Sei sulla pagina 1di 1

Metabolism/aparat

Parametru Valori normale


investigat
Glicemie à jeun 75 – 115 mg/dl glucidic
Hemoglobina glicozilată 4 – 6% glucidic
Colesterol total 140 – 220 mg/dl lipidic
LDL – colesterol 60 – 130 mg/dl lipidic
HDL – colesterol 35 – 60 mg/dl lipidic
Trigliceride < 150 mg/dl lipidic
Proteine serice totale 6.2 – 8 g/l proteic
Albumine (ALB) 3.3 – 5.5 g/dl proteic
Calciu ionizat 1.05 – 1.3 mmol/l mineral
Clor 95 – 110 mEq/l mineral
Potasiu 3.8 – 5.4 mEq/l mineral
Sodiul 135 – 145 mEq/l mineral
pH 7.35 – 7.45 acido-bazic
PaO2 75 – 105 mmHg acido-bazic
PaCO2 35 – 45 mmHg acido-bazic
Bicarbonat (cHCO3) 22 – 27 mEq/l acido-bazic
Acid lactic 0.44 – 1.8 mmol/l acido-bazic
Baze exces -2 – 3 mmol/l acido-bazic
ALAT (GPT) 10 – 30 UI/l digestiv
ASAT (GOT) 10 – 25 UI/l digestiv,
cardiovascular
GGT < 60 UI/l digestiv
Fosfataza alcalină (FAL) ♀ <240 UI/l, ♂ <270 UI/l digestiv
Amilaza 30 – 100 U/l digestiv
Lipaza 10 – 60 U/l digestiv
Bilirubină totală 0.3 – 1.3 mg/dl digestiv
Bilirubină directă < 0.3 mg/dl digestiv
CK < 170 UI/l cardiovascular
CK-MB 2 – 10 UI/l cardiovascular
LDH 135 – 225 U/l cardiovascular
Troponina I (cTnI) 0.01 – 0.49 ng/ml cardiovascular
Mioglobina (MYO) 0.1 – 107 ng/ml cardiovascular
BNP 0.1 – 100 pg/ml cardiovascular
D-dimerii 1 – 600 ng/ml cardiovascular
HsCRP <1 mg/l cardiovascular
Uree serică 15 – 45 mg/dl reno-urinar
Creatinină serică <1.1 mg/dl reno-urinar
Clearance creatininei 95 – 150 ml/min reno-urinar
Acid uric ♂ 3 – 9 mg/dl, ♀ 2.5 – 7 mg/dl reno-urinar
Cistatina C 0.49 – 1.13 mg/l reno-urinar
Hemoglobina ♂ 14 – 18 g/dl, ♀ 12 – 16 g/dl hematologic
fT4 0.7 – 2.2 ng/dl endocrin
fT3 2.2 – 5.5 pg/ml endocrin
TSH 0.27 – 4.20 mU/ml endocrin

Potrebbero piacerti anche