Sei sulla pagina 1di 200

UDAKA SHANTI

&
SHANTI JAPAM

Book I
-1

VEDA MANTRA
Collection of Mantras
as taught by

Shri M K Sivan
At
Lakshmi Sabha Gruha
GMES High School Stilt
Vile Parle (East)

Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]
(All texts have been carefully proof-read. Every effort has been
made to ensure that no errors exist in these texts. If you find an
error, please report it so that it can be corrected.)

-2

SR NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DETAILS

SUDARSHANA MANTRAM
GANAPATHI PRARTHANA
SARASWATHI PRARTHANA
GANPATYATHARVA SHERSHAM
UDAKASHANTI
Nakshatra Vaakyam
Swahaagaram
SHANTIJAPAM
Vedadaya
Rakshognam
Aapyaa
Pavamana Sooktam
Vaastoshpada Mantram
Varuna Sooktam
Brahma Sooktam
Vishnu Sooktam
Rudra Sooktam
Durga Sooktam
Shree Sooktam
Bhoo Sooktam
Bhagya Sooktam
Mrityu Sooktam
Aayushya Sooktam
Navagruha Sooktam
Dikhpaalaka
Nakshatra Vaakyam
Swahaagaram
Pancha Shanti
Namakam
Chamakam
Purusha Sooktam
Uttara Narayanam
Maha Narayanam
Nachiketam

-3

PAGE

5
5
5
6
12
47
57
70
71
71
74
74
78
79
80
81
82
83
84
87
88
89
95
97
100
102
110
113
116
129
135
137
138
140

SR NO

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DETAILS

Mruta Sanjeevani Sooktam


Hrichaam Praachi
Saptakanta 1st Panchati
Ashtakatraya 1st Panchati
Katake 1st Panchati
Aaranyake 1st Panchati
Ghosha Shanti
Oshadi Sooktam
Medha Sooktam
Neela Sooktam
Sarpa Sooktam
Eikamatya Sooktam
Swasti Sooktam
VARUNA JAPAM
JAYAADI HOMAM
POORNAAHUTI
DHOOPA DEEPA UPACHARA

-4

PAGE

151
152
155
159
161
164
166
171
174
175
176
177
177
180
184
194
195

. sudzRn m<< .

` Im! k:[ay gaeivNday gaepIjn vLl-ay pray


prm! puru;ay prmaTmne, pr kmR mN tN yNaE;xaS zSai[ s<hr s<hra m&yaer! maecy maecya,
` nmae -gvte mha sudzRnay dIPe JJvala prItay svR
idK]ae-[ kray hum!)q! [e prm! Jyaeit;e Svaha>.
. I gu_yae nm>, hir> Aaem!,.

. g[pit Xyanm!.

` g/[ana< Tva g/[p?it hvamhe k/iv< k?vI/namu?p/m?vStm<,


Jye//raj</ Mh?[a< Mh[Spt/ Aa n?> &/{vU/iti-?SsId/ sad?n<.
. ` I mhag[ptye nm>.

. srSvit awRna.

[ae? de/vI sr?SvtI/ vaje?-i--vaR/ijnI?-vtI, xI/na-m?iv/y?-vtu.


. vaGdeVyE nm>.
-5

. g[pTywvRzI;aeRpin;t!.

` -/< xdatu.

` -/< k[eR?i-> z&[u/yam? deva>, -/< p?Zyema/ ]i-/yRj?a>,


iSw/rErE Stu:qu/va s?St/nUi-?>, Vyze?m de/vih?t</ ydayu?>,
Sv/iSt n/ #Nae? v&/?va>, Sv/iSt n?> pU;a iv/ve?da>,
Sv/iSt n/StayaeR/ Air?:qneim>, Sv/iSt nae/ b&h/Spit?dRxatu.
` zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.

` Awg[pTywvRzI;Rm! VyaOyaSya/m>,
` nm?Ste g/[p?tye, Tvme/v /Ty]</ tv?mis,
Tvme/v ke/vl</ ktaR?is, Tvme/v ke/vl</ xtaR?is,
Tvme/v ke/vl</ htaR?is, Tvmev sv oiLvd<? a/is,
Tv< sa]a-daTma?is in/Tym!. \?t< v/iCm, s?Ty< v/iCm.
A/v Tv</ mam!, Av? v/arm!, Av? ae/tarm!, Av? da/tarm!,
Av? xa/tarm!, AvanUcanm?v iz/:ym!, Av? p/aat!,
Av? pu/rStat!, Avae/raat!, Av? di]/[aat!,
-6

Av? cae/XvaRat!, Avax/raat!, svRtae ma< paihpaih? sm/Ntat!.


Tv< va'mySTv<? icNm/y>, TvmanNdmySTv<? /my>,
Tv< siCcdanNda i?tIyae/=is, Tv< /Ty]</ a?is,
Tv< }anmyae iv}an?myae/=is.
sv jgidd< Tv?ae ja/yte, sv jgidd< Tv?iSt/:Qit,
sv jgidd< Tviy ly?me:y/it, sv jgidd< Tviy? Tye/it,
Tv< -Uimrapae=nlae=in?lae n/->, Tv< cTvair vaKpda/in.
Tv< g/u[?yatI/t>, Tv< AvSwa?yatI/t>, Tv< d/eh?yatI/t>,
Tv< ka/l?yatI/t>, Tv< mUlaxariSwtae?=is in/Tym!,
Tv< zi?yaTm/k>, Tva< yaeignae Xyay?iNt in/Tym!,
Tv< a Tv< iv:[uSTv< ruSTv-imNSTv-miSTv< vayuSTv< sUyRSTv< cNmaSTv< / -U-uRv/> Sv/raem!.
g/[aid< pUvR?muCca/yR/ v/[aRid<Std/nNt?rm!, AnuSvar> p?rt/r>,
AxeRNdul/istm!, tare?[ \/m!, @tv mnu?SvrU/pm!,
-7

gkar> pUvRrU/pm!, Akarae mXy?mrU/pm!,


AnuSvar aNTyrU/pm!, ibNduru?rrU/pm!, nad?> sNxa/nm!,
sih?ta s/iNx>, sE;a g[e?z iv/*a, g[?k \/i;>,
inc&ay?I D/Nd>, g[pit?dRev/ta,
` g< g[ptye/ nm?>.
@/k/d/Ntay? iv/he? vtu/{fay? xImih, tae? diNt> cae/dyat!.
@/k/d/Nt< c?tuhR/St</ pa/zm?z/xair?[m!,
rd<? c/ vr?d< h/StE/ibR/a[<? mU;/kXv?jm!,
r<? l/Mbaed?r< zU/pR/k/[Rk<? r/vas?sm!,
r?g/Nxanu?ilPta/</ r/pu?:pE> su/pUij?tm!,
-a?nu/ kiMp?n< de/v</ j/gTka?r[/mCyu?tm!,
Aaiv?-UR/t< c? s&/:q(a/daE/ /kte> puru/;aTp?rm!,
@v<? Xya/yit? yae in/Ty</ s/ yaegI? yaeig/na< v?r>.
nmae atptye nmae g[ptye nm> mwptye
-8

nmSte=Stu lMbaedray @kdNtay ivnivnaizne


izvsutay IvrdmUtRye/ nm?>.

@tdwvRzI;? yae=xI/te, s -Uya?y k/Lpte,


s svRivnE nR ba/Xyte, s svRt> suo?mex/te,
s pmhapapat! mu/Cyte,
sa/ym?xIya/nae/ id/vs?kt< pap<? naz/yit,
a/tr?xIya/nae/ rai?kt< pap<? naz/yit,
sa/y< a/t> ?yua/n/ae pa/pae=pa?pae -/vit,
svRaxIyanae=piv?nae -/vit, xmaRwRkammae]<? c iv/Ndit,
#dmwvRzI;Rmiz:yay? n de/ym!,
yae yid maehad! da/Syit, s papI?yan! -/vit,
shavtRna*< y< kam?mxI/te, t< tmne?n sa/xyet!.
Anen g[pitmi-?i;/it, s vaGmI -/vit,

ctuWyaRmn?n! j/pit, s iv*a?van! -/vit,


#TywvR?[va/Kym!, a*avr?[< iv/*at!, nib-eit kda?cne/it.
-9

yae dUvaR?rEyR/jit, s vEv[aep?mae -/vit, yae la?jEyR/jit,


s yzae?van! -//vit, s mexa?van! -/vit,
yae maedkshe?[ y/jit, s vaiDt )lm?vaPnae/it,
y> saJy sim?iyR/jit, s sv l-te s s?v l/-te.
A:qaE a[an! sMyg! a?hiy/Tva, sUyRvcR?SvI -/vit,
sUyRhe m?han/*a< itmasixaE? va j/PTva,
ism?ae -/vit, mhaivnat! mu/Cyte,

mhadae;at! mu/Cyte, mhaTyvayat! mu/Cyte,


mhapapat! mu/Cyte, s svRivvit s svR?iv/vit,
y @/v< ved?, #Tyu?p/in;?t!.
s/h na?vvtu, s/h na?E -un, s/h vI/y? krvavhE,
te/j/iSv na/vxI?tmStu/ ma iv?i;a/vhE.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.

` -/< xdatu.

` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.


- 10

. I guru_yae nm>.. hir> Aaem!.

Book Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]
- 11

. %dkzaiNt mNa>.
` A/imIe pu/raeih?t< y/}Sy? de/vm&/iTvjm!, haetar< r/xat?mm!.
#/;eTvae/ jeR Tva? va/yv?Swae=pa/yv?Sw de/vae v?> siv/ta apR?ytu/
e?tmay/ kmR?[e. A/ Aaya?ih vI/tye? g&[a/nae h/Vyda?tye,
inhaeta? siTs b/ihRi;?. zae? de/vIr/i-?y/ Aapae? -vNtu pI/tye,
z<yaer/i-?vNtu n>.
k/[u/:v paj/> is?it/ p&/WvI< ya/ih raje/ vam?va// #-e?n,
t&/:vImnu/ is?it<-[a/nae =Sta?=is/-ivXy? r/] s/Stip?E>.
tv? /mas? Aazu/ya-p?t</ Tynu?-Sp&z x&;/ta zaezu?can>,
tpU? :ye ju/a?-pt/ ans?iNdtae/ ivs&?j/ iv:v?gu/Lka>.
it/ Spzae/ ivs&?j/ tUi[R?tmae/ -va? pa/yuivR/zae A/Sya Ad?Bx>,
yae nae? /re A/"z? sa/eyae ANTye/ maik?e/ Vyiw/rad?x;IRt!.
%d?e it/ Tya==t?nu:v/ Ny?ima? Aae;tat! itGmhete,
yae nae/ Ara?it simxan c/e nI/cat< x?yt/ s zu:km!.
- 12

^/XvaeR -?v/ it? iv/Xya Xy/Smda/ iv:k?[u:v/ dEVyaNye,


Av? iSw/ra t?nuih-yatu/ jUna< ja/immja?im/< m&?[Iih/ zUn!?.
s te? janait sum/it< y?iv/-y $v?te/ ?[e ga/tumEr?t!,
ivaNySmE su/idna? inra/yae *u/aNy/yaeR ivrae? A/i- *aEt!.
sed?e AStu su/-g?-Ssu/danu/-yRSTva/ inTye?n h/iv;a/y %/KwE>,
ipI?;it/ Sv-Aayu?i; rae/[e ived?SmE su/idna/ sas?id/i>.
AcaR?imte sum/it< "ae:y/vaRk-sNte?va/ vata? jrtaim/y<gI>,
Sva-STva su/rwa? mjRye ma/Sme ]/ai[? xarye/ rnu/*Un!.
#/h-Tva/ -UyaR-c?re/ p/TmNtae;a? vStdIR id/va s/mnu/-*Un!,
If?NtSTva su/mn?s Sspema/-i--*u/a t?iSw/va sae/ jna?nam!.
ySTva/ Sv? Ssu-ihr/{yae A? %p/yait/ vsu?mta/ rwe?n,

tSy? a/ta -?vis/ tSy/ soa/ ySt? Aait/Wy ma?nu/;g! jujae?;t!.


m/hae ?jaim b/Nxuta/ vcae?i-/ StNma? ip/tu gaeRt?ma/ diNv?yay,
Tvae? A/Sy vc?si-iki/ haet?yR-iv sutae/ dmU?na>.
- 13

ASv? jSt/r[?y Ssu/zeva/ At?Nasae=v&/ka A?ima>,


te pa/yv? Ss/iy?ae in/;*a=e/ tv? n> paNTvmUr.
ye pa/yvae? mamte/-yNte? Ae/ pZy?Ntae A/Nx-N?ir/ta-dr?]!,
r/r]/tan! Tsu/ktae? iv/ve?da/ idPs?Nt/ #i/pvae/ nah? de-u>.
Tvya? v/y s?x/Ny-STvaeta/ Stv/ [ITy Zyam/ vajan!?,
%/-a z sa?sUdy sTytate =nuu/ya k?[u ya[.
A/ya te? Ae s/imxa? ivxem/ it/ Staem? z/Syma?n< g&-ay,
dha/zsae? r/]s?> pa/?Sman! /hae in/dae im?mhae Av/*at!.
r/]ae/h[?< va/ijn/ma==ij?"imR im/< iw?/ mup?yaim/ zmR?,
izza?nae A/i> tu?i-/-Ssim?/ Ssnae/ idva/ sir/;> pa?tu/ nm!.

ivJyaeit?;a b&h/ta -aTy/i-ra/iv ivRa?in k[ute mih/Tva,


ade?vI-maR/ya Ss?hte /reva/> izzI?te/ z&e/ r]?se iv/in]e.

%/t Sva/nasae? id/iv;? NTv/e iSt/Gma yu?xa/ r]?se/ hNt/ va %?,


(mde? icdSy/ -ru?jiNt/--ama/ n-vrNte pir/baxae/ Ade?vI>.)
- 14

#N?< vae iv/t/Spir/ hva?mhe/ jne_y>, A/Smak?mStu/ kev?l>,


#N/rae?-ne/ mix?ta hvNte/ yTpayaR? yu/nj?te/ ixy/Sta>,
zUrae/ n&;a?ta/ zv?ska/n Aa gaem?it /je -?ja/ Tv?>,
#/iN/yai[? zttae/ ya te/ jne?;u p/su?, #N/ tain? t/ Aav&?[e,
Anu? te daiy m/h-#?iN/yay? s/ate/ iv/mnu? v&/-hTyE,
Anu? ]/ mnu/ shae?-y j/eN? de/ve i-/rnu? te n&/;e,
Aa yiSmn! Ts/-va? s/va iSt?iNt Sva/hae? ywa,
\i;?hR dI"R/ u?m/ #N?Sy "/maeR Ait?iw>,
Aa/masu? p/KvmEr?y/ AasUyR? raehyae id/iv,
"/mR sam?Nt ptasu v&/i i-/juR</ igvR?[se/ igr?>,

#N/im-a/iwnae? b&/h-idN? m/keRi-?-r/ikR[?>, #N/< va[I?rnU;t,


gay?iNt Tva gay/i-[ae=cR? NTy/kR-m/ikR[?>,
/a[?-STva zt-t/ vu// zim?v-ye-imre,
A// hae/muce/ -?rema mnI/;a mae?i;/ dave? sum/it< g&?[a/na>,
- 15

#/dim?N/ it?-h/Vy< g&?-ay s/Tya> s?Ntu/ yj?manSy/ kama>,


iv/ve;/ yNma? ix/;[a? j/jan/ StvE? pu/ra payaR/ idN/-m?>,
A h?sae/ y?pI/ pr/*wa?nae na/vev/ yaNt? mu/-ye? hvNte,

s/aj?< w/m m?Xv/ra[a?-m// hae/muc?< v&;/-< y/i}ya?nam!,

A/pa-pa?t mina/ hy?Nt m/iSm ?r #iN/y< x?/maej?>,

iv n? #N/ m&xae? jih nI/ca-y?CD p&tNy/t>,

A/x/Sp/d< tmI< kix/-yae A/Sma A?i-/das?it,


#N? ]/ m/i- va/mmaejae=ja?ywa v&;- c;R[I/nam!,

Apa?nudae/ jn?mim/ yNt?mu/< de/ve_yae? Ak[ae lae/km!,

m&/gae n -I/m> k?c/rae ig?ir/a> p?ra/vt/> Aaj?gama/ pr?Sya>,

s&/k s/-zay? p/ivim?N it/Gm< ivzUn! taiF/ ivm&xae? nudSv,

iv zU/n!/ ivm&xae? nud/ iv-v&/Sy/ hnU? j,

ivm/Nyu im?N -aim/tae?=im?Sya i-/das?t>,

a/tar/imN? miv/tar/imN// hve? hve su/hv// zUr/imNm!,

/ve nu z/< pu?/t imN~? Sv/iSt nae? m/"va? xa/iTvN?>,


- 16

ma te? A/Sya s?hsa-v/n! pir?a-v/xay? -Um hirv> pra/dE,


ay?Sv-nae =v&/kei-/-vRrU?wE/ Stv? i/yas? SsU/ir;u? Syam,
An?vSte/ rw/-ma?y t]/n! Tva/ v?< put *u/mNtm!,
/a[/ #N?< m/hy?Ntae A/kERr v?xRy/ h?ye/ hNt/ va %?,
v&:[e/ ye/ v&;?[ae A/kRmcaR/ inN/ ava?[ae/ Aid?it Ss/jae;a>,
A/n/asae/ ye p/vyae? =r/wa #Ne?i;ta A/_y/-v?t t/dSyUn!?,
yt? #N/ -ya?mhe/ ttae? nae/ A-?y< kix,
m"?vND/iGx tv/ t? ^/tye/ ivi;ae/ ivm&xae? jih,
Sv/iSt/da iv/zSpit? v&R/ha ivm&xae? v/zI,
v&;eN?> pu/r @tu? n> SviSt/da A?-y<k/r>,

m/ha #Nae/ v?ba> ;aef/zI zmR? yCDtu,


Sv/iSt nae? m/"va? kraetu/ hNtu? pa/Pman/< yae=Sman! ei?,
s/jae;a? #N/ sg?[ae m/i/ Ssaem?< ipb v& hDUr iv/an!,
j/ih zU// rp/m&xae?-nud/ Svawa--?y< k[u-ih iv/tae? n>,
- 17

ye de/va> pu?r/ Ssdae/=i nea d?i][/ sdae? y/m nea p?a/t! sd?
siv/t& nea %?r// sdae/ v?[ nea %?pir/;dae/ b&h/Spit? nea r]ae/h[/
Sten?> paNtu/ te nae?=vNtu/ te_yae/ nm/Ste_y/> SSvaha/=ye? r]ae/e
Svaha? y/may? siv/e v?[ay/ b&h/Spt?ye/ v?Svte r]ae/e Svaha,
A/i rayu?:ma/n! Ts vn/Spit? i-/rayu?:ma/n! ten/ Tva==yu/;a=
=yu?:mNt< kraeim/ saem/ Aayu?:ma/n! Ts Aae;?xIi- yR/}
Aayu?:ma/n! Ts di]?[ai-/ Ra/-yu?:m d a/[E-rayu?:m e/va

Aayu?:m<t/Ste?=m&te/ nayu?:m<t/ St?en/ Tva==yu/;a==yu?:mNt< kraeim,

yava?imNa v[a y t/Vya? t/nUStye/ mm h?sae mu<ct</


yava?imNa v[a sh/Sya? r]/Sya? tej/Sya? t/nUStye/ mm
h?sae mu<ct</ yae va?imNa v[a v/aE a-m/St< va?me/ tena
v? yje/ yae va?imNa v[a i/paTsu? p/zu;u/ ctu?:paTsu gae/e
g&/he:v/ Psae;?xI;u/ vn/Spit?;u/ a-m/St< va?me/ tena v? yje.
Ae? yziSv/n! yz?se/ mm?pR/-yeNa?vtI/ mp?ictI im/hav?h,
- 18

A/y< mU/xaR p?rme/I su/vcaR Ssma/nana? mu/m ae?kae AStu.


-/< pZy?Nt/ %p?se /re/ tpae? dI/]a m&;?y> suv/ivRd?>,
tt?>, ]/< bl/maej? ja/t< td/SmE de/va A/i- s?mNtu.
xa/ta iv?xa/ta p?r/maet s/<x&k /jap?it> prme/I iv/raja,
Staema/ ZD<da? is in/ivdae?m-Aare/ tSmE? ra/+ m/i- s?mam.
A/_ya v?tRXv/ mup/-met? sa/km/ y za/Sta= ix? pitvaeR AStu,
A/Sy iv/}an/ mnu/ s r?-Xv im/m< p/a dnu? jIvaw/ sveR.
. ra+-&t<.

\/ta/;af! \/t xa?ma/=i gR?Nx/vSt-SyaE;?xyae=Ps/rs/ ^jaeR/


nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu/ ta #/d< ? ]/< paNtu/ tSmE/
Svaha/ ta_y/> Svaha? sih/tae iv/ sa?ma/ sUyaeR? gNx/vR>
StSy/ mrI?cyae =Ps/rs? Aa/yuv? su;u/Mn> sUyR? riZm /Nma?
gNx/vR> StSy/ n]?a{y= Ps/rsae? be/kr?yae -u/Jyu Ssu?p/[aeR
y/}ae g?Nx/vR> StSy/ di]?[a APs/rs? St/va> /jap?it
- 19

ivR/k?maR/ mnae? gNx/vR> StSy? \k!-sa/maNy? Ps/rsae/ v?y


#i;/rae iv/ Vy?ca/ vatae? gNx/vR> StSya pae=Ps/rsae? mu/da
-uv?nSy pte/ ySy? t %/pir? g&/ha #/h c?, snae? ra/-SvaJya?in ra/ySpae;? su/vIyR? s<vTs/rI[a? Sv/iStm!,
p/r/me/y-ix?pit m&R/Tyu gR?Nx/vR> StSy/ iv? m-Ps/rsae/ -uv?
sui]/it Ssu--U?it -R/ kt!-suv?vaRn! p/jRNyae? gNx/vR StSy?
iv/*utae=Ps/rsae/ cae? /re he?itr m&f/yae m&/Tyu gR?Nx/vR StSy?
/ja A?Ps/rsae? -I/v/ Zca?> kp[ ka/zI kamae? g?Nx/vR>
StSya/ xyae=Ps/rs? Zzae/cy<?tI/ naRm/ s #/d< ? ]/< pa?tu/
ta #/d< ? ]/< paNtu/ tSmE/ Svaha/ ta_y/> Svaha/ snae?
-uvnSy pte/ ySy? t %/pir? g&/ha #/h c?,
%/ ?[e/ SmE ]/ay/ mih/ zmR? yCD.
nmae? AStu s/peR_yae/ ye ke c? p&iw/vI mnu?,
ye A/Ntir?]e/ ye id/iv te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
- 20

ye?=dae rae?c/ne id/vae ye-va/ sUyR?Sy r/iZm;u?,


ye;a? m/Psu sd?> k/t< te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
ya #;?vae yatu/ xana?na/< ye-va/ vn/SptI// rnu?,
ye-va?=v/qe;u/ zer?te/ te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
. p<ccaefa>.

A/y< pu/rae hir?kez/> sUyR? riZm/ StSy? rw g&/Ts-/ rwaE? ja


sena inam/{yaE? puikSw/la c? ktSw/la ca PsrsaE?
yatu/xana? he/it r]a?is/ he?it r/y< d?i]/[a iv/k?maR/ tSy?
rw Sv/n/ rwe? ic- sena inam/{yaE? men/ka c?
shj/Nya caPs/rsaE? d/'[v?> p/zvae? he/it> paE?;eyae v/x>

he?it r/y< p/a i/-Vy?ca/ StSy/ rw? aet/-a s?m rw


senainam/{yaE /Mlaec?NtI ca nu/Mlaec?NtI ca Ps/rsaE?E
s/paR he/it VyaR/a> he?it r/y< mu?/ra-Ts/< y? su/-StSy?
sen/-ij? su/;e[? senainam/{yaE? iv/acI? c "&/tacI?
- 21

caPs/rsa/ vapae? he/it-vaRt/> he?it r/y mu/pyR/ vaRGv? su/-StSy/


tayR/ air? neim senainam/{ya? vu/vRzI?c pU/vR-ic?ia
Ps/rsaE? iv/*u-e/ itr?v/ SpUjR/n! he?it/ Ste_yae/ nm/Ste nae?
m&fyNtu/ te y< i/:mae y? nae/ ei/ t< vae/ j<-e? dxaim,
. Aitrw<.

Aa/zu> izza?nae v&;/-ae n yu/Xmae "?na"/n>, ]ae-?[-;R[I/nam!,


s/<Nd?nae=inim/; @?kvI/r> z/t sena? Ajy-Tsa/kimN?>.
s/<Nd?nena-inim/;e[? ij/:[una? yuTka/re[? ZCy/vnen? x&/:[una,
tidNe?[ jyt/ tt!-s?hXv/< yuxae? nr/ #;u?hSten/ v&:[a.
s #;u?hStE/> s in?;/ii-?-vR/zI s~ ?a/ s-yux/ #Nae? g/[en?,
s//s&//-ijt!-sae?m/pa ba?-z/XyUR-XvRxNva/ it?ihta-i-/rSta.
b&h?Spte/ pir? dIya/-rwe?n r]ae/ha=ima? Ap/bax?man>,
/-/NTsena> m&/[ae yu/xa jy?-/Smak? meXyiv/ta rwa?nam!.

gae//i-d?< gae/ivd/< v?ba/< jy?Nt/-mJm? m&/[Nt/-maej?sa,


- 22

#/ms?jata/ Anu? vIr yXv/-imN? soa/yae=nu/ s r?-Xvm!.


b/l/iv/}a/y> Swiv?r/> vI?r/> sh?Svan! va/jI sh?man %/>,
A/i-vI?rae A/i-s?Tva shae/ja jE? imN/ rw/ma-it? gae/ivt!.
A/i-gae/ai[/ sh?sa/ gah?manae=da/yae vI/r-Zz/t-m?Nyu/-irN?>,
/ZCy/v/n> p&?tna/;af?-yu/(ae=Smak// sena? Avtu/ yu/Tsu.
#N? Aasa< ne/ta b&h/Spit/-dRi]?[a y/}> pu/r @?tu/ saem?>,
de/v/se/na-na?-mi---tI/na< jy?NtIna< m/tae? y/NTve.
#N?Sy/ v&:[ae/ v?[Sy/ ra}? Aaid/Tyana< m/ta// zxR? %/m!,
m/ha-m?nsa< -uvnCy/-vana/< "ae;ae? de/vana/< jy?ta/-mud?Swat!.
A/Smak/-imN/> s-m&?te;u Xv/je:v/-Smak/< ya #;?v/Sta j?yNtu,

A/Smak?< vI/ra %?re -v-NTv/Smanu? deva Avta/ hve?;u.

%?;Ry m"v/-ayu?xa/ Nyu-TsTv?na< mam/kana/< mha? is,


%d! v&?hn! va/ijna/< vaij?na/ Nyu-wa?na/< jy?ta-metu/ "ae;?>.
%p/ et/ jy?ta nr> iSw/ra-v?-SsNtu ba/hv?>,
- 23

#Nae? v/ ZzmR? yCDTvna x&/:ya ywa =s?w.


Av?-s&a/ pra? pt/ zr?Vye/ ?-s izta,
gDa/-ima/n! iv?z/ mE;a< k<c/nae-iCD?;>.
mmaR?i[ te/ vmR?i-ZDadyaim/ saem?STva/ raja/=m&te? na/i-=v?Stam!,
%/raevRrI?yae/ vir?vSte AStu/ jy?Nt</-Tva mnu? mdNtu de/va>.
y? ba/[a> s/Mpt?iNt kma/ra iv?iz/oa #?v,
#Nae? n/-St? v&/ha iv?a/-ha zmR? yCDtu.
z< c? me/ my? me i/y< c? me=nuka/m? me/ kam? me
saEmn/s? me -/< c? me/ ey? me/ vSy? me/ yz? me/
-g? me/ iv?[< c me y/Nta c? me x/taR c? me/ ]em? me/
x&it? me/ iv?< c me/ mh? me s/<iv? me/ }a?< c me/ sU? me
/sU? me/ sIr?< c me l/y? m \/t< c? me/=m&t?< c me=y/m< c/
me=na?my me jI/vatu? me dI"aRyu/Tv< c? me =nim/< c/ me
=-?y< c me su/g< c? me/ zy?n< c me sU/;a c? me su/idn?< c me.
- 24

. ivhVy<.

mma-e/ vcaeR? ivh/ve-:v?Stu v/y< TveNxa?na St/nuv?< pu;em,

m?< nmNta< /id-z/ t?/ STvya =Xy?]e[/ p&t?na jyem.


mm? de/va iv?h/ve s?Ntu/ svR/ #Na?-vNtae m/tae/ iv:[u? r/i>,
mma/-Ntir?] mu/ gae/p-m?Stu/ m/< vat?> pvta/< kame? A/iSm!.
miy? de/va iv?[/ may?-jNta</ mYya/ zIr?Stu/ miy? de/v hU?it>,
dEVya/ haeta?ra vin;Nt/ pUveR =ir?a-SSyam t/nuva? su/vIra>.
m?< yjNtu/ mm/ yain? h/Vya==k?it> s/Tya mn?sae-mee AStu,
@nae/ mainga< kt/m/ nah< ive? devasae/ Aix? vaecta me.
devI :;fuvIRR /[?> k[aet/ ive? devas #/h vI?r-yXvm!,

ma-ha Smih /jya/ma t/nUi-/-maRr?xam i;/te sae?m raj!.


A/i mR/Nyu< ?it-nu/dn! pu/rSta/ dd?Bxae gae/pa> pir?paih n/STvm!,
/Tyae? yNtu in/gut/> pun/Ste? =mE;a< ic/< /buxa/ ivne?zt!.
xa/ta xa?t&/[a< -uv?nSy/ ySpit?-deR/v s?iv/tar? mi--ma it/;ahm!,
- 25

#/m< y/} m/inae/-a b&h/Spit? deR/va> paNtu/ yj?mann! Ny/waRt!.


%//-Vyca?nae mih/; ZzmR? y sd/iSmn! hve? puhU/t> pu?/]u,
s n?> /jayE? hyR- m&f/-yeN/ manae? rIir;ae/ ma pra? da>.
yen? Ss/-pTna/ Ap/ te -?v-iNTvNa/-i_ya/ mv? baxa mhe/-tan!,
vs?vae /a Aa?id/Tya %?pir/-Sp&z?< mae/<-cea?r mixra/j m?n!.
A/vaR-/ imN? m/mutae? hvamhe/ yae gae/ ij?n/ ijd?/ ij*>,
#/mae? y/}< iv?h/ve ju?;-Sva/Sy k?maeR hirvae me/idn?< Tva.
. m&gar<.

A/emR?Nve w/mSy/ ce?tsae/ y< pa?jNy< b/hv? Ss-im/Nxte,


iv?Sya< iv/iz ?iviv iz/va s?mI-mhe/ snae mu/Tv h?s>.
ySye/d< a/[ i?im/;-*de j?it/-ySy? ja/t< jn?man< c/ kev?lm!,
StaEMy/-i a?iw/ tae jae? hvIim/ snae? mu/Tv h?s>.
#N?Sy mNye w/mSy/ ce?tsae v&/n> Staema/ %p/-mamu/ pagu?>,
yae da/zu;?> su/ktae/ hv/mup/ gNta/ s nae? mu/Tv h?s>.
- 26

y> s?<a/m y?it/ s<v/zI yu/xe y> pu/a-in? s s&/jit? /yai[?,


StaEmIN? aiw/ tae jae? hvIim/ s nae? mu/Tv h?s>.
m/Nve va< ima v[a/ tSy? iv// sTyaE? jsa h[a/ yu/-dewe,
ya raja?n s/rw?< ya/w-%?a/ ta nae? mut/mag?s>.
yae va// rw? \/ju r?iZm> s/Tyx?maR/ imwu/-r?Nt mup/yait? /;y!?,
StaEim? im/a v?[a naiw/ tae jae? hvIim/ taE nae? mu<ct/mag?s>,
va/yae Ss?iv/tu-ivR/dwa?in mNmhe/ yavaTm/n! vd!-ib?--&/tae yaE-c/ r]?t>,
yaE iv?Sy pir/-U b?-/Uv-t/u StaE nae? mut/mag?s>.
%p/ea? n Aa/iz;ae? de/vyae/ xRmeR? AiSwr!,
StaEim? va/yu s?iv/tar? aiw/ tae jae? hvIim/ taEnae? mu<ct/mag?s>.
r/wIt?maE rwI/na m? ^/tye/ zu-/< gim?aE su/yme? i-/rE>,

yyae va devaE de/ve:v in?izt/-maej/ StaE-nae? mut/mag?s>.


yd-ya?t< vh/tu sU/yaRya i-c/e[? s// sd?-im/CDma?naE,
StaEim? de/va v/inaE? naiw/ tae jae? hvIim/ taE nae? mut/mag?s>.
- 27

m/ta< mNve/ Aix? nae uvNtu/ ema< vac/< iva? mvNtu/ ive,
Aa/ZaUn! ?ve su/yma? nU/tye/ te nae? mu/Tven?s>.
it/Gm mayu?x< vIif/t sh?Sv i/Vy zdR/> p&t?nasu ij/:[u,
StaEim? de/vaNm/tae? naiw/ tae jae? hvIim/ te nae? mu/Tven?s>.
de/vana< mNve/ Aix? nae uvNtu/ ema< vac</ iva? mvNtu/ ive,
Aa/zUn! ?ve su/yma? nU/tye/ te nae? mu/Tven?s>.
yid/d< ma?=i-/zae-c?it/ paE?;eye[/ dEVye?n,
StaEim/ ivaNde/va ?aiw/ tae ja?e hvIim/ te nae? mu/Tven?s>.
Anu?nae/=*anu? mit/-riNv d?numte/ Tv< vEa-n/rae n? ^/Tya==p&/ae id/iv,
ye A-?weta/ mim?te i-/raejae? i-/yeR ?it/e A-?vta/< vsU?nam!,
StaEim/ *ava?p&iw/vI na?iw/ tae jae? hvIim/ te nae? mut/mh?s>.
%vIR? raedsI/ vir?v> k[aet/< ]e?Sy pTnI/ Aix? nae Uyatm!,
StaEim/ *ava?p&iw/vI na?iw/ tae jae? hvIim/ te nae? mut/mh?s>.
ye?e v/y< pu?-;/ay?? iv/a iv?a s-k/ma k/na==g?>,
- 28

k/xI Sv?-Sma Aid?-te/rna? ga/Vyena? is izwae/ iv:v?-ge.


ywa? h/t ?svae gaE/y? ict!-p/idi;/-tam mu?ta y ja>,
@/vaTv m/Smt! mu?a/ Vy h/> ata-yRe t/ra/ Aayu?>.
. spaRtI>.
s/mIcI/ nama?is/ acI/ idSyaSte/=i rix?pit ris/tae
r?i]/ta yaix? pit/ yR? gae/a ta_ya/ m/StaE nae? m&fyta/<
te y< i/:mae y? nae/ ei/ t< va/< j<-e? dxaMyae j/iSvnI/
nama?is di]/[a idSyaSt/ #Nae=ix?pit/> p&da?k/u> acI/
nama?is /tIcI/ idSyaSte/ saemae=ix?pit> Sv/jae? v/Swava/
nama/ SyudI?cI/ idSyaSte/ v/[ae=ix?pit iSt/r-? raij/
rix?pTnI/ nama?is b&h/tI idSyaSte/ b&h/Spit/ rix?pit>
i/ae v/iznI/ nama?-sI/y< idSyaSte y/mae=ix?pit> k/Lma;?
Ivae ri]/ta yaix?-pit/-yR? gae/a ta_ya/ m/StaE nae?
m&fyta/< te y< i/:mae y? nae/ ei/ t< va/< j<-e? dxaim.
- 29

. gNxvaRtI>.

he/tyae/ nam?Sw/ te;a< v> pu/rae g&/ha A/ivR/ #;?v> sil/lae


in?il/Mpa nam?Sw/ te;a< vae di]/[a g&/ha> ip/trae? v/ #;?v/>
sg?rae v/i[ae/ nam?Sw/ te;a< v> p/a /ha Svae? v/ #;?vae/
g?rae= vSwa-va?nae/ nam? Sw/ te;a< v %/ra /ha Aapae? v/
#;?v> smu/ae =ix?ptyae/ nam?Sw/ te;a< v %/pir? g&/ha v/; v/
#;/vae= v?Svan! /Vya nam?Sw/ paiTw?Rva/ Ste;a< v #/h g&/ha
A?< v/ #;?vae=inim/;ae va?t na/m< te_yae? vae/ nm/Stenae?
m&fyt/ te y< i/:mae y? nae/ ei/ t< vae/ j<-e? dxim,
. AJyain.

z/tayu?xay z/tvIyaRy z/tae-t?ye =i-ma it/;ahe,


z/t<-yae n?> z/rdae/ AjI?ta/ inNae?-ne;/ dit? ir/tain/ iva.
ye c/Tvar?> p/wyae? dev/yana? A<t/ra *ava? p&iw/vI iv/yiNt?,
te;a/< yae AJya?in/ mjI?it ma/hva/ SmE? nae de/va> pir?-de/h sveR.
I/:mae he?m/Nt %/tnae? vs/Nt> z/rd! v/;aR> su?iv/ tae? AStu,
- 30

te;a?-m&tU/na z/t-za?rdana< inva/t @?;a/ m-?ye Syam.


#//-v/Ts/ray? pir-vTs/ray? s<-vTs/ray? k[uta b&/hn! nm?>,
te;a< v/y su?m/taE y/i}ya?na</ Jyaeg jI?ta/ Ah?ta> Syam.
-/a/> ey/> sm?nE deva/ STvya? =v/sen/ sm?zI mihTva,
s nae? myae/--U> ip?tae/ Aa-iv?zSv/ zNtae/kay? t/nuve Syae/n>.
-U/t< -Vy?< -iv/:y ;/q-Svaha/
nm/ \k!-sam/-yju/-vR;/q-Svaha/
nmae? gay/I i/uBjg?tI/ v;/q-Svaha/
nm?> p&iw/Vy?-Ntir?]</ *aE vR;/q-Svaha/
nmae/=i-vaR/yu> sUyaeR/ v;/q-Svaha/
nm?> a/[ae Vya/nae?=pa/nae v;/q-Svaha/
nmae=?< k/i;-v&Ri/-vR;/q-Svaha/
nm?> ip/ta pu/> paEae/ v;/q-Svaha/
nmae/ -U -uRv/> suv/-vR;/q-Svaha/ nm?>,
- 31

. AwvRizrs<. ( CHANT IN A LOW VOICE)

#Nae? dxI/cae A/Swi-?>, v&/a{y ?it-:kt>, j/"an? nv/tI-nRv?,


#/CD-?Sy/ yiCDr?>, pvR?te/-:v p?-itm!,
td!-iv?d CD-yR/[a v?it, Aah/ gaer m?Nvt,
nam/ Tvu?r pI/Cym!, #/Twa c/N-m?sae g&/he,

#N/-imd! ga/iwnae? b&/ht!, #N? m/keRi--r/ikR[?>,


#N/< va[I? rnU;t, #N/ #yaeR/> sca, s<im?/ Aav?cae/ yuja,
#Nae? v/I ih?r/{y-y?>, #Nae? dI/"aRy/ c]?se,
AasUyR? raehy i/iv, ivgaei-/-ri? mEryt!,
#N/ vaje?;u nae Av, s/h? xne;u c,
%/ %/ai-? /iti-?>, timN?< vajya mis,
m/he v&/ay/ hNt?ve, s v&;a? v&;/-ae=-u?vt!,
#N/> s dam?ne k/t>, Aaeij?/> sble? ih/t>,
*u/MnI ae/kI s saE/My?>, ig/ra vae/ n s<-&?t>,
sb?lae/ An? pCyut>, v/ v/]u /ae ASt&?-t>,
- 32

. Ty<igrs<.

c]u?;ae hete/ mn?sae hete, vacae? hete/ ?[ae hete,


yaema? ="a/yu r?i-/da s?it, tm?e me/Nya =me/in< k?[u,
yae ma/ c]u?;a/ yae mn?sa, yae va/ca ?[a "a/yu r?i-/da s?it,
tya =e/ Tv< me/Nya, A/mu-m? me/in' k?[u,
yiTka/ saE mn?sa/ y? va/ca, y/}E-juR/haeit/ yju?;a h/ivi-R?>,
tNm&/Tyu-inR\R?Tya s<ivda/n>, pu/raid/a da?tI-rSy hNtu,
ya/tu/ xana/ in\R?it/ ra/ r]?>, te A?Sy n</-Tv n&?ten s/Tym!,
#Ne?i;ta/ AaJy?-mSy mWnNtu, ma tTs m&?-i/ yd/saE k/raeit?,
hiNm? te/=h' k/t h/iv>, yae me? "ae/rmcI? kt>,
Apa-aE t %/-aE ba/hu, Ap?n aMya/ Sym!,
Ap?n a-imte ba/, Ap?n aMya/ Sym!,
A/e deR/vSy/ ?[a, sv? te =vix;' k/tm!,
pu/ra =mu:y? v;q-ka/rat!, y/}< de/ve;u? nSkix,
- 33

iSv? m/Smak?< -Uyat!, ma =Sman! ap/-ra? ty>,


AiNt? /re s/tae A?e, at&?Vy-Sya i-/das?t>,
v/;/q-ka/re[/ ve?[, k/Tya h?iNm k/ta m/hm!,
yae ma/ n/< idva? sa/ym!, a/t aae? in/pI-y?it,
A/*a-t im?N/ ve?[, at&?Vy< padya-mis,
a/[ae r?]it/ iv/-mej?t!, #yaeR? -U/Tva b?/xa b/in?,
s #-Tsv/ Vya?nze, yae de/vae de/ve;u? iv/-U-r/Nt>,
Aav&?-/dat! ]eiy? Xv/gd! v&;a, tim-Ta/[< mn/saep? iz]t,
A?< de/vana? im/d m?u nae h/iv>, mn?s/ ie/dm!,
-U/t< -Vy?< c guPyte, ti de/ve:v? i/ym!,

Aa n? @tu pur/rm!, s/h de/vE ir/m hvm!,


mn/> ey?is eyis, kmR?n! y/} p?it/< dx?t!,
ju/;ta< de/va ig/d h/iv>, iv/raf de/vI pu/raeih?ta,
h/Vy/ vafn? paiynI, yya? /pai[? b/da vd?iNt,
- 34

peza is de/va> p?r/me j/ine, sa nae? iv/raf-n?p SpurNtI,


vaGde/vI ju?;ta im/d h/iv>, c]u? deR/vana/< Jyaeit?r/-m&te/ Ny?m!,
A/Sy iv/}ana?y b/xain xI?yte, tSy? su/Mn m?zI-mih,
ma nae? hasI i-c]/[m!, Aayu/-ir/> tI-yRtam!,
An?Nxa/ ]u?;a v/ym!, jI/va Jyaeit? rzImih,
suv/JyaeRit? /ta m&tm!, aee?[ -/ mu/t z&?{viNt s/Tym!,
aee?[/ vac?< b/xae *-ma?nam!, aee?[/ maed?/ mh? Uyte,
aee?[/ svaR/ idz/ Aa-z&?[aeim, yen/ aCya? %/t d?i]/[a,
/tICyE? id/z> z&/{vn! Tyu?/rat!, tid CD+ae?< b/xae *-ma?nm!,
A/ra-ne/im> pir/-sv? b-Uv, is// he Vya/ %/t ya p&da?kaE,

iTvi;?-r/aE a/[e sUyeR/ya, #N/< ya de/vI su/-ga? j/jan?,

sa n/ Aag/NvcR?sa s<ivda/na, ya ra?j/Nye? N/-a vay?-tayam!,


A?Sy/ N*e/ pu?;Sy ma/yaE, #N/< ya de/vI su/-ga? j/jan?,
sa n/ Aag/NvcR?sa s<ivda/na, ya h/iStin? I/ipin/ ya ihr?{ye,
- 35

iTvi;/ re?-;u/ pu?;e-;u/ gae;u?, #N/< ya de/vI su/-ga? j/jan?,


sa n/ Aag/NvcR?sa s<ivda/na, rwe? A/]e-;u? v&;/-Sy/ vaje,
vate? p/jRNye/ v?[Sy/ zu:me, #N/< ya de/vI su/-ga? j/jan?,
sa n/ Aag/NvcR?sa s<ivda/na,
raf?is iv/raf?is, s/af?is Sv/raf?is,
#Na?y Tva/ tej?Svte/ tej?SvNt~ I[aim,
#Na?y/ TvaE-j?Svt/ Aaej?SvNt~ I[aim,
#Na?y Tva/ py?Svte/ py?SvNt~ I[aim,
#Na?y Tva==yu?:mt/ Aayu?:mNt~ I[aim,
tejae?=is, te/ y?CDaim, tej?Sv-dStu me/ muom!,
tej?Sv/-iCDrae? AStu me, tej?Svan! iv/t?> /Ty',
tej?sa/ s<ip?-p&iGx ma,
Aaejae?=is, te/ y?CDaim, Aaej?Sv-dStu me/ muom!,
Aaej?Sv/-iCDrae? AStu me, Aaej?Svan! iv/t?> /Ty',
- 36

Aaej?sa/ s<ip?-p&iGx ma,


pyae?=is, te/ y?CDaim, py?Sv-dStu me/ muom!,
py?Sv/-iCDrae? AStu me, py?Svan! iv/t?> /Ty',
py?sa/ s<ip?-p&iGx ma,
Aayu?ris, te/ y?CDaim, Aayu?:m-dStu me/ muom!,
Aayu?:m/-iCDrae? AStu me, Aayu?:man! iv/t?> /Ty',
Aayu?;a/ s<ip?-p&iGx ma,
#/m-m?/ Aayu?;e/ vcR?se kix, i/y retae? v[ saem raj!,
ma/te-vaSma Aidte/ zmR? yCD, ive?deva/ jr? di/-yRwa =s?t!,
Aayu?ris iv/ayu?ris, s/vaRyu?ris/ svR/mayu?ris,

ytae/ vatae/ mnae?-jva>, yt/>, ]r?iNt/ isNx?v>,


tasa-NTva/ svaR? sa /ca, A/i-i;?<caim/ vcR?sa,
s/mu/ #?vais g/na, saem? #va/Sy-da_y>,
A/i-ir?v iv/t?> /Ty', sUyR? #v/ Jyaeit?;a iv/-U>,
- 37

A/pa< yae v?[e/ rs?>, tm/h-m/Sma Aa?-mu:ya-y/[ay?,


tej?se vcR/say? g&aim,
tmhm!

zmR[e

0000000000000000000000000

0000000000000000000000000

gaeay shkuqu<bay

[balkay] tej?se vcR/say? g&aim, )

A/pa< y ^/maER rs?>, tm/h-m/Sma Aa?-mu:ya-y/[ay?,


Aaej?se vI/yaR?y g&aim,
tmhm!

zmR[e

000000000000000000000000

gaeay shkuqu<bay

000000000000000000000000

[balkay] Aaej?se vI/yaR?y g&aim,

A/pa< yae m?Xy/tae rs?>, tm/h-m/Sma Aa?-mu:ya-y/[ay?,


pu:qE /jn?nay g&aim,
tmhm!

0000000000000000000000000

zmR[e

0000000000000000000000000

gaeay shkuqu<bay

[balkay] pu?:qE /jn?nay g&aim,

A/pa< yae y/i}yae/ rs?>, tm/h-m/Sma Aa?-mu:ya-y/[ay?,


Aayu?;e dI"aRyu/Tvay? g&aim,
tmhm!

0000000000000000000000000

zmR[e

00000000000000000000000

gaeay shkuqu<bay

[balkay] Aayu?;e dI"aRyu/Tvay? g&aim,


- 38

A/hm?iSm wm/ja \/tSy?, pUv? de/ve_yae? A/m&t?Sy/ nai-?>,


yae ma/ dda?it/ s-# de/v ma-va>, A/hm/ m? m/dNt? mi,
pUvR?-m/e-rip? dh/-Ty<, y/aE ha?sa-te Ah-mu/re;u?,
Vya?-mSy p/zv? Ssu/jM-m!, pZy?iNt/ xIra/> c?riNt/ paka>,
jha My/Ny< nj?ha My/Nym!, A/hm/< vz/ im?raim,
s/ma/n-mw/ pyeR?-im -u/<jt!, kae ma m<? mnu/:yae? dye-t,
pra?ke/ A</ inih?t< Llae/k @/tt!, ivE deR/vE> ip/t&i-? guR/ mm!,
yd/*-te? lu/Pyte/ yt!-p?rae/Pyte, z/t/-t/mI sa t/nU-meR? b-Uv,
m/haNtaE? c/ s?k-/Gxen? paE, idv?<c/ p&-iZ|? p&iw/vI < c? sa/km!,
tTs/< ipb?Ntae/ n im?n-iNt ve/xs?>, nEtd! -Uya/e -v?it/ nae knI?y>,
A?< a/[ m? mpa/n ma?>, A?< m&/Tyu< tmu? jI/vatu? ma>,

A?< /a[ae? j/rs?< vdiNt, A?-ma> /jn?n< /janam!,


mae"/m<? ivNdte/ A-?ceta>, s/Ty< ?vIim v/x #Ts tSy?,
nayR/m[/< pu:y?it/ nae soa?ym!, kev?la"ae -vit kevla/id,
- 39

A/h< me/" St/ny/n! v;R?-iSm, mam?-dNTy/ hm?d! My/Nyan!,


A/h sd/-m&tae? -vaim, mda?-id/Tya Aix/ sveR? tpiNt,
de/vI< vac?m-jnyNt/ yaGvd?iNt,
A/n/Nta-mNta/-dix/ inimR?ta< m/hIm!, ySya< de/va A?d xu/-aeRj?nain,
@ka]ra< i/pda// ;q! p?da, vac?< de/va %p?jIviNt/ ive,
vac?< de/va %p?jIviNt/ ive, vac?'! gNx/vaR> p/zvae? mnu/:ya>,
va/cI-ma iva/ -uv?na/ NyipR?ta, sa nae/ hv<? ju;ta/ imN?pTnI,

vag/]r?< wm/ja \/tSy?, veda?na< ma/ta= =m&t?Sy/ nai-?>,


sanae? ju;a/[ae-p? y/}-magat!, Av?NtI de/vI su/hva?me AStu,
yam&;?yae mN/-ktae? mnI/i;[?>, A/NvECD?< de/va Stp?-sa/ me?[,
ta< de/vI < vac? h/iv;a? yjamhe, sa nae? dxatu su-k/tSy? lae/ke,
c/Tvair/ vak! pir?imta p/dain?, tain? iv aR/[a ye m?nI/i;[?>,
guha/ Ii[/ inih?ta/ ne'! g?yiNt, tu/rIy?< va/cae m?nu/:ya? vdiNt,
/-ya/-i> sim?Xyte, /-ya? ivNdte h/iv>,
- 40

/a< -g?Sy mU/xRin?, vc/sa ve?dya-mis,


i/y~?e/ dd?t>, i/y~?e/ idda?-st>,
i/y< -ae/je;u/ yJv?su, #/d< m? %id/t< k?ix,
ywa? de/va Asu? re;u, /a mu/e-;u? ci/re,
@/v< -ae/je-;u/ yJv?su, A/Smak? muid/t< k?ix,
/a< de?va/ yj?mana>, va/yugae?pa/ %pa?ste,
/a ?d/Yy?-ya= =kTya, /-ya? yte h/iv>,
/a< a/t-hRva?mhe, /a< m/Xy< id?n/< pir?,
/a sUyR?Sy in/uic?, e/ a? pye/ h-ma,
/a de/va nix?-vSte, /a iv?-im/d< jg?t!,
/a< kam?Sy ma/trm!, h/iv;?a vxRyamis,

?j}a/n< ?w/m< pu/rStat!, ivsI?m/tSsu/cae? ve/n Aa?v>,


s bu/iya? %p/ma A?Sy iv/a>, s/t/ yaein/ms?t/ ivv?>,
ip/ta iv/raja?m&;/-ae r?yI/[am!, A/Ntir?]< iv/rU?p/ Aaiv?vez,
- 41

tm/kERr/_y?cRiNt v/Tsm!, / sNt/< ?[a v/xRy?Nt>,


? de/va n?jn yt!, / iv?im/d< jg?t!,
?[> , ]/ iimR?tm!, ? a/[ Aa/Tmna,
A/Ntr?iSm i/me lae/ka>, A/NtivR? im/d< jg?t!,
E/v -U/tana/< Jyem!, ten/ kae?=hRit/ SpixR?tum!,
?Nde/va y? i zt!, ? iN jap/tI,
?n!-h/ iva? -U/tain?, na/vIva/Nt> s/maih?ta,
ct?/ Aaza/> c?rNTv/y?>, #/m ae? y/}< ?ytu ja/n!,
"&/t< ipNv?/jr? su/vIrm!, ? s/im?v/ Tya?tInam!,
Aagavae? AGm-u/t -/-m?!, sId?Ntu gae/e r/[y?n!-Tv/Sme,
/jav?tI> pu/-pa? #/h Syu>, #Na?y pU/vIR /;sae/ ha?na>,

#Nae/ yJv?ne p&[/te c? iz]it, %pe ?dait/ n Sv< mu?;a-yit,


-Uyae? -Uyae r/iy-imd?Sy v/xRy?!, Ai-?e io/Lle ind?xait dev/yum!,
n ta n?-ziNt/ n ta AvaR ,
- 42

gavae/ -gae/ gav/ #Nae? me ACDat!, gav/> saem?Sy w/mSy? -/]>,


#/ma ya-gav/> sj?na s/ #N?>, #/CDamI /-da mn?sa ic/-idNm!,
yU/y< ga?vae medywa k/z-i?t!, A/I/l< ic?t!-k[uwa su/tI?km!,
-/< g&/h< k?[uw --vac>, b&/h-ae/ vy? %Cyte s/-asu?,
/jav?tI> sU/yv?s ir/-zNtI>, zu/a A/p-Ssu? pa/[e ipb?NtI>,
mav?-Ste/n $?zt/ ma"z? s>, pir?vae-he/tI /Sy? v&<Jyat!,
%pe/d mu?p/ pcR?nm!, Aa/su gae;Up? p&Cytam!, %p?;R/ -Sy/ ret?is,
%peN/ tv? vI/yeR, ta sUyaR cN/msa? iv/ -&?ma m/ht!,
tejae/ vsu? ma-jtae id/iv, sama-Tmana crt Ssam ca/ir[a,
yyae /Rt-m/-me jatu? de/v-yae>, %/-a-vNtaE/ pir?-yat/ AMyaR,

id/vae n r/ZmI St?nu/tae Vy?[R/ve, %/-a -u?v/NtI -uv?na k/iv-?tu,


sUyaR/ n c/Na c?rtae h/ta-m?tI, ptI *u/md! iv?/ ivda? %/-a id/v>,
sUyaR? %/-a c/Nm?sa ivc]/[a, iv/-va?ra virvae/ -a-vre{ya,

ta nae? =vt< mit/-mNta/ mih?-ta, iv// vp?ir /tr?[a tr/Nta,


- 43

su/v/ivRda? dzye/ -Uir? rZmI, sUyaR/ ih c/Na vs?u-Tve/; d?zRta,


m/n/iSvnae/ -a=nu? cr/taenu/ s<-idvm!, A/Sy vae? n/*?> s/Pt ib?it,
*ava/-]ama? p&iw/vI d?z/Rt< vpu?>, A/Sme sUya cN/msa?=i-/c]e,
/e-k-im?N crtae ivctuR/rm!, pu/vaR/ p/r< c?rtae ma/y-yE/taE,
izzU/ If?NtaE/ pir?yatae AXv/rm!, iva-Ny/Nyae -uv?na=i-/-ce,
\/tU-n/Nyae iv/d-x? ayte/ pun?>,
ihr?{yv[aR/> Zzuc?y> pav/ka yasa// raja,

yasa< de/va iZz/ven? ma/ c]u?;a pZyt, Aapae?--/a Aaid-Tp?Zyaim,


nas? dasI/-ae-s da?sI /danIm!, na sI/-jae/ nae Vyae?ma p/raeyt!,
ikma-v?rI-v/> kh/ kSy/ zmR!?, AM-/> ikma?sI/d! gh?n< g-I/rm!,
n m&/Tyu r/m&t/-Ntr! ih/ n, rai?ya/ A? AasIt! ke/t>,
AanI?d va/t~ Sv/xya/ tdekm!, tSma a/Ny p/r> ik<c/nas?,
tm? AasI/ m?sa gU/F me ke/tm!, s/il/l svR? ma #/dm!,
tu/CDena/-_vip iht/< ydasIt!, tm?-s/St-Nm?ih/na ja?y/-tEkm!,
- 44

kam/-St-de/ sm?vtR/taix?, mn?sae/ ret?> w/m< ydasIt!,


s/ tae bNxu/m-s?it/ inr?-ivNd!, /id-/tI:ya? k/vyae? mnI/;a,
it/r/-Inae/ ivt?tae r/iZm-re?;am!,
A/x-iSv?-da/sI 3 /pir?-iSv-dasI 3 t!,
re/tae/xa Aa?sn!-mih/ma n? Aas!,
Sv/xa A/vSta/t! y?it> p/rStat!,
kae A/a ve?d/k #/h vae?ct!, kt/ Aa ja?ta/ kt? #/y< ivs&?i>,
A/vaRGde/va A/Sy iv/sjR?-nay, Awa/ kae ve?d/-yt? Aa b/-Uv?,
#/y< iv-s&?i/-yRt? Aa-b/-Uv?, yid? va d/xe yid? va/ n,
yae A/SyaXy?]> pr/me Vyae?m!, sae A/<g ve?d/ yid? va/ n ved?,

ik~ iSv/d!-vn/< k %/ s v&/] Aa?sIt!, ytae/ *ava?-p&iw/vI in?:q-t/]u>,


mnI?i;[ae/ mn?sa p&/CDte /tt!, yd/Xy-it?:Qd! -uv?nain xa/ry!?,
/-vn/< / s-v&/] Aa?sIt!, ytae/ *ava?-p&iw/vI in?-t/]u>,
mnI?i;[ae/ mn?sa/ iv?vIim v>, a/Xy-it:Q/d! -uv?nain xa/ry!?,
- 45

a/tr/i< a/tirN? hvamhe, a/timR/a v?[a a/tr/ina,


a/t-Rg?< pU/;[/< ?[/Spitm!, a/t> saem?mu/t / ?vem,
a/t/ijRt/< -g?mu/ ?vem, v/y< pu/mid?te/yaeR iv?x/taR,
Aa/i/*< mNy?man-Stu/r i?t!, raja? ic/*< -g?< -/]ITyah?,
-g/ [e?t/--Rg/ sTy?rax>, -ge/ma< ixy/mud? v/dd?>,
-g/ [ae? jny/ gaei-/rE>, -g/ -n&i-? n&R/-vNt?> Syam,
%/tedanI/< -g?vNt> Syam, %/t ip/Tv %/t mXye/ Aam!,
%/taeid?ta m"v/NTsUyR?Sy, v/y< de/vana? sum/taE Sya?m,
-g? @/v -g?va AStu deva>, ten? v/y< -g?vNt> Syam,
tNTva? -g/ svR/ #ae?hvIim, snae -g pur @/ta -?ve/h,
sm?Xv/rayae/ ;sae?nmNt, d/ix/ave?v/ zuc?ye p/day?,

A/vaR/cI/n< v?su/ivd/< -g?>, rw?im/va-a? va/ijn/ Aav?hNtu,


Aa?vtI/ gaeRm?tInR %/;as?>, vI/rv?tI/> sd?muCDNtu -/a>,
"&/t< ha?na iv/t/> pI?na>, yU/y< pa?t Sv/iSti-/> sda? n>,
- 46

kika (Karthi)

A/inR?> patu/ ki?ka>, n]?< de/v-im?iN/ym!,


#/dma?sa< ivc]/[m!, h/ivra/s< ju?haetn,
ySy/ -aiNt? r/Zmyae/ ySy? ke/tv?>, ySye/ma iva/ -uv?nain/ svaR,
s ki?kai- r/i- s/<vsa?n>, A/inaeR? de/v Ssu?iv/te d?xatu.
raeih[I (Rohini)

/jap?te raeih/[I ve?tu/ pTnI, iv/?pa b&h/tI ic/ -a?nu>,


sa nae? y/}Sy? suiv/te d?xatu, ywa/ jIve?m z/rd/ SsvI?ra>,
rae/ih/[I de/Vyud?ga Tpu/rStat!, iva? /pi[? it/ maed?mana,
/jap?it h/iv;a? v/xRy?NtI, i/ya de/vana/ mup?yatu y/}m!.
m&gzI;Rm! (Mrughasheersham)

saemae/ raja? m&gzI//;Re[/ Aag!?, iz/v< n]?< i/y-m?Sy/ xam?,


Aa/Pyay?manae b/xa jne?;u, ret?> /ja< yj?mane dxatu,

ye/ n]?< m&gzI/;R miSt?, i/y ra?jn! i/yt?m< i/ya[am!,


tSmE? te saem h/iv;a? ivxem, z? @ix i/pde/ z< ctu?:pde.
- 47

AaaR (Tiruvadarai)

Aa/Rya? /> w?ma n @it, eae? de/vana/< pit? ri/ yanam!,


n]? mSy h/iv;a? ivxem, ma n?> /ja rI?ir;/Nmaet vI/ran!,
he/it /Sy/ pir?[ae v&[, Aa/aR n]?< ju;ta h/ivnR?>,
/mu/ma?naE ir/tain/ iva, Apa/" z? sudta/ mra?itm!.
punvsu (Punarpoosham)

pun?naeR de/Vy id?it Sp&[aetu, pun/vRsUn/> pun/reta< y/}m!,


pun?naeR de/va A/i-y?Ntu/ sveR, pun?> punvaeR h/iv;a? yjam>,
@/va n de/Vy id?itr n/vaR, iv?Sy -/IR jg?t> it/a,
pun?vRsU h/iv;a? v/xRy?NtI, i/ym! de/vana/ mPye?tu/ paw?>.
pu:ym! (Poosham)

b&h/Spit?> w/m< jay?man>, it/:y?m! n]? m/i- s<b?-Uv,

eae? de/vana/< p&t?nasu ij/:[u>, id/zae=nu/ svaR/ A-?yae AStu,


it/:y?> pu/rSta? /t m?Xy/tae n?>, b&h/Spit?nR/> pir?patu p/at!,
baxe?ta/ Ne;ae/ A-?y< k[utam!, su/vIyR?Sy/ pt?y Syam.
- 48

Aae;a (Aailyam)

#/d s/peR_yae? h/ivr?Stu/ jum!, Aa/ e/;a ye;a? mnu/yiNt/ cet?>,


ye A/Ntir?]< p&iw/vI< i]/yiNt?, te n? Ss/paRsae/ hv/ mag?ima>,
ye rae?c/ne sUyR/ Syaip? s/paR>, ye idv?< de/vI mnu? s/r?iNt,
ye;?ama e/;a A?nu/yiNt/ kamm!, te_y? Ss/peR_yae/ mxu?m uhaeim.
mgm! (Maham)

%p?ta> ip/trae/ ye m/"asu?, mnae?jvs-Ssu/kt?-Ssuk/Tya>,


te nae/ n]?e/ hv/mag?ima>, Sv/xai-?-yR/}< y?t< ju;Ntam!,
ye A?i-d/Gxa ye=n?idGxa>, ye?=muLlae/k< ip/tr?>, i]/yiNt?,
ya? iv/ya %?c/n ?iv/, m/"asu? y/} suk?tm! ju;Ntam!.

pUv )LgunI (Pooram)

gva/< pit/> )Lgu?nI nam-is/Tvm!, td?yRmn! v[ im/ ca?,


t< Tva? v/y s?in/tar? snI/nam!, jI/va jIv?Nt/ mup/ s<iv?zem,
yene/ma iva/ -uv?nain/ si?ta, ySy? de/va A?nus/<yiNt/ cet?>,
A/yR/ma raja/=jr/Stu iv?:man!, )Lgu?nIna m&;/-ae rae?r vIit.
- 49

%Ttr )LgunI (Uttaram)

eae? de/vanam! -gvae -gais, tTva? ivdu/> )Lgu?nI/-StSy? ivat!,


A/Sm_y?< ]/ m/jr? su/vIyRm!, gaem/ d? v/p/ su? de/h,
-gae?h da/ta -g/ #T?da/ta, -gae? de/vI> )Lgu?nI/ raiv? vez,
-g/ Sye< ?s/v< g?mem, y? de/vE Ss?x/mad?< mdem.
hStm! (Hastam)

Aaya?tu de/v Ss?iv/tae p?yatu, ih/r/{y ye?n su/v&ta/ rwe?n,


vh/n!/ hSt? su-? iv/na p?sm!, yCD?Nt/< ppu?ir/ < pu{y/ mCD?,
hSt/> y?CD Tv/m&t/< vsI?y>, di]?[en/ it? g&_[Im @nt!,
da/tar? m/* s?iv/ta iv?dey, yae nae/ hSta?y su/vait? y/}m!.

ica (Chittarai)

Tva/ n]? m/_ye?it ic/am!, su/- s?s< yuv/it raec?manam!,


in/ve/z y?-m&ta/n! mTyaR?, /pai[? ip//zn! -uv?nain/ iva,

t/ STva/ t? ic/a ivc?am!, t]?< -Uir/da A?Stu/ mm!,

t?> /ja< vI/rv?tI snaetu, gaei-?naeR/ AE/ Ssm?n y/}m!.


- 50

Svait (Swathi)

va/yu-nR]? m/_ye?it/ in(am!, it/Gm z&?<gae v&;/-ae rae?va[>,


s/mI/ry/n! -uv?na mat/ira, Ap/ e;a?is nudta/ mra?tI>,
tae? va/yu St/ in(a? z&[aetu, t]?< -Uir/da A?Stu/ mm!,
tae? de/vasae/ Anu?janNtu/ kamm!, ywa/ tre?m ir/tain/ iva.
ivZaaom! (Vishakham)

/r m/Sm CD?vae yNtu -I/ta>, tid?Na/I k?[uta/m! ti za?oe,


tae? de/va Anu?mdNtu y/}m!, p/at! pu/rSta/ d-?yae AStu,
n]?a[a/ mix?pTnI/ ivza?oe, ea? ivNa/I -uv?nSy gae/paE,
iv;U?c/ ZzU? np/ bax?manaE, Ap/-]ux?-udta/ mra?itm!,.
paE[masI (Full Moon)

pU/[aR p/a-/t pU/[aR pu/rStat!, %Nm?Xy/t> paE[Rma/sI ij?gay,


tSya< de/va Aix? s/<-vs?Nt>, %//me nak? #/h ma?dyNtam!,

p&/WvI su/vcaR? yuv/it> s/jae;a>,paE/[R/ma/ Syud?ga/ CDae-?mana,

Aa/Pya/yy?NtI ir/tain/ iva, %/< ha/< yj?manay y/}m!.


- 51

Anuraxa (Anusham)

\/(a-Sm? h/VyE-nR?msae/ ps*?, im/< de/v< im?/ xey?< nae AStu,

A/nU/ra/xan! h/iv;a? v/xRy?Nt>, z/t< jI?vem/ z/rd/> svI?ra>,


ic/m! n]?/ mud?ga-Tpu/rStat!, A/nU/ra/xa s/ #it/ yd?iNt,
tiNm/ @?it p/iwi-? deRv/yanE>, ih/r/{yyE/-ivRt?-tE r/Ntir?]e.
Jye:Qa (Ketai)

#Nae Jye/a mnu/ n]? meit, yiSm?n! v&/< v&?/ tUyeR? t/tar?,
tiSm?n! v/y m/m&t/< ha?na>, ]ux?-Ntrem/ ir?it/< ir?im!,
pu/r/Nd/ray? v&;/-ay? x&/:[ve, A;a?Fay/ sh?manay mI/Fu;e,
#Na?y Jye/a mxu?m/-ha?na,%/< k?[aetu/ yj?manay lae/km!,.
mUlm! (Moolam)

mUl?< /ja< vI/rv?tI< ivdey, praCyetu/ in\R?it> pra/ca,


gaei-/ nR]?< p/zui-/ Ssm?m!, Ah?--URya/ *j?manay/ mm!,
Ah?naeR A/* su?iv/te d?xatu, mUl/< n]?/ imit/ yd?iNt,

pra?cI < va/ca in\R?it< nudaim, iz/v< /jayE? iz/v-m?Stu mm!.


- 52

pUva;af (Pooradam)

ya id/Vya Aap/> py?sa sMb-U/-vu>, ya A/Ntir?] %/t paiwR? vI/yaR>,


yasa? m;a/Fa A?nu/yiNt/ kamm!, ta n/ Aap/> z~ Syae/na -?vNtu,
ya/ kPya/ ya? na/*a Ssmu/iya>, ya? vEz/NtI /t a?s/cIyaR>,
yasa? m;a/Fa mxu? -/] y?iNt, ta n/ Aap/> z~ Syae/na -?vNtu.
%Ttra;af (Uttaradam)

tae/ ive/ %p? z&{vNtu de/va>, td? ;a/Fa A/i- s<y?Ntu y/}m!,
t]?< wta< p/zu_y?>, k/i; v&R/i yRj?manay kLptam!,
zu/a> k/Nya? yuv/ ty? Ssu/pez?s>, k/mR/ kt? Ssu/ktae? vI/yaR?vtI>,
ivan! de/van! h/iv;a? v/xRy?NtI>, A/;a/Fa> kam/ mup?yaNtu y/}m!.
AiAi-ijt! (Abijit)

yiSm/n! a/ _y-j?y/ TsvR? me/tt!, A/mu? lae/k im/d mU?c/ svRm!,

tae/ n]? mi-/ iji/ ijTy?, iy?< dxa/Tv ?[Iy manm!,


%/-aE lae/kaE ?[a/ si? te/maE, tae/ n]? mi-/ iji c?am!,
tiSm?n! v/y< p&t?na/ Ss?yem, tae? de/vasae/ Anu? janNtu/ kamm!.
- 53

v{a (Tiruvonam)

z&/{viNt? ae/[a m/m&t?Sy gae/pam!, pu{ya?-mSya/ %p? z&[aeim/ vacm!,


m/hI-Nde/vI < iv:[u? pTnI mjU/yaRm!, /tIcI? mena h/iv;a? yjam>,
e/xa iv:[u? ga/yae ivc?me, m/hI< idv?< p&iw/vI m/Ntir?]m!,
tCD+ae/[Eit/ v? #/CD ma?na, pu{y/~/ aek/< yj?manay k{v/tI.

iv:Qa (Avittam)

A/aE de/va vs?v Ssae/Myas?>, ct?ae de/vI r/jra/> iv?a>,


te y/}< paNtu/ rj?s> p/rStat!, s/<v/Ts/rI[? m/m&t~? Sv/iSt,
y/}< n?> paNtu/ vs?v> pu/rStat!, d/i]/[/tae? =i-y?Ntu/ iv?a>,
pu{y/ ]? m/i- s<iv?zam, ma nae/ Ara?it r/"z// sa=g!?.
ZatiZati-;g! (Chadayam)

]/Sy/ raja/ v?[ae=ixra/j>, n]?a[a z/ti-?;/Gvis?>,


taE de/ve_y?> k[utae dI/"Rmayu?>, z/t s/ha? -e;/jain? x>,
y/}ae/ raja/ v?[/ %p?yatu, tae/ ive? A/i- s<y?Ntu de/va>,

tae/ n]? z/ti-?;Gju;a/[m!, dI/"Rmayu/> it?rd! -e;/jain?.


- 54

pUvae:qpd! (Poorattadi)

A/j @k?pa/ d?ga Tpu/rStat!, iva? -U/tain? it/ maed?man>,


tSy? de/va> ?s/v< y?iNt/ sveR, ae//p/dasae? A/m&t?Sy gae/pa>,
iv/aj?man Ssimxa/ n %/>, Aa=Ntir?] m-h/d g/N*am!,
t sUy? de/v m/j mek?padm!, ae//p/dasae/ Anu?yiNt/ sveR.
%Ttrae:qpd!
qpd! (Uttarattadi)

Aih?-buR/iy/> w?ma n @it, eae? de/vana? mu/t manu?;a[am!,


t< a/[a Ssae?m/pa Ssae/Mya-s?>, ae//p/dasae? A/i- r?]iNt/ sveR,
c/Tvar/ @k? m/i- kmR? de/va>, ae//p/da s/ #it/ yan! ,vd?iNt,
te bu/iXny?< pir/;*~? Stu/vNt?>, Aih? r]iNt/ nm?-saep/ s*?.
revtI (Revathi)

pU/;a re/vTy-Nve?it/ pNwam!, pu/i/ptI? pzu/pa vaj? bSTyaE,

#/main? h/Vya y?ta ju;a/[a, su/gEnaeR/ yanE/ p?yata< y/}m!,


]u/an! p/zUn! r?]tu re/vtI? n>, gavae? nae/ Aa// ANve?tu pU/;a,

A// r]?NtaE b/da iv?pm!, vaj? snuta/< yj?manay y/}m!.


- 55

AZivnI (Ashwati)

td/ina? v/ yujaep? yatam!, zu-/ im?aE su/yme? i-/rE>,


Sv< n]? h/iv;a/ yj?NtaE, mXva/ sMp&?aE/ yju?;a/ sm?aE,
yaE de/vana< i-/;jaE? hVy va/haE, iv?Sy /ta v/m&t?Sy gae/paE,
taE n]?< juju;a/[ae p?yatam!, nmae/=i_ya< k[umae=/ yu-G_yam!.
ApAp-r{aI (Bharani)

Ap? pa/Pman/< -r?[I -RrNtu, t*/mae raja/ -g?va/n!/ ivc?am!,

lae/kSy/ raja? mh/tae m/han! , ih, su/g<n/> pNwa/ m-?y< k[aetu,


yiSm/]?e y/m @it/ raja, yiSm? en m/_yi;?<cNt de/va>,
td?Sy ic/ h/iv;a? yjam, Ap? pa/Pman/< -r?[I -RrNtu.
in/vez?nI/ ye? de/va Ad?xu>,
nvae? nvae -vit/ jay?ma/nae=yma?-id/Tya A//zu maPya/y-y?iNt ,

ye iv?pe/ s-m?nsa s/<Vyy?NtI, s/ma/n< tNtu?< pirta t/nate,


iv/-U /-U A?nu/-U iv/tae? ve, te nae/ n]?e/ hv/mg? metm!,
v/y< de/vI ?[a s<ivda/na>, su/rTna?-sae de/v-vI?it/< dxa?na>,
- 56

A/hae/ra/e h/iv;a? v/xRy?Nt>, Ait? pa/Pman/ mit? muya gmem,


Tyu?v dZya-y/tI, Vyu/CDNtI? ih/ta id/v>,
A/pae m/hI v&?[ute/ c]u?;a, tmae/ Jyaeit?-:k[aeit sU/nrI,
%?/-iya Sscte/ sUyR?>, s ca? %/* ]? micR/-mt!,
t-ve?;ae/ Vyui;/ sUyR?Sy c, s<-
/ en? gme mih,
tae/ n]? micR/mt!, -a/nu/m-ej? %/r?t!, %p?-y/} im/ha g?mt!,
n ]?ay de/vay?, #Na/yen! ? hvamhe,
s n?> siv/ta su?v-Ts/inm!, pu/i/-da< vI/r v?mm!,
%/Ty< ic/< , Aid?it-nR %:y-tu m/hI-mU/;u ma/trm!,
#/d< iv:[u/ t i:[u?>, A/i mUR/xaR -uv?>,

Anu?nae/=*anu? mit/-riNv d?numte/ Tv<, h/Vy/-vah//~ iSv?/m!,


kika (Karthi)

A/ye/ Svaha/ ki?ka_y/> Svaha, A/MbayE/ Svaha? /layE/ Svaha,


in/t/NTyE Svaha/=y?NTyE/ Svaha,

me/"y?NTyE/ Svaha? v/;R/y?NTyE/ Svaha, cu/pu/i[ka?yE/ Svaha,


- 57

raeih[I (Rohini)

/jap?tye/ Svaha? raeih/{yE Svaha, raec?manayE/ Svaha /ja_y/> Svaha,


m&gzI;R
gzI;Rm! (Mrughasheersham)

saema?y/ Svaha? m&gzI/;aRy/ Svaha, #/Nv/ka_y/> SvahaE;?xI_y/> Svaha,


ra/Jyay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,

AaaR (Tiruvadarai)

/ay/ Svaha/==aRyE/ Svaha, ipNv?manayE/ Svaha? p/zu_y/> Svaha,


punv
vsu (Punarpoosham)

Aid?TyE/ Svaha/ pun?vRsu_yam!, Svaha -UTyE/ Svaha/ jaTyE/ Svaha,


pu:ym! (Poosham)

b&h/Spt?ye/ Svaha? it/:ya?y/ Svaha, //v/cR/say/ Svaha,


Aae;a (Aailyam)

s/peR_y/> Svaha==e/;a_y/> Svaha, d/Nd/zUke_y/> Svaha,


mgm! (Maham)

ip/t&_y/> Svaha? m/"a_y?>, Svaha?=n/"a_y/> Svaha?=g/da_y?>,


Svaha?=Nx/tI_y/> Svaha,
- 58

pUv )LgunI (Pooram)

A/yR/M[e Svaha/ )Lgu?nI_ya// Svaha, p/zu_y/> Svaha,


%Ttr )LgunI (Uttaram)

-ga?y/ Svaha/ )Lgu?nI_ya// Svaha, e(a?y/ Svaha,


hStm! (Hastam)

s/iv/e Svaha/ hSta?y, Svaha? dd/te Svaha? p&[/te,


Svaha /yCD?te/ Svaha it g&_[/te Svaha,
ica (Chittarai)

Tv+e/ Svaha? ic/ayE/ Svaha, cEa?y/ Svaha /jayE/ Svaha,


Svait (Swathi)

va/yve/ Svaha/ in(a?yE/ Svaha, ka/m/cara?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,


ivZaaom! (Vishakham)

#/Na/i_ya// Svaha/ ivza?oa_ya// Svaha,


E(a?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,

paE[masI (Full Moon)

paE/[R/ma/SyE Svaha/ kama?y/ Svaha g?TyE/ Svaha,


- 59

Anuraxa (Anusham)

im/ay/ Svaha?=nUra/xe_y/> Svaha,

im//xeya?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,


Jye:Qa (Ketai)

#Na?y/Svaha Jye/ayE/ Svaha, JyE/(a?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,


mUlm! (Moolam)

/jap?tye/ Svaha/ mUla?y/ Svaha, /jayE/ Svaha,


pUva;af (Pooradam)

A/d!_y> Svaha?=;a/Fa_y/> Svaha,

s/mu/ay/ Svaha/ kama?y/ Svaha, A/i-ij?TyE/ Svaha,


%Ttra;af
%Ttra;af (Uttaradam)

ive_yae de/ve_y/> Svaha?=;a/Fa_y/> Svaha,


A/n/p/j/Yyay/ Svaha/ ijTyE/ Svaha,

AiAi-ijt! (Abijit)

?[e/ Svaha?=i-/ijte/ Svaha,

//lae/kay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha .


- 60

v{a (Tiruvonam)

iv:[?ve/ Svaha ae/[ayE/ Svaha, aeka?y/ Svaha u/tay/ SSvaha,


iv:Qa (Avittam)

vsu?_y/> Svaha/ iv?a_y/> Svaha, Aa?y/ Svaha/ prITyE/ Svaha,


ZatiZati-;g! (Chadayam)

v?[ay/ Svaha? z/ti-?;je/ Svaha, -e/;/je_y/> Svaha,


pUvae:qpd!
:qpd! (Poorattadi)

A/ja-yEk?pde/ Svaha aep/de_y/> Svaha,

tej?se/ Svaha vcR/say/ Svaha,

%Ttrae:qpd! (Uttarattadi)

Ah?ye bu/iya?y/ Svaha aep/de_y/> Svaha, /it/ayE/ Svaha,


revtI (Revathi)

pU/:[e Svaha? re/vTyE/ Svaha, p/zu_y/> Svaha,


AZivnI (Ashwati)

A/i_ya// Svaha=/-yuG_ya// Svaha, aea?y/ Svaha/ uTyE/ Svaha,


ApAp-r{aI (Bharani)

y/may/ Svaha?=p/-r?[I_y/> Svaha, ra/Jyay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha


- 61

A/ma/va/Sya?yE/ Svaha/ kama?y/ Svaha g?TyE/ Svaha,


c/Nm?se/ Svaha tI/-dZya?yE/ Svaha, A/hae/ra/e_y/> Svaha-=xR-ma/se_y/> Svaha, mase_y/> Svaha/ tuR_y/> Svaha,
s/<v/Ts/ray/ Svaha, Ae/ Svaha/ rai?yE/ Svaha, Ait?-muyE/ Svaha,
%/;se/ Svaha/ Vyu?(E/ Svaha, VyU/-;u:yE/ Svaha Vyu/CDNTyE/ Svaha,
Vyu?ayE/ Svaha, n]?ay/ Svahae?-de:y/te Svaha,
%/*/te Svahae-id?tay/ Svaha, hr?se/ Svaha/ -r?se/ Svaha,
aj?se/ Svaha/ tej?se/ Svaha, tp?se/ Svaha vcR/say/ Svaha,
sUyaR?y/ Svaha/ n]?e_y/> Svaha, /it/ayE/ Svaha,
Aid?TyE/ Svaha it/ayE/ Svaha,

iv:[?ve/ Svaha? y/}ay/ Svaha, /it/ayE/ Svaha.


d/ix/aiv{[ae? Akair;< ij/:[aer?Sy va/ijn?>,
su/r/i- nae/ muoa?kr/t! [/ AayU?i; tair;t!.
Aapae/iha m?yae/ -uv/Stan? ^/jeR d?xatn, m/her[a?y c]?se.
- 62

yaev?> iz/vt?mae/ rs/StSy? -ajyte/hn?>, %/z/tIir?v ma/tr?>.


tSma/ Ar?<gmam vae/ ySy/]ya?y/ ijNv?w, Aapae? j/ny?wa c n>.
%?/m< v?[-/paz?m/Sm-dva?x/m< ivm?Xy/m~ ?way,
Awa? v/y-ma?idTy-/te tvana?gsae/ Aid?tye Syam,
ASt?_na/-*a-m&?;/-ae A/Ntir?]/-mim?mIt vir/ma[?< p&iw/Vya
AasI?d/-ia/ -uv?nain s/af-iveain/ v?[Sy /tain?,
yiTke/dm! v?[/dEVye/ jne?=i-ae/h< m?nu/:ya-ra?mis,
Aic?I/-yv/ xmaR? yu/yaeip/m ma n/StSma/-den?sae dev rIir;>.
ik/t/vasae/ yi?-ir/pu-nR dI/iv ya?"a s/Ty-mu/ty iv/,
svaR/ ta iv:y? iziw/rev? de/va wa? te Syam v[-i/yas?>.
Av? te/ hefae? v[/ nmae?-i-/rv?-y/}e-i-?rImhe h/ivi-R?>,

]y?/Sm_y?-msur-cetae/ raj/ena? is-izw> k/tain?.


tTva?yaim/ ?[a/ vNd?man/-StdazaSte/ yj?manae h/ivi-R?>,
Ahe?fmanae v[e/h bae/Xyu?zs/ ma n/ Aayu/> mae?;I>.
- 63

. pvmanm!
pvmanm! .

ihr?{yv[aR/> Zzuc?y> pav/ka yasu? ja/t> k/Zypae/ yaiSvN?>,


A/i< ya g-R?m! dix/re iv?pa/Stan/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.
yasa// raja/ v?[ae/ yait/ mXye? sTyan&/te A?v/pZy/m! jna?nam!,
m/xu/ut/Zzuc?yae/ ya> pa?v/kaSta n/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.
yasam! de/va id/iv k/{viNt? -/]< ya A/Ntir?]e b/xa -v?iNt,
ya> p&?iw/vIm! py?sae/NdiNt zu/aSta n/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.
iz/ven? ma/ c]u?;a pZytap iZz/vya? t/nuvaep? Sp&zt/ Tvc?m! me,
svaR? A/I r?Psu/;dae? vae vae/ miy/ vcaeR/ bl/maejae/ inx?.
pv?man/Ssuv/jRn?>, p/ive?[/ ivc?;Ri[>, y> paeta/ s pu?natu ma,
pu/nNtu? ma devj/na>, pu/nNtu/ mn?vae ix/ya, pu/nNtu/ iv? Aa/yv?>,
jat?ved> piv?vt!, p/ive?[ punaih ma, zu/e[? dev/dI*?t!,
Ae/ Tva/ tU// rnu?, ye? p/iv?m/icRi;?, Ae/ ivt?tmNt/ra,
/ ten? punImhe, %/-a_ya< devsivt>, p/ive?[ s/ven? c,
#/d< ? punImhe, vE//de/vI pu?n/tI de/Vyagat!,
- 64

ySyE? b/ISt/nuvae? vI/t p&?:Qa>, tya/ md?Nt> sx/ma*e?;u,


v/y~ Sya?m/ pt?yae ryI/[am!, vE/a/n/rae r/iZmi-?maR punatu,
vat?> a/[ene? i;/rae m?yae/ -U>, Xyava? p&iw/vI py?sa/ pyae?i->,
\/tav?rI y/i}ye? ma punItam!, b&/hi?> sivt/St&i-?>,
vi;R?E deRv/mNm?i->, Ae/ d]E> punaih ma, yen? de/va Apu?nt,
yenapae? id/Vy<kz?>, ten? id/Vyen/ ?[a, #/d< Mh? punImhe,
y> pa?vma/nIr/Xyeit?, \i;?i-/ SsM-&?t// rsm!,
svR// s pU/t m?ait, Sv/id/tm! ma?t/ir?na, pa/v/manIyaeR A/Xyeit?,
\i;?i-/SsM-&?t// rsm!, tSmE/ sr?SvtI he,
]I/r s/ipR mRxU? d/km!, pa/v/ma/nI SSv/Sty?nI>,

su/"a/ih py?SvtI>, \i;?i-/ SsM-&?tae/ rs?>, a//[e:v/m&t? ih/tm!,


pa/v/ma/nI idR?zNtu n>, #/m< lae/k mwae? A/mum!,
kama/NWsm?xRyNtu n>, de/vI deR/vE> s/ma -&?ta>,
pa/v/ma/nISSv/STyy?nI>, su/"a/ih "&?t/ut?>, \i;?i-/ Ss<-&?tae/ rs?>,
- 65

a//[e:v/m&t? ih/tm!, yen? de/va> p/ive?[, Aa/Tman?< pu/nte/ sda,


ten? s/h?xare[, pa/v/ma/Ny> pu?nNtu ma, a/ja/p/Tym! p/ivm!,
z/taeXya?m ihr/{mym!, ten? / ivdae? v/ym!, pU/t< ? punImhe,
#N?SsunI/tI s/hma? punatu, saem? SSv/STya v?[ Ss/mICya,
ymae/ rja m&/[ai-?> punatu ma, ja/tve?da mae/jRy?NTya punatu,
-U-uRv/Ssuv?>, tCD/< yaerav&?[Imhe, ga/tu< y/}ay?,
ga/tu< y}p?tye, dEvISSv/iStr?Stun>, Sv/iSt maRnu?;e_y>,
^/Xv ij?gatu -e;/jm!, zae? AStu i/pde, z< ctu?:pde,
` zaiNt/ZzaiNt/ZzaiNt?>,

nmae/ ?[e/ nmae? ASTv/-ye/ nm?> p&iw/VyE nm/ Aae;?xI_y>,


nmae? va/ce nmae? va/cSpt?ye/ nmae? iv:[?ve b&h/te k?raeim.
. vaStae:pt m<<.

vaStae:pte/ it?janI /Sman! Sva?v/ezae A?nmI/vae -?van>,


yTve m?he/ it/ ta?e ju;Sv/ z? @ix i/pde/ z< ctu?:pde ,
vaStae:pte z/Gmya? s/sda?te s]I/mih?r/{vya? Gatu/mTya ,
- 66

Aav/> , ]em? %/t yaege/ vr?ae yU/y< pa?t Sv/iSti-/ Ssda?n>,


vaStae:pte /tr?[ae n @ix/ gaei-/r?e i-irNdae ,
A/jra?sSte s/Oye Sya?m ip/tev? pu/an! it?nae ju;Sv ,
A/mI/v/ha vaStae:pt/e iva? rU/pa{ya? iv/z!, soa? su/zev? @ixn>,
iz/v// iz/v< -U-Ruv/Ssuvae/ -U-Ruv/Ssuvae/ -U-Ruv/Ssuuv?> .
Aapae/iha m?yae/ -uv>, tan? ^/jeR d?xatn, m/her[a?y c]?se.
yaev?> iz/vt?mae/ rs>, tSy? -ajyte/hn>, %/z/tIir?v ma/tr>.
tSma/ Ar?<gmam v>, ySy/]ya?y/ ijNv?w, Aapae? j/ny?wa c n>.
de/vSy? Tva siv/tu> ?s/ve, A/inae-baR/_yam!, pU/:[ae hSta_yam!,
A/inae/--ER;?Jyen, tej?se vcR/saya/-i-i;?aim.

de/vSy? Tva siv/tu> ?s/ve, A/inae-baR/_yam!, pU/:[ae hSta_yam!,

sr?SvTyE/ -E;?Jyen, vI/yaR?ya/-a*a?ya/-i-i;?aim.


de/vSy? Tva siv/tu> ?s/ve, A/inae-baR/_yam!, pU/:[ae hSta_yam!,
#N?Sye-iN/ye[?, i/yE yz?se/ bla?ya/-i-i;?aim.
- 67

saem// raja?n</ vru?[ m/i m/Nvar? -amhe,


Aa/id/Tyan! iv:[u// sUy? /a[<? c b&h/Spitm!,
de/vSy? Tva siv/tu> ?s/ve=inae-baR/_ya< pU/:[ae
hSta_ya// sr?SvTyE va/cae y/Ntu yR/Ne[a/-GneeSTva/
saaJyena// i-i;?a/mI-N?SyTva/ saaJyena// i-i;?aim/
b&h/SpteSTva/ saaJyena// i-i;?aim.
Aayu/razaSte, su//ja-/STv mazaSte,

s/ja/t/ v/n/-Sya mazaSte, %?ra< dev y/Jya mazaSte,


-Uyae? hiv/:kr?[/ mazaSte, id/Vy< xamazaSte,
iv<? i/y mazaSte, yd/nen? h/iv;a==zaSte,
td?Zya/ d? Xyat!, td?SmE de/vara? sNtam!,
td/i deR/vae de/ve_yae/ vn?te, v/y m/e-maRnu?;a>,
#:q</ c? vI/t< c?, %/-e c? nae/ *ava? p&iw/vI A h?s> Spatam!,
#/h git?-vaR/mSye/d< c?, nmae? de/ve_y?>.
- 68

/p/da id/ve-Nmu? muca/n>, iSv/> Sna/TvI mla?idv,


pU/t< p/ive?[e/ vaJym!, Aap? ZzuNxNtu/ mEn?s>,
-U-uRv/Ssuvae/ -U-uRv/Ssuvae/ -U-uRv/Ssuv>.

Aapae/ va #/d sv/ iva? -U/taNyap?> a/[a va Aap?>

p/zv/ Aapae=/-mapae=m&?t/-map?> s/afapae? iv/rafap?>

Sv/rafap/-ZDNda//Syapae/ JyaetI//:yapae/ yjU//:yap?

Ss/Ty map/-SsvaR? de/vta/ Aapae/ -U-uRv/Ssuv/-rap/ Aae<.


azn< m< jp< kuyaRt! >

Aap/ #a %?pe;/jI>, Aapae? AmI v/cat?nI>,

Aap/ sv?Sy -e;/jI>, taSt?e k{vNtu -?e;/jm! ,


Akal m&Tyu hr[m! sv Vyaix invar[m!

sv pap ]ykrm! vru[ pataetkm! Zau-m! ,


Aa/m/ya/vI ic?NvIt , Aapae vE -?e;/jm! ,
-e;/jme/ vaSmE? kraeit , sv/ may?ureit ,

. %dkzaiNt mpaQ> sma>.


- 69

.I guru_yae nm>.. hir> Aaem!.

Book Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]
- 70

. zaiNt jp m<a>.

, vedady,

` A/imIe pu/raeih?t< y/}Sy? de/vm&/iTvjm!, haetar< r/xat?mm!.


#/;eTvae/ jeR Tva? va/yv?Swae pa/yv?Sw de/vae v?> siv/ta apR?ytu/

e?tmay/ kmR?[e. A/ Aaya?ih vI/tye? g&[a/nae h/Vyda?tye,


inhaeta? siTs b/ihRi;?. zae? de/vIr/i-?y/ Aapae? -vNtu pI/tye,
z<yaer/i-?vNtu n>.
, r]ae< ,

k/[u/:v paj/> is?it/ p&/WvI< ya/ih raje/ vam?va// #-e?n,


t&/:vImnu/ is?it<-[a/nae =Sta?=is/-ivXy? r/] s/Stip?E>.
tv? /mas? Aazu/ya-p?t</ Tynu?-Sp&z x&;/ta zaezu?can>,
tpU? :ye ju/a?-pt/ ans?iNdtae/ ivs&?j/ iv:v?gu/Lka>.
it/ Spzae/ ivs&?j/ tUi[R?tmae/ -va? pa/yuivR/zae A/Sya Ad?Bx>,
yae nae? /re A/"z? sa/eyae ANTye/ maik?e/ Vyiw/rad?-x;IRt!.
%d?e it/ Tya==t?nu:v/ Ny?ima? Aae;tat! itGmhete,
- 71

yae nae/ Ara?it simxan c/e nI/cat< x?yt/ s<n zu:km!.

^/XvaeR -?v/ it? iv/Xya Xy/Smda/ iv:k?[u:v/ dEVyaNye,

Av? iSw/ra t?nuih yatu/ jUna< ja/immja?im/< m&?[Iih/ zUn!?.


s te? janait sum/it< y?iv/ y $v?te/ ?[e ga/tumEr?t!,

ivaNySmE su/idna? inra/yae *u/aNy/yaeR ivrae? A/i- *aEt!.


sed?e AStu su/-g?-Ssu/danu/-yRSTva/ inTye?n h/iv;a/y %/KwE>,

ipI?;it/ Sv Aayu?i; rae/[e ived?SmE su/idna/ sas?id/i>.


AcaR?imte sum/it< "ae:y/vaRk-sNte?va/ vata? jrtaim/y<gI>,
SvaSTva su/rwa? mjRye ma/Sme ]/ai[? xarye/ rnu/*Un!.

#/h Tva/ -UyaR c?re/ p/TmNdae;a? vStdIR id/vas/mnu/-*Un!,

If?NtSTva su/mn?s-Sspema/i--*u/a t?iSw/va sae/ jna?nam!.


ySTva/ Sv? Ssuihr/{yae A? %p/yait/ vsu?mta/ rwe?n,

tSy? a/ta -?vis/ tSy/ soa/ ySt? Aait/Wy ma?nu/;g! jujae?;t!.

m/hae ?jaim b/Nxuta/ vcae?i-/ StNma? ip/tu gaeRt?ma/ diNv?yay,


Tvae? A/Sy vc?si-iki/ haet?yR-iv sutae/ dmU?na>.
- 72

ASv? jSt/r[?y Ssu/zeva/ At?Nasae=v&/ka A?ima>,


te pa/yv? Ss/iy?ae in/;*a=e/ tv? n> paNTvmUr.
ye pa/yvae? mamte/-yNte? Ae/ pZy?Ntae A/Nx-N?ir/ta-dr?]Nn!,
r/r]/tan! Tsu/ktae? iv/ve?da/ idPs?Nt/ #i/pvae/ nah? de-u>.
Tvya? v/y s?x/Ny?-STvaeta/ Stv/ [ITy Zyam/ vajan!?,
%/-a zsa?sUdy sTytate =nuu/ya k?[u ya[.
A/ya te? Ae s/imxa? ivxem/ it/ Staem? z/Syma?n< g&-ay,
dha/zsae? r/]s?> pa/?Sman! /hae in/dae im?mhae Av/*at!.
r/]ae/h[?< va/ijn/ma==ij?"imR im/< iw?/ mup?yaim/ zmR?,
izza?nae A/i> tu?i-/-Ssim?/ Ssnae/ idva/ sir/;> pa?tu/ nm!.

ivJyaeit?;a b&h/ta -aTy/i ra/iv ivRa?in k[ute mih/Tva,


ade?vI-maR/ya Ss?hte /reva/> izzI?te/ z&e/ r]?se iv/in]e.

%/t Sva/nasae? id/iv;?-NTv/e iSt/Gma yu?xa/ r]?se/ hNt/ va %?,


mde? icdSy/ ru?jiNt/ -ama/ n vrNte pir/baxae/ Ade?vI>.
- 73

, AaPya,

Ae? yziSv/n! yz?se/ mm?pR/ye-Na?vtI/ mp?ictI im/hav?h,


A/y< mU/xaR p?rme/I su/vcaR Ssma/nana? mu/m ae?kae AStu.
-/< pZy?Nt/ %p?se /re/ tpae? dI/]a m&;?y> suv/-ivRd?>,
tt?> , ]/< bl/maej? ja/t< td/SmE de/va A/i- s? mNtu.
xa/ta iv?xa/ta p?r/maet s/<x&k /jap?it> prme/I iv/raja,
Staema/ ZD<da?is in/ivdae?m Aare/ tSmE? ra/:q+ m/i- s?mam.
A/_ya-v?tRXv/-mup/met? sa/km/ y za/Sta=ix? pitvaeR AStu,
A/Sy iv/}an/ mnu/-s r?-Xv-im/m< p/a dnu? jIvaw/ sveR.

, pvman< ,

ihr?{yv[aR/> Zzuc?y> pav/ka yasu? ja/t> k/Zypae/ yaiSvN?>,


A/i< ya g-R?m! dix/re iv?pa/Stan/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.
yasa// raja/ v?[ae/ yait/ mXye? sTyan&/te A?v/pZy/m! jna?nam!,
m/xu/ut/-Zzuc?yae/ ya> pa?v/kaSta n/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.

yasam! de/va id/iv k/{viNt? -/]< ya A/Ntir?]e b/xa -v?iNt,


- 74

ya> p&?iw/vIm! py?sae/NdiNt zu/aSta n/ Aap/Zz~ Syae/na -?vNtu.


iz/ven? ma/ c]u?;a pZytap-iZz/vya? t/nuvaep? Sp&zt/ Tvc?m! me,

svaR? A/I r?Psu/;dae? vae vae/ miy/ vcaeR/ bl/maejae/ inx?.


yd/d Ss<? y/tI rha/ vn?dta h/te,

tSma/ dan/*ae? nam? Sw/tavae/ nama?in isNxv>,


yt! ei;?ta/ vr?u[en/ taZzI -? s/mv?Lgt,

tdaPnae-idNae? vaey/tI StSma/-dapae/ Anu?Swn,

A/p/ka/ m~ SyNd?mana/ AvI?-vr-t vae/ ihk< ,

#Nae? v/ ZziKt?i--deRvI/ StSma/d!-va[aR m?vae ih/t<,

@kae? devae APy?-it:Q/ WSyNd?mana ywa v/z<,


%da?-in;u mR/hI-irit/ tSma dud/k-mu?Cyte,

Aapae? -/a "&/t-imdap? Aasu-r/I ;aemaE?-i- /Tyap/ #a>,

tI/ae rsae? mxu/-p&ca? mr<g/m Aama a/[en? s/hvcR? sag!,

Aaid-Tp?Zya Myu/tva? z&[ae/ Myama/ "ae;ae? gCDit/ va' n? Aasa<,


mNye? -eja/nae A/m&t?Sy/ trih/ ihr?{yv[aR/ At?&p< y/dav?>,
- 75

Aapae/iha m?yae/ -uv/Stan? ^/jeR d?xatn, m/her[a?y c]?se.


yaev?> iz/vt?mae/ rs/-StSy? -ajyte/hn?>, %/z/tIir?v ma/tr?>.
tSma/ Ar?<gmam vae/ ySy/]ya?y/ ijNv?w, Aapae? j/ny?wa c n>.
id/iv-?y-Sva/-Ntir?]e yt-Sv p&iw/Vya s<-?v
-vcR/s-m?is -vcR/sa-y?Tva,

, pvman sUm!,

pv?man/Ssuv/jRn?>, p/ive?[/ ivc?;Ri[>, y> paeta/ s pu?natu ma,


pu/nNtu? ma devj/na>, pu/nNtu/ mn?vae ix/ya, pu/nNtu/ iv? Aa/yv?>,
jat?ved> piv?vt!, p/ive?[ punaih ma, zu/e[? dev/dI*?t!,
Ae/ Tva/ tU// rnu?, ye? p/iv?m/icRi;?, Ae/ ivt?tmNt/ra,
/ ten? punImhe, %/-a_ya< devsivt>, p/ive?[ s/ven? c,
#/d< ? punImhe, vE//de/vI pu?n/tI de/Vyagat!,
ySyE? b/ISt/nuvae? vI/t p&?:Qa>, tya/ md?Nt> sx/ma*e?;u,
v/y~ Sya?m/ pt?yae ryI/[am!, vE/a/n/rae r/iZmi-?maR punatu,
vat?> a/[ene?i;/rae m?yae/ -U>, Xyava? p&iw/vI py?sa/ pyae?i->,
- 76

\/tav?rI y/i}ye? ma punItam!, b&/hi?> sivt/St&i-?>,


vi;R?E-deRv/mNm?i->, Ae/ d]E> punaih ma,

yen? de/va Apu?nt, yenapae? id/Vy<kz?>, ten? id/Vyen/ ?[a,

#/d< Mh? punImhe, y> pa?vma/nIr/Xyeit?, \i;?i-/ SsM-&?t// rsm!,

svR// s pU/t m?ait, Sv/id/tm! ma?t/ir?na, pa/v/manIyaeR A/Xyeit?,


\i;?i-/SsM-&?t// rsm!, tSmE/ sr?SvtI he,

]I/r s/ipR mRxU? d/km!, pa/v/ma/nISSv/Sty?nI>,


su/"a/ih py?SvtI>, \i;?i-/ SsM-&?tae/ rs?>,

a//[e:v/m&t? ih/tm!, pa/v/ma/nI idR?zNtu n>,

#/m< lae/k mwae? A/mum!, kama/NWsm?xRyNtu n>,


de/vI deR/vE>s/ma -&?ta>, pa/v/ma/nISSv/STyy?nI>,
su/"a/ih "&?t/ut?>, \i;?i-/ Ss<-&?tae/ rs?>,
a//[e:v/m&t? ih/tm!, yen? de/va> p/ive?[,

Aa/Tman?< pu/nte/ sda, ten? s/h?xare[, pa/v/ma/Ny> pu?nNtu ma,

a/ja/p/Tym! p/ivm!, z/taeXya?m ihr/{mym!,


- 77

ten? / ivdae? v/ym!, pU/t< ? punImhe,

#N?SsunI/tI s/hma? punatu, saem? SSv/STya v?[ Ss/mICya,


ymae/ rja m&/[ai-?> punatu ma, ja/tve?da mae/jRy?NTya punatu,
-U-uRv/Ssuv?>, tCD/< yaerav&?[Imhe, ga/tu< y/}ay?,

ga/tu< y}p?tye, dEvISSv/iStr?Stun>, Sv/iSt maRnu?;e_y>,

^/Xv ij?gatu -e;/jm!, zae? AStu i/pde, z< ctu?:pde,


` zaiNt/ZzaiNt/ZzaiNt?>,

, vaStae:pte
:pte m<<,

vaStae:pte/ it?janI /Sman! Sva?v/ezae A?nmI/vae -?van>,

yTve m?he/ it/ ta?e ju;Sv/ z? @ix i/pde/ z< ctu?:pde ,

vaStae:pte z/Gmya? s/sda?te s]I/m-ih?r/{vya? Gatu/mTya,


Aav/>, ]em? %/t yaege/ vr?ae yU/y< pa?t Sv/iSti-/ Ssda?n> ,
vaStae:pte /tr?[ae n @ix/ gaei-/-r?e i-irNdae ,

A/jra?-sSte s/Oye Sya?m ip/tev? pu/an! it?nae ju;Sv ,

A/mI/v/ha vaStae:pt/e iva? rU/pa{ya? iv/z! , soa? su/zev? @ixn>,


iz/v// iz/v< -U-Ruv/Ssuvae/ -U-Ruv/Ssuvae/ -U-Ruv/Ssuuv?> .
- 78

, vru[ sUm!,

%?/m< v?[/ paz?m/Smdva? x/m< ivm?Xy/m~ ?way,


Awa? v/yma?idTy /te tvana?gsae/ Aid?tye Syam,
ASt?_na/-*a-m&?;/-ae A/Ntir?]/ mim?mIt vir/ma[?< p&iw/Vya
AasI?d/-ia/ -uv?nain s/af-iveain/ v?[Sy /tain?,
yiTke/dm! v?[/dEVye/ jne?=i-ae/h< m?nu/:ya ra?mis,
Aic?I/-yv/ xmaR? y/uyaeip/m ma n/StSma/-den?sae dev rIir;>.
ik/t/vasae/ yi-?ir/pu-nR dI/iv ya?"a s/Ty-mu/ty iv/,
svaR/ ta iv:y? iziw/-rev? de/va wa? te Syam v[-i/yas?>.
Av? te/ hefae? v[/ nmae? i-/rv? y/}e-i-?rImhe h/ivi-R?>,

]y?-/Sm-_y? msur-cetae/ raj/ena?is-izw> k/tain?.


tTva?yaim/ ?[a/ vNd?man/-StdazaSte/ yj?manae h/ivi-R?>,
Ahe?fmanae v[e/h bae/Xyu?zs/ ma n/ Aayu/> mae?;I>.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 79

. > sUm!.

?j}a/n< ?w/m< pu/rSta/ isI?m/t Ssu/cae? ve/n Aa?v>,


s bu/iya? %p/ma A?Sy iv/a s/t/ yaein/-ms?t/ ivv?>,
ip/ta iv/raja?-m&;/-ae r?yI/[a-m/Ntir?]< iv/rU?p/ Aaiv?vez,
tm/kER-r/_y?cRiNt v/Ts< / sNt/< ?[a v/xRy?Nt>,
? de/va-n?jn y/d! / iv?im/d< jg?t!,
?[>, ]/-iimR?t/< ? a/[ Aa/Tmna,
A/Ntr?iSm-i/me lae/ka A/NtivR?-im/d< jg?t!,
E/v -U/tana< Jye</ ten/ kae?=hRit/ SpixR?tum!,
?Nde/va y?-i z/d! ?-iN jap/tI,

?n! , h/ iva? -U/tain? na/vIva/Nt> s/maih?ta,


ct?/ Aaza/> c?rNTv/y? #m ae? y}-?ytu ja/nn!,
"&/t< ipNv?-/jr? su/vIr</ ? s/imd!--?v/ Tya?tInam!,
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 80

, iv:[u> sUm!,

iv:[ae/nuRk?< vI/yaR?i[/ vae?c/< y> paiwR?vain ivm/me rja?is/ yae


ASk? -ay/-du?r s/xSw?< ivcma/[ e/xae-?ga/y>.
td?Sy i/ym/i- pawae? AZyam!, nrae/ y? dev/yvae/ md?iNt,
%///mSy/ s ih bNxu?ir/Twa, iv:[ae> p/de p?r/me mXv/ %TWs?>,
ti:[u?-SStvte vI/yaR?y, m&/gae n -I/m> k?c/rae ig?ir/a>,
ySyae/-;u? i/;u iv/m?[e/;u, Aix?i]/yiNt/ -uv?nain/ iva,
p/rae ma?ya t/nuva? v&xan, n te? mih/Tv-mNv?uviNt.

%/-e te? iv/ rj?is p&iw/Vya iv:[ae? dev/Tvm!, p/r/mSy? ivWse,


ivc?me p&iw/vI-me/; @/tam!, ]ea?y/ iv:[u/-mRnu?;e dz/Syn!,
u/vasae? ASy kI/ryae/ jna?s>, %//i]/it su/jin?-mackar,
ideR/v> p&?iw/vIme/; @/tam!, ivc?me z/tcR?s< mih/Tva,
iv?:[u-rStu t/v-s/St-vI?yan!, Tve/;~ ?Sy/ Swiv?rSy/ nam?.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 81

, ru> sUm!,

pir?[ae /Sy? he/itv&R?[u/ pir? Tve/;Sy? dumR/itr?"a/yae>,


Av? iSw/ra m/"v?d!-_y Stnu:v/ mIF!v?Stae/kay/ tn?yay m&fy.
Stu/ih uu/t< g?tR/sd/< yuva?n< m&/g -I/m-mu?ph/Tnu-mu/m!,
m&/fa j?ir/e ?/ Stva?nae A/NyNte? A/Sm-iv?pNtu/ sena>.
mIFu?:qm/ izv?tm iz/vae n?> su/mna? -v,
p/r/me v&/] Aayu?x-i/xay/ ki/< vsa?n/ Aac?r/ ipna?k/< ib/dag?ih.
AhR?iNb-i;R/ say?kain/ xNv?, AhR?i/:k< y?j/t< iv/rU?pm!,
AhR?i/d< d?yse/ iv/m-?uv<, n va AaejI?yae ru/ Tvd?iSt.
Tvm?Gne ru/ae Asu?rae m/hae id/vSTv zxaeR/ maru?t< p&/] $?iz;e,

Tv< vatE? rru/[Er! ya?is z<g/ySTv< pU/;a iv?x/t> pa?is/ nuTmna .


Aa vae/ raja?n mXv/-rSy? ru/ haeta?r sTy/ yj// raed?Syae>,
A/iGn< pu/rat?n iy/Tnaer/-ica/ ir?{y rUp/ mv?se k[uXvm!.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 82

. gaR sUm!.

ja/tve?dse sunvam/ saem? mratIy/tae ind?hait/ ved>?,


s n>? p;R/dit? /gaRi[/ iva? na/vev/ isNxu<? ir/ta=Ty/i>.
tam/iv?[a/ tp?sa Jvl/NtI vE?raec/nI k?mR)/le;/u juam!,
/ga de/vI zr?[m/h< p?*e su/tr? istrse/ nm?>.
Ae/ Tv< pa?rya/ nVyae? A/SmaNWSv/iSt i-/rit? /gaRi[/ iva,
pU? p&/WvI b?/la n? %/vIR -va? tae/kay/ tn?yay/ z<yae>.
iva?in nae /gRha? jatved/> isNxu-/ na/va ?ir/ta=it?pi;R,

Ae? Ai/vNmn?sa g&[a/nae=Smak<? baeXyiv/ta t/nUnam!.


p&/t/na/ ijt// sh?man-mu/m/i ?vem pr/maWs/-xSwat!,

s n?> p;R/dit? /gaRi[/ iva/ ]am?e/vae Ait? ir/ta-Ty/i>.

/Tnaei;? k/mIf(ae? AXv/re;u? s/na/ haeta/ nVy?/ siWs?,


Svaae t/nuv<? ip/y?Sva/ Sm_y<? c/ saE-?g/may?-jSv.
gaei-/juR?-m/yuja/e ini;?</ tveN iv:[ae/-rnu/s<c?rem,
- 83

nak?Sy p&/m/i- s</vsa?nae/ vE:[?vI lae/k #/h ma?dyNtam!.


` ka/Tya/y/nay? iv/he? kNyk/mair? xImih,
tae? igR> cae/dyat!..
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
.I sUm!.

ihr?{yv[a/ hir?[I su/v[R?rj/t?jam!,


c/Na< ih/r{m?yI l/mI jat?vedae m/ Aav?h.

ta< m/ Aav?h/ jat?vedae l/mImn?pga/imnIm!,


ySya/< ihr?{y< iv/Ndey</ gam</ pu?;an/hm!.
A//pU/va r?wm/Xya< h/iStna??d-/baeix?nIm!,
iy<? de/vImup?ye/ ImaR? de/vI-juR?;tam!.
ka<-/ sae/iSm/ta< ihr?{ya/kara?-ma/a Jvl?NtI t&/a< t/pRy?NtIm!,
p/e/iSw/ta< p/v?[a/ taim/hae-p?ye/ iym!.
c/Na< ?-a/sa< y/zsa/ Jvl?NtI/ iy<? lae/ke de/vju?a-muda/ram!,
- 84

ta< p/inI?mI/ zr?[m/h< p?*e=(A)l/mImeR? nZyta</ Tva< v&?[e.


Aa/id/Tyv?[eR/ tp/sae=ix?ja/tae vn/Spit/-Stv? v&/]ae=w ib/Lv>,
tSy/ )la??in/ tp/sanu?dNtu-ma/yaNt?-ra/ya? ba/a? Al/mI>.
%pE?tu/ ma< de?vs/o> kI/itR/ mi[?na s/h,
a//-UR/tae=iSm? ra+e/=iSmn!-kI/itR-m&?i< d/datu? me.
]uiTp?pa/sa-m?la< Jye/a-m?l/mI na?zya/Myhm!,
A-U?it/-ms?-m&i</ c sva/ in[?uRd me/ g&ha??t!.
g</xa/ra< ?rax/;a/ in/Typu?a< krI/i;[Im!,
$/rI? sv?R -Uta/ na</ taim/hae-p?ye/ iym!.
mn?s/> kam/-mak?it< va/c> s/Ty-m?zImih,

p/zU/na< /p-m?Sy/ miy/ I> ?yta</ yz>?.


k/dRme?n ?ja-U/ta/ m/iy/ sM-?v k/dRm,
iy<? va/sy? me k/le ma/tr<? p/mail?nIm!.
Aap>? s&/jNtu? i/Gxa?in/ ic/KlI?t/-v?sme/ g&he,
- 85

inc?-de/vI ma/tr//~ iy<? va/sy? me k/le.


Aa/a y/> kir?[I y/i</ ip//la< p?ma/ilnIm!,
c/Na< ih/r{m?yI l/mI jat?vedae m/ Aav?h.
Aa/a pu/:kir?[I pu/i</ su/v/[a h?emma/ilnIm!,
sU/ya ih/r{m?yI l/mI/ jat?vedae m/ Aavh.
ta< m/ Aav?h/ jat?vedae l/mI-mn?p-ga/imnIm!,
ySya</ ih?r{y</ -U?t</ gavae?-da/Syae=an!? iv/Ndey</ pu?;an/hm!.
p?iye piin p/hStee pa?lye p-dlay?tai],
iv//iye? iv:[u-mna?enuk/le TvTpa?d-p/< miy/ s<i?xTSv.
m/ha/de/VyE c iv/he? iv:[up/TnI c? xImih,
tae? lmI> ca/edyat!.

I/ vcR?Sy/ mayu?:y/ maraeGy/ maiv?xa/t! zaee-?man< mhI/yte,


xa/Ny< x/n< p/zu< b/p?u la/-< z/t-s<vTs/r< dI/"Rmay?u>.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 86

. -U> sUm!.

-Uim?-UR/a *aE-vR?ir/[a=Ntir?]< mih/Tva,


%/pSwe? te deVyid-te/=iGn-m?a/d m/a-*a/yad?xe.

Aa=yaE> p&i?rmI/ ds?nNma/tr</ pun?>, ip/tr<? c /yNTsuv?>.


i/ zam/ ivra?jit/ vaKp?t/ay? iziye, Ty?Sy vh/ *ui-?>.
A/Sy a/[ad?pan/-Ty?Nt-?rit raec/na, Vy?Oyn! mih/;> suv?>.
yva u/> p?rae/vp? m/Nyuna/ y dv?TyaR,
su/kLp?mGnee/ tv/ pun/STvaeI?-pyamis.
ye? m/Nyup?rae-Sy p&iw/vI-mnu?dXv/se,
Aa/id/Tya ive/ t-e/va vs?v s/ma-?r!.
mnae/ Jyaeit?-juR;ta/ maJy/< iviCD?< y/} sim/m< d?xatu,
b&h/Spit? Stnuta-im/mae/ ive? de/va #/h ma?dyNtam!.
s/Ptte? AGne s/imx?> s/Ptij/a> s/Pt\;?y> s/Ptxam? i/yai[?,
s/Pt haea> sPt/ xaTva? yjiNt s/Pt yaenI/ra p&?[Sva "&/ten?.
pun?rU/jaR inv?tRSv/ pun?rGn #/ha==yu?;a, pun?nR> paih ivt?>.
- 87

s/hr<Yya inv?tR/-Sva=Gne/ ipNv?Sv/ xar?ya,


iv/iPSn?ya iv/t/Spir?.
lek/> sle?k> su/lek/Ste n? Aaid/Tya AaJy<? ju;a/[a iv?yNtu/
ket/> ske?t> su/ket/Ste n? Aaid/Tya AaJy<? ju;a/[a iv?yNtu/
ivv?Sva//Aid?it/ dev?-jUit/-Sten? Aaid/Tya AaJy<? ju;a/[a iv?yNtu.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,

. -aGy sUm!.

a/tr/i< a/tirN? hvamhe a/timR/a v?[a a/tr/ina,


a/t-Rg?< pU/;[/< ?[/Spit<? a/t-saem?mu/t / ?vem,
a/t/ijRt/< -g?mu/ ?vem v/y< pu/-mid?te/yaeR iv?x/taR,
Aa/d!--i/*< mNy?man-Stu/r i/aja? ic/*< -g?< -/]ITyah?,
-g/ [e?t/--Rg/ sTy?raxae/ -ge/ma< ixy/mud? v/dd?>,
-g/ [ae? jny/ gaei-/rE/ -Rg/ -n&i-? n&R/-vNt? Syam,
%/tedanI/< -g?vNt Sya-mae/t ip/Tv %/t mXye/ Aam!,
%/taeid?ta m"v/n!-TsUyR?Sy v/y< de/vana? sum/taE Sya?m,
- 88

-g? @/v -g?va AStu deva/-Sten? v/y< -g?vNt Syam,


tNTva? -g/ svR/ #ae?-hvIim/ snae? -g pur @/ta -?veh,
sm?Xv/rayae/ ;sae? nmNt dix/ave?v/ zuc?ye p/day?,
A/vaR/cI/n< v?su/ivd/< -g?ae/ rw?im/va-a? va/ijn/ Aav?hNtu,
Aa?vtI/ gaeRm?tInR %/;as?ae vI/rv?tI/> sd?muCDNtu -/a>,
"&/t< ha?na iv/t/> pI?na yU/y< pa?t Sv/iSti-/> sda? n>,
yae ma=Gne -a/ign? s/Nt mwa? -a/g< ickI?-\;it,
A-a/g-m?Gne/ t< ku?ru/ mam?Gne -a/ign<? kuru.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,

. m&Tyu sUm!.

hir// hr?Nt/ mnu?yiNt de/va>, iv/Syeza?n< v&;/-< m?tI/nam!,


/ srU?p/ mnu? me/dmagat!, Ay?n</ ma ivv?xI/ ivR?mSv.
ma iD?dae m&Tyae/ ma v?xI>. ma me/ bl</ ivv&?hae/ ma mae?;I>,
/ja< ma me? rIir;/ Aayu?ru, n&/c]?s< Tva h/iv;a? ivxem.
s/*? kma/-nay?, /ve/-pa/nay? m&/Tyve,
- 89

aSma/ Aaza? Az&{v!, kame?na jny/n! pun?>.


kame?n me/ kam/ Aagat!, d?ya/d! x&&d?y< m&/Tyae>,
yd/mI;a? m/d> i/ym!, tdE-tUp/ mam/i-.
pr<? m&Tyae/ Anu/pr?eih/ pNwam!, ySte/ Sv #t?rae dev/yanat!,
c]u?:mte z&{v/te te vIim, ma n?> /ja rI?ir;ae/ maet vI/ran!.
pU/Vy mn?sa/ vNd?man>, nax?manae v&;/-< c?r!;[I/nam!,
y> /jana?me-k/ra{manu?;I[am!. m/&Tyu< y?je wm/ja m&/tSy?.
sveR?;u/ va @/;u lae/ke;u? m&/Tyvae/=Nva-y?a>,
te_yae/ yda-hu?tI/-nR ju?hu/yat!, lae/ke lae?k @n< m&/Tyu-ivR?Ndet!,
m&/Tyve/ Svaha? m&/Tyve/ Svahe-Ty?i--pU/vR mahu?tI-juRhaeit,

lae/ka Llae?ka de/v m&/Tyu-mv? yjte, nEn<? lae/ke lae?ke m&/Tyu-iv?RNdit.


yd/ mu:mE/ Svaha/ =mu:mE/ Svahe-it/ ju?-Ws</ c?]It,
b/hu< m&/Tyu-m/ im<? kuvIRt, m&/Tyve/ Svahe-Tye-k?Sma @/vE-ka< juhuyat!,
@kae/ va A/-mui:m?n! Llae/ke m&/Tyu>, A/z/n/y/a m&/Tyu re/v,
- 90

tme/va mui:m?n! Llae/ke =v? yjte.


U/[/ h/TyayE/ Svahe-Ty?v-&/w Aahu?it< juhaeit,
U/[/ h/Tya me/-vav? yjte.
tda?hu>, yd!-U?[ h/Tya =pa/ya=w?,
kSma */}e=ip? iyt/ #it?.
A m&?Tyu/-vaR A/Nyae U?[ h/Tyaya/ #Tya?hu>,
U/[/ h/Tya vav m&/Tyu-irit?,
yd! U?[ h/TyayE/ Svahe Ty?v-&/w Aahu?it< j/uhaeit?,
m&/Tyume/ vahu?Tya tpR-iy/Tva p?ir/pa[<? k/Tva,
U[/Xne -e?;/j< k?raeit.

@/ta h/ vE mu?i{f/- AaE?dNy/v>,


U/[/ h/TyayE/ ay?-iit< iv/dac?kar,
yae ha/-Syaip? /jaya< a/[ hiNt?,
svR?SmE/ tSmE? -e;/j< k?raeit.
- 91

ju/Mb/kay/ Svahe Ty?v-&/w %?/ma mahu?it< juhaeit,


vru?[ae/ vE ju?Mb/k>, A/Nt/t @/v vru?[/ mv? yjte.
o/l/te ivR?iKl/xSy? z/uKlSy? ipa/]Sy? mU/xR ju?haeit,
@/tE vru?[Sy rU/pm!, rU/pe[E/-v vru?[/-mv? yjte.
ApE?tu m&/Tyu-r/m&t<? n/ Aag?NvEv Sv/tae-nae/ A-?y< k[aetu,
p/[ vn/Spte? irva/-i- n?-ZzIyta r/iy> sc?ta -/ZzcI/-pit?>.
p?r< m&Tyae/ Anu/ pre?ih/ pNwa</ ySte/ Sv #t?rae dev/yanat!,
c]u?:mte z&{v/te te vIim/ ma n?> /ja rI?ir;ae/ maet vI/ran!.
vat<? a/[< mn?sa/ =Nvar? -amhe /jap?it</ yae -uv?nSy gae/pa>,
s nae? m&/Tyae Sa?-yta</ paTv h?sae/ JyaeGjI/va j/ra-m?zImih.

A/mu// -Uya/ dx/-y*/-mSy/ b&h?Spte A/i--z?Ste/r mu?c>,

TyaE? hta m/ina? m&/Tyu-m?Sma e/vana?-mGne i-/;ja/ zcI?i->.


zLkE?-r/iGn im?Nxa/n %/-aE lae/kaE s?ne m/hm!,
%/-yaE laeR/kyaer?! \/Xva =it? m&/Tyu< t?raMy/hm!.
- 92

hir// hr?Nt/ mnu?yiNt de/va iv/Sye-za?n< v&;/-< m?tI/nam!,


/ srU?p/ mnu? me/d maga/-d-y?n</ ma ivv?xI/ ivR?mSv.
ma iD?dae m&Tyae/ ma-v?xI/ maR-me/-bl</ ivv&?hae/ ma mae?;I>,
/ja< ma-me? rIir;/ Aayu?-ru n&/c]?s<-Tva h/iv;a? ivxem.
ma nae? m/haNt?mu/t ma nae? A-R/k< ma n/ %]?Ntmu/t ma n? %i]/tm!,
ma nae?=vxI> ip/tr</ maet ma/tr?< i/ya ma n?St/nuvae? rIir;>.
man?Stae/ke tn?ye/ ma n/ Aayu?i;/ ma nae/ gae;u/ ma nae/ Ae?;u rIir;>,
vI/raNma nae? -aim/tae=v?xI hR/iv:m?Ntae/ nm?sa ivxem te.
ja?pte/ n Tvde/tNy/Nyae iva? ja/tain/ pir/ta b?-Uv,
yTka?maSte juhu/m-Stae? AStu v/y~Sya?m/ pt?yae ryI/[am!,
yt? #N/ -ya?mh/e ttae?nae/ A-?y< kix,

m"?vn!-CD/iGx tv/-t? ^/tye/ ivi;ae/ ivm&xae? jih,


Sv/iSt/da iv/zSpit? vR&/ha ivm&xae? v/zI,
v&;eN?> pu/r @?tu nSSv-iSt/da A?-y<k/r>.
- 93

y?<bk< yjamhe sug/iNx< pu?i:q/vxR?nm!,


%/vaR//kim?v/ bNx?naNm&/Tyae-muR?]Iy/ ma=m&tat!.
Ap? m&/Tyu-mp/]ux/-m-pe/t> z/pw<? jih,
Axa? nae AGn/ Aav?h ra/ySpae;? sh/i[m!.
ye te? s/h?-m/yut</ paza/ m&Tyae/ mTyaR?y/ hNt?ve,
tan! y/}Sy? ma/yya/ svaR/ nv? yjamhe.
m&/Tyve/ Svaha? m&/Tyve/ Svaha.
ja/tve?dse sunvam/ saem? mratIy/tae ind?hait/ ved?>,
s n?> p;R/dit? /gaRi[/ iva? na/vev/ isNxu<? ir/ta=Ty/i>.
-U -uRv/ SSv?>, Aaejae/ bl<, ? ]/<, yzae? m/ht!,

s/Ty< tpae/ nam?, rU/p m/m&tm! , c]u/ aem!, mn/ Aay?u>,


iv</ yzae? m/h>, s/m< tpae/ hrae/ -a>,
ja/tve?da/ yid? va pav/kae=is?, vE/a/n/rae yid? va vE*u/taeis?,
z< /ja_yae/ yj?manay la/ekm!, ^j/ pu/i:q< dd?d/_yav? v&WSva.
- 94

----- n]e ----- razaE jatSy ----- zmR[> mm


(yjmanSy )
m&/Tyu-R?Zy/-Tvayu?-vRxRta</ -U>,
m&/Tyu-R?Zy/-Tvayu?-vRxRta</ -uRv?>,
m&/Tyu-R?Zy/-Tvayu?-vRxRta// suv?>,
m&/Tyu-R?Zy/-Tvayu?-vRxRta</ -U -uRv/ Ssuv?>,
. Aayu:y sUm!.
yae a [ %?ha/r a/[E> iz/r> kivasa> ipna/kI,
$zanae dev> s-n Aayu?dRxa/tu/ tSmE juhaeim hiv;a? "&te/n .
ivajman> sirr?Sy m/Xya/ ae/c/ma/nae "mRruic?yR Aa/gat!,
s m&Tyupaza npnu?* "ae/ra/ in/ha/yu/;e/[ae "&tm?u de/v>.
Jyaeit R pTnI;u g/-/ y/ma/ d/xat! puru rUp<? jy</tm!,
suv[R r<- h m?kRm/Cy/ t/ma/yu/;e vxRyamae? "&te/n.
iy< lmI maEbla m<?ibka</ ga</ ;/:QI< c ya/im< sene-Tyuda/hu>,
- 95

ta< iv*a< yaein? srU/pa/ im/ha/yu/;e tpRyamae? "&ten.


da]ay{y> svR yaeNy?> s ya/eNy/> s/h//zae ivrUpa? ivrU/pa>,
ssUnv> spty?> sy/UWya/ Aa/yu/;e/[ae "&timd<? ju;</tam!.
idVya g[a bhurUpa> pura/[a/ AayuiZDdae n> mWn<?tu vI/ran!,
te_yae juhaeim bhuxa? "&te/n/ ma/n/> ja rIir;ae mae?t vI/ran!.
@/k/> pu/r/Stat! y #d<? b-U/v/ ytae b-Uv -uvn?Sy gae/pa>,
ymPyeit -uvn sa<pra/ye/ s nae hiv-"&Rt imhayu;eu de/v>.
v/sU?n! rua? naid/Tyan! mrutae=w sa/Xya/n!
\?-Un! y/]a/n! g<xvaR ipU? iv/an!,
-&gUn! spaR?a<igrsae?=w s/vaR/n!

"&/t/ hu/Tva Svayu:ya mhya?m z/t!.


iv:[ae/ Tv<-nae/ A<t?-m/> zmR?yCD sh<Ty,
te/xara? mxu/-ut/ %Ws<? duut/e Ai]?tm!.
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,
- 96

, nvh sUm!,

` Aas/Tyen/ rj?sa/ vtR?manae inve/zy?-/m&t/< mTyR?< c,

ih/r/{yye?n siv/ta rwe/na==de/vae ya?it/ -uv?na iv/pZyn!?,


A/i< dU/t< v&?[Imhe/ haeta?r< iv/ve?dsm!, A/Sy y/}Sy? su/tum!,
ye;a/mIze? pzu/pit?> pzU/na< ctu?:pdamu/t c? i/pdam!,
in:I?tae/=y< y/i}y?< -a/gme?tu ra/ySpae;a/ yj?manSy sNtu.
( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte Aaid?Tyay/ nm?>. )

` A/imUR/xaR id/v> k/kTpit?> p&iw/Vya A/ym!,


A/pa reta? is ijNvit,
Syae/na p&?iwiv/ -va?=n&]/ra in/vez?in, yCDa?n/ZzmR? s/wa>,
]e?Sy/ pit?na v/y ih/te ne?v jyamis,
gam?< pae;iy/TNva s nae? m&fatI/ze.
( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte Aa?rkay/ nm?>. )

` v?Zzu/ay? -a/nve? -rXv h/Vy< m/it< ca/ye/ supU?tm!,

yae dEVya?in/ manu?;a j/nU :y/Nt-ivRa?in iv/ na/ ijga?it,


- 97

#/Na/[Ima/su nair?;u su/pTnI? m/hm?vm!,


n ?Sya Ap/r<c/n j/rsa/ mr?te/ pit?>,

#N?< vae iv/-t/Spir/ hva?mhe/ jne_y>, A/Smak?-mStu/ kev?l>.


( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte zua?y/ nm?>. )

` AaPya?y-Sv/-sme?tu te iv/t?-Ssaem/ v&i:[?ym!,

-va/ vaj?Sy s<g/we, A/Psume/ saemae? AvI-d/NtivRa?in -e;/ja,


A/i? iv/-z?<-uv/-map? iv/ -e?;jI>,

gaE/rI im?may sil/lain/ t]/-Tyek?pdI i/pdI/ sa ctu?:pdI,


A/:qap?dI/ nv?pdI b-U/vu;I? s/ha]ra pr/me Vyae?mn!.

( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte saema?y/ nm?>. )

` %d! -b?Xy-Svae/ it?ja-g&en-im:qapU/teR ss&?jewa-m/y?,


pun?> k/{v~STva? ip/tr/< yuva?n-m/Nvata?sI/-Tviy/ tNtu?me/tm!,

#/d< iv:[u/-ivRc?me e/xa ind?xe p/dm!, smU?FmSy pa su/re,


iv:[ae? r/raq?mis/ iv:[ae> p&/:Qm?is/ iv:[ae/-ZZnPeSwae/

iv:[ae/-SSyUr?is/ iv:[ae-uR/vm?is vE:[/vm?is/ iv:[?ve Tva,

( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte buxa?y/ nm?>. )


- 98

` b&h?Spte/ Ait/yd/yaeR AhaRd!-*u/mi/-ait/ tu?-m/Jjne?;u,


yi/dy/ Ccv?stR jat/ td/Smasu/ iv?[Nxeih ic/m!,
#N?mruTv #/h pa?ih/ saem/< ywa? zayaR/te Aip?b-Ssu/tSy?,
tv/ [I?tI/ tv? zUr/zmR/-aiv?vasiNt k/vy?Ssu-y/}a>,
?j}a/n< ?w/m< pu/rSta/-isI?m/t-Ssu/rucae? ve/n Aa?v>,
sbu/iXnya? %p/ma A?Sy iv/:Qa> Ss/t/ yaein/-ms?t/ ivv?> .
( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte b&h/Spt?ye/ nm?>. )

` zae? de/vI-r/i-:q?y/ Aapae? -vNtu pI/tye, z<yaer/i-?-vNtu n>,


ja?pte/ n Tvde/ta-Ny/Nyae iva? ja/tain/ pir/ta b?-Uv,
yTka?maSte juhu/m-Stae? AStu v/y~Sya?m/ pt?yae ryI/[am!,
#/m< y?m-St/r-maih sIda=i?raei-> ip/t&i-? Ss<ivda/n>,
AaTva/ ma> kivz/Sta v?hNTve/na ra?jn! h/iv;a? madySv.
( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte znE?ray/ nm?>. )

` kya? ni/ Aa-u?vdU/tI s/dav&?x/-Ssoa, kya/ zic?C:Qya v&/ta,


Aa=yaE> p&iZn?rmI/-ds?nNma/tr/< pun?>, ip/tr? /yNTsuv?>,
- 99

ye? de/vI in\R?itra-b/bNx/ dam? I/va-Sv?ivc/TyRm!,


#/dNte/ ti:ya/-Myayu?;ae/ n-mXya/-dwa?jI/v> ip/tum?i/ mu?>.
( ` Aixdevta Tyixdevta sihtay -vte rah?ve/ nm?>. )

` ke/tu<k/{v?-ke/tve/ pezae? myaRR Ape/zse, smu/;i?-rjaywa>,


/a de/vana< pd/vI> k?vI/na-m&i;/ivRa?[a< mih/;ae m&/ga[am!,
Zye/nae-g&a?[a//Svix?-it/vRna?na// saem?> p/iv/mTye?it/ re-n!?,
sic? ic/< ic/ty?Nt-m/Sme ic?] ic/t?m< vyae/xam!,
c/N< r/iy< pu?ru/vIr<? b&/hNt/< cN?c/Nai-?-g&R[/te yu?vSv.
( ` Aixdevta Tyixdevta sihte_yae -vtd!_y> ketu?_yae/ nm?>. )
` zaiNt/ ZzaiNt/ ZzaiNt?>,

. idk!palka>.

a/tar/-imN? miv/tar-/imN// hve? hve su/hv// zUr-/imNm!,


hu/venu-z/< pu?ruhU/t-im~? Sv/iStnae? m/"va=xa/iTvN?>.

Tvae? AGne/ vru?[Sy iv/an! de/vSy/ hefae=v? yais sI:Qa>,


yij?:Qae/ vi? tm/ Zzaezu?canae/ iva/ e;a? is/ mu? muGXy/Smt!.
- 100

su/g/> pNwa/ m-?y< k[aetu, yiSm/n! n]?e y/m @it/ raja,

yiSm?-en m/_yi;?cNt de/va>, td?Sy ic/ h/iv;a? yjam.

Ap? pa/p!man</ -r?[I -RrNtu.

Asu?NvNt my?jman imCD Ste/n Sye/Tya< tSk?r/ SyaNve?i;,

A/Ny m/Sm-id?CD/ sat? #/Tya nmae? deiv inr!\te/ tu_y?mStu.

tTva?yaim/ ?[a/ vNd?man/-StdazaSte/ yj?manae h/ivi-R?>,


Ahe?fmanae v[e/h bae/Xyu?zs/ ma n/ Aayu/> mae?;I>.

Aanae? in/yui?> z/it nI? i-rXv/r<, s/h/i[I? i-/ rup? yaih y/}m!,

vayae? A/iSmn! h/ivi;? madySv, yU/y< pa?t> Sv/iSti-/> sda?n>.

v/y sae?m /te tv?, mn?St/-nU;u/ ib?t>, /jav?Ntae AzImih.


tmIzan</ jg?t St/ Swu;/ Spitm!, ix/y</ ijNv-mv?se hUmhe v/ym!,

pU/;anae/ ywa/ ved?sa/ ms?d!-v&/xe r?i]/ta pa/yu rd?Bx> Sv/Stye.

A/Sme ru/a me/hna/ pvR?tasae v&/ hTye/ -r?hUtae s/jae;a?>,

y Zz<-s?te Stuv/te xaiy? p/ #N? Jye:Qa A/Sma< A?vNtu de/va>.


Syae/na p&?iwiv/ -va?=n&]/ra in/vez?in, yCDa?n/ZzmR? s/wa>,
- 101

. n] vaKy<.

A/inR?> patu/ ki?ka>, n]?< de/v-im?iN/ym!,


#/dma?sa< ivc]/[m!, h/ivra/s< ju?haetn,
ySy/ -aiNt? r/Zmyae/ ySy? ke/tv?>, ySye/ma iva/ -uv?nain/ svaR,
s ki?kai- r/i- s/<vsa?n>, A/inaeR? de/v Ssu?iv/te d?xatu.
/jap?te raeih/[I ve?tu/ pTnI, iv/?pa b&h/tI ic/ -a?nu>,
sa nae? y/}Sy? suiv/te d?xatu, ywa/ jIve?m z/rd/ SsvI?ra>,
rae/ih/[I de/Vyud?ga Tpu/rStat!, iva? /pi[? it/ maed?mana,
/jap?it h/iv;a? v/xRy?NtI, i/ya de/vana/ mup?yatu y/}m!.
saemae/ raja? m&gzI//;Re[/ Aag!?, iz/v< n]?< i/y-m?Sy/ xam?,
Aa/Pyay?manae b/xa jne?;u, ret?> /ja< yj?mane dxatu,
ye/ n]?< m&gzI/;R miSt?, i/y ra?jn! i/yt?m< i/ya[am!,
tSmE? te saem h/iv;a? ivxem, z? @ix i/pde/ z< ctu?:pde.
- 102

Aa/Rya? /> w?ma n @it, eae? de/vana/< pit? ri/ yanam!,


n]? mSy h/iv;a? ivxem, ma n?> /ja rI?ir;/Nmaet vI/ran!,
he/it /Sy/ pir?[ae v&[, Aa/aR n]?< ju;ta h/ivnR?>,
/mu/ma?naE ir/tain/ iva, Apa/" z? sudta/ mra?itm!,.
pun?naeR de/Vy id?it Sp&[aetu, pun/vRsUn/> pun/reta< y/}m!,
pun?naeR de/va A/i-y?Ntu/ sveR, pun?> punvaeR h/iv;a? yjam>,
@/va n de/Vy id?itr n/vaR, iv?Sy -/IR jg?t> it/a,
pun?vRsU h/iv;a? v/xRy?NtI, i/ym! de/vana/ mPye?tu/ paw?>.

b&h/Spit?> w/m< jay?man>, it/:y?m! n]? m/i- s<b?-Uv,


eae? de/vana/< p&t?nasu ij/:[u>, id/zae=nu/ svaR/ A-?yae AStu,
it/:y?> pu/rSta? /t m?Xy/tae n?>, b&h/Spit?nR/> pir?patu p/at!,
baxe?ta/ Ne;ae/ A-?y< k[utam!, su/vIyR?Sy/ pt?y Syam.
#/d s/peR_yae? h/ivr?Stu/ jum!, Aa/ e/;a ye;a? mnu/yiNt/ cet?>,
ye A/Ntir?]< p&iw/vI< i]/yiNt?, te n? Ss/paRsae/ hv/ mag?ima>,
- 103

ye rae?c/ne sUyR/ Syaip? s/paR>, ye idv?< de/vI mnu? s/r?iNt,


ye;?ama e/;a A?nu/yiNt/ kamm!, te_y? Ss/peR_yae/ mxu?m uhaeim.
%p?ta> ip/trae/ ye m/"asu?, mnae?jvs-Ssu/kt?-Ssuk/Tya>,
te nae/ n]?e/ hv/mag?ima>, Sv/xai-?-yR/}< y?t< ju;Ntam!,
ye A?i-d/Gxa ye=n?idGxa>, ye?=muLlae/k< ip/tr?>, i]/yiNt?,
ya? iv/ya %?c/n ?iv/, m/"asu? y/} suk?tm! ju;Ntam!.
gva/< pit/> )Lgu?nI nam-is/Tvm!, td?yRmn! v[ im/ ca?,
t< Tva? v/y s?in/tar? snI/nam!, jI/va jIv?Nt/ mup/ s<iv?zem,
yene/ma iva/ -uv?nain/ si?ta, ySy? de/va A?nus/<yiNt/ cet?>,
A/yR/ma raja/=jr/Stu iv?:man!, )Lgu?nIna m&;/-ae rae?r vIit.
eae? de/vanam! -gvae -gais, tTva? ivdu/> )Lgu?nI/-StSy? ivat!,
A/Sm_y?< ]/ m/jr? su/vIyRm!, gaem/ d? v/p/ su? de/h,
-gae?h da/ta -g/ #T?da/ta, -gae? de/vI> )Lgu?nI/ raiv? vez,
-g/ Sye< ?s/v< g?mem, y? de/vE Ss?x/mad?< mdem.
- 104

Aaya?tu de/v Ss?iv/tae p?yatu, ih/r/{y ye?n su/v&ta/ rwe?n,


vh/n!/ hSt? su-? iv/na p?sm!, yCD?Nt/< ppu?ir/ < pu{y/ mCD?,
hSt/> y?CD Tv/m&t/< vsI?y>, di]?[en/ it? g&_[Im @nt!,
da/tar? m/* s?iv/ta iv?dey, yae nae/ hSta?y su/vait? y/}m!.
Tva/ n]? m/_ye?it ic/am!, su/- s?s< yuv/it raec?manam!,
in/ve/z y?-m&ta/n! mTyaR?, /pai[? ip//zn! -uv?nain/ iva,
t/ STva/ t? ic/a ivc?am!, t]?< -Uir/da A?Stu/ mm!,

t?> /ja< vI/rv?tI snaetu, gaei-?naeR/ AE/ Ssm?n y/}m!.


va/yu-nR]? m/_ye?it/ in(am!, it/Gm z&?<gae v&;/-ae rae?va[>,
s/mI/ry/n! -uv?na mat/ira, Ap/ e;a?is nudta/ mra?tI>,
tae? va/yu St/ in(a? z&[aetu, t]?< -Uir/da A?Stu/ mm!,
tae? de/vasae/ Anu?janNtu/ kamm!, ywa/ tre?m ir/tain/ iva.
/r m/Sm CD?vae yNtu -I/ta>, tid?Na/I k?[uta/m! ti za?oe,
tae? de/va Anu?mdNtu y/}m!, p/at! pu/rSta/ d-?yae AStu,
- 105

n]?a[a/ mix?pTnI/ ivza?oe, ea? ivNa/I -uv?nSy gae/paE,


iv;U?c/ ZzU? np/ bax?manaE, Ap/-]ux?-udta/ mra?itm!,.
pU/[aR p/a-/t pU/[aR pu/rStat!, %Nm?Xy/t> paE[Rma/sI ij?gay,
tSya< de/va Aix? s/<-vs?Nt>, %//me nak? #/h ma?dyNtam!,
p&/WvI su/vcaR? yuv/it> s/jae;a>, paE/[R/ma/ Syud?ga/ CDae-?mana,
Aa/Pya/yy?NtI ir/tain/ iva, %/< ha/< yj?manay y/}m!.
\/(a-Sm? h/VyE-nR?msae/ ps*?, im/< de/v< im?/ xey?< nae AStu,
A/nU/ra/xan! h/iv;a? v/xRy?Nt>, z/t< jI?vem/ z/rd/> svI?ra>,
ic/m! n]?/ mud?ga-Tpu/rStat!, A/nU/ra/xa s/ #it/ yd?iNt,
tiNm/ @?it p/iwi-? deRv/yanE>, ih/r/{yyE/-ivRt?-tE r/Ntir?]e.
#Nae Jye/a mnu/ n]? meit, yiSm?n! v&/< v&?/ tUyeR? t/tar?,
tiSm?n! v/y m/m&t/< ha?na>, ]ux?-Ntrem/ ir?it/< ir?im!,
pu/r/Nd/ray? v&;/-ay? x&/:[ve, A;a?Fay/ sh?manay mI/Fu;e,
#Na?y Jye/a mxu?m/-ha?na,%/< k?[aetu/ yj?manay lae/km!,.
- 106

mUl?< /ja< vI/rv?tI< ivdey, praCyetu/ in\R?it> pra/ca,


gaei-/ nR]?< p/zui-/ Ssm?m!, Ah?--URya/ *j?manay/ mm!,
Ah?naeR A/* su?iv/te d?xatu, mUl/< n]?/ imit/ yd?iNt,
pra?cI < va/ca in\R?it< nudaim, iz/v< /jayE? iz/v-m?Stu mm!.
ya id/Vya Aap/> py?sa sMb-U/vu>, ya A/Ntir?] %/t paiwR? vI/yaR>,
yasa? m;a/Fa A?nu/yiNt/ kamm!, ta n/ Aap/> z~ Syae/na -?vNtu,
ya/ kPya/ ya? na/*a Ssmu/iya>, ya? vEz/NtI /t a?s/cIyaR>,

yasa? m;a/Fa mxu? -/] y?iNt, ta n/ Aap/> z~ Syae/na -?vNtu.


tae/ ive/ %p? z&{vNtu de/va>, td? ;a/Fa A/i- s<y?Ntu y/}m!,
t]?< wta< p/zu_y?>, k/i; v&R/i yRj?manay kLptam!,
zu/a> k/Nya? yuv/ ty? Ssu/pez?s>, k/mR/ kt? Ssu/ktae? vI/yaR?vtI>,
ivan! de/van! h/iv;a? v/xRy?NtI>, A/;a/Fa> kam/ mup?yaNtu y/}m!.

yiSm/n! a/ _y-j?y/ TsvR? me/tt!, A/mu? lae/k im/d mU?c/ svRm!,


tae/ n]? mi-/ iji/ ijTy?, iy?< dxa/Tv ?[Iy manm!,
- 107

%/-aE lae/kaE ?[a/ si? te/maE, tae/ n]? mi-/ iji c?am!,
tiSm?n! v/y< p&t?na/ Ss?yem, tae? de/vasae/ Anu? janNtu/ kamm!.
z&/{viNt? ae/[a m/m&t?Sy gae/pam!, pu{ya?-mSya/ %p? z&[aeim/ vacm!,
m/hI-Nde/vI < iv:[u? pTnI mjU/yaRm!, /tIcI? mena h/iv;a? yjam>,
e/xa iv:[u? ga/yae ivc?me, m/hI< idv?< p&iw/vI m/Ntir?]m!,
tCD+ae/[Eit/ v? #/CD ma?na, pu{y/~/ aek/< yj?manay k{v/tI.
A/aE de/va vs?v Ssae/Myas?>, ct?ae de/vI r/jra/> iv?a>,
te y/}< paNtu/ rj?s> p/rStat!, s/<v/Ts/rI[? m/m&t~? Sv/iSt,
y/}< n?> paNtu/ vs?v> pu/rStat!, d/i]/[/tae?=i-y?Ntu/ iv?a>,
pu{y/ ]? m/i- s<iv?zam, ma nae/ Ara?it r/"z// sa=g!?.
]/Sy/ raja/ v?[ae=ixra/j>, n]?a[a z/ti-?;/Gvis?>,
taE de/ve_y?> k[utae dI/"Rmayu?>, z/t s/ha? -e;/jain? x>,
y/}ae/ raja/ v?[/ %p?yatu, tae/ ive? A/i- s<y?Ntu de/va>,
tae/ n]? z/ti-?;Gju;a/[m!, dI/"Rmayu/> it?rd! -e;/jain?.
- 108

A/j @k?pa/ d?ga Tpu/rStat!, iva? -U/tain? it/ maed?man>,


tSy? de/va> ?s/v< y?iNt/ sveR, ae//p/dasae? A/m&t?Sy gae/pa>,
iv/aj?man Ssimxa/ n %/>, Aa=Ntir?] m-h/d g/N*am!,
t sUy? de/v m/j mek?padm!, ae//p/dasae/ Anu?yiNt/ sveR.
Aih?-buR/iy/> w?ma n @it, eae? de/vana? mu/t manu?;a[am!,
t< a/[a Ssae?m/pa Ssae/Mya-s?>, ae//p/dasae? A/i- r?]iNt/ sveR,
c/Tvar/ @k? m/i- kmR? de/va>, ae//p/da s/ #it/ yan! ,vd?iNt,

te bu/iXny?< pir/;*~? Stu/vNt?>, Aih? r]iNt/ nm?-saep/ s*?.

pU/;a re/vTy-Nve?it/ pNwam!, pu/i/ptI? pzu/pa vaj? bSTyaE,


#/main? h/Vya y?ta ju;a/[a, su/gEnaeR/ yanE/ p?yata< y/}m!,
]u/an! p/zUn! r?]tu re/vtI? n>, gavae? nae/ Aa// ANve?tu pU/;a,
A// r]?NtaE b/da iv?pm!, vaj? snuta/< yj?manay y/}m!.
td/ina? v/ yujaep? yatam!, zu-/ im?aE su/yme? i-/rE>,
Sv< n]? h/iv;a/ yj?NtaE, mXva/ sMp&?aE/ yju?;a/ sm?aE,
- 109

yaE de/vana< i-/;jaE? hVy va/haE, iv?Sy /ta v/m&t?Sy gae/paE,


taE n]?< juju;a/[ae p?yatam!, nmae/=i_ya< k[umae=/ yu-G_yam!.
Ap? pa/Pman/< -r?[I -RrNtu, t*/mae raja/ -g?va/n!/ ivc?am!,
lae/kSy/ raja? mh/tae m/han! , ih, su/g<n/> pNwa/ m-?y< k[aetu,
yiSm/]?e y/m @it/ raja, yiSm? en m/_yi;?<cNt de/va>,
td?Sy ic/ h/iv;a? yjam, Ap? pa/Pman/< -r?[I -RrNtu.
. Svaha garm!.

A/ye/ Svaha/ ki?ka_y/> Svaha, A/MbayE/ Svaha? /layE/ Svaha,


in/t/NTyE Svaha/=y?NTyE/ Svaha,

me/"y?NTyE/ Svaha? v/;R/y?NTyE/ Svaha, cu/pu/i[ka?yE/ Svaha,


/jap?tye/ Svaha? raeih/{yE Svaha, raec?manayE/ Svaha /ja_y/> Svaha,
saema?y/ Svaha? m&gzI/;aRy/ Svaha, #/Nv/ka_y/> SvahaE;?xI_y/> Svaha,
ra/Jyay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,
/ay/ Svaha/==aRyE/ Svha, ipNv?manayE/ Svaha? p/zu_y/> Svaha,
- 110

Aid?TyE/ Svaha/ pun?vRsu_yam!, Svaha -UTyE/ Svaha/ jaTyE/ Svaha,


b&h/Spt?ye/ Svaha? it/:ya?y/ Svaha, //v/cR/say/ Svaha,
s/peR_y/> Svaha==e/;a_y/> Svaha, d/Nd/zUke_y/> Svaha,
ip/t&_y/> Svaha? m/"a_y?>, Svaha?=n/"a_y/> Svaha?=g/da_y?>,
Svaha?=Nx/tI_y/> Svaha,
A/yR/M[e Svaha/ )Lgu?nI_ya// Svaha, p/zu_y/> Svaha,
-ga?y/ Svaha/ )Lgu?nI_ya// Svaha, e(a?y/ Svaha,
s/iv/e Svaha/ hSta?y, Svaha? dd/te Svaha? p&[/te,
Svaha /yCD?te/ Svaha it g&_[/te Svaha,
Tv+e/ Svaha? ic/ayE/ Svaha, cEa?y/ Svaha /jayE/ Svaha,
va/yve/ Svaha/ in(a?yE/ Svaha, ka/m/cara?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,
#/Na/i_ya// Svaha/ ivza?oa_ya// Svaha,
E(a?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,
- 111

paE/[R/ma/SyE Svaha/ kama?y/ Svaha g?TyE/ Svaha,


im/ay/ Svaha?=nUra/xe_y/> Svaha,
im//xeya?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,
#Na?y/Svaha Jye/ayE/ Svaha, JyE/(a?y/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha,
/jap?tye/ Svaha/ mUla?y/ Svaha, /jayE/ Svaha,
A/d!_y> Svaha?=;a/Fa_y/> Svaha,
s/mu/ay/ Svaha/ kama?y/ Svaha, A/i-ij?TyE/ Svaha,
ive_yae de/ve_y/> Svaha?=;a/Fa_y/> Svaha,
A/n/p/j/Yyay/ Svaha/ ijTyE/ Svaha,
?[e/ Svaha?=i-/ijte/ Svaha,

//lae/kay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha .


iv:[?ve/ Svaha ae/[ayE/ Svaha, aeka?y/ Svaha u/tay/ SSvaha,
vsu?_y/> Svaha/ iv?a_y/> Svaha, Aa?y/ Svaha/ prITyE/ Svaha,
- 112

v?[ay/ Svaha? z/ti-?;je/ Svaha, -e/;/je_y/> Svaha,


A/ja-yEk?pde/ Svaha aep/de_y/> Svaha,
tej?se/ Svaha vcR/say/ Svaha,
Ah?ye bu/iya?y/ Svaha aep/de_y/> Svaha, /it/ayE/ Svaha,
pU/:[e Svaha? re/vTyE/ Svaha, p/zu_y/> Svaha,
A/i_ya// Svaha=/-yuG_ya// Svaha, aea?y/ Svaha/ uTyE/ Svaha,
y/may/ Svaha?=p/-r?[I_y/> Svaha, ra/Jyay/ Svaha/=i-ij?TyE/ Svaha
. p<czaiNt.

z< nae? im/> z< v?[>, z< nae? -vTvyR/ma, z< n/ #Na/e b&h/Spit?>,
z< nae/ iv:[?u/m>, nmae/ ?[e, nm?Ste vayae,
Tvm/ev /Ty]/< a?is,Tvme/v /Ty]/< ? vid:yaim,
\/t< v?id:yaim , s/Ty< v?id:yaim, tNmam?vtu,
t/ar?mvtu, Av?tu/ mam! , Av?tu v/arm!.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.
- 113

z< nae? im/> z< v?[>, z< nae? -vTvyR/ma, z< n/ #Na/e b&h/Spit?>,
z< nae/ iv:[?u/m>, nmae/ [e?, nm?Ste vayae,
Tvm/ev /Ty]/< a?is, Tva-me/v /Ty]/< a va?id;m!,
\/tm? vaid;m!, s/Tym? vaid;m!, tNmama?vIt!,
t/ar?mavIt!, AavI/Nmam! , AavI/arm!.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.
s/h na?vvtu, s/h na?E -un, s/h vI/y? krvavhE,
te/j/iSv na/vxI?tmStu/ ma iv?i;a/vhE.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.
nmae? va/ce ya cae?id/ta ya canu?idta/ tSyE? va/ce nmae/
nmae? va/ce nmae? va/cSpt?ye/ nm/ \i;?_yae mN/kd!_yae/
mN?pit_yae/ ma mam&;?yae mN/ktae? mN/pt?y/> pra?
du/maR=hm&;In! mN/ktae? mN/ptI/n! pra?da< vEde/vI<
vac?mu*as iz/vamd?Sta</ ju:qa< de/ve_y/> zmR? me/ *aE>
- 114

zmR? p&iw/vI zmR/ iv?im/d< jg?t!,


zmR? c/N/ sUyR?/ zmR? -jap/tI,
-U/t< v?id:ye/ -uv?n< vid:ye/ tejae? vid:ye/ yzae? vid:ye/ tpae?
vid:ye/ ? vid:ye s/Ty< v?id:ye/ tSma? A/himd/ mu?p/Str?[/
mup?St&[ %p/Str?[< me /jayE? pzU/na< -U?ya dup/Str?[ m/h<
/jayE? pzU/na< -U?yas</ a[a?panaE m&/TyaemaR?pa/t</ a[a?panaE/
ma ma? hais:q</ mxu? min:ye/ mxu? jin:ye/ mxu? vyaim/
mxu? vid:yaim/ mxu?mtI< de/ve_yae/ vac?mu*as zuU/;e{ya<
mnu/:ye_y/St< ma? de/va A?vNtu zae/-ayE? ip/trae=nu?mdNtu.
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.
tCD/< yaerav&?[Imhe, ga/tu< y/}ay?, ga/tu< y}p?tye,
dEvI-SSv/iSt r?Stu n>, Sv/iSt-maRnu?;e_y>,
^/Xv ij?gatu -e;/jm!, zae? AStu i/pde, z< ctu?:pde .
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.
- 115

. nmkm!.

. I ruZn>.

. ` nmae -gvte? a/y.


` nm?Ste m/Nyv? %/taet/ #;?ve/ nm?>,
nm?Ste AStu/ xNv?ne ba/_ya?mu/t te/ nm?>.
ya t/ #;u?> iz/vt?ma iz/vm! b/-Uv? te/ xnu?>,
iz/va z?r/Vya? ya tv/ tya? nae m&fy.
ya te? iz/va t/nUr"ae/ra=pa?pkaiznI,
tya? nSt/nuva/ zNt?mya/ igir?zNta/i-ca?kzIih.
yaim;u<? igirz<t/ hSte/ ib-/:yRSt?ve,
iz/va< ig?ir/ ta< k?/ ma ih?sI/> pu?;</ jg?t!.
iz/ven/ vc?sa Tva/ igir/zaCDa?vdamis,
ywa? n/> svR/img?dy/m su/mna/ As?t!.
AXy?vaecdixv/a ?w/mae dEVyae? i-/;k!,
AhI?/ svaRj/M-y/NTsvaR yatuxa/Ny?>.
- 116

A/saE y-St/aae A?/[ %/t b/u> su?m/l?>,


ye ce/ma /a A/i-tae? id/]u i/ta> s?h/zae=vE?;a// hef? $mhe.
A/saE yae?=v/spR?it/ nIl?Ivae/ ivlae?iht>,
%/tEn<? gae/pa A?dz/d?zudha/yR?>.
%/tEn</ iva? -U/tain/ s d/:qae m&?fyait n>,
nmae? AStu/ nIl?Ivay sha/]ay? mI/Fu;e.
Awae/ ye A?Sy/ sTva?nae/=h< te_yae?=kr/n! nm?>,
mu?/ xNv?n/STv-mu/-yae/raiR?yae/JyaRm!.
ya? te/ hSt/ #;?v/> pra/ ta -?gvae vp,
A/v/tTy/ xnu/Stv sh?a]/ zte?;uxe.

in/zIyR? z/Lyana/< muoa? iz/vae n?> su/mna? -v,


ivJy</ xnu?> kp/idRnae/ ivz?Lyae/ ba[?va %/t.
Ane?z/Sye;?v Aa/-ur?Sy in;/iw?>,
ya te? he/itmIR?Fu:qm/ hSte? b/-Uv? te/ xnu?>.
- 117

tya/=Sman! iv/t/STvm?y/mya/ pir?B-uj,


nm?Ste A/STvayu?xa/yana?ttay x&/:[ve.
%/-a_ya?mu/t te/ nmae? ba/_ya/m! tv/ xNv?ne,
pir? te/ xNv?nae he/itr/SmaNv&?[u iv/t?>.
Awae/ y #?;u/ixStva/re A/Smixe?ih/ tm!,
nm?Ste AStu -gviNve/ray? mhade/vay? yMb/kay?
ipuraNt/kay? ikaiGnka/lay? kalaiGn/ay?
nIlk/{Qay? m&Tyu<j/yay? sveR/ray?
sdaiz/vay? ImNmhade/vay/ nm?>.1.
nmae/ ihr?{ybahve sena/Nye? id/za< c/ pt?ye/ nmae/
nmae? v&/]e_yae/ hir?keze_y> pzU/na< pt?ye/ nmae/
nm?> s/iSpj?ray/ iTv;I?mte pwI/na< pt?ye/ nmae/
nmae? b_lu/zay? ivVya/ixne=a?na/< pt?y/e nmae/
nmae/ hir?kezayaepvI/itne? pu/:qana/< pt?ye/ nmae/
- 118

nmae? -/vSy? he/TyE jg?ta/< pt?ye/ nmae/


nmae? /aya?tta/ivne/ ]ea?[a/< pt?ye/ nmae/
nm? SsU/tayah?NTyay/ vna?na/< pt?ye/ nmae/
nmae/ raeih?tay Sw/pt?ye v&/]a[a</ pt?ye/ nmae/
nmae? m/iN[e? vai[/jay/ k]a?[a</ pt?ye nmae/
nmae? -uv/<tye? vairvSk/xayaE;?xIna/< pt?ye/ nmae/
nm? %CcE"aeR?;aya-/Ndy?te pI/nam! pt?ye/ nmae/
nm?> kWSnvI/tay/ xav?te/ sTv?na/< pt?ye/ nm?>.2.
nm/> sh?manay inVya/idn? AaVya/ixnI?na/< pt?ye/ nmae/
nm?> kku/-ay? in;/i[e Ste/nana/< pt?ye/ nmae/
nmae? in;/i[? #;uix/mte/ tSk?ra[a/< pt?ye/ nmae/
nmae/ v?te pir/v?te StayU/na< pt?ye/ nmae/
nmae? ince/rve? pirc/rayar?{yana/< pt?ye/ nmae/
nm?> s&ka/iv_yae/ ij"a?sd!_yae mu:[/ta< pt?ye/ nmae/
- 119

nmae?=is/md!_yae/ n/<cr?d!_y> k/Ntana/< pt?ye/ nmae/


nm? %:[I/i;ne? igirc/ray? kulu/ana/< pt?ye/ nmae/
nm/ #;u?md!_yae xNva/iv_y? vae/ nmae/
nm? AatNva/ne_y? it/dxa?ne_y vae/ nmae/
nm? Aa/yCD?d!_yae ivs&/jd!_y? vae/ nmae/
nmae=Sy?d!_yae/ ivXy?d!_y vae/ nmae/
nm/ AasI?ne_y/> zya?ne_y vae/ nmae/
nm?> Sv/pd!_yae/ ja?d!_y vae/ nmae/
nm/iSt?d!_yae/ xav?d!_y vae/ nmae/
nm?> s/-a_y?> s/-ap?it_y vae/ nmae/

nmae/ Ae/_yae=?pit_y vae/ nm?>.3.


nm? AaVy/ixnI_yae iv/ivXy?NtI_y vae/ nmae/
nm/ %g?[a_ySt&h/tI_y? vae/ nmae/
nmae? g&/Tse_yae? g&/Tsp?it_y vae/ nmae/
- 120

nmae/ ate_yae/ at?pit_y vae/ nmae/


nmae? g/[e_yae? g/[p?it_y vae/ nmae/
nmae/ ivrU?pe_yae iv/rU?pe_y vae/ nmae/
nmae? m/hd!_y?> , ]u/Llke_y? vae/ nmae/
nmae? r/iw_yae?=r/we_y? vae/ nmae/
nmae/ rwe_yae/ rw?pit_y vae/ nmae/
nm/> sena_y> sena/in_y? vae/ nmae/
nm?> , ]/&_y?> s<hI/t&_y? vae/ nmae/
nm/St]?_yae rwka/re_y? vae/ nmae/
nm/> kula?le_y> k/maR re_y vae/ nmae/

nm?> p/uij:qe_yae in;a/de_y? vae/ nmae/


nm? #;u/kd!_yae? xNv/kd!_y? vae/ nmae/
nmae? m&g/yu_y?> /in_y? vae/ nmae/
nm/> _y/> p?it_y vae/ nm?> .4.
- 121

nmae? -/vay? c /ay? c/ nm?> z/vaRy? c pzu/pt?ye c/


nmae/ nIl?Ivay c izit/k{Qa?y c/ nm?> kp/idRne? c/
Vyu?kezay c/ nm?> sha/]ay? c z/tx?Nvne c/
nmae? igir/zay? c izipiv/:qay? c/ nmae? mI/Fu:q?may/ ce;u?mte c/
nmae /Svay? c vam/nay? c/ nmae? b&h/te c/ v;IR?yse c/
nmae? v&/ay? c s</v&?ne c/ nmae/ Ai?yay c w/may? c/
nm? Aa/zve? caij/ray? c/ nm/> zIi?yay c/ zI_ya?y c/
nm? ^/MyaR?y cavSv/Nya?y c/ nm?> aet/Sya?y c/ IPya?y c .5.
nmae Jye/ay? c kin/ay? c/ nm?> pUvR/jay? capr/jay? c/
nmae? mXy/may? capg/L-ay? c/ nmae? j"/Nya?y c/ bui?yay c/
nm?> sae/_ya?y c its/yaR?y c/ nmae/ yaMya?y c/ ]eMya?y c/
nm? %vR/yaR?y c/ oLya?y c/ nm/> aeKya?y ca=vsa/Nya?y c/
nmae/ vNya?y c/ kya?y c/ nm?> /vay? c it/vay? c/
nm? Aa/zu;e?[ay ca/zur?way c/ nm/> zUra?y cavi-Nd/te c/
- 122

nmae? v/imR[e? c vrU/iwne? c/ nmae? ib/iLmne? c kv/icne? c/


nm?> u/tay? c utse/nay? c . 6.
nmae? duNdu/_ya?y cahn/Nya?y c/ nmae? x&/:[ve? c m&/zay? c/
nmae? /tay? c/ ih?tay c/ nmae? in;/i[e? ce;uix/mte? c/

nm?StI/[e;?ve cayu/ixne? c/ nm?> Svayu/xay? c su/xNv?ne c/


nm/> uTya?y c/ pWya?y c/ nm?> ka/q(a?y c nI/Pya?y c/
nm/> sU*a?y c sr/Sya?y c/ nmae? na/*ay? c vEz/Ntay? c/
nm/> kUPya?y cav/q(a?y c/ nmae/ v:yaR?y cav/:yaRy? c/
nmae? me/ya?y c iv*u/Tya?y c/ nm? $/iya?y cat/Pya?y c
nmae/ vaTya?y c/ rei:m?yay c/ nmae? vaSt/Vya?y c vaStu/pay? c.7.
nm/> saema?y c /ay? c/ nm?Sta/ay? ca/[ay? c/
nm?> z/ay? c pzu/pt?ye c/ nm? %/ay? c -I/may? c/
nmae? Aev/xay? c rev/xay? c/ nmae? h/Ne c/ hnI?yse c/
nmae? v&/]e_yae/ hir?keze_yae/ nm?Sta/ray/ nm?Zz/<-ve? c
- 123

myae/-ve? c/ nm?> z<k/ray? c mySk/ray? c/ nm?> iz/vay? c


iz/vt?ray c/ nm/StIWyaR?y c/ kULya?y c/
nm?> pa/yaR?y cava/yaR?y c/ nm?> /tr?[ay cae/r?[ay c/
nm? Aata/yaR?y cala/*a?y c/ nm/> z:Pya?y c/ )eNya?y c/
nm?> isk/Tya?y c va/a?y c . 8.
nm? #ir/{ya?y c p/Wya?y c/ nm?> ikiz/lay? c/ ]y?[ay c/
nm?> kp/idRne? c pul/Stye? c/ nmae/ gae(a?y c/ g&a?y c/

nm/StLPya?y c/ gea?y c/ nm?> ka/q(a?y c gre/ay? c/


nmae d/Yya?y c inve/:Pya?y c/ nm?> pas/Vya?y c rj/Sya?y c/
nm/> zu:Kya?y c hir/Tya?y c/ nmae/ laePya?y cael/Pya?y c/
nm? ^/VyaR?y c sU/MyaR?y c/ nm?> p/{yaR?y c p[Rz/*a?y c/
nmae?=pgu/rma?[ay cai-?/nte c/ nm? AaiOod/te c? iOod/te c/
nmae? v> ikir/ke_yae? de/vana// d?ye_yae/ nmae? iv]I[/ke_yae/
nmae? ivicNv/Tke_yae/ nm? AainhR/te_yae/ nm? AamIv/Tke_y?>. 9.
- 124

ape/ ANx?sSpte/ dir?/Il?laeiht,


@/;a< pu?;a[ame/;a< p?zU/na< ma -emaR=rae/ mae @?;a/< ik<c/nam?mt! .
ya te? iz/va t/nU> iz/va iv/ah? -e;jI,
iz/va /Sy? -e;/jI tya? nae m&f jI/vse.
#/ma /ay? t/vse? kp/idRne ]/yI?ray/ -?ramhe m/itm!,,
ywa? n/> zms?d!i/pde/ ctu?:pde/ iv?< pu/:q< ame? A/iSmna?turm!.
m&/fa nae? ae/t nae/ my?Skix ]/yI?ray/ nm?sa ivxem te,
yCD< c/ yae/ mnu?ray/je ip/ta td?Zyam/ tv? / [I?taE .
ma nae? m/haNt?mu/t ma nae? A-R/k< ma n/ %]?Ntmu/t ma n? %i]/tm!,
ma nae?=vxI> ip/tr</ maet ma/tr?< i/ya ma n?St/nuvae? rIir;> .
man?Stae/ke tn?ye/ ma n/ Aayu?i;/ ma nae/ gae;u/ ma nae/ Ae?;u rIir;>,
vI/raNma nae? -aim/tae=v?xI hR/iv:m?Ntae/ nm?sa ivxem te .
Aa/rae? gae/n %/t pU?;ne ]/yI?ray su/m/Sme te? AStu,
r]a? c nae/ Aix? c dev U/xa? c n>/ zmR? yCD i/bhaR>.
- 125

Stu/ih u/t< g?tR/sd/< yuva?n< m&/g -I/m-mu?ph/umu/m!,


m&/fa j?ir/e ?/ Stva?nae A/NyNte? A/Smiv?pNtu/ sena .
pir?[ae /Sy? he/itv&R?[/ pir? Tve/;Sy? dumR/itr?"a/yae>,
Av? iSw/ra m/"v?d!_yStnu:v/ mIF!v?Stae/kay/ tn?yay m&fy.
mIFu?:qm/ izv?tm iz/vae n?> su/mna? -v,
p/r/me v&/] Aayu?xi/xay/ ki/< vsa?n/ Aac?r/ ipna?k/< ib/dag?ih.
ivik?ird/ ivlae?iht/ nm?Ste AStu -gv>,

yaSte? s/h? he/tyae/Nym/Smiv?pNtu/ ta> .


s/ha?i[ sh/xa ba?/vaeStv? he/ty?>,
tasa/mIza?nae -gv> pra/cIna/ muoa? kix .
s/ha?i[ sh/zae ye /a Aix/ -UMyam!,
te;a? shyaej/ne=v/xNva?in tNmis.
A/iSmn! m?h/Ty?[R/ve=Ntir?]e -/va Aix? ,
nIl?Iva> izit/k{Qa> z/vaR A/x> , ]?mac/ra>.
- 126

nIl?Iva> izit/k{Qa/ idv? /a %p?ita> ,


ye v&/]e;u? s/iSp<j?ra/ nIl?Iva/ ivlae?ihta> .
ye -U/tana/mix?ptyae iviz/oas?> kp/idRn?> ,
ye Ae?;u iv/ivXy?iNt/ pae?;u/ ipb?tae/ jnan!? .
ye p/wa< p?iw/r]?y @elb&/da y/Vyux?> ,
ye tI/waRin? /cr?iNt s&/kav?Ntae in;/i[?> .
y @/tav?Nt/ -Uya?s/ idzae? /a iv?tiSw/re ,
te;a? sh-yaej/ne=v/xNva?in tNmis .
nmae? /e_yae/ ye p&?iw/Vya< yeNtir?]e/ ye id/iv ye;a/m/< vatae?
v/r!;im;?v/Ste_yae/ dz/ acI/dRz? di]/[a dz? /tIcI/
dRzaedI?cI/ dRzae/XvaRSte_yae/ nm/Ste nae? m&fyNtu/
te y< i/:mae y? nae/ ei:q/ t< vae/ jM-e? dxaim .
y?<bk< yjamhe sug/iNx< pu?i:q/vxR?nm!,
%/vaR//kim?v/ bNx?naNm&/Tyae-muR?]Iy/ ma=m&tat! .
- 127

yae /ae A/GnaE yae A/Psu y Aae;?xI;u/


yae /ae iva/ -uv?na==iv/vez/ tSmE? /ay/ nmae? AStu .
tmu?u/ih/ y> iSv/;u> su/xNva/ yae iv?Sy/ ]y?it -e;/jSy?,
yvam/he saEmn/say? /< nmaei-deR/vmsu?r< duvSy .
A/y< me/ hStae/ -g?van/y< me/ -g?vr>,
A/y< me iv/-e;jae/=y iz/vai-?mzRn>.

ye te? s/h?m/yut/< paza/ m&Tyae/ mTyaR?y/ hNt?ve,


tan! y/}Sy? ma/yya/ svaR/nv? yjamhe,
m&/Tyve/ Svaha? m&/Tyve/ Svaha.
Aae< nmae -gvte ay iv:[ve m&Tyu?meR pa/ih,
a[ana< iNwris ae ma? ivza/Ntk>, tenaenaPyay/Sv.
nmae ay iv:[ve m&Tyu?meR pa/ih ,
. Aae< zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.

- 128

. cmk>.

Aa?iv:[U s/jae;?se/ma v?xRNtu va/< igr?>, *u/EvaRje?i-/rag?tm!.


vaj? me s/v? me/ y?it me/ is?it me xI/it? me/
tu? me/ Svr? me/ aek? me a/v? me/ uit? me/

Jyaeit? me/ suv? me a/[? me=pa/n? me Vya/n/ me=su? me


ic/< c? m/ AaxI?t< c me/ vaKc? me/ mn? me/ c]u? me/

ae?< c me/ d]? me/ bl?< c m/ Aaej? me/ sh? m/ Aayu? me


j/ra c? m Aa/Tma c? me t/nU? me/ zmR? c me/ vmR? c me/

=a?in c me/=Swain? c me/ p?i; c me/ zrI?rai[ c me. 1.


JyE(?< c m/ Aaix?pTy< c me m/Nyu? me/ -am?/ me

=m?/ me=M-? me je/ma c? me mih/ma c? me vir/ma c? me

iw/ma c? me v/:maR c? me a"u/ya c? me v&/< c? me/ v&i? me


s/Ty< c? me /a c? me/ jg? me/ xn?< c me/ vz? me/

iTvi;? me I/fa c? me/ maed? me ja/t< c? me jin/:yma?[< c me


sU/< c? me suk/t< c? me iv/< c? me/ ve*?< c me -U/t< c? me
- 129

-iv/:y? me su/g< c? me su/pw?< c m \/< c? m/ \i? me


/< c? me/ i? me m/it? me sum/it? me. 2.

z< c? me/ my? me i/y< c? me=nuka/m? me/ kam? me

saEmn/s? me -/< c? me/ ey? me/ vSy? me/ yz? me/ -g? me/
iv?[< c me y/Nta c? me x/taR c? me/ ]em? me/ x&it? me/

iv?< c me/ mh? me s/<iv? me/ }a?< c me/ sU? me /sU? me/
sIr?< c me l/y? m \/t< c? me/=m&t?< c me =y/m< c/ me

=na?my me jI/vatu? me dI"aRyu/Tv< c? me =nim/< c/ me


=-?y< c me su/g< c? me/ zy?n< c me sU/;a c? me su/idn?< c me. 3.
^KcR? me sU/n&ta? c me/ py? me/ rs? me "&/t< c? me/ mxu? c me/
siGx? me/ spI?it me k/i;? me/ v&i? me/ jE?< c m/
AaEi?*< c me r/iy? me/ ray? me pu/< c? me/ pui? me
iv/-u c? me /-u c? me b/ c? me/ -Uy? me pU/[ c? me

pU/[Rt?r< c/ me=i]?it me/ ky?va/ me=?< c/ me=]u? me


I/-hy? me/ yva me/ ma;a me/ itla me mu/d!-ga? me
- 130

o/Lva me gae/xUma me m/sura me i/y<g?v/ me=[?v me


Zya/maka me nI/vara me. 4.

AZma? c me/ m&i?ka c me ig/ry? me/ pvR?ta me/ isk?ta me/

vn/Spt?y me/ ihr?{y< c/ me=y? me/ sIs?< c me/ pu? me


Zya/m< c? me lae/h< c? me/=i? m/ Aap? me vI/x? m/

Aae;?xy me kp/Cy< c? me=kp/Cy< c? me a/Mya? me


p/zv? Aar/{ya? y/}en? kLpNta< iv/< c me/ ivi? me
-U/t< c? me/ -Uit? me/ vsu? c me vs/it? me/ kmR? c me/

zi?/ me=wR? m/ @m? m/ #it? me/ git? me. 5.


A/i? m/ #N? me/ saem? m/ #N? me siv/ta c? m/

#N? me/ sr?SvtI c m/ #N? me pU/;a c? m/ #N? me/

b&h/Spit? m/ #N? me im/? m/ #N? me/ v?[ m/


#N? me/ Tva? c m/ #N? me xa/ta c? m/ #N? me/

iv:[u? m/ #N? me/=inaE? c m/ #N? me m/t? m/


#N? me/ ive? c me de/va #N? me p&iw/vI c? m/ #N? me/
- 131

=Ntir?]< c m/ #N? me/ *aE? m/ #N? me/ idz? m/

#N? me mU/xaR c? m/ #N? me /jap?it m/ #N? me. 6.


A//zu? me r/iZm/ me=da_y/ me=ix?pit m %pa//zu? me
=NtyaR/m? m @eNvay/v? me mEav/[? m Aai/n? me
it/Swan? me zu/? me m/NwI c? m Aay/[? me
vEde/v? me u/v? me vEan/r? m \tu/ha? me

=ita/a m @eNa/? me vEde/va? me mTv/tIya me


mahe/N? m Aaid/Ty? me saiv/? me sarSv/t? me
paE/:[? me paIv/t? me hairyaej/n? me. 7.

#/Xm? me b/ihR? me/ veid? me/ ixi:[?ya me/ uc? me


cm/sa? me/ ava?[ me/ Svr?v m %pr/va? me

=ix/;v?[e c me ae[kl/z? me vay/Vya?in c me pUt/-&? m


Aaxv/nIy? m/ AaI< c me hiv/xaRn?< c me g&/ha? me/ sd? me

purae/faza me pc/ta? me=v-&/w? me Svgaka/r? me. 8.


A/i? me "/mR? me/=kR? me/ sUyR? me a/[? me
- 132

=me/x? me p&iw/vI c/ me =id?it me/ idit? me/ *aE? me/


zKKv?rIr/l?yae/ idz? me y/}en? kLpNta/m&Kc? me/ sam? c me/
Staem? me/ yju? me dI/]a c? me/ tp? m \/tu? me /t< c? me
=haera/yaev&R/(a b&?hwNt/re c? me y/}en? kLpetam!. 9.

g-aR me v/Tsa? me/ yiv? me y/vI c? me idTy/vaq c? me


idTyaE/hI c? me/ pa?iv me pa/vI c? me iv/Ts? me

iv/Tsa c? me tuyR/vaq c? me tuyaER/hI c? me p/vaq c? me

paE/hI c? m %/]a c? me v/za c? m \;/-? me ve/h? me


=n/fva? me xe/nu? m/ Aayu?yR/}en? kLpta< a/[ae y/}en? kLpta

mpa/nae y/}en? kLpta< Vya/nae y/}en? kLpta/< c]u?yR/}en? kLpta//


ae?< y/}en? kLpta/< mnae? y/}en? kLpta/< vaGy/}en? kLpta
ma/Tma y/}en? kLpta< y/}ae y/}en? kLptam!. 10.

@ka? c me it/? me/ p? c me s/ c? me/ nv? c m/

@ka?dz c me/ yae?dz c me/ p?dz c me s/d?z c me/


nv?dz c m/ @k?ivzit me/ yae?ivzit me/
- 133

p?ivzit me s/iv?zit me/ nv?ivzit m/


@k?iz me/ y?iz me/ ct? me/=aE c? me/

ad?z c me/ ;aef?z c me ivz/it? me/ ctu?ivRzit me/


=a-iv?zit me/ ai?z me/ ;q-i?z me

cTvir//z? me/ ctu?-Tvairz me/=a-c?Tvairz me/


vaj? s/v-a?ip/j/ tu?/ suv? mU/xaR c/ Vyi?y-

aNTya-y/n-aNTy? -aEv/n/ -uv?n/-aix?pit. 11.


` #fa? dev/-mRnu?yR}/nI-b&Rh/Spit? -Kwam/dain?
zis;/-ie?de/va> sU/vac/> p&iw?vI-mat/maR ma? ihsI/

mRxu? min:ye/ mxu? jin:ye/ mxu? vyaim/ mxu? vid:yaim/

mxu?mtI< de/ve_yae/ vac?mu*as zuU/;e{ya< mnu/:ye_y/St<


ma? de/va A?vNtu zae/-ayE? ip/trae=nu?mdNtu.
. ` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.

- 134

. puru; sU<.

` s/h?zI;a/R pu?;>, s/h


/ a/]> s/h?pat!,
s -Uim?< iv/tae? v&/Tva, ATy?it-za/lm!,
pu?; @/ved svRm!, y/t< y/ -Vym!,
%/tam&?t/Tv-Syeza?n>, yde?na-it/raeh?it, @/tava?nSy mih/ma,
Atae/ Jyaya?/ pU?;>, padae=Sy/ iva? -U/tain?,
i/pad?Sya/-m&t?< id/iv, i/pa-/XvR %dE/Tpu?;>,
padae=Sye/ha==-?va/Tpun?>, ttae/ iv/'-Vy?amt!,
sa/z/na/n/z/ne A/i-, tSma-i/raf?jayt, iv/rajae/ Aix/ pU?;>,
s ja/tae ATy?irCyt, p/ad!--Uim/mwae? pu/r>, yTpu?;e[ h/iv;a,
de/va y/}-mt?Nvt, v/s/Ntae A?Sya-sI/daJym!,

I/:m #/Xm> z/r-/iv>, s/aSya?sn!-pir/xy?>,


i> s/ s/imx?> k/ta>, de/va y*/-}< t?Nva/na>,
Ab?Xn/-Npu?;< p/zum!, t< y/}< b/ihRi;/ aE]n!?, pu?;< ja/t-m?/t>,
- 135

ten? de/va Ay?jNt, sa/Xya \;?y-/ ye, tSma*/-}a-Ts?vR/ t?>,


s<-&?t< p&;da/Jym!, p/zUSta?e vay/Vyan!?,
Aa/r/{yaNa/Mya/ ye, tSma*/-}a-Ts?vRt?>,
\c/> sama?in ji}re, DNda?is ji}re/ tSmat!,
yju/StSma?-djayt, tSma/-da? AjayNt,
ye ke cae? -/yad?t>, gavae? h ji}re/ tSmat!,
tSma-a/ta A?ja/vy?>, yTpu?;/< Vy?dxu>, k/it/xa Vy?kLpyn!,
muo</ ikm?Sy/ kaE ba/, kavU/ pada?vuCyete,
a//[ae=Sy/ muo?masIt!, ba/ ra?j/Ny?> k/t>,
^/ td?Sy/ yEZy?>, p/(a zU/ae A?jayt,
c/Nma/ mn?sae ja/t>, c]ae/> sUyaeR? Ajayt,
muoa/idN?-a/i?, a/[a-a/yu-r?jayt,
na_ya? AasI-d/Ntir?]m!, zI/:[aeR *aE> sm?vtRt,
p/(a< -Uim/-idRz/> aeat!, twa? lae/ka A?kLpyn!,
- 136

veda/hme/t< pu?;< m/haNtm!, Aa/id/Tyv?[/ tm?s/Stu pa/re,


svaR?i[ /pai[? iv/icTy/ xIr?>, nama?in k/Tva=i-/vd/n!/ ydaSte,
xa/ta p/urSta/-*mu?daj/har?, z/> iv/a-N/idz/-t?>,
tme/v< iv/a-n/m&t? #/h -?vit, naNy> pNwa/ Ay?nay iv*te,
y/}en? y/}m?y-jNt de/va>, tain/ xmaR?i[ w/maNya?sn!,
te h/ nak?< mih/man?> scNte, y/ pUveR? sa/Xya> siNt? de/va>,
. ` nmae naray[ay.
. %r naray[<.

A/(> s<-U?t> p&iw/VyE rsa, iv/k?mR[/> sm?vtR/taix?,


tSy/ Tva? iv/dx?-/pme?it, tTpu?;Sy/ iv/-maja?n/me,
veda/hme/t< pu?;< m/haNtm!, Aa/id/Tyv?[/ tm?s/> pr?Stat!,
tme/v< iv/a-n/m&t? #/h -?vit, naNy> pNwa? iv*/tey?=nay,
/jap?it-rit/ g-eR? A/Nt>, A/jay?mnae b/xa ivja?yte,

tSy/ xIra/> pir?janiNt/ yaeinm!, mrI?cIna< p/dim?CDiNt ve/ds?>,


yae de/ve_y/ Aat?pit, yae de/vana< pu/raeih?t>,
- 137

pUvaeR/ yae de/ve_yae?-ja/t>, nmae? /cay/ a?ye,


c?< a/m! j/ny?Nt>, de/va Ae/ td?uvn!,
ySTvE/v< a/[ae iv/*at!, tSy? de/va As/n! vze,
I? te l/mI/ pTNyaE, A/hae/ra/e pa/eR, n]?ai[
/pm!, A/inaE/ Vyam!, #/m! m?in;a[,
A/mu< m?in;a[, svR?m! min;a[,
. mha naray[<.

s/h//zIr!?;< de/v/< iv/a]?< iv/-z?M-uvm!,


iv?< na/ray?[< de/v/-m/]r?< pr/m< p/dm!,
iv/t/> pr?ma-i/Ty/< iv/< na?ray/[ h?irm!,
iv?me/-ved< pu?;/-Sti/-mup?jIvit,
pit/< iv?-Sya/Tme?r// za?t iz/v-m?Cyutm!,
na/ray/[< m?ha}e/y/< iv/aTma?n< p/ray?[m!,
na/ray/[-p?rae Jyae/it/-ra/Tma na?ray/[> p?r>,
na/ray/[ p?r< // t/Tv< na?ray/[> p?r>,
- 138

na/ray/[-p?rae Xya/ta/ Xya/nm! na?ray/[> p?r>,


y? ik/i-?gTs/vR/< d/Zyte Uy/te=ip? va.
ANt?-bR/ih? tTs/vR/< Vya/Py na?ray/[> iSw?t>,
An?Nt/-mVy?y< k/iv s?mu/e=Nt?< iv/-z?M-uvm!,
p//kae/z ?tIka/z// /dy?< caPy/xae-mu?om!,
Axae? in/(a iv?tSya/Nte/ na/_ya-mu?pir/ it?it,
Jva/l/ma/la-ku?l< -a/it/ iv/-Sya?y t/n< m?ht!,
sNt?t iz/lai-?Stu/ lMb?Tya kaez/-si?-m!,
tSyaNte? sui;/r sU/m< tiSmn! Ts/v it?itm!,
tSy/ mXye? m/han?iGn ivR/aicR? ivR/tae?muo>,
sae=?-u/iGv -?jiNt//-aha?r-mj/r> k/iv>,

it/yR/gU/XvR m?x-Zza/yI/ r/Zmy?-StSy/ sNt?ta,


s/Nta/-py?it Sv< de/h-mapa?d tl/mSt?k>,
tSy/ mXye/ vi-?izoa A/[IyaeXvaR Vy/viSw?t>,
- 139

nI/ltae? yd?-mXy/Swa/ i/*uLleoev/ -aSv?ra,


nI/var-/zUk?v/NvI/ pI/ta -aSv-Ty/[Up?ma,
tSya> izoa/ya m?Xye p/rmaTma Vy/viSw?t>,
s / s izv/> s hir/> seN/> sae=]?r> pr/m> Sv/raq!,
\/t s/Ty< p?r< // pu/;?< k:[/ip?lm!,
^/XvRre?t< iv?rUpa/]/< iv/rU?pay/ vE nmae/ nm?>,
` na/ra/y/[ay? iv/h? vasude/vay? xImih,
tae? iv:[u> cae/dyat!,

` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.

. nicketm!.

A/y<-va vy> pv?te, saE=iGn naR?icke/t>, s y-Ta'! pv?te,


td?Sy/ izr?>, Aw/ y ?i]/[a, s di]?[> p/]>,
Aw/ y-T/Tyk!, tTpuCDm, ydu d'!?, s %?r> p/]>,
Aw/ y-Ws</vait?, td?Sy smc?n< c /sar?[< c,
Awae? s/Mp-de/vaSy/ sa. s h/ va A?SmE/ s-kam?> p*te,
- 140

yTka?mae/ yj?te, yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?,


yae h/ va A/Gne naR?icke/t Sya/yt?n< it/:Qa< ved?,
Aa/yt?nvan! -vit,
gCD?it it/:Qam!, ihr?{y</ va A/Gne naR?icke/t Sya/yt?n< it/:Qa,
y @/v< ved?, Aa/yt?nvan! -vit,
gCD?it it/:Qam!, yae h/ va A/Gne naR?icke/tSy/ zrIr/< ved?,
s z?rIr @/v Sv/g lae/kme?it,
ihr?{y</ va A/gne naR?icke/tSy/ zrI?rm! , y @/v< ved?,
s z?rIr @/v Sv/g lae/kme?it,
Awae/ ywa? ru/Km %?Ptae -a/Yyat!, @/v me/v s tej?sa/ yz?sa,
A/iSm~? lae/ke? =mui:m~? -ait.
%/rvae? h/ vE na mE/te lae/ka>, ye =v?re[aid/Tym!,
Aw? hE/te vrI?ya sae lae/ka>, ye pr?e[aid/Tym!,
ANt? vNt h/ va @/; ]/Yy< la/ek< j?yit, yae =v?re[aid/Tym!,
- 141

Aw? hE/;ae?= n/Nt-m? pa/r-m? ]/Yy< la/ek< j?yit, y pr?e[aid/Tym!,


A/n/Nt h/ va A?-pa/rm? ]/Yy< la/ek< j?yit,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?,
Awae/ ywa/ rwe/ it:Q/n! p]?sI pyaR/ vtR?mane /Ty pE]te,
@/v m?hae ra/e /Ty pE]te, naSya? hae ra/e lae/k maPnut>,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?,
%/zn! h/ vE va?j v/s> s?vR ved/s< d?daE,
tSy? h/ nic?keta/ nam? pu/ Aa?s,
t h? kmar sNtm!, di]?[asu nI/yma?nasu /a==iv?vez,
s ha?evac, tt/ kSm/E ma< daSy/-sIit?, i/tIy?< t/&tIym!,
t h/ prI?t-%vac, m/&Tyve Tva dda/-mIit?.
t h/-Smae-iTw?t</ vag/ i-v?dit, gaEt?m kuma/r imit?,
s ha?evac, pre?ih m&/Tyae gR&/han!, m&/Tyve/ vE Tva?=da/-imit?,
t< vE /vs?Nt< g/Nta-sIit? haevac,
- 142

tSy?-Sm it/ae raI/-r naan! g&/he v?stat!,


s yid? Tva p&/CDet!, kuma?r/ kit/ raI?-r vaWsI/ irit?,
it/ #it/ it? Utat!, ik< ?w/ma rai? maZna/ #it?,
/ja< t/ #it?, ik< i/tIya/ imit?, p/zUSt/ #it?,
ik< t&/tIya/ imit?, sa/xu/k/Tya< t/ #it?, t< vE /vs?Nt< jgam,
tSy? h it/ae raI/-r naan! g&/h %?vas, tma/ gTy? p-CD,
kuma?r kit/ raI-r-vaWsI/ irit?, it/ #it/ Tyu?vac,
ik< ?w/ma rai? maZna/ #it?, /ja< t/ #it?, ik< i/tIya/ imit?,
p/zUSt/ #it?, ik< t&/tIya/ imit?, sa/xu/k/Tya< t/ #it?,
nm?Ste AStu -gv/ #it? haevac, vr?< v&[I/:veit?,
ip/tr? me/v jIv?-ya/ nIit?, i/tIy<? v&[I/:veit?,
#/:qa/pU/tR yae/-meR=i]?it< U/hIit? haevac,
tSmE? hE/t m/iGn< na?icke/t mu?vac,
ttae/ vE tSyE-:qa-pU/teR na ]I?yete, naSye-:qa-pU/teR ]I?yete,
- 143

yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?,


t&/tIy<? v&[I/:veit?, pu/n/-m&R/Tyae-meR=p?ijit< U/hIit? haevac,
tSmE? hE/t m/iGn< na?icke/t-mu?vac,
ttae/ vE sae=p? punm&R/Tyu-m? jyt!, Ap? pun-m&R/Tyu< j?yit,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.
/jap?it/-vER /jaka?m/ Stpae? =tPyt, s ihr{y/ mudaSyt!,
td/GnaE aSy?t!, td?SmE/ naCD?-dyt!,
td! i/tIy/< aSy?t!, td?Sm/E nEvaCD?-dyt!,
t-&/tIy</ aSy?t!, td?SmE/ nEvaCD?-dyt!,
t-da/Tm-e/v h?d/Yye =GnaE vEan/re aSy?t!,
td?Sma ACD-dyt!, tSma/-ir?{y/< kin?:Q</ xna?nam!,
-u/j-iT/y-t?mm!, h/d/y/-j ih, s vE tme/v na-iv?Ndt!,
ySmE/ ta< di]?[a/-mne:yt!, ta Sva-yE/v hSta?y/ di]?[a-yan-yt!,
ta< Ty? g&at!, d]a?y-Tva/ di]?[a</ it? g&/a-mIit?,
- 144

sae?=d]t/ di]?[a< it/g&?,


d]?te h/-vE di]?[a< it/g&?, y @/v< ved?.
@/td!-x?Sm/-vE td!-iv/a sae? vaj-v/sa gaet?ma>,
APy?nU d/eZya< di]?[a</ it/ g&iNt,
%/--ye?n v/y< d?i]:ya-mh @/v di]?[a< it/ g&eit?,
t?e=d]Nt/ di]?[a< it/g&?, d]?te h/ vE di]?[a< it/g&?,
y @/v< ved?, ha/Ny< OlI?-nait.
t hE/t-meke? pzub/Nx @/vae?r ve/*a< ic?Nvte,
%//r/ ve/id s?iMmt @/;ae=iGn-irit/ vd?Nt>,
t twa? ku/yaRt!, @/t m/iGn< kame?n/ Vy?xRyet!,
s @?n</ kame?n/ Vy?R>, kame?n/ Vy?xRyet!,
saE/Mye vavE-n? mXv/re ic?NvI/t,
y? va/ -Uiy?:Qa/ Aahu?tyae hU/ye-r!?, @/t m/iGn< kame?n/ sm?xRyit,
s @?n</ kame?n/ sm&?&>, kame?n/ sm?xRyit,
- 145

Aw? hEn< pu/r \;?y>, %//r/ ve/*a me/v s/iy?m icNvt,


ttae/ vE te=iv?NdNt /jam!, A/i- Sv/g lae/k-m?-jy!,
iv/Ndt? @/v /jam!, A/i- Sv/g lae/k< j?yit,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.
Aw? hEn< va/yur! \i?kam> ,
y/wa/ Nyu/Pt me/vae-p? dxe, ttae/ vE s @/ta m&i? maXnaeRt!,
yaim/d< va/yur! \/>, @/ta m&i? m&Xnaeit, yaim/d< va/yur! \/>,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.

Aw? hEn< gaeb/lae va:[R?> p/zuka?m>, pa<? me/v ic?Kye,


pc? pu/rStat!, pc? di][/t>, pc? p/at!,
pcae r/t?>, @ka</ mXye,
ttae/ vE s s/h<? p/zUn! aPnaet!, s/h<? p/zUnaPnaeit,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.
Aw? hEn< /jap?it/ JyER(?kamae/ yz?Skam> /jn?nkam>,
- 146

i/-v&t? me/v ic?Kye, s/Pt pu/rStat!, it/ae d?i][/t>,


s/Pt p/at!, it/ %?r/t>, @ka</ mXye,
ttae/ vE s yzae/ JyE(? maPnaet!,

@/ta< ja?it</ ja?yt, yaim/d< /ja> /jay?Nte,

i/-v&E JyE(m!, ma/ta ip/ta pu/>, i/-v&-T/jn?nm!,

%/pSwae/ yaein?-mRXy/ma, -yzae/ JyE(? maPnaeit,

@/ta< ja?it</ ja?yNte, yaim/d< /ja> /jay?Nte,


yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.

Aw? hEn< imNae/ JyE(?kam>, ^/XvaR @/vae p?dxe,


ttae/ vE s/ JyE(?-m gCDt!, JyE(?< gCDit,

yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.


Aw? hEn-m/sa va?id/Ty> Sv/gR ka?m>, acI?-re/vae p?dxe,

ttae/ vE sae?=i- Sv/g lae/km? jyt!,


A/i- Sv/g lae/k< j?yit,

yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.


- 147

s ydI/CDet!, te/j/SvI y?z/SvI ?vcR/sI Sya/-imit?,


a'a haetu/ ixR:{ya/ duWs?pet!, yey< aga/ *z?SvtI,
sa ma/ ae[ae?t
u, tej?sa/ yz?sa vcR/se neit?,
te/j/-SVye?v y?z/SvI ?vcR/sI -?vit.
Aw/ ydI/CDet!, -Uiy?:Q< me/ ? xIr!,
-Uiy?:Qa/ di]?[a nye-yu/-irit?,
di]?[asu nI/y ma?nasu/ aCye ih/ aCy/e hIit/ acI? ju;a/[a
veTva-Jy?-Sy/ Svaheit? u/ve-[ae?p hTya? hv/nIye? juhuyat!,
-Uiy?:Q me/va-SmE/ ? xte, -Uiy?:Qa/ di]?[a nyiNt.
purI?; mup/-xay?, ic/it/ Klu/iPt i-?ri-/ m&Zy?,
A/iGn< /[I-yae?p sma/xay?, ct? @/ta Aahu?tI-juRhaeit,
Tvm?Gne ru/ #it? zt ru/Iy?Sy rU/pm!,
AGna? iv:[U/ #it? vsae/-xaRra?ya>, A? pt/ #Ty?- hae/m>,
s/Pt te? AGne s/imx?> s/Pt ij/a #it? iv/-I>.
- 148

ya< ?w/ma im:q?ka mup/-dxa?it, #/m< tya? lae/k-mi--j?yit,


Awae/ ya A/iSmn! Llae/ke de/vta>,

tasa// sayu?Jy slae/kta? maPnaeit,

ya< i/tIya? mup/ dxa?it, A/Nt/ir/]/ lae/k< tya/=i- j?yit,

Awae/ ya A?Ntir] lae/ke de/vta>,

tasa// sayu?Jy slae/kta? maPnaeit,

ya< t&/tIya? mup/-dxa?it, A/mu< tya? lae/k-m/i--j?yit,

Awae/ ya A/-mui:mn! Llae/ke de/vta>,

tasa// sayu?Jy slae/kta? maPnaeit,


Awae/ ya A/mUir-t?ra A/:qa d?z,

y @/va-mI %/r-v?/ vrI?ya s lae/ka>,


tane/vta-i-? r/i- j?yit,

ka/m/carae? h/-va A?Syae/-ru;u?-c/ vrI?-ySsu-c lae/ke;u? -vit,

yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.

s</v/Ws/rae va A/iGn naR?icke/t>, tSy? vs/Nt> izr?>,


- 149

I/:mae di]?[> p/]>, v/!;aR %?r>, z/r-TpuCDm!,


masa> kmR-ka/ra>, A/hae/ra/e z?t ru/Iym!,
p/jRNyae/ vsae/xaRra, ywa/ vE p/jRNy/> su v&?:q<-v&/:q!va,
/ja_y/> svaR/n! kaman! Ws<pU/ry?it,
@/v-me/v s tSy/ svaR/n! kama/n! Ws<pU?ryit,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.
s</v/Ws/rae va A/iGn naR?icke/t>, tSy? vs/Nt> izr?>,

I/:mae di]?[> p/]>, v/;aR> puCDm!,, z/r-du?r> p/]>,


he/m/Ntae mXym!, pU/vR/ p/]a it?y>,
A/p/r/ p/]a> purI?;m!, A/hae/ra/a[I-:q?ka>.
@/; vav sae=iGn r?iGn/-my?> pun[R/v>,
A/iGn/-myae? h/-vE pun[R/vae -U/Tva,
Sv/g lae/kme?it, Aa/id/Ty-Sy/ sayu?Jym!,
yae =iGn< na?icke/t< ic?nu/te, y %? cEn me/v< ved?.
- 150

. m&t s<jIvnI sUm!.

mu/caim?Tva h/iv;a/ jIv?nay/ km?}at! y/madu/t raj y/mat!,


aih?jR/ ah/ yid-vE/ tde n/NtSya #NaGnI/ mu?-mu menm!.

yid?-i]/ta yu/yR id?-va/ pretae/ yid?-m&/TyaeriNt/ kIt @/v,


tma-h?raim/ inr!\?te ru/pSwa/-dSpa;Rmen< z/t-zarday.
s/h/a/]e[? z/tzarden z/tayu?;a h/iv;a/ ha;Rmenm!,
z/t< y we/m< z/rdae/ n-ya/tINae/ iv?Sy duir/tSy? pa/rm!.
z/t< jIv z/rdae vxR?man> z/t< hem/Nta-D/tmu?v-s/Ntan!,
z/t-imNa/GnI s?iv/ta b&h/Spit?> z/ta-yu?;a h/iv;e/m< pun?duR>.
Aaha;</ Tva-iv?;< Tva/ pun/raga?> pun-Rv,

svaR / sv te/ c]u/> svR/ may?u te=iv/dm!.


tidt! -p/d< nivic?ket iv/an!, yn!-m&/t> punr/Pyeit? jI/van!,
i/v&-*d! -uv?nSy rw/-v&t!, jI/vae-g-ae/ n-m&/tSs jI?vat!.

- 151

. \/ca< acI?.

\/ca< acI? mh/tI idgu?Cyte, di]?[a mahu/yR ju?;am-pa/ram!,


Aw?vR[a/-mi?-rsa< /tIcI, saMna/ mudI?cI mh/tI idgu?Cyte.
\/iG-> pUvaR/e id/iv-de/v $?yte, y/ju/veR/de it?:Qit/ mXye/ A?>,
sa/m/-ve/dena-St m/ye mhI?yte, vedE/-r zUNy iS/-i--reit/ sUyR?>.
\/G_yae ja/ta svR/zae mUitR? mahu>, svaR/-git?-yaR ju/;I hE/v z?t!,
sv/ tej?> sam-rU/Py h? zt!, svR? he/d< ?[a hE/v s&/:qm!.

\/G_yae ja/t< vEZy</ v[R?-mahu>, y/ju/veR/d< ]?i/-ySya? hu/yaeRinm!,


sa/m/ve/dae a/[ana</ sU?it>, pUveR/ pUveR_yae/ vc? @/t-dU?cu>.
Aa/d/r!-z m/iGn< ic?Nva/na>, pUveR? iv/ s&jae/=m&ta>,
z/t< v?r!-; sh/ai[?, dI/i]/ta> s/Tma? st.
tp? AasId! g&/h p?it>, ? /a=-?v WSv/ym!,
s/Ty h/ hae-tE?;a/ masIt!, yd! iv?/ s&j/ Aas?t.
A/m&t?-me_y/ %d?gayt!, s/h<? pir-vWs/ran!,
- 152

-U/t h? Stae/ tE;a/ masIt!, -/iv/:y-Tit? cahrt!.


a/[ae A?Xv/-yuRr? -vt!, #/d svR// is;a?-stam!,
A/pa/nae iv/ana/ v&t?>, it/ ait?:Q dXv/re.

Aa/tR/va %?p-ga/tar?>, s/d/Sya? \/tvae?=-v!,

A/xR/ ma/sa/ masa, c/m/sa/ Xv/yR/ vae=-?v!.

Az? s/d! ?[/ Stej?>, A/CDa/va/kae=-?v/ *z?>,

\/t-me?;a< -za/Sta==sIt!, yd!-iv?/ s&j/ Aas?t.

^aR-ja?n/ mud? vht!, u/v/-gae/p> shae?=-vt!,

Aaejae/=_y?:qaE/d! av!{[?>, y-i?/ s&j/ Aas?t.

Ap?-icit> pae/I-ya?m yjt!, ne/:q+I-ya?m yj/-ivi;?>,


AaGnI-a i/-du;I? s/Tym!, /a hE/va y?j-WSv/ym!.
#ra/ pTnI? iv/ s&jam!, Aak?itr ipnF! F/iv>,

#/Xm h/ ]uCcE-_y %/e, t&/:[a cav?-hta mu/-e.

vage?;a su/{ya==sIt!, D/Ndae/ yae/gan! iv?jan/tI,


k/Lp/ t/Nai[? tNva/-na=h?>, s/~/ Swa? svR/z>.
- 153

A/hae/ra/e p?zupa/LyaE, mu/h/taR> e/:ya? A-v!,

m&/Tyu-Std? -v a/ta, z/im/-taeae iv/za< pit?>.

iv//-s&j?> w/ma> s/T-ma?st, s/h?-sm</ su?te-n/ yNt?>,


ttae? h-j}e/ -uv?nSy gae/pa>, ih/r/{my?> z/kuin/-R/ nam?.

yen/ sUyR/ Stp?it/ tej?-se/>, ip/ta pu/e[? ipt&/man! yaein?-yaenaE,

nave?d-ivn!-mnute/ t< b&/hNtm!, s/vaR/nu/--u ma/Tma-n? s<pra/ye.

@/; in/Tyae m?ih/ma a/[Sy?, n kmR?[a vxRte/ nae knI?yan!,

tSyE/-vaTma p?d/iv< iv?idTva, n kmR?[a ilPyte/ pap?ken.

pc? pca/ zt? iS/-v&t?> s<vWs/ra>, pc? pca/ zt?> pcd/za>,

pc? pca/ zt?> sPt d/za>, pc? pca/ zt? @kiv//za>,

iv//-s&ja? s/h? s<vWsrm!, @/ten/ vE iv?/-s&j? #/d< -

-iv?m s&jNt, yd!-iv/m s&?jNt, tSma i/ s&j?>.


iv?-mena/-nnu/ ja?yte, ?[/> sayu?Jy slae/kta< yiNt,

@/ta-sa?-me/v de/vta?na// sayu?Jym!, sa/i:qRta? sman lae/kta< yiNt,


y @/t du?p/-yiNt?, ye cE?n/-Tahu?>, ye_y? En/-Tahu?>, Aaem!.
- 154

k:[ yjuveRdIy tEirIy s<ihta

vedady> sPtka{Qa> wm pait,

. Aw wm ka{fe wm> Zn>. wmpait,


#/;e-Tvae/ jeR-Tva? va/yv?> Swae pa/yv?> Sw de/vae-v?> siv/ta

a=pR?ytu/ e?tmay/ kmR?[/ AaPya?y Xv-minya dev--a/g

mUjR?SvtI/> py?SvtI> /jav?tI rn-mI/va A?-y/ma ma-v?>


Ste/n $?zt/ ma="z? sae /Sy? he/it> pir?-vae v&[ u/va
A/iSmn! gaep?taE-Syat b/I yRj?manSy p/zUn! pa?ih.
. Aw itIy ka{fe wm> Zn>. wmpait,

va/y/Vy~? e/tma l?-et/ -Uit?kamae va/yu-vER ]eip?:Qa de/vta?


va/yu-me/v-Sven? -ag/ xeye/-naep?-xavit/ s @/vEn</ -Uit<?gmyit/ -v?Ty/eva=it? i]a de/vte-Tya?hu/> sEn?-mI/ra /dh/
#Tye/ tme/v-sNt<? va/yve? in/yuTv?-t/ Aa-l?-et in/yua A?Sy/
x&it?-x&R/t @/v--Uit/ mupE/Ty ?da-hay/ -v?-Tye/v.
- 155

. Aw t&tIy ka{fe wm> Zn>. wmpait,

/jap?it-r kam-yt /ja> s&?je/yeit/ s tpae?=tPyt/


s s/paRn?-s&jt/ sae?=kamyt /ja> s&?je/yeit/
s i/tIy?m tPyt/ s-vya?Sy s&jt/ sae?=kamyt
/ja> s&?je/yeit/ s it&/tIy?m tPyt/ s @/t<-dIi]t

va/dm? pZy/-m?v d/tae/ vE s /ja A?-s&jt/ y-p?


St/PTva dIi]t va/d< vd?it /ja @/vt-*j?man>.

. Aw ctuwR ka{fe wm> Zn>. wmpait,


yu/ja/n> ?w/m< mn? St/-Tvay? siv/ta ixy?>,

A/iGn< Jyaeit?-inR/caYy? p&iw/Vya AXya=-?rt!.


yu/KTvay/ mn?sa de/van! Wsuv?-yR/tae ix/ya idvm!,
b&/hJJyaeit?> kir:y/-t> s?iv/ta su?vait/ tan!.
yu/en/ mn?sa v/y< de/vSy? siv/tu> s/ve, suv/geR-ya?y/ zKTyE.
yu/jte/ mn?-%/t yu/jte/ ixyae/ iva/ iv?Sy b&h/tae iv?p/-it?>,
iv haea?-dxe-vyuna/ ivdek/ #t!.
- 156

. Aw pcm ka{fe wm> Zn>. wmpait,

sa/iv/ai[? juhaeit/ sUTyE ctu-gR&hI/ten? juhaeit/ ctu?:pad>


p/zv?> p/zUne/va=v? ruNxe/ ct?ae/ idzae? id/ve?v it?-it:Qit/
DNda?is de/ve_yae=pa=a-m/-vae?=-a/gain? h/Vy<-v?yam/
#it/ te_y? @/t-Cc?tu-gR&hI/tm? xary-Npurae=nu va/Kya?yE ya/Jya?yE
de/vta?yE v;q!ka/ray/ y-Cc?tu-gR&hI/t< j/uhaeit/ DNda?Sye/v
t-TI?[ait/ taNy?Sy /Itain? de/ve_yae? h/Vy< v?hiNt/ y< ka/my?et.
. Aw ;:Q ka{fe wm> Zn>. wmpait,

a/cIn?vzraeit dev mnu/:ya idzae/ Vy?--jNt/ acINde/va


d?i]/[a iptr?> tIcI< mnu:ya? %dI?cI ru/a y-Ta/cIn?v
z/raeit? devlae/k-me/v t-*j?man %/pa-v?tRte/ pir?y-Ty/Ntr!

ih?tae/-ih d?evlae/kae m?nu:y la/eka =aSma Llae/kat!


Sve?-tVy im/ve-Tya?hu/> kae-ih td!-ved/ y*/-mui:mn!
Llae/ke=iSt? va/-n-veit? id/v?tI ka/za-Nk?raeit.
- 157

. Aw sPtm ka{fe
ka{fe wm> Zn>. wmpait,
/jn?n</ Jyaeit? r/iGn deR/vta?na</ Jyaeit? ivR/raq! DNd?sa</

Jyaeit? ivR/raf! va/caE=GnaE s<-it?:Qte iv/raj?-m/i- s<-p?*te/


tSma/ JJyaeit?-ruCyte/ aE StaemaE at> sv?n/< v?htae/
ywa a/[a? =pan/ aE maXy?-iNdn// sv/n< ywa/
c]u?/ ae<? c// aE t&?tIy sv/n< ywa/ vaKc? it/:Qa c/
puru?; siMmtae/ va @/; y/'!|ae=SwU?ir>.
. Aw sPtm ka{fe wm> Zn>. ANTypait,

s/mu/ %/dr? m/Ntir?]< pa/yu *aRva? p&iw/vI Aa/{faE ava/ zep/>


saemae/ retae/ yJj?<-j/_yte/ ti *ae?tte/ yi? xUnu/te tWSt?
nyit/ yNme-h?it/ td!-v?r!;it/ vage/va=Sy/ vag-h/vaR
A?Sy/ jay?manSy mih/ma pu/rSta-Jjayte/ rai? ren<
mih/ma p/a dnu?-jayt @/taE vE m?ih/mana/ v?-m/i--t/>
sMb?--Uv tu/r!-hyae? de/van? vh-dvaR= su?ran! va/jI g?Nx/vaRnae? mnu/:yan! Wsmu/ae-va A?Sy/-yaein?> smu/ae bNxu?>.
- 158

tEirIy yjuaR[a

zo A:qky> wm pait,

. wma:qke wm Zn>. wm pait,

/ s<x?/< tNme? ijNvtm!, ]/ s<x?/< tNme? ijNvtm!,


#;// s<x?/< ta< me? ijNvtm!, ^jR// s<x?/< ta< me? ijNvtm!,
r/iy s<x?/< ta< me? ijNvtm!, pui:q// s<x?/< ta< me? ijNvtm!,
/ja s<x?/< ta< me? ijNvtm!, p/zUNTs<x?/< taNme? ijNvtm!,
Stu/tae?-is/ jn?-xa>, de/va-STva? zu/pa> [?-yNtu.
suvIra> /ja> ?j/n-y/NprI?ih,
. itIya:qke wm Zn>. wm pait,

Ai?rsae/ vE s/ ma?st, te;a</ p&i? "RmR/ xuga?-sIt!,


sjIR/-;e[a? jIvt!, te=uvn!, kSmE/-nu s/-maSmhe,
ye=Sya Aae;?xI/nR j/nya?m/ #it?, te id/vae v&i:q?m-s&jNt,
yav?Nt> Stae/ka Ava-p?*Nt, tav?-tI/ rae;?xyae= jayNt,
ta ja/ta> ip/trae? iv;e[a? ilMp!, tasa< j/GXva ruPy/NTyEt!,
- 159

. t&tIya:qke wm Zn>. wm pait,

A/inR?> patu/ ki?ka>, n]?< de/v-im?iN/ym!,


#/dma?sa< ivc]/[m!, h/ivra/s< ju?haetn,
ySy/ -aiNt? r/Zmyae/ ySy? ke/tv?>,
ySye/ma iva/ -uv?nain/ svaR, s ki?kai- r/i- s/<vsa?n>,
A/ina?eR de/v Ssu?iv/te d?xatu.
/jap?te raeih/[I ve?tu/ pI, iv/?pa b&h/tI ic/ -a?nu>,
sa nae? y/}Sy? suiv/te d?xatu,

. t&tIya:qke nvm Zn>. wm pait,

/jap?it rme/x-m? s&jt, sae=Sma-Ts&/:qae= paamt!,


tm?-:qa d/izi-/ rnu/ ayu?', tmaPnaet!,
tma/PTva-=:qa? d/izi-/ rva?-ruNx, yd?-:qa d/izn? Aal/_yNte,
y/} me/v tEra/-PTva yj?ma/nae-=v?ruNxe,
s</v/Ts/r-Sy/ va @/;a ?it/ma, yd?-:qa d/izn?>,
ad?z/ masa/> p/tRv?>. s</v/Ts/rae-=:qa d/z>,
- 160

. t&tIya:qke nvm Zn>. ANTy pait,

y ?r!z pU[R ma/saE yj?te, A?SyE/v meXy?Sy p/de p?de juhaeit,


@/t d?nukit hSm/ vE pu/ra, A?Sy/ meXy?Sy p/de p?de juit,
yae va A?Sy/ meXy?Sy iv/vtR?n</ ved?,
A?SyE/v meXy?Sy iv/vtR?ne ivvtRne juhaeit,
A/saE va Aa?id/Tyae=?>, s Aa?hv/nIy/ ma g?Cdit, ti v?tRte,
yd?iGn hae/< juhaeit?, A?SyE/v meXy?Sy iv/vtR?ne ivvtRne ju/haeit,
@/t d?nukit h-Sm/ vE pu/ra, A?Sy/ meXy?Sy iv/vtR?ne ivvtRne juit,

. kaqke wm Zn>. wm pait,


s</}an<? iv/}an<? /}an<? ja/n-d?i- ja/nt!,

s</kLp?man< /kLp?man mup/kLp?man/ mup? KluPt< Klu/Ptm!,


eyae/ vsI?y Aa/y Ws<-U?t< -U/tm!. ic/> ke/tu> /-ana/-a NWs</-an!,
Jyaeit?:ma// Stej?Svana/ tp/~/ Stp?-i-/ tp!?,
rae/c/nae raec?man> zae-/n> zae-?man> k/Lya[?>.
dr!za? d/:qa d?r!z/ta< iv/rU?pa sudr!z/na,
- 161

Aa/Pyay?mana/ Pyay?mana/ Pyaya? sU/n&tera,


Aa/pUyR?ma[a/ pUyR?ma[a pU/ry?NtI pU/[aR paE[Rma/sI.
da/ta ?da/ta==n/Ndae maed?> mae/d>,
Aa/ve/zy ive/zyn! Ws</vez?n>/ s zaNt> za/Nt>,
. kaqke
kaqke itiy Zn>. wm pait,

lae/kae?=is Sv/gaeR?=is, A/n/Ntae=Sy pa/rae?=is,


Ai]?tae=Sy ]/Yyae?=is, tp?s> it/:Qa, TvyI/d-m/Nt>,
iv<? y/]< iv<? -U/t< iv? su--U/tm!,
iv?Sy -/taR iv?Sy jniy/ta,
t< Tvaep?-dxe kam-du"-mi]?tm!,

jap?it-STva sadytu, tya? de/vtya?=ir/-Svd! u/va sI?da.


. kaqke
kaqke t&tIy Zn>. wm pait,

tu_y</ ta A?ir-Stma/ =Zyam/ t< kam? mGne.


Aaza?na< Tva/ iva/ Aaza>.
Anu? nae/=*anu? mit/rn! ivd?numte/ Tvm!.
- 162

kamae? -/UtSy/ kam/St-de. ? j}a/n< ip/ta iv/rajam!.


y/}ae ra/yae?=y< y/}>. Aapae? -/a Aaid-Tp?Zyaim.
tu_y<? -riNt/ yae de/>. pUv? deva/ Ap?re[ a[apa/naE.
h/Vy/-vah/ iSv?:qm!.

. kaqke t&tIy Zn>.


Zn>. ANTy pait,

tSyE/ vaTma p?d/iv< iv?idTva, n km?R[a ilPyte/ pap?ken.


pc?pca/ zt? iS/-v&t?> s<vWsra>, pc?pca/ zt?> pcd/za>,
pc?pca/ zt?> sPtd/za>, pc?pca/ zt? @kiv//za>,
iv// s&ja? s/h? s<vWsrm!,
@/ten/-vE iv?/ s&j? #/d< iv?-m s&jNt, yd!-iv/-m s&?jNt,
tSma i/ s&j?>. iv?-mena/-nnu/ ja?yte,
?[/> sayu?Jy s lae/kta< yiNt,
@/tasa? me/v devta?na/ sayu?Jym!,
sa/-i:qRta? sman lae/kta< yiNt ,
y @/t du?p/-yiNt?, ye cE?n/-Tahu?>, ye_y? E?n/-Tahu?>,
- 163

. Aar{yke wm Zn>. wm pait,

` -/< k[eR?i-> z&[u/yam? deva>, -/< p?Zyema/ ]i-/yRj?a>,


iSw/rErE Stu:qu/va s?St/nUi-?>, Vyze?m de/vih?t</ ydayu?>,
Sv/iSt n/ #Nae? v&/?va>, Sv/iSt n?> pU/;a iv/ve?da>,
Sv/iSt n/StayaeR/ Air?:qneim>, Sv/iSt nae/ b&h/Spit?dRxatu.
Aap?-mapa-m/p> svaR>, A/Sma-d/Sma id/tae=mut?>.
A/iGn-vaR/yu/ sUyR?.
. Aar{yke dzm Zn>. ANTy pait,

tSy/Ev< iv/;a?e y/}-Sya/Tma yj?man> /a pI/ zrI?r


im/Xm-mura/e veid/ laeRma?in b/ihR-v/eRd> izo/a d?y</-yUp/> kam/

AaJy<? m/Nyu> p/zu-Stpa/e=i-dRm?> zmiy/ta di]?[a/

vaG"aeta a/[-%?a/ta c]u?r-Xv/yuR-mRnae/ a/ ae? m/I


*av/d!-iy?te/ sa dI/]a yd-a?it/ td!-xiv/ yR-iTpb?it/
td?Sy saempa/n< y-m?te/ t-?p/-sdae/ y-Ts/r?-Tyup/-ivz?
- 164

Tyu/-i?te c/ s ?v/GyaeR? y-Nmuo</ tda? hv/nIyae/ ya Vya?it


ra/it-yRd?Sy iv/}an/< t-u/haeit/ yt!-sa/y< a/t-r?i/
tt!-s/imx< y-Ta/t-mR/Xy-iNd?n sa/y< c/ tain/ sv?nain/
ye A?haera/e te d?zRpU[R ma/saE ye=xR-ma/sa/ masa/ te
ca?tu-ma/RSyain/ y-\/t-v/Ste p?zub/Nxa ye s<?vTs/ra-?
pirvTs/ra/ te=h?g/R-[a> s?vR ved/s< va @/tt!!-s/<
yNmr?[/< td?v/--&w? @/-tE j?ra-myR mi-hae/ s/< y
@/v< iv/a-nu?d-/gy?ne /mIy?te d/evana? me/v m?ih/man?<
g/Tva==id/Ty-Sy/ sayu?Jy< gCD/-Tyw/ yae d?i]/[e /mIy?te
ipt&/[a m/ev m?ih/man?< g/Tva c/Nm?s/> sayu?Jy< slae/kta?
maPnae-Tye/taE vE sUyaR cN/msae mRih/manaE a/[ae iv/a
n/i--j?yit/ tSmad /[ae? mih/man? maPnaeit/ tSmad!
/[ae? mih/man? imTyup/in;t!.

- 165

. "ae;za<it.

z< nae/ vat?> pvta< mat/ira/ z< n? Stptu/ sUyR?>,


Aha?in/ z<--?vNtu n/-Zz rai/> it? xIytam!.

z-mu/;a nae/ Vyu?CDtu/ z-ma?id/Ty %de?tu n>,


iz/va n/-ZzNt?ma -v sum&fI/ka sr?Svit, ma te/ Vyae?m s</diz?.
#fa?yE/ vaSTv?-is vaStu/ ma Stu/mNtae? -UyaSm/-ma vaStae
it!-Sm va/Stu-Ss -U?ya/ *ae=Sman! eiq/ y< c? v/y< i/:m>.
/it/:Qa=is? it/:Qa-v?Ntae -UyaSm/-ma ?it/:Qa-ya
it!-Sm it/:Q-Ss -U?ya/ *ae=Sman! eiq/ y< c? v/y< i/:m>.
Aa va?t-vaih -e;/j< iv-va?t-vaih/ y-p?>,
Tv ih iv/ -?e;jae de/vana< d/t $y?se.
a-iv/maE vataE?-vat/ Aa-isNxae/ rap? ra/vt?>,
d]<?-me A/Ny Aa/vatu/ pra/=Nyae va?tu/ y-p?>.
y-d/dae va?t-te g&/he? =m&t?Sy in/ixr! ih/t>,
- 166

ttae?-nae deih jI/vse/ ttae?-nae xeih -e;/jm!,


ttae?-nae/ mh/-Aav?h/ vat/-Aava?tu -e;/jm!,
z</--U mR?yae/ -UnaRe? h/de [/-AayU?i;-tair;t!.
#N?Sy g&/hae?=is/ t< Tva/ p?*e/ sgu/ Ssa?>,
s/h yNme/ AiSt/te-n?.
-U> p?*/e -uv/> p?*e/ suv/> p?*e/ -U-uRv/Ssuv/> p?*e/

va/yu< p/*e=nata de/vta</ p/*e =Zma?-nma-o/[< p?*e


/jap?te R-kae/z< / p?*/ Aae< p?*e.
A/Ntir?]< m %/vR?Ntr<? b&/h-d/Gny/> pvR?ta/ yya/ vat?
SSv/STya Sv?iSt/ ma< tya Sv/STya Sv?iSt/ man?sain.
a[a?panaE m&/TyaemaR? pat</ a[a?pana/E ma ma? hais:q</
miy? m/exa< miy? /ja< mYy/i-Stejae? dxat/u
miy? me/xa< miy? /ja< myI-N? #iN/y< d?xatu/
miy? m/exa< miy? /ja< miy/ sUya/eR aja?e dxatu.
- 167

*u/i- r/ui-/> pir?pat m/Sma nir?:qei- rina/ saE--?ge-i->,


tae? im/ae vru?[ae mam-hNta/ mid?it/ iSsNxu?> p&iw/vI %/t *aE>.
kya? ni/ Aa-u?vdU/tI s/dav&?x/Ssoa, kya/ zic?:Qya v&/ta.
kSTva? s/Tyae mda?na</ mih?:Qae mWs/-dNx?-s>,
d/Fa ic?da/ ruje/ vsu?.
A/-I-;u[/ SsoI?-na miv/ta j?ir-I/[am!, z/t< -?va SyU/it-i-?>.
vy? Ssup/[aR %p?se du/irN?< i/y me?xa/ \;?yae/ nax?mana>,
Ap? Xva/Nt mU[Ru/-ih pU/ixR c]u?-muR-mu/GXy?Sma i/xye?v b/an!.
z ae? de/vIr/i-:q?y/ Aapae? -vNtu pI/tye, z< yaer/i-?vNtu n>.
$za?na/ vayaR?[a</ ]y?NtI r!;[I/nam!, A/pae ya?caim -e;/jm!.
su/im/a n/ Aap/ Aae;?xy SsNtu duimR/a StSmE?
-Uya su/yaeR =Sman! eiq/ y< c? v/y< i/:m>.
Aapae/ iha m?yae/ -uv/ Stan? ^/jeR d?xatn, m/her[a?y/ c]?se.
yaev?> iz/vt?mae/ rs/ StSy? -ajy te/hn?>, %/z/tIir?v ma/tr?>.
- 168

tSma/ Ar?<gmam vae/ ySy/ ]ya?y/ ijNv?w, Aapae? j/ny?wa cn>.


p&/iw/vI za/Nta sa =iGnna? za/Nta sa me? za/Nta zuc? zmytu.
ANtir?] za/Nt< td!-va/yuna? za/Nt< tNme? za/Nt zuc? zmytu.
*aE-Zza/Nta sa==id/Tyen? za/Nta sa-me? za/Nta zuc? zmytu.
p&/iw/vI zaiNt? r/Ntir?]// zaiNt/ *aER> zaiNt/ idRz/> zaiNt?
r-va-Ntr-id/za> zaiNt? r/iGn> zaiNt? vaR/yu> zaiNt?
ra/idTy> zaiNt? /Nma/> zaiNt/ nR]?ai[/ zaiNt/
rap/> zaiNt/ rae;?xy/> zaiNt/ vRn/Spt?y/> zaiNt/
gaER> zaiNt? r/ja zaiNt/ r/> zaiNt/> puru?;/> zaiNt/
R/ zaiNt? aR/[> zaiNt/> zaiNt? re/v zaiNt/>
zaiNt? meR AStu/ zaiNt?> .
tya/ h za/NTya s?vR za/NTya m<? i/pde/ ctu?:pde c/
za/iNt<? kraeim/ za/iNt?-meR AStu/ zaiNt?> .
@h/ I/ I/ x&it?/ tpae? me/xa ?it/:Qa /a s/Ty<
- 169

xmR? E/tain/ mae-i?:QNt/ mnU-i?:QNtu/ ma ma// I/ I/ x&it?/


tpae? me/xa ?it/:Qa /a s/Ty< xmR? E/tain? ma/ ma ha?is;u>.
%da-yu?;a Sva/-yu;ae dae;?xI-na// rse/nae-Tp/jRNy?-Sy/
zu:me/[ae d?Swa m/m&ta// Anu?.
t Cc]u? deR/vih?t< pu/rSta CDu/ mu/Ccr?t!,
pZye?m z/rd? Zz/t< jIve?m z/rd? Zz/t< nNda?m z/rd? Zz/t<

maeda?m z/rd? Zz/t< -va?m z/rd? Zz/t z&/[va?m z/rd? Zz/t<


?-vam z/rd? Zz/t mjI?ta-SSyam z/rd? Zz/t<
JyaeKc/ sUy? d/ze. y %d?gan! mh/tae=[Rva i/aj?man Ssir/rSy/
mXya/ Wsma? v&;/-ae lae?ihta/] SsUyaeR? ivp/in! mn?sa punatu.
?[/ Zae-t?Nyis/ ?[ Aa/i[-Swae/ ?[
Aa/vp?n-mis xair/-tey< p&?iw/vI ?[a m/hI xa?ir/t-me?-nen
m/h dNtir?]</ idv<? da-xar p&iw/vI s-de?va</ y-d/h< ved/
t-d/h< xa?ryai[/ ma md!-vedae=ix/ iv?-st!.
- 170

me/xa/-m/nI/;e ma==iv?z-ta s/mIcI? -U/tSy/ -Vy/Sya


v?rud!-XyE/ svR/-mayu?r-yai[/ svR/-mayu?r-yai[ .
Aa/i-gIR/i-R-yRdtae? n ^/n-maPya?yy hirvae/ vxR?man>,
y/da Stae/t&_yae/ mih? gae/a ru/jais? -Uiy:Q/ -ajae/ Ax? te Syam.
/ ava?id:m/ tae/ maha?sIt!.
Aae< zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.

. Aae;ix sUm!.

ya ja/ta Aae;?xyae de/ve_y? iS-yu/g< pu/ra,


mNda?im b/U[a? m/h z/t< xama?in s/Pt c? .
z/t< vae? AMb/ xama?in s/h? mu/t vae/ ruh?>,
Awa? zt-Tvae yU/y< im/m< me? Ag/d< k?t.
pu:pa?vtI> /sUv?tI> )/il?nIr )/la%/t,
Aa? #v s/ijTv?rI vIR/rux?> par iy/:[v?>.
Aae;?xI/-irit? matr/ Stae? devI/ rup? uve,
- 171

rpa?is iv/tIir?-t/r p?a/-ty?mana>.


A//Twe-vae? in/;d?n< p/[eR-vae? vs/it-:k/ta,
gae/-aj/ #iTkla? sw/-yTs/ nv?w/ pUru?;m!.
yd/h<-va/ jy?-i/ma Aae;?xI/r! hSt? Aad/xe,
Aa/Tma ym?Sy nZyit pu/ra jIv/ g&-ae? ywa.
ydae;?xy Ss</gCD?Nte/ raja?n/> sim?ta ivv,
iv/> s %?Cyte i-/;?]ae/ hamI? v/cat?n>.
in:k?it/-naRm?-vae ma/tawa? yU/y~ Sw/ s<k?tI>,
s/ra> p?t/i[I> Swn/-yda/ my?it/ in:k?t.
A/Nya vae? A/Nya-m?v Tv/Nya-NySya/ %pa?vt,

ta/> SsvaR/ Aae;?xy s<ivda/na #/d< me/ av?ta/ vc?>.


%CDu:ma/ Aae;?xIna</ gavae? gae/:Qa-id?verte,
xn? sin/:yiNt? nama/-Tman</ tv? pUru;.

Ait/ iva> pir/:Qa> Ste/n #?v /jm?mu>,


- 172

Aae;?xy/ acu?Cy vu/yRiTk< c? t/nu va/ rp?>.


yaSt? Aat/Stu ra/Tman</ ya~ Aa?iv-iv/zu> pru?> pru>,
taSte/ ym</ ivba?xNta mu/ae m?Xym/ zIir?v.
sa/k< y?m/ p?t Zye/nen? ikikdI/ivna,
sa/k< vat?-Sy/-aJya? sa/k< ?Zy in/hak?ya.
A/a/v/tI sae?mv/tI mU/jRy?NtI/ mudae?jsm!,
Aaiv?-iTs/ svaR/ Aae;?xI r/Sma A?ir/:qta?tye.
ya> )/ilnI/yaR A?)/la A?pu/:pa ya? pu/i:p[I>,
b&h/Spit? sUta/ Stanae? mu/NTv h?s>.
ya Aae;?xy/ saem?ra}I/> iv?:qa> p&iw/vI mnu?,
tasa/ Tvm? Syu/ma [ae? jI/vat?vesuv.
A/v/pt?NtIr-vdn!-id/v Aae;?xy/> pir?,
y< jI/v-m/z!}va? mhE/ n s-ir?:yait/ pUru?;>.
yae/d-mu?p z&/{viNt/ ya? dU/r< pra?gta>,
- 173

#/h-s</g-Ty/ta Ssva?R A/SmE sNd? -e;/jm!.


ma vae? ir;-Toin/ta ySmE? ca/h< ona?-imv>,
i/p-tu?:p d/Smak// svR?-m/STvn?a-turm!.
Aae;?xy/ Ss<v?dNte/ saeme?n s/hra}a,
ySmE? k/raeit? a/[St ra?jn! paryamis.

` zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.

. mexasUm!.

me/xade/vI ju/;ma?[a n/ Aaga-iacI? -/a su?mn/Sy-ma?na,


Tvya/ ju:qa? j/u;ma?[a du/ruan! b&/h?dem iv/dwe? su/vIra>,
Tvya/ ju:q? \/i;--R?vit deiv/ Tvya/ a?==g/tI?-ru/t Tvya,
Tvya/ ju:q? i/< iv?Ndte vsu/ sanae? ju;Sv/ iv?[ae n mexe.
me/xa< m/ #Ndae? ddatu me/xa< de/vI sr?SvtI,

me/xa< me? A/ina?-bu/-a-vax?a/< pu:k?r-ja,


A/Ps/rasu? c/ ya me/xa g?Nx/veR;u? c/ yNmn?>,
dEvI< me/xa mn?u:y/ja sa ma< me/xa su/ri-? juR;tam!.
- 174

Aama< me/xa su/ri-?-ivR/-rU?pa/ ihr?{yv[aR/ jg?tI jg/Mya,


^jR?SvtI/ py?sa/ ipNv?mana/ sa ma< me/xa su/tI?ka ju;Ntam!,
miy? me/xa< miy? /ja< mYy/i-Stejae? dxatu/
miy? me/xa< miy? /ja< myI-N? #iN/y< d?xatu/
miy? me/xa< miy? /ja< miy/ sUyaeR/ ajae? dxatu,
` m/ha/de/VyE c? iv/he? p/TnI c? xImih, tae? va[I cae/dyat!.
` h/<s/ h/<say? iv/h?e prmh/<say? xImih, tae? h<s> cae/dyat!,
. nIa
nIa sUm!.

nIa devI zr[ mh< p*e.


g&/[a/ih/, "&/tv?tI sivt/ raix?-pTyE/> py?SvtI/ riNt/-raza?nae AStu.
u/va id/za< iv:[u? p/TNy "ae?ra/=Syeza?na/ sh?sae/ya m/naeta.

b&h/Spit? maRt/irae/t va/yu Ss<?-xuva/na-vata? A/i- nae? g&[Ntu.


iv/:q</-ae id/vae x/ru[?> p&iw/Vya A/Syeza?na/ jg?tae/ iv:[u? p/TnI.
iv:[u/ p/TNyEc? iv/he? I -Us/OyE c? xImih, tae? nIa cae/dyat!.
- 175

. spR sUm!.

nmae? AStu s/peR_yae/ ye ke c? p&iw/vImnu?,


ye A/Ntir?]e/ ye id/iv te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
ye?=dae rae?c/ne id/vae ye va/ sUyR?Sy r/iZm;u?,
ye;a?-m/Psu sd?> k/t< te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
ya #;?vae yatu/ xana?na/< ye va/ vn/SptI// rnu?,
ye va?= v/qe;u/ zer?te/ te_y?> s/peR_yae/ nm?>.
#/d s/peR_yae? h/ivr?Stu/ jum!, Aa/ e/;a ye;a? mnu/yiNt/ cet?>,
ye A/Ntir?]< p&iw/vI< i]/yiNt?, te n? Ss/paRsae/ hv/ mag?ima>,
ye rae?c/ne sUyR/ Syaip? s/paR>, ye idv?< de/vI mnu? s/r?iNt,
ye;?ama e/;a A?nu/yiNt/ kamm!, te_y? Ss/peR_yae/ mxu?m uhaeim.
in/-"&:vE? rs/-mayu?tE>, kalEr! hirTv?-map/E>, #Na-ya?ih s/h?-yuk!.
A/iGn-ivR/ai:q? vsn>, va/yu-Zet? isk-u/k>,
s</v/Ws/rae iv?;U/-v[ER>, inTya/Ste=nuc?ra-St/v.
su{yae su{yae su?/{yaem!.
- 176

. @ekmTy sUm!.

s< s/im*u?-vse v&;/-e/ iva Ny/yR-Aa,


#/f-Sp/de sim?Xyse/ s nae/ vsU/Nya -a?r.
s<-g?CDXv</ s<-va?dXv</ s< vae/ mna<is jantam!,
de/va -a/g< ywa/ pUveR s<jana/na %/pasa?te.
s/ma/nae mN/> smI?it> sma/nI sa?ma/n< mn?> s/h ic/me;am!,
s/ma/n< mNa?-m/i- mNye v> sma/nena? vae h/iv;a juhaeim.
s/ma/nI v/ AakUit> sma/na da?yain v>,
s/ma/n m?Stu vae/ mnae/ ywa v/> su-s/hasa?it.

. SviSt sU< .

Sv/iSt naE immIta-m/iZvna/ -g?> Sv/iSt deVy-id?itr-nvR[?>,


Sv/iSt pU/;a Asu?rae dxatu n> Sv/iSt *ava p&iw/vI su?-ce/tuna.
SvStye va/yu-mup va-mhE/ saem< Sv/iSt -uv?nSy/ ySpit?>,
b&h/Spit</ svR?-g[< Sv/St-ye Sv/St-y? Aa/idTyasae -vNtu n>.
ive de/va nae A/*a Sv/Stye vEa-n/rae vsu?-r/iGn> Sv/Stye,
- 177

d/eva AvNt&/--v?> Sv/St-ye Sv/iSt nae ru/> pa/Tv<-h?s>.


Sv/iSt im?a-vru[ae Sv/iSt p?Wye revit ,
Sv/iSt n/ #N?-a/iGn? Sv/iSt nae Aidte kix.
Sv/iSt pNba/-mn?ucrem sUyaRcN/ msa-ivv,
pun/-dRd/ta-?ta jan/ta s<g?me-mih .
Sv/STy-y?n</ tay/R-mir?:q-neim< m/hd!--Ut< vay/s< de/vtana<,
A/s/u-r/-imN?-so< s/mTSy? b/&h-*zae nav-?im/va-r?uhem.
A</-ha/emuc?-ma/'igr?s</ gy<? c Sv/STya-ey< mn?sa c/ tay?,
y?t-pai[> zr/[< p?*e Sv/iSt s<ba/-xe:v--?y< nae Astu.
` zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.
Aa/i-gIR/i-R-yRdtae? n ^/n-maPya?
maPya?yy hirvae/ vxR?man>,

y/da Stae/t&_yae/ mih? gae/a ru/jais? -Uiy:Q/ -ajae/ Ax? te Syam.


/ ava?id:m/ tae/ maha?sIt!.
Aae< zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>.

- 178

. I guru_yae nm>.. hir> Aaem!.

Book Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]
- 179

. vru[ jpm! .

#m< me? vru[ uxI hv? mXyac? m&fy Tvam?v Syurac?ke


tva?yaim/ ?[a/ vNd?man/ Stda zaSte/ yj?manae h/ivi-R?> ,
Ahe?fmanae vru[e/h bae/Xyur?uz s/man/ Aayu/> mae?;I> .
AiSmn! ku<-e vru[< Xyayaim vru[< Aavahyaim , vru[ay nm>,
rTn is<hasn< smpRyaim, pa*< smpRyaim, Ay smpRyaim,
Aacminy< smpRyaim, mxu pk smpRyaim, Snan< smpRyaim,
SnananNtr< Aacminy< smpRyaim, vStae-tiry< smpRyaim,
%pvIt< smpRyaim, gNxan! xaryaim, gNxSyae=pir
A]tan! smpRyaim, pu:pai[ pUjyaim,
Aae< vru[ay nm>, Aae< cetse nm>, Aae< surUip[e nm>,
Aae< Apa< pTye nm>, Aae< mkr vahnay nm>,
Aae< jlaix-ptye nm>,Aae< paz-hStay nm>,
Aae< AnkR-mi[ -U;[ay nm>, Aae< vru[ay nm>,
nanaivx pirm pu:pai[ smpRyaim,
- 180

xUp-maa-pyaim, dIp< dzRyaim,


xUp dIpa-nNtr< AacmnIy< smpRyaim,
nEve*<

Aae< -U> -uv?> Ssuv?>, Aae< tWsiv/tuvre{y</ -gaeR? de/vSy? xImih,


ixyae/ yae n?> cae/dyat! .
dev sivt> suv , sTy< TvteRn piri;<caim ,
Am&taepStr[mis, ` a/[ay/ Svaha , ` A/pa/nay/ Svaha ,
` Vyanay/ Svaha, ` %/da/nay/ Svaha, ` s/ma/nay/ Svaha ,
` [e Svaha , vru[ay nm>,
kdI)l< mha nEve*< invedyaim, Am&taipxanmis,
Aacminy< smpRyaim, taMbUl< smpRyaim,

mN pu:pm! smpRyaim, suv[ pu:pm! smpRyaim,


smStaepcaran! smpRyaim, sveR_yae a[e_yae nm> ,
pu{yah-jpkmR kuruXvm! .
ku<-< Sp&:q!va ,
- 181

a[an! itZn>

a[ itvcnm!>

Aae< -vi> Anu}at> pu{yah< vaciy:ye

Aae< vaCytam!

Aae< kmR[e SviSt -vNtae uvNtu

Aae< SviSt kmR[ae=Stu

Aae< kmR[> pu{yah< -vNtae uvNtu

Aae< ruEkadiznaOy mhaayiZc


kmR[e SviSt -vNtae uvNtu

Aae< svaeRpkr[ zui kmR[e SviSt


-vNtae uvNtu

Aae< kmR[> \i< -vNtae uvNtu

Aae< pu{yah< kmR[ae=Stu

) ( Aae< ruEkadiznaOy mha


) ( ayiZc kmR[e SviSt

) ( Aae< svaeRpkr[ zui


) ( kmR[e SviSt
Aae< kmR \d!yta<

Aae< \i> sm&i> pu{yah sm&i> izv< kmR AStu


Aae< AaidTyaTmk Iru> iytam!

( iytam! -gvan!
( AaidTyaTmk Iru>

(tt> ku<bSy %rt> ANyiSmn! pae kUceRn ku<-at! %tk< Aaiscit )

zaiNt> AStu , pui:q> AStu, tui:q> AStu,


\i> AStu, Aiv-mStu, Aayu:y-mStu, AaraeGy-mStu ,
xnxaNy sm&i-rStu, gae-a[e_y> zu-< -vtu ,
bihr! deze Air:q inr-snm! AStu ,
%re kmRi[ Aiv-mStu, %rae-rai- v&i> AStu ,
svR zae-nm! AStu , svaR> s<pd> AStu ,
(paae-iTsKt< %dk< ku<-e in-nIy , ku<-< Sp&:q!va, jp< kuyaRt!,)
` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.

- 182

d/ix/av&:[ae? Akair;m! , ij:[aer?Sy va/ijn?> ,


su/r/i-nae/ muoa?krt! , [/AayUi;tair;t! ,
Aapae/iha m?yae/ -uv/Stan? ^/jeR d?xatn, m/her[a?y c]?se.
yaev?> iz/vt?mae/ rs/StSy? -ajyte/hn?>, %/z/tIir?v ma/tr?>.
tSma/ Ar?<gmam vae/ ySy/ ]ya?y/ ijNv?w, Aapae? j/ny?wa c n>.
pvman sUKt jp< kuyaRt! >

vaStae:pt m<< jp< kuyaRt! >

vru[ay nm> , sklaraxnE SvicRt< ,


tva?yaim/ ?[a/ vNd?man/ Stda zaSte/ yj?manae h/ivi-R?>,
Ahe?fmanae vru[e/h bae/Xyur?uz s/man/ Aayu/> mae?;I> .
ASmat! ku<-at! vru[< ywa-Swanm! it:Qap-yaim ,
zae-naweR ]emay pun-ragmna-yc ,
ae][ m< jp< kuyaRt! >

azn< m< jp< kuyaRt! >

0000000000000000000000000000000000000000000000000

- 183

. jyaid haem<.

jyaid haem> kmR sm&-X*wRm! jyaid haem< kir:ye,


ic// Svaha - ic/aye-d<-nmm,
ic/i?/ Svaha - ic/ya #d<<-nmm,
Aak?t/ Svaha - Aak?taye-d<<-nmm,
Aak?it/ Svaha - Aakya #d<-nmm,
iv}a?t/ Svaha - iv}ataye-d<<-nmm,
iv/}an?/ Svaha - iv/}anaye-d<-nmm,
mn?/ Svaha mns #d<-nmm,
zKv?rI/ Svaha zKvrI_y #d<-nmm,

dr!z?/ Svaha dr!zaye-d<-nmm,

pU[R-ma?s/ Svaha pU[Rmasaye-d<-nmm,


b&h?/ Svaha b&ht #d<-nmm,
r/w/Nt/-r/ Svaha rwNtraye-d<-nmm,
- 184

/jap?it/-jRya/ inNa?y/ v&:[e/ ay?CD du/> p&?t/na-Jye?:Q/


tSmE/ iv/-Ssm?n-mNt/ svaR/-Ss %/ Ssih hVyae? b/-Uv/
Svaha japty #d<-nmm,

A/iGn -UR/tana/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ? -/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha - AGny #d<-nmm,

#Nae Jye/:Qana/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha #Naye-d<-nmm,

y?m> p&?iw/Vyae=ix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn! ]/e


=Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha ymaye-d<-nmm,

va/yu r/Ntir?]/Sya=ix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha vayv #d<nmm,


- 185

sUyaeR? id/vae=ix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn! ]/e


=Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha sUyaRye-d<-nmm,

c/Nma/ n]?a[a/mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sy<a pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha cNms #d<-nmm,

b&h/Spit/ R/[ae=ix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha b&hSpty #d<-nmm,

im/Ss/Tyana/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha imaye-d<-nmm,
vru?[ae/=pa mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn! ]/e
=Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha vru[aye-d<-nmm,
- 186

s/mu/> ae/Tyana/mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR-? /Sya<

de/vhUTya// Svaha smuaye-d<-nmm,

A// saaJyana/ mix?pit/ tNma?v-Tv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha Aaye-d<-nmm,

saem/ Aae;?xIna/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<

de/vhUTya// Svaha saemay-ed<-nmm,

siv/ta ?s/vana/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e=Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha siv #d<-nmm,

ru/> p?zU/na mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!


]/e=Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha ruaye-d<-nmm,
- 187

( Ap%pSp&Zy )
Tv:qa? rUpa[a/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!
]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha Tv:q+ #d<-nmm,
iv:[u/> pvR?tana/ mix?pit/ Ssma?-vTv/iSmn! ?-/iSmn!
]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha iv:[v #d<-nmm,
m/rutae? g/[ana/ mix?pit/ Stema?-v<Tv/iSmn! ?-/iSmn!
]/e =Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?-m/iSmn! kmR?-/Sya<
de/vhUTya// Svaha mrud!_y #d<-nmm,

ipt?r> iptamha> pre=vre/ tta-St-ta-mha #/hma?=v

t//iSmn! ?-/iSmn! ]/e= Syama/ iz:y/Sya< pu?rae/xaya?m/iSmn! kmR?-/Sya< de/vhUTya// Svaha ipt&_y #d<-nmm,
( Ap%p-Sp&Zy ) ( mNae devta_y #d<-nmm )
- 188

\/ta/;af! \/t xa?ma/ i-gR?Nx/v tSyaE-;?xyae=Ps/rs/ ^jaeR/


nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu tSmE/
Svaha AGnye gNxvaRye-d<-nmm,

ta_y/> Svaha Aae;xI_yae=)!-srae_y #d<-nmm,


sih/tae iv/ sa?ma/ sUyaeR? gNx/vR> StSy/ mrI?cyae=Ps/rs?
Aa/yuvae nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu
tSmE/ Svaha sUyaRy gNxvaRye-d<-nmm,

ta_y/> Svaha mrIic_yae=)!-srae_y #d<-nmm,


su;u/> sUyR? riZm /Nma? gNx/vR> StSy/
n]?a{y=Ps/rsae? be/kr?yae/ nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d<
? ]/< paNtu tSmE/ Svaha cNmse gNxvaRye-d<-nmm,
ta_y/> Svaha n]e_yae=)!-srae_y #d<-nmm,

-u/Jyu Ssu?p/[aeR y/}ae g?Nx/vR> StSy/ di]?[a APs/rs? St/va


nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu tSmE/
Svaha y}ay gNxvaRye-d<-nmm,
- 189

ta_y/> Svaha di][a_yae=)!-srae_y #d<-nmm,


/jap?it ivR/k?maR/ mnae? gNx/vR> StSy? \k!-sa/maNy
Ps/rsae/ v?yae nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/<
paNtu tSmE/ Svaha mnse gNxvaRye-d<-nmm,
ta_y/> Svaha \Ksame_yae=)!-srae_y #d<-nmm,
#i;rae iv/ Vy?ca/ vatae? gNx/vR> StSya pae=Ps/rsae? mu/da
nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu tSmE/
Svaha vatay gNxvaRye-d<-nmm,

ta_y/> Svaha Ad!_yae=)!-srae_y #d<-nmm,


-uv?nSy pte/ ySy? t %/pir? g&/ha #/h c?,
snae?ra/SvaJya?in ra/ySpae;? su/vIyR? s<vTs/rI[a?
Sv/iSt~ Svaha -uvnSypTye #d<-nmm,
p/r/me/yix?pit m&R/TyugR?Nx/vR> StSy/ iv? mPs/rsae/ -uvae
nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu tSmE/
Svaha m&Tyve gNxvaRye-d<-nmm,
- 190

ta_y/> Svaha ivSma=)!-srae_y #d<-nmm,


sui]/it Ssu--U?it -R/ kt! suv?vaRn! p/jRNyae? gNx/vR StSy?
iv/*utae=Ps/rsae/ cae/ nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d<
? ]/< paNtu tSmE/ Svaha pjRNyay gNxvaRye-d<-nmm,
ta_y/> Svaha iv*ud!_yae=)!-srae_y #d<-nmm,
/re he?itr m&f/yae m&/TyugR?Nx/vR StSy? /ja A?Ps/rsae/ -I/vae
nam/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/< paNtu tSmE/
Svaha m&Tyve gNxvaRye-d<-nmm,
ta_y/> Svaha ja_yae=)!-srae_y #d<-nmm,
ca?> kp[ka/zI kamae? gNx/vR> StSya/ xyae=Ps/rs?
Zzae/cy?tI naRm/ s #/d< ? ]/< pa?tu ta #/d< ? ]/<
paNtu tSmE/ Svaha kamay gNxvaRye-d<-nmm,
ta_y/> Svaha Aaix_yae=)!-srae_y #d<-nmm,
snae? -uvnSy pte/ ySy? t %pir? g&/ha #/h c?,
- 191

%/?[e/-SmE ]/ay/ mih/ zmR? yCD/ Svaha


-uvnSy-pTye [ #d<-nmm,
In a low voice

ja?pte/ n Tvde/t-Ny/Nyae iva? ja/tain/ pir/ta b?-Uv,


yTka?maSte juhu/m-Stae? AStu v/y~Sya?m/
pt?yae ryI/[a~ Svaha, japty #d<-nmm,
Low voice ends

-U Svaha AGny #d<-nmm,


-uv/ Svaha vayv #d<-nmm,
suuv/ Svaha sUyaRye-d<-nmm,
yd?Sy/ kmR/[ae=TyrI?-irc</ ya/-yU?n-im/ha-krm!,
AiGn:qt! iSv?:q/ ktd!-iv/an! SsvR/~/ iSv:q// suhu?t<
kraetu/ Svaha, AGnye iSv:q-kt #d<-nmm,
( pirXy nm! lep-kayRm! pirix-hr> #traE hrn!
Aa"ar simxaE Ty s~ av< juhaeit Svaha, )
- 192

vsu_yae rue_y> AaidTye_y> s~ av--age_y> #d<<-nmm,


AiSmn! jyaid haem-kmRi[ mXye Ss<-aivt mN-lae-aid
skl dae;Sy ay-iaw svR ay-i< hae:yaim ,
` -U-uRv/Ssuv/ SSvaha japty #d<<-nmm,
}ata-}at dae; in-hRr[aw Ana}at-y haem< kir:ye,
Ana-}at</ yda-}a?t<, y/}Sy? i/yte/ imwu?, AGne/ tdSy kLpy,
Tv ihve-Tw? ywa tw~ Svaha, AGny #d<<-nmm,
puru?;-siMmtae y}>, y} puru?; -siMmt>, AGne/ tdSy kLpy,
Tv ihve-Tw? ywa tw~ Svaha, AGny #d<<-nmm,
yTpa?-k/a mn?sa dI/n d?]a/-n, y}Sy? m/Nvte/ mtaR?-s>,
A/iGn:q-Xdaeta tu ivi?-ja/n!,

yij?:qae de/va \?tuzae y?ja-it/ Svaha, AGny #d<<-nmm,


-U Svaha AGny #d<<-nmm, -uv/ Svaha vayv #d<nmm,
suuv/ Svaha sUyaRyed<nmm,
- 193

AiSmn! jyaid haem-kmRi[ mXye Ss<-aivt smSt dae;

ay-iaw svR ay-i< hae:yaim ,

` -U-uRv/Ssuv/ SSvaha japty #d<<-nmm,


I iv:[?ve/ Svaha I iv:[ve prmaTmn #d<<-nmm,
nmae? ru/ay? pz/uptye/ Svaha ruay pzupty #d<<-nmm,
( Ap%pSp&Zy )

. pU[aRhuit .

pU/[aR/huit mu/ma< juhaeit, sv/ vE pU[aR-h/uit>, svR?me/-vaPnaeit,


Awae? #y<< vE pU[aR-h/uit>, A/Sya-m/ev it it:Qit,
s/Ptte? AGne s/imx?> s/Pt ij/a> s/Pt \;?y> s/Pt xam? i/yai[,
s/Pt haea> sPt/ xaTva? yjiNt s/Pt yaenI/ra p?&[Sva "&/ten? Svaha,
AGnye sPt-vt #d<nmm,

AjySwalI< dvI c %rtae inxay


Ap%pSp&Zy

a[an! AayMy
AiGn< piri;Cy,

. ` tt!st! .
- 194

. xUpa*upcar> .

xUp>

xUr?is/ xUvR/-xUvR?Nt</ xUvR/-t< yae =Sman! xUvR?it/-t< xUvR/-y<-v/y<


xUvaR?-m/STv< de/vana?-mis/ siSn?-tm</ pi?-tm</ ju:q?-tm</ vi?-tm<
dev/hU-t?m/ m?t-mis hiv/xaRn</ h?Sv/ ma a-imR/Sy? Tva/
c]u?;a/ e]e/ ma -e maR s<iv?Kwa/ ma Tva? ihis;m! .
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>, xUpm! Aaap-yaim,
dIp>

%IPy-Sv jatvedae =p/n ir!\?it</ mm?,


p/zU/ m/-mav?h/ jIv?n< c/ idzae? idz.
ma nae? ihsI atvedae/ gam</ puru?;</ jg?t!,
Aib?/-dGn/ Aag?ih i/ya ma/ pir?-paty.
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,
dIp< dzRyaim, xUp dIpa-n<tr< AacmnIy< smpRyaim.
- 195

nEve*m!

Aae< -U> -uv?> Ssuv?>, Aae< tWsiv/tuvre{y</ -gaeR? de/vSy? xImih,


ixyae/ yae n?> cae/dyat! . dev sivt> suv ,
sTy< TvteRn piri;<caim ,Am&taepStr[mis ,
` a/[ay/ Svaha , ` A/pa/nay/ Svaha , ` Vyanay/ Svaha ,
` %/da/nay/ Svaha , ` s/ma/nay/ Svaha , ` [e Svaha ,
mxu/vata? \ta-y/te mxu? ]riNt/ isNx?v>,
maXvI-nR> s/NTvae;?xI>.

mxu/-n? mu/tae-;is/ mxu?-m/TpaiwR? v// rj?>,


mxu/ *aE-r?Stu n> ip/ta.
mxu?-maae/ vn/Spit/ mRxu?-ma AStu sUyR?>,
maXvI/-gaRvae? -vNtu n>, mxu/ mxu/ mxu?.
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,

idVya-< "&tgu-pays< nailker-o{fy<


kdlI)l< mha nEve*< invedyaim,
- 196

mXye mXye Am&tpanIy< smpRyaim, Am&taipxanmis,


hSt ]aln< smpRyaim, pad ]aln< smpRyaim,
Aacminy< smpRyaim.

pUgI-)l-smayu< nagvLlI-dlE-yRtm!,
kpURr-cU[R-s<yu< taMbUl< it-g&tam!.
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,

kpURr taMbUl< invedyaim, smStae-pcaran! smpRyaim.


pmuodIp<

s?w s/a< me? gaepay, ye c/ s_ya> sa/-sd?>,


tain?N/-yav?t> kuru, svR/-mayuru-pa?stam!,
Ahe? buiXny/-mN?< me gaepay, y-m&;?y E-iv/da iv/du>,
\c/> sama?in yjU?i;, sa ih I-r/m&ta? stam!.
pc? hUtae h/ vE na-mE/;>, t< va @/t< pc? hUt// sNtm!,
pc? hae/teTya c?]te p/rae]e?[, p/rae]?iya #v/ ih de/va>.

Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,

pmuo-dIp< dzRyaim, AacmnIy< smpRyaim.


- 197

kpURr nIrajnm!

saemae/ va @/tSy? ra/Jyma-d?e, yae raja/ sn! ra/Jyae va/ saeme?n/ yj?te,
de/v/-su/vame/-tain? hvI i;? viNt, @/ta-v?Ntae/ vE de/van? s/va>,
t @/va-SmE? s/van! py?-CDiNt, t @?n</ pun?> suvNte ra/Jyay?,
de/v/sU-raja? vit,

saaJy< aeJy< SvaraJy< vEraJy< parme( raJy<


mharaJy-maixpTym!.
yae vEta< ?[ae ve/d, Am&te?na-v&/ta< pu?rIm!,

tSmE c a c , Aa/yu> kIit? /ja< d?du>.


n t sUyaeR ait n c?N-ta/r/k</ nema iv*utae aiNt kuta?=y-m/iGn,
tmev aNt mnu-a?it s/v/ tSy asa svRimd<? iva/it.
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,

svaeRp-caraweR kpURr-m<g-nIrajn< sNdzRyaim,

b&/hTsam? ]/--&d! v&/ v&?i:[y<, i/:qu-aEj? Zzu-i-/t mu/ vI?rm!,


#N/Staeme?n p<cd/zen/ mXy? im/d< vate?n/ sg?re[ r].
r]a< xaryaim.
- 198

mNpu:pm!

yae?=pa< pu:p/< ved?, pu:p?van! /javan! pzu/man! -?vit,


c/Nma/-va A/pa< pu:pm!, pu:p?van! /javan! pzu/man! -?vit,
Aavaihta_y> svaR_yae devta_yae nm>,
vedae mN-pu:pm! smpRyaim.

suv[Rpu:pm!

ra/ja/ix/ ra/jay? s sa/ihne nmae? v/y< vE v/[ay? kmRhe,


sme/-kama/n! kam/-kama?y/ m< ka/me//rae vE-v/[ae d?xatu,
k/be/ray? vE-v/[ay? m/ha/ra/jay/ nm?>.
suv[R-pu:pm! smpRyaim. pairjat-pu:pm! smpRyaim.

di][m!

yain kain c papain jNma<tr ktain c,


tain tain ivnZyiNt di][e pde pde.
k:q pap nazay k:q-)lisye,
di][< krae-mIz sId prmer.
- 199

. I guru_yae nm>.

. hir> Aaem!.
tTsd! apR[mStu, yd!-m! tNm Aasuv.

Book Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]

- 200