Sei sulla pagina 1di 7

ELENA FARAGO

cAlnLUguL $cHroP
CUPRINS

ciTeuuguL gcHroP ..... 3


PEDEAPsn mArEr .. ...... 6
,IAOTANUL PEDEPSIT .... 7
NELU ... 8
TANU ..,....9
oAt toi aELUL .. . 11

...
$TREATA ..... 15
IJCURICIUL 17
UN PORU,IABEL 19

SFATUL DEoETELOR ?5
cLogcA ..... 27
HAI NANI, NANI ... 29
l A,lAA-r OUSA-ru rAnG.,. ... 31
TRECUTT
$APTE ANr 32
BONDARULLENE$. .34
VRABIILE.. . 35
vERsuRrLE PE cARE LE-AU iNvitnr
cEr Dor coPrLAgr PENTRU ZTUA
A^AAAEI LOR 37
cucu 38
FLUTURII .. ..... 40
scRrsoARE cirne i og cRicruN ... 41
o FETTTA cumrNTE ..... 43
rN zruA DE PAgrr
A
. 44
goRrcELuL , 45
MAI
LUNA . 46
RANDUNICA .... 47
coco€ELUL ..... 50
VINE TOAMN A ... ... 52
,,A CIOCNIT CU UN OU DE LE,14N".... 53
ELENA FARAGO
1878 - 1954
ciTeLuguL gcHroP

u am numai trei picioare,


$i de-abia md migc: top, top, -
Rad, cdnd md'ntdlnesc copiii
$i md cheamd ,,cuciu gchiop".

Fra(ii mei ceilal[i se joacd


Cu copiii to[i, dar eu
Nu pot alerga cu d0ngii,
Cd sunt gchiop gi cad mereu!

$i stau singur toatd ziua


$i plang mult cdnd md gdndesc
Cd tot gchiop voi fi de-acuma
$i tot trist am sd trdiesc.

$i cdnd md g0ndesc ce bine


M'ag juca gi eu acum,
$i-ag ldtra gi eu din poartd
La copiii de pe drum!...
Cdt sunt de frumogi copii
Cei cuminti, gi cdt de mult
Mi-ar pldcea sd stau cu ddngii,
Sd md joc Ai sd-i ascult!

Dar copiii rdi la suflet


Sunt urdti, precum e-acel
Care m'a gchiopat pe mine,
$i nu-i pot iubi de fel...
M'a lovit din rdutate
Cu o piatrd in picior,
$i-am zdcutgi-am plAns, atdta,
De credeam cd am sd mor...

Acum vine gi-mi dd zahdr


$i ar vrea sd-mi fie bun,
$i-aS putea sd-l mugc odatd
De picior, sd md rdzbun, -

Dar il las aga, sd vadd,


Rdul, cd un biet cdtel
Are inima mai bund
DeeAt A Avut-o el