Sei sulla pagina 1di 4

Etude pour piano -

In memoriam György Ligeti


Allegro con motoq Ç=Ç162
Ç ÇÇ ÇÇööÇÇÇöÇÇÇ öÇÇÇÇúÇ ä ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä Î Î Î Î ä ÏÈÏÈÈ ÏÈÈJÈÏ
Derecskei András
Î Î Î Î Î
§ ======================
l& f öÇÇ öÇ l #öÇ#öÇÇ#úÇ È = ÈÈ l
l l poco a poco cresc. al f l
p Ç
êl ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇÇ böÇÇ böÇÇÇ ÇÇÇÇnöÇÇÇ böÇÇÇböÇÇÇÇ ÇÇÇönöÇÇÇ ÇÇÇÇ böÇÇÇÇ l ÇÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇÇö ÇÇÇÇ#öÇÇÇ nöÇÇÇÇnöÇÇÇÇ böÇÇÇ nöÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇö l
, marcato, ma legato
l ? _ÇÇö #öÇ#öÇ _öÇÇ #önö
====================== ÇÇ nöÇ #öÇ l öÇ öÇ öÇ nöÇ#öÇ #öÇ Çö =l
b Ï
È
_
È Ï
È È
Ï >ÈÏ _Èú
_ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ
È
#Ï nÏÈ #Ï È
ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ä ÈÏÈ ÈÈ # ÏÈÈ ÈÈÏ ä bÏJÈÈÈ ÈÈÈú Î l Î Î Î Î ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ úÈÈ
#Ï ä öÇÇ öÇ#öÇ#öÇÇ#ÏJÈÈ
l & ÏJÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ bÏÈÈÈ ÈÈ È È È
3

§ ======================== =È l
l l Ç Ç l
Ç Ç Ç Ç
êl ÇÇ böÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇÇ nöÇÇÇ nöÇÇÇ böÇÇÇÇ ÇÇÇö#öÇÇÇÇ ÇÇÇÇ nöÇÇÇÇ l ÇÇÇ öÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇÇ öÇÇÇ #öÇÇÇÇ ÇÇÇÇÇ#öÇÇÇÇ #öÇÇÇ öÇÇÇÇ böÇÇnöÇÇÇ ÇÇÇÇ böÇÇÇ l
l ? böÇÇ böÇ Çö böÇ nöÇ
======================== nöÇ #öÇ l öÇÇ öÇ öÇ öÇ#öÇ #öÇ Çö =l

#Ï È nÏ È _ È
Ï
È
Ï b_ÏÈÈÈ #ÏÈ #ÏÈ nÏÈÈ #__ÏÈÈÈ bÏ_>ÈÏJÈ _ÈúÈú

Ï
È ä Î Î Î Î ä ÈÈÏÈ b ÏÈÈÈ ÈÈÈ b ÏÈÈ ä# ÈÈÈÏ # ÈÈÈÏ n ÏÈÈ nÏÈÈÈ ä ÈÈÈ ÈÈÈ Î Î =l
5

l& È
§ ======================== ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ
l l Ç Ç Ç l
êl Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ böÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇöböÇÇ ÇÇ ÇÇö böÇÇ ÇÇ ÇÇö nöÇÇÇ ÇÇ böÇÇÇ l
l ? böÇÇ öÇ böÇÇ öÇÇ böÇÇ nöÇÇ öÇ öÇ nöÇÇ nöÇ nöÇ #öÇ #öÇÇ nöÇ l ÇÇö #öÇ ÇÇö ÇÇö nöbö
========================
ÇÇ ÇÇ Çö böÇÇ böÇ nöÇÇ
=l
b_ÈÈÏ ÏÈ ÏÈ
Î Î Î #ÏÈ
È È
Ï ÏÈ ÏÈ
È Ï
J
È È
Ï È
Ï ÏÈ Ï
J
È Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ#ÏÈÈ #ÏÈ #ÏÈÈ . ÈÈÈ ÈÈ nÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÇÇönöÇÇ öÇ#öÇÇ#úÇÇ
È ä Î Î ÈÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ä bÏÏÈÈJÈÈ
7

§ ========================
l& È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ = ÈÈ l
l Ç Ç Ç Ç l l
êl Ç Ç Ç Ç
ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ öÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇ #öÇÇnöÇÇ ÇÇ böÇ nöÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ l bÏÈÈÈ nÏÈÈ È nÏÈÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈ È nÏÈÈ l
ÇÇ öÇ öÇ öÇÇ nöÇnöÇÇ öÇ nöÇÇ nöÇ ö
Ç È
#Ï È #ÏÈÈÈ #ÏnÏ
È È È

È

========================
l? ÏÈ È #Ï
l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ =
È
Ï ÈÈ l

ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇö böÇÇÇÇ ä bú>È ÏÈÈ ä Î Î ÇÇöÇÇÇÇöÇÇÇÇÇÇöÇ ÇÇö . ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç


Ï ÈÈ ÏÈÈ ÇÇ ÇöÇ úÈÈ
J JÏÈÈ Ç öÇÇ öÇÇ#öÇ#öÇÇ #úÇÇ núÇÇÇ äÎ Î
9

l & ÈÈ È böÇ ÈÈ
§ ======================== È ö
Ç l =l
l l l
êl È
Ï È Ï È
È È Ï È ÏÈ
È È
#Ï È

È È
#Ï È
nÏ È
È È
ÏnÏ
È È

È l È
Ï È
bÏ bÏÈÈÈ bÏÈ È ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ È nÏÈÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈ È nÏÈÈ l
l ? ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ =
Ï
======================== nÏ È È È
Ï È
bÏ È È
Ï ÈÈ l
ÇÇ ÏÈ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇöÇ bÏÈ bÏÏ#Ï
#öÇÇ #ÏÈÈ nöÇÇÇ öÇÇ ä ÇÇö b ÏÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÏÈÈ ä bú>ÈÈÈú ÏÈÈ ä Î Î Î Î Î Î Î ÇÇÇööÇÇÇÇÇÇÇöÇÇÇ
l JÈÏÈÈ
11

l & # Çö ÈÈÈ
§ ======================== Ç_öÇ Ç ÈÈÈ È ÈÈ =öÇ l
l l F l
êl È
#Ï È
Ï
È È
Ï È
Ï
È È
#Ï È

È È
#Ï bÏÈ
È È
nÏ È
#Ï l f ÏÈ È bÏÈÈ È ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ nÏÈ ÏbÏ ÈÈ ÈÈ ÏÈ l
Ï
È
È È
È È
Ï
È È
Ï
È È
È nÏ È
È È

È È
È È
È È
È #ÏÈ
È È
È È
È È

È
È È
È È
È
È È
ÈÏ È
È bÏ È
È È
È Ï
È
È È
Ï
È È
È nÏ È
È nÏÈ
È È
È È
È È
È È
Ï
È È
È È
È È
È ÈÈ ÈÈ ÈÈ bÏÈÈ
È
l? È È È È È È È È È È
======================== È È È È È È l È È È È È È È È È È =l

ÇÇ #ÏÈ nÏÈÈ bÏÈ ÇÇ ÏÈ b ÏÈ nÏÈ b_ÈÈÈÏbbÏ___ÏÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ ÏÈ _ÏÈÈ


öÇöÇ ÈÈÈÏ ÈÏÈ b ÏÈÈ äÇÇÇÇÇ#öÇÇ ÇÇÇnööÇÇ ÈÈÏ ÏÈÈ n ÈÈÏ ä Î Î Î bÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ä Î Î #ÏÈÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÏÈÈ
13

ÈÈ È È öÇÇöÇ Ç#öÇ Ç ÈÈÈ


§ ========================
l& È l Ä È È ÈÈ ÏÈ È
F
È ÈÈ=l
l poco a poco decresc. al p l l
êl È
Ï È
Ï #ÏÈ È
#Ï #ÏÈ bÏÈÈÈ nÏÈÈ È l ÈÏ bÏÈ bÏÈÈ bÏÈ ÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ nÏÈÈ ÈÈÏ nÏÈ ÈÈÏ #ÏÈÈ
ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈ bÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ nÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ #ÏÈÈ #ÏÈÈ l
È
#Ï È
Ï È È
nÏ È
Ï È È È È È

l ? È È È È È È È È È È È È È È È È È È l È È È È È È È È È È È È È È È È È =È l
========================

ÏÈÏÈ _ÈÈÈÈÏÏ b_ÏÈÈÈÏÈ ä ÇÇÇ öÇÇÇÇ#öÇÇÇ ÇÇÇnÏÏÈÈ bÏ_ÈÏÈÈ n#ÏÈÈÈÏ ##ÏÏÈÈ ä #__ÈÈÈÏ _ÈÈÏ __ÈÈÏn__ÈÈÏ
È Î Î Î #Ï È
È È
ÈÏ #ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ nÏÈÈÈ ä #ÏÈÈÈ ÈÈÏÈÈÏ ÈÈÈÏ JÏÈÈ ÏÈ #ÏÈ n ÏJÈÏ
Î Î
l & ÈÈ ÈÈ È öÇ #öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ È l Ä ÈÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ È ÈÈ È È È ÈÈÈÏ ÈÈ ÈÈÈ #ÏÈÈÈ =ÈÈÈ l
15

§ ======================== È
l l F l
êl
È Ï È
Ï
È È
Ï È ÈÈÏ nÏÈ È
Ï ÈÈÏ#ÏÈÈ #ÏÈÈ #ÏÈÈ nÏÈ ÈÈÏnÏÈÈ ÈÏ l #ÏÈ È #ÏÈÈ È È bÏÈÈ bÏÈÈÈ nÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ #ÏÈÈ l
È Ï È È È
#Ï È È È #ÏÈ È È È È È È È
nÏ È
Ï È #Ï È
Ï È
l ? ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ =ÈÈ l
======================== #ÏnÏ È È
Ï È È È È È #ÏÈ È
Ï

Ç __ÏÈÈ ÏÈ b ÏÈ #_ÏÈ __ÏÈÈ


Ç Ç _ÏÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈÏ
Ï J Ï
È #Ï È #Ï È
È È
Ï È
nÏ È
Ï Ï
J
È Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç #ö Ç
Ç Ç
ÏÈÈ bÏÈÈ # ÈÈÏ ÈÈÏ ä ÈÈ ÈÈ ÈÈÏÈÈ ÈÈ nöÇÇ ÇöÇ nöÇ#öÇÇ##öÇÇö ÇöÇ #ööÇÇÇ ÇÇ ä Î Î ÈÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä Î Î Î nöÇÇÇöÇÇÇÇöÇÇÇÇöÇÇÇ
Ç #ö Ç
Ç
17

l & ÈÈ È ÈÈ È È È È È
§ ======================== öÇ l
Ä È È È È È
F
=l
l l l
êl
È È
Ï
È È
Ï È ÏÈÈÈ nÏÈ È ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ È #ÏÈÈÈ nÏÈÈ nÏÈÈ bÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈ È l #ÏÈ È ÏÈÈ È È ÈÏ ÈÈÏbÏÈÈ È ÈÈÈÏ bÏÈÈ bÏÈÈ ÈÈÈÏ nÏÈÈ È l
l ? ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ bÏÈÈ l ÈÈÈÏ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ nÏbÏ

======================== Ï ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ bÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ nÏÈÈ = ÈÈÏ l
È
ÇÇ ÇÇöÇ ÈÈÏ b ÏÈÏ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ #ÏÈ Ï

È __ÏÈÈÈ #__ÏÈÈÈ ÈÏ
#öÇöÇ ÇöÇ bÏÈÈ ÈÈ ä ÇÇ ÇÇÇ#öÇÇ ÇÇÇ ÇÇ #öÇÇ nöÇÇ nöÇÇöö böÇÇ ä Î Î ÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈ ÈÈÈ Î Î Î ä
19

l&
§ ======================== È È öÇÇ öÇ Ç#öÇ#úÇ nöÇÇ n Çö Ç l ÇöÇ #ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ
È =l
l l Ä l
êl ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ böÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇÇnöÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ böÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l
l ? böÇÇ ÇöböÇÇ ÇÇö böÇÇ nöÇÇÇö Çö nöÇÇ nöÇ nöÇ #öÇ #öÇÇ #öÇÇÇ l ÇÇö ÇÇö ÇÇö ÇÇö Çö ÇÇö#öÇÇ ÇÇö Çö #öÇ#öÇÇÇ#öÇ #öÇ ÇÇö nöÇ ÇÇö nöÇÇÇ
======================== Ç Ç Ç =l
ÇÇ #ÏÈ nÏÈÈ #ÏÈ Ç ÇÇ ÇÇ bÏÈ b ÇÇö ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ä Çö È Ç ä ÇöÇöÇ öÇÇöÇ ÈÈÏ öÇ ÇÇÇö ÇÇ #öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Î Î Î Î
l & Î Î PöÇ ÈÏÈÈÈ ÈÈÈÈÏ# ÏÈÈÈÈÏ nÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÈÏ úÇ
21

§ ======================== l ÈÈÈ Çö Çö #öÇ#úÇ =l


l l l
êl ÇÇ böÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ nöÇÇ nöÇÇÇ böÇÇÇöÇÇ #öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ#öÇÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ l
l ? böÇÇ böÇ öÇ böÇ nöÇ
======================== nöÇ #öÇ#öÇÇ l nöÇÇ öÇ öÇ öÇÇ nöÇ #öÇÇ öÇ #öÇÇ nöÇ öÇ nö=ÇÇ l

Ï Ï
È ÈÈÏ #b_ÈÈÏÏ ÏÈ
_ _ÈÏÈ #ÏÈÈ #ÏÈÈ
Î Î Î È Ï
È È
ÈÈÏ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
Ï È
Ï È
Ï È ú
È Ï
È
ä ÏÈÈ bÏÈÈÈ n ÏÈÈÈ # ÏÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈ #úÈÈ äÎ Î Î
23

§ ========================
l& ÈÈ lÈ È È È È È È È =l
l l poco a poco cresc. al f l
p Ç
êl ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇböÇÇÇ böÇÇ böÇÇÇ ÇÇÇÇ nöÇÇÇ böÇÇÇ böÇÇÇÇ öÇÇÇ nöÇÇÇÇ ÇÇÇÇ böÇÇÇÇ l ÇÇÇÇ öÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇÇ ÇÇÇÇ#öÇÇÇ nöÇÇÇÇ nöÇÇÇÇÇ böÇÇÇnöÇÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇ l
l ? _öÇÇ #öÇ#öÇ _öÇÇ #önö
======================== ÇÇ nöÇ #öÇ l öÇ öÇ öÇ nöÇ #öÇ #öÇ =öÇ l

#ÏÈ È
Ï È
Ï Ï
J Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇö ÇÇ ÇÇ öÇÇ Ç ÇÇÇ Ç Ç
Î Î Î È Ç
äÏÏÈÈ bÏÏÈÈÈ ##ÏÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈ nÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈ nÏÈÈ #ÏÈÈ #ÏÈ #ÏJÈÈ ÏÈÈ ä##öÇÇö ##öÇÇÇö #öÇÇö#öÇ nöÇnöÇ JÏÈÈÈnöÇÇÇ nöÇÇÇöÇ#öÇÇÇ #úÇÇ ä
25

l&
§ ======================== ÈÈ È È È ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È Ç =l
l l Ç Ç l
Ç Ç Ç Ç
êl ÇÇ böÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇÇ nöÇÇÇ nöÇÇÇ böÇÇÇÇ öÇÇÇ#öÇÇÇ ÇÇÇÇ nöÇÇÇÇ l ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇö ÇÇÇö #öÇÇÇÇ ÇÇÇÇÇ#öÇÇÇÇ #öÇÇÇ ÇÇÇÇöböÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇÇ böÇÇÇ l
l ? böÇÇ Ç böÇ öÇ böÇnöÇ
======================== nöÇ #öÇ l öÇÇ Ç öÇ öÇ öÇ #öÇ #öÇ öÇ=l

ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ b ÏÈÏ Ç #öÇÇ nöÇÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç


Î Î Î Î Î Î ä #öÇöÇ ÇöÇ bÏÈÈ ÈÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÇöÇ . ä ÇÇÇ ÇÇ ööÇÇ böÇÇÇ ÇÇ#öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ
nöÇÇj
27

l&
§ ======================== ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ öÇ öÇ #öÇ #úÇ = Çl
l l Ç Ç Ç l
êl Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ böÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öbö Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇ ÇÇ ÇÇ öÇÇ böÇÇ ÇÇ öÇÇ nöÇÇÇ ÇÇ böÇÇÇ l
Ç ö Ç Ç

Ç ö Ç Ç

Ç nöÇ ö Ç öÇ nöÇÇ nöÇ nöÇ #öÇ #öÇÇ nöÇ ÇÇö #öÇ ÇÇö ÇÇö nöbö Ç
Ç Ç
Ç ö Ç Ç Ç böÇÇ böÇ nöÇÇ
l? bö Ç Ç
======================== Ç l =l

#Ï È Ï
J
È £Ï
Ç ä Î Î Î Î Î È
Ï
ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ Î ä ÈÏ ÈÏ#ÏÈÈ #ÏÈ #ÏÏ È È Q ä Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈ E Q
29

l & öÇÇ .
§ ======================== È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È =l
l p,£dolce l £ £ £ £ £ l
êl ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ öÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ#öÇÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇ böÇÇ nöÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇÇ l #ÏÈÈÈ #ÏÈ nÏÈ bÏÈÈ bÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈ bÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ #ÏÈ nÏÈÈÈ l
böÇÇ öÇ öÇ öÇÇ nöÇ nöÇÇ öÇ nöÇÇ nöÇ öÇ ÏÈ È

È #ÏÈ È
Ï
========================
l? l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ =È l
Ç £Ç Ç Ç£ Ç Ç Ç £
Ç £Ç
Ç Ç
Î ä ÇöÇ ÇöÇ öÇ#öÇÇ#öÇÇ ÇúÇ öÇÇ ä ä Î Î ä ÏÈÈÈ l ÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ w Î Î Î
31

§ ========================
l& =l
l £ l l
êl ÈÈÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÈÏ ÈÈÈÏ nÏÈÈ #ÏÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ #ÏÈÈÈ #ÏÈ #ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ nÏÈÈ ÈÈÈÏnÏÈÈÈ ÈÈÏ bÏÈÈÈ l bÏÈÈ ÏÈÈÈ bÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈÈÈ bÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ #ÏÈÈÈ #ÏÈÈ nÏÈÈÈ l
l ? È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ È È È È È È È È È l È È ÈÈ È È ÈÈ È È È È È È È È È È È =
======================== È l

£ £ *
Î Î Î Î Î Ç
33

l&
§ ======================== q q #q #q #h lw nw öÇÇ =Ó
l l Ó
êl È È
Ï
È È È
Ï
È È
#Ï È
#Ï È
#Ï f
bÏÈÈÈ nÏÈÈ È #ÏÈÈ l bÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ bÏÈÈÈ nÏÈ nÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ nÏÈÈÈ ÈÈÏ nÏÈÈ ÈÈÈÏbÏÈÈÈ ÈÏ ÈÈÏ Ó
Ï
È
È #Ï
È
È È
Ï
È È
Ï
È È
È È

È È

È Ï
È
È È
È È
È È

È È
È
È È
È È

È
È È È
È Ï ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ
È
È È
l? È È È È È È È È È È
======================== È È È È l È =Ó
*
2006. november-
* 2007. április
Hirtelen (egy nyolcadnak megfelelõ idõ alatt)
lecsapni a zongora fedelét
Suddenly (in the time of an eigth) flop down
the lid of the piano