Sei sulla pagina 1di 158

ISSN-2277-8780 G

S, , ? , ,
L , M, f , y G
i S
G
5 !m# xy! 1423 xQy 2016 &, . G, . , j A,
L , , , ,

y y 1423

F y _


9635359025, 9434552238, 9434165623, 9635508115
e-mail : sanjitdhanicha@rediffmail.com
sarmiladas16@rediffmail.com
amiarani@rediffmail.com

?
l
?
h, , -
}/, 741222
1 2
150 el AvPvh `xbkP` mb DcwiwjwLZ ZvwjKv `L Avgiv Avh nB - 1820 Lxt _K 1895 Lxt ch
cvq 75 eQi ai evOvwj wPvwe`iv h evsjv mvwnZi BwZnvm PPv KiQb; ZvZ
g Wt myib wg Kvb mvwnZi BwZnvmi cwic~Y KvVvgv Mo IVwb| MelK `xbkP` mb mec_ g
efvlv I mvwnZ Mi `ywU Li gvag evsjv mvwnZi BwZnvmi m~Y KvVvgvi
c_g wevbmZ mvwnZ BwZnvm t fxZ Zix Kib| `xbkP` mbi AvM AZ 13 Rb eywRxwe evOvwj evsjv mvwnZi
1896 Lxt| `xbkP`i eqm gv 30 eQi| wjL djjb evsjv mvwnZi BwZnvm wbq Kjg aiQb| GB wewk evOvwj`i ga Kwe ijvj e`vcvavq
BwZnvm| evsjv mvwnZi c_g c~Yv BwZe| i KiwQjb Aviv 10 eQi AvM _K ewgP` Pvcvavq AvQb| AvQb CkiP` we`vmvMi _K HwZnvwmK
_K| 20 eQi eqm, Qvvevq i KiwQjb evsjv mvwnZi BwZnvm iPbvi igkP` `, ivRbvivqY emy, nicmv` kvxi gZv cwZ eiYMY| A_P evsjv
kgmva MelYv| eBwUi bvg efvlv I mvwnZ (1896)| `xbkP` mbi (1866 mvwnZi BwZnvmi cwic~Y evbxK cwiKvVvgv Mo ZzjZ cvibwb| A_P ALvZ
- 1939) efvlv I mvwnZ (1896) Awemsevw`Zfve evsjv mvwnZi mec_g MvgxY MelK `xN Qq eQi ai AKv cwikg Ki Mo Zzjjb - evsjv mvwnZi
mywjwLZ BwZnvmI| cuvPeQii Kwb `xbk P`i m ZLbI iex`bv_i cwiPq BwZnvmi eywbqv`| hv ay evOvwj Z_v fviZxq`i ga bq BDivc evcK mvov
nqwb| mvvr nqwb evsjvi evN mvi AvZvli mI| efvlv I mvwnZ(1896) RvwMqwQj| BDivcxq`i KvQ evsjv mvwnZi BwZnvm mK cej AvMnx Ki
cKvki cuvP eQi ci iex`bv_i m c_g cwiPq nq 1901 Lxt| AviI cuvP Zvj| civaxb fviZeli ZLbI KjKvZv wQj fviZi ivRavbx | ZLbI `xbkP`
eQi ci 1905 Lxt mvi AvZvli m c_g mvvr nq| wK Avgv`i gb mb KjKvZv wekwe`vjq KvbI fve hy nbwb| wbRi AvZwekvm, Amva
ivLZ ne `xbkP` mbi efvlv I mvwnZ MwU cKvki AvM mvwnZi Abykxjb `ywU L cKvk Kijb evsjv mvwnZi c_g mv_K BwZK_v; efvlv
BwZnvm wbq wPv fvebv i nqwQj| cKvwkZ nqwQj ek KqKRbi iPbv| hv I mvwnZ|
GK SjK `L bIqv hZ cvi| GB cm gb ivLZ ne, evsjv mvwnZi efvlv I mvwnZ MwU wZwb ^vaxb wcyivi ivRv axiP` `eegbK
BwZnvm PPv ay evsjv fvlvZ bq, BsiwRZI nqwQj| DrmM KiwQjb| meZ wcyivi ivRv exiP` GB Mi Rb Avw_K mnvqZvI
KiwQjb| Awef e`k Zvi wbR^ mvwnZ mwi BwZK_v `kx - we`kx mKji
1820 RqbvivqY Nvlvji KiYvwbavb wejvm| KvQ `yevi KZznj mw Kij| `xbkP` mbi RxweZKvjB mvZ-mvZwU msiY
1830 Kvkxcmv` Nvli On Bengali Works and Writes. cKvwkZ evsjvi we` mgvR iYxq mvov dj w`j| Avi cZK msiY ek
1852 ijvj e`vcvavqi evOvjx KweZv welqK ce| wKQy cwieZb eSb I mshvRb Ki efvlv I mvwnZ MwU AviI meRb Mvn
1853 Ckii Av`k kZvxi evsjv mvwnZ (msev` cfvKi cKvwkZ) Ki Zzjjb| wZxq msiY cKvwkZ nq cuvP eQii ga|
1853 we`vmvMii msZ fvlv I msZ mvwnZ kv welqK cve| c_g msiY 14 m^i 1896|
1869 nwigvnb gyLvcvavqi Kwe PwiZ (c_g L) wZxq msiY 14 m^i 1901|
1871 gn`bv_ Pvcvavqi efvlvi BwZnvm(c_g L) c_g msiY MwU cKvkKvj wcyiki exiP` `e egb ZLb gZzkhvq| whwb
1871 ewgP` Pvcvavqi Bengali Literature (Calcutta Re- efvlv I mvwnZ Mi eqfvi enb KiwQjb| ivRv exiP` `e egbi gZz khvq
view-Z cKvwkZ)| MwU ivLv nqwQj| wZwb coZI i KiwQjb wK wZxq msiY cKvwkZ
1873 ivgMwZ bvqiZi evOvjx fvlv I evsjv mvwnZ welqK cve (wkvi nevi AvMB gviv Mjb|
we`vmvMii AbyciYvq cKvwkZ) wZxq msiYi f~wgKvq `xbkP` jLb Zuvi `q we`viK AvwZ|
1877 igkP` `i The Literature of Bengal. c_g msiY _K wZxq msiY h AbK ewk mshvRb NUQ Zv ejvB evj|
1878 ivRbvivqY emyi evsjv fvlv I mvwnZ| wZwb wjLQb
1879 MvPiY miKvii (AqP` miKvii wcZv) e mvwnZ I efvlv| h mKj cyw_, Avgvi GB Mi c_g msiY cKvwkZ nevi ci AvweZ
1881 nicmv` kvxi eZgvb kZvxi evsjv mvwnZ| nBqvQ, eZgvb msiY AwaKvski bybvwaK weeiY w`qvwQ| ...... Gevi GB cyLvwbi
1896 `xbkP` mbi efvlv I mvwnZ| c~e msiYi AvqZbi Ab~b GK PZz_vsk evwoqv Mj| GB mskvab cwieZb
9 10
Ges cwiebvw` evcvi AvgvK hic iZi cwikg KwiZ nBqvwQj, Zvnv mvabvi my`xN 50 eQi ai wbRI bZzb Z_i mvb KiQb| ARm bZzb Z_
Avgvi ^vi c wbZv wZKi nBqvQ| Z_vwc cvYv cwikg Zvnv KwiqvwQ| msMn KiQb| mB bZzb Z_ GmQ cvQxb cuyw_, cvywjwc,`wjic, wP Ges
KLbI KLbI wKQy wjwLqv GZ Aemb nBqv cwoqvwQ h 10-15 w`b khv nBZ bKkv gvbwP| wZwb Mvg Mvg c`eR gY Ki cvq 100wU `ycvc cuyw_ msMn
DwVZ mg_ nB bvB| Ki, GwkqvwUK mvmvBwUi mv`K nbwj mvnei mvnvh cv_bv Kib| nbwj
DcwiwjwLZ `xbkP`i GB Revbx _K nq KZLvwb AKv cwikg mvne, nicmv` kvxi m civgk Ki webv`wenvix KveZx_K Zvi KvQ cvVvb|
KwiqvwQjb| c_g msiY _K wZxq msiY ch cvq 11 eQi ai AKv webv`wenvix gvm 1-2 hZb wK eQii ewki fvMB mgq wZwb wbRB Mvg Mvg
Abykxjb Ki MQb| ay kvixwiK bq gvbwmK Pvc mn Ki - evsjv mvwnZi AmsL cyivZb cuyw_ Dvi Kib|
BwZnvm M evOvwji Rb efvlv I mvwnZ Dcnvi w`qQb| wZxq msiY 1910 Lxt `xbkP` KjKvZv wekwe`vjqi mbUi m`mc` gbvbxZ
RvbZ cvwi wkv wefvMi cwiPvjK cW&jvi mvne we`vjqjvi Rb 70 Kwc nb| 20 eQi GB c` wZwb cwZwZ wQjb| 1920 Lxt KjKvZv wekwe`vjq
q KiwQjb| wewUk miKvii KvQ GB e`vbZv cq `xbkP` AbycvwYZ evsjv fvlv I mvwnZ wefvM bvg GKwU bZzb wefvM Lvjv nq| `xbkP` mb wQjb
nqwQjb| Avi mB ciYv ZZxq msiYi w`K GwMq wbq wMqwQj| KjKvZv wekwe`vjqi c_g cavb| 1920 _K 1932 Lxt ch wZwb KjKvZv
c_g cuyw_ AvweviK wek-lY t wekwe`vjqi evsjv wefvMi ivgZby jvwnox Ges fviZxq fvlv wefvMi cavb
efvlv I mvwnZ Mi cg msiYi f~wgKvwU Dj-LhvM| cg AavcKi c` Avmxb wQjb| G welq mePq whwb ZuvK mvnmx I AbycvwYZ
msiYi wekl Mie nQ ifvi Rgm& jOi KvUvjvM MwUi cyivcywi KiwQjb - wZwb njb evsjvi evN AvZvl gyLvcvavq| AavcK `xbkP` mb
mshvRb| cwiwk jO mvnei MwUi cv msLv cvq 110| Rgmi KvUvjvM KjKvZv wekwe`vjq _vKvKvjxb cvq `k nvRvi cuyw_ msMn Kivb| mB AmsL
1800 Lxt _K 1855 LAt ch 1400 wU cKvwkZ cyKi ZvwjKvi weeiY cyyuw_i ZvwjKvI cZ Kivb|
AvQ| hv Dwbk kZK Z_v AvaywbK evsjv mvwnZi GKgv g~w`Z bgybv| Rgm& AavcK `xbkP` mb mvivRxeb ai cyuw_ msMn Ki cuyw_i DcKiY
mvnei KvUvjvMwU mB mgq LyeB weij wQj| mvwnZ HwZnvwmK `wbkP` mbi g~~j Mfxifve Dcjw Kib| evsjv fvlv I mvwnZi cvPxb I gahyMi weKvk I
`~i`wkZvq KvUvjvMwU cwiwk mshvwRZ nq AvaywbK evsjv mvwnZi gafvM mgwi BwZe wjLZ mvnvh Ki GB wecyj cwigvY cuyw_wj| wZwb cuyw_wj
ch GKUv cvgvwYK bgybv cvIqv Mj| AZxe `ycvc jO mvnei KvUvjvMwU cixv Ki cgvY Kib fvlvi AvwKi weeZb| mgqi m evsjv wjwc I DPviY
AvaywbK cvVK, MelKK bZzb w`M cmvwiZ KiQ| cwiewZZ nqQ| wZwb evsjv cuyw_wj chvjvPbv Ki,`Lvb eni AL enr
1926 Lxt 15 wWm^i `xbkP` mb, cg msiYi f~wgKvq wjLjb ei agxq, mvgvwRK, mvswZK, fMvwjK Ges ivRbwZK BwZnvmiI weeZb
jO mvnei LvUvjvM Qvov Aviv AbK b~Zb welq GB msiY AMZ Kiv NUQ| hv evsjvi BwZnvm Lye iZcY~ | cieZxKvj mvwnZ mgvU ewgP` Avc
nBj| ivgcmv` m^ my`xN m`f, ivgeveyi be Z_c~Y Rxebx Ges Acivci e KiwQjb evOvwji BwZnvm bB ej| mB Z wKQyyUv njI AvPvh `xbkP` c~yiY
welq Gevi b~Zb Kwiqv jLv nBqvQ| e g mskvwaZ nBqvQ| ... GK K_vq GB KiwQjb| KviY evsjvi BwZnvm jyywKq AvQ evsjvi cvPxb mvwnZi wewfb
be msiYi wbKU PZz_ msiYI GKevi wbcf nBqv Mj| Dcv`vbi ga| mB m~ wbwnZ AvQ evsjv fvlvi Hkh cuyw_i ga|
G ch Avgiv c_g _K cg msiY chvjvPbv Ki ejv hvq - c_gwU _K AvPvh `xbkP` mb ay cuyw_ Avwevi Kibwb| mBm evsjv wjwci
wZxqwU wKsev wZxqwU _K ZZxqwU - PZz_ - cg msiY ch ci ci bqv weeZbg~jK dUvwP msMn KiwQjb| Avwevi KiwQjb evsjvi wewfb fMvwjK
mshvRb nq mgwi c_ GwMq MQ| efvlv I mvwnZ mvwnZ BwZnvm MwU vbi wP| Avevi ay fMvwjK ev HwZnvwmK gvbwP bq, civwYK `e`ex
ZvB evsjv fvlv I mvwnZi BwZe GK iYhvM msKjb M Z_v gwjK M Ges HwZnvwmK gnvb ew`i iwOb wPI Abymvb Ki msMn KiwQjb| GK
wnmve `k we`k mgv`Z nqQ| BsiwR mvwnZi Qv `xbkP` mb evsjv fvlv K_vq ejv hvq - AvPvh `xbkP` mb, evsjv fvlv I evsjv mvwnZi cvPxb I
I mvwnZi BwZnvm iPbvq wbRK DrmM KiwQjb| gahyy Mi AvKif~wgi icmv| huvi ga mec_ g evbxK `wfwi ga wkPZbv
`xbkP` mb cavbZ GKRb cLvZ cuyw_ MelK| cuyw_ MelYvm~, wZwb weKvk NUQ| evOvjx RvwZi mvweK cwiPqi Rb Mfxi Rxeb mZ wZwb mgKfve
mgM e`k gY Ki, Mvg Mvg cvq nuU AmsL cuyw_ msMn KiwQjb| Zuvi Dcjw KiwQjb| ZvB wZwb we`kx PvKix, A_i cjvfb _K `~i mi wMq
Qv`i w`qI GB msMni KvR KwiqwQjb| AvPvh `xbkP` mb Zuvi Rxeb ef~wgi cg wbRK wbgwZ ivLb|
11 12
Zuvi efvlv I mvwnZ MwU 1896 _K 1941 Lxt ch 7wU msiY nqwQj| `k - we`k `xbkP` t
wZwb RxweZ wQjb 1939 Lxt ch| wZwb `L MQb Zuvi efvlv I mvwnZ `xbkP` ay evsjv fvlv M iPbv Kibwb| evsjv fvlv mvwnZ cmvi I
MwU mg msiY nZ hvQ| Avi Ag msiYwUi f~wgKv wjLwQjb Zuvi cy cPvi BsiwRZ M cKvk Ki weki `ievi mvwbZ nqQb| wekl Ki civaxb
webqP` mb| cy wjLQb wcZvi cyK mK fviZel GKRb ^`kcwgK gvbyli ^`kPPv KiwQjb, mviv Rxebi AvZZvMi
eZgvb msiY h c~eeZx msiYi cvq AweKj cybg~`Y , Bnv fve ga w`q| BsiwRZ M wjL cgvY Kijb, fviZxqiv AvRvwZK gvbi jLK
RvbvBevi RbB DcwiD mvgvb cwieZb I mskvabi K_v Dj-L Kwijvg| MelK nZ cvib| BsiwRZ Zuvi Mwj nj -
g~` Yi c~e cwZcei Wi cevaP` evMPx, Gg.G.wW.wjU. (cvwim) gnvkq ML vwb 1. Mediaeval Vaishnava Literature.
Av`cv cvV Kwiqv GKwU msw cwiwk iPbv KwiqvwQjb, Zvnv Ag msiYi 2. Chaitanya and his companies.
klfvM mshvwRZ Kiv nBqvQ| 3. Folk Literature of Bengal.
4. Bengali Ramanayas.
`xbkP` I iex`bv_ t 5. Glimpses of Bengal.
1896 Lxt hLb `xbkP` efvlv I mvwnZ MwU cKvk 6. Chaitanya and his age.
Kib; ZLbI ch Kwei m cwiPq wQj bv| cuvP eQii QvU `xbkP`i m 7. Bengal prose style.
iex`bv_i c_g cwiPq nq 1901 Lxt| evsjvi evN KjKvZv wekwe`vjqi KYavi 8. Eastern Bengal Ballades.
AvZvl gyLvcvavqi m cwiPqi cuvPeQi AvMB Kwei m cwiPq nq| efvlv 9. History of Bengali Language and Literature.
I mvwnZ MwUi Rb WvKhvM `xbkP`K Awfb`b cvVvb Kwei iex`bv_| 10. Typical selections from old Bengali Literature.
GB i AvRxeb `yRbi ga RvMiK wQj| c wewbgq wQj `yRbi| AmsL
wPwVc `y-RbB ciiK w`qwQjb| iex`bv_ me`v `xbkP`K DrmvwnZ I DcwiwjwLZ 10 b^i MwU Zuvi cavb KxwZ| `xN f~wgKvmn KjKvZv wekwe`vjq
AbycvwYZ KiwQjb| BwZnvm Ges mvwnZi wePvi `yRbi cvewji iZ _K Mw U `ywU L cKvwkZ nq| 7 b^i Mw U BDivc I AvgwiKvq myLvwZ Gb
Acwimxg| Aek ewkifvM cB wQj `yBy hyMy mvi cyK chvjvPbvwfwK AvjvPbv| `q| Bsjv, dv, Rvgvbx I AvgwiKvi e cwm c cwKvq MwUi DP
`xbkP` wMqwQjb kvwwbKZb, Avevi i`e GmwQjb evMevRvii evwoZ| cksmvc~Y mgvjvPbv cKvwkZ nq| 6 b^i MwUi f~wgKv jLb cLvZ divwm
`xbkP` mbi cy AiY mbK kvwwbKZbi Avkg covbvi Rb fwZ cwZ wmjfuv jwf| 1 b^i Mi f~wgKv jLb KgweR wekwe`vjqi AavcK
KwiqwQjb| R.wW. Gvimb| 4 b^i Mi f~wgKv jLb ^qs fviZi mwPe jW RUjv|
iex`bv_, `xbkP`K wcqeily, cxwZfvRbly, ezeily m^vab c evsjv I BsiwRZ bq Eastern Bengal BalladesMwU divwm fvlvZ
jLb| Ze mePq ewk eenvi KiwQjb wcqeily kewU| `xbkP` KweK cKvwkZ nq| cLvZ divwm mvwnwZK ivguv ivujvi evb c~eei cj-xMxwZKvi
kvfvRbly I fwfvRbly m^vab c wjLQb| AvPvh `xbkP` mbi cLvZ divwmZ Abyev` Ki cKvk Kib| 1922 Lxt wc Ad Iqjm& mgvU Ag GWIqvW
ivgvqYx K_v Mi iZc~Y f~wgKv wjLwQjb wekKwe iex`bv_| KjKvZv wekwe`vjq _K `xbkP` mbK wW.wjU. Dcvwa `vb Kib| 1911 Lxt
KweK_vK fi fvlvi Avew Kwiqv wZwb Avcb fwi PwiZv_Zv Zuvi History of Bengali Language and LiteratureMwUI AviI
mvab KwiqvQb| GBic cyRvi AveMwgwkZ evLvB Avgvi gZ cKZ mgvjvPbv - GK iYxq KxwZ| h MwU we`k mePq AvjvwoZ KiwQj mwUB wQj GwU| hv
GB DcvqB GK `qi fw Avi GK `q mvwiZ nq| ...... f `xbkP` mB iex`bv_i bvejcvwi `y eQi AvM cKvwkZ nq `k we`k mgv`Z nq|
c~Rv gw`ii cvY `uvovBqv AviwZ Avi KwiqvQb| AvgvK nVvr wZwb NUv bvwoevi AvPvh `xbkP` c_g civaxb fviZxq huvi MelYvM wekLvwZ Gb w`qwQj|
fvi w`jb| GK cvk `uvovBqv Avwg mB Kvh ce nBqvwQ| evsjv fvlv I mvwnZi BwZnvmK K` KiB GB mvb ARb KiwQjb|
iex`bv_i GB g~jvqY _K nq - wZwb `xbkP`i iPbvi GKRb
wbweo cvVK| `xbkP`K hfve wZwb chvjvPbv KiQb Zv GK K_vq Abe` mnvqK M t
mwVK wek-lY `xbkP`K evsjv mvwnZ BwZnvm wPwZ KiQb| 1. efvlv I mvwnZ `xbkP` mb (mv`bv: AwmZKzgvi e`vcvavq -
13 14
cKvkKvj : AvM, 1986 (beg msKiY) - cwge ivR cyK cl`, (c_g I y
wZxq L)
2. enre `xbkP` mb c_g cKvk: 1935, `R ZZxq cybg~`Y - gvP !% O y
2006 (myavskLi `),. c_g cKvk : KwjKvZv wekwe`vjq (1g I 2q L)
3. ivgvqYx K_v `xbkP` mb (iex`bv_ VvKzii f~wgKv m^wjZ), c_g
cKvk 1310, c_g Zzjmx msiY 1jv ekvL 1410 (kxwZ msiY) yy xy! y!! ,!#
4. wPwVc: iex`bv_ I `xbkP` mb mv`bvq : `eKbv mb; ! %o !# xry y y
cKvkKvj: GKzki eBgjv 2015, GKzk evsjv cKvkb - XvKv evsjv`k (21/2. x % ! xy! !!y xy )
cyivbv cb XvKv - 1000) y !y xy! xyy ) xry !
5. iwbKv 2015 AvPvh `xbkP` mb wimvP mvmvBwU, nvjv KjKvZv - xy! yhs y ~ y!! # %o
KjKvZv eBgjv 2015| xyy %[ y!hs !! yy y
6. wZ wewZ (m~wPc: ct 122 : `xbkP`) AiYKzgvi gyLvcvavq,
c_g cKvk: Ryb 1969, cwiewaZ c_g `R msiY: Gwcj 1998| % y y xry !!y !y
7. evOvjx I evsjv mvwnZ Avng` kixd, bqv D`vM KwjKvZv, c_g % y yh# y% y x!) %o
fviZxq msiY, 2014 (c_g I wZxq L) y y! yy !y
8. egvwK iex`bv_ myib wg, c_g cKvk: 30 wWm^i 2015 % y y y!% !m# !
(dv`vi `wZqbi 92Zg Rbw`b), cKvkK: icmx evsjv (20 G ivavbv_ evm ! ! y xry ~! yy !

jb, KjKvZv 6)| y! #v y y % yy y

h ! !!
ry xy vyy o r % !
,!# ! y[%!! xyy
yy! !G!
y! xy # % y ~#
y %% xry % y%! !y y

%% ~! !y ! ~ ! !y! y ,Tyhs y! % %% ~z
!y! y z ! #y y y %% ~ y y
c y! ~vyy y !y! !!y !
y! ! yy !y x xyy ~y ~y ~z !y! xyyy
#y y @y# yyy ~ y !y y )!y
vzy! yz xyy
!y y ~ y# !e x_, y !h xyyy != !y! !!
h != !! h xhs vz!! y vz %#y %#
! y x y ~ y x! !h#
15 16
yy y!hs ry y! ! yy y y! y y% y ry yy y%y y xhsy % y! ~z y%! vz y
# y!hs xy ~ yhs yy y # xy y ! y yh# y% y %F vz ~y yy ~y !y xy ,!T
xy %o y yy !T y! % y ~ y vz y!% ! yy y ! ~ A# x% ~ !y! y %y
m# ry yy !h y !!I y y y! y# z!y x% A y %[# x) xyyyz
!y! ) !? !y w!% ~ yy!r !y ! yy % ~ ! y %F ~y y, xy
y y! #v y % yy %[ y!hs ! y y !y xyy vz y !!y !y ~e xy
!yy !! ry xy vyy o r ! % yz y !!y x%y y x! %y# ~! y#c !y
,!# ! y yy! !G! y! xy # yh# % y !T)y ~z ! != ! % xyy
yy ! ~ # %! y x!T y %% M ! y!y )~ ~ vz y xy
xry %y%! !y y x! !y! y# ~y y%e ) ~z # y ~ ~y !! y yK# !!y #
vzy! y y xyy xy % !y h xyyy Ty b# ) y ~y y# by!_ % ! !y ~ !y!
y y! y %y y#c xy x%y% yyry !# y
h! yy y!hs y !h yy x% A ! !!y !y xy ,!T y %y! x yy y
,!# ! y z ! yey y! ! %o xry !y y !
y y hs z!y [# x! xy ! y !!y xy h! ! # xy xy !! # y
) y vz!! e ~# !,y ! # ~z %# y! z!Ay# ! y ! vyy y r % y #
! y y y!hs x!# ~ ! y # xy!y y ! y x!hs yy # ,% ,!# xyy % y
# xy z y ~ y!hs y y !? y xry %~! yy! # y ! #y ! !
# y!hs %% ) y y ! y[%!! y xy ~ @y %%
!m# h! ! y y y % !y xry % y%! y x!T y yy y
y#y xry !!y !y y %y x!% y !y! !! !! vzy !! !e ~ y xyy
yh# y% y !y ! x%) ! ~y xyy ~ !e) y ) #wy ) %) y vzI!#%/%! !% )
y y x%) ! y !y yyy y! xy # y !y x%A v y # y xyy x#yy#
%o y m# !hy y vzhs$ ~z m# yy % y [# % yye# y !hs yy!ry
y y!% ! m# !! !yyy !ey y y% # xy y !hs !y y y# !) !hs
! vz yhs x!! # y xy!y y! #v y xy ! y vz!! ~z ) ~ ~z xy )y !y
% y ! yy ~ ,!T xyy ![ %!y y zyy !y# # z % y sfy y!hs y% y xy!y y
vz y y y ~z !=! !! xy# ! # xy # !?y y y y% # ) y % y # vz x
y!hs #y !e ~y y xyyy ! !# {!
yh# !y! # x%y vz_ y! # # x! y#y yy y ,!T ~z x y y- % #y y
y y yy# ! ~y % y y # ,_ x!y! !y y yy!y Ty ~zy xy ,!T
yh# y h( %! y ~ yyyy ! # ~z # y!y vz xy ~z x%) ! Tyz xy ,!T
A xAyA#y !v % ,! y# yh# y ~ !y ~ xhs vzyv ! y !#z ~y ~e Ty xy
%y# xA%!yy h( xy![ h( ~ ~y y# y y y ,!T ! ,!Tz y y
! y%y vz !y! y y vzy y# Ty , A y y ~ydy ! y y e y y
17 18
,!T #y ! xy y! !y !hs$ ! xy# , ~z hs yy ! xyyy ~ x%ry y !!_# y
vz y z! !yy ! y #y ~z y y y ! y y !y x%! !hs$ vzy y
#!!y yy vz!! yy z ~z y z !! y #jy ~z @r%! y y
!y! y )!y !!M xyyy y x## y ! ! !y
! y! y y y ) yy y yyv y y T xy x xy %_ % hs ! % yy! y !y!
yz y yyy y y z!y! y yy % !% y z ~v yy!r !y ~ yy
y!y ) ~) x) !e ,!T y yy y % z yy y... y!
xyyy yz ~z !y! yy 1934 ! !! y! #v y~ y y! !eyA e%! y! y !y
y! !!M vz yhs z y f# yy y A y y # ~y z y y y yy !yhs y! y y!% !
TT % ! !y! y! % % y! !y !ey m# ! % y y y v yy xy xyz y
1935~ !v y y xy% # xy% ~ #w y % yyy ~ yhsy y% # y! #v %!? !
1939~ xy%! yy !y y y !y! y y # y %z y y!hs y xO yz # %! % yy
# 1942~ @ryy y y! y ) y xy x!!= # y #y y yy!k v y
! y !hs$ yy y % % !y yy yyy !eyA !) h % ! !, y
!yy % % ~ y ~! @ryy y ! xy #y! %y y #!# ~ ~ xy x!# ! xyy
! A #y y y y! 16 ,y y# y xe vz !hs$ %! xy ~ #
yy ! !y ! @r F xy % yy y ~ y vz ! yyyy xy yy !e z y !! !hs$ ~z y! A xyy
! 1952 y y y y F xy vzFy! yy vz vz y! yyd ! z!y )y ! !
! y z! y %yy ~z y@r! ,y v 49 ~ xyyy xyy !y z!y )y y x!hc
y% !e! !y ~ y y ! yy % F) y y %c% yy y #!y x)
! y yvy y !! y xyy ! y# !e ,!T ~ xy y ! , ~y yh y y %c% y
~ %O
y % y y# y!y y , ! ! 1932~ ! y ,T ~z !! yyy! xy ~ xyy yy my vz%=
y% y y ~! vzy y y y! yy y ! y , % x% y y y )y A !y! y
x ~z vzy! ! ,% y 32 @ryy y! y !e %y y# !y! y y yhs m# %o vzy ! %
y! ! xyy !! !y vz!! !y%! yy ~ ! y !! !! ) vzy !e # y
y ~! %y !y ~ yy! yOy# yy! %y! A y! y z !hs$ ~ | xyyy yz !
vz y y !y! y ! y yyy !y! y# ~ y ~z y y# % y!y [ !y
y y! y yy ,y xy y ~ y ,y !!
! # !z x%) y =y y# ~! !y ! y y y y x# z y , xy y yz y
) xhs z yy #y y[%!! vzy ! y! ~ y y x!y != !! y
x!y# v )w % !! 2007 y !! y x%ry yy
! # ~! y~ vz ! yz y# y
x% y # ! #!v y # yy x%yhs y
! xy!y y , y yy ~ y! 1930 y
yy y A ! xyz ! ~z ! ! x%= ! )w %
19 20
mswZi wfbZvi icI Av`Z GKB| KviY Dfq mswZB Zv`i cvwicvwkKZvK
wewQbZvev` I mvgvwRK BwZnvm gvbZv w`qB GwMq Pj| djZ KqKwU mvaviY KviYB mvgvwRK wewQbZvi
myKv cvj PvivMvQwU axi axi jvwjZ cvwjZ nq|
bMivqbi h evcKZv Zvi dj gvbyl axi axi hgb nq coQ
gvbe mfZvi weKvki BwZnvm `wL GKK gvbyl nq DVwQj mgvRe Rxe| GB AvZKw`K ZgbB nq coQ mgvR wewQb| AvaywbK bMi mfZvq gvbyl hv PvBQ
mgvR bvgK welqwU gvbyli GKwU aviYvMZ wbgvY| hgb Avgv`i AbK wbgvY I ZvB m nvZi KvQ cq hvQ| dj Ab gvbyli mvnvhi Rb hgb m Acv
cwZvbB aviYvMZ| BwZnvmi PjgvbZvq gvbyli GB mgvRi AbK icvi NUQ KiQ bv Zgwb wbRI cwZekxi mvnvhi Rb GwMq Avmvi gvbwmKZv nvwiq
hyMi wewfb Avkv, AvKvLv, Pvwn`v I `vwe gUvbvi ZvwM`| GKw`K mgvRK iv djQ| GLvb gvbyl eo GKv nq coQ| `bw`b Rxebi cqvRbxqZv _K i
Kivi Rb hgb Zwi nqQ wmwfj mvmvBU Abw`K GB mgvRi hy_eZv, Ki wewfb wec`I GgbwK cwievii m`mi gZ`n mrKvii RbI ZvK fveZ
HKK fO djviI Pv nqQ| GB fO djvi gaB wewQbZv, f`vf`i nQ bv| bMivqb I AvaywbKZvi mydjK A^xKvi bv KiI GK_v ejv hvq, h Nyb
exRwU wbwnZ AvQ| Aci aviYvi wbgvYI GB RvqMv _KB| cvKv mvgvwRK HKeZvi ev mgvReZvi RgvU cwimi evmv euvaQ ZvK iva
eZgvb Z_v AvaywbK ivwjZ wewfb fvOb `Lv w`qQ| wewQbZv Zvi Kiv me nQ bv| mvgvwRK BwZnvmi GK A`k AvjL Gi dj jLv nq hvQ
ga GKwU AbZg welq| AvaywbK iv cwiPvjK`i ivwi Nyg Ko wbQ GB wbqZ|
wewQbZvev`x wqvKjvc| DbZ `k _K i Ki AbybZ ,DbZkxj `k, cvvZ fviZelxq mgvR eevq h_ cwievii h f~wgKv Zv wekew`Z| wK
_K cvP Kvb `kB ev` hvQ bv| G GK fqi ivxq AmyL| ivxq AmyL RbmsLv nvK A_bwZK KviY nvK, h Kvb KviYB nvK bv Kb Zvi fvOb
kewU wjLB wbRi gb ck RvMQ ivi GB Aevi AvZzi NiwU Kv_vq ? i nq MQ AbKw`b AvM _KB| evOb gvbB wevQb nIqv| wewQbZvK ckq
Avgv`i AvjvP welq mgvR wbq| ZvB Gevi `wc Kivi Pv Kie GKevi `Iqv| cvwievwiK Rxeb h HKeZv Zv hgb GKwU cwieviK mymsnZ ivL
bxPzZjv _K| Zgwb DbwZi c_I cwiPvwjZ Ki| wK hLbB cwievii ga fvOb i nq,
wewQbZvev`i hZ AvjvPbv meB iv Kw`K| wK ivI Zv GKUv i nq wewQbZv, ZLbB mB cwievi `yej nq co bvbv w`K _K| cwievii
`ki mgvR ewnf~Z bq, Avevi GKUv mgvRI Zv Kvb cwieviK ev` w`q bq gZv mgvRI `Lv w`Q fvOb I wewQbZvi bvbv welq| KviY mgvRZv wewfb
Ges GKwU cwieviI Zv GKK ewK ev` w`q bq| Zvnj wewQbZvi exR GKevi cwievii gvbylK wbqB MwVZ| mB GKK gvbyl hLb cwieviK fvOQ, wewQb
Zjv _K A_vr ew gvbyl _K cwievi nq mgvR cwie nQ - Ggb aviYv KiQ, ZLb mB gvbyljvi gvbwmKZvi cwZdjb Lye mnRB mgvRI wMq coQ|
KivUvI Lye GKUv Ag~jK bq| Kb Ggb gb nj ? mgvRi gvbyl nq DVQ ^v_ci I ^v_ me^, GKvKx I wewQb| mvgvwRK msnwZ,
Gevi GKUz wQq ejvi Pv Kwi| gvbyl ^fveZB ^v_ci| wK wbRi HKeZv I h~_eZvi e`j GK wbgg I Amnvq wewQbZvi eva mgvRK Mvm
cqvRb hLb cKwZK Rq Ki wUK _vKvi `iKvi wQj ZLb gvbyl HKeZvi KiQ cwZwbqZ| GKB mgvR GKB cvovq Mo DVQ wewfb Mvx| djZ Mvx
ck mngZ nq mgvR mw KiwQj - wbRK mgvRe KiwQj| Zwi KiwQj wKQy I ilviwl| GiB cwiYZ I enr ic `LZ cvIqv hvq iv|
mvaviY wbqg Kvbyb, ixwZ I cwZ| g mfZvi AMMwZ ZvK DbZ Kij, Zvi myL, Avgvi gZ wewQbZv iv bq, wewQb gvbwmKZv GKK gvbyli gbi gaB
Hkh, cvPzh eo Pjj| GiB mv_ eo Pjj Zvi fvMi nv| GKRb AviKRbi Rb wbQ hv mgvRK fvOQ| GB mvgvwRK wewQbZvi dj cwZekxi m mK
_K ekx myLx,abx, Hkhkvjx, gZvevb nIqvi cwZhvwMZvI i nq Mj| Avi mB `Zvi RvqMvq `uvwoq bB| Clv I cixKvZiZv, AnsKvi Avi gZv
fvMev`x Rxeb `kb Avgv`i ewRxeb I mgvRRxebK cfvweZ Kij| wPivPwiZ c`kb, cwZwekxK nq cwZcb Kivi ga w`qB Zvi weKvk NU hvQ cwZ cj|
mswZ GKwU G_wbK Mci (Kg Mvxi) KvQ Avi GKgv Aej^b I gvbbxq GK mgq wQj hLb Kvivi evwoZ Avb` Drme ev `ytLi w`b mevB Gm AskMnY
nq weivR Kij bv| wfbZvi myi eR DVj ZLbB| mgvR wewQbZvi m~cvZ GLvb KiZ Ges cvk `uvovZ mngwgZvi nvZ evwoq w`q| wK m GLb BwZnvm|
_KB| ew gvbyli iwP,BQv,AwbQv Abi _K Avjv`v nZB cvi| wK cvwievwiK I mvgvwRK GB wewQbZvi gvbwmKZv _KB GKB ivi ga
GKwU mvaviY gvv, hv w`q GKZvi myiwU euvav _vK Zv AvjMv nZ i Kij| emevm KiI, GKB ivi bvMwiK nIqv mI gvbyl gvbyl, wewfb RbMvx,
Stanley Knick ejb h, cvPxb I AvaywbK (traditional and modern) agxq Mvxi ga Zwi nQ AmwnzZvi evZveiY| hv GKUv `ki mgvR I ivxq
21 22
HKK wec` msKzj Ki Zvj| fviZxq mgvReevq cvPxbKvj _KB GBiKg wef~wZf~lY e`vcvavqi fvlvkjx
agxq AmwnzZv, wewfb Mvxi ga AwmnzZv `Lv MQ wVKB - wK gb ivLZ
ne ZLb `ki Drcv`b eev I kvmbZ wQj mvgZvwK I ivRZ Kw`K| Wt wkwki Kzgvi wekvm
wK eZgvb hLvb mvgZi DQ` NUQ| MYZi ceZb nqQ, AvBb eev yy !y# y !yy y!y
Rvi`vi nqQ mLvb GB gvbwmK wewQbZv I AmwnzZvi h MwZew NUQ Zv (1)
h_ wPvi KviY| gvbyli gb cewi `ywU w`K - 1. dvkvb I 2. vBj| wkx ev mvwnwZKi h_v_
GB h mvgvwRK eenvii cwieZb, mKi cwieZb, GB axi A_P cwiPq gj Zuvi vBj| dvkvbi c~Rvixiv MocoZvi RbZvi wfo Avcbvi
A`k cwqvi BwZnvm wjwce Kiv Riix| hw`I GB BwZnvm wbgvY KivUv h_ ^Z AwZ nvwiq djb| wek kZKi ZZxq `kK evsjv mvwnZi cvY cek
k Ges Mfxi gbbkxjZvi `vwe ivL ZeyI mvgvwRK BwZnvm iPbvi GB w`KwUi Kib GKvwaK K_vwkx| Zv`iB AbZg Abb K_vwkx wef~wZf~lY e`vcvavq|
cwZ bRi `Iqv Riix| BwZnvmwe` myib `vm Zvi GKwU ce (Avb`evRvi wez I Awi mgvR cwiek Aevb KiI wZwb AwePwjZ gbfw wbq ^Kxq
cwKv;30.12.2015) h_v_fveB ejb, fviZxq BZnvm welqI bZbiKg ixwZZ Dcbvm I QvUM iPbv Ki Pjjb| ZvB Zuvi K_vmvwnZi welqe
AvjvPbv i nqQ| BwZnvm mgvbB c~YwjwLZ ne, GUvB wbqg| wK m KvRUv wbevPb, Kvwnbx Dcvcb, Pwi wbgvY I fvlvcqvM meB Zuvi ^Z wkmv
Kivi K_v c_vMZ BwZnvmwe``i welqi Dchy hyw cYvjx I wek-lYi gvag| D`fvwmZ nqQ|
ivxq KZv`i Aaxb hw` Z_ cgvY QvovB Awekvmi wfwZ BwZnvm c~YwjwLZ Kvb wkxB Zuvi mgKvji mgvRfvebv, cwZwbqZ NU hvIqv NUbvejx,
nq, mUv wkvi Acgvb| wK GLb ZgbB `uvwoqQ| fviZxq msw Z ejZ Kej m`h PZbv mvwnZv`kK AMvn KiZ cvi bv| mB mKj fveaviv cwZwU wkxi
GKwU msw Zi aviv Kvbvw`bB evSvbv nZ bv; wn`y msw Zi m Bmjvg, Lxag, mRbmvK Awbevhfve cfvweZ Ki, KLbv ev mPZbfve Avevi KLbv ARv
eag, Rbag, wkLag, wMK I cviwmK msw Z GfveB wgj _vKZ| gh vcZ , Aejxjvg| wef~wZf~lYi evsjv mvwnZ c`vcYi c~eB NU MQ fqven c_g
`LwQ cviwmK cfve| ivRvwb wPKjv ev ZvRgnj nj B`v-Bmjvgxq wkKjvi wekhy (1914)| GB hy kwai ivwji AvMvmx gbvfve mgimv I Af~Zc~e
wb`kb| mywdev` ev fwev` `wLq `q, fviZxq mswZi GB wewfb aviv wKfve asmjxjv `L wekbvMwiK mgvR wZ I m|AmsL gvbyli Rxeb`xc wbf
GK wgjZ cvi| wewUk kvmbi mgq cvP I cvvZiI wgjb Zwi hvq wbgl| GB fqven hy gvbe mfZvK bZzb cki gyL Vj `q| `Lv `q
nqwQj| GB wekevcx mvswZK mwjbev` wbq fviZ iex`bv_ iYxq : AwZi msKU| cyivZb g~jevawj fO Lvb Lvb nq hvq| wPi ai kvkZ gvbweK
hkvjvi Lvjv AvwR vi / n_vq mevi ne wgwjevi, AvbZ wki / GB fviZi mK|
gnvgvbei mvMiZxi| cw_exi msMvgi BwZnvm 1917 Lxt ivwkqvi ejkwfK wec-e bZzb `v
cvwievwiK, mvgvwRK I ivxq wewQbZvi KviY wK ? wK cwqvq Zvi vcb Ki| GB iqx wec-ei dj ivwkqvq mgvRZ cwZwZ nq| ivwkqvi
Pjb Ges djZ mgvR I ivi h cwieZb NU hvQ G hgb mgvRZi welq msMvgx`i GB Afvebxq mvdj mviv `ywbqvi gnbwZ gvbyliv DxweZ nq IV|
Zgwb BwZnvmiI welq| fwelr cRb hw` GB BwZnvmUv mwVKfve RvbZ bv gbvwe` wmWg dqW gvbegbi inm DbvPb Zvi MwZcKw Z wek-lY
cvi Ze wewQb ew I mgvRB Zv`i KvQ ay gvbZvB cve bv GB wewQbZvev`i ce njb| Amvgvb Pvq wZwb gvbegbi MwZcKwZ I hbZvi mK wbYq
Av`kB ne Zv`i KvQ GKgv Av`k eev| ZvB BwZnvm MelK`i mvgvwRK Kib| GB mKj HwZnvwmK NUbv I evbxK Avwevi evsjv K_v mvwnZi PvjwPK
BwZnvm iPbvq GB w`KUvZI gbvwbek Kiv Riix| e`j `q|
Dwbk kZKi gafvM _K wkwec-eK nvwZqvi Ki abZi weRqi_
AcwZnZ MwZZ GwMq PjQ| Avi cPwjZ mvgZ beejxqvb abZi KvQ
civRq ^xKvi KiZ eva nqQ| GB cwieZgvb mgvReevi wek icKvi nq
DVjb - Zvivki e`vcvavq| Avi gvwbK e`vcvavq mec_g mvgev`x Av`k
DxweZ nq evsjv Dcbvm iPbvq mP nb| Avevi gvbegbi inm DbvPb
evYxK gb wbq wZwb cek Kijb gbi RwUj KviLvbvq| mLvb Zuvi
23 24
cavb cv_q dqwWqvb gb| Aek GBmKj Avg`vbxKZ fvev`k _K wef~wZf~lY cKvk cqQ| Zuvi eeZ fvlv hb AvUci Mvg Rxebi cwZic| Zuvi `n
AbKUv `~i Aevb KiQb| wZwb mvgwqK DRbvi Pq wPivqZ cengvb msw Zi bvMwiK Rxebi Kwg cvwjk I AvwejZv we`ygv k Kiwb| h KviY Zuvi fvlv
mvZ AeMvnb KiZ AwaK ^w Abyfe KiQb| cvVKi gb gb iwPweKvi NUvqwb|
c_g wekhyvi Kvj evOvjx ZiY`i ga wejb fveMZ cwieZb (2)
`Lv Mj| cyivZb wekvm, ageva, gvbweK mK, bxwZ bwZKZv I cPwjZ wkxgbi wbM~p Abyf~wZ cKvki c_ LuyR di| Avi GKRb mvwnwZK Zuvi Avcb
mvwnZfvebvq Zuv`i Avi Kvb Avv iBj bv| BDivcxq mfZvi hywwbfi wevb Abyf~wZK evOgq ic w`Z Pvb| KLbv Zv nq IV Kve, bvUK, Dcbvm, QvUM
gbZv I bvbv weKvi Zv`iK GKcKvi Mvm Kij| Kj-vj, KvwjKjg, cMwZ BZvw`| ZvB wkxi mvgwMK PZbvjvK I cKiY ixwZi ga AweQ` hvM eZgvb|
cwKvK wNi befveavivq Abycv wYZ ZiY Kwe mvwnwZKiv GKwZ njb| weRvZxq GKRb K_vwkxi welq wbevPb, Kvwnbx Dcvcb, Pwi mw, fvlv eenvi hb
iPbvq cKvk Kijb Zv`i beZi PZbv| Zv`i ga RvwZi Afve wQj bv| Avw mK Aw^Z| wef~wZf~lYi fvlvixwZ wek-lY GB mZwU iY ivLv
wK hyM I Rxebi Awi AveZi ga co Giv wev nq Avcb kwi AcPq AvekK| Zvi AL PZbvi ewntcKvk I fvlvixwZ hb ciii `vmi|
NwUqQb| h_v_ eveZv cwZvi bvg Zuviv mvwnZ k-xj Ak-xj f` gvbZ Pvbwb| Dcbvmi welqe bv AvwKi iZ AwaK GB wbq weZKi Aemvb
ZvB AbK Zviv cyi mifi Pq bvsiv AveRbvi `yMi cwZ AwaK AvRI NUwb| Ze GK_v mZ AvaywbK jLKiv AwZgvvq AvwK mPZb| hLvb
AvK nq coQb| AvZcwZvi D`M evmbv Zuv`iK Zxe iex`weivwaZvq civwPZ wef~wZf~lY Zuvi Dcbvmi AvwK wbq KLbv AwZwi gv_v Nvgvbwb| wZwb AvwKK
KiwQj| ZvZ iwP weKvii fve A _vKwb| cg` wg, AwPKzgvi mb, c_K mv ej gb Kibwb| welqe I Zvi cKvkK AQ` ej gb KiQb|
kjRvb` gyLvcvavq cgyL wQjb GB ZiY`i ga AbZg| ZvB AbK ZuvK AvaywbK K_v mvwnwZK`i Mvfy KiZ bvivR|
Kj-vj Mvxi ZiY jLKiv cvvZi nvgmyb, MvKx, Kvqvi cgLy AvaywbKZv wbq wkx wef~wZf~lYi Kvb gv_ve_v wQj bv| wZax cyili
mvwnwZKi fvev`k AbycvwYZ nq iex`bv_i cvq AjNbxq cwZfvK AwZg gZv gv, mshZ ImgvwnZ wP mvwnZ mRb KiQb| Avi Zvi mnRvZ mnRmij
KiZ PqwQj, ceZb KiZ PqwQj evsjv mvwnZi behyM| m evcvi Zv`i Abvo^i cKvkixwZ Zvi AvbyKj KiQ| cmZ, AvPvh mybxwZKzgvi Pvcvavqi
AvwiKZv I wbvi Afve wQj bv| Afve wQj we PZbv I AL wekvmi| Ze ge Ze t
Zuviv wekfve mgKvjxb hyMhYv, nZvkv, `b, AvvnxbZv, bvwKZv I AwaKvi wef~wZf~lYi iPbvi h GKUv mnR mshg `Lv hvq, Zv Avgv`i cvVK mgvR
mPZbvK icvwqZ KiQb| wPi kvjxbZv GgbwK k~wPZvK Azb ivLZ mvnvh Kie|
wek kZKi wki `kKi mskq, wevf, nZvkv, AwaKvi mPZbv Zuvi Dcbvmi Kvwnbx axi gi MwZZ cevwnZ| mLvb bevMZ abZvwK
BZvw`i ga Aevb KiI wef~wZf~lY wQjb Avh iKg wbwj| wZwb gvKmxq I bvMwiK mfZvi MwZ Pvj `Lv hvqwb| AvKwK Dvm ev wYK PUzj AveM
mvgev`, dqWxq hbZv I bvMwiK Rxebi K`hZvK evsjv mvwnZ Avg`vbx wKsev wPvKlx PgK mw KiZ Pvbwb| AvaywbK mgvR I Rxebi AwiZv, fvMnv,
Kibwb| wKsev iex` weivwaZvi AveZ co wec_Mvgx nbwb| beZi I eveagx K`hZv Zuvi mvwnZK k Kiwb, G hb Pig Paradox|
mvwnZ mwi evmbvq KziwPK eiY Kibwb| wZwb hb AwePwjZ wP mvaKi gZv wewk wkici KviY Dcbvm wewea wkixwZK Abvqvm AvZmvr
Avcb PZbvq wbR^ fwZ mvwnZ iPbv KiQb| mLvb bvMwiK Rxebi KwgZvi KiQ| eYbv, KweZ, bvUKxqZv BZvw` wewP cKvk fwZ cig Av^v` nq IV
Pq MvgxY Rxebi mnR mij w`KwUB AwaK cwiU mgvjvPK MvwcKvbv_ Dcbvmi Aeqe| GB mKj DcKiYi ZviZg nZz Dcbvm eeZ fvlvi cf`
ivqPayixi gZ NU _vK| Avevi JcbvwmKi wbR^ gbfwi KviY Zvi Dcbvm KveagxZv,
mvwnZi AvKvk hLb fi DVQ bZzb mgvR PZbvq, wewP eve Rxeb mgmv - bvUKxqZv bv eYbv cvavb cve Zv wbavwiZ nq| wef~wZf~lYi Dcbvm KvwnbxZ
mB gyZ wef~wZf~lY wbq Gjb GK kv wbwj wjwiK myii wbRb AeKvk| cvqkB cKwZi Acvw_e Avb` m`h ewYZ nqQ| Avi mLvbB jLK Zvi
we RbRxebi Kg Kvjvnj _K AbK `~i cj-xi wbRb c_, ay ay Kiv DavI KweZmjy f Abyfw~ Z cKvki c_ Luy R cqQb| Awbevhfve mB mKj eYbvi fvlv
gvV, Mnb ivwi wbtm AvKvki Zjvq .....| my Abyf~wZF I KweZgwZ| wKZ `v t
Kwg bvMwiK Rxeb bq, mnR mij Abvo^i QvqvkxZj Mvg RxebB w`KPejv `xN bxjiLvi gZ cwi`kgvb GB cvnvo I eb `ycyi weKvj, mvq
ZuvK AwaK cwigvY AvK KiwQj| fvlv eenvii I Zuvi Awfb gbvfve KZ ^c Avb gb| ....Gi Rvrv, Gi wbRbZv, Gi bxie inm, Gi m`h, Gi
25 26
gvbylRb, cvwLi WvK, eb dzjkvfv meB gb nq A~Z| gb Ggb GK Mfxi hvq| jLKi GB ^Z I wbR^ Abyf~wZ Zuvi jLbxZ Awfbe fvlv ic aiv
kvw I Avb` Avwbqv `q, Rxeb hv KLbv Kv_vI cvB bvB| ..... Kx icjvKh coQ| gjq evZvmi gZv cKw Z welqK Dcbvmi fvlv axi gi MwZZ cevwnZ|
Bnviv dzUvBqv Zvj `ycyi, weKvj, RvrvivZ wK D`vm wPvi mw Ki gb| mKvji wbww`cyii cwiPq w`Z wMq jLKi eYbv
(AviYK) wbww`cyi Mvgi Di h KuvPv moK Iw`K PzqvWvv nBZ Avwmqv beveM
Ze wZwb ewgP`i gZv fvlvq bvUKxq PgK mw Kibwb| wKsev IRv nBqv UvKx Pwjqv wMqvQ, IB moKi avi w`M weZZ wekvj mvbvWvOvi gvVi
Ymyjf awb Svi mwZ wZwb AvMn `Lvbwb| hgbUv `Lv hvq ewgP`i ga VvKziwS cyKzi bvgK mKvjKvi GK eo cyKzii avi wQj VvOvo`i Avv|
HwZnvwmK Dcbvmi exiZc~Y eYbvsk| Zuvi fvlv hb ^Q Zvqv b`xi gZ cyKzii avi cKv eUMvQi Zj Zvnviv jyKvBqv _vwKZ Ges wbixn cw_KK
hgb Zuvi ^vfvweK MwZ Zgb Zvi ^Q` cevn| gvwiqv Zvnvi h_vme^ AcniY KwiZ|
Dcbvmi welqe I Zvi ewYZ fvlvi ga iqQ Awbevh gjeb| ewgP`i HwZnvwmK Dcbvmi fvlv Avi wef~wZf~lY ewYZ GB fvlvi
welqei ZviZg Dcbvm chy fvlvi cf` NUvUvB Aemvwe| welei gZ eeavb wei| eis mvwnZ mgvUi mvgvwRK Dcbvmi fvlv I wef~wZf~lYi fvlv
mvgvwRK Dcbvm, KcvjKzjvi gZ ivgvagx Dcbvm Ges ivRwmsni gZ AbKUv KvQvKvwQ| Avevi iex`bv_i Dcbvmi fvlv hZUv cwikxwjZ, kjv
HwZnvwmK Dcbvmi fvlv GK nZ cvi bv| `yMkbw`bxi bvq HwZnvwmK Dcbvmi hZUv myfvei ebv `vZK wef~wZf~lYi fvlvq mB my ebv cvqkB
m~Pbvq jLK `xNevK AZxZ BwZnvmi NbNUv I Zvi MwZeM hfve mvwiZ AbycwZ| Ze cKwZi Abvwej m`hvbyf~wZ I Zvi KweZgq eYbvi Dfq
KiQb Zv welei gZ mvgvwRK Dcbvm cZvwkZ bq| jLKi eYbvq wkxi ga h_ bKU cwijwZ nq|
997 evi wb`vN kl GKw`b GKRb Akvivnx cyil wezcyi nBZ gv`viYi (3)
c_ GKvKx Mgb KwiZwQj| w`bgwY AvPj Mgbv`vMx `wLqv Akvivnx `ZeM Dwbk kZKi wZxqva evsjv Dcbvmi AvZcKvk| ewgP`i HwZnvwmK Dcbvm
Ak mvjb KwiZ jvwMjb| Kbbv, myL cKv cvi, wK Rvwb hw` Kvjag `yMkbw`bx(1865) Zvi c_g wb`kb, Aek wfb gZ Avjvji Ni `yjvj|
c`vlKvj cej SwUKv ew Avi nq, Ze mB cvi, wbivkq hrcibvw cxwoZ GB Z_i weZKi AveZ cek bv Ki ejv hvq Dwbk kZKi m~Pbv jM evsjv
nBZ ne| mvwnwZK M`i AvZcKvkB Dcbvmi Avwefve YK Zivw^Z KiwQj| Kbbv
GB ^vqZb eYbvq jLK AZxZ BwZnvmi `~i`gbxq, MwZeM evKRvj Dchy M` fvlv Qvov Dcbvmi K_v Kbv Kiv hvq bv| ck IVv mZ - fvlv
cwZfvZ KiZ mg nqQb| eYbv cUzZvq I k eenvii wbc~YZvq `ZMvgx Ak Dcbvmi Kvb f~wgKv cvjb Ki ? mvaviYfve ejv hvq NUbvi h_vh_
hb AcwZiva Kvjcevni `vZK| eYbv Dcvcb ev Kvwnbx wbgvYB Dcbvmi fvlvi cavb KvR| G evcvi mgvjvPK
GKB jLKi nvZ hLb wele, KKvi DBj ev iRbxi gZ mivR e`vcvavqi mywPwZ gZ
mvgvwRK Dcbvm iwPZ nqQ Awbevh KviY Zvi fvlvI MQ e`j| mLvb ^ m^j, AwfZv k~Y JcbvwmKi Dcbvmi fvlvK fveb fvievnx c
BwZnvmi kh, exh I iY`y`ywf AwiZ nIqvi mv_ mv_ meB hb wbi D`vi Dcbvmi GK Ah_v AveMcKvki KvweK ivRc_, KLbI feQb - eYbvX
Dby cj-x cKw Zi m mLZv vcb KiQ| wele Dcbvmi c_g cwiQ` ZvB eywS Gi Kve, Avevi KLbI feQb eYvZvB Gi eveZv|
b`x ZxieZx gvV NvUi h eYbv jLK wjwce KiQb Zvi wKq`sk GB ic t Dcbvm wki fvlv fvienbg evnb, NUbv eYbv, AveM DQvm cKvki
Rji avi Zxi Zxi gvV gvV ivLvjiv Mvi PivBZQ, Kn ev ei Zjvq gvag ev ewnii AjsKvi gv bq| GKRb JcbvwmK Dcbvm I fvlv GK
ewmqv Mvb KwiZQ, Kn ev ZvgvKz LvBZQ, Kn ev gvivgvwi KwiZQ, Kn Kn AweQ` eb Ave | Zv`iK GK GKwU wewQb mv fe AvjvPbv Kiv AmsMZ|
fyRv LvBZQ, KlK jvOj PwlZQ, Mviv VvBZQ, MviK gvbyli AwaK Dcbvmi fvlvi ga jLKi wewk `wfw I `kb cKvk cvq| iPwqZvi
Kwiqv Mvwj w`ZQ, KlvYKI wKQy wKQy fvM w`ZQ| gbvfvei cv_K ay Dcbvmi fvlvi evK MVb, evKi `N, k eenvi,
wef~wZf~lbi Dcbvm gyLZ wZbwU welq gvbyl, cKwZ I Cki| Zuvi mijZv ev evMe` BZvw`i ZviZg NU _vK| kxivgcyi wgkb, dvU DBwjqvg
Abyf~wZZ cKwZ I gvbyl hb ciii AweQ` A| cKwZi nvj c KjR, ivggvnb, AqKzgvi cgyLi nvZ ai evsjv M` wewP fve cKvki
cyi gZ Zvi eo IVv| Avi AvRKi mgvR AZxZi mgvR I Zvi HwZn _K mvevjK nq IV| Avi we`vmvMi wkwZ Q`e M` ewgP`i Dcbvmi Dchy
wewQb Kvb mv bq| Aciw`K gvbylK fvjvemB Ckii AwZi mvb cvIqv gvag nq DVj|
27 28
mvwnZ mgvUi cwZwU Dcbvm mvay M` iwPZ| Zuvi ewZ wQi my`p, `wc`xc _K Zvi fvlv ixwZi e`j NUQ| mLvb wZwb PwjZ M`KB Dcbvm
`wfw wQj hywwb `q Acvi mnvbyf~wZ, ^`k cg Dy I ciwnZeZ iPbvi evnb Ki Zzjjb| GKUz `v t
AbycvwYZ| Zuvi `wZ wQj AvKvkPvix, ivgvwUK Kbv wejvm I m`hgyZvi RvVvBgv evav w`q ejjb Avgvi PvL Zv GLbv Xvjv eivqwb mRe? A^jZv
fvevQvm| ZvB KcvjKzjv Dcbvm mgy`i m`h `kb Ki beKzgvi AveM w`q evmb gvRj Agwb wQwi nq evmbi ? KvK kLvZ GmP? wK eje; fyebi gv
Avc-yZ nq ejb Avnv! wK! `wLjvg Rb RbviI fywje bv| numji KvR mi mgq KiZ cvi bv, bBj evmb gvRv KvK ej
ewgP`i ewZ I Zuvi `wfw Abymvwi fvlv eMevb, kvwYZ I AviYK Dcbvmi fvlvixwZ PwjZ M`| wK gvS ga mvayixwZi AmZL
awbMvxhgq| HwZnvwmK I ^`k cgg~jK Dcbvmi GB ee AwaK cqvM mnRB PvL coe| Dcbvmi AvwK Z_v fvlv cqvMi evcvi wZwb hy`
mZ| wecixZ ivgvagx Dcbvm AveMi AvwZkh I m`hgy Kbvi Rvj Lye hZevb nZb Zvnj GB wU `Lv hZ bv| GB Dcbvm bvqK mZPiY GKv`k
ecb Ki fvlvK Ki ZzjQb Kgbxq, cKwZi Acvw_e m`h I fvevQvmi cwiQ` gvnbcyiv wiRvf dii Dk hvvc_i m~Pbvi eYbv GBic t
evnb| KcvjKzjvi Jlwa msMni Kvj ivwKvjxb wbRb ebi eYbv GB ic Avgvi mi jvKRb Lye fvi ev weQvbv I wRwbmc gv_vq iIbv nBqvwQi,
hvwgbx gayiv, GKv kgvwenxbv gvaex hvwgbxi AvKvk wiwkgq P` bxie gvnbcyiv di mxgvbvq Kviv b`x cvi nBevi mgq Zvnv`i mwnZ `Lv nBj|
kZ gNL mKj DxY nBZQ| cw_exZj eb e, jZv mKj Z`c bxie AvjvP DZvsk g~jZ PwjZ M`ixwZ eeZ nqQ| wK nBqvwQj.
kxZj P` Ki wekvg KwiZQ| bxie ec mKj m wKiYi cwZNvZ KwiZQ| nBevi, mwnZ BZvw` kwj mvayixwZi wb`kb| GBic iPvjx `vl AviYK
mvayM` eeZ nqQ iex`bv_i cv_wgK cei Dcbvm wjZ| wecxbi msmvii gZ `yB GKwU Dcbvm cwijwZ nq Ab Zvi fvlv GB
cieZxZ cg_ Payix mvw`Z meyRc (1914) cwKvi cfve I LvwbKUv wUgy|
hyMi `vwe gb wZwb PwjZ M`K Dcbvm iPbvi gvag wnmve eQ bb| Aek fvlvixwZ eenvi Abymvi Zvi DcbvmgvjvK wZbwU ce wef Kiv
kirP` mvayM`B Zuvi Dcbvmwj cKvk Kib| hw`I wZwb Zuvi fvlvq mvay M`i hvq| c_g ce c_i cvuPvjx I AcivwRZ g~jZ mvayixwZ AbymZ njI Zvi Ai
KvVvgvwU MnY KijI wqvc` I mebvg Qvov ZvK wVK mvay M` ejv Pj bv| GB wQj PwjZ XO| `wc`xc, AviYK, Av`k wn`y nvUj, wecxbi msmvi, `yB
M`i cKwZ AbKvskB PwjZ M`i Abyic| wef~wZf~lY e`vcvavq AZ evwo _K AbyeZb ch wZxq ce| hLvb cavb PwjZ ixwZ eeZ njI KLbv
cv_wgK ce Zvi Dcbvm h fvlv eenvi KiQb Zv AbKUv kirP`i Abymvix| KLbv mvayixwZ eeZ nqQ| ZZxq ce `ehvb _K Akwb msKZ Zvi fvlv
MVbi w`K _K mvayixwZK eiY Ki wbjI Zvi AcK w ZZ awbZ nqQ mnR, AbKUv cwicvwU I ^Q`| `ehvb Dcbvm hZxbi c~ec iy l wbwgZ cyivZb evwoi
mij, Abvo^i PwjZ M`i `b| cwiPq w`Z wMq jLKi eYbv t
wef~wZf~lY Zuvi Dcbvm fvlv eenvii ewgP` I iex`bv_ ev hZxbi cZK evoxUv wbZv QvU bq| c~ec iy liv GK mgq gbi Avb` Ni`vi
kirP`i gZ hZevb wQjb bv| c_g Dcbvm c_i cvuPvjxZ wZwb mvayixwZ Ki wMqPb| GLb Ggb `uvwoqP h mjv givgZ Kievi cqmv RvU bv|
eenvi Kib| hw`I ZvK we mvayM` ejv Pj bv| Kbbv cvqkB wZwb evKgyL c~ew `Ki AvjmUv KuvVvji Wvj co RLg nq wMqP eQi `yB nvj| wgx jvMvbvi
cPwjZ k Abvqvm eenvi KiQb| Zvi cKvk mnR, mij Ges Pjb g`y g` LiP nvZ Avmwb ej Zgwb AevZB co iqP|
eM cevwnZ| GKUz `v w`jB welqwU Zi nZ cvi t Zuvi fvlvixwZi GKwU ^Kxq ewk evKi gaeZx vb ev Awg ...
LyKx mvi ci Bqv cwoqvwQj| evoxZ Zvnvi wcwmgv bvB, A` `yB gvmi Dci wPi eenvi| mvaviYfve Kvb AbyQ`i kl Zuvi eei evwK wevwiZ
nBj GKw`b Zvnvi gvqi m wK SMovSvwU nIqvi ci ivM Kwiqv `~i Mvg Kvb Kivi cqvm GB WUWU wPi eenvi KiQb| Ze GB ixwZ AbymiY Ki jLKi
GK AvZxq evoxZ wMqv AvQ | GKvwaK Awfcvq wm nqQ| AMwYZ K_v, AmxgKvj PZbv, AeYbxq myL `ytL
DZvski evKi m~Pbvq wjwce LyKx kwU GKvB Mvg evsjvq fvjevmv, Akl K I AZvPvi, wekl NUbv I `vi mvaviYxKiY BZvw` bvbvwea
jvKgyL cPwjZ k| Zv gvUB mvay M` eenvi Dchy bq| eis LyKxi j A_ebv mwZ wZwb GB ixwZi Avkq MnY KiQb| `ehvb Dcbvmi eYbvi
Kbv kwUi eenvi AwaK cZvwkZ wQj| Avevi GKB AbyQ` we Zrmg wKq`sk t
k A` eeZ nqQ| Ze gvUi Dci D Dcbvm mvayixwZB AbymZ nqQ| MZ wk ermii KZ c`wP GB evwoi DVvb| evev ... gv ... eDw`w` ...gRvw`w`
wZxq Dcbvm AcivwRZI Awfb mvayixwZi cwiPq gj| Zuvi ZZxq Dcbvm ... wcwmgv ...`yB QvU fvB ... Avkv ... LvKv ... LyKxiv ....
29 30
KZ fvjevmZv mevB ... me ^c nq Mj ... KD bB AvR ... | GB DP gvayhi chvq _vK bv| _vKvUv me bq, KviY Rxebi cwZwU cm
wef~wZf~lYi fvlv eenvi Kvb mshg wQj bv- AbKB Ggb AwfhvM gvayhi myhvM bB| Avi GB mv`vgvUv AskwjZ jLKi hb Avb` Kg; wZwb
Ki _vKb| Avgiv Zv`i m GKB myi Zvb aiZ AwbQyK| wekl GB GB AskwjK myhvM m~ wnmve eenvi KiQb Zuvi Afx cmwjK Mu_
AwfhvMi gvbZv `Iqv hvq, me bq| eis AbK wZwb AmvaviY mshgi Zvjevi Rb|
cwiPq w`q bvwZ`xN eYbvq AbKUv ee e KiQb| GLvb k eenvii cKwZK Avkq Ki KweZ kwi ^vfvweK iY NU| h KviY Kweiv
mshgI cksmbxq| AviYK Dcbvm mZPiY I ebvqvwii cvUvqvwii hvvc_ wmsnfvM cKw Z cgx nq _vK| wef~wZf~lYi wQj KweZmj y f mnRvZ Abyfw~ Z
ibi vb wbevPb, Zvi cwZ, ib wqv mgvcb, fvRbvw`i KvR mi iIbv I m`hgy `w| Mvg cKwZ, MvQcvjv, ccvwLi mvwba Kwe Rxebvb`i
nIqv BZvw` NUbvi eYbvi Rb jLK BQv Kij AZ KzwowU evK eenvi KweZmyjf Abyf~wZ jxjvwqZ nq DVZ| Abyic Mvg cKwZi mvwba JcbvwmK
KiZ cviZb| wK AmvaviY mshg gv GKwU evK mg NUbvi msw A_P wef~wZf~lYi KweZmj y f Abyfw~ Zi weKvk NUQ| ^fveZB mB mKj Abyfw~ Zi cKvk
c~Yv eYbv Dcvcb KiQb t KiZ wMq Zuvi fvlvI nq DVQ KveYgq| c_i cuvPvjx, AcivwRZ,
Avnvivw`i KvR Lye msc mvwijI mLvb nBZ iIbv nBZ GKUv evwRqv AviYK, BQvgZx cfw Z Dcbvmi GKvwaK j Zuvi KweZgq fvlvi bgybv gj|
Mj| Zuvi BQvgZx Dcbvmi cavb Aej^b bvwqKv BQvgZx| Zvi AevwiZ
Zuvi eYbvi fvlv kvwwcq wbi cj-xi gjq evZvmi gZv g`y g` eM RjmvZ KZ BwZnvmi mvx| KZ wPZv f wgk MQ Zvi Rj| KZ my`ix ea~i
cevwnZ| mLvb Kv_vI awbi Zii XD IVwb| ewg myjf awbSviI AbycwZ cvqi Qvc wPwZ nq NvUi c_, KZ cpvi c`wP wbw nq Kvji wbqg|
weklYi ci weklY ewmq evKK `xNvqZ I kwkvjx Kivi PvI `Lv hvq wecyj Rjivwk hvq Ab mgy`| BQvgZx evwiavivi gZv jLKi KweZmyjf Kbv
bv| Dcgvw` AjsKvi eenvi Ki evKi gbvnvwiZ ew KiZ Zvi Kvb AvMn cvwo `q Amxg AbjvK I mxgvnxb RMZ|
wQj bv| awbMvxhk~b QvU QvU k bvwZ`xN evK, APcj MwZZ, wbi KZ jvKi wPZvi QvB BQvgZxi Rj ayq wbq Mj mvMii w`K, Rvqvi
fwZ wewea NUbv, `kvejx I gvbexq m`hi eYbv w`qQb| mB mKj eYbvq hvq, Avevi fuvUvq DwRq Avm| Ggwb evievi KiZ KiZ wgk Mj `~i mvMii
jLKi mshZ I cwikxwjZ fvlvi cwiPq gj t bxj Rji eyK| ..... KZ ZiYx my`ix ea~i cvqi wP co b`xi `yavi NvUi
QvU QvU gvwUi Ni, Lvcivi Pvj - ek cwivi Kwiqv jcv - cvQv| `Iqvji c_, Avevi KZ cpv evi cvq `vM wgwjq hvq ..... elvi w`b GB BQvgZxi Kj
Mvq gvwUi mvc, c, jZv cfwZ Mov| QvU QvU Qjiv Ljv Kwiqv eovBZQ| Kj fiv XjXj ic mB ARvbv gnvmgy`i Zxinxb AmxgZvi ^c `LZ cvqKD
xjvKiv MnK KwiZQ| wKkvix I hyeZx gq`i myVvg Mob I wbUvj ^v, KD| KZ hvIqv Avmvi AZxZ BwZnvm gvLvbv Hme gvV, Hme wbRb wfUi wXwc -
gyL Kgb my`i GKUv jveY cZKiB| (AviYK) KZ jy nq hvIqv gvqi nvwm IZ A`k iLvq AvuKv AvKvki c_g ZvivwU Zvi
(4) Lei ivL nqZv|
Dcbvm M`fvlvq wjwLZ Avgv`i M`gq Rxebi K_vKvwnbx| ^fveZB Dcbvm wef~wZf~lY cavbZ cKwZi icKvi| Zuvi cKwZi Ici eYbv hb wP
Avgv`i cvZwnK Rxebi PvIqv cvIqv KVvi Rxeb msMvg, cvw, Acvw BZvw` Abi mgZzj| Zuvi Rxebi gZB Dcbvmi wjwce cKwZ kv w I gayi|
cvavb cvq| Ze Avgv`i Rxebi `ywU w`K - GKwU wbZvB M`gq eveZvi, Zuvi eYbvi fvlvI cj-x cKw ZZ eo IVv MvQcvjv, ZijZvi gZvB mim, mZR
AciwU ^cgq KweZi RMr| ip eveZvi Da gvbegb Kbvi RMZ ^vQ` I cvYe| `v t
cvLv gjZ Pvq| cek KiZ Pvq ^cgq m`hi evZvqb| jLK wef~wZf~lY gvVi SvcSvcjv DjyLo, ebKjgx, muv`vj I dzjMvQ fiv| KjgxjZv mviv
Avgv`i Rxebi GB wwea ceYZvi K_v gg w`q Dcjw KiwQjb| Ze mLvb Svcjvi gv_v eo eo meyR cvZv weQvBqv XvwKqv w`qvQ wfZi w Qvqv, QvU
AZxZ wZPviY, ^cgqZv, gvayh, Kbvi chv Aemi mLvbB Zuvi fvlv Pig Mvqvj, bvUvKuvUv I bxjeb AcivwRZv dzj m~hi Avjvi w`K gyL DuPz Kwiqv
wZ jvf KiQ| Ab Zuvi fvlv mnR, mij, Abvo^i I wbivfiY| cmZ dzwUqv AvQ, co ejvi Qvqvq w ebf~wgi kvgjZv cvLxi WvK, Pvwiavi cKw Zi
mgvjvPK wPib Nvli ge iY Kiv Pj - gy nvZ Qovbv Hkh, ivRvi gZ fvvi wejvBqv `b Kv_vI GZUzKz `vwi`i
Zuvi fvlvi Yjv `vbv euva mBme RvqMvq, hLvb Zuvi gb mePq ewk RM Avkq LuywRevi Pv bvB, gawei Kvcb bvB|
IV| h_v - cKwZ - m`h eYbvq, wZ ivgb cfwZ| Ab Zuvi mv`vgvUv fvlv cKwZ GKw`K hgb Adzi ic m`hi Wvwj wbq nvwRi nq Zgwb
31 32
m inmgqx| Agvemvi wbkx_ jvKvjq nZZ Kvb wbRb vb Rvrv ivZi cwinvm KiZ Qvobwb| ZvZB Zuvi nvmimi iwmK gbwU e nqQ| `qi
wbZvq cKwZ gvqvex I inmgqx nq IV| wef~wZf~lYi iPbvq cKwZ AbK ckvwnZz we cwinvm| BQvgZx Dcbvmi GKwU cwinvmi `v t
mgq inmgqx nq DVQ| ZLwb wZwb cKwZi gvS Cki ev Kvbv AwZcvKZ ivRvivg ivq Kviv KvQ Nyl bevi cv wQjb bv| Ze Kvh A KD
kwi AwZ Abyfe KiQb| mB mKj Abyfe I inmgqZv cKvk cqQ w GKUv iBgvQ, wK eo GKUz gvbKPz wKsev `yfuvo LRyii bjb o cvwVq w`jb
gayi I ebvgq fvlvq| fU ^ic, Zv wZwb dir `b ej kvbv hvqwb|
cKw Zi Ac~eZ
v I inmgqZv AbyfZ
~ nqQ c_i cuvPvjxZ Acyi Kbvq Zuvi cwinvm - wcqZvi Avi GKwU `v `Iqv hZ cvi Zuvi kl
AviYK mZPiYi PZbvq Ges BQvgZxZ fevbxi eve AwfZvq| BQvgZx Dcbvm Akwb msKZ Dcbvm _K t
Dcbvm Rvrvc-vweZ kir iRbxi Zvq, KvVVvKivi k I wkqvji WvK e bexc Nvlvj ejj, Gme nvvgv KZw`b wgUe gkvB ? bwQ
hb inmgqx ic aviY KiQ| mB inmgq cKwZi cUf~wgZ fevbxi `q DuwK bvwK wK GKUv cyi Rvigvb wbq wbqP? wekvm gkvq ejj wmvcyi bexc ejj,-
giQ GK `eZv t m Kvb Rjv ? Avgv`i GB hkvi, bv Lyjb ? gvgy`cyii KvQ ?
fevbx AbK iv evwo iIbv njb| kiZi AvKvk AMwYZ b, `~i wef~wZf~lbi fvlvi cavb wU wZbwU c_gZ; KvwKi GKNqwg, wZxqZ;
ebvi KvVVvKivi Z`vie, KwPr ev `yGKUv wkqvji WvK, mevB hb Zuvi k wechq NUQ Kvbv Kvbv , ZZxqZ; fvlvi msnwZ me h_vh_ fve
KvQ AwZ inmgq ej gb nwQj| AvR fMevbi wbfZ wb im Zuvi Ai iwZ nqwb| GB wUwj cii mwKZ| GB mKj AmwZi KviY fvegy
AgZgq nqQ ej Zuvi evi evi gb nZ jvMj| inmgq eU, gayiI eU| gayi I AvZfvjv gbvfvi I chZi Afve| ZvB Zuvi wkw_j G GKNq eYbv cvV KiZ
inmgq I weivU I my`i I eo Avcb m `eZv| GKgv `eZv, Avi KD bB | KiZ cvVK GKmgq ah nvwiq dj|
wef~wZf~lY wQjb AveMceY ewZi AwaKvix| ZvB Zuvi Dcbvm cPiz Dwj-wLZ wU _vKv mZI Zuvi fvlvi cavb bwj- wbivfiY m`h,
KiY ` ki mgvek NUQ| Awbevh KviY GKvwaK g Z z i NUbv NUQ ^Q Abvqm MwZ I mnRvZ Abycg cew| cKZ A_ wZwb RxebK LwewQb Ki
DcbvmwjZ| Zuvi Dcbvm `yMv, AcYv, nwini, meRqv, gvjZx cfwZ Pwii fvebwb| wbR^ mnRvZ fvlv w`q wewea iPbvi ga mB wPivqZ Rxebi AvjL
gZzi wb`viY `q we`viK| Abyic GKvwaK gZzi `k nvwRi KiQb BsiR wjwce KiQb mv_Kfve| mLvbB Zuvi fvlvi Pigwmw Ges Zuvi M`kjxi
JcbvwmK Ugvm nvwW| Zuvi Dcbvm nbPvW, mymvb, MvBjm, RyW, Um, BDPvwqv cig Mie|
cgyLi gZz ggvwK| AbKB wef~wZf~lYi c_i cvuPvjx I AcivwRZvZ h (5)
gZzi wgwQj `Lvbv nqQ Zv wkmZ nqwb ej AwfhvM GbQb|
G j KiY ev gZzi `ki AvekKZv wbaviY Kiv Avgv`i AvjvP ewgP`, iex`bv_ I kirP`i ci evsjv mvwnZ GKSvK DcbvwmKi Avwefve
bq| mB mKj KiY `ki cKvkfw KZUv wk mZ ZvB Avgv`i wePvh| GB NU| weklZ c_g wekhyvi Kvj wZb evcvavq evsjv Dcbvmi bvbv w`K
mKj AveM`x KiY `ki ebbvq wef~wZf~lY AmvaviY mshg I cwiwgwZ evai _K bZzbZ Avbb| fvlv eenviI beZi ixwZi Avg`vwb Kib| Zvivki
cwiPq w`qQb| Kv_vI AveMi DQvm fvlvi ^vfvweK mshgK jNb Kiwb| evcvavq AvwjK mvsw Zi I AR kwYi Rxeb AvjL icvqY AMYx f~wgKv
D`vniY wnmve c_i cuvPvjx Dcbvm `yMvi AvKwK I ggvwK gZzi K_v cvjb Kib| cMvg Mb`eZv Kwe nuvmywj euvKi DcK_v Gw`K _K iYxq
iY Avm| wK wkx wef~wZf~lY D `ki eYbvq wbivmfve wkvwPZ AmvaviY iPbv|
mshg iv KiQb| Zvivki Dcbvm welq gyLZ Zuvi Rbf~wg ivp Aji gaB mxgve| KLbI
ev wekl mc`vqi RxePhv I Zv`i mswZ DV GmQ Zuvi Dcbvm| KLbI ev
ciw`b So _vwgqv Mj- AvKvki gN KvwUZ i Kwij| bxjgwY wbw` fMwjK Aj I mf mgvR _K wewQb RbMvxK mMie evsjv
gyLy R `yejv wbqwgZ `Lvkvbv KwiZ jvwMjb| So ew _vwgevi ciw`b nBZB Dcbvmi Lvmgnj nvwRi KiQb| exif~gi KvcvB b`xi ZxieZx cZ euvkev`x
`yMvi Ri Avevi eo evwoj| kir Wvvi myweav eywSjb bv| ZvB kvKi `kwj Mvgi wbbe I wewkw mswZi aviK evnK Kvnvi`i Rxebe` wjwce nqQ
Dfq wkxi eYbvq AwZwiKZvi Kvbv Afve wQj bv| nuvmyjxeuvKi DcK_v Dcbvm| GB mKj AvwjK I wewk MvxMZ evK
wef~wZf~lY fveyK cKwZi ewZi AwaKvix njI cqvRb jNynvm AviI wekvmhvM Ges PwiwjK AviI cYe Ki Zvjvi Rb wZwb AvwjK
33 34
fvlv eenvi KiQb Abvqvm| vBj wbLuyZ KZv `yi feZv Avi GKRb GKeviB KZv wbi| GKRb K_vq
nuvmyjx euvKi DcK_v Dcbvm embi gv myPuv`- Zvi K_vevZvq AbMj Gjvgjv fveUv GKeviB ei`v Kibbv| K_vwjZ Kov Bwwii xR Pwoq
AvwjK fvlv eenvi KiQb| wZwb ebvqvixi m `e`ywecvK mK ejb t Ze mfvmgvR wZwb eivb, Avi GKRb K_vUvq KvbiKg cwiQbZv GjB Lywk
Ze giwe ?- Zv wK Kiwe ej ? fMevbi weavb h ZvB Zv neb| kvbvbv xRi Rb Zvi gv_v e_v bB|
Muvqi `wY w`K Avj hLb AvwQ, Avi AvgvivB hLb wK ej wQwi &IuPv, _Lb wef~wZf~lY Zuvi K_vmvwnZ AvwK wbgvY Z_v fvlv cqvM c~eeZx I
AvMB Avgw`K giZ ne eBwK| wKsev - myPuv` ejj wK ? wK ejwj ? wKQy jq mgKvji aviYv jLKK AweKj AbyKiY Kibwb| K_vwkx wnmve Zuvi ewZ
Mv| ZvgvK ewj bvq| em w`wK ZzB| wQj ^Z I wbR^| fvlv eenviI mB ^Kxq Qvc | h KviY Zuvi mgKvj
D Dcbvm jLb Abvqm mycPzi AvwjK k eenvi KiQb| h_v GK`j K_v ^Kxq Qvc | h KviY Zvi mgKvj GK`j K_vmvwnwZKi ga
nB, GZUzb, jUeii, jve, B eQi, AO BZvw`| wK wef~wZf~lY GB RvZxq _KI Zvi fvlv Abb I AbbyKiYxq|
AvwjK fvlvi eenvii cwZ wekl AvMn `Lvbwb| b`xqv, hkvi, Pwek ciMYv mnvqK M t
cf~wZ Aji jvKgyL cPwjZ fvlvK Aek Zuvi Dcbvm eenvi KiQb| K. wef~wZf~lY e`vcvavqi t gb I wk - MvwcKvbv_ ivqPayix|
ZvK Mvg fvlv ejjI AvwjK fvlv ejv Pj bv| Zuvi `w wQj D`vi I cmvwiZ| L. wef~wZf~lY wPib Nvl|
ZvB wekl Aj I wekl Mvvi fvlvK gvvwZwi iZ w`Z Pvbwb| M. evsjv Dcbvmi BwZnvm - |
N. evsjv Dcbvmi Kvjvi - mivR e`vcvavq|
evsjv Dcbvm AvwjK mswZ I fvlv Avg`vwbi AbZg cw_Kr O. gav _K mvq AiYKzgvi gyLvcvavq|
gvwbK e`vcvavq| GB wbwiL Zuvi iYxq Dcbvm cv b`xi gvwS| hLvb P. Kvji cwZgv AiYKzgvi gyLvcvavq|
cv b`xi ZxieZx axei cj-xi Rj`i Rxeb msMvgi BwZe iwPZ nqQ| jLK Q. wef~wZ iPbvejx c_g, wZxq, ZZxq L|
Abvqvm c~ee xq Dcfvlv eenvi KiQb| wech axei cj-xZ mvnvhi Avkvm R. ewg iPbvejx
w`q nvmb wgqv ej t S. nuvmyjx euvKi DcK_v Zvivki e`vcvavq|
UvKv KR w`gybv, Qb w`gy, euvk w`gy, wbR LvUvBqv ZvgvMv Ni ZzBjv T. cv b`xi gvwS gvwbK e`vcvavq|
w`gy kvl wbKvk wbqvLZ wjLyg, GKUv KBiv wUc w`ev|
gvwbK evcvavq wQjb wevbi Qv Ges wevb gb ewZi
AwaKvix ZvB wZwb evsjv Dcbvm evwbK gbvfw wbq wek-lY agx fvlv eenvi
Kib| mB fvlvi evwZim` RywMqQb dqwWI gbvwek-lYi ZvwM`| cyZj z bvPi
BwZK_v Dcbvmi bvqKi Rb Mvg, wkv kni| dj Zuvi wPvq PZbvq wcZvi
A_wjv gae kni gywLZv, gvbweK `vwqZeva, m`h PZbv BZvw` wbq Zuvi
gb RwUj `i cybv eZb iwPZ nq| jLKi wek-lYagx fvlAq Zvi icvqY t
`q I gbi Mob Avmj Zvnvi Mvg| kni Zvnvi gb h Qvc w`qvwQj
Zvnv gywQevi bq, wK m ay Qvc, `vM bq|
wef~wZf~lY e`vcvavq GB aiYi wek-lYagx fvlv eenvi Kiwb| Zuvi fvlv
wQj mnR mij eYbv fvlv| K`vwPr wZwb Kvbv Pwii gvbwmK icvqY KiQb|
Abc mgKvji K_vwkx cg_ Payixi M`kjx I wef~wZf~lYi M`ixwZ wecixZ
giZ AewZ| c_gRb eyw`x bvMwiK evM e`Zvq wmn, AciRb Abyf~wZwb
Mvg mviji DcvmK| mgvjvPK wPib Nvli fvlvq t
cg_ Payix bvMwiKZv cwikxwjZ, wef~wZfxlY MvgxYZv cwicvwjZ; GKRbi

35 36
GKwU `xN Kvwnbx| ejv hZ cvi mgmvgwqKKvji GwU GKwU cvwievwiK ei
AvLZvivgvb Bwjqvmi mvgvwRK bKkv| Kvb DPvi gbv GB Dcbvm web nqwb Ges Zv nIqv
wPjKvVvi mcvB cm meZ wQj bv| Kbbv wZwbB c_g Dcbvmi gZv wKQy iPbvq nvZ w`jb| AbymiY
Wt evejy mvnv Kivi gZv Kvb wKQy Zvi mvgb wQj bv| g~jZ Av`k kZvxi kli w`Ki
KjKvZvi mgvRi DQLjZv I AbvPvi eYbvq wZwb h aiYi mim KZzKixwZ
eenvi KiQb, Zvi RbB wZwb AwZkq Rbwcq nqQb| Zv bBj Pwi mw, gb
g~j K_v njv Kvb wKQy _g _vK bv, GwMq Pj development-Gi w`K
vwK wek-lY - Gmei wekl Kvb cwiPq Zuvi Dcbvm _K cvIqv hvq bv| Ze
Zv bv nj GMvbvi Kvb gvb nq bv| h Kvb mg fvlvi mvwnZ Zvi gwRi
Kvjxcmbi bKkvjv ay bKkv ev KZzKi welq bq| Gi ga iqQ AZxZ
cwieZb NwUq GKUv euvK bq| AvaywbKZvi w`K, bZzb AwfgyLi w`K, hv wKbv
KwjKvZvi nvwiq hvvIqv e wewP Qwei Avjevg| Avi GB AvjevgwU Avgv`i
m~Y GKwU bZzb kjxwki AvbKviv AvNvb myevwmZ g g Kiv Avek RwoZ
nvZ Zzj w`q wZwb Zuvi HwZnvwmK `vwqZ cvjb KiQb| AviK wnmve Zuvi GB
cwigj Ggbfve wbgvY Ki `q h Zvi cwZ fvv cvVK, mgvjvPK cvVK,
MwUK KwjKvZvi HwZnvwmK WvqixI ejv Pj|2
wb cvVK, mvaviY cvVK KZznj DxcK nq cRvcwZ iO gb wbq Zvi gayim
Avjvji Nii `yjvj - Gi iPbvKvj 1858, Zvg cuvPvi bKkvi
cvbi Rb DbyL DrK nq IV| Avi ZLb wZ nZ _vK Zvi be AbyivM
iPbvKvj (c_g Li) 1862, Avi GB `yBL GKm cKvkKvj 1865 mvj|
m`h evLvwb, wVK mB gyn~Z welqwU jvKkwZi ifm `k`kvi cvwo `q
Ze GB h 1865 mvj cKvwkZ nq kxewgP`i `yyMkbw`bx Ges 1866
Aviv ewk Ki cvVK kvZvi Kvb Zix Kivi Rb GB AvaywbKUv GB KvjviUv
mvj cKvwkZ nq Zuvi KcvjKzjv DcbvmLvwb| Gi _K evSv hvq h,Lye `Z
GKUv m`c NvlYv ivL, ej Ans RvZt, Zvi AbwZwej^B evSv hvq m ^qy
evsjv K_vmvwnZi RMr cvjUvZ _vK| Bw`iv (1873), wele (1873), iRbx
Ges GUv Kvb AvKwK cwieZb bq, g cwZi msMwVZ i` cKvk, Avi GaiYi
(1877), KKvi DBj(1878), Avb`gV(1882) Ges `ex Payivbx (1884)
cKvki KviYB AbK AvbKviv welq bv eySZ ci eKvewK i Ki `q,
GB QqwU Dcbvm ewgP` mvgvwRK Dcbvmi WvqgbmbUvK bvbvfve web
Aek Gwj Ah_v eKvewK bq, bZzbi mnvqK cmvig~jK cKvk, hvi ga w`q
KiQb| ewgP`i nvZB evsjv Dcbvm Zvi wbRi cvq `uvovZ kL| Zvici
bZzb Kvjvii welq Aviv cvVK kvZvi Kvbi evw NUvq| Zvi cwimi eo
iex`bv_ I kirP`i nvZ mvgvwRK Dcbvmi eZv bvbv ic iO fi Avm|
hvq, hgb cuvPvwj Mvbi ga nVvrB Kwe kxgaym~`b Zuvi gNbv` ea evsjv ew`K
evsjv Dcbvmi Kvjvi iPbvq wZb e`vcvavqi f~wgKv weklfve
fvlvq AcY Kijb, Agwb GK`g KjKvjvnj evsjv KvemvwnZi AvKvk evZvm
Zvrchc~Y| wef~wZf~lYi c_i cuvPvjx DcbvmwU wK AwfbeZi `vwe ivL|
wnj-vwjZ nq Mj, Pjj Zvi cvq Zviv `k`kvi, Kbbv ZgbwU Avi Gi
DcbvmwUZ Zuvi AvZgbi GKv K_vi cKvk web Kiv nqQ| mvaviY `wZ
AvM ch nq IVwb| Zvi ga innovative appeal _vK ejB Ggb nq|
DcbvmwU GK`g mv`vgvUv| GaiYi Dcbvm evsjv mvwnZ wK GKUvI bB| GB
GKUv cPwjZ Afvm _K wKsev fve _K AbZi wKQy gyLvgywL njB ZvK MnY
A_B DcbvmwU Awfbe| Acy - `~Mv mB mgqi nZ`wi` cwievii kkei
KiZ wegyL nq, wK GB cwiewZZ cKvk mnR Qo `evi cv bq, Zvi i`ZR
Awfew|
Zvi ^KxqZvK cgvY Ki Qvo h m ^q|y AvLZvivgvb Bwjqvmi wPjKvVvi
wef~wZf~lYi Dcbvm `ytL K AvQ, wK Kvb AwfhvM bB Ggb
mcvB -Gi Ave`b GgbB hb|
GKUv fvebv Rvqgvb AvQ| wK Zuvi BQvgZx (1950) I Akwb msKZ (1959)
evsjv Dcbvm mvwnZi BwZnvmi Drmg~j wMq `uvovj `wL cvixPuv`
Dcbvm`ywUZ RbZvi msMvg, cwZiva I Av`vjbi XD wef PgrKvi Av`vwjZ|
wg Avjvji Nii `yjvj wjLQb| Aek GwU mee Dcbvm bq, Dcbvmi
BQvgZx DcbvmLvwb e AZxZi myL `ytLi AwjwLZ BwZnvm, g~K RbMYi BwZnvm,
jYvv ejjB wVK nq| cvq mgmvgwqKKvj Kvjxcmb wmsn Zvg cuvPvi
Avmj RvZxq BwZnvm wnmveB wef~wZf~lY cwiMwYZ KiQb| wef~wZf~lY HwZnvwmK
bKkv `yB L iPbv Kib| hw` cvixPuv` Dcbvmi gZ wKQy GKUv iPbv Kib,Ze
evZveiY evsjvi RbRxebK aiZ PvBjb| Dcbvmi welq BQvgZx b`xK K`
Avwg eje Kvjxcmb QvUMi gZ wKQy iPbv Kib cwZwU bKkvi webvm|
Ki h RbRxeb b`x cevni gZvB XDq XDq GwMq wMqwQj Zvi wewP
cvixPuv`i Avjvji Nii `yjvj g~jZ GK abxi `yjvji AwZgvvq
Kvwnbx| h mgqwUK wZwb eQ wbqwQjb Zv Ebwesk kZvxi wZxqv_|3 Avi
LvgLqvjxcbv Ges Zvi eq q hvevi GKwU Kvwnbx gv| GwUI bKkv RvZxq
GB Dcbvm mgKvji cvi RbZv Ges gcwieZgvb mvgvwRK webvm Pj
37 38
Avmv RbZvi QweZ aiZ PvIqv nqQ GKwU cengvb Rxebi Qwe| bxjPvl weivax Avi GB me ejZ Mj kl ne bv| gvbyl GKwU enr msMvg kl Ki Avevi
RbZvi msNlgyLi DRbvq DcbvmwU ev| GB RbZv mgKvji KlK cRv| cuvPz AviKwU msMvgi Rb cwZ wbZ eva nq|
mL, wewcb MvwR, bey MvwRi gZv mb Pvlxiv bxjPvl weivax MY Av`vjbi Ab e evmvbi RbB AwZmvaviY gvbyli wbqZ msMvg KiZ nq| gbvR
RbZvi m GKxf~Z nq hvq| AvLZvivgvb Bwjqvmi wPjKvVvi mcvB emyi Rj - Rj(1951) I eb KU emZ GB `ywU Dcbvm hb iqQ ebPi
DcbvmI GKwU HwZnvwmK evZveiY aiZ PvIqv nqQ, wK mB HwZnvwmK gvbyli msMvgK_v| AvLZvivgvbi Lvqvebvgv(1996) DcbvmwUZ h AjwKK
evZveiYi ga h eZv aiv coQ Zvi gbvwK Awffve HwZnvwmK evZveiYi wekvm, `yiwfMg inmgqZv,jvKwekvm BZvw` wewbwgZ nqQ, ZviB cvKZ wbgvY
mgvivj GKwU RwUj weklK iYy wnmve cZvwqZ nqQ| Avevi wef~wZf~lYi H `ywU Dcbvm Rvqgvb| b`x, Rj, eb nj gvwUi gvbyli Rxeb RxweKvi |
Akwb msKZ hb weRb fvPvhi bevbi gZvB ek LvwbKUv gvv cqQ| AZ gj-egbi wZZvm GKwU bvg, gvwbK e`vcvavqi cvb`xi gvwS, mgik
wef~wZf~lY hgb mgmvgwqK RxebhYvi gvwKZvi Awffe I Awffve `LvZ emyi Mv, Agi` Nvli PiKvkl BZvw` Dcbvm kgRxex Avi kg myweavfvMxi
PqQb wVK Zgwb AvLZvivgvbI `wLqQb, wK hyMvwiZ gvbwmK PZbvMZ Avi euP _vKvi Q` Kgb hb cvkvcvwk nuvUZ _vK|
RwUjZvi AveZUv wK GK`g Awfbe, Abyfe mvwiZ nq gv| ivRbwZK Dcbvm wnmve Ygq gvbvi jLx`i w`Mvi (1957), gnvkZv
Zvivki e`vcvavqi avx`eZv (1939). MY`eZv(1942), `exi nvRvi Pz i vwki gv(1974), mgik emy i gnvKvji i_i
cMvg (1944), nuvmyjxeuvKi DcK_v BZvw` Dcbvm Av`vjb Avjvobi f~wgKv Nvov(1977),mgik gRyg`vii Kvjcyil(1985) wekl Dj-LhvM GB KviY
h mPj mgvRi `ni ga gvbyli h `vn ZviB cwZweavbi Rb gvbyl
AvQ| wK mvgZvwK Pvci KviY gyLi nq DVZ cviwb| mvgZvwK Pvc hZ
cwZev`gyLi nq, KLb RZ KLb nvi GB nviwRZi ga w`qB msMvg GwMq
nvm ne, ZZB K_vmvwnZi RwUj cKvk gyLi ne| .... Dcbvm cvVKi KvQ
Pj| gvbyl Pvq ^cmy`i kvwi mgvR, bvqi mgvR - ZviB LuvR PjQ wekRyo|
im wccvmv Ges Rxeb wccvmv cvq GKxf~Z evcvi| Rxeb AvaywbK hyyM hZ wdDWvj
AvLZvivgvbi wPjKvVvi mcvB mB LuvR KiZ AviK msMvgi c_ nuvU|
KvVvgvK fO fO bvbv w`K wbRK weKwkZ KiZ PqQ, ZZB m nqQ
GB Dcbvmi cavb Pwiwj GK GKwU aiY `uvwoq AvQ| cPwjZ ixwZi webvm
wewP Ges KZznjvxcK|4 Zvivki wdDWvj KvVvgv bv fO Av`vjb kvwYZ
bq, `uvwoq AvQ mgvR eev Avi Av`vjbi AwaKvVvgv Nul| evsjv Dcbvmi
Kivi Pv KiQb| wK gvwbK e`vcvavqi Dcbvm wdDWvj I cuwy R KvVvgvK
wbgvY kjxi AviK Kvjvii evZv wbq nvwRi nqQ GB Dcbvm| bvqK bvwqKvi
fO ZQbQ Ki `Iqv nqQ| `cY (1944) Dcbvm ew Avi Mvgi gvbyli cgi Lvjv evZv GB Dcbvm bB, cgi cZvLvbI gbvwK RwUjZvq gvov
msMvgi Kvwnbx Dvj nq DVQ| Zviv Rqx nqQ| wK kniZjxi hkv`viv welv` AveMi evSv nq AvQ|
civ nqQ| ^vaxbZvi mgKvji cvi `ywU Dcbvm wP (1947) I ^vaxbZvi
^v` (1951) Av`vjb,wgwQj, mgvek Uvb Uvb| wPt `pPZv RbZvi Dcbvm wP Ges wPjKvVvi mcvB t
Avi ^vaxbZvi ^v` gywKvgx RbZvi wei agxq fveveM DrKw`K Pvc wav wP Dcbvmi cUf~wg I c-Ui eveZvUv AwaK iZcY~ | Avevi
KiZ Pvq, wK Zviv Rqx nq| wPjKvVvi mcvB DcbvmI GB evcviUv gyL| 1945 mvj wekhy kl nevi
GKUv welq ek , gvbe mfZvi BwZnvmUvB njv RxebmsMvgi| ci `kevcx Zzgyj wevf `Lv `q| G eQii bf^i gvm AvRv` wn` dRi
hLb gvbyli K_v dvUwb, hLb Zv`i ebRxeb, Bkvivq I bvbv D&rKU k wZbRb bvqKi wePvi I ` nIqvq mgM `k wevf PigvKvi aviY Ki| GB
KvRKvg PvjvZv, Avb RvjvZ hLb kLwb ZLbI Zviv AwZ wUwKq ivLvi wevf g cywjk I mb evwnbxi gaI Qwoq co|5 GB evweK NUbvi
jovB Rvwi iLQ| Zviv KZ jovB KiQ| Avwg ejwQ bv h mUv wQj Struggle icvqY nj wP| GB Dcbvmi NUbvi MwZ AwZ `Z, Pwi msLv AMbb| cLi
for the fittest Kbbv msMvg Ki KiB gvbeRvwZK hvMZvi cwiPq w`Z NUbvi cevn Pwi wgwQji mvZ Aek GKgyLx| gvwbK eRbi `q aZ `kcxwZ
nqQ| gvbe RvwZi ga hviv msMvg Rvwi ivLvi Zi AvZZvM Kij ZvivB Zv I Av`kK wbixY KiQb wbRi Rxebv`ki AvjvK|6
wbwfK, ZvivB hvMZvi gvb` gvbeRvwZi nvZ w`q MQ Zv`i DivwaKvi wPjKvVvi mcvB Dcbvmi evweK NUbv cvUvI wQj RbZvi wez
wnmve| AvR mfRMZi AbK gvbyyl jovB msMvgi K_v bj bvK wmUKvq, wK nq IVvi c h_ AbyKj| 1966 mvji 19 Gwcj kL gywRei ingvbK
gvbemgvRi jovB Zv _g hvqwb| eis Avgiv AvR Aviv KwVb jovBZ co hkvi MdZvi Kiv nq| Rvwgb gyw w`q 23 Gwcj cybivq ZuvK Rvwgb AhvM
MwQ| mB jovB bvbv aiYi mvmi wei, ivbwZK Acwbqgi kvmbi wei, IqviU MdZvi Kiv nq| Zvici _K Zvi wei Dchycwi gvgjv `vqi nZ
39 40
_vK| GK Rj _K AviK Rj vbvwiZ nZ _vKb wZwb| kl ZuvK wbq mvb wbqvwRZ Ki `q| iy bvgUv wbqB c_g cvVKI GKUz weg co
hvIqv nq AvMiZjv loh gvgjvi Avmvgx wnmve XvKv KvUbg|7 m~Y hvq| K`xq Pwi Z_v bvqK Pwi Imgvb wbRI weg co Zgwb Zvi m m
GKwU wg_v gvgjvq kL gywReii m Aviv ivRbwZK bZv I miKvix KgPvix`i cvVKKI Mvjgj Aevq dj Zvi PZbvq kvb `q| G njv AvLZvivgvbi
duvmvbv nq| ejv nq, fviZ miKvii g`Z mk Afyvb NwUq ^vaxb c~ee vsjv Awfbe cqvm|
cwZvi loh Kiv nqwQj Ges XvKv fviZxq `~Zvevmi dv mUvix wc.Gb. Avevi gbvwevbMZ wkRvdwbqvi h AvKzU gvwbqv ev A^vfvweK
ISv GB cwiKbvi m hy| Awfhy`i KqKRb AvMiZjvq wMq fviZxq DRbv I AwiiZvi KviY AjxKexY `wMvPi nq, hvK Avgiv w`ev^ci
mbvevwnbxi Awdmvi`ii m Pv m^ AvjvPbv KiwQj|8 GB KviY GB webvmI fveZ cvwi Ggb aiYi exYi cvkvcvwk wekmy`ixi cyiz Dii
gvgjvi bvg `Iqv nq AvMiZjv loh gvgjv| Abvb ivRbwZK bZv ev miKvix cwZfvm Imgvbi hb Zvobv cYvw`Z nqI Avevi w_wZq hvq| mKvjejv ^c
KgPvixi bvg gv^q Rbgb Dn nq hvq, GKgv kL gywReii bvgB AvMiZjv `Lv Zvi evevi jvki k ZLbI m cvq|
loh gvgjvi gagwY nq IV Ges ZvK gy Ki Avbvi Rb Rbgbi cwZw`b GiciB iyy Avm Imgvbi KvQ AveyZvjei wjZ wbnZ nevi msev`
wevi NUZ _vK, Avi kL gywReii AvIqvgx wjM `ji cwZ RbMYi AvbyMZI wbq - Imgvb XyK hvq gKeyj nvmbi Ni, mLvb _K ivvq, Kuva jvki LvU,
evoZ _vK| GB cUf~wgZ AvLZvivgvb c-U ev AvLvbfvM ev Kvwnbxi QK cywjki MvwoZ mIqvi|
wbgvY Kib| wPjKvVvi mcvB Dcbvmi `ywU c-U, `ywU c-UB msMvgx RbZvi wfo|
g~j Kvwnbx AvewZZ nQ kL gywReii gyw Av`vjbi wgwQj wgwUs mgveki
c-U / AvLvb / Kvwnbx webvm t
wez Avjvob, ewMZ BQv I ^v_i bvbv w`KI Dcbvmi Kvwnbxi GKwU
wPjKvVvi mcvB Dcbvmi MVbixwZ cheY Kij ek evSv hvq
mgvivj welq, wK ewMZ ^v_ Abylwj| GB Dcbvmi eqb wki RbB
Gi Kvwnbx fvM gvUB mij cKwZi bq| Avevi h myMw_Z ZvI bq| hnZz GB
GmQ| Gevi c-U `ywUi webvm - eybvUi welqwU `Lv hvK
Dcbvmi cUf~wg `ywU w`M cmvigvb| eo w`KUv XvKv Kw`K Ges AciwU
c-U bs -1 t g~j Kvwnbx fvM t
MvgKw`K - eivMx, wfUv, P`b`n, WvKvZ gviv Pi, avivelvi Pi, MvwUqv, ZvjcuvZv,
Imgvb I wPjKvVv || Imgvb, ivby I iyy || wLwRi, wLwRii gv I dvjy
c`ygkni, wP_ywjqv, KvwYevwo, Kvgvjcyi, Mvjvevwo cfwZ GjvKv evcx weZZ|
A_vr GB Dcbvmi c-UUv RwUj| wgw || wLwRi, wLwRii gv I iingZDj-v || Ryy vb, Ryvbi gv I wLwRi ||
Dcvcb cwZi `wKvY _K `Lj wPjKvVvi mcvB Gi c-U Ryvbi gv I ingZDj-v || wLwRi I AvjvDwb || Ryvbi gv I Kvgiwb ||
cvbvivwgK ev weZZ I wkw_j auvPi AvLvbfvM| cvbvivwgK c-U AbK wLwRi I eRjy|| AvjvDwb I ingZDj-v || AvjvDwb I wmZviv || gKeyj nvmb
Pwii fxo; Pwiiv hZLvwb UvBc - agx ZZLvwb ew^fve wewk bq, Pwi I I Zvi cwievii Abvb m`m|| Imgvb, kIKZ, Avbvqvi, AvjZvd I wmKv`vi
NUbv mK GLvb wKQyUv wkw_j, Rxebi weZZ I wewP eveZvK cwZwew^Z || Ryvb, wLwRi I Imgvb|| XvKvi ivv, wgwQj RbZv, cbi gq`vb, evqZzj
Kivi Awfcvq cvbvivwwgK c-Ui cUf~wg wek` I evcK nq|9 Avevi MVbMZ gveviig gq`vb Ges mgvek||
w`K _K GB DcbvmwU evKvi bq| GB DcbvmwU cvKvi I ngvKvi GB `yqi c-U bs -2 t DcKvwnbx t
wgkY MwVZ| evKvi c-U `pmse nq _vK| cvKvi c-Ui MVb wkw_j nq| PsUz I eivMx wfUv || Avbvvqvi I Rvjvj gvvi || Avbvqvi I Lqevi
Rxebi UzKiv Qwe, GKwU fve`w I wKQy Pwii mgvnvii mij ^ZtZ Zvi MvRx || Avbvqvi I Avdmvi MvRx|| Avbvqvi I nvmb Avwj dwKi|| Lqevi Avwj
MwZ| Kvb GK cv Rbi Rxeb cwigvi wewP AwfZv Mw_Z G c-Ui wbgv Y|10 I nvmb Avwj dwKi || Avbvqvi, PsUz I Avwje || beRDwb, Kigvwj I
ngvKvi c-U Rxebi weZZ cwZ wbwgZ GK RwUj MVbic| g~j Kvvwnbxi m cPvi evev (Kiv gj)|| Avbvqvi, bv`y I PsUz || Avbvqvii eo PvPv I gRvgvgv
DcKvwnbxi mshvM, emsLK I wewP Pwii mgvek, NUbv I cwiwwZi ewP (Bqvwmb)|| avivelv I WvKvZ gviv Pi || Mii ev_vb I Lvqvo||
ngvKvi c-U PgrKvifve web| wPjKvVvi mcvB DcbvmwUZ Kejgv c-U bs 1 ev g~j Kvwnbx
Kvwnbxi g~j Dcv`vb Pwi Ges eZvi webvm| wPjKvVvi _vKjB h_ nZv, c-U bs 2 ev DcKvwnbxi Kvb cqvRb wQj ej gb nq bv|
mcvB Dcbvmi eZv i nq hvq A~Z AvKwKZvi gvoK, Imgvbi g~jKvwnbxi m DcKvwnbxi Kvb mshvM bB| AvQ myZvi gZv GKwU cvq A`k
^cPvwiZvi ga w`q Imgvbi kkei DM DrK nq cvVKK Zxe Kvnj mshvM iLv, m nj AvbvqviK jLv Rvjvj gvvii wPwV| GB wPwVZ Rvjvj
41 42
gvvi ZvK Zv`i Mvgi Aev mK AewnZ KiQ| Zv`i Mvgvj Lye Mi Pq ewk wKQy PqwQj|
Pzwi nQ| Zv`i evwoZ eQi Kvgjv wnmve KvR Ki bv`y civgvwYKi Mi Pzwii GB Dcbvm Imgvbi mgvivj iqQ wLwRi| wLwRii Rxebei
NUbvi Dj-L AvQ, Zvi GRvnvi _vbvq bqwb, eis ciw`b ZvK Kviv hb cvw kkeUvB wQj Vjv LvIqv| dvjy wgwi KvQ Zvi gv hLb wQj ZLbI ZvK Avq
w`q Lye gvi| Zvi Qj PsUz Lye eoQ, Ii RbB cwieviwUi mebvk ne - Ki LZ nZ| ingZDj-vi KvQ hLb Zvi gv Gjv ZLbI ZvK Zvi gnvRb
BZvw` BZvw`| GB wPwV Imgvb co gv| Avbvqvi ZvK coZ w`qwQj| ImgvbK ingZDj-vi dvBdigvm LvUZ nZv| eov nqI m wbt^, KvR Ki wVKB, wKQyB
Mvg hvevi Rb m cve w`qwQj wK m hvqwb| Imgvb gvbwmKfve fxlY Amy _vK bv| ingZDj-vi MviR KvR KiZ m, ivRbxwZ Kivi Rb ZvK miZ nq|
nq coj Kigvwj Zvi mev klv Ki& ingZDj-vi fvM AvjvDwbi MviR KvR i Ki `q| Ryvbi gvqi m
g~jKvwnbx hgb AvKwK i nqQ Imgvbi ^ci Abyfe w`q, 14 weq nevi ciI m Kvb iKg evwofvovUzKz `q| Avevi wLwRii gv Ges Ryvbi
Aavq DcKvwnbxI AvKwK i nq hvq| GLvb Kvb ^c bB| GK`g eve| gv DfqB ingZDj-vi hbwjvi ewj|
Lqivi MvRx wRvmv w`q AvKei fvqi evUv? Imgvb ivRbwZKfve AvKwUf bq, wK mske _vKZ Pvq|
wLwRi ivRbwZKfve AvKwUf|wgwQj mgveki bvg bj wKsev `Lj m mLvb
Avmj DcKvwnbx m~Y GKwU ^Z Kvwnbx ejj AZzw nq bv| Ze
jvwdq co| m nj Av`vjb Db|
GB Kvwnbxi m GKUv mn mK AvQ| ZvB GB KvwnbxK DcKvwnbx bv ej
cg ev ivRbxwZZ Imgvb wbRK hLb mgq RovZ cvibv| meZ
mnKvwnbx ejv fvjv|
GB KviYB axi axi m gbvivMxZ cwiYZ nq| AjxKexY Zvi ^fveMZ eZv|
Gevi Avwg g~j Kvwnbxi AvjvPbvq| g~j KvwnbxK myWj Kvb M bB|
Aek wPjKvVvi AveZvI Zvi gbvweKi AbZg KviY| Kvivdzi KviY
Imgvb I ivbyi cgi M? mI Zgb gvLv gvLv bq, ZvwKZvq Zv AvZzwm|
mKjKB Ave _vKZ nq| ImgvbKI _vKZ nq|
Imgvbi ga hbZvi ek Dvc AvQ, hgb hyeK`i _vK Avi wK| gvLv gvLv mePq gykwKj GB Dcbvmi c-wUs aiv| Kbbv wgwQj mgvek Kvidy
cgi cwiek ek wQj, hw` `nR Pvwn`vi K_vB aiv hvq Zvi cwiek I mgq KLb h i nq Avi KLb h wj, wUqvi Mvm Pj evSv hvq bv, hLb ZLb iv
ivby Zv w`qQ, `e`vm gvKv cgi K_v Qo w`jvg| wK Imgvb Zv cwZ vi hKvb cv _K wgwQj eivq, kvbv hvq k-vMvb kvgmynvi i
wbZB mgq cvi Ki `q| GKUz k Avm, Pz^b Pz^b fwiq `Iqvi Dvc e_v hZ `e bv, Rji Zvjv fvOev kL gywRevK Avjev(ct 232)|
BZvw` Iivj Avdqvi ek nZ cviZv, GZ hbZvi Ae`gb RwbZ wevUi KLbv mgvek evqZzj gvKvig, KLbv cb gq`vb| iziU, weZK, c_,
mvebv gyQ hZ| wK Imgvb hfve hbZvi Iivj Avdqvi Ae`wgZ KiQ, wgwQj, Kvidz, wj, gZz , wUqvi Mvm c-wUs-Gi wekl A| GBmme GKm aiv
ZvZ Zvi gbvweKvjb I gbvivMx nevi c h_| Avevi ivbyi fvB iyi cwZ gyykwKj| Avevi wez RbZvi bvbv AvKwUwfwURI GB cm ibxq t gIjvbv
Zvi cg AvQ, m Zvi AvZiwZ| fvmvbxi wgwUs _K ewiq wgwQji jvKRb eagvb nvDmi cvk AvMiZjv
ingZDj-vi evwoi wPjKvVvi evwm`v Imgvb| wkwZ PvKzixRxwe wnmve gvgjvi 1 b^i RRmvnei evwoZ Avb awiq w`wQjv, Avi AbKi m wLwRi
evwoi gvwjK ZvK iZ `q| `vZjvi fvovU gKeyj nvmbi AbycwwZZ Zvi Avwj ZLb H RRmvneK LuyRwQjv nb nq| (ct 226)||
eov Qj cywjki wjZ wbnZ nj ZvK ingZDj-v iyK w`q WK Avb| GK Imgvbi KPvwiZv, ^cP vwiZv I AjxKexYi cmwj hw` mvRvbv
mB _K gKeyj nvmbi cwievii m`m`i m Zvi GKUv mK I m^i hvq Abvb c-wUswj XvKv co hvq| Kbbv wgwQj wgwUs I mgveki c-wUswj
c_ ck nq| gKeyj nvmb Zvi Kvjvcvbv gq ivbyyK Zvi KvQ cvBfU coZ g~jKvwnbxi mnmvsmwMK Wvqgbmb| hLb c~e cvwKvb kL gywReii Rj gywi
cvVvq wnmve KiB, KjR - UjR Zv IB Imgvb, ivby Zv eyS wbqQB, Zvi m Av`vjb, wgwQj, mgvek PjwQj ZLb AvbvqviivI Zv`i KwgDwb Av`vjbi
Zvi fvBI coZ hvq, Zvi mI Zvi ek Avvivws AvQ| KgmP~ x wbq KvR KiwQj| wewfb ivRbwZK `ji QvmsMVbwj h_fve Kgmw~ PI
Imgvb ivbyi mK evKU gvKv VuvU m`hi Dci XD Ljvbv MnY KiwQj| GBme UzKiv UzKiv Qwe RbZvi mgvnvi ^ZtZ MwZ wbq Dcbvm
RvqMvUvq Ges bvKi Dci Rg IVv jebv ^`wkwki we`ywj hw`b GK`g Ryo mvigvb| Gwj c-Ui cvKvi ewkK ek LvwbKUv mg_b Ki|
l wbZ QUdU Ki, mw`b iyZv Kvq`v Ki I`i myyhvM Ki w`Z Zv`i Avevi Imgvbi ewgvbmi fZiKvi mskq, ^weiva, A , PZbi
gvqi dvBdigvm LvUZ hvq| bv Imgvb, VuvU w`q l wbZ mvnm cvqwb| m Zvi week weg BZvw`i cwZ GB Dcbvmi ewk ngvKvi c-U wbwgZi cwZK
Wvb nvZi gagv I ZRbx w`q e-wUs Gi gZv Vm ai gyQ `q| ivby nqZv Gi mg_b Ki| AekB GBme wKQy wgwjq wgwjq Dcbvm iPbv me bq|
43 44
ivbyi m Imgvbi PjwZ cgi GKUz RovRwo PjZB cviZv, PjZ cviZv wLwRiK `LZ Pvq| wLwRiK Zvi z-WvBfvi Avi c-vqvi cuQ w`Z Pvq Imgvb|
Aviv wKQy, m fvebvi Kvb Aemi ivLvi cqvRb wQj bv| evsjv Dcbvmi Ryvb mvnvhi Rb cZ nq|
Pwi Lye `Z e`j hvQ| cPwjZ c_vi evBi nuvUv AbK w`b i nqQ| mgqi GLb Imgvb Avbvqvii Kov cvnvivq| wKQyZB m wPjKvVv _K
nvZ coQ Zvi Mvq| ew I mgvRi A^q Ab^q, msNvZ I mshvM ew^ic eivZ cvi bv| GZB m wP weg co MQ h KvvDK m wPbZ cviQ bv|
DvwmZ nqQ bvbv fve| evei mgmv I wki mgmvK GKB cwZ vcb Imgvbi GB h weg, Gi wcQb mvgvwRK wekLjvI `vqx|
Ki, ^igvvq bvbv jq, bvbv i Avivc Ki jLKiv cwZdwjZ KiZ PqQb ingZDj-v weQvbvq cvov nq MQ| ZvB AvjvDwbi AbKw`bi ^c
AvRKi mgqi, mgvRi Z_v Rxebi PjQ`K| cv hvQ M ejvi, aiZvB, mdj nq| m ingZDj-vi GKgv gq wmZvivK weq Ki GK`g eov gvwjK eb
eybywb I webvmi aviv aiY|11 ZvB Bwjqvm gbi h_ K_vK Dcbvmi cvZvq hvq| m Nifvov evovZ _vK evcKfve| gKeyj mvqe Ab evmv bq| hvevi
Zzj aiQb wbwavq AvM gKeyj nvmb Imgvbi m `Lv KiZ Avm| m gKeyj nvmbi K_v
1. wbRi Zxe imvZi Nb wbhvm ivbyK mgcY Ki Imgvb Zvi PvLi
bwQj bv|m ZvKvwQj iyi w`K| Qv`i iwjO fi w`q iy ZLb cvovUvK
cvwb cywlq `e| (ct 208)||
fvjv Ki `L wbQ| Avi iyK `LZ `LZ m weoweo Ki| AjxKexY
AviKwU `v hw`I Imgvbi Gme NU weg evZzjZvq
m `LZ cvq wLwRi hb iyK AvgY KiZ AvmQ| ZvB m ej ..... Avi
Gw`K ivbyi eyK nvZ w`Z wMq `vL, mLvb Lqix m~Zvi G^qWvwi
wLwRi ivLv ivLv, giv bv| IUvK Avgvi Ici Qo `vI !(ct 283)|| Zvici
Kiv cvMvWv AvuKv nvIqvB mvUi cKU| ZvB Zv ivbyi VuvU cwiYZ nqQ iyi
m iyK RvcU ai Pzgy Lvq, VuvUi gvsm wQuo bq, iy, GB klevi !
VuvU| iyKB m Aweivg Pzgy Lq PjQ| GUv njv wK Ki? iyK wbq m
KieUv wK ? Zvi PvB ivbyK| (ct 208)|| dvBbvj! we`vq ? Zvici ZvK iwjOi Icvi djvi Pv Ki| Zvi wPrKvi
ivRbwZKfve KvhKjvc _K `~i _vKvi KviYI Imgvbi Dci mKj QyU Avm| ZvB m cvY euP hvq| gvvwZwi AvZgMZvq wPskx
GKaiYi cfve co| GZI Zvi gb Kbwd mw nq| GI Ae`gbi dj| GB evZzjZvivM Avv Imgvb G gKeyj nvmbi cy iyi ga wbRK,
Abyl Zvi gv_vq GKwU KweZvi jvBb nq IV Kvidz `vMvbv c_, ivwejv wbRi kkewZ I wZi AbylK wjq dj, - Zvi weg Zvi ivMi
Qv`i Ici _vwK Avwg GKjv! evovevwoiB|12 GB evcviUv wK c-wUs-Gi wekl iZcY~ |
Imgvbi gbvweK Aviv Zxe nq| iyK wbq Qv` _K jvwdq co iyyi m avawZ ImgvbI wea| iyK Zvi nvZ _K gy KiZ
mbvevwnbxi jvKK wkv w`Z Pvq| Avevi Imgvbi Mvj `y-wZbU Pzgy Lvq| fxZ wMq cvifR I digvwj gvi Lvq| GZ Zvi gvbwmK Aev Aviv wecb nq|
`L ZvK Vvm Ki PoI gvi| kIKZ eySZ cvi m wmK| m Gjvgjv fvebvwP AvjvDwb wgqv Gm ivMi gv_vq gyL GKUv Nywl w`qwQj, Avevi iyi eov
v Ki| evbi nvvRev GmwQj, Imgvbi Kcvj mI GKUv e-v jvMvq| (ct 284)||
cmZ ejv cqvRb h g~j KvwnbxZ wLwRii gv, Ryvbi gv, dvjy GZ Zvi Kcvj I VuvU KvU| GUv Imgvbi Av`jMZ cwieZbiI GKwU cqvm
wgw, Kvgiwb, ingZDj-v cfw Z Pwi GmQ mgmvgwqK mgvR eveZvi QweUv eU| wK NUbv NU Mj| wK njv bv njv Imgvb Zvi wKQyB Dcjw KiZ cvi bv|
Zzj aivi Rb| wLwRiK Avbv nqQ GB A_ Ges Av`vjbi Abyl| m-B m aygv GKwU AveM cwiYZ nq|
Av`vjbi gy cvwL| RyvbK Imgvb I wLwRii (gZ) ga hvRKi f~wgKvq AvLZvivgvb GB AmsjM KvwnbxfvMi ga GK jngvq GKwU welv`i
ivLv nqQ| Qwe AvuKb| Avbvqvi mB Qwe `L| jUeni wbq VjvMvwoi m Mj gKeyj
wLwRi MvUv mvZK jvvK wbq wgwQj Pj hvq, g mB wgwQj xZ nvmb| 1wU wiKkvq ivby I ivbyi gv| Avbvqvi Qv`i iwjO SyuK Zv`i `Ljv|
nq| k-vMvbi AvIqvR AvIqvR wgwQj enZvKvi nq IV| wgwQj wj elY i PvL gyQZ gyQZ ivbyi gv evievi Ici w`K ZvKvwQjv| ivbyI ZvwKqwQj GKevi|
nq hvq| jvk coZ _vK| wLwRii eyKi euvw`K I cUi wVK Ici GB `yB w`b eov nQ, weKvj 5UvZI ivbyi Pzj iv` coQ, wK Zvi gyLi Ici
RvqMvq wj jvM| evcviUv wVK m eySZ cvi bv, MvjvMvwj Kivi Rb gyyL nuv weKvjejvi Qvqv| ivbyi gyL Svcmv| (ct 285) Avbvqvi wK Ki gqwUK
Ki gv| i fm hvwQj Zvi `n| `LZ cj bv| wea ImgvbI `LZ cj bv| GKwU welv`g~wZ m~hvi gZv
Imgvbi gvbwmK Aev AviI Lvivc nq| m cvivbqW wkRvdwbqvi w`M Wye Mj|
ivMxZ cwiYZ nq| m wLwRiK k~b SzjZ `L| kIKgZ agK `q| Ryvb Kigvwj Pj Mj h ImgvbK `Lvkvbv KiZv| Avbvqvi GKjv co
45 46
hvq| Imgvbi m Avbvqvi iziU LZ hvq| Imgvbi Rb Lvevi I Ab`i mbv Ki| (ct 304)||
Pv wbq Avbvqvi wPjKvVvq cek Ki| AvjZvd wePwjZ| Ryvb Gm Kx hb GKwU `kev Av`vjb Pjj Kej mB `ki gv kni bMi ev
Bkviv Ki Avi Imgvb Pj hvq Qv`| Szj wLwRiK z -WvBfvi Avvi c-vqvi w`Z Av`vjbi cKwZ, ew I eZv Zzj aij Pj bv| ZvB H ev Av`vjbi
Pvq m| wK bvMvj cvq bv| wLwRiI k Ki bv| Imggvb Ijv PvBZB Ryvb Kvjmxgvq Mvgvji cwiwwZI cvmwK| bPr m~YZ v Avm bv| ZvB wPjKvVvi
w`q `q| Imgvb Quyo `q h`yUv| wLwRi aiZ cvi bv| zy - WvBfviUv co mcvB Dcbvm Avbvqvi`i Mvg I Abvb msjM Mvg I Zvi Awaevmx`i
Qv`i KvY| Avi c-vqvi co hvq wbP| wbP wMq Ryvb mwU LuR
y Z _vK| `ovZ RxebRxweKvi Qwe Zzj aiv nqQ|
`ovZ Imgvb nuvwcq hvq, acvm Ki Qv` em co| Avbvqvi wMq Kuva nvZ knii Zzjbvq Mvgi wbwe wKsev evZ RbZvi Aev AbKLvwbB Lvivc
w`ZB myeva evjKi gZv Zvi m Pj hvq| Imgvb IK weQvbvq ewmq `q| GB nq _vK| Kbbv Zzjbvg~jKfve Mvg mvgZvwK Pvc ewk _vK,Avi _vK bvbv
NUbvq Imgvbi gbvRMr Aviv cwiewZZ nq| Avbvqvi Avi AvjZvd Zvi AcwiwPZ| eg~j msvi I AjwKK avb aviYv, hv mvgZvwK kwK mg_b Ki| eivMx
Zviv `yRb Kbj| m gy nZ Pvq| A_vr m ej AvMWyyg evMWyg Bb Lvjv wfUv Ggb GKwU ekeZx aviYvi welq|
gvV| wK e KcvU| m Avew Ki `yBRb Kbj GKLvbv LvU, e KcvU Lqevi MvRx Mvgi gvZei, Zvi K_vZB mKj IV em| WvKvZ gviv
Bqm e KcvU| m evBi eivZ Pvq| wLwRii m wgjZ Pvq| Pi Zvi wekvj eo Mii ev_vb nvmb Avwj dwKii Aaxb AvQ| m Zvi VKevwRi
Imgvbi Qov Aviv eo nq| m bb Ki| Imgvb wiwjR Pvq| Avbvqvi mvKi`| cvkeZx bvbv Mvg _K ivZi ejv Zv`i jyUivevwnbx Mi ej` jyV
ZvK evwoZ `e ejwQj ej gb Ki| Avmj m evwoZ hZ Pvq wKbv Zv m Gb Rgv Ki H ev_vb| beRDwb, Kiv gj (cPvi evc), Kigvwj, bv`y
RvbZ PqwQj| civgvwbK`i Mi ej` Pzwi nq hvq| G aiYi Pzwi mKj Mvg PjZ _vKvq Mwie
gvbyliv Zv`i Pvli KvhgZv nvivq, mKj w nq IV|
me wKQy wVKVvK e| Avbvqvii Lye Nygy cvq| m Af wb`vq AvQb nq|
Avbvqvi XvKv _K Zv`i Mvg Avm KwgDwb cvwUi msMVb Kiv hvq
Zvi cvqi avvq Imgvb RM IV| wLwRi ImgvbK Zvov `q evwoZ hvevi
wKbvv Zvi Rb| bv`y civgvwbKi Qj PsUz KwgDwb Av`vjb bZv Avwjei
Rb| Imgvbi cQve cvq| jyyw Zzj i Ki m, cvBc w`q cvwY Xvjvi gZv
AbyMvgx| Zviv Mvg Mvg wbcxwoZ gvbylK msMwVZ Ki Lqevi MvRx, Avdmvi MvRx,
Nywiq Nywiq Nii gai me wKQyi Dci cQve Ki wfwRq `q, evwK hUzKz wQj
nvmb Avwj dwKi`i wei PsUz Avwjeiv nvmb Avwj dwKiK cywoq gvi|
mUzKz w`q wfwRq `q Dcyi nq kvqv mwUi(Avbvqvii) bv`ymby`ym cvQvLvwb|
Rvjvj gvvi Lqevi MvRxi m AvbvqviK cwiPq Kwiq `q `yRbB
wK Avbvqvii GZI Nyg fvOwb| Imgvb evwjki Zjv _K PvweMvQv wbq bq| `yRbK gvc|
`iRvi Zvjv Lyj dj| wKy ewiq hvevi KcvU LyjZ cvi bv| Aekl Rvov eivMx wfUv MY Av`vjZ eme| PsUz IB wfUvi Ici cmvwiZ eUMvQi
cvqi jvw_Z Imgvb KcvU Lyj dj| Imgvbi GB me ZrciZv Avbvqvii Wvj Szwo BZvw` cwivi Ki AbKB gb Ki GBRb Zvi Dci wRb wZKi
Kvb wbqB avv w`wQj| wK m ZLb Avg~j Nyg we| (ct 301)|| cfve coe|
KcvU Rvov cvqi jvw_Z KcvU LyjZ wMq MwZ mw nq,dj Imgvb eivMx wfUvq MYAv`vjZ em| Lqevii gZz` NvwlZ nq| Avdmvii
wMq co ivvi Dci wPrcUvs nq| wLwRii agK Imgvb jvd w`q IV| Imgvb me mw RbMYi ga eU `evi wmv nq| PsUy avivjv KzVvi wbq Zix,
cv evovq| ivvi RbmvZ fm m PjQ Rbmb ivWi gvnbvq| m wLwRii Av`k cjB m Lvjvm ne| Rvjvj gvvi Avi Avbvqvii Abyiva Lqevi
m cvj-v w`q cvi bv| m ej, Avnb! ...Gz Rjw` Kib Imgvb mve! GB ch Ryvi bvgvR coevi Rb ek mgq cq hvq| Avi mB duvK w`q Lqevi cvwjq
Imgvb gvbwmK wegi AveM Pj| Gici g~j Kvwnbx Avevi euvK bq| hvq| Aek GB KvR AvIqvbx jxMi Qv msMVb kqvj eyw LvwUq cvnvivi
wfvwiqv cvK Gm `yPi `Iqvi ci Imgvbi m wLwRii mshvM iYfvM AvjMv Ki `q|
KU hvq| ZvK Gevi GKvB c_ LuyR wbZ ne| eywoMv cvi nZ cvij ZvK kl gywRei ingvb gyw cvIqvi dj AvIqvbx jxM AvBqyecx MYZx`i `j
VKvq K? bIqv i Ki| mUv kni i nqQ AvM, ci MvgI i nq| myhvMi
GLb Avi cvmb bB, bB weg| RjRv GKUv kixi wbq Imgvbi menvi Ki Avdmvi MvRx| PsUzK jvK w`q gi `q| Avwje wdi Avm bv|
nuvUv Qvov Zv MwZ bB| Aekl Imgvb m~Y bZzb gvv cvq| m nq IV GK m aiv co Lybi gvgjvq| Avdmvi evRxi AvqvRb eivMx wfUvq AvIqvbx jxMi
cwiewZZ bZzb eZvi cZxK| Kviv mva bB h ZvK mB Imgvb MwZ ej mfv Pj| AvIqvbx jxMi Wvbvi Zjvq mvgcx cfyiv VuvB bq| Av`vjbi Zvov
47 48
kni I Mvg Kg hvq| Zviv kL gywReii evYx DZ Ki| GB Kqw`b Kvidz
w`qI Avb bfvbv hvqwb| AvR GZv gvbyl ewiq Gjv kvjvi Avb GKevi cvPxb fviZi wkv eevi
wbf fvjv? (ct 259)|| nuv wbf Mj Zv| bZviv Rj XvjZ i Ki me weeZbi wewfb w`K
RvZxqZvev`x eZvq fvBme, ... eez kL gywRei ingvbK Avgiv cwg
cvwKvbx`i nvZ _K gy Ki GbwQ| GB Kve, GBme `vjvbKvVv - me GLb Wt kwgjv `vm
Avgv`i mw| ... Gmei wZ mvab Kiv gvb wbR`i evwoZ Avb jvMvbv| xy!y !%y# # x ~v%
(ct 260)|| Avevi Mvg Mvg eivMx wfUvi RbmfvZI cvq GB K_viB iYb kvbv
hvq| fvBme, AbK msMvg, ZvM I wZwZvi dj Avgv`i Av`vjb AvR mvaviYfve aiv nq cvPxb fviZi BwZnvmi m~Pbv NU Avh AvgY Gi mgq
mvdji vi cv| evOvjxi RvZxq bZv eez kL gywRei ingvbK evsjvi _K|1 Avhiv fviZ Avmvi ci _K fviZ wjwLZ Dcv`vbi cvPzh j Kiv
gvbyl AvR cwgv`i KvivMvi _K gy Ki GbQ| ... Avgiv hw` wbR`i ga hvq, Zvi Dci wfw KiB fviZi cvPxb BwZnvmi mgqKvjK g~jZ `ywU fvM fvM
nvbvnvwb Kwi| evOvjx nq evOvjx evwo RvjvB, GK nZv Ki, Ii dmj KU Kiv hvq, h_v - c_g chvq A_vr 2000 Lxt c~e _K 200 Lxt c~e Ges wZxq
wbR`i ga f`vf` mw Kwi Zvi myhvM be Kviv ? A_vr GBme bZv gvbylK chvq A_vr 200 Lxt c~e _K Lxxq mg kZvx ch|2 GB chvq `ywU wefvwRZ
Zv`i eni gywi Av`vjbi c_ hZ wbla Ki Ges hviv Avb cvwL Zv`i nqQ g~jZ agi wfwZ| evY ag Ges cieZxKvj e ag cvPxb fviZ
Av`vjb bvbv fve wbwfq `q| cvavb wevi KiwQj| ag ay hyM wefvRbB bq, Mfxi cfve djwQj gvbyli
AvLZvivgvb Bwjqvm 1967 _K 1969 ch, kL gywReii gyw RxebPhvq Ges mgKvjxb wkv eevq| Avh mfZvq mgvR Rxeb AbZg wQj
jvf ch, c~e cvwKvbi ivRbwZK cvcU webvm KiZ wMq kni I Mvgi RvwZ eev| Y I Kgi wfwZ mgvR mw nqwQj evY, wq, ek I `
Dfq i mvgwMKZvi bvbv w`K Qwei gZv Zzj aiQb| GB KvRwU KiZ wMq GB PviwU eYi| GB eY eevi GKwU A wQj PZzivkg eev| GB eev Abymvi
wZwb Zvi wPjKvVvi mcvB Dcbvm g~j Kvwnbx I DcKvwnbx ev mnKvwnbxi gvbyli RxebK PviwU chvq wef Kiv nqQ| GB PviwU chvqi c_gwU nj
ga mgvivj mK vcb KiQb Ges Zv njv evOvjx RvZxqZvev`x aviYvi ePhvkg A_vr wkv jvfi mgqKvj| Gici wQj Mvn , evbc I mbvm Rxeb|
bkv aivbvi AveMmRb| Aek jLK GUv Pvbwb| wZwb Zv ImgvbK bZzb c_ ePhvkgi Dj-L cvIqv hvq FK - ew`K hyM _K|3 ePhvkgi c_g wZbwU
PvwjZ KiQb| Imgvb I Avbvqvii Awfbe hyyMj Pwi we^ gawe kwYi eYi gvbyl wkv jvfi myhvM cZ, wK cieZx ew`K hyM axi axi mgvR
wbgvn I KVvi mgvjvPbv Kivi ciI wK jLK mB kwYi gaI bZzb `vM RwUjZv ew cvIqvq evY Qvov Abvb RvwZi AwaKvi mzwPZ nq| ii Avkg
Luy R cvb; wbeMxq wLwRi I PsUzi va I `vn, Zv`i mgqnxb ec-weK
cvKwZK - kv cwiek, wkv_xK ePhvkg cvjb KiZ nZ| i I Zuvi cZx
Awfhvvq cwiewZZ gawe kwYi mse`bkxj Aski GKw`b kvwgj nIqvi mvebv
wQjb wkv_xi wcZvgvZv ^ic, i ev wkKi m wkv_xi mK wQj wcZv I
`Lb AvLZvivgvb Bwjqvm|13
mvbi bvq| Dcbqb Abyvbi ga w`q wkv Avi nZ, evY, wq I ek
^vgx weeKvb` Zuvi ` RvMiY ce h ` aviYv w`qQb,. g~jMZfve
cwievii Qjiv c_g w`K Dcbqbi AwaKvi cZb, gq`iI cyivKvj
Zvi ga kwYMZ eZv bB, AvQ mgwMZ Awfew; weMZ w`KwUI bB,
Dcbqb nZ ej wZkvKvi hg I nvixZ ge KiQb| Ze evYvw` M
AvQ PZzeYMZ Aevbg| iex`bv_ Zuvi Kvji hvv ev i_i iwk bvUK h
``i wb`k KiQb, Zv g~jZ mgvRi wcwQq cov ev wcwQq ivLv gvbyli KZ Zi GaiYi Kvb Dj-L cvIqv hvq bv|4 evY wkv eevq mZ vb jvf I AvZvi
K_v ejQb| Avi AvLZvivgvb Bwjqvm ejjb wcZcwiPqnxb wcwP`i K_v, gywi DciB mevwaK iZ `Iqv nZ, GB wkv eev wkv_xi ew^vZZvi
Mwie gvbyljvi K_v mnvbyf~wZkxj gawei GKwU Aski kvwgj nevi K_v| Dci cwZwZ wQj|
wewUk kvmbvaxb mgM fviZevmxKB Zv weeKvb` ` ej AwfwnZ ePhvkg wkv_x - wkKi KvQ _K wewfb vb jvf KiZb,
KiQb, mgM fviZevmxi RvMiYI NUwQj, ZvB Zviv AvR ^vaxb, wK fviZxq`i cieZxKvj AviI `yB aiYi wkvcwZvbi AwZi K_v Rvbv hvq (1) weZK
kvmbvaxb h mg fviZevmx AenwjZ cvevmx cvq ew ^vaxbZvnxb nq coQ, mfv ev cwil` - hvi AbZg iZc~Y mw nj Dcwbl`| AbK hv Zvi evBi,
Zv`iI GKw`b RvMiY NUe| Avi AvLZvivgvbI Avkv Kib h mnvqK kwi wfZi gvbe RvwZ GK I GKvZ, GB g~j fvei Dci Dcwbl` iwPZ| (2) cwZ`i
mnhvM wbeMxq`i GKw`b DZb NUe| mgvek mfv, AbK mgq ivRviv GB aiYi mfv Avnvb KiZb|5 Ze evY
49 50
wkv eevq cieZx ew`K hyM _K wewfb eYi gvbyli Kgi Dci iZ Rb Aby`vb c`vb KiZ, ay ivRv ev iv bq mgvRi wewfb abx ew ev
Avivc Ki RvwZMZ wef`K axi axi cKwUZ Kiv nq, dj ew`K wkv RvwZ DPivRKgPvix wkv eevi ccvlK wQjb| ag ev wkvi Rb wbi Rwg (AMnvi)
eevi Dci wbfikxj nIqvq, evY`i cvavbB cwZwZ nq| ev Mvg `vbi e wb`kb cvPxb fviZ cvIqv hvq|7 Ze GB Rwg `vbi ceYZv
AvavwZK I cvw_e RMr viv GB mgq gvbyli Rxeb AvewZZ nZ| wkvi hyMB mePq ekx j Kiv hvq|
viv gvbyl GB `yB RMZ Zvi AwZ eRvq ivLvi Rb DchvMx nq DVZ Pv cvPxb fviZ wkv eevi c_g chvq A_vr 2000 Lxt c~e _K
KiZb| Gi m iZ cZ wkv_xi Pwi MVb| evY wkvi j wQj g~jZ 200 Lxt c~e gaeZx mgq AvavwZK welq wekl iZ cvIqvi KviY GB mgq
wZbwU - mZ - vb AvniY, mvgvwRK KZe I agxq AvPvi - AvPiY cvjb wkvjvf wkv eevi Afy nqwQj hvM - h, wewfb agxq AvPvi Abyvb wkv Ges
Ges GB mei Da Pwi MVb| GB j cuQvbvi Rb civwe`v I Acivwe`vK KQmvabv| GB mgq gv ev gyw jvfB wQj Pzov j| mgq cwieZbi m m
evY wkvi Afy Kiv nq| gyKv cwbl` Awiv ejQb, FK, mvg, hRyi, ewMZ mwi De, ckvwfwK Rxebi RwUjZv ew, ivbwZK PZbv BZvw`
A_e e`, wkv, K, evKiY, wbi,Q` I RvwZl Ges GB aiYi mKj wKQyB gvbylK evegyLx Ki Zvj Ges Lxt c~e wZxq kZKi c~e _KB gk evY
nj Acivwe`vi Afy, civwe`v nj aygv cig cyil jvfi nZz|6 aygv agi cfve KgZ _vKvq AvavwZK wkvi cvkvcvwk iZ cvq evegyLx Ges
cyil wkv_xivB bq,gwnjvivI ew`K mvwnZ cVb cvVb KiZb, GgbwK e we`~lx nvZKjg wkv| weewZZ mgq cvPxb fviZ mvwnZ , evKiY, ivZ, `kb,
gwnjv ew`K mvwnZ iPbv KiQb Ggb cgvY e Dcv`vb _K cvIqv hvq, ZKkv, KvwiMix Ges wevbwfwK welq hgb - wPwKrmvkv, mvgwiKkv, Mn
ew`K hyM we`~lx gwnjv g iPwqZviv FwlKv Ges eevw`bx bvg cwiwPZ nZb| wevb, miwevb, MwYZ, A_bxwZ BZvw` GQvov hv`ywe`v I wkwfwK chyw
ew`K hyMi Dj-LhvM FwlKv njb - ivgmv, jvcvg~`v , Acvjv, Nvlv, cjgx welqic iZ cvq|8 GBme welqwji ga wPwKrmv wevb Lxt c~e PZz_ kZvxZ
cgyL| wK cieZx ew`K hyM _K bvix`i ^vaxbZv axi axi mzwPZ nq, Zv`i weklfve cmvi jvf Ki hv fviZi evBi _K AvMZ we`kx`i KvQ g~jZ
wkvjvfi AwaKviI nvm cvq, Gici gk Zviv Atcyi wewfb wewawbla Ave MxK`i KvQ wekl AvKlbxq welq cwiYZ nq| ew`K hyMI wPwKrmv wQj GKwU
nq cob| Dj-LhvM ckv| A_ee` cwKvwb m~vwY Aavq bvbvaiYi evwai I Zvi
ew`Kvi hyM agxq cwieZbi evZveiY mw nq, hvM-h cavb cwZKvii Dj-L AvQ| Ze wPwKrmKiv cqvRb mgvRi mKj ii gvbyli
I eqej ew`K ag Avi gvbylK Zgbfve AvK KiZ cvij bv| ew`K hyMi KvQ hZb ZvB mgvRcwZiv wPwKrmK`i wekl kvi PvL `LZb bv| ZLbKvi
kl ce cvwicvwkK Aevi Pvc evY ag Zvi iZ nvivq, g~jZ `ywU cwZev`x mgvR wPwKrmK`i Akvi welqwU kZ c_ evYi eYbv _K evSv hvq|9 Ze
ag e I Rb ag evY ag cvavb nvm Ki| GB `yB ag ay mgvR A_bxwZZ cieZxKvj wPwKrmK`i iZ wPwKrmvkvi RbwcqZvi mv_ mv_ ew cqwQj|
bq mgKvjxb wkv eevi DciI cfve wevi KiwQj| e I Rb agi ga RxeKi M _K cvPxb fviZi wevb mK Rvbvhvq| RxeK wbR Zkxjvq
e agi cfveB wQj wkvi Dci h_ ekx I my`~icmvix| e wkv eevq mvZeQi wPwKrmvkv AaqY KiwQjb|10
iMni Kvb AwZ wQj bv, GLvb wkv `Iqv nZ e msN I wenvi| GLvb Zkxjv fviZi cvPxbZg wekwe`vjqic LvwZ ARb KiwQj| Kw_Z
e `kbi Dci wfw Ki wkv c`vb Kiv nZ| Ze e wkvi m evY AvQ ivRv ZKi bvg Abymvi Zvi cy fiZ GB cwZvbwU Mo ZzjwQjb| GwU
wkvi Kvb mv`k wQj bv GK_v ejv hvq bv Ze emv`ki cwigvY wQj h_ cvPxb Mvvii ivRavbx Aj Mo DVwQj| wkv cwZvbic Zkxjv Lxtc~e
ekx| Dfq wkvi jB wQj gv ev wbevY jvf| Ze e `kbi cfve wkvi l kZK _KB LvwZi Pig wkLi cuQvq| Ze GB LvwZ AbKvskB GB
Dci evY`i GKQ cvavb LwZ nq Ges e wkv eev AbKvsk MYZvwK cwZvbi hvM wkK`i Dci wbfikxj wQj| cmbwRr, RxeK, cvwbYx Ges
wfwi Dci Mo IV| GLvb hvMZvB wQj wkvi cavb gvcKvwV, RvwZ ev eY bq| KwUj Giv mKjB wQjb Zkxjvi Qv|11 GB cwZvb evY I ewkv
Ze c_g w`K gq`i Rb Kvb eevB e wkv cwZvbwjZ wQj bv| GKB m iZ cqwQj| igkP` ` GB cm ejQb, e aggZ fviZi
cvPxb fviZ wkv eev cwiPvjbvq ivi Zgb Kvb f~wgKv wQj bv| cPwjZ agi Kvbic weivPiY KiZ Pv Kiwb| ZvB e kZvx ai `yB
cvVg iPbv _K wkv cwZ, wkv_x wbevPb ev fwZ mKj welqB wbfi KiZ aggZ (evY I e) cvkvcvwk Aevb Ki GK Acii cwZ mwnzZvi `v
wkK ev wkv cwZvbi Dci| GgbwK cvPxb fviZ wkKi bvgi Dci vcb KiQ|12 Ze GB cvPxb HwZnkvjx wekwe`vjqwU 455 Lxt bvMv` Y`i
wkvK`i RbwcqZv AbKvsk wbfi KiZ| Ze iv wkv cwZvbwj cwiPvjbvi AvgY asmcv nq|13
51 52
cg kZvxi ci bvj`v AbZg DPwkvi cwZvb ic Mo IV| Ze GB Central Book Agency (P) LTD,Calcutta,2001,PP. 17
cwZvbwU AkvK Zvi Rbvb mvwicy Mo ZzjwQjb ej Rvbv hvq| GB 3. fviZ BwZnvmi mvb(1g) w`jxc Kzgvi Mvcvavq, mvwnZvjvK,
wkvK`wU hyM, nlhyM GgbwK cvjhyMI Zvi AwZ eRvq ivLZ mg nq| KjKvZv,2000, ct 131 - 132
bvj`v wekwe`vjq vZKvi welqwjZ weklxKiYi myweav wQj| GB 4. cv, ct 130
wekwe`vjq fwZi eqm wQj 20 eQi| Ze GKgv hvM QvivB Zv`i gavex 5. Ibid B. R. Purkait, PP. 16
wfwZ bvj`vq covi myhvM cZb| Gi cVb cvVbi gvb GZ DbZ wQj h 6. Education in India: Past, Present, Future - Jyoti
we`ki e Qv GLvb wkvjvf Drmvnx nb| GLvb e Qv GmwQjb Pxb, Prasad Banerjee, Central Library,
wmsnj, mygvv, Rvfv I wZeZ _K| wK cvj mvgvRi cZbi m m bvj`v Koikata,2007 (7th Edition),PP. 48
wekwe`vjq asmcv nq|14 7. cvPxb fviZi A_bwZK BwZnvmi mvb - iYexi PeZx, Avb`,
bvj`v QvovI DifviZi AbZg cvPxb wkvcwZvbwj nj - KjKvZv, 1411 (2q gy.) ct 272 - 274
wegkxjv, ejfx, RMj cfwZ| GB wkvK`wjiI h_ mybvg wQj| `wY 8. Ancient India - R. C. Majumder, Motilal Banarasidass,
fviZ gw`ii Aby`vbi wfwZ Mo DVwQj DPwkv K`wj| cj-e, PvjyK, Delhi, 1971 (6th Edition),PP 452.
ivKU Ges Pvj`i wewfb ckw Ges ZvgdjK wkv cwZvbi Rb Aby`vb 9. cv, w`jxc Mvcvavq, ct 135
c`vbi wb`kb cvIqv hvq| `wY fviZi Dj-LhvM wkvcwZvbwji ga 10. WWW. Education System in Ancient India _
wQj ivKU ivRZ mvjvrwM, cj-e ivRv`i ccvlKZvq Mo IVv wkv cwZvb, SciForums _ com.htm (15th Nov.2009)
GQvov wQj wZifveivBDi I gvjKvcyig bvg DP wkvK`|15 11. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 70
myZivs cvPxb wkv eev wQj wekl DbZZi, evY wkv eevi Avkg 12. Civilization in Ancient India - R. C. Dutta,PP. 127.
wkv mgM cvPxb hyM Zvi iZ m~Y nvivqwb| Zvi cvkvcvwk DPwkvi GKvwaK 13. Ibid, R. C. Majumder,PP 456 & WWW. Education
K` Mo DVwQj hLvb Dfq agiB h_ cfve wQj| Ze evY wkv eevq System in Ancient India _ SciForums _ com.htm
AvavwZK welqwjK wekl iZ `Iqvq evY`i h cvavb cwZwZ nq, 14. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 72
eag I `kb mB cvavbK AbKvsk Le Ki wkvq MYZvwKiY NUvq| 15. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 77
GQvovI wkvi cvVm~wPZ `kb mvwnZ QvovI eenvwiK welqwj wekl iZ
cvq Ges cw_exi wewfb cv wkvbyivMx gvbyl I chUKiv GB wkv eevi
AvKlY cvPxbKvj wewfb mgq fviZ Avmb| Ze cvPxb fviZi wkvi GB
Ygvb I wekLvwZ ewntk cavbZ gymwjg AvgY AbKvsk asmcv nq|
mgM gahyM wkv eev I wkv cwZvb mB YMZgvb cybtcwZv me nqwb|
cieZxKvj Dwbk kZK RvZxqZvev`x fveavivq Avc-yZ nq `kevmx hLb cyivZb
HwZnK wdwiq Avbvi Pv KiwQjb ZLb ac`x hyMi wkvi iZ cybtcywZwZ
nq Ze ZvK m~Yic wdwiq Avbv Avi me nqwb|
m~wb`k t
1. The Making of Early Medieval India - B.D.
Chattopadhyaya, Oxford,New
Delhi,2005 (4th Impression) PP.4
2. Milestones in Ancient and Medieval Indian Educa
tion - Biswa Ranjan Purkait,New
53 54
- G K_vi Aivj g~jZ gbylZiB Aegvbbv Kiv nqQ| mB cig ggq gbyiB
fviZ Zx_ gnvgvbei mvMi Zxi AcevLv Ki MvUv mgvRK KjywlZ KiQ GK kYxi ^v_v^lx Af eywmb
Kzg`y ib `vm gvbyl|
wn`y mgvR Rxeb eY wefvRb wK RvZ cvZi wb`kb bq| weklZ GwU
fviZel GKwU HwZnevnx mygnvb `k| h `k ZvM Hkh I vb Mwigvq cwic~Y Kejgv myz I mykLj KgwebvmiB bvgvi ejv Pj| ZvB ^qs kxK Zuvi
Ges cgv`k I gnvbyfeZvq mwekl AbycvwYZ GK mgwMZ RvwZmv| Z`ycwi myjwjZ K awb ZzjQb - PZyeYsgqv ms Y Kg wefvRbt| hvi cKZ
RMr KjvY, wek vZZ, gnvb D`vh I cig mwnzZvq GK AwZxq gvbeag Dk nj Y I Kg wefvRbi ga w`q PZzeYi cPjb Kiv| myZivs GB eY
wbew`Z RvwZ mgw| cKZc wn`y mbvZb ag gbylZi c~Y weKvk NwUq gvbyli wefvRb KLbvB RbMZfve jvf Kiv hvq bv| GwU wbtm`n gvbyli Kgvaxb gv|
g~j Pvwn`v c~iY Ki gvbylK k Avmb `vb Ki gvbyli gvSB `eZi cwZv cw_exZ RbMnYi ci gvbyli gb bvbv welq gvnvQb nq _vK Ges
Ki| ZvB RvZ - cvZ Ges ag elgi wef` fyj wekvZZi g~j g ^qs ewngyLx nq mvab KvhI AcwiYZ nq| GB ewngyLx Pj gbK msvi Ki A_vr
wekKwei myjwjZ K DPvwiZ nqQ m`&ii `xv MnYi viv Ag~Lx Kiv nj gvnvQb welqwj AcmvwiZ nq
n_vq Avh, n_vq Abvh. n_vq `vweo - Pxb, AvZvbi Dbl NU Ges cKZ mvab Rxeb i nq| Zvici Zg Y civf~Z
kK Y `j, cvVvb gyNj GK `n nj jxb| nq mv wgwkZ iRt Yi cvavb e njB evYZi weKvk jvf Ki| G
ag KLbv weQ`i eeavb bq, ag njv GK cwe wgjbi mZz| G K_vi h_v_ mZZv cgvwYZ nq civwYK gnvfviZi ARMi ckw Ui agivR hywawii
K_vwU agcvY gvbyl gvB wekvm Ki _vKb| wn`yagiI g~j ewk njv Zvi wbv Di cei ga w`q|
wekvZZi g~j g RMrKjvY I mveRbxbZv| cKZ wn`y agi A_ njv me`v Rbvbv RvqZ `t msviv wR DPZ|
wekKjvY wbew`Z Av`kev`xZv| Ze wn`yi KvbI wekl RvZ bB| Zviv Kejgv e` cvVvevw c evRvbvwZ evYt|
gvbe RvwZ A_vr gbyiB mvb| gb A_ mB ggq cyil, hvi cKZ A_ njv kvi wbM~p inmvbymvb wKsev Abyaveb bv Ki GKRb ^v_ mPZb ew wbRK
`efve MnY Ki mycwiKwZ I myfvweZ Av`k gvbyl| mywekvj wngvjq ceZgvjvi Amxg gZvi AwaKvix gb Ki kv mK A_i wewbgq wbZbZzb AcevLv
Avw` Ai hgb wn I y` _K z`vZx we`yi kl Ai `y wbq MwVZ, Ki gvbyli ga wef` mw Ki PjQ| GiB djkwZ wnmve Rj - APj
ZgbB Gi eyrcw njv wn + `y = wn`y kwU GfveB MwVZ| weklZ wn`yagi evLvq GK kYxi gvbylK Ak Ki ivLv nqQ| h KviY wn`y mgvR gkt
cwigjwU wngvjqi bvq hgb wekvj I D`vi Ges cig mwnz GK gvbweKZvi wQb wewQb nq GK Pig AatcZbi myLxb nqQ| GB wQb wewQb AatcwZZ
Abyf~wZZ cwic~Y hLvb RvwZMZ f` elg I msKxY gvbwmKZvi KvbI vb mgvRi cybwgjb NUvZB ^qs Avwef~Z nq wQjb b`xqvi kxPZb gnvcfy| ZvB
bB| wZwb mMe DPviY KiwQjb
wK gvbyl wK KLbI Gi wnsm Kej _K gy nZ cvi ? G ckwU wKsev wec wKsev bvmx ` Kb bq|
AZ RwUj| KviY, gvbyl G cw_exZ Gm me`v myL - Hkhi Avb` DcfvM mB KZ ev mB i Ki\
wefvi _vKZ Pvq| wK mevB wK mwU jvf KiZ cvi? cvi bv, KviY G cw_ex k` RvwZ ivq ivgvb`i m mvamvab Z m^ AvjvPbv Ki Lywk nq kxgnvcfy
njA GK `ytL - e`bvi Drm j| cwZwU gvbyl GB Drmji mnhvx| ZvB cwZwU ivq ivgvb`K Avwjb KiwQjb| ZrKvjxb RvZcvZi A KzmsvivQb
gvbylKB eBZ nq GB `ytmn e`bvi Adzi fvi| G RMr msmvi cwZwU ei cwZMYi DcwwZZ gnvcfyi cwZ Zviv mwekl Avm A_P Zuvi AvPiY Z -
gaB Avgvi Avgvi fvebvwU cKU _vKvq cKZ Avmj Avwg K nvivZ nq| GK wei nq jLxaviY KiQb
kwYi gvbyli ga AnsKvii Drcw wewfb mgq mgvRUvK mwekl wZM GB Zv mbvmxi ZR `wL emg|
Ki Zvj| KviY AwaK gZvkvjxiv me`v wbRi cfyZ eRvq ivLZ AcvKZ ` Avwjwqv Kb KwiQb `b ?
`yej ewK `vweq ivLvi Pv Pvwjq hvQ| Avevi gZvkvjx gvbyl agi hvi cKZ A_ njv G Avevi wK aiYi mbvmx? h k Ak wKQyB gvb
bvgvejxi Aivj GK kYxi gvbylK cKvii kvlY Ki PjQ| GgbwK cKZ bv| Avmj K_v, gvbyli ga mvgvb Z_v f`iwnZ cKZ vb Rbvj gvbyl
ag cvY gvbylK Aenjv Ki `~i mwiq w`Q| Quyqvbv Quyqvbv eay HLvb _vKv wbRK Avi fveZ cvi bv| m RvwZZ wn`y gymjgvb wKsev Lxvb, evY, wq
55 56
wKsev ` hv-B nvK| ZLb Zuvi w`ePvL mKj gvbylKB Avcb ej gb nq| m agi gvbylK GKB QQvqvq GKm~ Mw_Z nq GKgb GKB myi cigki
ZLb wbRK Acii ga Abyfe KiZ kL| m ZLb wbRK fvevZ kL h YKxbi gvag gvbyl gvbyl f`vf` wewQb Ki mgM b`xqvevmxK mB cig
mI ^q s gbyiB mvb, KD Zvi wbKU ci bq, mevB Zvi Avcb Rb| AgZmt Kg `xwZ KiwQjb| b`xqvi wbgvB hb cwZwU gyn~Z Da `yB n cmvwiZ
cyx A_vr mB AgZiB mvb| Ki bZ mnKvi bMiKxZb gbvwbek Kijb| Zuvi myjwjZ K DPvwiZ njv
VvKzi kxivgK mB wkvB Avgv`i w`qQb| KviY cKZc wZwb
f`vf` iwnZ feywZ evSvZ PqQb| GKwU mykxZj Rjvavii PviwU wmuwo, nwi nivq bgt K hv`evq bgt
hvi GKwU w`q wn`y bvg, AciwU w`q gymjgvb bvg Avi GKwU w`q Lxvb Mvcvj Mvwe` bvg kxgaym~`bt|
Ges AewkwU Rb bvg wPwZ nq| cignsm`e ejQb, mevB NvU bvg Rj Avevi bZi Zvj Zvj DPvwiZ nZ jvMjv
msMni Rb| Avevi h hvi Mec_ Pj hvq, Avmj mevi DkB Rj msMn ni K ni K K K ni ni
Kiv| Zvnj wef`Uv Kv_vq? cKZc GB wef`Uv gvbylB mw Ki, G welq ni ivg ni ivg ivg ivg ni ni|
m`ni KvbI AeKvk bB| mB mgq bexci ivRKgPvix KvRxi AZvPvi mLvbKvi cvq cwZwU gvbyl AwZ
G cm ^vfvweKfveB Dj-L Kiv hvq h, kxPZb`eAvPvj Kvj nq DVwQj| GgbwK bexci `yB AbyPi Z_v evY mvb RMvB gvavB| hv`i
w`q Acwimxg gvbweKZv c`kbi gnvKvh mv`b KiQb, wVK Zgwbfve VvKzi Pig AZvPvi gv I evbiv ch Zv`i BZ nvivZ eva nZb| wK GB mg
kxivgK KZK cwiZ nq cig `qevb ^vgx weeKvb` wke vb Rxe mev- AmvgvwRK bvix wbhvZb mevB bxie gyL eyR mn KiZb| cwZev` Kivi gZv
i gnvg ceZb Ki GK gnvb Kvhi m~cvZ KiQb| hvi djkwZ wnmve mgM mrmvnm KviI wQj bv| Aekl mg AZvPvwiZ bMievmxMY wbgvBqi kiYvcb
fviZi Ak `wjZ I `vwi`i cwZKvi I DbwZ mvab mvgvwRK Afyvbi njb| ejvevj, ZuvKB Gi vYKZv wnmve gbvbxZ Ki h_vhvM cwZKvii
m~Pbv nqQ| GK_v wbwavq ^xKvi Kiv Pj| ejvevj, bexc ZLb evYev`i Abyiva Rvbvjb| wbgvB ZLb AZ kv ^i AbyMvgx fe`K ejjb
cfve MvUv wn`y mgvRi ga GK Pig wef` I wekLjvi mw nqwQj| kxPZb`e Zuv`i cvc Kvhi K_v gb coj Avgvi AivZv KvBqv hvq| Avwg Rvwb G
mB wef`i cwZeKZvK `~i iL mevBK cgWvi Ave Kivi gnvb eZ RwUj evwai GKgv gnla nwibvg| wbgvB ZLb webxZ K Av`k w`jb
AvZwbqvM KiwQjb| Ggb wK b`xqv Z_v evsjvi gvwUK wZwb cwe cgi Rvqvi Avbn hLvb hZ AvQ fMY
fvwmq wbq PjwQjb weklZ Pvj - wn`y RbmgvRK| G`i wbq wZwb i wgwjqv mKj jvK Ki msKxb|
Kijb GK RbgyLx agxq Av`vjb| hvi dj DP - bxP, RvwZ ag wbwekl Zuvi Zuvi GB gnvb wb`k wkivavh Ki bexci e mnmvwaK gvbyl GB
GB cg weZiY mKj kYxi gvbyli ga agxq PZbvi GK bZzb Rvqvi mw gnvmjb GKwZ nq kxPZb gnvcfyi mv_ hvM w`q `yev Zzj bZiZ
KiwQj| _K GK kvwc~Y cwZev`x gnvwgwQj mvwgj njb| weivax cvv mvZ Gevi
GB cg ag cwZvi gnvjM kxPZb gnvcfyK Kg `ytL hYv fvM AbyKj cevwnZ nZ jvMjv| MvUv bexc avg Gevi kvwi evZveiY mw njv|
KiZ nqwb| GgbwK ev`kv mbkvni Af wb`k KvRx I Zvi bMicvjMY cmZ G j heb nwi`vm mK wKQy K_v Dj-L Kiv cqvRb| heb nwi`vm
mvaviY gvbyli Dci Pig AZvPvi PvwjqwQj| evsjvi RvZxq Rxeb ZLb GK g~jZt RvwZZ wQjb gymjgvb| h mgq wbgvB evbev`x`i RvZ cvZi wei
AKvigq `yhvMi NbNUv| MvUv wn`y mgvR ZLb RvZ cvZi AgvbweK NY AveZ gnvbvg msKxZb cgi gayi Avwjb bexcevmxK nwibvg Db Ki ZzjQb|
`v`yjgvb| hLvb me PjQ cwZev`nxb Pig AZvPvi| Gnb RwUj mUgq GB Af~Zc~e cgi ebvq Mv fvwmq w`jb heb nwi`vm| ^qs gnvcfy ZuvK mgv`i
cwiwwZZ gnvb agexi kxPZb gnvcfyi `yf` cwZev`i GK jwjnvb wkLv e Avwjb Kijb| wK GB AcZvwkZ NUbvq heb nwi`vmK h_ AZvPvwiZ
mgM evsjvi eyK Qwoq cowQj| hLvb mvwgj nqwQjb `ki Avcvgi RbMY| I Ac` nZ nqwQj| Ze kZ evav wecwi gvSI wZwb KLbI Kbvg-Gi
weklZ b`xqvi AeeMYi cej weivwaZv Dcv KiI wn`yag msvi wZwb gnvg _K wePzZ nbwb| eis gb cvY wZwb `q vb w`qQb| KviY wZwb
wQjb ecwiKi| kxPZb`ei kvwc~Y I mykLj bMi msKxZbi cfve ZLb RvbZb ivL K gvi K?
mgM b`xqv I bexcK Dvj Ki GK wekvj Avjvobi mw KiwQj| wbgvB h_vmgq mbvm MnY Ki hLb bexc ZvM Ki bxjvPj Mgb
Aekl mg AZvPvi I DrcxobK Dcv Ki kxPZb gnvcfy mKj Kijb nwi`vm ZLbI Zuvi GKv AbyMvgx nq ZuvK AbymiY KiwQjb| RMbv_`ei
57 58
cyix ZLb Zx_avg cwiYZ njI DP-bxP I RvZcvZi mxgviLvi AgvbweK ebxZ mgy`i evjyKvgq ZU heb nwi`vmi Awwqvi e`ve Kiv njv| gZ`nwU
Ave wQj| ^qs gnvcfyi AvMgbi c~e gyZ ch bxPz RvwZ`i RMbv_`ei h_vixwZ kKU Ki enb Ki wbq hvIqv njv mB evjyKvgq mgy`ZU| Pvwiw`K
gnvcmv` _K ewZ ivLv nqwQj| GgbwK Zv`i gw`i cekvwaKviI KVvifve nwiawbZ gyLwiZ nq DVjv| mevi AMfvM gnvcfy bZ KiZ KiZ GwMq PjQb|
wbwl wQj| Ze mLvb heb nwi`vmi cyix gnvbMixZ cek NUvq GK Af wcQb AbyMvgx fe`| mgy`Z xi wbR n gnvcfy nwi`vmi gZ`nwU vb Kivjb|
BwZi m~Pbv nqQ ej AbK ge Kib| wK gnvcfy PZb`ei Ac~e wZjK P`b mvwRq Zuvi `n KxZb KiZ KiZ evjyKvgq mgvwa j mB bki
gwngvq ^Kvji eeavbB Zuvi f`vf`iwnZ m`fvebv I gayi evKvjvc mevB `nLvwb mgvwnZ Kiv njv|
gy njb| dj wZwb mwekl cvavb wevi mg njb| GgbwK ivRi evmy`e gnvcfy Gevi nwi`vmi fvvivi wbwg bMievmxi vi vi wfv KiZ
mvefgK cvwZi jnivq wbvg I AZev`x mvefg e`v fvli mB Mjb| m hb GK Ac~e `k| Zvici wbRi cibi DixqwU gj ai wZwb
AZev`i AmviZv eySZ ci kxPZb`ei cig f nq DVjb Ges wZwb DcwZ fe`, ee, wfzK, mbvmx cfwZ mKj kYxi gvbylKB hZ mnKvi
Zuvi kv wjLjb fvRb Kivjb| Dciv `kwUi eYbvq gb ne hb KviI wcZweqvM NUQ|
ZKkv Ro Avwg LQ jn`, gnvcfiy kxn Abv AvBm
Avgv `evBj Zzwg cZvc cP \ GKcv cRbi fv cwieks|
GZ`&mI gnvcfyi GKv kxPiYvwkZ heb nwi`vmK cej evavi myLxb nZ heb nwi`vmi wqvKgvcj mgM cyix bMixZ GK gnvwgjbvrmei AvqvRb
nqwQj| GgbwK ZuvK wKQyKvj cyixi GKcv GKwU wbRb KzwUi wbtm Rxeb Kiv nqwQj|
hvcb KiZ nqwQj| GBfve `xN 24 eQi mLvb AevbKvj KvbIw`b ZuvK nwi`vm wgjbvrme h Kj `kb
RMbv_`eK `kb KiZ `Iqv nqwb| kl ch gnvcfyi wb`kg nwi`vm mB Zvnv bZ Kj, h Kj KxZb|
cfvZKvj m~hv`qi c~e RMbv_ gw`ii P~ov `kb Ki AvZZw jvf KiZb| meag mg^qi g~j nvZv kxPZb gnvcfiy wef` ewRZ GB Av`k mgvR
gnvcfy cwZw`b mgy` vb mgvcb Ki nwi`vmi cYKzwUi Zzjmxe`xi mvgb MVbi Avnvb KivB nvK Avgv`i GK cwe I gnvb KZe|
`uvovZb| heb nwi`vm ZLb Zuvi c` e`bvq eZx nq ig Rc KiZb| cwZw`b
wZwb wZb j Rc mv`b Ki wbZKg eZx nZb|
^vfvweKfve eqmvwPZ KviY nwi`vm Gevi e nqQb| Zuvi ga
bvbviKg kvixwiK eKj `Lv w`qQ| wZwb Gevi cvw_e RMZi mg Avmw
mseib Ki gywjvfi BQvcKvk Kijb| nwi`vmi Gic gbvevmbvq AkmRj
bqb gnvcfy ejjb - Zzwg Pj Mj Avwg _vKev KvK wbq| Zvgvi bvq Av`k
f wf~eb Avi K AvQ ejv?
gnvcfyi GB Akwm gge_vq nwi`vmI Zuvi PiYhyMj k Ki `b
^i ejZ jvMjb - Avwg Zv GK z` KxU, Avwg Pj MjI Zvgvi KvbI
Afve ne bv myZivs Zvgvi G Abvq K_v Kb cfy ! nwi`vm ejjb - bv bv
AvgvK Qo `vI cfy| Avwg Gevi Pj hvB| Zvgvi cv`c `qgw`i vcb Ki
Zvgvi my`kb P`e`b ciL Ki Avwg Gevi wPi we`vq bev| Zzwg Avgvq AbygwZ
`vI|
GK_v ejZB nwi`vm f~wgkhv MnY Kijb| Zuvi bqbhyMj _K AweiZ
cgaviv ewlZ nZ jvMjv| gk Zuvi Pzq wi nq cvYevqy wbevwcZ njv|
nwi`vmi wb_i `nLvwb Kvj Zzj wbjb ^qs Miv gnvcfy| Zvici `biZ
Aevq mB gZ`n wbq wZwb bZ KiZ jvMjb|
59 60
cvq 12 eQi myLx `vZ Rxeb hvcb Ki 1909 mvji 3 g, evaKRwbZ
evsjvi bvix RvMiY gnxqmx eMg ivKqv wPwKrmvi Rb ZuvK KjKvZvq AvmZ nqwQj| mLvb AevbKvj Zuvi kvixwiK
Wvt gvbvwjmv `vm Aevi AebwZ nq Ges Rxebvemvb NU|
^vgxi gZz i ci eMg ivKqv gymwjg mgvRi mevZK bvixgyw Av`vjb,
Avgv`i `k fviZel Z_v evsjvi gymwjg gwnjv mgvR wQj bvbvwea Kzmsvi I mvgvwRK Kzmsvi `~ixKiY I mevcwi wkv cmvii Rb cyivcywifve AvZwbqvM
Awkvi AKvi AvQb| wekl Ki c`vc_vi Aivj ZLbKvi gymwjg bvixRvwZ Kib| c_g wZwb fvMjcyi kvLvIqvr ggvwiqvj z ji cwZv Kib| cieZxKvj
wQj Aei Ges KvhZ Mnew`bx| gvMZ Gfve c`vbmxb _vKvi dj Zv`i wZwb KjKvZvq Gm vqxfve emevm Kib| GLvb Avmvi ci eMg ivKqv ^vgx
gvbweK AwaKvi (Human Rights) _K ewZ nq RxebxkwI nvmcv wZ iv_ 1991 mvj kvLvIqvr ggvwiqvj Mvjm nvBzji cwZv Kib|
nqwQj| weklZ gymwjg bvix mgvRi GB AbMmiZv `~i Ki Zv`i ga bZzbfve wK zj cwZvi i _KB ZuvK ewaz Mvov gymwjg mc`vqi Zxe
wkv PZbv I vbi Avjv Rj `evi gnxqmx eMg ivKqvi Ae`vb mgvjvPbv, weivwaZv I bvbv cKvi evav weNi myLxb nZ nq| GgbwK ZuvK
hgb Ab^xKvh ZgbB AweiYxq| cwZwbqZ nZvkv I AwbqZvi ga w`q gv^q zjwUK DbwZi w`K GwMq
gymwjg bvix mgvRi ga wZwbB c_g gnxqmx bvix, whwb mgM gymjgvb wbq hZ nqwQj| ZvQvov ZLbKvi iYkxj gymwjg mgvRi Nvi weivwaZvi
mgvR cyili bvq bvixRvwZiI mgvbvwaKvii `vex RvwbqwQjb Ges bvix wkv dj mLvb evsjv wefvMwU Lvjvi Pv KiI mdj nZ cviwQjb bv| GQvovI
I bvix ^vaxbZvi GK ewj c`c wbqwQjb| GgbwK bvix wkv cmvi zj wkwKvi Afve, cvVcyK mieivn Ges mevcwi Qvx msMn mgmv eMg
GK mwq f~wgKv MnY Ki wn`y gymwjg wbwekl mgM bvix mgvRK gywi c_ ivKqvK AbKvsk wePwjZ Ki ZzjwQj|
`wLqwQjb| Aekl 1917mvj gywgq wKQymsLK Qvx`i H we`vjq eMg ivKqv
gnxqmx eMg ivKqv 1880 mvji 9 wWm^i Aaybv evsjv`ki A evsjv wefvM Pvjy Kib| wK cieZx `yeQii ga mwU Avevi e nq hvq|
MZ iscyi Rjvi cvqive` Mvg GK mv Rwg`vi esk RbMnY Kib| Zuvi Aekl 1929 mvj cybivq mLvb evsjv wefvM Pvjy Kiv nq| BwZga gymwjg
wcZvi bvg gn` Avey Avjx nvq`i| ivKqvi evjbvg wQj iveqv LvZzb| weklZ mgvR AbK cwieZb cwijwZ nq| Zv mI KzmsvivQb mgvRcwZ I agv
GB bvgB wZwb mgM evsjv`k evcK cwiwPwZ jvf Kib| gjexiv Af eywi cwiPq `vb Ki we`vjqi wZmvab Zrci njb| wK
ZrKvjxb gymwjg c_vbymvi nvq`i cwieviI c`vc_vi KVvi Abykvmb eMg ivKqvi mrwPv I feyw Ges AKv cPvi dj we`vjqwUi Divi
cPwjZ wQj| ivKqvmn Zuvi Abvb mn`ivMYivI wbggfve Gi wkKvi nqwQjb| kxew I DbqYg~jK KvR mb nZ _vK Ges kl ch mwU miKvix Abygv`b
ivKqv kkeKvj Aviex I dvmx fvlvq wKQyUv cv_wgK wkv eZxZ Zuv`i fvM jvf Ki mycwZwZ nq|
KvbI cwZvwbK wkvjvfi myhvM NUwb| Ze Zuvi we`vrmvnx AMRv Kwigybmvi gnxqmx eMg ivKqv GBfve we`vjq cwZvi gvag AbMmi gymwjg
nhZ ivKqv evsjv fvlvq wekl eyrcw ARb Kib| evwjKv`i Dchy wkvi myhvM`vb Ki bvix wkvi DbwZ mvab KiZ PqwQjb|
gv 16 eQi eqm 1896 mvj ZrKvjxb wenvi c`ki GK mv hvZ Zviv wkv PZbvq DP Av`ki AwaKvwib~x nq Ges myKbv, myMw nbx Ges mygvZv
gymwjg cwievi ivKqvi eevwnK mK Mo IV|Zuvi ^vgxi bvg wQj mq` ic wbR`i cwiPq `vb mg nq| ZvB `pK wZwb ejwQjb Our girls
kvLvIqvr nvmb| wZwb wQjb wecZxK Ges cvq cpZi wbw` mxgvq cuQ should not only obtain university degree,but must be ideal
MQb| Ze Zuvi cyilvwPZ ic hebi PvBZI ivKqv Zuvi Y gy nqwQjb| daughters,wives,mothers or in must say obedient daugh-
myZivs ivKqv Zuvi `vZ Rxeb KLbI AmyLx wQjb bv| GK_v wbwavq ejv ters loving sisters beautiful wives and intractive mothers.
hZ cvi| `ki bvix mgvRK wewfb Dcvq `k I RvwZi mev Kivi g~jg
kvLvIqvr nvmb Zuvi wkvRxeb h_ gavkwi cwiPq w`qwQjb| `xwZ Ki `ki mevxb DbwZ mvab KivI Zuvi AbZg cavb Dk wQj|
wZwb cvUbv KjR _K mMie vZK DxY nb| BsivRx mvwnZI wZwb wQjb gnxqmx eMg ivKqv ZvB wbwLj e gymwjg gwnjv mwgwZi cwZv KiwQjb|
wekl cvi`kx| Kwl welqK DP wkvjvfi Dk kvLvIqvr wejZ hvv Kib| GB mwgwZi eg~Lx Kgaviv wQj| weklZ GB mwgwZi cavb KvR wQj ^vejw^Zv I
mLvb _K wkv mgvcb Ki wZwb DPc` miKvix PvKzix MnY Kib| Zvici AvZwbfiZv m^ gwnjv`i mPZb Ki Zvjv Ges Zv`i hvMZvmbv Ki
61 62
Dchy RxweKvi myhvM`vb Kiv| GQvov Kbv`vqM AwffveK`i wewfbb KvR
mnvqZv Kiv|
BwZnvmi cvcU bexci
eMg ivKqv cZ ivRbxwZZ AskMnY bv KijI Zuvi mgKvjxb eweeya Rbbx mfv
ivRbwZK mvZaviv _K m~Y wewQb wQjb bv| `ki ^vaxbZv Av`vjbi
Aivj _K wZwb bxie ^`ki Rb AbK DbqYg~jK I mevg~jK KvR KiQb|
Wt wkniY PeZx, Awbi mvnv, mZg ivR mvnv
1917 mvji KsMmi KjKvZv Awaekb h ^QvmweKv `j MwVZ nqwQj
ZvZ emsLK gwnjv AskMnY Ki mwUK mvdjgwZ Kivi Zuvi f~wgKv Objectives of the Study
wQj mwekl iZc~Y| cKZc eMg ivKqv wQjb GKRb RvZxqZvev`x
gwnjvbx| wZwb wQjb ^vaxbZv Av`vjbiI GKwb gywhvv I c~Y mg_K| Kvb GKwU cK MnYi wcQb wKQy gnr Dk _vK| Local His-
Ze wewQbZvev`x KvhKjvci Nvi weivax| Kbbv wewQbZvev`x`i cwZ ivKqvi tory Project wnmve e weeya Rbbx mfvi BwZnvm Abymvbi wcQbI mBiKg
we`ygv mnvbyf~wZ wQj bv| wZwb Zv`i NYvi PvLB `LZb| hnZz Zviv `ki wKQy Dk iqQ| h_v
k| 1| e weeya Rbbx mfv BwZnvmi c_ Aejycvq GKwU cwZvb| GB cwZvbi
cmZt GKwU ce eMg ivKqv wjLQb Avgiv aygv wn`y, Drcwi BwZnvm Avgiv Gi _K RvbZ cvie|
gymwjg ev cvmx, Lxvb A_ev evOvwj, gv`vRx, gvovqvix wKsev cvvex bB, mec_g 2| AZxZ fviZel bexc wQj msZ PPvi GKwU cxVvb| e weeya Rbbx mfv
Avgiv fviZevmx, Zvici Abvb RvwZ| eMg ivKqv evsjvfvlvK h_ bexci msZ PPvi MieK AviI KZUv Mievw^Z KiwQj Zv Avgiv Rvbe|
fvjvevmZb| Ges gymwjg`i gaI evsjvfvlvK evcKfve cPjbi iZc~Y 3| GB mfvq wewfb fviZweLvZ we` cwZmg~n wKfve fviZi PZzvVxKw`K
f~wgKv MnY Kib| Zuvi iwPZ AwaKvsk ceB evsjv I BsivRx fvlvq jLv| evsjvi ac`x wkveevK Azb ivLZ cqvmx nqwQjb m welq Avgiv AeMZ ne|
gymwjg mgvR bvix gyw Av`vjb I bvix RvMiYiI wZwb wQjb gnvb AM`~Z| 4| e cvPxb Ges Mievw^Z GB mfv wKfve axi axi Aejycvq nq Mj Zvi
weklZ gymwjg bvix mgvRi c`vc_v, Awkvi AKvi Ges KzmsvivQbZv BZvw` KviYwj RvbZ cvie|
mvgvwRK evwa `~i Kivi Rb mviv Rxeb msMvg Pvwjq 1932 mvji 9 wWm^i gv 5| GB mfvi cybixebi Rb bexci cwZgjx Z_v msZvbyivMx eweM
52 eQi eqm wZwbwnavg ZvM Ki cijvK Mgb Kib| aygv evsjv bq, wZwb eZgvb wKfve cqvm Pvwjq hvQb, Zv Avgiv RvbZ cvie|
wQjb MvUv fviZeliB Me I AnsKvi| Gevi 135Zg cqvYel GB gnxqmx 6| GB mfvi fwelr cwiKbv wK Zv Avgiv RvbZ cvie|
Av`k bvixi cwZ Avgiv Mfxi kv wbe`b Kwi|
Importance of the Study
HwZnvwmK w`K _K e weeya Rbbx mfvi iZ ejvi Acv ivL
bv|
1| `xN cvq GK kZvx ai bexci msZ PPvi HwZnK Ges PZzvVxKw`K
wkveevK AvMj iLwQj HwZnevnx GB e weeya Rbbx mfv|
2| mvi AvZvl gyLvcvavq AvgZz GB mfvi mfvcwZ wQjb|
3| GB mfvi cwiPvjbvq wbqwgZ Av`, ga I Dcvwa wefvM cixv bIqv
nZ Ges KZKvh`i iZ Dcvwa c`vb Kiv nZ|
4| GB e weeya Rbbx mfviB feb 1949 mvji 3iv bf^i bexc ivxq
msZ gnvwe`vjq cwZwZ nq|
5| GB gnvwe`vjqi PZzvVxKw`K cvV MnYi Rb cwgei evBi _KI
AbK wkv_x GLvb AvmZb|
63 64
6| 2002 mvji Gwcj gvm GB wkv cwZvbwU cyivcywi e nq hvq| Gi Z Analysis and Interpretation
Mie cybivii Rb Ges cybtcwZvi Rb 2014 mvji AvM gvm MwVZ bZzb
cwiPvjb mwgwZ AvcvY Pv Pvwjq hvQ| mgM fviZel msZ PPvi AbZg cxVvb wnmve bexci GK wekl
LvwZ wQj| bebvq, bewZ, beZ, ee`kb Ges ee mvwnZi gZv msZ
PPvi Dj-LhvM wjZ bexci Aev wekew`Z| wewk bqvwqK evmy`e
Use of Sources
mvefg, Zvi myhvM Qv ZvwKK P~ovgwY, iNybv_ wkivgwY I mvaK P~ovgwY, Zmvi
bexci e weeya Rbbx mfvi GB AvwjK BwZnvm AvjvPbv KiZ wMq Avwg cYZv Kvb` AvMvgevMxk, vZ wkivgwY iNyb`b fvPvh cfw Z bexci MieKZ
`yB iKg Drmi mvnvh wbqwQ| h_v - Primary Source Ges Secondary mvb`i e` `ywZ AvRI mgyj| ^bvgab AavcKMYi Aevmx nq wewfb
Source. kv cvig nIqvi gvbm `k, we`ki e Qv mgeZ nZ GB bexc| bvj`v,
Zkxjv, gnvwenvii gZv bexci wewfb Uvj PZzvVx m^wjZ wekwe`vjq
Primary Source `kx - we`kx Qvi KjZvb m`v gyLwiZ _vKZ| cvPxb mvwnZ Ges HwZnvwmK`i
iPbvq Gi e Dj-LB Avgv`i `wMvPi nq| G cm e`veb `vm VvKzi iwPZ
1| mvsLZx_ cwZ Mvc`yf~lY (1371 mvj), bexc msZ PPvi BwZnvm, c_g
kxPZbfvMeZ Gi GKwU DwZi Dj-L KiZ cvwi|
L, Kvw cm, bexc|
bvbv`g nBZ jvK bexc hvq
2| AvwjK BwZnvmi GKRb mPZb wkv_x wnmve Avwg e weeya Rbbx mfvi
bexc cwo jvK we`vim cvq|
eZgvb mv`K gvbbxq Wt AiYKzgvi PeZx gnvkqi m mvvrKvii gvag
Rxebi DbwZmvab KiZ nj we`v wkv AvekK| Kejgv KZKwj
wewfb welq RvbZ cvwi|
cyK K Kivi bvg we`vwkv bq| h we`v wkv Kij gvbyl `efve aviY Ki
3| GQvov ivxq msZ
gnvwe`vjqi ZrKvjxb KiwYK gvbbxq myeva Kzgvi gnvkqi
I Akl Yivwki Avavi nq mwUB nj cKZ we`vwkv| PZyvVxi iMY mB
KvQ _KI mB mgqi gnvwe`vjq mK AbK wKQy RvbZ cvwi|
wkvB Qv`i w`Zb| Zviv RvbZb Qv`i AtKiYK wbgj KiZ bv cvij
Ai I evn welqi c~Y cwZwe^ ZvZ coZ cvi bv I we mi iY bv nj
Secondary Source ZvZ vbvwZKv eyw Drcb nq bv| GBRb vbvc`ki c~e gvbwmK wbgjZv
AvekK|
1| myeY Rqxi cvvj bexc ivxq msZ gnvwe`vjq; GKwU mgxv| Wt 1886 Lxt we` cwZgjx msZ wkvi evcK cmvi wekl D`vM
f`yKzgvi wmv| MnY Kivi Rb msZ we`v weeabx we` Rbbx mfv bvg GK cwZvb MVb Kib|
[ bexc cyivZ cwil` viKM (1999 mvj), ZZxq el msLv, cKvkK, bexc cvBK cvovi ivRv B`P` wms Ges wewk cwZ i`K fvPvh gnvkqi R
cyivZ cwil`, bexc ] cy Aemicv WcywU gvwRU gn`bv_ fvPvh gnvkq h_vg mfvcwZ I
2| wekKvl ( Encyclopaedia indica , mg fvM) mv`Ki c` AjsKZ Kib| 1897 Lxt IB mfvi bvg cwieZb Ki e weeya
[ Publisher : BR Publishing Publication, Delhi, 1886] Rbbx mfv ivLv nq Ges wbevwPZ mfvcwZ I mv`K wnmve b`xqvi gnvivRv
xwZkP` ivq Ges we` cwZ meki mvefg Kvhfvi MnY Kib| GB mfvi
Delimitation of the Study cwiPvjbvq wbw` cvVg Abymvi wbqwgZ wewfb wefvM Av`, ga I Dcvwa cixv
MnY cwZi m~Pbv nq| Ges KZKvh`i iZ Dcvwa `vbi eev Kiv nq| wewfb
mgq e wewk eweM GB e weeya Rbbx mfvi mfvcwZ I mv`Ki c`
1| bexc msZ
PPvi BZnvmb| AjsKZ Kib| Zv`i ga mfvcwZ wnmve mvi AvZvl gyLvcvavq, mvi viKvbv_
2| e weeya Rbbx mfvi D`vM bexc msZ PPv, wewfb mvswZK I mvi^Z PeZx, mvi gb_bv_ gyLvcvavq, Wt weRbKzgvi gyLvcvavq I igvcmv` gyLvcvavq
mvabv| (mvi AvZvl gyLvcvavqi cy) cfw Zi bvg mwekl Dj-LhvM| Dj-L Kiv
65 66
hZ cvi h, mvi AvZvl gyLvcvavq AvgZz GB mfvi mfvcwZ wQjb| 1907 ^vaxbZv jvfi AewnZ ciB e weeya Rbbx mfv K K` Ki bexc msZ
mvj e weeya Rbbx mfvi evwlK mgveZb Abyvb mvi AvZvli HwZnvwmK PPvi cevnK Azb ivLZ wewfb gnj _K D`vM MnY i nq| bexci KZx
fvlYwU wekl cwbavbhvM| wZwb ejwQjb - bexci Z MieK iv mvb wewk msZvbyivMx mywcg KvUi gvbbxq wePvicwZ ivLvjP` gyLvcvavq
Kivi Rb Avwg vi vi wfvcv wbq hZ cZ| Ckii Avkxev` gnvkqi myhvM cy Wt weRbKzgvi gyLvcvavqi cZ mnhvwMZvq, cwgei
Avwg e Yxmfvq Avmb AjsKZ KiwQ, m^waZ nqwQ, wK bexci ZrKvjxb wkvgx gvbbxq nib Payix gnvkqi AvwiK mnhvwMZvq Ges bexci
GB cwZ mgvRi mfvcwZi Avmb AjsKZ Kiv Avgvi KvQ wekl cwZgjxi HKvwK cPvq e weeya Rbbx mfviB feb 1949 mvji 3iv
Miei I Abyfei welq| `ki ivRvMY, Rwg`vi kYx I e abx ew GB bf^i bexc ivxq msZ gnvwe`vjq cwZwZ nq|
mfvK A_ mvnvh Kib Ges Zvi viv `ycvc cuyw_ I cyK msiY I mw myZivs bexc msZ gnvwe`vjq vcbi Drmf~wg wnmve e weeya
q me nq| cwZ ivgbv_ ZKwmvi evwfUvq h PZzvVx wQj, Zv jevmx Rbbx mfv BwZnvm m^vabvhvM cwZvb|
RbK abx eveyjvj AvMiIqvji UvKvq BUi Ni Zix nq hv cvKvUvj bvg GB e weeya Rbbx mfv q PZzvVxKw`K wkveevq cvVgi ga
bexc cwiwPZ wQj| mB RxY evwowU ZKwmv gnvkqi GK Aatb eskai h mKj welqwj covbv nZv, mwj nj evKiY, Kve, wZkv, cvPxb bvq,
hLb wewi cve `b, ZLb 1935 mvj e weeya Rbbx mfv H evwowU wKb be bvq, ee `kb, nwibvgvgZ evKiY, e`v `kb cfw Z Dj-LhvM|
bq Ges cqvRbxq msvi I bZzb feb wbgvY Kivq| h mKj fviZ weLvZ cwZ e weeya Rbbx mfv q wewfb mgq wewfb
e weeya Rbbx mfvi m~Pbv jMi KvhweeiYx g~w`Z AvKvi A`vewa wefvM Aavcbv KiZi Zv`i ga Dj-LhvM njb cwZ wc_bv_ wZZx_,
Mvc`yf~lY mvsLZx_i M ( ct 34) g~w`Z AvQ hv wb ewYZ nj| cwZ gbvib wZZx_, cwZ AvZvl bvqvPvh, cwZ hvZe` bvqvPvh,
g~jZt eYvkg - a I msZ wkvi cmviB mfvi gyL Dk| wK Bnv cwZ AvZvl wmv, cwZ myi`P` cZx_, cwZ wngvs`vm wZZx_, cwZ
QvovI mfv `yt evY cwZMYK bvbvfve mvnvh `vb Kib| ebgvjxPiY ZKZx_, cwZ KvbvBjvj AwaKvix, cwZ c~YP` AvPvh|
mfv, zj KjRi GgbwK cv_wgK we`vjqiI QvQvxMY ga msZ cvq GK kZvx mvdji m mg wefvM Aaqb Ges Aavcbvi AMMwZ
wkv cPviv_ mfvi cvb mfvcwZ uweRbKzgvi gyLvcvavq gnvkqi wZ iv_ j Kiv MjI wesk kZKi mvZi `kK _K GB mfvi Z_v bexci
weRbwZ cwZhvwMZv ceb KwiqvQb| cwZ ermi msZ AvewZ, iPbv I fvlY PZzvVxKw`K wkveevi gvebwZ NUZ _vK| wewfb wefvM k~b AavcK
cwZhvwMZvq c`K I cyivivw` c` nBqv _vK| c` wbqvM e nq| gavex QvQvxi msLvI nvm cZ _vK| mevcwi mgM ivR
mfvi cvVvMvi msZ Mvw` I cyuw_ cfwZ msMni eev AvQ| Dchy msZ wkvi cwZ miKvix Aenjv Ges wbqwgZ cixv MnYi MwZ nIqvq
Mni Afve GB Kvh Avkvbyicfve cwiPvwjZ nBZ cvwiZQ bv| m`q `kevmxi mgM ivRi Abvb msZ PPvi cwZvbi gZv e weeya Rbbx mfvi AaMgbI
`w cv_bxq| Zivw^Z nq| Dchy fwelZi c_ e nIqvq wkv_x I AavcK Dfq cB
wewea `e I cKvhi Rb hvnvZ cyivwnZMY Dchy wkv jvf wbirmvwnZ nq co| eZgvb GB Awg Aev GKevi kl jM cuQQ|
KwiZ cvib, Z`yk mfv wbR^ feb GKwU ciwnZ wkv `vb msv MVb BwZnvm Abymvb Ki Avgiv RvbZ cvwi e`ki msZ wkvi Dci
KwiqvQb| GLvb wbqwgZfve wkv_xMYK nvZ Kjg civwnZ wkv`vb Kiv AvNvZ BwZc~eI GmQ| mb ivRv`i Avgj gymjgvb AvgYi mgq bexci
nBqv _vK| GB msvi cwiPvjK cwZ kxgbvib wZZx_| e cwZ gnvkqK ........... nbv mn KiZ nqwQj, e g~jevb cyuw_ web
msZ
fvlvq fvlY`vb hvnvZ `kevmx A mgqi ga ` nBZ cvi, nqwQj| msZ PPvi c_ cvq i nq cowQj| Z_vwc wK bexci `pPZv
Z`yk mfv GKwU msZ fvlY`vb msv cwiPvjb KwiZQb| Bnvi cwiPvjbv cwZgjx Drmvn nvivqwb| mg cwZKzjZvK KvwUq msZ PPvi cevnK engvb
KwiZQb - cwZ kxwbZvb` wZZx_| iLwQjb| eZgvb miKvix D`vmxbZvq e weeya Rbbx mfvi wkv cwiKvVvgvwU
GZ`eZxZ msZ kvvw`i MelYv Kvh cwiPvjbvi RbI mfv AvekK g wqzgvb nq coQ| AavcK wbqvMi Afve 2002 mvji Gwcj gvm
eev KwiqvQb| A_vfve GB wefvMi Kvh Avkvbyic AMmi nBZ cvwiZQ bv| _K GB cwZvbwU e nq hvq| wK GB cwZKjZvi gaI cvq wbf hvIqv
G welq gvbbxq miKvi evnv`yi I msZvbyivMx `kevmxi mnhvwMZv Kvgbv Kiv c`xcwUK Rvwjq ivLvi Rb bxie wbijm cPviZ iqQb bexci `yB cexY
hvBZQ| wewk msZ ewZ - Giv njb cwZcei Wt Kzgvibv_ fvPvh Ges AavcK
67 68
Wt AiYKzgvi PeZx| 2014 mvji AvM gvm MwVZ eZgvb e weeya Rbbx 3|AvaywbK wkveevq Education K ejv nq Behaviourial Science|
mfvi cwiPvjb mwgwZZ cwZ fvPvh Ges PeZx h_vg mfvcwZ Ges G Counselor (wkK) wnmve wkK`i AvPiY wkv_xi AvRxeb MVbi
mv`Ki Avmb AjsKZ KiQb| Zv`i HKvwK cPvq bexc mcwZ 7 I GKgv mnvqK kw (Guiding Force)| e weeya Rbbx mfvi h mKj
8B g mb nq Mj cvP we`v mjb(Conference on Orinetal AvPvhi bvg Dwj-wLZ nqQ Zviv Rxebi AvPiYi ga w`q wkv_x`i wkv `vb
Studies) hvi gyL Dk bexci msZ PPvi cybixeb (Rejuvena- Ki wkv bvgi mv_KZv eRvq iLwQjb|
tion of Chatuspathi-centric studies in Nabadwip)|
e weeya Rbbx mfvi eZgvb mv`K Wt AiYKzgvi PeZxi KvQ 4| AvRKi wkvwevb Curriculum, Syllabus Ges Text Book ^Z
_K GB mfvi cvPxb, eZgvb I fwelr cv mK hUzKz vb jvf Ki Avgiv wZbwU cqvRbxq KvVvgv wnmve mZZ weivR Ki| wK fviZeli ac`x wkv
mg njvg, Zv wbic eevi wb`kb wnmve PZzvVxKw`K wkveevq wkK wbRB wQjb cvVg
1938 mvji `wjj Abyhvqx e weeya Rbbx mfvi Aevb wQj 1 GKi (Teacher was himself a curriculum)| e weeya Rbbx mfvi AvPvh`i
5 kZK RvqMv Ryo, eZgvb hv gv 15 KvVv RwgZ cwiYZ nqQ| evwK Rwg ga Gic e D`vniY j Kiv hvq|
e`Lj I nvi nqQ| bexci GB HwZnvwmK I HwZngwZ vb cwi`kb
Ki Ges Wt PeZxi KvQ _K Rvbv Mj h GB gnvwe`vjq cvV`vbi Rb 5| e weeya Rbbx mfvi AvPvh`i cvV`vbi cwqv (Pedagogy) _K h
GKwU eo nj Ni wQj hLvb GKmv_ fvM fvM Ki wewfb cwZ gnvkq wewfb wekl cqvRbxq w`KwU mZZ DvwmZ nZ, Zv nj Ethology (Science of
welq covZb| GQvov wQj Aa gnvkq, Awdm jvBeixi Rb GK GKwU K| Character) | Example is better than precept- GB gnvevKwUi
GB gnvwe`vjq evBi _K Avmv wkv_x`i Rb 7wU K wQj| GQvov e weeya Ce weMn nq IV Zuviv wkveevq h cvYi mvi KiwQjb, Zvi msiY
Rbbx mfvi wewfb ckvmwbK I wkvmsv Kvhvejxi Rb GKwU Awdm wQj| Av cqvRb|
wKQyUv msvi Kiv njI AwaKvsk Kwj eZgvb fM`kvcv iqQ| cwZcei
eybv ivgbv_i wZ weRwoZ ZuZzj MvQ AvR Avi bB| AvQ aygv GKwU Kzqv|
AZ ZveRbK evcvi GB h GZ ^bvgab GB cwZvb AavcbviZ cwZiv
References
mB mgq _K 2002 mvj e nIqv ch lower division clerk- Gi 1| myeY Rqxi cvvj bexc ivxq msZ gnvwe`vjq; GKwU mgxv| Wt
eZbg Abyhvqx eZb cZb| MZ eQi e weeya Rbbx mfvi D`vM GLvb f`yKzgvi wmv|
msZ K_v ejvi GKwU AeZwbK cwkY `Iqv nq| eZgvb cwZ iweevi GB [ bexc cyivZ cwil` viKM (1999 mvj), ZZxq el msLv, cKvkK, bexc
mfvi Kvhvjq MxZvPPvi AvqvRb Kiv nqQ| Avkvi K_v, gvbbxq gyLgx ggZv cyivZ cwil`, bexc ]
e`vcvavq GB vb cybivq gnvwe`vjq vcbi Rb gwLK cwZkwZ w`qQb|
2| wekKvl ( Encyclopaedia indica , mg fvM)
MAJOR FINDINGS [ Publisher : BR Publishing Publication, Delhi, 1886]
Dciv MelYvg~jK wbe _K h gyL Avweviwj (major findings)
wPwZ KiZ cvwi, mwj nj 3| mvsLZx_ cwZ Mvc`yf~lY (1371 mvj), bexc msZ PPvi BwZnvm, c_g
1| fviZel Z_v cwgei mvi^Z mvabvi GKwU Drmwe`y nj ( epicentre) L, Kvw cm, bexc|
bexci e weeya Rbbx mfv|

2| AZxZ Miei HwZn enb Ki eZgvb Pig cwZKjZvi gaI Zvi `xcwkLvwU
wbf hvqwb, mRxe cwZvb ( living institution) wnmve weivR KiQ|

69 70
D`vmxbZvK NYv Kwi| A_vr Mvgwki K_v Abyhvqx mgvRi mKj eywRxweivB
eywRxweiv hLb ^v_v^lx I Kvb bv Kvb c eQ bb| AekB mUv Zuvi gwjK AwaKvii AvIZvaxb|
myweavev`x t eZgvb cvcU Zvnj Avgiv Gi _K wbicY KiZ cvwi h, eywRxweiv `yB cKvi| GK hviv
AvZghv`vmb, wbR^ wePvi weePbvi AvIZvaxb, ^Qvaxb, wbR^ weeK - eva
myfvl fvPvh - eywi Dci wbfi Ki kvmK - weivax Kvivi PvL ivOvwbK fq bv Ki gv_v DuPz
GB cei GKevi MvovZB Avgvi gb eywRxex cm KZwj KZznj I ck Ki ^Q` I mvejxjfve mgvR Z_v `ki mvgwMK KjvY wbR^ gZvgZ wbfq,
RM IV| ZvB ce Avwg Avgvi gb RM IVv ckwji AeZvibv KiwQ Ges wbw, AKcU cKvk KiZ wav - ev Kzvevai wkKvi nb bv| AviK`j
Zvi h_vh_ gxgvsmv Kivi GKUv xY cqvm KiwQ| AvkvKwi ck I Di gxgvsmvwj hviv eywRxwei fvM Ki `j fvix Ki Rbmg wbR`i RbwcqZv evivevi
Rb evi evi wcU wgwWqv, BjKUwb wgwWqvi mvgb bvq Abvqi jvMvg Qvov
meRbMvn I ^xKvh nq cewUK ^qsm~Y Kie| ck I Di gxgvsmvq
`vex Zzj kl ch awi gvQ bv QuyB cvwb -i myhvM myweav gZvi QQvqv, A_i
AvjvPbvi cvmwKZv I AcvmwKZv wePvii `vqfvi cvVKeMi DciB eZvq|
jvjmv A_ev gni fvMev`x ^v_ kvmK`ji ccvlK I `j`vm icvwiZ
AvkvivwL cei Mvovq ck I Zvici wek-lYagx AvjvPbv cewUK eySZ I
nb| G eywRxweeMi gb ivLv DwPZ Zuv`i K_vq nvRvi nvRvi, j j,
Gi mgvb cvmwK hwKZv wePvi AMwY f~wgKv cvjb Kie| cvmwKZvi wbwiL
AcvKZ AwkwZ, wbii, bxwin mvaviY gvbylwj cfvweZ nq wbR`i gb
ckwj wb gv^q Zzj aiv nj
1) eywRxwe ejZ Avgiv Kx eywS ? AvjvP mB welq GKUv KvwbK aviYvi Rb w`q gwjK AwaKvi cqvM Kib
mvaviY wbevPbi mgq| ZLb Kx Zuv`i DwPZ bq mgvR Z_v `ki eni ^v_
2) GB eywRxweiv KZ cKvii nq ?
Avmj mZ cKvk Ki ^v_v, myweavfvMx bv nq Abvqi wei wav - nxbfve
3) Giv ckvMZ w`K _K Kx Kib ?
GK GKmyi MR DV cwZev` mvPvi nIqv ? hw`I c_vMZ eywRxwe mK
4) mgvR Giv Kv`i DcKvi jvMb ev DcKvi Kib ?
M v gwk ejQb c_vMZ eywRxweivI Kvb , ^Z, ^vaxb kYx
5) G`i AvweviK K ev Kviv ?
6) mgvR G`i Kx cqvRbxqZv ? bq, Zuv`i kYx cwiPq Z_v kYx AvbyMZ cQb nq AvQ gv|
ckvMZ w`K w`q GK GKRb GK GK ckvi AMZ | Gu`i KD mvwnwZK,
GKK_vq ejZ Mj eywRxwe ejZ Avgiv hv eywS hviv wbR`i eywK
KD Kwe, KD bvUKvi, KD bvU AwfbZv, wP cwiPvjK, wPwkx, wewfb
RxweKv wnmve MnY Kib ZvivB eywRxwe| AviKUz weZZ cwimi ejj ejZ
ckvi Af y | A_vr GKK_vq ejZ Mj GB eywRxweiv mgvR LvwZ, hkmb,
nq mgvRi GK`j DPwkwZ, ew^vaxb, iwPkxj, bvqbxwZ civqb, wbfxK
^bvgab, ^Mievw^Z, DPwkwZ gvbyl hviv wbR`i eywK DcRxe ev RxweKv
GKkYxi gvbyl hviv kYx Z_v mgvRi ^v_ eni wZ ev AivRK mgvR eevi
wnmve MnY Ki wbR`iK mgvRi GK mvbxq wewk kYxi bvMwiK wnmve
wei mevM , mev wekvi` nq KjywlZ mgvRK KjylZvi nvZ _K euvPevi
Rbmg `LvZ mg nqQb| hw`I eZgvb ewkifvM mgq `Lv hvq Guiv
Rb Dcvq ev c_ evZj `b| hviv wbicZvi `wKvY _K kvmKi Ackvmbi
wbR`i Avmj KvR ev wbw` Kg Qo Kvb ccwKv ev MYgvagwUi I
wei wbR^ gZvgZ ev cwZev` Rbmg cKvk KiZ wav - - Kzveva Kib
wbR^ RbwcqZv evovZ bvq- Abvqi wbqwgZ weavb w`q eovb| ZLb Zviv mvaviY
bv| A_vr GKRb eywRxwei wePvi nIqv DwPZ Zuvi ewK cKvk, wPvi MfxiZv
gvbyli ^v_i K_v fyj wbR`i ^v_wmwi Rb myweavev`x c Aej^b Ki
I ^ QZv w`q| jwjbi gZ, cu y w Rev`x ee v q k Y x Avby M Z I
cPvii wkivbvg _vKZ D`Mxe nq _vKb|
ivRbwZK wP v avivq ey w RxweKz j e Z wewfb Dcv`vb MwVZ Ges
eywRxweiv Avmj Kv`i DcKvi Kib m welq Avwg LyeB mw`nvb I
kvmK I kvwlZ Dfq kYx _KB Zuv`i MVb cwqv NU| eywRxwe`i
mskqvZxZ| GKUv welq j Kij `Lv hve eywRxweiv hKvb cwZwqvq c
wewfb Mvx Mo IV mvgvwRK wewfb kYx I i _K hv`i gZv`kMZ,
wbZ KzwZ nb bv| Zuviv KLbv `ki gvbyli ^v_, gvbyli wkv cmvi, wbiiZvi
ivRbwZK I ZMZ icB Zuviv cKvk Ki _vKb|
eywRxwe`i kYx wefvRb KiZ wMq AvbZwbI Mvgwk Zuvi iPbvq Awfkvc _K gvbylK gy Ki gvbyli gyL Ab Zzj `Iqvi eev Ki| gvbe
m` Dbqbi m~PK ew Kivi Rb KLbv Kvb mgq eq KiZ Ges wbR`i m
ejwQjb - euP _vKv gvbB c eP bIqv ... Avwg euP AvwQ| Avwg
aiYi KvR wbhy ivLZ KLbvB cqvmx nb bv| G GK wkx mvwnwZK Kwe
c eQ wbB| ZvB h c eQ bq bv, ZvK Avwg NYv Kwi| Avwg
71 72
kx c~Y`y cx ejQb, Avgiv hviv MR` wgbvi em wk, mvwnZ I huviv ivRbxwZi QuvqvP euvwPq gvbevwaKvi ivq Av`vjbi ccvZx
bvbv KvR hy AvwQ Zv`i Muvq - M Kv`vgvLv gvbyl`i ga wkv wQjb, Zv`i GKvsk civ njI nq DVjb ivRbwZK|
cmvii ^v_ mviZv cmvi wKQy KvR Kiv DwPZ| mwZB Zv eZgvb Dw`i eo DVZ Mj Rj, Avjv,gvwU, evZvm cqvRb, wki eo DVZ
eywRxweiv wbR`iK eywRxwe cwiPq w`q Kvb wbw` welq MRb Kib, Zuviv Mj gvqi cqvRb, cvwLi DoZ Wvbv cqvRb, `oZ Mj cv cqvRb Zgwb
KZRb gb Kib h Zuviv MR` wgbvi em Kv`vgvLv gvbyli c K_v ejb? mf bvMwiK mgvR eywRxwe`i cqvRb| hw`I Guiv Rb _K eywRxwe nq Rbvq
Zuviv KLbvB GB wnmve Kib bv| Zuviv wbR`iK Rbwcq Ki ZzjZ wcU wgwWqv, bv| wbR`i Kg, gwjK wPvaviv, kwK mv, ^vaxbPZv,DPwkv mevwb
BjKUwb wgwWqvq wbR`iK Rvwni KiZ ewZe _vKb| GB cm AviI w`K w`q wbRivB wbR`iK mgvR cwZwZ Kib| Avevi AbK msev`c
GKRbi K_v ejv hvq wZwb njb gvI m - Zzs| wZwb ejwQjb Avwg GK_v ev MYgvag G`iK Avwevi Ki _vK| GB w`K w`q wZxq kYxi eywRxweiv
Abyfe Kijvg h kwgK I KlK`i Zzjbvq bZzb wkvq wkwZ nq fqi jvfx, myweavev`x wMiwMwU cKwZi nq _vKb| AvRKvj cwKvq
IVwb Ggb eywRxweiv gvUB cwiQb bb Ges kl wePvi kwgK I (08.12.2007) eywRxwe cm ejv nqwQj, Avgiv mB wZZv wbq wPw
KlKivB nQ mePq cwiQb jvK, Avi hw`I Zv`i nvZ Kv`vgvLv, Z hv wKbv cvewjK mK (bvMwiK cwimi) `yfvM fvM Ki w`qQ|
cvq jM iqQ Mvei Zey Zviv eyRvqv I cwU eyRvqv eywRxwe`i AmZme `~iZ Zv`i ga Zix nqQ, hviv g~jZ GKB g~jevai
Zzjbvq AbK ewk cwiQb| A_vr ewkifvM B `Lv hvq Avgv`i kwiK Ges GUvB Avgv`i cxwoZ KiQ| jwbb Aviv GK K`g GwMq
`ki eywRxwe`i GKUv eo Ask myKkj mvaviY KlK, LU LvIqv gvbylwji ejQb, eywRxweiv Zuv`i wbw` Rxeb I Kgavivi ewk wbe`i
cwZ cgcxwZZ M`M` nq KLbv mLbv kixii Nvg SivZI Kzveva ev cv`Mvgx Pq AbKewk ew^vZev`x| Zuv`i Rxeb I Kg cZfve Kvb
nb bv| hw`I mgvRi mKj eywRxwei GK_v meRbMvn I mgvb chvR bq| enr h_ cqvmi m hy bq| msMwVZ, mgwMZ kgi ga w`q Zv
eywRxwe kYx nj mgvRi AjsKvi ^ic| Avi Avgvi cevbyhvqx G`i mivmwi mgI nq bv| GB cm gvwg MvwKi gZ,...... Avgiv wkx
AvweviK K ev Kviv ? Kx DU ck ZvB bv? mwZ AvgviI ZvB gb nq| wK GB eywRxweiv wewfb gvbwmKZvq Pwj| Abfve ejZ Mj wkx eywRxweiv
ckwUI mgvb cvmwK| AwaKvsk eywRxwe wbRivB wbR`i Kg _K h_ c v qkB AveMi ekeZ x nq KvR Ki hv Ab me weePbvevaK
cksmbxq, mybvg LvwZi AwaKvix nq eywRxwe wnmve mgvR cwZwZ I meRb Ae`wgZ Ki `q| A_vr GB eywRxwe Mvxi gewj mvaviY gvbyli gb
kq nq AvQb| Avevi wKQy eywRxwei AvweviK wnmve AbK mgq AbK GK evcK I ej cwigvY cfve wevi Ki Zv`i gwjK wPvavivK bvov w`q
msev`c ev MYgvagi GK wekl AMYx f~wgKv eZgvb| G AbK mgq `Lv wfb c_ PvwjZ Ki| Gu`i mK ejZ wMq iex`bv_ VvKzi ejwQjb - GKUz
hvq msev` gvag wbw` wKQy eywRxweK wbR`i Pvbji RbwcqZv evovevi Rb Pzc Ki, GKUz wi nI, AZ evwoq evjv bv, Agb gvv Qvwoq Pjv
Zvlvgv` Ki bvq Abvqi weavb evZj `evi Rb Abyiva Rvbvq| wK AwaKvsk bv| GLvb Kwei eySZ ciQb h, eywRxweiv aygv ejB bv, Zvi m
`Lv hvq hviv mwZKvii mvaviY gvbyli nq K_v ejb, wbR`iK wbR`i AbK wKQyB Ki| GB mg eywRxwe`i cqvRbxqZv mK wevbvPvh RvwjI
KgB ekx e ivLb, ciwb`v, ciPPv KiZ GKUz Kg cQ` Kib, wbR`i Kzwii gZ, mcwZ hv wKQy NUQ, Zvi avvq AbK eywRxwe Ggb me
cPvii AvjvK AvbZ weiZ _vKb, Zuviv wK evZB _K hvb| Avi GB msev` K_v ejQb Avi Avgv`i Ggb me Avnvb RvbvQb hv GK GK mgq
gvag hv`iK Rb`iw` wbic eywRxwe wnmve Avgv`i mvgb cwiekb KivZ AcgvbKi gb nq| Avi weklZ msev`c MYgvagi Zix gwK Rb`iw` I
Pvb cieZxKvj `Lv hvq ZvivB wMiwMwUi gZv is cvjU ivZvivwZ gx nevi nab eywRxwe`i cm Ges Zuv`i kvmK ev wbw` Kvb wekl `ji cwZ
Ae`wgZ ^v`i jvjmvK mseiY KiZ bv ci gwK Rb`iw` bZv ev gxZ AvbyMZi cgvY ^ic bxi`bv_ PeZxi jLv Dj ivRv KweZvwUi c_g
cwZcb nb| G bvqvg gwi K_vq, ...... eywRxweiv GZB Av`kev`x eKwUi AeZvobv Kiv nj,
h, Zvuiv eySZB cvi bv Zuviv kwi mev KiQ| Zuviv gb Ki, Zuviv mevB `LQ h, ivRv Dj,ZeyI
kweMi weivax mvnmx me gvbyl, hviv wKbv gvbevwaKvii ^v_ K_v mevB nvZZvwj w`Q|
ej| GB gb KivUv mee wg_v| GLvb AviKUz mshvRb Kij welqwU mevB PuwPq ejQt kvevk,kvevk
AviKUz Lvjmv nq Avb`evRvi cwKvi (27.05.2008) ^xKvivw GZw`b KviI gb msvi, KviI fq ;
73 74
KD ev wbRi eyw Ab gvbyli KvQ eK w`qQ; wec-ei K` P`bbMi I hyMvi `j
KD ev civbfvRx, KD
K c vc v _ x , Dg`vi, c e K; keix ` miKvi
KD fveQ, ivRe mwZB AZxe my, PvL #wy# !!y
coQ bv hw`I, Zey AvQ
AZ _vKvUv wKQy Ame bq| fvMxi_x b`xi cwg Zxi 20 50`30 `` Di Avsk _K 22 53`30 `` Di
nuv mwZB AvR eywRxweiv wbR`i eywK Abi KvQ eK w`q wee ivRvi e Avsk Ges 88 21`30 `` c~e `vwNgv _K 88 23`30 `` c~e `vwNgvsk GB
cwiavbi civgk bv w`q kvevwk w`q ckswmZ I Kcvcv_x nb| GB mg myweavev`x mycvPxb bMix P`bbMi AewZ| GB knii cwg w`K GLbI xYKvqv mi^Zx
eywRxweiv MYgvagi mvgb em wPrKvi Ki wbRi dw`evwR gZvgZK mwZ b`xi AwZ AvQ| c~e fvMxi_x b`x, Di PzuPzov I `wY f`ki kni| Ze
wnmve Dcvcb Ki cwZwZ KiZ GKevii RbI Kzveva cKvk Kib bv| P`bbMi bvgKiY m^ wewfb gZ cPwjZ AvQ| GLvbKvi myL Mv b`xi
Guiv nqZ Avmj mwZUv fyj hvb h PuwPq ejjB mwZ cgvwYZ nq bv| mwZ fMvwjK AvKwZ Aa P`vKwZ ej AbKi aviYv, GB vbi bvg P`bMi ev
ejZ PuPvbvi cqvRb nq bv| mUv gvbyl wbRivB ^P `L, fe, Abyaveb P`bbMi| mvi DBwjqwg Rv Zuvi ivRbvgPvq wjLwQjb h, divmxiv P`b
KiZ cvi| GB cm iex`bv_ VvKzi 1883 mvj fviZx cwKvq ejwQjb, muv wjcvqvg avg c_vbymvi kniwU mymwZ KiwQj ej Gi bvg nqQ mvj
GKUv K_v DwVjB nq Agwb evsjv Leii KvMR gnv PuPvgwP cwoqv bMi A_vr P`bbMi| Kviv gZ gbmvgj Kve ewYZ Puv`mI`vMii bvg _KB
hvq| K_vUv nqZ evSvB nq bvB,fvjv Ki kvbvB nq bvB| nqZv m GB bMiwUi bvg nqQ P`bbMi| divmx M jLv AvQ GLvb GK mgq P`KvVi
welq wKQy RvbvB bvB, wK AvekK Kx? welqUv hZ Kg evSv hvq, eemv wQj| mB _K P`bbMi bvg nqQ| P`bbMi bvgwU c_g cvIqv hvq
evaKwi ZZvB nv nv Kwiqv PuPvBevi myweav nq? 1696 Lxt GKwU divmx bw_Z, KD KD ejb P`bbMi bvgwUi cPjb nq
Dciv AvjvPbvi cwicwZ ejv hvq h ewZgx wKQy eywRxweiv ev` AwaKvsk meZt divmx Dcwbek vcbi ci _K divmxiv GLvb Avmvi ci GB kniwU
eywRxweB myweavfvMx, Kcvcv_x, AvbyMZ jvwjZ cvwjZ, QQvqvq Abycv wYZ Kvb divmWvv bvg cwiwPZ nq|
GKwU c Aej^b Ki ivRbwZK I ZMZ icB cKvk Kib| hv`i me_K `xN `kK ai P`bbMi wQj divmx Dcwbek| `xNw`b GLvbKvi gvbyl
ewk Leii KvMRi wkivbvg Ges MYgvagi c`vq wbqwgZ fvlY w`Z `Lv divmx kvmbi Aaxb emevm KiZ| Z_vwc wewUk mvgvRev`x kwi cvqi Zjvq
hvq, hvi m RwoZ _vK ew^v_ PwiZv_ Kwievi Dk| hv ewkifvM B co _vKv fviZeli gvbyli Rb P`bbMievmxi cvY Ku` DVwQj| wec-e h
_K hvq jvK Pzi Avovj| ZvB mvaviY feywmb, wkwZ, mPZb, ^vaxbPZv Zuviv Suvwcq cowQj| Dbwesk kZKi wZxqva _K P`bbMi MwVZ nq DVwQj
gvbyl`i cwZ Avgvi GB cei gvag webxZ Abyiva GB mg myweavev`x, ^v_ci, wec-e gvbmi iciLv| P`bbMievmxK gk joZ nqwQj divmx mvgvRev`x
gwK Rb`iw` eywRxwe`i wefxwlKvgq ^v_v^lx hywi duv` cv bv w`q; wbR^, elgi weiI| evBii wec-e cPvi m wbR`i hy Kiv Abw`K
^Kxq gwjK wPv PZbv, evaeyw, wePvi weePbvi gZvK cvavb w`q A P`bbMii eyK bZzb wec-ex Av`vjb I mvgvRev` weivax wec-e gvbm Mo Zvjv
wkwZ, wbii, wkvi AvjvK _K ewZ gvbylwjK GKUz `vwqZ I `vqeZvi wkbMii wec-ex mvb`i AbZg KvR nq `uvovq|1
m mgvR mPZb gwjK PZbvi cKvk Ki, mgvR Z_v `ki mvweK DbqYi Dbwesk kZvxi klw`K _K P`bbMii RbmgvR weklZ gawe
^v_ RvwZ - ag - eY wbwekl GKg eZx nevi Avnvb iBj| Avkv Kie GB gwK I DPwe kYxi wfZi wkvi wevi evo| Gmgq divmx I wewUk Dfq fvlvq
Rb`iw` eywRxwe`i jvK `Lvbv hywi duv` _K wbR hgb gy _vKeb, wkvmvZ P`bbMi cevwnZ nZ| ewUk Aaxb fviZi gvbyli Zzjbvq divmx
Zgwb AciKI mPZb Ki mgvRi mvweK DbqY AvcwbI mvwgj neb| Aaxb P`bbMii gvbyl ewk ^vaxbZv fvM KiZ Ges mgvRRxeb Lye GKUv
RwUj wQj bv| evY mswZi ZxeZv GLvb Lye ewk bv _vKvi KviY P`bbMii
mvgvwRK gvbwmK RMr AbKLvwb gy wQj| GLvb cPwjZ Drme cgvY Ki h
GLvbKvi gvbyl agxq Muvovwg _K AbKLvwb gy wQj|2
AevbMZ KviYI P`bbMi wQj LyeB iZc~Y| GKw`K Mvb`xi
75 76
ZxieZx kni Ges Abw`K divmx kvmbi Aaxb| dj^ic GLvb ewUk miKvi ^vgx weeKvb`i Av`k AbycvwYZ P`bbMii GK`j cexY I bexb gvbyl Mo
mnR Abyc ek KiZ cviZ bv| mB KviY ewUk Avgbi mvebv wQj LyeB Kg| Zvjb mrc_vej^x mc`vq| G`i bZv wQjb gwZjvj ivq| GQvovI Aviv
wkwZ gvbyli msLv ew nIqvi KviY gvbyli ivRbwZK mPZbZv AbK ew wZbRb m`m wQjb| Zviv njb mvMiKvjx Nvl, bbxjvj ` I mZPiY KgKvi|
cZ i Ki| 1882 mb _K GLvb cRvez bvgK cwKvi cKvk nZ _vK hviv P`bbMii wec-e gvbm ZixZ GK iZcY~ f~wgKv cvjb KiwQjb| gwZjvj
hLvb bvMwiK ^vaxbZvi K_v cKvwkZ nq _vK| GB cRvez cwKvK AbymiY ivqi jLv _K Rvbv hvq weeKvb`i exicvbx hvK Avkq Ki Mo DVQ Zv
Ki cKvwkZ nq gvZf~wg, `kK, ^`wk evRvi cwKv| hv gvbyli ga RvMiY P`bbMii GB msMVb| A_vr GUv ejv hZ cvi weeKvb`B GLvb wec-e gvbm
NUvZ weklfve mvnvh Ki| GQvov Dbwesk kZvxi kl Ges wesk kZvxi ZwiZ c_g iZcY~ f~wgKv bb| wZwb nqZ wec-ex Av`vjb GLvb Mo Zvjbwb|
c_g P`bbMi wec-eK` ZixZ iZcY~ f~wgKv cvjb Kib|3 Zuvi QvqvcvZ wQj wec-e gvbm ZwiZ c_g Awfc| mrc_vej^x mc`vq
GB mgq ei ec-weK Av`vjbi cyivav wQjb Aiwe` Nvl| 1893 c_g cj-xZ cj-xZ Nyi wbR^ cwZZ wec-ei cZ Ki|6
Lxt fviZi ivRbwZK g Zuvi Avwefve nq| wZwb wQjb eiv`v ivRi MvqKvqvWy P`bbMi wec-e cwZi mevM Dj-Lbxq njb PviP` ivq| wZwb
KjRi BsivRxi AavcK, ci mnKvix Aa| wZwb hLb Bsjv Aevb knii gaAj emevm KiZb| ZuvK K` Ki P`bbMi Mo DVZ _vK
KiwQjb ZLb Bsjvi jvUvm G WvMvi bvgK mwgwZi m`m wQjb| GKwU wec-ex msMVb| wec-e cPviK wnmve PviP`i bvg mevM Dj-LhvM| Zuvi
eiv`v cevm _vKvKvjxb mgq gnvivi PvcKi vZqi I ivbvWi AvZvwZi KvQ wewfbb kYxi gvbyliv AvmZb Ges Zv`i AbKK wZwb wec-ex g `xwZ
AwMwkLv ZuvK k KiwQj| gb cvY evj Mvai wZjKi Av`k AbycvwYZ nq KiZb| mLvivg MYk `D^vi,eeve Dcvavq, Aiwe` Nvl, evix`Kzgvi Nvl
cybvi wec-ex bZv VvKzi mvnei cwZwZ mwgwZZ `xwZ nb Ges MYZxfviZ cfwZ bZvbxq ewiv Zuvi KvQ AvmZb| hyMvi cwKvi jLK I hyMvi
bvgK msMVb RivU kvLvi mfvcwZi `vwqZMn Y Kib| wZwb evsjv`k wec-ex `ji wewk Kgx Dc`bv_ e`vcvavq Zuvi Qv wQjb| GB wec-ex Av`vjb
Av`vjbi cwZi Rb Avi GK wec-ex hZx`bv_ e`vcvavqK KjKvZvq cvVvb| RvMiYi AbZg cyivav nIqvi KviY mvaviYZ AbK ZuvK KZv ej m^vab
GB mgq evwivi cg_bv_ wg whwb wc. wg bvg mevwaK cwiwPZ. mijv`ex I KiZb| cKZ wkK PviP` Zuvi wcq Qv`i `ki KvR eZx nIqvi wkv
Rvcvbx wPKjvi AavcK KvDU KvKzRv I KvKziv GK mfvq wgwjZ nq GKwc w`qwQjb| Gme Qvi ga wec-e wPvi Dbl PviP`i evwo _KB nqwQj|
Mvcb mwgwZ MVb KiwQjb| evsjvi wec-eev`x Av`vjbi AbZg mv KjKvZvq `ki gywi Rb wec-ex Av`k wZwb wekvmx wQjb|7
wc. wg I mijv`exi m hvMvhvM Ki 108 bs mvKyjvi ivW AvLov vcb P`bbMi wec-eev`i AbZg Mo DVZ Mv`jcvov mwgwZ Ges
Ki cv_wgKfve KvRKg i Kib|4 Aiwe` Zuvi vZv evix`K 1902 mvj Mv`jcvov jvBeixi f~wgKv wQj AZ mwq| GwU knii `wY w`K AewZ
bvMv` evsjv`k cvVvb| evix` evsjv`ki RjvwjZ cwigY Ki wec-ei wQj| GB jvBeixwU axi axi m` `xwZ I fvex wec-ex`i AbZg wgjbj
AbyKj cwiek bv `L ZLbKvi gZv eiv`vq wdi wMqwQjb| cwiYZ nq| cieZxKvj Mv`jcvov mwgwZ Ges jvBeixi gvag ek wKQy hyeKK
1902 Lxt 24 k gvP ZvwiL `vjc~wYgvi w`b KjKvZvq cg_bv_ wec-ex `ji Af y Kiv nqwQj| Mv`jcvov mwgwZ Mv`jcvov eve mwjbx
wgi bZZ AvbyvwbKfve cKvwkZ nq Abykxjb mwgwZ| gk GB mwgwZi kvLv bvg (Kvb Kvb m~ gekZ my` mwbjbx ejv nqQ) AwfwnZ wQj| Mjx
Ab wevi jvf KiZ i Ki| wec-ex Av`vjbK msMwVZ Kivi Dk Aiwe` KjRi AavcK RvwZlP` Nvl, Wvd KjRi Dc`bv_i `yB mncvVx
Nvl wbR 1902 I 1904 GB `yB& mvj evsjvq Avmb| GB `yBeviB wZwb P`bbMii Dicvovi Agi` Pvcvavq I kxivgcyii lxKk Kvwjvj Ges bi`bv_
Wyc- KjRi AavcK PviP` ivqi m mvvr KiwQjb| wec-ex Av`vjb e`vcvavqi GKv ez kxkP` Nvl eve mwjbxi m Nwbfve hy wQjb|
Zvi KZUv mnhvwMZv iqQ mK_v RvbZ ZLb AavcK ivq I Zuvi ^c Ges PviP` ivq GB mwjbxi mfvcwZi c` wbhy nqwQjb|8
mvabvi K_v Aiwe` Nvli KvQ GKvfve RvwbqwQjb| wZwb Aavcbvi cvkvcvwk P`bbMii knii Divji K`xq cyil wQjb gwZjvj ivq| PviP`
P`bbMi wec-ex K` Mo Zvjvi iZcY~ f~wgKv MnY Kib| wec-ex gvbm ivq hgb GLvb wec-ei K` ZixZ AbZg iZcY~ f~wgKv wbqwQjb, mBic
ZixZ Zuvi f~wgKv wQj mwZB iZc~Y|5 gwZjvj ivq wec-ei cUf~wg ZixZ GK AbZg f~wgKv cvjb KiwQjb|
wZbKwo e`vcvavq hLb cRvez cwKvwUi cKvk Kib A_vr 1882 mrc_vej^x mc`vqfy m`m`i wec-ei ZixZ GK iZcY~ f~wgKv
mvj _K P`bbMi ivRbwZK mPZbZv gv_v Pvov w`q IV| 1904 mvj bvMv` cvjb KiwQjb| ef Av`vjbi cvcU gwZjvj ivq Zuvi Kgaviv cv
77 78
djb| eqKU I ^`wk Av`vjb wZwb h_ Kgkw wbqvwRZ Kijb| P`bbMi mbvmxi ek P`bbMii ivbxNvU Gm DcwZ nb| ZvK K` Ki GB vb
wZbwU wec-ex K` Mo DVwQj| Giga evovBPxZjv K`wUi wec-ex bZv wQjb hyMvi `ji cfve co| hyMvi `ji viv cfvweZ nq PvivP` ivqi msMVb|14
gwZjvj ivq| Aci `ywU wQj PviP` ivqi wbR^ Mn Ges Mv`jcvov Aj| hyMvi `ji bZe` mec_g P`bbMiK AvMqv mieivni AbZg
knii wewfb vbi h wec-ex K`wj Zvi gagwY wQjb PviP` ivq|9 NuvwU wnmve eenvi KiwQj| `ji `yB m`m evix` Nvl I Awebvk fvPvh Dfq
ZvQvov P`bbMi hnZz divmx kvmbi Aaxb wQj mnRB BsiR miKvi wgj P`bbMi wbevmx wKkvixgvnb muvcyB bvgK GK ewK LuyR ei KiwQjb|
P`bbMii Dci nc KiZ cviZ bv| divmx kvmbi Afy _vKv mI wKkvix wQjb evix` I Awebvki ez| Zv`i civgk Abyhvqx divmx `k _K
mBic wekl KVviZv bv _vKvi KviY nZz mnRB Ab vbi gvbyliv GLvb A Avg`vbx Ki mB A evix` I Awebvki nvZ Zzj `q| 1907 Lxt ga mgq
cek KiZ cviZ BsiR`i Aivj| GB vbwU wQj AZ Mvcbxq| b`xi Zxi ch GB A msMni KvR PjwQj| P`bbMii divmx kvmb KZc mB mgq
AewZ _vKvi KviYI vbwU _K hvZvqvZ Kvbic evavi mw nqwb| ZvB wec-exiv AvMqv Avg`vbxi Dci Kvbic wblavv cqvM bv Kivi KviY GB Avg`vbxi
GLvb mnRB wbR`i Mvcb ivLZ cviZ| wewfb vbi mv_ ec-exK mK KvR nqwQj|15
Mo ZzjZ AZ mnvqK wQj GB vbwU| wewfb wec-ex wewfbfve Zv`i ec-exK P`bbMii evovBPxZjvq gwZjvj ivqi h wec-ex K`wU Mo DVwQj
Kvh Mo ZzjwQj GB vbwUZ|10 mLvb KvbvBjvj `,gbx`bv_ bvqK, mvMiKvjx,kxkP` Nvl cfw Z wec-exiv
P`bbMii kvmb KZc mB mgq A Avg`vbxi Dci KvbI iKg mgeZ nZb| GB mfvq wec-ex`i jvwV wkv `Iqv nZ| mfvq cZK wec-exK
wblavv cqvM bv Kivi KviY P`bbMi AvMqv mieivni K` cwiYZ nqwQj| msMvg Dy Kiv nZ| cieZxKvj Giv P`bbMi wec-e gvbm ZixZ h_
wec-ex`i cqvRbxq A GLvb _KB Avg`vbx Kiv nZ| iv wec-e msMvg iZc~Y f~wgKv wbqwQj|16
AvMqv Qvov evcKfve A mieivni Rb h AwUi K_v fvev nwQj Zv nQ 1905 mvj wec-ex Av`vjbi AbZg bvqK wQjb Dc`bv_
evgv| AvMqv mieivn K`j nIqvi cvkvcvwk evgv Zixi AbZg K`j e`vcvavq| wZwb h we`vjq covbv KiZb mB we`vjqi wkK wQjb
wQj P`bbMi| c_g GB KvR AvZwbqvM KiwQjb nvULvjv wbevmx bM`bv_ P`bbMii weLvZ wec-ex PviP` ivq| Dc`bv_i gvwbKZjv wec-ex mwgwZi
Nvl| wZwb wicb KjRi imvqbi AavcK myikP`i wbKU GB welq cv_wgK m cZ hvMvhvM wQj| PviP`i evwoZ Dc`bv_i mv_ KvbvBjvj `i
wkv MnY KiwQjb|11 mvvr nqwQj| ^fvlx KvbvBjvji Pwi gvayh AvK nq Dc`bv_ Zuvi mv_
gwZjvj ivqi evovBPxZjvi h wec-ex K`wU Mo DVwQj mLvb Mvcb Avjvc KiZ BQyK nb| KvbvBjvj bi`bv_ e`vcvavqi mncvVx wQjb|
gbx`bv_ bvqK bvgK GK wec-ex Avmv hvIqv KiZb| mLvb AavcK myikP` Dc`bv_i K_vgZ bi`bv_ KvbvBjvjK P`bbMii v wbq Avmb|
Nvl evgv Zixi Kkj gbx`bv_ bvqKK c`vb KiwQjb| wZwb myikeveyi gvwbKZjv evMvbi KvR m^ KvbvBjvji mv_ Dc`bv_i AvjvPbv nq| GB
evmMn _K DbZZi evgv Zixi Kkj wkL P`bbMiK evgv Zixi K` Mo mgqKvj Dc`bv_ hyMvi `jfy wQjb Ges evix`Kzgvi Nvli bZZ
Zvjb| gbx`bv_ bvqKi Zix evgv fviZi wewfb vb cvVvbv nq wewfb gvwbKZjv Aj 32, gyivwicyKiz ivW Zv`i wec-ex Av`vjb msv h KvhKjvc
ec-exK Kvh mv`bi Rb|12 PjwQj Zvi m cZfve hy nqwQjb| Dc`bv_i mv_ wbfZ Avjvc
Aiwe` Nvli wb`k wec-ex Awebvk fvPvhi cwiPvjbvq I ^vgvx AvjvPbvi gvag KvbvBjvj hyMvi `ji wec-ex Kgaviv m^ RbwQjb Ges
weeKvb`i vZv Wt f~c`bv_ `i (1880 - 1961) mv`bvq KjKvZvi 27 Zvi cwicwZ wZwb Zuvi fwelr KZei nw`k cqwQjb| Aek wZwb i
KvbvBjvj ai jb _K wec-ex`i gyLc ic mvvwnK hyMvi cwKv cKvwkZ PviP` ivqi KvQB ^`wk `xvq `xwZ nqwQjb Ges GRb wZwb cqvRbxq
nq 1906 Lxt 3 iv gvP| cwKvwUi bvg `Iqv nqwQj hyMvi bvg wkebv_ kvixwiK I gvbwmK cwZ wbqwQjb|17
kvx iwPZ mvgvwRK Dcbvm _K| hyMvi cwKvK Aej^b Ki h mKj 1907 mvji kli w`K Dc`bv_ e`vcvavqi gvidr hyMvi `ji
wec-exiv mgeZ nq KvR i KiwQjb cywjki bw_c Zvi cwiPq nj hyMv m KvbvBjvji hvMvhvM nq| ZuvK KvRi wKQy fvi `Iqv njI gvwbKZjv
i `j|13 ec-exK msMvgi cwZi P`bbMi hyMvi `j iZcY~ f~wgKv evMvbi wec-e cPvi m wZwb hy nbwb| P`bbMi wdi Gm `ji Kg
cvjb Ki| cmvii Rb KvbvBjvj wKQy kvLv mwgwZ vcb Ges gvwbKZjv evMvbi KvRi Rb
1907 mvj weRqv `kgxi w`b Aiwe` Nvli vZv evix`Kzgvi Nvl A_ msMn KiZ i Kib| wZwb Lye A mgqi ga P`bbMi Aj cuvP - QwU
79 80
kvLv mwgwZ Mo Zzjjb| Zuvi gw GZ AmvaviY wQj h, mwgwZwjZ wec-ei evMvbK wkvK` bv Ki fevbxcyii 78 bs ivW mivR Kzgvi gRyg`vii evwoZ
Kvb msme AvQ Zv evSv hZ bv|18 evgv wkvi K` Mo Zvj| gRtdicyi wec-ex`i evgv wbc BsiR kwK
hyMvi `ji c _K 1907 Lxt 4Vv Avei ZvwiL QvUjvU GyR Avi wi _vKZ `qwb| 1908 mvji 1jv g ivZB cywjk Kwgkbvii evwoZ H
dRvii iuvwP hvIqv Dcj gvbKzy I P`bbMi kbi gvS Zuvi UbwU wec-ex NuvwUwj Zj-vwk welq civgk nq| 2iv g mKvj _KB wewfb wec-ex NuvwUwj
jvBbPzZ Kivi Rb Kzwgj-vi Dj-vmKi `i mvnvh GKwU gvBbi mvnvh bb| cywjk LvbvZj-vwk Ki| gyivixcyKiz NuvwU ewUk miKvi ZQbQ Ki e wec-exK
wK yZuvi cPv e_ nq| cZveZbi mgq Zuvi cvYbvki cwiKbv Kib evixb Mvi Ki| GB mKj wec-exMYi ga KvbvBjvj I PviP` ivq wQjb AbZg|
Nvl,mnKvix wQjb Dj-vmKi ` I cdj z - PvKx| wK jdUbvU Mfbii wekl 1908 mvj KvbvBjvj ` I Abvb`i Mvii dj P`bbMii wec-e cPv
UbwU wfb c_ KvjKvZvq cuQvq|19 GK mURbK cwiwwZi myLxb nq| P`bbMii wec-e gvbm wwgZ nq hZ
1907 Lxt kli w`Ki P`bbMii nvULvjvq h ^`wk mfvi AvqvRb emj kxkP` Nvl I gwZjvj ivq wekl D`vM P`bbMiK K` Ki mviv
Kiv nqwQj ZvZ AbZg RvZxq bZv kvgmy`i PeZx AvnZ nq GmwQjb| evsjvq wec-ei ewwkLv RvwMq Zzjevi Pv Ki| GB mgq _K P`bbMi e
wK gqi Awbfvji wb`k Abyhvqx wmcvnxiv Rvi Ki mfv `Lj Ki Ges wec-ex AvmZ i Ki| ejv hZ cvi P`bbMi wec-ex`i Zx_fw~ g nZ i Ki
mfvi KvR e Ki `q| dj z nq IV ZiYiv| Zviv wmv bq jvwV, mowK GB mgq _K|24
I e`yK msMn Ki gqii evwo AvgY Kie| hyMvi `ji m`miv Zv`i 1908 mvji wVK gvSvgvwS mgq hyMvicx PviRbi Mvcb mfv nq
wbi Ki Ges Rvbvq GB welq Zviv h_vmgq eev beb| GB wekl NUbv PzuPzov kbi KvQ GKwU evMvb| GB PviRb njb kxkP` Nvl,gwZjvj ivq,
ciivi djkwZZ P`bbMi kni i wec-ei c_g weviY NUwQj|20 Dicvovi Agi` bv_ Pvcvavq I mLvivg MYk `Dii fvM eveyivg civKi|
1908 mvji 4Vv Gwcj P`bbMi Avn~Z GK mfvq gqi Awbfvji GB mfvq wi nqwQj kxkP` Nvl mk msMvgi aviv euvwPq ivLeb wewfb c`c
MnY Ki Ges Agi` Pvcvavq wec-ex`i msnwZ cybMVb Kie| eveyivg
wb`k Abyhvqx cywjk Ki e Ki `Iqvi KviY Zv`i ga vf weklfve
civgk`vZv wnmve KvR Kie Avi mewKQyi `vwqZ b _vKe gwZjvj ivqi
cyxf~Z nqwQj| 11 Gwcj Awbfvj hLb bk fvR evcZ wQjb ZLb Rvbjvi
Dci|25
ga w`q ngP` `vmi Zix GKwU evgv wbw nqwQj| wK evgv wevwiZ bv
P`bbMi Mci mk ivRbwZK cwZev`i gvv Aviv kwkvjx Kivi
nIqvi KviY gqi cvY euP hvb| cywjk wicvU Abymvi GB Awfhvbi m hy
cPv i nq| Zv ay P`bbMii ga mxgve _vKwb| P`bbMii wec-ex ZiYiv
wQjb hyMvi `ji evixb Nvl,B`yf~lY ivq Ges bi`bv_ Mv^vgx evgvwU
KvbvBjvjg Dc`bv_, kxkP` Nvl, ivmwenvix emy, ccwZ wmsn,B`yf~lY ivq
Quy owQjb|21 cgyLiv mviv evsjvevcx KvhKjvc Rwoq coZ _vKb| mviv evsjv Ryo h
guwkq Awbfvji evwoZ evgv wbci ci _K gyLZ hyMvi `ji mwgwZi gvag wec-ex Z_v mvmev`x KvhKjvc PjwQj P`bbMii hyeKiv ZvZ
wec-e gvbm Abymvix P`bbMii ZiYiv mk ivRbwZK cwZev` gyLi nq IV| Rwoq cob|
Kvh ZLb aygv P`bbMii ga mxgve wQj bv| KvbvBjvj `, Dc`bv_ wbi RvZxqZvev`x msMvgi Ab _K mk RvZxqZvev`x msMvg DbxZ
e`vcvavq, kxkP` Nvl, ivmwenvix emy cgy Liv mviv evsjvevcx Kvh Rwoq nIqvi eQiwU 1907 mvj| GB mgqKvj hyMvi `ji f~wgKv wQj iZc~Y|
coZ _vKb|22 PviP` ivqI wec-e msMVb KiZ wMq GK wewP AwfZvi myLxb nqwQjb|
hyMvi `j P`bbMi AwZ mwq nq Ges KvbvBjvj g wec-ex Kvhi mB mgqKvj hyMvi `j hgb gawe wkwZ hyeK`i wbq wec-ex msMVb Mo
m wbRK Rwoq djb| Zuvi gb ZLb RvMZ nq hfveB nvK Action ZzjZ wekl Drmvnx wQj ZgbB Zviv AwfRvZ I^`kcx abx`i wbR`i msMVb
KiZ ne| Zvi GB eva ZuvK evix`Kzgvi Nvli m Nwb nZ mvnvh KiwQj| AvbZ cqvmx wQjb| wK cv_wgKfve mB Pv e_ nqwQj ej gb nq| KviY
evix`Kzgvi ZvK Avkvm w`qwQj h wec-ex Kvhi m `Z ZuvK wbqvwRZ Kie| gwZjvj ivqi jLv _K Rvbv hvq PviP` ivq c_gB P`bbMii abKzei
ci Zuvi wec-ei PviP` ivqK bv Rvwbq gyivixcyKz ii Mvcb wec-ex hyMvi fki kxgvbxK `jfy Kivi cqvm KiwQjb| wKy wZwb GB _K gyL
`ji m wbRK Rwoq djb Ges mecK vi wec-ex cPv PvjvZ i Kib|23 wdwiq wbqwQjb| miKvix KgPvixiv hvZ GB `ji Afy nq Zvi cPvI
kxkP` Nvli gvidZ gwZjvj ivq RvbZ cvib h KvbvBjvj DcwZ PviP` ivq KiwQjb| ay ZvB bq cywjk I KvZvqvjK GB `ji Afy Kiv
ngP` `vmi KvQ evgv evbvbvi wkv MnY KiZ MQ| ZviRb Zuviv gvwbKZjv nqwQj| wK GB wec-ex `ji Af y Kivi PviP`i cPv mBfve mvdjgwZ
81 82
nqwb|26 cv - 215 - 216|
mekYxi gvbylK nqZ GB wec-ex Av`vjbi m hy Kiv me nqwb Z_vwc 12) J.C.Nixon,op.cit, chapter v,vide A.K. Samanta, op.cit,
PviP` ivq I gwZjvj ivqi bZZ wec-ex Av`vjb GK bZzb gvv jvf KiwQj| vol.ii, p - 548.
Zv`i bZZ P`bbMi hgb divmx AaxbZvfy nqI wewUk kvmbi wei 13) Wt wekbv_ e`vcvavq, P`bbMii msw BwZnvm P`bbMi ci wbMg,
cwZev` gyLi nqQ| e wec-exK vb w`qQ| e ZiY hyMvi `ji m hy cv - 45|
nevi myhvM cqQ| ay myhvMB cvqwb wewfb wec-ex KgKvi m Zviv hy 14) Confidential Report, Home (political), file no. (234 of
nqQ| fviZi wewfb cvi mwgwZi m Zviv hy nqQ| mBm Zviv 1911), entitled ....... return of Arabindo Ghosh.
KviveiY KiQ GgbwK duvwmKvV cvY w`ZI Zviv waveva Kiwb| ewUk AaxbZvi 15) c~ev
evBi _K civaxb fviZi gvbyli Rb Zviv Suvwcq coQ| AvR fviZel ^vaxb, 16) c~ev, cv - 51
GLvbKvi gvbyl gy Zv meB GmKj gvbyli Kgdj me nqQ| P`bbMii wfZi 17) Confidential Record, POLL (poll) department, file no.
iqQ AbK ARvbv BwZnvm| AbK ARvbv gvbyli iZc~Y f~wgKv ZviB wKQyUv (No file no. / 1909), page - 1-6 Note on Jugantar Gang.
wb`kb GLvb cwZdwjZ nqQ| 18) bi`bv_ e`vcvavq, iv wec-ei GK Aavq (c_g msiY), 1361
mvj, cKvkbv Rvbv bB, cv - 19.
Z_m~ t 19) c~ev, cv - 20
1) binwi KweivR, ^vaxbZv msMvg evsjv (cwigvwRZ I cwigvwaZ ZZxq msiY, 20) gwZjvj ivq, wec-ex knx` KvbvBjvj (ZZxq cKvk, deqvix 1967),
RyjvB 1961), cv - 228| cKvkbv, ceZK, cv - 34-35.
2) nwini kV, msw P`bbMi cwiPq, cKvkbv, ceZK, cv - 70| 21) F.C.Daly, Note on the Growth of the Revolutionary Move
3) Wt wekbv_ e`vcvavq, P`bbMii wec-e gvbmi MwZc_ (1882 - 1916) ment in Bengal, op.cit., vol.i. p - 20.
ce, MYcMwZ, ^vaxbZvi myeYRqx msLv, 1997| 22) c~ev
4) c~ev 23) c~ev
5) J.C.Nixon,op.cit, chapter v,vide A.K. Samanta, op.cit, 24) Confidential Report, Home (political) department, file
vol.ii, p - 548 no. (194A of 1910),page (14 - 16) entitled Maniktalla
6) gwZjvj ivq, Avgvi `Lv wec-e I wec-ex, ceZK cvewjkvm, KjKvZv 1957, Bomb Case.
cv - 19| 25) c~ev
7) Bipalabi Sahayogi Chandannagar part ii by Amal kumar 26) c~ev, cv - 50 - 51
Mitra in Smaranika published by Bipalabtirtha Chattagram
Smriti Samstha on the occation of the in anguration of Sahid
Surya Sen Bhavan, january 18, 1987, p - 41.
8) c~ev, cv - 22
9) Wt AwRZ wbqvMx wjwLZ ce wesk kZKi c_g P`bbMii ivRbwZK
cwiwwZ, KvbvBjvj RbkZevwlKx viK M KvbvBjvj kZeli cYvg 1888
- 1988, cv - 78|
10) C.A. Tegart, Note on the Sitnation in Chandannagar, dated
March 10,1917,vide A.K. Samanta, op.cit, vol.iii, p - 282.
11) mycK
vk ivq, fviZi ec-exK msMvgi BwZnvm(1955), cKvkbv, KjKvZv,
83 84
GLvb Zzj aiv `iKvi Avevi KweZvK ev G Kvei KweK wbRb ev wbRbZg
Rxebvb` `vk - KveexY - 2 evLv `Iqv nqQ, KD ejQb G KweZv cavbZ cKwZi ev cavbZ BwZnvm I
weKvk g mgvRmPZbvi, AbgZ wbZbvi, KviI gxgvsmvq G Kve GKv cZxKx; m~Y
AePZbvi,mywiqvwj, Aviv bvbviKg AvLv PvL coQ| cvq meB AvswkKfve
Rxebvb`i Kve msMni GKUv msKjb Aviwe cKvkbx 2001 RvbyqvwiZ I Zvi mZ - Kvbv Kvbv KweZv ev Kvei Kvbv Kvbv Aavq m^ LvU, mgM
c~Y g~`b 2004 Gwcj cKvk KiQ| G ch hZ eB cKvwkZ nqQ gvUvgywUfve Kvei evLv wnmve bq, wK KweZv mw I KvecvV `yB-B kl ch ew gbi
h_vh_ cKvk ejB gb nq| GB eBwUK K` Ki Avwg Kve AvjvPbvq wbRK evcvi; KvRB cvVK I mgvjvPK`i Dcjw I gxgvsmvq GZ ZviZg| GKUv
hy ivLZ PvB| `Lv hvQ gvU evsjvq jLv Kve I KweZv KiQb (G ch hv mxgviLv AvQ G ZviZgi mUv Qvwoq Mj eov mgvjvPKK AewnZ nZ nq|
cKvwkZ nqQ Ges GLbI AbK jLv evew` nq AvQ - bwQ) 658 wU Ges Bsjvi wcivdvjvBU Ges ivgBUK Kwe`i gZv Rxebvb`i Kve
BsivwR KweZvi msLv 10wU| KweZvjv wbwjwLZfve KveM MwZ nqQ Bw`qvbyfw~ ZZ MfxiZv evw GbQb| ki eenvi kvbyfw~ Zi mshvRbv KiQb
Siv cvjK 1927 cKvk (Avwkb 1334) gvU KweZv 35 Zvi Bw`qvbyf~wZ m~YZB hy KiQb| ey`e emy Rxebvb`i GB w`KwUK
a~mi cvywjwc 1936 (AMnvqY 1343) gvU KweZv 17 mwVKfveB wek-lY KiQb| wZwb ejQb, Avgv`i Kwe`i ga Rxebvb` mePq
icmx evsjv 1957 (Avwkb 1364) gvU KweZv 61 Kg AvavwZK, mePq ewk kvixwiK; Zuvi iPbv mePq Kg eywMZ, mePq ewk
ebjZv mb 1942 (cl 1349) gvU KweZv 12 Bw`q wbfi| Zuvi GB weklZB KxUm& I wcivdvjvBUi K_v gb Kwiq `q|
ebjZv mb (Gici mshvRb Ki cKvk) Rxebvb`i KweZv mK iex`bv_ ejQb wP^ic| Rxebvb`K
1952 (kveY 1359) gvU KweZv 21 ejv nq evsjv Kvei RMZ Bgckwb ; Avmj Bgckwbiv hyweywi Dci
gnvcw_ex 1944 (kveY 1351) gvU KweZv 25 wbfi bv Ki gvbwmK AbylK ewk iZ `q| Subjective Naturalism
mvZwU Zvivi wZwgi 1948 (AMnvqY 1355) gvU KweZv 40 KB cavb gb Kiv nq G | evsjv mvwnZ Rxebvb` cieZxKvji Kwe`i
k KweZv 1954 (ekvL 1361) gvU KweZv 51 KweZvi h cwieZbi aviv ZvZI wK Subjective Naturalism Gi
AMwZ KweZv 396 cvavb cqQ| GgbwK GKwesk kZKi KweZvi H GKwU avivevwnK
BsivwR KweZv 10wU cevn j Kwi|
KveiPbv Qvov 11wU Dcbvm 100wU M,38wU ce (evsjvq)| GQvov ebjZv mb KveMw U GK cqmvq GKwU bvg KweZv feb 202 ivmwenvix
9wU BsivwRZ jLv ce cKvwkZ nqQ| Aviv wKQy jLv _vKe ejB gb nq GwfwbD KjKvZv _K cKvwkZ nq wWm^i 1942 (cl 1349)| `vg Pvi Avbv|
Ze Zv fwelZi Dci Qo `Iqv Qvov Avi Dcvq bB| QvUv M Rji bvq eBwU Kwei RxweZKvjB cKvwkZ| c_g msiY gvU 12wU KweZv| Gi ci
Kib Zvi jLv KweZvi Av`jB iLQb| bvgKiY Avi KweZvq eeZ ki 1952 (kveY 1359) Aviv KweZv mshvRb Ki eBwU cKvwkZ nq| ZLb ZvZ
..... AmvaviY| AvKvLv - Kvgbvi wejvm,m - wbtm, igvsmnxb, wbvg mv, 21wU KweZv mshvRb Kiv nq| c_g h 12wU KweZv msKjb _vK mwj nj
gq gvbyl, gq gvbyl`i NvY, gq gvbyl`i igvsm BZvw` Dj-LhvM| 1| ebjZv mb - cl 1342, 2| Kzwo eQi ci - cl 1342,3| nvIqvi ivZ -
Rxebvb` `vk Zuvi RxweZKvj KweZvi eBZjvK wbwjwLZ wewk P 1342, 4| Avwg hw` nZvg - P 1342, 5| Nvm - H 6| nq wPj - H, 7|
ewi bvg DrmM Kib| Avi Gi ga w`q Kwei Ai RMZi wKQy cwiPq AekB eybvnuvm - Avlvp 1343, 8| kLgvjv - H 9| bM wbRb nvZ - Avwkb 1343, 10|
cvIqv hvq| wkKvi - H, 11| nwiYiv - cl 1343, 12| eovj - P 1343
SivcvjK -Kjvbxqvg, a~mi cvywjwc - ey`e emy, icmx evsjv - Gici Aviv 21wU KweZv mshvRb Ki ebjZv mb bvg w`q 1952
Avengvb evsjv, evOvjx; ebjZv mb - GK RvqMvq GKwU KweZvfeb cKvwkZ nq| mvj mshvwRZ msiY cKvwkZ nq| A_vr AvMi 12wU I cii 21wU gvU 33wU
gnvcw_ex cg` wg, mq fvPvh wcqeily, mvZwU Zvivi wZwgi gvqyb KweZvi msKjb ebjZv mb KveMw U hv GLb cvIqv hvq| cii 21wU KweZvwj
Kwei ezeily| nj 1| my`kbv - 1358 Avlvp, 2| AKvi - 1356 P, 3| Kgjvjey - 1344
Rxebvb` `vki KweZvcvVi AvjvPbvi ^v_ Kwei wbR^ wKQy ee cl 4| kvgjx - 1356 (kvi`xqv `k - G cKvwkZ) 5| `yRb - 1357 ekvL, 6|
85 86
Aekl - 1348 ekvL, 7| ^ci awbiv - 1344 cl 8| AvgvK Zzwg - 1358 AvRKi Rxebi UzKiv UzKiv mvai GB e_Zv I AKvi| ebjZv mb bvgi
Avlvp, 9| avb KvUv nq MQ - 1358 Avwkb, 10| wkixli Wvjcvjv - 1358 KweZvwU hw` nq ivgvi Kzqvkv Ze Avwg hw` nZvg KweZvwU eveZvi `pZv
Avlvp 11| nvRvi eQi ay Ljv Ki - 1343 Avwkb 12| myibv - 1354 kvi`xq wbq Rxebi Mvb| ebjZv mb Gi KweZvq Rxeb mgy`mgvb -wK GB KweZvq Kwe
(hyMvi) 13| wgZfvlY - 1355 kvi`xq (Avb`evRvi) 14| mweZv - 1354, 15| AvKvki icvjx kmi fZi Mv fvmvbv A_ev wji k,m_vq wcbi Dj-vm
mPZbv - 16| ANvb cvi - 1358 Avwkb, 17| c_ nuvUv - , 18| Avengvb - - Kwei K nvRvi Mvb|
1958 mshvRb Aviv KweZv, 19| wfwLwi - 1347 cl (wbi), 20| ZvgvK Ze ck RvM, ebjZv mb KweZvwU Kx cgi KweZv bq? wKsev Acgi
- 1348 ekvL (cwiPq)| KweZv ? KweZvwU cojB evSv hvq cg GB KweZvi g~j welq bq wK Kwei
KweZvwji iPbvKvj A_ev cKvkKvj ai wePvi Kij `Lv hvQ c_g AwiZv Rxeb cgi Avkqi AvKvLv AvQ| cKwZ BwZnvm cyivbi QQvqvq
cKvki mv_ mshvwRZ msiYi ga wei dvivK AvQ| c_g cKvki KweZvwji cgi kvw weivRgvb| mB cgi KvQB GB KweZvi kl `ywU Q
iPbvKvj / cKvkKvj 1342 G QqwU KweZv evwK 5wU KweZv 1343 Gi mgqKvj| me cvwL Ni Avq, me b`x dzivq G Rxebi me jb `b,
wK 1952 mvj mshvwRZ KweZvwj jLv nqQ 1344 _K 1358 Gi ga| _vK ay AKvi, gyLvgywL ewmevi ebjZv mb|
ebjZv mb KweZvwU jLv nqQ 1342-1358 mvji jLv / cKvwkZ KweZvI evsjv Kvei BwZnvm ebjZv mb bvgK KweZvwUi GKUv wekl vb
GB KveMi AMZ| hnZz GwU GKwU KveM - myZivs GB KweZvjvi ga AvQ - wekl vbwU wbw`KiY KiQ Kvj ev mgq| evsjv Kvei KweZvi BwZnvm
Kvb gvayh AvQ wKbv mUvI AvjvPbvi ga Avmv DwPZ ejB gb Kwi| KviY wbQK Kg bq| ARm Kwei cwZfvi weQyiY evsjv KweZvi avivK Aviv Mievj
1342 I 1358 Gi ga mgqi eeavb wei| nq Kvb AvwK wKsev welqi KiQ, m`n bvB| wK GmeK Qvwoq Rxebvb`i ebjZv mb -Gi `xNZg Pjv
weePbv Gi ga mvRv m`q cvVKi ga ^vfvweK ejB gb nq| gvbyli gb I gbbK Qvwoq hvQ| AwZv mgq KweZvwUK Aviv cj KiQ
ebjZv mb cgi Avkq| Ze m Avkq kLwjZ bq - gy| Lye mvcb m`n bvB| wK Kx AvQ GZ? KbB ev AvaywbK gbK Avwe Ki ivLQ GB
Abyfe AvQ ZvZ - GKv wbR^| Qvqv cQvqv AvQ wK Kvb wavq we`xb bq KweZv| Avwg cPwjZ h mg AvjvPbv Mw_Zhkv mgvjvPK AavcKMY KiQb
mB cg| mB A_ Agi cgI bq Zv| KweZvq kixix M Ub GbQb eU Ze mmei cwZ kv iLB KweZvwUi wbwe cvVK wnmveB welqwUK `LwQ| Wt
wK Zv kixix nqI kixix M gLI Zv wbRjv| Akixix cg Zv bqB| Rxebvb` mykxjKzgvi evsjv KveexY M Rxebvb`i ebjZv mb mK wjLQb
iex` cgi gvayh LuvRv wbj| wbivc AvuPnxb cg - mKj Rxebi Avkq wK - ebjZv mbK Acg ev cgnxbZvi KweZv ejv mZ bq, Kbbv Gi wfZi
mLvb BwZnvm cyivbi evZvm Nviv Avmw wbq DcwZ| cgi kixix M _vKjI cgi ^xKwZ I cig cvwi wbweo I Dj BwZ eZgvb| AvcvZ weini Mfxi
Zvi `~iZ wbq _vKv| bv nj ebjZv mb Avcwb m^vab `~iZ iv KiQb| cwZkZ I cvw_Z wgjb Ges wemb I Awbevh `~iZi Aivj wbwZ I Awbw`Z
ebjZv mb hyM mgxvi KweZv - cgi eb GB KweZvi AvjvP welq bq| hw`I mvwba ebjZv mbi BwZevPK cgi ewk| ebjZv mb KweZvq cgi ^xKwZ
cgi ivgvwUK Aven KweZvwUK GKUv Ab gvvq eis Ab gvayh wbq MQ| AvQ wK cig cvwi wbweo Dj BwZi Aevb Kv_vq ? mUv `Ljvg bv|
Zzjbvq Kwei PZz_ KweZvwU Avwg hw` nZvg, - G dvybi ivZ AvKvk icvjx cKwZ - cg - mgq - BwZnvm - cyivb Avi mme Qvwoq gZz Avevi gZyi Aevb K
kmi wfZi Mv fvmvj ebnsmx ic cwgKv I ebnsm ic Kwe ^qs cwgKi Qvwoq RxebPZbv Rxebeva - wbq Rxebvb`| Rxebvb`i ebjZv mb I Abvb
K nvIqvi Mvb AbK ewk Rxebi AbK ewk eveevai mv_ aiv co| AbK KweZvZ hLvb cgi AwZi BwZ eZgvb - mwjK Avwg wbwjwLZ
cgi kw wcbi Dj-vm - Gi Dcjw KweZvi DcRxe welq| cg aiv Quvqvi fve mvwRq `Iqvi Pv KiwQ|
Avkq nq DVQ Kwe hLb ejb, Zvgvi cvLvq Avevi cvjK / Avevi cvLvq 1| cg AvQ Ze cg wwZ bB| Kv_vI cg `uvwoq _vKwb|
Zvgvi ii `b| Zzwg - Avwg, ebnsm - ebnsmx, dvybi ivZ, AvKvki icvjx 2| cg AZv AvQ| AbKUvB Svcmv aymiZv|
kmi wfZi Mv fvmv - Rxebi ^v` Kwei eve cgi Av^v` Gi k jM AvQ| 3| we`yrjZvi gZb PgK IVvi gZb cgi DcwwZ PgwKZ Ki wK
Rxeb GLvb mePq mRxe, mPj| gZzi Kvb kB GB c_g Kvbv KweZvq Avevi Zvi wewjbZv AvQ| wewjb nq hvq|
Rxebvb`i ga cvB bvB| cvkvcvwk - bB eis cwZmgqi gZzK wZwb AwZg 4| cg wbweZv bB| eve _K `~i - A AvjvZ Luy R cZ nq|
KiQb - cgi k Rxebi GB UzKiv UzKiv gZz Avi _vKZ bv| _vKZ bv ek LvwbKUv `~iZ AvQ|
87 88
5| eveZvi gvwUZ cgi Aevb ivLb wb| Ges AZxZi jy Kvb
Mwigvq - welv` - gZzi cvLvZ ZvK Aevb iLQb| iex`bv_i ivRbwZK gZv`k I wkvwPv
6| h Kvb KweZvi gZb cg cKwZi mnvevb Rxebvb`i Kvei msMxZv PeZx
mvaviY ewki ga j Kiv hvq|
7| cg gZz Lye KvQvKvwQ Aevb| !yy y!y
8| cg BwZnvm cyivb Lye KvQ cvq nvZ aivawi Ki _vK| iex`bv_ VvKzii ivRbwZK `kb AZ RwUj| mvgvRev` I DM RvZxqZvev`i
9| BwZnvm cyivb cg A~Z ivgvi mw KiQ| weivwaZv KijI wZwb fviZi ^vaxbZv Av`vjb RvZxqZvev`x bZeMK mg_b
10| cg igvsmi gvbyli h_ PZbvi viv Avv bq - Avevi cg RvwbqwQjb| 1890 mvj cKvwkZ gvbmx KveMi KqKwU KweZvq iex`bv_i
BDUvwcqvq bq| cgi Aevb kl ch `y ` v kvw cvwLi c_g Rxebi ivRbwZK I mvgvwRK wPvfvebvi cwiPq cvIqv hvq| wn`y - Rvgvb
bxoi Avkqi kvw - ckvwZ| loh gvgjvi Z_ cgvY Ges cieZxKvj cKvwkZ Z_ _K Rvbv hvq, iex`bv_
cw_exi me is gyQ hvIqv - AKvi (bvg Avmj LvwbKUv Aemi Avm)| M`i lohi K_v ay RvbZbB bv, eis D loh Rvcvbx cavbgxi mvnvhI
Aemii Avkq cg| cgi wwZZ Kvb cwiYwZ AZ ebjZv mbi Kwei cv_bv KiwQjb| Avevi 1925 mvj cKvwkZ GKwU ce ^`kx Av`vjbK
bB| me cvwLi, me b`xi cwiYwZi mv_ Kwei cwiYwZ H GKB Avme| PiKv mswZ ej we`c Ki iex`bv_ KVvi fvlvq Zvi weivwaZv Kib| wewUk
Rxebi jb`b dzivj cg _vK wK? eve cw_exZ? cg Kv_vq? gyLvgywL mvgvRev` Zuvi PvL wQj Avgv`i mvgvwRK mgmvwji ivRbwZK DcmM| ZvB
ewmevi ebjZv mb AbycwZv - igvsmi bvix bB - cyilI bB| GKgv GKUv weK eev wnmve eni RbmvaviYi ^wbfiZv I ewK DbwZi Dci AwaK
Aemii ckvw _vK Kwei myL| iZ Avivc Kib wZwb| fviZevmxK A wec-ei cv ZvM Ki `p I cMwZkxj
avb KvUv nq MQ - AvU cswwUi KweZvi c_g eK Pvi csw) wkvi cvwUK MnY Kivi Avnvb Rvbvb iex`bv_|
AwZv mgqi msKZ| NygvZQ KqKwU cwiwPZ jvK AvR hgb wbweo| iex`bv_i GB aiYi gZv`k AbKKB wez Ki Zvj| 1916 mvji
Kvji wbqg AwZv Rxeb| Rxeb Avi mgq| kl ch gvbyli Aemi AKvi klw`K mvbdvwmKvi GKwU nvUj AevbKvj GK`g Pigcx wec-ex
kvwZ GKv GKv kvwi cZvkvq| wZxq eK HLvb GKRb q AvQ - AbKi iex`bv_K nZvi loh KiwQjb| wK wbR`i ga gZweiva DcwZ nIqvq
ga H GKRb - Kwe wbw` Kijb| wZwb q AvQb| gZz i Kvjv Pv`ii AKvii Zv`i cwiKbv e_ nqwQj| 1919 mvj RvwjqvbIqvjvevM nZvKvi cwZev`
Rvrv AvQ Kuv_vwUi ga| wK K H GKRb? Zvi m Kwei `qi Ljv - iex`bv_ bvBUW eRb Kib| bvBUW cZvLvb c jW PgmdvWK iex`bv_
Ljv cg? AekB cg| H GKRb K nZ cvi? ebjZv mb ? NygvZQ KqKwU wjLwQjb. Avgvi GB cwZev` Avgvi AvZwZ `kevmxi gbhYvi Awfew|
cwiwPZ jvKi ga wekl Ki H GKRb - Gi gyL Kwe gb KiQb| `qi iex`bv_i wP m_v fqk~Y I GKjv Pjv i ivRbwZK iPbv wnmve
Ljvq wKQy Aciva KiQb? Rxeb wbq Kwe Kvb mZK Mvcb Kivi ccvZx RbwcqZv jvf Ki| GKjv Pjv i MvbwU MvxwRi wekl wcq wQj| hw`I
wQjb bv| cg wbq Kvb Acivax Kwe Kb cg cg Ljv Ki AbKB Acivax gnvZv Mvxi m iex`bv_i mK wQj A-gayi| wn`y wbeMxqi Rb c_K
nb| evm HUzKBz ay mZB cKvk| wK GLvb Akl wZZB Zvi Avkq - cKw ZZB wbevPb eevK K` Ki MvxwR I Av^`Kii gZweivai m~cvZ nq, Zv
Zuvi Avkq - Aevb| cg Avm, cg hvq; wK gvbyl cg Pj hvIqvi ciI ZvK wbimb iex`bv_ wekl f~wgKv MnY KiwQjb| dj MvxwR Zuvi Abkb Kgm~Px
ai ivLZ Pvq ev Pv Ki| wK hvK Pv Ki ai ivLZ nq mUv Zv Awbevh cZvnvi Ki wbqwQjb|
cg bq| cgi Awbevh webvk Zvi cwiYwZZ| cgi AgiZv Avmj Kvb GKK
cgi cwiYwZ bq| cwZw`bi m~h IVvi gZ mUv cwZw`bi mZ nq IVv| m~hv
ch cgi Aevb ev AewwZ bq| Avi mUv Agi cgI bq| cZK cg
Avjv`v mZK enb Ki| Rxebvb`i cg mw`K _K cwiYwZi cg bq eis
wbK kvwi Aevb GKK mv|

89 90
Avgiv hLvb mLvb wbRK wewjq w`wQ| cvq Mwoq cowQ, Avi wfv PvBwQ|
wfLvix Zixi KviLvbv AvR wek mePq ekx `wi`i msLv fviZ, A_P fviZelB wek mePq myRjv
myeZ
`vm mydjv `k| AvR Avgiv eKvi hyeKiv wbR`i hvMZvi gvcKvwV wePvi bv Ki
KLbv VvKziK ejwQ PvKwi `vI, Avevi KLbv Kvbv ivRbxwZwe`K Zvlvgv`
KiwQ PvKwi `Iqvi Rb| GUv wK GB AvaywbK fviZi Ab GKiKg wfvew|
Avwg AiwY GKwU mvwnZ I MelYvg~jK cwKv| Avwg wbR GB cwKvi GKRb dj Avgiv `LZ cvwQ Ggb GK kYxi gvbyli hviv UvKvi jvf `ybxwZM nq
wbqwgZ jLK ev cvVK wnmve `vex ivLZ cvwi bv| GB cw_exZ kvi Avmb gv - hvMZv wePvi bv KiB PvKwi cvBq `Iqvi Rb DV co jM hvq| dj
evevi ciB Avwg huvK vb w`qwQ, Avgvi mB wkK, Avgvi Rxebi Av`k kx AwaKvsk hvM cv_xiv AvR ewZ, jvwZ nQ UvKvi Rvj| GBiKg GKwU fqsKi
Mvcvj ` gnvkqi nvZ aiB GB cwKvi m Avgvi mK Zix nqQ| cwKvwUi cwiwwZ _K Avgiv wKfve gyw cvev ev eZgvb GB AevK wKfve cvvbv
PZz_ eli ekvL msLvq Avwg AiwYi gZv GKwU Rbwcq cwKvi m AvgvK hve Zvi mwVK Kvbv Dcvq Avgiv Rvbv bB| Ze GK_v AekB ejZ cvwi h,
hy Kivi Rb Avwg ewMZfve Zuvi KvQ wPiKZ| eZgvb Avgv`i cvwicvwkK wbR`i AwaKvi wbR`iB cwZv KiZ ne bBj we`kx Kvvbx Avgv`i Rj
evweK cwiwwZi bxwiL Avgvi GKv ewMZ GKwU `wfw Avwg Avwg AiwY Avgv`iKB wew Ki Avgv`iK wfLvix evwbq hve ev nqZv hvQ| cwikl,
cwKvi gvag mKji mvgb Avbvi GKwU z` cPv KiwQ| ^vgx weeKvb`i fvlvq GK_v ejv hZB cvi
cw_ex AvR GKwesk kZvxZ cv iLQ| Avgiv GB cw_exi mg IVv RvMv Avi wbRi cvIbv eyS bvI|
RxeKji mek cvYx ej `vex ivLZ ciwQ| ^gwngvq cPvi KiwQ Avgiv
AvZwbfikxj| Avgiv AvR cw_exK Ki ZzjwQ AvaywbK _K AvaywbKZi| GB
AvaywbK cw_exi AbK `ki ga Avgv`i fviZel nj GKwU AvaywbK `k| GB
fviZel AvR wevb, ivRbxwZ, A_bxwZ, mgvRbxwZ mew`K _KB AbK GwMq|
eZgvb fviZ cvq 125 KvwU RbmsLv| GB AwZ AvaywbKZvi hyM GmI Avgiv
GB fqven RbmsLv ewK wbqY KiZ Ag| GB RbmsLv ewi m mgv
ivjfve eo PjQ fviZxq`i gvbwmK wfLvix ewi cew|
fviZel AvR wfLvix Zixi KviLvbv| Ze GB wfLvix GK AbiKgi
wfLvix hv`iK Avgvi gb nq gvbwmK wfLvix| Ckiev` gvb eZgvb AbKUv
wfLvixev`i mgvb| Ckii KvQ Avgiv wewfb wRwbm wfv PvBwQ A_vr gvbwmKfve
Avgiv c_gB wfLvix| Avi ci mwZKvii wfLvix| Avgiv fMevbK A Nyl w`wQ
ekx jvfi Avkvq| MZg ey ejwQjb, Avwg gvM`vZv, gv`vZv bB| A_vr
c_ c`kK| AvR Avgv`i `k bZv - bxiv KD gvM`vZv (c_ c`kK) bb,
mevB gv`vZv A_vr wKQy cvBq w`q (wfv w`q) wfLvix evbvQb| cyivwnZ
kYxI fMevbi KvQ wKQy wfv PvBZ ejQb|
dj mvaviY gvbyl ejQb VvKzi PvKwi cvBq `vI, eov evwo, Mvwo `vI,
UvKv `vI, Qj mvb `vI, cixvq cvk Kwiq `vI, Aviv AbK wKQy `vI| ay
`vI - `vI - `vI - `vI .....| GBfveB Rb _KB Avgiv wfv PvBZ wkLwQ| ZvB
gvbwmK w`K w`q Avgiv wfLvix| AvR Zvi eve cwZdjb Avgiv mevB mwZKvii
wfLvix|
ey Aviv ejQb, AvZ`xc fet A_vr wbRK cwjZ Ki| wK
91 92
evsjv fvlv I mvwnZ cvixPuv` wgi Ae`vb cZxKx Pwi wji AeZviYv KiQb| Zuvi Abe` mw VKPvPv KweKbi fvo`
ev gyivixkxji Dim~wi| KjKvZvi mgKvjxb wkvwevUi cwiPq cvixPuv` Gfve
Avwmev LvZzb w`qQb -
cZK Kvmi cZK evjKi cwZ mgvb Z`viK nBZ bv - fvwi fvwi
evsjv Z_v fviZiBwZnvm Dwbk kZK wbq Gjv beRvMiYi Rvqvi| mB m~ ewn cwoevi AM mnR mnR ewj fvj ic eywSZ cvi wKbv,Zvnvi Abymvb nBZ
mgvR I mvwnZ cek Kij bePZbvi AiY Avjv| iex`bv_i fvlvq ewg bv| mevcwi wZwb ZrKvjxb KjKvZvi bMiRxebi ewfPvi I wkv`xvi mRxe
emvwnZ cfvZi m~hv`q weKvk Kwijb|Ebwesk kZvxi GK wekl jM wP mywbcyYZvi m Ab KiQb|
e`kbi mv`K ewgP`i Avwefve| mvwnZ mgvU ewgP`i Avwefvei iex`bv_i fvlvq evsjv M`i c_g h_v_ wkx CkiP` we`vmvMi|
ElvjM eiYWvjv wbq whwb nvwRi njb wZwb cvixPuv` wg| evsjv M` h we`vmvMi M`i cwZx ixwZ MnY KiwQjb| m cvixPuv` Dcjw
cvjve`j iwPZ nq Zvi cQb wQj evsjv fvlv I mvwnZi `x ewZ, KiwQjb we`vmvMii fvlv eo ewk msZ Nlv I KvwmK eg Pg AveZ| fvlvi
eiYxq cvixPuv` wg, whwb UKPuv` VvKzi QbvgB ewk cwm| ga Nivqv icK AvbZ PqwQjb cvixPuv`| we`vmvMix M`i hwU Afve,hgb
cvixPuv` cavbZ vbmvabvi cw_Kr wQjb| x mgvRi mevxb DbwZmvab - `bw`b eenvihvMZvi Afve - mwUK cvixPuv` Dcjw Ki Zuvi M`ixwZK
wQj Zuvi GKgv Awfcvq| wZwb wkv msw Z Mv Mvi, Kwlwe`v, AavZwe`v cfw Z mg KiwQjb| hgb - KwlcvV Mi fvlvq - MvQi cwZ cwikgi eZb
wewP welqi m mRxe KZnji my cwiwa Ab KiwQjb| evOvwj I cvlvBevi me|
BsiR mgvRi wZwbB wQjb hvMm~| ewgP` fvlv Lwb nvZ wbq K_v mvwnZi Dcj - Eli AvwefyZ
cvixPuv` wgi Avjvji Nii `yjvj bvgK e AvLvb ZuvK mgKvj nb Ges LvZ KU imi cmeY eBq `b| Ze GK_v ^xKvh - cvixPuv` mec_g
I cieZxhyM weLvZ KiQ| Zuvi Abvb cewj nj - KwlcvV (1861), mnR gvbyli `y, Lj Pwii cwZw`bi Rxebhvvi cwiPq w`q Dcbvmi ev
hrwKwr (1865),WwfW nqvii RxebPwiZ(1878)| K_vcK_b I Mg~jK eZvi c_ cZ KiwQjb| cvixPuv`i M`K Avjvjx M` ejv nq _vK| gaym`~ b
iPbv nj - ivgviwKv(1860), Af`x(1871), AvavwZKv(1880), GB fvlvK Rj`i fvlv ejjI ewgP` GB fvlvi DQwmZ cksmvi mv_ ejQb
evgvZvwlbx(1881)| evZK M`iPbv I Zuvi GK ^Z Abe` mw - Avjvji -
Nii `yjvj(1858)| GQvovI g` LvIqv eo `vq RvZ _vKvi wK Dcvq (1859)| wZwbB c_g `LvBj h, mvwnZi cKZ Dcv`vb Avgv`i NiB AvQ, Zvnvi
cvixPuv` wgi ^Kxq mw - Avjvji Nii `yjvj| Av`k kZKi Rb BsivwR ev msZi KvQ wfv KwiZ nq bv| wZwbB c_g `LvBjb h hgb
klw`K bMiRxebi DrkLjZv I AatcwZZ mgvRi wPB wZwb GB M mywbc~Y Rxeb ZgbB mvwnZ Nii mvgMx hZ my`i, cii mvgMx ZZ my`i eva nq bv|
n Ab KiQb| mybxwZ, PvwiwK Av`k BZvw` evmgvRi bxwZ I Av`k cPvi cvixPuv` wgi Avjvji Nii `yjvj Mi fvlv mnR mij| Zuvi fvlvixwZi
Zuvi ceYZv GZ ewk wQj h, Gi Kvwnbx ev Pwi K_v mvwnZi jY dzU DVZ `v ^ic ejv hvq eveyivg evey Uv Muvccv - bvK wZjK - Kv cvo
cviwb| Zuvi Pwijv nq m~Y mr, Av`k gvov Avi bv nq lvjv Avbv VK aywZciv, dzjcyKzi RyZv cvq - D`iwU MYki gZv - KuvPvbv Pv`iLvwb Kuva -
eK| Gw`K _K nqZv Zuvi AwZ GKck Pwi Dcbvmi AvenvIqvK Kwg GKMvj cvb - BZZ eovBqv PvKiK ejQb - Ii ni !
Ki ZzjQ| ZeyI wZwb Zuvi ^Z gwngvi j cksmvi `vwe ivL| Zuvi Dcbvmi Zuvi iwPZ Avjvjx fvlvq msZ k, mgvme c`, mwev` c`i eenvi
`yPviwU Lj Pwi PgrKvwiZi Y wek `wjj ic AvZcKvk KiQ| evey - Kg, eis Ze `kx ki eenvi fvlvK cvYe Ki ZzjQ| Avjvjx fvlvZ
ivgevey, VKPvPv, evvivg, ^qs bvqK kxgvb gwZjvj - G Pwi AwaKvsk mgq jvKi cPwjZ K_ fvlv eeZ nqQ| GKK_vq, evsjv M`i c_g hyM Avjvji
UvBc aiYi njI mimZv I KZzKi viv jLK Zv`i AvPvi AvPiY I Nii `yjvj Gi fvlv GKwU wewk HwZn mwi c_ cZ KiwQj|
msjvc ewewk dzwUq ZzjQb| Zuvi Avjvji Nii `yjvj cYqbi AbwZjM _KB evvjv fvlvi
Zuvi Avjvji Nii `yjvj M - e`evUxi Rwg`vi ivgivg eveyi cy kxew NUQ| wZwb hb Zii g~j Rxeb evwi wbwl Kijb| mim KZzKi
gwZjvj wKfve AwZwi Av`i I Kzm wgk AatcvZ hvq Ges ci Avevi `ytL fvlvq Ges Zx cheY kwi mvnvh evOvwji mgmvgwqK eve RxebK
`y`kvi ga w`q wKfve gwZjvji ^fvei cwieZb nq mwUI `wLqQb| h_vh_fve wPwZ KiQb ejB wZwb evsjv mvwnZi BwZnvm AweiYxq vb
bxwZK_v cPvii mv_K icvqY NUvZ wMq wZwb ei`vevey, ivgjvj, eYxevey cfwZ AwaKvi Ki _vKeb|
93 94
GKv wbR^ mswZi cvPxb Mvb wjB eenvi Ki _vKb| hgb weevn Abyvb
evsjvi Avw`evmx mswZ c~Rvcveb wfb wfb bvPMvbi eev AvQ| GBme bvPMvb mvaviYZt gv`j, bvMiv,
myKgz vi wekvm (kveYxKz) wkv, euvkx cfwZ ev`hB eeZ nq _vK|
dzj Avw`evmx igYxi AZ wcq| Giv dzj dzj mwZ nq bvPZ
Avw`evmx K_vwUi A_ nj Avw`g wbevmx| bvbv cwZKj cwiwwZi gaI GK ^Z fvjevmb| m`hwcq Avw`evmx`i wPKjvi Dj-L bv Kij AvjvPbv Am~Y
I ^vaxb Rxebeva wbq Abvb mKj kYxi gvbyl`i m G`k G`i mnvevb _K hvq| Giv Nii `Iqvj I `iRvq bvbv RxeRi wP Ges Avjcbv GuK
mZB cksmvi `vex ivL| GB evsjvq emevmKvix Avw`evmx mc`vqwjK cavbZ ivLb| Gwj AwZigbxq I m`hgq Ges Zv wbtm`n G`i wkxgbi cwiPq
`ywUfvM fvM Kiv hvq| cwgei `wY I cwgvj A_vr gw`bxcyi, euvKzov, enb Ki|
cyiwjqv, `t 24 ciMYv, my`iebvj emevm Ki mvaviYZt muvIZvj, Kvj, GK`v AiYvPvix Avw`evmx mgvRi Aevb Z_vKw_Z wkwZ AvaywbK Kwg
fxj, IuivI,f~wgR, gyv, Kvov, Lwoqv,gvnvwg cfwZ mc`vqi jvK| Giv `vweo bMi mfZv _K e`~i AewZ wQj| wbweo AiYgq kv cwiekB wQj Zuvi
Mvxi Afy Ges g~jZt `vweo fvlvfvwl| Avi Diei `vwRwjs, RjcvBuwo, cavb K`j| hv Zuv`i mvgvwRK AvPvi Abyvb I mswZK GK c_K avivq
KvPwenvi cfwZ Aj emevmKvix Mviv,jcPv,gP, ivfv, UvUv cfwZ mc`vq cevwnZ Kivi myhvM NwUqwQj| fvlv I mswZi cwicyw I jvYi cvjbi Dchy
gvj Mvxfy Ges Pxbv ev wZeZx fvlvfvlx| PvwiwK `pZv I gvbwmKZv _vKvi RbB Avw`evmx mswZ kZ cwZKjZv mI
Avw`evmxiv MvxZ wekvmx Ges mnhvwMZvc~Y gvbwmKZvi AwaKvix| nvwiq hvqwb| Kvb RvwZ ev Mvxi mfZv DbqYi gvcKvwV wnmve hw` mB RvwZi
Giv `wi` njI AvZghv`v mb Ges Avcb fvlv I mswZ mK h_ mPZb| msw ZK ai bIqv hvq Zvnj Avw`evmx mgvRi bvg wbtm`n mf mgvR wewk
RvwZf`i Kzmsvi Giv wekvmx bq| wewfb Drmei ga w`q Avcb mgvR I `ki ZvwjKvi Afywi `vex ivL|
msw ZK Giv mhZ jvjb Ki PjQb| G`i AbywZe Abyvbwji ga Avwkb eZgvb cwge miKvi Avw`evmx mswZi ^xKwZ I DbqYi Rb
gvm mgvRi gj Kvgbvq cvwjZ nq Kig Abyvb| Kig K_vi A_ MvQi Wvj| meZvfve mP nqQb| wewfb gvbeZvev`x mgvRmex cwZvbi `jZ AvR
c~Rv I bZMxZvw` Abyvb mnKvi cvwjZ nq GB Drme| KvwZK gvm mnivB Avgiv Avw`evmx mfZv I Kw mK weklfve Rvbvi myhvM jvf KiwQ I
Drme, cl gvm mvKivZ Drme, gvN gvm gvNmxg Drme, dvyb - P gvm Zv`i mv_ I Zv`i fvlv I msw Zi mv_ cwiwPZ nevi myhvM jvf KiwQ| muvIZvj
evnv ev mvij Drme AbywZ nq| evnv ev mvij Drme em DrmeiB bvgv Mvxi GKv wbR^ fvlv AjwPwK fvlvi mv_ GLb AbKB cwiwPZ nqQb|
i| kvj gqvi dzj `eZvi (`exi) Dk wbe`b Ki Mvgevmxi mevwb gj Avw`evmx mgvR I mswZi DbwZi Rb cixvg~jKfve `ki bvbv vb meii
Kvgbv Kiv nq| Avi Avlvp gvm AwaK dmj Drcv`b Kvgbvq GivKwmg Drme gvbyli ga evcK Abykxjb nv `Lv w`qQ| eZvi, `~i`kb, hvv w_qUvii
cvjb Kiv nq| Ze GB Abyvbwj mvaviYZ evsjvi `wY I cwgvj gvag GB Abykxjbxi aviv AevnZ ivLvi cPv PjQ wbii| GiB djkwZ
emevmKvix muvIZvj, IuivI, f~wgR, gyv BZvw` mc`vqfy Avw`evmxivB cvjb ^ic `~i`kb cPvwiZ BwKzUzg wmwiqvji evnvgwY PwiwU GLb Avgv`i
Ki _vK| nvabv| GKv AvcbRb wnmve Avgv`i gb Aejxjvq VuvB Ki wbqQ| A`~i
evsjvi Divj emevmKvix f~wUqv, jcPv BZvw` mc`vqfy fwelr mgvR KjvYKvgx RbMYi mvgwMK cPvq Avw`evmx mgvRi Kw, wk -
Avw`evmxiv wKQy c_K Drmevbyvb cvjb Ki| beel Giv bvgevb, ekvL msw Zi aviv c cy cj-weZ nq weZwZ jvfi myhvM cve Ges Avw`evmx Kw
eyc~wYgv,GQvov KvbRNv BZvw` DrmeI cvjb Ki _vK| Avw`evmx mgvRi I mswZi bew`Mi DbvPb NUve GB Avkv ivwL|
c~ R vcve b , MvbbvUK, K_vKvwnbx BZvw` G`i GKv Avcb ms w ZK
hyMciivg enb Ki AvmQ| mgM cw_exZ hLb AvaywbKZvi wec-e `Lv Z_m~ t Avw`evmx mgvR I mswZi iciLv AgjKzgvi `vm|
hvQ, Z_vKw_Z mf mgvR Avcb mvgvwRK Abyvb I msw ZK wemRb w`q cvvZ
mfZvi AbyKiY e, wVK mB mgq G`i GB Avcb mswZK jvjb I iv
Kivi cew cZ Ki ew gvB Awff~Z nq hvb|
Avw`evmxiv Zv`i wPivPwiZ mvgvwRK wKsev Abvb AbyvbwjZ Zv`i
95 96
GK Avh MwYZ cwZfv - ivgvbyRb wecixZ RxweKv LuyRZ _vKb| `y-GKUv QvULvUv PvKix Kivi ci wZwb gv`vR
cvU Uvi Aaxb mvgvb c` PvKzixZ hvM`vb Kib| MwYZ PPvi KvR PjZ
f`xc evbvx _vK PvKzixi duvK duvK| GBfve KqKgvm KvUvi ci nVvr GK `~NUbv NU|
ivgvbyRb Elliptic Integral-Gi Dci MelYv KiwQjb Ges MelYvi GKwU
AvaywbK fviZel h A KqKRb ew MwYZ welq Amvgvb cwZfvi ^vi KvMR fyjekZ Kvb dvBji ga w`q gv`vR cvU Uvi Pqvigvb mvi dvwm
iLQb Zuv`i ga AMMY kxwbevm ivgvbyRb| Kvb c_vMZ wkv QvovB wZwb wcs Gi nvZ co| MwYZ AbyivMx Ges KgweRi cLvZ MwYZ AavcK
MwYZi wewfb kvLvq iZcY~ Ae`vb iLwQjb| 1887 Lxv Awef fviZi G.F.Hardy-Gi ez mvi dvwm Elliptic Integral `L AZ wewZ nb|
gv`vR c`k GK `wi` evY cwievi RbMnY Kib kxwbevm ivgvbyRb| Zuvi wZwb cavb KiwYKK hK wRvmv Kib - K Awdmi KvRi mgq GBme AvR
wcZv K. kxwbevm Avqvi wQjb GK Kvcoi `vKvbi wnmveiK| cuvP eQi evR KvR Ki mgq b Ki? KiwYK Rvbvq, wekvm Kib mvi, Avwg Kwiwb|
eqm ZvK cvVvbv nq GK cv_wgK we`vjq| GB A eqmB ivgvbyRbi MwYZ mvi dvwm e Ki ejb - Avwg Rvwb, G Zvgvi Kg bq| Awdm LuvRLei wbq
cwZfv wkK`i MvPi Avm| msLv wbq wZwb hb Ljv KiZb| GKevi wkK ivgvbyRK wbq Avmv nq| mvi dvwm ivgvbyRbK `L Avh nb Ges mg MelYvi
gnvkq Kvm fvM kLvbvi mgq ck Kib, 15wU Avg 5 Rb Qvi ga fvM KvR `L Zuvi ez AavcK Hardy-i mv_ hvMvhvM i Kib| AavcK Hardy
Ki w`j cZK KZwj Avg cve? GB cm ivgvbyRb ck Ki, mvi, k~b ivgvbyRbi MwjZ PPv mK Rb ZvK KgweR AvbZ D`Z nb|1913 Lxv
msLK Avg k~b Rb Qvi ga fvM Ki w`j cZK KZwj Avg cve? ivgvbyRb KgweR _K AvgY c cvb Ges wwbw KjR djvwkc cq hvb|
A_vr k~bK k~b w`q fvM Kij wK nq? wkK gnvkq Zvi GB ck wewZ nb| Gici wZwb Bsjv Gm wKQy c v _wgK MvwYwZK welq wkL Prime
MwYZ Amvgvb `Zvi Rb wZwb wekl ew ARb Kib| cv_wgK we`vjqi Mw Number,infinite sehies, continued fraction-Gi Dci MelYv i
cvi nZB Zvi nvZ Avm S.L. Looney wKvYwgwZi GKwU eB| i nq jywKq Kib| Zuvi Highly composite number-Gi Dci MelYvi Rb KgweR
wKvYwgwZ kLvi Pv| wZwb cvq GKK cPvq A KqK gvm S.L. Looney wekwe`vjq MelYvq B.Sc.wWMx c`vb Ki, hv cieZxKvj P.H.D mgZzj
AviI Ki djb| msmvii Avw_K AbUb KvMR Kbv KwVb nZ, ZvB -U cbwmj nq| wZwb cavbZ AavcK Hardy Ges AavcK Littlewood-Gi mv_ KvR
c_g mgmvi mgvavb KiZb Ges iRvwj GKwU LvZvq wjL ivLZb| zji KiZb| Gici wZwb wZxq fviZxq wnmve iqvj mvmvBwUi djv wbevwPZ nb|
mKjB ivgvbyRbi MvwYwZK cwZfvi mK RvbZ cvi| GB mgq Zvi GK ez AavcK Littlewood ivgvbyRbi msLvZi KvR Mfxifve wewZ nb Ges
G.S.carr Gi synopsis of elementary result in pure and ap- ge Kib, cwZwU AL msLv ivgvbyRbi ewMZ ez| hw`I ivgvbyRbi
plied mathematics eBwU coZ `q| ivgvbyRb GB eBqi c` MvwYwZK MelYv cwZ wQj Abygvb wbfi Ges mgKvjxb hyMi _K AbKUv Avjv`v|
m~wji mZZv cixv i Kib| Gwj wQj g~jZt kwjK MelYvi gZ KviY 1917 Lxv ivgvbyRb fxlY Amy nq hvb| wZwb Muvov evY cwievii
Zvi KvQ Avi Kvb mnvqK M wQj bv| 16 eQi eqm wZwb gvwUKzjkb cvk mvb nIqvq wbivwgk Avnvi KiZb| ZvB Bsjvi Vvv mn KiZ cvibwb| `xN
Kib Ges ew jvf Ki KzKvbvm miKvix KjR fwZ nb| KjR MwYZ GK eQi ^vi Kvb DbwZ bv nIqvq ZvK fviZ cvVvbvi eev Kiv nq|
AwZwi gbvhvMi KviY wZwb BsiRx welq dj Kib Ges F.A.cixvq 1919 mvj wZwb fviZ wdi Avmb Ges wKQyKvj hvivM fvMvi ci gv 32
AKZKvh nb, dj ew e nq hvq| msmvi Afve AbUb AviI ew cvq wK eQi eqm gZz eiY Kib| ivgvbyRbi MelYvwj weklfve Security code,
ivgvbyRb mvivw`b MwYZ PPvq gM _vK| ek KqKevii Pvq wZwb KjRi Mw Prime Number wbYq, GgbwK Black Hole ZI eeZ nqQ| fviZ
civZ e_ nb| c_vMZ wkv _K ewoq ivgvbyRb ^vaxbfve MwYZPPv i miKvi 2012 mvjK RvZxq MwYZ el wnmve NvlYv Kib Ges GLb cwZeQi
Kib| MwYZPPvi c_ mePq eo euvav nq `uvovq A_vfve| Avw_K AbUb chv 22k wWm^i RvZxq MwYZ w`em wnmve cvwjZ nq|
cwigvY KvMR wKbZ cviZb bv Avevi -U evievi gyQZ nZ ZvB wZwb MwYZPPvi
Rb Wvweb _K gqjv bvsiv KvMR RvMvo KiZ i Kib| Gw`K Qji
AwZwi MwYZcxwZ Zvi gvqi KvQ DMi KviY nq `uvovq| QjK msmvix
Ki Zvjvi Rb gv 1909 mvj Zvi weevn `b| cqvRbi ZvwM` wZwb ^fvei
97 98
evsjv wk I wKkvi mvwnZ c_g Dj-LhvM wkmvwnZi h M`fvlv Avgiv cjvg Zvi wqvc`wj
iwbv fvPvh ay mvay| Ab mg w`K Zv M ejvi gwLK fvlv| GKUzLvwb bgybv `Iqv nj
!yy y!y yy !y iY Sibvi cvi GKk eQyi LybLyb GK GKiw eywo|
K evnv AvuUKzo KvVywiqv ?
wk I wKkvi mvwnZi iYxq jLK ng`Kgz vi ivq, 1374 ev hvMx`bv_ icK_vi M K_vq K_vq k-vK, gyL M ejvi mB ixwZwUI GKevi
kZevwlKx iYx M wjLwQjb, AweKj ai ivLv nqQ| VvKzigvi Szwji weLvZ M jvjKgj-bxjKgj _K
huviv wkmvwn iPbvi fvi bb, Zuv`i AbK cavbZ `y iKg fyj mvgvb GKUz Ask Dvi Kiv hZ cvi
Kib| c_gZ, KD KD welq Mvxh mnKvi Dc`kKi gZv wkgnj wMq AwRZi Nyg fvwOj
K_KZv KiZ Pvb| wZxqZ, KD KD gb Kib, DPZi iPbvcwZ ev KjvKkj ivZ hb wbk
Qo AvRevR Qj gvbywl KijB QvUiv Zuv`i jLv cQ` Kie| gb hb wel
ZuvivI Rvbb bv, wk`i ga h_ KveimMwnZv AvQ Ges Zviv Dc`kK `v`v KvQ bvB Kb ?
fvjevm bv| AwRZ aoco Kwiqv DwVqv `L, Ni QgQg KwiZQ, ivbxi nvZ evjv KuvKb
SgSg KwiZQ - `v`vK ivm LvBqvQ| Mvqi ivg KuvUv, PvLi cjK fuvUv,
QvUv`i jLK ejZ huv`i Avgiv Avgv`i kke I Kkvi eySZvg,
AwRZ QywUqv wMqv ivmi gv_vq GK Po gvwij|
mB cRvwZwU gB `yjf nq AvmQb| GLb hme cwZgvbyl A_ev eov`i
jLK AbyMn Ki QvUv`i Rb wjLQb,Zuviv wVK IB `y-RvZxq gbvfve wbqB
wk mvwnZi GK AbZg wkx Dc`wKkvi ivqPayix| wZwb icK_vi
G Avwef~Z nQb - wKQy mvievb Dc`k Zv`i `vb KiZ ne, A_ev jNy
M kvbvb wb Ggb bq, Zuvi MgvjvZ Abvb aiYi Mi m icK_vI AvQ|
Zij fvlvq Zv`i AvKlY KiZ ne| Dc`k `evi Pv Kiv nQ| Ggb K_v
Rvbvb| AZ cwZ c` iMxi kvw` cqvM Ki Zvi gv_vq GK_v XywKq `evi wK Zvi m Aviv Ggb AbK wKQy wZwb wjLQb hvZ QvU`i Pvwn`v AbKLvwbB
Pv Kij, wkiv Lywk nZ cvibv| A_P mwZ K_v ejZ Kx, mg icK_viB c~Y nq DVQ| QvU`i Rb wZwb gnvfviZ wjLQb, c_Kfve gnvfviZi
g~j wkvUv Zv GB h, cii g` KiZ Mj wbRi g` AvM nq - wg_ KLbv K_v wjLQb| Qv ivgvqY wjLQb, Qj`i ivgvqY wjLQb Ges wjLQb
wPiKvj Rqhy nZ cvi bv| mZi Rq kl ch nqB| mB Dc`k cQb AvQ Aviv AbK wKQyB| wK Mgvj Avi UzbUzwbi eB - Gi Rb wZwb Aviv eiKg
ej cw_exi Kvb `ki wk icK_vi M A_vr wKbv fairy tales bZ Pvq Avgv`i weqi cv nq _vKeb|
bv| ccvwL wbq hme fables ev DcK_v cPwjZ AvQ, Zv`i gaI Zv bxwZ Dc`wKkvi ivqPayixi M Zuvi Avh Kbvq h wewP GK igYxi
wkvi exR my AvQ| wK ZvB ej Gme M Zv wk`i gvUB Awcq bq| RMr Zix KiwQj, mK_v hgb mZ , wVK Zgwb mZ, fvlvK wZwb Zuvi GB
AvRKi w`b `~i`kb animation film Zv AbK AwfRvZ we`vjqi wk`iI KvwbK RMZi m~Y DchvMx Ki Mo ZzjZ ciQb| Zuvi weLvZ M wcMvBb
mePq wcq webv`b| I evNv evBb _K mvgvb GKUz Ask AvjvPbv KijB G K_v evSv hve
evsjv wkmvwnZi mv_K m~Pbv ejZ cvwi `wYvib wg gRyg`vii hLb m Ni em MvBZ, ZLb Zvi evevi `vKvbi Li me QyU cvjvZ| hLb m
VvKzigvi SzwjK| iYvZxZ Kvj _K VvKzigv I w`w`gvi `j wk`i h icK_v gvV wMq MvBZ, ZLb gvVi hZ Mi me `wo wQuo fvMZ|
wbq kv I gy Ki iLQb, `wYvib Zv Dvi KiQb GKevi Zuv`i QvUv QvUv evK, b`xi mvZi gZ MwZ, cvq meUvB gyLi fvlv
gyLi fvlvmn| Mi f~wgKvq iex`bv_ wjLQb Zrmg k Lye Kg, Avi gvS gvS wKbv hvM Ki GKUv wbR^Zv dvUvbv, Lye
`wYveveyK ab! wZwb VvKzigvi gyLi K_vK Qvcvi Ai cyuwZqvQb `iKvi nj cPwjZ Qov - GB nj Dc`wKkvii fvlv eenvii ewk| h_v -
Zey Zvnvi cvZvwj cvq Zgwb meyR, Zgwb ZvRvB iwnqvQ; icK_vi mB wekl wc wKbv GKUv Mvb MvBZ cviZv|
fvlv, wekl ixwZ,Zvnvi mB cvPxb mijZvUzKz wZwb h GZUv `~iivKwiZ cvwiqvQb,
BnvZ Zuvnvi my imeva I ^vfvweK Kjvbc~Y cKvk cvBqvQ| UzbUzwbi eB Dc`wKkvii k iPbv, AZ fvlvi w`K _K, KviY
99 100
Mi wKQy cPwjZ msMn, wKQy Zvi wbRi evbvbv| fvlvi GKUz bgybv `Iqv nj t nvmv`Ki myhvM w`Zb| h evcvi ciivgi K_v Avvg`i gb coeB|
UzbUzwb wMqwQj eb cvZvq em bvPZ| bvPZ bvPZ Lj eb KuvUvi LuvPv| mywbgj emyi Pwiwji bvg mvaviYZ GBiKg nq wWwg KvMRi mv`K
ZvB _K Zvi nj g eo dvov| Kx AmvaviY GB M`fw| ekievey, weki eUevj, fyjivg SzbSzbIqvjv cfwZ|
wkmvwnZi cieZx wkx cm AekB Avme hvMx`bv_ miKvii mywbgj emyi Ame `ywbqv Dcbvm Ggb AbK RvoKjg k Zix
bvg| nvwmLywki Kwe wnmve whwb GLbI ch AweiYxq LvwZi AwaKvix nq KiQb hv coj myKzgvi ivqi nuvm wQj mRvi I evKiY gvwb bv bvgK weLvZ
AvQb| nvivabi `kwU Qj Nvi cvovgq wKsev `v`Lvwb Pvj gymywii Wvj KweZvwU Avvg`i gb coeB| GB KweZvi nuvmRvi, eKQc cfw Zi gZv Avgiv
co wb Ggb gvbyl AvRKi w`b Luy R cvIqv Lye mnR ne bv| wkmvwnZi RMZ GLvb cvB evwa Ges `~i wgwjq evyi, gvjvB Avi cywWs GKm Ryo gvjvBwWs
hvMx`bv_K h GK gyKUz nxb mgvU Dcvwa `Iqv hvq, GK_v mKvji ng`Kgz vi - GBiKg Aviv AbK wKQy|
ivq _K GKvji jxjv gRyg`vi ch cvq mKjB ^xKvi KiQb| AvjvPbvi Dcv Gm Avgiv Ggb GKRb mvwnwZKi bvg Kiev whwb
wkmvwnZi M` cwieZb j Kiv Mj Aebx`bv_ VvKzii GKvavi Kwe, JcbvwmK, QvUMKvi - AekB eov`i Ges mBm GKRb
iPbvq| wZwb hgb wQjb AmvaviY wPwkx, wVK mB GKBiKg evYxwkx iPbv Rbwcq wk mvwnwZK| wZwb icK_v, nvwmi M, Mvq`v M wjLQb Ges wjLQb
KgK wZwb wki chvq wbq wMqQb| wk`i icK_v iPbv KiQb, eyov Kwevbi M| GB jLKi bvg cg` wg| cg` wgi `yB Mvq`v eov`i
Avsjvi gZv Kwevb iPbv KiQb, ev`kvnx Mi gZv DU me M wjLQb| civki egv Ges QvUv`i gvgveveyI GKmgq Rbwcq nqwQjb|
wjLQb ivRKvwnbxi gZv wKkvicvV iPbv| Zuvi fvlvq KLbv K_KZvi Xs, Kwegvbyl nIqvi RbB wewfb aiYi Dcgv cqvM cg` wg GKm
KLbv F FRyfvlv wkxi nvZ `yBwU mgvb| wKQy D`vniY `Iqv nj Dvebx cwZfv Ges imevai cwiPq w`qQb| wkmvwnZ I Zvi M`ixwZ Aviv
evYxi SMovi iKg mKg `L bvwZ - bvZbxiv nm euvP bv, wVK mB mgq ivRvi wek`fve wek-lY Kiv hZ Ges Aviv cvwZi fvi ccxwoZ Ki - A_vr k
we`~lK Gm DcwZ - MvjMvj bDi hb MYk VvKziwU| M Mj Zj, we`~lKi cqvM, Kvei A^q, PwjZ I mvay ixwZi c_vMZ jY BZvw` welq AvjvPbv
Pnviv `LB nvwmi ivj DVj| Ki Ges wKQy iLvwP eenvii viv ZvK Aviv mvievb Ki Zzwj| wK welqUv
wkmvwnZ ejB mB fviewi hYv _K wbRK weiZ ivLv mgxPxb weePbv
evsjv M` h Aebx`bv_i wk I wKkvi mvwnZ Qwe nq dzUQ| Gi KiwQ|
`v w`Z Mj Zuvi mgM iPbvB GLvb DcwZ KiZ nq| eyov Avsjv _K
mvgvb GKUz Ask Dvi Kiv Mj t
GB eyov AvOyj hZUzKz, MYkwU wVK ZZUzKz ! cUwU wewjwZ ebi gZv ivOv
wUKwUK, gv_vwU kjv, uowU QvUv GKwU KuPvi gZv cUi Dci wUq iqQ|
Aebx`bv_ hLvb kl KiQb, myKzgvi ivq mLvb _KB i KiQb
ejv hvq| mgmv nj GB h, LvB LvB Ges Avevj Zvevj Gi myev` myKzgvi ivq
Kwe wnmeB Ggb wPwZ nq wMqQb h,wZwb Gi PZzMyb M` iPbv KijI Avgiv
KweicB Zuvi g~jvqY KiZ PvB|
wkmvwnwZK wnmve AZtci bvg KiZ ne mywbgj emyi| ay QvUv`i
RbB wjLQb mvivRxeb Ges eov`i Rb wKQy jLvi evcvi cey nbwb| GB
Pig h ^Yh My wUi K_v Avgiv AvjvPbvi Af
~ KiwQ| mB hyMi kl Dj-LhvM
wkx evanq mywbgj emy| GK_vi A_ GB bq h mB mgq ev Zvi ci ay QvUv`i
jLv Zgb KD jLbwb - KviY Avgiv Rvwb miKg jLK AvRI AvQb Ges
Zv`i wbq Avgiv MeI KiZ cvwi|
nvwmi MB mywbgj emyi wekl wmw, ZvB Pwii bvgKiY wZwb GKUz
101 102
_K b`x ev kvLvb`xZ cwZZ nq| h f~wgfvM `ywU Watershed K c_K Ki
AeevwnKv cwiKbv I eZgvb cwiek ZvK ej divide, GUv mvaviYZ Kvb kjwkiv ev ceZi viv nq _vK|
kvby eiv f~-ZvwK wek-lY t -
enr `wfwZ `Lj `Lv hve, gwKv I wkjv cfwZ storage
!yy y!y system-K wbaviY Ki mLvb ewcvZ I eidMjv Rj cwZZ nq| KZ cwigvY
m` DbqYi cwiKbvi mevcv Av`k I KvhKix GKK nj b`x ewmb| GgbwK Rj evxf~Z ne ev transpiration ne Zv H Aj topography I ge-
fgRj I f~ ci Rji mg^qg~jK cwiKbvi I GKwU ewmbK wfw ology viv ejvsk cfvweZ nq| Geological factors wjK `yfve fvM
Ki Kiv myweavRbK| Ze wKQy fgRj ewmbi mxgvbv jNb KiZ cvi| Ki wePvi Kiv hvq - Lithology I structure | gwKv I cii wewfbiKg
ewcvZi m ccevni mK ewmbi Pwii Dci ejvsk wbfi q cwZivai dj cv_Kg~jK drainage system Mo IV|
Ki Ges GKwU ewmbi Rjwevii ga mB Aj mK Rvbv hZ cvi| f~wgic Zwe`v I b`x ewmb t -
mv_ mv_ mymsefve cwiKbv Kiv hZ cvi, hvi viv cvKwZK gvbexq R.E.Horton, Strahler, Langbin I Abvb`i c` aviYvq
f~MvjKi wewfb w`Kwj Zzj aiv me| ewmbi gvag msLvi viv Kvbv welqK Dcvcb Kiv nq| Basin Gi ge-
AvwjK cvVi b`x ewmbi GKwU iZc~Y ^vfvweK wefvRb| ometry-K msLvq cKvk Kiv nq `N, mgq I fii cv_wgK gvwKZvi viv|
GKwU ewmbK K` Ki cv_wgK AvwjK GKK ckvmwbK cwiKvUvgv MVb Kiv Kvb ewmbi topography, hydrulic I hydrological GKxKiY
me hvi cwicwZ MnY Kiv hZ cvi| G aiYi cwiKbv GLbv cixvg~jK R.E.Horton Gi morphometric system-Gi wfw Ges hv eZgvb gwjK
chvq iqQ| f~-`ki DcKiY wnmve cwiMwYZ nq, KviY -
AvwjK cwiKbv I gbyl Kvhvejx msMVbi Areal GKK wnmve (i) GwU mxgve, myweavRbK , myz topographical GKK Ges hv b`xgi
ewmb Aj eZgvb MnxZ nQ| KviY GLvb gwKv Ges Dw`i AvtmK mvgmc~Y iwebvm (hierarchy)-i gvag cvIqv hvq|
Ges Hydrological Balance wbwnZ AvQ| ay ZvB bq, c~eeZx mgmvwji (ii) ewcvZ I miwewKiY input I discharge, evxfeb I cybwewKiYi
AwfZv hgb - ebv, cwjmq, f~wgq, Rjwe`yr Drcv`b, b hvMvhvM, cwiek output-Gi cwicwZ physical system MVb Ki|
msiY, b`x`~lY BZvw`i dj mg^qg~jK cwiKbv I bxwZMnY cqvRbxqZv ewmbi iwLK cKwZ t -
Dcjw ewmbK GKK wnmve `Lvi ceYZv evwoqQ| ewmbi Pwii iZc~Y cwigvc f~-c cevni `NK Afy Ki|
mvaviYZ RjwefvwRKv Ges Surface I Sub-surface drain- b`xi `Ni iwLK gvwKZv KLbI KLbI b`xgi aviYvi mv_ mKhy nq
age gvavKlYi cfve mvMi ev n` cwZZ nevi welq Hydrological Study _vK| wewfb morphometric I hydraulogic features Gi Linear
Logical Areal Unit MVb Ki hv GKK_vq ewmb viv evSvbv nq| GB measure Gi GKwZ nIqvq b`xgi ig iZ cqQ| meenr cwZwU
`wfw _K gvbyl Rjm`K Aviv mwVKfve eenvi KiZ cvi| Strahler c`| G finger tip channel 1st order stream bvg
RjwefvwRKv I b`x ewmb t - cwiwPZ| `ywU 1st order stream wgwjZ nj 2nd order stream MwVZ
ewcvZ I eidMjvi mv_ mv_ Rjivwk c_g f~wgfvMi Dci w`q nq| `ywU 2nd order stream wgj 3rd order mw Ki| stream order-
cevwnZ nq Ges b`x, n` ev Kwg n` cwZZ nq| h f~wgfvM f~c cevn mnvqZv ing-Gi eenvwiK DchvwMZv nj GB h, GB cKi ga Watershed Gi
Ki ZvK Watershed ej| GB f~wgfvMi AvqZb KqK GKi _K KqK AvKwZ, b`xi gvZKZv, stream flow meB stream order-Gi mv_
eMgvBj nIqv me| GKwU eo Watershed AbKwj QvU Watershed AvbycvwZKfve mwKZ|
wbq MwVZ nZ cvi| Areal Measurement : -
Basin nj b`x, Zvi kvLvb`xi LvZwji mwbwnZ Aj| Water- Kvbv b`x AeevwnKv _K wbMgbi cwigvY nj H AeevwnKvi vwbK
shed I Basin Gi cv_K nj Basin Gi Surface run off Ges ground wevii dj| A_vr Kvb Basin-Gi vwbK wevi KZ Zvi DciB H Basin-Gi
water discharge `ywUKB weePbv Kiv nq| f~-c cevn Watershed gvU wbMgbi cwigvY wbfi Ki| GQvov AeevwnKvi vwbK cwigvYi ga
103 104
AbKmgq drainage network Gi AvKvi I NbZ, drainage density I DbZ `kwji cwiKbvi GKK nqQ ewmb| GgbwK DbqYkxj `kwjI
stream frequency-K Afy Kiv nq| Aekl GB GKKB eenvi nQ|
Basin Gradient : - 1987 mvji m^i gvm The national water policyZ GB
ewmb I channel wji Xvj H Aji Surface run off cwqvi bxwZbvgv nq h, Rj nj GKwU cvKwZK m` Ges GwU ewmb ev Dcewmbi ga
Ici jYxq cfve wevi Ki| wbR`i PvwqZ Ki| b`x ewmb Kwgkb D bxwZi wfwZ Ges GKK action
Area - Elevation Relation: - plan i Ki hv National Water Resource Council -Gi bZZv axb|
Kvbv GKwU Basin Gi DPZv Ges GjvKvi ga mvgmi Dci H b`x ewmb Kvb `ki Av_ mvgvwRK DbqYi cwiKvVvgvi Dci cvPxbKvj
AeevwnKvi Rji cevn I mq wbfi Ki| _KB cfve wevi Ki AvmQ| b`xB gvbyli hvMvhvMi gvag wQj hvi dj
Drainage basin Dynamic :- mswZ I A_bxwZi mg^q NUQ| AvaywbKKvj gb Kiv nq, cwieki m Av_
Geomorphology I hydrology Z wbfihvM msLvwfwK Z_i mvgvwRK DbqYi Multilateral mK Rji mv_ wgj wgk MQ|
cqvRbxqZv evoQ| h Z_wj wewfb veriable wji ga rational mK RjK Kejgv cvKwZK m` (Acwimxg) ej `Lj ne bv, GB
vcb Ki| GB mKwj mvaviYZ f~wgic I mB mg Dcv`vbwjK hwj cwqvK wbqY Kivi aviv evcK I RwUj| Rji cvw_e wKQy NUbv hgb FZzf`
f~wgicK icvwiZ Ki, Zv`i AvtwqvK msLvi viv cKvk KiZ Pvq| Rji mq| Rji cybeenvi, vb I mgqi mvc cevn aiYi cwieZb,
cieZxKvj geomorphic agwji mv_ hydrologic, climatic, veg- Rji Material YvYi icvi I wewfb myhvM myweav A_bxwZK wbqY
etative Dcv`vb mwKZ mgxKiY LuvRvi Pv Kiv nQ| G`i ga AbK Ki|
mKB Kejgv hydrologist`i KvQ A_en nq `uvovQ|
b`x ewmb cwiKbv I msiY t - Z_m~ t
gvUvgywUfve 4000 B.C._K b`x AeevwnKvK K` Ki mfZvi * engvb cvYx KvRx Ave`yj iDd
weKvk NUQ| D`vt ^ic bxj, UvBwMm,BDdwUm,wmz, nvqvsnvi mv_ mv_ e * b`x AeevwnKv wevbx gwikvi
z` z` b`xi bvg Kiv hvq| b`x ev n`i RjK KwlKvh eenvi KivB meZ * D`K we`v mywRZ Ki
Rji cvPxb cwiKwZ eenvii D`vniY mwji gvag mPcv AeevwnKvq * D`K we`v Av`vK I Av`vK
mfZvwj Mo DVwQj| cvPxbKvj _K eZgvb Kvj ch Rj cwiKbvi iZ * AvRvwZK cwKvmg~n
Dcjw Kiv MQ| c~e hgb gi ev gicvq Aj bv njI Av` AjwjZ
b PjvPji cPjb wQj Zgwb eZgvbI Zvcwe`yr ZixI Kiv nQ|
AwZ mcwZ egyLx Rjm` DbqYi my`~icmvix mvebv Dcjw Kiv
MQ hv mgmvgwqK DbZ chywi mvnvh evevwqZ Kiv me| GBme DbqYi
cwiKbvi ewmb GKwU wbfihvM GKK wnmve cwiMwYZ nqQ h GKKwU
egyLx cKwji mv_ GKwZ|
Kvbv GKwU Aj ev `k Rjm` cwiKbvi Dchy fMvwjK
mv hwj Avtwqv system ic `Lv nq, hgb wewfb bxwZmsv mgmv,
DbqYi mvebv, Rji eenvi, f~wgm`, Rji YMZ gvb BZvw`i mg^q
action plan Gi ga mwVKfve nIqv `iKvi| GiKg wbevwPZ GKKwU
AekB hydrologic GKK nZ nq Ges mwU ewmb nIqvB myweavRbK| KviY
GLvb b`x I Zvi kvLvb`xwj RjPi iZc~Y f~wgKv cvjb Ki| fgRj I
f~-ci Rji gai mK ewmb Abyhvqx cfvweZ nq| hme KviYwji RbB
105 106
HwZnvwmK ej `yqKi fywUejiv Lvj wej muvZi eovq Ges AviI QvU cvq avbi gZv
wo ejiv SuvK eua bqvbRywji Rj Ljv Ki|
Mvcvj ` AvR _K eQi Kzwo AvM kvwwbKZbi kvgevwU Kvbj nvZ wQc
w`q gvQ aiZ em GK Avh ejgvQi mvb cqwQjvg| hvi vbxq bvg
evOvjx gvbB gQv evOvjx| fvZi mv_ gvQ fvRv, evOvjx Av^v` cvMj| evOvjxi fv`fw`qv| ejgvQi Mv GgwbZB big, wK GUv hb gyL w`jB Mj hvwQj|
cvMwjqvbvq Bwjk gvQi mv_ mv_ GKvwaK gvQi ^v`,M,ic BwZnvmi ev bv, bv, wbRi wQc aiv gvQ wK gvUB LvBwb mw`b| I`i Qo w`qwQjvg IB
eZvi vb cqQ| evsjvq GKvwaK gvQ AvR jy ev `Lv MjI evRvii `vgi KvbjB| hvi WvBwbs-G em IB gvQi imv LqwQjvg, wZwb wekfviZxi mUvj
`xNici KviY evOvjxi cvZ co bv| evOvjxi mv_ ej gvQi GKUv mK jvBeixi ^cbKzgvi Nvl hvi ejgvQi kixii PqI big I civcKvix gbUv
iqQ| ej gvQi GKvwaK bvg iqQ| gw`bxcyi Rjvq evjKzov, Amg evwjMov, wbq Qov euawQjb Lv` kL Nvl|
c~e evsjvq evwjqv ev eBjv wKsev exif~g, gywk`vev` -G evjKov bvg cwiwPZ| D`xwP nj Zuvi cvYi cwKv| mevi kvwwbKZb GmB ^cb`vi m
Ze vb wekl G`i PnvivwU e`j hZ _vK| b`xi eji ga `Lv KiwQjvg| nvZi j^vU KvMRi w-c mvivw`b Avmv Uwjdvb b^ijvi
cavb nj RvZej| G`i bji gZv kixiUv Bw `kK| is evwji gZ nj`U, Ici GKSjK PvL eywjq ejwQjb, AvMvgxKvj mKvj Avgiv GKm fvZ Lve
hvi Kv_vI Kv_vI a~mi Qvc jM _vK| ZvB Rji bxPi evwji m G`i ZvovZvwo Pj Gmv wK| K_vgZv ciw`b I`i evMvbcvovi evwoZ wMq `wL
Mvqi is wgk hvq| cqvRb Giv ZvK nvjKv ev Mvp Ki wbZ cvi| G`i PvL Dwb Ii gvniw`i evwoZ QyUQb Kx GKUv Riix wPwV nvZ| ejjb, Zzwg eme,
eo,evZvgcvbv I PKPK| Giv ^fve kv| G`iB AviKwU cRvwZ nj Kvjv ev bv hve Avgvi m ? Avwg Zv nvZ ^M cjvg, ^cb`v Ii m Avjvc Kwiq w`q
fyZv ej| Giv AZ j^v bq, Avi Pnvivq jvUvgvQi Av`j AvQ| is KvjP ejwQjb, G wK KweZv jL|
jvj ev KzPKzP Kvjv| PvL QvU Ges NvjvU a~mi| G`i ^fve KzovwgZ c~Y| gq~iKx iOi kvwo civ iex`bv_i gvni Avgvi w`K eo eo PvL
Giv KzPv gvQ ev kvgyK wkKvi Lye cUz| fvwMi_x b`xZ kxZKvj jvj ej cvIqv ZvwKq ejwQjb, Igv Zv-Av-B ! Avwg cvq gvwUZ wgk wMq Ii cv Quyq cYvg
hvq| eQi cbiv AvM Kzwgj-v I bvqvLvwji gNbv b`xZ Nlv KvuPi gZv mv`v,mi KiwQjvg| KwYKv e`vcvavq mw`b Avgv`i jeycvZv fvmvbv wPwbi mieZ
I gvSvwi gvci GKwU AwZ my^v`y ejgvQ aiv w`Z - hvi bvg wQj Zzjv - Wvw| w`qwQjb| w`qwQjb `ywU gvPv m`k Avi KvwicvZv Qovbv PgrKvi bvbZv
GB gvQwUi SzwifvRv bvwK AKbxq| `yB evsjvi `wY w`Ki gvnbv Aj mywR| wK Mvb kvbvbwb GKUvI| evwo wdi LZ em RbwQjvg kvgevwUi gvo
GKaiYi Kgjv njy` ejgvQ aiv w`Z hvi bvg wQj Zzjv Wvw| emv GK vbxq weZvi KvQ _K Kvbji IB UvUKv ejgvQ mKvj mKvj
`yB evsjvi `wY w`Ki gvnbv Aj GKaiYi Kgjv njy` ej gvQ wKb GbwQjb ^cb`vi gRevb, Kvw`| ZvZ mil evUv, UgUv Avi KuvPvjv
cvIqv hvq, hv`i Mvq evNi gZv KvjP Wviv Uvbv _vK| Luvwoi bvbv Rji w`q Ac~e imv KiwQjb ^cb`vi wMwb, gvb fviZx eDw`| GBfve eji BwZnvm
cfve my`iebi evN hgb wnsm, evNv ejivI wVK ZvB| wL` cj wbRi - Zvi ^Kxq ewk cvYvj|
evPv`iI iqvZ Ki bv| Ze h KvbI b`x eji gZv G`iI Svj I imv
Kij LyeB fvj Rg| mgy` cvZv Rvj h ejiv aiv co, Zv`i evwjiOv Mm~ t -
kixiwU cvq dzULvbK j^v Avi Mob gvKzi gZv| G`i gvUvgywU wZbwU cRvwZ| 1| iveevi mvvwnK cwKv
QuywPqv eji gyL QuyPjv| QuvPv eji gv_v I cUi w`K Ggb Pvv hb I`i 2| D`xwP cwKv
KD wcwUq ev QuP w`qQ| Avi Mvs ejiv ek cy Avi mij Mobi| 3| kL Nvl - KweZv mgM
mvgyw`K eji GKUv AvukU M _vK| hv Ab`i Mvq _vK bv| GRb Zv`i
ivbvi AvM wKQyY imyb Rj Wyweq iL Zvici Kvwjqv Klv KiZ nq|
ej`i ga h cRvwZ dvKvm,mv`v,Kv`vRj Lye jvdvjvwd Ki,
Zv`i ej jvdvwb ej| GKB iOi Bw wZbK j^v NvU ejiv cyKziNvU
evmbgvRvi mgq fvZi KYv LZ wfo Ki| elvi mgq AvMvMvov Kvjvisqi Bw
107 108
Dic~e fviZi eng wkewj b`xqvi wkewbevg t Rb GB vb wbivc` gb Kijb Ges `Iqvb iNyb`b wgi civgkg GLvb
ivRcvmv` wbgvY Ki bvg ivLjb wkewbevm|6
HwZnvwmK cvcU I GK agxq mvswZK wgjbK`
wkewbevm mK fviZP` ivq wjwLZ Ab`vgj Kve AvQ t
Mvcvj gj
KP` gwZgvb
!yy y!y KvkxZ Kwie vbevcxi mgvb \
BwZnvm ag msw Zi Ggb gjeb Lye Kg RjvK wNiB iqQ| ay KvBf ebvg weMn evY`e g~wZ cKvwkqv|
wmivR`j-vi jovBqii cjvkxi cvii RbB bq, e mvsZ b`xqv Rjvi wbevm Kwie wkewbevm Kwiqv \7
HwZnK enb Ki PjQ| b`xqv Rjvi mvsZ enbKvix iZc~Y GKwU vb cvPxb gZ Abyhvqx GLvb ivRv KP` 108wU gw`i Zix KiwQjb| Ze gv
wkewbevm Kb, wkewbevmK eQ wbjvg KviY wkewbevm Av`k kZKi BwZnvm wZbwU gw`iB Av`k kZKi HwZnK enb KiwQjb| `ywU eyov wkei gw`i
wZ RwoZ vb Ges GLvb cwZwZ ivRivRki gw`ii mevcv en`vqZb c_gwU ivRivRki Avi wZxqwU ivxki wkegw`i| GB wkegw`i Zixi cQbI
wkewj| b`xqvi GB wkewbevmB Gwkqvi eng wkewj cwZwZ| Wt `xbk P` bvwK ^cv`k KvR KiQ| MvUv Di c~e fviZi ga meenr wkewjwU GLvb
mb ejQb Av`k kZK wkewbevm B`cyix Zzj|1 GLvb cwZwZ wkewjwU AewZ| DPZvq 7dzU, vDU mgZ eo 21 dzU 10 Bw| mviv Gwkqvi ga
Gwkqvi eng wKbv GwU GKwU weZwKZ welq| asmcv ivRcvmv` I gw`iwj eng wkewjwji AbZg GwU| AciwU mvo 7dzU DPZvi|8
AvRI gnvivR KP`i (1728-82 Lxt) wZK iY Kwiq `q| ZZxq gw`iwU ivgmxZvi gw`i bvg ekx cPwjZ| GB gw`ii ga KvVi
wkewbevm vbwU b`xqv Rjvi KM _vbvi AMZ| AvM h kbwUi wmsnvmb Dcwe ivgP`i g~wZi cvk `uvwoq AvQb mxZv`ex| ZvQvov GB gw`ii
bvg wQj wkewbevm, eZgvb Zv gvRw`qv bvg cwiwPZ| P~Yx b`xi Zxi AewZ ga 4dzU DPZvi GKwU wkewj, Kvjx,MYk, nbygvb I eviv`vi Diw`K GKwU
RvqMvwUi bvg wkewbevm ivLb gnvivR KP`| wkewbevm RvqMvwUi bvgKiY wbq Kvjv cv_ii wezg~wZI (GB g~wZwU bvwK P~Yx b`xZ cvIqv wMqwQj) AvQ| g~j
`ywU wekl gZ AvQ| ivRv KP` Rcy wkeP`i bvgB GB wkewbevm vcb gw`i _K GKUz `wYgyLx RxY PviPvjv gw`i Kvjv cv_ii M`fvmxbv wkjvg~wZ
Kib Gic GKwU gZ| GLvbB kl bq Kw_Z AvQ, mB Avgj j UvKv eq cwZwZ| GLvb kxZjv`exi Aevb| `wY, c~e I cwg w`Ki wZbwU cekvii
KP`i cy wkeP` euv`ii weq `b GB wkewbevmB|2 Avevi AbK gb wLjvb Mw_K vcZi AbyKiY wbwgZ| Kvb cwZvdjK bv _vKjI gw`iwU
Kib h gnvivRv wkegw`i vcb Ki wkei bvg bvg ivLb wkewbevm|3 gnvivR KP`i cwZwZ ejB gb nq| cv_ii Acic kxZjv g~wZwU cwgei
wkewbevm ivRvi emwZ vcb GK KbMi _K wkewbevm ivRavbx Avi Kv_vI AvQ wKbv m`n|9
vcbi welq bvbv K_v cPwjZ _vKjI wZbwU RbkwZ LyeB cPwjZ| ivRxe GLbv chvjvPbv Kij GB gw`iqi wfwMv wbwjwLZ k-vK `Lv hvq
jvPb gyLvcvavq jLb h gnvivRv GKevi gMqv KiZ Gm cvKwZK m`h
gy nq GLvb ivRavbx vcbi Av`k Kib| ivRcvmv`i bvg ivLb wkewbevm|4 c_g wkegw`i (1676 kK ev 1754 Lxt vwcZ, wjg~wZ 9 dzU DP)
mnvivR KP`i Avgj eMx nvgjv ew cvq| wZwb GB eMx nvgjvi fq ivRavbx
KbMi _K P~Yx b`x Zxi wkewbevm wbq Avmb| KvwZKqP` ivq jLb h, hv RvZ t Ljy fviZ myiZiR vw`mx kvskK
eMxi AvgY _K AvZivi Rb KP` G RvqMvUv KbMi Acv wbivc` mbvbx gyL evwRivR wejmr msLveZx `yi|
gb Ki GLvb ivRcvmv` I wkegw`i wbgvY Kib|5 KZv gw`iwm`yPzw^wkLis f~cvj P~ovgwYt
Aci GKwU gZ cPwjZ AvQ h, bmiZ Luv bvg KzLvZ WvKvZ GLvb cv kxqyZ KP` bcwZt k~s mgvcqr \
emevm Ki ZvK `gb Kivi Rb GLvb GKwU wkwei mwbek Kib| GKw`b mKvj
b`xZ vb Kivi mgq bvwK GKwU iB gvQ KP`i mvgb Gjv Zuvi GKvwZ wZxq wkegw`i (1762 Lxt vwcZ, wj g~wZ 7dzU DP)
Avbywjqv wbevmx Kcvivg ivq ejb h GB RvqMvwU gnvivRvi evmhvM KviY ivRfvM ht mvvrKZke g~wZ emya kvsmK mvevr msLvZt
`e Avcbv _KB nvwRi nqQ| gnvivRv eMxi AvgY _K AvZivi Kivi wwZ`e ivRc`fvK& kxKP` cfyt
109 110
Zm wbcZ wZxq gwnlx g~Zi jx^qg c_ wkewbevm Gb mB MvRj wkei gv_vq `Iqv nq|13 nvRvi nvRvi gvbyli
cvmv` cei cvmv` myLs ks mgvcqr| cik cwe nq IV GB Zx_bxo| kveY msvwi w`b GB msLvwU nq eZgvb
gw`ii cavb cyivwnZ ^cb fvPvh I Abvb mvvrKvi ewi K_v Abyhvqx
kxivgP`i gw`i (1684 kK ev 1762 Lxt vwcZ, wj g~wZ 4 dzU DP) 30,000 - 40,000 f| gw`ii cyivwnZ Kzj ciivq fvPvh esk| GLvbB
ivRv KP` cRv`i Avb` webv`bi Rb h gjvi m~Pbv KiwQjb Zv GLbv
`e kxKP` wwZcwZ wZjKv e ivRwlesk cengvb| cwZeQi gvN gvmi fgx GKv`kx wZw_Z GB gjv i nq, hv kl nq
hvnm f~KkvLx kwZ emyemya kvskK Zzj msL| ke PZz`kxZ|
cqmvbwnhvt cigKwZKZ RvbwK jYvfvs gjv mvgvwRK wqviB dj| wkewbevm AbywZ gjvi cQb AvQ agxq
cvmv` cv`yivmxr wRM`vwacZ kxhyZ ivgP`t|10 ciYv Ze GUv wVK gjvi hgb GKwU wfw ag Avevi A_bxwZ| gjv evsjvi
wkewbevmi gw`i vcZi MVb ewk gw`ii wfZii fvhkjxi mvswZK Rxebi ^ic, mB A_ mswZ gvbe gbi mcmviY NUvq Ges
myZv AjiYi ceYZvq gymjgvbx ixwZ | ivRivRki ev eyov wkei gw`iwU gvbe `~iZi NUvq msKvPb| myZivs gjv I evOvjxi mswZi DivwaKvi Gi
AvUKvb cQ`i G gw`ii wkLi QvKvi| Lvov`Iqvjwji cZK KvY GKwU f Pnviv nj HwZnK enb Ki PjQ|
wgbvii gZ mi AvUwU _vg AvQ| wZbwU cekvii bKj wLjvbwj Mw_K ixwZ
Abyhvqx| m~wb`k t
gw`iwUi DPZv cvq Avwk dzU| cvkB ivxki wkegw`i DuPz wfwi e`xi
Dci vwcZ eMvKvi cQ`i gw`i| gw`iwU cvq lvUdzU DuPz| Diw`K ev` 1| mg fvPvh, Gwkqvi eng wkewj eZgvb cwKv KjKvZv 11/10/2009|
mew`K cekvi| ivgmxZvi gw`iwU PviPvjv,cwZwU wcV wf~RvKvi bv nq AbKUv 2| mywRZ Kzgvi ivq,iZMfv b`xqvi gvRw`qv Kwl mvwnZ cKvkK, gvRw`qv,
NUvi j^Q`i gZ weij| gw`ii cuvPwU cekwLjvb I MfMni wZbwU cek 1999,(1405 ev)|
wLjvb Mw_K ixwZ Abyhvqx| Dwbk kZKi Rvovi w`K iwPZ KjKvZvi jW wekc 3| Wt AjvK Kzgvi PeZx, gnvivRv KP` I ZrKvjxb emgvR, cMvwmf eyK
nevi mvnei gY weeiYxZ wkewbevm gw`i vcZ mK Rvbv hvq Hebbers dvivg,KjKvZv, 1989| cv bs - 191
journal-Gi c_g L| wkewbevmi ivgmxZvi gw`i nevi mvnei fvlvq a 4| Z`e| cv bs - 191|
very handsome gothic Arch,with and arabesque barder Ges 5| Z`e| cv bs - 191|
eyov gw`i Octagonal house ej Dj-wLZ nqQ|11 6| Z`e| cv bs - 191-192|
GB wkewbevmB gnvivRv KP` fviZeli wewfb c`ki e cwZ`i 7| Z`e| cv bs - 192|
AvgwZ Ki gnvmgvivn AwMnv I evRcq h KiwQjb| wkewbevm mK 8| myg fvPvh, cv|
AvwjK Qovq AvQ t 9| gvwnZ ivq, wkewbevm, KwlmvwnZ cKvkK, gvRw`qv 2012 (1419 ev
wkewbevmx ZzjZ Kvkx ab b`x Kbv cg msiY) cv bs - 4-5|
Dci evR `eNwo bxP evR VbVbv||12 10| Kzg`y bv_ gwj-K, b`xqv Kvwnbx - Kgj Payix (mes) b`xqvi BwZnvm, c_gce
Ze P~Yx i gjevwii `eNwo GLb Avi evR bv, evR ay c~RviwZi NUv| gvnvZ `R cvewjwks, KjKvZv 2012, cv bs - 500 - 501|
Kvkxavg Zzj GB vb gvnvZ AvRI AUzU AvQ| GLvb AbywZ kveY msvw Ges 11| cYe ivq, b`xqv Rjvi cyiKxwZ, Kgj Payix (mes) b`xqvi BwZnvm wZxq
fgx GKv`kx wZw_Z i nIqv GK cKvjevcx gjv wkewbevm gvnvZK cmvwiZ ce KjKvZv 2012, cv bs - 316|
I enb Ki PjQ| AvRI kveY gvm cwZ mvgevi Rj Xvjvi Rb bexc _K 12| cv|
euvK Ki `~i `~iv _K ke fcvY gvbyliv Acwimxg K mn Ki Gm GB 13| gvwnZ ivq, cv| cv bs - 2|
wkewbevm wkewji gv_vq Rj Xvj fw Avi wekvm| weMZ cvq 20 ermi c~e 14| cavb cyivwnZ ^cb fvPvh I Abvb vbxq ewi m mvvrKvi Gi
kx kx ZviKbv_iI bvwK ^cv`k nq| mB _K kxavg bexc _K evwi nuvUv wfwZ GB Z_ j nqQ|
111 112
into commodities, selling themselves to the buyers who of-
eZgvb wkveevi msKU t GKwU g~jvqY fer the maximum prize.4
AjvK wekvm GB wkvcwZvbwj wkveevK aygv cY icvwiZ KiB v nqwb| The
y!hs% private education section converts education into a com-
modity and takes all creativity out of it.5
GKwU mgvRi DbqYi GKwU wbw` chvq wbqYg~jK A_bwZK eev wfw 1947 - G gZv nvii c~e wkv eev hiKg wQj GLbI g~jZ
wnmve KvR Ki Ges GB wfwiI GKwU Dcwima _vK| wbw` A_bwZK wfwi miKgB AvQ| ^vaxbZvi c~e wewUk wkveev mvaviY gvbyl I DPkwYi ga
mKj Dcwimai ga wkv eev Kvbv kwYi c~eK
wZ aviYv _K gy _vKZ mxgve wQj| ^vaxbZvi ci `xN mgq AwZevwnZ njI mvaviY gvbyli ga wkv
cvi bv| enr cyuwRev`x kwY D`vixKiY, emiKvixKiY, wekvqb BZvw`i bvg wevii nvi LyeB Kg| DP wkvi GKPwUqv AwaKvi cKZ c DPkwY I RvwZi
A_bxwZK eua iLQ| AwaKvi iqQ| DP wkv eqej I DPwkv cwZvbwjZ cwZhvwMZvg~jK
The Human Development Report 2002 fwZi Zzjbvq DPkwYi Qj-gqiv AwaK myweav cvq| AavcK bvi wgiWvj
(UNDP) -G ejv nqQ, eq wkvi nvi, cv_wgK I gvawgK wkvi eZgvb wkv eev mK wjLQb, conformed closely to the old
fviZ cw_exi 173wU `ki ga 141Zg vb iqQ| ^vaxbvi fviZel colonial pattern of building up a highly educated elite with
wkv chv A_ ewqZ nqwb| AavcK cfvZ cbvqKi gZ, Infact an attached lower rank subalterns,while leaving the popu-
the proportional GDP that the white supermaclist South Af- lation at large in a state of ignorance.6
rica State spent on the education,of the black majority even wevfb kwYi ga wekl Ki abx I Mixe, wkwZ I AwkwZ kwYi
during the apartheid period,notwithstanding the massive ga mvgvwRK `~iZ eoB PjQ| hnZz mvaviY RbMYi HwZni g~j wkv
drain on its excuequer that the maintennance of the highly cvw_Z bq, ZvB wkwZ mgvR Zvi mswZ _K wewQb nq hvQ| eZgvb
Oppressive Police Military and intelligence apparatus en- wkveevq wewfb Kvm GKNqgx jKPvi evei msk _K AbK `~i|
tailed at the time, was higher than what the Indian State has APj gyL we`v, cvkdj c_v Ges wekwe`vjqwji bwZK Aeq AvR wkv
even done throughout its entire post independence history.1 eevi AbZg ewk| Kgmsvbi xY cZvkv we`v_x`i MvUv wkveev
mvcwZKKvj wkveevi emiKvwiKiYi nvi ew cqQ| dj mK nZvk Ki ZzjQ|7
wkv GKwU cY icvwiZ nqQ| myKv Payixi gZ, Education itself
becomes a consumer industry, starting from kindergarten.2 M c x:
G cm Agj ni ge cwYavbhvM| Zuvi gZ, But we should keep in
mind that education is not a hpmogenous good, like steel 1. Prof.Prabhat patnaik : convocation address, seventh
or cement. It is rather fundamentally heterogeneous.3 convocation, Nov.14,2003,University of Kalyani, in Amal
eZgvb Avgv`i mgvR wkv mvc`vwqK I iYkxj kwi cfve Guha : Types of allienation towards Marxs Perception,
ew cqQ hv cKZ evwbK Abymwrmvi gvivZK wZKviK| Gi dj Readers service,Kolkata, first published 2016, p - 224.
DP wkvi Aeg~jvqb NUQ hv cKZc mvgvRev`x gZv`ki AvgYi wei
`kK ewKfve wbi Ki ZzjQ| 2. Sukanta Chaudhury : Education and equality, The Tele-
eZgvb emiKvwi wkvcwZvbwj evOi QvZvi gZv MwRq DVQ| graph, 17 june & 18 june, 2013. In Amal Guha : Types of
GB wkv cwZvbwji GKgv j gybvdv ARb| They charge exorbi- allienation towards Marxs Perception, Readers
tant fees,which often force students to take education loan service,Kolkata, first published 2016, p - 224.
and to pay back these loans they have to turn themselves

113 114
3. Amal Guha : Types of allienation towards Marxs Per- msZ bvU mvwnZ bvixPwi wbgvY wj
ception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p -
224. elg t GKwU AvjvPbv
4. Prof.Prabhat patnaik : Learning as commodity. The Tele-
gvnb Kzgvi gj
graph, 17th April, 2014. , !y yyy
5. Prof.Prabhat patnaik : Learning as commodity. The Tele- bvUmvwnZ bvixK fvMe I cY`e wnmve cyilK mvnm hywMqQ c~eeZx
graph, 17th April, 2014. ew`KmvwnZ Z_v evY mvwnZ| G Dcwbl`, agkv I gnvKve I cyivY
wji Ae`vb mevM| g~jZt gnvKvweK HwZnK AbymiY Ki bvUmvwnZ bvixK
6. Gunnar Myrdal, Asian Drama, vol. iii, p - 1669 fvMZ I cYZB ekx Rvi `Iqv nqQ| gnvKve ivgP` mxZvK cZvLvb
Kievi mgq ejQb, cinMZv bvixK wZwb fvM KiZ cvieb bv| ^fveZB ck
7. Amal Guha : Types of allienation towards Marxs Per- RvM, Zvnj cvPxb fviZ bvixcyili mKi g~j imvqbUv Kx? Kb axi axi
ception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p - bvixi ewZ m~Y Aejy nq eZ cwiYZ nj| v`kx bvUKvi`i jLbxZ
226. Zuv`i Pwii bexKiY Kb nj bv| bv v`kx KweivI bvixi ^vaxb mv`vb
cvPxbK AbymiY KiQb? GQvov mvgwMK fve bvixK GB cyil mgvR wKfve
g~jvqY KiQb, Zvi bvwZ`xN AvjvPbv eZgvb cei Dk|
Avgv`i cvPxb kv ejv nqQ, Kbv mvb Awfkvci|1 ZvB mvb
mev bvixi GKwU Abyvb cysmeb| hvi Dk bvixi Mf mvbwU cyil ne|
Avc^ agm~ cvB - `q w`q bvixK cv_bv Kiv DwPZ bq| wK bvixK fvM
Kivi Kvb evav bB| bvixs b `qb cv_qr|(Avc^ 1/277/1-10)|
bvixwg_vPvwibx, `yfvM^iwcbx, myiv ev `yZxovi gZ GKwU emb gv|2 A_vr
bvix Qjbvgqx, ^v_ci| cyil hb DrKZi Rxe Gme `vl Zvi bB, GKv bvixiB
AvQ| meYvw^Zv k bvixI ZvB Aag cyili _K nxb|
Gi cieZx bvUmvwnZ AbKUv njI D`vi bvix Pwi g~jvqY Kb bv
gQKwUK k~`K ejQb, _vg euvaZ nq nxK, jvMvg euvaZ nq Nvov, `q
w`q euvav hvq bvixK|3 Kvb cm, Kvi gyL w`q, Kvi mK GK_v wZwb
ejQb| Zvi g~jvqY bv wMq mvgwMKfve bvixi cksmvi h g~jvqY wZwb w`jb,
mg cyilmgvRK AvRxeb `q w`q Zvi Abyaveb KiZ nq| Avevi ^ce vme`g&
bvUK x Pwi Ab fvm ejQb - x^fveKvZit| ^cevme`g& 4/8|4
Avevi Kv_vI e nqQ, Avgvi fwMbx ^fveZt `qvjy|5 fef~wZbvixi KvgjZvK
evSvZ myKzgvi Kzmygi Zzjbv KiQb| cyixbvs PZt KzmygmyKzgvis wn fewZ|6
DiivgPwiZ| cwikl ejZ cvwi gnvKwe Kvwj`vm x Pwi AY GK Abgvv
w`qQb| wZwb ejQb - xiZ mwiciv| Awfvb/3|7 ci wmv GmQb,
ZuvK cvIqvi Awfjvl Kiv hZ cvi| Kbbv m k hvM iZ| Zw``s kgs
115 116
iZg&| kKzjv -1/25|8 mev Kiv| ^cZx`i mv_ mLxi gZ eenvi Kiv| cwiRb`i cwZ h_ `qv`vwY
mvgwMK cksmv mI bvUmvwnZ GK AbwPI dzU IV| jvKiv xPwii cwZ eRvq ivLv| wbRi fvM MweZ bv nIqv| ^vgxi KKk eenviI wi _vKv| ^vgxi
AZxe Amwnz| AmwnzZv nj ZvB, hv bvixi mvgvwRK, A_bwZK I ivRbwZK bvq wei wKQy bv Kiv| KviY bvix GB mKj eenvi MwnYx c`evP nq _vK|16
wePvi, ^vaxbwPv I gZcKvk, wekvm I ag Dcvmbvi ^vaxb, myhvMi mgZv cwZvq K^gywb kKzjvK Avkxev` w`Qb Zzwg Zvgvi AwfRvZ ^vgxi Miegq Mwnbx
bvixi ghv`v I bvixi HK I msnwZ mywbwZ KiY cyilkvwmZ mvgRi Abykvmb I c` cwZwZ ne| Hkhi KviY iZi KvR e _vKe| Ges GK cyi Rb
evav`vb| mg cyili nc bvixK hb Avc eua iLQ| GK`v `e|17 nxi`bv_ ` gnvkqi eYvkgag M ejQb - Mnxcyili c
cw_Zhkv bvUKvi eef~wZ bvix Pwii cwZ ciwb`v I ciPPvic Yi cwZ e weevn hw`wewa nq Ze bvixi c ? bvixi c weevn GKv KZe| KviY
Ki ejQb h_v xYvs Z_vevPvsmva~Z `yRbv Rbt| DiivgPwiZg&|9 bvix Marriage is the only security for woman. weevnB bvixi gyL msvi
mgvjvPK RMZ Afve bB| DiivgPwiZ ivg m`ivR jvfi Dxcbvq Ges Ges MnPhvB nvgic AwMwqv| eZ weevnB bvixi mv_KZv| Ges gvZZB Zvi
ZviYi Dvg ciYvq Fwl ewki Av`kK h_vwPZ ghv`vi mv_ MnY Ki cwic~wZ|18 G _K Abygq gbyi mgvR bxwZ-B hb Kvwj`vmi bvUmvwnZ aiv
ejQb cRvei KjvYi Rb Zv`i mvli Rb Avwg n, `qv, myL Ggb wK coQ|
wcqZgv cZxKI AKk cwiZvM KiZ cvwi|nvs`qv mLv hw` ev Kvwj`vmi bvU bvixK nZ ne mZx I ^vax| ZvBZv wZwb ejQb,
RvbKxgwc| Avivabvq jvKm gyZv bvw g e_v||(DiivgPwiZ 1/12)|10 ^vgx AvQ Ggb x jvK hw` me`vB wcZKj _vK Ze mB xjvK wbZvB mZx
ivgi DwZ mxZv wbwavq mg_b Kijb Ges Ggb ^vgxi Rb Me Abyfe Kijb| I^vax njI jvKiv Zvi m^ Abfve|19 GB K_vi gvb GUvB gb nq GB
ivgi PigZg AmwnzZv mI mxZvi GB evZv mgM bvix mgvRK mwnzZviB wkv mgvR bvix wK iKg ne, wK Lve, wK cie, wKfve Pje, mewKQyB wkwLq
`b| cwoq GKiKg mZx I ^vax KiZ cvijB Zv`i ^v_ PwiZv_ nq| AcwiwPZ
bvUmvwnZ bvixi cwZ bii HKvwK mnvbyf~wZ hb Kv_vI cnmb KvDK Zv cyil mwi AwaKvix KiZ cvi bv| ZvB cyili KvQ bvix nq
chewmZ nqQ| wKmi GZ mnvbyf~wZ, Kv`i cwZ mnvbyf~wZ| Drcw cwic~Zqvt DVQ m`ni AvKi| bvix h m`ni AvKi Zv cvB `yli K_vZB| wZwb kKz
m wKg^vt cvebvit| (DiivgPwiZ 1/13)| 11 Rbwea cig cwe mxZvi cweZv jvi A-vb m`h civf~Z njI c~e ZvK weevn KiQb wKbv GB wePvi `vjvBZ|
cixvi Rb cveKi cqvRb bB| nvq ivg GB mnvbyf~wZi wK eo cqvRb wQj| m`n wbimb AvRI e_| ZvB ejZ eva nQb Avwg bv cviwQ GK fvM KiZ
K_vUv eo nvm` ej gb nq bv| KviY mKj evanq Rvbb, mxZv wbevmbi , bv cviwQ ZvM KiZ| cwikl g~j wmv DcYxZ nq ejQb - byb Zvcmiv,
ci hYvq, `ytL I Awfgvb Mvq AvZwemRb w`qwQjb| ivgi GLvb mnvbyf~wZ Avwg AbK wPv KiI GK weevn KiwQ wKbv gb KiZ cviwQ bv| GB Aevq h
bv je KzkK cvIqvi Rb cZ Kiv| Kbbv DiivgPwiZ Ave ewki bvix Atmv GUv evSv hvQ GK MnY Kij civ`viiZ ej cwZcb nZ ne|
m`k vcbKvj ejQb, mxZv eximvbi Rbbx neb|12 fef~wZi weLvZ GB Avkv _vKZ wK Ki GK x ej ^xKvi Kwi|20 Avmj K_v nj m`ni
Dw ivgK nqZv Aby c v wYZ Ki jwKKvbs wnmvay b vg_ s evMby e Z Z wbimb bv ch GB Kbvi MnY Kv_vI hb wcZab AevwZ KvDK AwaKvix
Flxbvscybiv`vbvs evPg_vnbyavewZ|(1/10) 13 Kiv| mUv cyilkvwmZ mgvR gvbZv `qbv mLvbB hZ Avkv|
bvix wK cilZi ^xKvi ? DiivgPwiZi mg A AiZx ivgP`K Kbv GB mgvR g~jevb iZ| GB Kbv mvbK ejc~eK MnY Kiv hvq|
ejQb, -mxZvK Zzwg Zvgvi mnagPvwibx wnmve MnY Ki|14 Zvnj ivgP`i mgvR ZvZ Abygv`b `q| KviY KY^g wy b c~e Gi Abygv`b KiQb| wZwb AcgvwYZ
wKmi GZ wav hYv| bv cilZ| ZuvK Kb iY KivZ nj mxZv Zvgvi eva Kibwb| ZvB kvOMie ejQb - Zvi Avcbvi KvQ _K AcgvwbZ nIqv
mnagPvwibx| Aciw`K cyilkvwmZ mgvR cyil `gyi KZv| Zv`i Abygv`bB DwPZ| Kbbv wZwb wbRi AcZ ab `myi gZv AvPiYKvix Avcbvi nvZ Avevi
hb bvixi ^vaxbZv| AiZx ejQb, n bMievmxMY I Rbc`evmxMY GLb GK cZvcY Ki AvcbvKB mB abi AwaKvix KiZ PqQb|21 KviY m mgvR
MnY Kiv ne wKbv, G welq Avcbv`i gZ ejyb| mxZv`ex, m~heski cyeay v`k cyi Abygv`b w`jI Jimcy h Kvg m K_v evievi wdi GmQ|
hf~wg mev| Avwg AiZx fMeZx,fvMxi_x Ges c~wYgv cksmv c~eK GK AcY hLvb kKzjvi ^vwaKvi cwZMn Mgb Kiv| mLvb `yl ejQb-
Kijvg|15 Gici cRvMY mxZvK MnY Kijb| Kvwj`vmi bvU bvix GK Ges cvofvOv b`x hgb ^Q RjK cwj Ki, ZzwgI wbRi eskK KjwZ KiZ
AwZxq Mwnbx| ZvB bvixi KZe cm wZwb ejQb - Zvi KZe nj iRbi Ges mB m AvgvKI cwZZ KiZ PvBQv Kb|22 bvixKB hb mZx ^vax nZ
117 118
ne| G cyili `vq Kb| bvixi nvZB hb eski Kvvix Zzj `Iqv nqQ| wP _vKvi K_v bq| cv_i Zv kZ kZ eQi q evjyKvq cwiYZ nq| wK bvixi
ZvB ZvK agcZx nZ ne| agcZx KZUv Kvg Zv ejv evj| cqvRb Kej wbR weKvk e Aeq nqwb| mgvRi ZvwM` gvbyl KZwKQy dj Gm bZzbK MnY Ki|
Jimcy jvf| hvi KvQ _K BnKvj gyw I ciKvj cyYZ jvf Kiv hvq I bZzbi ga beRxebi Avkv aiv _vK| mgvRi ^v_B ZvB bZzbK eiY Ki
ciKvj cyB cvi wcZvi mvZKji cwivY KiZ| G mB cvPxb bxwZKB bIqv nq mvwnZI wVK GKB g|
gb Kwiq `q|
GQvov bvUmvwnZ bvix Pwii cyLvbycy L wek-lY GUv cwivZ nq Z_m~ t
jvB bvixi f~lY| ZvB Kvgbvi cKvk I bvixK nZ nqQ webqevwiZewt 1| HZiq evY (6/3/7/13) 2| gvqYx mswnZv (1/10/11/3/6/3) 3|
g`bt|(kKzjv 2/11)|23 Kvwj`vm ZvB ejQb bvwqKv gyLvgywL njI gQKwUKg& (1/50) 4| ^cevme`g& (4/8) 5| ^cevme`g& / c_gv 6|
PvLvPvwLZ ^j ne| AbKvb KviY NUQ Qj Ki nvme| cgi cKvk DiivgPwiZ /c_gv 7| AwfvbkKzjg& (2/9) 8| AwfvbkKzjg& (1/25)
bvixi ^vaxbZv Le Kiv nqQ| bvixcyili cgwbe`bI elg j Kiv hvq| 9| DiivgPwiZ (1/5) 10| DiivgPwiZ (1/12) 11| DiivgPwiZ (1/13)
ivRv `yl ejQb - mB Z^x kKzjv KqK cv wMqB Kzki WMvq cv eaQ GB 12| DiivgPwiZ /c_gv 13| DiivgPwiZ (1/10) 14| DiivgPwiZ /mgv
fve Ki AKviYB wKQyY `uvwoq iBjv| MvQi Wvj cwiaq ej Rwoq bv 15| DiivgPwiZ /mgv 16| AwfvbkKzjg& (4/18) 17| AwfvbkKzjg&
MjI Zv Lvjvi fvb Ki Avgvi w`K gyL Nywiq wQj|24 GUvB wK bvixi ^vaxb (4/19) 18| gbyieYvkgag| nxi`bv_ ` 19| AwfvbkKzjg& c_gv 20|
mv ? evrmvqb Zvi Kvgm~ c_g hebv gy bvwqKvi h jY w`qQb Kv_vI AwfvbkKzjg& cgv 21| AwfvbkKzjg& (5/20) 22| AwfvbkKzjg&
hb GKmyZvq euvav ej gb nq| cw_eRbvr civevwc`kYg&| Kvgm~| ev Ys (5/21) 23| AwfvbkKzjg& (2/11) 24| AwfvbkKzjg& c_gv 25|
mijexYs YscvexYg| Ys iRwm Ljbs YgZxe f~qv`i| Ys `ZZivMwZt AwfvbkKzjg& (2/10)
YgZxeg`vMwZt| Ys Ys wejYs RqwZ PwZs myet\ kvx we`xZ DZ
AskwUi K_v gb co hvq| ^jZvB wK bvixi h_v_ wP| mB c_ w`q ekx Mcx t
Amnvq, AcgvwbZ I jvwZ nZ nqQ ZuvK| 1| AwfvbkKzjg& 2| DiivgPwiZvg& 3| gQKwUKg& 4| ^cevme`g& 5|
Avgiv Rvwb KvgvZ ewi cKwZ APZb| ZvB Kvwj`vm bvU mB Zvcm g~`vivm 6| gbyieYvkgag| nxi`bv_ `| 7| Avc^agm~ 8| gbymswnZv 9|
Kbv kKzjv weavZvi Abb mw njI - mB Zvcm Kbv hb Ggb GK dzj hvi cvPxb fviZ mgvR I mvwnZ| myKzgvix fvPvh|
NvY AvM KD MnY Kiwb| Ggb GK bZzb cj-e hvK KD GLbv bL w`q wQb
Kiwb|24 Rvwb bv GK fvM Kivi Rb fMevb KvK Gb nvwRi Kieb| b
Rvb fvvis Kwgn mgycvmwZ wewat|25 GLvb kKzjvi Kvwgv, gyZv,
`Zv cfwZ Y awbZ njI cwifvMhvMZvB hb mewKQyKB Qvwcq hvq|
g~`vivm bvUKwU ivRbwZK ew`i DxweZ KijI bvixPwinxb
g~`vivm bvUKi im iwmKRbi `qK DxweZ KiZ cviwb| Aciw`K
gQKwUK MwYKv bvwqKvPwi Z`vwbb hyMI iwmKRbi `qK Avc-yZ KiQ|
Ki mgvRev`xMYI gv_vbZ KiQb MwYKvi cgi KvQ|
cwikl GK_vB ejZ PvB KvjRqx GBmg gnvb mvwnwZKB AvRI
Avgv`i KvQ wPiiYxq I eiYxq| Zuv`i Ag~j jLbx AvRI wekmvwnZi
AvZziNi| Zuv`i KvebvUK mK gZvgZ vcb aZvB Avgvi gZ z`vwZ y`
gvbyli bB| mvwnZ Pj Zvi Avcb fwgvq Ges Zvi ic, im I M AvnwiZ nq
GB mRxe mgvR _K| Avi ZvB mgvRi wPB mvwnZ dzU IV| wK GK_v mZ
h mgvR bvix hw` cyil bvgK clb h me`v wbwlZ nZ Zvnj bvixi Kvb
119 120
KcvnZvq bwZKZvi vb t GKwU Dcvcbv I gywi evZv enb Ki| evwaM gvbyl ZvB AbK KcvnZvi cwZ SuyK
co|
iYwRr egb KcvnZv mvaviYZ wZb cKvi ej gb Kiv nq - HwQK KcvnZv, AbwQK
KcvnZv I BQv wbic KcvnZv| wbnZ ewi BQv ev Abyiva Abymvi h nZv
Rwbj gwiZ ne, ZvK ejv nq HwQK KcvnZv| KcvnZv ZLbB HwQK ej weewPZ nq hLb
Agi K Kv_v Ke| GKRb ewi Abyiva Ges mB ewiB ^v_ ZvK nZv Kiv nq| Avi hLb Kvb
gvBKj gaym~`b ` wbnZ ew Zvi wbR gZz mK mwZ w`Z mg_ wK wZwb mZ `bwb, G
nq ZvK wRvmv Kiv nqwQj ev ZvK wRvmv Kiv nqwb GiKg h nZv
GK_v mwZ h Kvji wbqg GKw`b Avgv`i mKjK cw_ex Qo Pj hZ ne| ZvK AbwQZ KcvnZv ejv nq| GLvb hnZz mwZ MnYi ck bB ZvB KcvnZv
me eb, me gvqv, me mK ZvM Ki cijvK Avgv`i Mgb KiZ ne - KD GLvb AbwQK| Avevi hLb Rxeb I gZzi cf` Dcjwi gZv hw` ewi
AvM Avi KD ci| GB wbqgi ewZgi Da Avgiv KDB bq| Rb, gZz G evakw bv _vK Zvnj m ewi `ytL K `yi Kivi Rb ZvK hLb nZv
hb weavZvi mw - GK_v Avgiv AvRI AbK wekvm Kwi| Zey hUzKz mgq cw_exZ Kiv nq, ZLb ZvK BQvwbic KcvnZv ej| GB KcvnZvq ewMY wbR`i
gvbyl euP _vK Zvi gaB vb, wevb, chywwe`v mewKQyZB gvbyl Zvi Ae`vb BQv AwbQv mK wKQyB RvbvZ cvi bv|
iL hZ Pvq| ZvB cw_exi mek Rxe nj gvbyl| mfZvi Avw` jM _K A`vewa KcvnZvi GB aviYv cvPxbKvjI cPwjZ wQj| cvPxb wMKhyM weKjv
hZme AMMwZ NUQ mewKQyZ gvbyl h AMYx f~wgKv wbqQ Zv Ab Kvb cvYxi wki nZvK Abygv`b Kiv nqwQj| c-Uv Ges AvwiUji iPbvq KcvnZvi
weij - G K_v wbtm`n ejv hvq| aviYv cvIqv hvq| wicvewjK bvgK M c-Uv ejQb h, iv h mKj wkK
cZKwU gvbyl cw_exZ my`ifve Rxebhvcb KiZ Pvq| Pvq Abvwej `yej Ges weKjv ej gb KiZ Zv`i GKwU AvZ inmgq RvqMvq mwiq
myL kvw| gvbyli Kvgbv evmbvi ZvB A bB| GKwU Kvgbv Z nZ bv nZB Aci `Iqv nZ| AvwiUj Zvi cwjwU bvgK M Zvi cwiKwZ Av`k iv GKB
Kvgbv gvbyli gbK AwaKvi Ki| wK hLb Kk RxebK Mvm Ki, hLb Rxeb bxwZ AbymiY KiwQjb|
cvIqvi Avi wKQyB _vK bv, PZbv hLb xY nq, gw hLb wbwq nq co ZLb GLb ck nj KcvnZvi wK bwZKZv _vK; bvwK Av` Kvb bwZKZv
gvbyli RxebK Dw`i gZvB gb nq| GiKg Dw`i gZv RxebK A_nxb KcvnZvi ga _vK bv? GB cki Di GK K_vq `Iqv me bq| KviY Avgiv
fve enb Kivi Zzjbvq gZzKB ZLb kq ej gb nq| GiKg cwiwwZZ gvbyl KcvnZvi wewfb icK `LwQ| cZK hYv jvNei Rb evwaM gvbylK
KcvnZv ev ^QvgZz (Euthanasia) cv_bv Ki| gyw `Iqvi Rb KcvnZv `Iqv nq| ZeyI bwZKZvi gvb`K KcvnZvi
cPwjZ gZ Abymvi e mvabvi dj gvbe Rbg cvIqv hvq| wK `Lv cqvM Ki `Lv hZ cvi KcvnZv bwZK bv AbwZK|
hvq GB `yjf Rbg cvIqvi ciI wKQy gvbyli Rxebi cwZ weZv Rbvq| KcvnZvK AbK bwZK ej gb Kib| KviY Zv`i gZ, wbRi
Rxeb ZLb Zvi KvQ Aenjvi cv Qvov Avi wKQyB gb nq bv| hw`I Rxebi cwZ RxebK iv Kiv hw` cwZwU gvbyli bwZK KZe ej gb nq, Zvnj
GB Aenjvi AbK KviY _vK| Rxeb hLb GZUvB `ywemn nq IV h Zv mn Kiv wekl KcvnZvKI bwZK KZeic MY KiZ nq| Rxebi j hw` myL,kvw
mvavZxZ nq `uvovq| dj cw_exZ euP _vKvi cPv e_ nq hvq| GgZvevq nq Zvnj GUv AekB gvbZ nq h ewi hLvb Gwji Kvb wKQyiB Avkv
Rxebi Awg Q` Uvbvi wmv bIqv Qvov ewi Avi Kvb Dcvq _vK bv| _vK bv m `ywemn Rxebi Pq KcvnZv AbK ekx kq| ZvQvov gvbyli
GiKg Amnvq cwiwwZZ gvbyl KcvnZvi cwZ iYvcb nq| hgb myL kvw Kvgbv Kivi AwaKvi _vK Zgwb gZzK Kvgbv Kivi AwaKviI
GLvb ck Avm KcvnZv KvK ej? GB cki Di ejv hvq - KcvnZv gvbyli _vKv DPZ| GQvov gvbyli wbRi Rxebi Dci c~Y AwaKvi _vK| m BQv
nj GKwU kv I mnR Dcvq gZz (a gentle and easy death)| wK Kij RxebK euvwPq ivLZ cvi, Avevi BQv Kij m Zvi Rxeb ZvMI KiZ
eZgvb KcvnZv kwUK A-wbivgq hvM ivMI wb`viY e`bvq ev hYvq Avv cvi| h Rxeb aviYi AwaKvix m Zvi RxebK ZvM KiviI AwaKvix| Gw`K
ew`i AviI K fvM _K wbKwZ `Iqvi Dk nZv Kivi eenvi _K wePvi Ki `Lj gb nq KcvnZv Kvb AbwZK bq|
Kiv nq| GB KcvnZv nZvRwbZ njI h ewi gZz nq GB nZv Zvi KvQ kvw evwaM gvbyl GZ hYv fvM Ki hv Avgv`i aviYviI AZxZ| GB hYv
GZ cP AvKvi aviY Ki h mvaviY gvbyl mme hYvi weeiY cvVI KiZ cvi
121 122
bv| Zv`i c mB Ki eYbvI mn Kiv KwVb| KcvnZv ivMM gvbylK Zvi be Avwevi I AMMwZi dj AbK ivM wbivgq AvR me nqQ hv GKw`b
Amn ivM hYv _K gyw `q| ZvB KcvnZv Gw`K _K AbwZK nZ cvi bv| `yivivM wQj| AvR h ivM Avgv`i KvQ AbvivM AvMvgxKvj Zvi nqZv wbivgq
hw` Kvb ivMx GBiKg KiY Aevq gZzK cv_bv Ki, hw` m gb Ki h GB cvIqv me| KvRB Gw`K _K KcvnZv gvUB bwZK bq|
K `xNvwqZ Kivi Pq gZzB kq, Zvnj mB ewi gZzK mvnvh Kiv gvUB gvbyli ga h euvPvi ceYZv _vK Zv Avgiv A^xKvi KiZ cvwi bv| GB
AbwZK nZ cvi bv| euvPvi BQv KLbI KLbI nqZv `yej nq hvq| Avgiv hLb ivMM nB, hYvq
DchvMev`i `wKvY _K KcvnZvK mg_b Kiv hvq| h KvR myLi KvZi nB, ZLb Avgiv mvgwqKfve nZvkvM nB GK_v mwZ| m mgq nqZv Avgv`i
Zzjbvq ekx cwigvY `ytL `q, mB KvR AbywPZ ej weewPZ| Avi hKvR `ytLi euvPvi BQvUzKz Avi _vK bv| wK mUv wbZvB GKeviB wYKi Rb nZ cvi|
Zzjbvq ekx cwigvY myL `q Zv DwPZ Kg ej weewPZ nq| KcvnZvq `ytLi mB wYK mgqUzKz KvwUq DV gvbyl Avevi euvPvi ^c `LZ cvi| wK KcvnZv
Aemvb nq GK_v A^xKvi Kiv hvq bv| ZvB DchvwMZvi gvb` KcvnZvK bxwZMZ KvhKi Kiv nj gvbyli GB euvPvi ^c _vK bv| KvRB KcvnZv Abvq I AbwZK|
bvqmZ ejv hvq| ay ZvB bq ivMvv ew`i AviI ekx K fvM _K KcvnZv AvBbmZ nj cZviYv I RvwjqvwZ nevi Avkv _vK hvK
wbKwZ `Iqvi Dk h KcvnZv `Iqv nq, Zv `ywemn ivMxi KLbB bwZKfve mg_b Kiv hvq bv| Ggb mebvi K_v Dwoq `Iqv hvq bv h
KjvYRbK| ZvB Gw`K _K KcvnZv bwZK ej weewPZ nq| ivM RxY Amnvq e wcZv gvZvi mwi jvf cy Kbv giYi BQv Av`vq Ki
eenvwiK bxwZwe`vq KcvnZvK Abvq ej MY Kiv nq bv| KviY wbZ cvi| ZvQvov KcvnZv ivMxi gbvej b Ki `q| Ze ivMhYv AekB
AbvivM evwaM gvbyli KcvnZv Kvb Aciva bq Ges bwZK w`K _K Abvq gvivZK Ges hviv hYvwK Zv`i K jvNe Kivi Pv Kiv Avgv`i KZe| ZvB
bq| b`vijvm&-G KcvnZvK Abvq ej MY Kiv nq bv| mLvb cwZ eQi cvq KcvnZv bwZK w`K _K gvUB Kvg bq|
2,300 gvbyl KcvnZvq cvY ZvM KiQ| hw`I ekxifvM `kB KcvnZvK bwZK QvU eo mKj cvYxiB euP _vKvi c~Y AwaKvi AvQ| KviviB Kviv
ej mg_b Ki bv| Z_vwc b`vijvm& -G KcvnZvi AvBwb ^xKwZ iqQ| Rxebnvwb Kivi ev b Kivi AwaKvi bB| weki Kvb agB Kvb gvbylK RxweZ
Avgiv GK_v A^xKvi KiZ cvwi bv h, hvK KcvnZv `Iqv nq m Aevq nZv Kwievi AwaKvi KvDKB c`vb Kibwb| gnvZv Mvxi K_v DZ Ki
GKRb gvbyl, hvi wbRi Rxebi Dci m~Y AwaKvi AvQ| Ab ewi cvYnvwbi ejv hvq h,God alone can take life because he alone gives it.
AwaKvi AZ Avgv`i bB| ZvB Avgiv KviI Rxeb bvk KiZ cvwi bv| gvbyli fMevbB ay GB Rxeb wbZ cvib, Kbbv wZwbB GKgv Rxeb`vZv|myZivs GK_v
`ytLi cwZ mnvbyf~wZ AekB cksmbxq, ZvB ej KcvnZvi cwiKbv Kiv DwPZ ejv hZ cvi h KcvnZvq Kvb bwZKZvi vb bB|
bq| Kvb ewK KcvnZv w`j mB ewi bwZK AwaKviK Ko bIqv nq| cwikl G K_vB ejv hvq h, KcvnZv bwZK A_ev AbwZK hvB nvK
KvRB KcvnZv gvUB bwZK ej MY Kiv hvq bv| bv Kb, Avgv`i DwPZ mKjiB my I mej _vKv, hvZ Avgv`i Rxeb KcvnZvi
AbKi gZ Rxebi agB nj RxebK `xNvqx Kiv| ZvB gvbyl Zvi gZv Awg wmv wbZ bv nq| gZz Zv Rxeb AvmeB Ze mB gZz gvbyli Ggb
^fve ag `xNvqy Kvgbv Ki| cwZwU gvbyl mPZbfve `xNw`b cw_exZ euP _vKZ nIqv DwPZ - hv GKvavi iYxq Ges eiYxq nq _vK|
Pvq| gvbyli KvQ fwelr cwiKbv Ges mB cwiKbvwjK c~iY Kivi Rb
gvbyl euP _vKZ Pvq| GgZvevq hw` KcvnZv gvbylK `Iqv nq, Zvnj fwelr mvnvhKvix Mvejx t
cwiKbv evevwqZ nZ cvi bv| Avevi Ggb mebvI A^xKvi Kiv hvq bvh,
KcvgZzKvgx ewwU Avi wKQyw`b euP _vKj m nqZv AbK gnr KvR KiZ 1| ZMZ bxwZwe`v I eenvwiK bxwZwe`v Wt mgi` fvPvh
cviZ| ZvB KcvnZv KLbB bwZK nZ cvi bv| 2| bxwZkv `xwZ
AbvivM Ges `ywemn ivM hYvi Dckg hLvb me bq, mLvb 3| ZvwK I eenvwiK bxwZwevb AavcK igkP` gyx, AavcK Wt eYyjvj
KcvnZv PvIqv nq| wK ivMwU h cKZB AbvivM Ges hYvi Dckg h me ai, AavcK ixZb miKvi|
bq Zvi wbqZv Kv_vq? GiKg Zv nZ cvi h wPwKrmKi ivM wbYqwU v 4| MfcvZ Kivbv wK DwPr ? AvcwbB fe `Lyb MxZv cm, Mvicyi|
wQj, ivMwU Avmj AbvivM bq| Avevi GgbI nZ cvi h, fyj wPwKrmvi Rb 5| gaym~`b iPbvejx mvwnZ msm`, KvjKvZv- 9
hYvi Dckg nqwb - mwVK Jla cqvM Kiv Mj hYv gy nZ| wPwKrmv wevbi 6| fviZxq `kb Wt mgi` fvPvh
123 124
Avw`evmx bvixi hbZv ejZ mgvR Zv`i AwaKvi I KZei welqK iZ `Iqv nq| Abw`K Avevi
Avw`evmx bvixi mvbKI A^xKvi Kiv hvq bv| A_P GZw`b Avw`evmx`i c_K
bxj`y wekvm GK RvwZ wnmve wPwZ KiB hveZxq MelYv Kg cwiPvwjZ nq GmQ| Gi KviY
wnmve ejv hvq Avw`evmx mgvRi hveZxq AvPvi eenvi I wqvKjvc cPwjZ mf
y# xy z!y !y ~ ~ ! mgvRi wbKUnxb I bxP wnmeB cwiwPwZ jvf KiQ| g~jmvZi wecixZ Avw`evmx
^vaxbvi cwge mvZ `kK AwKv nZ PjQ, AvR Avw`evmx bvix`i Aevi mgvRi Rxeb hvcb cwZ cPwjZ mgvRi PvL GK Ab gvv cq GmQ| ZvB
cwieZb nqwb| AiY wbfi Avw`evmx mgvR AvaywbK mfmgvRi jvjmvi wkKvi Avw`evmx mgvRi bvix`i ghv`vi ck wbq AvjvPbv Kij AbK cmB AvjvwPZ
nq AKvii Mfxi Mnb nvwiq hvQ| cUi Uvb Zv`i wfbivR cwihvqxi nevi mvebv `Lv `q| wK h welq Avgv`i `w Avw`evmx bvix`i cwZ ewk
Rxebhvcb KiZ nQ| KvR `evi bvg Ki e Avw`evmx bvix nvwiq hvQ| hv`i AvKwlZ nq Zv nj Avw`evmx`i hbZv Ges WvBbx c_v| Giga hbZv ejZ
Kvb mwVK cwimsLvb cvIqv hvq bv| Dci Avw`evmx mgvRi wbR^ mswZKI Avw`evmx bvix`i hb Rxebhvcb cwZi K_v evSvbv nq| Avgiv Rvwb h Avw`evmx
bvix`i Aev Lye myLKi bq& SvoMvg _K euvKzov, cyiwjqv _K exif~g, `ygKv bvix hb Rxebi hiKg ^vaxbZv jvf Ki, Zv mf mgvRi wbKU Kvg Zv
_K eagvb, Kvjbv, KvUvqvZ GBfve e Avw`evmx bvix cwZwbqZ hb wbhvZbi bqB eis evwfPvii bvgvi| wKy Avw`evmx bvix`i hb Rxeb cwZ mK
wkKvi nQ| A_P gZvnxb I cwZivanxb Avw`evmx bvixi Dci hb wnsmvi h_v_ wPv fvebvi Afvei dj G welq miKg MelYv nqwb, njI Zv m~Y
mgmvwU ivRbxwZ, MYgvag I mgvRwevbi KvQ DcwZ _K MQ| cwZKvii wfb `wfwi AvjvK Kiv nqQ| ZvB Avw`evmx bvix`i hbZv wbq miKg wP
Dcvq bB Rb bvixi wbtk mg AZvPvi mn Ki hvq| mvgvwRK Acev`i v fvebv bv nIqvq mf mgvRi wbKU Zv Dcbxq nq _KQ| Avw`evmx bvixK
fq Zviv GgbwK cywjki KvQI AwfhvM RvbvZ cvi bv| Avevi DbqYi bvg ZvB `Lv nqQ wfb PvL, h PvL bvixK nxb Ges hbZvi bvg evwfPvi ej
miKvix ZrciZv Avw`evmx`i RxebK Ki ZzjQ AviI `ywemn| miKvix DbqYi cwZcb KiQ| wK Avw`evmx bvix Zv`i ewebvm, weevn, weevnc~e hb mK
Rb eiv A_ ev cKwj Avw`evlx AaywlZ GjvKvq cuQZ cvi bv| ZvB vcb, weevn weQ` wKsev msRbb hfve ^Q` MwZZ AMmi nqQ, hv mf
Avw`evmx bvixK cwZwbqZ jovB KiZ nQ Zv`i AwZ ivq| mgvRi wbKU ghv`v cvqwb| A_P G welq Avgv`i cqvRb Avw`evmx bvix`i
Avw`evmx bvixi Av_-mvgvwRK cvcU wek-lY ^vfvweKfveB AiYi hb Rxeb mK h_v_ I mvweK mgxv wbfi vb|
m Zv`i mKi K_v DV Avm| AiYwbfi A_bxwZK Avw`evmxiv wKfve
Zv`i DbqYi gvag wnmve MnY Ki, mK_v wek-lYi cvkvcvwk `LZ ne hb Rxeb mK Avw`evmx`i aviYv t gvbyli `n I gbi ga mymvgm
miKvix DbqYg~jK Kgm~Px Zv`i Rxebhvvq Kvb cwieZb AvbZ cviQ wKbv| eRvq ivLvi ^vQ`gq hbRxebi cqvRb AekB AvQ| Rxe wekl
eni ivxq DbqY Kgm~Pxi myhvM Avw`evmx`i Dci Av` Kvb cfve djQ cwZwU cvYxi B GK_v chvR| gvbyl hnZz cvYxKzji ga mevwaK vb I
wKbv ev Kx Kx mgmv G `Lv w`Q Zv chvjvPbv Kiv `iKvi| Avevi Avw`evmx PZbv mb nIqvq m Abvb cvYxi Pq kZ ARb KiQ| wKy gvbe mgvR
bvixi mvgvwRK ghv`vi ck Zv`i hbZvK hfve AvaywbK mf mgvR Dcvcb hbZvi mK cvYx mgvRi bvq ^vaxb I meRbxb bq| mvgvwRK wewawbla,
Kiv nQ Zv Avmj AvaywbKZvi weKZ icwUB cwZdwjZ KiQ| nqZv GB KviYB wbqgbxwZ I AvBbKvbyb ZvK gb PjZ nq| ZvB hbZvi bvg h_QvPvi ev
Avw`evmx bvix AwZgvvq hb wbhvZbi wkKvi nQ| Avw`evmx bvix`i GB wewP ^QvPviK mLvb evwfPvii bvgvi ej gb Kiv nq| weevnc~e hb mK
A_bwZK I mvgvwRK mgmv Zv`i AwZi c_ Aivqi mw KiQ, hv `~i Kiv vcbK ZvB KLbB mybRi `Lv nq bv| weevnc~e hb mK vcbnxb bvixKB
bv Mj fviZi Avw`g RbMvxi AwZB wejy nq hve| mfmvgR cwe ej gb Kiv nq| wK Avw`evmx mgvR hbZvi aviYv mf
mvgvwRK Avw`evmx bvixi vb ev ghv`v wbq MelYv nqwb Ggb bq, mgvRi Pq c_K|
weevn c_v, ii mK, wkv, AvPvi Abyvb, agxq wekvm, DivwaKvi BZvw` Avw`evmx bvixi hbZvi mK wek-lYi ck h mg welqi Dci
welq Avw`evmx`i wbq h mg MelYv Kg nqQ Zv _K Avw`evmx bvix`i `w c`kb KiZ nq Zvi ga GKwU iZc~Y welq nQ NvUzj ev Dormi-
mvgvwRK ghv`vi K_v Dcjw Kiv hvq| wK mgvR Avw`evmx bvix`i ghv`v ejZ tory club | NvUzj ejZ evSvq Avw`evmx mgvRi Ggb GKwU hb mK
wVK wK evSvbv nq Zv wbq weZK AekB AvQ| GKw`K Avw`evmx bvix`i ghv`v g~jK cwZvb,hLvb Avw`evmx hyeK hyeZxiv weevni c~e GK emevm KiZ
125 126
cvi| weevni c~e hyeK hyeZx`i ga hb mK vcbi cqvRb GB NvUzj- wbwl bv nIqvq Avw`evmx bvix Zvi wbRi BQv I cQ`gZv Rxebmx wbevPb
Gi AvqvRb Kiv nq| RvwZ wekl Avw`evmx mgvR NvUzj wfb bvg cwiwPZ| KiZ cvi| Rxebmx wbevPbi Ggb cwe mK eRvq _vK h wKQy wKQy
IivIu`i NvUzjK ejv nq aygKzwiqv, gyv`i NvUzjK ejv nq wMwUIiv| Avw`evmx hyeK hyeZx`i ga weevn ev eevwnK mK vwcZ bv njI
NvUzj-G wKfve Avw`evmx hyeZx`i hb mK vwcZ nq m cm `Lv hvq, Zv`i Ai mK vcb Kvb evav _vK bv| eZ NvUzj Rxeb Avw`evmx mgvR
gyv`i Mvg GKwU Uvjv ev evmvb wbw` Kiv _vK hLvb gyv hyeK GZB Rbwcq h A eqm _KB D`vniY I eenvwiK wkvi cwkYi gvag
hyeZxiv GK wgwjZ nq| GB Uvjv ev wbw` Kiv evmvb Kvb ev ev weaev Qj gq`i hb wqvi Kkj kLvbv nq| Kvb Kvb Drmei w`b
gwnjvi MnI nZ cvi| mvi Lvevi ci GK GKwU Uvjvq gyv hyeK hyeZxiv Avb`, bvP Mvbi gvag cYq wqvi m~cvZ NU Ges Zvici Kvb wbRb ev Mfxi
wgwjZ nq| mLvb Zv`i wewfb jvKKvwnbx kvbvb nq Ges Zvici hyeK hyeZxiv AiY Zvi wgwjZ nq| A_vr weevnc~e hb msmMK Avw`evmx mgvR KzbRi `Lv
hbwqvq wj nq| GBfve NvUzjB gyv hyeK hyeZx`i hb wkv nq| IivIu`i nq bv| muvIZvj`i gaI `Lv hvq kvnivB I mij Drmei w`b hyeK hyeZxiv
`Lv hvq IivIu gqiv mvaviYZ NvUzjB ivx hvcb Ki| Avi mRb ^vaxbfveB hb msmM wj nq| GB hb msmMi dj muvIZvj gqwU Atmv
hyeZx`i NvUzji Dci KVvi bRi`vwii eev Kiv nq| eZ Avw`evmx hyeK nq coj ZeB weevni cqvRb nq| mswk- hyeK weevn mwZ bv w`j Aci
hyeZx`i weevni c~e wZb eQi wbw` Kiv _vK| GB wZb eQii ga NvUzjB Kvb cyili m gqwUi weevn `Iqv nq|
Zv`i hbwkv mb KiZ nq| AvaywbK mgvR hb mK vcbi NUbvK weevn cieZx Aavq wnmve
NvUzj-G Avw`evmx hyeK hyeZx`i hb wkv mK fwiqvi GjDBb wPwZ Kiv njI Avw`evmx mgvR Gi wfbZi cwqv cwijwZ nq| mLvb weevn
iZcY~ Z_ iL MQb| gywiqv RvwZi ga NvUzj Rxeb mK GjDBb ejQb, ev hyeK-hyeZx`i mvsmvwiK Rxebi mvcvb ^ic Kvb agxq Abyvb nqbv| GwU
The Murias had a simple,innocent and natural sex.In Ghotul nj GKcKvi Pzw, agxq wbqg Kvbyb mLvb chvR bq| weevni e cvB Avw`evmx
this was strengthened by the absence of any sence of guilt mgvR cPwjZ AvQ| ciii mwZg, cvwjq wMq, wewbgqi gvag, ew`bx
and general freedom from external interference .... this be- Ki, GgbwK q KiI weevn Kiv nq _vK| Gmei cvkvcvwk wcZvgvZvi viv
lief in sex as something good and normal gave the Murias AvqvwRZ weevni cPjbI AvQ| hyeK hyeZx Dfqi mwZg wcZv gvZv weevni
as light touch .... Sex was great fun; it was the best of Ghotul AvqvRb Ki| wK G KbvcYi GKwU iZc~Y f~wgKv AvQ| nv mgvR
games, it was the dance of enraptured bodies; it was an hw`I `Lv hvq h ^vgxi Zzjbvq xi eqm AbK ewk nq| nv mgvR gvNx cie
ecstatic swinging in the armes of the beloved. It ought not Dcj hyeK hyeZxiv Aeva hb wgjb NUvq Ges G AbK weevni NUbvI
to be too intense; it must not be degrated by possessive- NU| Ze nv mgvRi GKwU weklZ AvQ, bvix cyili `xNKvjxb cYq mKK
ness or defiled by jealousy. It was belief that the best and wUwKq ivLvi Kvb evaevaKZv c_v GLvb bB| wK A_ DcvRbi Rb Ab
most successfull sex relations were to be had in the mod- hZ nj `xNKvjxb mK Mo IV| A_vr bvix cyili ga wbqwgZ hb msmM
ern Ghotul where partners often changed ....we may also NUj ZeB Zv`i ^vgx x ej MY Kiv nq|
consider how the Ghotul boys and girls were almost com- Avw`evmx bvix`i GB hb ^vaxbZvi aviYvwU hw`I Abvw`evmx mgvRi
pletely freedom those furtive and unpleasant vices that so PvL wfbZi A_ enb Ki| AvaywbK mf mgvR Avw`evmx bvix`i MwYKv wnmveB
mar our modern civilization. There was unknown, unthink- MY Ki| hKviY `Lv hvq Kvb Avw`evmx bvix Kgi Rb Ab Mgb Kij
able. No motiary would ever give her body for money. Abvw`evmx cyil KZK alYi wkKvi nq| GgbwK KbUvi ev KgiZ kwgKivI
hb mK vcb Avw`evmx hyeK hyeZx`i NvUzj eZxZ AviI wKQy ejc~eK Avw`evmx bvixK alY Ki _vK| GB hb mK ev alYi dj Avw`evmx
cv cPwjZ wQj| wKQy agxq DrmeI (evnv I kvnivB) Aeva hb mK vcbi bvixwU Atmv ev MfeZx nq coj Avw`evmx mgvR ZvK gb bq bv Ges m
ixwZ cPwjZ wQj| Avevi AvLivi Mvb I bvPwjZ ivgvwUK hb Avfvl cvIqv Avw`evmx mgvR _K ewnKZ nq| Avw`evmx cyil Kvb Abvw`evmx cyil KZK
hvq| G miKvwi k cKvk Kiv bv njI Avfvl BwZi gvag hb Kvgbv eeZ bvixK weevn KiZ ivwR nq bv| hw` mB bvixi wbR^ Rwg _vK Ges cPzi
cKvk Kiv nq| ZvB `Lv hvq weevnc~e hb mK vcbi NUbv Avw`evmx mgvR A_ c`vb Ki, ZeB ZvK Avw`evmx mgvR MnY Kiv nq|
127 128
weevn weQ` Ges cybweevn c_vi cPjb Avw`evmx mgvR cPwjZ AvQ| Kej cyil`i mwZ cwiYZ Kiv nqQ| GB fve wblavv Rvwi Ki mvgvwRK
weevn weQ`i cvZ ek wKQy KviY _vKZ cvi| mvaviY KviYwji ga mK wji f~wgKvK evLv Ki Ges hbZvi m ^vaxbZv I wbfiZvi mKi
mvsmvwiK Akvw, AmyZ v,wekvmNvZKZv,hb msmM AgZv, mvb aviY AgZv mZZvK cgvY Ki|
BZvw`| Ze weevn weQ`i viv Avw`evmx mgvR bvixiv Zv`i c~eZ
b ghv`v nvivq| bvixi hbZvK Avw`evmx cyil AbfveI wbqY Ki _vK| Kvb
mgvR Zv`i wbPz PvL `Lv nq| cyil`i cybweevn mnR njI bvixi Avw`evmx bvixi weevn ewnf~Z mK _vKj Zv Zvi ^vgxi wbKU wekvmNvZKZvi
gvUB mnR wQj bv| mvaviYZ weevn wewQbv Avw`evmx bvixK Kvb cyil cwiPq enb Ki| IivIu mgvR Kvb bvix Zvi ^vgxK cwiZvM Ki Aci Kvb
weevn KiZ ivwR nq bv| mgvRi PvL cwiZv Kvb Avw`evmx bvixK Kvb cyili m mK vcb ev weevn Kij mB bvixi wcZvgvZvK KbvcY cwikva
Avw`evmx cyil weevn KiZ ivwR nj ZvK h_ `yfvM cvnvZ nq| Kbbv, KiZ nq| Avevi gvj cvnvwoqv Avw`evmx mgvR x hw` ewfPvii AwehvM cwiZ
weevn wewQbv Avw`evmx bvixK mgvR AbwZK wec` wnmve MY Kiv nq| ZvQvov nq Zvnj mB wZxq cyilK KbvcYi mKj A_ mswk- bvixi ^vgxi nvZ
Avw`evmx mgvR A wekvm I Kzmsvii cPjb _vKvq Lye mnRB Kvb weevn cZvcb KiZ nq| A_vr Avw`evmx mgvR bvixi weevn ewnf~Z mKK m iKg
wewQbv bviwK WvBbx AvLv w`q mgvR _K ewnvi ev nZv Kiv nq| m Aciva ej MY Kiv nq bv| Avw_K wZ c~iY Ki w`jB mgmvi mgvavb nq
mB bvixK weevn KiZ ivwR nIqv cyilKI invB `Iqv nq bv| Avw`evmx _vK| Avw`evmx hb Rxebi Avi GKwU weklZ GB h Avw`evmx bvix cyili
mgvR Gi e `v cvIqv MQ| hvBnvK nv, muvIZvjiv GK weevn wekvmx GKvwaK weevn| Kvb Avw`evmx cyil hb Rxeb AZw eva Kij Aci Kvb
njI f~wZqv, bvMviv RvwZ e weevn Ki _vK| bvixi m hb mK Ave nZ cvi| G weevn nZI cvi, bvI cvi|
c_g xK Avw_K wZc~iY w`q w`jB nq, mgvRi ZvZ Kvb Avcw _vK bv|
Avw`evmx bvixi Dci cy i li hb kvlY I wbcxoY t hb mK nv mgvR nv cyili `ywU weevn nq _vK| c_g x ^vgxK KwlKvR mvnvh Ki
vcbi Avw`evmx bvix mf RMZi bvix`i Zzjbvq ewk gZv I ghv`vi Ges wZxq x msmvii `vwqZ cvjb Ki|
AwaKvix njI bvbv fveB bvixi hbZvi Dci cyil`i wbqY vcb Kiv nq| myZivs A^xKvi Kivi Dcvq bB h Avw`evmx bvixi hbZvK cyil wji
GB wbqY _K Avw`evmx mgvR bvix`i ghv`vi ^ic Dcjw Kiv hvq| mvaviYZt ewnivKwZi viv wbqY Kivi Pv Ki| wbRi `n Ges hbZvi Dci Avw`evmx
ek wKQy Avw`evmx bvixiv cyil KZK wbqwZ nq _vK| iRt^jv, Atmv bvixi AwaKvinxbZvK cyil kvmbi eni w`Ki cwZB Aywj wb`k Ki| bvixK
I wk Rbvbvi mgq Avw`evmx bvixi Dci wewawbla Avivc Kiv nq| Avevi `gb Kiv cyili AbZg nvwZqviB nj hbZv| ZvB Avw`evmx mgvR Ges cyili
KwlRwgZ jvOj Pvjvbvi I bvix`i Dci wblavv Pvcvbv nqQ| GB wbKU hbZv I wji aviYv Avjv`v wKQyB bq| ZvB Kv_vwib gvKwKbb ejZ
wblavv Aek Avw`evmx mgvR wekl wfb aiYi nq _vK| hgb - gvZZvwK ciwQjb, Sexuality ..... is a form of power. gender as so-
mgvR iRt^jv _vKvKvjxb wblavv gvb Kiv nq bv| Avevi muvIZvj, IivIu, cially of constructed embodies it. not reverse. Women and
Lvwiqv gq`i jvOj Pvjvbvi Kvb evav bB| Abw`K A Pvjbv, Mni are devided by gender. made in to the sexs. as we know
QvDwb Zix Kivi evav _vKjI h me cwievi Kvb cyil m`m bB, them. by social requirements of heterosexually. which insti-
mLvb gqivB me aiYi KvR Ki| Lvwiqv gq`i iRt^jv _vKvKvjxb Kvb tutionalize male sexual dominance and female sexual sub-
Drme hvM w`Z `Iqv nq bv Ges AwZw_ meb KiZI evav `Iqv nq| mission. if this is true. sexuality in the linchpin of gender
GB aiYi wblavvi KviY wnmve `ebv_b I Mvwe` KjKvi KqKwU equality. [Feminism, Marxism, Method and state : An
welqi cwZ `w wbc KiQb| Zv`i gZ jvOj Pvjbv,QvDwb Zixi gZ Kg Agenda Theory - Catherine Mac Kinon.]
cyiliv AvbylwK wnmve bvixK eenvi Ki _vK| bvix mnhvwMZv bv Kij GBfve Avw`evmx mgvR `Lvbv nq Avw`evmx bvixi hbZvi Dci cyili
cyili KvR mb nq bv| wK Gmei viv cyil cgvY Kivi Pv Ki h bvix KZZ Pig| GB KZZ vcbi RvwZ wekl wKQy wekl ixwZbxwZ cPwjZ
kl ch cyili Dci wbfikxj nq| Avevi Drmei w`b bvixK Drme AskMnY AvQ| IivIu`i ga GKwU ixwZi Pj AvQ| MxKvj IivIu cyiliv wkKvi
KiZ bv `Iqvi gvag Avmj ejx `Iqv ci Dci bvixi AwaKviK A^xKvi Mj IivIu gq`i hb AvKvLv mseiY KiZ nq| cyili AbycwwZZ Mvg
Kiv nq| A eenvi wblavv ev wewawbla Avivc Ki A eenvii AwaKvi AewZ gqivB cyili gZ cvkvK ci, cyil`i gZ AvPvi eenvi eRvq ivL|
129 130
GB ixwZi cvZ GKwU KviY nZ cvi, Mvgi evBi hvZ cKvk bv cvq h
Avw`evmx Mvg cyiliv bB| ZvB k AvgY cwZnZ KiZ GB cvi Avkq
gbvkjx : mvwnZvjvKi
bIqv nq| AviKwU gZ nj Mvgi Rxebhvv ^vfvweK _vKj c wkKviI mvdj GKwU ZvwK cvb
Avme| wK muvIZvj`i `Lv hvq cyili AbycwwZZ Aci Kvb cyili
m hb mK wj nj Zv GK Af jY ic weewPZ nq| gb Kiv nq xi v kvgjP` `vm
ewfPvii KviY Zuvi ^vgxK wnsm c Lq djQ| ZvB hbZvK wbqYi y# xy yy !y y !!y
A_B nj cK ek Avbv| bvix wbRi hb AvKvLvK wbqY iL ^vgxi mfvM
Ges mvdji c_ cwivi Ki `e| ew iqQ ^Z Kbvkxj gb| GB gbi iwj nj mPZb (conscious),
hb mK vcb ev weevni Avw`evmx bvix ^vaxbZvi AwaKvix AePZb (Subconscious), wbvb (Unconscious)| wbvbi Avevi wZbwU
njI ZvK e B cyili Aaxb _vKZ nq| wj elgi wkKvi Avw`evmx i Ans (ego), A`m (id) I Awakvv(superego)| dqWxq gbi aviYv
bvix`i RxebKI eva KiQ cyili KZ Z _vKZ| Avw`evmx mgvR wbR^ gwLK Aek PZbvcevn ch weZZ| hvBnvK, wewP ewgbi bvbv w`K mvwnZi
AvBb AvQ, hv Agvb Kij bvixK kvw cZ nq| wK GB AvBbi viv Avmj evPbi m weRwoZ| ew`w (world view)I| Pwi, mv cvVKi GB
cyili ccvwZZi myhvM Ki `Iqv nq| bKkvj Av`vjb, jvjMo Av`vjb gbi iwj fvlvq DV Avm mvwnZi evPbi m RwoZ nq| Gi GKwU
bvixi evcK AskMnYi Lei evi eviB msev`ci wkivbvg _KQ| mgvR, GLvb msK|mc wek-wlZ ne|
iv Ges cyili KvQ Zv`i GKUvB `vex - ghv`v| wewfb DbqYg~jK Kgm~Pxi viv
Avgv`i `k AMmi njI Avw`evmx bvix`i DbqYi welqwU Av` wK Kvbw`b gbvkjx t msv I weeZb
mywePvi cve ? cwifvlvwUi mRb Kib 1977 Lxt Roger Fowler,Zuvi Linguis-
tics and the Novel M&| Gi evsjv cwifvlv Kiv hvq gbvkjx| AvjvPK
Z_m~ t dvIjvi Gi msv w`qQb Gfve - Cumulatively, consistent struc-
1| muvIZvj ^vaxbZv msMvgi BwZnvm eyki UzW,y vbcxV cvewjkvm , KvjKvZv tural options, agreeing in cutting the presented world to one
-07, 2015| pattern to(an) other, give rise to an impression of a world-
2| c~e fviZi Avw`evmx bvix ev `ekx `, mZz cKvkbx, KvjKvZv-26, view,what I shall call a mind style| evsjvq ZRgv Kij `uvovq -
2015| wbevPwbi MVbg~jK mZ cmg~n, wQuo KU GK ev Ab Av`j DcvwcZ RMr,
3| gvbf~gi ^vaxbZv Av`vjb w`jxc Kzgvi Mv^vgx, cvwiRvZ cKvkbx, GwKZ Kij DV Avm ew `wi GK GKwU ^Z Aeqe, hvK Avwg ejev
we`vmvMi cj-x, cyiwjqv, 2012| gbvkjx| GB BsiRx cwifvlvwUi msv I msw AvjvPbv cvwi Pvi eQi ci
4. The Tribals World of Verrier Elwin : An Autobiography - GB gbvkjxi aviYvwU wek`xKZ nq G.N.Leech &M.H.Short viv, Style
Verrier Elwin, Oxford University Press, London, 1964. inFiction M -Gi l Aavq| AZtci cvvZ mvwnZZ MelK`i bvbv
D`vM GB ZvwK cvbi mgw NUB PjQ bvbv `wKvY| hgb Louise
Nuttal,Elena Semino cgy Li MelYvg~jK ce cmZ KZe (AvMnx cvVK,
AvtRvj (internet)-Gi mRb jLvwj co wbZI cvib)|

`wKvY I gbvkjx t
Dfq aviYvB ew`wi iKgdi| mRb GB `yB aviYvK dvDjvi mgZzj
wnmve MY KiQb| wK Zv h_v_ bq| `wKvY nj avbaviYv,wPvPZbv (ideo-
logical) wbfi; hv Uspensky-i gZ, point of view on the ideo-
131 132
logical plane ev avbaviYv weKvki i| GwU g~jZ mvgvwRK, mvswZK, lexicalization) kmsvgvwaK ( over lexicalization), kNvUwZ ev
ivRbwZK avbaviYv BZvw` wfwi Dci wZ| Abw`K gbvkjx cv_wgKfve c`Q weKb BZvw` cmZ Ze| ay gvbwmK ev cwiekxq bq, evK&hi
ewMZ, AwfZvRvZ I vbMf (congnitive)wek` wbcqvRb| wUmn Abvb KviYI Gi m hy nZ cvi| Zvg cuvPvi bK&kv-i ijIq
Ask cv vbvb` evevRxi DPviY G jYxq - wVK eujuPuv `uv`uv, Iivu fuvi
AvjvwiK fvlv I gbvkjx t KvQ Dc`uk cuvwT buvwT, &IuTv`i iuvgv iuwKvi cuvV `ITv DuwPZ, `uv`uv bwP
mvaviY fvlxivI AbKmgq cqvM Ki _vK| hgb - Pz PoK MvQ, fq weweivu buvwK iuvgviuwKv coQu !, `uv`vu AvuKUv msKxb BuK,uay uay em Kuvj bv
KvV, Puv`gyLx, AwMkgv BZvw`| GKvji gyVvdvbvm fvlxiv AbKmgq dvbi niQ Tbv, `uv`uv mebvkT njv! mebvkT njv! Avgvi MuRwU bvB| Aek GB
fvlvq Mfxi A_ ebv mw Ki _vK,hgb UvIqvi, wWwjU BZvw`| mvwnZi wKQy AwZbvwmKZv(hyper-nasality) GLvb nvmimi LvivK nq DVQ| Abyic
wKQy eqvbi bvgI icK ev Ajvi Aw^Z nq c` nq| h_v - Mn`vn, PvLi weKvi ivYyi ZZxq fvM-Gi ei I bdi Ask j MYkv Pwi, ^Yj Zv Dcbvmi
evwj, wele, iKiex BZvw`| K_vmvwnZi jLK ev Pwiiv GB fvlv w`q MWvXi P Pwi, j^KY QvUMi jUei jj&w` BZvw` Pwi|
gbi GK GKwU aviYv ev ic e Ki _vK| Abvb fvlvMZ Dcv`vb I gbvkjx t
Kvb GK Pwi ev fvlxi K_v Ab Kvb Pwi ev fvlx mZ ev wg_v
cqvMZ I gbvkjx t cwZcb Ki bwZ,KUfvl, A^vfvweK fvlv Dcv`vb BZvw` eenvi KiZ cvi|
ew Abyhvqx vcbi iKgmKg nq _vK, nq _vK Pwivbyhvqx| h_v - KgjvKvi `i-G KgjvKvi Revbe`x| GB Ask KgjvKv Zvi
ewfvlx ev Pwii cv_K nq _vK g~jZ wbfvlv (ideolect), Afvlv (body eqm mK wePviKK Rvbvq Avgvi eqm 51 ermi, `y gvm, 13 w`b, Pvi NUv,5
language), Awaawb (suprasegments), kb BZvw`i cqvMi w`K wgwbU ...|Avevi AbK Am~Y evK, g~`v`vl (h_v gvb K_v, nj wMq BZvw`
_KI| Avevi GKwU K`xq Pwii gbi PvL RMZK `Lv nj Ab Pwii cybivew), AwZ weivg ev cvq Aweivg GKUvbv evK& eenvi BZvw` Ki _vK| G
gbv`kb nq hvq weK`xf~Z, Acavb| hgb G&KK Pwii `Lv I `Lvbv Rxeb aiYi fvlv Dcv`vb eenvi Avmj GK GKwU fvlx ev Pwii ewMZ ^Z
I RMr iqQ ivRwmsn, P`kLi, Mviv, `e`vm, gbi gvbyl (jvjb dwKi gbiB cwZdjK|
mwKZ) BZvw` Dcbvm KgjvKvi `i BZvw` iPbvq| Avevi wU Kq gbi
`kb iRbx (iRbx, kPx`, Agibv_)Ni evBi (wbwLjk, wegjv, m`xc) BZvw` mvwnZcvV gbvkjxi DchvwMZv t
Dcbvm cf~Z (wwZ, mvZw^bx, `xw, evg, mgxi I f~Zbv_) BZvw` iPbvq| AvLvb, bvUK, Kvwnbxg~jK KweZv BZvw` GB kjxi DchvwMZv
Ab^xKvh| cybiwj-wLZ nj DchvwMZvi KqKwU w`K msc Gfve Dj-L Kiv
fvlvsk fvlvwevbg~jK (corpus Linguistic) cwZ I gbvkjx t hvq|
c`Q ev A^qK fvOj cvB k ev iwcgi i| GB k ev iwcgi c_gZ, Pwi, mv GgbwK cvVKiI ew gb Ges Gi m fvlvi mK BZvw`
cybivew j Kij mv ev Pwii gbvkjx AbKLvwb Zv cvq| evsjv mvb Kiv hZ cvi|
mdUIqvi w`q eZgvb GKvR nqZvev Kiv hZ cvi| hw`I BsivwRi gZv bq| wZxqZ, ^vfvweK fvlvMZ Dcv`vb hgb awb, iwcg, c`Q, A^q BZvw`i m
AZ gvBvmdU& Awdm IqvWi gZv| hvB nvK cj-x mgvR Dcbvmi gZz ev ew-`wi h M~p eb iqQ Zvi AbymvbI Kiv hvq|
gib mwKZ kvimg~n ai wePvi Kij jLK kirP`i gZz mwKZ gbvgjx ZZxqZ, AvjvwiK fvlv BZvw` cqvMi m gbi mvgwqK I vqx iwji mvhyR
Abvqvm evSv hvq| mvb Kiv hZ cvi|
PZy_Z, fvlvi wePzZ - weKwZ Dcv`vbi m Pwivw`i gbi mK -m~ mvb Kiv
weKviZZ I gbvkjx t me|
gvbwmK ev kvixwiK fve mgmvhy fvlx ev Pwi`i ch
y fvlvMZ Dcv`vb
Avjv`v nIqvq DwPZ| mvwnZ GB RvZxq Dcv`vb eenvi Ki wecwiwPwZKiY AvjvP Zi mxgveZvmg~n t
(defamilairization) NUvbv nq _vK| h_v - AekmsvgvqY (Under GB Zi wUwePzwZi bvbv w`K AekB we`gvb| mwj Gfve msc
133 134
Dj-L Kiv hvq| jveYi cgi ebv - fvmQ AwgZ
gbvkjxi e`j ew `w-B AwaKZi MnYhvM cwifvlv KviY K_vmvwnZi cvq muvZvi KvUQ kvfbjvj
K RMZi m gvbvbmBI eU| hnZz ewPwii vb-wekvm, g~jeva, `wfw
BZvw` hy nq hvq| GB mvgvwRK mvswZK cm gbvkjxZ weaZ nq bv| Kej
- mvgvkx miKvi
ewwb AwfZvRvZ gb - gRvRUzKzB Kej aiv co|
evsjv mvwnZ cg GmQ eve evi, be be ic, be be fve| KLbv ivavi wein
AviI GKwU cvwifvwlK cm G Dvcb Kiv hvq, h_v - Palmer Gi fic- cg, KLbv PZb cg, KLbv Icy `yMvi cKwZ cg, KLbv ev ivwnbxi ciKxqv
tional mental functioning ev KwZ gbi wbevnb wqv| GB wqv aij cg nq| iex` mvwnZI cg GmQ evievi| be ic, be fve| KLbv Zv
ewPwi ev jLKi gvbmwqv, h_v - wPvfvebv, Awfcvq, wZ, AvKvLv, myL- webvw`bxi cg nq, KLbv bw`bxi cg nq, KLbv wefv iZb myfvi cg nq,
Avevi KLbv myPwiZvi cg nq| ZgbB iex`bv_i GK Abe` mw kli
`ytLi Abyf~wZ, cvf BZvw` mnRB evSv hvq| GB w`K gbvkjxi aviYvq
KweZvi jveY| jveYi cgI nq DVQ eve I Kbvi gjeb mxgvi ga
ZZUv Zv cvq bv|
Amxg, bv cvIqvi gvS AbKLvwb cvIqv| wPib GK kvkZ cg,h cgi cik
gbi A`i gnj|
Dcbvm ev M, bvUKi K_v aij mv I Pwii gbvkjx wK wQuo KU Avjv`v
jveY jveYgqx, m Abbv, Avcb ^ic Avcwb abv| Avi Zvi GB
Kiv me ? gb gRvR I fvlvMZ wbevPb GKvwaK Pwi think alike nj
^ici gaB Zvi cwgKv mv weivRgvb, h mKvjejvi GKdvwj iv`, h
gbvkjxi ^vZ wKfve c`kb me ? ZLb GKwU Pwii gbvkjxi m Ab iv`, Pvwiw`K AKviK mwiq Avjvi ic dzwUq Zvj| jveY AwgZi ga
Pwii gbvkjxi wefvRb Kiv hve Kxfve hw` GKi K_v Ab DPviY Ki? cgi c`xc RvwjqQ, h c`xci wkLv nq m wbR RjQ| AwgZi mv_
GKwU AvLvb Aej^b GK GKwU Pwii gbvkjxi Kv_vq i, Kv_vq km, jveYi c_g mvvr nq wkjs Gi wbRb cvnvo| mB wbRbZvB nqZv Zv`i c_g
Kv_vq GKxf~Z ev ^vZ `vZK Zv Ki `Lvbv wK memgq me ? meZ cgi Quvqv w`q Mj| Gici i nj Zv`i Avjvci Avi| kvfbjvjK
bq| cZvLvb Ki jveY hLb bZzb Ki wbRK cZ KiQ ZLbB AwgZi m Zvi
Avjvc Zvi Rxeb GK bZzb Aavqi m~Pbv Kij| gk AiZv cj Zv`i bZzb
Aekli bUMvQwU t Avjvc| Zviv wbR`i wbR`i KvQ bZzb cwiPq cwiwPZ Kij| AwgZ nq DVj
GB cwifvlv ZwU cvq Pwj-k eQi nj mvwnZvjvPbvi jv nqQ| jveYi wgZv I jveY nq DVj AwggZi KvQ ebv - hvK kZ Pv KiI
cvvZ mvwnZvjvKiv AvRI mgwi Rb fveQb, fvexKvj AviI nqZv fveeb| AvUK ivLv hvq bv| me wKQy fvwmq Avcb ^ic m QyU Pj| jveY bZzb cgi
Gi Fw - mgw fvexKvj Dcnvi `e ejB Avgv`i cZvkv| Avevi GI nZ cik cj| m wbRi cwgKv mvK wbRB Avwevi Kij| AwgZi ga jveYB
cvi, GB ZvwK cv b _K Avjv`v Kvb mvwnZ wePvi cwZI nqZv mwRZ ne| cgi c`xc RvwjqwQj| ZvB AwgZi fvebv - Avgv`i mKji Pq eo h
GBfve `Lj ZwUi g~j mvwnZvjvKbi A^xKvi Kiv hvq bv| cvIbv m wgjb bq, m gyw| jveYi ga cgi cwic~YZv AvmZB m cgK
Avcb mvq ea bv iL gyw w`Z PqQ| Zvi cg _vK wbib nqB| jveY
Z_FY t cgi Avmj ^ic eySZ ciQ| AwgZK ZvMi gaB jveYi cg nq DVQ
jLKKZ KqKwU fvlvkjx welqK ce I MelYv wbe, wKQy Av GK wPib kvkZ cg, hLvb Kvb Kvgbv evmbv bB, AvQ ZvM, gyw I wPib
tRvwjK Z_, `yGKwU evsjv BsiwR Awfavb I cwifvlvKvl BZvw` G mnvqK GK `xw|
nqQ| kli KweZvq mvsmvwiK cgi evBi GK wPib cgi ic cwZdwjZ
nqQ| ZvBZv wkjs G wbRb cvnvoi ga jveYi m`h mKvjejvi gZv, hv
wPib| jveYi cwgKv mvK RvwMq Zvjvi Rb `iKvi AwgZi cgi k,
AwgZi cgi kB jveYi mB mv RM IV| ZvB AwgZi gyL, For
135 136
Gods sake, hold your tongue / and let me love ! b jveYi nqQ| Avi jveYi GB fxwZ mZ nq DVQ KZKxi Avwefve| jveY hLbB
eyKi wfZiUv Kuc IV| `yRb `yRbK bZzbfve wPbZ i Ki| jveYi bZzb bjv AwgZ KZKxK AvswU w`qQ ZLbB mB eb _K jveY AwgZK gyw
cwiPq nq ebv bvg, Avi AwgZi bZzb bvg nq wgZv| wgZv A_vr ez, AwgZ w`Z PqQ| nVvr mB mgqB kvfbjvji mv_ jveYi Avevi mvvr NU| AvR
jveYi Rxebi wPiez nq IV| jveY eySZ cvi GB cg weevni Rb bq| Avi jveY Zvi fvjvevmvK A^xKvi KiZ cviwb| ZvB kvfbjvjK m ejQ,
AwgZi h mnR wKQy cQ` nq bv, GB Zvi fq| m GK_v eySQ h iwPi Zv Zzwg Avgvi mKji eovez| GKw`b jveY kvfbjvjK Acgvb KiwQj Ges
gUvZB AwgZ Zvi m Pvq| wgZv Zvgvi iwP, Zvgvi eyw Avgvi AbK Dci| jveYi DwZ kvfbjvj h e_v Zvi Ai jywKq iLwQj ZLbB mB cg
Zvgvi m GK c_ PjZ wMq GKw`b Zvgvi _K e`~i wcwQq coe, ZLb wPib cgi AvKvi aviY KiwQj| hvK LyeB fvjvevmv hZ cviZ ZvK
Avi Zzwg AvgvK wdi WvKe bv| jveY Zvi KZvgvKI RvwbqQ weq Ki m fvjvevmevi Aemi hw` Kvbv GKUv evavq VK dmK hvq, ZLb mUv fvjvevmvq
`ytL w`Z Pvq bv, weq mKji Rb bq| weq Kij gvbylK gb wbZ nq, ZLb `uvovq bv, mUv `uvovq GK A wel, fvjvevmviB Dv wcV| GKw`b kvfbjvjK
Avi Mo bevi duvK cvIqv hvq bv| weq h cgi GK eb jveY Zv eySQ| ei`vb Kie ejB eywS jveY wbRi AMvPiB Acv Ki emwQj|
ZvB m mB eb _K cgK gy KiZ PqQ| weevni eb Zvi cgK AwgZi mv_ KZKxi weevn wi nq Ges jveY kvfbjvjK Zvi
euvaZ Pvqwb| wK jveYI fvjvevm, mviv cw_exK m kvbvZ Pvq - kvbv fvjvevmvq Avcb Ki bq| AwgZ hwZksKiK Rvwbq wQj jveYi cg nj
Zvgiv, Avwg fvjvevwm| jveY ^xKvi Ki h - Avwg Zv fe cvBb, Avgvi w`wNi Rj, h w`wN KLbv Ni Avm bv A_P mB w`wNi Rj Novq fi Ni Avm,
Pq fvjvevmZ cvi cw_exZ Ggb KD AvQ| fvjvevmvq Avwg h giZ cvwi| Zv wbZ w`bi cqvRb gUvq| Zv cvb KiB euP _vKZ nq| mB Novq Zvjv Rj
GZw`b hv wQjyg me h Avgvi jy nq MQ| GLb _K Avgvi Avi GK Avi, G nj KZKx, hv w`wNi RjiB mvgvb Ask wekl| wK w`wN m Zv Adzi, mLvb
Avii kl bB| elYgyLi w`b jveY AvKzj `q Acv KiQ AwgZi Rb| gy evZvm, Lvjv AvKvk, mB w`wN hvK mvgvb ai ea ivLv hvq bv| jveY mB
AwgZi m m cvq cv wgwjq c_ PjZ PqQ AwgZi nvZ ai w`wN, ZvB Zvi cg mvgvb mxgve bq, Zv Ab kvkZ| mB w`wNZB muvZvi w`K
Avgiv hve hLvb Kvbv AwgZi gb|
hvq wb bq mvnm Kwi, Avevi kvfbjvji cwZ jveYi cg ^c bq, m cg mZ eve,
Wywe hw` Zv Wywe bv Kb c~Rvi AN ^ic| jveY ^xKvi KiQ
WyeyK meB , WyeyK Zix| h Avgvi `wLevi cvq
Dfqi cgi k Dfq c~YZv cj| AwgZi cwZ jveYi cgi AKcU Amxg gvq
^xKvivw fvjv g` wgjvq mKwj,
wgZv, Zgwm gg Rxebs, Zgwm gg f~lYs, Gevi c~Rvq Zvwi Avcbvi w`Z PvB ewj|
Zgwm gg feRFwaiZg& | Avevi jveY AwgZi KvQ GK_vI ^xKvi KiQ h
Avevi ciYB jveY AwgZK ejQ h Zzwg Avgvi hZB KvQ _vK Zey Avgvi Zvgvi hv w`qwQby m Zvgvwi `vb
_K Zzwg AbK `~i| jveY eySZ ciQ h AwgZ hZB Zvi AbK KvQ _vKzK MnY KiQ hZ FYx ZZ KiQ Avgvq|
m Avmj Zvi _K AbK `~iB iqQ, h cgK `~i _K `Lv hvq, Abyfe jveY cgK ZvMi ga w`q, MnYi ga w`q wPibZ `vb KiQ,
Kiv hvq wK Quvqv hvq bv| kl mvq jveY ZvB ej DVQ DxY KiQ ^M, gwngvw^Z KiQ GK AZ ~ gwngvq| jveY Zvi cgK `bw`bZvi
Zvgvi w`Bwb myL, gywi be` Mby ivwL wfo nvwiq dj fvMi mvgMx Ki Zvjwb| ZvB Zvi cg nq DVQ kvkZ|
iRbxi Aemvb| .............. KLbv AwgZ ZvZ muvZvi w`q Mv fvwmqQ, KLbv kvfbjvj bxie mB cgK
ay m gywi WvwjLvwb c~Rv KiQ| Avi jveY Zvi cgi ebvq fvjvevmvK fvwmq w`qQ| Zvi cg
fwiqv w`jvg AvwR Avgvi gnr gZz Avwb| Mgb KiQ fvejvK| ebvK hgb euva w`q AvUKvbv hvq bv, ZgbB jveYi
cg m Zv fvjvevmZ Pvq, fvjvevmv cZ Pvq, w`Z Pvq| ZvB mB fvjvevmvI evavnxb| jveY evi eviB k~bK cwic~Y KiQ| ZvB jveYi cg
cg hLb c~YZv cvq, ZLbB mB cgK nvivbvi fq Mvm Ki| GUvB Zv cgi nq DVQ wPib, kvkZ, Ab, bv cvIqvi gvSI AbKLvwb cvIqv|AwgZi
ag, cgi cixv| jveYi cgI c~YZv cqQ, jveYI mB nvivbvi fq fxZ cgi kB jveYi mB mv RM IV| ZvB AwgZi gyL, For Gods
137 138
sake, hold your tongue / and let me love ! b jveYi eyKi nqQ| Avi jveYi GB fxwZ mZ nq DVQ KZKxi Avwefve| jveY hLbB
wfZiUv Kuc IV| `yRb `yRbK bZzbfve wPbZ i Ki| jveYi bZzb cwiPq bjv AwgZ KZKxK AvswU w`qQ ZLbB mB eb _K jveY AwgZK gyw
nq ebv bvg, Avi AwgZi bZzb bvg nq wgZv| wgZv A_vr ez, AwgZ jveYi w`Z PqQ| nVvr mB mgqB kvfbjvji mv_ jveYi Avevi mvvr NU| AvR
Rxebi wPiez nq IV| jveY eySZ cvi GB cg weevni Rb bq| AwgZi h Avi jveY Zvi fvjvevmvK A^xKvi KiZ cviwb| ZvB kvfbjvjK m ejQ,
mnR wKQy cQ` nq bv, GB Zvi fq| m GK_v eySQ h iwPi Zv gUvZB AwgZ Zzwg Avgvi mKji eovez| GKw`b jveY kvfbjvjK Acgvb KiwQj Ges
Zvi m Pvq| wgZv Zvgvi iwP, Zvgvi eyw Avgvi AbK Dci| Zvgvi m jveYi DwZ kvfbjvj h e_v Zvi Ai jywKq iLwQj ZLbB mB cg
GK c_ PjZ wMq GKw`b Zvgvi _K e`~i wcwQq coe, ZLb Avi Zzwg wPib cgi AvKvi aviY KiwQj| hvK LyeB fvjvevmv hZ cviZ ZvK
AvgvK wdi WvKe bv| jveY Zvi KZvgvKI RvwbqQ weq Ki m `ytL w`Z fvjvevmevi Aemi hw` Kvbv GKUv evavq VK dmK hvq, ZLb mUv fvjvevmvq
Pvq bv, weq mKji Rb bq| weq Kij gvbylK gb wbZ nq, ZLb Avi Mo `uvovq bv, mUv `uvovq GK A wel, fvjvevmviB Dv wcV| GKw`b kvfbjvjK
bevi duvK cvIqv hvq bv| weq h cgi GK eb jveY Zv eySQ| ZvB m mB ei`vb Kie ejB eywS jveY wbRi AMvPiB Acv Ki emwQj|
eb _K cgK gy KiZ PqQ| weevni eb Zvi cgK euvaZ Pvqwb| AwgZi mv_ KZKxi weevn wi nq Ges jveY kvfbjvjK Zvi
wK jveYI fvjvevm, mviv cw_exK m kvbvZ Pvq - kvbv Zvgiv, Avwg fvjvevmvq Avcb Ki bq| AwgZ hwZksKiK Rvwbq wQj jveYi cg nj
fvjvevwm| jveY ^xKvi Ki h - Avwg Zv fe cvBb, Avgvi Pq fvjvevmZ w`wNi Rj, h w`wN KLbv Ni Avm bv A_P mB w`wNi Rj Novq fi Ni Avm,
cvi cw_exZ Ggb KD AvQ| fvjvevmvq Avwg h giZ cvwi| GZw`b hv wQjyg Zv wbZ w`bi cqvRb gUvq| Zv cvb KiB euP _vKZ nq| mB Novq Zvjv Rj
me h Avgvi jy nq MQ| GLb _K Avgvi Avi GK Avi, G Avii kl nj KZKx, hv w`wNi RjiB mvgvb Ask wekl| wK w`wN m Zv Adzi, mLvb
bB| elYgyLi w`b jveY AvKzj `q Acv KiQ AwgZi Rb| AwgZi m gy evZvm, Lvjv AvKvk, mB w`wN hvK mvgvb ai ea ivLv hvq bv| jveY mB
m cvq cv wgwjq c_ PjZ PqQ AwgZi nvZ ai w`wN, ZvB Zvi cg mvgvb mxgve bq, Zv Ab kvkZ| mB w`wNZB muvZvi w`K
Avgiv hve hLvb Kvbv AwgZi gb|
hvq wb bq mvnm Kwi, Avevi kvfbjvji cwZ jveYi cg ^c bq, m cg mZ eve,
Wywe hw` Zv Wywe bv Kb c~Rvi AN ^ic| jveY ^xKvi KiQ
WyeyK meB , WyeyK Zix| h Avgvi `wLevi cvq
Dfqi cgi k Dfq c~YZv cj| AwgZi cwZ jveYi cgi AKcU Amxg gvq
^xKvivw fvjv g` wgjvq mKwj,
wgZv, Zgwm gg Rxebs, Zgwm gg f~lYs, Gevi c~Rvq Zvwi Avcbvi w`Z PvB ewj|
Zgwm gg feRFwaiZg& | Avevi jveY AwgZi KvQ GK_vI ^xKvi KiQ h
Avevi ciYB jveY AwgZK ejQ h Zzwg Avgvi hZB KvQ _vK Zey Avgvi Zvgvi hv w`qwQby m Zvgvwi `vb
_K Zzwg AbK `~i| jveY eySZ ciQ h AwgZ hZB Zvi AbK KvQ _vKzK MnY KiQ hZ FYx ZZ KiQ Avgvq|
m Avmj Zvi _K AbK `~iB iqQ, h cgK `~i _K `Lv hvq, Abyfe jveY cgK ZvMi ga w`q, MnYi ga w`q wPibZ `vb KiQ,
Kiv hvq wK Quvqv hvq bv| kl mvq jveY ZvB ej DVQ DxY KiQ ^M, gwngvw^Z KiQ GK AZ ~ gwngvq| jveY Zvi cgK `bw`bZvi
Zvgvi w`Bwb myL, gywi be` Mby ivwL wfo nvwiq dj fvMi mvgMx Ki Zvjwb| ZvB Zvi cg nq DVQ kvkZ|
iRbxi Aemvb| .............. KLbv AwgZ ZvZ muvZvi w`q Mv fvwmqQ, KLbv kvfbjvj bxie mB cgK
ay m gywi WvwjLvwb c~Rv KiQ| Avi jveY Zvi cgi ebvq fvjvevmvK fvwmq w`qQ| Zvi cg
fwiqv w`jvg AvwR Avgvi gnr gZz Avwb| Mgb KiQ fvejvK| ebvK hgb euva w`q AvUKvbv hvq bv, ZgbB jveYi
cg m Zv fvjvevmZ Pvq, fvjvevmv cZ Pvq, w`Z Pvq| ZvB mB fvjvevmvI evavnxb| jveY evi eviB k~bK cwic~Y KiQ| ZvB jveYi cg
cg hLb c~YZv cvq, ZLbB mB cgK nvivbvi fq Mvm Ki| GUvB Zv cgi nq DVQ wPib, kvkZ, Ab, bv cvIqvi gvSI AbKLvwb cvIqv| nq DVQ
ag, cgi cixv| jveYi cgI c~YZv cqQ, jveYI mB nvivbvi fq fxZ wPib, kvkZ, Ab, bv cvIqvi gvSI AbKLvwb cvIqv|
139 140
gbyi ivwPvq ivRagi f~wgKv agi dj nj cijvKi Rb cyY mq Kiv| ivRag kwUZ ivR ejZ
Kejgv wq RvwZic A_ eySvQb Zv bq, ivR kwUi A_ nj ivR cRvMYi
c~evjx Pvcvavq Ges mycx wZ ` Ges ivRvwflKi Dci AvwacZ cfwZ Y hviv AvQ, mB mKj ew nj ivRv|
ivRv K_vi AviKUv cwZk nj bc| GB K_vUvi cqvMi viv evSv hvq h,
x!! xy!y !y y%%% yy Rbc`i AvwacZ huvi KvQ ZuviB GB ivRag AwaKvi A_vr ZuviB c GB ivRag
f~wgKv t AvaywbK hyM Avgiv ivwevb ejZ hv eywS, cvPxb hyM mUv evSvZ cvjbxq| ag kwUi A_ nj KZe Ges ivRag K_vi A_ nj ivRvi cvjbxq
ivwevb K_vUv eeZ nqwb| ivwevb ejZ hme k cvPxbKvj eeZ KZe| kvi weavb Abymvi wq bicwZ mg cRv`i cwZcvjb Kib, GUvB
nZ mwj nj - ivRkv, ivRag, `bxwZ, A_kv, ivRbxwZ BZvw`| nj ivRvi KZe ev ivRag|
ivRkv kwU c_g eenvi Kiv nqQ gnvfviZ,ivRbxwZ kwU
chy nqQ Kvwj`vmi iNyesk I gvNi wkcvjea, ivRag K_vUv `bxwZi ivRvi mw I gwngv t ivRvi mw cm gby ejQb, mgvR hw` AivRK nq
mv_ GKvZK nq MQ gnvfviZ, Avevi `bxwZ kwUi eenvi cvIqv hvq Pvwiw`K _K fq mKjB Awi nq IV, ZLb GB cw_exK iv Kivi Rb
KwUji A_kv Ges ivRag kUv weLvZ Ki w`qQb ^qs gby| cRvcwZ ev ivRvK mw KiQb B`, evqy, hg, m~h, Kzei, AwM, eiY, P`
cvPxb fviZxq mgvR ivRZ cwZwZ wQj, ivi kvmb eev bcwZK Bnv`i mKji mvivsk wbq| ZvB mKj `eZvi kw ivRvi ga eZgvb| GLb ck
K` KiB AvewZZ nq| ZvB ivRv Zvi ag Abymvi wKfve ivR cwiPvjbv Kie nj, ivRv nIqvi AwaKvix K? wZkv Abymvi Dcbqb msvi cv nq wqivB
Zvi GKwU my cwZQwe gbymswnZvi mg Aavq Zzj aiv nqQ| ivRv nIqvi AwaKvix| gavwZw_ Zvi fvl ejQb h, h ew e` Aaqb Ki
gbywZ ev gbymswnZv fviZi cvPxbZg I mevcv cvgvY agkv| Avq KiQb Zuvi c e`i A_ vb me| mB ewiB ev msvi nqQ,
mKj wZ MB e`i weavbK iY Ki iwPZ| GB KviY wZ bvgi mv_KZv GLvb ev msvi ejZ Dcbqb msviK evSvbv nqQ| wKy msvi ejZ
e`i Dci wfw Ki ejB gbywZi cvgvY| cwZMY gbywZi AvbygvwbK Kvj Mfvavb cfw Z AvUPwj-kUv msviK evSvq| Ze wZwb GUvI ejQb h, hw`
wbaviY KiQb Lxc~e wZxq kZK _K wZxq wLv ch| GB mgq mvgvwRK, wq ivRv bv cvIqv Mj Ab eYi jvK Zuvi bvq ivR cvjb Kie| GUvK
ivRbwZK wP gbywZZ dzU DVQ Gi mv_ ivRagi h_v_Zv wePvi Ki Zv kvi AwZ`k wewa ejv nqQ| wK k~`iv mB myhvM _K ewZ ne|
wKfve ivRv Ges ivRi cwZwU gvbyli wnZ mvab KiZ cvi Zvi GKwU mvejxj kv Abymvi, ivRv hnZz mKj `eMYi mvivsk w`q mw ZvB mKj
wek-lY cvIqv hvq gbyi iPbvZ| `eMYi Y ivRvi ga _vKe Ges wZwb wbRi ZR Abvb RxeKjK Awff~Z
ag kwUi cwiwa evcK, GB kwUi cvPxb A_ nj, ag ZvB hv gvbyl Kieb, mKjB Zuvi cwZ AvK ne| m~h hgb gvbyli PvK Sjwmq `q miKg
I mgvRK aviY Ki ev iv Ki| gbywZZ ejv nqQ, e`vnwLjv agg~js ivRvi w`K Kvb jvK wbixY Kij ZviB Pz I gb ` nq, GBRb cw_exi
wZkxj P Zw`vg& | gbywZZ Aviv ejv nqQ KDB Zuvi w`K fvj Ki GK`wZ `LZ cvi bv| ZvB gavwZw_ Zuvi fvl
e`t wZt m`vPvit ^m P wcqgvZbt| ejQb h, ivRv Dci emj Ab mKj Zuvi Avmb _K wbvb _vKe|
GZPZzweas cvt mvvgm jYg& \ AwM cfwZ `eZvi mvivsk _K Drcb nIqvq Zuv`i kw ivRvi ga
iqQ ZvB ivRv wbRi AjwKK kwi cfveekZt AwM^ic, wZwbB evqy, wZwbB
ag K_vUvi AviK A_ nj KZe| ivRag K_vi A_ nj ivRvi KZe| GLvb m~h, wZwbB P`, wZwbB Kzei, wZwbB eiY, wZwbB B` ^ic| gby GUvI ejQb h
ivRagK `yUv fvM fvM Kiv hvq, h_v - `v_K I A`v_K ag| h mKj ag ivRv hw` evjK nq, ZuvK gvbyl fe Aev Kiv DwPZ bv KviY GB ivRvB nj GK
ivRvK Ges ivRK BnRb iv Ki ZvK `v_K ag ej| hgb - mw, AmvaviY `eZv whwb gvbyl ic cw_exZ iqQb| GRb ivRv Kvb `vl`y njI
weMn,hvb,Avmb, axfve I mgvkq, GB QqwU agK lvoYI ejv nq| GB agjv ZuvK Aev Kiv DwPZ bv| Kvb ew hw` AwMi AbK KvQ ev wbKUeZx nj AwM
cqvM Ki ivRv, Zuvi ivR iv I mg Ki Zvj| GRb GB agjvi cqvRb Kej ZvKB ` Ki wK ivRv Ggwb GK AwM whwb iM Mj gvbylK mevsk,
Kej BnRMZB nq ej GB agjvK `v_K ag ej| Avevi AwMnv h Mevw` c, ^Yvw` `e I Mnvw` mgZ ` Kib|
mv`b Kiv cfwZ ivRvi hme Abvb KZe AvQ mjv nj A`v_K ag| GB
141 142
ivRvi wkv t cRvcwZ ev mKj eY I mKj Avkgi iK ic ivRvK mw Avevi hLb KvDK ` `Iqvi kw bv _vK ZLb ivRv Zvi Aciva mn Kib,
KiQb, ZvB ivRvi Dci wekvj `vwqZ| ZvB ivRvi Pwi MVbi Rb Dchy Avevi Dchy vb I Dchy mgqiI Acv Ki _vK, Kvhwmwi Rb ivRv
wkvi cqvRb| ivR ivi KvR wbhy ivRv wVKgZv ivRag cwiPvjbvi Rb bvbvb ic aviY Ki Ges GKB ic KLb _vKb bv| GB KviY ivRvK wekvm Kiv
w-e` evY`i KvQ _K FK&, mvg, hRyt GB wZb e`i welq Avq Kieb, DwPZ bv ZgbB ivRvK my` ev ez gb KivI DwPZ bv|
ivRv `bxwZ wkLeb A_kvwe`i KvQ, ZvwKK I e`vwK cwZ`i _K ivRv hw` Kvivi cwZ cmb nb Zvnj wZwb abmw c`vb Kib Avevi
ZKwe`v, KlK ewYK`i KvQ _K Kwl evwYR BZvw` ab ARb welqK vb ARb wZwb hw` z nb Zvnj gZz ch NwUq _vKb| GRb abmw jvf Kivi BQv
Kieb| hnZz ivRvB cRv`i ek ivL ZvB wZwb, Zuvi Bw`qwjK ekxf~Z ivLvi _vKj ivRvi Dcvmbv Kiv KZe| ivRv h Kej abmw `b Zv bq, h ew
Rb me mgq mveavbZv Aej^b Kieb| ivRvi Avivabv Ki ivRv Lywk nj Zvi hZ k AvQ Zv`i mKjKB asm Ki
GQvovI gby ivRvK Kk Drcv`b Ki GBic `kwU KvgR Ges AvUwU `b|
vaR emb mhZ eRb Kivi K_v ejQb| Bnv`i cwiYvg LyeB Lvivc ZvB cRvcwZ ev mKj eYi I mKj Avkgi iKic ivRvK mw KiQb,
Gjvi eRb Kieb ivRv| h ivRv KvgR emb wj mB ivRv A_ I ag nZ ZvB Zuvi nvZ AbK `vwqZ| cZK Avkg gvbyli KvRKg bxwZ wbqg mwVK fve
wePzZ nb Ges vaR emb wj ivRv AwPiB webvkcv nb ev AvZweqvM nq| mb bv nj iv cwicvjb mwVKfve nZ cvi bv| ZvB eYvkg ag cvjb KiQ
h `kwU KvgR emb ivRvi Rb Abygvw`Z Zv nj - gMqv, cvkvLjv, w`evwb`v, wKbv mUv `LvI ivRvi KvR| ivRv cRvcvjbi Rb h h Kvh mv`b Kie
cii `vlKxb, xmvM, g`cvb,bZ, MxZ, ev` I e_v chUb| h AvUwU vaR wb mjv eYbv Kiv nQ
emb cwinvihvM Zv nj - bv Rb Abi `vl K_b A_vr cb, mbi ivRvi Aaxb KgPvix`i wbqvM I Zuv`i mv_ KiYxq KZe t ivRvi
ebvw`i viv wbMn A_vr mvnm, Qj nZv A_vr `vn, Clv, Abi Y mZ GKvi c ivRKvh myzfve cwiPvjbv Kiv me bv| ivRv ZvB gx wbqvM Kieb
`vlvwevi A_vr Am~qv, A_`~lY, evKcvil, `cvil| GB Dfq cKvi embB Ges gx`i mv_ civgk Ki ivR kvmb Kieb| gby ejQb, esk ciivMZ,
jvfRvZ| ZvB ivRvi DwPZ mhZ jvfK Rq Kiv| KvgR emb eMi ga g`cvb, e`vw` agkv cvi`kx, exi, hy wbc~Y, mrKzjRvZ, mycixwZ Ggb mvZ ev
cvkvLjv, xmvM, gMqv h_vg GB PviwU mevcv wb`bxq| Avevi vaR AvURbK gx wbqvM Kieb ivRv| KviY A gvbyl nj GKRvU nIqvi mvebv
emb eMi ga evKcvil, `cvil, A_`~lY GB wZbwU AZ KKi| GB _vK, Avevi AbK jvK _vKj gbv ewntcKvk nIqvi mvebv _vK|
mvZwU emb me ivRvi gaB _vK, AvZmshgx ivRv GBjv mK mveavb neb| ivRv Zuv`i mv_ mw I hy welq AvjvPbv Kie, ivR`, Kvl, cyi,
emb Avi gZzi ga embKB AwbRbK ejQb KviY embnxb jvK ^M jvf `kevmxi iv welq cZKi mv_ Avjv`v Avjv`v Ki AvjvPbv Kie, ci
Ki| wbR hUv wVK Kie mB gZ KvR mv`b Kieb|
ivRvi Pwi webq GKwU AbZg Y| e` evY`i me`v mev Kiv GQvov ivRv Aviv KqKRb eywgvb, wi ^fve, abvRbi wbcyY, mycixwZ,
ivRvi KZe| Zv`i Av`kI ivRv cvjb Kieb| hw`I wbR eyw ej ev ivRbxwZ KgmwPe wbhy KiZ cvib| ivRvi mg KvR h_vh_fve mv`b KiZ h cwigvY
kv Abymvi kvmb Kivi K_v ejv nqQ ZeyI ivRv me`v webq wkvq iZ _vKeb| jvK jvMe ivRvI mB cwigvY jvKK wbhy Kieb| Zv`i ga `,
KviY Awebqi Rb AbK ivRv wbR ivR PzZ nqQb| eb, bl, my`, DPK~jmZ, k~wPewK Avq eq evcvi Avi fxi ew`i Atcyi wbhy
cReb,mygLy I wbwg mKjB Awebq nZz web nevi cK D`vniY| Avevi webqi Kieb ivRv|
Rb AbK ivRv ebevmx nqI ivR jvf Ki| c_y I gby webq nZz ivR Rq ivRvi c K Zuvi k Avi K Zuvi wg Zv Rvbv me bv ZvB KvRKg
KiwQjb, Kzei ab Hkh cv nqwQjb| wekvwg gywbI webq nZz evYZ jvf cwiPvjbvi Rb `~Zi AvewkKZv Acwinvh| ivRv Ggb jvKKB `~Z wnmve wbqvM
KiwQjb| Kieb whwb mKj kv Awf, Acii AvKvi BwZi viv gbi fve eySZ cvib,
whwb k~wP, KgKzkj, mr eskRvZ, ivRvi Abyi, `kKvj, fqk~b, evKcUz,
ivRvi ivR cwiPvjbv t ivRKvh myzfve cwiPvjbvi AwZe wePYZvi my`i AvKviwewk neb|
cqvRb| `yi webvk Ges wki cvjbB kv K_b| ivRv wbRi cqvRb wbRi ` gxi, Kvl Avi iv ivRvi, mw Avi weMn `~Zi AwaKvi _vKe|
kw, `k,Kvj weePbv Ki Kvhwmwi Rb ki mv_ wgi bvq AvPiY Kib `~ZB mwvcb Ki _vK, hv`i mv_ mw AvQ Zv`i mv_ weMn nq `~Zi KviYB,
143 144
Avevi ivRv`i ga f` mw nq GB `~Z`i RbB| mnR DV AvgY KiZ cvi bv|`~M wbgvYi AvewkKZv mK ejv nqQ, `~M
ivR` t ` nj ivRkwi AgZ cZxK| ivR cwiPvjbvi Rb ivR`K gby wbgvY Kiv cqvRb ejv nqQ| hv`i kw A Zviv hw` `~M Avkq Ki Zuv`i
GKwU Acwinvh A wnmve gb KiQb| `i Drcw welq ejQb, ivRvi kiv civwRZ KiZ cvi bv| hw` GKRb hvv `~Mi cvPxi abyevb wbq `uvwoq
cqvRb mvabi Rb cRvcwZ ivRvK mw Kievi AvM ` mw KiQb| `B _vK ZLb m wb GKkv Rb hvvK evav w`Z cvi, GBiKg GKkv Rb hvv
nj mKj Rxei iK| `K ev` w`q ivRv ivR iv I cRvcvjb KiZ cvib `k nvRvi hvvK AvUKvZ cvi| GBme KviY AekB `~M wbgvY Kiv cqvRb|
bv| mKj my nj jvKiv Kej `i fq ^QvPvwiZv Ki bv| cwZMY `K mB mg `~M evm Kivi mgq ivRv fvhv MnY Kieb, mB fvhv neb
ag ej Rvbb| GBRb ivRvi ^ic mv`b Kievi Rb ` mw Kib| ag mB `~M AewZ myeYv, myjYv, DPeskRvZv, gbvigv I icYmbv|
AvZRr eZRvgqg& GB evKi mvnvh me `i cksmv Kiv nqQ| ivRKi t GKwU `e KZ `vg Kbv nQ, Avevi wew Ki KZ jvf nQ KZ mgq
`k, Kvj, kw, we`v wVK gZ weePbv Ki AbvqKvix ew hgb KvR jvMe, Zvi ga KZUv co _K b nQ, LvIqv LiP, eb ev `yMg c_ hvevi
Kie ZvZ Zvi wKic ` cvc mic ` c`vb Kieb ivRv| `i GKgv mgq Ab ivRvi fq, Pvii fq BZvw` mg wKQy weePbv Ki ewYKiv ivRv`i
cyil, bZv, PvjK, kvmbKZv njb ivRv| gbyi K_vq m ivRv cyilv `t m Ki `e|
bZv kvwmZvP| KlK`i _K A cwigvY Ki MnY Kiv KZe| Ki wK cwigvYi ne
`k Kvj weePbv Ki `K wVKgZ cqvM Kij me cRvivB m nq, mUvi wbqge Ki `Iqvi `iKvi bB KviY hLvb ewYKi jvf ewk mLvb
Zv bv nj ivRvi webvk NU| mg jvK ` viv ekxf~Z| `eZv, `vbe, Me, cPwjZ cwigvYi _K ewk cwigvYi Ki MnY Kie ivRv| c I ^Yvw` wew
ivm, cx, mc ZvivI `i viv wbMnxZ nq jvKi fvMi mnvqZv Ki| Ki h jvf Zvi cvk fvMi GKfvM ivRv MnY Kie| km Drcv`b cwikgi
h ivRv mZev`x, weePbvc~eK KvR Ki A_vr eywgvb Ges whwb ag, ZviZgi wfwZ Qq fvMi GKfvM, AvUfvMi GKLvM, eviv fvMi GKfvM Ki
A_, Kvg welq Awf wZwbB `i mwVK cqvM KiZ cvib| GB ivRvi weM beb ivRv| e, gvsm, gay, NZ, M`e, Ilwa, eqvw`i im, cy, g~j, dj,
ew cvq Ges h ivRv AZB iM hvb,bxP, wZwb ` cqvM Ki wbRiB wZmvab cvZv, kvK, gvwUi I cv_ii cv GBme `ei wewi jvfi Qq fvMi GK fvM
Kib| Amnvq, g~L, jvfx,kvvbnxb I welqvm ew ` cqvM KiZ cvi ivRv Ki wnmve be| kvi weavb Abymvi e` evY`i _K ivRv Ki be
bv| A_vr ` mK vb bv _vKj `i mwVK cqvM KiZ cvi bv| kv bv, ivRv Zv`i meiKgfve iv Kieb| evYiv agvbyvb Ki ivRvi Avqy,
Abymvi, whwb jvfx bv, mZev`x, Ag~L, eywgvb, kv wb`g Abymvi KvR Ki, GB mw, ivRI ew Kieb| mvaviY jvK KlK`i _K eQi GKevi Ki be
cuvPcKvi bhy wZwbB ` cqvM Kivi Dchy| ivRv| jnKvi, m~Kvi, wkx, k~` Gu`i ivRv cwZ gvm GKw`b Ki KvR Kwiq
ivRviv Kvi cwZ Kgb ` cqvM Kieb mUvi cm kv ejv nqQ beb|
h, wbR ivRi ga g`y ` cqvM Kieb ivRv, Ab ivRvi ivR Rq Ki mB ivRvi bvh Ki bIqvUv AvewkK KviY ivRv Ki bv wbj ivRKvl k~b
k`i iZi ` cqvM Kieb ivRv, Avevi ni ez`i mv_ mijfve Aej^b ne, Avevi AwaK Ki wbj cRv`i K nq| ZvB ivRvi DwPZ A A Ki mviv
Kieb wK evYi mKj cKvi Amr Kgi Rb ivRv hb ` bv w`q Zuv`i cwZ eQi Ki MnY Kiv Zvnj wbRi Ges Ab`i g~jvQ` ne bv|
gvhy nb| GBfve ag, eyw Abyhvqx hw` ivRv kvmb Ki Zvnj Zuvi hk Pvwiw`K hybxwZ t ivRvi cavb KZe wQj cRvcvjb Kiv| mB mgq wQj MvgKw`K
Qwoq co Ges Zuvi cwZ gb _K fw kv mvb Avme| mgvReev| ivwj MwVZ nq QvU QvU Mvg wbqB| ivwj wewfb KviY GK
ivRv`~M t ivRvi evmvb wbgvYi Dchy `k mK gby ejQb, Rvj (hLvb Acii mv_ hy wj nZ| ZvB Kvb ivRvi cB wbic`c `xNKvj ivR kvmb
Rj I Nvm A Ges c P z i Avjv evZvm _vK),mwZ kmkvjx, avwg K Kiv m nZ bv| hw` Zuvi mgej, AwaKej, nxbejmb Ab Kvb ivRv Zuvi ivR
jvKej,ivMvw`k~b, gbvig, hLvb mnRfve myL evm Kiv hvq - Ggb vb AvgY KiZb, Ze wbR ivRi ivK ivRvi hy Kiv GKv KZe wQj| hy
ivRv evmvb vcb Kie| GLvb gby KZjv `~Mi K_v ejQb -aby`~M (gif~wg KivB wqi cig ag| MxZvZ ejv nqQ, ^ag gZy kq| hy KiZ wegyL bv
viv ewZ, RjeevI _vKe), gnx`~M (BU wbwgZ `~M), Rj`~M (Rj ewZ `~M), nIqv, cRveMi cvjb Kiv, evYMYi klv Kiv GB wZbwU Kgi dj mgvb|
e`~M (eo eo MvQ w`q ewZ `~M), b `~M (mb I Aavix e exicyil viv ZvB Gjv ivRv`i k KvR| h ivRv hy KiZ KiZ `nZvM Kib Zvi ^M
iwZ `~M)| GB mKj `~Mjvi ga wMwi`~M k KviY cvnvoi Dci kiv cvw nq|
145 146
wq ivRv h hy Kieb Zv hb aghy nq| Abvqfve Kviv cvYnvwb Kiv ivRvi _vK| GRb GUvi bvg nj `eyn| Pvwiw`K _K fq DcwZ nj `eyniPbv
KZe bq| hy Kvb h_QPvwiZvi vb wQj bv| gby hy Kivi wKQy wewa Kiv DwPZ| m~Px eyn nj Lye `xN Ges myLfvM exicyiliv _vKe| mb mKj
wblai K_v ejwQjb| GB wbqg Abymvi hy KivB hvvi KZe| GB wbqgwj AMcv` AwZ ~j fve mwbwe _vKe| gKi eyn nj AM I cvr DfqB ~j|
nj w A ev KU A viv kK nZv Kiv hve bv,KYZzj djKhy Ai Dfqw`K _K fq DcwZ nj gKi eyn iPbv Kiv DwPZ| GBfve wekl wekl
viv, welv evY Ges Avbi viv, D djKhy evYi viv hy KiZ wbla wbqg cqvRb Abymvi mb mgvek NwUq eyn iPbv Ki Awfhvb Kiv DwPZ| GK
Kiv nqQ| h hvv i_ Po hy KiQb wZwb f~ZjwZ c`vwZK hvvK AvNvZ GK `j Ki mb vcb Kieb hviv wekvmx, Zviv ne hy cvi`kx Ges wbfxK|
KiZ cvieb bv, hyi Rb cZ bv Ggb ewK Ai viv AvNvZ Kiv hve mbej hw` Kg _vK Ze `jefve hy Kieb| Avi hw` e mb _vK Ze
bv| Avevi h jvK Avwg eo `xb, Avwg Zvgvi Avkq cv_bv KiwQ GBiKg Dw BQ gZ wevi Ki m~Pxeyn wbgvY Ki hy Kie|
Kvix ky, eYnxb, wee, wbi, hyZvMx, Kejgv hy `LZ mgvMg GiKg wfb wfb mbi Rb wfb wfb hy i K_v ejv nqQ| mgZjf~wgZ
ew`i nZv Kiv DwPZ bv| Avevi h hvvi A fO MQ, h jvKi cy ev i_ I Nvovq Po hy Kivi K_v ejv nqQ| A Rjhy vb nvwZi mvnvh Ges
vZv wbnZ nIqvq KvZi, hvi kixi ZweZ, h hy KiZ wegyL nqQ Zvnv`i Mfxi Rjc~Y vb bKvi mvnvh, SvcSvo I MZ ej Aj abyevYi mvnvh,
cwZI AvNvZ Kiv hve bv| duvKv vb Xvj Zjvqvi RvZxq Ai mvnvh hyi K_v ejv nqQ| k h `~Mi
hw`I hy Rq Kiv k ci me wRwbm weRqx ivRvi cvc, ZeyI gby ga Aevb Ki mB `~MK Ggbfve wNi ivLZ ne hvZ mLvb _K KD
GB welq ewZgi K_v ejQb| i_, Ak, nvZx, QvZv, ab, avb, Mevw` c, eivZ bv cvi| Ges evBi _K KD hZ bv cvi fZi| evBi _K bvbv
`vmx, o, jeb BZvw` me wRwbm hy h hvv Rq Kie mUv ZviB ne, ivRv Dc`e Ki Lvevi, Rj,Nvm,Lo, Bb `~wlZ Kie| Rjvkq, cwiLv, cvPxi cfwZ
nQ ^vgx KvRB ZuviB me MnY Kivi K_v, wK Zv ne bv| Ze ^Y, ic, f~wg, asm Ki `e| kci wewk jvKRb`i cjvfb `wLq wbR c wbq
evmMn BZvw` ivRviB cvc ne| e`ePb iqQ h, hy Rq Kiv wRwbmjv wKQy Avme Ges Zv`i wqvKjvc Rb be|
Ask ivRvK w`Z ne| Avevi mKji viv GK wRwbmjv mg hvvi ga hy Rqjvf Kivi ci `eZv I avwgK evYMYi c~Rv Kiv KZe| ivRv
ivRv fvM Ki `eb| Rqjvfi ci `kevmxK Afq NvlYv Kieb| gbyi gZ weci ivRv hw` hy
GjvKB gby hvv`i wPib I mbvZb ag ejQb, hy k KiZ AwbQyK nq wgZv KiZ Pvb, cPzi A_ Ges wbRi ivRi wKQy Ask w`Z
nZvq iZ wq hvv`i GB ag wPiKvjB gb ivLZ ejQb| gby hywelqK ivwR _vKb Ze ezZ, A_, f~wg GB wZb iKgi dj jvf nQ GB weePbv Ki
GBme wPvfvebv gnvfviZ fxceI cvIqv hvq| Aviv ejv nqQ h ivRv memgq wec ivRvi m mw Ki ^`k wdi Avmb|
nvZx, Nvov cfwZ ej cZ ivLe, me`vB hv Mvcb Kivi gZb welq Zv Mvcb GKRb wewRMxly ivRvi DwPZ Zuvi wg, k I D`vmxb ivRvi ewk
Kie Ges k wQ` ai Zvi AwfjvwmZ KvR eyS wbq Zv b Ki `evi Pv fvjfve Rb ivLv| wg ivRv hw` nxbej nb ZeyI wZwb KZ I avwgK njI
Kie| ivRvi hb wbRi Kvb `vl ywU `yejZv cwZc ivRv hb RvbZ bv cksmv cvIqvi hvM| Kvb k ivRv hw` eywgvb, mr eskRvZ, exi, KvhKzkj,
cvib, wK cwZc ivRvi `vl wU ivRv Rb bevi Pv Kieb| `vZv, KZ I ahkxj nq Ze m Lye K `vqK nq| KviY, GBiKg kK
hyhvvKvj ivRvK KqKwU ixwZ AbymiY KiZ nZ| hLb ivRv k DQ` Kiv mnR bq| mvay ^fve, exiZ, m`q, ec` GB Y jv memgqB
ivRi w`K hve ZLb GB wbqg AbymiY Ki ki bMii w`K hveb| f D`vmxbi Y, Dwj-wLZ Yvejxhy k ivRvi mv_ hy AeZxY nZ cvib|
AMnvqY gvm A_ev dvyb ev P gvm ivRv hy hvv Kieb| Ab mgq hLb ivRv
eySeb Rq wbwZ I ki wec` niB Awfhvb Kieb| hyhvv Kvj `, kKU, Dcmsnvi t gbymswnZvq kvmbeevi m^ gby h AvjvPbv KiQb ZvZ `Lv
eivn, gKi, m~Px ev Mii eyn Aej^b Ki Awfhvb Kieb| `i gZ `LZ h hvq, ivi mv_ ivRvi mK Avwb, Giv GK Acii cwic~iK| gby Kw_Z
eyn mUvB nj `eyn, hv mwbek _vKe GBfve - AMfveM _vKe ejva, ZrKvjxb mgvR eevq ivi cvY ^ic wQj ivRv| mB mgq iv wQj MvgKw`K|
gaj ivRv, cv`fvM mbvcwZ, `yB cvk nvwZ, Zvi cvk Nvov Ges Zv`i cZKUv Mvg wQj ^vaxb I ^Z| hw`I GB Mvgjv mshy nqB GKUv c~YivR
cvk c`vwZK mb| GBfve Pvwiw`K mgvbfve ejwebvm `i gZb mij nq MwVZ nq| Avi GB ivRi DbwZ iYveY ivRi cf~Z gj mv`b Kivi
`vwqZ wQj ivRvi| ivRv wQjb agi aviK I evnK, DcwiD AvjvPbv _K
147 148
Avgiv `LZ cvq ivRv Kxfve agi c_ Zvi ivRK cwiPvjbv KiQb| ivRvi mvi`v mvwba fwMbx mijvi cevwRKv
n hgb Amxg gZv AcY Kiv nqQ mB gZvK Avevi bvqbxwZi KVvi
Abykvmb Ave Kiv nqQ| GLvb iv Z_v RbMYi wnZB hb ivRvi wnZ, fviZxcvYvq icvhs t ivgK-weeKvb`
ivi gjB hb ivRvi gj GUvB gbyi agkvi Zvrch| ZrKvjxb mgvReevi
h cwZQwe gbyi jLvZ aiv coQ Zv meKvji Ges memgqi MnYhvM Ges
fvev`vjbi GKwU wPiiYxq c`c
mZB cksmvhvM| ivRv, iv Ges ivRbxwZi h AwZ my mKi RUvRvj Dwb `vqj `
wek-lb KiQb Zv AvaywbK iveevq AbK B AbymZ nq| ZvB gby Kw_Z
ivRagi Abykxjbi gvag mwZB agivR vwcZ nq| #wy# !!y z!y !y
bvix RvwZi DbqYK meZvMx mbvwmbx msN ev xgVi cwZv Kiv wQj ^vgx
Z_m~Px t weeKvb`i AvRb jvwjZ ^c| Ze GB ^ci exR ecb Ki wMqwQjb kxivgK
1| gby 2.6 1872 Lxt djnvwibx KvwjcyRvi iv wbRi x mvi`v`exK lvokx c~Rvi gvag|
2| gby 2.12 eZ H ivZB fwelZi xgV cwZvi wfw ciwU vwcZ nq wMqwQj| Avi
3| gby 7.14 ma wbgvYi `vwqZ wQj Dim~ix`i, g~jZ ^vgx weeKvb`i nvZ| weeKvb`
4| gby 7.17 ^c `LwQjb mvi`v`exK K` Ki GK be Afyvbi AvjvK be eevw`bx
mc`vqi Avwefve NUe, hviv ne civ_ wbew`Z cvY Ges ivgKv`vjbi
Mcw t h_v_ cmvi m`vmP| eZ ^vgx weeKvb`i iPbvq I eZvq eevi efve
* e`vcvavq, gvbe`, cvK K_b I gbymswnZv cwiPq, msZ cyK fvvi, dzU DVQ GKwU Z - AvZvZ Kvb wj f` bB| cyil hw` mbvmi AwaKvix nq
KjKvZv, 1993| Ze bvixB ev ne bv Kb| Ze mgKvjxb fviZel ivgK fvev`k xgV A_vr
* e`vcvavq, myikP`, gbymswnZv, Avb` cvewjmvk, KjKvZv, 1999| m~Y bvix cwiPvwjZ GKwU gV cwZvi cQb bvbv cwZeKZv wQj, wQj bvbv
* mZx_, f~Zbv_ (Abyev`K), gbywZi gavwZw_ fvl (evbyev`)| mvgvwRK cwZKjZv| wK axi axi gq`i ga wkvi cmvi, mgvR I cvwicvwkK
RMZi D`vi gbvfve ew cvevi mv_ mv_ ^vgxwRi AvRb jvwjZ bvix gVi
^cK evevwqZ Kivi mvebv cej _K cejZi nZ Avi Ki| huvK K`
Ki ^vgxwR GB bvixgVi ^c `LZb mB kxgv mvi`v`exi RbkZeli cvK&KvjB
ejyo gVi cexY mbvmxMY wi Kib h ivgK gV I wgkbi Abygv`b g
kvLv K`wji x wefvM hme DrmMxKZ gwnjvKgxiv AvQb, Zuv`i msMwVZ Ki
^vaxb ^Z mbvwmbx msNi cwZv Kiv ne Ges gl ch 1954 mvj mvi`v`exi
RbkZelB ejyo gV KZK xgVi cwZv nqwQj Ges mw`b h eZavwibx`i
Dci Zuviv GB gnvb `vq b KiwQjb, fviZxcvY gvZvRx wQjb Zuv`i cyivfvM|
1894 Lxt wcvov Mvgi GK evY cwievi fviZxcvYvi Rb nq| wcZv ivR`bv_
wkwUi bvg ivLb cvij| cvij _K mijv nq kl ch mvi`vgVi c_g
Aav fviZxcvYv nq IVvi Rb ZuvK h `yMg, `yi Rxeb c_i cw_K nq DVZ
nqwQj Zv weqi Acv ivL bv| Zuvi GB c_i AbZg c`kK wQjb fwMbx
myaxiv| cvij bvgi gqwUK mijvq cwiYZ Kiv wQj myaxivi Rxebi AbZg
GKwU `ytmvnwmK c`c - h c`cwU cieZxKvj BwZnvm mw KiwQj|
cvij wbew`Zv we`vjq c_g coZ Avmb 1902 mvj| ZLb zj wQj
149 150
17 bs evmcvov jb| QvU _KB cviji zji cwZ GK AgvN Uvb Rb fwelrevYx KiwQjb, GB gqwU AbiKg, fvj Avavi, GK w`q AbK KvR
wMqwQj| Zuvi wbRi K_vq, Avgiv ZLb wKQyB RvbZzg bv ev eySZzg bv, Zey wmvi`i ne| kxgv mvi`v`ex, fwMbx wbew`Zv, ^vgx cvb` cgy Li Drmvn mijv mK
m Nviv, gviKvQ hvIqv Gme Lye fvj jvMZ| eo nevi mv_ mv_ zji cwZ myaxivi AvZwekvm eMyY ew cj| wZwb mevb&tKiY mijvK gvbyl Ki ZzjZ
Uvb hb Aviv evoZ jvMj| fwMbx myaxivi zj hvM`vb cviji Rxeb Ab GK eZx njb| fviZxcvYv wZK_v _K Rvbv hvq h, myaxivK ixwZgZv jovB
gvv wbq Gj| Zuvi K_vq, j z K fvjevmZzg Avi myaxivw`K fvjevmZzg| myaxivw` KiZ nqwQj mijvK Mo ZzjZ| wK Kvb cwZKjZvB myaxivi j KiZ
hb Rv`y RvbZb| h GKevi Zuvi msk GmQ mB ZuvK fvj bv em cvi wb| cviwb| Avi mijvI hb GKvM wP wbRK Mo ZzjwQjb fwelZi eni
Zuvi fvjevmvi AvKlY wQj A~Z| .... Zuvi ZvMi Av`k, fvjevmv, Drmvn I `i` KgKvi Kvvix wnmve|
Avgv`i RxebK cv w`j| mB mgq myaxiv cvwievwiK KviY Ab Pj MjB mvi`v`ex ^qs GwMq
mgvRi ZrKvjxb wbqg cviji Lye A eqmB weevn nq hvq| wK Gjb mijvi `vwqZ wbZ| mijvK wZwb ejwQjb, Zzwg Avi KZw`b GLvb-
msmvi Kvbw`bB ZuvK UvbZ cviwb| ZvB evwoi jvKRb hLb ZuvK Rvi Ki mLvb Nyi KvUve? Avgvi KvQ Gm _vKv| A_vr mvi`v`exI hb mijvK
kievwo cvVvevi eev Kij ZLb w`knviv nq kl ch myaxivK me wKQy Lyj wbRi KvQ iL h_vh_fve mywkwZ Ki ZzjZ PqwQjb fwelZi K_v fe|
ejjb| AwbevhfveB fwMbx myaxivi KvQ _K cjb AvwiK mnvbyfw~ Z I mg_b| mB mgq Kvkxi ivRv gnvivR myaxivK ejwQjb, GLvb mevkg gq`i mev
myaxiv cvijK ekx Rei`w nj evox _K cvwjq Avmvi BwZ w`jb| kl Qjiv Ki, Zzwg GKUv gq w`Z cvi bv| gnvivRi GB K_vq myaxiv mijvK
ch 1911 mvj mi^Zx c~Rvi fvmvbi w`b ivZ evivUvi mgq evwoi mKji Wvdwib nvmcvZvj iL avx we`v kLvevi K_v wPv KiZ i Kib| wmvi
Aj mZi eQii cvij wPiKvji gZv MnZvM Ki wbew`Zv zj Gm wwbI PqwQjb hvZ mijv wbRi cvq `uvovevi gZv KvbI A_Kix we`v
cuQvjb| BwZga myaxiv cyiv welqwU fwMbx wbew`ZvK RvbvjI wbew`Zv cviji ARb KiZ cvi| GKB mgq Mfbi KvigvBKji xI jWx Wvdwib nvmcvZvj
GB wmvK mg_b Kibwb| wZwb ejwQjb, mxZv mvwexi `k G Av`k wK wVK bvwms kLvi Rb wZbRb wn`y gqK PvBwQjb| NUbvP wZwb wmvi wwbi
ne? eZ Avengvb Kvj ai fviZel mxZv mvwex `gqxi YMvb Ki AvmQ ez wQjb| ZvB AwbevhfveB mijvi mvgb bvwms wkvi GKUv Afvebxq myhvM
Ges bvix RvwZi Av`k wnmve Gu`iKB gb AvmQ| A_vr bvixi Mvn Gm Mj| wK mgmvgwqKKvj evY Kbvi c avx we`v wkv wQj KbvZxZ|
agKB mevP vb `Iqv nqQ, mvwbZ Kiv nqQ Zuvi Rbbx icK| dj dj myaxiv hLb GB Lei Dvab Gm mvi`v`exK Rvbvjb,Mvjvc gv Lye ivM
fviZxq bvixi cwiYwZ bv nq, Z_vKw_Z bvixRbvwPZ Rxebi cwieZ GKK I Ki ejjb, myaxiv G wK Kv! evYi gqK nvmcvZvji KvR KiZ w`Q!
m~Y ^Z Rxebhvcbi Av`kK ZvB ^vgx weeKvb`i Av`k Dy wbew`Zv m Avevi wK Mv! hZ Abvmw! Ii nvZ Avi K Lve? GLvb Avgiv mvi`v`exK
gb wbZ cvibwb| GgbwK wmvi wwbI cviji GB wmv Abygv`b Kibwb| GK vwKvixi f~wgKvq `LZ cvB| wZwb wbR evYi weaev nqI Ges mgmvgwqK
wK `pPZv myaxiv mevtKiY cviji cvk `uvwoqwQjb| mB ivZB myaxiv `kvPvi Ges jvKvPvi mK m~Y IqvwKenvj nIqv mI Lye kvfve
cvijK wbq DcwZ njb nvwZevMvbi KvQ Zuvi wcmZzZv evbi evoxZ| Avi ejwQjb, m wK Mvjvc, wkL Gm I Avgv`iB mev Kie| A_vr mgmvgwqK
cwiPqi MvcbxqZvi KviY Zvi bvg e`j ivLjb mijv| i nj cviji hveZxq wewa wbla Z_v QuyrgvMi D DV mvi`v`ex gvbemevKB mevwaK iZ
Rxebi bZzb Aavq| Gici myaxiv mijvK nwicvji RRyo Mvg wbRi cZK w`jb| h gvbecg Z_v gvbemev nj ivgKv`vjbi g~j PvwjKv kw| dj
evoxZ AvZMvcb Ki _vKZ mvnvh KiwQjb| ivgK fvev`vjbi GK bZzb w`M DbvwPZ nj| mvi`v`exi GB fwelr evYx
cviji GB MnZvMi Lei kxgv mvi`v`exi KvQ cuQZ wZwbI wKwr e_ nqwb| mvi`v`exi kl AmyLi mgq mijv AKvfve Zuvi mev KiwQjb
AbyhvMi myi ejwQjb, ZvB Zv myaxiv, GKwU gqi mviv Rxebi `vwqZ, Ges mvi`v`exi QuvP wbRi RxebK Mo Zvjvi GK `yjf myhvM cqwQjb|
KvRUv wK fvj Kij? myaxiv Zvi Di ejwQjb, gv ,Ki Zv djwQ, wK GK_v Ab^xKvh h mijvi Rxeb mvi`v`exi GK Amxg cfve wQj| GB
Avi Kiv hvq| GB Qv NUbvwUi ga w`qB be hyMi GK mebvgq BwZ hb mv_ AwbevhfveB Avi hvi cfve wQj wZwb njb fwMbx myaxiv| GB cfvei K_v
mvi`v`ex cjb| dj mijvi Dci mvi`v`exi GK wekl mnvbyf~wZ co Mj| mijv`ex evi evi wbRi Rxebi wewfb mgq ^xKvi KiwQjb| hLb KvQ _vKZb
fwMbx wbew`ZvI myaxivi GB KvR wewZ nq ejwQjb, myaxiv GKUv `ytmvnwmK ZLb Zv eUB, `~i _KI myaxiv wbqwgZ wPwVi gvag mijvK Abycv wYZ KiZb|
KvR KiQ| myaxivi wbRi `v`v `eeZ emy (^vgx cvb`) mijvi Qwe `L myaxivi HKvwK evmbv wQj mijv hb kxivgK fvev`k wbRi Rxeb mv_K Ki
151 152
ZzjZ cvi| mijvi bvwms wkvi mgq ZvB myaxiv wjLjb, ... Avi GB KUv gvm 1954 mvji 8B RyjvB ejyogV KZc i mv_ xgV mK mijv`exi bvbvwea
ILvb AvQ Zvici K RMZ evwni nBe| KvRB Av`kUv bvovPvov Ki bevi iZc~Y AvjvPbv mvw`Z nq| 10B RyjvB ^vgx kivb` mijv`exi Dci
wekl `iKvi| GZw`b Avgvi gb nQ GKRb wVK wkL KvRi Dchy nq ePvwibx`i Zveavbi `vwqZ AcY Kib Ges ZvK AvbyvwbK fve kxfviZx
ewiq AvmQ| Avi Zv mevB GLbI wkvi Aaxb| .... Zzwg wbRB Rvb bv Pvwiw`KKZ bvg `b Ges MwiK e eenvii AbygwZ `b| Aegl 1954 mvji 2iv wWm^i
KvR Zvgvi Rb Acv KiQ| hv wkLQ Zv hw` 4 RbK kLvZ cvi Zvgvi `wYki xgVi Dvab nq, ^vgxwRi AvRb jvwjZ ^ci evevqb NU| xgVi
kLv mv_K ne| myaxivi GB Dc`k mijv mviv Rxeb gb PjwQjb| mvi`v bvgKiY nq mvi`v gV Ges Gi c_g Aav njb kxfviZx| 1959 mvji 1jv
`exi kl AmyLi mgq mijv AKv cwikg Ki w`bivZ RM mvi`v`exi mev Rvbyqvix mvi`v`exi RbwZw_Z ^vgx kivb` gV I wgkbi Uvw I cexY mbvmx`i
klv KiwQjb| ZvB 1920 mvj Ryb gvm mvi`v`exi gZz Zuvi KvQ GKUv eo mvgb kxfviZx I mvZRb ePvwibxK weiRv nvg c~eK mbvm eZ `xwZ Kib|
gvbwmK AvNvZ ^ic wQj| mvi`v `exi gZzi A KqKgvm ci mijvi cvYi kxfviZxi mbvm bvg nj cevwRKv fviZxcvYv|
myaxivw`I BnjvK ZvM Kib (24 bf^i, 1920 Lxt)| cici GB `ywU gZz 1959 Lxt ch kxmvi`vgV ejyo gVi GKwU kvLv K` icB cwiMwYZ
mijv`exK wbevK Ki w`qwQj| Zuvi wbRi K_vq, g GKUv kK& jMwQj| nZ| 1959 mvji AvM gvm ejyo gV KZc gVi mbvwmbx`i wgVi Uvw
mB mgq Zuvi gvbwmK Avkqj wQjb ^vgx mvi`vb` (kir gnvivR) Ges Mvjvc Ki Zuv`i Dci ^vaxb mvi`vgVi fvi AcY Kib Ges cevwRKv fviZxcvYvB
gv I hvMxb gv| wK Kvji Awbevh wbqg 1924 mvj ci ci hvMxb gv Ges Aav c` Avmxb nb| GK_v Ab^xKvh h mvi`vgVi Dk, Av`k I Kgm~Px
Mvjvc gv kl wbtkvm ZvM Kib| 1927 mvj kir gnvivRI BnjvK ZvM ivgKgVi mv_ Awfb njI Dfqi KvhcwiPvjbvi wU m~YB ^Z| A_vr
Kib| gvbwmK fve kv mijv ^vgx mvi`vb`i c~e Av`kvbymvi Kvkxhvv Kib| kxmvi`vgV ivgK fvev`k m~Y ^vaxbfve cwiPvwjZ GKwU msv icB AvZcKvk
Gici `xN 27 eQi wZwb KvkxZB mvab fRb Aixb nq iBjb - hb wbRK Ki| GBfve ^vgx weeKvb`i e KvwLZ xgV cwiKbvi mv_K ic NU
cZ KiwQjb GK weivU Kghi bx wnmve| cevwRKv fviZxcvYvi bZZ| GBfve cevwRKv fviZxcvYvi Rxebi GK m~Y
1954 mvji Gwcj gvm mvi`v `exi RbkZevwlKxi mgq mijv`ex bZzb Aavqi m~Pbv nj - m~Pbv nj GK be hyMi|
Kvkx _K RqivgevUxZ Avmb| mB mgq ^vgx kivb` mijv`exK WK 1960 mvji g gvm ejyo gV KZci civgk Abyhvqx kxmvi`vgVi
ejwQjb, gq`i gV nj ZvgvK hZ ne| mijv`ex ZrYvr A^xKvi U v wMY RbwnZKi Kvh Avi Kib| GB Dk ivgK mvi`vwgkb
Kij gnvivR cybivq ejbb, Avgvi viv hw` me nq _vK, Zvgvi vivI Avmvwmqkb cwZv Kiv nq Ges Zv h_vwewa bw_fy Kiv nq| GBfve be
ne| kx kxgvi Dci wbfi Ki _vKe| Zzwg h iKg kxgvi KvQ wQj kxgvi mB cwZwZ kxmvi`vgV I ivgK mvi`v wgkb ivgK gV I wgkbi mgghv`v
UwbsUv Zzwg GB gq`i `e| ^vgx kivb`i GB K_v cKZ c jvf Ki| GB msvi c_g kvLvK` nj GKwU wWwM KjR, hv `g`g Aj
ivgKv`vjbi GK weqKi w`Mi DbvPb Kij, i nj mijvi Rxebi gq`i DPwkvi Rb Mo DVwQj| wZxq kvLv vwcZ nq 1962 Lxt
ZZxq ce| AvjgevRvi eviBcvov cj-xZ| Z`vwbb miKvii A_vbyK j GKwU gv`vi Uwbs
eZt ^vgx weeKvb` cwiKwZ x gV mK ivgK gV KZci mUvi I Rywbqi ewmK zj cwZvi Rb Rwg wKb evwo wbgvYi KvR i Kiv
fvebvwPv i nqwQj 1951 Lxt _KB| mB Dk 1951 Lxt `wYkii nq| BwZga ivgK wgkbi AMZ wZbwU cwZvb nvwiZ nq ivgK mvi`v
Kvjx gw`ii KvQ Mvi Zxi myiaybx Kvbb bvgK evMvbevwo mgZ Rwg Kbv nq wgkbi AMZ nq, 1961 Lxt gvP gvm GUvjx Avkg, bf^i gvm gvZfeb Ges
Ges Zv emevmi Dchy Kivi Rb cwieZb I cwieabi KvRI i nq| 1952 1963 Lxt AvM gvm wbew`Zv we`vjq| GQvov c_g _KB mvi`vgV KZci
Lxt mvay mjb cve MnxZ nq h, mvi`v`exi RbkZevwlKx A_vr 1953-54 BQv wQj KjKvZvi evBii gwnjv fMY hvZ `y-Pviw`b gV evm KiZ cvib
Lxt xgVi cwZv KvhwU mymb ne| GB wmv Abyhvqx ivgK wgkbi wewfb Zvi Rb GKwU c_K AwZw_ feb wbgvY Kiv| 1964 Lxt H AwZw_ febi wfw
cwZvb h me ZvMeZx gwnjviv bvbv KvR wbhy wQjb Zv`i ePh `xv w`q ci vcb Kib cev wRKv fviZxcvYv| GBfveB cev wRKv fviZxcvYvi Zveavb
beMwVZ xgVi `vwqZfvi c`vbi welqwUI wi nq| Gici, 1953 mvji 27 k kxmvi`vgV I ivgK mvi`v wgkbi gmcmviY NU|
wWm^i mvi`v`exi Rb wZw_Z ejyo gVi Z`vwbb Aa ^vgx kivb` mvZRb Dvab mvi`v`exi msk _vKvi KviY fviZxcvYvi Rxeb GK bZzb
eZavwibxK ePh `xwZ Kib| G`i ga AbZg wQjb mijv`ex| Gici I DbZ `wfw jvf KiwQj| hvi cwZdjb `Lv hZ mvi`vgVi cZKwU KvR|
153 154
fviZxcvYvi my Rxebv`k, AvZZvM, KVvi KgRxeb ay h gVi Abvb mbvwmbx Rxeb Zvi m~PbvZB GK gnvc~YZvi w`K je nqwQj| .....
ev ePvwibx`iB AbycvwYZ KiZ, Zv bq,ivgK mvi`v fvev`ki mKjKB Zv evivYmx e`veb GKjv KvwUqQb wfvSzwj wbq gvayKix Ki| .....
bZzbfve c_ `LvZ, Zv`i gy KiZ| mvi`v`ex hgb mKjK wbq cig fvjevmvq
GK _vKZb| gVi cwZwU Aski cwZ Zuvi AKwg fvjevmv mKjK iY 78 eQi AvM GK Dvi_i w`b, mw`b wQj 21 RyjvB| Avwef~Zv nb
Kwiq w`Z mvi`v`ex~i ccvZnxb Abvwej ni K_v| mvi`v`exi hLb hgb GB gnvmvwaKv| `xv w`q, mbvm w`q, n, evYx Dc`k avivq kZkZ bibvixK
ZLb Zgb, hLvb hgb mLvb Zgb - GB K_vwji h_v_ fviZxcvYvi Rxeb AwfwmwZ Ki cqvZ njb 1973 mvji 30 Rvbyqvix|
cwZdwjZ nZ| h Kvb cwiek, h Kvb cwZKjZvi ga wZwb AwePwjZ _vKZb,
kvfve mg cwieki mv_ gvwbq wbZb Ges Zuvi D`vi I msvigy gvbwmKZv fviZxcvYvi gZzZ cevwRKv gvcvYv gvZvRx h_v_B wjLwQjb -
w`q ZzQvwZZzQ Kzmsvi wjK AwZg Ki GKwU mnR mij, hywc~Y gxgvsmvq Avgiv ~j RMZ kx kx gvqi Rxeb hvcb `Lvi mfvM jvf Kwiwb, wK Zuvi
DcbxZ nZb| GBfve mvi`v`exi gZ wZwbI gVevwmbx`i mvgb GKwU h_v_ GB KbvwUi Rxeb Avgv`i myL AvVviv eQi ai Rvjgvb wQj|
Av`kwb Rxebi `v vcb Ki Zvjb|
Ze ay gVevmxB bq, mg f gq`i `ytLKK wZwb Dcjw KiZb m~wb`k t
Ges bvbvfve mnvbyf~wZi mv_ civgk w`q bZzb c_i mvb w`Zb| wZwb wbR
gv Ag kYx ch covkybv KijI bvix wkvi mc wQjb| wZwb AvwiK 1| wbf q c v Yv c e v wRKv (mv) fviZxc v Yv w ZK_v, k x mvi`vgV,
fve PvBZb, gqiv hb jLvcov wkL wbRi cvq `uvovZ cvi| ZvQvov wZwb `wYki,KwjKvZv, 1988, ct 25|
cYc_viI Zxe weivax wQjb| KD cY w`q gqi weqi eev KiQ bj 2| Z`e ct 24
wZwb AZ Am nZb| gq`i Dci Kvb AZvPvi ev Aegvbbv NUj wZwb 3| Z`e ct 26
GKeviB mn KiZ cvi bv| e ^vgx cwiZv wKsev wbhvwZZv gq`i wZwb 4| Abbv myaxiv, ct 69
A_ w`q I bvbvfve mvnvh KiZb| gq`i cwZ GZ mnvbyf~wZkxj njI wZwb 5| Z`e
KvbiKg wg_v K_v ev JZc~Y AvPiY Kvb gZB ei`v KiZb bv| Gfve 6| Z`e
`Lv hvQ, mvi`v`exi AiZv I wkv meZvfve fviZxcvYvK mywkwZ Ki 7| fviZxcvYv wZK_vct 27 I fwMbx myaxiv - kZel kvjx, ct 185|
ZzjwQj, h wkvi cwZdjb Zuvi mg RxebB `Lv hvq| ZvB ^vgx gvaevb` 8| fviZxcvYv wZK_v, ct 39
gVevwmbx`i KvQ fviZxcvYv gvZvRx mK h_v_B ejwQjb, gv VvKiYi A 9| Z`e ct 40
i mweKv! GwK Kg K_v! Zvgiv KLbB ZuvK mvgvb gb Kie bv| Zuvi KvQ 10| Z`e ct 40
_K me Rb wkL be| eZ mvi`v`exi AvwiK mvnPh fviZxcvYvi RxebI 11| Z`e
mvi`v`exiB gZ Abvo^i, wbinvix, bxwZwb nq IV hv 1954 Lxt _K 1973 12| Abbv myaxiv, ct 76
Lxt ch my`xN AvVviv eQi kxmvi`vgVK AveZ Ki iLwQj, iv KiwQj GB 13| fviZxcvYv wZK_v, ct 52
bevziK cv_wgK So SvcUvi nvZ _K Avi GBfveB fviZxcvYvi RxebwU 14| Z`e ct 65
wbt^v_ ni `v wnmve wbew`Zv wwb myaxiv ei m~YZv mvab Kij| 15| Z`e
1911 mvj mi^Zx c~Rvi fvmvbi w`b MnZvMi ga w`q h Rxebi 16| Z`e ct 77
bZzb m~Pbv nqwQj 1973 mvji 30k Rvbyqvix Zvi cwimgvw NU| kl nq 17| e`vcv Yv cev wRKv (mvw`Z), cev wRKv gvcvYv, kxmvi`vgV, `wYki,
ivgKv`vjbi BwZnvmi GKwU iZc~Y Aavq| G cm Avb`evRvi cwKvi KjKvZv, 1408 ev, ct 33
31 k Rvbyqvix 1973 mvji wicvU jLv nqwQj, mB Ke G Rxeb GmwQjb
evMevRvii mijv bvg GKwU mijv evwjKv| .... Dvab kx kx mvi`v gvqi KvQ
iBjb Zuvi wklv nq, mweKv nq|
155 156
KuvPvgvj
cvov Muv-i Ljv t eZgvb cvmwKZv AvMWyg evMWyg NvovWyg mvR
mvgbv_ `vm XvK g`s SuvSi evR|
evRZ evRZ Pjj Wywj
cvov Muvq wk`i Ljvi f~eb GK ARvbv Avb` DRbvq ficyi| Zv`i Ljvq Wywj Mj mB Kgjv cyix| ....
gvwU AvQ, iO bB| Ljbv AvQ, DcKiY bB| DcKiYnxb Ljvi f~eb wkiv Wyg A_vr Wvg `b`j| DZ Ljvi QovwU weMZ w`bi Rbmbvevwnbxi
Awff~Z nq ARvbv Avb`| AwZ mvgvb LjvB wki gbvRMZK cuQ `q RvKRgKwUKB Zzj aiQ|
icK_vi mvbvi cixi `k| Avb`i mxgvnxb RMZ ay c_Pjv| G c_ Pjvi
Avb` wPiKvji| c_i cuvPvwji Acy-`yMvi bvUvdj, iovi wewP Kzovbv, euvki Ab GKwU Ljvi Qovq cvIqv hvq mvneevey`i m BsiR I
abyK I cvUKvwVi Zxi w`q hy hy Ljv, `kjvB Gi Lvc w`q Zvm evwbq Pviv cvZywMR`i wgji Avfvm
Ljv gb Kwiq `q Avgv`i Qjejvi w`bwj| hLvb wQj Avb`, Avi eb DcbwU evBvc
gywi AvKvLv| bvBbUb UvBvc
AZxZ evsjvi cvovMuvq Ggb AbK Ljv cPwjZ wQj Zv AvRI evsjvi UzjUvbv weweqvbv
Kvb cvovMuvq Mj `Lv hvq| evsjv fvlv I mvwnZi Avw` wb`kb Phvi MvbwjZ mvneeveyi eVKLvbv
`vev LjvwUi Dj-L cvIqv hvq| evey ejQb hZ
cvwnju ZvwoAv ewoAv gvwoD| cvb mycvwi LZ|
MAeiu ZvwjAv cvRbv NvwjD \ cvov Muvqi Ljvwj AvwfRvZnxb, gyKUz nxb ivRvi gZv| MvgxY mijZv
gwZGu VvKziK cixwbwev| Gi wbR^ ewk| A_bwZKfve wcwQq cov cj-xgvqi mvb`i GB DcKiYnxb
Aek KwiAv feej wRZv \ LjvwjB RywUq w`Q Avb`i LvivK| wk gbi weKvk GB Ljvwji
gyKz` PeZxi Afqvgj Kve wk kxgi kke eYbvq jvKxovi wb`kb cqvRbxqZv Acwimxg| wki Ljvi fvvi MwQZ h Ljvwj AvRI cvovMuvq
cvIqv hvq| PvL ivLjB `Lv hvq, mwj nj KvevwW, Mvj-vQyU, Wvswj, wcUz ev wcUz,
bMiv evjK m m`vB Lo Kov fv KzwgiWvOv, jyKvPzwi, Mv`x, WMvj (Pviv Ljv), wKZwKZ, e emx BZvw`| GB
Lj m`v wUKv Ko fUv Ljvwji De Ke, Kxfve Zv wbwZ Ki ejv me bq| cev` evKi gZvB G
............................................ Ljvwji De cj-xevsjvi gvbm f~wgZ| Kvb my`i~ AZxZ _K Gi aviv AvRI
ZcvAv evNPvwj Lj mvay mvZv aywj engvb|
mvgi meB wZbvZv cvov Muv-i Qj`i GKwU Rbwcq Ljv Mvj-vgvwi ev Mvj-vQyU| GB Ljvq
KvbvKvwb be Ljvq m`vB AvQ QyUvQywU Kivi Avb` Avi gywi Abvwej AvKvLv| `ywU `j fvM Ki GB
bv Rvwb w`em _vK Kv_v| Ljv nq| cwZ `j KZRb _vKe Zvi wbw` Kvb mxgv bB| Qj I gq DfqB
GB Ljvi Askx`vi nq| cwZwU `j GKRb ivRv ev cavb mbvcwZ _vK| GKwU
wk kxgi Ljvq mvZvPvwi, gvQ gvQ, gqbvMywo, WyevevwR, Svwj cfwZ LjviI MvjvKvi `vM KU Zvi ga ivRv ev mbvcwZK emvbv nq| MvjvKvi AskwU
cwiPq cvIqv hvq| _K wKQyUv `~i - mvaviY 30-50 wgUvi `~i GKwU AvqZvKvi Ab Ki
jvKxovwjZ mgM jvKRxebi L wew cwiwPwZ wbwnZ iqQ| `ji ivRvK wNi _vK, hvZ ivRv duvKv cq AvqZvKvi Ni cuQ bv hvq| em
cvov Muv-i DcKiYnxb Ljvwj ZrKvjxb evsjvi mvgvwRK I A_bwZK cvcUwU _vKv ivRvi `ji jvKiv GK GKRb Ki `g wbq gyL Pz-D-D-D AvIqvR
Zzj ai| mvgvwRK Kg I wPvavivi bvbv NvZ cwZNvZ cZ Kiv hvq Ljvwji KiZ KiZ ivRvK wNi _vKv wei `ji m`m`i Zvwoq `q ev Quyq w`q
ga| Mvg Ljvwji ga wbwnZ iqQ HwZnvwmK Z_i Aweb I AMw_Z gvVi evBi ei Ki `q| wei `ji ivRv AvqZvKvi Ni Aevb Ki| ZvKI
157 158
Ni _K ZvovZ nq| GB myhvM ivRv AvqZvKvi Ni Pj Avmj Mg Ifvi| Zvi weqvcb| GB Ljvq bB Kvbv evwnK DcKiY| Lvjv gvV, evMvb,
AbK mgq AbKi `g dzwiq hvq| ZvK hw` cwZc `ji Qjiv Quyq dj, Rj,evwo h Kvb vbB B Ljvi g| GB Ljvi m`m msLvi Kvb mxgviLv
Ze m Ljvi evBi Pj hvq| `g dzivbvi AvMB m hw` ivRvK Quyq djZ bB| LuyR ei Kivi ci h Avb`, inm, Dbv`bv iqQ Zvi c_g nvZ Lwo
cvi ev AvqZvKvi Ni cuQ hvq Ze m Ljvq _K hvq| GB Ljvi Dcv`vb jyKvPzwi Ljvi gaB| GB Ljvq GKRbK Pvi wnmve eP bIqv nq| m`miv
mvgvbB Lvjv gvV, gy AvKvk Avi Amxg Avb`| GKwU wbw` RvqMvi ga h hvi gZv jywKq co| Pvii KvR nj jyKvbv
Wvswj GK A~Z aiYi cvov Muq Ljv| Ljvi DcKiY ejZ Kw mKjK LuyR ei Kiv| mKjK LuyR ei KiZ cvij m Pvi _K gy nq|
w`q Zix GKwU Ask ev jvwV Ges `yB w`K QuyPjv cuvP Bw gvci GKwU wj|GwU hvK c_g LuyR ei Kij m Pvi wnmve weewPZ nq| Gfve Ljv PjZ _vK|
`LZ AbKUv gvKzi gZv| GB LjvwUI `ywU `ji ga nq _vK| GKwU QvUv cvov Muvqi Avi GK gRv`vi Ljv Mv`x| `ywU `j wef nq GB LjvwU
j^vU MZ Ki Zvi ga gvKzi gZv `wUK ivLv nq| Wvs-wUi mvnvh `wU nq| gvVi ga j^vjw^fve cici 6,7,8,9wU KvU KvUv nq| GKwU `j KvUi
hZ`~i hvq ZZ`~i djv nq| wei `j MZ _K wKQyUv `~i mvwiefve `uvwoq ga wbw` RvqMvq cici `uvwoq hvq| cwZc `ji Qjiv wbw` GKwU Ni
hvq| AbKUv AvaywbK wKU Ljvi wdws Gi gZv| Wvs w`q `wU Quvovi mgq c_g cek Ki| NiwUK `yw`K _K wNi djv nq| `ji m`miv Ni _K
hw` k~b ai djv hvq Ze m AvDU ej MY nq| ` ev wjwU hLvb wMq eivbvi Pv Ki| `ji h Kvb GKRb m`m cwZc `ji Kvb m`mi
coj mLvb _K `wUK Avevi Wvs w`q QuyPjv Ask AvNvZ Ki k~b fvmgvb k bv cq me Niwj k Ki hw` cybivq vwUs cqU - G wdi AvmZ cvi
Aevq Rvi AvNvZ Kiv nq| hZ`~i `wU wMq coe mLvb _K Wvs w`q MZwU Ze Rqx ej NvlYv Kiv nq| GB Ljvi bB Kvb RvZxq ev AvRvwZK ^xKwZ|
ch gvcv nq| Wvs-Gi AvqZb hZevi gvcv nj mB `ji ZZ cqU| GBfve Zey Mv`x Ljvi RbwcqZv evsjvi h Kvb Muvq Mj eySZ cviv hvq|
`ji cwZwU m`m AvDU bv nIqv ch Ab`j Wvswj eenvi ev Ljvi myhvM Kvb Ljvi DcKiY Avevi Uvwji UzKiv Avi MvQi cvZv ev dj
cve bv| LjvwU AbKUv AvaywbK wKU Ljvi gZ| AbKi gZ, Wvswj Ljv `Iqv `kjvB ev wmMviUi Lvj| cvov Muv-i Qjiv Zv w`qB evwbq bq UvKv
_KB bvwK AvaywbK wKUi Rb| ev Zvm| Uvwji Zix QvU Pviv w`q Lvjv gvV, Wvev ev cyKzi cvo Xvjy mgZj
wk`i Ljvi f~eb AviKwU Rbwcq Ljv wcUz ev wcUz| Ljvi DcKiY RvqMvq Ljv nq| QvUv GKwU eMvKvi Ni gvwUZ Ab Kiv nq| ZvZ cv iL
Qwoq AvQ Mvgi c_-NvU-nvU-gvV| cyivbv UvwjfvOv MvjvKvi ev PKv Ki GKRb PviwU gvc gZv RvqMvq Quyo dj Ges cwigvY gZv bKj UvKv ev Zvm
fO wbjB nj| Kv_vI mvZ ev Kv_vI bqwU UvwjfvOv cici mvwRq wbq GKwU gywVe Ki aiv nq| AbRb GKBfve eMvKvi NiwUZ cv iL c~ei PvivwUK
wbw` RvqMvq ivLv _vK| Zv _K cqvRb gZv wKQyUv `~i GKUv iLv Ab Kiv LvIqvi Pv Ki| hw` Dchy gvc gZv PvivwUK Lq djZ cvi Ze gywe
nq| iLvi Icvi _K QvU ej w`q mvRvbv PvivwjK AvNvZ Ki fO `Iqv Zvm ev UvKvwj Zvi| Avi hw` bv cvi Ze gywZ hZwj Zvm AvQ ZZwj b
nq| `ji cwZ m`m wZbevi Ki myhvM cve| co _vKv Pvivwj cici Avevi w`Z nq| ZvQvov PvivwUK bv LqI Ni wdi Avmvi myhvM AvQ| NUvi ci NUv
mvwRq wbjB cqU wbR`i cKU| Pvivwj mvRvbvi AvM wei `j Ab GeveB mgq KvwUq `q Zviv|
`ji Kvb m`mi Mvq ejwU jvwMq `q Ze Ljvi `Lj Zv`i nvZ Pj hvq| cvov Muvq GKwU Ljvi bvg wKZwKZ| GB LjvwU gq gnj ewk Rbwcq|
Kvb Kvb Ljvq bB Kvb DcKiYi evjvB| Ljvi Kvb DcKiY bv cvkvcvwk `yw`K wgwjq gvc gZv QqwU Ni gvwUZ `vM KU Ab Kiv nq| GKwU
cqB wkiv wbRivB Ljv Zwi Ki bq| Ggb GKwU Ljv KzwgiWvOv| h Kvb Mvj QvU AvKvii gvwUi nuvwo fvOv w`q Zwi Pviv GB Ljvi DcKiY| cZKwU
RvqMvq GwU Ljv nq| KqKRb wgj GUv Ljv nq| wkiv wbR`i ga GKRbK Ni PvivwU dj w`q Pz wKZwKZ eywjZ GK `g GK cvq jvwdq QqUv Ni cvi
Kzwgi wnmve eQ bq| Kzwgi Rj Avi evwKiv WvOvq Aevb Ki| WvOv _K KiZ nq|
KD Rj bvgjB (Kwg Rjvkq) Kzwgi ZvK aivi Pv Ki| I Kywgi Zvgvi Gwj QvovI KvbvgvwQ, `vwoqvevv, wQeywo, mxZvPzwi, jvj jvwV, wj
Rj bgwQ ej wkiv Avevi WvOvq DV co| mvaviY GKUv gbMov Ljv A_P Ljv, mvbvcywZ, igvjPzwi, evNQvMj, wPwbwezU, ivbvevwU, MvQv i MvQv, e
Gi ga AvQ KZ Avb`, AvQ KZ cvYvj Dbv`bv| wkgbi mijZv AwZ emx KZ Kx Ljvi fvvi jyKvbv iqQ cj-xi AvbvP KvbvP|
mvgvbi gaB LuyR cvB cig Avb`| AvRKi MwZgvb hyM AvaywbK mfZvi nvZQvwbZ `Z nvwiq hvQ cj-xi
wki jyKvbvi Avb` wPiKvji| gv wki jyKvPzwi wk gbK Ki Ljvwj| wKU, dzUej, Uwbm, fwjej BZvw` ^xKZ Ljvwji `jZ cj-xi
159 160
Ljvwj PPvi Afve nvwiq hvQ| KwDUvi BUvibUi hyM wfwWI Mgi G mZ Mvcb Kb t m~h Nvi cw_ex bq
gvag DcfvM Kiv hvq Ljvi Avb`| wkvi cwZhvwMZvi Bu`yi `o Avgiv
fyjZ emwQ cvovMuq Ljvwj| AvaywbK hyM hvwKZvi hyM, KwgZvi hyM| A_P ivvK gj
cvPxbKvj KVvi cwikg Ki RxweKv wbevn KiZ nZ| wK GLb Rxebi meB
hi AvwacZ| QvU QvU Qjgqiv KwDUvi em Mg Lj wK gvV Ljva~jv kvkxj iRb I wcq fvBevbiv| RwUj GK mgmvi Dci nvZ evwoqwQ| G
Ki b v| dj kvixwiK cwikgi Afve Zv`i gvbwmK MVb myPvi nq bv| Ljvi mgmv ay Avgvi bq, mgM weki wPvkxj ew`i iZi mgmv| kZvxi ci
gvV cviwiK mnhvwMZv, D`vi gbvfve, bZZ, kLjv, wbqgvbyewZZv cfwZ kZvx ai h mgmv Pj AvmQ Ges h mgmv mgvavbi Rb e evwbK wP
Yvejx RvMZ nIqvi AeKvk cvq| wki gvbwmK weKvk cvov Muv-i Ljvwji vwe` AvZwbqvM KiQb, m mgmvi mgvavb Avgvi gZv GKRb AwZ bMb ewi
iZ hvwK Zvi hyMI Acwimxg I cvmwK| Kiv `yin| ZeyI GKUz bv wjL _vKZ cviwQ bv, Kbbv QvUejv _KB Avgvi
Afvm mZi c_ Pjv Ges mZK AvuKo aiv|
The sun rises in the east and sets in the west ay
ZvB bq, GUvK Universal Truth ev wPimZ ej wkv `Iqv nq| Kv_vI
Kvb cyK jLv bB - The earth rises in the east sets in the
west . m~h cw_exi Pvwiw`K Nvi cvPxbKvj _K gvbe RvwZ GB wekvm
AwePj wQj| m`k kZvxZ MvwjwjI m~h I cw_ex m^ h gZev` w`qQb
mUv gvZK| mwKZv Avgv`iK aygv cw_exZ cvwVqB v nbwb| wZwb
Avgv`iK w`qQb wek evi bvbvwea Z_| hjvi Dci fi KiB AvR
wevbi AMMwZ NU PjQ| cwe agM - KviAvb, nvw`g, evBej, e`, R`-
Avev Ges cvkvcvwk- wevbI cwivifve mv `q h cw_ex wi, m~h cw_exi
Pvwiw`K Nvi|

KviAvbi cgvY t 1) wbq Avj-vn AvKvk mg~n I cw_exK Ggbfve aviY


KiQb hb Iiv ^ ^ vb nZ bovPov KiZ bv cvi| [ Para - 22, SURA
- FATER ]
2) Ges Avwg GB Rb cw_exZ ceZgvjv vcb KwiqvwQ hb Dnv (cw_ex) Zrmn
AvwjZ bv nq| [ Para - 17, SURA - AMBIA ]
3) P` I m~h Mbbvq wbqwZ iwnqvQ A_vr m~h, P` Ggbfve NyiQ hvi dj
w`ev ivw nQ Ges GB cwieZbK j Ki w`b, gvm I eQii Mbbv Kiv nQ| [
Para - 27, SURA - RAHMAIN ]

nw`mi cgvY t nRiZ gn` (mvt) ejQb hLb Avj-vnZvqvjv cw_ex mw


Kwijb ZLb Zvnv _i_i Kwiqv KuvwcZ jvwMj| AZci Avj-vn cvnvi ceZ mw
Kwijb Ges Dnvi Dci kjvKv ^ic gvwijb, ZLb cw_ex wi nBj|
[gkKv` I nvw`m imyj]

161 162
evBeji cgvY t 1) m~h IV Avevi A hvq; Ges mZi ^vb hvq hLvb ei Dci NUvq 1 nvRvi gvBj eM Nyij jfvMi Kvb AwZB _vKZ bv|
wMqv IV [evBej heyi Dc`kK 1/5] GQvov cw_ex hw` cwg nZ c~e NyiZ Zvnj mvgyw`K mvZK wewfb w`K cevwnZ
2) hLb wZwb D AvKvkK `pic wbgvb Kwiji; hLb Rjvavi cevnivwk nZ `Lv hZ bv| aygv cwg _K c~e cevwnZ nZ| wK Zv nq bv, ZvB
cej nBj; hLb wZwb mgy`i mxgv wi Kwijb hb Rj Zvnvi Avv jNb bv wbtm`nB ejv hvq h, cw_ex wi|
Ki,hLb wZwb cw_exi g~j wbicb Kwijb|
[evBej heyi wnZvc`k cwiQ` 8/29] PZz_ cgvY - evwbK`i gZ, cw_exi cwiwa 25000 gvBj| 24 NUvq Avcb
ei Dci Nyi Avm| Zvnj cw_exi MwZeM NUvq 1 nvRvi gvBjiI ekx|
e`i cgvY t 1) mweZv bvbv gi viv (ceZgvjvi viv) cw_exK my iLQb aijvg GB cP MwZZ cw_ex cwg _K c~e NyiQ|, Zvnj Zvi cvwicvwkK
wZwb webv LuywUZ AvKvkK `p ic avib KiQb| [FMe`| `kg gj 149/1] evqygjI GKB w`K NyiZ _vKe| wK Avgiv Zv eQii wewfb mgq evqygjK
2) AvKvk wbj, cw_ex wbj I mg ceZI wbj [FMe`| `kg gj 89/ wewfb w`K NyiZ `wL| GgbwK c~e nZ cwgI g`yg` evqy cevwnZ nq| Zvnj
4] Lqvj Kib 1 nvRvi gvBjiI ekx MwZ mb evqygjK AwZg Ki g`yg`
3) n AvKvk cwigYKvix m~h I P`! [FMe`| `kg gj 173/4] evqy Dvw`K cevwnZ nq ? KLbI bv| ZvB cw_ex wi bv nj Ggb evqy cevn
Ame|
R`-Avev t 1) wZwb P`, m~hK c~e nBZ cwg gYKvix KwiqvQb Ges
cw_exK Rjcwi weZZ KwiqvQb| cg cgvY - m~hi Pvwiw`K Nyi AvmZ cw_exi cvq 60 KvwU gvBj c_ AwZg
2) hLb cw_ex K Ri KvZi nBqvwQj wZwb Zvnvi cvYK ceZ ic KxjK KiZ nq| mgq jvM 365 w`b| Zvnj cw_exi evwlK MwZ NUvq 68500 gvBj
cvw_Z KwiqvwQjb| ZLbB cw_ex wi nBj| GKB fve NUvq 2285 gvBj MwZZ P` cw_exi PZzw`K Nvi| P` gv 2285
gvBj MwZeM wbq 68500 gvBj MwZeM wewk cw_exi PZwy `K wKfve Nyie ...?
wevbi cgvY t c_g cgvY - weki cwZwU c`v_B GK AciK mRvi ZvB ejev cw_ex wi ejB P`i NyYb me nQ|
AvKlY Ki| GB AvKlbx kw wbfi Ki cZfve Zv`i fii kw bdj
Ges civfve `~iZi eMi Dci| [wbDUb] l cgvY - aijvg cw_ex NyiQ mZ wK k~bK wbq wbqB NyiQ bv| Zvnj
hw` GKUvi fi AciwUi PvBZ ekx nq Ze hvi fi ekx m AbUvK gbKwi `g`g _K GKwU Givc-b 10/15 gvBj mvRv Dci DV 1 NUv MwZ
KvQ Uvbe| `~iZ ekx nj GB AvKlbxq kw Kg hvq dj KvQ UvbZ cvi bv, wbqb Ki ivLj| GB GK NUvq cw_ex Zv 1000 gvBj c~e w`K mi hve| 1
Ze Zvi kwZ QvUUvK ev nvjKvUvK Zvi PZzw`K Nyivq| KwVb, Zij I evqexq NUv ci Givc-bwUK mvRv mywR bvgvj `g`gi Dci bv co Zv w`j-xZ covi
c`v_i mg^q cw_ex MwVZ, ZvB GwU AZ fvix| Abw`K m~h GKwU AwMwc| K_v| wK Zv nq bv| ZvB GUv cwivi h, cw_exi NyiQ bv|
Avgiv Rvwb Avbi Kvb IRb bB| ZvB m~hi AvqZb cw_exi Pq hZb eo
nvK bv Kb Zvi IRb cw_exi IRbi _K AbK Kg| AZGe m~h cw_exK mg cgvY - wesk kZvxZ GK_v ejj mevB wekvm Ki h, iKUi mvnvh
NvivZ cvi bv| GUv Ame| cw_exK c`wY Kiv nqQ| cw_exi c Qo h MwZZ iKUK DvKvk DVZ
nqwQj Zvi MwZeM wQj cwZ mK 7 gvBj| A_vr 25 nvRvi gvBj cvq|
wZxq cgvY - cw_ex hw` NyiZ Zvnj wbqB b I nWwji aygKZzwj `w cw_exi PZyw`K iKUK h MwZeM wbq PjZ nqQ Zv wQj NUvq 16000
ewnfZ
~ nZv| `y GK hyM A_ev `y GK kZvxZI `w ewnfZ
~ nZv| wK c~ec
iy l`i gvBj (Gc) Gevi ck nj h iKU NUvq 16000 gvBj MwZeM wbq PvKvi
eZv _K Rvbv hvq h, cw_exi Rbg jM _K AvR ch Gjvi Kvb vb Nvi Zv wK Ki 70000 gvBj eM wewk cw_exi PZzw`K Nyie| hw` iKUUv
cwieZb nqwb| ZvB `pKB ejv hvq h cw_ex wi| ekx MwZeM mb cw_exi MwZc_i mvgb co Ze msNvZ Awebvh Avi hw`
wcQb co Ze cw_exK Avi Rb RbviI aiZ cvie bv|
ZZxq cgvY- cw_exZ wZbfvM Rj Avi GK fvM j| GB RjewZ cw_ex Avcb GQvov Ujwg wQjb AvjKRvvii GKRb mycwm mbvcwZ| wZwb H
163 164
hyMi mek f~Mvjwe`, MwYZ I RvwZwevbx wQjb| wZwb cgvY Ki `wLqQb, AvaywbK fviZ bvixwkv t
cw_ex wi| Rvgvb evbxK, aghvRK, mwbK I MYK wbKvjvm KvcviwbKvm
cgvY KiQb cw_ex wi| mg miRMr ZvK K` Ki c`wY Ki| wZbRb eZgvb mgqi bxwiL
gvwKb evbxK gyjvi, yU Ges Mbvb ejQb, ev wi; G mZ D`NvwUZ MxZv (wmbnv) PeZx
nqQ U-2 wegvb nZ cheY viv| GQvov GKv`k kZvxi GK LvZbvgv
RvwZwevbx AvjeiYx cgvY Ki `wLqQb, P`, m~h, Mn, b meB cw_exi !yy y!y
meK| mevB GB cw_exK K` Ki NyiQ| Education one man, you educate one person, but educate a
evbxKiv Kvb hyMB em bB| mehy MB G evcvi wbq AvjvPbv nqQ woman and you educate a whole civilisation - Mahatma Gandhi.
Ges AvRI nQ| Ze hLb Kvb gZev` cPwjZ nq hvq ZLb mwUK Dvbv m~Pbv t m~Pbvq ejv hvq bvix _K RvwZi Rb| bvix Zuvi wkv `xv, AvZwekvm,
AZ KwVb| GKUv fyjK hw` fyj ejI Rvb Zey cvwicvwkK Pvc m fyjK mZ gvbwmKZv, ^wbfiZv, bvix gZvqb, `~i`wZv cfwZ hZ DbZ ne, mB
ejB gvb| evbxK AvBbvBb ZvB ejQb, AvVviv eQi ch gvbyl hv wKQy RvwZI ZZ DbZ ne| ZvB wbwZfveB weki cwZwU `k bvix wkv, bvix cMwZ
kL, gZzi c~ew`b ch mUvKB AbymiY Ki| MvwjwjI Gi cii evbxK I bvix kw GKvfveB Kvg Ges Avvgv`i `k fviZelI Zvi ewZg bq|
wbDUb cw_ex Nvi GK_v gb wbZ cvibwb| 1952 mvj gvBKj m I gwj bvix wkv kwU `ywU ki mswgkY, h_v bvix Ges wkv, myZivs
GKB gZ cKvk Kib| cw_ex N~Ybi evcvi AvBbvBbK wRvmv Ki hv cvIqv bvix wkvq GB `ywU welqKB mgvb iZ c`vb Kiv DwPZ| A_vr GKw`K bvixRvwZi
hvq Zv GB `uvovq cw_ex Nvi eZ Gi Kvb cgvYB bB| DwciD kw, mvb, myiv, ghv`v, HwZnK ^xKwZ c`vb, Abw`K wkvi Avjvq bvixi
AvjvPbvi kl wbwavq ejv hvq h, m~h Nvi, cw_ex wi| mvweK I mevwb weKvki c_ my`p Kiv| eZgvb wkwZ gwnjv h RvZxq m`
GwU mei ^xKZ|
fviZel bvixwkvi cvcU t AZxZ Ggb GKUv hyM wQj hLb bvixiv
Zv`i Rxebi mv_KZv Mnvjxi KvR Ges mvb cwZcvjbi viv ARb KiZv|
A_vr bvix RvwZi mv_KZv PwiZv_ nZ hvM cZx I gvZv ic, Ze mB hvMZv
wePvi Kiv nZ Mvn `Zvi gvcKvwVZ| bvix mgvRi AwaKvi mxgvwqZ _vKZ
cyilZvwK mgvRi wbqg bxwZ, AvPvi Abyvb I Kzmsvii eovRvj|
cieZxKvj ^vaxb fviZi ivbZviv Dcjw Kib, h Kvb mfZvi
weRq i_i `ywU cavb mgvivj PvKvi GKwU bvix I AciwU cyil| ZvB fviZxq
msweavbi ZZxq Aski 14,15 Ges 16 bs avivq mevi Rb mgvb AwaKvii K_v
ejv nqQ| GQvovI 21, 41, 45, 46, 51 avivwj bvix I wkv msv ^v_K
myiwZ KiQ| AvBbi `wZ RvwZ wj eY wbwekl me bvMwiKB mgvb| GLb
bvixiv wbR AwaKvi, wbR mvb - ghv`v, myivi `vweZ cyil`i mv_ Kuva Kuva
wgwjq KvR KiQ|
fviZel bvix wkvi eZgvb wP t fviZel gvU RbmsLvi 48.72%
bvix| hnZz fviZi gvbem`i AafvM bvix| myZivs fviZi AMMwZi Aavsk
bvix mgvRi Ici wbfikxj| ZvB fviZi gZ DbqYkxj `kK wekvqbi m
Zvj wgwjq PjZ Mj m~Y gvbem`K eenvi Ki RvwZi DbwZ NUvZ ne|
Avi Zvi Rb bvixwkv Acwinvh|
eZgvb Kvji wePvi `LZ cvB, fviZel wkv bvix mviZvi
nvi geagvb| 2011 mvm wicvU _K GKwU cwimsLvb Zzj aij `Le GB

165 166
Z_i eveZv| 5) we`vjqwjZ gq`i Rb cwiKvVvgvMZ bvbv Amyweav, c_K kPvjqi
Literacy Rate in the India : 1951 - 2011 Afve cfwZ gq`i we`vjq hvIqvi cwZeKZv mw KiQ| hvi dj
Census year Person(%) Male Female m/f gap in literacy rate
cv_wgK ii ci gq`i zjQyUi msLv ew cvQ|
1951 16.7 24.9 7.3 17.6
1961 24.0 34.4 13.0 21.4 6) DP wkvi Rb gq`i KjR me bB|
1971 29.5 39.5 18.7 20.8 7) cwievii Avw_K AbUb bvixwkvi weKvk evav c`vb KiQ|
1981 36.2 46.9 24.8 22.1 8) mvgvwRK iYkxjZv I Kzmsvi bvixwkvi c_ evav|
1991 52.2 63.9 39.2 24.7 9) mevcwi cyilZvwK mgvRi elgg~jK gbvfve bvixwkvi AMMwZi cavb
2001 65.38 76.0 54.0 22.0
Aivq|
2011 74.04 82.14 65.46 16.68
Dcmsnvi t eZgvb gvbyl GUzKz eySQ AZ cwieviK myzfve Pvjbv KiZ nj
Source Census of India, GOI (2011) cwievii Qj gq`i jLvcovi `Lvbv KiZ nj Mnea~KI wkwZ nZ
2011 mvm wicvU Abymvi fviZel mvgwMK mviZvi nvi 74.04%| bvixwkvi ne| ZvB bvixwkvK AbycvwYZ KiZ eZgvb zj, KjR, wekwe`vjqi msLv
nvi 65.46% Ges cyil wkvi nvi 82.14%| GB wicvU _K h, ^vaxbZv evoQ, ZvZ QvQvxi mgvbycvZ Avmbi msLvI evovbv nQ| hgb AeZwbK
cieZxKvj bvix cyil DfqB wkv geagvb nvi DbwZ KiQ| A_vr wkveev gq`i c_K we`vjqi eev, c_K kPvjq vcb, wewfb cKvi
^vaxbZv cieZxKvj wkvi nvi ew cqQ| 1951 mvj hLvb gvU mviZvi fvZv cfw Z| GQvovI cvwievwiK wkv I AwffveKi wkvi Ici iZ c`vb Kiv
nvi 16.7% wQj, mLvb 2011 mvj gvU mviZvi nvi ew cqQ 57.7%| nQ|
1951 mvji Zzjbvq 2011 mvj cyyil wkvi nvi cvq wZbY ew cqQ, h_v cvPxbKvj _KB cyilZvwK mgvRi ivKZviv eySwQjb h, bvixiv
- 24.9% (1951 mvj) Ges 82.14% (2011 mvj)| GBw`K _K Avhfve, wkwZ nj bvix Zvi AwaKvi, mvb ARb Ki ^wbfi nq DVe Ges cyilZvwK
bvixwkvi nvi ew cqQ 1951 mvji Zzjbvq 2011 mvj cvq bqY A_vr mgvRi eovRvj fO hve| GB gbvfveK e_ KiZ nj gq`i wbR`iB
7.3% (1951 mvj) Ges 65.46% (2011 mvj)| myZivs GB welqwU mgxv AbK ewk mvej^x Z_v kvixwiK I gvbwmK w`K _K my I k mg_ nq DVZ
_K h, ^vaxbZv cieZxKvj cyil`i Zzjbvq bvix wkvi ewi nvi `ZZi| ne| wkwZ bvix mgvR mvmev`, Kzmsvi `~i Ki GKwU my`i, kvwc~Y DbZ
wK GLbI wkv bvixiv cvrc`| 35% bvix AvRI wkvi AvwObv _K mgvRi evZveiY Zwi KiZ cvi| ZvB gvjvjv BDmydRvB Gi fvlvq ejv hvq
`~i| fviZel Mvgvj GLbI bvixwkvi AMMwZi nvi axi MwZ mb| Extremists have shown what frightens them most : a girl
fviZel bvix wkvi mgmv t fviZel bvixwkvi cvrc` nIqvi KviY with a book.
ek wKQy cwZeKZv, hv AvRI eZgvb, mwj nj t Mm~Px t
1) AwffveK`i wkv I mPZbvi Afve| Mvgvj GLbI 70% KbvmvbK 1. Aggarwal, J.C (2004).Development and planning of modern
wkv eev _K `~i mwiq iL MnKg wbhy Kiv nq| education Delhi, Vikas publishing house pvt. ltd.
2. Gupta, N.L (2000) Woman education : Thrpugh the ages :
2) AZxZi wewfb c_v - Kzmsvi fO ewiq AvmZ cvijI AvRI fviZi
New Delhi : Concept publishing company.
wewfb ivR (gac`k, wenvi, Dic`k, SvoL cfwZ) evjweevn c_v bvix 3. Kumar, J & Sangeeta (2013) Status of women education in
mviZvi c_ cwZeKZv mw KiQ| India.
3) cyil`i Ici bvix`i A_bwZK wbfikxjZv Zv`i `yejZvi Aviv GKUv 4. gyLvcvavq, iyMvcvj : wkvi AwaKvi AwaKvii wkv|
KviY| ZvB wkvi mv_ A_bwZK ^vejw^ Ki Zvjvi Rb bvix`i ewg~jK 5. P. Mukherjee, R.Dev & G. Upadhyaya (2016), Womens edu-
wkvq AbycvwYZ Kiv cqvRb| cation in India - post predicaments and Future Possibilities.
4) AvwjK `~iZ wePvi Ki gq`i Rb c_K we`vjq vcb Kiv me me Reports :
nqwb| weklZt Mvgvj evwjKv we`vjqi Afve Kbvmvbi wkvi 1. Census od India (2011) : Office of registrer General, India.
bwZevPK gbvfve Mo ZzjQ|
167 168
divmx wec-e evOvjx wec-ex GKUz KiYv nq| ivRv Zvi wekvg Avi GKUz fvjv LvIqv `vIqvi eev Ki `b|
`yw`bB QjwU ej wdi cvq, `uvovZ cvi| QvU LvUv GUv IUv Ki w`Z cvi|
gyKj
z mvnv ivRv Lykx nb|
GKw`b mq ivRv ZvK KvQ WvKb|AbKjv cvLx bvbv Mobi,
m`k kZvx| Mvivi `j Gm MQ Mvi NvU NvU| cZMy xR NuvwU MoQ evj| bvbv iOi, KqKwU A~Z `kb KzKi, gnvg~j MIbv e Avi ZvK m wbq ivRv
Aek Iiv GmQ AbK AvMB| MjxZ BsiR, PuPy ovq WvP,wiloq MxK, f`k i Pjb A`ignj gv`vg w` eixi Ni| eix ivRvi iwZv| GK GK mewKQy `vb
Rvgvb-Awq Avi P`bbMi divmx| cjvkx hyi eQi cvk AvMB Lwjmvwb, Ki `b eixK| Zvi w`K ZvwKq eix ejb, GK GbQv Kb? ivRv ejb,
evov I Mv`jcvov GB wZbwU Mvg wbq divmxiv Mo Zvj kni P`bbMi| gv GKI ZvgvKB w`jvg| cvP `kxq fvjv Qj, Zvgvi mev Kie| eix Lywk|
cvk eQiB bvg Qwoq cojv c~ei AbZg miv kni ej| Mvivi `j GmwQj QjwU cvq nvZ w`q cYvg KiZ hvq eixi| QjwUi KvQ hq `uvovb| _yZbx
evwYR Ki eojvK ne ej| Ze Abvb eemvi Avovj Zv`i Avmj eemvUv ai cvPi mB kvgjv Qji Kvjv PvLi w`K PvL weuwaq ZvKvb gv`vg| wK
wQj `vm eemv, Lvm eemv| Rwg wKbZ nq bv, KviLvbv MoZ nq bv, jei cylZ `Ljb wZwbB Rvbb, Ze gb nj wZwb Wye w`jb mB PvL| fvjv jM hvq
nqbv| Gevi Zix gvj finished product| aiv nvZ cvq ewo euvav eixi| ZvK wZwb GKUz GKUz Ki jLvcov kLvZ _vKb| PvjvK PZzi QjwU
Avi RvnvRi Lvj fiv| gvm `yqK cuQ hve cwgi kni e`i| LiP ejZ GMvZ _vK GKUz GKUz Ki| MwYZ, mvwnZ, `kb, BwZnvm meB m coZ _vK
GB UvcvU KUzKzB| Plucking field - _K gvKU Aewa| Zv IUzKz LiP Zv Zvi gvjwKbi iL `Iqv cwZ`i KvQ| jLvcov Kgb nQ gvjwKb LuvR
jvMeB| Gevi finished product-Gi Kvievi, Kvb LyuZ bB| wWRvBbW& ivLZb mw`KI| w`b GKevi wbSzg `ycy i ZvK GKevi `Lv KiZ nZ gvjwKbi
wWdI nq bv| gvbydvKPvwis wWdI nqbv| Gevi Mvv Mvv Qj QvKiv| mv_| eix Zvi mv_ K_v ejZb AbK welq| Mn, Zviv, b - mw Z, ag,
Aeqmx WiKv QzKixI cvIqv hvq|`vg GKUz ekx, Zv UvKv lvUK ne| G eemv BwZnvm bvbv welq| ck KiZb AbK AbK| QjwUi h_vh_ Di eix eySjb
G`k AvMI wQj| gbymswnZvq Zv `k iKg xZ`vmi eYbv AvQ| gMvwwbm QjwU ay vbB evowb,`nI eoQ| nVvr Ki j^v nq MQ| bvKi bxP,
ejQb wQj bv| Avevi cieZxKvj BebeZzZv ejQb wQj| Avgvi gb nq wQj Mvj big Kvjv `uvwo Muvd| cvP `kxq PvLRvov AviI UjUj| SKSK Mfxi
wQj| meiKg kvlYi eev nuvU Ki Lvjv wQj, Avi GUv wQj bv| bvB hw` nqQ| h KD Wye w`Z PvBe - eixI| QjwUi KvQ hvq eix| Mvj, eyK, wcV
_vKe Ze Kvwiweqvb xccy P`cvjiv KvK Gj| gwikvm wkImvMi ivBiv nvZ eywjq Av`i Ki| wK me euvab AvjMv, m` heb cv `Iqv cvP `kxq
ev KvK Gj| `vm eemv AvM _KB wQj, Mvivi `j Avmvq Avo-eni GKUz hyeKi k cvvZ bvixi euvai cvPxi fO Lvb Lvb| AveM Rwoq ai. Pzgy Z
eo Mj, GB hv| G evcvi cZyMxRiv Pioneer njI AbivI wKQy Kg wQj PzgyZ fwiq `b QjwUi bvK, gyL eyK| c_g hebB bvix k nVvr eo nq
bv| Iiv `kxq `vjvj Qwoq w`Z, Avk cvki Mvg| Zviv fywjq fvwjq bvix hvq eR `vm| fve KvQ bv GjB nvZ| KvQ GjB Kvwgbx M Qvo| eyKi
cyil ai wbq AvmZ mvne`i KzwVZ| ILvb _KB RvnvRi Lvj cY nq fZi KvUv gviMi QUdUvwb| PwKZB gnvRvMiY, `ywU gw ZLb hyi AvqvRb|
Pj hZ cwgi e`i e`i| eix wbRB `vwqZ wbq bb| fvU dzji M gvLv eR hyeKK hebi Mfxi
mvjUv 1770| evsjvq g^ii eQi| gv eQi `kKi GK `yejv cvZjv AveM Avevi Rwoq ai eix hyeKi bvg `b, jyB ebwWKU& Rvgi|
kvgjv Qj divmWvOvi mvne KzwVZ GmwQj wKQy DwQ Lvevii jvf| Lvevi Avevi GK mvq gv`vg eix Rvgii nvZ Zzj `b GK gnvM KvjRqx
cqwQj wVKB, wK gvqi Kvj Avi diZ hZ cviwb| nvZ cvq ewo co `vkwbK Jean Jaques Roussean-i Institution politiques. eix
XyKZ hve Lvji fZi, cvibv| `uvwoq _vK WKi avi| `yPvL fiv Rj wbq hgb ZvK bvixZi k w`q heb ag `xwZ KiwQjb, Zgwb wbRi ARv
Gw`K Iw`K `LZ _vK| AU gv ej GKevi WKI dj guvkq guv`i B `xwZ Kijb wec-e g| we`yr Lj Mj eR `vmi gwi Kvl Kvl|
jvK`i bRi Govq bv| Vj `q RvnvRi Lvj| Rj Rj fm fm GKw`b wPi wec-ex evOvjx Ai So DVjv wec-ei|
cuQ hvq cvwi bMi| Lvwj Mv, Lvwj cv, `xN RvnvR hvvq Kv `vmK GKw`b hZB wZwb ivRvi evwo cvwjZ nb, ivRevwoi LvbvLvb, ivRvi cwgKvi
nvwRi Kivbv nq ivRv c`k jyB-Gi `ievi| Afy, Afy, hvvc_i Kvw cwgK nb, Zvi Avmj cwiPq wZwb GKRb `vm, xZ`vm| Zvi k AwfRvZ Z|
QjwU `uvovZB cviwQj bv fvj Ki| cvP `kxq Qv QjUv `L ivRvi evanq AwfRvZ Z asmB `vmZ gywi c_|
169 170
Gm Mj 1789| `vgvgv evRjv divwm wec-ei| Rvgi ZLb gv Dwbk| GB eqmB `vkwbK Jean Jaques Roussean-i Institution politiques. eix
wec-e eyK Avm, Avm cgI| cwiPq nj BsiR wec-ex wMfi mv_| Zvi gvagB hgb ZvK bvixZi k w`q heb ag `xwZ KiwQjb, Zgwb wbRi ARv
hvMvhvM nj divmx wec-ei bZv`i mv_| Rvgi wbevwPZ njb fvmvB wec-ex B `xwZ Kijb wec-e g| we`yr Lj Mj eR `vmi gwi Kvl Kvl|
msMVbi mwPe wnmve| `vmZi kLj wQuo Suvwcq cojb wec-ex KgKv| wPi wec-ex evOvjx Ai So DVjv wec-ei|
fjZqvi, ikv, gUzi wec-ex PZbvq Dy mgM RbMY AwfRvZ kYxi wei hZB wZwb ivRvi evwo cvwjZ nb, ivRevwoi LvbvLvb, ivRvi cwgKvi
GK nb| 14B RyjvB fO co evwj| mvg - gx- ^vaxbZvi Rq nq| cwgK nb, Zvi Avmj cwiPq wZwb GKRb `vm, xZ`vm| Zvi k AwfRvZ Z|
wK wec-e Zi w_Zz nj, Mvi nb Rvgi| Zvi wei wec-ex`i AwfhvM AwfRvZ Z asmB `vmZ gywi c_|
m eo DVQ ivRMn, ivRcvmv`, zwbew nqQ Zvi Avi mevcwi Zvi Mvq Gm Mj 1789| `vgvgv evRjv divwm wec-ei| Rvgi ZLb gv Dwbk|
iqQ ewfPvii KU~M| 1793 Gi 6B wWm^i wePvi K wePvi mfvq Revbew`Z GB eqmB wec-e eyK Avm, Avm cgI| cwiPq nj BsiR wec-ex wMfi mv_|
wZwb ejb, agveZvi, Avwg jyB ebwWKU& Rvgi| fviZi evsjv Avgvi Rbf~wg| Zvi gvagB hvMvhvM nj divmx wec-ei bZv`i mv_| Rvgi wbevwPZ njb
evsjv Avgvi gvZfvlv| wK m me AZxZ| ^Qvq bq nvZ cvq kLj cwoq `vm fvmvB wec-ex msMVbi mwPe wnmve| `vmZi kLj wQuo Suvwcq cojb wec-ex
wnmve AvgvK Avbv nqQ| ivRv c`k jyB Gi iwZv gv`vgeix Avgvi gvjwKb, KgKv| fjZqvi, ikv, gUiz wec-ex PZbvq Dy mgM RbMY AwfRvZ kYxi
wZwb AvgvK heb ag `xwZ Kib, mv_ mv_ wec-e agI| wZwb AvgvK RvbZ wei GK nb| 14B RyjvB fO co evwj| mvg - gx- ^vaxbZvi Rq nq|
kLvb - Avwg K, wK Avgvi cwiPq, wK Avgvi ag, wK Avgvi KZe| Avwg `vm wK wec-e Zi w_Zz nj, Mvi nb Rvgi| Zvi wei wec-ex`i AwfhvM
wQjvg, `vm AvwQ| Avgvi ag `vm ag A_vr AwfRvZZi wei meZvfve jovB m eo DVQ ivRMn, ivRcvmv`, zwbew nqQ Zvi Avi mevcwi Zvi Mvq
Kiv| m jovB Avwg wbvi mv_B KiwQ| Avgvi Dk AwfRvZZi DQ`| m iqQ ewfPvii KU~M| 1793 Gi 6B wWm^i wePvi K wePvi mfvq Revbew`Z
Dk mdj nqQ| Avi ewfPvi, GK Avwg ewfPvi ej gvwb bv| `ywU c~Y eq wZwb ejb, agveZvi, Avwg jyB ebwWKU& Rvgi| fviZi evsjv Avgvi Rbf~wg|
bvix cyil hLb cgi AvwZZ `wnK wgjb ce nq, ZLb Kvb hywZB Abvq evsjv Avgvi gvZfvlv| wK m me AZxZ| ^Qvq bq nvZ cvq kLj cwoq `vm
ev cvc ejv hvq bv| cyilZvwK fvebvq Zix `ki AvBb bvixK ewMZ mw wnmve AvgvK Avbv nqQ| ivRv c`k jyB Gi iwZv gv`vgeix Avgvi gvjwKb,
gb Ki| ZvB, AvBb Abygvw`Z mKi evBi Ab mKi Dci ewfPvii Qvc wZwb AvgvK heb ag `xwZ Kib, mv_ mv_ wec-e agI| wZwb AvgvK RvbZ
jvwMq `Iqv nq| AvR Avwg hgb `vm, cyilZi Aaxb bvixI Zgwb `vm| mvg, kLvb - Avwg K, wK Avgvi cwiPq, wK Avgvi ag, wK Avgvi KZe| Avwg `vm
gx, ^vaxbZvi wec-e `vm gyw cqQ wVKB| wK bvix gywi K_v wec-e fyj wQjvg, `vm AvwQ| Avgvi ag `vm ag A_vr AwfRvZZi wei meZvfve jovB
MQ| AvMvgx w`b m msMvg Rvwi _vKe| wePviK `ki AvBb gvZveK wePvi Kiv| m jovB Avwg wbvi mv_B KiwQ| Avgvi Dk AwfRvZZi DQ`| m
Kib| ewfPvii `vq _K ZvK gyw `Iqv nqbv| kvw Kvivevm| KvivMvi _K Dk mdj nqQ| Avi ewfPvi, GK Avwg ewfPvi ej gvwb bv| `ywU c~Y eq
gyw cq cvwi knii GK muvZmZ AKvi Ni kl nq wec-ex Rxeb Zuvi wkqi bvix cyil hLb cgi AvwZZ `wnK wgjb ce nq, ZLb Kvb hywZB Abvq
wbq `yB gnvwec-exi Qwe| GKLvwb gvivU, AbLvwb iemwcqi|QjwUi KvQ ev cvc ejv hvq bv| cyilZvwK fvebvq Zix `ki AvBb bvixK ewMZ mw
hvq eix| Mvj, eyK, wcV nvZ eywjq Av`i Ki| wK me euvab AvjMv, m` gb Ki| ZvB, AvBb Abygvw`Z mKi evBi Ab mKi Dci ewfPvii Qvc
heb cv `Iqv cvP `kxq hyeKi k cvvZ bvixi euvai cvPxi fO Lvb jvwMq `Iqv nq| AvR Avwg hgb `vm, cyilZi Aaxb bvixI Zgwb `vm| mvg,
Lvb| AveM Rwoq ai. PzgyZ PzgyZ fwiq `b QjwUi bvK, gyL eyK| c_g gx, ^vaxbZvi wec-e `vm gyw cqQ wVKB| wK bvix gywi K_v wec-e fyj
hebB bvix k nVvr eo nq hvq eR `vm| fve KvQ bv GjB nvZ| KvQ MQ| AvMvgx w`b m msMvg Rvwi _vKe| wePviK `ki AvBb gvZveK wePvi
GjB Kvwgbx M Qvo| eyKi fZi KvUv gviMi QUdUvwb| PwKZB gnvRvMiY, Kib| ewfPvii `vq _K ZvK gyw `Iqv nqbv| kvw Kvivevm| KvivMvi _K
`ywU gw ZLb hyi AvqvRb| eix wbRB `vwqZ wbq bb| fvU dzji M gvLv gyw cq cvwi knii GK muvZmZ AKvi Ni kl nq wec-ex Rxeb Zuvi wkqi
eR hyeKK hebi Mfxi AveM Avevi Rwoq ai eix hyeKi bvg `b, jyB wbq `yB gnvwec-exi Qwe| GKLvwb gvivU, AbLvwb iemwcqi|
ebwWKU& Rvgi|
Avevi GK mvq gv`vg eix Rvgii nvZ Zzj `b GK gnvM KvjRqx
171 172
kxivgK ejQb - CkijvfB gbylRxebi Dk| GB gnr DkKB
ag I fw Ckijvfi ciggvM mdj Kivi Rb fviZxq cvPxb FwlMY mKj AwaKvixf` e Dcvq ejQb|
m Kzgvi cvb hgb MZggywb c`v_vb _K gyw ejQb| gxgvsmKMY ejb h Ki
^Mjvf nq| cZwj gZ, hvMi viv gywjvf nq| GB cm cZwjm~ nj -
!yy y!y hvM wPew wbivat|PvevKiv ejb kixi ZvM nj gyw nq| e`vwMY vb
_K gyw nq ejb| GBiKg AbK Dcvq ejv AvQ| Avi wbR^ag Abymvi
cemvi t h welqwU wbq AvjvPbv Kiv ne mwU nj ag I fw Ckijvfi
Kgvbyvb Ki AwaKvix wbvgfvebvi viv fMevbi cxwZi Rb me`v Zrci
ciggvM| gbylMYi gywi Rb fviZxq cvPxb gywb Fwliv e Dcvq ejQb| Avi
_vK| Avi Dg AwaKvix GBmKj Kg Ki fMevb jvf Ki Rxebi cig
mB me Dcvqwj AwaKvixf` Dcw` iqQ| ZvB fMevb jvfi c_ GKUvB
Dk cv Ki| ZvB fMevb kxivgK ejQb, wbvgfve Kg KiZ cvij
GwU KD ejZ cvi bv| fMevb kxivgK ejQb - hZ gZ ZZ c_ BwZ| hw`I
wPw ne, Ckii Dci Zvgvi fvjevmv Avme| fvjevmv GjB ZuvK jvf
Ckijvfi c_ AbK we`gvb AvQ, wK mnRfve eZgvbKvj Ckijvfi c_
KiZ cvie| Avi GB fMevbcvwi Rb AbK Dcvq we`gvb _vKjI ag I
AbK we`gvb AvQ, wK mnRfve eZgvbKvj Ckijvfi Dcvq ic ag I
fw mecgyL `ywU gvM| agwePviKvj fMevb gby gbywZZ h agjYwU
fwi eYbv cvq| ag I fw GB `ywU c_ GK Acii cwic~iK| hgb ag KiZ
ejQb mwU cwikxjb Kie| fMevb gby agi `kwU jY ejQb,hvi viv
Mj fwi cqvRb wVK fw Qvov ag cvjb nq bv| Avi GB ce ag I fwKB
fMevb cvw nq| mB jYwU nj h- awZt gv`gvqs kPwgw`hwbMnt|
msc AvjvPbv Kie| agwelqwU gbywZ _K Avi fw welqwU fvMercyivY
axwe`v mZgvav `kKs agjYg||1 BwZ||
_K wbq AvjvPbv Kie| gby Ckijvfi Dcvq ic `kwU agi jY ejQb|
awZ t-
Avi fvMercyivY bewea fwi Dj-L cvIqv hvq Ckijvfi Rb| ce cavbZ
GB jYi viv h agi K_v ejv nj mB agi AvPiY Ki gvbylMY
GB `ywU welqKB iZ w`q AvjvPbv Kiv ne| Avi ag I fw Ckijvfi Dcvq
gvqvi eb _K gyw cq fMevb jvf KiZ cvi| wec` DcwZ nj Afx
GwU `p Kivi Rb Abvb MxZvw` M _K cgvY Zzj aiv nqQ| Avi Dcmsnvi
ei cvwZ gbK wij~c aviY Kiv nj awZ| GB awZ Qvov ag MwZi Afveekr
ag I fwi eZgvb KZUv iZcY~ Zv ejv nqQ| Ges gvbyl wKfve GB `ywU PvKv
fMevb jvf nq bv|
w`q wbRi Mej A_vr Ckijvf Kie Zv ejv nqQ Ges kl hw`I ag I
gv t-
fw `ywU c_i gvag fMevb jvf nq Zey G ag Acv h fw Mwiqmx Ckijvf
Kvbv ew Acii Aciva mn Ki ZvK ``vb bv Ki gvkxj
Zv Dj-L Kiv nqQ|
Yhy nq| Avi GBiKg gvfvei viv fMevbi `Lv cvq|
cgLy kmg~n t (ag, fw, Cki, awZ, gv, kP, Aq, Bw`qwbMn, `g, ax,
`g t-
we`v, AvZwbe`b, `vm, mL, keY, KxZb, iY, Ava, mZ BZvw`)
KzrwmZKg _K gbi wbeviY nj `g| Avi gbi wbMn Qvov fMevbjvf
f~wgKv t GB gvn AKviic RMr msmvi h mKj gvbyl RbMnY KiQb Zv`i
Ame| MxZvZ fMevb ejQb h Afvm I eivMi viv gbi ekxKiY nq -
CkivbyMn eZxZ myLcvw nq bv| ZvB mKj gvbyl Ckicvwi viv `ytLmvMiK cvi
Amskqs gnvevnv gbv `ywbMns Pjg& |
Ki fMevbcvwic myLi AwaKvix nq| G cm fMevb kxivgK ejQb - h
Afvmb Zz Kq eivMY MnZ||2 BwZ||
Cki fw jvf bv Ki hw` msmvi KiZ hvI Zvnj AviI Rwoq coe| wec`,
GBiKg Afvm I eivMi viv wbMnxZ gb fMevb jvfi Dcvq| cZwjI hvMm~
kvK, Zvc Gme Aah nq hve| Avi hZ welq wPv Kie ZZB Avmw evoe|
ejQb - AfvmeivMvfvg Zwbivat|3 BwZ ||
Avi mr^ic Ckii cvw cavbZ `ywU gvMi viv nq| GKwU aggvM AciwU fwgvM|
Aqg t-
GLb GB cavbgvM`ywUi welq AvjvPbv Kie|
gb evK& Kvq Kg GB mKji viv PiKg _K wbewK Aq ej|
gvbeRxebi cigcvw ev j nj fMercvw| Gcm fMevb
173 174
kPg& t- KxZbg& t-
kPKg `yB cKvi| GK evn kPKg AciwU At kPKg| DwPr eenvii KxZbs gywbwft cvs nijxjvcMvqbg& - GB Dwi viv eySZ cvwi
viv AvPvi AvPiYi, gvwU Rj viv kixii h w Zv nj evnkP| Avi KxZbi iZ| GLvb bvg ic Y jxjv GB PviwU cKvi KxZbi K_v ejv AvQ|
ivMevmbvcwiZvMc~eK wbRi AtKiY wK AtkPKg ej| Kj ZwKxZbvr|6 - fvMeZ KxZbi gnZ RvbZ cviv hvq| wezciy vYI KxZbi
Bw`qwbMn t- gnZ `LZ cvq - Kj mxZ Kkeg&| 7 BwZ |
icvw` welq _K Bw`qwji wbew nj Bw`qwbMnt| hvi Bw`qwbMn iYg& t-
nqQ mB ewK agvZv ev wRZw`q ej| GB Ywewk gvbyl fMevb jvf Ki| h CkiK iY Ki AwgKvj kixi ZvM Ki m CkiK jvf Ki
ax t- GwU fvMeZ ejv AvQ| MxZvZ fMevb ejQb -
mZm I AvZwPbi viv h eyw Drcb nq ZvK ax ej| AKvj P gvge iY gyv Kieig& |
we`v t- ht cqvwZ m gves hvwZ bv mskqt| 8 BwZ ||
we`v ejZ hvi viv AvZv jvf nq A_vr AvZwe`v| we`v me Awe`vK hs hs evwc iY& fves ZRZ Kjeig& |
`~i Ki AwaKvixK Ckijvf KiZ mvnvh Ki| Zs ZgewZ Kq m`v ZvefvweZt| 9 BwZ ||
mZg& t- cv`mebg& t-
gb evK& Kgi viv kv cwZcvw`Z mZi AvPiY KiZ ne| mZi fMevbi PiYhyMji mev Kivq nj cv`mev| fMevbi weMni k
AvPiYB fMevb cvwi Dcvq| gyKvcwbl` AvQ h - gw`ii cwigv cqvw`Zx_hvv fi Ki _vK| Gi vivI cvcivwki webvk nq|
mZge RqZ mZb cv ......| APbg& t-
..... weZ_ `eqvbt|| 4 BwZ|| fMevbi c~Rv APbv fi AekB Kiv cqvRb| wewea DcvPvii gvag
Ava t- APbv Kiv nq| GB APbvi viv fMevbi cwZ fi kvi fveB cavb welq|
GwU agjY Awg jY| Kviv viv cwZKjvPiY Kiv njI hw` gb MxZvZ fMevb ejQb -
vai weKvi b Drcb nq| ZvK Ava ejv nq| cs cys djs Zvqs hv g fv cqQwZ|
GB mKj avwgKYi viv fMevbK cmb KiZ cvi gbyl| MxZvfvl Z`ns fzcr gkvwg cqZvZbt| 10 BwZ ||
kivPvh ejQb h ag `yB cKvi cewgvM wbewgvM| cewgvMi viv msmvi e`bg& t-
ce nq| wbewgvMi viv Ckicvw gvcvw nq| AwZkq kvfw hy bgviK e`bv ejv nq| e`bvi Pig dj nj
Avi hw` gvbylMY GBmKj avwgK Dcvqi viv fMevb jvf bv KiZ cvi wbRK fMevbi KvQ mgcY Kiv| MxZvZ fMevb ejQb
Zvnj fMevbi viv h Aci gvMwU ejv AvQ mwU cvjb Kie| ZvB fMevb ghvek gbv h gvs wbZqyv DcvmZ|
fvMeZ bewea fwi K_v ejQb| mwj nj - kqv ciqvcZv g hyZgv gZvt| 11 BwZ ||
keYs KxZbs wevt iYs cv`mebs| `vmg& t-
APbs e`bs `vms mLgvZwbe`bg& || 5 BwZ || `vmfveic Dcvmbv KivK `vmg& ejv nq mvgvbZ| fvMer cyivY `vmfve
fwgvMi mvi inm GB k-vK AiwbwnZ AvQ| GB bewea fwi viv fMevbi mK ejQb h wbRi ga `vmZfvebvi viv mBic AvPiY Kiv| wbRi
mvwba cvIqv hvq| KZKgK cfyi Dci AcY Kiv nj `vmi ewk| nbygvb gvae A` cfwZ GB
k e Yg& t- `vm kYxZ cK D`vniY|
fMevbi ic bvg Pwi Rxeb keY Bw`q viv MnY nj ZvK keY ej| mLg& t-

175 176
mLfve nj gayi fve| fMevb Rxei `vlwjK bv `L mLfvei viv gj 9) kxgMeZMxZv - 8.6
mvab Kib| wez mnmbvgv ejv AvQ h - AweZv mnmvsweavZv 10) kxgMeZMxZv - 9.26
KZjYt|12 BwZ| wefxlY my`vg ARyb cfwZ mLfvei D`vniY| 11) kxgMeZMxZv - 12.2
AvZwbe`bg& t- 12) fvMeZcyivYg& - 3.13.27
`nvw`mg~ni w ch wbRK meZfve fMevbi KvQ AcY nj 13) kxgMeZMxZv - 12.8
AvZwbe`b| MxZvZ fMevb ejQb
ghe gb AvaZ^ gwh eyws wbekq| DchyMm~Px t-
wbewmlwg ghe AZ Das b msmkqt| 13 BwZ||
Dcmsnvi t-
Rxei fMevb jvfi me DrK Dcvq ic ag I fwi K_v msc 1) kxg, (1308), kxkxivgKK_vgZg& (c_gfvM, wZxqfvM, ZZxqfvM), KwjKvZv,
ejv nj| GB `ywU gvM wbRi Ckijvfi Rb AZ iZcY~ | Avi e`cyivYvw`kvi cwge, Avfv cm|
viv GB `ywU KZeic wewnZ nqQ| GB `ywU gvM AvavwZK Rxeb i_i PvKv ejv 2) ivRMvcvj Pvcvavq, (gvP 2005), kxivgKi Dc`k Drm I De,
hZ cvi| ZvB GB `ywU gvMK Aej^b Ki Avgv`i kixiic i_K wbRi M KwjKvZv - 700059, cwge, Rqkx cm|
ej wbq hZ ne| fviZxq mswZ cwicyv Zvi KviY nj fviZxq mswZ 3) ^vgx MxZvb`, (1998) fvMeZK_v, KwjKvZv - 700003, cwge, Dvab
agvavwiZv fw AvavwiZv| ZvB mKj gvbylK wbRi DbwZi Rb GB `ywU gvMK Kvhvjq|
Avkq KiZB ne| ag I fwK Avavi Ki Rxeb AvQ ejB Rxebi GZ gnZ 4) gby (1397), gbymswnZv, cvbb ZKiZ,KwjKvZv - 700006, cwge, msZ
j Kwi Avgiv| mc`vq Avgiv `LZI cvB h - cyK fvvi|
hm `e civ fwt h_v `e Z_v i| 5) m`vb`hvMx`, (2012), e`vmvi, evivYmx, Dic`k, PL^v we`vfeb|
ZmZ Kw_Zv n_vt cKvk gnvZbt|| 6) kxgvMeZg& (2067), MviLcyi,w`j-x, MxZv cm|
hw`I agi viv fw , fwi viv ag GBiKg cii wewbgq `Lv hvq| ZeyI 7) kxgvMeZg& (2067), MviLcyi,w`j-x, MxZv cm|
AvaywbK hyM agi Acv fwB k| GB KviI viv KwZ bq ev wbYq bq| wK
Avgv`i AbyfeB GLvb cgvY| Jg ZZ& mr|

A wUKv t-
1) gbywZ - 7.12
2) fMeMxZv - 6.35
3) cZwjhvMm~g - 1
4) gyKvZcwblZ - 3.1
5) fvMeZcyivYg& - 7.5.26
6) fvMeZcyivYg& - 12.3.5
7) wezcyivYg& - 3.2.12
8) kxgMeZMxZv - 8.5

177 178
Avgiv hLb wn`yi `k AvwQ, ZLb Zvnv`i AvPvi wbqgi cwZ mvb c`kb
^vaxbZv - Di evsjv mvwnZ evivbv ew KwiZ eva| Kvb mv eskx`i weaev weevn nq bv|
Wt mygbv ivq Avevi kZKi klfvM Ges Dbwesk kAvxi c_gw`K BsiR Dcwbek
cwZvi dj knivj bvixi `nRxweKvi evcK cmvi NU - G wbq AbK
cvPxb fviZxq mvwnZ bvixi RxweKv cm evivbv ew mK Avgiv Rvwb| bKkv, bvUK, M, Dcbvm jLv nZ _vK (2)| GBme bvix`i ga wbwlcj-xi
cvPxb fviZ GB ew wb`bxq Zv wQjB bv eis Zviv wekl mvb I ghv`vi evwm`v njI AbKB wK wkwZv wQj| bvUKvw`Z Awfbq Ki Zviv LvwZ ARb
AwaKvix wQj| ivgvqY gnvfviZi wcjv, gQKwUKv bvUKi emmbv, ehyM KiQ| ZLb Zv`i mUvB RxweKv nq DVj - Mvjvc my`ix, GjvKkx, RMvwibx,
Dwqbxi `e`v, ekvjxi A^vcvjxi K_v GLvb Dj-L Kiv Pj| KwUji kvgv G`i ga Dj-LhvM| Mvjvcmy`ix Awfbq Rxeb myKgz vix ` bvg cwiwPZv
(400 Lxt) A_kv bvixi GB RxweKv mK wek` eYbv AvQ| evrmvqb Zuvi Ges AwfbZv Mvwenvixi xi ghv`v jvf Kib| Aek Gi Rb MvwenvixK
Kvgkv M emvewi bvbv ixwZbxwZi Dj-L KiQb| Plw Kjvq mywkwZv mgvRPzZ nZ nq| GB mKj eviewbZv`i ga AbKB AvZRxebx wjL wbRi
bvixiv mgvR wekl mvbi AwaKvix wQj| wK GB MwYKv ew avwibxi AwaKvsk gbve`bv, myL `ytLi Kvwnbx ejQ, hgb webvw`bxi - Avgvi K_v Z `wL
kl eqm AbykvPbv KiQ - AbyZ nqQ| mgvRi wbziZvq icvRxwebxiv bvix Rxebi mv_KZv jvf KiZ cviwb| gvby`v
gahyM GB ewi cwiewZZ ic `Lv hvq| mgvR evivbviv Avi mvbi `exi wkwZv cwZZvi AvZPwiZ cwZZv`i c wbq AbK jLv myjLv nqywQj
AwaKvix _vKjv bv - Plw Kjvq wbc~Yv bv njI, A_vcvRbi Rb Zviv GB eU Ze AbK cwZZvi Rxeb h Y ceK cg GmwQj, mB cwgKi wZ
ewK MnY KiZ _vK| wbqB Zviv euvPZ PqQ| KD fvjem ab nZ PqQ - wK mv_K Rxeb
Dbwesk kZvxZ mvwnZKvi`i Kjg MwYKv`i GB DcRxweKv Zv`i cqQ (myeva Nvli ciivgi KzVvi, eviea~ M `ywU GLvb iYxq) AwZ
cvwicvwkKZv LyeB mnvbyf~wZi m wPwZ nqQ| eZgvb GB eemv bvbvfveB A RbB|
mgvRi bvbvi Qwoq coQ| mgvRZvwKiv `wLqQb igbxi AKvj eae, `y-GKRb Qvov AwaKvskiB cwiYwZ h KiY Zv wegj wgi ebvimx,
cyili cjvfbi djB bvix`i MwYKv nZ nqQ| wek kZK D`M evmbv, `n RvwZgqx `exi wPiKvwjbx-i huyB, bi`bv_ wgi RvgvB-i eKzj kixiK
me^Zv - g~jevanxbZv I Av`kPzwZi dj b~Zb aiYi MwYKvZi De nqQ cY Ki AbKB `ytmvnmxi gZv Rxeb aviY KiZ PqQ| MY`eZvi `yMvi gZ
(1)| bMi ekv`i gZ gvVekv`i mw nqQ| gvV ekv nj mvgvwRK evsjv mvwnZ MwYKv Pwi `Lv hvq, A_bwZK evaevaKZvq Zviv GB c_ bgQ|
ekv| GBme bvix`i gvV cvIqv hvq| gawei mKj g~jevai evBi Ni AcZv gq`i mgvR wdwiq bqwb - euP _vKvi ZvwM` Zvi KvQ Avi Kvb
fvOv ev Ni cvjvbv ev Ni Lv`vbv wKsev ZvjvKx A_ev ZvjvK K bvix`i GUv ew wQj bv| bi`bv_ wgi gnvbMi - Gi Pcjv, cevaKzgvi mvbvji Kv
Dby ekvjq| Giv cdkbvj nq gvwmi QvDbxZ Pvjvb nIqvi AvM GLvb -Gi kvfbv, Qvow` I Zvi gq, RM`xk -i jNyi-i UzKx, wegj Kii
_vK| bvixi cY RxebaviYB bq - cfyZ m` DcvRbI AvRKi MwYKv`i AvOyijZv-i AvOyijZv GiKg AbK D`vniY - mgvRi evavq Rxeb my`i fve
j| wesk kZvxi c_gw`K MwYKv`i myf ve euvPvi `yev i AvKvLv Zv`i cggqx mv_K Ki ZzjZ cviwb eU, Zey Giv nviwb| mgik emyi myavivbx (Ziv b^ii
ic BZvw`Z cvq me jLK`i mnvbyf~wZ cKvk cqQ| bvixi g~j, bvixZ, myavivbx), P`vejx Pvievjv (gyv ebxi DRvb) -i ga `Lv w`j GK bZzb
mZxZ BZvw` bvbv e_vI Zuviv w`Z jvMjb Ges Gi m~Pbv `Lv wMqwQj iex`bv_i AvZeva, Luy R wbZ PvBj wbR`i cwiPq| klhvv-i (cdj z - ivq) Kfvwgbx
wePviK MB| iex`bv_i PvL ngkkx Iid cwZZv gv`v ^Ygqx `ex I Zvi mvw_iv mgvRK Dcv KiZ ciQ| `pZvi m msMvgi ga cwZv
cwZgvi gZv D`&fvwmZ nq DVwQj| P eQii weaevi AivKvk `~iw`M KiQ wbR`iK|
_K h heb mgxiY DQwmZ nqwQj ZvK evav `evi Dcvq Zvi wQj bv| eaei kirP`i nvZB Avgiv MwYKv Pwii weZZ cwiPq cvB| `e`vmi
eb - Zwnxb AvKvLvK wbe Kivi Dcvq h AZ KwVb Zv mw`bi P`gyLx, Avavi Avjvi weRwj h iKg AvwZK kw I gnZi cwiPq w`qQ Zv
mgvRkvxiv evSbwb| gymjgvb gjev`xivI eySZ Pvbwb eMg ivKqvi mZ `yjf | icvRxwebxiv GfveB mvwnZ Gj| Kj-vj Kvji jLKiv cvvZ wkvi
NUbv Aej^b iwPZ ewjMZ M hv ejQb| Luv evnv`yi wn`yqvbx c_vK NYvi AvjvK wbicvq bvix`i e`bv Zzj aiZ jvMj - axi axi cwieZb Gj GB
PvL `L wK wbRi Zi eQii fwMbxi weqi cve GB ej Avcw Zvj, MwYKv Pwi| ebdzji Avjvi wccvmv-i mylgv mvgvwRK eevi wei we`vn
179 180
KiQ| Avevi Kvb Kvb MwYKv Rxebi BwZnvm gyQ w`q wbRK cwZwZ KiZ mZxZ, bvixZ, g~jeva Gme ZPbP nq MQ| RbAiYi (1973)
PqQ, m`c ejQ Avwg Kvb `vmxi gq bB| .... Avwg gvbyl Avwg gq bUei ejQ UvKv w`q gvqi KvQ _K gq, fvBqi KvQ _K evbK, ^vgxi
(wbwkc gyvgvjv)| G GK AvZ A^lY| KvQ _K eDK, evci KvQ _K eUxK KZevi wbqwQ UvKvi AvgvDU Qvov
MwYKv`i ebv I hYvi Qwe evsjv mvwnZ cPzi cwigvY cvIqv hvq| Ab Kvb welq MvRb`i GKUzI DwM nZ `wLwb (3)| wgmm wekvm GgbB GK
ewg mvwnZ KzjUv Pwi _vKjI wVK evivbv ejZ hv evSvq m RvZxq Pwi bvix, h wbRi `y gqK - igv I SzgvK `n eemvq jvwMqQ| RbAiY AviK
cvIqv hvq bv| A_P fevbxPiY e`vcvavq wKsev Zvgi bKkvq Zv myweZZfve gqK `wL h mKvj zj covq| wbw` GKUv mvRvbv dvU evwo, Ab mgq
`Iqv nqQ| wK Mfxifve mnvbyf~wZi mv_ wePvi Ki MwYKv`i wbq kirP` Kvgvi`i m _vK| gqwU jxjv mvgZvwb - wmw|
mv_K Dcbvm iPbv Kib| P`gyLx _K Zvi hvv i (`e`vm 1915) Avuavi Mn Ni AbK gqB GB wec_ bgQ KD AbUb wbicvq nq,
Avjv(1916), weRjx wKsev kxKvi ivRjx Giv cvq cZKB wQj kvwlZv, KD Aviv eojvK Ges Aviv fvM myLi Avkvq| `v`vi wPwKrmvi UvKv RvMvo
Aevi wkKvi ZeyI G`i ewZ, AvwZK kw Avgv`iK wewZ Ki| mvi KiZ bv ci Kbv bvg fvwiq wkDwj nq GB eemvq GmQ| wewfb eemv
AvbyKj Giv gwngvgq Pwi ic wPwZ nqQ| AvaywbK A_bxwZi GB cwZvbi KvQ _K KvR cvIqvi Rb gvwjK ev cfy`i Lywk Kivi Rb Gfve
ckvwU bvbvfve Ges bvbv ic Qwoq coQ| gq`i cvVvZ nq| wesk kZvxi c_gv_ ch evivbv Pwi wbicvq fveUvB
KvjKvZv wk bMix nevi ci _KB bvix`i wbq h GKUv eemv Mo dzU DVQ| Zviv AZvPvwiZv Avw_K KviYB Zviv `nK cY KiQ| Zey wKQy wKQy
IV Kj-vji jLKiv Zv `wLqQb| cg` wgi (cuvK), RM`xk , kjRv Pwi Kv_vI gv_v bxPz Kiwb mgvR Giv ^Q`B wePiY KiQ MY`eZvi
b` cgyL cZKB `Lvjb bvixiv wKfve kvwlZ nq, A_bwZK AbUb wbicvq `yMv | fvjem myf ve euvPvi Avkvq AbK NY RxweKv Qo Avmvi Pv KiwQj,
nq `nK Zzj `q KbvePvi RMZ| G wbq AbK QvU M jLv nqQ (myeva wK cviwb|
Nvl - eviea~, gvbv, cg` wgi - weKZ zavi duv`, gnvbMi, RM`xk - Dbwesk kZvxi K_vmvwnwZKMY MwYKvi Pwi AvuKZ wMq `Lvjb
jNyi, wegj wgi ebvimx, ceva Kzgvi mvbvji Avi, bi` wgi RvgvB, mgvR Rxeb Aeevi Ges Aevi wkKvi nqB Zviv GB ewZ GmQ| Guiv Aviv
wegj Kii jejZv) GBme `n eemvwqbx`i ga KD KD msmvi cZ my `Lvjb GBme MwYKv`i `qi Hkh gnr| cwgKi KjvYi Rb Giv mZZB
Rxeb hvcb KiZ Pq e_ nqQ| GLvbI mB AmnvqZv| wK mvZi `kK AvZZvM DbyL| wbRK wecb Ki Abi wekl Ki cwgKi KjvY Giv PvBZ|
_K MwYKv ewavwibxiv wbR`i Abfve cwZwZ KiZ PvBj - cwZev` Rvbvevi MwYKv`i GB gnZi w`KUv AbKUvB hb gWj ev Av`k nq `uvwoqwQj|
fvlv ARb Kij Pwii GB weeZb myfve `Lv Mj Zvivkii MY`eZv, kirP` _K iex`bv_ (wePviK M) GB icwUB Zzj aiQb| Avuavi Avjvi
Kwe s wwbkc Dcbvm| weRjx wKsev `e`vmi P`gyLx GgbwK kxKvi ivRjxi AvZZvM Avgv`i
MwYKv Kbv gyvgvjv wkv `xv ARb Ki c_g bvm ci bZMxZ wkx wewZ Ki| mB m ck RvM cwgKi wbzi Acgvb mn KiI Kvb AvwZK
nq wbRK cwZwZ Ki| GB ^vaxbZv ARbi c_wU Zvivki c_g `Lvjb kwZ Giv ewj ewZi cwiPq w`qwQj| MwYKv Rxebi K`hgq w`KwU G`i
Kwe Dcbvm| Kwe-i emb hLb fvMi weo^bvq Kcvji bKbej fO iPbvq wK DcwZ nqwb? Kj-vji jLKiv MwYKv Rxebi K`hgq w`KwU
cowQj, wKy gyvgvjv m` ejQ - Kviv cwiPq KvR bB Avwg gvbyl Avwg DbvPb Ki `Lvjb, KD KD `Lvjb GB NwYZ ew _K gyw jvfi Pv
gq| GB AvZevai ^ic Aviv AbK jLKi M cKvk cj| wegj Kii wK mvgvwRK KVviZvq Zvi KiY cwiYwZ NUQ| GB wbicvq Aev, AZvPvi
AvOyijZvI ejwQj AvOyi gie bv Avi Kuv`e bv|GB AvZ cwZv `Lv Mj AwePvi _K invB cZ myeva Nvli eviea~ Ges wegj wgi ebvimx
mgik gRyg`vii MI Ziv b^ii myavivYx mvbvMvwQi MwYKv Av Dj-LhvM M| mi Avwki `kK _K MwYKviv AvZcwZwZ nZ _vK - evivbv,
RvwZK MwYKv mjb hvM w`q ew ^vZgqx bvixZ DbxZ nj| MwYKv, ekv BZvw` kwj Zv`i hfve wPwZ KiZ Zv _K hbKgx AvLv
wgmm Mvyjx RbyBb dzj Mi - ^vgx Kcvikbi KvK - g`i bkv wbq Zviv AvZcKvk Kij| (Zi b^ii myavivYx - mgik emy)| mgik emyi
AvQ| gvBbi UvKvq PvjvZ cvi bv ej mI `n eemv Ki| Ze GKUz wfbfve| myavivYx mvbvMvwQi Zi b^i Ni _K MwYKv`i AvRvwZK mjb hvM w`q
Zvi gZ, cU GKUz we` bv _vKj Gme jvBb bvg Kiv hvq bv| Li`i wbRi AvZcwZv `Lvj| RvwZgqx `ex gi Aiv(1987) Z MwYKv`i
`ywv fywjq `Iqv, Av`i AvcvqY Ki `y` kvw `Iqv - ivZ `kUvi ga Mfxi Rxeb`kb cvq| myeva emyi bUx (1937) AvkvjZvi gwbKv evBRxZ icvi
nvUj wKsev Ab _K Giv wdi Avm| Rb b ^vgx GfveB eDK eemvq Dj-LhvM| AvZvl gyLvcvavqi cZcv -Z Kvb `n eemv _K gyw
bvgvq| gyKz`i Kve h Rvqv Rxei K_v Avgiv RbwQ, GI mB Rvqv Rxe K_v| cZ Pvq| cdj z - ivqi klhvv (1995) Z MwYKv`i ewj AvZcZqi Qwe
181 182
`Lv hvq| GLvb Avgiv bvixi fvM Rq Kivi kw `LZ cvB| gbvR emy wbwkKzUz ^ Kwe Dcbvmi embi gyL w`q Zvivki Ggb ` fvlv DPviY KiZ cvibwb|
(1963) Z iceZx I ivavivbx `vq co nxbewZ bg GmQ| GQvovI KvjxNvU mLvb emb fMevbi AwePvii wei cwZev` KiQ - wK w`qQ fMevb AvgvK?
ewi cwZZv myavgyLxi MwYKv ew Z mewKQy Rb eyS GB ew MnY h_ mvnmi ^vgx cy Ni msmvi w`qQ? ZvK gv_v bZ KiZ nqQ wbRi fvMi KvQ|
cwiPq| Kweqvj, GB Avgv`i Kcvji bKb| gygvjv nvi gvbwb| euvPevi, cwZv vcb
MwYKv PwiI axi axi cwieZb Gj (Kwe Dcbvmi emb,eviea~-i Kivi `p msK wbqQ| kl ch m ejQ, cwZv wbq AvwQ m` wbq
jZv) Zviv AvZcwZv PvBj| wbwePvi me AZvPvi gv_vq cZ wbZ Zviv ivRx AvwQ Avi AvwQ Qji Rb|
bq| MY`eZvi `yMv Z Zvivki GUvB `Lvjb| wK ewjfve wbwkc Dcbvm
Zvivki `Lvjb bvixi Avcb fvM Rq Ki bevi AwaKvi wKfve cwZv Ki Kj-vji Kvj cwZZv Pwi wbq Lye ekx gvvZB M Dcbvm jLv
wKfve mvbRbK DcvRbi c_, euvPvi c_ eQ wbZ nq| nqQ Avi ZLb _K GB RvZxq Pwii ga ew ^vZev` cwZv jvfi Pv
egvbi Kvbgvjv `n eemvwqbx _K nqwQj Kxb MvwqKv| c_g `Lv hvq| `xNw`b aiB MwYKviv mgvR kvwlZ nq GmQ| mvgvwRK Drcxob Zv
Rxeb m `LQ weq mv`x, Abcv lb evY Rwg`vi evoxZ Drme Abyvb Zvi gv wQjB| bvix`i Gi _K gyw jvfi cqvmi Pv PjwQj kirP`i P`gyLxi
LgUv bvPZ Kxb MvBZ| mUvB wQj Zv`i RxweKv| Xc KxbI nZ ivm, `e`vmi m Ni Kivi cve `evi mvnm wQj bv| wK ey`e emyi mvov
`vj , Szjb| ZLb bvPMvb wQj wbkYxi bvix`i| wK wek kZKi wZxq `kK (1930) Dcbvmi wbgjv cyiZ WK weq Ki Ni euvaZ PqQ| RM`xk
_K GB bvP Mvbi PnvivUv cv hvq| f` Nii gqiv bvPMvb wkLZ jvMj| (1886 - 1950) -i jNi (1931) Dcbvm `wLqQb gq`i wK KviY
wmbgv w_qUvi Awfbq KiZ jvMj| Kvbgvjvi Kbv RvbZ bv Zvi gv GK mgq Mn ewZv nq ZvK cwZZv nZ nq| wecZxK cwiZvli x UzKx hLb Rvbj, m
`n eemvwqbx wQj| KvbgvjvI `ytL Ki gq gyvgvjvi KvQ ejQ, gv cwiZvli iwZv Ges ZvK w`q m `n eemv Kivi Rb jU KvgyK AwP
Avgvi evY Nii gq weqi GKeQi hZ bv hZB weaev nqwQj| Zvici eveyK GbQ| m ZLb AwPeveyK NYvq wel ej, G KvR hw` KiZ nq, Ze
Kcvj jLb Avi cvovMuvqi mgvR ..... Kji `vM coj eva nq KjKvZvq AvcbvK `e `n, Avcwb AvgvK `eb UvKv| gvSLvb Iiv K? ZviI AvM Gi
Gj nj Kmex LvbKx(4)| gq`i MwYKvewZ AvmZ eva nevi GUvI wQj PqI ewjfve ekv PwiK Zzj aiQb bikP` mb (1882 - 1964)
GKUv eo KviY| Kvbgvjv kl ch gnr Avkq cq NY Rxeb _K cwivY fv (1327 mb) Dcbvm RxebK mv_K Kievi Rb fv ejQ, ekv ewZ
cqQ| gygvjvK fvjfve gvbyl KiQ, bZ Kjvq LvwZ jvf KiQ| wcZvi GZ fqi K_v Kx? Ab Dcvq hw` RxweKv ARb bv nq Ze kixi ewPqv LvBj
KvbI c`ex MnY bv Ki gvqi Dcvwa `vmxK eRb Ki `vm Ki wbqQ| wK Ggb wK Aciva| Ni _vwKjI kixi ewPqv euvwPqv _vwKZ nBe evwniI bv nq
gygvjvi msMvgi BwZnvm i nqQ gvqi gZz i ci| c_g bvwms Kvm - G gvU ZvnvB nBe, wK ^vaxbZv PvB, gyw PvB, RxebUvK mv_K Kwievi GKUv Aemi
Pvi eQi Uwbs wbq nvmcvZvj PvKix wbqwQjb| hyi Rb ZLb bvmi AbK PvB| jywkLvi (bikP` mb) gvjZxKI biKi KxU nZ nqwQj| kixi
Pvwn`vI wQj| gygvjv fewQj GB bZzb RMZ Zvi Rb BwZnvm KD Rvbe bv| weqK h NYv KiZ mB gvjZxK nZ nj jy wkLv| Aek G KvRI Lye mnR
ci NUbvP bZcwUqmx nq LvwZjvf KiQ| wK GB cwZvi AvM m gvK nqwb| KviY mgvR h cyil kvwmZ| cgvzi AvZ_x (1890 - 1964) Pvlvi gq
fvlvq h K_vwj ejwQj ZvZ Zvi ewj gbi cwiPq cvIqv hvq| (1924) Dcbvm `wLqQb mifK ekv ew wbZ nqQ hv ivMvv
gy t Zvgvi H agK Avwg Nbv Kwi| ... Avgvi cwiPq wK ejZ cviv gv? ^vgxK euvPvbvi Rb (5)| `vwi`B ZvK GB AKvi RMZ Vj w`qQ| GBme
Kvb KxZbIqvjxi gq GK evm evey DwKji GK ; ej gv ej, Zzwg Zvi K Pwii ga evivbv bvix gywi BwZnvm LuyR cvIqv hve| eve Rxebi ~j
wK ? w`Kjv GLvb ev` ciwQj| GKUv cgveM I Av`k mLvb gyL| MwYKv`i
Kvb t Avwg Zuvi `vmx| wZwb cfy| Avwg fvjem Zvi PiY wewKqwQjvg Avwg wbq m~Y eve wP Zzj aiQb 1937 G jLv myeva emy Zuvi bUx Dcbvm
Zvi `vmx bikP` mbi jy wkLvZI evevbyM Qwe cvIqv hvq| Ze GB kYxi mvwnZ
gy t Avwg m cwiPq Avgvi cwiPq _K gyQ `e| Avwg `vmxi gq bB| wbR m~Y wbgvnfve eve bZzb wP Zzj aiQb igkP` mb (1894 - 1962)
Kvii `vmx ne bv| Zvgvi cfyi gqi cwiPqI Avgvi KvR bB| Avwg gvbyl| KvRj (?) Dcbvm| cwgKi cZviYvi ciI KvRj me nvivZ Pvq wb| kixix
Avwg gq (c: `: Zvivki iPbvejx, cg L, ct 378)| Rb cwiPqi GB eemvI Zvi Kvg wQj bv| wK AwfZvq m `Lj ngeZx Aejv Avkg-i
Acgvbi M-vwb _K gyw cZ `p msK wbq m bvwms Gi ew wbqwQj| gygvjvB KzrwmZ wqv Kjvc| `yt gwnjv`i AmnvqZvi myhvM wbq mLvb hbZvK DcfvM
eva nq c_g bvix h AvZ A^lY Ki ejZ ciQ| Avwg gvbyl Avwg gq| Ki| KvRj cwZZv ew wbZ eva njI - mefvMv Rbc` ea~ nZ Pvqwb, PqwQj
183 184
GKRb m`vkq ewi Avkq _K Rxeb aviY KiZ| i_xbi gZv gvbyli Avkq
GB AvKvLv c~iY nj eU wK i_xbi gZz ZvK Avevi AvkqPzZ Kij| Gevi
bKvi MVb Kkj : cm cvb`x
Avi Kvb MZv bv _vKvq cKvk hb eemvq bvgZ eva nq| Zvi fvebv Kbv myeZ
KgKvi
mxgvi Rb ZvK AKvi wKQyZB WyeZ `e bv GB Zvi cY| igkP`
Dcbvm Lye bMfve Zzj aiQb mgvRi DPz Zjvi jvKiv - cywjk Awdmvi - y# !!y
AvkgKZv jvKiv ekvK eenvi Ki mKjB| A_bwZKfve Amnvqv KvRj f~wgKv t mycvPxbKvj _KB gvbyli GKvb _K Abvb hvZvqvZ ev cY
Rxeb Avw_K mvdj nqZ cqQ wK AbK g~j| bej AvZeva wbq MwYKv`i cwienbi GKgv gvag j bKv| jc_ hLb weZZ wQj bv ZLb _KB
ew, I`i cwiPq, Iiv wbRivB LuyR wbqQ AvR| wegj Kii AvOyijZv m`c Rj ewZ kvc` mzj jf~wg Acv gvbyl Rjc_KB PjvPji GKgv mnvqK
ej, bv AvOyi gie bv Ggb K_v AvM KD ejwb| gy ebxi DRvb wnmve eenvi Ki| b` b`x ewZ evsjvq b`x Avgv`i KvQ gvqi gZv| z`
(1980) mgik emy `wLqQb MwYKv`i mngwgZv| Zviv AvR GB Kg GK m~ wki gvZe hgb fq _vK bv| Zgwb GLvbKvi jvKRbI wbfq b`x cvwo
euvav| Pvievjv Ki ej, Ime fi gBj UBj evjwb evev, Avgiv hv `q| wbZ cqvRbxq KvRKg, nvUevRvi _K cYi mvi wbq `~i `k evwYR
Avgiv ZvB| GB AvZ cwiPq iqQ AvKz cKvk| Kvb mge`bvi cZvkx Zviv hvq| gbmvgj I Pxgj Kve Zvi mv enb Ki|
bb| AvZwekvm wbq MwYKviv hbKgx msMVb Zix KiQ| AvRvwZK mjb gvbyli cqvRbi wbwiLB bKvi AvKvi AvqZb Zwi nq| Mn evwoi
Zviv hvM `q| mgik gRyg`vi Ziv b^ii myavivbx Mi bvwqKv myavivbx `n KvRKg I gvQ aivi bKv GKiKgi Avi fveenbKvix bKv AbiKgi| Avevi
eemvi cj-x mvbvMvwQ _K cvwim MQ MwYKv`i cwZwbwa nq| GB cwZg~wZ, b evBP cwZhvwMZvi bKvi MVb AbaiYi| kwLb abx kYxi eeZ bKv
Zv`i AvZwPv `L gb nq MwYKv ew AvRKi mgvR GK bZzb ic wbq `Lv ev evwYR bKvi MVb Avjv`v nq _vK| eZgvb ce cvb`xZ `bw`b KvR
w`qQ| AvR MwYKv ewi cmvi eoB PjQ bvbv ic| A_ DcvRbB GLb AbK eeZ gvQ aiv Rj bKv I cY cwievnx evwYR bKv mK AvjvPbv Kiv
B gyL nq MQ| iex`bv_ cwZZv KweZvq bvixi h bvixZi K_v ejQb nj|
ZvI hb Aejywi c_ -
bvwnK Kig, jv kig, cvb`xZ eeZ bKv t
Rxeb Rbg mZxi c_v - cvb`x msjM wewfb Aj mgxv Pvwjq h mg Z_ cvIqv hvq
Zv ej bvixi bvixZ UzKz Zvi wfwZ cv ZxieZx bKvK Avgiv `yB kYxZ fvM KiZ cvwi| gvQ aivi
fyj hvIqv mwK K_vi K_v ? Rj bKv Avi eemvi KvR hy fvix gvjevnx bKv| Rj bKvwjK vbxq
ivRbZKx A^vcvjxi gZv AvRKi bvix`i Kvb ey - kiY bv cj (hgb fvlvq Kzkv (Kvlv) ej| mwj mvaviYZ 16 nvZ j^v nq _vK| PIov 4nvZ,
cqwQjb webvw`bx ivgKi Avkqj) nqZv Kvb w`b gyw Avme bv| KjMvj, MfxiZv 24 - 25 Bw nq| GB gvQ aivi Rj bKv hwenxb| RjivB Zv Pvjbv
gvVekv, bMiekv `L AvRKvj Kvb mnvbyf~wZ Avme wKbv fveZ ne| Ki| gvjevnx bKvq Bwbi eenvi `Lv hvq| fvienb gZv Abyhvqx bKvi
GB AvZ A^lY AvaywbK MwYKv`i Pwi jYxq ewk| wK eZgvb `N ci ZviZg nq I m Abyhvqx h emvbv nq|
GB Kjgq Rxeb h aygv A_bwZK Pvci dj nQ GUv ejv Pj bv| bvixi bKv Zixi hcvwZ I Zvi eenvi t
wPZv, mZxZ BZvw` Av`k AvR g~jnxb| DPvkvI wekvwjbx nIqvi jvf GK cv ZxieZx Aji bKv mvaviYZ `kxq chywZB Zwi nq| bKv
kYxi bvix Zvi me^ wewjq w`Z wav Ki bv| bvixi kvlYi cvkvcvwk bvixi Zwi KiZ h mg hcvwZi cqvRb nq mwj nj -
^Qvq DPvQLj Rxeb hvcbi cYvjx wewfb wevcb hfve wbR`iK ^ nvZzwo ciK I RjyB jvMvZ eenvi nq|
emb mvMi e ej Zzj aiQ, ZviI h Qwe Zvi g~j AvQ A_, m`, evUvj KvV mvBR Ki KvUvi Rb|
LvwZi jvf| mgik emy GKwU M h_v_B ejQb, `n eemvi AwZ AvaywbK wMmKvc Gi viv KvV cwivi I gmY Kiv nq|
wPi K_v Avjv`v| bMiKw`K mme mycvi eemv eevi m KvwU KvwU gvbyli Avwi KvV KvUvi h|
Kvb cwiPqB bB (6)| evBk KvV PvQvi Rb|
185 186
evNv KvV euvKvbv h| Gi viv k Ki ai KvV euvKvbv nq|
UvOv RjyB gviv nq|
wkj evUvj avivjv Kivi h|
Zziwcb KvV dzUv Kivi h|
gvcvi wdZv wewfb Ask cwigvc eeZ nq|
bKvi cavb cavb Ask t
bKvi cavb cavb AskMywj nj -
`uvov, MjyB, ov, Qw , `viMv, euvK, cvQv I eovk| GQvov _vK eVv, nvj, cvj,
KvQ, Y, Mivwc ev bi|

`uvov bKvi gi`| bKvK `pfve k Ki ai _vK|


MjyB bKvi `ycv msKxY RvqMv|
ov bKvi GK Wvjv _K Aci Wvjv ch weZZ Kv L| bKvi Dcii
Ask jvMvbv _vK, bKvK gReyZ I kwkvjx Ki Zvj|
Qw bKvi Dcii QvDwb| bKvi Dcv`vb t
`viMv bKvi cvk eovki gyL AvovAvwo fve vwcZ `xN KvL| bKv Zix KiZ wewfb Dcv`vb `iKvi nq| mwj nj - KvV, ciK,
euvK bKvi MVb eeZ KvL hvi viv Zjvi KvV gReyZ Kiv nq| bKvi RjyB, dzjLwo, ayc, AvjKvZiv, Quov Kvcoi UzKiv, euvk, `wo BZvw`| cavbZ
Zj`ki Zv Gi mv_ ciK w`q Rvov nq| kvj A_ev mb KvV bKv ZixZ eenvi Kiv nq| Ze Avw_K mgmvi KviY
cvQv bKvi cvrfvM| KuvVvj, wk, wkg~j, evejv cfwZ mv KvVI gvbyl eenvi Ki| GB bKvjv
eovk bKv `p Ki Zixi Rb eeZ KvL, hv eo PviKvYv gv_vgvUv ewkw`b UKmB nq bv| Aw`bB b nq hvq| Ze kvj I mb KvV wbwgZ bKv
ciK w`q AvUv nq| ew`b wUK _vK| KvVK cwigvc gZv KU Qv, ov, euvK, `vuov evbvbv nq|
eVv b Pvjb `| KvVi Zwi cvZjv `uvo, bv eua nvZ Zzj bKv evBZ MjyBqi m Zv `pfve AvUK ivLZ ev bKvi Ab Ask KvV Ryo w`Z
mvnvh Ki| ciK eenvi Kiv nq| RjyB nj `ygyLv mi I cvZjv djvi gZ wekl aiYi
nvj GK wekl b`| bKvi w`K cwieZb I mwVK c_ PjZ bKvK ciK, hv `ywU ZvK gyLvgywL RyoZ mvnvh Ki| dzjLwo-a~c-AvjKvZivi wgkY
mvnvh Ki| bKvK wbw` KiZ mvnvh Ki| bKvi eov wQ` e KiZ Quov Kvcoi
cvj Kvcoi Zix c`v wekl| gvj jvMvbv _vK GZ evZvm jM bKvi UzKiv cqvRb nq| euvk I `wo bKvi KvVvgv ZixZ mvnvh Ki|
MwZeM evwoq `q| MVb Kkj t
KvwQ iwk ev `wo| bKvi Zv euvKvevi Rb eeZ `wo wekl| euvki k fvievnx bKvi MVb :
LuywUZ KvwQ w`q eua bKvi Zv euvKvbv nq| GKwU bKvi cavb cavb Ask nj - `uvov, MjyB, euvK, Qv,
Y mvZi wecixZ hvIqvi mgq bKvi gvj `wo eua b`xi avi w`q Ub Pvc ev gv_vi KvV| mg bKvq `uvovi eenvi `Lv hvq bv| fvix gvjevnx `~iMvgx
wbq hvIqv nq| GK Y ej| mvaviYZ gvQ aivi mgq Y Uvbv nq| wWwO bKvZB Kej `uvovi eenvi `Lv hvq| Rj bKv ev KvlvZ `uvovi
eenvi _vK bv| `uvov hy bKvq c_g `uvov Zix Kiv nq| GwU bKvi iZc~Y
Mivwc bKvK bi KiZ mvnvh Ki, So ewZ bKv wi _vK - nvwiq
Ask| bKvK gReyZ I kwkvjx KiZ Gi f~wgKv iZc~Y| j^v, mi, `p GKwU
hvq bv|
KvVK `uvov wnmve eenvi Kiv nq| mvgb _K wcQb bKvi Zj`ki K`
187 188
eivei `uvovi Aevb| GwUB bKvi gi`| `uvovi ci MjyB wbgvYi KvR i 52 nvZ bKv wbgvYi cavb cavb Dcv`vb t
nq| bKvi mvgb I wcQb `yw`KB MjyB _vK| MjyB bKvi KvVvgvwUK k
Ki ai ivL| MjyB jvMvbvi ci cwic~Y bKvi KvVvgv Zixi Rb mvgbi MjyB Qv ov euvK `uvov RjyB ciK dzjLwo a~c Avj
_K wcQbi MjyB ch MjyBqi `ycvk Zv jvMvbv nq| GB Zv jvMvbvi Rb KvZiv
cqvRb gZv ZvK cywoq euvKv KiZ nq| ZvK cyovbv gvb mivmwi AwMmshvM
AvovB Bw 30
Rvwjq `Iqv bq; cvovbv gvb D Kiv| hvZ ZvK bKvi MVb Abymvi 104 26 42 1 Uv 30 KwR, 4 Bw
20 4 7
cqvRb gZv euvwKq bIqv hZ cvi| Gi wekl cwZ AvQ| h ZvK cvovbv Uv Uv Uv KwR 4 KwR,mvBW KwR KwR wUb
ne ZvZ cyi Ki KuvPv Mveii cjc w`Z ne| Zvici Lo ev KvVi Avb Iqvmvi 6
Rvwjq mwj muK wbq cqvRb Abymvi euvKvZ ne| ZvK euvKvbvi Rb KwR,gvUv
wbw` `~iZ euvki LuywU cyZ ZvZ AvUK ivLv nq| me ZvK Aek GKm euvKv Pv`ii wUb
Kiv nq bv| wgw Zvi cqvRb Abymvi GB KvRwU Ki _vK| 104 nvZ
MjyBqi `ycvk bKvi mvgb _K wcQb Zv jvMvbv nj bKvi
dg Zix nq| Gevi `uvov _K gv^q Dfq w`K `yLvbv Ki Qv jvMvZ nq| 52 nvZ bKv wbgvYi weeiY t
Qvi ci euvK jvMvbvi KvR Pj| GB euvK bKvi Zj`kK gReyZ Ki| Gici bKvi eeZ eenvii
ewbevZv jvMvZ nq| hv bKvi KvVK `p KiZ mvnvh Ki| dj bKv mnRB `vg UKmB wgw ivR wbgvY
b`xi Dvj XDK cwZnZ KiZ cvi| Gici ov jvMvbv nq| bKvq KZwj
cwigvc KvV aiY mgq
Qv, euvK ev ov ne Zv Zvi `Ni Dci wbfi Ki| `N ewk nj wbw` wbqg j^v 52 400 UvKv 25/
nvZ/78 dzU|
kvj, eemvi 1 j 50/55 52/
Gwji msLv ew cve; Avi `N Kg nj Gi msLv Kg ne| ov jvMvbvi ci KvR Lvevi I
30 eQi 54 26
jvMvbv nq Kzjvk evZv| hv bKvi DcwiZji gvPvK `pfve _vKZ mvnvh Ki| PIov 6nvZ, mb eenvi nq| cvb wewo
bKvi mvgbi w`K jvMvbv nq gvj| mvaviYZ mvRv euvk ev KvV w`q GB gvj MfxiZv 34 22/25 Ub nvRvi Rb mn| w`b
wbwgZ nq| gvj `wUK mvRvfve `uvo Kivbvi Rb bKvi mvgbi Aski Bw, bxPi wRwbm hvq| UvKv `wbK 8
GKwU ck ov I Zjvi Aski GKwU ck euvK H `i AvqZb gZv MvjvKvi Zj 5 nvZ NUv KvR|
MZ Kiv _vK|
dj gvj `wU `p I mvRvfve `uvovZ cvi| GZ cvj hy Ki
bKv evqyi mvnvh `Z MwZZ GwMq hvq| gvwS`i kg jvNe nq, wekvgi Aemi
gj| Gici bKv Dv Ki Zj`k wbwgZ nq| KvVi ZvK cvkvcvwk mvwRq
Zj`k MVb Kiv nq| Zv Rvov nq RjyB viv| Zj`k wbgvYi ci bKvK
wbwk&Q` Kivi Rb KvVi Rvovi gyL GK aiYi cjc jvMvbv nq| GB cjc
Zix nq a~c-dzjLwo I AvjKvZiv wgkY| GB wgkY KvVi gvS Rvovi gyL e
Ki| Ze GKUz ewk duvKv _vKj Quov Kvcoi UzKiv uR w`q a~c-dzjLwo I
AvjKvZivi wgkY jvwMq `Iqv nq| Gi dj duvKv Ask e nq| KvbfveB Rj
Avi cek KiZ cvi bv| mgM bKvK gReyZ I UKmB Kivi Rb AvjKvZiv
gvLvbv nq| AvjKvZiv wKq MjB bKv eenvi DchvMx nq IV| bKv
eenvii Rb nvj I eVv hy Kiv nq| mgM bKvq nvj GKUvB _vK, eVvi
msLv bKvi AvKvi AvqZbi Ici wbfi Ki|
189 190
Kvlvi (Rj bKv) MVb t 16 nvZ bKv wbgvYi weeiY t
c_g ZvK bKvi AvKvi Abymvi RjyB - Gi mvnvh Rvov `Iqv
nq| GZ bKvi `y&B cvki KvVvgv Zix nq| Zvici euvk eua wbw` AvqZb gZv bKvi eeZ eenvii
KvV `vg UKmB wgw ivR wbgvY
`ycvki ZvK Zzj ai MjyB jvMvbv nq| mvgbi I wcQbi MjyB GKB g cwigvc aiY mgq
jvMvbv nq| Gici jvMvbv nq Qv| bKvi ZvK `p Kivi Rb bxPi w`K
j^v 16
evZv gviv nq| GZ bKv mnRB b`xi XDK mn KiZ cvi| Gici euvK I kvj, gvQ aiv I 40 50/55 42 400 20/
nvZ/24- UvKv
ewbevZv jvMvbv nq| Zvici ov jvMvbv nq| bKvi Icii Ask _vK ov, mb dmj nvRvi eQi Rb 22
bKvi `yB Wvjvi gvS Aevb Ki bKvi KvVvgvK k Ki| bKvi mvgbi 25 dzU| Avbvi
UvKv Lvevi I w`b
w`Ki GKwU ck ov I GKwU ck euvK gvj ivLvi RvqMv ivLv nq| gvj PIov 4 KvR cvb wewo
mvRv euvk ev KvV w`q Zix nq| Gi mvnvh cvj LvwUq bKvK webvkg `Z nvZ, eenvi mn|
MwZZ Pvjvbv hvq| nq| 20 `wbK 8
MfxiZv gY wRwbm
Zvici bKvK Dv Ki Zj`ki KvR i nq| AvqZb Abymvi NUv
ZvwjK RjyB viv Ryo bKvi KvVvgvi mv_ ciK w`q AvUKvbv nq|
24-25 Avbv hvq|
KvR|
Zj`k wbgvYi ci bKvK wbwk&Q` Kivi KvR Pj| mvgvb wQ`i gyL ayc - Bw
dzjLwo - AvjKvZivi AvVvjv wgkY w`q e Kiv nq| eov wQ` ev Rvovi gyL
Kvcoi UzKiv uR w`q H cjc jvMvbv nq| Zvici mgM bKvq AvjKvZiv
gvwLq KvZ `Iqv nq| dj bKv gReyZ I UKmB nq| Gici nvj I eVv
jvwMq eenvii Rb cZ Kiv nq| MVbi w`K GKwU Kvlv bKvi DPZv
h_vg - wcQb 38 Bw, gvS 33 Bw I mvgb 32 Bw nq|

16 nvZ bKv wbgvYi cavb cavb Dcv`vb t

Qv ov euvK `uvov RjyB ciK dz j Lwo a~c Avj


KvZiv
`yB I
24 11 9 Uv mvaviYZ 16 3 1 2
cqvRb KwR AvovB Bw
Uv Uv KwR KwR wUb
nq bv 1 KwR, Dcmsnvi t
Abvb wgj eZgvb ce cvb`xZ eeZ `y aiYi bKvi weeiY I MVb Kkj
gvU 12 AvjvPbv Kiv nj| Kvb bKvi MVb g~jZ wbfi Ki Zvi wbw` fMvwjK
KwR I gvbyli eenvi Kvhi Dci| b`xc_ I mgy`c_ eeZ bKv GKiKg nq bv|
evwYnZix I iYZix eenvii myweav Abyhvqx MVb Kiv nq| Avevi bKv hLb
wejvm I Avb` cwZhvwMZvi gvag nq ZLb Zvi MVbkjx Avjv`v| A_vr GKwU
191 192
wbw` fMvwjK Aj, gvbyli KvR I Zvi eenvii aiYi Dci bKvi MVb
Tsunami - A Killer Wave
Kkj AbKLvwb wbfi Ki| Ze eZgvb ce bKvi MVb Kkj wbq hv
AvjvPbv Kiv nj Zv cvq mg bKvi MVb Kkj m^B chvR| mybvgx - GKwU gviY Zi
Mcw t
1| Hornell James, The Origins and Ethonological Signifi-
mvgv gvBwZ
cance of Indian Boat Designs. Memoirs of the Asiatic !yy y!y
Society of Bengal, Vol. VIII, no. 3.
2| H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I & II, gvbe mfZvi AMMwZi mvcvb ceZkxl DbxZ njI cKwZi LjvZ GKevi
calcutta 1981. cv``k AewZ| ZvB cvPxb hyM nZ AvR ch gvbyl cKwZi `yhvMK Ckii
Awfkvc ^ic ej gb wbq cKwZi wb`viY ivli KvQ AvZmgcY Ki AvQ|
Z_`vZv t mB cvPxb BwZnvmi w`K gyL divjB Zvi exfrm ic `Lv hvq| hgb wmz b`xi
1| cdjz - Kzgvi nvj`vi, `qvivgcyi, Rjx, gywk`vev`, eqm 51 eQi, RvwZ bgk~`, Zxi AewZ niv - gnv`voi _K gmvcUwgqv, gniMo cvq mg
wn`y| mfZvwji AebwZi cQb `uvwoq cvKwZK `yhvMi Kivj Mvm| G cm Dj-L
2| myej P` evjv, m~hbMi Kjvbx, Rjx, gywk`vev`, eqm 40 eQi, RvwZ bgk~`, Kiv hvq, gnvv`vov GjvKvq Rbwevb welqK MelYvi ci AbKB ejQb
wn`y| h, `~i AZxZ GB bMii KvQ fqven f~wgKi Drmvb wQj| Ges Gi djB
3| mybxj nvj`vi, `vmi PK WvgKj, gywk`vev`, eqm 60 eQi, RvwZ bgk~`, wn`y| GB bMix asm nqwQj| Avevi AbK wekl GB bMixi cZbi KviY wnmve
4| mgi kgv, `qvivgcyi, Rjx, gywk`vev`, eqm 56 eQi, RvwZ m~ai, wn`y| evisevi ebvKB `vqx KiQb| hvBnvK gbyl Rxeb cvq cuvP nvRvi eQi AvM
5| Avvg gj,`qvivgcyi, Rjx, gywk`vev`, eqm 55 eQi, RvwZ gymwjg| mfZvi AvjvK cuQvjI cKwZ wbfiZvK bv ciQ cyivcywi wbg~j KiZ, bv
ciQ cKwZi Acvi ewPgq MfxiZvK m~Y fve eySZ| ZvB gvS gvSB
KZZv ^xKvi t fqi ebv, Liv, f~wgK, AMyrcvZ I mybvgxi hZ gviY Zi gvbeRxebK Pig
GB ce iPbvq e gvbyli viv bvbvfve DcKZ nqwQ| Zv`i ga hv`i bvg `y`kvM I wech Ki w`q hvQ|
kvi m iY KiZ nq Zviv njb - niivg nvj`vi, mgi nvj`vi, Awgq mvaviYZ cvKwZK `yhvM `ywecvK Gi ga ebv, Liv, f~wgK, AMy rcvZ,
nvj`vi, f~cb gj, gnx`yj kvn (`qvivgcyi, gywk`vev`) I cik wekvm (`excyi, mybvgx BZvw` NUbv ewkifvM B GZB AvKwK I `Z cfve weviKvix h,
gywk`vev`)| mewKQy eyS IVvi AvMB me kl nq hvq| e cvPxbKvj _KB gvbyl eySZ
PqQ Kb nq GBme `yhvM, `ywecvK| Avevi `yhvMi ga ebv, Liv, f~wgasm
* jLK cwiwPZ : myeZ miKvi, MelK,jvKmswZ wefvM, Kjvbx wekwe`vjq| BZvw` AvswkK mvweK wqvKjvci dj wKQyUv NwUZ njI f~wgK, AMyrcvZ
wK m~Yfve cvKwZK I AvKwK , hvi asmvZK cwiYwZ AwZ A mgqi
gaB A RvqMv Ryo jbxq| wK Kb nq GB f~wgK, mygvgx ? `k `k
civwYK MMuv_v _K i Ki jvKK_vq Gi mwi bvbv inm jywKq AvQ|
wn`y cyivYymvi cvIqv hvq fMevb wezi f klbvM cw_exK gK aviY Ki
iqQ, m hLb gv_v bvovq ZLbB nq f~wgK| GQvov Rvcvbi civwYK wekvm
nj, GK wekvj gvKomvi wcV iqQ Avgv`i cw_ex| Zvi bovPovi dj f~wgK
mvwaZ nq| G Zv Mj civwYK Kve wK evbxK inm Kx ?
MxK wevbx I `vkwbK AvwiUji gZ, f~Mf Mvmi Pvc eo Mj
nq f~wgK| wK wevb I chywi DbwZi m m Avgiv eySZ ciwQ

193 194
AvwiUji fvebv mZ bq Zvnj mZUv wK? Ebwesk kZKi gvSvgvwS _K UvwKI _K 373 Km. `~i mgy` DcKjeZx kni mvBq mgy`i 17 gvBj
f~wevbxiv eySZ cvijb f~Mf en`vqZb wk Li AvcwK vb PzwZi dj Mfxi hLb mw nq mybvgx bvgK gviYZii wefxwlKv ZLb fviZxq mgq wQj
h cPiz mwZ kw nVvr Ki gy nq hvq Zvi dj f~ZK Kuc IV Ges f~wgK mKvj mIqv GMvivUv I vbxq mgq `ycyi 2.45 wgwbU, 2011 mvj| Avhi welq
msNwUZ nq| Ges GB f~wgKB Rb `q mybvgx bvgK GK gviYZi Rvi ev cvZvkq GwUB h GB NUbvq 20 Kv: Ub UvBbvBUU jyBb GKm dvUj h kw wbMZ nq
asmKvix GK RbmvZi| hvi AbZg cK D`vniY nj ckv gnvmvMii DcKzjeZx Zvi mgvb kw Zwi nqwQj mg`i wbP| f~wevbx`i gZ Gw`b mLvb f~K
kni Rvcvb| nqQ ckv gnvmvMii Zj`k| IB Ask iqQ mvwi mvwi AvMqwMwi, cwifvlvq
GeviI Rvcvb, di GK Zxe weasmRwbZ f~wgK mw mybvgxi fqi hvK ejv nq AwMejq Ges GB AwMejqjvZB gvS gvS f~wgK jMB
Kivj Mvm chewmZ nj Dw`Z m~hi `k Rvcvb Di I c~e | gv 2 NUvi ga _vK|
DcKjeZx Aj cej AvNvZ nb Zxe MwZZ Rji XDq fvmgvb KvMRi gvwKb f~ZvwK MelYv K`i mgxv _K Rvbv hvq h MZ 50 eQi
bKvi gZ fvwmq wbq Mj DcKzji RvnvR, evU, j _K i Ki evwo Ni, IB AwMejq 21wU eo aiYi f~wgK nqQ hvi cwZwUB mybvgxi Rb w`qQ|
ivvNvU, wegvbe`i, ije`i, Zj kvabvMvi mg wKQy| wbgli ga LimvZv
Rj BQgZ Qvwcq me wbw Ki w`q Mj| Avmj wK inm wQj GB fqi
mybvgxi mwi cQb?
Geological Survey of India-i Aemi cv f~K wekl vb
ivRb Kivji gZ ckv gnvmvMii h Ask Gw`b mybvgx msNwUZ nqwQj mLvb
mgy`i bxP cvkvcvwk wQj `ywU cvZ Ges Rvcvb LvZ bvg GKwU LvZ IB ckv
gnvmvMixq cvZ Ges BDiwkq cvZi Aevb| cvKwZK wbqgB ckv gnvmvMixq Avmj wK GB mybvgx? Dchy mgy`vcKj ev Zj`k f~wgK ev AMyrcvZi
cvZwU cwZeQi 50-60mm Ki XyK hvwQj BDiwkq cvZi Zjvq| Avi `ywU dj Rjii Av`vjbi KviY h weivU mgy` Zi wecyj kw wbq DcKjfve
cvZi NlY Drcb nqwQj h, kw mwZ Gw`b Elasrticity AwZg Ki 1m: AvQo co ZvK ejv nq mybvgx, A_vr AvwiK A_ hvK Avgiv ewj wekvjvKvi
ga ckv gnvmvMixq cvZwU BDiwkqvb cvZi Zjvq AZ 10-15 wg: XyK cvZvkq asmKvix Zi|
wMqwQj| dj^ic fqi gvvq mw nqwQi f~wgK hvi djkwZ mybvgx| %y# ,!T k!

Rvcvb ckv gnvmvMi m GB f~wgKi ZxeZv wQj Gw`b 8.9| mybvgxi XDqi
DPZv wQj 13 feet. Kv_vI Avevi 33 feet , mgy`i Rj10wg. DuPz nq wMq
AvQo cowQj mgy`ZU|
qwZi K_v ejZ Mj eo eo j, evUjvK eMevb evbi Rj
fvmgvb KvMRi bKvi gZ fvwmq wbq hvq GB mybvgxi RjmvZ| AbK RvqMvq
mvZi Uvb ebeb Ki NyiZ _vK RvnvR, Mvq Mvq avv jM Rjhvbwj
UzKiv UzKiv nq hvq| Mvwowj RjmvZ IjUcvjU Lvq Ljbv Mvwoi gZ|
ZUf~wg _K 10 Km. `~i evmf~wgZ XyK co jvfvmvZi gZ ZxeMwZZ Rj|
195 196
evwoNi, `kjvB evi gZ fvmZ _vK Rj| LimvZv Rj BQgZ `vwcq eovq AvKvi| IB dvUj gk evoZ _vKjv| Zv vqx f~cwieZb NUvZ mg ne|
knii c_, wegvb e`i| h RwgZ Rj cuQZ cviwb mLvbI f~wgK Avi GQvov cvKwZK wechq hgb GKw`K Awfkvc ^ic Zgwb Avkxev`I eU, KviY
mybvwg RwbZ dvUj AbK ivv I evwoi Pnviv nq ewjiLvgq ei ZKi gZ| cvKwZK wechqi dj f~MvVwbK cwieZb NUj Avgiv g~jevb m`I Avwevi
Zj kvabvMvi Avb jM Zv Qwoq co Pvwiw`K| wegvbe`i, iie`i me KiZ cvwi| asmi gaB my _vK mwi exRg ZvB cvKwZK wechq RvbZ
e| GKBm 40 j evwo we`yrnxb nq co| asmi ga w`qB RM DVyK bexbi Dbl, hv gbylRbRvwZK AMMwZi c_
Rvcvbi GB mybvgxi cfve aygv c_ NvU evwoZB Ave wQj bv| Zivw^Z Kie| gvbyl GKw`b mZmZB cKw Zi LqvjxcbvK m~Yi c wbqYvaxb
wekA_bxwZKI evcKfve Uwjq w`qwQj| weki ZZxq eng A_bxwZ Rvcvbi Ave ivLe| gk GwMq AvmQ mBw`b, mw`b gvbyl cKZ B Rq Kie cKw ZK|
Gw`bi wechq wVK KZUv wech nqwQj Zvi GKwU evLv `Iqv hvq| mybvgxi
GB w`b 6wU KviLvbv e Ki w`qwQj sony, 3wU KviLvbv e Kivi K_v Z_m~ t
RvwbqwQj| weki AbZg enr Mvwo wbgvZv TOYOTA, HONDA MOTOR & NISAN 1) Ananda Bajar Patrika
GKB c_ nuUQ| KviLvbv ei wmv wbqwQj FUJI HEAVY INDUSTRIES 2) cvKwZK `yhvM kvi`v gj
mn ek wKQy ms v | e wQj J.X,NIPPON OIL AND ENERJY-i wZbwU 3) f~wgKwe`v Gm.Avi. emy I Avi. gvBwZ
ZjkvabvMvi| Avb ai wMqwQj Cosmo Oil Company-i wPev kvabvMvi| 4) cvPxb fviZi BwZnvm - mybxj Pvcvavq
myBWbi Mvwo eRvwZK fjfv, myBm msv, bmj, wmUe ev Gqvi evM wbgvY
eng msv AUvwjf I wiUj eRvwZK UmKv|
wek A_bxwZ QvovI GB mybvgxi ivl cowQj kqvi evRvii IciI|
Gw`b f~wgKi mgq _i_i Ki KuvcwQj Rvcvbi kqvi evRvi wbB| w`bi
kl hv cowQj 1.7%| GB wechqi ik Gw`b Qwoq coQ weki Abvb
`ki kqvi evRviI| wjweqv I mw` Avie Zji `vg wbq Avkvq iqQ
kqvi evRvi|
UvwKI _K wgqvwM knii _K Rvcvbi Dt c~t kniwj mybvgxi
cej mvZ fm MjI wmMwbwcevm, ZvBIqvb, qvb, nvIqvB, cvcyqv,
wbDwMwb,wPwj, Gjmvjfv`vi mn ckv gnvmvMixq AvMq ejq msjM xcivwjK
f~K I mybvgx ceY wecbK Aj ej NvlYv Kiv nqQ|
hw`I mybvgx cvKwZK Dcvq m GKwU weasmx Awi I AwbwZ cKw Zi
gviY Zi hvi Kvbv c~evfvm `Iqv Ame ejjB Pj, ZeyI 1946 mvj Av
RvwZK mybvgx wkqvix eev Pvjy nevi ci _K gvbyli gZzi msLv AvMi
_K KgQ| GQvov Rvcvbi wbKUeZx AvMqwMwijvi Pvicvk jvMvbv nqQ
AmsL mi| h mijv AvMvg c~evfvm `e AMyrcvZ I f~wgKi| dj
miwj _K evZv ZivKvi mKi ga gvbyli KvQ cuQ hve I gvbylRb
wbivc` Avkq MnY KiY| mi Qvov wKQy ejybi Avwevi Kiv nqQ hvi ga
gvbyl Rji ga fm _vKZ cvie `xNY, dj fvmgvb gZzi nvZ _K iv
cve AmsL gvbyl| Rvcvbi GB mybvgx fwelZi fMvwjK cwieZb NUvZ mg
nZ cvi| KviY f~wevbx`i GKvski `vwe h, Rvcvbi mgy`i wbPi f~i `ywU
cvZi Aevb kl ch wK `uvovq Zvi Ici wbfi Kie mgy`i wbP dvUji
197 198
Abykxjbi Dci Rvi `Iqv nq| Gi cieZx mgq MvwRx GB Awnsmv bxwZi viv
fviZxq `kb e Rb Ges Mfxifve cfvweZ nb Ges GB Awnsm bxwZi viv wZwb fviZi mKj kYxi gvbylK
MvwRxi Awnsmv Z AvwjKZvi Mw gy Ki RvZxqZv eva Dy KiZ mg nb| ZvB bZvwR
myfvlP` emy ZuvK RvwZi RbK AvLvq f~wlZ Kib| iex`bv_i fvlvq wZwb
Zzdvb Avwj mL njb gnvZv| Avi GB RvwZi RbK gnvZv Mvw fviZK wewUk kvmb gy KiZ
x!! xy !x !yy y!y A wnmve aviY KiwQjb cvPxb fviZi g~jg Awnsm bxwZK| MvwRx DvweZ
GB Awnsm A wQj MvUv cw_exi gvbyli KvQ m~Y Awfbe| MvwRxi ^-
Awnsmvi cxVvb nj fviZel| `ytL I wnsmv RRwiZ cw_exZ Awnsmv nj DvweZ GB Awnsm bxwZ Ges Av`k ZuvK weki `ievi Gb nvwRi Ki|
fviZeli g~j g| fviZxq Dcwbl`, gbymswnZv, wZ BZvw`Z mB AwZ cvPxbKvj Dk t (Objectives)
_K awbZ nq AvmQ Awnsmvi evYx| Lxtc~e l kZvxZ GB Awnsm awbi 1. egZ Awnsmv aviYvi evLv c`vb|
cwZawb cwZdwjZ nq e Ges Rb `kb| e agi ceZK, bxwZ `vkwbK 2. RbgZ Awnsmv aviYvi evLv c`vb|
MZgey RvMwZK gvbyli `ytL K `L Mfxifve wePwjZ nb Ges GB RvMwZK 3. MvwRxi Awnsmv Zi evLv c`vb|
`ytL K RRwiZ Rxei gywi Dcvq Abymvb wbRK wbqvwRZ Kib, hvi AbZg 4. Awnsmv aviYvwUi eZgvb cvmwKZv|
dmj nj AvwK gvM| Rxei gywi Dcvq ev c_ wnmve ey h AvwK gvMi
K_v ejQb Zvi AbZg GKwU Ask nj kxj ev m`vMi| e`kb GB kxji egZ Awnsmvi aviYv t
GKwU iZcY~ A nj cvYvwZcwZ weiwZ ev Awnsmv| e gZ, Rxei AvwZK fviZxq `vkwbK mc`vqwji ga AbZg GKwU mc`vq nj e
`ytL wbew ev wbevY jvfi GB Awnsmv cvjb AZ Riix| egZ, h mc`vq| bvwK GB `kb mc`vqi cwZvZv MZg ey RvMwZK gvbyli `ytL,
Kvb cvYx nZv Kiv h AKZe ZvB bq, cvYx nZvq civPbv ev mnhvwMZv I K, `y`k v `L Mfxifve wePwjZ nb| ZvB wZwb ZvwK AvjvPbv Acv RvMwZK
Abygv`b hvM bq| AwnsmK m~ ey`e KvwqK evwPK Ges gvbwmK GB wwea gvbyli `ytL `y`kv gywi Dcvq wbYq eZx nb|
wnsmv _K weiwZi K_v ejQb| Aek wekl e `kb wnsmv Abygvw`Z ey`e Dcjw KiwQjb h RvMwZK gvbyli `ytL `y`kvi g~j KviY nj
nqQ| Avevi Rb`kb gvjvfi Dcvq wnmve AwnsmvK cig eZ ej MY Awe`v| Avi GB Awe`v _K gywjvf me| wZwb Awe`v _K Rxei gyw jvfi
Kiv nqQ| Rb Zx_i`i gZ, wiZi AMZ mgK Pwi jvfi Awnsmv Dcvq wnmve AvUwU c_ ev gvMi Dj-L Kib| Gwj GK AvwK gvM bvg
eZ KVvifve cvjb KiZ ne| RbgZ, KvwqK, evwPK Ges gvbwmKfve Kvb cwiwPZ| GB AvwK gvMi AvUwU gvM nj mgK `kb, mgK msK, mgK
Rxei wZ bv Kiv, wZi wPv bv Kiv Ges wZi K_v bv ejv-B Awnsmv| Ze evK&, mgK Kgv, mgK AvRxe, mgK evqvg, mgK wZ Ges mgK mgvwa|
fviZi ^vaxbZv msMvgi AbZg mwbK gvnb`vm KigPuv` Mvw Awnsm bxwZK AvwK gvMi AMZ mgK evK&, mgK Kg Ges mgK AvRxeK ejv nq kxj|
MnY KijI wZwb ejQb, Rb `vkwbK `i gZv KVvifve Awnsm bxwZ cvjb e `kb kxj ki A_ nj m`vPvi| kxj nq weiwZ ^ic| A_vr mg kxj
Kiv eve Rxeb me bq| ZvB wZwb eenvwiK Rxebi Kvb Kvb Awnsmv Kvb bv Kvb cvc Kg _K weiwZ _vKvi K_vi ejv nqQ|
bxwZi cwieZ wnsmv-K DwPZ Kg ejQb| AvwK gvM wZbwU kxji Dj-L _vKjI ey`e gVevmx kgY`i Rb
g~j k t (Key Words) `k cKvi Ges Mn`i Rb wbv cuvP cKvi kxj cvjbi wb`k w`qQb hv
ww, wiZ, Awnsmv, kgY, mev`q, ivgivR| ckxj bvg cwiwPZ| GB ckxj nj
f~wgKv t (Introduction) 1. cvYvwZcvZ weiwZ
cvPxb fviZi `kbi GK AbZg g~j g nj Awnsmv| fviZxq Dcwbl` gbymswnZv 2. A`v`vb weiwZ
BZvw` M Awnsmvi evYx awbZ nqQ| GB Awnsmv gB fviZelK MvUv wek 3. ePh weiwZ
GK ^Z ghv`v c`vb Ki| Lxtc~e l kZK e Ges Rb `kb RvMwZK 4. gylvev` weiwZ
gvbyli cvigvw_K gyw ev gvjvfi c_ ev Dcvq wnmve GB Awnsm bxwZ Ges 5. g`gv`Kv_ weiwZ
199 200
e `kb Dwj-wLZ wewfb kxji ga AbZg cavb A nj - cvYvwZcvZ weiwZ, fviZxq bvwK `kb mc`vqwji ga AbZg nj Rb `kb| Ze, bvwK mc`vq
hvi Aci bvg nj Awnsmv| egZ hKvb cvYx nZv kyay AKZe ZvB bq, cvYx njI Rb `kb gv jvfKB Rxei cig cyilv_ ic MY Kiv nqQ| Avi
nZvq civPbv ev mnhvwMZvI Abygv`b hvM bq| ZvQvov h Kvb cvYxK AvNvZ GB gvjvfi Dcvq nj bwZK Dcvq| mgK `kb, mgK vb Ges mgK Pwi
Kiv ev cvYxi Kki KviY nZ cvi Ggb Kvb KvRI wnsmv| Avi GB mKj Kg GB wZbwU bxwZK Rb `kb ejv nqQ wiZ ev iZq| Avi GB wiZK
_K weiwZ _vKvB nj Awnsmv| AwnsmK m~ ey`e ejQb, h ew KvwqK, Rb `kb ejv nq gvgvM ev gvjvfi Dcvq| h me Kg AvZvi ebi KviY
evwPK Ges gvbwmK GB wwea wnsmv _K weiwZ _vKb wZwbB cKZ Awnsmv ew| nq mBme Kg cwiZvM Ges kvevb I vbevb cyili c gvjvfi mnvqK
egZ, Awnsmv aygv wfz ev mbvmxi cvjbxq bq; Awnsmv MniI cvjbxq| Kgi AbykxjbK ejv nq mgM& Pwi| Avi GB mgK Pwii weeZb Awnsmv nj
wnsmv gvbyli RxebK KjywlZ Ki| hw` Kvb kgb fyjekZ wnsmv Ki cavb ag| Rb bxwZkv mgM& Pwi jvfi Rb cuvPwU eZi Dc`k `Iqv
_vKb, Ze m ZvK agwewa Abyhvqx cvqw KiZ nq| egZ, ccvwL nqQ| GB eZ cuvPwU nj Awnsmv, mZ, Aq, ePh Ges cwiMn| GwjK
GgbwK AwZ z` e, j webvk ev cvYevb eK AvNvZ ev wbnZ Kij Zvi GK ejv nq ceZ| GB ceZK Avevi `yBfvM fvM Kiv nq AbyeZ Ges
cvqw Kiv AvekK| Awnsmvi mg_b hyw c`kb e `kb ejv nqQ - gnveZ| gVevmx mbvmx`i KVvifve H cuvPwU eZ cvjb KiZ nq ej ZLb GK
mKj cvYxi KvQ Zvi wbR AvZv mevwaK wcq| cwZwU cvYxi wbR AvZv hnZz ejv nq cgnveZ Ges mvaviY Mni GB eZ cvjbK ejv nq AbyeZ|
wcqZg mnZz Kvb ewi c KLbB AciK wnsmv Kiv DwPr bq| mKji Rb bxwZ `kb mgM& Pwii weeZb AwnsmvB cavbZg eZ| KviY, Ab
AvZvB mgvb| GKwU cvYxi hgb gZz fq AvQ, Abvb mKj cvYxiI Zgwb gZz fq PviwU eZ civfve Awnsmv eZKB AbymiY Ki| Rb gZ, KvwqK ev `wnKfve
AvQ| myZivs Kvb cvYxi cB AbK AvNvZ Kiv ev Abi cvYbvk Kiv DwPr evwPK ev ePbi(K_vi) viv Ges gvbwmKfve Kvb Rxei wZ bv Kiv, wZi wP
bq| v bv Kiv Ges wZi K_v bv ejAB nj Awnsmv| GB wZb cKvi wnsmvK GK ejv
MZg ey cewZZ mevZK Awnsmv bxwZi wei Avcw DvwcZ nq h, nq ww| AciK wnsmv Kiv,wnsmvq civwPZ Kiv, Acii wnsmvZK KgK
Awnsmev`x nIqv mI ey`e Kvb Kvb gvQ, gvsm fYK Abygv`b mg_b Kiv G meB wnsmvi AMZ| Rb `kb h ceZi K_v ejv nqQ
KiwQjb| GgbwK wZwb ^qs gvsm fvRb Ki wbgY iv KiwQjb| Awnsmv eZxZ Aci PviwU eZ Awnsmv eZ-i AMZ| D`vniY ^ic ejv hvq -
D Avcwi wbimb e `kb ejv nqQ Kvb ew hw` weklfve ceZi wZxq eZ mZ cKvivi Awnsmv eZ| Kbbv, Kvb ewi wei wg_v
Kvivi Rb gvsm cZ Ki Zvnj H gvsm fvRb Kiv AbywPZ| GKRb ew gvQ K_v ejv mB ewi gvbwmK wechqi KviY nq| GKRb ew hw` Aci Kvb
ev gvsm fvRb KiZ cvi hw` Zv H ewi RbB weklfve cZ Kiv nqQ - G ewi wei AmZ K_v ej Zv evPwbK wnsmv Qvov Ab wKQy bq| Avevi, Aq,
K_v H ew hw` bv Rvbb A_ev Kvivi KvQ bv kvbb A_ev Ggb Kvb Avkvi ePh Ges AcwiMn GB evwK wZbwU eZI Awnsmv eZi AMZ| GB KviY Rb
KviY bv _vK| GQvov MZg ey ejQb - Kvb wekl ivM _K cwivbi Rb `kb AwnsmvKB cavb eZ ejv nqQ|
hw` Kvb ew gvsm fvRb Ki _vK Zvnj m cqvRbi ^v_ cvYxea G cm Dj-L, Awnsmvi g~Z cZxK MZg ey KqKwU gvsm
Kiv AbywPZ bq| Kvb Amy ew ivM wbivgqi Rb hw` Avg - gvsm A_vr KuvPv fvRbK Awnsmv ej Abygv`b KiQb| hgb - Kvb Amy ew Kvb ivM
gvsm fvRb Ki Zvnj mB fvRbK gvsm fvRb A_vr wnsmv ejv nq bv| _K AvivMi Rb hw` gvsm fvRb Ki Zvnj m cqvRbi ^v_ cvYx
MZg ey Zuvi c_g agcPvi ev ag Dc`ki gM`ve ev AfqviY ea AbywPZ bq| wK, Rb `vkwbKMY GB gZi m~Y weivax| Rb gZ, RxenZv
w`qwQjb| hvZ Kvb cvYxea bv nq| Gi _K e `kb Awnsmvi iZ gvB wnsmvi AMZ | AmZKfve Rxe nZvI wnsmv| evZvm fvmgvb AwZ my RxevYy
Dcjw Kiv hvq| Awnsmv mK ey AwZ KVvi gbvfve cvlb KiwQjb, hvi kvm ckv m wqvi dj wbnZ nj mUvI wnsmv| A_vr Rb `kb Awnsmv eZ LyeB
dj gvbwmK wnsmvKI wZwb cwiZR ic MY KiwQjb| ZeyI wekl KVvifve cvjb Kiv nq| RbgZ, gVevmx mbvmx ev kgY`i AvPiY m~Yfve
ewZgi ^xKvi Ki wZwb eenvwiK Rxeb I D`vi gbvfvei cwiPq `b| Awnsm nZ ne| GB KviY Rb wfzK cuvPwU gnveZ cvjb QvovI cuvPwU mwgwZ ev
AbybxwZ cvjb KiZ nq| Gwj nj
RbgZ Awnsmvi aviYv t 1. Clv mwgwZ A_vr GKRb mbvmx w`bi ejvq AvjvwKZ c_ nuvUeb hvZ
Pjvi mgq Kvb cvYxi AvNvZ bv jvM A_ev Kvb cvYxi hb Rxebbvk bv nq|
201 202
2. fvlv mwgwZ mbvmx ciwb`v, AvZcksmv BZvw` _K weiZ _vKeb| weiZ _vKvB nj Awnsmv| g~jZ MvwRx Rb `kb h KVvi Awnsmv eZ cvjbi
3. Glbv mwgwZ Lv` MnYi GKRb mbvmx mRtPZb _vKeb h H K_v ejv nqQ Zv _K Mfxifve cfvweZ nb| Rb `kb Awnsmv eZ KVvifve
Lv` ay Zvi RbB cZ bv Kiv nq Ges wZwb mg `vlgy Lv`MnY _K weiZ cvjbxq ag| GB gZ, Kvqgc evR A_vr KvwqK , gvbwmK Ges evwPKfve Kvb
_vKeb| Awb bv Kiv GgbwK Awbi wPv bv KivB nj Awnsmv| AciK wnsmv Kiv,
4. Av`vb mwgwZ GKRb Rb wfz cqvRbxq `e MnY h_vvb vcb Ges AbK wnsmvq civwPZ Kiv, Acii wnsmvZK KgK mg_b Kiv - G meB wnsmvi
eenvii mZK _vKeb hvZ Kvbfve Aci Kvb Rxei wZ bv nq| AMZ| Kej Acii wZ bv KivUvB Awnsmv bq, meRxe cg weZiY Ges
1. cwi_vcvwbKv ev DrmM mwgwZ mbvmx AcqvRbxq e hgb - Kd, wnZKi Kg AbyvbI Awnsmvi AMZ | Ze MvwRx ejQb h, eve Rxeb Rb`i
gj, g~ ZvM BZvw` Rxek~b vb Kieb hvZ Gi viv Aci Kvb Rxei cvYbvk gZv KVvifve Awnsmv eZ cvjb Kiv me bq| wZwb ejQb, eenvwiK Rxeb
bv NU| Kvb Kvb hgb - Lv`MnY, Rjcvb Kiv, nuvUv Pjvi , kvm ckvm MnY
D cuvPwU mwgwZ GKRb mbvmxK Awnsmv eZ cvjb mvnvh Ki| D BZvw` Abi `nK AvNvZ bv Ki wbR `nK iv Kiv Ame| ZvB
cuvPwU mwgwZi Abykxjb AwZ KVvi| Ze Mnxi c mKj cKvi wnsmv eRb Kiv wekl Awnsmv eZx MvwRx RxenZvKI DwPr Kg ejQb| hgb - AbvivM
me nq bv ej Rb bxwZkv MnxK c AbyeZ cvjbi wb`k `Iqv nqQ| evwaZ Avv Rxe hw` Amn e_v e`bvq RRwiZ nq, hYv Dckgi Kvb
c AbyeZ cvjb MnxK mvsmvwiK eb _K gy Ki| GB cvK& cwZce mb mvebv bv _vK mB Awnsmv eZxi DwPZ KvR ne Zvi cvYbvk Kiv| MvwRx
nj Mnx Mn_vM Ki cKwZi Kvj Avkq bq| Rb `kb, Mn wbgvY, cvK, gY Zuvi Avkg GgbB GKwU AbvivM evwa RwbZ Mv kveKi gZzK wel cqvM
cfwZ wqvKvjxb wnsmv AvKwK wnsmv; hy kci mwbK`i wnsmv; Zivw^Z KiwQjb Ges Zuvi gZ GB KvR nj Awnsm|
AvZivg~jK wnsmv Ges BQvKZ wnsmv - GB PZzwae wnsmvi ga BQvKZ wnsmv cvPxb fviZi h Awnsmv Av`ki K_v ejv nqQ Zvi m MvwRxi
Mnxi m~Y ic eRbxq Ges Aci wZbU hvZ Rxeb nvwb bv nq m Awnsm aviYvi g~j cv_K nj - cvPxb e I Rb `kb Awnsmv bxwZK Rxei
MnxK h_vme hZ I mZKevb nZ ne| gv ev gywjvfi Dcvq wnmve MnxZ nqQ A_vr GLvb AwnsmvK ew gvbyli
gv ev gywjvfi gvM wnmve Dj-L Kiv nqQ| wK MvwRx Awnsmv bxwZK
MvwRxi Awnsmv aviYv - ew gvbyli gv ev gywjvfi Dcvq MnxZ nqwb| MvwRx mgvR mKj gvbyli
1869 Lxt 2iv Avei RivUi cvie`i GK ee cwievi mvweK KjvY mvabi Rb wbR Awnsmv g `xwZ nqQb Ges Aci mKj ewK
MvwRxi Rb nq| Zuvi wcZv KigPuv` Mvw ev Kvev Mvw wQjb AZ eveev`x D Awnsm bxwZ cvjb Avnvb RvwbqwQjb| GK K_vq ejv hvq, MvwRx `ytL,
KgceY gvbyl Ges Zuvi gv cyZjxevC wQjb AZ mvax agcivqbv igbx| wZwb `vwi`gy RvwZ,ag, eY wbwekl h mev`q mgvR ev ivg ivRi K_v ejQb
wbZ, bwgwK c~Rv APbv KiZb| MvwRx h cvwievwiK cwiPvwiKvi KvQ eov mB mev`q mgvR cwZvi g~j gB nj Awnsmv bxwZ|
nqQb wZwbI wQjb AZ agcivqYv ew| myZivs cvwievwiK DivwaKvi m~ MvwRxi gZ, Awnsmv ejZ Kvb wbwq cwZiva evSvq bv, Awnsmv
MvwRx agwekvmi cvkvcvwk Awnsmv I AvZmshgx MyYi AwaKvix nb| cieZx nj GK mwq kw| Awnsmv Kvb Kvcyil, fxZz, Pwinxb ewi mk c_ bq;
mgq wZwb e`, cyivY, gbymswnZv, e Ges Rb `kbi Awnsm bxwZi viv Mfxifve GB Awnsmvi c_ nj wbfxK, Pwievbi wbi c_| MvwRx ejQb, wnsmvi viv
cfvweZ ni Ges ew Rxebi mKj B GB Awnsm bxwZi cqvM NUvb| Ze Kvb mgmvi vqx mgvavb me bq, wnsmv viv kxN kK `gb Kiv MjI Zv
MvwRx G cm ejQb, G cm Avgvi RMrK Kvb bZzb wKQy wkv `Iqvi mvgwqK cwiYvg kZv evo| mgvR weivaxK Kviv` w`j A_ev Lybx ewK
bB| mZ I Awnsmv cvnvoi gZB cvPxb| duvwm w`j mgvR weivwaZv ev Lybi NUbv nvm cvq bv, eis ew cvq| `gb cxobi
Awnsmv kwUi mvaviY A_ nj - wnsmv bv Kiv A_ev wnsmv _K weiZ viv `yi `gb mKj `kB e_ nqQ BwZnvm Zvi cgvY `q| MvwRx GB mgmvi
_vKv| AviI evcK A_ Awnsmv ejZ evSvq h Kvb cKvi RxeK AvNvZ Kiv Aemvb NUvbvi Rb Zuvi ec-weK Awnsm c_i wb`k w`qQ Avi Gi Rb cqvRb
_K weiZ _vKv| wnsmvi A_ nj vaekZt ev ^v_ciZv ekZ Kvb RxeK nZv ah, mwnzZv, mZwbv Ges cqvRb AvZ`vb| MvwRxi GB Awnsm aviYvwU kvw
Kiv| Avevi wnsmv nj Ggb wKQy hv hYvi D`K NUvq| Avi GB mKj wKQy _K mwKZ mskvabvZK gZev`i m mv`k hy| kvw mwKZ mskvabvZK gZev`
ejv nqQ AcivaxK Zvi Acivag~jK Kg _K weiZ nIqvi ev mskvabi
203 204
myhvM `Iqv DwPZ| GB gZ ejv nq, kvw GKwU cwqv hv ewK KjvYi c_ wZwbB c_g DveK- Ggb `vwe Kiv hvq bv| Kbbv cvPxb fviZ Dcwbl`, cyivY,
wbq hvq| kvw mwKZ GB mskvabvZK gZev` bZvwK Ges gbvwK aviYvi e, Rb BZvw` Awnsmv, cg, fwi K_v Dj-L AvQ| MvwRx ^qs
Dci MwVZ| ejQb - fviZel mZ Ges Awnsmv ceZi gZvB cvPxb|
MvwRxi gZ, Awnsmvi `ywU w`K AvQ| GKwU nj AvgYvZK DMc_
Ges AciwU nj kvabvZK mg c_| wewUk kvmbi Aemvb K MvwRx Awnsmvi cgZ t Awnsmvi viv Kvb ew wekli Pwi mskvab me nZ cvi wK
DM c_wUK Aej^b Kib| Awnsm AmnhvM Av`vjb A_ev AvBb Agvb Av`vjb Kvb enr Mvxi Zv me bq| Mvw mnhvMx webvevfve f~-`vb h cm
AvgYvZK gbvfve cqvRbxq nIqvq MvwRx G Awnsmvi DM c_wUK ejQb Awnsm c_ Kvb wekl f~gwaKvivi `qi cwieZb NwUq Zvi wKQy
Aej^b Kib| hw`I AmnhvM Av`vjb wnsmvi cKvk NUj MvwRx GB Av`vjb Rwg f~wgnxb`i `vb KiZ mZ Kivbv hvq wK mKj f~gwaKvivi Zv me
cZvnvi Ki bb| bq|
^vaxbZvi cieZxKvj fviZi ivxq I mgvR eevi cybMVb I msvi
mvabi Rb MvwRx mg mskvabvZK Awnsm bxwZ MnY Kib| MvwRxi gZ, lZ t eZgvb AvaywbK cigvYy A mwZ hyi gZv wechqi myL Awnsm
mgvR msvii c_g I cavb avc nj AkZv `~ixKiY| Kbbv, `xNKvj ai c_ kci myLxb nIqv me bq| Kbbv, Awnsm c_ kci mKji
AkZvi A Kzmsvi fviZxq mvgvwRK cwiekK `~wlZ I KjywlZ KiQ, g~j `q cwieZb mvab me bq| wbifve Awnsm c_ kci myLxb nj gZz
k~` kwK Aenjv Ki mvgvwRK kwK `yej KiQ| fviZxq agkv A_ev Awbevh Ges GB gZzeiY g~Li KvR, GZ Kvb Mie bB|
`kb Kv_vI AkZvi Dj-L bB, AkZv wKQy myweavfvMx KcU gvbyli Awnsmv aviYvwUi eZgvb cvmwKZv t
mw| MvwRx GB mvgvwRK evwa `~ixKiYi Rb Awnsm bxwZKB MnY KiQb| eZgvb hyM nj wnsmvi hyM| fviZel Z_v MvUv cw_exi gvbyl AvR
mvmev`x`i wnsmvq AvZwZ| ay mvmev` Kb, eZgvb ag, mgvR, A_bxwZ,
cvPxb fviZi Awnsmv I MvwRxi Awnsmv aviYvi wU - ivRbxwZ,wkv mswZ GKK_vq mKj B AvR wnsmvi Qwe | ejv nq h,
cvPxb fviZi Awnsmv weklZ e I Rb `kbi Awnsmv aviYv Ges fviZel nj Awnsmv gi Rbf~wg| GB Awnsmv gB fviZelK MvUv weki KvQ
MvwRxi Awnsmv aviYv m~Y wU gy bq| GB wUwjK wbvfve Dj-L ^Z ghv`v `vb KiwQj| wK eZgvb fviZel AvR wnsmvi wkKvi| fviZeli
Kiv nj AZxZ Awnsmvi Mie AvR f~jywZ|
eZgvb wewfb agxq mc`vqwj wnsmvi Pig gvv AwZg KiQ| GK
c_gZ t cvPxb fviZi weklZ e I Rb `kb h Awnsmv bxwZi K_v ejv agi gvbyl Ab agi ixwZ bxwZ, AvPvi Abyvb GgbwK Ab agi gvbyli cwZ
nqQ Zv cavbZ ew gvbyli cvigvw_K gyw ev gvjvfi Dcvq wnmve Awnsm Amwnz nq DVQ| GgbwK Zviv mvc`vwqK msNl Rwoq co| GB mKj NUbvq
bxwZi Dcv Kiv nqwb| agxq wnsmvi Qwe |
eZgvb fviZel ivRbwZK wnsmv GK asmvZK cwiwwZi mw KiQ|
wZxqZ t cvPxb fviZ h Awnsm bxwZi K_v ejv nqQ Zv ew gvbyli AvavwZK wewfb ivRbwZK `ji bZv bxe` gZvi jvf GK Acii Pig wZ mvab
gyw ev gvjvfi Dcvq wnmve| wK civaxbZvi kLj _K gvbeRvwZi gyw wj nq| wekl cvYbvki NUbvI NUZ `Lv hvq| dj GK_v wbtm`n
jvfi c_ GLvb wb`wkZ nqwb| ejA hvq h, fviZi ivRbwZK AvR wnsmvi wkKvi| ZvQvov wewfb Avw_K
Kjvix, NylKv A_bwZK wnsmvi `v|
ZZxqZ t MvwRx h mevZK Awnsm bxwZi K_v ejQb Zv Ckiwekvmx ewi wkv mswZI wnsmvi viv KjywlZ nQ| wewfb wkv cwZvb msNl
KvQ evaMg I MnY hvM nj Cki Awekvmx ev Ckii AwZ mskqev`x ewi wkK wkwKv wbMn AvR hb wbZw`bi NUbv| wewfb mvsevw`K mjb nvgjv,
KvQ GB Awnsm bxwZi Kvb MnYhvMZv bB| mvsevw`K nZv, MYgvagi Dci AvgY, evK& Z_v ew ^vaxbZvi Dci wnsmv
Qvov Ab wKQy bq|
PZz_Z
t MvwRx ewYZ Awnsmv aviYvwUi Kvb gwjKZ bB A_vr Awnsmv aviYvwUi myZivs GK_v ejv hvq h, fviZel AvR h cwiwwZZ `uvwoq iqQ,
205 206
mLvb Awnsmv Av`k LyeB Riix| Kbbv, eZgvb h wnsmvi cwiek mw nqQ, ^vgx weeKvb`i gnvcqvYi
Zv wnsmvi viv wbg~j Kiv me bq| GKgv AwnsmvB wnsmvK Rq KiZ cvi|
GK_v wPimZ| ZvB cvPxb fviZi weklZ e, Rb Ges Mvw wb`wkZ Awnsmvi ci fwMbx wbew`Zv
Av`k eZgvb fviZel GKv cqvRbxq| fv^Zx Pex
Dcmsnvi t
y# xy!y SyT!Ky !yV v !.xy. xy yz #y
RvwZi RbK gvnb`vm KigPuv` Mvw 1948 mvj 30 k Rvbyqvix bZzb fwMbx wbew`Zvi Aviva ^vgx weeKvb`i AvKwK gnvcqvY wZwb ggvnZ| wK
w`j-xZ weojv nvDm Zuvi cvZwnK cv_bv mfvq hvIqvi c_ 5Uv 10 wgwbU KLbvB wePwjZ nq AvkvnZ nbwb| wK^v kvK gyngvb nq Afx Kgcv _K
bv_yivg webvqK MWmi wjZ cvY nvivb Ges Zuvi kl DPvwiZ kwU wQj n `~i mi _vKbwb| fwMbx wbew`Zv Abyfe KiwQjb ^vgxwR Zuvi ~j`n ZvM
ivg| A_vr KiYvgq fMevbi KvQ GB nZfvM AvZZvqxi Rb gv wfv Ki KiQb wVKB wK K weivU `vwqZ AcY Ki MQb ZuvK| ZvB kvKvnZ nq m
MvwRx kl wbtkvm ZvM Kib| Ges Rxebi kl YI wZwb Zuvi Awnsm Av`ki `vwqZ _K mi _vKvi A_ ii cwZ Pig Abvq Kiv| fwMbx wbew`Zvi `wZ G
bxwZ _K wePzZ nbwb| wQj iZi Acivai mvwgj| GQvovI kvK fwMbx wbew`Zvi KvQ ii
ZvB eZgvb fviZel h gvbylwUi PvL w`q cZ Ki ^Q fviZ AvKwK gZzmsev` GZUvB AcZvwkZ I Amnbxq wQj h, wZwb me`vB GK wekvj
Awfhvb bgQ, Avgvi gb nq mB gnvb gvbylwU Rxebi kl jM DPvwiZ Kghi ga wbRK e Ki ivLZ PqwQjb Ges G cm wgmm jMUK
Awnsmv bxwZwUK eZgvb Av`k wnmve MnY Kij fviZel hgb Zvi c~e ghv`vi GK c wjLwQjb h
Avmxb nZ cvie, Abyicfve GB gnvb gvbylwUK PigZg kv vcb Rvbvbv Avgv`i wcq AvPvh`e wPiw`bi Rb Pj MQb| Rxebi mv e`bv
ne| mgv, cw_exi bxieZv, gywi meb| kl| Zuvi mev Kievi Rb Avgvi `q
Aaxi cwiYvg hvB nvK hw` Gi Rb ew`b Acv KiZ nq ZvZI Avb`| Zuvi
Z_m~ t KvR Kievi Rb hb kw, wekvm I vb jvf Kwi, GUvB cv_bv| Avi Kvb
1. gj, c`vZ Kzgvi gj (2016) fviZxq `kb, KjKvZv, cMwmf cvewjkvm| Avkxev`i AvKvLv bvB| Avi wKQy PvB bv| Avgv`i wcqRb gibwb; wZwb Avgv`i
2. fvPvh, Wt mgi` (2013) mgvR `kb I iv `kb, KjKvZv, eyK wmwKU mB AvQb| Avwg kvK KiZI cvwi bv, Avwg Kej KvR Ki hZ PvB|
cvBfU wjwgUW| fwMbx wbew`Zv ^vgx weeKvb`i viv GZUvB cfvweZ wQjb h, ^vgxwR
3. b`x, beKzgvi (2012) mgvR I iv `kbi f~wgKv, KjKvZv, befviZx cKvkbx| wVK Kvb welqK hfve `L, eyS ev wPvi viv MnY KiZb| gvbm `ywnZv
4. e`vcvavq,Wt wbwLjk (2012) wesk kZvxi fviZxq `kb, KjKvZv, m`k| fwMbx wbew`ZvI mB welqK wVK GKBfve `qgi viv gbi cig ckvw
5. fvPvh, mywRZ Kzgvi (2011) gnvZv Mvx, KjKvZv, cMwZkxj cKvkK| jvfi Pv KiZb| fwMbx wbew`Zvi fviZeli mg fvjv g`i mv_ wbRK
6. evMPx, `xcK Kzgvi (2007), fviZxq bxwZwe`v, KjKvZv,cMwZkxj cKvkK| GK Ki bIqvi gaI wQj mB ^vgx weeKvb`i AbyciYvB| wK gB fviZ
7. `xwZ (2007), bxwZkv, KjKvZv, cwge ivR cyK clr| Aevb Kvj Zv eUB GgbwK ^vgxwRi AbycwwZZ GKvKx Bsjv AevbKvj
8. gyLvcvavq, Rxeb (2005), AvaywbK fviZ, KjKvZv, Qvqv cKvkbx| Zuvi wbKU w`bi Avjvi gZv cwivi nZ _vK fviZel e`wkK kvmbi fqi
ic| Avi GB `ywUB h cii mwKZ m evcviI wZwb wbw nb| GK KwVb
AvZwek-lYi ga w`q gkB fwMbx wbew`Zvi AePZb wP fviZel we`kx
kvmbi fqven ^ic mK NUZ _vK GK ec-exK icvi| Avi GBfveB
^vgxwRi RxekvZB 1902 Gi c_gw`K gB wbw` nq hvq fviZel fwMbx
wbew`Zvi fwelr KgcvI| fviZelI nq IV Zuvi KvQ GKgv Dcvm `eZv|
Avi fviZeli ^vaxbZv ARbB Zuvi Rxebi GKgv eZ| fwMbx wbew`Zvi ga
hw`I ^vgx weeKvb` wbic GK m~Y ^vaxb wPvaviv Mo DVjI ^vgxwRi
207 208
cwZ Zuvi AKcU kv I wekvm wQj AcwieZbxqB| wcq ^vgx evb`,
4Vv RyjvB 1902, ^vgx weeKvb`i AvKwK Aavb fwMbx wbew`Zvi AvR mvq Avcbvi h wPwV cjvg, Zuvi cvw ^xKvi KiwQ,
Rxeb mgycwZ weivU agmsKU| GKw`K weivgnxb msMvgi nvZQvwb| mgM `k Avcwb msNi I Avgvi c _K Zv MnY Kib| evcviwU e`bv`vqK, Z_vwc
hb ZuvK WvKQ| Avi mB Avnvb Dcvi mva Kv_vq Zvi Avi Abw`K ^qs Avgvi c~Y ewMZ ^vaxbZvi Rb h Kvb eev cqvRb, ZvZ Avgvi mwZ
^vgx weeKvb` KZK wbavwiZ ivgK wgkbi ivRbxwZ wbic KgcwZ| hLvb AvQ|
ejv nqQ The aims and ideals of the mission being purely
spiritual and humanitarian, it shall have no connection with hvB nvK, wekvm AvQ, Avcwb Ges msNi Abvb m`mMY cwZw`b
politics. A_vr GLvb weklfve ejv nQ wgkbi KvhcwZ AvewZZ ne kxivgK Ges Avgvi ii fvekli e`xg~j Avgvi fvjvevmv I kv wbe`b
meZvfve ivRbwZK cfvegy nq| g~jZt ^vgx weeKvb`i mv_ `k we`k KiZ fyjeb bv|
cwigY| ^vgxwRi eZv mg~n, wK^v we`kx kvmbi Kivj fqi ic Abyaveb fviZxq msev`cwjZ h_vme mnRfve Avgvi b~Zb cwiwwZi welq
c~eK fwMbx wbew`Zvi wPv ivRi cej Avjvobi nZz Zuvi gb nqwQj GLb Rvwbq `e|
_K wbQK agcPvi wK^v wUKqK wk Kbv wK^v gwnjvi ga wkvi Avjv
Rvwjq `evi cwieZ AvPvh ^vgx weeKvb`i gnr Av`k I evYx bvix cyil
wbwekl mKji ga cPvi c~eK fviZeli me RvZxq PZbv RvMZ Ki hw` KZZv I wekZvmn
fviZevmxK civaxbZvi Kvivcvk _K gy KvwLZ ^vaxbZvi j cuQ `IqvB ivgK weeKvb`i wbew`Zv
nvK Zuvi cigag| Avi GBfveB axi axi ag I fviZi RvZxqZvi A_ GKvKvi
nq hvq fwMbx wbew`Zvi KvQ| cii w`b 19k RyjvB, 1902 kwbevi AgZevRvi cwKvq wmvi
wK K ej `e fwMbx wbew`Zvi wbavwiZ GB cZ KZUv mZ, KZUv wbew`Zv- GB wkivbvg memvaviYi Dk cKvwkZ nj, Abyiva Kiv nqQ,
wbfyj| K gyw `e ZuvK gbi ga wbii NU hvIqv GB mskq, GB _K| Avgiv hb memvaviYK RvbvB h ^vgx weeKvb`i kvK - evmiv ejyo gV
AvR h Zuvi i cvKwZK wbqgvbyhvqx ~j`n ZvM Ki jxb nqQb cige| c I wbew`Zv GB wmv GmQb h, AZtci wmvi wbew`Zvi Kvb KvRB gV
wK fwMbx wbew`Zvi wi wekvm AvRI Zuvi i ^vgx weeKvb` wVK GKBfve KZci mwZi Acv _vKe bv| Zuvi KvR m~Y ^Z ej MY ne|
Zuvi cvk weivRgvb| Avmj wbew`Zv h memgq ii AwZK Abyfe KiZ fwMbx wbew`Zvi GB c nZB Abygq h, ^vgx weeKvb`i AvKwK
cvib| Avi GB Abyf~wZi RviB h c_ fwMbx wbew`Zv wbR wbaviY KiwQjb, gnvcqvY kvK fM`qv fwMbx wbew`ZvK Aviv KZB bv wbgg mZi myLxb
fviZeli ivRbwZK ^vaxbZv - mB c_B _vKjb wi I wbj| ^vgx evb`, nZ nqwQj| Z_vwc GK_v ejZB nq h, ^vgx weeKvb`i gvbm `ywnZv fwMbx
^vgx ^icvb` fwMbx wbew`Zvi `xNw`bi mvw_iv welqwU fe `Lvi cv e w`jI wbew`Zv Avi AvMi gZv AveMceY bq| eis AbK ekx eveagx|
wZwb AZ mnRfve Rvwbq w`qwQjb h, Avi wKQy Avgvi viv ne bv, fviZgvZvi cwiek cwiwwZi Pvc, wbqg bxwZi eovRvj hw`I fwMbx wbew`ZvK
mvabvi m wbRK Rwoq djwQ, `ki fvebv Avi Avwg GK nq MwQ, G c_ AvbyvwbKfve ivgK wgkb _K wewQb nZ nqwQj| Z_vwcI ivgK wgkb I
Qo `Iqvi Pq giv Avgvi c AbK ekx mnR| Gici ^vgx evb`i wgkb vZv`i cwZ Zuvi AKwg fvjvevmv, kv, HKvwKZv, AvwZK hvMvhvM
mnhvwMZvq I Zuvi KvRKgi mv_ Rwoq gVK Kvbfve weeZ bv Kivi h kc_ Gme wKQyiB wK cwieZb nqwb| ^vgx weeKvb`I wK Gevcvi cvq wbw
GKmgq fwMbx wbew`Zv Zuvi cigi ^vgx weeKvb`i KvQ KiwQjb Zvi cwZ wQjb h, fwMbx wbew`Zvi gZv `pPZv, ^vaxbZvKvgx GKRbK Rvic~eK Kvb
m~Y mvb Rvwbq cvYvwaK wcq i ^vgx weeKvb` cwZwZ ivgK msN nZZ GKwU wbw` NvZ cevwnZ Kiv me bq| Avi GB mebvi K_v AbK c~eB Abygvb
wbRK wewQb Kivi gb Ki ^vgx evb`i ci Di Rvbvjb KiZ ci ^vgx weeKvb` Zuvi wkl I Nwb gnj cvqB ejZb h, GKw`b
17, evmcvov jb, wbew`Zv wbwZ wn`y`i gb ivRbwZK PZbv RvMZ Kieb Ges wZwb fwMbx
evMevRvi wbew`Zvi KvQ GB cZvkvB Kib| Avi GiB m~ ai ^vgxwR GKevi GI ejwQjb
KwjKvZv, 18B RyjvB, 1902 h, I hw` gVi m Kvbv mK bv-I ivL, Zvgiv IK m~Y ^vZ w`I|
209 210
Gmei ga w`q ^vgx weeKvb` Avmj fwMbx wbew`Zvi mvg_i cwZ m~Y
Avv iL hKvb wewa wblai evBi m~Y ^vaxbfve fviZgvZvi KvQ wbRK

DRvo Ki `Iqvi meiKg mnhvwMZvB KiZ PqwQjb| fwMbx wbew`ZvI ii
Avvi cwZ mywePvi Ki ^v_ k~bfve wbRK wbtkl wewjq w`qwQjb fviZgvZvi , Zf ,
PiY| iK iY Ki Zuvi cwZ mvb Rvwbq klejvq wjLwQjb, Avwg
Rvwb, Zuvi bvg h KvR KiwQ Zv ZzwgI ckq Qvqvq jvjb Kie, Kie gj Kvgbv
..... - M & -
R,
m~ t q l , M
1| cevwRKv gywcvYv, fwMbx wbew`Zv, wmvi wbew`Zv Mvjm zj, KjKvZv,
2005| q
2| ^vgx `e`vb`, fwMbx wbew`Zvi mvakZeQii kvjx, RMj weeKvb` , l M
GWyKkb mvmvBwU di wPb, RMj, 2015| -
3| bvivqYx `ex (Abyevw`Kv), fviZKbv wbew`Zv, mvgjZv, KvjKvZv, 1955| vL i 28 1922, i
4| Gwgw_Dmi c_, mvswZK gvwmK, wbew`Zv msLv, gvP - g, 2012| / K K
5| Sudeshna Basak, Glimpses of the posst, Essays on sis- i : S, :
ter Niveditaa and her contemporaries, K.P. Bagchi and i
Company, Kolkata, 2004. M i S q
h h ..
i
K hS
h , L
h - h
-
q -
T, ,
, h
h M c h
, c ,

7 16 M
h i - ^
L /
Sh | L,

211 212
| L,
1879 c ` |
| Sh +L &Q | h, g,
, L j h , & | , R ..........
s j j h j - ?, ^, &, , g
L , h h j Sh, , |{ , , 1382
_ ^ / , M y
h
M
i = / A i
- -
h hB R
h h } ,
h h L
, 1382, - 155 Q | ,
` ..................... i
R +
L, i f
?
k / R
C
/ S
? C h , -
C h i , ? - ,
- , - , , i, `, ,
, ?, , , i,
La.........
............
.................................... h
q S L
h C, ?
/ 1895 j
19 | 52 ? ?
M X g
1889 ,

213 214

?
f MM M i
h h ,
? , h h
q , ? , , , ,
? qh h ,
S M f
h M, M iia
h , X ^ ,
/ h M g Q M
M j ^ /
g
V / /

Ze Ze M |

M : h { , S
+ qS R B { M
X , La q
d M M
ia M
L f - S h
1 - i i
2 - i g
S j i
- - M - g f
S
R Q
,

/
,
1
f
1905 j

215 216
// X i , M Q t t M
f Rf , Rf
f + g
h Z x wQ f M
M h
M { | - Rf
h | M +
M ^ | ,
M
S i M /i
S X s
M j f U -
U / M j # B M ? h V
j | i f S S MQ f 25
n, 1906 :
qS f , /i S h
L M , q h
1905 j q , R
h h S R M
j M, M , i
i f M R ,
S
, j
, q 2 i-
f { &
{ R , #,
i G RM , Z M
M f M G
+ { , f
j } G
qS i / Z ,
R, , , ,
, M | , , ,
^h, /, ,
, N
217 218
/ S
j ?
f MM M
, S , i
y y
B-,
Rf M
, ,
h -
, | ,
B G

h f
3

M qS
i G
, Q
f
V

/ R
,
, f
,


i
U

/

S ,
{
h , h V ,
M

S
+
i
4
G
f S
S &Q :

SS S
i , S
g h g f 1. f g &M . 60
, - 2. 2012 f S K g .
h 88
f { G MM 3. f . 41
i MM Rf 4. f 1415 { f G . 384
h
B S L
q f S K g 2012
, .. -700009
q , MM f / f i 9 , 1995

219 220
f ^ ^, 1417 - /= h h
700017
f ^ , 1415 - !!y yyy
700017
f ^ ^, 1417 -700017 s MQ MQ
f f G ^, 1415 f &l , ,
-700017 + MQ i 1910 27
G f { , 2010 . . M L L
, -700009 i f &l f &l
j K
Z
-

S { q
S, f&l
S S
S f
, f &l f
f &l L+ |
, f X X S
f f A h
j S M
, . . h
=
1936 . .
{ c =
+ { h
,
U &
1937 1952 L /=
vL &

f &l
/
1952 L N S f &l
221 222
, , Z X
+ h h
h l i = = &h
h i , ,
M S / M
B
h 22 L ?
, f &l f &l S ,
+ ,
1975 L & c
, + f &l
j /= ,
+ /= 1984
19 =
f&l 1

X, iL, , -j- , x /
{ c
1947 h h S
h q
f &l
B,
-
S, /

& f
i f &l
&l /
=
j h

j -- f
q
&l j h
&
f &l , , , K

& , L, j, ,
L XL
, , h f A, f
j
, f M, j +
h
- , , j, , ,
f
W, j, h
h M
h , h, S, ,
T q

}L
h h
2
M -
223 224
h & j
& = & P -
} h , h E Beer Soda
h , /= + M i
& - M London ICS d
! A S La
f &l / B X
? Society below par M M

Potato Chips
Z,
Salted i La
L , , ,
: M -
B
,
/ & S g , - Potato chips
3 - -
Salted Bank Balance
h + L MQ
Coating! , - The World
S Q
is a stage! Stage auditorium
-
B oil paper h
f &l potato chips &,
X 5
/=
Potato chips Salted
/ { 1943
S ,
h
/

y
, X
/ , :,
h BW
q
j,
, & j
f , j h,

:& X 4
j `
h R
+L R L
ZX i M , c
LM SL , , ,
M , /
j , j , A
225 226
/ , - U gQ c M
h / ^ S U M ,
c V -
j M -
, -
,
&l
j h 8
TX
h6 /
-
j
q h ,
g j q
j , i
M
,
c - , -
,
, M q
B c
- i -

9

h g hobby
, - hobby h h
c
7 , ,
h c
R- R M ,
L
h , q g S +
M S j h U -
l h l
l h c
a , -

227 228
- q q L
- h
, , M,
, * h
q
11
Collapsible gate
Z M -
h - M
Z , q
, , g
, M Southern Avenue M
-
, , j
10 j B
, S, j
, +L
La j h
q L c
M - j
i,
v | c
- s : XL L t
-

,
B
h ,
L
U &
L &
, , q
i h , ,


h , /
229 230
,
M, / -
, 14
12
Z ,
h | Southern Avenue j
c Southern Avenue v , h, |
j
h h c q
| , , , c
qS i h S ^ , |
p q { + - S
L Q
L
L i U B La
L B La La
i M S M q q c
g - q
Z S h

S
S
, d h

i c M

B
,
i

a hL

{ M -
h
g , { h h
,

,
h 13 ,
+
h h h h R g

-
,
, P Cold cream
231 232
, h

M 15 j i,
M { , |X i, -

M & M - ,

{, L17
La
h R L
Atomic j
Atomic h XL ,
h
XL
- h R L +
16 ,
h ,
La ,
l : c
L M c V
p j -
,
L s h M S -

j B ,
c - M
S S
L M - h
h

-

L, - 18

S , |
, M ,

233 234
X - s
h B , , h
j
c -
# M ,
c c M h
j ^
i c A
, L y , L M
q c h
^ - /
/ & h , L K
h j M S
l , , M
Zi -
/ + /
P c
< , j /
c j j L
B - K

, R L
M -
,
, , y
y
19 ,
ih -
- a- & jX
, , ; &

N {
- | i ,
h h j- j h L
j h - + j j B20
h : j
235 236
, , S
j M S 1 f &l , `, , , 13, ,
, 18 2010, ,
2 ,
h 3 ,
L K - 4 -S
5 f &l , `, , , 13, ,
, 18 2010, , - 157
, q 6 - , - 159
7 - , - 178
8 - , - 179
- 9 - , Z - 168
21 10 - , Z - 169
11 - , - 170
, S / 12 - , - 176
S M - 13 - , - 181
V , 14 - , - 182
q , L R 15 - Z , Z - 194
h , 16 - Z , Z - 195
- 17 - Z , Z - 198
h 18 - Z , - 201
K S M 19 - Z , - 210
q K , { 20 - , - 223
+ 21 - , - 226
L M { -
L
/= 1 f &l , `, , , 13, ,
/= S 18 2010

M f L
&l h 1 , , , , ,
} -1411, , 2005
+ 2 S , = +, , ` , , 1414,
+ 2008
R 3 S&l, , L ,
M 4 S &l, , L , , 2009
237 238
5 &l, -/, , , -
| 1389
S
6 , , , , 2000
7 , , }/ , 1985 ,
8 , /= , , , 1994
9 , , S , S --
10 q A, , . ` , Z + S , S
, 1960 y S
11 , , , , 1995 M
12 , , L , , 2007 , X & S S
13 , j, K `, 1994 & q S S
14 j, M, l `, k S
, , , 1992 S S

S-S S S y
21 }/ S i S {
25 , Z G, }/ S
26 / S i = s L S
33 L, , Z , 1981 a ` S s S
Kalighat Pats: Annals and appraisal
L { -
The origin and history of pat painting
is unknow. The term pat is found in
vedic Language meaning mainly cloth.
In the sence of picture the word is
found in the Mahabharat (5th Century
B.C.) and Katyana Sutra. The
teachnique of the pat painting is
discusses elaboretly in Arja-Manjushri-
Mula-Kalpa on ancient Budhist text,
which has already been translated in
tibetan and chinise.
s s
a G

239 240
{ 1 , 2 S
S /
j M , , /
+ &, , S
f&l La h S , S c
&l M q / + S
^ L S c
s - S
w h X S { S
S { s s M M
f +
S
L S, ,
& M S
S h ,
M i
, S
n Q { S - , } ,
, , M T , h


S + h } /
+ B { , ,
S
&
S c
S S l
, S S
h M , i = S
g S S
, , , ,
, S
h S
S V
S

241 242
c , ,
S h eag I wLvb agi ga
S S Zzjbvg~jK AvjvPbv
i g , h
& gnt AvQi Avwj kL
h B,
B, KvwjK chvqi w`K _K h wZbwU wekRbxb agi De nqwQj Zviga eag
B I wLvb ag AbZg| eagi cwZvZv MZgey| wLvb agi cwZvZv njb
S B hxLx| eag hgb ZrKvjxb bxwZ evYagi cwZev`x ag, wLvbag
Zgwb ZrKvjxb Av`k B`xagi cwZev`x ag| G.galloway Zuvi The phi-
, losophy of Religion M ge KiQb h
j After religion had run for long on the dead level of legal observances
h :&, X and mechanical performance, the spirits of the older prophets flamed
, S forth a new in jesus and reached to heights before unknown.
A_vr `xNKvj B`xag cvYnxb hvwK AvPvi wePvii i Ave _vKvi ci gZ
gnvcyil`i AvwZK kw hb bZzb Ki whi ga w`q cKvk cvq Ges agK
L? wh Ggb GK chvq DwbZ Kib hv gvbyl AvM Kvbw`b wPv KiZ cviwb|
1. , i ,
f , }/ , 2006 eag I wLvb agi ga PwiMZ wKQy wgj hgb AvQ Zgwb AwgjI AvQ|
2. h` , , s ,
, 1999 wgj ev mv`k t
3. , }/ , eag I wLvb agi ga KqKwU welq wgj j Kiv hvq| hgb -
f , , 2000 c_gZ t- e I wLvb Dfq agB agi cKwZMZ wePvi Ges Ave`bi w`K
4. A, , }/ S, f _K wePvi Kij wekRbxb| Dfq agB `vwe Ki h, Zviv RvwZ, eY, mc`vq me
, 2001 iKg msKxY MwK AwZg Ki MQ| wfb agi gvbylKI GB `ywU ag `xwZ
5. , / , f Kiv Pj| GB ewki RbB GB `ywU ag Zv`i Rbvbi fMwjK mxgviLvK
, , 2004 AwZg Ki weki wewfb `k wewfb RvwZi ga cPvwiZ nZ ciQ|
6. S , , , 2011 wZxqZ t - e I wLvb agi bxwZZ `qv, gv Ges vZZi Dci iZ
7. , , f Avivc Kiv nqQ| Dfq agB ^ - ^ ceZKi gnvb ewZi Dci weklfve
, 1992 iZ Avivc KiQ| eag ey`ei h vb wLvbag whwLiI mB vb|
8. A , |n, f gvvqj GWIqvWmK AbymiY Ki ejv hvq
, 1999 The heart of Buddhism is Buddha, the soul of Christianity of Christ.
9. , , / , A_vr ey`e eagi `q Avi whwL wL agi AvZv|
, 2010 ZZxqZ t - `ywU agB Rxei gywi K_v ejv nq| ey ejb, Avgvi agxq wbqg
10. www.amarbangla.com mevi cwivYi wbqg| whwL ejb, Zvgiv mevB GK Ckii mvb| Cki
11. www.potomaya.com wcZvi wbqg AbymiY Kij ZeB cvc vjb me|
243 244
PZz_Z
t - `ywU agB Acvw_e A`kK cvw_e Av`k Acv DPvb `Iqv nqQ| bwZK AKjvY| GB AKjvY `ytL bq, cvc| wLvbag gvbylK RMZi nvZ _K
eygZ, RvMwZK efeK Aenjv c~eK cwiZvM Ki AvavwZK Hkh, bwZK iv KiZ Pvq bv, eis h cvc gvbyli `ytL I AebwZi KviY Zvi _K gvbylK
Hkh Hkhevb nZ ne| Abyic fve whwLI ejb - AvavwZK m` _K iv KiZ Pvq| cvc _K gyw nj AvavwZK cwqv , evn AvPvi Abyvb cvjb
ewZ nj mgM RMZi m` ne wbj| bq|
Mvjvqi gZ Abymvi, cwikl ejv hvq h, Abvb agi Zzjbvq
Awgj ev emv`k t wLvbagi weKwkZ nevi mvebv mePq AwaK gvvq wbwnZ, wLagi gnZ cKvwkZ
eag I wLvb agi ga wgj ev mv`k hgb AvQ Zgwb Awgj ev emv`k nq Zvi weKwkZ nevi gZvi ga| ZvB GB ag gvbe RvwZi AMMwZi m m
Zgwb AvQ| Dfqi ga iZc~Y emv`kwj nj wbRI GwMq Pj Ges `ytLcxwoZ gvbyli cwieZbkxj cqvRbI wgwUq Pj|
c_gZ t- whwL wbRB gyw`vZv| huviv Ckiwekvmx Ckii nq whwL Zv`i Mvjvq ejb
KiYv Kib, Zv`i gv Kib Ges Zv`i gy Kib| wK ey`e KLbvB ejb Only a religion which developes can be a truly Universal Religion.
bv h wZwb gvbei gyw`vZv| eis gvjvfi `vwqZ ewK wbRKB MnY KiZ A_vr Kejgv h ag cMwZkxj, mB agB h_v_ wekRbxb ag nZ cvi|
ne, GB nj Zvi wb`k|
wZxqZ t - eag I wLvb agi ga mevcv iZc~Y cv_K nj - gywi Mcx t
aviYvK K` Ki| eygZ - gyw nj `ytLgyw, Avi GB gyw jvfi c_ nj 1) Miall Edwards - The Philosophy of Religion.
Kvgbv evmbv cwiZvM| whwLi gZ -gyw nj cvc gyw, Avi H gyw jvfi 2) G. Galloway - The Philosophy of Religion.
Dcvq nj Kvgbv evmbv mshZ Kiv, Zv`i `wnK fvMmyL wbqvwRZ bv iL 3) cgv`ey mb ag `kb|
AvavwZK DrKlmvab wbqvwRZ Kiv| G cm Mvjvq ge KiQb 4) mgi` fvPvh ag `kb|
Christianity does not seek to save men from the world, but from the 5) Wt wegj`y mvg ag `kb|
sin which is the deepest source of human misery and degradation.
A_vr ey`ei gywi c_ gvbylK RMrwegyL Ki, meZvMx mbvmx Ki| wLi
ag gvbylK RMrwegyL Kivi cwieZ cvc _K wbe Ki, h cvc gvbyli `ytL
Ki AatcZbi g~j Drm|
Abyicfve gvqj GWIqvWmI ge Ki ejb, The salvation of buddhism
is deliverance from struggle, that of christianity victory in struggle.
A_vr eagi gyw nj msMvg _K gyw, Lxvbagi gyw nj msMvg Rqjvf|
ZZxqZ t - cvPxb eag mgvRKjvYi cwZ Zgb iZ Avivc Kiv nqwb,
ewi `ytL gywi K_vB ejv nqQ| wbevb A_ ew Rxebi AvZwK `ytL
gyw Ges GB gywjvfi `yMg c_ ewi Kvb mx bB, mvnvhKvix bB m
wbtm I GKvKx| Aciw`K, wLag h Ckii ivRZi K_v ejv nq mLvb
cZK ew civ_ mgvRi KjvY wbqvwRZ _K cii ciii mnvqZvq
AvZvcjwi c_ AMmi nq|
PZz_Z t - eag g~j AKjvY nj `ytL Ges egZ AwZkxj nIqv gvbB
`ytL fvM Kiv| KvRB AwZB nj AKjvY hvi _K ewK gy Kiv `iKvi|
eag gZ welqi cwZ AvmwB ewi ga RbMnYi evmbv mw Ki| RbMnY
Kivi RbB gvbylK `ytL Kgi Aaxb nZ nq| Acic, wLag AKjvY nj

245 246
(400 wewm) AbZg hv cvPxb fviZi vbPPvK h_ cfvweZ KiwQj| bvj`vi
fviZi MvMvi eevi aviv : wekvj Mv Mvi agM wnmve cwiwPZ wQj| wZbwU en`vqZb cvmv` iZmvMi, iZ`wa
Drm _K gvnbv I iZiK bvg wZbwU MvMvi cwZwZ wQj| GB ewenvi cuyw_ bKj Kivi
eev wQj| wPbv cwievRK wnDqb mvs Gi Z_ Abymvi cvPxb fviZ Kvkxi,
gaykx emvK
Zvgwj BZvw` vb e Mv Mvii Dj-L cvIqv hvq| GBme Mv Mvi cvg cvZvq
eagi K_v jLv nZ Ges mwjK msiY Kivi eev Kiv nZ| mgKvjxb
mfZvi ElvjM _KB gvbyli vb I Z_i aviK evnK ic MvMvii f~wgKv
MvMvi wnmve fvMjcyii wbKUeZx wegkxjv, wenvii I`cywi, Diei
Ab^xKvh| Mv Mvi aygv Zvi cvVKK wkv , MelYv, wPwebv`b, Aemi hvcbB
mvgcywi I RMj gnvwenvii bvg Dj-LhvM| GB Mv Mvi msMn wQj AZzjbxq,
mvnvh Ki bv, gvbe msw Zi avivevwnKZvK fwelr cRbi Rb msMn I msiY
mymg I wekvj|
Kivi I iZc~Y f~wgKv cvjb Ki| mgvRi cqvRb mgvRi viv GK
cvPxb fviZi gV I gw`i wji mv_ MvMviwj hy wQj bv eag
mvgvwRK cwZvbic MvMvii De| wekvqbi hyMi mv_ Zvj wgwjq
Ges bvbvwea welqi vbPPvi K` wnmve Mo DVwQj| wewfb Aji ivRvMY
eenviKvixi cwiewZZ Pvwn`v gUvZ cwiewZZ Mv Mvi AvR wbR f~wgKvq ^ gwngvq
wbR^ cvmv`, ivRavbxZ Mv Mvi cwZv Ges cwZvi Rb Avw_K mvnvhI KiZb|
cwZwZ| eZgvb ce wewfb mgq fviZi MvMvi eevi avivevwnKZvK Zzj
mgvR MvMvwiK`i ghv`v wQj kvxq Yx cwZ`i mgvb| ivRviv MvMvii
aivi Pv Kiv nqQ|
Avw_K mvnvh QvovI MvMvi m`i mgwi w`KI wekl bRi w`Zb| Zviv
g~ j k : c v Pxb fviZ, vb I Z_i aviK, c w Zvbic M v Mvi,
Mvw` bKj Ki ivLvi eev KiwQjb Ges vbPPv , cuyw_ msMn, msiY, UxKv
gahyMxq fviZi MvMvi eev|
cYqY I cyuw_ mv`bvi RbI cPzi A_ eq KiZb| cuyw_ msMni Rb Zviv
1. Dcvcbv :
evbxK cvI eenvi KiZb| ivRv, gnvivRvMY, cwZ, gywb`i mvnvh Mv Mvi
gvbe mfZvi weKvk mKj mvgvwRK cwZvbwji ga AbZg nj
eevi weKvki DbwZi w`K AMmi nZ h_ mvnvh KiQ|
MvMvi| gvbe mfZvi AMMwZ I weKvki AwZ cvPxb Kvj _KB MvMvi
3. gahyMxq fviZi MvMvi eev :
Zvi f~wgKv cvjb Ki GmQ| gbyl wZi wevi nj MvMvi| gvbeRvwZi wPv ,
3.1 gymwjg hyM gahyMxq gymwjg mvgvR fviZ MvMvi eev
fve, gbb, Abyfe I mwkxj iPbvwjK eZgvb cRb I cieZx cRbi KvQ
cf~Z DbwZ jvf KiwQj| ivRviv wbR^ ivRcvmv` ivRKxq MvMvi cwZwZ
Zzj aiv Ges Zv msMn I msiY KivB MvMvii cavb Dk|
KiwQjb| GB mg MvMvi Zviv Aviwe, dviwm, BmjvwgK mswZPPv, we`vPPv,
MvMvi MwVZ nq M, gav I Avevm w`q| GQvovI MvMvii cqvRbxq
Kve mvwnZ iPbv BZvw`i cvkvcvwk cuyw_ bKj, cyuw_ msiY I cuyw_i evwnK
PZz_ Dcv`vb nj cvVK| hvi AbycwwZ MvMviK mgvwaj cwiYZ Ki| ZvB
DrKlZv mvab cfwZ KvR Drmvn `wLqwQjb hv gahyMxq fviZi mvswZK
MvMvi GKwU cwZvb| GKwU cwZ hv M I MvwdK bw_ci msiY I eenvi
GK Ab gvvq cuQ w`qwQj| Kwe RvjvjDwb wLjx (1209) ^Pvq GKwU
mnR Ki Zvj| mgvRi ivRbwZK I A_bwZK wwZkxj Aev Mv Mvii MVbi
RvZxq MvMvi cwZv Kib Ges Avkxi LmiK Zvi MvMvwiK wbhy Kib| mB
MwZK Zivw^Z Ki| KZznjx gvbyl hv`i gb mwq I Abymwrmy Zviv MvMvi
mgqi gymwjg ivRv kL wbRvgywb AvDwjqvi Avw_K Aby`vbi viv GKwU MvMvi
Avmb mvgvwRK gjvgkvi Dk|
cwZwZ nq hLvb AbK cvywjwc MvMvi m` wnmve msiY Kiv nqwQj|
2. cvPxb fviZ MvMvi eev :
Kvkxii ivRv Rb Dj Avwb GKwU MvMvi cwZv Kib| GQvovI exRvcyi,
cvPxb fviZ wmz mfZvi Kvj mZ wjwc ev wPwjwc ev nvwPi
MvjKzv, RivU, Lvb`k cfw Z Aji ivRv`i ewMZ Mv Mvii cgvY cvIqv
cgvY avZz ev cv_ii cvIqv MjI Zvi msiYi Kvb Dj-L gjwb|
hvq| 1058 G.wW. K ivg bvivqY PvjyKivRi mbvcwZ AbK mvaviY MvMvi
cvPxb fviZ c_g Mv Mvii Dj-L gj KwUji mgq| mgvU AkvK (239 -
cwZv Kib hv`i ga PvwU, Lvjvmvjv GKwU wekvj MvMvi mn AvevwmK
232 wewm) Zvi mgq cv_ii Ges wkjv Mv Zvi cPvi ev evYx wewfb moKi
gnvwe`vjq wnmve cwZwZ wQj|
avi cwZwZ KiZb mwj c_g miKvix `wjj wnmve cwiwPZ wQj| hv ZrKvjxb
GB mgq KvMR h_ `~jf I g~jevb wQj| dj^ic mvaviY MvMvii
Mv Mvi eevi m~Pbv Ki| cvPxb e wkvi PPv K` wnmve bvj`vi ewenvi
m`wj cvgcvZv A_ev cvPgU cvywjwc nZ| mvaviY RbMYi ga wkvi
247 248
cPjb wekl bv _vKvq Mv Mvii eenvi mK Zv`i Kvb AvMn wQj bv| Mv Mvii mviYx - 1
eenvi aygv mgvRi wKQy DPkYxi gvbyl`i ga mxgve wQj| fviZi mycwZwZ weLvZ MvMvi
3.2 gyNj hyM - gyNj Avgj MvMvi eevi Acwimxg DbwZ j Kiv
wgK msLv Mv Mvii bvg cwZvi mvj
hvq| 1526 Lxt evei c_g gyNj MvMvi cwZv Kib| evei Zvi MMvii mg
cuyw_ wPgq Ki Zvj| evei Zvi MvMvi m`i msMn Zvi c~emywii KvQ _K 1 KjKvZv GwkqvwUK mvmvBwU 1784
MnxZ Ggb wKQy cvywjwc iLwQjb hv eZgvb cwicwZ eoB `yjf Ges g~jevb| 2 gyv^ B GwkqvwUK mvmvBwU 1804
gvqyb wQjb cwZ ew I Yx M cwgK| wZwb Bwwiqvj jvBeix w`j-x _K
AvMvZ vbvwiZ Kib| gwnjv`i ga wkvi wevii Dk AvKei dZcyi
3 wn`y KjR 1817
wmwZ GKwU MvMvi cwZv Kib| AvKei Zvi ivRcvmv`i MvvMvi emsLK 4 kxivgcyi KjR 1818
g~jevb cuyw_ msMni gvag wekvj I mymg KiwQjb| AvKei cuyw_ AjiYi 5 gnvivi bvwmK wekwe`vjq 1840
eev KiwQjb| wZwb emsLK msZ Kve mvwnZ, `kb, BwZnvm, RvwZl I
6 KjKvZv, ev^vB I gv`vR wekwe`vjq 1857
MwYZ welqK iPbv Aviwe I dviwmZ Abyev` Kivi eev Kib| gyNj Avgj
MvMvwiKK wbRvg Ges mn MvMvwiKK ejv nZ gynvwZb ev `vivM | MvMvi 7 KvjKvUv cvewjK jvBeix 1859
Abvb Kgx`i ga wQjb eyK BjvUi, eyK evBvi, KwjMvdvi, Kwc, 8 Dicvovi RqK cvewjK jvBeix 1859
UvjUi eyK evBvi I wMvm|
3.3 `vwYvZ fviZ gvBmvi, Rqcyi, `vwbvZi ivRv`iI 9 gnvivi iZwMwi wekwe`vjq 1882
Mv Mvi cwZvi cqvm wQj PvL covi gZ| wUcy myjZvb I Zvi mvgvRi Mv Mviwj 10 cvUbvi Ly`ve jvBeix 1891
wQj AZ mg| mgKvjxb MvMvi wnmve gvBmvi ivR wPv`e ivqv (1672 -
1704 G.wW.), Rqcyii gnvivRv mvB Rqwms BZvw`i msMn Dj-LhvM| cvPxb 11 gv`vRi Kvbgviv jvBeix 1896
MvMviwji ga 1523 mvj Zvvii mi^Zx gnj MvMvii AwZ AvRI
e_gvb| gahyMxq fviZ Dwqbx, evivYmx, Kvkxi, bcvj BZvw` vbI Mv Mvii fviZi Mv Mvi eevi cmvii wcQb eiv`v ivRi gnvivRv MvBIKvii
Dk cvIqv hvq| h_ Ae`vb j Kiv hvq| A_bwZK I mvgvwRK w`K _K AbMmi ivRK
4. AvaywbK fviZ MvMvi eev t Avjvi c_ `LvZ wZwb c_g wkvi iZ Dcjw Kib| wZwb G ivR mvaviY
4.1 cvK ^vaxbZv ce - AvaywbK fviZ MvMvii weKvk i nq MvMvi cwZv Kib I RvwZ, ag wbwekl mgvRi mKj agi gvbyli Rb Zv
wewUk cRvwZi viv| B Bwqv Kvvbx gv`vRi mU RR `~M c_g MvMvi Dby Ki `b| mvaviY gvbyl hvZ mnR I mwVKfve MvMvi cwilev cZ
cwZv Ki| Gici BDivwcqvb wgkbvix`i viv evsjv mn fviZeli wewfb cv cvi wZwb Zvi eevI KiwQjb| wZwb ivR gy I evaZvg~jK wkvi cPjb
wkvi cmvii mv_ mv_ Mv Mvii DeI nZ i Ki| 1784 mvj mvi DBwjqvg Kib| wZwb mvaviY MvMvii DbwZi Rb AvgwiKvi wekl DBwjqvg eWbK
Rv cwZv Kib GwkqvwUK mvmvBwU hv Aaybv fviZi mswZi Ici h_ 1910 mvj Director of State Library Gi c` wbhy Kib| eWbi I MvBIKvii
cfve wevi Ki AvQ| 1800 mvj cwZwZ nq dvUDBwjqg hv GKwU mvaviY h_ D`vM fviZ 1911 mvj c_g vwcZ Mv Mvi cwkY zj| hLvb eiv`v
MvMvi wQj| 1836 mvj idvi Ges mvKyjkb jvBeix wnmve cwZwZ nq ivR vwcZ MvMviwji Kgx`i cwkY `Iqvi eev Kiv nqwQj|
KvjKvUv cvewjK jvBeix Ges KvjKvUv cvewjK jvBeix GKxKiY Ki jW MvMvi DbqY msv h mg Kbdvi ev mjb GB mgq nqwQj
KvRbi cPvq fviZ 1902 mvj Bwiqvj Av cvk nq Ges 1903 mvj mwj nj -
cwZwZ nq Bwiqvj jvBeix hv cieZxKvj fviZi RvZxq MvMvi wnmve * The first Conference of Library workers and personal
cwiwPZ cvq| G welq fviZi wKQy Dj-LhvM Mv Mvii bvg mviYx-1 G c`wkZ inter ested in the movement was held a Beswada,
nj| Andhra in 1914.

249 250
* The first All Indian Library Conference of Librarians was held in wewfb ivRi c~e cwZwZ cvewjK jvBeix AvBbi f~wgKvI iZcY~ | ivRwfwK
1918 at Lahore.
* The first All Indian Library Conference was held at Calcutta in GB cvewjK jvBeix AvBbwji vcbi mgqKvj mviYx - 2 G Dj-wLZ nj|
1933.
* The first All Indian Public Library Conference of Librarians was mviYx - 2
held at Madras in 1934. ivRwfwK cvewjK jvBeix AvBbi m~Pbvi mgqKvj
wgK msLv ivRi bvg AvBb cYqYi mgqKvj
4.2 ^vaxbvi ce - ^vaxbZvi cieZxKvj mvaviY MvMvii AMMwZ
I cmvii K` I ivR miKvi Dfqi D`vMB jYxq| wkvi GKwU 1 Zvwgjbvo 1948
iZc~Y A wnmve MvMviK ^xKwZ `Iqv Ges Zvi DbwZ cK A_I eiv 2 Ac`k 1960
Kiv nq| wkvi nvi ewi Dk ZrKvjxb miKvi mcmviYg~jK cwilev, 3 KYvUK 1965
mvgvwRK wkv, c_vewnf~Z wkv, eqwkv BZvw`i Dci Rvi `b Ges Gi g~j 4 gnviv 1967
`vqfvi ci mvaviY MvMviwji Ici eZvq dj gB MvMvi RvZxq DbqYi 5 cwge 1979
GKwU iZc~Y Ask cwiYZ nq| 6 gwYcyi 1988
1950 mvj fviZi cvPxbZg MvMviwji ga AbZg Kvbgviv
jvBeix gv`vRi State Central Library Z cwiYZ nq| 1951 mvj UNESCO 7 Kivjv 1989
Zveavb c_g cvBjU cR jvBeix wnmve cwZwZ nq w`wj- mvaviY Mv Mvi| 8 nwiqvbv 1989
1954 mvj Delivery of Books Act cvk Kiv nq hLvb msev`cK mshvwRZ
9 wgRvivg 1993
Kiv nq| GB AvBb Abymvi cZK cKvkK Zv`i cKvwkZ cy Ki GKwU cwZwjwc
KjKvZvi RvZxq MvMvi, e^i GwkqvwUK mvmvBwU, gv`vRi Kvbgviv cvewjK 10 Mvqv 1993/94
jvBeix Ges w`wj- cvewjK jvBeixZ Rgv KiZ eva _vKe| 11 RivU 2000/01
1957 mvj K.wc. wmbnvi bZZ Advisory Committee for Librar-
ies MwVZ nq| GB KwgwU 1959 mvj Model Library Bill ck Kib| 1964
12 Dwolv 2001
mvj c-vwbs Kwgkb MVb Ki Working Group of Public Libraries hviv 1965 13 Dic`k 2005/06
mvj Model Public Library Act Gi GKwU wicvU ck Kib| 1972 mvj
14 DivL 2005
ivRv ivggvnb ivqi Rb w kZevwlKx Dcj UNESCO -i mnvqZvq Depart-
ment of Culture, Ministry of Education-i Aaxb ^Z mv wnmve cwZwZ 15 ivRvb 2005/06
nq ivRv ivggvnb ivvq jvBeix dvDkb| ivRv ivggvnb ivq jvBeix dvDkbi 16 cwPix 2007/08
Dk nj `ki mKj MvgxY MvMviwjK DbwZi Rb gvwPs MvU Gi AvKvi
Avw_K mvnvh Kiv Ges MvMvi cwilevi DbwZi Rb State Central Library 17 wenvi 2007/08
Ges District Central Library wjK mvnvh Kiv| 18 QwkMo 2009
1985 mvj cdmi wW.wc. Pvcvavqi bZZ MwVZ nq National Policy 2009
19 AiYvPjc`k
on Library and Information System| GB KwgwU 1986 mvji g gvm GKwU
wicvU ck Ki| GB wicvU `ki mvaviY MvMvi eev, wkvkqx MvMvi
eev, wekl Mv Mvi I Z_ eev, RvZxq Mv Mvi cwilev, Mc
xg~jK cwilev,
DbqY Ges MvMvi cwilevi AvaywbKxKiYi Ici Rvi `Iqv nq| G welq
251 252
2005 mvji 13B Ryb Z`vbxb fviZi cavbgx Wt gmgvnb wms Gi bZZ
National Knowledge Commission wevb, c h y w , K w l,wki vbi
iex`bv_i APjvqZb : HwZn I
MelYvg~jK Kvhi cmvi NUvbvi Dk wek fviZi vb wbwZ KiZ MwVZ AvaywbKZvi gjeb
nq|
Wt gwY`xcv wkK`vi
eZgvb DbqYkxj `k wnmve fviZel mvwii Dcwii AewZ| fviZi
wewfb ivR Rjvi wewfb mvaviY MvMvi, Z_K` B_vw` cwZwZ nq Ges
mvimsc :
mwj vbxq gvbylRbK mwVZ mgq mwVK Z_ w`q mvnvh Ki _vK| e MvgxY
HwZn ejZ mvaviYfve my`xNKvj ai esk ciivq eq Pjv msvi,
MvMvi eZgvb wewfb mcmviYg~jK cwilevi viv vbxq RbmvaviYi wkv,
AvPvi wePvi, wbqg Kvbyb, ixwZbxwZ I AbykvmbK evSvq| Avi HwZnK iv Kiv
webv`b, ewMZ Pvwn`v gUvZ mg_ nqQ| ^vaxbZvi 60 eQi ci fviZ mvaviY
ejZ evSvq `xNKvj ai cPwjZ msvi I wbqgwjK fwelr cRbi viv
MvMvi cwilevi m Z_ chywi gjeb NUjI GLbI AbK cZ Aj
h_vhvM ghv`v `Iqv Ges mwji cwZ AvbyMZ cKvk Ki cwZw`bi Rxebhvvq
MvMvi eevi cmvii Pv AevnZ|
mwjK euvwPq ivLv| GB HwZn aygv cvwievwiK bq, cwZvwbK nZ cvi|
Ze GB cPwjZ HwZn gb Pjvi A_ cyivbv wbqg jsNb KiZ bv PvIqv Ges
5. Dcmsnvi :
bZzb aiYi wPvaviv - gvbwmKZvK A^xKvi Kiv| Abw`K AvaywbKZv ejZ evSvq
fviZi ivRv gnvivRvMY wewfb mgq wkv eevi iZ Dcjw Ki
bZzbZi cwZ SuvK, bZzb hyMi cwZ AvKlY| cPwjZ cyivZb gvbwmKZv I
Zv`i ivRi wewfb vb MvMvi vcb Dy nb| mvaviY gvbyl hvZ MvMviwj
avbaviYvK mwiq bZzb hyMK Avnvb Rvbvbv, me bZzbK eiY Ki bIqv
_K cqvRbxq cwilev cvb, mBw`KI h_ bRi `Iqv nq| AvaywbK fviZI
AvaywbKZvi jY| 1318 ev cKvwkZ APjvqZb bvgK ZbvUKwUi gaI
wewUk mvgvRi mnhvwMZvq MvMvi eevi AMMwZi aviv AevnZ wQj| AvMvgx
GKvavi HwZn I AvaywbKZv - GB `yB gvbwmKZviB cKvk NUZ `Lv hvq| gnvcK
w`bI GB AMMwZ AevnZ _vKe Avgiv mKjB Avkv ivwL|
nj weiZvi cZxK| m APjvqZbi nvRvi eQi ai Pj Avmv cvPxb wbqg bxwZK
iv KiZ Pvq| Avevi Zvi fvB cK nj gywi cZxK, AvaywbKZvi cZxK| mg
Z_m~ :
iKg wbqg Kvbybi ga `yaiYi gvbwmKZvi cKvk NUQ Avi Zvi _KB GmQ
| Ze kl iex`bv_i bvUK GB `yB gvbwmKZvi gjebI NwUqQb `Lv
* B. Sengupta, B.C.(1981). Library Science and Librarianship, Calcutta:
World Press. hvq|
* Public Library Acts in the States: a study. (1991), ILA Bulletin , 26 (4),
187-197. g~j k : HwZn, weiZv, AvaywbKZv, gyw|
* Pvcvavq, c.(1982). MYvcb, KjKvZv; cwge ivR cyK cl`|
* wbgjP` Payix, A. f. (1990). welq : mvaviYi Mv Mvi, KjKvZv; mvwnZjvK| g~j jLv :
* cxh~lKvw gnvcv, f.P. (1986). MvMvi wevb cwiPq, KjKvZv: Iqv cm| HwZn ejZ mvaviYfve my`xNKvj ai esk ciivq eq Pjv msvi,
* gyLvcvavq, e. (1956). MvMvi I jvKwkv, KjKvZv: KwjKvZv exq MvMvi AvPvi wePvi, wbqg Kvbyb, ixwZbxwZ I AbykvmbK, g~jeva, agxq AveM Z_v
cwil`| gbvfveKB evSvq| Avi HwZnK iv Kiv ejZ evSvq `xNKvj ai cPwjZ
* ivqPayix, c. (1992). cwgei mvaviY MvMvi eev: msw chvjvPbv I msvi I wbqgwjK mB cwievii fwelr cRbi viv h_vhvM ghv`v `Iqv
fwelr DbqYi iciLv, ibv_b Rb kZel Kgkvjv, cwgei mvaviY Ges mwji cwZ AvbyMZ cKvk Ki cwZw`bi Rxebhvvq mwjK euvwPq
Mv Mvi eev| AvjvP ce (16-20), KjKvZv; Mv Mvi cwilev AwaKvi, cwge ivLv| c~ecyil`i cPwjZ cyivbv GB msvi ixwZbxwZ, AbykvmbK gb Pjvi
miKvi| gvagB eski Di cyiliv HwZnK euvwPq ivL| Gfve HwZnK iv Kivi
gvag Zviv Zv`i c~ec
iy l`i cwZ kvvcb Ki _vK| GB eskvbywgK HwZnB

253 254
cZK cwieviK mgvR ^vZ ghv`vq f~wlZ Ki| GB HwZn ay gvZ cvwievwiK gy cw_exK Zviv Aenjvi `wZ `L, Aev Ki| gywi Av^v` Zviv evS
bq, cwZvwbKI nZ cvi| Ze GB cPwjZ HwZn gb Pjvi A_ cyivbv wbqg bv| Zv`i Ai Ai Zv RvMI bv| Zviv ay Rvb aygv kvxq gvPviYi
jsNb KiZ bv PvIqv A_vr bZzbK gvbZ bv PvIqv, bZzb aiYi wPvaviv - gvagB euP _vKv| wewfb kvxq AvPvi wePvi I wewa wblai ga wbR`iK
gvbwmKZvK A^xKvi Kiv| e`x ivLZ APjvqZbi Awaevmxiv fvjvevm|
Abw`K AvaywbKZv ejZ evSvq bZzbZi cwZ AvbyMZ, bZzb hyMi Anviv GKevi wbqg euvav| m nvRvi eQii euvab| gB m cv_ii gZv
cwZ AvKlY| cPwjZ cyivZb gvbwmKZv I avbaviYvK mwiq bZzb hyMK Avnvb eRi gZv k nq Rg AvQ| cuyw_i wbqg RxebK wbqY KiB Rxebi
Rvbvbv, me bZzbK eiY Ki bIqv AvaywbKZvi jY| bZzb g~jeva, wePvi, Pig mv_KZv jvf KiZ Pvq Zviv cv_ii cvPxi, GB e `iRv, GB me bvbv
weePbv, hywev`x PZbv I gbb AvaywbK gbZvi g~j ewk| iex`bv_ Zuvi Kve iLvi Mw, GB cvKvi cuywR, GB Anviv gcvVi bawb|
- Dcbvm - bvUK - QvUM KLbv HwZni cwZ AvbyMZi evZv enb KiQb GLvbKvi cavbiv GB mg AvPvi wePvi Kzmsvii aviK I evnK| Zviv
Avevi Kv_vI AvaywbKZvi aRv Dwoq Zvvi RqMvb MqQb| Zuvi APjvqZb nvRvi eQiI c_g Elvi AKviK b nZ `qwb| mLvbKvi mg Awaevmx`i
bvgK ZbvUKwUi gaI GKvavi HwZn I AvaywbKZv - GB `yB gvbwmKZviB gaI Zv`i GB weiZvi gbvfveK Zviv cek KivZ mg nqQ| Gi vivB
cKvk NUZ `Lv hvq| ejvevj aygv `yB gvbwmKZvi cKvk NUQ ZvB bq, `yB Zviv Pig AvZcmv` jvf Ki I AviI ewk RwUj gvbwmKZvi aRvavix nq IV|
gvbwmKZvi gjebI NUQ GB APjvqZb bvUK| bZzb h Kvb wKQyK Zviv cwinvi KiZ Pvq, ARvbv APbvK Zviv fq cq `~i
1318 ev iex`bv_i APjvqZb bvgK Z bvUKwU cKvwkZ nq| mwiq ivLZ Pvq| Giv mvgbi w`K ZvKvZ Pvq bv, PjZ Pvq bv, Avmj GwMq
GB bvUK iex`bv_ Zuvi Kbvi Ges avbi fviZeli ic dzwUq ZzjZ PqQb| hZ Zviv fq cvq| GB ivRi mewKQyB cvPxbZvi BwZevnx| RovRxY GB wbqg I
wZwb fviZi BwZnvmi mB DjZg hyMK GB bvUK dzwUq ZzjQb hLb G`k Kzmsviwj GLvbKvi Awaevmx`i wcQbi w`K Ub ai ivL| ZvB RoZvM I
vb Kg cgi cwic~Y wgjb mvwaZ nqwQj| cvPxb fviZeli gnvb Av`kK wwZkxj Rxebhvcb Ki Zviv Ges mUvB Zv`i Kvg| cvYkwZ ficyi RxebK
iex`bv_ wPiKvjB iZ w`qQb| GB bvUK cvPxb HwZni cwZ Zuvi AvbyMZ Zviv cwinvi Ki KzmsviKB Rxebi m AQ` eb Rwoq ivLZ Pvq|
cKvwkZ nqQ| Ze Zvi m mgvivj fve Avgiv Zuvi AvaywbK PZbvi, AvaywbK APjvqZbi AvPvi wejvmx Awaevmxiv wbR`iK wewfb evav wbla I Kzmsvii
gbZviI cwiPq cvB GLvb| cvkvcvwk GUvI ejv hvq h, HwZn ewwekli msKxY Mwi ga ^Qve`x Ki iLB Rxebi Pig DrKZv jvf KiZ Pvq|
cQ` AcQ`i Ici wbfi Ki bv| wK AvaywbKZveva AbKUvB ewwbfi| Rxebi Av^v` Zviv cZ Pvq bv| Rxebi cKZ ic is Kx Zviv RvbZ Pvq bv|
^vfvweKfveB cyivZbK mwiq bZzbZi AvMgb i m~Pbv nq| GB bvUKI ZvB aygv cvYnxb ixwZbxwZ I wblai eovRvj Ave nq euP _vKZ Pvq| mLvbKvi
Avgiv c_g HwZn I AvaywbKZvi ga i cKvk `LZ cvB| cavb`i mv_ mv_ AwaevmxivI gb cvY wekvm Ki Iu ZU ZU ZvZq ZvZq
iex`bv_i me bvUKB KvweK m`h QvovI ZMZ w`KUvI mgvb U U vUq vUq NyY NyY NyYvcq ^i emZvwb gwU cZn m~hv`q - m~hv
iZc~Y| KviY GB Zi AvovjB iex`bv_ Avgv`i Rxebi mwVK c_i mvb Ebmi evi Rc Kij beB ermi cigvqy nq| Pkg , k fwie Z ,
`b| GB bvUKi Zi AvcvZ KvwVbi Avovj wZwb Rxebi Zvrch I gywi KvKPzcixv, QvMjvgkvab, vweskwckvPfqfb cfw Z gvPviYB Zuv`i euP
evYx kywbqQb| wK GB `ywU w`K QvovI Zuvi me bvUK mgvR eveZvi w`KwU _vKvi Avkq|
h_B Zvrchevnx| APjvqZb ivRwU weiZvi cZxK hb ivRwUi Pviavi GB bvUK gnvcK I cK `yB fvB| wK `yB fvB njI PvwiwK
cv_ii cvPxi| Avi GB cv_i ewZ ivR cvYi MwZ hb i| Mvbi weKvk ewk Zviv `yB gii evwm`v| gnvcK mshg I wiwPi cZxK| Dcvaq,
GB cv_ii cvPxi evav nq `uvovq| GB wiZv I weiZv ivR Rxebi ^vfvweK Rqvg, weki , mxe - mevB GKB gvbwmKZvi AwaKvix| AvPvh, DcvPvh, m~Zmvg
Q` evav cvq| ^vfvweKfveB mLvb bvbv Kzmsvi evmv euva| KzmsvivQb GB - mKjB APjvqZbi wbqgi eovRvj Ave nq ek myLB AvQ| wbR`i
ivRi evwm`viv ^vfvweKfveB bvbv AvPvi wePvii eovRvj e`x nq co| Zvi KgcwZi Dci Zv`i wekvm AUzU - Avgv`i GLvb mB c_g Dci we
dj Zv`i ga gywi Kvgbv evmbvI RM _vK bv Avi| nvRvi eQi ai mLvbKvi AKviK nvRvi eQiI b nZ w`B wb| ZviB cwe A Qvqvi ga Avgiv
gvbyl GKB Kzmsvi, GKB wbqg, GKB wewa wblai eovRvj e`x nq _vK| AvPvh Ges Qv, cexY Ges bexb, mKjB wi nq em AvwQ| AvPvh bZzbZi
cvkvcvwk GUvI ejZ nq h, Zviv GB e`xZ `kvB cQ` KiZ kL, Gi evBii Av^v` Pvb bv, APbv c_ cv djZ Zvi fq jvM - APbvi ga wMq Kv_vq
255 256
Zvi A cve? GLvb mgB Rvbv, mgB Af - GLvbKvi mg cki Di GLvb mvabv Avi KiwQjyg ZLb bexb eqm, ZLb Avkv wQj mvabvi kl GKUv
GLvbKviB mg kvi wfZi _K cvIqv hvq - Zvi Rb GKUzI evBi hvIqv wKQy cvIqv hve| mBRb mvabv hZB KwVb nwQj Drmvn Aviv eo DVwQj|
`iKvi nq bv| GB Zv wbj kvw| .... Avgv`i cv Avo nq MQ, Avg`i Avi Zvici mB mvabvi P NyiZ NyiZ GKeviB fyj wMqwQjyg h wmw ej wKQy
Pjevi kw bB| DcvPvh GB cv_ii gZv Rxeb kvw cvq - GLvbKvi AUj GKUv AvQ .... AvR wbRK wRvmv Kijyg, Ii cwZ , Zvi me kvB Zv cov
Zvi jkgv wePzwZ `LZ cvwQb| Avgv`i Zv wePwjZ nevi K_vI bv| Avgv`i nj, me eZB Zv cvjb Kiwj, GLb ej, g~L Kx cqwQm| wKQy bv wKQy .... AvR
mg wkv Kvb Kvj mgvav nq MQ| Avgv`i mg jvf mgv, mg mq `LwQ GB AwZ`xNKvji mvabv Kej AvcbvKB Avcwb c`wb KiQ| Kej
chv| AvPvh A`xb cyY GB vbmvabvi wkvgw`iwUi cwZv KiwQjb| cwZw`bi Anxb cybivew ivkxKZ nq Rg DVQ| cK kvb cvs`i m
gnvcK wcZvi gZz i ci `wi` nq, mKji Aev wbq GB AvqZb cek KiwQj| gk hv`i mevB AZ -Q ej gb Ki| wK AvPvh cKK wbqg fvOZ,
m wQj Zvi fvB cK| gnvcK wbRi kwZ mB Aev KvwUq APjvqZb fyj KiZ evav `b bv| cK Zvi KvQ Av`k PvBj wZwb ejb - bv, bv, Av`k
wbRi vb my`p KiQ, wbRK mvbRbK vb cwZwZ KiQ| APjvqZb m Avgvi wKQyB bB| hw` fyj KiZ nq Ze fyj Kiv M - Zzwg fyj Kiv M - Avgv`i
AvR GKRb iZc~Y ewi ghv`v jvf KiQ| Zvii cvwZ mKj Avh nq K_v bv bv| Avgv`i i AvmQb cK - Zvi KvQ Zvgvi gZv evjK nq hw`
hvq| Zvi KvQ msMxZi _KI iZc~Y wbqg - g Z| Mvb bj Zvi iivM nq emZ cvwi - wZwb hw` Avgvi Rivi eb Lyj `b, AvgvK Qo `b, wZwb hw`
- mUv wK Lye Avb` Kievi welq? ZvB wbq wK Mjv Qo Mvb MvBZ nBe? Afq w`q ejb AvR _K fyj Ki mZ Rvbevi AwaKvi ZvgvK w`jyg, Avgvi
MvbZv cvwLI MvBZ cvi| evjK myf` APjvqZbi Diw`Ki Rvbvjv Lyj gbi Dci _K nvRvi `ynvRvi eQii cyivZm fvi hw` bvwgq `b !
evBiUv `L dj| wK Diw`Ki GB Rvbvjv Lvjv eviY KviY GK RUv cKi Pjv euvav c_ bq, Kvb eb Zvi MwZK i KiZ cvi wb| m
`exi emevm| GZ gvZnZvi cvc nq| wZbkv cuqZvwj-k eQi ai RvbvjvUv e ^Q `wi gvag cw_exK `LQ, kv ZvK Svcmv KiZ cviwb| m Mq DVZ
nq AvQ| gnvcKi gZ - Avgiv GLb mKjB AwP, evwnii nvIqv Avgv`i cvi
AvqZb cek KiQ| cvqw wnmve Zvii gZ nj, wqvKZiZ Gi Kvbv NiZ gi Gjv bwbq
Dj-L cvIqv hvq bv| GKgv fMevb RjbvKZ AvwaKwgK elvqb wjLQ AcivaxK Avgvi Kvi K_v m hvq wbq !
Qq gvm gnvZvgm mvab KiZ ne| .. AvjvKi GK iwkgv m `LZ cve bv| cKwZi m m GKvZZv Abyfe Ki| ZvB Zv myf` Dii Rvbjv Lyjj cK
Kbbv AvjvKi viv h Aciva AKvii vivB Zvi vjb| AZxZi HwZn Lywk nq IV| wKy cK Zvi `v`v gnvcKK Lywk KiZ cvi bv KviY cK
AbymiYKvix GKwU Pwi gnvcK| MwZi cZxK Avi gnvcK wwZi| i A`xbcyYi AvqZbK gnvcK mn Aviv
cK nj cvYi cZxK| Zvi ga Rxebi wbgj w`Kwj cKvwkZ| KqKRb wgj Ki ZzjQ APjvqZb|
msvigy ^Q cvYi A_nxb AvPvi - me^Zvi ivR c_v I KzmsviK Lb GB bvUK Avgiv `wL kvbcvs`i hv`i mvabvi c_ Kg| Zviv Kgi
KiZ D`vM bq m| wbj wbqgi ivR wbwZ kLjvi ga nVvr Ki RqMvbi gvagB DxK cZ Pv Ki| Zviv ay Pj cKwZi mv_ Zvj
wekLjvi mw KiZ Pvq cK| cvYi cZxK m APjvqZb g~wZgvb we`vn nq wgwjq| weiZvK Zv`i AcQ`| RoZv cvPxbZK Zviv gvbZ Pvq bv| g Z
`Lv `q| AvaywbK gvbwmKZvi AwaKvix cK APjvqZb bZzb w`bi, bZzb wPvi iZ kvmb Zviv gvb bv| Zviv ay Rvb MwZgq RxebK| Zv`i ivR APjvqZbi
AvMgb NUvZ Pvq| RoZvM cyivZb HwZnK m ^xKvi KiZ Pvq bv| kvi h GKevi wecixZ|
wbqg gvbyli cvYi AveMK i Ki ZvK m gvbZ cvi bv| wbqgi ga whwb mKj KvRi KvwR, gviv
Awbqgi m~Pbv Ki m| Zuvwi KvRi mx|
cKi GB ^Q `wfw, GB gywi cwZ GKUv A`g AvKlY APjvqZbi huvi bvbviOi i, gviv
wbw wbj Rxeb Avjvob mw KiQ| cg AvPvh A`xbc~Yi KvQ Zuvwi imi ix|
gnvweqic cwZfvZ nqQ| Zvi APjvqZb AvPvi Ges c_vB iZ cqwQj| Zuvi wecyj Q` Q`
wbqgi cvavb Ges cvYnxb AvbywKZv mLvb AvwacZ jvf KiwQj| vb I gviv hvB Pj Avb`,
we`vi gy cwiYZ nqwQj Kzc_ v I Kzmsvii AvuZoz Ni| GB RoZv AvPvhK QywU c_i KuvUv cvq `j
Ki ZzjwQj kwnxb, wbqgiZ `vmvby`vm gv| ZvK ejZ kvbv hvq- c_g hLb mvMi wMwi jswN|
257 258
wK Dknxb Kg gvbylK mv_KZv w`Z cvi bv| kvb cvsiv mB KviY
m~YZvv jvf KiZ cvi bv| KviY Zviv Rvb bv h MwZi m wwZiI cqvRb cwZx
AvQ| cqvRb AvQ `pZvi| ZzwjKv mvnv
`fKiv fwKB Zv`i gywi c_ wnmve MnY KiQ| Zviv kv Rvb
bv, Avi wKQy gvb bv, Keigv fw w`qB civgvivaK cZ Pvq| ZvK msMxZi
Awj `q| cg I fwB Zv`i g~jab| wK GLvbI Zviv c~YZv cvqwb| KviY Nwoi KuvUv 7Uv civZB myPZbvi Kcvj GB kxZI we`y we`y Nvg Rg DVjv|
GLvbI vb Kg I fwi wgjb NUwb| gnvivbx wK Wye gvijb bv wK AvR!? myPZbvi gRvRUv ZZv nq Mj nVvr| GB
Gici AvMgb NU ii| wZwb Gm mg mgmvi mgvavb NwUqQb| cveZxUvK wbq nqQ Rvjv| hLb ZLb wewei KvgvB Avi Zvici Zvi Nii
mg weivai wbw KiQb| wZwb vb, Kg I fwi ga mg^q NwUqQb| KQvi wevwiZ eYbv keY Bwbq wewbq Ges ewPnxbfve| Avi mgvR mev
Zuvi G KvRi mx cK| Avmj cKi nvZ aiB GB bvUK AvaywbKZvi cKvk| Uevi avi avie bv myPZbv| QvwoqB `e Gevi cveZxK| `pmsK nq myPZbv
Ab AbK mKvji gZv| Zvici wPv Ki, GB UvKvq cveZxi gZ KvRi jvK
HwZni mewKQyB Zv AcqvRbxq bq Avevi AvaywbKZvi mewKQyB eiY bq|
GB evRvi KwPr gj wKsev bvI wgjZ cvi| bvn! Aek GB wPvI Avm IB
cK APjvqZb Avbj gywi nvIqv| cvPxbZi eov fO bZzbZi AvMgb NUj|
Ab mKvji gZB wbqg Ki| GLb wbgji eKdv evbvbv, jv cvK Ki
hLvb vb, Kg I abi cKZ wgjb me nqwQj| APjvqZb _K APjvevi
`Iqv, wbRi Lvevi MvQvbv, vb - myPZbv Avevi vbUv bgvbgv Ki mviZ
cvb NUj| cK - gnvcKi mg^q mvab gvb AvayywbKZvi m HwZni wgjb
cvibv Ges mekl bUv `ki jwWm kvjUv KvbgZB wgm bv Kiv! myPZbv
mvab| kvbcvs`i Pwii AcqvRbxq Ask ewRZ nj Ges `fK`i Pwii
Amnvq eva Ki| Zey fvwMm wQj GB gvZf~wg ! wK `y`kvB bv nZv Zvnj - GB
fyj wUiI civfe NUj| wZbwU ivR GKwU ivR cwiYZ nj| i iex`bv_i UbkbI myPZbvi gb Awbw` cmbZvq fi IV| mviv w`bivZi GB hvZvhvZi
bvUKi GKwU jbxq Pwi| GLvb `v`vVvKziB i| whwb meviB vZv - mevBK mgqUzKz myPZbvi wbRK ivbx ej gb nq| cw_exUvK cyilnxb gvZf~wg ej
gywi mvb w`qQb wZwb| cKi RbB AaxbcyYi ^c mv_KZv jvf Kij| fyj nq| wK gayi fyj| `xNkv m Avi cmbZv wgjwgk hvq myPZbvi AePZb| nVvr
HwZn I AvaywbKZvi i kl `yqi wgjb mvwaZ nj| fviejvi AvIqvR myPZbvi AvKvk KzmygK Gdvo - Idvo Ki `q| GK jvd
weQvbv Qo IV gyL GKivk weiw Avi ^wi PvivmvZ wbq m `iRv Lyj `q
cveZxK|
AvmZ `wi nq Mj Mv w`w`, Kcvj Avi _yZwb _K Kzqvkv Avi
Pv`i mivZ mivZ eKeK Ki myPZbvi KvRi gq, Kvj gvSivwi gvbylUv
Avevi Ggb i Kij ..... Zvgvi gnvfviZ ci wbI evav `q myPZbv|
AvM Pv Avi eKdv evwbq `v`vi `vwo Kvgvbvi Mig Rj Avjv`v Ki ev_ig
iL Gm ivbv emvI|
cveZx ivbvNi cvq Suvwcq co wbtk, `yi MwZZ|Uz_evk c
jvwMq Ii wc, wQcwQc kixii w`K AcjK ZvwKq _vK myPZbv| wbgj`i
Awdmi GKUv MU UzM`vi bw`Zvi mv_ Avjvc nqwQj myPZbvi| bw`Zvi cej
AvKlbxq wdMvi PvL AvUK wMqwQj Ii| wgmm cvKovkx Ii Kvb Kvb ejwQj
She is in her 30`s ! wbRK wK maintain Ki `LQv? KD eje
..... mw`b Avi mnR nZ cviwb myPZbv| Clv KiZ i KiwQj bw`ZvK|
cveZxK `LZ `LZ mw`bi mB Clvi cQb Qvqv co Ii PvL| cveZx
myPZbvi wVK wS| cveZxi ^vgx g`b Kvb GK PUKj KvR Ki| ivwi, KLbI
mLbI gvSivwi, GKMjv g` wMj euk nq Ni di| Avhi evcvi, g`b
259 260
euk nq eU, wK evwo divi ivv wPbZ g`bi fyj nqbv GKUzI| Kvb Kvb Ni. Mwiex,gvZvj - wbzi ^vgx, AcywZ fvMv Qj, muvZmZ Kjcvo, mewKQy
w`b bkvi gvv ewk nq Mj Akve MvwjMvjvR MvUv Kjvbx gv_vq Ki, IK Kgb Kvvmv Ki `q| Pvwiw`K ay A^v| PZbvw`w` IK KZevi g`bK
I`i cuvP eQii Qj jvzK ai e`g gvi| cveZx evav w`Z Gj jvz Avi Qo Pj Avmvi civgk w`qQ| I wbRI Pig `ytL co GK_v feQ AbKevi|
cveZxi Kvb dvivK g`b KiZ cvi bv| g`bUv GKUv Rvbvqvi| ZvqvjZ gyL jvzi K_v fe cviwb| g`bi AvZxq^Rb bB KD| g`b GB cw_exZ GKeviB
gyQZ wMq gyLUv weKZ nq hvq myPZbvi| GmeB m bQ Lv` cveZxi gyL GKv| g`b hw` g` LvIqvUv QvoZ cviZ ! g` Lj I Amnvq eva Ki| g` bv
_K| GKevi Zv myPZbv wbR mwgwZi gq`iK wbq cveZx`i KjvbxZ wMq Lj g`b Aviv ewk Amnvq nq hvq| cveZx QvoZ cvie bv g`bK| jvKUvi
g`bK PvL ivwOq GmwQj| GLvb ejv AvekK myPZbv ek wKQy eQi ai Dci jvzi gZvB Ii Kgb hb gvqv co MQ| Zey Ii ew`w`i gZv mvRvbv
cwZx bvgK GKwU bvix KjvY mwgwZi KYavwiKv| GLb cyil ev bvix K Kvi MvQvbv msmvii Lye mva| Ggb my`i Nievwo, wbgj`v`veveyi gZv Ggb my`i ei
cwZx bvwK cviwiK cwZwZv A_ev Avi wKQy msvi bvg _K nq bv| ...... cveZxI Zv KzrwmZ bq| eqi Mvq nvZ Zvjv Zv `~i _vK, cveZx wbgjK
Pvqi Kvc PzgyK w`Z w`Z myPZbvi KZznjx y cveZxi kixii Kvbw`b Mjv Zzj K_v ejZ kvbwb| cveZxi cvov Kcvj| Kcvj eU PZbv
AvbvP KvbvP KvjwkUi myjKy mvb KiwQj| IB KvjwkU `vMjv g`bi cili ew`i| Agb `eZvi gZ ^vgx| vb Ni hZ hZ myPZbv cveZxi weoweovwbi
bxie mv| cveZxi gmY Nvo GKUv jvjP `vMI `LZ cj| mUv g`bi klvskUzKz bZ cvq| wbgj `eZvB eU! AwZ DPgvbi gvZvj A_vr g` Lq
Abv`ii `vM bv Av`ii - Nvi m`n nj myPZbvi| IB `vMUv hb myPZbvi wbgj Kvbw`b gvZjvgv Kiwb Ges wbgji GKwU AivI eZgvb| cveZxi fvebvUv
MZRbi cyibv wZ| AvjMvQ wbRi Nvo GKevi nvZ evjvq myPZbv| wbgj AvswkK mZ| ek wKQy gvm Mjv Zzj K_v ejv Zv `~i _vK wbgji cqvRbi
Mig Rj wbq ev_ig XvK| evBi GKwU K_vI ejwb myPZbvi m| Iiv ew`b nj Avi SMov Ki bv|
Kvj iv wK nqwQj i cveZx? g`b eywS di g` wMj ...... Pvqi cwZx - Gi KYavwiKv Zvi cavb cwZx wbgji m cwZwZvq AeZxY
KvcUv Uwej VKvm Ki bvwgq ivL myPZbv| bv Zv wK! bkv Kij gvbylUvi nZ cvi bv Kvb GK AvZ KviY| wbiveiY nq ev_igi wekvj AvqbvUvq Mvj
Avi Kvb Kvvb _vK bv| wK ywZ ! hv `y cqmv ivRMvi Ki Zv Ni Avmvi Pc ai PvL evR myPZbv|
AvMB IB mebvkv evZj DQyZ Ki `q| Rvwjq w`j Mv RxebUv .........| vb mi kvevi Nii Aviv eo AvqbvUvi mvgb Zix nZ i Ki
myPZbv SuvwSq IV, _vg Zv| Zvi Kej gyLB eo eo K_v| eKeK myPZbv| Pvqi Mjvm nvZ cveZx cksmbxq PvL `L ew`K| Zvwid Ki ej
Kiwe Avi co co gvi Lvwe| GfveB Zv g`bi gZ Rvbvqvijv ckq cvq| -ew` wK dmv Mv Zzwg ! hv civ, ZvZB gvbvq| AvQv AvQv nqQ myPZbv
KZevi ZvK ejwQ Avgv`i ILvb hZ| Zvi m h Abvq nQ Zv mevB Zvov `q cveZxK| Avi eKeK KiZ ne bv, evmbjv ayq KvR wQq b,
RvbyK, hvZ Avi Kvb gqi mv_ GgbUv bv nq| `yw`b jKvc _vKjB me bkv eiev GLywb| cveZx ivbvNi Pj hvq| myPZbv AvoPvL cveZxi DbZ eyK, Kvgii
DZi hve| DRbvq nuvcvq myPZbv| GKevi Aek cveZx `Lv KiwQj myPZbvi LuvR j Ki| Kcvj eU Zvgv`i ew` - ewmb Kvc wWk ayZ ayZ eKeK
mv_ cwZx-Gi Awdm| KvRi LuvR wMqwQj jvzK Kvj Ki| ejwQj KiB Pj cveZx| jwWm Gm&ckvj Kgb Avivg hve, Avme| Avgv`i Kjvbxi
gvawgK dj Avi Lye mjvB Rvb| myPZbv divqwb cveZxK| eQi wZbK ai gqjv mB Kvb mKvj Kj KvR hvq I`i Avi gq`i Mvwo Pvcv nq bv
cveZx myPZbvi evwoZ ivbvi KvR envj nqQ| Mv| miKvi hLb gq`i Mvwo w`j ZLb Avi `yUv Mvwo ewk w`Z cvij b!
vb mi wbgj cvq Zix| eive GLywb| cveZxi wQq `Iqv jve gqjv euvPZv| myPZbv PuPvjv kvwoZ mdwUwcb jvMvZ jvMvZ, Lye h
nvZ wbq myPZbv kvevi Nii `iRvq Gm `uvovq| wK hb LuyRQ wbgj| myPZbv miKviK ZR `LvwQm; Zvi ei hLb g` wMj ZvK VvOvq ZLb Zvi ZR
wbtk Wwms Uweji Wqvi Lyj GKUv gqwj igvj ei Ki wbgji w`K Kv_vq _vK i ? w`Z cvwim bv `yNv| cveZx kvwoZ nvZ gyQZ gyQZ myPZbv`i
wbtk GwMq `q| Clr PgK wbgj igvjUv AwdmevM fi bq| Avevi Iiv kvevi Ni Gm `uvovq| Zv wK Avi w`B bv feQ ew`? Avgvi Mvq nvZ w`j
Lvevi Uwej Gm em gyLvgywL| Iiv GKmv_ btk mnhvM eKdv mvi| AvwgI Pzji gywV ai w`B Nv KZK AvQv Ki| Zvici eov evUvUv wK Ki Rvbv?
myPZbv GKUz ev` vb hve| LvIqv mi evM nvZ Ki wbgj Awdm ewiq hvq| cveZx wdKwdK Ki nvm gyL AvuPj Pvcv w`q|
I`i GB evivkv vqvi wdUi dvU wbgj, myPZbv Avi btk GK cvkvcvwk wK Ki ? myPZbv evM Zzj bq Kuva| Avgvi cv Rwoq ai jvzi
evm Ki| wK kv wbi G`i Rxeb| cveZx cwZw`b wewZ nq| Ii wbRi gZv nvDnvD Ki Kuv` Avi ej, GeviKvi gZv gvd Ki ` eD| Kvj _K Avi
Rxebi m GKUv AhvwPZ Zzjbv Ii gb GmB co| Ii cvqvKvi GKKvgovi bkv Kie bv| hvm bv Kv_vI AvgvK dj .......| Zvici? myPZbvi Kuvai
261 262
evMUv nVvr Lye fvix gb nq| Zvici Avi wK! ivR fvwe jvzK wbq Ni Qvoe Zv wdi `Lv
IB eyov evUv Agwb Avw`LZv Ki h, wLjwLj nvwmZ dU co cveZx| nvwmUv
Lye Ak-xj gb nq myPZbvi| cveZxK cvq Ub y Ki `iRvq Zvjv jvMvq I| iYwRr cvgvwYK
cveZx ejwQj, g`b Ii cv Rwoq ai wki gZ Kuv` Avi Agwb cveZx
IK gv Ki `q| mviv kixi bw`Zvi M gL AbK ivZ evwo di wbgj| - mvgjZv ?
cwZw`bi wbgj, GKw`bI wK myPZbvi cv Rwoq ai Kuv`Z cvi bv| Zvnj kvg eYi| Ze Dj bq| Mwie Ni Rbvj KvjvB ejZ jvK| cvq mvo cuvP
myPZbvI cveZx nq wbgjK GK gyZ gv Ki w`Z cvi| divi c_ fveZ dzUi XvOv Pnviv| gyL - PvLi Pnviv gvSvwi aiYi| hZUv mykx, bvgi Y Zvi
fveZ wSgywb Gm wMqwQj myPZbvi| nVvr bvixKi cej kviMvj mvRv nq PqI fvjv| AZ i`wRZi KvQ| i`wRr ZvB GB bvgK KLbv n^ Kiwb|
emjv I| mvejvi jwWm kvjUv gvUvgywU evivKcyii ci _KB duvKv evievi DPviY hb Nwb Avek LuvR|
nZ i Ki| Gmgq Mvj wKmi| myPZbv `iRvi w`K GwMq Mj| Ubi `iRvi wK Icvk _K Kvb mvov k nq bv| i`wRr Avevi ej - mvgjZv Zv?
KvQB Rov nqQ wUKZK hvx ev hvwbx| `iRvi gvSLvbi `Uv ai cvYcY - ejwQ| Avcwb ?
SzjQ GKUv Kvjv ivMv gZ jvK| jvKUvi GKUv cv k~b `v`yjgvb| GKUz - Mjv eySj bv? Avwg i`wRr| Kgb AvQ?
j KijB gvjyg nq jvKUv gvZvj| bkvi Nvi gvivZK fyj KiQ m| - fvjv | wK GZw`b ev`? nVvr Kx gb Ki?
w`Kwew`K vbk~b nq Abvqfve jwWm kvji Kvgivq DV coQ| ek - ZvgvK Lye `iKvi| GKw`b `Lv nq bv?
Zv DV hLb coQ, GLb bg hZ ne| bvnj avv w`q bvwgq w`q fyj - gq GLb Kvm Bjfb| gqi zjB GmwQ| Zzwg fvjv AvQv?
mskvab KiZ ne| mvd hyw hvwbx`i| Ub Qo w`qQ ZZY| jvKUv - GKw`b Zvgvi gqi zj AvwgI Zv hZ cvwi? KZw`b K_v nqwb| Zv eQi
IBfve SzjZ SzjZB Zvi gv evb `i KvQ KvZi Abybq Ki PjQ| GB GKUv Kzwo nq Mj - ZvB bv?
kb, cii kbB bg hve m| jvKUv kwgK kYxi, Zvq gvZvj| GK gq`i mvgjZv i`wRrK evS bv| GZ eQi ev` Gme Kb? gyL ej - b^i cj Kx
Kvgivq GKUv kbI AvjvD Kivi SuywK K be| myPZbv wfo KU `iRvi w`K Ki?
GMvZ PvBj| jvKUv Zxe^ i Kuv`Q| Ubi `iRvq cuQZB wki`uvov eq GKUv - m cqwQ| Avmj K_v gbi PvIqv|
Vvv mvZ bg hvq myPZbvi| GB jvKUvK I Pb| bvqvcvov KjvbxZ m - kvbv, Avgvi GKUz Zvov AvQ| gqi Kvm wUPvii mv_ K_v ejZ ne| Avwg
GKeviB gv wMqwQj| Zey fyj nevi bq| Avi mgq w`j ev wbj bv myPZbv| Ub ivLwQ|
AKvi gvVi ga w`q QyUQ c~YM wZZ| myPZbv `uvZ w`q VuvU Kvgovjv| Zvici - dvbUv iLB w`j mvgjZv| Kx e hb! mwZB wK ZvB? bv wK i`wRZi mv_
kixii mg kw GK Ki jvKUvK cP Rvi GKUv avv .....| myPZbv PvL K_v ejZB Pvq bv? Kvbv hvMvhvM _vK Pvq bv| i`wRrK m PvL nvivZ| mB
eyRj| i`wRr K_v ejQ| Zvi i wkniY RvMvbv i`wRr| Zvi G Rxeb, ci-Rxeb,
K hb Kuv`Q .... GKUvbv| myPZbv Kvb Lvov Kijv| MZ mi fyj Ki mvZ-Rxeb bvwK i`wRr| mvgjZv Lywk nj bv?
jwWm kvj DV cov gvZvjwUi Kvbv bvwK cveZxi ^vgx g`bi bkv DZivbv - i`wRr evSvi Pv Ki| KqK gvm aiB m joQ| G jovB fZii jovB|
Kvbv? D, bvixKi Kvbv| cveZx bv? g`b wK Avevi bkv Ki VvOvQ cveZxK| GKvi jovB| dvb Kie| K_v eje| wKQy bv ejv K_v| bv ejj ^w bB| GKUv
bvwK cveZx GZY LeiUv cq MQ ...... ? Kvbvi myi PoQ| Avi mn KiZ cviv
Akvw eyK Ki eq PjQ| Awbtkl `nb| cyo LvK nq i`wRr| mvgjZv wK
hvQ bv| myPZbv Kvb evwjk Pvcv `q| Kvbvi kUv ~y %y y!v y
AvRI cvo ?
yvy %y aogo Ki DV emj weQvbvq| Wviej evRQ| Awifve|
Gevi cyRvi QywUZ i`wRr ZLb `ki evwoZ| eiYI GmwQj| i`wRr
hPvwjZi gZ Nwoi w`K ZvKvjv myPZbv| Nwoi KuvUv mvZUv cvi nq MQ
Avi mvgjZvi cwZekx eiY| Zv`i Kwgwi AbyNUK| wPwV PvcvwU, LeivLei,
AbKY| `iRvi w`K wbwggl ZvwKq _vK m| GB kxZI Zvi Kcvj we`y
gvb-Awfgvb meB Zv eiYi `vwqZ| Avi wQj mvgjZvi QvU fvB evjvb|
we`y Nvg RgZ i Kijv|
eiY`i PviPvjv gvwUi Ni| cwgi PvjvUv eiYi GKvi| Uvwji QvDwbi
bxP euvki Suvci AveiY| Pvjvi evBiUvI euvki Svc w`q Niv| fZii w`K

263 264
gvwUi `qvj| mB `Iqvj Bu`yii evm| gvS gvS mvciI| elvq cvq cwZ eQi GKw`b `Lv nZ| AZ K_v ejZvg|
ISv Gm mB MZ _K mvc ei Ki| KD KD ej, Kvgi mvc Rwoq ISv eiY mvbv `q| Avi Kb? Zv`i Avjv`v msmvi nqQ| Zvi Qj,
Ni XvK| aiv mvc Avevi ai| UvKv Kvgvq| KqKkv UvKvi ` Zv w`ZB nq mvgjZvw`i gq nvBzj coQ| wbR`i gZv _vK bv|
eiY`i| - Lye `iKvi i| ZzB eySwe bv|
mvgjZv fq cZ| eiYK evievi ejZ MZjv fvj Ki e KiZ| - AZv eyS KvR bB| hv MQ, Zv MQ|
Zey AvmZ| i`wRr Zv _vKB| GLvb KZ wbt mgq eq MQ| wbtmvo KZ K_v - KqKUv K_v ejevi AvQ| GKevi `Lv nj nq|
ejvewj| KZ Qjgvbywl| Nwb weKj Mwoq KLb h m bvgZ| uk _vKevi - Zv Avi nq bv| Ime fvebv Qvov|
K_v bq| kuvL evRj PgK h hvi evwo div| cvY kvw wbq| AbK coZ ne - ZzB KZ `~i _vwKm ?
msK wbq| - Iiv envjvq | Avi ZzB wLw`icyi|
mB PvjvUv AvR Avi bB| fvOv coQ cyiv evwoUvB| `vjvbevwo ZzjQ - dvb b^iUv RvMvo Ki|
eiY mLvb| eiY KvjKvZvi PvKzi| eiY fvMevb| mvgjZvi kievwoi `k - mvgjZvw`i ?
PvKwi Ki| eiYi `vjvbevwo i`wRr Nyi Nyi `L| `yUv eWig, ivbvNi, - u| Lye `iKvi|
WvBwbs Avi cvqLvbv ev_ig wbq AvUkv qvi dzU| wbRi wnZ MoQ eiY| - DjUv cvjUv wKQy ne bv Zv|
i`wRr Nyi Nyi `L| Avi cksmv Ki| D`vMcwZ eiY Lywk nq| Lywk Zv neviB - Avgiv mevB msmvi cZwQ| mvgjZv Kzwo eQi| Avi Avwg lvjv eQi| AZv
K_v| GK`v mvc`i mv_ mnevmx eiY GLb wbw Nygvq| fvwem bv|
Pv Gb w`j eiYi e| Lye jx e cqQ| Pv LZ LZ i`wRr - wK dvb b^i wK ne ?
K_vUv ejj - mvgjZvi mv_ `Lv nq? - GKevi K_v eje| Lye hYv wbq mvgjZv Pj MQ| GKevi K_v ejv `iKvi|
- BQv KijB `Lv Kiv hvq| - ZvB evanq Zvi K_v GKeviI ej bv| Kx nqwQj ?
- `Lv nqQ ? - m AbK K_v| ZzB dvb b^i Gb `|
- Zv Zv nqQB| - m Gb `e| wK Avgvi K_v KD hb bv Rvb| Zvnj Ievwoi `iRv e ne|
- AbKevi | - ZvZ AvgviB gv_vq evwo coe| ZzB wbw _vK|
- Zv eQi wZb -Pvi evi Zv nq| mvgjZv Avm| mvgjZv Pj hvq| i`wRZi gb| gb gb| Kx h gb
- AvMi K_v ej ? Avgvi K_v ? jvMv! KZ h LybmywU ! mB wK fvjv hvq? evBi GKUv msmvi| fZi AviKUv|
- Zvi Kx gb nq ? mme ejv Pj ? me Qvwcq IV| i`wRr fm hvq| eywgvb i`wRr| m KjR covq| wK wbRK
K_v ejZ cvi bv i`wRr| Lye Awfgvb wbq Pj MQ mvgjZv| ay wK evBiUvB covZ cvi bv| GKUv fyj c`c| wKsev mwVKB| me kl Ki w`j| msmvi
`Le? Zvi fZii K_v Rvbe bv ? i`wRr fe mviv nq| Avmj gvbylUv Avjv`v nIqviB wQj| Ze fvjvjvMvUv euP _vKZ| me wekvm Avi wbfiZvI euP
fZi _K Mj, evBi _K `LvUv wVKVvK nq bv| gb Rvbvi RbB Zv fvlv| hZ| me nvwiq mvgjZv AvR fm MQ| fm MQ cvMjcviv mB evSvcov|
i`wRZi gb fvlv nq dzUZ cviwb| Kbbv, i`wRr wekvm KiZ mvgjZv wVK Gw`K cyRv Pj Mj| cyRvZ i`wRr Lye Avkv KiwQj Zv mvgjZv
ZvK eySe| bv ejv K_v gbi Kvb be| AZ wKQy K_v eyS wbZ nq| Avmj RbwfUZ Avme| Avmwb| KvRi gvbyliv KvR wdi Mj| cyRvi ciB kxZ
i`wRr mvgjZvK K gyw w`qwQj| Gj| kxZ Gj Kuvcywb w`q| nvo wng Kiv kxZi mgq mvgjZv Avm| i`wRZi
- kvb, eiY| GKUv fyj evSveywS _KB Mj| KD Kvivi K_v fvjv wdi `Lv gb| fvii Nyg fvOv Aemi| mKvji Kzqvkvf`x ivyii Ig| bv
Ki Rvbvb nj bv| nqZv neI bv Kvbw`b| Ze PvUv _vKv `iKvi| covbv `ycyii vdig| gvMvwRb nvZ wbtm mi cQb divq| kxZi
GKUv KiY AU k Ki i`wRr| Ii fZiUv wK fO coj? bv wK wbqg kxZ Pj hvq| kxZi Di emi cv_bv| Avm gaygvm| Avm mvgjZv| Pj
gbi e KcvU k Ki Lyj Mj| eiY evSvi Pv Ki| i`wRZi K_vjv hvevi RbB Avm| evievi Avm| hZ evi Avm, ZZ evi Pj hvq| _vK k~b gvV|
evS bv| Ze gbvhvMx nq Aviv ekx| i`wRr Avcb gb weoweo Ki hw` Luv Luv `ycyi| evZvm jy| gvwUZ dvUj| cwiq Ri nvdeqj|
265 266
A_P eiY Zvi K_v iLQ| `kUv wWwRU cyiv`i mvgjZv GLb i`wRZi - mUv Zv mvgjZvKB ejZ PqwQjvg|
dvbew`| dvbi mUUvI hb RvZ DVj| myZivs KZZv dvb hvq eiYi - bv, Avcbvi wKQy ejevi bB| ejebI bv| Avcbvi Kvbv K_v mvgv bZ Pvq
dvb| bv|
- Kx Ki cwj? - mvgjZv ejwb Zv ?
- Ii fvBqi dvb _K mivbv| Avi KZ wbP bvgvwe ? - Avwg ejwQ| GUvB h_| Avcwb ^v_ci| `vwqZvbnxb| Kb dvb KiQb?
- Avwg Zv ZvK gv_vq Zzj ivwL| hvK fvjvevmb wb, ZvK Kb Avevi ? Avcbvi mv_ G welq Avgvi Kvb K_v
- Avwg Avgvi K_v iLwQ| GLb Zvi `vwqZ| bB| Avcwb dvb ivLZ cvib|
- wbw _vK| Avkv Kwi, Migi QywUZ `Lv ne Zvi mv_| icki Mjvq gwK| KswUi ivvq nuU Pj i`wRr| AveQv Avuavi
- AekB| fvix nq Avm| jvWkwWs nqQ ivvq| mvgjZv Kb wbRB ejj bv ? gv_vi
dvb euvav AvQ mvgjZv| i`wRr K_v eje| ZvwjKv Zix Ki gb gb| K_vgvjvi Ici gNjv AvKvk| gN XvKv Zviv| evZvmI fvix Lye| eyK Pvcv e_v| wZiwZi
ZvwjKv| KvbUvi ci KvbUv| iUvB ev Kxfve ? KZ KvUvKzwU| KZ fvOv Mov| Ki UvUvq| i`wRr Qjbv Rvb bv| ZvB K_v ejv Lye `iKvi nq cowQj|
Rxeb, mK Ges K_vgvjvI| dvb _K gyQ hvq mvgjZv| i`wRr gvQ| wK Mu_ hvq Mnb|
Aviv gvmLvbKi Uvbvcvob| evavi cvnvo| mB cvnvo VK gNgvjv| mBLvb ick PwK`vi _vK bv| wbKl AKvi wdi `Lv wPi AvgjZv RM
ew nq Si| myZivs elvI Gm Mj& GB ew| GB ivyi| mw`b ASvi ew| _vK|
i`wRZi gN fvigy| ZvB evavi cvnvo wWwOq dvb|
wK dvbi Mjv wUc gvi mvgjZv| mvgjZv wK mwZB gqi zj
e - mgq ? i`wRr Rvb bv| i`wRZi K_v gvjv nq DVZ cvq bv| gb Aei
nq co| w_Zz nevi mgq jvM| Kzwo eQi cvi Ki mvgjZv GLb ZZvwj-k|
mvgjZvi Pnviv wK fOQ ? eiY ej, kv Avi Mxi nqQ| cuqZvwj-ki
i`wRr fve| fvevi RbB fvebv|
`ycyi hvq| weKj Mwoq m nq| i`wRZi mvgb bvBb cov Qj
coQ| cvki Ni e wmwiqvj gM| KZw`b ev` GKUv dvb| UzKiv UzKiv K_v|
mvgjZv Lywk nqwb ? i`wRr evSvi Pv Ki| mvZ cuvP fvebvq Wye hvq i`wRr|
mvgb ivLv dvbi c`v Rj IV| fm IV Kvjv Ai mvgjZv| mvgjZv|
dvb nvZ i`wRr NiQyU| cvqi wbP KswUi ivv| ivvq wUgwUg gd^wj
Avjv| dvb wbf wMq Avevi Rj IV| mvgjZv dvb KiQ| mvivUv w`b `yw
v Avi jvq i`wRr KzuKo wQj| m me mi wMq GLb dzidzi| mcwZf nq IV|
Lywki euva fOQ|
- mvgjZv, ejv|
- bv, mvgv bv| Avwg Ii nvRev dvb KiwQ|
Kx e`ivMx Mjv ! SMov Kie bvwK ? mvgjZvK QuU mvgv Ki wbqQ|
i`wRr Zv fveZB cvi bv| wK ick Kb mvgjZvi dvb ?
- `ycyi mvgvK dvb KiwQjb ?
- Avcwb Kb dvb KiwQjb ?
- mvgvK dvb KiwQjb Kb ?
267 268
QjUv `yzwg KiQ Rvbjvi avi Kvj em Avi gvS gvS eKzwb LvQ Rvbjvi
WvBfvi evBi nvZ ei Kivi Rb, Zvi fvMI wK GKB cwiYwZ RyUe ? bv bv, Zv nq bv|
AwbZ gyLvRx AfvMv Zv Avi mKj nq bv, nq Zvi gZ KD KD| nVvr Kvii PuPvwbZ wP
vi Rvj KvUjv Zvi| evmc Gm MQ| eK Kljv m|
evmUv PjZ i KiQ cvq AvaNUv njv| GB iU evm Lye ekx Pj bv| GB wcjwcj Ki evm DVjv GK`j KwP KuvPv| mevi kl DVjv h QjwU,
evmUvq ZvB hvxi wfo nq Lye| mB mKvj wbqggZv mgqB evmUv QoQ bev`q Zvi zjevMUv AbK RvqMvq Quov, Zvw gviv| K Rvb KZ nvZ Nyi Zvici Zvi
nvmcvZvji cvki evmv _K| GLbv evm Zgb wfo nqwb Ze mvgbi wcV RvqMv cqQ evMUv| PbUvI KvUv Avi Zvi duvK w`q hb DuwK w`Q gb
KqKUv cR MjB wfo MgMg Kie evmUv| Avav cvKv Avav KuvPv ivvq nj GKUv cUKvwV Puvw`qvj| Nywo Iovbvi eo kL wQj Zvi QvUejvq| Avi
nj`yj PjQ evmUv| Zvi Wvbw`Ki Rvbjv w`q c~ei m~hi Avjv Gm coQ Gevcvi Zvi mvKi` wQj cz| wcwmgvi Rvi _K AvPvi Pzwi Ki ZvK LvIqvbv
Zvi PvL| iv`i ZR GLbv Zgb evowb, wK evoe GKUz ciB| KviUvi Avi Zvi Nywoi myZvq gvv `Iqv `yevcviB mgvb cUz wQj m| Nywo Iovbvi
Mjvi ZR wK GLbB ek evSv hvQ| mvgb GKUv fvb wiv ivvi wVK gvSLvb evcvi Zvi h cvovq mybvg wQj ek| Zvi AbKUvB evanq cz Avi Zvi nvZi
w`q hvQ| nb bI miQ bv evUv| Avi mRbB PoQ Kvii Mjv| PuwPq `Iqv gvvi cvc| Avi KvUv Nywo Zvov Ki aivi evcviI czi mgK wQj bv
Rvwbq w`Q h ivv bv Qvoj fvb - wivi PvjK Avi Zvi cwievii m m wK KD| wK klgk mUvB h Kvj nj| gb gb AbKevi feQ m| wK nZ hw`
wK Ki Qvoe| Ii gyL IiKgB| nvRvievi eviY KiQ IK IiKg gyL Lvivc bv mw`b mB my`i `LZ cUKvwV Puvw`qvjwU hw` m bv KvUZv| Zvnj czI
KiZ| K kvb Kvi K_v| hvBnvK ivv cvIqv Mj Aekl| evmi nb bv `ovZv bv KvUv NywoUv aivi Rb| Avi Zvnj Lvjcvo w`q `oZ `oZ cv
Kvii Mjv KvbUvq KvR nj m Rvb bv| hvBnvK nj`yj GwMq Pjjv wcQj coZvI bv m Rj| ePviv muvZvi KvUZ h Kb kLwb| m wbR Zv
evmUv| w`we muvZvi KvUZ cviZv| kLvZI cviZ m Abvqvm czK| wK m Zv Zv
mvgb bexbcvovi c _K IV GK`j KwP KuvPv| Avagqjv Rvgv Kvco Kiwb| Kiwb ejB Zvi Rxeb wZxqevi Aci GKUv gvbyli gZzi Rb `vqx nj
I PvL Dj Avkv wbq| Kviv Kviv gv nqZv AbK hZ Ki Pzj Zj w`q m| AwbQvKZ nqZv, wK `vqx Zv eU|
Uwi evwMq AvuPi w`qQ| Avevi Kviv fvM nqZv AZv fvjv bq| Zvi Pzj cvk w`q GKUv gvUifvb Kvjv auvqv QvoZ nb evwRq ewiq Mj|
mKvj mKvj RvUwb gvqi ggZvi Quvqv| mevi fvM Zv mgvb RvU bv| ZviB wK gb gb wbRK Mvwj w`j m| GBme wPv KiZ KiZ wbqB evmi wW Kwgq
fvM RyUjv ? bv, K_vUv cyivcywi wVK bv| gvqi n RvUwb wVKB, wK ggZv w`qwQj m| bvnj wK Ki IB fyUfywUUv ZvK IfviUK Ki ewiq hvq| `uvZ
- mUv Zv cqwQj m| cvki evwoi `vjvgvwm| mB Zv ZvK KvjwcV Ki `uvZ Pc wMqvi wkdU Ki GwjUiUvq cvqi Pvc w`j m| AvawgwbUi gaB
gvbyl KiQ| memgq ZvK AvMj ivLZv `vjvgvwm| wVK hfve AvMj iLQ fyUfywUUvK IfviUK Ki djj m| mvgb GLb ay duvKv ivv| evmi wW
IB f`gwnjvwU| c_g c _K DV euvw`Ki wZxq mvwii Rvbjvi avii wmUUvq Aviv evovjv m| mvgbi gvoUv civj RbemwZ evoZ i Kijv| ivvi
emQ h gwnjv| Kb Rvb ZvK `LZI jvMQ `vjvgvwmi gZv| K Rvb `yw`K emQ evRvi nvU| nVvr `~i Zvi PvL cojv GKUv gmwR`| gyn~Zi Rb
nqZv `ywbqvq me ngqx, ggZvgqxi IB GKB ic| Zvi Rbi mgq gviv hvq Zvi GKUz wkDo DVjv m| mB Abyf~wZUv Zvnj AvRI nq| Zv`i Mvg MvUv cbiv
gv| Zvi Zv GZ Kvb `vl wQj bv| wK Zvi evev Kvbw`bI gv Kiwb ZvK| wn`y evwoi cvkB wQj wekNi gymjgvbi evm| w`we myL kvwZB wQj mevB
mUvB evanq Zvi Rxebi c_g AhvwPZ fyj| h fyji cvqwZ m nqZv Kvbw`b cvkvcvwk| nVvr Kv_v _K kvbv Mj nRiZevj bv wK| gmwR` `LjB Zvici
KiZ cvie bv| ZvB Zvi Rxeb evev _KI bB| Aek evevi Quvqv h m cvqwb _K Zvi gb fm IV IB GKUvB K_v| ZLb gvb evSwb m| ci bwQj|
Zv bq| e ivZ gvZvj nq hLb evwo wdiQ evev, ZLb Zvi Kcvj RyUQ evci evSvi Pv KiwQj| Kv_vq `~i Kvkxi bvwK Kvb GK gnvcyili, whwb cvq
Quvqv| KLbv KLbv `ywZb mvn Ryo _KQ m Quvqvi ik| KLbv wcV, KLbv `onvRvi eQi AvM euPwQjb, Zuvi gv_vi Pzj DavI nj, Avi GZ gvBj `~i
cU, KLbv nuvUzZ| mBme w`bjvZI Zvi GKgv gjg wQj `vjvgvwmi nvZ GZjv KzuoNi cyo QvB nj| gvbyli GB nvmKi hyweva h KZ gvbyli Kvbvi
ni M| wK mI Zv ewkw`b mBjv bv Kcvj| cvq GKgvm ai fyM kl KviY nq DVZ cvi, Zv wbR Abyfe bv Kij evSv `vq| nvq i gvbeRvwZ, GB
gviv Mj m| Rxeb wZxqevi gvK nvivjv m| GeviI webv `vl| IB h Zvi wePvieyw Avi GB eywi Rb Zvi GZ Me !
269 270
Avevi mB KviUvi nuvK WvK eve wdij m| mvgbB KviLvbv| mKvji wkdU fiv| Avi GLb ayB kkvbi bxieZv| `Iqvj GLbv KZ cvvi jM AvQ|
kl Ki evwo wdiQ kwgKi `j Kvwj - Szwj gL| GB cRi ci _KB evm DbqY kUv RjRj KiQ wewfb cvvi| evm, IB chB| DbqY Avi Kv_vI
GK`g wfo wMRwMR KiZ _vK| mevB DV coj KviUv `woZ Uvb w`j| bB Avkcvk| AvQ ay cvvii IB nid| cQb _K nb b evmUv euvw`K
UzsUzs k NwUUv evRZB Avevi evm vU w`j m| GiKgB GKUv KviLvbv| mUvK Pvcjv m| cvk w`q k Ki ewiq Mj GKUv aeae mv`v UqvUv Mvwo| GiKgB
wNi KZ Avkv, KZ ^c| IB h evmi cv`vwbZ `uvwoq kixii AaKUv evBi AbKjv Mvwoi gvwjK wQj Zvi gwbe| Zvi gb nZ wZwb ZvK fvjvB evmZb
Szwjq cvb Lq q hvIqv `uvZjv evi Ki nvIqv LvQ h, wVK ZgbUv wQj ek| Avi evmebB bv ev Kb| MvwoZ Kvbw`b GKUv AvuPoI coZ `qwb m|
Awgq| cvkvcvwk gwkb KvR KiZv `yRb| gv_vq eyw wQj Kg evUvi, wK wK IB h, hgb fvM Ki GmQ m| myL ekxw`b Kcvj UuK bv Avi UuK bv
cywlq w`Z Mvqi Rvi| KviLvbvq XvKvi cvq mvnLvbK ci GKw`b gwkb GKRvqMvq ekxw`b vqx nIqv| cgvUvix Ki nVvr eojvK nIqv gwbei DQb
KvR KiZ KiZ ZvK wRm KiwQj m nuvi, Avgv`i KviLvbvi gvwjK hvIqv fvBcv| IB MvwoZ Avi KvDK nvZ w`Z w`Z bv m| wK gwbei fvBcv
wK Pxb _vK? ck b AevK nq wMqwQj m| Zvi gyL `L evanq Awgq ej K_v| m PvBj Zv Mvwoi Pvwe Zzj w`ZB nq Zvi nvZ| Dcvq wK| mvgbi
eySZ ciwQj mUv| ZrYvr evLv Ki ejwQj, - bv IB h MU XvKvi gyL mv`v MvwoUv Wvbw`K euvK wbj| Iw`K GaiYi Mvwo hvIqvi GKUvB Me - wbivjv
ivR cvvi `wL| AvRK `Ljvg KqKRb MUi cvk `uvwoq -vMvbI w`Q| wimU| Zvi wcQbi evwoi eyov KvbvBqi Qj Kvi fvlvq - eojvKi e`veb|
b GZ nvwm cqwQj Zvi h cvq cuvPwgwbU ai wLjwLj Ki nmwQj m| nuv, gwbei fvBcvI nqZv mw`b ivZ wdiwQj IiKgB Kvb wimU _K| ZvZ Kvb
m Avb`i, nvwmi w`bjvi RbB Zv GZ cwikg, GZ AvqvRb| ek jvMZv wZ wQj bv| wZ nj gvZvj nq Mvwo Pvjvbvq| wZ nj eo ivvq XvKvi gyL
eZv bZ| byb AvbZ cvv dzivq hv`i, Kvb GKw`b mB Abei mvb GK evK Pvcv `Iqvq| Aviv eo wZ nZ hvwQj Zvi| euP Mj g`bi Rb|
`yqvi `yqvi NyiZ ne bv Avi Zv`i| mBme mvbvjx w`bi ^c mdj KiZB Zv gwbei wMwbi MvwoUv PvjvZ m| Kv_v _K hb RvbZ ci ZvK Rvbvj m|
GB msMvg| w`biejv j` gwkb Avi ivZiejv mv`v KvMR jvj Kvwj, Kvjv we`kx G.wm. Mvwoi Kvjv KuvPi Avovj PvjK K _vK, mnR VvIi Kiv hvq bv|
Kvwj Avi Zzwj| mB Zzwji Uvb w`Z w`Z ^c `Lv| -vMvb w`Z w`Z wbR`i ZvZB ewiq coj mgvavb| fvBcvK euvPvZ ewj ne WvBfvi| mnR wewbgq|
AvZwekvmUv Svwjq bIqv| Zvici Gj mB ivZ| Awgqi K_vq - Pqvigvb mw`b m eySwQj h Zvi gZv jvKi cwZ Kviv fvjvevmv _vK bv, _vKZ cvi
mvnei RbB nj Gme| wK `iKvi i evev Zvi| KviLvbv KiwQm GLvb Avi bv| Zv`i gZ jvK cw_exZ GmQB ay Abi ^v_wmwi Avb NZvwZ w`Z|
_vKwQm Pxb? GLvb GKevi `Lv w`jB Zv nq| Avi GZ Svgjv nq bv| Awgqi KLbv m ^v_ cvovi gvbi jevi BDwbqbi wjWvi nIqvi, KLbv DVwZ
mij K_vq mw`b nvmZ fyj MwQj m| -vMvbi gvS kvbv Mj mvBibi k| eojvKi Qji Rji nvZ _K wbvi cvIqvi| Zvi gZv jvKiv mvivRxeb
Avi Zvi gyn~Z ci ovwo Avi avvavw| wK _K h wK nq Mj| AvR Avi ay eeZ ne Avi cuvPUv kbvix `vKvbi wRwbmi gZv| ILvb _K ivZi
wVK gbI co bv| ay gb co nvmcvZvji KwiWvi GKMv`v gvbyli wfo ejv cvwjq hvevi ci egvm AvZ KUQ Zvi| AvZ cwZ gyn~Z aiv covi|
Kcvj, nvZ evR eua co _vKv| Zvi euvnvZi fvv nvoUv wVKgZv Rvov AvZ Aviv GKevi Rxeb wbRi `vl bv _vKv mI mvRv cvIqvi|
jvMwb Avi KLbv| wVK hgb Rvov jvMwb AUzU wekvmi wQb m~jv| euvnvZUv UzsUvs NUvi k Kvb Avmvq eK Kl evm `uvo Kivjv m| Aviv GKUv
Zvici _K Avi Kvbw`bB cyivcywi mvRv KiZ cviwb m| nqZv Zvi APwiZv_ cR| GLb weKj| evmi wfo AbKUvB nvjKv nq GmQ| cR kl bvgjv
evgcx Rxebi mv enb Ki PjQ mB nvZwU GK Mfxi ebvq| wbRi GKUv gq| UzKUzK jvj isqi GKUv kvox cib, cvoUv meyR| gv_vq wmu`yii
ARvB mB nvZUvi w`K PvL Pj Mj Zvi| euvnvZ wMqvi P Kij m| bv, GB cwigvY Avi nvZ SKSK kvLv cjv `L gb nq m` weevwnZ| Zvi wVK AvMB
nvZUv Zvi Kg`Zvq Kvb _vev emvZ cviwb| _vev ewmqQ ay GKUv Av`ki bvgjv h wNq isqi cvvex cov jvKUv ZviB bvgi wmu`yi wbqB gqUvi
cwZ mij Avvq| GwjUi cv Pc evmi MwZ evovjv m| wmuw_Z| mywgvi K_v gb co Mj Zvi| AbKw`b _KB gb gb ZvK fvjevmZv
m~h GLb gaMMb _K nj coZ i KiQ cwg| GB RvqMvUv m| eevi mvgbvmvgwb ejZ PqQ, mvnm cvqwb| bnvr cvovi LvKb, SUz,
ek duvKv duvKv| ivvi `yavi avbZ| gvR gvS `Lv hvQ `yGKwU evwo, MvjvNi| gvbm Giv wgj gmvgkvBK eywSq .......| bvnj Avi Zvi gZv evc gv nxb
GKUz GwMqB mB RvqMvUv| GK gvbyl mgvb ev ZviI GKUz ekx DuPz `Iqvj w`q AvZKzjkxji mv_ jvK gqi weq `q| weqi ci c_g `o eQi wQj
Niv| GKmgq KZ gvbyli wgwQj, -vMvb, wji k Avi AvnZi AvZwPrKvi GKevi ^ci gZv| gb nqwQj Gevi evanq myLi w`b vqx ne| vqx ne
271 272
evmNi| wK bv, GeviI weavZv eva mvajb| mvb cme KiZ wMq gviv Mj m| Rbg`ytwLbx
wVK Zvi gvqi gZv| nqZv m mwZB Acqv| evev Zv Zey `vlvivc Kivi Rb
ZvK cqwQj| m KvK `vlvivc Kie? Zvi QjI h gZB Rbvjv| Avevi| Kbv gj (wekvm)
Avevi m wbRi AwbQvKZfve `ywU gZzi Rb `vqx nj| Ke h GB cvjv kl
ne| nqZv Zvi wbRi gZzi ga w`q| Avgv`i GKvbeZx cwievi| KvRi jvK ejZ wZwb| wZwbK Avgiv Avgv`i
Avi Iv` _vgvI Mvwo| Soi gZv PjQv Kv_vq ? - KviUvi K_v gqi gZB `LZvg| wekl Ki Avwg| Avgvi Kvb mvb bv _vKvi KviY ev Ii
Kvb Avmvq _gK Mj m| MvwoUvKI _gK `uvo Kivjv m| mwZB Zv, evm `ytLi KviY nvK| bwQ Ii gv bvwK weqi ci kievwo _K Kvb KviY
GLb cyiv duvKv| ay m Avi Kvi| Avi KviUv GLvbB bg hve| Gici evci evox Pj Avm| ci Ii gv Mvgi Kvb GK weevwnZ Qji m cg Ki
gnvgvqvZjvq Mvwo MviR Kivi ivvUzKz Zv m GKv| WevB em ej KviUv Ges Zvi Aea dmj nj wZwb| gv Avi gyL `LvZ cviZ bv| wZwbi evev wZwb Avi
jvwdq bvgjv evm _K| Ii w`K ZvwKq _vKZ _vKZ gbUv fvix welb nq Zvi gvK wbRi evoxZI ivLZ cviQ bv| KviY Ii evevi AvMi x I Qjgq
DVjv Zvi| fvix WvKveyKv Qj| wVK hgb wQj cgv`| mywgvi gZzi ci Zvi AvQ| ZvB wZwbi gv wZwbK wbq evci evoxZB _vKZ| evci evox Avi Kw`b ?
eevi BQ nqQ myBmvBW Kivi| KiZ cviwb cgv`i Rb| mywgv gviv hvevi ew``i gyL SvgUvI mn Ki _vKZ nZ| evPv gqK evci evox iL Ii gv
ci cZK mvq m Zvi evwoZ AvmZv| ivZ ch PjZv ZvmLjv| hLbB m jvKi evox evox KvR KiZ hZ| ci Kvb KviY Ii gv AvZnZv Ki| wZwb
givi K_v ZzjQ, ZvK `vewoq kv KiQ cgv`| mB cgv` wKbv kl ch ZLb Lye Qv| ZvB KviYUvI fvj RvbZ bv|
............| bv, RMZ Zvi gZv kYxi jvK hviv, Zv`i mvnmx nIqv gvbvq bv| Zviv Zv hvB nvK, wZwbi RxebUv Avwg Avi wKQyZB b nZ `e bv| IK hLb
RbQB Abi jvw_ SuvUv Lq ivZ weQvbvq KzuKo q _K gZzKvgbv Kivi Avwg Avgvi gqi gZ `wL ZLb I evoxZ KvR KijI Ii RxebUv Avwg Mo
Rb| mLvb cgv` wKbv ..... ? Icvovi lvj eQii wKkvixUvK Kviv hb alb `e| eqm KZB ev ne eo Rvi P _K cbi| Avgiv wZb e wgj h IK
Ki Mjvi bwj KU dj MwQj gvV| cywjk Gj, gx Gj, wUwf Pvbj Gj| fvj evmZvg mUv wZwbi gvgvevoxZI RvbZ| Ii gvgviv fveZ wZwbK wbq Avgv`i
cywjk ck Kij, LvZvq bvU Kij, Pj Mj| gx fvlY w`j, UvKv wejvjv, Pj Avi Kvb wPv bB| IivB wZwbi me eev Ki `e weqi|
Mj| wUwf Pvbj mvvrKvi wbj, wU.Avi.wc evovjv, Pj Mj| KD Pv Kij Avgvi QvU Rv BwZga Kv_v _K GK m^i K_v ZzjQ| Ze Avwg
bv Acivax aivi| Pv KiwQj cgv`| m Pv kl nj hLb IB GKB gvV ejwQ, me `L b ZeB Avwg wZwbi weq `e| QvU Avgvq ejj, Zzwg wK GKvB
GKw`b fviejv Zvi gyny xb ao Avwevi nj| IK AbK eywSqwQj m| eywSqwQj wZwbK fvjevmv Avgiv wK evwmbv| hLvb fvj gb Kie mLvbB Avwg Ii weq
AZ mvnmx, WvKveyKv bv nZ| kvbwb cgv`| Zvi Acqv fvMi `vl Zvi KvQi `e| QvUK ejjvg fvj Zv Ze GKUz `L b|
me jvKB `~i Pj hvq| cgv`I Mj| Aviv GKUv gZz| Aviv GKUv `vwqZ| wZwbi AvR bvwK weq| Kw`b nj I KvRI AvmQ bv| Avwg wKQyB Rvwb bv,
nVvr Dvw`K _K Avmv Mvwoi nWjvBU PvL cojv Zvi| NviUv wK Ki Kv_v _K G weq wVK nj| b QyU Mjvg| wZwbK WK wRvmv
hb KvUjv Zvi| m~h A MQ cvq| Pviw`KUv cvq AKvi nq GmQ| hw`I Kijvg| ZzB wK QjK `LwQm? K GbQ GB m^? Zvi gvgviv KD? wZwb
GLbv Zgb Mvp bq| mvgb Svjvbv Avqbvq wbRi gyLUv `Lj m| AveQv AbKY Pzc _vKvi ci Di w`j QvU gv| QvU gv| KB AvgvK ejj bv Zv
AvjvZI Zvi Kcvji ewjiLvjv `Lv hvq| AvRK e Kv jvMQ GKeviI| eje wK Ki Kgb hb Mvcb inmi M cvwQ|
Zvi| GLbv wKQyUv ivv evwK Mvwo MvivR KiZ| GB ivvUzKz m GKv| KZ jvK wZwbi weq nq MQ| A gjvq GmQ| m GmQ Ii ki, hw`I ev
mvivw`b evm DVjv, bg Mj| w`bi kl m mB GKv| wVK Zvi Rxebi gZv| KviYUv ci eySjvg| wZwbi ki Avgvq ejj - Avwg KLbv PvBwb Qji weq
eo Kv jvMQ GLb| GB kl ivvUzKz GBfveB KvUe, fvejv Rxebcyii evm nvK| gv wZb w`bi Rb Zx_ MwQ, Gm `wL Qji gv QjK weq w`q wbq
WvBfvi| wZi fvi AvR eoB Kv m| GmQ| evi evi ejwQ GB cvMj QjK hb weq bv `q| Ze wK wZwbi KcvjUv
Avevi cyojv| wZwbi kvox fewQj Qji weq w`j bvwK Qji cvMjvwg e
nq hve| Gfve gvm QqK KU Mj| Kvb wKQyB wK nj bv| Ilya Lj wYKi
my, hgb weqi w`b weq KiZ Gm weq nq hvIqv gvB Pj hvIqv GUvB bvwK
273 274
I`i wbqg wQj| KviYUv hw`I GLb | wZwbK GLb evci evox ejZ gvgvi GKvKx GKv
evoxZ AvmZI `Lv hvq bv| Ii Rb Avgvi fxlY K nq| Ze Avgvi evbi
ki evox cvki Mvg| evb hLb Avgvi evox eovZ AvmZv ZLb wZwb `LQ b``yjvj KgKvi
evbK KqKevi| evbK dvb ewj wZwbi LuvR wbZ| hZ ewj wZwbi kievox
Ges evb hvq Avi wZwbi mv_ K_vI nq| Abbv ZLbI gvawgK cixv `qwb, cvki cvovi gbvKi mv_ cvBfU gvvi
wZwbK Ii ^vgx I kvox gviai Ki I Amn nq DVQ| I wbRi gnvkqi evwoZ coZ hZ hZ ezZ Mo DVQ| Abbvi Kvbw`b hZ wej^
AbK K_v Rvbvq| evbi KvQ _K dvb me wb| Avwg GLbI gqUvK `wLwb nj gbvK ivvi gvo `uvwoq Acv Ki, Abbv gbvKK ivvq `uvwoq _vKZ
IB Agjvq Qvov| Ii gyLi w`K bvwK Avi ZvKvbv hvq bv| Avi Ke IK `L ej wK evcvi GLvb wK KiQv ? gbvK ej bv wKQy bq Pjv Avgv`i
`Lev ZvI Rvwb bv| Ii Rb gbUv e_vq fvivv nq IV| GLb Avwg fvejvg evanq AvR `wiB nq Mj| GBfve jLvcov PjZ jvMj| MoZ _vKj `yRbi
Rxebi GLbv AbK wKQy evwK wKQyB kl nq hvq bv| IK Avwg evBi Kv_vI ezZI| gvawgK cixv kl nj `yRbi `Lv`wL AvMi gZb cwZw`b Avi nq
wbq Pj hve| Avgvi gvwmiv Zv w`wj- _vK| ILvbB hw` IK wbq wMq fvjv bv| Abbv evwoZB _vK| gbvK AbbvK bv `L ewkw`b _vKZ cvi bv| gvS
cwievi `L weq w`B| wZwbi ki GZ ivRxB neb Dwb Lye fvjv gvbyl| Avwg me gvS Abbv`i cvovq Avm, Qj ez`i mv_ M Ki KLbv Abbvi mv_ `Lv
eev Ki `ywU wUwKwU KvUjvg w`wj-i| evbK ejjvg meUv Ges IK `vwqZ nq Kvb K_v nq bv, PvLvPvwL nj Kej gyPwK nvwm wewbgq nq|
w`jvg wZwbK Avgvi KvQ Gb w`Z GKwU RvqMvq| wZwb Avgvi K_v bj bv gvawgK cixvi dj cKvwkZ nj `Lv Mj Abbv c_g wefvM DxY
Kie bv| GKQyU w`q Pj Avme| evb IK Pzwc Pzwc AvbZ MQ| wZwbi ki nqQ, wK gbvK wZxq wefvM DxY nqQ| DPgvawgK GK z jB fwZ nqQ,
evoxi KvQ cuQvZB `Lj| Ii kievox GZ jvKRb Kb ? Rvbjvg wZwb Qj I gq`i GKmv_B Kvm Pj| GLb cwZw`bB `yRbi `Lv I K_vevZv Pj|
Mjvq `wo w`q AvZnZv KiQ| evb Avgvq dvb Ki ejj wZwb AvZnZv KiQ Abbvi ZZUv Uvb gbvKi cwZ bv _vKjI gbvK Abbvi Aviv KvQ AvmZ
meUv b Avgvi ga Avwg Avi bB| wZwbK Avwg cvijvg bv kl iv KiZ| ay Pvq| gbvK GKw`b ej Abbbv Avgvi mv_ Pjv GKUv fvjv RvqMvq| Abbv
QvUK WK ejjvg Rb b wZwbK ZzB GiKg .......................... ? GUvB wK AevK nq ej Zvgvi mv_ fvjv RvqMvq m Avevi Kv_vq Kb? fvjv jvMe
Zvi wZwbi cwZ fvjevmv ! Avi mLvb AviI AbK jvK _vKe, h Kvb GKw`b zj KvgvB ne| zj _K
evwo divi mgqB Avgiv wdi Avmev| Zv wK Ki ne KD hw` Avgv`i `yRbvK
GKmv_ `L evwoZ ej `q ZLb wK ne? KD `Le bv Avgiv GB g`bcyi
_K AbK `~i _vKe, KD `Le bv, KD Rvbe bv| Zzwg evwo _K mvgvb wKQy
Lq Gmv Avgiv nvUj Lvev| gbvK Zvgvi K_vq Avgvi fxlY fq KiQ| Avi
bv Kvb fq bB Zzwg `L wbI KD Rvbe bv| wVK nq cii w`b `yRbvq zj
cvwjq eovZ hve| Abbvi gb wKQyUv fq Ges wKQyUv wPPvj KvR KiQ|
zj _K evwoZ Gm Kgb hb AbgbZv KvR KiQ Abbvi gb| UqjU
XyKI Abgb AbKY `uvwoq AvQ gv WvKQb Abbv UqjU njv wK KiwQm
fvZ wbq em AvwQ| gvqi WvK b PZbv di Abbvi| GB AvmwQ gv ej evBi
Gm fvZ LZ emI GKB Aev mvgvb Lq DV hvq| gv ejb Zvi wK nqQ
ejZv fvZ Lwj bv Kb? gv AvR Zgb wL` bB z ji GKwU gq jywP Avi Avjyi
`g LvBqQ| ivZI Nyg Avm bv Abbvi, fvi ivZ Nywgq co ^c `LQ
Abbv, weKU AvKvi wekvj eov Kvjv APbv GKwU c nv Ki Abbvi w`K
AvmQ, Abbvi `o cvjvbvi gZvI bB| mg kixi Aek nq wMqQ, fq
wPrKvi KiZI cviQ bv, Mjv w`q No No k ei nQ mg kixi Nvg fRv,
275 276
gvqi WvK Nyg fvO| PvL gj gvqi w`K ZvwKq _vK| gv ejb wK ^c b^i cq cvk KiQ, BsivRxZ cyiv b^i cqQ Abvb welqjvZI fvj
`LwQwj, b Gevi DV ci| Abbv AvR jLvcovq Lye gbvhvM w`qQ, gv Gm dj KiQ| KjR fwZ nqQ BsivRxZ Abvm cqQ KuvPivcvov KjR wK
ejb wKi zj hvwe bv| NwoZ KUv evR `Lb, GB Zv gv GLywb DVwQ AviI gbvK Lye fvj dj KiZ cviwb ZvB KjR fwZ nevi Pv bv Ki KgLvwj
AbK mgq AwZevwnZ nevi ci Abbv vb Ki Gm fvZ LZ em| mvgvb GKUz cwKv `LZ Ges wewfb KjKviLvbvq Kgjvfi Rb Ave`b KiZ jvMj, Ges
LqB DV hvq, gv ejb wK i fvZ h coB _vKj| nuv gv mgq bB Avgvi KvQ miKvix Kgmsvb K` bvg jLvj| GBfve Pv KiZ KiZ GKwU emiKvix
UvKv AvQ zji wUwdbi mgq wKQy Lq be Lb| gv Avi K_v bv evwoq wbRi KviLvbvq wkvbweki myhvM cq Mj wZb ermi wkLZ ne| GB wZb ermi nvZ
KvR Pj hvq| Abbv zji evM wbq evwo _K ei nq ivvi gvo AUv LiPv eve` wKQy A_ cve wkv kl m~Y eZb cve| Abbv BsivRxZ Abvm
v Gm `LQ gbvK AvMB Gm `uvwoq AvQ| gbvK ej GB AUvUvq IV| cq we.G cvk KiQ| AbK RvqMvq PvKwii Rb Ave`bI KiQ| miKvix
Abbv Pvwiw`K GKevi `L bq Kvb Pbv jvK AvQ wKbv, AUvq DV em Kgmsvb K` bvg wjwLqQ| BwZga gbvKi evev, gv I`i `yRbi ga
AUv KjvYxi w`K PjZ _vK| KjvYxZ bg gbvK ej Pjv AvM GLvb fvjevmvi mKi K_v RbQb Ges gbI wbqQb| c_g Abbvi gv mijv`ex
fvjv nvUj AvQ, `yRb GKUv nvUj wMq `y c-U wewiqvwb I wPKb Klv w`Z gnvkqv GKUz AgZ KiwQj wK ci GKgv gqi Ave`vii KvQ nvi gvbb|
ej| LvIqv nj g~j wgwUq evBi Gm ej Avgiv Mv cvi nq Icvi hve| `yB evwoi mK ek gayi chvq GmQ| `yB evwoi ga Avmv hvIqv Avb` Drme
Abbv ej Kb Icvi Kb ? Icvi nsmkix gw`i AvQ Pjv fvjv jvMe| AskMnY Kiv GBme evcvijv PjZ jvMj|
`Le KZ jvK ILvb hvq| evwo hZ `wi nq hve bv Zv| Abw`bi _K Abbv zj wkwKvi KvR cvevi RbI cixvq emwQj m AbK w`b
AvMB evwo hZ cvie, `yRbvq Mv cvi nq evm Po weYxZ wMq bvg, nqI wMqQ, Abbv fyjI wMqwQj| GK mvgevi Abbv evwoZB AvQ, WvKwcIb
wiKkvq Po nsmkix gw`i hvq| Nyi Nyi `L `exK cYvg Ki gw`ii evBi Gm WvKQ Abbv K AvQb? Abbvi gv mijv`ex `iRv Lyj `b wcIb wRvmv
Avm| gbvK ej Abbv GKwU mwZ K_v ejZ ne, wK K_v? gw`i cYvg Ki Ki Avcwb Abbv P`? mijv `ex ejb bv, Abbv Avgvi gq| evwoZ _vKj
wK PvBj ejv ? wKQy bv, Zv wK nq GB hgb Avwg ei PvBjvg Zvgvi Avgvi hb WvKzb iwRw wPwV AvQ| mijv`ex AbbvK WvKb, Abbv Gm ^vi Ki gyLe
Lye ZvovZvwo Abbv gbvKi gyL Pc ai evwK K_v gbvKK ejZ `q bv| Lvg fiv wPwV bq| Ni Gm wPwVLvbv Lyj `L GB wPwVLvbv z ji wkwKvi KvR
AviI wKQyY Gw`K mw`K Nyi Mvi NvU Gm `yRb Lqv bKvi Rb hvM `evi wbqvMc| Abbvi eyKi wfZi Kgb GKUv Abyf~wZ nZ jvMj|
Acv KiZ _vK| gbvK ej Abbv `L IB w`KUvq bKvUv Kgb cvj Abbvi gb Dvj Zi mgy` ZU hgb XDqi ci XD AvQo co Avevi Rj
LvwUq nvIqvi Uvb Pj hvQ| gvwSi KvR Kej nvjwU ai ivLv| AvKvk KqKwU nq wdi wMq mvMii Rji mv_ wgk hvq| em Kzmgy cvcwo gj w`q cRvcwZ,
MvOwPj DoQ AbK Dci| gbvK Abbvi Kvai Dci nvZ iL ej Avgvi gb gi, ggvwQ`i AvgY Ki Abbvi gbI GB Abyf~wZjv nZ jvMj| BQv
nQ Avgiv `yRbI MvO wPj`i gZb AvKvk Do eovB| Lqv cvi nIqvi Rb KiQ GLbB gbvKK ejZ wK gbvK KvR Ki cvBfU KvvbxZ| mvZw`bi
AviI KqKRb NvU Gm Acv KiQ GZjvKi myL GB K_vjv gbvK ga GKw`b QywU cvq| mB w`bwU Ii KZ KvR _vK Abbvi mv_ `Lv nq mB
Aejxjvq ejwQj| wK Abbvi jvq gyL jvj nq Mj| gbvKK ej Zvgvi mvgevi| Abbvi zji KvR hvM `evi w`bUvI mB mvgeviB ciQ| Avb`
gyL wKQyB AvUKvq bv GZ jvKi ga GBme ejZ Zvgvi jv Ki bv| jv GZUvB Abbv Abyfe KiQ gvK ejZI fyj wMqQ| gv mijv`ex Abbvi Ni
GKUz AvaUz Ki bv Zv bq Ze wK Rvbv jv Kij GLb jvKmvb KviY jvf Gm `L Abbv wPwVLvbv eyKi Ici `yBnvZ w`q Pc ai PvL e Ki,
nq wMqQ ZvB jvUzKz GK cKvi ZvM Kwi Avgiv `yRbvB| gyLLvbv LywkZ Dj nq DVQ| mijv`ex Abbvi gyL `L eySQb wKQy GKUv
GB K_vjv ejZ ejZ GKRb Svjgywo weZv Avm evey Svjgywo Lywki Lei IB wPwVZ AvQ ejb| Abbv Kvi wPwV IiKg PvL e Ki AvwQm
beb, gbvK AbbvK ej be Svjgywo? Zvgvi fvjv jvMj bvI| gbvK Kb? gv gbvKK GKevi Lei cvVvZ ne, gv Avwg zji wkwKvi PvKwii
Svjgywo wbq Abbvi w`K GwMq `q Svjgywo LZ LZ bKv NvU Gm `uvovq| wbqvMc cqwQ| AvMvgx mvgevi KvR hvM w`Z ne| AbKUv `~i nwiYNvUv
`yRbvB bKvq Po Gcvi Gm evwoi w`K iIbv `q| _KI evm e`j Ki AbKUv wfZi, jMiDLiv Rywbqvi nvBzj| gbvKK mv_
GBfve gjvgkv PjZ _vK `yRbvi Ges mv_ mv_ jLvcovI, Abbvi Ki wbq hZ ne| gv ejb ek Zv gbvKK Lei cvVv, Zvi Zv GKRb
gb GKwU Avkv me`v cvlb Ki, wbRi cvq `uvovZ ne| DPgvawgK Lye fvjv WvKniKiv AvQB| gb coQ bv? Agb Av`yi cz fvBwU, GKLvbv gywo Kbvi
277 278
cqmv cj Zv, mZj f` Ki gvwbK Zzj GbQ GZKvj w`w`i Rb| gv Zzwg bB AvgvKI miKvix wb`k cvjb KiZ ne| Avwg Rvwb Avcbviv cZKB
h wK ejv bv| wVK AvQ Zvgvi K_v gZb czK WvKwQ, `wL wK nq| gv Pj wkK -wkwKv c` hvM `evi Dchy| ZeyI Avgvi gZv _vKjI Avwg aygv
Mjb wbRi KvR| Abbv wU wU cvq cvkB KvKvi evwo, cz Abbvi KvKvi GKRbKB GB c` envj KiZ cviZvg| wK GLvb Avcbvi AbKRb, AvcbvKB
Qj, w`w`i Lye eva| Abbv wMq GKevi gv WKQ| cz hb Zix nqB wQj hw` GB c` envj Kwi Ze Zv Avcbvi mnhvviv mKjB nZvk neb| Avgvi
Ni _K `o w`w`i myL| w`w` ejv wK KiZ ne? Zgb wKQy KvR bq Kej wKQy gZvB bB DciIqvjv`i wmvi e`j NUvbvi| Avcwb mKjK eywSq
gbvK `v`vK GKUv wPwV w`we Avi Avmvi mgq gywo Avi `yBLvbv PKjU PzlZ PzlZ ejyb Avwg K_v w`wQ Avcbv`i Rb KLbv hw` wKQy KiZ cvwi Pv Kiev, AvR
Avmwe GBb ej, GKwU cuvPUvKvi g~`v w`j cz UvKv I wPwV wbq ` `o| cii GLvbKvi GB Lei Avcbviv Rvbjb, wK Ki ejZb hw` Kvb evav bv _vK - evav
mvgevi mKvjB gbvK Gm ej Abbv Pjv, Avwg Zix nqB GmwQ| AbbvI AvQ ej Mie I mweZv evBi Gm mKjK K_vwj eywSq ejvZ mKj gb
cvq ZixB wQj| GKUz emv GLwb nq hve, gbvK Pqvi em, GKUz ci Abbv bq, `y-GKRb weivwaZv KijI AwaKvsk Qjgq GB K_vjv gb wbq h
Gm ej Pjv, gvK WK ej gv Avgiv AvmwQ| gv myL Gm ejb Gmv Zvgiv, hvi evwoi w`K cv evovq|
gvK `yRbB cYvg Ki ej gv Avkxev` Kiv hb me kvw gZv nq| gv nvZi mKj Ni _K ei nq Mj AviI wKQy mgq Acv Kivi ci
Afq g~`v `wLq Avkxev` Kijb| Abbv I gbvK mvBKj Po iIbv w`j| AbbvK WK cvVvjb cavb wkK feZvlevey| Abbv I gbvK Avm Ges
mvBKj MviR iL evm aij| h_vmgq zj cuQ `Lj zji mvgb AbK Abbv ej wfZi Avme mvi, Avmyb| gbvKK `L ejb Bwb? Bwb Avgvi mv_
Qj gq Lye ZK KiQ| zji MUi cvnviv`vii KvQ wMq RvbZ cvij, GmQb AvR c_gw`b ZvB wVK AvQ| Avcbvi Kvb wPwV AvQ? AvQ mvi ej
Qjgqiv ejQ Avgiv GB cvovi Qjgq Avgiv PvKwi cve vb Aviv wKbv Abbv Ii wbqvMcLvwb evM _K ei Ki `Lvq| Lvg fiv wPwVLvbv wbq Lyj
evBi _K Gm PvKwi Kie, Avgiv Zv nZ `e bv| Abbv gbvK MU w`q XyKZ `L, gbvKK ejb Avcwb evBi emyb| gbvK evBi Gm eviv`vq cvZv e
bv ci `~i `uvwoq AvQ| GKUz ci GKRb eq wkK Gjb Ges mKjK em| cavb wkK gnvkq AbbvK ejb Rvbb Zv miKvix z ji PvKwii AvcbvK
ejjb Zvgiv GZ nBPB Kb KiQ? mvi Avgiv UUi cixv w`q cvk Ki em wKQy wbqg bxwZ gvbZ ne| GB mvwfmeyK me jLv AvQ co `L ^vi Kib|
AvwQ Avi Avgv`i cvovi z j PvKwi Kie evBi _K Gm Avgiv Zv nZ `e bv| Zvici AvcbvK wbq Kvm hve| Abbv ^vi Ki| cavb wkK feZvl ivq
wkK gnvkq ejb Zvgiv AbK Qjgq Zvgv`i mKji mv_ K_v Zv ejv ejb Pjyb AvcbvK AvR Kvmi Qv`i mv_ cwiPq Kwiq w`B| Rywbqi nvBzj
hve bv? Zvgv`i ga _K `yBRb Zvgv`i cwZwbwa cvVvI Ggb KvDK cvVve Ag kwY ch PjQ Ze fwelZ AviI eov ne zj, feZvl evey AbbvK
Zv`i K_v Zvgiv mKjB gvbe| `k wgwbU mgq w`jvg Gi ga cvVvZ ne, wbq me Kvm Nijvq Mjb Ges me Qj`i ejjb Bwb Zvgv`i bZzb BsivwRi
Ab_vq Zvgiv Avgv`i KvR evav w`j Avwg wK AvBbvbyM eev be| `yBRbv wkwKv| Zvgiv mKj Gbvi K_v be| me Qjiv GKmv_ ej nuv mvi Avgiv
wfZi Avme Avi evwKiv zji mxgvbv _K GKkZ wgUvi `~i _vKe| GB K_v bZzb wkwKvi K_v bev| Bwb Kvj _KB Zvgv`i Kvm Kiveb| feZvl evey
ej wkK gnvkq wfZi Pj Mjb| Abbv gbvK RUjvi wcQb `uvwoq me AbbvK wkK`i Ni wbq Avmb| Abbvi wbqvMc cavb wkKi ^vi
`LQ| Qjgqiv `yRbK wbevwPZ Kij GKRb Qj GKRb gq `yRb MUi Kivi vb ^vi Ki `b| Abbv I gbvK cavb wkK gnvkqi AbygwZ g
wfZi cek Kij evwKiv zji Ljvi gvVi Icvi Pj Mj| Abbv gbvK evwoZ wdi Avm| Abbv cii w`b _K GKvB PvKzixi vb hvIqv Avmv KiZ
Gevi MUi wbivcv KgxK Abbvi wbqvMcLvbv `LvZB I`i ejj Avcbviv jvMj| PvKixZ hvM`vbi GK ermi c~Y ne AvMvgx Rvbyqvixi GK ZvwiL| gbvK
wfZi wMq Wvbw`K wMq `Leb GKRbv eqv gwnjv IbvK Avcbvi GB KvMRLvbv ejQ Abbv ez`i wbq cvwU w`Z ne wK| Abbv b GKUz nvm Ges Zv
`Lveb Dwb ej `eb Avcbvi Kv_vq emeb| Abbv gbvK wfZi wMq Wvbw`K gnvkq GB GK ermi wbRi Zv c`vbwZ nqQ Zvi Rb wK ne? Zvi Rb GKUv
NyiZB `Lj GKRb eqv gwnjv Pqvi em LvZvc `LQb| Abbvi AmvaviY AvqvRb ne hv `L Avgv`i mg eziv ab ab Kie| mUv Ggb wK
wbqvMcLvwb `LvZB ejjb, emyb IB Pqvi| nWmvi GKUz e AvQb ne hv `L mKj ab ab Kie? mUv GLvb ejv hve bv| mUv ejZ ne
Avcbv`i WvKeb| Abbv gbvK Pqvi emj| Iw`K cavb wkK gnvkq `yBRb bxie, wbfZ wbRb GKvKx GKv, mLx Kgb Kwne Mvcb K_v?
cwZwbwaK ejjb Avcbv`i Aev Avwg eySZ cviwQ, Avgvi wKQy Kivi bB| Gevi Abbv hb GKUz jwZ nq, KcU ivM Ki, gbvKK ej Zvgvi
KvRwUi GKwU gv c` wbevPb KiQb cwge miKvi| GLvb Avgvi wKQy Kivi meZB Zvgvkv KiZ BQ Ki| Abbvi PvKwii elcywZ Abyvb `yB evwoi
279 280
AwffveKMY GKwZ njb Ges mKj GKwU wmv GKgZ njb Abbv I
gbvKK GK myZvq euvavi AvqvRb KiZ ne Ges mUv hZ ZvovZvwo nq| cwKvi
GKUv cYvg
gZ w`b avh Kijb gbvKi evev gv| Abbv gv-B Abbvi evevi Afve c~iY wec-e`y wekvm
KiQb| Abbvi Lye A eqm evev GKwU `yNUbvq cvY ZvM KiwQjb| gv AbK
K AbbvK jLvcov wkwLqQb| gv Mvbi wUDkvwb Ki jvKi evwo evwo mcxwZ gi Abyvb mi Ni wdi wewcbK wRm Ki mybxwZ, K? Zvgv`i
mKvj weKvj Mvbi Zvwjg w`qQb Qjgq`i| mB KvwRZ A_ gv - gqi mB mvqbK `LZ cjvg bvZv GB Abyvb| bwQ h H kkai `eivq gvbylwUB
Ab ei eev nqQ Ges Abbvi jLvcov nqQ| gbvKi mv_ Abbvi K_v mvqbi wec`i w`b IK jLvcov wkwLq gvbyl Kivi Rb Zvgvi gvi nvZ Zzj
nqQ gvK GKjv Qo hZ cvie bv Abbv, gbvK evev gvK GB cve ivwR w`qwQjb|
KiZ ciQ| fw`b fjM gbvK Abbvi gvjve`j mgvcb nj| mvbvB evRj nuv wVKB bQv, Di `q wewcb x mybxwZK|
`yB Zidi AvZxq ez wbgwZ AwZw_e` mgeZ nq `yRbvK Avkxev` Ki cxwZfvR mw`b mcxwZ g A_vr PvK`n cimfv KZK
wbwgZ GKwU fvov evwoZ
AskMnY Kijb| gbvK Abbvi Rxeb GK myZvq euvav nj, weevn eb euvav kkai `eivqi kvi fvRi AvqvRb wQj| f`jvKi GKgv cy iRZvf GB
Rxeb eq Pjj b`xi KzjyKzjy k eq Pjvi gZ| g mB AvqvRbi eev KiwQjb|
iRZvf`i m wewcb`i cwievii `xNw`bi mK| wewcbi `v`v
wegvb hLb zj coZv ZLb H kkai evey wegvbK evwoZ Gm cvBfU covZb|
mB ZLb _KB GB `yB cwievii ga GK AvZxK mKi m~cvZ|
GB kkai `eivq ew Rxeb wkKZv KijI GjvKvq AwZ mb
ew wnmve cwiwPZ wQjb| PvK`n kni _K ek KqK wKjvwgUvi `~i weiwn
bvgK Mvgi GK cv_wgK we`vjq wkKZv KiZb| mB we`vjq GK mgqi
Qv wQj GB mvqb| cieZx mgq mvqbi evevi AKvj cqvYi `ib Ii covkvbv
e nq hvIqvi Dcg nq| mB mgq mvqbi gvi cuvP mvbi ga GB mvqbB
wQj mKji eo| ^fveZB msmvii `vwqZ ZLb mvqbi Kuva Pc hvq| mvqbi
evev gviv hvIqvi mgq gv `yB wZb weNv Rwg wQj I`i m^j| mvqb ZLb Ag
kwYZ DVQ|
wVK GB mgq GKw`b iv Avgvi evev Awdm _K hLb evwo wdijb
kkai evey ZLb Avgvi `v`v wegvbK covwQjb| covbv kl nj Pv wezU LZ
LZ kkaievey evevK ejb, webqevey Avcbvi KvQ Avgvi GKwU Abyiva AvQ|
Avcwb hw` AbyivawU ivLb Zvnj GKwU gavex Qvi fxlY DcKvi nq, bBj
Ii fwelZUvB b nZ emQ| Avmj cKZ GKRb wkK wQjb ejB nqZv
Dwb Dbvi `~i`wZ welqwU Dcjw KiZ ciwQjb mw`b|
evev ejjb - LyjB ejyb bv gvvigkvB QjwUi evcvi|
kkai evey ZLb Rvbvjb, QjwUi bvg mvqb| Avwg weiwnZ h we`vjq
wkKZv Kwi mvqb GK mgq GB we`vjqB coZv| fxlY gavex| eZgvb ILvbKviB
nvBzj co| Gevi me Ag kYxZ DVQ| I eiveiB me Kvm c_g nq| wK
Ii evevi wPwKrmv KivZ I`i cvq me^ kl nq hvq Ges kl ch f`jvK
gvivB hvb| GLb Ii covkvbv GKiKg e| GgZvevq, Avcwb hw` QjwUK
281 282
Avkq `b Ze I fwelZ nqZv wbRK cwZwZ KiZ cvie| bZvg| mwZ ejZ wK Avgiv Kvbw`bI mvqbi KvQ Kvb wKQyi Rb hvBwb Avi
Avgvi gv Kzgyw`bx cvk em me K_vjv bwQj| Zvici gv ej, hvIqvi Rb Kvb cqvRbI eva Kwiwb KLbv|
gvvigkvB Avcwb KvjB QjwUK wbq Avmyb| gv mw`b H K_v ejvi ci _K Avgvi weqi A wKQyw`b ci GKw`b ivZ Gm nVvr Ki nvwRi| Gm
evev Avi wgZ Kibwb| gvK ejjv, KvwKgwY Awdmi KvR evBi _K wdi AvmZ ek `wi nq MQ,
ciiw`b zj _K divi mgq mvqbK mv_ Ki Gb gvi KvQ iL ZvB fvejvg ivZUzKz GLvb Zvgv`i KvQ KvwUq Avevi fviejv QyU `ev|
Mjb kkaievey| gv `Ljv, mvqbi cib GKwU gqjv nvdnvZv mvU I cvqRvgv mB c_g mybxwZ A_vr Avgvi x mvqbK `LZ cvq Ges mB ivZ
Ges cvq Lq hvIqv GKRvov nvIqvB PwU| Mvqi is gqjv, wjKwjK Pnvivi mybxwZB ek Av`i hZ Ki LvBq `vBq ivZi kvevi eev Ki `q| hw`I
GKwU Qj PzcPvc `uvwoq| kkaievey hvIqvi mgq ay mvqbK ej Mjb, Zzwg ciw`b fviejvZB Pv wezU LqB Avevi Awdmi KvR ei nq hvq| AvcvZZ
DbvK cYvg Ki| Zzwg GLb _K Dbvi evwoZ, Dbvi KvQ _KB gb w`q covkvbv mB kl wQj Avvg`i evwoZ Avmv|
Kie| Gw`K kkaievey Ges Qj iRZvfi cvq GKiKg wbqwgZ hvZvqvZ wQj
hZ`~i gb co ZLb lvUi `kK| mB mgq zj cwieZbi Zgb Kvb Avgv`i evwoZ| kkaievey gvi m em AbK MRe KiZb Avi mLvb _KB
Svgjv wQj bv| ZvB Avvg`i GjvKvi zj c~ev Pj we`vcxVi cavb wkK gnvkqi gv RvbZ cviZ Ke Ke mvqb I`i evwo Nyi MQ| ZvQvov mvqbi jLv wK me
mwnZ K_v ej kkaievey mvqbK H Ag kYxZB fwZ Kwiq `b| Avgvi `v`v eB UB evRvi Qvwcq eivQ BZvw`| kkaievey wK mvqbi Gnb eenvii
wegvbI ZLb H Kvmi Qv wQj| Iiv `yBRbB GKmv_ z j hvZvqvZ Ki covkvbv Rb `ytL cKvk KiZb gvi KvQ|
KiZ _vK| GKw`b QywUi mKvj iRZvf Gm AvgvK ejjv, Rvbv wewcb`v mvqb`vi
Iiv `yRbB hLb `kg kYxZ IV mB mgq wegvbi GKwU KwVb AmyL jLv GKwU eB co Rvbjvg Zvgv`i evwoZ _vKvi mgq Zvgvi gv bvwK mvqb`vK
nq,dj mB eQi wegvbi zj dvBbvj cixv `Iqv me nq bv| Ges cii eQi w`q evwoi gyUwMwii KvR KivZv| wVKgZv LZ UZ w`Z bv| ZvB ivbxbMii
wegvb h_vixwZ zj dvBbvj cixv w`q cvk Ki hvq| ZvB GK Kvm ZdvZi Mvi avii Z _K QvjvMvQ Pzwi Ki Zzj Gb Ab Kv_vI Zv Avb Sjm
wewbgq Iiv `yRbB bnvwUi Fwl ewgP` KjR _K we.Kg. (Abvm) cvk Ki| wbq cUi zav gUvZv BZvw` BZvw` me weeiY| Gici iRZvf Pj Mj
mvqb Avgv`i evwoZ Avmvi ci c_g wKQyw`b Avgvi gvK KvwKgv Avi wewcb wMq Ii gvK GBme K_vjv ej|
evevK KvKz ej WvKZv| Gi A wKQyw`b hvIqvi ciB gvK KvwKgv k ev` w`q gv K_vjv b wKQyY Pzc Ki _K ej, kvb wewcb ZeyZv
KvwKgwb ej WvKZ i Ki, wK evevK h_vixwZ KvKz ejB WvKZ| GK_v jLvcovUv wkLQ| ZvB Gme wjLZ cviQ| bBj GZw`b Kv_vq nvwiq hZ|
GjvKvq meRbwew`Z| hw`I cyibv jvK`i ga nvZ Mvbv `yBPvi Rb RxweZ Gi ek KqK eQi ci eqmRwbZ KviY Avgv`i gv-I Avgv`i Qo
AvQb GLbv ch| Pj Mjb| hnZz mvqb`v Avgv`i gvK KvwKgwY ej WvKZ ZvB fvB fe `v`v
Gici wegvb KjKvZv wekwe`vjq _K Gg.Kg. ; Gj.Gj. we. cvk Ki gvi gZzi LeiUv w`Z ejvq dvb IK RvbvB Ges Avwg wbR GB gZz msev`
ev Ad Bwqv ev cekbvix Awdmvi cixvq cvk Ki Awdmvi c` wewfb Rvbvbvi mgq H iRZvf Avgv`i evwoZ Avgvi mvgbB DcwZ wQj|
kvLvZ PvKwi KiZ _vK| Aciw`K cvwievwiK cP Avw_K Pvci Rb mvqb Gici h_vmgq gvi cvijwKK KvRKg nq Mj GKw`b mKvj Avwg
c_g GKwU mvaviY PvKwi cq Avgv`i evwo Qo Kgj _vKZ i Ki Ges hLb evRvii c_ ZLb Avgv`i cvoviB GK `v`v gwYgvnb mvnvi m `Lv nq|
GiI KqK eQi ci Wwe-D.we.wm.Gm. cixvq cvk Ki cwge miKvii Aaxb gwYgvnb`vB AvgvK WK ej KqKw`b AvM Dwb KjKvZvq wMqwQjb| mLvb
wewfb `vwqZkxj c` KvR KiZ _vK| GB ch GKiKg gvUvgywU wVKVvKB wQj| nVvr mvqbi m Dbvi `Lv nqwQj Ges K_vq K_vq mvqb Rvbvq h, I bvwK
Gici Avgvi evev GKw`b gviv hvb| Zvici _K Kvb GK AvZ KviY mvqb Avgvi gvqi gZz msev` RvbB bv| ZviciB AvgvK ej, Zv Zvgiv IK LeiUv
Avgv`i mv_ eeavb gkt evovZ _vK| `vI wb|
ZZw`b Avwg wbRI KjvYx wekwe`vjq _K Gg.G. cvk Ki cwge gwYgvnb`vi gyL LeiUv kvbvi ci wewcb ej, Avcwb Zv kkaieveyi
miKvii Aaxb GKwU `i cwi`kK kYxi KgPvixc` KvR KiwQ| Gw`K Qj iRZvfK Pbb, Zv IKB WK wRm Kieb h, mvqbK Rvbvbv nqwQj
jvKgyL mvqbi weqi K_v ev mjK GjvKvq Kvb GK dvU _vKvi K_v wKbv !
283 284
Zvnj mvqb h ejjv, I Gmei wKQyB Rvb bv - ej gwbgvnb`v| Zey ew bvg
_vK Ime cm, GB K_v ej wewcb evRvii c_ GwMq hvq|
iRZvfK ci wewcb K_vjv Rvwbq wQj hv gwbgvnb`vi KvQ _K mygb Pvcvavq
bwQj| ZvB mw`b mcxwZ gi Abyvb mvqbK bv `LZ cq mybxwZ hLb
wewcbK ck KiwQj Zvi Di wewcb ZLb ej, mvqb w`b KqK AvM I`i ZZxq wek cgi M wjLZ bB, hw`I ev djv nq eve _K Zv iL w`Z nq
evwoZ GmwQj| I`i mv_ `Lv Ki MQ| nqZv mKji mvgb Avm wb, wKsev hvRb `~i| cwgKi _vZjvbv gyL _yc w`Z nZ cvi eIqvwim jvmi UvKb|
Avgv`i mv_ hw` GLvb `Lv nq hvq ZvB nqZv mB KviY Avmwb GLvb| cwgKvi Pzj Kivwmb| bBj, hw` cYq VvKzi AbygwZ `b PKPK Avjevg
b mybxwZ AveviI ej, AvQv mvqb GBfve Zvgv`i Gwoq Pj Kb ? gU wmu`yi, bxjvf Mvj| icK_vq Awekvm _vKj cqjv weki KvbI meyR evMvb
nqZv fve hwZ Kvb cwZ`vb w`Z nq, wewcb Rvbvq Ii x mybxwZK| Avcj, eid|
Gici mybxwZ ej, fwelZ hw` H iKg Kvb Qji gvbyl Kivi `vwqZ Zey ZZxq weki APj Rjvi wbfy wbfy cv cg Avm| jvKK_v, msMxZ,
cvI Ze wK Kie ? BwZnvm Pc em, euvk Svoi ... nvIqvq duvKv gvV QuvP NvcwU gi em _vK
wewcb Rvbvq KvwKgwY WvKv mvqbi kixii i nqZv Avjv`v wK cg| KviI PvL,KLbI AKvj em| GK GK ea nZ _vK gvbyl| Avw` `eZv,
Avgv`i kixi mivmwi Avgvi gvqi iB eBQ| cvqZi KvR evo| Ggwb ea nj gvqyb c~Y PjvK|
DiwU cq mybxwZ ej, evsjvq GKwU cev` AvQ h bviv GKeviB gvPv evuav R ZLb Zzdvb ZzjQ wgm wUbv| wbjK m hb wRZ
ejZjvq hvq Avi Zvgiv `LwQ ZviI ewZg| be jx`i, cyili PvL m Kvgbvi `ex| ZvI gvqybi PvL fm eovq|
nvmZ nvmZ wewcb ej, mw`b Avgvi gv wK Kvb cwZ`vbi Avkvq giv KvUvj MwZ ek axi| cvYcb QuyojI wdi Avm| Avmvi c_ bvevj Rwgb
wKQy Kiwb| ZvB gvqi Kvb K ev `ytL KvbUvB wQj bv| KviY gvi Dk wQj _g Mj gwY`xcv|
Amnvq QjwU hvZ wbRi cvq `uvovZ cvi| mgvR GKUz njI cwZv cvq| i nj ZZxq weki GK gvbe - gvbexi Rxeb Pwii| Zv`i cvk
mw`K _K gv wK cyivUvB mdj| ZvB gvqi Av`k nZ nB, Zzwg wK ZvB Avgiv eme bv| Zv`i gbi euvab Lyje bv| I`i eq hZ `e| I`i gvb
PvI! mybxwZ, ck Ki wewcb ? Awfgvb m~aii KvR Kie bv| cw_exi mwKvj _K engvb hvcb avivi kZ
b mybxwZ ay ej Zvgvq GKwU evi cYvg KiZ `e ! AviI GKwU wnme, `L be Zv`i GK Acii Dk jLv wKQy ivRbvgPv, Avgv`i
Abyiva AvgvK GKevi mvqb`vi evmvq wbq hI cvij Kvbw`b| GKgv kZ gbZv| `wkeY Qvov Avgiv Ab Bw`qi QywU NvlYv Kwi Gmv|
Kb ? ILvb Avevi hZ BQ KiQ Kb? wRm Ki mybxwZK wewcb| Avgiv wbgM nB GK cgKvwnbxZ|
- mybxwZ ej, evi! mvqb`vKI Zv GKUv cYvg KiZ ne h ! Avkv mwiqB gvqyb I gwY`xcvi mx nB| nU Pwj wKQyUv c_| cwiwwZ
Lye g`y^i wewcb Rvbvq, mvqb`vi evmvq hZ PI bv| mgqi nvZ muc w`B gb gbb| Avgiv Gm `uvovB AvKvki bxP, gvwUZ cv iL|
Kb wbq hve bv ? mybxwZ RvbZ Pvq wewcbi KvQ| Avgvi gwY,
nqZv wPbe bv ej, GKUz Avbgbv nqB K_vjv Quyo `q wewcb| gw`i evwni KwVb KcvU|
PjBZ kwj cwj evU \
Avwg nqZv ni hvwQ| jovB Zgb Rvi`vi wQj bv nqZv| wbRi
KvQB wK Ze nvi! AvRI KvbI Lei Gjv bv mvwnj fvBqi Zid _K| ivwRqv
Avcvi Rb K nq| AvQv gwY gvbyli Rxeb wK my`i nZ cvi bv; gvbyl bv
Avgv`i gZv gvbyli! gvm kl nZ PjjI gvBb cjvg bv| Rvbv Kvj ivZ
GKUv mvc XyK cowQj Ni| cwZUv NUbvB hb AwfhvM ZvB bv| Kvi Dk
Kb eywS bv| nqZv wbRK Dk KiB|
AvR `ycyi wU.wfZ `Ljvg weeKvb` Dovjcyj fO coQ| AviI
285 286
KZjv Rxeb wcl Mj `L, cwiRb cwiPq me iL kl| AvRKvj gb nq
gvqyb,
AbKw`b euvPe Rvbv| AbK Kei gvwU `e, AbK PKPK mdj gyL `Le, gwY
iby`i cvwLUv LuvPv iL wbik| `~i `~i fm eovbvi
Avwg Rvwb GUv cgc bq| mevB Awf bv nq cg KijI Avwg Rvwb G wPwV
ciI wbq AviI GKUz DoZ PvBwQj m| gyw wK ^vaxbZviB AviK bvg|me
wbRK jyKvbvi|
^vaxbZv wK gyw w`Z cvi gvqyb| kLjiI Zv ekxKiYi gZv _vK| nqZv
ee c`vewji `yUv jvBb w`jvg Zvgvq wPwVi iZ| c`vejx Qvwoq
ev eenvwiK Afvm|
jvBb`yUv hb mgvivj `yB ijjvBb| KvbI gyZ Ub AvmZ cvi| ev giP
Rj-Rwgb-Avmgvb, Pvbi Rj, wmwiqvji myL me me
ai hve| AvR nqZv ew nZ cvi| cw_exi Kcvj bg Avmv c_g ew Zvgvq
Ryo Zzwg, Zvgvq Qo Kv_vq cvjvev gvqyb !
w`jvg|
gwY
Zvgvi gvqyb
gwY`xcv,
Avgvi cvMj,
Zvgvi hw`i nvZ nvZ iLB ciRb PvB| m Rb AwfhvRb
AvRI ew njv bv| Svov nvIqvq IjU cvjU njvg Qv`|
Awfewi Pjgvb aviv _K wePzZ nq _g hvev| Avmvi Rb hvIqv cqvRb !
Zzwg wemRb `LQ KLbI| Dbv` GK wPjZ gRvi kl duvKv fvb wbq Kv
ZvB bv !
wcQyUvb| mw`b weKU Mvb Avi D`vg bvP| KD wdiI ZvKvjv bv AKvi Qv`
gvqyb
GKUv gq GKv DZj nvIqvq KuvcQ|
B`vwbs jvWmwWs Lye eoQ Rvbv| cvj-v w`q Avv| Iiv AbKUv
gvqyb,
GwMq hvq| Avwg Abgb nq _g hvB| mejv AvPgKv cyibv mgqi M
KqKUv KvMRi bKv evbvjvg| GLbv fyj hvBwb Zvnj !
fm Avm| fyj hvIqv wKQy Pbvi LuvUv w`q nvwiq hvq| Nyg fvOj Avi ^cRvj
bKvjv AvjgvwiZ Zzj ivLjvg cieZx Rxeb fvmZ BQ mL nj KvR
_K eivZ BQ Kibv| AvZMvcbi ivvjvZ cvq am bvgQ| `Lv gvqyb
Avme| GLb fxlY So| Zvgvq gb iL w`jvg|
AvgivI Kgb A^xKvi KiwQ wbR`i| evievi myZvq RU|
gwY`xcv
Avgv`i c~e cyil Avgv`i Drme ag meB wK Avgv`i ! eq Pjv GK
avivi cw_K Avgiv evKevwMmi `j| wmu`yi Lye jvf wQj Rvbv, Kb mvRI Kg
Kvb Avmv PvL fvmv nvRvi gyLivPK Mi MwjZ ivvq nvwiq MQ
bv| hw` kUv b`xZ bv fvwmq `yejv gb ewmq NUbv mvRvB| WRb wmu`yii
gwY`xcv gvqyb| Abygvb, gbi gZv wVK Ki w`Z BQ nqZv nZ cvi Zv`i
cvKU gv_vq Xvwj, KbyB cwiq kuvLv cjv| Zvgvi Rb bv nq jywKq wbjvg me|
fwelr Rxebi| m Abygvb Kbv - cwiKbvi KvVvgv Zix KiK|
Zvgvi eyK gv_v ivLjvg Gevi| Avgvi Nyg Gb `vI|
Avgiv evmi wmU, Ubi MU cwZw`b Zv`i `LwQ| eyK eq Avmv
Zvgvi gwY
avivi AvMvgxKvj wbq wPwZ nwQ| gb gb Zv`i cvwVq w`wQ gM| GKeviI gZ
gwY,
gyL gb AvbwQ bv Aek|
Kvj ivZ AvUeQi AvMi GKw`b Avevi cojvg| gvS gvS
ZeyI cw_exi eyK gvbyl cg gk, fvm, nvivq, KLbv nqZv ev RZ|
gb nq wbii nj wZ wQj bv wekl| wK h ej Pwj fyjfvj ; iex`bv_ wK
GKB evR Leii ga gvbyl Pbv hvq ejwQjb| Mfxi ivZ KZ m myi fm
Avm| Kvbvi Djyawb, hvvi msjvc, my`i wg_ K_vI bZ fvjv jvM|
kvm wbZ K nq `wL GLb| Mw KgZ KgZ PKvV Gm cvnvivq|
wmwjs dvbI gReyZ bq Zgb| Zvgvi Rb wbRb `ycyii cyKzi NvU w`jvg| Pzwc
Pzwc ^cjv fvwmq w`I|
Zvgvi hw`
287 288
Rxeb h iKg wRwbm wK AvMi gZv Mov hvq| GB h Avgiv Aweivg asm Ki PjwQ meyR| eySZ
cviwQ bv wK Gi cwiYwZ|GKmgq AwRb mw e nq hve| cKwZ I AvenvIqv
`xcK fvPvh gkB `~wlZ nq hve| eo fqi w`b gkB GwMq AvmQ Avgiv Zv eySZ cviwQ
bv|
Gevi Rvgm`cyi wMq nVvr Awbevbi m `Lv njv|KqKw`b ay bq, gb nj
GiKg Rj GjB wef~wZf~lY e`vcvavqK Lye gb co| nuv mwZB
hb KZ hyM ci| mB QvUejvUv hb PvLi mvgb fm DVj| AZ ~ fvj jvMvq
wef~wZeveyK fyj _vKv gykwKj GiKg Puv`i Avjvq fiv Rj Gj| Ii jLvi
fi Mj gbUv| mB cvY cvPzh fiv w`bjvi K_v Awbevb evievi M KiZ
ga w`qB IK Pbv Avgvi| cii w`b Rj GjvKvq NyiZ NyiZB GLvb emevmKvix
jvMj| mB QvUejvi w`bi wZjv ivgb KiZ KiZB ek KqKUv w`b
Avw`evmx Ges Rjevmx gvbyli `Lv cjvg| Avgiv wbRivB Zv`i m Avjvc
Kv_v w`q KU Mj eySZB cvijvg bv| GLb wbq eySZ cviQb Awbevb
Kijvg| Zv`i wbKU _KB RvbZ cvijvg wK fqi Ki ga w`q Zv`i
Avgvi QvUejvi Ai ez| wMqwQjvg Rvgm`cyi Ab KvR wbq, wK Awbevbi
Rxeb hvcb| GLvbKviB `yRbi KvQ Rb wQjvg Kvjvnvwi K_v, hw`I GLvb
cvj-vq co hZ njv Dwolvq| hw`I AvgviI AwbevbK cq Aviv KUvw`b Ii
_K Zv AbK `~i| Giv `yRb mLvbKvi fqi `ywf _K euvPvi Rb Pj
m KvUvbvi BQv RvMwQj - myhvM nq Mj| hw`b cuQjvg, Zvi ciw`b wQj
GmwQjb, Ibv`i m x I Qjgqiv mB fqvj `ywfi Kvc Abvnvi I
`vjc~wYgv| GKUv Mvj _vjvi gZv Puv` DVwQj MvQcvjvi duvK w`q| IB c~wYgvi
AcywZ ivvZB gviv hvq| GiKg AbK ILvb _K cvwjq Avmvi c_ - c_B
Puv`K AmvaviY my`i jvMwQj| Avt wK Avb`| Rji M cvwQ bvK, Kvb fi
gZzi Kvj Xj co| ZvB Giv `yRbB cvbyqvbvjv GjvKvq Gm Aekl GKUz
DVQ myLKi me keYvb`| PvZK PvL wdiZ Pvq bv &gb `k _K| nuv, Awbevb
_vKevi RvqMv cvb| KVvi cwikg `ygyVv fvZi Rb Amnvq w`b hvcb KiZ eva
AvgvK Rji ic `LvZ GLvb GbQ| I h GZ Rj fvjevm, Zv Avwg
nq| GB Dwolv miKvi mB `ywfi gvKvwejv KiZ e_ nb| Zvi dj e gvbyl
RvbZvg bv| GB Ac~e cw_exK - A_vr GB cKwZK `LZ `LZ Kv_vq nvwiq
gviv hvb| gvj Avi GKUv RvqMv| G bvgUv cvq mKji KvQB Lye Pbv|
hvwQjvg| Awbevbi K_vq wdi Gjvg| Awbevb ejZ jvMj A_, bvix, mvb-
mLvbI cvqB GKB Aev| miKvi mLvb Rjevmx gvbylK DQ` Ki KcviU
LvwZ, cwZcw m-e GKw`K KiI Rji fvj jvMvi fvjevmvi fvii mgvb
wkcwZ`i KvQ IB GjvKvi A_vr mLvbKvi Rj, cvnvo me wew Ki w`Qb|
niv bv KLbI gbi wbwZ| Avwg Ii K_vq LvwbKUv AevK nq Mjvg| ejjvg
abZvwK eevi G Avi GK wb`kb| MYZi eywj AvDo abZvwK eevK
ZzB h Rj GZv fvjvevwmm RvbZvg bv Zv AvM| AvgviI GB cKwZ cwiek
wRBq ivLv| Ze mLvbKvi gvbyl Gmei wei jovB Pvwjq hvQ| huviv jvMvZvi
fvjv jM Mj| KLbv PgK w`q cvwjq hvIqv `ZMwZ nvIqvK h c_i
Av`vjb mvwgj, GgbB GKwU cwievii m Avjvc nqwQj GB jexZB| I`i
jvjayjv Zvov Ki hvq| Ggb my`i mB c_B wPiw`b nvZQvwb `q| DcZKv _K
KvQB bwQjvg gvji gvbyli Av`vjbi K_v| GK we`kx wkMvx
cvnvo, cvnvo _K DcZKvq, b`x _K mgy` Ggb KiB cKw Zi Avnvb Avgv`i
ILvbKvi cvnvo I Rj _K vbxq gvbyl`i DQ` Ki BvZ wk Mo Zvjvi
bvov `q| Avevi AvgivB GB cKwZK asm Kwi wbR`i z` ^v_i Rb| GB
cwiKbv bq Ges GKvR Avgv`i `ki fvU wbevwPZ MYZvwK miKvi h_
Avgv`i mfZv|
iKg mvnvh Ki Avi cywjk w`q cwZev`x gvbyli Dci AK_ AZvPvi Pvjvq| Gi
Gevi Avgiv KUK _K ewoq AviI AbK RvqMv cvi Ki Avgiv
dj ek wKQy Rjevmxi cvY hvq| wK GZv Kvi ciI Av`vjbKvixiv wcQy
Asj ej GKUv RvqMvq cuQvjvg| Avevi mLvb _K cuQvjvg jex| GK
nUwb| GLbv ch hv Lei AvcvZZ KviLvbvi KvR e _vKjI A`~i fwelZ
bvjvi cvkB, KzKiz bvg Kv| ZviB cvk Awbevbi GK mgqi KwjM ivgmy`ii
KviLvbv Movi KvR Pvjy ne nqZv| Avgiv GK_v cvq AbKB Rvwb I eywS|
evmv| Avgiv cuQj m Avgv`i mv`i MnY Kij| mLvbB ivw hvcb Kijvg|
Dwolvi GB Aji KviLvbv Movi wei mvaviY DQ` nIqv gvbyli Av`vjbi
ciw`b mKvj hLb m~h DU mviv Rj DvwmZ Ki ZzjQ| Rswj Avgi MvQ
K_v Avgvi AvMi jLvq wevwiZ fve cKvk KiwQ|
MvQ evj GmQ GLb| m GK cvYfiv Avb` myav cvb KiZ Rxeb Avgv`i DbyL
GgbB Aviv GKwU NUbvi K_v ejZ nq| GB DwolviB GK kxZi ivZ
nq DVj| A_P GB iKgB GK GKwU ebwZ KqK NUv jvM gv asm KiZ|
cyibvKvUi Rj qvi gviv nQ RvbZ ci GKUv RvqMv `L emjvg| cP
KZ mvgvb mgq jvM me wKQy kl KiZ| cg, mK, fvjvevmv, ggZeva, ezZ
kxZ| Kvji KvQ gvwUi mivq KvVKqjvi Avb| gvSivZ nVvr Mvg GKUv
- A_P Mo ZzjZ nq wZj wZj Ki| me wKQyZB wZjvgv MoviB gZv| wK fvOv
mviMvj bjvg| wK evcvi wRvmv KivZ mi GKRb ejj GKUv gqi evPv
289 290
nj| Gici klivZ nVvr bvixKi GK AvZ wPrKvi wkwki fRv kxZvZ eb
cvnvo PgK DVj| Avgiv I ....... bvB nZPwKZ| Zvici Avevi kviMvj| Zvici cwZhvMxZv
me Pzc| ay GKK bvixKi `xN GKUvbv Kuvcv Kuvcv wejvc| ZvI GKmgq _g ae ZvjyK`vi
Mj| Avevi wRvmv KivZ bjvg gvwUi Nii beRvZKi gv_v , gv_vi wNjy me
QuyPvq Lq MQ| ZvB mvbnviv gvqi Agb AvZ wPrKvi| nvjv UmwUs, nvjv UmwUs Avcbviv mevB fvjv Ki byb, AvR Avcbvi h
Avgv`i `ki wekl Ki Rj Ges Avw`evmx GjvKvq gqiv mvb cwZhvMxZvq AskMnY KiZ PjQb, Zvi bvg nj ah ebvg j| Gi wbqgvejx
nvivj Kuv`vi wejvwmZv KiZ cvi bv ewkY| mvbi Rb njI BsivRx KvMRi nj, GB eo gvVi ga Uweji Dci GKwU mvbvi Zwi gvbyl AvQ hvi IRb
ewMZ Kjvg Zv wevwcZ nq bv| GiKg ARm NUbv cwZwbqZ Avgv`i mgvR cvq GK KwR ne Ges Gi eZgvb g~j nj wZb jvL UvKv| mKvi mvZUvq GB
eevq NUQ| mvbvi gvbyli wk dzU `~i _K Pvwiw`K Mvj Ki NyiZ ne, _g _vKv Pje
gnvb`xi Icvi wUKicvov, GLb hLvb Kzwgi cK nqQ| Zvi KvQB bv, Kvb Lvevi GgbwK Rj ch `Iqv ne bv, `vMi evBi MjB AvDU nq
Avi GK Mvg evNigyv| GB evNigyvZ GKwU jvKi m Avjvc nqwQj| m `~i hveb| iv`-ew hvB nvK bv Kb NyiZB ne| mekl h cwZhvMx _vKeb mB
Mvg _K AvmZ, GLvbKvi evsjvq dvBdigvm KvUZ| AbK nvwZ, evBmb, evN ne weRqx I Zvi nvZB H mvbvi gvbylwU Zzj `Iqv ne| cwZhvMx`i msLv
fiv Rj cwiq cUi ZvwM`| I`i cwiavb ejZ GKwU `yfvR Kiv MvgQv| nj 12 Rb| hv`i bvg nj
Dv I wbv XvKevi Rb| wK fqi `vwi` Zv mUv mnRB Abygq| kxZi ivZ bvg eqm
evQyi QvMj gyiMx I nuvmi m GKB gvwUi Ni Avb Rj Zv cyiv cwievi| 1. bqb miKvi 28
AviI ggvwK hv - c_g ivZ eyK w`q Zv Avbi w`K,Zvici Zvc eyK cyo 2. gNjv Payix 26
hvevi Dcg nj D wcV w`q kvq| Ggwb KiB GwcV IwcV KiZ KiZ 3. jx nvRvix 55
emi iZ `Lv hvq mvci Lvjmi gZv I`i Mvqi LvjmiB GK ciZ 4. mywRZ ivq 35
Pvgov DV hvq| wK Zey Kvb AwfhvM bB GB gvbyl`i| `qv Kiv `xbez AvR, 5. iwdKzj gvj-v 60
`vD f w`b Mvb Mq `xbezi DciB wbR`i BnKvj ciKvji me fvi Pvwcq 6. weKvk AvMiIqvj 44
w`q cig wbw _vK Iiv| G`i K_vB wjL PjwQ me jLvZ| G NUbv ejwQj 7. mwZ miKvi 21
Awbevb| Ii m Dwolv gY weivU AwfZv wbq wdijvg| IiI PZbv wdij 8. kvgj f 38
cKvwkZ Rxeb `LZ `LZ| aygv Dwolvq bq, Gme `vwi` PZbvi Afve 9. K eiv 45
`xNw`b wewfb AZvPvi gb Pjv, mviv `kevcx cwie| GBme mvgvwRKZvi 10. mZwRr Payix 52
weiB jovB KiZ ne| Gme fveZ fveZB Avgvi RvqMvq wdi Gjvg| Awbevb 11. Mvcvj bvqK 39
ejj Kb mvcwZK hv NUQ Die? WvbKvb Mvxi Pv evMvbwjZ hv NUQ! 12. kwai mvg 27
Avwg ejjvg nuv AeYbxq, Pv evMvbi Afvex gqiv AvR kixi wew KiQ| Avgv`i
GB ^vaxb fviZel| K`,ivR Kvb miKviiB Kvb nj`vj bB G evcvi| AZGe AvR ivZ Avcbviv mevB GLvb wekvg Kib| Kvj mKvj 7Uv
Avi KZw`b Pje GB mvaviY gvbyli Ici GB Abvq ? _K cwZhvMxZv i ne| Avi GKUv K_v, Avcbviv cwZhvMxZv i nevi AvM
ch LZ cvieb| wK i nevi ci PvBjI Avi cvieb bv| AvDU bv nIqv
ch| GB ej whwb gvBvdvb ivLjb wZwb nQb mxZvivg Ryqjvm Gi gvwjK
weRq eoqv| GB cwZhvMxZvi K_v Zvi gv_vq c_g Avm Ges GUv Zvi `vKvb I
Kvvbxi wevcbi weivU gvag nq `uvove Zvi Rb| 12 Rb cwZhvMx`i
gvVi cvk nj Ni _vKvi eev nj ivZ| mevB GKB Ni q AvQ Lvevi Lq|
Lvevi eev wQj fvebvi evBi| cwZhvMx`i h hv LZ PqQ mevBK ZvB
291 292
`Iqv nqQ| KD ev cU fwZ fvZ, KD ev iwU Lj,KD Lj fvZ bv wPweq ej bv| mevB wKQy bv wKQy K_v GK Acii mv_ ejwQj Avi Ckii KvQ cv_bv
hvZ AbKY _vK, Avevi KD Rj Kg Lj hvZ ev_ig Kg hZ nq| GKRb KiwQj n fMevb Avwg hb wRZZ cvwi| wK K_v ejwQj bv ay GKRb m Zvi
Zv wifvBUvj Jlya Lj hvZ GbvwR cvq| ivZ KD Kviv mv_ K_v ejjv bv| wbRi gZ wUwdb Lq hvQ| ZvB `L mywRZevey ejjb I Bqs gvb Zzwg wK K_v
KviY mevB mevi weivax c| GK Acii bvg Dv cvv ej hvQ gb gb| ejZ cvi bv ? Kvj _K GB h evKweZv i nqQ GZ AskMnY Kiv bv nj
KD Avevi fMevbi KvQ cv_bv KiQ h, n fMevb, Kvj hb Avwg Qvov mevi cve| mywRZ eveyi K_vZ wdi ZvKvjv bqb miKvi (eqm - 28, Mvqi is
ev_igi cmvi/ eM ekx Ki nq, ZvnjB evwo wMq wZb jvL UvKv _K GK kvgeY, DuPz j^v mywkwZ cwigvwRZ) ejj Avwg evevI bB, KvjvI bB Ze
jvL w`q Zvgvi gw`i evbvev| GK Acii w`K Ggb fve ZvKvQ h myhvM Avcbv`i evKweZvq kixii GbvwR b nq hve, Avi GbvwR b nj ewk
cjB Mjv wUc gvie, Zvnj cwZhvMx Kg hve| iwdKzj gvj-v ejj - n NyiZ cvie bv| mevB GKmv_ AevK PvL ZvKvjv bqbi w`K, nVvr Ki gNjv
Avj-vn mevi hb cvq cv_ii LuvPv jvM, cv gPK hvq, wL` cvq, ev_ig cvq, ejj Avcbvi GbvwRi Rq nvK, ej nv nv Ki nm DVj|
Zvnj Avwg gvRvi Pv`i Povev, Ryvevi wmwb `ev ei mjvg VyKjv| GB K_v Gici mevB cZ nq cwZhvMxZvi vb Avmjv| Avi Gi ga mevi
b eyov gvbyl mZwRr Payixi gv_vq Mj Lyb Pc| m iM wMq ejj, Ii Uvb Uvb DRbv i nq MQ| gvBvdvb nvZ wbq mxZvivg Ryqjvm Gi
nvivgRv`v mevB cv_ii LuvPv Lve, cv gPKve, wL` cve, ev_ig cve Avi gvwjK nvjv UmwUs, nvjv UmwUs GB b gNjv nvZ Pc ej DVj gb nq
Zvi Avgvkv ne| ej gyL Nywiq wbjb| GB K_v kyb mevB nv nv Ki nm Rxeb Kvbw`bI gvBvdvb K_v ejwb| gvBvdvb U KiQ bv wbRi Mjv
DVjv| wK nvwm Avi KZY Avevi mevi mB Mxi gyL| cvij G IK gvi Avi U KiQ mUvB evSv hvQ ej g`y g`y nvwm GB `L mevB nm DVj, aygv
I GK Lyb Ki| GB Ki Ki mevB ivZ `kUvi ga Nywgq coj| bqb ev`| bqbI nvmZ hvwQj ZvK evav w`q gNjv ejj GK`g bv, GK`g
I `v`v DVyb, I gvWvg DV cob| iwW nZ ne ej gvBvdvb nvme bv, ZvnjB GbvwR b nq hve| m m hb nvwmi ivj DVj| GiKg
GKRb WvKjb| mevB Avogvov fO PvL WjZ WjZ DVjv| Avevi f`jvKwU Ki cvq cb 7Uv evR mevBK w`q e ccvi mB Kivbv nj Ges e ccvii
gvBvdvb ejjb Avcbviv GK NUvi ga ev_ig, vb mi gyL ayq djyb| Dw wQj GB cwZhvMxZvq Ask bevi ci hw` Kvb cwZhvMxi kvixwiK, gvbwmK
Avcbv`i wUwdb `Iqv ne| ZviciB cwZqvMxZv i ne| K_vwU kl nZ bv I hKvbfve wZM I `yej, KwVbfve Avv njI KZc KvbfveB `vqx
nZB iwdKzj gvj-v ejj `v`v Mig fvZ cvIqv hve, gvb Zvnj AbKY NyiZ _vKe bv, me `vqfvi I wbR `vwqZ cwZhvMxi wbRi Dci| mevi KvQ _K dvb
cviZvg| jvKwU ejjb AekB cvIqv hve| Avcbv`i MZ ivZi gZb h hv wbq bIqv nj, hB bv bqbi KvQ _K dvb wbZ MQ KZc, Agwb bqb
PvBeb ZvB cveb Ze, wPKb Avi Avv ev`| Gi gaB kvgj f ej DVjb ejj AvQv Avwg Zv NyiZ NyiZ K_v ejZ cvwi GZ Avcbv`i Amyweav Kv_vq
- wWmMvwUs, Avwj gwbs qB ivBm, I MW BD Avi MU, BU BR fwi fwi dvwb| ? Avi GB K_v hB bv ejQ Agwb gNjv ej DVj AmyweavUv Ibv`i bq Avcbvwi
BwZgaB gNjv Payix (eqm - 26, Mvqi is AwZe dmv,gyLi Mob `ex gvqi ne| bqb ejj Kb Avgvi wK Amyweav ne wb gNjv - GbvwR b ne ej Avevi
gZb, m~Pvjv bvK, gv_vq AbK Pzj, GK K_vq ^Mi Dewl) ejj `Lyb kvgjevey mevB wgj nm DVj| byb byb wbqgvejxZ Zv wjL `IqvB AvQ dvb mv_
evsjvq Rb wbq fvZK Aenjv KiQb, Avcbvi Zv jv nIqv DwPZ| Avi ivLv hve bv| wbb Avcbvi mKj cZ nj GB Mvj `vMUv AvQ Zvi cvk w`q
K_vq K_vq Bswjk ejQb, Kgewk mevB BsiwR Rvb AvcbvK Avi RvbvZ ne mvwiefve `uvwoq cib| mKj ZvB Kij| wVK mvZUvq euvwk evwRq Nviv i
bv, Avcwb BsiwR Rvbb| kvgjevey ejj - Aqj BIi Ib gwmb. BU BR fwi nj ci ci evivRb AbeiZ NyiQ| mevi gyLB nvwm, Lywk gb nQ hb mvbvi
evW| GB KiZ KiZ cbiv wgwbU KU Mj| Zvici mevB dm nq vb mi gvbyl cq MQ| c_g iqQ gNjv, Zvici mevB Avi mevi kl bqb coQ|
hLb wUwdb KiZ Gj, mevB wUwdb Kij wK iwdKzj gvj-v cvMvg fvZ LqB Nviv i nevi 6 wgwbU ev` KZc Pj Mj| nVvr Ki gNjv Zvi wcQbi
PjQ| weKvkevey ejjb GB h gNjv gvWvg Bavi AvI, Avc Zv eo eo WvqvjvM kwai mvgK jvs gi dj w`j Ges co Mj kwai evey| Ges co wMq
SviZv nvq, jwKb Avcb fvZ wKD bwn Lvqv ? gNjv ejj cwZhvMxZv kl PuPvZ i KiQ AvgvK dj `Iqv nqQ,AvgvK dj `Iqv ej gq`i
nj Avcbvi fvMi fvZUv Lvq, mvgSv weKvkevey| weKvkevey weiwei Ki wK gZ nvZ bvovZ jvMj, nVvr Ki KZc QyU Gjv wK nqQ GLvb| gNjv `Lyb
ejjb Zvici GKUz Rvi ejjb QvUv jowK qv Zv Kqv qv, evZ Zv eo mvi nuvUZ nuvUZ `yej nq co MQ| Avi ej, AvgvK dj `Iqv nqQ,
eo nvq| Avmj Lye QvUejv _KB gNjv Lye PvjvK I gyLiv KvDK Qo K_v AvgvK dj `Iqv nqQ| Kb Kvj ivZ Avi AvR mKvj wK fvZ, wUwdb wKQyB
293 294
Lvbwb? KZc eji `Lyb Avcwb em coQb Avi Zvi PqI eo K_v Avcwb Mjv wKq GmQ| Kviv Kviv wL` cvQ, mevcwi gv_vi Dci iv`i Zvc, hv
`vMi evBi AvQb AZGe Avcwb AvDU| bv AvgvK GB gqwU dj w`qQ ej AmnKi| Giga gNjv nVvr Ki Zvi cKU _K PvPiv cvZv (wePzwU cvZv)
kwai eveyI gNjvi w`K Aywj wb`k Kij| Gici kwai eveyK Zviv Rvi ei Ki mevi Aj I mveavb, ZeyI bqb Gi bRiK duvwK w`Z cviwb| bqb
Ki ei Ki w`j| GiKg Ki wKQyY Nvivi ci jx nvRvwi (eqm 55) ejj, eo eo PvL Ki GKivk ivM wbq gNjvi w`K ZvKvQ| Avi gNjv wePzwU cvZv
WUvi ZvgvK ejwQ, gNjv ejj AvgvK ejQb ejyb, Avevi jx `ex ejj, `ywU Av Ki mywRZ ivq (35) Gi Rvgvi Kjvii ga w`q wcV XywKq w`j| Avi
BD Avi gvB WUvi evU AvB Avg bU BIi gv`vi, wK Ki me? gNjv ejj hvq Kv_vq GKUz ev`B mywRZevey PzjKvZ PzjKvZ gvwUZ em coj| Gi gaB
evsjvq ejb| jx `ex ejjb Zzwg Avgvi gq, wK Avwg Zvgvi gv bB, GUv gNjv nuvK w`j GB MvW GBgv Avgv`i GKRb cwZhvMx GjvwR ivM co MQ
wK Ki me? gNjv ejj me, KviY Avcwb Avgvi evev nb, hB bv ejQ h ZvK evDvwii ev....... bv bv m wbRB Pj MQ ej gvVi `iRvi w`K ZvKvjv|
Avcwb Avgvi evev nb Igwb mevB nv nv Ki nm DVj| gNjv Avevi jx`exK ZLb `Lv Mj mywRZevey PzjKvZ PzjKvZ `o cvjvQb| Nviv PjQ mevB
ejjb, AvQv evev Avgvi gv Kv_vq? nvwmi ^i hb Aviv DP^i nj| jx`ex A Kvfve Abyfe KiQ| GigaB iwdKzj ej DVj GB h gq Avgv`iK
ejjb GB h gq Zzwg Avgvq hZB ivwMq `evi Pv Ki bv Kb Avwg wKQyZB wKQy LZ `e bv? gNjv ejj GUv Zv Lvevii cwZhvMxZv bq, GUv mvbv
`vMi evBi hvwQ bv| Avevi mevB NyiZ i Kij| Giga nVvr Ki iwdKzj RZvi cwZhvMxZv, cvij GB mvbvi gvbylK Lq wbb| AvQv GK KvR Kib
ejj, GB h Qj, ej bqbK Bkvvi Kij Zzwg ejZv GB mvbvi gvbylUv K iwdKzj PvPv Avcwb eis wRm Ki Avmb| bv nj Rvbeb wK Ki? wVK ejQv
wRZe? bqb Rvwbbv KvKz ej Di w`j| iwdKzj ejj GB mvbvi gvbylUv AvwgB gq Avwg eis wRm Ki Avwm ej hB bv GK cv evwoqQ, nVvr Ki euvav w`q
wRZe Kb Rvbv KviY gvbwmK I kvixwiK w`K _K Avwg LyeB k cv| Avevi bqb ejj, GB h PvPv Avcwb wK evKv? wRm KiZ MjB Zv AvDU nq
Nviv i| GigaB Mvcvj bvqK ejj Avgvi Zv wbRiB 10jvL UvKvi Pb hveb| nVvr Ki iwdKzj PvPv _gK `uvovjb| Avi ejjb - ZvB Zv | gNjv
AvQ, Nwo AvQ, ZeyI Avwg GLvb GmwQ Gi KviY nj Avwg ah ai, K mn iM wMq ejj, GB h Dwb AvDU nj Avcbvi wK? Avi ZvZ AvcbviI Zv jvf|
Ki KZY _vKZ cvwi GUv `Lvi Rb| weKvkevey NyiZ NyiZ ejjb byb evKv mvKv`i wbq cowQ Rvjvq| iwdKzj GB gq GK`g Lvivc eenvi Kie
mevB Avmwj evZ njv GB mvbv Kv hv cwgv nvq bv I gvj Pvwi Kv nvq, bBj bv evPv QjUvi Dci| ZLb _K Zzwg Ii mv_ Lvivc eenvi KiB hvQv|
mvbvK mvZ Nyg Nyg KiK hv Av`wg jv iK I Av`wg Dm mvbv cvq gNjv ejj - wVK ejQb PvPv GK KvR Kib Avcwb Avi Dwb wgj Avgvi Dci
,mvbv Kv Kqv `vg Kg Mj fvBjvK| gNjv ejj - wVK ejQb KvKz, GK ivM Ki evwo Pj hvb| GZ bqbi gv_v bxPz nq Mj| Avi gNjv ejj - AvQv
KvR Kib Avcwb Pzwii gvj bv wbq evwo Pj hvb| weKvkevey ejj, GB jowK `Lyb Avcbvi mv_ Avgvi Ifve K_v ejvUv wVK nqwb| bqb ejj - BUm IK,
I Zv bwn nvb `, nvg bwn hvq ? GB K_vcK_b PjQ Avi GKi ci mgmvi wKQy bB GLb mevB Avgvi mv_ GfveB K_v ej, mv AvB Avg DBWm Uz
GK ci ci NyiQ| GBga gNjv K eiv bvg f`jvKK Avevi GK jvs gi | gNjv - Kb ejyb Zv? bqb - Avcwb Avgvi wcqRb bb ZvB ejv hve bv|
dj w`jb, K eiv GK`g `vMi evBi wMq coj| mv_ mv_ gNjv WvK w`j gNjv - Avmyb Avgiv wcqRb nB, Avcbvi fvjv jvMe| bqb ejj - Avcwb LuvPv
GB h MvW GLvb GKRb `yej nq co MQ Ges AvDU nq MQ| `qv Ki GK gviv Qvov K_v ejZ Rvbb bv| mgmvUv wK? gNjv - Avmj Avcwb AvgvK
mwiq beb| Gici MvW Gm K eivK ai Pj Mj gvVi evBi| Gi `yB fvjvem djQb, ZvB bvoZ PvBQb bv| ej `yRb `yRbi w`K ZvKvjv|
wgwbU ci NyiZ NyiZ bqb ejj GB gvWvg Avcwb IbvK BQ Ki dj w`qQb gNjvi PvL ivgvwUK gyn~Z fiv wK bqbi PvL weiwi fve cKvk cvQ|
Ges mUv Avwg `LwQ| gNjv ejj Avcwb hw` Ibvi RvqMvq _vKZb Zvnj nVvr Ki mZwRr Payix Iqvkig LuyRZ LuyRZ `o cvjvj| bqb ejj mwZ
GZY wK Avcwb gvVi evBi _vKZb| bqb ejj, nvqvU Wy BD wgb? Avcwb Avgv`i fvMUv eo fvj| So ew bB| gNjv - Avcbvi Zv Aviv ekx fvM fvj
wK ejZ Pvb| Avwg ILvb _vKj Avcwb wK AvgvKI jvs gviZb? gNjv AekB KviY Avcwb evwoZ Pj hvb mvbv cq MQb? bqb - gvb Avcwb wK ejQb?
ej nvmjv| bqb ejj, nvqvU ` nj Avi BD UwKs? GK`g mvUvc, gNjv gNjv - Avwg mvbv cvIqv gvbB Zv Avcbvi cvIqv| bqb - Kb? gNjv - weKR
ejj GZ hLb BsiwR SviQb Zvnj GLvb GmQb Kb? I eySZ ciwQ BD jvf wg| hvb Pj hvb| bqb ejj - `Lyb GBme fvjvevmv Uvmv wbq Dv
evOvwj Zv ZvB AvjKvZivi jvf mvgjvZ cvibwb| bqb ejj, GK`g evR cvv K_v ejeb bv, dzU| gNjv - Avcwb GB dzU kwU ejvi mgq VuvU `ywU
K_v ejeb bv, AvB Avg cvDW Uz we evOvwj| Av Av ejv cvq 2Uv mevi hiKg Kib bv gvBwi ejwQ Avwg cvMj nq hvB| ivZ cvq bUv| mevB axi axi
295 296
GKi wcQb AbRb NyiB PjQ| Rj bB, Lvevi bB, Mvcvjevey ejjb GB Pvwiw`K wgDwRKvj Pqvi Ljvi gZ Nyij ci mvbv cvIqv hve, wVK Zgwb
MvW Avgv`i wKQy Lvevii eev Ki Avi Zv cviv hvQ bv| MvW ejj - mwi mvi; Avcbvi Pvwiw`K Nyi hw` AvcbvK cvIqv hZ| bqb - nvqvU| bqb, AvcbvK bv
cwZhvMxZv i nevi ci Kvb Lvevi Rj Avcwb cveb bv| GUvB wbqg, Avi hw` Avgvi Lye abev` w`Z gb nQ Kb Rvbb gNjv `ex| gNjv - Kb? bqb -
GKvB bv cvib Zvnj jvBb _K ewiq hvb| mwZ mwZ K_v ejvi ci Avi KviY GB mgq Avcbvi gZbB GKUv jvK `iKvi wQj h Ggb Ggb K_v eje h
Mvcvj bvqK GK mK `wi Kiwb| Pj MQ gvVi evBi| Gici kvgjevey wSgywb Kl|U KU wMq GbvwR Gb `e, Avi Zv Avcwb KiQb| gNjv ejj
fvBme GB mxZvivg Ryqjvmi gvwjK Avgv`i mv_ Mg LjQ| Avmj GUv agi Zvnj Aviv GbvwR Avbvi wUcm beb? bqb ejj - wc-R ejeb AvMn mnKvi|
cixv bq, Ibvi `vKvbi g eo GKUv wevcb w`Qb| ZvB Pjyb mevB Avgiv gNjv - AvgvK Avcwb Kvj Ki wbq mvbvi Pvwiw`K Nyib ZvZ GbvwR cveb|
K Kie Avi Dwb wevcb `eb Zv nZ cvi bv Avgiv G Abvq mn Kiev bv| bqb - I MW gvB dzU| gNjv `LZ cjv iwdKzj PvPvi Avi Pjvi kw bB, ZvB
ZvB GB cwZhvMxZv Qo mevB Pj hvB Pjyb| Pjyb ej GMvZ wMqI Avevi gNjv wPrKvi Ki ejj I PvPv Avgv`i gvKU GKUv wewiqvwbi `vKvb AvQ
mevi mv_ NyiZ jvMjb mvbvi gvbyli Pvwiw`K| gNjv ejj wbRK Lye PvjvK gUb Uv KvwP Nvwb mili Zj w`q ivua Avi mv_ Avjy I abcvZvi PvUwb I me
gb Kib bv| ej kvgjeveyi w`K KUgU Ki ZvKvjv| bqb ej emjv ZvZ kl `yB M-vm KvjwWs hLb Mjv w`q bvge ZLb gb ne ^Mi myL| iwdKzj
Avcbvi wK gNjv gvWvg| gNjv ejj - ZvZ AvcbviB jvf, Avcbvi eD gvb PvPv PvLi Rj djZ djZ nuvUz Mi em coj| gv_v cvq gvwUi mv_ VK
Avwg Mvwo cvev| bqb - `Lyb GBme Dv cvv K_v ejeb bv| gNjv - Zvnj VK Avi gyL ay ejQ gvi Avwg cvijvg bv| wL`i Rvjv mn KiZ cviwQ bv|
mvRvmywR ewj Avwg Avcbvi eD| bqb GB h MvW Gw`K Avmyb ej Lye Rvi WvK Ggb mgq gNjv ejj PvPv wewiqvwb Lveb? PvPv ejj GKUz R....j, G-K-Uz R ......
w`j| mv_ mv_ MvW Gj| ZLb bqb gNjvK `wLq ejj, Bwb njb gNjv,i mv_ mv_ acvm Ki GKUv AvIqvR nj PvPv co Mj gvwUZ vbnxb Aevq|
_K Avgv`i mKjK wWmUve KiQ| MvW ejj - wc-R gvWvg Avgv`i m Zvici GK nvZ w`q gvVi Nvm `y-wZbU wQuo kwnxb Aevq gyL cyoZ jvMjv|
mnhvMxZv Kib, KvDK wei Kieb bv| gNjv ejj - IK mvi| hB bv MvW ivZ AbK nqwQj ZvB KvQvKvwQ MvW wQj bv ej mevB `uvwoq `uvwoq PvPvK
Pj MQ Agwb gNjv Mxi Mjvq bqbi w`K ZvwKq ejj - GB GB Avgv`i `LZ jvMjv| mevi PvL Rj Mwoq coQ| bqb dzwcq dzwcq Kuv`Q| gNjv
^vgx xi evcvi Ab KD Kb Avme, mwZKvii nj wWfvm w`q w`Zvg| weKR `y-cv GwMq `uvovjv nVvr Ki Zvi `yPvL _K `y duvUv Rj coj gvwUZ| BwZga
BD jvf wg| bqb wK h Kie, cvij wbRi gv_vi Pzj Ub Quo, I dzU| Kv_v _K MvW Gm euvwk evwRq NyiZ ejj, mevB mv_ mv_ PjZ i Kij
ivZ evivUv iwdKzj PvPvi cv GK cv co Zv AviKUv cobv| gv_v bxPz Avevi, gNjv PuwPq Avav Avav Mjvq Kvbv mnhvM ejj IbvK M-yKvR w`b,Lvevi
Ki _gK `uvovjb, Avi eyK dU hvQ, `yPvL w`q Rj Mwoq coQ| KviY Zvi w`b| Zvici bqbi w`K ZvwKq gNjv ejj Avmj Dwb GLb AvDU Zv Zv - Av
Kg AvR cvq eQi Kzwo nj e| gvwjK kwgKi SMovq KviLvbvi MU Zvjv, - B ej - jvg| GKUz ci gNjv Zvi wcQbi jx `exK `L ejj Avcwb
Ni wZbU eo eo gq, KviviB weq nqwb UvKv cqmvi Rb| msmvi PjQ mewR cvieb bv , GLbI mgq AvQ Avcwb KZci KvQ wMq Lvevi Lq wbb|
wew Ki Avi ng Ki| ZvB GB cwZhvMxZvq Avmvi AvM AbK AbK eo eo jx`ex ejj - bv Avwg wKQyZB jvBb _K mi `uvovev bv, `iKvi coj Zzwg
Avkv `wLq GmQ evwoi mevBK, GgbwK mvbvi `vKvb UvKv iwW ivLZ ejwQj Avgvi mvgb _K mi `uvovI| ivZ 3-35 wgwbU, mwZi gv evev Gm mwZK
wRZ GmB mvbv w`q UvKv be Avi gq`i weq `e| mewR wew KiZ wMq Rvi Ki ai wbq Mj evwoZ| Zvi wKQyY ev`B Kuv`Z Kuv`Z weKvkeveyi x
gvS gvS `ycyi bv Lq _vKZ ZvB ZLb AZ K nZ bv ej fewQj h GB Gm nvZ cvq ai wbq Pj Mjb| jvBb iqQ gv PviRb| c_g gNjv,
cwZhvMxZvq c_g ne| ZvB Av Av nuvUQ Avi ejQ, bv i gv cvijvg bv jx `ex, kvgjevey, bqb mevi kl| nVvr Ki kvgjevey ejjb nvqi wewa
weq w`Z Zv`i? Avwg h Avi wL`i hYv mn KiZ cviwQ bv, nuvUZ cviwQ bv, jvf cvc Avi cvc AvR Avgv`i gZzg~Lx Ki ZzjQ| ejZ ejZ AvKvki
Zviv Zv Avkv Ki AvwQm Avi Avgvi h cv PjQ bv| `yMvj eq PvLi cvwb w`K PvZK cvwLi gZ ZvwKq ZvwKq nuvUQ| GB `L gNjv Avi wbRK ai
eq Pjj iwdKzj PvPvi| nVvr K gNjv ejj GB h bqbevey wSgveb bv ZvZ ivLZ cvij bv, KviY Lye PvjvK, gyLiv njI m GKUv bvix h bvjxi nvRvi K,
Avcwb AvDU nq hveb| AvQv GKUv K_v ejeb bqbevey| bqb ejj ejyb| GB Mf hYv mn KiZ cvijI PvLi Rj KLbvB mn KiZ cvi bv| ZvB ASvi
mxZvivg Ryqjvmi gvwjK GKUv wevcb KiQb GiKg hw` eve RMZ me wKQy Kuv`Q gNjv, Kuv`Z Kuv`Z `LZ cj Zvi wcQb jx`ex cvq wSgwU KU
cvIqv hZ| bqb AevK nq ejj - gvb? gNjv ejj gvb nj GB mvbvi co hvwQj ZvK aiZ wMq GKnvZ w`q ai ejj gv, gv, GB K_v b jx`ex
297 298
PgK DVj, wSgwU KU Mj| mRvM nq ejj Avt Avt kvw KZw`b ci gv WvK Avwg gZzgyLx| Zvici gNjvK Dk Ki ejj Avcwb Zv GKUv gq, `LZ
bjvg cyiv 13 eQi 2 gvm 24 w`b ev`, gNjv ejj Kb gv? jx`ex ejj my`ix Avcbvi fvjv Ni weq ne I Avcbvi ^vgx AvcbvK mvbvq gywoq `e|
13 eQi AvM Avgvi Qj AvgvK evkg w`q hvq, gv evev h KZ Av`ii, KZ gNjv Kvbv KiZ KiZ ejj Zv Kvbw`bB ne bv, Rvbb Zv AvR AbKw`b ci
hZ Ki gyLi Lvevi bv Lq Qj gqK LvBq gvbyl Ki, eo Ki, Zvnj Kvbv Kijvg, Kvbv wK wRwbm cvq fyj wMqwQjvg k mgvRi cvj-vq co| bqb
Qj gqiv eo nq Kb gv evev`i `L bv GB K_vjv jx`ex ejQb Avi ejj gNjvK kl Ke Ku`wQjb? gNjv ejj 29 k AvM 1990 mvj,
`yPvL w`q Rj Mwoq coQ| GLb evkg I Avi UvKv cvVvq bv| Avkg aycKvwV, hLb Avgvi gv gviv hvq| bqb Avi Avcbvi evev, I evev m Zv wK wRwbm Zvi ^v`
cuvco evwbq wbRi cUi Lvevii `vg w`b wK AvR mKvj bv Lq _vKZ Avwg cvBwb ejj gNjv| `yBRbB ewZ wfRR Gici gNjv jvBb fO jvBbi
_vKZ Avi cviwQ bv ej cvq co hvwQj| gNjv k Ki ai jx`exK evBi Pj Gj I bqbK ejj GB h bqbevey Rvwb bv Avi Avcbvi mv_ `Lv ne
ejjb AvgviI evev - gv bB Avwg Abv_ ej KD Avgvi gv_vq nvZ eywjq `q wKbv? Ze AvcbvK K_v w`q hvwQ Avi Kvbw`bI Kviv mv_ Lvivc eenvi
bv,PvLi Rj gywQq `q bv| jx`ex ejjb GB cwZhvMxZvq Avmvi KviY nj Kiev bv, cvij Avgvq gv Ki `eb Avi AvR Avcwb wRZjb GB cwZhvMxZvq
hw` wRZZ cvwi Zvnj wbRi Rxebi klw`b ch Aviv Avgvi gZ KqKRb KviY mvbv RZvUv Avcbvi `iKvi bv nj j cov Kgwc-U ne bv| Avi Avgvi
gvqi Rxebi klw`bI eev Ki hvev| wK .... gNjv ejj `vI bv gv Avgvi gZ Abv_ gq mgvR bv _vKjI Pje| AvR Ze Avwm fvjv _vKeb ej wKQyUv
gv_vq nvZ eywjq, PvLi Rj gywQq, jx`ex gv WvK AvZnviv nq, cvMj jvBb Pj hZB bqb nuvUz Mo ejj gN.....jv Avwg Zvgvq fvjvevwm wPrKvi Ki
UcK wMq gNjvi mvgb `uvwoq `yB nvZ w`q gv_vq nvZ eywjq w`j, PvLi Rj ejZ jvMjv| gNjv QyU wMq bqbK Rwoq aij| `yRb `yRbK `q Ave
gywQq w`j| gNjv GKUz gv_v bxPz Ki gyL Zzj Rj fiv `yPvL wbq Anvwm nvmZ Ki `uvwoq AvQ| bqb ejj gNjv Rxeb euvPZ Mj UvKvi mv_ mv_ Rxebi
jvMj| evievi AbKY nvwm nvmvi ci ejj PvwP Avcwb jvBb UcK AvmvZ fvjvevmvK AvR wRZ wbjvg| cP avivq AvR ew `yRbK wfwRq w`q Rvwbq
AvDU nq MQb| nv ..... nv......nv..... PvwP Avcwb AvDU nq MQb| jx`ex w`j Zvgiv AvR weRqx|
AvaevRv bqb ZvwKq gNjvi Mvj mRvi GKUv _vi gvijv Ges mv_ mv_
vbnxb Aevq gvwUZ co Mjb| gNjv mv_ mv_ jx`exK Kvj Zzj
wbq mRvi wPrKvi Kijv, KD AvQb wc-R GLvb Avmyb GbvK euvPvZ ne, mv_
mv_ MvW Gm jx`exK wbq Mj| gNjv ASvi Kuv`Z jvMjb| fvi cvq
mvo cuvPUv ZLb gNjv Rvi wPrKvi Ki ejj GB h bqbevey Avcwb Zv
mvivRxeb AvgvK Acivax fveeb h Avwg mvbv Rqi Avb` cvMj nq MwQ,
gbylZ nvwiq djwQ| wK bv jx`exi mv_ GB Aciva Kivi KviY wK Rvbb
KviY nj jx`exK hw` Ifve GLvb _K AvDU bv KiZvg Zvnj Dwb nqZv
Rxebi kl w`bi DcvRb KiZ wMq RxebUvB kl Ki djZv, Ibvi eqm
nqQ| GB eqm bv Lq mviv ivZ, mvivw`b nuvUQ GZ Ibvi gZz Qvov MwZ wQj
bv| bqb Kvbv KiQ, gNjv Kvbv KiQ, kvgjevey ay Dcii w`K ZvwKq AvQ|
nVvr Ki Kvb K_v bB we`yr PgKvjv| `y GK duvUv Ki ASvi ew
bvgj| kvgjevey nuv Ki `y GK duvUv Rj wRf coZB Lvwj cU Rji Av^v`
cq vb nvivjv I jvBbi evBi Pj Mj| GLb jvBb ay gNjv Avi bqb|
`yRb gyLvgywL em AvQ KD nvie bv Ggb `p cwZ| A_P `yRbB Kvbv KiQ
nVvr Ki gNbv ejj bqbK, Avcwb wkwZ gvbyl fvjv fvjv PvKwi Ki GiKg
AbK mvbv wKbZ cvieb| bqb ejj bv gvWvg Avwg wkwZ nZ cvwiwb| Mvg
_K kni GmwQ j wbq coZ wK A_bwZK I cwieki Pvc co AvR
299 300
gvsm Avbeb, P` hyw_i w`K ZvwKq GKUz nm ejjvg wZw_ Zzwg Zv LZB
ivbv Ni dvm dvm fvjevmv| Di wZw_ - ZvZv KD Kg w`Qb bv, GKevi Qj ZvQ, GKevi
wP miKvi Zvi evc ZvQ, LuvwmB ev ev` hve Kb|Gi ZvI Lq `wL| hyw_ Gevi nv
nv Ki nm DVj|
ivbv Ni dvm dvm, GB NUbv c_g Avwevi Ki wZw_| hyw_i QvU evb wZw_, ciw`b mKvj P` evRvi Pjjv| wZw_ hyw_K evj eyevBqi nvZ ai
g`bcyi kbi c~ew`K ek LvwbKUv `~i, GKwU Mvg wZw_ w`w`i evwo eovZ P`i wcQy wbj| evRvi nZ cqvRbxq wRwbwmc wKb evwoZ wdi Gj wZbRb|
GmQ| kvwcyii gq hyw_| GB g`bcyi GK Pvwl cwievi weq nqQ| hyw_i Gici P` gvVi KvR ewiq Mj, `ycyi wdi Avme, hyw_K ej Mj ZvovZvwo
^vgxi bvg P`bv_ gwj-K| Puv`y bvgB Mvgi mevB WvK| 5 eQii GKwU Qj AvQ `yRb wmj ivbv Kiv, Avgvi AvR ZvovZvwo wL` cq hve| hyw_ wZw_K mv_
I`i| gvb wZbRbi msmvi| Rwg Rgv AvQ, Pvli DciB wbfi Ki euP AvQ| wbq ivbv Ni XyK Mj| eyevB DVvb LjZ jvMj Avi gvS gvS ivbvNi DuwK
msmvi KLbv GKUz AvaUz UvbvUvwb nq ewK, ZvB ej byb AvbZ cvv dzivq gi - gv Avgvi wK wL` cq MQ|
GZUv Lvivc Aev bq I`i| hyw_ ivbv KiZ em Mj| Avi wZw_ mnhvwMZv KiZ jvMjv| Avjy KvUv,
wZw_ kvwcyi KjRi c_g eli Qvx, KjR QywU coQ| ZvB GB gvsm ayq `Iqv, cuqvR, imyb Qyj `Iqv, UzwK UvwK KvR GK`g Kg bq, fvjv
myhvM w`w`i evox eovZ GmQ, I gvSB eovZ AvmZv| Gevi AbK w`b ci fveB PjQ ivbvi ce| hyw_ ivbvNii evBi Mj A mgqi Rb| wZw_ Avcb gb
Gj| P` gvV _K `ycyi evox Gm `Lj - wZw_ GmQ| Lywk nq - KLb GmQv KvR KiQ| Ggb mgq dvm dvm k| wZw_ fq PgK DVj| GZv mvci dvm
wZw_, Lei me fvjvZv, nuv fvjv, Avcwb fvjv AvQb Zv RvgvBevey, GB fve k| Kvb Lviv Ki wZw_ nuv kUv AekB mvci, ivbvNi _K ewoq hvq wZw_|
Kzkj wewbgq nj `yRbi| evBi `uvwoq fve wZw_, mvcUv ivbvNi XyKjv KLb, Kv_v w`q XyKjv,
Avwg vbUv mi Avwm, Zzwg Avgvi Rb fvZ evoZ _vKv _vjvq - ej Kv_vq jywKq AvQ, IwK KvDK Kvgovevi Rb XyKQ| mvciv KuvPv gvsm Lvq
P`| Di wZw_ Avgvi eqB MQ, h `evi mB fvZ eo `e,Avwg KvR KiZ Rvwb| ZvB ej Luvwmi gvsmi Dci GZ jvf, bvwK ivbv Kiv gvsm PvB| gq mvc
Avwmwb, eovZ GmwQ eySjb gnvkq| eySjvg Zzwg ay wZw_ bI AwZw_I eU| bvwK cyil mvc hw` nq Zvnj Zv wZw_i ic jveY `Lvi Rb XyKQ| GgbUvI
Avwg ejwQjvg In gnvkqv kvwjKvg ZvQvov Gici KvDK Zv LZ w`ZB ne, nZ cvi KviY my`ix gq `Lj AbK cyili gv_v wVK _vK bv|
ivbv KiZ ne, ZvB GLb _K Afm Kiv, GB K_vwj P` wZw_K ejwQj| hyw_ Gm - wKi wZw_ evBi `uvwoq AvwQm Kb? fq evBi GmwQ, ivbv
P` vb mi LZ em, GB bQv wZw_ Gevi AbK w`b ci Gj| Kvj Ni dvm dvm, hyw_ - wK Avevj Zvevj ejwQm|
mKvj evRvi wMq gvsm wbq Avme| wKmi gvsm Avwb ejvZv, gyiwM bv Luvwm| wZw_ - nuvi w`w`, ivbv Ni mvc XyKQ, dvm dvm Ki Ki AvgvK ei Ki w`j|
Di hyw_ - hvi Dcj gvsm Avbe ZvKB wRm Kiv, Qj eyevB DVvb wQj, hyw_ - wK mvc XyKQ, KZ eo, ZzB XyKZ w`wjKb| AvIqvRUvB bwQ|
gv Avwg gvwmK WK Avwb, Ni em wUwf `LQ| Gm ej hvK gyiwM ne bv Luvwm hyw_ GKUv jvwV nvZ fq fq ivbvNi XyKjv| GUv `LQ IUv `LQ, jvwV w`q
ne| GB gvwm ZzB gyiwM bv Luvwm, GB K_vUv evi evi ejZ ejZ I gvwmK WvKZ bi Pi `LQ, Kv_vI mvc `Lv Mj bv, dvmdvmi Kvb k kvbv Mj bv|
Mj,gvwm ZzB gyiwM bv Luvwm| wZw_K GKUz eK w`j| fxZzi wWg Kv_vKvi, wKmi k bQ K Rvb| fq
wZw_ eyevBqi wPrKvi b Ni _K ewiq eyevBK GKUv agK w`j evBi `uvwoq AvQ| ivbv Ni XvK AbK KvR evwK AvQ| wZw_ mvci fq XyKZ
hgb evc Zgb Qj KD Kg hvq bv, Qov ejv nQ| gvwm ZzB gyiwM bv Luvwm, ewj PvBQ bv,w`w`i fq XyKZ nj| gvb - mvci dvm dvmi Pq w`w`i dvm dvm
wK - Avwg gyiwMI bv, LuvwmI bv, gyiwM ne Zvi gv, Avi Luvwm ne Zvi evc eySwj| Rvi ewk, Gici `yBevb ivbvi me KvR mi wbj, Avi Kvb k kvbv Mj bv&
hyw_ gyLUv Nywiq nvmZ jvMjv, P` nvmZ nvmZ Aviv ivM KiQv Kb kvwjKv P` gvV _K Gm hyw_i KvQ GB ivbv Ni dvmdvmi K_v b nv nv
Zzwg Zv eyevBqi gvwjKv| Kvj mKvj evRvi hve gvsm AvbZ ZvB ejwQ, KKi Ki nm DVj, wZw_i Dk| GB eqmi gqiv GiKg k bB _vK, GUv
KK Lve bv fu fu Lve| hw` gyiwM Avwb VvKi LZ ne, Avi hw` Luvwm Avwb Kvb `vli bv| Avgvi weqi AvM AvwgI bZ cZvg| Gevi wZw_ Di w`j,
Zvnj Zvgvi Zv LZ ne| Gevi ZzwgB ejv KvbUv LZ fvjvevmv mUvB Avwg bv nq fyjB bwQ, `qv Ki Gevi Avcwb _vgyb|
Avbe, wZw_ - gyiwMi gvsm evwoZ gvS gvS nq, LuvwmUv nq bv| ZvB Avcwb Luvwmi P` vb mi Gj| PviRb wgj iwmq iwmq fvZ LvIqvi ce kl Ki,
301 302
nvZ ayZ Mj hyw_, wZw_ wUwf `LZ emjv| cvki evoxi kZv Gevi DP gvawgK XyKjB dvmdvm i nq hvq| Ab evoxi jvKiv KLb GK Rb Avevi KLb `j
w`j, I Gm ew` I hyw_ ew`,hyw_ GKUz DuwK w`j, Zvgv`i ivbvNi _K GKUz eua ivbv Ni XyK cixv bxwiv Ki `LQ, djvdj GKB iKg| evoxi gvbyl
jeY wbwQ, ZuZzj Lve, ZzB wbq b| kZv ivbvNi hvq - jeb wbq euvPvI euvPvI mv_ _vKj Kvb k bB, Ab evoxi KD XyKjB mB dvm dvm k, wK Kvb
ew` euvPvI, ewoq Avm| hyw_ I wZw_ wUwf Ni _K QyU GmQ| wKi kZv wK mvc `Lv hvQ bv| ZvRe evcvi, GZv fyZzi Kv| cvovi gvbyli Xj bvgjv GB
nqQ Zvi| wPrKvi Kiwj Kb? ew` Mv mvc, Zvgv`i ivbvNi mvc Avi GKUz evwoZ, P` gvV _K evoxZ GmQ Lei cq, mvci GB fwZK Kv GLb
nj Avgvq LqwQj| hyw_ ivbvNii `iRvq `uvwoq DuwK w`q `Lj, wKQy&B `Lv Awfkvc nq `uvovj| cvovi mevB GB wbq AvjvPbvq emj|
hvQ bv| KqK Rb ivbvNii mg wRwbmc evBi ei Ki NiUvK cwivi
hyw_ - ZzB mvc `LwQm kZv| Ki djjv| Kv_vI mvc bB ay dvmdvm kUv iqQ| AvjvPbvq wVK nj
kZv - bv ew` Avwg mvc `wLwb, wK ydvm dvm k bwQ, gb nj dvm dvm hw` fyZz o Kv nq, Ze fyZ Qvovbv dwKiK AvbZ ne, Avi hw` mvci Kv nq,
Ki Zo AvmQ KvgovZ| Ze mvc Zvovbv ISuv AvbZ ne, wK GLbv ch evSv hvQ bv GUv Kvb Kv|
wZw_ - `Lwj Zv w`w`, Zviv Avgvi K_v wekvm Kiwj bv| Avwg ejwQ wKQy GKUv GB Kv wbq mevB jf nq hvQ|
AvQ| KD ej dwKi Avbv, KD ej IuSv Avbv, KD ej `yUvB Avbv, GB
hyw_ - Zvi RvgvBeveyK WvK Zv| Mg LjvUv AvRKB kl KiZ ne, cvki Mvg dwKii evox GKRb Pj Mj
wZw_ - RvgvBevey Zv bvK w`q wgwb RbUvi Pvwjq NygvQ| bvKi wK wgDwRK, dwKiK AvbZ, ISuvi evox AbK `~i - `yB Rb Mj ISuvK AvbZ| hyw_ I wZw_
fi fi fi fi| mevBK Pv wezU w`Z _vK, cvki evoxZ wLPzwo ivbvi eev Kivjv P`| `ycyi
hyw_ - wVK AvQ WvKZ ne bv| AvwgB `LwQ| jvwV nvZ wbq ivbvNi XyK Zb Zb mevBK wLPzwi LvIqve|
Ki LuyR `Ljv, Kv_vI mvc bB, kI bB| wZw_ I kZv `yRbB Avgvi KvQ wKQyY ciB dwKi Gm Mj, GmB Rq Kvcvwj evevi Rq, hv fewQ
ivbvNi Avq, `yRb fq fq ivbv Ni hvq| wZbRb wgj Nyi Nyi me `L Kvb wVK ZvB nqQ, wK nqQ GKUz fvjv Ki `Lyb dwKi evev, K_vUv ejjv GKRb
k bB| wZbRb ewoq Avm, wZbRbB wPwZ| cwk| GB evwoZ fyZi `w coQ, mB RbB ANUb NUQ| GLvb _K `wY
cii w`b mKvj P` gvVi KvR Mj| hyw_ evoxi KvR e AvQ| w`K GK gvBj `~i GKUv Zvj MvQ AvQ, mB MvQ _KB fyZ `w w`Q| d ej
cvki evoxi gvwmgv Gm - egv KUv KuvPvjv `vIZv, ivbv KiZ wMq `wL GKUv DVjv IUv Zvnj ZvjvB fyZ ne, Avgvi ZvjvB Zvj MvQ _K im ei Ki -
jvI bB| KuvPvjv ivbv Ni AvQ Avcwb wbR nvZ wbq wbb gvwmgv ej hyw_| Zvji im wew KiZv| o evwbq wew KiZv Zvici Zvjkvm wew KiZv|
gvwmgv ivbv Ni wMq KuvPvjv nvZ wbqB wPrKvi euvPvI euvPvI mvc mvc ejZ GKw`b ZvjMvQ _K co wMq cUj Zvj, Zvici _K gb nq H Zvj MvQB
ejZ evBi ewoq Gj| wK nqQ gvwmgv? Kv_vq mvc? Avcwb mvc `LQb fvov _vK| A_vr ejv hvq - Zvj MvQi ZvjvB fyZ| dwKi ejj me wKQy wVK nq
gvwmgv ? gvwmgv nuvcvZ nuvcvZ - bv egv mvc `wLwb, Ze dvm dvm KiwQj, gb hve AvwgZv Gm MwQ, Avcbviv KD Ubkb Kieb bv|
nj hb cvqi KvQ iqQ| hyw_ jvwV wbq AvMi gZv me wKQy `Ljv| Kvb mvc cUjv ej, bv bv Avgiv Ubkb KiwQ bv, Avcwb hLb GmQb ZLb
bB, Kvb dvm dvmv bB| cvovi Qj wcUz hvwQj hyw_ ZvK WvKjv GB wcUz fyZivB Ubkb co MQ| GKRb cwk ejb, dwKievev Avcwb KvR i Ki
Avgv`i ivbvNi gb nq mvc XyKQ, ZzB GKUz `LZv, wcUz jvwV wbq ivbv Ni w`b| dwKi - Rq Kvcvwj evevi Rq, Avwg Kvcvwj evevi wkl, Kovj dwKi Avgvi
XyKQ Avi dvm dvm i nq Mj| wcUz mveavb jvwV w`q me wKQy bi Pi bvg, Kvgic Kvgvvq avg, KvQvKvwQ Avgvi evm, fyZcwZ me Avgvi `vm, GB me
`Ljv Kv_vI mvc cj bv| ew` mvc Zv cjvg bv wK Lye Rvi Rvi dvm K_v ejZ ejZ ivbv Nii PvicvkUv Nyi Gj, fve `L gb nQ MuvRv Lq Pzi
dvm KiQ| nq AvQ, weiwei Ki Aviv KZ ejj, `wb w`K gyL Ki Rq Rq hv - `~i hv
hyw_Kv - Zvnj wK Kiv hvq ejZv wcUz, ZzB Avgvi mv_ ivbvNi Avq - P`i Dk eveyMv Avgvi KvR kl, `vI cvIbv Mv `vI evwo hvB|
`yRb GKmv_ `wL, `yRb GKmv_ ivbv Ni Mj| Kvb dvm dvm k bB, d ivbv Ni XyK KBMv Kovj dwKi wK wdwKi Kij mBZv dvmdvm
ewoq Gj wcUz| LeiUv Qwoq cojv, GK Rb GK Rb Ki wfo njv| KiQ, b cUjv XyKjv - ZvBZv dvm dvm iKwWs Zv w`we PjQ, In Kvcvwji
evoxi jvK ivbv Ni Mj Kvb k bB, Ab evoxi jvK ivbvNi wkl Kovwj, Zvgvi Z g KvR nj bv| Avmj h iqB MQ, eySj dwKi|
303 304
dwKi GKUz mgq Zv jvMeB 5 wgwbUi ga me wVK nq hve, cvIbv Mv wbq Kij| KvbUv Avevi dbv Zzj gv_v DuPz Ki iBj| ISuv me wWg I evPv, MvLiv
Pj Mj dwKi| mvci SuvwcUv Lyj Zviga iL Avevi jvj Kvco w`q eua w`j| ISuv GI
GKUz ci ISuv Gm Mj| gvbyli ga GKUv b kvbv Mj| Gevi Rvbvjv KvjKi gaB me wWg dzU evPv ewoq Avme|
KvRi KvR ne, ISuv ivbvNii Pviw`K Nyi `L, wcQb w`K _K GK gyVv gvwU GKRb cwk ISuvi KvQ RvbZ PvBj evoxi jvK ivbvNi Mj Kvb
Gb bvK K `Lj ISuv, mevi Rb ejjb,ivbv Nii wfUi gvwUZ mvc AvQ| dvm dvmi k nZbv, wK Ab KD Mj k nZ Kb? GB cki Di ISuv
MvLov mvc| mevi ga Avevi b kvbv Mj| GLb `ycyi nqQ Avcbviv Rvbvjv evoxi jvKi kixii M I Zvi nvuUvPjvZ gvwUi Kb GB `ywUi mv_
LvIqvi evcviUv mi wbb| Gi ci KvR ne| ISuvi civgk gZv wLPzwi LvIqv mvci cwiPq nq hvq, ZvB mvc Pzc _vKZv, Ab KD Gj mvc fveZv h G Kvb
`vIqvi ce kl Ki wbj P`| GLb mvgvb wekvg mKji| Pvi ne, Avgvi wWg Pzwi Ki wbq hve, ZvB iM wMq Rvi Rvi dim dvm
wekvg ce kl nj| ISuv ejjb ivbv Nii mg eov Lyj mwiq `vI| Ki| PviK fq `LvZv, wWg dvUvi AvM welqUvi mgv nj| GBfve ivbv Ni
gywj euvki eov euvki LywU Uvwji Pvj GB w`q ivbvNi Zix, ISuvi K_vgZv eov dvm dvmi MvcbxqZv mevB RvbZ cvi I eySZ cvi|
Lvjv nj| Uvwj bxP bvwgq `Iqv nj| PviRb mvnmx hyeKK ejv nj PviU P` hyw_K ejj, Avwg wZw_i Dci Lywk nqwQ, mvgb `~Mv c~RvZ wZw_K
Kv`vj w`q ivbv Nii Pvi w`K w`q gvwU KvUZ KvUZ GMve, Ze Lye axi axi GKUv `vgx kvwo wKb Dcnvi `e, Di wZw_ Rvbvjv `vgx kvox PvBbv Avwg,
mveavb| mvc Kv_vq AvQ ejv hvQ bv| Ze AvQ, ZvB eywi mv_ KvRUv KiZ mvaviY gq Avwg, mvaviY kvwo njB Pie, Avcbviv kl ch Avgvi K_vUv
ne, fyj njB wec` ne| gb ivbvNi dvmdvmi K_vUv wekvm KiQb, GLvbB Avwg Avgvi eo ev `vgx
PviRbB cvq MvgeyU ci gvwU KvUZ jvMj| mevi KZznj gb, eo Dcnvi cq MwQ, eyevB Kv_v _K QyU Gm GB gvwm ZzB gyiwM bvwK Luvwm|
eo PvL Ki ZvwKq iBj gvwU Kvcvbvi w`K| _K _K wPrKvi mevi | H h
bo DVQ, bv wKQy bv, H h jR `Lv hvq, bv bv IUv `wo| gvwU KvUZ KvUZ
PviRbB GwMqQ| GLb ay Nii gvSLvbUv evwK| KLbv dvm dvm AvIqvR,
KLbv Pzc| nuvwcq MQ Pvi Rb, GKUz wekvg Ki wbQ|
ivbvNii wcQbi eov eivei wbPi w`K GKwU Bu`yii MZi gyL `Lv
MQ| eov _vKvKvjxb GUv `Lv hvqwb| ISuv ejjb h, mvc AvQ| Avgiv cvq
mvci KvQvKvwQ Pj GmwQ| mevB mveavb _vKzb, QvU`i `~i mwiq ivLyb, hKvb
mgq mvc ewoq `o w`Z cvi| mvgb hvK cve ZvKB Kvgo `e gb nq
MZi ga mvc wWg ciQ, ZvB Ii GZv ivM, GZv Rvi dvm dvm KiQ|
Avevi gvwU KvUv i nj| Gevi `yRb gvwU KvU i Kijv| KD KD
jvwV wbq Zix iBj| mvc eivjB wcwUq gvie| GLbv mvgvb evwK AvQ|
GKRb gvwU KvUQ, mvc fq Uv myUv nq AvQ| ISuv UP jvBU w`q MZi wfZi
mvc `LZ cj| Gevi ISuv wbR `y Kv`vj gvwU KvUjv, Zvici nvZ XywKq w`q
mvcUvK MZ _K ei Ki Avbjv| c~Y mvBRi GKwU MvLiv mvc| mevBK
`Lvjv| Zvici Suvwci ga XywKq jvj Kvco w`q eua ivLjv| hvZ mvcUv
Kvbfve eovZ bv cvi| hviv gvwU KUQ, Zv`iK ISuv ejjb MZi wfZi
mvci wWg AvQ, IB wWgwj ei Kib bBj H wWg dzU evPv ne kl wec`
evoe|
Iiv MZ _K wWg ei KiZ jvMj| Kv`vji LuvPv jM Kvb Kvb
wWg dU Mj| wWg hB dU Mj, Agwb mvci evPv wKjwKj Ki PjZ i
305 306
Awfbq KiwQ gv , Kviv wZ Zv KiwQ bv| mvRv c_UvZv wbRi PvLB `Lwj
evmvfvov WU& Kg GLb Pj eiea~i GKUv Qwe Zzj Avwb| GiKg Rvi KiB `eyK wbq Iiv Pjj
ckv cvj cwiwPZ GK zwWIZ|
mvn LvwbK ci AviKwU evwoi mvb cq AvKvk Avi `ey bZzb
`eyi Mvgi evwo _K KjKvZvi Awdmi `~iZ cvq GKkv wKwg.| cwZw`b evm I cwiKbvq nvwRi nj| eZb, Kgj , wVKvbv BZvw` eyS wbq weqi cm DVZB
Ubc_ nq ZvK hvZvqvZ KiZ nq| eZgvb jvKmsLvi Zzjbvq hvbevnbi hv zwWIZ Zvjv dUvwU GwMq w`q `ey ejj, MZ mvn Zvjv nqQ Avi AvKvk
Aev ZvZ Ki GKw`b eqjvi gyiwMi gZv wSg nj AviKw`b ev`yoi gZv ej DVj MZ eQii weqi Qwe| Zv b evwoIqvjv m`ncKvk KiZB AvKvk
Szj| GQvov hvwK wU, wevf, Aeiva, cvKwZK wechq Gme NUbv Ziv mvgj wbq ejj GKeQi AvMi weqi bMwUf MZ mvn Iqvk Kiv nqQ| ek
cvebi gZv jMB AvQ| GiKg aKj mn Ki ek KqKeQi Pjvi ci `eyi fvj| Zv egvi bvg wK? `eyi gyL _K ei nj kvgj| wZwb Kvbi h mvgjvZB
gb Ges `n gkt bwZq hZ jvMj| evmvfvov bIqv Qvov PvKix ivI Ame AvKvk mvgj wbq ejj, Av kvgjx| ek fvj| Zvgiv Zvnj mvgbi GK
nq DVZ _vKj| GKw`b eva nqB mnKgx AvKvkK m wbq `ey nvwRi nj ZvwiL _KB _vKZ cvi| mw`b ^MK GKiKg nvZi gyVvq cyi Iiv cvb
KjKvZvi GK evwoIqvjvi mv_ K_v ejZ| Kij|
evwoIqvjv wRvmv Kijb Kv_vq Awdm, Kv_v _K AvmZ nq, eZb bvUKxq Rqi myev` kvgjx wVK hb Mnea~| gqwj Mjv Avi hvvi
KZ, evPv KwU BZvw`| `eyi GLbI weevn nqwb GK_v kvbvgvB Avcw Rvwbq iIqvR _vKvi KviY Lye GKUv Amyweav nj bv| Ze wbZ bZzb cwZekx gwnjviv
ejjb, BwZc~e GKRb AweevwnZ hyeKK wZwb Ni fvov w`qwQjb| wKQyw`i ci nvwRi nZ jvMj| wK ivbv ne, evci evwo Kv_vq, kievwo Kv_vq, mvb wbQ
m Zvi eo gqK cgi Rvj duvwmq wbq KU coQ| myZivs Avi wKQyZB bv Kb BZvw` ck Zviv bvRnvj Ki w`Z _vKj| GKw`b evwoIqvjvi hyeZx
wZwb bovi gZ `yevi ejZjvq hveb bv| gq Gm ejj, ew` KvcoUv cwoq w`Z ne| &Lb e AvwQ, fvj cvwi bv, Gme
mw`b Ub nVvr cyibv ez kvgji mv_ `Lv nq Mj| KZzKc~Y Kvb ARynvZB KvR nj bv| AMZv jvK wemRb w`q Ng bq GKvKvi
eenvi I gqwj K^i wbglB m mevBK nvwmLywkZ gvwZq w`j| hvv`j Aev| KZw`b m Zvi cyil mvK AvuPj XvKv w`q ivLe| w`b w`b GKNqwg
KvR Ki GLb Zvi ek bvg nqQ| `ey wKQyZB evmvfvov cvQ bv bB Zvi Rxeb `ywemn nq DVj| me b `ey ejj mvgbi gvmi QywUZ Mvgi evwoZ eayi
nvwmi ejyb Pzcm Mj| wPgo gyLB m `pZvi mv_ ejj, evmvfvovi Lei AvwgB e`wj nQ| kievoxZ kvgjx wKQyw`bi Rb hve, GB Lei cKvk nZB i
w`Z cvie| KqKw`b ciB GKwU evmvi mvb cq `ey, AvKvk Avi kvgj nq Mj Ke PK-Avc Kij, Kgvm PjQ ?
wZbRbB mLvb nvwRi nj| Gw`K Mvgi evwoZ `eyi weevni Rb gq `Lvi cvjv PjQ| mykxjevey
GB evwoi gvjwKb GKRb weaev gwnjv wZwbI `xN ckvii ce kl ejjb GK ezi gq AvQ mv`cyi| `eyi evev AiYevey ZvK m wbqB gq
Ki hLb bjb `ey AweevwnZ ZLb ejjb, AvM GKRb hyeK GLvb _vKZv| I Zvi cwievi `L cQ` Ki djjb| gqi evevI em bv _K GK NUK
AweevwnZ hyeKwU BQgZv hKvb evex RywUq Ni Gb _vKvq cwZev` KiwQjvg| cvVvjb `eyi Awdm| NUK AjKkevey Awdm wMq LuvR wbq m njI evmv
m ejwQj GKv _vKZ fvj jvM bv| evBii jvKi Avcw _vKj AvcwbI evwoZ wMq `Ljb Ni Zvjv `Iqv| evwoIqvjv ejjb `ey xi mv_ Kv_vI
_vKZ cvib| Kvei QjivB ZvK Zvwoq w`qQ| myZivs AweevwnZK wZwb ewiqQ| gqi evev wekbv_evey GK_v bB gv_vq nvZ w`q ejjb Awekvm|
wKQyZB Nifvov `eb bv| ZLbB dvb ez mykxjeveyi KvQ AvMn cKvk KiZB wZwb ejjb `ey AweevwnZ,
GaiYi e_Zvq wZbeyB nZvk nq coj| G hb PvKixi BUviwfD cwiwPZ Ges wek| AviKevi LuvR bIqv cqvRb fe Nwb cwZekx Zvcmevey
_KI KwVb| kvgj ejj, `keQi hvv`j iqwQ, bvPMvb wkL AmsL Pwi Avi ivjeveyK Mvcb Abyiva Kijb| Zviv wMq `eyi mvvr cv_x nZB kvgjx
Awfbq KiwQ, Gevi `iKvi nj `eyi e mR w`bi ejvZI Awfbq Kie| f`fve emZ ej cvki Ni Mj| UwejB ivLv wQj eiea~i Qwe Zv Kvgivew`
evmvfvov wbZB ne| GUv Avgvi Pvj| AvKvk ejj, aiv coj gvb-mvb me KiZB Pv wezU wbq kvgjx nvwRi nj| Mvcb wKQy K_vevZv iKwWs Ki Zviv
hve| `ey ejj, bKj e mR jvK VKvbv; gv_v Lvivc nj bvwK| kvgj ejj wdi Gj wekbv_eveyi KvQ|
gv_v Lvivc nqQ evwoIqvjv`i| I`i Xci Pc LvIqvZB ne| Avgiv Zv ciiw`b GB wZbRbB mykxjeveyi evwoZ Gm ck Kijb, `ey mK
307 308
Avcwb mewKQy Rvbb Zv? Di wZwb ejjb, hvv`ji mvgvb mnAwfbZv _K
c_g gvbRvi nqwQ| cieZxZ `yUv hvv`ji gvwjK nqwQ| Rxeb AmsL
KwoeiMv
gvbyl NuUwQ| Pnviv `LB ej w`Z cvwi K Kgb Pwii| `eyi evwoi mv_ - iweksKi mb
Avwg LyeB Nwb| Gici kvbvi ci mB iKwWs evRvbv nj| Zvi mv_ eiea~i
dUvi KwcI ZvK `Lvb nj| Gmgq wekbv_evey ejjb, Gi ciI wK ejeb wekvj AvwjKvi gvS AvRI GKvKx `uvwoq myej| myej cyiKvqZ| GK mgq G
`ey AweevwnZ ? evoxi mewKQyi `L& fvji `vwqZ wQj ZviB Dci| mme KZw`bKvi AvMi K_v|
ek LvwbKUv ggvnZ nq mykxjevey mB dUv `LZ _vKjb Ges evisevi ZLb myeji eqm eQi cuvP Qq ne| Mvgi mxgvbv Qvwoq evev gvavB cyiKvqZi
mB iKwWs bZ _vKjb| Gici wZwb iKwWs hi myBP Ad Ki Mxi bxieZvq nvZ ai GKw`b m IV GB mvZ gnjvi A`i| AjB hb ivwcZ nq GK eU
Wye w`jb| Nwoi KuvUvi wUKwUK k ay kvbv hZ _vKj| GKmgq wZwb ej ei Pviv| ivkbvBqi PovB-DrivB cwiq AvR m GK wZi wekvj eUe|
DVjb Qwei ea~wU ek cwiwPZ gb nQ| MjvUvI Pbv Pbv jvMQ| GKUz emyb, mw`bi mvZgnjv AvR as^vekli `viMvovq| Pvwiw`K Ryo SvcRj| gnjvi
ej wZwb Nii wfZi XyK Mjb| wKQyY ciB GKwU cyibv ayjv gvLv dUvi Mvq Mvq MwRq IVv AmsL MvQ wbR`i euvPvevi ZvwM` ewj wkKo w`q Pzbevwj
Avjevg Gb cvMji gZ cvZv DvZ _vKjb| nVvr GKwU cvZvq _g wZwb f` Ki PjQ| KwoeiMvi duvK duvK Szji duv`| Avi AvQ AmsL cvYxi
ejjb, cqwQ, mvgavb cqwQ| SzK mLvb `wcvZ Ki wekbv_evey ejjb AvbvMvbv| mvc-Lvc-Bu`yi-PvgwPK - K bB! Zviv AvR GB mvZgnjvK wbR`i
GUvZv hyeK eqm mykxjKzgvii hvvi Qwe| Zvcmevey ejjb, wK GB cyibv gZv Ki hb wdi cqQ| ay evKx H myej| myejK ZvovZB cvij hb
QweZ eZgvbi kvgjxi Qwe Gj Kv_v _K| ivjevey fvj Ki AvjevgwU Rei`LjUv m~Y nq| wK myejUv h hZB Pvqbv| Rxebi mvgvb wKQy gyjab
`L ejjb, gb nQ QwewU kvgjxi gZv `LZ Ab AviKRbi| GK_v mq Ki AvRI hb m GKv Kzi gZv AvMj ivLZ Pvq GB mvZgnjvK| wK
mg_b Ki mykxjevey ejjb GUv kvgjxi Qwe bq| AvR _K cuwPk eQi AvM KZw`b Avi| `LZ `LZ mgqZv Kg c_ cwiq Mj bv| myeji kvm ckvm
gvbe bvg GK hyeK hvv`j gvbmx bvg gwnjvi Pwi Awfbq KiZ GUv Zvi Qwe| ej, lvUI nZ cvi, Avevi miI| Zey myej AvQ| Rei`LjKvix`i wei
Zvi GKwU cy mvbI wQj| Avgvi aviYv AvRKi kvgjx Zvi mvb| mevi Zv Pz GKK jovBqi Amg cUf~wgKvq|
PoKMvQi gZv Aev, Ggb mgq wfZi _K AvKvk ewiq Gm mykxjeveyK myej Kvb wKQyKB AvR Avi fq cvq bv| fq cvq ay KwoeiMvi duvK
ejj, Zzwg wVKB ejQ evev| kvgjx Avmj mB gvbm KvKziB Qj kvgj| evmv euvav GKRvov aeae mv`v cvqivi eKg eKg WvK| PgK IV m| Lvjv
AweevwnZ `eyK KD evmvfvov w`wQj bv| kvgjK mB KviYB ea~ kvgjx PvL fvjv Ki VvIi Kivi Pv Ki I`i| IB mv`v cvqivjv Zv Avi AvRKi
mvRZ nqQ| bq| m hLb GB gnjvq c_g Avm ZLb _KB I`i WvK b AvmQ| mvZgnjvi
me iO, me AvIqvR cv MjI cvvqwb I`i iO, I`i AvIqvR| ZvBZv
KZw`b Nygi ga IB WvK b m PgK IV| fve, mw`bi mvZgnjvi ivkbvB
Avevi eywS wdi Gj| wK Pvicvk RgvU eua _vKv AKvi Avi wSu wSu cvKvi
WvK, QuyPvi Kb Qvov Avi wKQyB nvZo cvq bv m|
myej Ak kixi, wea wZK mwiq iL fvevi Pv Ki mw`bi
mB mv`v cvqiv`yUv AvRI wKfve wUK Mj| Iiv wK Kvb m-mvx| bvwK mvb-
mwZi cRb cwiq Iiv mevi Aj ai iLQ AvengvbZvK| Avi myej!
mI Zv wUK MQ| Avi KZw`bB ev ZvK wUK _vKZ ne! Zvi wK GLvb _K
gyw bB? GB mvZgnjvi AwZ hZw`b _vKe, ZZw`bB wK ZvK `vqeZvi evSv
Ub eovZ ne!
i`cZ
vc ivq| wdOcyi Rwg`vi eski GB gvbylwU hLb Rwg`vixi `vwqZ
nvZ cvb, ZLb Rwg`vix c_vwU bvgB wUK AvQ| BsiR miKvi mvgvb wKQy
309 310
RwgRgv ev` Rwg`vi`i Rwgi evKx Ask AwaMnY Ki wbqQ| ZeyI mB AwgZ ivM wQj myeji AvuKv kLvq| AvuKvi gvvi ch GK GKw`b iM wMq gxbvK
Rwg`vixi RjylI wK wKQy Kg wQj bv| lvjv Avbv hv eRvq wQj Zv nj Rvi eKzwb w`q ejZ Avwg ZvgvK AvuKv kLvZ cvie bv| Zzwg wbR wbR hv cvi
AvwfRvZi Avo^i| wK i`cZvc gvbylUvB wQjb AbiKg| wZwb dvbymi gZv Ki| myej nm ejZ, bv gvvievey `Leb gxbv GKw`b g eo AvwU ne| b
nvIqvq fm _vKvi e_ Pv Kibwb| Avi cuvPUv mvaviY gvbyli gZvB wQj Zvi gxbvi Mvqi Pvgov hb AviI ekx wPiweo Ki Rj DVZ|
Rxebaviv| Avi wQj GKwU civcKvix gb| bvBev _vKjv Rwg`vix| Zey cRviv Zv gxbv cvq w`bB AvuKvi gvvi Pj Mj gvqi KvQ wMq Kuv`Z Kuv`Z
wQj| Zviv Zv`i myL `ytLi K_vZv Avi BsiR`i kvbvZ hve bv| Zviv AvmZv bvwjk Ki ejZ, gv AvuKvi gvvi fvjv bv| IK Zzwg Zvwoq `vI| gwbgv ZvB b
Zv`i KvQi gvbyl i`cZvci KvQ| myej c_g `kbB mB gvbylwUK `L gy ejZ, Avnvi, gvvi Avevi wK Abvq Kij ! gxbv ej, I AvgvK AvuKv kLvq bv|
nqwQj, wK KvQ hvevi myhvM nqwb| Zvici GKw`b nVvr Ki Zvi evcUv gi ay myej`vK `wLq `q| fvjv fvjv AvuKv me myej`vK w`q `q| gvviUv
Mj i`cZvc ZvK KvQ hK wbq ejwQj, myej, ZzB AvgvK K_v ` GB cPv| gwbgv ej, nvi myej, GZv `LwQ gvvii fvwi Abvq| IK GKUz eK
evoxi fvjvg`i me fvi ZzB wbwe, Kvbw`bI GB evox Qo hvwe bv| w`Z ne| Avi ZzB-B ev Kgb Qj,gvviK ejZ cvwim bv IK GKUz fvjv
ZLb myeji eqm eQi cbiv| i`cZvci K_vjv b Kb h Zvi Ki kLvZ|
PvL Rj Gm wMqwQj| m Zvi cvq nvZ iL ejwQj, `v`vevey, AvcbvK K_v gwbgvi K_v b myej `o wMq `yUv AvuKvi KvMR wbq Avm| c_g
w`jvg, GB evoxi fvjvg`i me `vq AvR _K Avgvi| Avwg givi AvM G evox GKUv Lyj ej, gwbgv `L, gvvievey IK GB gvbylUvi Qwe AvuKZ w`qwQj, Avi
Qo hve bv| I mUv bv Ki mviv cvUv wnwRwewR Ki fwiq iLQ| Zvi Ici ievi Nl Nl
i`cZvci GKgv gq gxbv| myej H evoxZ Avmvi ciB gxbvi Rb| wK KiQ| aiv co wMq gxbv fv Ki Kuv`Z Kuv`Z ej, gvvi hw` gvbyl AvuKv
gxbvi gv myjZv`exK myej gwbgv ej WvKZv| gwbgv wQj meviB gv| bv wkwLq `q Ze Kb Avgvi `vl ne ! gwbgv ej myej, gvviK mvgbi w`b
GB mvZgnjv evoxZ i`cZvci cwievi QvovI _vKZv Zvi fvB Avmj ej w`we I hb Avgv`i gxbvK nvZ ai wVK gZv gvbyl AvuKv wkwLq
i`bvivqYi cwievi| m Rwg`vii gRvR PjZv| i`bvivqY weq KiwQj bvwRiv `q| bvnj gvm gvBb e Ki `e|
bvg GK gymwjg KbvK| ZvB AwbQv mI, aygv mvgvwRK wKQy evaevaKZvi myej ej, eyov gvbylUvi gvm gvBb e Kiv wK wVK ne gwbgv| gwbgv
RbB i`cZvc Zv`i GB gnjvi GKcv Avjv`v Ki w`Z eva nqwQjb| ej, Kb gvBb e ne? myej ej, KviY gxbv Kvbw`bB gvbyl AvuKv wkLZ
i`bvivqY aygv A_i jvfB abxi GKgv gqK weq KiwQj| i`bvivqY cvie bv| Avi Zvnj gvvieveyi Avi Kvbw`b gvBb ne bv| ejZ ejZ myej
hw` fvjvem bvwRivK weq KiZ, Zvnj ZvK gb _K gb wbZ wav KiZb GKQyU Ni _K ewiq hvq| Avi, IKI Zvwoq `vI ej gxbv gvwUZ em nvZ
bv i`cZvc| wK fvBqi PvjPjb I A_wjv ZvK AvZwZ KiwQj| ZvB wZwb cv Quyo wPrKvi Ki Kuv`Z i Ki|
I`i GKNi Ki `~i mwiq iL wec` _K mveavb nZ PqwQjb| ciw`b AvuKvi gvvi Gj gxbvK Avi LuyR cvIqv hvq bv| myej GKv
gxbvi Rbi KqKeQi ci nVvr KiB gwbgv Kvb GK `yivivM evwaZ GKvB GKUv Qwe GuK Avcb gb iO KiZ _vK| QweUv hLb m cvq kl Ki
Avv nq weQvbv bq| Zvi kixi ^vi AebwZ nZ i Ki| GBmgq gwbgv GbQ ZLb nVvr Kv_v _K gxbv Gm mB QweUvi Dci Suvwcq co , `ynvZ wbq
Zvi gqi `Lfvji `vwqZ Zzj `q myeji nvZ| myej QvovI wew`qv bvgK Avmv Kv`v gvwLq QweUvi evivUv evwRq `q| nZf^ myej wKQy bv ej QweUvi
GKwU gvSeqmx gwnjvB wQj Rwg`vi evoxi `vm`vmx gnji kl mjZUzKz| w`K ZvwKq g nq em _vK| Zvi Kv `L gvvi fxlY iMgM ej, GUv wK
gxbvi me `vwqZ bIqvi mv_ mv_ gxbvi KvQ _K AbKwKQy wkLI nj gxbv? gxbv Gevi nvZi evKx Kv`vUzKz gvvii Mvq Quyo gi Kuv`Z Kuv`Z
wbqwQj myej| Ze me_K fvjv wkL wbqwQj AvuKvUv| gwbgvi BQ Ges g`ZB ewiq hvq|
myej GZwKQy Pbv Rvbv kLvi myhvM cqwQj| kLvi gxbv wQj hZUv mw`b mvivw`b Avi myej gxbvi mv_ K_v ej bv| gxbvI R` `wLq `~i
Avbvox, myej ZZUvB gbvhvMx| ZvBZv AvuKvi gvvi Gj myej hLvb cbwmj- mi _vK| weKji w`K gwbgvi kixiUv Avevi Lvivc nj myej WvvieveyK
iO ZzwjZ Wye hZ, mLvb gxbv nq cbwmji kxl fO, bvnj LvZvi cvZvi Lei `q| Wvvi Gm gwbgvK `Lvi ci GKUv `xNwbtkvm Qo wKQy Ilya wjL
wQuo b Ki, iO cbwmj wnwRwewR Ki em _vKZ| Zvici myeji wRwblc w`q Ni Qo evBi Avm| Wvvii `xNwbtkvm wK myeji `w Govq bv| m
wbq UvbvUvwb i KiZ| Avmj gxbvi AvuKv kLvq gb bv _vKjI lvjv Avbv evBi Gm Wvvii c_ AvUK, Rvo nvZ Ki ej, Wvvievey , Avgvi gwbgv
311 312
fvjv nq hve Zv? ew`bi cvwievwiK Wvvi KvbiKg nvZi wcQb w`q Rvgvi cv w`q gywQq w`Z w`Z ej, bv gv, Ii Kvb `vl bB| Ii RvqMvq
PvLi KvYjv mvgvj `q| Zvici GKnvZ myeji gv_vi Pzjjv NuU w`q _vKj nqZv Avwg ZzwgI GiKg KvRB KiZvg| Avwg Avevi AviI my`i Ii GKUv
ejg GLb Avwmi myej| Wvvii Pj hvIqv c_i w`K myej GK` Pq Qwe AvuKe| ZvBbvi gxbv ! Avq gxbv, gwbgvi gv_vi KvQ em gvi gv_vq GKUz nvZ
_vK| Zvi iL hvIqv BwZwU myeji eyKi ga Kv_vq hb AvNvZ nvbZ eywjq `| Zvnj `Lwe Zvi me `vl gvc nq hve|
_vK| gxbvi Rbw`bi w`b mKvj `v`veveyi LuvR KiZ wMq myej `L `v`vevey
i`cZvc wQjb mnR mij gvbyl| wZwb RvbZb h Zvi fvBwU GKwU g` LZ i KiQ| myej ej, `v`vevey, AvR gxbvi Rbw`b| AvR Avcwb Gme
AKvi XuwK| m w`bivZ Lvq`vq Avi dwZ Ki eovq| e` m wgk UvKv Iovq| Lvivc wRwbl Lveb bv| AvRK Avgiv mevB wgj GKUz Avb` Kie wVK KiwQ|
wK AvPgKv GKw`b wZwb Avwevi Kijb h, Zvi fvBwU wbZvB AKgv bq| Amr nvivgRv`v, hZ eo gyL bq ZZeo K_v| ewj ZzB GmwQm AvgvK vb
jvKi cvj-vq co, Zv`i KzgYvZB AvR i`bvivqYi GB cwiYwZ| ZvK c_ w`Z! PvKi nq gv_vq DVZ Pvm bvwK! dwZ Kie| Avgvi cqmvq Lve Avi .......
emvevi AvqvRb AvR GKiKg mvov nq MQ| Iw`K Zvi xi AvR hv Aev ZvZ qvi ..... ejZ ejZ w i`cZvc GKUv Lvwj g`i evZj Zzj wbq myejK
cwiYwZ GKgv h gZz, m welq i`cZvci gb Kvb m`n _vK bv| evKx j Ki mRvi Quyo gvi| KuvPi evZjUv myeji gv_vq jM fO UzKiv nq
iBj Zvi GKgv gq gxbv| wK Aevi di i`cZvc AvR Zvi Av`ii gqi hvq| co hZ hZ wbRK KvbiKg mvgj bq myej| ARvB nvZ Pj hvq
K_vI fyjjb| i nj Zvi AatcZb| h g` wZwb Kvbw`bI QuyqI `Lbwb AvR Kcvji Mfxi ZUvq, hLvb _K `i`i Ki Si coQ i| GKUv nvZ Kcvji
mB g`B ZvK axi axi Mvm KiZ jvMjv| Zvi fvjvevmvi cRviv i`cZvci ZUv Pc ai AviK nvZ SvU w`q evZji fvOv UzKivjv cwivi KiZ
AatcZb `LZ `LZ cgv` YZ i Kij| mw`b Wvvi Pj hvevi ci myej _vK| nVvr myeji IiKg Aev `L gxbv QyU Gm ej, myej`v`v Zvgvi wK
Gm em Zvi gwbgvi gv_vi KvQ| ej, gv, Zvgvi gv_vq GKUz nvZ eywjq `e? nqQ? gv_vq KvUjv wK Ki? myej nm ej, I wKQybv GKUz gv_v Nyi co
`Le, fvjv jvMe| gwbgv ej, Zvi hLb BQ nqQ `| wMqwQjvg| Pjv gwbgvi KvQ hvB gwbgv Ilya jvwMq `e|
myej gwbgvi Pzj nvZ evjvZ _vK Avi gwbgv PvL e Ki q _vK| myeji Aev `L gwbgv evcviUv AvuP KiZ cvi| cwiwwZi Pvc
myej `L Zvi gwbgvi `yPvLi Kvj Rj KvUZ i KiQ| LvwbKY Pzc Ki co jvKUv ... m wbR GKiKg khvkvqx| wK Kie Zv fe bv cq gwbgv
_vKvi ci gwbgv ej, nuvi myej, gxbv KBi ? IK Zv `LwQ bv| myej j Ilyai wkwkUv ay gxbvK `wLq `q| Ilya jvMvbvi ci gxbv wbgl Zvi GKUv
Ki gxbv wVK mB mgqB wbtk `iRvq Gm `uvwoqQ| mw`K ZvwKq myej bZzb Iobv dvwj Ki myeji gv_vq dw ea `q| myeji Rj fRv PvL`yUv
ej, gwbgv, Zvgvi KvQ Avgvi GKUv bvwjk AvQ| bxie ay eyS wbZ Pvq h mevi hgb meUzKy fvjv nZ cvi bv, Zgwb Avevi
bvwjk! Kvi bvg i? gxbvi bvg eywS! Zv I Avevi wK `yzwg Kij| meUzKz fvivcI nZ cvi bv| fvjv Lvivc wgjwgk ZeBZv gvbyl Zix nq|
myej Gevi PzcPvc DV wMq jvBU Rvwjq GKUv KvMR wbq Avm| Zvici gxbvi Rbw`b cvjb Kivi Rb myej wbRi nvZ cvqm ivbv Ki|
mUvK gwbgvi mvgb Lyj ai ej, &GBUv `vLv| `v`veveyi KvQ _K IiKg eenvi cq myej wbRi Rgvbv UvKv _K wgw Avi
gxbv ZLbI `iRvq PzcPvc `uvwoq _vK| dzj wKb Avb| gxbvi `yPviRb ezK bgb Ki LvIqvbvi BQv _vKjI evoxi
QweZ PvL coZB gwbgv ej, GKxi GUv K Kij? gxbvi QweUv wK cwiwwZi K_v fe m Pc hvq| gxbvB ZvK eviY Ki| ej, AvR eis Pjv
`viY nqwQj| K GUvK Ggb wekxfve iO Xj, Kv`v gvwLq ..... KvKv, KvwKgv Avi fvBK ej Avwm| AvR Avgv`i evoxi hv cwiwwZ ZvZ Avi
K Avevi| ci gxbvi Rbw`b| IK Dcnvi `e ej GUv AvuKwQjvg RvZ eRvZi ZdvZ Kv_vq? ivZvivwZ gxbvi GB cwiYZ eva myejK Avh
wK IB wnsmyUUv Gm ...... Ki| cwiwwZB h gvbyli wPvavivK KZUv cfvweZ KiZ cvi .... myej gyL
gwbgv Gevi `iRvi w`K Lqvj Ki ej, gxbv GB KvRUv KiZ cviwj? ej, mB fvjv|
ZzB GZeo wnsmyU nq DVwQm| weKj myeji AvuKv Zvi wbRi QweUv `L gxbv Lye Lykx nq| ej, Zzwg
myej j Ki gxbvi PvLi Kvj eq eo eo dvUv MovZ i KiQ| AvgvK GZ my`i Ki Ke `Lj myej`v| gxbvi K_v b myej cgv` Mvb|
gxbv KvbiKg ej wK Ki Rvbe h IUv Kvi Qwe| ZvovZvwo gxbvi gyL nvZPvcv w`q wdmwdm Ki ej, me K_v gyL ejZ bB gxbv|
gxbvK duvcvZ `L myej ZvovZvwo DV wMq Ii PvLi Kvj wbRi h gbi _K my`i Zvi m`h AvcwbB dzU IV| ZvK Avjv`v Ki my`i Kivi
313 314
`iKvi co bv| PvL bvwRiv Avi ceK `L Zvi gv_vq Lyb Po hvq| Zvi ewj nvZi duv`
gxbv Gevi bxPz ^i ej, Zvgvi G K_vUv h wVK bq Zv Avwg eywS myej`v| AvUKv co ce|
Avmj Avwg Lye AKgv Avi wnsmyU wKbv, ZvB Zzwg Ggbfve Nywiq ejQ| myej Wvvi wbq evoxZ XyKZB myej `L Dbi gZv Anvwm KiZ KiZ
ej, gxbv, AKv Avi wnsmyU`i g~jI wK G evRvi wKQy Kg bq| Zviv bv QyU eovQ Zvi `v`vevey| Avi Nii `iRvi mvgbB co AvQ cei wb_i
_vKj KwirKgv`i K`i evSv hve wK Ki| mv`vi ga mv`v iOi Kvb g~j `nUv| ZvovZvwo Ni XyK `L ZZY AviI GKUv kixi Rxebi gvb nvwiq
_vK bv| mv`vK me _K fvjv dzwUq ZzjZ cvi ay Kvjv| Avi wnsmvi K_v Gwjq co iqQ khvi Dci| `y`yUv gZz mevi PvLi mvgb| A_P KvbiKg
ejQ! AvwgI hw` wnsmyU bv ne, Zvnj gvqi KvQ Zvgvi bvwjk KiZ hve Kb? Kvbvi Uz kwU bB Kv_vI| ay IB GKUv Dbv` gvZvji AnvwmB Qwoq coQ
gxbv ej, Zvgvi AviI covbv Ki eo nIqv DwPZ myej`v| myej ej, mvZgnjvi G cv _K I cv| eySZ cvi GB asmi gaB knvZ nvj aiZ
h eo nevi m Avcbv AvcwbB eo nZ cvi| covbvUv ay GKUv evj gv| ne ZvK| WvvieveyK we`vq Rvwbq c_gB m Ab`i mvnvh cvMj I Lybx
evBii Avo^UvB wK me bq| cyRvq dzj ejcvZv gZi NUvi _KI AbKewk i`cZvci nvZ cv eua dj| LuvPv e`x evNi gZ myeji w`K wnsm `wZ
cqvRb gbi fw kvi| IZB h AK cyRv mviv nq hvq| evBii wPZv - ZvwKq dzmZ _vK i`cZvc| myej ay gb gb ej, AvgvK gv Kiv `v`vevey|
AwPZv nqZv mgvRi PvL eo nq aiv `q wK Zv m~Y g~jnxb nq IV evevK Ifve `wo w`q euvaZ `L gxbv QyU Gm myejK ej, GUv Zzwg
gbi wPZv - AwPZvi KvQ| AbKmgq fvjv K_vI jvKi KvQ evPvjZv gb Kx KiQ myej`v| myej ej, Zzwg Ni hvI gxbv| AvgvK Avgvi KvR KiZ `vI| G
nq| Avevi Zv`i wbR`iB evPvjcbvi mgq kvb _vK bv| gxbv, Avgvi `Iqv evoxi fvjv g`i `vq Avgvi Dci| ZvB G gyZ GQvov Avgvi Ab Kvb Dcvq
QwewU Zvgvi KvQ hZ Ki iL w`I| Avgvi KvQ AbKekx g~jevb Zvgvi bB| GLb wZwb ay Dbv` bb, LybxI| Qvov cj ZvgvK AvgvKI Lyb Ki emZ
wbRi nvZi b Ki `Iqv mB Kv`vgvLv QweLvbv| IUv h ayB Avgvi| gxbv cvi| IbvK ZvB cywjki nvZ Zzj `Iqv Qvov Dcvq bB|
ej, ZLbZv ay QweLvbv b KiwQjvg gv| Gevi nvZ cj IUvK cywoq BwZga cywjk Gm i`cZvci mv_ mv_ gwbgv I cei `n`ywU Zzj
Qvoe| wbq hvq| myej bvwRivi mv_ gxbvKI cuQ w`q Avm Ii KvKxgvi Ni|
`ywU wKkvi wKkvixi AmZK K_vevZvi duvK Mj KLb Mva~wj bg mw`bi ivZUv GKiKg Awifve cvqPvwi Ki KvU myeji| m GKv
Avm| ZvK cvk KvwUq myej e nq co NiUvK mvwRq ZzjZ| P eQi cv GKv wK Kie fe Zvi KzjwKbviv cvq bv| `v`veveyK m h K_v w`qwQj Zv wK
w`Z hvIqv gxbvI wbRK `~i mwiq ivLZ cvi bv| Iiv wgj NiUvK mvgvb Ki ivLe? BwZga i`bvivqY evaKwi Lei cq _vKe| jvf jvjmvi G
DcKiYi Avo^i Amvgvb AvwiKZvq mvwRq Zvj| Nii gvSLvb Uweji fqi cwiYwZ gv_vq wbq ivZi AKviB m evox di| myej Ui cqI gv_v
Ici mv`v Kvcoi eyK iKvweZ vb cvq GKUv my`i KK, hvK wNi _vK Nvgvq bv| nvRvi cki D_vj cv_vj mvZ fvmZ fvmZB GKmgq m w`bi
PUv gvgevwZ| Avjvi mvgb Gm co| g mKvj nq, mKvj Mwoq `ycyi| GK Amxg wbZvi
Ni MvQvbv nq Mj Iiv gwbgvK aivawi Ki LvUi GKcvk evwjk gvS _K jvKRb GKUz GKUz Ki Mv Svov w`q ^vfvweKZvq divi Pv Ki|
njvb w`q ewmq `q| myeji wKb Avbv GKUv mv`v MvDb gxbv hb AviI my`ix wK myej AKv| Pviw`K Zvi Zx bRi| weKji w`K Lei Avm i`cZvcK
nq IV| GKmgq KvKvK QvovB KvKxgv bvwRiv I fvB ceK wU wU cvq MdZvi Ki mskvabvMvi cvVvbv nqQ Zvi gvbwmK wPwKrmvi Rb| cvgUg
mvP I`i Nii `iRvi cvk `Lv hvq| myej I`i Gb Ni emvq| GK GK nq Pj Avm ce I gwbgvi `nI| Lei cq jvKRb Rov nZ i Ki|
nvwRi nq evoxi Avi wUKqK jvK| Abyvbi AvqvRb hLb cvq m~Y, wVK GZYKvi wbZv Lvb Lvb Ki IV Kvbvi ivj| gxbv I bvwRiv KvKxgvi eyK
mB mgqB nVvr gwbgv eyKi hYvq QUdU KiZ i Ki| wbgl me AvqvRb dvUvbv AvZbv` hb kj euavZ _vK myeji eyKUvZ| ZeyI myej GLb AbKekx
c nq hvq| `ov`woZ mvRvbv Uwej D wMq KK MovMwo LZ _vK wbw nZ cvi| KviY eyKi fZi Pc ivLv Kvbv h gvbyli AbKekx wZ
gvwUZ| gxbv wMq em gvqi KvQ| myej `ovq Wvvi WvKZ| Avi nZf^ bvwRiv KiZ cvi - wZ KiZ cviZ gxbv I bvwRivi|
Qj ceK AvuKo ai `uvwoq _vK Nii GKKvY| m bv cvi GMvZ, bv mw`b ivZ ke`vn mi wdiZ wdiZ AviI GKUv w`b Gm nvwRi nq|
cvi Pj hZ| wbRK mvgj wbq GigaB hb gxbv AviI AbKUv cwiYZ nq IV| m myejK
wPrKvi PuPvgwP b UjZ UjZ nvwRi nq i`cZvcI| bkv Rovbv ej, Zzwg GKUz Nywgq bvI myej`v| `yw`b ai RM RM AbK So mvgvj w`qQ
315 316
Zzwg| Zvgvi wKQy nq Mj AvgvK K `Le| Zzwg h evevK K_v w`qQ| cvI, ZvK wK Avgvi KvQ AvbZ fyjv bv|
AkPi KvRi ci GKmgq kv kvwi KvRI fvjvfve wgU hvq| GB AvR KZjv eQi nq Mj| myej w`b ZvwiL eQii Kvb wnme ivLZ
KvR myej, gxbvi mv_ bvwRiv ev i`bvivqYi Kvbv ZdvZ iBj bv| cviwb| ay hi abi gZ AvMj ivLZ PqQ GB mvZgnjv evoxUvK| `LZ
ciw`b mKvj i`bvivqY Zvi Ni myej I gxbvK WK cvVvjb| gxbvK `LZ AbK wKQy Pzwi Pvgvwi nq MQ| AbKwKQy Rei `Lj nq MQ| fO
ejjb, gxbv fMevbi `Iqv GB mvRv Avwg gv_v cZ wbjvg| Avgvi `eZzj coQ mvZgnjvi ekxifvM AskB| Zey myej AZ ivLZ ciQ `v`veveyi NiUvK|
`v`v -ew`K bv eySZ Pq h AbvPvi-Aciva KiwQ, h jvf jvjmvi c_ cv cwZw`b m NiUv cwivi cwiQb Ki wQq ivL| ejv hvq bv, nVvr Ki hw`
evovZ PqwQ Afve, mB AgvRbxq Acivai h_vhvM mvRvB AvgvK w`jb `v`vevey ev Ab KD wdi Avm| wdi AvmjI Iiv wK myejK Avi wPbZ cvie|
fMevb| ay `ytL iBj Zv`i mevi Rb| ZvivZv KD `vl Kwimwb,Ze Kb GZ myejI evanq cvie bv| cvk eQiiI ekx nq Mj, mgqUvZv Kg bq|
eo mvRv cZ nj Zv`i| Avwg Kvbw`b Amy ew`i LuvR wbBwb, Zv`i cvk KvKzgwY myejK ej wMqwQj weq KiZ| wK KvK? m Zv GB cvk eQii
wMq `uvovBwb| Avgvi RbB Agb fvjvgvbyl `eZzj `v`v KLb g` LvIqv aij, ga GKevii RbI wdi Gj bv| myej GLb VuvB wbqQ `v`veveyiB Nii GK
g`i bkvq Lyb ch Ki emj ZvI Ui cjvg bv| Ui cjvg mewKQy kl nq Ask| mLvb GKUv wUbi evi ga mhZ AvMj ivLv GKUv QweK m h
hvevi ci| Avwg Rvwbbv, GiRb Avwg Kvi Kvi KvQ gv PvBe| K AvgvK gv KZevi ay ZvwKq ZvwKq `LQ| iO aeovbv, Kv`v gvLv mB QweUvi cQb
Kie! gxbv, ZzB cvij AvgvK gv Kwim| myej, ZzBI Zv GB evoxiB GKRb nq _K KvK hb m LuyR ewoqQ| A_P bZzb Ki Avi Kvbv QweB m Kvbw`b
MwQm, cvij ZzBI AvgvK gv Kwim| AvuKZ cviwb| ay cvqi Zjv _K mgqUv Lvwj mi mi MQ| GLb mB QweUv
gxbv ej, gv Ki, bv Kivq Avi wK hvq Avm KvKzgwY| Zvgv`iI Avi Zvi PvL AvMi gZ fve aiv `q bv| ay Pviavii AvMv Qvov hb axi
hgb wKQy Avi iBj bv,Zgwb AvgviI| G evoxZ Avgvi Avi gb wUKe bv| AvvgK axi mewKQy Mvm Ki wbZ Pvq| SvcRji gvS mvZgnjvi kl wP GLb
knii Kvb Abv_ Avkg w`q Gmv| evevi wK ne Rvwbbv| ZeyI m hw` KLbI `v`veveyi NiLvbvB| AvMvQv`i kKoi avq GKUz GKUz Ki dzwUdvUv nq gvwUi
Avevi my nq wdi Avmvi myhvM cvq, ZLb nqZv Zvi `vwqZUvI wbZ ne| eyK jywUq coQ evKx Ask| A^Q `wZ myej ay ZvwKq ZvwKq `LQ, wKQy
i`bvivqY ej, Avgv`i cI Avi GLvb _vKv me bq| cei wZ KiZ cviwb| `v`veveyi gnjvI AvR kli Acvq| GKcvk KvbiKg wUK
Avgv`i Zvwoq wbq eove| Avgiv `~i Kv_vI bZzbfve Rxeb i Kivi Pv _vKv KwoeiMvi Dci Pv`i AskUvB myeji Avvbv| Avi IiB duvK duvK AvRI
Kie| Avi Acvq _vKe bZzb GK cj-ei| WK Pjv GKRvov mv`v cvqiv| IivB hb mg asmi ga euvwPq ivLZ PqQ
bvwRiv ej, Kvb Abv_ Avkg bq, gxbv Avgv`i mv_ hve| Kvb bZzb GK Agwjb cgi wZ|
cj-e Gj Zvi mv_x ne| hZw`b bv gxbv wbRi cvq `uvovZ cvie, ZZw`b AvgivB mevi ebvi RjvQvm fO coj mvZgnjvi kl AvQv`bUzKI z | nvwiq
ne Ii evev - gv| Mj myej| nvwiq Mj iO aeovbv, Kv`vgvLv GK Rxebi Qwe| KwoeiMvi duv`
myej ej, Avi Avwg ! GB evoxUv! i`bvivqY ej, bwQ GKw`b GB co nvwiq Mj GKUv mv`v cvqivI| AviKUv GKPvL k~bZv wbq Do eovZ
evoxi fvjg`i me `vq `v`v Zvi Dci w`q MQ| ZvB ZvK GLvb _vKZB jvMj Pvicvk|
ne| GLvb _K hi gZ GB evox mvgjvZ ne| wK KZw`b KvKzgwY !
hZw`b bv Avgiv ev Avgv`i eski KD GLvb wdi Avwm| ZzB weq _v
Ki GLvb eskvbyg Acv Kiwe| GBme mw Avwg Zvi bvg wjL w`q
hve| diZ `Iqv bv `Iqv Zv`i gwR|
myej ej, Zvi `iKvi ne bv| Avwg gi MjI G ab hi gZ iv
Ki hve hZw`b bv GB cwievii Kvb eskai wdi Avm| m wdi Gj ZeB Avwg
gyw cve|KvKzgwY, Zzwg h wbRi fyj eySZ ciQ GUvB Avgvi KvQ eo cvIbv|
wK GiRb Avgv`i AbKekx `vg w`Z nj| ZeyI evaKwi fMevb hv Kib
fvjvi RbB | gxbvK Zvgiv Avcb Ki wbI| Avi nuv, hw` Kvb cei LuvR
317 318
dvwb - dvwb - dvb ez Dvi ewiq cojvg| h_vvb wMq `wL ez D`&vi gZv Gw`K Iw`K
ZvwKq AvgvK LuvRvi evKzj Pv PvjvQ, A_vr Avwg h Kvbw`K _K Avmev
cvwcqv gwj-K Zv VvIi KiZ cviQ bv| eySjvg| AvgvK `LZ cqB hZUv speed-G cvi
me ej Mj| wRvmv Kijvg - wK KiZ Pvm Ze? m GKevi WvKvwZqv fwZ
B`vwbs Avi gb gb, gyLvgywL, KvbvKvwb Gjv Avi nq bv| Zvi e`j ej DVj - eySZ cviwQm bv ivm&Kj GLbB AvgvK Kvb dvbi `vKvb wbq
dvbvdvwb memgq, hLbZLb| `viY Rk GKUv h eU ! LvwbKUv phoney Pj, Gzwb Avgvi dvb PvB, kvjv hvi hv Lywk ZvB ej Mj?ej wKbv AkvKi
, Avevi AbKUv funny| dvbB AvRKvj uweRqvi cYvg, beeli fQv, KD Avgji jvK, Gcvqwi WU cwiq MQ! mn nq Gme K_v ? Zvi Ici Avevi
gviv Mj Lei `Iqv, cZz i kvKevZv, Rbw`bi fQv, Avkxev` Avi Awdm nbygvbi gZ `uvZ Kvjvbv Pvwiw`K _K ? Pj Pj Avi `wi Kwim bv|
emI evwoi gvmKvevwii gyw` `vKvbi ZvwjKv Avi Mvcb msMvcb cgvjvcI Aekl gvevBj Kbv nj| Ze GKUv eojvwK dvb bq, KvR Pjvi
ev` hvqbv| gZv GKUv em& gWj| wmg& wdg& fi `y-w`b ci _K Pvjy e eii bZzb gvevBjwU|
gvS gvSB Avevi GB dvbi gvagB eo QvU gvSvwi Acivax`iI mwZB GKUv Qv hi wK mvsNvwZK ebw`qvbv| Awdmi em& _K wivi WvBfvi,
aiv hvq, GB gvevBji Kjwj PK Ki| GKUv Qv h GZiKg myhvM myweav bvwqKv _K eojvKi evwoi ivbvi PvKwi Kivi gwnjvwUi nvZI H hwU `kgvb|
! Ze Xi ewk AvQ dvwb evcvi| AvQ wUwf, wmbgv,KwDUvi, BUvibU,Kvgiv, gvevBj `ywbqvUvK ek QvU Ki djQ m`n bB| Kvwiqv _K
`k we`ki bvbvb iKg Mg& KZ Kx-B bv Zvi ga ew`| `wYvwU Aek myhvM Kwigcyi, eb& _K ebMuv, ivg _K imyj-vcyi, BUvjx _K BUvnvi hLvb _K
myweav Abyhvqx| Lywk mLvbB K_v ejv hvq| Ze mvgvb gykwKj nqQ Acivax`i| GB cjvfb
Avgvi GK wekl ez GZw`b ai fe GmQ, KvbiKgB m gvevBj ZvM KiZ bv cvivq ewkievMB aiv coQ| wK evR evcvi ejyb Zv|
eenvi Kie bv| wK KvunvZK Avi jvdvbi euv`ivwg mn Kiv hvq| jvdvbwU Ze GKUv Lye my-Afvmi wec-e Gb w`qQ GB gvevBj| mUv GKvMZv,
wbq Zvi ek GKUv MeI wQj| mB jvdvbi MMvj mvivZ Zvi klch wekl Ki bZzb cRb`i|
gvevBjwU wKbZB njv| m bvwK Zvi we.Gm.Gb.Gj-Gi jvdvbwU Lvivc nqQ cm hLb DVjB ZLb wKQy Pvzm NUbvi Dj-L KiZB nq|
ej GP Kgc-Bb jLvZ MwQj| mLvb wMq Zvi eBZi GKkl| 1g NUbv GKwU myekv my`ix ZiYx wz U PvjvZ PvjvZ njvbv
Kgc-Bb jLvbvi mv_ mv_ KgPvixwU c_gB Zvi gvevBj bv^viwU PvBjb| gv_v, KviY Kvb H dvb hwU| nvmQ, my`i `uvZi mvwi , gv_v SuvKvbv, K_v
ezwU Zv AevK| Avi Zvi gvevBj bB b KgPvixmn Aviv hviv ILvb wQjb, meB PjQ| nVvr GKRb eq gvbyli mvBKji cQb ek gvg GKwU avv|
mevB auv Ki ezi w`K Nyi Mjb| hb GK AvRe wPwoqv `LQb| gvevBj gvbylwU mvBKj _K co Mjb, mevB n P Ki Zuvi KvQ cuQ ZvK Zzj
bB? G K i? Kvb kZvxi? AkvKi Avgji bvwK? Gi Zv Gcvqwi WUI cvki `vKvb ewmq Kv_vq Kv_vq jMQ `L Rj Uj `Iqv njv| f`jvKi
cwiq MQ| wgwUs WK dzji gvjv Mjvq w`q g ZzjZ ne i ! Pvwiw`K nuvUzUv KUQ ek LvwbKUv| ZvK cvki Ilyai `vKvb _K dv GW w`q Avbv
_K bvbviKg mim ge QyU QyU AvmZ jvMj| dvD wnmve mv_ Mv - Rvjvbv njv| Zvi ga KqKRb wNi aiQ my`ixK| zwU _g MQ,ZvK wNi ek
nvwmi Qi-iv| K RvbZ GK dvbi Kgc-Bb jLvZ Avi GK dvb jvMe ! Zvi wKQy jvK Rov nq MQ - hv nq Avi wK ! gq`iZ Mvq nvZ `Iqv hvq bv,
Ici jvBb `uvovbv GKRb AhvwPZ fvbyavqx ej DVjb - `v`v, gvevBjwU Ze gyL hZUv cviv hvq Avi wK ek nw^Zw^ PjQ - Avh `k - ZLbv gqwUi
jvMeB| Iiv h WKU bv^viUv `e, mUv Avcbvi gvevBj gmR hve, Kgc-Bb Kvb dvb, gyL `viY nvwm! GKRb Kvb _K dvbwU bIqvi ci `e`~wZi gZv
bv^viI cq hveb, idvii Rb jvMe, eySjb| hvb hvb AvM GKUv gvevBj gyL gqwU wRvmv Kij - wK evcvi? dvbUv wbjb Kb, mKvj ejv Gfve
wKb djyb, KZ Avi `vg! ay ay mgq b Kie bv| meviB mgqi g~j AvQ| h - ZvK _vwgq KqKRb ejj, GKRb eq gvbylK mvBKj z dj w`q
me| ezei AevK nq bvKvj nq jvBbi _K mi `uvovj| Zvici cvewjK ey_ `vqjv nQ? AevK PvL ZvwKq gqwU ejj, Ggv ZvB? AvM ejebZ ?
_K mivmwi Awdm Avgvi dvb KvZivw - GLb-B Awdm _K eov - Kv_vq Dwb? fveyb - wK KVvi GKvMZv ! Zvi dvbvjvc ev cgvjvc GZUzKz Q`
Zvici GKUv ivvi bvg Ki ejj, Avwg GLvb Zvi Rb Acv KiwQ, Gzwb ciwb GZeo NUbv NU hvIqvi ciI| Anv, wK Ac~e gwngv|
Avq| Rxeb-giY mgmv| Avwg KvbiKg KvRi `vqfvi GKRbi Kuva Pvwcq Avi GKwU K_vcK_b - evmi ga kvbvi Amyweavi Rb jvDWwKvi
319 320
K_v nQ - evmhvx Avi Kgb AvwQ! RxebUv kvjv, nj Ki w`j gv Avi
gq ! bc_K wK njv Uv wK, Lyj ej bv| evmhvx Avi gv gqi
evqbvi kl bB , Kvb kvwo bZzb GmQ evRvi, Gi mv_ wK Mqbv hve, wdRUv
GK`g wgUmdi gZv nq MQ, bZzb Kb,GK GKw`b GK GK evqbv, eySwj? avi
Ki kva w`q nvZ _vK gvm cbiv| GB UvKv nvZ w`Z Mj NiUv Avi Ni
_vKe, iYvb nq hve bv? bc_ - kvjv cQb jvw_ gi AvM eywoUvZ Zvov|
evmhvx wK Ki Zvove, _vwKZ eywoi evwoZB| bc_ Ze Avi wK ZvK
ci cuvK| evmhvx fvewQ, AvR kvjv gvj Lq nex evIqvwj Kie evwo
wdi| Avmwe bvwK VK ?
GiKg Aviv AbK D`vniY AvQ me Zv Avi jLv hvq bv| `yUv GKUvB
Pj| Ze KqKUv mc Avi weci hyw `IqvB hvq| wK ejb!
wec gvevBj eenvi hZ Kg Kiv hvq ZZB fvjv| `iKvix K_vUzKz hZ
msw nq ZvB Kiv DwPZ| hvi mv_ memgq `Lv nQ ZvK bvB ev dvb Kijvg|
dvb fyj evSvevwS ewk nq, KviY `yciB Awfew `Lv hvq bv|
dvbi eenvi Avgv`i AmvgvwRK Ki ZzjQ| dvb ewk Y K_v
ejj kixii wZ nq| AwZ mcwZ AvgwiKvi weLvZ nelKMY MelYv Ki
RvbZ ciQb dvb _K hKvb gviYevwa AbvqvmB kixi cek KiZ cvi|
gw Ges `ivM Avv nIqvi mvebvI cej|

mc Nwo covi `iKvi bB| AKvi UPi Avjv`v Ki cqvRb bB| hKvb
mvgvwRKZv ivq LiP Ges mgq `yB-B euvP| hZ Lywk mjwd Zvjv hvq|
KvjKzjUi Kbvi cqvRb bB| Avjvg Nwoi `iKvi bB| BUvibU _K hKvb
RwUj Z_ ev Bbdv PUcU `L bIqv hvq| PvK`vi jfj wks cvi nZ nZ
Abvqvm cvIbv`viK ejv hvq, AvR Avmeb bv `v`v, Avwg agZjvq, bZ cvQb
bv Kgb Mvwoi AvIqvR| Zvici iqQ, Mg, PvwUs, dmeyK gmR, bvbviKg
webv`bg~jK Qwe Avi Ub evm DV Kvb nWdvb R wbRi cQ`gZv hv Lywk
Zv kvbv| Avi G evRvi GKUv gvevBj bv _vKj Uvm _vK bvwK?
GKwU we`kx msvi cPvwiZ LeiwU wjL kl Kie nWjvBb - fviZ
kPvMvii _K AbK ewk gvevBji msLv - KvUyb Qwe bxP - GKwU jvK Dey
nq ijjvBb em cvZtKZ mviQ gvevBj K_v ejZ ejZ ......
mwZ mjyKm, Kx wewP GB `k !

321