,22 kn
64,93 kn
52,11 kn
63,57 kn
50,86 kn
62,05 kn
57,80 kn
70,52 kn
37,81 kn
46,13 kn
52,66 kn
64,25 kn

0986452008
0986452009
0986452015
0986452016
0986452017
0986452019
0986452020
0986452023
0986452024
0986452026
0986452027
0986452028
0986452030
0986452035
0986452036
0986452038
0986452040
0986452041
0986452042
0986452044
0986452046
0986452058
0986452059
0986452060
0986452061
0986452062
0986452063
0986452064
0986452066
0986452400
0986452503
0986452929
0986460002
0986460080
0986460111
0986460113
0986460346
0986460390
0986460736
0986460932
0986460934
0986460935
0986460936
0986460937
0986460938
0986460939
0986460940
0986460941
0986460942
0986460943
0986460944
0986460946
0986460947

ZAMJENSKI BR. 0986452016


FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA: 0986452028
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
SCHMIEROELFILTER
VIE SE NE PROIZVODI
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
ZAMJENA: 0986452036
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
FILTER ULJA
PROCISTAC ZA ULJE
KUTIJA ZA PODMAZIVANJE
SCHMIEROELFILTER
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK-KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
41,70 kn
50,87 kn
48,43 kn
59,08 kn
54,47 kn
66,45 kn
35,66 kn
43,51 kn
42,25 kn
51,55 kn
32,75 kn
39,96 kn
72,16 kn
88,04 kn
33,65 kn
41,05 kn
59,60 kn
72,71 kn
66,21 kn
80,78 kn
52,11 kn
63,57 kn
33,30 kn
40,63 kn
99,91 kn
121,89 kn
36,01 kn
43,93 kn
31,71 kn
38,69 kn
44,68 kn
54,51 kn
115,87 kn
141,36 kn
33,65 kn
41,05 kn
99,91 kn
121,89 kn
52,11 kn
63,57 kn
98,53 kn
120,21 kn
36,15 kn
44,10 kn
53,22 kn
64,93 kn
41,70 kn
50,87 kn
34,76 kn
42,41 kn
83,95 kn
102,42 kn
174,47 kn
212,85 kn
99,02 kn
120,80 kn
111,59 kn
136,14 kn
79,98 kn
97,58 kn
190,18 kn
232,02 kn
54,55 kn
66,55 kn
362,25 kn
441,95 kn
220,70 kn
269,25 kn
399,14 kn
486,95 kn
183,00 kn
223,26 kn
194,54 kn
237,34 kn
188,50 kn
229,97 kn
136,18 kn
166,14 kn
303,89 kn
370,75 kn
236,80 kn
288,90 kn
216,01 kn
263,53 kn
399,14 kn
486,95 kn
375,66 kn
458,31 kn
180,45 kn
220,15 kn
468,91 kn
572,07 kn
596,37 kn
727,57 kn
489,71 kn
597,45 kn
511,17 kn
623,63 kn
362,25 kn
441,95 kn
429,00 kn
523,38 kn
293,15 kn
357,64 kn
527,27 kn
643,27 kn

0986460948
0986460949
0986460950
0986460952
0986460953
0986460954
0986460955
0986460956
0986460958
0986460959
0986460960
0986460961
0986460962
0986460963
0986460964
0986460965
0986460966
0986460967
0986460968
0986460969
0986460970
0986460971
0986460972
0986460973
0986460974
0986460975
0986460976
0986460977
0986460978
0986460979
0986460980
0986460981
0986460982
0986460983
0986460984
0986460986
0986460988
0986460989
0986460991
0986460992
0986460993
0986460996
0986460997
0986460998
0986461006
0986461106
0986461111
0986461115
0986461117
0986461119
0986461121
0986461122
0986461123

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
396,46 kn
483,68 kn
226,74 kn
276,62 kn
340,78 kn
415,75 kn
283,09 kn
345,37 kn
228,75 kn
279,08 kn
352,19 kn
429,67 kn
130,14 kn
158,77 kn
399,14 kn
486,95 kn
199,91 kn
243,89 kn
277,05 kn
338,00 kn
213,32 kn
260,25 kn
293,15 kn
357,64 kn
362,25 kn
441,95 kn
362,25 kn
441,95 kn
298,52 kn
364,19 kn
236,80 kn
288,90 kn
346,15 kn
422,30 kn
266,32 kn
324,91 kn
186,49 kn
227,52 kn
255,59 kn
311,82 kn
210,64 kn
256,98 kn
255,59 kn
311,82 kn
220,03 kn
268,44 kn
500,44 kn
610,54 kn
304,56 kn
371,56 kn
335,42 kn
409,21 kn
399,14 kn
486,95 kn
319,32 kn
389,57 kn
236,80 kn
288,90 kn
242,17 kn
295,45 kn
253,57 kn
309,36 kn
299,86 kn
365,83 kn
356,21 kn
434,58 kn
228,75 kn
279,08 kn
383,71 kn
468,13 kn
324,68 kn
396,11 kn
271,69 kn
331,46 kn
298,52 kn
364,19 kn
356,88 kn
435,39 kn
330,05 kn
402,66 kn
277,05 kn
338,00 kn
334,07 kn
407,57 kn
250,22 kn
305,27 kn
407,86 kn
497,59 kn
251,56 kn
306,90 kn
234,12 kn
285,63 kn
250,22 kn
305,27 kn
554,11 kn
676,01 kn
282,42 kn
344,55 kn
233,45 kn
284,81 kn
346,15 kn
422,30 kn
170,39 kn
207,88 kn
191,86 kn
234,07 kn

0986461124
0986461125
0986461126
0986461127
0986461129
0986461130
0986461131
0986461133
0986461136
0986461137
0986461138
0986461141
0986461142
0986461144
0986461145
0986461146
0986461147
0986461148
0986461149
0986461264
0986461396
0986461661
0986461731
0986461750
0986461751
0986461752
0986461753
0986461757
0986461759
0986461763
0986461764
0986461765
0986461768
0986461769
0986461770
0986462001
0986462282
0986462283
0986462391
0986462803
0986462850
0986462971
0986463301
0986463412
0986463473
0986463490
0986463561
0986463641
0986463711
0986463734
0986463890
0986463921
0986464361

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU - KOMP
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU - KOMP
OBLOGA ZA DISK KOCNICE
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
404,51 kn
493,50 kn
311,94 kn
380,57 kn
351,51 kn
428,84 kn
362,25 kn
441,95 kn
361,58 kn
441,13 kn
199,91 kn
243,89 kn
169,05 kn
206,24 kn
415,00 kn
506,30 kn
218,69 kn
266,80 kn
335,42 kn
409,21 kn
226,07 kn
275,81 kn
222,04 kn
270,89 kn
404,51 kn
493,50 kn
260,28 kn
317,54 kn
261,62 kn
319,18 kn
244,85 kn
298,72 kn
250,22 kn
305,27 kn
239,49 kn
292,18 kn
234,12 kn
285,63 kn
260,95 kn
318,36 kn
197,22 kn
240,61 kn
143,56 kn
175,14 kn
154,29 kn
188,23 kn
372,98 kn
455,04 kn
169,72 kn
207,06 kn
436,71 kn
532,79 kn
317,97 kn
387,92 kn
313,95 kn
383,02 kn
351,51 kn
428,84 kn
194,54 kn
237,34 kn
236,80 kn
288,90 kn
231,44 kn
282,36 kn
330,05 kn
402,66 kn
199,91 kn
243,89 kn
231,44 kn
282,36 kn
228,75 kn
279,08 kn
90,56 kn
110,48 kn
154,29 kn
188,23 kn
138,19 kn
168,59 kn
452,81 kn
552,43 kn
77,15 kn
94,12 kn
170,39 kn
207,88 kn
159,66 kn
194,79 kn
146,24 kn
178,41 kn
191,86 kn
234,07 kn
244,85 kn
298,72 kn
330,05 kn
402,66 kn
250,22 kn
305,27 kn
125,45 kn
153,05 kn
170,39 kn
207,88 kn
244,85 kn
298,72 kn
132,82 kn
162,04 kn
207,96 kn
253,71 kn

0986464372
0986464421
0986464801
0986464881
0986464914
0986465111
0986465141
0986465610
0986465744
0986465745
0986465751
0986465782
0986465871
0986465881
0986465931
0986465941
0986466302
0986466346
0986466350
0986466402
0986466403
0986466471
0986466491
0986466601
0986466683
0986466693
0986466698
0986466700
0986466751
0986466871
0986466874
0986467031
0986467241
0986467311
0986467400
0986467411
0986467570
0986467590
0986467602
0986467720
0986467760
0986467841
0986468350
0986468380
0986468411
0986468541
0986468570
0986468613
0986468630
0986468661
0986468670
0986468701
0986468870

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
VIE SE NE PROIZVODI
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
324,68 kn
396,11 kn
527,27 kn
643,27 kn
207,96 kn
253,71 kn
324,68 kn
396,11 kn
151,61 kn
184,96 kn
194,54 kn
237,34 kn
95,93 kn
117,03 kn
162,34 kn
198,05 kn
287,79 kn
351,10 kn
193,87 kn
236,52 kn
148,92 kn
181,68 kn
218,69 kn
266,80 kn
186,49 kn
227,52 kn
210,64 kn
256,98 kn
185,82 kn
226,70 kn
165,02 kn
201,32 kn
112,03 kn
136,68 kn
166,37 kn
202,97 kn
192,53 kn
234,89 kn
154,29 kn
188,23 kn
256,93 kn
313,45 kn
138,19 kn
168,59 kn
303,89 kn
370,75 kn
144,23 kn
175,96 kn
195,21 kn
238,16 kn
287,79 kn
351,10 kn
218,69 kn
266,80 kn
420,61 kn
513,14 kn
179,78 kn
219,33 kn
132,82 kn
162,04 kn
112,03 kn
136,68 kn
136,18 kn
166,14 kn
171,73 kn
209,51 kn
271,69 kn
331,46 kn
372,98 kn
455,04 kn
346,15 kn
422,30 kn
319,32 kn
389,57 kn
247,54 kn
302,00 kn
191,86 kn
234,07 kn
196,55 kn
239,79 kn
112,70 kn
137,49 kn
298,52 kn
364,19 kn
495,07 kn
603,99 kn
148,25 kn
180,87 kn
255,59 kn
311,82 kn
218,69 kn
266,80 kn
165,02 kn
201,32 kn
264,98 kn
323,28 kn
404,51 kn
493,50 kn
226,74 kn
276,62 kn
205,27 kn
250,43 kn
145,57 kn
177,60 kn
138,19 kn
168,59 kn

0986468871
0986468873
0986468890
0986468920
0986469070
0986469080
0986469111
0986469120
0986469191
0986469390
0986469410
0986469441
0986469550
0986469570
0986469580
0986469790
0986469810
0986469820
0986469860
0986469891
0986469960
0986471462
0986471671
0986471672
0986471678
0986471693
0986471698
0986471703
0986471709
0986471808
0986471809
0986471846
0986471851
0986471854
0986471855
0986471861
0986471909
0986471910
0986471923
0986471951
0986471952
0986471979
0986471980
0986471981
0986471982
0986472462
0986472663090
0986472673
0986472695
0986472834
0986472835
0986473046090
0986473072090

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
ZAMJENSKI BR. 0986490800
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
BREMSSATTEL
BREMSSATTEL
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONA CELJUST
KOCIONA CELJUST
KOCIONA CELJUST
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
BREMSSATTEL
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST

VPC (kn)
MPC(Kn)
161,00 kn
196,42 kn
260,28 kn
317,54 kn
184,48 kn
225,07 kn
246,19 kn
300,35 kn
293,15 kn
357,64 kn
335,42 kn
409,21 kn
244,85 kn
298,72 kn
172,40 kn
210,33 kn
287,79 kn
351,10 kn
119,41 kn
145,68 kn
236,80 kn
288,90 kn
244,85 kn
298,72 kn
239,49 kn
292,18 kn
173,07 kn
211,15 kn
242,17 kn
295,45 kn
383,71 kn
468,13 kn
367,61 kn
448,48 kn
394,45 kn
481,23 kn
177,77 kn
216,88 kn
191,86 kn
234,07 kn
219,36 kn
267,62 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
726,67 kn
886,54 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
1.167,81 kn
1.424,73 kn
1.769,00 kn
2.158,18 kn
1.824,38 kn
2.225,74 kn
1.531,14 kn
1.867,99 kn
866,88 kn
1.057,59 kn
604,42 kn
737,39 kn
604,42 kn
737,39 kn
1.374,00 kn
1.676,28 kn
2.886,00 kn
3.520,92 kn
1.411,46 kn
1.721,98 kn
1.411,46 kn
1.721,98 kn
1.377,26 kn
1.680,26 kn
1.335,37 kn
1.629,15 kn
1.335,37 kn
1.629,15 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
2.195,41 kn
2.678,40 kn
2.195,41 kn
2.678,40 kn
2.224,00 kn
2.713,28 kn
2.202,25 kn
2.686,75 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.824,38 kn
2.225,74 kn
1.509,77 kn
1.841,92 kn
1.510,00 kn
1.842,20 kn
1.510,00 kn
1.842,20 kn
999,39 kn
1.219,26 kn
911,00 kn
1.111,42 kn

0986473073090
0986473463090
0986473663090
0986473664090
0986473669090
0986473693090
0986473695090
0986473707090
0986473791090
0986473832090
0986473833090
0986473846090
0986473847090
0986473854090
0986473855090
0986473856090
0986473857090
0986473909090
0986473910090
0986473973090
0986474046090
0986474072090
0986474463090
0986474652090
0986474669090
0986474693090
0986474695090
0986474707090
0986474786090
0986474787090
0986474855090
0986474856090
0986475005
0986475019
0986475020
0986475022
0986475023
0986475029
0986475031
0986475032
0986475033
0986475039
0986475042
0986475051
0986475056
0986475057
0986475115
0986475119
0986475143
0986475216
0986475231
0986475232
0986475233

KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONA CELJUST
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
KOCIONO SEDLO
BREMSSATTEL
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.048,97 kn
1.279,74 kn
880,56 kn
1.074,28 kn
642,04 kn
783,29 kn
1.343,92 kn
1.639,58 kn
433,44 kn
528,80 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.265,27 kn
1.543,63 kn
578,00 kn
705,16 kn
677,94 kn
827,09 kn
677,94 kn
827,09 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
1.057,00 kn
1.289,54 kn
1.052,39 kn
1.283,92 kn
818,15 kn
998,14 kn
818,15 kn
998,14 kn
768,56 kn
937,64 kn
768,56 kn
937,64 kn
911,00 kn
1.111,42 kn
999,39 kn
1.219,26 kn
932,00 kn
1.137,04 kn
880,56 kn
1.074,28 kn
806,18 kn
983,54 kn
433,44 kn
528,80 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.265,27 kn
1.543,63 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
966,00 kn
1.178,52 kn
363,34 kn
443,27 kn
247,92 kn
302,46 kn
297,51 kn
362,96 kn
223,99 kn
273,27 kn
259,04 kn
316,03 kn
262,00 kn
319,64 kn
296,00 kn
361,12 kn
241,08 kn
294,12 kn
361,00 kn
440,42 kn
204,00 kn
248,88 kn
433,44 kn
528,80 kn
279,56 kn
341,06 kn
363,34 kn
443,27 kn
213,73 kn
260,75 kn
314,61 kn
383,82 kn
218,00 kn
265,96 kn
163,29 kn
199,21 kn
227,41 kn
277,44 kn
279,56 kn
341,06 kn
234,25 kn
285,79 kn
202,61 kn
247,18 kn

0986475234
0986475260
0986475264
0986475265
0986475266
0986475273
0986475290
0986475393
0986475394
0986475397
0986475420
0986475425
0986475433
0986475438
0986475448
0986475452
0986475453
0986475475
0986475476
0986475500
0986475508
0986475513
0986475533
0986475536
0986475558
0986475588
0986475612
0986475615
0986475619
0986475620
0986475635
0986475636
0986475641
0986475642
0986475643
0986475644
0986475653
0986475654
0986475655
0986475659
0986475661
0986475662
0986475663
0986475670
0986475672
0986475675
0986475677
0986475686
0986475701
0986475702
0986475705
0986475706
0986475709

KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC


KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCNI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC

VPC (kn)
MPC(Kn)
202,61 kn
247,18 kn
217,15 kn
264,92 kn
241,08 kn
294,12 kn
269,30 kn
328,55 kn
318,03 kn
388,00 kn
111,99 kn
136,63 kn
220,57 kn
269,10 kn
237,66 kn
289,95 kn
237,66 kn
289,95 kn
377,87 kn
461,00 kn
174,40 kn
212,77 kn
190,00 kn
231,80 kn
133,37 kn
162,71 kn
135,93 kn
165,83 kn
248,00 kn
302,56 kn
217,15 kn
264,92 kn
223,99 kn
273,27 kn
388,00 kn
473,36 kn
388,00 kn
473,36 kn
202,61 kn
247,18 kn
213,73 kn
260,75 kn
195,77 kn
238,84 kn
286,00 kn
348,92 kn
272,00 kn
331,84 kn
306,00 kn
373,32 kn
248,00 kn
302,56 kn
318,03 kn
388,00 kn
370,18 kn
451,62 kn
215,44 kn
262,84 kn
221,42 kn
270,13 kn
212,02 kn
258,66 kn
213,73 kn
260,75 kn
215,44 kn
262,84 kn
215,44 kn
262,84 kn
363,34 kn
443,27 kn
363,34 kn
443,27 kn
220,57 kn
269,10 kn
134,22 kn
163,75 kn
129,09 kn
157,49 kn
313,75 kn
382,78 kn
289,00 kn
352,58 kn
367,00 kn
447,74 kn
296,00 kn
361,12 kn
310,00 kn
378,20 kn
313,00 kn
381,86 kn
304,35 kn
371,31 kn
227,41 kn
277,44 kn
259,04 kn
316,03 kn
544,00 kn
663,68 kn
497,00 kn
606,34 kn
408,00 kn
497,76 kn
395,00 kn
481,90 kn
330,00 kn
402,60 kn

0986475710
0986475718
0986475719
0986475729
0986475731
0986475732
0986475733
0986475736
0986475739
0986475742
0986475744
0986475747
0986475750
0986475751
0986475752
0986475754
0986475758
0986475759
0986475764
0986475765
0986475769
0986475772
0986475776
0986475779
0986475780
0986475790
0986475793
0986475795
0986475796
0986475797
0986475798
0986475799
0986475800
0986475801
0986475802
0986475803
0986475807
0986475808
0986475809
0986475811
0986475813
0986475816
0986475821
0986475822
0986475824
0986475825
0986475826
0986475827
0986475833
0986475836
0986475837
0986475839
0986475841

KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC


KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
ZAMJENSKI BR. 0204116172
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
ZAMJENSKI BR. 0204116164
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
337,00 kn
411,14 kn
433,44 kn
528,80 kn
426,60 kn
520,45 kn
282,00 kn
344,04 kn
282,00 kn
344,04 kn
391,55 kn
477,69 kn
377,87 kn
461,00 kn
227,41 kn
277,44 kn
213,73 kn
260,75 kn
374,00 kn
456,28 kn
153,88 kn
187,73 kn
482,17 kn
588,25 kn
182,10 kn
222,16 kn
185,52 kn
226,33 kn
185,52 kn
226,33 kn
381,00 kn
464,82 kn
328,29 kn
400,51 kn
311,19 kn
379,65 kn
247,92 kn
302,46 kn
227,41 kn
277,44 kn
185,52 kn
226,33 kn
320,00 kn
390,40 kn
151,32 kn
184,61 kn
377,87 kn
461,00 kn
449,00 kn
547,78 kn
206,03 kn
251,36 kn
251,34 kn
306,63 kn
182,10 kn
222,16 kn
335,98 kn
409,90 kn
223,99 kn
273,27 kn
188,94 kn
230,51 kn
157,30 kn
191,91 kn
157,30 kn
191,91 kn
306,06 kn
373,39 kn
317,17 kn
386,95 kn
440,28 kn
537,14 kn
283,83 kn
346,27 kn
282,00 kn
344,04 kn
282,00 kn
344,04 kn
218,00 kn
265,96 kn
282,00 kn
344,04 kn
115,41 kn
140,80 kn
544,00 kn
663,68 kn
544,00 kn
663,68 kn
544,00 kn
663,68 kn
483,00 kn
589,26 kn
340,00 kn
414,80 kn
153,88 kn
187,73 kn
415,00 kn
506,30 kn
217,15 kn
264,92 kn
227,41 kn
277,44 kn
228,00 kn
278,16 kn
330,00 kn
402,60 kn

0986475848
0986475849
0986475851
0986475854
0986475855
0986475871
0986475885
0986475901
0986475907
0986477002
0986477004
0986477005
0986477008
0986477009
0986477011
0986477012
0986477013
0986477014
0986477015
0986477016
0986477018
0986477019
0986477020
0986477021
0986477022
0986477025
0986477027
0986477028
0986477029
0986477030
0986477031
0986477033
0986477034
0986477035
0986477036
0986477038
0986477039
0986477040
0986477041
0986477042
0986477043
0986477044
0986477046
0986477047
0986477048
0986477049
0986477050
0986477051
0986477052
0986477053
0986477054
0986477055
0986477056

KOCIONI CILINDAR
RADBREMSZYLINDER
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR ZA KOTAC
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI CILINDAR
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
238,00 kn
290,36 kn
238,00 kn
290,36 kn
231,00 kn
281,82 kn
356,50 kn
434,93 kn
356,50 kn
434,93 kn
194,00 kn
236,68 kn
228,00 kn
278,16 kn
102,00 kn
124,44 kn
327,00 kn
398,94 kn
269,00 kn
328,18 kn
427,99 kn
522,15 kn
405,85 kn
495,14 kn
257,60 kn
314,27 kn
241,50 kn
294,63 kn
625,21 kn
762,76 kn
521,23 kn
635,90 kn
504,46 kn
615,44 kn
345,48 kn
421,49 kn
603,75 kn
736,58 kn
450,13 kn
549,16 kn
208,63 kn
254,53 kn
658,08 kn
802,86 kn
614,48 kn
749,67 kn
219,36 kn
267,62 kn
274,37 kn
334,73 kn
625,21 kn
762,76 kn
466,23 kn
568,80 kn
756,70 kn
923,17 kn
455,49 kn
555,70 kn
586,98 kn
716,12 kn
476,96 kn
581,89 kn
548,74 kn
669,46 kn
603,75 kn
736,58 kn
669,49 kn
816,78 kn
564,84 kn
689,10 kn
257,60 kn
314,27 kn
238,82 kn
291,36 kn
269,00 kn
328,18 kn
262,97 kn
320,82 kn
455,49 kn
555,70 kn
262,97 kn
320,82 kn
499,10 kn
608,90 kn
576,24 kn
703,01 kn
916,35 kn
1.117,95 kn
784,20 kn
956,72 kn
444,09 kn
541,79 kn
515,87 kn
629,36 kn
504,46 kn
615,44 kn
455,49 kn
555,70 kn
455,49 kn
555,70 kn
509,83 kn
621,99 kn
203,26 kn
247,98 kn
285,10 kn
347,82 kn

0986477057
0986477058
0986477059
0986477060
0986477061
0986477062
0986477063
0986477064
0986477065
0986477066
0986477067
0986477068
0986477069
0986477070
0986477071
0986477072
0986477073
0986477074
0986477076
0986477077
0986477080
0986477081
0986477082
0986477083
0986477084
0986477085
0986477086
0986477087
0986477088
0986477089
0986477090
0986477091
0986477093
0986477094
0986477095
0986477096
0986477097
0986477098
0986477099
0986477100
0986477101
0986477102
0986477103
0986477104
0986477105
0986477106
0986477108
0986477109
0986477110
0986478010
0986478011
0986478012
0986478016

VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
KOCIONI BUBANJ
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
252,23 kn
307,72 kn
285,10 kn
347,82 kn
274,37 kn
334,73 kn
427,99 kn
522,15 kn
576,24 kn
703,01 kn
191,86 kn
234,07 kn
285,10 kn
347,82 kn
244,18 kn
297,90 kn
317,97 kn
387,92 kn
460,86 kn
562,25 kn
664,12 kn
810,23 kn
285,10 kn
347,82 kn
356,88 kn
435,39 kn
630,58 kn
769,31 kn
438,72 kn
535,24 kn
707,73 kn
863,43 kn
296,51 kn
361,74 kn
477,63 kn
582,71 kn
329,38 kn
401,84 kn
729,19 kn
889,61 kn
405,85 kn
495,14 kn
460,86 kn
562,25 kn
367,61 kn
448,48 kn
405,85 kn
495,14 kn
509,83 kn
621,99 kn
849,94 kn
1.036,93 kn
427,99 kn
522,15 kn
405,85 kn
495,14 kn
427,99 kn
522,15 kn
279,74 kn
341,28 kn
378,35 kn
461,59 kn
383,71 kn
468,13 kn
312,61 kn
381,38 kn
433,36 kn
528,70 kn
647,35 kn
789,77 kn
269,00 kn
328,18 kn
603,75 kn
736,58 kn
471,59 kn
575,34 kn
499,10 kn
608,90 kn
224,73 kn
274,17 kn
262,97 kn
320,82 kn
433,36 kn
528,70 kn
274,37 kn
334,73 kn
246,87 kn
301,18 kn
191,86 kn
234,07 kn
246,87 kn
301,18 kn
937,82 kn
1.144,14 kn
283,76 kn
346,19 kn
630,58 kn
769,31 kn
87,21 kn
106,40 kn
91,23 kn
111,30 kn
438,72 kn
535,24 kn
153,62 kn
187,42 kn

0986478017
0986478018
0986478019
0986478022
0986478023
0986478024
0986478029
0986478032
0986478033
0986478034
0986478036
0986478037
0986478038
0986478041
0986478042
0986478043
0986478044
0986478046
0986478048
0986478049
0986478050
0986478051
0986478052
0986478055
0986478058
0986478060
0986478061
0986478063
0986478065
0986478066
0986478067
0986478068
0986478069
0986478072
0986478073
0986478074
0986478076
0986478077
0986478078
0986478080
0986478081
0986478082
0986478084
0986478085
0986478086
0986478089
0986478090
0986478091
0986478092
0986478094
0986478095
0986478096
0986478097

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
185,15 kn
225,88 kn
285,10 kn
347,82 kn
135,51 kn
165,32 kn
427,99 kn
522,15 kn
290,47 kn
354,37 kn
544,71 kn
664,55 kn
197,22 kn
240,61 kn
208,63 kn
254,53 kn
307,24 kn
374,83 kn
181,12 kn
220,97 kn
279,74 kn
341,28 kn
194,54 kn
237,34 kn
213,99 kn
261,07 kn
279,74 kn
341,28 kn
290,47 kn
354,37 kn
285,10 kn
347,82 kn
208,63 kn
254,53 kn
121,42 kn
148,13 kn
213,99 kn
261,07 kn
296,51 kn
361,74 kn
213,99 kn
261,07 kn
246,87 kn
301,18 kn
285,10 kn
347,82 kn
350,84 kn
428,02 kn
164,35 kn
200,51 kn
367,61 kn
448,48 kn
350,84 kn
428,02 kn
85,20 kn
103,94 kn
702,36 kn
856,88 kn
246,87 kn
301,18 kn
191,86 kn
234,07 kn
101,30 kn
123,59 kn
213,99 kn
261,07 kn
208,63 kn
254,53 kn
329,38 kn
401,84 kn
213,99 kn
261,07 kn
181,12 kn
220,97 kn
269,00 kn
328,18 kn
362,25 kn
441,95 kn
104,65 kn
127,67 kn
112,70 kn
137,49 kn
181,12 kn
220,97 kn
450,13 kn
549,16 kn
504,46 kn
615,44 kn
323,34 kn
394,47 kn
279,74 kn
341,28 kn
144,23 kn
175,96 kn
323,34 kn
394,47 kn
488,36 kn
595,80 kn
471,59 kn
575,34 kn
427,99 kn
522,15 kn
203,26 kn
247,98 kn
537,33 kn
655,54 kn

0986478098
0986478099
0986478100
0986478101
0986478102
0986478103
0986478104
0986478105
0986478106
0986478107
0986478109
0986478111
0986478112
0986478113
0986478114
0986478115
0986478116
0986478118
0986478119
0986478121
0986478124
0986478125
0986478126
0986478128
0986478130
0986478131
0986478132
0986478135
0986478136
0986478137
0986478138
0986478140
0986478141
0986478142
0986478143
0986478144
0986478146
0986478148
0986478149
0986478155
0986478156
0986478158
0986478159
0986478160
0986478162
0986478166
0986478170
0986478172
0986478173
0986478174
0986478177
0986478180
0986478184

KOCIONI DISK
ZAMJENSKI BR.0986478618
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
664,12 kn
810,23 kn
301,87 kn
368,28 kn
603,75 kn
736,58 kn
636,62 kn
776,68 kn
707,73 kn
863,43 kn
181,12 kn
220,97 kn
317,97 kn
387,92 kn
108,00 kn
131,76 kn
301,87 kn
368,28 kn
713,09 kn
869,97 kn
356,88 kn
435,39 kn
274,37 kn
334,73 kn
244,18 kn
297,90 kn
317,97 kn
387,92 kn
161,67 kn
197,24 kn
186,49 kn
227,52 kn
252,23 kn
307,72 kn
329,38 kn
401,84 kn
236,13 kn
288,08 kn
257,60 kn
314,27 kn
312,61 kn
381,38 kn
372,98 kn
455,04 kn
483,00 kn
589,26 kn
323,34 kn
394,47 kn
161,67 kn
197,24 kn
197,22 kn
240,61 kn
230,77 kn
281,54 kn
422,62 kn
515,60 kn
718,46 kn
876,52 kn
531,97 kn
649,00 kn
411,22 kn
501,69 kn
362,25 kn
441,95 kn
274,37 kn
334,73 kn
186,49 kn
227,52 kn
150,94 kn
184,15 kn
191,86 kn
234,07 kn
265,65 kn
324,09 kn
172,40 kn
210,33 kn
411,22 kn
501,69 kn
422,62 kn
515,60 kn
241,50 kn
294,63 kn
269,00 kn
328,18 kn
269,00 kn
328,18 kn
438,72 kn
535,24 kn
219,36 kn
267,62 kn
509,83 kn
621,99 kn
266,99 kn
325,73 kn
279,74 kn
341,28 kn
265,65 kn
324,09 kn
181,12 kn
220,97 kn
219,36 kn
267,62 kn
236,13 kn
288,08 kn
427,99 kn
522,15 kn

0986478186
0986478187
0986478188
0986478189
0986478190
0986478191
0986478192
0986478195
0986478196
0986478197
0986478198
0986478199
0986478200
0986478201
0986478202
0986478203
0986478204
0986478207
0986478208
0986478211
0986478212
0986478213
0986478216
0986478217
0986478218
0986478219
0986478221
0986478222
0986478224
0986478225
0986478227
0986478228
0986478229
0986478231
0986478232
0986478233
0986478234
0986478235
0986478236
0986478237
0986478238
0986478239
0986478240
0986478241
0986478242
0986478246
0986478249
0986478250
0986478251
0986478252
0986478253
0986478254
0986478255

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
241,50 kn
294,63 kn
167,04 kn
203,79 kn
146,24 kn
178,41 kn
576,24 kn
703,01 kn
262,97 kn
320,82 kn
395,12 kn
482,05 kn
193,87 kn
236,52 kn
450,13 kn
549,16 kn
350,84 kn
428,02 kn
340,11 kn
414,93 kn
317,97 kn
387,92 kn
191,86 kn
234,07 kn
198,57 kn
242,26 kn
213,99 kn
261,07 kn
236,13 kn
288,08 kn
186,49 kn
227,52 kn
323,34 kn
394,47 kn
260,95 kn
318,36 kn
269,00 kn
328,18 kn
213,99 kn
261,07 kn
155,63 kn
189,87 kn
279,74 kn
341,28 kn
285,10 kn
347,82 kn
285,10 kn
347,82 kn
455,49 kn
555,70 kn
238,82 kn
291,36 kn
213,99 kn
261,07 kn
213,99 kn
261,07 kn
888,85 kn
1.084,40 kn
372,98 kn
455,04 kn
323,34 kn
394,47 kn
395,12 kn
482,05 kn
471,59 kn
575,34 kn
194,54 kn
237,34 kn
197,22 kn
240,61 kn
274,37 kn
334,73 kn
274,37 kn
334,73 kn
455,49 kn
555,70 kn
340,11 kn
414,93 kn
277,05 kn
338,00 kn
181,79 kn
221,78 kn
186,49 kn
227,52 kn
269,00 kn
328,18 kn
246,87 kn
301,18 kn
290,47 kn
354,37 kn
124,77 kn
152,22 kn
230,77 kn
281,54 kn
269,00 kn
328,18 kn
269,00 kn
328,18 kn
269,00 kn
328,18 kn
317,97 kn
387,92 kn
367,61 kn
448,48 kn
178,44 kn
217,70 kn

0986478256
0986478257
0986478258
0986478260
0986478261
0986478262
0986478263
0986478264
0986478265
0986478266
0986478267
0986478268
0986478270
0986478271
0986478272
0986478273
0986478274
0986478275
0986478276
0986478277
0986478278
0986478279
0986478280
0986478281
0986478282
0986478283
0986478284
0986478285
0986478286
0986478287
0986478288
0986478289
0986478290
0986478292
0986478293
0986478295
0986478297
0986478298
0986478299
0986478301
0986478304
0986478305
0986478307
0986478308
0986478309
0986478310
0986478311
0986478312
0986478314
0986478315
0986478316
0986478317
0986478318

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
395,12 kn
482,05 kn
422,62 kn
515,60 kn
411,22 kn
501,69 kn
296,51 kn
361,74 kn
241,50 kn
294,63 kn
181,12 kn
220,97 kn
417,26 kn
509,06 kn
422,62 kn
515,60 kn
422,62 kn
515,60 kn
219,36 kn
267,62 kn
252,23 kn
307,72 kn
215,34 kn
262,71 kn
312,61 kn
381,38 kn
581,61 kn
709,56 kn
450,13 kn
549,16 kn
113,37 kn
138,31 kn
246,87 kn
301,18 kn
312,61 kn
381,38 kn
249,55 kn
304,45 kn
389,75 kn
475,50 kn
317,97 kn
387,92 kn
307,24 kn
374,83 kn
468,91 kn
572,07 kn
488,36 kn
595,80 kn
378,35 kn
461,59 kn
317,97 kn
387,92 kn
312,61 kn
381,38 kn
262,97 kn
320,82 kn
422,62 kn
515,60 kn
285,10 kn
347,82 kn
200,58 kn
244,71 kn
307,24 kn
374,83 kn
219,36 kn
267,62 kn
323,34 kn
394,47 kn
356,88 kn
435,39 kn
296,51 kn
361,74 kn
290,47 kn
354,37 kn
372,98 kn
455,04 kn
543,37 kn
662,91 kn
285,10 kn
347,82 kn
246,87 kn
301,18 kn
241,50 kn
294,63 kn
345,48 kn
421,49 kn
210,64 kn
256,98 kn
811,70 kn
990,27 kn
861,35 kn
1.050,85 kn
806,34 kn
983,73 kn
795,60 kn
970,63 kn
323,34 kn
394,47 kn
317,97 kn
387,92 kn
417,26 kn
509,06 kn
400,49 kn
488,60 kn
417,26 kn
509,06 kn

0986478319
0986478320
0986478321
0986478322
0986478323
0986478325
0986478326
0986478327
0986478328
0986478329
0986478330
0986478331
0986478332
0986478335
0986478338
0986478339
0986478341
0986478342
0986478343
0986478344
0986478345
0986478346
0986478347
0986478348
0986478350
0986478351
0986478353
0986478354
0986478356
0986478357
0986478358
0986478359
0986478360
0986478361
0986478364
0986478368
0986478370
0986478371
0986478373
0986478374
0986478375
0986478376
0986478377
0986478379
0986478381
0986478383
0986478384
0986478385
0986478386
0986478388
0986478389
0986478390
0986478391

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
312,61 kn
381,38 kn
372,98 kn
455,04 kn
262,97 kn
320,82 kn
340,11 kn
414,93 kn
329,38 kn
401,84 kn
205,94 kn
251,25 kn
455,49 kn
555,70 kn
331,00 kn
403,82 kn
312,61 kn
381,38 kn
144,23 kn
175,96 kn
216,68 kn
264,35 kn
262,97 kn
320,82 kn
198,57 kn
242,26 kn
287,79 kn
351,10 kn
228,75 kn
279,08 kn
367,61 kn
448,48 kn
378,35 kn
461,59 kn
120,75 kn
147,32 kn
158,32 kn
193,15 kn
335,42 kn
409,21 kn
319,32 kn
389,57 kn
205,94 kn
251,25 kn
252,23 kn
307,72 kn
274,37 kn
334,73 kn
165,02 kn
201,32 kn
399,14 kn
486,95 kn
127,46 kn
155,50 kn
493,73 kn
602,35 kn
301,87 kn
368,28 kn
324,68 kn
396,11 kn
378,35 kn
461,59 kn
154,29 kn
188,23 kn
181,12 kn
220,97 kn
351,51 kn
428,84 kn
367,61 kn
448,48 kn
236,13 kn
288,08 kn
227,41 kn
277,44 kn
170,39 kn
207,88 kn
317,97 kn
387,92 kn
224,73 kn
274,17 kn
312,61 kn
381,38 kn
236,13 kn
288,08 kn
252,23 kn
307,72 kn
329,38 kn
401,84 kn
257,60 kn
314,27 kn
323,34 kn
394,47 kn
350,84 kn
428,02 kn
274,37 kn
334,73 kn
290,47 kn
354,37 kn
499,10 kn
608,90 kn
203,26 kn
247,98 kn
290,47 kn
354,37 kn
241,50 kn
294,63 kn

0986478392
0986478395
0986478396
0986478397
0986478398
0986478401
0986478402
0986478403
0986478406
0986478407
0986478408
0986478409
0986478410
0986478411
0986478412
0986478414
0986478416
0986478417
0986478418
0986478419
0986478420
0986478421
0986478422
0986478423
0986478424
0986478425
0986478426
0986478427
0986478428
0986478429
0986478430
0986478431
0986478432
0986478433
0986478434
0986478435
0986478436
0986478437
0986478438
0986478439
0986478440
0986478441
0986478442
0986478443
0986478444
0986478445
0986478446
0986478447
0986478448
0986478449
0986478450
0986478451
0986478452

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
ZAMJENA:0986478557
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
279,74 kn
341,28 kn
269,00 kn
328,18 kn
340,11 kn
414,93 kn
301,87 kn
368,28 kn
269,00 kn
328,18 kn
466,23 kn
568,80 kn
444,09 kn
541,79 kn
405,85 kn
495,14 kn
433,36 kn
528,70 kn
597,71 kn
729,21 kn
811,70 kn
990,27 kn
806,34 kn
983,73 kn
1.069,97 kn
1.305,36 kn
1.086,07 kn
1.325,01 kn
1.086,07 kn
1.325,01 kn
658,08 kn
802,86 kn
674,85 kn
823,32 kn
690,95 kn
842,96 kn
762,73 kn
930,53 kn
586,98 kn
716,12 kn
323,34 kn
394,47 kn
301,87 kn
368,28 kn
477,63 kn
582,71 kn
460,86 kn
562,25 kn
312,61 kn
381,38 kn
285,10 kn
347,82 kn
378,35 kn
461,59 kn
329,38 kn
401,84 kn
285,10 kn
347,82 kn
181,12 kn
220,97 kn
257,60 kn
314,27 kn
378,35 kn
461,59 kn
367,61 kn
448,48 kn
274,37 kn
334,73 kn
444,09 kn
541,79 kn
509,83 kn
621,99 kn
340,11 kn
414,93 kn
389,75 kn
475,50 kn
279,74 kn
341,28 kn
213,99 kn
261,07 kn
285,10 kn
347,82 kn
307,24 kn
374,83 kn
362,25 kn
441,95 kn
356,88 kn
435,39 kn
222,04 kn
270,89 kn
191,86 kn
234,07 kn
317,97 kn
387,92 kn
285,10 kn
347,82 kn
422,62 kn
515,60 kn
455,49 kn
555,70 kn
378,35 kn
461,59 kn
395,12 kn
482,05 kn
362,25 kn
441,95 kn

0986478453
0986478454
0986478455
0986478456
0986478457
0986478458
0986478459
0986478460
0986478461
0986478462
0986478463
0986478464
0986478467
0986478468
0986478469
0986478470
0986478471
0986478472
0986478473
0986478474
0986478475
0986478477
0986478478
0986478479
0986478480
0986478481
0986478482
0986478483
0986478484
0986478485
0986478486
0986478487
0986478490
0986478491
0986478492
0986478493
0986478494
0986478495
0986478496
0986478497
0986478498
0986478500
0986478501
0986478502
0986478503
0986478504
0986478505
0986478506
0986478508
0986478509
0986478511
0986478512
0986478513

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
301,87 kn
368,28 kn
274,37 kn
334,73 kn
411,22 kn
501,69 kn
784,20 kn
956,72 kn
690,95 kn
842,96 kn
367,61 kn
448,48 kn
296,51 kn
361,74 kn
415,24 kn
506,59 kn
230,77 kn
281,54 kn
224,73 kn
274,17 kn
285,10 kn
347,82 kn
156,30 kn
190,69 kn
570,21 kn
695,66 kn
408,54 kn
498,42 kn
422,62 kn
515,60 kn
499,10 kn
608,90 kn
504,46 kn
615,44 kn
340,11 kn
414,93 kn
356,88 kn
435,39 kn
230,77 kn
281,54 kn
175,76 kn
214,43 kn
521,23 kn
635,90 kn
362,25 kn
441,95 kn
213,99 kn
261,07 kn
246,87 kn
301,18 kn
219,36 kn
267,62 kn
340,11 kn
414,93 kn
378,35 kn
461,59 kn
417,26 kn
509,06 kn
367,61 kn
448,48 kn
466,23 kn
568,80 kn
340,11 kn
414,93 kn
317,97 kn
387,92 kn
301,87 kn
368,28 kn
156,30 kn
190,69 kn
372,98 kn
455,04 kn
422,62 kn
515,60 kn
367,61 kn
448,48 kn
455,49 kn
555,70 kn
241,50 kn
294,63 kn
444,09 kn
541,79 kn
186,49 kn
227,52 kn
110,02 kn
134,22 kn
192,53 kn
234,89 kn
290,47 kn
354,37 kn
285,10 kn
347,82 kn
356,88 kn
435,39 kn
213,99 kn
261,07 kn
340,11 kn
414,93 kn
504,46 kn
615,44 kn
213,99 kn
261,07 kn
471,59 kn
575,34 kn
300,53 kn
366,65 kn

0986478515
0986478517
0986478520
0986478521
0986478522
0986478523
0986478524
0986478525
0986478526
0986478527
0986478528
0986478529
0986478530
0986478531
0986478532
0986478533
0986478534
0986478535
0986478537
0986478539
0986478540
0986478541
0986478542
0986478544
0986478545
0986478546
0986478547
0986478548
0986478549
0986478550
0986478553
0986478554
0986478555
0986478556
0986478557
0986478558
0986478559
0986478560
0986478561
0986478562
0986478563
0986478564
0986478565
0986478566
0986478567
0986478568
0986478569
0986478570
0986478571
0986478572
0986478574
0986478575
0986478578

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
260,95 kn
318,36 kn
206,62 kn
252,08 kn
603,75 kn
736,58 kn
403,17 kn
491,87 kn
241,50 kn
294,63 kn
356,88 kn
435,39 kn
362,25 kn
441,95 kn
285,10 kn
347,82 kn
372,98 kn
455,04 kn
411,22 kn
501,69 kn
395,12 kn
482,05 kn
224,73 kn
274,17 kn
433,36 kn
528,70 kn
334,74 kn
408,38 kn
433,36 kn
528,70 kn
241,50 kn
294,63 kn
274,37 kn
334,73 kn
356,88 kn
435,39 kn
515,87 kn
629,36 kn
367,61 kn
448,48 kn
340,11 kn
414,93 kn
334,74 kn
408,38 kn
340,11 kn
414,93 kn
515,87 kn
629,36 kn
219,36 kn
267,62 kn
323,34 kn
394,47 kn
483,00 kn
589,26 kn
669,49 kn
816,78 kn
526,60 kn
642,45 kn
230,77 kn
281,54 kn
290,47 kn
354,37 kn
285,10 kn
347,82 kn
257,60 kn
314,27 kn
216,68 kn
264,35 kn
367,61 kn
448,48 kn
334,74 kn
408,38 kn
213,99 kn
261,07 kn
269,00 kn
328,18 kn
224,73 kn
274,17 kn
466,23 kn
568,80 kn
197,22 kn
240,61 kn
290,47 kn
354,37 kn
271,69 kn
331,46 kn
317,97 kn
387,92 kn
279,74 kn
341,28 kn
383,71 kn
468,13 kn
356,88 kn
435,39 kn
230,77 kn
281,54 kn
285,10 kn
347,82 kn
367,61 kn
448,48 kn
422,62 kn
515,60 kn
609,11 kn
743,11 kn
307,24 kn
374,83 kn

0986478580
0986478581
0986478582
0986478583
0986478584
0986478585
0986478588
0986478589
0986478590
0986478591
0986478592
0986478593
0986478594
0986478595
0986478596
0986478597
0986478598
0986478599
0986478601
0986478602
0986478603
0986478604
0986478605
0986478606
0986478607
0986478608
0986478609
0986478610
0986478611
0986478613
0986478614
0986478615
0986478616
0986478617
0986478618
0986478619
0986478620
0986478621
0986478622
0986478623
0986478624
0986478625
0986478626
0986478627
0986478628
0986478629
0986478631
0986478632
0986478633
0986478634
0986478635
0986478636
0986478637

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
ZAMJENA:0986478464
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
ZAMJENA: 0986478979
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
362,25 kn
441,95 kn
345,48 kn
421,49 kn
274,37 kn
334,73 kn
405,85 kn
495,14 kn
290,47 kn
354,37 kn
323,34 kn
394,47 kn
471,59 kn
575,34 kn
290,47 kn
354,37 kn
400,49 kn
488,60 kn
189,17 kn
230,79 kn
521,23 kn
635,90 kn
499,10 kn
608,90 kn
433,36 kn
528,70 kn
609,11 kn
743,11 kn
301,87 kn
368,28 kn
597,71 kn
729,21 kn
272,36 kn
332,28 kn
597,71 kn
729,21 kn
208,63 kn
254,53 kn
224,73 kn
274,17 kn
362,25 kn
441,95 kn
200,58 kn
244,71 kn
362,25 kn
441,95 kn
274,37 kn
334,73 kn
269,00 kn
328,18 kn
272,36 kn
332,28 kn
285,10 kn
347,82 kn
216,68 kn
264,35 kn
307,24 kn
374,83 kn
504,46 kn
615,44 kn
422,62 kn
515,60 kn
265,65 kn
324,09 kn
471,59 kn
575,34 kn
526,60 kn
642,45 kn
329,38 kn
401,84 kn
471,59 kn
575,34 kn
134,17 kn
163,69 kn
290,47 kn
354,37 kn
455,49 kn
555,70 kn
450,13 kn
549,16 kn
224,73 kn
274,17 kn
389,75 kn
475,50 kn
219,36 kn
267,62 kn
296,51 kn
361,74 kn
257,60 kn
314,27 kn
317,97 kn
387,92 kn
290,47 kn
354,37 kn
290,47 kn
354,37 kn
285,10 kn
347,82 kn
395,12 kn
482,05 kn
537,33 kn
655,54 kn
367,61 kn
448,48 kn
186,49 kn
227,52 kn

0986478638
0986478639
0986478640
0986478641
0986478642
0986478643
0986478644
0986478646
0986478647
0986478649
0986478650
0986478651
0986478652
0986478654
0986478655
0986478656
0986478657
0986478658
0986478659
0986478660
0986478661
0986478662
0986478663
0986478664
0986478665
0986478666
0986478667
0986478668
0986478669
0986478670
0986478671
0986478672
0986478673
0986478674
0986478675
0986478676
0986478677
0986478678
0986478680
0986478681
0986478683
0986478684
0986478686
0986478687
0986478688
0986478689
0986478690
0986478691
0986478692
0986478694
0986478695
0986478696
0986478697

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI

VPC (kn)
MPC(Kn)
238,82 kn
291,36 kn
418,00 kn
509,96 kn
290,47 kn
354,37 kn
224,73 kn
274,17 kn
262,97 kn
320,82 kn
817,07 kn
996,83 kn
296,51 kn
361,74 kn
378,35 kn
461,59 kn
855,98 kn
1.044,30 kn
531,97 kn
649,00 kn
269,00 kn
328,18 kn
175,76 kn
214,43 kn
340,11 kn
414,93 kn
356,88 kn
435,39 kn
460,86 kn
562,25 kn
340,11 kn
414,93 kn
307,24 kn
374,83 kn
334,74 kn
408,38 kn
265,65 kn
324,09 kn
499,10 kn
608,90 kn
262,97 kn
320,82 kn
707,73 kn
863,43 kn
356,88 kn
435,39 kn
356,88 kn
435,39 kn
345,48 kn
421,49 kn
455,49 kn
555,70 kn
559,47 kn
682,55 kn
455,49 kn
555,70 kn
619,85 kn
756,22 kn
531,97 kn
649,00 kn
205,94 kn
251,25 kn
356,88 kn
435,39 kn
345,48 kn
421,49 kn
230,77 kn
281,54 kn
301,87 kn
368,28 kn
257,60 kn
314,27 kn
285,10 kn
347,82 kn
219,36 kn
267,62 kn
362,25 kn
441,95 kn
345,48 kn
421,49 kn
194,54 kn
237,34 kn
323,34 kn
394,47 kn
405,85 kn
495,14 kn
252,23 kn
307,72 kn
323,34 kn
394,47 kn
488,36 kn
595,80 kn
471,59 kn
575,34 kn
499,10 kn
608,90 kn
417,26 kn
509,06 kn
504,46 kn
615,44 kn
350,84 kn
428,02 kn
296,51 kn
361,74 kn
290,47 kn
354,37 kn

0986478699
0986478700
0986478701
0986478706
0986478707
0986478708
0986478709
0986478710
0986478717
0986478718
0986478719
0986478721
0986478723
0986478724
0986478725
0986478726
0986478728
0986478729
0986478730
0986478732
0986478735
0986478736
0986478737
0986478738
0986478739
0986478740
0986478741
0986478742
0986478743
0986478744
0986478745
0986478746
0986478747
0986478748
0986478749
0986478750
0986478751
0986478752
0986478753
0986478754
0986478755
0986478757
0986478758
0986478759
0986478760
0986478761
0986478762
0986478763
0986478766
0986478767
0986478768
0986478770
0986478771

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
411,22 kn
501,69 kn
285,10 kn
347,82 kn
279,74 kn
341,28 kn
417,26 kn
509,06 kn
509,83 kn
621,99 kn
509,83 kn
621,99 kn
526,60 kn
642,45 kn
466,23 kn
568,80 kn
455,49 kn
555,70 kn
407,00 kn
496,54 kn
488,36 kn
595,80 kn
224,73 kn
274,17 kn
301,87 kn
368,28 kn
301,87 kn
368,28 kn
340,11 kn
414,93 kn
290,47 kn
354,37 kn
383,71 kn
468,13 kn
285,10 kn
347,82 kn
328,71 kn
401,03 kn
652,72 kn
796,32 kn
227,41 kn
277,44 kn
244,85 kn
298,72 kn
181,12 kn
220,97 kn
367,61 kn
448,48 kn
274,37 kn
334,73 kn
213,99 kn
261,07 kn
455,49 kn
555,70 kn
400,49 kn
488,60 kn
576,24 kn
703,01 kn
431,34 kn
526,23 kn
537,33 kn
655,54 kn
233,45 kn
284,81 kn
183,81 kn
224,25 kn
537,33 kn
655,54 kn
186,49 kn
227,52 kn
241,50 kn
294,63 kn
296,51 kn
361,74 kn
307,24 kn
374,83 kn
279,74 kn
341,28 kn
301,87 kn
368,28 kn
222,04 kn
270,89 kn
307,24 kn
374,83 kn
296,51 kn
361,74 kn
246,87 kn
301,18 kn
483,00 kn
589,26 kn
647,35 kn
789,77 kn
537,33 kn
655,54 kn
411,22 kn
501,69 kn
455,49 kn
555,70 kn
241,50 kn
294,63 kn
411,22 kn
501,69 kn
301,87 kn
368,28 kn
383,71 kn
468,13 kn

0986478772
0986478774
0986478775
0986478776
0986478777
0986478778
0986478781
0986478782
0986478783
0986478784
0986478786
0986478787
0986478789
0986478791
0986478792
0986478793
0986478794
0986478795
0986478797
0986478798
0986478799
0986478800
0986478801
0986478802
0986478803
0986478804
0986478805
0986478806
0986478807
0986478810
0986478811
0986478812
0986478813
0986478814
0986478815
0986478816
0986478817
0986478819
0986478820
0986478821
0986478822
0986478823
0986478824
0986478827
0986478828
0986478830
0986478831
0986478833
0986478834
0986478835
0986478836
0986478837
0986478838

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
345,48 kn
421,49 kn
455,49 kn
555,70 kn
173,07 kn
211,15 kn
131,48 kn
160,41 kn
444,09 kn
541,79 kn
526,60 kn
642,45 kn
274,37 kn
334,73 kn
477,63 kn
582,71 kn
183,81 kn
224,25 kn
170,39 kn
207,88 kn
422,62 kn
515,60 kn
317,97 kn
387,92 kn
509,83 kn
621,99 kn
378,35 kn
461,59 kn
378,35 kn
461,59 kn
317,97 kn
387,92 kn
208,63 kn
254,53 kn
329,38 kn
401,84 kn
433,36 kn
528,70 kn
345,48 kn
421,49 kn
477,63 kn
582,71 kn
521,23 kn
635,90 kn
257,60 kn
314,27 kn
362,25 kn
441,95 kn
323,34 kn
394,47 kn
244,18 kn
297,90 kn
400,49 kn
488,60 kn
367,61 kn
448,48 kn
296,51 kn
361,74 kn
470,92 kn
574,52 kn
290,47 kn
354,37 kn
334,74 kn
408,38 kn
296,51 kn
361,74 kn
537,33 kn
655,54 kn
422,62 kn
515,60 kn
641,98 kn
783,22 kn
203,26 kn
247,98 kn
257,60 kn
314,27 kn
296,51 kn
361,74 kn
230,77 kn
281,54 kn
554,11 kn
676,01 kn
356,88 kn
435,39 kn
417,26 kn
509,06 kn
323,34 kn
394,47 kn
323,34 kn
394,47 kn
290,47 kn
354,37 kn
296,51 kn
361,74 kn
411,22 kn
501,69 kn
405,85 kn
495,14 kn
274,37 kn
334,73 kn
257,60 kn
314,27 kn
317,97 kn
387,92 kn
362,25 kn
441,95 kn

0986478839
0986478840
0986478841
0986478842
0986478843
0986478844
0986478845
0986478846
0986478847
0986478848
0986478849
0986478850
0986478852
0986478853
0986478854
0986478856
0986478857
0986478858
0986478859
0986478860
0986478861
0986478863
0986478864
0986478865
0986478866
0986478867
0986478868
0986478869
0986478870
0986478871
0986478872
0986478873
0986478874
0986478875
0986478876
0986478877
0986478878
0986478879
0986478880
0986478881
0986478882
0986478883
0986478884
0986478885
0986478886
0986478887
0986478888
0986478889
0986478890
0986478891
0986478892
0986478893
0986478894

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
ZAMJENA: 0986478893
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK

VPC (kn)
MPC(Kn)
477,63 kn
582,71 kn
279,74 kn
341,28 kn
411,22 kn
501,69 kn
450,13 kn
549,16 kn
334,74 kn
408,38 kn
521,23 kn
635,90 kn
340,11 kn
414,93 kn
537,33 kn
655,54 kn
208,63 kn
254,53 kn
345,48 kn
421,49 kn
285,10 kn
347,82 kn
241,50 kn
294,63 kn
271,69 kn
331,46 kn
257,60 kn
314,27 kn
383,71 kn
468,13 kn
152,95 kn
186,60 kn
285,10 kn
347,82 kn
285,10 kn
347,82 kn
140,20 kn
171,04 kn
136,85 kn
166,96 kn
290,47 kn
354,37 kn
274,37 kn
334,73 kn
383,71 kn
468,13 kn
262,97 kn
320,82 kn
362,25 kn
441,95 kn
290,47 kn
354,37 kn
178,44 kn
217,70 kn
285,10 kn
347,82 kn
460,86 kn
562,25 kn
317,97 kn
387,92 kn
307,24 kn
374,83 kn
285,10 kn
347,82 kn
158,99 kn
193,97 kn
197,22 kn
240,61 kn
345,48 kn
421,49 kn
301,87 kn
368,28 kn
395,12 kn
482,05 kn
238,82 kn
291,36 kn
211,31 kn
257,80 kn
367,61 kn
448,48 kn
296,51 kn
361,74 kn
466,23 kn
568,80 kn
323,34 kn
394,47 kn
543,37 kn
662,91 kn
372,98 kn
455,04 kn
208,63 kn
254,53 kn
244,18 kn
297,90 kn
241,50 kn
294,63 kn
509,83 kn
621,99 kn
285,10 kn
347,82 kn
205,94 kn
251,25 kn
350,84 kn
428,02 kn
312,61 kn
381,38 kn

0986478896
0986478897
0986478898
0986478899
0986478967
0986478970
0986478974
0986478979
0986478981
0986478984
0986478989
0986478990
0986478993
0986479001
0986479002
0986479003
0986479004
0986479036
0986480005
0986480010
0986480020
0986480023
0986480025
0986480032
0986480037
0986480039
0986480043
0986480044
0986480049
0986480050
0986480051
0986480057
0986480059
0986480060
0986480061
0986480062
0986480063
0986480064
0986480065
0986480069
0986480070
0986480071
0986480072
0986480075
0986480079
0986480080
0986480084
0986480093
0986480094
0986480095
0986480100
0986480105
0986480113

KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
BREMSSCHEIBE
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
BREMSSCHEIBE
BREMSSCHEIBE
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
KOCIONI DISK
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
HAUPTBREMSZYLINDER
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR. 0204123103
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR.0204122298
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
281,08 kn
342,92 kn
334,74 kn
408,38 kn
241,50 kn
294,63 kn
222,04 kn
270,89 kn
597,71 kn
729,21 kn
417,26 kn
509,06 kn
477,63 kn
582,71 kn
351,51 kn
428,84 kn
295,17 kn
360,11 kn
340,11 kn
414,93 kn
331,00 kn
403,82 kn
434,00 kn
529,48 kn
499,00 kn
608,78 kn
493,73 kn
602,35 kn
683,00 kn
833,26 kn
705,00 kn
860,10 kn
640,00 kn
780,80 kn
301,87 kn
368,28 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
1.244,75 kn
1.518,60 kn
1.342,21 kn
1.637,50 kn
1.188,32 kn
1.449,75 kn
1.095,00 kn
1.335,90 kn
1.425,99 kn
1.739,71 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
629,21 kn
767,64 kn
454,81 kn
554,87 kn
510,38 kn
622,66 kn
748,05 kn
912,62 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.216,54 kn
1.484,18 kn
1.237,05 kn
1.509,20 kn
1.272,11 kn
1.551,97 kn
1.125,92 kn
1.373,62 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
1.286,64 kn
1.569,70 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.244,75 kn
1.518,60 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
985,71 kn
1.202,57 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
978,87 kn
1.194,22 kn

0986480114
0986480115
0986480116
0986480117
0986480118
0986480119
0986480121
0986480122
0986480124
0986480125
0986480126
0986480127
0986480128
0986480129
0986480130
0986480131
0986480132
0986480133
0986480134
0986480136
0986480139
0986480140
0986480141
0986480142
0986480257
0986480327
0986480336
0986480350
0986480351
0986480353
0986480366
0986480379
0986480415
0986480422
0986480425
0986480428
0986480429
0986480430
0986480434
0986480436
0986480437
0986480438
0986480440
0986480445
0986480449
0986480450
0986480453
0986480454
0986480460
0986480465
0986480467
0986480477
0986480483

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
VIE SE NE PROIZVODI
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.069,49 kn
1.304,78 kn
1.167,81 kn
1.424,73 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
1.048,97 kn
1.279,74 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
1.516,61 kn
1.850,26 kn
503,54 kn
614,32 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
1.055,81 kn
1.288,09 kn
1.055,81 kn
1.288,09 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.307,16 kn
1.594,74 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.069,49 kn
1.304,78 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
699,32 kn
853,17 kn
866,88 kn
1.057,59 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.069,49 kn
1.304,78 kn
412,07 kn
502,73 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
866,88 kn
1.057,59 kn
419,76 kn
512,11 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
783,10 kn
955,38 kn
1.020,76 kn
1.245,33 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.139,60 kn
1.390,31 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
1.237,05 kn
1.509,20 kn
1.251,59 kn
1.526,94 kn
1.355,89 kn
1.654,19 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.363,58 kn
1.663,57 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
950,66 kn
1.159,81 kn
1.467,88 kn
1.790,81 kn
1.397,78 kn
1.705,29 kn
985,71 kn
1.202,57 kn

0986480485
0986480493
0986480494
0986480495
0986480496
0986480502
0986480566
0986480569
0986480572
0986480588
0986480589
0986480590
0986480591
0986480592
0986480593
0986480594
0986480596
0986480597
0986480598
0986480599
0986480600
0986480601
0986480603
0986480604
0986480605
0986480609
0986480611
0986480612
0986480613
0986480614
0986480615
0986480617
0986480620
0986480621
0986480622
0986480623
0986480625
0986480628
0986480631
0986480632
0986480635
0986480636
0986480638
0986480639
0986480640
0986480641
0986480642
0986480643
0986480644
0986480647
0986480649
0986480651
0986480652

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR.0204123562
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
HAUPTBREMSZYLINDER
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
950,66 kn
1.159,81 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.062,65 kn
1.296,43 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
895,09 kn
1.092,01 kn
1.432,83 kn
1.748,05 kn
950,66 kn
1.159,81 kn
985,71 kn
1.202,57 kn
1.244,75 kn
1.518,60 kn
1.432,83 kn
1.748,05 kn
1.432,83 kn
1.748,05 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.419,15 kn
1.731,36 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
1.355,89 kn
1.654,19 kn
1.419,15 kn
1.731,36 kn
1.922,69 kn
2.345,68 kn
1.314,00 kn
1.603,08 kn
1.349,05 kn
1.645,84 kn
1.321,69 kn
1.612,46 kn
1.566,20 kn
1.910,76 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.663,65 kn
2.029,65 kn
1.649,98 kn
2.012,98 kn
545,43 kn
665,42 kn
936,98 kn
1.143,12 kn
908,77 kn
1.108,70 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
699,32 kn
853,17 kn
1.020,76 kn
1.245,33 kn
2.026,99 kn
2.472,93 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
930,14 kn
1.134,77 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.265,27 kn
1.543,63 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
1.314,00 kn
1.603,08 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
573,64 kn
699,84 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.635,44 kn
1.995,24 kn
831,83 kn
1.014,83 kn
1.593,55 kn
1.944,13 kn
1.720,08 kn
2.098,50 kn
1.355,89 kn
1.654,19 kn
2.006,47 kn
2.447,89 kn
1.335,37 kn
1.629,15 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.143,00 kn
1.394,46 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0986480653
0986480654
0986480655
0986480656
0986480658
0986480659
0986480660
0986480661
0986480662
0986480663
0986480665
0986480668
0986480670
0986480671
0986480673
0986480674
0986480676
0986480677
0986480678
0986480681
0986480682
0986480683
0986480684
0986480685
0986480686
0986480687
0986480688
0986480691
0986480692
0986480694
0986480696
0986480697
0986480698
0986480699
0986480700
0986480701
0986480702
0986480707
0986480709
0986480714
0986480717
0986480718
0986480719
0986480721
0986480722
0986480723
0986480724
0986480725
0986480726
0986480728
0986480729
0986480730
0986480733

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
0,00 kn
0,00 kn
565,95 kn
690,46 kn
930,14 kn
1.134,77 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.188,32 kn
1.449,75 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.489,25 kn
1.816,89 kn
1.055,81 kn
1.288,09 kn
1.663,65 kn
2.029,65 kn
783,10 kn
955,38 kn
1.181,49 kn
1.441,42 kn
818,15 kn
998,14 kn
838,67 kn
1.023,18 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.831,22 kn
2.234,09 kn
1.069,49 kn
1.304,78 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
684,78 kn
835,43 kn
552,27 kn
673,77 kn
1.013,92 kn
1.236,98 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
642,89 kn
784,33 kn
1.482,41 kn
1.808,54 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.754,28 kn
2.140,22 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.190,00 kn
1.451,80 kn
1.887,64 kn
2.302,92 kn
1.670,49 kn
2.038,00 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.454,20 kn
1.774,12 kn
1.670,49 kn
2.038,00 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
1.390,94 kn
1.696,95 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
1.573,03 kn
1.919,10 kn
1.573,03 kn
1.919,10 kn

0986480734
0986480737
0986480742
0986480750
0986480751
0986480752
0986480756
0986480758
0986480764
0986480765
0986480774
0986480778
0986480780
0986480781
0986480782
0986480786
0986480788
0986480789
0986480796
0986480798
0986480802
0986480805
0986480807
0986480810
0986480811
0986480815
0986480816
0986480826
0986480829
0986480832
0986480833
0986480834
0986480836
0986480838
0986480839
0986480840
0986480841
0986480842
0986480843
0986480844
0986480845
0986480846
0986480847
0986480848
0986480890
0986480892
0986480893
0986480894
0986480895
0986480896
0986480897
0986480898
0986480900

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
ZAMJENSKI BR. 0204123133
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.237,05 kn
1.509,20 kn
1.678,19 kn
2.047,39 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
1.272,11 kn
1.551,97 kn
2.083,42 kn
2.541,77 kn
1.999,63 kn
2.439,55 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
950,66 kn
1.159,81 kn
1.489,25 kn
1.816,89 kn
1.496,09 kn
1.825,23 kn
1.440,52 kn
1.757,43 kn
978,87 kn
1.194,22 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
1.573,03 kn
1.919,10 kn
1.551,66 kn
1.893,03 kn
1.209,70 kn
1.475,83 kn
1.160,11 kn
1.415,33 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.132,76 kn
1.381,97 kn
1.174,65 kn
1.433,07 kn
1.181,49 kn
1.441,42 kn
1.139,60 kn
1.390,31 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
1.740,60 kn
2.123,53 kn
2.215,93 kn
2.703,43 kn
1.454,20 kn
1.774,12 kn
1.447,36 kn
1.765,78 kn
1.474,72 kn
1.799,16 kn
2.272,35 kn
2.772,27 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
2.068,88 kn
2.524,03 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.181,49 kn
1.441,42 kn
1.230,22 kn
1.500,87 kn
1.432,83 kn
1.748,05 kn
1.516,61 kn
1.850,26 kn
1.866,27 kn
2.276,85 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.425,99 kn
1.739,71 kn
1.432,83 kn
1.748,05 kn
1.111,38 kn
1.355,88 kn
1.076,33 kn
1.313,12 kn
1.950,05 kn
2.379,06 kn
1.509,77 kn
1.841,92 kn
1.447,36 kn
1.765,78 kn
1.034,44 kn
1.262,02 kn
7.025,65 kn
8.571,29 kn
642,89 kn
784,33 kn
684,78 kn
835,43 kn
985,71 kn
1.202,57 kn

0986480902
0986480905
0986480906
0986480907
0986480908
0986480909
0986480910
0986480911
0986480912
0986480913
0986480914
0986480915
0986480916
0986480917
0986480919
0986480920
0986480921
0986480922
0986480923
0986480924
0986480925
0986480926
0986480927
0986480928
0986480929
0986480930
0986480931
0986480932
0986480933
0986480934
0986480935
0986480936
0986480937
0986480938
0986480939
0986480940
0986480941
0986480942
0986480943
0986480944
0986480945
0986480946
0986480947
0986480948
0986480949
0986480950
0986480951
0986480952
0986480953
0986480954
0986480955
0986480956
0986480957

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


ZAMJENSKI BR. 0204122243
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
GLAVNI KOCIONI CILINDAR

VPC (kn)
MPC(Kn)
985,71 kn
1.202,57 kn
908,77 kn
1.108,70 kn
671,10 kn
818,74 kn
1.761,97 kn
2.149,60 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
1.174,65 kn
1.433,07 kn
1.097,70 kn
1.339,19 kn
1.293,48 kn
1.578,05 kn
957,50 kn
1.168,15 kn
1.230,22 kn
1.500,87 kn
1.405,47 kn
1.714,67 kn
1.880,80 kn
2.294,58 kn
1.146,43 kn
1.398,64 kn
1.440,52 kn
1.757,43 kn
1.153,27 kn
1.406,99 kn
1.041,28 kn
1.270,36 kn
1.083,17 kn
1.321,47 kn
1.957,74 kn
2.388,44 kn
1.342,21 kn
1.637,50 kn
1.482,41 kn
1.808,54 kn
1.377,26 kn
1.680,26 kn
1.621,76 kn
1.978,55 kn
1.090,87 kn
1.330,86 kn
1.419,15 kn
1.731,36 kn
1.195,16 kn
1.458,10 kn
922,45 kn
1.125,39 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
1.978,26 kn
2.413,48 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
1.286,64 kn
1.569,70 kn
1.384,10 kn
1.688,60 kn
964,34 kn
1.176,49 kn
999,39 kn
1.219,26 kn
1.202,00 kn
1.466,44 kn
754,89 kn
920,97 kn
1.859,43 kn
2.268,50 kn
964,34 kn
1.176,49 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
2.237,30 kn
2.729,51 kn
1.223,38 kn
1.492,52 kn
1.726,92 kn
2.106,84 kn
985,71 kn
1.202,57 kn
992,55 kn
1.210,91 kn
2.006,47 kn
2.447,89 kn
1.278,95 kn
1.560,32 kn
2.076,58 kn
2.533,43 kn
2.376,65 kn
2.899,51 kn
1.482,41 kn
1.808,54 kn
1.342,21 kn
1.637,50 kn
1.188,32 kn
1.449,75 kn
1.132,76 kn
1.381,97 kn
1.020,76 kn
1.245,33 kn
1.454,20 kn
1.774,12 kn

0986480958
0986480959
0986480972
0986480977
0986482002
0986482004
0986482005
0986482006
0986482007
0986482008
0986485006
0986485018
0986485080
0986485103
0986485112
0986485119
0986485127
0986485131
0986486006
0986486017
0986486030
0986486031
0986486036
0986486038
0986486041
0986486042
0986486043
0986486048
0986486053
0986486500
0986486503
0986486505
0986486529
0986486533
0986486535
0986486537
0986486538
0986487002
0986487003
0986487013
0986487020
0986487030
0986487031
0986487032
0986487035
0986487068
0986487069
0986487076
0986487080
0986487081
0986487084
0986487099
0986487109

GLAVNI KOCIONI CILINDAR


GLAVNI KOCIONI CILINDAR
HAUPTBREMSZYLINDER
GLAVNI KOCIONI CILINDAR
REGULATOR KO?IONE SILE
REGULATOR KO?IONE SILE
BREMSKRAFTREGLER
REGULATOR KO?IONE SILE
REGULATOR KO?IONE SILE
REGULATOR KO?IONE SILE
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC KOCIONE SILE
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
POJACIVAC SILE KOCENJA
CILINDAR
CILINDAR
VIE SE NE PROIZVODI
CILINDAR
CILINDAR
KUPPLUNGSGEBERZYLINDER
CILINDAR ZA KVACILO
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR ZA KVACILO
CILINDAR SIGNALIZATORA
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
CILINDAR
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.355,89 kn
1.654,19 kn
1.412,31 kn
1.723,02 kn
1.129,00 kn
1.377,38 kn
653,00 kn
796,66 kn
611,26 kn
745,74 kn
861,75 kn
1.051,34 kn
604,42 kn
737,39 kn
868,59 kn
1.059,68 kn
882,27 kn
1.076,37 kn
807,89 kn
985,63 kn
1.328,53 kn
1.620,81 kn
2.782,00 kn
3.394,04 kn
1.041,28 kn
1.270,36 kn
1.992,80 kn
2.431,22 kn
1.551,00 kn
1.892,22 kn
1.286,64 kn
1.569,70 kn
1.258,43 kn
1.535,28 kn
1.300,32 kn
1.586,39 kn
649,73 kn
792,67 kn
684,78 kn
835,43 kn
482,17 kn
588,25 kn
335,98 kn
409,90 kn
342,82 kn
418,24 kn
1.360,00 kn
1.659,20 kn
908,77 kn
1.108,70 kn
719,83 kn
878,19 kn
342,82 kn
418,24 kn
707,00 kn
862,54 kn
422,00 kn
514,84 kn
335,98 kn
409,90 kn
286,39 kn
349,40 kn
461,65 kn
563,21 kn
363,34 kn
443,27 kn
335,98 kn
409,90 kn
391,55 kn
477,69 kn
605,00 kn
738,10 kn
573,64 kn
699,84 kn
94,59 kn
115,40 kn
156,97 kn
191,50 kn
166,37 kn
202,97 kn
138,86 kn
169,41 kn
69,10 kn
84,30 kn
362,25 kn
441,95 kn
191,86 kn
234,07 kn
244,85 kn
298,72 kn
154,96 kn
189,05 kn
303,00 kn
369,66 kn
169,05 kn
206,24 kn
175,76 kn
214,43 kn
170,39 kn
207,88 kn
124,10 kn
151,40 kn
199,91 kn
243,89 kn
153,62 kn
187,42 kn

0986487126
0986487128
0986487133
0986487150
0986487189
0986487190
0986487191
0986487195
0986487199
0986487201
0986487202
0986487203
0986487207
0986487211
0986487212
0986487213
0986487214
0986487217
0986487219
0986487223
0986487224
0986487228
0986487229
0986487233
0986487235
0986487240
0986487241
0986487242
0986487243
0986487250
0986487251
0986487252
0986487255
0986487258
0986487260
0986487263
0986487264
0986487266
0986487270
0986487272
0986487274
0986487275
0986487276
0986487277
0986487278
0986487279
0986487280
0986487281
0986487282
0986487284
0986487285
0986487286
0986487287

KOCIONA CELJUST KOMPLET


KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUSTKOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
ZAMJENSKI BR. 0986487295
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET

VPC (kn)
MPC(Kn)
117,40 kn
143,23 kn
205,27 kn
250,43 kn
132,15 kn
161,22 kn
324,00 kn
395,28 kn
159,66 kn
194,79 kn
131,48 kn
160,41 kn
213,32 kn
260,25 kn
197,22 kn
240,61 kn
167,04 kn
203,79 kn
195,88 kn
238,97 kn
159,66 kn
194,79 kn
170,39 kn
207,88 kn
351,51 kn
428,84 kn
244,85 kn
298,72 kn
244,85 kn
298,72 kn
128,13 kn
156,32 kn
108,67 kn
132,58 kn
154,29 kn
188,23 kn
181,12 kn
220,97 kn
183,81 kn
224,25 kn
231,44 kn
282,36 kn
189,84 kn
231,60 kn
258,27 kn
315,09 kn
191,86 kn
234,07 kn
181,12 kn
220,97 kn
250,22 kn
305,27 kn
260,95 kn
318,36 kn
319,32 kn
389,57 kn
170,39 kn
207,88 kn
138,19 kn
168,59 kn
247,54 kn
302,00 kn
133,50 kn
162,87 kn
178,44 kn
217,70 kn
186,49 kn
227,52 kn
194,54 kn
237,34 kn
135,51 kn
165,32 kn
197,89 kn
241,43 kn
197,22 kn
240,61 kn
134,84 kn
164,50 kn
101,97 kn
124,40 kn
170,39 kn
207,88 kn
250,22 kn
305,27 kn
199,91 kn
243,89 kn
165,02 kn
201,32 kn
170,39 kn
207,88 kn
224,73 kn
274,17 kn
197,22 kn
240,61 kn
175,76 kn
214,43 kn
159,66 kn
194,79 kn
191,86 kn
234,07 kn
260,95 kn
318,36 kn
113,37 kn
138,31 kn
391,09 kn
477,13 kn

0986487289
0986487290
0986487291
0986487292
0986487295
0986487297
0986487300
0986487302
0986487304
0986487307
0986487309
0986487312
0986487313
0986487315
0986487316
0986487317
0986487318
0986487319
0986487321
0986487323
0986487326
0986487327
0986487328
0986487329
0986487330
0986487331
0986487332
0986487334
0986487336
0986487343
0986487346
0986487347
0986487350
0986487351
0986487357
0986487358
0986487363
0986487364
0986487369
0986487372
0986487373
0986487374
0986487375
0986487378
0986487379
0986487384
0986487385
0986487386
0986487388
0986487391
0986487396
0986487399
0986487400

KOCIONA CELJUST KOMPLET


KOCIONA CELJUST KOMPLET
ZAMJENA: 0986487274
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET

VPC (kn)
MPC(Kn)
170,39 kn
207,88 kn
239,49 kn
292,18 kn
181,12 kn
220,97 kn
271,69 kn
331,46 kn
170,39 kn
207,88 kn
330,05 kn
402,66 kn
186,49 kn
227,52 kn
175,76 kn
214,43 kn
197,22 kn
240,61 kn
122,76 kn
149,77 kn
527,27 kn
643,27 kn
468,91 kn
572,07 kn
226,74 kn
276,62 kn
202,59 kn
247,16 kn
324,68 kn
396,11 kn
167,71 kn
204,61 kn
293,15 kn
357,64 kn
266,32 kn
324,91 kn
199,91 kn
243,89 kn
181,12 kn
220,97 kn
128,13 kn
156,32 kn
319,32 kn
389,57 kn
527,27 kn
643,27 kn
255,59 kn
311,82 kn
255,59 kn
311,82 kn
179,11 kn
218,51 kn
436,71 kn
532,79 kn
543,37 kn
662,91 kn
226,07 kn
275,81 kn
186,49 kn
227,52 kn
125,45 kn
153,05 kn
346,15 kn
422,30 kn
266,32 kn
324,91 kn
205,27 kn
250,43 kn
255,59 kn
311,82 kn
548,74 kn
669,46 kn
189,17 kn
230,79 kn
207,96 kn
253,71 kn
277,05 kn
338,00 kn
175,76 kn
214,43 kn
389,08 kn
474,68 kn
293,15 kn
357,64 kn
644,67 kn
786,50 kn
340,78 kn
415,75 kn
165,02 kn
201,32 kn
277,05 kn
338,00 kn
202,59 kn
247,16 kn
287,79 kn
351,10 kn
132,82 kn
162,04 kn
156,30 kn
190,69 kn
308,58 kn
376,47 kn
242,17 kn
295,45 kn
242,17 kn
295,45 kn

0986487401
0986487409
0986487417
0986487425
0986487430
0986487436
0986487450
0986487451
0986487457
0986487459
0986487462
0986487485
0986487493
0986487510
0986487519
0986487520
0986487521
0986487522
0986487523
0986487524
0986487525
0986487526
0986487528
0986487531
0986487533
0986487534
0986487535
0986487536
0986487537
0986487541
0986487542
0986487543
0986487545
0986487546
0986487547
0986487549
0986487550
0986487552
0986487553
0986487554
0986487555
0986487556
0986487560
0986487568
0986487570
0986487579
0986487583
0986487585
0986487591
0986487596
0986487597
0986487605
0986487610

BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI


BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
VIE SE NE PROIZVODI
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
KOCIONA CELJUST KOMPLET
BREMSBACKE
BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI

VPC (kn)
MPC(Kn)
585,63 kn
714,47 kn
255,59 kn
311,82 kn
170,39 kn
207,88 kn
191,86 kn
234,07 kn
170,39 kn
207,88 kn
138,19 kn
168,59 kn
197,22 kn
240,61 kn
250,00 kn
305,00 kn
319,32 kn
389,57 kn
362,25 kn
441,95 kn
159,66 kn
194,79 kn
269,00 kn
328,18 kn
244,18 kn
297,90 kn
205,94 kn
251,25 kn
356,88 kn
435,39 kn
252,23 kn
307,72 kn
762,73 kn
930,53 kn
762,73 kn
930,53 kn
255,59 kn
311,82 kn
603,08 kn
735,76 kn
609,11 kn
743,11 kn
372,98 kn
455,04 kn
362,25 kn
441,95 kn
219,36 kn
267,62 kn
247,54 kn
302,00 kn
186,49 kn
227,52 kn
395,12 kn
482,05 kn
138,86 kn
169,41 kn
141,55 kn
172,69 kn
293,15 kn
357,64 kn
132,82 kn
162,04 kn
148,92 kn
181,68 kn
383,71 kn
468,13 kn
383,71 kn
468,13 kn
207,96 kn
253,71 kn
420,61 kn
513,14 kn
330,05 kn
402,66 kn
383,71 kn
468,13 kn
362,25 kn
441,95 kn
356,88 kn
435,39 kn
378,35 kn
461,59 kn
258,27 kn
315,09 kn
335,42 kn
409,21 kn
282,42 kn
344,55 kn
362,25 kn
441,95 kn
663,45 kn
809,41 kn
416,59 kn
508,24 kn
208,63 kn
254,53 kn
219,36 kn
267,62 kn
307,24 kn
374,83 kn
367,61 kn
448,48 kn
400,49 kn
488,60 kn
257,60 kn
314,27 kn

0986487611
0986487626
0986487627
0986487634
0986487652
0986488013
0986488014
0986488015
0986488018
0986488022
0986490260
0986490410
0986490440
0986490500
0986490510
0986490550
0986490640
0986490800
0986490930
0986490990
0986491030
0986491050
0986491250
0986491260
0986491330
0986491410
0986491441
0986491700
0986491730
0986491900
0986492020
0986492090
0986493180
0986493200
0986493260
0986493340
0986493360
0986493390
0986493450
0986493480
0986493550
0986493670
0986493790
0986524016
0986524026
0986524047
0986524093
0986524098
0986524151
0986524160
0986524184
0986524214
0986524244

BLOK CELJUSTI KOCNICE, POZADI


OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
BREMSBACKE
BREMSBACKE
OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
TROMMELBREMSENBELAG
TROMMELBREMSENBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
367,61 kn
448,48 kn
383,00 kn
467,26 kn
478,00 kn
583,16 kn
482,00 kn
588,04 kn
230,00 kn
280,60 kn
103,98 kn
126,86 kn
224,73 kn
274,17 kn
120,75 kn
147,32 kn
131,48 kn
160,41 kn
162,34 kn
198,05 kn
148,92 kn
181,68 kn
319,32 kn
389,57 kn
303,89 kn
370,75 kn
227,41 kn
277,44 kn
239,49 kn
292,18 kn
291,81 kn
356,01 kn
348,83 kn
425,57 kn
202,59 kn
247,16 kn
226,07 kn
275,81 kn
335,42 kn
409,21 kn
210,64 kn
256,98 kn
187,83 kn
229,15 kn
185,15 kn
225,88 kn
234,12 kn
285,63 kn
250,22 kn
305,27 kn
372,98 kn
455,04 kn
224,73 kn
274,17 kn
183,81 kn
224,25 kn
250,22 kn
305,27 kn
178,44 kn
217,70 kn
154,29 kn
188,23 kn
277,05 kn
338,00 kn
495,07 kn
603,99 kn
367,61 kn
448,48 kn
276,38 kn
337,18 kn
218,69 kn
266,80 kn
216,01 kn
263,53 kn
287,79 kn
351,10 kn
244,85 kn
298,72 kn
378,35 kn
461,59 kn
248,88 kn
303,63 kn
275,04 kn
335,55 kn
252,23 kn
307,72 kn
303,89 kn
370,75 kn
330,05 kn
402,66 kn
165,02 kn
201,32 kn
122,76 kn
149,77 kn
104,65 kn
127,67 kn
207,96 kn
253,71 kn
186,49 kn
227,52 kn
252,90 kn
308,54 kn
258,27 kn
315,09 kn
197,22 kn
240,61 kn

0986524246
0986524362
0986524372
0986524373
0986524376
0986524379
0986524417
0986524419
0986524429
0986524430
0986524431
0986524432
0986524434
0986524435
0986524436
0986524437
0986524438
0986524439
0986524440
0986524444
0986524445
0986524446
0986524448
0986560101
0986560111
0986560346
0986560390
0986560736
0986560741
0986560881
0986560932
0986560938
0986560943
0986560944
0986560946
0986560948
0986560949
0986560952
0986560953
0986560961
0986560962
0986560963
0986560966
0986560968
0986560971
0986560977
0986560982
0986560983
0986560986
0986560988
0986560989
0986560997
0986560998

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
189,17 kn
230,79 kn
197,22 kn
240,61 kn
191,86 kn
234,07 kn
102,64 kn
125,22 kn
218,69 kn
266,80 kn
159,66 kn
194,79 kn
128,13 kn
156,32 kn
239,49 kn
292,18 kn
112,03 kn
136,68 kn
148,92 kn
181,68 kn
143,56 kn
175,14 kn
287,79 kn
351,10 kn
136,18 kn
166,14 kn
146,24 kn
178,41 kn
132,82 kn
162,04 kn
231,44 kn
282,36 kn
319,32 kn
389,57 kn
159,66 kn
194,79 kn
298,52 kn
364,19 kn
197,22 kn
240,61 kn
505,81 kn
617,09 kn
148,92 kn
181,68 kn
244,85 kn
298,72 kn
148,92 kn
181,68 kn
287,79 kn
351,10 kn
122,76 kn
149,77 kn
183,81 kn
224,25 kn
76,47 kn
93,29 kn
93,92 kn
114,58 kn
112,03 kn
136,68 kn
252,90 kn
308,54 kn
141,55 kn
172,69 kn
193,87 kn
236,52 kn
174,42 kn
212,79 kn
247,54 kn
302,00 kn
340,78 kn
415,75 kn
141,55 kn
172,69 kn
201,25 kn
245,53 kn
194,54 kn
237,34 kn
234,12 kn
285,63 kn
287,79 kn
351,10 kn
298,52 kn
364,19 kn
221,37 kn
270,07 kn
146,24 kn
178,41 kn
234,12 kn
285,63 kn
324,68 kn
396,11 kn
287,79 kn
351,10 kn
202,59 kn
247,16 kn
236,80 kn
288,90 kn
218,69 kn
266,80 kn
234,12 kn
285,63 kn
205,27 kn
250,43 kn
308,58 kn
376,47 kn

0986561106
0986561117
0986561119
0986561122
0986561123
0986561130
0986561137
0986561396
0986561661
0986561731
0986561757
0986561763
0986561764
0986561766
0986561770
0986562001
0986562060
0986562282
0986562283
0986563232
0986563412
0986563561
0986563641
0986563921
0986564020
0986564221
0986564541
0986564801
0986564914
0986565610
0986565744
0986565760
0986565881
0986565941
0986566302
0986566311
0986566346
0986566350
0986566402
0986566403
0986566471
0986566683
0986566693
0986566700
0986566871
0986567181
0986567400
0986567411
0986567590
0986567720
0986567760
0986567841
0986568380

OBLOGA ZA DISK KOCNICE


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
VIE SE NE PROIZVODI
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU

VPC (kn)
MPC(Kn)
178,44 kn
217,70 kn
221,37 kn
270,07 kn
148,25 kn
180,87 kn
159,66 kn
194,79 kn
207,96 kn
253,71 kn
151,61 kn
184,96 kn
277,05 kn
338,00 kn
154,29 kn
188,23 kn
104,65 kn
127,67 kn
99,28 kn
121,12 kn
239,49 kn
292,18 kn
154,29 kn
188,23 kn
178,44 kn
217,70 kn
340,78 kn
415,75 kn
125,45 kn
153,05 kn
178,44 kn
217,70 kn
97,27 kn
118,67 kn
78,49 kn
95,76 kn
106,66 kn
130,13 kn
101,97 kn
124,40 kn
117,40 kn
143,23 kn
234,12 kn
285,63 kn
194,54 kn
237,34 kn
106,66 kn
130,13 kn
156,97 kn
191,50 kn
112,03 kn
136,68 kn
210,64 kn
256,98 kn
103,31 kn
126,04 kn
112,03 kn
136,68 kn
114,71 kn
139,95 kn
218,69 kn
266,80 kn
85,87 kn
104,76 kn
136,18 kn
166,14 kn
136,18 kn
166,14 kn
85,87 kn
104,76 kn
207,96 kn
253,71 kn
118,07 kn
144,05 kn
194,54 kn
237,34 kn
116,72 kn
142,40 kn
287,79 kn
351,10 kn
104,65 kn
127,67 kn
135,51 kn
165,32 kn
319,32 kn
389,57 kn
161,00 kn
196,42 kn
125,45 kn
153,05 kn
186,49 kn
227,52 kn
287,79 kn
351,10 kn
247,54 kn
302,00 kn
199,91 kn
243,89 kn
128,13 kn
156,32 kn
87,88 kn
107,21 kn
221,37 kn
270,07 kn
132,15 kn
161,22 kn

0986568530
0986568570
0986568701
0986568870
0986568871
0986568890
0986569070
0986569080
0986569390
0986569410
0986569550
0986569570
0986569580
0986569790
0986569860
0986569891
0986580009
0986580010
0986580049
0986580050
0986580103
0986580170
0986580171
0986580172
0986580173
0986580174
0986580175
0986580176
0986580178
0986580179
0986580181
0986580183
0986580184
0986580185
0986580202
0986580203
0986580204
0986580205
0986580207
0986580208
0986580238
0986580251
0986580252
0986580253
0986580254
0986580256
0986580257
0986580258
0986580259
0986580272
0986580292
0986580310
0986580311

OBLOGA ZA DISK KOCNICU


OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
VIE SE NE PROIZVODI
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONA OBLOGA
OBLOGA DISK KOCNICE KOMPLET SPRIJEDA
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
ELEKTROKRAFTSTOFFPUMPE
PUMPA
PUMPA
PUMPA
POKAZIVAC RAZINE
EKP-EINBAUEINHEIT
EKP-EINBAUEINHEIT
ZAMJENA:0986580173
PUMPA
PUMPA
EKP-EINBAUEINHEIT
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
PUMPA ZA GORIVO
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
PUMPA ZA GORIVO
ELEKTRO PUMPA
EKP-PUMPA
EKP-PUMPA
EKP-EINBAUEINHEIT
PUMPA ZA GORIVO
DOPREMNA JEDINICA GORIVA
PUMPA ZA GORIVO
PUMPA
PUMPA ZA GORIVO
DAVAC
EKP-EINBAUEINHEIT
EKP-PUMPA
PUMPA
PUMPA
EKP-PUMPA
EKP-PUMPA
PUMPA
PUMPA
PUMPA
FUELLSTANDSGEBER
EKP-EINBAUEINHEIT
PUMPA

VPC (kn)
MPC(Kn)
194,54 kn
237,34 kn
128,13 kn
156,32 kn
165,02 kn
201,32 kn
124,10 kn
151,40 kn
115,38 kn
140,76 kn
112,70 kn
137,49 kn
226,74 kn
276,62 kn
266,32 kn
324,91 kn
81,17 kn
99,03 kn
194,54 kn
237,34 kn
228,75 kn
279,08 kn
151,61 kn
184,96 kn
99,28 kn
121,12 kn
277,05 kn
338,00 kn
101,97 kn
124,40 kn
165,02 kn
201,32 kn
2.732,00 kn
3.333,04 kn
2.525,65 kn
3.081,29 kn
2.755,00 kn
3.361,10 kn
2.890,77 kn
3.526,74 kn
534,41 kn
651,98 kn
1.291,00 kn
1.575,02 kn
1.260,00 kn
1.537,20 kn
869,34 kn
1.060,59 kn
831,82 kn
1.014,82 kn
1.259,16 kn
1.536,18 kn
1.291,00 kn
1.575,02 kn
1.220,73 kn
1.489,29 kn
1.693,83 kn
2.066,47 kn
2.174,25 kn
2.652,59 kn
1.975,68 kn
2.410,33 kn
1.016,00 kn
1.239,52 kn
1.063,00 kn
1.296,86 kn
2.826,00 kn
3.447,72 kn
1.322,00 kn
1.612,84 kn
1.388,19 kn
1.693,59 kn
1.792,66 kn
2.187,05 kn
1.197,85 kn
1.461,38 kn
1.822,86 kn
2.223,89 kn
930,65 kn
1.135,39 kn
370,61 kn
452,14 kn
1.779,00 kn
2.170,38 kn
2.047,00 kn
2.497,34 kn
1.487,94 kn
1.815,29 kn
1.220,73 kn
1.489,29 kn
1.008,00 kn
1.229,76 kn
1.086,00 kn
1.324,92 kn
1.197,85 kn
1.461,38 kn
1.792,66 kn
2.187,05 kn
3.047,00 kn
3.717,34 kn
1.687,00 kn
2.058,14 kn
1.110,00 kn
1.354,20 kn
1.197,85 kn
1.461,38 kn

0986580312
0986580402
0986590550
0986590640
0986590800
0986590990
0986591050
0986591410
0986591700
0986591730
0986591900
0986592020
0986592090
0986593790
0986600000
0986610101
0986610102
0986610104
0986610105
0986610106
0986610107
0986610109
0986610111
0986610112
0986610113
0986610114
0986610115
0986610124
0986610130
0986610200
0986610201
0986610202
0986610203
0986610204
0986610205
0986610206
0986610207
0986610208
0986610209
0986610210
0986610211
0986610212
0986610213
0986610214
0986610215
0986610220
0986610225
0986610238
0986610239
0986610240
0986610241
0986610250
0986611015

PUMPA
EKP-EINBAUEINHEIT
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA DISK KOCNICE KOMPLET SPRIJEDA
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
KOCIONE OBLOGE
OBLOGA ZA DISK KOCNICE
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
OBLOGA ZA DISK KOCNICU
BREMSBELAG
ZUENDKERZENLEHRE
ISPITNI UREAJ
VODIC
VODIC
VODIC
VIE SE NE PROIZVODI
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
ADAPTERLEITUNG
SCHRAUBVORRICHTUNG
SET ISPITNOG UREAJA
ADAPTER
SPOJNICA
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
SPOJNI VOD
PRUEFADAPTER
NAPRAVA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.754,23 kn
2.140,16 kn
1.716,00 kn
2.093,52 kn
151,61 kn
184,96 kn
203,26 kn
247,98 kn
148,92 kn
181,68 kn
236,80 kn
288,90 kn
133,50 kn
162,87 kn
287,79 kn
351,10 kn
105,32 kn
128,49 kn
167,04 kn
203,79 kn
169,05 kn
206,24 kn
125,45 kn
153,05 kn
205,27 kn
250,43 kn
181,12 kn
220,97 kn
37,37 kn
45,59 kn
5.716,00 kn
6.973,52 kn
1.135,00 kn
1.384,70 kn
736,00 kn
897,92 kn
425,00 kn
518,50 kn
442,00 kn
539,24 kn
417,00 kn
508,74 kn
417,00 kn
508,74 kn
360,00 kn
439,20 kn
900,00 kn
1.098,00 kn
1.063,00 kn
1.296,86 kn
630,00 kn
768,60 kn
237,00 kn
289,14 kn
662,00 kn
807,64 kn
9.130,00 kn 11.138,60 kn
11.040,00 kn 13.468,80 kn
5.121,00 kn
6.247,62 kn
254,00 kn
309,88 kn
891,00 kn
1.087,02 kn
785,00 kn
957,70 kn
1.284,00 kn
1.566,48 kn
818,00 kn
997,96 kn
1.562,00 kn
1.905,64 kn
1.325,00 kn
1.616,50 kn
2.118,00 kn
2.583,96 kn
1.922,00 kn
2.344,84 kn
2.003,00 kn
2.443,66 kn
2.739,00 kn
3.341,58 kn
1.791,00 kn
2.185,02 kn
1.366,00 kn
1.666,52 kn
2.036,00 kn
2.483,92 kn
2.445,00 kn
2.982,90 kn
3.111,00 kn
3.795,42 kn
3.107,00 kn
3.790,54 kn
3.246,00 kn
3.960,12 kn
3.246,00 kn
3.960,12 kn
3.107,00 kn
3.790,54 kn
6.312,00 kn
7.700,64 kn
234,00 kn
285,48 kn

0986611114
0986611163
0986611226
0986611227
0986611451
0986611481
0986611489
0986611493
0986611499
0986611555
0986611562
0986611613
0986611622
0986611653
0986611660
0986611663
0986611683
0986611695
0986611703
0986611733
0986611735
0986611736
0986611746
0986611750
0986611751
0986611753
0986611754
0986611757
0986611758
0986611759
0986611766
0986611803
0986611813
0986611824
0986611825
0986611826
0986611839
0986611843
0986611847
0986611848
0986611875
0986611876
0986611882
0986611883
0986611884
0986611886
0986611912
0986611915
0986611916
0986611917
0986611929
0986611940
0986611945

KLIJESTA
IGLA ZA CICENJE
STOESSELHALTER
STOESSELHALTER
KLJUC
ZAKRETNA NAPRAVA
NASADNI KLJUC
MJERNA NAPRAVA
NAPRAVA ZA IZVLACENJE
MJERNA NAPRAVA
NAPRAVA ZA IZVLACENJE
STOESSELHALTER
TLACNI ELEMENT
STOESSELHALTER
EINSTECKROHR
EINSTECKROHR
EINSTELLVORRICHTUNG
STECKSCHLUESSEL
STECKSCHLUESSEL
DRZAC
EINPRESSWERKZEUG
MESSVORRICHTUNG
UREAJ
TROKUTASTI NASADNI KLJUC
NASADNI KLJUC
PODESIVAC
UREAJ
NASADNI KLJUC
NASADNI KLJUC
MJERNA NAPRAVA
ALAT
NAPRAVA
NASADNI KLJUC
DRAC
RAVNALO
IZVLAKAC
ZATIK
MJERNA NAPRAVA
STOPICA
DRZAC
TRN
PRIJEM
PRIHVAT
SPOJNI VOD
MUFNA ZA REDUCIRANJE
UTICNA SPOJKA
DORN
PODESIVAC
MJERNA LETVICA
GRANI NA LETVICA
ADAPTER
DRZAC
NAMOTAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
2.017,00 kn
2.460,74 kn
42,80 kn
52,22 kn
619,00 kn
755,18 kn
121,00 kn
147,62 kn
412,00 kn
502,64 kn
643,00 kn
784,46 kn
823,00 kn
1.004,06 kn
318,00 kn
387,96 kn
290,00 kn
353,80 kn
802,00 kn
978,44 kn
770,00 kn
939,40 kn
136,00 kn
165,92 kn
171,00 kn
208,62 kn
794,00 kn
968,68 kn
183,00 kn
223,26 kn
246,00 kn
300,12 kn
1.000,00 kn
1.220,00 kn
296,00 kn
361,12 kn
832,00 kn
1.015,04 kn
794,00 kn
968,68 kn
476,00 kn
580,72 kn
318,00 kn
387,96 kn
234,00 kn
285,48 kn
377,00 kn
459,94 kn
283,00 kn
345,26 kn
123,00 kn
150,06 kn
369,00 kn
450,18 kn
227,00 kn
276,94 kn
257,00 kn
313,54 kn
405,00 kn
494,10 kn
142,00 kn
173,24 kn
349,00 kn
425,78 kn
184,00 kn
224,48 kn
437,00 kn
533,14 kn
195,00 kn
237,90 kn
1.246,00 kn
1.520,12 kn
65,20 kn
79,54 kn
326,00 kn
397,72 kn
49,20 kn
60,02 kn
572,00 kn
697,84 kn
98,40 kn
120,05 kn
2.286,00 kn
2.788,92 kn
202,00 kn
246,44 kn
331,00 kn
403,82 kn
46,00 kn
56,12 kn
149,00 kn
181,78 kn
70,70 kn
86,25 kn
492,00 kn
600,24 kn
286,00 kn
348,92 kn
461,00 kn
562,42 kn
961,00 kn
1.172,42 kn
453,00 kn
552,66 kn
226,00 kn
275,72 kn

0986611946
0986611948
0986611953
0986611966
0986611983
0986611993
0986612062
0986612064
0986612070
0986612106
0986612107
0986612111
0986612114
0986612130
0986612132
0986612133
0986612140
0986612147
0986612157
0986612192
0986612200
0986612201
0986612205
0986612252
0986612255
0986612269
0986612301
0986612308
0986612413
0986612422
0986612423
0986612427
0986612429
0986612430
0986612431
0986612432
0986612433
0986612434
0986612435
0986612436
0986612437
0986612439
0986612440
0986612441
0986612442
0986612443
0986612444
0986612445
0986612447
0986612448
0986612454
0986612456
0986612459

KOMPLET ALATA
DORN
KOMPLET ALATA
SCHRAUBE
VODIC
MONTIERVORRICHTUNG
NAPRAVA ZA ISKLJUCIVANJE
ALAT
TRN
PRSTEN
NAPRAVA ZA ISKLJUCIVANJE
NAPRAVA ZA ISKLJUCIVANJE
ZATIK
GARNITURA KLJUCEVA
NASADNI KLJUC
NASADNI KLJUC
TULJAK
MONTAGEHUELSE
PRUEFGERAET
KUTNIK
ALAT
ALAT
ALAT
ALAT
NAPRAVA
PRIHVAT
MJERILO ZA PODESAVANJE
MONTAZNA MJERKA
SLIJEPI CEP
GARNITURA DIJELOVA
SVORNJAK
KOMPLET ALATA
NAPRAVA
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
VODIC
ADAPTER
MONTAZNI TRN
ALAT
ALAT
UREDAJ MJERENJA SNAGE

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.032,00 kn
1.259,04 kn
145,00 kn
176,90 kn
818,00 kn
997,96 kn
136,00 kn
165,92 kn
393,00 kn
479,46 kn
810,00 kn
988,20 kn
230,00 kn
280,60 kn
274,00 kn
334,28 kn
92,10 kn
112,36 kn
167,00 kn
203,74 kn
1.096,00 kn
1.337,12 kn
421,00 kn
513,62 kn
337,00 kn
411,14 kn
514,00 kn
627,08 kn
202,00 kn
246,44 kn
202,00 kn
246,44 kn
166,00 kn
202,52 kn
222,00 kn
270,84 kn
1.215,00 kn
1.482,30 kn
250,00 kn
305,00 kn
156,00 kn
190,32 kn
156,00 kn
190,32 kn
156,00 kn
190,32 kn
250,00 kn
305,00 kn
214,00 kn
261,08 kn
133,00 kn
162,26 kn
1.350,00 kn
1.647,00 kn
1.318,00 kn
1.607,96 kn
286,00 kn
348,92 kn
329,00 kn
401,38 kn
90,80 kn
110,78 kn
1.231,00 kn
1.501,82 kn
1.961,00 kn
2.392,42 kn
1.227,00 kn
1.496,94 kn
1.227,00 kn
1.496,94 kn
1.227,00 kn
1.496,94 kn
1.317,00 kn
1.606,74 kn
1.317,00 kn
1.606,74 kn
924,00 kn
1.127,28 kn
1.251,00 kn
1.526,22 kn
965,00 kn
1.177,30 kn
1.055,00 kn
1.287,10 kn
1.047,00 kn
1.277,34 kn
981,00 kn
1.196,82 kn
924,00 kn
1.127,28 kn
258,00 kn
314,76 kn
372,00 kn
453,84 kn
1.824,00 kn
2.225,28 kn
1.548,00 kn
1.888,56 kn
322,00 kn
392,84 kn
70,70 kn
86,25 kn
72,30 kn
88,21 kn
3.049,00 kn
3.719,78 kn

0986612465
0986612470
0986612473
0986612480
0986612482
0986612489
0986612489090
0986612501
0986612503
0986612504
0986612528
0986612590
0986612598
0986612601
0986612605
0986612606
0986612611
0986612620
0986612639
0986612640
0986612643
0986612653
0986612657
0986612664
0986612669
0986612676
0986612698
0986612704
0986612705
0986612706
0986612707
0986612711
0986612727
0986612728
0986612729
0986612730
0986612734
0986612741
0986612744
0986612745
0986612746
0986612747
0986612748
0986612750
0986612769
0986612774
0986612775
0986612777
0986612778
0986612782
0986612786
0986612787
0986612788

NAPRAVA ZA IZVLACENJE
MESSVORRICHTUNG
EINPRESSWERKZEUG
VODIC
DRZAC
KLJUC
NASADNI KLJUC
VIJEK
ALAT
ALAT
MESSVORRICHTUNG
OKVIR
SVORNJAK
OKVIR DRACA
PRIKLJUCNICA
TULJAK
UREAJ
UREAJ
TULJAK
ALAT ZA DEMONTAU
KLJUC ZA MONTIRANJE
PRIKLJUCNA OBUJMICA
UREAJ
MJERILO ZA PODESAVANJE
MONTAZNA MJERKA
POKLOPAC
VODIC
UREAJ
KLIN
KLIN
UREAJ
KOMPLET ALATA
ALAT
KUKA
DRAC CETKICA
CETKICE
SVORNJAK
UREAJ
DRAC CETKICA
SVITAK
UREAJ ZA MONTAU
GAR. KLJUCEVA
TULJAK
IZVLAKAC
UREAJ
KLIN
VIJAK
EINSTELLEHRE
KOMPLET KLJUCEVA
IZVLAKAC
PLOCICA
CAHURA
ZATIK ZA FIKSIRANJE

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.874,00 kn
2.286,28 kn
3.771,00 kn
4.600,62 kn
683,00 kn
833,26 kn
318,00 kn
387,96 kn
381,00 kn
464,82 kn
111,00 kn
135,42 kn
111,00 kn
135,42 kn
117,00 kn
142,74 kn
118,00 kn
143,96 kn
123,00 kn
150,06 kn
2.580,00 kn
3.147,60 kn
314,00 kn
383,08 kn
81,00 kn
98,82 kn
141,00 kn
172,02 kn
176,00 kn
214,72 kn
48,50 kn
59,17 kn
195,00 kn
237,90 kn
1.207,00 kn
1.472,54 kn
54,80 kn
66,86 kn
89,70 kn
109,43 kn
270,00 kn
329,40 kn
274,00 kn
334,28 kn
175,00 kn
213,50 kn
675,00 kn
823,50 kn
548,00 kn
668,56 kn
278,00 kn
339,16 kn
924,00 kn
1.127,28 kn
116,00 kn
141,52 kn
192,00 kn
234,24 kn
150,00 kn
183,00 kn
984,00 kn
1.200,48 kn
595,00 kn
725,90 kn
564,00 kn
688,08 kn
953,00 kn
1.162,66 kn
1.191,00 kn
1.453,02 kn
533,00 kn
650,26 kn
356,00 kn
434,32 kn
125,00 kn
152,50 kn
158,00 kn
192,76 kn
770,00 kn
939,40 kn
995,00 kn
1.213,90 kn
89,20 kn
108,82 kn
73,00 kn
89,06 kn
187,00 kn
228,14 kn
2.195,00 kn
2.677,90 kn
93,60 kn
114,19 kn
108,00 kn
131,76 kn
195,00 kn
237,90 kn
274,00 kn
334,28 kn
818,00 kn
997,96 kn
266,00 kn
324,52 kn
96,10 kn
117,24 kn
101,00 kn
123,22 kn

0986612789
0986612790
0986612791
0986612792
0986612793
0986612794
0986612808
0986612809
0986612810
0986612811
0986612812
0986612813
0986612816
0986612817
0986612818
0986612819
0986612822
0986612823
0986612829
0986612878
0986612886
0986612930
0986612950
0986612997
0986612998
0986613100
0986613237
0986614110
0986614120
0986614130
0986614180
0986614190
0986614250
0986614260
0986614270
0986614330
0986614400
0986614415
0986615075
0986615076
0986615077
0986615090
0986615100
0986615120
0986615158
0986615346
0986615350
0986615355
0986616070
0986616076
0986616090
0986618152
0986618353

JEDINICA ZA PODESAVANJE
JEDINICA ZA PODESAVANJE
PRIDRZNA NAPRAVA
PRIDRZNA NAPRAVA
SVITAK
PRITEZNA NAPRAVA
MONTAZNI TRN
NASADNI KLJUC
TULJAK
TULJAK
TRN
ALAT
NAPRAVA
NAPRAVA
POTISNA PLOCA
NAPRAVA
SVORNJAK
NAPRAVA ZA ISKLJUCIVANJE
PLOCICA
KRAFTMESSEINRICHTUNG
EINPRESSWERKZEUG
MONTAGESATZ
UREDAJ
KRAFTAUFNEHMER
UREDAJ
KOFFER
MONTAGEPLATTE
WERKZEUGSATZ
WERKZEUGSATZ
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
KOMPLET ALATA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
KOMPLET UREDAJA ZA ISPITIVANJE
SET ISPITNOG UREAJA
MANOMETAR
SCHLAUCHANSCHLUSS
VENTIL
VODIC
GARNITURA BRTVILA
SABLONA
ISPITNI SILJAK
SABLONA
NASADNI KLJUC
NAPRAVA

VPC (kn)
MPC(Kn)
202,00 kn
246,44 kn
150,00 kn
183,00 kn
413,00 kn
503,86 kn
132,00 kn
161,04 kn
738,00 kn
900,36 kn
2.551,00 kn
3.112,22 kn
67,50 kn
82,35 kn
210,00 kn
256,20 kn
110,00 kn
134,20 kn
163,00 kn
198,86 kn
106,00 kn
129,32 kn
195,00 kn
237,90 kn
163,00 kn
198,86 kn
97,70 kn
119,19 kn
179,00 kn
218,38 kn
437,00 kn
533,14 kn
120,00 kn
146,40 kn
595,00 kn
725,90 kn
298,00 kn
363,56 kn
1.104,00 kn
1.346,88 kn
187,00 kn
228,14 kn
476,00 kn
580,72 kn
2.223,00 kn
2.712,06 kn
10.760,00 kn 13.127,20 kn
3.493,00 kn
4.261,46 kn
7.899,00 kn
9.636,78 kn
548,00 kn
668,56 kn
7.304,00 kn
8.910,88 kn
2.525,00 kn
3.080,50 kn
4.883,00 kn
5.957,26 kn
13.180,00 kn 16.079,60 kn
9.448,00 kn 11.526,56 kn
5.160,00 kn
6.295,20 kn
12.420,00 kn 15.152,40 kn
7.860,00 kn
9.589,20 kn
7.701,00 kn
9.395,22 kn
7.661,00 kn
9.346,42 kn
3.557,00 kn
4.339,54 kn
627,00 kn
764,94 kn
516,00 kn
629,52 kn
377,00 kn
459,94 kn
4.486,00 kn
5.472,92 kn
9.527,00 kn 11.622,94 kn
977,00 kn
1.191,94 kn
171,00 kn
208,62 kn
93,60 kn
114,19 kn
101,00 kn
123,22 kn
84,20 kn
102,72 kn
1.628,00 kn
1.986,16 kn
314,00 kn
383,08 kn
1.604,00 kn
1.956,88 kn
262,00 kn
319,64 kn
588,00 kn
717,36 kn

0986618354
0986618355
0986618356
0986619396
0986619404
0986619405
0986619412
0986619415
0986619416
0986621804
0986621843
0986625001
0986701011
0986701012
0986701041
0986701042
0986701121
0986701122
0986702061
0986702062
0986702131
0986702132
0986702271
0986702272
0986703131
0986703132
0986704033
0986704034
0986704131
0986704132
0986707031
0986707032
0986708011
0986708012
0989460964
1000202003
1000221000
1000301000
1000301001
1000301002
1000301009
1000301011
1000301012
1000301013
1000301021
1000301022
1000301023
1000301026
1000301027
1000301031
1000301032
1000301034
1000301042

PRSTEN
PRSTEN
NAPRAVA ZA ISKLJUCIVANJE
ALAT ZA DEMONTAU
ALAT
ALAT
KLIJETA
CAHURA
ALAT ZA DEMONTAU
ISPITNI UREAJ
BOCA
PRUEFGERAET
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
MAGLENKE
MAGLENKE
BLINKLEUCHTE
BLINKLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
RUECKFAHRLEUCHTE
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
NEBELSCHLUSSLEUCHTE
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
HECKLEUCHTENEINHEIT
JEDINICA SVJETLA FARA
JEDINICA SVJETLA FARA
OBLOGA KOCIONE CELJUSTI
ANSCHLAGRING
DICHTMANSCHETTE
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK
TULJAK
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK
TULJAK
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK

VPC (kn)
MPC(Kn)
202,00 kn
246,44 kn
202,00 kn
246,44 kn
746,00 kn
910,12 kn
175,00 kn
213,50 kn
85,80 kn
104,68 kn
85,80 kn
104,68 kn
326,00 kn
397,72 kn
85,80 kn
104,68 kn
85,80 kn
104,68 kn
8.177,00 kn
9.975,94 kn
525,00 kn
640,50 kn
3.160,00 kn
3.855,20 kn
737,84 kn
900,16 kn
737,84 kn
900,16 kn
167,46 kn
204,30 kn
167,46 kn
204,30 kn
132,69 kn
161,88 kn
132,69 kn
161,88 kn
203,15 kn
247,84 kn
203,15 kn
247,84 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
399,89 kn
487,87 kn
772,60 kn
942,57 kn
772,60 kn
942,57 kn
130,81 kn
159,59 kn
6,92 kn
8,44 kn
28,70 kn
35,01 kn
16,52 kn
20,15 kn
8,34 kn
10,17 kn
26,62 kn
32,48 kn
3,68 kn
4,49 kn
9,62 kn
11,74 kn
7,60 kn
9,27 kn
26,62 kn
32,48 kn
8,34 kn
10,17 kn
23,49 kn
28,66 kn
5,36 kn
6,54 kn
18,73 kn
22,85 kn
6,83 kn
8,33 kn
8,74 kn
10,66 kn
4,80 kn
5,86 kn
25,50 kn
31,11 kn
8,88 kn
10,83 kn

1000301046
1000301047
1000301054
1000301055
1000301056
1000301061
1000301062
1000301063
1000301069
1000301072
1000301076
1000301077
1000301082
1000301083
1000301093
1000306002
1000322005
1000328001
1000328006
1000390001
1000390003
1000420002
1000500084
1000500091
1000500094
1000505010
1000520034
1000520045
1000917003
1000917004
1000917005
1000917006
1000917007
1001090036
1001933069
1001933072
1001933100
1001933101
1001933103
1001933111
1001933126
1003421008
1003421013
1003450012
1003450014
1004002123
1004003901
1004003904
1004003907
1004003909
1004003912
1004003913
1004003918

TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK OD SINT.MAT.
TULJAK
TULJAK
TULJAK
TULJAK OD SINT.MAT.
BLOKIRAJUCI TULJAK
BLOKIRAJUCI TULJAK
ZAMJENSKI BR. 1000390003
LEAJ
BLOKIRAJUCI TULJAK
POKLOPAC
RADIJALNI BRTVENI PRSTEN
SCHUTZKAPPE
VERSCHLUSSKAPPE
VERSCHLUSSKAPPE
VERSCHLUSSKAPPE
IGLICNI TULJAK
TULJAK
IGLICNI TULJAK
NADELHUELSE
IGLICNI TULJAK
STROMSCHIENE
RASLJASTA POLUGA
GABELHEBEL
VIE SE NE PROIZVODI
V - DRAC
POLUGA
V- DRAC
GABELHEBEL
ZAMJENSKI BR. 1003421013
UPUTENI VIJAK PAK.25 KOM
SECHSKANTSCHRAUBE
VIJAK
ROTOR
ANKER
ANKER
KOTVA
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
5,36 kn
6,54 kn
7,41 kn
9,04 kn
3,52 kn
4,29 kn
4,63 kn
5,65 kn
5,36 kn
6,54 kn
8,90 kn
10,86 kn
8,90 kn
10,86 kn
4,45 kn
5,43 kn
7,04 kn
8,59 kn
7,41 kn
9,04 kn
3,52 kn
4,29 kn
3,68 kn
4,49 kn
5,36 kn
6,54 kn
3,52 kn
4,29 kn
17,70 kn
21,59 kn
8,88 kn
10,83 kn
7,95 kn
9,70 kn
110,49 kn
134,80 kn
185,39 kn
226,18 kn
11,05 kn
13,48 kn
8,88 kn
10,83 kn
118,91 kn
145,07 kn
17,79 kn
21,70 kn
22,70 kn
27,69 kn
41,67 kn
50,84 kn
6,26 kn
7,64 kn
7,39 kn
9,02 kn
5,45 kn
6,65 kn
16,29 kn
19,87 kn
6,29 kn
7,67 kn
30,55 kn
37,27 kn
16,29 kn
19,87 kn
52,86 kn
64,49 kn
61,05 kn
74,48 kn
75,09 kn
91,61 kn
37,04 kn
45,19 kn
5,36 kn
6,54 kn
5,36 kn
6,54 kn
36,42 kn
44,43 kn
3,52 kn
4,29 kn
2,96 kn
3,61 kn
3,52 kn
4,29 kn
1,11 kn
1,35 kn
10,39 kn
12,68 kn
7,03 kn
8,58 kn
2.385,77 kn
2.910,64 kn
1.671,00 kn
2.038,62 kn
1.137,00 kn
1.387,14 kn
801,81 kn
978,21 kn
1.011,88 kn
1.234,49 kn
1.026,22 kn
1.251,99 kn
878,78 kn
1.072,11 kn
782,57 kn
954,74 kn

1004003922
1004011038
1004011048
1004011051
1004011053
1004011057
1004011059
1004011068
1004011072
1004011079
1004011082
1004011084
1004011085
1004011086
1004011087
1004011088
1004011089
1004011090
1004011091
1004011096
1004011097
1004011098
1004011099
1004011121
1004011123
1004011201
1004011202
1004011203
1004011206
1004011207
1004011208
1004011210
1004011212
1004011214
1004012902
1004012905
1004012906
1004012909
1004012912
1004012913
1004012917
1004012920
1004012924
1004111002
1004112513
1004112547
1004112564
1004112902
1004112904
1004112906
1004112907
1004113516
1004113525

ROTOR
ROTOR
ZAMJENSKI BR. 1004011206
ROTOR
ZAMJENSKI BR. 1004011201
ZAMJENSKI BR. 1004011091
ZAMJENSKI BR. 1004011201
ZAMJENSKI BR. 1004011086
ZAMJENSKI BR.1004011088
ROTOR
ROTOR
ANKER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ANKER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ZAMJENSKI BR. 1004011201
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ANKER
ANKER
ANKER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
GARNITURA DIJELOVA
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ZAMJENSKI BR. F002G20186
NAMOTAJ
POBUDNI NAMOTAJ
NAMOTAJ
NAMOTAJ
NAMOTAJ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
NAMOTAJ
POBUDNI NAMOTAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
967,78 kn
1.180,69 kn
809,93 kn
988,11 kn
617,39 kn
753,22 kn
455,43 kn
555,62 kn
573,29 kn
699,41 kn
318,32 kn
388,35 kn
394,49 kn
481,28 kn
386,70 kn
471,77 kn
453,18 kn
552,88 kn
2.743,45 kn
3.347,01 kn
318,35 kn
388,39 kn
431,65 kn
526,61 kn
379,21 kn
462,64 kn
212,55 kn
259,31 kn
265,92 kn
324,42 kn
159,18 kn
194,20 kn
326,78 kn
398,67 kn
543,07 kn
662,55 kn
132,96 kn
162,21 kn
230,34 kn
281,01 kn
115,17 kn
140,51 kn
445,69 kn
543,74 kn
475,66 kn
580,31 kn
376,05 kn
458,78 kn
168,38 kn
205,42 kn
441,95 kn
539,18 kn
265,92 kn
324,42 kn
308,05 kn
375,82 kn
490,64 kn
598,58 kn
265,92 kn
324,42 kn
409,18 kn
499,20 kn
230,00 kn
280,60 kn
234,08 kn
285,58 kn
230,00 kn
280,60 kn
809,93 kn
988,11 kn
420,15 kn
512,58 kn
441,80 kn
539,00 kn
560,47 kn
683,77 kn
350,39 kn
427,48 kn
465,05 kn
567,36 kn
376,05 kn
458,78 kn
439,39 kn
536,06 kn
598,15 kn
729,74 kn
279,83 kn
341,39 kn
423,22 kn
516,33 kn
235,73 kn
287,59 kn
617,39 kn
753,22 kn
330,00 kn
402,60 kn
318,32 kn
388,35 kn
449,01 kn
547,79 kn
662,30 kn
808,01 kn
458,64 kn
559,54 kn
477,08 kn
582,04 kn

1004113537
1004113539
1004113901
1004336025
1004336029
1004336033
1004336035
1004336036
1004336038
1004336041
1004336046
1004336051
1004336055
1004336058
1004336391
1004336404
1004336408
1004336412
1004336413
1004336417
1004336418
1004336420
1004336459
1004336463
1004336466
1004336530
1004336536
1004336549
1004336550
1004336703
1004336707
1004336716
1004336720
1004336727
1004336732
1004336733
1004336734
1004336737
1004336740
1004336742
1004336743
1004336744
1004336746
1004336747
1004336750
1004336752
1004336762
1004336778
1004336800
1004336804
1004336806
1004336807
1004336809

NAMOTAJ
NAMOTAJ
POBUDNI NAMOTAJ
BUERSTENHALTER
BUERSTENHALTER
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
BUERSTENHALTER
VIE SE NE PROIZVODI
VIE SE NE PROIZVODI
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
NOSAC CETKICA
NOSAC CETKICA
NOSAC CETKICA
DRZAC CETKICA
NOSAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
BUERSTENHALTER
NOSAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETAKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
BUERSTENHALTER
NOSAC CETKICA
ZAMJENA: 1004336549
NOSAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
ZAMJENA :1004336884
ZAMJENA:1004336412
ZAMJENA:1004336762
ZAMJENA: 1004336413
DRAC CETKICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
566,88 kn
691,59 kn
490,64 kn
598,58 kn
1.163,00 kn
1.418,86 kn
117,04 kn
142,79 kn
117,04 kn
142,79 kn
126,40 kn
154,21 kn
136,70 kn
166,77 kn
106,64 kn
130,10 kn
192,88 kn
235,31 kn
110,49 kn
134,80 kn
124,28 kn
151,62 kn
182,58 kn
222,75 kn
115,17 kn
140,51 kn
136,70 kn
166,77 kn
117,00 kn
142,74 kn
197,00 kn
240,34 kn
256,00 kn
312,32 kn
178,00 kn
217,16 kn
146,00 kn
178,12 kn
160,00 kn
195,20 kn
175,00 kn
213,50 kn
112,00 kn
136,64 kn
154,00 kn
187,88 kn
65,80 kn
80,28 kn
197,00 kn
240,34 kn
104,00 kn
126,88 kn
105,00 kn
128,10 kn
114,00 kn
139,08 kn
104,00 kn
126,88 kn
95,90 kn
117,00 kn
105,00 kn
128,10 kn
113,30 kn
138,23 kn
122,66 kn
149,65 kn
104,00 kn
126,88 kn
197,25 kn
240,65 kn
178,00 kn
217,16 kn
159,56 kn
194,66 kn
253,00 kn
308,66 kn
234,08 kn
285,58 kn
141,39 kn
172,50 kn
238,00 kn
290,36 kn
117,04 kn
142,79 kn
160,11 kn
195,33 kn
171,00 kn
208,62 kn
113,30 kn
138,23 kn
118,00 kn
143,96 kn
167,60 kn
204,47 kn
132,00 kn
161,04 kn
151,69 kn
185,06 kn
182,58 kn
222,75 kn
167,60 kn
204,47 kn
219,10 kn
267,30 kn
182,58 kn
222,75 kn

1004336811
1004336819
1004336820
1004336821
1004336824
1004336827
1004336832
1004336835
1004336836
1004336837
1004336838
1004336841
1004336842
1004336843
1004336844
1004336845
1004336846
1004336847
1004336853
1004336856
1004336859
1004336865
1004336866
1004336878
1004336879
1004336884
1004336885
1004336888
1004336900
1004336901
1004336911
1004336936
1004336940
1004336942
1004336947
1004336953
1004336954
1004336955
1004336956
1004336958
1004336959
1004336963
1004336965
1004336967
1004336980
1004336983
1004336984
1004336985
1004336988
1004336990
1004336993
1004336994
1004336995

DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
ZAMJENA: 1004336744
DRAC CETKICA
ZAMJENA: 1004336463
BUERSTENHALTER
ZAMJENA: 1004336747
DRZAC CETKICA
ZAMJENA: 1004336420
DRAC CETKICA
ZAMJENA: F000AL1918
ZAMJENA: F000AL1919
DRZAC CETKICA
ZAMJENA: F000AL1919
ZAMJENA: 1004336466
DRZAC CETKICA
ZAMJENA: F000AL2052
DRAC CETKICA
ZAMJENA: F000AL1483
BUERSTENHALTER
ZAMJENA: 1004336549
BUERSTENHALTER
ZAMJENA:1004336550
ZAMJENA: 1004336752
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
ZAMJENA:1004336734
DRAC CETKICA
ZAMJENSKI BR. 1004336967
DRAC CETKICA
ZAMJENSKI BR.1004336942
DRZAC CETKICA
ZAMJENA:1004336732
DRAC CETKICA
ZAMJENA: F000AL1055
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
ZAMJENA: 1004336459
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
BUERSTENHALTER
ZAMJENA:1004336737
DRAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
207,87 kn
253,60 kn
211,61 kn
258,16 kn
182,58 kn
222,75 kn
141,39 kn
172,50 kn
176,97 kn
215,90 kn
88,58 kn
108,07 kn
241,00 kn
294,02 kn
61,99 kn
75,63 kn
152,62 kn
186,20 kn
220,97 kn
269,58 kn
226,59 kn
276,44 kn
77,81 kn
94,93 kn
88,58 kn
108,07 kn
44,19 kn
53,91 kn
135,77 kn
165,64 kn
97,38 kn
118,80 kn
221,91 kn
270,73 kn
151,69 kn
185,06 kn
128,28 kn
156,50 kn
167,60 kn
204,47 kn
97,38 kn
118,80 kn
132,02 kn
161,06 kn
86,14 kn
105,09 kn
110,49 kn
134,80 kn
103,00 kn
125,66 kn
101,12 kn
123,37 kn
113,30 kn
138,23 kn
92,04 kn
112,29 kn
137,11 kn
167,27 kn
133,90 kn
163,36 kn
371,72 kn
453,50 kn
220,97 kn
269,58 kn
190,83 kn
232,81 kn
159,56 kn
194,66 kn
151,54 kn
184,88 kn
252,81 kn
308,43 kn
168,38 kn
205,42 kn
174,79 kn
213,24 kn
168,54 kn
205,62 kn
151,54 kn
184,88 kn
159,56 kn
194,66 kn
153,15 kn
186,84 kn
220,97 kn
269,58 kn
159,18 kn
194,20 kn
249,06 kn
303,85 kn
151,54 kn
184,88 kn
159,18 kn
194,20 kn
123,48 kn
150,65 kn
297,00 kn
362,34 kn
192,88 kn
235,31 kn
159,18 kn
194,20 kn
168,54 kn
205,62 kn
185,39 kn
226,18 kn

1004336996
1004336997
1004336998
1004336999
1004601012
1004611006
1004615001
1004617000
1004652007
1005001903
1005001904
1005001905
1005001921
1005001922
1005001923
1005001934
1005001935
1005001938
1005001942
1005001949
1005001950
1005001953
1005001976
1005001978
1005001985
1005821055
1005821070
1005821103
1005821115
1005821144
1005821153
1005821213
1005821226
1005821228
1005821231
1005821275
1005821277
1005821280
1005821288
1005821303
1005821307
1005821311
1005821312
1005821313
1005821314
1005821321
1005821328
1005821333
1005821352
1005821413
1005821445
1005821473
1005821480

ZAMJENA:1004336778
DRZAC CETKICA
DRAC CETKICA
ZAMJENSKI BR. 1004336720
SPRENGRING
POTISNI REGULATOR
POTISNA OPRUGA
POTISNA OPRUGA
OPRUGA
POLGEHAEUSE
KUCITE POLOVA
KUCITE POLOVA
KUCITE POLOVA
KUCITE POLOVA
KUCISTE
POLGEHAEUSE
KUCITE POLOVA
KUCISTE
KUCISTE
ZAMJENA: 1005001976
KUCITE POLOVA
VIE SE NE PROIZVODI
KUCISTE
KUCISTE
KUCISTE
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
VIE SE NE PROIZVODI
MEULEAJ
MEULEAJ
MEULEAJ
MEULEAJ
LEZAJ
MEULEAJ
MEULEAJ
VIE SE NE PROIZVODI
MEULEAJ
MEULEAJ
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
ZAMJENSKI BR. 1004831144

VPC (kn)
MPC(Kn)
132,96 kn
162,21 kn
220,97 kn
269,58 kn
168,54 kn
205,62 kn
207,87 kn
253,60 kn
1,23 kn
1,50 kn
6,92 kn
8,44 kn
3,87 kn
4,72 kn
8,94 kn
10,91 kn
1,84 kn
2,24 kn
735,96 kn
897,87 kn
105,81 kn
129,09 kn
765,92 kn
934,42 kn
364,23 kn
444,36 kn
602,06 kn
734,51 kn
550,56 kn
671,68 kn
311,80 kn
380,40 kn
318,32 kn
388,35 kn
286,52 kn
349,55 kn
338,02 kn
412,38 kn
207,87 kn
253,60 kn
572,10 kn
697,96 kn
579,59 kn
707,10 kn
230,34 kn
281,01 kn
409,18 kn
499,20 kn
271,54 kn
331,28 kn
579,59 kn
707,10 kn
274,34 kn
334,69 kn
141,92 kn
173,14 kn
248,56 kn
303,24 kn
423,22 kn
516,33 kn
219,10 kn
267,30 kn
79,68 kn
97,21 kn
445,69 kn
543,74 kn
137,11 kn
167,27 kn
241,57 kn
294,72 kn
360,49 kn
439,80 kn
88,20 kn
107,60 kn
200,45 kn
244,55 kn
226,59 kn
276,44 kn
31,83 kn
38,83 kn
30,34 kn
37,01 kn
59,17 kn
72,19 kn
31,83 kn
38,83 kn
65,51 kn
79,92 kn
61,82 kn
75,42 kn
40,17 kn
49,01 kn
73,85 kn
90,10 kn
26,59 kn
32,44 kn
123,48 kn
150,65 kn
242,15 kn
295,42 kn
88,20 kn
107,60 kn
215,36 kn
262,74 kn
353,00 kn
430,66 kn

1005821486
1005821497
1005821498
1005821514
1005821516
1005821534
1005821558
1005821596
1005821604
1005821622
1005821632
1005821637
1005821640
1005821649
1005821651
1005821683
1005821702
1005821725
1005821731
1005821737
1005821755
1005821771
1005821787
1005821793
1005821878
1005821881
1005821898
1005821901
1005821903
1005821960
1005821968
1005821982
1005821985
1005821997
1005823282
1005823330
1005823403
1005823451
1005823456
1005823463
1005831040
1005831097
1005831144
1005831157
1005831159
1005831161
1005831163
1005831167
1005831169
1005831171
1005831358
1005851008
1005851010

LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
ZAMJENSKI BR.1005831169
ZAMJENSKI BR.1005831163
ANTRIEBSLAGER
ZAMJENSKI BR. 1005831157
POGONSKI LEAJ
ZAMJENSKI BR.1005831159
ZAMJENSKI BR.1005831167
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
MEULEAJ
MEULEAJ
POGONSKI LEAJ
PRIRUBNICA
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
ZAMJENSKI BR.1005851097
LEZAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
207,87 kn
253,60 kn
175,09 kn
213,61 kn
163,86 kn
199,91 kn
130,70 kn
159,45 kn
182,58 kn
222,75 kn
386,70 kn
471,77 kn
181,21 kn
221,08 kn
219,70 kn
268,03 kn
216,49 kn
264,12 kn
364,23 kn
444,36 kn
153,15 kn
186,84 kn
282,77 kn
344,98 kn
282,77 kn
344,98 kn
156,37 kn
190,77 kn
289,00 kn
352,58 kn
210,07 kn
256,29 kn
70,88 kn
86,47 kn
282,77 kn
344,98 kn
222,85 kn
271,88 kn
105,84 kn
129,12 kn
178,84 kn
218,18 kn
301,50 kn
367,83 kn
192,88 kn
235,31 kn
207,87 kn
253,60 kn
200,37 kn
244,45 kn
152,62 kn
186,20 kn
160,11 kn
195,33 kn
204,12 kn
249,03 kn
185,39 kn
226,18 kn
230,34 kn
281,01 kn
178,84 kn
218,18 kn
156,37 kn
190,77 kn
110,49 kn
134,80 kn
97,40 kn
118,83 kn
669,48 kn
816,77 kn
379,21 kn
462,64 kn
10,58 kn
12,91 kn
200,45 kn
244,55 kn
247,76 kn
302,27 kn
772,00 kn
941,84 kn
252,81 kn
308,43 kn
152,62 kn
186,20 kn
156,37 kn
190,77 kn
156,37 kn
190,77 kn
123,60 kn
150,79 kn
207,87 kn
253,60 kn
135,77 kn
165,64 kn
159,18 kn
194,20 kn
148,88 kn
181,63 kn
226,59 kn
276,44 kn
134,00 kn
163,48 kn
59,55 kn
72,65 kn
64,70 kn
78,93 kn

1005851016
1005851070
1005851073
1005851097
1006200005
1006200006
1006200012
1006200014
1006200015
1006200016
1006200019
1006200020
1006200021
1006200027
1006200032
1006200034
1006200040
1006200044
1006200047
1006200060
1006200062
1006200064
1006200072
1006200074
1006200077
1006200084
1006200086
1006200088
1006200099
1006200101
1006200103
1006200104
1006200108
1006200110
1006200111
1006200112
1006200114
1006200116
1006200117
1006200118
1006200120
1006200123
1006200124
1006200126
1006200127
1006200128
1006200129
1006200132
1006200135
1006200136
1006200137
1006200139
1006200141

KOMMUTATORLAGER
LEZAJ
KOMMUTATORLAGER
KOMUTATORSKI LEAJ
WENDEGETRIEBE
ZAMJENSKI BR.1006200187
ZAMJENSKI BR.1006200183
ZUPCANIK
POGONSKI UREAJ
ZAMJENSKI BR.1006200152
ZAMJENSKI BR.1007010103
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1007010099
POKRETNI PRIGON
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
POKRETNI PRIGON
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETENGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
POGONSKI UREAJ
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
PLANETNI MJENJAC
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETENGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
48,97 kn
59,74 kn
30,52 kn
37,23 kn
46,00 kn
56,12 kn
20,88 kn
25,47 kn
363,22 kn
443,13 kn
318,32 kn
388,35 kn
350,39 kn
427,48 kn
132,96 kn
162,21 kn
230,12 kn
280,75 kn
445,69 kn
543,74 kn
265,92 kn
324,42 kn
265,92 kn
324,42 kn
230,12 kn
280,75 kn
115,17 kn
140,51 kn
475,66 kn
580,31 kn
725,64 kn
885,28 kn
460,67 kn
562,02 kn
132,96 kn
162,21 kn
141,92 kn
173,14 kn
105,84 kn
129,12 kn
547,64 kn
668,12 kn
190,83 kn
232,81 kn
97,38 kn
118,80 kn
141,92 kn
173,14 kn
251,77 kn
307,16 kn
264,05 kn
322,14 kn
394,19 kn
480,91 kn
150,75 kn
183,92 kn
360,49 kn
439,80 kn
364,23 kn
444,36 kn
301,50 kn
367,83 kn
290,26 kn
354,12 kn
265,92 kn
324,42 kn
176,97 kn
215,90 kn
286,52 kn
349,55 kn
349,25 kn
426,09 kn
88,58 kn
108,07 kn
97,38 kn
118,80 kn
265,92 kn
324,42 kn
248,13 kn
302,72 kn
230,34 kn
281,01 kn
212,55 kn
259,31 kn
360,49 kn
439,80 kn
176,97 kn
215,90 kn
88,58 kn
108,07 kn
252,81 kn
308,43 kn
318,35 kn
388,39 kn
248,56 kn
303,24 kn
192,88 kn
235,31 kn
423,22 kn
516,33 kn
105,81 kn
129,09 kn
115,17 kn
140,51 kn
79,68 kn
97,21 kn

1006200145
1006200148
1006200152
1006200153
1006200154
1006200155
1006200166
1006200169
1006200171
1006200183
1006200184
1006200187
1006200188
1006200195
1006200304
1006200910
1006209101
1006209107
1006209117
1006209118
1006209120
1006209123
1006209129
1006209140
1006209153
1006209155
1006209156
1006209400
1006209401
1006209402
1006209404
1006209406
1006209409
1006209412
1006209417
1006209418
1006209419
1006209420
1006209422
1006209423
1006209424
1006209425
1006209429
1006209431
1006209432
1006209433
1006209436
1006209437
1006209439
1006209440
1006209444
1006209446
1006209447

POGONSKI UREAJ
PLANETENGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
PLANETNI MJERAC
PLANETNI MJENJAC
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
VIE SE NE PROIZVODI
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
VIE SE NE PROIZVODI
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
265,92 kn
324,42 kn
226,59 kn
276,44 kn
364,23 kn
444,36 kn
88,58 kn
108,07 kn
115,17 kn
140,51 kn
308,00 kn
375,76 kn
265,92 kn
324,42 kn
159,18 kn
194,20 kn
115,17 kn
140,51 kn
123,60 kn
150,79 kn
297,75 kn
363,26 kn
176,97 kn
215,90 kn
207,87 kn
253,60 kn
88,58 kn
108,07 kn
152,00 kn
185,44 kn
460,67 kn
562,02 kn
165,17 kn
201,51 kn
257,38 kn
314,00 kn
324,73 kn
396,17 kn
1.405,43 kn
1.714,62 kn
445,81 kn
543,89 kn
1.139,37 kn
1.390,03 kn
264,05 kn
322,14 kn
181,21 kn
221,08 kn
535,58 kn
653,41 kn
623,81 kn
761,05 kn
623,81 kn
761,05 kn
192,88 kn
235,31 kn
141,92 kn
173,14 kn
158,76 kn
193,69 kn
124,28 kn
151,62 kn
219,70 kn
268,03 kn
386,70 kn
471,77 kn
147,53 kn
179,99 kn
147,53 kn
179,99 kn
299,08 kn
364,88 kn
598,15 kn
729,74 kn
265,40 kn
323,79 kn
260,30 kn
317,57 kn
180,41 kn
220,10 kn
133,90 kn
163,36 kn
184,46 kn
225,04 kn
146,73 kn
179,01 kn
149,14 kn
181,95 kn
364,23 kn
444,36 kn
349,25 kn
426,09 kn
208,47 kn
254,33 kn
204,12 kn
249,03 kn
158,76 kn
193,69 kn
305,00 kn
372,10 kn
219,70 kn
268,03 kn
498,13 kn
607,72 kn
124,28 kn
151,62 kn

1006209448
1006209449
1006209450
1006209451
1006209452
1006209460
1006209461
1006209462
1006209466
1006209469
1006209470
1006209471
1006209473
1006209474
1006209478
1006209500
1006209501
1006209502
1006209503
1006209504
1006209506
1006209510
1006209519
1006209520
1006209523
1006209524
1006209526
1006209527
1006209529
1006209530
1006209531
1006209532
1006209533
1006209534
1006209538
1006209539
1006209540
1006209541
1006209542
1006209547
1006209551
1006209554
1006209555
1006209559
1006209561
1006209563
1006209564
1006209572
1006209573
1006209574
1006209576
1006209580
1006209581

ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209693
FREILAUFGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
FREILAUFGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
156,35 kn
190,75 kn
159,18 kn
194,20 kn
331,15 kn
404,00 kn
381,66 kn
465,63 kn
528,09 kn
644,27 kn
232,52 kn
283,67 kn
337,56 kn
411,82 kn
137,11 kn
167,27 kn
153,15 kn
186,84 kn
124,28 kn
151,62 kn
97,02 kn
118,36 kn
105,84 kn
129,12 kn
115,46 kn
140,86 kn
528,09 kn
644,27 kn
200,37 kn
244,45 kn
124,28 kn
151,62 kn
130,70 kn
159,45 kn
295,87 kn
360,96 kn
124,28 kn
151,62 kn
124,28 kn
151,62 kn
124,28 kn
151,62 kn
158,76 kn
193,69 kn
222,85 kn
271,88 kn
557,12 kn
679,69 kn
211,68 kn
258,25 kn
224,51 kn
273,90 kn
153,15 kn
186,84 kn
196,63 kn
239,89 kn
171,35 kn
209,05 kn
151,69 kn
185,06 kn
151,54 kn
184,88 kn
288,65 kn
352,15 kn
141,92 kn
173,14 kn
226,59 kn
276,44 kn
165,97 kn
202,48 kn
165,97 kn
202,48 kn
256,55 kn
312,99 kn
186,02 kn
226,94 kn
302,28 kn
368,78 kn
182,58 kn
222,75 kn
236,53 kn
288,57 kn
172,39 kn
210,32 kn
137,11 kn
167,27 kn
185,39 kn
226,18 kn
182,58 kn
222,75 kn
200,37 kn
244,45 kn
171,35 kn
209,05 kn
151,54 kn
184,88 kn
192,88 kn
235,31 kn
609,55 kn
743,65 kn
158,24 kn
193,05 kn
123,60 kn
150,79 kn
141,92 kn
173,14 kn

1006209584
1006209591
1006209592
1006209594
1006209595
1006209602
1006209606
1006209607
1006209612
1006209613
1006209618
1006209619
1006209620
1006209622
1006209623
1006209624
1006209629
1006209630
1006209631
1006209634
1006209635
1006209637
1006209639
1006209641
1006209642
1006209643
1006209645
1006209646
1006209647
1006209648
1006209649
1006209650
1006209652
1006209655
1006209656
1006209657
1006209658
1006209659
1006209660
1006209661
1006209669
1006209671
1006209674
1006209677
1006209678
1006209680
1006209681
1006209684
1006209685
1006209686
1006209690
1006209691
1006209692

ZAMJENSKI BR.1006209686
FREILAUFGETRIEBE
ZUPCANIK
ZANJENSKI BR.1006209912
ZUPCANIK
ZUPCANIK
FREILAUFGETRIEBE
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENA:1006209678
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209762
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209759
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209699
ZAMJENSKI BR.1006209758
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209757
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
MJENJAC SA SLOB.HODOM
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK

VPC (kn)
MPC(Kn)
167,60 kn
204,47 kn
215,36 kn
262,74 kn
241,57 kn
294,72 kn
301,50 kn
367,83 kn
286,52 kn
349,55 kn
226,11 kn
275,85 kn
133,90 kn
163,36 kn
168,54 kn
205,62 kn
149,14 kn
181,95 kn
153,15 kn
186,84 kn
151,54 kn
184,88 kn
151,54 kn
184,88 kn
363,22 kn
443,13 kn
438,20 kn
534,60 kn
308,05 kn
375,82 kn
245,32 kn
299,29 kn
152,62 kn
186,20 kn
438,00 kn
534,36 kn
297,75 kn
363,26 kn
200,37 kn
244,45 kn
151,69 kn
185,06 kn
215,36 kn
262,74 kn
423,22 kn
516,33 kn
394,19 kn
480,91 kn
204,12 kn
249,03 kn
394,19 kn
480,91 kn
70,88 kn
86,47 kn
159,18 kn
194,20 kn
423,22 kn
516,33 kn
394,19 kn
480,91 kn
394,19 kn
480,91 kn
267,79 kn
326,70 kn
360,49 kn
439,80 kn
334,27 kn
407,81 kn
279,03 kn
340,42 kn
237,83 kn
290,15 kn
364,23 kn
444,36 kn
282,77 kn
344,98 kn
160,11 kn
195,33 kn
264,05 kn
322,14 kn
475,66 kn
580,31 kn
179,78 kn
219,33 kn
97,38 kn
118,80 kn
156,37 kn
190,77 kn
159,18 kn
194,20 kn
279,03 kn
340,42 kn
159,18 kn
194,20 kn
151,69 kn
185,06 kn
70,88 kn
86,47 kn
141,39 kn
172,50 kn
167,60 kn
204,47 kn
175,09 kn
213,61 kn
148,88 kn
181,63 kn

1006209693
1006209694
1006209699
1006209700
1006209701
1006209704
1006209705
1006209707
1006209709
1006209715
1006209757
1006209758
1006209759
1006209760
1006209762
1006209804
1006209807
1006209812
1006209905
1006209906
1006209908
1006209910
1006209911
1006209912
1006209914
1006209915
1006209916
1006209917
1006209918
1006209919
1006209921
1006209922
1006209923
1006209925
1006209927
1006209928
1006209929
1006209930
1006209932
1006209934
1006209936
1006209938
1006209939
1006209941
1006209944
1006209949
1006209950
1006382130
1006382134
1006382136
1006383134
1007010002
1007010004

ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENA:F000AL1516
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENSKI BR.1006209939
ZAMJENSKI BR.F000AL1514
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
MJENJAC SA SLOB.HODOM
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZAMJENA:F000AL1700
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
POGONSKI ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
ZUPCANIK
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA

VPC (kn)
MPC(Kn)
151,69 kn
185,06 kn
160,11 kn
195,33 kn
141,39 kn
172,50 kn
160,11 kn
195,33 kn
151,69 kn
185,06 kn
88,58 kn
108,07 kn
123,60 kn
150,79 kn
152,62 kn
186,20 kn
141,39 kn
172,50 kn
123,60 kn
150,79 kn
88,58 kn
108,07 kn
176,97 kn
215,90 kn
159,18 kn
194,20 kn
356,74 kn
435,22 kn
423,22 kn
516,33 kn
111,42 kn
135,93 kn
142,32 kn
173,63 kn
149,00 kn
181,78 kn
88,20 kn
107,60 kn
115,17 kn
140,51 kn
165,97 kn
202,48 kn
177,20 kn
216,18 kn
371,72 kn
453,50 kn
179,61 kn
219,12 kn
265,40 kn
323,79 kn
336,76 kn
410,85 kn
124,28 kn
151,62 kn
193,24 kn
235,75 kn
124,28 kn
151,62 kn
151,54 kn
184,88 kn
151,54 kn
184,88 kn
179,61 kn
219,12 kn
172,39 kn
210,32 kn
460,67 kn
562,02 kn
442,88 kn
540,31 kn
234,08 kn
285,58 kn
159,18 kn
194,20 kn
367,98 kn
448,94 kn
204,12 kn
249,03 kn
260,30 kn
317,57 kn
349,25 kn
426,09 kn
196,63 kn
239,89 kn
186,33 kn
227,32 kn
267,79 kn
326,70 kn
211,61 kn
258,16 kn
431,00 kn
525,82 kn
297,75 kn
363,26 kn
809,93 kn
988,11 kn
794,94 kn
969,83 kn
3.456,93 kn
4.217,45 kn
1.107,68 kn
1.351,37 kn
73,60 kn
89,79 kn
81,78 kn
99,77 kn

1007010010
1007010011
1007010015
1007010026
1007010029
1007010030
1007010039
1007010040
1007010045
1007010046
1007010053
1007010054
1007010055
1007010057
1007010058
1007010059
1007010060
1007010064
1007010065
1007010070
1007010079
1007010090
1007010092
1007010094
1007010095
1007010097
1007010098
1007010099
1007010103
1007010110
1007011520
1007014100
1007014109
1007014115
1007014117
1007014126
1007014127
1007014128
1007014129
1007014130
1007014133
1007014134
1007014135
1007014136
1007014137
1007014138
1007014139
1007014141
1007014143
1007014144
1007014145
1104012906
1107014109

GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
KOMPLET DIJELOVA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNIT.UGLJ.CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GARNIT.UGLJ.CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNIT.UGLJ.CETKICA
GARNIT.UGLJ.CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNIT.UGLJ.CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
ROTOR
GARNITURA UGLJENIH CETKICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
1.150,75 kn
1.403,92 kn
1.390,45 kn
1.696,35 kn
1.545,88 kn
1.885,97 kn
167,60 kn
204,47 kn
56,61 kn
69,06 kn
81,78 kn
99,77 kn
70,88 kn
86,47 kn
84,74 kn
103,38 kn
899,81 kn
1.097,77 kn
17,79 kn
21,70 kn
79,68 kn
97,21 kn
297,75 kn
363,26 kn
290,26 kn
354,12 kn
498,13 kn
607,72 kn
297,75 kn
363,26 kn
297,75 kn
363,26 kn
297,75 kn
363,26 kn
141,39 kn
172,50 kn
297,75 kn
363,26 kn
26,62 kn
32,48 kn
53,09 kn
64,77 kn
594,57 kn
725,38 kn
794,94 kn
969,83 kn
431,65 kn
526,61 kn
587,08 kn
716,24 kn
676,03 kn
824,76 kn
293,07 kn
357,55 kn
572,10 kn
697,96 kn
572,10 kn
697,96 kn
326,78 kn
398,67 kn
108,61 kn
132,50 kn
44,42 kn
54,19 kn
85,79 kn
104,66 kn
39,98 kn
48,78 kn
15,96 kn
19,47 kn
26,46 kn
32,28 kn
46,99 kn
57,33 kn
44,18 kn
53,90 kn
31,83 kn
38,83 kn
88,67 kn
108,18 kn
26,69 kn
32,56 kn
36,40 kn
44,41 kn
97,38 kn
118,80 kn
1.592,70 kn
1.943,09 kn
44,42 kn
54,19 kn
53,16 kn
64,86 kn
14,11 kn
17,21 kn
26,69 kn
32,56 kn
76,01 kn
92,73 kn
55,71 kn
67,97 kn
28,06 kn
34,23 kn
442,88 kn
540,31 kn
53,09 kn
64,77 kn

1107014118
1107014144
1107014146
1120033009
1120101000
1120114002
1120150008
1120200015
1120202008
1120202505
1120210000
1120210001
1120222001
1120283000
1120300014
1120300018
1120300048
1120300508
1120300515
1120312000
1120320018
1120320020
1120322016
1120322507
1120323000
1120524005
1120591060
1120591075
1120591082
1120591096
1120591103
1120591116
1120591505
1120591506
1120591509
1120900010
1120900012
1120905003
1120905024
1120905031
1120905035
1120905043
1120905055
1120905074
1120905084
1120905097
1120905099
1120905102
1120905103
1120905104
1120905105
1120905107
1120905502

GARNITURA UGLJENIH CETKICA


GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
PLOCICA
PLOCICA
PRSTEN
PLOCICA
PRSTEN
PRSTEN
PRSTEN
PRSTEN
O-PRSTEN
PRSTEN
PRSTEN
SPREIZBUCHSE
TULJAK
SPREIZBUCHSE
ZAMJENA:F00M147018
TULJAK
TULJAK
TULJAK
TULJAK
ANSCHLAGBUCHSE
SPREIZBUCHSE
TULJAK
KAPA
USADNI PRSTEN
ZATITA
USADNI PRSTEN
SPRITZSCHUTZHUELSE
USADNI PRSTEN
PRSTEN
POKLOPAC
POKLOPAC
KAPA
LEAJ
LEAJ
ZUPC. KUGLI. LEAJ
ZAMJENSKI BR.1120905105
ZAMJENSKI BR.1120905105
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
ZAMJENSKI BR.1120905531
LEZAJ
ZAMJENSKI BR.1120905531
LEZAJ
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
LEAJ
LEAJ
LEZAJ
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
ZAMJENSKI BR.1120905105
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
189,14 kn
230,75 kn
24,81 kn
30,27 kn
60,02 kn
73,22 kn
94,57 kn
115,38 kn
1,38 kn
1,68 kn
84,99 kn
103,69 kn
4,24 kn
5,17 kn
54,60 kn
66,61 kn
5,70 kn
6,95 kn
40,07 kn
48,89 kn
2,21 kn
2,70 kn
1,31 kn
1,60 kn
199,44 kn
243,32 kn
23,01 kn
28,07 kn
37,08 kn
45,24 kn
15,96 kn
19,47 kn
59,18 kn
72,20 kn
5,36 kn
6,54 kn
14,51 kn
17,70 kn
7,04 kn
8,59 kn
46,50 kn
56,73 kn
45,97 kn
56,08 kn
18,73 kn
22,85 kn
8,13 kn
9,92 kn
19,08 kn
23,28 kn
5,03 kn
6,14 kn
8,98 kn
10,96 kn
8,34 kn
10,17 kn
7,79 kn
9,50 kn
17,32 kn
21,13 kn
3,52 kn
4,29 kn
20,79 kn
25,36 kn
30,52 kn
37,23 kn
20,13 kn
24,56 kn
20,69 kn
25,24 kn
212,48 kn
259,23 kn
84,19 kn
102,71 kn
81,78 kn
99,77 kn
81,78 kn
99,77 kn
66,79 kn
81,48 kn
294,01 kn
358,69 kn
190,83 kn
232,81 kn
156,35 kn
190,75 kn
69,92 kn
85,30 kn
165,17 kn
201,51 kn
557,12 kn
679,69 kn
61,05 kn
74,48 kn
83,99 kn
102,47 kn
176,97 kn
215,90 kn
602,06 kn
734,51 kn
78,75 kn
96,08 kn
86,14 kn
105,09 kn
39,04 kn
47,63 kn

1120905506
1120905510
1120905518
1120905520
1120905525
1120905531
1120905533
1120905534
1121015007
1121015011
1121038015
1121038016
1121038018
1121038019
1121038501
1121099007
1123314003
1123421002
1123421008
1123429125
1123429139
1123429200
1123429203
1123429204
1123429206
1123429207
1123429208
1123429210
1123429216
1123429233
1123429235
1123433005
1123433007
1123433017
1124033050
1124033133
1124033138
1124034360
1124034361
1124034364
1124034489
1124034505
1124034506
1124034545
1124034635
1124034636
1124034638
1124034642
1124034643
1124034644
1124034645
1124034650
1124034653

LEZAJ
LEAJ
LEAJ
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
LEAJ
LEAJ
LEAJ
ZUPCASTI KUGLICNI LEAJ
BRTVILO
BRTVENI PRSTEN
POGONSKI LEAJ
ABDECKPLATTE
ABDECKPLATTE
PLOCICA
ABDECKPLATTE
REZERVNI DIO
MATICA
VIJAK
VIJAK
VIJAK
VIJAK
VIJAK
VIJAK
LINSENSCHRAUBE
VIJAK
LINSENSCHRAUBE
VIJAK
LINSENSCHRAUBE
LINSENSCHRAUBE
LINSENSCHRAUBE
LINSENSCHRAUBE
VIJAK
VIJAK
KOMBI-SCHRAUBE
ROTOR
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ZAMJENSKI BR.1124034937
ZAMJENSKI BR.1124034694
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
204,12 kn
249,03 kn
96,44 kn
117,66 kn
35,30 kn
43,07 kn
127,34 kn
155,35 kn
27,20 kn
33,18 kn
96,44 kn
117,66 kn
35,86 kn
43,75 kn
44,19 kn
53,91 kn
14,04 kn
17,13 kn
10,18 kn
12,42 kn
7,04 kn
8,59 kn
15,54 kn
18,96 kn
7,04 kn
8,59 kn
8,13 kn
9,92 kn
11,10 kn
13,54 kn
465,05 kn
567,36 kn
7,41 kn
9,04 kn
3,52 kn
4,29 kn
1,31 kn
1,60 kn
3,87 kn
4,72 kn
34,18 kn
41,70 kn
3,52 kn
4,29 kn
4,45 kn
5,43 kn
3,52 kn
4,29 kn
4,45 kn
5,43 kn
4,45 kn
5,43 kn
4,45 kn
5,43 kn
5,36 kn
6,54 kn
3,52 kn
4,29 kn
3,14 kn
3,83 kn
5,17 kn
6,31 kn
0,53 kn
0,65 kn
1,11 kn
1,35 kn
4,79 kn
5,84 kn
442,60 kn
539,97 kn
550,56 kn
671,68 kn
535,00 kn
652,70 kn
247,76 kn
302,27 kn
705,99 kn
861,31 kn
470,00 kn
573,40 kn
557,12 kn
679,69 kn
996,26 kn
1.215,44 kn
343,00 kn
418,46 kn
757,71 kn
924,41 kn
513,16 kn
626,06 kn
483,49 kn
589,86 kn
743,00 kn
906,46 kn
541,22 kn
660,29 kn
442,60 kn
539,97 kn
407,32 kn
496,93 kn
502,73 kn
613,33 kn
541,22 kn
660,29 kn
647,00 kn
789,34 kn

1124034667
1124034677
1124034691
1124034694
1124034696
1124034750
1124034753
1124034754
1124034760
1124034764
1124034768
1124034776
1124034777
1124034786
1124034929
1124034932
1124034933
1124034934
1124034936
1124034937
1124034946
1124034948
1124034949
1124034950
1124034955
1124034958
1124034961
1124034963
1124034968
1124034977
1124035155
1124035166
1124035167
1124035168
1124035177
1124035213
1124035221
1124035226
1124035232
1124035236
1124035238
1124035242
1124035258
1124035260
1124035261
1124035475
1124035501
1124035502
1124035503
1124035504
1124035505
1124035506
1124035507

ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
VIE SE NE PROIZVODI
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ZAMJENA: 1124034929
ZAMJENSKI BR.1124034937
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
ZAMJENSKI BR.1124035507
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
477,08 kn
582,04 kn
318,32 kn
388,35 kn
609,55 kn
743,65 kn
496,32 kn
605,51 kn
602,06 kn
734,51 kn
566,00 kn
690,52 kn
573,29 kn
699,41 kn
720,97 kn
879,58 kn
720,97 kn
879,58 kn
573,29 kn
699,41 kn
936,33 kn
1.142,32 kn
527,00 kn
642,94 kn
591,74 kn
721,92 kn
973,00 kn
1.187,06 kn
271,00 kn
330,62 kn
647,00 kn
789,34 kn
676,00 kn
824,72 kn
743,45 kn
907,01 kn
647,00 kn
789,34 kn
564,61 kn
688,82 kn
535,58 kn
653,41 kn
230,34 kn
281,01 kn
698,50 kn
852,17 kn
647,00 kn
789,34 kn
973,78 kn
1.188,01 kn
1.323,03 kn
1.614,10 kn
958,00 kn
1.168,76 kn
579,59 kn
707,10 kn
647,00 kn
789,34 kn
988,00 kn
1.205,36 kn
668,71 kn
815,83 kn
509,15 kn
621,16 kn
687,15 kn
838,32 kn
372,04 kn
453,89 kn
389,68 kn
475,41 kn
840,30 kn
1.025,17 kn
442,60 kn
539,97 kn
708,00 kn
863,76 kn
1.866,11 kn
2.276,65 kn
936,33 kn
1.142,32 kn
728,00 kn
888,16 kn
1.204,12 kn
1.469,03 kn
780,90 kn
952,70 kn
787,45 kn
960,69 kn
720,97 kn
879,58 kn
705,99 kn
861,31 kn
1.286,52 kn
1.569,55 kn
1.234,08 kn
1.505,58 kn
705,99 kn
861,31 kn
564,61 kn
688,82 kn
966,29 kn
1.178,87 kn
407,30 kn
496,91 kn
572,10 kn
697,96 kn

1124035509
1124035543
1124035544
1124035547
1124037000
1124037001
1124037002
1124037004
1124303001
1124303005
1124303015
1124303024
1124303027
1124303038
1124304007
1124304018
1124336045
1124336047
1124336066
1124336070
1124485004
1124625003
1125043004
1125043504
1125043511
1125045012
1125045018
1125045043
1125045044
1125045045
1125045047
1125045056
1125045057
1125045059
1125045063
1125045081
1125045090
1125045105
1125045107
1125045116
1125045128
1125045133
1125045135
1125045141
1125045152
1125045165
1125045167
1125045168
1125045193
1125045195
1125045197
1125045209
1125045214

ROTOR
ROTOR
ROTOR
LAEUFER
ROTOR
ROTOR
ROTOR
ROTOR
BRTVENI PRSTEN
PRSTEN
ISPRAVLJACKI UREDAJ
SCHLEIFRING
SCHLEIFRING
PRSTEN
KLIZNI LEAJ
PRSTEN
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
DRZAC CETKICA
KABELSKI SPLET
POTISNA OPRUGA
STATOR
STAENDER
STAENDER
STATOR
STATOR
STALAK
STALAK
STATOR
STATOR
STALAK
STATOR
STALAK
STALAK
STAENDER
STALAK
STALAK
STALAK
STALAK
STALAK
STALAK
STATOR
STALAK
STALAK
STALAK
STALAK
STATOR
STALAK
STALAK
STALAK
STATOR
STATOR

VPC (kn)
MPC(Kn)
765,92 kn
934,42 kn
609,55 kn
743,65 kn
602,06 kn
734,51 kn
847,00 kn
1.033,34 kn
1.422,41 kn
1.735,34 kn
1.514,62 kn
1.847,84 kn
1.327,80 kn
1.619,92 kn
1.327,80 kn
1.619,92 kn
68,80 kn
83,94 kn
69,44 kn
84,72 kn
61,82 kn
75,42 kn
34,96 kn
42,65 kn
42,01 kn
51,25 kn
53,09 kn
64,77 kn
64,22 kn
78,35 kn
105,84 kn
129,12 kn
190,83 kn
232,81 kn
213,28 kn
260,20 kn
295,87 kn
360,96 kn
215,36 kn
262,74 kn
1.795,25 kn
2.190,21 kn
3,45 kn
4,21 kn
617,00 kn
752,74 kn
394,19 kn
480,91 kn
609,55 kn
743,65 kn
407,32 kn
496,93 kn
407,32 kn
496,93 kn
502,73 kn
613,33 kn
294,26 kn
359,00 kn
194,84 kn
237,70 kn
354,40 kn
432,37 kn
465,05 kn
567,36 kn
922,88 kn
1.125,91 kn
518,77 kn
632,90 kn
477,08 kn
582,04 kn
661,00 kn
806,42 kn
728,46 kn
888,72 kn
411,33 kn
501,82 kn
744,88 kn
908,75 kn
1.583,33 kn
1.931,66 kn
411,33 kn
501,82 kn
649,47 kn
792,35 kn
693,57 kn
846,16 kn
824,91 kn
1.006,39 kn
789,33 kn
962,98 kn
789,78 kn
963,53 kn
853,13 kn
1.040,82 kn
1.026,22 kn
1.251,99 kn
681,54 kn
831,48 kn
687,15 kn
838,32 kn
632,02 kn
771,06 kn
350,39 kn
427,48 kn
1.118,00 kn
1.363,96 kn

1125045225
1125045318
1125045325
1125045532
1125045533
1125045537
1125045538
1125045543
1125045544
1125045567
1125045571
1125045581
1125045584
1125045652
1125047003
1125047005
1125047007
1125500019
1125500023
1125500039
1125500128
1125500151
1125500179
1125500501
1125500521
1125500523
1125500525
1125500527
1125500564
1125500568
1125500572
1125500594
1125500603
1125500607
1125500608
1125500614
1125500623
1125500635
1125715053
1125715134
1125823007
1125823019
1125823042
1125823087
1125823503
1125824298
1125824307
1125824317
1125824333
1125824340
1125824382
1125824432
1125824446

STATOR
STATOR
STATOR
ZAMJENSKI BR.1125045533
STATOR
ZAMJENSKI BR.1125045538
STALAK
ZAMJENSKI BR.1125045544
STATOR
STAENDER
STALAK
STATOR
STALAK
STATOR
STATOR ALTERNATORA
STATOR ALTERNATORA
STATOR ALTERNATORA
POKLOPAC
POKLOPAC ALTERNATORA
POKLOPAC
ZATITNA KAPA
LUFTANSAUGDECKEL
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
ZASTITNA KAPA
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
LUFTANSAUGDECKEL
SCHUTZKAPPE
ZATITNA KAPA
ZATITNA KAPA
KAPA
SCHUTZKAPPE
SCHUTZKAPPE
RASHLADNO TIJELO
RASHLADNO TIJELO
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
LEZAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
996,26 kn
1.215,44 kn
1.130,15 kn
1.378,78 kn
1.271,54 kn
1.551,28 kn
587,08 kn
716,24 kn
431,65 kn
526,61 kn
809,93 kn
988,11 kn
720,97 kn
879,58 kn
416,67 kn
508,34 kn
394,19 kn
480,91 kn
631,00 kn
769,82 kn
602,06 kn
734,51 kn
624,53 kn
761,93 kn
839,89 kn
1.024,67 kn
632,02 kn
771,06 kn
2.250,68 kn
2.745,83 kn
2.178,52 kn
2.657,79 kn
1.327,80 kn
1.619,92 kn
750,94 kn
916,15 kn
53,08 kn
64,76 kn
1.382,96 kn
1.687,21 kn
27,98 kn
34,14 kn
2.289,33 kn
2.792,98 kn
89,00 kn
108,58 kn
62,50 kn
76,25 kn
61,80 kn
75,40 kn
49,16 kn
59,98 kn
60,96 kn
74,37 kn
51,40 kn
62,71 kn
44,48 kn
54,27 kn
44,48 kn
54,27 kn
35,96 kn
43,87 kn
85,77 kn
104,64 kn
28,93 kn
35,29 kn
32,02 kn
39,06 kn
24,81 kn
30,27 kn
55,34 kn
67,51 kn
35,11 kn
42,83 kn
30,52 kn
37,23 kn
342,00 kn
417,24 kn
468,17 kn
571,17 kn
295,87 kn
360,96 kn
315,00 kn
384,30 kn
318,32 kn
388,35 kn
196,63 kn
239,89 kn
108,61 kn
132,50 kn
260,59 kn
317,92 kn
264,60 kn
322,81 kn
219,70 kn
268,03 kn
343,98 kn
419,66 kn
578,91 kn
706,27 kn
363,22 kn
443,13 kn
177,20 kn
216,18 kn
316,48 kn
386,11 kn

1125824534
1125824538
1125824544
1125824551
1125824553
1125824554
1125824575
1125824579
1125824583
1125824590
1125824591
1125824593
1125824697
1125824698
1125824699
1125824700
1125824734
1125824970
1125824975
1125824979
1125824980
1125824988
1125825009
1125825016
1125825031
1125825043
1125825077
1125825090
1125825104
1125825113
1125825154
1125825177
1125825230
1125825245
1125825264
1125825279
1125825286
1125825337
1125825343
1125825346
1125825347
1125825354
1125825355
1125825365
1125825372
1125825507
1125825523
1125825525
1125825538
1125827003
1125827005
1125827006
1125827013

ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEAJ
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEZAJ
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
LEAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
LEZAJ
ANTRIEBSLAGER
ANTRIEBSLAGER
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ
POGONSKI LEAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
213,28 kn
260,20 kn
200,45 kn
244,55 kn
226,11 kn
275,85 kn
219,70 kn
268,03 kn
181,21 kn
221,08 kn
141,92 kn
173,14 kn
245,32 kn
299,29 kn
105,81 kn
129,09 kn
254,98 kn
311,08 kn
216,49 kn
264,12 kn
216,49 kn
264,12 kn
438,20 kn
534,60 kn
207,87 kn
253,60 kn
158,76 kn
193,69 kn
185,39 kn
226,18 kn
215,36 kn
262,74 kn
132,00 kn
161,04 kn
105,81 kn
129,09 kn
178,84 kn
218,18 kn
130,15 kn
158,78 kn
160,11 kn
195,33 kn
128,28 kn
156,50 kn
247,76 kn
302,27 kn
302,28 kn
368,78 kn
460,67 kn
562,02 kn
388,08 kn
473,46 kn
369,00 kn
450,18 kn
186,02 kn
226,94 kn
379,21 kn
462,64 kn
146,73 kn
179,01 kn
371,72 kn
453,50 kn
222,85 kn
271,88 kn
256,55 kn
312,99 kn
323,03 kn
394,10 kn
254,98 kn
311,08 kn
245,35 kn
299,33 kn
311,80 kn
380,40 kn
189,14 kn
230,75 kn
274,22 kn
334,55 kn
105,84 kn
129,12 kn
171,35 kn
209,05 kn
371,72 kn
453,50 kn
211,61 kn
258,16 kn
505,62 kn
616,86 kn
326,78 kn
398,67 kn
163,86 kn
199,91 kn
142,32 kn
173,63 kn
163,86 kn
199,91 kn
294,01 kn
358,69 kn
212,48 kn
259,23 kn
573,29 kn
699,41 kn
194,84 kn
237,70 kn
247,76 kn
302,27 kn

1125827021
1125883056
1125883084
1125883086
1125883511
1125884359
1125884392
1125884413
1125884417
1125884431
1125884484
1125884490
1125884493
1125884494
1125884524
1125884527
1125884528
1125884529
1125884547
1125884653
1125884659
1125884665
1125884669
1125884678
1125884732
1125884929
1125884944
1125884946
1125885067
1125885105
1125885106
1125885118
1125885129
1125885139
1125885143
1125885157
1125885167
1125885187
1125885188
1125885230
1125885237
1125885240
1125885264
1125885270
1125885526
1125885528
1125885535
1125885537
1125885544
1125885549
1125885558
1125887003
1125887006

LEZAJ
LEAJ
LEZAJ
POGONSKI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
SCHLEIFRINGLAGER
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
LEAJ
LEAJ
LEZAJ
KLIZNI LEAJ
LEZAJ
KLIZNI LEAJ
SCHLEIFRINGLAGER
LEZAJ
SCHLEIFRINGLAGER
KLIZNI LEAJ
SCHLEIFRINGLAGER
LEZAJ
SCHLEIFRINGLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
KLIZNI LEAJ
LEZAJ
KLIZNI LEAJ
LEZAJ
LEZAJ
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ
SCHLEIFRINGLAGER
LEAJ KLIZNOG PRSTENA
LEZAJ
SCHLEIFRINGLAGER
LAGER
SCHLEIFRINGLAGER
SCHLEIFRINGLAGER
LEZAJ
LEZAJ
LEZAJ
SCHLEIFRINGLAGER
SCHLEIFRINGLAGER
KLIZNI LEAJ
SCHLEIFRINGLAGER
SCHLEIFRINGLAGER
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
528,39 kn
644,64 kn
141,92 kn
173,14 kn
174,79 kn
213,24 kn
156,37 kn
190,77 kn
121,72 kn
148,50 kn
149,14 kn
181,95 kn
229,32 kn
279,77 kn
178,84 kn
218,18 kn
182,58 kn
222,75 kn
241,57 kn
294,72 kn
161,97 kn
197,60 kn
207,87 kn
253,60 kn
141,92 kn
173,14 kn
181,21 kn
221,08 kn
219,10 kn
267,30 kn
115,46 kn
140,86 kn
273,42 kn
333,57 kn
308,70 kn
376,61 kn
140,32 kn
171,19 kn
248,56 kn
303,24 kn
283,00 kn
345,26 kn
161,97 kn
197,60 kn
187,62 kn
228,90 kn
112,25 kn
136,95 kn
114,23 kn
139,36 kn
117,04 kn
142,79 kn
142,32 kn
173,63 kn
118,91 kn
145,07 kn
132,30 kn
161,41 kn
276,62 kn
337,48 kn
301,50 kn
367,83 kn
254,98 kn
311,08 kn
326,78 kn
398,67 kn
338,02 kn
412,38 kn
222,90 kn
271,94 kn
360,49 kn
439,80 kn
416,67 kn
508,34 kn
213,00 kn
259,86 kn
219,10 kn
267,30 kn
350,39 kn
427,48 kn
175,00 kn
213,50 kn
192,88 kn
235,31 kn
279,03 kn
340,42 kn
271,54 kn
331,28 kn
163,00 kn
198,86 kn
171,35 kn
209,05 kn
146,07 kn
178,21 kn
111,42 kn
135,93 kn
156,37 kn
190,77 kn
148,88 kn
181,63 kn
114,00 kn
139,08 kn
238,94 kn
291,51 kn
247,76 kn
302,27 kn

1125887011
1125887013
1125887019
1125887024
1126600306
1126600361
1126600386
1126600395
1126600409
1126600413
1126600465
1126600488
1126600494
1126600500
1126600538
1126600589
1126600599
1126600607
1126600625
1126600649
1126600699
1126600722
1126600726
1126600770
1126600905
1126600913
1126600923
1126600927
1126600939
1126600945
1126600954
1126600971
1126600983
1126600994
1126601001
1126601006
1126601025
1126601031
1126601034
1126601035
1126601038
1126601040
1126601053
1126601055
1126601100
1126601102
1126601504
1126601518
1126601524
1126601529
1126601531
1126601534
1126601535

LEZAJ
KLIZNI LEAJ
KLIZNI LEAJ
LEZAJ
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
ZANJENA BR. 6033GD5058
REMENICA
ZAMJENSKI BR.6033GD5100
REMENICA
PLOCICA
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
ZAMJENSKI BR.6033GD5052
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
ZAMJENSKI BR.1126601025
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
ZANJENSKI BR.1126600599
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
765,92 kn
934,42 kn
247,76 kn
302,27 kn
230,12 kn
280,75 kn
602,06 kn
734,51 kn
334,27 kn
407,81 kn
97,02 kn
118,36 kn
409,18 kn
499,20 kn
408,00 kn
497,76 kn
79,49 kn
96,98 kn
175,00 kn
213,50 kn
211,61 kn
258,16 kn
119,85 kn
146,22 kn
101,03 kn
123,26 kn
161,05 kn
196,48 kn
379,21 kn
462,64 kn
230,12 kn
280,75 kn
121,72 kn
148,50 kn
163,86 kn
199,91 kn
135,77 kn
165,64 kn
215,36 kn
262,74 kn
141,39 kn
172,50 kn
267,79 kn
326,70 kn
122,66 kn
149,65 kn
92,98 kn
113,44 kn
77,70 kn
94,79 kn
416,67 kn
508,34 kn
156,35 kn
190,75 kn
130,70 kn
159,45 kn
257,38 kn
314,00 kn
125,08 kn
152,60 kn
135,77 kn
165,64 kn
196,63 kn
239,89 kn
132,02 kn
161,06 kn
110,49 kn
134,80 kn
579,59 kn
707,10 kn
483,15 kn
589,44 kn
264,60 kn
322,81 kn
117,87 kn
143,80 kn
192,88 kn
235,31 kn
211,61 kn
258,16 kn
126,69 kn
154,56 kn
928,84 kn
1.133,18 kn
152,62 kn
186,20 kn
104,87 kn
127,94 kn
211,61 kn
258,16 kn
175,09 kn
213,61 kn
130,15 kn
158,78 kn
135,77 kn
165,64 kn
70,88 kn
86,47 kn
61,99 kn
75,63 kn
88,39 kn
107,84 kn
91,39 kn
111,50 kn
241,57 kn
294,72 kn

1126601541
1126601542
1126601547
1126601548
1126601549
1126601550
1126601551
1126601556
1126601557
1126601559
1126601561
1126601565
1126601566
1126601568
1126601572
1126601597
1126610052
1126610065
1126610073
1127011019
1127011020
1127011033
1127011061
1127011062
1127011064
1127011070
1127011071
1127011072
1127011083
1127011090
1127011095
1127011098
1127011100
1127011113
1127011118
1127011124
1127011125
1127011131
1127011133
1127011135
1127011139
1127011144
1127011146
1127011151
1127011160
1127011165
1127011166
1127011171
1127011175
1127011182
1127014009
1127014011
1127014014

REMENICA
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
RIEMENSCHEIBE
RIEMENSCHEIBE
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
REMENICA
ZAMJENSKI BR.F00M061023
USMJERIVAC ZRAKA
VENTILATOR
LUEFTER
TEILESATZ
TEILESATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TEILESATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TEILESATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TEILESATZ
KOMPL.DJELOVA GENERATOR
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
TEILESATZ
TEILESATZ
TEILESATZ
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GARNITURA DIJELOVA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA

VPC (kn)
MPC(Kn)
111,42 kn
135,93 kn
127,34 kn
155,35 kn
89,89 kn
109,67 kn
87,64 kn
106,92 kn
107,68 kn
131,37 kn
105,81 kn
129,09 kn
82,49 kn
100,64 kn
495,32 kn
604,29 kn
557,12 kn
679,69 kn
407,30 kn
496,91 kn
124,53 kn
151,93 kn
530,90 kn
647,70 kn
530,90 kn
647,70 kn
265,92 kn
324,42 kn
371,72 kn
453,50 kn
505,62 kn
616,86 kn
105,84 kn
129,12 kn
31,83 kn
38,83 kn
42,58 kn
51,95 kn
69,44 kn
84,72 kn
34,96 kn
42,65 kn
88,39 kn
107,84 kn
98,62 kn
120,32 kn
61,82 kn
75,42 kn
78,26 kn
95,48 kn
185,39 kn
226,18 kn
91,41 kn
111,52 kn
181,21 kn
221,08 kn
79,54 kn
97,04 kn
15,54 kn
18,96 kn
283,04 kn
345,31 kn
363,22 kn
443,13 kn
8,34 kn
10,17 kn
226,91 kn
276,83 kn
379,21 kn
462,64 kn
326,78 kn
398,67 kn
177,20 kn
216,18 kn
460,67 kn
562,02 kn
301,50 kn
367,83 kn
196,44 kn
239,66 kn
257,38 kn
314,00 kn
65,40 kn
79,79 kn
81,74 kn
99,72 kn
78,75 kn
96,08 kn
23,88 kn
29,13 kn
29,27 kn
35,71 kn
141,39 kn
172,50 kn
53,08 kn
64,76 kn
416,67 kn
508,34 kn
579,59 kn
707,10 kn
12,35 kn
15,07 kn
16,12 kn
19,67 kn
116,10 kn
141,64 kn

1127014015
1127014017
1127014021
1127014022
1127014026
1127014027
1127014028
1127319003
1127319019
1127319103
1127319104
1127319109
1127319110
1127319113
1127319504
1127319552
1127319554
1127319560
1127319564
1127319568
1127319570
1127319576
1127319578
1127319582
1127319584
1127319593
1127319605
1127319609
1127319615
1127319623
1127319627
1127319631
1127319637
1127319639
1127319641
1127319643
1127319655
1127319659
1127319663
1127319667
1127319669
1127319671
1127319673
1127319675
1127319684
1127319686
1127319690
1127319692
1127319694
1127319710
1127319712
1127319714
1127319715

GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GARNITURA UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
GAR.UGLJENIH CETKICA
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
GLEICHRICHTERGERAET
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ZAMJENSKI BR.1127319730
DIODNA PLOCA
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ZAMJENSKI BR. 1127319786
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ZAMJENSKI BR.1127319692
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
BRUECKENGLEICHRICHTER
DIODNA PLOCA
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ

VPC (kn)
MPC(Kn)
62,36 kn
76,08 kn
23,49 kn
28,66 kn
21,33 kn
26,02 kn
29,43 kn
35,90 kn
26,86 kn
32,77 kn
28,22 kn
34,43 kn
33,43 kn
40,78 kn
922,29 kn
1.125,19 kn
300,68 kn
366,83 kn
943,82 kn
1.151,46 kn
194,76 kn
237,61 kn
475,66 kn
580,31 kn
535,00 kn
652,70 kn
535,00 kn
652,70 kn
713,48 kn
870,45 kn
212,55 kn
259,31 kn
505,62 kn
616,86 kn
442,88 kn
540,31 kn
386,70 kn
471,77 kn
265,92 kn
324,42 kn
230,34 kn
281,01 kn
318,35 kn
388,39 kn
884,83 kn
1.079,49 kn
248,13 kn
302,72 kn
353,93 kn
431,79 kn
490,64 kn
598,58 kn
230,34 kn
281,01 kn
550,56 kn
671,68 kn
194,76 kn
237,61 kn
230,34 kn
281,01 kn
505,62 kn
616,86 kn
584,27 kn
712,81 kn
669,48 kn
816,77 kn
619,85 kn
756,22 kn
490,64 kn
598,58 kn
839,89 kn
1.024,67 kn
282,77 kn
344,98 kn
938,20 kn
1.144,60 kn
564,61 kn
688,82 kn
353,93 kn
431,79 kn
265,92 kn
324,42 kn
527,00 kn
642,94 kn
265,92 kn
324,42 kn
513,11 kn
625,99 kn
336,14 kn
410,09 kn
594,00 kn
724,68 kn
584,27 kn
712,81 kn
602,06 kn
734,51 kn
495,32 kn
604,29 kn
720,97 kn
879,58 kn
594,57 kn
725,38 kn
265,92 kn
324,42 kn
468,17 kn
571,17 kn

1127319721
1127319722
1127319726
1127319728
1127319730
1127319732
1127319734
1127319736
1127319738
1127319740
1127319744
1127319748
1127319750
1127319752
1127319754
1127319762
1127319764
1127319766
1127319778
1127319782
1127319786
1127319792
1127319794
1127319800
1127319802
1127319806
1127320164
1127320316
1127320359
1127320482
1127320503
1127320547
1127320550
1127320586
1127320598
1127320603
1127320619
1127320651
1127320665
1127320675
1127320692
1127320700
1127320708
1127320710
1127320722
1127320726
1127320728
1127320729
1127320730
1127320734
1127320739
1127320740
1127320743

ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
PREMOCIVAC
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJAC
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
BRUECKENGLEICHRICHTER
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
GLEICHRICHTERGERAET
GLEICHRICHTERGERAET

VPC (kn)
MPC(Kn)
283,71 kn
346,13 kn
176,97 kn
215,90 kn
265,92 kn
324,42 kn
212,55 kn
259,31 kn
265,92 kn
324,42 kn
431,65 kn
526,61 kn
394,19 kn
480,91 kn
353,93 kn
431,79 kn
292,13 kn
356,40 kn
617,04 kn
752,79 kn
265,92 kn
324,42 kn
265,92 kn
324,42 kn
802,43 kn
978,96 kn
265,92 kn
324,42 kn
248,13 kn
302,72 kn
409,18 kn
499,20 kn
416,00 kn
507,52 kn
353,93 kn
431,79 kn
564,61 kn
688,82 kn
602,06 kn
734,51 kn
283,71 kn
346,13 kn
765,92 kn
934,42 kn
609,55 kn
743,65 kn
698,50 kn
852,17 kn
557,00 kn
679,54 kn
442,88 kn
540,31 kn
1.047,75 kn
1.278,26 kn
257,38 kn
314,00 kn
951,31 kn
1.160,60 kn
9,62 kn
11,74 kn
1.249,06 kn
1.523,85 kn
796,20 kn
971,36 kn
796,20 kn
971,36 kn
311,80 kn
380,40 kn
283,04 kn
345,31 kn
353,93 kn
431,79 kn
223,78 kn
273,01 kn
371,72 kn
453,50 kn
206,87 kn
252,38 kn
513,11 kn
625,99 kn
265,92 kn
324,42 kn
542,00 kn
661,24 kn
318,32 kn
388,35 kn
318,32 kn
388,35 kn
477,08 kn
582,04 kn
209,74 kn
255,88 kn
490,64 kn
598,58 kn
168,54 kn
205,62 kn
497,00 kn
606,34 kn
490,00 kn
597,80 kn
318,35 kn
388,39 kn
757,00 kn
923,54 kn
468,17 kn
571,17 kn

1127320745
1127320749
1127320750
1127320752
1127320753
1127320903
1127320906
1127320910
1127320914
1127320926
1127320930
1127320950
1127320952
1127320954
1127320955
1127320961
1127320973
1127320976
1127320989
1127320991
1127320992
1127320994
1127320995
1127320996
1127328000
1127328003
1127402000
1127402001
1131098035
1134462055
1134462074
1134712004
1134712007
1135102209
1135102260
1137000002
1137000004
1137000005
1137000007
1137000009
1137000011
1137000012
1137000014
1137209017
1145105010
1147412004
1147412021
1147412023
1147412033
1147412035
1147412038
1147412089
1147412101

ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJAC
ISPRAVLJAC,GENERATOR
ISPRAVLJACKI UREAJ
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI UREAJ
ISPRAVLJACKI UREDAJ
GLEICHRICHTERGERAET
ISPRAVLJACKI