Sei sulla pagina 1di 5

Sama

Veda Rishis Vamsa Brahmana


S.No.

Name in Roman Literals

Name in Nagara Lipi

vyaasa

paraasara

taanDi

kuki

kaushiki

/-

baDabaa

pratitheyi

233

maitraayaNi

89

daakShaayaNi

<9

10

yaaj~javalkya

=?@

13 Samagacharyas
1

raaNaayani

satyamughri

B3 C

durvaasa

bhaaguri

gaurunDi

H)

gaulgulavi

?J

bhagavaan aupamanyavaH

daaraala

gargisAvarNi

OD9D

10

varshagaNya

DP

11

kuthumi

12

shAlihotra

/8

13

jaimini

/3

10 Pravachanakartas
1

shaTi

bhaallabavi

?J

Sama Veda Rishis Vamsa Brahmana


3

kaalabavi

taanDi

vrushaH

vruShaaNakaH

rurukiH

HH-

agastyaH

YB

baTakashiraH

10

kuhuH

sumantuH

jaiminiH

/3

vishwaamitraH

JZ/8

vasiShTaH

/[

paraasharaH

jaanantuH

baahavaH

gautamaH

shaakalyaH

10

baabhravyaH

\!

11

maaNDavyaH

P!

12

baDabaH

13

praatitheyiH

233

Lineage of Rishis mentioned in Vamshabrahmanam


1

sarvadattaH gaargyaH

D] ^D

rudrabhutaH draahyaayaNaH

H_
_`

traataH aiShumataH

nigaDaH pArNavalkiH

3 D?

girisharma khaaNTaviddhaH

OGD PJc

Sama Veda Rishis Vamsa Brahmana


6

brahmavruddhiH chandogamaahakiH

e`Vc
O )-

mitravarchaH sthairakaayanaH

/8D Y

supratItaH aulunDyaH

2
)
h

bRuhaspatiguptaH shaayasthiH

Y3j Y

10

bhavatraataH shaayasthiH

8 Y

11

kustukaH shaarkaraakShyaH

Y
Dk

12

shravaNadattaH kauhalaH

l]

13

sushaaradaH shaalakaayanaH

14

Urjayan aupamanyavaH

D )

15

bhaanumaan aupamanyavaH

16

aanandajaH chaandhanaayanaH

) )

17

shaambaH shaarkaraakShyaH

o Dk

18

khAmbojaH aupamanyavaH

o )

19

madragaaraH shau~ggaayanaH

_ p

20

svaatiH auShTraakShiH

Y3 [qr<

21

sushravaH vaarShagaNyaH

l
DP

22

praatarahnaH kauhalaH

2`

23

ketuH vaajyaH

24

mitravindaH kauhalaH

/8J)

25

sunIthaH kaapaTavaH

26

sutemanaH shaanDilyaayanaH

)?

27

amshuH dhaana~jjayaH

o t

28

amaavaasyaH shaanDilyaayanaH

Y )?

29

raadhaH gautamaH

30

gaatuH gautamaH

31

samvargajit laamakaayanaH

oD

32

shAkadaasaH baaDitaayanaH

Sama Veda Rishis Vamsa Brahmana


33

vichakShanaH taaNDyaH

J< Ph

34

gardabhImukhaH shaanDilyaayanaH

D
)?

35

udarashaaNDilyaH atidhanvanaH

P? 3)

36

shaunakaH

37

masakaH gaargyaH

^D

38

sthirakaH gargyaH

Y ^D

39

vaasiShThaH chaikitaaneyaH

/[ -

40

vaasishThaH aaraihaNyaH raajanyaH

/Z P )

41

sumantraH baabhravaH gautamaH

)8 \

42

shUShaH vaahneyaH bhaaradvaajaH

` c

43

araalaH daarteyaH shaunakaH

44

dhRutiH aindrodaH shaunakaH

3 )_

45

indrotaH shaunakaH

)_

46

vruShashuShNaH vaataavataH

V
[

47

nikothakaH bhaayajaatyaH

3 B

48

pratithiH devatarathaH

23O

49

devataraaH shaavasaayanaH

50

shavaaH

51

agnibhUH kaashyapaH

^ Z

52

indrabhUH kaashyapaH

)_ Z

53

mitrabhUH kaashyapaH

/8 Z

54

vibhanDakaH kaashyapaH

J) Z

55

RushyashRu~ggaH kaashyapaH

Zp
Z

56

kaashyapaH

57

agni

58

indra

)_

59

vaayu

60

mRutyu

Sama Veda Rishis Vamsa Brahmana

61

prajApati

23

62

brahmA svayambhU

e` Yo

63

aryamabhUtiH kaalabhavaH

D3

64

bhadrasharmaa kaushikaH

_D /

65

pushyayashaH audavrajiH

Z V

66

sa~gkaraH gautamaH

67

aryamaraadhaH gobhilaH

D /

68

pUShamitraH gobhilaH

/8 /

69

ashwamitraH gobhilaH

Z/8 /

70

varuNamitraH gobhilaH

H/8 /

71

mUlamitraH gobhilaH

/8 /

72

vatsamitraH gobhilaH

B/8 /

73

gaulgulaviputraH gobhilaH

?J8
/

74

bRuhadvasuH gobhilaH

c /

75

gobhilaH

76

raadhaH

77

gautamaH